Page 1

METINĖ ATASKAITA 2014


„Lietuvos energija“, UAB KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS BEI KONSOLIDUOTOS IR ĮMONĖS FINANSINĖS ATASKAITOS

už 2014 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus, parengtos pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, pateikiamos kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada

METINĖ ATASKAITA 2014

2


Turinys Bendrovės ir Grupės konsoliduotas metinis pranešimas Valdybos pirmininko pranešimas

7

Apie Grupę ir Bendrovę

9

Reikšmingiausi įvykiai

11

Grupės veiklos 2014 metais rezultatų analizė

18

Grupės įmonių veiklos rezultatai

32

Rinkos apžvalga

75

Bendrovės ir grupės veiklos apžvalga

81

Informacija apie Grupės įmonių vertybinius popierius

95

Korporatyvinis valdymas

98

Socialinė atsakomybė

112

Pagrindinė informacija apie Bendrovę ir Grupę

119

Nepriklausomo auditoriaus išvada Nepriklausomo auditoriaus išvada

130

Konsoliduotos ir įmonės finansinės ataskaitos Finansinės būklės ataskaita

133

Bendrųjų pajamų ataskaita

135

Pinigų srautų ataskaita

136

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

137

Aiškinamasis raštas

139

METINĖ ATASKAITA 2014 Turinys

3


„Lietuvos energijos“ grupės esminiai rodikliai 2011 m. Pajamos

2012 m.

2013 m.

2014 m.

Pokytis 2014 m./2013 m. +/-

%

mln. Lt

2.705

2.799

2.908

3.359

451

Elektros, dujų, kuro, ir susijusių paslaugų pirkimų sąnaudos

mln. Lt

-1.739

-1.840

-1.785

-2.114

-330

18,5

Veiklos sąnaudos1

mln. Lt

-469

-438

-447

-495

-48

10,7

EBITDA2

mln. Lt

498

521

681

749

68

10,0

%

18,4

18,6

23,4

22,3

Grynasis pelnas

mln. Lt

-109

-784

141

-967

-1107

Normalizuotas grynasis pelnas7

mln. Lt

-90

-69

141

202

61

43,3

EBITDA marža3

15,5

2011-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2014-12-31 Visas turtas

mln. Lt

11.156

9.808

9.609

8.180

-1.429

-14,9

Nuosavas kapitalas

mln. Lt

7.254

6.140

6.152

4.519

-1.633

-26,5

mln. Lt

1.088

1.256

1.180

1.352

172

14,6

165

37,4

Finansinės skolos Finansinės skolos grynąja verte

mln. Lt

573

832

442

607

Nuosavybės pelningumas (ROE)5

%

-1,5

-12,8

2,3

-21,4

Nuosavybės pelningumas (ROE), normalizuotas7

%

-1,2

-1,1

2,3

4,5

Nuosavo kapitalo lygis6

%

65,0

62,6

64,0

55,2

kartais

1,15

1,6

0,65

0,81

%

7,9

13,6

7,2

13,4

4

Finansinės skolos grynąja verte / EBITDA 12 mėnesių Finansinės skolos grynąja verte / Nuosavybės santykis

1 Veiklos sąnaudos (OPEX) = veiklos sąnaudos, išskyrus elektros energijos ir susijusių paslaugų pirkimų sąnaudas, nusidėvėjimo ir amortizacijos bei vertės sumažėjimo ir ilgalaikio materialaus turto nurašymų sąnaudas; 2 EBITDA (pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją) = pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą + palūkanų sąnaudos - palūkanų pajamos gauti dividendai + nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos + vertės sumažėjimo sąnaudos + ilgalaikio materialaus turto nurašymai; 3

EBITDA marža = EBITDA / Pajamos;

Finansinės skolos grynąja verte = finansinės skolos - pinigai ir pinigų ekvivalentai - trumpalaikės investicijos ir terminuoti indėliai – ilgalaikio kito finansinio turto dalis, kurią sudaro investicijos į skolos vertybinius popierius; 4

5

Nuosavybės pelningumas (ROE) = grynasis pelnas (nuostolis), perskaičiuota metinė išraiška ⁄ nuosavas kapitalas laikotarpio pabaigoje;

6

Nuosavybės kapitalo lygis = nuosavas kapitalas laikotarpio pabaigoje / visas turtas laikotarpio pabaigoje;

Grynasis normalizuotas pelnas apskaičiuotas eliminavus LESTO turto pervertinimo įtaką bei įvertinus numatomos UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ dujų kainos nuolaidos vartotojams 2015-2016 m. neigiamos įtakos finansiniams rezultatams poveikį (plačiau skyriuje „EBITDA ir grynasis pelnas“), 2011-2012 m. normalizuotas grynasis pelnas grynasis pelnas iš Grupės tęsiamos veiklos. 7

METINĖ ATASKAITA 2014 „Lietuvos energijos“ grupės esminiai rodikliai

4


Pajamos, mln. litų

Turtas, mln. litų ir nuosavo kapitalo lygis, %

4000

3359

3500 3000

2705

11.156

100 %

9.808

10000

2908

2799

12000

9.609 80,0 %

8.180

8000

2500

65,0 %

6000

2000 1500

60,0 %

62,6 %

64 %

55,2 % 40,0 %

4000

1000

0

2011

2012

2013

2014

0

Pajamos

200

141 141 -90

-69

2013

2011

2012

-109

2013

2014

Nuosavo kapitalo lygis, %

700

500

0,0 %

2014

749 681

600

30,0 % 25,0 %

521

498

22,3 %

23,4 % 18,6 %

400 -400

18,4 %

20,0 % 15,0 %

300

-600 -800

2012

EBITDA, mln. litų ir EBITDA marža, % 202

-200

2011

Turtas

Grynasis pelnas, mln. litų

0

20,0 %

2000

500

10,0 %

200

-1000

-967

Grynasis pelnas

5,0 %

100

-784

Normalizuotas grynasis pelnas*

0

2011

EBITDA

2012

2013

0,0 %

2014

EBITDA marža, proc.

*Grynasis normalizuotas pelnas apskaičiuotas eliminavus LESTO turto pervertinimo įtaką bei įvertinus numatomos UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ dujų kainos nuolaidos vartotojams 2015-2016 m. neigiamos įtakos finansiniams rezultatams poveikį (plačiau skyriuje „EBITDA ir grynasis pelnas“), 2011-2012 m. normalizuotas grynasis pelnas grynasis pelnas iš Grupės tęsiamos veiklos.

METINĖ ATASKAITA 2014 „Lietuvos energijos“ grupės esminiai rodikliai

5


„Lietuvos energijos“ grupės esminiai rodikliai 2011 m. Pajamos

mln. EUR

783

2012 m. 811

2013 m.

2014 m.

842

973

Pokytis 2014 m./2013 m. +/-

% 131

15,5

Elektros, dujų, kuro, ir susijusių paslaugų pirkimų sąnaudos mln. EUR

-504

-533

-517

-612

-96

18,5

Veiklos sąnaudos1

mln. EUR

-136

-127

-130

-143

-14

10,7

EBITDA2

mln. EUR

144

151

197

217

20

10,0

%

18,4

18,6

23,4

22,3

EBITDA marža3 Grynasis pelnas

mln. EUR

-32

-227

41

-280

-321

Normalizuotas grynasis pelnas7

mln. EUR

-26

-20

41

58

18

43,3

2011-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2014-12-31 Visas turtas

mln. EUR

3.231

2.841

2.783

2.369

-414

-14,9

Nuosavas kapitalas

mln. EUR

2.101

1.778

1.782

1.309

473

-26,3

mln. EUR

315

364

342

392

50

14,6

48

37,4

Finansinės skolos Finansinės skolos grynąja verte

mln. EUR

166

241

128

176

Nuosavybės pelningumas (ROE)5

%

-1,5

-12,8

2,3

-21,4

Nuosavybės pelningumas (ROE), normalizuotas7

%

-1,2

-1,1

2,3

4,5

Nuosavo kapitalo lygis6

%

65,0

62,6

64

55,2

kartais

1,15

1,6

0,65

0,81

%

7,9

13,6

7,2

13,4

4

Finansinės skolos grynąja verte / EBITDA 12 mėnesių Finansinės skolos grynąja verte / Nuosavybės santykis

1 Veiklos sąnaudos (OPEX) = veiklos sąnaudos, išskyrus elektros energijos ir susijusių paslaugų pirkimų sąnaudas, nusidėvėjimo ir amortizacijos bei vertės sumažėjimo ir ilgalaikio materialaus turto nurašymų sąnaudas; 2 EBITDA (pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją) = pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą + palūkanų sąnaudos - palūkanų pajamos gauti dividendai + nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos + vertės sumažėjimo sąnaudos + ilgalaikio materialaus turto nurašymai; 3

EBITDA marža = EBITDA / Pajamos;

Finansinės skolos grynąja verte = finansinės skolos - pinigai ir pinigų ekvivalentai - trumpalaikės investicijos ir terminuoti indėliai – ilgalaikio kito finansinio turto dalis, kurią sudaro investicijos į skolos vertybinius popierius; 4

5

Nuosavybės pelningumas (ROE) = grynasis pelnas (nuostolis), perskaičiuota metinė išraiška ⁄ nuosavas kapitalas laikotarpio pabaigoje;

6

Nuosavybės kapitalo lygis = nuosavas kapitalas laikotarpio pabaigoje / visas turtas laikotarpio pabaigoje;

Grynasis normalizuotas pelnas apskaičiuotas eliminavus LESTO turto pervertinimo įtaką bei įvertinus numatomos UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ dujų kainos nuolaidos vartotojams 2015-2016 m. neigiamos įtakos finansiniams rezultatams poveikį (plačiau skyriuje „EBITDA ir grynasis pelnas“), 2011-2012 m. normalizuotas grynasis pelnas grynasis pelnas iš Grupės tęsiamos veiklos. 7

METINĖ ATASKAITA 2014 „Lietuvos energijos“ grupės esminiai rodikliai

6


1

Valdybos pirmininko pranešimas

7


Valdybos pirmininko pranešimas Mieli klientai, partneriai, darbuotojai, akcininkai, Džiaugiuosi, kad „Lietuvos energijos“ grupės veikla 2014 metais buvo sėkminga ir davė naudos visiems Lietuvos gyventojams, verslui ir valstybei. Mažindami paslaugų ir energijos kainas vartotojams pasiekėme geriausius grupės veiklos rezultatus per paskutiniuosius 5 metus. Tai parodo, kad mes sėkmingai įgyvendiname užsibrėžtą strategiją didinti įmonių grupės vertę ne vartotojų sąskaita, o vykdydami plėtrą, didindami efektyvumą ir gerindami paslaugų kokybę. Optimizuodami veiklą sugebėjome sumažinti skirstymo tarifus, sutaupyti VIAP biudžeto lėšų. Mūsų sėkmingos veiklos rezultatais pasidalinome su akcininkais išmokėdami dividendus. Pernai investavome į gamtinių dujų sektorių – įsigijome „Lietuvos dujas“, atskyrėme skirstymo ir tiekimo veiklas. Išsiderėjome gamtinių dujų kainos nuolaidą, kurią skaidriai paskirstėme vartotojams. Pradėjome SGD importą į Lietuvą – pirmą kartą šalies istorijoje į sistemą buvo patiektos dujos iš alternatyvaus šaltinio. Žengėme pirmus žingsnius ir šilumos ūkyje. Vyriausybės pavedimu pradėjome kogeneracinių jėgainių projektus Vilniuje ir Kaune, kurie padės sumažinti šilumos kainas Vilniaus ir Kauno gyventojams, išspręs atliekų tvarkymo problemas ir leis padidinti vietinę elektros gamybą. 2015-ieji bus ne mažiau intensyvūs nei 2014-ieji. Svarbiausias užsibrėžtas šių metų darbas – grupės veiklų išgryninimas. Geri grupės veiklos rezultatai, pernai vykę struktūriniai pokyčiai ir besikeičianti rinkos situacija, sudarė sąlygas ieškoti sinergijos galimybių grupės įmonėse. Tam šiemet pradėta vertės grandinės išgryninimo programa, kurios rėmuose numatoma apjungti dujų ir elektros energijos skirstymo bendroves LESTO ir„Lietuvos dujos“, sujungti gamtinių

METINĖ ATASKAITA 2014 Valdybos pirmininko pranešimas

dujų tiekimo įmones, optimizuoti grupės struktūrą ir įgyvendinti daug kitų efektyvumą ir vertę didinančių priemonių. Klientai jau dabar junta naudą – su elektra ir dujomis susijusius klausimus jau dabar gali išspręsti vienoje vietoje. Siekiame, kad visas paslaugas klientai gautų vieno langelio principu: vienoje aptarnavimo vietoje, bendrame kontaktų centre, bendrai jungtųsi prie grupės įmonių savitarnos, gautų vieną bendrą sąskaitą. Stengsimės, kad vartotojams prisijungimas prie elektros ir dujų tinklų taptų greitesnis ir paprastesnis. Tai uždavinys artimiausiems metams. Mūsų indėlis į valstybės gerovę didėja proporcingai su augančia grupės verte. „Lietuvos energija“ per 2014 m. valstybės biudžetą ir socialinio draudimo fondą papildė daugiau kaip 200 mln. eurų, iš jų 25 mln. EUR sudarė išmokėti tarpiniai dividendai. Pernai optimizavę remtinos energijos gamybą ir pirkimą, sutaupėme apie 32 mln. eurų VIAP biudžeto lėšų. Kaina vartotojams dėl to sumažėjo 6,3 procento. Aktyvūs veiksmai gamtinių dujų sektoriuje leido trečdaliu sumažinti dujų kainą gyventojams. Tikimės, kad 2015 m. bus išspręsti iškilę energetikos įmonių reguliavimo klausimai. Iki šiol šioje srityje trūko nuoseklumo ir stabilumo, kuris leistų racionaliai vertinti ir planuoti investicijas į efektyvumą, konkurencingumo didinimą bei padėtų stabilizuoti kainas vartotojams ilgalaikėje perspektyvoje. Šiuo metu mūsų grupė vienija 5600 kvalifikuotų specialistų, kuriuos sieja bendros vertybės – bendradarbiavimas, atsakomybė ir geriausių rezultatų siekimas. Tai didelė jėga, kuri leidžia mums jaustis užtikrintai pasitinkant naujus iššūkius. Tikiu, kad kartu mes galime juos įveikti ir toliau kurti vertę grupei, valstybei ir kiekvienam jos piliečiui. Dr. Dalius Misiūnas Valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius „Lietuvos energija“, UAB

8


2

Apie Grupę ir Bendrovę

METINĖ ATASKAITA 2014

9


Apie Grupę ir Bendrovę „Lietuvos energijos“ grupė – tai valstybės valdoma, viena didžiausių energetikos įmonių grupių Baltijos šalyse. Pagrindinė Grupės veikla apima elektros ir šilumos energijos gamybą, tiekimą, elektros energijos prekybą ir skirstymą, prekybą gamtinėmis dujomis, jų skirstymą, tiekimą taip pat elektros energetikos ūkio aptarnavimą ir plėtrą. „Lietuvos energijos“ grupės akcininko teises ir pareigas įgyvendina LR finansų ministerija. Daugiau kaip 5,600 darbuotojų turinti „Lietuvos energijos“ grupė valdo ir eksploatuoja svarbiausius Lietuvos elektros energijos gamybos pajėgumus, užtikrinančius energijos tiekimo saugumą, visą šalies teritoriją apimantį elektros skirstomąjį tinklą bei aptarnauja daugiau kaip 1,6 mln. klientų visoje Lietuvoje. Taip pat teikia elektros tiekimo paslaugas klientams užsienyje, taip pat eksploatuoja 8,4 tūkst. km skirstomųjų dujotiekių, dujas tiekia daugiau kaip 556 tūkst. klientų, įgyvendina strateginę reikšmę turinčius plėtros projektus, siekia Nacionalinės energetikos strategijos tikslų. Per 2014 m. 12 mėnesių mėnesius buvo pagaminta 1,84 TWh ir klientams persiųsta 8,4 TWh elektros energijos, o skirstomaisiais dujotiekiais transportuota 747,8 mln. m3 gamtinių dujų.

METINĖ ATASKAITA 2014 Apie Grupę ir Bendrovę

2014 m. dvylikos mėnesių konsoliduotos Grupės pajamos sudarė 972,7 mln. EUR (3 358,5 mln. litų), Grupės EBITDA siekė 216,9 mln. EUR (748,8 mln. litų). Grynasis dvylikos mėnesių normalizuotas pelnas, apskaičiuotas eliminavus LESTO turto pervertinimo įtaką bei įvertinus dujų kainos nuolaidos vartotojams 2015-2016 m. neigiamos įtakos finansiniams rezultatams poveikį , sudarė 58,5 mln. EUR (201,9 mln. litų). Patronuojanti Grupės įmonė – „Lietuvos energija“, UAB (toliau – „Lietuvos energija“ arba Bendrovė) yra atsakinga už skaidrų visos Grupės veiklos valdymą ir koordinavimą, efektyvumo didinimą, siekiant teikti konkurencingas paslaugas klientams ir socialiai atsakingą ilgalaikės vertės akcininkams didinimą. Bendrovė analizuoja Grupės veiklą, reprezentuoja Grupę, įgyvendina akcininko teises ir pareigas, nustato veiklos gaires bei taisykles ir koordinuoja veiklą gamybos, komercijos, finansų, teisės, strategijos ir plėtros, žmogiškųjų išteklių, rizikos valdymo, audito, technologijų, komunikacijos ir kitose srityse.

10


3

Reikšmingiausi įvykiai

METINĖ ATASKAITA 2014

11


2014 m. pagrindiniai įvykiai

Sausis

Gegužė

Patvirtinta Grupės veiklos strategija 2014–2020 metams, ja remiantis visos grupės įmonių vertę iki 2020-ųjų siekiama padidinti 2 kartus.

„Lietuvos energija“ pasirašė sutartis su Vokietijos įmone „E.ON Ruhrgas International“, pagal kurias perėmė 38,9 proc. AB „Lietuvos dujos“ ir 11,76 proc. AB LESTO akcijų.

Vasaris

Oficialiai atidarytas pirmasis Lietuvoje „Uptime Institute“ sertifikuotas „Tier III“ patikimumo lygio duomenų centras „Data Inn“.

LITGAS patvirtinta paskirtuoju tiekėju, nepertraukiamai tieksiančiu minimaliai SGD terminalo veiklai būtiną gamtinių dujų kiekį – 540 mln. kub. metrų per metus. „Lietuvos energijai“ perduota 17,7 proc. valstybei priklausančių „Lietuvos dujų“ akcijų, taip padidintas bendrovės įstatinis kapitalas 112,7 mln. Lt.

Kovas LESTO pripažinta atsakingiausia 2013 metų įmone. Baigti Kruonio pramoninio parko suplanuotos infrastruktūros statybos darbai.

Balandis

Vyriausybė Vilniaus ir Kauno miestų šilumos ūkio modernizavimo projektus pripažino valstybei svarbiais ekonominiais projektais. Juos įgyvendinti pavesta „Lietuvos energijai“.

Birželis Baigta valdymo pertvarka, per kurią pertvarkytas ir sustiprintas korporatyvinis visos grupės valdymas. „Lietuvos energija“ oficialiojo siūlymo metu įsigijo 40,03 proc. AB „Lietuvos dujos“ akcijų ir po įsigijimo valdė 96,63 proc. „Lietuvos dujų“ akcijų. Priimtas sprendimas LITGAS įstatinį kapitalą didinti 42 mln. litų, iki 45 mln. litų.

Gautas leidimas garo katilinės įrengimui Elektrėnuose.

METINĖ ATASKAITA 2014 Reikšmingiausi įvykiai

12


Liepa

Spalis

UAB Technologijų ir inovacijų centras įstatinis kapitalas padidintas nuo 10 tūkst. iki 20 mln. litų.

„Lietuvos energija“ pradėjo partnerių, suinteresuotų kartu plėtoti naujų kogeneracinių elektrinių projektus Vilniuje ir Kaune, atranką.

Grupės įmonės pasirašė UAB Verslo aptarnavimo centro steigimo sutartį. „Lietuvos dujos“ akcininkai priėmė sprendimą išmokėti 53,3 mln. Lt tarpinių dividendų.

Rugpjūtis Paskelbta apie AB „Lietuvos dujos“ valdymo pertvarkymą pagal korporatyvinio valdymo gaires, taikomas visoje valstybės valdomoje energetikos įmonių grupėje. Atidarytas bendras dujų ir elektros vartotojų klientų aptarnavimo centras Vilniuje.

„Lietuvos energijos gamyba“ priėmė sprendimą nutraukti valdomos Lietuvos elektrinės 1 ir 2 blokų eksploatavimą.

Lapkritis Gamtinių dujų tiekimo paslauga perduota naujai įmonei „Lietuvos dujų tiekimas“, ji nuo lapkričio 1 d. užtikrina gamtinių dujų tiekimą buitiniams vartotojams, verslo ir kitiems klientams. Baigtas įgyvendinti Europos Sąjungos III paketo reikalavimas atskirti gamtinių dujų tiekimo ir prekybos bei skirstymo veiklas.

Gruodis

„Lietuvos energijos gamyba“ tapo NASDAQ OMX Commodities biržos nare.

Patvirtintos 2015 m. elektros kainos gyventojams nuo 2015 m. mažėjo vidutiniškai 6,3 proc.

LITGAS pasirašė suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) tiekimo sutartį su geriausias sąlygas pasiūliusia Norvegijos kompanija „Statoil“.

Grupės įmonės sėkmingai pasiruošė euro įvedimui Lietuvoje.

Rugsėjis LESTO ir „Lietuvos energijos gamybos“ akcininkų susirinkimuose priimti sprendimai išmokėti atitinkamai 66,4 mln. Lt ir 69,9 mln. Lt tarpinių dividendų.

METINĖ ATASKAITA 2014 Reikšmingiausi įvykiai

„Arctic Aurora“ į Klaipėdą buvo atplukdė pirmąjį komercinis SGD krovinį. Suderinta gamtinių dujų nuolaidos panaudojimo tvarka.

13


Grupės struktūra Ataskaitos parengimo dieną „Lietuvos energijos“ grupę sudarė 20 bendrovių: patronuojanti Bendrovė ir 19 tiesiogiai bei netiesiogiai valdomų įmonių. Pagrindinė Grupės veikla – elektros ir šilumos gamyba, elektros prekyba, skirstymas ir tiekimas, prekyba gamtinėmis dujomis, jų skirstymas. Šias pagrindines veiklas aptarnaujančiųjų Grupės įmonių veikla apima informacinių technologijų ir telekomunikacijų (ITT), nekilnojamojo turto, transporto, energetikos įrenginių remonto, statybos, darbuotojų kvalifikacijos kėlimo, viešųjų pirkimų, apskaitos bei darbo santykių administravimo ir

METINĖ ATASKAITA 2014 Apie Grupę ir Bendrovę

kitas paslaugas. Detalus Grupės įmonių sąrašas pateikiamas šio dokumento 120 psl. Optimizuodama valstybės valdomos energetikos įmonių grupės struktūrą, 2015 m. kovo 31 d. „Lietuvos energija“ perėmė 100 proc. „Elektros tinklo paslaugų“ akcijų iš LESTO, taip pat 100 proc. „Energijos tiekimo“ akcijų ir 100 proc. „Kauno energetikos remonto“ akcijų iš „Lietuvos energijos gamybos“. Grupės struktūra, aktuali nuo 2015 m. balandžio 1 d.

14


Bendrovės organizacinė struktūra

METINĖ ATASKAITA 2014 Apie Grupę ir Bendrovę

15


Grupės strategija Pagrindinis „Lietuvos energijos“ grupės tikslas – iki 2020 metų

Grupės vertę padidinti du kartus ir tapti vertingiausia energetikos įmone Baltijos šalyse. Ši vertė suprantama, kaip tvarus balansas tarp trijų elementų: turto grąžos, konkurencingumo didinimo ir atsakomybės darbuotojų, visuomenės bei aplinkos atžvilgiu.

Grupės turto grąža auginama vykdant plėtrą – diversifikuojant veiklą, plėtojant naujus ekonomiškai pagrįstus projektus ir veiklas, įsigyjant įmones, taip pat kasdien veikiant efektyviai bei siekiant akcininko iškeltų tikslų. Prie ūkio konkurencingumo didinimo Grupė prisideda užtikrindama stabilų elektros energijos ir gamtinių dujų tiekimą, siūlydama naujus produktus, skatindama racionalų elektros energijos ir gamtinių dujų vartojimą. Grupė prisiima atsakomybę prieš visuomenę ir darbuotojus, proaktyviai įgyvendina aplinkosaugos reikalavimus, užtikrina kompetencijų tęstinumą ir augimą.

MISIJA –

tvarus vertės didinimas energetikoje, skatinant šalies ūkio ir visuomenės vystymąsi.

METINĖ ATASKAITA 2014 Apie Grupę ir Bendrovę

VIZIJA –

tapti vertingiausia energetikos įmone Baltijos šalyse.

VERTYBĖS –

atsakomybė, bendradarbiavimas, rezultatas.

16


Pagrindinės Grupės strateginės kryptys: Kokybiškų paslaugų teikimo klientams užtikrinimas. Rūpina-

masi geresniu klientų aptarnavimu, elektroninių (taupančių klientų laiką) ir naujų poreikius atitinkančių paslaugų kūrimu, klientų pasirinkimo galimybių plėtimu; taip pat užtikrinamas energijos gamybos, skirstymo ir tiekimo, taip pat gamtinių dujų skirstymo ir tiekimo patikimumas.

Veiklos diversifikavimas apima investicinių projektų įgyven-

dinimą elektros energijos, šilumos ir gamtinių dujų sektoriuje. Projektai didina Grupės ir viso šalies ūkio konkurencingumą bei šalies energetinę nepriklausomybę, taip pat gamybos ir prekybos portfelio optimizavimą, naujų veiklų vystymą, plečiant „Lietuvos energijos“ grupės vertės grandinę. Šių tikslų siekiama panaudojant turimus išteklius ir infrastruktūrą, investuojant į naujos infrastruktūros kūrimą ir efektyvų valdymą, vykdant įsigijimus.

METINĖ ATASKAITA 2014 Apie Grupę ir Bendrovę

Veiklos efektyvumo didinimas. Efektyvumo siekiama pagrindi-

nėse Grupės veiklose, taip pat vykdant aptarnaujančias funkcijas, valdant turtą ar kitus išteklius visose Grupės įmonėse. Siekiant didesnio efektyvumo integruojama Grupės įmonių valdymo ir kontrolės sistema, nustatyti bendri veiklos valdymo, atsakomybių pasidalijimo, koordinavimo ir kontrolės principai. Taip pat tęsiamos efektyvumą didinančios priemonės, apimančios visas Grupės įmones arba vienodas ar labai panašias kiekvienoje įmonėje veiklas. Skatinama ir siekiama aktyvaus dalinimosi gerąja praktika tarp įmonių.

Naujos organizacinės kultūros formavimas. Siekiama sukurti modernią, efektyvią ir dinamišką organizaciją, kurioje veikla grindžiama bendromis vertybėmis, reikiamos kompetencijos ir pagrindinių darbuotojų pamaina formuojama nuosekliai bei kryptingai, o vidinė aplinka didina darbuotojų įsitraukimą.

17


4

Grupės veiklos 2014 metais rezultatų analizė

METINĖ ATASKAITA 2014

18


Esminiai veiklos rodikliai Lietuvos energija, UAB grupės esminiai veiklos rodikliai Elektros energija Pagaminta elektros energijos Paskirstyta elektros energijos vartotojams vidutinės ir žemos įtampos tinklais Visuomeninis ir garantinis tiekimas Elektros pardavimai laisvoje rinkoje Elektros energijos tiekimo kokybės rodikliai SAIDI, min. (su „force majeure“) SAIFI, vnt. (su „force majeure“) Technologinės sąnaudos skirstomajame tinkle Dujos Paskirstytas dujų kiekis Parduotas dujų kiekis Dujų tiekimo kokybės rodikliai SAIDI, min. (su „force majeure“) SAIFI, vnt. (su „force majeure“)

Per 2014 m. 12 mėnesių Grupės paskirstytos elektros energijos kiekis vartotojams vidutinės ir žemos įtampos tinklais padidėjo ir sudarė 8,40 TWh (+2,3 proc., +0,19 TWh, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2013 m.). Paskirstytos elektros energijos kiekio augimui didžiausią įtaką turėjo 2014 m. II pusmetis, per kurį paskirstytos elektros energijos kiekis didėjo 4,2 proc., palyginus su tuo pačiu laikotarpiu 2013 m. „Lietuvos energijos“ grupės visuomeninis ir garantinis elektros energijos tiekimas per 2014 m. 12 mėnesių buvo 3,23 TWh (+5,5 proc., +0,17 TWh). Šios veiklos apimčių augimą lėmė kelių nepriklausomų elektros energijos tiekėjų neplanuotas veiklos nutraukimas 2013 metų pabaigoje. Grupės elektros energijos pardavimai laisvoje rinkoje per ataskaitinį laikotarpį siekė 1,26 TWh (+8,4 proc., + 0,1 TWh). Per 2014 m. 12 mėnesių „Lietuvos energijos“ grupė pagamino 1,835 TWh elektros energijos (-6,4 proc. arba -0,125 TWh mažiau,

METINĖ ATASKAITA 2014 Grupės veiklos 2014 metais rezultatų analizė

2014 m.

2013 m.

Pokytis +/-

%

TWh TWh TWh TWh

1,84 8,40 3,23 1,26

1,96 8,21 3,06 1,16

-0,13 0,19 0,17 0,10

-6,4 2,3 5,5 8,4

min. vnt. %

144 1,29 7,28

154 1,43 7,48

-10,0 -0,1

-6,5 -10,2 -2,7

mlrd. m3 mlrd. m3

0,748 0,799

0,856 1,035

-0,109 -0,236

-12,7 -22,8

min. vnt.

1,67 0,006

0,12 0,002

lyginant su 2013 m. rezultatu). Lyginant su ankstesniu ataskaitiniu laikotarpiu, 2014 metais, dėl palyginti sauso pavasario, vasaros ir sausos rudens pradžios, -22 proc. sumažėjo elektros energijos gamyba Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinėje (nuo 0,41 TWh 2013 m., iki 0,31 TWh 2014 m.). Kruonio HAE gamybos apimtys 2014 m., palyginti su 2013 m., didėjo – per 2014 m. pagaminta ir parduoda +0,66 TWh elektros energijos arba net +39 proc. daugiau nei 2013 m. (0,47 TWh). Elektrėnų komplekse pagamintos elektros energijos kiekis mažėjo: 2014 m. buvo pagaminta 0,86 TWh elektros energijos, t. y. -0,22 TWh, arba -20 proc. mažiau negu 2013 m. (1,08 TWh). Elektrėnų komplekse elektros energija 2014 m. pagal teisės aktų nustatyta tvarka suderintą grafiką buvo gaminama nuo 2014 m. balandžio iki rugpjūčio mėnesio. Elektrėnų komplekso blokai yra naudojami elektros energijos gamybai siekiant užtikrinti patikimą elektros sistemos veikimą, kai dėl kitų elektros generacijos šaltinių remonto, apriboto pralaidumo šalyje ima trūkti elektros energijos ir pakyla jos kaina biržoje.

19


Tokiu būdu organizuojant elektros energijos gamybą Elektrėnų komplekse yra užtikrinamas efektyvus VIAP lėšų naudojimas. 2014 m. gerėjo Grupės elektros energijos tiekimo kokybiniai rodikliai. Technologinės sąnaudos skirstomajame tinkle sumažėjo nuo 7,48 proc. 2013 m., iki 7,28 proc. 2014 m. Vidutinė neplanuotų elektros energijos persiuntimo nutraukimų trukmė, įskaitant stichinių reiškinių („force majeure“) priežastis (SAIDI rodiklis), per 2014 m. vienam vartotojui siekė 144 minutes, o vidutinis neplanuotų ilgų nutraukimų skaičius vienam vartotojui (SAIFI) sudarė 1,29 karto. Elektros energijos tiekimo kokybės rodiklis SAIDI 2013 m. sudarė 154 min., o SAIFI rodiklis – 1,43 karto. Apie 78 proc. Lietuvos skirstomųjų tinklų sudaro oro linijos, todėl elektros energijos tiekimo patikimumas išlieka labai priklausomas nuo vyraujančių oro sąlygų. Nevertinant stichinių reiškinių („force majeure“) poveikio, elektros energijos persiuntimo nutraukimų trukmės SAIDI rodiklis per 2014 m. 12 mėnesių, palyginus su 2013 m. 12 mėn., taip pat pagerėjo ir sudarė 71,56 minutės (per 2013 m. 12 mėnesių buvo 72,51 minutės), o SAIFI rodiklis per 2014 m. 12 mėnesių siekė 0,90 karto, palyginti su 0,97 karto per 2013 m.

2014 m., mažėjant gamtinių dujų vartojimui, mažėjo Grupės įmonių paskirstytas ir parduotas dujų kiekis. Per 2014 m. Grupės įmonių paskirstytas dujų kiekis sudarė 0,748 mlrd. kub. metrų (-12,7 proc., arba 0,11 mlrd. kub. metrų mažiau, palyginti su 2013 m., kai buvo paskirstyta 0,856 mlrd. kub. metrų dujų). Parduotas dujų kiekis per 2014 m. sumažėjo -22,8 proc. arba -0,236 mlrd. kub. metrų, nuo 1,0356 mlrd. kub. metrų 2013 m., iki 0,799 mlrd. kub. metrų 2014 m. Paskirstyto ir parduoto dujų kiekio mažėjimui didžiausios įtakos turėjo -0,223 mlrd. kub. metrų, arba -24 proc., mažesnis dujų pardavimas nebuitiniams vartotojams. Per 2014 m. nebuitiniams vartotojams buvo parduota 84 proc. viso parduoto dujų kiekio. Vidutinė neplanuoto dujų transportavimo nutraukimo trukmė vienam vartotojui, įskaitant stichinių reiškinių (“force majeure“) priežastis, (SAIDI rodiklis) per 2014 m. 12 mėnesių vienam vartotojui siekė 1,67 min. (2013 m. 0,12 min.), o vidutinis dujų transportavimo nutraukimų skaičius vienam vartotojui (SAIFI rodiklis) sudarė 0,006 karto (2013 m. buvo lygus 0,002 karto). Dujų tiekimo kokybės rodiklis reikšmingai pablogėjo dėl vieno įvykio – gamtinių dujų transportavimo sutrikimo gamtinių dujų skirstymo sistemoje 2014 m. spalio 4 d., kai dėl dujų slėgio reguliavimo įrengimo gedimo buvo laikinai nutrauktas dujų skirstymas Širvintų mieste.

Elektros energijos gamyba ir skirstymas, TWh 3,61 3,06 3,23

Visuomeninis ir garantinis tiekimas

Parduota ir paskirstyta dujų, mlrd. m3 1,32 1,13 1,04 0,80

Parduota dujų

8,11 8,21 8,40

Paskirstyta elektros energijos vartotojams vidutinės ir žemos įtampos tinklais

Paskirstyta dujų

2,20 1,96 1,84

Pagaminta elektros energijos

0

1,07 0,98 0,86 0,75

2

4 2012

METINĖ ATASKAITA 2014 Grupės veiklos 2014 metais rezultatų analizė

6 2013

8 2014

10

0

1 2011

1 2012

2013

2 2014

20


Esminiai finansiniai rodikliai 2014 m. 12 mėn.

Lietuvos energija, UAB grupės finansiniai rodikliai Pajamos Elektros, dujų, kuro, ir susijusių paslaugų pirkimų sąnaudos Veiklos sąnaudos1 Veiklos sąnaudos (palyginamosios)8 EBITDA2 EBITDA marža3 Grynasis pelnas Grynasis pelnas (normalizuotas)7

mln. EUR

%

2013 m. 12 mėn. mln. EUR

Pokytis (+/-) mln. EUR

mln. litų

%

972,7

3,358,5

842,1

2,907,5

130,6

451,0

15,5

-2,114,4

-516,8

-1784,6

-95,5

-329,8

18,5

-143,3 -115,1 216,9 22,3 -280,0 58,5

-494,9 -397,5 748,8

-129,5 -115,6 197,1 23,4 40,8 40,8

-447,2 -399,1 680,6

-13,8 0,5 19,8

-47,7 1,6 68,3

10,7 -0,4 10,0

140,8 140,8

-320,7 17,7

-1.107,5 61,0

43,3

mln. EUR

% % % kartais %

mln. litų

-612,4

-966,6 201,9

2014 12 31

Lietuvos energija, UAB grupės finansiniai rodikliai Visas turtas Nuosavas kapitalas Finansinės skolos Finansinės skolos grynąja verte4 Nuosavybės pelningumas (ROE)5 Nuosavybės pelningumas (ROE), normalizuotas7 Nuosavo kapitalo lygis6 Finansinės skolos grynąja verte / EBITDA 12 mėnesių Finansinės skolos grynąja verte / Nuosavybės santykis

mln. litų

mln. litų

2.369,2 8.180,3 1.308,9 4.519,3 391,6 1.352,1 175,9 607,3 -21,4 4,5 55,2 0,81 13,4

2013 12 31 mln. EUR

mln. litų

2.783,0 1.776,7 341,8 128,0 2,3 2,3 64 0,65 7,2

9.609,3 6.152,4 1.180,1 442,0

Pokytis (+/-) mln. EUR -413,9 -473,0 49,8 47,9

mln. litų -1.429,0 -1.633,1 172,1 165,3

% -14,9 -26,5 14,6 37,4

1 Veiklos sąnaudos (OPEX) = veiklos sąnaudos, išskyrus elektros energijos ir susijusių paslaugų pirkimų sąnaudas, nusidėvėjimo ir amortizacijos bei vertės sumažėjimo ir ilgalaikio materialaus turto nurašymų sąnaudas;

4 Finansinės skolos grynąja verte = finansinės skolos - pinigai ir pinigų ekvivalentai trumpalaikės investicijos ir terminuoti indėliai – ilgalaikio kito finansinio turto dalis, kurią sudaro investicijos į skolos vertybinius popierius;

2 EBITDA (pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją) = pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą + palūkanų sąnaudos - palūkanų pajamos - gauti dividendai + nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos + vertės sumažėjimo sąnaudos + ilgalaikio materialaus turto nurašymai;

5 Nuosavybės pelningumas (ROE) = grynasis pelnas (nuostolis), perskaičiuota metinė išraiška ⁄ nuosavas kapitalas laikotarpio pabaigoje;

3

EBITDA marža = EBITDA / Pajamos;

6 Nuosavybės kapitalo lygis = nuosavas kapitalas laikotarpio pabaigoje / visas turtas laikotarpio pabaigoje; 7 Grynasis normalizuotas pelnas apskaičiuotas eliminavus LESTO turto pervertinimo įtaką bei įvertinus numatomos UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ dujų kainos nuolaidos vartotojams 2015-2016 m. neigiamos įtakos finansiniams rezultatams poveikį (plačiau skyriuje „EBITDA ir grynasis pelnas“); 8 Veiklos sąnaudos neįtaukus subrangos, medžiagų įsigijimo ir kitų susijusių neįprastų sąnaudų bei sąnaudų, susijusių su perimta dujų paskirstymo ir perdavimo veikla.

METINĖ ATASKAITA 2014 Grupės veiklos 2014 metais rezultatų analizė

21


Pajamos „Lietuvos energijos“ grupės pajamos per 2014 m. sudarė 972,7 mln. EUR (3 359 mln. litų) – išaugo +15,5 proc., arba +130,6 mln. EUR (451 mln. Lt), lyginant su 842,1 mln. EUR (2 908 mln. Lt) pajamomis per 2013 m. Per ataskaitinį laikotarpį didžioji pajamų dalis gauta iš elektros energijos persiuntimo paslaugos (38,6 proc., arba 375,3 mln. EUR (1 295,7 mln. litų)) ir pagamintos elektros pardavimo, elektros tiekimo ir prekybos (26,7 proc., arba 260 mln. EUR (897,8 mln. litų)). Palyginus su 2013 m. pa-

jamomis, 2014 m. pajamos iš pagamintos elektros pardavimo, elektros tiekimo ir prekybos padidėjo (+15,2 proc. arba +34,2 mln. EUR (118,2 mln. Lt)) ir jų dalis bendroje struktūroje išliko panaši (2013 m. ir 2014 m. 27 proc.). Pajamos iš elektros energijos persiuntimo paslaugos, sumažėjus persiuntimo kainai, sumažėjo -13,5 proc. arba -58,5 mln. EUR (-201,9 mln. Lt) ir šių pajamų dalis bendroje pajamų struktūroje sumažėjo (2013 m. buvo 51,5 proc., 2014 m. sudarė 39 proc.). Grupės pajamų struktūra 2014 m. %

27 % 39 %

2014 m. 12 mėn.

972,7 mln. EUR 6%

Grupės pajamos 2013 m. ir 2014 m.

Pajamos, mln. EUR

1.200 1.000

842,1

+15,5 % 972,7

2%

7%

17 %

2%

800 600

Balansavimas, reguliavimas ir galios rezervavimas

400 200 0

2013 m. 12 mėn.

2014 m. 12 mėn.

METINĖ ATASKAITA 2014 Grupės veiklos 2014 metais rezultatų analizė

Persiuntimas

Naujų vartotojų prijungimas

Pagamintos elektros pardavimas, elektros prekyba ir tiekimas

Dujų paskirstymo ir pardavimo pajamos

VIAP LEG rėmimas

Šilumos energija

Kitos pajamos

22


Nevertinant į Grupės 2014 m. bendrųjų pajamų ataskaitą įtrauktų pajamų, susijusių su vykdoma dujų prekybos, tiekimo ir skirstymo veikla (AB „Lietuvos dujos“, UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ ir UAB „Litgas“ vykdomos veiklos), kurios sudarė 170 mln. EUR (586,9 mln. Lt) arba 17,5 proc. visų Grupės pajamų 2014 m., „Lietuvos energijos“ grupės pajamos, eliminavus dujų prekybos, tiekimo ir skirstymo veiklos pajamas, per 2014 m., palyginus su tuo pačiu laikotarpiu pernai, sumažėjo -39,4 mln. EUR (-136 mln. litų), arba -4,7 proc., nuo 842,1 mln. EUR (2 907,6 mln. litų) iki 802,7 mln. EUR (2 771,6 mln. litų). Grupės pajamų sumažėjimą lėmė pajamų iš elektros

energijos persiuntimo paslaugos mažėjimas -13,5 proc., arba -58,5 mln. EUR (-201,9 mln. Lt), pajamų iš balansavimo, reguliavimo ir galios rezervavimo sumažėjimas -56,4 proc., arba -23,1 mln. EUR (-79,8 mln. litų), AB „Lietuvos energijos gamyba“ pajamų iš viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) kritimas -5,2 proc. arba -4 mln. EUR ( -13,9 mln. litų) ir šilumos energijos pardavimo pajamų sumažėjimas (-6,2 proc. arba -0,4 mln. EUR (-1,3 mln. litų)). 2014 m. augo pajamos iš elektros gamybos, prekybos ir tiekimo +15,2 proc., arba +34,2 mln. EUR (+118,3 mln. Lt).

Grupės pajamų pokyčiai per 2014 m. pagal veiklos sektorius mln. EUR 1.250

842,1 34,2

11,8

0,6

Kitos pajamos

Naujų vartotojų prijungimas

170,0

2013 m. 12 mėn. pajamos

1.000

0,4

4,0

23,1

58,5

972,7

750 500 250

METINĖ ATASKAITA 2014 Grupės veiklos 2014 metais rezultatų analizė

2014 m. 12 mėn. pajamos

Elektros energijos persiuntimas

Balansavimas, reguliavimas ir galios rezervavimas

VIAP LEG

Šilumos energija

Dujų paskirstymo ir pardavimo pajamos

Pagamintos elektros pardavimas, elektros prekyba ir tiekimas

0

23


Turtas ir nuosavas kapitalas

64%

Per 2014 m. Grupės turtas sumažėjo -14,9 proc., arba -413,9 mln. EUR (1 429 mln. litų), ir 2014 m. gruodžio 31 d. sudarė 2 369,2 mln. EUR (8 180,3 mln. litų). Palyginimui, 2013 m. gruodžio 31 d. būklei Grupės turtas sudarė 2 783,0 mln. EUR (9 609,3 mln. Lt). 2014 m. Grupės turtas augo dėl teigiamo Grupės įmonių įprastos veiklos rezultato ir „Lietuvos dujų“ įsigijimo poveikio, tačiau bendras Grupės turto 2014 m. pokyčio rezultatas buvo neigiamas dėl atlikto Grupės įmonės LESTO ilgalaikio materialiojo turto perkainavimo neigiamo rezultato poveikio.

METINĖ ATASKAITA 2014 Grupės veiklos 2014 metais rezultatų analizė

Remiantis UAB „Ernst & Young Baltic“ ilgalaikio materialiojo turto vertinimo ataskaita, LESTO atliko ilgalaikio materialaus turto vertinimą ir nustatė, kad 2014 m. gruodžio 31 d. ilgalaikio materialiojo turto tikroji vertė (įskaitant nebaigtą statybą), buvo 618,4 mln. EUR (2 135 mln. litų) mažesnė nei 2014 m. gruodžio 31 d. ilgalaikio materialaus turto likutinė balansinė vertė. „Lietuvos energijos“ grupės nuosavas kapitalas 2014 m. sumažėjo -26,5 proc., arba -473 mln. EUR (-1633,1 mln. litų) ir 2014 m. gruodžio 31 d. sudarė 1 308,9 mln. EUR (4 519,3 mln. litų). 2013 m. gruodžio 31 d. Grupės nuosavas kapitalas buvo lygus 1781,9 mln. EUR (6152,4 mln. litų). Nors 2014 m. eigoje nuosavas kapitalas augo dėl Grupės uždirbto grynojo pelno iš įprastos veiklos, tačiau dėl LESTO ilgalaikio materialiojo turto perkainavimo neigiamo rezultato bendras Grupės nuosavo kapitalo pokytis per 2014 m. buvo neigiamas. Dėl anksčiau paminėtų veiksnių Grupės nuosavo kapitalo lygio rodiklis 2014 m. sumažėjo ir 2014 m. gruodžio 31 d. buvo lygus 55,2 proc. (2013 m. gruodžio 31 d. jis siekė 64 proc.), tačiau Grupės nuosavo kapitalo rodiklis 2014 m. išliko vienas aukščiausių tarp ES energetikos bendrovių.

24


Veiklos ir pirkimų sąnaudos Per 2014 m. Grupės visos veiklos sąnaudos sudarė 143,3 mln. EUR (494,9 mln. litų) ir, palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, išaugo +10,7 proc., arba +13,8 mln. EUR (47,7 mln. litų). Veiklos sąnaudų augimui didžiausią įtaką turėjo nuo 2014 m. birželio mėn. į Grupės veiklos sąnaudas įtrauktos veiklos sąnaudos, susijusios su perimta dujų perdavimo ir skirstymo veikla (+17,6 mln. EUR (60,7 mln. Lt)), kai 2014 m. birželio mėn. Grupė įsigijo kontrolinį „Lietuvos dujų“ akcijų paketą. Neįvertinant šių sąnaudų bei sąnaudų, susijusių su subrangos darbais ir medžiagomis, Grupės veiklos sąnaudos 2014 m. (115,1 mln. EUR (397,5 mln. Lt)) išliko tame pačiame lygyje kaip 2013 m. (115,6 mln. EUR (399,1 mln. Lt)).

Ataskaitiniu laikotarpiu Grupės elektros, dujų, kuro ir susijusių paslaugų pirkimų sąnaudos, palyginti su 2013 m., padidėjo +18,5 proc., arba +95,5 mln. EUR (329,8 mln. litų). Tai daugiausia lėmė su prekyba dujomis susijusių sąnaudų, kurios sudarė 148,9 mln. EUR (514 mln. litų), įtraukimas į Grupės pirkimų sąnaudas nuo 2014 m. birželio mėn., kai, įsigijus „Lietuvos dujas“, buvo pradėta vykdyti prekybos dujomis veikla. Dėl sumažėjusios elektros energijos gamybos apimčių ir elektros energijos kainų 2014 m., palyginus su 2013 m., dujų ir mazuto pirkimai energijos gamybai sumažėjo nuo 108,4 mln. EUR (374,3 mln. litų) iki 75,9 mln. EUR (261,9 mln. litų). Elektros ir susijusių paslaugų pirkimai per 2014 m. 12 mėnesių sumažėjo -5,1 proc., arba -20,8 mln. EUR (71,9 mln. litų) nuo 408,5 mln. EUR (1 410,4 mln. litų), iki 387,7 mln. EUR (1 338,6 mln. litų).

Grupės veiklos sąnaudos 2013 m. ir 2014 m., mln. EUR

Grupės elektros, dujų, kuro ir kitų susijusių paslaugų pirkimo sąnaudos, mln. EUR

160

800

140 120

129,5 13,9

+10,7 %

100

143,3 17,6 10,6

Veiklos sąnaudos, susijusios su perimta dujų perdavimo ir skirstymo veikla Subranga, medžiagos ir nepiniginės sąnaudos

-0,4 %

516,8

-30,0 %

400

115,6

115,5

Veiklos sąnaudos 200

40

612,4

+18,5 %

108,4

80 60

600

408,5

-5,1 %

148,9

Dujų prekybai pirkimas

75,9

Dujų ir mazuto pirkimai

387,7

Elektros ir susijusių paslaugų pirkimai

20 0

2013 m. 12 mėn.

2014 m. 12 mėn.

METINĖ ATASKAITA 2014 Grupės veiklos 2014 metais rezultatų analizė

0

2013 m. 12 mėn.

2014 m. 12 mėn.

25


EBITDA ir grynasis pelnas Grupės 2014 m. EBITDA sudarė 216,9 mln. EUR (748,8 mln. litų), t. y. +10 proc., arba +19,8 mln. EUR (+68,3 mln. litų), daugiau, palyginus su 2013 m. EBITDA, kuri buvo lygi 197,1 mln. EUR (680,6 mln. litų.). Ataskaitinio laikotarpio EBITDA pelningumo marža pakito nereikšmingai ir sudarė 22,3 proc. (2013 m. EBITDA pelningumo marža buvo 23,4 proc.). 2014 m. didžiąją grupės EBITDA dalį (beveik 90 %) uždirbo LESTO ir „Lietuvos energijos gamybos“ veikla. Grupės EBITDA augimą lėmė geresni elektros gamybos pelningumo rezultatai bei teigiamas dujų perdavimo ir skirstymo veiklos rezultatas.

2014 m. Grupė patyrė -280 mln. EUR (-966,6 mln. litų) grynąjį nuostolį. 2013 m. metais Grupė gavo 40,8 mln. EUR (140,8 mln. litų) grynąjį pelną. 2014 m. neigiamam grynajam Grupės veiklos rezultatui reikšmingą įtaką turėjo vienkartinė neigiama LESTO ilgalaikio materialiojo turto perkainavimo, kurio metu buvo nustatyta 618,4 mln. EUR (2 135 mln. litų) mažesnė LESTO ilgalaikio materialiojo turto vertė, neigiama įtaka Grupės rezultatams.

Grupės EBITDA šaltiniai 2014 m.

7%

4%

Grupės EBITDA 2013 m. ir 2014 m., mln. EUR 30 % 250 200

197,1

+10 %

216,9 59 %

150 100 50 0

2013 m. 12 mėn.

2014 m. 12 mėn.

AB „Lietuvos dujos“ Lietuvos energijos gamyba, AB LESTO Kitos

METINĖ ATASKAITA 2014 Grupės veiklos 2014 metais rezultatų analizė

26


METINĖ ATASKAITA 2014 Grupės veiklos 2014 metais rezultatų analizė

20,0 %

30,8 %

19,8 %

10,0 %

5,0 %

UAB „Energijos tiekimas“

25,0 %

28,0 %

UAB „Energijos tinklo paslaugos“

35,0 %

AB „Lietuvos dujos“

30,0 %

27

Pagrindinių Grupės įmonių EBITDA pelningumas 2014 m., % 31,2 %

22,3 % 19,8 % 17,2 %

15,0 %

5,0 %

0,0 %

1,3 %

197,1

2014 m. 12 mėn. EBITDA

Dujų pirkimo tiekimui ir prekybai sąnaudos

(2,1) (0,6) (0,4) (1,5) (4,0) (13,8)

Balansavimo, reguliavimo ir galios rezervavimo pajamos Elektros energijos prekybos ir tiekimo sąnaudos

Veiklos sąnaudos (OPEX) ir subranga

VIAP LEG rėmimo pajamos

Kitos finasinės veiklos rezultatas

Šilumos energijos pajamos

Naujų vartotojų prijungimo pajamos

8,2 17,2 11,8

Persiuntimo pajamos

0

UAB „ Duomenų logistikos centras“

0 Balansavimo reguliavimo ir galios rezervavimo sąnaudos

100

Kitos pajamos

50,0

UAB „Technologinių inovacijų centras“

200

Dujų paskirstymo pajamos

100,0

32,5

UAB „NT Valdos“

300

152,8 34,2

Elektros energijos (kuro) gamybos sąnaudos

500

Lietuvos energijos gamyba, AB

400

Pagamintos elektros pardavimo, elektros prekybos ir tiekimo pajamos

150,0

Dujų tiekimo ir prekybos pajamos

216,9

LESTO

Grupė

Grupės EBITDA pokyčiai pagal veiklos pobūdį, mln. EUR

2013 m. 12 mėn. EBITDA

4,5

2014 m. EBITDA

4,5 11,2

Kita

(0,4)

Dujų tiekimas ir skirstymas

197,1

Elektros gamyba

200,0

Elektros skirstymas ir tiekimas

2013 m. EBITDA

250,0

Grupės EBITDA pokyčiai pagal veiklos pobūdį, mln. EUR

(23,1) (47,9)

(148,9)

216,9


Lyginant kelių ataskaitinių laikotarpių veiklą, normalizuotas grynasis Grupės pelnas, eliminavus vienkartinių veiksnių įtaką, per 2014 m. sudarė 58,5 mln. EUR (201,9 mln. litų) ir, palyginti su 2013 m. 40,8 mln. EUR (140,8 mln. litų) rezultatu, išaugo +43,3 proc. arba +17,7 mln. EUR (61 mln. litų). Normalizuotas grynasis pelnas, siekiant turėti palyginamus Grupės rezultatus ateityje, yra apskaičiuotas eliminavus LESTO ilgalaikio materialiojo turto pervertinimo įtaką (grynasis poveikis 406,7 mln. EUR (1 404 mln. litų)) ir įvertinus neigiamą Grupės įmonių pareigos skirti nebuitiniams vartotojams poveikį Grupės rezultatams (grynais poveikis 68,2 mln. EUR (235,5 mln. litų)). Remiantis UAB „Ernst & Young Baltic“ ilgalaikio materialiojo turto vertinimo ataskaita, LESTO atliko ilgalaikio materialaus turto vertinimą ir nustatė, kad 2014 m. gruodžio 31 d. ilgalaikio materialiojo turto tikroji

Grupės grynasis pelnas (normalizuotas) 2013 m. ir 2014 m., mln. EUR 60 50

+43,3 %

58,5

vertė (įskaitant nebaigtą statybą), buvo 618,4 mln. EUR (2 135 mln. litų) mažesnė nei 2014 m. gruodžio 31 d. ilgalaikio materialaus turto likutinė balansinė vertė). Įvertinant neigiamą Grupės įmonių pareigos nebuitiniams vartotojams 2015-2016 metais skirti dalį derybose su „Gazprom“ pasiekto importuotinų dujų kainos sumažinimo (81,4 mln. EUR (281 mln. litų)) poveikį rezultatams ateityje, formuotini papildomi atidėjiniai sudarytų 80,2 mln. EUR (277 mln. Lt). Dėl dujų kainos nuolaidos taikymo neapibrėžtumo laike pagal tarptautinių apskaitos standartų reikalavimus šie atidėjiniai negali būti sudaryti ir 2014 m. gruodžio 31 d. būklei nebuvo sudaryti. Ši aplinkybė turės neigiamos įtakos Grupės dujų tiekimo veiklos pelningumo rodikliams nuolaidos taikymo laikotarpiu 2015-2016 metais.

Grupės grynasis pelnas per 2013 m. ir 2014 m., mln. EUR 100 50

40,8

40

0

30

-50

20

-100

10

-150

0

2013 m. 12 mėn.

2014 m. 12 mėn.

40,8 2014 m. 12 mėn. 2013 m. 12 mėn.

-200 -250 -300

METINĖ ATASKAITA 2014 Grupės veiklos 2014 metais rezultatų analizė

-280,0

28


Investicijos 2014 metų Grupės įmonių investicijos sudarė 144,6 mln. EUR (499,3 mln. litų), t. y. +45 proc., arba +44,7 mln. EUR (+154,3 mln. litų), daugiau negu per tą patį laikotarpį 2013 m. (344,9 mln. litų). Per 2014 m., palyginus su 2013 m., investicijos skirstomojo tinklo plėtrai išliko panašios, kituose sektoriuose investicijos didėjo. Per 2014 m. 12 mėnesių daugiausia investicijų buvo atlikta į skirstomojo tinklo plėtrą (49,6 mln. EUR (171 mln. litų)) ir skirstomojo tinklo palaikymą (49,5 mln. EUR (170,7 mln. litų)). 2014 m. reikšmin-

gai augo investicijos į naujų šilumos gamybos pajėgumų plėtrą (viso 17,7 mln. EUR (61,1 mln. litų) – Elektrėnų komplekse buvo sumontuoti nauji biokuro katilai ir kiti pagalbiniai įrenginiai, taip pat reikšmingai didėjo investicijos į elektros skirstomojo tinklo palaikymą, elektros generacijos pajėgumus bei telekomunikacijų ir valdymo sistemų plėtrą. Grupės investicijos į dujų sistemų rekonstrukciją ir statybą nuo kontrolinio „Lietuvos dujų“ akcijų paketo įsigijimo 2014 m II ketv. sudarė 6,1 mln. EUR (21 mln. litų).

Grupės įmonių investicijų struktūra per 2014 m. 12 mėnesių, %

Grupės investicijos per 2014 m. pagal sektorius, mln. EUR

3%

mln. EUR

2%

150

5%

16,8 144,6

140

2,4

3,8

2,3

Dujų sistemų statyba

Dujų sistemų rekonstrukcija

100

-0,7

ITT (IT, telekomunikacijų ir valdymo sistemos)

144,6 mln. EUR

17,3

Elektros skirstomojo tinklo plėtra

110

2014 m. 12 mėn.

34 %

120

Šilumos gamybos pajėgumai

130

34 %

1,7

1,1

99,9

90 80

7%

60

12 %

Dujų sistemų statyba

METINĖ ATASKAITA 2014 Grupės veiklos 2014 metais rezultatų analizė

Elektros generacijos pajėgumai Kitos investicijos

29

2014 m. 9 mėn. investicijos

ITT (IT, telekomunikacijų ir valdymo sistemos)

Elektros skirstomojo tinklo palaikymas

Elektros skirstomojo tinklo palaikymas

Elektros generacijos pajėgumai

Dujų sistemų rekonstrukcija

Kitos investicijos

Elektros skirstomojo tinklo plėtra

2013 m. 12 mėn. investicijos

50

3%

Šilumos gamybos pajėgumai

70


Finansinės skolos

mln. EUR

(49,9)

175,9

2014 12 30 Finansinės skolos grynąja verte

180

Finansinės skolos

200

160 140

128

2

Pinigai ir trumpalaikės investicijos

Padidėjus Grupės finansinių skolų lygiui, Grupės finansinių skolų grynąją verte ir Grupės paskutinių 12 mėnesių EBITDA santykis padidėjo nuo 0,65 karto 2013 m. pabaigoje, iki 0,81 karto 2014 m. pabaigoje. Grupės finansinių skolų grynąja verte ir Grupės nuosavybės santykis išaugo nuo 7,2 proc. 2013 m. pabaigoje, iki 13,4 proc. 2014 m. pabaigoje. Šiam pokyčiui didžiausios įtakos turėjo Grupės turto ir nuosavybės sumažėjimas dėl neigiamo LESTO ilgalaikio materialaus turto perkainavimo rezultato. Dabartinis Grupės finansinių skolų grynąją lygis 2014 m. pabaigoje ir toliau išlieka žemas tiek uždirbamų pajamų, tiek ir kapitalo struktūros atžvilgiu, lyginant su atitinkamais Europos Sąjungos energetikos sektoriaus bendrovių rodikliais.

Grupės finansinės skolos grynąja verte 2013 m. gruodžio mėn. ir 2014 m. gruodžio mėn., mln. EUR

2013 12 31 Finansinės skolos grynąja verte

2014 m. gruodžio 31 d. Grupės finansinės skolos grynąja verte sudarė 175,9 mln. EUR (607,3 mln. litų) ir, palyginti su 2013 m. pabaigoje buvusia finansinių skolų grynąja verte, išaugo 47,9 mln. EUR (165,3 mln. litų) arba 37,4 %. Grupės finansinių skolų grynąja verte didėjimą 2014 m lėmė finansinių skolų, skirtų Grupės bendrovių investicijų finansavimui, didėjimas. Per 2014 m. Grupės finansinių skolų lygis išaugo 14,6 proc. arba 49,8 mln. EUR (172,1 mln. Lt) ir 2014 m. pabaigoje sudarė 391,6 mln. EUR (1 352,1 mln. litų), palyginus su 341,8 mln. EUR (1 180,1 mln. litų) 2013 m. pabaigoje.

120 100 80 60 40 20 0

Žemas Grupės finansinių skolų ir aukštas nuosavybės lygis, įprastos veiklos pelningumas atspindi tvirtą ir stabilią esamą Grupės finansinę padėtį bei jos perspektyvą, Grupės finansines galimybes vykdyti investicijas, būtinas užtikrinti esamų Grupės paslaugų teikimą, įgyvendinti ir finansuoti naujus projektus ir užtikrinti tolimesnę Grupės plėtrą.

METINĖ ATASKAITA 2014 Grupės veiklos 2014 metais rezultatų analizė

30


Grupės finansinės skolos grynąja verte / 12 mėn. EBITDA, kartais 0,81

0,9 0,8 0,7

Grupės finansinės skolos grynąja verte / nuosavybės santykis, %

12 %

0,6 0,5

10 %

0,4

8%

0,3

6%

0,2

4%

0,1

2%

0

13,4

14 %

0,65

7,2

0% 2013 12 31

2014 12 31

Finansinės skolos grynąja verte / EBITDA 12 mėnesių

METINĖ ATASKAITA 2014 Grupės veiklos 2014 metais rezultatų analizė

2013 12 31

2014 12 31

Finansų skolos grynąja verte / Nuosavybės santykis

31


5

Grupės įmonių veiklos rezultatai

METINĖ ATASKAITA 2014

32


AB LESTO veiklos rezultatai LESTO – Lietuvos elektros skirstomųjų tinklų operatorius, kurio pagrindinės funkcijos: elektros energijos persiuntimas skirstymo tinklais, naujų vartotojų įrenginių ir objektų prijungimas, skirstomųjų tinklų eksploatavimas, jų priežiūra, valdymas, plėtojimas, saugumo ir patikimumo užtikrinimas, visuomeninis ir garantinis elektros tiekimas. LESTO įkurta 2011 m. po reorganizavimo sujungus skirstomųjų tinklų bendroves – AB Rytų skirstomieji tinklai ir AB „VST“, kurios 2010 m. gruodžio 31 d. baigė savo veiklą kaip juridiniai asmenys.

Klientų kitimo dinamika 2011 Bendras klientų skaičius Privačių klientų skaičius Verslo klientų skaičius Prijungta naujų vartotojų Naujų vartotojų prijungtų objektų leistinoji galia, MW

2012

2013

2014

1.571.798 1.592.626 1.608.898 1.627.238 1.510.224 1.528.055 1.545.204 1.561.059 61.574 64.571 63.694 66.179 16.852

18.130

20.649

26.433

265,4

236,8

297,4

335,9

2014 m. pabaigoje LESTO prižiūrimas elektros skirstomųjų tinklų ilgis sudarė beveik 123 tūkst. km, bendrovės aptarnavo 1,63 mln. klientų (1,56 mln. privačių klientų ir 66 tūkst. verslo klientų). 2014 m. bendrovė prijungė 28 proc. daugiau naujų klientų negu 2013 metais, naujų vartotojų prijungtų objektų leistinoji galia buvo 13 proc. didesnė negu 2013 m. Bendrovė bendras klientų skaičius ir prijungiamų naujų vartotojų skaičius auga jau trečius metus iš eilės.

METINĖ ATASKAITA 2014 Grupės įmonių veiklos rezultatai

33


Finansiniai rodikliai mln. EUR, jeigu nenurodyta kitaip Pajamos Veiklos sąnaudos (OPEX) EBITDA EBITDA marža, proc. Grynasis pelnas Grynojo pelno marža, proc. Turtas Nuosavas kapitalas Finansinės skolos Finansinės skolos grynąja verte Finansinės skolos grynąja verte / Nuosavas kapitalas, proc. Nuosavas kapitalas / Turtas, proc. Darbuotojų sk., vnt.

METINĖ ATASKAITA 2014 Grupės įmonių veiklos rezultatai

2011

2012

2013

2014

641,8 82,0 112,1 17,5% -13,6 -2,1% 1495,0 1022,1 128,9 116,1 12,6% 68,4% 2890

652,5 81,7 109,5 16,8% -12,7 -2,0% 1459,7 959,8 167,1 164,2 17,4% 65,8% 2555

694,6 84,3 128,5 18,5% 12,6 1,8% 1438,5 942,7 178,1 175,8 18,9% 65,5% 2420

650,7 83,0 128,9 19,8% -164,6 -25,3% 816,3 394,1 222,1 218,0 56,3% 48,3% 2229

34


Įmonės 2014 metų pajamos sudarė 650,7 mln. EUR (2247 mln. litų) arba -6,3 proc. ir -43,9 mln. EUR (-151,4 mln. litų) pokytis palyginti su 2013 metų rezultatu. 2014 m. reguliuojamos veiklos pajamos sudarė beveik visas įmonės pajamas. Nors bendrovės persiųstos elektros energijos kiekis 2014 m. augo 2,3 proc., pajamų sumažėjimą 2014 m. daugiausia lėmė vidutinės elektros energijos persiuntimo kainos sumažėjimas 14,2 proc. 2014 m. palyginus su 2013 metais. 2014 metais LESTO pagrindinę pajamų dalį sudarė persiuntimo (69 proc.) ir visuomeninio tiekimo (20 proc.) ir garantinio tiekimo pajamo (6 proc.) pajamos. LESTO 2014 metų EBITDA sudarė 128,9 mln. EUR (445 mln. litų) arba +0,3 proc., +0,4 mln. EUR (+1,4 mln. litų) daugiau, palyginti su 2013 metų rezultatu. Pagrindinės EBITDA augimo priežastys: didesnis persiunčiamos elektros energijos kiekis, nuostolių tinkle mažėjimas, mažesnės veiklos sąnaudos. 2014 m. įmonės veiklos sąnaudos buvo 83 mln. EUR (286,8 mln. litų), t.y. -1,6 proc. arba -1,3 mln. EUR(-4,6 mln. litų) mažesnės, negu 2013 metais. Veiklos sąnaudų kritimą didžiąja dalimi lėmė mažesnės darbo užmokesčio sąnaudos dėl sumažėjusio darbuotojų skaičiaus. LESTO paslaugų kainos yra reguliuojamos, todėl LESTO veiklai ir veiklos rezultatams yra svarbūs sprendimai susiję su kainų už LESTO teikiamas paslaugas nustatymu. Kainų viršutines ribas nustato Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK). 2014 m. gruodžio 19 d. VKEKK nustatė skirstymo paslaugos kainos viršutines ribas ir visuomeninio tiekimo paslaugos kainos viršutinę ribą 2015 metams: •

skirstymo paslaugos vidutinės įtampos tinklais – 1,178 euro ct/kWh (2014 m. – 1,297 euro ct/kWh 2013 m. – 1,375 euro ct/kWh);

skirstymo paslaugos žemos įtampos tinklais – 1,550 euro ct/ kWh (2014 m.- 1,785 euro ct/kWh 2013 m. – 1,801 euro ct/ kWh);

visuomeninio tiekimo paslaugos – 0,139 euro ct/kWh (2014 m. -0,15 euro ct/kWh , 2013 m. – 0,142 euro ct/kWh).

METINĖ ATASKAITA 2014 Grupės įmonių veiklos rezultatai

VKEKK nustatytos LESTO skirstymo paslaugų kainos viršutinės ribos mažėja jau trečius metus iš eilės ir, palyginus su 2013 m., sumažėjo 14 proc. Skirstymo paslaugų kainos viršutinės ribos mažėjimas turi neigiamos įtakos bendrovės pajamoms ir gali turėti reikšmingos neigiamos įtakos bendrovės veiklos rezultatams, galimybėms užtikrinti pakankamą investicijų lygį, būtiną užtikrinti esamą elektros tinklo techninę būklę. 2014 m. gruodžio 19 d. VKEKK taip pat nustatė visuomeninės kainos viršutinę riba 2015 metams buitiniams vartotojams, perkantiems elektros energiją iš vidutinės įtampos tinklų ir žemosios įtampos tinklų: •

perkantiems elektros energiją iš vidutinės įtampos tinklų – 8,616 euro ct/kWh (be PVM) (2014 m.- 9,157 euro ct/kWh (be PVM) 2013 m. – 9,877 euro ct/kWh, be PVM);

perkantiems elektros energiją iš žemosios įtampos tinklų – 10,165 euro ct/kWh (be PVM) (2014 m. -10,941 euro ct/kWh (be PVM) 2013 m. – 11,687 euro ct/kWh, be PVM).

35


Veiklos rodikliai 2014 metais LESTO savo klientams persiuntė 8,4 TWh elektros energijos (+2,3 proc. ir +0,18 TWh pokytis, lyginant su 2013 metų rezultatu). Persiunčiamos elektros energijos kiekis didėja jau trečius metus iš eilės. Padidėjęs paskirstytos elektros energijos kiekis vartotojams atspindėjo Lietuvos ekonomikos augimą. 2014 m. iki 38,4 proc. padidėjo elektros energijos visuomeninio ir garantinio tiekimo pardavimų dalis LESTO klientams persiųstame elektros energijos kiekyje (+5,3 proc. didesnės pardavimų apimtys, palyginti su 2013 metų rezultatu, kai energijos visuomeninio ir garantinio tiekimo pardavimų dalis LESTO klientams persiųstame elektros energijos kiekyje sudarė 37,3 proc.). Didesnį parduotos elektros energijos kiekį lėmė dalies vartotojų nutrauktos sutartys su nepriklausomais tiekėjais, kuomet jie nesugebėjo įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų.

Paskirstyta elektros energija vartotojams vidutinės ir žemos įtampos tinklais TWh Gautas elektros energijos kiekis į skirstomąjį tinklą Technologinės sąnaudos, komerciniai nuostoliai ir savosios reikmės Skirstymo technologiniuose įrenginiuose sąnaudos, % Persiųstos elektros energijos kiekis

2011

2012

2013

2014

8,56

8,80

8,87

9,06

0,71

0,69

0,66

0,67

8,3

7,8

7,5

7,4

7,85

8,11

8,21

8,4

2014 metais įmonė toliau sėkmingai gerino elektros energijos tiekimo kokybės rodiklius. Vidutinė neplanuotų elektros energijos persiuntimo nutraukimų trukmė (SAIDI, su „force majore“ aplinkybėmis) vienam vartotojui per 2014 m. siekė 144 minutes ir, palyginti su 2013 m., pagerėjo (2013 m. dvylikos mėnesių SAIDI sudarė 154 min., 2012 m. 288 min.). Vidutinis neplanuotų ilgų nutraukimų skaičius vienam vartotojui (SAIFI, su „force majore“ aplinkybėmis) per 2014 m. ataskaitinį laikotarpį siekė 1,29 karto ir, palyginti su atitinkamu 2013 m. laikotarpiu, pagerėjo (2013 m. dvylikos mėnesių SAIFI siekė 1,43 karto, 2012 m.- 1,83 karto).

METINĖ ATASKAITA 2014 Grupės įmonių veiklos rezultatai

36


Kiti svarbūs ataskaitinio laikotarpio įvykiai •

2014 m. balandžio 4 d. įvykusiame eiliniame LESTO visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimtas sprendimas paskirstyti 2013 m. pelną ir dividendams išmokėti 33,23 mln. EUR (114,7 mln. litų).

2014 m. rugsėjo 30 d. įvykusiame LESTO neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimtas sprendimas dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo LESTO akcininkams. Viso akcininkams buvo skirta 19,24 mln. EUR (66,4 mln. Lt) dividendų.

LESTO ir AB SEB bankas 2014 m. spalio 8 d. pasirašė sutartį dėl 85 mln. eurų (293,5 mln. litų) ilgalaikės paskolos suteikimo. Lėšos bus skirtos Bendrovės finansinių įsipareigojimų finansų įstaigoms refinansavimui ir investicijų, skirtų didinti tinklo patikimumą ir teikiamų paslaugų kokybę, finansavimui.

METINĖ ATASKAITA 2014 Grupės įmonių veiklos rezultatai

2014 m. lapkričio mėn. Vilniaus apygardos administraciniame teisme priimtas Bendrovės skundas dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. spalio 17 dienos nutarimų Nr. O3-841 ir Nr. O3-845 dalinio panaikinimo. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija šiais nutarimais, Bendrovės nuomone, neteisėtai pratęsė 2011–2013 m. reguliavimo periodą 2015 metams ir netinkamai nustatė viršutines elektros energijos skirstymo paslaugos kainų ribas 2015 metams, neįvertindama 2014 m. rugsėjo 24 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1026 patvirtinto Valstybės reguliuojamų kainų elektros energetikos sektoriuje nustatymo principų aprašo nuostatų bei netinkamai suskaičiuodama 2015 metams taikytiną investicijų grąžos normą (WACC).

37


Svarbūs įvykiai po ataskaitinio laikotarpio pabaigos •

Vadovaudamasi Tarptautinių apskaitos standartų reikalavimais ir siekdama finansinėse ataskaitose apskaitomam ilgalaikiam materialiam turtui nustatyti tikrąją turto vertę, remiantis UAB „Ernst & Young Baltic“ ilgalaikio materialiojo turto vertinimo ataskaita, LESTO atliko ilgalaikio materialaus turto vertinimą ir nustatė, kad 2014 m. gruodžio 31 d. ilgalaikio materialiojo turto tikroji vertė (įskaitant nebaigtą statybą) yra 618,4 mln. EUR (2 135 mln.Lt) mažesnė nei 2014 m. gruodžio 31 d. ilgalaikio materialaus turto likutinė balansinė vertė. Vertinant LESTO ilgalaikį materialųjį turtą tikrąja verte buvo naudojami pajamų ir kaštų vertinimo metodai. Ilgalaikio materialaus turto vertės sumažėjimas susidarė dėl 2009-2015 metų Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – VKEKK) priimtų sprendimų, kurie lėmė mažesnę ilgalaikio materialaus turto vertę vertinant pajamų metodu. Ilgalaikio materialiojo turto vertinimo rezultatai Bendrovės pelnui prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) įtakos neturėjo.

2015 m. sausio mėn. Vilniaus apygardos administracinis teismas priėmė Bendrovės skundą dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau - Komisija) 2014 m. gruodžio 19 dienos nutarimo Nr. O3-947 „Dėl AB LESTO planinio patikrinimo“ ir jo pagrindu priimtų nutarimų Nr. O3-944, Nr. O3-945, Nr. O3-946, Nr. O3-960 panaikinimo. Bendrovė nesutinka su 2014 m. gruodžio 19 d. Komisijos sąnaudų patikrinimo akto išvadomis ir mano, kad jos yra nepagrįstos. Bendrovės nuomone, Komisija netinkamai atliko Bendrovės reguliuojamos veiklos patikrinimą, pažeidė viešojo administravimo ir ūkio subjektų veiklos priežiūros principus, netinkamai vertino Bendrovės faktiškai patirtas jos reguliuojamai veiklai vykdyti būtinas ir į reguliuojamą veiklą įtrauktas sąnaudas.

2015 m. vasario 3 d. LESTO paskelbė 2015-2025 m. investicijų plėtros planą. LESTO per artimiausią dešimtmetį planuoja

METINĖ ATASKAITA 2014 Grupės įmonių veiklos rezultatai

iš esmės modernizuoti skirstomąjį tinklą. Siekdama užtikrinti patikimas, saugias ir išmaniai valdomas paslaugas, bendrovė į tinklo modernizavimą ir atnaujinimą iki 2025 metų numato investuoti 1,7 mlrd. eurų. Daugiausia – 511 mln. eurų – bendrovė ketina investuoti į tinklo atsparumo klimato reiškiniams didinimą. Tokiu būdu elektros oro linijos bus keičiamos požeminėmis arba oro izoliuotomis linijomis. Per artimiausius 11 metų tokių linijų dalį planuojama padidinti nuo 25 proc. iki 40 proc., arba nutiesti 18 tūkst. kilometrų požeminių ir izoliuotų linijų. 426 mln. eurų ketinama investuoti į programą „Saugus ir patikimas tinklas“. Programos metu transformatoriai, kabelių linijos ir skirstomieji įrenginiai bus keičiami modernia, šiuolaikinius standartus atitinkančia įranga. 132 mln. eurų numatoma investuoti į elektros įtampos kokybės gerinimą. Į išmaniojo tinklo projektus LESTO ketina investuoti 34 mln. eurų. Iki 2025 metų ketinama įgyvendinti septynis projektus, tarp jų – tinklo automatizavimo, išmaniųjų skaitiklių bandomieji projektai, vieningo dispečerinio centro ir skirstomojo tinklo valdymo sistemos įdiegimas. Likusios investicijos bus skirtos naujų vartotojų prijungimui, investicijoms į IT sistemas ir kitas priemones. LESTO investicijas sieks įgyvendinti palaipsniui tam, kad jų įtaka elektros tarifui būtų minimali. Bendrovės investicijos turės teigiamą poveikį šalies ekonomikai. Investicijas bendrovė numato finansuoti surenkamomis lėšomis už elektros skirstymą ir skolintomis lėšomis. •

2015 m. kovo mėn. Vilniaus apygardos administraciniame teisme priimtas Bendrovės skundas dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau - Komisija) 2015 m. sausio 19 dienos nutarimo Nr. O3-11 „Dėl AB LESTO skirstymo paslaugų vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainų viršutinių ribų 2016-2020 metams nustatymo“ panaikinimo. Bendrovės nuomone, Komisija, priimdama nutarimą, nepagrįstai nesiva-

38


dovavo 2014 m. rugsėjo 24 d. Vyriausybės nutarimu Nr.1026 patvirtintu Valstybės reguliuojamų kainų elektros energetikos sektoriuje nustatymo principų aprašu. •

2015 m. kovo 3 d. LESTO gavo kontroliuojančiosios bendrovės „Lietuvos energija“, valdančios 94,39 proc. LESTO akcijų, raštą, kuriame buvo pateikta informacija apie numatomus pokyčius.

METINĖ ATASKAITA 2014 Grupės įmonių veiklos rezultatai

„Lietuvos energija“ valdyba pritarė „Lietuvos energija“ įmonių grupės veiklos grandinės išgryninimo programos koncepcijai, kurioje numatytas LESTO ir „Lietuvos dujų“ sujungimas į bendrą skirstymo tinklų įmonę. Numatoma, jog detalus šio projekto įgyvendinimo planas bus patvirtintas balandžio mėnesį, o jį įgyvendinti planuojama iki 2015 m. gruodžio pabaigos.

39


„Lietuvos energijos gamybos“, AB veiklos rezultatai „Lietuvos energijos gamyba“ yra strateginės svarbos įmonė, vykdanti elektros energijos ir šilumos gamybos, tiekimo, elektros energijos importo bei eksporto ir prekybos elektra veiklą. Įmonei tenka didžiausia atsakomybė stiprinant šalies elektros ūkio efektyvumą, konkurencingumą bei skaidrumą ir užtikrinant vartotojų interesus. „Lietuvos energijos gamyba“ parduoda elektros energiją ir teikia elektros energijos balansavimo ir reaktyviosios galios valdymo

METINĖ ATASKAITA 2014 Grupės įmonių veiklos rezultatai

paslaugas Lietuvos rinkoje veiklą vykdantiems visuomeniniams ir nepriklausomiems tiekėjams, taip pat eksportuoja ir parduoda elektros energiją elektros energijos biržoje. Nors 2014 m., palyginus su 2013 m., įmonės pajamos reikšmingai sumažėjo dėl sumažėjusio parduodamos el.energijos kiekio ir kainų, 2014 m. pasiekti veiklos pelningumo rodikliai (EBITDA pelningumas, grynojo pelno marža) yra reikšmingai geresni nei 2013 m. rodikliai.

40


„Lietuvos energijos gamybos“ 2014 metų pajamos siekė 233,3 mln. EUR (805 mln. litų) ir buvo -25,9 proc. arba -81,7 mln. EUR (282 mln. litų) mažesnės, palyginti su 2013 metų rezultatu. Pagrindinę pajamų dalį sudarė elektros energijos pardavimo ir eksporto, elektros energijos balansavimo, galios rezervavimo bei VIAP pajamos. Pajamų kritimas yra susijęs su sumažėjusiomis remtinos elektros energijos gamybos apimtimis ir padidėjusia konkurencija laisvojoje rinkoje, mažesne elektros energijos kaina. 2014 m. mažėjo reguliuojamos veiklos, susijusios su elektros energijos prekyba ir gamyba, pajamų dalis, įmonės reguliuojamos veiklos pajamos 2014 m. sudarė 43,4 proc. visų pajamų (2013 m. siekė 47,5 proc. visų pajamų).

METINĖ ATASKAITA 2014 Grupės įmonių veiklos rezultatai

Įmonės 2014 metų EBITDA sudarė 65,2 mln. EUR (225 mln. litų) arba +6,4 proc.,+4,5 mln. EUR (15,6 mln. litų), palyginti su 2013 m. Pagrindinė šio pokyčio priežastis – mažėjančios veiklos sąnaudos. Veiklos sąnaudos 2014 m., palyginus su 2013 m., sumažėjo -7,4 proc., arba -1,8 mln. EUR (-6,3 mln. litų) – tą lėmė sėkminga įmonės veikla prekiaujant elektros energija. Įmonės grynojo pelningumo marža padidėjo iki 14,3 proc. (2014 m. marža buvo 8,7 proc., 2012 m. sudarė 2,8 proc.). Didžiausios įtakos tam turėjo tie patys faktoriai, nulėmę ir įmonės EBITDA teigiamą pokytį.

41


Finansiniai rodikliai mln. EUR, jeigu nenurodyta kitaip

2011

2012

2013

2014

Pajamos Veiklos sąnaudos (OPEX) EBITDA EBITDA marža, proc. Grynasis pelnas Grynojo pelno marža, proc. Turtas Nuosavas kapitalas Finansinės skolos Finansinės skolos grynąja verte Finansinės skolos grynąja verte / Nuosavas kapitalas, proc. Nuosavas kapitalas / Turtas, proc. Darbuotojų sk., vnt.

402,6 21,7 24,0 6,0 3,2 0,8 931,7 368,7 185,6 183,3 50,4 39,6 509

340,9 21,4 42,3 12,4 9,6 2,8 969,4 378,5 191,4 188,8 50,6 39,0 511

314,9 24,2 60,7 19,3 27,3 8,7 938,8 398,3 160,9 109,3 40,4 42,4 503

233,2 22,4 65,2 28,0 33,4 14,3 914,6 367,3 162,9 87,1 44,3 40,2 474

METINĖ ATASKAITA 2014 Grupės įmonių veiklos rezultatai

42


Veiklos rodikliai „Lietuvos energijos gamyba“ sudaro Lietuvos elektros gamybos pajėgumų pagrindą, kurie užtikrina šalies energetinį saugumą. Įmonei priklauso trys gamybos vienetai: Lietuvos elektrinė (LEL), Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė (KHAE) bei Kauno hidroelektrinė (KHE). Įmonė turi neribotos trukmės leidimus gaminti elektros energiją. 2014 m. pabaigoje bendrovės valdomų elektrinių instaliuota galia sudarė 2,66 TWh (2013 m. galia sudarė 2,96 TWh). 2014 m. spalio mėn., įvertinus situaciją rinkoje ir atsižvelgus į bendrovės veiklos strategiją, buvo priimtas sprendimas nutraukti rezervinės elektrinės Elektrėnuose 1 ir 2 blokų, statytų 1962-1965 metais, eksploatavimą. Šie blokai buvo pradėti demontuoti 2015 m. sausio-balandžio mėnesiais, numatoma, kad demontavimo darbai truks kelerius metus. Demontuoti senus ir neefektyvius rezervinės elektrinės 150 MW instaliuotos galios (iš viso kartu 300MW) blokus nuspręsta atsižvelgiant į gamtinių dujų kainos dinamiką, žemą šių blokų naudingo veikimo koeficientą, didelius jų palaikymo kaštus bei naujų šilumos gamybos iš biokuro pajėgumų atsiradimą. Šiais blokais pagamintos elektros energijos kaina buvo nekonkurencinga rinkoje, tad jų atskyrimas padės toliau mažinti viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) poreikį ir kartu galutinį elektros energijos tarifą vartotojams.

METINĖ ATASKAITA 2014 Grupės įmonių veiklos rezultatai

2014 m. spalio mėnesį suėjo dveji metai nuo 455 MW instaliuotos galios kombinuoto ciklo bloko Elektrėnuose pradžios. Šis blokas per dvejus metus bendrovei leido sutaupyti apie 48,7 mln. EUR (168 mln. Lt) VIAP lėšų. Tiek papildomai lėšų būtų reikėję, jeigu elektra būtų buvusi gaminama senaisiais blokais. Kombinuoto ciklo blokas, veikiantis 30 proc. efektyviau nei senieji rezervinės elektrinės blokai, per šį laikotarpį pagamino apie 65 proc. Elektrėnuose pagamintos elektros energijos. Instaliuota galia MW Lietuvos elektrinė (LEL) Naujas kombinuoto ciklo blokas Senieji LEL blokai Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė (KHAE) Kauno hidroelektrinė (KHE) Viso

2011

2012

2013

2014

1.800 0 1.800

1.955 455 1.500

1.955 455 1.500

1.655 455 1.200

900 101 2.801

900 101 2.956

900 101 2.956

900 101 2.656

43


2014 metais įmonė valdomose elektrinėse pagamino 1.84 TWh elektros energijos, -6,2 proc. arba -0,12 TWh mažiau, negu 2013 m. Bendrovės pagamintos elektros energijos kiekis mažėja antrus metus. 2013 m. buvo pagaminta 1,96 TWh elektros energijos (-10,9 proc., arba -0,24 TWh pokytis, palyginti su 2012 metų rezultatu). Mažesniam elektros energijos gamybos kiekiui daugiausia įtakos turėjo nuo 2013 metams sumažinta remtinos elektros energijos gamybos kvota rezervinei elektrinei Elektrėnuose (2012 m. buvo nustatyta 1,53 TWh kvota, 2013 m. ir 2014 m. buvo nustatyta 0,9 TWh kvota, 2014 m. pagaminta 0,86 TWh elektros energijos) ir dėl nepalankių gamtinių sąlygų 2014 m. sumažėjusi elektros energijos gamyba Kauno A. Brazausko HE. Ši elektrinė veikė mažesniu nei įprastu pajėgumu dėl palyginti sausų metų ir mažesnio vandens debito lygio Nemuno upėje. Elektros energijos gamybos sumažėjimą ataskaitiniu laikotarpiu iš dalies kompensavo padidėjusios elektros energijos gamybos apimtys Kruonio KHAE.

Per 2014 m. įmonė vidaus rinkai pardavė 2,45 TWh elektros energijos, tai-34 proc. arba -1,27 TWh mažiau. lyginant su 2013 m., kai vidaus rinkoje buvo parduota 3,72 TWh elektros energijos. Šį sumažėjimą lėmė 2014 metais pasikeitusios sutarties su visuomeniniu elektros energijos tiekėju LESTO sąlygos. Be to, nuo 2013 m. sausio 8 d. įmonė vykdo paskirtosios įmonės funkcijas – t. y., superka visą vėjo jėgainėse pagamintą elektros energiją ir parduodą ją Nord Pool Spot elektros biržos Lietuvos prekybos zonoje, kurioje 2014 metais buvo parduota 0,51 TWh elektros energijos. 2014 m. Bendrovės pardavimai laisvoje rinkoje išaugo 21,7 proc., nuo 1,33 TWh 2013 m., iki 1,62 TWh 2014 m.

Pagaminta elektros energija TWh Lietuvos elektrinė (LEL) Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė (KHAE) Kauno A.Brazausko (KHE) Viso VIAP subsidijuojama gamybos kvota LEL

METINĖ ATASKAITA 2014 Grupės įmonių veiklos rezultatai

2011

2012

2013

2014

1,10

1,42

1,08

0,86

0,53 0,39 2,02

0,47 0,31 2,20

0,47 0,41 1.96

0,66 0,32 1,84

1,74

1,53

0,90

0,90

44


Svarbūs ataskaitinio laikotarpio įvykiai •

2014 m. vasario mėn. įmonė pasirašė kreditavimo sutartį su AB SEB banku dėl iki 158 mln. EUR 10 metų trukmės paskolos suteikimo. Banko suteikiamos lėšos skirtos refinansuoti 2005 ir 2010 metais suteiktoms paskoloms pagal kredito sutartis su Lietuvoje veikiančiais bankais ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros banku, kurių lėšomis buvo finansuojami kombinuoto ciklo dujų turbininio bloko statybos, dūmų valymo nuo kietųjų dalelių ir sieros oksidų įrenginių statybos ir montavimo projektas bei kiti projektai. Refinansavus paskolas sumažėjo Bendrovės patiriamos reguliuojamos veiklos sąnaudos, sumažėjusi kredito rizika leis ateityje gauti palankesnes finansavimo sąlygas.

2014 m. balandžio 4 d. įvykęs eilinis visuotinis LEG akcininkų susirinkimas patvirtino pelno už 2013 metus paskirstymą ir dividendų išmokėjimui nusprendė skirti 43,44 mln. EUR (150 mln. litų)

2014 m rugsėjo mėn. Vilniaus apygardos administracinis teismas priėmė Bendrovės skundą dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VKEKK) 2014 m. rugpjūčio 7 d. nutarimo „Dėl elektros energijos gamybos rinkos tyrimo rezultatų“. Šiuo nutarimu VKEKK pripažino Bendrovę didelę įtaką turinčiu asmeniu elektros energijos gamybos rinkoje ir nuo 2015 m. sausio 1 d. nustatė su kainų taikymu ir informacijos apie reguliuojamos veiklos sąnaudas skelbimu susijusių pavedimų. Vie-

METINĖ ATASKAITA 2014 Grupės įmonių veiklos rezultatai

šos konsultacijos metu, teikdama pastabas šio nutarimo projektui, Bendrovė yra pažymėjusi, kad gamybos rinkos tyrimas yra atliktas remiantis netinkamomis prielaidomis. Bendrovės nuomone VKEKK sprendimas pripažinti Bendrovę didelę įtaką turinčiu asmeniu elektros gamybos rinkoje ir su tuo susiję įsipareigojimai neturi būti taikomi. •

2014 m. spalio – gruodžio mėn. Vilniaus apygardos administracinis teismas priėmė Bendrovės skundus dėl VKEKK 2014 m. rugsėjo 30 d. nutarimo „Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, planinio patikrinimo, Nr. 03-818 panaikinimo, 2014 m. spalio 17 d. nutarimo „Dėl AB „Lietuvos energijos gamyba“ elektros energijos rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų viršutinių ribų 2015 metams nustatymo“ Nr. O3-852 panaikinimo, 2014 m. spalio 30 d. nutarimo „Dėl AB „Lietuvos energijos gamyba“ padalinyje Lietuvos elektrinėje pagamintos elektros energijos supirkimo kainos 2015 metams nustatymo“ Nr. O3866 panaikinimo, 2014 m. spalio 30 d. nutarimo „Dėl „Lietuvos energijos gamyba“ AB Lietuvos elektrinės šilumos gamybos kainos dedamųjų perskaičiavimo“, Nr. O3-875 panaikinimo.

2014 m. rugsėjo 30 d. neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime nutarta Bendrovės akcininkams už 2014 m. pirmų šešių mėnesių laikotarpį skirti 20,2 mln. EUR (69,7 mln. litų) dividendų.

45


AB „Lietuvos dujos“ veiklos rezultatai „Lietuvos dujos“ – Lietuvos gamtinių dujų skirstomojo tinklo operatorius. Pagrindinis „Lietuvos dujų“ akcininkas – „Lietuvos energija“, valdanti 96,6 proc. bendrovės akcijų. „Lietuvos dujos“ yra atsakinga už dujų skirstymo infrastruktūrą, jos saugumą, atnaujinimą ir plėtrą, rūpinasi naujų dujų vartotojų pritraukimu ir prijungimu prie skirstomųjų dujotiekių, teikia avarinės dujotiekių priežiūros paslaugas. Bendrovės eksploatuojamų dujotiekių tinklas sudaro beveik 8,5 tūkst. km.

METINĖ ATASKAITA 2014 Grupės įmonių veiklos rezultatai

Iki 2014 m. lapkričio 1 d. „Lietuvos dujos“ vykdė tiek dujų skirstymo, tiek dujų tiekimo vartotojams veiklas. Gamtinių dujų tiekimo veikla nuo „Lietuvos dujų“ buvo atskirta įgyvendinant Europos Sąjungos Trečiąjį energetikos paketo ir su juo susijusius teisės aktų reikalavimus. 2014 m. spalio 15 d. „Lietuvos dujos“ ir „Lietuvos dujų tiekimas“ sudarė verslo dalies pirkimo-pardavimo sutartį, kurios pagrindu „Lietuvos dujų tiekimas“ iš „Lietuvos dujų“ įsigijo gamtinių dujų tiekimo veiklą su visu jai priskirtu turtu, teisėmis bei įsipareigojimais. 2014 m. gruodžio mėnesį buvo pilnai atsiskaityta už iš „Lietuvos dujų“ įsigytą turtą.

46


Finansiniai rodikliai mln. EUR, jeigu nenurodyta kitaip

2013*

2014*

Pajamos Veiklos sąnaudos (OPEX) EBITDA EBITDA marža, proc. Grynasis pelnas Grynojo pelno marža, proc. Turtas Nuosavas kapitalas Finansinės skolos Finansinės skolos grynąja verte Finansinės skolos grynąja verte / Nuosavas kapitalas, proc. Nuosavas kapitalas / Turtas, proc. Darbuotojų sk., vnt.

47,8 41,0 11,04 23,1 -48.3 246,9 154,0 0,0 -19.4 0 62,4

55,6 39,2 20,3 36,5 5,9 10,6 214,8 165,6 0,0 -19,8 0,0 77,1 1134

*tik tęsiama dujų skirstymo veikla

METINĖ ATASKAITA 2014 Grupės įmonių veiklos rezultatai

47


Įmonės pajamos iš tęsiamos veiklos 2014 m. sudarė 55,6 mln. EUR (192 mln. litų), tai +16,3 proc. daugiau, negu 2013 m., kai pajamos iš tęsiamos veiklos sudarė 47,8 mln. EUR (165 mln. litų). Didžiąją dalį pajamų sudarė pajamos iš dujų skirstymo paslaugos. „Lietuvos dujos“ 2014 metų EBITDA iš tęsiamos dujų skirstymo veiklos sudarė 20,3 mln. EUR (70 mln. litų), tai 1,84 karto, arba +9,3

mln. EUR (+31,9 mln. litų) daugiau, palyginti su 2013 metais, kai EBITDA sudarė 11 mln. EUR (34,1 mln. litų). Pajamų ir EBITDA augimą 2014 m. lėmė padidėjusios dujų skirstymo paslaugos kainos, nustatytos naujam kainų reguliavimo periodui (20142018 m.). Grynasis bendrovės pelnas iš tęsiamos dujų skirstymo veiklos 2014 m. sudarė 5,9 mln. EUR (20,3 mln. litų).

2014 m. įmonė skirstomaisiais dujotiekiais transportavo 748 mln. kub. metrų dujų – tai 12,7 proc. mažiau negu 2013 m. (856 mln. kub. m). Mažėjant dujų vartojimui pramonėje ir buityje, skirstomais dujotiekiai transportuojamas dujų kiekis mažėja jau penktus metus iš eilės. 2014 m. skirstomaisiais tinklais transportuotas dujų kiekis buvo 36 proc. mažesnis negu 2010 metais. Dujų skirs-

tymo struktūra pagal vartotojus išlieka panaši, tačiau pastebimas energetikos ir pramonės įmonių dujų vartojimo dalies mažėjimas. 2014 m. energetikos ir pramonės įmonėms paskirstyta 66 proc. dujų (2013 m. 70 proc.), buitiniams vartotojams – 20 proc. (2013 m. 18 proc.).

METINĖ ATASKAITA 2014 Grupės įmonių veiklos rezultatai

48


Svarbūs ataskaitinio laikotarpio įvykiai •

2014 m. vasario 21 d. Finansų ministerija kaip nepiniginį turtinį įnašą naujai išleidžiamoms Lietuvos energija, UAB akcijoms apmokėti, perdavė Lietuvos energija, UAB valstybei nuosavybės teise priklausančias AB „Lietuvos dujos“ paprastąsias vardines nematerialiąsias akcijas, kurios suteikia 17,7 proc. balsų „Lietuvos dujų“ visuotiniame akcininkų susirinkime.

2014 m. gegužės 7 d. „Lietuvos dujos“ , vykdydama visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus, pasirašė susitarimą su gamtinių dujų tiekėju OAO „Gazprom“ dėl „Lietuvos dujų“ importuojamų dujų kainos reikšmingo sumažinimo.

2014 m. gegužės 19 d. Konkurencijos taryba priėmė nutarimą, kuriuo leido vykdyti koncentraciją „Lietuvos energija“, UAB įsigyjant iki 100 proc. „Lietuvos dujų“ akcijų ir įsigyjant „Lietuvos dujų“ kontrolę bei konstatavo, kad dėl numatomos vykdyti koncentracijos nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis ar itin apribota konkurencija atitinkamose rinkose.

2014 m. gegužės 21 d. „Lietuvos energija“ ir „E.ON Ruhrgas International Gmbh“ sudarė „Lietuvos dujų“ akcijų pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią „Lietuvos energija“ iš „E.ON Ruhrgas International Gmbh“ įsigijo „Lietuvos dujų“ akcijas, suteikiančias 38,9 proc. balsų bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime.

2014 m. gegužės 22 d. „Lietuvos dujos“ gavo „Lietuvos energijos“ pranešimą apie ketinimą teikti privalomą oficialų siūlymą supirkti likusias bendrovės akcijas. Lietuvos bankas priėmė sprendimą patvirtinti privalomo oficialaus siūlymo cirkuliarą supirkti likusias balsavimo teisę suteikiančias akcijas.

2014 m. birželio 16 d. buvo baigtas įgyvendinti „Lietuvos energijos“ oficialaus privalomo nekonkurencinio siūlymo dėl emitento akcijų supirkimo įgyvendinimas. Privalomo oficialaus siūlymo metu paraiškas parduoti akcijas pateikė OAO „Gazprom“ bei dalis smulkiųjų akcininkų. Po privalomo oficialaus siūlymo įgyven-

METINĖ ATASKAITA 2014 Grupės įmonių veiklos rezultatai

dinimo „Lietuvos energija“ valdo 96,6 proc. AB „Lietuvos dujos“ akcijų, o smulkieji akcininkai – 3,4 proc. bendrovės akcijų. •

2014 m. liepos 22 d. įvykusiame neeiliniame „Lietuvos dujų“ visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimtas sprendimas paskirstyti 2013 m. pelną ir dividendams išmokėti 15,4 mln. EUR (53,2 mln. litų).

2014 m. rugsėjo 30 d. įvykusiame neeiliniame „Lietuvos dujų“ visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimtas sprendimas dėl tarpinių dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo akcininkams. Akcininkams skirta išmokėti 20,2 mln. EUR (69,7 mln. litų) dividendų.

2014 m. spalio 15 d., vykdydama Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus dėl gamtinių dujų skirstymo veiklos atskyrimo bei atsižvelgdama į bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo ir valdybos sprendimus, „Lietuvos dujos“ sudarė įmonės dalies pirkimo-pardavimo sutartį su „Lietuvos energijos“ kontroliuojama bendrove „Lietuvos dujų tiekimas“. „Lietuvos dujos“ pagal nepriklausomų turto vertintojų nustatytą rinkos vertę gamtinių dujų tiekimo veiklą pardavė su jai priskirtu turtu, teisėmis ir pareigomis. 2014 m. lapkričio 1 d. su „Lietuvos dujų“ valdymo pertvarka gamtinių dujų sektoriuje baigtas įgyvendinti ES III paketo reikalavimas atskirti gamtinių dujų tiekimo ir skirstymo veiklas. Gamtinių dujų tiekimo veiklą pardavus „Lietuvos dujų tiekimui“, bendrovė „Lietuvos dujos“ valdo gamtinių skirstomąjį tinklą ir teikia dujų skirstymo paslaugas.

2014 m. lapkričio 20 d. VKEKK patvirtino „Lietuvos dujų“ gamtinių dujų skirstymo kainas, taikomas nuo 2015 m. sausio 1 d. Gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinė riba padidėjo 16,7 proc. Pagrindinė dujų skirstymo kainos didėjimo priežastis – 2015 metais prognozuojami 17 proc. mažesni paskirstytini dujų kiekiai.

49


Svarbūs įvykiai po ataskaitinio laikotarpio pabaigos •

2015 m. kovo 3 d. „Lietuvos dujos“ gavo „Lietuvos energijos“, kuri valdo 96,6 proc. „Lietuvos dujų“ akcijų, raštą, kuriame buvo pateikta informacija apie numatomus pokyčius. „Lietuvos energija“ valdyba pritarė įmonių grupės veiklos grandinės išgryninimo programos koncepcijai, kurioje numatytas LESTO ir „Lietuvos dujų“ sujungimas į bendrą skirstymo tinklų įmonę. Numatoma, jog detalus šio projekto įgyvendinimo planas bus patvirtintas balandžio mėnesį, o jį įgyvendinti planuojama iki 2015 m. gruodžio pabaigos.

METINĖ ATASKAITA 2014 Grupės įmonių veiklos rezultatai

50


NT Valdos, UAB veiklos rezultatai NT Valdos, UAB – viena didžiausių turto valdymo bei transporto paslaugų įmonių Lietuvoje. Įmonė teikia administracinių, gamybinių, sandėliavimo patalpų nuomos, teritorijų nuomos, lengvųjų automobilių ir specialios paskirties transporto priemonių bei mechanizmų ilgalaikės ir trumpalaikės nuomos paslaugas, transporto parko valdymo ir apgyvendinimo bei konferencijų organizavimo paslaugas.

METINĖ ATASKAITA 2014 Grupės įmonių veiklos rezultatai

51


Finansiniai rodikliai mln. EUR, jeigu nenurodyta kitaip

2011

2012

2013

2014

Pajamos Veiklos sąnaudos (OPEX) EBITDA EBITDA marža, proc. Grynasis pelnas Grynojo pelno marža, proc. Turtas Nuosavas kapitalas Finansinės skolos Finansinės skolos grynąja verte Finansinės skolos grynąja verte / Nuosavas kapitalas, proc. Nuosavas kapitalas / Turtas, proc. Darbuotojų sk., vnt.

15,9 12,2 3,7 23,3 -5,0 -31,3 86,6 83,6 0,0 -4,6 0,0 96, 229

15,3 12,0 4,6 29,6 0,4 2,6 90,6 85,4 0,0 -5,5 0,0 94,2 240

15,5 11,5 4,0 25,9 0,8 5,1 90,3 86,1 0,0 -5,4 0,0 95,4 233

16,6 11,5 5,1 30,8 0,6 3,3 91,4 88,0 0,0 -5,6 0,0 96,2 219

METINĖ ATASKAITA 2014 Grupės įmonių veiklos rezultatai

52


Įmonės 2014 metų pajamos sudarė 16,6 mln. EUR (57,5 mln. litų), tai 7 proc. daugiau negu 2013 m. 2014 metais buvo didinamas nekilnojamojo turto ir transporto priemonių užimtumas, pradedant jį aktyviau nuomoti rinkoje. Įmonės pajamų struktūroje nekilnojamojo turto valdymo pajamos ir transporto nuomos pajamos sudarė beveik lygias dalis. Pajamos iš Grupės įmonių sudarė 56 proc. visų įmonės pajamų (2013 m. ši dalis sudarė 64 proc.). Įmonės 2014 metų EBITDA sudarė 5,1 mln. EUR (17,7 mln. litų), tai +27 proc., arba +1,1 mln. EUR (+3,8 mln. litų) daugiau, palyginti su 2013 metais. EBITDA augimui įtakos turėjo pajamų augimas ir veiklos sąnaudų mažėjimas 2014 m.

METINĖ ATASKAITA 2014 Grupės įmonių veiklos rezultatai

Įmonės valdomo nekilnojamojo turto apimtys 2011- 2014 metais iš esmės nesikeitė. Disponuojamas nekilnojamas turtas tūkst. kv. m. Lietuvos elektrinė (LEL)

2011

2012

2013

2014

235

242

245

245

2014 metais toliau buvo atnaujinamas lengvųjų automobilių parkas. Per metus įmonė įsigijo 234 vnt. transporto priemonių. Transporto priemonių parkas vnt.

2011

2012

2013

2014

Transporto priemonių, iš viso

1877

2059

2125

2125

53


UAB Duomenų logistikos centras Duomenų logistikos centras (iki 2013 m. lapkričio 4 d. buvęs pavadinimas – UAB Technologijų ir inovacijų centras) yra viena didžiausių duomenų perdavimo tinklų bei duomenų centrų operatorių Baltijos šalyse. Bendrovė teikia duomenų perdavimo paslaugas įmonėms ir ryšių operatoriams, valdo duomenų centrus, kuriuose savo įrangą laiko didžiosios įmonės, bankai, telekomunikacijų operatoriai, debesų kompiuterijos paslaugų teikėjai. Duomenų logistikos centras buvo įkurtas 2010 m., sujungus iki tol atskirose Lietuvos elektros energetikos sektoriaus įmonėse dirbusius IT, telekomunikacijų bei technologinių įrenginių valdymo specialistus. Iki 2013 m. įmonė taip pat teikė IT ūkio priežiūros ir projektinės veiklos paslaugas, nuo 2014 m. teikiamos tik duomenų perdavimo tinklų bei duomenų centrų operatoriaus paslaugos. 2013 m. gruodžio 31 d. Duomenų logistikos centras perdavė Technologijų ir inovacijų centro nuosavybėn su nekomercine Duomenų logistikos centro IT priežiūros ir projektine veikla susijusį turtinį kompleksą. Tokiu būdu buvo išgryninta tiesioginė Duomenų

METINĖ ATASKAITA 2014 Grupės įmonių veiklos rezultatai

logistikos centro veikla (funkcija), t. y. duomenų perdavimas ir duomenų centrų nuomos paslaugų teikimas, o nekomercinė bendrovės veikla (funkcija), t. y. elektros energetikos grupės įmonių IT ūkio priežiūra ir aptarnavimas, buvo perkelta (perduota) į Technologijų ir inovacijų centrą. Už perduotą turtą įmonės gautos lėšos buvo panaudotos 2014 m. balandžio 30 d. akcininkų sprendimo sumažinti įmonės įstatinį kapitalą 13 mln. EUR (45 mln. litų) įgyvendinimui. Įmonės 2014 metų pajamos iš duomenų perdavimo tinklų bei duomenų centrų operatoriaus ir kitos tęsiamos veiklos 2014 m. liko tokiame pačiame lygyje kaip ir 2013 metais ir sudarė 5,5 mln. EUR (19,1 mln. litų). Palyginimui, 2013 m. pajamos sudarė 5,2 mln. EUR (18 mln. litų). Atsisakius IT paslaugų įmonės EBITDA 2014 m. sudarė 1 mln. EUR (3,3 mln. litų), kai 2013 m. EBITDA buvo 4,9 mln. EUR (16,8 mln. litų). 2014 m. bendrovė uždirbo 0,4 mln. EUR (1,5 mln. litų) grynojo pelno (2013 m. buvo uždirbta +1,5 mln. EUR (+5,3 mln. litų) grynojo pelno.)

54


Finansiniai rodikliai mln. EUR, jeigu nenurodyta kitaip

2011

2012

2013

2014

Pajamos Veiklos sąnaudos (OPEX) EBITDA EBITDA marža, proc. Grynasis pelnas Grynojo pelno marža, proc. Turtas Nuosavas kapitalas Finansinės skolos Finansinės skolos grynąja verte Finansinės skolos grynąja verte / Nuosavas kapitalas, proc. Nuosavas kapitalas / Turtas, proc. Darbuotojų sk., vnt.

12,9 10,3 2,8 21,3 -0,1 -0,4 18,3 15,5 0,0 -4,5 0,0 84,7 226

18,9 14,3 4,6 24,5 1,0 5,2 19,8 16,5 0,0 -7,3 0,0 83,4 250

19,0* 14,1 4,9 25,6 1,5 8,1 21,6 18,0 0,0 -8,2 0,0 83,5 191

5,5 4,6 1,0 17,2 0,4 7,0 9,3 4,8 3,5 2,6 72,1 52,0 19

*iki 2013 m. su ITT paslaugomis. Duomenų centrų ir duomenų perdavimo bei kitos tęsiamos veiklos pajamos 2013 m. siekė 5,2 mln. EUR (18 mln. litų).

METINĖ ATASKAITA 2014 Grupės įmonių veiklos rezultatai

55


Svarbūs ataskaitinio laikotarpio įvykiai Duomenų logistikos centras baigė pirmąjį statybos etapą viename didžiausių ir moderniausių Baltijos šalyse duomenų centrų „Data Inn“, kuris yra vienintelis Lietuvoje sertifikuotas „Tier III“ sertifikatu. Šiuo metu duomenų centro talpumas- 100 serverių stovų. Naujasis duomenų centras yra pirmasis viso „Data Inn“ projekto, kurio vertė sieks 12 mln. EUR, naudingas plotas iki 3200 kv.m. ir talpumas iki 600 serverių stovų, etapas. Artimiausiu metu planuojama pradėti projektuoti ir statyti naujus „Data Inn“ etapus. Pasirašyta penkių metų trukmės duomenų centro pajėgumų nuomos sutartis su elektros perdavimo sistemos operatoriumi AB Litgrid, trejų metų trukmės duomenų centro pajėgumų nuomos sutartis su Technologijų ir inovacijų centru.

METINĖ ATASKAITA 2014 Grupės įmonių veiklos rezultatai

Pratęsti ISO 9001 ir ISO 27001 sertifikatai. 2012 m. bendrovėje buvo įdiegta ISO 9001 standartų reikalavimus atitinkanti vadybos sistema, 2013 m. spalio mėn. įdiegtas informacijos saugumo valdymo sistemos standartas ISO 27001, siekiant užtikrinti, kad bendrovės veikla atitiktų jai taikomus įstatymus, teisinius, norminius bei sutartinius reikalavimus tinkamai valdyti informaciją ir informacines sistemas, padidinti saugumą ir sumažinti valdymo kaštus, informaciją valdyti ir saugumą užtikrinti pagal geriausias praktikas.

56


UAB „Elektros tinklo paslaugos“ veiklos rezultatai „Elektros tinklo paslaugos“ – Grupės įmonė, atliekanti 0,4 400 kV įtampos elektros įrenginių statybos, rekonstravimo, remonto ir techninės priežiūros bei bandymų ir diagnostikos darbus energetikos sektoriaus įmonėms ir išorinei rinkai. Įmonė teikia paslaugas Lietuvos energetikos sektoriaus ir kitų sektorių įmonėms bei fiziniams asmenims Lietuvoje. Įmonės 2014 metų pajamos sudarė 23,3 mln. EUR (80,6 mln. litų), tai +3 proc. arba +0,6 mln. EUR (+2,1 mln. litų) teigiamas pokytis, palyginti su 2013 metų rezultatu. Didžiausią pajamų dalį sudaro pajamos iš energetikos projektų, apimančių oro linijų, oro kabelių linijų, kabelių linijų, 6–10 kV įtampos transformatorinių, 6–10 kV įtampos skirstomųjų punktų, 35 kV ir aukštesnės įtampos transformatorių pastočių remonto, rekonstravimo, statybos darbus ir techninę priežiūrą.

METINĖ ATASKAITA 2014 Grupės įmonių veiklos rezultatai

2014 metais didėjo pajamų dalis, gauta iš trečiųjų asmenų, nesusijusių su Lietuvos energijos įmonių grupe. Pajamos iš „Lietuvos energijos“ grupės įmonių 2014 m. sudarė 76 proc. visų pajamų, o 2013 m. – 89 proc. visų pajamų. Įmonės 2014 metų EBITDA padidėjo 71 proc. ir sudarė 1,2 mln. EUR (4 mln. litų), palyginimui 2013 metais EBITDA buvo 0,7 mln. EUR (2,3 mln. litų). EBITDA didėjimą lėmė veiklos pelningumo augimas, pajamų struktūros kitimas, kuriam įtaką darė atliekamų darbų pobūdžio pasikeitimas, 2014 m. bendrovė uždirbo +0,4 mln. EUR (+1,5 mln. litų) grynojo pelno, kai 2013 m. pelnas buvo +0,04 mln. EUR (+0,14 mln. litų)).

57


Finansiniai rodikliai mln. EUR, jeigu nenurodyta kitaip

2011

2012

2013

2014

Pajamos Veiklos sąnaudos (OPEX) EBITDA EBITDA marža, proc. Grynasis pelnas Grynojo pelno marža, proc. Turtas Nuosavas kapitalas Finansinės skolos Finansinės skolos grynąja verte Finansinės skolos grynąja verte / Nuosavas kapitalas, proc. Nuosavas kapitalas / Turtas, proc. Darbuotojų sk., vnt.

15,1 14,1 1,0 6,3 0,3 2,1 8,4 5,9 0,0 -0,3 0,0 70,6 445

20,8 19,7 1,1 5,2 -0,3 -1,4 10,8 6,5 0,0 -1,3 0,0 60,2 589

22,7 22,1 0,7 2,9 0,0 0,2 10,7 6,6 0,2 0,2 3,1 61,8 559

23,3 22,2 1,2 5,0 0,4 1,9 10,9 7,0 0,0 -0,7 0,0 64,3 556

METINĖ ATASKAITA 2014 Grupės įmonių veiklos rezultatai

58


UAB „Kauno energetikos remonto“ veiklos rezultatai „Kauno energetikos remontas“ – viena iš didžiausią patirtį energetikos remonto srityje sukaupusių įmonių Lietuvoje. Pagrindinės įmonės veiklos sritys: elektrotechninė veikla: elektros stočių rekonstrukcija, remontas ir techninė priežiūra, elektros įrenginių (transformatorių, variklių, generatorių) remontas; mechaninė veikla: katilų, technologinių vamzdynų montavimas; gamybinė veikla: kaminų, statybinių metalo konstrukcijų, slėginių talpų gamyba, inžinerinių projektų valdymas. Siekiant didinti pagrindinės veiklos efektyvumą 2014 m. buvo pasirašyta dukterinės bendrovės „Gotlitas“ , kuri užsiėmė apgyvendinimo paslaugų teikimu, nekilnojamo turto pardavimo sutartis. Įmonės 2014 metų konsoliduotos pajamos sudarė 31,8 mln. EUR (+2,7 karto daugiau negu 2011- 2013 metų laikotarpiu gautos metinės pajamos (po 11-12 mln. EUR). 2014 m. pajamų augimą

lėmė įgyvendinamas šilumos gamybos (biokuro katilinės) projektas. Įmonė teikia paslaugas Lietuvos energetikos sektoriaus ir pramonės įmonėms Lietuvoje, vykdo užsakymus užsienio įmonėms. 2014 m. pagrindinę pajamų dalį sudarė pajamos, gautos iš paslaugų suteiktų Lietuvos vietos rinkoje (94 proc.). Pajamos iš paslaugų „Lietuvos energijos“ grupės bendrovėms sudarė 54 proc. visų pajamų. 2014 m. bendrovės konsoliduota EBITDA buvo neigiamas (-2,8 mln. EUR), o 2013 metų konsoliduota EBITDA sudarė 1 mln. EUR. 2014 m. neigiamą EBITDA lėmė su įgyvendinamu šilumos gamybos projektu (biokuro katilinės statybos) susijusios sąnaudos, patirtos 2014 m. Galutinis šio projekto poveikis bendrovės rezultatams bus įvertintas tik baigus jo įgyvendinimą 2015 m.

Veiklos rodikliai Didžiausią pajamų dalį sudaro pajamos iš energetikos projektų, apimančių elektros pastočių rekonstrukciją, remonto ir techninės priežiūros, elektros įrenginių (transformatorių, variklių, generatorių), katilų, turbinų, technologinių vamzdynų montavimą ir remontą, inžinerinių projektų valdymo projektus.

