Page 1

2015

„LIETUVOS ENERGIJA”, UAB KONSOLIDUOTOS IR BENDROVĖS FINANSINĖS ATASKAITOS 2015 M. BIRŽELIO 30 D. PASIBAIGUSIO ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA KONSOLIDUOTA IR BENDROVĖS TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA (neaudituota)

Energetikos įmonių grupė

www.le.lt


TURINYS

SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS Sutrumpintos tarpinės finansinės padėties ataskaitos Sutrumpintos tarpinės bendrųjų pajamų ataskaitos Sutrumpintos tarpinės pinigų srautų ataskaitos Sutrumpintos tarpinės nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos Sutrumpintų tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Energetikos įmonių grupė www.le.lt

3 4-5 6 7-8 9 – 30

2


„Lietuvos energija”, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖS PADĖTIES ATASKAITA Už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d. Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip Pastabos

Grupė

Bendrovė 2015-06-30 2014-12-31

2015-06-30

2014-12-31

19 045 1 623 350 643 43 091 117 242 743 4 696 2 980 7 330 1 943 995

15 334 1 621 089 7 37 394 123 240 812 4 696 7 574 8 203 1 935 232

7 1 076 150 238 975 4 696 28 1 319 856

9 968 386 238 975 4 696 32 1 212 098

25 515 17 244 94 443 13 784 553 3 433 2 011 193 657 350 640 162 350 802 2 294 797

53 013 9 338 130 534 21 557 645 7 247 15 211 019 433 368 576 433 944 2 369 176

47 1 125 3 918 53 39 477 44 620 77 44 697 1 364 553

3 2 102 15 31 347 33 467 77 33 544 1 245 642

11

1 212 156 93 406 (35 524) 1 270 038 48 879 1 318 917

1 210 568 92 039 (42 547) 1 260 060 48 830 1 308 890

1 212 156 4 281 61 299 1 277 736 1 277 736

1 210 568 74 34 322 1 244 964 1 244 964

12

290 752 39 307 071 23 742 6 214 53 504 10 451 691 773

250 015 42 304 449 21 436 8 543 53 973 17 550 656 008

40 930 40 930

23 23

69 972 35 883 12 58 597 39 809 3 356 16 558 59 920 284 107 975 880 2 294 797

128 076 13 456 18 142 405 40 030 12 032 5 884 62 377 404 278 1 060 286 2 369 176

297 36 45 554 45 887 86 817 1 364 553

188 159 308 655 678 1 245 642

TURTAS Ilgalaikis turtas Ilgalaikis nematerialusis turtas Ilgalaikis materialusis turtas Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį turtą Investicinis turtas Dukterinės įmonės ir kitos investicijos Investicijos į asocijuotas įmonės Po vienerių metų gautinos sumos Ilgalaikės investicijos Kitas ilgalaikis turtas Atidėtojo pelno mokesčio turtas Ilgalaikio turto iš viso Trumpalaikis turtas Atsargos Išankstiniai apmokėjimai Prekybos gautinos sumos Kitos gautinos sumos Kitas trumpalaikis turtas Iš anksto sumokėtas pelno mokestis Trumpalaikės investicijos Pinigai ir pinigų ekvivalentai

4 5

6 7 8

9

8 10

Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti Trumpalaikio turto iš viso TURTO IŠ VISO

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI Nuosavas kapitalas Įstatinis kapitalas Rezervai Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) Nuosavas kapitalas, tenkantis patronuojančios įmonės akcininkams Nekontroliuojanti dalis Nuosavo kapitalo iš viso Įsipareigojimai Ilgalaikiai įsipareigojimai Ilgalaikės paskolos Išperkamosios nuomos įsipareigojimai Dotacijos ir subsidijos Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas Atidėjiniai Ateinančių laikotarpių pajamos Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso Trumpalaikiai įsipareigojimai Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis Trumpalaikės paskolos Išperkamosios nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis Prekybos mokėtinos sumos Gauti išankstiniai apmokėjimai Pelno mokesčio įsipareigojimai Atidėjiniai Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso Įsipareigojimų iš viso NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

13

12 12

13

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos dalis. Sutrumpintą tarpinę finansinę informaciją „Lietuvos energija“, UAB patvirtino 2015 m. rugpjūčio 25 d.

Dalius Misiūnas Generalinis direktorius

Darius Kašauskas Finansų ir iždo direktorius

Energetikos įmonių grupė www.le.lt

Edita Steponavičienė UAB Verslo aptarnavimo centro Apskaitos departamento direktorė, veikianti pagal 20150424 įsakymą Nr.V020

3


„Lietuvos energija”, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva SUTRUMPINTA TARPINĖ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA Už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d. Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip Pastabos

Pajamos Pardavimo pajamos Kitos veiklos pajamos Pajamos, iš viso

2015 m. I pusm.

2015 m. II ketv.

Grupė 2014 m. I pusm.

2014 m. II ketv.

Bendrovė 2015 m. 2014 m. II ketv. I pusm.

2015 m. I pusm

2014 m. II ketv.

525 358 22 946 548 304

214 244 12 296 226 540

384 627 18 105 402 732

184 027 9 769 193 795

936 1 937

573 1 574

1 1

1 1

(385 660) (4 616) (37 061) (46 915) (15 069) (17 900) (507 221) 41 083

(161 073) (3 912) (18 017) (23 293) (9 700) (8 633) (224 628) 1 912

(210 052) (24 386) (63 523) (33 170) (15 984) (13 334) (360 449) 42 283

(92 178) (19 582) (32 104) (16 245) (9 635) (5 524) (175 268) 18 527

(2) (1 369) (2 552) (3 923) (2 986)

(1) (735) (2 230) (2 966) (2 392)

(3) (1 379) (622) (2 004) (2 003)

(1) (771) (366) (1 138) (1 137)

3 143 (4 618) -

1 343 (1 250) -

44 660 43 210 (28 379) 4 131 (4 510) (87)

44 660 43 210 (28 379) 3 195 (2 427) (87)

64 031 (1 730)

62 299 (142)

71 755 (64) -

70 846 (62) -

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą Ataskaitinių metų pelno mokesčio sąnaudos Atidėtojo pelno mokesčio pajamos (sąnaudos) Grynasis pelnas (nuostoliai)

39 608 (6 124) (3 189) 30 295

2 005 (1 311) (1 374) (680)

101 308 (7 106) 1 225 95 427

77 699 (7 958) 5 499 76 240

59 315 (36) (3) 59 276

59 765 (36) (17) 59 712

69 688 (7) 25 69 706

69 647 (7) 24 69 664

Priskirtinas: patronuojančios įmonės savininkams nekontroliuojančiai daliai

27 458 2 837

(1 792) 1 112

92 238 3 189

75 390 850

59 276 -

59 712 -

69 706 -

69 664 -

Veiklos sąnaudos Elektros, dujų prekybai ir susijusių paslaugų pirkimai Dujų ir mazuto pirkimai Nusidėvėjimas ir amortizacija Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos Remontų ir priežiūros sąnaudos Kitos sąnaudos Veiklos sąnaudos, iš viso Veiklos pelnas (nuostoliai) AB "Lietuvos dujos" įsigijimo neigiamas prestižas Nuosavybės metodu apskaitomos investicijos rezultato dalis Nuosavybės metodu apskaitomos investicijos pervertinimas Finansinės veiklos pajamos Finansinės veiklos sąnaudos Kitų asocijuotų įmonių rezultatų dalis

14

15 16

Tęsinys kitame puslapyje Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos dalis. Sutrumpintą tarpinę finansinę informaciją „Lietuvos energija“, UAB patvirtino 2015 m. rugpjūčio 25 d.

Dalius Misiūnas Generalinis direktorius

Energetikos įmonių grupė www.le.lt

Darius Kašauskas Finansų ir iždo direktorius

Edita Steponavičienė UAB Verslo aptarnavimo centro Apskaitos departamento direktorė, veikianti pagal 20150424 įsakymą Nr.V-020

4


„Lietuvos energija”, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva SUTRUMPINTA TARPINĖ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA Už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d. Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

Pastabos

2015 m. I pusm.

Grupė 2014 m. I pusm.

2015 m. II ketv.

2014 m. II ketv.

Bendrovė 2015 m. 2014 m. II ketv. I pusm.

2015 m. I pusm

2014 m. II ketv.

Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos) Straipsniai, kurie nebus perklasifikuojami į pelną (nuostolius) Pelnas (nuostolis) dėl ilgalaikio turto perkainojimo Straipsniai, kurie nebus perklasifikuojami į pelną (nuostolius), iš viso Straipsniai, kurie bus perklasifikuojami į pelną (nuostolius) Galimo parduoti finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimas Straipsniai, kurie bus perklasifikuojami į pelną (nuostolius), iš viso Kitos bendrosios pajamos (išlaidos), iš viso Laikotarpio bendrosios pajamos (sąnaudos), iš viso

(54) (54)

-

-

-

-

-

-

-

(54) 30 241

(680)

55 55 55 95 482

55 55 55 76 295

-

-

55 55 55 69 761

55 55 55 69 719

Priskirtinos: patronuojančios įmonės savininkams nekontroliuojančiai daliai

27 404 2 837

(1 792) 1 112

92 293 3 189

75 445 850

59 276 -

59 712 -

69 761 -

69 719 -

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos dalis. Sutrumpintą tarpinę finansinę informaciją „Lietuvos energija“, UAB patvirtino 2015 m. rugpjūčio 25 d.

Dalius Misiūnas Generalinis direktorius

Energetikos įmonių grupė www.le.lt

Darius Kašauskas Finansų ir iždo direktorius

Edita Steponavičienė UAB Verslo aptarnavimo centro Apskaitos departamento direktorė, veikianti pagal 20150424 įsakymą Nr.V-020

5


„Lietuvos energija”, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva SUTRUMPINTA TARPINĖ PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA Už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d. Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip Grupė Pagrindinės veiklos pinigų srautai Grynasis pelnas (nuostoliai) Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas: Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos Turto vertės sumažėjimas (sumažėjimo atstatymas) Asocijuotų ir bendrai valdomų įmonių pelno dalis Investicijų į dukterines įmones vertės sumažėjimas Pelno mokesčio sąnaudos Dotacijų (nusidėvėjimas) Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas) Išvestinių finansinių priemonių tikrosios vertės pasikeitimas ATL perkainojimo (pajamos) / sąnaudos (Pelnas) nuostoliai iš ilgalaikio materialiojo turto perleidimo/nurašymo Rezultatas, susidaręs įsigyjant verslą Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas: Palūkanų pajamos Palūkanų sąnaudos Kitos finansinės veiklos sąnaudos (pajamos) Apyvartinio kapitalo pasikeitimai: Pirkėjų įsiskolinimo ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas Atsargų ir išankstinių apmokėjimų ir kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas Mokėtinų sumų, ateinančių laikotarpių pajamų ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas) (Sumokėtas) pelno mokestis Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai Investicinės veiklos pinigų srautai Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas) Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimas (Suteiktos) paskolos, susigrąžintos paskolos Terminuotų indėlių pasikeitimas Dukterinių (asocijuotų) įmonių įsigijimas Gautos dotacijos Obligacijų įsigijimas Obligacijų perleidimas Gautos palūkanos Nekontroliuojančios dalies pasikeitimas dėl Grupės struktūros pokyčių Gauti dividendai AB LESTO akcijų įsigijimas iš mažumos AB "Lietuvos dujos" akcijų įsigijimas Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai Finansinės veiklos pinigų srautai Gautos paskolos Sugrąžintos paskolos Išperkamosios nuomos mokėjimai Sumokėtos palūkanos Išmokėti dividendai AB LESTO akcijų įsigijimas iš mažumos Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai Pinigų ir pinigų ekvivalentų (įskaitant sąskaitos perviršį) padidėjimas (sumažėjimas) Pinigai ir pinigų ekvivalentai (įskaitant sąskaitos perviršį) laikotarpio pradžioje Pinigai ir pinigų ekvivalentai (įskaitant sąskaitos perviršį) laikotarpio pabaigoje

4,5 5 6

15 16

Bendrovė 2015-06-30 2014-06-30

2015-06-30

2014-06-30

30 295

95 427

59 276

69 706

42 972 (125) 9 314 (5 787) 10 476 (1 947) (302) 697 -

69 392 (1 775) 87 5 881 (5 869) 6 789 1 364 (59 537)

2 1 667 39 -

2 (18) -

(2 451) 2 449 1 477

(2 000) 4 264 (1 884)

(3 293) 142 (59 150)

(1 960) 61 (69 795)

46 204

5 785

(1 047)

(2 435)

21 197

(3 302)

-

(23)

(93 066)

(28 852)

(19)

255

(3 979) 57 424

(6 557) 79 213

(2 383)

(4 207)

(52 625) 1 066 4 168 829

(51 260) 320 (28 944) 2 011 47 181 672

(23 334) 1 202

(29 868) (3) 47 181 578

238

-

-

-

(46 324)

1 924 (102 746) (130 842)

60 738 38 606

69 668 (34 142) (139 411) (85 997)

80 334 (96 867) (8) (2 909) (30 614) (50 064)

211 631 (178 874) (126) (4 652) (6 153) (34 142) (12 316)

(28 093) (28 093)

14 623 (13 204) (43) 1 376

(38 964)

(63 945)

8 130

(88 828)

10

197 989

141 244

31 347

89 774

10

159 025

77 299

39 477

946

18

18

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos dalis. Sutrumpintą tarpinę finansinę informaciją „Lietuvos energija“, UAB patvirtino 2015 m. rugpjūčio 25 d.

Dalius Misiūnas Generalinis direktorius

Darius Kašauskas Finansų ir iždo direktorius

Energetikos įmonių grupė www.le.lt

Edita Steponavičienė UAB Verslo aptarnavimo centro Apskaitos departamento direktorė, veikianti pagal 20150424 įsakymą Nr.V020

6


„Lietuvos energija”, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva SUTRUMPINTA TARPINĖ NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA Už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d. Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

Grupė

Pastaba

Likutis 2014 m. sausio 1 d. Galimo parduoti finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimas, atėmus atidėtojo pelno mokesčio įtaką Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos), iš viso Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai) Laikotarpio bendrasis pelnas (nuostoliai) iš viso Perkainojimo rezervo pervedimas į nepaskirstytąjį pelną (perkeltas nusidėvėjimas atėmus atidėtąjį pelno mokestį) Pervesta į rezervus ir rezervų pasikeitimai Dividendai Akcinio kapitalo didinimas

6

Akcijų įsigijimas iš nekontroliuojančios dalies Dukterinės įmonės įsigijimas Likutis 2014 m. birželio 30 d. Likutis 2015 m. sausio 1 d. Ilgalaikio materialiojo turto perkainavimas, atėmus atidėtojo pelno mokesčio įtaką Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos), iš viso Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai) Laikotarpio bendrasis pelnas (nuostoliai) iš viso Perkainojimo rezervo pervedimas į nepaskirstytąjį pelną (perkeltas nusidėvėjimas atėmus atidėtąjį pelno mokestį) Pervesta į rezervus ir rezervų pasikeitimai Dividendai Įstatinio kapitalo konvertavimo rezultatas Akcijų įsigijimas iš nekontroliuojančios dalies Pelno mokesčio patikslinimas dėl verslo dalies įsigijimo (3 pastaba) Likutis 2015 m. birželio 30 d.

