Page 1

Lietuvos Futbolo Federacijos

ÄŽSTATAI


Įstatai Skyrius

I. II. III. IV. A. B. C. D. E. F. V. VI. VII. VIII.

Straipsnis

Puslapis

Turinys Sąvokos Bendros nuostatos Naryst÷ Garb÷s prezidentas ir garb÷s nariai Organizacija Konferencija Vykdomasis Komitetas Prezidentas Nuolatiniai komitetai Generalinis Sekretoriatas Teisiniai organai Finansai Varžybos ir varžybų bei renginių teis÷s Tarptautin÷s rungtyn÷s ir varžybos Baigiamosios nuostatos

2 2 3 6 9 10 14 17 18 19 20 23 24 25 26

Žemiau išvardytos sąvokos turi šias reikšmes: LFF: Lietuvos Futbolo Federacija FIFA: Fédération Internationale de Football Association. Asociacija: futbolo Federacija, pripažinta FIFA bei esanti FIFA nare. Lyga: organizacija, pavaldi Federacijai. Regionin÷ Asociacija: organizacija, pavaldi Federacijai. Konfederacija: Asociacijų grup÷, pripažinta FIFA bei esanti tame pačiame geografiniame kontinente. Klubas: Asociacijos (kuri yra FIFA nar÷) narys. Oficialūs asmenys: prezidentas, viceprezidentai, valdymo organų nariai, treneriai bei kiti asmenys, atsakingi už techninius, medicininius ar administracinius reikalus FIFA, Konfederacijoje, Asociacijoje, Lygoje ar Klube. Žaid÷jas: futbolininkas, registruotas Asociacijoje. Konferencija: aukščiausias LFF organas. Vykdomasis Komitetas: kolegialus LFF valdymo organas. Narys: juridinis asmuo, esantis LFF nariu. Asociacijos futbolas: FIFA kontroliuojamas žaidimas, organizuojamas pagal Žaidimo taisykles. IFAB: Tarptautin÷s Futbolo Asociacijos Valdyba. Arbitražo teismas: nepriklausomas ir nešališkas teismas, LFF narių sutikimu nagrin÷jantis ginčus vietoje bendrosios kompetencijos teismo. CAS (TAS): Tarptautinis Sporto Arbitražo Teismas (Tribunal Arbitral du Sport), esantis Lausanne mieste (Šveicarija). NB: Nuorodos į fizinius asmenis yra taikomos abiems lytims. Vienaskaita vartojami teiginiai taikomi ir daugiskaitai bei atvirkščiai.

LFF įstatai

2010 05 15 LFF konferencija

2 puslapis iš 26


Straipsnis 1

Pavadinimas,teisin÷ forma

1

Asociacijos pavadinimas – Lietuvos Futbolo Federacija (LFF) (toliau tekste – “Federacija” arba “LFF”). LFF yra įkurta ir veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymu bei kitais įstatymais ir teis÷s aktais. LFF yra įregistruota Juridinių asmenų registre.

2

Federacija yra ribotos civilin÷s atsakomyb÷s viešasis juridinis asmuo, vienijantis juridinius asmenis, kurio tikslas koordinuoti Federacijos narių veiklą, atstovauti Federacijos narių interesams ir juos ginti bei tenkinti kitus šiuose Įstatuose nurodytus viešuosius interesus.

3

Federacija gali tur÷ti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, nustatytiems Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir šiuose Įstatuose. Federacija turi teisę teikti labdarą ir paramą, taip pat, Lietuvos Respublikos teis÷s aktų nustatyta tvarka įgijusi paramos gav÷jo statusą, gauti paramą.

4

LFF yra FIFA ir UEFA narys. Atsižvelgiant į tai, LFF ir jos organai privalo: a) laikytis lojalumo, sąžiningumo ir sportiškumo, žaidimo pagal taisykles principų; b) laikytis Žaidimo Taisyklių, patvirtintų IFAB, taip pat sal÷s futbolo taisyklių, patvirtintų FIFA vykdomojo komiteto; c) laikytis FIFA ir UEFA įstatų, nuostatų, reglamentų ir sprendimų, kurie, įskaitant ir FIFA Etikos kodeksą, laikytini šių Įstatų sud÷tine dalimi; d) pripažinti Tarptautinio Sporto Arbitražo Teismo (CAS), esančio Lausanne mieste (Šveicarija) jurisdikciją, kaip nustatyta FIFA,UEFA ir šiuose LFF įstatuose. e) teikti svarstymui bet kokius ginčus, kilusius nacionaliniu lygiu arba susijusius su LFF įstatų ar taisyklių taikymu, tik Tarptautiniam Sporto Arbitražo Teismui (CAS), esančiam Lausanne mieste (Šveicarija), kuris spręs ginčą be bendros kompetencijos teismo įsikišimo, išskyrus, jeigu Lietuvos įstatymai tai konkrečiai draudžia; f) užtikrinti, kad LFF lygos, klubai, žaid÷jai, žaid÷jų agentai, per savo įstatus, licencijas, registraciją ar kitą rašytinį dokumentą, pripažintų ir prisiimtų visus aukščiau nurodytus įsipareigojimus, taip pat įsipareigotų laikytis LFF įstatų ir kitų taisyklių.

5

LFF teisin÷ forma – asociacija. LFF įsteigta neribotam laikui.

Straipsnis 2

Tikslai

1

Federacijos veiklos sritys: sporto, švietimo (mokslo).

2

Federacijos veiklos rūšys: 93.1 Sportin÷ veikla; 93.11 Sporto įrenginių eksploatavimas; 93.12 Sporto klubų veikla; 93.13 Kūno rengybos centrų veikla; 93.19 Kita sportin÷ veikla; 32.30. Sporto reikmenų gamyba; 77.21.40 Sporto įrangos nuoma; 74.90 Kita, niekur nepriskirta, profesin÷, mokslin÷ ir technin÷ veikla; 85.60 Švietimui būdingų paslaugų veikla; 82.30 Pos÷džių ir verslo renginių organizavimas; 85.51 Sportinis ir rekreacinis švietimas; 85.52 Kultūrinis švietimas; 85.59 Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas; 93.29 Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla; 96.04 Fizin÷s gerov÷s užtikrinimo veikla;

LFF įstatai

2010 05 15 LFF konferencija

3 puslapis iš 26


55.10 Viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla; 58.11 Knygų leidyba; 58.12 Žinynų, katalogų ir adresų sąrašų leidyba; 58.14 Žurnalų ir periodinių leidinių leidyba; 58.19 Kita leidyba; 47.64 Sporto įrangos mažmenin÷ prekyba specializuotose parduotuv÷se. 3

Licencijuojama veikla arba veikla, kuriai reikalingas leidimas, LFF turi teisę užsiimti tik gavusi atitinkamą licenciją ar leidimą.

4

Federacijos tikslai yra: a) nuolat gerinti futbolo žaidimą ir populiarinti bei kontroliuoti futbolą Lietuvos teritorijoje, skatinant garbingą žaidimą bei skleidžiant vieningumo, švietimo, kultūrines ir humanitarines vertybes, ypatingai per jaunimo ir ugdymo programas; b) organizuoti visų Lygų futbolo varžybas; c) kurti taisykles ir nuostatas visiems futbolo dalyviams bei užtikrinti jų taikymą; d) ginti savo narių interesus; e) gerbti ir vykdyti FIFA, UEFA ir LFF įstatus, taisykles, reglamentus ir sprendimus bei Žaidimo Taisykles ir užkirsti kelią bet kokiems pažeidimams bei užtikrinti, kad Nariai juos taip pat gerbtų ir vykdytų; f) užkirsti kelią visiems metodams ir veiksmams, galintiems sukelti įtarimų d÷l rungtynių ar varžybų garbingumo ar skaidrumo arba kaip nors galintiems pakenkti LFF ar futbolo kaip sporto šakos įvaizdžiui; g) kontroliuoti visas draugiškas futbolo rungtynes, žaidžiamas bet kokia forma LFF veiklos teritorijoje; h) reguliuoti tarptautinius sportinius santykius, bet kokia forma susijusius su LFF; i) organizuoti futbolo varžybas tarptautiniu ir visais kitais lygiais.

5

Federacija, siekdama savo tikslų įgyvendinimo, turi teisę: a) skleisti ir platinti informaciją apie Federacijos veiklą, Federacijos r÷m÷jus, propaguoti Federacijos tikslus ir uždavinius; b) leisti laikraščius, apžvalgas ir kitus informacinius leidinius futbolo ir susijusia tematika; c) atstovauti futbolo sporto šakai tarptautin÷se sporto organizacijose (asociacijose), Lietuvos tautiniame olimpiniame komitete (toliau - LTOK), atstovauti Federacijos nariams Lietuvos Respublikos valstyb÷s ir savivaldybių bei kitose institucijose; d) atstovauti Federacijos nariams kitose futbolo asociacijose ar kitose institucijose; e) organizuoti renginius ir akcijas, skirtus futbolo sporto šakos populiarinimui; f) gauti l÷šų ar kitokio turto iš tarptautinių organizacijų, ne valstybinių ir valstybinių organizacijų, fondų, taip pat kitų asmenų; g) gauti paramą įstatymų nustatyta tvarka; h) pirkti, nuomoti, gauti neatlygintinai naudotis ir kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti ir juo disponuoti įstatymų nustatyta tvarka; i) steigti ribotos civilin÷s atsakomyb÷s juridinius asmenis, būti jų dalyviu ir kitaip dalyvauti jų veikloje (išskyrus įstatymų numatytas išimtis); j) įstatymų nustatyta tvarka organizuoti masinius renginius; k) samdyti darbuotojus Įstatuose numatytai veiklai vykdyti; l) futbolo sporto šakos tarptautinių asociacijų (FIFA, UEFA) nustatyta tvarka leisti sportininkams Lietuvos piliečiams rungtyniauti kitų valstybių sporto klubuose, užsieniečiams – Lietuvos sporto klubuose; m) sudaryti Lietuvos Respublikos futbolo sporto nacionalines rinktines; n) rengti sportininkus Lietuvos nacionalin÷ms rinktin÷ms; o) koordinuoti Lietuvos futbolo organizacijų sportinę veiklą; p) rengti Lietuvoje tarptautines sporto varžybas, kuriose dalyvauja Lietuvos nacionalin÷s rinktin÷s;

LFF įstatai

2010 05 15 LFF konferencija

4 puslapis iš 26


q) r) s) t) u) v) 6

organizuoti tarptautines ir šalies sporto varžybas; rūpintis futbolo sporto šakos pl÷tojimu, jos materialine technine baze; užtikrinti nacionalinių futbolo rinktinių pasirengimą ir dalyvavimą varžybose; rengti ilgalaikes futbolo sporto šakos pl÷tojimo programas; vykdyti kitas funkcijas, susijusias su futbolo sporto šakos pl÷tojimu; turi ir kitas įstatymų numatytas teises.

