Page 1

1

2012 METŲ LIETUVOS FUTBOLO FEDERACIJOS VARŽYBŲ NUOSTATAI TURINYS

SĄVOKOS .......................................................................................................................... 2 BENDROJI DALIS............................................................................................................. 2 LFF VARŽYBOS ............................................................................................................... 3 LFF TAURĖS ..................................................................................................................... 8 BALTIJOS LYGOS VARŽYBOS ..................................................................................... 9 SANDRAUGOS TAURĖS TURNYRAS……………………………………………

9

LFF SUPERTAURĖS VARŽYBOS .................................................................................. 9 UEFA VARŽYBOS .......................................................................................................... 10 REGISTRACIJA LFF VARŽYBOMS ............................................................................. 11 INFRASTRUKTŪRA ....................................................................................................... 13 PROTESTAI ..................................................................................................................... 16 DRAUSMINĖS TAISYKLĖS .......................................................................................... 16 TEISĖJAVIMAS .............................................................................................................. 17 SPECIALIOSIOS TAISYKLĖS ....................................................................................... 19 ŽINIASKLAIDA IR RINKODARA ................................................................................ 20 NENUMATYTI ATVEJAI............................................................................................... 21


2 SĄVOKOS •

Nuostatai – šie 2012 metų Lietuvos Futbolo Federacijos varžybų nuostatai;

LFF – Lietuvos Futbolo Federacija;

AFF – apskričių futbolo federacijos;

LFTA – Lietuvos futbolo teisėjų asociacija;

LVJFA – Lietuvos vaikų ir jaunių futbolo asociacija;

LFF varžybos – LFF organizuojamos ir jos pavedimu įgaliotų subjektų vykdomos futbolo varžybos;

LFF A lygos čempionatas – šių nuostatų nustatyta tvarka Lietuvos futbolo federacijos organizuojamos A lygos futbolo klubų varžybos;

2012 m. oficialus LFF A lygos čempionato pavadinimas yra „General Financing A lyga“.

LFF Taurės varžybos – LFF varžybos, kuriose futbolo klubų komandos varžosi dėl prizo – LFF Taurės;

LFF Supertaurės varžybos – Lietuvos A lygos čempionato nugalėtojų žaidžiamos vienerios rungtynės su LFF Taurės laimėtojais dėl LFF įsteigtos Supertaurės;

Pirmenybės – LFF varžybos, vykdomos ratų sistema “pavasaris-ruduo”;

Klubas – viešasis ar privatus juridinis asmuo, veikiantis sporto srityje, turintis komandą ir esantis LFF nariu tiesiogiai ar per atitinkamą LFF narį;

Komanda – grupė vieno klubo oficialių asmenų ir žaidėjų, reguliariai besitreniruojančių ir dalyvaujančių Rungtynėse;

Rungtynės – dviejų Komandų rungimąsis pagal Tarptautinės futbolo asociacijų valdybos (IFAB – International Football Association Board) patvirtintas Futbolo žaidimo taisykles, tarpusavio pranašumui išsiaiškinti;

FIFA – Federation Internationale de Football Association

UEFA – Union of European Football Associations;

Varžybų dalyvis – LFF varžybose dalyvaujantis asmuo. BENDROJI DALIS

1.

Šie Nuostatai nustato 2012 metų LFF varžybų organizavimo ir vykdymo tvarką, o taip pat reglamentuoja kitus su LFF varžybų organizavimu ir vykdymu susijusius klausimus.

2.

Nuostatai įsigalioja juos patvirtinus LFF Vykdomajam komitetui ir galioja iki 2013 metų LFF varžybų nuostatų patvirtinimo.

3.

A lygos čempionatą, A lygos dublerių pirmenybes, I lygos pirmenybes, LFF Taurės, Super taurės varžybas organizuoja ir vykdo LFF ar LFF pavedimu įgalioti subjektai.

4.

LFF II lygos, LFF III ir LFF IV ir žemesnių lygų pirmenybes organizuoja LFF narėmis esančios AFF, jeigu jų narystės LFF nėra sustabdytos, ar jų pavedimu įgalioti subjektai. AFF narystę LFF sustabdžius


3 sezono metu, tokia AFF netenka teisės toliau organizuoti ir vykdyti atitinkamų LFF II lygos, LFF III ir LFF IV ir žemesnių lygų pirmenybių tame sezone bei spręsti šiuose Nuostatose nustatytų klausimų, susijusių su atitinkamų pirmenybių organizavimu ir vykdymu. Tuo atveju, jeigu atitinkama AFF nėra LFF narė arba jos narystės LFF yra sustabdyta neprasidėjus sezonui ar jo metu, atitinkamas LFF II lygos, LFF III ir LFF IV ir žemesnių lygų pirmenybes (toliau) organizuoja ir vykdo bei šiose Nuostatos nustatytus klausimus, susijusius su šių pirmenybių organizavimu ir vykdymu, sprendžia LFF ar LFF pavedimu įgalioti subjektai Pasibaigus AFF, esančios LFF nare, narystės LFF sustabdymui, tokia AFF įgija teisę organizuoti tik sekančio sezono atitinkamas šiose Nuostatose nustatytas LFF II lygos, LFF III ir LFF IV ir žemesnių lygų pirmenybes 5.

Nuostatai yra sudaryti remiantis FIFA, UEFA, LFF įstatais, futbolo klubų licencijavimo ir kitomis taisyklėmis bei reglamentais. LFF VARŽYBOS ČEMPIONATAI IR PIRMENYBĖS

6.

Kiekvienas Klubas, turintis teisę dalyvauti LFF varžybose, čempionatuose ar pirmenybėse, privalo pateikti LFF oficialų rašytinį sutikimą dalyvauti atitinkamose varžybose. Šiame rašte klubas privalo įsipareigoti paklusti bei laikytis FIFA, UEFA, LFF įstatų, reglamentų, taisyklių ir sprendimų bei IFAB (tarptautinės futbolo asociacijos valdyba) nustatytų futbolo žaidimo taisyklių, o taip pat įsipareigoti visus ginčus spręsti FIFA, UEFA, LFF nustatyta tvarka.

7.

Klubas, turintis teisę dalyvauti atitinkamose LFF varžybose, čempionatuose ar pirmenybėse, šios teisės netenka, jeigu: 7.1.

nepateikia LFF šiuose nuostatuose nustatyta tvarka prašymo registruoti jo komandą atitinkamoms LFF varžyboms, čempionatui ar pirmenybėms ir/ar oficialaus sutikimo dalyvauti atitinkamose varžybose; arba

7.2.

pareiškia, kad jis nedalyvaus atitinkamose LFF varžybose, kuriose dalyvauti Klubas turi teisę, remiantis Nuostatais. Tokį pareiškimą Klubas gali padaryti ne vėliau kaip iki einamųjų metų sausio mėn. 10 d.

8.

Tokio Klubo Komanda pereina į žemesnę lygą, tuo suteikdama šios žemesnės lygos aukščiausius sportinius pasiekimus turinčiai Komandai teisę dalyvauti aukštesnėje lygoje, jeigu Klubas, kuriam priklauso tokia Komanda, atitinka kitus Nuostatose nustatytus reikalavimus. Tokia žemesnės lygos Komandai suteikta teisė laikoma įgyta pagal sportinius pasiekimus. Klubo, kurio Komanda šiame punkte nustatytu atveju, pereina į žemesnę lygą, joje gali dalyvauti tik tuo atveju, jeigu yra įvykdomi šiuose nuostatuose nustatyti reikalavimai, susiję su dalyvavimu toje lygoje.

9.

Teisės dalyvauti LFF varžybose atsisakymas ir suteikimas įvyksta paskutinis iš visų įvykių, t.y. po visų sportinių įvykių, darančių įtaką teisių dalyvauti LFF varžybose kitame sezone paskirstymui.

10.

2012 m. A lygos čempionate dalyvauja ne daugiau kaip 12 Komandų. 2012 m. A lygos čempionate turi teisę dalyvauti A lygos licenciją turintys Klubai, jeigu dėl jų yra priimtas LFF Vykdomojo Komiteto sprendimas, suteikti teisę atitinkamiems Klubams (jų komandoms) dalyvauti A Lygos čempionate, bei Klubai, dalyvavę licencijavimo procese, bet negavę A lygos licencijos, jeigu LFF Vykdomasis Komitetas suteikia tokią teisę kaip nustatyta nuostatų 11 punkte.

11.

LFF Vykdomasis Komitetas gali suteikti Klubams (jų komandoms), dalyvavusiems licencijavimo procese, bet negavusiems A lygos licencijos, teisę dalyvauti A lygos čempionate, jeigu tokie Klubai yra pateikę prašymus dalyvauti jame ir LFF Vykdomasis Komitetas tokį prašymą patenkina atskiru sprendimu. Tokiu sprendimu LFF Vykdomasis Komitetas taip pat įpareigoja Klubus sprendime LFF Vykdomojo komiteto nustatytais terminais pašalinti trūkumus, dėl kurių jiems nebuvo suteikta A lygos licencija. Klubams, neįvykdžius LFF Vykdomojo Komiteto nurodytų įpareigojimų nustatytais terminais, LFF Drausmės Komitetas gali taikyti LFF Drausmės Kodekse numatytas sankcijas.


4 12. 2012 m. LFF A lygos pirmenybėse dalyvauja ne daugiau kaip 12 Komandų. 13. Tuo atveju, jeigu A lygos čempionate dalyvauja 11 arba 12 Komandų, A lygos čempionatas vyksta trijų ratų sistema, t.y. visos komandos žaidžia po 3 rungtynes su kiekviena kita komanda pagal Bergerio sistemą, prieš čempionatą burtu keliu ištraukus komandų numeraciją. 14. Tuo atveju, jeigu A lygos čempionate dalyvauja 10 ar mažiau Komandų, A lygos čempionatas vyksta keturių ratų sistema, t.y. visos komandos žaidžia po 4 rungtynes su kiekviena kita komanda pagal Bergerio sistemą, prieš čempionatą burtu keliu ištraukus komandų numeraciją. 15. A lygos čempionato nugalėtojams suteikiami 2012 metų Lietuvos čempionų vardai. 16. A lygos klubų dublerių pirmenybėse privalo dalyvauti visų LFF A lygos klubų antrosios komandos, 17. Tuo atveju, jeigu A lygos dublerių pirmenybėse dalyvauja11-12 Komandų, A lygos dublerių pirmenybės vyksta trijų ratų sistema, t.y. visos komandos žaidžia po 3 rungtynes su kiekviena kita komanda pagal Bergerio sistemą, prieš A lygos čempionatą burtu keliu ištraukus A lygos komandų numeraciją; 18. Tuo atveju, jeigu A lygos dublerių pirmenybėse dalyvauja 10 ar mažiau Komandų, A lygos dublerių pirmenybės, vykdomos sistema “pavasaris-ruduo”. A lygos dublerių pirmenybės vyksta keturių ratų sistema, t.y. visos komandos žaidžia po 4 rungtynes su kiekviena kita komanda pagal Bergerio sistemą, prieš A lygos čempionatą burtu keliu ištraukus A lygos komandų numeraciją; 19.