METINĖ ATASKAITA 2014 Grupės įmonių veiklos rezultatai

Pardavimai, mln. Lt Projektų valdymas Energetikos projektai Gamyba Kitos

2011

2012

2013

2014

9,9 1,3 0,9 12,1

9,4 1,0 0,6 11,0

10,3 1,0 0,5 11,8

21,5 6,1 2,0 2,2 31,8

59


Finansiniai rodikliai mln. EUR, jeigu nenurodyta kitaip

2011

2012

2013

2014

Pajamos Veiklos sąnaudos (OPEX) EBITDA EBITDA marža, proc. Grynasis pelnas Grynojo pelno marža, proc. Turtas Nuosavas kapitalas Finansinės skolos Finansinės skolos grynąja verte Finansinės skolos grynąja verte / Nuosavas kapitalas, proc. Nuosavas kapitalas / Turtas, proc. Darbuotojų sk., vnt.

12,0 11,4 0,7 5,8 0,5 4,3 13,6 6,3 2,1 1,0 34,1 46,1 277

11,0 10,2 0,8 7,1 0,2 1,6 11,2 6,3 3,5 3,2 55,8 56,1 241

11,8 10,7 1,0 8,7 0,3 2,1 14,5 6,5 2,6 0,8 40,3 45,1 224

31,8 34,6 -2,8 -8,9 -3,4 -10,7 21,0 5,3 2,9 1,8 54,9 25,4 245

METINĖ ATASKAITA 2014 Grupės įmonių veiklos rezultatai

60


„Energijos tiekimas“ UAB veiklos rezultatai „Energijos tiekimas“ – didžiausias lietuviško kapitalo nepriklausomas elektros energijos tiekėjas. Bendrovės pagrindinė veikla yra elektros energijos nepriklausomas tiekimas, įskaitant tiekimą, planavimą, prognozavimą, balansavimą, pirkimą, pardavimą, balansavimo elektros energijos, prekybos tarpininkavimą, importą, eksportą. Bendrovė elektros energijos tiekimo veiklą vykdo nuo 2010 m. Bendrovei priklauso energijos tiekimo veikla užsiimančios bendrovės Estijoje (Geton Energy OU) ir Latvijoje (Geton Energy SIA). „Energijos tiekimas“ tarp nepriklausomų elektros energijos tiekėjų Lietuvoje turi didžiausią skaičių klientų – virš 6 tūkst. Įmonė taip pat yra vienintelė sertifikuotos elektros energijos, pagamintos Lietuvoje iš atsinaujinančių išteklių, tiekėja. 2014 metais Kauno

METINĖ ATASKAITA 2014 Grupės įmonių veiklos rezultatai

hidroelektrinėje (KHE) gaminamą „Žalią lietuvišką energiją“ įsigijo daugiau kaip 100 klientų. Dėl aktyvios „Energijos tiekimo“ pardavimų veiklos 2014 m. bendrovė pardavė 9,5 proc. daugiau elektros energijos negu 2013 m. 2014 m. pajamos sudarė 67,2 mln. EUR (232 mln. litų) arba +19 proc. daugiau negu 2013 m. (56,5 mln. EUR, arba 195 mln. litų). 2014 m. padidėjus įsigyjamos elektros energijos savikainai ir sumažėjus pardavimų maržai, bendrovės 2014 m. EBITDA buvo lygi 0,9 mln. EUR (3,4 mln. litų), palyginimui, 2013 m. EBITDA buvo 1,6 mln. EUR (5,6 mln. litų). 2014m. metais bendrovė uždirbo 0,7 mln. EUR (2,6 mln. litų) grynojo pelno. 2013 m. grynasis pelnas buvo lygus 1,4 mln. EUR (5 mln. litų).

61


Finansiniai rodikliai mln. EUR, jeigu nenurodyta kitaip

2011

2012

2013

2014

Pajamos Veiklos sąnaudos (OPEX) EBITDA EBITDA marža, proc. Grynasis pelnas Grynojo pelno marža, proc. Turtas Nuosavas kapitalas Finansinės skolos Finansinės skolos grynąja verte Finansinės skolos grynąja verte / Nuosavas kapitalas, proc. Nuosavas kapitalas / Turtas, proc. Darbuotojų sk., vnt.

61,2 0,8 1,8 3,0 1,4 2,3 8,7 2,8 0,3 0,3 12,2 32,8 15

95,3 1,3 0,8 0,8 0,2 0,2 11,4 2,1 1,9 1,9 87,8 18,8 17

56,5 0,8 1,6 2,9 1,4 2,5 10,0 3,0 0,0 -2,0 0,0 29,9 18

67,2 1,0 0,9 1,3 0,7 1,1 12,0 2,9 0,0 -2,5 0,0 23,8 16

Parduota elektros energija, mln. kWh 2011 1234

2012 1901

METINĖ ATASKAITA 2014 Grupės įmonių veiklos rezultatai

2013 1163

2014 1273

62


UAB LITGAS veiklos rezultatai LITGAS yra strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinti įmonė, įkurta 2012 m. gruodžio mėn., su tikslu vykdyti suskystintų gamtinių dujų (SGD) prekybos ir/arba gamtinių dujų tiekimo per SGD terminalą Klaipėdoje veiklą. 2014 m. vasario 10 d. energetikos ministro įsakymu Bendrovė patvirtinta paskirtuoju tiekėju, užtikrinančiu nepertraukiamą SGD terminalo veiklą Lietuvoje. Nuo 2015 m. pradžios LITGAS, sudaręs sutartį su suskystintų gamtinių dujų tiekėju, SGD terminalui tiekia minimalų būtinąjį gamtinių dujų – 540 mln. kubinių metrų – kiekį, kuris yra būtinas nepertraukiamos SGD terminalo veiklos užtikrinimui. 2014 m. gruodžio 23 d. į SGD terminalą Klaipėdoje atvyko dujovežis „Artic Aurora“, atgabenęs pirmąjį suskystintų gamtinių dujų krovinį pagal ilgalaikę LITGAS ir „Statoil ASA“ tiekimo sutartį. Nuo 2015 m. suskystintos gamtinės dujos pradėtos dujinti ir tiekti LITGAS klientams per Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemą.

METINĖ ATASKAITA 2014 Grupės įmonių veiklos rezultatai

2014 m. birželio 27 d. LITGAS visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė spendimą padidinti bendrovės įstatinį kapitalą nuo 0,3 mln. EUR (1 mln. Lt) iki 13 mln. EUR (45 mln. Lt) išleidžiant naują akcijų emisiją. 2014 m. pabaigoje visos bendrovės akcijos buvo pilnai apmokėtos. 2013 m. ir 2012 m. LITGAS savo pagrindinės veiklos dar nevykdė. 2014 m., rengiantis vykdyti gamtinių dujų tiekimo bei SGD prekybos veiklą per SGD terminalą Klaipėdoje, buvo atgabentas ir realizuotas bandomasis suskystintų gamtinių krovinys, gauta 31,7 mln. EUR (109 mln. litų) pajamų. 2014 m. LITGAS UAB dėl su veiklos pradžia susijusių išlaidų patyrė -0,7 mln. EUR (-2,3 mln. litų) nuostolį.

63


Finansiniai rodikliai mln. EUR, jeigu nenurodyta kitaip Pajamos Veiklos sąnaudos (OPEX) EBITDA EBITDA marža, proc. Grynasis pelnas Grynojo pelno marža, proc. Turtas Nuosavas kapitalas Finansinės skolos Finansinės skolos grynąja verte Finansinės skolos grynąja verte / Nuosavas kapitalas, proc. Nuosavas kapitalas / Turtas, proc. Darbuotojų sk., vnt.

METINĖ ATASKAITA 2014 Grupės įmonių veiklos rezultatai

2012

2013

2014

0,0 0,0 0,0

0,0 0,3 -0,3

0,0

-0,2 -2,1 0,7 0,6 0,0 -0,6 0,0 96,5 9

31,7 0,9 0,0 -0,1 -0,7 -2,1 49,1 12,1 0,0 -4,8 0,0 24,6 13

0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 100,0 1

64


UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ veiklos rezultatai „Lietuvos dujų tiekimo“ pagrindinė veikla – gamtinių dujų tiekimas, pirkimas (importas), pardavimas vartotojams. Bendrovė buvo įsteigta 2014 m. rugsėjo 2 d. 100 proc. bendrovės akcijų priklauso „Lietuvos energijai“. 2014 m. spalio 10 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija „Lietuvos dujų tiekiamui“ išdavė gamtinių dujų tiekimo licenciją. 2014 m. spalio 15 d. Bendrovė ir „Lietuvos dujos“ sudarė verslo dalies pirkimo-pardavimo sutartį, kurios pagrindu „Lietuvos dujų tiekimas“ iš „Lietuvos dujų“ įsigijo gamtinių dujų tiekimo veiklą su visu jai priskirtu turtu, teisėmis bei įsipareigojimais. 2014 m. gruodžio mėnesį buvo pilnai atsiskaityta už iš „Lietuvos dujų“ įsigytą turtą. Gamtinių dujų tiekimo veikla nuo „Lietuvos dujų“ buvo atskirta įgyvendinant Europos Sąjungos Trečiąjį energetikos paketo ir su juo susijusius teisės aktų reikalavimus.

METINĖ ATASKAITA 2014 Grupės įmonių veiklos rezultatai

Bendrovė pradėjo veiklą 2014 m. lapkričio 2 d. ir šiuo metu tiekia gamtines dujas energetikos, pramonės ir verslo įmonėms bei gyventojams – iš viso daugiau kaip 560 tūkst. klientų. 2014 m. lapkričio ir gruodžio mėnesiais „Lietuvos dujų tiekimas“ patiekė vartotojams 246,4 mln. kub. m. gamtinių dujų, iš kurių verslo klientams patiekta 202,2 mln. kubinių metrų, gyventojams 44,2 mln. kubinių metrų gamtinių dujų. 2014 m., lapkričio-gruodžio mėnesiais, bendrovė, perėmusi dujų tiekimo veiklą gavo 81,7 mln. EUR (281 mln. litų) pajamų, iš kurių 79 proc. buvo gauta iš gamtinių dujų pardavimo verslo klientams, 21 proc. – iš dujų pardavimo gyventojams. Bendrovė 2014 m. patyrė -0,43 mln. EUR (-1,5 mln. litų) nuostolį. Nuostolingą bendrovės veiklą lėmė papildomi 1,2 mln. EUR (4,1 mln. litų) atidėjiniai nuostolingoms sutartims su vartotojais.

65


Finansiniai rodikliai mln. EUR, jeigu nenurodyta kitaip

2014

Pajamos Veiklos sąnaudos (OPEX) EBITDA EBITDA marža, proc. Grynasis pelnas Grynojo pelno marža, proc. Turtas Nuosavas kapitalas Finansinės skolos Finansinės skolos grynąja verte Finansinės skolos grynąja verte / Nuosavas kapitalas, proc. Nuosavas kapitalas / Turtas, proc. Darbuotojų sk., vnt.

81,7 0,8 -0,6 -0,7 -0,4 -0,5 114,8 48,8 0,0 -63,8 0,0 42,5 141

METINĖ ATASKAITA 2014 Grupės įmonių veiklos rezultatai

66


VšĮ Energetikų mokymo centras veiklos rezultatai Respublikinis energetikų mokymo centro pagrindinės veiklos rūšys yra suaugusiųjų profesinis mokymas, kvalifikacijos kėlimas, atestavimas bei seminarai ir konferencijos. Įmonė moko darbininkus, inžinierius, vadybininkus ir vadovus, dirbančius elektros energetikos ir šilumos energetikos ūkio valdymo, darbų saugos ir sveikatos, suvirinimo darbų ir kėlimo įrenginių darbo organizavimo bei dujų ūkio srityse. Reguliariai moko ir atestuoja potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros meistrus ir specialiųjų darbų vadovus.

METINĖ ATASKAITA 2014 Grupės įmonių veiklos rezultatai

Įmonės pajamos 2014 metais padidėjo 10 proc., nuo 0,9 mln. EUR (3,2 mln. litų) 2013 m., iki 1 mln. EUR (3,5 mln. litų) 2014 m. Didesnes pajamas 2014 m. lėmė didesnis suteiktų paslaugų skaičius. Bendrovė tiek 2013 m., tiek 2014 m. dirbo pelningai. 2014 m. grynasis pelnas, padidėjus pardavimams, sudarė +0,12 mln. EUR (+0,42 mln. litų), kai 2013 m. pelnas sudarė +0,07 mln. EUR (+0,25 mln. litų). 2014 m. augo bendrovės veiklos pelningumas (2014 m. EBITDA buvo 12,5 proc., 2013 m. 9,7 proc.).

67


Finansiniai rodikliai mln. EUR, jeigu nenurodyta kitaip

2011

2012

2013

2014

Pajamos Veiklos sąnaudos (OPEX) EBITDA EBITDA marža, proc. Grynasis pelnas Grynojo pelno marža, proc. Turtas Nuosavas kapitalas Finansinės skolos Finansinės skolos grynąja verte Darbuotojų sk., vnt.*

1,0 1,0 -0,1 -6,1 -0,1 -9,1 0,2 -0,3

1,0 1,0 0,0 -3,0 -0,1 -9,1 0,2 -0,4 0,0 0,0 169

0,9 0,8 0,1 9,7 0,07 7,8 0,1 -0,3 0,0 0,0 168

1,0 0,9 0,1 12,5 0,12 12,1 0,1 -0,2 0,0 -0,1 163

0,1 28

*Darbuotojų skaičius nurodytas, kartu su lektoriais: 2012 m. pabaigoje įmonėje dirbo 138 lektoriai, 2013 m. -139, 2014 m.-134.

METINĖ ATASKAITA 2014 Grupės įmonių veiklos rezultatai

68


UAB „VAE SPB“ veiklos rezultatai VAE SPB pagrindinė veikla – vystyti branduolinės elektrinės projektą Lietuvoje. Bendrovė perėmė anksčiau vykdytus parengiamuosius darbus, projektus ir programas susijusias su branduoline energetika. Bendrovė užtikrina su šiuo projektų susijusių darbų tęstinumą ir yra pasirengusi tiesiogiai dalyvauti įgyvendinant naujos branduolinės elektrinės projektą. Bendrovė taip pat vysto ir koordinuoja naujų technologijų ir jų taikymo veiklą Lietuvos energijos įmonių grupėje, dalyvauja vykdomuose projektuose, plėtoja mokslinę veiklą, vykdo konsultacine veiklą, tyrimus. Bendrovė aktyviai analizuoja su branduoline energetika susijusių konsultacijų poreikius ir galimybes Lietuvos ir užsienio rinkose.

METINĖ ATASKAITA 2014 Grupės įmonių veiklos rezultatai

Bendrovė įsteigta 2012 m. gegužės 23 d. 2012 m. ir 2013 m. bendrovė veiklos nevykdė. 2014 m. VAE SPB pajamų negavo, metų pabaigoje įmonėje dirbo 17 darbuotojų. 2014 m. bendrovė patyrė -0,16 mln. EUR (-0,55 mln. litų) nuostolį. 2014 m. spalio 17 d. vienintelio akcininko „Lietuvos energijos“ sprendimu bendrovės įstatinis kapitalas buvo padidintas 0,29 mln. EUR (1 mln. litų). Apmokėtas įstatinis kapitalas 2014 m. pabaigoje sudarė 0,25 mln. Lt (0,86 mln. litų).

69


Finansiniai rodikliai mln. EUR, jeigu nenurodyta kitaip Pajamos Veiklos sąnaudos (OPEX) EBITDA EBITDA marža, proc. Grynasis pelnas Grynojo pelno marža, proc. Turtas Nuosavas kapitalas Finansinės skolos Finansinės skolos grynąja verte Finansinės skolos grynąja verte / Nuosavas kapitalas, proc. Nuosavas kapitalas / Turtas, proc. Darbuotojų sk., vnt.

METINĖ ATASKAITA 2014 Grupės įmonių veiklos rezultatai

2012

2013

2014

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,2 -0,2

0,0

0,0

-0,16

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 1

0,0 1

0,2 0,1 0,0 -0,1 0,0 85,3 17

70


UAB Technologijų ir inovacijų centras Technologijų ir inovacijų centras – viena didžiausių Lietuvoje ITT įmonių, teikianti IT ir telekomunikacijų paslaugas elektros energetikos sektoriaus bendrovėms. Įmonės veikla organizuota pagal geriausias vadybos praktikas, visa bendrovės su veikla susijusi informacija valdoma pagal ISO 9001 ir ISO 27001 standartus. UAB Technologijų ir inovacijų centras įregistruotas 2013 m. gruodžio 4 d. Technologijų ir inovacijų centras 2013 m. gruodžio 31 d. iš Duomenų logistikos centro įsigijo su nekomercine Duomenų logistikos centro IT priežiūros ir projektine veikla susijusį turtinį kompleksą. Nuo 2014 m. sausio 1 d. Technologijų ir inovacijų centras pradėjo savo veiklą - elektros energetikos grupės įmonių IT ūkio priežiūrą ir aptarnavimą. Įmonė koncentruojasi išskirtinai į „Lietuvos energijos“ grupės įmonių IT ūkio priežiūrą ir aptarnavimą.

METINĖ ATASKAITA 2014 Grupės įmonių veiklos rezultatai

2014 metų Technologijų ir inovacijų centro pajamos sudarė 13,3 mln. EUR (46 mln. litų) , įmonės 2014 metų EBITDA sudarė 2,6 mln. EUR (9,1 mln. litų), 2014m. grynasis pelnas siekė +0,5 mln. EUR (+1,74 mln. litų) 2014 m. bendrovės įstatinis kapitalas buvo padidintas iki 6,4 mln. EUR (22,2 mln. litų), 2014 m. pabaigoje Technologijų ir inovacijų centras buvo pilnai atsiskaitęs su UAB Duomenų logistikos centru už įsigytą turtinį kompleksą.

71


Finansiniai rodikliai mln. EUR, jeigu nenurodyta kitaip Pajamos Veiklos sąnaudos (OPEX) EBITDA EBITDA marža, proc. Grynasis pelnas Grynojo pelno marža, proc. Turtas Nuosavas kapitalas Finansinės skolos Finansinės skolos grynąja verte* Finansinės skolos grynąja verte / Nuosavas kapitalas, proc. Nuosavas kapitalas / Turtas, proc. Darbuotojų sk., vnt.

2011

2012

2013

2014

0,0 0,0 0,0

13,3 10,7 2,6 19,8 0,5 3,8 9,3 5,7 0,2 0,2 3,8 61,3 174

0,0 4,3 -0,7 5,1 5,1

1

*Įsipareigojimas UAB „Duomenų logistikos centras“ už įsigytą turtą

METINĖ ATASKAITA 2014 Grupės įmonių veiklos rezultatai

72


UAB Verslo aptarnavimo centras Verslo aptarnavimo centras įregistruotas 2014 m. liepos 30 d. Įmonės veikla orientuota į Lietuvos energijos įmonių grupės aptarnavimą, teikiant viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo, buhalterinės apskaitos bei darbo santykių administravimo paslaugas. Į bendrovę buvo pritraukti visų šių sričių kompetentingi specialistai, daugumas jų anksčiau yra dirbę Lietuvos energijos grupės įmonėse. Verslo aptarnavimo centras nuo 2014 m. spalio 1 d. pradėjo teikti viešųjų pirkimų paslaugas, o nuo 2014 m. gruodžio 1 d. – buhalterinės apskaitos paslaugas. Darbo santykių administravimo paslaugas numatoma pradėti teikti 2015 m.

METINĖ ATASKAITA 2014 Grupės įmonių veiklos rezultatai

Kadangi Verslo aptarnavimo centras pradėjo teikti paslaugas tik 2014 m. gruodžio mėnesį, įmonės 2014 metų pajamos sudarė 0,3 mln. EUR (1,14 mln. litų). Dėl papildomų su veiklos pradžia susijusių veiklos sąnaudų bendrovės 2014 metų EBITDA buvo neigiama -0,2 mln. EUR (-0,6 mln. litų). 2014 m. bendrovė patyrė -0,2 mln. EUR (-0,62 mln. litų) nuostolį.

73


Finansiniai rodikliai mln. EUR, jeigu nenurodyta kitaip

2014

Pajamos Veiklos sąnaudos (OPEX) EBITDA EBITDA marža, proc. Grynasis pelnas Grynojo pelno marža, proc. Turtas Nuosavas kapitalas Finansinės skolos Finansinės skolos grynąja verte Finansinės skolos grynąja verte / Nuosavas kapitalas, proc. Nuosavas kapitalas / Turtas, proc. Darbuotojų sk., vnt.

0,3 0,5 -0,2 -54,5 -0,2 -54,5 0,5 0,4 0,0 -0,3 0,0 70,9 121

METINĖ ATASKAITA 2014 Grupės įmonių veiklos rezultatai

74


6

Rinkos apžvalga

METINĖ ATASKAITA 2014

75


Ekonominė veiklos aplinka Europos Komisija pirmą kartą nuo 2007 metų prognozuoja, kad ekonomika 2015 m. augs visose Europos sąjungos valstybėse narėse. Didžiausią įtaką tam turės nukritusios naftos kainos, susilpnėjęs euro kursas JAV dolerio atžvilgiu bei investicijų, numatytų Europos Komisijos pristatytame Europos investicijų plane, įgyvendinimas. Prognozuojama, kad 2015 m. Europos Sąjungos bendrojo vidaus produkto augimas sieks 1,7 proc., o euro zonos – 1,3 proc. Tuo tarpu 2016 m. ekonomikos augimas turėtų pasiekti atitinkamai 2,1 proc. ir 1,9 proc . Europos ekonomikos augimo perspektyvas riboja silpna investicinė aplinka bei aukštas nedarbo lygis. Lietuvos bendrasis vidaus produktas per 2014 m., pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, Lietuvos banko preliminariu vertinimu, augo 2,9 proc. Europos Komisijos prognozuoja, kad 2015 m. Lietuvos ekonomika, nepaisant sumažėjusio eksporto į Rusiją, augs 3,0 proc. Pagrindiniu ekonomikos augimo varikliu išliks vidaus paklausa, be to, didės užimtumas bei realiosios disponuojamos pajamos, o infliacija ir toliau išliks žema. Europos Komisija prognozuoja, kad 2016 m. Lietuvos ekonomika augs 3,4 proc.

METINĖ ATASKAITA 2014 Rinkos apžvalga

Lietuvos bankas ekonomines šalies perspektyvas vertina konservatyviau. 2015 m. kovą Lietuvos bankas atnaujino prognozes, jose atsispindi mažesnės Lietuvos ekonomikos augimo perspektyvos. Dėl pablogėjusių ekonominės raidos perspektyvų Rusijoje ir aplinkinėse šalyse, Lietuvos bankas prognozuoja, kad 2015 m. BVP augimas, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, sudarys 2,9 proc., 2016 m. – 3,5 proc. 2015 m. sausį „Swedbank“, AB analitikai Lietuvos ekonomikos perspektyvas 2015 m. prognozavo pesimistiškiau – pateikė 2,3 proc. BVP augimo prognozę, o 2016 m. prognozuoja 3,5 proc. augimą. Su bendrojo vidaus produkto augimu glaudžiai susijęs elektros energijos, o taip pat ir gamtinių dujų vartojimas. Ekonomikos augimas turi įtakos grupės įmonių veiklos rezultatams – atmetus kitas priežastis, sudaro prielaidas didėti persiųstos elektros energijos kiekiui ir gamtinių dujų vartojimui.

76


Lietuvos elektros rinka Baltijos šalys pagamina mažiau elektros nei suvartoja. Ypač šis atotrūkis akivaizdus Lietuvoje, kur pagaminama tik apie trečdalį visos suvartojamos elektros energijos. Tai lemia, kad Lietuva yra priklausoma nuo elektros energijos tiekimo iš aplinkinių valstybių. Tarpsisteminių jungčių plėtra nuo 2016 m., nutiesus elektros perdavimo linijas į Švediją ir Lenkiją, leistų importuoti beveik visą Baltijos šalims reikalingą elektros energijos kiekį, tačiau augant elektros energijos vartojimui itin aktualus išlieka vietos elektros energijos gamybos klausimas. 2014 m. „Nord Pool Spot“ elektros biržos Lietuvos kainų zonoje (NPS LT) susiformavusi vidutinė elektros energijos kaina siekė 5 EUR ct/ kWh (17,3 ct/kWh) ir buvo 2,4 proc. didesnė už 2013 m. (4,9 Eur ct/ kWh (16,9 ct/kWh)). 2014 m. NPS birža išvengė tokių vidutinių mėnesio kainų šuolių kaip 2013 m. rugsėjį ar spalį, tačiau vidutiniškai kaina biržoje vis tiek buvo kiek didesnė. Mažiausia vidutinė elektros energijos kaina – 4,2 Eur ct/kWh (14,4 ct/ kWh) NPS LT užfiksuota 2014 metų kovo mėn. Palyginus su 2013 m. kovu, ši kaina buvo 10 proc. mažesnė. Esminės įtakos tam turėjo pakilusi vidutinė oro temperatūra bei didesnis nedarbo dienų skaičius, dėl to mažėjo elektros energijos vartojimas. Prasidėjus pavasariniam atlydžiui, išaugo elektros energijos gamyba Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinėje, taip pat, nepasibaigus šildymo sezonui, elektros energiją gamino kogeneracinės elektrinės. Didžiausia vidutinė elektros energijos kaina NPS LT susiformavo liepos mėn. (5,7 Eur ct/kWh (19,8 ct/kWh)) ir rugsėjo mėn. (5,8 Eur ct/ kWh (19,9 ct/kWh)). Šį kainos augimą nulėmė dėl orų pokyčių padidėjęs elektros energijos poreikis bei dėl perdavimo jungčių remontų ir su tuo susijusių apribojimų rinkoje susiformavęs pasiūlos deficitas. Gegužės 19 d. 13 val. kaina pasiekė net 30 Eur ct/kWh (1,04 Lt/kWh), tai buvo didžiausia valandinė elektros energijos kaina, susiformavusi per visą NPS LT egzistavimo laikotarpį, o tokio šuolio priežastis – tą valandą iki 450 MW apribotas pralaidumas tarp Latvijos ir Estijos. METINĖ ATASKAITA 2014 Rinkos apžvalga

Nuo 2014 m. spalio mėn. pradėjusi kristi vidutinė mėnesio kaina gruodį, lyginant su lapkričiu, sumažėjo 3,1 proc. iki 4,9 Eur ct/kWh (16,9 ct/kWh). 2015 m. kovą vidutinė elektros energijos kaina rinkoje pasiekė rekordines žemumas nuo NPS elektros biržos atsiradimo. Kaina siekė 3,22 Eur ct/kWh ir buvo 23 proc. mažesnė nei tą patį mėnesį praėjusiais metais. Pagrindinės elektros kainos mažėjimo priežastys – šiltesni orai ir dėl jų mažėjanti paklausa bei stabili pasiūla. NPS biržos sistemos ir Estijos prekybos zonos kainų skirtumo sandorių siūlomos kainos 2014 m. gruodžio mėnesio pabaigoje rodė, kad, palyginus su „Nord Pool Spot“ biržos sistemos kaina, Estijoje elektra visus 2015 m. gali būti 0,875 Eur centais už kilovatvalandę brangesnė. 2014 m. lapkričio mėnesį pradėta prekiauti Lietuvos/Latvijos elektros prekybos zonos išvestinėmis finansinėmis priemonėmis. „Nord Pool Spot“ biržos sistemos ir Lietuvos/Latvijos prekybos zonos kainų skirtumo sandorių siūlomos kainos gruodžio mėnesio pabaigoje rodė, kad visus 2015 m. elektros Lietuvos/Latvijos elektros prekybos zonos kaina už „Nord Pool Spot“ biržos sistemos kainą bus brangesnė 1,665 Eur ct/kWh, t. y. dvigubai daugiau nei lyginant su Estijos prekybos zona. Pagal 2014 m. gruodžio 23 d. siūlytas ateities sandorių kainas Šiaurės šalių finansinėje rinkoje galima spręsti, kad 2015 m. Estijos kainų zonoje tikimasi vidutiniškai 3,93 Eur ct/kWh, Lietuvos/Latvijos elektros prekybos zonose – apie 4,79 Eur ct/kWh. Tai atspindi rinkos dalyvių lūkesčius, kad 2015 m. elektros kaina rinkoje, lyginant su 2014 m., šiek tiek didės Estijos prekybos zonoje, bet mažės Lietuvos ir Latvijos prekybos zonose.

77


Vidutinės mėnesinės kainos elektros biržoje, EUR ct/kWh

METINĖ ATASKAITA 2014 Rinkos apžvalga

78


Lietuvos gamtinių dujų rinka Pagrindiniai veiksniai, darantys įtaką gamtinių dujų vartojimo perspektyvai – atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo plėtra ir jos skatinimas bei konkuruojančių energijos išteklių (biokuro, mazuto ir pan.) kainų lygis. Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje nustatyta, kad iki 2020 m. atsinaujinantys energijos ištekliai (AEI) turės sudaryti ne mažiau kaip 23 proc. galutinio energijos suvartojimo (ne mažiau kaip 20 proc. elektros sektoriuje, ne mažiau kaip 60 proc. centrinio šildymo sektoriuje, ne mažiau kaip 10 proc. transporto sektoriuje). AEI plėtra yra remiama tiek Europos Sąjungos, tiek valstybės lygmeniu, per ES struktūrinių fondų paramą ir kt. ir didelė dalis energetikos sektoriaus bei verslo įmonių aktyviai investuoja keisdami naudojamo kuro rūšį ir pereidami prie AEI naudojimo, tai lemia gamtinių dujų vartojimo Lietuvoje mažėjimą. 2014 m. „Lietuvos dujos“ skirstomaisiais dujotiekiais transportavo 12,7 proc. mažiau gamtinių dujų nei 2013 m. Šios kuro rūšies vartojimas Lietuvoje pastaraisiais metais sumenko ir dėl aukštų kainų, lyginant su kitomis kuro rūšimis. Mažėjant gamtinių dujų vartojimui, kyla tarifo didėjimo rizika. Tačiau 2014-aisiais Lietuvoje pradėjus veikti suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalui Klaipėdoje, į kurį dujos specialiais laivais gali būti atgabenamos iš bet kurios pasaulio vietos, padidėjo šalies galimybės įsigyti dujas iš kelių tiekėjų. Grupės įmonė LITGAS per SGD terminalą galėtų užtikrinti iki 90 proc. Baltijos šalių gamtinių dujų poreikio. Be to, iki 2019 m. planuojama įrengti tarptautinį dujotiekį į Lenkiją ir taip dar labiau išplėsti šaltinių pasirinkimo galimybę. Šios aplinkybės didina konkurenciją dujų rinkoje. Tai ilgainiui užtikrins tokią pačią dujų kainą vartotojams, kaip ir aplinkinėse šalyse ir didins vartotojų skaičiaus augimą. Dujų kainos mažėjimą pasaulyje paskutinį pusmetį lemia ir krintanti naftos kaina. Iš OAO „Gazprom“ importuojamų dujų kaina priklauso nuo mazuto ir gazolio kainų tarptautinėje rinkoje, Europos Centrinio Banko

METINĖ ATASKAITA 2014 Rinkos apžvalga

nustatyto JAV dolerio ir euro santykio bei faktinio gamtinių dujų kaloringumo (šiluminės vertės). 2013–2014 metais naftos ir naftos produktų kainos tarptautinėse rinkose ir euro vertė JAV dolerio atžvilgiu stabilizavosi, todėl 2014 m. sausio–balandžio mėn. gamtinių dujų kainos nebuitiniams vartotojams palaipsniui mažėjo. 2014 m. gegužės mėn., pasiekus susitarimą su dujų tiekėju „Gazprom“ dėl importuojamų gamtinių dujų kainų sumažinimo, visiems 6,5 tūkst. nebuitiniams vartotojams pateikti pasiūlymai pakeisti gamtinių dujų pirkimo-pardavimo ir paslaugų teikimo sutarčių sąlygas, dėl to gamtinių dujų kaina nebuitiniams vartotojams reikšmingai sumažėjo nuo 2014 m. gegužės mėn. Nuo 2014 m. sausio 1 d. įsigaliojo 2013 m. lapkričio 28 d. VKEKK vienašališkai nustatyti AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams. Palyginus su 2013 m. antrąjį pusmetį galiojusiais tarifais, nustatyta kintamoji tarifo dalis skirtingiems buitinių vartotojų pogrupiams sumažėjo nuo 4 iki 24 litų centų/m3 (su PVM). Pastovioji tarifo dalis nesikeitė. 2014 m. gegužės 22 d. Bendrovės valdyba patvirtino mažesnius gamtinių dujų tarifus buitiniams vartotojams, įsigaliojusius nuo 2014 m. liepos 1 d. Bendrovės valdybos patvirtinta kintamoji tarifo dalis skirtingiems buitinių vartotojų pogrupiams mažėjo vidutiniškai apie 40 litų centų/m3 (su PVM). Gamtinių dujų tarifo buitiniams vartotojams kintamoji dalis sumažėjo visiems vartotojų pogrupiams dėl retrospektyviai bendrovei pritaikytos dujų kainos nuolaidos. Pastovioji dujų tarifo dalis nesikeitė. VKEKK 2014 m. gegužės 30 d. šiems tarifams pritarė. Dujų kaina buitiniams vartotojams per du metus sumažėjo trečdaliu. Lyginant 2013 m. ir 2015 m. dujų kainas, dabar buitiniai vartotojai moka 30,6 proc. mažiau: 2013 m. 1 kubinis metras dujų kainavo 2,09 Lt (0,6 Eur), 2015 m. – 1,45 Lt (0,42 Eur). Dujų kainos mažėjimui įtakos turėjo ir retrospektyviai bendrovei pritaikyta dujų kainos nuolaida.

79


Atsižvelgiant į vartotojų poreikius „Lietuvos dujos“ toliau plečia dujų skirstomąjį tinklą. 2015 m. planuojama prijungti daugiau kaip 3 tūkstančius naujų vartotojų ir pastatyti apie 95 km skirstomųjų dujotiekių. 2015 m. planuojama statyti didelio slėgio dujotiekį į Marijampolės laisvąją ekonominę zoną patenkančius Baraginės ir Nendriniškių kaimus, pastatant 5,5 km dujotiekio. Kitas planuojamas stambus investicinis projektas – vidutinio slėgio dujotiekio į Kauno oro uostą, esantį Karmėlavoje, Kauno rajone, maždaug 3,6 km ilgio dujotiekio statyba.

METINĖ ATASKAITA 2014 Rinkos apžvalga

Per 2015 metus, „Lietuvos dujos“ sieks pagreitinti naujų vartotojų prisijungimą prie dujų skirstomojo tinklo. Dabar vartotojo prijungimas prie dujotiekių, įvertinant būtinų dokumentų pateikimą, vidutiniškai užtrunka apie devynis mėnesius. Planuojama šį laikotarpį sumažinti iki aštuonių mėnesių. Dirbant su valstybinėmis institucijomis, numatoma ieškoti lengvesnio dujotiekio atvedimo iki gyvenviečių finansavimo galimybių. Tai paskatintų dujų skirstymo sistemų plėtrą. Taip pat naujiems vartotojams būtų galima pateikti katilinės įrengimo pasiūlymą, o didesniems vartotojams pasiūlyti tokią technologiją, kuri leistų ne tik tapti dujų vartotoju, bet ir pačiam gaminti savo reikmėms reikalingą ir į tinklą tiekiamą elektros energiją.

80


7

Bendrovės ir grupės veiklos apžvalga

METINĖ ATASKAITA 2014

81


Veiklos diversifikavimas „Lietuvos energijos“ grupės veiklos apžvalga apima laikotarpį nuo 2014 m. sausio 1 d. iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos (2014 m. gruodžio 31 d.) ir po ataskaitinio laikotarpio – iki ataskaitos parengimo dienos. Grupės įmonių veiklos diversifikavimas – tai viena pagrindinių sąlygų siekiant didinti Grupės vertę. Iki 2020 metų Grupė planuoja investuoti 2-3 mlrd. litų į šias sritis: šilumos sektorių, statant naujas ar modernizuojant esamas kogeneracines jėgaines, gamtinių dujų tiekimą bei prekybą, panaudojant SGD terminalo potencialą, atsinaujinančius energijos išteklius ar, priėmus atitinkamus sprendimus, dalyvauti įgyvendinant branduolinės elektrinės projektą.

siliepimai gauti ir biokuro, ir atliekomis kūrenamų kogeneracinių elektrinių projektams abiejuose miestuose. Potencialūs partneriai domėjosi ir dalyvavimu akcininkų teisėmis, ir rangos darbais, ir finansavimu, ir elektrinių eksploatavimu. Siūlomi galimi įnašai apėmė tiek žemės sklypus, tiek pinigines lėšas, tiek technologijas.

Pradedamas strateginių kogeneracijos projektų Vilniuje ir Kaune įgyvendinimas

2014 m. spalį Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB) išreiškė paramą naujų kogeneracinių elektrinių Vilniuje ir Kaune statybai ir pateikė valstybės valdomai įmonių grupei „Lietuvos energija“ bei būsimiems projekto partneriams pasiūlymą dėl galimo ilgalaikio finansavimo ar investavimo į tokius projektus.

2014 m. gegužės 28 d. LR Vyriausybė priėmė nutarimą, kuriuo pavedė „Lietuvos energijai“ įgyvendinti Vilniaus ir Kauno miestų centralizuoto šilumos tiekimo ūkio modernizavimo projektus, pritraukiant savivaldybių ir (arba) privačių partnerių investicijas. Vyriausybė naujų jėgainių projektus yra pripažinusi valstybei svarbiais ekonominiais projektais. Šių projektų tikslas - maksimaliai sumažinti Vilniaus ir Kauno miestų centralizuoto šilumos tiekimo sistemoms tiekiamos šilumos energijos gamybos kainą, užtikrinant didžiausią ekonomiškai pagrįstą elektros energijos iš vietinių ir atsinaujinančių energijos išteklių gamybos kiekį. 2014 m. birželio 20 d. „Lietuvos energija“ pradėjo kogeneracijos projektų potencialių partnerių analizę - Bendrovė Vilniaus ir Kauno miesto savivaldybėms bei jų valdomoms įmonėms išsiuntė neįpareigojančius kvietimus dalyvauti pirminėje apklausoje, informaciją apie apklausą viešai paskelbė internetinėje svetainėje www.kogen.lt, tarptautinius rinkos dalyvius apie apklausą informavo ir nepriklausoma energetikos naujienų agentūra „Platts“. At-

METINĖ ATASKAITA 2014 Bendrovės ir grupės veiklos apžvalga

2014 m. rugpjūčio 28 d. „Lietuvos energija“ išnuomojo 3,33 ha ploto žemės sklypo dalį, esančią adresu Jočionių g. 13, kuri galės būti naudojama naujos elektrinės statybai. Valstybinės žemės nuomos sutartis sudaryta su Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus miesto skyriumi.

2014 m. spalio 3 d. pradėta partnerių, suinteresuotų kartu plėtoti naujų kogeneracinių elektrinių projektus Vilniuje ir Kaune, atranką. Pirmajame konkurso etape iki spalio 19 d. „Lietuvos energija“ gavo 18 paraiškų iš 8 valstybėse įsikūrusių juridinių subjektų. Išankstinės atrankos kvalifikacinius kriterijus atitikusiems pareiškėjams spalio 24 d. buvo pateiktos partnerių atrankos sąlygos, „Lietuvos energijos“ siūloma projektų teisinė ir ekonominė struktūra, verslo vertinimo prielaidos ir kita reikšminga informacija, reikalinga konkurso pasiūlymams rengti. 2014 m. gruodžio 5 d. potencialūs partneriai pateikė pirminius konkurso pasiūlymus, 2015 m. sausio 28 d. gauti galutiniai partnerių pasiūlymai. Juos įvertinus, su geriausiai projekto tikslus atitinkančius pasiūlymus pateikusiais partneriais bus vykdomos konsultacijos ir galiausiai pasirašomos bendradarbiavimo sutartys.

82


LR Vyriausybė 2015 m. sausio 28 d. sudarė specialią komisiją, kuri nagrinės Vilniaus ir Kauno miestų centralizuoto šilumos tiekimo ūkio modernizavimo projektų įgyvendinimo klausimus, susijusius su projektų plėtra, teritorijų planavimu, poveikiu aplinkai, visuomenės sveikata, o taip pat projekto finansavimo klausimus, susijusius su ES struktūrinių fondų paramos panaudojimu. Šis žingsnis leis užtikrinti įgyvendinamų projektų skaidrumą ir tinkamiausių sprendimų priėmimą. Vasario 27 d. įsteigtos dvi grupės valdomos bendrovės: UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė ir UAB Kauno kogeneracinė jėgainė. Šios bendrovės miestuose įgyvendins naujų kogeneracinių jėgainių projektus. 2015 m. balandžio 1 d. „Lietuvos energija“ baigė vertinti iš potencialių partnerių gautus pasiūlymus. Vilniuje negavus projektų tikslus atitinkančių partnerių pasiūlymų atrankos procedūra nutraukta, numatant galimybę, kad partneriai bus pritraukiami kituose projekto įgyvendinimo etapuose. Kaune „Lietuvos energija“ pradėjo derybas dėl bendradarbiavimo su geriausiai projektų tikslus atitinkantį pasiūlymą pateikusiu konkurso dalyviu. Balandžio 10 d. Vilniaus kogeneracinė jėgainė pradėjo procedūras, reikalingas viešajam pirkimui biokuro ir atliekų jėgainių statybos rangovui atrinkti. Numatyta, kad Vilniuje planuojamą kogeneracinės jėgainės kompleksą sudarys apie 18 MW elektrinės galios ir atitinkamai apie 53 MW šiluminės galios atliekas bei apie 70 MW elektrinės galios ir atitinkamai apie 174 MW šiluminės galios biokurą naudojantys didelio efektyvumo kogeneraciniai įrenginiai. Vilniuje ir Kaune planuojama įrengti modernias atliekomis ir biokuru kūrenamas elektrines, kurios gamindamos šilumą ir elektrą užtikrins apie mažesnes šilumos gamybos kainas šių miestų vartotojams, Lietuvai užtikrins papildomą vietinės elektros energijos gamybą konkurencinga kaina, spręs atliekų tvarkymo problemas. Nacionalinėje šilumos ūkio plėtros programoje numatyta, kad preliminari investicijų į projektus suma galėtų siekti apie 138,4 mln. EUR Kaune ir apie 328,4 mln. EUR Vilniuje. Tiek techniniai elektrinių parametrai, tiek ir investicijų dydis gali kisti, kuomet

METINĖ ATASKAITA 2014 Bendrovės ir grupės veiklos apžvalga

kartu su partneriais bus galutinai pasirinkti optimalūs sprendimai. Potencialių partnerių kapitalo dalis būsimose specialiosios paskirties bendrovėse gali sudaryti iki 49 proc.

Pradedamas suskystintų gamtinių dujų tiekimas ir prekyba Grupės valdoma gamtinių dujų tiekimo ir prekybos įmonė LITGAS 2014 m. vasarį buvo patvirtinta paskirtuoju tiekėju, užtikrinančiu tiekti nepertraukiamai minimaliai SGD terminalo veiklai būtiną gamtinių dujų kiekį – 540 mln. kub. metrų per metus nuo 2015 metų. 2014 m. liepos 8 d. LITGAS pasirašė bendrąsias, neįpareigojančias prekybos SGD sutartis (Master Trade Agreement – MTA) su septyniomis pasaulinėmis SGD tiekimo bendrovėmis. Tarptautinėje rinkoje atsiradus pigesnių suskystintų gamtinių dujų ir esant jų poreikiui Lietuvoje, pagal šias sutartis būtų galima įsigyti papildomus SGD kiekius. 2015 metų pradžioje LITGAS turėjo daugiau kaip 15 bendrųjų prekybos SGD sutarčių su tiekėjais, kurie kartu tiekia daugiau nei pusę viso pasaulio SGD. 2014 m. rugpjūčio 21 d. LITGAS pasirašė suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) tiekimo sutartį su geriausias sąlygas pasiūliusia Norvegijos kompanija „Statoil“. Pagal sutartį nuo 2015 metų pradžios „Statoil“ penkerius metus tieks LITGAS po 540 mln. kub. metrų gamtinių dujų (apie 950 tūkst. kub. m. SGD) kasmet Klaipėdos SGD terminalo veiklai palaikyti. Ši sutartis užtikrina nepertraukiamą terminalo veikimą, apima ir galimybę plėtoti naują komercinę veiklą Baltijos jūros regione – SGD perkrovą. Tiekiamų SGD kaina yra susieta su Jungtinės Karalystės gamtinių dujų biržos „National Balancing Point“ (NBP) indeksu ir tai reiškia, kad gamtinių dujų kainų tendencijos Lietuvoje atitiks Europos tendencijas. Kiekvienais metais į Klaipėdos uostą „Statoil“ pristatys po 6-7 suskystintų gamtinių dujų krovinius. 2014 spalio 28 d. į Klaipėdos uostą buvo atgabentas LITGAS nupirktas terminalo bandymams skirtas SGD krovinys (100.000 kub. m. SGD arba 60 mln. kub. m. dujų). Dujos buvo įsigytos iš bendrovės „Statoil“, įvertinus 16 pasiūlymų iš 9 skirtingų tiekėjų, su kuriais LITGAS yra pasirašiusi neįpareigojančias bendrąsias prekybos su-

83


tartis. Spalį LITGAS pradėjo prekybą suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalo bandomiesiems darbams skirtomis dujomis. Iki 2014 m. gruodžio 31 dienos LITGAS Lietuvos gamtinių dujų biržose „GET Baltic“ ir „Baltpool“ pasiūlė įsigyti iki 50 mln. kubinių metrų SGD terminalo testavimui skirtų dujų. 2014 m. gruodžio 23 d. į Klaipėdą buvo atplukdytas pirmasis komercinis SGD krovinys – „Arctic Aurora“ dujovežis atgabeno 141 tūkst. kubinių metrų SGD. Nuo 2015 m. sausio 1 d. LITGAS pradėjo minimalaus būtinojo SGD terminalo gamtinių dujų kiekio tiekimą reguliuojamiems energijos gamintojams. 2015 m. sausį LITGAS pralaužė ledus Baltijos šalių gamtinių dujų rinkoje ir tapo pirmąja bendrove Lietuvoje ir viena pirmųjų bendrovių Baltijos šalyse, tiekiančių gamtines dujas klientams kitose šalyse: sausio 23 d. LITGAS pasirašė gamtinių dujų tiekimo sutartis su „Alexela Group“ įmone „Reola Gaas“, sausio 27 d. LITGAS – su Estijos „Eesti Energia, o vasario 20 d. – su „Viru Keemia Grupp“ priklausančia elektros energijos gamybos ir tiekimo įmone „VKG Energia“. 2015 metais į Estiją LITGAS ketina parduoti apie 30 mln. kubų dujų. Tai padės LITGAS diversifikuoti savo tiekimo šaltinius. Dujos iš Lietuvos į Estiją bus tiekiamos dujotiekiu per Latviją. 2015 metų vasario 13 dieną LITGAS viena pirmųjų Lietuvoje pasirašė gamtinių dujų tranzito per Latviją sutartį su „Latvijas gaze“ ir taip išplėtė savo prekybos gamtinėmis dujomis regione galimybes. O 2015 m. vasario 19 d. Estijos reguliatorius suteikė išimtį LITGAS, kuri galės prekiauti gamtinėmis dujomis Estijos viduje nesteigdama filialo. Tokia galimybė leidžia bendrovei priartėti prie potencialių klientų, kurie iki tol turėdavo pasirūpinti gamtinių dujų transportavimu nuo Estijos ir Latvijos sienos. 2015 m. vasario 13 d. LITGAS paskelbė apie planus kartu su „Statoil“ imtis naujos veiklos – mažos apimties SGD tiekimo ir bunkeriavimo. Išanalizavus bendradarbiavimo šiose srityse galimybes, iki antrojo ketvirčio pabaigos planuojama sutarti dėl bendros veiklos formos. Mažos apimties SGD ir bunkeriavimo veikla leistų didinti SGD terminalo apkrovimą ir mažintų jo infrastruktūros išlaikymo sąnaudas, tenkančias Lietuvos vartotojams.

METINĖ ATASKAITA 2014 Bendrovės ir grupės veiklos apžvalga

Vasario 26 d. LITGAS pasirašė memorandumą dėl dujų tiekimo iš „Delfin LNG“ – tai pirmoji plūduriuojantį JAV dujų skystinimo terminalo projektą plėtojanti bendrovė. Taip LITGAS vasario 27 d. pasirašė bendrąją prekybos sutartį, kuri leis įsigyti SGD iš JAV kompanijos „Cheniere Energy“ padalinio „Cheniere Energy“, kuris šiemet atidarys pirmąjį per 40 metų JAV SGD eksporto terminalą. Tai suteiks bendrovei prieigą prie gausios JAV gamtinių dujų rinkos, prisidės prie tiekimo ir kainodaros modelių diversifikavimo.

Plečiamasi į gamtinių dujų sektorių 2014 m. „Lietuvos energija“ intensyviai plėtėsi į gamtinių dujų sektorių. 2014 m. vasario 21 d. LR finansų ministerija „Lietuvos energijai“ perdavė valstybei nuosavybės teise priklausančias akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ 51 454 638 paprastąsias vardines nematerialias akcijas, kurios suteikia 17,7 proc. balsų „Lietuvos dujų“ visuotiniame akcininkų susirinkime. 2014 m. gegužės 21 d. „Lietuvos energija“, gavusi LR Konkurencijos tarybos, VKEKK pritarimus, pasirašė sutartis su Vokietijos įmone „E.ON Ruhrgas International“, pagal kurias perėmė 38,9 proc. akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ ir 11,76 proc. AB LESTO akcijų . Bendra akcijų paketo kaina sudarė 336,9 mln. litų, vien „Lietuvos dujų“ akcijų paketo kaina pagal sutartį sudarė 219 mln. Lt. Po šio sandorio Grupė valdė daugiau nei pusę „Lietuvos dujų“ akcijų. Vadovaujantis Vertybinių popierių įstatymu, peržengus trečdalio balsų ribą, „Lietuvos energija“ pateikė oficialų siūlymą supirkti likusias „Lietuvos dujų“ akcijas, priklausančias OAO „Gazprom“ ir mažiesiems akcininkams. Oficialaus siūlymo kaina - 0,653 EUR (kas atitinka 2,255 lito) už vieną paprastąją vardinę vieno lito nominalios vertės emitento akciją. Oficialiojo siūlymo metu LE įsigijo 40,03 proc., arba 116.357.288 vnt., AB „Lietuvos dujos akcijų už 262 mln. litų. 2014 m. birželio 17 d. „Lietuvos energija“ oficialiojo siūlymo metu įsigijo 40,03 proc. „Lietuvos dujų“ akcijų. Po šio įsigijimo „Lietuvos energijai“ priklauso 96,63 proc. „Lietuvos dujų“ akcijų.

84


Nuo 2014 m. lapkričio, Vykdant Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus atskirti gamtinių dujų tiekimo ir skirstymo veiklas, nuo „Lietuvos dujų“ atskirta bendrovė „Lietuvos dujų tiekimas“, kuri bus atsakinga už gamtinių dujų tiekimą Lietuvos vartotojams. Naujoji įmonė iš „Lietuvos dujų“ perėmė visus dujų vartotojus ir su jais sudarytas dujų tiekimo sutartis. „Lietuvos dujos“ valdo gamtinių dujų skirstomąjį tinklą ir teikia skirstymo paslaugas. Taip pat atlikta abiejų dujų bendrovių valdymo pertvarka. „Lietuvos dujų“ Stebėtojų taryba ir valdyba buvo sudarytos pagal Finansų ministro patvirtintas korporatyvinio valdymo gaires, taikomas visoje valstybės valdomoje energetikos įmonių grupėje „Lietuvos energija“. Įgyvendinus šį modelį, išgryninamos įmonės valdymo ir priežiūros organų atsakomybės, užtikrinamas didesnis skaidrumas, geresnis akcininko keliamų tikslų realizavimas.

Investuojama į gamybą iš biokuro Elektrėnuose, analizuojamas vėjo energijos potencialas Kruonio HAE „Lietuvos energijos gamyba“ toliau tęsė 2011 metais pradėtą naujų šilumos gamybos pajėgumų plėtros Elektrėnų komplekse projektą. 2014 m. laiku ir numatyta apimtimi baigti biokuro sandėlio pastato skardinimo ir technologinės įrangos montavimo darbai, atlikti dūmų kondensacinio ekonomaizerio ir susijusių vamzdynų montavimo darbai, taip pat įrengti dūmų kanalai, sumontuoti elektrostatiniai dūmų filtrai, įrengtos biokuro svarstyklės, pastatytas svarstyklių pastatas ir įrengtos svarstyklės. Įrengtas vidinis kelias, kuriuo į katilinės teritoriją vilkikai šaltuoju metų laiku pristatys biokuro atsargas. Katilinės statybvietėje pradėti dalies sumontuotos įrangos derinimo darbai – išbandyti naujai pakabinti greiferiniai kranai, dirbsiantys katilinės sandėlio patalpose. Taip pat biokuro katilinėje vykdyti šilumos tinklų vamzdynų montavimo darbai. Nustatytais terminais atlikti pagrindiniai šilumos tinklų vamzdyno pertvarkymo mechaniniai darbai, kurie būtini užtikrinti šilumos tiekimą Elektrėnų miestui ir kitiems vartotojams. 2014–2015 m. šildymo sezonui šilumos tiekimas užtikrinamas naujai sumontuotais vamzdynais. Šilumos energija naujais biokuro katilais pradėta gaminti dar nesibaigus 2014–2015 m. šildymo sezonui.

METINĖ ATASKAITA 2014 Bendrovės ir grupės veiklos apžvalga

2014 m. lapkričio mėn. buvo vykdomi naujai sumontuotų garo gamybos įrenginių ir sistemų bandymai. Nauji garo gamybos įrenginiai veikti pradėjo jau gruodžio mėnesį. Sėkmingai atlikus statybos užbaigimo procedūras, 2014 m. gruodžio 19 d. buvo gautas užbaigimo aktas, leidžiantis naujus įrenginius pradėti eksploatuoti. Garo katilinė įrengta šilumos rezervų palaikymui, šilumos energijos gamybos šalčių piko metu užtikrinimui, taip pat rezervinės elektrinės blokų paleidimui. Šilumos energija, pagaminta garo katilinėje, šiuo metu tiekiama ir Elektrėnams. 2014 m. pradžioje Kruonio HAE teritorijoje pradėti kompleksiniai vėjo greičio, krypčių ir kitų meteorologinių sąlygų matavimai, siekiant atlikti pirminį sklypo potencialo vėjo elektrinių parkui įrengti įvertinimą. Remiantis teigiamais tarpiniais vėjo matavimų rezultatais, „Lietuvos energijos gamyba“ priėmė sprendimą inicijuoti vėjo elektrinių parko įrengimo Kruonio HAE teritorijoje parengiamųjų darbų projektą. 2015–2016 m. bus parengta vėjo elektrinių parko įrengimo galimybių studija, atliekami aplinkosauginiai projekto vertinimai bei būtinos teritorijų planavimo procedūros.

Įrengiama pramoninio parko Kruonio HAE teritorijoje infrastruktūra 2014 m. I ketvirtį „Lietuvos energijos gamyba“ baigė suplanuotus pramoninio parko, išsidėsčiusio Kruonio HAE teritorijoje, inžinerinės infrastruktūros įrengimo projekto darbus. Teritorija dabar labiau paruošta tiesioginėms užsienio investicijoms, padėsiančioms plėtoti aukštųjų technologijų veiklą šioje patrauklioje, visą reikiamą infrastruktūrą turinčioje vietovėje. Įgyvendinant projektą buvo rekonstruota apie 5 km kelių, taip pat įrengta inžinerinė infrastruktūra: vandentiekis su vandens gręžiniais ir lietaus vandens nuvedimo tinklai. 2013 metų gruodžio pabaigoje baigti kelio rekonstrukcijos, taip pat lietaus kolektoriaus įrengimo darbai, o 2014 metų vasarį baigta ir paskutinė projekto dalis – vandenvietės įrengimas. Šiuo metu planuojamas antrasis projekto etapas.

85


Prisijungta prie NASDAQ OMX Commodities biržos, grupės atstovė prisidės prie REMIT įgyvendinimo 2014 m. rugpjūčio 14 d. „Lietuvos energijos gamyba“ prisijungė prie išvestinių finansinių priemonių rinkos NASDAQ OMX Commodities, taip siekiama aktyviai prisidėti prie Šiaurės Europos ir Baltijos šalių elektros energijos rinkų integracijos. NASDAQ OMX Commodities yra išvestinių priemonių birža, kurioje prekiaujama finansiniais instrumentais, susietais su elektros energijos kaina Nord Pool Spot biržoje. Prekyba finansinėmis priemonėmis leidžia valdyti elektros energijos kainų svyravimo rizikas. 2014 m. spalį„Nord Pool Spot“ REMIT įgyvendinimo tikslinėje grupėje (angl. Member Focus Group for REMIT) Lietuvos energetikos sektoriui ir Baltijos šalių rinkos dalyviams atstovauti pakviesta elektros energija biržoje prekiaujančios „Lietuvos energijos gamyba“ teisininkė Diana Kazakevič. REMIT – tai Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo. Ši grupė, į kurią pakviesta „Lietuvos energijos gamybos“ atstovė, orientuojasi į bet kokių rinkos dalyviams kylančių klausimų dėl REMIT įgyvendinimo sprendimą. Narių atstovai suteikia grįžtamąjį ryšį, išsako biržos narių poreikius, idėjas ir pasiūlymus įgyvendinant pokyčius. 2015 m. sausio 20 d. „Lietuvos energijos gamyba“ pirmoji iš Lietuvos elektros rinkos dalyvių tapo rinkos formuotoja (angl. Market Maker) ir ėmė siūlyti finansines išvestines priemones, susietas su kainų skirtumu tarp Latvijos kainų zonoje besiformuojančios kainos ir visos „Nord Pool Spot“ sisteminės kainos EPAD RIGA (angl. Electricity Price Area Differential, EPAD). Finansiniai produktai, kuriuos išvestinių finansinių priemonių rinkoje „NASDAQ Commodities“ siūlys bendrovė, sudaro galimybę visiems elektros rinkos dalyviams ir finansinėms institucijoms apsisaugoti nuo elektros energijos kainų svyravimo fizinės prekybos biržoje Nord Pool Spot Lietuvos ir Latvijos kainų zonose bei geriau valdyti rizikas, atsirandančias dėl prekybos tarp skirtingų kainų zonų.

Startavo efektyviausias Rytų Europoje „Tier III“ duomenų centras 2014 m. gegužės 6 d. pradėjo veikti vienas moderniausių Baltijos

METINĖ ATASKAITA 2014 Bendrovės ir grupės veiklos apžvalga

šalyse duomenų centras „Data Inn“ – vienintelis Lietuvoje „Uptime Institute“ sertifikuotas trečiojo patikimumo lygio „Tier III“ sertifikatu. „Data Inn“ valdo grupei priklausanti viena didžiausių duomenų perdavimo bei duomenų centrų operatorių Baltijos šalyse „Duomenų logistikos centras“. Taupiu elektros energijos vartojimu išsiskiriantis „Data Inn“ leis mažinti sąnaudas informacinėms technologijoms, gerinti jų veikimo patikimumą ir taip didinti Lietuvos bei jos verslo konkurencingumą tarptautinėje erdvėje. Jo energetinio efektyvumo koeficientas (angl. power usage effectiveness – PUE) tėra 1,3 ir gerokai lenkia pasaulio vidurkį, siekiantį apie 1,65. Naujasis duomenų centras yra pirmasis viso „Data Inn“ projekto etapas. Šiuo metu duomenų centro naudingasis plotas siekia 500 kv. metrų, galia – 1000 kilovatų, o talpumas – 100 serverių stovų. Investicijos į jį sudarė apie 2,9 mln. eurų (apie 10 mln. litų). Artimiausiu metu planuojama pradėti projektuoti ir statyti naujus „Data Inn“ etapus ir kelis kartus išplėsti jo galimybes. Planuojama, kad užbaigus plėtrą, „Data Inn“ naudingasis plotas išaugs iki 3200 kv. metrų, galia – iki 6000 kilovatų ir bus galima sutalpinti 600 serverių stovų. Viso projekto vertė sieks 12,2 mln. eurų (42 mln. litų). 2014 m. spalio 16 d. Duomenų logistikos centras gavo atnaujintą informacijos saugumo valdymo sistemos sertifikatą ISO27001:2013, kuris apima ir naująjį „Data Inn“ duomenų centrą. Sertifikatas parodo, kad įmonėje yra įgyvendintos tinkamos konfidencialumo, vientisumo ir informacijos prieinamumo kontrolės priemonės, kuriomis siekiama apsaugoti bendrovės ir Klientų informaciją, taip pat patvirtina, kad visa įmonės informacijos saugumo valdymo sistema atitinka aukštą saugumo lygį.

Oficialiai pristatytas „Baltic Highway“ duomenų perdavimo tinklas 2015 m. sausio 21 d. 3000 kilometrų ilgio duomenų perdavimo magistralė „Baltic Highway“ oficialiai pradėjo veiklą ir didelio pralaidumo ryšiu sujungė Vilnių ir Taliną su vienu iš didžiausių duomenų perdavimo centrų pasaulyje – Frankfurtu per Rygą, Varšuvą ir Berlyną. Naujasis duomenų perdavimo tinklas išsiskiria aukštu

86


patikimumu, itin mažu 35 milisekundžių vėlinimu, didele 100 G sparta, 9,6 Tbit/s bendru pralaidumu ir sudaro galimybes labai greitai perduoti didelius duomenų kiekius tarp Rytų ir Vakarų. Duomenų perdavimo tinklo „Baltic Highway“ projektą įgyvendino trys partneriai – energetikos įmonių grupei „Lietuvos energija“ priklausanti bendrovė „Duomenų logistikos centras“ Lietuvoje, „Latvenergo“ Latvijoje ir telekomunikacijų grupė „Tele2“. Į penkerius metus trukusį duomenų tinklo plėtojimą investuota daugiau nei 1,5 mln. eurų. „Baltic Highway“ yra pirmasis ir vienintelis šiame kelyje vientisas, o ne iš atskirų segmentų sudarytas tinklas, kuriame naudojama vieno gamintojo infrastruktūra. Jis yra trumpiausia duomenų magistralė, jungianti Rytų ir Vakarų Europą, ir vienas greičiausių kelių duomenims keliauti tarp Europos ir Azijos.

Tiriama Syderių geologinė struktūra 2014 m. pradžioje „Lietuvos energijos gamyba“ analizavo požeminės gamtinių dujų saugyklos įrengimo Telšių rajone galimybes, baigė visų seisminių ir geologinių tyrimų metu surinktų duomenų apdorojimą ir parengė saugyklos rezervuaro imitacinį modelį. Šis modelis leidžia įvertinti saugyklos geologinį tinkamumą, jos elgseną dujų įpumpavimo ir išgavimo procesų metu, nustatyti saugyklos veiklos darbinius parametrus. Visi tyrimų metu gauti rezultatai ir išvados buvo pateiktos Energetikos ministerijai. Siekiant užtikrinti, kad projektą inicijavusi Vyriausybė galėtų priimti pagrįstą sprendimą dėl tolesnės projekto eigos, Bendrovės specialistai, ministerijos pavedimu, atliko projekto kaštų ir naudos analizę. Jos rezultatai parodė, kad finansiškai perspektyvi tik regioninė 500 mln. m3 darbinio tūrio saugyklos alternatyva, dalį saugyklos pajėgumų panaudojant Lenkijos rinkos poreikiams tenkinti, tačiau tam turi būti įgyvendintas Lietuvos-Lenkijos dujotiekio (GIPL) projektas. Studijoje konstatuota, kad projekto įgyvendinimui tikslinga pritraukti ES finansinę paramą iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės (CEF) fondo. Projekto tyrimų rezultatus pristačius Vyriausybei, buvo priimtas sprendimas įvertinti galimybes projekto įgyvendinimui užtikrinti CEF fondo finansinę paramą, išsiaiškinti Lenkijos energetikos

METINĖ ATASKAITA 2014 Bendrovės ir grupės veiklos apžvalga

įmonių suinteresuotumą ir pasirengimą kartu įgyvendinti projektą, faktinį tolimesnių paruošiamųjų projekto darbų įgyvendinimą inicijuojant tik užsitikrinus šiems veiksmams dalinę CEF fondo finansinę paramą ir išsiaiškinus Lenkijos suinteresuotumą ir pasirengimą kartu įgyvendinti projektą.

Vykdomi parengiamieji branduolinės elektrinės projekto darbai 2014 m. pradžioje buvo gauta teigiama VATESI išvada dėl branduolinės elektrinės aikštelės vertinimo ataskaitos. VATESI nustatė, kad neatitikimų nėra, taip pat yra gautos teigiamos išvados dėl patikslintos ataskaitos iš visų derinusių institucijų. Šia išvada baigtas svarbus ir keletą metų trukęs naujos branduolinės elektrinės projekto etapas. Apibendrinant atliktus aikštelių vertinimo tyrimus ir jų metu gautą duomenų kiekį, daroma išvada, kad aikštelės yra tinkamos elektrinės statybai, be to, aikštelių teritorija labiausiai geologiškai ištirta ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse. 2014 m. liepos 30 d. Energetikos ministerija ir strateginis naujos branduolinės elektrinės investuotojas – „Hitachi“ – pasirašė Supratimo memorandumą dėl bendrų veiksmų rengiantis įsteigti tarpinę projekto bendrovę. Šiuo memorandumu įsipareigojama kartu atlikti parengiamuosius tarpinės projekto bendrovės steigimo darbus, kuriuos atlikus potencialiems investuotojams bus pateiktas pasiūlymas dėl tarpinės projekto bendrovės steigimo. Numatyta parengti detalų tarpinės projekto bendrovės įkūrimo planą, kuriame bus apibrėžta šios bendrovės struktūra ir funkcijos. Parengtas planas ir jo įgyvendinimo eiga bus išsamiai pristatyti ir aptarti su regioninių partnerių – Latvijos ir Estijos – atstovais siekiant priimti sprendimus dėl tarpinės projekto bendrovės. Ši bendrovė steigiama siekiant užtikrinti projekto brandą, toliau gerinti projekto konkurencingumą ir įgyvendinimo sąlygas. 2014 m. spalio 30 d. VATESI suderino naujos branduolinės elektrinės statybos vietos saugos vertinimo ataskaitą. Ataskaitoje, kurią parengė „Lietuvos energija“, UAB, yra vertinamos dvi branduolinės elektrinės statybai pasirinktos alternatyvios vietos, esančios šalia galutinai sustabdytos Ignalinos atominės elektrinės Visagino savivaldybės teritorijoje. Ataskaitoje pateikta informacija apie sta-

87


tybos vietos savybes, kurios gali turėti įtakos branduolinės elektrinės saugai, suformuluota išvada, kad abi pasirinktos statybos vietos naujos branduolinės elektrinės projektavimui yra tinkamos. Ataskaitoje išnagrinėti geotechniniai, geologiniai ir seismologiniai statybos vietos duomenys, galutinio šilumos sugėriklio (Drūkšių ežero) savybės, vietai būdingi meteorologinių reiškinių (ekstremalūs vėjai, krituliai, ekstremali sniego danga, ekstremalios temperatūros, viesulai, pūgos ir pan.) pavojai ir kiti saugai svarbūs klausimai.

SPB vadovas Rimvydas Štilinis, spalio 21 d. į VAE SPB perkelti su projektu dirbę „Lietuvos energijos“ Projekto valdymo tarnybos darbuotojai. Pagal pakeistus įstatus VAE SPB veikla išplėsta, neapribojant jos tik naujos branduolinės elektrinės projektu. VAE SPB bendrovei numatyta galimybė veikti naujų technologijų kūrimo ir jų taikymo srityje, dalyvauti jau vykdomuose projektuose, taip pat plėtoti mokslinę veiklą, teikti ekspertines konsultacijas kitoms grupės įmonėms.

Siekiant atskirti ir išgryninti šią veiklą bei sutelkti visą su branduoline energetika sukauptą įdirbį, kompetencijas, pradėtus ir užbaigtus projektus, buvo nuspręsta naujos branduolinės elektrinės projektą, kaip „Lietuvos energijos“ verslo dalį, iškelti į atskirą bendrovę VAE SPB, UAB. 2014 m. spalio 13 d. buvo paskirtas VAE

2015 m. vasario 5 d. buvo patvirtintas Susisiekimo komunikacijų, reikalingų sunkiasvoriams ir didžiagabaričiams bei kitiems kroviniams vežti naujos atominės elektrinės statybai, specialusis planas.

METINĖ ATASKAITA 2014 Bendrovės ir grupės veiklos apžvalga

88


Veiklos efektyvumo didinimas Efektyvesnė Grupės veikla – tai ne tik didesnis pelnas ir grąža akcininkams, bet ir mažesni tarifai vartotojams. „Lietuvos energijos“ 2014-2020 metų strategijoje numatyta, kad didinti veiklos efektyvumą siekiama pritaikant pažangiausias vadybos praktikas korporatyvinio valdymo, veiklos planavimo ir stebėsenos, finansų, pirkimų, rizikų valdymo bei vidaus audito srityse. Solidūs pamatai veiklos efektyvumui didinti buvo pradėti kloti jau 2013 metais, kai pagal naują modelį buvo pertvarkytas „Lietuvos energijos“ grupės valdymas. Patronuojanti bendrovė „Lietuvos energija“ sutelkė Grupės įmonių veiklos koordinavimą, išrinko stebėtojų tarybas ir valdybas, atskyrė valdymo ir priežiūros organų atsakomybes. 2014 m. II ketvirtį, „Lietuvos energijai“ tapus pagrindine „Lietuvos dujų“ akcininke, pradėta „Lietuvos dujų“ valdymo pertvarka pagal korporatyvinio valdymo gaires, taikomas visoje Grupėje. 2014 m. lapkričio 3 d. valdymo pertvarka buvo baigta. Taip pat Grupėje šiuo metu yra diegiama vieninga valdymo ir kontrolės sistema, kuria siekiama nustatyti bendrus „Lietuvos energijos“ grupės poreikius atitinkančius valdymo ir kontrolės sistemos principus, atsakomybių už atskiras veiklas bei procesus, rizikų valdymą ir kontrolę pasidalijimą, veiklų bei procesų kuravimo, koordinavimo ar kontrolės Grupės mastu ar atskirose įmonėse principus. Ši sistema padės siekti efektyvumo, sinergijos Grupės įmonių veikloje bei iškeltų tikslų įgyvendinimo. Sėkminga veikla leidžia „Lietuvos energijai“ atsidurti tarp didžiausių mokesčių mokėtojų Lietuvoje – grupė „Lietuvos energija“ per 2014 m. į valstybės biudžetą sumokėjo 180,2 mln. EUR (622,2 mln. Lt) mokesčių – tai 80 proc. daugiau nei 2013 m.

METINĖ ATASKAITA 2014 Bendrovės ir grupės veiklos apžvalga

Kuriama veiklos išgryninimo koncepcija Per 2014 vykę struktūriniai pokyčiai ir besikeičianti rinkos situacija 2015 m. grupei „Lietuvos energija“ sudarė sąlygas ieškoti sinergijos galimybių tarp grupės įmonių. „Lietuvos energija“ peržiūri, kokią didžiausią naudą kiekviena įmonė kuria klientams, darbuotojams ir ką galėtų daryti efektyviau. „Lietuvos energija“ iki 2015 m. pabaigos planuoja išgryninti savo pagrindines veiklas ir jas paskirstyti tarp įmonių taip, kad būtų sukurta didžiausia vertė grupei ir jos klientams – energijos vartotojams. Vertės grandinės išgryninimo koncepcija patvirtinta 2015 m. kovo mėn. Šiuo metu rengiami jos įgyvendinimo planai, o visas priemones numatoma įgyvendinti iki 2015 m. pab. Planuojama, kad nauja veiklos koncepcija pagerins klientų aptarnavimą, didins veiklos efektyvumą ir leis mažinti sąnaudas. Vertės grandinės išgryninimo programa apims 4 pagrindines veiklos sritis: „gamybą“, „tiekimą/prekybą“, „tinklą“, „klientų aptarnavimą“. Vertės grandinės išgryninimo programą kuria ir ją įgyvendins „Lietuvos energijos“ įmonių profesionalų komanda, samdyti išorinių konsultantų neplanuojama. 2015 m. kovo 3 d. „Lietuvos energija“ viešai paskelbė planus sujungti elektros ir dujų skirstomuosius tinklus valdančias bendroves – LESTO ir „Lietuvos dujos“. Šių įmonių sinergija leistų padidinti grupės efektyvumą, mažinti veiklos sąnaudas ir kurti kuo daugiau papildomų naudų elektros ir gamtinių dujų vartotojams. „Lietuvos energija“, optimizuodama valstybės valdomos energetikos įmonių grupės struktūrą, perėmė 100 proc. „Elektros tinklo paslaugų“ (ETP) akcijų iš LESTO, taip pat 100 proc. „Energijos tie-

89


kimo“ akcijų ir 100 proc. „Kauno energetikos remonto“ (KER) akcijų iš „Lietuvos energijos gamybos“. Bendrovių akcijos išpirktos už nepriklausomų turto vertintojų nustatytas bendrovių akcijų rinkos vertes: ETP akcijos įvertintos 7,695 mln. EUR, „Energijos tiekimo“ akcijos įvertintos 6,883 mln. EUR, o KER nustatyta akcijų vertė sudarė 4,778 mln. EUR. Bendrovių verslo vertės ir pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją daugikliai (EV/ EBITDA), remiantis 2014 m. koreguotais (eliminavus vienkartinius įvykius) rezultatais, svyruoja tarp 6 ir 8 kartų, tai atitinka sandorių rinkos vidurkius.

Centralizuojami ir efektyvinami procesai Siekiant pagerinti pagrindinę Grupės veiklą aptarnaujančius procesus ir sumažinti jų sąnaudas, „Lietuvos energijos“ grupės įmonės sutarė dėl dalies pagrindinę veiklą aptarnaujančių funkcijų sukoncentravimo atskiroje įmonėje – UAB Verslo aptarnavimo centras. Ji Grupės įmonėms pradeda teikti viešųjų pirkimų, apskaitos bei darbo santykių administravimo paslaugas. 2014 m. liepą UAB Verslo aptarnavimo centro steigimo sutartį pasirašė penkios Grupei priklausančios įmonės – „Lietuvos energija“, UAB, „Lietuvos energijos gamyba“, AB, AB LESTO, UAB LITGAS ir UAB Technologijų ir inovacijų centras. Centralizuojant viešųjų pirkimų, apskaitos bei darbo santykių administravimo procesus siekiama juos standartizuoti, užtikrinti didesnį skaidrumą ir efektyvumą, užtikrinti greitesnį jų vykdymą. Toks aptarnaujančių procesų koncentravimo modelis atitinka geriausias pasaulyje taikomas praktikas. Pirmiausiai – nuo 2014 m. spalio – UAB Verslo aptarnavimo centras iš Grupės įmonių perėmė viešųjų pirkimų funkcijas. Gruodį įmonė pradėjo centralizuotai teikti apskaitos paslaugas (gruodžio 21 d. į Verslo aptarnavimo centrą perkelti visi „Lietuvos energijos“ grupės įmonių apskaitos darbuotojai). 2015 metų pavasarį planuojama per Verslo aptarnavimo centrą pradėti administruoti ir darbo santykius Grupės įmonėse. Spalio 2 d. „Lietuvos energijos“ valdyba pritarė grupės perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų politikai, kuri nustato vieningus įmonių grupės viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo principus.

METINĖ ATASKAITA 2014 Bendrovės ir grupės veiklos apžvalga

„Lietuvos energija“, įgijusi „Lietuvos dujų“ kontrolinį akcijų paketą, valdo dvi paslaugas gyventojams ir verslui teikiančias įmones – dėl sinergijos elektros ir dujų vartotojams bus siūlomos geresnės paslaugos ir aptarnavimas, koordinuojama įmonių veikla leis siekti didesnio efektyvumo, auginti veiklos rezultatus. „Lietuvos dujos“ kartu su LESTO rugpjūčio mėnesį Vilniuje atidarė bendrą klientų aptarnavimo centrą, o nuo 2015 m. kovo bendri aptarnavimo centrai veiklą pradėjo visoje Lietuvoje. Įmonių grupė centralizuoja ir transporto priemonių valdymą – 2015 m. balandžio 3 d. pradėjo organizuoti vieningą 14-ai grupės įmonių automobilių nuomos paslaugų pirkimą. Tikimasi, kad tokie sprendimai padės sutaupyti grupės transporto ūkio administravimo sąnaudas. Bendri transporto priemonių parkų valdymo principai jau atnešė grupei naudos – 2013-2014 metais optimizavus transporto priemonių parką buvo atsisakyta dalies automobilių. Iš viso centralizuotai ketinama nuomotis ne daugiau nei 1131 automobilį, iš kurių didelę dalį sudarytų įvairios paskirties gamybiniai automobiliai. Perkamos paslaugos apims automobilių nuomą, stebėjimą, draudimą, remontą, techninę priežiūrą bei kitas paslaugas. Grupėje centralizuota vidaus audito veikla - nuo 2015 m. sausio 5 d. į „Lietuvos energijos“ Vidaus audito tarnybą iš kitų grupės įmonių perkelti dirbti visi vidaus auditoriai.

Diegiama vieninga projektų valdymo politika Įmonių grupėje diegiama vieninga projektų valdymo politika, pagal kurią bus formuojami portfeliai įmonių grupės strategijai įgyvendinti. Kontroliuojančioje bendrovėje „Lietuvos energija“ formuojamas įmonių grupės projektų valdymo kompetencijų centras (angl. Enterprise Project Management Office – EPMO), kuris užtikrins gerosios projektų valdymo praktikos dalijimąsi tarp grupės įmonių. EPMO konsultuos įmonėse įsteigtus/atnaujintus projektų valdymo centrus (angl. Project management Office – PMO), visus įmonių grupės projektų vadovus projektų valdymo klausimais bei stebės vykdomų projektų būklę.

90


Paskelbtos LESTO ir „Lietuvos energijos gamybos“ 20142020 m. veiklos strategijos 2014 m. rugpjūčio 20 d. LESTO ir „Lietuvos energijos gamyba“ viešai paskelbė patvirtintas naujas 2014-2020 m. veiklos strategijas. LESTO per septynerius metus sieks beveik dešimtadaliu pagerinti elektros skirstomojo tinklo patikimumą. Pagal patvirtintą ilgalaikę strategiją, LESTO sieks nuosekliai investuoti į projektus, užtikrinančius patikimesnį ir saugesnį elektros energijos skirstymą, įmonės vertės, veiklos efektyvumo bei nuosavo kapitalo grąžos didinimą. Vienas pagrindinių LESTO siekių – dar labiau supaprastinti elektros įvedimo procedūras ir sutrumpinti prisijungimo prie tinklų trukmę. „Lietuvos energijos gamyba“ strategijoje numato, kad jos bendrosios pajamos per ateinančius metus mažės dėl išaugusios konkurencijos ir mažėjančių Elektrėnų komplekso gamybos apimčių. Nepaisant to, įgyvendinant strateginius tikslus bendrovės pelningumas turėtų didėti. „Lietuvos energijos gamyba“ savo vertę numato didinti nuosekliai didindama komercinės veiklos pelningumą, atsisakydama nenaudojamų gamybos pajėgumų, investuodama į kitų pajėgumų modernizavimą, didindama procesų efektyvumą ir mažindama veiklos sąnaudas. 2015 m. vasario 3 d. LESTO taip pat paskelbė per artimiausią dešimtmetį planuojanti iš esmės modernizuoti skirstomąjį tinklą. Siekdama užtikrinti patikimas, saugias ir išmaniai valdomas paslaugas, bendrovė į tinklo modernizavimą ir atnaujinimą iki 2025 metų numato investuoti 1,7 mlrd. EUR (5,87 mlrd. Lt). Daugiausia – 511 mln. EUR (1 764 mln. Lt) – bendrovė ketina investuoti į tinklo atsparumo klimato reiškiniams didinimą.

„Lietuvos dujos“ integruojamos į grupę 2014 m. liepos 21 d. „Lietuvos dujų“ valdyba patvirtino įmonės skirstymo veiklos atskyrimo būdo aprašymą su veiksmų planu, kuriame numatyta, kad įmonės skirstymo ir tiekimo veiklos bus atskiriamos įmonei parduodant turtinį kompleksą (įmonės dalį), t.y. gamtinių dujų tiekimo veiklą su jai priskirtu turtu, teisėmis bei pareigomis įmonės akcininko – „Lietuvos energijos“ kontroliuojaMETINĖ ATASKAITA 2014 Bendrovės ir grupės veiklos apžvalga

mai bendrovei pagal pirkimo – pardavimo sutartį. Šiam veiksmų planui 2014 m. liepos 24 d. pritarė VKEKK bei konstatavo, kad šis skirstymo veiklos atskyrimo veiksmų plano pakeitimas neturės įtakos numatytam galutiniam „Lietuvos dujų“ teisiniam, funkciniam ir organizaciniam veiklų atskyrimo terminui. „Lietuvos energijos“ valdyba 2014 m. liepos 30 d. pritarė „Lietuvos dujų“ integravimo į „Lietuvos energijos“ grupę veiksmų plano gairėms, atitinkančioms „Lietuvos energijos“ grupės korporatyvinio valdymo gaires. Pradėta bendrovės integracija apima tokias sritis, kaip valdymo modelis, pirkimai ir apskaita, planavimas ir stebėsena, ITT, vidaus auditas ir kt. funkcines sritis. 2014 m. spalio 31 d. AB „Lietuvos dujos“ perdavė, o UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ (kurios 100 % akcijų priklauso „Lietuvos energija“, UAB) perėmė įmonės dalį, t. y. gamtinių dujų tiekimo veiklą su visu jai priskirtu turtu, teisėmis bei pareigomis. Įmonės dalies kaina sudarė 60,457 mln. litų. Parduodamos Įmonės dalies kaina atitiko nepriklausomų turto vertintojų nustatytą įmonės dalies rinkos vertę. Spalio 29 d. vykusiame AB „Lietuvos dujos“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo patvirtinti nauji AB „Lietuvos dujos“ įstatai, kurių pagrindu šioje bendrovėje suformuojama stebėtojų taryba, išrinkta stebėtojų taryba, patvirtintos stebėtojų tarybos narių veiklos sutarčių ir konfidencialios informacijos apsaugos sutarčių sąlygos, panaikintas AB „Lietuvos dujos“ veikęs audito komitetas. Įmonės auditą atlieka „Lietuvos energijos“ Vidaus audito tarnyba, o buvusio „Lietuvos dujų“ Audito komiteto funkcijas perėmė „Lietuvos energijos“ Stebėtojų tarybos Audito komitetas. Šiais veiksmais bendrovės valdymas pertvarkytas pagal korporatyvinio valdymo gaires. Naujos valdybos nariai kuruoja konkrečias „Lietuvos dujų“ veiklos sritis ir eina atitinkamų padalinių vadovų pareigas.

Nustatytas optimalus Elektrėnų komplekso veiklos scenarijus Remiantis „Lietuvos energijos gamybos“ inicijuoto „Elektrėnų komplekso perspektyvų“ projekto analizės rezultatais nustatytas rekomenduojamas optimalus Elektrėnų komplekso, kurį sudaro senieji Lietuvos elektrinės blokai bei kombinuoto ciklo dujų turbinos blokas, veiklos scenarijus.

91


Pagal nustatytą optimalų Elektrėnų komplekso veiklos scenarijų, 1 ir 2 rezervinės elektrinės blokai (kiekvieno galia siekia po 150 MW) iš eksploatacijos turėtų būti išvesti pradėjus veikti šiuo metu Elektrėnuose statomai naujajai biokuro katilinei, o 5 ir 6 blokai (kiekvieno galia siekia po 300 MW) – pradėjus veikti jungtims su Švedija ir Lenkija. Tokiu būdu nuo 2016 metų elektros energijos gamybos pajėgumus Elektrėnų komplekse sudarytų modernus 455 MW galios kombinuoto ciklo dujų turbinos blokas bei 7 ir 8 rezervinės elektrinės blokai (kiekvieno galia – po 300 MW), galintys gaminti elektros energiją naudojant tiek dujas, tiek mazutą. Bendra instaliuota elektrinės galia siektų 1055 MW. Atsižvelgdama į situaciją rinkoje ir įgyvendinama bendrovės veiklos strategiją „Lietuvos energijos gamybos“ valdyba spalio 20 d. priėmė sprendimą nutraukti rezervinės elektrinės Elektrėnuose 1 ir 2 blokų eksploatavimą. 2015 m sausį pradėtas demontuoti 1 blokas, o balandžio mėnesį planuojama pradėti demontuoti 2 bloką.

Prekiaujama „Gross Bidding“ principu 2014 m. kovą „Lietuvos energijos gamyba“ elektros energija „Nord Pool Spot“ biržoje pradėjo prekiauti pagal „Gross Bidding“ principą. Tai reiškia, kad įmonė visus savo elektros energijos pirkimo ir pardavimo sandorius vykdo atskirai, o tai leidžia didinti nereguliuojamos rinkos skaidrumą bei didinti jos efektyvumą. Dabar „Lietuvos energijos gamyba“ gali lengviau įvertinti sudarytų fiksuotų kainų sandorių naudingumą, o tai sudaro geresnes prielaidas prekybinės veiklos efektyvumo didinimui. Tuo pačiu įmonė prisideda prie skaidrios didmeninės elektros energijos rinkos vystymo Baltijos šalyse.

METINĖ ATASKAITA 2014 Bendrovės ir grupės veiklos apžvalga

Sudarytos kreditavimo sutartys 2014 m. vasario 21 d. „Lietuvos energijos gamyba“ ir SEB bankas pasirašė sutartį dėl iki 158 mln. eurų (546 mln. litų) sieksiančios 10 metų trukmės paskolos suteikimo. Lėšos bus skirtos trims ilgalaikėms paskoloms, kurias 2005 ir 2010 metais įmonei suteikė Lietuvoje veikiančių bankų konsorciumai, taip pat Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas, refinansuoti. Šiuo sandoriu prisidedama prie strateginės šalies įmonės investicijų, skirtų projektams Elektrėnų komplekse įgyvendinti, optimizavimo, nes refinansavus turimas paskolas sumažės įmonės patiriamos reguliuojamos veiklos sąnaudos, bus patogiau administruoti prisiimtus įsipareigojimus. Be to, mažėjanti įmonės kredito rizika ir ateityje leis tikėtis palankių finansavimo sąlygų. 2014 m. spalio 8 d. LESTO ir AB SEB bankas pasirašė sutartį dėl 85 mln. EUR ilgalaikės paskolos suteikimo. Banko paskolintas lėšas LESTO skirs esamų finansinių įsipareigojimų refinansavimui ir investicijų projektams, kurie užtikrins patikimesnį ir kokybiškesnį elektros energijos tiekimą klientams. LESTO taip pat lapkričio 20 d. paskelbė apie pradėtą viešąjį pirkimą ilgalaikei paskolai gauti – planuojama pasiskolinti 75 mln. eurų penkerių metų laikotarpiui.

92


Kokybiškų paslaugų užtikrinimas Daugiau kaip 1,6 mln. klientų aptarnaujanti Grupės įmonė LESTO skiria daug dėmesio elektros tinklo plėtrai ir modernizavimui, atsižvelgdama į kintančius klientų poreikius, nuosekliai plečia ir tobulina teikiamas paslaugas. Visuomenei tai teikia ir ekonominę, ir socialinę naudą, didina elektros energijos tiekimo patikimumą ir kokybę, sudaro geresnes sąlygas elektros energiją vartoti racionaliau. Per 2014 m. dvylika mėnesių LESTO prijungė 26 433 naujų elektros energijos vartotojų – 28,0 proc. daugiau nei 2013 m. atitinkamu laikotarpiu, kuomet prijungti 20 649 nauji vartotojai. Naujų vartotojų prijungtų objektų leistinoji naudoti galia sudarė 335 910 kW – tai 13,0 proc. daugiau nei 2013 m. Taip pat LESTO tęsė sodininkų bendrijų elektros tinklų išpirkimą, taip užtikrindama patikimą, saugų elektros energijos tiekimą bei vykdė tinklų modernizavimo projektus, iš dalies finansuojamus ES struktūrinių fondų, – per 2014 m. įmonė užbaigė darbus 75 sodininkų bendrijų objektuose, atliko 5 transformatorių pastočių modernizavimą (pagal projektą bus modernizuotos 7 pastotės), oro elektros linijas keitė kabelinėmis. Per 12 mėnesių LESTO pakeitė 124 202 vnt. metrologiškai pasenusių elektros apskaitos prietaisų, naujiems klientams įrengė 25 505 vnt. elektros apskaitos prietaisų. Investuodama į elektros apskaitos prietaisų modernizavimą bei jų automatizavimą, LESTO per 2014 m. prie automatizuotos duomenų nuskaitymo sistemos prijungė 5 043 vnt. elektros apskaitos prietaisų, taip padidindama įmonės eksploatuojamų elektros apskaitos prietaisų, kurių duomenys nuskaitomi nuotoliniu būdu, skaičių iki 25 110. Elektros apskaitos prietaisų automatizavimas suteikia galimybę automatiškai pateikti klientams sąskaitas už per laikotarpį sunaudojamą elektros energijos kiekį, patiems klientams nedeklaruojant suvartojamo elektros kiekio. METINĖ ATASKAITA 2014 Bendrovės ir grupės veiklos apžvalga

LESTO, atsižvelgia į klientų poreikius bei besikeičiančią jų elgseną – klientai linkę taupyti savo laiką ir nori operatyviai gauti informaciją jiems rūpimais klausimais, todėl pastaraisiais metais vis daugiau klientų paslaugas įsigyja ne klientų aptarnavimo centruose, o paskambinę telefonu ar paslaugą užsisakę savitarnos svetainėje www.manoelektra.lt. Trečiąjį 2014 metų ketvirtį LESTO pertvarkė klientų aptarnavimo tinklą. Pasitelkiant partnerius – Lietuvos paštą ir šalies bibliotekas – LESTO pasiūlė klientams dar daugiau galimybių patogiai gauti paslaugas. Tai mažins bendrovės patiriamas išlaidas ir didins efektyvumą ilguoju laikotarpiu. LESTO savo klientams pristatė mobiliąją savitarnos svetainės www.manoelektra.lt versiją. Nuo šiol prie manoelektra.lt išmaniaisiais telefonais ar planšetiniais kompiuteriais prisijungę vartotojai išvys specialiai pritaikytą ir patogią LESTO savitarnos svetainės mobiliąją sąsają. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. gruodžio 31 d., buvo 513 tūkst. savitarnos svetainėje www.manoelektra.lt užsiregistravusių naudotojų, lankytojų skaičius išaugo iki 3,044 mln. Per 12 mėnesių trumpuoju LESTO klientų aptarnavimo telefonu 1802 informacija buvo suteikta daugiau nei 1 mln. klientų, gauta ir išspręsta daugiau nei 434 tūkst. klientų kreipimųsi įvairiais klausimais, penkiuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose esančiuose klientų aptarnavimo centruose buvo aptarnauta daugiau kaip 252 tūkst. klientų. „Lietuvos dujos“ 2014 m. naujiems vartotojams prijungti investavo 5,7 mln. EUR (19,5 mln. Lt.), palyginimui, 2013 m. – 4,3 mln. EUR (14,9 mln. Lt). Bendrovė pastatė 87,3 km skirstomojo dujotiekio (2013 m. – 72,6 km) ir prie dujotiekių prijungė 3600 naujų vartotojų. Tai 15 proc. daugiau lyginant su 2013 m., kai prie dujų skirstymo sistemų buvo prijungta 3000 naujų vartotojų. Bendro-

93


vės darbuotojai per 2014 m. 357 tūkst. kartų patikrino vartotojų gamtinių dujų apskaitos prietaisų rodmenis. „Lietuvos dujos“ kartu su LESTO rugpjūčio mėnesį Vilniuje, Viršuliškių sk. 34, atidarė bendrą klientų aptarnavimo centrą, kuriame klientams abiejų bendrovių paslaugos gali būti suteiktos vieno apsilankymo metu. Nuo 2014 m. gruodžio 1 d. „Lietuvos dujų tiekimo“ ir LESTO paslaugo Vilniaus regione gyventojams teikiamos tik šiame bendrame klientų aptarnavimo centre. Pasiteisinus bandomajam projektui, nuo kovo 30 d. bendri klientų aptarnavimo centrai atidaryti ir kituose didmiesčiuose: LESTO, „Lietuvos dujų tiekimas“ bei „Lietuvos dujos“ klientus bendruose centruose aptarnauja Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje ir Utenoje.

METINĖ ATASKAITA 2014 Bendrovės ir grupės veiklos apžvalga

Vienas stambesnių investicijų į naujų dujų sistemų statybą projektų, pradėtų įgyvendinti 2014 m.– vidutinio slėgio dujotiekis į Vilniaus Pilaitės mikrorajono šiaurinės dalies gyvenamųjų namų kvartalą Zujūnų, Varnės, Smalinės, Karaliaučiaus gatvėse. Pirmas šio projekto etapas jau baigtas. Pastatyta 4,6 km dujų skirstymo sistemos ir investuota 0,14 mln. EUR (0,5 mln. litų), prijungti 37 nauji vartotojai. Vėliau projektas bus plėtojamas, atsižvelgiant į vartotojų poreikius. 2014 m. užbaigtas Vilniaus dujų skirstymo sistemos statybos Vismaliukuose projektas. Pastatyta 4,1 km vidutinio slėgio dujotiekio ir investuota 0,26 mln. EUR (0,9 mln. Lt). Bendrovė ir toliau tęs pradėtus projektus, skirtus veiklos efektyvumo didinimui, išlaidų optimizavimui ir sinergijai „Lietuvos energijos“ įmonių grupėje.

94


Informacija apie Grupės įmonių vertybinius popierius LESTO, „Lietuvos energijos gamybos“ ir „Lietuvos dujų“ akcijos įtrauktos į „NASDAQ Vilnius“ biržos Oficialųjį prekybos sąrašą. Bendrovių akcijos pradėtos linistinguoti atitinkamai nuo 2011 m. sau-

sio 17 d., 2011 m. rugsėjo 1 d. ir 1996 m. balandžio 23 d. Įmonių akcijomis prekiaujama tik „NASDAQ Vilnius“ vertybinių popierių biržoje.

Įstatinio kapitalo struktūra ir akcininkai, 2014 m. gruodžio 31 d. duomenimis turėję daugiau kaip 5 proc. emitento įstatinio kapitalo Bendrovė AB LESTO „Lietuvos energijos gamyba“, AB AB „Lietuvos dujos“

Akcininko vardas, pavardė (įmonės pavadinimas) „Lietuvos energija“, UAB

Nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiama balsų dalis, proc. 94,39

BALTIC MAIN LIST

„Lietuvos energija“, UAB

96,13

BALTIC MAIN LIST

„Lietuvos energija“, UAB

96,64

Bendra nominalioji akcijų vertė, Lt

ISIN kodas

VP trumpinys

Prekybos sąrašas

603 944 593

LT0000128449

LES1L

BALTIC MAIN LIST

635 083 615

LT0000128571

LNR1L

290 685 740

LT0000116220

LDJ1L

METINĖ ATASKAITA 2014 Bendrovės ir grupės veiklos apžvalga

95


„Lietuvos energijos gamybos“, LESTO ir „Lietuvos dujų“ vertybinių popierių kainos dinamika LESTO – viena didžiausių pagal rinkos kapitalizaciją įmonių Baltijos šalių vertybinių popierių biržose. Per 2014 metus LESTO akcijos pabrango 28 proc. Žemiausia LESTO akcijų kaina buvo 2014 m. sausio mėn. (0,78 EUR). Didžiausia LESTO akcijų kaina buvo pasiekta 2014 m. gruodžio mėn. (1,01 EUR) ir gruodžio mėn. paskutinėmis prekybos dienomis (0,998 EUR). „Lietuvos energijos gamybos“ akcijos per 2014 m. pabrango 98 proc., aukščiausią lygį (0,854 EUR) akcijos kaina pasiekė

METINĖ ATASKAITA 2014 Bendrovės ir grupės veiklos apžvalga

2014 m. liepos 15 d., žemiausia kaina (0,395 EUR) buvo užfiksuota 2014 m. pradžioje. 2014 m. paskutinę prekybos dieną „Lietuvos energijos gamybos“ AB akcijos kaina buvo 0,78 EUR. „Lietuvos dujų“ akcijos per 2014 m. pabrango 4,3 proc., aukščiausią lygį (0,743 EUR) pasiekė 2014 m. spalio 3 d., žemiausia kaina (0,613 EUR) buvo 2014 m. pradžioje. 2014 m. paskutinę prekybos dieną „Lietuvos dujų“ akcijos kaina buvo 0,65 EUR.

96


Įmonių ir bendra biržoje AB NASDAQ OMX Vilnius listinguojamų įmonių kapitalizacija, mln. EUR Bendrovė AB LESTO „Lietuvos energijos gamyba“, AB „Lietuvos dujos“ AB Iš viso

2012 m.

2013 m.

2014 m.

Pokytis (2013 / 2014 metais), proc.

364,18 241,97 262,21 868,36

471,08 250,22 181,10 912,30

602,74 495,37 188,95 1 287,06

+28 +98 +4,3 +41,1

Biržos indeksų ir vertybinių popierių kainų palyginimas Nuo 2014 m. pradžios iki paskutinės 2014 m. prekybos akcijomis dienos, „OMX Vilnius“ indeksas pakilo 7,7 proc. Šiuo laikotarpiu,

per dvylika 2014 m. mėnesių, LESTO akcijų kaina pakilo 28 proc., „Lietuvos energijos gamybos“ akcijų kaina padidėjo 98 proc., o „Lietuvos dujų“ akcijos per 2014 m. pabrango 4,3 proc.

„Lietuvos energijos gamyba“, AB, LESTO ir AB „Lietuvos dujos“ akcijų kainų ir OMX Vilnius indekso dinamikos palyginimas 2014 01 01–2014 12 31, %

METINĖ ATASKAITA 2014 Bendrovės ir grupės veiklos apžvalga

97


Korporatyvinis valdymas

„Lietuvos energijos“ grupei, kurios akcininkas yra Lietuvos valstybė, yra svarbu užtikrinti efektyvią ir skaidrią veiklą. To siekiant 2013 metais buvo atlikta valdymo pertvarka, kurios metu buvo pertvarkytas ir sustiprintas korporatyvinis Grupės valdymas. Rengiant naująją Grupės valdymo struktūrą ir modelį, buvo pritaikyta pažangiausia tarptautinė ir nacionalinė praktika, naudotasi Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos skelbiamomis rekomendacijomis, atsižvelgta į NASDAQ OMX Vilnius biržoje listinguojamų bendrovių valdymo kodeksą, BICG(angl. Baltic Institute of Corporate Governance) rekomenduojamas valdymo gaires valstybės valdomoms įmonėms. Energetikos įmonių grupės korporatyvinio valdymo modelis įgyvendintas pagal 2013 m. birželio 7 d. LR finansų ministerijos patvirtintas valdymo gaires (su gairėmis susipažinti galima www.le.lt).

METINĖ ATASKAITA 2014 Korporatyvinis valdymas

Svarbiausias korporatyvinio valdymo tikslas – pasiekti sinergijos efektą, suderinant „Lietuvos energijos“ grupės įmonių skirtingas veiklas ir nukreipiant jas į visos Grupės bendrų tikslų siekimą. Grupės valdymo struktūra suformuota pagal korporatyvinio valdymo principus ir prisideda prie jų įgyvendinimo. Bendrovės akcininkas – valstybė, kuriai priklauso 100 proc. akcijų. Akcininko teises ir pareigas įgyvendina LR finansų ministerija, priimanti pagrindinius su nuosavybės teisių ir pareigų įgyvendinimu susijusius sprendimus.

98


Priežiūros organai Stebėtojų taryba Stebėtojų taryba yra Bendrovės įstatuose numatytas kolegialus priežiūros organas, kurią keturių metų kadencijai renka visuotinis akcininkų susirinkimas. „Lietuvos energijos“ stebėtojų tarybą sudaro 7 nariai – fiziniai asmenys, atstovaujantys Finansų ministerijai, Energetikos ministerijai, Ūkio ministerijai, LR Vyriausybės kanceliarijai ir 3 nepriklausomi nariai. Stebėtojų tarybai vadovaujantį jos pir-

Šarūnas Kliokys (g. 1959)

mininką stebėtojų taryba renka iš savo narių. Toks stebėtojų tarybos formavimo modelis atitinka korporatyvinio valdymo principus. Nuo 2013 m. liepos 16 d. ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (iki 2014 m. gruodžio 31 d.) veikusi „Lietuvos energijos“ stebėtojų taryba:

Antanas Danys (g. 1975)

Dr. Virginijus Lepeška (g. 1955)

Tomas Garasimavičius (g. 1978)

Aloyzas Vitkauskas (g. 1954)

Pirmininkas, nepriklausomas narys Nepriklausomas narys Nepriklausomas narys Narys

Žydrūnė Juodkienė (g. 1974)

Rasa Noreikienė (g. 1959)

Rokas Baliukovas (g. 1977)

Narys

Narė iki 2014-09-12

Narė

Narys nuo 2014-12-17

Išsilavinimas

Vyrauto Didžiojo universitetas, Baltijos vadybos Institutas, Verslo administravimo magistro laipsnis (EMBA); Vilniaus universitetas, Ekonomisto diplomas.

Vilniaus universitetas, Verslo administravimo magistro laipsnis (MBA); Bostono Koledžas (Boston College), bakalauro laipsnis.

Vilniaus universitetas, Socialinių mokslų daktaro laipsnis.

Kreitono universitetas, Politikos magistratūros studijos; Vilniaus universiteto TSPMI, Politikos magistratūros studijos; Vilniaus universitetas TSPMI, Politikos mokslų bakalauro laipsnis.

Vilniaus inžinerinis statybos institutas, Techninių mokslų aspirantūra; Vilniaus inžinerinis statybos institutas, Civilinės inžinerijos magistro laipsnis.

Kauno technologijos universitetas, Viešojo administravimo magistro laipsnis; Vilniaus Universitetas, Teisininko specialybė.

Kauno technologijos universitetas, Elektros inžinerijos bakalauro laipsnis; Šiaulių universitetas, Energetikos inžinerijos magistras; Šiaulių universitetas, Vadybos ir verslo administravimo magistras.

Dalyvavimas Bendrovės ir Grupės įmonių kapitale, %

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, Vadybos ir verslo administravimo bakalauro laipsnis; Mykolo Riomerio universitetas, Teisės magistro laipsnis; Vilniaus Pedagoginis universitetas, Istorijos ir politikos mokslų diplomas. –

Darbovietė, pareigos

UAB „Ekonovus“ valdybos pirmininkas, UAB „Avestis“ valdybos pirmininkas ir direktorius, UAB „Šiaulių plento grupė“ valdybos pirmininkas.

VšĮ „Lietuvos Junior Achievement“ valdybos narys; „United partners“ partneris.

UAB „Organizacijų vystymo centras“ valdybos pirmininkas; Asociacijos „Mentor Lietuva“ valdybos narys; VšĮ „Paramos vaikams centras“ valdybos narys.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Ministro pirmininko patarėjas energetikai.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, viceministras.

Lietuvos Respublikos Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, ūkio ministerija, viceministrė. viceministrė.

METINĖ ATASKAITA 2014 Korporatyvinis valdymas

99

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, viceministras.


Pagrindinės stebėtojų tarybos funkcijos ir atsakomybė apima šias sritis: valdybos narių rinkimą ir jų atšaukimą, valdybos ir vadovo veiklos priežiūrą, atsiliepimų dėl Bendrovės strategijos, finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolio) paskirstymo, metinio pranešimo visuotiniam akcininkų susirinkimui teikimą. Stebėtojų taryba taip pat sprendžia kitus jos kompetencijai priskirtus klausimus. Stebėtojų taryba veikia visos Grupės mastu, t. y. esant poreikiui joje yra svarstomi klausimai, susiję ne tik su Bendrovės, bet ir su jos dukterinių įmonių ar tų įmonių valdymo ar priežiūros organų veikla.

Stebėtojų tarybos komitetai Efektyviam savo funkcijų ir pareigų vykdymui Stebėtojų taryba sudaro komitetus. Stebėtojų tarybos komitetai pagal kompetenciją savo išvadas, nuomones bei siūlymus teikia Stebėtojų tarybai. Komitetą turi sudaryti ne mažiau kaip trys nariai, iš kurių ne mažiau kaip vienas narys yra Stebėtojų tarybos narys ir ne mažiau kaip vienas - nepriklausomas narys. „Lietuvos energijoje“ veikia šie Stebėtojų tarybos komitetai: •

Rizikų valdymo priežiūros komitetas yra atsakingas už išvadų ar pasiūlymų dėl valdymo ir kontrolės sistemos Grupėje veikimo ir (ar) svarbiausių rizikos faktorių bei rizikos valdymo ar prevencinių priemonių įgyvendinimo teikimą stebėtojų tarybai; Audito komitetas yra atsakingas už objektyvių ir nešališkų išvadų ar siūlymų dėl audito ir kontrolės sistemos Grupėje veikimo teikimą stebėtojų tarybai;

METINĖ ATASKAITA 2014 Korporatyvinis valdymas

Skyrimo ir atlygio komitetas yra atsakingas už išvadų ar siūlymų dėl valdybos narių skyrimo, atšaukimo ar skatinimo klausimų teikimą stebėtojų tarybai, taip pat už valdybos ir jos narių veiklos vertinimą ir atitinkamos nuomonės teikimą. Komiteto funkcijos taip pat apima bendros atlygio politikos formavimą įmonių grupėje, atlygio dydžio ir sudėties nustatymą, skatinimo principus ir kt.

Esant poreikiui gali būti ad hoc principu sudaromi ir kiti komitetai (pvz., specialiems klausimams spręsti, strateginiams projektams rengti, prižiūrėti ar koordinuoti ir pan.). Bendrovės ir listinguojamų Grupės įmonių priežiūros organų išsamus aprašymas – 107 psl.

100


Valdymo organai Valdyba Valdyba yra Bendrovės įstatuose numatytas kolegialus valdymo organas. Valdybos narius Skyrimo ir atlygio komiteto siūlymu keturių metų kadencijai renka ir atšaukia stebėtojų taryba.

Dr. Dalius Misiūnas (g. 1978)

Išsilavinimas

Dalyvavimas Bendrovės ir Grupės įmonių kapitale, % Darbovietė, pareigos

Ilona Daugėlaitė (g. 1970)

Valdyba, kurią sudaro 5 nariai, iš savo narių renka valdybos pirmininką – Bendrovės generalinį direktorių. Valdybos nariai pagal kompetenciją turi užtikrinti tinkamą Bendrovės veiklos vykdymą/ atitinkamų sričių kuravimą Grupės mastu. Nuo 2013 m. liepos 22 d. ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (iki 2014 m. gruodžio 31 d.) veikusi „Lietuvos energijos“ valdyba:

Darius Kašauskas (g. 1972)

Mindaugas Keizeris (g. 1980)

Lundo universitetas, Technologijos mokslų daktaro laipsnis; Lundo universitetas, Pramoninės elektrotechnikos ir automatikos magistro laipsnis; Kauno technologijos universitetas, Elektros inžinerijos bakalauro laipsnis. –

Vilniaus universitetas, ISM Vadybos ir ekonomikos Vilniaus universitetas, Hidrogeologijos ir inžinerinės universitetas, Socialinių mokslų Tarptautinio verslo magistro geologijos magistro laipsnis. ekonomikos krypties laipsnis; doktorantūros studijos; Vilniaus universitetas, ISM Vadybos ir ekonomikos uni-Verslo administravimo ir versitetas, BI Norvegijos verslo vadybos bakalauro laipsnis. mokykla, Vadybos magistro laipsnis; Vilniaus universitetas, Ekonomikos magistro laipsnis. – – –

„Lietuvos energija“, UAB valdybos pirmininkas; „Lietuvos energijos gamyba“, AB stebėtojų tarybos pirmininkas Asociacija „Eurelectric“ Direktorių tarybos narys; Nacionalinė Lietuvos elektros asociacija, Prezidentas; KTU Alumnų Asociacija, Prezidentas.

„Lietuvos energija“, UAB valdybos narė, Organizacinio vystymo tarnybos direktorė; LESTO AB stebėtojų tarybos narė; AB „Lietuvos dujos“ stebėtojų tarybos narė; UAB Technologijų ir inovacijų centras valdybos pirmininkė; UAB „Elektros tinklo paslaugos“ valdybos narė; UAB „Duomenų logistikos centras“ valdybos pirmininkė

„Lietuvos energija“, UAB valdybos narys, Finansų ir iždo tarnybos direktorius; LESTO AB stebėtojų tarybos pirmininkas; NT Valdos UAB valdybos pirmininkas; UAB „Kauno energetikos remontas“ valdybos narys; UAB „Verslo aptarnavimo centras“ valdybos pirmininkas; AB „Lietuvos dujos“ stebėtojų tarybos pirmininkas.

Listinguojamų Grupės įmonių valdymo organų aprašymas – 110 psl. METINĖ ATASKAITA 2014 Korporatyvinis valdymas

Liudas Liutkevičius (g. 1980)

Dalia Andrulionienė (g. 1971)

Valdybos narys iki 2014-11-03

Valdybos narė nuo 2015-03-02

Vilniaus universitetas, Tarptautinio verslo mokykla, Tarptautinio verslo finansų magistro laipsnis; Vilniaus universitetas, Tarptautinio verslo mokykla, Tarptautinio verslo bakalauro laipsnis.

BI Norwegian Business School, Executive Master, Management program; Vilniaus universitetas, Ekonomikos ir valdymo magistro laipsnis.

„Lietuvos energija“, UAB AB „Lietuvos dujos“ valdybos „Lietuvos energija“, UAB valdybos narys, pirmininkas, valdybos narė, Gamybos ir Strategijos ir plėtros tarnybos generalinis direktorius paslaugų direktorė. direktorius; UAB Elektros tinklo paslaugos“ valdybos pirmininkas; UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ valdybos narys; Energijos tiekimas UAB valdybos pirmininkas; UAB LITGAS valdybos pirmininkas; „Lietuvos energijos gamyba“, AB stebėtojų tarybos narys; UAB „Kauno energetikos remontas“ valdybos pirmininkas.

101


Organizacinė kultūra ir darbuotojai „Lietuvos energijos“ grupės strategijos įgyvendinimo pagrindas yra joje dirbantys žmonės. Siekiama suformuoti ir palaikyti vertybėmis grįstą organizacinę kultūrą, skatinančią darbuotojų motyvaciją prisiimti atsakomybę, bendradarbiauti ir vieningai siekti geriausio rezultato. Įgyvendindami akcininko keliamus tikslus ir vykdydami socialiai atsakingą verslą, siekiame į Grupę pritraukti ir išlaikyti kvalifikuotus darbuotojus ir, užtikrinant abipusę naudą, kurti su jais ilgalaikės partnerystės santykius ir bendrą sėkmingą ateitį. 2014 m. gruodžio 31 d. Grupėje dirbo 5 602 darbuotojai. Prieš įsigyjant AB „Lietuvos dujos“, 2013 m. gruodžio 31 d. Grupėje dirbo 4378 darbuotojai. „Lietuvos energijos“ grupės darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nežymiai sumažėjo, lyginant su 2014 m. III ketvirčiu. Įmonė „Lietuvos energija“, UAB AB LESTO „Lietuvos energijos gamyba“, AB AB „Lietuvos dujos“ UAB Technologijų ir inovacijų centras

61 474

1 236 9 556

NT Valdos, UAB

219

VšĮ Respublikinis energetikų mokymo centras

164

UAB LITGAS

13

UAB VAE SPB

17

UAB Verslo aptarnavimo centras

121

UAB „Lietuvos dujų tiekimas“

141

METINĖ ATASKAITA 2014 Korporatyvinis valdymas

10

20

30

Aukštasis

40

50

60

Aukštesnysis

70

80

90

100

Nebaigtas aukštasis

190

UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“

Iš viso

0

1136

16

Lietuvos energijos paramos fondas

1,7

2229

19

UAB „Gotlitas"

1,7 96,7

Energijos tiekimas UAB UAB „Kauno energetikos remontas“

Bendrovės darbuotojų išsilavinimo struktūra, proc.

Viso darbuotojai

UAB Duomenų logistikos centras Geton Energy SIA

2014 m. gruodžio 31 d. Bendrovėje dirbo 61 darbuotojas. 96,7 proc. Bendrovėje dirbančių darbuotojų turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, iš jų – 3 mokslo daktarai. Bendrovėje dirba 2 sertifikuoti profesionalūs projektų vadovai (PRINCE2), 1 sertifikuotas finansų analitikas (CFA), 1 sertifikuotas vidaus audito ekspertas (CIA), 1 sertifikuotas neteisėtų veiksmų ekspertas (Certified Fraud Examiner; CFE), 2 sertifikuoti rizikos valdymo užtikrinimo ekspertai (CRMA), 5 darbuotojai, turintys Baltijos korporatyvinio valdymo instituto (Baltic Institute of Corporate Governance) profesionalaus valdybos nario kvalifikaciją, Darbuotojai yra aktyvūs asociacijų ir sąjungų nariai, akademinės visuomenės dalyviai (KTU verslo taryba, LEI mokslo taryba, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros Technologinės plėtros komitetas ir kt.).

53,2 proc. Grupėje dirbančių darbuotojų turi aukštąjį išsilavinimą, iš jų – 25 mokslo daktarai, 30,5 proc. turi aukštesnįjį išsilavinimą, 16,1 proc. turi vidurinį išsilavinimą. Darbuotojų pasiskirstymas pagal išsilavinimo lygį, proc.

53,2

16,1 0,2

0

10

20 Aukštasis

0 5602

30,5

1

30

40

50

Aukštesnysis

60

70 Vidurinis

80

90 Kita

Galiojančių darbo sutarčių skaičius.

102

100


Didžiąją dalį Grupės darbuotojų sudarė vyrai – 70,4 proc., moterys sudarė 29,6 proc.

Bendras Bendrovės darbo užmokesčio fondas už 2014 m. sausiogruodžio mėn. buvo 6 614 tūkst. Lt.

Darbuotojų pasiskirstymas pagal lytį, proc.

Bendrovės „Lietuvos energija“ darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2014 m. sausio - gruodžio mėn. Darbuotojų kategorija

29,6 %

70,4 %

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, litais

Įmonės vadovas Aukščiausio lygmens vadovai Vidurinio lygmens vadovai Ekspertai, specialistai

20 153 16 669 10 672 6 111

2014 m. gruodžio 31 d. Grupėje dirbo 5 602 darbuotojai (su AB „Lietuvos dujos“). Bendras Grupės darbo užmokesčio fondas už 2014 m. sausio-gruodžio mėn. buvo 211,172 mln. Lt.* Vyrai

Moterys

Tarp vadovaujančias pozicijas įmonių grupėje užimančių darbuotojų pasiskirstymas pagal lytį taip pat labai panašus: 71,5 proc. vadovų sudarė vyrai, o moterys – 28,5 proc. Vadovų pasiskirstymas pagal lytį, proc.

Grupės darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2014 m. sausio-gruodžio mėn. Darbuotojų kategorija

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, litais

Įmonių vadovai Aukščiausio lygmens vadovai Vidurinio lygmens vadovai Ekspertai, specialistai, darbininkai

14 540 13 032 6 542 3 158

28,5 %

71,5 %

Vyrai

METINĖ ATASKAITA 2014 Korporatyvinis valdymas

Moterys

*AB „Lietuvos dujos“ darbo užmokesčio fondas įtrauktas nuo 2014 liepos 1 d.

103


Organizacijos ir jos kultūros vystymas Pertvarkius „Lietuvos energijos“ grupės valdymą 2014 m. dėmesys skirtas koordinuotam organizacijos vystymui, žmogiškųjų išteklių valdymui, naujos organizacinės kultūros formavimui, veiklos organizavimo efektyvumui, kompetencijų stiprinimui ir išlaikymui. 2014 m. atnaujintas Grupės lygmeniu taikomas bendrųjų, vadovavimo ir lyderystės kompetencijų modelis, atliktas darbuotojų kompetencijų 360o vertinimas, atnaujinti ir unifikuoti darbuotojų veiklos valdymo principai/sistema, nustatytos kertinės įmonių pareigybės ir įvardinti darbuotojai, galintys būti pamaina kertinę pareigybę užimančiam darbuotojui, nustatytas pasirengimo lygis užimti kertinę pareigybę, konsoliduota aukščiausio lygmens vadovų atranka, stiprinant darbdavio įvaizdį sudalyvauta 4 universitetų organizuojamose karjeros dienų renginiuose. 2014 m. inicijuotas ir 2015 m. toliau Grupėje tęsiamas darbo santykių administravimo konsolidavimo paslaugų centre projektas, darbuotojų adaptavimo sistemos atnaujinimo projektas, atlygio sistemos tobulinimo projektas, mokymų sistemos tobulinimo projektas. Taip pat inicijuoti karjeros valdymo, rotacijų sistemų struktūrizavimo projektai (per 2014 m. tarp Grupės įmonių rotavo 174 darbuotojai, o karjera įmonės viduje padarė 310 darbuotojai).

