Page 1

2017

„LIETUVOS ENERGIJA”, UAB KONSOLIDUOTA IR BENDROVĖS SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA 2017 M. KOVO 31 D. PASIBAIGUSIO 3 MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA KONSOLIDUOTA IR BENDROVĖS TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA, PARENGTA PAGAL 34-ĄJĮ TARPTAUTINĮ APSKAITOS STANDARTĄ „TARPINĖ FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ“, PRIIMTĄ TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE (NEAUDITUOTA)

Energetikos įmonių grupė

www.le.lt


TURINYS

SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA Sutrumpintos tarpinės finansinės padėties ataskaitos

3

Sutrumpintos tarpinės bendrųjų pajamų ataskaitos

4

Sutrumpintos tarpinės nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos Sutrumpintos tarpinės pinigų srautų ataskaitos

5–6 7

Sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos aiškinamasis raštas

8 – 15

Sutrumpintą tarpinę finansinę informaciją „Lietuvos energija“, UAB Generalinis direktorius, Finansų ir iždo direktorius, UAB Verslo aptarnavimo centras Apskaitos paslaugų centro vadovė, veikianti pagal 2017.02.22 įsakymą Nr. IS17-20, patvirtino 2017 m. gegužės 15 d.:

Dalius Misiūnas Generalinis direktorius

Darius Kašauskas Finansų ir iždo direktorius

Energetikos įmonių grupė www.le.lt

Giedruolė Guobienė UAB Verslo aptarnavimo centras Apskaitos paslaugų centro vadovė, veikianti pagal 2017.02.22 įsakymą Nr. IS17-20

2


„Lietuvos energija”, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS PADĖTIES ATASKAITOS 2017 m. kovo 31 d. Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip Pastabos TURTAS Ilgalaikis turtas Ilgalaikis nematerialusis turtas Ilgalaikis materialusis turtas Investicinis turtas Investicijos į dukterines įmones Po vienerių metų gautinos sumos Kitas ilgalaikis turtas Atidėtojo pelno mokesčio turtas Ilgalaikio turto iš viso Trumpalaikis turtas Atsargos Išankstiniai apmokėjimai Prekybos gautinos sumos Kitos gautinos sumos Kitas trumpalaikis turtas Iš anksto sumokėtas pelno mokestis Trumpalaikės investicijos Pinigai ir pinigų ekvivalentai

3 3 4

Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti Trumpalaikio turto iš viso TURTO IŠ VISO NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI Nuosavas kapitalas Įstatinis kapitalas Rezervai Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) Nuosavas kapitalas, tenkantis patronuojančios įmonės akcininkams Nekontroliuojanti dalis Nuosavo kapitalo iš viso Įsipareigojimai Ilgalaikiai įsipareigojimai Ilgalaikės paskolos Išperkamosios nuomos įsipareigojimai Dotacijos ir subsidijos Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas Atidėjiniai Ateinančių laikotarpių pajamos Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso Trumpalaikiai įsipareigojimai Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis Trumpalaikės paskolos Išperkamosios nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis Prekybos mokėtinos sumos Gauti išankstiniai apmokėjimai Pelno mokesčio įsipareigojimai Atidėjiniai Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso Įsipareigojimų iš viso NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

5

6

7

6 6

7

Grupė 2017.03.31

2016.12.31

Bendrovė 2017.03.31 2016.12.31

28.060 1.771.384 45.007 210.334 1.871 5.053 2.061.709

32.261 1.770.814 46.207 203.582 2.620 5.699 2.061.183

352 1.177.229 208.986 111 1.386.678

348 1.172.187 196.511 93 1.369.139

37.873 21.753 105.341 20.961 4.384 1.083 157.745 349.140 1.045 350.185 2.411.894

38.117 6.967 111.884 29.363 4.606 589 178.565 370.091 878 370.969 2.432.152

1.082 63.436 241 3.768 91 68.618 4.906 73.524 1.460.202

5.011 14.294 160 4.902 73 24.440 4.782 29.222 1.398.361

1.212.156 92.875 (16.258)

1.212.156 92.171 (35.952)

1.212.156 9.758 136.616

1.212.156 9.758 75.699

1.288.773 49.783 1.338.556

1.268.375 51.172 1.319.547

1.358.530 1.358.530

1.297.613 1.297.613

345.902 282 282.573 42.518 3.199 52.307 12.542 739.323

364.957 316 284.929 40.481 3.254 52.214 11.780 757.931

22.908 9.525 32.433

23.440 9.358 32.798

84.843 57.098 154 60.146 27.060 12.957 7.331 84.426 334.015 1.073.338 2.411.894

90.008 38.953 157 96.118 27.636 9.355 12.883 79.564 354.674 1.112.605 2.432.152

2.131 66.024 128 956 69.239 101.672 1.460.202

2.131 64.759 343 717 67.950 100.748 1.398.361

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos dalis.

Energetikos įmonių grupė www.le.lt

3


„Lietuvos energija”, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva SUTRUMPINTOS TARPINĖS BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITOS Už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. kovo 31 d. Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip Grupė Pastabos

Pajamos Pardavimo pajamos Kitos veiklos pajamos Dividendų pajamos Pajamos, iš viso

2017 m. I ketv.

Bendrovė 2016 m. I ketv.

2017 m. I ketv.

2016 m. I ketv.

