Page 1

LIETUVOS VAIKŲ IR JAUNIŲ FUTBOLO ASOCIACIJA

TVIRTINU LVJFA prezidentas Romualdas Lavrinavičius 2011 m. birţelio 30 d.

2011/12 m. Lietuvos vaikų 5x5 (2003 ir 2004 m. gim.) ir 4x4 (2005 m. gim.) futbolo varţybų NUOSTATAI

I.

Tikslas ir uţdaviniai 1. Populiarinti futbolo ţaidimą tarp vaikų ir moksleivių. 2. Siekti sąţiningo rungtyniavimo, garbingos kovos ir kilnaus elgesio principų. 3. Kelti futbolo ţaidėjų meistriškumą. 4. Didinti vaikų ir moksleivių uţimtumą.

II.

Varţybų vykdymas ir vadovavimas 1. Varţyboms vadovauja Lietuvos futbolo federacija (LFF), Lietuvos vaikų ir jaunių futbolo asociacija (LVJFA). Varţybas vykdo Apskričių futbolo federacijos. 2. Varţybų vyr. teisėjas – E.Vencius, varţybų vyr. sekretorė – V.Dobrovolskaitė. 3. Varţybos gali būti vykdomos 2 ratais (ruduo - pavasaris). Rungtynės ţaidţiamos natūraliose ir dirbtinės dangos aikštėse, kurios atitinka varţybų vykdymo reikalavimus. Prieš 7 dienas, atvykstanti komanda, susitaria su komanda – „šeimininke“ dėl rungtynių vykdymo vietos. 4. Varţybos vykdomos 2 etapais: I etapas dešimtyje apskričių (vykdo AFF), II etapasvarţybos tarp dviejų kaimyninių apskričių (vykdo AFF). 5. Varţybų vykdymo tvarką, vietą ir laiką nustato Apskričių futbolo federacijos savo nuoţiūra. Varţybos gali būti vykdomos turnyrų forma. 6. Varţybų metu rezultatai fiksuojami, lentelės nepildomos. 7. Keitimų skaičius neribojamas, taip pat galimi ir atgaliniai keitimai. Pašalintą ţaidėją gali pakeisti kitas ţaidėjas. 8. Rungtynių metu būtinas budintis medicinos darbuotojas, kurio buvimą garantuoja komanda-„šeimininkė“. 9. Varţybų tvarkaraščius būtina pristatyti į LFF iki š.m. rugsėjo 10 dienos.

III.

Dalyvių registracija 1. Varţybų dalyviai( išskyrus 2004, 2005 metų gimimo vaikus) privalo būti uţregistruoti elektroninėje registravimo sistemoje. 2. Kiekviena komanda, norinti dalyvaujanti varţybose, privalo iki 2011 m. rugsėjo mėn. 5 d. (imtinai) uţregistruoti ţaidėjus, pristatant paraiškas 2 egzemplioriais, patvirtintas sporto 1


3.

4.

5. 6.

mokyklos arba klubo vadovo, trenerio ir gydytojo vizomis. Paraiškas pristatyti Apskrities futbolo federacijai. Varţybų dalyviai (rungtynių metu) privalo turėti asmens tapatybę įrodantį dokumentą ir esant reikalui pateikti jį teisėjui ir komandos priešininkės treneriui, kad būtų galima nustatyti ţaidėjo tapatybę. Taip pat varţybų dalyviai privalo turėti paraišką patvirtintą Apskrities futbolo federacijos. Apskrities futbolo federacijos paraiškų originalus ne vėliau kaip iki š.m. rugsėjo 15 dienos išsiunčia į LFF varţybų vyr. teisėjui E.Venciui, adresu: Šeimyniškių 15, Vilnius LT-09312, tel. pasiteiravimui 8-5 263 87 34 2003, 2004 m. gim. amţiaus grupėje paraiškoje leidţiama registruoti ne daugiau 14 ţaidėjų, 2005 m. gim. ne daugiau 12 ţaidėjų. Ţaidėjai privalo ţaisti uţ tų sporto mokyklų ar klubų komandas, kuriose yra tarifikuoti, priešingu atveju būtina gauti tos sporto mokyklos, klubo trenerio, kuriam atstovauja minimas ţaidėjas raštišką sutikimą.

IV.

