Page 1

SAVI VAL DOS P RADZI AMOKSL I S

WWW. MOKSLEIVIAI. LT


TURI NYS : 1.Į vadas.Api el ei di nį 2.Moki ni ųsavi val da 3.Komanda–kai pj ąsubur t ii ri šl ai kyt i ? 3. 1. Kai pžmoni ųgr upėvi r st akomanda? 3. 2. Vai dmenųpasi ski r st ymaskomandoj e-kasbūsi uaš,okuobūsit u? 3. 3. Komandosi nt egr aci j ospr obl emos 3. 4. Komandosvi di ni ųpr obl emųnust at ymas-pi r mipr i svi l ębl ynai 3. 5. Komandosskat i ni mas 4.Par ei gybės 5.Vadovasarl yder i s?O galduvi ename? 6.Pat ar i maivadovuiar baVadovėl i svadovėl i ui 6. 1.Susi r i nki mųvedi mas 6. 2. Refleksi j a 7.Vei kl ospl anavi mas 8.Moki ni ųsavi val dosvei kl a 9.Komuni kaci j ai rat st ovavi mas 9. 1. Vi di nėkomuni kaci j a 9. 1. 1.Komandossant yki aii rr yši ai 9. 1. 2.At si skai t omumopr i nci pas 9. 1. 3.Susi r i nki mųpr ot okol avi mas 9. 1. 4.Moki ni ųsavi val dosnuost at ai 9. 2. I šor i nėkomuni kaci j a 9. 2. 1.Fi nansųi št ekl i ųpai eška 9. 2. 2.Susi t i ki massupot enci al i ur ėmėj u 9. 2. 3.Moki ni ųsavi val dosfinansai 9. 2. 4.Vi ešoj ier dvė 10.Jauni mopol i t i ka 10. 1.Kasyr aLMS? 11.Tar pt aut i nėsgal i mybės,pr oj ekt ai 12.Pabai gosžodi s 13.Pr i edai 13. 1.Tr adi ci ni aižai di mai 13. 2.Susi r i nki mopr ot okol as 13. 3.Pat ar i maipr odukt yvesni am susi r i nki mui 13. 4.Refleksi j osbūdai 13. 5.Moki ni ųt ar ybosį st at ai


1.Į VADAS.API E LEI DI NĮ .

Labas,moksl ei vi ! T av or ank os e–s av i v al dų pr adž i amok s l i s . Šik ny ga t aps pagr i ndi ni ut av ov edl i u,s i ek i ant ,k admok i ni ųbal s asbūt ųgi r di mas t av omok y k l oj e,t av omi es t ei rv i s oj eš al y j e! Per s k ai t ęs š įl ei di nįž i nos i ,k uo s k i r i as iger as v adov as nuo l y der i o,k ai ps ubur t ik omandą,k ai p bendr adar bi aut ii rt i nk amai at s t ov aut is av o,mok s l ei v i o,bal s ui .J ukmok i ni ųs av i v al da-t ait i k maž asž i ngs nel i s ,nuok ur i opr as i dėsį s pūdž i ųi rpat i r t i esk upi nas gy v eni mas .


2.MOKI NI Ų SAVI VALDA Dažnasmoksl ei vi smoki ni ųsavi val dąį si vai zduoj akai pr engi ni ųor gani zavi mobūr el į arkompani j ądr augų,susi r enkanči ąpaj uokaut i .Jukkągal i pakei st i gr upėj aunųžmoni ų? Tači aut aikl ai di ngist er eot i pai ,j uospanei gi ar eal ūsmoki ni ųsavi val dosnuvei kt idar baimokykl ospokyči ai . Tadkasgij ii rsukuoj ival goma? Moki ni ųsavi val da–t ai demok r at i š k ubūdui š r i nk t ųnenus t y gs t anč i ųv i et oj e,nor udeganč i ų, nebi j anč i ų at s ak omy bės mok i ni ųk omanda. Sv ar bi aus i aj os pas k i r t i s :at s t ov aut imok i ni ų i nt er es ams ,s pr ęs t imok y k l oj ei š k i l us i aspr obl emas .T ai ppatš ik omandak ur i aj auk i ąmok y k l os apl i nk ą,s k at i na i rugdo pi l i et i š k umą. T air ei š k i a,k ad po pamok ųs us i r i nk ę mok s l ei v i ais uk a gal v as ,k ai p padi di nt is uol i uk ųk i ek įmok y k l os k i eme,k ai p or i gi nal i aipami nėt iv al s t y bi nes š v ent es ,k ai ps pr ęs t imok y k l os š al č i o pr obl emas i rk t . Mok i ni ųs av i v al da s t engi as i ,k ad k i ek v i eno,netpač i omaž i aus i opi r mok ėl i obal s asbūt ųi š gi r s t as . Mok i ni ųs av i v al dos f or mos gal ibūt iį v ai r i os - t aimok i ni ųt ar y ba,s eni ūnų t ar y ba, pr ez i dent ūr aark i t ok i opav adi ni moars t r uk t ūr osmok i ni ųi nt er es amsat s t ov auj ant i k omanda. St r uk t ūr aarpav adi ni masnek ei č i amok i ni ųs av i v al dospas k i r t i esi rt i k s l o. Ner et aipas i t ai k o,k admok i ni ųs av i v al dosmok y k l oj ey r at i kf or mal ii rį s t ei gi amat i kt odėl , k ad t air ek omenduoj aį v ai r ūs t ei s ės ak t aiarmok y k l os admi ni s t r ac i j a.T odėls av ai me k y l a k l aus i mas–k ok i as av i v al dospr as mėi rk ąj i s ut ei k i amok i ni ui ,mok y k l ai i rš al i ai ?

Moki ni ųsavi val daypat i ngat uo,j og: •Skat i napi l i et i nįakt yvumą–at s t ov auj antmok i ni ųi nt er es us ,pr i s i dedamapr i es av oi r bendr aamž i ųapl i nk osger i ni mo; •Ugdo kol ekt yvi nę i rsoci al i nę at sakomybę – i š mok s t ama di r bt ik omandoj e,j aus t i at s ak omy bęužs av oel ges į ,pat i k ėt usdar bus ,opr i r ei k us–pagel bėt ik omandosdr augams , k ar t ut ai s antj ųk l ai das ; •Ugdo at ei t i es l yder i us – dar bask omandoj ev i s uomets i ej as is ul y der i ų at r adi mu,j ų l y der y s t ėss av y bi ųt obul i ni mu; •Pr i si dedamapr i emokykl osmi kr okl i mat okūr i mo–mok i ni aik ar t us uk i t omi smok y k l os s av i v al dosi ns t i t uc i j omi sr ūpi nas i mok y k l osmi k r ok l i mat u,pr i i mas pr endi musdėl j ųger i ni mo; •Dedapagr i nduskar j er ai–ugdomis oc i al i ni aigebėj i mai ,i š mok s t amat i nk amais pr ęs t i k y l anč i aspr obl emas ,pl anuot i s av ol ai k ą,dar bus ,į gy j amamot y v ac i j oss i ek t i už s i br ėž t ųt i k s l ų. •At ver i agal i mybesdal yvaut ir egi ono,šal i esaruž si eni o šal i ų moksl ei vi ų vei kl ose, pr oj ekt uose.


3.KOMANDA – KAI P JĄ SUBURTII RI ŠLAI KYTI ? 3. 1. Kai p žmoni ų gr upė vi r st a komanda? Ki ek v i ena k omanda s t ar t uoj ak ai p dar bo gr upė i rt i kv ėl i au per auga įt ar pus av y j e bendr adar bi auj anč i ąk omandą.Negal i mat i k ėt i s ,k ads us i r i nk ęmok s l ei v i aii š k ar tt apsdar ni u k ol ek t y v uarger i aus i ai sdr augai s ,k adpož i ūr i ai s ut aps .T adv i s i t ur i pr aei t i k el i set apus : 1.For mavi masi s.Nar i ai i špr adž i ųnel abai ž i nos av ov ai dmeni s ,t ai s y k l esi rk oj i et i k i s i pat y sbei k oi šj ųt i k i s i k i t i .Perbendr av i mąk i ek v i enass už i no,k ok sel ges y sk omandoj ey r apr i i mt i nas ,v i s i k ar t unus t at oes mi nesdar bot ai s y k l es ,pv z . :k al bėt i pov i ena,nev al gy t i s us i r i nk i mųmet ui rpan. 2.Audr a.Nar i aipr adedanes ut ar t idėlt i k s l ųi ras meny bi ų-daž naipr i eš i š k ainus i t ei k ęmok i ni ai i rs t engi as ipas i pr i eš i nt ipagr i ndi nėms t ai s y k l ėms ,nus t at y t oms f or mav i mos iet apo met u. Nes ut ar i mainer et aii š š auk i a gi nč usi rpy k č i us ,k ur i ev eda pr i e bendr ųs pr endi mų k ūr i mo. Sv ar bus upr as t i ,k adpy k č i ai-nėr abl ogai ;t ai k omandosf or mav i mos i et apas . 3.Nor mal i z avi masi s.Nar i ais us i t ar i adėldar bos t i l i aus ,s uk ur i amasdar bomec hani z mask omanda š l i f uoj as i .Ši ame et ape y r as pr endž i amik onfl i k t ai ,pr adeda at s i r as t iv i eni ngumas , pal ai k y mas .Či apr i v al omasv i s osgr upėsdal y v av i mas ,onek el et osbal s i nges ni ųnar i ų.I l gai ni ui v i s inar i aipr adedadr ąs i air ei k š t ias meni nęnuomonę,neber ei k i as k at i nt i ,k l os t os iar t i mes ni s ant y k i ai . 4.Vei kl a.Į s i v y r auj a poz i t y v us ,k ūr y bi š k as i rnaš us k omandi ni s dar bas -k omandos nar i ai s upr ant as av oi rk i t ųpar ei gas ,or i ent uoj as i į dar bą,oneį py k č i usarpaš al i nęv ei k l ą. 5. Už bai gi mas. Vy k s t a dar bo už bai gi mas , dar bo r ez ul t at ų, k ar t ui rk omandos nar i ų, į s i v er t i ni mas .


3.KOMANDA – KAI P JĄ SUBURTII RI ŠLAI KYTI ? 3. 1. Kai p žmoni ų gr upė vi r st a komanda?

Nesvet i mas f akt as,j og pi r misusi būr i maiyr a ki ek svet i mi-vi sivengi a kal bėt i , nedr ąsi ai mui st osi savovi et oj earyr anudel bęaki sį t el ef onus.Tam,kadmoki ni ai paži nt ų vi enaski t ąar t i mi au,sust i pr i nt ųr yši us,gal i mapasi t el kt iį vai r i aspr i emones: •Susi paž i ni mož ai di mai( r as i pr i eduos e.Pr i edasnr .1) . •Bendr ot i ksl osuf or mul avi masi rnuosekl uskonkr eči ųvei ksmųpl anavi mas.J ukdi r bt i y r a l engv i au,k uometž i naiv ei k s mųs ek ą,k uometmat ai ,k i ekdarl i k odar bųnuv ei k t i ,opr i ek ur i os v ei k l osj augal i madėt iv ar nel ę.Bendr ast i k s l asnel ei spami r š t i ,k odėlk i ek v i enąs av ai t ępo pamok ųs ėdi mai ri eš k omabendr ųpr obl emoss pr endi mų. •Pagal bavi enaski t am at l i ekantt am t i kr asuž duot i s.T ai ,k asv i enam at r odopapr as t ai r l engv ai tduk ar tdu,k i t am gal i būt i di dž i aus i asgal v oss k aus mas ,t addr augi š k apagal bosr ank a net ur ėt ųbūt i s v et i masdal y k as . •Bendr ųsėkmėsaki mi r kųpat yr i masi rpasi dal i j i masj omi s.Sėk mėsi s t or i j osį k v epi aaugt i k omandosnar i us ,k ur i at ar pus av i opas i t i k ėj i mą,l ei dž i amat y t i k i ek v i enopat y r i mą. •Nuol at i ni aisusi t i ki maii rgr į ž t amasi sr yšys.Komandoj edi r bt i y r ak urk ass magi au,k uomet ger ai paž į s t i s av ok omandosnar i us ,pas i t i k i j ai si rgal i s uj ai sbūt i s av i mi .


3.KOMANDA – KAI P JĄ SUBURTII RI ŠLAI KYTI ? 3. 2Vai dmenųpasi ski r st ymaskomandoj e-kasbūsi uaš,okuobūsit u?

Ki ek v i enasįmok i ni ųs av i v al dąat s i neš auni k al i ųk ompet enc i j ų,k ur i asgal i mapr i t ai k y t iį v ai r i ai s būdai sdarį v ai r es nės es i t uac i j os e.Pav y z dž i ui ,i š r enk amask ūr y bi š k asi ri dėj ųnes t ok oj ant i s mok i ny s .J i sk omandągal iį k v ėpt is uor gani z uot ipui k i ąpr ev enc i nęak c i j ąpr i ešš i uk š l i ni mą.J o dar basi rent uz i az masnebl ės ,j ei nebust r uk domaat s i s k l ei s t i j ogebėj i mamsi rr eal i z uot i s av e.

Pav y z dž i ui ,Moni k ąk omandosdr augaiapi būdi nak ai pl abaik omuni k abi l i ą,k ūr y bi ngąi rs v aj ot i l i nk us i ąmer gi ną,k ur iv i s uometpi r moj ipaž er i aš ūs ni si dėj ųpr oj ek t ams .Moni k al abaimėgs t a k ul t ūr i ni usr engi ni usi rj osgal v oj ek ni bž dėt ek ni bž danauj ųs umany mų,t odėlj ij auč i as ipr as t ai , k aimok i ni ųt ar y bosv adov asSi maspas k y r ėj ą pr ot ok ol uot is us i r i nk i musi rt v ar k y t imok i ni ų par l ament oi ž dą.Koger o,k y l anat ūr al usk l aus i mas–ok ai pgis už i not i ,k ok įv ai dmenįmok i ny s pr i s i i mak omandoj e?