350

310

„Lietuvos energijos“ grupė, siekdama nuolat tobulėti ir didinti Grupės vertę, supranta, kad šių siekių realizavimas daugiausia priklauso nuo darbuotojų įsitraukimo bei indėlio į organizacijos vystymąsi ir jos sėkmę. Siekiant įvertinti, kiek darbuotojai yra įsitraukę į organizacijos veiklą ir linkę skirti aktyvias pastangas siekiant organizacijos sėkmės, inicijuotas Grupės įmonių darbuotojų įsitraukimo tyrimas. Tyrimo rezultatai analizuojami ir, įtraukiant darbuotojus, sudaromi darbuotojų įsitraukimo išlaikymo ir didinimo veiksmų planai 2015 metams. Grupės įmonės, diegdamos bendras Lietuvos energijos grupės vertybes, organizavo vertybių diegimo renginius. Pvz., LESTO suorganizavimo vasaros renginį LESTIADA, kuriame dalyvavo virš 800 LESTO darbuotojų. Kauno energetikos remontas įgyvendino Bendrovės vertybių ambasadorių sesiją, kurios metu sudarytas vertybių diegimo veiksmų planas, susitarta dėl atsakingų darbuotojų ir terminų. Vertybių ambasadoriai jau įvykdė 1 iniciatyvą - suorganizuota Vaikų piešimo popietė, šiuo metu planuojamas dar 3 iniciatyvų vykdymas. Grupės įmonė LESTO daug dėmesio skiria savo geriausiems darbuotojams, todėl jau kelintus metus iš eilės yra vystoma talentų valdymo sistema. 2014 m. buvo atnaujintas talentų sąrašas ir sudaryti talentų ugdymo planai. Pernai talentų valdymas pradėtas ir „Lietuvos energijos“ grupės mastu.

300 250 200

174

150 100 50 0

Rotacija įmonių viduje

METINĖ ATASKAITA 2014 Korporatyvinis valdymas

Karjera įmonės viduje

104


Kompetencijų ugdymas „Lietuvos energijos“ grupėje nuosekliai rūpinamasi darbuotojų kvalifikacijos kėlimu bei užtikrinama, kad darbuotojai turėtų visus įstatymų numatytus darbui privalomus atestatus, tobulintų darbui reikalingas kompetencijas. 2014 m. „Lietuvos energijos” grupės mokymuose dalyvavo 4274 darbuotojai. Atskirose įmonėse organizacijos lygmeniu organizuoti įvairūs bendrųjų, profesinių ir vadovavimo kompetencijų mokymai, pvz., laiko valdymas ir planavimas, komandos formavimas, įtakos darymas, konfliktų ir streso valdymas, pokyčių valdymas, komuni-

kavimas, projektų valdymas, verslo procesų valdymas, pardavimo įgūdžiai, efektyvus klientų aptarnavimas ir kt. 2014 m. inicijuota Grupės Vidurinio lygmens vadovų forumo iniciatyva, kurioje dalyvauja 25 vidurinio lygmens vadovai, atstovaujantys kiekvieną Grupės įmonę. Šios programos tikslas – per bendras diskusijas, seminarus, projektinę veiklą ugdyti vidurio lygmens vadovų vadovavimo ir lyderystės kompetencijas, sudaryti sąlygas dalintis patirtimi ir skatinti tarpusavio bendradarbiavimą, skatinti „Lietuvos energijos“ grupės vieningumą bei kartu siekti strateginių tikslų.

Mokymuose sudalyvavusių asmenų skaičius 1957

2000 1800 1600

1355

1400 1200 1000 800 600 400

169

200 0

11

17

DLC

ET

METINĖ ATASKAITA 2014 Korporatyvinis valdymas

ETP

267

227

KER

LD

2

20

LDT

LE

119 7 LEG

LESTO

Litgas

NTV

23 EMC

95 TIC

4

1

VAC

VAE

105


Praktikos galimybės Grupės įmonės sudaro sąlygas aukštųjų ir profesinių mokyklų studentams pritaikyti teorines žinias bei įgyti praktinių įgūdžių. Per 2014 m. Grupės įmonėse – „Lietuvos energija“, „Lietuvos energijos gamyba“, LESTO, „Lietuvos dujos“, „Kauno energetikos remontas“, „Elektros tinklo paslaugos“, „Energetikų mokymų centras“, „NT valdos“ – praktiką atliko 182 studentai. Dvidešimt trys praktikantai, atlikę praktiką „Kauno energetikos remontas“, LESTO, „Lietuvos energijos gamyba“, „Elektros tinklo paslaugos“, „Energetikų mokymų centre“ buvo įdarbinti su terminuota ar neterminuota darbo sutartimis.

„Lietuvos energijos gamyba“ gavo darbuotojų saugos ir sveikatos sertifikatą - OHSAS 2014 m. gegužės 19 d. „Lietuvos energijos gamyba“ gavo OHSAS 18001:2007 sertifikatą, kuriuo patvirtinama, kad įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) vadybos sistema atitinka šio vadybos standarto reikalavimus. Įmonė įvertinta už praktiškai nuolat gerinamą DSS politiką, kuri yra bendrosios įmonės vadybos sistemos dalis, apimanti organizacinę struktūrą, planinę veiklą, atsakomybės paskirstymą, veiklos praktiką, vidaus tvarkas ir procedūras, metodus, procesų valdymą ir išteklius, reikalingus DSS politikai įgyvendinti, palaikyti ir tobulinti. „Lietuvos energijos gamyba“ taip pat įvertinta už darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimą mažinant nelaimingų atsitikimų darbe tikimybę.

METINĖ ATASKAITA 2014 Korporatyvinis valdymas

106


Priežiūros organai

Nuo 2014 m. spalio 30 d. AB „Lietuvos dujos“ suformuota stebėtojų taryba, kurią 2014 m. gruodžio 31 d. sudarė:

2014 m. gruodžio 31 d. „Lietuvos energijos gamyba“, AB veikė stebėtojų taryba, kurią sudarė:

Vardas, pavardė Dr. Dalius Misiūnas Pirmininkas Pranas Vilkas Nepriklausomas narys

Dalyvavimas Bendrovės ir Grupės įmonių kapitale, proc.

Kadencijos laikotarpis

2013 m. rugpjūtis 2017 m. rugpjūtis

-

Darbovietė „Lietuvos energija“, UAB valdybos pirmininkas, generalinis direktorius

-

2013 m. rugpjūtis 2017 m. rugpjūtis

Liudas Liutkevičius Narys

-

AB „Lietuvos dujos“ 2013 m. rugpjūtis direk2014 m. lapkričio 12 d generalinis torius

Mindaugas Keizeris

-

energija“, 2014 m. lapkričio 20 d. - „Lietuvos UAB strategijos ir 2017 m. rugpjūtis plėtros direktorius

-

Darius Kašauskas Pirmininkas Petras Povilas Čėsna Nepriklausomas narys Ilona Daugėlaitė Narė

Kadencijos laikotarpis

Darbovietė

-

energija“, UAB 2014 m. lapkritis - „Lietuvos ir iždo tarnybos 2018 m. lapkritis Finansų direktorius

-

2014 m. lapkritis - LITEXPO valdybos 2018 m. lapkritis pirmininkas

-

energija“, UAB 2014 m. lapkritis - „Lietuvos vystymo 2018 m. lapkritis Organizacinio direktorė

Stebėtojų tarybos komitetai

2014 m. gruodžio 31 d. AB LESTO veikė stebėtojų taryba, kurią sudarė:

Vardas, pavardė

Vardas, pavardė

Dalyvavimas Bendrovės ir Grupės įmonių kapitale, proc.

Dalyvavimas Bendrovės ir Grupės įmonių kapitale, proc.

Kadencijos laikotarpis

Darbovietė

-

2013 m. liepa 2017 m. liepa

„Lietuvos energija“, UAB Finansų ir iždo tarnybos direktorius

-

2013 m. rugsėjis - LITEXPO valdybos 2017 m. liepa pirmininkas

-

2013 m. liepa 2017 m. liepa

Darius Kašauskas Pirmininkas Petras Povilas Čėsna Nepriklausomas narys Ilona Daugėlaitė Narė

METINĖ ATASKAITA 2014 Korporatyvinis valdymas

„Lietuvos energija“, UAB Organizacinio vystymo direktorė

2014 m. gruodžio 31 d. Bendrovėje, kaip Grupės patronuojančioje įmonėje, veikė šie Stebėtojų tarybos komitetai: audito, rizikų valdymo priežiūros, skyrimo ir atlygio.

Audito komitetas Komiteto narys

Turimų Bendrovės ir Grupės įmonių akcijų skaičius

Darbovietė

Rasa Noreikienė Komiteto pirmininkė

-

LR ūkio ministerija, viceministrė

Danielius Merkinas Nepriklausomas narys

-

UAB „Nordnet“ finansų direktorius

Aušra Vičkačkienė Narė

-

Gintaras Adžgauskas Narys

-

Irena Petruškevičienė (Nuo 2014-10-28)

LR finansų ministerija, turto valdymo departamento direktorė Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komiteto direktorius Europos Komisijos audito vystymo komiteto narė

107


Pagrindinės komiteto funkcijos: •

Stebėti Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės įmonių finansinių ataskaitų rengimo procesą, ypatingą dėmesį skiriant naudojamų apskaitos metodų tinkamumui ir nuoseklumui;

Stebėti Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės įmonių vidaus kontrolės ir rizikos valdymo sistemų veiksmingumą, atlikti šių sistemų poreikio ir tinkamumo analizę, vykdyti jau egzistuojančių vidaus kontrolės valdymo sistemų peržiūrą;

• •

Rizikų valdymo priežiūros komitetas Komiteto narys

Stebėti, kaip atestuotas auditorius ir audito įmonė laikosi nepriklausomumo ir objektyvumo principų, teikti su tuo susijusias rekomendacijas, teikti rekomendacijas dėl pasirenkamos audito įmonės;

Turimų Bendrovės ir Grupės įmonių akcijų skaičius

Darbovietė Viešosios įstaigos „Lietuvos Junior Achievement“ valdybos narys Schmitz Cargobull Baltic, UAB generalinis direktorius

Antanas Danys Komiteto pirmininkas

-

Raimundas Petrauskas Nepriklausomas narys

-

Donatas Kaubrys Nepriklausomas narys

-

Dovirma, UAB direktorius

Tomas Garasimavičius Narys

-

LR Ministro Pirmininko patarėjas energetikai

Žydrūnė Juodkienė Narė iki 2014-09-12

-

LR energetikos ministerija, viceministrė.

Stebėti Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės įmonių audito atlikimo procesus, tikrinti audito veiksmingumą ir administracijos reakciją į rekomendacijas, kurias audito įmonė pateikia laiške vadovybei;

Pagrindinės komiteto funkcijos: •

Stebėti Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės įmonių vidaus audito funkcijos veiksmingumą, analizuoti šios funkcijos poreikį ir tinkamumą, teikti rekomendacijas dėl vidaus audito funkcijos reikalingumo, veiksmingumo ir kitais su vidaus auditu susijusiais klausimais;

Stebėti, kaip identifikuojamos, vertinamos ir valdomos Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės tikslų pasiekimui aktualios rizikos;

Vertinti vidaus kontrolės procedūrų ir rizikos valdymo priemonių adekvatumą identifikuotoms rizikoms;

Vertinti rizikų valdymo priemonių įgyvendinimo būklę;

Stebėti rizikų valdymo proceso vykdymą;

Analizuoti finansines galimybes rizikų valdymo priemonėms įdiegti;

Vertinti rizikas ir Bendrovės bei Bendrovės įmonių grupės įmonių rizikų valdymo planą;

Vertinti periodinio rizikų nustatymo ir vertinimo ciklą;

Kontroliuoti, ar sudaromi rizikų registrai, analizuoja jų duomenis, teikia pasiūlymus;

Stebėti vidaus dokumentų, susijusių su rizikų valdymu, rengimą;

Vykdyti kitas funkcijas, Stebėtojų tarybos sprendimu priskirtas Komiteto kompetencijai.

Teikti pasiūlymus dėl Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės įmonių vidaus audito planų, teikti rekomendacijas dėl Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės įmonių vidaus audito padalinių nuostatų, vidaus audito funkcijas atliekančio struktūrinio padalinio vadovo skyrimo ir atleidimo, jo pareiginių nuostatų tvirtinimo, skatinimo ir nuobaudų skyrimo; Stebėti ar Bendrovės ir Bendrovės įmonių grupės įmonių veikla atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, įstatus ir veiklos strategiją; Vertinti ir analizuoti kitus klausimus, Stebėtojų tarybos sprendimu priskirtas Komiteto kompetencijai; Vykdyti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose bei vertybinių popierių biržos NASDAQ OMX Vilnius listinguojamų bendrovių valdymo kodekse numatytas funkcijas, susijusias su Komiteto funkcijomis.

METINĖ ATASKAITA 2014 Korporatyvinis valdymas

108


Skyrimo ir atlygio komitetas Komiteto narys

Turimų Bendrovės ir Grupės įmonių akcijų skaičius

Darbovietė

Aloyzas Vitkauskas Komiteto pirmininkas

-

LR finansų ministerija, viceministras

Virginijus Lepeška Nepriklausomas narys

-

UAB „Organizacijų vystymo centras“ valdybos pirmininkas

Tomas Garasimavičius Narys

-

LR Ministro Pirmininko patarėjas energetikai

Pagrindinės komiteto funkcijos: •

Vertinti ir teikti pasiūlymus dėl Bendrovės, Bendrovės įmonių grupės įmonių ilgalaikės atlyginimų politikos (fiksuoto pagrindinio atlyginimo, nuo veiklos rezultatų priklausančio atlygio, pensijų draudimo, kitų garantijų ir atlygio formų, kompensacijų, išeitinių išmokų, kitų atlygio paketo dalių), taip pat su asmens veikla susijusių išlaidų kompensavimo principų;

Vertinti ir teikti pasiūlymus dėl Bendrovės, Bendrovės įmonių grupės įmonių tantjemų politikos;

Prižiūrėti Bendrovės, Bendrovės įmonių grupės įmonių atlyginimų ir tantjemų politikos atitikimą tarptautinei praktikai ir gero valdymo praktikos rekomendacijoms ir teikti atitinkamus pasiūlymus dėl atlyginimų, tantjemų politikos tobulinimo;

METINĖ ATASKAITA 2014 Korporatyvinis valdymas

Teikti pasiūlymus dėl tantjemų, skirstant Bendrovės, Bendrovės įmonių grupės įmonių atitinkamų finansinių metų paskirstytinąjį pelną (nuostolius);

Vertinti Bendrovės, Bendrovės įmonių grupės įmonių sutarčių su Bendrovės, Bendrovės įmonių grupės įmonių valdymo organų nariais sąlygas;

Vertinti kandidatų į Bendrovės, Bendrovės įmonių grupės įmonių organų narius ir vyresniąją vadovybę paieškos bei atrankos procedūras bei kvalifikacinių reikalavimų nustatymą;

Nuolat vertinti Bendrovės, Bendrovės įmonių grupės įmonių valdymo ir priežiūros organų struktūrą, dydį, sudėtį ir veiklą;

Prižiūrėti, kaip Bendrovės, Bendrovės įmonių grupės įmonių valdymo organų nariai ir darbuotojai informuojami apie galimybes kelti kvalifikaciją ir reguliariai ją kelia;

Prižiūrėti ir vertinti Bendrovės, Bendrovės įmonių grupės įmonių valdymo ir priežiūros organų veiklos tęstinumą užtikrinančių priemonių įgyvendinimą;

Vykdyti kitas funkcijas, Stebėtojų tarybos sprendimu priskirtas Komiteto kompetencijai.

109


Grupės įmonių valdymo organai 2014 m. gruodžio 31 d. „Lietuvos energijos gamybos“, AB valdybą sudarė: Vardas, pavardė Juozas Bartlingas Pirmininkas Adomas Birulis Narys Eglė Čiužaitė Narė Darius Kucinas Narys Vidmantas Salietis Narys

Dalyvavimas Bendrovės ir Grupės įmonių kapitale, proc. -

Kadencijos laikotarpis 2013 m. rugsėjis 2017 m. rugsėjis 2013 m. rugsėjis 2017 m. rugsėjis 2013 m. rugsėjis 2017 m. rugsėjis 2013 m. rugsėjis 2017 m. rugsėjis 2013 m. rugsėjis 2017 m. rugsėjis

Darbovietė „Lietuvos energijos gamyba“, AB, generalinis direktorius „Lietuvos energijos gamyba“, AB, verslo plėtros departamento direktorius „Lietuvos energijos gamyba“, AB, finansų ir teisės departamento direktorė „Lietuvos energijos gamyba“, AB, gamybos departamento direktorius „Lietuvos energijos gamyba“, AB, didmeninės elektros prekybos departamento direktorius

Vadovas: Juozas Bartlingas, „Lietuvos energijos gamyba“, AB, generalinis direktorius

2014 m. gruodžio 31 d. AB LESTO valdybą sudarė: Vardas, pavardė Aidas Ignatavičius Pirmininkas Andrius Bendikas Narys Dalia Andrulionienė Narė Sergejus Ignatjevas Narys Virgilijus Žukauskas Narys

Dalyvavimas Bendrovės ir Grupės įmonių kapitale, proc. -

Kadencijos laikotarpis 2013 m. rugsėjis 2017 m. rugsėjis 2013 m. rugsėjis 2017 m. rugsėjis 2013 m. rugsėjis 2015 m. kovas 2013 m. rugsėjis 2017 m. rugsėjis 2013 m. rugsėjis 2017 m. rugsėjis

Darbovietė AB LESTO generalinis direktorius AB LESTO finansų ir administravimo tarnybos direktorius AB LESTO personalo ir komunikacijos tarnybos direktorė AB LESTO klientų aptarnavimo tarnybos direktorius AB LESTO elektros tinklo tarnybos direktorius

Vadovas: Aidas Ignatavičius, AB LESTO generalinis direktorius

METINĖ ATASKAITA 2014 Korporatyvinis valdymas

110


AB „Lietuvos dujos“ valdyba Iki 2014 m. spalio 29 d. AB „Lietuvos dujos“ valdybą sudarė: Vardas, pavardė

Dalyvavimas Bendrovės ir Grupės įmonių kapitale, proc.

Dr. Dalius Misiūnas Pirmininkas

-

Ieva Lauraitytė

-

Ilona Daugėlaitė

-

Mindaugas Keizeris

-

Kadencijos laikotarpis 2014 m. birželis 2014 m. spalio 29 d. 2014 m. birželis 2014 m. spalio 29 d. 2014 m. birželis 2014 m. spalio 29 d. 2014 m. birželis 2014 m. spalio 29 d.

Darbovietė „Lietuvos energija“, UAB valdybos pirmininkas, generalinis direktorius „Lietuvos energija“, UAB Teisės tarnybos direktorė „Lietuvos energija“, UAB Organizacinio vystymo tarnybos direktorė „Lietuvos energija“, UAB Strategijos ir plėtros tarnybos direktorius

Nuo 2014 m. lapkričio 3 d. AB „Lietuvos dujos“ valdybą sudaro: Vardas, pavardė

Dalyvavimas Bendrovės ir Grupės įmonių kapitale, proc.

Liudas Liutkevičius

-

Giedrė Ginskienė

-

Tomas Šidlauskas

-

Nemunas Biknius

-

Valentina Birulienė

-

Dalius Svetulevičius

-

Kadencijos laikotarpis 2014 m. lapkričio 3 d. 2018 m. lapkritis 2014 m. lapkričio 3 d. 2018 m. lapkritis 2014 m. lapkričio 3 d – 2015 m. vasaris 2014 m. lapkričio 3 d. 2018 m. lapkritis 2014 m. lapkričio 3 d. 2018 m. lapkritis 2015 m. vasaris 2018 m. lapkritis

Darbovietė AB „Lietuvos dujos“ generalinis direktorius AB „Lietuvos dujos“ Finansų ir iždo tarnybos direktorė AB „Lietuvos dujos“ Dujų tinklo tarnybos direktorius AB „Lietuvos dujos“ Paslaugų teikimo ir plėtros tarnybos direktorius AB „Lietuvos dujos“ Organizacijos vystymo tarnybos direktorė AB „Lietuvos dujoss“ Dujų tinklo tarnybos direktorius

Vadovas: iki 2014 m. rugsėjo 8 d. – Viktoras Valentukevičius, AB „Lietuvos dujos“ generalinis direktorius. Nuo rugsėjo 9 d. iki lapkričio 3 d. – Mantas Mikalajūnas, laikinai einantis AB „Lietuvos dujos“ generalinio direktoriaus pareigas. Nuo lapkričio 4 d. – Liudas Liutkevičius, AB „Lietuvos dujos“ generalinis direktorius.

METINĖ ATASKAITA 2014 Korporatyvinis valdymas

111


Socialinė atsakomybė „Lietuvos energijos“ grupėje skiriamas ypatingas dėmesys socialinei atsakomybei, siekiama, kad Grupėje veikla būtų vykdoma vadovaujantis Jungtinių Tautų inicijuoto „Pasaulinio susitarimo“ (angl. Global Compact) atsakingos veiklos principais. „Pasaulinis susitarimas“ apima 10 atsakingos veiklos principų diegimą ir skatina įmones nedaryti žalos aplinkai, bendruomenei, kitiems verslas ir bendromis pastangomis su Jungtinių Tautų, valdžios institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis dalyvauti so-

Aplinkosaugoje

„Lietuvos energijos“ grupės socialiai atsakingos veiklos modelis įgyvendinamas per kryptingą ir nuoseklią veiklą šiose srityse:

Santykiuose su darbuotojais ir visuomene

2014 m. rugsėjo 3 d. visos įmonės, sudarančios energetikos įmonių grupę „Lietuvos energija“, prisijungė prie LR Ūkio ministerijos kuruojamo Geros verslo praktikos, įvedant eurą, memorandumo – taip įmonės pasižadėjo užtikrinti sąžiningą paslaugų bei prekių kainų perskaičiavimą, aiškiai ir suprantamai nurodyti kainas litais ir eurais, neklaidinti vartotojų ir nenaudoti valiutos keitimo kaip preteksto kelti kainų. 2014 m. rugsėjo 4 d. „Lietuvos energija“ pateko tarp dinamiškiausių ir pažangiausių bendrovių iš 33 Europos valstybių – grupė kartu su dar devyniomis Lietuvos įmonėmis, pakviesta atstovauti Lietuvai prestižinėje 2014 m. Europos Verslo apdovanojimų („European Business Awards 2014“) programoje. Šis pripažinimas suteiktas 709-ioms iš 24 tūkst. paraiškas pateikusių Europos bendrovių, jis

METINĖ ATASKAITA 2014 Socialinė atsakomybė

cialinių ir aplinkos apsaugos problemų sprendime, prisidėti prie visuomenės raidos ir ekonomikos augimo. „Pasaulinis susitarimas“ grindžiamas žmogaus teisių, darbuotojų teisių, aplinkosaugos, kovos su korupcija principais.

Veiklą rinkoje

suteikia galimybę kovoti dėl pagrindinio apdovanojimo – „Ruban d’Honneur“ garbės juostos. 2014 m. gruodį „Lietuvos energija“ tapo nacionalinio konkurso „Inovacijų prizas“ nugalėtoja „Inovatyvios įmonės“ kategorijoje. Šį konkursą dešimtus metus iš eilės organizuoja VšĮ Lietuvos inovacijų centras ir Lietuvos pramonininkų konfederacija. LESTO 2015 m. sausio 22 d. pripažinta viena geriausių ryšių su investuotojais bendrovių Baltijos šalyse. Tai paskelbta Baltijos šalių vertybinių popierių biržų operatorės „Nasdaq“ organizuotame 2014 metų Baltijos vertybinių popierių rinkos apdovanojimų renginyje.

112


Asociacija „Investor‘s Forum“, kuri jau trečius metus iš eilės įvertina ir apdovanoja labiausiai prie šalies klimato ir verslo aplinkos gerinimo prisidėjusias įmones, organizacijas ir žiniasklaidos atstovus, LESTO pernai pripažino atsakingiausia 2013 m. įmone. Grupės įmonė buvo įvertinta už vykdomus socialinius ir visuomenės švietimo projektus, kryptingus siekius puoselėti santykius su klientais, skatinti skaidrumą ir sąmoningą bei atsakingą elektros energijos vartojimą. 2014 m. pradžioje LESTO išrinkta Lietuvos atsakingo verslo asociacijos (LAVA) Kongreso nare. LAVA misija – skatinti atsakingos veiklos plėtrą, kaip darnaus vystymosi Lietuvoje sąlygą. Asociacijai vadovauja kolegialūs organai – trijų narių Taryba, septynių narių Kongresas bei Visuotinis narių susirinkimas.

Aplinkos apsauga „Lietuvos energijos“ grupė skatina sąnaudas ir taršą mažinančių darbo priemonių naudojimą, taupų gamtos išteklių naudojimą, aktyviai ieško būdų, kaip galėtų sumažinti energetikos objektų įtaką žmonėms ir aplinkai, investuoja į aplinkai nekenksmingas šiuolaikines technologijas. Grupės įmonės, įgyvendindamos įvairius aplinkosaugos projektus, siekia ne tik sumažinti neigiamą energetikos objektų įtaką žmonėms ir aplinkai, bet ir skatinti visuomenės dalyvavimą įvairiose su aplinkosauga susijusiose iniciatyvose.

Atliekų tvarkymas ir rūšiavimas, taupus išteklių naudojimas „Lietuvos energijos“ grupės įmonėse vykdomos atliekų rūšiavimo iniciatyvos, pastatyti specialūs rūšiavimo konteineriai, skirti plastiko, popieriaus rūšiavimui. LESTO, bendradarbiaudama su elektronikos supirkimo asociacija, vykdo ir taupiųjų lempučių, smulkiosios elektronikos, baterijų surinkimą klientų aptarnavimo centruose, „Lietuvos energijos gamybos“ padaliniuose Elektrėnuose, Kruonyje, Kaune ir Vilniuje taip pat pasatyti specialūs konteineriai, skirti nebenaudojamos smulkios elektroninės įrangos ir baterijų išmetimui. Nuo 2013 m. Grupės įmonė UAB „Kauno energetikos remontas“ dalyvauja aplinkosauginiame projekte „Mes rūšiuojam įmonėje“, kurio tikslas - rūšiuoti ir rinkti įmonių veikloje METINĖ ATASKAITA 2014 Socialinė atsakomybė

ir įmonių darbuotojų buityje susidarančias elektronikos, buitinės technikos ir nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekas, mažinti šių atliekų patekimą į aplinką, šviesti ir informuoti visuomenę apie atliekų rūšiavimą. 2014 m. balandį visų Grupės įmonių darbuotojai aktyviai prisijungė prie tradicinės kasmetinės švaros iniciatyvos „Darom 2014“ – rinko įvairias atliekas, tvarkė aplinką įvairiuose Lietuvos miestuose, Elektrėnų marių pakrantėje pastatė naujų sporto įrenginių, šiukšliadėžių. LESTO nuolat skatina ir savo klientus atsisakyti popierinių sąskaitų ir atsiskaitymo knygelių. Daugiau kaip 90 proc. LESTO verslo klientų jau yra perėję prie elektroninių sąskaitų. Bendrovė LESTO apie įvykusį elektros energijos tiekimo sutrikimą ir numatomą jo pašalinimo trukmę apie 80 proc. elektros naudotojų informuoja siunčiant nemokamus pranešimus SMS žinutėmis ir elektroninius laiškus. „Lietuvos energijos gamybos“ objektuose veikia Aplinkos apsaugos vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 14001:2005 standarto reikalavimus. Taip pat įgyvendinami Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimuose nurodyti reikalavimai oro, paviršinio vandens, požeminio vandens, dirvožemio taršos monitoringui ir apsaugos priemonėms. Elektrėnų komplekse per 2014 m. 12 mėn. perduota utilizuoti 71 t pabėgių, 1 392 t nuotekų dumblo pavojingų atliekų, 1221 t skysto kuro pelenų, 1243 t statybinio laužo, parduota 554 t elektrotechnikos laužo, 4 654 t juodojo metalo, 26,6 t aliuminio laužo, 15,9 t vario laužo atliekų. Objekto teritorijoje surinktas buitines atliekas pagal sutartį išveža specializuota įmonė. Veikiant Chemijos barui susidarė ir nuskaidrinimui į Obenių sklypą išleista 310 t vandens skaidrinimo dumblo atliekų. Elektrėnų komplekse per 2014 m. pavyko smarkiai sumažinti susidariusių ir į gamtinę aplinką išleidžiamų nuotekų kiekį – palyginti su 2013 m. išleidžiamų nuotekų sumažėjo daugiau nei 15 proc. Tai atvejais, kai energijos gamybai Rezervinėje elektrinėje buvo naudojamas skystas kuras (mazutas), oro valymo įrenginiais surinkta iki 97,6 proc. kuro deginimo metu susidariusių sieros junginių ir iki 92,9 proc. kietųjų dalelių teršalų.

113


Kruonio HAE 2014 m. perdavė utilizuoti 14,7 t pavojingų atliekų, 1,3 t nepavojingų atliekų, pardavė 12,9 t juodojo metalo laužo. Objekto teritorijoje surinktas buitines atliekas pagal sutartį išveža specializuota įmonė, per 2014 m. susidarė 33,3 t buitinių atliekų.

ir Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymo nustatyta tvarka mokslo, švietimo, kultūros, meno, sporto ir kitose visuomenei naudingoms ir su naudos sau siekimu nesiejamose srityse.

Kauno A. Brazausko HE 2014 m. perdavė utilizuoti beveik 0,5 t pavojingų atliekų, 0,9 t nepavojingų atliekų. Objekto teritorijoje surinktas buitines atliekas pagal sutartį išveža specializuota įmonė, per 2014 m. susidarė apie 6,5 t buitinių atliekų.

„Lietuvos energija“ 2014 m. spalio 15 d. įsteigė paramos fondą, kuris apjungia ir koordinuoja visų grupės įmonių teikiamą paramą visuomenei reikšmingiems projektams, programoms bei veikloms. Paramos fondas leidžia užtikrinti paramos skyrimo skaidrumą ir sukuria tvirtą pamatą grupės socialinei atsakomybei. Grupės kiekvienais metais Fondui skiriamos paramos dydis turi būti ne didesnis kaip 1 (vienas) procentas nuo „Lietuvos energija“, UAB, įmonių grupės praėjusių ataskaitinių metų konsoliduotojo grynojo pelno. Paraiškos fondui turės būti teikiamos vieną kartą per metus nustatyta tvarka ir terminais.

Popieriaus ir kartono atliekos visose elektrinėse perduodamos šias atliekas perdirbančioms įmonėms. „Lietuvos dujų“ bendrovėje pagal ISO 14001 standarto reikalavimus yra įdiegta ir sertifikuota aplinkos vadybos sistema, kuri yra nuolat valdoma ir tobulinama. 2014 m. atliktas aplinkosaugos priežiūros auditas patvirtino, kad sistema funkcionuoja tinkamai. Vienas svarbiausių Bendrovės tikslų kontroliuojant ir, kiek įmanoma, techninių priemonių pagalba mažinant atmosferos taršą – suvaldyti galimus dujų nuotėkius paskirstant gamtines dujas. Siekiant užtikrinti dujų sistemų patikimumą, vykdoma dujotiekių ir jų įrenginių techninė priežiūra, remontas, rekonstrukcija ir modernizavimas. Dujų patekimas į atmosferą dėl trečiųjų asmenų kaltės per 2014 m. sudarė 0,06 mln. m3, ir buvo toks pats kaip ir 2013 m. „Lietuvos dujos“, siekiant mažinti nepalankų poveikį aplinkai, kasmet diegia technines priemones dujų sistemų patikimumui užtikrinti, atnaujina automobilių parką. Šiais metais įsigyta 14 naujų automobilių, varomų švariausiu iškastiniu kuru – gamtinėmis dujomis. Šiuo kuru varomų 80 kw galios automobilių CO2 emisija – 157 g/km. Tuo tarpu 59 kW galios benzinu varomo automobilio – 191 g/km, 55 kw varomo dyzelinu automobilio – 167 g/km.

Paramos fondas LR Finansų ministras 2014 m. rugpjūtį pasirašė įsakymą dėl „Lietuvos energijos“ paramos fondo steigimo. Fondo veiklos tikslas – teikti paramą ir kitokią pagalbą juridiniams asmenims Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo

METINĖ ATASKAITA 2014 Socialinė atsakomybė

Iš viso 2014 m. fondas sulaukė 95 paraiškų paramai gauti. 2014 m. lapkričio 17 d., įvertinus paraiškas, paramos gavėjai pakviesti pasirašyti sutartis. „Lietuvos energijos“ paramos fondas 12 regioninių ir 4 nacionalinės lygmens projektų bei veiklų skyrė iš viso 1,8 mln. litų paramos. 2014 gruodžio 5 d. Viešai paskelbti paramos gavėjai. Nacionaliniame lygmenyje Paramos fondas parėmė vyrų krepšinio klubą Kauno „Žalgiris“, moterų krepšinio komandą „Kibirkštis-Viči“, Lietuvos lengvosios atletikos federaciją, Lietuvos krepšinio lygą LKL. Regioniniame lygmenyje parama buvo paskirta dviem Elektrėnų savivaldybės administracijos vykdomiems projektams: sveikos gyvensenos ir sporto skatinimui Elektrėnuose bei „Jubiliejiniai metai – dar vienas Elektrėnų krašto istorijos puslapis“. Paramą taip pat gavo Pasvalio rajono Kriklinių bendruomenė – Kriklinių miestelio apšvietimo sistemos atnaujinimui, Kauno bendruomenės centras „Girsta“ – projektui „Gera kurti kartu“, neįgaliųjų sporto ir dienos užimtumo klubas „Draugystė“ – sporto renginių neįgaliesiems organizavimui, Lietuvos kompiuterininkų sąjunga – IT konkursui „Bebras“ skatinti, Pasvalio rajono Norių krašto bendruomenė – Norių kaimo gatvių apšvietimui, Elektrėnų rankinio klubas „RK-ENERGIJA“ – rankinio populiarinimui, asociacija LRK ENERGIJA – ledo ritulio klubo „Energija“ veiklai užtikrinti, LSKD „Guboja“ Druskininkų skyrius – neįgaliųjų socialinei integracijai ir asociacija TEDxVilnius – projektams TEDXKIDS@VILNIUS ir TEDXVILNIUS.

114


Nacionaliniame lygmenyje parama buvo skiriama nacionalinės reikšmės pareiškėjams, kurie yra pasaulyje Lietuvos vardą garsinančios sportą, meną, mokslą, kultūrą, aplinkosaugą, socialines ir kitas iniciatyvas atstovaujančios organizacijos ar judėjimai, gavę tarptautinės reikšmės apdovanojimų ir ne mažiau kaip 2 metus kryptingai plėtojantys veiklą. Vertinant regioninio lygmens projektus ir veiklas, „Lietuvos energijos“ paramos fondas atsižvelgė į kuriamą vertę regionams, kurių artimoje aplinkoje veiklą vykdo „Lietuvos energijos“ grupės įmonės, atitikimą grupės socialinės atsakomybės politikos kryptims bei sąsajas su grupės veiklos pobūdžiu, principais, vertybėmis ir iniciatyvomis. Parama buvo skiriama tik tiems pareiškėjams, kurie ne mažiau kaip 2 metus kryptingai plėtoja veiklą.

Iniciatyvos visuomenei

„Lietuvos energijos gamyba“, siekdama prisidėti prie visuomenės ir ypač jaunosios kartos švietimo apie energetiką, geranoriškai ir nemokamai priima ekskursijas į savo valdomus objektus: kombinuoto ciklo bloką, Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę, Kauno hidroelektrinę. Per 2014 m. 12 mėn. elektrinėse apsilankė daugiau nei 3300 dalyvių iš įvairių įmonių, mokyklų ir kitų institucijų, taip pat sulaukta delegacijų iš užsienio šalių. Per minėtą laikotarpį daugiausiai ekskursijų – 107 – buvo surengta Kruonio HAE, 50 ekskursijų įvyko Kauno A. Brazausko HE, o į KCB atvyko 16 ekskursantų delegacijų. Gruodžio 19 d. „Lietuvos energijos“ darbuotojai suorganizavo Kalėdinį vakarą Molėtų vaikų globos namų auklėtiniams, kurio metu kartu su vaikais rengė kūrybines dirbtuves – piešė atvirukus, meistravo lesyklėles paukščiams ir ėdžias miško gyvūnams.

Grupės įmonės aktyviai prisidėjo prie Nacionalinės Lietuvos elektros asociacijos (NLEA) organizuojamų tradicinių „Energetikų dienų“ renginio. 2014 m. balandžio 17-18 dienomis Lietuvos energetikos ir technikos muziejuje vyko nemokami edukaciniai renginiai – ekskursijos visuomenei, „Saulės kliošo“ koncertas. Ekskursijų metu lankytojai turėjo progą susipažinti su Lietuvos energetikos sistema ir jos aktualijomis, daugiau sužinoti apie energetiko profesiją.

Rugsėjo 1-osios išvakarėse Elektrėnų vaikų globos namų auklėtiniams – pradinių klasių moksleiviams – įteikti pradinukų rinkiniai. Pradinukų krepšelių, bendradarbiaujant su Elektrėnų savivaldybe, perduota socialiai remtinoms šeimoms. Krepšeliai įteikti ir „Lietuvos energijos gamybos“ darbuotojams, auginantiems pradinių klasių moksleivius. Kalėdų išvakarėse mažieji Elektrėnų vaikų globos namų auklėtiniai ir vaikai iš socialiai remtinų šeimų buvo pakviesti į šventinį spektaklį Elektrėnų kultūros centre, taip pat gavo kalėdinių dovanėlių.

2014 m. liepos mėnesį LESTO kartu su partneriais „Nissan“ ir bendrove „NT Valdos“ Vilniuje, J. Lelevelio g., atidarė pirmąją šalyje elektromobilių greitojo įkrovimo stotelę. Naudojantis šia stotele, išsikrovusią elektromobilio bateriją galima įkrauti per 30 minučių. Pirmosios elektromobilių greitojo įkrovimo stotelės projektas – reikšmingas lūžis, plečiant elektromobilių infrastruktūrą. Šiuo metu nemokamą elektros energijos tiekimą stotelei užtikrina didžiausias lietuviško kapitalo elektros energijos tiekėjas „Energijos tiekimas“. Iki šiol Lietuvoje buvo įrengtos tik lėtojo įkrovimo stotelės – pirmoji tokia Vilniuje įrengta 2011 m. šalia Energetikos ir technikos muziejaus. Šiuo metu Lietuvoje yra iki 15 elektromobilių lėtojo įkrovimo stotelių. Naudojant tokio tipo stoteles, elektromobilių įkrovimas trunka 4-8 valandas.

„Lietuvos energijos gamyba“, kartu su Elektrėnų biblioteka, organizuoja tradicinius renginius „Lietuvos energijos gamyba“ pristato“ Elektrėnų regiono, kur koncentruota pagrindinė jos veikla, bendruomenei. 2014 m. įvyko keturi susitikimai: kovą – su dainuojančiais aktoriais, tėvu ir sūnumi Sauliumi ir Jokūbu Bareikiais, birželį su rašytoju, režisieriumi ir dainų autoriumi Vytautu V. Landsbergiu, spalį – su didžiausio Lietuvoje verslo planų konkurso „Verslauk“ komanda, o gruodį – su žinomu muzikologu, Vilniaus Šv. Kristoforo kamerinio orkestro vadovu, profesoriumi Donatu Katkumi. Iš viso surengti jau devyni šio ciklo susitikimai, jais siekiama į vieną vietą suburti miesto ir krašto bendruomenę, taip pat įmonės darbuotojus ir pasiūlyti jiems unikalių susitikimų su žinomais, įdomiais, originaliais žmonėmis.

METINĖ ATASKAITA 2014 Socialinė atsakomybė

115


2014 m. prasidėjus projektui „Bibliotekos pažangai 2“ LESTO tęsia bendradarbiavimą su bibliotekomis. Šio bendradarbiavimo tikslas – sudaryti galimybes klientams naudotis savitarnos svetaine www.manoelektra.lt jiems patogiose lankomose vietose. LESTO Kauno klientų aptarnavimo centras yra maksimaliai pritaikytas žmonėms su negalia. Tai konstatavo projekto „Be slenksčių“, kurio tikslas mažinti neįgaliųjų socialinę atskirtį, ekspertai. Apsilankymo Kauno klientų aptarnavimo centre metu projekto „Be slenksčių“ specialistai tikrino, kiek šalia centro yra automobilių stovėjimo vietų žmonėms su negalia, atstumą iki įėjimo į pastatą, nuolydžio nuo važiuojamosios dalies ant šaligatvio būklę, įvažiavimo į klientų aptarnavimo centrą pritaikymą klientams su negalia bei daugelį kitų aspektų. Specialistų parengtoje išvadoje pateikta keletas rekomendacijų, ką būtų galima tobulinti. 2014 m. „Lietuvos dujos“ tęsė bendradarbiavimą su dailiųjų amatų centru jaunimui su negalia – prieš šv. Velykas buvo surengta tradicinė rankdarbių mugė, kurios metu įmonės darbuotojai pirkdami rankdarbius parėmė jaunimą su negalia. Birželio mėn. buvo organizuota kraujo donorų akcija, kurios metu gausus būrys įmonės darbuotojų padovanojo savo kraujo sergantiesiems. Bendrovės darbuotojai tęsia kasmetinį bendradarbiavimą su neįgaliųjų dienos centru VšĮ „Mažoji guboja“. Gruodžio mėn. įvykusio renginio metu darbuotojai galėjo įsigyti neįgaliųjų rankdarbių ir taip padėti surinkti lėšų dienos centro veiklų palaikymui. Gruodį bendrovė surengė Kalėdinį labdaros aukcioną, skirtą paremti labdaros valgyklą „Betanija“. Aukciono metu darbuotojai pirko vieni kitų pagamintus ar paaukotus daiktus ir surinko 2100 Lt sumą, vėliau paaukotą labdaros valgyklai „Betanija“, kurioje kasdien apsilanko apie 550 skurstančių žmonių. 2014 m. gruodį „Lietuvos dujų“ Panevėžio dujininkų mokymų aikštelėje lankėsi Panevėžio pradinės mokyklos trečiokai, kuriems buvo surengta ekskursija „Kur dirba mūsų tėveliai?“. Vaikams buvo parodyti avarinės tarnybos automobiliai, kaip dirba dujininkai, papasakota, kaip reikia saugiai elgtis su dujomis.

Ilgalaikiai projektai Grupės įmonė LESTO įgyvendina plataus masto ilgalaikius socialinės atsakomybės projektus, skirtus vaikams, jaunimui ir plačiajai visuomenei, kuriuos vienija aktyvus bendruomenių, įvairių visuomenės grupių įsitraukimas, saugumo ir efektyvaus energijos naudojimo ir aplinkos tausojimo idėjos. Šie projektai 2014 m. IV ketvirtį buvo aktyviai toliau vystomi.

„Operacija 2020“. Šiuo projektu siekiama skatinti atsakingą elge-

sį su elektros tinklo įrenginiais, didinti gyventojų supratimą apie saugų elgesį su elektros įrenginiais ir mažinti neigiamas pasekmes, kylančias dėl gyventojų neatsakingo ar piktavališko elgesio. 2014 m. LESTO tęsia aktyvų bendradarbiavimą su Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija, dalyvauja seniūnų organizuotose sueigose ir pasitarimuose. Didžiausias ramstis kovoje su vagystėmis yra gyventojų pilietiškumas – gyventojų pranešimai padeda operatyviai nustatyti pažeidėjus, suremontuoti pažeistus transformatorius, kol jie nespėjo sudegti ir nutraukti elektros energijos tiekimo gyventojams. LESTO kartu su Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija kvietė seniūnijas bei jų bendruomenes teikti paraiškas saugumo šalia elektros tinklo įrenginių bei visuomenės atsakingumo didinimo projektų konkursui. Siekdamos spręsti su saugiu ir racionaliu elektros naudojimu susijusias problemas, bendruomenės turėjo siūlyti šių problemų sprendimo planus ir į projektus įtraukti kuo daugiau gyventojų. 2014 metais sulaukta paraiškų iš 30 seniūnijų ir bendruomenių. Gautas paraiškas vertino LESTO, Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos bei VšĮ „Rūpi“ atstovai. Šiemet nugalėtojais paskelbti 7 edukaciniai ir praktiniai projektai, kurių veiklos duos didžiausios naudos, siekiant užtikrinti gyventojų saugų elgesį šalia elektros tinklo įrenginių. Tai jau trečiasis LESTO ir Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos konkursas.

„Tiek, kiek reikia“. Projektas yra skirtas kurti racionaliai vartojančios elektros energiją visuomenės tradicijas.

METINĖ ATASKAITA 2014 Socialinė atsakomybė

116


Energetinio efektyvumo konferencijų ciklas pramonės įmonėms. LESTO kartu su partneriais 2014 m. rugsėjį pradėjo energetinio efektyvumo konferencijų ciklą „Tiek, kiek reikia pramonei“. Pirmojoje konferencijoje, kuri įvyko Šiauliuose, dalyvavo per 70 Šiaulių ir Panevėžio regionų pramonės įmonių atstovų. Konferencijų cikle „Tiek, kiek reikia pramonei“ kalbama apie praktines energijos taupymo priemones pramonės įmonėse, energijos valdymo automatizavimo sprendimus, pramonės įrengimų aptarnavimo strategijas ir jų pritaikymo pavyzdžius. Renginio dalyviai taip pat išgirdo apie elektros energijos galios ir patikimumo keitimą, elektros tinklo patikimumo ir verslo gamybos proceso balansavimą bei elektros energijos kainą ir nuo ko ji priklauso. Patirtimi ir žiniomis dalinosi konferencijos partneriai iš tarptautinių bendrovių „Schneider Electric Lietuva“, „Mano būstas LT“, „SKF Lietuva“ bei Energetikų mokymo centro. „Žaliasis protokolas“, „Energetinio efektyvumo konferencija verslui“, „Energetinis dialogas 2014“. Įmonės jau ketvirtus metus kviečiamos prisijungti prie „Žaliojo protokolo“. Tai – LESTO inicijuotas vienintelis šalyje tokio pobūdžio susitarimas, kuriuo įmonės ir organizacijos patvirtina, kad yra susipažinusios su aplinką tausojančiomis idėjomis, skatinančiomis racionalų elektros energijos vartojimą, šioms idėjoms pritaria ir pasižada jas taikyti praktikoje. Kasmetinėje racionalaus energijos naudojimo konferencijoje 2014 m. vasario 14 d. dalyvavo apie 230 dalyvių iš daugiau nei 160 šalies įmonių, siekiančių susipažinti su aktualiausiomis energijos vartojimo efektyvumo tendencijomis ir naujausiais sprendimais, leidžiančiais mažinti energetines sąnaudas. Pirmą kartą konkurse buvo pristatyta „Žaliojo ambasadoriaus“ nominacija, kurią pelnyti gali „Žaliojo protokolo“ įmonės darbuotojas, per praėjusius metus kūrybiškiausiai ir efektyviausiai skatinęs taupumo idėjas įmonėje, įtraukęs kitus darbuotojus, diegęs arba skatinęs diegti inovatyvias technologijas. Racionalaus ir saugaus elektros vartojimo dienos Lietuvos bibliotekose. Siekdama paskatinti gyventojus prisidėti prie aplinkos ir energetinių išteklių tausojimo, LESTO organizuoja racionalaus ir saugaus elektros vartojimo renginių ciklą 14 šalies bibliotekų. Renginių metu LESTO specialistai gyventojams pataria, kaip tausoti elektros energiją ir sumažinti savo elektros sąskaitas.

METINĖ ATASKAITA 2014 Socialinė atsakomybė

Energetinio efektyvumo konferencija nepriklausomiems elektros tiekėjams „Energetinis dialogas 2014“. Nepriklausomi tiekėjai elektros energiją tiekia 13 000 LESTO verslo klientų (58 000 objektų), kurie suvartoja apie 80 proc. visos verslo klientams persiunčiamos elektros energijos. Ateityje, toliau liberalizuojant rinką, nepriklausomų tiekėjų skaičius greičiausiai augs. LESTO, kaip elektros energiją skirstanti bendrovė, siekdama glaudesnio bendradarbiavimo surengė antrąją konferenciją nepriklausomiems tiekėjams „Energetinis dialogas 2014“. Konferencijos metu daug dėmesio buvo skirta ne tik esamos situacijos elektros rinkoje analizei, bet ir artėjančių energetinio efektyvumo direktyvos įgyvendinimo reikalavimų apžvalgai. Po renginio atlikta apklausa parodė, kad daugiau nei 90 proc. dalyvių ši konferencija buvo aktuali ir joje sutiktų dalyvauti antrą kartą. Nacionalinė edukacinė programa „Darni mokykla“. Siekdama skatinti mokyklų bendruomenių sąmoningumą bei prisidėti prie darnios, energiją ir aplinką tausojančios Lietuvos visuomenės kūrimo, LESTO ir Lietuvos vaikų ir jaunimo centras kartu su partneriais pakvietė šalies ugdymo įstaigas dalyvauti visus metus truksiančioje edukacinėje programoje „Darni Mokykla“. Programoje dalyvaujančios 70 ugdymo įstaigos, geografiškai išsidėsčiusios po įvairius Lietuvos rajonus, atliko pirmąją programos užduotį – ekologinio pėdsako tyrimą. Jo rezultatai buvo pristatyti Vilniuje vykusiame „Darni Mokykla“ dalyvaujančių mokyklų vadovų forume. Ekologinis pėdsakas – tai matas, rodantis, kiek planetos išteklių reikia tam, jog būtų patenkinti žmonijos vartojimo poreikiai. Ekologinio pėdsako tyrimas Lietuvos mokykloms parengtas pagal Austrijos mokslininkų sukurtą specialiai ugdymo įstaigoms skirtą metodiką. Projekto „Darni mokykla“ tikslas – prisidėti prie darnių ugdymo įstaigų bendruomenių kūrimo, gebančių veiksmingai valdyti ir naudoti išteklius, derinant aplinkos apsaugą, socialinį teisingumą ir ekonomikos vystymąsi. Šį projektą padeda įgyvendinti VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“, bendrovės UAB „Schneider Electric Lietuva“, UAB „Mano būstas“ bei Nacionalinė vartotojų federacija.

„Elektromagija“. Edukacinė į jaunimą nukreipta iniciatyva yra skirta vaikų ir jaunimo švietimui elektros energijos naudos, grėsmės, saugumo klausimais. Iniciatyvos tikslas – paskatinti moksleivius išmokti saugiai elgtis su elektra ir jos įrenginiais, skatinti

117


domėtis atsakingu elektros vartojimu, aplinkosauga ir darnios plėtros idėjomis. 2014 m. taip pat tęsiamos įvairios iniciatyvos, skirtos vaikų lavinimui apie saugų elgesį su elektra. 2014 metų pradžioje ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikai buvo kviečiami dalyvauti stalo žaidimo kūrimo konkurse, kuriuo siekiama gilinti fizikos žinias,

METINĖ ATASKAITA 2014 Socialinė atsakomybė

susijusias su elektra, žaidimas lavina loginį mastymą, skatina pažinti elektros ir technologijų pasaulį, ir, žinoma, ugdo kūrybiškumą, piešimo įgūdžius. Projektas Elektromagija.lt taip pat buvo pristatytas ir nauju interaktyvių pamokų, skirtų mokyklinio amžiaus vaikams, būdu.

118


Pagrindinė informacija apie Bendrovę ir Grupę „Lietuvos energijos“ ir jos dukterinių įmonių tarpinis pranešimas yra rengiamas vadovaujantis 2010 m. liepos 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1052 „Dėl valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo ir koordinuojančios institucijos paskyrimo“ bei skelbiamas viešai Bendrovės internetinėje svetainėje adresu www.le.lt .

Bendrovės pavadinimas

„Lietuvos energija“, UAB

Bendrovės kodas

301844044

Įstatinis kapitalas

4 179 849 289 Lt

Apmokėtas įstatinis kapitalas

4 179 849 289 Lt

Adresas

Žvejų g. 14, LT-09310, Vilnius, Lietuva

Telefonas

(8 5) 278 2998

Faksas

(8 5) 278 2115

Elektroninis paštas

biuras@le.lt

Interneto tinklapis

www.le.lt

Teisinė forma

Uždaroji akcinė bendrovė

Įregistravimo data ir vieta

2008 m. rugpjūčio 28 d. Juridinių asmenų registre

Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Bendrovę

Juridinių asmenų registras, VĮ Registrų centras

METINĖ ATASKAITA 2014 Pagrindinė informacija apie Bendrovę ir Grupę

2013 m. vasario 13 d. Bendrovės akcijos patikėjimo teise perduotos Finansų ministerijai. Nuo 2013 m. rugpjūčio 30 d. UAB „Visagino atominė elektrinė“ pavadinimas pakeistas į „Lietuvos energija“, UAB. 2014 m. rugsėjo 30 d. Bendrovės akcinis kapitalas buvo lygus 4 179 849 289 litams (2013 m. gruodžio 31 d. - 4 067 163 632 Lt.). Įstatinis kapitalas 2013 m. gruodžio 31 d. ir 2014 m. gruodžio 31 d. buvo padalintas į paprastąsias vardines 1 lito nominalios vertės akcijas. Visos akcijos pilnai apmokėtos. Bendrovės akcininkai Lietuvos Respublika, atstovaujama LR finansų ministerijos

Akcinis kapitalas (tūkst. Lt) 4 179 849

% 100

119


Informacija apie dukterines įmones, filialus ir atstovybes Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2014 m. gruodžio 31 d.) „Lietuvos energija“, UAB tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliavo šias įmones: Įmonė

Įmonės buveinės adresas

Valdomų akcijų efektyvioji dalis, 2014-12-31 (proc.)

Įstatinis kapitalas (tūkst. Lt) 2014-12-31

Pagrindinė veikla

„Lietuvos energijos gamyba“, AB

Elektrinės g. 21, Elektrėnai

96,1

635 084

AB LESTO

94,4

603 945

96,6

290 686

Gamtinių dujų tiekimas ir skirstymas vartotojams

94,7

295 408

UAB Duomenų logistikos centras

Žvejų g. 14, Vilnius Aguonų g. 24, Vilnius Geologų g. 16, Vilnius A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius

Elektros energijos gamyba, tiekimas, elektros energijos importas bei eksportas ir prekybos elektra veikla Elektros energijos tiekimas ir skirstymas vartotojams

79,6

13 907

UAB „ELEKTROS TINKLO P ASLAUGOS“

Motorų g. 2, Vilnius

94,4

18 904

UAB „Kauno energetikos remontas“

Chemijos g. 17, Kaunas Gedimino pr. 33-2, Vilnius Chemijos g. 17, Kaunas Jeruzalės g. 21, Vilnius

96,1

15 244

66,7

45 000

Nekilnojamojo turto disponavimas, kita su tuo susijusi veikla ir paslaugų teikimas Informacinių technologijų ir telekomunikacijų aptarnavimo paslaugos Elektros tinklų ir susijusių įrenginių statyba, remontas, techninė priežiūra, vartotojų prijungimas prie elektros tinklų Energetinių įrenginių remontas, metalo konstrukcijų gamyba Suskystintų gamtinių dujų tiekimas per terminalą ir prekyba gamtinėmis dujomis

96,1

1 100

96,1

750

Elektros energijos ir gamtinių dujų tiekimas

100

294

Energetikos sektoriaus specialistų profesinis ugdymas ir tęstinis profesinis mokymas

96,1

121

Elektros energijos tiekimas

96,1

99

Elektros energijos tiekimas

97,8

22 201

100

1 010

Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla

97,0

2 000

Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo, apskaitos, personalo administravimo paslaugos Dujų tiekimas

AB „Lietuvos dujos“ NT Valdos, UAB

UAB LITGAS Gotlitas UAB Energijos tiekimas UAB

VšĮ Energetikų mokymo centras g. 21, (iki 2014 10 mėn. VšI Respublikinis Jeruzalės Vilnius energetikų mokymo centras) Narva mnt 5, 10117 Geton Energy OÜ Talinas Bezdelingu 12, LV-1048, Geton Energy SIA Ryga UAB Technologijų ir inovacijų A. Juozapavičiaus g. 13, centras Vilnius Žvejų g. 14, UAB „VAE SPB“ Vilnius UAB Verslo aptarnavimo centras P.Lukšio g. 5 b, (Iki 2014 12 31 apmokėtas Vilnius kapitalas 1 891 tūkst. Lt) UAB „Lietuvos dujų tiekimas“

Aguonų g. 24, Vilnius

100

3 000

Lietuvos energijos paramos fondas

Žvejų g. 14, Vilnius

100

10

METINĖ ATASKAITA 2014 Pagrindinė informacija apie Bendrovę ir Grupę

Apgyvendinimo paslaugos, prekyba

Informacinių technologijų ir telekomunikacijų ir kitų paslaugų teikimas

Paramos teikimas visuomenei reikšmingiems projektams, iniciatyvoms bei veikloms

120


Informacija apie sutartis su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais „Lietuvos energija“ nėra sudariusi sutarčių su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais, nes jos vertybiniais popieriais biržoje neprekiaujama.

AB LESTO

Grupės įmonės:

2014 m. rugsėjo 30 d. įmonė buvo išleidusi 603 944 593 paprastąsias vardines vieno lito nominaliosios vertės akcijas.

„Lietuvos energijos gamyba“, AB 2011 m. rugsėjo 1 dieną „Lietuvos energijos gamybos“ akcijos buvo įtrauktos į NASDAQ OMX Vilnius oficialųjį prekybos sąrašą. 2014 m. rugsėjo 30 d. įmonė buvo išleidusi 635 083 615 paprastąsias vardines vieno lito nominaliosios vertės akcijas.

Nuo 2011 m. sausio 17 d. LESTO paprastosios vardinės akcijos yra įtrauktos į NASDAQ OMX Vilnius oficialųjį prekybos sąrašą.

Emisijos ISIN kodas LT0000128449. LESTO įgaliotasis vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojas yra „Swedbank“, AB.

Emisijos ISIN kodas LT0000128571. „Lietuvos energijos gamyba“ vertybinių popierių apskaitos tvarkymo sutartis dėl emitento išleistų vertybinių popierių apskaitos ir asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymo sudaryta su „Swedbank“, AB. AB „Lietuvos dujos“ AB „Lietuvos dujos“ akcijos 2008 m. sausio 1 d buvo įtrauktos į NASDAQ OMX Vilnius oficialųjį prekybos sąrašą. Įmonės akcijomis prekiaujama NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržoje. 2014 m. rugsėjo 30 d. įmonė buvo išleidusi 290 685 740 paprastąsias vardines vieno lito nominaliosios vertės akcijas. Emisijos ISIN kodas LT0000116220. AB „Lietuvos dujos“ yra sudariusi sutartį su AB SEB banku dėl bendrovės išleistų vertybinių popierių apskaitos ir asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymo, dividendų smulkiesiems akcininkams mokėjimo ir kitų su tuo susijusių paslaugų teikimo.

METINĖ ATASKAITA 2014 Pagrindinė informacija apie Bendrovę ir Grupę

121


Svarbiausi su pokyčiais Grupėje susiję įvykiai , įvykę iki ataskaitos parengimo datos •

LR finansų ministerija, įgyvendindama LR Vyriausybės 2014 m. vasario 12 d. nutarimą Nr. 120 „Dėl valstybės turto investavimo ir bendrovių įstatinio kapitalo didinimo“ „Lietuvos energija“, UAB perdavė valstybei nuosavybės teise priklausančias akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ 51 454 638 paprastąsias vardines nematerialias akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 litas ir kurios suteikia 17,7 procento balsų akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ visuotiniame akcininkų susirinkime (2014 m. vasario 21 d.). Paskirti UAB Duomenų logistikos centras nauji valdybos nariai – „Lietuvos energija“, UAB Gamybos ir paslaugų tarnybos direktorius Liudas Liutkevičius bei „Lietuvos energija“, UAB Strategijos ir plėtros tarnybos direktorius Mindaugas Keizeris (2014 m. kovo 18 d.). Nordic Energy Link AS (toliau – NEL), kurios akcininkė yra „Lietuvos energijos gamyba“, AB, įvykusiame akcininkų susirinkime priimtas sprendimas likviduoti NEL. Įmonei, kuri buvo įkurta 2004 m., keltas uždavinys įgyvendinti Baltijos šalių ir Suomijos energetikos sistemų sujungimo projektą Baltijos jūros dugnu nutiesiant elektros kabelį „Estlink 1“. Estijos ir Suomijos perdavimo sistemos operatorėms „Elering“ ir „Fingrid“ kabelis perduotas nuo 2013 m. gruodžio 30 d., todėl, kaip buvo numatyta NEL steigimo sutartyje, NEL įmonės akcininkai priėmė sprendimą ją likviduoti. „Lietuvos energijos gamyba“, AB valdo 25 proc. NEL įmonės akcijų paketą (2014 m. kovo 19 d.). „Lietuvos energija“, UAB iš Grupės įmonių „Lietuvos energijos gamyba“, AB ir AB LESTO įsigijo atitinkamai 54,04 proc. ir 24,94 proc. jų valdytus UAB Duomenų logistikos centras akcijų pake-

METINĖ ATASKAITA 2014 Pagrindinė informacija apie Bendrovę ir Grupę

tus. Po šio sandorio „Lietuvos energija“, UAB valdo 79,34 proc. UAB Duomenų logistikos centro akcijų (2014 m. kovo 31 d.). •

Energijos tiekimas UAB nepriklausomu valdybos nariu išrinktas Remigijus Štaras (2014 m. balandžio 1 d.).

UAB „Kauno energetikos remontas“ nepriklausomu valdybos nariu išrinktas Nerijus Stasiulionis (2014 m. balandžio 2 d.).

UAB Duomenų logistikos centras l.e.p generaliniu direktoriumi paskirtas Tomas Vitkus, UAB Duomenų logistikos centras Pardavimų departamento direktorius (2014 m. balandžio 17 d.).

UAB „Elektros tinklo paslaugos“ nepriklausomu valdybos nariu išrinktas Vilius Nikitinas (2014 m. balandžio 17 d.).

NT valdos, UAB nepriklausoma valdybos nare išrinkta Lina Paukštė (2014 m. balandžio 17 d.).

UAB LITGAS nepriklausomu valdybos nariu išrinktas Kęstutis Betingis (2014 m. balandžio 18 d.).

UAB Duomenų logistikos centras nepriklausomu valdybos nariu išrinktas Aurimas Bakas (2014 m. balandžio 30 d.).

UAB „VAE SPB“ l.e.p generaliniu direktoriumi paskirtas Rimvydas Štilinis (2014 m. gegužės 10 d.).

NT valdos, UAB valdybos pirmininku išrinktas Darius Kašauskas, „Lietuvos energija“, UAB , Finansų ir iždo tarnybos direktorius (2014 m. gegužės 15 d.).

122


UAB LITGAS valdybos pirmininku išrinktas Liudas Liutkevičius, „Lietuvos energija“, UAB Gamybos ir paslaugų tarnybos direktorius (2014 m. gegužės 20 d.).

„Lietuvos energija“, UAB pasirašė sutartis su Vokietijos įmone „E.ON Ruhrgas International“, pagal kurias perėmė 38,9 proc. AB „Lietuvos dujos“ ir 11,76 proc. AB LESTO akcijų (2014 m. gegužės 21 d.).

Vyriausybė Vilniaus ir Kauno miestų šilumos ūkio modernizavimo projektus pripažino valstybei svarbiais ekonominiais projektais. Projektus įgyvendinti pavesta valstybės valdomai energetikos įmonių grupei „Lietuvos energija“ (2014 m. gegužės 21 d.)

UAB Duomenų logistikos centras valdybos pirmininku išrinktas Liudas Liutkevičius, „Lietuvos energija“, UAB Gamybos ir paslaugų tarnybos direktorius, laikinai einančiu pareigas įmonės generaliniu direktoriumi paskirtas Andrius Markevičius (2014 m. gegužės 27 d.).

„Lietuvos energija“, UAB oficialiojo siūlymo metu įsigijo 40,03 proc. AB „Lietuvos dujos“ akcijų. Po šio įsigijimo „Lietuvos energijai“, UAB priklauso 96,63 proc. AB „Lietuvos dujos“ akcijų (2014 m. birželio 17 d.).

UAB LITGAS visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą padidinti įmonės įstatinį kapitalą iki 45 mln. litų išleidžiant naują 42 mln. paprastųjų vardinių 1 lito nominalios vertės akcijų emisiją. „Lietuvos energija“, UAB priklauso 66,7 proc., AB „Klaipėdos nafta“ – 33,3 proc. UAB LITGAS akcijų (2014 m. birželio 27 d.).

AB „Lietuvos dujos“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti sprendimai patvirtinti valdybos narių, deleguotų „E.ON Ruhrgas International“ GmbH, dr. Achim Saul ir Uwe Fip atsistatydinimą, atšaukti valdybos narius, deleguotus OAO „Gazprom“, dr. Valery Golubev ir Kirill Seleznev. Taip pat buvo išrinkti trys nauji AB „Lietuvos dujos“ valdybos nariai – Ieva Lauraitytė, „Lietuvos energija“ , UAB Teisės tarny-

METINĖ ATASKAITA 2014 Pagrindinė informacija apie Bendrovę ir Grupę

bos direktorė, Ilona Daugėlaitė, „Lietuvos energija“, UAB Organizacinio vystymo tarnybos direktorė, Mindaugas Keizeris, „Lietuvos energija“, UAB Strategijos ir plėtros tarnybos direktorius (2014 m. birželio 30 d.). •

AB „Lietuvos dujos“ valdybos posėdyje priimtas nutarimas AB „Lietuvos dujos“ valdybos pirmininku išrinkti dr. Dalių Misiūną, „Lietuvos energija“, UAB generalinį direktorių (2014 m. birželio 30 d.).

UAB Technologijų ir inovacijų centras įstatinis kapitalas padidintas nuo 10 tūkst. iki 20 mln. litų. „Lietuvos energija“, UAB įsigijo 11,106 mln. vienetų naujos emisijos akcijų ir padidino valdomą įmonės įstatinio kapitalo dalį nuo 50 proc. iki 55,55 procento. „Lietuvos energijos gamyba“, AB ir AB LESTO įsigijo po 4,442 mln. vienetų naujų akcijų, jų valdomi akcijų paketai padidėjo nuo 20 proc. iki 20,22 procento (2014 m. liepos 10 d.).

„Lietuvos energija“, UAB su kitomis Grupės įmonėmis – „Lietuvos energijos gamyba“, AB, AB LESTO, UAB LITGAS ir UAB Technologijų ir inovacijų centras - pasirašė UAB Verslo aptarnavimo centro steigimo sutartį. Įmonės veikla – teikti įmonės akcininkams viešųjų pirkimų, apskaitos bei darbo santykių administravimo paslaugas (2014 m. liepos 21 d.).

AB „Lietuvos dujos“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimtas sprendimas dividendams išmokėti 53,3 mln. Lt, arba po 18,3 cento vienai akcijai. Taip pat, siekiant suvienodinti visų „Lietuvos energijos“ grupės įmonių finansinėse atskaitomybėse taikomus rezervų formavimo principus, akcininkų susirinkime buvo priimtas sprendimas, anksčiau per kelerius metus, AB „Lietuvos dujų“ suformuotus 328 mln. Lt kitus rezervus perkelti į nepaskirstytąjį bendrovės pelną. (2014 m. liepos 22 d.).

LR Juridinių asmenų registre įregistruota nauja Grupės įmonė – UAB Verslo aptarnavimo centras, jos akcinis kapitalas 100 000 Lt. „Lietuvos energija“, UAB įsigijo 50 proc. įmonės akcijų. UAB Verslo aptarnavimo centras valdybos pirmininkas ir l.e.p generalinis direktorius – Darius Kašauskas , „Lietuvos

123


energija“, UAB Finansų ir iždo tarnybos direktorius, valdybos nariai – Andrius Bendikas, Eglė Čiužaitė, Marius Juknevičius, Augustas Dragūnas (2014 m. liepos 30 d.). •

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK) posėdyje priėmė nutarimą „Dėl elektros energijos gamybos rinkos tyrimo rezultatų“ (toliau – Nutarimas). Nutarimu VKEKK pripažino „Lietuvos energijos gamybą“ didelę įtaką turinčiu asmeniu elektros energijos gamybos rinkoje bei, be kita ko, nuo 2015 m. sausio 1 d. nustatė su kainų taikymu ir informacijos apie reguliuojamos veiklos sąnaudas skelbimu susijusių pavedimų. (2014 m. rugpjūčio 7 d.). Paskelbta apie AB „Lietuvos dujos“ valdymo pertvarkymą pagal korporatyvinio valdymo gaires, taikomas visoje valstybės valdomoje energetikos įmonių grupėje „Lietuvos energija“. Pagal šias gaires pradėta formuoti nauja „Lietuvos dujų“ valdyba ir paskelbta vieša valdybos narių atranka. (2014 m. rugpjūčio 11 d.). Vilniuje esančiame LESTO klientų aptarnavimo centre nuo rugpjūčio 14 d. pradėjo veikti ir „Lietuvos dujų“ klientų aptarnavimo erdvė. Tai bandomasis projektas, kurio metu abi bendrovės vertina sinergijos galimybes, siekiant elektros ir dujų vartotojams pasiūlyti paslaugas ir aptarnavimą vienoje vietoje. (2014 m. rugpjūčio 14 d.).

„Lietuvos energijos gamyba“ tapo NASDAQ OMX Commodities biržos nare (2014 rugpjūčio 14 d.).

LESTO paskelbė 2014-2020 metų veiklos strategiją. Vienas pagrindinių tikslų, įtvirtintų ilgalaikėje strategijoje, per septynerius metus beveik dešimtadaliu pagerinti elektros skirstomojo tinklo patikimumą. LESTO sieks nuosekliai investuoti į projektus, užtikrinančius patikimesnį ir saugesnį elektros energijos skirstymą, įmonės vertės, veiklos efektyvumo bei nuosavo kapitalo grąžos didinimą. (2014 m. rugpjūčio 20 d.).

„Lietuvos energijos gamyba“ viešai paskelbė savo 2014–2020 m. veiklos strategiją. Savo strategijoje bendrovė numato, kad jos

METINĖ ATASKAITA 2014 Pagrindinė informacija apie Bendrovę ir Grupę

bendrosios pajamos per ateinančius metus mažės dėl išaugusios konkurencijos ir mažėjančių Elektrėnų komplekso gamybos apimčių. Nepaisant to, įgyvendinant strateginius tikslus bendrovės pelningumas turėtų didėti. (2014 m. rugpjūčio 20 d.). •

Iš AB „Lietuvos dujos“ generalinio direktoriaus pareigų pasitraukė Viktoras Valentukevičius, įmonei vadovavęs nuo 2002 m. Laikinai eiti AB „Lietuvos dujos“ generalinio direktoriaus pareigas paskirtas Strateginio vystymo skyriaus vadovas Mantas Mikalajūnas. (2014 m. rugsėjo 8 d.).

„Lietuvos energijos gamyba“, AB, apskundė VKEKK 2014 m. rugpjūčio 7 d. nutarimą „Dėl elektros energijos gamybos rinkos tyrimo rezultatų“, kuriuo VKEKK pripažino bendrovę didelę įtaką turinčiu asmeniu elektros energijos gamybos rinkoje. (2014 rugsėjo 23 d.)

AB LESTO visuotiniame akcininkų susirinkime priimtas sprendimas dividendams išmokėti 66,4 mln. Lt, arba po 11 centų vienai akcijai. (2014 m. rugsėjo 30 d.).

„Lietuvos energijos gamyba“, AB visuotiniame akcininkų susirinkime priimtas sprendimas dividendams išmokėti 69,9 mln. Lt, arba po 11 centų vienai akcijai. (2014 m. rugsėjo 30 d.).

Pritarta „Lietuvos energijos“ grupės perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų politikai, nustatančiai vieningus viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo principus. (2014 m. spalio 2 d.)

„Lietuvos energija“ pradėjo partnerių, suinteresuotų kartu plėtoti naujų kogeneracinių elektrinių projektus Vilniuje ir Kaune, atranką ir pakvietė teikti paraiškas. Partnerių atrankoje gauta 18 paraiškų iš 8 valstybių. (2014 m. spalio 3 d.)

LESTO ir AB SEB bankas pasirašė sutartį dėl 85 mln. eurų (293,488 mln. litų) ilgalaikės paskolos suteikimo. Paskolos lėšos bus skirtos Bendrovės finansinių įsipareigojimų finansų įstaigoms refinansavimui ir investicijų, skirtų didinti tinklo patikimumą ir teikiamų paslaugų kokybę, finansavimui. (2014 m. spalio 8 d.).

124


„VAE SPB“, UAB generaliniu direktoriumi paskirtas Rimvydas Štilinis. (2014 m. spalio 13 d.).

„Lietuvos energijos gamyba“ priėmė sprendimą nutraukti valdomos Lietuvos elektrinės 1 ir 2 blokų eksploatavimą nuo 2015 m. sausio 1 d. 1 bloko demontavimo pradžia nuo 2015 m. sausio 1 d., 2 bloko demontavimo pradžia nuo 2015 m. balandžio 1 d. (2014 m. spalio 20 d.).

UAB Verslo aptarnavimo centro visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą UAB Verslo aptarnavimo centro įstatinį kapitalą padidinti nuo 100 000 Lt iki 1 500 000 Lt. Įstatinis kapitalas didinamas papildomais bendrovės akcininkų įnašais, išleidžiant 1 400 000 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė ir emisijos kaina yra lygi 1 Lt. (2014 m. spalio 28 d.). Visuotiniame akcininkų susirinkime paskirta „Lietuvos dujų“ stebėtojų taryba, kurią sudaro „Lietuvos energijos“ Finansų ir iždo direktorius Darius Kašauskas, „Lietuvos energijos“ organizacinio vystymo direktorė Ilona Daugėlaitė bei nepriklausomas narys – Lietuvos parodų ir kongresų centro LITEXPO valdybos pirmininkas Petras Povilas Čėsna. Stebėtojų tarybai atskaitinga bendrovės valdyba. Taip pat neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo patvirtinti nauji AB „Lietuvos dujos“ įstatai (2014 m. spalio 29 d.).

LITGAS vietoje Liudo Liutkevičiaus ir Dariaus Kašausko valdybos nariais išrinkti Mindaugas Keizeris ir Vitalij Rakovski. (2014 m. spalio 29 d.).

„Lietuvos energija“ gavo ERPB laišką, kuriame išreikšta parama naujų kogeneracinių elektrinių Vilniuje ir Kaune statybai ir pateiktas pasiūlymas dėl galimo ilgalaikio finansavimo ar investavimo. (2014 m. spalio 30 d.).

Branduolinės elektrinės projektas iš „Lietuvos energija“, UAB perkeltas į „VAE SPB“. (2014 m. spalio 30 d.).

METINĖ ATASKAITA 2014 Pagrindinė informacija apie Bendrovę ir Grupę

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nustatė „Lietuvos dujoms“ pakoreguotą gamtinių dujų (GD) skirstymo kainos viršutinę ribą 2015 metams – 25,80 Lt už MWh. 2015 m. skirstymo kainos viršutinė riba palyginus su 2014 m., padidėjo 16,7 proc. Pagrindinė priežastis: 2015 m. prognozuoti 17 proc. mažesni GD kiekiai. (2014 m. spalio 30 d.).

„Lietuvos dujų tiekimo“ generaliniu direktoriumi paskirtas Mantas Mikalajūnas, valdybos nariais išrinkti Ieva Lauraitytė ir Mindaugas Keizeris. (2014 m. spalio 30 d.).

AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų tiekimo paslaugą perdavė naujai įmonei - UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, kuri nuo lapkričio 1 d. užtikrina gamtinių dujų tiekimą buitiniams vartotojams, verslo ir kitiems klientams. Lapkričio mėn. su AB „Lietuvos dujos“ valdymo pertvarka gamtinių dujų sektoriuje baigtas įgyvendinti Europos Sąjungos III paketo reikalavimas atskirti gamtinių dujų tiekimo ir prekybos bei skirstymo veiklas. Gamtinių dujų tiekimo veiklą perdavus naujai „Lietuvos energijos“ grupės įmonei „Lietuvos dujų tiekimas“, „Lietuvos dujos“ valdo gamtinių dujų skirstomąjį tinklą ir teikia skirstymo paslaugas. (2014 m. spalio 31 d.).

Vilniaus apygardos administraciniame teisme priimtas „Lietuvos energijos gamyba“, AB skundas dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VKEKK) 2014 m. rugsėjo 30 d. nutarimo „Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, planinio patikrinimo“, Nr. O3-818, panaikinimo. VKEKK pritarė 2014 m. rugsėjo 19 d. planinio patikrinimo aktui Nr. E3-2 ir nusprendė mažinti Bendrovės valdomos Lietuvos elektrinės gautinas remiamos elektros energijos gamybos veiklos pajamas 21,2 mln. Lt (6,14 mln. EUR) suma bei mažinti Bendrovės gautinas elektros energijos rezervinės galios užtikrinimo paslaugų teikimo veiklos pajamas 25,7 mln. Lt (7,44 mln. EUR) suma. Nutarime numatytas šių Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės sprendimų įgyvendinimo laikotarpis – 2015–2016 ataskaitiniai metai. Bendrovės vertinimu šis nutarimas yra neargumentuotas, prieštaraujantis ankstesniems VKEKK sprendimams tais pačiais klausimais. (2014 m. spalio 31 d.).

125


Išrinkta nauja AB „Lietuvos dujos“ valdyba ir generalinis direktorius. Juo tapo Liudas Liutkevičius, kuris eina ir „Lietuvos dujų“ valdybos pirmininko pareigas. Bendrovės valdybos nariais išrinkti Giedrė Glinskienė, vadovaujanti Finansų ir iždo tarnybai, Tomas Šidlauskas, vadovaujantis Dujų tinklo tarnybai, Nemunas Biknius, vadovaujantis Paslaugų ir plėtros tarnybai bei Valentina Birulienė, vadovaujanti Organizacijos vystymo tarnybai. (2014 m. lapkričio 4 d.). Vilniaus apygardos administraciniame teisme buvo priimtas dar vienas „Lietuvos energijos gamyba“, AB skundas dėl VKEKK 2014 m. spalio 17 d. nutarimo „Dėl AB „Lietuvos energijos gamyba“ elektros energijos rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų viršutinių ribų 2015 metams nustatymo“, bei 2014 m. spalio 30 d. nutarimo „Dėl AB „Lietuvos energijos gamyba“ padalinyje Lietuvos elektrinėje pagamintos elektros energijos supirkimo kainos 2015 metams nustatymo“ panaikinimo. Bendrovės vertinimu, nutarimuose pateikti investicijų grąžos skaičiavimai yra netikslūs ir klaidingi. (2014 m. lapkričio 18 d.). LESTO pradėjo viešąjį pirkimą ilgalaikei paskolai gauti. Planuojama pasiskolinti 75 mln. eurų (258,96 mln. litų) penkerių metų laikotarpiui. Lėšos bus skirtos Bendrovės finansinių įsipareigojimų refinansavimui ir apyvartinėms lėšoms. Numatoma kintama paskolos palūkanų bazė – 1 mėn. EURIBOR. (2014 m. lapkričio 20 d.). 2014 m. spalio 28 d. gavus AB „Lietuvos energijos gamyba“ stebėtojų tarybos nario Liudo Liutkevičiaus pranešimą apie atsistatydinimą iš Bendrovės stebėtojų tarybos nario pareigų, lapkričio 20 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime į bendrovės Stebėtojų tarybą išrinktas Mindaugas Keizeris. (2014 m. lapkričio 20 d.). Vilniaus apygardos administraciniame teisme priimtas AB LESTO skundas dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VKEKK) 2014 m. spalio 17 dienos nutarimų Nr. O3-841 ir Nr.O3845 dalinio panaikinimo. Bendrovės nuomone, VKEKK neteisėtai pratęsė 2011–2013 m. reguliavimo periodą 2015 metams ir ne-

METINĖ ATASKAITA 2014 Pagrindinė informacija apie Bendrovę ir Grupę

tinkamai nustatė viršutines elektros energijos skirstymo paslaugos kainų ribas 2015 metams. (2014 m. lapkričio 24 d.). •

„Lietuvos energija“ įsigijo 100 proc. „Energetikų mokymo centro“ dalininkų teisių iš „Duomenų logistikos centro“. (2014 m. gruodžio 8 d.).

„Lietuvos energija“ tapo 2014 m. nacionalinio konkurso „Inovacijų prizas“ nugalėtoja „Inovatyvios įmonės“ kategorijoje. (2014 m. gruodžio 19 d.).

LESTO paskelbė nesutinkanti su VKEKK patikrinimo rezultatais ir išvadomis dėl tariamų nepagrįstų sąnaudų. (2014 m. gruodžio 19 d.).

VKEKK pakeitė 2014 m. spalio 30 d. nutarimą, todėl bendras „Lietuvos energijos gamybos“ VIAP biudžetas sumažėjo 29,35 mln. Lt, iki 174,69 mln. Lt. VKEKK nusprendė, kad Elektrėnuose pagamintos elektros supirkimo kaina 2015 m. sieks 40,95 cento už kilovatvalandę (be PVM) – 0,96 cento mažiau nei buvo nustatyta anksčiau. Gruodžio 30 d. dėl šio nutarimo VAAT buvo priimtas LEG skundas. (2014 m. gruodžio 19 d.)

Į Verslo aptarnavimo centrą (VAC) perkelti visi „Lietuvos energijos“ grupės įmonių apskaitos darbuotojai, VAC sutelkta visų įmonių apskaitos funkcija. (2014 m. gruodžio 21 d.)

VKEKK patvirtino naujas 2015 m. elektros energijos kainas – elektra gyventojams nuo 2015 m. atpigo vidutiniškai 6,3 proc. (2014 m. gruodžio 23 d.)

Pritarta „Lietuvos dujų tiekimo“ 2015 – 2016 m. gamtinių dujų kainodarai nebuitiniams vartotojams – 2 metus gamtinių dujų kainai pritaikyta papildoma 20 proc. nuolaida. (2014 m. gruodžio 30 d.).

Vilniaus apygardos administraciniame teisme priimtas „Lietuvos energijos gamybos“ skundas dėl VKEKK 2014-12-19 nutarimo, kuriuo VKEKK pakeitė ankstesniu nutarimu nustatytas

126


Bendrovės padalinyje Lietuvos elektrinėje pagamintos elektros energijos supirkimo kainas 2015 metams. (2014 m. gruodžio 30 d.). •

Lietuvos banko sprendimu „Lietuvos dujos“ įpareigota paskelbti, kad yra įspėta dėl Vertybinių popierių įstatymo 21 straipsnio 5 dalies pažeidimo. Atsižvelgdama į tai, Bendrovė 2014 m. gruodžio 31 d. metinėse finansinėse ataskaitose ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimą atspindės retrospektyviai. Metinės 2014 metų finansinės ataskaitos bus paskelbtos viešai ne vėliau kaip iki 2015 m. balandžio 30 d. (2014 m. gruodžio 31 d.).

„Lietuvos dujų tiekimas“ 2015 m. gamtinių dujų kainą verslui ir kitiems nebuitiniams vartotojams sumažino maždaug penktadaliu. Tokia galimybė atsirado kai VKEKK gruodžio 30 d. suderino „Lietuvos dujų tiekimo“ kainodarą verslo klientams 20152016 m. (2014 m. gruodžio 31 d.).

Grupės įmonės sėkmingai perėjo prie euro kaip naujos valiutos Lietuvoje. (2015 m. sausio 1 d.).

„Lietuvos dujos“ pradėjo viešai skelbti į tinklą patiektų dujų šilumingumo duomenis. Suvartotos dujos sistemos naudotojams nuo šiol apskaitomos eurais už kilovatvalandes. (2015 m. sausio 1 d.).

LITGAS pradėjo minimalaus būtinojo suskystintų gamtinių dujų terminalo gamtinių dujų kiekio tiekimą reguliuojamiems energijos gamintojams. (2015 m. sausio 1 d.).

„Lietuvos energija“ ir Kauno technologinis universitetas (KTU) pasirašė ketinimų protokolą steigti bendrą tyrimų centrą. (2015 m. sausio 16 d.)

Baigti dalies naujų šilumos gamybos pajėgumų Elektrėnuose – garo katilinės – bandymai. Naujai pastatyta gamtines dujas naudojanti garo katilinė jau eksploatuojama, ją perėmė „Lietuvos energijos gamybos“ personalas. (2015 m. sausio 16 d.).

METINĖ ATASKAITA 2014 Pagrindinė informacija apie Bendrovę ir Grupę

Vilniaus apygardos administraciniame teisme priimtas „Lietuvos energijos gamybos“ skundas dėl VKEKK 2014 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. O3-934 panaikinimo. Nutarimu VKEKK vienašališkai nustatė Bendrovės gaminamos šilumos kainos dedamąsias. (2015 m. sausio 16 d.).

„Lietuvos energijos gamyba“ tapo elektros kainų išvestinių priemonių rinkos formuotoja Latvijos kainų zonoje. (2015 m. sausio 20 d.).

Veiklą oficialiai pradėjo itin didelio pralaidumo 3000 kilometrų ilgio duomenų perdavimo magistralė „Baltic Highway“. (2015 m. sausio 21 d.).

Vilniaus apygardos administraciniame teisme priimtas „Lietuvos energijos gamybos“ skundas dėl 2014 m. gruodžio 19 d. VKEKK nutarimo Nr. O3-941 dalinio panaikinimo. Prašomais panaikinti nutarimo punktais VKEKK nusprendė sumažinti sumą Bendrovei 2015 m. išmokėtinų lėšų už viešuosius interesus atitinkančios paslaugos (VIAP) – elektros energijos, kuri yra būtina elektros energijos tiekimo saugumui užtikrinti, gamybos – teikimą. (2015 m. sausio 21 d.).

Vilniaus apygardos administracinis teismas priėmė nagrinėti LESTO skundą dėl VKEKK 2014 m. gruodžio 19 dienos nutarimo „Dėl AB LESTO planinio patikrinimo“ ir jo pagrindu priimtų nutarimų panaikinimo. (2015 m. sausio 23 d.).

LITGAS tapo pirmąja bendrove Lietuvoje ir viena pirmųjų bendrovių Baltijos šalyse, tieksiančių gamtines dujas klientams kitose šalyse. Per sausį LITGAS pasirašė gamtinių dujų tiekimo sutartį su Estijos „Eesti Energia“, Estijos energetikos grupės „Alexela Group“ bendrove „Reola Gaas“ (2015 m. sausio 27 d.).

Vyriausybė sudarė specialią komisiją, kuri nagrinės Vilniaus ir Kauno miestų centralizuoto šilumos tiekimo ūkio modernizavimo projektų įgyvendinimo klausimus. (2015 m. sausio 28 d.).

127


VKEKK sausio 30 d. posėdyje nusprendė nesvarstyti klausimo dėl sankcijos skyrimo bendrovei LESTO ir atidėti sprendimą iki kovo mėn. pabaigos. (2015 m. sausio 30 d.).

Atsistatydino „Lietuvos dujų“ valdybos narys Tomas Šidlauskas. (2015 m. sausio 30 d.).

LESTO paskelbė į tinklo modernizavimą iki 2025 metų ketinanti investuoti 1,7 mlrd. EUR. (2015 m. vasario 3 d.).

„Lietuvos dujų tiekimas“ laimėjo „Vilniaus energijos“ skelbtą dujų pirkimo konkursą. (2015 m. vasario 6 d.).

„Lietuvos energija“ paskelbė apie vertės grandinės išgryninimo programą – iki metų pabaigos grupėje ketinama išgryninti pagrindines veiklas ir jas paskirstyti tarp įmonių taip, kad būtų sukurta didžiausia vertė grupei ir jos klientams – energijos vartotojams. (2015 m. vasario 13 d.).

LITGAS paskelbė kartu su „Statoil“ analizuojanti bendradarbiavimo galimybes dėl mažos apimties SGD tiekimo ir bunkeriavimo. Iki 2015 m. II ketv. pabaigos planuojama sutarti dėl bendros veiklos formos. (2015 m. vasario 13 d.)

Estijos reguliatorius suteikė išimtį LITGAS, kuri galės prekiauti gamtinėmis dujomis Estijos viduje nesteigdama filialo. Tokia galimybė leis bendrovei priartėti prie potencialių klientų, kurie iki šiol turėdavo pasirūpinti gamtinių dujų transportavimu nuo Estijos ir Latvijos sienos.(2015 m. vasario 19 d.)

LITGAS užsitikrino dujų tranzitą per Latviją – pasirašė sutartį su „Latvijas gaze“. (2015 m. vasario 20 d.).

LITGAS pasirašė memorandumą dėl dujų tiekimo iš JAV terminalo „Delfin LNG“. (2015m. vasario 26 d.).

LITGAS pasirašė bendrąją prekybos sutartį su „Cheniere Marketing“. (2015 m. vasario 27 d.).

METINĖ ATASKAITA 2014 Pagrindinė informacija apie Bendrovę ir Grupę

„Lietuvos energijos“ valdyba posėdyje pritarė įmonių grupės vertės grandinės išgryninimo programos koncepcijai. Iki metų pabaigos „Lietuvos energija“ ketina išgryninti savo pagrindines veiklas ir jas paskirstyti tarp įmonių taip, kad būtų sukurta didžiausia vertė grupei ir jos klientams – energijos vartotojams. Vertės grandinės išgryninimo programa apima 4 pagrindines veiklos sritis: „gamybą“, „tiekimą/prekybą“, „tinklą“, „klientų aptarnavimą“. Kartu yra nagrinėjamos sinergijos galimybės. (2015 m. vasario 27 d.).

„Lietuvos energija“ viešai paskelbė planus sujungti elektros ir dujų skirstomuosius tinklus valdančias bendroves – LESTO ir „Lietuvos dujos“. Šių įmonių sinergija leistų padidinti grupės efektyvumą, mažinti veiklos sąnaudas ir kurti kuo daugiau papildomų naudų elektros ir gamtinių dujų vartotojams. (2015 m. kovo 3 d.).

Vilniaus apygardos administraciniame teisme priimtas LESTO skundas dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VKEKK) 2015 m. sausio 19 dienos nutarimo Nr. O3-11 „Dėl AB LESTO skirstymo paslaugų vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainų viršutinių ribų 2016-2020 metams nustatymo“ panaikinimo. (2015 m. kovo 10 d.).

„Lietuvos dujų“ valdyba priėmė sprendimą iki 2015 m. birželio 1 d. panaikinti filialų teisinį statusą. Nuo birželio 1 d. regionuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje) veiks dujų tinklo departamentai. Filialų juridinis statusas keičiamas, siekiant lengvinti ir efektyvinti bendrovės valdymą. (2015 m. kovo 10 d.).

„Lietuvos dujų“ dėl prisijungimo prie dujotiekių, dujų apskaitos prietaisų patikros ir dujų sistemų pertvarkymo galės kreiptis į bendrus Klientų aptarnavimo centrus, kuriuose aptarnaujami LESTO ir „Lietuvos dujų tiekimo“ klientai. „Lietuvos dujų tiekimas“ iš anksto informavo klientus, apie aptarnavimo centrų perkėlimą į LESTO klientų aptarnavimo padalinius Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje ir Utenoje.(2015 m. kovo 30 d.).

128


„Lietuvos energija“ perėmė 100 proc. „Elektros tinklo paslaugų“ akcijų iš LESTO, taip pat 100 proc. „Energijos tiekimo“ akcijų ir 100 proc. „Kauno energetikos remonto“ akcijų iš „Lietuvos energijos gamybos“. (2015 m. kovo 31 d.).

„Lietuvos energijos gamybos“ valdyba 2015 m. balandžio 27 d. šaukia eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą. Bendrovės akcininkams siūloma dividendams išmokėti 21,72 mln. Eur, arba po 0,0342 Eur vienai akcijai. (2015 m. balandžio 3 d.).

LESTO valdyba priėmė sprendimą balandžio 27 dieną surengti eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą. LESTO valdyba siūlo skirti 12,079 mln. eurų dividendų išmokėjimui arba 0,02 euro vienai akcijai. (2015 m. balandžio 3 d.).

„Lietuvos dujos“ paskelbė apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą, kuri įvyks balandžio 27 d. Už 2014 m. II pusmetį siūloma paskirstyti 28 mln. EUR dividendų, vienai akcijai tenkanti dividendų dalis – 0,0963 EUR. (2015 m. balandžio 3 d.).

„Lietuvos energija“, UAB Generalinis direktorius 2015 m. balandžio 15 d.

METINĖ ATASKAITA 2014 Pagrindinė informacija apie Bendrovę ir Grupę

Dr. Dalius Misiūnas

129


FINANSINĖS PADĖTIES ATASKAITOS 2014 m. gruodžio 31 d. Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

Pastabos TURTAS Ilgalaikis turtas Ilgalaikis nematerialusis turtas Ilgalaikis materialusis turtas Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį turtą Investicinis turtas Investicijos į asocijuotas įmonės Po vienerių metų gautinos sumos Ilgalaikės investicijos Kitas ilgalaikis turtas Atidėtojo pelno mokesčio turtas Ilgalaikis turtas iš viso Trumpalaikis turtas Atsargos Išankstiniai apmokėjimai Prekybos gautinos sumos Kitos gautinos sumos Kitas trumpalaikis turtas Iš anksto sumokėtas pelno mokestis Trumpalaikės investicijos Pinigai ir pinigų ekvivalentai Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti Trumpalaikio turto iš viso TURTO IŠ VISO

6 7

2014-12-31

Grupė 2013-12-31 (pakeista)

2012-12-31 (pakeista)

52 946 5 597 295

218 066 7 318 650

243 702 7 509 236

24

132

7 408

8 9 10 15 11 20

129 115 424 831 474 16 216 26 152 28 324 6 681 970

121 626 28 800 712 888 57 302 17 850 1 160 8 476 474

113 879 29 178 733 110 23 723 978 8 661 214

12

183 043 32 243 450 708 74 432 2 228 25 021 52 728 605 1 496 332 1 988 1 498 320 8 180 290

34 614 16 292 304 437 85 641 227 10 190 122 385 558 396 1 132 182 618 1 132 800 9 609 274

73 618 2 346 271 244 245 406 6 4 262 301 454 122 176 1 020 512 8 291 1 028 803 9 690 017

13 14 15 16

Grupė 2013-12-31 (pakeista)

2012-12-31 (pakeista)

4 179 849 317 791 (146 906)

4 067 164 1 456 119 (52 647)

4 067 164 1 568 323 (290 410)

4 350 734

5 470 636

5 345 077

168 601 4 519 335

681 811 6 152 447

694 447 6 039 524

21

863 251 145 1 051 203

805 826 36 1 091 511

948 017 44 1 125 450

20

74 015

391 646

431 160

23 22

29 498 186 358

4 588 189 523

3 512 198 034

Pastabos NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI Nuosavas kapitalas Įstatinis kapitalas Rezervai Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) Nuosavas kapitalas, tenkantis patronuojančios įmonės akcininkams Nekontroliuojanti dalis Nuosavo kapitalo iš viso Įsipareigojimai Ilgalaikiai įsipareigojimai Ilgalaikės paskolos Išperkamosios nuomos įsipareigojimai Dotacijos ir subsidijos Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas Atidėjiniai Ateinančių laikotarpių pajamos Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso Trumpalaikiai įsipareigojimai Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis Trumpalaikės paskolos Išperkamosios nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis Prekybos mokėtinos sumos Gauti išankstiniai apmokėjimai Pelno mokesčio įsipareigojimai Atidėjiniai Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso Įsipareigojimų iš viso NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

2014-12-31

17 18

19

24

60 598

77 559

34 429

2 265 068

2 560 689

2 740 646

19 19

442 220 46 460

302 656 71 562

178 078 129 525

62

8

327

25

491 695 138 215 41 544 20 316

268 561 69 470 7 765 12 437

225 140 65 846 17 396 13 915

23 26

215 375

163 679

279 620

1 395 887 3 660 955

896 138 3 456 827

909 847 3 650 493

8 180 290

9 609 274

9 690 017

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis. Dr. Dalius Misiūnas Generalinis direktorius

METINĖ ATASKAITA 2014 „Lietuvos energijos“ grupes finansinės ataskaitos

METINĖ ATASKAITA 2014 „Lietuvos energijos“ grupės finansinės ataskaitos

Darius Kašauskas

Edita Steponavičienė

Finansų ir iždo direktorius

UAB „Verslo aptarnavimo centras“ veikianti pagal 20150119 įsakymą Nr. V-002 002

133

133


FINANSINĖS PADĖTIES ATASKAITOS 2014 m. gruodžio 31 d. Visos Visos sumos sumos tūkstančiais tūkstančiais litų, litų, jei jei nenurodyta nenurodyta kitaip kitaip

Pastabos TURTAS TURTAS Ilgalaikis turtas Ilgalaikis turtas Ilgalaikis nematerialusis turtas Ilgalaikis materialusis nematerialusis turtas Ilgalaikis turtas Ilgalaikis materialusis turtasinvesticijos Dukterinės įmonės ir kitos Išankstiniai ilgalaikį Po vienerių apmokėjimai metų gautinosužsumos turtą Ilgalaikės investicijos Investicinis turtas Atidėtojo pelno mokesčio turtas Investicijos į asocijuotas įmonės Ilgalaikis turtas iš viso Po vieneriųturtas metų gautinos sumos Trumpalaikis Ilgalaikės investicijos Išankstiniai apmokėjimai Kitas ilgalaikis turtas Prekybos gautinos sumos Atidėtojo pelnosumos mokesčio turtas Kitos gautinos Ilgalaikis turtas iš viso Trumpalaikės investicijos Trumpalaikis turtas Pinigai ir pinigų ekvivalentai Atsargos Išankstiniai apmokėjimai Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti Prekybos gautinos Trumpalaikio turto iš sumos viso Kitos gautinos sumos TURTO IŠ VISO Kitas trumpalaikis turtas Iš anksto sumokėtas pelno mokestis Trumpalaikės investicijos Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pastabos 2014-12-31

Grupė Bendrovė 2013-12-31 2012-12-31 2014-12-31 2013-12-31 (pakeista) (pakeista)

52 946 218 066 7 31 5 597 295 318643 650 9 37343 10 825 131 24 132 15 16 216 8 129 115 121109 626 9 424 28130 800 4 185 10 831 474 712 888 15 16 216 57 302 9 11 26 152 17 850 13 1 20 28 324 160 14 71259 6 681 970 8 476 474 15 52 16 108 235 12 183 043 34556 614 115 32 243 16266 292 13 450 708 304822 437 115 14 74 432 85952 641 4 300 2 228 227 25 021 10 190 15 52 122 385 16 728 605 558 396 1 496 332 1 132 182 Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti 1 988 618 Toliau pateiktasturto aiškinamasis ataskaitų dalis. Trumpalaikio iš viso raštas yra neatskiriama1šių 498finansinių 320 1 132 800 TURTO IŠ VISO 8 180 290 9 609 274 6 7

243 702 33 7 763 509 355 236 2 690 7 000 408 57 302 113 879 71 29 761 178 3 510 733 110 823 723 2 38 978 537 8 122 661 385 214 309 974 73 906 618 470 2 266 346 271 172 244 471 3 245 981 406 933 6 4 262 301 454 122 176 1 020 512 8 291 1 028 803 9 690 017

Dr. Dalius Misiūnas

Darius Kašauskas

Generalinis direktorius

Finansų ir iždo direktorius

Pastabos

Pastabos 2014-12-31

Grupė Bendrovė 2013-12-31 2012-12-31 2014-12-31 2013-12-31 (pakeista) (pakeista)

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI NUOSAVAS KAPITALAS IR Nuosavas kapitalas ĮSIPAREIGOJIMAI Įstatinis kapitalas 17 4 179 849 Nuosavas kapitalas Rezervai 18 255 Įstatinis kapitalaspelnas (nuostoliai) 17 4 179 849 4118 067509 164 Nepaskirstytasis Rezervai 18 317 791 456613 119 Nuosavo kapitalo iš viso 41298 Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) (146 906) (52 647) Įsipareigojimai Nuosavas kapitalas, tenkantis Ilgalaikiai įsipareigojimai 4 350 734 5 470 636 patronuojančios įmonės akcininkams Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 79 Nekontroliuojanti dalis iš viso 168 601 681 811 Ilgalaikių įsipareigojimų 79 Nuosavo kapitalo iš viso 4 519 335 6 152 447 Trumpalaikiai įsipareigojimai Įsipareigojimai Prekybos mokėtinos sumos 25 648 Ilgalaikiai įsipareigojimai Pelno mokesčio įsipareigojimai 547 Ilgalaikės paskolos 19 863 251 805 826 Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 26 1 065 Išperkamosios nuomos įsipareigojimai 145 36 Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso 2 260 Dotacijos ir subsidijos 21 1 051 203 1 091 511 Įsipareigojimų iš viso 2 339 AtidėtojoKAPITALO pelno mokesčio NUOSAVO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ20VISO 4 300 74 015 391952 646 įsipareigojimas Atidėjiniai 23 29 498 4 588 Ateinančių laikotarpių pajamos 22 186 358 189 523 Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos ir 24 60 598 77 559 įsipareigojimai Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso 2 265 068 2 560 689 Trumpalaikiai įsipareigojimai Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis 19 442 220 302 656 Trumpalaikės paskolos 19 46 460 71 562 Išperkamosios nuomos įsipareigojimų 8 62 Edita Steponavičienė einamųjų metų dalis UAB „Verslo aptarnavimo centras“ Prekybos mokėtinos sumos 25 491 695 268 561 Gauti išankstiniai apmokėjimai 138 215 Nr. V-002 69 470 veikianti pagal 20150119 įsakymą Pelno mokesčio įsipareigojimai 41 544 7 765 Atidėjiniai 23 20 316 12 437 Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos ir 26 215 375 163 679 įsipareigojimai Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso 1 395 887 896 138 Įsipareigojimų iš viso 3 660 955 3 456 827 NUOSAVO KAPITALO IR 8 180 290 9 609 274 ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis. Dr. Dalius Misiūnas Generalinis direktorius

METINĖ ATASKAITA ATASKAITA 2014 2014 METINĖ „Lietuvos energijos“ energijos“ grupes grupes finansinės finansinės ataskaitos ataskaitos „Lietuvos

METINĖ ATASKAITA 2014 „Lietuvos energijos“ grupės finansinės ataskaitos

Darius Kašauskas

Edita Steponavičienė

Finansų ir iždo direktorius

UAB „Verslo aptarnavimo centras“ veikianti pagal 20150119 įsakymą Nr. V-002

134 133

134

4 067 164 4 (87 067060) 164 1 980 568 104 323 3 (290 410) 5 345 077 694 4476 039 524 409 948 1 017 420 44 1 829 1 125 450 1 829 3 431 981 160 933

3 512 198 034 34 429 2 740 646 178 078 129 525 327 225 140 65 846 17 396 13 915 279 620 909 847 3 650 493 9 690 017


PELNO (NUOSTOLIŲ) IR KITŲ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA už dvylika mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. gruodžio 31 d. Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

Pastabos

Pajamos Pardavimo pajamos Kitos veiklos pajamos Pajamos, iš viso

27 28

Veiklos sąnaudos Elektros ir susijusių paslaugų pirkimai Dujų ir mazuto pirkimai Nusidėvėjimas ir amortizacija 6,7,21 Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos Remontų ir priežiūros sąnaudos Ilgalaikio turto perkainavimas 7 Kitos sąnaudos 29 Veiklos sąnaudos, iš viso Veiklos pelnas (nuostoliai) AB "Lietuvos dujos" įsigijimo neigiamas prestižas Asocijuotos įmonės rezultato dalis Asocijuotos įmonės pervertinimas Finansinės veiklos pajamos Finansinės veiklos sąnaudos Asocijuotų įmonių rezultatų dalis Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą Ataskaitinių metų pelno mokesčio sąnaudos Atidėtojo pelno mokesčio pajamos (sąnaudos) Grynasis pelnas (nuostoliai)

2014 sausio – gruodžio mėn.

Grupė

3 197 519 160 982 3 358 501

2013 sausio – gruodžio mėn.

Bendrovė 2014 2013 sausio – sausio – gruodžio gruodžio mėn. mėn.

2 787 167 120 370 2 907 537

8 8

8 8

(1 338 558)

(1 410 414)

-

-

(775 867) (455 482)

(374 164) (470 190)

(14)

(17)

(264 258)

(231 687)

(9 156)

(7 082)

(103 321) (1 438 096) (332 655) (4 708 237) (1 349 736)

(84 194) (4 115) (180 769) (2 755 533) 152 004

-

-

(206 024) (215 194) (215 186)

(3 593) (10 692) (10 684)

32

154 203

-

32

149 194

-

32

(97 987)

-

30 31 9

18 718 (27 015) 1 006

20 103 (30 219) (358)

506 584 (413) -

123 983 (4) -

(1 151 617)

141 530

290 985

113 295

(53 154)

(40 044)

(547)

-

33 20, 33

238 123 (966 648)

39 333

83

(27)

140 819

290 521

113 268

Pastabos

Grynasis pelnas (nuostoliai) Priskirtinas: patronuojančios įmonės savininkams nekontroliuojančiai daliai

Grupė

(966 648)

Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos) Straipsniai, kurie nebus perklasifikuojami į pelną (nuostolius) Pelnas (nuostolis) dėl ilgalaikio turto perkainojimo Straipsniai, kurie nebus perklasifikuojami į pelną (nuostolius), iš viso Straipsniai, kurie bus perklasifikuojami į pelną (nuostolius) Galimo parduoti finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimas Straipsniai, kurie bus perklasifikuojami į pelną (nuostolius), iš viso Kitos bendrosios pajamos (išlaidos), iš viso Laikotarpio bendrosios pajamos (sąnaudos), iš viso Priskirtinos: patronuojančios įmonės savininkams nekontroliuojančiai daliai

2014 sausio – gruodžio mėn.

Bendrovė 2014 2013 sausio – sausio – gruodžio gruodžio mėn. mėn.

2013 sausio – gruodžio mėn. 140 819

Dr. Dalius Misiūnas

Darius Kašauskas Finansų ir iždo direktorius

METINĖ ATASKAITA 2014

METINĖ ATASKAITA „Lietuvos energijos“2014 grupes finansinės ataskaitos „Lietuvos energijos“ grupės finansinės ataskaitos

113 268

(902 659)

129 940

290 521

113 268

(63 989)

10 879

-

-

(572 796)

(2 056)

-

-

(572 796)

(2 056)

-

-

255

-

255

-

255

-

255

-

(572 541)

(2 056)

255

-

(1 539 189)

138 763

290 776

113 268

(1 443 172)

127 852

290 776

113 268

(96 017)

10 911

-

-

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Generalinis direktorius

290 521

Edita Steponavičienė UAB „Verslo aptarnavimo centras“ veikianti pagal 20150119 įsakymą Nr. V-002 002

135

135


PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA už dvylika mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. gruodžio 31 d. Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

Grupė 2014-12-31 2013-12-31

Pastabos

Bendrovė 2014-12-31 2013-12-31

Pagrindinės veiklos pinigų srautai Grynasis pelnas (nuostoliai) Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas: Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos Prestižo vertės sumažėjimas Turto perkainavimo rezultatas Investicijų į dukterines įmones vertinimas Investicijų į dukterines bei asocijuotas įmones perleidimo (pelnas)/vertės sumažėjimas Asocijuotų ir bendrai valdomų įmonių pelno dalis Pelno mokesčio (pajamos) sąnaudos Dotacijų (nusidėvėjimas) Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas) (Pelnas) nuostoliai iš ilgalaikio materialiojo turto perleidimo/nurašymo Panaudoti aplinkos taršos leidimai Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas: Palūkanų pajamos Palūkanų sąnaudos Kitos finansinės veiklos sąnaudos (pajamos) Apyvartinio kapitalo pasikeitimai: Pirkėjų įsiskolinimo ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas Atsargų ir išankstinių apmokėjimų ir kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas Mokėtinų sumų, ateinančių laikotarpių pajamų ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas) (Sumokėtas) pelno mokestis Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai

6,7 6 7

(966 648)

140 819

290 521

113 268

496 788 178 103 1 438 096

511 301

17

(519)

14 -

34

-

-

201 450

-

(1 006)

-

-

-

-

358

-

-

(184 969) (41 306) 8 378

711 (40 796) (402)

464 -

27 -

13 684

12 777

-

-

23

10 042

13 895

-

-

30 31

(16 205) 24 138

(15 129) 30 041

(16 815) 401

(14 728) -

364

(4 796)

(489 769)

(109 255)

(71 492)

126 572

(178)

2 115

33 21 23

120 868

24 837

(1)

118

11 636

100 843

(37)

113

(48 829)

(55 765)

-

-

971 642

844 747

(13 950)

(8 291)

Grupė 2014-12-31 2013-12-31

Pastabos Investicinės veiklos pinigų srautai Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimas Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimas (Suteiktos) paskolos, susigrąžintos paskolos Terminuotų indėlių pasikeitimas Dukterinių, asocijuotų įmonių įsigijimas Gautos dotacijos Obligacijų įsigijimas Obligacijų perleidimas Gautos palūkanos Gauti dividendai AB LESTO akcijų įsigijimas iš mažumos AB "Lietuvos dujos" akcijų įsigijimas Kiti investicinės veiklos pinigų srautai Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai Finansinės veiklos pinigų srautai Gautos paskolos Sugrąžintos paskolos Išperkamosios nuomos mokėjimai Sumokėtos palūkanos Išmokėti dividendai AB LESTO akcijų įsigijimas iš mažumos Dukterinių (asocijuotų) įmonių valdomos dalies didėjimas UAB LITGAS įstatinio kapitalo didinimas UAB Duomenų logistikos centro įstatinio kapitalo mažinimas Kiti finansinės veiklos pinigų srautai Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai Pinigų ir pinigų ekvivalentų (įskaitant sąskaitos perviršį) padidėjimas (sumažėjimas) Pinigai ir pinigų ekvivalentai (įskaitant sąskaitos perviršį) laikotarpio pradžioje Pinigai ir pinigų ekvivalentai (įskaitant sąskaitos perviršį) laikotarpio pabaigoje

15 34 9 32

34 9

Bendrovė 2014-12-31 2013-12-31

(493 224)

(452 502)

(12)

(5 678)

5 162

1 581

-

-

(100 132)

23 632

(100 131)

25 000

24 123 162 908 13 441 6 644 (354 763) -

151 295 6 485 (199 583) 170 695 16 205 -

(69 809) 162 908 14 521 489 331 (117 887) (481 357) -

147 475 (2 010) 170 695 15 346 109 255 -

(715 886)

(282 192)

(102 436)

260 500

338 890 (140 478) (95) (23 049) (121 643) (117 887)

171 074 (191 842) (327) (30 723) (18 544) -

50 491 (50 491) (401) (84 952) -

-

-

(1 272)

-

-

13 860

-

-

-

(9 429)

-

-

-

(59 831)

(18) (71 652)

(85 353)

-

195 925

490 903

(201 739)

252 209

16

487 688

(3 215)

309 974

57 765

16

683 613

487 688

108 235

309 974

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis. Dr. Dalius Misiūnas

Darius Kašauskas

Generalinis direktorius

Finansų ir iždo direktorius

METINĖ ATASKAITA 2014

METINĖ ATASKAITA 2014 „Lietuvos energijos“ grupes finansinės ataskaitos „Lietuvos energijos“ grupės finansinės ataskaitos

Edita Steponavičienė UAB „Verslo aptarnavimo centras“ veikianti pagal 20150119 įsakymą Nr. V-002 002

136

136


NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITOS Už laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. gruodžio 31 d. Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

Nuosavas kapitalas, priskirtinas Grupės akcininkams Grupė Likutis 2013 m. sausio 1 d. Ilgalaikio materialiojo turto vertės perskaičiavimas Likutis 2013 m. sausio 1 d. (pakeista) Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimas, atėmus atidėtojo pelno mokesčio įtaką Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos), iš viso Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai) (pakeista) Laikotarpio bendrosios pajamos (sąnaudos) iš viso Perkainojimo rezervo pervedimas į nepaskirstytąjį pelną (perkeltas nusidėvėjimas atėmus atidėtąjį pelno mokestį) Pervesta į rezervus ir rezervų pasikeitimai Dividendai AB Litgrid pardavimas Nekontroliuojančios dalies pasikeitimai dėl grupės struktūros pertvarkymo Likutis 2013 m. gruodžio 31 d. (pakeista) Likutis 2014 m. sausio 1 d. Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimas, atėmus atidėtojo pelno mokesčio įtaką Galimo parduoti finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimas, atėmus atidėtojo pelno mokesčio įtaką Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos), iš viso Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai) Laikotarpio bendrosios pajamos (sąnaudos) iš viso Perkainojimo rezervo pervedimas į nepaskirstytąjį pelną (perkeltas nusidėvėjimas atėmus atidėtąjį pelno mokestį) Pervesta į rezervus ir rezervų pasikeitimai Dividendai Dukterinės įmonės įsigijimas Akcinio kapitalo didinimas Akcijų įsigijimas iš nekontroliuojančios dalies UAB Duomenų logistikos centras įstatinio kapitalo mažinimas UAB LITGAS įstatinio kapitalo didinimas Tiekimo verslo pardavimas iš AB „Lietuvos dujos“ į UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ Kiti struktūriniai pokyčiai Likutis 2014 m. gruodžio 31 d.

Pastabos

4 067 164 4 067 164

75 467 75 467

802 934 802 934

689 922 689 922

(207 569) (82 841) (290 410)

5 427 918 (82 841) 5 345 077

Nekontroliuojanti dalis 711 864 (17 417) 694 447

-

-

(2 088)

-

-

(2 088)

32

(2 056)

-

-

(2 088) (2 088)

-

129 940 129 940

(2 088) 129 940 127 852

32 10 879 10 911

(2 056) 140 819 138 763

-

-

(73 434)

-

73 434

-

-

-

-

1 595 -

-

(38 453) -

36 858 (307)

(307)

(18 818) 1 307

(18 818) 1 000

34

34 32 17 9 9 9

Privalomasis rezervas

Kapitalas

Perkainojimo rezervas

Kiti rezervai

Nepaskirstytasis pelnas

Tarpinė suma

-

12

164

-

(2 162)

(1 986)

(6 036)

(8 022)

77 074

727 576

651 469

(52 647)

5 470 636

681 811

6 152 447

4 067 164

77 074

727 576

651 469

(52 647)

5 470 636

681 811

6 152 447

-

-

(540 768)

-

-

(540 768)

(32 028)

(572 796)

-

-

-

255

-

255

-

255

-

-

(540 768) -

255 -

(902 659)

(540 513) (902 659)

(32 028) (63 989)

(572 541) (966 648)

-

-

(50 338)

-

50 338

-

-

-

112 685 -

1 250 5 792

97 044

(651 555) (7)

650 305 (84 953) 186 982

(84 953) 112 685 289 811

5 728

5 728

(36 690) 27 762 (407 698) (9 164) 13 588 (5 728)

(121 643) 27 762 112 685 (117 887) (9 164) 13 588 -

(146 906)

(1) 4 350 734

737 168 610

736 4 519 335

9 4 179 849

Dr. Dalius Misiūnas

Darius Kašauskas

Generalinis direktorius

Finansų ir iždo direktorius

METINĖ ATASKAITA 2014

6 139 782 (100 258) 6 039 524

4 067 164

84 116

233 514

(1) 161

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

METINĖ ATASKAITA „Lietuvos energijos“2014 grupes finansinės ataskaitos „Lietuvos energijos“ grupės finansinės ataskaitos

Iš viso

Edita Steponavičienė UAB „Verslo aptarnavimo centras“ veikianti pagal 20150119 įsakymą Nr. V-002

137

137


NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITOS Už laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. gruodžio 31 d. Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

Nuosavas kapitalas, priskirtinas Grupės akcininkams

Bendrovė

Grupė

Pastabos

Nepaskirstytasis NekontroPastabos rezervas Kiti rezervai Privalomasis Kapitalas Perkainojimo Privalomasis Kiti Nepaskirstytasis pelnasliuojanti Tarpinė suma rezervas rezervas rezervai pelnas dalis 4 067 164 - 5 427 918 (200 328) 4 067 164 75 467 802 934 689 922 (207 569) 711 864 - 113 (82 841) (82 841) (17268 417) 4 067 164 - 5 345 077 (87 060) 4 067 164 75 467 802 934 689 922 (290 410) 694 447

Kapitalas

Likutis 2013 m. sausio 1 d. Ataskaitinio laikotarpioturto grynasis (nuostoliai) (pakeista) Ilgalaikio materialiojo vertėspelnas perskaičiavimas gruodžio 31(pakeista) d. Likutis 2013 m. sausio 1 d. Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimas, atėmus atidėtojo pelno mokesčio Likutis 2014 m. įtaką sausio 1 d. Kitos pajamos (sąnaudos), iš viso Akciniobendrosios kapitalo didinimas Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai) (pakeista) atėmus atidėtojo pelno Galimo parduoti finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimas, Laikotarpio bendrosios pajamos (sąnaudos) iš viso mokesčio įtaką Perkainojimo rezervo pervedimas į nepaskirstytąjį Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)pelną (perkeltas Dividendainusidėvėjimas atėmus atidėtąjį pelno mokestį) Pervesta į rezervus ir rezervų Likutis 2014 m. gruodžio 31 pasikeitimai d. Dividendai 34 AB Litgrid pardavimas Nekontroliuojančios dalies pasikeitimai dėl grupės struktūros pertvarkymo Toliau pateiktas raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis. Likutis 2013 m.aiškinamasis gruodžio 31 d. (pakeista) 4 067 164 Likutis 2014 m. sausio 1 d. Dr. Daliusmaterialiojo Misiūnas turto perkainojimas, atėmus atidėtojo Ilgalaikio pelno mokesčio įtaką Generalinis direktorius Galimo parduoti finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimas, atėmus atidėtojo pelno mokesčio įtaką Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos), iš viso Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai) Laikotarpio bendrosios pajamos (sąnaudos) iš viso Perkainojimo rezervo pervedimas į nepaskirstytąjį pelną (perkeltas nusidėvėjimas atėmus atidėtąjį pelno mokestį) Pervesta į rezervus ir rezervų pasikeitimai Dividendai Dukterinės įmonės įsigijimas Akcinio kapitalo didinimas Akcijų įsigijimas iš nekontroliuojančios dalies UAB Duomenų logistikos centras įstatinio kapitalo mažinimas UAB LITGAS įstatinio kapitalo didinimas Tiekimo verslo pardavimas iš AB „Lietuvos dujos“ į UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ Kiti struktūriniai pokyčiai Likutis 2014 m. gruodžio 31 d.