Dublerių rungtynės vyksta dieną po pagrindinių Komandų rungtynių. Rungtynių „šeimininkais“ tampa išvakarėse vykusių pagrindinių Komandų rungtynių „svečiai“. Dublerių rungtynių laiką „šeimininkai“ turi pranešti LFF, LFTA ir varžovų Komandai ne mažiau kaip 7 dienos iki rungtynių pradžios.

20.

2012 m. LFF I lygos pirmenybėse dalyvauja ne daugiau kaip 12 Komandų. 2012 m. I lygos pirmenybėse turi teisę dalyvauti Klubai, turintys I lygos licenciją arba A lygos licenciją, bet nedalyvaujantys A lygos čempionate, jeigu dėl tokių Klubų yra priimtas LFF Vykdomojo Komiteto sprendimas, suteikti teisę atitinkamiems Klubams (jų komandoms) dalyvauti I Lygos čempionate, taip pat klubai, neturintys atitinkamos licencijos, jeigu LFF Vykdomasis Komitetas suteikia tokią teisę kaip nustatyta nuostatų 18 punkte. .

21.

Tuo atveju, jeigu LFF I lygos pirmenybėse dalyvauja 9-12 komandų, pirmenybės vykdomos 3 (trijų) ratų sistema. (3 ratas vykdomas pagal Bergerio sistemą, remiantis 2011 m. I lygos pirmenybių galutiniais rezultatais ).

22.

Tuo atveju, jeigu LFF I lygos pirmenybes dalyvauja ne daugiau kaip 8 komandos, pirmenybės vykdomos 4 (keturių) ratų sistema

23.

LFF Vykdomasis Komitetas gali suteikti klubams, neturintiems atitinkamos licencijos, teisę dalyvauti I lygos pirmenybėse, jeigu tokie Klubai yra pateikę prašymus dalyvauti jose ir LFF Vykdomasis Komitetas tokį prašymą patenkina atskiru sprendimu. Tokiu sprendimu LFF Vykdomasis Komitetas taip pat įpareigoja Klubus LFF Vykdomojo Komiteto sprendime nustatytais terminais pašalinti trūkumus, dėl kurių jiems nebuvo arba negalėjo būti suteikta I lygos licencija. Klubams, neįvykdžius LFF Vykdomojo Komiteto nurodytų įpareigojimų nustatytais terminais, LFF Drausmės Komitetas gali taikyti LFF Drausmės Kodekse numatytas sankcijas.

24.

LFF II lygos kiekvienos zonos pirmenybėse dalyvauja ne daugiau 16 Komandų. LFF II lygos pirmenybes organizuoja: “Pietų” zonos – Kauno apskrities futbolo federacija, “Vakarų” zonos – Klaipėdos apskrities futbolo federacija. Pirmenybių ratų skaičių nustato kiekviena pirmenybes vykdanti AFF.

25.

LFF III lygos pirmenybes teritoriniu principu organizuoja visos dešimt AFF. Atitinkamos AFF organizuojamose pirmenybėse gali dalyvauti tik toje apskrityje registruoti Klubai ir/ar veikiančios


5 Komandos. Pirmenybių ratų bei Komandų skaičių nustato kiekviena pirmenybes vykdanti AFF. Visus klausimus, susijusius su pirmenybių organizavimu, sprendžia AFF. 26.

IV lygos ir žemesnių lygų pirmenybes organizuoja apskričių futbolo federacijos ar jų pavedimu įgalioti subjektai, kurie nustato pirmenybių ratų bei komandų skaičių. Visus klausimus, susijusius su pirmenybių organizavimu, sprendžia AFF ar jų pavedimu įgalioti subjektai.

27.

Lietuvos A lygos čempionato, A lygos dublerių ir I lygos pirmenybių varžybų tvarkaraštį tvirtina LFF Vykdomasis Komitetas, II lygos pirmenybių tvarkaraštį – jas organizuojančios dviejų apskričių futbolo federacijos; III lygų pirmenybių tvarkaraštį – jas organizuojančios AFF, LFF IV lygos ir žemesnių lygų tvarkaraštį – AFF ar kiti subjektai, vykdantis atitinkamos lygos pirmenybių varžybas.

28.

AFF ar kiti subjektai, organizuojantys ir vykdantys LFF II lygų zonų,III ir IV ir žemesnių lygų pirmenybes, privalo varžybų vykdymą suderinti su LFF varžybų vykdymo ir renginių skyriumi.

29.

A lygos čempionato nugalėtojui įteikiama LFF Čempionų taurė (pereinamoji). A lygos čempionato nugalėtojui įteikiama 2012 metų Čempionato taurė.

30.

A lygos čempionato prizinių vietų laimėtojams įteikiami diplomai bei po 35 medalių (pirmos vietos – aukso, antros vietos – sidabro, trečios vietos – bronzos). Žaidėjas turi būti sužaidęs ne mažiau kaip 51% čempionato rungtynių, kad jam galėtų būti įteiktas medalis;

31.

A lygos dublerių pirmenybių nugalėtojui įteikiama A lygos dublerių nugalėtojo taurė.

32.

A lygos dublerių pirmenybių prizinių vietų laimėtojams, įteikiami diplomai bei 20 medaliai (pirmos vietos – aukso, antros vietos – sidabro, trečios vietos – bronzos). Žaidėjas turi būti sužaidęs ne mažiau kaip 51% pirmenybių rungtynių, kad jam galėtų būti įteiktas medalis;

33.

LFF I lygos pirmenybių nugalėtojui įteikiama I lygos pirmenybių nugalėtojo taurė.

34.

LFF I lygos pirmenybių prizinių vietų laimėtojams įteikiami diplomai bei po 30 medalių (pirmos vietos – aukso, antros vietos – sidabro, trečios vietos – bronzos). Žaidėjas turi būti sužaidęs ne mažiau kaip 51% pirmenybių rungtynių, kad jam galėtų būti įteiktas medalis

35.

LFF I lygos pirmenybių nugalėtoja įgyja teisę atstovauti Lietuvą UEFA REGION’S CUP Taurės varžybose, įvykdžius visus keliamus reikalavimus. Neįvykdžius keliamų reikalavimų, šiose varžybose žaidžia žemiau esančios komandos.

36.

LFF II lygos pirmenybių zonų nugalėtojams įteikiamos II lygos zonų nugalėtojų taurės.

37.

LFF II lygos prizinių vietų laimėtojams įteikiami diplomai bei po 25 medalius (pirmos vietos – aukso, antros vietos – sidabro, trečios vietos – bronzos). Apdovanojimus įteikia AFF, vykdančios varžybas.

38.

LFF III lygos ir IV lygos ir žemesnių lygų prizinių vietų laimėtojams įteikiami diplomai bei medaliai (pirmos vietos – aukso, antros vietos – sidabro, trečios vietos – bronzos). Apdovanojimų skaičių nustato ir apdovanojimus įteikia subjektai, vykdantys atitinkamas pirmenybes.

39.

A lygos čempionate paskutinę vietą užėmusi Komanda iškrenta į LFF I lygą. LFF I lygos pirmos vietos laimėtojas įgyja teisę 2013 metais žaisti A lygos čempionate

40.

LFF I lygos pirmenybėse paskutinę vietą užėmusi Komanda iškrenta į LFF II lygą. Į LFF I lygą pereina dvi abiejų LFF II lygos zonų nugalėtojos ir antrą vietą užėmusios Komandos.

41.

Iš abiejų LFF II lygos zonų į LFF III lygą iškrenta po dvi paskutines vietas užėmusias Komandas. LFF III lygos apskričių nugalėtojai teritoriniu principu (pagal II lygos zonas) žaidžia dviejuose atrankos grupėse dėl teisės žaisti LFF II lygoje. Į kiekvieną II lygos zoną patenka po dvi Komandas užėmusias pirmąsias vietas abiejuose atrankos grupėse.


6 42.

Komandų užimamos vietos turnyrinėje lentelėje nustatomos pagal surinktų taškų sumą.

43.

Jeigu sužaidus paskutines čempionato ar pirmenybių rungtynes, į čempionato ar pirmenybių nugalėtojos vardą pretenduoja dvi ar daugiau komandų, surinkusios vienodai taškų, skiriamos papildomos rungtynės (jeigu į nugalėtojo vardą pretenduoja dvi komandos) arba vieno rato turnyras (jeigu į nugalėtojos vardą pretenduoja daugiau nei dvi komandos) neutralioje aikštėje.

44.

Išskyrus 43 punkte numatytus atvejus, dviem ar daugiau Komandų, surinkus vienodai taškų, aukštesnę vietą turnyrinėje lentelėje lemia (eilės tvarka): 44.1.

tarpusavio susitikimų rezultatai: taškai, įvarčių skirtumas;

44.2.

bendras įmuštų bei praleistų įvarčių skirtumas;

44.3.

didesnis įmuštų įvarčių skaičius;

44.4.

didesnis pergalių skaičius;

44.5.

dublerių pirmenybėse užimta aukštesnė vieta.

45.

A lygos čempionate, A lygos dublerių paskutinis turas privalo būti žaidžiamas tą pačią dieną ir tuo pačiu laiku

46.

LFF I lygos pirmenybėse paskutiniai trys turai privalo būti žaidžiami tą pačią dieną ir tuo pačiu laiku.

47.

A lygos čempionate, LFF I lygos pirmenybėse ir LFF Taurės varžybose Klubą gali atstovauti tik 1 (viena) Klubo Komanda.

48.

Joks Klubas, dalyvaujantis A lygos čempionate, negali nei tiesiogiai, nei netiesiogiai turėti kito A lygos čempionate dalyvaujančio Klubo akcijų ar dalies, būti tokio kito Klubo nariu, dalyvauti kito A lygos čempionate dalyvaujančio Klubo valdyme, administravime ar sporto veikloje ar turėti bet kokių su tuo susijusių teisių. Joks asmuo negali dalyvauti daugiau kaip vieno A lygos čempionate dalyvaujančio Klubo valdyme, administravime ar sporto veikloje. Joks juridinis ar fizinis asmuo negali kontroliuoti ar turėti įtakos daugiau kaip vienam A lygos čempionate dalyvaujančiam Klubui, įskaitant sprendimo priėmimo teisę suteikiančių akcijų ar dalies turėjimą (įskaitant, kai tokia teisė atsiranda bendrai veikiant kartu su kitais asmenimis), teisės paskirti ir atšaukti daugumą valdymo ar priežiūros organų narių turėjimą, galėjimą daryti lemiamą įtaką Klubui priimant sprendimus.