Tarptautines varžybas LFF gali organizuoti tur÷dama išankstinį FIFA ir/ar UEFA sutikimą.

Straipsnis 3

Neutralumas ir nediskriminavimas

1

LFF yra neutrali politiniuose ir religiniuose reikaluose.

2

Bet kokia diskriminacija, nukreipta prieš šalį, privatų asmenį ar žmonių grupę d÷l etnin÷s kilm÷s, lyties, kalbos, religinių įsitikinimų, politinių įsitikinimų ar bet kokios kitos priežasties yra griežtai draudžiama ir baudžiama naryst÷s stabdymu arba pašalinimu iš narių arba kitų sankcijų taikymu.

Straipsnis 4

Draugiškų santykių skatinimas

1

LFF skatina draugiškus santykius tarp savo narių, oficialių asmenų, žaid÷jų bei visuomen÷s.

2

Kiekvienas asmuo ir organizacija, susijusi su futbolo žaidimu, privalo laikytis šių Įstatų, taisyklių ir garbingo žaidimo principų bei lojalumo, garbingumo ir sportiškumo principų.

3

LFF suteikia būtiną pagalbą sprendžiant visus ginčus, kurie gali kilti tarp LFF narių, klubų, oficialių asmenų ir žaid÷jų.

Straipsnis 5

Žaid÷jai

1

Žaid÷jų statusą, jų perleidimo sąlygas nustato LFF Vykdomasis Komitetas, vadovaudamasis esamomis FIFA taisykl÷mis d÷l žaid÷jų perleidimo ir statuso.

2

Žaid÷jai, treneriai, teis÷jai, oficialūs asmenys yra registruojami pagal LFF nustatytas taisykles.

Straipsnis 6

Žaidimo taisykl÷s

LFF ir kiekvieno jos nario suformuota komanda bei visi futbolą žaidžiantys asmenys privalo žaisti futbolą pagal Žaidimo taisykles, patvirtintas IFAB (ir kitas žaidimo taisykles sal÷s futbolui, paplūdimio futbolui ir t.t., kaip nurodoma atitinkamų FIFA organų). Tik IFAB gali nustatyti ir pakeisti Žaidimo taisykles. Straipsnis 7

Organų ir oficialių asmenų elgesys

Savo veikloje LFF organai ir oficialūs asmenys privalo vadovautis Įstatais, FIFA, UEFA ir LFF etikos kodeksais bei jų priimtomis taisykl÷mis, reglamentais ir spendimais.

LFF įstatai

2010 05 15 LFF konferencija

5 puslapis iš 26


Straipsnis 8

LFF, kaip FIFA ir UEFA nario, įsipareigojimai

LFF kartu su savo lygomis, klubais, žaid÷jais ir oficialiais asmenimis įsipareigoja: a) vadovautis Žaidimo taisykl÷mis, nustatytomis IFAB, bei sal÷s futbolo taisykl÷mis, paplūdimio futbolo taisykl÷mis ir kt., nustatytomis kompetentingų FIFA organų; b) laikytis lojalumo, garbingumo ir sportiškumo principų, išreiškiant tai per garbingą žaidimą; c) visais atvejais gerbti ir laikytis FIFA ir UEFA įstatų, taisyklių, reglamentų ir sprendimų; d) pripažinti Tarptautinio Sporto Arbitražo Teismo (CAS), esančio Lausanne mieste (Šveicarija), jurisdikciją, kaip nurodyta atitinkamose FIFA,UEFA ir šių LFF įstatų nuostatose. Straipsnis 9

Narių pri÷mimas, naryst÷s sustabdymas ir išbraukimas iš sąrašų

1

Sprendimą d÷l Nario pri÷mimo priima Konferencija, atsižvelgdama į Vykdomojo Komiteto pateiktą nuomonę. Sprendimą d÷l Nario pri÷mimo gali priimti ir Vykdomasis Komitetas, tačiau toks sprendimas turi būti tvirtinamas artimiausioje Konferencijoje.

2

Konferencija, atsižvelgdama į Vykdomojo Komiteto pateiktą nuomonę, priima sprendimus d÷l naryst÷s sustabdymo ar išbraukimo iš Narių sąrašo. Laikinai sustabdyti Nario narystę LFF gali ir Vykdomasis Komitetas.

3

Pareišk÷jas gali būti priimtas į Narius tik įvykdžius šiuose Įstatuose numatytus reikalavimus.

4

Naryst÷ baigiasi Nariui išstojus iš LFF ar pašalinus jį iš Narių. Naryst÷s praradimas neatleidžia Nario nuo pareigos užbaigti vykdyti Nario finansinius įsipareigojimus LFF arba kitiems LFF Nariams, kilusius iki išbraukimo iš Narių sąrašo, tačiau atima visas su naryste susijusias teises LFF.

Straipsnis 10

Pri÷mimas

1

LFF nariais gali tapti tik Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys, įvykdę šiuose Įstatuose keliamus reikalavimus ir savo tikslus siejantys su futbolo pl÷tojimu Lietuvos Respublikoje.

2

Juridinis asmuo, siekiantis tapti LFF nariu, privalo raštu kreiptis į LFF Generalinį Sekretoriatą.

3

Kartu su paraiška Generaliniam Sekretoriatui privaloma pateikti šiuos dokumentus: a) galiojančių įstatų kopiją, kuriuose būtų šios nuostatos: − kad narys visada laikysis LFF, FIFA, UEFA įstatų (statutų), taisyklių, nutarimų ir kitų sprendimų, juos tinkamai vykdys bei užtikrins, kad asmens nariai, klubai, oficialūs asmenys ir žaid÷jai taip pat laikysis šių LFF, FIFA, UEFA įstatų, taisyklių, nutarimų ir kitų sprendimų bei juos tinkamai vykdys; − kad narys laikysis IFAB patvirtintų ir galiojančių Žaidimo Taisyklių; − kad narys pripažįsta Tarptautinio Sporto Arbitražo Teismo (CAS), esančio Lausanne mieste (Šveicarija), jurisdikciją, kaip nustatyta šiuose Įstatuose; b) juridinio asmens registracijos pažym÷jimo kopiją; c) pareiškimą, kad narys žais vietines oficialias rungtynes Lietuvos Respublikoje; d) dokumentą, patvirtinantį teisinę pareišk÷jo formą bei užtikrinantį, kad pareišk÷jas gali priimti sprendimus nepriklausomai nuo kito išorinio asmens; e) oficialių asmenų, turinčių parašo teisę bei teisę atstovauti asmenį santykiuose su trečiaisiais asmenimis, ir valdymo organų narių sąrašą; f) būsimo nario pasižad÷jimą dalyvauti ir organizuoti varžybas (įskaitant ir draugiškas) tik su išankstiniu LFF pritarimu; g) būsimo nario kompetentingo organo sprendimo d÷l pageidavimo tapti LFF nariu kopiją.

LFF įstatai

2010 05 15 LFF konferencija

6 puslapis iš 26


Straipsnis 11

Reikalavimai ir pri÷mimo procedūra

1

Tais atvejais, kai sprendimą d÷l Nario pri÷mimo priima Vykdomasis Komitetas, jis pateikia Konferencijai tvirtinti Vykdomojo komiteto sprendimą d÷l Nario pri÷mimo. Tais atvejais, kai sprendimą d÷l Nario pri÷mimo priima Konferencija, Vykdomasis Komitetas pateikia Nario kandidatūrą bei savo nuomonę d÷l Nario pri÷mimo/atsisakymo priimti Konferencijos svarstymui, o pareišk÷jas nurodo Konferencijai savo stojimo priežastis.

2

Tais atvejais, jeigu sprendimą d÷l Nario pri÷mimo priima Vykdomasis Komitetas, naujajam Nariui naryst÷s teis÷s ir pareigos suteikiamos nuo Vykdomojo Komiteto sprendimo pri÷mimo, tačiau toks Narys balsavimo teisę Konferencijoje įgyja tik iš karto po to, kai jo narystę patvirtina Konferencija, ir Nario deleguoti asmenys gali balsuoti jau toje pat Konferencijoje.

3

Tais atvejais, kai sprendimą d÷l Nario pri÷mimo priima Konferencija, naujajam Nariui naryst÷s teis÷s ir pareigos suteikiamos nuo Konferencijos sprendimo pri÷mimo, ir Nario deleguoti asmenys iškart gali balsuoti jau toje pat Konferencijoje.

Straipsnis 12

Nario teis÷s

LFF Nariai turi tokias teises: a) dalyvauti LFF Konferencijoje, iš anksto žinoti jos darbotvarkę, būti pakviesti dalyvauti Konferencijoje nustatytu metu bei naudotis suteikta balsavimo teise; b) pateikti pasiūlymus d÷l klausimų įtraukimo į Konferencijos darbotvarkę; c) šių Įstatų nustatyta tvarka siūlyti kandidatus į renkamus LFF organus; d) šių Įstatų nustatyta tvarka rinkti Federacijos valdymo organus ar atskirus jų narius; e) gauti informaciją apie LFF veiklą iš LFF organų; f) dalyvauti varžybose ir kituose LFF organizuojamuose sporto renginiuose; g) šių Įstatų nustatyta tvarka išstoti iš Federacijos. Tokiu atveju nario įnašai ar kitaip Federacijos nuosavyb÷n perduotos l÷šos ir turtas negrąžinami; h) kitas FIFA, UEFA įstatuose (statutuose), nutarimuose, šiuose Įstatuose, kituose LFF dokumentuose, Lietuvos Respublikos kūno kultūros bei sporto įstatyme, kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose bei teis÷s aktuose nustatytas teises. Straipsnis 13

1

Nario pareigos

LFF Nariai turi tokias pareigas: a) visais atvejais laikytis FIFA, UEFA ir LFF įstatų, taisyklių, reglamentų, nutarimų ir kitų sprendimų, juos tinkamai vykdyti, bei užtikrinti, kad jų laikosi bei juos tinkamai vykdo visi jo nariai; b) dalyvauti varžybose ir kituose LFF organizuojamuose sporto renginiuose; c) nustatytais terminais ir tvarka mok÷ti nario mokestį; d) gerbti Žaidimo Taisykles, nustatytas IFAB ir kitas taisykles sal÷s futbolui, pliažo futbolui ir kt., kurias nustat÷ kompetentingi FIFA organai bei užtikrinti, kad jų laikosi visi jo nariai įstatų nustatyta tvarka; e) įrašyti į savo įstatus punktą, nurodantį, kad bet koks tarp narių kilęs ginčas, susijęs su nacionaliniais reikalais (LFF įstatais, taisykl÷mis, direktyvomis ir nutarimais) gali būti sprendžiamas paskutin÷je instancijoje tik Tarptautiniame Sporto Arbitražo Teisme (CAS), įsikūrusiame Lausanne mieste (Šveicarija), kaip nustatyta šių Įstatų 56-58 straipsniuose, kuriame ginčai sprendžiami nesikreipiant į bendros kompetencijos teismą, išskyrus išskyrus, jeigu FIFA, UEFA, LFF įstatai, taisykl÷s, reglamentai ar kiti dokumentai nustato kitaip arba/ir Lietuvos įstatymai tai tiesiogiai draudžia.;