-

17

34

1 595 -

(38 453) -

-

-

-

129 940 129 940 255 73 434 36 858 255 (307)

(2 088) (2 088) 129 940 127 852 (307)

32 (87 060) 32 10 879 10 911 290 521 (84 952) 118 509 (18 818) 1 307

164

-

(2 162)

(1 986)

(6 036)

(8 022)

727 576

651 469

(52 647)

5 470 636

681 811

6 152 447

4 067 164

77 074

727 576

651 469

(52 647)

5 470 636

681 811

6 152 447

-

-

(540 768)

-

-

-

-

255

-

-

(540 768) -

255 -

-

-

(50 338)

-

50 338

-

-

-

112 685 -

1 250 5 792

97 044

(651 555) (7)

650 305 (84 953) 186 982

(84 953) 112 685 289 811

5 728

5 728

(36 690) 27 762 (407 698) (9 164) 13 588 (5 728)

(121 643) 27 762 112 685 (117 887) (9 164) 13 588 -

(146 906)

(1) 4 350 734

737 168 610

736 4 519 335

Finansų ir iždo direktorius

9 4 179 849

Dr. Dalius Misiūnas

Darius Kašauskas

Generalinis direktorius

Finansų ir iždo direktorius

METINĖ ATASKAITA 2014

(2 056) 3 980 104 (2 056) 112 685 140 819 255 138 763 290 521(84 952) 4 298 613(18 818) 1 000

12

84 116

233 514

(1) 161

Edita Steponavičienė (540 768) (32 028) UAB „Verslo aptarnavimo centras“ veikianti pagal 20150119 įsakymą Nr. V-002 002

(572 796)

-

255

-

255

(902 659)

(540 513) (902 659)

(32 028) (63 989)

(572 541) (966 648)

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

METINĖ ATASKAITA „Lietuvos energijos“2014 grupes finansinės ataskaitos „Lietuvos energijos“ grupės finansinės ataskaitos

3 6 866 139 836 782 113258) 268 (100 3 6 980 039 104 524

77 074

Darius Kašauskas

34 32 17 9 9 9

(2 088) 4 067 164 088) 112(2685 (2 088) (73 434) 4 179 849 -

Iš viso Iš viso

Edita Steponavičienė UAB „Verslo aptarnavimo centras“ veikianti pagal 20150119 įsakymą Nr. V-002

138 137

138


AIŠKINAMASIS RAŠTAS Už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d. Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

1 Bendroji informacija

Bendrovė siekia efektyvios įmonių grupės veiklos, Nacionalinėje energetikos strategijoje ir kituose teisės aktuose numatytų ir su grupės veikla susijusių tikslų įgyvendinimo, užtikrindama socialiai atsakingą ilgalaikės vertės didinimą.

„Lietuvos energija“, UAB (toliau - Bendrovė arba Įmonė) yra Lietuvos Respublikoje įregistruota uždaroji akcinė bendrovė. Buveinės adresas - Žvejų g. 14, LT-09310, Vilnius, Lietuva. Bendrovė - ribotos civilinės atsakomybės pelno siekiantis ūkio subjektas, 2008 m. rugpjūčio 28 d. įregistruotas Juridinių asmenų registre, kurio tvarkytojas yra VĮ "Registrų centras". Bendrovės kodas 301844044, PVM mokėtojo kodas LT100004278519. Bendrovė įsteigta neribotam laikui.

2014 m. liepos 21 d. „Lietuvos energija“, UAB įmonių grupėje buvo įsteigta nauja įmonė UAB Verslo aptarnavimo centras, kurios veikla orientuota į „Lietuvos energija“, UAB grupės įmonių aptarnavimą, teikiant viešųjų pirkimų, apskaitos bei darbo santykių administravimo paslaugas. Sutelkiant aptarnavimo funkcijas vienoje bendrovėje, į UAB Verslo aptarnavimo centras komandą suburti visi šių sričių specialistai iš „Lietuvos energija“, UAB grupės įmonių. Apskaitos paslaugos pradėtos teikti nuo 2014 m. gruodžio 1 d. Finansinės ataskaitos už 2014 metus parengtos ir pasirašytos UAB Verslo aptarnavimo centro Apskaitos departamento atstovų.

Bendrovė yra patronuojanti įmonė, kuri atsakinga už grupės įmonių, užsiimančių elektros ir šilumos energijos gamyba, tiekimu, elektros energijos importu bei eksportu, skirstymu ir prekyba, gamtinių dujų skirstymu ir tiekimu, taip pat elektros energetikos ūkio aptarnavimu ir plėtra, valdymą ir veiklos koordinavimą. Bendrovė analizuoja grupės įmonių veiklą, reprezentuoja grupę, įgyvendina akcininko teises ir pareigas, nustato veiklos gaires ir taisykles bei koordinuoja veiklą finansų, teisės, strategijos ir plėtros, žmogiškųjų išteklių, rizikos valdymo, audito, technologijų, komunikacijos ir kitose srityse.

Bendrovės akcijos priklauso Lietuvos Respublikos Valstybei. Bendrovės akcininkas Lietuvos Respublika, atstovaujama LR finansų ministerijos

2014-12-31 Akcinis proc. kapitalas 4 179 849

2013-12-31 Akcinis proc. kapitalas

100,00

4 067 164

100,00

Grupę sudaro „Lietuvos energija“, UAB bei dukterinės įmonės, kurias Bendrovė tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja: Įmonės

Įmonių buveinės adresas

Valdomų akcijų efektyvioji dalis, 2014-12-31 (proc.)

Įstatinis kapitalas (tūkst. Lt) 2014-12-31

Pagrindinė veikla Elektros energijos gamyba, tiekimas, elektros energijos importas bei eksportas ir prekybos elektra veikla Elektros energijos tiekimas ir skirstymas vartotojams Gamtinių dujų tiekimas ir skirstymas vartotojams Nekilnojamojo turto disponavimas, kita su tuo susijusi veikla ir paslaugų teikimas Informacinių technologijų ir telekomunikacijų aptarnavimo paslaugos Elektros tinklų ir susijusių įrenginių statyba, remontas, techninė priežiūra, vartotojų prijungimas prie elektros tinklų Energetinių įrenginių remontas, metalo konstrukcijų gamyba Suskystintų gamtinių dujų tiekimas per terminalą ir prekyba gamtinėmis dujomis Apgyvendinimo paslaugos, prekyba Elektros energijos ir gamtinių dujų tiekimas

„Lietuvos energijos gamyba“, AB

Elektrinės g. 21, Elektrėnai

96,1

635 084

AB LESTO AB „Lietuvos dujos“ NT Valdos, UAB UAB Duomenų logistikos centras

Žvejų g. 14, Vilnius Aguonų g. 24, Vilnius Geologų g. 16, Vilnius A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius

94,4 96,6 94,7 79,6

603 945 290 686 295 408 13 907

UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“

Motorų g. 2, Vilnius

94,4

18 904

UAB „Kauno energetikos remontas“ UAB LITGAS Gotlitas UAB Energijos tiekimas UAB VšĮ Energetikų mokymo centras (iki 2014 10 mėn. VšI Respublikinis energetikų mokymo centras) Geton Energy OÜ Geton Energy SIA UAB Technologijų ir inovacijų centras UAB „VAE SPB“ UAB Verslo aptarnavimo centras (Iki 2014 12 31 apmokėtas kapitalas 1 891 tūkst. Lt) UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ Lietuvos energijos paramos fondas

Chemijos g. 17, Kaunas Gedimino pr. 33-2, Vilnius Chemijos g. 17, Kaunas Jeruzalės g. 21, Vilnius

96,1 66,7 96,1 96,1

15 244 45 000 1 100 750

Jeruzalės g. 21, Vilnius

100

294

Narva mnt 5, 10117 Talinas Bezdelingu 12, LV-1048, Ryga A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius Žvejų g. 14, Vilnius

96,1 96,1 97,8 100

121 99 22 201 1 010

P.Lukšio g. 5 b, Vilnius

97,0

2 000

Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo, apskaitos, personalo administravimo paslaugos

Aguonų g. 24, Vilnius Žvejų g. 14, Vilnius

100 100

3 000 10

Dujų tiekimas Paramos teikimas visuomenei reikšmingiems projektams, iniciatyvoms bei veikloms

METINĖ ATASKAITA 2014

METINĖ ATASKAITA 2014 Bendroji informacija Bendroji informacija

Energetikos sektoriaus specialistų profesinis ugdymas ir tęstinis profesinis mokymas Elektros energijos tiekimas Elektros energijos tiekimas Informacinių technologijų ir telekomunikacijų ir kitų paslaugų teikimas Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla

139

139


AIŠKINAMASIS RAŠTAS Už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d. Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

1 Bendroji informacija

2014 m. gruodžio 31 d. Grupėje buvo 5 602 darbuotojai (2013 m. gruodžio 31 d. – 4 378), Bendrovėje – 61 darbuotojas (2013 m. gruodžio 31 d. - 53). Bendrovės vadovybė patvirtino šias finansines ataskaitas 2015 m. balandžio 15 d. Bendrovės akcininkaienergija“, turi teisęUAB patvirtinti finansines ataskaitas arba nepatvirtinti jų įregistruota bei reikalauti, kad „Lietuvos (toliau -šias Bendrovė arba Įmonė) yra Lietuvos Respublikoje uždaroji vadovybė parengtųBuveinės naujas finansines akcinė bendrovė. adresas -ataskaitas. Žvejų g. 14, LT-09310, Vilnius, Lietuva. Bendrovė - ribotos civilinės atsakomybės pelno siekiantis ūkio subjektas, 2008 m. rugpjūčio 28 d. įregistruotas Juridinių asmenų registre, kurio tvarkytojas yra VĮ "Registrų centras". Bendrovės kodas 301844044, PVM mokėtojo kodas LT100004278519. Bendrovė įsteigta neribotam laikui.

2 Pagrindinių apskaitos principų apibendrinimas

Bendrovė yra patronuojanti įmonė, kuri atsakinga už grupės įmonių, užsiimančių elektros ir šilumos energijos gamyba, tiekimu, elektros energijos importu bei eksportu, skirstymu ir prekyba, gamtinių dujų Pagrindiniaiir apskaitos principai, pritaikyti rengiant Bendrovės ir Grupės finansines ataskaitas už skirstymu tiekimu, taip pat elektros energetikos ūkio aptarnavimu ir plėtra, valdymą ir veiklos metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d. koordinavimą. Bendrovė analizuoja grupės įmonių veiklą, reprezentuoja grupę, įgyvendina akcininko teises ir 2.1 Rengimo pagrindas pareigas, nustato veiklos gaires ir taisykles bei koordinuoja veiklą finansų, teisės, strategijos ir plėtros, žmogiškųjų išteklių, rizikos valdymo, audito,pagal technologijų, komunikacijos ir kitose srityse. standartus Šios finansinės ataskaitos yra parengtos Tarptautinius finansinės atskaitomybės (TFAS), patvirtintus taikyti Europos Sąjungoje, ir atitinka juos.

veikloje ir nekonsoliduotame struktūrizuotame ūkio subjekte pobūdį,energetikos riziką ir finansinį poveikį.ir Siekiant Bendrovė siekia efektyvios įmonių grupės veiklos, Nacionalinėje strategijoje kituose įvykdytiaktuose šiuos tikslus, naujasis reikalauja atskleisti informaciją keliose srityse, įskaitant teisės numatytų ir su standartas grupės veikla susijusių tikslų įgyvendinimo, užtikrindama socialiai reikšmingus sprendimus prielaidas, kurie buvo atliekami nustatant, ar ūkio subjektas kontroliuoja, atsakingą ilgalaikės vertėsir didinimą. bendrai kontroliuoja ar turi reikšmingos įtakos savo daliai kituose ūkio subjektuose, taip pat atskleisti 2014 m. liepos 21 d. „Lietuvos energija“, UAB įmonių grupėje įsteigta naujabei įmonė UABsrautus, Verslo papildomą informaciją apie nekontroliuojamos dalies dalį buvo įmonės veikloje pinigų aptarnavimo centras, kurios veikla orientuotanekontroliuojama į „Lietuvos energija“, grupės įmonių aptarnavimą, apibendrintą dukterinių įmonių su reikšminga dalimiUAB finansinę informaciją bei išsamią teikiant viešųjų pirkimų, apskaitos beistruktūrizuotuose darbo santykiųūkio administravimo paslaugas. informaciją apie dalį nekonsoliduotuose subjektuose. Pritaikiusi šio Sutelkiant standarto aptarnavimo funkcijas vienoje bendrovėje, į UAB Verslo aptarnavimo centras komandą suburti visi šių reikalavimus Grupė pateikė papildomus atskleidimus finansinėse ataskaitose. sričių specialistai iš „Lietuvos energija“, UAB grupės įmonių. Apskaitos paslaugos pradėtos teikti nuo 27-asis „Atskiros metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2014 m.TAS gruodžio 1 d. finansinės Finansinėsataskaitos“ ataskaitos (taikomas už 2014 metus parengtos ir pasirašytos UAB Verslo 2014 m. sausio 1 d. arba vėliau.) Šis Standartas aptarnavimo centro Apskaitos departamento atstovų. pakeistas ir jo tikslas – nustatyti apskaitos ir atskleidimo reikalavimus investicijoms į dukterines įmones, bendras įmones ir asocijuotas įmones, kai Bendrovės akcijosrengia priklausoatskiras Lietuvosfinansines Respublikosataskaitas. Valstybei. Gaires, susijusias su kontrole ir ūkio subjektas konsoliduotosiomis finansinėmis ataskaitomis, pakeitė 10-asis TFAS „Konsoliduotosios finansinės 2014-12-31 2013-12-31 ataskaitos“. Šio standarto pritaikymas neturėjo reikšmingos įtakos Įmonės finansinėms ataskaitoms. Bendrovės akcininkas Akcinis

Akcinis

proc.

proc.

kapitalas laikotarpiams, 28-asis TAS „Investicijos į asocijuotąsias irkapitalas bendrąsias įmones“ (taikomas metiniams Lietuvos Respublika, prasidedantiems 2014 m.atstovaujama sausio 1 d. ar vėliau). Šis Standartas buvo pakeistas paskelbus TFAS 4 179 849 100,00 4 067 164 11-ąjį 100,00 LR finansų ministerijos ir dabar numato reikalavimą bendrąsias įmones, o taip pat ir asocijuotąsias įmones apskaitoje registruoti taikant nuosavybės metodą. Šio standarto pritaikymas neturėjo reikšmingos įtakos Grupės finansinėms ataskaitoms.

2014 m. gruodžio 31 d. Bendrovės ir Grupės finansinės ataskaitos parengtos įsigijimo vertės pagrindu, išskyrus tam tikrą ilgalaikį materialųjį turtą, kuris apskaitytas perkainota verte, investicinį turtą, aplinkos taršos ir išvestines finansines kurios apskaitomos tikrąja verte. Grupę leidimus sudaro „Lietuvos energija“, UABpriemones, bei dukterinės įmonės, kurias Bendrovė tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja: Finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų sudengimas – 32-ojo TAS pakeitimai (taikomi metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2014 m. sausio 1 d. ar vėliau). Šia pataisa papildytos 32-ajame TAS Naujų ir/ar pakeistų TFAS ir Tarptautinės finansinės atskaitomybės aiškinimo komiteto Valdomų akcijų Įstatinis kapitalas numatytos taikymo gairės, susijusios su tam tikrų užskaitos kriterijų nenuoseklaus taikymo atvejais. (TFAAK) išaiškinimų pritaikymas Įmonių buveinės Įmonės efektyvioji dalis, (tūkst. Lt) kriterijaus „pagal įstatymą turi įgyvendinamą Pagrindinė veikla Tai apima teisę užskaityti“ išaiškinimą ir tai, kad tam tikros adresas 2014-12-31 (proc.) 10-asis TFAS „Konsoliduotosios finansinės ataskaitos“ (taikomas metiniams laikotarpiams, 2014-12-31 atskirųjų atsiskaitymų sistemos gali būti traktuojamos, kaip atitinkančios grynojo atsiskaitymo kriterijų. prasidedantiems 2014 m. sausio 1 d. arba vėliau). 10-uoju TFAS pakeičiamos 27-ojo TAS 10-ojo TFAS, 11-ojo TFAS ir 12-ojo TFAS pereinamojo laikotarpio gairių pataisos (taikomosir metiniams Elektros energijos gamyba, tiekimas, elektros energijos importas bei eksportas prekybos „Konsoliduotosios atskiros AB finansinės ataskaitos“ ir Nuolatinio aiškinimo komiteto (NAK) 12-ojo „Lietuvos energijosirgamyba“, Elektrinės g. 21, Elektrėnai 96,1 635 084 laikotarpiams, prasidedantiems 2014 m. sausio 1 d.). Šiose pataisose išaiškintos pereinamojo elektra veikla aiškinimo „Konsolidavimas. Specialiosios paskirties ūkio subjektai“ dalys, susijusios su kontrole ir AB LESTO g. 14, Vilnius 94,4 būtų 603 945 Elektros energijos tiekimas ir skirstymas vartotojams laikotarpio gairės, numatytos 10-ajame TFAS „Konsoliduotosios finansinės ataskaitos“. Ūkio subjektai, konsolidavimu. 10-asis TFAS pakeitė kontrolės Žvejų sąvokos apibrėžimą taip, kad nustatant kontrolę AB „Lietuvos dujos“ Aguonų g. 24, Vilnius 96,6 290 686 Gamtinių dujų įvertinti tiekimaskontrolę ir skirstymas vartotojams taikantys 10-ąjį TFAS, turėtų pirmąją metinio laikotarpio, kurį taikomas 10-asis TFAS, taikomi vienodi kriterijai visiems ūkio subjektams. Šį sąvokos apibrėžimą papildo įvairios taikymo NT Valdos, UAB Geologų g. 16, Vilnius 94,7 408 Nekilnojamojo turto disponavimas, su tuopagal susijusi veikla ir paslaugų teikimas dieną295 ir tuo atveju, jeigu su konsolidavimu susijusikita išvada 10-ąjį TFAS skiriasi nuo 27-ojo TAS ir gairės. Šio standarto pritaikymas neturėjo reikšmingos įtakos Grupės finansinėms ataskaitoms. UAB Duomenų logistikos centras A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius 79,6 13 907 aiškinimo, Informacinių technologijų ir telekomunikacijų NAK 12-ojo paskutinio praėjusio lyginamojo aptarnavimo laikotarpio paslaugos (t. y. 2012 metai tiems ūkio Elektros tinklų ir susijusių įrenginių statyba, remontas, techninė priežiūra, vartotojų 11-asis TFAS „Jungtinė veikla“ (taikomas metiniams sausio subjektams, UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“ Motorųlaikotarpiams, g. 2, Vilnius prasidedantiems 2014 m. 94,4 18 904 kurių finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais ir kurie pradeda taikyti 10-ąjį elektros tinklų 1 d. arba vėliau). 11-uoju TFAS pakeičiamas 31-asis TAS „Dalys bendrose įmonėse“ ir NAK 13-asis TFAS 2013 m.)prijungimas duomenysprie patikslinami, nebent to būtų neįmanoma padaryti. Pataisomis taip pat UAB „Kauno energetikos remontas“ Chemijos g. 17, Kaunas 15 244 Energetinių įrenginių remontas, metalo konstrukcijų gamyba aiškinimas „Nepiniginiai dalininkų įnašai į bendrai kontroliuojamas įmones“. Pakeitus96,1 sąvokų nustatoma papildoma pereinamojo laikotarpio išimtis 10-ajame TFAS, 11-ajame TFAS „Jungtinė UAB LITGAS Gedimino pr. 33-2, Vilnius 66,7 45 000 Suskystintų gamtinių dujų tiekimas per terminalą ir prekyba gamtinėmis dujomis apibrėžimus, jungtinės veiklos tipų skaičius sumažintas iki dviejų: bendra veikla ir bendra įmonė. veikla“ ir 12-ajame TFAS „Informacijos apie dalis kituose ūkio subjektuose atskleidimas“, reikalaujant Gotlitas UAB Chemijos g. 17, Kaunas 96,1 1 100 Apgyvendinimo paslaugos, prekyba Galimybė taikyti proporcingo konsolidavimo Jeruzalės principą bendrai kontroliuojamoms įmonėms pateikti tik750 paskutinio lyginamojo pakoreguotą Energijos tiekimas UAB g. 21, Vilnius 96,1buvo Elektros energijos irlaikotarpio gamtinių dujų tiekimas lyginamąją informaciją . Be to, pataisomis panaikinta. Bendrų įmonių dalininkai privalo panaikintas reikalavimas pateikti ankstesnių laikotarpių, buvusių prieš laikotarpį, kuriuo pirmą kartą VšĮ Energetikų mokymo centras (iki 2014 10 taikyti nuosavybės metodą. Šio standarto pritaikymas neturėjo reikšmingos įtakos Grupės finansinėms ataskaitoms. taikytas 12-asis TFAS, lyginamąją informaciją , susijusią nekonsoliduojamais struktūrizuotais mėn. VšI Respublikinis energetikų mokymo Jeruzalės g. 21, Vilnius 100 294 Energetikos sektoriaus specialistų profesinissu ugdymas ir tęstinis profesinis mokymas ūkio subjektais (angl. structured entities). Šios pataisos neturėjo reikšmingos įtakos Grupės finansinėms centras) 12-asis TFAS „Informacijos apie dalis kituose ūkio subjektuose atskleidimas“ (taikomas metiniams ataskaitoms. Geton Energy OÜ Narva mnt 5, 10117 Talinas 96,1 121 Elektros energijos tiekimas laikotarpiams, prasidedantiems 2014 m. sausio 1 d. arba vėliau). Šis standartas taikomas ūkio Geton Energy SIA Bezdelingu 12, LV-1048, Ryga 96,1 99 Elektros energijos tiekimas subjektams, turintiems nuosavybės įmonėje, jungtinėje veikloje, asocijuotoje97,8 įmonėje 10-ojo22 TFAS TFAS irtechnologijų 27-ojo TASir pataisos – „Investiciniai ūkio subjektai“ UAB Technologijų ir inovacijų centrasdalį dukterinėje A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius 201 , 12-ojo Informacinių telekomunikacijų ir kitų paslaugų teikimas(taikomos metiniams arUAB nekonsoliduotame struktūrizuotame ūkio subjekte. 12-asis laikotarpiams, 2014 m. valdymo sausio 1veikla d.). Šia pataisa pateiktas investicinio ūkio subjekto „VAE SPB“ Žvejų g. 14, VilniusTFAS numato privalomą atskleisti 100 1 010 prasidedantiems Konsultacinė verslo ir kito informaciją įmonėms, kurios taiko12du naujus standartus: 10-ąjį TFAS „Konsoliduotosios apibrėžimas – tai ūkio subjektas, kuris: (i) gauna lėšas iš investuotojų ir už šias lėšas teikia jiems UAB Verslotoms aptarnavimo centras (Iki 2014 P.Lukšio 5 b, Vilniuspakeičia informacijos atskleidimo 97,0 2 000 Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo, apskaitos, personalo finansinės ataskaitos“ ir 11-ąjį „Jungtinė veikla“. Šisg.standartas investicijų valdymo paslaugas; (ii) įsipareigoja savo investuotojams užtikrinti,administravimo kad jo veiklospaslaugos paskirtis – 31 apmokėtas kapitalas 1 891 TFAS tūkst. Lt) reikalavimus, šiuo metu taikomus pagal 28-ąjį TAS „Investicijos į asocijuotąsias įmones“. 12-asis TFAS investuoti lėšas Dujų vientiekimas tik siekiant vertės padidėjimo arba investicinių pajamų; ir (iii) savo investicijas UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ Aguonų g. 24, Vilnius 100 3 000 reikalauja, kad ūkioparamos subjektai atskleistų informaciją, vertina tikrąją Investicinis subjektas privalės apskaityti savo dukterines tikrąja verte, Lietuvos energijos fondas Žvejų g.kuri 14, padeda Vilnius finansinių ataskaitų naudotojams 100 10 verte. Paramos teikimasūkio visuomenei reikšmingiems projektams, iniciatyvomsįmones bei veikloms įvertinti ūkio subjekto turimos nuosavybės dalies dukterinėje įmonėje, asocijuotoje įmonėje, jungtinėje kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu arba nuostoliais, ir konsoliduoti tik tas dukterines įmones, METINĖ ATASKAITA 2014

METINĖ ATASKAITA 2014 Pagrindinių Bendroji informacija apskaitos principų apibendrinimas Pagrindinių apskaitos principų apibendrinimas

140 139

140


AIŠKINAMASIS RAŠTAS Už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d. Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

1 Bendroji informacija

kurių teikiamos paslaugos yra susijusios su ūkio subjekto investicine veikla. 12-ojo TFAS pakeitimo reikalaujama atskleisti (1) vadovybės sprendimus, susijusius suenergetikos veiklos segmentų agregavimu, Bendrovė siekia efektyvios įmonių grupės veiklos, Nacionalinėje strategijoje ir kituose tikslas – pateikti papildomą reikalaujamą atskleisti informaciją, įskaitant bet kuriuos svarbius įskaitant segmentų, kurie buvo ir ekonominių rodiklių, kurie buvo vertinami nustatant, ar teisės aktuose numatytų ir su agreguoti, grupės veikla susijusių tikslų įgyvendinimo, užtikrindama socialiai sprendimus, priimtus nustatant, ar ūkio subjektas yra investicinis ūkio subjektas, taip pat informaciją agreguoti ilgalaikės segmentaivertės turi panašias atsakingą didinimą.ekonomines charakteristikas, apibūdinimą ir (2) segmento turto apie finansinę ar kitokio pobūdžio paramą, kurią ketinama teikti ar kuri jau buvo suteikta sutikrinimą su ūkio subjekto turtu, jeigu ataskaitose pateikiamas segmento turtas. Išvadų dėl 13-ojo „Lietuvos energija“, UAB (toliau - Bendrovė arba Įmonė) yra Lietuvos Respublikoje įregistruota uždaroji 2014 liepos 21patikslintas d. „Lietuvos energija“, UAB įmonių grupėje buvo nauja TAS įmonė UAB Verslo nekonsoliduojamai dukterinei įmonei. Šio standarto pritaikymas neturėjo reikšmingos įtakos TFASm. pagrindas siekiant išaiškinti, kad išbraukiant tam įsteigta tikrus 39-ojo straipsnius po akcinė bendrovė. Buveinės adresas - Žvejų g. 14, LT-09310, Vilnius, Lietuva. Bendrovė - ribotos aptarnavimo kuriosnebuvo veikla orientuota į „Lietuvos galimybės energija“, UAB grupės įmonių aptarnavimą, Grupės/Įmonės finansinėms ataskaitoms. 13-ojo TFAScentras, paskelbimo siekiama panaikinti vertinti trumpalaikes gautinas ir civilinės atsakomybės pelno siekiantis ūkio subjektas, 2008 m. rugpjūčio 28 d. įregistruotas Juridinių teikiant viešųjų pirkimų, apskaitos bei darbo santykių administravimo paslaugas. Sutelkiant mokėtinas sumas sąskaitoje faktūroje nurodyta suma, jeigu diskontavimo poveikis yra nereikšmingas. 36-ojo pataisos „Informacijos apie"Registrų nefinansinio turtoBendrovės atsiperkamąją atskleidimas“ asmenųTAS registre, kurio –tvarkytojas yra VĮ centras". kodasvertę 301844044, PVM aptarnavimo UAB Verslo aptarnavimo komandą visi šių 16-ojo TAS funkcijas ir 38-ojovienoje TAS bendrovėje, pataisomis į patikslintas bendrosios centras balansinės vertėssuburti ir sukaupto (taikomos metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2014 m. sausio 1 d.; leidžiama taikyti anksčiau mokėtojo kodas LT100004278519. Bendrovė įsteigta neribotam laikui. sričių specialistai iš „Lietuvos energija“, UAB grupės įmonių. Apskaitos paslaugos pradėtos teikti nuo nusidėvėjimo traktavimas, kai ūkio subjektas naudoja perkainojimo modelį. 24-ojo TAS pataisomis laiko, jeigu 13-asis TFAS taikomas tam pačiam apskaitos ir palyginamajam laikotarpiui). Pataisomis 2014 m. gruodžio 1 d. Finansinės ataskaitos už 2014 kuris metus parengtos ir pasirašytos Verslo reikalaujama kaip susijusią šalį nurodyti ūkio subjektą, ataskaitas teikiančiam ūkio UAB subjektui ar Bendrovė yra patronuojanti įmonė, kuri atsakinga už vertę, grupėsjeigu įmonių, užsiimančių elektros ir šilumos panaikinamas reikalavimas atskleisti atsiperkamąją įplaukas kuriantis vienetas apima aptarnavimo centro Apskaitos departamento atstovų. ataskaitas teikiančio ūkio subjekto patronuojančiai įmonei („valdymo įmonei“) teikia su pagrindiniais energijosarba gamyba, tiekimu, elektros energijoslaiko importu bei eksportu, skirstymu ir prekyba, gamtiniųnėra. dujų prestižą neriboto naudingo tarnavimo nematerialųjį turtą, tačiau vertės sumažėjimo susijusias ir atskleisti sąnaudas, kurias valdymo įmonė patyrė teikdama paslaugas skirstymu ir tiekimu, taip neturėjo pat elektros energetikos aptarnavimufinansinėms ir plėtra, valdymą ir veiklos Bendrovės paslaugas akcijos priklauso Lietuvos Respublikos Valstybei. Šio standarto pritaikymas reikšmingos įtakosūkio Grupės/Įmonės ataskaitoms. ataskaitas teikiančiam ūkio subjektui. Šiuo metu Grupė/Įmonė vertina, kokios įtakos šios pataisos turės koordinavimą. 39-ojo TAS pataisos – „Išvestinių finansinių priemonių novacija ir tolesnė apsidraudimo sandorių jos finansinėms ataskaitoms. 2014-12-31 2013-12-31 apskaita“ laikotarpiams, 2014 m. sausio 1 d.). Pataisomis Bendrovė (taikomos analizuojametiniams grupės įmonių veiklą, prasidedantiems reprezentuoja grupę, įgyvendina akcininko teisesbus ir akcininkas Akcinis standartų metiniai patobulinimai Akcinis apima keturių 2013 m.Bendrovės Tarptautinių finansinės atskaitomybės leidžiama tęsti apsidraudimo sandorių apskaitą tokiu atveju, kai finansų, apsidraudimo rizikos priemone proc. proc. pareigas, nustato veiklos gaires ir taisykles bei koordinuoja veiklą teisės,nuo strategijos ir plėtros, kapitalas kapitalaskad jeigu naujos standartų pakeitimus. Išvadų dėl 1-ojo TFAS pagrindas patikslintas siekiant išaiškinti, laikoma išvestinė finansinė priemonė audito, yra pakeičiama (t.y. šalys susitaria pakeisti žmogiškųjų išteklių, rizikos valdymo, technologijų, komunikacijos ir kitose pradinę srityse. sandorio šalį Lietuvosversijos Respublika, atstovaujama standarto taikymas dar nėra privalomas, nauja), siekiant įvykdyti tarpuskaitą su pagrindine sandorio šalimi vykdant teisės aktų ar taisyklių 4 179tačiau 849 ją galima 100,00taikyti anksčiau 4 067 laiko, 164 standartus 100,00 LR finansų ministerijos pirmą kartą taikantis ūkio subjektas gali taikyti arba senąją, arba naująją versiją, jeigu tas pats reikalavimus, jei įvykdomos nustatytos sąlygos. Šio standarto pritaikymas neturėjo reikšmingos įtakos standartas taikomas visiems nurodytiems laikotarpiams. 3-ojo TFAS pataisomis patikslinta, kad šis Grupės/Įmonės finansinėms ataskaitoms. standartas netaikomas jungtinės veiklos kūrimo apskaitai pagal 11-ąjį TFAS. Pataisomis taip pat Standartai, aiškinimai ir jų pakeitimai, kurie dar neįsigalioję ir kurių Grupė bei Įmonė nėra patikslinta, kad taikymo srities išimtis taikoma tik pačios jungtinės veiklos finansinėms ataskaitoms. Grupę sudaro „Lietuvos energija“, UAB bei dukterinės įmonės, kurias Bendrovė tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja: pritaikiusi anksčiau laiko 13-ojo TFAS pataisomis patikslinta, kad 13-jame TFAS numatyta portfeliui taikoma išimtis, kuri leidžia

TFAAK 21-asis aiškinimas – „Mokesčiai“. Šiuo aiškinimu patikslinta prievolės sumokėti mokestį, kuris ūkio subjektui vertinti finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų grupės tikrąją vertę grynąją verte, yra Valdomų akcijų Įstatinis kapitalas nėra pelno mokestis, apskaita. Įpareigojantis įvykis, dėl kurio atsiranda įsipareigojimas, – tai įstatymais Įmonių buveinės taikoma visoms sutartims (įskaitant sutartis dėl nefinansinių priemonių pirkimo ar pardavimo), kurios Įmonės efektyvioji dalis, (tūkst. Lt) Pagrindinė veikla adresas apibrėžtas įvykis, dėl kurio kyla įsipareigojimas sumokėti mokestį. Tai, kad ūkio subjektas ekonomikos 2014-12-31 priklauso 39-ojo TAS arba 9-ojo TFAS taikymo sričiai. 40-ojo TAS pataisomis patikslinta, kad 40-asis 2014-12-31 (proc.) požiūriu yra priverstas tęsti ūkinę veiklą ateityje arba tai, jog jis rengia finansines ataskaitas TAS ir 3-asis TFAS nėra tarpusavyje nesuderinami. 40-jame TAS pateikti nurodymai padeda vadovaudamasis veiklos tęstinumo prielaida, nelemia įsipareigojimo atsiradimo. Tokie patys ataskaitas rengiantiems ūkio subjektams atskirti investicinį turtą irimportas savininko Elektros energijos gamyba, tiekimas, elektros energijos beireikmėms eksportas irnaudojamą prekybos „Lietuvos energijos AB tarpinėms, tiekElektrinės 21, Elektrėnai 084 pripažinimo principaigamyba“, taikomi tiek metinėmsg.finansinės ataskaitoms. Aiškinimo 96,1 nuostatų turtą.635 Ataskaitas rengiantys elektra veikla ūkio subjektai taip pat turi remtis 3-jojo TFAS gairėmis nustatydami, ar taikymas įsipareigojimams, atsirandantiems dėl apyvartinių taršos leidimų prekybos schemų, nėra investicinio ūkioElektros subjektoenergijos įsigijimas yra verslo jungimas.vartotojams Šiuo metu Grupė/Įmonė vertina, kokios įtakos AB LESTO Žvejų g. 14, Vilnius 94,4 603 945 tiekimas ir skirstymas privalomas. metu Grupė/Įmonė vertina, Aguonų kokios g. įtakos šis aiškinimas turės jos finansinėms šios pataisos jos finansinėms ataskaitoms. AB „LietuvosŠiuo dujos“ 24, Vilnius 96,6 290 686 turės Gamtinių dujų tiekimas ir skirstymas vartotojams ataskaitoms. NT Valdos, UAB Geologų g. 16, Vilnius 94,7 295 408aiškinimai Nekilnojamojo turto disponavimas, su patvirtinti tuo susijusi taikyti veikla irEuropos paslaugųSąjungos teikimas ir kurių Standartai, ir jų pakeitimai, kurie darkita nėra

UAB Duomenų logistikos centras A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius (taikomas metiniams 79,6 „Apibrėžtųjų išmokų planai: darbuotojų įmokos“ – 19-ojo TAS pataisos laikotarpiams, prasidedantiems 2015 m. vasario 1 d. arba vėliau). Pataisomis ūkio subjektams UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“ Motorų g. 2, Vilnius 94,4 leidžiama darbuotojų įmokas pripažinti paslaugų savikainos sumažinimu tuo laikotarpiu, kurį buvo UAB „Kauno energetikos remontas“ Chemijos g. 17, Kaunas 96,1 suteiktos susijusios darbuotojų paslaugos, o ne priskirti įmokas tarnybos laikotarpiams, jeigu UAB LITGAS Gedimino pr. 33-2, Vilnius 66,7 darbuotojų įmokų suma nepriklauso nuo tarnybos metų skaičiaus. Šiuo metu Grupė/Įmonė vertina, Gotlitas UAB Chemijos g. 17, Kaunas 96,1 kokios įtakos šios pataisos turės jos finansinėmsJeruzalės ataskaitoms. Energijos tiekimas UAB g. 21, Vilnius 96,1

VšĮ Energetikų mokymo centras atskaitomybės (iki 2014 10 standartų metiniai patobulinimai (taikomas metiniams 2012 m. Tarptautinių finansinės mėn. VšI Respublikinis energetikų mokymo Jeruzalės g. 21,vėliau). Vilnius Patobulinimai apima septynių 100 laikotarpiams, prasidedantiems 2015 m. vasario 1 d. arba centras) pataisas. 2-ojo TFAS pataisomis patikslintas „teisių suteikimo sąlygų“ apibrėžimas ir atskirai standartų Geton Energy OÜ sąlygos“ bei „paslaugų teikimo Narvasąlygos“. mnt 5, 10117 Talinas 96,1 apibrėžtos „veiklos Pataisa taikoma mokėjimo akcijomis Geton Energy SIA suteikimo data yra 2014 m. Bezdelingu LV-1048, Ryga 3-ojo TFAS pataisomis 96,1 sandoriams, kurių liepos 1 12, d. arba vėlesnė. UAB Technologijų A. Juozapavičiaus g. 13,atitinka Vilnius finansinės priemonės 97,8 patikslinta, kad (1)ir inovacijų prievolė centras sumokėti neapibrėžtąjį atlygį, kuris UAB „VAE SPB“ Žvejų g. 14, arba Vilniusnuosavybė remiantis 32-ajame 100 TAS apibrėžimą, klasifikuojama kaip finansinis įsipareigojimas UAB Verslo aptarnavimo centras (Iki 2014 12 pateiktais sąvokų apibrėžimais ir kad (2) be P.Lukšio koks neg. nuosavybės – tiek 5 b, Vilnius neapibrėžtasis atlygis 97,0 31 apmokėtas kapitalas 1 891 tūkst. Lt) finansinis, tiek nefinansinis – yra vertinamas tikrąja verte kiekvieną finansinių ataskaitų parengimo UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ Aguonų g. 24, Vilnius 100 datą, tikrosios vertės pokyčius pripažįstant pelnu arba nuostoliais. 3-ojo TFAS pataisos taikomos Lietuvos energijos paramos fondas Žvejų g. 14, Vilnius 100 verslo jungimams, kurių įsigijimo data yra 2014 m. liepos 1 d. arba vėlesnė. 8-ojo TFAS pataisomis

METINĖ ATASKAITA 2014

METINĖ ATASKAITA 2014 Pagrindinių apskaitos principų apibendrinimas Bendroji informacija Pagrindinių apskaitos principų apibendrinimas

907 Informacinių technologijų ir telekomunikacijų aptarnavimo paslaugos Grupė13 bei Įmonė nėra pritaikiusi anksčiau laiko

Elektros tinklų ir susijusių įrenginių statyba, remontas, techninė priežiūra, vartotojų

- 18 904 14-asis TFAS „Reguliuojamos atidėjinių sąskaitos“ prijungimas prie elektros tinklų - 15 244 „Nuosavybės dalies bendroje veikloje įsigijimo apskaita“ – 11-ojo TFAS pataisos Energetinių įrenginių remontas, metalo konstrukcijų gamyba - 45 000 9-asisSuskystintų TFAS „Finansinės vertinimas“ gamtinių priemonės: dujų tiekimasklasifikavimas per terminalą irir prekyba gamtinėmis dujomis - 1 100 „Tinkamų nusidėvėjimo ir amortizacijos Apgyvendinimo paslaugos, prekyba metodų paaiškinimas“ – 16-ojo TAS ir 38-ojo TAS pataisos 750 Elektros energijos ir gamtinių dujų tiekimas 15-asis TFAS „Pajamos pagal sutartis su klientais“ 294 Energetikos sektoriaus specialistų ir tęstinis „Žemės ūkis: derlių duodantys augalai“profesinis – 16-ojo ugdymas TAS ir 41-ojo TASprofesinis pataisos mokymas „Nuosavybės metodo taikymas atskirose finansinėse ataskaitose“ – 27-ojo TAS pataisos 121 energijos tiekimas tarp investuotojo ir jo asocijuotosios įmonės arba bendros „TurtoElektros pardavimas ar įnešimas 99 Elektros energijos įmonės“ – 10-ojo TFAStiekimas ir 28-ojo TAS pataisos Informacinių technologijų ir telekomunikacijų ir kitų paslaugų teikimas - 22 201 2014 m. Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų metiniai patobulinimai 1 010 Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla „Informacijos atskleidimo iniciatyva“ – 1-ojo TAS pataisos Viešųjų ūkio pirkimų organizavimo ir vykdymo, apskaitos, personalo administravimo paslaugos - 2 000 „Investiciniai subjektai: konsolidavimo išimties taikymas“ - 3 000 10-ojoDujų TFAS, 12-ojo TFAS ir 28-ojo TAS pataisos tiekimas 10

Paramos teikimas visuomenei reikšmingiems projektams, iniciatyvoms bei veikloms

Šuo metu Grupė/Įmonė vertina šių pakeitimų įtaką jos finansinėms ataskaitoms.

141 139

141


AIŠKINAMASIS RAŠTAS Už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d. Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

Kitų naujų ar pakeistų standartų ar jų aiškinimų, kurie dar neįsigaliojo ir kurie galėtų turėti reikšmingos įtakos Grupei/Įmonei, nėra.

2.2

Konsolidavimas

Konsolidavimas Grupės konsoliduotos finansinės ataskaitos apima patronuojančios įmonės „Lietuvos energija“, UAB ir jos tiesiogiai ir netiesiogiai kontroliuojamų dukterinių įmonių finansines ataskaitas. Grupė kontroliuoja ūkio subjektą, jei ji gali arba turi teisę gauti kintamą grąžą iš savo ryšio su ūkio subjektu, į kurį investuojama, ir gali naudotis savo galia valdyti šį ūkio subjektą, kad paveiktų šios grąžos dydį. Kontrolė paprastai yra įgyjama valdant daugiau negu 50 proc. balsų suteikiančių akcijų. Dukterinės bendrovės yra konsoliduojamos nuo tada, kai Grupė įgyja kontrolę, ir nebekonsoliduojamos nuo kontrolės praradimo momento. Dukterinių įmonių finansinės ataskaitos yra parengtos taikant tokias pačias apskaitos politikas ir apima tokį patį ataskaitinį laikotarpį kaip ir patronuojančios įmonės finansinės ataskaitos. Visi Grupės įmonių tarpusavio sandoriai, likučiai bei nerealizuotas tarpusavio sandorių pelnas ir/ar nuostoliai tarp Grupės įmonių konsolidavimo metu yra eliminuojami. Nekontroliuojanti dalis atspindi pelno (nuostolių) ir grynojo turto dalį, nepriklausančią Grupei. Ji yra parodoma atskirai konsoliduotoje bendrųjų pajamų ataskaitoje, o konsoliduotame balanse atskirai išskiriama nuosavybės dalis, priklausanti nekontroliuojančiai daliai, ir nuosavybė, priklausanti patronuojančios įmonės akcininkams. Verslo jungimai Verslo jungimams, įvykusiems tarp bendro pavaldumo įmonių, nėra taikomas 3-iasis TFAS „Verslo jungimai“. Verslo jungimo sandoriai tarp bendro pavaldumo ūkio subjektų yra apskaityti taikant dalyvavimo (kontrolės) sujungimo (angl. pooling of interest) metodą. Dukterinių įmonių, nepriklausančių Bendrovės grupei, įsigijimas yra apskaitomas taikant įsigijimo metodą. Įsigijimo savikaina yra tikroji vertė, kurią sudaro mainais suteikto turto, išleistų nuosavybės priemonių, gautų ar prisiimtų įsipareigojimų tikroji vertė mainų dieną. Su įsigijimu susijusios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tuo laikotarpiu, kai yra patiriamos. Įsigyjamojoje įmonėje identifikuojamas įsigytas turtas, įsipareigojimai ir neapibrėžtieji įsipareigojimai, atitinkantys 3 TFAS „Verslo jungimai“ pateiktus pripažinimo kriterijus. Jie yra pripažįstami jų tikrosiomis vertėmis įsigijimo dieną. Perleisto atlygio ir nekontroliuojančios dalies įsigyjamame ūkio subjekte sumos bei anksčiau turėtos nuosavybės dalies įsigyjamame ūkio subjekte tikrosios vertės perviršis lyginant su įsigyto identifikuojamo grynojo turto tikrąja verte yra pripažįstamas prestižu. Jeigu bendra perleisto atlygio, pripažintos nekontroliuojančios dalies ir anksčiau turėtos nuosavybės dalies suma yra mažesnė už įsigytos dukterinės įmonės grynojo turto tikrąją vertę (perkant pigiau nei rinkos kaina), skirtumas pripažįstamas tiesiogiai pelno (nuostolių) ataskaitoje. Nekontroliuojanti dalis įgytoje įmonėje pirminio pripažinimo metu yra įvertinama kaip apskaityto grynojo turto, įsipareigojimų ir neapibrėžtųjų įsipareigojimų tikrosios vertės proporcinga dalis, tenkanti nekontroliuojančiai daliai. Nuosavybės dalies dukterinėse įmonėse pasikeitimas, neturintis įtakos kontrolės pasikeitimui Sandoriai su nekontroliuojančios dalies akcininkais, dėl kurių kontrolė neprarandama, apskaitomi kaip sandoriai, kurie pripažįstami nuosavybės dalyje, t. y. kaip sandoriai su akcininkais. Skirtumas tarp

METINĖ ATASKAITA 2014

METINĖ ATASKAITA 2014 Pagrindinių apskaitos principų apibendrinimas Pagrindinių apskaitos principų apibendrinimas

sumokėto atlygio tikrosios vertės ir įsigytos dukterinės įmonės atitinkamos grynojo turto dalies balansinės vertės apskaitomas nuosavybės dalyje. Vykdant perleidimo nekontroliuojančiai daliai sandorius, pelnas ar nuostoliai taip pat apskaitomi nuosavybės dalyje.

2.3

Bendrovės investicijos į dukterines įmones

Dukterinė įmonė – tai tokia įmonė, kurią tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja patronuojanti įmonė. Investicijos į tiesiogiai kontroliuojamas dukterines įmones patronuojančios įmonės balanse yra apskaitytos įsigijimo savikaina, atėmus vertės sumažėjimo nuostolius, kai investicijos apskaitinė vertė patronuojančios įmonės balanse viršija tikėtiną atsiperkamąją vertę.

2.4

Investicijos į asocijuotas ir bendrai valdomas įmones

Asocijuota įmonė - tai tokia įmonė, kuriai Įmonė ar Grupė daro reikšmingą įtaką. Reikšminga įtaka - tai galėjimas dalyvauti priimant finansinės ir veiklos politikos sprendimus, tačiau tai nėra galia kontroliuoti ar bendrai kontroliuoti šiuos sprendimus. Investicijos į asocijuotas įmones patronuojančios įmonės balanse yra apskaitytos įsigijimo savikaina atėmus vertės sumažėjimo nuostolius, kai investicijos apskaitinė vertė patronuojančios įmonės balanse viršija tikėtiną atsiperkamąją vertę. Asocijuotų įmonių turtas, įsipareigojimai bei veiklos rezultatai įtraukiami į Grupės konsoliduotas finansines ataskaitas naudojant nuosavybės metodą, išskyrus atvejus, kai investicija yra klasifikuojama kaip laikoma pardavimui, kai ji yra apskaitoma pagal 5-ąjį TFAS „Ilgalaikis turtas, laikomas pardavimams ir nutraukiama veikla“. Taikant nuosavybės metodą, investicija į asocijuotą įmonę yra apskaitoma konsoliduotame balanse įsigijimo savikaina, pakoreguota po įsigijimo datos įvykusiais Grupės grynojo turto asocijuotoje įmonėje dalies pasikeitimais, atėmus bet kokį nuosavų investicijų vertės sumažėjimą. Asocijuotos įmonės nuostoliai, viršijantys Grupės turto dalį joje, nėra pripažįstami, išskyrus tuos atvejus, kai Grupė prisiėmė teisinius arba netiesioginius įsipareigojimus arba padarė mokėjimus asocijuotos ar bendrai valdomos įmonės vardu. Bet koks įsigijimo savikainos perviršis, lyginant su Grupės identifikuojamo turto, įsipareigojimų ir neapibrėžtųjų įsipareigojimų grynosios tikrosios vertės asocijuotoje įmonėje dalimi įsigijimo dieną, apskaitomas kaip menamas prestižas. Prestižas yra įtraukiamas į investicijos likutinę vertę ir vertinamas dėl vertės sumažėjimo kaip investicijos dalis. Jei po pakartotinio vertinimo Grupei tenkanti identifikuojamo turto, įsipareigojimų ir neapibrėžtųjų įsipareigojimų grynosios tikrosios vertės dalis viršija įsigijimo savikainą, perviršis yra nedelsiant pripažįstamas bendrųjų pajamų ataskaitoje. Kai Grupės įmonė vykdo operacijas su asocijuota Grupės įmone, nerealizuotas pelnas ar nuostoliai, tenkantys Grupei, yra eliminuojami. Finansinės garantijos už asocijuotų įmonių įsipareigojimus pradinio pripažinimo metu yra apskaitomos nustatyta tikrąja verte kaip investicijos į asocijuotas įmones ir finansiniai įsipareigojimai balanse. Tikroji vertė įvertinama kaip tikrosios įsipareigojimo, už kurį suteikta garantija, vertės bei analogiško įsipareigojimo be garantijos tikrosios vertės skirtumas. Atlikus pradinį pripažinimą, vėliau šie finansiniai įsipareigojimai amortizuojami ir pripažįstami pajamomis, priklausomai nuo susijusių asocijuotos įmonės finansinių įsipareigojimų bankui amortizacijos/grąžinimo. Jeigu atsiranda požymių, kad asocijuota įmonė gali neįvykdyti savo įsipareigojimų bankui, įmonės finansiniai įsipareigojimai apskaitomi didesniąja iš amortizuotos vertės ir pagal 37 TAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtas turtas“ nuostatas apskaičiuotos vertės.

142

142


AIŠKINAMASIS RAŠTAS Už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d. Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

1 Bendroji informacija

Bendrai valdoma įmonė (bendra įmonė) – tai jungtinė veikla, kai veiklą bendrai kontroliuojančios šalys turi teisių į tos veiklos grynąjį turtą. Tos šalys vadinamos bendros įmonės dalininkais. Grupė turi dalį bendrai valdomoje įmonėje UAB GET Baltic, kuri yra bendrai kontroliuojama ir kurios savininkai turi rašytinį nustatantį ekonominės veiklos kontrolę.uždaroji Grupė „Lietuvos energija“, UABsusitarimą, (toliau - Bendrovė arbabendrą Įmonė) įmonės yra Lietuvos Respublikoje įregistruota finansinėse ataskaitose apskaito savo -dalį bendrai valdomoje įmonėje taikydama akcinė bendrovė. Buveinės adresas Žvejų g. 14, LT-09310, Vilnius, Lietuva.nuosavybės Bendrovė -metodą. ribotos Taikant nuosavybės metodą, investicijosūkio vertė finansinės būklės ataskaitoje28nustatoma prie savikainos civilinės atsakomybės pelno siekiantis subjektas, 2008 m. rugpjūčio d. įregistruotas Juridinių pridedantregistre, investicijos bendrą įmonę turto centras". pasikeitimo dalį, priklausančią Grupei. Pelno asmenų kurioį tvarkytojas yra grynojo VĮ "Registrų Bendrovės kodas 301844044, PVM (nuostolių)kodas ataskaitoje parodoma Grupei priklausanti valdomos mokėtojo LT100004278519. Bendrovė įsteigtabendrai neribotam laikui. įmonės veiklos rezultatų dalis. Grupei priklausanti nerealizuoto pelno ar nuostolių, atsiradusių dėl sandorių tarp jos ir jai Bendrovė yra bendros patronuojanti įmonė, už grupės įmonių, užsiimančių elektros ir šilumos priklausančios įmonės, daliskuri yraatsakinga eliminuojama. energijos gamyba, tiekimu, elektros energijos importu bei eksportu, skirstymu ir prekyba, gamtinių dujų skirstymu ir tiekimu, taip pat elektros energetikos ūkio aptarnavimu ir plėtra, valdymą ir veiklos 2.5 Užsienio valiutų perskaičiavimas koordinavimą.

įtraukiama siekia į perkainojimo kurie padengia to paties turto ankstesnius Bendrovė efektyviosrezervą. įmonių Vertės grupės sumažėjimai, veiklos, Nacionalinėje energetikos strategijoje ir kituose vertės aktuose padidėjimus, pripažįstami kitose bendrosiose pajamose ir pateikiami mažinant perkainojimo teisės numatytų ir su grupės veikla susijusių tikslų įgyvendinimo, užtikrindama socialiai rezervą nuosavybės dalyje;didinimą. visi kiti vertės sumažėjimai pripažįstami bendrųjų pajamų ataskaitos pelno atsakingą ilgalaikės vertės (nuostolių) dalyje. Kiekvienais metais skirtumas tarp nusidėvėjimo, apskaičiuoto pagal turto perkainotą 2014 m. liepos d. „Lietuvos energija“, įmoniųpripažinto grupėje buvo įsteigtapajamų nauja įmonė UAB Verslo apskaitinę vertę21(kai perkainojant vertė UAB padidėja), bendrųjų ataskaitoje pelno aptarnavimo centras, kurios veiklaapskaičiuoto orientuota į „Lietuvos energija“, UAB grupės įmonių aptarnavimą, (nuostolių) dalyje, ir nusidėvėjimo, pagal to turto pirminę įsigijimo savikainą, perkeliamas teikiant viešųjų pirkimų, apskaitos bei darbo santykių administravimo paslaugas. Sutelkiant iš perkainojimo rezervo į nepaskirstytą pelną, įvertinus atidėtojo pelno mokesčio poveikį. aptarnavimo funkcijas vienoje bendrovėje, į UAB Verslo aptarnavimo centras komandą suburti visi šių Turto specialistai nusidėvėjimas apskaičiuojamas tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą, nurašant sričių iš „Lietuvos energija“,taikant UAB grupės įmonių. Apskaitos paslaugos pradėtos teiktiturto nuo įsigijimo perkainotą vertę iki likvidacinės vertės šiuos įvertintus naudingo tarnavimo UAB laikotarpius 2014 m. /gruodžio 1 d. Finansinės ataskaitos užper 2014 metus parengtos ir pasirašytos Verslo (metais): aptarnavimo centro Apskaitos departamento atstovų. Bendrovės akcijos priklauso Lietuvos Respublikos Valstybei.

2014-12-31 2013-12-31 15-75 Pastatai Bendrovės akcininkas Statiniai ir mašinos Akcinis Akcinis proc. proc. - elektros ir ryšių įtaisai 20-25 kapitalas kapitalas elektros skirstymo įranga 15-45 Lietuvos- Respublika, atstovaujama 4 179 849 100,00 4 067 164 100,00 LR finansų - ministerijos elektros įrenginiai 15-35 - kita įranga 5-50 Nuo 2002 m. vasario 2 d. litas susietas su euru santykiu 3,4528 Lt = 1 euras. Hidroelektrinės, hidroakumuliacinės, rezervinės elektrinės ir Nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublika tapo visateise euro zonos nare, o iki tol buvusią kombinuotojo ciklo bloko turtas nacionalinę valiutą litą pakeitė euras. į eurus buvo keičiami išlaikant tą patį euro ir ar litonetiesiogiai keitimo kontroliuoja: Grupę sudaro „Lietuvos energija“, UABLitai bei dukterinės įmonės, kurias Bendrovė tiesiogiai Hidroelektrinės ir hidroakumuliacinės elektrinių turtas: santykį – 3,4528. - vandentakos hidrotechniniai statiniai ir įrengimai 75 Valdomų akcijų Įstatinis kapitalas (b) Sandoriai ir likučiai - slėgiminiai vamzdynai 50 Įmonių buveinės efektyvioji dalis, Pagrindinė veikla 25-40 Sandoriai užsienio Įmonės valiuta perskaičiuojami į funkcinę adresas valiutą naudojant valiutų kursus, galiojančius (tūkst. Lt) - hidrotechninės turbinos 2014-12-31 (proc.) 2014-12-31 - kita įranga 8-15 sandorių atlikimo dieną. Pelnas ir nuostoliai, atsirandantys vykdant atsiskaitymus, susijusius su šiais Rezervinės elektrinės turtas: sandoriais, bei perskaičiuojant piniginius turto bei įsipareigojimų likučius, išreikštus užsienio Elektros energijos gamyba, tiekimas, elektros energijos importas bei eksportas ir prekybos - statiniai ir tiesiniai 10-70 „Lietuvos energijos gamyba“, AB galiojančius kursus Elektrinės g. 21, Elektrėnai 96,1 635 084 valiutomis, pagal metų pabaigoje apskaitomi bendrųjų pajamų ataskaitoje. elektra veikla šilumos ir energijos elektros įrenginiai 10-60 AB LESTO Žvejų g. 14, Vilnius 94,4 603 945 Elektros tiekimas ir skirstymas vartotojams - matavimo prietaisai ir įranga 5-30 AB „Lietuvos dujos“ Aguonų g. 24, Vilnius 96,6 290 686 Gamtinių dujų tiekimas ir skirstymas vartotojams 2.6 Ilgalaikis materialusis turtas - kita įranga NT Valdos, UAB Geologų g. 16, Vilnius 94,7 295 408 Nekilnojamojo turto disponavimas, kita su tuo susijusi veikla ir paslaugų teikimas 8-15 Kombinuoto ciklo bloko turtas: UAB Duomenų centras A. arba Juozapavičiaus 13, Vilnius 79,6turto 13 907 Informacinių technologijų ir telekomunikacijų aptarnavimo paslaugos Ilgalaikis turtas logistikos apskaitomas įsigijimo savikaina perkainotag. verte. Ilgalaikio materialiojo - statiniai ir tiesiniai 20-50 Elektros tinklų ir susijusių įrenginių statyba, remontas, techninė priežiūra, vartotojų grupė, kurią sudaro hidroelektrinė ir hidroakumuliacinė elektrinės, Šiluminės elektrinės statinių ir UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“ Motorų g. 2, Vilnius 94,4 18 904 - elektros linijos 20-40 prijungimas prie elektros tinklų įrenginių (kombinuoto ciklo blokas bei rezervinė elektrinė), skirstomieji dujotiekiai, dujų technologinė - elektros įrenginiai 20-50 UAB „Kauno energetikos remontas“ Chemijos g. 17, Kaunas 15 244 gamybos Energetinių įrenginių remontas, metalo konstrukcijų gamyba įranga, taip pat informacinių technologijų ir telekomunikacijų įranga apskaitoma savikaina96,1 atėmus UAB LITGAS Gedimino 33-2, Vilnius 66,7 45 000 dujotiekiai Suskystintų irgamtinių dujų tiekimas per terminalą ir prekyba gamtinėmis dujomis Skirstomieji jų įrenginiai 55 sukauptą nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimą. Kitas pr. ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas Gotlitas UAB Chemijos g. 17,kaip Kaunas 96,1 1 100 priemonės Apgyvendinimo paslaugos, prekyba Transporto 2-35 perkainota verte, nustatyta remiantis periodiškais, ne rečiau kartą per 5 metus nepriklausomų Energijos tiekimas UAB Grupės vadovybės atliekamais Jeruzalės g. 21, Vilnius 96,1 750 technologijų Elektros energijos ir gamtinių dujų tiekimas Informacinių ir telekomunikacijų įranga 3-10 turto vertintojų arba turto vertinimais, sumažinta sukaupto VšĮ Energetikų mokymo centras (iki 2014 10 Kitas ilgalaikis materialusis turtas: nusidėvėjimo bei vertės sumažėjimo suma. Įsigijimo vertė apima ilgalaikio materialiojo turto dalių mėn. VšI Respublikinis energetikų mokymo Jeruzalės g. 21, Vilnius 100 294 Energetikos specialistų profesinis - įrankiai, kitas sektoriaus ilgalaikis materialusis turtas ugdymas ir tęstinis profesinis mokymas 4-10 pakeitimo išlaidas, kai jos patiriamos, jei šios išlaidos atitinka turto pripažinimo kriterijus. Visas centras) sukauptas nusidėvėjimas bei vertės sumažėjimas perkainojimo metu sudengiamas su bendrąja turto Geton Energy OÜ Narva mnt 5, 10117 Talinas 96,1 121 Elektros energijos tiekimas Ilgalaikis materialusis turtas apima atsargines dalis, atsarginius įrenginius ir priežiūros įrenginius, kai verte likusi suma turto vertės. VisosRyga kitos remonto ir priežiūros Getonir Energy SIA koreguojama iki perkainotos Bezdelingu 12, LV-1048, 96,1 99 Elektros energijos tiekimas jie atitinka ilgalaikio materialaus turto apibrėžimą. sąnaudos apskaitomos bendrųjų pajamų straipsnyje kai yra patiriamos. UAB Technologijų ir inovacijų centras A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius 97,8 22 201 Informacinių technologijų ir telekomunikacijų ir kitų paslaugų teikimas Turto likvidacinės vertės ir naudingo tarnavimo laikotarpiai peržiūrimi ir, prireikus, koreguojami. UAB „VAE SPB“ Žvejų g. 14, Vilnius 1 010 Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla Apskaitinės vertės padidėjimas dėl ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo pripažįstamas100 kitose UAB Verslo aptarnavimo (Iki 2014 12 bendrosiose pajamose ircentras parodomas perkainojimo rezerve akcininkų nuosavybės dalyje. Skolinimosi susijusios irsu turto, kuris nėra personalo apskaitomas tikrąja verte ir kurio P.Lukšio g. 5 b, Vilnius 97,0Jeigu 2 000išlaidos, Viešųjų tiesiogiai pirkimų organizavimo vykdymo, apskaitos, administravimo paslaugos 31 apmokėtas kapitalas 1 891 tūkst. perkainojus ilgalaikį materialųjį turtą Lt) jo vertė padidėja, tačiau anksčiau šio turto vertė buvo sumažėjusi parengimas naudojimui arba pardavimui trunka ilgiau negu vienerius metus, įsigijimu, statyba ar UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ Aguonų g. 24, Vilnius 100 3 000 Dujų tiekimas ir dėl to buvo pripažintos sąnaudos, tada turto vertės padidėjimo suma, įvertinus nusidėvėjimą, gamyba, kapitalizuojamos kaip to turto savikainos dalis (žr. 2.18 pastabą). Lietuvos energijos paramos fondas Žvejų g. 14,bendrųjų Vilnius pajamų ataskaitoje, o likusi 100dalis 10 Paramos teikimas visuomenei reikšmingiems projektams, iniciatyvoms bei veikloms mažinamos sąnaudos, kurios anksčiau buvo pripažintos

(a) Funkcinė ir pateikimo valiutaįmonių veiklą, reprezentuoja grupę, įgyvendina akcininko teises ir Bendrovė analizuoja grupės pareigas, veiklos gaires ir taisykles bei koordinuoja veiklą finansų, teisės,pirminės strategijos ir plėtros, Kiekvienosnustato Grupės įmonės finansinėse ataskaitose parodyti straipsniai įvertinti ekonominės žmogiškųjų išteklių, rizikos valdymo, audito, technologijų, ir kitose srityse. aplinkos, kurioje konkreti įmonė vykdo veiklą, valiuta komunikacijos (toliau – funkcinė valiuta). Konsoliduotos finansinės ataskaitos pateiktos Lietuvos litais (Lt), kuri yra Bendrovės funkcinė ir pateikimo valiuta.

METINĖ ATASKAITA 2014

METINĖ ATASKAITA 2014 Pagrindinių Bendroji informacija apskaitos principų apibendrinimas Pagrindinių apskaitos principų apibendrinimas

143 139

143


AIŠKINAMASIS RAŠTAS Už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d. Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

1 Bendroji informacija

Kai ilgalaikis materialusis turtas nurašomas arba kitaip perleidžiamas, jo įsigijimo vertė bei susijęs sukauptas nusidėvėjimas toliau nebeapskaitomi finansinėse ataskaitose, o su tuo susijęs pelnas arba nuostolis apskaitomas pelno (nuostolių) dalyje bendrųjų pajamų ataskaitoje. Pelnas arba nuostolis, perleidus ilgalaikį materialųjį turtą, yra apskaičiuojami iš gautų pajamų atimant parduoto turto likutinę „Lietuvos energija“, UAB (toliau - Bendrovė arba Įmonė) yra Lietuvos Respublikoje įregistruota uždaroji vertę. Pardavus perkainotą turtą, atitinkama perkainojimo rezervo dalis perkeliama į nepaskirstytąjį akcinė bendrovė. Buveinės adresas - Žvejų g. 14, LT-09310, Vilnius, Lietuva. Bendrovė - ribotos pelną (nuostolį). civilinės atsakomybės pelno siekiantis ūkio subjektas, 2008 m. rugpjūčio 28 d. įregistruotas Juridinių Remonto išlaidos yra ilgalaikio materialiojo turto vertės, jei yra tikėtina, asmenų registre, kuriopridedamos tvarkytojasprie yraapskaitinės VĮ "Registrų centras". Bendrovės kodas 301844044, PVM kad ateityje iš šių išlaidų bus gautaBendrovė ekonominė nauda, ir jei jaslaikui. galima patikimai įvertinti. Pakeistos mokėtojo kodas LT100004278519. įsteigta neribotam dalies apskaitinė vertė yra nurašoma. Visos kitos remonto ir priežiūros išlaidos yra pripažįstamos Bendrovė yra patronuojanti kuri atsakinga užsiimančių elektros ir šilumos sąnaudomis bendrųjų pajamųįmonė, ataskaitoje tuo metu,už kaigrupės jos yraįmonių, patiriamos. energijos gamyba, tiekimu, elektros energijos importu bei eksportu, skirstymu ir prekyba, gamtinių dujų Nebaigta statyba perkeliama į atitinkamas ilgalaikio materialiojo turto grupes tuomet, kai ji užbaigiama skirstymu ir tiekimu, taip pat elektros energetikos ūkio aptarnavimu ir plėtra, valdymą ir veiklos ir turtas yra parengtas jo numatytam naudojimui. koordinavimą. 2014 m. gruodžio 31 d. Grupė pakeitė apskaitos politiką išskirdama atskirą turto grupę „“informacijų Bendrovė analizuoja grupės įmonių veiklą, reprezentuoja grupę, išįgyvendina akcininko ir technologijų ir telekomunikacijų įranga“ ir keisdama jos apskaitą perkainotos vertės į teises įsigijimo pareigas, nustato veiklos ir taisyklesperžiūrėjo bei koordinuoja veiklą finansų, teisės, strategijos plėtros, savikainos metodą. Grupėgaires retrospektyviai šio turto vertės ir nustatė, kad 2012 m.,ir2013 m. žmogiškųjų rizikos valdymo, technologijų, ir kitose srityse. gruodžio 31išteklių, d. jo apskaitinės vertės audito, reikšmingai nesikeitėkomunikacijos nuo verčių, gaunamų apskaitant įsigijimo savikainos metodu, todėl duomenys nebuvo koreguojami retrospektyviai.

paskaičiuojama generuojančios turto grupės, kuriai šis turtas priklauso,strategijoje atsiperkamoji vertė. Bendrovė siekiapajamas efektyvios įmonių grupės veiklos, Nacionalinėje energetikos ir kituose Kai galiaktuose būti nustatytas ir nuoseklus paskirstymo pagrindas, turtas yra paskirstomas teisės numatytų patikimas ir su grupės veikla susijusių tikslų įgyvendinimo, užtikrindama socialiai atskiriems pajamasvertės generuojančio atsakingą ilgalaikės didinimą. turto vienetams, priešingu atveju turtas yra paskirstomas mažesnėms pajamas generuojančio turto vienetų grupėms, kurioms gali būti nustatytas patikimas ir 2014 m. liepos 21 d. „Lietuvos energija“, UAB įmonių grupėje buvo įsteigta nauja įmonė UAB Verslo nuoseklus paskirstymo pagrindas. aptarnavimo centras, kurios veikla orientuota į „Lietuvos energija“, UAB grupės įmonių aptarnavimą, Kiekvienų finansinių ataskaitų sudarymo kai yra administravimo vertės sumažėjimo požymių, Sutelkiant atliekami teikiant viešųjų pirkimų, apskaitos bei datą darbobei,santykių paslaugas. ilgalaikio nematerialiojo turto,bendrovėje, kurio naudingo laikotarpiscentras yra neapibrėžtas, ir ilgalaikio aptarnavimo funkcijas vienoje į UABtarnavimo Verslo aptarnavimo komandą suburti visi šių nematerialiojo turto, kuris nėraenergija“, dar paruoštas naudojimui, vertės sumažėjimo testai.pradėtos teikti nuo sričių specialistai iš „Lietuvos UAB grupės įmonių. Apskaitos paslaugos

Atsiperkamoji vertė1yra iš tikrosios vertės, atėmus pardavimo sąnaudas, ir naudojimo 2014 m. gruodžio d. didesnioji Finansinės ataskaitos už 2014 metus parengtos ir pasirašytos UAB vertės. Verslo Įvertinant naudojimo vertę, tikėtini ateities pinigų aptarnavimo centro Apskaitos departamento atstovų.srautai yra diskontuojami iki dabartinės vertės, naudojant diskonto normą, įvertintą pagal dabartines rinkos sąlygas, egzistuojančią pinigų laiko vertę Bendrovės priklauso Respublikos Valstybei. bei su turtu akcijos susijusią riziką, į Lietuvos kurią nebuvo atsižvelgta įvertinant ateities pinigų srautus.

Jei turto (ar pajamas generuojančios turto grupės) įvertinta atsiperkamoji vertė yra mažesnė nei šio 2014-12-31 2013-12-31 turto apskaitinė vertė, apskaitinė turto vertėAkcinis sumažinama iki atsiperkamosios šio turto (ar pajamas Bendrovės akcininkas Akcinis proc. proc. generuojančios turto grupės) vertės. Nuostoliai dėl vertės sumažėjimo pripažįstami iš karto bendrųjų kapitalas kapitalas pajamų straipsnyje. Lietuvos Respublika, atstovaujama 4 179 849

100,00

4 067 164

100,00

ministerijos Jei LR pofinansų nuostolių dėl vertės sumažėjimo pripažinimo turto vertė vėliau padidėja, tai apskaitinė turto (pajamas generuojančios turto grupės) vertė padidinama iki naujai paskaičiuotos turto atsiperkamosios vertės, bet tiek, kad padidėjimas neviršytų apskaitinės šio turto (pajamas 2.7 Ilgalaikis nematerialusis turtas generuojančios turto grupės) vertės, jei nuostoliai dėl vertės sumažėjimo ankstesniais metais nebūtų Grupę sudaro „Lietuvos energija“, UAB bei dukterinės įmonės, kurias Bendrovė tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja: (a) Patentai ir licencijos buvę pripažinti. Turto vertės sumažėjimo atstatymas pripažįstamas per bendrųjų pajamų straipsnį iš karto. Patentai ir licencijos yra parodomos įsigijimo savikaina. Prekių ženklai ir licencijos, įgytos jungiant Valdomų akcijų Įstatinis kapitalas Įmonių buveinės verslą, yra pripažįstamos apskaitomos Įmonėstikrąja verte įsigijimo datą. Prekių ženklai ir licencijos efektyvioji dalis, įsigijimo (tūkst. Lt) Pagrindinė veikla adresas savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją. Amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą 2014-12-31 2014-12-31 (proc.) 2.9 Investicinis turtas metodą per numatytą naudingo tarnavimo laiką 3-5 metus arba per licencijos ir/ar patento konkretų galiojimo laiką, jeigu toks nustatytas. Naudingo tarnavimo laikotarpis yra peržiūrimas kiekvienais Investicinį turtą sudaro pastatai ir statiniai, kurie laikomi uždirbti nuomos pajamas irarba tikintis ElektrosGrupės energijos gamyba, tiekimas, elektros energijos importas bei eksportas prekybos „Lietuvos energijos gamyba“, AB Elektrinės g. 21, Elektrėnai 96,1 084 metais. vertės635 padidėjimo. Investicinis elektra veikla turtas pirminio pripažinimo metu apskaitomas įsigijimo savikaina, vėliau - tikrąja vertė yra nustatoma turto vertintojų turinčių reikiamą kvalifikaciją ABKompiuterių LESTO Žvejų g. 14, Vilnius 94,4 603verte. 945 Tikroji Elektros energijos tiekimas irnepriklausomų skirstymas vartotojams (b) programinė įranga AB „Lietuvos dujos“ Aguonų g. 24, Vilnius 96,6 290 686 patirties Gamtinių vertinant dujų tiekimas ir skirstymas vartotojams ir nesenos panašios paskirties turtą. Investicinio turto nusidėvėjimas Įsigytos kompiuterių programinės įrangos licencijos remiantis su konkrečios NT Valdos, UAB Geologų g.kapitalizuojamos 16, Vilnius 94,7 295 408 Nekilnojamojo turto disponavimas, kitavertės su tuopasikeitimo susijusi veikla ir paslaugų teikimas neskaičiuojamas, pelnas ar nuostoliai dėl tikrosios sudarant finansines ataskaitas, programinės įrangos įsigijimu susijusiomis išlaidomis. Šios 79,6 išlaidos UAB Duomenų logistikos centras ir parengimu A.naudojimui Juozapavičiaus g. 13, Vilnius 13 907 Informacinių technologijų ir telekomunikacijų aptarnavimo paslaugos parodomi ataskaitinio laikotarpio pelno (nuostolių) dalyje bendrųjų pajamų ataskaitoje. amortizuojamos per įvertintą naudingo tarnavimo laikotarpį (2-4 metai). Elektros tinklų ir susijusių įrenginių statyba, remontas, techninė priežiūra, vartotojų UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“ Motorų g. 2, Vilnius 94,4 18 904į investicinį turtą ir iš jo atliekami tik tada, kai pasikeičia turto paskirtis. Tam tikras Perkėlimai prijungimas prie elektros tinklų (c) Taršos leidimai nekilnojamasis turtas gali būti naudojamas Grupės, o nenaudojama dalis gali būti skiriama nuomos UAB „Kauno energetikos remontas“ Chemijos g. 17, Kaunas 96,1 15 244 Energetinių įrenginių remontas, metalo konstrukcijų gamyba Detali taršos leidimų apskaitos politika pateikta 2.23 pastaboje. pajamoms uždirbti arba tikintis turtodujų vertės padidėjimo. Jeigu irGrupės dalis gali būti UAB LITGAS Gedimino pr. 33-2, Vilnius 66,7 45 000 Suskystintų gamtinių tiekimas per terminalą prekybanaudojama gamtinėmisturto dujomis atskirai 1parduota, turto dalyspaslaugos, apskaitomos atskirai. Grupės naudojama turto dalis apskaitoma Gotlitas Chemijos g. 17, Kaunas 96,1 100 Apgyvendinimo prekyba (d) Kitas UAB nematerialusis turtas vadovaujantis TAS, o skirtair turto nuomos pajamoms uždirbti – 40–ojo TAS reikalavimais. Energijos tiekimas UAB Jeruzalės g. 21, Vilnius 96,1 750 16-ojo Elektros energijos gamtinių dujų tiekimas Nematerialusis turtas, iš kurio tikimasi gauti ekonominės naudos ateityje, apskaitomas įsigijimo VšĮ Energetikų mokymo centras (iki 2014 10 savikaina, sukauptos amortizacijos ir vertės g.sumažėjimo mėn. VšI sumažinta Respublikinis energetikų mokymo Jeruzalės 21, Vilnius nuostolių suma. Amortizacija 100 294 Energetikos sektoriaus specialistų profesinis ugdymas ir tęstinis profesinis mokymas 2.10 Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą per 3-4 metų įvertintą ekonominės naudos centras) gavimo laikotarpį. Geton Energy OÜ Narva mnt 5, 10117 Talinas 96,1 121 Elektros energijos tiekimas Ilgalaikis turtas, laikomas pardavimui, apskaitomas žemesne iš apskaitinės vertės ir tikrosios vertės, Geton Energy SIA Bezdelingu 12, LV-1048, Ryga 96,1 99 Elektros energijos tiekimas atėmus numatomas pardavimo išlaidas, jeigu jo apskaitinę vertę ketinama atgauti iš pardavimo UAB Technologijų ir inovacijų centras A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius 97,8 22 201 Informacinių technologijų ir telekomunikacijų ir kitų paslaugų teikimas 2.8 Nefinansinio turto vertės sumažėjimas sandorio, o ne iš nepertraukiamo naudojimo. UAB „VAE SPB“

Žvejų g. 14, Vilnius

100

UAB Verslo aptarnavimo centras (Iki 2014datą 12 Grupė ir Įmonė peržiūri likutinę ilgalaikio materialiojo ir Kiekvienų finansinių ataskaitų sudarymo P.Lukšio g. 5 b, Vilnius 97,0 31 apmokėtas turto kapitalas 1 891 Lt) nematerialiojo vertę, kadtūkst. nustatytų, ar yra kokių nors požymių, kad šio turto vertė sumažėjo. UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ Aguonų g. 24, Vilnius 100 Esant tokiems požymiams, yra įvertinama šio turto atsiperkamoji vertė, kad būtų galima apskaičiuoti Lietuvos energijos paramos fondas Žvejų g. 14, Vilniusturto atsiperkamosios vertės, 100 yra vertės sumažėjimą (jei toks yra). Kai neįmanoma įvertinti

METINĖ ATASKAITA 2014

METINĖ ATASKAITA 2014 Pagrindinių apskaitos principų apibendrinimas Bendroji informacija Pagrindinių apskaitos principų apibendrinimas

1 010

Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla

2 000

Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo, apskaitos, personalo administravimo paslaugos

2.11 Finansinis turtas

3 000 Dujų tiekimas Grupės ir Įmonės finansinis turtas visuomenei yra skirstomas į finansinį turtą, vertinamą tikrąja verte (vertės pokytis 10 Paramos teikimas reikšmingiems projektams, iniciatyvoms bei veikloms

apskaitomas bendrųjų pajamų ataskaitoje), finansinį turtą, laikomą iki išpirkimo termino, suteiktas 144 139

144


AIŠKINAMASIS RAŠTAS Už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d. Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

paskolas ir gautinas sumas. Klasifikavimas priklauso nuo įsigyto finansinio turto paskirties, vadovybės ketinimų ir nuo to, ar investicijos kotiruojamos aktyvioje rinkoje. Vadovybė nustato finansinio turto klasifikaciją jo pirmojo pripažinimo metu.

1 Bendroji informacija

Finansinio turto įsigijimai ir pardavimai apskaitoje atvaizduojami sandorio sudarymo dieną – dieną, kai „Lietuvos energija“, UAB (toliau - Bendrovė arba Įmonė) yra Lietuvos Respublikoje įregistruota uždaroji Grupė Įmonė įsipareigoja pirkti ar- Žvejų parduoti turtą. Pirminio Vilnius, pripažinimo metu finansinis turtas akcinė ir bendrovė. Buveinės adresas g. 14, LT-09310, Lietuva. Bendrovė - ribotos įvertinamas tikrąja verte. Jei investicijos apskaitytos ne tikrąja verte, kurios 28 pasikeitimas pripažįstamas civilinės atsakomybės pelno siekiantis ūkio subjektas, 2008 m. rugpjūčio d. įregistruotas Juridinių parodant bendrųjųkurio pajamų ataskaitoje, investicijųcentras". pridedamos tiesioginės išlaidos, susijusios su asmenų registre, tvarkytojas yra prie VĮ "Registrų Bendrovės kodas 301844044, PVM sandoriu. mokėtojo kodas LT100004278519. Bendrovė įsteigta neribotam laikui. Finansinio turto apskaita po pirminio pripažinimo priklauso nuo to, kuriai grupei finansinis turtas yra Bendrovė yra patronuojanti įmonė, kuri atsakinga už grupės įmonių, užsiimančių elektros ir šilumos priskirtas energijos gamyba, tiekimu, elektros energijos importu bei eksportu, skirstymu ir prekyba, gamtinių dujų skirstymu ir tiekimu, taip pat elektros energetikos ūkio aptarnavimu ir plėtra, valdymą ir veiklos Finansinis turtas apskaitomas tikrąja verte bendrųjų pajamų ataskaitoje pelno (nuostolių) dalyje koordinavimą. Grupės finansinis turtas apskaitomas tikrąja verte bendrųjų pajamų ataskaitoje pelno (nuostolių) dalyje Bendrovė analizuoja grupės įmonių veiklą, reprezentuoja grupę, įgyvendina akcininko teises ir sudaro tiktai turtas, susijęs su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis (žr. 2.12 pastabą). pareigas, nustato veiklos gaires ir taisykles bei koordinuoja veiklą finansų, teisės, strategijos ir plėtros, žmogiškųjų išteklių, rizikos valdymo, audito, technologijų, komunikacijos ir kitose srityse. Finansinis turtas, laikomas iki išpirkimo

Paskolos gautinos sumos pradžioje apskaitomos savikaina (suteikto atlygio tikrąjairverte), o Bendrovėirsiekia efektyvios įmonių grupės veiklos,įsigijimo Nacionalinėje energetikos strategijoje kituose vėliau amortizuota verte,ir naudojant palūkanų normos metodą. Pelnas arba nuostolis teisės -aktuose numatytų su grupėsefektyvios veikla susijusių tikslų įgyvendinimo, užtikrindama socialiai pripažįstami bendrųjų pajamų ataskaitos pelno (nuostolių) dalyje tada, kai toks turtas yra nurašomas, atsakingą ilgalaikės vertės didinimą. sumažėja jo vertė ar jis yra amortizuojamas. 2014 m. liepos 21 d. „Lietuvos energija“, UAB įmonių grupėje buvo įsteigta nauja įmonė UAB Verslo aptarnavimo centras, kurios veikla orientuota į „Lietuvos energija“, UAB grupės įmonių aptarnavimą, Finansinio turto vertės sumažėjimas teikiant viešųjų pirkimų, apskaitos bei darbo santykių administravimo paslaugas. Sutelkiant Kiekvienų finansinių ataskaitų sudarymo datą Grupė ir Įmonė įvertinacentras finansinįkomandą turtą, kadsuburti nustatytų, ar aptarnavimo funkcijas vienoje bendrovėje, į UAB Verslo aptarnavimo visi šių yra kokių nors požymių, kad šio turto vertė Finansinio turto paslaugos vertė sumažėja tada, kai nuo yra sričių specialistai iš „Lietuvos energija“, UABsumažėjo. grupės įmonių. Apskaitos pradėtos teikti objektyvių požymių,1tokių kaip vienasataskaitos ar keli įvykiai, įvykę metus po finansinio turto irpirminio pripažinimo, kurie 2014 m. gruodžio d. Finansinės už 2014 parengtos pasirašytos UAB Verslo turi įtakos įvertintiems finansinio turto ateities pinigų srautams. Vertės sumažėjimo požymių pavyzdžiu aptarnavimo centro Apskaitos departamento atstovų. gali būti požymiai, kad skolininkas ar grupė skolininkų susiduria su reikšmingais finansiniais Bendrovės akcijos priklauso Lietuvos Respublikos Valstybei. sunkumais, nemoka ar vėluoja mokėti palūkanas ar pagrindinę skolos sumą; tikimybė, kad jie bankrutuos ar bus vykdoma kita finansinė reorganizacija; akivaizdūs faktoriai, tokie kaip įsiskolinimų 2014-12-31 2013-12-31 pokyčiai ar verslo sąlygų pokyčiai, sutampantys su finansinių įsipareigojimų nevykdymu, rodantys, jog Bendrovės akcininkas Akcinis egzistuoja įvertinamas būsimų pinigų srautųAkcinis sumažėjimas. Finansinio turto, apskaitomo amortizuota proc. proc. kapitalas kapitalas savikaina, vertės sumažėjimo nuostolių suma yra skirtumas tarp finansinio turto apskaitinės vertės ir Lietuvos Respublika, atstovaujama įvertintų ateities pinigų srautų dabartinės vertės, apskaičiuotos naudojant pirminio metu 4 179 849 100,00 4 067pripažinimo 164 100,00 LR finansų ministerijos nustatytą apskaičiuotų palūkanų normą.

Finansinis turtas, laikomas iki išpirkimo – neišvestinis finansinis turtas, kuriuo prekiaujama aktyvioje rinkoje, turintis nustatytą galiojimo terminą su fiksuotais arba galimais nustatyti mokėjimais, kurį ūkio Viso finansinio turto apskaitinė vertė yra tiesiogiai sumažinama įvertintais vertės sumažėjimo subjektas neabejotinai ketina ir gali laikyti iki galiojimo pabaigos. Finansinis turtas, laikomas iki nuostoliais, išskyrus prekybos gautinas sumas, kurių apskaitinė vertė yra sumažinama naudojant Grupę sudaro „Lietuvosamortizuota energija“, UAB bei dukterinės įmonės, kurias Bendrovė ar netiesiogiai kontroliuoja: išpirkimo, apskaitomas savikaina, naudojant apskaičiuotų palūkanų tiesiogiai normos metodą. abejotinų gautinų sumų sąskaitą. Nuvertėjusios gautinos sumos yra nurašomos, kai jos yra įvertinamos kaip nebeatgautinos. Apskaičiuotų palūkanų normos metodas – tai finansinio turto amortizuotos savikainos skaičiavimo ir Valdomų akcijų Įstatinis kapitalas palūkanų pajamų paskirstymo per atitinkamą laikotarpį Jei po finansinių ataskaitų sudarymo datos įvertintų vertės sumažėjimo nuostolių suma sumažėja ir šis Įmoniųmetodas. buveinėsApskaičiuotų palūkanų norma – tai Įmonės efektyvioji dalis, (tūkst. Lt) Pagrindinė veikla palūkanų norma, tiksliai diskontuojanti numatomas būsimas adresasgrynųjų pinigų išmokas ar įplaukas iki sumažėjimas gali būti objektyviai susietas su įvykiais, kurie įvyko po įvertintų vertės sumažėjimo 2014-12-31 (proc.) 2014-12-31 finansinio turto grynosios balansinės vertės per numatytą finansinės priemonės galiojimo laikotarpį ar, nuostolių pripažinimo, tuomet šie anksčiau pripažinti vertės sumažėjimo nuostoliai yra atstatomi ir jeigu būtina, per trumpesnį laikotarpį. parodomi bendrųjų pajamų ataskaitoje, bet taip, kad vertės sumažėjimo nuostolių atstatymo dieną Elektros energijos gamyba, tiekimas, elektros energijos importas bei eksportas ir prekybos „Lietuvos energijos gamyba“, AB Elektrinės g. 21, Elektrėnai 96,1 084 turto 635 apskaitinė vertė neviršytų amortizuotos savikainos, kuri būtų buvusi, jei nuostoliai dėl vertės elektra veikla sumažėjimo laikotarpiais nebūtų buvę pripažinti. Galimas parduoti finansinis turtas AB LESTO Žvejų g. 14, Vilnius 94,4 603 945ankstesniais Elektros energijos tiekimas ir skirstymas vartotojams AB „Lietuvos dujos“ Aguonų g. 24, Vilnius 96,6turtui Galimas parduoti finansinis turtas – tai neišvestinis finansinis turtas, priskirtas galimam parduoti NT Valdos, UAB prie paskolų ir gautinų sumų, Geologų g. 16,laikomų Vilnius iki išpirkimo ar finansinio 94,7turto, arba nepriskirtas investicijų UAB Duomenų logistikos centras A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius 79,6 apskaitomo tikrąja verte per pelną/nuostolius. Vadovybė nustato, kaip bus klasifikuojamos jos UAB „ELEKTROS TINKLO Motorų g. 2, Vilnius 94,4 investicijos jų įsigijimo metu.PASLAUGOS“

Galimi parduoti vertybiniai popieriai vertinamiChemijos tikrąja verte UAB „Kauno energetikos remontas“ g. 17, pagal Kaunasrinkos pardavimo kainas 96,1arba UAB LITGAS Gedimino pr. 33-2, Vilnius 66,7 remiantis diskontuotų pinigų srautų modelių taikymo rezultatais. Nerealizuotas pelnas ar nuostolis, Gotlitas UAB Chemijos vertės g. 17, Kaunas 96,1 per atsiradęs dėl galio parduoti finansinio turto tikrosios pokyčių, apskaitomas tiesiogiai Energijos tiekimas Jeruzalės g. 21,valiutos Vilnius keitimo rezultatą. Kai tokio 96,1turto nuosavybę, išskyrusUAB vertės sumažėjimo nuostolius ir užsienio VšĮ Energetikų mokymo centras 2014 10 pripažinimas nutraukiamas visas (iki anksčiau nuosavybėje sukauptas perkainojimo rezultatas iškeliamas VšI Respublikinis energetikų mokymo Jeruzalės 21, Vilnius 100turtą, į mėn. bendrųjų pajamų ataskaitos pelno (nuostolių) dalį. g. Tačiau palūkanos už tokį finansinį centras) apskaičiuotos taikant faktinę palūkanų normą, yra pripažįstamos ataskaitinio laikotarpio pajamomis. Geton Energy OÜ Narva mnt 5, 10117 Talinas 96,1 Geton Energy SIA Bezdelingu 12, LV-1048, Ryga 96,1 Paskolos ir gautinosir sumos UAB Technologijų inovacijų centras A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius 97,8 UAB „VAE g. 14, turtas, Vilnius kuriam nustatyti fiksuoti ar 100kitaip Paskolos ir SPB“ gautinos sumos yra neišvestinis Žvejų finansinis UAB Verslo aptarnavimo centras (Iki 2014 12 aktyvioje rinkoje. Jos pripažįstamos trumpalaikiu turtu, nustatomi mokėjimai ir kuris nekotiruojamas P.Lukšio g. 5 b, Vilnius 97,0 31 apmokėtas kapitalasir 1gautinas 891 tūkst.sumas, Lt) išskyrus tas paskolas kurių grąžinimo terminas yra ilgesnis nei 12 mėnesių po UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ g. 24, Vilnius 100 finansinės būklės ataskaitos parengimo dienos; Aguonų tokiu atveju paskolos ir gautinos sumos pripažįstamos Lietuvos energijos paramos fondas Žvejų g. 14, Vilnius 100

ilgalaikiu turtu.

METINĖ ATASKAITA 2014

METINĖ ATASKAITA 2014 Pagrindinių apskaitos principų apibendrinimas Bendroji informacija Pagrindinių apskaitos principų apibendrinimas

290 686

Gamtinių dujų tiekimas ir skirstymas vartotojams

295 408 turto disponavimas, kita su tuo susijusi veikla ir paslaugų teikimas Finansinio turto Nekilnojamojo pripažinimo nutraukimas 13 907

Informacinių technologijų ir telekomunikacijų aptarnavimo paslaugos

Finansinio turto Elektros (ar, kur tinklų tinkama, dalies finansinio turto ar dalies panašaus finansinio turto grupės) ir susijusių įrenginių statyba, remontas, techninė priežiūra, vartotojų 18 904 yra nutraukiamas, kai: pripažinimas prijungimas prie elektros tinklų 15 244 remontas, metalo konstrukcijų - baigiasi teisėsEnergetinių į finansinioįrenginių turto pinigų srautus galiojimo laikas; gamyba

45 000teisėSuskystintų gamtiniųbet dujų tiekimas perįsipareigojimas terminalą ir prekyba gamtinėmis dujomis - išlaikoma į pinigų srautus, prisiimamas sumokėti visą sumą trečiajai šaliai 1 100 Apgyvendinimo paslaugos, prekyba pagal perleidimo sutartį per trumpą laiką; arba 750

Elektros energijos ir gamtinių dujų tiekimas

- perleidžiama teisė gauti pinigines įplaukas iš turto ir/arba (a) perleidžiama iš esmės visa su finansinio turto nuosavybe susijusi rizika ir nauda, arba (b) nei perleidžiama, nei išlaikoma su mokymas finansiniu turtu 294 Energetikos sektoriaus specialistų profesinis ugdymas ir tęstinis profesinis susijusi rizika ir nauda, bet perleidžiama šio turto kontrolė.

2.12

121 Elektros energijos tiekimas 99 Elektros energijos tiekimas finansinės priemonės 22Išvestinės 201 Informacinių technologijų ir telekomunikacijų ir kitų paslaugų teikimas 1 010 Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla

Išvestinės finansinės priemonės klasifikuojamos kaip laikomos prekybai. Pirminio pripažinimo metu 2 000 Viešųjų pirkimų ir vykdymo, personalo jos pripažįstamos tikrąja verteorganizavimo ir vėliau jos taip pat apskaitos, apskaitomos tikrąjaadministravimo verte. Tikrojipaslaugos vertė yra apskaičiuojama pagal kotiruojamas rinkos kainas arba naudojant kainų nustatymo modelius, kurie 3 000 Dujų tiekimas apima su finansinėmis susijusio turto dabartines rinkos iniciatyvoms ar sutartines bei kitus 10 Paramospriemonėmis teikimas visuomenei reikšmingiems projektams, beikainas veikloms veiksnius. Išvestinės finansinės priemonės yra apskaitomos kaip turtas, kai jų tikroji vertė yra teigiama,

145 139

145


AIŠKINAMASIS RAŠTAS Už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d. Visos sumos sumos tūkstančiais tūkstančiais litų, litų, jei jei nenurodyta nenurodyta kitaip kitaip Visos

ir kaip įsipareigojimai, kai neigiama. Pelnas ar nuostoliai iš šių finansinių priemonių yra įtraukiami į

1 Bendroji informacija bendrųjų pajamų ataskaitos pelno (nuostolių) dalį kaip finansinės veiklos pajamos ar sąnaudos).

2.13 Atsargos „Lietuvos energija“, UAB (toliau - Bendrovė arba Įmonė) yra Lietuvos Respublikoje įregistruota uždaroji akcinė bendrovė. Buveinės adresas - Žvejų g. 14, LT-09310, Vilnius, Lietuva. Bendrovė - ribotos Atsargos pripažįstamos savikaina arba grynąja galimo realizavimo verte, priklausomai nuo to, kuri iš civilinės atsakomybės pelno siekiantis ūkio subjektas, 2008 m. rugpjūčio 28 d. įregistruotas Juridinių jų yra mažesnė. Savikaina nustatoma naudojant FIFO metodą, išskyrus gamtines dujas ir suskystintas asmenų registre, kurio tvarkytojas yra VĮ "Registrų centras". Bendrovės kodas 301844044, PVM gamtines dujas, kurių savikaina apskaičiuojama naudojant svertinio vidurkio metodą. Atsargų mokėtojo kodas LT100004278519. Bendrovė įsteigta neribotam laikui. savikaina apima pirkimo kainą, mokesčius (išskyrus tuos, kuriuos vėliau Grupė ir Įmonė susigrąžina iš mokesčių transportavimo, tvarkymo ir kitas tiesiogiai priskirtinaselektros atsargųirįsigijimui. Bendrovėinstitucijų), yra patronuojanti įmonė, kuri atsakinga už išlaidas, grupės įmonių, užsiimančių šilumos Savikainaigamyba, nepriskiriamos išlaidos.importu Grynoji bei galimo realizavimo vertė įvertinta pardavimo energijos tiekimu,skolinimosi elektros energijos eksportu, skirstymu ir yra prekyba, gamtinių dujų kaina, esant verslo atėmus priskirtinas kintamas pardavimo skirstymu ir įprastoms tiekimu, taip patsąlygoms, elektros energetikos ūkio aptarnavimu ir plėtra, sąnaudas. valdymą ir veiklos koordinavimą.

Bendrovė siekia efektyvios įmoniųsumos grupės veiklos, Nacionalinėje energetikos strategijoje ir kituose 2.17 Prekybos mokėtinos teisės aktuose numatytų ir su grupės veikla susijusių tikslų įgyvendinimo, užtikrindama socialiai Prekybos ilgalaikės mokėtinosvertės sumos yra pripažįstamos, kuomet kita šalis įvykdo savo įsipareigojimus pagal atsakingą didinimą. sutartį, ir pradžioje pripažįstamos tikrąja verte, o vėliau apskaitomos amortizuota savikaina, taikant 2014 m. liepos 21 d. „Lietuvos energija“, UAB įmonių grupėje buvo įsteigta nauja įmonė UAB Verslo apskaičiuotų palūkanų normos metodą. aptarnavimo centras, kurios veikla orientuota į „Lietuvos energija“, UAB grupės įmonių aptarnavimą, teikiant viešųjų pirkimų, apskaitos bei darbo santykių administravimo paslaugas. Sutelkiant 2.18 Paskolos aptarnavimo funkcijas vienoje bendrovėje, į UAB Verslo aptarnavimo centras komandą suburti visi šių sričių specialistai iš „Lietuvos energija“, grupės įmonių. Apskaitos paslaugos pradėtos nuo Paskolos pradžioje apskaitomos tikrąjaUAB verte, atėmus patirtas sandorio išlaidas. Vėliau teikti paskolos 2014 m. gruodžio 1 d. Finansinės už 2014 metus parengtos ir pasirašytos UABsumos Verslo apskaitomos amortizuota savikaina. ataskaitos Bet koks skirtumas, susidaręs tarp pradžioje pripažintos ir aptarnavimo centro Apskaitos departamento atstovų. išpirkimo vertės, pripažįstamas bendrųjų pajamų ataskaitos pelno (nuostolių) dalyje per skolinimosi laikotarpį, taikant palūkanų normos metodą. Bendrovės akcijosapskaičiuotų priklauso Lietuvos Respublikos Valstybei.

Paskolos priskiriamos prie trumpalaikių įsipareigojimų, nebent Grupė ir Įmonė turi besąlyginę teisę 2014-12-31 atidėti įsipareigojimo įvykdymą ne mažiau kaip 12 mėnesių po finansinių ataskaitų2013-12-31 sudarymo dienos. 2.14 Prekybos sumos Bendrovė analizuojagautinos grupės įmonių veiklą, reprezentuoja grupę, įgyvendina akcininko teises ir Bendrovės akcininkas Skolinimosi kaštai, tiesiogiai susiję su turto Akcinis įsigijimu, statybaproc. ar turto, kuriam Akcinis pagaminti ar jį proc. paruošti pareigas, nustato veiklos gaires ir taisykles bei koordinuoja veiklą finansų, teisės, strategijos ir plėtros, kapitalas kapitalas Gautinos sumos pradžioje yra apskaitomos tikrąja verte, o vėliau amortizuota savikaina, taikant naudojimui ar pardavimui reikia gana daug laiko (daugiau nei vienerių metų), pasigaminimu ar žmogiškųjų išteklių, rizikos valdymo, audito, technologijų, komunikacijos ir kitose srityse. Lietuvos Respublika, atstovaujama apskaičiuotų palūkanų normos metodą, sumažinta vertės sumažėjimo nuostolių suma. Gautinų sumų paruošimu naudojimui ar pardavimui, yra pridedami prie šio100,00 turto įsigijimo vertės turtas 4 179 849 4 067tol, 164kol šis 100,00 LR finansų ministerijos vertės sumažėjimas pripažįstamas tada, kai yra objektyvių įrodymų, jog Grupė ar Įmonė nesugebės visiškai parengiamas naudojimui ar pardavimui. Palūkanų pajamos, susijusios su laikinu skolintų lėšų atgauti visų šių sumų per pradžioje nustatytus terminus. Reikšmingi skolininko finansiniai sunkumai, investavimu iki jos bus panaudotos turto įsigijimui, yra atimamos iš turto įsigijimo vertės. tikimybė, kad skolininkas bankrutuos arba bus įvykdyta finansinė reorganizacija, taip pat mokėjimų nevykdymas ar uždelsimas (daugiau nei 2 mėnesius) – tai prekybos gautinų sumų vertės sumažėjimo Grupę sudaro „Lietuvos energija“, UAB dukterinės įmonės, kurias Bendrovė ar netiesiogiai 2.19 Pelno mokestis ir atidėtasis pelno mokestis požymiai. Vertės sumažėjimo suma yrabei skirtumas tarp turto apskaitinės vertėstiesiogiai ir įvertintų būsimųjų kontroliuoja: pinigų srautų, diskontuotų taikant apskaičiuotų palūkanų normą, dabartinės vertės. Turto apskaitinė Valdomų akcijų kapitalas vertė mažinama vertės sumažėjimo suma, o Įmonių nuostolių suma pripažįstama bendrųjų pajamųĮstatinis buveinės Pelno Lt) mokestis Įmonės efektyvioji dalis, (tūkst. Pagrindinė veikla adresas ataskaitoje. Kai prekybos gautina suma yra neatgautina, ji nurašoma, mažinant vertės sumažėjimo 2014-12-31 (proc.) 2014-12-31 Ataskaitinių ir praėjusių metų pelno mokesčio turtas ir įsipareigojimai yra apskaityti suma, kuri, tikimasi, sumą prekybos gautinoms sumoms. Anksčiau nurašytos, tačiau vėliau atgautos sumos apskaitomos bus atgauta iš arba sumokėta mokesčius administruojančiai institucijai. Skaičiuojant pelno mokestį yra bendrųjų pajamų ataskaitoje kaip pajamos. energijos gamyba, tiekimas, elektros energijos eksportas ir prekybos naudojami tokieElektros mokesčių įstatymai ir mokesčio tarifai, kurie galioja importas balanso bei sudarymo datą. „Lietuvos energijos gamyba“, AB Elektrinės g. 21, Elektrėnai 96,1 635 084 AB LESTO 2.15 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Žvejų g. 14, Vilnius 94,4 AB „Lietuvos dujos“ Aguonų g. 24, Vilnius 96,6 NT Valdos, UAB ekvivalentai apima pinigus kasoje, Geologųindėlius g. 16, Vilnius Pinigai ir pinigų iki pareikalavimo bankuose94,7 ir kitas UAB Duomenų logistikos centras A. Juozapavičiaus g. 13, kaip Vilnius trumpalaikes labai likvidžias investicijas, kurių terminas yra ne ilgesnis trys mėnesiai. 79,6 UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“ Motorųapima g. 2, Vilnius 94,4 Pinigų srautų ataskaitoje pinigai ir pinigų ekvivalentai pinigus kasoje, indėlius iki pareikalavimo bankuose ir kitas trumpalaikes labai likvidžias Chemijos investicijas, kurių terminas yra ne ilgesnis 96,1 kaip trys UAB „Kauno energetikos remontas“ g. 17, Kaunas mėnesiai, bei banko sąskaitos kreditus (angl. overdrafts). Banko sąskaitos kreditas (overdraft) UAB LITGAS Gedimino pr. 33-2, Vilnius 66,7 apskaitomas paskolųg.straipsnyje. Gotlitas UABbalanso trumpalaikių įsipareigojimų Chemijos 17, Kaunas 96,1 Energijos tiekimas UAB

Jeruzalės g. 21, Vilnius

96,1

mėn. VšI Respublikinis energetikų mokymo

Jeruzalės g. 21, Vilnius

100

VšĮ Energetikų centras (iki 2014 10 2.16 Įstatinismokymo kapitalas

centras) Paprastosios akcijos apskaitomos nuosavybėje. Geton Energy OÜ

Narva mnt 5, 10117 Talinas

96,1

Jei Įmonė superka akcijos atimamos iš nuosavybės. Joks pelnas Geton Energy SIA savo akcijas, šios supirktos Bezdelingu 12, LV-1048, Ryga 96,1 ar nuostolis nepripažįstamas dėl g. Įmonei priklausančių nuosavybės UAB Technologijų ir inovacijųbendrųjų centras pajamų A.ataskaitoje Juozapavičiaus 13, Vilnius 97,8 priemonių UAB „VAEpirkimo, SPB“ pardavimo, išleidimo ar atšaukimo. Žvejų g. 14, Vilnius 100 UAB Verslo aptarnavimo centras (Iki 2014 12 Skirtumas tarp naujos akcijų emisijos nominalios vertės irg.už5 akcijas gauto apmokėjimo tikrosios vertės P.Lukšio b, Vilnius 97,0 31 apmokėtas kapitalas 891 tūkst. Lt) apskaitomas kaip akcijų 1priedai. UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ Lietuvos energijos paramos fondas

METINĖ ATASKAITA ATASKAITA 2014 2014 METINĖ

METINĖ ATASKAITA 2014 Pagrindinių apskaitos principų apibendrinimas Bendroji informacija Pagrindinių apskaitos principų apibendrinimas

Aguonų g. 24, Vilnius Žvejų g. 14, Vilnius

100 100

elektra veikla

Pelno mokestis apskaičiuojamas nuo metinio pelno, įvertinus atidėtąjį pelno mokestį. Pelno mokestis 603 945 Elektros energijos tiekimas ir skirstymas vartotojams skaičiuojamas Lietuvos mokesčių įstatymų reikalavimus. 290 686 pagal Gamtinių dujų tiekimas ir skirstymas vartotojams

295 408Lietuvos Nekilnojamojo turto disponavimas, kita supelno tuo susijusi veikla ir paslaugų Standartinis Respublikos įmonėms taikomas mokesčio tarifas 2014 irteikimas 2013 metais yra 13 907 Informacinių technologijų ir telekomunikacijų aptarnavimo paslaugos 15 proc. Elektros tinklų ir susijusių įrenginių statyba, remontas, techninė priežiūra, vartotojų

Mokestiniai 18 904nuostoliai gali būti keliami neribotą laikotarpį išskyrus nuostolius, kurie susidarė dėl prijungimas prie elektros tinklų vertybinių popierių ir (arba) išvestinių finansinių priemonių perleidimo. Toks perkėlimas nutraukiamas, 15 244 Energetinių įrenginių remontas, metalo konstrukcijų gamyba jeigu Įmonė nebetęsia veiklos, dėl kurios šie nuostoliai susidarė, išskyrus atvejus, dujomis kai Įmonė veiklos 45 000 Suskystintų gamtinių dujų tiekimas per terminalą ir prekyba gamtinėmis nebetęsia dėl nuo jos nepriklausančių priežasčių. 1 100 Apgyvendinimo paslaugos, prekyba Nuostoliai iš vertybinių popierių ir (arba) išvestinių finansinių750 priemonių perleidimo būti keliami 5 metus ir padengiami tik iš tokio paties pobūdžio Elektros energijosgali ir gamtinių dujų tiekimas sandorių pelno. 294

Energetikos sektoriaus specialistų profesinis ugdymas ir tęstinis profesinis mokymas

Atidėtasis pelno mokestis 121

Elektros energijos tiekimas

Atidėtasis 99 pelnoElektros mokestis apskaitomas balansinių įsipareigojimų metodu. Atidėtųjų mokesčių turtas ir energijos tiekimas įsipareigojimai pripažįstami būsimųir mokesčių tikslais, pažymint skirtumus 22 201 yra Informacinių technologijų telekomunikacijų ir kitų paslaugų teikimas tarp turimo turto ir įsipareigojimų vertės finansinėse ataskaitose 1 010 apskaitinės Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla ir jų atitinkamos mokestinės bazės. Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai yra pripažįstami visiems laikiniems skirtumams, kurie vėliau didins 2 000 Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo, apskaitos, personalo administravimo paslaugos apmokestinamąjį pelną, o atidėtųjų mokesčių turtas pripažįstamas tik ta dalimi, kuri tikėtinai ateityje 3 000 Dujų tiekimaspelną. Toks turtas ir įsipareigojimai yra nepripažįstami, jei laikini skirtumai sumažins apmokestinamąjį 10

Paramos teikimas visuomenei reikšmingiems projektams, iniciatyvoms bei veikloms

146 139

146


AIŠKINAMASIS RAŠTAS Už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d. Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

yra susiję su prestižu (arba neigiamu prestižu), arba jei nesusijusio su verslo jungimu sandorio metu pripažintas turtas ar įsipareigojimai neįtakoja nei apmokestinamojo, nei finansinio pelno ar nuostolio.

1 Bendroji informacija

Atidėtojo pelno mokesčio turto apskaitinė vertė peržiūrima kiekvieną finansinės būklės ataskaitos sudarymo dieną ir UAB yra (toliau sumažinama, jeigu tikėtina, kad ateityje bus gautas pakankamas „Lietuvos energija“, - Bendrovė arbanėra Įmonė) yra Lietuvos Respublikoje įregistruota uždaroji apmokestinamas šiamadresas turtui ar -joŽvejų daliai g. realizuoti. Sumažinama iki Lietuva. sumos, kuri tikėtinai- ateityje akcinė bendrovė.pelnas Buveinės 14, LT-09310, Vilnius, Bendrovė ribotos sumažins apmokestinamąjį civilinės atsakomybės pelnopelną. siekiantis ūkio subjektas, 2008 m. rugpjūčio 28 d. įregistruotas Juridinių asmenų registre, kurio tvarkytojas yra VĮ taikant "Registrų centras". Bendrovės kodas 301844044, Atidėtasis pelno mokestis apskaičiuojamas mokesčio tarifus, kuriuos numatoma taikyti, kaiPVM bus mokėtojo kodassusijęs LT100004278519. Bendrovė įsteigta neribotam laikui. realizuojamas atidėtojo pelno mokesčio turtas arba įvykdomas atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas. Bendrovė yra patronuojanti įmonė, kuri atsakinga už grupės įmonių, užsiimančių elektros ir šilumos Atidėtojo mokesčio ir įsipareigojimai sudengiami, kai skirstymu egzistuojair teisiškai energijos pelno gamyba, tiekimu,turtas elektros energijos importu bei eksportu, prekyba,pagrindžiama gamtinių dujų teisė sudengti ataskaitinio mokesčių ūkio turtąaptarnavimu su ataskaitinio laikotarpio skirstymu ir tiekimu, taip pat laikotarpio elektros energetikos ir plėtra, valdymą mokesčių ir veiklos įsipareigojimais koordinavimą. ir kai atidėtasis pelno mokestis susijęs su ta pačia fiskaline institucija.

