Page 1

2015

„LIETUVOS ENERGIJA”, UAB BENDROVĖS SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS 2015 M. BIRŽELIO 30 D. PASIBAIGUSIO ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA BENDROVĖS TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA

Energetikos įmonių grupė

www.le.lt


TURINYS

SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA Nepriklausomo auditoriaus išvada

3-4

Sutrumpinta tarpinė finansinės padėties ataskaita

5

Sutrumpinta tarpinė bendrųjų pajamų ataskaita

6

Sutrumpinta tarpinė pinigų srautų ataskaita

7

Sutrumpinta tarpinė nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

8

Sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos aiškinamasis raštas

9 – 18

2


3


4


„Lietuvos energija”, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖS PADĖTIES ATASKAITA Už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d. Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

FINANSINĖS PADĖTIES ATASKAITA Bendrovė

Pastabos

2015-06-30

2014-12-31

TURTAS Ilgalaikis turtas Ilgalaikis materialusis turtas Dukterinės įmonės ir kitos investicijos Po vienerių metų gautinos sumos Ilgalaikės investicijos Atidėtojo pelno mokesčio turtas Ilgalaikio turto iš viso Trumpalaikis turtas Išankstiniai apmokėjimai Prekybos gautinos sumos Kitos gautinos sumos Trumpalaikės investicijos Pinigai ir pinigų ekvivalentai

7 1 076 150 238 975 4 696 28 1 319 856

9 968 386 238 975 4 696 32 1 212 098

47 1 125 3 918 53 39 477 44 620 77 44 697 1 364 553

3 2 102 15 31 347 33 467 77 33 544 1 245 642

8 9

1 212 156 4 281 61 299 1 277 736

1 210 568 74 34 322 1 244 964

10

40 930 40 930

23 23

297 36 45 554 45 887 86 817 1 364 553

188 159 308 655 678 1 245 642

4 5 6

6 7

Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti Trumpalaikio turto iš viso TURTO IŠ VISO

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI Nuosavas kapitalas Įstatinis kapitalas Rezervai Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) Nuosavo kapitalo iš viso Įsipareigojimai Ilgalaikiai įsipareigojimai Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso Trumpalaikiai įsipareigojimai Prekybos mokėtinos sumos Pelno mokesčio įsipareigojimai Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso Įsipareigojimų iš viso NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

11

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos dalis. Sutrumpintą tarpinę finansinę informaciją „Lietuvos energija“, UAB patvirtino 2015 m. rugpjūčio 25 d.

Dalius Misiūnas Generalinis direktorius

Darius Kašauskas Finansų ir iždo direktorius

Energetikos įmonių grupė www.le.lt

Edita Steponavičienė UAB Verslo aptarnavimo centro Apskaitos departamento direktorė, veikianti pagal 20150425 įsakymą Nr.V-020

5


„Lietuvos energija”, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva SUTRUMPINTA TARPINĖ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA Už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d. Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

TARPINĖ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA Bendrovė Pastabos

Pajamos Pardavimo pajamos Kitos veiklos pajamos Pajamos, iš viso

12

2015 m. I pusm.

2015 m. II ketv.

2014 m. I pusm.

2014 m. II ketv.

936 1 937

573 1 574

1 1

1 1

13

(2) (1 369) (2 552) (3 923) (2 986)

(1) (735) (2 230) (2 966) (2 392)

(3) (1 379) (622) (2 004) (2 003)

(1) (771) (366) (1 138) (1 137)

14 15

64 031 (1 730)

62 299 (142)

71 755 (64)

70 846 (62)

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą Ataskaitinių metų pelno mokesčio sąnaudos Atidėtojo pelno mokesčio pajamos (sąnaudos) Grynasis pelnas (nuostoliai)

59 315 (36) (3) 59 276

59 765 (36) (17) 59 712

69 688 (7) 25 69 706

69 647 (7) 24 69 664

Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos) Straipsniai, kurie bus perklasifikuojami į pelną (nuostolius) Galimo parduoti finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimas Straipsniai, kurie bus perklasifikuojami į pelną (nuostolius), iš viso Kitos bendrosios pajamos (išlaidos), iš viso Laikotarpio bendrosios pajamos (sąnaudos), iš viso