LFF įstatai

2010 05 15 LFF konferencija

7 puslapis iš 26


f) įrašyti į savo įstatus punktą, nurodantį, kad bet koks tarp narių kilęs ginčas, susijęs su tarptautiniais reikalais (FIFA ir UEFA įstatais, taisykl÷mis, direktyvomis ir nutarimais) gali būti sprendžiamas paskutin÷je instancijoje tik Tarptautiniame Sporto Arbitražo Teisme (CAS), įsikūrusiame Lausanne mieste (Šveicarijoje), kaip nustatyta atitinkamose FIFA ir UEFA įstatų nuostatose; g) įrašyti į savo įstatus punktą, nurodantį, kad visais atvejais jokiam fiziniam ar juridiniam asmeniui, ar juridinio asmens teisių neturinčiam ūkio subjektui neleidžiama tur÷ti įtakos daugiau kaip vienam klubui ar grupei, jeigu tai gali sukelti įtarimų d÷l rungtynių ar varžybų skaidrumo. h) pranešti LFF apie visus numatomus įstatų pakeitimus ne mažiau kaip likus vienam m÷nesiui iki visuotinio narių susirinkimo ar kito organo, turinčio visuotinio narių susirinkimo teises, kuriuo metu bus svarstomas Nario įstatų pakeitimas. Narys privalo iki visuotinio narių susirinkimo ar kito organo, turinčio visuotinio narių susirinkimo teises, suderinti visus siūlomus Nario įstatų pakeitimus su LFF, taip pat informuoti LFF apie įstatų pakeitimą ir per 5 (penkias) kalendorines dienas pateikti naujai pakeistų įstatų kopiją. Pranešti LFF apie kitų taisyklių bei valdymo organų pasikeitimus per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, pateikiant LFF atitinkamus dokumentus (visuotinio narių susirinkimo ar kito Nario organo sprendimus, protokolus su priedais ir pan.); i) netur÷ti jokių sportinių santykių su asmenimis, kurie n÷ra pripažinti Federacijos arba kurių naryst÷ buvo laikinai sustabdyta ar panaikinta; j) vadovautis lojalumo, garbingumo bei sportinio elgesio principu, propaguojant garbingą žaidimą bei išreiškiant tai per Nario įstatų nuostatas; k) administruoti savo narių registrą bei jį atnaujinti pasikeitus nariams, informuoti apie savo narius LFF, taip pat ne v÷liau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas informuoti LFF apie savo narių pasikeitimą; l) tinkamai laikytis visų kitų pareigų, kylančių iš FIFA, UEFA, LFF įstatų ir kitų taisyklių bei priimtų sprendimų. 2

Visų Federacijos narių teis÷s lygios ir nepriklauso nuo įmokų dydžio ar teikiamos Federacijai paramos.

3

Federacijos buvein÷je, taip pat Federacijos filialų ir atstovybių buvein÷se turi būti visų Federacijos narių sąrašas. Su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas Federacijos narys.

4

Federacija yra atsakinga išimtinai už tas futbolo varžybas ir renginius, kuriuos ji organizuoja; visos teis÷s, susijusios su šiomis futbolo varžybomis ir renginiais, priklauso LFF be jokių turinio, laiko, vietos ir platinimo apribojimų. Federacija turi teisę suteikti teises tretiesiems asmenims platinti futbolo varžybas ir renginius per vaizdo, garso bei kitus duomenų perdavimo šaltinius.

5

Kiekvienas Federacijos Narys yra atsakingas išimtinai už tas futbolo varžybas ir renginius, kuriuos jis organizuoja.

6

Pažeidus aukščiau nurodytas Nario pareigas, LFF Nariams taikomos šiuose Įstatuose nurodytos sankcijos.

Straipsnis 14

Naryst÷s sustabdymas

1

Narystę sustabdyti gali Konferencija, jeigu Narys nevykdo savo prisiimtų įsipareigojimų ar pažeidžia šiuos Įstatus, LFF priimtus sprendimus ar jų nevykdo, ar vykdo netinkamai. Vykdomasis Komitetas taip pat gali laikinai sustabdyti Nario, kuris pažeidžia šiuos Įstatus, LFF priimtus sprendimus ar jų nevykdo, ar vykdo netinkamai, narystę; šis sustabdymas įsigalioja iš karto po sprendimo pri÷mimo. Naryst÷ yra stabdoma iki kitos Konferencijos, išskyrus tuos atvejus, kai Vykdomasis Komitetas nustat÷ kitaip.

2

Naryst÷s sustabdymas tvirtinamas artimiausioje Konferencijoje paprasta Konferencijoje dalyvaujančių delegatų balsų dauguma. Jeigu naryst÷s sustabdymas n÷ra patvirtintas, Nario naryst÷ automatiškai atsinaujina.

3

Asmuo, kurio naryst÷ sustabdyta, laikinai praranda Nario teises. Kiti Nariai negali palaikyti sportinių santykių su Nariu, kurio naryst÷ laikinai sustabdyta. Drausm÷s komitetas gali taikyti ir kitas sankcijas.

LFF įstatai

2010 05 15 LFF konferencija

8 puslapis iš 26


4

Nariams, nedalyvaujantiems LFF sporto renginiuose 2 (dvejus) metus iš eil÷s, sustabdomos balsavimo Konferencijoje teis÷s bei jų atstovai negali būti renkami ar paskiriami į LFF organus iki Narių pareigų įvykdymo.

Straipsnis 15

1

Pašalinimas iš Narių

Konferencija, atsižvelgdama į Vykdomojo Komiteto nuomonę, gali pašalinti Narį iš LFF, jeigu: a) Narys 1 (vienerius) metus nemoka nario mokesčio ar nevykdo kitų savo finansinių įsipareigojimų LFF; b) Narys šiurkščiai pažeidžia FIFA, UEFA ir LFF įstatus, taisykles, reglamentus, nutarimus, kitus priimtus sprendimus ar jų nevykdo, ar vykdo netinkamai; c) Narys pažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymus, susijusius su asociacijų veikla; d) Narys padaro žymios turtin÷s ir/ar neturtin÷s žalos Federacijai; e) Narys negarbingu elgesiu menkina Federacijos vardą; f) Narys nutraukia savo veiklą futbolo srityje.

2

Balsuoti d÷l išbraukimo iš narių sąrašo leidžiama tik esant ne mažiau kaip paprastai balsavimo teisę turinčių asmenų daugumai (50% + 1), sprendimas d÷l išbraukimo iš Narių sąrašo laikomas priimtu, jeigu už jį balsuoja daugiau kaip pus÷ balsavusiųjų.

Straipsnis 16

Išstojimas

Narys gali išstoti iš LFF sporto sezono pabaigoje. Pranešimą apie numatomą išstojimą privaloma pateikti Generaliniam Sekretoriatui ne v÷liau kaip likus 6 (šešiems) m÷nesiams iki sportinio sezono pabaigos. Straipsnis 17

Klubų, Lygų, Regioninių Asociacijų ir kitų klubų grupių statusas

1

Laikoma, kad teis÷tai veikia tik tie klubai, lygos, regionin÷s asociacijos ar kitos LFF klubų grup÷s, kurie laikosi LFF nustatytų taisyklių ir yra LFF Nariai (tiesiogiai ar per LFF Narius) arba yra pripažinti LFF sutarties, reglamento ar kitu pagrindu.

2

LFF pripažįstami klubai ir grup÷s garantuoja, kad savarankiškai priima sprendimus visais su Naryste susijusiais klausimais.

3

Visais atvejais jokiam fiziniam ar juridiniam asmeniui neleidžiama tur÷ti įtakos daugiau kaip vienam klubui ar grupei, jeigu tai gali sukelti įtarimų d÷l rungtynių ar varžybų skaidrumo.

Straipsnis 18

Garb÷s prezidentas ir garb÷s nariai

1

Konferencija gali suteikti garb÷s prezidento arba garb÷s nario vardą bet kokiam asmeniui už nuopelnus futbolui.

2

Kandidatus gauti garb÷s prezidento arba garb÷s nario vardą teikia Vykdomasis Komitetas.

3

Garb÷s prezidentas ir garb÷s narys turi teisę dalyvauti Konferencijoje. Jie gali pasisakyti, tačiau neturi balsavimo teis÷s.

Straipsnis 19

1 LFF įstatai

LFF organai

LFF turi tokius organus: 2010 05 15 LFF konferencija

9 puslapis iš 26


a) b) c) d) e)

Konferencija (leidžiamasis ir aukščiausias organas); Vykdomasis Komitetas (kolegialus valdymo organas); Prezidentas (vienasmenis valdymo organas); Generalinis Direktorius (administracinis organas); Teisiniai organai: Drausm÷s komitetas, Apeliacinis komitetas, Klubų licencijavimo komitetas, Apeliacinis licencijavimo komitetas; f) Kiti organai: Auditorius, nuolatiniai komitetai (Techninis ir ugdymo komitetas; Teis÷jų komitetas; Jaunių ir vaikų futbolo komitetas; Profesionalaus futbolo komitetas; Masinio futbolo komitetas).

2

LFF šiuose Įstatuose nustatyta tvarka gali būti sudaromi ir laikinieji komitetai.

3

Nuolatiniai ir laikinieji komitetai konsultuoja ir padeda Vykdomajam Komitetui atlikti jam priskirtas funkcijas. Komitetų pareigos, sud÷tis ir funkcijos yra nurodyti šiuose Įstatuose ir/arba specialiuose nuostatuose, kuriuos tvirtina Vykdomasis Komitetas.

4

LFF organų nariai renkami šiuose Įstatuose nustatyta tvarka.

5

Vykdomasis Komitetas gali patik÷ti nuolatiniams komitetams sprendimo teisę, kaip nustatyta taikomame varžybų reglamente, drausm÷s kodekse ir kituose LFF dokumentuose.

6

Visi organų nariai, vykdydami savo funkcijas, nurodytas šiuose Įstatuose ir atitinkamose taisykl÷se, jeigu tokios yra patvirtintos, vadovaujasi FIFA etikos kodeksu.

7

Vykdomojo Komiteto nariai negali tuo pačiu metu būti teisinių organų nariais ar užimti Generalinio Direktoriaus pareigas.

8

LFF organų nariai nedalyvauja sprendimo pri÷mimo procese, jeigu tai gali sukelti interesų konfliktą.