Ilgalaikės darbuotojams Bendrovė išmokos siekia efektyvios įmonių grupės veiklos, Nacionalinėje energetikos strategijoje ir kituose teisės aktuose numatytų ir sudarbuotojui, grupės veikla susijusių ištikslų įgyvendinimo, užtikrindama socialiai Kiekvienam Grupės ir Įmonės išeinančiam darbo sulaukus pensinio amžiaus, pagal atsakingąRespublikos ilgalaikės vertės didinimą. Lietuvos įstatymus ir pagal kolektyvinę sutartį priklauso 2–6 mėnesių atlyginimų dydžio išmoka. darbuotojams būklės ataskaitoje ir atspindi 2014 m. Išmokų liepos 21 d. „Lietuvos įsipareigojimas energija“, UAB pripažįstamas įmonių grupėjefinansinės buvo įsteigta nauja įmonė UAB Verslo tų išmokų dabartinę vertę veikla balanso sudarymo dieną. Aprašytas ilgalaikis išmokų aptarnavimo centras, kurios orientuota į „Lietuvos energija“, UAB grupės įmoniųdarbuotojams aptarnavimą, įsipareigojimas finansinės būklės ataskaitos dieną yra apskaičiuojamas remiantis aktuariniais teikiant viešųjų pirkimų, apskaitos bei darbo santykių administravimo paslaugas. Sutelkiant įvertinimais, planuojamo sąlyginio vieneto Nustatytos ilgalaikės išmokos suburti įsipareigojimo aptarnavimotaikant funkcijas vienoje bendrovėje, į UAB metodą. Verslo aptarnavimo centras komandą visi šių dabartinė vertė nustatoma būsimus pinigų srautus, naudojant sričių specialistai iš „Lietuvosdiskontuojant energija“, UABįvertintus grupės įmonių. Apskaitos paslaugos pradėtos palūkanų teikti nuo normas, nustatytas vyriausybės obligacijoms, kurios išreikštos tokia valiuta, kuria bus sumokėtos 2014 m. gruodžio 1 d. Finansinės ataskaitos už 2014 metus parengtos ir pasirašytos UAB Verslo išmokos darbuotojams ir kurių departamento terminas panašus į susijusio įsipareigojimo terminą. aptarnavimo centro Apskaitos atstovų. Bendrovės akcijos priklauso Lietuvos Respublikos Valstybei. 2.21 Atidėjiniai

2014-12-31 2013-12-31 Atidėjiniai apskaitomi tada, kai dėl įvykio praeityje Grupė ir Įmonė turi teisinį įsipareigojimą ar Bendrovės akcininkas Akcinisnaudą teikiantys neatšaukiamą pasižadėjimą, ir tikėtina, kadAkcinis jam įvykdyti bus reikalingi ekonominę proc. proc. kapitalas kapitalas ištekliai, ir įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Kai Grupė ir Įmonė tikisi, kad dalis ar visa Lietuvossuma Respublika, atstovaujamapavyzdžiui, pagal draudimo sutartį, gautina kompensacija yra atidėjinių bus kompensuota, 4 179 849 100,00 4 067 164 100,00 LR finansų kaip ministerijos pripažįstama atskiras turtas, bet tik tada, kai kompensavimas yra garantuotas. Su atidėjiniais susijusios išlaidos yra apskaitomos bendrųjų pajamų ataskaitoje grynąja verte, atsižvelgiant į kompensuojamas sumas. Jei pinigų laiko vertė yra reikšminga, atidėjiniai yra diskontuojami naudojant efektyvią laikotarpio palūkanų normą (prieš mokesčius), jei reikia, atsižvelgiant į konkrečią Grupę sudaro „Lietuvos energija“, UAB bei dukterinės įmonės, kurias Bendrovė tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja: 2.20 Išmokos darbuotojams įsipareigojimui specifinę riziką. Kai naudojamas diskontavimas, atidėjinio padidėjimas, atspindintis praėjusio laiko tarpą, yra apskaitomas kaip finansinės sąnaudos. Valdomų akcijų Įstatinis kapitalas Įmonių buveinės Socialinio draudimoĮmonės sąnaudos efektyvioji dalis, (tūkst. Lt) Pagrindinė veikla

Bendrovė analizuoja grupės įmonių veiklą, reprezentuoja grupę, įgyvendina akcininko teises ir Pelno mokestis ir atidėtasis pelno mokestis už ataskaitinį laikotarpį pareigas, nustato veiklos gaires ir taisykles bei koordinuoja veiklą finansų, teisės, strategijos ir plėtros, Ataskaitinio laikotarpio ir atidėtieji mokesčiai turi būti pripažinti pajamomis ar sąnaudomis žmogiškųjų išteklių, rizikos valdymo, audito, technologijų, komunikacijos ir kitose srityse. ir įtraukti į laikotarpio grynąjį pelną ar nuostolį, išskyrus atvejus, kai mokestis atsiranda iš sandorio ar įvykio, kuris pripažįstamas tiesiogiai nuosavybėje arba kitose bendrosiose pajamose tą patį ar kitą laikotarpį arba atsiranda iš verslo jungimo.

adresas

(proc.)(toliau Grupė ir Įmonė moka socialinio draudimo įmokas į Valstybinį socialinio 2014-12-31 draudimo fondą Fondas) už savo darbuotojus pagal nustatytų įmokų planą ir vadovaujantis šalies įstatymų reikalavimais. Nustatytų įmokų planas – tai planas, pagal kurį Grupė ir Įmonė moka fiksuoto dydžio „Lietuvos energijos gamyba“, AB Elektrinės g. 21, Elektrėnai 96,1 įmokas į Fondą ir neturi teisinio ar konstruktyvaus įsipareigojimo toliau mokėti įmokas, jei Fondas neturi AB LESTO turto, kad sumokėtų visas išmokas Žvejų g. 14, Vilniussusijusias su jų darbu dabartiniu 94,4 ir pakankamai darbuotojams, AB „Lietuvoslaikotarpiais. dujos“ 24, Vilnius ankstesniais Socialinio draudimoAguonų įmokosg.pripažįstamos sąnaudomis pagal 96,6 kaupimo NT Valdos, UAB Geologų g. 16, Vilnius 94,7 principą ir priskiriamos prie darbo užmokesčio sąnaudų. UAB Duomenų logistikos centras

UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“ Išeitinės kompensacijos

A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius

79,6

Motorų g. 2, Vilnius

94,4

UAB „Kauno energetikos remontas“ Chemijosdarbo g. 17,santykius Kaunas su darbuotoju iki jo96,1 Išeitinės išmokos darbuotojams mokamos nutraukus įprasto UAB LITGAS Gedimino pr. 33-2, išėjimo į pensiją dienos arba darbuotojui priėmus sprendimą savoVilnius noru išeiti iš darbo mainais66,7 į tokias Gotlitas UAB Chemijos g. 17, 96,1 išmokas. Grupė ir Įmonė pripažįsta išeitines išmokas tada, kaiKaunas ji yra akivaizdžiai įpareigota nutraukti Energijos tiekimas g. 21, Vilnius 96,1 be darbo santykius su UAB esamais darbuotojais pagalJeruzalės detalų oficialų darbo santykių nutraukimo planą VšĮ Energetikų mokymo centras (iki 2014 10 galimybės jo atsisakyti arba įpareigota mokėti išeitines išmokas po to, kai jos buvo pasiūlytos už mėn. VšI Respublikinis energetikų mokymo Jeruzalės g. 21, Vilnius 100 išėjimą iš darbo savo noru. Ilgalaikės išmokos yra pripažįstamos dabartine verte, taikant rinkos centras) palūkanų normą. Geton Energy OÜ Narva mnt 5, 10117 Talinas 96,1

Aktuarinis pelnas iš koregavimų, pagrįstuRyga patirtimi, ar dėl aktuarinių Geton Energy SIA ar nuostoliai, atsirandantys Bezdelingu 12, LV-1048, 96,1 UAB Technologijų ir inovacijų centras pripažįstami A. Juozapavičiaus g. 13,kitose Vilnius bendrosiose pajamose 97,8 prielaidų pasikeitimo ir nedelsiant Grupės ir Įmonės UAB „VAE SPB“ ataskaitoje. Visos ankstesnės Žvejų 14, Vilniusyra pripažįstamos nedelsiant.100 bendrųjų pajamų darbog.sąnaudos UAB Verslo aptarnavimo centras (Iki 2014 12 31 apmokėtas kapitalas 1 891 tūkst. Lt) UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ Lietuvos energijos paramos fondas

METINĖ ATASKAITA 2014

METINĖ ATASKAITA 2014 Pagrindinių apskaitos principų apibendrinimas Bendroji informacija Pagrindinių apskaitos principų apibendrinimas

P.Lukšio g. 5 b, Vilnius

97,0

Aguonų g. 24, Vilnius Žvejų g. 14, Vilnius

100 100

2014-12-31 Atidėjiniai nuostolingai sutarčiai

Atidėjiniai nuostolingai sutarčiai yra įsipareigojimai, kurie pirminio pripažinimo metu apskaitoje Elektros energijos gamyba, tiekimas, elektros energijos importas bei eksportas ir prekybos pripažįstami 635 084 tikrąja verte. Po pirminio pripažinimo kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje elektra veikla atidėjiniai yra pripažįstami dabartine verte, naudojant efektyvios palūkanų normos metodą. 603 945 Elektros energijos tiekimas ir skirstymas vartotojams 290 686 Gamtinių dujų tiekimas ir skirstymas vartotojams 408 Nekilnojamojo turto disponavimas, kita su tuo susijusi veikla ir paslaugų teikimas 2.22295Pajamų ir sąnaudų pripažinimas 13 907 Informacinių technologijų ir telekomunikacijų aptarnavimo paslaugos Pajamos pripažįstamos, tikėtina, jog Grupė ir Įmonė gaus su sandoriutechninė susijusiąpriežiūra, ekonominę naudą, Elektros kai tinklų ir susijusių įrenginių statyba, remontas, vartotojų 18 904 prijungimas prie elektros ir kai galima patikimai įvertinti pajamų tinklų sumą. Pajamos įvertinamos gauto ar gautino už prekes ar 15 244 Energetinių įrenginių remontas, metalovertės konstrukcijų gamyba paslaugas atlygio tikrąja verte, neįskaitant pridėtinės mokesčio, atėmus grąžinimus ir nuolaidas. 45 000 Suskystintų gamtinių dujų tiekimas per terminalą ir prekyba gamtinėmis dujomis 1 100 Apgyvendinimo paslaugos, prekyba Pajamos 750 iš elektros energijos pardavimo galutiniams vartotojams Elektros energijos ir gamtinių dujų tiekimas

Grupės pajamos iš elektros energijos pardavimo galutiniams vartotojams apima gamybos, perdavimo, Energetikos sektoriaus specialistų profesinis ugdymas ir tęstinis profesinis mokymas skirstymo,294tiekimo, Viešuosius interesus atitinkančias paslaugas (VIAP) ir kitas paslaugas, suteikiamas elektros energijos pardavimo galutiniam vartotojui proceso metu. Perdavimo, skirstymo Elektros energijos tiekimas įmonės, kainas reguliuoja Valstybinė kainų ir energetikos paslaugų 121 ir VIAP, kurias teikia Grupės 99 Elektros energijos tiekimas kontrolės komisija. 22 201

Informacinių technologijų ir telekomunikacijų ir kitų paslaugų teikimas

Elektros1energijos pardavimoverslo pajamos yra pripažįstamos tada, kai elektros energija yra 010 Konsultacinė ir kitogyventojams valdymo veikla patiekiama. Kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra sukaupiamos pardavimo pajamos, siekiant 2 000 Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo, apskaitos, personalo administravimo paslaugos apskaityti patiektą, tačiau vartotojų dar nedeklaruotą elektros energiją. Šis sukaupimas yra nustatomas remiantis istorine patirtimi bei vidutiniu vartotojų atsiskaitymo už elektros energiją periodu. 3 000 Dujų tiekimas 10

Paramos teikimas visuomenei reikšmingiems projektams, iniciatyvoms bei veikloms

147 139

147


AIŠKINAMASIS RAŠTAS Už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d. Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

Elektros energijos pardavimo verslo klientams pajamos pripažįstamos tada, kai elektros energija yra patiekiama atsižvelgiant į faktiškai suvartotą elektros energijos kiekį, kuris nustatomas pagal skaitiklių rodmenis.

1 Bendroji informacija

„Lietuvos energija“, UAB (toliau - Bendrovė arba Įmonė) yra Lietuvos Respublikoje įregistruota uždaroji Kainų akcinėreguliavimas bendrovė. Buveinės adresas - Žvejų g. 14, LT-09310, Vilnius, Lietuva. Bendrovė - ribotos civilinės atsakomybės pelno siekiantis ūkio subjektas, 2008 kainų m. rugpjūčio 28 d. įregistruotas Elektros energijos skirstymo kainas reguliuoja Valstybinė ir energetikos kontrolės Juridinių komisija asmenų registre, kurio tvarkytojas yra VĮ "Registrų centras". Bendrovės kodas 301844044, PVM (Komisija), nustatydama viršutines kainų ribas. Konkrečias skirstymo paslaugų kainas nustato Grupės mokėtojo kodas LT100004278519. įsteigta neribotamKomisijos laikui. patvirtintų ribų. bendrovė, kuri yra skirstomųjų tinklųBendrovė operatorius, neviršydama Perdavimo ir VIAP teikimo paslaugų kainos reguliuojamos Valstybinei kainų ir energetikos Bendrovė yra patronuojanti įmonė, kuri atsakinga už grupės įmonių, užsiimančių elektros irkontrolės šilumos komisijai – Komisijai) nustatant viršutines kainųbei ribas. Konkrečias perdavimo ir VIAP kainas ir energijos (toliau gamyba, tiekimu, elektros energijos importu eksportu, skirstymu ir prekyba, gamtinių dujų tarifus nustato paslaugos kuris nepriklauso neviršydamas Komisijos patvirtintų ribų. skirstymu ir tiekimu, taipteikėjas, pat elektros energetikos Grupei, ūkio aptarnavimu ir plėtra, valdymą ir veiklos koordinavimą. Gamintojų ir nepriklausomų tiekėjų parduodamos elektros energijos ir rezervinės galios kainos nereguliuojamos, išskyrus atvejus, kai gamintojas ar nepriklausomas tiekėjas užima daugiau kaip 25 Bendrovė rinkos. analizuoja veiklą, reprezentuoja grupę, įgyvendina akcininko teises ir procentus Tokiugrupės atveju, įmonių kainų reguliavimo tvarką nustato Komisija. pareigas, nustato veiklos gaires ir taisykles bei koordinuoja veiklą finansų, teisės, strategijos ir plėtros, Elektros importo ir eksporto kainos nereguliuojamos. žmogiškųjų išteklių, rizikos valdymo, audito, technologijų, komunikacijos ir kitose srityse. Viešuosius interesus atitinkančios paslaugos

perdavimo sistemos operatoriui pripažįstamos trumpalaikėmis (straipsnyje Bendrovė siekia efektyvios įmonių grupės veiklos, Nacionalinėjemokėtinomis energetikos sumomis strategijoje ir kituose „Prekybos mokėtinos sumos“). teisės aktuose numatytų ir su grupės veikla susijusių tikslų įgyvendinimo, užtikrindama socialiai atsakingą ilgalaikės vertės didinimą. Pajamos už gamtinių dujų skirstymą ir tiekimą 2014 m. liepos 21 d. „Lietuvos energija“, UAB įmonių grupėje buvo įsteigta nauja įmonė UAB Verslo Pajamos iš nebuitinių vartotojų už gamtinių dujų skirstymą ir už gamtinių dujų tiekimą aptarnavimo centras, kurios veikla orientuota į „Lietuvos energija“, UAB grupės įmoniųpripažįstamos aptarnavimą, kas mėnesį, remiantis vartotojų pateiktais prietaisų parodymais arba, paslaugas. jei vartotojai Sutelkiant nepateikė teikiant viešųjų pirkimų, apskaitos beimatavimo darbo santykių administravimo matavimo prietaisų parodymų, dujų kiekiais, apskaičiuotais pagal centras patvirtintą gamtinių dujų visi kiekių aptarnavimo funkcijas vienoje bendrovėje, į UAB Verslo aptarnavimo komandą suburti šių apskaičiavimo metodiką (kaupimo principu). iš buitinių vartotojų pripažįstamos kasteikti mėnesį, sričių specialistai iš „Lietuvos energija“, UAB Pajamos grupės įmonių. Apskaitos paslaugos pradėtos nuo remiantis dujų kiekiais, pagal patvirtintą dujų kiekiųir apskaičiavimo metodiką, 2014 m. gruodžio 1 d. apskaičiuotais Finansinės ataskaitos už 2014gamtinių metus parengtos pasirašytos UAB Verslo t.y. apskaičiuojant yradepartamento įvertinti neatitikimai tarp buitinių vartotojų deklaruotų ir suvartotų dujų aptarnavimo centropajamas Apskaitos atstovų. kiekių (kaupimo principas). Bendrovės akcijos priklauso Lietuvos Respublikos Valstybei. Remonto paslaugų pajamos

2014-12-31

2013-12-31

akcininkas PajamosBendrovės iš konkrečių projektų, t.y. remonto paslaugų pajamos, yra pripažįstamos Akcinis Akcinis atsižvelgiant į proc. proc. kapitalas kapitalas su bendromis užbaigto darbo dalį, kuri nustatoma palyginant faktines patirtas projekto sąnaudas apskaičiuotomis projektoatstovaujama sąnaudomis. Nustatytas pelningumo pokytis fiksuojamas bendrųjų pajamų Lietuvos Respublika, 4 179 849 100,00 4 067 164 100,00 LR finansų ataskaitoje tuoministerijos metu, kai toks pokytis nustatomas. Projektai reguliariai peržiūrimi ir, nustačius, kad sutartis bus nuostolinga, apskaitomi atitinkami atidėjiniai.

Vykdydama VIAP veiklą, Grupė uždirba pajamas bei patiria sąnaudas. VIAP lėšos - tai lėšos, sumokamos viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikėjams (remiantis iš anksto patvirtintais Naujųjų vartotojų prijungimo pajamos Grupę sudaro „Lietuvos energija“, bei dukterinės įmonės, kurias tiesiogiai ar netiesiogiai metiniais paslaugų kiekiais bei UAB kainomis). Šios paslaugos vėliauBendrovė teikiamos skirstomojo tinklo kontroliuoja: Mokesčiai gauti už naujų vartotojų, gamintojų prijungimą bei elektros tinklo objektų ar įrenginių operatoriams bei elektros energijos vartotojams pagal Komisijos nustatytą tarifą. perkėlimą ar rekonstrukciją pageidaujant vartotojui, gamintojui ar kitiems asmenims, gauti po 2009 m. Valdomų akcijų Įstatinis kapitalas Įmonių buveinės Grupės dukterinė įmonė, užsiimanti elektros energijos gamyba, gauna lėšas už viešuosius interesus Įmonės efektyvioji dalis, (tūkst. Pagrindinė veikla liepos Lt) 1 d., pripažįstami pajamomis prijungus vartotoją. adresas atitinkančias paslaugas (toliau – VIAP lėšos), kurios sumokamos elektros energijos gamintojams 2014-12-31 (proc.) pagal 2014-12-31 Iki 2009 m. liepos 1 d. gauti aukščiau išvardinti mokesčiai apskaitomi kaip sukauptos ateinančių viešuosius interesus atitinkančių paslaugų schemą, remiantis iš anksto patvirtintais metiniais paslaugų laikotarpių pajamos ir proporcingai pripažįstami pajamomis per naujai sukurto susijusio ilgalaikio kiekiais bei kainomis, kuriuos nustato Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Elektros energijos gamyba, tiekimas, elektros energijos importas bei eksportas ir prekybos materialiojo „Lietuvos energijos gamyba“,Komisija, AB Elektrinės g. 21, Elektrėnai 96,1 635 084turto naudingo tarnavimo laiką. Susijusios sąnaudos, kurias sudaro ilgalaikio materialiojo Komisija). Tarifą nustato remdamasi apskaičiuotomis kintamomis elektros energijos elektra veikla turto įsigijimo vertė bei kitos sąnaudos, yra kapitalizuojamos ir nudėvimos per nustatytą kapitalizuoto gamybos sąnaudomis, kurias pateikia gamintojai. AB LESTO Žvejų g. 14, Vilnius 94,4 603 945 Elektros energijos tiekimas ir skirstymas vartotojams turto naudojimo laikotarpį.dujų tiekimas ir skirstymas vartotojams AB „Lietuvos dujos“ Aguonų g. 24, Vilnius 96,6 290 686 Gamtinių Grupės skirstomųjų tinklų dukterinė įmonė surenka VIAP lėšas iš vartotojų remdamasi Komisijos NT Valdos, tarifais UAB Vilnius sistemos operatoriui 94,7 295 408 Nekilnojamojo turto disponavimas, kita su tuo susijusi veikla ir paslaugų teikimas pajamos Vartotojų sumokėtos įmokos už prijungimą prie dujų sistemos apskaitomos kaip atidėtosios nustatytais ir perduoda jas elektros Geologų energijosg. 16, perdavimo (Grupei UAB Duomenų logistikos centras A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius 79,6 13 907 Informacinių technologijų ir telekomunikacijų aptarnavimo paslaugos ir pripažįstamos pajamomis per kapitalizuoto susijusio turto nusidėvėjimo laikotarpį. nepriklausančiai įmonei), kuris yra atsakingas už VIAP lėšų paskirstymą elektros energijos Elektros tinklų ir susijusių įrenginių statyba, remontas, techninė priežiūra, vartotojų UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“ Motorų g. 2, Vilnius 94,4 18 904 gamintojams. Lėšos iš vartotojų už viešuosius interesus atitinkančias paslaugas, kurios vėliau prijungimas prie elektros tinklų Paslaugų pardavimo pajamos paskirstomos Grupei nepriklausančioms elektros gamybos įmonėms, pripažįstamos remiantis faktiškai UAB „Kauno energetikos remontas“ Chemijos g. 17, Kaunas 96,1 15 244 Energetinių įrenginių remontas, metalo konstrukcijų gamyba suvartotu elektros energijos kiekiu ir Komisijos nustatytais tarifais. Lėšos už viešuosius interesus Paslaugų pardavimo pajamos pripažįstamos laikotarpiu, kuomet buvo suteiktos UAB LITGAS Gedimino pr. 33-2, Vilnius 66,7 45 000 Suskystintų gamtinių dujų tiekimastuo per ataskaitiniu terminalą ir prekyba gamtinėmis dujomis atitinkančias Grupės dukterinei elektros Gotlitas UABpaslaugas, kurios vėliau paskirstomos Chemijos g. 17, Kaunas įmonei, užsiimančiai 96,1 1 100atsižvelgiant Apgyvendinimo paslaugos, prekybaįvykdymo lygį, įvertinamą pagal faktiškai suteiktas paslaugos, į konkretaus sandorio energijos remiantis faktiškai patirtomis sąnaudomis, nors96,1 elektros Energijosgamyba, tiekimas pripažįstamos UAB Jeruzalės g. 21,kintamomis Vilnius 750 energijos ir gamtinių dujų tiekimas paslaugas, kaip Elektros visų teiktinų paslaugų procentinę dalį. energijos perdavimo sistemos operatoriaus VšĮ Energetikų mokymo centras (iki 2014 10kiekvieną mėnesį atliekami mokėjimai elektros energijos Paslaugų pardavimo pajamos pripažįstamos, kai tikimasi, kad bus gauta su paslaugų teikimo sandoriu gamintojui nustatomi remiantis anksto patvirtintais ir kainomis. Komisija patvirtina100 faktinę mėn. VšI yra Respublikinis energetikųiš mokymo Jeruzalėskiekiais g. 21, Vilnius 294 Energetikos sektoriaus specialistų profesinis ugdymas ir tęstinis profesinis mokymas susijusi ekonominė nauda ir pajamų suma gali būti patikimai įvertinta. Pajamos pripažįstamos suteikus gautinų centras)VIAP lėšų sumą per vienerius metus po ataskaitinio laikotarpio pabaigos ir skirtumas paslaugas. Geton Energy OÜ Narva mnt 5, 10117per Talinas 96,1 121 Elektros energijos tiekimas sumokamas elektros energijos perdavimo sistemos operatoriui antrus metus po ataskaitinio Geton Energy SIA Bezdelingu 12, LV-1048, Ryga 96,1 99 Elektros energijos tiekimas laikotarpio pabaigos. UAB Technologijų ir inovacijų centras A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius 97,8 22 201 Informacinių Prekių pardavimo pajamos technologijų ir telekomunikacijų ir kitų paslaugų teikimas Taigi, skirtumas tarp sukauptų pajamų ir faktinių per metus atliktų mokėjimų pripažįstamas ilgalaike UAB „VAE SPB“

Žvejų g. 14, Vilnius

100

gautina arba aptarnavimo mokėtina suma (straipsnyje „Po vienerių metų gautinos sumos“ arba „Kitos ilgalaikės UAB Verslo centras (Iki 2014 12 P.Lukšio g. 5 b, Vilnius 97,0 mokėtinos sumos ir įsipareigojimai“), 31 apmokėtas kapitalas 1 891 tūkst. Lt) o ateinančių metų pabaigoje suma perklasifikuojama į trumpalaikę gautiną mokėtiną sumą (straipsnyje „Kitos UAB „Lietuvos dujų ar tiekimas“ Aguonų g. gautinos 24, Vilniussumos“ arba „Prekybos mokėtinos 100 sumos“). tinklųfondas dukterinės įmonės mėnesinės mokėtinos sumos elektros energijos Lietuvos Skirstomųjų energijos paramos Žvejų g. 14, Vilnius 100

METINĖ ATASKAITA 2014

METINĖ ATASKAITA 2014 Pagrindinių apskaitos principų apibendrinimas Bendroji informacija Pagrindinių apskaitos principų apibendrinimas

1 010

Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla

Prekių pardavimo pajamos pripažįstamos tuomet, kai visa rizika, susijusi su prekių praradimu ar 2 000 beiViešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo, apskaitos, personalo administravimo sugadinimu, bet kokios papildomos sąnaudos, atsirandančios dėl įvykių, atsitinkančiųpaslaugos po to, kai prekės 3buvo vežėjui ar į sutartą vietą, yra perduodama iš Grupės pirkėjui pagal 000 pristatytos Dujų tiekimas standartizuotas pardavimo sąlygas (INCOTERMS), sutartas su pirkėju, bei yra pagrįstai užtikrintas 10 Paramos teikimas visuomenei reikšmingiems projektams, iniciatyvoms bei veikloms susijusių gautinų sumų susigrąžinimas.

148 139

148


AIŠKINAMASIS RAŠTAS Už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d. Visos sumos sumos tūkstančiais tūkstančiais litų, litų, jei jei nenurodyta nenurodyta kitaip kitaip Visos

1 Bendroji informacija Palūkanų pajamos pripažįstamos taikant apskaičiuotų palūkanų normos metodą. Gautos palūkanų

pateikiamasiekia kitoseefektyvios bendrosiose pajamose ir yra didinamas perkainojimo rezervasstrategijoje nuosavameirkapitale, Bendrovė įmonių grupės veiklos, Nacionalinėje energetikos kituose o vertės sumažėjimo suma, viršijanti sukauptątikslų sumąįgyvendinimo, rezerve, yra užtikrindama apskaitoma bendrųjų teisės aktuose numatytų ir su grupėsprieš veiklataisusijusių socialiai pajamų ataskaitos (nuostolių) atsakingą ilgalaikėspelno vertės didinimą.dalyje. Realizavus aplinkos taršos vienetus, perkainojimo rezervo teigiamas likutis tiesiogiai pripažįstamas nepaskirstytame pelne. 2014 m. liepos 21 d. „Lietuvos energija“, UAB įmonių grupėje buvo įsteigta nauja įmonė UAB Verslo aptarnavimo centras, kurios veikla orientuota į „Lietuvos energija“, UAB grupės įmonių aptarnavimą, Valstybės dotacija teikiant viešųjų pirkimų, apskaitos bei darbo santykių administravimo paslaugas. Sutelkiant Grupei nemokamai suteikti ESbendrovėje, aplinkos taršos leidimai laikomi kaip nepiniginė valstybės dotacija, aptarnavimo funkcijas vienoje į UAB Verslo yra aptarnavimo centras komandą suburti visi šių kurie specialistai pripažįstamiišapskaitoje tikrąja verte gavimo ar išleidimo datai. Vėliau pradėtos valstybėsteikti dotacija sričių „Lietuvos energija“, UABjųgrupės įmonių. Apskaitos paslaugos nuo atitinkamai taršos leidimų panaudojimui per taršos leidimų galiojimo laiką arir jąpasirašytos pardavus pripažįstama 2014 m. gruodžio 1 d. Finansinės ataskaitos už 2014 metus parengtos UAB Verslo pajamomis. centro Apskaitos departamento atstovų. aptarnavimo

skirstymu ir tiekimu, taip pat elektros energetikos ūkio aptarnavimu ir plėtra, valdymą ir veiklos Veiklos nuomos pajamos koordinavimą.

Bendrovės akcijos priklauso Lietuvos Respublikos Valstybei. Atidėjinys taršos leidimų panaudojimui

Palūkanų pajamos

įplaukos pinigų srautų ataskaitoje pateikiamos kaip investicinės veiklos pinigų srautai, bendrųjų pajamų ataskaitoje kaip(toliau finansinės veiklosarba pajamos. „Lietuvos energija“, -UAB - Bendrovė Įmonė) yra Lietuvos Respublikoje įregistruota uždaroji akcinė bendrovė. Buveinės adresas - Žvejų g. 14, LT-09310, Vilnius, Lietuva. Bendrovė - ribotos Dividendų pajamos civilinės atsakomybės pelno siekiantis ūkio subjektas, 2008 m. rugpjūčio 28 d. įregistruotas Juridinių asmenų tvarkytojastada, yra kai VĮ akcininkai "Registrų įgauna centras". Bendrovės kodas 301844044, PVM Dividendųregistre, pajamoskurio pripažįstamos teisę gauti dividendus. Gautos dividendų mokėtojo kodas LT100004278519. įsteigta laikui. įplaukos pinigų srautų ataskaitoje Bendrovė pateikiamos kaip neribotam investicinės veiklos pinigų srautai. Dukterinių įmonių dividendai, paskirti įmonė, patronuojančiai įmonei, konsoliduotose finansinėseelektros ataskaitose yra Bendrovė yra patronuojanti kuri atsakinga už grupės įmonių, užsiimančių ir šilumos išeliminuojami. energijos gamyba, tiekimu, elektros energijos importu bei eksportu, skirstymu ir prekyba, gamtinių dujų Nuomos pajamos yra pripažįstamos per nuomos laikotarpį. Bendrovė analizuoja grupės įmoniųlygiomis veiklą, dalimis reprezentuoja grupę, įgyvendina akcininko teises ir pareigas, nustato veiklos gaires ir taisykles bei koordinuoja veiklą finansų, teisės, strategijos ir plėtros, Sąnaudų pripažinimas žmogiškųjų išteklių, rizikos valdymo, audito, technologijų, komunikacijos ir kitose srityse. Sąnaudos pripažįstamos bendrųjų pajamų ataskaitoje kaupimo principu, kai patiriamos.

2014-12-31 atsiskaityti už taršą su2013-12-31 Grupei išmetus į aplinką teršalus atsiranda įsipareigojimas valstybe leidimais, Bendrovės kurių nominali vertė akcininkas atitiktų išmestų teršalų kiekį. Šis įsipareigojimas yra atidėjinys, kuris yra įvertintas Akcinis Akcinis proc. proc. verte, atitinkančia sąnaudas, kurias Grupė patirs atsiradusiam įsipareigojimui padengti finansinių kapitalas kapitalas ataskaitų sudarymo datai. Įsipareigojimas gali būti sudengtas su nematerialiu turtu tik tada, kai Lietuvos Respublika, atstovaujama 4 179 849 100,00 4 067 164 100,00 išmestas taršos kiekis yra patvirtinimas atsakingos reguliuojančios valstybės institucijos. LR finansų ministerijos Įsipareigojimo vertės pasikeitimai pripažįstami bendrųjų pajamų ataskaitoje.

2.23 Aplinkos taršos leidimai

Paskolinti aplinkos taršos leidimai Grupę sudaro „Lietuvos energija“, UAB bei dukterinės įmonės, kurias Bendrovė tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja: Remiantis Europos Sąjungos (ES) direktyva 2003/07/EC, buvo sukurta prekybos šiltnamio efektą Aplinkos taršos leidimų skolinimas – pardavimo sandoris, kurio metu perleidžiamas turtas ir įgyjama sukeliančių dujų emisijomis sistema , kuri įsigaliojo nuo 2005 m. sausio 1 d. Pirmasis šios sistemos teisėkapitalas gauti aplinkos taršos leidimus. Teisė gauti aplinkos taršos leidimus apskaitoma kaip kitas Valdomų akcijų Įstatinis veikimo periodas yra 3 metų, kuris prasidėjo 2005 m. ir buveinės baigėsi 2007 m., antrasis yra 5 metų, kuris Įmonių ilgalaikis turtas pripažįstamas įsigijimo savikaina, o vėliau Įmonės efektyvioji dalis, (tūkst. Lt) turtas. Pirminio pripažinimo metu toksPagrindinė veikla adresas prasidėjo 2008 m. ir baigėsi 2012 m., trečiasis yra 7 metų, kurio trukmė yra2014-12-31 nuo 2013 (proc.) m. iki 2020 m. 2014-12-31 tikrinama ar nesumažėjo jo vertė kaip aprašyta 2.8 pastaboje. Sistemos veikimo periodas sutampa su Kyoto sutartyje numatytu periodu. Sistema veikia „Cap“ ir „Trade“ pagrindu. Iš Europos Sąjungos šalių narių vyriausybių yra reikalaujama, kad šios nustatytų Elektros energijos gamyba, tiekimas, elektros energijos importas bei eksportas ir prekybos „Lietuvos energijosšios gamyba“, AB taršos objektui Elektrinės g. 21, Elektrėnai 96,1 084 2.24635Veiklos nuoma ribas kiekvienam sistemos bei įgyvendinimo periodui. Ši riba yra nustatoma elektra veiklair lizingas Nacionaliniame Paskirstymo Plane (NPP), kurį paruošia kiekvienos šalies narės atsakinga institucija AB LESTO Žvejų g. 14, Vilnius 94,4 603 945 Elektros tiekimas ir skirstymas vartotojams Nustatant, ar sutartis yraenergijos nuoma, remiamasi sutarties turiniu pasirašymo datą. Atliekamas įvertinimas, (Lietuvoje – Aplinkos taršos kiekį (matuojama anglies dioksido96,6 tonomis AB „Lietuvos dujos“ ministerija). NPP nustato metinį Aguonų g. 24, Vilnius 290 686 Gamtinių dujų tiekimas ir skirstymas vartotojams ar sutartis yra susijusi su specifiško turto naudojimu ir ar sutartimi perduodama teisė naudotis turtu. ekvivalentui kiekvienam taršos objektui bei periodui beig.paskirsto leidimus NT Valdos, )UAB Geologų 16, Vilniusmetinius aplinkos taršos 94,7 295 408 Nekilnojamojo turto disponavimas, kita su tuo susijusi veikla ir paslaugų teikimas jiems. Nuoma13yra išperkamąja, pagal nuomos sąlygas nuomininkui iš esmės perduodama UAB Duomenų logistikos centras A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius 79,6 907pripažįstama Informacinių technologijųkai ir telekomunikacijų aptarnavimo paslaugos visa rizika ir nauda, susijusi su ir turto nuosavybe. Veiklos nuoma – tai į išperkamosios nuomos sąvoką Elektros tinklų susijusių įrenginių statyba, remontas, techninė priežiūra, vartotojų Veiklos vykdytojai, dalyvaujantys ES aplinkos taršos leidimų prekybos sistemoje, 2008 – 2020 m. UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“ Motorų g. 2, Vilnius 94,4 18 904 prijungimas prie elektros tinklų neįeinanti nuoma. laikotarpiu turi teisę naudoti taršos mažinimo vienetus, pripažįstamus ES aplinkos taršos leidimų UAB „Kauno energetikos remontas“ Chemijos g. 17, Kaunas prekybos sistemoje, bet ne daugiau kaip 20 procentų jiems per 2008 – 2012 m. laikotarpį96,1 išduotų UAB LITGAS Gedimino pr. 33-2, Vilnius 66,7 apyvartinių taršos leidimų kiekio. Gotlitas UAB

Chemijos g. 17, Kaunas

96,1

Šalis narė privalo aplinkos taršos leidimus iki kiekvienų metų vasario 28 d. remdamasi Energijos tiekimaspaskirstyti UAB Jeruzalės g. 21, Vilnius 96,1NPP VšĮ Energetikų mokymo centras 2014 10 (dalis aplinkos taršos leidimų yra (iki rezervuojama naujiems objektams). mėn.narė VšI turi Respublikinis energetikų mokymo Jeruzalės 21, Vilnius Šalis užtikrinti, kad iki kitų metų balandžio 30 d., g. kiekvieno taršos objekto valdytojas 100 pateiktų centras) taršos objekto faktinės išmestos taršos į aplinką duomenis per einamuosius kalendorinius metus.

Geton Energy OÜ Narva mnt 5, 10117 Talinas 96,1 Geton Energy SIA Bezdelingu 12, LV-1048, Ryga 96,1 Nematerialusis turtas UAB Technologijų ir inovacijų centras A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius 97,8 UAB „VAE SPB“ Žvejųkurį g. 14, Vilnius 100 ES aplinkos taršos leidimai yra nematerialus turtas, nepiniginės dotacijos forma suteikė valstybė Verslo aptarnavimo centras (Iki 2014 12 arUAB įmonė įsigijo, ir kuris apskaitoje pripažįstamas tikrąja verte išleidimo ar perdavimo momentui. P.Lukšio g. 5 b,joVilnius 97,0 31 apmokėtas kapitalas 1 891 tūkst. Lt) Po pirminio pripažinimo aplinkos taršos leidimai Aguonų yra perkainojami tikrąja verte remiantis aktyvios rinkos UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ g. 24, Vilnius 100 kainomis. Taršos paramos leidimų fondas perkainojimo metuŽvejų susidariusi apskaitinės vertės padidėjimo100suma Lietuvos energijos g. 14, Vilnius

METINĖ ATASKAITA ATASKAITA 2014 2014 METINĖ

METINĖ ATASKAITA 2014 Pagrindinių apskaitos principų apibendrinimas Bendroji informacija Pagrindinių apskaitos principų apibendrinimas

15 244 Energetinių įrenginių remontas, metalo konstrukcijų gamyba 45 000 Suskystintų gamtinių dujų tiekimas per terminalą ir prekyba gamtinėmis dujomis 1 100 Apgyvendinimo paslaugos, prekyba Pajamos 750 pagal Elektros veiklos energijos nuomos irsutartis yra pripažįstamos tiesiogiai proporcingu metodu per visą gamtinių dujų tiekimas

Bendrovė ir (arba) Grupė kaip nuomotojas

nuomos laikotarpį. Pradiniai tiesioginiai nuomos sandorio kaštai yra pridedami prie nuomojamo turto 294 Energetikos sektoriaus specialistų profesinis ugdymas ir tęstinis profesinis mokymas vertės ir pripažįstami per nuomos laikotarpį, analogiškai kaip ir pačios nuomos pajamos. 121 Elektros energijos tiekimas 99 Elektros energijos tiekimas Išperkamąja išsinuomotas turtasir yra pripažįstamas kaippaslaugų turtas verte, lygia išsinuomoto turto 22 201 nuoma Informacinių technologijų telekomunikacijų ir kitų teikimas tikrajai vertei pradžioje, arba dabartinei nuomos įmokų pagal nuomos sutartį vertei, 1 010 nuomos Konsultacinė verslo ir kito valdymominimalių veikla

Bendrovė ir (arba) Grupė kaip nuomininkas

jeigu ji2 000 yra mažesnė. Atitinkamas įsipareigojimas nuomotojui yra parodomas balanse kaip Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo, apskaitos, personalo administravimo paslaugos išperkamosios nuomos įsipareigojimas. Nuomos mokėjimai yra išskiriami į finansines sąnaudas ir 3 000 Dujų tiekimas finansinių įsipareigojimų mažinimą taip, kad būtų pasiekta įsipareigojimo likučio pastovi palūkanų 10 Paramos teikimas reikšmingiems projektams, bei veikloms norma. Finansinės sąnaudos yra visuomenei pripažįstamos sąnaudomis bendrųjų iniciatyvoms pajamų ataskaitoje.

149 139

149


AIŠKINAMASIS RAŠTAS Už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d. Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

Veiklos nuomos mokėjimai yra pripažįstami sąnaudomis bendrųjų pajamų ataskaitoje tiesiogiai proporcingu metodu per visą nuomos laikotarpį.

1 Bendroji informacija

Finansinė nuoma (lizingas) „Lietuvos energija“, UAB (toliau - Bendrovė arba Įmonė) yra Lietuvos Respublikoje įregistruota uždaroji akcinė bendrovė. adresas - Žvejų rūšis, g. 14,kai LT-09310, Vilnius, Lietuva. - ribotos Lizingas (finansinėBuveinės nuoma) yra tokia nuomos įmonė (lizingo gavėjas) perBendrovė nuomos laikotarpį civilinės visą atsakomybės pelnokainą siekiantis ūkio subjektas, 2008 m. rugpjūčio 28 d. įregistruotas Juridinių sumoka turto įsigijimo ir palūkanas, o nuomos laikotarpio pabaigoje dažniausiai tampa to asmenų registre,Lizingo kurio tvarkytojas yra VĮ "Registrų centras".turtą Bendrovės kodas sutartį, 301844044, PVM turto savininku. davėjas, perdavęs lizingo gavėjui pagal lizingo apskaitoje mokėtojo kodas LT100004278519. Bendrovė neribotam laikui. registruoja po vienerių metų gautinas sumas, įsteigta tokia suma, kuri lygi grynųjų investicijų į lizingą sumai. Suma, lygi grynųjų investicijų į lizingą sumai, parodoma kaip ilgalaikis finansinis turtas . Ataskaitinio Bendrovė yra patronuojanti įmonė, kuri atsakinga už grupės įmonių, užsiimančių ir šilumos laikotarpio pabaigoje ilgalaikių skolų sumos, kurios turi būti padengtos per elektros vienerius metus, energijos gamyba, tiekimu, elektros energijos importu bei eksportu, skirstymu ir prekyba, gamtinių dujų perkeliamos į straipsnį trumpalaikes gautinas sumas. Lizingo davėjo gautinos sumos ataskaitinių skirstymu ir tiekimu, turi taipbūti patįvertintos elektrosir,energetikos aptarnavimu ir plėtra, ir veiklos laikotarpių pabaigoje jeigu reikia, ūkio sumažintos abejotinų gautinųvaldymą skolų sumomis. koordinavimą. Lizinguojamas turtas yra nudėvimas per to turto naudingo tarnavimo laikotarpį. Tuo atveju, jei Grupė Bendrovė analizuoja įsigijimo grupės įmonių veiklą, reprezentuoja akcininko teises ir ketintų nepasinaudoti teise lizingo periodo pabaigoje,grupę, turtas įgyvendina būtų nudėvimas per trumpesnį pareigas, gaires ir taisykles bei koordinuoja veiklą finansų, teisės, strategijos ir plėtros, laiką iš šiųnustato dviejų: veiklos nustatytą naudingo tarnavimo laikotarpį arba lizingo laikotarpį. žmogiškųjų išteklių, rizikos valdymo, audito, technologijų, komunikacijos ir kitose srityse.

Bendrovė siekia efektyvios įmonių grupės veiklos, Nacionalinėje energetikos strategijoje ir kituose 2.27 Neapibrėžtumai

teisės aktuose numatytų ir su grupės veikla susijusių tikslų įgyvendinimo, užtikrindama socialiai Neapibrėžti įsipareigojimai nėra pripažįstami finansinėse ataskaitose. Jie yra aprašomi finansinėse atsakingą ilgalaikės vertės didinimą. ataskaitose, išskyrus tuos atvejus, kai jų įvykdymui išteklių panaudojimas nėra tikėtinas. 2014 m. liepos 21 d. „Lietuvos energija“, UAB įmonių grupėje buvo įsteigta nauja įmonė UAB Verslo Neapibrėžtas turtas finansinėse ataskaitose nėra pripažįstamas, tačiau jis yra aprašomas finansinėse aptarnavimo centras, kurios veikla orientuota į „Lietuvos energija“, UAB grupės įmonių aptarnavimą, ataskaitose tuomet, kai yra tikėtina, kad bus gautos pajamos arba ekonominė nauda. teikiant viešųjų pirkimų, apskaitos bei darbo santykių administravimo paslaugas. Sutelkiant aptarnavimo funkcijas vienoje bendrovėje, į UAB Verslo aptarnavimo centras komandą suburti visi šių 2.28 Įvykiai po finansinės būklės ataskaitos sudarymo sričių specialistai iš „Lietuvos energija“, UAB grupės įmonių. Apskaitosdienos paslaugos pradėtos teikti nuo 2014 m. gruodžio 1 d. Finansinės ataskaitos už 2014 metus parengtos ir pasirašytos UAB Verslo Visi po finansinės būklės ataskaitos sudarymo dienos įvykę įvykiai (koreguojantys įvykiai) yra aptarnavimo centro Apskaitos departamento atstovų. apskaitomi finansinėse ataskaitose, jei jie susiję su ataskaitiniu laikotarpiu ir turi reikšmingos įtakos Bendrovės akcijos priklauso Lietuvos Valstybei. tačiau nėra koreguojantys įvykiai, yra finansinėms ataskaitoms. Visi įvykiai,Respublikos kurie yra reikšmingi, atskleidžiami finansinių ataskaitų pastabose. Bendrovės akcininkas

2.29 Susijusios šalys

2014-12-31 Akcinis proc. kapitalas

2013-12-31 Akcinis proc. kapitalas

Lietuvos Respublika, atstovaujama Susijusiomis šalimis pripažįstami akcininkai, Valdybos jų artimi giminės, valstybės 4 179 849 nariai,100,00 4 067 164 valdomos 100,00 LR finansų ministerijos įmonės bei įmonės, kurios tiesiogiai ar netiesiogiai per tarpininką kontroliuoja Grupę arba yra kontroliuojamos atskirai ar kartu su kita šalimi, kuri taip pat pripažįstama susijusia šalimi, galiojant sąlygai, kad šis ryšys suteikia galimybę vienai iš šalių kontroliuoti kitą šalį arba daryti reikšmingą įtaką Dotacijos, susijusios su turtu kitai šaliai, priimant finansinius ir valdymo sprendimus. Grupę sudaro „Lietuvos energija“, UAB bei dukterinės įmonės, kurias Bendrovė tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja: Vyriausybės ir Europos Sąjungos dotacijos, susijusios su turtu, apima dotacijas, kurios yra gautos ilgalaikio turto forma arba skirtos ilgalaikiam turtui įsigyti. Dotacijos yra apskaitomos gauto turto tikrąja Valdomų akcijų kapitalas verte ir vėliau pripažįstamos bendrųjų pajamų ataskaitoje mažinant turto nusidėvėjimo sąnaudas perĮstatinis 2.30 Užskaitos Įmonių buveinės efektyvioji dalis, (tūkst. Lt) Pagrindinė veikla atitinkamo ilgalaikioĮmonės turto naudingo tarnavimo laikotarpį. adresas 2014-12-31 (proc.) 2014-12-31 Sudarant finansines ataskaitas turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomi Ilgalaikio turto perkainojimo metu, dotacijos, susijusios su ilgalaikiu turtu, kuriam turto vertinimo metu tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai atskiras TFAS reikalauja būtent tokio užskaitymo. buvo suformuotas vertės sumažėjimas, yra nurašomos. Elektros energijos gamyba, tiekimas, elektros energijos importas bei eksportas ir prekybos

2.25 Dotacijos ir subsidijos

„Lietuvos energijos gamyba“, AB

Elektrinės g. 21, Elektrėnai

96,1

AB LESTO Dotacijos, susijusios su pajamomis

Žvejų g. 14, Vilnius 94,4 AB „Lietuvos dujos“ Aguonų g. 24, Vilnius 96,6 Vyriausybės ir Europos Sąjungos dotacijos, gaunamos ataskaitinio ar praėjusio laikotarpio išlaidoms NT Valdos, UAB Geologų g. 16, Vilnius 94,7 arUAB negautoms kompensuoti, taip pat visos kitos dotacijos, nepriskiriamos dotacijoms, Duomenųpajamoms logistikos centras A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius 79,6

susijusioms su turtu, yra laikomos dotacijomis, susijusiomis su pajamomis. Dotacijos, susijusios su UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“ g. 2,per Vilnius 94,4 pajamomis, suma pripažįstama panaudota dalimiMotorų tiek, kiek ataskaitinį laikotarpį patiriama sąnaudų, arba apskaičiuojama negautų pajamų, kurioms UABkiek „Kauno energetikos remontas“ Chemijoskompensuoti g. 17, Kaunasskirta dotacija. Šios dotacijos 96,1 apskaitomos susijusias išlaidas. UAB LITGASbendrųjų pajamų ataskaitoje atėmus Gedimino pr. 33-2, Vilnius 66,7 Gotlitas UAB g. 17,sistemos Kaunas apskaitomos kaip atidėtosios 96,1 Vartotojų sumokėtos įmokos už prijungimą prieChemijos Grupės dujų Energijosir tiekimas UAB pajamomis per kapitalizuoto Jeruzalėssusijusio g. 21, Vilnius 96,1Šios pajamos pripažįstamos turto nusidėvėjimo laikotarpį. VšĮ Energetikų mokymo centras (iki 2014 10 pajamos apskaitomos Pelno (nuostolių) ataskaitos straipsnyje Pardavimo pajamos.

mėn. VšI Respublikinis energetikų mokymo Jeruzalės g. 21, Vilnius 100 centras) Geton Energy OÜ paskirstymas Narva mnt 5, 10117 Talinas 96,1 2.26 Dividendų Geton Energy SIA Bezdelingu 12, LV-1048, Ryga 96,1 Dividendų paskirstymas Įmonės įsipareigojimu Grupės ir 97,8 Įmonės UAB Technologijų ir inovacijų centrasakcininkamsA. pripažįstamas Juozapavičiaus g. 13, Vilnius finansinėse tuo laikotarpiu, kuomet dividendus Įmonės akcininkai. UAB „VAE ataskaitose SPB“ Žvejų g. 14, patvirtina Vilnius 100 UAB Verslo aptarnavimo centras (Iki 2014 12 P.Lukšio g. 5 b, Vilnius 97,0 31 apmokėtas kapitalas 1 891 tūkst. Lt) UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ Aguonų g. 24, Vilnius 100 Lietuvos energijos paramos fondas Žvejų g. 14, Vilnius 100

METINĖ ATASKAITA 2014

METINĖ ATASKAITA 2014 Pagrindinių apskaitos principų apibendrinimas Bendroji informacija Pagrindinių apskaitos principų apibendrinimas

635 084

elektra veikla

2.31603Nutraukta veikla 945 Elektros energijos tiekimas ir skirstymas 290 686

vartotojams Gamtinių dujų tiekimas ir skirstymas vartotojams

Sudarant konsoliduotą bendrųjų pajamų ataskaitą, visi grupės tarpusavio sandoriai tarp nutrauktos ir 295 408 Nekilnojamojo turto disponavimas, kita su tuo susijusi veikla ir paslaugų teikimas tęsiamos veiklos, kuriuos Grupė toliau vykdys po nutraukimo, pateikiami tęsiamoje veikloje, t.y. taip, 13 907 Informacinių technologijų ir telekomunikacijų aptarnavimo paslaugos lygtai jie būtų Elektros atlikti trečiosioms šalims.įrenginių Palyginamieji skaičiai vartotojų taip pat tinklų ir susijusių statyba, praėjusio remontas, laikotarpio techninė priežiūra, 18 904 perklasifikuojami nutrauktai prie ir tęstinei veiklai, prijungimas elektros tinklų kad atitiktų einamųjų metų nutrauktą ir tęstinę veiklą. 15 244

Energetinių įrenginių remontas, metalo konstrukcijų gamyba

000 Suskystintų gamtinių dujų tiekimas per terminalą ir prekyba gamtinėmis dujomis 2.32 45Tikroji vertė 1 100

Apgyvendinimo paslaugos, prekyba

750apibrėžiama Elektros energijos ir gamtinių dujųvertinimo tiekimas dieną būtų parduotas turtas arba perleistas Tikroji vertė kaip kaina, už kurią įsipareigojimas pagal tvarkingą sandorį tarp rinkos dalyvių. Išskiriami trys tikrosios vertės hierarchijos 294 Energetikos sektoriaus specialistų profesinis ugdymas ir tęstinis profesinis mokymas lygiai.

Pirmam lygiui ta turto vienetų tikroji vertė, kuri nustatyta remiantis identiško turto 121 priskiriama Elektros energijos tiekimas kotiruojamomis kainomis, aktyviose rinkose. 99 (nekoreguotomis) Elektros energijos tiekimas

201 priskiriama Informacinių ir telekomunikacijų ir kitų paslaugų teikimaskitais tiesiogiai arba Antram22lygiui tatechnologijų turto vienetų tikroji vertė, kuri nustatyta remiantis 1 010stebimais Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla netiesiogiai rodikliais.

000 priskiriama Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo, apskaitos, personalo administravimo Trečiam2lygiui ta turto vienetų tikroji vertė, kuri nustatyta remiantis nestebimaispaslaugos rodikliais. 3 000 10

Dujų tiekimas Paramos teikimas visuomenei reikšmingiems projektams, iniciatyvoms bei veikloms

150 139

150


AIŠKINAMASIS RAŠTAS Už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d. Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

3 Bendroji Finansinės rizikos valdymas 1 informacija

Grupės ir Įmonės finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų balansinė vertė yra artima jų tikrajai vertei, Bendrovė siekia efektyvios įmonių grupės veiklos, Nacionalinėje energetikos strategijoje ir kituose išskyrusaktuose suteiktas hipotekines paskolas (žr. susijusių 10-ą pastabą), Grupės įmonės „Lietuvos energijos teisės numatytų ir su grupės veikla tikslų įgyvendinimo, užtikrindama socialiai gamyba“, AB gautasvertės paskolas (žr. 19-ą pastabą), gautinas sumas už Litgrid AB pardavimą. atsakingą ilgalaikės didinimą.

„Lietuvos energija“, UAB (toliau veiksniai - Bendrovė arba Įmonė) yra Lietuvos Respublikoje įregistruota uždaroji gruodžio 31„Lietuvos d. Grupės ir Įmonės gautinų sumų už Litgrid AB pardavimą (žr. 10-ą 14-ą 3.1 Finansinės rizikos 2014 m. liepos 21 d. energija“, UAB įmonių grupėje buvo įsteigta nauja įmonė UAB irVerslo akcinė bendrovė. Buveinės adresas - Žvejų g. 14, LT-09310, Vilnius, Lietuva. Bendrovė - ribotos pastabas) balansinė lygiveikla 825 131 tūkst. Ltį „Lietuvos (2013 m. gruodžio d. 725 000 tūkst. tikroji vertė aptarnavimo centras,vertė kurios orientuota energija“,31 UAB grupės įmoniųLt), aptarnavimą, Vykdydamos veiklą, Grupė ir Įmonė ūkio susiduria su įvairiomis finansinėmis rinkos rizika civilinės atsakomybės pelno siekiantis subjektas, 2008 m. rugpjūčio 28 d.rizikomis: įregistruotas Juridinių buvo apytiksliai 833 332apskaitos tūkst. Lt (2013 gruodžio 31 d. administravimo 724 880 tūkst. Lt); tikroji vertėSutelkiant nustatyta teikiant viešųjųlygi pirkimų, bei m. darbo santykių paslaugas. (įskaitantregistre, valiutos kurio riziką,tvarkytojas pinigų srautų palūkanų normos riziką), kredito rizika likvidumo rizika. asmenų yra VĮ "Registrų centras". Bendrovės kodas ir301844044, PVM remiantis diskontuotais pinigų bendrovėje, srautais taikant 1,40 proc.aptarnavimo (2013 m. gruodžio d. -1,39 proc.) diskonto aptarnavimo funkcijas vienoje į UAB Verslo centras31komandą suburti visi šių Valdydamos šiasLT100004278519. rizikas Grupės įmonės siekiaįsteigta sumažinti veiksnių, galinčių neigiamai paveikti Grupės mokėtojo kodas Bendrovė neribotam laikui. normą.specialistai Tikroji vertė 3 lygį tikrosios vertės nustatymo sričių iš atitinka „Lietuvos energija“, UAB grupės įmonių. hierarchijoje. Apskaitos paslaugos pradėtos teikti nuo ir Įmonės finansinius veiklos rezultatus, įtaką. 2014 m. gruodžio 1 d. Finansinės ataskaitos už 2014 metus parengtos ir pasirašytos UAB Verslo Bendrovė yra patronuojanti įmonė, kuri atsakinga už grupės įmonių, užsiimančių elektros ir šilumos Kiekvienos rūšies turtui ir įsipareigojimams įvertinti tikrąja verte Grupėje ir Įmonėje aptarnavimo centro finansiniam Apskaitos departamento atstovų. energijos gamyba, tiekimu, elektros energijos importu bei eksportu, skirstymu ir prekyba, gamtinių dujų naudojami tokie metodai ir prielaidos: Rinkos rizika skirstymu ir tiekimu, taip pat elektros energetikos ūkio aptarnavimu ir plėtra, valdymą ir veiklos Bendrovės akcijos priklauso Lietuvos Respublikos Valstybei. a) Trumpalaikių prekybos ir kitų gautinų sumų, trumpalaikių prekybos ir kitų skolų ir trumpalaikių skolų, Valiutų kursų svyravimo rizika koordinavimą. kurioms skaičiuojamos palūkanos, apskaitinė vertė yra artima jų tikrajai vertei. 2013-12-31 Grupė ir Bendrovė sudaro finansavimo sutartis tik eurais ir litais. Grupės ir Bendrovės pirkimo ir 2014-12-31 Bendrovė grupės įmonių veiklą, reprezentuoja grupę, įgyvendina akcininko teises ir pardavimo analizuoja sandoriai sudaromi eurais arba litais, sandoriai kitomis valiutomis yra reti. Bendrovės akcininkas Akcinis Akcinis b) Ilgalaikių skolų (įskaitant trumpalaikę ir ilgalaikę dalis), kurioms tikroji proc. skaičiuojamos palūkanos, proc. pareigas, veiklos ir taisykles koordinuoja veiklą finansų, teisės, strategijos plėtros, Nuo 2002nustato m. vasario 2 d.gaires lito kursas buvobei susietas su euru. Kadangi beveik visas Grupėsir turtas ir kapitalasateities pinigų srautus taikant kapitalas vertė buvo apskaičiuota diskontuojant sutartinius palūkanų normą, žmogiškųjų išteklių, rizikos valdymo, audito, technologijų, komunikacijos ir kitose įsipareigojimai išreikšti eurais arba litais, užsienio valiutų kursų pasikeitimai neturisrityse. reikšmingos įtakos Lietuvos Respublika, nustatytą remiantis tokiosatstovaujama pat ar panašios paskolos arba palūkanų norma, kuri yra100,00 taikoma 4 179rinkos 849 kaina 100,00 4 067 164 Grupės veiklos rezultatui ir turtui. Todėl Grupė 2014 m. ir 2013 m. nesinaudojo jokiomis išvestinėmis LR finansų ministerijos tuo metu tokio pat termino skoloms. Minėtų skolų, išskyrus hipotekines paskolas (žr. 10-ą pastabą), finansinėmis priemonėmis, padedančiomis valdyti užsienio valiutos riziką. „Lietuvos energijos gamyba“ AB paskolas (žr. pastaba 19) ir gautinas sumas iš Litgrid AB, tikroji vertė Grupė ir Bendrovė atsižvelgdama į 2013 metais Lietuvoje patvirtiną Nacionalinį euro įvedimo planą apytiksliai lygi balansinei vertei. Jų tikroji vertė atitinka 3 lygį tikrosios vertės nustatymo hierarchijoje. iniciavo projektą, skirtą Grupės įmonių pasirengimui euro įvedimui Lietuvoje. Projekto tikslas užtikrinti Grupę sudaro „Lietuvos energija“, UAB bei dukterinės įmonės, kurias Bendrovė tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja: savalaikį reikiamų priemonių, susijusių su euro įvedimu Lietuvoje, Grupės įmonėse įdiegimą, bei Kredito rizika sklandų Grupės veiklų perėjimą prie euro valiutos naudojimo. Įmonės

Palūkanų normos rizika

Įmonių buveinės adresas

Valdomų akcijų efektyvioji dalis, 2014-12-31 (proc.)

Įstatinis kapitalas Grupės ir Įmonės kredito rizika susijusi tiek su pagrindine įmonių veikla (prekybos bei kitos gautinos (tūkst. Lt) veikla sumos), tiek su finansavimo veikla (pinigai irPagrindinė pinigų ekvivalentai, terminuoti indėliai, paskolų 2014-12-31

Grupės pajamoms ir pinigų srautams daro įtaką rinkos palūkanų normos svyravimai, kadangi dauguma 2014 m. gruodžio 31 d. Grupės paskolų yra su kintama palūkanų norma. Grupė turi finansinio turto su „Lietuvos energijos gamyba“, AB Elektrinės g. 21, Elektrėnai 96,1 fiksuotomis palūkanų normomis, apskaitomo tikrąja verte, ir patiria tikrosios vertės pokyčio dėl AB LESTO g. 14, Vilnius 94,4 palūkanų normos rizikos. Terminuoti indėliai yraŽvejų su fiksuota palūkanų norma, todėl jiems neturi įtakos AB „Lietuvos dujos“ Aguonų g. 24, Vilnius 96,6 palūkanų normos rizika. NT Valdos, UAB rizika vertinama atsižvelgiantGeologų g. 16, Vilnius palūkanų normų pokyčiams. 94,7 Šis Palūkanų normos į Grupės jautrumą UAB Duomenų logistikos centras 79,6 vertinimas pateiktas žemiau esančioje lentelėje.A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“

Motorų g. 2, Vilnius

Padidėjimas/ sumažėjimas

94,4

Pelno (sumažėjimas)/

Grupė remontas“ UAB „Kauno energetikos Chemijos g. 17, Kaunas 96,1 procentiniais punktais padidėjimas UAB LITGAS Gedimino pr. 33-2, Vilnius 66,7 Gotlitas UAB Chemijos g. 17, Kaunas 96,1 2014 m. tiekimas UAB (95)/95 Energijos Jeruzalės g. 21, +0,5/-0,5 Vilnius 96,1 2013 m. +0,5/-0,5 (3 812)/3 812 VšĮ Energetikų mokymo centras (iki 2014 10 mėn. VšI Respublikinis energetikų mokymo Jeruzalės g. 21, Vilnius 100 centras) priemonių tikrosios vertės Finansinių Geton Energy OÜ Narva mnt 5, 10117 Talinas 96,1 Tikrąja vertinamos tik Grupės išvestinės finansinės priemonės. Visam turtui ir Getonverte Energy SIA Bezdelingu 12, LV-1048, Rygakitam finansiniam 96,1 finansiniams įsipareigojimams pirminio pripažinimo metu taikoma įsigijimo UAB Technologijų ir inovacijų centras A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius savikaina, o po 97,8to jie apskaitomi verte, atėmus vertės sumažėjimo UAB „VAEamortizuota SPB“ Žvejų g. 14,nuostolius. Vilnius 100 UAB Verslo aptarnavimo centras (Iki 2014 12 P.Lukšio g.dieną 5 b, Vilnius 97,0 Tikroji vertė apibrėžiama kaip kaina, už kurią vertinimo būtų parduotas turtas arba perleistas 31 apmokėtas kapitalas 1 891 tūkst. Lt) įsipareigojimas pagal tvarkingą sandorį tarp Aguonų rinkos g. dalyvių. Tikroji finansinio turto ir finansinių UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ 24, Vilnius 100 įsipareigojimų vertėparamos yra paremta kotiruojamomisŽvejų rinkos Lietuvos energijos fondas g. kainomis, 14, Vilnius diskontuotų pinigų srautų modeliais 100 arba opcionų kainų modeliais, priklausomai nuo aplinkybių.

METINĖ ATASKAITA 2014

METINĖ ATASKAITA Finansinės rizikos 2014 valdymas Bendroji informacija Pagrindinių apskaitos principų apibendrinimas

suteikimas).

Elektros energijos gamyba, tiekimas, elektros energijos importas bei eksportas ir prekybos Grupė neturi 635 084 reikšmingos kredito rizikos, susijusios su gautinomis sumomis, koncentracijos. Įmonės iš elektra irveikla esmės visos gautinos kitos gautinos sumos yra iš susijusių šalių (žr. 36-ą pastabą). 603 945

Elektros energijos tiekimas ir skirstymas vartotojams

Grupė ir Įmonė laikinai laisvas pinigines lėšas investuoja tik į mažai rizikingus pinigų rinkos ir skolos 290 686 Gamtinių dujų tiekimas ir skirstymas vartotojams 295 408 Nekilnojamojo turtot.y. disponavimas, su tuo susijusi veikla ir paslaugų teikimas vertybinių popierių instrumentus, terminuotuskita indėlius, patikimų finansinių institucijų obligacijas, 13 Respublikos 907 Informacinių telekomunikacijų aptarnavimo Lietuvos skolostechnologijų vertybiniusirpopierius. Prioritetinis Grupėspaslaugos ir Įmonės iždo valdymo tikslas Elektros tinklų ir ir,susijusių statyba, remontas, priežiūra, vartotojų yra lėšų užtikrinimas laikantisįrenginių šio tikslo, investicijų grąžostechninė maksimizavimas. Sandorio 18 saugumo 904 prijungimas prie elektros tinklų šalies kredito rizika valdoma sudarant sandorius tik su patikimomis finansinėmis institucijomis, 15 244ilgalaikio Energetinių įrenginių remontas, metalo konstrukcijų gamyba turinčiomis skolinimosi užsienio valiuta kredito reitingą, ne žemesnį nei A- pagal „Fitch 45 000 Suskystintų gamtinių dujų tiekimas terminaląatitikmenį). ir prekyba gamtinėmis Ratings“ agentūrą (arba kitų tarptautinių reitingoper agentūrų Grupėje ir dujomis Įmonėje 2013 m. 1 100 Apgyvendinimo paslaugos, prekyba išimtis dėl kredito reitingo sandorio šaliai taikyta įsigyjant Lietuvos Respublikos skolos vertybinius 750 Elektros energijos ir gamtinių dujų tiekimas popierius. 294 susijusi Energetikos sektoriaus specialistųyra profesinis ir tęstinis profesinis Kredito rizika, su lėšomis bankuose, ribota, ugdymas nes Grupė ir Įmonė atliekamokymas operacijas su bankais, turinčiais aukštus užsienio reitingavimo agentūrų suteiktus kredito reitingus. Grupė ir Įmonė 121 ir terminuotus Elektros energijos tiekimas laiko pinigus indėlius didžiųjų Lietuvos bankų sąskaitose, kuriems pagal Fitch Ratings 99 Elektros energijos tiekimas suteiktas ne žemesnis nei „A–„ ilgalaikio skolinimosi kredito reitingas. 22 201

Informacinių technologijų ir telekomunikacijų ir kitų paslaugų teikimas

1 010 Konsultacinė ir kito m. valdymo veikla Maksimali kredito rizika 2014verslo m. ir 2013 gruodžio 31 d. lygi balansinei finansinio turto vertei. 2 000

Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo, apskaitos, personalo administravimo paslaugos

3 000 10

Dujų tiekimas Paramos teikimas visuomenei reikšmingiems projektams, iniciatyvoms bei veikloms

151 139

151


AIŠKINAMASIS RAŠTAS Už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d. Visos sumos sumos tūkstančiais tūkstančiais litų, litų, jei jei nenurodyta nenurodyta kitaip kitaip Visos

1 Bendroji informacija

Grupė 2014

Įmonė 2013

2014

2013

„Lietuvos energija“, UAB (toliau - Bendrovė arba Įmonė) Lietuvos įregistruota uždaroji Prekybos ir kitos gautinos sumos 1 351 279 yra 1 101 751Respublikoje 830 660 727 472 akcinė bendrovė. Buveinės adresas - Žvejų g. 14, LT-09310, Vilnius, Lietuva. Bendrovė - ribotos Suteiktos paskolos ir gautinos sumos 81 433 81 433 civilinės atsakomybės pelno siekiantis ūkio subjektas, 2008 m. rugpjūčio 28 d. įregistruotas Juridinių Iki išpirkimo laikomas turtas 254 98 254 asmenų registre, kurio finansinis tvarkytojas yra VĮ "Registrų -centras".98Bendrovės kodas 301844044, PVM mokėtojo LT100004278519. Galimaskodas parduoti finansinis turtas Bendrovė įsteigta 16 268neribotam laikui. 16 268 Pinigai ir pinigų ekvivalentaiįmonė, kuri atsakinga 728 605 396 užsiimančių 108 235 974 Bendrovė yra patronuojanti už grupės558 įmonių, elektros 309 ir šilumos Iš viso gamyba, tiekimu, elektros energijos2importu 096 152 1 839 834 163 gamtinių 1 217 133 energijos bei eksportu, skirstymu 955 ir prekyba, dujų skirstymu ir tiekimu, taip pat elektros energetikos ūkio aptarnavimu ir plėtra, valdymą ir veiklos Nebalansiniai įsipareigojimai: koordinavimą. Suteiktos atviros garantijos 254 280 254 280 Iš viso analizuoja grupės įmonių veiklą, 254 280 254 280 Bendrovė reprezentuoja grupę, įgyvendina akcininko teises ir pareigas, nustato veiklos gaires ir taisykles bei koordinuoja veiklą finansų, teisės, strategijos ir plėtros, žmogiškųjų išteklių, rizikos valdymo, audito, technologijų, komunikacijos ir kitose srityse. Likvidumo rizika

2013 energetikos strategijoje ir kituose Bendrovė siekia efektyvios įmonių grupės veiklos, Nacionalinėje Nuotikslų 3 Nuo 1 teisės aktuose Grupė numatytų ir su grupės veikla susijusių įgyvendinimo, užtikrindama socialiai Iš viso Iki 3 Po 5 mėn. iki 1 iki 5 atsakingą ilgalaikės vertės didinimą. mėn. metų metų metų 2014 m. liepos 21 d. „Lietuvos energija“, UAB įmonių grupėje buvo įsteigta nauja įmonė UAB Verslo aptarnavimo centras,ir kurios veikla orientuota į „Lietuvos energija“, UAB grupės įmonių aptarnavimą, Paskolos, lizingas kiti teikiant viešųjų pirkimų, apskaitos bei84darbo paslaugas. įsiskolinimai, kuriems 973 santykių 316 122administravimo 737 325 116 671 1 Sutelkiant 255 091 aptarnavimo funkcijas vienoje bendrovėje, į UAB Verslo aptarnavimo centras komandą suburti visi šių skaičiuojamos palūkanos sričių specialistai iš „Lietuvos grupės įmonių. Apskaitos paslaugos pradėtos teikti042 nuo Prekybos mokėtinos sumos energija“, UAB 268 561 5 481 274 2014 gruodžiosumos 1 d. Finansinės ataskaitos už 2014 metus UAB Kitosm. mokėtinos 103 638 - parengtos- ir pasirašytos 103Verslo 638 aptarnavimo centro Apskaitos departamento atstovų. 2013 m. gruodžio 31 d. 457 172 316 122 742 806 116 671 1 632 771 Bendrovės akcijos priklauso Lietuvos Respublikos Valstybei. 2014 2014-12-31 2013-12-31 Nuo 3 Nuo 1 Įmonė Iš viso Iki 3 Bendrovės akcininkas Akcinismėn. iki iki 5 PoAkcinis 5 metų proc. proc. mėn. kapitalas1 metų kapitalas metų Lietuvos Respublika, atstovaujama

LR finansų ministerijos Paskolos, lizingas ir kiti Likvidumo rizika valdoma planuojant būsimus Grupės įmonių pinigų srautus ir užtikrinant, kad įsiskolinimai, kuriems kiekviena Grupės įmonė visada turėtų pakankamai lėšų, pasirašytų kredito sutarčių bei sąskaitų skaičiuojamos palūkanos pereikvojimų, užtikrinančių įprastinę Grupės veiklą. Refinansavimo rizika valdoma užtikrinant, kad Prekybos mokėtinos sumos Grupę sudaro „Lietuvos energija“, UAB bei dukterinės įmonės, kurias Bendrovė tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja: finansinės skolos, mokėtinos per tam tikrą laikotarpį, būtų padengtos turimais pinigais, per šį laikotarpį Kitos mokėtinos sumos laukiamu Grupės įmonių veiklos pinigų srautu ir nepanaudotų kreditų, kurie turi būti grąžinti vėlesniais 2014 m. gruodžio 31 d. Valdomų akcijų Įstatinis kapitalas laikotarpiais, suma. Įmonių buveinės Įmonės

efektyvioji dalis,

2014 m. gruodžio 31 d. Grupės bendro likvidumoadresas rodiklis (trumpalaikis turtas /(proc.) trumpalaikiai 2014-12-31 įsipareigojimai) buvo 1,07; skubaus padengimo rodiklis (trumpalaikis turtas-atsargos / trumpalaikiai įsipareigojimai) – 0,94 (2013 m. gruodžio 31 d. atitinkamai 1,26 ir 1,22). „Lietuvos energijos gamyba“, AB

Elektrinės g. 21, Elektrėnai

96,1

Lentelėje pateikta informacija apie Grupės ir Žvejų Įmonės finansinių terminus AB LESTO g. 14, Vilnius įsipareigojimų grąžinimo 94,4 pagal sutartis dujos“ (imant finansinių įsipareigojimų,Aguonų kuriems skaičiuojamos palūkanos, nediskontuotus AB „Lietuvos g. 24, Vilnius 96,6 pinigų srautus, ir kitų finansinių įsipareigojimų balansinę vertę): NT Valdos, UAB Geologų g. 16, Vilnius 94,7 UAB Duomenų logistikos centras

A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius

79,6

UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“

Motorų g. 2, Vilnius

94,4

2014

UAB „Kauno energetikos remontas“ Chemijos g. 17, Kaunas Nuopr. 3 33-2, Nuo 1 UAB LITGAS Grupė Gedimino Vilnius Po 5 Iki 3 mėn.Chemijos mėn.g.iki iki 5 Gotlitas UAB 17, Kaunas metų 1 metų metų Energijos tiekimas UAB Jeruzalės g. 21, Vilnius VšĮ Energetikų mokymo centras (iki 2014 10 mėn. VšI Respublikinis Paskolos, lizingas ir kiti energetikų mokymo Jeruzalės g. 21, Vilnius centras) įsiskolinimai, kuriems 205 668 425 770 568 205 195 542 Geton Energy OÜ Narva mnt 5, 10117 Talinas skaičiuojamos palūkanos Geton Energy SIA 12, LV-1048, Ryga Prekybos mokėtinos sumos 488 959Bezdelingu 2 736 4 777UAB Technologijų ir inovacijų centras g. 13, Vilnius Kitos mokėtinos sumos 111 000A. Juozapavičiaus UAB „VAE SPB“ g. 14, Vilnius572 982 2014 m. gruodžio 31 d. 805 627Žvejų428 506 195 542 UAB Verslo aptarnavimo centras (Iki 2014 12 P.Lukšio g. 5 b, Vilnius 31 apmokėtas kapitalas 1 891 tūkst. Lt) UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ Aguonų g. 24, Vilnius Lietuvos energijos paramos fondas Žvejų g. 14, Vilnius

METINĖ ATASKAITA ATASKAITA 2014 2014 METINĖ

Finansinės rizikos valdymas METINĖ ATASKAITA 2014 Bendroji informacija Pagrindinių apskaitos principų apibendrinimas

(tūkst. Lt) 2014-12-31

96,1

Iš66,7 viso 96,1 96,1

100

1 395 185 96,1

96,1472 496 97,8000 111 100657 2 002 97,0

100 100

635 084 603 945 290 686

4 179 849

100,00

4 067 164

100,00

-

-

-

-

-

648 88 736

-

-

-

648 88 736

Pagrindinė veikla

2013 Nuo 3 Nuo 1 Įmonė energijos gamyba, tiekimas, Iš viso Iki 3 elektros energijos importas bei eksportas Po 5 Elektros ir prekybos mėn. iki iki 5 mėn. metų elektra veikla 1 metų metų Elektros energijos tiekimas ir skirstymas vartotojams Gamtinių dujų tiekimas ir skirstymas vartotojams

Paskolos, lizingas ir kiti įsiskolinimai, 295 408 Nekilnojamojo turto disponavimas, kita teikimas - su tuo susijusi - veikla ir paslaugų kuriems skaičiuojamos palūkanos 13 907 Informacinių technologijų ir telekomunikacijų aptarnavimo paslaugos Prekybos mokėtinos sumos 409 409 Elektros tinklų ir susijusių įrenginių statyba, remontas, techninė priežiūra, vartotojų 904 Kitos18 mokėtinos sumos prie elektros tinklų 1 288 1 288 prijungimas 201315 m.244 gruodžio 31 d. įrenginių remontas, 1metalo 697 konstrukcijų - gamyba 1 697 Energetinių

3.2

45 000 Suskystintų gamtinių dujų tiekimas per terminalą ir prekyba gamtinėmis dujomis 1 100 Apgyvendinimo paslaugos, prekyba Kapitalo rizikos valdymas 750 Elektros energijos ir gamtinių dujų tiekimas

Remiantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, akcinės bendrovės įstatinis kapitalas turi 294 Energetikos sektoriaus specialistų profesinis ugdymas ir tęstinis profesinis mokymas būti ne mažesnis kaip 100 tūkst. Lt, o uždarosios akcinės bendrovės ne mažesnis kaip 10 tūkst. Lt. Nuosavas121 kapitalas turi energijos būti ne mažesnis Elektros tiekimas kaip 50 procentų bendrovės įstatinio kapitalo dydžio. 2014 m. gruodžio ir 2013energijos m. gruodžio 31 d. Bendrovė ir visos grupės įmonės, išskyrus VŠĮ Energetikų 9931 d. Elektros tiekimas mokymo centras (2013 ir 2014 m. pabaigoje) ir UAB Technologijų ir teikimas inovacijų centras (2013 m. 22 201 Informacinių technologijų ir telekomunikacijų ir kitų paslaugų pabaigoje), šiuos reikalavimus. „Lietuvos UAB suteikė šioms įmonėms patvirtinimą, 1 010vykdė Konsultacinė verslo ir kito valdymo Energija“, veikla kad bus užtikrinamas finansinės paramos teikimas ne mažiau kaip 12 mėnesių nuo jų finansinių 2 000 Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo, apskaitos, personalo administravimo paslaugos ataskaitų patvirtinimo dienos. 3 000

Dujų tiekimas

Grupės įmonės, valdydamos kapitalo riziką reikšmingiems ilguoju laikotarpiu, siekia iniciatyvoms optimalios kapitalo struktūros, 10 Paramos teikimas visuomenei projektams, bei veikloms kuri užtikrintų tiek kapitalo kaštų, tiek ir rizikos minimizavimo tikslų suderintą įgyvendinimą. Grupės 152 139

152


AIŠKINAMASIS RAŠTAS Už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d. Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

įmonės kapitalo struktūrą formuoja, įvertindamos įmonių vidinius reguliarios veiklos, planuojamų 1 Bendroji informacija investicijų ir plėtros veiksnius bei atsižvelgdamos į Grupės įmonių veiklos strategijas, išorinius veiklai reikšmingus esamus ir numatomus rinkų, reguliavimo, šalies ekonominės aplinkos veiksnius.

„Lietuvos energija“, UAB (toliau - Bendrovė arba Įmonė) yra Lietuvos Respublikoje įregistruota uždaroji akcinė bendrovė. Buveinės adresas - Žvejų g. 14, LT-09310, Vilnius, Lietuva. Bendrovė - ribotos civilinės atsakomybės pelno siekiantis ūkio subjektas, 2008 m. rugpjūčio 28 d. įregistruotas Juridinių asmenų registre, kurio tvarkytojas yra VĮ "Registrų centras". Bendrovės kodas 301844044, PVM mokėtojo kodas LT100004278519. Bendrovė įsteigta neribotam laikui.

4 Svarbūs apskaitiniai vertinimai ir sprendimai, naudojami rengiant finansines ataskaitas

Bendrovė yra patronuojanti įmonė, kuri atsakinga už grupės įmonių, užsiimančių elektros ir šilumos Vertinimaigamyba, ir sprendimai nuolat peržiūrimi ir įvertinami remiantis praeities patirtimi bei kitais veiksniais, energijos tiekimu, elektros energijos importu bei eksportu, skirstymu ir prekyba, gamtinių dujų įskaitant būsimų įvykiųtaip tikimybę, kuri laikoma pagrįstaūkio tam tikromis aplinkybėmis. skirstymu ir tiekimu, pat elektros energetikos aptarnavimu ir plėtra, valdymą ir veiklos koordinavimą. Rengiant finansines ataskaitas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti ES, vadovybei padaryti tikras reprezentuoja prielaidas ir įvertinimus, kurie turėjoakcininko įtakos pateiktoms Bendrovė analizuoja reikia grupės įmoniųtam veiklą, grupę, įgyvendina teises ir turto, įsipareigojimų, pajamų sąnaudų beiveiklą neapibrėžtumų atskleidimui. pareigas, nustato veiklos gaires bei ir taisykles bei sumoms koordinuoja finansų, teisės, strategijos Prielaidų, ir plėtros, vertinimų ir išteklių, sprendimų pasikeitimai galėtųtechnologijų, turėti reikšmingos įtakos šiai konsoliduotai finansinei žmogiškųjų rizikos valdymo, audito, komunikacijos ir kitose srityse. informacijai. Turto perkainojimas ir vertės sumažėjimas

Remiantis siekia 2014 rugsėjo 24 d.įmonių Vyriausybės 1026 „Dėl elektros energijos paslaugos teikėjo Bendrovė efektyvios grupėsnutarimu veiklos, Nr. Nacionalinėje energetikos strategijoje ir kituose licencijuojamoje veikloje naudojamo turtoveikla vertėssusijusių nustatymo principų“ ir Komisijos 2015 m. patvirtinta teisės aktuose numatytų ir su grupės tikslų įgyvendinimo, užtikrindama socialiai kainų nustatymo metodika, nustatant viršutines elektros energijos skirstymo paslaugos kainų ribas, atsakingą ilgalaikės vertės didinimą. paslaugos teikėjo licencijuojamoje veikloje naudojamo turto vertė yra lygi ilgalaikio materialiojo turto 2014 m. (balansinei) liepos 21 d. vertei „Lietuvos energija“, UAB 31 įmonių grupėje buvo įsteigta nauja įmonėir UAB Verslo likutinei 2001 m. gruodžio d., padidintai su Komisija suderintų įgyvendintų aptarnavimo centras, kurios veikla į „Lietuvos UABtaikant grupėsKomisijos įmonių aptarnavimą, investicijų suma ir sumažintai turtoorientuota nusidėvėjimo suma,energija“, apskaičiuota patvirtintus teikiant viešųjų pirkimų, Reguliuojamai apskaitos bei veiklai darbo vykdyti santykių administravimo paslaugas.būtinų Sutelkiant nusidėvėjimo normatyvus. LRAIC modeliu sumodeliuotų tinklo aptarnavimo funkcijas vienoje bendrovėje, UAB Verslo baigiasi aptarnavimo komandą suburti visi šių elementų, kurių naudingo tarnavimo įlaikotarpis per centras reguliavimo laikotarpį, vertė sričių specialistaitaikant iš „Lietuvos energija“, UABeinamąja grupės įmonių. Apskaitos pradėtos teikti nuo apskaičiuojama sąnaudų apskaitos verte metodą, t. y.paslaugos pagal dabartinę atkuriamąją 2014 gruodžio 12009 d. Finansinės ataskaitos 2014m. metus parengtos ir pasirašytos UAB Verslo vertę. m. Vyriausybės m. nutarimo Nr. 1142 už ir 2014 nutarimo Nr. 1026 nuostatos sąlygojo turto aptarnavimo centro Apskaitos atstovų. naudojamo bendrovės veiklojedepartamento vertės sumažėjimą. Bendrovės akcijos priklauso Lietuvos Respublikos Valstybei. Dukterinių įmonių, išskyrus AB LESTO, turto perkainojimas ir tikrosios vertės nustatymas

2013-12-31 2014 m. gruodžio 31 d. nepriklausomas turto 2014-12-31 vertinimas Grupėje buvo atliktas NT Valdos, UAB Bendrovės akcininkas Akcinis (pastatų, statinių ir transporto priemonių), Akcinis AB LESTO ir AB „Lietuvos dujos“ (pastatų, statinių proc. proc. ir kapitalas transporto priemonių). Turto vertinimą atlikokapitalas nepriklausomos vertinimo bendrovės ir Grupės vertinimo Lietuvos Respublika, atstovaujama specialistai. 4 179 849 100,00 4 067 164 100,00 LR finansų ministerijos

Dukterinės įmonės AB „Lietuvos dujos“ ilgalaikis materialusis turtas buvo įvertintas tikrąja verte verslo jungimo metu . (32 pastaba)

Grupė ilgalaikį materialųjį turtą, išskyrus elektrinių turtą, skirstomuosius dujotiekius, dujų technologinę 2013 m. gruodžio 31 d. nepriklausomas turto vertinimas Grupėje buvo atliktas NT Valdos, UAB Grupę sudaro „Lietuvos energija“, UAB bei dukterinės įmonės, kurias Bendrovė tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja: įrangą bei informacinių technologijų ir telekomunikacijų įrangą apskaito perkainota verte vadovaujantis (pastatų ir statinių), „Lietuvos energijos gamyba“, AB (turto, apskaitomo perkainota verte) ir 16-uoju Tarptautiniu apskaitos standartu "Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai". UABkapitalas „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“. Turto vertinimą atliko nepriklausomos vertinimo Valdomų akcijų Įstatinis Įmonių buveinės Įmonės efektyvioji dalis, Lt) Grupės vadovybės vertinimu šio turto Pagrindinė veikla2014 m. gruodžio 31 d. reikšmingai bendrovės. balansinė vertė 2014 m. gruodžio 31 d. būklei buvo atliktas AB LESTOadresas valdomo ilgalaikio materialiojo turto vertinimas. (tūkst. 2014-12-31 (proc.) nesiskyrė nuo jo tikrosios vertės. Turto tikroji vertė buvo nustatyta remiantis nepriklausomos vertinimo bendrovės parengta AB LESTO 2014-12-31 ilgalaikio materialiojo turto vertinimo ataskaita. Vertinant ilgalaikį materialųjį turtą tikrąja verte buvo 2012 m. gruodžio 31 d. nepriklausomas vertinimas Grupėje buvo atliktas Valdos,irUAB. Turto Elektros energijos gamyba,turto tiekimas, elektros energijos importas beiNT eksportas prekybos naudojami pajamų irgamyba“, kaštų vertinimo metodai. Elektrinės g. 21, Elektrėnai „Lietuvos energijos AB 96,1 635 084 vertinimą atliko nepriklausoma elektra veikla vertinimo bendrovė bei Grupės vertinimo specialistai. AB LESTO Žvejų g. 14,2008 Vilnius 94,4 603 945 Elektros energijos tiekimas ir skirstymas vartotojams Paskutinį kartą AB LESTO turto vertinimas buvo atliktas m. Iki 2014 m. ilgalaikio materialiojo 2011290 m. gruodžio 31 d. buvo atliktas irUAB “Kaunovartotojams energetikos remontas” ilgalaikio materialiojo turto AB „Lietuvos dujos“ Aguonų g. metais 24, Vilnius 96,6 686 Gamtinių dujų tiekimas skirstymas turto vertinimas nebuvo atliktas dėl 2010 metais ir 2011 vykusio reikšmingo viso energetinio vertinimas, Grupės vadovybėsturto vertinimu šio turtokita balansinė vertė 2012, 2013 ir 2014 m. gruodžio 31 NT Valdos, UAB Geologų g. 16, Vilnius 94,7 295 408 Nekilnojamojo disponavimas, su tuo susijusi veikla ir paslaugų teikimas ūkio pertvarkymo ir dėl neapibrėžtumų 2012 m. ir 2013 m., susijusių su kuriamu naujuoju elektros d. reikšmingai nuotechnologijų jo tikrosiosirvertės. UAB Duomenų logistikos centras A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius 79,6 13 907 nesiskyrė Informacinių telekomunikacijų aptarnavimo paslaugos energijos kainų nustatymo modeliu ir jo patvirtinimo terminu. 2014 m. pabaigoje - 2015 m. pradžioje Elektros tinklų ir susijusių įrenginių statyba, remontas, techninė priežiūra, vartotojų buvo teisės aktaiPASLAUGOS“ susiję su kainos irMotorų reguliuojamos turto bazės nustatymu ateityje, Atsižvelgdama UABpatikslinti „ELEKTROS TINKLO g. 2, Vilnius 94,4todėl 18 904 į tai, kada buvo atliktas paskutinis šio turto perkainojimas bei jo įsigijimo laikotarpius, prijungimas prie elektros tinklų vadovybė nustatė ilgalaikio materialiojo turto tikrąją vertę 2014 m. gruodžio 31 d. vadovybė mano, kad Grupės 2014 m. gruodžio 31 d. ilgalaikio materialiojo turto, apskaitomo UAB „Kauno energetikos remontas“ Chemijos g. 17, Kaunas 96,1 15 244 Energetinių įrenginių remontas, metalo konstrukcijų gamyba perkainota verte, tikroji vertė reikšmingai nesiskyrė nuo jo balansinės vertės. UAB LITGAS Gedimino pr. 33-2, Vilnius 66,7 45 000 Suskystintų gamtinių dujų tiekimas per terminalą ir prekyba gamtinėmis dujomis Vadovaujantis Tarptautiniais vertinimo standartais, turto vertę nustatant pagal nudėvėtosios Gotlitas UAB vertės metodą, turi būti atliekamasChemijos g. 17, Kaunas 96,1 1 100 Apgyvendinimo paslaugos, prekyba atstatomosios ekonominio turto nuvertėjimo testas. Pagal apskaitos Energijos tiekimas UAB Jeruzalės g. 21, Vilnius 96,1 750turtoElektros energijos ir gamtinių dujų tiekimas AB LESTO perkainojimas reikalavimus ilgalaikio materialiojo turto vertės turi būti periodiškai peržiūrimos. Ilgalaikio materialiojo VšĮ Energetikų mokymo centras (iki 2014 10 turto vertė turi būti sumažinta, jeigu jo apskaitinė vertė finansinės būklės ataskaitoje yra didesnė už jo Remiantis nepriklausomos vertinimo bendrovės ilgalaikio materialiojo turto vertinimo ataskaita, AB mėn. VšI Respublikinis energetikų mokymo Jeruzalės g. 21, Vilnius 100 294 Energetikos sektoriaus specialistų profesinis ugdymas ir tęstinis profesinis mokymas naudojimo vertę arba tikrąją vertę, atėmus pardavimo išlaidas. Kitaip tariant, finansinės būklės LESTO atliko ilgalaikio materialaus turto vertinimą ir nustatė, kad 2014 m. gruodžio 31 d. ilgalaikio centras) ataskaitoje nurodyta ilgalaikio materialiojo turto vertė turi būti sumažinta iki didesnės vertės – materialiojo tikroji vertė (įskaitant nebaigtą statybą), sudaro 2,357 mlrd. litų, tai - 2,135 mlrd. litų Geton Energy OÜ Narva mnt 5, 10117 Talinas 96,1 121turtoElektros energijos tiekimas dabartinės būsimos ar Grupė gautų turtą naudodama, arba96,1 įplaukų, mažesnė vertė nei 2014energijos m. gruodžio 31 d. ilgalaikio materialaus turto likutinė balansinė vertė, kuri Geton Energy SIA turto naudos, kurią Bendrovė Bezdelingu 12, LV-1048, Ryga 99 Elektros tiekimas kurios būtų gautos irturtą pardavus. buvo lygi 4,492 Informacinių mlrd. Litų. technologijų ir telekomunikacijų ir kitų paslaugų teikimas UAB Technologijų inovacijų centras A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius 97,8 22 201 UAB „VAE SPB“ Žvejų g. 14, Vilnius 100 Vadovaujantis nuo 2009 m. birželio 1 d. įsigaliojusiu įstatymo pakeitimu, nustatant viršutines skirstymo UAB Verslo aptarnavimo centras (Iki 2014 12 P.Lukšio g. teikėjo 5 b, Vilnius 97,0 paslaugos kainų ribas reikalaujama atsižvelgti į paslaugos licencijuojamoje veikloje naudojamo 31 apmokėtas kapitalas 1 891 tūkst. Lt) turto kurią remiantis Komisijos parengtais ir Vyriausybės UAB vertę, „Lietuvos dujųįvertina tiekimas“ir patvirtina Komisija, Aguonų g. 24, Vilnius 100 patvirtintais paslaugos teikėjo licencijuojamoje veikloje Lietuvos energijos paramos fondas Žvejų g.naudojamo 14, Vilnius turto vertės nustatymo principais. 100

METINĖ ATASKAITA 2014

METINĖ ATASKAITA 2014 Svarbūs apskaitiniai vertinimai ir sprendimai, naudojami rengiant finansines ataskaitas Bendroji informacija Svarbūs apskaitiniai vertinimai ir sprendimai, naudojami rengiant finansines ataskaitas

1 010

Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla

Vertinant AB LESTO ilgalaikį materialųjį turtą tikrąja verte buvo naudojami pajamų ir kaštų vertinimo 2 000 Viešųjų pirkimų vykdymo, apskaitos, personalo administravimo paslaugos metodai. Turto vertinimas buvoorganizavimo atliekamas irtokiais etapais: (i) nustatyta naujo turto atstatomoji vertė (angl. „Replacement Cost New“), (ii) nustatytas turto fizinis ir funkcinis nusidėvėjimas, (iii) atliktas turto 3 000 Dujų tiekimas atsipirkimo10 galimybių vertinimas metodas). Vertinimui naudotas vertės standartas / prielaida Paramos teikimas(pajamų visuomenei reikšmingiems projektams, iniciatyvoms bei veikloms yra tikroji vertė, taip kaip tai numatyta 13 TFAS.

153 139

153


AIŠKINAMASIS RAŠTAS Už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d. Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

Pajamų metodas. Naudojant pajamų metodą buvo vertintas turto atsiperkamumas. Šis metodas buvo 1 Bendroji informacija naudojamas ekonominio nusidėvėjimo apskaičiavimui. Vertinant ekonominį nusidėvėjimą buvo atsižvelgiama į reguliavimą ir jo poveikį turto atsipirkimui. „Lietuvos energija“, UAB (toliau - Bendrovė yra Lietuvos Respublikoje įregistruota uždaroji Esminės verslo plano prielaidos, naudotos arba turto Įmonė) ekonominio nusidėvėjimo apskaičiavimui: akcinė bendrovė. Buveinės adresas - Žvejų g. 14, LT-09310, Vilnius, Lietuva. Bendrovė - ribotos 2015 m. sausio pelno 15 d. siekiantis Valstybinėūkio kainų ir energetikos (toliau – Juridinių VKEKK) civilinės atsakomybės subjektas, 2008 m. kontrolės rugpjūčio komisija 28 d. įregistruotas patvirtinto naują reguliavimo metodiką, į kurią Vadovybė atsižvelgė rengiant verslo planą 10 metų asmenų registre, kurio tvarkytojas yra VĮ "Registrų centras". Bendrovės kodas 301844044, PVM laikotarpiui. Metodika parengta vadovaujantis ilgo laikotarpio mokėtojo kodas LT100004278519. Bendrovė įsteigta neribotam laikui. vidutinių padidėjimo sąnaudų (LRAIC) apskaitos modelio formavimo metodinėmis gairėmis (VKEKK 2013 m. liepos 5 d. Bendrovė yra patronuojanti įmonė, kuri atsakinga už grupės įmonių, užsiimančių šilumos nutarimas Nr. O3-287), techninio-technologinio ir ekonominio modelio tinkluoseelektros gairėmisir (VKEKK energijos tiekimu, energijos importu bei eksportu, skirstymu ir prekyba, gamtinių dujų 2013gamyba, m. gruodžio 27 d.elektros nutarimas Nr. O3-755); skirstymu ir tiekimu, taip pat elektros energetikos ūkio aptarnavimu ir plėtra, valdymą ir veiklos VKEKK 2014 m. gruodžio 19 d. nutarimu dėl patikrinimo Nr. O3-947 pritarė 2014 m. gruodžio 18 koordinavimą. d. LESTO planinio patikrinimo aktui Nr. E3-4 ir jame pateiktoms išvadoms ir nusprendė mažinti Bendrovė analizuoja grupės veiklos įmonių pajamas veiklą, reprezentuoja įgyvendina akcininko teises ir AB LESTO skirstymo 56,816 mln. grupę, Lt suma, susidariusia deklaruotoms pareigas, nustato veiklos gaires ir taisykles bei koordinuoja veiklą finansų, teisės, strategijos skirstymo ir plėtros, reguliuojamai skirstymo veiklai priskirtoms sąnaudoms viršijus faktines reguliuojamai žmogiškųjų rizikos valdymo, audito, technologijų, komunikacijos kitose srityse. įgyvendintas veiklai išteklių, priskirtinas sąnaudas už 2011–2013 m. ataskaitinį laikotarpį. ir Šis sprendimas 2015 m. ataskaitiniu laikotarpiu. Bendrovė Vilniaus apygardos administraciniam teismui yra pateikusį skundą dėl minėto sprendimo (35 pastaba) ir tikisi ateities ataskaitiniais laikotarpiais šias pajamas atgauti, todėl pinigų srautų prognozėje į 2017 metus įtraukė šias pajamas.

Vertinimo metu kuriamįmonių nebuvo įmanoma pritaikyti tiesioginioenergetikos kaštų metodo dėl turto irpobūdžio Bendrovė siekiaturtui, efektyvios grupės veiklos, Nacionalinėje strategijoje kituose (nėra vienarūšis) arba trūksta informacijos, buvo pritaikytas netiesioginis kaštų metodas. teisės aktuose numatytų ir sureikiamos grupės veikla susijusių tikslų įgyvendinimo, užtikrindama socialiai Netiesioginis kaštų vertės metodas buvo pritaikytas apie 3 proc. ilgalaikio materialaus turto (procentas atsakingą ilgalaikės didinimą. apskaičiuotas nuo tikrosios turto vertės 2014 m. gruodžio 31 d.). Taikant netiesioginį kaštų metodą 2014 m. liepos 21 d. „Lietuvos energija“, UABnaujo įmonių grupėje buvo įsteigta nauja vertė įmonėindeksuojant UAB Verslo kiekvienam turto vienetui buvo nustatyta turto atstatomoji dabartinė aptarnavimo centras,statistikos kurios veikla orientuota į ir„Lietuvos UABindeksais) grupės įmonių aptarnavimą, (remiantis Lietuvos departamento Eurostatenergija“, skelbiamais kapitalizuotą turto teikiant viešųjų pirkimų, apskaitos bei darbo santykių administravimo paslaugas. Sutelkiant įsigijimo savikainą. aptarnavimo funkcijas vienoje bendrovėje, į UAB Verslo aptarnavimo centras komandą suburti visi šių Turto įsigyto nuo 2014 m. rugpjūčio 1 d. iki vertinimo RCN ir turto atkūrimo išlaidos atėmus fizinio sričių specialistai iš „Lietuvos energija“, UAB grupėsdatos įmonių. Apskaitos paslaugos pradėtos teikti nuo ir funkcinio nusidėvėjimo sumas (angl. depreciated replacement cost, toliau - DRC) buvoUAB prilygintos 2014 m. gruodžio 1 d. Finansinės ataskaitos už 2014 metus parengtos ir pasirašytos Verslo atitinkamai balansinei įsigijimo departamento vertei ir balansinei likutinei vertei, toks metodas buvo pritaikytas apie 7 aptarnavimo centro Apskaitos atstovų. proc. ilgalaikio materialaus turto (procentas apskaičiuotas nuo tikrosios turto vertės 2014 m. gruodžio Bendrovės akcijos priklauso Lietuvos Respublikos Valstybei. 31 d.). 2014-12-31 2013-12-31 Turto RCN papildomai buvo sumažinta atimant funkcinį nusidėvėjimą, kurį sudaro funkcinių trūkumų Bendrovės Akcinis atsiradimas per tamakcininkas tikrą laikotarpį, rinkojeAkcinis pasikeitus technologijai. Funkcinis nusidėvėjimas buvo proc. proc. kapitalas apskaičiuotas atskirai pagal turto kategorijas, kurių specifikacijos nevisiškai kapitalas atitiko funkciją, kuriai jie Lietuvos Respublika, atstovaujama buvo skirti arba jų savybės buvo prastesnės 4 nei kai849 kurių modernių pagal buvo 179 100,00 ekvivalentų, 4 067 164kuriuos 100,00 LR finansų įvertinta RCN.ministerijos

RCN sumažinus fizinio ir funkcinio nusidėvėjimo sumomis buvo gautas DRC dydis. Kadangi AB LESTO yra turto, kuris naudojamas pasibaigus jo įprastam naudingo tarnavimo laikui, DRC buvo Susudaro reguliuojamojo bazėsUAB (angl. asset base,kurias toliau Bendrovė - „RAB“) skaičiavimu Grupę „Lietuvos turto energija“, beiregulated dukterinės įmonės, tiesiogiai arsusijusios netiesiogiai kontroliuoja: nustatytas ne mažesnis nei turtui pritaikytas išlaikymo faktorius. prielaidos buvo nustatytos atsižvelgiant į 2014 m. rugsėjo 24 d. Vyriausybės nutarimą Nr. 1026 Kaštu metodu nustatytos atskirų turto vienetų vertės buvo naudojamos paskirstyti pajamų metodu „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų elektros energetikos sektoriuje nustatymo Valdomųprincipų akcijų aprašoĮstatinis kapitalas Įmonių buveinės nustatytą patvirtinimo“. Įmonės Pagal Nutarimą, papildoma RAB dedamoji skaičiuojama kaip balansinės turto (tūkst. efektyvioji dalis, Lt) perkainojimo nuostolių sumą. Pagrindinė veikla adresas2014 m. birželio 30 d. Papildomas RAB vertės ir reguliuojamos turto bazės skirtumas, susidaręs 2014-12-31 (proc.) 2014-12-31 Jautrumo analizė. Vadovaujantis 13 – ojo TFAS 93 straipsnio nuostatomis, AB LESTO atliko tikrosios naudojamas skaičiuojant tik RAB grąžą (t.y. leistinas nusidėvėjimas apskaičiuojamas nuo RAB vertės nustatymo jautrumo analizę nestebimų duomenų pokyčiams, remiantis tokiais scenarijais: be papildomos dedamosios) konkrečiu laikotarpiu. RAB priedas pinigų srautų prognozėje buvo „Lietuvos energijos gamyba“, ABtikimybę, t.y. apskaičiuotas Elektrinės g.skirtumas 21, Elektrėnai 96,1 įtrauktas įvertinus 50 proc. (2,135 mlrd. litų) tarp balansinės

-

turto vertės ir RAB vertės įtrauktas 50 proc.Žvejų apimtimi AB LESTO g. 14,(1,067 Vilniusmlrd. litų). RAB priedas naudojamas 94,4 AB „Lietuvos dujos“ Aguonų g. 24, nusidėvėjimo Vilnius skaičiuojant tik investicijų grąžą (t.y. apskaičiuojant sąnaudas, RAB96,6 priedas NT Valdos, UAB 2017-2024 m. laikotarpiu. Geologų g. 16, Vilnius 94,7 nevertinamas) UAB Duomenų logistikos centras A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius 79,6

Diskonto norma (WACC) buvo nustatyta naudojant kapitalo įkainojimo modelį (angl. CAPM). Motorų g. 2, Vilnius 94,4 Gauta WACC (po apmokestinimo) suma lygi 6,36 proc. (ji buvo naudojama diskontavimo iki UABdabartinės „Kauno energetikos remontas“ Chemijossvertinę g. 17, Kaunas 96,1 vertės tikslais), kuri reiškia numanomą kapitalo kainą prieš apmokestinimą – UAB7,5 LITGAS Gedimino 33-2, Vilnius 66,7grąžą proc. WACC prieš apmokestinimą 7,5 proc. buvopr. naudojama siekiant apskaičiuoti RAB Gotlitas UAB į metines pajamas) nuo 2017 m. Atitinkamai Chemijos g.2015 17, Kaunas (įtrauktą m. ir 2016 m. buvo naudojami96,1 VKEKK Energijos tiekimas UAB ir 6,79 proc. WACC dydžiai, Jeruzalės g. 21,apskaičiuoti Vilnius 96,1 nustatyti 6,13 proc. siekiant RAB grąžą.

UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“

VšĮ Energetikų mokymo centras (iki 2014 10 - mėn. Prognozuojamu laikotarpiu RABmokymo nuolat augs dėl planuojamų kapitalinių investicijų. VšI Respublikinis energetikų Jeruzalės g. 21, Vilnius 100 centras) Kaštų apima naujo turto atstatomosiosNarva vertės nustatymą replacement cost new, Getonmetodas Energy OÜ mnt 5, 10117(angl. Talinas 96,1toliau – Geton „RCN“) individualaus turto vieneto lygmenyje. 97 proc. turto (procentas Energy SIA Bezdelingu 12, ilgalaikio LV-1048, materialaus Ryga 96,1 apskaičiuotas nuo irtikrosios vertės 2014 A. m.Juozapavičiaus gruodžio 31 d.) buvo taikomas tiesioginis UAB Technologijų inovacijųturto centras g. 13, Vilnius 97,8kaštų metodas apskaičiuojant naujo turto RCN. RCNŽvejų apima medžiagų darbus, UAB „VAE SPB“ g. 14, Vilnius kainą, įrengimą įskaitant 100 UAB Verslo aptarnavimo centrasbendras (Iki 2014rangovo 12 vežimo ir tvarkymo mokesčius, sąnaudas, taip pat tokias netiesiogines sąnaudas, P.Lukšio g. 5 b, Vilnius 97,0 31 apmokėtas 1 891 tūkst. Lt) kaip inžinerinėskapitalas ir projektavimo sąnaudos. Turto atkūrimo kaštai apskaičiuoti pagal AB LESTO UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ Aguonų g. 24, Vilnius 100 istorinius turto sukūrimo sąnaudų lygius. Lietuvos energijos paramos fondas Žvejų g. 14, Vilnius 100

METINĖ ATASKAITA 2014

METINĖ ATASKAITA 2014 Svarbūs apskaitiniai vertinimai ir sprendimai, naudojami rengiant finansines ataskaitas Bendroji informacija Svarbūs apskaitiniai vertinimai ir sprendimai, naudojami rengiant finansines ataskaitas

635 084

Elektros energijos gamyba, tiekimas, elektros energijos importas bei eksportas ir prekybos

elektra scenarijus: veikla I jautrumo analizės pasikeitus esamai reguliavimo aplinkai ir VKEKK nustatant AB 603pajamų 945 Elektros energijos tiekimas ir skirstymas vartotojams LESTO lygį 2017-2024 m. laikotarpiu, nebus įtraukiama investicijų grąža nuo Nutarimu 290 686 tiekimas ir skirstymas vartotojams patvirtinto RABGamtinių priedo, dujų todėl AB LESTO pajamos prognozuojamu laikotarpiu (2015-2024 m.) 295 408 Nekilnojamojo turto disponavimas, kita su tuo susijusi veikla ir paslaugų teikimas sumažėtų 422 mln. litų, o ilgalaikio materialaus turto tikroji vertė sumažėtų iki 2,075 mlrd. litų. 13 907

Informacinių technologijų ir telekomunikacijų aptarnavimo paslaugos

Elektros tinklų ir susijusių įrenginių statyba, remontas, techninė priežiūra, vartotojų II jautrumo 18 904analizės scenarijus: teisminėms institucijoms atmetus AB LESTO pateiktą skundą (35 prijungimas prie elektros pastaba), kuriuo skundžiamas VKEKKtinklų nutarimas, kurio remiantis buvo sumažintas AB LESTO 15 244 Energetinių įrenginių konstrukcijų gamyba skirstymo veiklos pajamos 56,8 mln.remontas, Lt suma, metalo AB LESTO pajamos prognozuojamu laikotarpiu (201545 000 dujųotiekimas permaterialaus terminalą ir turto prekyba gamtinėmis dujomis iki 2,309 2024 m.) minėtaSuskystintų 56,8 mln. gamtinių litų suma, ilgalaikio tikroji vertė sumažėtų 1 100 Apgyvendinimo paslaugos, prekyba mlrd. litų. 750

Elektros energijos ir gamtinių dujų tiekimas

III jautrumo analizės scenarijus: pasikeitus esamai reguliavimo aplinkai ir VKEKK nustatant AB 294 Energetikos sektoriaus specialistųbus profesinis ugdymas ir tęstinis profesinis LESTO pajamų lygį 2017-2024 m. laikotarpiu, įtraukiama investicijų grąža (100 mokymas proc. apimtimi) nuo Nutarimu patvirtinto RAB priedo, todėl AB LESTO pajamos prognozuojamu laikotarpiu (2015-2024 121 416 Elektros energijos tiekimas m.) padidėtų mln. litų, o ilgalaikio materialaus turto tikroji vertė padidėtų iki 2,633 mlrd. litų. 99 Elektros energijos tiekimas 22 201 Informacinių technologijų ir telekomunikacijų ir kitų paslaugų teikimas Įsigijimo1 savikaina vertinamoverslo turto vertės sumažėjimas 010 Konsultacinė ir kito valdymo veikla

Grupė, 2 mažiausiai kartąpirkimų per metus, įvertina, irarvykdymo, yra kokiųapskaitos, nors požymių, kad administravimo ilgalaikio materialiojo turto 000 Viešųjų organizavimo personalo paslaugos apskaitinė vertė gali būti sumažėjusi. 3 000 10

Dujų tiekimas Paramos teikimas visuomenei reikšmingiems projektams, iniciatyvoms bei veikloms

154 139

154


AIŠKINAMASIS RAŠTAS Už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d. Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

2014 m. ir 2013 m. Grupė hidroelektrinės, hidroakumuliacinės elektrinės, Šiluminės elektrinės statinių ir įrenginių (kombinuotojo ciklo bloko bei Rezervinės elektrinės) turtą, skirstomuosius dujotiekius, dujų technologinę įrangą, informacinių technologijų ir telekomunikacijų įrangą apskaitė įsigijimo savikaina vadovaujantis 16-uoju Tarptautiniu apskaitos standartu ,,Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai“. „Lietuvos energija“, UAB (toliau - Bendrovė arba Įmonė) yra Lietuvos Respublikoje įregistruota uždaroji akcinėm.bendrovė. Buveinės adresas - Žvejų31g.d.14, LT-09310, Vilnius, įvertino Lietuva.irBendrovė ribotos 2014 gruodžio 31 d. ir 2013 m. gruodžio Bendrovės vadovybė nenustatė-Kruonio civilinės atsakomybės pelno siekiantis subjektas, 2008hidroelektrinės m. rugpjūčio 28 d. įregistruotas Juridinių hidroakumuliacinės elektrinės ir Kaunoūkio Algirdo Brazausko ilgalaikio materialiojo turto asmenų registre, kurio tvarkytojas yra VĮ "Registrų centras". Bendrovės kodas 301844044, PVM vertės sumažėjimo požymių. mokėtojo kodas LT100004278519. Bendrovė įsteigta neribotam laikui. Atsižvelgiant į 2014 m. pabaigoje priimtą Bendrovės vadovybės sprendimą dėl Rezervinės elektrinės Bendrovė yra patronuojanti įmonė, kuri atsakinga už grupės įmonių,39,6 užsiimančių elektros ir šilumos 1-2 blokų demontavimo, 2014 m. gruodžio 31 d. Bendrovė pripažino mln. Lt vertės sumažėjimo energijoslygų gamyba, tiekimu,elektrinės elektros energijos eksportu, skirstymu ir prekyba, gamtinių dujų nuostolį, Rezervinės 1-2 blokųimportu likutineibei vertei. skirstymu ir tiekimu, taip pat elektros energetikos ūkio aptarnavimu ir plėtra, valdymą ir veiklos Likusiam Rezervinės elektrinės ir Kombinuotojo ciklo bloko ilgalaikiam materialiajam turtui 2014 m. koordinavimą. gruodžio 31 d. ir 2013 m. gruodžio 31 d. buvo atliktas turto vertės sumažėjimo testas ir nustatyta, kad Bendrovė elektrinės analizuojastatinių grupėsir įrenginių įmonių veiklą, reprezentuoja grupę, akcininko teises ir Šiluminės turto atsiperkamoji vertė viršijaįgyvendina jo balansinę vertę, lygią 2,038 pareigas, nustato gaires taisykles beiLt.) koordinuoja veiklą finansų, teisės, strategijos ir plėtros, mlrd. Lt. (2013 m. veiklos gruodžio 31 d.ir2,090 mlrd. todėl vertės sumažėjimas nebuvo apskaitytas. žmogiškųjų išteklių, rizikos valdymo, audito, technologijų, komunikacijos ir kitose srityse. Šiluminės elektrinės statinių ir įrenginių turtas vertintas kaip vienas pinigų srautą generuojantis vienetas atsižvelgiant į tai, kad:

1 Bendroji informacija

nustatytas naudojant rinkos ilgalaikio skolinimosi kainą, bei remiantis irtuo metu Bendrovė KKSV siekia buvo efektyvios įmonių grupės veiklos, Nacionalinėje energetikos strategijoje kituose galiojusia vidutine tarpbankinės rinkos tikslų palūkanų norma (EURIBOR). teisės aktuose numatytų ir Europos su grupės veikla susijusių įgyvendinimo, užtikrindama socialiai atsakingą ilgalaikės vertės didinimą. 2. Pinigų srautų prognozes nustato vadovybė atlikdama finansines prognozes, pagrįstas veiklos rinkos plėtros lūkesčiais beibuvo reguliavimo aplinka. Prognozuojant 2014 m. liepos 21 rezultatais, d. „Lietuvos energija“, UAB įmonių grupėje įsteigta nauja įmonė UAB Verslo reguliuojamos veiklos pajamas taip pat vertinamas materialiojo turto aptarnavimo centras, kurios veikla orientuota į „Lietuvos energija“, UABilgalaikio grupės įmonių aptarnavimą, nusidėvėjimas investicijų skaičiuojama nuo reguliuojamoje veikloje teikiant viešųjų pirkimų, bei apskaitos bei grąža, darbo kuri santykių administravimo paslaugas. Sutelkiant naudojamo turto vertės. Vadovybė grąžos įvertinimui naudojo 2015 aptarnavimo funkcijas vienoje bendrovėje, į UABinvesticijų Verslo aptarnavimo centras komandą suburtimetams visi šių VKEKKišnustatytą normą,įmonių. kuri yraApskaitos 6,79 proc.paslaugos pradėtos teikti nuo sričių specialistai „Lietuvosinvesticijų energija“,grąžos UAB grupės 2014 m. gruodžio 1 d. Finansinės ataskaitos už 2014 metus parengtos ir pasirašytos UAB Verslo 2014 m. diskonto normai padidėjus 1 procentiniu punktu, Kombinuoto ciklo bloko ir Rezervinės aptarnavimo centro Apskaitos departamento atstovų. elektrinės naudojimo vertė būtų didesnė už apskaitinę vertę. Bendrovės akcijos priklauso Lietuvos Respublikos Valstybei. Remiantis atlikta analize, vadovybė nustatė, kad 2014 m. gruodžio 31 d. ir 2013 m. gruodžio 31 d. nereikia apskaityti jokių vertės sumažėjimo nuostolių, išskyrus vertės sumažėjimo 2013-12-31 nuostolį Rezervinės 2014-12-31 elektrinėms 1-2 blokams. Bendrovės akcininkas Akcinis Akcinis Investicijų vertinimas Lietuvosį dukterines Respublika,įmones atstovaujama

kapitalas

4 179 849

proc.

kapitalas

100,00

4 067 164

proc.