59 276

55 55 55 69 761

55 55 55 69 719

Veiklos sąnaudos Nusidėvėjimas ir amortizacija Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos Kitos sąnaudos Veiklos sąnaudos, iš viso Veiklos pelnas (nuostoliai) Finansinės veiklos pajamos Finansinės veiklos sąnaudos

59 712

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos dalis. Sutrumpintą tarpinę finansinę informaciją „Lietuvos energija“, UAB patvirtino 2015 m. rugpjūčio 25 d.

Dalius Misiūnas Generalinis direktorius

Energetikos įmonių grupė www.le.lt

Darius Kašauskas Finansų ir iždo direktorius

Edita Steponavičienė UAB Verslo aptarnavimo centro Apskaitos departamento direktorė, veikianti pagal 20150425 įsakymą Nr.V-020

6


„Lietuvos energija”, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva SUTRUMPINTA TARPINĖ PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA Už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d. Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

TARPINĖ PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA Bendrovė 2015-06-30 Pagrindinės veiklos pinigų srautai Grynasis pelnas (nuostoliai) Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas: Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos Pelno mokesčio sąnaudos (nauda) Investicijų į dukterines įmones vertės sumažėjimas Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas: Palūkanų pajamos Palūkanų sąnaudos Kitos finansinės veiklos sąnaudos (pajamos) Apyvartinio kapitalo pasikeitimai: Pirkėjų įsiskolinimo ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas Atsargų ir išankstinių apmokėjimų ir kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas Mokėtinų sumų, ateinančių laikotarpių pajamų ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas) (Sumokėtas) pelno mokestis Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai Investicinės veiklos pinigų srautai (Suteiktos) paskolos, susigrąžintos paskolos Dukterinių (asocijuotų) įmonių įsigijimas Obligacijų perleidimas Gautos palūkanos Gauti dividendai AB LESTO akcijų įsigijimas iš mažumos AB "Lietuvos dujos" akcijų įsigijimas Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai Finansinės veiklos pinigų srautai Gautos paskolos Sugrąžintos paskolos Sumokėtos palūkanos Išmokėti dividendai Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai Pinigų ir pinigų ekvivalentų (įskaitant sąskaitos perviršį) padidėjimas (sumažėjimas) Pinigai ir pinigų ekvivalentai (įskaitant sąskaitos perviršį) laikotarpio pradžioje Pinigai ir pinigų ekvivalentai (įskaitant sąskaitos perviršį) laikotarpio pabaigoje

13 14 15

17 4 4

17

2014-06-30

59 276

69 706

2 39 1 667

2 (18) -

(3 293) 142 (59 150)

(1 960) 61 (69 795)

(1 047) -

(2 435) (23)

(19)

255

(2 383)

(4 207)

(23 334) 1 202 60 738 38 606

(29 868) (3) 47 181 578 69 668 (34 142) (139 411) (85 997)

(28 093) (28 093) 8 130 31 347 39 477

14 623 (13 204) (43) 1 376 (88 828) 89 774 946

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos dalis. Sutrumpintą tarpinę finansinę informaciją „Lietuvos energija“, UAB patvirtino 2015 m. rugpjūčio 25 d.

Dalius Misiūnas Generalinis direktorius

Darius Kašauskas Finansų ir iždo direktorius

Energetikos įmonių grupė www.le.lt

Edita Steponavičienė UAB Verslo aptarnavimo centro Apskaitos departamento direktorė, veikianti pagal 20150425 įsakymą Nr.V-020

7


„Lietuvos energija”, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva SUTRUMPINTA TARPINĖ NUOSAVO KAPITALO POLKYČIŲ ATASKAITA Už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d. Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

TARPINĖ NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA Bendrovė

Pastabos

Akcinio kapitalo didinimas Galimo parduoti finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimas, atėmus atidėtojo pelno mokesčio įtaką Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai)

4

Privalomasis rezervas

Kapitalas

Likutis 2014 m. sausio 1 d.