18 11

Nuosavas kapitalas, priskirtinas Grupės akcininkams PrivaloPerkainoNepaskirmasis jimo Kiti rezervai stytasis rezervas rezervas pelnas

Kapitalas

Nekontroliuojanti dalis

Tarpinė suma

Iš viso

1 177 932

22 322

210 721

188 678

8 746

1 608 399

202 510

1 810 909

-

-

-

55 55 55

92 238 92 238

55 55 92 238 92 293

3 189 3 189

55 55 95 427 95 482

32 636

362

(188 703)

11 771 188 341

-

(11 771) -

-

-

(7 568)

28 106

(2)

57 569

(7 568) 32 636

1 210 568

1 678

32 636

24 362

227 056

28

1 210 568

24 362

67 630

-

-

(54)

-

-

1 588 1 212 156

87 351

(121 493)

(34 142)

358 665

1 820 679

8 040 84 678

8 040 1 905 357

47

(42 547)

1 260 060

48 830

1 308 890

-

-

(54)

-

(54)

(54) (54)

-

27 458 27 458

(54) 27 458 27 404

2 837 2 837

(54) 30 295 30 241

-

(2 833)

-

2 833

-

-

-

4 413 2 28 777

(188) 64 555

27 74

(4 413) (28 093) 699 8 539 (35 524)

27 (28 093) 1 588 513 8 539 1 270 038

8 (2 521) (275) 48 879

35 (30 614) 1 588 238 8 539 1 318 917

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra sudėtinė šių sutrumpintų tarpinių finansinių ataskaitų dalis. Sutrumpintą tarpinę finansinę informaciją „Lietuvos energija“, UAB patvirtino 2015 m. rugpjūčio 25 d.

Dalius Misiūnas Generalinis direktorius

Energetikos įmonių grupė www.le.lt

Darius Kašauskas Finansų ir iždo direktorius

Edita Steponavičienė UAB Verslo aptarnavimo centro Apskaitos departamento direktorė, veikianti pagal 20150424 įsakymą Nr.V-020

7


„Lietuvos energija”, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva SUTRUMPINTA TARPINĖ NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA Už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d. Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

Bendrovė

Pastabos

Akcinio kapitalo didinimas Galimo parduoti finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimas, atėmus atidėtojo pelno mokesčio įtaką Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)

6

Privalomasis rezervas

Kapitalas

Likutis 2014 m. sausio 1 d.

Nepaskir-stytasis pelnas

Kiti rezervai

1 177 932 32 636

-

-

-

-

55

-

55

-

-

-

69 706

69 706

Likutis 2014 m. birželio 30 d.

1 210 568

-

55

44 492

1 255 115

Likutis 2015 m. sausio 1 d.

1 210 568

-

74

34 322

1 244 965

-

4 207

-

(4 207)

-

Pervedimas į privalomąjį rezervą

(25 214) -

Iš viso

1 152 718 32 636

Dividendai

18

-

-

-

(28 093)

(28 093)

Įstatinio kapitalo konvertavimo rezultatas

11

1 588

-

-

-

1 588

Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai) Likutis 2015 m. birželio 30 d.

-

-

-

59 276

59 276

1 212 156

4 207

74

61 299

1 277 736

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos dalis. Sutrumpintą tarpinę finansinę informaciją „Lietuvos energija“, UAB patvirtino 2015 m. rugpjūčio 25 d.

Dalius Misiūnas Generalinis direktorius

Energetikos įmonių grupė www.le.lt

Darius Kašauskas Finansų ir iždo direktorius

Edita Steponavičienė UAB Verslo aptarnavimo centro Apskaitos departamento direktorė, veikianti pagal 20150424 įsakymą Nr.V-020

8


„Lietuvos energija”, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d. Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

1

Bendroji informacija

Šioje finansinėje informacijoje yra pateikiama neaudituota tarpinė ataskaitinio laikotarpio, pasibaigusio 2015 m. birželio 30 d. „Lietuvos energija“, UAB (toliau - Bendrovė) bei jos dukterinių įmonių (toliau – Grupė) sutrumpinta finansinė informacija (toliau tekste - Finansinė informacija arba Tarpinė finansinė informacija). „Lietuvos energija“, UAB yra Lietuvos Respublikoje įregistruota uždaroji akcinė bendrovė. Buveinės adresas - Žvejų g. 14, LT-09310, Vilnius, Lietuva. Bendrovė - ribotos civilinės atsakomybės pelno siekiantis ūkio subjektas, 2008 m. rugpjūčio 28 d. įregistruotas Juridinių asmenų registre, kurio tvarkytojas yra VĮ „Registrų centras". Bendrovės kodas 301844044, PVM mokėtojo kodas LT100004278519. Bendrovė įsteigta neribotam laikui. „Lietuvos energija“, UAB yra patronuojanti įmonė, kuri atsakinga už grupės įmonių, užsiimančių elektros ir šilumos energijos gamyba, tiekimu, elektros energijos importu bei eksportu, skirstymu ir prekyba, gamtinių dujų skirstymu ir tiekimu, taip pat elektros energetikos ūkio aptarnavimu ir plėtra, valdymą ir veiklos koordinavimą. Bendrovė analizuoja grupės įmonių veiklą, reprezentuoja grupę, įgyvendina akcininko teises ir pareigas, nustato veiklos gaires ir taisykles bei koordinuoja veiklą finansų, teisės, strategijos ir plėtros, žmogiškųjų išteklių, rizikos valdymo, audito, technologijų, komunikacijos ir kitose srityse. Bendrovė siekia efektyvios įmonių grupės veiklos, Nacionalinėje energetikos strategijoje ir kituose teisės aktuose numatytų ir su grupės veikla susijusių tikslų įgyvendinimo, užtikrindama socialiai atsakingą ilgalaikės vertės didinimą. Bendrovės akcijos priklauso Lietuvos Respublikos Valstybei. 2015-06-30 Bendrovės akcininkas

Akcinis kapitalas, tūkst. Eur

Lietuvos Respublika, atstovaujama LR finansų ministerijos

1 212 156

%

2014-12-31 Akcinis kapitalas, tūkst. Eur

100,00

%

1 210 568

100,00

Grupę sudaro „Lietuvos energija“, UAB bei dukterinės įmonės, kurias Bendrovė tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja: Valdomų akcijų efektyvioji dalis, 2015-06-30 (proc.)

Įmonės buveinės adresas

Įmonė

„Lietuvos energijos gamyba“, AB

Elektrinės Elektrėnai

AB LESTO

g.

21,

Įstatinis kapitalas (tūkst. EUR) 2015-06-30

Pagrindinė veikla

96,13

184 174

Elektros energijos gamyba, tiekimas, elektros energijos importas bei eksportas ir prekybos elektra veikla

Aguonų g. 26, Vilnius

94,39

175 144

Elektros energijos tiekimas ir skirstymas vartotojams

AB „Lietuvos dujos“

Aguonų g. 24, Vilnius

96,64

84 299

Gamtinių dujų tiekimas ir skirstymas vartotojams

NT Valdos, UAB

Geologų g. 16, Vilnius

100,00

85 550

Nekilnojamojo turto disponavimas, kita su tuo susijusi veikla ir paslaugų teikimas

A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius

79,64

4 028

Informacinių paslaugos

100,00

5 483

Elektros tinklų ir susijusių įrenginių statyba, remontas, techninė priežiūra, vartotojų prijungimas prie elektros tinklų

100,00

4 421

Energetinių įrenginių remontas, metalo konstrukcijų gamyba

66,67

13 050

100,00

3

100,00

218

100,00

85

Energetikos sektoriaus specialistų profesinis ugdymas ir tęstinis profesinis mokymas

100,00

35

Elektros energijos tiekimas

100,00

28

Elektros energijos tiekimas

97,80

6 438

UAB Duomenų centras

logistikos

UAB „ELEKTROS PASLAUGOS“ UAB „Kauno remontas“

TINKLO energetikos

Motorų g. 2, Vilnius Chemijos Kaunas

g.

17,

UAB LITGAS

Žvejų g. 14, Vilnius

Gotlitas UAB

Chemijos Kaunas

Energijos tiekimas UAB

Lukšio g. 1, Vilnius

VšĮ Energetikų mokymo centras

Jeruzalės Vilnius

g.

Geton Energy OÜ

Narva mnt Talinas

5, 10117

Geton Energy SIA

Bezdelingu 12, 1048, Ryga

UAB Technologijų ir inovacijų centras

A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius

g.

17,

21,

LV-

Energetikos įmonių grupė www.le.lt

technologijų

ir

telekomunikacijų

aptarnavimo

Suskystintų gamtinių dujų tiekimas per terminalą ir prekyba gamtinėmis dujomis Apgyvendinimo paslaugos, prekyba Elektros energijos ir gamtinių dujų tiekimas

Informacinių technologijų ir telekomunikacijų ir kitų paslaugų teikimas

9


„Lietuvos energija”, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d. Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

Įmonės buveinės adresas

Įmonė

Valdomų akcijų efektyvioji dalis, 2015-06-30 (proc.)

Įstatinis kapitalas (tūkst. EUR) 2015-06-30

Pagrindinė veikla

UAB „VAE SPB“

Smolensko g. 5, Vilnius

100,00

293

Branduolinės elektrinės projekto vystymas, konsultacinė verslo ir kita valdymo veikla

UAB „Lietuvos dujų tiekimas“

Žvejų g. 14, Vilnius

100,00

870

Gamtinių dujų tiekimas, pirkimas (eksportas) ir pardavimas klientams

UAB Verslo aptarnavimo centras

P. Lukšio g. 5B, Vilnius

97,00

580

Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo, apskaitos, personalo administravimo paslaugos

Lietuvos energijos paramos fondas

Žvejų g. 14, Vilnius

100,00

3

Paramos teikimas visuomenei iniciatyvoms bei veikloms

UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė

Žvejų g. 14, Vilnius

100,00

3

Atliekomis ir biokuru komplekso įrengimas

kūrenamos

kogeneracinės

elektrinės

UAB Kauno kogeneracinė jėgainė

Žvejų g. 14, Vilnius

100,00

3

Atliekomis ir biokuru komplekso įrengimas

kūrenamos

kogeneracinės

elektrinės

reikšmingiems

projektas,

2015 m. birželio 30 d. Grupėje buvo 5 555 darbuotojai (2014 m. gruodžio 31 d. – 5 602), Bendrovėje – 76 darbuotojai (2014 m. gruodžio 31 d. - 61). Ši finansinė informacija buvo patvirtinta „Lietuvos energija“, UAB vadovybės 2015 m. rugpjūčio 25 d.

2

Pagrindinių apskaitos principų apibendrinimas

Ši neaudituota tarpinė finansinė informacija už laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d. yra parengta pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, patvirtintus taikyti Europos Sąjungoje ir taikomus tarpinei finansinei atskaitomybei (34 TAS „Tarpinė finansinė atskaitomybė“). Siekiant geriau suprasti šioje tarpinėje sutrumpintoje finansinėje informacijoje pateiktus duomenis, ši finansinė informacija turi būti skaitoma kartu su 2014 m. gruodžio 31 d. „Lietuvos energija“, UAB konsoliduotomis ir Bendrovės finansinėmis ataskaitomis, parengtomis pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje. Apskaitos principai, taikyti rengiant sutrumpintą tarpinę finansinę informaciją, yra tokie patys, kaip ir taikyti rengiant metines finansines ataskaitas už 2014 metus.

Pelno mokestis Tarpinių ataskaitinių laikotarpių pelno mokestis apskaičiuojamas taikant mokesčio tarifą, kuris būtų taikomas apskaičiuojant mokesčius nuo tikėtinos bendros metinio pelno sumos.

Funkcinė ir pateikimo valiuta Šiose sutrumpintose tarpinėse finansinėse ataskaitose skaičiai yra pateikti nacionaline valiuta, eurais (Eur), kuri yra Bendrovės funkcinė ir pateikimo valiuta. Iki 2014 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos valiuta buvo litai. Litas buvo susietas su euru santykiu 3,4528 lito už 1 eurą. Nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuva prisijungė prie euro zonos ir jos nacionalinė valiuta tapo eurai. Litai buvo pakeisti į eurus santykiu 3,4528 lito už 1 eurą. Bendrovė perskaičiavo palyginamuosius skaičius iš litų į eurus taikydama oficialų lito ir euro kursą: 1 euras = 3,4528 Lt. Įstatinio kapitalo konvertavimas į eurus pateikiamas 11 pastaboje.

Nauji standartai, standartų pakeitimai ir aiškinimai Naujų standartų, standartų pakeitimų ir aiškinimų, galiojančių Grupei ir Bendrovei nuo 2015 metų ir turinčių reikšmingą įtaką Grupės ir Bendrovės finansinei informacijai, nebuvo. Grupės ir Bendrovės vadovybė nemano, kad nauji ir pakeisti standartai ir jų aiškinimai, kuriuos Grupė ir Bendrovė privalo taikyti ataskaitiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2016 m. sausio 1 d. ir vėliau, turės reikšmingos įtakos Grupės ir Bendrovės finansinėms ataskaitoms. Atskirai pateikiame apskaitos principus, pritaikytus reikšmingiems Grupės sandoriams, susijusime su Grupės struktūros pokyčiais, kurie aprašyti 6-oje pastabose.

Verslo jungimai Dukterinės įmonės – tai visos įmonės (įskaitant struktūrizuotas įmones), kurias kontroliuoja Grupė. Grupė kontroliuoja įmonę, jei jai tenka arba ji turi teisę į kintamąją grąžą iš savo dalyvavimo šioje įmonėje ir ji gali daryti įtaką šiai grąžai, kontroliuodama įmonę. Dukterinės įmonės pilnai konsoliduojamos nuo datos, kai Grupei perduodama šių įmonių kontrolė ir nebekonsoliduojamos nuo datos, kai ši kontrolė prarandama.

Energetikos įmonių grupė www.le.lt

10


„Lietuvos energija”, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d. Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip Verslo jungimams, įvykusiems tarp bendro pavaldumo įmonių, nėra taikomas 3-iasis TFAS „Verslo jungimai“. Verslo jungimo sandoriai tarp bendro pavaldumo ūkio subjektų yra apskaityti taikant dalyvavimo (kontrolės) sujungimo (angl. pooling of interest) metodą. Dukterinių įmonių, nepriklausančių Bendrovės grupei, įsigijimas yra apskaitomas taikant įsigijimo metodą. Įsigijimo savikaina yra tikroji vertė, kurią sudaro mainais suteikto turto, išleistų nuosavybės priemonių, gautų ar prisiimtų įsipareigojimų tikroji vertė mainų dieną. Su įsigijimu susijusios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tuo laikotarpiu, kai yra patiriamos. Įsigyjamojoje įmonėje identifikuojamas įsigytas turtas, įsipareigojimai ir neapibrėžtieji įsipareigojimai, atitinkantys 3 TFAS „Verslo jungimai“ pateiktus pripažinimo kriterijus. Jie yra pripažįstami jų tikrosiomis vertėmis įsigijimo dieną. Perleisto atlygio ir nekontroliuojančios dalies įsigyjamame ūkio subjekte sumos bei anksčiau turėtos nuosavybės dalies įsigyjamame ūkio subjekte tikrosios vertės perviršis lyginant su įsigyto identifikuojamo grynojo turto tikrąja verte yra pripažįstamas prestižu. Jeigu bendra perleisto atlygio, pripažintos nekontroliuojančios dalies ir anksčiau turėtos nuosavybės dalies suma yra mažesnė už įsigytos dukterinės įmonės grynojo turto tikrąją vertę (perkant pigiau nei rinkos kaina), skirtumas pripažįstamas tiesiogiai pelno (nuostolių) ataskaitoje. Akcininkų mažumos dalis įgytoje įmonėje pirminio pripažinimo metu yra įvertinama kaip apskaityto grynojo turto, įsipareigojimų ir neapibrėžtųjų įsipareigojimų tikrosios vertės proporcinga dalis, tenkanti mažumai.