Komandospar ei gy besapt ar s i mek i t ames k y r el y j e,k adangik omandosf or mav i mos ipr adž i oj e s v ar bupaž i nt inar i us-j ųį pr oč i us ,s av y bes .Ty r i nėj anti ndi v i dual i usv ai dmeni s ,„ k omandoms naudi ngiž monės “y r as us k i r s t y t iįaš t uoni st i pus ,k ur i e pat ei k t iž emi au es anč i oj el ent el ėj e. Ki ek v i enasi šš i ųv ai dmenųt ur ii rs i l pny bi ų,i rt ei gi amųs av y bi ų,k ai pi rk i ek v i enask omandos nar y s .Ši s„ v ai dmenųek s per i ment as “l ei dž i al abi aupaž i nt i i rs upr as t i v i enask i t ą.

Daug r ami au, kai ki t i ži nomanosi l pnybes. .


3.KOMANDA – KAI P JĄ SUBURTII RI ŠLAI KYTI ? 3. 2Vai dmenųpasi ski r st ymaskomandoj e-kasbūsi uaš,okuobūsit u? TI PAS

TI PI ŠKI BRUOŽAI

TEI GI AMOS SAVYBĖS

Kompani j os darbuot oj as

Konser vat yvus, par ei gi ngasi r nenuspėj amas

Or gani zaci ni ai gebėj i mai ,pr akt i škas pr ot as,daug di r bant i s

Pi rmi ni nkas

Augal as

Ramus, kont r ol i uoj ant i s

LEI STI NOS SI LPNYBĖS Tr ūkst a l ankst umo, neį si l ei dži a abej ot i nų i dėj ų

Gebėj i mast i nkamaibendr aut i Ne daugi au nei suvi sai spot enci al i ai s į pr ast as

save i rpasi t i ki nt i s pagal bi ni nkai sbei šankst i ni o i nt el ekt asi r savi mi nusi st at ymo,l abaiobj ekt yvus kūr ybi nėsgal i os

I ndi vi dual i st as, r i mt asi r net r adi ci škas

Labaiį si t empęs, mėgst ant i s Model i uot oj as bendr aut ii r di nami škas

Geni al umas,pui ki vai zduot ė,i nt el ekt asi r ži ni os

Skr aj oj a padebesi ai s

Ver žl umasi r Pol i nki sį par ei gi ngumas, nekant r umą, nepasi duodant i s susi er zi ni mą i š i ner t i škumui ,r amybei pr ovokaci j os arsavi apgaul ei

I št ekl i ų t yri nėt oj as

Ekst r aver t as, ent uzi ast as, smal susi r bendr auj ant i s

Li nkęspr ar ast i Gebėj i masbendr aut isu susi domėj i mą žmonėmi si rt yr i nėt i pr aėj us nauj usdal ykus.Gebėj i mas pi r maj am r eaguot iįi ššūki us susi žavėj i mui

At l i ekant i s apdai l ą

Kr uopšt us, t var ki ngas, ner amusi r sąži ni ngas

Gebėj i maspadar yt i j audi nt i sdėl vi ską i kigal o, ni ekų.Nenor as per f ekci oni zmas pal i kt ivi sa

Pol i nki s

t ai p,kai p yr a.

Komandos darbuot oj as

Soci al us, gana j aut r us i ršvel nus

Gebėj i masr eaguot iį i ššūki usi rsi t uaci j ą bei pal ai kyt ikomandos dvasi ą

St ebėt oj as, vert i nt oj as

Bl ai vus,be emoci j ųi r apdai r us

Nuovokumas, di skr et i škumasi r užsi spyr i mas

Ner yžt i ngumas kr i zi ni ai s moment ai s Tr ūkst a į kvėpi mo ar gebėj i mo į kvėpt iki t us


3.KOMANDA – KAI P JĄ SUBURTII RI ŠLAI KYTI ? 3. 3Komandosi nt egr aci j ospr obl emos Ki ekvi enakomandasusi dur i asuį v .pr obl emomi s,vi enaj ų-komandosnar i ų ar bapači oskomandosnegebėj i maspr i si t ai kyt ipr i easmensarkomandosbeij os vei kl os.

I nt egr avi mosipr obl emospapr ast aiyr advej opos: •i šor i nės–sudėt i ngasnauj okoi nt egr avi masi sįkomandosdar bą. •vi di nės–komandosvi duj esusi kl ost opadėt i s,kainar yskomandoskol egųyr a „ at st umi amas“ar baj i spat snegebapr i si t ai kyt ipr i ekomandos.

Vi di ni o pobūdži oi nt egr avi mosipr obl emas ger i ausi a spr ęst ikuo daugi au bendr auj ant su komanda i r j ai bendr auj ant t ar pusavyj e. Svar bu būt i dėmesi ngi ems i r pakant i ems,dr auge anal i zuot ipr obl emas i r st engt i s vi sus į t r aukt iįbendr ųspr endi mųpr i ėmi mą.

Nemaži ausvar bui rži not i ,kasyr asvar bunauj okams: •sudar yt isąl ygaskai pį manomager i aususi paži nt isukomandosvei kl a,t i ksl ai s, vi daust ai sykl ėmi s; •susi paži nt it ar pusavyj e; •į t r aukt inauj okąįkomandosvei kl ą,ski r i antbentmaži ausi usdar bel i us,kadj i s gal ėt ų„ apši l t ikoj as“ ; •pr i ešpr i i mantnauj okąpasi kal bėt iapi et aisukomandosnar i ai s,par engt ij uos sut i kt ii rpr i i mt inauj ąnar į .

Ki t ąkar t ą mokėsi u!


3.KOMANDA – KAI P JĄ SUBURTII RI ŠLAI KYTI ? 3. 4Komandosvi di ni ųpr obl emųnust at ymas-pi r mipr i svi l ębl ynai Kai pvai kai neužaugabemėl yni ųi rnubr ozdi ni mųantkel i ųarnubal not osnosi es,t ai p i rki ekvi enakomandapat i r i anuosmuki ų.Tenkai šgyvent i i rsudėt i ngassi t uaci j as,kuomet t vyr o sl oginuot ai ka,i ror gani zaci ni us neskl andumus,nesekmes.Todėlyr a svar bu i šmokt ir ast ipr obl emas,j asi šanal i zuot ii rr ast it i nkamąspr endi mobūdą,kadki t ąsykį pr obl emanebūt ųkl i ūt i s. Sakoma,kadvi enpr obl emosį si var di j i masi rpr i paži ni masj auyr adi del i sži ngsni sl i nk j os spr endi mų.Taipadar yt igal i ma į vai r i ausi ai s būdai s - asmeni ni ai st ar pusavi o pokal bi ai s,kr i t i kosi šsakymovakar ai skomandoj e,r efleksi j apoki ekvi enor engi ni oi rpan. Būt ųgal i mai šski r t iši uospr obl emosspr endi moet apus: •Negat yvi ųr ei ški ni ų ar pr ocesų past ebėj i mas.Taigal ibūt ikomandos nar i ų mot yvaci j os sumažėj i mas, dar bo r ezul t at ų pabl ogėj i mas, or gani zaci ni ų sunkumų at si r adi mas,apkal bos,nepasi t enki ni masi rkt .Tam t i kr ospr obl emos,pvz.vi enkar t i ni s apat i škumast am t i kr aivei kl aigal ibūt ii rnuovar gi opožymi sposunkaussavai t gal i o, i šsi spr endži apači os.Tači aupast ebėj uspasi kar t oj anči usvei ksni usver t asuner i mt i . •Pr obl emos suf or mul avi mas.Svar bu ne t i kpast ebėt inegat yvi uspr ocesus,beti r ai ški ai suf or mul uot i pači ą pr obl emą. pavy zdži ui , komandos nar i ų mot yvaci j os sumažėj i mas.Ti ksl usį var di j i masl ei ssupr ast i pr obl emosr i mt umąi rakt ual umą. •Pr obl emosanal i zavi mas.Dažnakl ai da–pr obl emospai ni oj i massuj ossukel t omi s pasekmėmi s.Ži noma,pasekmėt ai ppatyr apr obl ema,betsi ek i antpašal i nt inei gi amus pr ocesuskel i anči usdal ykus,t enkaor i ent uot i sį esmi nępr obl emą.Tai gal i mepal ygi nt i su bėganči u puodu – užuotst engęsii šspr ęst i„ pr obl emą“– i šval yt iperpuodo kr ašt us sr ūvant įvandenį ,mest ur ėt umeat kr ei pt idėmesįįt ai ,kodėlbėgapuodas–gal būtper st i pr iugni s,nenukėl ėmedangči oi rpan. ,nespanai ki nuspasekmes,pr obl emosesmė ni ekurnedi ngst a,t odėlnat ūr al u,kadt ųpač i ųnei gi amųpadar i ni ųgal iki l t ii rvėl i au. • Pr obl emos spr endi mo pl ano susi dar ymas.Į ver t i nus pr obl emą,suvokus j os pr i ežast i si rr engi ant i sj ąpašal i nt i ,r ei ki asusi dar yt ipl aną,koki ubūdubusspr endži ama pr obl ema:kas,kada,k ai pi rkądar y s.Konkr et umasnel ei ski l t isąmyši uiarpasi met i mui . •Gr į žt amasi sr yšys.Spr endži antpr obl emąi rvykdantat i t i nkamusvei ksmus,svar bu st ebėt i ,kur i al i nkmei rkai pkei či asipr ocesai .Jei guvi skaskr ypst anet al i nkme,der ėt ų per ži ūr ėt ipr obl emosspr endi mopl aną.Tai ppatsvar buat si žvel gt iįapl i nki ni ų,mokykl os admi ni st r aci j osarkur at or i aus,nuomonęi rki t usvei ksni us. Įši uospr ocesusį t r auki amavi sakomanda,nest i kvi sapusi škai į ver t i nusapl i nkybesi r pr obl emospr i ežast i s,gal i mapasi ekt ipui ki ųr ezul t at ųi ružki r st ikel i ąj omski l t ii rvėl . Tuometnar i ai į gaunapasi t i kėj i mosavoi rkomandosdr augųj ėgomi s,spr ęsdami bendr us kl ausi musi rt ai ppr i si dėdamipr i es avoapl i nkosger i ni mo.


3.KOMANDA – KAI P JĄ SUBURTII RI ŠLAI KYTI ? 3. 5Komandosskat i ni mas Ki ekvi enasdar basyr asėkmi ngasi rnašus,j eidi r bant i ej iyr apat enki nt i ,mot yvuot ii r at si davędar bui .Ki ekvi enam žmoguimal onu,kaij odar basyr aį ver t i namas,nest aij am sut ei ki anauj ųj ėgųt ol i ausi ekt i užs i br ėžt ųt i ksl ų,okar t ui rpr i si dėt i pr i ebendr or ezul t at o.

BENDRAS REZULTATAS

Moki ni ųsavi val dosnar i ųskat i ni masyr asavot i škasat l ygi sužj ųsunkųdar bą,ypačkai dar basnėr aat l ygi namasfinansi šk ai .Taiy r asvar buvi saikomandai-ki ekvi enasnor i pal ai kyt ii rpaskat i nt isav odr augus. Komandosnar i ųskat i ni maskar t uyr ai r : •at l ygi sužnuvei kt usdar bus; •nar i ųmot yvavi mopr i emonė; •j auki osat mosf er oskūr i masi s; •di di nakomandosnar i opasi t i kėj i mąsavi mi ,vadovu,komandai rj ost i ksl ai s. Moksl ei vi usr ei ki askat i nt inet i kepi zodi š kaiužpasi ekt uspui ki usr ezul t at us,pvz.kas pusmet į ,beti rt uomet ,kainepasi seka.Ki ekvi enam yr asvar bust i ekl yder i o,t i ekki t ų nar i ųpal ai kymasi rsupr at i mas. Skat i ni mo pr i emoni ų gal i būt iį vai r i ų, t ai pr i kl auso nuo komandos t i ksl ų, susi f or mavusi ųt r adi ci j ų.Pat ei ki amekel et ąpavyzdži ų: •padėkoj i masužnuvei kt usdar busarsut ei kt ąpagal bą; •mokykl osadmi ni st r aci j osi ni ci j uot apadėkaužvei kl ą; •„šauni ausi okomandosnar i o“r i nki mai ; •i škyl ųarnef or mal i ųpasi sėdėj i mųr engi masi rkt .


4.PAREI GYBĖS

Ki ekvi enas komandos nar ys pr i si i ma t am t i kr ą vai dmenį ,t odėl r enkant i s, kandi dat uoj antarski r i antasmenįt am t i kr omspar ei goms,ver t ėt ųat si žvel gt ii rįt ai ,kok į papr ast aivai dmenįasmuo pr i si i ma komandoj e.Api et aij au kal bėj ome pr aėj usi ame skyr el yj e.Nemaži ausvar būskr i t er i j aiyr a: 1.Kandi dat ot ur i ma pat i r t i s.Pavyzdži ui ,pi r mi ni nke nor it apt ii rJul i j a,i rAugust ė. Tači au Jul i j a yr aj auni ausi a,ką t i kpr i si j ungė pr i e komandos,t uo t ar puAugust ė su moki ni ųsavi val dadi r baj aut r eči usmet us.Komandanuspr endė,kadpi r mi ni nket ur ėt ų būt i August ė. 2.Kandi dat o asmeni nės char akt er i o savybės. Pavyzdži ui , Paul i us yr al abai i šsi bl aškęsi rneat i dussmul kmenoms,t odėl j am būt ųl abai sunkuat i dži ai t var kyt i moki ni ų t ar ybosi ždą. 3.Komandospor ei ki ai .Pavyzdž i ui ,Saul ėt ur i nemažai pr oj ekt ųr engi moi rdokument ų val dymopat i r t i es,t ai ppatger i auužki t uskomandosdr augusgebaor gani zuot i kul t ūr i ni us r engi ni us.Komandanuspr endė,kadSaul ęger i aur ei kėt ųski r t ir engi ni ųor gani zavi mo komi t et ovadove. Pr i eduoser asi t enesunkųt est ą,kur i sgal i padėt i nuspr ęst i ,koki ai par ei gybei žmogusyr a t i nkamesni s.( Pr i edasnr .2)


5.VADOVAS AR LYDERI S? O GAL DU VI ENAME?