Likutis 2014 m. birželio 30 d.

Likutis 2015 m. sausio 1 d.

Nepaskirstytasis pelnas

Kiti rezervai

Iš viso

1 177 932 32 636

-

-

(25 214) -

1 152 718 32 636

-

-

55

-

55

-

-

-

69 706

69 706

1 210 568

-

55

44 492

1 255 115

1 244 965

1 210 568

-

74

34 323

Pervedimas į privalomąjį rezervą

9

-

4 207

-

(4 207)

-

Dividendai

17

-

-

-

(28 093)

(28 093)

1 588

-

-

-

1 588

-

-

-

59 276

59 276

1 212 156

4 207

74

61 299

1 277 736

Įstatinio kapitalo konvertavimo rezultatas

8, 15

Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai) Likutis 2015 m. birželio 30 d.

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos dalis. Sutrumpintą tarpinę finansinę informaciją „Lietuvos energija“, UAB patvirtino 2015 m. rugpjūčio 25 d.

Dalius Misiūnas Generalinis direktorius

Energetikos įmonių grupė www.le.lt

Darius Kašauskas Finansų ir iždo direktorius

Edita Steponavičienė UAB Verslo aptarnavimo centro Apskaitos departamento direktorė, veikianti pagal 20150425 įsakymą Nr.V-020

8


„Lietuvos energija”, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d. Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

SUTRUMPINTŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1

Bendroji informacija

„Lietuvos energija“, UAB (toliau – „Bendrovė“) yra Lietuvos Respublikoje įregistruota uždaroji akcinė bendrovė. Buveinės adresas - Žvejų g. 14, LT-09310, Vilnius, Lietuva. Bendrovė - ribotos civilinės atsakomybės pelno siekiantis ūkio subjektas, 2008 m. rugpjūčio 28 d. įregistruotas Juridinių asmenų registre, kurio tvarkytojas yra VĮ „Registrų centras". Bendrovės kodas 301844044, PVM mokėtojo kodas LT100004278519. Bendrovė įsteigta neribotam laikui. „Lietuvos energija“, UAB yra patronuojanti įmonė, kuri atsakinga už grupės įmonių, užsiimančių elektros ir šilumos energijos gamyba, tiekimu, elektros energijos importu bei eksportu, skirstymu ir prekyba, taip pat elektros energetikos ūkio aptarnavimu ir plėtra, valdymu ir veiklos koordinavimu. Bendrovė analizuoja grupės įmonių veiklą, reprezentuoja grupę, įgyvendina akcininko teises ir pareigas, nustato veiklos gaires ir taisykles bei koordinuoja veiklą finansų, teisės, strategijos ir plėtros, žmogiškųjų išteklių, rizikos valdymo, audito, technologijų, komunikacijos ir kitose srityse. „Lietuvos energija“, UAB siekia efektyvios įmonių grupės veiklos, Nacionalinėje energetikos strategijoje ir kituose teisės aktuose numatytų ir su grupės veikla susijusių tikslų įgyvendinimo, užtikrindama socialiai atsakingą ilgalaikės vertės didinimą. Bendrovės akcijos priklauso Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

Bendrovės akcininkas

2015-06-30 Akcinis kapitalas, tūkst.. Eur

Lietuvos Respublika, atstovaujama LR finansų ministerijos

1 212 156

2014-12-31 Akcinis kapitalas, tūkst.. Eur

% 100%

1 210 568

% 100,00

2015 m. birželio 30 d. Bendrovėje dirbo 76 darbuotojai (2014 m. gruodžio 31 d. - 61). Ši finansinė informacija buvo patvirtinta „Lietuvos energija“, UAB vadovybės 2015 m. rugpjūčio 25 d.