100,00

LRBendrovės finansų ministerijos Nors dukterinių įmonių AB LESTO, „Lietuvos energijos gamyba“, AB ir AB „Lietuvos dujos“ prekiaujama Vilniaus vertybinių popierių biržoje, Grupės vadovybės vertinimu, ši rinka nėra Perdavimo sistemos operatorius traktuoja kiekvieną elektrinę kaip vieną generuojantį pakankamai aktyvi, kad skelbiamą biržos akcijų kainą būtų galima laikyti investicijų į dukterines įmones vienetą nepriklausomai nuo to, iš kelių skirtingų blokų elektrinė yra sudaryta. tikrąja verte finansinių ataskaitų sudarymo datą. 2014 m. gruodžio 31 d. Bendrovė atliko investicijos į Grupę sudaro „Lietuvos energija“, UAB bei dukterinės įmonės, kurias Bendrovė tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja: dukterinę įmonę AB LESTO vertės sumažėjimo testą ir apskaitė 201,4 mln. Lt vertės sumažėjimą. Visi Šiluminės elektrinės blokai gali būti naudojami tiek elektros energijos gamybai, tiek teikti Atliekant investicijos į AB LESTO vertės sumažėjimą, buvo atsižvelgiama į pastaboje „AB LESTO turto galios rezervo paslaugas. Kuris blokas konkrečiu momentu yra naudojamas Valdomų akcijų elektrosĮstatinis kapitalas Įmonių buveinės perkainojimas“ naudotas ilgalaikių prognozių prielaidas, koreguojant pinigų srautus efektyviojiporeikių, dalis, (tūkst. Lt) Pagrindinėpapildomai veikla energijosĮmonės gamybai, galios rezervo aktyvavimui priklauso nuo sistemos blokų adresas įvertinant AB LESTO kaip įmonės (t.y. ne tik iš ilgalaikio materialaus turto generuojamą vertę) 2014-12-31 (proc.) 2014-12-31 techninės būklės (pvz. planiniai remonto darbai, bloko darbo sutrikimai), galimų gamtinių vystymosi perspektyvas. Diskontuoti pinigų srautai buvo koreguoti įvertinant grynąją finansinė skolą ir dujų tiekimo sutrikimų ir pan. investicijas į dukterines Elektros įmones. energijos gamyba, tiekimas, elektros energijos importas bei eksportas ir prekybos „Lietuvos energijos gamyba“, ABelektros energijos Elektrinės g. 21,gamyba Elektrėnai 635 084 Šiluminės elektrinės ir šilumos bei teikiamos galios96,1 rezervo elektra veikla 2013 m. gruodžio 31 d. Bendrovė atliko investicijos į dukterinę įmonę „Lietuvos energijos gamyba“, AB paslaugos yra reguliuojama veikla. Žvejų g. 14, Vilnius AB LESTO 94,4 603 945 Elektros energijos tiekimas ir skirstymas vartotojams vertės290 sumažėjimo testą dujų ir nustatė, kad 2013 m. gruodžio 31 d. nėra investicijos į „Lietuvos energijos AB „Lietuvos dujos“ Aguonų g. 24, Vilnius 96,6 686 Gamtinių tiekimas ir skirstymas vartotojams Nustatant reguliuojamų paslaugų kainas Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės 94,7 komisija gamyba“, AB vertės sumažėjimo. 2014 m. gruodžio 31 susijusi d. Bendrovės vertinimu nėra NT Valdos, UAB Geologų g. 16, Vilnius 295 408 Nekilnojamojo turto disponavimas, kita su tuo veikla ir vadovybės paslaugų teikimas (toliaulogistikos - VKEKK) vertina visas Šiluminės elektrinės kintamas bei pastovias sąnaudas, indikacijų dėl investicijos į „Lietuvos energijos gamyba“, ABaptarnavimo vertės sumažėjimo UAB Duomenų centras A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius 79,6 dalį 13 907 Informacinių technologijų ir telekomunikacijų paslaugospožymių. šių sąnaudų priskiriant ir dengiant galios rezervo pajamomis, o likusią dalį padengiant VIAP Elektros tinklų ir susijusių įrenginių statyba, remontas, techninė priežiūra, vartotojų UAB „ELEKTROS 2, Vilnius Šiluminėje elektrinėje gaminamai 94,4 18 904 2014 m. gruodžio 31 d. Bendrovė atliko investicijos į dukterinę įmonę AB „Lietuvos dujos“ vertės lėšomis. TINKLO ElektrosPASLAUGOS“ energijos supirkimoMotorų kainag.nustatoma prijungimas prie elektros tinklų sumažėjimo testą, naudodama diskontuotų metodą. Diskontuoti pinigų srautai buvo elektros energijai. UAB „Kauno energetikos remontas“ Chemijos g. 17, Kaunas 96,1 15 244 Energetinių įrenginių remontas, pinigų metalo srautų konstrukcijų gamyba apskaičiuoti remiantis galiojančiais aktais irper metodikomis, reglamentuojančiais skirstymo veiklą. UAB LITGAS Gedimino pr. 33-2, Vilnius 66,7 45 000 Suskystintų gamtiniųteisės dujų tiekimas terminalą ir prekyba gamtinėmis dujomis Pinigų srautus vertėg.buvo nustatyta remiantis naudojimo vertės Skaičiuojant pinigų srautus buvo naudota iki mokestinė 7,09 proc. diskonto norma, kuri Gotlitas UAB generuojančių vienetų atsiperkamoji Chemijos 17, Kaunas 96,1 1 100 diskontuotus Apgyvendinimo paslaugos, prekyba skaičiavimais. Atliekant atitinka VKEKK taikomąenergijos grąžą kainų reguliavime. Remiantis atlikta analize, Bendrovės vadovybė Energijos tiekimas UAB šiuos skaičiavimus, remiamasi Jeruzalėspinigų g. 21, srautų Vilnius prognozėmis prieš mokesčius, 96,1 750 Elektros ir gamtinių dujų tiekimas kurios yra pagrįstos vadovybės nustatė, kad 2014 m. gruodžio 31 d. nėra investicijos į AB „Lietuvos dujos“ vertės sumažėjimo. VšĮ Energetikų mokymo centras patvirtintais (iki 2014 10 penkių metų laikotarpio finansiniais biudžetais. Tęstinis srautas nustatomas naudojant penktų metų diskontuotą mėn. VšI Respublikinis energetikų mokymo Jeruzalėspinigų g. 21, srautą. Vilnius 100 294 Energetikos sektoriaus specialistų profesinis ugdymas ir tęstinis profesinis mokymas Bendrovė atliko investicijos į dukterinę įmonę UAB Duomenų logistikos centras vertės sumažėjimo centras) Vadovybė planuojamą veiklos pelną apskaičiavo remdamasi istoriniais duomenimis, rinkos padėties testą ir apskaitė 8,85 mln. Lt vertės sumažėjimą. Atliekant investicijos į UAB Duomenų logistikos Geton Energy OÜ Narva mnt 5, 10117 Talinas 96,1 121 Elektros energijos tiekimas prognozėmis ir SIA galiojančiais teisės aktais. centras vertės buvotiekimas naudojamas diskontuotų pinigų srautų vertinimo būdas. Vadovybė Geton Energy Bezdelingu 12, LV-1048, Ryga 96,1 99 sumažėjimą, Elektros energijos nustatė, m. technologijų numatyta duomenų centrų vystymo plėtra vyksta lėčiau nei planuota, bei UAB Technologijų ir inovacijų centras A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius 97,8 22kad 201 2014-2017 Informacinių ir telekomunikacijų ir kitų paslaugų teikimas Pagrindinės prielaidos naudotos atliekant vertės sumažėjimo testą 2014 m. gruodžio 31 d. buvo: prarasti1keli klientai, kasirirkito įtakojo investicijos į UAB Duomenų logistikos centras vertės UAB „VAE SPB“ Žvejų g. 14, Vilnius 100 010 stambūs Konsultacinė verslo valdymo veikla sumažėjimo pripažinimą. UAB1.Verslo aptarnavimo centras (Iki 2014 remiantis 12 Naudojimo vertė apskaičiuota naujausiu P.Lukšio g. 5 b, 2015 Vilniusmetų biudžetu ir 2016-2019 97,0 m. 2 000 Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo, apskaitos, personalo administravimo paslaugos 31 apmokėtas kapitalas 1 891 tūkst. Lt)diskontuotais pinigų srautais prieš apmokestinimą, taikant 6,53 finansiniu planu, numatytais Pagrindinės į UAB Duomenų logistikos centras vertinimo prognozėse naudojamos UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ Aguonų g. 24, Vilnius 100 3 000 investicijos Dujų tiekimas proc. (2013 m. – 7,09 proc.) kapitalo kainos svertinį iki mokestinį vidurkį (toliau – KKSV). prielaidos: (i) nuosaikus pajamų augimas (t.y. 5 proc. kasmet), (ii) planuojamas EBITDA maržos Lietuvos energijos paramos fondas

METINĖ ATASKAITA 2014

Žvejų g. 14, Vilnius

METINĖ ATASKAITA 2014 Svarbūs apskaitiniai vertinimai ir sprendimai, naudojami rengiant finansines ataskaitas Bendroji informacija Svarbūs apskaitiniai vertinimai ir sprendimai, naudojami rengiant finansines ataskaitas

100

10

Paramos teikimas visuomenei reikšmingiems projektams, iniciatyvoms bei veikloms

augimas nuo 16 proc. iki 22 proc. per 2015-2020 m. (iii) palaikomosios investicijas esamai turto būklei

155 139

155


AIŠKINAMASIS RAŠTAS Už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d. Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

palaikyti vidutiniškai per metus sudaro 2,6 mln. Lt. (iv) prognozuojamas teigiamas apyvartinio kapitalo 1 informacija pokytisBendroji (v) diskonto norma (po mokesčių) 8,88 proc.. Papildomai buvo atsižvelgiama į „Data Inn“

projekto plėtrą, vertinant šią plėtrą buvo naudojama didesnė diskonto norma (17,76 proc.) atsižvelgiant į su „Data Inn“ projekto plėtra susijusį neapibrėžtumą. Diskontuoti pinigų srautai buvo koreguoti „Lietuvos UAB (toliau - Bendrovė arba Įmonė) yra UAB. Lietuvos Respublikoje įregistruota uždaroji įvertinant energija“, grynąją finansinė skolą ir investiciją į NT Valdos, akcinė bendrovė. Buveinės adresas - Žvejų g. 14, LT-09310, Vilnius, Lietuva. Bendrovė - ribotos civilinės atsakomybės pelno siekiantis ūkio subjektas, 2008 m. rugpjūčio 28 d. įregistruotas Juridinių Litgrid ABregistre, perleidimo kaina asmenų kurio tvarkytojas yra VĮ "Registrų centras". Bendrovės kodas 301844044, PVM mokėtojo kodas LT100004278519. Bendrovėreikalavimus, įsteigta neribotam laikui. Įgyvendinant Elektros energetikos įstatymo Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2012 m. liepos 4 d. priėmė nutarimą Nr. 826 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės steigimo ir valstybės turto Bendrovė yra patronuojanti įmonė, kuri atsakinga už grupės įmonių, užsiimančių elektros ir šilumos investavimo“, kuriuo nurodė Energetikos ministerijai įsteigti uždarąją akcinę bendrovę ir priimti visus energijos gamyba, tiekimu, elektros energijos importu bei eksportu, skirstymu ir prekyba, gamtinių dujų reikalingus sprendimus, kad „Lietuvos energija“, UAB valdomos Litgrid AB akcijos būtų atlygintinai skirstymu tiekimu, taip uždarajai pat elektros energetikos ir plėtra, valdymą ir veiklos perduotos irnaujai įsteigtai akcinei bendroveiūkio UABaptarnavimu „EPSO-G“, atsižvelgiant į nepriklausomų koordinavimą. vertintojų nustatytą akcijų rinkos vertę. Nepriklausomas vertintojas nustatė 97,5 proc. Litgrid AB akcijų rinkos vertę, naudodamas pajamų (naudojimo vertės grupę, metodą.įgyvendina akcininko teises ir Bendrovė analizuoja grupės įmonių veiklą, pajamų) reprezentuoja pareigas, gaires ir taisykles bei koordinuoja veiklą finansų,kainos teisės, priedas, strategijos ir plėtros, Litgrid ABnustato akcijų veiklos pirkimo-pardavimo sutartyje yra numatytas galutinės kurio dydis žmogiškųjų išteklių, rizikos valdymo, audito, technologijų, komunikacijos ir kitose srityse. priklauso nuo būsimųjų laikotarpių reguliacinės aplinkos. 2014 m. rugsėjo 24 d. Vyriausybė patvirtino

pajamos apskaičiuojamos, gruodžio mėnesį gautų apmokėjimųenergetikos už elektros energiją 1/3 irdalis. Šis Bendrovė siekia efektyvioskaip įmonių grupės veiklos, Nacionalinėje strategijoje kituose sukaupimas yra numatytų nustatytasirremiantis istorine beitikslų vidutiniu vartotojų atsiskaitymo už socialiai elektros teisės aktuose su grupės veiklapatirtimi susijusių įgyvendinimo, užtikrindama energiją periodu. Vadovybė apskaičiavo, kad daugelis gyventojų suvartotą elektros kiekį deklaruoja ir atsakingą ilgalaikės vertės didinimą. už jį sumoka 20 mėnesio dieną arba panašiu metu, tačiau elektros energija tiekiama visą mėnesį (30 2014 21 Todėl d. „Lietuvos energija“, įmonių grupėjeelektros buvo įsteigta naujakiekis įmonė proporcingai UAB Verslo arba m. 31 liepos dieną). per likusias 10 UAB dienų suvartotas energijos aptarnavimo centras, kurios veikla orientuota į „Lietuvos energija“, UAB grupės įmonių aptarnavimą, apskaičiuojamas atsižvelgiant į visą per mėnesį į elektros energijos tiekimo tinklą patiektą elektros teikiant viešųjų pirkimų, santykių paslaugas. Sutelkiant energiją (faktiškai žinomas apskaitos kintamasis)bei bei darbo per visą gruodžioadministravimo mėnesį gyventojų deklaruotą elektros aptarnavimo funkcijas vienoje bendrovėje, į UAB1Verslo aptarnavimo centras komandą suburti visi šių energijos kiekį ir dauginant skirtumą iš vidutinio kWh tarifo (14 pastaba). sričių specialistai iš „Lietuvos energija“, UAB grupės įmonių. Apskaitos paslaugos pradėtos teikti nuo 2014 m. gruodžio 1 d. Finansinės ataskaitos už 2014 metus parengtos ir pasirašytos UAB Verslo Perdeklaruotos elektros energijos suvartojimas aptarnavimo centro Apskaitos departamento atstovų. Nuo 2014 m. pradžios Bendrovė sumažino elektros energijos kainas. Bendrovės vertinimais, esminio Bendrovės akcijos priklauso Respublikos Valstybei. skirtumo tarp gyventojų 2013Lietuvos m. deklaruoto ir realiai suvarto elektros energijos kiekio nebuvo. 2014-12-31 Nuo 2015 m. pradžios Bendrovė sumažino elektros energijos kainas, tačiau dalis 2013-12-31 gyventojų deklaravo akcininkas daugiau Bendrovės elektros energijos nei realiai suvartojo. AkcinisBendrovė įvertino perdeklaruotą Akcinissumą. Įvertintas proc. proc. kapitalas kapitalas skirtumas 2014 m. buvo apskaitytas kaip gauti avansai. Lietuvos Respublika, atstovaujama

4 179 849

100,00

4 067 164

100,00

LR finansų ministerijos Valstybės reguliuojamų kainų elektros energetikos sektoriuje nustatymo principus, o 2015 m. sausio Vartotojų prijungimo mokesčių apskaita 15 d. VKEKK patvirtinto naują (LRAIC) reguliavimo metodiką. 2015 m. sausio 19 d. VKEKK nustatė Iki 2009 m. liepos 1 d. Grupė atidėdavo pajamas, gautas už vartotojų prijungimą prie elektros tinklo. Litgrid AB perdavimo paslaugų aukštos įtampos tinklais kainos viršutinės ribos 2016–2020 metams. Šios būsimųjų laikotarpių pajamos yra pripažįstamos pajamomis per 31 metų laikotarpį, t.y. elektros Atsižvelgdama į aukščiau minimus pasikeitimus, Bendrovė atliko kainos priedo įvertinimą ir nustatė, Grupę sudaro „Lietuvos bei dukterinės įmonės, Bendrovė tiesiogiai ar netiesiogiai įrangos, Grupės pastatytos prijungiant vartotoją, vidutinį naudingo tarnavimo laiką. Grupės skirstomųjų kad vadovaujantis Litgridenergija“, AB akcijųUAB pirkimo-pardavimo sutartimikurias 2014 m. gruodžio 31 d. kainos priedo kontroliuoja: tinklų bendrovės vadovybė mano, kad paslaugų vartotojams teikimas yra neriboto laiko, dėl to elektros vertė lygi nuliui. įrangos, pastatytos Grupės prijungiant vartotoją, vidutinis naudingo tarnavimo laikas buvo naudojamas Valdomų akcijų Įstatinis kapitalas Įmonių buveinės Įmonės efektyvioji dalis, (tūkst. Lt) Pagrindinė veiklasumokėti prijungimo mokesčiai yra kaip geriausias galimas įvertinimas laikotarpio, per kurį vartotojų adresas Prestižo ir nenudėvimojo nematerialiojo turto vertės sumažėjimas 2014-12-31 (proc.) 2014-12-31 pripažįstami pajamomis. Konsoliduotoje Finansinėje informacijoje yra apskaitytas prestižas ir licencijos su neapibrėžtu Nuo 2009 m. liepos 1 d. energijos remiantisgamyba, TFAAK tiekimas, 18 išaiškinimu, prie elektros prijungiami nauji Elektros elektroskadangi energijos importas beitinklų eksportas ir prekybos tarnavimo kurie susiformavo kai buvo g. įgyta „VST“. „Lietuvos laiku, energijos gamyba“, AB 2008 metais,Elektrinės 21, AB Elektrėnai 96,1 635 084 vartotojai ateityje papildomos elektra veikla naudos iš prijungimo, lyginant su visais kitais vartotojais, negauna, prijungimo paslaugos teikimas yratiekimas baigtasirirskirstymas prijungimovartotojams pajamos pripažįstamos prijungus vartotoją (22 2014 m. gruodžio 31 d. Grupė, vertinant AB LESTO AB LESTO Žvejųturtą g. 14,(pastaba Vilnius 4 AB LESTO turto perkainojimas), 94,4 603 945 Elektros energijos pastaba). atliko prestižo dujos“ vertės sumažėjimo testą ir visą prestižo 178 mln. Litų nurašė. AB „Lietuvos Aguonų vertę g. 24, lygią Vilnius 96,6 290 686 Gamtinių dujų tiekimas ir skirstymas vartotojams NT Valdos, UAB

Geologų g. 16, Vilnius

94,7

UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“

Motorų g. 2, Vilnius

94,4

Grupė, įvertinusilogistikos faktą, kad nuo 2011 m. VST licencijos su neribotu neteikė UAB Duomenų centras A. Juozapavičiaus g. naudingo 13, Vilnius tarnavimo laiku,79,6 ekonominės naudos Grupei, jas retrospektyviai nurašė. Nurašytų licencijų vertė lygi 118 mln. Litų. UAB „Kauno energetikos Chemijos g. 17, Kaunas Ilgalaikio materialiojo turtoremontas“ naudingo tarnavimo laikotarpiai

96,1 UAB LITGAS Gedimino pr. 33-2, Vilnius 66,7 Ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimoChemijos laikotarpiai nustatomi Gotlitas UAB g. 17, Kaunas atsižvelgiant į panašaus 96,1 turto naudingo laikotarpius. Tokie veiksniai kaip g. turto senėjimas technine arba komercine Energijos tarnavimo tiekimas UAB Jeruzalės 21, Vilnius 96,1 prasme, turto nusidėvėjimas mažina iš turto VšĮ Energetikų mokymo centras (iki 2014 10 gaunamą naudą. Likę naudingo tarnavimo laikotarpiai nustatomi dabartinę turto techninę būklę ir g. laikotarpį, per kurį Grupė tikisi gauti100 naudos mėn. VšIatsižvelgiant Respublikinisį energetikų mokymo Jeruzalės 21, Vilnius išcentras) turto. Svarbiausi yra šie veiksniai: (a) planuojamas turto naudojimas; (b) planuojamas fizinis Geton Energy OÜ Narva mnt būdo; 5, 10117 Talinas 96,1 arba nusidėvėjimas, kuris priklauso nuo turto eksploatavimo ir (c) turto senėjimas techniniu Geton Energy SIA dėl pokyčių rinkoje. Bezdelingu 12, LV-1048, Ryga 96,1 komerciniu atžvilgiu UAB Technologijų ir inovacijų centras A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius 97,8 UAB „VAE SPB“ Žvejų g. 14, Vilnius 100 Sukauptos pajamos UAB Verslo aptarnavimo centras (Iki 2014 12 P.Lukšio g. 5 b, Vilnius 97,0 Iš31gyventojų pajamos pripažįstamos remiantis gautais mokėjimais. Dėl šios priežasties apmokėtasgautos kapitalas 1 891 tūkst. Lt) UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ Vilnius 100 kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Aguonų Grupėsg. 24, skirstomųjų tinklų bendrovės vadovybė Lietuvos energijos paramos fondasbet dar gyventojų Žvejų g. 14, Vilniuspajamų sumą. Sukauptos pardavimo 100 apskaičiuoja ir sukaupia uždirbtų, neapmokėtų,

METINĖ ATASKAITA 2014

METINĖ ATASKAITA 2014 Svarbūs apskaitiniai vertinimai ir sprendimai, naudojami rengiant finansines ataskaitas Bendroji informacija Svarbūs apskaitiniai vertinimai ir sprendimai, naudojami rengiant finansines ataskaitas

295 408

Nekilnojamojo turto disponavimas, kita su tuo susijusi veikla ir paslaugų teikimas

13 907 Informacinių technologijų ir telekomunikacijų aptarnavimo paslaugos Gautinų sumų vertės sumažėjimas

Elektros tinklų ir susijusių įrenginių statyba, remontas, techninė priežiūra, vartotojų

18 sumų 904 vertės sumažėjimo nuostoliai yra nustatyti remiantis vadovybės atliktais jų atgavimo Gautinų prijungimas prie elektros tinklų tikimybės ir terminų įvertinimais, su sumomis, kurios nebus atgautos pagal pradžioje 15 244 Energetinių įrenginiųsusijusiais remontas, metalo konstrukcijų gamyba numatytus terminus. Šiam įvertinimui atlikti reikiaper priimti svarbius sprendimus. Šie sprendimai remiasi 45 000 Suskystintų gamtinių dujų tiekimas terminalą ir prekyba gamtinėmis dujomis 1 100 Apgyvendinimo reikšmingų skolininko finansiniųpaslaugos, sunkumųprekyba požymiais, tikimybe, kad skolininkas bankrutuos arba bus 750 Elektros energijos irtaip gamtinių dujų tiekimas įvykdyta finansinė reorganizacija, pat mokėjimų nevykdymu ar uždelsimu. Dabartiniai vadovybės įvertinimai galėtų labai pasikeisti dėl pasikeitusios padėties rinkoje ar visoje šalies ekonomikoje. Energetikos sektoriaus specialistų profesinis ugdymas ir tęstiniskurių profesinis Atgavimo294 rodiklis taip pat labai priklauso nuo sėkmės rodiklio bei veiksmų, buvo mokymas imtasi, siekiant atgauti labai uždelstas gautinas sumas. 121

Elektros energijos tiekimas

99 Elektros energijos tiekimas Gautinos sumos, siekiant nustatyti jų vertę ir jų sumažėjimą, vertinamos individualiai arba bendrai 22gautinų 201 Informacinių technologijų telekomunikacijų ir kitų paslaugų teikimas panašių sumų grupėje. Atliekantir individualų gautinų sumų vertinimą, atsižvelgiama į turimus 1 010 duomenis Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla apie rinkos tendencijas bei prognozes, galimas ar prieinamus išorės informacijos šaltiniuose gautinos2 sumos užtikrinimo priemones ir įvykius, patvirtinančius, gautinos sumos vertėpaslaugos sumažėjo, 000 Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo, apskaitos,kad personalo administravimo pvz., sutarties sąlygų vykdymą, skolininko veiklos faktinius duomenis ir pan. Atliekant gautinų sumų 3 000 Dujųbendrai, tiekimas atsižvelgiama į istorinius statistinius duomenis, kasmet patikrinama, ar vertės sumažėjimą 10

Paramos teikimas visuomenei reikšmingiems projektams, iniciatyvoms bei veikloms

156 139

156


AIŠKINAMASIS RAŠTAS Už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d. Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

31 d. pasibaigusius metus, buvo atliktas retrospektyvus 2011 m. gruodžio 31 d. duomenų koregavimas Bendrovė siekia efektyvios įmonių grupės veiklos, Nacionalinėje energetikos strategijoje ir kituose dėl 2008 m. įsigytų AB „VST“ licencijų nurašymo. teisės aktuose numatytų ir su grupės veikla susijusių tikslų įgyvendinimo, užtikrindama socialiai atsakingą ilgalaikės vertės didinimą. Nurašytos Grupės Finansinės padėties ataskaita Suma iki Suma po Mokesčių patikrinimai „Lietuvos energija“, UAB (toliau - Bendrovė arba Įmonė) yra Lietuvos Respublikoje įregistruota uždaroji AB „VST“ 2014 m. liepos 21 d. „Lietuvos energija“, UAB įmonių grupėje buvo įsteigta nauja įmonė UAB Verslo 2012.12.31 koregavimo koregavimo akcinė bendrovė. Buveinės - Žvejų 14,eilės LT-09310, Vilnius, Bendrovė - ribotos Mokesčių inspekcija gali bet adresas kuriuo metu per g. 5 iš einančius metusLietuva. po ataskaitinių mokestinių licencijos aptarnavimo centras, kurios veikla orientuota į „Lietuvos energija“, UAB grupės įmonių aptarnavimą, civilinės atsakomybės pelno knygas siekiantis subjektas, 2008 rugpjūčio 28 d. įregistruotas Juridinių metų patikrinti buhalterijos ir ūkio apskaitos įrašus beim. apskaičiuoti papildomus mokesčius ir teikiant viešųjų pirkimų, apskaitos bei darbo santykių administravimo paslaugas. Sutelkiant asmenų registre, tvarkytojas yra VĮ jokios "Registrų centras". dėl Bendrovės kodas iškilti 301844044, PVM baudas. Grupės kurio vadovybei nežinomos aplinkybės, kurių galėtų potencialus aptarnavimo funkcijas vienoje bendrovėje, į UAB Verslo aptarnavimo centras komandą suburti visi šių Ilgalaikis turtas mokėtojo kodas LT100004278519. Bendrovė įsteigta neribotam laikui. reikšmingas įsipareigojimas šiuo atžvilgiu. sričių specialistai iš „Lietuvos energija“, UAB grupės įmonių. paslaugos teikti702 nuo Ilgalaikis nematerialusis turtas 361Apskaitos 653 (117 951)pradėtos243 2014 m. gruodžio parengtos (117 ir pasirašytos UAB TURTO IŠ VISO 1 d. Finansinės ataskaitos už 20149metus 807 968 951) 9 690Verslo 017 Bendrovė yra patronuojanti įmonė, kuri atsakinga už grupės įmonių, užsiimančių elektros ir šilumos aptarnavimo centro Apskaitos departamento atstovų. Atidėjiniai taršos leidimų panaudojimui energijos gamyba, tiekimu, elektros energijos importu bei eksportu, skirstymu ir prekyba, gamtinių dujų Nuosavasakcijos kapitalas skirstymu ir tiekimu, taipaplinkos pat elektros ūkio aptarnavimu ir plėtra, valdymą irlaikotarpį veiklos Grupė vertina atidėjinius taršosenergetikos leidimams atsižvelgdama į faktiškai per ataskaitinį Bendrovės priklauso Lietuvos Respublikos Valstybei. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) (207 569) (82 841) (290 410) koordinavimą. išmestą taršą bei padaugindama šį kiekį iš vieno taršos leidimo rinkos kainos. Faktinis išmestas taršos Nuosavas kapitalas, tenkantis 2014-12-31 2013-12-31 kiekis yra patvirtinamas atsakingos reguliuojančios valstybės per keturis mėnesius po metų pabaigos. 5 427 918 (82 841) 5 345 077 Bendrovė analizuoja grupės įmonių veiklą,nesitiki reprezentuoja grupę, įgyvendina akcininko teises patronuojančios akcininkams Akcinis Bendrovėsįmonės akcininkas Remdamasi savo patirtimi, Grupės vadovybė reikšmingų skirtumų tarp įvertinto atidėjinio 2014ir Akcinis proc. proc. pareigas, nustato veiklos gaires ir taisykles bei koordinuoja veiklą finansų, teisės, strategijos ir plėtros, Nekontroliuojanti dalis 711 864 (17 417) 694 447 kapitalas kapitalas m. gruodžio 31 d. bei taršos kiekių, kurie bus patvirtinti 2015 metais. žmogiškųjų išteklių, rizikos valdymo, audito, technologijų, komunikacijos ir kitose srityse. Nuosavo kapitalo iš viso 6 139 782 (100 258) 6 039 524 Lietuvos Respublika, atstovaujama 4 179 849 100,00 4 067 164 100,00 Po vienerių metų mokėtinos sumos ir LR finansų ministerijos Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) lėšų sukaupimas įsipareigojimai VIAP lėšų kintama dalis yra apskaičiuojama remiantis per ataskaitinį laikotarpį patirtomis kintamomis Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas 448 853 (17 693) 431 160 sąnaudomis. Gamintojai, užtikrinantys elektros energijos tiekimo saugumą ir energetikos sistemos NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ 9 807 968 (117 951) 9 690 017 rezervus, pateikia VKEKK VIAP lėšų skaičiavimus, detalizuojant kintamas elektros energijos Grupę sudaro „Lietuvos energija“, UAB bei dukterinės įmonės, kurias Bendrovė tiesiogiai ar gamybos netiesiogiai kontroliuoja: IŠ VISO sąnaudas – gamtinių dujų ir mazuto, aplinkos taršos leidimų sąnaudas, išlaidas reagentams nusierinimui. Grupė 2014 m. gruodžio 31 d. apskaitė 50 775 tūkst. Lt. grąžintiną VIAP sumą kitoseĮstatinis kapitalas Valdomų akcijų Nurašytos Įmonių buveinės Finansinės padėties ataskaita Suma veikla iki Suma po Įmonės dalis,per 2016 (tūkst.Grupės Lt) Pagrindinė ilgalaikėse mokėtinose sumose ir įsipareigojimuose (24 pastaba), kuri busefektyvioji kompensuota AB „VST“ adresas 2014-12-31 2013.12.31 koregavimo koregavimo metus. Grupė 2013 m. gruodžio 31 d. apskaitė 56 955 tūkst. Lt. grąžintiną VIAP(proc.) sumą kitose 2014-12-31 licencijos ilgalaikėse mokėtinose sumose ir įsipareigojimuose, kuri bus kompensuota per 2015 metus. Likusi Elektros energijos gamyba, tiekimas, elektros energijos importas bei eksportas ir prekybos 13„Lietuvos 104 tūkst. Lt suma buvo priskaityta už 2011 metus (2011 skiriant VIAP lėšas 2012 96,1 metams, energijos gamyba“, AB Elektrinės g. metais, 21, Elektrėnai 635 084 Ilgalaikis turtas elektra veikla buvo sumažintos VIAP lėšos 2012 – 2015 metams). Šios sumos 2014 m. perkeltos į gautus Ilgalaikis nematerialusis turtas tiekimas ir skirstymas vartotojams 336 017 (117 951) 218 066 AB LESTO apmokėjimus. Žvejų g. 14, Vilnius 94,4 603 945 Elektros energijos išankstinius TURTO IŠ VISO 9 727 225 (117 951) 9 609 274 AB „Lietuvos dujos“ Aguonų g. 24, Vilnius 96,6 290 686 Gamtinių dujų tiekimas ir skirstymas vartotojams bendram vertinimui taikomos atidėjimo normos atitinka istorinius gautinų sumų vertės sumažėjimo duomenis ir patvirtinamos bendrai vertinamų gautinų sumų atidėjimo normos kitiems metams.

1 Bendroji informacija

NT Valdos, UAB

Galios rezervo pajamų sukaupimas UAB Duomenų logistikos centras

Geologų g. 16, Vilnius A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius

94,7 79,6

Vadovaudamasi Elektros energijos kainos ir rezervinės užtikrinimo paslaugų kainos nustatymo UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“ Motorų g.galios 2, Vilnius 94,4 metodika, kuri buvo patvirtinta VKEKK nutarimu Nr. O3-229, Grupė 2014 m. gruodžio 31 d. apskaitė UAB „Kauno energetikos remontas“ Chemijos g. 17, Kaunas 96,1 ir 2 407 tūkst. Lt. grąžintiną galios rezervų sumą kitose ilgalaikėse mokėtinose sumose UAB LITGAS pr. 33-2, Vilnius24). 2013 m. gruodžio 66,731 d. įsipareigojimuose, kuri bus kompensuota per Gedimino 2016 metus (pastaba Gotlitas 19 UAB 17, Kaunas 96,1 apskaitė 082 tūkst. Lt. gautiną galios rezervųChemijos sumą pog.vienerių metų kitų gautinų sumų straipsnyje Energijos tiekimas UAB Jeruzalės g. 21, Vilnius 96,1 (10 pastaba), kuri bus kompensuota per 2015 metus, o 2014 m. ši suma perkelta į Prekybos gautinų VšĮ Energetikų mokymo centras (iki 2014 10 sumų eilutę (13 pastaba). mėn. VšI Respublikinis energetikų mokymo Jeruzalės g. 21, Vilnius 100

centras) Geton Energy OÜ Narva mnt 5, 10117 Talinas 96,1 Geton Energy SIA Bezdelingu 12, LV-1048, Ryga 96,1 UAB Technologijų ir inovacijų centras A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius 97,8 UAB „VAE SPB“ Žvejų g. 14, Vilnius 100 UABm. Verslo aptarnavimo centras 2014 12skirstymo sistemos operatoriaus ir visuomeninio tiekimo 2008 įsigyjant AB „VST“ buvo(Ikiįsigytos P.Lukšio g. 5 b, Vilnius 97,0 31 apmokėtas kapitalas 1 891 tūkst. Lt) licencijos, kurios 2011 m. apjungus AB „VST“ ir AB Rytų skirstomuosius tinklus į AB LESTO tapo UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ Aguonų g. 24, Vilnius 100 bevertės. Rengiant „Lietuvos energija“, UAB konsoliduotas finansines ataskaitas už 2014 m. gruodžio Lietuvos energijos paramos fondas Žvejų g. 14, Vilnius 100

5 Palyginamųjų skaičių koregavimas

METINĖ ATASKAITA 2014

METINĖ ATASKAITA 2014 Palyginamųjų skaičių koregavimas Bendroji informacija Palyginamųjų skaičių koregavimas

295 408

Nekilnojamojo turto disponavimas, kita su tuo susijusi veikla ir paslaugų teikimas

13 907kapitalas Informacinių technologijų ir telekomunikacijų aptarnavimo paslaugos Nuosavas Elektros ir susijusių įrenginių statyba, techninė priežiūra, (52 vartotojų Nepaskirstytasis pelnastinklų (nuostoliai) 30 remontas, 194 (82 841) 647) 18 904 prijungimas prie elektros tinklų Nuosavas kapitalas, tenkantis 5 553 477gamyba (82 841) 5 470 636 15 244 Energetinių remontas, metalo konstrukcijų patronuojančios įmonėsįrenginių akcininkams 45 000 Suskystintų gamtinių dujų tiekimas per terminalą ir prekyba gamtinėmis dujomis Nekontroliuojanti dalis 699 228 (17 417) 681 811 1 100 Apgyvendinimo paslaugos, prekyba Nuosavo kapitalo iš viso 6 252 705 (100 258) 6 152 447 750 Elektros energijos ir gamtinių dujų tiekimas Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 294 Energetikos sektoriaus specialistų profesinis ugdymas ir tęstinis profesinis mokymas Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas 409 339 (17 693) 391 646 NUOSAVO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ 121 KAPITALO Elektros energijos tiekimas 9 727 225 (117 951) 9 609 274 IŠ VISO 99 Elektros energijos tiekimas 22 201 1 010

Informacinių technologijų ir telekomunikacijų ir kitų paslaugų teikimas Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla

2 000

Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo, apskaitos, personalo administravimo paslaugos

3 000 10

Dujų tiekimas Paramos teikimas visuomenei reikšmingiems projektams, iniciatyvoms bei veikloms

157 139

157


AIŠKINAMASIS RAŠTAS Už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d. Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

1 Bendroji informacija 6 Ilgalaikis nematerialusis turtas

Bendrovė siekia efektyvios įmonių grupės veiklos, Nacionalinėje energetikos strategijoje ir kituose teisės aktuose numatytų ir su grupės veikla susijusių tikslų įgyvendinimo, užtikrindama socialiai atsakingą ilgalaikės vertės didinimą.

„Lietuvos energija“, UAB (toliau - Bendrovė arba Įmonė) yra Lietuvos Respublikoje įregistruota uždaroji akcinė bendrovė. Buveinės adresas - Žvejų g. 14, LT-09310, Vilnius, Lietuva. Bendrovė - ribotos civilinės atsakomybėsGrupė pelno siekiantis ūkio subjektas, 2008 m. įregistruotas įranga Juridinių Patentai ir rugpjūčio licencijos28 d. Programinė asmenų registre, kurio tvarkytojas yra VĮ "Registrų centras". Bendrovės kodas 301844044, PVM mokėtojo LT100004278519. Bendrovė įsteigta neribotam laikui. 2012 m.kodas gruodžio 31 d. Įsigijimo vertė 929 045 Bendrovė yra patronuojanti įmonė, kuri atsakinga už grupės įmonių,1užsiimančių elektros ir 18 šilumos Sukaupta amortizacija (1 007) ir prekyba, gamtinių (11 458) energijos gamyba, tiekimu, elektros energijos importu bei eksportu, skirstymu dujų Sukauptas sumažėjimas skirstymu ir vertės tiekimu, taip pat elektros energetikos ūkio aptarnavimu ir -plėtra, valdymą ir veiklos Likutinė vertė 922 6 587 koordinavimą.

2014 m. liepos 21 d. „Lietuvos energija“, UAB įmonių grupėje buvo įsteigta nauja įmonė UAB Verslo aptarnavimo centras, kurios veikla orientuota į „Lietuvos energija“, UAB grupės įmonių aptarnavimą, Aplinkos taršos leidimai Kitas nematerialusis turtas administravimo Prestižas Iš viso teikiant viešųjų pirkimų, apskaitos bei darbo santykių paslaugas. Sutelkiant aptarnavimo funkcijas vienoje bendrovėje, į UAB Verslo aptarnavimo centras komandą suburti visi šių sričių specialistai iš „Lietuvos energija“, UAB grupės įmonių. Apskaitos paslaugos pradėtos teikti nuo 2014 m. gruodžio 55 1 d.413 Finansinės ataskaitos už 2014 metus parengtos pasirašytos UAB 3 024 178ir427 256Verslo 838 aptarnavimo centro Apskaitos departamento atstovų.(347) (12 812) - Lietuvos Respublikos Valstybei. (324) (324) Bendrovės akcijos priklauso 55 413 2 677 178 103 243 702

Bendrovė analizuoja grupės įmonių veiklą, reprezentuoja grupę, įgyvendina akcininko teises ir Bendrovės akcininkas Likutinėnustato vertė 2012 m. gaires gruodžio 31 d. bei koordinuoja veiklą finansų, 922teisės, strategijos ir plėtros, 6 587 55 413 pareigas, veiklos ir taisykles Įsigijimai 15 366 1 221 žmogiškųjų išteklių, rizikos valdymo, audito, technologijų, komunikacijos ir kitose srityse. Lietuvos Respublika, atstovaujama Perklasifikuota į/iš IMT 655 3 404 LR finansų ministerijos Nurašymai/Panaudoti aplinkos taršos leidimai (4) (13 895) Pardavimai (4 041) Aplinkos taršos leidimų perkainojimas (9 994) Amortizacija (4 148) Grupę sudaro „Lietuvos energija“, UAB bei dukterinės įmonės, kurias (762) Bendrovė tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja: Likutinė vertė 2013 m. gruodžio 31 d. 830 6 205 28 704 Įmonės

Įmonių buveinės adresas

Valdomų akcijų efektyvioji dalis, 2014-12-31 (proc.)

2013 m. gruodžio 31 d. Įsigijimo vertė Sukaupta amortizacija „Lietuvos energijos gamyba“, AB Sukauptas vertės sumažėjimas Likutinė vertė AB LESTO

915 (85) Elektrinės g. 21, Elektrėnai 830 Žvejų g. 14, Vilnius

Įsigijimai UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“ Padidėjimas įsigijus dukterinę įmonę Perklasifikuota į/iš IMT remontas“ UAB „Kauno energetikos UAB LITGAS Vertės sumažėjimas Gotlitas UAB Panaudoti aplinkos taršos leidimai Energijos tiekimas UAB Pardavimai VšĮ Energetikų mokymo centras (iki 2014 10 Aplinkos taršos leidimų perkainojimas mėn. VšI Respublikinis energetikų mokymo Aplinkos centras) taršos leidimų gauta dotacija Amortizacija Geton Energy OÜ Likutinė vertėSIA 2014 m. gruodžio 31 d. Geton Energy

4 017 1 080 Chemijos g. 17, Kaunas 101 Gedimino pr. 33-2, Vilnius Chemijos g. 17, Kaunas Jeruzalės g. 21, Vilnius Jeruzalės g. 21, Vilnius (1 345) Narva mnt 5, 10117 Talinas 4 683 Bezdelingu 12, LV-1048, Ryga

AB „Lietuvos dujos“ NT Valdos, UAB Likutinė vertė 2013 m. gruodžio 31 d. UAB Duomenų logistikos centras

UAB Technologijų ir inovacijų centras UAB „VAE SPB“ 2014 m. gruodžio 31 d. UAB Verslo aptarnavimo centras (Iki 2014 12 Įsigijimo vertė kapitalas 1 891 tūkst. Lt) 31 apmokėtas Sukaupta amortizacija UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ Likutinė vertė paramos fondas Lietuvos energijos

METINĖ ATASKAITA 2014

METINĖ ATASKAITA 2014 turtas Ilgalaikis nematerialusis Bendroji informacija Ilgalaikis nematerialusis turtas

Aguonų g. 24, Vilnius Geologų g. 16, Vilnius 830 A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius Motorų g. 2, Vilnius

A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius Žvejų g. 14, Vilnius P.Lukšio g. 5 b, Vilnius 9 983

Aguonų g. 24, Vilnius(5 300) 4 683 Žvejų g. 14, Vilnius

18 364 (12 159) 96,1 6 205 94,4

Įstatinis kapitalas (tūkst. Lt) 2014-12-31 635 084

96,6 94,7 6 205 79,6

603 945 290 686 295 408 13 907

94,4 1 083

18 904

919

6 796 96,1 66,7 96,1 96,1 (260) (3 692) 96,1 11 051 96,1

15 244 45 000 1 100 750

100

294

97,8 100

121 99 22 201 1 010

97,0 32 440 (21 100389) 11 051 100

2 000 3 000 10

2014-12-31 Akcinis 2 677 proc. kapitalas 4 954

2013-12-31

Akcinis 178 103 kapitalas -4 067 164 178 103

243 702 proc. 6 556 726 100,00 (13 905) (4 041) (9 994) (4 978) 218 066

4 626

178 427

231 036

(103) 849

-

9 662 8 039 (5 140) 52 946

333) 4 179(3 849 (6) (68) 4 224

100,00

Pagrindinė veikla

28 704

(402) energijos importas bei- eksportas ir prekybos (12 646) Elektros energijos gamyba, tiekimas, elektros (324) (324) elektra veikla 28 704 4 224 178 103 218 066 Elektros energijos tiekimas ir skirstymas vartotojams Gamtinių dujų tiekimas ir skirstymas vartotojams Nekilnojamojo turto disponavimas, kita su tuo susijusi veikla ir paslaugų teikimas 28 704 4 224 178 103 218 066 Informacinių technologijų ir telekomunikacijų aptarnavimo paslaugos 384 remontas, techninė - priežiūra, vartotojų 7 320 Elektros tinklų ir susijusių įrenginių 2 statyba, - prie elektros tinklų 1 2 164 prijungimas - įrenginių remontas, metalo (5konstrukcijų 644) 1 253 Energetinių gamyba Suskystintų ir prekyba gamtinėmis dujomis(178 103) - gamtinių dujų tiekimas per terminalą (178 103) Apgyvendinimo paslaugos, prekyba (10 042) (10 042) Elektros energijos ir gamtinių dujų tiekimas (13) (273) 9 662 8 039 Elektros energijos tiekimas 36 363 Elektros energijos tiekimas

Energetikos sektoriaus specialistų profesinis ugdymas ir tęstinis profesinis mokymas

Informacinių technologijų ir telekomunikacijų ir kitų paslaugų teikimas Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla

Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo, apskaitos, personalo administravimo paslaugos 36 363 1 812 80 598

(963) (27 652) Dujų tiekimas 36 363teikimas visuomenei reikšmingiems 849 projektams, iniciatyvoms 52 946 Paramos bei veikloms

158 139

158


AIŠKINAMASIS RAŠTAS Už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d. Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

2014 m. gruodžio 31 d. Grupė, vertinant AB LESTO turtą (pastaba 4 AB LESTO turto perkainojimas), atliko prestižo siekia vertės efektyvios sumažėjimo testą grupės ir visą prestižo lygią 178 mln. litų nurašė. Bendrovė įmonių veiklos,vertę Nacionalinėje energetikos strategijoje ir kituose 1 Bendroji informacija teisės aktuose numatytų ir su grupės veikla susijusių tikslų įgyvendinimo, užtikrindama socialiai

Aplinkos taršos leidimų tikroji vertė yra nustatoma remiantis aktyvioje rinkoje egzistuojančiomis kainomis, todėl yra priskiriama pirmam hierarchijos lygiui tikrosios vertės nustatymo modelyje. Kiekvieno atsakingą ilgalaikės vertės didinimą. ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Aplinkos taršos leidimų vertė yra įvertinama pagal paskutinę dieną galiojusias rinkos kainas, skirtumas yra apskaitomas veiklos sąnaudose. „Lietuvos energija“, UAB (toliau - Bendrovė arba Įmonė) yra Lietuvos Respublikoje įregistruota uždaroji 2014 m. liepos 21 d. „Lietuvos energija“, UAB įmonių grupėje buvo įsteigta nauja įmonė UAB Verslo Grupė irbendrovė. Įmonė neturi viduje pasigaminto nematerialiojo turto. Vilnius, Lietuva. Bendrovė - ribotos akcinė Buveinės adresas - Žvejų g. 14, LT-09310, aptarnavimo centras, kurios veikla orientuota į „Lietuvos energija“, UAB grupės įmonių aptarnavimą, civilinės atsakomybės pelno siekiantis ūkio subjektas, 2008 m. rugpjūčio 28 d. įregistruotas Juridinių teikiant viešųjų pirkimų, apskaitos bei darbo santykių administravimo paslaugas. Sutelkiant asmenų registre, kurio tvarkytojas yra VĮ "Registrų centras". Bendrovės kodas 301844044, PVM aptarnavimo funkcijas vienoje bendrovėje, į UAB Verslo aptarnavimo centras komandą suburti visi šių mokėtojo kodas LT100004278519. Bendrovė įsteigta neribotam laikui. sričių specialistai iš „Lietuvos energija“, UAB grupės įmonių. Apskaitos paslaugos pradėtos teikti nuo 2014 m. gruodžio 1 d. Finansinės ataskaitos už 2014 metus parengtos ir pasirašytos UAB Verslo Bendrovė yra patronuojanti įmonė, kuri atsakinga už grupės įmonių, užsiimančių elektros ir šilumos aptarnavimo centro Apskaitos departamento atstovų. energijos gamyba, tiekimu, elektros energijos importu bei eksportu, skirstymu ir prekyba, gamtinių dujų Hidroelektriskirstymu ir tiekimu, taip pat elektros energetikos ūkio aptarnavimu ir plėtra,Skirstovaldymą ir veiklos Bendrovės akcijos priklauso Lietuvos Respublikos Valstybei. Dujų nės, Šiluminės TransInformacinių Kitas koordinavimą. mieji technolohidroakumu-

7 Ilgalaikis materialusis turtas

Grupė

Žemė

Pastatai

Statiniai ir

dujotiekiai

ginė

mašinos Bendrovė analizuoja grupės įmonių veiklą, reprezentuoja grupę, įgyvendina akcininko teises ir jų įranga irir pareigas, nustato veiklos gaires ir taisykles bei koordinuoja veiklą finansų, teisės,įrenginiai strategijos irstatiniai plėtros, žmogiškųjų išteklių, rizikos valdymo, audito, technologijų, komunikacijos ir kitose srityse.

elektrinės porto liacinės ir statiniai ir priemoBendrovės akcininkas Lietuvos įrenginiai nės elektrinės turtas Lietuvos Respublika, atstovaujama

2012 m. gruodžio 31 d. LR finansų ministerijos 6 190 451 914 5 346 876 701 949 3 280 993 Įsigijimo arba perkainojimo vertė (68 227) (1 122 214) (190 410) (1 121 916) Sukauptas nusidėvėjimas (151) (1 224) (5 659) Sukauptas vertės sumažėjimas 6 190 383 536 kurias 4 223 438 - kontroliuoja: 511 539 2 153 418 Likutinė vertė „Lietuvos energija“, UAB bei dukterinės Grupę sudaro įmonės, Bendrovė tiesiogiai- ar netiesiogiai Likutinė vertė 2012 m. gruodžio 31 d. Įsigijimai Įmonės Perkainojimas Pardavimai Nurašymai „Lietuvos energijos AB Perklasifikavimai tarpgamyba“, grupių Perklasifikavimas į turtą, nematerialųjį turtą AB LESTO Perklasifikavimas į turtą skirtą parduoti AB „Lietuvos dujos“ Perklasifikavimas NT Valdos, UAB į (iš) atsargas (ų) Perklasifikavimas į investicinį turtą UAB Duomenų logistikos centras Vertės sumažėjimas UAB TINKLO PASLAUGOS“ Vertės„ELEKTROS sumažėjimo atstatymas Nusidėvėjimas UAB „Kauno energetikos remontas“ Likutinė vertė 2013 m. gruodžio 31 d. UAB LITGAS

6 190 383 536 4 223 438 Valdomų akcijų -Įmonių buveinės 241 2 412efektyvioji dalis, adresas 753 (1 284) (6 602)2014-12-31 (proc.) (43) 1 343 (179) (12 324) Elektrinės 21, Elektrėnai 96,1 4g.407 288 216 Žvejų g. 14, Vilnius 94,4 (1) Aguonų g. 24, -Vilnius 96,6 867 Vilnius (6) Geologų g. 16, 94,7 (6 327) (34) A.- Juozapavičiaus g. 13, Vilnius 79,6 Motorų g. 2, Vilnius 94,4 (19 663) (337 199) Chemijos g. 17, Kaunas 96,1 6 943 361pr. 555 4 159 243 Gedimino 33-2, Vilnius 66,7

Gotlitas UAB Chemijos g. 17, Kaunas 2013 m. gruodžio d. Energijos tiekimas31 UAB Jeruzalės g. 21, Vilnius 447 977 5 596 155 Įsigijimo arba perkainojimo vertė VšĮ Energetikų mokymo centras (iki 2014 10 6 942 (86g. 397) (1 436 912) Sukauptas mėn. VšI nusidėvėjimas Respublikinis energetikų mokymo Jeruzalės 21, Vilnius (25) Sukauptas vertės sumažėjimas centras) 6 942 361 5, 555 159 243 Likutinė vertė OÜ Geton Energy Narva mnt 10117 4Talinas Geton Energy SIA Bezdelingu 12, LV-1048, Ryga UAB Technologijų inovacijų centras A. Juozapavičiaus g. 413, 6 942 361 555 159Vilnius 243 Likutinė vertė 2013irm. gruodžio 31 d. UAB „VAE SPB“ Žvejų g. 14,683 Vilnius 4 036 Įsigijimai UAB Verslo įsigijus aptarnavimo centras 1 51 742 4 184 Padidėjimas dukterinę įmonę(Iki 2014 12 P.Lukšio g. 5 b, Vilnius 31 apmokėtas kapitalas 1 891 tūkst. Lt) (157 536) (1 936 557) Perkainojimas UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ Aguonų g. (1 24, 288)Vilnius (500) Pardavimai Lietuvos Žvejų g. 14, Vilnius (13 188) (279) Nurašymaienergijos paramos fondas

METINĖ ATASKAITA 2014

METINĖ ATASKAITA 2014 Ilgalaikis materialusis turtas Bendroji informacija Ilgalaikis nematerialusis turtas

880 345 634 (457)

96,1 96,1

511 539 Įstatinis kapitalas (tūkst. Lt) 238 - 2014-12-31 -

635 924 084 603 945290 686516 295 408 13 90718 904(28 910) 15 244 484 45 307 000

1 100 750

-

703 577 (219 269) 294 484 308 121

14 971 97,0 100 (90) 100 (27)

22 308 201 484 1 123 010 2 000 3 00010-

100 96,1 96,1 97,8 100

99

88 282 (37 983) (31) 50 268

technologijų ir ilgalaikis 2014-12-31 telekomunikacijų materialusis Akcinis įranga proc.turtas

kapitalas

4 179 849

100,00

57 713 (24 942) 32 771

Nebaigta 2013-12-31Iš viso statyba

Akcinis kapitalas

4 067 164

158 381 (81 694) (728) 75 959

97 220 (25 103) 72 117

proc.

100,00 10 189 518 (2 647 386) (32 896) 7 509 236

2 153 418 50 268 32 771 75 959 72 117 7 509 236 976 10 851 25 248 veikla (11 993) 309 267 337 240 Pagrindinė 543 15 (49) (6 624) (166) (565) (14 147) 12 426 (1 152) (4 401) (1) (8)energijos importas (58) (433) (17 404) Elektros energijos gamyba, tiekimas, elektros bei eksportas ir prekybos 10veikla 097 10 6 260 (309 914) elektra (70) (723) Elektros energijos tiekimas ir skirstymas (653) vartotojams - tiekimas- ir skirstymas vartotojams (9) (10) Gamtinių dujų 6 056 - paslaugų teikimas 7 433 Nekilnojamojo turto disponavimas, kita su tuo- susijusi veikla ir - technologijų - ir telekomunikacijų aptarnavimo (1 296) (7 657) Informacinių paslaugos - remontas, techninė (34) (34) Elektros tinklų ir susijusių įrenginių statyba, priežiūra, vartotojų 4 668 4 668 prijungimas prie elektros tinklų (87 853) (7 037) 726) (15 935) (506 323) Energetinių įrenginių remontas, metalo (9 konstrukcijų gamyba 2 082 795 gamtinių 54 059 33 501 66 610 69 637 Suskystintų dujų tiekimas per terminalą ir prekyba gamtinėmis dujomis 7 318 650

Apgyvendinimo paslaugos, prekyba Elektros energijos ir gamtinių dujų tiekimas 3 287 518

92 514

68 932

114 068

94 774

10 412 457

-

-

-

(6)

(25 137)

(25 168) 7 318 650

(1 204 723) sektoriaus (38 455) specialistų profesinis (35 433)ugdymas(47 450) (3 068 639) Energetikos ir tęstinis profesinis- mokymas 2 082 795 54tiekimas 059 33 499 66 612 69 637 Elektros energijos Elektros energijos tiekimas Informacinių 2 082 795 technologijų 54 059 ir telekomunikacijų 33 499ir kitų paslaugų 66 612teikimas 69 637 Konsultacinė ir kito valdymo veikla 991 verslo 16 600 20 368 1 354 477 768

7 318 650 522 803 11 305 2 617 15 812 3 663 449 929 Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo, apskaitos, personalo administravimo paslaugos (3 669) 193 (32 783) (2 130 352) Dujų tiekimas (477) (1 684) (896) (22) (4 957) Paramos(2) teikimas visuomenei reikšmingiems iniciatyvoms bei veikloms (13) projektams,(22) (175) (14 163)

159 139

159


AIŠKINAMASIS RAŠTAS Už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d. Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

1 Bendroji informacija

SkirstoDujų mieji technoloStatiniai ir Grupė Žemė Pastatai dujotiekiai ginė mašinos ir jų įranga ir „Lietuvos energija“, UAB (toliau - Bendrovė arba Įmonė) yra Lietuvos Respublikoje įregistruota uždaroji įrenginiai akcinė bendrovė. Buveinės adresas - Žvejų g. 14, LT-09310, Vilnius, Lietuva. Bendrovė -statiniai ribotos

civilinės atsakomybės pelno siekiantis ūkio subjektas, 2008 m. rugpjūčio 28 d. įregistruotas Juridinių 6 274 352 336 20 612 1 790 Perklasifikavimai tarp grupių asmenų registre, kurio tvarkytojas yra VĮ "Registrų centras". Bendrovės kodas 301844044, PVM 209 Perklasifikavimas į turtą, nematerialųjį turtą mokėtojo kodas LT100004278519. Bendrovė įsteigta neribotam - laikui. Perklasifikavimas į turtą skirtą parduoti

- už grupės (7 161) įmonių, užsiimančių - ir šilumosPerklasifikavimas į investicinį turtą Bendrovė yra patronuojanti įmonė, kuri atsakinga elektros Perklasifikavimas į finansinį lizingą energijos gamyba, tiekimu, elektros energijos importu bei eksportu, skirstymu- ir prekyba, gamtinių dujųPerklasifikavimas iš (į) atsargų skirstymu ir tiekimu, taip pat elektros energetikos ūkio aptarnavimu ir plėtra, valdymą ir veiklos (1 320) (174) 600 Vertės sumažėjimas koordinavimą. 44 Vertės sumažėjimo atstatymas (21 722)grupę,(311 555) (5 378) (768) Nusidėvėjimas Bendrovė analizuoja grupės įmonių veiklą, reprezentuoja įgyvendina akcininko teises ir 6 943 231 157 2 257 825 361 891 15 920 Likutinė vertė 2014 m. gruodžio 31 d. pareigas, nustato veiklos gaires ir taisykles bei koordinuoja veiklą finansų, teisės, strategijos ir plėtros, žmogiškųjų išteklių, rizikos valdymo, audito, technologijų, komunikacijos ir kitose srityse. 2014 m. gruodžio 31 d. Įsigijimo arba perkainojimo vertė Sukauptas nusidėvėjimas Sukauptas vertės sumažėjimas Likutinė vertė

6 943 6 943

235 445 (4 288) 231 157

2 274 711 (16 886) 2 257 825

367 269 (5 378) 361 891

16 688 (768) 15 920

HidroelektriBendrovė siekia efektyvios įmonių grupės veiklos, Nacionalinėje energetikos strategijoje ir kituose nės,aktuose numatytų ir su grupės veikla susijusių tikslų įgyvendinimo, užtikrindama socialiai teisės Šiluminės TransInformacinių Kitas hidroakumuatsakingą ilgalaikės vertės didinimą. elektrinės porto technologijų ir ilgalaikis Nebaigta liacinės ir

statiniai ir

priemo-

telekomunikacijų

materialusis

statyba

Iš viso

Lietuvos 2014 m. liepos 21 d. „Lietuvos energija“, UAB įranga įmonių grupėje buvo įsteigta nauja įmonė UAB Verslo įrenginiai nės turtas elektrinės aptarnavimo centras, kurios veikla orientuota į „Lietuvos energija“, UAB grupės įmonių aptarnavimą, turtas teikiant 1 viešųjų pirkimų, paslaugas. Sutelkiant 923 5 801 apskaitos- bei darbo santykių 371 administravimo 7 708 (396 815) aptarnavimo- funkcijas vienoje bendrovėje, į UAB Verslo aptarnavimo centras komandą šių (1 462) suburti(1visi 253) sričių specialistai iš „Lietuvos energija“, pradėtos teikti nuo (1 452) UAB grupės įmonių. - Apskaitos paslaugos (1 452) 2014 m. gruodžio 1 d. Finansinės ataskaitos už 2014 metus parengtos- ir pasirašytos UAB(7Verslo 161) aptarnavimo- centro Apskaitos departamento atstovų. (3 819) (3 819) 190

980

-

(31)

2014-12-31 (9 795) (17 623) Akcinis 46 313 proc. 41 036

Bendrovės akcijos priklauso (39 571) Lietuvos-Respublikos Valstybei. (27 278) (87 609) (9 920) akcininkas 459Bendrovės 266 1 962 908 61 420

Lietuvos Respublika, atstovaujama LR705 finansų 813 ministerijos 3 182 694 66 743 (246 547) 459 266

Grupę sudaro „Lietuvos energija“, UAB bei dukterinės įmonės, kurias Bendrovė tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja:

(1 180 215) (39 571) 1 962 908

(5 323) 61 420

kapitalas

4 179 849

83 846 (37 533) 46 313

100,00

46 204 (5 168) 41 036

1 139 (40 465) 44 2013-12-31 (491 648) Akcinis 152 616 5 proc. 597 295

kapitalas

4 067 164

153 385 (769) 152 616

100,00

7 139 741 (1 502 106) (40 340) 5 597 295

2014 m. ir 2013 m. Grupė ilgalaikį materialųjį turtą, išskyrus hidroelektrinės, hidroakumuliacinės, Šiluminės Valdomų akcijų Įstatiniselektrinės kapitalasstatinių ir įrenginių (kombinuotojo ciklo bloko, rezervinės elektrinės) turtą, skirstomuosius Įmonių buveinės ir telekomunikacijų įrangą apskaitė perkainota verte. dujotiekius, dujų technologinę įrangą bei informacinių technologijų Įmonės efektyvioji dalis, (tūkst. Lt) Pagrindinė veikla adresas

2014-12-31 (proc.)

2014-12-31

Elektros energijos gamyba, tiekimas, elektros energijos importas bei eksportas ir prekybos elektra veikla Elektros energijos tiekimas ir skirstymas vartotojams Gamtinių dujų tiekimas ir skirstymas vartotojams Nekilnojamojo turto disponavimas, kita su tuo susijusi veikla ir paslaugų teikimas Informacinių technologijų ir telekomunikacijų aptarnavimo paslaugos Elektros tinklų ir susijusių įrenginių statyba, remontas, techninė priežiūra, vartotojų prijungimas prie elektros tinklų Energetinių įrenginių remontas, metalo konstrukcijų gamyba Suskystintų gamtinių dujų tiekimas per terminalą ir prekyba gamtinėmis dujomis Apgyvendinimo paslaugos, prekyba Elektros energijos ir gamtinių dujų tiekimas

„Lietuvos energijos gamyba“, AB

Elektrinės g. 21, Elektrėnai

96,1

635 084

AB LESTO AB „Lietuvos dujos“ NT Valdos, UAB UAB Duomenų logistikos centras

Žvejų g. 14, Vilnius Aguonų g. 24, Vilnius Geologų g. 16, Vilnius A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius

94,4 96,6 94,7 79,6

603 945 290 686 295 408 13 907

UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“

Motorų g. 2, Vilnius

94,4

18 904

UAB „Kauno energetikos remontas“ UAB LITGAS Gotlitas UAB Energijos tiekimas UAB VšĮ Energetikų mokymo centras (iki 2014 10 mėn. VšI Respublikinis energetikų mokymo centras) Geton Energy OÜ Geton Energy SIA UAB Technologijų ir inovacijų centras UAB „VAE SPB“ UAB Verslo aptarnavimo centras (Iki 2014 12 31 apmokėtas kapitalas 1 891 tūkst. Lt) UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ Lietuvos energijos paramos fondas

Chemijos g. 17, Kaunas Gedimino pr. 33-2, Vilnius Chemijos g. 17, Kaunas Jeruzalės g. 21, Vilnius

96,1 66,7 96,1 96,1

15 244 45 000 1 100 750

Jeruzalės g. 21, Vilnius

100

294

Narva mnt 5, 10117 Talinas Bezdelingu 12, LV-1048, Ryga A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius Žvejų g. 14, Vilnius

96,1 96,1 97,8 100

121 99 22 201 1 010

P.Lukšio g. 5 b, Vilnius

97,0

2 000

Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo, apskaitos, personalo administravimo paslaugos

Aguonų g. 24, Vilnius Žvejų g. 14, Vilnius

100 100

3 000 10

Dujų tiekimas Paramos teikimas visuomenei reikšmingiems projektams, iniciatyvoms bei veikloms

METINĖ ATASKAITA 2014

METINĖ ATASKAITA 2014 Ilgalaikis materialusis turtas Bendroji informacija Ilgalaikis nematerialusis turtas

Energetikos sektoriaus specialistų profesinis ugdymas ir tęstinis profesinis mokymas Elektros energijos tiekimas Elektros energijos tiekimas Informacinių technologijų ir telekomunikacijų ir kitų paslaugų teikimas Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla

160 139

160


AIŠKINAMASIS RAŠTAS Už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d. Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

1 BendrojiĮmonė informacija

Kitas ilgalaikis materialusis turtas

Nebaigta statyba

Iš viso

2012 m. gruodžio 31 d. Įsigijimoenergija“, arba perkainojimo vertė 84 Respublikoje 24 334 418 „Lietuvos UAB (toliau - Bendrovė arba Įmonė) yra Lietuvos įregistruota24 uždaroji Sukauptas nusidėvėjimas (36) (36) akcinė bendrovė. Buveinės adresas - Žvejų g. 14, LT-09310, Vilnius, Lietuva. Bendrovė - ribotos Sukauptas vertės sumažėjimas (24d.334) (24Juridinių 334) civilinės atsakomybės pelno siekiantis ūkio subjektas, 2008 m. rugpjūčio 28 įregistruotas Likutinėregistre, vertė kurio tvarkytojas yra VĮ "Registrų centras".48 48 asmenų Bendrovės kodas -301844044, PVM mokėtojo kodas LT100004278519. Bendrovė įsteigta neribotam laikui. Likutinė vertė 2012 m. gruodžio 31 d. 48 48 Bendrovė užsiimančių Įsigijimai yra patronuojanti įmonė, kuri atsakinga už grupės įmonių, 2 34elektros ir šilumos 36 energijos gamyba, tiekimu, elektros energijos importu bei eksportu, gamtinių dujų Nusidėvėjimas (17) skirstymu ir prekyba, (17) skirstymu ir tiekimu, taip pat elektros energetikos ūkio aptarnavimu ir plėtra, Vertės sumažėjimas (34)valdymą ir veiklos (34) koordinavimą. Likutinė vertė 2013 m. gruodžio 31 d. 33 33 Bendrovė analizuoja grupės įmonių veiklą, reprezentuoja grupę, įgyvendina akcininko teises ir 2013 m.nustato gruodžio 31 d.gaires ir taisykles bei koordinuoja veiklą finansų, teisės, strategijos ir plėtros, pareigas, veiklos Įsigijimo arba perkainojimo vertė audito, technologijų, komunikacijos 86 24 368 24 454 žmogiškųjų išteklių, rizikos valdymo, ir kitose srityse. Sukauptas nusidėvėjimas (53) (53) Sukauptas vertės sumažėjimas (24 368) (24 368) Likutinė vertė 33 33

2014 m. spalio mėn. NT Valdos, UABgrupės atliko pastatų remiantis nepriklausomo turto irvertinimo Bendrovė siekia efektyvios įmonių veiklos,vertinimą, Nacionalinėje energetikos strategijoje kituose bendrovės pateiktomis Nekilnojamojo turto rinkossusijusių vertės nustatymo ataskaitomis. Specialios paskirties teisės aktuose numatytų ir su grupės veikla tikslų įgyvendinimo, užtikrindama socialiai transporto ilgalaikės priemoniųvertės perkainavimas atsakingą didinimą. buvo atliktas 2014 m. spalio mėn. remiantis nepriklausomo turto vertinimo bendrovės pateiktomis ataskaitomis. Remiantis atrinktų specialios paskirties transporto 2014 m. liepos 21 d. ataskaitos „Lietuvos energija“, UAB Bendrovės įmonių grupėje buvo įsteigta nauja perkainavo įmonė UAB irVerslo priemonių pateiktos duomenimis, vadovybė analogiškai kitas aptarnavimo centras, kurios veiklaVisos orientuota į „Lietuvos energija“, UAB Bendrovės grupės įmonių aptarnavimą, identiškas transporto priemones. lengvojo transporto priemonės vadovybės buvo teikiant viešųjų pirkimų, apskaitos bei kuri darbo paslaugas. Sutelkiant perkainotos remiantis vertinimo ataskaita, buvosantykių sudaryta administravimo 2014 m. spalio mėn. 31d. remiantis VŠĮ aptarnavimo funkcijasbazėje vienojeskelbiama bendrovėje, į UAB transporto Verslo aptarnavimo komandą suburti visi šių „Emprekis“ duomenų lengvųjų priemoniųcentras rinkos verte. Pastatai ir statiniai sričių specialistai iš „Lietuvos grupės–įmonių. paslaugos pradėtos priskirti 3 hierarchijos lygiui, o energija“, transportoUAB priemonės 2, kaip Apskaitos tai numatyta 13 -ajame TFAS. teikti nuo 2014 m. gruodžio 1 d. Finansinės ataskaitos už 2014 metus parengtos ir pasirašytos UAB Verslo 2014 m. gruodžio 31 d. Bendrovės dukterinė įmonė AB „Lietuvos dujos“ įvertino dalį ilgalaikio aptarnavimo centro Apskaitos departamento atstovų. materialiojo turto. Pastatų, su jais susijusių statinių ir mašinų vertė buvo įvertinta pagal nepriklausomų Bendrovės akcijos priklauso Lietuvos Respublikos Valstybei. turto vertintojų taikant palyginamųjų kainų metodą. Transporto priemonės buvo įvertintos vidiniu vertinimu, naudojant viešai skelbiamame leidinyje „Emprekis“ paskelbtas vidutines rinkos kainas. Kitų 2014-12-31 2013-12-31 turto grupių (išskyrus apskaitomą įsigijimo savikainos metodu) vertė buvo nustatyta taikant kaštų Bendrovės akcininkas Akcinis metodą ir koreguojant diskontuotų pinigų srautų metodu apskaičiuota verte. Akcinis proc. proc. kapitalas

kapitalas

Lietuvos Respublika, Visas dukterinės įmonėsatstovaujama AB „Lietuvos dujos“ 4ilgalaikis materialusis turtas buvo4įvertintas tikrąja verte 179 849 100,00 067 164 100,00 LR finansų verslo jungimoministerijos metu . (32 pastaba).

Apie kitų dukterinių įmonių atliktus vertinimus ankstesniais laikotarpiais pažymėta 4 pastaboje.

Toliau pateikiama informacija apie 2014 m. atlikto perkainojimo rezultatus: Grupę sudaro „Lietuvos bei dukterinės įmonės, 33 kurias Bendrovė tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja: Likutinė vertė 2013 m.energija“, gruodžioUAB 31 d. 33 Įsigijimai 12 12 Kitų bendrųjų pajamų ir Pripažinta pelno Visa Valdomų akcijų Įstatinis kapitalas UAB „VAE SPB“ perduotas turtas įsigyjamo perkainojimo rezervo Įmonių buveinės (24 334) (24 334) Grupė (nuostolių) perkainojimo Įmonės efektyvioji dalis, (tūkst. Lt) Pagrindinė veikla savikaina adresas nuosavame kapitale 2014-12-31 (proc.) 2014-12-31 straipsnyje įtaka UAB „VAE SPB“ perduoto turto vertės sumažėjimas 24 334 24 334 sumažėjimo atstatymas Elektros energijos gamyba, tiekimas, elektros energijos importas bei eksportas ir prekybos Nusidėvėjimas (14) (14) „Lietuvos energijos gamyba“, AB Elektrinės g. 21, Elektrėnai 96,1 635 084 vertės padidėjimas Apskaitinės elektra veikla (673 878) (1 456 474) (2 130 352) Likutinė vertė 2013 m. gruodžio 31 d. 31 31 (sumažėjimas) AB LESTO AB „Lietuvos dujos“ 2014 m. gruodžio 31 d. NT Valdos, UAB Įsigijimo arba perkainojimo vertė UAB Duomenų logistikos centras

Sukauptas nusidėvėjimas UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“ Likutinė vertė

Žvejų g. 14, Vilnius Aguonų g. 24, Vilnius Geologų g. 16, Vilnius 98g. 13, Vilnius A. Juozapavičiaus

(67) Motorų g. 2, Vilnius 31

-

94,4 96,6 94,7 79,698

(67) 31

94,4

UAB „Kauno energetikos remontas“ Chemijos g. 17, Kaunas 96,1 UAB LITGAS Gedimino pr. 33-2, Vilnius 66,7 Gotlitas UAB Chemijos 17, Kaunas 96,1 2014 m. Bendrovė perdavė savo dukterinei įmonei UAB g. „VAE SPB“ verslą, susijusį su branduolinės Energijos projektu. tiekimas UAB Jeruzalėsirg.kapitalizuoti 21, Vilnius projekto parengiamieji96,1 elektrinės Šio perdavimo metu buvo perduoti darbai, VšĮ Energetikų mokymo 2014 10 kurių vertei 24 368 tūkst. centras Lt buvo (iki pilnai suformuotas vertės sumažėjimas. mėn. VšI Respublikinis energetikų mokymo Jeruzalės g. 21, Vilnius 100 2014 m. gruodžio 31 d. Grupės įmonė AB LESTO atliko perkainota verte apskaitomo ilgalaikio centras) Geton Energy OÜvertinimą. Vertinimas atliktas remiantis Narva mntUAB 5, 10117 Talinas 96,1 materialiojo turto „Ernst & Young Baltic“ turto vertinimo Geton Energy SIA Bezdelingu LV-1048, ataskaita. Reikšmingas ilgalaikio materialiojo turto vertės12, pokytis įvykoRyga didžiąja dalimi dėl 96,1 taikomo UAB Technologijų ir inovacijų centras Valstybinės A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius ekonominio nusidėvėjimo. Įvertinus kainų ir energetikos kontrolės komisijos 97,8 (toliau – UAB „VAE SPB“ Žvejų g. 14, Vilnius 100 VKEKK) 2009-2015 m. priimtus sprendimus ir apskaičiavus ekonominį nusidėvėjimą (turto vertinimas UAB Verslo aptarnavimo (Iki 2014 pajamų metodu), ilgalaikiocentras materialiojo turto12vertė yra mažesnė pagal kaštų metodą nustatyta P.Lukšio g. 5 b, nei Vilnius 97,0vertė. 31 apmokėtas kapitalas 1 891materialųjį tūkst. Lt) turtą tikrąja verte, buvo naudojami pajamų ir kaštų vertinimo Vertinant AB LESTO ilgalaikį UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ Aguonų g. 24, Vilnius metodai. Visas ilgalaikis materialus turtas, priskirtas 3 hierarchijos lygiui kaip tai numatyta 13100 -ajame Lietuvos energijos paramos fondas Žvejų g. 14, Vilnius 100

TFAS. Plačiau AB LESTO turto vertinimas aprašytas 4 pastaboje AB LESTO turto perkainavimas

METINĖ ATASKAITA 2014

METINĖ ATASKAITA 2014 Ilgalaikis materialusis turtas Bendroji informacija Ilgalaikis nematerialusis turtas

603 945

Elektros energijos tiekimas ir skirstymas vartotojams

Dotacijų nurašymas 18 378 18 378 290 686 Gamtinių dujų tiekimas ir skirstymas vartotojams (673 (1 438 096) teikimas (2 111 974) 295 408 Nekilnojamojo turto disponavimas, kita su 878) tuo susijusi veikla ir paslaugų 13 907

Informacinių technologijų ir telekomunikacijų aptarnavimo paslaugos

Elektros tinklų apie ir susijusių statyba, remontas, techninė priežiūra, vartotojų Toliau 18 pateikiama informacija 2013 m.įrenginių atlikto perkainojimo rezultatus: 904 prijungimas prie elektros tinklų 15 244 Energetinių įrenginių remontas, metalo konstrukcijų gamyba 45 000 Suskystintų gamtinių dujų perpajamų terminaląirir prekyba gamtinėmis dujomis Kitųtiekimas bendrųjų Pripažinta Visa 1 100 Apgyvendinimo paslaugos, prekyba rezervo perkainojimo pelno perkainojimo 750 Grupė Elektros energijos ir gamtinių dujų tiekimas nuosavame kapitale (nuostolių)

sumažėjimas

straipsnyje

įtaka

294

Energetikos sektoriaus specialistų profesinis ugdymas ir tęstinis profesinis mokymas

121

Elektros energijos tiekimas

Likutinės vertės (padidėjimas) 99 Elektros energijos tiekimas 2 419 4 205 sumažėjimas 2013 m. gruodžio 31 d. 22 201 Informacinių technologijų ir telekomunikacijų ir kitų paslaugų teikimas 1 010

6 624

Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla

Lentelėje žemiau pateikiamos Grupės ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės, kurios būtų 2 000 Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo, apskaitos, personalo administravimo paslaugos buvusios pripažintos, jei turtas būtų apskaitomas savikainos metodu 2014 m. gruodžio 31 d. ir 2013 3 000 Dujų tiekimas m. gruodžio 1031 d. Paramos teikimas visuomenei reikšmingiems projektams, iniciatyvoms bei veikloms

161 139

161


AIŠKINAMASIS RAŠTAS Už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d. Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

1 BendrojiGrupė informacija

2014 m. gruodžio 31 d.

2013 m. gruodžio 31 d.

Žemė 6 087 6 051 „Lietuvos energija“, UAB (toliau - Bendrovė arba Įmonė) yra Lietuvos uždaroji Pastatai 461 019Respublikoje įregistruota 422 165 akcinė bendrovė. Buveinės adresas - Žvejų g. 14, LT-09310, Vilnius, Lietuva. Bendrovė - ribotos Statiniai ir mašinos 3 088 997 3 003 922 Skirstomieji dujotiekiai ir jųsiekiantis įrenginiaiūkio subjektas, 2008361 891 civilinės atsakomybės pelno m. rugpjūčio 28 d. įregistruotas Juridinių asmenų registre, kurio tvarkytojas yra VĮ "Registrų centras". kodas 301844044, - PVM Dujų technologinė įranga ir statiniai 15 Bendrovės 921 mokėtojo kodas LT100004278519. Bendrovė įsteigta neribotam laikui. Hidroelektrinės, hidroakumuliacinės ir 459 265 484 307 Lietuvos elektrinės turtas Bendrovė yra patronuojanti įmonė, kuri atsakinga už grupės įmonių, užsiimančių elektros ir šilumos Šiluminės elektrinės statiniai ir 1 962 909 2 gamtinių 082 795 dujų energijos gamyba, tiekimu, elektros energijos importu bei eksportu, skirstymu ir prekyba, įrenginiai skirstymu ir tiekimu, taip pat elektros energetikos ūkio aptarnavimu ir plėtra, valdymą veiklos Transporto priemonės 57 171 45ir788 koordinavimą. Informacinių technologijų ir 46 107 33 241 telekomunikacijų Bendrovė analizuojaįranga grupės įmonių veiklą, reprezentuoja grupę, įgyvendina akcininko teises ir Kitas ilgalaikis 54 577 71 ir214 pareigas, nustato materialusis veiklos gairesturtas ir taisykles bei koordinuoja veiklą finansų, teisės, strategijos plėtros, Nebaigtaišteklių, statyba rizikos valdymo, audito, technologijų, komunikacijos 151 557 žmogiškųjų ir kitose srityse. 69 637 Iš viso 6 665 501 6 219 120

2 lygis 3 lygis Bendrovė siekia efektyvios įmonių1 lygis grupės veiklos, Nacionalinėje energetikos strategijoje ir kituose teisės aktuose numatytų ir su Aktyviose grupės veikla susijusių tikslų įgyvendinimo, užtikrindama socialiai Kiti tiesiogiai Grupė vertės didinimą. Iš viso atsakingą ilgalaikės rinkose arba netiesiogiai Neskelbiami kotiruojamos skelbiami rodikliai 2014 m. liepos 21 d. „Lietuvos energija“, grupėje buvo įsteigta nauja įmonė UAB Verslo kainos UAB įmonių rodikliai aptarnavimo centras, kurios veikla orientuota į „Lietuvos energija“, UAB grupės įmonių aptarnavimą, teikiant viešųjų pirkimų, apskaitos bei darbo santykių administravimo paslaugas. Sutelkiant Žemė 6 490 6 490 aptarnavimo funkcijas vienoje bendrovėje, į UAB Verslo aptarnavimo centras komandą suburti visi šių Pastatai 8 935 144 648 153 583 sričių specialistai iš „Lietuvos energija“, UAB grupės įmonių. Apskaitos paslaugos pradėtos teikti nuo Statiniai ir mašinos 2 358 21 924 28 282 2014 m. gruodžio 1 d. Finansinės ataskaitos už 2014 metus parengtos ir pasirašytos UAB Verslo Transporto priemonės 2 354 2 418 4 772 aptarnavimo centro Apskaitos departamento atstovų. Kitas ilgalaikis materialus turtas 398 7 439 7 837 Iš viso akcijos priklauso Lietuvos Respublikos 176 429 196 964 Bendrovės Valstybei. 20 535 2014-12-31

2013-12-31

„LietuvosBendrovės energijos akcininkas gamyba“, AB perkainota verte apskaityto ilgalaikio materialiojo Akcinis Akcinis turto tikrosios proc. proc. vertės, nustatytos naudojant tiesiogiai arba netiesiogiai skelbiamus duomenis, yra priskirtos 2 ir 3 kapitalas kapitalas hierarchijos lygiams. Vertinimas buvo atliekamas naudojant lyginamąjį ir išlaidų (kaštų) metodus. Lietuvos Respublika, atstovaujama LR finansų ministerijos

4 179 849

100,00

4 067 164

100,00

NT Valdos, UAB valdomo ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės yra priskirtos 2 hierarchijos lygiui. Vertintojų išrinktų palyginamųjų objektų pardavimo kainos buvo koreguotos atsižvelgiant į vertinamo Grupės vadovybės vertinimu 2014 m. gruodžio 31 d. iš esmės viso turto, vertinamo perkainota vertė, objekto specifinius požymius, pavyzdžiui, plotą, vietą. Trečiam hierarchijos lygiui priskirti turto vienetai, balansinė vertė reikšmingai nesiskyrė nuo jo tikrosios vertės. Informacija apie pervertinto Grupės įvertinti taikant pajamų metodą. Grupę sudaro „Lietuvos energija“, UAB bei dukterinės įmonės, kurias Bendrovė tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja: ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės paskirstymą 2014 m. gruodžio 31 d. pagal hierarchijos lygius (tikrosios vertės hierarchijos lygiai aprašyti 2.32 pastaboje). UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“ ilgalaikis materialus turtas (visas nekilnojamasis turtas, Valdomų akcijų Įstatinis kapitalas Įmonių buveinės dauguma beiveikla kitas kilnojamasis turtas), priskirtas 2 Įmonės efektyvioji dalis, (tūkst. Lt) ne specialios paskirties transporto priemonių Pagrindinė 1 lygis 2 lygis 3 lygis adresas hierarchijos lygiui, buvo įvertintas palyginamųjų kainų metodu. Trečiam hierarchijos lygiui priskirtas 2014-12-31 (proc.) 2014-12-31 Aktyviose Kiti tiesiogiai ilgalaikis materialus turtas (inžinerinės komunikacijos bei dalis specialios paskirties kilnojamojo turto) Grupė Iš viso rinkose arba netiesiogiai Neskelbiami buvo įvertintas išlaidų (kaštų) metodu. Elektros energijos gamyba, tiekimas, elektros energijos importas bei eksportas ir prekybos „Lietuvos energijos gamyba“, AB g. 21, Elektrėnai rodikliai 96,1 635 084 kotiruojamos Elektrinės skelbiami elektra veikla Grupės ir Įmonės ilgalaikio materialiojo turto, įsigyto pagal išperkamosios nuomos sutartis, 2014 m. kainos rodikliai AB LESTO Žvejų g. 14, Vilnius 94,4 603 945 Elektros energijos tiekimas ir skirstymas vartotojams gruodžio 31 d. ir 2013 m. gruodžio 31 d. likutinės vertės: AB „Lietuvos dujos“ Aguonų g. 24, Vilnius 96,6 290 686 Gamtinių dujų tiekimas ir skirstymas vartotojams Žemė - Geologų g. 16,6 Vilnius 490 273 6 763 NT Valdos, UAB 94,7 295 408 Nekilnojamojo turto disponavimas, kita su tuoGrupė susijusi veikla ir paslaugų teikimas Įmonė Pastatai - A. Juozapavičiaus 78 448g. 13, Vilnius 152 709 231 UAB Duomenų logistikos centras 79,6157 13 907 Informacinių technologijų ir telekomunikacijų aptarnavimo paslaugos 2014 2013 2014 2013 Statiniai ir mašinos 17 781 2 240 009 2 257 790 Elektros tinklų ir susijusių įrenginių statyba, remontas, techninė priežiūra, vartotojų UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“ Motorų g. 2, Vilnius 94,4 18 904 Mašinos ir įrengimai 243 1 982 prijungimas prie elektros tinklų Transporto priemonės 60 170 817 60 987 Transporto 31 48 UAB „Kauno energetikos remontas“ Kaunas 96,1 15 244 priemonės Energetinių įrenginių remontas, metalo konstrukcijų gamyba Kitas ilgalaikis materialus turtas - Chemijos g. 17, 975 39 423 40 398 Iš viso 274 2 030 UAB LITGAS Gedimino pr. 33-2, Vilnius 66,7 45 000 Suskystintų gamtinių dujų tiekimas per terminalą ir prekyba gamtinėmis dujomis Nebaigta statyba 38 951 38 951 Gotlitas 17, 864 Kaunas 2 472 182 96,1046 1 100 Apgyvendinimo paslaugos, prekyba Iš viso UAB - Chemijos g.163 2 636 Energijos tiekimas UAB Jeruzalės g. 21, Vilnius 96,1 VšĮ Energetikų mokymo centras (iki 2014 10 Informacija apie pervertinto Grupės mokymo ilgalaikio materialiojo tikrosios vertės paskirstymą 2013 mėn. VšI Respublikinis energetikų Jeruzalės g.turto 21, Vilnius 100 m. gruodžio centras)31 d. pagal hierarchijos lygius (tikrosios vertės hierarchijos lygiai aprašyti 2.32 pastaboje). Geton Energy OÜ Narva mnt 5, 10117 Talinas 96,1 Geton Energy SIA Bezdelingu 12, LV-1048, Ryga 96,1 UAB Technologijų ir inovacijų centras A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius 97,8 UAB „VAE SPB“ Žvejų g. 14, Vilnius 100 UAB Verslo aptarnavimo centras (Iki 2014 12 P.Lukšio g. 5 b, Vilnius 97,0 31 apmokėtas kapitalas 1 891 tūkst. Lt) UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ Aguonų g. 24, Vilnius 100 Lietuvos energijos paramos fondas Žvejų g. 14, Vilnius 100

METINĖ ATASKAITA 2014

METINĖ ATASKAITA 2014 Ilgalaikis materialusis turtas Bendroji informacija Ilgalaikis nematerialusis turtas

750

Elektros energijos ir gamtinių dujų tiekimas

121

Elektros energijos tiekimas

Per 2014 metus Grupės įmonės kapitalizavo 1 203 tūkst. Lt palūkanų už paskolas, susijusias su 294 vystymu Energetikos sektoriaus ir tęstinis profesinis mokymas ilgalaikio turto (2013 m. – 941specialistų tūkst. Lt).profesinis Vidutinė ugdymas kapitalizuotų palūkanų norma – 1,20 proc. (2013 – 1,88 proc.). Grupė turi99reikšmingų ilgalaikiotiekimas materialiojo turto pirkimo įsipareigojimų, kuriuos turės vykdyti Elektros energijos vėlesniais metais. 2014 m. gruodžio 31ird.telekomunikacijų Grupės įsipareigojimai įsigyti teikimas ir statyti ilgalaikį materialųjį 22 201 Informacinių technologijų ir kitų paslaugų turtą sudaro Lt (2013verslo m. gruodžio 31 d. –veikla 132 mln. Lt). 1 01061 mln. Konsultacinė ir kito valdymo 000 Viešųjų ir vykdymo, apskaitos, personaloturto administravimo paslaugos 2014 m.2 gruodžio 31 d. pirkimų Grupė organizavimo yra įkeitusi bankams ilgalaikio materialiojo už 1 150 812 tūkst. Lt (2013 m. gruodžio 31tiekimas d. – 1 347 271 tūkst. Lt) (19 pastaba). 3 000 Dujų 10

Paramos teikimas visuomenei reikšmingiems projektams, iniciatyvoms bei veikloms

162 139

162


AIŠKINAMASIS RAŠTAS Už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d. Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

8 turtas 1 Investicinis Bendroji informacija Grupė arba Įmonė) yra Lietuvos Respublikoje Investicinis turtas „Lietuvos energija“, UAB (toliau - Bendrovė įregistruota uždaroji akcinė bendrovė. Buveinės adresas - Žvejų g. 14, LT-09310, Vilnius, Lietuva. Bendrovė - ribotos civilinės atsakomybės pelno Juridinių Balansinė vertė 2012 m. siekiantis gruodžio ūkio 31 d.subjektas, 2008 m. rugpjūčio 28 d. įregistruotas 113 879 asmenų registre, kurio tvarkytojas yra VĮ "Registrų centras". Bendrovės kodas 301844044, Perklasifikavimas iš ilgalaikio materialiojo turto 7 657PVM mokėtojo LT100004278519. Bendrovė įsteigta neribotam laikui. Vertės kodas padidėjimas 1 735 Vertės sumažėjimas (1 645) Bendrovė yra patronuojanti įmonė, kuri atsakinga už grupės įmonių, užsiimančių elektros šilumos Balansinė vertė 2013 m. gruodžio 31 d. 121ir626 energijos gamyba, tiekimu, elektros energijos importu bei eksportu, skirstymu ir prekyba, gamtinių dujų skirstymu ir tiekimu, taip m. patgruodžio elektros 31 energetikos ūkio aptarnavimu ir plėtra, valdymą veiklos Balansinė vertė 2013 d. 121ir626 koordinavimą. Perklasifikavimas į turtą skirtą parduoti (722) Perklasifikavimas ilgalaikio materialiojo Bendrovė analizuojaišgrupės įmonių veiklą,turto reprezentuoja grupę, įgyvendina akcininko7 161 teises ir Vertės nustato padidėjimas pareigas, veiklos gaires ir taisykles bei koordinuoja veiklą finansų, teisės, strategijos2ir021 plėtros, Vertės sumažėjimas žmogiškųjų išteklių, rizikos valdymo, audito, technologijų, komunikacijos ir kitose srityse. (971) Balansinė vertė 2014 m. gruodžio 31 d. 129 115

Bendrovė siekia efektyvios įmonių grupės veiklos, Nacionalinėje energetikos strategijoje ir kituose teisės aktuose numatytų ir su grupės veikla susijusių tikslų įgyvendinimo, užtikrindama socialiai 1 lygis 2 lygis 3 lygis atsakingą ilgalaikės vertės didinimą. Aktyviose rinkose Kiti tiesiogiai arba Grupė Iš viso Neskelbiami 2014 m. liepos 21 d. „Lietuvos energija“, UAB įmoniųnetiesiogiai grupėje buvo įsteigta nauja įmonė UAB Verslo kotiruojamos rodikliai aptarnavimo centras, kurios veikla orientuota į „Lietuvos energija“, UAB grupės įmonių aptarnavimą, kainos skelbiami rodikliai teikiant viešųjų pirkimų, apskaitos bei darbo santykių administravimo paslaugas. Sutelkiant aptarnavimo komandą šių Pastatai funkcijas vienoje bendrovėje, į UAB - Verslo aptarnavimo centras 119 312 suburti 119visi 312 sričių specialistai iš „Lietuvos energija“, UAB grupės įmonių. Apskaitos pradėtos teikti nuo Statiniai ir mašinos - paslaugos 2 314 2 314 2014 m. gruodžio 1 d. Finansinės ataskaitos- už 2014 metus parengtos ir 121 pasirašytos UAB Iš viso 626 121Verslo 626 aptarnavimo centro Apskaitos departamento atstovų. Trečiam hierarchijos lygiui priskirtas turtas, įvertinas taikant lyginamųjų kainų metodą. Vertintojų Bendrovės akcijos priklauso Lietuvos Respublikos Valstybei. išrinktų palyginamųjų objektų pardavimo kainos buvo koreguotos atsižvelgiant į vertinamo objekto specifinius požymius, pavyzdžiui, plotą, vietą. Trečiam hierarchijos lygiui priskirti turto vienetai, įvertinti 2014-12-31 2013-12-31 Bendrovės akcininkas taikant pajamų metodą. Akcinis Akcinis Lietuvos Respublika, atstovaujama

kapitalas

4 179 849

proc.

proc.

kapitalas

100,00

4 067 164

finansų ministerijos 9 LR Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones

100,00

Grupės pajamos iš investicinio turto nuomos 2014 metais sudarė 7 994 tūkst. Lt (2013 metais – 6 599 tūkst. Per 2014 metų pirmą pusmetį Bendrovė įsigijo 96,64 proc. AB „Lietuvos dujos“ akcijų. Šios akcijos GrupęLt). sudaro „Lietuvos energija“, UAB bei dukterinės įmonės, kurias Bendrovė tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja: buvo įsigytos trimis etapais: 2014 m. gruodžio 31 d. ir 2013 m. gruodžio 31 d. investicinio turto tikroji vertė buvo nustatyta 2014 m. Valdomų akcijų Įstatinis kapitalas ir 2013 m. gruodžio mėn. Vertinimai buvo atlikti nepriklausomų turto vertintojų taikant palyginamųjų 2014 m. vasario 21 d. didinant Bendrovės įstatinį kapitalą Finansų ministerija apmokėjo Įmonių buveinės Įmonės efektyvioji dalis, (tūkst. Lt) nepiniginiu įnašu – valstybei priklausančiomis Pagrindinė veikla rinkos kainų metodą. Grupės vadovybės nuomone, remiantis AB „Lietuvos dujos“ 51 454 638 (17,7 proc.) adresasšiuo metodu nustatyta investicinio turto 2014-12-31 (proc.) 2014-12-31 vertė 2014 m. gruodžio 31 d. ir 2013 m. gruodžio 31 d. atitiko jo tikrąją vertę. akcijomis, kurių vertė 112 685 657 Lt. (17 pastaba) Įmonė 2014 ir 2013 metais jokio investicinio turto neturėjo. „Lietuvos energijos gamyba“, AB Elektrinės g. 21, Elektrėnai

96,1

Informacija vertės 2014 m. gruodžio 31 94,4 d. pagal AB LESTOapie Grupės investicinio turto tikrosios Žvejų g. 14,paskirstymą Vilnius hierarchijos lygius (tikrosios vertės hierarchijos lygiai aprašyti 2.32 pastaboje). AB „Lietuvos dujos“ Aguonų g. 24, Vilnius 96,6 NT Valdos, UAB UAB Duomenų logistikos centras

Geologų g. 16, Vilnius A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius

94,7 79,6

1 lygis UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“

Motorų g.22,lygis Vilnius

94,4

3 lygis

Aktyviose rinkose Chemijos Kiti tiesiogiai arba UAB „Kauno energetikos remontas“ g. 17, Kaunas Grupė Iš96,1 viso Neskelbiami kotiruojamos netiesiogiai UAB LITGAS Gedimino pr. 33-2, Vilnius rodikliai 66,7 kainos skelbiami rodikliai Gotlitas UAB Chemijos g. 17, Kaunas 96,1 Energijos tiekimas UAB Jeruzalės g. 21, Vilnius 96,1 VšĮ Energetikų mokymo centras (iki 2014 10 Pastatai 126 763 126 763 mėn. VšI Respublikinis 100 Statiniai ir mašinos energetikų mokymo - Jeruzalės g. 21, Vilnius 2 352 2 352 centras) Iš viso 129 115 129 115 Geton Energy OÜ Narva mnt 5, 10117 Talinas 96,1 Geton Energy SIA Bezdelingu 12, LV-1048, Ryga 96,1 UAB Technologijų ir inovacijų centras A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius 97,8 Informacija vertės 2013 m. gruodžio 31 d. UAB „VAE apie SPB“Grupės investicinio turto tikrosios Žvejų g. 14,paskirstymą Vilnius 100pagal hierarchijos (tikrosios vertės UAB Verslolygius aptarnavimo centras (Ikihierarchijos 2014 12 lygiai aprašyti 2.32 pastaboje). P.Lukšio g. 5 b, Vilnius 97,0 31 apmokėtas kapitalas 1 891 tūkst. Lt) UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ Aguonų g. 24, Vilnius 100 Lietuvos energijos paramos fondas Žvejų g. 14, Vilnius 100

METINĖ ATASKAITA 2014

METINĖ ATASKAITA Investicinis turtas 2014 Bendroji informacija Investicinis turtas

energijos tiekimas, elektros energijos importaskoncernu bei eksportas ir prekybos -635 084 2014 Elektros m. gegužės 21 d.gamyba, Bendrovė pasirašė sutartį su Vokietijos „E.ON Ruhrgas elektra veikla International“, pagal kurią įsigijo 113 118 140 (38,9 proc.) AB „Lietuvos dujos“ akcijų. Akcijų 603 945 Elektros tiekimas įsigijimo kainaenergijos - 219 008 617 Lt.ir skirstymas vartotojams 290 686

Gamtinių dujų tiekimas ir skirstymas vartotojams

disponavimas, kita su tuo susijusi veikla ir paslaugųvertybinių teikimas popierių -295 408 2014 Nekilnojamojo m. birželio 19 turto d. Bendrovė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 13 907 Informacinių technologijų ir telekomunikacijų paslaugos įstatymo 31 straipsniu, įgyvendino privalomą aptarnavimo nekonkurencingą oficialų siūlymą supirkti Elektros tinklų ir dujos“ susijusiųakcijas įrenginių techninė priežiūra, likusias AB „Lietuvos ir išstatyba, Rusijosremontas, kompanijos „Gazprom“ bei vartotojų smulkiųjų 18 904 prijungimas prie 357 elektros akcininkų įsigijo 116 288 tinklų (40,03 proc.) akcijas. Akcijų įsigijimo kaina 262 348 264 Lt. 15 244

Energetinių įrenginių remontas, metalo konstrukcijų gamyba

Suskystintų dujų pasirašė tiekimas per terminalą prekyba gamtinėmis 2014 45 m.000 gegužės 21 d. gamtinių Bendrovė sutartį su irVokietijos koncernu dujomis „E.ON Ruhrgas 1 100 pagal Apgyvendinimo paslaugos, prekyba International“, kurią įsigijo 71 040 473 (11,76 proc.) AB LESTO akcijų. Akcijų įsigijimo kaina 750 Lt. Elektros energijos ir gamtinių dujų tiekimas 117 886 772 294

2014 Energetikos sektoriaus specialistų profesinis ugdymas ir tęstinis profesinis mokymas

Įgytos nekontroliuojančios dalies balansinė vertė 121 Elektros energijos tiekimas Nekontroliuojančiai daliai sumokėtas atlygis 99 Elektros energijos tiekimas Patronuojančios įmonės akcininkams tenkantis pelnas, pripažintas 22 201 Informacinių technologijų ir telekomunikacijų ir kitų paslaugų teikimas nuosavybėje

407 698 (117 887) 289 811

1 010

Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla

2 000

Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo, apskaitos, personalo administravimo paslaugos

2014 m. kovo 31 d. Bendrovė pasirašė akcijų pirkimo pardavimo sutartis su AB LESTO ir „Lietuvos 3 000 Dujų tiekimas energijos gamyba“, AB, pagal kurias įsigijo 78,98 proc., t.y. 46 525 904 UAB Duomenų logistikos 10

Paramos teikimas visuomenei reikšmingiems projektams, iniciatyvoms bei veikloms

163 139

163


AIŠKINAMASIS RAŠTAS Už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d. Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

1 Bendroji informacija

centro akcijas. Akcijų įsigijimo kaina – 60 431 742 Lt. Po šio sandorio Bendrovė valdo 79,64 proc. UAB Duomenų logistikos centro akcijų. 2014 m. liepos 17 d. buvo sumažintas UAB Duomenų logistikos centro įstatinis kapitalas, siekiant „Lietuvos energija“, UAB (toliauBendrovė - Bendrovė Įmonė) yra Lietuvos Respublikoje įregistruota akcininkams išmokėti lėšas. ikiarba akcinio kapitalo sumažinimo turėjo 46 910 850uždaroji akcijų, akcinė bendrovė. Buveinės Žvejų g. 14, liko LT-09310, Lietuva. Bendrovė - ribotos anuliavus Bendrovės turimasadresas 35 836- 194 akcijas, 11 074 Vilnius, 656 akcijos. 2014 m. liepos 31 d. civilinės atsakomybės pelno siekiantis ūkio subjektas, m. rugpjūčio d. įregistruotas UAB Duomenų logistikos centras pervedė bendrovei 2008 30 mln. Lt. Likusią28dalį 5 836 194 LtJuridinių įmonė asmenų rugpjūčio registre, kurio pervedė mėn. tvarkytojas yra VĮ "Registrų centras". Bendrovės kodas 301844044, PVM mokėtojo kodas LT100004278519. Bendrovė įsteigta neribotam laikui. 2014 m. liepos 10 d. buvo padidintas UAB Technologijų ir inovacijų centro įstatinis kapitalas Bendrovė įmonė, kuri556 atsakinga grupės įmonių, užsiimančių ir šilumos 19 990 000yra Lt. patronuojanti Bendrovė įsigijo 11 105 akcijas,užkurias 2014 m. gegužės mėn.elektros buvo apmokėjusi energijos gamyba, elektros energijos importu bei eksportu, skirstymu prekyba, gamtinių papildomu piniginiutiekimu, įnašu. Vienos akcijos vertė 1 Lt. Akcijų apmokėjimas vykoirtokia tvarka: 8 105 dujų 556 skirstymu ir tiekimu, taip pat elektros aptarnavimu ir plėtra, valdymą ir veiklos Lt buvo apmokėta piniginiu įnašu, o 3 000energetikos 000 Lt buvoūkio užskaityta UAB Technologijų ir inovacijų centro koordinavimą. grąžintina paskolos suma. 2014 m. liepos mėn. 11 mln. Lt sumažėjo Bendrovės gautinos sumos ir padidėjo investicijos į dukterines įmones. Po šio sandorio Bendrovė tiesiogiai valdė 55,55 proc., o Bendrovė analizuoja grupės įmonių veiklą, reprezentuoja grupę, įgyvendina akcininko teises ir netiesiogiai 97,89 proc. UAB Technologijų ir inovacijų centro akcijų. 2014 m. gruodžio 12 d. pareigas, nustato veiklos gaires ir taisykles bei koordinuoja veiklą finansų, teisės, strategijos ir plėtros, Technologijų ir inovacijų centro visuotiniame akcininkų susirinkime buvo nuspręsta didinti įstatinį žmogiškųjų išteklių, rizikos valdymo, audito, technologijų, komunikacijos ir kitose srityse. kapitalą išleidžiant 2 200 525 vnt. paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė ir emisijos kaina 1 Lt. Po šio sandorio Bendrovės tiesiogiai valdoma dalis sumažėjo iki 55,05 proc., o netiesiogiai iki 97,80 proc.

UAB LITGAS pasirašė akcijų įsigijimo sutartį. Pagal šią sutartį energetikos Bendrovė įsigijo 28 mln. naujai Bendrovė siekia efektyvios įmonių grupės veiklos, Nacionalinėje strategijoje ir kituose išleidžiamų UABnumatytų LITGAS irakcijų ir po sandorio valdo 30 mln.įgyvendinimo, UAB LITGASužtikrindama akcijų. Po sandorio teisės aktuose su grupės veikla susijusių tikslų socialiai Bendrovės valdoma vertės dalis liko 66,7 proc. atsakingą ilgalaikės didinimą. 2014 m. liepos liepos 21 21d.d.„Lietuvos AB „Lietuvos dujos“ valdyba kad įsteigta skirstymo ir tiekimo veiklos bus energija“, UAB įmoniųpatvirtino, grupėje buvo nauja įmonė UAB Verslo atskiriamos „Lietuvos dujos“ parduodant turtinį kompleksą (įmonės dalį), t.y. gamtinių dujų tiekimo aptarnavimoAB centras, kurios veikla orientuota į „Lietuvos energija“, UAB grupės įmonių aptarnavimą, veiklą jai priskirtu turtu, teisėmis bei pareigomis. m. rugpjūčio 28 d. pasirašytas UABSutelkiant „Lietuvos teikiantsu viešųjų pirkimų, apskaitos bei darbo 2014 santykių administravimo paslaugas. dujų tiekimas“, naujai kuriamos dujų tiekimo bendrovės, steigimo aktas. Bendrovė yra UAB „Lietuvos aptarnavimo funkcijas vienoje bendrovėje, į UAB Verslo aptarnavimo centras komandą suburti visi šių dujų steigėja ir akcininkė. UAB „Lietuvos tiekimas“ įregistruota 2014 m. rugsėjo d. sričiųtiekimas“ specialistai iš „Lietuvos energija“, UAB grupėsdujų įmonių. Apskaitos paslaugos pradėtos teikti 2nuo UAB dujų1 tiekimas“ įstatinis kapitalas 000 000 Lt. parengtos Bendrovė irįsigijo naujai išleidžiamas 2014 „Lietuvos m. gruodžio d. Finansinės ataskaitos už32014 metus pasirašytos UAB Verslo akcijas ir valdo 100 proc. UAB departamento „Lietuvos dujų atstovų. tiekimas“. aptarnavimo centro Apskaitos 2014 m. rugpjūčio d. pritarus Lietuvos respublikos Finansų ministerijai ir 2014 m. spalio 2 d. nutarus Bendrovės akcijos29 priklauso Lietuvos Respublikos Valstybei. Bendrovės valdybos posėdyje buvo įsteigtas ir 2014 m. spalio 7 d. įregistruotas Lietuvos energijos 2014-12-31 2013-12-31 paramos fondas. Bendrovė yra fondo steigėja. Fondo įstatinis kapitalas yra 10 000 Lt. Bendrovės akcininkas

Akcinis

Akcinis

proc. buvo nutarta padidinti UAB proc. 2014 m. spalio 17 d. Bendrovės, kaip vienintelio akcininko sprendimu „VAE kapitalas kapitalas SPB“ įstatinį kapitalą 1 000 000 Lt išleidžiant 1 000 000 naujų paprastųjų vardinių 1 Lt nominalios Lietuvos Respublika, atstovaujama 4 179 849 nuo 10100,00 4 067Lt.164 100,00 vertės akcijų. UAB „VAE SPB“ įstatinis kapitalas didėja 000 Lt iki 1 010 000 LR finansų ministerijos

2014 m. lapkričio 17 d. įvykusiame akcininkų susirinkime buvo nuspręsta padidinti UAB „Kauno energetikos remontas“ įstatinį kapitalą 999 334 Lt, t.y. nuo 14 244 778 Lt iki 15 244 112 Lt. 2014 m. 2014 m. liepos 21 d. Bendrovė su kitomis Grupės įmonėmis pasirašė UAB Verslo aptarnavimo centro lapkričio 18 d. UAB „Kauno energetikos remontas“ ir „Lietuvos energijos gamyba“, AB sudarė akcijų Grupę sudaro „Lietuvos energija“, UAB bei dukterinės įmonės, kurias Bendrovė tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja: steigimo sutartį. Naujos įmonės veiklos tikslas, teikti Bendrovės akcininkams, perkančiosioms pasirašymo sutartį. Šia sutartimi pasirašė 999 334 vnt. paprastųjų vardinių nematerialiųjų 1 lito organizacijoms, paslaugas, būtinas Bendrovės akcininkų, perkančiųjų organizacijų vykdomos veiklos nominalios vertės UAB „Kauno energetikos remontas“ akcijų. Po UAB „Kauno energetikos remontas“ Valdomų akcijų Įstatinis kapitalas užtikrinimui (akcininkų - perkančiųjų organizacijų poreikiams tenkinti ar akcininkų perkančiųjų Įmonių buveinės įstatinio ABveikla turimų akcijų skaičius nepakito ir 2014 Įmonės efektyvioji dalis, (tūkst. Lt)kapitalo padidinimo, „Lietuvos energijos gamyba“, Pagrindinė organizacijų funkcijoms atlikti). Įmonė LR Juridinių asmenų registre registruota 2014 m. liepos 30 d., adresas m. gruodžio 31 d. valdė 100 proc. Bendrovė UAB „Kauno energetikos remontas“ 2014 m. gruodžio 31 (proc.) įmonės akcinis kapitalas 100 000 Lt. Bendrovė įsigijo 50 proc. visų įmonės2014-12-31 akcijų. 2014 m. spalio 28 2014-12-31 d. netiesiogiai valdo 96,13 proc. d. UAB Verslo aptarnavimo centro visuotiniame akcininkų susirinkime buvo nuspręsta didinti įstatinį

kapitalą išleidžiant 400 000 vnt. akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė ir 96,1 emisijos „Lietuvos energijos1gamyba“, AB paprastųjų vardinių Elektrinės g. 21, Elektrėnai kaina 1 Lt. Bendrovė įsigijo 700 000 vnt. naujai išleidžiamų akcijų ir po sandorio tiesiogiai valdė 50 AB LESTO Žvejų g. 14,centro Vilniusakcijų. 2014 m. gruodžio 1294,4 proc., o netiesiogiai 96,33 proc. UAB Verslo aptarnavimo d. UAB AB „Lietuvos dujos“ Aguonų g. 24, Vilnius 96,6 Verslo aptarnavimo centro visuotiniame akcininkų susirinkime buvo nuspręsta didinti įstatinį kapitalą NT Valdos, UAB Geologų g. 16, Vilnius 94,7 išleidžiant 500 000 vnt. paprastųjų kurių kiekvienos nominali kaina 1 UAB Duomenų logistikos centras vardinių akcijų, A. Juozapavičiaus g. 13, Vilniusvertė ir emisijos79,6 Lt. Bendrovė įsigijo 270 000 vnt. naujai išleidžiamų akcijų ir po sandorio tiesiogiai valdo 51 proc., o UAB „ELEKTROS PASLAUGOS“ Motorų g. 2, Vilnius 94,4 netiesiogiai 97 proc.TINKLO UAB Verslo aptarnavimo centro akcijų.

UAB „Kauno energetikos remontas“ Chemijos g. 17, Kaunas 96,1 2014 m. birželio 27 d. UAB LITGAS visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą padidinti UAB UAB LITGAS Gedimino pr. 33-2, Vilnius 66,7 LITGAS įstatinį kapitalą papildomais akcininkų įnašais nuo 3 mln. litų iki 45 mln. litų, išleidžiant naują Gotlitas UAB Chemijos g. 17, Kaunas 96,1 42Energijos mln. paprastųjų vardinių 1 lito nominalios vertės akcijųg. emisiją. 2014 m. liepos 8 d. Bendrovė tiekimas UAB Jeruzalės 21, Vilnius 96,1 su VšĮ Energetikų mokymo centras (iki 2014 10 mėn. VšI Respublikinis energetikų mokymo Jeruzalės g. 21, Vilnius 100 centras) Geton Energy OÜ Narva mnt 5, 10117 Talinas 96,1 Geton Energy SIA Bezdelingu 12, LV-1048, Ryga 96,1 UAB Technologijų ir inovacijų centras A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius 97,8 UAB „VAE SPB“ Žvejų g. 14, Vilnius 100 UAB Verslo aptarnavimo centras (Iki 2014 12 P.Lukšio g. 5 b, Vilnius 97,0 31 apmokėtas kapitalas 1 891 tūkst. Lt) UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ Aguonų g. 24, Vilnius 100 Lietuvos energijos paramos fondas Žvejų g. 14, Vilnius 100

METINĖ ATASKAITA 2014

METINĖ ATASKAITA 2014 ir asocijuotas įmones Investicijos į dukterines Bendroji informacija Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones

Elektros energijos gamyba, tiekimas, elektros energijos importas bei eksportas ir prekybos

084 2014 635 m. gruodžio 8 d. Bendrovė pasirašė su UAB Duomenų logistikos centru dalininko teisių pirkimo elektra veikla – pardavimo kuria įsigijo 100 proc. irdalininko teisę valdyti VšĮ Energetikų mokymo centrą. 603 945 sutartį, Elektros energijos tiekimas skirstymas vartotojams 686 Gamtinių dujų tiekimas ir skirstymas vartotojams 2015 290 m. vasario mėn. Bendrovė parašė paramos laišką dukterinei įmonei UAB „VAE SPB“. 295 408 13 907 18 904 15 244 45 000 1 100 750 294 121 99 22 201 1 010

Nekilnojamojo turto disponavimas, kita su tuo susijusi veikla ir paslaugų teikimas Informacinių technologijų ir telekomunikacijų aptarnavimo paslaugos Elektros tinklų ir susijusių įrenginių statyba, remontas, techninė priežiūra, vartotojų prijungimas prie elektros tinklų Energetinių įrenginių remontas, metalo konstrukcijų gamyba Suskystintų gamtinių dujų tiekimas per terminalą ir prekyba gamtinėmis dujomis Apgyvendinimo paslaugos, prekyba Elektros energijos ir gamtinių dujų tiekimas Energetikos sektoriaus specialistų profesinis ugdymas ir tęstinis profesinis mokymas Elektros energijos tiekimas Elektros energijos tiekimas Informacinių technologijų ir telekomunikacijų ir kitų paslaugų teikimas Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla

2 000

Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo, apskaitos, personalo administravimo paslaugos

3 000 10

Dujų tiekimas Paramos teikimas visuomenei reikšmingiems projektams, iniciatyvoms bei veikloms

164 139

164


AIŠKINAMASIS RAŠTAS Už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d. Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

1 Bendroji informacija

2014 m. gruodžio 31 d. Grupės struktūra buvo:

Bendrovė siekia efektyvios įmonių grupės veiklos, Nacionalinėje energetikos strategijoje ir kituose teisės aktuose numatytų ir su grupės veikla susijusių tikslų įgyvendinimo, užtikrindama socialiai atsakingąNekontroliuojamos ilgalaikės vertės didinimą. Grupės valdoma dalies Verslo efekt. nuosavybės valdoma nuosavybės „Lietuvos energija“, UAB (toliau Bendrovė arba Įmonė) yra Lietuvos Respublikoje įregistruota uždaroji Įmonės pavadinimas vykdymo Įmonės tipas Pagrindinė veikla 2014 m. liepos d. „Lietuvos energija“, UAB įmonių grupėje buvo įsteigta nauja įmonė UAB Verslo (proc.) (lygi dalis 21 (proc.) (lygi balsų akcinė bendrovė. Buveinės adresas - Žvejų g. 14, LT-09310, Vilnius, Lietuva. Bendrovėdalis - ribotos vieta aptarnavimo centras, kurios veikla orientuota į „Lietuvos energija“, UAB grupės įmonių aptarnavimą, balsų daliai) daliai) civilinės atsakomybės pelno siekiantis ūkio subjektas, 2008 m. rugpjūčio 28 d. įregistruotas Juridinių teikiant viešųjų pirkimų, apskaitos bei darbo santykių administravimo paslaugas. Sutelkiant Lietuvosregistre, energija,kurio UABtvarkytojas yra VĮ "Registrų Lietuva Patronuojanti Kontroliuojančioji bendrovė asmenų centras". Bendrovės kodas įmonė 301844044, PVM aptarnavimo funkcijas vienoje bendrovėje, į UAB Verslo aptarnavimo centras komandą suburti visi šių AB LESTO Lietuva Dukterinė įmonė 94,39 5,61 energija“, ElektrosUAB energijos tiekimas skirstymaspaslaugos vartotojams mokėtojo kodas LT100004278519. Bendrovė įsteigta neribotam laikui. sričių specialistai iš „Lietuvos grupės įmonių.irApskaitos pradėtos teikti nuo 2014 m. gruodžio 1 d. Finansinės ataskaitos už 2014 metus parengtos ir pasirašytos UAB Verslo Elektros energijos gamyba, tiekimas, elektros energijos importas Bendrovė yra patronuojanti įmonė, kuri atsakinga už grupės įmonių, užsiimančių elektros ir šilumos "Lietuvos energijos gamyba", AB Lietuva Dukterinė įmonė 96,13 3,87 departamento atstovų. aptarnavimo centro Apskaitos bei eksportas ir prekybos elektra veikla energijos gamyba, tiekimu, elektros energijos importu bei eksportu, skirstymu ir prekyba, gamtinių dujų Gamtinių dujų skirstymo paslaugų teikimas, racionalus gamtinių skirstymu ir tiekimu, taip pat elektros energetikos ūkio aptarnavimu ir plėtra, valdymą ir veiklos Bendrovės akcijos priklauso AB "Lietuvos dujos" Lietuva Dukterinė įmonė 96,64 3,36 Lietuvos Respublikos Valstybei. dujų skirstymo infrastruktūros vystymas koordinavimą.

2014-12-31 2013-12-31 UAB "Kauno energetikos remontas" Lietuva 3,87 Energetinių įrenginių remontas, metalo konstrukcijų gamyba Bendrovė analizuoja grupės įmonių veiklą, reprezentuoja grupę, įgyvendina akcininko teises ir96,13 Bendrovės akcininkas Akcinis Akcinis proc. proc. Energijosnustato tiekimas UAB gaires ir taisykles bei koordinuoja Lietuva veiklą finansų, teisės, strategijos ir plėtros,96,13 3,87 Elektros energijos ir gamtinių dujų tiekimas pareigas, veiklos kapitalas kapitalas žmogiškųjų išteklių, Geton energy SIA rizikos valdymo, audito, technologijų, Latvija komunikacijos ir kitose srityse. 96,13 Lietuvos Respublika,3,87 Elektros energijos tiekimas atstovaujama 4 179 849 100,00 4 067 164 100,00 Geton energy OU Estija 96,13 LR finansų ministerijos 3,87 Elektros energijos tiekimas

UAB Duomenų logistikos centras

Lietuva

79,64

20,36

Grupę sudaro „Lietuvos energija“, UAB bei dukterinės įmonės, kurias Bendrovė tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja: NT Valdos UAB Lietuva 94,71 UAB TechnologijųĮmonės ir inovacijų centras VŠĮ Energetikų mokymo centras

Valdomų akcijų efektyvioji dalis, 2014-12-31 (proc.)