302.825 6.795 309.620

328.052 7.047 335.099

631 61.455 62.086

821 30.311 31.132

(129.082) (96.615) (20.338) (20.185) (3.880) (1.086) (9.432) (280.618) 29.002

(130.852) (95.430) (18.871) (22.216) (4.556) (14.392) (286.317) 48.782

(983) (360) (1.343) 60.743

(1) (743) (345) (1.089) 30.043

623 (1.425)

938 (1.975)

506 (365)

1.455 (262)

Pelnas prieš apmokestinimą Ataskaitinių metų pelno mokesčio pajamos (sąnaudos) Atidėtojo pelno mokesčio pajamos (sąnaudos) Grynasis pelnas

28.200 (3.500) (2.681) 22.019

47.745 (6.541) (5.924) 35.280

60.884 14 19 60.917

31.236 (166) 9 31.079

Priskirtinas: patronuojančios įmonės savininkams nekontroliuojančiai daliai

20.398 1.621

32.026 3.254

60.917 -

31.079 -

-

-

-

-

-

-

-

-

Veiklos sąnaudos Elektros, dujų prekybai ir susijusių paslaugų pirkimai Dujų ir mazuto pirkimai Nusidėvėjimas ir amortizacija Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos Remontų ir priežiūros sąnaudos Ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimas Kitos sąnaudos Veiklos sąnaudos, iš viso Veiklos pelnas (nuostoliai)

8

Finansinės veiklos pajamos Finansinės veiklos sąnaudos

Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos) Straipsniai, kurie nebus perklasifikuojami į pelną (nuostolius) Pelnas (nuostolis) dėl ilgalaikio turto perkainojimo Straipsniai, kurie nebus perklasifikuojami į pelną (nuostolius), iš viso Straipsniai, kurie bus perklasifikuojami į pelną (nuostolius) Galimo parduoti finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimas Straipsniai, kurie bus perklasifikuojami į pelną (nuostolius), iš viso Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos), iš viso Laikotarpio bendrosios pajamos, iš viso

-

(14)

-

(14)

22.019

(14) (14) 35.266

60.917

(14) (14) 31.065

Priskirtinos: patronuojančios įmonės savininkams nekontroliuojančiai daliai

20.398 1.621

32.012 3.254

60.917 -

31.065 -

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos dalis.

Energetikos įmonių grupė www.le.lt

4


„Lietuvos energija”, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva SUTRUMPINTOS TARPINĖS NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITOS Už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. kovo 31 d. Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip Grupė

Likutis 2016 m. sausio 1 d. Galimo parduoti finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimas, atėmus atidėtojo pelno mokesčio įtaką Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos), iš viso Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas Laikotarpio bendrosios pajamos iš viso Perkainojimo rezervo pervedimas į nepaskirstytąjį pelną (perkeltas nusidėvėjimas atėmus atidėtąjį pelno mokestį) Pervesta į rezervus, rezervų pasikeitimai Dividendai Akcijų įsigijimas iš nekontroliuojančios dalies Dukterinės įmonės įsigijimas (UAB EURAKRAS) Likutis 2016 m. kovo 31 d. Likutis 2017 m. sausio 1 d. Galimo parduoti finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimas, atėmus atidėtojo pelno mokesčio įtaką Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos), iš viso Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas Laikotarpio bendrosios pajamos iš viso Perkainojimo rezervo pervedimas į nepaskirstytąjį pelną (perkeltas nusidėvėjimas atėmus atidėtąjį pelno mokestį) Pervesta į rezervus, rezervų pasikeitimai Dividendai Likutis 2017 m. kovo 31 d.

Pastabos

9

9

Nuosavas kapitalas, priskirtinas Bendrovės akcininkams Privalomasis Perkainojimo NepaskirKiti rezervai rezervas rezervas stytasis pelnas

Kapitalas

Tarpinė suma

Nekontroliuojanti dalis

Iš viso

1.212.156

28.777

62.323

48

(49.264)

1.254.040

50.445

1.304.485

-

-

-

(14) (14) (14)

32.026 32.026

(14) (14) 32.026 32.012

3.254 3.254

(14) (14) 35.280 35.266

1.212.156

206 97 29.080

(1.166) 285 61.442

34

1.166 (206) (556) (16.834)

(174) 1.285.878

(1.535) (767) 1.963 53.360

(1.535) (941) 1.963 1.339.238

1.212.156

34.696

57.475

-

(35.952)

1.268.375

51.172

1.319.547

-

-

-

-

20.398 20.398

20.398 20.398

1.621 1.621

22.019 22.019

1.212.156

1.934 36.630

(1.230) 56.245

-

1.230 (1.934) (16.258)

1.288.773

(3.010) 49.783

(3.010) 1.338.556

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos dalis.

Energetikos įmonių grupė www.le.lt

5


„Lietuvos energija”, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva SUTRUMPINTOS TARPINĖS NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITOS Už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. kovo 31 d. Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip Bendrovė

Pastaba

Kapitalas

Privalomasis rezervas

Kiti rezervai

Nepaskirstytasis pelnas

Iš viso

Likutis 2016 m. sausio 1 d. Galimo parduoti finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimas, atėmus atidėtojo pelno mokesčio įtaką Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos), iš viso Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas Laikotarpio bendrosios pajamos iš viso Pervedimas į privalomąjį rezervą Likutis 2016 m. kovo 31 d.

1.212.156

4.207

48

83.289

1.299.700

1.212.156

4.207

(14) (14) (14) 34

31.079 31.079 114.368

(14) (14) 31.079 31.065 1.330.765

Likutis 2017 m. sausio 1 d. Galimo parduoti finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimas, atėmus atidėtojo pelno mokesčio įtaką Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos), iš viso Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas Laikotarpio bendrosios pajamos iš viso Pervedimas į privalomąjį rezervą Likutis 2017 m. kovo 31 d.

1.212.156

9.758

-

75.699

1.297.613

1.212.156

9.758

-

60.917 60.917

60.917 60.917 1.358.530

136.616

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos dalis.