2

Pagrindinių apskaitos principų apibendrinimas

Ši tarpinė finansinė informacija už laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d. yra parengta pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, patvirtintus taikyti Europos Sąjungoje ir taikomus tarpinei finansinei atskaitomybei (34 TAS „Tarpinė finansinė atskaitomybė“). Siekiant geriau suprasti šioje tarpinėje sutrumpintoje finansinėje informacijoje pateiktus duomenis, Bendrovės sutrumpintos 2015 m. I pusmečio tarpinės finansinės ataskaitos turi būti skaitomos kartu su 2014 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų metinėmis „Lietuvos energija“, UAB konsoliduotomis ir Bendrovės finansinėmis ataskaitomis, kurios buvo parengtos pagal Tarptautinius Finansinės Atskaitomybės Standartus (TFAS), priimtus taikyti Europos Sąjungoje (ES) ir su konsoliduota sutrumpinta tarpine informacija (neaudituota) už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d., kuri paskelbta viešai. Apskaitos principai, taikyti rengiant sutrumpintą tarpinę finansinę informaciją, yra tokie patys, kaip ir taikyti rengiant metines finansines ataskaitas už 2014 metus.

Pelno mokestis Tarpinių ataskaitinių laikotarpių pelno mokestis apskaičiuojamas taikant mokesčio tarifą, kuris būtų taikomas apskaičiuojant mokesčius nuo tikėtinos bendros metinio pelno sumos.

Funkcinė ir pateikimo valiuta Šiose sutrumpintose tarpinėse finansinėse ataskaitose skaičiai yra pateikti nacionaline valiuta, eurais (Eur), kuri yra Bendrovės funkcinė ir pateikimo valiuta. Iki 2014 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos valiuta buvo litai. Litas buvo susietas su euru santykiu 3,4528 lito už 1 eurą. Nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuva prisijungė prie euro zonos ir jos nacionalinė valiuta tapo eurai. Litai buvo pakeisti į eurus santykiu 3,4528 lito už 1 eurą. Bendrovė perskaičiavo palyginamuosius skaičius iš litų į eurus taikydama oficialų lito ir euro kursą: 1 euras = 3,4528 Lt. Įstatinio kapitalo konvertavimas į eurus pateikiamas 8 pastaboje.

Nauji standartai, standartų pakeitimai ir aiškinimai Naujų standartų, standartų pakeitimų ir aiškinimų, galiojančių Bendrovei nuo 2015 metų ir turinčių reikšmingą įtaką Bendrovės finansinei informacijai, nebuvo.

Energetikos įmonių grupė www.le.lt

9


„Lietuvos energija”, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d. Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip Bendrovės vadovybė nemano, kad nauji ir pakeisti standartai ir jų aiškinimai, kuriuos Bendrovė privalo taikyti ataskaitiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2016 m. sausio 1 d. ir vėliau, turės reikšmingos įtakos Bendrovės finansinėms ataskaitoms.

3

Svarbūs apskaitiniai vertinimai ir sprendimai, naudojami rengiant finansines ataskaitas

Vertinimai ir sprendimai nuolat peržiūrimi ir įvertinami remiantis praeities patirtimi bei kitais veiksniais, įskaitant būsimų įvykių tikimybę, kuri laikoma pagrįsta tam tikromis aplinkybėmis. Rengiant finansinę informaciją pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti ES, vadovybei reikia padaryti tam tikras prielaidas ir įvertinimus, kurie turi įtakos pateiktoms turto, įsipareigojimų, pajamų bei sąnaudų sumoms bei neapibrėžtumų atskleidimui. Prielaidų, vertinimų ir sprendimų pasikeitimai galėtų turėti reikšmingos įtakos šiai finansinei informacijai. Sutrumpintoje tarpinėje finansinėje informacijoje buvo naudoti tokie patys apskaitiniai įvertinimai, kaip ir rengiant metines 2014 m. gruodžio 31 d. finansines ataskaitas.