9

Kiekvienas kolegialaus organo narys turi tik vieną balsą.

10

Balsavimas per įgaliotus asmenis arba raštu LFF organuose neleidžiamas.

A. KONFERENCIJA Straipsnis 20

Konferencijos sąvoka ir sud÷tis

1

Konferencija yra reguliarus LFF narių susirinkimas. Konferencija yra aukščiausias LFF organas.

2

Konferencija gali būti eilin÷ ir neeilin÷. Konferencijai pirmininkauja Prezidentas, o jam nesant ar negalint eiti Konferencijos pirmininko pareigų – bet kuris Konferencijos išrinktas Vykdomojo Komiteto narys, o pastariesiems nesant ar negalint eiti Konferencijos pirmininko pareigų – bet kuris Konferencijos išrinktas Konferencijoje dalyvaujančio LFF Nario atstovas.

3

Konferencija gali paskirti steb÷tojus, kurie turi teisę dalyvauti Konferencijoje be teis÷s pasisakyti ir be teis÷s balsuoti.

4

Garb÷s prezidentai ir garb÷s nariai gali dalyvauti Konferencijoje. Jie gali pasisakyti, tačiau neturi balsavimo teis÷s.

5

LFF Vykdomasis Komitetas gali pakviesti daugiau asmenų dalyvauti Konferencijoje svečių teis÷mis.

Straipsnis 21

Delegatai ir balsai

1

Konferenciją sudaro Narių deleguoti atstovai (delegatai). Kiekvienas narys į Konferenciją siunčia penkis delegatus, kurie turi po vieną balsą.

2

Delegatai paskiriami vadovaujantis LFF Nario įstatais. Delegatai privalo pateikti įrodymus apie savo teisę atstovauti Nariui Konferencijoje.

LFF įstatai

2010 05 15 LFF konferencija

10 puslapis iš 26


3

Kiekvienas delegatas turi vienodą balsų skaičių Konferencijoje. Tik dalyvaujantys Konferencijoje delegatai gali balsuoti. Balsuojama atvirai. Balsavimas raštu yra negalimas.

4

Delegatai, esantys pagal darbo sutartį LFF dirbančiais darbuotojais, privalo susilaikyti nuo balsavimo tais atvejais , kai yra balsuojama d÷l bet kokių LFF veiklos ataskaitų tvirtinimo ar d÷l delegato tiesioginio darbo LFF vertinimo.

Straipsnis 22

1

Konferencijos kompetencija

Konferencija turi tokias teises: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l)

priimti ir keisti įstatus, taisykles įstatų taikymui ir Konferencijos nuostatus; skirti 3 Narius Konferencijos protokolo redagavimui ir pasirašymui; rinkti ir atšaukti iš pareigų Prezidentą, Vykdomojo Komiteto narius, Generalinį Direktorių; tvirtinti LFF Generalinio direktoriaus darbo nuostatus, skirti asmenis, tikrinančius rinkimų teisingumą; tvirtinti biudžetą; tvirtinti LFF veiklos programą; tvirtinti Vykdomojo Komiteto veiklos ataskaitą; Vykdomojo Komiteto teikimu paskirti nepriklausomą auditorių (-ius); Vykdomojo Komiteto teikimu suteikti garb÷s prezidento ar garb÷s nario titulą; šiuose Įstatuose nustatyta tvarka priimti Narius, laikinai sustabdyti Narystę arba pašalinti iš Narių; vadovaujantis šiais Įstatais, svarstyti ir priimti sprendimus tais klausimais, kuriuos pasiūlo Narys, realizuodamas savo iniciatyvos teisę, jeigu pagal šiuos Įstatus šie klausimai yra Konferencijos kompetencijoje; m) nustatyti Federacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, metinius mokesčius ir jų mok÷jimo tvarką; n) tvirtinti Federacijos metinę finansinę atskaitomybę; o) priimti nutarimą d÷l Federacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo).

Straipsnis 23

Konferencijos kvorumas

1

Konferencijos sprendimai priimami tik esant paprastai Narių delegatų daugumai (ne mažiau 50% + 1).

2

Konferencijos datą, vietą, darbotvarkę nustato Vykdomasis Komitetas. Konferencijos darbotvark÷ gali būti keičiama, papildoma likus ne mažiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki Konferencijos Vykdomojo Komiteto nutarimu. Konferencijos sušaukimo Iniciatyvos teisę turi Federacijos Prezidentas, Federacijos Vykdomasis Komitetas arba ne mažiau kaip 2/3 Federacijos Narių. Apie būsimą Konferenciją nariams pranešama likus ne mažiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorių dienų iki Konferencijos. Visiems LFF nariams sutinkant raštu, šių terminų galima nesilaikyti. Pranešti galima pasirašytinai įteikiant Nariui rašytinį pranešimą, registruotu laišku arba skelbiant apie Konferenciją dienraštyje „Lietuvos žinios“ arba/ir interneto tinklapyje www.lff.lt.

3

Jeigu paskelbta Konferencija neįvyko nesant kvorumo, tai ne v÷liau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų pakartotinai šaukiama Konferencija Įstatuose nustatyta tvarka, kuri turi teisę priimti nutarimus nepriklausomai nuo dalyvaujančiųjų delegatų skaičiaus.

LFF įstatai

2010 05 15 LFF konferencija

11 puslapis iš 26


Straipsnis 24

Konferencijos sprendimai

1

Konferencija sprendžia ir kitus įstatymuose ir šiuose Įstatuose Konferencijos kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal įstatymus tai nepriskirta kitų organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai n÷ra kitų valdymo organų funkcijos.

2

Konferencijoje nutarimai priimami paprasta dalyvaujančių narių delegatų balsų dauguma. Nutarimai d÷l LFF įstatų keitimo, d÷l LFF pertvarkymo ar pabaigos, Prezidento, Vykdomojo komiteto ir Generalinio Direktoriaus atšaukimo ir kitais šiuose Įstatuose ar įstatymuose numatytais atvejais priimami ne mažiau kaip 2/3 visų delegatų balsų dauguma.

Straipsnis 25

Rinkimai

1

Balsavimas Konferencijoje vykdomas atviru balsavimu.

2

Kad asmuo būtų išrinktas į atitinkamas pareigas, jis turi gauti visų užregistruotų balsų daugumą (t.y. ne mažiau kaip 50% + 1) pirmajame rinkimų rate. Antrame ir kituose ratuose taip pat reikia paprastos balsų daugumos. Ši nuostata netaikoma, kai pagal šiuos Įstatus reikalinga 2/3 balsų dauguma.

3

Jeigu yra daugiau nei du kandidatai į vieną poziciją, kandidatas, gavęs mažiausią balsų skaičių yra eliminuojamas iš antro rinkimų rato ir taip iki tol, kol lieka tik du kandidatai.

Straipsnis 26

Eilin÷ Konferencija

1

Eilin÷ Konferencija šaukiama kartą per metus iki birželio 1 dienos.

2

Konferencijos vietą ir datą nustato Vykdomasis Komitetas.

3

Formalus kvietimas į Konferenciją pasirašytinai įteikiant nariui rašytinį pranešimą, arba/ir registruotu laišku, arba/ir skelbiant apie Konferenciją dienraštyje „Lietuvos žinios“, ir/arba interneto tinklapyje www.lff.lt likus 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki Konferencijos. Šiame kvietime turi būti nurodyta Konferencijos darbotvark÷. Su Konferencijos medžiaga galima susipažinti LFF buvein÷je.

Straipsnis 27

Eilin÷s Konferencijos darbotvark÷

1

Konferencijos darbotvarkę sudaro Vykdomasis Komitetas, atsižvelgiant į Narių pateiktus pasiūlymus. Visi Narių siūlymai d÷l Konferencijos turi būti siunčiami Generaliniam Sekretoriatui raštu su trumpu paaiškinimu likus bent 40 (keturiasdešimt) kalendorinių dienų iki Konferencijos.

2

Į Konferencijos darbotvarkę privalo būti įtraukti tokie punktai: a) b) c) d) e) f) g) h)

Prezidento kreipimasis; pareiškimas, kad Konferencija vykdoma ir sušaukta, vadovaujantis LFF įstatais; darbotvark÷s patvirtinimas; 3 Narių, tikrinsiančių susirinkimo protokolą, paskyrimas; naryst÷s sustabdymas arba panaikinimas (jeigu reikia); ankstesn÷s Konferencijos protokolo patvirtinimas; naujų narių pri÷mimas (jeigu reikia); LFF veiklos ataskaita (pagal įstatymų reikalavimus aprašant veiklą nuo paskutin÷s eilin÷s Konferencijos); i) finansin÷s atskaitomyb÷s tvirtinimas; j) kitų finansinių dokumentų tvirtinimas (jeigu reikia); k) nepriklausomo auditoriaus ataskaitos tvirtinimas;

LFF įstatai

2010 05 15 LFF konferencija

12 puslapis iš 26


l) biudžeto tvirtinimas; m) Įstatų, taisyklių įstatų taikymui bei Konferencijos nuostatų keitimas (jeigu reikia); n) Narių ir Vykdomojo Komiteto pasiūlymų svarstymas; o) nepriklausomo auditoriaus patvirtinimas (jeigu reikia); p) asmens ar organo atleidimas (jeigu reikia); q) Prezidento, Vykdomojo Komiteto narių bei Generalinio Direktoriaus rinkimai (jeigu reikia); r) kiti klausimai, siūlomi Narių arba LFF Vykdomojo Komiteto. 3

Konferencija nepriima sprendimų jokiais Konferencijos darbotvark÷je nenumatytais klausimais.

Straipsnis 28

Neeilin÷ Konferencija

1

Vykdomasis Komitetas gali sušaukti neeilinę Konferenciją bet kokiu metu.

2

Vykdomasis Komitetas privalo sušaukti neeilinę Konferenciją, jeigu to raštu pageidauja 2/3 LFF narių arba Prezidentas. Siūlymuose turi būti nurodyti darbotvark÷s punktai. Neeilin÷ Konferencija turi būti sušaukta ne v÷liau kaip per tris m÷nesius po siūlymų gavimo. Jeigu neeilin÷ Konferencija nesušaukta, Nariai, turintys iniciatyvos teisę, gali sušaukti Konferenciją patys. Nariai gali reikalauti FIFA ir/arba UEFA pagalbos.

3

Nariai informuojami apie neeilin÷s Konferencijos vietą, datą ir darbotvarkę likus bent 14 (keturiolika) kalendorinių dienų iki neeilin÷s Konferencijos datos.

4

Kai neeilin÷ Konferencija yra sušaukta Vykdomojo Komiteto iniciatyva, Vykdomasis Komitetas privalo sudaryti darbotvarkę. Kai neeilin÷ Konferencija sušaukiama Narių siūlymu, darbotvark÷je turi atsispind÷ti Narių siūlomi klausimai.