Nuosavybės dalies dukterinėse įmonėse pasikeitimas, neturintis įtakos kontrolės pasikeitimui Sandoriai su nekontroliuojančios dalies akcininkais, dėl kurių kontrolė neprarandama, apskaitomi kaip sandoriai, kurie pripažįstami nuosavybės dalyje, t. y. kaip sandoriai su akcininkais. Skirtumas tarp sumokėto atlygio tikrosios vertės ir įsigytos dukterinės įmonės atitinkamos grynojo turto dalies balansinės vertės apskaitomas nuosavybės dalyje. Vykdant perleidimo nekontroliuojančiai daliai sandorius, pelnas ar nuostoliai taip pat apskaitomi nuosavybės dalyje.

3

Svarbūs apskaitiniai vertinimai ir sprendimai, naudojami rengiant finansines ataskaitas

Vertinimai ir sprendimai nuolat peržiūrimi ir įvertinami remiantis praeities patirtimi bei kitais veiksniais, įskaitant būsimų įvykių tikimybę, kuri laikoma pagrįsta tam tikromis aplinkybėmis. Rengiant finansinę informaciją pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti ES, vadovybei reikia padaryti tam tikras prielaidas ir įvertinimus, kurie turi įtakos pateiktoms turto, įsipareigojimų, pajamų bei sąnaudų sumoms bei neapibrėžtumų atskleidimui. Prielaidų, vertinimų ir sprendimų pasikeitimai galėtų turėti reikšmingos įtakos šiai finansinei informacijai. Sutrumpintoje tarpinėje finansinėje informacijoje buvo naudoti tokie patys apskaitiniai įvertinimai, kaip ir rengiant metines 2014 m. gruodžio 31 d. finansines ataskaitas.

Turto perkainojimas ir vertės sumažėjimas Grupė ilgalaikį materialųjį turtą, išskyrus elektrinių turtą, skirstomuosius dujotiekius, dujų technologinę įranga, apskaito perkainota verte vadovaujantis 16-uoju Tarptautiniu apskaitos standartu "Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai". Vadovaujantis Tarptautiniais vertinimo standartais, turto vertę nustatant pagal nudėvėtosios atstatomosios vertės metodą, turi būti atliekamas ir ekonominio turto nuvertėjimo testas. Pagal apskaitos reikalavimus ilgalaikio materialiojo turto vertės turi būti periodiškai peržiūrimos. Ilgalaikio materialiojo turto vertė turi būti sumažinta, jeigu jo apskaitinė vertė finansinės padėties ataskaitoje yra didesnė už jo naudojimo vertę arba tikrąją vertę, atėmus pardavimo išlaidas. Kitaip tariant, finansinės padėties ataskaitoje nurodyta ilgalaikio materialiojo turto vertė turi būti sumažinta iki didesnės vertės – dabartinės būsimos turto naudos, kurią Grupė gautų turtą naudodama, arba įplaukų, kurios būtų gautos turtą pardavus. Vadovaujantis nuo 2009 m. birželio 1 d. įsigaliojusiu įstatymo pakeitimu, nustatant viršutines perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų kainų ribas reikalaujama atsižvelgti į paslaugos teikėjo licencijuojamoje veikloje naudojamo turto vertę, kurią įvertina ir patvirtina Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau - VKEKK), remdamasi Komisijos parengtais ir Vyriausybės patvirtintais paslaugos teikėjo licencijuojamoje veikloje naudojamo turto vertės nustatymo principais. Remiantis 2014 rugsėjo 24 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 1026 „Dėl elektros energijos paslaugos teikėjo licencijuojamoje veikloje naudojamo turto vertės nustatymo principų“ ir Komisijos 2015 m. patvirtinta kainų nustatymo metodika, nustatant viršutines elektros energijos skirstymo paslaugos kainų ribas, paslaugos teikėjo licencijuojamoje veikloje naudojamo turto vertė yra lygi ilgalaikio materialiojo turto likutinei (balansinei) vertei 2001 m. gruodžio 31 d., padidintai su Komisija suderintų ir įgyvendintų investicijų suma ir sumažintai turto nusidėvėjimo suma, apskaičiuota taikant Komisijos patvirtintus nusidėvėjimo normatyvus. Reguliuojamai veiklai vykdyti LRAIC modeliu sumodeliuotų būtinų tinklo elementų, kurių naudingo tarnavimo laikotarpis baigiasi per reguliavimo laikotarpį, vertė apskaičiuojama taikant sąnaudų apskaitos einamąja verte metodą, t. y. pagal dabartinę atkuriamąją vertę. Vyriausybės 2009 m. nutarimo Nr. 1142 ir 2014 m. nutarimo Nr. 1026 nuostatos sąlygojo turto naudojamo bendrovės veikloje vertės sumažėjimą.

Energetikos įmonių grupė www.le.lt

11


„Lietuvos energija”, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d. Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

Dukterinių įmonių, išskyrus AB LESTO, turto perkainojimas ir tikrosios vertės nustatymas 2014 m. gruodžio 31 d. nepriklausomas turto vertinimas Grupėje buvo atliktas NT Valdos, UAB (pastatų, statinių ir transporto priemonių) ir AB „Lietuvos dujos“ (pastatų, statinių ir transporto priemonių). Turto vertinimą atliko nepriklausomos vertinimo bendrovės ir Grupės vertinimo specialistai. Dukterinės įmonės AB „Lietuvos dujos“ ilgalaikis materialusis turtas buvo įvertintas tikrąja verte verslo jungimo metu. 2013 m. gruodžio 31 d. nepriklausomas turto vertinimas Grupėje buvo atliktas NT Valdos, UAB (pastatų ir statinių), „Lietuvos energijos gamyba“, AB (turto, apskaitomo perkainota verte) ir UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“. Turto vertinimą atliko nepriklausomos vertinimo bendrovės. Grupės vadovybės vertinimu šio turto balansinė vertė 2014 m. gruodžio 31 d. ir 2015 m. birželio 30 d. reikšmingai nesiskyrė nuo jo tikrosios vertės. 2011 m. gruodžio 31 d. buvo atliktas UAB “Kauno energetikos remontas” ilgalaikio materialiojo turto vertinimas, Grupės vadovybės vertinimu šio turto balansinė vertė 2012, 2013, 2014 m. gruodžio 31 d. ir 2015 m. birželio 30 d. reikšmingai nesiskyrė nuo jo tikrosios vertės. Atsižvelgdama į tai, kada buvo atliktas paskutinis šio turto perkainojimas bei jo įsigijimo laikotarpius, vadovybė mano, kad Grupės 2014 m. gruodžio 31 d. ir 2015 m. birželio 30 d. ilgalaikio materialiojo turto, apskaitomo perkainota verte, tikroji vertė reikšmingai nesiskyrė nuo jo balansinės vertės.

AB LESTO turto perkainojimas AB LESTO ilgalaikį materialųjį turtą apskaito perkainota verte vadovaujantis 16-uoju TAS "Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai". Įgyvendindama 16-ojo TAS 31 straipsnio nuostatą, AB LESTO 2014 m. remiantis UAB „Ernst & Young Baltic“ ilgalaikio materialiojo turto vertinimo ataskaita, atliko ilgalaikio materialiojo turto vertinimą ir nustatė, kad 2014 m. gruodžio 31 d. ilgalaikio materialiojo turto tikroji vertė (įskaitant nebaigtą statybą) sudarė 683 mln. Eurų. Nustatyta, kad ilgalaikio materialiojo turto vertė 618 mln. Eurų mažesnė nei 2014 m. gruodžio 31 d. ilgalaikio materialiojo turto likutinė balansinė vertė, kuri buvo lygi 1 301 mln. Eurų. Reikšmingas ilgalaikio materialiojo turto vertės pokytis įvyko didžiąja dalimi dėl taikomo ekonominio nusidėvėjimo. Įvertinus Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – VKEKK) 2009-2015 m. priimtus sprendimus ir apskaičiavus ekonominį nusidėvėjimą (turto vertinimas pajamų metodu), AB LESTO ilgalaikio materialiojo turto vertė yra mažesnė nei pagal kaštų metodą nustatyta vertė. Vertinant AB LESTO ilgalaikį materialųjį turtą tikrąja verte, buvo naudojami pajamų ir kaštų vertinimo metodai. Visas ilgalaikis materialusis turtas, priskirtas 3 hierarchijos lygiui, kaip tai numatyta 13 -ajame TFAS. Turto vertinimas buvo atliekamas tokiais etapais: (I) nustatyta naujo turto atstatomoji vertė, (II) nustatytas turto fizinis ir funkcinis nusidėvėjimas, (III) atliktas turto atsipirkimo galimybių vertinimas (pajamų metodas). Vertinant ekonominį nusidėvėjimą buvo parengta pinigų srautų prognozė laikotarpiui nuo 2014 m. IV ketvirčio iki 2024 metų. Esminės pinigų srautų prognozės prielaidos, naudotos turto ekonominio nusidėvėjimo apskaičiavimui vertinant nuo paskutinio atlikto turto vertinimo dienos reikšmingai nepasikeitė, todėl laikytinos aktualiomis ir 2015 m. birželio 30 d. Pažymėtina, kad visos aukščiau aprašytos turto vertinimo prielaidos, vertinant nuo paskutiniojo ilgalaikio materialiojo turto vertinimo datos iki 2015 m. birželio 30 d., reikšmingai nepakito, todėl 2015 m. birželio 30 d. galimų ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimo požymių nenustatyta.

Įsigijimo savikaina vertinamo turto vertės sumažėjimas Grupė, mažiausiai kartą per metus, įvertina, ar yra kokių nors požymių, kad ilgalaikio materialiojo turto apskaitinė vertė gali būti sumažėjusi. 2015 m. ir 2014 m. Grupė hidroelektrinės, hidroakumuliacinės elektrinės, Šiluminės elektrinės statinių ir įrenginių (kombinuotojo ciklo bloko bei Rezervinės elektrinės) turtą, skirstomuosius dujotiekius, dujų technologinę įrangą, informacinių technologijų ir telekomunikacijų įrangą apskaitė įsigijimo savikaina vadovaujantis 16-uoju Tarptautiniu apskaitos standartu ,,Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai“. 2015 m birželio 30 d. ir 2014 m. gruodžio 31 d. Grupės vadovybė įvertino ir nenustatė Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės ir Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinės ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimo požymių. Atsižvelgiant į 2014 m. pabaigoje priimtą Grupės vadovybės sprendimą dėl Rezervinės elektrinės 1-2 blokų demontavimo, 2014 m. gruodžio 31 d. Grupė pripažino 11,5 mln. Eur vertės sumažėjimo nuostolį, lygų Rezervinės elektrinės 1-2 blokų likutinei vertei. 2015 m. pradėti 1-2 blokų demontavimo darbai. 2014 m. gruodžio 31 d. buvo atliktas Elektrėnų komplekso ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimo testas ir nustatyta, kad turto atsiperkamoji vertė viršija jo balansinę vertę, lygią 590,2 mln. Eur, todėl vertės sumažėjimas nebuvo apskaitytas. Grupės vadovybės nuomone, per 2015 m. I pusm. neįvyko jokių reikšmingų pokyčių Grupės aplinkoje, kurie galėtų turėti įtakos ankstesnio vertės sumažėjimo testo prielaidoms, todėl 2015 m. birželio 30 d. nebuvo atliktas Elektrėnų komplekso ilgalaikio materialiojo turto, kurio balansinė vertė 588 mln. Eur, vertės sumažėjimo testas.

Energetikos įmonių grupė www.le.lt

12


„Lietuvos energija”, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d. Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

Investicijų į dukterines įmones vertinimas Nors Bendrovės dukterinių įmonių AB LESTO, AB „Lietuvos dujos“ ir „Lietuvos energijos gamyba“, AB, akcijomis prekiaujama Vilniaus vertybinių popierių biržoje, Bendrovės vadovybės vertinimu, ši rinka nėra pakankamai aktyvi, kad skelbiamą biržos akcijų kainą būtų galima laikyti investicijų į dukterines įmones tikrąja verte finansinių ataskaitų sudarymo datą. 2015 m. birželio 30 d. Bendrovė atliko investicijos į dukterinę įmonę AB LESTO vertės sumažėjimo testą, naudodama diskontuotų pinigų srautų metodą. Diskontuoti pinigų srautai buvo apskaičiuoti remiantis galiojančiais teisės aktais ir metodikomis, reglamentuojančiais skirstymo veiklą, ir atsižvelgiant į labiausiai tikėtiną elektros energijos skirstymo veiklos vystymosi scenarijų bei egzistuojančius neapibrėžtumus elektros sektoriuje. Remiantis atlikta analize, Bendrovės vadovybė nustatė, kad 2015 m. birželio 30 d. nėra investicijos į AB LESTO vertės sumažėjimo. 2015 m. birželio 30 d. Bendrovė atliko investicijos į dukterinę įmonę AB „Lietuvos dujos“ vertės sumažėjimo testą, naudodama diskontuotų pinigų srautų metodą. Diskontuoti pinigų srautai buvo apskaičiuoti remiantis galiojančiais teisės aktais ir metodikomis, reglamentuojančiais dujų skirstymo veiklą, ir atsižvelgiant į labiausiai tikėtiną dujų skirstymo veiklos scenarijų bei egzistuojančius neapibrėžtumus dujų sektoriuje. Skaičiuojant diskontuotus pinigų srautus buvo naudota iki mokestinė 7,09 proc. diskonto norma, kuri atitinka VKEKK skelbiamą gamtinių dujų sektoriaus vidutinę svertinę kapitalo kainą, taikomą gamtinių dujų įmonėms nustatant kainų viršutines ribas. Remiantis atlikta analize, Bendrovės vadovybė nustatė, kad 2015 m. birželio 30 d. nėra investicijos į AB „Lietuvos dujos“ vertės sumažėjimo. 2015 m. birželio 30 d. Bendrovė atliko investicijos į dukterinę įmonę UAB „VAE SPB“ vertės sumažėjimo testą ir nustatė, kad 2015 m. birželio 30 d. investicijos į UAB „VAE SPB“ vertės sumažėjimas lygus 575 tūkst. Eur. 2015 m. birželio 30 d. Bendrovė atliko investicijos į dukterinę įmonę UAB „Litgas“ vertinimą naudodama diskontuotų pinigų srautų metodą. Diskontuoti pinigų srautai buvo apskaičiuoti remiantis galiojančiais teisės aktais ir metodikomis, reglamentuojančiais paskirtojo tiekėjo veiklą, ir atsižvelgiant į labiausiai tikėtiną gamtinių dujų prekybos veiklos vystymosi scenarijų bei egzistuojančius neapibrėžtumus SGD sektoriuje. Skaičiuojant diskontuotus pinigų srautus buvo naudota 9,72 proc. diskonto norma, kuri nustatyta kaip reikalaujama akcinio kapitalo grąža. Remiantis atlikta analize, Bendrovės vadovybė nustatė, kad 2015 m. birželio 30 d. investicijos į UAB „Litgas“ vertės sumažėjimas lygus 1 092 tūkst. Eur.