Investicijų į dukterines įmones vertinimas Nors Bendrovės dukterinių įmonių AB LESTO, AB „Lietuvos dujos“ ir „Lietuvos energijos gamyba“, AB, akcijomis prekiaujama Vilniaus vertybinių popierių biržoje, Bendrovės vadovybės vertinimu, ši rinka nėra pakankamai aktyvi, kad skelbiamą biržos akcijų kainą būtų galima laikyti investicijų į dukterines įmones tikrąja verte finansinių ataskaitų sudarymo datą. 2015 m. birželio 30 d. Bendrovė atliko investicijos į dukterinę įmonę AB LESTO vertės sumažėjimo testą, naudodama diskontuotų pinigų srautų metodą. Diskontuoti pinigų srautai buvo apskaičiuoti remiantis galiojančiais teisės aktais ir metodikomis, reglamentuojančiais skirstymo veiklą, ir atsižvelgiant į labiausiai tikėtiną elektros energijos skirstymo veiklos vystymosi scenarijų bei egzistuojančius neapibrėžtumus elektros sektoriuje. Remiantis atlikta analize, Bendrovės vadovybė nustatė, kad 2015 m. birželio 30 d. nėra investicijos į AB LESTO vertės sumažėjimo. 2015 m. birželio 30 d. Bendrovė atliko investicijos į dukterinę įmonę AB „Lietuvos dujos“ vertės sumažėjimo testą, naudodama diskontuotų pinigų srautų metodą. Diskontuoti pinigų srautai buvo apskaičiuoti remiantis galiojančiais teisės aktais ir metodikomis, reglamentuojančiais dujų skirstymo veiklą, ir atsižvelgiant į labiausiai tikėtiną dujų skirstymo veiklos scenarijų bei egzistuojančius neapibrėžtumus dujų sektoriuje. Skaičiuojant diskontuotus pinigų srautus buvo naudota iki mokestinė 7,09 proc. diskonto norma, kuri atitinka VKEKK skelbiamą gamtinių dujų sektoriaus vidutinę svertinę kapitalo kainą, taikomą gamtinių dujų įmonėms nustatant kainų viršutines ribas. Remiantis atlikta analize, Bendrovės vadovybė nustatė, kad 2015 m. birželio 30 d. nėra investicijos į AB „Lietuvos dujos“ vertės sumažėjimo. 2015 m. birželio 30 d. Bendrovė atliko investicijos į dukterinę įmonę UAB „VAE SPB“ vertės sumažėjimo testą ir nustatė, kad 2015 m. birželio 30 d. investicijos į UAB „VAE SPB“ vertės sumažėjimas lygus 575 tūkst. Eur. 2015 m. birželio 30 d. Bendrovė atliko investicijos į dukterinę įmonę UAB „Litgas“ vertinimą naudodama diskontuotų pinigų srautų metodą. Diskontuoti pinigų srautai buvo apskaičiuoti remiantis galiojančiais teisės aktais ir metodikomis, reglamentuojančiais paskirtojo tiekėjo veiklą, ir atsižvelgiant į labiausiai tikėtiną gamtinių dujų prekybos veiklos vystymosi scenarijų bei egzistuojančius neapibrėžtumus SGD sektoriuje. Skaičiuojant diskontuotus pinigų srautus buvo naudota 9,72 proc. diskonto norma, kuri nustatyta kaip reikalaujama akcinio kapitalo grąža. Remiantis atlikta analize, Bendrovės vadovybė nustatė, kad 2015 m. birželio 30 d. investicijos į UAB „Litgas“ vertės sumažėjimas lygus 1 092 tūkst. Eur.