Įmonių buveinės

Lietuva adresas Lietuva

Dukterinė įmonė

Įstatinis kapitalas (tūkst. Lt) 97,80 2014-12-31

100,00

„Lietuvos energijos gamyba“, AB

Elektrinės g. 21, Elektrėnai

96,1

AB LESTO UAB "ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS"

Žvejų g. 14, Vilnius Lietuva Aguonų g. 24, Vilnius Geologų g. 16, Vilnius Lietuva Dukterinė įmonė A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius

94,4 96,6 94,7 79,6

94,39

UAB "VAE SPB" TINKLO PASLAUGOS“ UAB „ELEKTROS

Lietuva Motorų g. 2, Vilnius

Dukterinė įmonė

94,4

100

18 904

UAB „Kauno energetikos remontas“ UAB Verslo aptarnavimo centras UAB LITGAS Gotlitas UAB UAB "Lietuvos dujų tiekimas" Energijos tiekimas UAB VšĮ Energetikų mokymo centras (iki 2014 10 Lietuvos energijos paramos fondas mėn. VšI Respublikinis energetikų mokymo centras) Geton Energy OÜ Geton Energy SIA UAB Technologijų ir inovacijų centras UAB „VAE SPB“ UAB Verslo aptarnavimo centras (Iki 2014 12 31 apmokėtas kapitalas 1 891 tūkst. Lt) UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ Lietuvos energijos paramos fondas

Chemijos Lietuvag. 17, Kaunas Gedimino pr. 33-2, Vilnius Chemijos Lietuvag. 17, Kaunas Dukterinė įmonė Jeruzalės g. 21, Vilnius

96,1 66,7 96,1 96,1

97,00

15 244 45 000 1 100 750

AB „Lietuvos dujos“ NT Valdos, UAB UAB LITGAS UAB Duomenų logistikos centras

METINĖ ATASKAITA 2014

METINĖ ATASKAITA 2014 ir asocijuotas įmones Investicijos į dukterines Bendroji informacija Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones

Lietuva

Dukterinė įmonė

66,67

100 100

635 084 603 945 290 686 295 408 13 907

294

Informacinių technologijų ir telekomunikacijų aptarnavimo paslaugos

5,29

Nekilnojamojo turto disponavimas, kita su tuo susijusi veikla ir paslaugų teikimas

2,20

Informacinių technologijų ir telekomunikacijų, kitų paslaugų Pagrindinė veikla teikimas

-

Energetikos sektoriaus specialistų profesinis ugdymas ir testinis

Elektros energijosprofesinis gamyba, tiekimas, elektros energijos importas bei eksportas ir prekybos mokymas elektra veikla Elektros tinklų ir susijusių įrenginių statyba, remontas, techninė Elektros5,61 energijos tiekimas ir skirstymas vartotojams priežiūra, vartotojų vartotojams prijungimas prie elektros tinklų Gamtinių dujų tiekimas ir skirstymas Suskystintų gamtinių dujų per terminalą ir prekyba Nekilnojamojo turto disponavimas, kita su tuotiekimas susijusi veikla ir paslaugų teikimas 33,33 Informacinių technologijų ir telekomunikacijų aptarnavimo paslaugos gamtinėmis dujomis Elektros tinklų ir susijusių įrenginių statyba, remontas, techninė priežiūra, vartotojų Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla prijungimas prie elektros tinklų Viešųjų pirkimų, apskaitos bei darbo santykių administravimo Energetinių įrenginių remontas, metalo konstrukcijų gamyba 3,00 paslaugos. Suskystintų gamtinių dujų tiekimas per terminalą ir prekyba gamtinėmis dujomis Apgyvendinimo paslaugos, prekyba Gamtinių dujų pirkimas (importas) ir pardavimas klientams. Elektros energijos ir gamtinių dujų tiekimas

-

Paramos teikimas visuomenei reikšmingiems projektams,

programoms beiprofesinis veikloms ugdymas ir tęstinis profesinis mokymas Energetikos sektoriaus specialistų

Jeruzalės g. 21, Vilnius

100

Narva mnt 5, 10117 Talinas Bezdelingu 12, LV-1048, Ryga A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius Žvejų g. 14, Vilnius

96,1 96,1 97,8 100

P.Lukšio g. 5 b, Vilnius

97,0

2 000

Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo, apskaitos, personalo administravimo paslaugos

Aguonų g. 24, Vilnius Žvejų g. 14, Vilnius

100 100

3 000 10

Dujų tiekimas Paramos teikimas visuomenei reikšmingiems projektams, iniciatyvoms bei veikloms

121 99 22 201 1 010

Elektros energijos tiekimas Elektros energijos tiekimas Informacinių technologijų ir telekomunikacijų ir kitų paslaugų teikimas Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla

165 139

165


AIŠKINAMASIS RAŠTAS Už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d. Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

1 Bendroji informacija

2013 m. gruodžio 31 d. Grupės struktūra buvo: Grupės valdoma Verslo nuosavybės dalis „Lietuvos energija“, UAB (toliau Bendrovė arba Įmonė) yra Lietuvos Respublikoje įregistruota uždaroji Įmonės pavadinimas Įmonės tipas vykdymo vieta (proc.) (lygi balsų akcinė bendrovė. Buveinės adresas - Žvejų g. 14, LT-09310, Vilnius, Lietuva. Bendrovė - ribotos daliai) civilinės atsakomybės pelno siekiantis ūkio subjektas, 2008 m. rugpjūčio 28 d. įregistruotas Juridinių Lietuvosregistre, energija,kurio UABtvarkytojas Lietuva Patronuojanti įmonė asmenų yra VĮ "Registrų centras". Bendrovės kodas 301844044, PVM mokėtojo kodas LT100004278519. Bendrovė įsteigta neribotam laikui. AB LESTO Lietuva Dukterinė įmonė 82,63 Bendrovė patronuojanti įmonė, kuri atsakinga už grupės įmonių, užsiimančių elektros ir šilumos "Lietuvos yra energijos Lietuva Dukterinė įmonėskirstymu ir prekyba, gamtinių 96,13 energijos gamyba, tiekimu, elektros energijos importu bei eksportu, dujų gamyba", AB skirstymu ir tiekimu, taip pat elektros energetikos ūkio aptarnavimu ir plėtra, valdymą ir veiklos UAB "Kauno energetikos Lietuva 96,13 koordinavimą. remontas" Energijos analizuoja tiekimas UAB Lietuva veiklą, reprezentuoja grupę, įgyvendina akcininko teises 96,13 ir Bendrovė grupės įmonių pareigas, nustato veiklos gairesLatvija ir taisykles bei koordinuoja veiklą finansų, teisės, strategijos ir96,13 plėtros, Geton energy SIA žmogiškųjų išteklių, rizikos valdymo, audito, technologijų, komunikacijos ir kitose srityse. Geton energy OU Estija 96,13 UAB Duomenų logistikos Lietuva 73,21 centras

Bendrovė siekia efektyvios įmonių grupės veiklos, Nacionalinėje energetikos strategijoje ir kituose teisės aktuose numatytų ir su grupės veikla susijusių tikslų įgyvendinimo, užtikrindama socialiai atsakingą ilgalaikės vertės didinimą. Nekontroliuojamos dalies dalis Pagrindinė veikla 2014 valdoma m. liepos nuosavybės 21 d. „Lietuvos energija“, UAB įmonių grupėje buvo įsteigta nauja įmonė UAB Verslo (proc.)centras, (lygi balsų daliai) aptarnavimo kurios veikla orientuota į „Lietuvos energija“, UAB grupės įmonių aptarnavimą, teikiant viešųjų pirkimų, apskaitos bei darbo santykių administravimo paslaugas. Sutelkiant - bendrovėje, Kontroliuojančioji bendrovė centras komandą suburti visi šių aptarnavimo funkcijas vienoje į UAB Verslo aptarnavimo sričių specialistai iš „Lietuvos energija“, UAB grupės įmonių. Apskaitos paslaugos pradėtos teikti nuo 17,37 Elektros energijos tiekimas ir skirstymas vartotojams 2014 m. gruodžio 1 d. Finansinės ataskaitos už 2014 metus parengtos ir pasirašytos UAB Verslo Elektros energijos gamyba, tiekimas, elektros energijos aptarnavimo centro Apskaitos 3,87 departamento atstovų. importas bei eksportas ir prekybos elektra veikla Bendrovės akcijos priklauso Valstybei.remontas, metalo konstrukcijų gamyba 3,87 Lietuvos Respublikos Energetinių įrenginių 2014-12-31 Elektros energijos ir gamtinių dujų tiekimas2013-12-31

3,87

proc. Elektros energijos tiekimas kapitalas

Akcinis

Akcinis kapitalas

Lietuvos Respublika,3,87 atstovaujama Elektros energijos tiekimas 4 179 849 100,00 LR finansų ministerijos

26,79

NT Valdos UAB Lietuva 87,92 Grupę sudaro „Lietuvos energija“, UAB bei dukterinės įmonės, kurias Bendrovė tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja: UAB Technologijų ir Lietuva 85,75 Valdomų akcijų Įstatinis kapitalas inovacijų centras Įmonių buveinės efektyvioji dalis, (tūkst. Lt) VŠĮ Respublikinis Įmonės adresas 2014-12-31 (proc.)73,21 2014-12-31 energetikų mokymo Lietuva Dukterinė įmonė centras UAB "ELEKTROS „Lietuvos energijos gamyba“, AB Elektrinės g. 21, Elektrėnai 96,1 635 084 Lietuva 82,63 TINKLO PASLAUGOS" AB LESTO

3,87

Bendrovės akcininkas

14,25 26,79

100,00

Informacinių technologijų ir telekomunikacijų aptarnavimo paslaugos Nekilnojamojo turto disponavimas, kita su tuo susijusi veikla ir paslaugų teikimas Informacinių technologijų ir telekomunikacijų, kitų paslaugų teikimas Pagrindinė veikla

Energetikos sektoriaus specialistų profesinis ugdymas ir testinis profesinis mokymas

Elektros energijos gamyba, tiekimas, elektros bei eksportas prekybos Elektros tinklų ir energijos susijusių importas įrenginių statyba, irremontas, elektra17,37 veikla techninė priežiūra, vartotojų prijungimas prie elektros tinklų Elektros energijos tiekimas ir skirstymas vartotojams Suskystintų gamtinių dujų tiekimas per terminalą ir prekyba 33,33 Gamtinių dujų tiekimas irgamtinėmis skirstymas dujomis vartotojams Nekilnojamojo turto disponavimas, kita su tuo susijusi veikla ir paslaugų teikimas versloaptarnavimo ir kito valdymo veikla Informacinių- technologijųKonsultacinė ir telekomunikacijų paslaugos Elektros tinklų ir susijusių įrenginių statyba, remontas, techninė priežiūra, vartotojų prijungimas prie elektros tinklų Energetinių įrenginių remontas, metalo konstrukcijų gamyba Suskystintų gamtinių dujų tiekimas per terminalą ir prekyba gamtinėmis dujomis Apgyvendinimo paslaugos, prekyba Elektros energijos ir gamtinių dujų tiekimas

Žvejų g. 14, Vilnius Dukterinė Aguonų g. 24,įmonė Vilnius Geologų g. 16, Vilnius Dukterinė įmonė A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius

94,4 66,67 96,6 94,7 100 79,6

UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“

Motorų g. 2, Vilnius

94,4

18 904

UAB „Kauno energetikos remontas“ UAB LITGAS Gotlitas UAB Energijos tiekimas UAB VšĮ Energetikų mokymo centras (iki 2014 10 mėn. VšI Respublikinis energetikų mokymo centras) Geton Energy OÜ Geton Energy SIA UAB Technologijų ir inovacijų centras UAB „VAE SPB“ UAB Verslo aptarnavimo centras (Iki 2014 12 31 apmokėtas kapitalas 1 891 tūkst. Lt) UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ Lietuvos energijos paramos fondas

Chemijos g. 17, Kaunas Gedimino pr. 33-2, Vilnius Chemijos g. 17, Kaunas Jeruzalės g. 21, Vilnius

96,1 66,7 96,1 96,1

15 244 45 000 1 100 750

Jeruzalės g. 21, Vilnius

100

294

Narva mnt 5, 10117 Talinas Bezdelingu 12, LV-1048, Ryga A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius Žvejų g. 14, Vilnius

96,1 96,1 97,8 100

121 99 22 201 1 010

P.Lukšio g. 5 b, Vilnius

97,0

2 000

Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo, apskaitos, personalo administravimo paslaugos

Aguonų g. 24, Vilnius Žvejų g. 14, Vilnius

100 100

3 000 10

Dujų tiekimas Paramos teikimas visuomenei reikšmingiems projektams, iniciatyvoms bei veikloms

UAB LITGASdujos“ AB „Lietuvos NT Valdos, UAB

Lietuva

UAB "VAE SPB" Lietuva UAB Duomenų logistikos centras

METINĖ ATASKAITA 2014

METINĖ ATASKAITA 2014 ir asocijuotas įmones Investicijos į dukterines Bendroji informacija Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones

603 945 290 686 295 408 13 907

12,08

4 067 164

proc.

Energetikos sektoriaus specialistų profesinis ugdymas ir tęstinis profesinis mokymas Elektros energijos tiekimas Elektros energijos tiekimas Informacinių technologijų ir telekomunikacijų ir kitų paslaugų teikimas Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla

166 139

166


AIŠKINAMASIS RAŠTAS Už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d. Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

2014 m. gruodžio 31 d. Bendrovė turėjo akcijų šiose Grupės įmonėse:

1 Bendroji informacija

Bendrovė siekia efektyvios įmonių grupės veiklos, Nacionalinėje energetikos strategijoje ir kituose teisės aktuose numatytų ir su grupės veikla susijusių tikslų įgyvendinimo, užtikrindama socialiai Vertėsatsakingą suma- ilgalaikės Įnašas nuostoliams vertės didinimą. Grupės įmonė Įsigijimo vertė Apskaitinė vertė Dalies procentas žėjimas padengti „Lietuvos energija“, UAB (toliau - Bendrovė arba Įmonė) yra Lietuvos Respublikoje įregistruota uždaroji 2014 m. liepos 21 d. „Lietuvos energija“, UAB įmonių grupėje buvo įsteigta nauja įmonė UAB Verslo akcinė bendrovė. Buveinės adresas - Žvejų g. 14, LT-09310, Vilnius, Lietuva. Bendrovė - ribotos aptarnavimo centras, kurios veikla orientuota į „Lietuvos energija“, UAB grupės įmonių aptarnavimą, Dukterinės įmonės: pelno siekiantis ūkio subjektas, 2008 m. rugpjūčio 28 d. įregistruotas Juridinių civilinės atsakomybės teikiant viešųjų pirkimų, apskaitos bei darbo santykių administravimo paslaugas. 96,13 Sutelkiant „Lietuvos energijos gamyba“, AB 1 017 997 1 017 997 asmenų registre, kurio tvarkytojas yra VĮ "Registrų centras". Bendrovės kodas 301844044, PVM aptarnavimo funkcijas vienoje bendrovėje, į UAB Verslo aptarnavimo centras komandą suburti AB LESTO 1 860 624 (192 600) 1 668 024 94,39visi šių mokėtojo kodas LT100004278519. Bendrovė įsteigta neribotam laikui. sričių specialistai iš „Lietuvos energija“, UAB grupės įmonių. Apskaitos paslaugos pradėtos teikti nuo AB "Lietuvos dujos" 594 043 594 043 96,64 2014 m. gruodžio 1 d. Finansinės parengtos ir pasirašytos UAB UAB Duomenų logistikos centras 25elektros 096 - ataskaitos už 2014 metus 16 246 79,64Verslo Bendrovė yra patronuojanti įmonė, kuri atsakinga už grupės įmonių, užsiimančių ir šilumos (8 850) aptarnavimo centro Apskaitos departamento atstovų. UABgamyba, LITGAS tiekimu, elektros energijos importu bei eksportu, skirstymu ir prekyba, 30 000 gamtinių dujų 30 000 66,67 energijos UAB Technologijų ir inovacijų centras 110 97,80 skirstymu ir tiekimu, taip pat elektros energetikos ūkio aptarnavimu ir plėtra,11valdymą ir veiklos Bendrovės akcijos priklauso Lietuvos Respublikos Valstybei.11 110 UAB „VAE SPB“ 1 010 15 1 025 100,00 koordinavimą. 2014-12-31 1 020 2013-12-31 UAB Verslo aptarnavimo centras 1 020 97,00 Bendrovė analizuojadujų grupės įmonių veiklą, reprezentuoja grupę, įgyvendina 3akcininko teises ir Bendrovės akcininkas UAB „Lietuvos tiekimas“ 000 3 000 100 Akcinis Akcinis proc. proc. pareigas, nustato veiklos gaires ir taisykles bei koordinuoja veiklą finansų, teisės, strategijos ir plėtros, VšĮ Energetikų mokymo centras 1 068 1 068 100 kapitalas kapitalas žmogiškųjų išteklių, rizikos valdymo, audito, technologijų, komunikacijos ir kitose srityse. Lietuvos energijos paramos fondas 10 10 100 Lietuvos Respublika, atstovaujama LR finansų ministerijos

3 544 978

3 545 078

Valdomų akcijų efektyvioji dalis, 2014-12-31 (proc.)

Įmonių buveinės adresas

2013 m. gruodžio 31 d. Įmonė turėjo akcijų šiose Grupės įmonėse: „Lietuvos energijos gamyba“, AB

AB LESTO AB „Lietuvos dujos“įmonė Grupės NT Valdos, UAB UAB Duomenų logistikos centras

Elektrinės g. 21, Elektrėnai

Žvejų g. 14,Įnašas Vilnius Įsigijimo Aguonųnuostoliams g. 24, Vilnius vertėGeologų g. 16, Vilnius padengti

Apskaitinė vertė

A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius

Dukterinės įmonės: UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“ Motorų g. 2, Vilnius „Lietuvos energijos gamyba“, AB 1 017 998 1 017 998 UAB „Kauno energetikos remontas“ Chemijos g. 17, Kaunas AB LESTO 1 742 737 1 742 737 UAB LITGAS Gedimino pr. 33-2, Vilnius UAB LITGAS 2 000 2 000 Gotlitas UAB Chemijos g. 17, Kaunas UAB Technologijų Energijos tiekimas UAB ir inovacijų Jeruzalės g. 21, Vilnius 5 5 centras VšĮ Energetikų mokymo centras (iki 2014 10 UAB „VAE SPB“ 10 5 15 mėn. VšI Respublikinis energetikų mokymo Jeruzalės g. 21, Vilnius 2 762 750 5 2 762 755 centras) Geton Energy OÜ Narva mnt 5, 10117 Talinas Investicijos: GetonDuomenų Energy SIA Bezdelingu 12, LV-1048, Ryga 500 UAB logistikos centras 500 UABValdos, Technologijų A. Juozapavičiaus g. NT UAB ir inovacijų centras 100 - 13, Vilnius 100 UAB „VAE SPB“ Žvejų g. 14, Vilnius 600 600 UAB Verslo aptarnavimo centras (Iki 20142 12 763 350 5 2 763 355 P.Lukšio g. 5 b, Vilnius 31 apmokėtas kapitalas 1 891 tūkst. Lt) UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ Lietuvos energijos paramos fondas

METINĖ ATASKAITA 2014

METINĖ ATASKAITA 2014 ir asocijuotas įmones Investicijos į dukterines Bendroji informacija Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones

Aguonų g. 24, Vilnius Žvejų g. 14, Vilnius

96,1 94,4

Dalies 96,6 procentas 94,7 79,6 94,4

96,13 96,1 82,63 66,7 66,67 96,1 96,1 50,00

100,00 100 96,1 96,1 0,65 97,8 0,03 100 97,0 100 100

100,00

15

3 343 543

(201 450)

15

100 100 3 343 643

Investicijos: NT Valdos, UAB 100 Grupę sudaro „Lietuvos energija“, UAB bei dukterinės įmonės, kurias Bendrovė tiesiogiai 100 ar netiesiogiai kontroliuoja: Įmonės

4 179 849

(201 450)

Įstatinis kapitalas (tūkst. Lt) 2014-12-31

4 067 164

100,00

0,03

Pagrindinė veikla

2014 m. gruodžio 31 d. ir 2013 m.gamyba, gruodžio 31 d. Grupės į asocijuotas ir bendras įmones Elektros energijos tiekimas, elektrosinvesticijas energijos importas bei eksportas ir prekybos 635 084 sudarė: elektra veikla 2013 603 945 Elektros energijos tiekimas ir skirstymas2014 vartotojams 290 686 Gamtinių dujų tiekimas ir skirstymas vartotojams Grupės Grupės Grupė Apskaitinė Apskaitinė 295 408 Nekilnojamojo turto disponavimas, kita su tuo dalies susijusi veikla ir paslaugų teikimasdalies vertė vertė 13 907 Informacinių technologijų ir telekomunikacijų aptarnavimo paslaugos proc. proc. 18 904

Elektros tinklų ir susijusių įrenginių statyba, remontas, techninė priežiūra, vartotojų prijungimas prie elektros tinklų

22 201 1 010

Informacinių technologijų ir telekomunikacijų ir kitų paslaugų teikimas Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla

UAB „Geoterma“ 7 396 23,44 7 396 23,44 15 244 Energetinių įrenginių remontas, metalo konstrukcijų gamyba UAB 45 GET 424 000Baltic Suskystintų gamtinių dujų tiekimas per terminalą34,00 ir prekyba gamtinėmis dujomis AS „Nordic Link“ 25,00 21 175 25,00 1 100 Energy Apgyvendinimo paslaugos, prekyba Iš viso 750 Elektros energijos ir gamtinių dujų tiekimas 7 820 28 571 Grupei tenkanti asocijuotų įmonių pelno dalis 7 625mokymas 294 Energetikos sektoriaus specialistų profesinis ugdymas ir tęstinis profesinis Grupei tenkanti asocijuotų įmonių 121 nuostolių dalisElektros energijos tiekimas (7 396) (7 396) 99 vertė Elektros energijos tiekimas Apskaitinė 424 28 800

Grupė neapskaitė asocijuotos įmonės UAB „Geoterma“ nuostolio daliesadministravimo tenkančios Grupei, nes 2 000 Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo, apskaitos, personalo paslaugos nuostolis viršijo Grupės investicijos vertę., Neapskaityta nuostolių dalis sudarė 876 tūkst. Lt. 3 000 10

Dujų tiekimas Paramos teikimas visuomenei reikšmingiems projektams, iniciatyvoms bei veikloms

167 139

167


AIŠKINAMASIS RAŠTAS Už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d. Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

2014 m. kovo 19 d. įvykusiame Nordic Energy Link AS akcininkų susirinkime priimtas sprendimas 1 Bendroji informacija likviduoti bendrovę. 2014 m. gruodžio 31 d. įmonė nebuvo išregistruota iš įmonių registro. Asocijuotų įmonių finansinė padėtis 2014 m. gruodžio 31 d. ir veiklos finansiniai rezultatai už metus, „Lietuvos energija“, (toliau - 31 Bendrovė arba Įmonė) yra Lietuvos Respublikoje įregistruota uždaroji pasibaigusius 2014 UAB m. gruodžio d. (neaudituota): akcinė bendrovė. Buveinės adresas - Žvejų g. 14, LT-09310, Vilnius, Lietuva. Bendrovė - ribotos Grynasis civilinės atsakomybės pelno siekiantis ūkio subjektas, 2008 m. rugpjūčio 28 d. įregistruotas Juridinių Pardavimo Įsipareigojimai pelnasPVM asmenų registre, kurio tvarkytojasTurtas yra VĮ "Registrų centras". Bendrovės kodas 301844044, pajamos (nuostoliai) mokėtojo kodas LT100004278519. Bendrovė įsteigta neribotam laikui. Bendrovė yra patronuojanti įmonė, kuri atsakinga už grupės įmonių, užsiimančių elektros ir šilumos UAB „Geoterma“ 251 977 skirstymu ir723 (1 604) energijos gamyba, tiekimu, elektros27 energijos importu bei12 eksportu, prekyba, gamtinių dujų UAB GETir Baltic 13 800energetikos ūkio12aptarnavimu 552 519 valdymą ir veiklos (174) skirstymu tiekimu, taip pat elektros ir plėtra, koordinavimą. AS „Nordic Energy Link“ 715 712 331 (3 629) Bendrovė analizuoja grupės įmonių veiklą, reprezentuoja grupę, įgyvendina akcininko teises ir pareigas, gaires ir taisykles beigruodžio koordinuoja veiklą finansų, teisės, strategijos ir plėtros, Asocijuotųnustato įmoniųveiklos finansinė padėtis 2013 m. 31 d. ir veiklos finansiniai rezultatai už metus, žmogiškųjų išteklių, rizikos valdymo, technologijų, komunikacijos ir kitose srityse. pasibaigusius 2013 m. gruodžio 31 d.audito, (neaudituota):

„Finansinės veiklos sąnaudos“ straipsnyje. m. gruodžio 31 d. NEL nebuvo išregistruota įmonių Bendrovė siekia efektyvios įmonių grupės2014 veiklos, Nacionalinėje energetikos strategijoje iriškituose registro. teisės aktuose numatytų ir su grupės veikla susijusių tikslų įgyvendinimo, užtikrindama socialiai atsakingą ilgalaikės vertės didinimą. 2014 m. liepos 21 d. „Lietuvos energija“, UAB įmonių grupėje buvo įsteigta nauja įmonė UAB Verslo aptarnavimo centras, kurios veikla orientuota į „Lietuvos energija“, UAB grupės įmonių aptarnavimą, teikiant viešųjų pirkimų, apskaitos bei darbo santykių administravimo paslaugas. Sutelkiant aptarnavimo funkcijas vienoje bendrovėje, į UAB Verslo aptarnavimo centras komandą suburti visi šių sričių specialistai iš „Lietuvos energija“, UAB grupės įmonių. Apskaitos paslaugos pradėtos teikti nuo 2014 m. gruodžio 1 d. Finansinės ataskaitos už 2014 metus parengtos ir pasirašytos UAB Verslo aptarnavimo centro Apskaitos departamento atstovų. Bendrovės akcijos priklauso Lietuvos Respublikos Valstybei. Bendrovės akcininkas Lietuvos Respublika, atstovaujama LR finansų ministerijos

Grynasis Pardavimo Turtas Įsipareigojimai pelnas pajamos (nuostoliai) Grupę sudaro „Lietuvos energija“, UAB bei dukterinės įmonės, kurias Bendrovė tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja: UAB „Geoterma“ 31 412 11 967 7 246 (14 424) akcijų 13 352 Įstatinis kapitalas AS „Nordic Energy Link“ 114 391 4 371 56Valdomų 291 Įmonių buveinės Įmonės

adresas

efektyvioji dalis, 2014-12-31 (proc.)

(tūkst. Lt) 2014-12-31

Už laikotarpius, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d. ir 2013 m. gruodžio 31 d., investicijų į asocijuotas gamyba“, buvo: AB Elektrinės g. 21, Elektrėnai 96,1 ir „Lietuvos bendras energijos įmones judėjimas AB LESTO AB „Lietuvos dujos“ Grupė NT Valdos, UAB UAB Duomenų logistikos centras Apskaitinė vertė sausio 1 d.

Žvejų g. 14, Vilnius Aguonų g. 24, Vilnius 2014 Geologų g. 16, Vilnius A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius 28 800

Bendros įmonės įsigijimas verslo jungimo metu UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“ Motorų g. 2, Vilnius Asocijuotos įmonės pardavimas/likvidavimas

424 (22 157)

94,4

96,6 2013

94,7 79,6 29 178 94,4

-

UAB „Kauno energetikos remontas“ Chemijos g. 17, Kaunas 96,1 Gauti dividendai iš asocijuotos įmonės (6 643) UAB LITGAS Gedimino pr. 33-2, Vilnius 66,7 Investicijų sumažėjimas Gotlitas UAB Chemijos g. 17, Kaunas 96,1(20) Asocijuotųtiekimas ir bendrai rezultatų dalis (358) Energijos UABvaldomos įmonių finansinių Jeruzalės g. 21, Vilnius 96,1 Apskaitinė vertė gruodžio 31 (iki d. 2014 10 424 28 800 VšĮ Energetikų mokymo centras mėn. VšI Respublikinis energetikų mokymo Jeruzalės g. 21, Vilnius 100 centras) Geton Energy OÜ pardavimas/likvidavimas Narva mnt 5, 10117 Talinas 96,1 Asocijuotos įmonės Geton Energy SIA Bezdelingu 12, LV-1048, Ryga 96,1 UABm. Technologijų inovacijų centras Juozapavičiaus g. 13, akcininkų Vilnius 2014 kovo 19 d.ir įvykusiame Nordic Energy A. Link AS (toliau – NEL) susirinkime97,8 priimtas UAB „VAE SPB“ Žvejų19 g. 14, Vilnius sprendimas likviduoti NEL bendrovę. 2014 m. kovo d. NEL iš savo akcininkų proporcingai100 išpirko Verslo aptarnavimo centras (Iki 2014 12 10UAB proc. jų valdomų akcijų. Grupė pardavė 860,000 paprastųjų vardinių akcijų už 1,898 tūkst.97,0 Lt. 2014 P.Lukšio g. 5 b, Vilnius 31 apmokėtas kapitalas 1 891 tūkst. Lt) m. gruodžio 29 d. NEL iš savo akcininkų išpirko likusias akcijas. Grupė pardavė 7 740 000 paprastųjų UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ Aguonų g. 24, Vilnius 100 vardinių už 18 056 tūkst. 2014 m. kovo 19 d. NEL Lietuvosakcijų energijos paramos fondas Žvejų g. 14,pervedė Vilnius Grupei 6,643 tūkst. Lt. dividendų. 100

Nuostolis likviduojant asocijuotą įmonę NEL apskaitytas Grupės bendrųjų pajamų ataskaitoje

METINĖ ATASKAITA 2014

METINĖ ATASKAITA 2014 ir asocijuotas įmones Investicijos į dukterines Bendroji informacija Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones

635 084 603 945 290 686 295 408 13 907 18 904 15 244 45 000 1 100 750 294 121 99 22 201 1 010

2014-12-31 Akcinis proc. kapitalas 4 179 849

2013-12-31 Akcinis proc. kapitalas

100,00

4 067 164

100,00

Pagrindinė veikla Elektros energijos gamyba, tiekimas, elektros energijos importas bei eksportas ir prekybos elektra veikla Elektros energijos tiekimas ir skirstymas vartotojams Gamtinių dujų tiekimas ir skirstymas vartotojams Nekilnojamojo turto disponavimas, kita su tuo susijusi veikla ir paslaugų teikimas Informacinių technologijų ir telekomunikacijų aptarnavimo paslaugos Elektros tinklų ir susijusių įrenginių statyba, remontas, techninė priežiūra, vartotojų prijungimas prie elektros tinklų Energetinių įrenginių remontas, metalo konstrukcijų gamyba Suskystintų gamtinių dujų tiekimas per terminalą ir prekyba gamtinėmis dujomis Apgyvendinimo paslaugos, prekyba Elektros energijos ir gamtinių dujų tiekimas Energetikos sektoriaus specialistų profesinis ugdymas ir tęstinis profesinis mokymas Elektros energijos tiekimas Elektros energijos tiekimas Informacinių technologijų ir telekomunikacijų ir kitų paslaugų teikimas Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla

2 000

Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo, apskaitos, personalo administravimo paslaugos

3 000 10

Dujų tiekimas Paramos teikimas visuomenei reikšmingiems projektams, iniciatyvoms bei veikloms

168 139

168


AIŠKINAMASIS RAŠTAS Už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d. Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

siekia efektyvios įmonių grupės veiklos, Nacionalinėje energetikos strategijoje ir kituose Grupės įmonių apibendrinta finansinės padėties ataskaita 2014 m. gruodžio 31 d. ir 2013 m. gruodžio 31 Bendrovė d.: 1 Bendroji informacija teisės aktuose numatytų ir su grupės veikla susijusių tikslų įgyvendinimo, užtikrindama socialiai Įmonės pavadinimas

Trumpalaikis turtas ir įsipareigojimai

atsakingą ilgalaikės vertės didinimą. Ilgalaikis turtas ir įsipareigojimai

Grynasis

Iš viso grynojo Iš viso grynojo „Lietuvos energija“, UAB (toliau - Bendrovė arba Įmonė) yraTurtas Lietuvos Respublikoje įregistruota uždaroji Metai Įsipareigojimai Turtas energija“, Įsipareigojimai 2014 m. liepos 21 d. „Lietuvos UAB įmonių grupėje buvo įsteigta nauja įmonė turtas UAB Verslo trumpalaikio turto ilgalaikio turto akcinė bendrovė. Buveinės adresas - Žvejų g. 14, LT-09310, Vilnius, Lietuva. Bendrovė - ribotos aptarnavimo centras, kurios veikla orientuota į „Lietuvos energija“, UAB grupės įmonių aptarnavimą, civilinės atsakomybės pelno siekiantis ūkio subjektas, 2008 m. rugpjūčio 28 d. įregistruotas Juridinių teikiant viešųjų pirkimų, apskaitos bei darbo santykių administravimo paslaugas. Sutelkiant AB LESTO asmenų registre, kurio tvarkytojas yra VĮ "Registrų centras". Bendrovės kodas 301844044, PVM aptarnavimo funkcijas vienoje bendrovėje, į UAB Verslo komandą suburti visi šių (553 059) 1 918 272 1 365 213 2014 m. 235 438 (788 497) 2 587 307 (669 035) aptarnavimo centras mokėtojo laikui. sričių energija“, UAB grupės įmonių. Apskaitos3 paslaugos (491 764)specialistai iš „Lietuvos 746 634 pradėtos 3 254teikti 870 nuo 2013 m. kodas LT100004278519. Bendrovė įsteigta neribotam 233 271 (725 035) 4 733 534 (986 900) 2014 m. gruodžio 1 d. Finansinės ataskaitos už 2014 metus parengtos ir pasirašytos UAB Verslo "Lietuvosyra energijos gamyba", AB kuri atsakinga už grupės įmonių, užsiimančių elektros ir šilumos Bendrovė patronuojanti įmonė, aptarnavimo centro Apskaitos departamento(1atstovų. 159 199 1 268 136 2014 m. 415 693 (256 494) 2 742 367 633 430) 1 108 937 energijos gamyba, tiekimu, elektros energijos importu bei eksportu, skirstymu ir prekyba, gamtinių dujų 167 042 1 372 651 2013 m. 359 448 (192 406) 2 881 919 (1 676 310) 1 205 609 skirstymu ir tiekimu, taip pat elektros energetikos ūkio aptarnavimu ir plėtra, valdymą ir veiklos Bendrovės akcijos priklauso Lietuvos Respublikos Valstybei. AB "Lietuvos dujos" koordinavimą. 102 752 571 749 2014 m. 127 124 (24 372) 616 189 (147 192) 468 997 2013 m. analizuoja grupės įmonių veiklą, reprezentuoja grupę, - įgyvendina akcininko Bendrovė teises ir UAB "Kauno energetikos remontas" pareigas, nustato veiklos gaires ir taisykles bei koordinuoja veiklą finansų, teisės, strategijos ir plėtros, 2014 m. 51 536 746) žmogiškųjų išteklių, rizikos valdymo, audito, technologijų, komunikacijos ir kitose(46 srityse.

-

Bendrovės akcininkas

-

2014-12-31 Akcinis proc. kapitalas (7 518) (8 616) 4 179 849 100,00

2013-12-31 Akcinis proc. kapitalas 18 301 13 511 604 13 5974 067 164 22100,00

4 790 21 029 Respublika, atstovaujama 9 Lietuvos 007 2013 m. 27 822 (18 815) 22 213 LR finansų ministerijos Energijos tiekimas UAB 8 884 9 911 2014 m. 40 558 (31 674) 1 027 1 027 9 340 10 349 2013 m. 33 585 (24 245) 1 009 1 009 Geton Energy SIA Grupę „Lietuvos energija“, UAB bei dukterinės įmonės, kurias Bendrovė tiesiogiai 94 95 2014 sudaro m. 1 979 (1 885) ar netiesiogiai kontroliuoja: 1 1 84 84 2013 m. 90 (6) Valdomų akcijų Įstatinis kapitalas Geton Energy OÜ Įmonių buveinės Įmonės efektyvioji (tūkst. Pagrindinė veikla 101Lt) 101 2014 m. (1)dalis, adresas 102 2014-12-31(1)(proc.) 2014-12-31 108 108 2013 m. 109 UAB Duomenų logistikos centras 4 939 641 2014 m. 7 670 (2 731) 24 218 gamyba, tiekimas, (12 elektros 516) 11 702 Elektros energijos energijos importas bei eksportas ir 16 prekybos „Lietuvos energijos gamyba“, AB Elektrinės g. 21, Elektrėnai 96,1 635 084 44 044 62 230 2013 m. 54 727 (10 683) 19 825 (1 639) 18 186 elektra veikla NT LESTO Valdos UAB - 945 Elektros energijos tiekimas ir skirstymas vartotojams AB Žvejų g. 14, Vilnius 94,4 603 22 021 303 689 2014 m. 485 (7 464) (4 485) 281 668 AB „Lietuvos dujos“ Aguonų g. 24,29Vilnius 96,6 290 686 Gamtinių 286 dujų153 tiekimas ir skirstymas vartotojams 17 183 297 375 2013 m. 28Vilnius 090 (10 907) 283 549 357) 192 NT Valdos, UAB Geologų g. 16, 94,7 295 408 Nekilnojamojo turto disponavimas, (3 kita su tuo susijusi veikla280 ir paslaugų teikimas UAB Duomenų "ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS" -13 907 Informacinių technologijų ir telekomunikacijų aptarnavimo paslaugos UAB logistikos centras A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius 79,6 13 222 257 11 272 (237) 11 035 priežiūra, 24 2014 m. 26 435 (13 213) Elektros tinklų ir susijusių įrenginių statyba, remontas, techninė vartotojų UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“ Motorų g. 2, Vilnius 94,4 18 904 11 039 22 898 2013 m. 25 064 (14 025) 006 (147) 11 859 prijungimas12 prie elektros tinklų UAB „Kauno LITGASenergetikos remontas“ UAB Chemijos g. 17, Kaunas 96,1 15 244 Energetinių įrenginių remontas, metalo konstrukcijų gamyba 41 17245 000 Suskystintų gamtinių 2014 LITGAS m. 125Vilnius (127 953) 675 675 UAB Gedimino pr.169 33-2, 66,7 dujų tiekimas per terminalą ir prekyba gamtinėmis dujomis 41 847 2 018 1 100 Apgyvendinimo 2 177 2013 m.UAB 2 Kaunas 098 (80) 159 159 Gotlitas Chemijos g. 17, 96,1 paslaugos, prekyba UAB Technologijų ir inovacijų centras Energijos tiekimas UAB Jeruzalės g. 21, Vilnius 96,1 750 Elektros energijos ir gamtinių dujų tiekimas (2 690) 19 787 22 520 (43) 22 477 2014Energetikų m. 9 742 (12 432) VšĮ mokymo centras (iki 2014 10 (17 462) 294 Energetikos14sektoriaus (2 504) 2013 m. 31 (17 493) 958 - ugdymas ir tęstinis 14 958 mėn. VšI Respublikinis energetikų mokymo Jeruzalės g. 21, Vilnius 100 specialistų profesinis profesinis mokymas UAB Verslo aptarnavimo centras centras) 1 269 121 Elektros energijos- tiekimas 1 269 1 791 Talinas (522) 2014 m. Geton Energy OÜ Narva mnt 5, 10117 96,1 2013 m. Geton Energy SIA Bezdelingu 12, LV-1048, Ryga 96,1 99 Elektros energijos- tiekimas UAB Technologijų ir inovacijų centras A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius 97,8 22 201 Informacinių technologijų ir telekomunikacijų ir kitų paslaugų teikimas UAB „VAEduomenys SPB“ Žvejų g. 14, Vilnius ir neapima konsolidavimui atliekamų 100 1 010 Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla Pateikiami yra iš dukterinių įmonių finansinių ataskaitų koregavimų. UAB Verslo aptarnavimo centras (Iki 2014 12 P.Lukšio g. 5 b, Vilnius 97,0 2 000 Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo, apskaitos, personalo administravimo paslaugos 31 apmokėtas kapitalas 1 891 tūkst. Lt) UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ Aguonų g. 24, Vilnius 100 3 000 Dujų tiekimas Lietuvos energijos paramos fondas Žvejų g. 14, Vilnius 100 10 Paramos teikimas visuomenei reikšmingiems projektams, iniciatyvoms bei veikloms

METINĖ ATASKAITA 2014

METINĖ ATASKAITA 2014 Bendroji informacija

139 169

169


AIŠKINAMASIS RAŠTAS Už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d. Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

1 Bendroji informacija

Bendrovė siekia efektyvios įmonių grupės veiklos, Nacionalinėje energetikos strategijoje ir kituose teisės aktuose numatytų ir su grupės veikla susijusių tikslų įgyvendinimo, užtikrindama socialiai Pelnas po po vertės didinimą. Pelnas (nuostoliai), atsakingą Pelnas ilgalaikės Iš viso Nekontroliuojamai

Grupės įmonių apibendrinta Pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaita už 2014 m. ir 2013 m.: Pelnas prieš

Pelno

apmokestinimo

apmokestinimo

Kitos bendrosios

tenkantis

Pajamos bendrųjų Įmonės pavadinimas / Metai daliai išmokėti „Lietuvos energija“, UAB (toliau - Bendrovė arba Įmonė) yra Lietuvos Respublikojemokestis įregistruota uždaroji apmokestinimą iš tęsiamos nutrauktos pajamos nekontroliuojamai 2014 m. išliepos 21 d. „Lietuvos energija“, UAB įmonių grupėje buvo įsteigta nauja įmonė UAB Verslo pajamų dividendai akcinė bendrovė. Buveinės adresas - Žvejų g. 14, LT-09310, Vilnius, Lietuva. Bendrovė - ribotos veiklosaptarnavimo veiklos daliai centras, kurios veikla orientuota į „Lietuvos energija“, UAB grupės įmonių aptarnavimą, civilinės atsakomybės pelno siekiantis ūkio subjektas, 2008 m. rugpjūčio 28 d. įregistruotas Juridinių AB LESTO teikiant viešųjų pirkimų, apskaitos bei darbo santykių administravimo paslaugas. Sutelkiant asmenų Bendrovės kodas 99 301844044, PVM 2 246 774 centras".(668 (1Verslo 712 867) 2014 m.registre, kurio tvarkytojas yra VĮ "Registrų 297) 962 (568 335) - vienoje(1bendrovėje, 144 532) į UAB (96 092) aptarnavimo funkcijas aptarnavimo centras komandą suburti 23 visi661 šių 398 395neribotam laikui. 372 Apskaitos paslaugos 50 070 (6 698) 43 372 2 433 pradėtos teikti 17 836 2013 m. kodas LT100004278519. Bendrovė2 įsteigta mokėtojo sričių specialistai iš- „Lietuvos energija“,- UAB grupės43įmonių. nuo "Lietuvos energijos gamyba", AB 2014 m. gruodžio 1 d. Finansinės ataskaitos už 2014 metus parengtos ir pasirašytos UAB Verslo Bendrovė už grupės įmonių, užsiimančių elektros 805 192 115 343 131 160 (15 817) ir šilumos 115 343 4 462 8 505 2014 m. yra patronuojanti įmonė, kuri atsakinga aptarnavimo centro- Apskaitos departamento atstovų. energijos skirstymu ir prekyba, 087 162bei eksportu,87 91 129 071 7 285gamtinių dujų94 356 (3 227) 3 525 982 2013 m. gamyba, tiekimu, elektros energijos1importu skirstymu ir tiekimu, AB "Lietuvos dujos"taip pat elektros energetikos ūkio aptarnavimu ir plėtra, valdymą ir veiklos Bendrovės akcijos priklauso Lietuvos Respublikos Valstybei. 318 726 (132 420) koordinavimą. (188 127) 38 740 (149 387) 16 967 1 243 4 130 nuo 2014 m. birželio 20 d. 2013 m.

-

-

-

-

-

-

Bendrovė analizuoja grupės įmonių veiklą, reprezentuoja grupę, įgyvendina akcininko teises ir UAB "Kauno energetikos remontas" Bendrovės akcininkas pareigas, koordinuoja veiklą(12 finansų, 202 134) teisės, strategijos (163) ir plėtros, (12 297) 2014 m. nustato veiklos gaires ir taisykles bei109 žmogiškųjų komunikacijos 40 585 821 ir kitose srityse. 43 864 Lietuvos Respublika, 2013 m. išteklių, rizikos valdymo, audito, technologijų, atstovaujama -

2014-12-31 Akcinis (12 297) proc. kapitalas 864 4 179 849 100,00 2 562 4 934

- 2013-12-31 Akcinis proc. (476) kapitalas 33 4 067 164 100,00 99 191

-

-

Energijos tiekimas UAB LR finansų ministerijos 232 128 2 935 (373) 2 562 2014 m. 195 430 5 736 (802) 4 934 2013 m. Geton Energy SIA 4 663 įmonės, kurias Bendrovė 11 11 11 2014 m. Grupę sudaro „Lietuvos energija“, UAB bei dukterinės tiesiogiai- ar netiesiogiai kontroliuoja: 25 (15) (15) (15) (1) 2013 m. Geton Energy OÜ Valdomų akcijų Įstatinis kapitalas Įmonių buveinės (7) 8 (7) (7) 2014 m. Įmonės efektyvioji dalis, (tūkst. Lt) Pagrindinė veikla 5 adresas (13) (13) 2014-12-31 (proc.) (13) (1) 2013 m. 2014-12-31 UAB Duomenų logistikos centras 19 107 1 344 1 745 (401) 1 344 274 394 2014 m. Elektros energijos gamyba, tiekimas, elektros energijos importas bei eksportas ir prekybos 17 976 5 335 „Lietuvos Elektrinės g. 21, Elektrėnai 96,1 4 581 (1 590) 2 991 635 084 2 344 1 429 2013 m. energijos gamyba“, AB elektra veikla NT Valdos UAB AB LESTO Žvejų g. 14, Vilnius 94,4 603 945 Elektros energijos tiekimas ir skirstymas vartotojams 57 456 6 314 2 201 (277) 1 924 4 390 334 2014 m. AB „Lietuvos dujos“ Aguonų g. 24, Vilnius 96,6 290 686 Gamtinių dujų tiekimas ir skirstymas vartotojams 53 649 2 746 3 406 (660) 2 746 331 2013 m. NT Valdos, UAB Geologų g. 16, Vilnius 94,7 295 408 Nekilnojamojo turto disponavimas, kita su tuo susijusi veikla ir paslaugų teikimas UAB "ELEKTROS TINKLO UAB Duomenų logistikos centras A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius 79,6 13 907 Informacinių technologijų ir telekomunikacijų aptarnavimo paslaugos PASLAUGOS" Elektros tinklų ir susijusių įrenginių statyba, remontas, techninė priežiūra, vartotojų UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“ Motorų 94,4 18 904 80 550 g. 2, Vilnius 1 969 1 529 (440) 1 529 86 2014 m. prijungimas prie elektros tinklų 78 429 442 323 (180) 143 299 77 2013 m. UAB „Kauno energetikos remontas“ Chemijos g. 17, Kaunas 96,1 15 244 Energetinių įrenginių remontas, metalo konstrukcijų gamyba UAB LITGAS UAB LITGAS Gedimino pr. 33-2, Vilnius 66,7 45 000 Suskystintų gamtinių dujų tiekimas per terminalą ir prekyba gamtinėmis dujomis 109 296 (2 330) (2 788) 458 (2 330) (777) 2014 m. Gotlitas UAB Chemijos g. 17, Kaunas 96,1 1 100 Apgyvendinimo paslaugos, prekyba (823) (919) 96 (823) (274) 2013 m. Energijos tiekimas UAB Jeruzalės g. 21, Vilnius 96,1 750 Elektros energijos ir gamtinių dujų tiekimas UAB Technologijų ir inovacijų centras VšĮ Energetikų mokymo centras (iki 2014 10 45 963 1 740 2 104 (364) 1 740 38 2014 m. mėn. VšI Respublikinis energetikų mokymo Jeruzalės g. 21, Vilnius 100 294 Energetikos sektoriaus specialistų profesinis ugdymas ir tęstinis profesinis mokymas 2 (4) (4) (4) (1) 2013 m. centras) UAB Verslo aptarnavimo centras Geton Energy OÜ Narva mnt 5, 10117 Talinas 96,1 121 Elektros energijos tiekimas 1 143 (622) (622) (622) (19) 2014 m. Geton Energy SIA Bezdelingu 12, LV-1048, Ryga 96,1 99 Elektros energijos tiekimas 2013 m. UAB Technologijų ir inovacijų centras A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius 97,8 22 201 Informacinių technologijų ir telekomunikacijų ir kitų paslaugų teikimas UAB „VAE SPB“ Žvejų g. 14, Vilnius 100 1 010 Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla Pateikiami duomenys yra centras iš dukterinių įmonių UAB Verslo aptarnavimo (Iki 2014 12 finansinių ataskaitų ir neapima konsolidavimui atliekamų koregavimų. P.Lukšio g. 5 b, Vilnius 97,0 2 000 Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo, apskaitos, personalo administravimo paslaugos 31 apmokėtas kapitalas 1 891 tūkst. Lt) UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ Aguonų g. 24, Vilnius 100 3 000 Dujų tiekimas Lietuvos energijos paramos fondas Žvejų g. 14, Vilnius 100 10 Paramos teikimas visuomenei reikšmingiems projektams, iniciatyvoms bei veikloms

METINĖ ATASKAITA 2014

METINĖ ATASKAITA 2014 Bendroji informacija

139 170

170


AIŠKINAMASIS RAŠTAS Už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d. Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

1 Bendroji informacija

Grupės įmonių apibendrinta Pinigų srautų ataskaita už 2014 m. ir 2013 m.:

Bendrovė siekia efektyvios įmonių grupės veiklos, Nacionalinėje energetikos strategijoje ir kituose teisės aktuose numatytų ir su grupės veikla susijusių tikslų įgyvendinimo, užtikrindama socialiai Grynieji ilgalaikės vertės Grynieji atsakingą didinimą. Grynasis pinigų Pinigai ir pinigų Pinigai ir pinigų

Grynieji Pagrindinės Sumokėtas pelno pagrindinės investicinės finansinės srautų padidėjimas ekvivalentai metų ekvivalentai metų Įmonės pavadinimas / Metai „Lietuvos energija“, UAB (toliau - Bendrovė arbaveiklos Įmonė) yra Lietuvos Respublikoje įregistruota uždaroji veiklos mokestis veiklos pinigų pinigų veiklos pinigųenergija“, UAB įmonių grupėje buvo įsteigta nauja įmonė UAB Verslo 2014 m. liepos 21 d. „Lietuvos pinigų srautai (sumažėjimas) pradžioje pabaigoje akcinė bendrovė. Buveinės adresas - Žvejų g. 14, LT-09310, Vilnius, Lietuva. Bendrovė srautai- ribotos srautai aptarnavimo centras, srautai kurios veikla orientuota į „Lietuvos energija“, UAB grupės įmonių aptarnavimą, civilinės atsakomybės pelno siekiantis ūkio subjektas, 2008 m. rugpjūčio 28 d. įregistruotas Juridinių AB LESTO teikiant viešųjų pirkimų, apskaitos bei darbo santykių administravimo paslaugas. Sutelkiant 350 612 PVM (306 646) funkcijas vienoje (12 049)bendrovėje, į UAB31 917 aptarnavimo (30 042) 2014 m.registre, kurio tvarkytojas yra VĮ "Registrų 383 588centras". Bendrovės (32 976)kodas 301844044, (61 959) komandą suburti asmenų aptarnavimo Verslo centras visi šių 359 427 (289specialistai 716) (79 750) (10 039)įmonių. Apskaitos (61 959) 2013 m. kodas LT100004278519. Bendrovė įsteigta 403 617 (44 190) (51 920) mokėtojo neribotam laikui. sričių iš „Lietuvos energija“, UAB grupės paslaugos pradėtos teikti nuo "Lietuvos energijos gamyba", AB - metus parengtos ir pasirašytos UAB Verslo 2014 m. gruodžio 1 d. Finansinės ataskaitos už 2014 Bendrovė elektros šilumos 298 ir922 10 653 centro Apskaitos (226 110)departamento atstovų. 83 465 261 552 2014 m. yra patronuojanti įmonė, kuri atsakinga 303 už 420grupės įmonių,(4užsiimančių 498) 178 087 aptarnavimo energijos bei eksportu, skirstymu gamtinių 274 dujų (119 439) (96 477) 227 358 178 087 2013 m. gamyba, tiekimu, elektros energijos importu 452 782 (9 508) ir prekyba, 443 (49 271) skirstymu ir tiekimu, AB "Lietuvos dujos"taip pat elektros energetikos ūkio aptarnavimu ir plėtra, valdymą ir veiklos Bendrovės akcijos priklauso Lietuvos Respublikos Valstybei. 144 030 47 126 (122 959) 68 197 68 197 nuo 2014 m. liepos 1 d. 152 463 (8 433) koordinavimą. 2013 m. 2014-12-31 2013-12-31 Bendrovė analizuoja grupės įmonių veiklą, reprezentuoja grupę, įgyvendina akcininko teises ir UAB "Kauno energetikos remontas" Bendrovės akcininkas Akcinis Akcinis proc. proc. pareigas, veiklą finansų,(97) teisės, strategijos ir plėtros, (10 571) (376) 8 475 (2 472) 3 842 2014 m. nustato veiklos gaires ir taisykles bei koordinuoja (10 474) 6 314 kapitalas kapitalas žmogiškųjų srityse. 9 665 (1 026) Respublika, atstovaujama (3 231) 5 408 6 314 2013 m. išteklių, rizikos valdymo, audito, technologijų, 9 665 komunikacijos ir kitose 906 Lietuvos 4 179 849 100,00 4 067 164 100,00 Energijos tiekimas UAB LR finansų ministerijos 5 894 (1 081) (3 015) 1 798 8 578 2014 m. 6 310 (416) 6 780 15 579 (314) (2 023) 13 242 6 780 2013 m. 16 386 (807) (6 462) Geton Energy SIA (1) 994 120 201 2014 m. (873)įmonės, kurias Bendrovė 81 Grupę sudaro „Lietuvos energija“, UAB bei dukterinės tiesiogiai ar(873) netiesiogiai kontroliuoja: (18) 99 81 81 2013 m. (18) Geton Energy OÜ Valdomų akcijų Įstatinis kapitalas Įmonių (7) (7) 98 2014 m. (7) buveinės 105 Įmonės efektyvioji dalis, (tūkst. Lt) Pagrindinė veikla (16) 121 105 105 2013 m. (16)adresas 2014-12-31 (proc.) 2014-12-31 UAB Duomenų logistikos centras (1 605) 11 492 (34 980) (25 093) 3 079 2014 m. (383) (1 222) 28 172 Elektros energijos elektros energijos importas bei eksportas 28 ir prekybos 14 342 (11 307) - gamyba, tiekimas, 3 035 172 2013 m. energijos gamyba“, AB 14 884 g. 21, Elektrėnai (542) 25 137 „Lietuvos Elektrinės 96,1 635 084 elektra veikla NT Valdos UAB AB LESTO Žvejų g. 14, Vilnius 94,4 603 945 Elektros energijos tiekimas ir skirstymas vartotojams 2014 m. 14 613 (277) 14 336 (13 457) (3) 876 18 478 19 354 AB „Lietuvos dujos“ Aguonų g. 24, Vilnius 96,6 290 686 Gamtinių dujų tiekimas ir skirstymas vartotojams 14 230 (11 518) (97) 2 615 18 478 15 863 2013 m. 14 230 NT Valdos, UAB Geologų g. 16, Vilnius 94,7 295 408 Nekilnojamojo turto disponavimas, kita su tuo susijusi veikla ir paslaugų teikimas UAB "ELEKTROS TINKLO UAB Duomenų logistikos centras A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius 79,6 13 907 Informacinių technologijų ir telekomunikacijų aptarnavimo paslaugos PASLAUGOS" Elektros tinklų ir susijusių įrenginių statyba, remontas, techninė priežiūra, vartotojų 4 096 (853) (235) 3 008 2 371 2014 m. 4 278g. 2, Vilnius (182) (637) UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“ Motorų 94,4 18 904 prijungimas prie (3 989) (1 221) (49) elektros tinklų (5 259) (637) 2013 m. (3 693) (296) 4 622 UAB „Kauno energetikos remontas“ Chemijos g. 17, Kaunas 96,1 15 244 Energetinių įrenginių remontas, metalo konstrukcijų gamyba UAB LITGAS UAB LITGAS Gedimino pr. 33-2, Vilnius 66,7 45 000 Suskystintų gamtinių dujų tiekimas per terminalą ir prekyba gamtinėmis dujomis (26 411) (98) 41 133 14 624 16 700 2014 m. (26 411) 2 076 Gotlitas UAB Chemijos g. 17, Kaunas 96,1 1 100 Apgyvendinimo paslaugos, prekyba (868) (55) 1 999 1 076 2 076 2013 m. (868) 1 000 Energijos tiekimas UAB Jeruzalės g. 21, Vilnius 96,1 750 Elektros energijos ir gamtinių dujų tiekimas UAB Technologijų ir inovacijų centras VšĮ Energetikų mokymo centras (iki 2014 10 10 151 (31 430) 21 301 22 32 2014 m. 10 151 10 mėn. VšI Respublikinis energetikų mokymo Jeruzalės g. 21, Vilnius 100 294 Energetikos sektoriaus specialistų profesinis ugdymas ir tęstinis profesinis mokymas 10 10 10 2013 m. centras) UAB Verslo aptarnavimo centras Geton Energy OÜ Narva mnt 5, 10117 Talinas 96,1 121 Elektros energijos tiekimas (875) 1 891 1 016 1 016 2014 m. (875) Geton Energy SIA Bezdelingu 12, LV-1048, Ryga 96,1 99 Elektros energijos tiekimas 2013 m. UAB Technologijų ir inovacijų centras A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius 97,8 22 201 Informacinių technologijų ir telekomunikacijų ir kitų paslaugų teikimas UAB „VAE SPB“ Žvejų g. 14, Vilnius 100 1 010 Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla Pateikiami duomenys yra centras iš dukterinių įmonių UAB Verslo aptarnavimo (Iki 2014 12 finansinių ataskaitų ir neapima konsolidavimui atliekamų koregavimų. P.Lukšio g. 5 b, Vilnius 97,0 2 000 Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo, apskaitos, personalo administravimo paslaugos 31 apmokėtas kapitalas 1 891 tūkst. Lt) UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ Aguonų g. 24, Vilnius 100 3 000 Dujų tiekimas Lietuvos energijos paramos fondas Žvejų g. 14, Vilnius 100 10 Paramos teikimas visuomenei reikšmingiems projektams, iniciatyvoms bei veikloms

METINĖ ATASKAITA 2014

METINĖ ATASKAITA 2014 Bendroji informacija

139 171

171


AIŠKINAMASIS RAŠTAS Už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d. Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

1 Bendroji informacija 10 Po vienerių metų gautinos sumos „Lietuvos energija“, UAB (toliau - Bendrovė arba Įmonė) yra Lietuvos Respublikoje įregistruota uždaroji

Bendrovė siekia efektyvios įmonių grupės veiklos, Nacionalinėje energetikos strategijoje ir kituose Kitų gautinų sumų straipsnyje pastaba). paskoloms nustatyta fiksuota palūkanųsocialiai norma teisės aktuose numatytų ir su (14 grupės veiklaŠioms susijusių tikslų įgyvendinimo, užtikrindama sudarė nuoilgalaikės 0,1 proc.vertės iki 1 proc. atsakingą didinimą.

Grupės paskolų diskontavimui buvoįmonių naudojamos palūkanų normos, kurių svertinis 2014 m.hipotekinių liepos 21 d. „Lietuvos energija“, UAB grupėje buvo įsteigta nauja įmonė UABvidurkis Verslo akcinė bendrovė. Buveinės adresas - Žvejų g. 14, LT-09310, Vilnius, Lietuva. Bendrovė - ribotos 2014 m. gruodžio 31 d. buvoveikla 7,69 orientuota proc. (2013į „Lietuvos m. gruodžio 31 d. - UAB 7,65 grupės proc.). įmonių Hipotekinių paskolų aptarnavimo centras, kurios energija“, aptarnavimą, civilinės atsakomybės pelno siekiantis ūkio subjektas, 2008 m. rugpjūčio 28 d. įregistruotas Juridinių tikroji vertė buvo nustatyta remiantis diskontuotais pinigų srautais taikant 2,21paslaugas. proc. diskonto normą teikiant viešųjų pirkimų, apskaitos bei darbo santykių administravimo Sutelkiant Po vienerių metų gautinas sumas sudaro: asmenų registre, kurio tvarkytojas yra VĮ "Registrų centras". Bendrovės kodas 301844044, PVM (2013 m. gruodžio 31 vienoje d. – 2,51 proc.) ir atitinka trečią aptarnavimo lygį tikrosioscentras vertės nustatymo hierarchijoje. aptarnavimo funkcijas bendrovėje, į UAB Verslo komandą suburti visi šių Grupėlaikui. Įmonė mokėtojo kodas LT100004278519. Bendrovė įsteigta neribotam Hipotekinių paskolų tikrosios vertės pateiktos žemiau:įmonių. Apskaitos paslaugos pradėtos teikti nuo sričių specialistai iš „Lietuvos energija“, UAB grupės 2014 2013 2014 2013 2014 m. gruodžio 1 d. Finansinės ataskaitos už 2014 metus parengtos ir pasirašytos UAB Verslo Bendrovė yra patronuojanti įmonė, kuri atsakinga už grupės įmonių, užsiimančių elektros ir šilumos Grupė Įmonė aptarnavimo centro Apskaitos departamento atstovų. energijos gamyba, tiekimu, elektros energijos importu bei eksportu, skirstymu ir prekyba, gamtinių dujų 2014 2013 2014 2013 Suteiktos hipotekinės paskolos 2 455 3 580 skirstymu ir tiekimu, taip pat elektros energetikos ūkio aptarnavimu ir plėtra, valdymą ir veiklos Bendrovės akcijos priklauso Lietuvos Respublikos Valstybei. Gautina suma už Litgrid AB pardavimą 725 000 690 000 725 000 690 000 koordinavimą. Suteiktų paskolų tikroji vertė 2 425 3 458 Suteikta paskola 100 131 100 131 2013-12-31 Suteiktų paskolų apskaitinė vertė (ilgalaikė ir 2014-12-31 Sukauptos pajamos, grupės susijusios su elektros Bendrovė analizuoja įmonių veiklą, reprezentuoja grupę, įgyvendina akcininko teises ir 2 862 Bendrovės Akcinis 1 919 Akcinistrumpalaikė dalys) akcininkas energijosnustato pardavimais, kurias dar 082 teisės, strategijos proc. proc. pareigas, veiklos už gaires ir taisykles bei koordinuoja- veiklą19finansų, ir plėtros, kapitalas kapitalas neišrašytos sąskaitos* (4 pastaba) žmogiškųjų išteklių, rizikos valdymo, audito, technologijų, komunikacijos ir kitose srityse. Lietuvos Respublika, atstovaujama Vertės sumažėjimo judėjimas metais, pasibaigusiais 2014 m. 100,00 gruodžio 31 d. ir 2013 gruodžio 31 d. Finansinis lizingas 3 213 4 179 849 4 067m. 164 100,00 LR finansų ministerijos Gautinos sumos už paskolintus aplinkos 1 473 1 244 Grupė Įmonė taršos leidimus Iš viso 832 272 713 906 825 131 690 000 2014 2013 2014 2013 Atimti:sudaro vertės„Lietuvos sumažėjimas (1 018)Bendrovė tiesiogiai - ar netiesiogiai Grupę energija“, UAB bei dukterinės(798) įmonės, kurias kontroliuoja: Apskaitinė vertė 831 474 712 888 825 131 690 000 Sausio 1 d. 1 018 1 230 Vertės sumažėjimas Valdomų akcijų Įstatinis kapitalas Įmonių buveinės Įmonės19,082 tūkst. Lt, susijusių su Galios rezervo pajamomis. efektyvioji dalis, Lt)sumažėjimo atstatymas Pagrindinė veikla Vertės (220) (212) *2013 m. Grupė apskaitė 2014 m. gruodžio (tūkst. adresas 2014-12-31 Gruodžio 31 d. 798 1 018 31 d. suma buvo perkelta į „Prekybos gautinos sumos“ straipsnį (13 pastaba), nes bus(proc.) kompensuota 2014-12-31 per 2015 m. „Lietuvos energijos gamyba“, AB

Elektrinės g. 21, Elektrėnai

96,1

UAB Duomenų logistikos centras

A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius

79,6

UAB LITGAS

Gedimino pr. 33-2, Vilnius

66,7

Informacija apie iš EPSO-G gautinos sumos už Litgrid AB pardavimą ir suteiktos paskolos tikrąja vertę AB LESTO Žvejųsuteikta g. 14, Vilnius 94,4 pateikta 3.1 pastaboje. 2014 m. gegužės mėn. buvo paskola bei buvo pakeistos atsiskaitymo AB „Lietuvos dujos“ Aguonų g. 24, Vilnius 96,6 sąlygos už 2012 m. įvykusį Litgrid AB akcijų pardavimą. Atsižvelgiant į mokėjimo terminų pakeitimą NT Valdos, UAB ir nustatytos naujos kintamos Geologų 16, Vilnius 94,7 buvo peržiūrėtos palūkanųg.normos. 2014 m. birželio 17 d. su banku, Bendrove ir UAB „EPSO-G“ buvo pasirašyta paskolų subordinavimo UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“ Motorų g. 2, Vilnius 94,4 sutartis. Šia sutartimi Bendrovė 179 546 tūkst. Lt subordinuoja paskolą, suteiktą UAB „EPSO-G“, UAB „Kauno remontas“ kredito sutarties Chemijos g. 17, Kaunas 96,1 banko ir UAB energetikos „EPSO-G“ sudarytos atžvilgiu. Gautinas sumas už paskolintus Aplinkos taršosChemijos leidimus g. sudarė būsimosios įplaukos pagal skolinimo Gotlitas UAB 17, Kaunas 96,1 sutartis, sudarytas su STX BV ir CF PartnersJeruzalės (UK) LLP. Gautinos Energijos tiekimas UAB g. 21, Vilnius sumos yra įvertintos dabartine 96,1 VšĮ Energetikų mokymo 2014diskonto 10 būsimųjų mokėjimų verte,centras taikant(iki 6 proc. normą (2014 m. gruodžio 31 d. ir 2013 m. gruodžio VšI Respublikinis Jeruzalės g. 21, tikroji Vilniusvertė atitinka trečią lygį tikrosios 100 31mėn. d.). Gautinų sumų už energetikų paskolintusmokymo Aplinkos taršos leidimus centras) vertės nustatymo hierarchijoje. Geton Energy OÜ

Narva mnt 5, 10117 Talinas

96,1

Sukauptos pajamos, pardavimas, priskiriamos tikrosios Geton Energy SIA susijusios su elektros energijos Bezdelingu 12, LV-1048, Ryga trečiam lygiui 96,1 vertės nustatymo irhierarchijoje. Šių sukauptų A.pajamų tikroji vertė nesiskyrė97,8 nuo jų UAB Technologijų inovacijų centras Juozapavičiaus g. 13,reikšmingai Vilnius UAB „VAEvertės. SPB“ Žvejų g. 14, Vilnius 100 balansinės UAB Verslo aptarnavimo centras (Iki 2014 12

P.Lukšio g. 5 b, asmenims Vilnius 97,0 Šios Hipotekines paskolas paskolos, suteiktos fiziniams 25 metų laikotarpiui. 31 apmokėtas kapitalassudaro 1 891 tūkst. Lt) paskolos turi būtidujų grąžinamos Hipotekinės UAB „Lietuvos tiekimas“ dalimis iki 2027 m.Aguonų g. 24,paskolos Vilnius užtikrintos įkeistu gyvenamuoju 100 būstu. Šiųenergijos paskolų paramos einamųjųfondas metų dalis sudarėŽvejų 262 tūkst. (2013 m. – 300 tūkst. Lt) ir ji apskaityta Lietuvos g. 14, Lt Vilnius 100

METINĖ ATASKAITA 2014

METINĖ ATASKAITA 2014 sumos Po vienerių metų gautinos Bendroji informacija Po vienerių metų gautinos sumos

Elektros energijos gamyba, tiekimas, elektros energijos importas bei eksportas ir prekybos elektra veikla 603 945 Elektros energijos tiekimas ir skirstymas vartotojams 290 686 Gamtinių dujų tiekimas ir skirstymas vartotojams 295 408 Nekilnojamojo turto disponavimas, kita su tuo susijusi veikla ir paslaugų teikimas 13 907turtą Informacinių Kitą ilgalaikį sudaro: technologijų ir telekomunikacijų aptarnavimo paslaugos Elektros tinklų ir susijusių įrenginių statyba, remontas, techninė priežiūra, vartotojų 18 904 prijungimas prie elektros tinklų Grupė Įmonė 15 244 Energetinių įrenginių remontas, metalo konstrukcijų gamyba 2014 2013 2014 2013 45 000 Suskystintų gamtinių dujų tiekimas per terminalą ir prekyba gamtinėmis dujomis 1 100 Apgyvendinimo paslaugos, prekyba Teisė gauti taršos leidimus ateityje 33 498 33 498 750 aplinkos Elektros energijos ir gamtinių dujų tiekimas 635 084

11 Kitas ilgalaikis turtas

Atimti: vertės sumažėjimas

(7 346)

(15 648)

-

-

Apskaitinė vertė

26 152

17 850

-

-

294

Energetikos sektoriaus specialistų profesinis ugdymas ir tęstinis profesinis mokymas

121

Elektros energijos tiekimas

99 Elektros energijosvnt. tiekimas 2011 m. gruodžio 31 d. 400,000 aplinkos taršos leidimų buvo paskolinti pagal 2009 m. gruodžio 1 22 201sutarties, Informacinių technologijų telekomunikacijų ir kitų paslaugų d. paskolos sudarytos su STXir Services BV, sąlygas. Sutartis teikimas galioja iki 2021 m. 2012 m. 1 010 verslo ir kito650,000 valdymovnt. veikla balandžio 16 d. Konsultacinė papildomai paskolinta aplinkos taršos leidimų pagal 2012 m. balandžio 13 d. paskolos sudarytos su CF Partners (UK) LLP, sąlygas. 2013 m. birželio paslaugos 25 d. buvo 2 000 sutarties, Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo, apskaitos, personalo administravimo pasirašytas šios sutarties papildymas, kuriuo sutarties galiojimo terminas buvo pratęstas iki 2015 m. Dujų tiekimas kovo 313 000 d. Aplinkos taršos leidimų vertės sumažėjimas buvo apskaičiuotas pagal aplinkos taršos 10 Paramos teikimas visuomenei reikšmingiems projektams, iniciatyvoms bei veikloms leidimų rinkos kainas 2014 m. gruodžio 31 d.

172 139

172


AIŠKINAMASIS RAŠTAS Už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d. Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

12 Bendroji Atsargosinformacija 1

Bendrovė siekia efektyvios įmonių grupės veiklos, Nacionalinėje energetikos strategijoje ir kituose teisės aktuose numatytų ir su grupės veikla susijusių tikslų įgyvendinimo, užtikrindama socialiai atsakingą ilgalaikės vertės didinimą.

13 Prekybos gautinos sumos

Grupė Įmonė uždaroji „Lietuvos energija“, UAB (toliau - Bendrovė arba Įmonė) yra Lietuvos Respublikoje įregistruota akcinė bendrovė. Buveinės adresas - Žvejų g. 14, LT-09310, 2013 Vilnius, Lietuva. Bendrovė -2013 ribotos 2014 2014 civilinės atsakomybės pelno siekiantis ūkio subjektas, 2008 m. rugpjūčio 28 d. įregistruotas Juridinių asmenų registre, centras". Bendrovės kodas 301844044, PVM Gamtinės dujos kurio tvarkytojas yra VĮ "Registrų 152 772 mokėtojo kodas LT100004278519. įsteigta neribotam 20 laikui. Medžiagos, žaliavos ir atsarginės Bendrovė dalys 21 865 881 Elektros ir dujų skaitikliai 2 771 3 257 Bendrovė yra patronuojanti įmonė, kuri atsakinga už grupės įmonių, užsiimančių elektros ir šilumos Mazutas 16 474 20 740 energijos gamyba, tiekimu, elektros energijos importu bei eksportu, skirstymu ir prekyba, gamtinių dujų Kita 2 825 4 222 skirstymu ir tiekimu, taip pat elektros energetikos ūkio aptarnavimu ir plėtra, valdymą ir veiklos Iš viso 196 707 49 100 koordinavimą. Atimti: vertės sumažėjimas (13 664) (14 486) Apskaitinė vertė 183 043 34 614 Bendrovė analizuoja grupės įmonių veiklą, reprezentuoja grupę, įgyvendina akcininko teises - ir pareigas, nustato veiklos gaires ir taisykles bei koordinuoja veiklą finansų, teisės, strategijos ir plėtros, žmogiškųjų išteklių, rizikos valdymo, audito,per technologijų, komunikacijos srityse. Grupės atsargos, pripažintos sąnaudomis metus, 2014 m. gruodžio ir 31kitose d. sudarė 557 194 tūkst. Lt (2013 m. gruodžio 31 d. – 107 55 tūkst. Lt).

Grupė 2014 m. liepos 21 d. „Lietuvos energija“, UAB įmonių grupėje buvo įsteigta nauja įmonė Įmonė UAB Verslo 2014 UAB 2013 2014 2013 aptarnavimo centras, kurios veikla orientuota į „Lietuvos energija“, grupės įmonių aptarnavimą, teikiant viešųjų pirkimų, apskaitos bei darbo santykių administravimo paslaugas. Sutelkiant aptarnavimo funkcijas vienoje bendrovėje, į UAB Verslo aptarnavimo visi šių Gautinos sumos už elektros energiją Lietuvoje 270 388 centras 311 186komandą suburti sričių specialistai energija“, UAB grupės įmonių. 7Apskaitos paslaugos pradėtos Gautinos sumosišuž„Lietuvos eksportuotą elektros energiją 275 1 819 - teikti nuo 2014 m. gruodžio 1 d. Finansinės ataskaitos už 2014 metus parengtos ir pasirašytos UAB Verslo Gautinos sumos už dujas iš nebuitinių vartotojų 169 951 aptarnavimo centroužApskaitos departamento atstovų. Gautinos sumos dujas iš buitinių vartotojų 6 843 Kitos prekybos gautinos sumos 45 614 45 820 1 2 Bendrovės akcijos priklauso Lietuvos Respublikos Valstybei. Iš viso 500 071 358 825 1 2 Atimti: prekybos gautinų sumų vertės sumažėjimas (49 363) (54 388) 2014-12-31 2013-12-31 Apskaitinė vertė akcininkas 450 708 304 437Akcinis 1 2 Bendrovės Akcinis kapitalas

Vertės sumažėjimo judėjimas 2014 ir 2013 metais: Lietuvos Respublika, atstovaujama LR finansų ministerijos

Atsargų nukainojimo iki grynosios realizacinės vertės judėjimas 2014 ir 2013 metais: Grupėkurias Bendrovė tiesiogiai Įmonė Grupę sudaro „Lietuvos energija“, UAB bei dukterinės įmonės, ar netiesiogiai kontroliuoja: 2014 2013 2014 2013 Sausio 1 d. Apskaitinė vertė Įmonės sausio 1 d. Papildomas vertės sumažėjimas Vertės sumažėjimo atstatymas Apskaitinė vertė gruodžio 31 d.

„Lietuvos energijos gamyba“, AB

Įmonių 14 486 buveinės 17 341 adresas 1 898 1 739

(2 561) 13 664

(4 753) 14 486

Valdomų akcijų - dalis, efektyvioji - (proc.) 2014-12-31

Elektrinės g. 21, Elektrėnai

-

96,1

-

Motorų g. 2, Vilnius

94,4

UABm. „Kauno energetikos remontas“ Chemijos g. 17, Kaunas sutartį, pagal kurią įkeitė 96,1visas 2014 Bendrovės dukterinė įmonė UAB LITGAS sudarė paskolos UAB LITGAS Gediminoreikalavimo pr. 33-2, Vilnius apyvartoje esančias prekių atsargas bei visas mokėjimo teises. Grupėje 2014 m. 66,7 gruodžio UAB Kaunas31 d. įkeistų atsargų vertė 96,16 000 31Gotlitas d. įkeistų atsargų vertė sudaro 119 690 tūkst.Chemijos Lt. 2013 g. m.17, gruodžio Energijos tiekimas UAB Jeruzalės g. 21, Vilnius 96,1 tūkst. litų (19 pastaba). VšĮ Energetikų mokymo centras (iki 2014 10 mėn. VšI Respublikinis energetikų mokymo centras) Geton Energy OÜ Geton Energy SIA UAB Technologijų ir inovacijų centras UAB „VAE SPB“ UAB Verslo aptarnavimo centras (Iki 2014 12 31 apmokėtas kapitalas 1 891 tūkst. Lt) UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ Lietuvos energijos paramos fondas

METINĖ ATASKAITA 2014

METINĖ ATASKAITA 2014 Atsargos Bendroji informacija Atsargos

Gruodžio 31 d.

100,00

4 067 164

Grupė

100,00

Įmonė

2014

2013

54 388

52 421

49 363

proc.

kapitalas

Įstatinis kapitalas Vertės sumažėjimas, priskaičiuotas per metus 5 351 18 127 (tūkst. Lt) Pagrindinė veikla Nurašyta (10 376) (16 160) 2014-12-31

AB LESTO Žvejų g. 14, Grupės atsargų, įvertintų grynąja realizacine verte, 2014 m. Vilnius gruodžio 31 d., įsigijimo vertė lygi94,4 180 388 AB „Lietuvos dujos“ Aguonų g. 24, Vilnius 96,6 tūkst. Lt. (2013 m. gruodžio 31 d. 53 898 tūkst. Lt). NT Valdos, UAB Geologų g. 16, Vilnius 94,7 UAB Duomenų logistikos centras galimo realizavimo A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius Atsargų nukainojimo iki grynosios vertės pasikeitimas apskaitytas bendrųjų79,6 pajamų

ataskaitoje kitose sąnaudose. UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“

4 179 849

proc.

54 388

2014

2013 -

-

-

-

-

-

Elektros energijos gamyba, tiekimas, elektros energijos importas bei eksportas ir prekybos 635 084 elektrasumažėjimas veikla Gautinų sumų vertės apskaitytas bendrųjų pajamų ataskaitoje kitose sąnaudose. 603 945 Elektros energijos tiekimas ir skirstymas vartotojams Prekybos gautinų sumų, dujų kurios nebuvoir skirstymas pripažintinos abejotinomis, senėjimo analizė: 290 686 Gamtinių tiekimas vartotojams 295 408 Nekilnojamojo turto disponavimas, kita su tuo susijusi veikla ir paslaugų teikimas Grupėaptarnavimo paslaugos Įmonė 13 907 Informacinių technologijų ir telekomunikacijų 2014 statyba, 2013 2014 priežiūra, vartotojų 2013 Elektros tinklų ir susijusių įrenginių remontas, techninė 18 904 prijungimas prie elektros tinklų 15 244 Energetinių įrenginių remontas, metalo gamyba Nepradelsta 405 389 konstrukcijų 273 292 1 2 000 Suskystintų gamtinių dujų tiekimas per terminalą20 ir prekyba gamtinėmis -dujomis iki 3045 dienų 20 013 340 100 Apgyvendinimo paslaugos, prekyba 30-60 1dienų 5 097 5 462 750 Elektros energijos ir gamtinių dujų tiekimas 60-90 dienų 3 438 1 926 -

90-120 dienų 2 063 1 058 294 Energetikos sektoriaus specialistų profesinis ugdymas ir tęstinis profesinis mokymas Daugiau nei 120 dienų 14 708 2 359 Apskaitinė 304 437 1 121 vertė Elektros energijos tiekimas 450 708

2

Jeruzalės g. 21, Vilnius

100

Narva mnt 5, 10117 Talinas Bezdelingu 12, LV-1048, Ryga A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius Žvejų g. 14, Vilnius

96,1 96,1 97,8 100

P.Lukšio g. 5 b, Vilnius

97,0

2 000

Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo, apskaitos, personalo administravimo paslaugos

Aguonų g. 24, Vilnius Žvejų g. 14, Vilnius

100 100

3 000 10

Dujų tiekimas Paramos teikimas visuomenei reikšmingiems projektams, iniciatyvoms bei veikloms

99

Elektros energijos tiekimas

22 201 Informacinių technologijų telekomunikacijų ir kitų paslaugų teikimasyra lygi jų apskaitinei Prekybos gautinų sumų tikroji vertė 2014ir m. ir 2013 m. gruodžio 31 d. apytikriai vertei. 1 010 Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla

173 139

173


AIŠKINAMASIS RAŠTAS Už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d. Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

1 Kitos Bendroji informacija 14 gautinos sumos

Bendrovė siekia efektyvios įmonių grupės veiklos, Nacionalinėje energetikos strategijoje ir kituose Trumpalaikes investicijas sudaro: teisės aktuose numatytų ir su grupės veikla susijusių tikslų įgyvendinimo, užtikrindama socialiai atsakingą ilgalaikės vertės didinimą. Grupė Įmonė 20142013201420132014 m. liepos 21 d. „Lietuvos energija“, UAB įmonių grupėje buvo įsteigta nauja įmonė UAB Verslo 12-31 12-31 12-31 12-31 aptarnavimo centras, kurios veikla orientuota į „Lietuvos energija“, UAB grupės įmonių aptarnavimą, teikiant viešųjų pirkimų, apskaitos bei darbo santykių administravimo paslaugas. Sutelkiant Iki išpirkimofunkcijas termino laikomas finansinis turtas: aptarnavimo vienoje bendrovėje, į UAB Verslo aptarnavimo centras komandą suburti visi šių LR Vyriausybės obligacijos - Apskaitos 40 131paslaugos pradėtos 40 131 sričių specialistai iš „Lietuvos energija“, UAB grupės įmonių. teikti nuo 2014 m. gruodžio 1 d. Finansinės ataskaitos už 2014 metus parengtos ir pasirašytos UAB Verslo Paskolos ir centro gautinos sumos: departamento atstovų. aptarnavimo Apskaitos Bankų obligacijos 81 433 81 433 Gautinos palūkanos 52 821 52 821 Bendrovės akcijos priklauso Lietuvos Respublikos Valstybei. Apskaitinė vertė 52 122 385 52 122 385

„Lietuvos energija“, UAB (toliau - Bendrovė arba Įmonė) yra Lietuvos Grupė Respublikoje įregistruota Įmonė uždaroji akcinė bendrovė. Buveinės adresas - Žvejų g. 14, LT-09310, Vilnius, Bendrovė2013 - ribotos 2014 2013 Lietuva.2014 civilinės atsakomybės pelno siekiantis ūkio subjektas, 2008 m. rugpjūčio 28 d. įregistruotas Juridinių asmenų registre, tvarkytojas yra VĮ "Registrų centras". 301844044, Pridėtinės vertės kurio mokestis 5 335 Bendrovės 1 215 kodas1 730 1 067PVM mokėtojo LT100004278519. Bendrovė Gautinoskodas sumos už ilgalaikį materialųjį turtą įsteigta neribotam 4 laikui. 3 Sukauptosyra elektros energijos pardavimo Bendrovė patronuojanti įmonė, kuri atsakinga už grupės įmonių, užsiimančių elektros ir šilumos pajamosgamyba, (įskaitanttiekimu, susijusįelektros PVM), už kurias dar 21 eksportu, 727 22 050 - gamtinių- dujų energijos energijos importu bei skirstymu ir prekyba, neišrašytos sąskaitostaip pat elektros energetikos ūkio aptarnavimu ir plėtra, valdymą ir veiklos skirstymu ir tiekimu, Sukauptos pajamos, susijusios su elektros koordinavimą. energijos pardavimais, už kurias dar neišrašytos 19 086 11 280 2014-12-31 2013-12-31 sąskaitos analizuoja (4 pastaba)grupės įmonių veiklą, reprezentuoja grupę, įgyvendina akcininko teises ir Bendrovė Bendrovės akcininkas Akcinis Akcinis proc. proc. Suteiktų nustato hipotekinių paskolų einamųjų metų pareigas, veiklos gaires ir taisykles bei koordinuoja veiklą finansų, teisės, strategijos ir plėtros, kapitalas Grupės ir Bendrovės galimą parduoti finansinį turtą 2014 m. gruodžio kapitalas 31 d. sudaro Lietuvos 262 300 dalis žmogiškųjų išteklių, rizikos valdymo, audito, technologijų, komunikacijos ir kitose srityse. Lietuvos Respublika, Respublikos Vyriausybėsatstovaujama vertybiniai popieriai 4litais, kurių išpirkimas 2016 metais. Vertybinių 100,00 popierių 179 849 100,00 4 067 164 Gautina suma už Litgrid AB pardavimą 35 000 - 35 000 LR finansų ministerijos svertinė metinė palūkanų norma 2014 m. gruodžio 31 d. buvo 1,67 proc. Gautinos sumos už SGD testavimo krovinio 14 424 tiekimą 2014 m. Grupė ir Bendrovė dalį vertybinių popierių, kurie 2013 m. gruodžio 31 d. buvo klasifikuojami Kitos gautinos sumos 15 815 18 923 5 529 2 470 kaip laikomi iki išpirkimo termino, pardavė anksčiau termino ir likusius vertybinius popierius klasifikavo Iš viso 653 kurias 88 771 7 259 ar 38netiesiogiai 537 Grupę sudaro „Lietuvos energija“, UAB bei dukterinės 76 įmonės, Bendrovė tiesiogiai kontroliuoja: kaip laikomus galimam pardavimui ir įvertino tikrąja verte. Bendrovė 2 metus, t.y. iki 2016 m. gegužės Atimti: kitų gautinų sumų vertės sumažėjimas (2 221) (3 130) 31 d. neklasifikuos vertybinių popierių kaip laikomų iki termino. Valdomų Įstatinis kapitalas Apskaitinė vertė 74 432 85 641 7 259akcijų 38 537 Įmonės

Įmonių buveinės adresas

efektyvioji dalis,

(tūkst. Lt) tikroji vertė Investicijų 2014-12-31

2014-12-31 (proc.)vertei. Kitų gautinų sumų tikroji vertė 2014 m. ir 2013 m. gruodžio 31 d. apytikriai lygi jų apskaitinei „Lietuvos energijos gamyba“, AB

AB LESTO 15 Investicijos

AB „Lietuvos dujos“ NT Valdos, UAB UAB Duomenų logistikos centras Ilgalaikes investicijas sudaro: UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“

Elektrinės g. 21, Elektrėnai

96,1

Žvejų g. 14, Vilnius Aguonų g. 24, Vilnius Geologų g. 16, Vilnius A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius

94,4 96,6 94,7 79,6

Motorų g. 2, Vilnius

Grupė

UAB „Kauno energetikos remontas“ Chemijos2014g. 17, Kaunas 2013UAB LITGAS Gedimino12-31 pr. 33-2, Vilnius 12-31 Gotlitas UAB Chemijos g. 17, Kaunas Energijos tiekimas UAB Jeruzalės g. 21, Vilnius Galimas parduoti finansinis turtas 16 216 VšĮ Energetikų mokymo centras (iki 2014 10 Iki išpirkimo termino laikomas finansinis turtas: mėn. VšI Respublikinis energetikų mokymo Jeruzalės g. 21, Vilnius LR Vyriausybės obligacijos 57 302 centras) Apskaitinė vertė 16 5, 216 302 Geton Energy OÜ Narva mnt 1011757 Talinas Geton Energy SIA Bezdelingu 12, LV-1048, Ryga UAB Technologijų ir inovacijų centras A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius UAB „VAE SPB“ Žvejų g. 14, Vilnius UAB Verslo aptarnavimo centras (Iki 2014 12 P.Lukšio g. 5 b, Vilnius 31 apmokėtas kapitalas 1 891 tūkst. Lt) UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ Aguonų g. 24, Vilnius Lietuvos energijos paramos fondas Žvejų g. 14, Vilnius

METINĖ ATASKAITA 2014

METINĖ ATASKAITA 2014 Bendroji informacija Kitos gautinos sumos Kitos gautinos sumos

LR Vyriausybės obligacijos 2014 m. gruodžio 31 d. yra apskaitytos tikrąja verte. Tikroji Skolos vertybinių popierių vertė energijos priskiriama pirmam hierarchijos lygiui ir apskaičiuota taikant aukščiausią 2014 Elektros gamyba, tiekimas, elektros energijos importas bei eksportas ir prekybos 635 08431 d. galiojusią vieno iš trijų Lietuvos bankų siūlomą pirkimo su sukauptomis palūkanomis m. gruodžio elektra veikla kainą603 atitinkamiems Skolos vertybiniams 945 Elektros energijos tiekimas popieriams. ir skirstymas vartotojams 290 686

16 216

45 000

-

100

-

57 302

16 216

57 302 96,1 96,1 97,8 100 97,0 100 100

Gamtinių dujų tiekimas ir skirstymas vartotojams

LR Vyriausybės obligacijų tikroji 2013 m. gruodžio d. buvo 98ir284 tūkst.teikimas Lt. ir priskiriama 295 408 Nekilnojamojo turtovertė disponavimas, kita su tuo31 susijusi veikla paslaugų pirmam lygiui. Tikroji Skolos vertybinių popierių vertė apskaičiuota 13hierarchijos 907 Informacinių technologijų ir telekomunikacijų aptarnavimo paslaugos taikant aukščiausią 2013 m. gruodžio 31 d.tinklų galiojusią vidutinę trijų Lietuvos siūlomą pirkimo su sukauptomis Elektros ir susijusių įrenginių statyba, bankų remontas, techninė priežiūra, vartotojų 18 904 kainą atitinkamiems Skolos vertybiniams popieriams. Nominali investicijų vertė dauginta palūkanomis prijungimas prie elektros tinklų iš palankiausios pirkimo su įrenginių sukauptomis palūkanomis kainos, galiojusios 15 244 Energetinių remontas, metalo konstrukcijų gamyba 2013 m. gruodžio 31 d.

Įmonė94,4 96,1 2014201366,7 12-31 12-31 96,1 96,1

Pagrindinė veikla

Suskystintų gamtinių dujų tiekimas per terminalą ir prekyba gamtinėmis dujomis

Tikroji Bankų vertė paslaugos, 2013 m. gruodžio 1 100 obligacijų Apgyvendinimo prekyba 31 d. lygi 81 587 tūkst. Lt. Ji yra apskaičiuota atsižvelgiant normą taikomą išperkant Obligacijas anksčiau termino ir Banko obligacijų 750 į palūkanų Elektros energijos ir gamtinių dujų tiekimas Bendrovėje išlaikymo laikotarpį ir priskiriama antram hierarchijos lygiui. 294

Energetikos sektoriaus specialistų profesinis ugdymas ir tęstinis profesinis mokymas

Ilgalaikių ir trumpalaikių investicijų judėjimo lentelė: 121 99 22 201 1 010

Elektros energijos tiekimas Grupė Įmonė Elektros energijos tiekimas 2014 2013 2014 2013 Informacinių technologijų ir telekomunikacijų ir kitų paslaugų teikimas Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla

Sausio 1 d. 178 866 149 979 178 866 149 979 personalo administravimo paslaugos Įsigyta2 000 Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo, - apskaitos, 199 583 199 583 Išpirkta 162 650 170 696 162 650 170 696 3 000 Dujų tiekimas Paramos teikimas visuomenei reikšmingiems projektams, bei veikloms Gruodžio1031 d. 16 216 178 866 iniciatyvoms 16 216 178 866

139 174

174


AIŠKINAMASIS RAŠTAS Už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d. Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

16 Bendroji Pinigai ir informacija pinigų ekvivalentai 1

Bendrovė siekia efektyvios įmonių grupės veiklos, Nacionalinėje energetikos strategijoje ir kituose teisės aktuose numatytų ir su grupės veikla susijusių tikslų įgyvendinimo, užtikrindama socialiai atsakingą ilgalaikės vertės didinimą.

Grupė Įmonė uždaroji „Lietuvos energija“, UAB (toliau - Bendrovė arba Įmonė) yra Lietuvos Respublikoje įregistruota akcinė bendrovė. Buveinės adresas - Žvejų2014 g. 14, LT-09310, - ribotos 2013Vilnius, Lietuva. 2014 Bendrovė 2013 civilinės atsakomybės pelno siekiantis ūkio subjektas, 2008 m. rugpjūčio 28 d. įregistruotas Juridinių asmenų registre, kurio tvarkytojas yra VĮ 629 "Registrų Bendrovės 108 kodas PVM Pinigai banke ir kasoje 431 centras". 558 396 235301844044, 309 974 mokėtojo kodas LT100004278519. Bendrovė99 įsteigta Vienos nakties indėliai 174 neribotam laikui. Apskaitinė vertė 728 605 558 396 108 235 309 974 Bendrovė yra patronuojanti įmonė, kuri atsakinga už grupės įmonių, užsiimančių elektros ir šilumos energijos gamyba, tiekimu, elektros energijos importu bei eksportu, skirstymu ir prekyba, gamtinių dujų Pinigai ir pinigų ekvivalentai ir banko sąskaitos perviršis srautų ataskaitoje skirstymu ir tiekimu, taip pat elektros energetikos ūkiopinigų aptarnavimu ir plėtra, apima: valdymą ir veiklos koordinavimą. Grupė Įmonė Bendrovė analizuoja grupės įmonių veiklą, 2014 reprezentuoja 2013 grupę, įgyvendina teises ir 2014akcininko 2013 pareigas, nustato veiklos gaires ir taisykles bei koordinuoja veiklą finansų, teisės, strategijos ir plėtros, žmogiškųjų išteklių, rizikos valdymo, audito, technologijų, komunikacijos ir kitose srityse. 309 974 Pinigai ir pinigų ekvivalentai 728 605 558 396 108 235

Privalomasis rezervas 2014 m. liepos 21 d. „Lietuvos energija“, UAB įmonių grupėje buvo įsteigta nauja įmonė UAB Verslo aptarnavimo centras, kurios veikla į „Lietuvos energija“,Respublikos UAB grupės įstatymus. įmonių aptarnavimą, Įstatymų numatytas rezervas yraorientuota privalomas pagal Lietuvos Lietuvoje teikiant viešųjų pirkimų, pelno apskaitos beikasmet darbopervesti santykių administravimo Sutelkiant bendrovės iš paskirstytino privalo į privalomąjį rezervą paslaugas. 5 proc. grynojo pelno, aptarnavimo funkcijas bendrovėje, į UAB Versloįstatinio aptarnavimo centras komandąrezervas suburti visi šių kol bendra šio rezervovienoje suma pasiekia 10 proc. įmonės kapitalo. Privalomasis negali sričių specialistai dividendams iš „Lietuvos energija“, grupės įmonių. Apskaitos paslaugos pradėtos teikti nuo būti naudojamas išmokėti irUAB sudaromas tik būsimiems nuostoliams padengti. 2014 m. gruodžio 1 d. Finansinės ataskaitos už 2014 metus parengtos ir pasirašytos UAB Verslo 2014 m. gruodžio 31Apskaitos d. Grupėsdepartamento privalomasis rezervas aptarnavimo centro atstovų. sudarė 84 mln. Lt (2013 m. gruodžio 31 d. – 77 mln. Lt). Bendrovės akcijos priklauso Lietuvos Respublikos Valstybei. Įmonė šio rezervo nėra suformavusi.

Banko sąskaitos perviršis (19 pastaba)

(44 992)

18 Rezervai

(70 708)

-

-

Bendrovės akcininkas Perkainojimo rezervas

2014-12-31 Akcinis proc. kapitalas

2013-12-31 Akcinis proc. kapitalas

Perkainojimo rezervas − tai ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimo suma, gauta perkainojus Lietuvos Respublika, atstovaujama 4 179 nuostoliai. 849 100,00 4 067 164 100,00 turtą. Iš perkainojimo rezervo negali būti mažinami LR finansų ministerijos

Grupėje 2005 m. dalis perkainojimo rezervo buvo panaudota dukterinės įmonės įstatinio kapitalo didinimui, Siekiant Grupės konsoliduotų ataskaitų pelno (nuostolių) dalyje pateikti 2014 m. atlikto turto vertinimo rezultatą nepriklausantį nuo perkainojimo rezervo sumažinimo ankstesniais laikotarpiais Grupę sudaro „Lietuvos energija“, UAB bei dukterinės įmonės, kurias Bendrovė tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja: Pinigų ir pinigų ekvivalentų tikroji vertė 2014 m. ir 2013 m. gruodžio 31 d. apytikriai yra lygi jų (vertinimo rezultatai aprašyti 7 pastaboje), buvo atstatyti 38 mln. Lt rezervo, panaudoto didinant įstatinį apskaitinei vertei. kapitalą, iš nepaskirstyto pelno. Apskaitinė vertė

683 613

487 688

Įmonių buveinės

108 235

309 974

Valdomų akcijų

Įstatinis kapitalas (tūkst. Lt)perkainojimo rezervas 2014 m. gruodžio 31 Pagrindinė Grupės d. sudarėveikla 233,5 mln. Lt (2013 m. gruodžio 31 d. – 2014-12-31 727,6 mln. Lt).

Įmonės pasirašytas su bankais, Grupė yra įkeitusi esamas efektyvioji dalis,lėšas (19 Pagal kreditavimo sutartis, bei būsimas adresas 2014-12-31 (proc.)31 d. – 5 pastaba). Įkeistų lėšų likutis 2014 m. gruodžio 31 d. buvo 5 361 tūkst. Lt. (2013 m. gruodžio 940 tūkst. Lt). „Lietuvos energijos gamyba“, AB

Elektrinės g. 21, Elektrėnai

96,1

AB LESTO AB „Lietuvos dujos“ NT Valdos, UAB UAB Duomenų logistikos centras

Žvejų g. 14, Vilnius Aguonų g. 24, Vilnius Geologų g. 16, Vilnius A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius

94,4 96,6 94,7 79,6

17 Nuosavas kapitalas

Finansų ministerija (toliau – Ministerija), patikėjimo teise valdanti Bendrovės valstybei nuosavybės UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“ Motorų g. 2, Vilnius 94,4 teise priklausančias akcijas, 2014 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. 1K-060 „Dėl „Lietuvos energija“, UAB UAB „Kauno energetikos remontas“ Chemijos g. 17, Kaunas 96,1 „Dėl įstatinio kapitalo padidinimo ir finansų ministro 2013 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 1K-251 UAB „Visagino LITGAS atominė elektrinė“ įstatų pakeitimo Gediminoirpr.stebėtojų 33-2, Vilnius 66,7 UAB tarybos sudarymo“ pakeitimo“ Gotlitas UAB g.Lt. 17,Ministerija Kaunas ir Bendrovė 2014 m.96,1 nusprendė padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą Chemijos 112,7 mln. vasario tiekimas Jeruzalėsįsipareigojo g. 21, Vilnius 96,1 21Energijos d. pasirašė akcijųUAB pasirašymo sutartį, kuria Bendrovė pateikti 112 685 657 paprastąsias VšĮ Energetikų centras (iki 2014 pasirašyti 10 vardines akcijas,mokymo o Ministerija įsipareigojo ir apmokėti visą išleidžiamų akcijų emisijos kainą, mėn. VšI Respublikinis energetikų mokymo Jeruzalės g. 21, Vilnius apmokėdama nepiniginiu įnašu – valstybei priklausančiomis AB „Lietuvos dujos“ akcijomis. 100

centras) Geton Narvakapitalas mnt 5, 10117 96,1 2014 m.Energy kovo 6OÜ d. „Lietuvos energija“, UAB įstatinis buvo Talinas padidintas nuo 4 067 mln. Lt iki 4 Geton Energy SIA LV-1048, RygaMinisterijos valdomo 96,1 AB 180 mln. Lt. Išleidžiamų akcijų nominali vertė Bezdelingu ir emisijos12, kaina – 1 litas. UAB Technologijų ir inovacijų centras A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius 97,8 „Lietuvos dujos“ 17,7 proc. akcijų paketo vertė nustatyta, remiantis Akcinių bendrovių įstatymo UAB „VAE SPB“ Žvejųrinkos g. 14,kainai Vilnius– 112,7 mln. litų. 100 nuostatomis ir yra lygi vidutinei svertinei 6 mėnesių UAB Verslo aptarnavimo centras (Iki 2014 12 P.Lukšio g. 5 b, Vilnius 97,0 31 apmokėtas kapitalas 1 891 tūkst. akcinis Lt) 2014 m. gruodžio 31 d. Bendrovės kapitalas buvo lygus 4 179 849 289 Lt (2013 m. gruodžio dujų tiekimas“ Aguonų g. 24, Vilnius 31UAB d. -„Lietuvos 4 067 163 632 Lt). Įstatinis kapitalas 2013 m. gruodžio 31 d. ir 2014 m. gruodžio 31 100 d. buvo Lietuvos energijos paramos fondas Žvejųvardines g. 14, Vilnius 100 padalintas į 1 lito nominaliosios vertės paprastąsias akcijas. Visos akcijos pilnai apmokėtos.

METINĖ ATASKAITA 2014

METINĖ 2014 PinigaiATASKAITA ir informacija pinigų ekvivalentai Bendroji Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Įmonė šio rezervo neturėjo. Elektros energijos gamyba, tiekimas, elektros energijos importas bei eksportas ir prekybos 635 084

elektra veikla Elektros energijos tiekimas ir skirstymas vartotojams 290 686 Gamtinių dujų tiekimas ir skirstymas vartotojams Kiti rezervai akcininkų sprendimu ir galikita būti skirstant kitų metų pelną. Grupės 295 408sudaromi Nekilnojamojo turto disponavimas, superskirstomi tuo susijusi veikla ir paslaugų teikimas kiti rezervai m. gruodžio 31 d. sudarė 161 tūkst. Lt (2013 m. gruodžio 31 d. –651,5 mln. Lt). Kitų 13 9072014 Informacinių technologijų ir telekomunikacijų aptarnavimo paslaugos rezervų pasikeitimas susijęs įmonės „Lietuvos energijos techninė gamyba“,priežiūra, AB pervedimais Elektros tinklųsuir dukterinės susijusių įrenginių statyba, remontas, vartotojųiš 18 904 prijungimas elektros investicijoms. tinklų rezervo, susijusio su turtu, irprie iš rezervo 651,6 mln. litų pervedimai į nepaskirstytąjį pelną 15 244 2014 Energetinių įrenginiųakcininkų remontas,susirinkimo metalo konstrukcijų gamyba atlikti remiantis m. visuotinio sprendimu. 45 000 Suskystintų gamtinių dujų tiekimas per terminalą ir prekyba gamtinėmis dujomis Įmonė kituose apskaito galimoprekyba parduoti finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimus. 2014 1 100 rezervuose Apgyvendinimo paslaugos, m. gruodžio buvo sukaupta tūkst. dujų Lt. tiekimas 75031 d. Elektros energijos ir255 gamtinių 603 945 Kiti rezervai

294 121 99 22 201 1 010

Energetikos sektoriaus specialistų profesinis ugdymas ir tęstinis profesinis mokymas Elektros energijos tiekimas Elektros energijos tiekimas Informacinių technologijų ir telekomunikacijų ir kitų paslaugų teikimas Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla

2 000

Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo, apskaitos, personalo administravimo paslaugos

3 000 10

Dujų tiekimas Paramos teikimas visuomenei reikšmingiems projektams, iniciatyvoms bei veikloms

175 139

175


AIŠKINAMASIS RAŠTAS Už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d. Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

Įstatinio 1 Bendroji informacija kapitalo

Rezervas Apriboti rezervai, Kiti Grupė investi- susiję su ilgalaikiu Iš viso mažinimo rezervai cijoms turtu rezervas „Lietuvos energija“, UAB (toliau - Bendrovė arba Įmonė) yra Lietuvos Respublikoje įregistruota uždaroji akcinė bendrovė. Buveinės adresas - Žvejų g. 14, LT-09310, Vilnius, Lietuva. Bendrovė - ribotos Likutisatsakomybės 2012 m. gruodžio d. (61 ūkio 310)subjektas, 112 276 638 95628 d. įregistruotas 689 922 civilinės pelno 31 siekiantis 2008 m. rugpjūčio Juridinių Panaudoti/atstatyti rezervai (38 453) kodas 301844044, (38PVM 453) asmenų registre, kurio tvarkytojas yra VĮ -"Registrų centras". Bendrovės Likutis 2013 gruodžio 31 d. Bendrovė (61 310) įsteigta 112 neribotam 276 600 503 651 469 mokėtojo kodasm.LT100004278519. laikui. Suformuoti rezervai 255 255 Bendrovė yra patronuojanti už053) grupės įmonių, užsiimančių elektros ir(651 šilumos Panaudoti/atstatyti rezervai įmonė, kuri atsakinga (51 (600 503) (7) 563) energijos gamyba, tiekimu, elektros Likutis 2014 m. gruodžio 31 d. energijos (61 310) importu 61bei 223eksportu, skirstymu - ir prekyba, 248 gamtinių dujų 161 skirstymu ir tiekimu, taip pat elektros energetikos ūkio aptarnavimu ir plėtra, valdymą ir veiklos koordinavimą. Įstatinio kapitalo mažinimo dėl mazuto saugyklų perdavimo rezervas yra neigiamas. Jis buvo Bendrovė analizuoja grupės įmonių veiklą, gamyba“, reprezentuoja grupę,saugyklų įgyvendina akcininko teises ir suformuotas 1999 m. dėl „Lietuvos energijos AB mazuto perdavimo VĮ „Vilniaus pareigas, nustato veiklos gaires irįstatinis taisykles bei koordinuoja teisės, strategijos ir plėtros, mazuto saugykla“ (nors tikėtasi, kapitalas šia sumaveiklą iki šiolfinansų, nesumažintas). žmogiškųjų išteklių, rizikos valdymo, audito, technologijų, komunikacijos ir kitose srityse. Rezervas investicijoms „Lietuvos energijos gamyba“, AB buvo suformuotas lėšų, skirtų ilgalaikio turto statybai ir plėtrai, kaupimui. Sprendimą dėl šių lėšų naudojimo priima Grupės įmonės akcininkai.

Ilgalaikių grąžinimo terminai: Bendrovėpaskolų siekia efektyvios įmonių grupės veiklos, Nacionalinėje energetikos strategijoje ir kituose teisės aktuose numatytų ir su grupės veikla susijusių tikslų įgyvendinimo, užtikrindama socialiai atsakingą ilgalaikės vertės didinimą. Grupė Įmonė 2014 2013 2014 2013 2014 m. liepos 21 d. „Lietuvos energija“, UAB įmonių grupėje buvo įsteigta nauja įmonė UAB Verslo aptarnavimo centras, kurios veikla orientuota į „Lietuvos energija“, UAB grupės įmonių aptarnavimą, Tarp 1viešųjų ir 2 metųpirkimų, apskaitos bei darbo 280 829 352 teikiant santykių 113 administravimo paslaugas. Sutelkiant Nuo 2 iki 5 metų 331 221 590 329 aptarnavimo funkcijas vienoje bendrovėje, į UAB Verslo aptarnavimo centras komandą suburti visi šių Po specialistai 5 metų 201įmonių. 102 145 paslaugos pradėtos sričių iš „Lietuvos energija“, UAB251 grupės Apskaitos teikti nuo Iš viso 863 805parengtos 826 2014 m. gruodžio 1 d. Finansinės ataskaitos už251 2014 metus ir pasirašytos UAB Verslo aptarnavimo centro Apskaitos departamento atstovų. Paskolų apskaitinės vertės yra išreikštos šiomis valiutomis: Bendrovės akcijos priklauso Lietuvos Respublikos Valstybei. Grupė Įmonė 2014-12-31 2013-12-31 2014 2013 2014 2013 Bendrovės akcininkas

LTL Lietuvos Respublika, atstovaujama EUR LR finansų ministerijos Iš viso

Akcinis kapitalas

55 997 4 179 1 295 934849 1 351 931

proc.

70 708 1100,00 109 336 1 180 044

Akcinis kapitalas

4 067 164 -

proc.

-

100,00 -

-

Apriboti rezervai, susiję su ilgalaikiu turtu, buvo sukurti, kai „Lietuvos energijos gamyba“, AB 2004 m. sausio 1 d. pirmą kartą pritaikė TFAS. prie įmonės, TFAS, įmonės nuosavybėtiesiogiai padidėjoarirnetiesiogiai siekiant kontroliuoja: 2014 m. gruodžio 31 d. ir 2013 m. gruodžio 31 d. paskolų tikroji vertė apytiksliai lygi jų balansinei vertei, Grupę sudaro „Lietuvos energija“, UAB Pereinant bei dukterinės kurias Bendrovė apriboti šio padidėjimo paskirstymo galimybę buvo sudaryti rezervai, susiję su ilgalaikiu turtu. Šios išskyrus „Lietuvos energijos gamyba“, AB paskolas, kurių balansinė vertė atitinkamai sudarė 562,4 lėšos akcininkų sprendimu 2014 m. buvo pervestos į nepaskirstytąjį pelną. Valdomų akcijų mln.kapitalas Lt ir 555,4 mln. Lt. Šių paskolų tikroji vertė 2014 m. gruodžio 31 d. apytiksliai lygi 532,2 mln. Lt Įstatinis Įmonių buveinės (2013 Lt) m. gruodžio 31 d. – 609,9 mln. Lt). Tikroji vertė buvo skaičiuojama naudojant 2,46 proc. (2013 Įmonės efektyvioji dalis, (tūkst. Pagrindinė veikla adresas m. gruodžio 31 d. – 2,9 proc.) diskonto normą. 2014-12-31 (proc.) 2014-12-31

19 Paskolos

„Lietuvos energijos gamyba“, AB

Elektrinės g. 21, Elektrėnai

96,1

AB LESTO AB „Lietuvos dujos“ NT Valdos, UAB UAB Duomenų logistikos centras

Žvejų g. 14, Vilnius Grupė Įmonė Aguonų g. 24, Vilnius 2014 2013 2014 Geologų g. 16, Vilnius A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius

94,4 96,6 2013 94,7 79,6

UAB „ELEKTROS Banko paskolos TINKLO PASLAUGOS“

Motorų 863 251 g. 2, Vilnius 805 826

94,4 96,1 66,7 96,1 96,1

Ilgalaikės

-

Trumpalaikės UAB „Kauno energetikos remontas“ Chemijos g. 17, Kaunas UAB LITGAS Gedimino pr. 33-2, Vilnius Ilgalaikių paskolų einamųjų metų 442 220 g. 17, Kaunas 302 656 Gotlitas Chemijos dalis UAB Energijos tiekimas UAB Jeruzalės g. 21, Vilnius Akredityvai 1 442 VšĮ Energetikų mokymo centras (iki 2014 10 Banko sąskaitos kreditas (angl. 44 992 g. 21, Vilnius 70 708 mėn. VšI Respublikinis energetikų mokymo Jeruzalės 100 overdrafts) centras) Sukauptos palūkanos 26 854 Geton Energy OÜ Narva mnt 5, 10117 Talinas 96,1 Iš viso paskolų 1 351 931 1 180 044 Geton Energy SIA Bezdelingu 12, LV-1048, Ryga 96,1 UAB Technologijų ir inovacijų centras A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius 97,8 Visoms Grupės paskoloms yra nustatyto kintamos palūkanų normos, kurių peržiūrėjimo laikotarpis UAB „VAE SPB“ Žvejų g. 14, Vilnius 100 yra neUAB ilgesnis neiaptarnavimo 6 mėnesiai.centras (Iki 2014 12 Verslo P.Lukšio g. 5 b, Vilnius 97,0 31 apmokėtas kapitalas 1 891 tūkst. Lt) UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ Aguonų g. 24, Vilnius 100 Lietuvos energijos paramos fondas Žvejų g. 14, Vilnius 100

METINĖ ATASKAITA 2014

METINĖ ATASKAITA 2014 Paskolos Bendroji informacija Paskolos

Paskolų sutartyse numatytos finansinės ir nefinansinės sąlygos, kurių atskiros Grupės įmonės Elektros energijos gamyba, tiekimas, elektros energijos importas bei eksportas ir prekybos 635 084 laikytis. 2014 m. gruodžio 31 d. Bendrovės dukterinė įmonė AB LESTO nevykdė vieno įsipareigojusios elektra veikla iš finansinių rodiklių, numatytų ilgalaikės sutartyje, todėl visas paskolos likutis – 21 807 tūkst. 603 945 Elektros energijos tiekimaspaskolos ir skirstymas vartotojams litų – 290 buvo686 perkeltas į trumpalaikių paskolų dalį. Kitos Grupės įmonės 2014 m. gruodžio 31 d., o 2013 Gamtinių dujų tiekimas ir skirstymas vartotojams m. gruodžio visos Grupėturto įmonės šiuos įsipareigojimus vykdė.veikla ir paslaugų teikimas 295 40831 d. Nekilnojamojo disponavimas, kita su tuo susijusi 13 907

Informacinių technologijų ir telekomunikacijų aptarnavimo paslaugos

Kai kurių paskolų grąžinimui užtikrinti Grupėje yra įkeistas ilgalaikis materialusis turtas (7 pastaba), Elektros tinklų ir susijusių įrenginių statyba, remontas, techninė priežiūra, vartotojų 18 (12 904 pastaba) ir pinigai (16 pastaba). atsargos prijungimas prie elektros tinklų

15gruodžio 244 Energetinių įrenginių remontas,paskolų metalo konstrukcijų gamyba 2014 m. 31 d. Grupės nepanaudotų ir banko sąskaitų kredito (angl. overdrafts) likutis 45 000 gamtinių dujų per terminalą ir prekyba gamtinėmis dujomis buvo 793 mln. LtSuskystintų (2013 m. gruodžio 31 d.tiekimas – 325 mln. Lt). 1 100 750

294 121 99 22 201 1 010

Apgyvendinimo paslaugos, prekyba Elektros energijos ir gamtinių dujų tiekimas

Energetikos sektoriaus specialistų profesinis ugdymas ir tęstinis profesinis mokymas Elektros energijos tiekimas Elektros energijos tiekimas Informacinių technologijų ir telekomunikacijų ir kitų paslaugų teikimas Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla

2 000

Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo, apskaitos, personalo administravimo paslaugos

3 000 10

Dujų tiekimas Paramos teikimas visuomenei reikšmingiems projektams, iniciatyvoms bei veikloms

176 139

176


AIŠKINAMASIS RAŠTAS Už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d. Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

1 Bendroji informacija 20 Atidėtasis pelno mokestis

Bendrovė siekia efektyvios įmonių grupės veiklos, Nacionalinėje energetikos strategijoje ir kituose teisės aktuose numatytų ir su grupės veikla susijusių tikslų įgyvendinimo, užtikrindama socialiai atsakingą ilgalaikės vertės didinimą.

„Lietuvos energija“, UAB (toliau - Bendrovė arba Įmonė) yra Lietuvos Respublikoje įregistruota uždaroji 2014 m. liepos 21 d. „Lietuvos energija“, UAB įmonių grupėje buvo įsteigta nauja įmonė UAB Verslo akcinė bendrovė. Buveinės adresas - Žvejų g. 14, LT-09310, Vilnius, Lietuva. Bendrovė - ribotos aptarnavimo centras, kurios veikla orientuota į „Lietuvos energija“, UAB grupės įmonių aptarnavimą, Atidėtojo pelno mokesčio turtas ir įsipareigojimai sudengiami, kuomet egzistuoja teisiškai pagrindžiama sudengti einamojo laikotarpio mokesčių turtą susantykių einamojoadministravimo laikotarpio mokesčių įsipareigojimais ir civilinės atsakomybės pelno siekiantis ūkio subjektas, 2008 m. rugpjūčio 28 d. įregistruotas Juridinių teisė teikiant viešųjų pirkimų, apskaitos bei darbo paslaugas. Sutelkiant kai atidėtasis pelnokurio mokestis susijęs yra su ta fiskaline institucija. Atidėtojokodas pelno 301844044, mokesčio turto ir įsipareigojimų pokyčiai per vienoje ataskaitinį laikotarpįį pateikiami žemiau: asmenų registre, tvarkytojas VĮpačia "Registrų centras". Bendrovės PVM aptarnavimo funkcijas bendrovėje, UAB Verslo aptarnavimo centras komandą suburti visi šių mokėtojo kodas LT100004278519. Bendrovė įsteigta neribotam laikui. sričių specialistai iš „Lietuvos energija“, UAB grupės įmonių. Apskaitos paslaugos pradėtos teikti nuo Pripažinta Pripažinta Padidėjimas 2014 m. gruodžio 1 d. Finansinės ataskaitos už 2014 metus parengtos ir pasirašytos UAB Verslo kitų Pripažinta kitų Bendrovė yra patronuojanti įmonė, kuri atsakinga už grupės įmonių, užsiimančių elektrosPripažinta ir šilumos 2012.12.31 įsigijus aptarnavimo centro 2013.12.31 Apskaitos departamento atstovų. energijos gamyba, tiekimu, elektros energijos importu bei eksportu, skirstymu ir prekyba, gamtinių dujų Grupė per pelną bendrųjų per pelną bendrųjų 2014.12.31 (koreguota) (koreguota) dukterinę skirstymu ir tiekimu, taip pat elektros energetikos ūkio aptarnavimu ir plėtra, valdymą (nuostolį) ir veiklos pajamųakcijos priklauso Lietuvos (nuostolį) pajamų Bendrovės Respublikos Valstybei. įmonę straipsnyje straipsnyje koordinavimą. Bendrovė analizuoja grupės įmonių Atidėtojo pelno mokesčio turtas veiklą, reprezentuoja grupę, įgyvendina akcininko teises ir pareigas, nustato veiklos gaires ir taisykles bei koordinuoja veiklą finansų, teisės, strategijos ir plėtros, Naujų vartotojų prijungimo pajamų pripažinimo skirtumas 2 400 (587) žmogiškųjų išteklių, rizikos valdymo, audito, technologijų, komunikacijos ir kitose srityse. Ateinančių laikotarpių pajamos 1 134 11 130

Bendrovės akcininkas

-

Sukauptos sąnaudos 1 964 248 Turto vertės sumažėjimai 7 513 10 943 Nepanaudotų mokestinių nuostolių suma 2 910 382 Kita 3 538 (1 336) Grupę sudaro „Lietuvos energija“, UAB bei dukterinės įmonės, kurias Bendrovė tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja: Atidėtojo pelno mokesčio turtas prieš realizacinės vertės 19 459 20 780 sumažėjimą Valdomų akcijų Įstatinis kapitalas Įmonių buveinės Minus: realizacinės vertės sumažėjimas (41) Įmonės efektyvioji dalis, (tūkst. Lt) Atidėtojo pelno mokesčio turtas, grynąja verte adresas 19 459 (proc.)20 739 2014-12-31 2014-12-31 Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai g. 21, Elektrėnai irElektrinės sumažėjimas) ir 403 746 nusidėvėjimo normų skirtumai AB LESTO Žvejų g. 14, Vilnius Mokesčių 18 384 AB „Lietuvoslengvata dujos“ įsigyjant IMT Aguonų g. 24, Vilnius Turto vertės padidėjimas 4 NT Valdos, UAB Geologų g. 16, Vilnius UAB Duomenų logistikos centras A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius 3 852 Sukauptos sąnaudos Naujų vartotojų prijungimo pajamų pripažinimo skirtumas 11 722 UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“ Motorų g. 2, Vilnius Kita 11 933 UAB „Kaunopelno energetikos remontas“ 17, Kaunas Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas,Chemijos grynąja g. verte 449 641 UAB LITGAS pelno mokestis, grynąja verte Gedimino pr. 33-2, Vilnius (430 182) Atidėtasis

„Lietuvos energijos gamyba“, IMT vertinimas (vertės ABpadidėjimas

Gotlitas UAB Energijos tiekimas UAB VšĮ Energetikų mokymo centras (iki 2014 10 mėn. VšI Respublikinis energetikų mokymo centras) Geton Energy OÜ Geton Energy SIA UAB Technologijų ir inovacijų centras UAB „VAE SPB“ UAB Verslo aptarnavimo centras (Iki 2014 12 31 apmokėtas kapitalas 1 891 tūkst. Lt) UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ Lietuvos energijos paramos fondas

METINĖ ATASKAITA 2014

METINĖ ATASKAITA 2014 Atidėtasis pelno mokestis Bendroji informacija Atidėtasis pelno mokestis

96,1

635 084

94,4 (3 080) 96,6 94,7 79,6(19)

603 945 290 686 295 408 13 907 -

(14 478)

(984) 94,4

(33) 96,1594) (18 66,7 39 333

1 813

Lietuvos -Respublika, 12 atstovaujama 264 LR finansų - ministerijos 2 212

(363)

18 904 -

2014-12-31 Akcinis proc. kapitalas (609) -

18 456 3 292 2 202

8 946 4 179 849 (24) (1 771) 10 798 (2 202)

40 239

15 138

(41) 40 198

41 15 179

2013-12-31 Akcinis proc. kapitalas 1 204

100,00

- 164 4 067

21 210 100,00

-

2 168 -

-

2 168

57 545

-

2 168

57 545

Pagrindinė veikla

2 188 18 853 14 090 -

Elektros energijos gamyba, tiekimas, elektros energijos importas bei eksportas ir prekybos elektra 388 veikla 905 (228 294) (101 081) 59 530 Elektros energijos tiekimas ir skirstymas vartotojams 304 (2 418) 12 886 Gamtinių15 dujų tiekimas ir skirstymas vartotojams - kita su tuo susijusi 45 veikla ir paslaugų- teikimas 49 Nekilnojamojo 4 turto disponavimas, Informacinių technologijų ir (370) telekomunikacijų aptarnavimo paslaugos 3 833 (3 468) (5) Elektros 10 tinklų įrenginių statyba, remontas, techninė priežiūra, vartotojų 738 ir susijusių(984) 9 754 prijungimas prie elektros tinklų 11 900 9 122 21 022 Energetinių įrenginių remontas, 430 684 (222 944)metalo konstrukcijų (101 036) gamyba (3 468) 103 236 Suskystintų gamtinių dujų tiekimas ir prekyba gamtinėmis (390 486) 238 123 per terminalą 101 036 5 636 dujomis (45 691) Apgyvendinimo paslaugos, prekyba Elektros energijos ir gamtinių dujų tiekimas

96,1 96,1

15 244 (363) 45363 000 1 100 750

Jeruzalės g. 21, Vilnius

100

294

Narva mnt 5, 10117 Talinas Bezdelingu 12, LV-1048, Ryga A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius Žvejų g. 14, Vilnius

96,1 96,1 97,8 100

121 99 22 201 1 010

P.Lukšio g. 5 b, Vilnius

97,0

2 000

Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo, apskaitos, personalo administravimo paslaugos

Aguonų g. 24, Vilnius Žvejų g. 14, Vilnius

100 100

3 000 10

Dujų tiekimas Paramos teikimas visuomenei reikšmingiems projektams, iniciatyvoms bei veikloms

Chemijos g. 17, Kaunas Jeruzalės g. 21, Vilnius

Energetikos sektoriaus specialistų profesinis ugdymas ir tęstinis profesinis mokymas Elektros energijos tiekimas Elektros energijos tiekimas Informacinių technologijų ir telekomunikacijų ir kitų paslaugų teikimas Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla

177 139

177


AIŠKINAMASIS RAŠTAS Už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d. Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

1 Bendroji informacija Įmonė

2012.12.31

Pripažinta Pripažinta kitų įmonių grupės veiklos,Pripažinta Pripažinta kitų Bendrovė siekia efektyvios Nacionalinėje energetikos strategijoje ir kituose teisės aktuose numatytų ir su grupės veikla susijusių tikslų įgyvendinimo, užtikrindama socialiai per pelną bendrųjų pajamų 2013.12.31 per pelną bendrųjų pajamų 2014.12.31 (nuostolį) straipsnyje (nuostolį) straipsnyje atsakingą ilgalaikės vertės didinimą.