LITGRID AB perleidimo kaina Įgyvendinant Elektros energetikos įstatymo reikalavimus, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2012 m. liepos 4 d. priėmė nutarimą Nr. 826 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės steigimo ir valstybės turto investavimo“, kuriuo nurodė Energetikos ministerijai įsteigti uždarąją akcinę bendrovę ir priimti visus reikalingus sprendimus, kad „Lietuvos energija“, UAB valdomos Litgrid AB akcijos būtų atlygintinai perduotos naujai įsteigtai uždarajai akcinei bendrovei UAB „EPSO-G“, atsižvelgiant į nepriklausomų vertintojų nustatytą akcijų rinkos vertę. Nepriklausomas vertintojas nustatė 97,5 proc. Litgrid AB akcijų rinkos vertę, naudodamas pajamų (naudojimo pajamų) vertės metodą. Litgrid AB akcijų pirkimo-pardavimo sutartyje yra numatytas galutinės kainos priedas, kurio dydis priklauso nuo būsimųjų laikotarpių reguliacinės aplinkos. 2014 m. rugsėjo 24 d. Vyriausybė patvirtino Valstybės reguliuojamų kainų elektros energetikos sektoriuje nustatymo principus, o 2015 m. sausio 15 d. VKEKK patvirtinto naują (LRAIC) reguliavimo metodiką. 2015 m. sausio 19 d. VKEKK nustatė Litgrid AB perdavimo paslaugų aukštos įtampos tinklais kainos viršutinės ribas 2016–2020 metams. Atsižvelgdama į aukščiau minimus pasikeitimus, Bendrovė atliko kainos priedo įvertinimą ir nustatė, kad vadovaujantis Litgrid AB akcijų pirkimo-pardavimo sutartimi 2015 m. birželio 30 d. kainos priedo vertė lygi nuliui.

Kainų priedų įvertinimas nustatant akcijų įsigijimo kainas Priedas už NT Valdos, UAB akcijas 2015 m. balandžio mėn. Bendrovė įsigijo NT Valdos, UAB akcijas iš LESTO, AB, „Lietuvos energijos gamyba“ AB, UAB Duomenų logistikos centras ir Litgrid AB ir taip įgijo 100% NT Valdos, UAB tiesioginę akcijų kontrolę. Detali informacija apie akcijų pirkimo sandorius pateikta 6 pastaboje. Už įsigytas akcijas iki 2019 m. kovo 31 d. yra numatytas bazinės pardavimo kainos priedas, kurio dydis gali svyruoti priklausomai nuo NT Valdos, UAB pasiektų rezultatų. Maksimalus priedo dydis yra 19 400 tūkst Eur. Bendrovės vadovybė įvertino, kad NT Valdos, UAB ateityje pasieks numatytus rezultatus ir apskaitė maksimalų priedą prie akcijų kainos mokėtinose sumose 19 400 tūkst. Eur. Priedas buvo diskontuotas iki dabartinės vertės naudojant Lietuvos Banko skelbiamą vidutinę paskolų virš 1 000 tūkst Eur palūkanų normą, kuri diskontavimo metu buvo lygi 2,65%. Diskontavimo verte buvo sumažinta investicijos į NT Valdos, UAB įsigijimo savikaina. Diskontavimo įtaka vėlesniais laikotarpiais bus apskaitoma finansinėse sąnaudose. Priedas už UAB Kauno energetikos remontas akcijas 2015 m. kovo 31 d. Bendrovė pasirašė akcijų pirkimo pardavimo sutartį su „Lietuvos energijos gamyba“, AB, pagal kurią įsigijo 100 proc., t.y. 15 244 112 UAB „Kauno energetikos remontas“ paprastųjų vardinių akcijų. Detali informacija apie akcijų pirkimo sandorį pateikta 6 pastaboje. UAB „Kauno energetikos remontas“ „Lietuvos energijos gamyba“ AB užsakymu vykdo „Biokuro katilinės projektą“, kuriam 2014 m. gruodžio 31 d. buvo apskaitytas 3 853 tūkst. Eur atidėjinys UAB „Kauno energetikos remontas“ ataskaitose. Tuo atveju, jei nuostolis iš „Biokuro katilinės projekto“ įgyvendinimo padidėja arba sumažėja daugiau nei 50 tūkst. Eur, UAB „Kauno energetikos remontas“ akcijų pirkimopardavimo kaina koreguojama 89% šio pokyčio sumos.

Energetikos įmonių grupė www.le.lt

13


„Lietuvos energija”, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d. Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip 2015 m. birželio 30 d. Bendrovės vadovybė įvertino “Biokuro katilinės projekto” eigą, atliko kainos priedo įvertinimą ir nustatė, kad nepasikeitus priedo apskaitymo prielaidoms, kainos priedo vertė 2015 m. birželio 30 d. lygi nuliui.

Ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikotarpiai Ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikotarpiai nustatomi atsižvelgiant į panašaus turto naudingo tarnavimo laikotarpius. Nauda iš turto gaunama jį naudojant. Tačiau tokie veiksniai, kaip turto senėjimas technine arba komercine prasme, dažnai sumažina iš turto gaunamą naudą. Likę naudingo tarnavimo laikotarpiai nustatomi atsižvelgiant į dabartinę turto techninę būklę ir laikotarpį, per kurį Grupė tikisi gauti naudos iš turto. Svarbiausi yra šie veiksniai: (a) planuojamas turto naudojimas; (b) planuojamas fizinis nusidėvėjimas, kuris priklauso nuo turto eksploatavimo būdo; ir (c) turto senėjimas techniniu arba komerciniu atžvilgiu dėl pokyčių rinkoje.

Sukauptos pajamos Iš gyventojų gautos pajamos pripažįstamos remiantis gautais mokėjimais. Dėl šios priežasties kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Grupės skirstomųjų tinklų bendrovės vadovybė apskaičiuoja ir sukaupia uždirbtų, bet dar gyventojų neapmokėtų, pajamų sumą. Sukauptos pardavimo pajamos apskaičiuojamos, kaip gruodžio mėnesį gautų apmokėjimų už elektros energiją 1/3 dalis. Šis sukaupimas yra nustatytas remiantis istorine patirtimi bei vidutiniu vartotojų atsiskaitymo už elektros energiją periodu. Vadovybė apskaičiavo, kad daugelis gyventojų suvartotą elektros kiekį deklaruoja ir už jį sumoka 20 mėnesio dieną arba panašiu metu, tačiau elektros energija tiekiama visą mėnesį (30 arba 31 dieną). Todėl per likusias 10 dienų suvartotas elektros energijos kiekis proporcingai apskaičiuojamas atsižvelgiant į visą per mėnesį į elektros energijos tiekimo tinklą patiektą elektros energiją (faktiškai žinomas kintamasis) bei per visą gruodžio mėnesį gyventojų deklaruotą elektros energijos kiekį ir dauginant skirtumą iš vidutinio 1 kWh tarifo.

Perdeklaruotos elektros energijos suvartojimas Nuo 2014 m. pradžios Bendrovė sumažino elektros energijos kainas. Bendrovės vertinimais, esminio skirtumo tarp gyventojų 2013 m. deklaruoto ir realiai suvarto elektros energijos kiekio nebuvo. Nuo 2015 m. pradžios Bendrovė sumažino elektros energijos kainas, tačiau dalis gyventojų deklaravo daugiau elektros energijos nei realiai suvartojo. Bendrovė įvertino perdeklaruotą sumą. Įvertintas skirtumas 2014 m. buvo apskaitytas kaip gauti avansai.

Vartotojų prijungimo mokesčių apskaita Iki 2009 m. liepos 1 d. Grupė atidėdavo pajamas, gautas už vartotojų prijungimą prie elektros tinklo. Šios būsimųjų laikotarpių pajamos yra pripažįstamos pajamomis per 31 metų laikotarpį, t.y. elektros įrangos, Grupės pastatytos prijungiant vartotoją, vidutinį naudingo tarnavimo laiką. Grupės skirstomųjų tinklų bendrovės vadovybė mano, kad paslaugų vartotojams teikimas yra neriboto laiko, dėl to elektros įrangos, pastatytos Grupės prijungiant vartotoją, vidutinis naudingo tarnavimo laikas buvo naudojamas kaip geriausias galimas įvertinimas laikotarpio, per kurį vartotojų sumokėti prijungimo mokesčiai yra pripažįstami pajamomis. Nuo 2009 m. liepos 1 d., remiantis TFAAK 18 išaiškinimu, kadangi prie elektros tinklų prijungiami nauji vartotojai ateityje papildomos naudos iš prijungimo, lyginant su visais kitais vartotojais, negauna, prijungimo paslaugos teikimas yra baigtas ir prijungimo pajamos pripažįstamos prijungus vartotoją.

Gautinų sumų vertės sumažėjimas Gautinų sumų vertės sumažėjimo nuostoliai yra nustatyti remiantis vadovybės atliktais jų atgavimo tikimybės ir terminų įvertinimais, susijusiais su sumomis, kurios nebus atgautos pagal pradžioje numatytus terminus. Šiam įvertinimui atlikti reikia priimti svarbius sprendimus. Šie sprendimai remiasi reikšmingų skolininko finansinių sunkumų požymiais, tikimybe, kad skolininkas bankrutuos arba bus įvykdyta finansinė reorganizacija, taip pat mokėjimų nevykdymu ar uždelsimu. Dabartiniai vadovybės įvertinimai galėtų labai pasikeisti dėl pasikeitusios padėties rinkoje ar visoje šalies ekonomikoje. Atgavimo rodiklis taip pat labai priklauso nuo sėkmės rodiklio bei veiksmų, kurių buvo imtasi, siekiant atgauti labai uždelstas gautinas sumas. Gautinos sumos, siekiant nustatyti jų vertę ir jų sumažėjimą, vertinamos individualiai arba bendrai panašių gautinų sumų grupėje. Atliekant individualų gautinų sumų vertinimą, atsižvelgiama į turimus ar prieinamus duomenis išorės informacijos šaltiniuose apie rinkos tendencijas bei prognozes, galimas gautinos sumos užtikrinimo priemones ir įvykius, patvirtinančius, kad gautinos sumos vertė sumažėjo, pvz., sutarties sąlygų vykdymą, skolininko veiklos faktinius duomenis ir pan. Atliekant gautinų sumų vertės sumažėjimą bendrai, atsižvelgiama į istorinius statistinius duomenis, kasmet patikrinama, ar bendram vertinimui taikomos atidėjimo normos atitinka istorinius gautinų sumų vertės sumažėjimo duomenis ir patvirtinamos bendrai vertinamų gautinų sumų atidėjimo normos kitiems metams.

Mokesčių patikrinimai Mokesčių inspekcija gali bet kuriuo metu per 5 iš eilės einančius metus po ataskaitinių mokestinių metų patikrinti buhalterijos knygas ir apskaitos įrašus bei apskaičiuoti papildomus mokesčius ir baudas. Grupės vadovybei nežinomos jokios aplinkybės, dėl kurių galėtų iškilti potencialus reikšmingas įsipareigojimas šiuo atžvilgiu.

Energetikos įmonių grupė www.le.lt

14


„Lietuvos energija”, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d. Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

Mokestinio prestižo apmokestinimo pasikeitimas 2014 m. spalio 15 d. pirkimo-pardavimo sutartimi AB „Lietuvos dujos“ perleido UAB „Lietuvos dujų tiekimas” gamtinių dujų tiekimo veiklą su jai priskirtu turtu, teisėmis ir pareigomis. Nuosavybės teisė į įmonės dalį – gamtinių dujų tiekimo veiklą – pagal pasirašytą priėmimo-perdavimo aktą UAB „Lietuvos dujų tiekimas” perėjo 2014 m. spalio 31 d. Pagal pirkimo-pardavimo sutartį už gamtinių dujų tiekimo veiklą su jai priskirtu turtu, teisėmis bei pareigomis, UAB „Lietuvos dujų tiekimas” sumokėjo kainą, atitinkančią nepriklausomų turto vertintojų nustatytą gamtinių dujų tiekimo veiklos rinkos vertę, sudarančią 17 510 tūkst. eurų. Tuo tarpu apskaitinė tiekimo veiklos grynojo turto vertė verslo įsigijimo metu sudarė 74 434 tūkst. eurų. Reikšmingas skirtumas tarp sumokėtos kainos ir įsigyto verslo grynojo turto apskaitinės vertės susidarė dėl tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų reikalavimų, pagal kuriuos PAO „Gazprom“ importuojamų gamtinių dujų kainos retrospektyvinio sumažinimo nebuitiniams vartotojams įtaka už laikotarpį nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2014 m. balandžio 30 d. negalėjo būti pripažinta einamojo laikotarpio sąnaudomis. Vertindama mokestinę riziką bei atsižvelgdama į susirašinėjimą tarp UAB „Lietuvos dujų tiekimas” ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – „VMI“) susidariusį skirtumą tarp įgyto su gamtinių dujų tiekimo veikla susijusio grynojo turto vertės (74 434 tūkst. eurų) ir turto vertintojų nustatytos gamtinių dujų tiekimo veiklos rinkos kainos (17 510 tūkst. eurų), UAB „Lietuvos dujų tiekimas” traktavo kaip neigiamą prestižą ir atitinkamai šią sumą 2014 m. apmokestino pelno mokesčiu. Siekdama išsiaiškinti šio sandorio mokestinius aspektus UAB „Lietuvos dujų tiekimas” kreipėsi į VMI, prašydama išduoti įpareigojantį spendimą, kadangi nagrinėjami mokestiniai klausimai yra betarpiškai susiję su būsimais gamtinių dujų pardavimo sandoriais, nors jiems ir daro įtaką praeityje iš PAO „Gazprom“ gautas retrospektyvus importuojamų gamtinių dujų kainos sumažinimas. 2015 m. balandžio 30 d. UAB „Lietuvos dujų tiekimas” gavo VMI įpareigojantį sprendimą, pagal kurį vertinant eilę sandorio aplinkybių skirtumas tarp įgyto su gamtinių dujų tiekimo veikla susijusio grynojo turto vertės ir turto vertintojų nustatytos gamtinių dujų tiekimo veiklos rinkos kainos neturėtų būti traktuojamas kaip neigiamas prestižas ir atitinkamai apmokestinamas pelno mokesčiu. Kadangi verslo įsigijimo sandorio mokestinė įtaka, sudaranti 8 539 tūkst. eurų 2014 m. buvo apskaityta nuosavame kapitale, dėl gauto VMI išaiškinimo koreguota pelno mokesčio suma 2015 metais buvo taip pat apskaityta koreguojant Grupės nuosavą kapitalą.