Energetikos įmonių grupė www.le.lt

6


„Lietuvos energija”, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva SUTRUMPINTOS TARPINĖS PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITOS Už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. kovo 31 d. Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip Pastabos Pagrindinės veiklos pinigų srautai Grynasis pelnas Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas: Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos Ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimas Išvestinių finansinių priemonių perkainojimas Asocijuotų ir bendrai valdomų įmonių pelno dalis Finansinio turto vertės sumažėjimas (atstatymas) Pelno mokesčio sąnaudos Dotacijų (nusidėvėjimas) Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas) Atsargų vertės sumažėjimo sąnaudos (atstatymas) Aplinkos taršos leidimų perkainojimo sąnaudos (pajamos) (Pelnas) nuostoliai iš ilgalaikio materialiojo turto perleidimo/nurašymo Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas: Palūkanų (pajamos) Palūkanų sąnaudos Kitos finansinės veiklos sąnaudos (pajamos) Apyvartinio kapitalo pasikeitimai: Pirkėjų įsiskolinimo ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas Atsargų ir išankstinių apmokėjimų ir kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas Mokėtinų sumų, ateinančių laikotarpių pajamų ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas) (Sumokėtas) pelno mokestis Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai Investicinės veiklos pinigų srautai Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas) Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimas (Suteiktos) paskolos Susigrąžintos paskolos Investicijų į dukterines įmones (įsigijimas) perleidimas Gautos dotacijos Gautos palūkanos Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai Finansinės veiklos pinigų srautai Gautos paskolos Sugrąžintos paskolos Išperkamosios nuomos mokėjimai Sumokėtos palūkanos Išmokėti dividendai Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai Pinigų ir pinigų ekvivalentų (įskaitant sąskaitos perviršį) padidėjimas (sumažėjimas) Pinigai ir pinigų ekvivalentai (įskaitant sąskaitos perviršį) laikotarpio pradžioje Pinigai ir pinigų ekvivalentai (įskaitant sąskaitos perviršį) laikotarpio pabaigoje

3

Grupė 2017 I ketv.

Bendrovė 2016 I ketv.

2017 I ketv.

2016 I ketv.

22.019

35.280

60.917

31.079

23.462 1.086 1.492 (1.585) 6.181 (3.124) (5.607) 3.417

21.846 2 586 12.465 (2.975) (8.793) (20) 4.744

(33) -

1 157 -

592

13

-

-

(427) 1.355 (126)

(805) 1.424 418

(506) 206 (61.296)

(1.456) 146 (30.194)

11.125

(2.410)

65

(253)

(14.116)

30.355

-

(725)

(18.886) (491) 26.367

(51.243) (453) 40.434

(551) (1.198)

870 (375)

(41.339) 1.490 84 (39.765)

(24.219) 1.274 4.504 (33.158) 8 29 (51.562)

(4) (4.000) 4.300 (165) 41 172

(500) 4.575 (34.985) 486 (30.424)

13.038 (24.192) (37) (1.313) (12.504)

44.357 (17.701) (42) (1.611) (124) 24.879

1.265 (221) 1.044

25.571 (176) 25.395

(25.902)

13.751

18

(5.404)

178.565

122.810

73

13.179

152.663

136.561

91

7.775

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos dalis.

Energetikos įmonių grupė www.le.lt

7


„Lietuvos energija”, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. kovo 31 d. Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

1

Apskaitos principai

„Lietuvos energija“, UAB (toliau – „Bendrovė“) ir konsoliduota Bendrovės bei jos dukterinių įmonių (toliau – „Grupė“) sutrumpinta tarpinė finansinė informacija už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. kovo 31 d. yra parengta pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje ir taikomus tarpinei finansinei atskaitomybei (Tarptautinis apskaitos standartas (TAS) Nr. 34 „Tarpinė finansinė atskaitomybė“). Ši neaudituota finansinė informacija turi būti skaitoma kartu su metinėmis finansinėmis ataskaitomis už metus, pasibaigusius 2016 m. gruodžio 31 d., kurios buvo parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje. Finansiniai Bendrovės ir kitų Grupės įmonių metai sutampa su kalendoriniais metais. Apskaitos principai, taikyti rengiant sutrumpintą tarpinę finansinę informaciją, yra tokie patys, kaip ir taikyti rengiant metines finansines ataskaitas už 2016 metus. Pelno mokestis Tarpinių ataskaitinių laikotarpių pelno mokestis apskaičiuojamas taikant mokesčio tarifą, kuris būtų taikomas apskaičiuojant mokesčius nuo tikėtinos bendros metinio pelno sumos. Nauji standartai, standartų pakeitimai ir aiškinimai Naujų standartų, standartų pakeitimų ir aiškinimų, galiojančių Grupei ir Bendrovei nuo 2017 metų ir turinčių reikšmingą įtaką Grupės ir Bendrovės finansinei informacijai, nebuvo. Grupės ir Bendrovės vadovybė nemano, kad nauji ir pakeisti standartai ir jų aiškinimai, kuriuos Grupė ir Bendrovė privalo taikyti ataskaitiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2017 m. sausio 1 d. ir vėliau, turės reikšmingos įtakos Grupės ir Bendrovės finansinėms ataskaitoms. Atskirai pateikiame apskaitos principus, pritaikytus reikšmingiems Grupės sandoriams, susijusiems su Grupės struktūros pokyčiais, kurie aprašyti 2-oje pastaboje.

2

Svarbūs apskaitiniai vertinimai ir sprendimai, naudojami rengiant finansines ataskaitas

Vertinimai ir sprendimai nuolat peržiūrimi ir įvertinami remiantis praeities patirtimi bei kitais veiksniais, įskaitant būsimų įvykių tikimybę, kuri laikoma pagrįsta tam tikromis aplinkybėmis. Rengiant finansinę informaciją pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti ES, vadovybei reikia padaryti tam tikras prielaidas ir įvertinimus, kurie turi įtakos pateiktoms turto, įsipareigojimų, pajamų bei sąnaudų sumoms bei neapibrėžtumų atskleidimui. Prielaidų, vertinimų ir sprendimų pasikeitimai galėtų turėti reikšmingos įtakos šiai finansinei informacijai. Sutrumpintoje tarpinėje finansinėje informacijoje buvo naudoti tokie patys apskaitiniai įvertinimai, kaip ir rengiant metines 2016 m. gruodžio 31 d. finansines ataskaitas.