49.

Joks Klubas, dalyvaujantis LFF I lygos pirmenybėse, negali nei tiesiogiai, nei netiesiogiai turėti kito LFF I lygos pirmenybėse dalyvaujančio Klubo akcijų ar dalies, būti tokio kito Klubo nariu, dalyvauti kito LFF I lygos pirmenybėse dalyvaujančio Klubo valdyme, administravime ar sporto veikloje ar turėti bet kokių su tuo susijusių teisių. Joks asmuo negali dalyvauti daugiau kaip vieno LFF I lygos pirmenybėse dalyvaujančio Klubo valdyme, administravime ar sporto veikloje. Joks juridinis ar fizinis asmuo negali kontroliuoti ar turėti įtakos daugiau kaip vienam LFF I lygos pirmenybėse dalyvaujančiam Klubui, įskaitant sprendimo priėmimo teisę suteikiančių akcijų ar dalies turėjimą (įskaitant, kai tokia teisė atsiranda bendrai veikiant kartu su kitais asmenimis), teisės paskirti ir atšaukti daugumą valdymo ar priežiūros organų narių turėjimą, galėjimą daryti lemiamą įtaką Klubui priimant sprendimus.

50.

A lygos klubas turi teisę turėti dukterinę komandą LFF I ir žemesnėse lygose, su atskira registracija. Tokia komanda neturi teisės dalyvauti LFF Taurės varžybose.

51.

Komandos pavadinimas turi būti sudarytas iš vieno žodžio arba žodžių junginio.

52.

Visose LFF varžybose (A, I, II, III ir IV lyga) Klubai gali naudoti tik tuos Komandų pavadinimus ir ženklus/logotipus, kuriuos teisę naudoti Klubams suteikia atitinkamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įgytos teisės į juos. Klubai turi būti atitinkamo Komandos ir ženklo/ logotipo savininkais. Šiame punkte nustatyti reikalavimai netaikomi tais atvejais, kai Klubas visą ar dalį


7 Komandos pavadinimo ir ženklo/logotipo sudaro Klubo rėmėjo pavadinimas ir/ar žymenys, kai tokį įsipareigojimą Klubas prisiima atitinkamam rėmėjui pagal paramos sutartį su juo. . 53.

Klubas, norėdamas pakeisti Komandos pavadinimą, turi pateikti argumentuotą prašymą LFF Vykdomajam komitetui. Prašymai teikiami tik pasibaigus sezonui, bet ne vėliau kaip likus 3 (trims) mėnesiams iki naujojo sezono pradžios. Klubo Komandos pavadinimas gali būti keičiamas tik LFF Vykdomąjam komitetui pritarus. Šiame punkte nustatyti reikalavimai taikomi tik toms Komandoms, kurios dalyvauja ar iškovojo teisę dalyvauti LFF A lygos, LFF I lygos ir LFF II lygos varžybose.

54.

Naujasis Komandos pavadinimas ir/ar ženklas/logotipas negali būti tapatus kitų dalyvaujančių kurioje nors LFF lygoje (A, I, II, III, IV) Klubų anksčiau naudojamus Komandų pavadinimus ir/ar ženklus/logotipus.

55.

Remiantis LFF klubų licencijavimo taisyklėmis, A lygos klubai privalo turėti antrąją komandą bei ne mažiau kaip 6 (šešias) vaikų – jaunimo metų amžiaus komandas, kurios privalo dalyvauti vaikų ir jaunių aukščiausios arba I lygos pirmenybėse.

56.

A lygos klubų antroji komanda privalo žaisti A lygos dublerių pirmenybėse.

57.

LFF I lygos klubai privalo turėti ne mažiau kaip 4 (keturias) vaikų – jaunimo Komandas, kurios privalo dalyvauti vaikų ir jaunių aukščiausios arba I lygos pirmenybėse, taip pat gali turėti antrąsias Komandas, kurios žaidžia žemesnėse lygose.

58.

A lygos čempionato ir kitų LFF lygų pagrindinės ir antrosios Komandos privalo būti iš tos pačios apskrities.

59.

LFF I ir II bei III lygų pirmenybėse 5 (penki) žaidėjai iš pagrindinės Komandos gali žaisti už antrąją Komandą, kuri žaidžia žemesnėje lygoje, ir 5 (penki) žaidėjai iš antrosios Komandos gali žaisti už pagrindinę Komandą.

60.

Klubo jaunių komandų žaidėjai (1994 m. gimimo ir jaunesni) gali žaisti už to Klubo pagrindinę ir dublerinę Komandas, tačiau jie privalo būti registruoti LVJFA jos nustatyta tvarka už to Klubo jaunimo ar jaunių komandas bei privalo turėti galiojančias LVJFA licencijas.

61.

Rungtynėse vienu metu Komandos sudėtyje aikštėje gali žaisti ne daugiau kaip 5 (penki) žaidėjai užsieniečiai (neturintys Lietuvos Respublikos pilietybės).

62.

LFF varžybose žaidžiami 2 kėliniai po 45 minutes su 15 minučių pertrauka. Už pergalę skiriami 3 taškai, už lygiąsias – 1 taškas, už pralaimėjimą – 0 taškų.

63.

Varžybų dalyvių registracija rungtynėms A lygos čempionate ir A lygos dublerių pirmenybėse, turi būti baigta likus 45 minutėms iki rungtynių pradžios. Pirma registraciją rungtynėms turi atlikti “šeimininkų” Komanda. Varžybų dalyvių registracija rungtynėms LFF I lygos pirmenybėse, turi būti baigta likus 35 minutėms iki rungtynių pradžios. Pirma registraciją rungtynėms turi atlikti “šeimininkų” Komanda.

64.

Į protokolą neįrašytas asmuo negali dalyvauti rungtynėse.

65.

Į protokolą draudžiama įrašyti žaidėją, neturintį teisės dalyvauti rungtynėse: (neregistruotas LFF varžyboms, drausminės nuobaudos, suspendavimas, diskvalifikacija).

66.

Žaidėjų, įrašytų į rungtynių protokolą, marškinėlių numeriai privalo būti identiški registracijos metu nurodytiems numeriams.

67.

Ant LFF A lygos čempionato žaidėjų marškinėlių nugaros privalo būti žaidėjo pavardė. Pavardės raidžių dydis – 7,5 cm. Numerio dydis ant žaidėjų marškinėlių nugarinės pusės: 25-35 cm, ant priekinės marškinėlių pusės: 10 – 15 cm. Numerio, kuris privalo būti ant dešinės kelnaičių pusės,


8 dydis turi būti 10-15 cm. Sezono metu žaidėjų numeriai nesikeičia. Žaidėją išregistravus iš klubo, jo turėtas numeris gali būti priskirtas naujam žaidėjui. 68.

Ant LFF I lygos čempionato žaidėjų marškinėlių nugaros privalo būti žaidėjo pavardė. Pavardės raidžių dydis – 7,5 cm. . Numerio dydis ant žaidėjų marškinėlių nugarinės pusės: 25-35 cm, ant priekinės marškinėlių pusės: 10 – 15 cm. Numerio, kuris privalo būti ant dešinės kelnaičių pusės, dydis turi būti 10-15 cm. Sezono metu žaidėjų numeriai nesikeičia. Žaidėją išregistravus iš klubo, jo turėtas numeris gali būti priskirtas naujam žaidėjui

69.

A lygos čempionato rungtynėse leidžiama keisti ne daugiau kaip 3 (tris) žaidėjus.

70.

A lygos dublerių pirmenybėse leidžiama keisti ne daugiau kaip 7 (septynis) žaidėjus.

71.

LFF I ir II lygų pirmenybių rungtynėse leidžiama keisti ne daugiau kaip 5 žaidėjus.

72.

LFF III lygos ir IV lygos ir žemesnių lygų pirmenybėse leidžiamų keisti žaidėjų skaičių nustato atitinkamas pirmenybes organizuojantys ir vykdantys subjektai.

73.

Komandai, pasitraukusiai iš pirmenybių, nesužaidus pusės (50%) varžybų, jos pasiekti rezultatai anuliuojami. Komandai, sužaidusiai pusę (50%) varžybų jos pasiekti rezultatai paliekami. Komandai, sužaidusiai daugiau kaip pusę varžybų, jos pasiekti rezultatai paliekami, o nesužaistose rungtynėse užskaitomi pralaimėjimai rezultatu 0:3. Pasitraukusiųjų komandų žaidėjams ir oficialiems asmenims drausminės nuobaudos išlieka galioti, nebent LFF DK priima kitą sprendimą. Komandai, pašalintai iš pirmenybių, jos visų sužaistų rungtynių rezultatai anuliuojami. Pašalintosios komandos žaidėjams ir oficialiems asmenims drausminės nuobaudos išlieka galioti, nebent LFF DK priima kitą sprendimą.

74.

Sezono metu Klubui, perleidusiam visas teises į Komandą, pastarosios statusas iki sezono pabaigos ir naujos registracijos LFF, nesikeičia. Komandos įgytos teisės pagal iškovotus rezultatus, pasikeitus statusui, negali būti perduotos ar kitaip perleistos šiai Komandai perėjus į kitą Klubą ar tapus atskiru juridiniu asmeniu, tame tarpe ir pasikeitus savininkams.

75.

Pakvietus į nacionalines rinktines iš vienos komandos 4 (keturis) ir daugiau žaidėjų, šios Komandos prašymu rungtynės gali būti atkeliamos arba nukeliamos. LFF TAURĖS

76.

2011/12 m. LFF Taurės varžybų pusfinaliai ir finalas vykdomi 2012 m.

77.

2012/13 metų LFF Taurės varžybose privalo dalyvauti Lietuvos A lygos ir LFF I lygos Komandos. LFF Taurės varžybose gali dalyvauti ir II, III bei IV lygų ir žemesnių lygų Komandos. Pagal pateiktų komandų paraiškų skaičių bus nustatyti 2012/13 m. LFF Taurės varžybų etapų skaičiai.

78.

Komandos, pageidaujančios dalyvauti 2012/13 m. LFF Taurės varžybose turi pateikti paraiškas LFF iki 2012 m. balandžio mėn. 23 d.

79.

LFF Taurės varžybų Komandų sudėtys: 40 (keturiasdešimt) žaidėjų ir 15 oficialių asmenų. Komandoje gali būti ne daugiau kaip 20% (dvidešimt procentų) žaidėjų laikinai perkeltų (paskolintų) iš kitų Klubų, tačiau iš vieno Klubo laikinai perkelti (paskolinti) gali būti ne daugiau kaip 2 (du) žaidėjai.