„Lietuvos energija“, UAB (toliau - Bendrovė arba Įmonė) yra Lietuvos Respublikoje įregistruota uždaroji 2014 m. liepos 21 d. „Lietuvos energija“, UAB įmonių grupėje buvo įsteigta nauja įmonė UAB Verslo Atidėtojo pelno mokesčio turtas - Žvejų g. 14, LT-09310, Vilnius, Lietuva. Bendrovė - ribotos akcinė bendrovė. Buveinės adresas aptarnavimo centras, kurios veikla orientuota į „Lietuvos energija“, UAB grupės įmonių aptarnavimą, Sukauptos sąnaudos 98 (27) 71 83 154 civilinės atsakomybės pelno siekiantis ūkio subjektas, 2008 m. rugpjūčio 28 d. įregistruotas Juridinių teikiant viešųjų pirkimų, apskaitos bei darbo santykių administravimo paslaugas. Sutelkiant Atidėtojo pelno kurio mokesčio turtas,yra grynąja verte centras". Bendrovės kodas 301844044, 98 PVM (27) 71 83 154 asmenų registre, tvarkytojas VĮ "Registrų aptarnavimo funkcijas vienoje bendrovėje, į UAB Verslo aptarnavimo centras komandą suburti visi šių Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai mokėtojo kodas LT100004278519. Bendrovė įsteigta neribotam laikui. sričių specialistai iš „Lietuvos energija“, UAB grupės įmonių. Apskaitos paslaugos pradėtos teikti nuo Finansinio turto vertinimo rezultatas - m. gruodžio 1 d. Finansinės - už 2014 metus - parengtos ir pasirašytos 45 45 2014 ataskaitos UAB Verslo Bendrovė patronuojanti kuri atsakinga už grupės Atidėtojoyra pelno mokesčioįmonė, įsipareigojimas, grynąja verte įmonių, užsiimančių elektros ir -šilumos - departamento- atstovų. 45 45 aptarnavimo centro Apskaitos energijos gamyba, elektros energijos Atidėtasis pelnotiekimu, mokestis, grynąja verte importu bei eksportu, skirstymu ir prekyba, gamtinių 98 dujų (27) 71 83 (45) 109 skirstymu ir tiekimu, taip pat elektros energetikos ūkio aptarnavimu ir plėtra, valdymą ir veiklos Bendrovės akcijos priklauso Lietuvos Respublikos Valstybei. koordinavimą. 2014 m. gruodžio 31 d. Grupės atidėtasis pelno mokestis nėra pripažintas nuo 77 805 tūkst. Lt sukauptų su veikla susijusių mokestinių nuostolių. 2014-12-31 2013-12-31 Bendrovė analizuoja grupės įmonių veiklą, reprezentuoja grupę, įgyvendina akcininko teises ir Bendrovės akcininkas Akcinis Akcinis proc. proc. pareigas, nustato veiklos gaires ir taisykles bei koordinuoja veiklą finansų, teisės, strategijos ir plėtros, kapitalas kapitalas žmogiškųjų išteklių, rizikos valdymo, audito, technologijų, komunikacijos ir kitose srityse. Lietuvos Respublika, atstovaujama

21 Dotacijos ir subsidijos

LR finansų ministerijos

4 179 849

100,00

4 067 164

100,00

Dotacijų likutį sudaro dotacijos, susijusios su turto įsigijimo finansavimu, su lėšomis, gautomis iš Tarptautinio Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondo, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, su VIAP lėšomis ir neatlygintinai gautu ilgalaikiu materialiuoju ir nematerialiuoju turtu. Per 2014 m. ir 2013 m. dotacijų judėjimą sudarė: Grupę sudaro „Lietuvos energija“, UAB bei dukterinės įmonės, kurias Bendrovė tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja: Įmonės

Grupė

Įmonių buveinės adresas

Dotacijos,Įstatinis susijusios su turtu Valdomų akcijų kapitalas efektyvioji dalis, (tūkst. Lt) Atnaujinimo, Kiti Grupės vykdomi 2014-12-31 (proc.) 2014-12-31gamtosauginių ir

„Lietuvos energijos gamyba“, AB

Elektrinės g. 21, Elektrėnai

AB LESTO Dotacijų likutis 2012 m. gruodžio 31d. AB „Lietuvos dujos“ Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas NT Valdos, UAB Gautos dotacijos UAB Duomenų logistikos centras

Žvejų g. 14, Vilnius Aguonų g. 24, Vilnius Geologų g. 16, Vilnius A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius

Panaudoti aplinkos taršos leidimai UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“ Dotacijų atstatymai Dotacijų likutis 2013 m.remontas“ gruodžio 31 d. UAB „Kauno energetikos Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas UAB LITGAS Gautos Gotlitas dotacijos UAB Energijos tiekimas Panaudoti aplinkosUAB taršos leidimai VšĮ fondų Energetikų mokymo centras (iki 2014 10 ES lėšų panaudojimas mėn. VšIatstatymai Respublikinis energetikų mokymo Dotacijų (7 pastaba) centras) likutis 2014 m. gruodžio 31 d. Dotacijų

Motorų g. 2, Vilnius Chemijos g. 17, Kaunas Gedimino pr. 33-2, Vilnius Chemijos g. 17, Kaunas Jeruzalės g. 21, Vilnius Jeruzalės g. 21, Vilnius

projektai

96,1

siekiant pateikti turto vertinimo rezultatą, nepriklausantį nuo pasirinkto dotacijų pateikimo būdo

METINĖ ATASKAITA 2014

Iš viso saugumo normų Elektros energijos gamyba, tiekimas, elektros energijos importas bei eksportas ir prekybos projektai 635gerinimo 084 elektra veikla

94,4 603 945 Elektros energijos tiekimas ir skirstymas vartotojams 117 848 1 125 450 Atidėtasis pelno mokestis1 007 602 96,6 290 686 Gamtinių dujų tiekimas ir skirstymas vartotojams (5 952) (34 844) (40 796) 94,7 295 408 Nekilnojamojo turto disponavimas, kita su tuo susijusi veikla ir paslaugų teikimas 6 919 6 406 13 325 79,6 13 907 Informacinių technologijų ir telekomunikacijų aptarnavimo paslaugos - ir susijusių įrenginių statyba, (6 406) 406) Elektros tinklų remontas, techninė priežiūra,(6vartotojų 94,4 18 904 (62) - elektros tinklų (62) prijungimas prie 118 753 972 758įrenginių remontas, metalo konstrukcijų - gamyba 1 091 511 96,1 15 244 Energetinių (4 313) (36 993)gamtinių dujų tiekimas per terminalą ir - prekyba gamtinėmis dujomis (41 306) 66,7 45 000 Suskystintų 25 951 - paslaugos, prekyba 8 039 33 990 96,1 1 100 Apgyvendinimo 96,1 750 Elektros energijos ir gamtinių dujų tiekimas(8 039) (8 039) (126) (126) 294 Energetikos ir tęstinis profesinis mokymas (18100 085) (6 742)sektoriaus specialistų profesinis ugdymas (24 827) 122 180 929 023 1 051 203

Geton Energy OÜ Narva mnt 5, 10117 Talinas 96,1 Geton Energy SIA Bezdelingu 12, LV-1048, Ryga 96,1 UAB Technologijų ir inovacijų centras A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius 97,8 Dotacijų amortizacija apskaitoma bendrųjų pajamų ataskaitos nusidėvėjimo ir amortizacijos straipsnyje UAB „VAE SPB“ Žvejų g. 14, Vilnius 100 ir UAB mažina susijusio ilgalaikio materialiojo Verslo aptarnavimo centras (Iki 2014turto 12 nusidėvėjimo sąnaudas. P.Lukšio g. 5 b, Vilnius 97,0 31 apmokėtas Lt) 2014 m. atlikuskapitalas ilgalaikio1 891 turtotūkst. perkainojimą, Grupė atstatė 18 085 tūkst. Lt dotacijų, susijusių su UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ Aguonų g. 24, Vilnius 100 ilgalaikiu turtu, kuriam vertinimo metu buvo suformuotas vertės sumažėjimas. Atstatymas atliktas Lietuvos energijos paramos fondas Žvejų g. 14, Vilnius 100

METINĖ ATASKAITA 2014 Dotacijos ir subsidijos Bendroji informacija Dotacijos ir subsidijos

Pagrindinė veikla

Aplinkos taršos leidimų dotacijos

121 Elektros energijos tiekimas 99 Elektros energijos tiekimas 22 201 Informacinių technologijų ir telekomunikacijų ir kitų paslaugų teikimas finansinėse Taip patir Grupė pripažino 1 010ataskaitose. Konsultacinė verslo kito valdymo veiklavertės sumažėjimo nuostolius, susijusius su

Rezervinės elektrinės 1-2 blokų demontavimu, todėl apskaitė 6 742 tūkst. Lt dotacijos atstatymą. 2 000

Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo, apskaitos, personalo administravimo paslaugos

3 000 10

Dujų tiekimas Paramos teikimas visuomenei reikšmingiems projektams, iniciatyvoms bei veikloms

178 139

178


AIŠKINAMASIS RAŠTAS Už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d. Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

22 Bendroji Ateinančių laikotarpių pajamos 1 informacija „Lietuvos energija“, UAB (toliau - Bendrovė arba Įmonė) yra Lietuvos Respublikoje įregistruota Grupė Įmonė uždaroji akcinė bendrovė. Buveinės adresas - Žvejų2014 g. 14, LT-09310, - ribotos 2013Vilnius, Lietuva. 2014 Bendrovė 2013 civilinės atsakomybės pelno siekiantis ūkio subjektas, 2008 m. rugpjūčio 28 d. įregistruotas Juridinių asmenų registre, kurio tvarkytojas yra VĮ 189 "Registrų Bendrovės kodas -301844044, PVM Metų pradžioje 523 centras". 198 034 mokėtojo kodas LT100004278519. Bendrovė įsteigta Gauta per laikotarpį 5 360 neribotam laikui. Panaudota per laikotarpį (8 525) (8 511) Bendrovė yra patronuojanti įmonė, kuri atsakinga už grupės įmonių, užsiimančių elektros ir šilumos Metų pabaigoje 186 358 189 523 energijos gamyba, tiekimu, elektros energijos importu bei eksportu, skirstymu ir prekyba, gamtinių dujų

skirstymu ir tiekimu, taip pat elektros energetikos ūkio aptarnavimu ir plėtra, valdymą ir veiklos Ateinančių laikotarpių pajamas sudaro prijungimo prie gamtinių dujų sistemos naujų vartotojų pajamos koordinavimą. ir naujų vartotojų už prijungimą prie elektros įrenginių pajamos. Nuo 2009 m. liepos 1 d. visos iš naujų Bendrovė įmonių veiklą,ir iš reprezentuoja grupę, įgyvendina akcininko ir vartotojų užanalizuoja prijungimągrupės prie elektros įrenginių užsakovų už elektros linijų perkėlimą gautos teises pajamos pareigas, nustato veiklos gaires ir taisykles bei koordinuoja teisės, strategijos plėtros, pripažįstamos tą laikotarpį, kai atliekami darbai. Iki 2009 m.veiklą lieposfinansų, 1 d. ateinančių laikotarpiųirpajamos žmogiškųjų išteklių, rizikosper valdymo, audito, technologijų, komunikacijos kitose srityse. pripažįstamos pajamomis susijusio ilgalaikio materialiojo turto vidutinį irtarnavimo laikotarpį (žr. 2.22 bei 4-ą pastabas) Prijungimo prie gamtinių dujų sistemos naujų vartotojų pajamos pripažįstamos pajamomis per susijusio ilgalaikio materialiojo turto vidutinį tarnavimo laikotarpį.

Bendrovė siekia efektyviosAtidėjiniai įmonių grupės veiklos, Nacionalinėje energetikos strategijoje ir kituose Atidėjiniai teisės aktuose numatytų teisminėms ir su grupės veikla susijusių tikslų įgyvendinimo, užtikrindama socialiai Aplinkos taršos išmokoms Kiti atidėatsakingą ilgalaikės vertės didinimą. ir Grupė pretenzijoms limitų (ATL) Iš viso darbuojiniai išieškojimams įsipareigojimai * 2014 m. liepos 21 d. „Lietuvos energija“, UAB įmonių grupėje buvotojams įsteigta nauja įmonė UAB Verslo tenkinti aptarnavimo centras, kurios veikla orientuota į „Lietuvos energija“, UAB grupės įmonių aptarnavimą, Sumažėjimas/padidėjimas 297 administravimo (1 425) paslaugas. - Sutelkiant (1 128) teikiant viešųjų pirkimų, apskaitos bei -darbo santykių dėl prielaidų pasikeitimo aptarnavimo funkcijas vienoje bendrovėje, į UAB Verslo aptarnavimo centras komandą suburti visi šių 2014 m. gruodžio 31 d. 285 9 803 11 731 27 995 49 814 sričių specialistai iš „Lietuvos energija“, UAB grupės įmonių. Apskaitos paslaugos pradėtos teikti nuo 2014 m. gruodžio 1 d. Finansinės ataskaitos už 2014 metus parengtos ir pasirašytos UAB Verslo *Bendrųjų pajamų ataskaitoje atidėjimų panaudotiems aplinkos taršos leidimams sąnaudos aptarnavimo centro Apskaitos departamento atstovų. apskaitomos atėmus valstybės dotacijos sumas (21 pastaba). Bendrovės akcijos priklauso Lietuvos Respublikos Valstybei. Kai kuriose dukterinėse įmonėse darbuotojams mokama didesnė už įstatymu numatytą išeitinė 2014-12-31 2013-12-31 pensijinė išmoka, kaip tai numatyta pagal kolektyvinę sutartį. Atliekami aktuariniai skaičiavimai, akcininkas siekiant Bendrovės tiksliau nustatyti įsipareigojimus Akcinis darbuotojams. Įsipareigojimai Akcinis pripažįstami dabartine proc. proc. kapitalas normą. kapitalas diskontuota verte pagal rinkoje galiojančią palūkanų Lietuvos Respublika, atstovaujama

849 susitarimą 100,00 su gamtinių 4 067 164 tiekėju 100,00 ABLR „Lietuvos dujos“ 2014 m. gegužės 7 d.4 179 pasirašė dujų OAO finansų ministerijos „Gazprom“ dėl AB „Lietuvos dujos“ importuotų gamtinių dujų kainos reikšmingo sumažinimo 2013 m. sausio 1 d. – 2015 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu, pagal kurį Bendrovei retrospektyviai buvo pakoreguota dujų importo kainos skaičiavimo formulė už laikotarpį nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2014 m. kovo 31 d. AB „Lietuvos dujos“ su VKEKK suderinus, kad importuotų dujų kainos sumažėjimo efektu Grupę sudaro „Lietuvos energija“, UAB bei dukterinės įmonės, kurias Bendrovė tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja: bus mažinami buitinių vartotojų 2014 m. II pusmečio – 2016 m. laikotarpio gamtinių dujų tarifai, Grupė 2015 m. kainos sumažinimo efekto daliai apskaitė 28 mln. litų atidėjinį buitinių vartotojų nuostolingoms Valdomų akcijų Įstatinis kapitalas Įmonių buveinės Įmonės efektyvioji dalis, (tūkst. Lt) Pagrindinė veikla sutartims. adresas Grupė Įmonė 2014-12-31 (proc.) 2014-12-31 Atidėjinys buitinių vartotojų nuostolingoms sutartims apskaitytas įvertinant prognozuojamus pardavimo 2014 2013 2014 2013 kiekius, su VKEKK suderintomis 2015 m.tiekimas, I pusmečio ir prognozuojamomis 2015 m. II pusmečio bei Elektros energijos gamyba, elektros energijos importas bei eksportas ir prekybos „Lietuvos energijos gamyba“, AB Elektrinės g. 21, Elektrėnai 96,1 084 2016635 m. kainomis. Ilgalaikiai 29 498 4 588 elektra veikla AB LESTO 94,4 603 945 Elektros energijos tiekimas ir skirstymas vartotojams Trumpalaikiai 20 Žvejų 316 g. 14, Vilnius 12 437 -

23 Atidėjiniai

AB „Lietuvos dujos“ NT Valdos, UAB Apskaitinė vertė UAB Duomenų logistikos centras

Atidėjiniai UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“ teisminėms

Aguonų g. 24, Vilnius

49 Geologų 814 025 g. 16,17 Vilnius

A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius Motorų g. 2, Vilnius

Aplinkos taršos

Atidėjiniai

UAB „Kauno energetikos remontas“ Chemijos g. 17, Kaunas išmokoms Grupė pretenzijoms ir limitų (ATL) UAB LITGAS Gedimino pr. 33-2, Vilnius darbuoišieškojimams įsipareigojimai * Kaunas Gotlitas UAB Chemijos g. 17, tojams tenkinti Energijos tiekimas UAB Jeruzalės g. 21, Vilnius VšĮ Energetikų mokymo centras (iki 2014 10 2012 m. 31 d.energetikų mokymo 305 13 895 mėn. VšI gruodžio Respublikinis Jeruzalės g. 21, Vilnius 3 227 centras) Padidėjimas per laikotarpį 101 9 745 4 153 Geton Energy OÜ Narva mnt 5, 10117 Talinas Panaudota per laikotarpį (20) (13 895) Geton SIA Bezdelingu 12, LV-1048,(486) Ryga (ATL-6Energy pastaba) UAB Technologijų ir inovacijų centras A. Juozapavičiaus g. 13,6Vilnius 2013 m. gruodžio 31 d. 386 9 745 894 UAB „VAE SPB“ Žvejų g. 14, Vilnius Padidėjimas įsigijus 7 964 UAB Versloįmonę aptarnavimo centras (Iki 2014 12 dukterinę P.Lukšio g. 5 b, Vilnius 31 apmokėtas kapitalas 1 891 tūkst. Lt) Padidėjimas per laikotarpį 9 803 1 865 UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ Aguonų g. 24, Vilnius Panaudota per laikotarpį Lietuvos energijos paramos fondas Žvejų(10 g. 14, Vilnius (101) 042) (3 567)

(ATL-6 pastaba)

METINĖ ATASKAITA 2014

METINĖ ATASKAITA 2014 Ateinančių laikotarpių pajamos Bendroji informacija Ateinančių laikotarpių pajamos

96,6 94,7 79,6

-

-

94,4

Kiti atidė- 96,1 Iš viso 66,7 jiniai 96,1 96,1

-

17 427 100 13 999

96,1

- 96,1 (14 401) 97,8 17 025 23 928 4 067 -

100

31 892

290 686 295 408 13 907 18 904

15 244 45 000 1 100 750 294 121 99 22 201 1 010

Gamtinių dujų tiekimas ir skirstymas vartotojams Nekilnojamojo turto disponavimas, kita su tuo susijusi veikla ir paslaugų teikimas Informacinių technologijų ir telekomunikacijų aptarnavimo paslaugos Elektros tinklų ir susijusių įrenginių statyba, remontas, techninė priežiūra, vartotojų prijungimas prie elektros tinklų Energetinių įrenginių remontas, metalo konstrukcijų gamyba Suskystintų gamtinių dujų tiekimas per terminalą ir prekyba gamtinėmis dujomis Apgyvendinimo paslaugos, prekyba Elektros energijos ir gamtinių dujų tiekimas Energetikos sektoriaus specialistų profesinis ugdymas ir tęstinis profesinis mokymas Elektros energijos tiekimas Elektros energijos tiekimas Informacinių technologijų ir telekomunikacijų ir kitų paslaugų teikimas Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla

97,0

2 000

Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo, apskaitos, personalo administravimo paslaugos

100 100 710) (13

3 000 10

Dujų tiekimas Paramos teikimas visuomenei reikšmingiems projektams, iniciatyvoms bei veikloms

15 735

179 139

179


AIŠKINAMASIS RAŠTAS Už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d. Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

24 Bendroji Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 1 informacija

Bendrovė siekia efektyvios įmonių grupės veiklos, Nacionalinėje energetikos strategijoje ir kituose teisės aktuose numatytų ir su grupės veikla susijusių tikslų įgyvendinimo, užtikrindama socialiai atsakingą ilgalaikės vertės didinimą.

„Lietuvos energija“, UAB (toliau - Bendrovė arba Įmonė) yra Lietuvos Respublikoje įregistruota Grupė Įmonė uždaroji akcinė bendrovė. Buveinės adresas - Žvejų2014 g. 14, LT-09310, - ribotos 2013Vilnius, Lietuva. 2014 Bendrovė 2013 civilinės atsakomybės pelno siekiantis ūkio subjektas, 2008 m. rugpjūčio 28 d. įregistruotas Juridinių asmenų kuriolėšos tvarkytojas yra VĮ "Registrų Bendrovės kodas -301844044, PVM Avansuregistre, gautos VIAP 53 182 centras". 70 059 mokėtojo kodas LT100004278519. Bendrovė įsteigta laikui. Ilgalaikės skolos tiekėjams 4 777 neribotam 5 481 Kita 2 639už grupės 2įmonių, 019 užsiimančių elektros Bendrovė yra patronuojanti įmonė, kuri atsakinga ir šilumos Apskaitinė vertė 60 598 77 559 energijos gamyba, tiekimu, elektros energijos importu bei eksportu, skirstymu ir prekyba, gamtinių dujų

Grupėbuvo įsteigta nauja įmonė Įmonė 2014 m. liepos 21 d. „Lietuvos energija“, UAB įmonių grupėje UAB Verslo 2014 2014 aptarnavimą, 2013 aptarnavimo centras, kurios veikla orientuota į „Lietuvos energija“,2013 UAB grupės įmonių teikiant viešųjų pirkimų, apskaitos bei darbo santykių administravimo paslaugas. Sutelkiant aptarnavimo vienoje bendrovėje, aptarnavimo komandą- suburti visi šių Pajamos iš funkcijas elektros energijos pardavimo į UAB 2 Verslo 556 730 2 720centras 150 sričių specialistai iš „Lietuvos Apskaitos paslaugos pradėtos teikti nuo Elektros energijos eksportasenergija“, UAB grupės įmonių. 15 342 2014 m. gruodžio 1 d. Finansinės ataskaitos už586 2014 Pajamos iš dujų pardavimo 919metus parengtos- ir pasirašytos UAB Verslo aptarnavimo centropajamos Apskaitos departamento atstovų. Kitos pardavimo 53 870 51 675 Iš viso 3 197 519 2 787 167 Bendrovės akcijos priklauso Lietuvos Respublikos Valstybei.

skirstymu ir tiekimu, taip pat elektros energetikos ūkio aptarnavimu ir plėtra, valdymą ir veiklos Avansu gautų VIAP lėšų trumpalaikė dalis yra priskiriama gautiems išankstiniams apmokėjimams koordinavimą. (2014 m. gruodžio 31 d. - 71 655 tūkst. Lt ir 2013 m. gruodžio 31 d. – 25 114 tūkst. Lt). Bendrovė analizuoja grupės įmonių veiklą, reprezentuoja grupę, įgyvendina akcininko teises ir pareigas, nustato veiklos gaires ir taisykles bei koordinuoja veiklą finansų, teisės, strategijos ir plėtros, žmogiškųjų išteklių, rizikos valdymo, audito, technologijų, komunikacijos ir kitose srityse.

25 Prekybos mokėtinos sumos

Grupė

27 Pardavimo pajamos

2014-12-31

28 Kitos veiklos pajamosAkcinis Bendrovės akcininkas Lietuvos Respublika, atstovaujama LR finansų ministerijos

kapitalas

2013-12-31 Akcinis proc. kapitalas

proc.

4 179 849 Grupė100,00

2014

4 067 164 Įmonė 100,00

2013

2014

2013

Įmonė

Remonto paslaugos 48 672 44 344 2014 2014 2013 Grupę sudaro „Lietuvos energija“, UAB bei dukterinės įmonės,2013 kurias Bendrovė tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja: IT ir komunikacijų paslaugos 26 153 31 008 Nuomos pajamos 21 219 16 584 8 8 Skolos už elektros energiją ir mazutą 163 803 217 840 - akcijų - ĮstatinisSGD Valdomų kapitalas testavimo krovinio tiekimo pajamos 25 653 Įmonių buveinės Skolos už rangos Įmonės darbus, paslaugas 35 898 45 409 - dalis, efektyvioji (tūkst. Lt)pajamos Pagrindinė veikla Kitos 39 285 28 434 adresas Skolos už dujas 267 373 2 868 - (proc.) 2014-12-31 2014-12-31 Iš viso 160 982 120 370 8 8 Kitos mokėtinos sumos 24 621 2 444 648 409 Apskaitinė vertė 491 695 268 561 648 409 Elektros energijos gamyba, tiekimas, elektros energijos importas bei eksportas ir prekybos „Lietuvos energijos gamyba“, AB

Elektrinės g. 21, Elektrėnai

96,1

AB LESTO AB „Lietuvos dujos“ NT Valdos, UAB UAB Duomenų logistikos centras

Žvejų g. 14, Vilnius Aguonų g. 24, Vilnius Geologų g. 16, Vilnius A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius

94,4 96,6 94,7 79,6

UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“

Motorų g. 2, Vilnius

UAB „Kauno energetikos remontas“ UAB LITGAS Gotlitas UAB Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai Energijos tiekimas UAB Sukauptos sąnaudos ateinančių VšĮ Energetikų mokymoir centras (iki 2014 10 laikotarpių pajamos už elektros energiją ir mėn. VšI Respublikinis energetikų mokymo dujas centras) SkolosEnergy už ilgalaikį Geton OÜ materialųjį turtą Mokesčiai, išskyrus Geton Energy SIA pelno mokestį Sukauptos sąnaudos ir ateinančių UAB Technologijų ir inovacijų centras laikotarpių pajamos UAB „VAE SPB“ UAB aptarnavimo centras (Iki 2014 12 KitosVerslo mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 31 apmokėtas kapitalas 1 891 tūkst. Lt) Apskaitinė vertė UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ Lietuvos energijos paramos fondas

Chemijos 2014 g. 17, Kaunas 2013 Gedimino pr. 33-2, Vilnius Chemijos g. 17, Kaunas 17 822 11 312 Jeruzalės g. 21, Vilnius

26 Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

METINĖ ATASKAITA 2014

METINĖ ATASKAITA 2014 sumos ir įsipareigojimai Kitos ilgalaikės mokėtinos Bendroji informacija Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

Grupė

94,4

Įmonė

2014 -

635 084

18 904

96,1 2013 66,7 96,1 132 96,1

15 244 45 000 1 100 750

5 841 g. 21, Vilnius 108 Jeruzalės

-

100 -

294

95 437 93Talinas 212 Narva mnt 5, 10117 47 787 12, LV-1048, 16 366Ryga Bezdelingu A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius 32 925 32 255 Žvejų g. 14, Vilnius

-

96,1 96,1 97,8 100

121 99 22 201 1 010

15 563g. 5 b, Vilnius 10 426 P.Lukšio 215 375

163 679

Aguonų g. 24, Vilnius Žvejų g. 14, Vilnius

1 065 1 065

1 288 97,0 1 420

100 100

elektra veikla

603įmonės 945 Elektros energijos tiekimas ir skirstymas vartotojams Grupės teikia transporto ir nekilnojamo turto veiklos nuomos paslaugas, sudarant nuomos 290 tam 686 tikram Gamtinių dujų tiekimas skirstymas vartotojams sutartis terminui, kuris irgali trukti nuo kelių valandų iki kelių metų. Transporto ir 295 408 Nekilnojamojo turto disponavimas, kita su tuo susijusi veikla ir paslaugų teikimas nekilnojamojo turto nuomos pajamos pripažįstamos pajamomis pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų 13 907 Informacinių technologijų ir telekomunikacijų aptarnavimo paslaugos pajamų ataskaitoje proporcingai per visą nuomos laikotarpį. Elektros tinklų ir susijusių įrenginių statyba, remontas, techninė priežiūra, vartotojų prijungimas prie elektros tinklų Energetinių įrenginių remontas, metalo konstrukcijų gamyba Suskystintų gamtinių dujų tiekimas per terminalą ir prekyba gamtinėmis dujomis Apgyvendinimo paslaugos, prekyba Elektros energijos ir gamtinių dujų tiekimas Energetikos sektoriaus specialistų profesinis ugdymas ir tęstinis profesinis mokymas Elektros energijos tiekimas Elektros energijos tiekimas Informacinių technologijų ir telekomunikacijų ir kitų paslaugų teikimas Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla

2 000

Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo, apskaitos, personalo administravimo paslaugos

3 000 10

Dujų tiekimas Paramos teikimas visuomenei reikšmingiems projektams, iniciatyvoms bei veikloms

180 139

180


AIŠKINAMASIS RAŠTAS Už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d. Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

29 sąnaudos 1 Kitos Bendroji informacija

Bendrovė siekia efektyvios įmonių grupės veiklos, Nacionalinėje energetikos strategijoje ir kituose 31 Finansinės veiklos sąnaudos teisės aktuose numatytų ir su grupės veikla susijusių tikslų įgyvendinimo, užtikrindama socialiai atsakingą ilgalaikės vertės didinimą.

Grupė Respublikoje įregistruota Įmonėuždaroji Grupė ĮmonėUAB Verslo „Lietuvos energija“, UAB (toliau - Bendrovė arba Įmonė) yra Lietuvos 2014 m. liepos 21 d. „Lietuvos energija“, UAB įmonių grupėje buvo įsteigta nauja įmonė akcinė bendrovė. Buveinės adresas - Žvejų g. 14, LT-09310, Vilnius, -2013 ribotos 2014 2013 Lietuva. Bendrovė 2014 2014 2013 2014 įmonių aptarnavimą, 2013 aptarnavimo centras, kurios veikla orientuota į „Lietuvos energija“, UAB grupės civilinės atsakomybės pelno siekiantis ūkio subjektas, 2008 m. rugpjūčio 28 d. įregistruotas Juridinių teikiant viešųjų pirkimų, apskaitos bei darbo santykių administravimo paslaugas. Sutelkiant asmenų registre, kurio tvarkytojas yra VĮ "Registrų 16 centras". Bendrovės PVM Subranga ir medžiagos rangos darbams 562 34 603 kodas 301844044, Palūkanų sąnaudos 138Verslo aptarnavimo 30 041 centras komandą 401 aptarnavimo funkcijas vienoje bendrovėje, 24 į UAB suburti visi šių mokėtojo kodas LT100004278519. Bendrovė įsteigta 20 neribotam laikui. Mokesčiai 985 19 631 145 168 Kitosspecialistai finansinės iš veiklos sąnaudos 877 178 4 sričių „Lietuvos energija“, UAB2 grupės įmonių. Apskaitos paslaugos12pradėtos teikti nuo Gautinų sumų vertės sumažėjimas (13,14 2014 m. gruodžio 1 d. Finansinės ataskaitos už 2014 metus parengtos ir pasirašytos UAB Verslo Iš viso 27 015 30 219 413 4 318) įmonių, 19 337 - ir šilumos Bendrovė yra patronuojanti įmonė, kuri atsakinga už(8grupės užsiimančių elektros pastabos) aptarnavimo centro Apskaitos departamento atstovų. energijos gamyba, tiekimu, elektros energijos importu bei eksportu, skirstymu ir prekyba, gamtinių dujų Investicijų vertės sumažėjimas (9 pastaba) 201 450 skirstymu ir tiekimu, taip pat elektros energetikos ūkio aptarnavimu ir plėtra, valdymą ir veiklos Bendrovės akcijos priklauso Lietuvos Respublikos Valstybei. Ilgalaikio materialiojo turto nurašymas (6,7 14 163 17 414 koordinavimą. pastabos) 2014-12-31 2013-12-31 Aplinkosanalizuoja taršos leidimų perkainojimo ir (10 551 grupę, įgyvendina akcininko teises ir Bendrovė grupės įmonių veiklą, reprezentuoja Bendrovės akcininkas 14 320 Akcinis Akcinis atidėjinių sąnaudos ) proc. proc. pareigas, nustato veiklos gaires ir taisykles bei koordinuoja veiklą finansų, teisės, strategijos ir plėtros, kapitalas kapitalas „Lietuvos energijos“, UAB pradėta plėtra į dujų sektorių, kurią vykdė suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) Transportas 15 764 13 479ir kitose srityse. 434 549 žmogiškųjų išteklių, rizikos valdymo, audito, technologijų, komunikacijos Lietuvos Respublika, atstovaujama tiekimo ir prekybos gamtinėmis dujomis Grupės įmonė 2014 m. vasarį4patvirtinta Telekomunikacijų ir IT paslaugos 12 725 12 343 1 001 630 4 179 849 LITGAS 100,00 067 164 paskirtuoju 100,00 LR finansų ministerijos tiekėju, turėsiančiu užtikrinti nepertraukiamą SGD terminalo veiklą Lietuvoje, intensyviai buvo tęsiama Klientų aptarnavimas 9 418 8 547 ir antrą ketvirtį. Energetikos ir Finansų ministerijoms įgyvendinus Lietuvos Respublikos Vyriausybės Komunalinės paslaugos 6 935 6 597 313 145 2014 m. vasario 12 d. nutarimą Nr. 120 „Dėl valstybės turto investavimo ir bendrovių įstatinio kapitalo Konsultacinės paslaugos 5 145 5 666 685 789 didinimo“, 2014 m. vasario 21 d. „Lietuvos energija“, UAB, tapo 17,7 proc. AB „Lietuvos dujos“ akcijų Reklama 3 660 kurias 2 Bendrovė 858 63 Grupę sudaro „Lietuvos energija“, UAB bei dukterinės įmonės, tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja: valdytoja. Mažaverčių atsargų sąnaudos 2 763 2 681 236 Personalo plėtra 1 999 1 744 Valdomų226 111 akcijų Įstatinis kapitalas Pagrindinė AB „Lietuvos dujos“ veikla – gamtinių dujų pirkimas (importas) ir pardavimas klientams, Įmonių buveinės 1 332 Komandiruotės Įmonės 1 534 180 195 efektyvioji dalis, (tūkst. Lt) paslaugų teikimas, racionalus gamtinių Pagrindinė veikla skirstymo dujų skirstymo infrastruktūros vystymas. adresas IMT vertės sumažėjimas 40 421 (4 634) 2014-12-31 (proc.) 2014-12-31 2014 m. birželio mėn. Bendrovė įgijo AB „Lietuvos dujos“ kontrolę. Įsigijimas įvyko trimis etapais, Kito ilgalaikio turto perkainavimo sąnaudos (8 302) 5 873 34 kurie aprašyti 9-oje pastaboje. (11 pastaba) Elektros energijos gamyba, tiekimas, elektros energijos importas bei eksportas ir prekybos „Lietuvos energijos gamyba“, AB Elektrinės g. 21, Elektrėnai 96,1 635 084 2014 m. vasarioelektra mėn. veikla įgytos 17,7 proc. akcijų suteikė Bendrovei teisę dalyvauti AB „Lietuvos dujos“ Prestižo vertės sumažėjimas (6 pastaba) 178 103 AB LESTOvertės sumažėjimas (12 pastaba) Žvejų (1 g. 14, Vilnius (2 855) 94,4 603 945 energijos ir skirstymas Valdyboje, todėlElektros investicija buvo tiekimas pripažinta investicijavartotojams į asocijuotą įmonę ir pritaikytas nuosavybės Atsargų 859) AB „Lietuvos dujos“ Aguonų 24, Vilnius21 833 96,6909 290 686 dujų tiekimas ir skirstymasįgyti vartotojams metodas. 2014 Gamtinių m. gegužės mėn. papildomai 38,9 proc. akcijų nesuteikė kontrolės teisės. Kitos sąnaudos 20g.957 1 354 NT Valdos, UAB Geologų 16, Vilnius 94,7 295 408 turto per disponavimas, kita apibrėžimą, su tuo susijusi veikla ir paslaugų teikimas susiję su Investicija atitikoNekilnojamojo jungtinės veiklos bendrą įmonę nes reikšmingi sprendimai, Apskaitinė vertė 332 g. 655 180 769 206 024 3 593 UAB Duomenų logistikos centras A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius 79,6 13 907 dujos“ Informacinių technologijų ir telekomunikacijų aptarnavimo paslaugos Investicijos apskaitai AB „Lietuvos veikla galėjo būti priimti bendru sutarimu su kitu akcininku. Elektros tinklų ir susijusių statyba, remontas, techninė priežiūra, vartotojų toliau buvo taikomas nuosavybės metodas,įrenginių jo taikymo santrauka pateikiama žemiau: UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“ Motorų g. 2, Vilnius 94,4 18 904

32 Verslo jungimai

UAB Finansinės „Kauno energetikos remontas“ Chemijos g. 17, Kaunas 30 veiklos pajamos UAB LITGAS Gedimino pr. 33-2, Vilnius Gotlitas UAB Energijos tiekimas UAB VšĮ Energetikų mokymo centras (iki 2014 10 mėn. VšI Respublikinis energetikų mokymo centras) Palūkanų pajamos Geton Energy OÜ Gauti Geton dividendai Energy SIA(34 pastaba) Pajamos iš išvestinių finansinių priemonių UAB Technologijų ir inovacijų centras Kitos finansinės UAB „VAE SPB“ veiklos pajamos UAB Verslo aptarnavimo centras (Iki 2014 12 Iš viso 31 apmokėtas kapitalas 1 891 tūkst. Lt) UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ Lietuvos energijos paramos fondas

Chemijos g. 17, Kaunas Jeruzalės g. 21, Vilnius Grupė

2014

2013

Jeruzalės g. 21, Vilnius

2014

METINĖ ATASKAITA 2014

2013 100

16 205 15 129 16 815 Narva mnt 5, 10117 Talinas - Ryga489 331 Bezdelingu 12, LV-1048, 1g.837 A. Juozapavičiaus 13, Vilnius 2 513 438 Žvejų g. 14, Vilnius3 137

14 728 96,1 109 96,1255 97,8 100 -

18 718 g. 5 b, Vilnius 20 103 P.Lukšio

123 97,0983

Aguonų g. 24, Vilnius Žvejų g. 14, Vilnius

506 584

Didžiausią palūkanų pajamų dalį Bendrovė uždirbo iš paskolos UAB „EPSO-G“.

METINĖ ATASKAITA 2014 Kitos sąnaudos Bendroji informacija Kitos sąnaudos

96,1 66,7 96,1 Įmonė 96,1

100 100

prijungimas prie elektros tinklų 15 244 Energetinių įrenginių remontas, metalo konstrukcijų gamyba 45 000 Suskystintų gamtinių dujų tiekimas per terminalą ir prekyba gamtinėmis dujomis Investicijos savikainapaslaugos, (17,7 proc.) 112 686 1 100 įsigijimo Apgyvendinimo prekyba 750 grynojo Elektrosturto energijos gamtinių dujų tiekimas Įsigyto tikroji irvertė 100 152

Identifikuotas prestižas 12 534 294 Energetikos sektoriaus specialistų profesinis ugdymas ir tęstinis profesinis mokymas Nuosavybės metodu apskaitomų investicijų rezultatų dalis už 2014 m. kovo 46 249 gegužės121 mėn. Elektros energijos tiekimas 99

Elektros energijos tiekimas

22 201 įsigijimo Informacinių technologijų ir telekomunikacijų ir kitų paslaugų teikimas Investicijos savikaina (38,9 proc.) 219 009 1 010 Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla Įsigyto grynojo turto tikroji vertė 321 795 2 000 prestižas, Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo, apskaitos, personalo administravimo paslaugos Identifikuotas įtrauktas prie nuosavybės metodu apskaitomų investicijų 102 786 rezultatų daliesDujų tiekimas 3 000 10 metodu Paramos teikimas visuomenei Nuosavybės apskaitomų investicijų reikšmingiems rezultatų dalis projektams, už 2014 m. iniciatyvoms birželio mėn.bei veikloms 159

181 139

181


AIŠKINAMASIS RAŠTAS Už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d. Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

1Nuosavybės Bendroji informacija metodu apskaitomos investicijos rezultato dalis

149 194 480 889 Nuosavybės metodu apskaitomos investicijos vertė Iki kontrolės įgijimo „Lietuvos energija“, UAB (toliau - Bendrovė arba Įmonė) yra Lietuvos Respublikoje įregistruota uždaroji akcinė bendrovė. Buveinės adresas dujos“, - Žvejų Bendrovė g. 14, LT-09310, Vilnius, Lietuva. Bendrovė - oficialų ribotos Turėdama 56.6 proc. AB „Lietuvos paskelbė privalomą nekonkurencinį civilinės pelno siekiantis m. rugpjūčio 28 d. įregistruotas Juridinių siūlymą atsakomybės supirkti likusias akcijas. 2014ūkio m. subjektas, birželio 162008 d. buvo baigtas šio siūlymo įgyvendinimas. asmenų tvarkytojas VĮ 734 "Registrų centras". kodas 301844044, PVM Bendrovėregistre, iš OAOkurio „Gazprom“ įsigijoyra 107 925 (vieną šimtąBendrovės septynis milijonus septynis šimtus mokėtojo Bendrovė įsteigta neribotam trisdešimtkodas keturisLT100004278519. tūkstančius devynis šimtus dvidešimt penkias),laikui. iš smulkiųjų akcininkų – 8 622 363 (aštuonis milijonus šešis šimtus dvidešimt du tūkstančius tris šimtus šešiasdešimt tris) AB „Lietuvos Bendrovė yra patronuojanti įmonė, kuri atsakinga už grupės įmonių, užsiimančių elektros ir šilumos dujos“ akcijas. energijos gamyba, tiekimu, elektros energijos importu bei eksportu, skirstymu ir prekyba, gamtinių dujų skirstymu ir tiekimu, taipsiūlymo pat elektros energetikos ūkio aptarnavimu ir plėtra, veiklos Po privalomo oficialaus Bendrovė valdo 96,6 proc. AB „Lietuvos dujos“valdymą akcijų, o irsmulkieji koordinavimą. akcininkai – 3,4 proc. Bendrovė analizuoja grupės įmonių veiklą, reprezentuoja grupę, įgyvendina akcininko teises ir pareigas, nustato veiklos gaires ir taisykles bei koordinuoja veiklą finansų, teisės, strategijos ir plėtros, Iki kontrolės įgijimo turimos investicijos vertė 382 901 žmogiškųjų išteklių, rizikos valdymo, audito,tikroji technologijų, komunikacijos ir kitose srityse. Privalomo nekonkurencinio siūlymo metu sumokėtas atlygis 262 348 645 249 Bendra kontrolės įsigijimo kaina

Ateinančiųsiekia laikotarpių pajamos ir dotacijos buvo nurašytos įsigijimo metu. strategijoje Trumpalaikio turto ir Bendrovė efektyvios įmonių grupės veiklos, Nacionalinėje energetikos ir kituose trumpalaikių įsipareigojimų vertė prilyginta jų balansinei teisės aktuose numatytų irtikroji su grupės veikla susijusių tikslųvertei. įgyvendinimo, užtikrindama socialiai atsakingą ilgalaikės vertės didinimą. Nekontroliuojanti dalis apskaičiuota proporciniu metodu. 2014 m. liepos 21 d. „Lietuvos energija“, UAB įmonių grupėje buvo įsteigta nauja įmonė UAB Verslo Su įsigijimu susijusios išlaidos nebuvo reikšmingos ir buvo priskirtos prie kitų sąnaudų pelno aptarnavimo centras, kurios veikla orientuota į „Lietuvos energija“, UAB grupės įmonių aptarnavimą, (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje. teikiant viešųjų pirkimų, apskaitos bei darbo santykių administravimo paslaugas. Sutelkiant aptarnavimo funkcijas vienoje bendrovėje, į UAB Verslo aptarnavimo komandą suburti visi šių Į konsoliduotą pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitą centras traukiamos AB „Lietuvos dujos“ sričių specialistai „Lietuvos UAB grupės įmonių. Apskaitos paslaugos pradėtos teikti nuo pajamos nuo 2014išm. birželio energija“, 20 d. 2014 m. gruodžio 1 d. Finansinės ataskaitos už 2014 metus parengtos ir pasirašytos UAB Verslo aptarnavimo centro Apskaitos departamento atstovų.

33 Pelno mokesčio sąnaudos

Bendrovės akcijos priklauso Lietuvos Respublikos Valstybei. 2014-12-31

Lietuvos Respublika, atstovaujama

4 179 849 15 proc. 100,00 4 067 164 2014 pelnas (kaip ir 2013 metų) apmokestinamas pelno mokesčio tarifu pagal 100,00 Lietuvos LRmetų finansų ministerijos Respublikos mokesčių įstatymus.

Šio Įsigijimo buvoenergija“, identifikuotas AB dukterinės „Lietuvos dujos“ turtas beiBendrovė įsipareigojimai, kurių tikrosios kontroliuoja: Grupę sudarometu“ „Lietuvos UAB bei įmonės, kurias tiesiogiai ar netiesiogiai vertės įsigijimo momentui buvo tokios: Įmonės

Ilgalaikis materialusis turtas Nematerialusis turtas Kitas ilgalaikis turtas „Lietuvos energijos gamyba“, AB Trumpalaikis turtas AB LESTO Pinigai

AB „Lietuvos dujos“ NT Valdos, UAB Dotacijos UAB Duomenų logistikos centras Ateinančių laikotarpių pajamos

Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“ Trumpalaikiai įsipareigojimai

Įmonių buveinės adresas

Valdomų akcijų Įstatinis kapitalas laikotarpio pelno mokestis Ataskaitinio Tikroji vertė efektyvioji dalis, (tūkst. Lt) pelno mokestis Atidėtasis 449 439 2014-12-31 (proc.) 2014-12-31 Pelno mokesčio sąnaudos (pajamos),

Elektrinės g. 21, Elektrėnai Žvejų g. 14, Vilnius Aguonų g. 24, Vilnius Geologų g. 16, Vilnius A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius Motorų g. 2, Vilnius

2 164 6 180 96,1 350 819 94,4594 126 96,6 94,7 79,6

(7 964) 94,4 (100 018) 96,1 827 214 66,7 (27 762) 96,1 (154 203) 96,1 645 249

UAB „Kauno energetikos remontas“ Chemijos g. 17, Kaunas Įsigytas grynasis turtas UAB LITGAS Gedimino pr. 33-2, Vilnius Nekontroliuojanti dalis Gotlitas UAB Chemijos g. 17, Kaunas Prestižastiekimas susidaręs įsigijimo metu Energijos UAB Jeruzalės g. 21, Vilnius Bendra kontrolės įsigijimo kaina(iki 2014 10 VšĮ Energetikų mokymo centras mėn. VšI Respublikinis energetikų mokymo Jeruzalės g. 21, Vilnius 100 centras) Grupė kontrolės įgijimo turimą investiciją Getonpripažino Energy OÜ97 988 tūkst. LTL nuostolį pervertinusi Narva mnt iki 5, 10117 Talinas 96,1 į AB „Lietuvos dujos“SIA tikrąja verte, sąnaudos apskaitytos per pelną (nuostolius). tikrąją Geton Energy Bezdelingu 12, LV-1048, RygaBendrovė nustatė 96,1 vertę diskontuotų tiekimo ir skirstymo veikloms, vertinimo prielaidos UABtaikydama Technologijų ir inovacijų pinigų centrassrautų metodą A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius 97,8 UAB „VAE SPB“ Žvejų g. 14, vertinimas. Vilnius 100 pateiktos 4 pastabos dalyje Investicijų į dukterines įmones UAB Verslo aptarnavimo centras (Iki 2014 12 P.Lukšio g. 5 b, Vilnius 97,0 Ilgalaikio materialaus turto tikroji vertė buvo nustatyta skaičiuojant naudojimo vertę diskontuotų pinigų 31 apmokėtas kapitalas 1 891 tūkst. Lt) srautu metodu. dujų tiekimas“ UAB „Lietuvos Aguonų g. 24, Vilnius 100 Lietuvos energijos paramos fondas Žvejų g. 14, Vilnius 100

METINĖ ATASKAITA 2014

METINĖ ATASKAITA 2014 Pelno mokesčio sąnaudos Bendroji informacija Pelno mokesčio sąnaudos

2013-12-31

Bendrovės akcininkas Akcinis Akcinis ir atidėtąjį pelno Pelno mokesčio sąnaudos už laikotarpį apima ataskaitinio laikotarpio pelno mokestį proc. proc. kapitalas kapitalas mokestį.

apskaitytos per pelną (nuostolį)

Grupė

2013

53 154 40 044 Pagrindinė veikla (238 123) (39 333) 184 969

711

2014

Įmonė

2013

547 (83)

27

464

27

Elektros energijos gamyba, tiekimas, elektros energijos importas bei eksportas ir prekybos 635 084 elektra veikla 945 Elektros energijosGrupės tiekimasirirĮmonės skirstymas vartotojams Pelno603 mokestis, apskaičiuotas pelnui prieš apmokestinimą, skiriasi nuo teorinės 290kuri 686susidarytų Gamtiniųtaikant dujų tiekimas skirstymas vartotojams sumos, Įmonei irtaikytiną pelno mokesčio tarifą: 295 408 Nekilnojamojo turto disponavimas, kita su tuo susijusi veikla ir paslaugų teikimas 13 907 Informacinių technologijų ir telekomunikacijų aptarnavimo paslaugos Grupė Įmonė Elektros tinklų ir susijusių įrenginių techninė priežiūra, vartotojų 2014 statyba, remontas, 2013 2014 2013 18 904 prijungimas Pelnas (nuostolis) prieš prie elektros tinklų 15 244 Energetinių įrenginių remontas, metalo (1 151 617)konstrukcijų 141gamyba 530 290 985 113 295 45 000 Suskystintų gamtinių dujų tiekimas per terminalą ir prekyba gamtinėmis dujomis apmokestinimą 1 100 Apgyvendinimo paslaugos, prekyba Pelno mokesčio sąnaudos 750 Elektros energijos ir gamtinių dujų (172tiekimas 743) 21 230 43 648 16 994

(pajamos) taikant 15 proc. tarifą Apmokestinamojo pelno sektoriaus specialistų profesinis ugdymas ir tęstinis profesinis mokymas 294 Energetikos 26 400 3 601 30 217 5 nemažinančios sąnaudos Neapmokestinamos pajamos (29 038) (18 086) (73 401) (16 388) 121 Elektros energijos tiekimas Investicinio lengvata (8 190) (4 395) 99 projekto Elektros energijos tiekimas Praėjusių metųInformacinių koregavimas (1 439) 097) teikimas 22 201 technologijų ir telekomunikacijų ir kitų(1paslaugų 1 010 mokestinis Konsultacinė verslo ir kito valdymo(166) veikla Panaudotas nuostolis (584) (584) Nepripažintas APM nuo mokestinio 2 000 Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo, administravimo paslaugos 207 apskaitos, personalo 42 nuostolio 3 000 Dujų tiekimas Pelno mokesčio sąnaudos 969) 711 iniciatyvoms464 27 10 Paramos teikimas visuomenei(184 reikšmingiems projektams, bei veikloms (pajamos)

182 139

182


AIŠKINAMASIS RAŠTAS Už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d. Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

34 1 Dividendai Bendroji informacija Lietuvos Finansų ministerija 2014 m.Įmonė) lapkričio d. įsakymu patvirtinoįregistruota Bendrovės uždaroji tarpinių „Lietuvosrespublikos energija“, UAB (toliau - Bendrovė arba yra14 Lietuvos Respublikoje finansinių ataskaitųBuveinės rinkinį už adresas 6 mėnesių laikotarpį ir paskyrė dividendams už valstybei priklausančias akcinė bendrovė. - Žvejų g. 14, LT-09310, Vilnius, Lietuva. Bendrovė - ribotos Bendrovės akcijas išmokėti procentųūkio (85 subjektas, mln. litų) Bendrovės 2014 m. pirmo pusmečio pelno. civilinės atsakomybės pelno60 siekiantis 2008 m. rugpjūčio 28 d. įregistruotas Juridinių asmenų registre, kurio tvarkytojas yra VĮ "Registrų centras". Bendrovės kodas 301844044, PVM Bendrovė 2013 metais dividendų nemokėjo. mokėtojo kodas LT100004278519. Bendrovė įsteigta neribotam laikui. 2013 m. balandžio 30 d. AB LESTO visuotinis akcininkų susirinkimas skirstydamas pelną paskyrė Bendrovė yra patronuojanti įmonė, kuri atsakinga už grupės įmonių, užsiimančių elektros ir šilumos 102,7 mln. Lt dividendams išmokėti. Bendrovė gavo 84,8 mln. Lt dividendų. energijos gamyba, tiekimu, elektros energijos importu bei eksportu, skirstymu ir prekyba, gamtinių dujų skirstymu ir tiekimu, pat elektros energetikos aptarnavimu ir plėtra, valdymą ir veiklos 2013 m. balandžio 30 taip d. „Lietuvos energijos gamyba“ ūkio AB visuotinis akcininkų susirinkimas koordinavimą.pelną paskyrė 25,4 mln. litų dividendams išmokėti. Bendrovė gavo 24,4 mln. litų skirstydamas dividendų Bendrovė analizuoja grupės įmonių veiklą, reprezentuoja grupę, įgyvendina akcininko teises ir pareigas, nustato veiklos ir taisykles bei koordinuoja veiklą finansų, teisės, strategijos ir plėtros, 2014 m. balandžio 4 d. ABgaires LESTO visuotinis akcininkų susirinkimas skirstydamas pelną paskyrė žmogiškųjų išteklių, rizikos valdymo, technologijų, ir kitose srityse. 114,7 mln. litų dividendams išmokėti.audito, Bendrovė gavo 94,8komunikacijos mln. litų dividendų.

Bendrovė siekia efektyvios įmonių grupės veiklos, Nacionalinėje energetikos strategijoje ir kituose teisės aktuose numatytų ir su grupės veikla susijusių tikslų įgyvendinimo, užtikrindama socialiai 2014 m. Grupės įmonių paskelbti dividendai: atsakingą ilgalaikės vertės didinimą. Dividendus gavusios šalysUAB Verslo 2014 m. liepos 21 d. „Lietuvos energija“, UAB įmonių grupėje buvo įsteigta nauja įmonė „Lietuvos aptarnavimo centras,paskelbusios kurios veikla orientuota į „Lietuvos energija“, UABNekontrogrupės įmonių aptarnavimą, Dividendus šalys energija“, liuojanti viso teikiant viešųjų pirkimų, apskaitos bei darbo santykių administravimo paslaugas. Iš Sutelkiant dalis aptarnavimo funkcijas vienoje bendrovėje, į UAB Verslo UAB aptarnavimo centras komandą suburti visi šių sričių specialistai iš „Lietuvos energija“, UAB grupės įmonių. Apskaitos paslaugos pradėtos teikti nuo "Lietuvos energijos AB ataskaitos už 2014 metus 211 354 8 505 219Verslo 859 2014 m. gruodžio 1 gamyba", d. Finansinės parengtos ir pasirašytos UAB AB LESTO centro Apskaitos departamento atstovų. 157 522 23 661 181 183 aptarnavimo AB „Lietuvos dujos“ 118 915 4 130 123 045 Bendrovės akcijos priklausocentras Lietuvos Respublikos Valstybei.1 539 UAB Duomenų logistikos 394 1 933 Viso 489 330 36 690 526 020 Bendrovės akcininkas

Lietuvos Respublika, atstovaujama LR finansų ministerijos

2014 m. balandžio 4 d. „Lietuvos energijos gamyba“ AB visuotinis akcininkų susirinkimas Dividendus paskelbusios šalys skirstydamas pelną paskyrė 150 mln. litų dividendams išmokėti. Bendrovė gavo 144,2 mln. litų dividendų. Grupę sudaro „Lietuvos energija“, UAB bei dukterinės įmonės, kurias Bendrovė tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja: 2014 m. balandžio 30 d. UAB Duomenų logistikos centras visuotinis akcininkų susirinkimas "Lietuvos energijos gamyba", AB skirstydamas pelną paskyrė 1,9 mln. litų dividendams išmokėti. Bendrovė gavo 1,5 mln. litų Valdomų akcijų Įstatinis ABkapitalas LESTO dividendų. Įmonių buveinės Įmonės efektyvioji dalis, (tūkst. Viso Lt) adresas 2014-12-31 (proc.) 2014-12-31 2014 m. liepos 22 d. AB „Lietuvos dujos“ visuotinis akcininkų susirinkimas skirstydamas pelną paskyrė 53,3 mln. litų dividendams išmokėti. Bendrovė gavo 51,5 mln. litų dividendų. „Lietuvos energijos gamyba“, AB Elektrinės g. 21, Elektrėnai 96,1 2014 m. rugsėjo 30 d. AB LESTO neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas paskyrė 66,4 mln. litų AB LESTO Žvejų g. 14, Vilnius 94,462,7 dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį akcininkams išmokėti. Bendrovei skirta AB litų „Lietuvos dujos“ Aguonų g. 24, Vilnius 96,6 mln. dividendų.

2014-12-31 Akcinis

2013 m. Grupės įmonių paskelbti dividendai: kapitalas

2013-12-31 Akcinis proc. kapitalas

proc.

4 179 849

100,00 4 067šalys 164 100,00 Dividendus gavusios „Lietuvos Nekontroenergija“, liuojanti Iš viso UAB dalis

24 421 84 834 Pagrindinė veikla 109 255

982 17 836 18 818

25 403 102 670 128 073

Elektros energijos gamyba, tiekimas, elektros energijos importas bei eksportas ir prekybos

084 elektra veikla įsipareigojimai ir nebalansiniai 35 635 Neapibrėžtieji 603 945 Elektros energijos tiekimas ir skirstymas vartotojams 290 686 Gamtinių dujų tiekimas ir skirstymas vartotojams įsipareigojimai

NT Valdos, UAB

Geologų g. 16, Vilnius

94,7

UAB „Kauno energetikos remontas“

Chemijos g. 17, Kaunas

96,1

Jeruzalės g. 21, Vilnius

100

skirstymui skirtų įrenginių išpirkimo iš bendrijos terminų nustatymo“ nustatytais terminais, t. y. iki 2011 m. liepos 294 1 d. Energetikos sektoriaus specialistų profesinis ugdymas ir tęstinis profesinis mokymas

Narva mnt 5, 10117 Talinas Bezdelingu 12, LV-1048, Ryga A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius Žvejų g. 14, Vilnius

96,1 96,1 97,8 100

Per 2014 121 m. išpirkta 6 vnt. 231 tūkst. litų vertės bendrųjų elektros tinklų (2013 m. – 19 vnt. 737 tūkst. Elektros energijos tiekimas Lt vertės). 99 Nuo išpirkimo procesotiekimas pradžios iki 2014 m. gruodžio 31 d. išpirkta 940 vnt. 11 852 tūkst. Elektros energijos litų vertės sodininkų bendrijųtechnologijų bendrųjų elektros tinklų. 2014irm. gruodžio 31teikimas d. liko pateiktų 14 prašymų 22 201 Informacinių ir telekomunikacijų kitų paslaugų išpirkti turtą sąlygomis už 189 tūkst.veikla tūkst. Lt. 1 010lengvatinėmis Konsultacinė verslo ir kito valdymo

P.Lukšio g. 5 b, Vilnius

97,0

Aguonų g. 24, Vilnius Žvejų g. 14, Vilnius

100 100

2014 rugsėjo logistikos 30 d. „Lietuvos AB neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas UABm. Duomenų centrasenergijos gamyba“ A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius 79,6 paskyrė 69,9 mln. litų dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį akcininkams išmokėti. UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“ Motorų g. 2, Vilnius 94,4 Bendrovei skirta 67,2 mln. litų dividendų. 2014 rugsėjo 30 d. AB „Lietuvos dujos“ neeilinis visuotinis akcininkų 69,8 UABm. LITGAS Gedimino pr. 33-2, Vilniussusirinkimas paskyrė66,7 mln. litų dividendų už trumpesnį negu finansiniaiChemijos metai laikotarpį akcininkams išmokėti. Bendrovei Gotlitas UAB g. 17, Kaunas 96,1 skirta 67,4 mln. litų dividendų. Energijos tiekimas UAB Jeruzalės g. 21, Vilnius 96,1 VšĮ Energetikų mokymo centras (iki 2014 10 mėn. VšI Respublikinis energetikų mokymo centras) Geton Energy OÜ Geton Energy SIA UAB Technologijų ir inovacijų centras UAB „VAE SPB“ UAB Verslo aptarnavimo centras (Iki 2014 12 31 apmokėtas kapitalas 1 891 tūkst. Lt) UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ Lietuvos energijos paramos fondas

METINĖ ATASKAITA 2014

METINĖ ATASKAITA 2014 Dividendai Bendroji informacija Dividendai

295 408 13 907

Nekilnojamojo turto disponavimas, kita su tuo susijusi veikla ir paslaugų teikimas Informacinių technologijų ir telekomunikacijų aptarnavimo paslaugos Elektros tinklųišpirkimas ir susijusių įrenginių statyba, remontas, techninė priežiūra, vartotojų Elektros objektų 18energetikos 904 prijungimas prie elektros tinklų 2014 m. Grupė vykdo sodininkų lėšomis bendrai naudojamų energetikos objektų 15 244 Energetinių įrenginiųbendrijų remontas, metaloįrengtų konstrukcijų gamyba (elektros tinklų) Suskystintų supaprastintomis išpirkimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 45 000 gamtiniųsąlygomis dujų tiekimas per terminalą ir prekyba gamtinėmis dujomis 2010 m. rugpjūčio 31 d. nutarime Nr. 1257 „ Dėl mėgėjiško 1 100 Apgyvendinimo paslaugos, prekyba sodo teritorijoje sodininkų lėšomis įrengtų elektros perdavimo ir skirstymo transformatorių pastočių, 750 Elektroslinijų, energijos ir gamtinių dujų tiekimaselektros skydinių ir kitų elektros perdavimui ir

2 000

Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo, apskaitos, personalo administravimo paslaugos

Suteiktos garantijos

3 000 Dujų tiekimas 2014 m. gruodžio 31 d. Bendrovės dukterinėreikšmingiems įmonė UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ bei buvo pasirašiusi 1 10 Paramos teikimas visuomenei projektams, iniciatyvoms veikloms

mln. litų garantijų limitą su Nordea Bank AB Lietuvos skyrius.

183 139

183


AIŠKINAMASIS RAŠTAS Už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d. Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

1 Bendroji informacija

2014 m. gruodžio 31 d. UAB „Kauno energetikos remontas“ iš bankų buvo įsigijusi garantijas, susijusias su dalyvavimu konkursuose. Garantijų suma 2014 m. gruodžio 31 d. sudarė 22 mln. Lt (2013 m. gruodžio 31 d. – 13 mln. Lt). „Lietuvos energija“,31 UAB - Bendrovė arba Įmonė) yra Lietuvos Respublikoje 2014 m. gruodžio d. (toliau Energijos tiekimas, UAB iš Danske Bank A/S Lietuvos įregistruota filialo buvo uždaroji įsigijusi akcinė bendrovė. Buveinės - Žvejų g. 14, Lietuva. garantijas, kurių suma sudaroadresas 340 tūkst. Lt. (2013 m. LT-09310, gruodžio 31Vilnius, d. – 2 mln. Lt.) Bendrovė - ribotos civilinės atsakomybės pelno siekiantis ūkio subjektas, 2008 m. rugpjūčio 28 d. įregistruotas Juridinių Bendrovė 2014 m.kurio spaliotvarkytojas 3 d. su UAB pasirašė laidavimų arba garantijų sutartį, pagal asmenų registre, yraLITGAS VĮ "Registrų centras". Bendrovės kodaslimito 301844044, PVM kurią Bendrovė UAB LITGAS atlygintiną užtikrinimą 100laikui. mln. eurų, kuris gali būti didinamas mokėtojo kodassuteikia LT100004278519. Bendrovė įsteigta neribotam 25 mln. eurų. Bendrovė yra patronuojanti įmonė, kuri atsakinga už grupės įmonių, užsiimančių elektros ir šilumos 2014 metų lapkričio 17 dieną Bendrovė pasirašė laidavimo sutartį su „Swedbank“, AB. Laidavimo energijos gamyba, tiekimu, elektros energijos importu bei eksportu, skirstymu ir prekyba, gamtinių dujų sutartis laiduoti už elektros dalį UABenergetikos LITGAS įsipareigojimų, kylančių iš kredito sutarties su skirstymuyrair skirta tiekimu, taip pat ūkio aptarnavimu ir plėtra, valdymą ir veiklos „Swedbank“, koordinavimą.AB. Maksimali šio laidavimo suma negali viršyti 42 mln. eurų. 2013 m. birželio 6 d. „Lietuvos energijos gamyba“, AB sudarėgrupę, Garantijos sutartį su „Swedbank“ 400ir Bendrovė analizuoja grupės įmonių veiklą, reprezentuoja įgyvendina akcininko teises tūkst. eurųnustato sumai,veiklos skirtą užtikrinti susijusių su mokėjimais Nord pool spot, pareigas, gaires ir Bendrovės taisykles beiįsipareigojimų, koordinuoja veiklą finansų, teisės, strategijos ir plėtros, AS, vykdymą. 2014 m. gruodžio 31 d.audito, garantijos suma 5 mln. eurų. žmogiškųjų išteklių, rizikos valdymo, technologijų, komunikacijos ir kitose srityse.

eurų sumą.siekia UAB „Lietuvos tiekimas“ su pateiktais ieškovo reikalavimais nesutinka ir ketina apginti Bendrovė efektyviosdujų įmonių grupės veiklos, Nacionalinėje energetikos strategijoje ir kituose savo ir interesus teisme. teisėsteises aktuose numatytų ir su grupės veikla susijusių tikslų įgyvendinimo, užtikrindama socialiai atsakingą ilgalaikės vertės didinimą. Bendrovės dukterinė įmonė „Lietuvos energijos gamyba“ AB kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį su skundu dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės (toliau – 2014 m. lieposteismą 21 d. „Lietuvos energija“, UAB įmonių grupėje buvo įsteigta nauja komisijos įmonė UAB Verslo VKEKK) 2014centras, m. rugpjūčio d. nutarimo „Dėl elektros energijos gamybos rinkos tyrimo Nr. aptarnavimo kurios7 veikla orientuota į „Lietuvos energija“, UAB grupės įmoniųrezultatų“, aptarnavimą, O3-757, Nutarimu VKEKKbei pripažino gamyba“ AB didelę įtaką turinčiu teikiant panaikinimo. viešųjų pirkimų, apskaitos darbo„Lietuvos santykiųenergijos administravimo paslaugas. Sutelkiant asmeniu elektros energijos gamybos rinkoje bei nuo 2015 m. sausio centras 1 d. nustatė su kainų taikymu ir aptarnavimo funkcijas vienoje bendrovėje, į UAB Verslo aptarnavimo komandą suburti visi šių informacijos apie reguliuojamos veiklos sąnaudas skelbimu pavedimų. Viešos konsultacijos sričių specialistai iš „Lietuvos energija“, UAB grupės įmonių.susijusių Apskaitos paslaugos pradėtos teikti nuo metu pastabas nutarimo ataskaitos projektui „Lietuvos gamyba“ir AB yra pažymėjusi, kad 2014 teikdama m. gruodžio 1 d. Finansinės už 2014 energijos metus parengtos pasirašytos UAB Verslo gamybos rinkos tyrimas yra departamento atliktas remiantis netinkamomis prielaidomis. Dėl šios priežasties, aptarnavimo centro Apskaitos atstovų. „Lietuvos energijos gamyba“ AB nuomone, VKEKK sprendimas pripažinti „Lietuvos energijos gamyba“ Bendrovės akcijos priklauso Lietuvos Respublikos Valstybei. AB didelę įtaką turinčiu asmeniu elektros energijos gamybos rinkoje ir su tuo susiję įpareigojimai „Lietuvos energijos gamyba“ AB i neturėtų būti taikomi. 2014-12-31

2013-12-31

akcininkas „LietuvosBendrovės energijos gamyba“ AB kreipėsi į Akcinis Vilniaus apygardos administracinįAkcinis teismą su skundu proc. proc. dėl kapitalas kapitalas 2014-12-19 VKEKK nutarimo Nr. O3-939 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Lietuvos Respublika, atstovaujama 2014 m. spalio 30 d. Nutarimo Nr. O3-866 „Dėl AB849 „LIETUVOS ENERGIJOS 4GAMYBA“ 4 179 100,00 067 164 padalinyje 100,00 LR finansų ministerijos 2013 m. gruodžio 20 d. „Lietuvos energijos gamyba“, AB sudarė Garantijos sutartį su „Swedbank“ 195 Lietuvos elektrinėje pagamintos elektros energijos supirkimo kainos 2015 metams nustatymo“ tūkst. eurų sumai, skirtą užtikrinti Bendrovės įsipareigojimų, susijusių su Fingrid Oyj ir Elering AS pakeitimo“. „Lietuvos energijos gamyba“ AB kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su konkursais. skundu dėl 2014-12-19 VKEKK komisijos nutarimo Nr. O3-941 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. spalio 17 d. Nutarimo Nr. O3-840 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių Grupęm. sudaro „Lietuvos bei dukterinės įmonės,energijos kurias Bendrovė ar netiesiogiai 2014 gruodžio 31 d. energija“, ir 2013 m.UAB gruodžio 31 d. „Lietuvos gamyba“,tiesiogiai AB ir Nordea Bank kontroliuoja: paslaugų lėšų ir kainos 2015 metams nustatymo“ pakeitimo“. Prašomais panaikinti nutarimo punktais Finland Plc yra sudariusi Banko Garantijos išleidimo sutartį dėl Banko suteikiamos 1 mln. eurų VKEKK, 2014 m. rugpjūčio 7 d. nutarimo dėl „Dėl elektros energijos gamybos rinkos tyrimo rezultatų“ Valdomų akcijų kapitalas garantijos, kuri, Įmonės prašymu, gali būti padidinta iki 1,5 mln. eurų. Garantijos gavėjas – GeneralĮstatinis pagrindu, sumažino „Lietuvos energijos gamyba“ AB skiriamo VIAP biudžetą 2015 m. „Lietuvos Įmonių buveinės Įmonės efektyvioji dalis, (tūkst. Lt) Pagrindinė veikla Electric International Inc. adresas energijos gamyba“ AB vertinimu, šis nutarimas yra nepagrįstas ir neatitinka aukštesnės teisinės galios 2014-12-31 (proc.) 2014-12-31 teisės aktų. „Lietuvos energijos gamyba“ AB gaunamos VIAP lėšos 2015 m. šiuo nutarimu 2014 m. 2014 m. gruodžio 31 d. ir 2013 m. gruodžio 31 d. „Lietuvos energijos gamyba“, AB yra pateikusi Nordea rugpjūčio 7 d. Elektros nutarimoenergijos dėl „Dėl elektros energijos gamybos tyrimo rezultatų“ pagrindu Bank Finland Plc Lietuvos skyriui Garantiją, kuria neatšaukiamai ir besąlygiškai garantavo 2 mln. eurų gamyba, tiekimas, elektros energijosrinkos importas bei eksportas ir prekybos „Lietuvos energijos gamyba“, ABpareikalavimo užElektrinės g. 21,energetikos Elektrėnai remontas“. 96,1 635 08418,777 mln. Lt (5,44 mln. EUR). Vadovybės sprendimu minimas pajamų sumažinimas mažinamos apmokėjimą po pirmo rašytinio UAB „Kauno elektra veikla Bendrovės finansinėse neapskaitomas dėl vartotojams tikėtinos palankios bylos baigties. AB LESTO Žvejų g. 14, Vilnius 94,4 603 945 Elektrosataskaitose energijos tiekimas ir skirstymas 2014 m. gruodžio 31 d. „Lietuvos energijos gamyba“, yra Vilnius gavusi kitų įmonių garantijų bendrai AB „Lietuvos dujos“ AguonųAB g. 24, 96,6 15 290 686 Gamtinių dujų tiekimas ir skirstymas vartotojams „Lietuvos energijos gamyba“ AB kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu dėl tūkst. Lt sumai. Šios garantijos yra susijusios suGeologų įvairių rangovų Bendrovėje vykdomais projektais. NT Valdos, UAB g. 16, Vilnius 94,7 295 408 Nekilnojamojo turto disponavimas, kita su tuo susijusi veikla ir paslaugų teikimas VKEKK132014 m. rugsėjo 30 d. nutarimo „Dėl „Lietuvos energijos gamyba“, AB, planinio patikrinimo“, UAB Duomenų logistikos centras A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius 79,6 907 Informacinių technologijų ir telekomunikacijų aptarnavimo paslaugos 2013 m. rugpjūčio 6 d. Bendrovės dukterinė įmonė UAB „Elektros tinklo paslaugos“ sudarė kreditavimo Nr. O3-818, panaikinimo. Nutarimu VKEKK įrenginių pritarė 2014 m. rugsėjo 19 d.techninė planinio patikrinimo aktui Nr. Elektros tinklų ir susijusių statyba, remontas, priežiūra, vartotojų UAB „ELEKTROS 2, Vilnius 94,4 6 d. 904 sutartį su AB „SEB TINKLO bankas“.PASLAUGOS“ Kredito limitas yra Motorų 10 mln.g.litų. Sutartis galioja iki 2016 m. rugpjūčio E3-2 ir18 nusprendė mažinti Ieškovo valdomos prijungimas prie elektros tinklųLietuvos elektrinės gautinas remiamos elektros energijos Kredito limitasenergetikos suteikiamas tik pasiūlymo ir sutarties garantijoms, pagal Kredito96,1 gavėjo gamybos veiklosEnergetinių pajamas 21,2 mln.remontas, Lt (6,14 mln. EUR) suma bei mažinti Ieškovo gautinas elektros UAB „Kauno remontas“ Chemijosvykdymo g. 17, Kaunas 15 244 įrenginių metalo konstrukcijų gamyba dalyvavimą viešuosiuose konkursuose, teikti ir negali būtipr. naudojamas kreditui išmokėti. energijos rezervinės galios užtikrinimo paslaugų veiklosir pajamas 25,7 mln. Ltdujomis (7,44 mln. EUR) UAB LITGAS Gedimino 33-2, Vilnius 66,7 45 000 Suskystintų gamtinių dujų tiekimasteikimo per terminalą prekyba gamtinėmis suma. Nutarime numatytas šių paslaugos, VKEKK sprendimų Gotlitas UAB Chemijos g. 17, Kaunas 96,1 1 100 Apgyvendinimo prekyba įgyvendinimo laikotarpis – 2015–2016 ataskaitiniai metai. Minimo pagrinduir „Lietuvos energijos gamyba“ AB 2015 m. gaunamos VIAP lėšos Energijos įsipareigojimai tiekimas UAB Jeruzalės g. 21, Vilnius 96,1 750 nutarimo Elektros energijos gamtinių dujų tiekimas Sutartiniai VšĮ Energetikų mokymo centras (iki 2014 10 mažinamos 21,2 mln. Lt (6,14 mln. EUR), o galios rezervų pajamos - 12,9 mln. Lt (3,72 mln. EUR). Pagal dujų tiekimo sutartiesmokymo su OAO „Gazprom“ mėn. gamtinių VšI Respublikinis energetikų Jeruzalės g.nuostatas, 21, Vilnius per 2014 m. nebuvo suvartota 100 294 sprendimu Energetikosminimas sektoriaus specialistų profesinis ugdymas ir tęstinis profesinis mokymas Vadovybės pajamų sumažinimas Bendrovės finansinėse atskaitos 128,3 mln. m3 iš 1 mlrd. m3 minimalaus suvartotino gamtinių dujų kiekio, kurį pagal minėtosios centras) neapskaitomas dėl tikėtinos palankios bylos baigties. „Lietuvos energijos gamyba“ AB vertinimu šis sutarties nuostatas ateinančius metus, įvykdžius sutartyje numatytus Geton Energy OÜ yra galimybę „išimti“ per 3 Narva mnt 5, 10117 Talinas 96,1 121 Elektros energijos tiekimas prieštaraujantis ankstesniems VKEKK sprendimams tais VKEKK nutarimas yra neargumentuotas, apmokėjimo beiSIA gamtinių dujų vartojimo įsipareigojimus. Geton Energy Bezdelingu 12, LV-1048, Ryga 96,1 99 Elektros energijos tiekimas pačiais klausimais. Be to, VKEKK, atlikdama patikrinimą, sprendimų nepagrindė taikytinais teisės UAB Technologijų ir inovacijų centras A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius 97,8 201to nutarimas Informacinių technologijų ir telekomunikacijų aktais 22 ir dėl laikytinas nepagrįstu ir neteisėtu. ir kitų paslaugų teikimas UAB „VAE SPB“ Žvejų g. 14, Vilnius 100 1 010 Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla Teisiniai ginčai UAB Verslo aptarnavimo centras (Iki 2014 12 „Lietuvos energijos gamyba“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su skundu dėl P.Lukšio g. 5„Lietuvos b, Vilniusdujų tiekimas“ vartotojas97,0 2 000 Viešųjų pirkimųAB organizavimo ir vykdymo, apskaitos,administracinį personalo administravimo paslaugos 2015 m. sausiokapitalas 30 d. Bendrovės dukterinės įmonės UAB – UAB 31 apmokėtas 1 891 tūkst. Lt) 2014-10-17 VKEKK nutarimo Nr. O3-852 „Dėl Lietuvos energijos gamyba“, AB elektros energijos „Vilniaus energija“ – kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu dėl gamtinių dujų tiekimo sutartyse UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ Aguonų g. 24, Vilnius 100 3 000 tiekimas paslaugų kainų viršutinių ribų 2015 metams nustatymo ir dėl 2014-10-30 rezervinės galiosDujų užtikrinimo nustatytų kainodaros taisyklių pakeitimo ir permokos Lietuvos energijos paramos fondas Žvejų g. už 14, įsigytas Vilnius gamtines dujas priteisimo. 100Šioje 10 Paramos teikimas visuomenei projektams, iniciatyvomsLietuvos bei veikloms VKEKK nutarimo Nr. O3-866 „Dėl „Lietuvosreikšmingiems energijos gamyba“, AB padalinyje elektrinėje civilinėje byloje UAB „Vilniaus energija“ iš UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ reikalauja priteisti 19,1 mln.

METINĖ ATASKAITA 2014

METINĖ ATASKAITA 2014 Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir nebalansiniai įsipareigojimai Bendroji informacija Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir nebalansiniai įsipareigojimai

184 139

184


AIŠKINAMASIS RAŠTAS Už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d. Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

pagamintos elektros energijos supirkimo kainos 2015 metams nustatymo“. Minėtais nutarimais 1 Bendroji informacija VKEKK įgyvendina Vilniaus apygardos administraciniam teismui „Lietuvos energijos gamyba“ AB

apskųstą VKEKK 2014 m. rugsėjo 30 d. nutarimą „Dėl AB „Lietuvos energijos gamyba“ planinio patikrinimo“ (toliau – Apskųstas nutarimas). Kaip buvo paminėta 2014 m. spalio 31 d. „Lietuvos „Lietuvos energija“, UAB (toliau - Bendrovė arba Įmonė) yra Lietuvos Respublikoje įregistruota uždaroji energijos gamyba“ AB pranešime apie esminį įvykį, Apskųstu nutarimu VKEKK pritarė 2014 m. rugsėjo akcinė bendrovė. Buveinės adresas - Žvejų g. 14, LT-09310, Vilnius, Lietuva. Bendrovė - ribotos 19 d. planinio patikrinimo aktui Nr. E3-2 ir nusprendė mažinti „Lietuvos energijos gamyba“ AB civilinės atsakomybės pelno siekiantis ūkio subjektas, 2008 m. rugpjūčio 28 d. įregistruotas Juridinių valdomos Lietuvos elektrinės gautinas remiamos elektros energijos gamybos veiklos pajamas 21,2 asmenų registre, kurio tvarkytojas yra VĮ "Registrų centras". Bendrovės kodas 301844044, PVM mln. Lt (6,14 mln. EUR) suma bei mažinti „Lietuvos energijos gamyba“ AB gautinas elektros energijos mokėtojo kodas LT100004278519. Bendrovė įsteigta neribotam laikui. rezervinės galios užtikrinimo paslaugų teikimo veiklos pajamas 25,7 mln. Lt (7,44 mln. EUR) suma. Nutarime šių VKEKK sprendimų įgyvendinimo laikotarpis 2015–2016 ataskaitiniai metai. Bendrovėnumatytas yra patronuojanti įmonė, kuri atsakinga už grupės įmonių,– užsiimančių elektros ir šilumos „Lietuvos gamyba, energijostiekimu, gamyba“ AB vertinimu, pateikti investicijų skaičiavimai yra energijos elektros energijosnutarimuose importu bei eksportu, skirstymu irgrąžos prekyba, gamtinių dujų netikslūs ir irklaidingi. į tai beienergetikos į faktą, jog nutarimais VKEKK įgyvendina skirstymu tiekimu,Atsižvelgiant taip pat elektros ūkio aptarnavimu ir plėtra, Apskųstą valdymą nutarimą, ir veiklos nutarimai laikytini nepagrįstais ir neteisėtais. koordinavimą.

Bendrovė efektyvios įmonių grupės veiklos, Nacionalinėje strategijoje panaikinti ir kituose AB LESTOsiekia kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą energetikos su skundu prašydama teisės numatytų ir su grupės veiklaVKEKK susijusių tikslų padarytus įgyvendinimo, užtikrindama socialiai VKEKKaktuose sprendimus ir prašydama įpareigoti pašalinti pažeidimus, kuriais buvo: atsakingą vertės didinimą. sumažintosilgalaikės AB LESTO elektros energijos visuomeninio tiekimo veiklos pajamos 2015 metams 2,979 mln. Lt suma ir sumažintos AB LESTO elektros energijos įsigijimo sąnaudos 2015 metams 1,076 mln. 2014 m. liepos 21 d. „Lietuvos energija“, UAB įmonių grupėje buvo įsteigta nauja įmonė UAB Verslo Lt suma. aptarnavimo centras, kurios veikla orientuota į „Lietuvos energija“, UAB grupės įmonių aptarnavimą, teikiant viešųjų pirkimų, apskaitos bei darbo santykių neteisingai administravimo Sutelkiant AB LESTO vertinimu, VKEKK, priimdama sprendimus, aiškinopaslaugas. ir taikė galiojančius aptarnavimo funkcijas vienoje UAB Verslo aptarnavimo centrasadministravimo komandą suburti visi šių įstatymus ir kitus teisės aktus,bendrovėje, viršijo savo įkompetenciją ir pažeidė viešojo principus. sričių iš „Lietuvos energija“,priimtų UAB grupės įmonių. Apskaitos paslaugos pradėtos nuo Be to,specialistai VKEKK, atlikdama patikrinimą, sprendimų negrindė taikytinais teisės aktais,teikti pažeidė 2014 gruodžio 1 d. Finansinės ataskaitosūkio už 2014 metus parengtos ir pasirašytos Verslo viešojom.administravimo principus, nesilaikė subjektų veiklos priežiūros principų, UAB netinkamai aptarnavimo centro reguliuojamai Apskaitos departamento atstovų. vertino AB LESTO veiklai vykdyti būtinas ir į reguliuojamą veiklą įtrauktas sąnaudas, todėl skundžiami sprendimai laikytini nepagrįstais ir neteisėtais. Bendrovės finansinėse ataskaitose Bendrovės akcijos priklauso Lietuvos Respublikos Valstybei. minėtos sumos nėra apskaitytos.

2014-12-31 2013-12-31 2011 m. kovo 25 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą „Lietuvos energijos kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu Bendrovė analizuojagamyba“ grupės AB įmonių veiklą, reprezentuoja grupę, įgyvendina akcininko teisesdėl ir Bendrovės akcininkas Akciniskuriame atsakovais nurodė Akcinis su ieškiniu dėl juridinio asmens veiklos tyrimo, AB „Lietuvos dujos“ proc. proc. 2014-10-30 VKEKK Nr. O3-875 „Lietuvos energijos veiklą gamyba“, AB Lietuvos elektrinėsir šilumos pareigas, nustato veiklos gaires ir „Dėl taisykles bei koordinuoja finansų, teisės, strategijos plėtros, kapitalas kapitalas valdybos narius, deleguotus OAO „Gazprom“, bei generalinį direktorių. Ieškiniu reikalaujama pradėti gamybos kainos dedamųjų perskaičiavimo“. Minėtu nutarimu VKEKK pripažino „Lietuvos energijos žmogiškųjų išteklių, rizikos valdymo, audito, technologijų, komunikacijos ir kitose srityse. atstovaujama ABLietuvos „LietuvosRespublika, dujos“ veiklos tyrimą ir, nustačius, kad849 akcinės 100,00 bendrovės „Lietuvos dujos“ minėtų 4 179 4 067 164 ir/ar 100,00 gamyba“ AB nesilaikančia Šilumos kainų nustatymo metodikoje numatyto investicinės grąžos LR finansų ministerijos valdybos narių ir/ar generalinio direktoriaus veikla yra netinkama, taikyti atitinkamus ieškinyje apskaičiavimo reikalavimų bei įpareigojo „Lietuvos energijos gamyba“ AB pašalinti šį tariamą nurodytus reikalavimus. Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs ieškinį, 2012 m. rugsėjo 3 d. pažeidimą. „Lietuvos energijos gamyba“ AB vertinimu, nutarimas yra nepagrįstas. VKEKK pateikti nutartimi patenkino ieškovo reikalavimą pradėti AB „Lietuvos dujos“ veiklos tyrimą. AB „Lietuvos investicijų grąžos skaičiavimai yra netikslūs bei prieštarauja teisės aktams. dujos“, nesutikdama su pirmosios instancijos teismo sprendimu, šį teismo sprendimą apskundė Grupę sudaro „Lietuvos energija“, UAB bei dukterinės įmonės, kurias Bendrovė tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja: Lietuvos apeliaciniam teismui, kuris Vilniaus apygardos teismo nutartį paliko nepakeistą. 2013 m. UAB „Vilniaus energija“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu dėl 32,056 mln. Lt nuostolių balandžio 29 d. AB „Lietuvos dujos“ kasaciniu skundu kreipėsi į Lietuvos Aukščiausiąjį teismą, priteisimo iš Bendrovės dukterinės įmonės AB LESTO. UAB „Vilniaus energija“ teigia patyrusi 32,056 Valdomų akcijų Įstatinis kapitalas Įmonių buveinės prašydama panaikinti 2013 m. vasario 21 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutartį ir ieškinį palikti mln. Lt nuostolių Įmonės dėl to, kad AB LESTO 2014 metais, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos (tūkst. efektyvioji dalis, Lt) Pagrindinė veikla adresas energija“ sudarytos elektros energijos nenagrinėtu arba atmesti. Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2013 m. lapkričio 20 d. sustabdė bylą, kol Vyriausybės 2013-11-20 nutarimu Nr.1051 ir su UAB „Vilniaus 2014-12-31 (proc.) 2014-12-31 bus išspręstas klausimas dėl Švedijos karalystės Stokholmo prekybos rūmų Arbitražo instituto pirkimo - pardavimo sutarties nuostatomis, supirkdavo tik techninio minimumo režimu UAB „Vilniaus sprendimo (toliau – Arbitražo sprendimas) pripažinimo ir leidimo vykdyti. Minėtu arbitražoirsprendimu energija“ priklausančiose termofikacinėse elektrinėse pagamintą RGA (remtinos gamybos apimties) Elektros energijos gamyba, tiekimas, elektros energijos importas bei eksportas prekybos „Lietuvosenergijos energijos kiekį. gamyba“, AB„Vilniaus energija“ Elektrinės g. 21,teisės Elektrėnai 635 084 nustatyta, kad Lietuvos Respublikos teismai gali nagrinėti bylą dėl AB „Lietuvos dujos“ veiklos tyrimo, elektros UAB teigimu, aktuose yra nustatyta96,1 pareiga elektra veikla tačiau603 visi945 klausimai, susiję su gamtinių tiekimu irvartotojams tranzitu į Kaliningrado sritį, įskaitant kainas ir bendrovei AB LESTO išpirkti maksimalų kiekį, kurios LESTO neįvykdė. Ieškiniu prašoma pripažinti AB LESTO Žvejų AB g. 14, Vilnius 94,4 Elektros energijos tiekimasdujų ir skirstymas tarifus, yra išimtinė Arbitražo Lietuvos Aukščiausiasis teismas, nagrinėdamas Arbitražo 2013 m. gruodžio pardavimo AB „Lietuvos dujos“ 30 d. elektros energijos pirkimo Aguonų g. 24, Vilniussutarties Nr. 80000/232945/753, 96,6 290 686 Gamtinių dujų kompetencija. tiekimas ir skirstymas vartotojams sprendimo pripažinimo klausimą, į Europos Teisingumo priimti sudarytos LESTOg.nuostatas NT Valdos,tarp UABUAB „Vilniaus energija“ ir ABGeologų 16, Vilnius nuo pradžių negaliojančiomis, 94,7 295 408 Nekilnojamojo turtokreipėsi disponavimas, kitaSąjungos su tuo susijusi veikla ir teismą, paslaugųprašydamas teikimas preliminarų sprendimą, kaip turėtų būti aiškinamos ir taikomos su Arbitražo sprendimo įpareigoti AB LESTO per 2014 m. supirkti iš UAB energija“ maksimalų UAB Duomenų logistikos centras A.„Vilniaus Juozapavičiaus g. 13, Vilnius Lietuvos Respublikos 79,6 13 907(aiškinamąjį) Informacinių technologijų ir telekomunikacijų aptarnavimo paslaugos Elektrosteisės tinklų normos. ir susijusių įrenginių statyba, šios remontas, techninė priežiūra,dienai vartotojų pripažinimu susijusios Bylos nagrinėjimas informacijos pateikimo nėra Vyriausybės 2013-11-20 nutarimu Nr. 1051 UAB „Vilniaus energija“ termofikacinėms elektrinėms Nr. UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“ Motorų g. 2, Vilnius 94,4 18 904 prijungimas prieaiški elektros tinklųbūti pagrįstai įvertinta. atnaujintas, bylos baigtis nėra ir negali 2 ir Nr. 3 nustatytą remtinos gamybos apimtį, priteisti iš AB LESTO 32,056 mln. Lt nuostolių atlyginimą, „Kauno energetikos Chemijos g. 17, Kaunas 15 244 Energetinių įrenginių remontas, metalo konstrukcijų gamyba 6 UAB procentų dydžio metinesremontas“ procesines palūkanas už Ieškovo naudai priteistą sumą nuo bylos96,1 iškėlimo UAB LITGAS pr. turėtas 33-2, Vilnius 45 000 Suskystintų gamtinių dujų tiekimas per terminalą ir prekyba gamtinėmis dujomis dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo Gedimino dienos bei bylinėjimosi išlaidas. AB66,7 LESTO Gotlitas UAB g. 17, Kaunas 96,1 1 100 Apgyvendinimo paslaugos, prekyba vertinimu, ieškinio reikalavimai yra nepagrįsti ir Chemijos netenkintini, todėl Bendrovės finansinėse ataskaitose Energijos tiekimas UAB Jeruzalės g. 21, Vilnius 96,1 750 Elektros energijos ir gamtinių dujų tiekimas šis reikalavimas nėra apskaitytas. VšĮ Energetikų mokymo centras (iki 2014 10 mėn. VšI Respublikinis energetikų mokymoadministracinį Jeruzalės g.teismą 21, Vilnius 100 AB LESTO kreipėsi į Vilniaus apygardos su skundais prašydama panaikinti centras)atitinkamus sprendimus ir prašydama įpareigoti VKEKK pašalinti padarytus pažeidimus bei VKEKK Geton Energy OÜ Narva irmnt 5, 10117 Talinas 96,1ribas nustatant AB LESTO viršutines skirstymo vidutinės žemos įtampos tinklais paslaugų kainų Geton Energy SIAį ribų skaičiavimams naudojamą Bezdelingu Ryga 96,1 kitam laikotarpiui, pajamų12, lygįLV-1048, įtraukti: 1) už 2015 metus susidariusį UAB Technologijų inovacijų centras Juozapavičiaus g. 13,Lt; Vilnius 97,8 skirtumą dėl VKEKKir netinkamai pritaikyto WACCA.dydžio – 26,854 mln. 2) už 2015 metus susidariusį UAB „VAE SPB“ Žvejų g. 14, Vilnius 100 skirtumą dėl VKEKK netinkamai pritaikytų teisės aktų reikalavimų, nustatančių AB LESTO leistiną UAB Verslo aptarnavimo centras (Iki 2014 12 P.Lukšio g. 5 b, Vilnius 97,0 investicijų grąžą – 16,013 mln. Lt; 3) 56,816 mln. Lt dėl VKEKK patikrinimo metu nustatytų nepagrįstų 31 apmokėtas kapitalas 1 891 tūkst. Lt) sąnaudų, kuriasdujų AB tiekimas“ LESTO laiko neatsiejamomis reguliuojamos veiklos sąnaudomis; 4) 41,190 UAB „Lietuvos Aguonų g. 24, Vilnius 100 mln. LtLietuvos dėl VKEKK netinkamai pritaikytų nustatančių AB LESTO leistiną investicijų energijos paramos fondas teisės aktų reikalavimų, Žvejų g. 14, Vilnius 100

grąžą ir būtinąsias reguliuojamos veiklos sąnaudas.

METINĖ ATASKAITA 2014

METINĖ ATASKAITA 2014 šalimis Bendroji informacija Sandoriai su susijusiomis Sandoriai su susijusiomis šalimis

36 Sandoriai su susijusiomis šalimis 294

Energetikos sektoriaus specialistų profesinis ugdymas ir tęstinis profesinis mokymas

2013 m. ir 2014 m. gruodžio 31 d. patronuojanti šalis buvo Lietuvos Respublika, atstovaujama 121 Elektros energijos LR finansų ministerijos. Susijusiųtiekimas šalių atskleidimo tikslams Lietuvos Respublika neapima centrinių ir 99 Elektros energijos tiekimas apima sandorius ir likučius su akcininku, dukterinėmis vietinių valdžios institucijų. Atskleidimas 22 201sandorius) Informacinių technologijų ir telekomunikacijų ir kitų paslaugų teikimas (Bendrovės įmonėmis, asocijuotomis įmonėmis, visomis valstybės kontroliuojamomis, ar 1 010įtakojamomis Konsultacinė verslo ir(sandoriai kito valdymo reikšmingai įmonėmis suveikla tokiomis įmonėmis atskleidžiami atskirai tik tada, kai jie yra reikšmingi) bei vadovybe. 2 000 Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo, apskaitos, personalo administravimo paslaugos 3 000 10

Dujų tiekimas Paramos teikimas visuomenei reikšmingiems projektams, iniciatyvoms bei veikloms

139 185

185


AIŠKINAMASIS RAŠTAS Už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d. Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

Su susijusiomis šalimis buvo įvykdyti tokie sandoriai: 1 Bendroji informacija

Bendrovė siekia efektyvios įmonių Finansinės grupės veiklos, Nacionalinėje energetikos strategijoje ir kituose Finansinės Susijusios Mokėtinos Gautinos Pardateisės aktuose numatytų ir su grupės veikla susijusių tikslų įgyvendinimo, užtikrindama socialiai veiklos veiklos Pirkimai šalys sumos sumos vimai atsakingą ilgalaikės vertės didinimą. sąnaudos pajamos

„Lietuvos energija“, UAB (toliau - Bendrovė arba Įmonė) yra Lietuvos Respublikoje įregistruota uždaroji Finansinės Mokėtinos Gautinos akcinė bendrovė. Buveinės veiklos adresas - Žvejų g. 14, LT-09310, Vilnius, Lietuva. Bendrovė - ribotos Susijusios šalys Pardavimai Pirkimai sumos sumos civilinės atsakomybės pelnopajamos siekiantis ūkio subjektas, 2008 m. rugpjūčio 28 d. įregistruotas Juridinių asmenų registre, kurio tvarkytojas yra VĮ "Registrų centras". Bendrovės kodas 301844044, PVM mokėtojo kodas LT100004278519. Bendrovė įsteigta neribotam UAB "EPSO-G" 14 025 829laikui. 955 Litgrid AB 30 993 11 041 107 633 270 708 Bendrovė yra patronuojanti įmonė, kuri atsakinga už grupės įmonių, užsiimančių elektros ir šilumos BALTPOOL UAB 67 286 34 470 360 332 460 619 energijos gamyba, tiekimu, elektros energijos importu bei eksportu, skirstymu ir prekyba, gamtinių dujų UAB "TETAS" 79 11 307 1 239 6 026 45 148 skirstymu ir tiekimu, taip pat elektros energetikos ūkio aptarnavimu ir plėtra, valdymą ir veiklos AB „Amber Grid“ 1 205 1 027 7 111 17 450 koordinavimą. (nuo 2014 m. 07.01) Grupės asocijuotos Bendrovė analizuoja grupės įmonių grupę, akcininko teises 19 956veiklą, reprezentuoja 1 705 253įgyvendina 935 96 ir įmonės nustato veiklos gaires ir taisykles bei koordinuoja veiklą finansų, teisės, strategijos ir plėtros, pareigas, Viso 34 060 112 496 komunikacijos 877 985 ir kitose 482srityse. 037 794 021 žmogiškųjų išteklių, rizikos valdymo, audito, technologijų,

2014 m. liepos 21 d. „Lietuvos energija“, UAB įmonių grupėje buvo įsteigta nauja įmonė UAB Verslo AB LESTO centras, kurios veikla - orientuota 117į „Lietuvos energija“, 43 aptarnavimą, 19 082 aptarnavimo UAB 1 grupės įmonių „Lietuvos energijos teikiant viešųjų pirkimų, apskaitos bei darbo santykių administravimo paslaugas. 254 23 41Sutelkiant 350 gamyba“ ABfunkcijas vienoje bendrovėje, į UAB Verslo aptarnavimo centras komandą suburti visi šių aptarnavimo UAB LITGAS 1 276 704 sričių specialistai iš „Lietuvos energija“, UAB grupės įmonių. Apskaitos paslaugos pradėtos teikti- nuo UABm. Technologijų 2014 gruodžio 1ird. Finansinės UAB Verslo 11 ataskaitos - už 2014 metus 278 parengtos- ir pasirašytos 1 000 inovacijų centras aptarnavimo centro Apskaitos departamento atstovų. NT Valdos, UAB 8 92 1 089 UAB Verslo Bendrovės akcijos priklauso Lietuvos Respublikos Valstybei. 76 82 aptarnavimo centras 2014-12-31 2013-12-31 VšĮ Energetikų mokymo 5 - Akcinis13 Akcinis centrasBendrovės akcininkas proc. proc. kapitalas kapitalas UAB "EPSO-G" 14 025 829 955 Lietuvos Respublika, atstovaujama Viso 15 312 379 830 660 66 164 62 100,00 616 4 179 849 451100,00 4 067

2013 m. Grupės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2013 m. gruodžio 31 sudarė:

2014 m. pirkimai apimą paslaugų pirkimus ir įmonių įsigijimus.

2014 m. Grupės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2014 m. gruodžio 31 sudarė:

LR finansų ministerijos

2013 m. Įmonės sandoriai su susijusiomis šalimis ir likučiai 2013 m. gruodžio 31 sudarė: Finansinės Mokėtinos Gautinos Grupę sudaro „Lietuvos energija“, UAB bei dukterinės įmonės, kurias Bendrovė tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja: Susijusios šalys veiklos Pardavimai Pirkimai sumos sumos Finansinės pajamos Mokėtinos Gautinos Valdomų akcijų ĮstatinisSusijusios kapitalas šalys veiklos Pardavimai Pirkimai Įmonių buveinės sumos sumos Įmonės efektyvioji dalis, (tūkst. Lt) Pagrindinė veikla pajamos adresas UAB "EPSO-G" 10 800 727 469 Litgrid AB BALTPOOL UAB „Lietuvos energijos gamyba“, AB UAB "TETAS" 441 Grupės AB LESTO asocijuotos įmonės AB „Lietuvos dujos“ Viso 11 241 NT Valdos, UAB UAB Duomenų logistikos centras

39 557 14 209 82 611 61 973 Elektrinės 8 832 g. 21, Elektrėnai 1 132

2014-12-31 (proc.)

198 341 552 532 5 640

388 306 653 188 96,1 38 012

Žvejų g. 14, - Vilnius 77 449 Aguonų g. 24, Vilnius 131 000g. 16, Vilnius 804 860 756 962 Geologų A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius

94,4 7 153 96,6 1 086 94,7659 79,6

Didžiausi pirkimai irTINKLO pardavimai susijusių šalių Motorų grupėjeg.2014 ir 2013 metais buvo tarp Grupės UAB „ELEKTROS PASLAUGOS“ 2, Vilnius 94,4ir LR Energetikos ministerijos valdomų bendrovių Litgrid AB ir BALTPOOL UAB, nuo 2014 m. liepos 1 d. AB UAB „Kauno energetikos remontas“ Chemijos g. 17, Kaunas 96,1 „Amber Grid“. Iš jų Grupė pirko elektros energiją, galią, perdavimo paslaugą, VIAP paslaugas, dujas. UAB LITGAS Gedimino pr. 33-2, Vilnius 66,7 Parduodama buvo elektros energija, galia, VIAP paslaugos. Gotlitas UAB Chemijos g. 17, Kaunas 96,1

Energijos tiekimas UAB Jeruzalės g. 21, Vilnius AB pardavimą, suteiktą96,1 Gautiną sumą iš UAB „EPSO-G“ sudaro neapmokėta suma už Litgrid paskola VšĮ Energetikų mokymo centras (iki 2014 10 ir sukauptos palūkanos nuo neapmokėtos kainos dalies. Finansinės veiklos pajamas sudaro mėn. VšI Respublikinis energetikų mokymo Jeruzalės g. 21, Vilnius 100 priskaičiuotos palūkanos per metus. centras)

Geton Energy OÜ sandoriai su UAB GET Baltic Narva mnt 5, 10117 dujų Talinas Pirkimo ir pardavimo neapima gautinų pirkimų ir pardavimų,96,1 kadangi Geton Energy SIA Bezdelingu 12, LV-1048, Ryga UAB GET Baltic yra tik pirkimo ar pardavimo tarpininkas, teikiantis tarpininkavimo paslaugą96,1 už tam UAB Technologijų ir inovacijų centras A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius 97,8 tikrus komisinius. UAB „VAE SPB“ Žvejų g. 14, Vilnius UAB Verslo centrasvaldomomis (Iki 2014 12 įmonėmis sudarė įprastiniai verslo sandoriai, Sandoriai su aptarnavimo kitomis Valstybės P.Lukšio g. 5 b, Vilnius 31 apmokėtas kapitalas 1 891 tūkst. Lt) sandoriai neatskleisti. UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ Aguonų g. 24, Vilnius 2014 m. Įmonės sandoriai susijusiomis šalimis ir likučiai 2014 m. gruodžio 31 sudarė: Lietuvos energijos paramossufondas Žvejų g. 14, Vilnius

METINĖ ATASKAITA 2014

METINĖ ATASKAITA 2014 šalimis Bendroji informacija Sandoriai su susijusiomis Sandoriai su susijusiomis šalimis

100

todėl 97,0 šie 100 100

2014-12-31

AB LESTO 2 39 5 Elektros energijos gamyba, tiekimas, elektros energijos importas bei eksportas ir prekybos UAB Duomenų 635 084 124 2 662 elektra veikla logistikos centras 603 945 Elektros energijos tiekimas ir skirstymas vartotojams NT 290 Valdos, UAB 194 1 049 686 Gamtinių dujų tiekimas ir skirstymas vartotojams UAB295 "EPSO-G" 10 800 - tuo susijusi 727 469 408 Nekilnojamojo turto disponavimas, kita su veikla ir paslaugų teikimas Viso13 907 Informacinių technologijų 10 800 ir telekomunikacijų 318 727 471 paslaugos 41 1 716 aptarnavimo 18 904

Elektros tinklų ir susijusių įrenginių statyba, remontas, techninė priežiūra, vartotojų

prie elektros tinklų 2014 m. ir 2013prijungimas m. paskelbti dividendai pateikti 34 –oje pastaboje. 15 244

Energetinių įrenginių remontas, metalo konstrukcijų gamyba

Išmokos 45 vadovybei: 000 Suskystintų gamtinių dujų tiekimas per terminalą ir prekyba gamtinėmis dujomis 1 100 750

294

Apgyvendinimo paslaugos, prekyba Elektros energijos ir gamtinių dujų tiekimas Grupė

2014

2013

2014

Įmonė

Atlyginimai ir kitos trumpalaikės išmokos 11 857* 9 765 2 167 121 Elektros energijos tiekimas vadovams 99 Elektros energijos tiekimas Iš jų: Išeitinės kompensacijos ir atlygis 1 432*ir kitų paslaugų 810 teikimas 325 22 201 Informacinių technologijų ir telekomunikacijų valdybos nariams 1 010 Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla 77 Vadovų skaičius 60 8 2 000

2013

Energetikos sektoriaus specialistų profesinis ugdymas ir tęstinis profesinis mokymas

1 209 112 11

Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo, apskaitos, personalo administravimo paslaugos

Vadovybe yra laikomi administracijos vadovai bei jų pavaduotojai ir vyr. finansininkai. 3 000 Dujų tiekimas

10 dujos“ Paramos teikimas irvisuomenei reikšmingiems iniciatyvoms bei veikloms * AB „Lietuvos atlyginimai kitos išmokos nuo 2014 projektams, m. liepos 1d.

139 186

186


AIŠKINAMASIS RAŠTAS Už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d. Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip

1 Įvykiai Bendroji 37 poinformacija balanso datos

Bendrovė siekia efektyvios įmonių grupės veiklos, Nacionalinėje energetikos strategijoje ir kituose teisės aktuose numatytų ir su grupės veikla susijusių tikslų įgyvendinimo, užtikrindama socialiai atsakingą ilgalaikės vertės didinimą.

„Lietuvos energija“, UAB (toliau - Bendrovė arba Įmonė) yra Lietuvos Respublikoje įregistruota uždaroji Dukterinių įmonių steigimas akcinė bendrovė. Buveinės adresasnaujos - Žvejų g. 14,UAB LT-09310, Lietuva. Bendrovė - ribotos 2015 m. vasario 19 d. buvo įsteigtos įmonės VilniausVilnius, kogeneracinė jėgainė ir UAB Kauno civilinės atsakomybės pelnoveikla siekiantis ūkio subjektas, m.šilumos rugpjūčio 28modernizavimą, d. įregistruotas įrengiant Juridinių kogeneracinė jėgainė, kurių orientuota į Vilniaus ir2008 Kauno ūkio asmenų registre, kurio tvarkytojas yra VĮ "Registrų centras". Bendrovės kodas 301844044, PVM atliekomis ir biokuru kūrenamų kogeneracinių elektrinių kompleksus. Naujos elektrinės taip pat gamins mokėtojo kodas LT100004278519. Bendrovė įsteigta neribotam laikui. reikšmingą kiekį elektros energijos konkurencinga kaina, kuri leis užtikrinti palankesnes kainas

2014 m. liepos 21 d. „Lietuvos energija“, UAB įmonių grupėje buvo įsteigta nauja įmonė UAB Verslo aptarnavimo centras, kurios veikla orientuota į „Lietuvos energija“, UAB grupės įmonių aptarnavimą, teikiant viešųjų pirkimų, apskaitos bei darbo santykių administravimo paslaugas. Sutelkiant aptarnavimo funkcijas vienoje bendrovėje, į UAB Verslo aptarnavimo centras komandą suburti visi šių sričių specialistai iš „Lietuvos energija“, UAB grupės įmonių. Apskaitos paslaugos pradėtos teikti nuo 2014 m. gruodžio 1 d. Finansinės ataskaitos už 2014 metus parengtos ir pasirašytos UAB Verslo aptarnavimo centro Apskaitos departamento atstovų.

elektros Bendrovių įstatinis kapitalasužyra po 2įmonių, 900 eurų, pasirašytos akcijos buvo Bendrovėvartotojams yra patronuojanti įmonė, kuri atsakinga grupės užsiimančių elektros ir šilumos apmokėtos 2015 m.tiekimu, vasarioelektros 20 d. energijos importu bei eksportu, skirstymu ir prekyba, gamtinių dujų energijos gamyba, skirstymu ir tiekimu, pat elektros energetikosvalstybės ūkio aptarnavimu plėtra, valdymą ir veiklos 2015 m. kovo 31 d. taip Bendrovė, optimizuodama valdomos irenergetikos įmonių grupės koordinavimą. struktūrą, įsigijo tiesiogiai valdomų dukterinių įmonių LESTO ir „Lietuvos energijos gamyba“ valdomas

antrinių bendrovių akcijas. Iš AB LESTO Bendrovė perėmė 100 proc. UAB „Elektros tinklo paslaugos“ Bendrovė analizuoja grupės įmonių veiklą, reprezentuoja grupę, įgyvendina akcininko teises ir akcijų, o išnustato „Lietuvos energijos 100 proc. Energijos tiekimas, UAB akcijų ir 100 proc. pareigas, veiklos gaires gamyba“, ir taisyklesAB bei- koordinuoja veiklą finansų, teisės, strategijos ir plėtros, UAB „Kaunoišteklių, energetikos grupės struktūrą,irsiekiama bendroves sutelkti žmogiškųjų rizikosremontas“ valdymo, akcijų“. audito, Plokštinant technologijų, komunikacijos kitose srityse. ties pagrindine jų veikla, o grupės įmonių valdymą padaryti paprastesnį. Bendrovių akcijos įsigytos pagal nepriklausomų turto vertintojų nustatytas rinkos vertes.

Bendrovės akcijos priklauso Lietuvos Respublikos Valstybei. Bendrovės akcininkas Lietuvos Respublika, atstovaujama LR finansų ministerijos

2014-12-31 Akcinis proc. kapitalas 4 179 849

2013-12-31 Akcinis proc. kapitalas

100,00

4 067 164

100,00

Nacionalinės valiutos pasikeitimas Grupęmetų sudaro „Lietuvos UABLietuvos bei dukterinės įmonės, kuriastodėl Bendrovė tiesiogiai ar netiesiogiai 2015 sausio 1 d. – energija“, euro įvedimo Respublikoje diena, šią dieną atitinkamai keitėsi kontroliuoja:

ir Bendrovės funkcinė valiuta. Perskaičiuojant litus į eurus buvo taikomas euro ir lito perskaičiavimo Įstatinis kapitalas kursas lygus 3,45280 lito už 1 eurą, kurį neatšaukiamai ES Taryba. Valdomų akcijų Įmoniųnustatė buveinės Įmonės

adresas

Grupės veiklų išgryninimas

efektyvioji dalis, 2014-12-31 (proc.)

Iki„Lietuvos 2015 metų pabaigos Grupė savo pagrindines veiklas ir jas paskirstyti tarp įmonių energijos gamyba“, ABketina išgryninti Elektrinės g. 21, Elektrėnai 96,1 taip, kad būtų sukurta didžiausia vertė Grupei ir jos klientams – energijos vartotojams. Vertės AB LESTOišgryninimo programa apima 4 pagrindines Žvejų g. 14, Vilniussritis: „gamybą“, „tiekimą/prekybą“, 94,4 grandinės veiklos AB „Lietuvos dujos“ Aguonų g. 24,irVilnius 96,6 „tinklą“, „klientų aptarnavimą“. Planuojama sujungti elektros dujų skirstomuosius tinklus valdančias NT Valdos,– UAB Geologų g. 16, Vilnius 94,7 bendroves LESTO ir „Lietuvos dujos“. Šių įmonių sinergija leistų padidinti grupės efektyvumą, mažinti UAB Duomenų logistikos centras A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius 79,6 veiklos sąnaudas ir kurti kuo daugiau papildomų naudų elektros ir gamtinių dujų vartotojams. UAB „ELEKTROS TINKLO Motorųplanas g. 2, Vilnius 94,4 o jį Numatoma, jog detalus šioPASLAUGOS“ projekto įgyvendinimo bus patvirtintas balandžio mėnesį, įgyvendinti planuojama ikiremontas“ 2015 m. gruodžio pabaigos. UAB „Kauno energetikos Chemijos g. 17, Kaunas 96,1 UAB LITGAS Gotlitas UAB Energijos tiekimas UAB VšĮ Energetikų mokymo centras (iki 2014 10 mėn. VšI Respublikinis energetikų mokymo centras) Geton Energy OÜ Geton Energy SIA UAB Technologijų ir inovacijų centras UAB „VAE SPB“ UAB Verslo aptarnavimo centras (Iki 2014 12 31 apmokėtas kapitalas 1 891 tūkst. Lt) UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ Lietuvos energijos paramos fondas

METINĖ ATASKAITA 2014

METINĖ ATASKAITA 2014 Bendroji Įvykiai poinformacija balanso datos Įvykiai po balanso datos

(tūkst. Lt) 2014-12-31

635 084 603 945 290 686 295 408 13 907 18 904

Pagrindinė veikla Elektros energijos gamyba, tiekimas, elektros energijos importas bei eksportas ir prekybos elektra veikla Elektros energijos tiekimas ir skirstymas vartotojams Gamtinių dujų tiekimas ir skirstymas vartotojams Nekilnojamojo turto disponavimas, kita su tuo susijusi veikla ir paslaugų teikimas Informacinių technologijų ir telekomunikacijų aptarnavimo paslaugos Elektros tinklų ir susijusių įrenginių statyba, remontas, techninė priežiūra, vartotojų prijungimas prie elektros tinklų Energetinių įrenginių remontas, metalo konstrukcijų gamyba Suskystintų gamtinių dujų tiekimas per terminalą ir prekyba gamtinėmis dujomis Apgyvendinimo paslaugos, prekyba Elektros energijos ir gamtinių dujų tiekimas

Gedimino pr. 33-2, Vilnius Chemijos g. 17, Kaunas Jeruzalės g. 21, Vilnius

66,7 96,1 96,1

15 244 45 000 1 100 750

Jeruzalės g. 21, Vilnius

100

294

Narva mnt 5, 10117 Talinas Bezdelingu 12, LV-1048, Ryga A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius Žvejų g. 14, Vilnius

96,1 96,1 97,8 100

121 99 22 201 1 010

P.Lukšio g. 5 b, Vilnius

97,0

2 000

Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo, apskaitos, personalo administravimo paslaugos

Aguonų g. 24, Vilnius Žvejų g. 14, Vilnius

100 100

3 000 10

Dujų tiekimas Paramos teikimas visuomenei reikšmingiems projektams, iniciatyvoms bei veikloms

Energetikos sektoriaus specialistų profesinis ugdymas ir tęstinis profesinis mokymas Elektros energijos tiekimas Elektros energijos tiekimas Informacinių technologijų ir telekomunikacijų ir kitų paslaugų teikimas Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla

139 187

187

Le metine ataskaita 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you