Nor sši andi endažnaigal i mei šgi r st i ,j ogvadovasi rl yder i s-duski r t i ngidal ykai ,r et ai kadai švysi meį monėsv adovąi rį monėsl yder į .Nūdi enosr eal i j osl emi a,kadši ossavy bės t el pa vi ename asmenyj e.Vadovavi mas bus neef ekt yvus,j einesi r ems l yder i avi mu, pasi r ei ški anči uvadovosugebėj i musut el kt ižmonessėkmi ngaiį gyvendi nt it i ksl us. Kadangisi t uaci j os,užduot ys,st r at egi j os,t i ksl aii rpat ikomanda yr a nest abi l ūsi r ki nt ant ysr ei ški ni ai ,l yder yst ėi rvadovavi mast ai ppatt ur ibūt il ankst ūsi rdi nami ški .

Pat ei ki ame10dažni ausi aisut i nkamųvadovųsavybi ų:


5.VADOVAS AR LYDERI S? O GAL DU VI ENAME?

Vadovui ,t . y .moki ni ų savi val dos pi r mi ni nkui ,apsvar st antbeiį ver t i nantpr i si i mt ą at sakomybę neužt enka r emt i s vi en moki ni ų savi val dos į st at ai s armokykl os vi daus t ai sykl ėmi s.Rei ki apr i si mi nt i ,j og: •Pi r mi ni nkas nust at o dar bo kr ūvįi rj įr egul i uoj a.Daugel yj e mokykl ų savi val dos nar i aipapr asči ausi aisusi t ai kyssuvi sdi dėj anči udar bokr ūvi u,t ači aut aipavei ki aj ų svei kat ąi rasmeni nęger ovę,oi l gai ni uii rmot yvaci j ądi r bt i .Todėlt ait ur ėt ųpr i si mi nt i vadovai ,kur i ear banekei či adar bot var kės,ar baski r i avi sdaugi audar bo. • Pi r mi ni nkas t ur i apsvar st yt i met odus, kai p užt i kr i nt i savo i r komandos pr of esi onal ų el gesį .At l ygi o( t ur i nči ot i ek mat er i al i ą,t i ek nemat er i al i ąi šr ai škas) nebuvi masnegal ibūt inepr of esi onal ausel gesi opasi t ei si ni mas. • Pi r mi ni nkas t ur iį si par ei goj i mų i r už komandos r i bų: j i s at st ovauj a i r r epr ezent uoj a komandą vi ešoj oj e er dvėj e,už mokykl os r i bų.Nuvei kt ų dar bų i r i nf or maci j oskokybėat spi ndiat sakomybę,sukur i aat l i ekami dar bai . Neder a pami r št i ,kad savi val dos pi r mi ni nkas ver t i namas pagalt ai ,kai p di r ba j o komanda,t adj i spr i val omaži ausk i r t idėmesi ot am,kągal iat l i kt ipat s,odaugi au–kai p gal i į gal i ot i ki t usdi r bt i .Moki ni ųsavi val dasusi l auksdi desnėssėkmės,j ei sudar yssąl ygas ki ekvi enam ki ekį manomadaugi aupr i si dėt isavodar bu.

Koksvadovas, t oki ai rkomanda


6. PATARI MAIVADOVUIarba VADOVĖLI S VADOVĖLI UI

Tai sykl i ų,kai pt apt iger uvadovu,yr abegal odaugi rį vai r i ausi ų.At r odo,j osvi si ems gi r dėt osi rbanal i os,t ači auaki v ai zdu,kadpat ar i mųt i kr ainebūnaperdaug,j ukvadovo į gūdži ai ,asmeni nėssavybėsbeipat i espr i i mt ispr endi mail emi abetkur i over sl osėkmę. Tam,kadmoki ni ųsavi val dospi r mi ni nkodar basbūt ųl engvasi rnaudi ngas,r ei ki a pr i t ai kyt it i nkamą si st emą,ski r t ą vei kl aior gani zuot i .Pr i eš pasi r enkant ,svar bu at si žvel gt iįkel i saspekt us: •Komandosnar i ų skai či ų.Pavy zdži ui ,j ei guseni ūnųt ar ybaipr i kl auso64seni ūnai , var gu,arsusi ski r sči usįt r i skomi t et usart r i sdar bogr upesvi sii nst i t uci j osnar i aibus maksi mal i aiį t r aukt iįdar bą,opat sdar basbusnašus. •Komandosnar i ųpat i r t įi rkompet enci j ą.Į gūdži ųt r ūkumuiesant ,ver t ėt ųkur įl ai ką t ar pusavyj epasi ski r st yt it i kkel i asvei kl ossr i t i s,kadnauj okait ur ėt ųpakankamail ai ko į gyt ir ei ki amospat i r t i esbeikompet enci j osi rat ei t yj epat ysgal ėt ųsėkmi ngaipr i si i mt i at sakomybęužt am t i kr assr i t i s. •Pl anuoj amosvei kl osmast ą.Jei gumoki ni ųsavi val daket i navykdyt ipl at ausmast o vei kl ą,r ei k ėt ųį ver t i nt i ,koki asgal i massr i t i sr ei kėskoor di nuot ii rkoki ųbeiki ekžmoni ų i št ekl i ųr ei kės. •Sr i t i s,įkur i asyr aor i ent uot amoki ni ųsavi val dosvei kl a.Pavyzdži ui ,j ei gumažo kai mel i o mokykl os moki ni ųt ar ybos vei kl al abi ausi aior i ent uot a įkul t ūr i ni ųr engi ni ų or gani zavi mąmokykl osbendr uomeneii rj ineket i nar engt it ar pt aut i ni omast opr oj ekt ų, var guarmoki ni ųt ar yboj eat si r adusi ot ar pt aut i ni ųr yši ųkomi t et ovei kl abusnaudi ngai r r ei kal i nga. •Mokykl osbendr uomenėspor ei ki aii rl ūkesči ai .Ner et aimoki ni ųsavi val dosnar i ai užmi r št a,kad vi ena i š pagr i ndi ni ųj ųf unkci j ų – at st ovaut imoki ni ųi nt er esams,o at st ovavi mobūdaii rf or mosneapsi r i boj avi enkul t ūr i ni ųr engi ni ųor gani zavi mu.


6. PATARI MAIVADOVUIarba VADOVĖLI S VADOVĖLI UI 6. 1.Susi r i nki mųvedi mas Moki ni ųsavi val dosdar bopr odukt yvumaspr i kl ausonuosavi val dossusi r i nki muose sukur t ųnef or mal i ųt ai sykl i ųbei j ųl ai kymosi .Toki usdal ykus,kai pkal bėt i povi eną,nor i nt pasi sakyt ikel t ir anką,neval gyt isusi r i nki mųmet ui rpan.r ei ki at vi r t ainusi st at yt i ,kad nebūt ų kl i udoma dar bo našumui .Pat yssusi r i nki maigal ibūt iį vai r auspobūdži o,t i ek f or mal ūs,t i eknef or mal ūs.Št aikel ipavyzdži ai ,kai pt ur ėt ųat r odyt if or mal ūsmoki ni ų savi val dossusi r i nki mai : •Susi r i nki mus veda moki ni ų savi val dos pi r mi ni nkas ar ba j o pask i r t as ki t as asmuo, padedamas moki ni ų savi val dos kur at or i aus.Pabandyt ipr avest isusi r i nki mą t ur ėt ų ki ekvi enas-t ai pį gaunamapat i r t i esbeisupr ant ama,koki ai št i kr ųj ųt aiyr aat sakomybė. •Susi r i nki mast ur ėt ųvykt it i ksususi r i nki modar bot var ke,kur i ąr ei ki apaskel bt ipr i eš susi r i nki mą.Dar bot var kėj et ur ibūt inur odyt ivi sibūsi mispr endži amikl ausi mai .Ją papi l dyt igal iki ekvi enas. •Susi r i nki momet upat ei kt i t i ksl i ngąi rsunagr i nėj amai skl ausi mai ssusi j usi ąi nf or maci j ą. Nukr ypst ant yspokal bi aiarj uokel i ai ,ži noma,pr askai dr i nanuot ai ką,betkasperdaug, t asneger ai-susi r i nki muosei eškomapr obl emosspr endi mųbūdų,onekoki t o.Tači au pat si nf or maci j ospat ei ki masgal ibūt ižai smi ngas. •Susi r i nki momet upr i i mt ispr endi maipr ot okol uoj ami .Tai pužfiksuoj ama,kasužkąyr a at saki ngasi rat skai t i ngas. Pr ot okol ošabl onąr asi t epr i eduose( Pr i edasnr .3) Nef or mal i us susi r i nki mus dar yt ii rvest iy r a papr asči au st r ukt ūr i škai-nebūt i na dar bot var kė,gal i maapsi r i bot it i kvi enukl ausi mu,nebūt i naspr ot okol avi mas.Toki ot i po susi r i nki masyr a or i ent uot asįmoki ni ų savi val dą,kai p įkomandą,o ne įspr endi mų pr i ėmėj ą. Svar bunebi j ot i or i gi nal i ai i rl ai svai pažvel gt i į susi r i nki mus-susi r i nki musgal i madar yt i st ovi nt ,šokant ,vai kšt ant ,kei či antapl i nkąi rpan.Tail ei skomandait apt idi nami škesnei . Daugi aupat ar i mų,kai ppr avest isusi r i nki mą,r asipr i edųskyr el yj e( Pr i edasnr .4)


6. PATARI MAIVADOVUIarba VADOVĖLI S VADOVĖLI UI 6. 2.Ref l eksi j a Pot am t i kr ųvei kl ų-debat ųkl ubo,pi l i et i nėsakci j osarpan.-r ei ki aį si ver t i nt i ,kai p r engi nyspr aėj o:į si var di nt ipl i us usi rmi nusus.Pr ocesas,kur i o met u apmąst omei r į si sąmoni name savo vei kl ąi rgal i me i mt i s at i t i nkamų vei ksmų,yr a vadi namas r efleksi j a.Jost i ksl as– t obul i nt isavo vei kl ą,t odėlj it ur ėt ų būt ikr ypt i nga,t i ksl i nga, konst r ukt yvi .Refleksi j os r ezul t at as gal ibūt inauj igebėj i mai ,nauj os ži ni os,nauj as supr at i mas .Ši ų nauj ų dal ykų der i ni mas su j au t ur i mu suvoki mu,gebėj i mai s bei nuost at omi sl emi aaukšt esnėskokybėsvei kl ą.Si eki antger i ausi ųr ezul t at ų,r efleksi j oj e t ur idal yvaut ii ryr ai škl ausomivi sisavi val dosnar i ai . Svar busupr ast i ,kadr efleksi j ayr anet i kkomandosdr augųį ver t i ni mas,beti rsavo i ndėl i oį si ver t i ni mas. Būdus,kai ppr avest ir efleksi j ą,r asi t epr i eduose( Pr i edasnr .5)


7. VEI KLOS PLANAVI MAS

Kai pspor t i ni nkamsyr asudar omospr ogr amos,i dantj i epasi ekt ųfini šąpager i ndami r ekor dą,t ai pi rmoki ni ųsavi v al dai r ei kal i ngasvei kl ospl anavi mas.Tai -net i kpagr i ndi ni ų užsi ėmi mųsur ašymas.Vi sat aiapi mat i eksavi val dost i ksl ųi šsi kėl i mus,t i eki ruždavi ni ų f or mul avi mus. Past ebi ma,j ogmoki ni ųsavi val dosdažnai ner andaai ški ųkr i t er i j ų,kur i ai sgal i mabūt ų į ver t i nt i ,arj osvei kl apat ei si nal ūkesči us,i rkąr ei kėt ųkei st i .Ši uoskr i t er i j usgal i mer ast i t i kai ški ai ,kar t usuvi samokykl osbendr uomene( moksl ei vi ai s,moki ni ųt ėvai s,mokykl os admi ni st r aci j abeimokyt oj ai s)suf or mul avusmoki ni ųsavi val dosi rj osvykdomosvei kl os t i ksl usbeiuždavi ni us,kur i et apt ųl ygor i ent yr aivykdomoj evei kl oj e. Svar bi ausiaspekt ai ,kur i et ur iat si spi ndėt inumat yt uoset i ksl uose,t ur ibūt iši e: •Esmi nėmoki ni ųsavi val dospaski r t i si rr ei kšmė-kam t oksor ganasr ei kal i ngasi rką j i svei ks. •Moki ni ų savi val dos vi et a mokykl oj e,t . y .koki ąr ei kšmę j ait ei ki a mokykl os bendr uomenėi rkoki ąkompet enci j ąj aipr i ski r i a. •Ti ksl i ni ų audi t or i j ų – moki ni ų,mokyt oj ų,t ėvų,mokykl os admi ni st r aci j os – l ūkesči ai . •Vei kl osgal i mybėsi rper spekt yvos,pr i kl ausanči osnuoį vai r i ųapl i nkybi ų,pvz. : vi et osgyvent oj ųskai či aus,vi et osv al dži osi nst i t uci j ospoži ūr i oi rkt . •Mokykl ost r adi ci j os,soci al i nėapl i nka. •Moki ni ųsavi val dosnar i ųasmeni ni aipor ei ki ai ,t i ksl ai ,pasi ūl ymai . Į si var di j uspagr i ndi ni ust i ksl us,pr avar t ususi dar yt ipl aną,kai pt uost i ksl uspasi ekt ii r į gyvendi nt iužsi br ėžt usuždavi ni us.