80.

Komandos, 2011 m. A lygos čempionate užėmusios pirmąsias aštuonias vietas, 2012/13 m. LFF Taurės varžybas pradeda žaisti nuo aštuntfinalio.

81.

2012/13 m. LFF Taurės varžybos vykdomos tokiu būdu: 2011 m. vyksta rungtynės nuo pirmojo etapo iki ketvirtfinalio. LFF Taurės varžybų pusfinaliai ir finalas vykdomi 2013 m.

82.

Kiekviename etape iki pusfinalių poros paskirstomos burtų keliu ir žaidžiama po vienerias rungtynes (Komanda-„šeimininkė“ nustatoma burtų keliu). Rungtynėms pasibaigus lygiosiomis, rungtynės


9 pratęsiamos (2 kėliniai po 15 minučių). Esant lygiam rezultatui po pratęsimo, mušami 11 metrų baudiniai. 83.

Pusfinaliuose poros paskirstomos burtų keliu ir žaidžiamos dvejos rungtynės (namuose ir išvykoje). Po dvejų rungtynių bendram rezultatui esant lygiam, į sekantį etapą pereina komanda, pasiekusi daugiau įvarčių išvykoje Abiejų rungtynių rodikliams esant lygiems, varžybos pratesiamos (2 kėliniai po 15 minučių). Esant lygiam rezultatui, mušami 11 metrų baudiniai. Pratęsimo metu pasiektas įvartis skaičiuojamas dvigubu;

84.

Finale žaidžiamos vienerios rungtynės. Rungtynėms pasibaigus lygiosiomis, rungtynės pratesiamos (2x15 min). Esant lygiam rezultatui, mušami 11 metrų baudiniai.

85.

LFF Taurės varžybose gali žaisti tik Klubo Komandos žaidėjai, užregistruoti LFF Taurės varžybų atskiroje paraiškoje. LFF Taurės varžybų paraiškoje galima registruoti ne daugiau kap 40 žaidėjų. Atskira paraiška privaloma pusfinaliams ir finalui.

86.

LFF Taurės varžybose iki ketvirtfinalio (imtinai) leidžiama keisti 5 žaidėjus, o pusfinaliuose ir finale leidžiama keisti 3 žaidėjus.

87.

Komandos, patekusios į 2011/12 m. LFF Taurės varžybų pusfinalius, registruojasi atskira paraiška (ne daugiau kaip 40 žaidėjų) likus trims dienoms iki LFF Taurės pusfinalio pradžios.

88.

A lygos ir I lygos Komandos bei Komandos, pareiškusios norą dalyvauti 2012/13 m. LFF Taurės varžybose, privalo paraiškas pateikti likus ne mažiau kaip 7 darbo dienoms iki to etapo varžybų pradžios, kuriame Komanda dalyvauja.

89.

LFF III ir žemesnių lygų komandų žaidėjai privalo visų varžybų metu turėti savo lygų galiojančias licencijas arba asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

90.

Joks Klubas, dalyvaujantis LFF Taurės varžybose, negali nei tiesiogiai, nei netiesiogiai turėti kito LFF Taurės varžybose dalyvaujančio Klubo akcijų ar dalies, būti tokio kito Klubo nariu, dalyvauti kito LFF Taurės varžybose dalyvaujančio Klubo valdyme, administravime ar sporto veikloje ar turėti bet kokių su tuo susijusių teisių. Joks asmuo negali dalyvauti daugiau kaip vieno LFF Taurės varžybose dalyvaujančio Klubo valdyme, administravime ar sporto veikloje. Joks juridinis ar fizinis asmuo negali kontroliuoti ar turėti įtakos daugiau kaip vienam LFF Taurės varžybose dalyvaujančiam Klubui, įskaitant sprendimo priėmimo teisę suteikiančių akcijų ar dalies turėjimą (įskaitant, kai tokia teisė atsiranda bendrai veikiant kartu su kitais asmenimis), teisės paskirti ir atšaukti daugumą valdymo ar priežiūros organų narių turėjimą, galėjimą daryti lemiamą įtaką Klubui priimant sprendimus. BALTIJOS LYGOS VARŽYBOS

91.

Teisė žaisti Baltijos lygoje suteikiama A lygos čempionate dalyvaujančioms Komandoms atsižvelgiant Baltijos lygos nuostatus ir į Komandų užimtas vienas praėjusiame sezone, jeigu einamajame sezone atitinkama Komanda dalyvauja A lygos čempionate. Tuo atveju jeigu pagal praėjusio sezono rezultatus teisę žaisti Baltijos lygoje iškovojusi Komanda nedalyvauja A lygos čempionate ar dėl kitų priežasčių teisės žaisti Baltijos lygoje netenka, jos vietą Baltijos lygoje atitenka atitinkamai žemesnę vietą užėmusiai Komanda, jeigu ji atitinka šio punkto reikalavimus. “SANDRAUGOS” TURNYRAS

92.

2012 m. A lygos čempionato nugalėtojai įgyja teisę žaisti 2013 m. tradiciniame “Sandraugos” turnyre. Atsisakius turinčiai teisę dalyvauti komandai, jos vieta atitenka žemesnę vietą užėmusiai komandai. LFF SUPER TAURĖS VARŽYBOS

93.

2013 m. LFF Super taurės varžybos yra vykdomos iki 2013 m. A lygos čempionato pradžios;


10 94.

2012 metų Lietuvos A lygos čempionato nugalėtojai žaidžia vienerias rungtynes 2013 metais su 2011/12 metų LFF Taurės laimėtojais dėl LFF įsteigtos Super taurės.

95.

Jei A lygos čempionato nugalėtojai yra ir atitinkamo sezono LFF Taurės laimėtojai, rungtynės dėl LFF Super taurės nevykdomos, ir jiems įteikiama LFF Super taurė.

96.

LFF Super taurės rungtynėse leidžiama keisti penkis žaidėjus.

97.

LFF Super taurės rungtynėse gautos drausminės nuobaudos kituose turnyruose negalioja. LFF Supertaurės rungtynėse gali dalyvauti visi žaidėjai, nepriklausomai nuo kituose turnyruose gautų drausminių nuobaudų, išskyrus žaidėjus, kuriems atskiru LFF Drausmės komiteto sprendimu neleidžiama dalyvauti šiose rungtynėse. UEFA VARŽYBOS

98.

2011 m. A lygos čempionato nugalėtojas įgyja teisę žaisti 2012/13 m. UEFA ČEMPIONŲ LYGOS varžybose.

99.

2011 m. A lygos čempionato antros vietos laimėtojas įgyja teisę žaisti 2012/13 m. UEFA Europos Lygos varžybose.

100. 2011 m. A lygos čempionato trečiosios vietos laimėtojas įgyja teisę žaisti 2012/13 m. UEFA Europos Lygos varžybose. 101. 2012 m. A lygos čempionato nugalėtojas įgyja teisę žaisti 2013/14 m. UEFA ČEMPIONŲ LYGOS varžybose 102. 2012 m. A lygos čempionato antros vietos laimėtojas įgyja teisę žaisti 2013/14 m. UEFA Europos Lygos varžybose. 103. 2012 m. A lygos čempionato trečiosios vietos laimėtojas įgyja teisę žaisti 2013/14 m. UEFA Europos Lygos varžybose. 104. 2011/2012 m. LFF Taurės varžybų nugalėtojas įgyja teisę dalyvauti 2012/2013 UEFA Europos Lygos varžybose. Tuo atveju, kai LFF Taurės varžybų laimėtoju tampa Klubo, kuris įgijo teisę dalyvauti UEFA ČEMPIONŲ LYGOS varžybose, komanda, LFF Taurės varžybų finalininkas įgyja teisę dalyvauti UEFA Europos Lygos varžybose. 105. Tuo atveju, kai abu LFF Taurės varžybų finalininkai yra Klubai, įgiję teisę dalyvauti UEFA ČEMPIONŲ LYGOS ir/ar UEFA Europos Lygos varžybose , A lygos čempionato ketvirtos vietos laimėtojas įgyja teisę žaisti UEFA Europos Lygos varžybose. 106. Tuo atveju, kai A lygos čempionato antrosios arba trečiosios vietų laimėtojai tampa LFF Taurės varžybų laimėtojais, A lygos čempionato ketvirtos vietos laimėtojas įgyja teisę žaisti UEFA Europos Lygos varžybose; 107. UEFA organizuojamuose turnyruose turi teisę dalyvauti tik UEFA lygos licenciją turintys Klubai. Tuo atveju, jeigu teisę dalyvauti atitinkamame UEFA turnyre iškovojęs Klubas UEFA licencijos neturi (neįgyja), ši teisė pereina atitinkamai žemesnę vietą užėmusiam Klubui, turinčiam UEFA lygos licenciją. 108. Atitinkamų UEFA varžybų nuostatai gali numatyti papildomas taisykles, remiantis kuriomis yra sprendžiama dėl teisės dalyvauti atitinkamose UEFA varžybose įgijimo ir/ar suteikimo. 109. Tuo atveju, jeigu UEFA patvirtinti atitinkamų varžybų nuostatai numatytų kitokias taisykles dėl dalyvavimo jose teisės įgijimo ir/ar suteikimo nei nustatyta šiose Nuostatose, teisės dalyvauti atitinkamose UEFA varžybose Klubams yra suteikiamos vadovaujantis atitinkamais UEFA varžybų nuostatais.