Atidėjiniai taršos leidimų panaudojimui Grupė vertina atidėjinius aplinkos taršos leidimams atsižvelgdama į faktiškai per ataskaitinį laikotarpį išmestą taršą bei padaugindama šį kiekį iš vieno taršos leidimo rinkos kainos. Faktinis išmestas taršos kiekis yra patvirtinamas atsakingos reguliuojančios valstybės per keturis mėnesius po metų pabaigos. Remiantis savo patirtimi, Grupės vadovybė nesitiki reikšmingų skirtumų tarp įvertinto atidėjinio 2015 m. birželio 30 d. bei taršos kiekių, kurie bus patvirtinti 2016 m.

Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų sukaupimas Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (toliau – VIAP) lėšų kintama dalis yra apskaičiuojama remiantis per ataskaitinį laikotarpį patirtomis kintamomis sąnaudomis. Gamintojai, užtikrinantys elektros energijos tiekimo saugumą ir energetikos sistemos rezervus, pateikia Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai VIAP lėšų skaičiavimus, detalizuojant kintamas elektros energijos gamybos sąnaudas – gamtinių dujų ir mazuto, aplinkos taršos leidimų sąnaudas, išlaidas reagentams nusierinimui. VIAP lėšų kintama dalis ateinantiems kalendoriniams metams yra apskaičiuojama remiantis planuojamomis kintamomis sąnaudomis patvirtintos remtinos elektros energijos kvotai pagaminti.

Finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų tikroji vertė Grupės ir Bendrovės pagrindinis finansinis turtas ir įsipareigojimai, neatspindėti tikrąja verte, yra prekybos ir kitos gautinos sumos, prekybos ir kitos skolos, ilgalaikės ir trumpalaikės paskolos. Tikroji vertė yra apibrėžiama kaip kaina, už kurią vertinimo dieną būtų parduodamas turtas arba perleidžiamas įsipareigojimas pagal tvarkingą sandorį tarp rinkos dalyvių. Tikroji finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų vertė yra ne mažesnė už sumą, mokėtiną pareikalavus, diskontuotą nuo pirmos dienos, kurią gali būti pareikalauta ją sumokėti. Pinigų ir pinigų ekvivalentų, trumpalaikių prekybos ir kitų gautinų sumų, trumpalaikių prekybos skolų ir kitų mokėtinų sumų bei trumpalaikių paskolų apskaitinė vertė yra artima jų tikrajai vertei. Ilgalaikių paskolų tikroji vertė nustatoma remiantis tokios pat ar panašios paskolos rinkos kaina arba palūkanų norma, kuri yra taikoma tuo metu tokio pat termino skoloms. Ilgalaikių paskolų, už kurias mokamos kintamos palūkanos, tikroji vertė yra artima jų apskaitinei vertei tais atvejais, kai šių paskolų maržos atitinka šiuo metu rinkoje galiojančias paskolų maržas.

Energetikos įmonių grupė www.le.lt

15


„Lietuvos energija”, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d. Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

4

Ilgalaikis nematerialusis turtas Grupė

Patentai ir licencijos

Programinė įranga

Aplinkos taršos leidimai

Kitas nematerialusis turtas

Prestižas

Iš viso

Likutinė vertė 2014 m. sausio 1 d. AB "Lietuvos dujos" įsigijimas Įsigijimai Perklasifikuota į/iš IMT Nurašymai/Panaudoti aplinkos taršos leidimai Pardavimai Aplinkos taršos leidimų perkainojimas Aplinkos taršos leidimų gauta dotacija Amortizacija Likutinė vertė 2014 m. birželio 30 d.

240 313 729 (123) 1 159

1 797 314 37 265 (500) 1 913

8 313 (2 908) 1 042 393 6 840

1 224 131 (265) (4) (14) 1 072

51 582 51 582

63 156 627 897 (2 908) (4) 1 042 393 (637) 62 566

Likutinė vertė 2015 m. sausio 1 d. Įsigijimai Perklasifikuota į/iš IMT Nurašymai/Panaudoti aplinkos taršos leidimai Pardavimai Aplinkos taršos leidimų perkainojimas Aplinkos taršos leidimų susigrąžinimas Aplinkos taršos leidimų gauta dotacija Amortizacija Likutinė vertė 2015 m. birželio 30 d.

1 356 1 (297) 1 060

3 201 192 11 (808) 2 596

10 531 (2 992) 412 4 615 2 139 14 705

246 455 (17) 684

-

15 334 647 12 (2 992) 412 4 615 2 139 (1 122) 19 045

Energetikos įmonių grupė www.le.lt

16


„Lietuvos energija”, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d. Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

5

Ilgalaikis materialusis turtas

Grupė

Žemė

Pastatai

Statiniai ir mašinos

Skirstomieji dujotiekiai ir jų įrenginiai

Dujų technologinė įranga ir statiniai

Hidroelektr inės, hidroakum uliacinės ir Lietuvos elektrinės turtas

Šiluminės elektrinės statiniai ir įrenginiai

Transporto priemonės

Informacinių technologijų ir telekomunika cijų įranga

Kitas ilgalaikis materialus is turtas

Nebaigta statyba

Iš viso

Likutinė vertė 2014 m. sausio 1 d. AB "Lietuvos dujos" įsigijimas Įsigijimai Pardavimai Nurašymai Perklasifikavimai tarp grupių Perklasifikavimas į turtą, nematerialųjį turtą Perklasifikavimas į investicinį turtą Perklasifikavimas į (iš) atsargas (ų) Nusidėvėjimas Likutinė vertė 2014 m. birželio 30 d.

2 011 2 011

104 714 10 516 103 (29) (55) 740 (20) (1 566) (3 012) 111 391

1 206 088 1 228 312 (44) (1 583) 34 532 (12) (112) (44 829) 1 195 580

105 127 105 127

4 336 4 336

140 265 2 227 52 (3 949) 136 597

603 219 52 (1) 926 154 (12 675) 591 675

15 657 2 562 333 (99) (2) (1 070) 17 381

4 699 758 290 (64) (2) (934) 4 747

21 593 4 579 102 (84) (2) 419 (2 286) 24 321

21 382 1 061 43 060 (2) (36 844) 28 657

2 119 628 130 167 44 254 (320) (1 647) (32) (1 678) 206 (68 755) 2 221 823

Likutinė vertė 2015 m. sausio 1 d. Įsigijimai Pardavimai Nurašymai Vertės sumažėjimas / vertės sumažėjimo atstatymas Perkainojimas Perklasifikavimai tarp grupių Perklasifikavimas į turtą, nematerialųjį turtą Perklasifikavimas į investicinį turtą Perklasifikavimas į turtą, skirtą parduoti Perklasifikavimas į (iš) atsargas (ų) Nusidėvėjimas Likutinė vertė 2015 m. birželio 30 d.

2 011 -

66 948 131 (456) (8)

653 911 255 (12) (1 033)

104 811 14 (1)

4 611 -

133 013 -

568 497 765 -

17 788 3 015 (237) -

13 413 240 (14) (2)

11 885 304 (6)

44 201 47 383 -

1 621 089 52 107 (719) (1 050)

2 011

712 (5 462) (1 748) 60 117

40 865 (230) (16 019) 677 737

2 378 (1 583) 105 619

61 (3) (222) 4 447

25 37 (3 975) 129 100

125 29 801 161 (12 643) 586 706

(64) 11 (994) 69 (2 413) 17 175

18 (1) (1) (1 305) 12 348

1 565 (1 942) 11 806

(75 436) (11) 147 16 284

125 (64) (12) (5 695) (994) 413 (41 850) 1 623 350

Energetikos įmonių grupė www.le.lt

17


„Lietuvos energija”, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d. Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

Bendrovė

Kitas ilgalaikis materialusis turtas

Iš viso

Nebaigta statyba

Likutinė vertė 2014 m. sausio 1 d. Įsigijimai Nusidėvėjimas Likutinė vertė 2014 m. birželio 30 d.

9 (2) 7

-

9 (2) 7

Likutinė vertė 2015 m. sausio 1 d. Nusidėvėjimas

9 (2)

-

9 (2)

7

-

7

Likutinė vertė 2015 m. birželio 30 d.

2015 m. ir 2014 m. Grupė ilgalaikį materialųjį turtą, išskyrus hidroelektrinės, hidroakumuliacinės, Šiluminės elektrinės statinių ir įrenginių (kombinuotojo ciklo bloko, rezervinės elektrinės) turtą, skirstomuosius dujotiekius, dujų technologinę įrangą bei informacinių technologijų ir telekomunikacijų įrangą) apskaitė perkainota verte.

Energetikos įmonių grupė www.le.lt

18


„Lietuvos energija”, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d. Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

6

Dukterinės įmonės ir kitos investicijos

2015 m. balandžio 27 d. Bendrovė pasirašė akcijų pirkimo pardavimo sutartį su LESTO AB, pagal kurią įsigijo 57,30 proc., t.y. 1 692 666 NT Valdos, UAB paprastąsias vardines akcijas. Bazinė akcijų įsigijimo kaina – 41 176 tūkst. EUR, apskaitytas akcijų kainos priedas – 11 120 tūkst. Eur (3 pastaba). 2015 m. balandžio 27 d. Bendrovė pasirašė akcijų pirkimo pardavimo sutartį su „Lietuvos energijos gamyba“ AB, pagal kurią įsigijo 41,73 proc., t.y. 1 232 897 NT Valdos, UAB paprastąsias vardines akcijas. Akcijų įsigijimo kaina – 29 987 tūkst. EUR, apskaitytas akcijų kainos priedas – 8 099 tūkst. Eur (3 pastaba). 2015 m. balandžio 27 d. Bendrovė pasirašė akcijų pirkimo pardavimo sutartį su UAB Duomenų logistikos centras, pagal kurią įsigijo 0,59 proc., t.y. 17 384 NT Valdos, UAB paprastąsias vardines akcijas. Akcijų įsigijimo kaina – 424 tūkst. EUR, apskaitytas akcijų kainos priedas – 114 tūkst. Eur (3 pastaba). 2015 m. balandžio 30 d. Bendrovė pasirašė akcijų pirkimo pardavimo sutartį su Litgrid AB, pagal kurią įsigijo 0,35 proc., t.y. 10 193 NT Valdos, UAB paprastąsias vardines akcijas. Akcijų įsigijimo kaina – 252 tūkst. EUR, akcijų kainos priedas – 67 tūkst. Eur (3 pastaba). Apskaitytas NT Valdos, UAB akcijų kainos priedas, kuris iš viso sudarė 19 400 tūkst. Eur buvo disokontuotas iki dabartinės vertės naudojant Lietuvos Banko skelbiamą vidutinę palūkanų normą 2,65% (3 pastaba), diskontavimo įtaka investicijų pirminio pripažinimo metu sudarė 1 895 tūkst. Eur. Šiais sandoriais Lietuvos Energija UAB įgijo 100% NT Valdos, UAB akcijų kontrolę. 2015 m. kovo 31 d. Bendrovė pasirašė akcijų pirkimo pardavimo sutartį su „Lietuvos energijos gamyba“, AB, pagal kurią įsigijo 100 proc., t.y. 15 244 112 UAB „Kauno energetikos remontas“ paprastųjų vardinių akcijų ir 100 proc., t.y. 750 000 Energijos tiekimas UAB paprastųjų vardinių akcijų. UAB „Kauno energetikos remontas“ akcijų įsigijimo kaina – 4 778 tūkst. EUR, Energijos tiekimas UAB - 6 883 tūkst. EUR. Po šio sandorio Bendrovė įgijo netiesiogiai valdomų dukterinių įmonių Geton Energy SIA ir Geton Energy OU kontrolę. 2015 m. kovo 31 d. Bendrovė pasirašė akcijų pirkimo pardavimo sutartį su LESTO AB, pagal kurią įsigijo 100 proc., t.y. 18 904 UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“ paprastąsias vardines akcijas. Akcijų įsigijimo kaina – 7 695 tūkst. EUR. 2015 m. vasario 19 d. buvo įsteigtos naujos įmonės UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė ir UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, kurių veikla orientuota į Vilniaus ir Kauno šilumos ūkio modernizavimą, įrengiant atliekomis ir biokuru kūrenamų kogeneracinių elektrinių kompleksus. Naujos elektrinės taip pat gamins reikšmingą kiekį elektros energijos konkurencinga kaina, kuri leis užtikrinti palankesnes kainas elektros vartotojams. Bendrovių įstatinis kapitalas yra po 2 900 EUR, akcijų skaičius po 10 000, akcijos nominali vertė 0,29 EUR, pasirašytos akcijos buvo apmokėtos 2015 m. vasario 20 d. Per 2014 metų pirmą pusmetį Bendrovė įsigijo 96,64 proc. AB „Lietuvos dujos“ akcijų. Šios akcijos buvo įsigytos trimis etapais: 1)

2014 m. vasario 21 d. didinant Bendrovės įstatinį kapitalą Finansų ministerija apmokėjo nepiniginiu įnašu – valstybei priklausančiomis AB „Lietuvos dujos“ 51 454 638 (17,7 proc.) akcijomis, kurių vertė 32 636 022 Eur (8 pastaba);

2)

2014 m. gegužės 21 d. Bendrovė pasirašė sutartį su Vokietijos koncernu „E.ON Ruhrgas International“, pagal kurią įsigijo 113 118 140 (38,9 proc.) AB „Lietuvos dujos“ akcijų. Akcijų įsigijimo kaina – 63 429 280 Eur;

3)

2014 m. birželio 19 d. Bendrovė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 31 straipsniu, įgyvendino privalomą nekonkurencingą oficialų siūlymą supirkti likusias AB „Lietuvos dujos“ akcijas ir iš Rusijos kompanijos „Gazprom“ bei smulkiųjų akcininkų įsigijo 116 357 288 (40,03 proc.) akcijas. Akcijų įsigijimo kaina 75 981 309 Eur.

2014 m. gegužės 21 d. Bendrovė pasirašė sutartį su Vokietijos koncernu „E.ON Ruhrgas International“, pagal kurią įsigijo 71 040 473 (11,76 proc.) AB LESTO akcijų. Akcijų įsigijimo kaina – 34 142 369 Eur. 2014 m. spalio 30 d. Bendrovė pasirašė akcijų pasirašymo sutartį, pagal kurią įsigijo 18 111 517 UAB „VAE SPB“ akcijų. Bendrovė 2015 m. sausio 30 d. sumokėjo likusią kainos dalį 724 tūkst. EUR už akcijų priedus.