Kainų priedų įvertinimas nustatant akcijų įsigijimo kainas Priedas už NT Valdos, UAB akcijas 2015 m. balandžio mėn. Bendrovė įsigijo NT Valdos, UAB akcijas iš LESTO, AB, „Lietuvos energijos gamyba“ AB, UAB Duomenų logistikos centras ir Litgrid AB ir taip įgijo 100% NT Valdos, UAB tiesioginę akcijų kontrolę. Detali informacija apie akcijų pirkimo sandorius pateikta 4 pastaboje. Už įsigytas akcijas iki 2019 m. kovo 31 d. yra numatytas bazinės pardavimo kainos priedas, kurio dydis gali svyruoti priklausomai nuo NT Valdos, UAB pasiektų rezultatų. Maksimalus priedo dydis yra 19 400 tūkst Eur. Bendrovės vadovybė įvertino, kad NT Valdos, UAB ateityje pasieks numatytus rezultatus ir apskaitė maksimalų priedą prie akcijų kainos mokėtinose sumose 19 400 tūkst. Eur. Priedas buvo diskontuotas iki dabartinės vertės naudojant Lietuvos Banko skelbiamą vidutinę paskolų virš 1 000 tūkst Eur palūkanų normą, kuri diskontavimo metu buvo lygi 2,65%. Diskontavimo verte buvo sumažinta investicijos į NT Valdos, UAB įsigijimo savikaina. Diskontavimo įtaka vėlesniais laikotarpiais bus apskaitoma finansinėse sąnaudose. Priedas už UAB Kauno energetiko remontas akcijas 2015 m. kovo 31 d. Bendrovė pasirašė akcijų pirkimo pardavimo sutartį su „Lietuvos energijos gamyba“, AB, pagal kurią įsigijo 100 proc., t.y. 15 244 112 UAB „Kauno energetikos remontas“ paprastųjų vardinių akcijų. Detali informacija apie akcijų pirkimo sandorį pateikta 4 pastaboje. UAB „Kauno energetikos remontas“ „Lietuvos energijos gamyba“ AB užsakymu vykdo „Biokuro katilinės projektą“, kuriam 2014 m. gruodžio 31 d. buvo apskaitytas 3 853 tūkst. Eur atidėjinys UAB „Kauno energetikos remontas“ ataskaitose. Tuo atveju, jei nuostolis iš „Biokuro katilinės projekto“ įgyvendinimo padidėja arba sumažėja daugiau nei 50 tūkst. Eur, UAB „Kauno energetikos remontas“ akcijų pirkimopardavimo kaina koreguojama 89% šio pokyčio sumos, t.y 44,5 tūkst. Eur.

Energetikos įmonių grupė www.le.lt

10


„Lietuvos energija”, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d. Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip 2015 m. birželio 30 d. Bendrovės vadovybė įvertino “Biokuro katilinės projekto” eigą, atliko kainos priedo įvertinimą ir nustatė, kad nepasikeitus priedo apskaitymo prielaidoms, kainos priedo vertė 2015 m. birželio 30 d. lygi nuliui.

LITGRID AB perleidimo kaina Įgyvendinant Elektros energetikos įstatymo reikalavimus, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2012 m. liepos 4 d. priėmė nutarimą Nr. 826 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės steigimo ir valstybės turto investavimo“, kuriuo nurodė Energetikos ministerijai įsteigti uždarąją akcinę bendrovę ir priimti visus reikalingus sprendimus, kad „Lietuvos energija“, UAB valdomos Litgrid AB akcijos būtų atlygintinai perduotos naujai įsteigtai uždarajai akcinei bendrovei UAB „EPSO-G“, atsižvelgiant į nepriklausomų vertintojų nustatytą akcijų rinkos vertę. Nepriklausomas vertintojas nustatė 97,5 proc. Litgrid AB akcijų rinkos vertę, naudodamas pajamų (naudojimo pajamų) vertės metodą. Litgrid AB akcijų pirkimo-pardavimo sutartyje yra numatytas galutinės kainos priedas, kurio dydis priklauso nuo būsimųjų laikotarpių reguliacinės aplinkos. 2014 m. rugsėjo 24 d. Vyriausybė patvirtino Valstybės reguliuojamų kainų elektros energetikos sektoriuje nustatymo principus, o 2015 m. sausio 15 d. VKEKK patvirtinto naują (LRAIC) reguliavimo metodiką. 2015 m. sausio 19 d. VKEKK nustatė Litgrid AB perdavimo paslaugų aukštos įtampos tinklais kainos viršutinės ribas 2016–2020 metams. Atsižvelgdama į aukščiau minimus pasikeitimus, Kadangi prielaidos kainos priedo apskaičiavimui nuo paskutinių finansinių ataskaitų sudarymo dienos nepasikeitė, vadovybės vertinimu vadovaujantis Litgrid AB akcijų pirkimo-pardavimo sutartimi 2015 m. birželio 30 d. kainos priedo vertė lygi nuliui.