7. VEI KLOS PLANAVI MAS Pavyzdi ni spl anas Tol i au pat ei ki amas gal i mas pr oj ekt oį gyvendi ni mo pl anas ( sudėt i ngo uždavi ni o į gyvendi ni mo pl anas) ,t ači au panaši u pr i nci pu gal i ma sudar yt ii ri l gal ai ki ų bei t r umpal ai ki ų uždavi ni ųį gyvendi ni mo pl anus.Pl ano dal ys pagalpor ei kįgal ibūt i skai domosįsmul kesnesdal i s:kuodet al esni spl anas,t uodaugi auai škumosut ei ki a komandai ,vykdanči ainumat yt ust i ksl us. Šaki ų„Vyt ur i o“vi dur i nėsmokykl osmoki ni ųt ar ybosor gani zuoj amo„Ol i mpi ni ų spor t ošakųt ur nyr o“į gyvendi ni mopl anas Vei ksmas:„Ol i mpi ni ųspor t ošakųt ur nyr as“ Ti ksl ai : •Paskat i nt imoki ni usak t yvi aispor t uot i . •Supaži ndi nt imoki ni ussuol i mpi nėmi sspor t ošakomi s. •Įmokykl osr engi ni usį t r aukt idaugi aut i ks l i ni ųaudi t or i j ų( t ėvus,senel i us,mokyt oj usi r kt . ) . Uždavi ni ai : •Sur engt iol i mpi ni ųspor t ošakųt ur nyr ą. •Sur engt ipr i st at ymąapi eol i mpi nesžai dynes. •Sur engt idaugi ausi aii šmananči oapi eOl i mpi nesžai dynesmoki ni or i nki mus. •Suor gani zuot i mokyt oj ųi rt ėvųkr epši ni or ungt ynes.

Dat a

Kovo7– 12d.

Vei kmas

Ti ksl ai

Uždavi ni ai

I špl at i nt iskr aj ut es, Vi ešai I nf or muot i , i š k a b i n t i p l a k a t u s, paskel bi amas sudomi nt i ;paskat i nt i mokykl osr adi j uj e „ Ol i mpi ni ų užsi r egi st r uot i t r ansl i uot i spor t ošakų i nf or maci ni us dal yvaut ii rkt . t ur nyr as“ r epor t ažus

saki ngi Rei kal i ngi At i št ekl i ai asmenys Var deni s Pavar deni s

Kovo12d.

Vei kl ospl anasgal ibūt ikonkr et usi rdet al us,i kiki eki rkoki ųi št ekl i ųr ei ks,betgal ibūt ii r papr ast as,t i ksuvei kl omi si rat saki ngai sasmeni mi s.


8. MOKI NI Ų SAVI VALDOS VEI KLA Tyr i mai sį r odyt a,kaddi dži ąj ądal įsavovei kl osmoki ni ųsavi val dosski r i ar engi ni ų or gani zavi mui .Tai ppatpast ebi ma,kadmoki ni ųi nt er esųat st ovavi mof unkci j at ampa ant r aei l e.Pl anuoj antmoki ni ų savi val dosvei kl ą der ėt ų numat yt ipagr i ndi nesmoki ni ų savi val dos f unkci j as.Taiy r ai rmoki ni ųi nt er esų at st ovavi mas,i rmoki ni ų pozi ci j os i šsakymasnet r adi ci ni ai sbūdai s,i rpr evenci ni ųakci j ųvykdymas. Ši ame l ei di nyj e pat ei ksi me r ekomenduot i nasvei kl ossr i t i s:

penki as

vi soms

moki ni ų

savi val dos

1.Mokykl osvi dauspr obl emų( edukaci ni ų,soci al i ni ų,finansi ni ųi rkt . )spr endi mas. 2.Į vai r auspobūdži oi rmast opr oj ek t ųr engi mas. 3.Ryši ųužmezgi masi rpal ai kymas. 4.Pr evenci nėsvei kl osvykdymas. 5.Rengi ni ųor gani zavi mas. Į t r aukusši aspenki asskel et i nesvei kl ossr i t i sįpagr i ndi nįvei kl ospl aną,sudar omos sąl ygosi rgal i mybėst i nkamaii rvi sapusi škaiį gyvendi nt isvar bi ausi ąsavi val dosf unkci j ą –at st ovaut imoki ni ųi nt er esams.

Vei kl a

Mokykl osvi daus pr obl emų spr endi mas

Si t uaci j osanal i z ė Spr endi mobūdai Lauki amir ez ul t at ai

Rengi ni ų or gani z avi mas

I dėj a Ti ksl as Por ei ki ai I št ekl i ai

Pr evenci nės vei kl osvykdymas

Pr oj ekt ų or gani z avi mas

Ryši ų už mez gi masi r pal ai kymas

Sumokykl a Sumoki ni ai s Sut ėvai s Suki t omi sj auni mo or gani z aci j omi sarmoki ni ų savi val dųi nst i t uci j omi s


9. KOMUNI KACI JA I R ATSTOVAVI MAS Mūs ųk as di eni ni amegy v eni mey r adaugy bėdal y k ų,k ur i uost i nk amaipaai š k i nus ,ž monės ger i augal ėt ųs uv ok t ij ųes męi rr ei k al i ngumą. Nūdi enospas aul i sv er č i amusak t y v i aik ei s t i s i nf or mac i j ai rpal ai k y t i abi pus ęk omuni k ac i j ą. Ry š i ais uv i s uomenepadedas uk ur t ii ri š l ai k y t iabi pus ęi nf or mac i j oss k l ai dą,pas i t i k ėj i mąi r bendr adar bi av i mą t ar p mok i ni ųs av i v al dosi ns t i t uc i j osi rj ost i k s l i ni ų audi t or i j ų.Bets v ar bu nepami r š t i i rv i di nėsk omuni k ac i j os-s av i v al doj e,t ar pnar i ų,j i i r gi y r abūt i na.

9. 1.Vi di nė komuni kaci j a 9. 1. 1.Komandos sant yki aii rr yši ai Ry š i ai s umok y k l osbendr uomene-mok i ni ai s ,t ėv ai s ,mok y t oj ai s ,admi ni s t r ac i j a,ar bav i di nė k omuni k ac i j a, y r a v i ena i š s v ar bi aus i ų k omuni k ac i j os už duoč i ų. Ne pas l apt i s ,k ad admi ni s t r ac i j os ,t ėv ųi rmok y t oj ųpož i ūr įdaugi aus i al emi as av i v al dosl y der i sarnar i ai ,nesj i e r epr ez ent uoj as av i v al dą,pr i s i i maat s ak omy bęužs av oel ges į i rj oį t ak ąį v ai z dž i ui . Rei k i a pr i paž i nt i ,k ad k omandos nar i aiy r a pi r mi nė i rs v ar bi aus i a mok i ni ųs av i v al dos audi t or i j a,t odėlpi r mi aus i a būt entj i et ur is us i paž i nt is us av i v al dosv ei k l omi s ,at s ak omy bi ų pas i s k i r s t y mu,j ass uv ok t i i rgebėt i per t ei k t i k i t i emsj osnei š k r ai pant . T ai ppatnaudi ngapl ėt ot idr augi š k usi rger usr y š i uss umok y k l osadmi ni s t r ac i j a,nest ai padeda s už i not i ,k ok i e s pr endi mai numat omi ak t ual i ai s k l aus i mai s . Bendr av i mas i r bendr adar bi av i maspadėspr i i mt i opt i mal i uss pr endi musi rpas i ek t i ger i aus i ąr ez ul t at ą. Mok i ni ųs av i v al dospagr i ndi nėv ei k l oss r i t i s–mok y k l a,t odėl y pačs v ar buuž megz t i ,pal ai k y t i i rpl ėt ot ir y š i us s u mok y k l os bendr uomene.Ner ei k t ųs l ėpt iv ei k l os nuo bendr uomenės mok s l ei v i ųs av i v al dat ur i būt i at v i r ak r i t i k ai i rpas i ūl y mams .

Kai pi rkąkal bėt i ,kad būt um t ei si ngai i šgi r st as?


9. KOMUNI KACI JA I R ATSTOVAVI MAS 9. 1.Vi di nė komuni kaci j a 9. 1. 2.At si skai t omumo pr i nci pas Ki ek v i enosmok i ni ųs av i v al dospagr i ndi nėf unk c i j a–at s t ov aut imok i ni ųi nt er es ams ,t odėl mok i ni ųs av i v al dat ur ibūt iger ai„ mat oma“ .T odėly r as k at i namar egul i ar i aimok i ni usi rl i k us i ą mok y k l osbendr uomenęs upaž i ndi nt is upert am t i k r ąl ai k ot ar pįat l i k t ai sdar bai s ,pas i ek t ai s r ez ul t at ai s .I š s amusmok y k l osbendr uomenėss upaž i ndi ni mass us av i v al dosv ei k l apr i s i deda pr i e gl audes ni ųt ar pus av i or y š i ų pl ėt oj i mo,pas i t i k ėj i mo i rpal ank umo augi mo,t odėlš i ame s k y r i uj egl aus t ai apt ar s i meat s i s k ai t y mos ąv ok ą.

Kodėlr ei kal i ngasat si skai t ymopr i nci pas? •Di di namok y k l osbendr uomenėspas i t i k ėj i mą. •Di di nas av i v al dosnar i ųmot y v ac i j ą,at s ak omy bę. •Di di nai rs par t i nav i di nęk omuni k ac i j ą.

Kai pt ur ėt ųbūt ipat ei ki amosat askai t os? 1.Pi r mi aus i a,at as k ai t os t ur ėt ų būt ipat ei k i amos r egul i ar i ai :pav y z dž i ui ,v i eną k ar t ą per s emes t r ąi rpan. 2. At as k ai t at ur i būt i i š s ami i rt enk i nant i t i k s l i ni ųaudi t or i j ųi nf or mac i ni uspor ei k i us-k asį v y k dy t a, k ok sbi udž et asi rpan. 3.At as k ai t at ur i būt i v i s i emss upr ant amai rl engv ai pr i ei nama. 4.Nuv ei k t ųdar bųapž v al gat ur ėt ųbūt ipat ei k i amav i eš ai ,pav y z dž i ui ,pr aneš i mass k el bi amas mok y k l osi nf or mac i ni ames t endeari nt er net opus l apy j e. T ač i au at as k ai t ą gal iv y k dy t ii r pat s mok s l ei v i ųs av i v al dos pi r mi ni nk as mok y k l os admi ni s t r ac i j ai mok s l o met ų gal e. T ai - k i ek v i enos s av i v al dos nar i ų bei mok y k l os bendr uomenėst ar pus av i os us i t ar i mas .


9. KOMUNI KACI JA I R ATSTOVAVI MAS 9. 1.Vi di nė komuni kaci j a 9. 1. 3.Susi r i nki mų pr ot okol avi mas Pr ot okol as – t aidokument as,kur i s par odo kada i r koki e susi r i nki maivykst a. Pr ot ok ol et ur ėt ųbūt inur ody t ak asdal y v auj as us i r i nk i me,k ok i ey r as v ar s t omik l aus i mai ,k ok i e y r apr i i mami s pr endi mai i rj i emss k i r t asį gy v endi ni mol ai k ot ar pi s . Pr ot ok ol aiy r as k i r t is av i v al dosnar i ams ,k ur i enegal ėj odal y v aut is us i r i nk i me,k adgal ėt ų mat y t is v ar s t y t us i rpr i i mt us s pr endi mus i rv i s k as t apt ų ai š k u,i rt i ems ,k ur i e dal y v av o s us i r i nk i me,t ač i audėlt am t i k r ųpr i ež as č i ųgal ėj opami r š t ipat ei k t ąi nf or mac i j ą,t uometj i egal i pas i naudot ipr ot ok ol ui rv i s k ą pr i s i mi nt i .T ai p patat ei t i es k ar t oms ,k ur i os s k ai t y damos pr ot ok ol usgal ėspas i s emt i mi nč i ųi ri dėj ų,pas i mok y t i i šdabar t i nėss av i v al dosdar omųk l ai dų. Pr ot ok ol us daž ni aus i air aš os av i v al dos pas k i r t as pos ėdž i os ek r et or i us .J uos pas i r aš o pos ėdž i opi r mi ni nk asi rs ek r et or i us .Mok i ni ųs av i v al dospr ot ok ol ait ūr ėt ųbūt is augomimok i ni ų s av i v al dosk ambar y j e,t ok i am nes ant ,j uoss augomok i ni ųs av i v al dosk ur at or i us . Kai pr ašyt ipr ot okol usr asi t epr i eduose( Pr i edasnr .3)

9. 1.Vi di nė komuni kaci j a 9. 1. 4.Moki ni ų savi val dos i nst i t uci j os nuost at ai Pr i ešpr adėdamadar bąmok i ni ųs av i v al dapr i v al os us i k ur t i s av onuos t at usar baper s k ai t y t i , ž i not ii rgebėt ipaai š k i nt inuos t at us ,s uk ur t us buv us i os mok i ni ųs av i v al dos .Sav i v al dos nuos t at ai-v ei k l os dok ument as par odant i s ,k ai p or gani z uot idar bą mok i ni ųs av i v al doj e. Sav i v al dosnuos t at ai s us i dedai š: a)Mok i ni ųs av i v al dosk ai pv al dy moor ganoapi br ėž i mo; b)Mok i ni ųs av i v al dosv i z i j os ,mi s i j os ,ugdomųv er t y bi ų; c )Mok i ni ųs av i v al dosv ei k l osk r y pč i ųapi br ėž i mo; d)Vadov av i momok i ni ųs av i v al dai i ns t r uk c i j ų. Mok i ni ųs av i v al danuos t at uss udar ov adov audami es i s av onuož i ūr a,t . y .pagal s av i v al dost i pą. Nuost at ųpavyz dįr asi t epr i eduose( Pr i edasnr .6) .