3

Ilgalaikis nematerialusis ir materialusis turtas

Judėjimas Grupės ilgalaikio nematerialiojo ir materialiojo turto sąskaitoje pateikiamas žemiau: Grupė Likutinė vertė laikotarpio pradžioje Įsigijimai Pardavimai Nurašymai/Panaudoti aplinkos taršos leidimai Vertės sumažėjimas / vertės sumažėjimo atstatymas Aplinkos taršos gauta dotacija Aplinkos taršos leidimų perkainojimas Perklasifikavimas (į) finansinį lizingą Perklasifikavimas iš kito turto į materialųjį/nematerialųjį turtą Perklasifikavimas į turtą, skirtą parduoti Perklasifikavimas iš investicinio turto Perklasifikavimas iš atsargų Amortizacija / nusidėvėjimas Likutinė vertė laikotarpio pabaigoje

Nematerialusis turtas

Materialusis turtas

32.261 245 (1) 110 (3.417) 38 (1.176) 28.060

1.770.814 25.908 (249) (703) (1.086) (609) (38) (369) (9) 11 (22.286) 1.771.384

Judėjimas Bendrovės ilgalaikio nematerialiojo ir materialiojo turto sąskaitoje pateikiamas žemiau: Bendrovė Likutinė vertė laikotarpio pradžioje Įsigijimai Likutinė vertė laikotarpio pabaigoje

Energetikos įmonių grupė www.le.lt

Nematerialusis turtas

Materialusis turtas -

348 4 352

8


„Lietuvos energija”, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. kovo 31 d. Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

4

Dukterinės įmonės ir kitos investicijos

Bendrovės investicijų į dukterinės įmonės per 2017 m. laikotarpį nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d. pasikeitimų analizė: Bendrovė

Investicijos į dukterinės įmonės

Likutinė vertė laikotarpio pradžioje

1.172.187

Dukterinių įmonių įstatinio kapitalo didinimas Perklasifikavimas į ilgalaikį turtą skirtą pardavimui

5.165 (123)

Likutinė vertė laikotarpio pabaigoje

1.177.229

Įstatinio kapitalo didinimai ir mažinimai, dukterinių įmonių įsigijimai Grupės įmonių įstatinio kapitalo padidinimas (sumažinimas), veiklos nuostolių dengimas, įstatinio kapitalo apmokėjimai per 2017 m. laikotarpį nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d. bei neapmokėto įstatinio kapitalo likučiai 2017 m. kovo 31 d.: Emisijos data

Akcijos Naujai išleistų nominali akcijų skaičius* vertė

Įstatinio kapitalo didinimai ir mažinimai UAB Vilniaus kogeneracinė 2016 m. gruodžio 19 d. jėgainė UAB „Energijos sprendimų 2016 m. rugpjūčio 29 d. centras“

Bendra emisijos vertė

Apmokėta per 2017 m. I ketv.

Neapmokėta 2017 m. kovo 31 d.

Naujos įstatų redakcijos data

68.965.518

0,29

20.000

5.000

-

2017 m. sausio 19 d.

520.000

1,00

520

165

7

2016 m. rugsėjo 7 d.

5.165

7

Viso: * Bendrovei priklausanti naujai išleistų akcijų dalis

Bendrovė 2016 m. gruodžio 27 d. apmokėjo 5.000 tūkst. Eur UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė įstatinio kapitalo padidinimą. Nauja UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė įstatų redakcija, susijusi su įstatinio kapitalo didinimu, Juridinių asmenų registre užregistruota 2017 m. sausio 19 d., todėl 5.000 tūkst. Eur suma, 2016 m. gruodžio 31 d. apskaityta išankstinių apmokėjimų straipsnyje, perklasifikuota į Bendrovės investicijas 2017 metais. Sprendimas parduoti VšĮ Energetikų mokymų centras 2017 m. vasario 2 d. Bendrovės akcininkas priėmė sprendimą pradėti VšĮ Energetikų mokymų centras pardavimo procesą. 2017 m. kovo 31 d. Bendrovė finansinės padėties ataskaitoje investicija į VšĮ Energetikų mokymų centras apskaityta Ilgalaikio turto, skirto parduoti, straipsnyje. Investicijos balansinė vertė 2017 m. kovo 31 d. sudarė 123 tūkst. EUR, Bendrovės vertinimu investicijos balansinė vertė neviršija galimos pardavimo kainos, atėmus su pardavimu susijusias sąnaudas. Sprendimas parduoti UAB Duomenų logistikos centras 2016 m. lapkričio mėn. Bendrovės akcininkas priėmė sprendimą pradėti UAB Duomenų logistikos centras pardavimo procesą, tokiu būdu toliau tęsiant Grupės veiklos išgryninimą ir koncentruojanti į pagrindines veiklas. Pardavimo procesą tikimasi užbaigti iki 2017 m. vidurio. 2017 m. kovo 31 d. Bendrovė finansinės padėties ataskaitoje investicija į UAB Duomenų logistikos centras apskaityta Ilgalaikio turto, skirto parduoti, straipsnyje. Investicijos balansinė vertė 2017 m. kovo 31 d. sudaro 4.705 tūkst. EUR, Bendrovės vertinimu investicijos balansinė vertė neviršija galimos pardavimo kainos, atėmus su pardavimu susijusias sąnaudas.

Energetikos įmonių grupė www.le.lt

9


„Lietuvos energija”, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. kovo 31 d. Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

4

Dukterinės įmonės ir kitos investicijos (tęsinys)

2017 m. kovo 31 d. Bendrovės investicijas į dukterines įmones sudarė: Pavadinimas AB Energijos skirstymo operatorius „Lietuvos energijos gamyba“, AB UAB EURAKRAS UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ NT valdos, UAB UAB Technologijų ir inovacijų centras UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“ Tuuleenergia OÜ Energijos tiekimas, UAB UAB LITGAS UAB Elektroninių mokėjimų agentūra UAB „Verslo aptarnavimo centras“ UAB VAE SPB UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė UAB Energijos sprendimų centras UAB Kauno kogeneracinė jėgainė Lietuvos energijos paramos fondas

Įsigijimo vertė 710.921 299.935 17.058 8.369 89.377 3.218 9.137 6.659 23.906 12.641 758 295 1.014 6.003 513 5.487 3 1.195.294

Vertės sumažėjimas (9.036) (7.320) (785) (1.369) (18.510)

Įnašas nuostoliams padengti 445 445

Apskaitinė vertė 710.921 299.935 17.058 8.369 80.341 3.218 1.817 6.659 23.906 11.856 758 295 90 6.003 513 5.487 3 1.177.229