11 REGISTRACIJA LFF VARŽYBOMS 110. Asmenys, dalyvaujantys LFF varžybose turi būti užregistruoti oficialiame LFF varžybų dalyvių registre. Varžybų dalyviams yra suteikiama žaidėjo licencija. 111. Tik atitinkamoms LFF varžyboms šiuose nuostatuose nustatyta tvarka užregistruotos Komandos, gali dalyvauti atitinkamose LFF varžybose. 112. Visų A lygos čempionato ir I lygos pirmenybių dalyvių – Klubų Komandų registracija vyksta LFF buveinės patalpose, Šeimyniškių g.15, Vilnius. 113. Registracija A lygos čempionatui ir A lygos dublerių pirmenybėms baigiasi likus dviems dienoms iki čempionato pradžios. Tikslios datos nurodomos LFF informaciniame rašte. 114. Registracija LFF I lygos pirmenybėms baigiasi likus dviems dienoms iki pirmenybių pradžios. Tiksli data nurodoma LFF informaciniame rašte. 115. LFF II lygos, III lygos ir IV lygos ir žemesnių lygų Komandos registruojamos atitinkamų AFF ar jų pavedimu įgaliotų subjektų nustatytose vietose jų nustatytomis datomis. 116. Registracijos A lygos čempionatui metu: 116.1. Klubas turi pateikti LFF nustatytos formos prašymą, kuriame nurodomas A lygos čempionate rungtyniausiančios Klubo Komandos pavadinimas bei kuriuo Klubas įsipareigoja laikytis FIFA, UEFA, LFF įstatų, reglamentų, taisyklių ir sprendimų bei IFAB patvirtintų futbolo žaidimo taisyklių ir šių nuostatų, LFF ar jos įgaliotų asmenų nurodymų ir reikalavimų; 116.2. Klubas turi turėti LFF A lygos licenciją dalyvauti varžybose arba turi būti priimtas LFF Vykdomojo komiteto sprendimas dėl teisės dalyvauti A lygos čempionate jam suteikimo, kai Klubas neturi LFF A lygos licencijos (Nuostatų 11 punktas); 116.3. turi būti priimtas LFF Vykdomojo komiteto sprendimas dėl teisės Klubui (jo komandai) dalyvauti A lygos čempionate suteikimo; 116.4. Klubas turi pateikti dokumentą, įrodantį, kad sumokėjęs ne mažiau nei 25% A lygos teisėjavimo mokesčio, kurį nustato LFTA ir patvirtina LFF Vykdomasis komitetas. Klubui nesumokėjus nurodytos sumos iki nurodyto termino teisėjai į klubo namų rungtynes nevyksta; 116.5. Klubas turi turėti stadioną, atitinkantį nuostatų reikalavimus, o taip pat prisiimti visą atsakomybę už sklandų namų varžybų pravedimą 117. Registracijos LFF I lygos pirmenybėms metu: 117.1. Klubas turi pateikti LFF nustatytos formos prašymą, kuriame nurodomas LFF I lygos čempionate rungtyniausiančios Klubo Komandos pavadinimas bei kuriuo Klubas įsipareigoja laikytis FIFA, UEFA, LFF įstatų, reglamentų, taisyklių ir sprendimų bei IFAB patvirtintų futbolo žaidimo taisyklių ir šių nuostatų, LFF ar jos įgaliotų asmenų nurodymų ir reikalavimų; 117.2. Klubas turi turėti LFF I lygos licenciją dalyvauti varžybose arba turi būti priimtas LFF Vykdomojo komiteto sprendimas dėl teisės dalyvauti I lygos pirmenybėse suteikimo, kai Klubas neturi LFF I lygos licencijos (Nuostatų 15 punktas); 117.3. turi būti priimtas LFF Vykdomojo komiteto sprendimas dėl teisės Klubui (jo komandai) dalyvauti A lygos čempionate suteikimo; 117.4. Klubas turi pateikti dokumentą, įrodantį, kad yra sumokėjęs ne mažiau kaip 50% I lygos teisėjavimo mokesčio, kurį nustato LFTA ir patvirtina LFF Vykdomasis komitetas. Klubui


12 nesumokėjus nurodytos sumos iki nurodyto termino teisėjai į Klubo namų rungtynes nevyksta;; 117.5. Klubas turi turėti stadioną, atitinkantį nuostatų reikalavimus, o taip pat prisiimti visą atsakomybę už sklandų namų varžybų pravedimą 118. Komandos A lygos čempionatui ir/ar LFF I lygos pirmenybėms registruojamos tais pavadinimais, kurie buvo nurodyti atitinkamuose Klubo registracijos LFF varžyboms prašymuose. 119. LFF atsisako registruoti Komandą A lygos čempionatui ar LFF I lygos pirmenybėms Klubo registracijos LFF varžyboms prašyme nurodytu nauju Komandos pavadinimu, jeigu jis neatitinka ir/ar pažeidžia šiuose nuostatose nustatytus reikalavimus keliamus Komandos pavadinimui.Tokiu atveju, atitinkama Komanda A lygos čempionatui ar LFF I lygos pirmenybėms registruojama tuo pavadinimu, kuriuo ji rungtyniavo praėjusiame sezone atitinkamose LFF varžybose, o kai LFF A lygos čempionatui ar LFF I lygos pirmenybėms registruojama naujo Klubo Komanda – ji įpareigojama iki Komandų registracijos pabaigos nurodyti kitą Komandos pavadinimą, kuriuo ji rungtyniaus LFF A lygos čempionate ar LFF I lygos pirmenybėse, atitinkantį šiuose nuostatose nustatytus reikalavimus. Naujam Klubui to nepadarius ar nurodžius šių nuostatų neatitinkantį pavadinimą, jo Komanda atitinkamoms LFF varžyboms nėra registruojama ir jose nedalyvauja. 120. A lygos čempionato Komandų ir A lygos dublerių Komandų sudėtis: ne daugiau kaip 40 (keturiasdešimt) žaidėjų ir 15 oficialių asmenų. Sąraše gali būti ne daugiau kaip 20% (dvidešimt procentų) žaidėjų laikinai perkeltų (paskolintų) iš kitų Klubų, tačiau iš vieno Klubo laikinai perkelti (paskolinti) gali būti ne daugiau kaip 2 (du) žaidėjai. 121. LFF varžybose Komandų paraiškose žaidėjų užsieniečių (neturinčių Lietuvos Respublikos pilietybės) skaičius neribojamas; 122. LFF I lygos pirmenybių Komandų sudėtys: 30 (trisdešimt) žaidėjų ir 10 oficialių asmenų. Komandoje gali būti ne daugiau kaip 20% (dvidešimt procentų) žaidėjų laikinai perkeltų (paskolintų) iš kitų Klubų, tačiau iš vieno Klubo laikinai perkelti (paskolinti) gali būti ne daugiau kaip 2 (du) žaidėjai. 122.1. LFF II lygos pirmenybių Komandų sudėtys: 25 (dvidešimt penki) žaidėjai ir 10 oficialių asmenų. 122.2. LFF III lygos ir IV lygos ir žemesnių lygų pirmenybių Komandų sudėčių (žaidėjų ir oficialių asmenų skaičių) nustato atitinkamas varžybas vykdančios AFF ar jų pavedimų įgalioti subjektai. 122.3. Žaidėjai gali būti registruojami Klubuose dviejų registracijos periodų laikotarpiu. Iki antrojo registracijos periodo pradžios Klubai privalo sumokėti visą likusią nesumokėto atitinkamai A lygos ar I lygos teisėjavimo mokesčio, nurodyto atitinkamai šių nuostatų 102.4 ir 103.4 punktuose. Klubui nesumokėjus likusios nesumokėtos teisėjavimo mokesčio sumos iki šiame punkte nurodyto termino pabaigos, Klubas neturi teisės registruoti žaidėjų antrajame registracijos periode. 123. Pirmasis registravimo periodas Lietuvos A lygos čempionate dalyvaujančioms komandoms: vasario 15 d. – kovo 9 d. (imtinai); antrasis periodas: birželio mėn. 29 d. – liepos mėn. 29 d. (imtinai) (Žaidėjai registruojami tik vienoje Komandoje). 123.1. LFF I lygos pirmasis registravimo periodas baigiasi likus dviems dienoms iki pirmenybių pradžios, antrasis periodas: nuo birželio mėn. 29 d. iki liepos 29 d. (imtinai) (Žaidėjai registruojami tik vienoje Komandoje). 123.2. LFF II lygos pirmasis registravimo periodas baigiasi likus vienai dienai iki zonos pirmenybių pradžios, antrasis periodas: nuo birželio mėn. 29 d. iki liepos 29 d. (imtinai) (Žaidėjai registruojami tik vienoje Komandoje).


13 123.3. Registracija gali būti pratęsta atskiru LFF Vykdomojo Komiteto sprendimu Klubui (Komandai), turinčiam specialų statusą (pvz., kariuomenės klubai), ne ilgiau kaip likus vienam mėnesiui iki Sezono pabaigos. 124. Sporto veiklos sutartys, sudarytos su Žaidėjais ir treneriais privalo būti registruojamos LFF nustatyta tvarka. Sporto veiklos sutarties, sudarytos su Žaidėju, registracijos mokestis – 100 Lt, o sudarytos su treneriu – 200 Lt. Sutarties priedo, papildomų susitarimų ar pratęstos sporto veiklos sutarties registracijos mokestis - 50 Lt. Registracijos mokesčio sumokėjimo faktą patvirtinantis dokumentas turi būti pateiktas kartu su prašoma registruoti sporto veiklos sutartimi, priedu, papildomu susitarimu, pratęsta sporto veiklos sutartimi. Kartu su prašomu registruoti dokumentu yra privaloma pateikti ir kitose LFF reglamentuose, taisyklėse ir nuostatose nustatytus dokumentus. Nepateikus reikalaujamų dokumentų ar reikalaujamo jo kiekio, registracija nevykdoma. 125. Tuo atveju, jeigu paaiškėja, kad mokestis nebuvo sumokėtas, atitinkamos sporto veiklos sutartis, priedo, susitarimo, pratęstos sporto veiklos sutarties registracija anuliuojama. 126. Žaidėjų registracijos LFF varžybų dalyvių registre taisyklės taip pat nustatytos LFF Žaidėjų statuso ir perėjimo iš klubo į klubą reglamente. 127. Kompetetingiems LFF organams uždraudus Klubui registruoti žaidėjus, atitinkami žaidėjai, kurių atžvilgiu taikomas minėtas draudimas, nėra registruojami Klube, kol atitinkamo draudimo taikymas yra galiojantis. INFRASTRUKTŪRA 128. A lygos čempionato Komanda – aikštės “šeimininkė” privalo paruošti ir užtikrinti infrastruktūrą, remiantis LFF Futbolo klubų licencijavimo taisyklėmis bei šiais nuostatais: 128.1. medicinos darbuotojų budėjimą varžybų metu – privalo būti 2 neštuvai ir minimaliai 4 sanitarai; 128.2. mineralinį vandenį ir arbatą Komandoms bei teisėjams; 128.3. staliuką, kėdę, uždangą nuo lietaus ir elektroninę įrangą (tablo) žaidėjų keitimams parodyti rezerviniam teisėjui; 128.4. tvarką ir saugumą stadione varžybų metu, saugos tarnybos budėjimą rungtynių metu stadione. Apsaugą užtikrinantys pareigūnai privalo pradėti budėjimą 1 val. prieš rungtynių pradžią, o baigti budėjimą 1 val. po rungtynių pabaigos. Tik rungtynių delegatas, o jam nesant rungtynių inspektorius turi teisę budinčius pareigūnus paleisti anksčiau. Tačiau kilus konfliktinėms situacijoms, pareigūnai privalo budėti tiek, kiek bus reikalinga, kad būtų užtikrintas rungtynių dalyvių, žiūrovų, oficialių asmenų saugumas; 128.5. rezultatų skelbimo skydą (tablo) su komandų pavadinimais (“šeimininkai”- “svečiai”); 128.6. vietas stadione LFF Vykdomojo Komiteto nariams, LFF Apskričių Futbolo Federacijų prezidentams, LFTA teisėjams ir rungtynių inspektoriams, LFF varžybų dalyviams, pateikus organizacijos dalyvio licencijas; 128.7. visų Lietuvos čempionatų ir pirmenybių rungtynių metu stadionuose turi būti iškelta valstybinė vėliava; 128.8. reklaminiai skydai gali stovėti ne arčiau kaip 4 m nuo šoninės linijos, 3 m nuo galinės linijos ir 5 m nuo vartų galinės linijos ties baudos aikštele;