Energetikos įmonių grupė www.le.lt

19


„Lietuvos energija”, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d. Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

2015 m. birželio 30 d. Bendrovės investicijas į dukterines įmones ir kitas investicijas sudarė:

Pavadinimas

Dukterinės įmonės: AB LESTO „Lietuvos energijos gamyba“, AB AB „Lietuvos dujos“ NT Valdos, UAB UAB LITGAS UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“ UAB Duomenų logistikos centras Energijos tiekimas UAB UAB „Kauno energetikos remontas“ UAB Technologijų ir inovacijų centras UAB „VAE SPB“ UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ VšĮ Energetikų mokymo centras UAB Verslo aptarnavimo centras Lietuvos energijos paramos fondas UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė UAB Kauno kogeneracinė jėgainė

Įsigijimo vertė

538 874 294 832 172 047 89 373 8 689 7 695 7 268 6 883 4 778 3 218 1 018 869 309 295 3 3 3 1 136 157

Vertės sumažėjimas

Įnašas nuostoliams padengti

(55 781) (1 092) (2 563) (575) (60 011)

Apskaitinė vertė

4 4

483 093 294 832 172 047 89 373 7 597 7 695 4 705 6 883 4 778 3 218 447 869 309 295 3 3 3 1 076 150

Dalies procentas

94,39 96,13 96,64 100,00 66,67 100,00 79,64 100,00 100,00 50,00 100,00 100,00 100,00 51,00 100,00 100,00 100,00

2014 m. gruodžio 31 d. Bendrovės investicijas į dukterines įmones ir kitas investicijas sudarė: Pavadinimas

Dukterinės įmonės: AB LESTO „Lietuvos energijos gamyba“, AB AB „Lietuvos dujos“ UAB LITGAS UAB Duomenų logistikos centras UAB Technologijų ir inovacijų centras UAB „VAE SPB“ UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ VšĮ Energetikų mokymo centras UAB Verslo aptarnavimo centras Lietuvos energijos paramos fondas

Investicijos: NT Valdos, UAB

7

Įsigijimo vertė

Vertės sumažėjimas

Įnašas nuostoliams padengti

Apskaitinė vertė

Dalies procentas

538 874 294 832 172 047 8 689 7 268 3 218 293 869 309 295 3 1 026 697

(55 781) (2 563) (58 344)

4 4

483 093 294 832 172 047 8 689 4 705 3 218 297 869 309 295 3 968 357

94,39 96,13 96,64 66,67 79,64 97,80 100,00 100,00 100,00 97,00 100,00

29 29 1 026 726

(58 344)

4

29 29 968 386

0,03

Po vienerių metų gautinos sumos Grupė 2015-06-30

Bendrovė 2014-12-31

2015-06-30

2014-12-31

Gautina suma už LITGRID AB pardavimą Suteikta paskola Kita Iš viso: Atimti: vertės sumažėjimas

209 975 29 000 3 768 242 974 -

209 975 29 000 2 068 241 043 (231)

209 975 29 000 238 975 -

209 975 29 000 238 975 -

Apskaitinė vertė

242 743

240 812

238 975

238 975

Vadovybės vertinimu iš EPSO-G gautinos sumos už LITGRID AB pardavimą, suteiktos paskolos ir kitų sumų balansinė vertė 2015 m. birželio 30 d. atitinka tikrąją vertę. 2014 m. gegužės mėn. buvo suteikta paskola bei buvo pakeista LITGRID AB akcijų pirkimo – pardavimo sutartis: atsižvelgiant į mokėjimo terminų pakeitimą buvo peržiūrėtos ir nustatytos naujos palūkanų normos. 2014 m. birželio 17 d. su banku, Bendrove ir UAB „EPSO-G“ buvo pasirašyta paskolų subordinavimo sutartis. Šia sutartimi Bendrovės suteikta paskola UAB „EPSO-G“, kurios suma yra 52 000 tūkst. Eur, buvo subordinuota banko ir UAB „EPSO-G“ sudarytos kredito sutarties atžvilgiu.

Energetikos įmonių grupė www.le.lt

20


„Lietuvos energija”, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d. Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip 2015 m. gegužės 13 d. UAB „EPSO-G“ įvykdė skolinį įsipareigojimą kredito institucijai ir nuo 2015 m. gegužės 13 d. Bendrovės ir UAB „EPSO-G“ paskolų subordinavimo sutartis UAB „EPSO-G“ atžvilgiu yra laikoma pasibaigusia.

8

Investicijos ir kitas finansinis turtas

Ilgalaikes investicijas sudaro: Grupė 2015-06-30

Galimas parduoti finansinis turtas Apskaitinė vertė

Bendrovė 2014-12-31

2015-06-30

2014-12-31

4 696

4 696

4 696

4 696

4 696

4 696

4 696

4 696

Trumpalaikes investicijas sudaro: Grupė 2015-06-30 Prekybos išvestinės finansinės priemonės Gautinos palūkanos Kita Apskaitinė vertė

Bendrovė 2014-12-31

2015-06-30

2014-12-31

1 957

-

-

-

53

15

53

15

1

-

-

-

2 011

15

53

15

Bendrovės ir Grupės galimą parduoti finansinį turtą 2015 m. birželio 30 d. sudaro Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybiniai popieriai litais, kurių išpirkimas 2016 m. spalio 20 d. Vertybinių popierių svertinė metinė palūkanų norma 2015 m. birželio 30 d. buvo 1,67 % (2014 m. birželio 30 d. – 1,67%). 2014 m. Bendrovė ir Grupė dalį vertybinių popierių, kurie 2013 m. gruodžio 31 d. buvo klasifikuojami kaip laikomi iki išpirkimo termino, pardavė anksčiau termino, klasifikavo likusius vertybinius popierius kaip laikomus galimam pardavimui ir įvertino tikrąja verte. Bendrovė 2 metus, t.y. iki 2016 m. gegužės 31 d. neklasifikuos vertybinių popierių kaip laikomų iki išpirkimo termino. LR Vyriausybės obligacijos 2015 m. birželio 30 d. yra apskaitytos tikrąja verte, kuri priskiriama pirmam hierarchijos lygiui. Tikroji skolos vertybinių popierių vertė apskaičiuota taikant aukščiausią 2015 m. birželio 30 d. galiojusią vieno iš trijų Lietuvos bankų siūlomą pirkimo su sukauptomis palūkanomis kainą atitinkamiems Skolos vertybiniams popieriams. Nominali investicijų vertė dauginta iš palankiausios pirkimo su sukauptomis palūkanomis kainos, galiojusios 2015 m. birželio 30 d.

9

Atsargos Grupė 2015-06-30

Medžiagos, žaliavos ir atsarginės dalys

Bendrovė 2014-12-31

2015-06-30

2014-12-31

7 303

6 333

-

-

12 099

44 246

-

-

670

802

-

-

Mazutas

6 981

4 771

-

-

Kita

1 501

818

-

-

Iš viso

28 554

56 970

-

-

Atimti: nukainojimas iki grynosios realizacinės vertės

(3 039)

(3 957)

-

-

Apskaitinė vertė

25 515

53 013

-

-

Prekės skirtos perparduoti (įskaitant gamtines dujas) Elektros skaitikliai

Prekės skirtos perparduoti apima suskystintas gamtines dujas SGD terminale, kurių likutis 2014 m. gruodžio 31 d. buvo ženkliai išaugęs dėl pirmojo suskystintų gamtinių dujų krovinio pagal ilgalaikę paskirtojo tiekėjo UAB LITGAS ir „Statoil ASA“ tiekimo sutartį.

Energetikos įmonių grupė www.le.lt

21


„Lietuvos energija”, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d. Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip Atsargų nukainojimo iki grynosios realizacinės vertės judėjimas 2015 m. birželio 30 d. ir 2014 metais: Grupė Apskaitinė vertė 2014 m. sausio 1 d. Papildomas vertės sumažėjimas Vertės sumažėjimo atstatymas

Bendrovė 4 195 504 (742)

-

(3 957)

-

Apskaitinė vertė 2015 m. sausio 1 d. Papildomas vertės sumažėjimas Vertės sumažėjimo atstatymas

3 957 67 (985)

-

Apskaitinė vertė 2015 m. birželio 30 d.

3 039

-

Apskaitinė vertė 2014 m. gruodžio 31 d.

10 Pinigai ir pinigų ekvivalentai Grupė 2015-06-30

Bendrovė 2014-12-31

2015-06-30

2014-12-31

Pinigai banke ir kasoje

193 397

182 296

39 477

31 347

Vienos nakties indėliai

-

28 723

-

-

260

-

-

-

193 657

211 019

39 477

31 347

Terminuoti indėliai Apskaitinė vertė

Pinigai ir pinigų ekvivalentai ir banko sąskaitos perviršis pinigų srautų ataskaitoje apima: Grupė 2015-06-30

Bendrovė 2014-12-31

2015-06-30

2014-12-31

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

193 657

211 019

39 477

Banko sąskaitos perviršis (12 pastaba)

(34 632)

(13 030)

-

-

Apskaitinė vertė

159 025

197 989

39 477

31 347

31 347

11 Įstatinis kapitalas 2015 m. birželio 30 d. Bendrovės akcinis kapitalas buvo lygus 1 212 156 294 Eur. Bendrovės akcinis kapitalas 2015 m. birželio 30 d. buvo padalintas į 4 179 849 289 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 0,29 Eur. 2014 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcinis kapitalas buvo lygus 4 179 849 289 Lt. Bendrovės akcinis kapitalas buvo padalintas į 4 179 849 289 vieno lito nominaliosios vertės paprastąsias vardines akcijas. 2015 m. birželio 30 d. ir 2014 m. gruodžio 31 d. visos akcijos buvo pilnai apmokėtos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo bei AB “Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas“ akcinio kapitalo nominalios vertės keitimo į eurus tvarkos nuostatomis 2015 sausio 1 d. bendrovės įstatinis kapitalas buvo konvertuotas į eurus. Konvertavimo skirtumas, susidaręs dėl akcijų nominalios vertės konvertavimo iš litų į eurus sudarė 1 588 tūkst. Eur. Bendrovė apskaitė konvertavimo skirtumą bendrųjų pajamų ataskaitos pelno (nuostolių) dalyje. Konvertavimo skirtumas yra apskaitytas bendrųjų pajamų ataskaitoje finansinės veiklos sąnaudose (16 pastaba).

Energetikos įmonių grupė www.le.lt

22


„Lietuvos energija”, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d. Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

12 Paskolos Grupė 2015-06-30

Bendrovė 2014-12-31

2015-06-30

2014-12-31

Ilgalaikės Banko paskolos

290 752

250 015

-

-

Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis

69 972

128 076

-

-

Banko sąskaitos perviršis (10 pastaba)

34 632

13 030

-

-

1 251

418

-

-

-

8

-

-

396 607

391 547

-

-

Trumpalaikės

Akredityvai Sukauptos palūkanos Iš viso paskolų

Ilgalaikių paskolų grąžinimo terminai Grupė 2015-06-30

Bendrovė 2014-12-31

2015-06-30

2014-12-31

Tarp 1 ir 2 metų

85 537

81 334

-

-

Nuo 2 iki 5 metų

136 993

95 928

-

-

68 222

72 753

-

-

290 752

250 015

-

-

Po 5 metų Iš viso

Paskolų sutartyse numatytos finansinės ir nefinansinės sąlygos, kurių atskiros Grupės įmonės įsipareigojusios laikytis. 2014 m. gruodžio 31 d. AB LESTO nevykdė vieno iš finansinių rodiklių, numatytų ilgalaikės paskolos sutartyje, todėl visas AB LESTO paskolos likutis – 6 316 tūkst. Eur – buvo perkeltas į trumpalaikių paskolų dalį. 2015 m. birželio 30 d. Grupės įmonės vykdė visas paskolų sutartyse numatytas finansines ir nefinansines sąlygas. 2015 m. birželio 30 d. ir 2014 m. gruodžio 31 d. paskolų tikroji vertė apytiksliai lygi jų balansinei vertei, išskyrus „Lietuvos energijos gamyba“, AB paskolas, kurių balansinė vertė atitinkamai sudarė 154 280 tūkst. Eur ir 162 886 tūkst. Eur. Šių paskolų tikroji vertė 2015 m. birželio 30 d. apytiksliai lygi 144 479 tūkst. Eur (2014 m. gruodžio 31 d. – 154 143 tūkst. Eur). Tikroji vertė buvo skaičiuojama naudojant 2.54 proc. (2014 m. gruodžio 31 d. – 2.46 proc.) diskonto normą.

13 Atidėjiniai Grupė 2015-06-30

Ilgalaikiai

Bendrovė 2014-12-31

2015-06-30

2014-12-31

6 214

8 543

-

-

Trumpalaikiai

16 558

5 884

-

-

Apskaitinė vertė

22 772

14 427

-

-

Energetikos įmonių grupė www.le.lt

23


„Lietuvos energija”, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d. Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

Atidėjiniai teisminėms pretenzijoms ir išieškojimams tenkinti

Grupė

2014 m. sausio 1 d. Padidėjimas per laikotarpį Panaudota per laikotarpį Padidėjimas dėl prielaidų pasikeitimo AB "Lietuvos dujos" įsigijimas 2014 m. birželio 30 d.

2015 m. sausio 1 d. Padidėjimas per laikotarpį Panaudota per laikotarpį Padidėjimas dėl prielaidų pasikeitimo 2015 m. birželio 30 d.

Aplinkos taršos limitų (ATL) įsipareigojimai

Atidėjiniai išmokoms darbuotojams

Atidėjiniai nuostolingoms sutartims

Iš viso

112 52 (31) -

2 822 439 (2 951) 186 -

1 997 56 (198) 2 306

6 930

4 931 547 (3 180) 186 9 236

133

496

4 161

6 930

11 720

83 83

2 839 1 493 (2 992) 110 1 450

3 398 281 (672) 3 007

8 107 10 738 (613) 18 232

14 427 12 512 (4 277) 110 22 772

Atidėjinys buitinių vartotojų nuostolingoms sutartims apskaitytas įvertinant prognozuojamus pardavimo kiekius, su VKEKK suderintomis 2015 m. I pusmečio ir prognozuojamomis 2015 m. II pusmečio bei 2016 m. kainomis.