Mokesčių patikrinimai Mokesčių inspekcija gali bet kuriuo metu per 5 iš eilės einančius metus po ataskaitinių mokestinių metų patikrinti buhalterijos knygas ir apskaitos įrašus bei apskaičiuoti papildomus mokesčius ir baudas. Bendrovės vadovybei nežinomos jokios aplinkybės, dėl kurių galėtų iškilti potencialus reikšmingas įsipareigojimas šiuo atžvilgiu.

4

Dukterinės įmonės ir kitos investicijos

2015 m. balandžio 27 d. Bendrovė pasirašė akcijų pirkimo pardavimo sutartį su LESTO AB, pagal kurią įsigijo 57,30 proc., t.y. 1 692 666 NT Valdos, UAB paprastąsias vardines akcijas. Bazinė akcijų įsigijimo kaina – 41 176 tūkst. EUR, apskaitytas akcijų kainos priedas – 11 120 tūkst. Eur (3 pastaba). 2015 m. balandžio 27 d. Bendrovė pasirašė akcijų pirkimo pardavimo sutartį su „Lietuvos energijos gamyba“ AB, pagal kurią įsigijo 41,73 proc., t.y. 1 232 897 NT Valdos, UAB paprastąsias vardines akcijas. Akcijų įsigijimo kaina – 29 987 tūkst. EUR, apskaitytas akcijų kainos priedas – 8 099 tūkst. Eur (3 pastaba). 2015 m. balandžio 27 d. Bendrovė pasirašė akcijų pirkimo pardavimo sutartį su UAB Duomenų logistikos centras, pagal kurią įsigijo 0,59 proc., t.y. 17 384 NT Valdos, UAB paprastąsias vardines akcijas. Akcijų įsigijimo kaina – 424 tūkst. EUR, apskaitytas akcijų kainos priedas – 114 tūkst. Eur (3 pastaba). 2015 m. balandžio 30 d. Bendrovė pasirašė akcijų pirkimo pardavimo sutartį su Litgrid AB, pagal kurią įsigijo 0,35 proc., t.y. 10 193 NT Valdos, UAB paprastąsias vardines akcijas. Akcijų įsigijimo kaina – 252 tūkst. EUR, akcijų kainos priedas – 67 tūkst. Eur (3 pastaba). Apskaitytas NT Valdos, UAB akcijų kainos priedas, kuris iš viso sudarė 19 400 tūkst. Eur buvo disokontuotas iki dabartinės vertės naudojant Lietuvos Banko skelbiamą vidutinę palūkanų normą 2,65% (3 pastaba), diskontavimo įtaka investicijų pirminio pripažinimo metu sudarė 1 895 tūkst. Eur. Šiais sandoriais Lietuvos Energija UAB įgijo 100% NT Valdos, UAB akcijų kontrolę. 2015 m. kovo 31 d. Bendrovė pasirašė akcijų pirkimo pardavimo sutartį su „Lietuvos energijos gamyba“, AB, pagal kurią įsigijo 100 proc., t.y. 15 244 112 UAB „Kauno energetikos remontas“ paprastųjų vardinių akcijų ir 100 proc., t.y. 750 000 Energijos tiekimas UAB paprastųjų vardinių akcijų. UAB „Kauno energetikos remontas“ akcijų įsigijimo kaina – 4 778 tūkst. EUR, Energijos tiekimas UAB - 6 883 tūkst. EUR . Po šio sandorio Bendrovė įgijo netiesiogiai valdomų dukterinių įmonių Geton Energy SIA ir Geton Energy OU kontrolę. 2015 m. kovo 31 d. Bendrovė pasirašė akcijų pirkimo pardavimo sutartį su LESTO AB, pagal kurią įsigijo 100 proc., t.y. 18 904 UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“ paprastąsias vardines akcijas. Akcijų įsigijimo kaina – 7 695 tūkst. EUR. 2015 m. vasario 19 d. buvo įsteigtos naujos įmonės UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė ir UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, kurių veikla orientuota į Vilniaus ir Kauno šilumos ūkio modernizavimą, įrengiant atliekomis ir biokuru kūrenamų kogeneracinių elektrinių kompleksus. Naujos elektrinės taip pat gamins reikšmingą kiekį elektros energijos konkurencinga kaina, kuri leis užtikrinti palankesnes kainas elektros vartotojams. Bendrovių įstatinis kapitalas yra po 2 900 EUR, akcijų skaičius po 10 000, akcijos nominali vertė 0,29 EUR, pasirašytos akcijos buvo apmokėtos 2015 m. vasario 20 d. Per 2014 metų pirmą pusmetį Bendrovė įsigijo 96,64 proc. AB „Lietuvos dujos“ akcijų. Šios akcijos buvo įsigytos trimis etapais: 1)