5

Neeilin÷s Konferencijos darbotvark÷ negali būti keičiama.

Straipsnis 29

Įstatų taikymo taisyklių bei Konferencijos sprendimų keitimas

1

Konferencija yra atsakinga už Įstatų, jų taikymo taisyklių ir Konferencijos sprendimų keitimą.

2

Bet kokie Įstatų keitimo siūlymai turi būti pateikti raštu su trumpu paaiškinimu Generaliniam Sekretoriatui. Pasiūlymą gali teikti Narys arba Vykdomasis Komitetas.

3

Įstatų pakeitimai gali būti priimami ne mažesne kaip 2/3 Konferencijoje dalyvaujančių delegatų balsų dauguma.

4

Konferencijai pri÷mus sprendimą pakeisti Įstatus, surašomas visas pakeistų Įstatų tekstas ir po juo pasirašo Prezidentas arba Konferencijos įgaliotas asmuo.

5

Pakeisti Įstatai registruojami Juridinių asmenų registre įstatymų nustatyta tvarka.

Straipsnis 30

Protokolai

1

Generalinis Direktorius paskiria asmenį, atsakingą už Konferencijos protokolo surašymą.

2

Paskirti tikrinti protokolą delegatai užtikrina, kad pagal delegatų pareikalavimą protokolas būtų išsiųstas LFF nariams per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

Straipsnis 31

Sprendimų įsigaliojimo datos

Konferencijose priimami sprendimai įsigalioja Nariams kitą po Konferencijos dieną, išskyrus tuos atvejus, kai Įstatai numato kitaip ar Konferencija nusprendžia kitaip.

LFF įstatai

2010 05 15 LFF konferencija

13 puslapis iš 26


B. VYKDOMASIS KOMITETAS Straipsnis 32

1

Vykdomojo komiteto formavimo tvarka

Vykdomąjį Komitetą sudaro 11 narių: a) Prezidentas; b) penkių nuolatinių komitetų (profesionalaus futbolo, techninio ir ugdymo, teis÷jų, jaunių ir vaikų, masinio futbolo) pirmininkai; c) penki LFF Narių atstovai.

2

Prezidentas ir eiliniai Vykdomojo Komiteto nariai yra renkami Konferencijoje. Kiekvienas renkamas kandidatas turi būti pasiūlytas bent vieno iš LFF Narių. Vykdomojo Komiteto eilinių narių kandidatūros Konferencijai teikiamos Prezidento iš LFF Narių pasiūlytų asmenų.

3

Prezidentas ir Vykdomojo Komiteto nariai renkami ketveriems metams, bet ne ilgiau nei jis pats eina jį delegavusio organo pirmininko ar LFF nario vadovo pareigas. Jie gali būti perrenkami kitam terminui (-ams).

4

Eilinio Vykdomojo Komiteto nario amžiaus cenzas neribojamas, tačiau jis turi būti pilnametis. Jis privalo dalyvauti futbolo veikloje, būti nuolatinio komiteto pirmininku arba LFF nario vadovu, negali būti apkaltinamuoju nuosprendžiu pripažintas kaltu d÷l nusikalstamos veikos padarymo ir privalo gyventi Lietuvos Respublikos teritorijoje.

5

Kandidatūros į eilinius Vykdomojo Komiteto narius privalo būti siunčiamos LFF Generaliniam Sekretoriatui. Oficialus kandidatų sąrašas kartu su Vykdomojo Komiteto rekomendacija turi būti pateiktas LFF Nariams kartu su Konferencijos, kurios metu Vykdomojo Komiteto nariai bus renkami, medžiaga.

6

Vykdomojo Komiteto narys negali tuo pačiu metu būti teisinio LFF organo nariu.

7

Jeigu d÷l bet kokių priežasčių Vykdomojo Komiteto narys nustoja eiti savo pareigas, Vykdomasis Komitetas neužpildo šios pozicijos iki kitos eilin÷s (neeilin÷s) Konferencijos, kurios metu renkamas Vykdomojo Komiteto narys į laisvą vietą iki mandato termino pabaigos.

Straipsnis 33

Vykdomojo komiteto pos÷džiai

1

Vykdomasis Komitetas renkasi bent kartą į ketvirtį.

2

Vykdomojo Komiteto pos÷džius sušaukia Prezidentas savo iniciatyva. Prezidentas per 21 (dvidešimt vieną) kalendorinę dieną privalo sušaukti pos÷dį, jeigu to raštu pageidauja 5 Vykdomojo Komiteto nariai šių Įstatų nustatyta tvarka. Prezidentas turi teisę sušaukti Vykdomojo Komiteto pos÷džius skubos tvarka.

3

Prezidentas sudaro pos÷džio darbotvarkę. Kiekvienas Vykdomojo Komiteto narys turi teisę pasiūlyti darbotvark÷s punktus. Vykdomojo Komiteto nariai privalo pateikti siūlomus į darbotvarkę punktus Generaliniam Sekretoriatui likus bent 14 (keturiolika) kalendorinių dienų iki susirinkimo. Galutin÷ darbotvark÷ turi būti pateikta Vykdomojo Komiteto nariams likus bent 7 (septynioms) kalendorin÷ms dienoms iki pos÷džio.

4

Generalinis Direktorius dalyvauja Vykdomojo Komiteto pos÷džiuose, atlikdamas konsultacinį vaidmenį.

5

Vykdomojo Komiteto pos÷džiai neturi būti vykdomi viešai. Tačiau Vykdomasis Komitetas gali pakviesti trečiuosius asmenis dalyvauti pos÷dyje. Šie tretieji asmenys neturi balsavimo teis÷s ir tik gali išreikšti savo nuomonę Vykdomajam Komitetui leidus.

LFF įstatai

2010 05 15 LFF konferencija

14 puslapis iš 26


Straipsnis 34

1

Vykdomojo Komiteto galios

Vykdomasis Komitetas turi tokias galias: a) priimti sprendimus visais klausimais, kurie n÷ra Konferencijos ar kitų organų kompetencijos ribose, kaip nustatyta taikomuose įstatymuose arba šiuose Įstatuose; b) ruošti ir sušaukti eilines ir neeilines LFF Konferencijas, sudaryti Konferencijų darbotvarkes; c) paskirti LFF viceprezidentus ir patvirtinti jų darbo nuostatus; d) paskirti LFF nuolatinių komitetų (techninio ir ugdymo, teis÷jų, jaunių ir vaikų, masinio futbolo ir profesionalaus futbolo) bei teisinių organų narius ir jų pirmininkus šiuose Įstatuose nustatyta tvarka; e) bet kuriuo metu priimti sprendimą d÷l laikinųjų komitetų steigimo, paskirti laikinųjų komitetų pirmininkus, jų pavaduotojus ir narius; f) patvirtinti nuolatinių ir laikinųjų komitetų darbo nuostatus; g) teikti Konferencijai nepriklausomo auditoriaus (-ių) kandidatūrą (-as); h) priimti sprendimą d÷l LFF vykdomų varžybų vietų, datų,dalyvaujančių komandų bei jų skaičiaus; i) paskirti LFF rinktinių trenerius ir kitą techninį personalą; j) patvirtinti taisykles, nuostatus ir kitus dokumentus, kurių tvirtinimas n÷ra Konferencijos kompetencijos ribose; k) užtikrinti, kad šie Įstatai būtų tinkamai taikomi ir priimti Įstatų taikymui būtinas priemones; l) deleguoti užduotis Vykdomojo Komiteto kompetencijos ribose kitiems LFF organams ar tretiems asmenims; m) įgyvendinti Konferencijos priimtus nutarimus ir kitus sprendimus; n) siūlyti Konferencijai Generalinio Direktoriaus kandidatūrą; o) spręsti finansinius, organizacinius ir kitus veiklos klausimus, išskyrus tuos klausimus, d÷l kurių vienašališkai sprendžia Prezidentas; p) tvirtinti varžybų nuostatus ir rinktinių pasirengimo programas; q) teikti Konferencijai finansinę LFF bei jos filialų veiklos ataskaitą; r) priimti sprendimus d÷l LFF filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo ir tvirtinti jų nuostatus; s) priimti sprendimus d÷l sudarymo sandorių d÷l turto, kurio balansin÷ vert÷ didesn÷ nei 1/5 LFF turto vert÷s, perleidimo/ pardavimo , nuomos, įkeitimo, mainų bei kitų sandorių, kurių vert÷ didesn÷ nei 1/5 LFF turto vert÷s; t) tvirtinti pajamų ir išlaidų sąmatas, vykdyti kitas su tuo susijusias funkcijas; u) nustatyti ir tvirtinti futbolo sporto ginčų sprendimo tvarką; v) nustatyti startinio, varžybų dalyvio mokesčio dydį, mok÷jimo tvarką; w) sudaryti specialistų grupes, ruošiant klausimus, kurie yra Vykdomojo Komiteto kompetencijoje, tačiau reikalauja specialių žinių; x) nustatyti apskričių futbolo federacijų kolegialaus organo skyrimo tvarką, kuri turi būti nustatyta tų apskričių futbolo federacijų įstatuose; y) priimti sprendimus d÷l juridinių asmenų steigimo ir tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu; z) priimti sprendimą d÷l LFF buvein÷s keitimo.

2

LFF įstatai

Federacijos Vykdomasis Komitetas atsako už finansin÷s atskaitomyb÷s sudarymą, Konferencijos sušaukimą, pranešimą Federacijos nariams apie esminius įvykius, turinčius reikšm÷s Federacijos veiklai, atsako už LFF veiklos organizavimą, LFF narių apskaitą. Vykdomasis Komitetas sprendžia ir kitus įstatymuose ir šiuose Įstatuose Vykdomojo Komiteto kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal įstatymus tai nepriskirta kitų organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai n÷ra kitų valdymo organų funkcijos.

2010 05 15 LFF konferencija

15 puslapis iš 26


3

Vykdomojo Komiteto narys gali bet kada pateikti Vykdomajam Komitetui pareiškimą d÷l atsistatydinimo, kurį Vykdomasis Komitetas svarsto artimiausiame pos÷dyje. Iki pos÷džio dienos pareišk÷jas turi teisę atšaukti savo pareiškimą.

4

Toks pareiškimas turi būti pateiktas Vykdomajam Komitetui ne v÷liau kaip prieš 21 (dvidešimt vieną) kalendorinę dieną iki numatomo sušaukti Vykdomojo Komiteto pos÷džio.

5

Vykdomojo Komiteto narys savo įgaliojimų netenka, jam pačiam atsistatydinus iš Vykdomojo Komiteto narių.

Straipsnis 35

Sprendimai

1

Vykdomasis Komitetas nesvarsto jokių klausimų, jeigu pos÷dyje dalyvauja mažiau kaip 2/3 jo narių.