14 Kitos sąnaudos Grupė 2015-06-30

Bendrovė 2014-06-30

2014-06-30

2014-06-30

Mokesčiai

3 241

2 524

21

13

Telekomunikacijų ir IT paslaugos

1 915

1 631

101

117

Transportas

1 701

2 040

53

67

Klientų aptarnavimas

1 400

1 126

-

-

Nuoma

1 205

1 361

74

82

Gautinų sumų vertės sumažėjimas

1 123

631

-

-

Ilgalaikio materialiojo turto nurašymas

1 043

1 648

-

-

Komunalinės paslaugos

852

1 026

23

39

Konsultacinės paslaugos

661

570

314

159

Mažaverčių atsargų sąnaudos

508

323

-

-

Viešieji ryšiai ir marketingas

452

238

62

38

Aplinkos taršos leidimų perkainojimo ir atidėjinių sąnaudos

281

(1 534)

-

-

Komandiruotės

266

176

19

21

Personalo vystymas

250

175

35

15

-

-

1 667

-

Atsargų vertės sumažėjimas

(602)

(26)

-

-

Kitos sąnaudos

3 602

1 425

183

71

17 900

13 334

2 552

622

Investicijų į dukterines įmones vertės sumažėjimas

15 Finansinės veiklos pajamos Grupė 2015-06-30 Palūkanų pajamos Gauti dividendai

Bendrovė 2014-06-30

2015-06-30

2014-06-30

2 451

2 000

3 293

1 960

-

1 924

60 738

69 668

Teigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka

345

-

-

-

Kitos finansinės veiklos pajamos

347

207

-

127

3 143

4 131

64 031

71 755

Energetikos įmonių grupė www.le.lt

24


„Lietuvos energija”, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d. Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

16 Finansinės veiklos sąnaudos Grupė 2015-06-30

Bendrovė 2014-06-30

2015-06-30

2014-06-30

Įstatinio kapitalo konvertavimo įtaka

1 588

-

1 588

-

Palūkanų sąnaudos

2 449

4 264

142

61

580

3

-

-

1

243

-

3

4 618

4 510

1 730

64

Neigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka Kitos finansinės veiklos sąnaudos

17 Pelno mokesčio sąnaudos Pelno mokesčio sąnaudos už laikotarpį apima ataskaitinio laikotarpio pelno mokestį ir atidėtąjį pelno mokestį. 2015 metų pelnas (kaip ir 2014 metų) apmokestinamas 15 proc. pelno mokesčio tarifu pagal Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymus.

18 Dividendai Lietuvos Respublikos Finansų ministerija 2015 m. balandžio 29 d. įsakymu patvirtino Bendrovės 2014 m. konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinį ir paskyrė dividendams už valstybei priklausančias Bendrovės akcijas išmokėti 28 093 tūkst. Eur. Bendrovė 2014 metų pirmą pusmetį dividendų nemokėjo. 2015 m. balandžio 27 d. AB LESTO visuotinis akcininkų susirinkimas skirstydamas pelną paskyrė 12 079 tūkst. Eur dividendams išmokėti. Bendrovė gavo 11 401 tūkst. Eur dividendų. 2015 m. balandžio 27 d. „Lietuvos energijos gamyba“ AB visuotinis akcininkų susirinkimas skirstydamas pelną paskyrė 21 720 tūkst. Eur dividendams išmokėti. Bendrovė gavo 20 880 tūkst. Eur dividendų. 2015 m. balandžio 27 d. AB „Lietuvos dujos“ visuotinis akcininkų susirinkimas skirstydamas pelną paskyrė 27 993 tūkst. Eur dividendams išmokėti. Bendrovė gavo 27 054 tūkst. Eur dividendų. 2015 m. balandžio 8 d. UAB Duomenų logistikos centras visuotinis akcininkų susirinkimas skirstydamas pelną paskyrė 311 tūkst. Eur dividendams išmokėti. Bendrovė gavo 248 tūkst. Eur dividendų. 2015 m. balandžio 27 d. Energijos tiekimas UAB visuotinis akcininkų susirinkimas skirstydamas pelną paskyrė 1 155 tūkst. Eur dividendams išmokėti. Bendrovė gavo 1 155 tūkst. Eur dividendų.

19 Sandoriai su susijusiomis šalimis 2014 m. ir 2015 m. birželio 30 d. patronuojanti šalis buvo Lietuvos Respublika, atstovaujama LR finansų ministerijos. Susijusių šalių atskleidimo tikslams Lietuvos Respublika neapima centrinių ir vietinių valdžios institucijų. Atskleidimas apima sandorius ir likučius su akcininku, dukterinėmis (Bendrovės sandorius) įmonėmis, asocijuotomis įmonėmis, visomis valstybės kontroliuojamomis, ar reikšmingai įtakojamomis įmonėmis (sandoriai su tokiomis įmonėmis atskleidžiami atskirai tik tada, kai jie yra reikšmingi) bei vadovybe.

Grupės sandoriai su susijusiomis šalimis Prekių ir paslaugų pardavimas 2015 m. ir 2014 m. sausio – birželio mėn. Grupė 2015-06-30 UAB "EPSO-G" Kitos susijusios šalys

Energetikos įmonių grupė www.le.lt

2014-06-30 2 191 53 099

1 586 25 751

55 290

27 337

25


„Lietuvos energija”, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d. Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip Prekių ir paslaugų pirkimas 2015 m. ir 2014 m. sausio – birželio mėn. Grupė 2015-06-30 UAB „EPSO-G“ Litgrid AB BALTPOOL UAB UAB „TETAS“ AB „Amber Grid“ (nuo 2014 m. 07.01) Kitos susijusios šalys

2014-06-30 30 233 43 694 7 426

34 277 86 286 4 836

4 464 711

-

86 528

125 399

Gautinos sumos iš susijusių šalių Grupė 2015-06-30 UAB „EPSO-G“ Litgrid AB BALTPOOL UAB UAB „TETAS“ AB „Amber Grid“ (nuo 2014 m. 07.01) Kitos susijusios šalys

2014-12-31

241 933 3 672 19 899 183 29 265

240 372 3 198 9 983 359 297 73

265 981

254 282

Mokėtinos sumos susijusioms šalims Grupė 2015-06-30 UAB „EPSO-G“ Litgrid AB BALTPOOL UAB UAB „TETAS“ AB „Amber Grid“ (nuo 2014 m. 07.01) Kitos susijusios šalys

2014-12-31 5 626 13 048 4 265 1 386 -

8 976 19 487 3 275 349 494

24 325

32 581

Bendrovės sandoriai su susijusiomis šalimis Prekių ir paslaugų pardavimas 2015 m. ir 2014 m. sausio – birželio mėn. Bendrovė 2015-06-30

2014-06-30

AB LESTO „Lietuvos energijos gamyba“ AB AB „Lietuvos dujos“ UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ NT Valdos, UAB UAB „Kauno energetikos remontas“ UAB „Verslo aptarnavimo centras“ Energijos tiekimas UAB UAB LITGAS UAB „ ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“ UAB Technologijų ir inovacijų centras UAB „VAE SPB“ VšĮ Energetikų mokymų centras UAB Duomenų logistikos centras UAB "EPSO-G"

277 181 156 73 39 37 36 28 1 068 26 18 13 12 11 2 191

1 3 1 586

Iš viso

4 166

1 590

Energetikos įmonių grupė www.le.lt

26


„Lietuvos energija”, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d. Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip Prekių ir paslaugų pirkimas 2015 m. ir 2014 m. sausio – birželio mėn. Bendrovė 2015-06-30 AB LESTO Lietuvos energijos gamyba, AB UAB Duomenų logistikos centras NT Valdos. UAB UAB „Verslo aptarnavimo centras“ UAB Technologijų ir inovacijų centras VšĮ Energetikų mokymų centras Litgrid AB Iš viso

2014-06-30

58 980 49 024 528 132 109 99 3 252

5 544 12 013 172 119 -

109 127

17 848

Gautinos sumos iš susijusių šalių Bendrovė 2015-06-30 AB LESTO „Lietuvos energijos gamyba“ AB AB „Lietuvos dujos“ UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ NT Valdos, UAB UAB „Kauno energetikos remontas“ UAB „Verslo aptarnavimo centras“ Energijos tiekimas UAB UAB LITGAS

2014-12-31 335 219 190 88 47 46 37 34 712

204

UAB „ ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“ UAB Technologijų ir inovacijų centras

32 22

-

UAB „VAE SPB“ VšĮ Energetikų mokymų centras

16 15

-

UAB Duomenų logistikos centras UAB "EPSO-G"

13 241 933

240 371

Iš viso

243 739

240 575

Mokėtinos sumos susijusioms šalims Bendrovė 2015-06-30

2014-12-31

AB LESTO „Lietuvos energijos gamyba“ AB NT Valdos, UAB UAB Verslo aptarnavimo centras UAB „Technologijų ir inovacijų centras“ UAB Duomenų logistikos centras VšĮ Energetikų mokymo centras Litgrid AB

46 724 38 763 26 21 19 422 1 189

27 22 81 1 -

Iš viso

86 165

131

Išmokos vadovybei Grupė 2015-06-30 Atlyginimai ir kitos išmokos vadovams Iš jų: Išeitinės kompensacijos ir atlygis valdybos nariams Vadovų skaičius

2 005 255 73

Bendrovė 2014-06-30 1 310 140 56*

2015-06-30 332 56 10

2014-06-30 302 51 9

Vadovybe yra laikomi administracijos vadovai bei jų pavaduotojai bei vyr. finansininkai. *be AB „Lietuvos dujos“ duomenų.

Energetikos įmonių grupė www.le.lt

27


„Lietuvos energija”, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d. Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

20 Sąlyginiai ir nebalansiniai įsipareigojimai Elektros energetikos objektų išpirkimas 2015 m. AB LESTO vykdo sodininkų bendrijų lėšomis įrengtų bendrai naudojamų energetikos objektų (elektros tinklų) supaprastintomis sąlygomis išpirkimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 31 d. nutarime Nr. 1257 „ Dėl mėgėjiško sodo teritorijoje sodininkų lėšomis įrengtų elektros perdavimo ir skirstymo linijų, transformatorių pastočių, elektros skydinių ir kitų elektros perdavimui ir skirstymui skirtų įrenginių išpirkimo iš bendrijos terminų nustatymo“ nustatytais terminais, t. y. iki 2011 m. liepos 1 d. Per 2015 m. I pusmetį išpirkta 1 vnt. 2 eurų vertės bendrųjų elektros tinklų (2014 m. – 6 vnt. 67 tūkst. eurų vertės). Nuo išpirkimo proceso pradžios iki 2015 m. birželio 30 d. išpirkta 941 vnt. 11 852 tūkst. eurų vertės sodininkų bendrijų bendrųjų elektros tinklų. 2015 m. birželio 30 d. liko pateiktų 13 prašymų išpirkti turtą lengvatinėmis sąlygomis už 189 tūkst. eurų.

Kapitalinių investicijų įsipareigojimai 2015 m. birželio 30 d. AB LESTO kapitalinių investicijų įsipareigojimai, prisiimti pagal sudarytas sutartis finansinių ataskaitų sudarymo datą, tačiau neapskaityti finansinėse ataskaitose sudarė 21 586 tūkst. eurų (2014 m. gruodžio 31 d. – 8 179 tūkst. eurų).

Teisminiai ginčai Ginčas su Vilniaus energija Ieškovas UAB „Vilniaus energija“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu dėl 9,284 mln. Eur nuostolių priteisimo iš AB LESTO. Ieškovas teigia patyręs 9 284 tūkst. Eur nuostolių dėl to, kad AB LESTO 2014 metais, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-11-20 nutarimu Nr.1051 ir su Ieškovu sudarytos elektros energijos pirkimo - pardavimo sutarties nuostatomis, supirkdavo tik techninio minimumo režimu Ieškovui priklausančiose termofikacinėse elektrinėse pagamintą RGA (remtinos gamybos apimties) elektros energijos kiekį. Ieškovo teigimu, teisės aktuose yra nustatyta pareiga bendrovei AB LESTO išpirkti maksimalų kiekį, kurios AB LESTO neįvykdė. Ieškiniu prašoma pripažinti 2013 m. gruodžio 30 d. elektros energijos pirkimo pardavimo sutarties Nr. 80000/232945/753, sudarytos tarp Ieškovo ir Atsakovo nuostatas negaliojančiomis ab initio, įpareigoti Atsakovą per 2014 m. supirkti iš Ieškovo maksimalų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-11-20 nutarimu Nr. 1051 Ieškovo termofikacinei elektrinei Nr. 2 ir Ieškovo termofikacinei elektrinei Nr. 3 nustatytą remtinos gamybos apimtį, priteisti iš Atsakovo 9 284 tūkst. Lt nuostolių atlyginimą, 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas už Ieškovo naudai priteistą sumą nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos bei turėtas bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas nesutinka su Ieškovo pozicija, jog Atsakovas privalo supirkti visą TEC2 ir TEC3 pagamintą remtinos gamybos apimties elektros energijos kiekį, kadangi VIAP teikimo aprašas ir kiti galiojantys teisės aktai nenustato pareigos Atsakovui supirkti visą Ieškovo TEC2 ir TEC3 pagamintą elektros energiją. Nagrinėjant bylą Ieškovas 2014-07-18 prašė kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl minėto nutarimo atskirų nuostatų atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai, tačiau teismas šio prašymo netenkino. 2015-04-30 Ieškovas pateikė pakartotinį prašymą sustabdyti bylą ir kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl poįstatyminių teisės aktų galimo prieštaravimo Konstitucijai ir įstatymams. 2015-06-16 Teismas nutarė šią civilinę bylą sustabdyti iki kol šis teismo kreipimasis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą bus išnagrinėtas, jam paskelbus nutarimą. Įvertinus tai, kad Konstitucinis Teismas dar nėra priėmęs jokio sprendimo šioje byloje (galimas ir pirmos instancijos teismo prašymo grąžinimas ir pan.), bei tai, kad AB LESTO vertinimu ieškinio reikalavimai yra visiškai nepagrįsti ir netenkintini, finansinėse ataskaitose šis reikalavimas nėra apskaitytas. Ginčai su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija AB LESTO kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundais prašydama panaikinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau - Komisija) atitinkamus sprendimus ir prašydama įpareigoti Komisiją pašalinti padarytus pažeidimus bei nustatant AB LESTO viršutines skirstymo vidutinės ir žemos įtampos tinklais paslaugų kainų ribas kitam laikotarpiui, į ribų skaičiavimams naudojamą pajamų lygį įtraukti: – – – –

už 2015 metus susidariusį skirtumą dėl Komisijos netinkamai pritaikyto WACC dydžio – 7 777 tūkst.. Eur; už 2015 metus susidariusį skirtumą dėl Komisijos netinkamai pritaikytų teisės aktų reikalavimų, nustatančių AB LESTO leistiną investicijų grąžą – 4 638 tūkst. Eur; 16 455 tūkst. Eur dėl Komisijos patikrinimo metu nustatytų nepagrįstų sąnaudų, kurias AB LESTO laiko neatsiejamomis reguliuojamos veiklos sąnaudomis; 11 929 tūkst. Eur dėl Komisijos netinkamai pritaikytų teisės aktų reikalavimų, nustatančių AB LESTO leistiną investicijų grąžą ir būtinąsias reguliuojamos veiklos sąnaudas.

Taip pat AB LESTO kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu prašydama panaikinti Komisijos sprendimus ir prašydama įpareigoti Komisiją pašalinti padarytus pažeidimus, kuriais buvo: –

sumažintos AB LESTO elektros energijos visuomeninio tiekimo veiklos pajamos 2015 metams 863 tūkst. Eur suma;

Energetikos įmonių grupė www.le.lt

28


„Lietuvos energija”, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d. Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip –

sumažintos AB LESTO elektros energijos įsigijimo sąnaudos 2015 metams 312 tūkst. Eur suma.