9. KOMUNI KACI JA I R ATSTOVAVI MAS 9. 2.I šor i nė komuni kaci j a. 9. 2. 1.Fi nansų i št ekl i ų pai eška Mok i ni ųs av i v al doj e papr as t aiak t ual i aus i as y r afi nans i ni ųi š t ek l i ųk l aus i mas . Sav i v al da, s i ek dama į gy v endi nt is av ot i k s l us ,ner et ais us i dur i as us i t uac i j a,k aiv i en ž moni ųi š t ek l i ų nebepak ank a–būt i napas i naudot i i rat i t i nk amai smat er i al i ai s i ai si š t ek l i ai s .Pav y z dž i ui ,mok i ni ų t ar y bapl anuoj ak al ėdi nįk ar nav al ą.Mok i ni ais us i dur i as udv i em k ebl umai s–k ur i oj ev i et oj e or gani z uot ik ar nav al ąi ri šk urgaut il ėš ų dek or ac i j oms pagami nt i ? Ši uo at v ej u mok i ni ai s us i dur i as umat er i al i ųj ųi š t ek l i ųs t y gi umi –pat al pųi rpi ni gi ni ųl ėš ųs t ok a. Mat er i al i ej ii št ekl i ai–t aivi sųnež moni ųi št ekl i ųobj ekt ų( finansų,i nvent or i ausi rkt . ) vi suma,kur i ai nst i t uci j a naudoj asisi ekdama savo t i ksl ų,į gyvendi ndama i škel t us už davi ni usbeipr i si i mt usį si par ei goj i mus. Gal i mei šski r t idumat er i al i ųj ųi št ekl i ųt i pus: •finansi ni usi št ekl i us( pi ni gus,ver t ybi ni uspopi er i usi rkt . ) ; •ki t usmat er i al i uosi usi št ekl i us( pavyz dž i ui ,i nvent or i us,pat al posi rkt . ) Fi nans i ni ųi š t ek l i ų pai eš k ay r a pr oc es as ,k ur i o met uy r ar enk ama pi ni gi nė ar ba k i t ok i ą i š r ai š k ąt ur i nt i fi nans i nėpar amak onk r eč i am t i k s l ui į gy v endi nt i . Fi nansi nępar amą,at si ž vel gi antįt i ksl o( pr oj ekt o)pobūdį ,t i ksl usi rmast ą,gal isut ei kt i : •as meny s ; •v er s l ov ės ; •į v ai r ūsf ondai ; •v al s t y bi nėsi ns t i t uc i j os ; •į v ai r ūsl ai mi mi k onk ur s ai .

Daž naimok i ni ųs av i v al dosi ns t i t uc i j osuž s i i mapr oj ek t i nev ei k l a,k ur i osfi nans av i masy r a gaunamasl ai mėj usį v ai r i usv al s t y bi ni ų,s av i v al dy bėsi ns t i t uc i j ųpas k el bt usk onk ur s us .Par ai š k ų t ei k i mo,gaut ofi nans av i mopanaudoj i mot v ar k abūnanus t at y t ak onk ur s onuos t at uos e.Dėl š i os pr i ež as t i espl ač i aupanagr i nės i mefi nans i ni ųi š t ek l i ųpai eš k ąpr i v ač i ames ek t or i uj e.


9. KOMUNI KACI JA I R ATSTOVAVI MAS 9. 2.I šor i nė komuni kaci j a. 9. 2. 1.Fi nansų i št ekl i ų pai eška Nor i nts udomi nt ipot enc i al ųr ėmėj ą,pi r mi aus i ar ei k i al abaiai š k i ainumat y t ipr oj ek t oi dėj ą, t i k s l usi rs us i dar y t i i š s amųv ei k s mųpl aną,s k i r t ąi dėj ai į gy v endi nt i . Pr i eši eš k antpar amos ,l abais v ar buadek v ač i aiį v er t i nt it ur i musi š t ek l i us–t i ekž moni ų,t i ek mat er i al i uos i us ,–nesgal būtpaai š k ės ,k adt r ūk s t amųi š t ek l i ųmas t asy r ager ok aimaž es ni s ar baat v i r k š č i ai –at r as i t enenumat y t ųs r i č i ų,k ur i omst ai ppatr ei k i amat er i al i ųj ųi š t ek l i ų. Kal bant i ss upot enc i al i ur ėmėj udėlpar amoss ut ei k i moy pačs v ar buž i not i ,k ok onk r eč i aii š j opr aš y s i t e( fi nans i nėspar amos ,i nf or mac i j oss k l ai dos ,gami namospr oduk c i j osark t . ) .T ai y pačr ei k š mi ngapr oj ek t ams ,k ur i emsį gy v endi nt ir ei k i ay pačdaugį v ai r i ųmat er i al i ųj ųi š t ek l i ų ( pav y z dž i ui ,k onc er t uior gani z uot ibūt i nospat al pos ,muz i k osapar at ūr ai rfi nans i nėpar ama at l i k ėj ųhonor ar ams ) .I deal i aus i a,j eiei damipasr ėmėj ąJ ūsj auž i not e,k ok onk r eč i aii rk ok i os s umospr aš y s i t e.Pr ot i ngabūt ųį v er t i nt i i rr ėmėj ov y k domąv ei k l ą( pav y z dž i ui ,j ei gupot enc i al us r ėmėj asy r ak epy k l a,papr as č i aus i abūt ųpr aš y t i par amosgami namapr oduk c i j a) . Supr ant ama,k adr ėmėj ast ai ppatt ur i gaut i naudos ,t odėl i šank s t onumat y k i t e,k ąJ ūsgal i t e pas i ūl y t i r ėmėj ui ,pav y z dž i ui ,r ek l amuot i į monę,s ut v ar k y t i į s t ai gosapl i nk osž el di ni usi rk t . T ar dami es is ur ėmėj udėlpar amosgav i mo,t ur ėk i t epr oj ek t oapr aš y mą,pr oj ek t os ąmat ąi r k omuni k ac i j ospl aną.Sudar y s i t es ol i dųį s pūdį ,j ei gus us i t i k i muiv i s apus i š k aipas i r engs i t ei š ank s t o. J ei gu nor i t e,k ad J ūs ų pr oj ek t asr ėmėj uipadar y t ų ger ąį s pūdį ,nepami r š k i t e pat ei k t ii r r aš t i š k ųpr oj ek t or ek omendac i j ų. Pr i ešsusi dar ydamipot enci al i ųr ėmėj ųsąr ašą,adekvači aiį ver t i nki t esąr ašenur odyt ų subj ekt ųgal i mybespar emt iJūsųi ni ci at yvą: •J ei gu pr oj ek t ą dėlfi nans av i mo t ei k i at ef onduiarv al s t y bi neii ns t i t uc i j ai ,nepas i domėj ęj ų v y k domai sk onk ur s ai sį v ai r auspobūdž i opr oj ek t amspar emt ibeij ųdat omi s ,gal i masdai k t as , k adnepas k ubėj ępat ei k t i pr oj ek t ą„ pav ėl uos i t eį l ėš ųs k i r s t y mą“ ; •J ei gupar amosk et i nat epr aš y t is t ambi osį monės ,aps v ar s t y k i t e,k ok i umet uį monės ev y k s t a at ei nanč i ųfi nans i ni ųmet ųbi udž et opl anav i masi ras i gnav i mųs k i r s t y mas .


9. KOMUNI KACI JA I R ATSTOVAVI MAS 9. 2.I šor i nė komuni kaci j a. 9. 2. 2.Susi t i ki mas su pot enci al i ur ėmėj u

Kai ppasi r uošt isusi t i ki mui ? 1.Par enk i t enamųdar bus–s ur i nk i t ei š s ami ąi nf or mac i j ąapi epot enc i al ųr ėmėj ą,r ėmi mo gal i my bes . 2.Par enk i t epr oj ek t oapr aš y mą,s ąmat ąi rk omuni k ac i j ospl aną. 3.Nepami r š k i t er ek omendac i j ų. 4.Pas v ar s t y k i t e,k ąk onk r eč i ai J ūsgal i t epas i ūl y t i r ėmėj ui mai nai sužs ut ei k t ąpar amą. 5.Numat y k i t e,k ok i usk l aus i musJ umsuž duosr ėmėj as ,par enk i t eat s ak y musį j uos . 6.Nepami r š k i t er epr ez ent at y v i ai aps i r engt i .

Susi t i ki mepasr ėmėj ą: 1.Pas i t i k ėk i t es av i mi i rpas i s t enk i t eat s i pal ai duot i ; 2.Būk i t ei š k al bi ngi –r et or i k a–t i es i aus i ask el i asį s ėk mę; 3.Nebi j ok i t ek l aus t i i rt ei r aut i s ; 4.St enk i t ėsbūt i dr augi š k i ; 5.Nev ėl uok i t e; 6.J ei y r agal i my bė,pal i k i t ev i z i t i nęk or t el ę; 7.Nepr i ž adėk i t et o,k onegal i t eį v y k dy t i .

Jei gupar amągavot e: 1.Regul i ar i aii r ,at s i ž v el gdamiįr ėmėj oi nf or mac i j osgav i mopor ei k i us ,t ei k i t ei nf or mac i j ąapi e pr oj ek t oei gą,būk l ę; 2.Pas k ambi nk i t e,par aš y k i t el ai š k ą; 3.Pas i r aš ę par amos s ut ei k i mo s ut ar t įpas i t ar k i t es ur ėmėj u,k ai pJ ūs ų bendr av i mas i r bendr adar bi av i masv y k st ol i au; 4.At i dž i ai t v ar k y k i t edok ument ac i j ąi rt ur i masl ėš as .J asnaudok i t et i kpagal pas k i r t į ( t .y .t i ems dal y k ams ,k ur i emsr ėmėj ass ut ei k ėpar amą) ; 5.Regul i ar i air enk i t efi nans i nesat as k ai t as .Fi nans i ni ųi š t ek l i ųnaudoj i mos t ebėj i mąpat i k ėk i t e mok i ni ųs av i v al dosi ns t i t uc i j ąk ur uoj anč i am mok y t oj ui ; 6.Lai k y k i t ėsduot ož odž i oi rv y k dy k i t epr i s i i mt usį s i par ei goj i mus . J ūs ų už duot i sy r as udomi nt ir ėmėj ą,o j am s us i domėj us – s t engt i s ,k ad nek i l t ųj ok i ų nes k l andumų,k ur i egal ėt ųs uk el t inepat ogumųt i ekJ ums ,t i eki rpač i am r ėmėj ui .Kadi rk ai p būt ų,nebi j ok i t enes ėk mi ų:j uknev el t ui Bi bl i j oj epar aš y t a:„ Bel s k i si rbusat i dar y t a. “Nepal ūž k i t e popi r mosnes ėmės–s us i k aupk i t ei rdr ąs i ai bandy k i t es ėk męv ėl .


9. KOMUNI KACI JA I R ATSTOVAVI MAS 9. 2.I šor i nė komuni kaci j a. 9. 2. 3.Moki ni ų savi val dos i nst i t uci j os f i nansai Savi val dos finansai- bi udžet as,kur i s yr a numat omas vi si ems moki ni ų savi val dos or gani zuoj ami ems r engi ni ams permoksl o met us.Pažymėt i na,kad moki ni ųsavi val dapui ki ai f unkci onuot i gal i i rbefinansų,t ači auj ei gumokykl ayr apaj ėgi ski r t ifinans avi mąmoki ni ųsavi val dai ,št ai kel i naudi ngipat ar i mai : a)Sudar antfi nans i nįv ei k l ospl aną,ger i aus i abūt ųpadal i nt ipl anąįt am t i k r asdal i s( r engi ni us ) i rnumat y t ii š l ai das ,k ur i ost ur ėt ųbūt is k i r t osk i ek v i enais k i r t i ngaidal i ai( r engi ni ui ) .T ai py r a už t i k r i namas" l ėš ųs augumas " ,nest ampaai š k u,k ok i ąpi ni gųs umągal i mai š l ei s t ik i ek v i enai pl anodal i ai at s k i r ai ; b)Numat anti š l ai das ,k ur i ųpr i r ei k sbūt ųnaudi ngapas i domėt i ,arnėr agal i my bi ųr ei k al i ngų pas l augųarpr ek i ųgaut ipi gi au( pas i k l aus t imok i ni ų,art o,k opr i r ei k snegal ėt ųpas k ol i nt iar ba gaut i užmaž es nęk ai ną) ; c)Sus i pl anav usfi nans us ,k ur i ųr ei k ėss i ek i antį gy v endi nt iv ei k l ospl aną,r ei k i apr adėt ii eš k ot i būdų,k ur i euž t i k r i nt ųger ąs av i v al dosfi nans i nępadėt į ; d)Der ėt ųpas i k al bėt i s umok y k l osadmi ni s t r ac i j aapi egal i my bępar emt i v i s ąmet ųv ei k l ospl aną ar bak onk r eč i ąpl anodal į ; e)Rei k ėt ųi eš k ot ii rk i t ų būdų,k ur i e gal ėt ų už t i k r i nt ifi nans i ni us i š t ek l i us v ei k l os pl ano į gy v endi ni mui f )T aigal i ma dar y t ior gani z uoj antr engi ni us ,k ur i ų met u būt ųr enk amast am t i k r asdal y v i o mok es t i st ai ppatmok s l omet ųpr adž i oj e,pr i s t ač i usv ei k l ospl aną,gal i mapapr aš y t imok i ni ųi š k l as ėsf ondųs av i v al dai s k i r t i t am t i k r ąpi ni gųs umąi rpan.