Valdomas dalies procentas 94,98 96,75 75,00 100,00 100,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 51,00 100,00 100,00 100,00 51,00 100,00

Grupės valdoma efektyvi nuosavybės dalis, proc. 94,98 96,75 75,00 100,00 100,00 97,80 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 97,00 100,00 100,00 100,00 51,00 100,00

2016 m. gruodžio 31 d. Bendrovės investicijas į dukterines įmones sudarė: Pavadinimas AB Energijos skirstymo operatorius „Lietuvos energijos gamyba“, AB UAB EURAKRAS UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ NT valdos, UAB UAB Technologijų ir inovacijų centras UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“ Tuuleenergia OÜ Energijos tiekimas, UAB UAB LITGAS VšĮ Energetikų mokymų centras UAB Elektroninių mokėjimų agentūra UAB „Verslo aptarnavimo centras“ UAB VAE SPB UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė UAB Energijos sprendimų centras UAB Kauno kogeneracinė jėgainė Lietuvos energijos paramos fondas

Energetikos įmonių grupė www.le.lt

Įsigijimo vertė 710.921 299.935 17.058 8.369 89.377 3.218 9.137 6.659 23.906 12.641 309 758 295 1.014 1.003 348 5.487 3 1.190.438

Vertės sumažėjimas (9.036) (7.320) (785) (186) (1.369) (18.696)

Įnašas nuostoliams padengti 445 445

Apskaitinė vertė 710.921 299.935 17.058 8.369 80.341 3.218 1.817 6.659 23.906 11.856 123 758 295 90 1.003 348 5.487 3 1.172.187

Valdomas dalies procentas 94,98 96,75 75,00 100,00 100,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 51,00 100,00 100,00 100,00 51,00 100,00

Grupės valdoma efektyvi nuosavybės dalis, proc. 94,98 96,75 75,00 100,00 100,00 97,80 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 97,00 100,00 100,00 100,00 51,00 100,00

10


„Lietuvos energija”, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. kovo 31 d. Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

5

Įstatinis kapitalas

2017 m. kovo 31 d. ir 2016 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcinis kapitalas buvo lygus 1.212.156.294 Eur. Bendrovės akcinis kapitalas 2017 m. kovo 31 d. ir 2016 m. gruodžio 31 d. buvo padalintas į 4.179.849.289 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 0,29 Eur. 2017 m. kovo 31 d. ir 2016 m. gruodžio 31 d. visos akcijos buvo pilnai apmokėtos.

6

Paskolos Grupė 2017.03.31

Ilgalaikės Banko paskolos Trumpalaikės Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis Banko paskolos Kitos paskolos (cash pool) Banko sąskaitos perviršis (14 pastaba) Mokėtinos palūkanos Iš viso paskolų

2016.12.31

Bendrovė 2017.03.31 2016.12.31

345.902

364.957

22.908

23.440

84.843 52.014 5.082 2 487.843

90.008 38.948 5 493.918

2.131 43.038 22.986 91.063

2.131 38.948 25.811 90.330

Visoms Grupės paskoloms yra nustatytos kintamos palūkanų normos, kurių peržiūrėjimo laikotarpis yra ne ilgesnis nei 6 mėnesiai.

7

Atidėjiniai Grupė 2017.03.31

2016.12.31

3.199 7.331 10.530

Ilgalaikiai Trumpalaikiai Apskaitinė vertė

Grupė

2017 m. sausio 1 d. Padidėjimas (sumažėjimas) per laikotarpį Panaudota per laikotarpį Sumažėjimas/padidėjimas dėl prielaidų pasikeitimo 2017 m. kovo 31 d.

Aplinkos taršos limitų (ATL) įsipareigojimai

Bendrovė 2017.03.31 2016.12.31

3.254 12.883 16.137 Atidėjiniai išmokoms darbuotojams

1.316 32 (378) 970

4.529 (795) (30) 3.704

Atidėjiniai nuostolingoms sutartims 10.292 (4.436) 5.856

-

Iš viso

16.137 (5.199) (408) 10.530

Atidėjiniai nuostolingoms dujų tiekimo sutartims 2016 m. pabaigai sudarė 10.292 tūkst Eur. Grupės įmonė UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ Įsigydama gamtinių dujų tiekimo veiklos verslą perėmė įsipareigojimą retrospektyviai gautą 2013 m. sausio – 2014 m. balandžio mėn. laikotarpiu importuotų gamtinių dujų kainos sumažinimą per ateities laikotarpius perkelti vartotojams. 2017 m. kovo 31 d. Grupė pakoregavo buitinių ir nebuitinių vartotojų sutarčių nuostolingai daliai apskaityto atidėjinio sumą 4.436 tūkst. Eur, įvertindama šių sutarčių vykdymo prielaidas finansinių ataskaitų sudarymo dieną.

8

Kitos sąnaudos Grupė 2017 I ketv.

Aplinkos taršos leidimų perkainojimo ir atidėjinių sąnaudos Mokesčiai Klientų aptarnavimas Transportas Telekomunikacijų ir IT paslaugos Ilgalaikio materialiojo turto nurašymas Komunalinės paslaugos Nuoma Mažaverčių atsargų sąnaudos Personalo vystymas Konsultacinės paslaugos Komandiruotės Viešieji ryšiai ir marketingas Atsargų vertės sumažėjimas (vertės sumažėjimo atstatymas) Gautinų sumų vertės sumažėjimas (atstatymas) Verslo aptarnavimo paslaugos Kitos sąnaudos

Energetikos įmonių grupė www.le.lt

3.776 1.747 987 937 872 702 648 331 191 121 101 88 68 (31) (1.585) 479 9.432

Bendrovė 2016 I ketv. 5.952 1.716 962 808 742 574 666 546 214 92 186 97 131 (20) 388 1.338 14.392

2017 I ketv.

2016 I ketv. 6 24 58 14 32 14 37 7 18 66 84 360

8 29 45 19 45 17 82 13 16 39 32 345

11


„Lietuvos energija”, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. kovo 31 d. Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

9

Dividendai

Grupės įmonių paskelbti dividendai per 2017 m. laikotarpį nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d.: Skelbimo data