14 128.9. stadionuose turėti prieigą prie interneto, faksimilinio ryšio aparatus ir leisti jais pasinaudoti teisėjams bei rungtynių inspektoriams operatyviai informacijai perduoti. Po rungtynių turi būti padaromos rungtynių protokolų kopijos rungtynėse dalyvavusioms Komandoms bei rungtynių delegatui, inspektoriui ir rungtynių teisėjui; 128.10. stadione turi būti elektrikas, kuris turi garantuoti pastovų elektros tiekimą, o gedimo atveju įjungti avarinį elektros aprūpinimą; 128.11. Komanda “šeimininkė” privalo filmuoti rungtynes bent viena vaizdo kamera. Rungtynių vaizdo įrašą privaloma per 24 val. pateikti LFF ar LFTA pareikalavus. Rungtynių vaizdo įrašą klubai privalo saugoti ne mažiau kaip 15 darbo dienų; 128.12. jaunų futbolininkų, paduodančių kamuolius buvimą stadione 30 min. iki rungtynių pradžios ir rungtynių metu. 8 jaunieji futbolininkai turi būti aprengti vienoda sportine apranga, kuri turi skirtis nuo rungtyniaujančių Komandų aprangos ir turi užtikrinti kvalifikuotą kamuolių padavimą; 128.13. Klubo atsakingas darbuotojas (registracijoje Klubas privalo nurodyti vardą ir pavardę) 1 val. 30 min. iki rungtynių pradžios turi pasitikti rungtynių teisėjus, inspektorių, bei delegatą bei dalyvauti šalinant rastus trūkumus; 128.14. iki rungtynių likus 90 min. rungtynių delegatas, o jam nesant rungtynių inspektorius, privalo surengti pasitarimą, kuriame privalo dalyvauti abiejų rungtyniaujančių Komandų atstovai, rungtynių inspektorius, teisėjai ir saugos tarnybų atstovai atsakingi už saugumą rungtynių metu, bei stadiono administracijos atstovas. Rungtynių delegatas/inspektorius užpildo susirinkimo dalyvių lapą su dalyvaujančių asmenų pavardėmis. 129. Nuostatų 128 punkte nurodyti reikalavimai yra taikomi ir LFF Taurės varžyboms, pradedant ketvirtfinaliu. 130. A lygos dublerių pirmenybėse ir LFF I lygos pirmenybėse Komanda - aikštės “šeimininkė” privalo paruošti ir užtikrinti infrastruktūrą, remiantis LFF I lygos futbolo klubų licencijavimo taisyklėmis bei šiais nuostatais (A lygos dublerių pirmenybėse neprivalomas sėdimų vietų skaičių reglamentuojantis kriterijus): 130.1. medicinos darbuotojų budėjimą varžybų metu – privalo būti neštuvai ir minimaliai 4 sanitarai; 130.2. mineralinį vandenį ir arbatą komandoms bei teisėjams; 130.3. staliuką, kėdę, uždangą nuo lietaus ir įrangą žaidėjų keitimams parodyti rezerviniam teisėjui; 130.4. tvarką ir saugumą stadione varžybų metu, policijos arba saugos tarnybos, turinčios LR teisės aktų nustatyta tvarka išduotą licenciją, budėjimą 60 min. iki rungtynių pradžios, rungtynių metu ir 30 min. po rungtynių. Ne vėliau kaip 35 min. prieš rungtynių pradžią rungtynių inspektoriui privalo prisistatyti žmogus, kuris atsakingas už apsaugos užtikrinimą rungtynių metu ir po rungtynių; 130.5. stadione turėti faksimilinio ryšio aparatus ir leisti jais pasinaudoti teisėjams, rungtynių inspektoriams operatyviai informacijai perduoti; 130.6. rezultatų skelbimo skydą (tablo) su komandų pavadinimais (“šeimininkai”- “svečiai”); 130.7. vietas stadione LFF Vykdomojo Komiteto nariams, LFTA teisėjams ir rungtynių inspektoriams, LFF varžybų ir licencijavimo skyrių darbuotojams, pateikus darbuotojo pažymėjimą; 130.8. visų Lietuvos čempionatų ir pirmenybių rungtynių metu stadionuose turi būti iškelta valstybinė vėliava;


15 130.9. reklaminiai skydai gali stovėti ne arčiau kaip 4 m nuo šoninės linijos, 3 m nuo galinės linijos ir 5 m nuo vartų galinės linijos ties baudos aikštele; 130.10. Komanda “šeimininkė” privalo filmuoti rungtynes bent viena vaizdo kamera. Rungtynių vaizdo įrašą privaloma per 24 val. pateikti LFF ar LFTA pareikalavus, klubas privalo saugoti rungtynių vaizdo įrašą 15 darbo dienų; 130.11. jaunų futbolininkų, paduodančių kamuolius buvimą stadione 30 min. iki rungtynių pradžios ir rungtynių metu. Minimaliai 4 jaunieji futbolininkai turi būti aprengti vienoda sportine apranga, kuri turi skirtis nuo rungtyniaujančių komandų aprangos; 130.12. Klubo atsakingas darbuotojas 1 val. iki rungtynių pradžios turi pasitikti rungtynių teisėjus ir inspektorių bei dalyvauti šalinant rastus trūkumus; 130.13. LFF I lygos Klubas, remiantis licencijavimo taisyklėmis, skiria bent vieną kvalifikuotą gydytoją, atsakingą už Klubo pirmosios komandos medicininę priežiūrą. Jis privalo teikti medicininę pagalbą namų rungtynėse bei rekomenduotina, kad teiktų medicininę pagalbą rungtynėse svečiuose. 131. LFF II lygos Komandos privalo paruošti ir užtikrinti: 131.1. šių matmenų aikštę: ilgis nuo 100 m iki 105 m, plotis nuo 64 m iki 68 m; taip pat aikštė turi būti lygi ir plokščia, tinkamos būklės, joje turi būti galima žaisti viso sezono metu; 131.2. švarius ir higieniškus stadiono įrenginius, persirengimo kambarius komandoms ir teisėjams, sanitarinius įrenginius (tualetus) žaidėjams. 131.3. švarius, higieniškus ir veikiančius dušus, karštą vandenį; 131.4. švarią teritoriją aplink stadioną; 131.5. netoli nuo kiekvienos tribūnos turi būti įrengti tualetai abiem lytims, atitinkantys sanitarinius ir higienos reikalavimus; tualetai turi būti šviesūs, švarūs ir higieniški, turi būti praustuvas ir bent šaltas vanduo; 131.6. medicinos darbuotojų budėjimą varžybų metu; 131.7. staliuką, kėdę ir įrangą žaidėjų keitimams parodyti rezerviniam teisėjui; 131.8. tvarką ir saugumą stadione varžybų metu, policijos budėjimą bei, esant galimybei, apsaugos tarnybų budėjimą rungtynių metu stadione; 131.9. rezultatų skelbimo skydą (tablo) su komandų pavadinimais (“šeimininkai”- “svečiai”); 131.10. stadionuose privalo būti iškelta valstybinė vėliava; 131.11. esant reklaminiams skydams (1 m aukščio), jie turi stovėti ne arčiau kaip 3 m nuo šoninės linijos ir 4 m nuo vartų galinės linijos; 131.12. atsarginių žaidėjų suoliukus su uždanga nuo lietaus prie centrinės tribūnos bei apibrėžti jiems techninę-drausminę zoną; 131.13. stadionuose turi būti faksimilinio ryšio ir mobilaus ryšio aparatai ir jai turi būti leista pasinaudoti rungtynių teisėjams ir inspektoriams. 132. Nuo lapkričio mėn. 01 d. iki balandžio mėn. 30 d. (imtinai) (kitu laikotarpiu – tik abiem komandoms sutikus) A lygos, LFF Taurės , LFF Supertaurės ir LFF I lygos pirmenybėse rungtynes leidžiama žaisti


16 pilnų matmenų (ilgis: 100 – 105 metrai, plotis: 64 – 68 metrai) LFF aprobotuose dengtose (maniežuose) futbolo aikštėse bei dirbtinės dangos aikštėse, turinčiose LFF I lygos licenciją; 133. Lietuvos A lygos čempionate ir LFF Taurės varžybose privaloma žaisti naudojant 8 kamuolius, aprobuotus FIFA: 133.1. 1 kamuolys aikštėje; 133.2. 1 kamuolys pas rezervinį teisėją; 133.3. po 1 kamuolį už galinių aikštės linijų (2 kamuoliai), po 2 kamuolius už šoninių aikštės linijų (4 kamuoliai), kuriuos turi padavinėti jaunieji futbolininkai, aprengti vienoda sportine apranga, skirtinga nuo rungtyniaujančių Komandų (jaunųjų futbolininkų buvimas yra būtinas). 134. A lygos dublerių ir LFF I lygos pirmenybėse privaloma žaisti naudojant ne mažiau kaip 6 kamuolius, aprobuotus FIFA, kuriuos turi padavinėti jaunieji futbolininkai, aprengti vienoda sportine apranga, skirtinga nuo rungtyniaujančių Komandų. (jaunųjų futbolininkų buvimas yra būtinas.) 135. LFF II lygos pirmenybėse privaloma žaisti naudojant ne mažiau kaip 3 kamuolius, aprobuotus FIFA. PROTESTAI 136. Protestai pateikami ir nagrinėjami LFF Drausmės kodekse nustatyta tvarka. 137. LFF II lygos, III lygos ir IV lygos ir žemesnių lygų pirmenybių komandos protestus privalo pateikti AFF ar jų pavedimu įgaliotiems subjektams, vykdantiems varžybas, kurios nustato protesto mokesčio dydį ir jo nagrinėjimo tvarką. 138. LFF II lygos, III lygos ir IV lygos ir žemesnių lygš pirmenybių komandos, nesutinkančios su AFF arba jų pavedimu įgaliotų subjektų Drausmės komitetų (komisijų) sprendimu bei kitų LFF priklausančių futbolo organizacijų dalyviai analogiškoje situacijoje turi teisę per 72 valandas, sumokėję 500 Lt (penkių šimtų litų) mokestį pateikti apeliaciją LFF Drausmės komitetui. 139. Protestai negali būti pateikti dėl faktinių teisėjo priimtų sprendimų. DRAUSMINĖS TAISYKLĖS 140. LFF drausminės taisyklės, skirtos padėti įgyvendinti LFF tikslus ir uždavinius, yra nustatytos LFF Drausmės kodekse. 141. Drausminės nuobaudos gautos LFF varžybose, skaičiuojamos kalendoriniu principu. 142. Žaidėjui, kuris žaidžia už pagrindinę ir dublerių komandas, įspėjimai (geltonos kortelės), pašalinimai (raudonos kortekės) skaičiuojami atskirai atitinkamame turnyre, nebent LFF Drausmės komitetas priima kitą sprendimą 143. Visose lygose ir LFF Taurės varžybose gautos drausminės nuobaudos skaičiuojamos bendrai. 144. LFF Supertaurės varžybose drausminės nuobaudos skaičiuojamos atskirai, nebent LFF Drausmės komitetas priima kitą sprendimą. 145. LFF Drausmės komitetas, remdamasis rungtynių protokolų įrašais, delegatų bei inspektorių ataskaitomis, veda kortelių ir drausminių nuobaudų apskaitą, informuoja Klubus, Komandas apie paskirtas drausmines nuobaudas. Klubai ir Komandos privalo vesti žaidėjų įspėjimų ir pašalinimų apskaitą. Klubas ar Komanda turi teisę kreiptis į LFF Drausmės komitetą prašydamas patikslinti konkretaus žaidėjo gautų kortelių ar drausminių nuobaudų skaičių.