AB LESTO yra apskundusi teismine tvarka Komisijos nutarimą, kuriuo ji patvirtino AB LESTO elektros energijos skirstymo veiklos reguliavimo laikotarpį nuo 2016 iki 2020 metų, taip pat, nustatė AB LESTO paskutinių (tikslinių) reguliavimo laikotarpio metų, t.y. 2020 metų Ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų modeliu apskaičiuotą, nekoreguotą skirstymo veiklos reguliuojamo turto bazės (RAB) dydį vidutinės ir žemos įtampos tinkluose; kapitalo kaštų dydį vidutinės ir žemos įtampos tinkluose; nusidėvėjimo sąnaudų vidutinės ir žemos įtampos tinkluose dydžius; protingumo kriterijų atitinkančios investicijų grąžos vidutinės ir žemos įtampos tinkluose dydį; veiklos sąnaudų (OPEX) dydį vidutinės ir žemos įtampos tinkluose. AB LESTO nuomone, Komisija priimdama minėtą sprendimą, pažeidė teisės aktuose nustatytas procedūras, turėjusias užtikrinti objektyvų aplinkybių įvertinimą ir spendimo pagrįstumą, netinkamai pritaikė teisės aktus, netinkamai taikė taisykles dėl reguliuojamo turto vertės nustatymo, pritaikė neteisingą bei protingumo kriterijų neatitinkančią investicijų grąžos normą (WACC), netinkamai taikė taisykles dėl operacinių kaštų nustatymo ir t. t. AB LESTO nesutinka su 2015 m. birželio 4 d. priimtu Komisijos nutarimu Nr. O3-351 „Dėl AB LESTO reguliuojamos veiklos sąlygų pažeidimo“ ir, pasinaudodama savo teise į teisminę gynybą, ABTĮ nustatyta tvarka pateikė Vilniaus apygardos administraciniam teismui skundą dėl Nutarimo dėl sankcijos skyrimo nepagrįstumo, neteisėtumo ir panaikinimo, kuris grindžiamas šiais argumentais: sankcija LESTO buvo skirta vadovaujantis atlikto Patikrinimo rezultatais, tačiau Patikrinimas buvo atliktas nesilaikant VAĮ 364 str. 1 d., 14 d. nustatytų reikalavimų; Patikrinimo akte Komisijos paskirta tikrinimo komisija pateikė subjektyvų LESTO apskaitos duomenų įvertinimą, Patikrinimo aktas neatitinka jam keliamų pagrįstumo ir teisėtumo reikalavimų, nustatytų Priežiūros tvarkos aprašo 52 punkte, ir yra neargumentuotas; Komisija, atlikdama Patikrinimą ir vadovaudamasi Sąnaudų reikalavimų nuostatomis pažeidė vieną iš esminių teisės principų lex retro non agit, todėl neteisėtai ir nepagrįstai Patikrinimo rezultatų pagrindu skyrė sankcijas LESTO; nutarimas dėl sankcijos skyrimo neatitinka sankcijų skyrimui taikytinų teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir taip yra pažeidžiamos poveikio priemonių ūkio subjektams taikymo sąlygos, reglamentuotos VAĮ 368 straipsnyje; nutarime dėl sankcijų skyrimo nurodytas LESTO skirtas piniginės baudos dydis nebuvo argumentuotai paaiškintas ir pagrįstas, o tuo yra pažeidžiamos poveikio priemonių ūkio subjektams taikymo sąlygos, reglamentuotos VAĮ 368 straipsnyje ir kt. AB LESTO vertinimu, Komisija, priimdama aukščiau minėtus sprendimus, neteisingai aiškino ir taikė galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus, viršijo savo kompetenciją ir pažeidė viešojo administravimo principus, nesilaikė ūkio subjektų veiklos priežiūros principų, netinkamai vertino AB LESTO reguliuojamai veiklai vykdyti būtinas ir į reguliuojamą veiklą įtrauktas sąnaudas, todėl skundžiami sprendimai laikytini nepagrįstais ir neteisėtais, o finansinėse ataskaitose ginčų sumos atitinkamai nėra apskaitytos. Ginčas dėl AB „Lietuvos dujos“ veiklos tyrimo 2011 m. kovo 25 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, patikėjimo teise minėtai datai valdžiusi 17,7 proc. AB „Lietuvos dujos“ akcijų, kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu dėl juridinio asmens veiklos tyrimo, kuriame atsakovais nurodė AB „Lietuvos dujos“, AB „Lietuvos dujos“ valdybos narius, deleguotus OAO „Gazprom“, bei generalinį direktorių. Ieškiniu reikalaujama pradėti AB „Lietuvos dujos“ veiklos tyrimą ir, nustačius, kad akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ ir/ar minėtų valdybos narių ir/ar generalinio direktoriaus veikla yra netinkama, taikyti atitinkamus ieškinyje nurodytus reikalavimus. Vilniaus apygardos teismas, nagrinėdamas ieškovo Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos reikalavimą pradėti AB „Lietuvos dujos“ veiklos tyrimą, 2012 m. rugsėjo 3 d. nutartimi patenkino ieškovo reikalavimą ir nusprendė pradėti AB „Lietuvos dujos“ veiklos tyrimą. AB „Lietuvos dujos“, nesutikdama su pirmosios instancijos teismo sprendimu, šį teismo sprendimą apskundė Lietuvos apeliaciniam teismui. Lietuvos apeliacinis teismas Vilniaus apygardos teismo nutartį paliko nepakeistą. 2013 m. birželio 29 d. AB „Lietuvos dujos“ kasaciniu skundu kreipėsi į Lietuvos Aukščiausiąjį teismą, prašydama panaikinti 2013 m. vasario 21 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutartį, o ieškovo pareikštą ieškinį palikti nenagrinėtu arba atmesti. Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2013 m. lapkričio 20 d. priėmė sprendimą stabdyti bylą, kol bus išspręstas klausimas dėl Švedijos karalystės Stokholmo prekybos rūmų Arbitražo instituto sprendimo (toliau – Arbitražo sprendimas) pripažinimo ir leidimo vykdyti. Arbitražo sprendime yra nurodyta, kad Lietuvos Respublikos teismai gali nagrinėti bylą dėl AB „Lietuvos dujos“ veiklos tyrimo, tačiau visi klausimai, susiję su gamtinių dujų tiekimu ir tranzitu į Kaliningrado sritį, įskaitant kainas ir tarifus, yra išimtinė Arbitražo kompetencija. Lietuvos Aukščiausiasis teismas, nagrinėdamas Arbitražo sprendimo pripažinimo klausimą, kreipėsi į Europos Sąjungos Teisingumo teismą, prašydamas priimti preliminarų (aiškinamąjį) sprendimą, kaip turėtų būti aiškinamos ir taikomos su Arbitražo sprendimo pripažinimu susijusios teisės normos. Bylos baigtis yra neaiški ir negali būti pagrįstai įvertinta. Ginčas dėl tiekimo veiklos tarifų buitiniams vartotojams 2014 m. liepos 14 d. Lietuvos Respublikos Generalinė prokuratūra pateikė Vilniaus miesto apylinkės teismui kaltinamąjį aktą, kuriuo AB „Lietuvos dujos“ ir jos buvę darbuotojai yra kaltinami tariamai padarę žalą nustatant tiekimo veiklos tarifus buitiniams vartotojams. 2014 m. rugpjūčio 13 d. Vilniaus miesto apylinkės teismas pradėjo nagrinėti šią baudžiamąją bylą. Generalinis prokuroras teismo prašė AB „Lietuvos dujos“ skirti 25.000 MGL, tai yra 950 tūkst. eurų dydžio baudą. AB „Lietuvos dujos“ su generalinės prokuratūros pateiktais kaltinimais ir reikalavimais nesutiko. AB „Lietuvos dujos“ tikėjosi išteisinamojo nuosprendžio. 2015 m. vasario 27 d. Vilniaus miesto apylinkės teismas priėmė išteisinamąjį nuosprendį, kuriuo nusprendė išteisinti AB “Lietuvos dujos” nenustačius, kad buvo padarytos inkriminuotos veikos. Prokuroras 2015 m. kovo 18 d. pateikė apeliacinį skundą dėl išteisinamojo nuosprendžio. Šiuo metu byla nagrinėjama apeliacine tvarka. AB „Lietuvos dujos“ nuomone, pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, todėl neturėtų būti keičiamas. Ginčas su Vilniaus energija 2015 m. sausio 23 d. UAB „Vilniaus energija“ pateikė ieškinį atsakovui UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ dėl 2012 m. gruodžio 28 d. ir 2013 m. gruodžio 30 d. gamtinių dujų tiekimo sutartyse nustatytų kainodaros taisyklių (sutartyse įtvirtintos gamtinių dujų kainos apskaičiavimo formulės) pakeitimo ir permokos už įsigytas gamtines dujas priteisimo. Reikalavimo suma yra 19 131 563 eurai, kuri susideda iš: 19 087 635 eurų gamtinių dujų kainos permokos sumos ir 43 928 eurų palūkanų. 2015 m. liepos 14 d. UAB „Vilniaus energija“ pateikė patikslintą ieškinį, kuriame antru atsakovu įtraukė AB „Lietuvos dujos“ ir prašo gamtinių dujų kainos permokos sumą bei palūkanas priteisti iš UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ ir AB „Lietuvos dujos“ solidariai. AB „Lietuvos dujos“ nuomone, jokie teisės aktai ir nei viena iš gamtinių dujų tiekimo sutarčių nenumatė jokių sąlygų, kurios nustatytų AB „Lietuvos dujos“ ar UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ prievolę mokėti UAB „Vilniaus energija“ kokias nors sumas dėl gamtinių dujų importo kainų pokyčio ar esant tokiems pokyčiams – perskaičiuoti gamtinių dujų kainą; AB „Lietuvos dujos“ savo

Energetikos įmonių grupė www.le.lt

29


„Lietuvos energija”, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d. Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip sutartinius įsipareigojimus pagal sutartis įvykdė tinkamai, todėl, AB „Lietuvos dujos“ vadovybės nuomone, ieškinio reikalavimai yra nepagrįsti. Byla nagrinėjama pirmosios instancijos teisme. Ginčas su Vilniaus energija ir Amilina Per 2015 metų pirmą pusmetį du UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ vartotojai – UAB „Vilniaus energija“ ir AB „Amilina“ –Vilniaus apygardos teisme pateikė ieškinius prieš UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ dėl gamtinių dujų tiekimo sutartyse nustatytų kainodaros taisyklių pakeitimo ir permokos už įsigytas gamtines dujas priteisimo. Abiejų ieškinių šiose civilinėse bylose reikalaujama iš UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ priteisti bendra suma yra 20,39 mln. eurų. UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ su pateiktais šių ieškovų reikalavimais nesutinka ir ketina apginti savo teises ir interesus teisme. Šiose civilinėse bylose yra pareikšta daug procesinių prašymų, todėl prognozuoti proceso trukmę ir įvertinti ginčo baigtį UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ objektyviai negali.

Suteiktos ir gautinos garantijos 2014 m. spalio 3 d. UAB LITGAS sudarė Laidavimo arba garantijų limito sutartį su „Lietuvos energija“, UAB 100 mln. Eur sumai, kuri esant poreikiui gali būti didinama iki 125 mln. Eur sumos, skirtą pateikti užtikrinimo priemones pagal UAB LITGAS sudarytas kredito sutartis su kredito institucijomis bei sudarytas ilgalaikes suskystintų gamtinių dujų (SGD) pirkimo sutartis su SGD tiekėjais. 2015 m. birželio 30 d. UAB LITGAS buvo panaudojusi 67,1 mln. Eur laidavimų ir garantijų limito. 2014 m. lapkričio 17 d. Bendrovė pasirašė laidavimo sutartį su „Swedbank“ AB. Laidavimo sutartis yra skirta laiduoti už dalį UAB LITGAS įsipareigojimų, kylančių iš kredito sutarties su „Swedbank“ AB. Maksimali šio laidavimo suma negali viršyti 42 mln. Eur.

Sutartiniai įsipareigojimai Pagal verslo įsigijimo metu perimtos gamtinių dujų tiekimo sutarties su PAO „Gazprom“ nuostatas, UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ per 2014 m. nesuvartojo 128,3 mln. m3 iš 1 mlrd. m3 minimalaus suvartotino gamtinių dujų kiekio, kurį pagal minėtosios sutarties nuostatas UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ turi galimybę „išimti“ per 3 ateinančius metus, įvykdžius sutartyje numatytus apmokėjimo bei gamtinių dujų vartojimo įsipareigojimus. Nesuvartotas gamtinių dujų kiekis neturėjo įtakos UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ 2015 m. finansinei būklei, tačiau 2015 m. UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ turės apmokėti 26,8 mln. eurų, t.y. atlikti avansinį mokėjimą už dalį 2014 m. nesuvartoto gamtinių dujų kiekio. 2014 m. gegužės mėn. AB „Lietuvos dujos“ ir PAO „Gazprom“ susitarė dėl importuojamų gamtinių dujų kainos sumažinimo už laikotarpį nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d. Gamtinių dujų importo kainos sumažinimo įtaka už laikotarpį nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2014 m. balandžio 30 d. susijusi su buitiniais ir nebuitiniais gamtinių dujų vartotojais. Gamtinių dujų importo kainos skirtumo įtaka nebuitiniams vartotojams bus perkelta vartotojams per 2015-2016 metus ar ilgesnį laikotarpį, o buitiniams vartotojams – per 2015-2016 metų laikotarpį.

21 Įvykiai po balanso datos 2015 m. liepos 2 d. UAB LITGAS ir „Swedbank“, AB pasirašė kredito sutarties sąlygų pakeitimą, kuris numato, jog kredito linijos limitas bus sumažintas nuo 83,33 mln. Eur iki 70,0 mln. Eur. 2015 m. liepos 4 d. buvo padidintas UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė įstatinis kapitalas iki 1 003 tūkst. Eur, išleidžiant 3 450 000 paprastų vardinių akcijų. Iki šių finansinių ataskaitų pasirašymo dienos už naują akcijų emisiją buvo apmokėta 250 tūkst. Eur. 2015 m. liepą UAB LITGAS ir „Statoil ASA“ pasirašė supratimo memorandumą dėl bendros įmonės, kuri plėtotų mažos apimties suskystintų gamtinių dujų (SGD) tiekimo veiklą, steigimo Lietuvoje. Planuojama, kad naujoji bendrovė bus įkurta Lietuvoje jau šiais metais ir SGD aprūpins laivus, mažuosius terminalus Baltijos jūroje ir sunkvežimiais tiektų kurą sausumos klientams. 2015 m. rugpjūčio 3 d. UAB Lietuvos dujų tiekimas, AB „Lietuvos dujos“ ir PAO „Gazprom“ pasirašė trišalį susitarimą, kuriuo UAB Lietuvos dujų tiekimas formaliai perėmė visas teises ir pareigas, susijusias su 1999 m. gamtinių dujų tiekimo sutartimi tarp PAO „Gazprom“ ir AB „Lietuvos dujos“. 2015 m. rugpjūčio 19 d. Bendrovė pasirašė akcijų pirkimo-pardavimo sutartį su UAB „Kauno energetikos remontas“, pagal kurią įsigijo 100 proc., t.y 100 vnt. UAB Gotlitas paprastųjų vardinių akcijų. Akcijų įsigijimo kaina - 61 tūkst. Eur.

*********

Energetikos įmonių grupė www.le.lt

30

Le FA 2015 06 30 konsoliduota LT  
Advertisement