Dividendus paskelbusi įmonė

2017 m. kovo 24 d. AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2017 m. kovo 24 d. „Lietuvos energijos gamyba“, AB

Laikotarpis, už Dividendai Paskelbta kurį skiriami tenkantys vienai dividendų dividendai akcijai, Eur suma 2016 m. liepa gruodis 2016 m. liepa gruodis

Bendrovės dividendų pajamos

Dividendai tenkantys nekontroliuojančiai daliai

0.05786

51.763

49.166

2.597

0,02

12.702

12.289

413

64.465

61.455

3.010

Grupės įmonių paskelbti dividendai per 2016 m. laikotarpį nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d.: Skelbimo data

Dividendus paskelbusi įmonė

2016 m. kovo 29 d. AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2016 m. kovo 30 d. NT Valdos UAB

Laikotarpis, už Dividendai Paskelbta kurį skiriami tenkantys vienai dividendų dividendai akcijai, Eur suma 2015 m. liepa gruodis 2015 metai

Bendrovės dividendų pajamos

Dividendai tenkantys nekontroliuojančiai daliai

0,0342

30.596

29.061

0,4231

1.250

1.250

1.535 -

31.846

30.311

1.535

Bendrovė per 2017 m. ir 2016 m. pirmojo ketvirčio laikotarpį dividendų neskelbė.

10 Sandoriai su susijusiomis šalimis 2017 m. kovo 31 d. ir 2016 m. gruodžio 31 d. Bendrovę ir Grupę kontroliuojanti šalis buvo Lietuvos Respublika, atstovaujama LR Finansų ministerijos. Susijusių šalių atskleidimo tikslams Lietuvos Respublika neapima centrinių ir vietinių valdžios institucijų. Atskleidimas apima sandorius ir likučius su akcininku, dukterinėmis (Bendrovės sandorius) įmonėmis, asocijuotomis įmonėmis, visomis valstybės kontroliuojamomis, ar reikšmingai įtakojamomis įmonėmis (sandoriai su tokiomis įmonėmis atskleidžiami atskirai tik tada, kai jie yra reikšmingi) bei vadovybe.

Grupės sandoriai su susijusiomis šalimis 2017 m. Grupės sandoriai su susijusiomis šalimis už laikotarpį nuo 2017 m. sausio 1 d. iki kovo 31 d. ir likučiai 2017 m. kovo 31 d. sudarė: Susijusios šalys

UAB "EPSO-G" Litgrid AB BALTPOOL UAB UAB "TETAS" LITGRID Power Link Service, UAB AB „Amber Grid“ GET Baltic Grupės asocijuotos įmonės ir kitos susijusios šalys Viso

Mokėtinos sumos

Gautinos sumos

Finansinės veiklos pajamos

Pardavimai

2017.03.31

2017.03.31

2017 I ketv.

2017 I ketv.

11.576 13.519 2.837 6.123 -

202.307 5.487 14.632 382 10 3.209 267

378 9 -

Finansinės veiklos sąnaudos 2017 I ketv.

3 12.783 22.270 369 25 7.981 125

Pirkimai 2017 I ketv. 41 -

28.895 23.128 2.945 7.500 278

-

130

2

28

-

55

34.055

226.424

389

43.584

41

62.801

2016 m. Grupės sandoriai su susijusiomis šalimis už laikotarpį nuo 2016 m. sausio 1 d. iki kovo 31 d. ir likučiai 2016 m. gruodžio 31 d. sudarė: Susijusios šalys

UAB "EPSO-G" Litgrid AB BALTPOOL UAB UAB "TETAS" LITGRID Power Link Service, UAB AB „Amber Grid“ GET Baltic Grupės asocijuotos įmonės ir kitos susijusios šalys Viso

Mokėtinos sumos

Gautinos sumos

2016.12.31

2016.12.31

11.429 14.945 4.132 5.669 745 -

210.414 5.058 3.941 337 19 3.430 2.538 295

36.920

226.032

Energetikos įmonių grupė www.le.lt

Finansinės veiklos pajamos 2016 I ketv.

Pardavimai 2016 I ketv.

Finansinės veiklos sąnaudos 2016 I ketv.

Pirkimai 2016 I ketv.

789 -

2 12.396 16.346 291 175 28 -

-

26.898 27.789 2.004 9.715 -

789

32 29.095

-

770 67.176

12


„Lietuvos energija”, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. kovo 31 d. Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

10 Sandoriai su susijusiomis šalimis (tęsinys) Bendrovės sandoriai su susijusiomis šalimis 2017 m. Bendrovės sandoriai su susijusiomis šalimis už laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. ir likučiai 2017 m. kovo 31 d. sudarė:

Susijusios šalys

Gautos paskolos

Mokėtinos sumos

Suteiktos paskolos

Gautinos sumos

2017.03.31 2017. 03.31 2017. 03.31 2017. 03.31 Dukterinės įmonės AB „Energijos skirstymo operatorius“ „Lietuvos energijos gamyba“ AB UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ NT Valdos, UAB UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“ UAB „Verslo aptarnavimo centras“ Energijos tiekimas UAB UAB LITGAS UAB Technologijų ir inovacijų centras UAB „VAE SPB“ VšĮ Energetikų mokymų centras Tuuleenergia OU UAB Duomenų logistikos centras UAB EURAKRAS UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė UAB Elektroninių mokėjimų agentūra UAB Kauno kogeneracinė jėgainė UAB Energijos sprendimų centras Kitos susijusios šalys UAB "EPSO-G" Viso

229 12.921 4.650

Finansinės veiklos pajamos 2017 I ketv.

Pardavimai 2017 I ketv.

Finansinės veiklos sąnaudos 2017 I ketv.

Pirkimai 2017 I ketv.