17 146. Žaidėjui, pereinant į kitą Komandą toje pačioje lygoje, įspėjimai ir diskvalifikacijos lieka galioti. Galiojančios diskvalifikacijos perkeliamos į sekantį sezoną. Žaidėjui pereinant į kitos lygos Komandą, įspėjimai ir diskvalifikacijos anuliuojamos, nebent LFF Drausmės komitetas priima kitokį sprendimą. 147. Jei žaidėjas naudoja UEFA taisyklėse nurodytas uždraustas medicinines priemones, LFF Drausmės kodekse numatytos nuobaudos gali būti taikomos žaidėjui, kitiems susijusiems asmenims, Klubui, Komandai. 148. Rungtynės, neįvykusios dėl vienos iš Komandų neatvykimo ar kitos priežasties, įskaitomos kaip praleistos, Komandos, kuri atvyko į rungtynes žaidėjams turėjusiems diskvalifikacijas, tuo tarpu, Komandos, kuri neatvyko į rungtynes, žaidėjams turėjusiems diskvalifikacijas, jos prątesiamos, jei LFF Drausmės komiteto sprendimu prasižengusiai Komandai įskaitomas pralaimėjimas. 149. Jei diskvalifikuotas žaidėjas dalyvavo rungtynėse ir Komandai dėl to LFF Drausmės komiteto sprendimu buvo įskaitytas pralaimėjimas, žaidėjo diskvalifikacija pratęsiama. TEISĖJAVIMAS 150. LFF organizuojamoms ar pripažįstamoms varžyboms teisėjų brigadas skiria LFTA komisija, sudaryta iš 5 (penkių) narių. Šis sprendimas yra galutinis ir negali būti apskųstas. 151. LFF A čempionate, A lygos dublerių ir I lygos pirmenybių rungtynėms vadovauja aikštės teisėjas, 2 teisėjo asistentai, rezervinis teisėjas ir rungtynių inspektorius, bei gali būti paskirtas rungtynių delegatas. 152. Visoms kitoms rungtynėms vadovauja aikštės teisėjas bei gali būti paskirti 2 teisėjo asistentai, rezervinis teisėjas ,rungtynių inspektorius, rungtynių delegatas. 153. Jei vienas iš teisėjų negali atlikti savo funkcijų dėl susižeidimo, negalavimo ar kitos priežasties, jį turi pakeisti teisėjas, turintis aukštesnę LFTA kvalifikaciją. 154. LFF vykdomose varžybose gali teisėjauti tik LFTA patvirtinti teisėjai, turintys atitinkamas licencijas. 155. A lygos čempionate, teisėjai ir rungtynių inspektorius bei delegatas į rungtynes privalo atvykti likus ne mažiau kaip 1 val. 45 min. iki rungtynių pradžios, A lygos dublerių ir LFF I lygos pirmenybėse, teisėjai ir rungtynių inspektorius į rungtynes privalo atvykti likus ne mažiau kaip 60 minučių iki rungtynių pradžios. Juos turi pasitikti oficialus Komandos “šeimininkės” lydintis asmuo, kuris turi padėti rungtynių delegatui, inspektoriui ir teisėjams visą tą laiką, kurį minėti asmenys praleis stadione. Prieš rungtynes teisėjai, rungtynių delegatas ir inspektorius privalo patikrinti kaip įvykdyti atitinkamai LFF A lygos ir I lygos licencijavimo taisyklių reikalavimai ir atitinkamai šių Nuostatų 128 ir 130 punktuose nustatyti reikalavimai, o LFF II lygos rungtynių inspektorius arba teisėjas patikrina kaip įvykdytas šių Nuostatų 131 punktas. Nustačius šių reikalavimų pažeidimus, turi būti informuojama Komanda “šeimininkė” ir stadiono administracija, pareikalaujant pašalinti trūkumus ne vėliau kaip likus 15 (penkiolika) minučių iki rungtynių pradžios. Nesant galimybės pašalinti nurodytus trūkumus, rungtynių delegatas, o jam nesant rungtynių inspektorius sprendžia dėl rungtynių pravedimo galimybės ir savo ataskaitoje privalo informuoti LFF Drausmės komitetą, kuris gali taikyti Klubui (Komandai) sankcijas. 156. A lygos čempionate “šeimininkų” Komanda privalo užpildyti rungtynių protokolą (spausdintomis raidėmis) ne vėliau kaip likus 60 (šešiasdešimt) minučių, o “svečių” Komanda –ne vėliau kaip likus 45 (keturiasdešimt penkioms) minutėms iki rungtynių pradžios. A lygos dublerių pirmenybių ir LFF I lygos pirmenybėse “šeimininkų” Komanda privalo užpildyti rungtynių protokolą (spausdintomis raidėmis) ne vėliau kaip likus 45 (keturiasdešimt penkioms) minutėms, o “svečių” Komanda – ne vėliau kaip likus 35 (trisdešimt penkioms) minutėms iki rungtynių pradžios. 157. Rungtynių teisėjas, prieš pildydamas rungtynių protokolą, privalo pareikalauti pateikti abiejų Komandų varžybų dalyvių licencijas. Žaidėjai, kurių varžybų dalyvių licencijos nebuvo pateiktos rungtynių teisėjui, negali būti registruojami rungtynių protokole.


18 158. Rungtynių teisėjas prieš pildydamas rungtynių protokolą privalo pareikalauti pateikti abiejų komandų varžybų dalyvių licencijas ir komandų aprangos pavyzdį - po vienus abiejų komandų žaidėjų marškinėlius, kelnaites, getras) o taip pat pagrindinio ir atsarginio vartininkų aprangą. 159. A lygos čempionate komandos privalo atvykti į rungtynių vietą ne vėliau kaip 90 (devyniasdešimt) minučių iki rungtynių pradžios, A lygos dublerių pirmenybėse ir LFF I lygos pirmenybėse, komandos privalo atvykti į rungtynių vietą ne vėliau kaip 60 (šešiasdešimt) minučių iki rungtynių pradžios. Komandai laiku neatvykus į rungtynes (vėluojant), komandos laukiama 45 (keturiasdešimt penkias) minutes nuo tvarkaraštyje paskelbtos rungtynių pradžios. Pavėlavusiai komandai taikomos drausminės nuobaudos. Iškilus nenumatytiems atvejams, rungtynių inspektorius (jam nesant, rungtynių teisėjas) su LFF varžybų vykdymo skyriaus leidimu, gali pratęsti vėluojančios komandos laukimo (atvykimo) laiką. 160. Rungtynių delegatas, o jam nesant – rungtynių inspektorius, kartu su teisėju priima sprendimą nevykdyti rungtynių dėl blogų oro sąlygų ir/ar aikštės kokybės. Tokiu atveju rungtynės turi būti žaidžiamos toje pačioje aikštėje kitą dieną, o nesant galimybių vykdyti rungtynių ir kitą dieną, jos nukeliamos į rezervinę dieną. Sprendimą dėl datos, laiko ir vietos priima LFF. Šis sprendimas yra galutinis. 161. Jei rungtynės yra nutraukiamos dėl blogų oro sąlygų ir aikštės kokybės, likęs rungtynių laikas turi būti baigiamas žaisti toje pačioje aikštėje kitą dieną išlikus tam pačiam rezultatui, drausminėms nuobaudoms, keitimų skaičiui. Jei klubas išnaudoja keitimų limitą, keitimai nebėra leidžiami. Nesant galimybių vykdyti rungtynių ir kitą dieną, jos nukeliamos į rezervinę dieną. Sprendimą dėl datos, laiko ir vietos priima LFF. Šis sprendimas yra galutinis. 162. Užpildytą ir pasirašytą abiejų Komandų rungtynių protokolą įteikus teisėjui, jei rungtynės dar neprasidėjo, laikomąsi šių reikalavimų: 162.1. jei dėl kokios nors priežasties kas nors iš 11 rungtynių lapo sąrašo pradžioje išvardytų žaidėjų negali pradėti rungtynių, juos gali keisti bet kurie iš septynių atsarginių žaidėjų. Šie keitimai atitinkamai mažina atsarginių žaidėjų skaičių. Rungtynių metu vis tiek leidžiami A lygos čempionate – trys, I ir II lygose – penki žaidėjų keitimai; 162.2. jei dėl kokios nors priežasties kas nors iš septynių rungtynių lape išvardytų atsarginių žaidėjų negali išeiti į aikštę, jų keisti negalima, o tai reiškia, kad atitinkamai sumažėja atsarginių žaidėjų skaičius; 162.3. jei dėl kokios nors priežasties rungtynių lape nurodytas vartininkas negali išeiti į aikštę, jį gali pakeisti kitas vartininkas, kuris anksčiau nebuvo nurodytas rungtynių lape. 163. Visų lygų rungtynėse, žaidėjai turi po išsirikiavimo aikštėje prieš rungtynes paspausti ranką priešininkams ir rungtynių teisėjams. 164. Tik šeši oficialūs asmenys ir septyni atsarginiai žaidėjai, kurie yra įtraukti (vardas, pavardė, funkcijos) į rungtynių protokolą gali sėdėti ant atsarginių suolelio. 165. Techninėje atsarginių žaidėjų zonoje yra draudžiama rūkyti. 166. A lygos čempionate atsarginiai abiejų komandų žaidėjai darydami apšilimą rungtynių metu privalo vilkėti skiriamuosius ženklus, kurie turi skirtis nuo rungtyniaujančių abiejų Komandų. 167. Praėjus ne daugiau kaip 30 (trisdešimt) minučių nuo rungtynių pabaigos, kiekvienos Komandos atstovas turi teisę paprašyti rungtynių inspektoriaus pravesti pasitarimą su teisėjais bei pasitikslinti žaidėjų, įspėtų arba pašalintų per rungtynes vardus ir pavardes. Šiame pasitarime negali būti naudojamas rungtynių vaizdo įrašas. Rungtynių inspektorius privalo padaryti pasitarimo audioįrašą. 168. Teisėjams pareikalavus, aprangą į rezervinę keičia “svečių” komanda.