2

Vykdomojo Komiteto sprendimai priimami paprasta dalyvaujančių narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendžiamąjį balsą turi Prezidentas. Balsavimas per įgaliotą asmenį arba raštu n÷ra leidžiamas.

3

Vykdomojo Komiteto narys privalo atsisakyti dalyvauti svarstant atitinkamą klausimą ir priimant sprendimą, jeigu yra bet kokia interesų konflikto rizika.

4

Priimti sprendimai įrašomi į protokolą.

5

Vykdomojo Komiteto sprendimai įsigalioja iškart, išskyrus tuos atvejus, kai Vykdomasis Komitetas nusprendžia kitaip.

Straipsnis 36

1

Vykdomojo komiteto narys

Vykdomojo Komiteto nario pareigos yra šios: a) vadovautis lojalumo, garbingumo bei sportinio elgesio principu, skatinant garbingą žaidimą; b) tinkamai laikytis visų kitų pareigų, kylančių iš FIFA, UEFA, LFF įstatų ir kitų taisyklių, sprendimų.

2

Vykdomojo Komiteto narys gali būti pašalintas iš Vykdomojo Komiteto narių, jeigu: a) b) c) d)

3

pažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymus, susijusius su asociacijų veikla; savo veiksmais padaro turtin÷s ar neturtin÷s žalos LFF; negarbingu elgesiu menkina LFF vardą; paaišk÷ja, kad jis išrinkimo Vykdomojo Komiteto nariu momentu neatitiko arba po išrinkimo juo nebeatitinka šių Įstatų 32 straipsnio 4 dalyje nustatytų reikalavimų.

Vykdomojo Komiteto nario naryst÷ gali būti laikinai sustabdyta Vykdomojo Komiteto sprendimu iki kitos Konferencijos sušaukimo tokia tvarka: a) Vykdomasis Komitetas gali laikinai sustabdyti Vykdomojo Komiteto nario, kuris pažeidžia savo įsipareigojimus, nevykdo savo, kaip Vykdomojo Komiteto nario, pareigų ar jas vykdo netinkamai, atsiranda nors viena iš šio Įstatų straipsnio 2 dalyje nurodytų aplinkybių, narystę; šis sustabdymas įsigalioja nedelsiant. Naryst÷ yra stabdoma iki artimiausios Konferencijos, išskyrus tuos atvejus, kai Vykdomasis Komitetas nustat÷ kitaip; a) naryst÷s sustabdymas arba nario pašalinimas iš Vykdomojo Komiteto narių sprendžiamas artimiausioje Konferencijoje. Jeigu naryst÷s sustabdymas n÷ra patvirtintas ar narys n÷ra pašalinamas, naryst÷ automatiškai atsinaujina.

4

LFF įstatai

Asmuo, kurio naryst÷ sustabdyta, praranda Vykdomojo Komiteto nario teises.

2010 05 15 LFF konferencija

16 puslapis iš 26


C. PREZIDENTAS Straipsnis 37

Prezidentas

1

Prezidentas be atskiro įgaliojimo atstovauja LFF.

2

Jis yra atsakingas už: a) Konferencijos ir Vykdomojo Komiteto sprendimų vykdymą; b) efektyvų LFF organų funkcionavimą, siekiant šiuose Įstatuose nurodytų tikslų įgyvendinimo; c) santykių tarp LFF ir jos narių, FIFA, UEFA, politinių ir kitų organizacijų bei institucijų sureguliavimą; d) duomenų ir dokumentų tinkamą pateikimą Juridinių asmenų registrui.

3

Prezidentas: a) Federacijos vardu šių įstatų nustatyta tvarka sudaro visus sandorius, pasirašo LFF dokumentus, išduoda įgaliojimus, atidaro sąskaitas kredito įstaigose ir disponuoja l÷šomis; b) teikia Vykdomajam Komitetui tvirtinti LFF biudžetą ir programą, sprendžia kitus Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatyme, Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse ir šiuose Įstatuose jo kompetencijai priskirtus klausimus.

4

LFF Prezidentas gali jo kompetencijai priskirtus klausimus pavesti spręsti ar vykdyti kitiems asmenims.

5

Prezidentas yra Konferencijos, Vykdomojo Komiteto pirmininkas.

6

Prezidentas turi paprastą balsą Vykdomajame Komitete, ir tik tais atvejais, kai balsai pasiskirsto po lygiai, Prezidento balsas yra sprendžiamasis.

7

Kitos Prezidento galios yra aptariamos įstatymuose.

Straipsnis 38

Kandidatai į Prezidentus

1

Prezidentą renka Konferencija ketverių metų terminui. Prezidento kadencija prasideda iškart po Konferencijos, kurios metu Prezidentas buvo išrinktas. Prezidentas gali būti išrinktas kitai (-oms) kadencijai (-oms).

2

Rinkimai vykdomi, jeigu yra nors vienas kandidatas į Prezidentus.

3

Išrinktu į LFF Prezidento pareigas laikomas tas kandidatas, kuris pirmajame rate gavo 2/3 balsavusių delegatų balsų.

4

Jeigu pirmame balsavimo rate n÷ vienas kandidatas nesurenka reikiamos balsų daugumos, nedelsiant rengiamas pakartotinis balsavimas (antras balsavimo ratas) d÷l dviejų kandidatų, gavusių daugiausia balsų. Išrinktu laikomas kandidatas, surinkęs daugiausia balsų.

5

Jeigu pirmame rate dalyvavo ne daugiau kaip du kandidatai ir n÷ vienas negavo reikiamo balsų skaičiaus, ne v÷liau kaip po vieno m÷nesio rengiami pakartotiniai rinkimai. Iki šių pakartotinių rinkimų prasitęsia ankstesniojo Prezidento įgaliojimai.

6

Tik LFF Nariai gali siūlyti kandidatus į Prezidento postą. Nariai privalo raštu Generaliniam Sekretoriatui pateikti informaciją apie siūlomą kandidatą, nurodant jo vardą bei pavardę, likus bent 40 (keturiasdešimt) kalendorinių dienų iki Konferencijos.

7

Generalinis Sekretoriatas informuoja LFF Narius, paskelbdamas siūlomų kandidatų pavardes, likus bent 14 (keturiolika) kalendorinių dienų iki Konferencijos datos.

8

Prezidento laikino ar nuolatinio negal÷jimo (turint laikiną nedarbingumą ar atostogų metu) atlikti savo oficialias funkcijas atveju, Prezidento pareigas atlieka Prezidento paskirtas viceprezidentas.

LFF įstatai

2010 05 15 LFF konferencija

17 puslapis iš 26


Straipsnis 39

Atstovavimas ir parašas

Prezidentas teis÷tai atstovauja LFF ir turi teisę pasirašyti LFF vardu. Straipsnis 40

Viceprezidentų skyrimo tvarka ir įgaliojimai

1

Vykdomojo Komiteto sprendimu gali būti skiriami viceprezidentai.

2

Viceprezidentai turi pad÷ti Prezidentui vykdyti jam patik÷tas pareigas LFF, dirbdami nuostatuose patvirtintose skirtingose veiklos srityse.

3

Viceprezidentai dirba visuomeniniais pagrindais, tačiau Vykdomojo Komiteto sprendimu su jais gali būti sudaryta darbo sutartis.

4

Viceprezidentai dalyvauja Konferencijoje, Vykdomojo Komiteto pos÷džiuose, kitų organų pos÷džiuose, tur÷damas patariamojo balso teisę.

5

Viceprezidentai gali atstovauti LFF UEFA, FIFA ir kitose institucijose Prezidento pavedimu.

D. NUOLATINIAI KOMITETAI Straipsnis 41

1

Nuolatiniai Komitetai

Nuolatiniai LFF komitetai yra šie: a) b) c) d) e)

Profesionalaus futbolo komitetas; Techninis ir ugdymo komitetas; Teis÷jų komitetas, Jaunių ir vaikų futbolo komitetas; Masinio futbolo komitetas.

2

Nuolatinių komitetų pirmininkai taip pat yra Vykdomojo Komiteto nariai.

3

Kiekvieno nuolatinio komiteto nariai yra skiriami ir atšaukiami Vykdomojo Komiteto Prezidento teikimu.

4

Komitetams vadovauja pirmininkai, kurių kandidatūras siūlo atitinkamo komiteto nariai ir kurių kandidatūras LFF Prezidento teikimu tvirtina Vykdomasis Komitetas. Kandidatus į komitetų pirmininkus išsirenka atitinkamo komiteto nariai savo susirinkimuose.

5

Kiekvienas pirmininkas atstovauja savo komitetui ir vykdo veiklą, numatytą Vykdomojo Komiteto patvirtintuose komiteto veiklos nuostatuose.

Straipsnis 42

Profesionalaus futbolo komitetas

Profesionalaus futbolo komitetas sprendžia strateginius profesionalaus futbolo vystymosi Lietuvoje klausimus, organizuoja LFF varžybas vadovaujantis šiais Įstatais ir LFF varžyboms taikomomis taisykl÷mis. Profesionalus futbolo komitetą sudaro pirmininkas ir kiti 4 nariai.

LFF įstatai

2010 05 15 LFF konferencija

18 puslapis iš 26


Straipsnis 43

Techninis ir ugdymo komitetas

Techninis ir ugdymo komitetas visų pirma analizuoja pagrindinius futbolo treniravimo aspektus ir techninį ugdymą. Šį komitetą sudaro pirmininkas ir kiti 4 nariai. Straipsnis 44

Teis÷jų komitetas

Teis÷jų komitetas vykdo žaidimo taisykles. Šis komitetas skiria teis÷jus LFF organizuojamoms varžyboms, organizuoja teis÷javimo reikalus, teis÷jų švietimą ir treniravimą. Šį komitetą sudaro pirmininkas ir kiti 4 nariai. Straipsnis 45

Masinio futbolo komitetas

Masinio futbolo komitetas atsako už futbolo masiškumą, organizuoja moterų, sal÷s, paplūdimio, veteranų, m÷g÷jų ir kt. futbolo varžybas bei sprendžia visus reikalus, susijusius su moterų, sal÷s, paplūdimio, veteranų m÷g÷jų ir kt. futbolu. Šį komitetą sudaro pirmininkas ir kiti 4 nariai. Straipsnis 46

Jaunių ir vaikų futbolo komitetas

Jaunių ir vaikų futbolo komitetas organizuoja jaunių ir vaikų futbolo varžybas ir sprendžia visus su jaunių ir vaikų futbolu susijusius klausimus. Šį komitetą sudaro pirmininkas ir kiti 4 nariai. Straipsnis 47

Laikinieji komitetai

Vykdomasis Komitetas gali sudaryti laikinuosius komitetus specialioms užduotims atlikti, atskiriems projektams įgyvendinti ir laikinam laiko periodui. Vykdomasis Komitetas skiria laikinojo komiteto pirmininką, pirmininko pavaduotoją ir kitus komiteto narius. Komiteto pareigas ir funkcijas apibr÷žia specialios taisykl÷s, kurias tvirtina Vykdomasis Komitetas. Laikinieji komitetai yra tiesiogiai atskaitingi Vykdomajam Komitetui.

