Page 1


„Lietuvos energijos“ grupės 2013 metiniai veiklos rezultatai

2014 m. vasario 28 d., Vilnius


3


4


„Lietuvos energijos“ grupės 2013 metų pajamos sudarė 2 907,2 mln. litų +3,9 proc. ir +108,1 mln. litų pokytis lyginant su 2012 metų rezultatais

Persiuntimo pajamos

Balansavimo, reguliavimo ir galios rezervavimo pajamos Kitos pajamos

27%

2013 12 mėn. 2 907 mln. Lt

Naujų vartotojų prijungimo pajamos 51%

Šilumos energijos pajamos

9% 1% 2% 5%

5

VIAP LEG rėmimo pajamos 5%

Pagamintos elektros pardavimo, elektros prekybos ir tiekimo pajamos


Pajamų augimą lėmė trys pagrindinės priežastys • Paskirstytos elektros energijos kiekio augimas • VIAP dedamosios persiuntimo paslaugos ir elektros perdavimo vidutinės kainos padidėjimas tarife • Didesnis pajamų srautas iš balansavimo, reguliavimo ir galios rezervavimo paslaugų teikimo

6


Grupės veiklos ir elektros bei kuro pirkimų sąnaudos sumažėjo 1,7 proc. • Didžiausią teigiamą poveikį bendroms sąnaudoms darė 3,4% sumažėjusios elektros, kuro, ir susijusių paslaugų pirkimų sąnaudos • Taip pat sąnaudų mažėjimą lėmė reguliuojamų veiklų efektyvumo didėjimas ir naujos Visagino atominės elektrinės projekto sąnaudų sumažėjimas

7


Grupės grynojo pelno augimas iš esmės atspindėjo EBITDA didėjimo dinamiką • Lyginamojo periodo EBITDA marža pasiekė 23,3 proc. (praėjusio periodo 18,8 proc.) • Daugiausiai įtakos grupės EBITDA augimui turėjo išaugusios grynosios skirstymo pajamos, aukštesnis elektros prekybos ir tiekimo veiklos bei balansavimo, reguliavimo ir galios rezervavimo veiklų bendrasis pelnas bei didesnės pajamos iš nepagrindinių veiklų

8


2013 metais Grupės investicijos sudarė 342,4 mln. Lt -35,7 proc. ir -190,1 mln. litų pokytis lyginant su 2012 metų rezultatu

4%

Skirstomojo tinklo plėtra ITT (IT, telekomunikacijų ir valdymo sistemos) Šilumos gamybos pajėgumai

33%

2013 m. 12 mėn. 342,4 mln. Lt

5% 7% 0,01%

9

51%

Kitos investicijos Skirstomojo tinklo palaikymas Elektros generacijos pajėgumai


2013 metais mažiau investuota į naujus elektros energijos gamybos pajėgumus • Mažesnes investicijų apimtis lėmė 2012 metais užbaigtos Lietuvos elektrinės naujojo kombinuoto ciklo bloko statybos • 2013 metais LESTO prijungė 20 649 naujų vartotojų objektus – 26,7 proc. daugiau nei per atitinkamą 2012 m. laikotarpį

10


Grupės finansinės skolos grynąja verte sumažėjo perpus • Per 2013 metus Grupės paskolų lygis svariai nepakito • Reikšmingai padidėjęs pinigų ir trumpalaikių investicijų turtas reikšmingai sumažino finansines grupės skolas grynąja verte

11


Dabartinis finansinių skolų lygis išlieka žemas • Esama Grupės kapitalo struktūra atspindi aukštą grupės finansinį pajėgumą bei geras galimybes pritraukti daugiau kapitalo vykdomiems plėtros projektams

12

Grupės veiklos rezultatai (prezentacija)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you