19 169. A lygos čempionate, užpildytą ir pasirašytą abiejų Komandų rungtynių protokolą, įteikus teisėjui, ketvirtas teisėjas privalo likus ne mažiau kaip 30 min. iki rungtynių pradžios, išsiųsti rungtynių protokolą į LFF faksu +370-5-2784766. 170. A lygos čempionate, A lygos dublerių pirmenybėse rungtynių inspektorius iškart po rungtynių privalo pranešti rungtynių rezultatą, o per 30 minučių po rungtynių – įvarčių autorius, minutes, drausmines nuobaudas LFF tel. +370-652-65218. 171. LFF I lygos pirmenybėse rungtynių inspektorius iškart po rungtynių privalo pranešti rungtynių rezultatą, o 30 minučių laikotarpyje – įvarčių autorius, minutes, drausmines nuobaudas LFF varžybų vykdymo vadybininkui, tel. +370-652-65218. 172. A lygos čempionate, A lygos dublerių pirmenybėse, LFF Taurėje ir LFF Supertaurėje aikštės teisėjas per 1 valandą po rungtynių privalo išsiųsti rungtynių protokolą LFF atsakingiems darbuotojams faksu.tel. +370-5-2778529 ir +370-5-2784766. 173. LFF I lygos aikštės teisėjas, per 1 valandą po rungtynių, privalo išsiųsti rungtynių protokolą LFF atsakingiems darbuotojams faksu.tel. +370-5-2778529 ir +370-5-2784766. 174. Rungtynių inspektorius, per 1 valandą po rungtynių, privalo išsiųsti trumpą rungtynių inspektoriaus ataskaitą į LFF. Pilną rungtynių inspektoriaus ataskaitą privalo išsiųsti į LFTA. 175. Teisėjas rungtynių protokolo originalą privalo per 24 valandas paštu išsiųsti į LFF sau pasilikdamas protokolo kopiją. 176. Delegatui, Inspektoriui, aikštės teisėjui, asistentams ir rezerviniui teisėjui pažeidus (neįvykdžius) šių nuostatų straipsniuose nustatytų reikalavimų, LFF Drausmės komitetas gali priimti atitinkamą sprendimą dėl sankcijų skyrimo; SPECIALIOSIOS TAISYKLĖS 177. Klubas apie išvykimą į užsienį dalyvauti turnyruose arba treniruočių - mokomosiose stovyklose, privalo pranešti LFF ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki išvykimo. 178. Klubas, organizuojantis Lietuvoje turnyrą, tarptautines draugiškas rungtynes, privalo LFF pateikti varžybų nuostatus ir tvarkaraštį tvirtinimui. 179. Klubas, išsiuntęs ar pakvietęs Žaidėją į treniruočių – peržiūros stovyklą, privalo apie tai informuoti LFF. 180. Žaidėjas, pakviestas atstovauti nacionalinę rinktinę (suaugusiųjų, jaunimo, jaunių, jaunučių), tačiau neatvykęs, netenka teisės toliau dalyvauti savo Klubo varžybose iki LFF Drausmės komiteto sprendimo. 181. Žaidėjui, išvykus atostogų ir laiku negrįžus į Klubą, Klubas privalo informuoti LFF Drausmės komitetą. Klubui, neinformavus apie tai LFF Drausmės komiteto, LFF Drausmės komitetas svarsto Žaidėjo pretenzijas ir priima atitinkamą sprendimą. 182. A lygos čempionate dalyvaujantys Klubai, kas du mėnesius, pradedant nuo šių Nuostatų patvirtinimo dienos, privalo ne vėliau kaip iki atitinkamo mėnesio pabaigos, LFF Drausmės Komitetui pateikti raštišką ataskaitą apie Klubų Žaidėjams ir treneriams sumokėtus atlyginimus, užmokesčius, kitas sumas bei turimus įsiskolinimus pagal tarpusavyje sudarytas sporto veiklos sutartis. Šiose Klubų ataskaitose teikama informacija privalo būti patvirtinta Klubų vadovų, Žaidėjų ir trenerių parašais. Už šios pareigos nevykdymą, gali būti taikomos sankcijos, numatytos LFF Drausmės Kodekse. 183. A lygos čempionate dalyvaujantys Klubai kas du mėnesius, pradedant nuo šių Nuostatų patvirtinimo dienos, privalo ne vėliau kaip iki atitinkamo mėnesio pabaigos, LFF Drausmės Komitetui taip pat pateikti raštišką ataskaitą apie esamus Klubų įsiskolinimus ir sumokėtas sumas LFF, patvirtintą LFF


20 bei Klubų įgaliotų atstovų parašais. Už šios pareigos nevykdymą, gali būti taikomos sankcijos, numatytos LFF Drausmės Kodekse. 184. LFF Drausmės komitetas, įvertinęs A lygos čempionate dalyvaujančių Klubų pateiktose vadovaujantis Nuostatų 182 ir 183 punktais ataskaitose nurodytą informaciją apie įsiskolinimus Žaidėjams, treneriais, LFF, gali įpareigoti Klubą, turintį įsiskolinimų, juos padengti per LFF Drausmės komiteto nustatytą terminą bei pateikti LFF Drausmės komitetui atsiskaitymą su atitinkamais Žaidėjais, treneriais ir/ar LFF, kuriems Klubas buvo skolingas, patvirtinančius dokumentus. Klubui neįvykdžius tokio LFF Drausmės komiteto nustatyto įpareigojimo per nustatytą terminą, LFF Drausmės komitetas, atsižvelgdama į įsiskolinimų dydį, mastą, tęstinumą, įsiskolinimų buvimo dažnumą ir kitas svarbias aplinkybes, gali skirti sankcijas, numatytas LFF Drausmės kodekse. 185. Pasikeitus Klubo akcininkams, dalininkams, nariams, valdymo organams bet kokiu būdu ir/ar apimtimi, Klubas ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo atitinkamo pasikeitimo, privalo pateikti LFF informaciją, nurodydamas, kokie konkretūs pasikeitimai yra įvykę. Už šios pareigos nevykdymą, gali būti taikomos sankcijos, numatytos LFF Drausmės Kodekse. ŽINIASKLAIDA ir RINKODARA 186. Namuose rungtyniaujantis A lygos Klubas ne vėliau kaip 20 minučių po rungtynių pabaigos organizuoja spaudos konferenciją. Abiems varžybose dalyvavusioms Komandoms spaudos konferencijoje privalo atstovauti Komandos vyr. treneris arba tose varžybose jį pavaduojantis asmuo. 187. Visų LFF organizuojamų varžybų bet kokios intelektinės nuosavybės teisės priklauso LFF. LFF gali šias teises perleisti tretiesiems asmenims. 188. Klubas, norintis transliuoti savo namų rungtynes prieš sezoną pateikia LFF paraišką rungtynių transliacijai, nurodydamas televizijos kanalą, per kurį ketina transliuoti savo klubo namų rungtynes. 189. LFF turi teisę suteikti klubui neišskirtinę namų rungtynių televizijos transliacijos licenciją Lietuvos Respublikos teritorijai. 190. LFF turi teisę sudaryti sutartis dėl LFF organizuojamų rungtynių transliacijų bet kuriuo televizijos kanalu, internetu ar kitomis telekomunikacijų priemonėmis. 191. Klubas, kuriam suteikta neišskirtinė licencija transliuoti savo namų rungtynes Lietuvos Respublikos teritorijoje, privalo neatlygintinai pateikti LFF arba LFF nurodytam trečiajam asmeniui tiesioginį rungtynių televizijos signalą (jei toks yra), ir, iš karto po rungtynių, vaizdo įrašą BETA SP ar DVCam formatu. 192. Visose A lygos čempionato, I lygos pirmenybių ir LFF Taurės bei LFF Supertaurės rungtynėse, LFF turi teisę savo nuožiūra naudoti ne mažiau kaip 10 (dešimt ) aplink aikštės perimetrą esančių reklaminių stendų. 4 (keturi) iš šių stendų privalo būti už šoninės aikštės linijos prieš TV filmavimo kameras, o 6 (šeši) stendai už galinės vartų linijos. 193. Siekiant pateikti objektyvią informaciją žiniasklaidai, LFF A lygos bei LFF I lygos Klubai nedelsiant informuoja apie pasirašytas sutartis su naujais žaidėjais siųsdami informacinius pranešimus faksu 8-52784766 arba el.paštu media@lff.lt nurodydami žaidėjo vardą, pavardę, amžių bei poziciją. Už informacijos tikslumą bei pateikimą atsako Klubo atstovas spaudai. 194. Klubo atstovas spaudai teikia informaciją apie rungtynėse dalyvaujančių Komandų sudėtis bei rungtynių eigą LFF nurodytomis priemonėmis. LFF A lygos bei LFF I lygos Klubai LFF prašymu suteikia LFF visą reikalingą pagalbą įgyvendinant pasirašytas sutartis dėl LFF A lygos ir I lygos arba kompensuoja LFF patirtus kaštus ir nuostolius, jei Klubas nesuteikia LFF prašomos pagalbos.


21 NENUMATYTI ATVEJAI 195. Visus nuostatuose nenumatytus atvejus, sprendžia LFF Vykdomasis komitetas, kurio sprendimai yra galutiniai. Patvirtinta LFF Vykdomojo Komiteto 2012 m. vasario mėn. 02 d. LFF Vykdomojo komiteto vardu: Liutauras Varanavičius LFF Prezidentas

Julius Kvedaras LFF Generalinis direktorius

/2012_m__lff_varzybu_nuostatai  
/2012_m__lff_varzybu_nuostatai  

http://www.lff.lt/article/19047/2012_m__lff_varzybu_nuostatai.pdf?d=1

Advertisement