9. 2.I šor i nė komuni kaci j a. 9. 2. 4.Vi ešoj ier dvė Nūdi enos ,t ec hnol ogi j ųk upi name gy v eni me pr av ar t ut ur ėt is av o mok i ni ųs av i v al dos i nt er net i nįpus l apį .J oj et ur ėt ųbūt it al pi namai nf or mac i j aapi ev ei k l ą–buv us i usi rbūs i mus į v y k i us ,nuot r auk as ,r ėmėj ųr engi ni aibeir engi ni ai ,ak t ual ūsmok i ni ams ,s av i v al dosk ont ak t aii r t . t .I nf or mac i j at ur i būt i nuol atat nauj i namai rbegr amat i ni ųk l ai dų. T ai ppatį v ai r ūss oc i al i ni ait i nk l al api ai-Facebook,Twi t er ,I nst agr am y r apui k ipagal bi nė pr i emonėmok i ni ųs av i v al dosv ei k l omsv i eš i nt i .Ner ei k t ųat mes t i i rs enųj ųi nf or mac i j ost i ek ėj ųl ai k r aš č i ųbei ž ur nal ų,r adi j ol ai dų.


10.JAUNI MO POLI TI KA Ner et ait enka i šgi r st it oki as sąvokas kai p„ j auni mo i ni ci at yva“ ,j auni mo or gani zaci j os“ ,j aunasžmogus“ ,t ači au arkada susi mąst ėt e,ką t air ei ški a?Ar pagal voj ot e,koki eyr aj aunožmogausamži ausapr i boj i mai ?O galj ųnėr a? Įv i s usš i uosi rk i t usk l aus i mus ,s us i j us i uss uj auni mopr obl emomi s ,at s ak oj auni mopol i t i ka– kr ypt i nga vei kl a,kur ispr endž i aj auni mo pr obl emas,si eki a sukur t ipal anki as sąl ygas f or muot i sj aunož mogausasmenybeii rj oi nt egr aci j ai .Vi s av ei k l as k i r t aj aunam -14i k i29 met ų–as meni ui rj iapr ėpi at ok i ass r i t i sk ai ppi l i et i š k umas ,š v i et i mas ,nef or mal usugdy mas , dar basi ruž i mt umas ,k ul t ūr a,s oc i al i nėaps auga,nus i k al s t amumas ,s v ei k at i ngumasi rk t . Ti es i ogi aij auni mo pol i t i k ą padeda į gy v endi nt inev y r i aus y bi ni ss ek t or i us – j auni mo i rs u j auni mudi r banč i osor gani z ac i j os .Vi enui šj auni moor gani z ac i j osnar i ugal i t ev adi nt ii rs av e–j ūs es at eLi et uv osmok s l ei v i ųs ąj ungosnar y s ! Li et uvos moksl ei vi ų sąj unga – yr a vi suomeni nė,savanor i ška,pel no nesi eki ant i , Li et uvosmoki ni ųsavi val dasvi eni j ant iasoci aci j a. Bendr adar bi audamas uv al dž i os ,v i s uomenės ,v er s l oi rmok s l os ek t or i ai sLi et uv osmok s l ei v i ų s ąj ungas i ek i as av ov ei k l osmet uk uoef ek t y v i auat s t ov aut iv i s i emsLi et uv osmok i ni amsbeigi nt i j ųi nt er es us .Kaik ur i eor gani z ac i j ost i k s l ai ,k ur i ųs i ek i amav ei k l osmet u,nes i k ei č i aj aui l gąl ai k ą, ok i t i s uf or mul uoj ami at s i ž v el gi antį nauj usmok s l ei v i ųpor ei k i usbei pr obl emas .Vykdydamasavo vei kl ąLi et uvosmoksl ei vi ųsąj unga: 1. Sk at i namok i ni ųi ni c i at y v ą,t ar pus av i os upr at i mąi rbendr adar bi av i mą; 2.At s t ov auj amok i ni amsf or muodamaį t ak ąj auni moi rš v i et i mopol i t i k os ebeibendr audamas u v al s t y bi nėmi si rnev al s t y bi nėmi si ns t i t uc i j omi s ; 3.Vi eni j aLi et uv osmok i ni usbendr omspr obl emomss pr ęs t i ; 4.Renk a,anal i z uoj ai rpr opaguoj amok i ni ųs av i v al dųv ei k l osgai r esLi et uv oj ei ruž s i eny j e; 5.Sk at i nak ons t r uk t y v i ąmok i ni ųs av i v al dųv ei k l ą,naudi ngąv al s t y bei i rv i s uomenei ; 6.Pl ėt oj at ar pt aut i ni usLi et uv osi ruž s i eni omok i ni ųr y š i us ; 7.Or gani z uoj as us i r i nk i mus ,di s k us i j asbei k onf er enc i j asmok s l ei v i amsak t ual i omi st emomi s . Ši or gani z ac i j at ai ppats k i r t ay r ai rt am,k adpadėt ųt auat s ak y t i į i š k i l us i uss unk umus ,t adk i l us betk ok i ems k l aus i mams dėlmok i ni ųs av i v al dos v ei k l os ,t ar pt aut i ni ų gal i my bi ų,as meni ni ų k ompet enc i j ųi rk t .dr ąs i ai k r ei pk i sel . paš t u:l ms@moksl ei vi ai . l t Tai ppati ški l uspor ei ki uigaut imokymust am t i kr a,konkr eči at ema( pvz . :l ai koi rvei kl os pl anavi mas,komandos f or mavi mas,vi ešasi s kal bėj i mas,savi val dos st i pr i ni mas i rt . t . ) , nedvej odamasr ašyk:l ms@moksl ei vi ai . l t .


11. TARPTAUTI NĖS GALI MYBĖS,PROJEKTAI Mok s l ei v i ai at s t ov auj amok i ni ųnuomonę,s pr endž i apr obl emasi rk ur i anauj aspaž i nt i snet i k būdamiLi et uv oj e,beti rk el i audami .J uk t ai ps magu s us av os av i v al da i š v y k t iįuž s i enį , s udal y v aut it ar pt aut i ni uos emai nuos e,s uk ur t it ar pt aut i nįpr oj ek t ą,s us i r as t idr augųmok s l ei v i ų s v eč i os eš al y s e,arne?Vi s at aiy r al engv aipas i ek i amaJ ums ,j eit i kmėgs t at ei š š ūk i usi r mok at eangl ųk al bą.Li et uv osmok s l ei v i ųs ąj ungosnar i amss i ūl omeak t y v i ais ek t ii rs t ebėt i or gani z ac i j os ofi c i al i as nauj i enas api et ar pt aut i ni us r engi ni us – k onf er enc i j as ,pas k ai t as , mok y musi rk t .Det al es nę i nf or mac i j ąv i s ada gal i ma gaut is us i s i ek uss ut ar pt aut i ni ųr y š i ų k oor di nat or i umi ,k ur i ok ont ak t usr as i or gani z ac i j osi nt er net i ni amepus l apy j e.

Tai gi ,koki ospagal bosgal i mat i kėt ii št ar pt aut i ni ųr yši ųkoor di nat or i aus: •Gaut i pat ar i mų,k ai ps us i pl anuot i k el i onęį už s i enį mok i ni ųs av i v al dosat s t ov av i mot i k s l ai s ; •Suž i not i api et ar pt aut i ness av anor y s t ėsgal i my bes ; •Suž i not i daugi auapi et ar pt aut i nesmok i ni ųak t ual i j aspas aul y j e; •Suž i not i daugi auapi euž s i eni omok i ni ųs av i v al dosv ei k l as ,or gani z ac i j as ; •Gaut i už s i eni omok i ni ųs av i v al dųk ont ak t ų,nor i ntv y k dy t i bendr asv ei k l asi rk t . Kasmetvykst a daugybė r engi ni ųi rt ar pt aut i ni ų konf er enci j ų,kur i ose yr a kvi eči ami dal yvaut iLi et uvos moksl ei vi ų sąj ungos nar i ai ,t ad sek skel bi mus i r pr aneši mus or gani z aci j ost i nkl al apyj ei rkel i aukapl i nkpasaul į !

O sekt imusgal i : Li et uv osmok s l ei v i ųs ąj unga ( LMS)

www. moksl ei vi ai . l t


12.PABAI GOS ŽODI S

Vi s k as ,k ast ur ipr adž i ą,t ur ii rpabai gą-š i sl ei di ny s-nei š i mt i s . Ti k i mės ,j og š i sl ei di ny st au buv o naudi ngasi rat s ak ė įv i s ust av o k l aus i mus ,už degėnauj omi si dėj omi s ,į k v ėpėnauj i emsdar bams . Vi l i amės ,j ogi š v y s i met av ej auat ei nanč i ameLi et uv osmok s l ei v i ų s ąj ungosr engi ny j ei rt umumspapas ak os i api es av os av i v al dą.

I kisusi t i ki mo!


13.PRI EDAI PRI EDASNR. 1 TRADI CI NI AII RSUSI PAŽI NI MO ŽAI DI MAI Susi paž i ni mož ai di mai:

„ Ašmyl i usavokai myną“ Žai dėj aisusi r enka pr i e st al o ar ba papr asči ausi aisusėda r at u.Ki ekvi enasžai dėj as paei l i uikr ei pi asiįsavo kai myną t a pači af r aze,kai pi r žai di mo pavadi ni mas, papi l dydamas j įkonkr eči u var du.Tol i au var di j amos t ei gi amos kai myno savybės, nur odoma,kurj i sbusi šsi ųst as,kasbusduot akel i oneii rkoj i sgausval gyt i .Būt i na sąl yga:vi sipagr i ndi ni aiat sakymųž odži ait ur ipr asi dėt it apači ar ai de,kai pi rkai myno var das.Pvz. :“ Ašmyl i u savo kai myną Mi ndaugą,nesj i sl abaimal onus.I šsi ųsi uj į Maskvon,kel i aut il i epsi us umui l u,oval gyt iduosi umakar onų.

„ Sur askkai myną“ Žai di muir ei kės di desnės pat al pos.Žai di mas t i nka vi si ems.Žai di mas pr i t ai kyt as gr upėmsnuo10i ki20žai dėj ų.Ki ekvi enasžai dėj asantkor t el ėsužr ašosavovar dą. Gr upė padal i nama įdvidal i s:“ akl uosi us”i r ” sėdi nči uosi us” .Sėdi nči ųj ų kor t el ės sumai šomos.Ki ekvi enas“ akl asi s”i šsi t r auki apovi enąkor t el ę.Ši sžai dėj asžai di mo ei goj et ur ibūt isur ast as “ akl oj o” .Po t o“ akl i esi ems” užr i šamos akys.Sėdi nt i ej i pasi ski r st opokambar įi rat si sėdaantžemės.Ji enebegal ipal i kt it osvi et os,kolnebus sur ast i .Duodamassi gnal asi rvi siakl i ej it uopači umet uvi enaspoki t ošauki avar dą žai dėj o,kur įj i emsr ei ki asur ast i ,oši et r umpaiat saki nėj a:“ Ašči a. ”Žai dži amapvz. :1 mi nut ęl ai koi rpomi nut ėsžai di masst abdomas.Ti ksl as–pernur odyt ąl ai kąsur ast i nauj ądr augą.Var i ant as–gal i mažai st ibel ai ko,t ol ,kolvi sivi eniki t ussur as.Tai ppat gal i masužai dusvėlsumai š yt ikor t el esi rkar t ot inuopr adži ų.


13.PRI EDAI Į vadi ni aiž ai di maiįdar bą

„ Li et usmi ške“ Vadov aspapr aš odal y v i ųį s i v ai z duot i ,k adj i ey r ami š k e.Pot r uput įs t i pr ėj av ėj as ,pr adeda k r apnot i ,pot ov i ss mar k i aui rs mar k i aul y t i ,gal i aus i aiuž k l umpaaudr as uper k ūni j a.Pok ur i o l ai k oper k ūni j anut y l a,audr anur i ms t a,l i et uss i l pnėj a,v ėlk aps it i kk el il aš ai ,v ėj asnur i ms t a. Vadov aspr adeda,i rpagall ai k r odž i or ody k l ępov i enąv i s ipr i s i j ungi ak ar t odamit ąpat įj udes į . Vi s k asv y k s t ak ai pdar ant„ bangą“s t adi one.Ner ei k i až i ūr ėt iįv adov ąi ri š k ar tk ar t ot ij oj udes į , r ei k i až i ūr ėt i į k ai my nąi šdeš i nėsi rt ada,k ai j oj udes y spas i k ei t ė,k ei s t i j udes į at i t i nk amai . Del nai t r i nami v i enasį k i t ą( k y l av ėj as ) ; St i pr i aut r i nami del nai ( v ėj ass t i pr ėj a) ; St uk s enamav i enupi r š t uį del ną( k r apnoj al i et us ) ; St uk s enama2pi r š t ai s ; St uk s enama3pi r š t ai s ; Pl oj amadel nai s ; Tr y pi amak oj omi s ; Tr y pi amak oj omi si rpl i auk š i madel nai ss auperš l auni s ; Tr y pi amak oj omi s ; Pl oj amadel nai s ; Pl oj ama3pi r š t ai s ; Pl oj ama2pi r š t ai s ; Pl oj ama1pi r š t u; Del nai t r i nami v i enasį k i t ąi nt ens y v i ai ( s t i pr usv ėj as ) ; Del nai t r i nami l ėč i aui rt y l i au( v ėj asr i ms t a) ; Dart y l i au,k ol pagal i auv i s k asnur i ms t a. J ei guk ai my nai i š ei sį l auk ąpas i ž i ūr ėt i ,arnel y j a– v adi nas i ,v i s k ądar ėt et ei s i ngai .