E. GENERALINIS SEKRETORIATAS Straipsnis 48

Generalinis Sekretoriatas

Generalinis Sekretoriatas vykdo LFF administracinį darbą. Generalinio Sekretoriato narių veiklą reglamentuoja LFF vidaus taisykl÷s, kurias tvirtina Vykdomasis Komitetas. Straipsnis 49

Generalinis Direktorius

1

Generalinis Direktorius yra renkamas LFF organas,- jis dirba darbą, numatytą LFF Generalinio direktoriaus pareiginiuose nuostatuose.

2

Generalinį Direktorių 4 (keturių) metų laikotarpiui renka ir atšaukia Konferencija. Generalinis Direktorius pradeda eiti savo pareigas, pasirašius darbo sutartį.

3

Generalinis Direktorius yra atsakingas už:

LFF įstatai

2010 05 15 LFF konferencija

19 puslapis iš 26


a) Konferencijos ir Vykdomojo Komiteto nutarimų įgyvendinimą, vykdant Prezidento ir/ar Vykdomojo Komiteto nurodymus; b) asmenišką dalyvavimą Konferencijoje, Vykdomojo Komiteto bei nuolatinių ir laikinųjų komitetų susirinkimuose; c) Konferencijos, Vykdomojo Komiteto bei kitų organų susirinkimų organizavimą; d) Konferencijos, Vykdomojo Komiteto bei nuolatinių ir laikinųjų komitetų protokolų surašymą; e) tinkamą LFF narių apskaitos tvarkymą; f) LFF korespondencijos tvarkymą; g) santykius su Nariais, komitetais, FIFA ir UEFA; h) Generalinio Sekretoriato darbo organizavimą ir priežiūrą.

F. TEISINIAI ORGANAI Straipsnis 50

1

Teisiniai organai

LFF teisinius organus sudaro: a) Drausm÷s organai; b) Klubų licencijavimo organai.

2

Teisinių organų narius ir pirmininkus skiria ir atšaukia Vykdomasis Komitetas Prezidento teikimu 4 (keturių) metų terminui.

3

Teisiniai organai vykdydami priskirtas funkcijas, yra nepriklausomi nuo bet kokių trečiųjų asmenų.

4

Teisiniai organai bei jų nariai, vykdydami priskirtas funkcijas, veikia nešališkai bei vadovaudamiesi tik šiais Įstatais, FIFA, UEFA ir LFF etikos kodeksais bei jų priimtomis taisykl÷mis, reglamentais, spendimais bei kitais dokumentais.

5

Teisinio organo narys negali tuo pačiu metu priklausyti kitam LFF organui, taip pat negali tuo pačiu metu būti Vykdomojo Komiteto nariu.

6

Teisinio organo narys negali dalyvauti svarstant klausimą ir priimant sprendimą, jeigu tai gali sukelti interesų konfliktą.

7

Drausminiai organai yra: a) Drausm÷s komitetas; b) Apeliacinis Komitetas.

8

Klubų licencijavimo organai yra: a) Klubų licencijavimo komitetas; b) Apeliacinis licencijavimo komitetas.

9

Teisinių organų sud÷tis, galios ir funkcijos yra nustatyti specialiose taisykl÷se (Drausm÷s kodekse, Drausminių organų veiklos reglamente ir Klubų licencijavimo taisykl÷se), patvirtintose Vykdomojo Komiteto.

Straipsnis 51

Drausm÷s komitetas

1

Drausm÷s komitetą sudaro pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ir kiti 3 (trys) nariai. Pirmininkas ir bent vienas Drausm÷s komiteto narys privalo tur÷ti teisinę kvalifikaciją.

2

Drausm÷s komiteto funkcijas nustato LFF Drausm÷s kodeksas ir Drausminių organų veiklos reglamentas. Komitetas priima sprendimus tik dalyvaujant bent trims komiteto nariams. Kai kuriais

LFF įstatai

2010 05 15 LFF konferencija

20 puslapis iš 26


atvejais, komiteto pirmininkas gali atstovauti Drausm÷s komitetą vienas, atsižvelgiant į LFF Drausm÷s kodeksą. 3

Drausm÷s komitetas gali taikyti sankcijas, nustatytas šiuose Įstatuose ir LFF Drausm÷s kodekse, LFF narių, oficialių asmenų, žaid÷jų, klubų, rungtynių ir žaid÷jų agentų atžvilgiu.

Straipsnis 52

Apeliacinis komitetas

1

Apeliacinį komitetą sudaro pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ir kiti 3 (trys) nariai. Pirmininkas ir bent vienas Apeliacinio komiteto narys privalo tur÷ti teisinę kvalifikaciją.

2

Apeliacinio komiteto funkcijas nustato LFF Drausm÷s kodeksas ir Drausminių organų veiklos reglamentas. Komitetas priima sprendimus tik dalyvaujant bent trims komiteto nariams.

3

Apeliacinis komitetas yra atsakingas už apeliacijų d÷l Drausm÷s komiteto priimtų sprendimų svarstymą, kai paskelbti sprendimai n÷ra galutiniai ir neskundžiami.

Straipsnis 53

Licencijavimo komitetas

1

Licencijavimo komitetas Lietuvos futbolo klubų licencijavimo sistemos pagrindu išduoda, keičia, sustabdo ar atšaukia licencijas futbolo klubams. Šį komitetą sudaro pirmininkas ir kiti 4 (keturi) nariai.

2

Bent vienas iš komiteto narių turi būti diplomuotas buhalteris ir dar bent vienas narys turi būti kvalifikuotas teisininkas.

3

Komiteto sud÷tis, galios ir funkcijos nustatomos Klubų licencijavimo taisykl÷se, kurias tvirtina Vykdomasis Komitetas.

Straipsnis 54

Apeliacinis licencijavimo komitetas

1

Apeliacinis licencijavimo komitetas yra atskira apeliacin÷ Licencijavimo sistemos instancija, Lietuvos futbolo klubų licencijavimo sistemos pagrindu apeliacine tvarka nagrin÷janti Licencijos pareišk÷jo apeliacinius skundus d÷l LFF Licencijavimo komiteto sprendimų, susijusių su licencijavimo kriterijų vykdymu ir licencijų išdavimu futbolo klubams. Šį komitetą sudaro pirmininkas ir kiti 4 (keturi) nariai.

2

Bent vienas iš Apeliacinio licencijavimo komiteto narių turi būti diplomuotas buhalteris ir dar bent vienas narys turi būti kvalifikuotas teisininkas.

3

Komiteto sud÷tis, galios ir funkcijos nustatomos Klubų licencijavimo taisykl÷se, kurias tvirtina Vykdomasis Komitetas.

Straipsnis 55

Drausmin÷s nuobaudos

Už šių Įstatų, FIFA, UEFA ir LFF priimtų taisyklių, reglamentų, spendimų bei kitų dokumentų, taip pat Žaidimo taisyklių nesilaikymą, nevykdymą ar netinkamą vykdymą gali būti taikomos šios drausmin÷s nuobaudos: 1

Fiziniams ir juridiniams asmenims: a) b) c) d) e)

2 LFF įstatai

įsp÷jimas; bauda; diskvalifikacija; laim÷tų apdovanojimų, prizų grąžinimas; kitas LFF Drausm÷s kodekse nustatytas sankcijas

Fiziniams asmenims: 2010 05 15 LFF konferencija

21 puslapis iš 26


a) b) c) d) e) f) 3

įsp÷jimas; varžybų praleidimas; draudimas įeiti į persirengimo kambarį ir/arba prie atsarginių suolelio; draudimas įeiti į stadioną; draudimas dalyvauti bet kokioje su futbolu susijusioje veikloje; kitas LFF Drausm÷s kodekse nustatytas sankcijas

Juridiniams asmenims: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l)

žaid÷jų per÷jimo iš klubo į klubą draudimas; varžybų žaidimas be žiūrovų; varžybų žaidimas neutralioje teritorijoje; draudimas žaisti varžybas konkrečiame stadione; rungtynių rezultato anuliavimas; rungtynių peržaidimas; bauda; diskvalifikacija iš čempionato, pirmenybių; taškų at÷mimas; LFF naryst÷s sustabdymas; pašalinimas iš LFF narių; kitas LFF Drausm÷s kodekse nustatytas sankcijas

Straipsnis 56

Tarptautinis Sporto Arbitražo Teismas (CAS)

1

LFF pripažįsta nepriklausomą Tarptautinį Sporto Arbitražo Teismą (CAS), esantį Lausanne mieste (Šveicarija), kaip ginčus tarp LFF, LFF narių, LFF organų, lygų, klubų, žaid÷jų, oficialių asmenų, žaid÷jų agentai, taip pat kaip tai nurodyta atitinkamose FIFA ir UEFA įstatų nuostatose.

2

Apeliacinis skundas d÷l LFF organo priimto galutinio sprendimo gali būti pateiktas Tarptautiniam Sporto Arbitražo Teismui (CAS), esančiam Lausanne mieste (Šveicarija) per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo atitinkamo sprendimo gavimo dienos, bet tik tuo atveju, jeigu yra išnaudotos visos vidin÷s ginčų nagrin÷jimo procedūros,priemon÷s ir galimyb÷s, pagal LFF priimtas ir galiojančias taisykles, reglamentus ir kitus dokumentus..

3

4

Apeliacinio skundo pateikimas Tarptautiniam Sporto Arbitražo Teismui (CAS), esančiam Lausanne mieste (Šveicarija), nesustabdo skundžiamo LFF organo sprendimo vykdymo, nebent taip nuspręstų atitinkamas LFF organas arba Tarptautinis Sporto Arbitražo Teismas (CAS), esantis Lausanne mieste (Šveicarija). Tarptautinis Sporto Arbitražo Teismas (CAS), esantis Lausanne mieste (Šveicarija),n÷ra kompetentingas nagin÷ti ginčų: a) d÷l Žaidimo taisyklių taikymo ir/ar pažeidimo,; b) d÷l atitinkamų LFF organų sprendimų, kuriais fizinis asmuo yra suspenduotas iki ketverių rungtynių arba iki trijų m÷nesių (išskyrus dopingo ginčus).

Straipsnis 57

1

LFF įstatai

Ginčų nagrin÷jimo Tarptautiniame Sporto Arbitražo Teisme (CAS) tvarka

Ginčai Tarptautiniame Sporto Arbitražo Teisme (CAS), esančiame Lausanne mieste (Šveicarija), nagrin÷jami vadovaujantis Tarptautinio Sporto Arbitražo (CAS) sporto arbitražo kodekse įtvirtintomis nuostatomis (angl. CAS Code of Sports-Related Arbitration).