5.334 3.891 39

-

49.366 13.414 5 24

49.166 12.289 -

251 92 26 33

(30) (39) (4) (7)

(89)

-

-

625

6.341

14

27

-

-

2.676 1.172 1.338 -

30 1 26 55 1 1 -

4.927 -

22 18 15 8 1 1 57 2 11 7 20 50 20

2 81 31 -

29 36 28 19 1 4 6 2 14 7 41 16

(1) (2) (1) (1) -

(72) (56) -

22.986

9.378

5.552

202.307 271.689

378 61.961

632

(85)

(217)

2017 m. nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d. Bendrovė bendrųjų pajamų ataskaitoje apskaitė 61.455 tūkst. Eur dividendų pajamas iš dukterinių įmonių. 2016 m. Bendrovės sandoriai su susijusiomis šalimis už laikotarpį nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d. ir likučiai 2016 m. gruodžio 31 d. sudarė: Susijusios šalys

Dukterinės įmonės AB „Energijos skirstymo operatorius“ „Lietuvos energijos gamyba“ AB UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ NT Valdos, UAB UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“ UAB „Verslo aptarnavimo centras“ Energijos tiekimas UAB UAB LITGAS UAB Technologijų ir inovacijų centras UAB „VAE SPB“ VšĮ Energetikų mokymų centras Tuuleenergia OU UAB Duomenų logistikos centras UAB EURAKRAS UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė UAB Elektroninių mokėjimų agentūra UAB Kauno kogeneracinė jėgainė Kitos susijusios šalys UAB "EPSO-G" Viso

Mokėtinos sumos

Gautinos sumos

2016.12.31

2016.12.31

5.823 17.202 6.008 4.946

235 1.099 24 33

79 62 54 1.067 -

2.967 26 28 18 20 1 2 4.902 7 14 5.011 11 80

35.241

210.410 224.888

Finansinės veiklos pajamos 2016 I ketv.

29.061 1.250 -

Pardavimai 2016 I ketv.

452 182 83 50

Finansinės veiklos sąnaudos 2016 I ketv.

111 87 -

39 590 49 8 789 31.747

5 11 822

198

Pirkimai 2016 I ketv.

87 40 43 170

2016 m. nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d. Bendrovė bendrųjų pajamų ataskaitoje apskaitė 30.311 tūkst. Eur dividendų pajamas iš dukterinių įmonių.

Energetikos įmonių grupė www.le.lt

13


„Lietuvos energija”, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. kovo 31 d. Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

10 Sandoriai su susijusiomis šalimis (tęsinys) Išmokos vadovybei Grupė 2017 I ketv. Atlyginimai ir kitos išmokos vadovams Iš jų: Išeitinės kompensacijos ir atlygis valdybos nariams Vadovų skaičius

Bendrovė 2016 I ketv.

950 110 67

2017 I ketv. 747 65 70

2016 I ketv. 180 18 11

124 10

Vadovybe yra laikomi administracijos vadovai bei jų pavaduotojai.

11 Veiklos segmentai Informacija apie veiklos segmentus atskleidžiama vadovaujantis tuo pačiu metodu, kuris naudojamas teikiant informaciją ūkio subjekto pagrindiniam sprendimus priimančiam asmeniui. Pagrindinį sprendimus priimantį asmenį, kuris yra atsakingas už išteklių paskirstymą ir verslo segmentų veiklos rezultatų įvertinimą, sudaro Valdyba, kuri priima strateginius sprendimus. Vadovybės vertinimu, Grupė turi tris veiklos segmentus: – elektros energijos tiekimas ir skirstymas, bei dujų skirstymas (šią veiklą vykdo AB „Energijos skirstymo operatorius“); – elektros energijos gamyba (šią veiklą vykdo „Lietuvos energijos gamyba“, AB, UAB Eurakras, Tuuleenergia OU); – prekyba elektra, bei dujomis (šią veiklą vykdo UAB Lietuvos dujų tiekimas, UAB Energijos tiekimas, UAB LITGAS). Kitiems segmentams priskiriamos: – aptarnaujančios veiklos (NT Valdos, UAB, UAB Technologijų ir inovacijų centras, UAB Verslo aptarnavimo centras ir kt.); – nepagrindinės veiklos (UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija, Duomenų logistikos centras, UAB, VšĮ Energetikų mokymo centras); – specialios paskirties įmonės, kurios atsakingos už specialių projektų įgyvendinimą bei naujų elektrinių statybą (UAB VAE SPB, Kauno kogeneracinė jėgainė UAB ir Vilniaus kogeneracinė jėgainė); – paslaugų įmonės (Elektroninių mokėjimų agentūra, UAB, UAB Energijos sprendimų centras); – taip pat patronuojanti Bendrovė „Lietuvos energija“, UAB, kuri nesudaro atskiro segmento, tačiau pateikiama atskirai, kadangi jos grynasis pelnas viršija 10% visų pelną generuojančių segmentų pelno. Įmonės, kurios Grupėje teikia palaikymo ir pagalbines paslaugas bei specialios paskirties įmonės sujungiami į vieną segmentą, nes jie atskirai netenkina veiklos segmentų pripažinimo kriterijų. Grupė turi vieną geografinį segmentą – Lietuvos Respubliką, Estijoje ir Latvijoje parduodamos elektros dalis yra nereikšminga Grupei. Pagrindinis sprendimus priimantis asmuo stebi rezultatus remdamasis finansinėmis ataskaitomis, kurios yra parengtos naudojant tuos pačius apskaitos principus kaip ir finansinėse ataskaitose pagal TFAS, t. y. informaciją apie pelną ar nuostolius, įskaitant nurodytas pajamas ir sąnaudas. Pagrindinis veiklos efektyvumo matavimo rodiklis yra EBIDTA, kuri skaičiuojama remiantis finansinių ataskaitų, parengtų pagal TFAS, duomenimis ir atliekant koregavimus, susijusius su pozicijomis, kurios nėra pripažįstamos pagal TFAS nuostatas. Grupės valdyba neanalizuoja segmentų turto ir įsipareigojimų. Grupės informacija apie segmentus per 2017 m. I ketvirtį yra pateikiama žemiau: Elektros energijos tiekimas ir skirstymas, bei dujų skirstymas

2017 m. I ketv.