Teisėjavimas 1. Varţybos vykdomos remiantis FIFA ir UEFA tarptautinėmis taisyklėmis. 2. Varţybų aptarnavimui teisėjus skiria Apskrities futbolo fegeracijos. 3. Aikštėje teisėjauja vienas teisėjas. 4. 2003 metų gimimo amţiaus grupėje rungtynės vykdomos 36x22 m. aikštėje, 2004 metų gimimo amţiaus grupėje vaţybos vykdomos 36x18 m. aikštėje. Ţaidţiama 5x5. Rungtynių protokole ne daugiau 12 ţaidėjų. Komandos vienų rungtynių metu ţaidţia 2 kėlinius po 15 min. su 5 min. pertrauka. (Vartų dydis - 3x2 m.; baudos aikštelė - 3 m. į šonus nuo vartų virpstų pagal galinę liniją ir 7 m. į aikštės gilumą; baudiniai smugiuojami nuo 6 m. ţymos.; sienelė (varţovo ţaidėjų atstumas nuo kamuolio)- 5 m.; Ţaidţiama Nr. 3 dydţio kamuoliais). 5. 2005 metų gimimo amţiaus grupėje rungtynės vykdomos 16,5x11 m. aikštėje. Ţaidţiama 4x4. Rungtynių protokole ne daugiau 10 ţaidėjų. Komandos varţybų metu ţaidţia du kėlinius po 10 min., pertrauka tarp kėlinių 5 min. (Vartų dydis – 2,40x1,20 m.; baudos aikštelė – 2,40 m. į šonus nuo vartų virpstų pagal galinę liniją ir 5 m. į aikštės gilumą; baudiniai smugiuojami nuo 9 m. ţymos į tuščius vartus; sienelė (varţovo ţaidėjų atstumas nuo kamuolio) – 5 m.; Ţaidţiama Nr. 3 dydţio kamuoliais, be vartininkų). 6. 2003, 2004, 2005 m. gim. amţiaus grupės komandos rungtyniauja nefiksuojant nuošalių.

V.

Drausminės nuobaudos Drausminės nuobaudos bus taikomos, vadovaujantis 2011 m. Lietuvos futbolo federacijos varţybų nuostatais ir LVJFA drausmės komiteto nuostatais.

VI.

Komandų priėmimo sąlygos Išlaidas, susijusias su dalyvavimu varţybose (kelionės išlaidas, transportą, maitinimą ir t.t.), aprūpina komandiruojanti organizacija.

VII.

Antro varţybų etapo vykdymas 1. Antrą varţybų etapą Apskričių futbolo federacijos vykdo bendru tarpusavio susitarimu. 2. AFF įvykdţiusios varţybas, ne vėliau kaip kitą darbo dieną, privalo išsiųsti duomenis apie rezultatus, rungtynių protokolus pasirašytus varţybų vyr. teisėjo (AFF) ir vyr. sekretoriaus (AFF), į LFF.

2


VIII. Protestų padavimo tvarka 1. Komanda, norinti dėl rungtynių baigties pateikti protestą, privalo tuoj pat po varţybų apie tai įspėti aikštės teisėją ir varţovų komandos trenerį. Trumpi protesto motyvai įrašomi rungtynių protokole. 2. Išsamus ir motyvuotas protestas raštu LVJFA drausmės komitetui pateikiamas ne vėliau kaip per dvi darbo dienas po rungtynių baigties. IX.

Apdovanojimas 1. Apskričių futbolo federacijos savo nuoţiūra apdovanoja skatinamaisiais prizais geriausius rezultatus parodţiusius ţaidėjus. 2. Skatinamuosius prizus įsteigia Apskričių futbolo federacijos.

Pastaba: Komandos „aikštės šeimininkės“ iš karto po rungtynių privalo išsiųsti protokolus elektroniniu paštu v.dobrovolskaite@lff.lt arba faksu 85 2725566 bei nedelsiant pranešti rezultatus tel. 8 620 16755 arba 8 5 2638734. AFF reikalauja, kad komandų treneriai formuotų kaip galima daugiau komandų, kurios dalyvautų rengiamose varţybose. Pabaigus vykdyti varţybas, (I-ą etapą, II-ą etapą) visus varţybų vykdymo dokumentus ( originalus) per 3 darbo dienas Apskričių futbolo federacijos privalo išsiųsti varţybų vyr. teisėjui E.Vencius, Šeiminyškių 15, LT-09312, Vilnius. Varţybas drauţiama vykdyti pamokų metu.

Varţybų vyr.teisėjas

E.Vencius

Varţybų vyr. sekretorė

V.Dobrovolskaitė

3

/5x5__4x4_nuostatai_2011-2012_m_aff_vykdymui  

http://www.lff.lt/article/18213/5x5__4x4_nuostatai_2011-2012_m_aff_vykdymui.pdf?d=1