„ Or obal i onai “ Rei k ės :Antdi del i ųl apųnupi eš t ior obal i onai( 1l apass uor obal i onu45dal y v i ams ) ,l i puk ai , r aš i k l i ai .Gr upėpadal i namaįgr upel espo45dal y v i us .Dal y v i ait ur iper10mi ns ur aš y t iant l i puk ųs av ol ūk es č i us ,bai mesi rt ai ,k uonor ipas i dal i nt is uk i t ai s ,k uogal ipr i s i dėt ipr i egr upės ( v i enasdal y k asantv i enol i puk o) .Gr upel ėj epas i dal i namaš i ai sdal y k ai si rpr i k l i j uoj amiantor o bal i ono:v i l t y s / l ūk es č i ai y r abal i onas( t ai ,k ask el i aį v i r š ų)–k upol as ,pl anuoj ami dal y k ai ,k ur i uos ž mogusduosgr upei–i ndėl i s( k r ov i ny s )–k r epš y j e,bai mės( t aik ast empi až emy n)–s mėl i o mai š ai .T adas uk abi namaants i enosi rgr upel ėspr i s t at os av obal i onusv i s ai gr upei .


13.PRI EDAI

„ Sur askmedį “ Gr upėpadal i namaįdv igr upel es .Gr upel ėmsnur odomosv i et os ,nuok ur i ųj ost ur ėspr adėt ii r medž i ai ,k ur i uosj ost ur ėsr as t i( k i ek v i enagr upel ėt ur ir as t is av omedį ,pr i ek ur i oy r apal i k t as k až k ok sel ement as ,pv z . ,pr i ev i eno2degt uk ai ,pr i ek i t ot uš č i adegt uk ųdėž ut ė+par odomasi r t r eč i as i smedi s ,k urgr upel ėst ur ėss us i t i k t i i ruž deguss ur as t ądegt uk ąį s ur as t ądegt uk ųdėž ut ę s us pr ogdi nt ibal i oną,k ur i sy r apr i t v i r t i nt aspr i et r eč i oj omedž i o) .Pr i s t ač i usv i s usmedž i usi r paai š k i nus ,k ą gr upel ės t ur ipadar y t i ,už duot i sy r a pr adedama.20 mi nuč i ų dal y v i aigal i pl anuot i ss av ov ei k s musi rr uoš t i suž duoč i ai ,po10mi nuč i ųgr upel ėsgr į ž t aį s av os t ar t ov i et as i rdal y v i amsy r auž r i š amosak y s .Medž i ųi eš k oj i momet ugr upėsnar i ainegal ik al bėt i s( t ai p s us t i pr i namapl anav i mos v ar ba) .Bal i onągr upel ėsgal is us pr ogdi nt it i kt ada,k aiv i s ųgr upi ų nar i ai ,at r adę v i s usdai k t us ,s us i r enk a pr i et r eč i oj o medž i o.Už duot i esį gy v endi ni mo met u, v adov amsy r as v ar buuž t i k r i nt i dal y v i ųs augumą.Mi š k as–nepar k as .Var i ant ai :1.Pr i emedž i ų s udėt imar k er i ai( pi eš t uk ai ,k r ei del ės )i rpopi er i us .Sus i t i k ę pr i et r eč i oj o medž i o dal y v i ai už r i š t omi sak i mi st ur ik ąnor snupi eš t i ,pv z . ,gr upėss i mbol į ,v adov opor t r et ąi rt .t .2.Gal i ma pr i eat s k i r ųmedž i ųpadėt iat s k i r usmai s t opr oduk t usarį r ank i us ,k ur i ųpr i r ei k spi et umsar ba v ak ar i enei i rt .t .

„ Rakt ukai “ Rei k ės :I špopi er i ausark ar t onoi š k ar py t iį v ai r i osf or mosi rį v ai r i ųs pal v ųr ak t uk ai( maž daug api e5k i ek v i enam dal y v i ui ) .Dal y v i amspr i s t at omasį v er t i ni mot i k s l asi rk ok i usas pek t usr ei k i a už r aš y t iantr ak t uk ų.T adadal y v i aii š s i r enk apat i nk anč i usr ak t uk usi ri ndi v i dual i aiuž r aš oantj ų i š mok i mus ,s upr at i musi rt .t .Vėl i augr upėj er ak t uk ųt ur i ny spr i s t at omas .Rak t aspat ss av ai me y r as t i pr uss i mbol i s .Gal i mat ai„ apž ai s t i “ .Kar t ai si eš k omer ak t oįt am t i k r ož mogausš i r dį , k ar t ai sr ak t ok ai pk odogal v os ūk i uiį mi nt i ,betdaž ni aus i aiat r ak i namedur i s .Kok i asdur i sbus gal i mas uš i ai sr ak t uk ai sat r ak i nt i ?


13.PRI EDAI PRI EDASNR. 2 SUSI RI NKI MO PROTOKOLAS MI ESTO PAVADI NI MAS,MOKYKLOSPAVADI NI MAS MOKI NI ŲSENATO/ TARYBOS/ KI TA SUSI RI NKI MO PROTOKOLAS 2015–04-08 Vi l ni us Sus i r i nk i masį v y k o:2015m.bal andž i o8d. ,18v al .mok y k l oj e,150k ab. Sus i r i nk i mopi r mi ni nk ė:Var das ,pav ar dė Sus i r i nk i mos ek r et or ė:Var das ,pav ar dė Dal y v av o: 1.Var das ,pav ar dė 2.Var das ,pav ar dė 3.Var das ,pav ar dė 4.. . . . Dar bot v ar k ė: 1.LMSpus l api opr i s t at y mas ; 2.Ki t os us i r i nk i mol ai k as . 1.SVARSTYTA:LMSpus l api opr i s t at y mas ; Ki ek v i enas dar bo gr upės nar y s pr i s t at ė LMS pus l api os k i l č i ųi rpos k i l č i ųr ei k al i ngumą i r t i k s l i ngumą.I š s ak y t ospas t abosdėl dabares anč i ųs k i l č i ųs ąr aš o.Pr i s t at y t i at s k i r ai s i ūl omi LMS pus l api os k i l č i ųi rpos k i l č i ųpav adi ni mai . NUTARTA:v i s aspas t abasi rs k i l č i ųs ąr aš uss udėt iįv i enąbendr ąl ent el ę.T ais ut i k opadar y t i Var das ,pav ar dė. 2.SVARSTYTA:k i t os us i r i nk i modat ai rl ai k as . Ki t os us i r i nk i mo dat osbuv o pas i ūl y t osš i os :pi r madi eni s ,l apk r i č i o 14 di ena i rant r adi eni s , l apk r i č i o15di ena. NUTARTA:k i t asdar bogr upėss us i r i nk i masv y k sl apk r i č i o15di eną,ant r adi enį ,20v al . Pos ėdž i opi r mi ni nk ė Pos ėdž i os ek r et or ė

Var das,pavar dė Var das,pavar dė


13.PRI EDAI PRI EDASNR.3 REKOMENDACI JOSPRODUKTYVESNI AM SUSI RI NKI MUI Sv ar bi aus i ai š s i ai š k i nt iars us i t i k i mast i k r air ei k al i ngas .Ki ek v i enast ur iat s ak y t iįk l aus i mus– arj i ss us i j ęss us us i t i k i mei š k el t ai sk l aus i mai si rarj i sbusnaudi ngast ames us i t i k i me? Labais v ar bui šank s t opas i r uoš t is us i t i k i muii rį s pėt iv i s usdal y v auj anč i uss us i t i k i me,api ek ą j i sbus( dar bot v ar k ė) ,k adapr adž i ai rpabai gai rk i ekt r uk sk i ek v i enok l aus i moapt ar i mas .J ei s us i t i k i masbusi l gas ,pr av ar t upagal v ot iapi eper t r auk ąi ruž k andž i us .J eiž moni ųdaugi aunei pak ank amai ,įs us i t i k i mąr ei k i ak v i es t it i kr ei k al i ngi aus i us .Rek omenduoj amadar bot v ar k ėj ebe t i es i ogi ni ų punk t ų už r aš y t ii r por ąs us i j us i ųk l aus i mų apmąs t y muinamuos e.T ai p pat dar bot v ar k ėj e pr i eš pagr i ndi ni us punk t us t ur ėt ų būt i pr aėj us i o s us i t i k i mo s pr endi mų į gy v endi ni mo ei gosapt ar i mas ,o pr i ešk i ek v i eną punk t ąi š k el t ik l aus i mai , art ur i ma v i s a r ei k al i ngai nf or mac i j ai rarv i s i būt i ni aus i ž monėsdal y v auj a,j ei t ai pnėr a,pat ar t i nanus pr ęs t i ar k l aus i masat i dedamask i t am s us i t i k i mui ,ardar omasdal i ni sapt ar i mas .J ei k l aus i mui r ei k al i nga papi l domai nf or mac i j at uoi šank s t ot ur i pas i r ūpi nt i s us i t i k i moor gani z at or i us . Rek omenduoj ama t ur ėt is us i r i nk i mo pr i ž i ūr ėt oj ą( ne v edėj ą) ,k ur i ss t ebėt ų,k ad nebūt ų nuk r y pt anuot emos ,v i s k asv y k t ųl ai k ui rž monėsnes i k ar š č i uot ų.T am pui k i ait i nk as av i v al dos k ur at or i us . Pagei daut i na naudot il ent ą ardi del įpopi er i aus l apą,nor i nts ut el k t iž moni ų dėmes į .J ei dar bot v ar k ėnei š dal i nt a( k ast ur ėt ųbūt i ) ,antl ent osuž r aš omis us i t i k i mok l aus i mai .Kar t ai s pr av ar t ui šank s t o nus pr ęs t i ,k ok st aibusk l aus i mo apt ar i masarmi nč i ųl i et us ,pr obl emos s pr endi mas ,i nf or mac i j os pat ei k i mas arr i nk i mas .J eit aipr obl emos s pr endi mas ,būt i na k onk r eč i ai į v ar di nt i pr obl emą,s pr endi mus ,t er mi nus ,at s ak i ngusas meni si ral t er nat y v as . Pr adž i oj et ur ibūt is pr endž i amis v ar bi aus ik l aus i mai .T ai p pats v ar bi aus i os mi nt y s , k l aus i mai ,s pr endi maii rk i t ai nf or mac i j at ur ibūt iuž r aš i nėj ami .T am gal ibūt ipas k i r t asat s k i r as ž mogus . J eis us i t i k i masv y k s t av angi ai ,pat sv edėj ast ur ėt ųpat ei k t idaugi auk l aus i mųi rv engt i ,k adj i s būt ųv i eni nt el i sat s ak i nėj ant i sį k l aus i mus ,t ai ppatneper s i mes t i v i ent i kį puol i mąi rgy ny bą. J ei gus us i t i k i moei goj ei š ai š k ėj a,j ogk l aus i mui i š s pr ęs t i r ei k i at i kdv i ej ųž moni ų,r ei k i anut r auk t di s k us i j ąi rl ei s t i j i emsapt ar t i k l aus i mąt ar pus av y j epos us i t i k i mo. Ai š k upabai goj et ur ėt ųbūt i bendr as uv es t i nė.Ši ai pr ei k ėt ųv adov aut i spr i nc i puk uogr ei č i au i rk onk r eč i au–t uoger i au.


13.PRI EDAI PRI EDASNR.4

REFLEKSI J OSBŪDAI 1.Ki ekvi enast ur iat sakyt iįkl ausi mą,vėl i auvi sigar si aiper skai t oat sakymus: Kai pj aut ei s iat l i k damasuž duot į ?Kodėl ?;Kai ps ek ės iat l i k t iuž duot į ?Kodėl ?;Kuot aubuv o į domi už duot i s ?;Kąj auž i noj ai ,betpas i t i k s l i nai at l i k damasuž duot į ?;Kąnauj os už i noj ai at l i k ęs už duot į ?;Kasbuv os unk i aus i aat l i ek antuž duot įi rk odėl ?;Kodėlr ei k ėj opagal bos ?;Kok sbuv o t av ok onk r et usi ndėl i s ?;Argr upėsnar i aiv y k dėpar ei gas ?;Kok įpaž y mįpar aš y s is au?Kodėl ?; Kąr ei k ėt ųpat obul i nt i ?;Kądar y t um k i t ai p? 2.Pabai goj e vi si ems nar i ams pasi ūl oma dr až ė sal dai ni ų.Kuometv i s ipas i v ai š i na, at s k l ei dž i amak i ek v i enoss pal v osr ei k š mė,pv z . :Raudona–k am pr i eš t ar auj at e,gel t ona–k uo abej oj at e,or anž i nė–k asnul i ūdi no,ž al i a–k am pr i t ar i at e,mėl y na–k asnus t ebi no, r uda–k as nudž i ugi no. 3.Pyr ago dal i j i mas.Kaigr upėbai gi adi r bt i ,j aiį t ei k i amaspopi er i ausl apass unubr ai ž y t u aps k r i t i mu.Gr upėsnar i ait ur ipadal y t i„ py r agą“įt ok i asdal i s ,k ur i osv ai z dž i air ody t ųk i ek v i eno gr upėsnar i oi ndėl į į gr upėsdar bą.