2010 05 15 LFF konferencija

22 puslapis iš 26


Straipsnis 58

1.

Teismo procedūrų išimtys

LFF, LFF nariai, LFF organai, lygos, klubai, žaid÷jai, oficialūs asmenys, žaid÷jų agentai bet kokį su nacionaliniais reikalais susijusį ginčą, kylantį d÷l ar susijusį su LFF įstatų,LFF priimtų taisyklių, reglamentų ir kitų dokumentų taikymu, spręs paskutin÷je instancijoje tik Tarptautiniame Sporto Arbitražo Teisme (CAS), esančiame Lausanne mieste (Šveicarija), kuriame ginčai bus sprendžiami nesikreipiant į bendros kompetencijos teismą, išskyrus, jeigu FIFA, UEFA, LFF įstatai, taisykl÷s, reglamentai ar kiti dokumentai nustato kitaip arba/ir Lietuvos įstatymai tai tiesiogiai draudžia.

Straipsnis 59

Finansinis periodas

1

LFF finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

2

LFF apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, reglamentuojančiais apskaitos tvarkymą ir finansin÷s atskaitomyb÷s sudarymą.

3

LFF ateities planų įgyvendinimui sukuriamas rezervinis fondas.

Straipsnis 60

1

Pajamos, l÷šų naudojimo ir kontrol÷s tvarka

LFF pajamas sudaro: a) b) c) d) e)

Nario metinis mokestis; pajamos iš marketingo teisių, kurias turi LFF; baudos, skiriamos organų; paramos l÷šos; kitos teis÷tai gautos l÷šos.

2

LFF leidžiama nuosavyb÷s ar bet kokiomis kitomis teis÷mis valdomą turtą ir l÷šas perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į jį tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti šiuose Įstatuose nustatytus veiklos tikslus.

3

LFF Prezidentas ne v÷liau kaip per 5 m÷nesius nuo finansinių metų pabaigos turi parengti ir pateikti Konferencijai pra÷jusių finansinių metų LFF veiklos ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša. Kiekvieno nario reikalavimu LFF turi sudaryti sąlygas Federacijos buvein÷je ar kitais būdais su šia ataskaita visiems susipažinti.

4

LFF veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta: a) b) c) d) e)

informacija apie Federacijos veiklą, įgyvendinant Įstatuose nustatytus veiklos tikslus; Federacijos narių skaičius finansinių metų pabaigoje; Federacijos metin÷ finansin÷ atskaitomyb÷; samdomų Federacijos darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje; kita informacija, kurią nustato Konferencija.

Straipsnis 61

Išlaidos

LFF išlaidas sudaro: a) b) c)

LFF įstatai

biudžete numatytos išlaidos; kitos Konferencijoje patvirtintos išlaidos bei Vykdomojo Komiteto veikloje atsiradusios išlaidos; visos kitos išlaidos, atsiradusios siekiant LFF tikslų.

2010 05 15 LFF konferencija

23 puslapis iš 26


Straipsnis 62

Nepriklausomi auditoriai

Nepriklausomi Konferencijos paskirti auditoriai tikrina finansines ataskaitas vadovaudamiesi apskaitos principais ir pateikia savo ataskaitą Konferencijai. Auditoriai skiriami dvejiems metams. Šis terminas gali būti atnaujintas. Straipsnis 63

Nario mokestis

1

Nario mokesčiai yra mokami kasmet iki sausio 31 d. Nauji nariai moka nario mokestį už metus per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Konferencijos, kurios metu jie buvo priimti į LFF.

2

Konferencija nustato metinio nario mokesčio sumą 3 (trims) metams, Vykdomojo Komiteto siūlymu. Šis mokestis yra vienodas visiems nariams.

Straipsnis 64

Sąskaitų suderinimas

LFF gali debetuoti Nario įnašus, apmokant privalomas sąskaitas. Straipsnis 65

Rinkliavos

LFF gali reikalauti iš Narių rinkliavos už rungtynes. Straipsnis 66

1

Varžybos

LFF organizuoja ir koordinuoja šias oficialias varžybas LFF teritorijoje: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l)

„A“ lygos čempionatas; LFF Taur÷s varžybos; LFF Supertaur÷s rungtyn÷s; I lygos pirmenyb÷s; II lygos pirmenybes; III lygos (apskričių) pirmenybes; Sekmadienio Futbolo Lygos (SFL) pirmenybes; LFF Senjorų pirmenyb÷s; Lietuvos sal÷s futbolo „A“, I ir II lygų pirmenybes; Lietuvos moterų futbolo „A“ ir I lygos bei Taur÷s ir sal÷s futbolo pirmenybes; Lietuvos vaikų ir jaunimo „A“ ir I lygų įvairių amžiaus grupių pirmenybes; Lietuvos gatves vaikų jaunimo pirmenybes.

2

Vykdomasis Komitetas gali deleguoti pavaldžioms LFF lygoms ar regionin÷ms asociacijoms organizuoti varžybas. Lygų ar regioninių asociacijų organizuojamos varžybos negali kliudyti LFF organizuojamoms varžyboms. LFF organizuojamos varžybos laikomos prioritetin÷mis.

3

Šiuo klausimu Vykdomasis Komitetas gali išleisti specialias taisykles.

LFF įstatai

2010 05 15 LFF konferencija

24 puslapis iš 26


Straipsnis 67

Klubų licencijavimas

1

Klubai gali dalyvauti LFF ir UEFA organizuojamose varžybose, tik tur÷dami licenciją, išduotą kompetentingo LFF licencijavimo organo.

2

Klubui privalomų įvykdyti reikalavimų sąrašas bei licencijavimo procesas yra nustatyti specialiose Vykdomojo Komiteto patvirtintose taisykl÷se, taikomose klubams dalyvaujant nacionalin÷se varžybose bei UEFA rengiamose varžybose.

Straipsnis 68

Renginių teis÷s

1

LFF yra visų jos organizuojamų varžybų bei kitų renginių teis÷tas savininkas be jokių turinio, vietos apribojimų. LFF priklauso visos finansin÷s teis÷s, audiovizualin÷s ir radijo įrašų, reprodukcijos ir transliacijos teis÷s, multimedijos teis÷s, marketingo ir reklamos teis÷s, teis÷s į prekių ženklus bei kitos teis÷s, kurias suteikia Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas, Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymas bei kiti teis÷s aktai, kurios naudojamos dabar ar bus sukurtos ateityje.

2

Vykdomasis Komitetas priima sprendimus d÷l šio straipsnio pirmame punkte nurodytų teisių naudojimo. Tik Vykdomasis Komitetas sprendžia, ar šios teis÷s bus naudojamos vienašališkai, ar kartu su trečiąja šalimi, ar visiškai tik trečiosios šalies.

Straipsnis 69

Platinimo teisių suteikimas

LFF ir jos Nariai yra atsakingi už jų jurisdikcijoje vykstančių futbolo rungtynių bei renginių vaizdo ir garso bei kitokių įrašų (informacijos laikmenų) platinimo teis÷s suteikimą be jokių turinio, laiko, vietos, teisinių ir techninių apribojimų. Straipsnis 70

Tarptautin÷s rungtyn÷s ir varžybos

1

Tarptautines rungtynes ir varžybas tarp komandų, lygų ir/arba klubų organizuoja tik FIFA ir/arba UEFA. Jokios varžybos ar rungtyn÷s negali vykti be išankstinio FIFA ir/arba UEFA pritarimo.

2

LFF privalo vadovautis tarptautinių rungtynių kalendoriumi, sudarytu FIFA ir UEFA.

Straipsnis 71

Kontaktai

LFF nežaidžia rungtynių ir nepalaiko jokių sportinių santykių su asociacijomis, kurios n÷ra FIFA ir UEFA nar÷s arba su laikinais Konfederacijos nariais be išankstinio FIFA ir/arba UEFA patvirtinimo. Straipsnis 72

Patvirtinimas

Klubai, lygos ar bet kokios kitos klubų grup÷s, susijusios su LFF, negali priklausyti kitai Asociacijai arba dalyvauti kitos Asociacijos teritorijoje organizuojamose varžybose be LFF ir kitos Asociacijos bei FIFA ir/arba UEFA pritarimo, išskyrus tarptautines aplinkybes.

LFF įstatai

2010 05 15 LFF konferencija

25 puslapis iš 26


Straipsnis 73

Filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo tvarka

1

Sprendimus d÷l Federacijos filialų ir atstovybių steigimo ar jų veiklos nutraukimo priima, filialų bei atstovybių valdymo organus skiria ir atšaukia bei tvirtina jų nuostatus Federacijos Vykdomasis Komitetas.

2

Federacijos filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.

Straipsnis 74

Dokumentų pateikimas Federacijos nariams, vieši pranešimai ir skelbimai

1

Dokumentų ir kitos informacijos apie Federacijos veiklą pateikimo nariams tvarką nustato Federacijos Vykdomasis Komitetas.

2

Federacijos pranešimai, kurie pagal galiojančius aktus turi būti skelbiami viešai, skelbiami dienraštyje „Lietuvos žinios“ ir/ar interneto tinklalapyje www. lff.lt, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teis÷s aktų bei šių Įstatų nustatytus reikalavimus, tvarką ir terminus.

Straipsnis 75

Nenumatyti atvejai ir force majeure

Vykdomasis Komitetas priima sprendimus visais šiuose Įstatuose nenumatytais atvejais. Straipsnis 76

Likvidavimas

1

Bet kokiam su LFF likvidavimu susijusiam sprendimui priimti reikalinga ne mažesn÷ kaip 2/3 Konferencijoje dalyvaujančių delegatų balsų dauguma, balsavimas turi vykti šiam tikslui sukviestoje Konferencijoje.

2

LFF likvidavimo atveju, jos turtas, likęs po atsiskaitymo su kreditoriais, perleidžiamas kitam ar kitiems juridiniams asmenims įstatymų nustatyta tvarka. Paskutin÷ Konferencija gali pasirinkti kitą turto gav÷ją, toks sprendimas turi būti priimtas ne mažesne kaip 2/3 Konferencijoje dalyvaujančių delegatų balsų dauguma.

Straipsnis 77

Įsigaliojimas

Šie įstatai buvo priimti LFF Konferencijos, įvykusios 2010 m. geguž÷s 15 d., metu ir įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre.

Vilnius, 2010 m. geguž÷s 15 d.

LFF įstatai

2010 05 15 LFF konferencija

26 puslapis iš 26

LFF įstatai 2010.04.15  

Lietuvos futbolo federacijos įstatai. Patvirtinta 2010 m. gegužės 15 d.

LFF įstatai 2010.04.15  

Lietuvos futbolo federacijos įstatai. Patvirtinta 2010 m. gegužės 15 d.

Advertisement