Pajamos iš išorės klientų Pajamos tarp segmentų Pajamos iš viso Sąnaudos iš jų: Nusidėvėjimas ir amortizacija Vertės sumažėjimai ir nurašymai Atvirų išvestinių finansinių priemonių pozicijų perkainojimas

Elektros energijos gamyba

Prekyba elektra bei dujomis

152.348 16.138 168.486

26.191 8.138 34.329

(134.867)

Kiti segmentai

Tarpusavio sandorių eliminavimai bei konsolidavimo koregavimai

Iš viso

Patronuojanti Bendrovė

Kiti segmentai

113.592 32.273 145.865

62.086 62.086

5.465 11.525 16.990

12.024 (130.160) (118.136)

309.620 309.620

(28.448)

(153.932)

(1.343)

(17.389)

55.361

(280.618)

(12.223) 749

(5.715) (4.872)

(282) (49)

-

(1.990) 29

(128) -

(20.338) (4.143)

-

-

(1.492)

-

-

-

(1.492)

1.829

-

14.504

-

-

-

16.333

EBITDA

46.922

16.468

8.260

60.743

1.562

(62.647)

71.308

Veiklos pelnas (nuostoliai)

33.619

5.881

(8.067)

60.743

(399)

(62.775)

29.002

26 (416)

37 (650)

39 (145)

506 (206)

16 (136)

(197) 198

427 (1.355)

219

128

(9)

(159)

(51)

(2)

126

33.448 (4.942) 28.506

5.396 (483) 4.913

(8.182) (691) (8.873)

60.884 33 60.917

(570) (212) (782)

(62.776) 114 (62.662)

28.200 (6.181) 22.019

1.113.503

872.720

152.808

1.460.202

189.413

(1.376.752)

2.411.894

Vadovybės koregavimai*

Palūkanų pajamos Palūkanų (sąnaudos) Kitos finansinės veiklos pajamos (sąnaudos) Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą Pelno mokestis Grynasis pelnas (nuostoliai) Turtas iš viso

Energetikos įmonių grupė www.le.lt

14


„Lietuvos energija”, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2017 m. kovo 31 d. Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

11 Veiklos segmentai (tęsinys) Grupės informacija apie segmentus per 2016 m. I ketvirtį yra pateikiama žemiau: Elektros energijos tiekimas ir skirstymas, bei dujų skirstymas

2016 m. I ketv.

Pajamos iš išorės klientų Pajamos tarp segmentų Pajamos iš viso

Elektros energijos gamyba

Prekyba elektra bei dujomis

Kiti segmentai Patronuojanti Bendrovė

Kiti segmentai

Tarpusavio sandorių eliminavimai bei konsolidavimo koregavimai

Iš viso

164.571 17.881 182.452

49.944 5.515 55.459

122.023 20.275 142.298

1 31.131 31.132

5.890 11.917 17.807

(7.330) (86.719) (94.049)

335.099 335.099

(145.808)

(36.136)

(127.684)

(1.089)

(19.177)

43.577

(286.317)

(11.072)

(5.826)

(27)

-

(1.970)

24

(18.871)

(1.149)

(5.857)

18

-

(10)

-

(6.998)

-

-

102

-

-

-

102

Vadovybės koregavimai*

(6.108)

-

(990)

-

-

-

(7.098)

EBITDA

42.757

31.006

13.531

30.043

610

(50.496)

67.451

Veiklos pelnas (nuostoliai)

36.644

19.323

14.614

30.043

(1.370)

(50.472)

48.782

51 (473)

62 (850)

29 (675)

1.455 (145)

(81)

(792) 800

805 (1.424)

149 36.371 (5.573) 30.798

(431) 18.104 (3.884) 14.220

26 13.994 (2.821) 11.173

(117) 31.236 (157) 31.079

(37) (1.488) (117) (1.605)

(8) (50.472) 87 (50.385)

(418) 47.745 (12.465) 35.280

1.052.723

904.953

125.742

1.421.901

153.780

(1.311.300)

2.347.799

Sąnaudos iš jų: Nusidėvėjimas ir amortizacija Vertės sumažėjimai ir nurašymai Atvirų išvestinių finansinių priemonių pozicijų perkainojimas

Palūkanų pajamos Palūkanų (sąnaudos) Kitos finansinės veiklos pajamos (sąnaudos) Pelnas prieš apmokestinimą Pelno mokestis Grynasis pelnas (nuostoliai) Turtas iš viso, 2016.03.31

*Vadovybės koregavimai naudojami apskaičiuojant EBITDA yra susiję su Gazprom dujų kainos nuolaida bei reguliuojamos veiklos viršpelnių pripažinimu (Prekybos elektra ir dujomis segmentas).

12 Įvykiai po balanso datos Dividendų paskelbimas Lietuvos Respublikos Finansų ministerija 2017 m. balandžio 12 d. įsakymu patvirtino Bendrovės 2016 m. konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinį ir paskyrė už 2016 m. liepos – gruodžio mėn. laikotarpį dividendams už valstybei priklausančias Bendrovės akcijas išmokėti 59.752 tūkst. EUR. 2017 m. balandžio 4 d. Energijos tiekimas UAB visuotinis akcininkų susirinkimas skirstydamas 2016 metų pelną paskyrė 10.000 tūkst. EUR dividendams išmokėti. Bendrovei tenka 10.000 tūkst. EUR dividendų. 2017 m. balandžio 3 d. UAB LITGAS visuotinis akcininkų susirinkimas skirstydamas 2016 metų pelną paskyrė 3.000 tūkst. EUR dividendams išmokėti. Bendrovei tenka 3.000 tūkst. EUR dividendų. *********

Energetikos įmonių grupė www.le.lt

15

2017 1 ketvirtis Sutrumpinta konsoliduota ir įmonės tarpinė finansinė informacija (neaudituota)  

2017 1 ketvirtis Sutrumpinta konsoliduota ir įmonės tarpinė finansinė informacija (neaudituota)

2017 1 ketvirtis Sutrumpinta konsoliduota ir įmonės tarpinė finansinė informacija (neaudituota)  

2017 1 ketvirtis Sutrumpinta konsoliduota ir įmonės tarpinė finansinė informacija (neaudituota)

Advertisement