13.PRI EDAI PRI EDASNR. 5

SAVI VALDOSNUOSTATAI 1.Bendr oj idal i s 1. 1.Mok y k l ospav adi ni masMok i ni ųt ar y bay r ademok r at i nėmok i ni ųs av i v al dosi ns t i t uc i j a. 1. 2.Mok i ni ųt ar y bav ei k i aMok y k l ospav adi ni mass av onar i ųi ni c i at y v ospagr i ndu,bendr auj as u k i t omi sMok i ni ųs av i v al domi sMi es t opav adi ni masi rv i s oj eLi et uv oj e. 1. 3.Mok i ni ųt ar y bay r anepel nos i ek i ant i or gani z ac i j a. 1. 4.Mok i ni ųt ar y bav ei k i av adov audamas i š i ai snuos t at ai si rLi et uv osRes publ i k osKons t i t uc i j a, į s t at y mai s ,k i t ai st ei s ėsak t ai s . 1. 5.Mok i ni ųt ar y bosbūs t i nė:Mok y k l osadr es as . 1. 6.Mok i ni ųt ar y bosv ei k l ost r uk mėner i bot a. 2.Moki ni ųt ar ybost i ksl aii ruž davi ni ai 2. 1.Pl ėt ot i i rs k at i nt i mok i ni ųv ei k l ą. 2. 2.Or gani z uot i r engi ni usmok y k l oj e. 2. 3.Bendr adar bi aut is uk i t omi s Mi es t o pav adi ni mas ,k i t ų Li et uv os mi es t ų beiuž s i eni o mok y k l omi s . 2. 4.Į s i j ungt i į į v ai r i ųv i s uomeni ni ųor gani z ac i j ųv ei k l ą. 2. 5.Pal ai k y t ir y š įs u mok y k l osv adov ai si rs pr ęs t is us i j us i ass u mok i ni ai spr obl emas .2. 6. Dal y v aut i v i et i ni uos ei rt ar pt aut i ni uos epr oj ek t uos e. 2. 7.St ebėt i ,k adnebūt ųpaž ei dž i amosmok i ni ųt ei s ės . 2. 8.St ebėt i ,k ai pmok i ni ai v y k dos av opar ei gas . 3.Moki ni ųt ar ybosnar i ai 3. 1.Mok i ni ųt ar y bosnar i ai sgal i t apt i v i s i paž angūs8–12k l as i ųmok s l ei v i ai . 3. 2Nauj i nar i ai pr i i mami mok s l omet ų pr adž i oj e. 4.Moki ni ųt ar ybosnar i ot ei sės 4. 1.Ri nk t i i rbūt i i š r i nk t am Mok i ni ųt ar y bospi r mi ni nk uardar bogr upėsv adov u. 4. 2.Dal y v aut i Mok i ni ųt ar y bosr engi ni uos e. 4. 3.T ei k t i s i ūl y musMok i ni ųt ar y bosv adov y bei dėl Mok i ni ųt ar y bosv ei k l os . 4. 4.Gaut i i nf or mac i j ąapi eMok i ni ųt ar y bosv ei k l ą. 4. 5.Lai s v ai i š s t ot i arl ai k i nai s us t abdy t i s av onar y s t ę,pr aneš antapi et ai r aš t u.


13.PRI EDAI

5.Moki ni ųt ar ybosnar i opar ei gos 5. 1.Rody t i ger oel ges i opav y z dį k i t i emsmok y k l osmok i ni ams . 5. 2.Lai k y t i sMok i ni ųt ar y bosnuos t at ų. 5. 3.Lank y t i v i s usMok i ni ųt ar y bospos ėdž i us . 5. 4.Es ants v ar bi aipr i ež as č i aiapi enedal y v av i mąpr aneš t iMok i ni ųt ar y bospi r mi ni nk uiar ba s ek r et or ei . 5. 5.Ti es i ogi ai i rak t y v i ai dal y v aut i mok y k l osv al dy me. 5. 6.Vy k dy t i v i s usMok i ni ųt ar y bospr i i mt usnut ar i mus . 5. 7.I nf or muot i mok i ni usapi eMok i ni ųt ar y bospos ėdy j epr i i mt usnut ar i mus . 5. 8.Dal y v aut i Mok i ni ųt ar y bosor gani z uoj amuos er engi ni uos e. 5. 9.Padėt i s pr ęs t i mok y k l osmok i ni amsi š k i l us i aspr obl emas . 6.Moki ni ųt ar ybosvei kosor gani z avi mot var ka 6. 1.Mok i ni ųt ar y bosnut ar i mai pr i i mami Mok i ni ųt ar y bospos ėdž i uos e. 6. 2.Pi r moj opos ėdž i oor gani z av i mas : 6. 2. 1.Pi r maspos ėdi sk v i eč i amasi k i r ugs ėj o15d. 6. 2. 2.Pi r maj am pos ėdž i ui pi r mi ni nk auj apaei t ųmok s l omet ųmok i ni ųt ar y bospi r mi ni nk as . 6. 3.Ant r oj opos ėdž i oor gani z av i mas : 6. 3. 1.Ant r as i sMok i ni ųt ar y bospos ėdi sv y k s t ak i t ąs av ai t ępoMok i ni ųpi r mi ni nk oi š r i nk i mo. 6. 3. 2.Mok i ni ųt ar y bos pas ėdž i ų di eną i rl ai k ą pr i i ma v i s iMok i ni ųt ar y bos nar i aibendr u nut ar i mu. 6. 3. 3.Sek r et or i auspas k y r i mas :Mok i ni ųt ar y boss ek r et or i ųs k i r i api r mi ni nk ast ar y bospr i t ar i mu. 6. 3. 4.Nus t at omanauj ųnar i ųpr i ėmi modat a. 6. 4.Ei l i ni ųpos ėdž i ųor gani z av i mot v ar k a: 6. 4. 1.T ar y bospos ėdž i ai v y k s t amaž i aus i ai duk ar t uspermėnes į . 6. 4. 2.Pos ėdž i ųv ei k l ospl anąs udar oMok i ni ųt ar y bospi r mi ni nk as . 6. 4. 3.J ei guįpos ėdįs us i r enk amaž i aunegupus ėMok i ni ųt ar y bosnar i ų,pos ėdi sl ai k omas neį v y k us i ui rMok i ni ųt ar y bospi r mi ni nk ass k el bi anauj ąpos ėdž i odat ą. 6. 5.Bai gi amoj opos ėdž i oor gani z av i mas : 6. 5. 1.Pos ėdi sv y k s t amok s l omet ųpabai goj e,pas k ut i nęgeguž ėss av ai t ę. 6. 5. 2.Pos ėdž i odar bot v ar k ė: 6. 5. 2. 1.Mok i ni ųt ar y bosmet i nėv ei k l osat as k ai t a. 6. 5. 2. 2.Mok i ni ųt ar y bosnar i ų pas i ūl y maik ai p ger i nt iMok i ni ųt ar y bosv ei k l ąk i t ai smok s l o met ai s . 6. 5. 2. 3.Ki t i ak t ual ūsk l aus i mai .


13.PRI EDAI

7.Moki ni ųt ar ybospi r mi ni nkor i nki mai 7. 1.Mok i ni ųt ar y bospi r mi ni nk asr enk amasv i eni emsmok s l omet ams . 7. 2.Mok i ni ųt ar y bospi r mi ni nk asgal i but i per r i nk t asant r ai k adenc i j ai . 7. 3.Mok i ni ųt ar y bospi r mi ni nk or i nk i mai v y k s t amok s l omet ųpr adž i oj e,pi r mopos ėdž i omet u. 7. 4.Mok i ni ųt ar y bospi r mi ni nk ąr enk av i s i mok i ni ųt ar y bosnar i ai . 7. 5.T ar y bosnar i ai bal s uoj av i enąk ar t ą. 8.Moki ni ųt ar ybospi r mi ni nkoį gal i oj i mai 8. 1.Or gani z uot i Mok i ni ųt ar y bospos ėdž i us . 8. 2.Kar t us us ek r et or es udar y t i pos ėdž i ųdar bot v ar k es . 8. 3.Pi r mi ni nk aut i pos ėdž i ams . 8. 4.Kont r ol i uot i pos ėdž i uos epr i i mt ųs pr endi mųv y k dy mą. 8. 5.Repr ez ent uot i mok y k l ąužj osr i bų. 8. 6.At s t ov aut i Mok i ni ųt ar y bai i rmok y k l ai į v ai r i uos er engi ni uos e. 8. 7.At s t ov aut iMok i ni ųt ar y bosi nt er es amsmok y k l osadmi ni s t r ac i j osv ei k l oj ear bapas k i r t it am Mok i ni ųt ar y bosat s t ov us . 8. 8.I eš k ot i bendr adar bi av i mogal i my bi ųs uk i t omi smok y k l omi s . 8. 9.Met ųpabai goj eat s i s k ai t y t i užMok i ni ųt ar y bosv ei k l ą. 8. 10.Mok i ni ųt ar y bospi r mi ni nk asy r anuol at i ni sMok i ni ųt ar y bosnar y s . 9.Sekr et or i auspar ei gos 9. 1.Pr ot ok ol uot i Mok i ni ųt ar y bospos ėdž i us . 9. 2.Tv ar k y t i v i s ąMok i ni ųt ar y bosdok ument ac i j ą. 10.Moki ni ųt ar ybosnar i ošal i ni mopr ocedūr a 10. 1.Mok i ni ųt ar y bosnar y sš al i namases antv i enai i šž emi aunur ody t ųpr i ež as č i ų: 10. 1. 1.Mok i ni ųt ar y bosnuos t at ųpaž ei di mas . 10. 1. 2.Sav opar ei gųnev y k dy mas . 10. 1. 3.Gr ubusmok i ni ot ai s y k l i ųpaž ei di masi rmok i ni opar ei gųnev y k dy mas . 10. 1. 4.Nedal y v av i maspos ėdž i uos e. 10. 2.Mok i ni ųt ar y bosnar į paš al i nt i gal i s i ūl y t i Mok i ni ųt ar y bospi r mi ni nk as ,s ek r et or i us ,Mok i ni ų t ar y bosnar i ųgr upė. 10. 3.Mok i ni ųt ar y bosnar y sš al i namasužt ai bal s av us50pr oc .+1Mok i ni ųt ar y bosnar i ui .


13.PRI EDAI

11.Moki ni ųt ar ybospi r mi ni nkonušal i ni mopr ocedūr a 1 1. 1.Mok i ni ųt ar y bospi r mi ni nk asš al i namasi špar ei gų,es antbentv i enaii šž emi aunur ody t ų pr i ež as č i ų: 1 1. 1. 1.MTnuos t at ųpaž ei di mas ; 1 1. 1. 2.Mok y k l osdi r ek t or i auspapei k i mas ; 1 1. 1. 3.Net i nk amass av opar ei gųv y k dy masi rpas y v umas ; 1 1. 1. 4.Gr ubusmok i ni ot ai s y k l i ųpaž ei di masi rmok i ni opar ei gųnev y k dy mas . 1 1. 2.Mok i ni ųt ar y bospi r mi ni nk opat ei k i amasr aš t i š k asMok i ni ųt ar y bosnar i ųpr aš y masį t r auk t i nuš al i ni mo k l aus i mą įpos ėdž i o dar bot v ar k ę.Pr aš y me t ur ibūt inur odomos nuš al i ni mo pr i ež as t y s . 1 1. 3.Mok i ni ųt ar y bospi r mi ni nk asš al i namasi šuž i mamųpar ei gų,j eit am pr i t ar i a2/ 3t ar y bos nar i ų. 1 1. 4.Paš al i nt asMok i ni ųt ar y bospi r mi ni nk asl i ek aMok i ni ųt ar y bosnar i u. 1 1. 5.Pi r mi ni nk asgal i at s i s t at y di nt i r aš t i š k ai pat ei k ęspr i ež as t i st ar y bai . 12.Moki ni ųt ar ybosvei kl osnut r auki mas 12. 1.Mok i ni ųt ar y bosv ei k l agal i būt i nut r auk t ar eor gani z av usar bal i k v i dav usMok i ni ųt ar y bą. 12. 2.Pr i i mt i s pr endi mądėl Mok i ni ųt ar y bosl i k v i dav i mogal i t i kMok i ni ųt ar y ba3/ 5t ar y bosnar i ų bal s ųdauguma. 12. 3.Mok i ni ųt ar y bai nut r auk usv ei k l ąs av opat i ess pr endi mu,l i k ęst ur t asl i ek amok y k l ai . 13.Bai gi amos i osnuos t at os 13. 1.Mok i ni ųt ar y bosnuos t at ai y r av i eš asdok ument as . 13. 2.Mok i ni ųt ar y bosnuos t at ųor i gi nal ass augomasMok y k l ospav adi ni mas . 13. 3.Mok i ni ųt ar y bosnuos t at aiy r adok ument as ,r egl ament uoj ant i sMok i ni ųt ar y bosv ei k l ą. Nuos t at ųl ai k y t i spr i v al ov i s i Mok i ni ųt ar y bosnar i ai . 13. 4.Mok i ni ųt ar y bosnuos t at ai gal i būt i papi l domi i rk or eguoj ami : 13. 4. 1.Nuos t at ai papi l domi ,j ei t am pr i t ar i aabs ol i ut i Mok i ni ųt ar y bosdauguma. 13. 5.Kor eguot ąs t at ut ąt ur i pat v i r t i nt i di r ek t or i us .

Lms savivaldos pradziamoklis  

Lietuvos moksleivių sąjunga pristato naują leidinį Lietuvos mokinių savivaldų atstovams, kuris padės teisingai bei kryptingai veikti savo at...

Advertisement