2014 m. vasario 21 d. didinant Bendrovės įstatinį kapitalą Finansų ministerija apmokėjo nepiniginiu įnašu – valstybei priklausančiomis AB „Lietuvos dujos“ 51 454 638 (17,7 proc.) akcijomis, kurių vertė 32 636 022 Eur;

2)

2014 m. gegužės 21 d. Bendrovė pasirašė sutartį su Vokietijos koncernu „E.ON Ruhrgas International“, pagal kurią įsigijo 113 118 140 (38,9 proc.) AB „Lietuvos dujos“ akcijų. Akcijų įsigijimo kaina – 63 429 280 Eur;

Energetikos įmonių grupė www.le.lt

11


„Lietuvos energija”, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d. Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip 3)

2014 m. birželio 19 d. Bendrovė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 31 straipsniu, įgyvendino privalomą nekonkurencingą oficialų siūlymą supirkti likusias AB „Lietuvos dujos“ akcijas ir iš Rusijos kompanijos „Gazprom“ bei smulkiųjų akcininkų įsigijo 116 357 288 (40,03 proc.) akcijas. Akcijų įsigijimo kaina 75 981 309 Eur.

2014 m. gegužės 21 d. Bendrovė pasirašė sutartį su Vokietijos koncernu „E.ON Ruhrgas International“, pagal kurią įsigijo 71 040 473 (11,76 proc.) AB LESTO akcijų. Akcijų įsigijimo kaina – 34 142 369 Eur. 2014 m. spalio 30 d. Bendrovė pasirašė akcijų pasirašymo sutartį, pagal kurią įsigijo 18 111 517 UAB „VAE SPB“ akcijų. Bendrovė 2015 m. sausio 30 d. sumokėjo likusią kainos dalį 724 tūkst. EUR už akcijų priedus.

2015 m. birželio 30 d. Bendrovės investicijas į dukterines įmones ir kitas investicijas sudarė:

Pavadinimas

Dukterinės įmonės: AB LESTO „Lietuvos energijos gamyba“, AB AB „Lietuvos dujos“ NT Valdos, UAB UAB LITGAS UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“ UAB Duomenų logistikos centras Energijos tiekimas UAB UAB „Kauno energetikos remontas“ UAB Technologijų ir inovacijų centras UAB „VAE SPB“ UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ VšĮ Energetikų mokymo centras UAB Verslo aptarnavimo centras Lietuvos energijos paramos fondas UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė UAB Kauno kogeneracinė jėgainė

Įsigijimo vertė

538 874 294 832 172 047 89 373 8 689 7 695 7 268 6 883 4 778 3 218 1 018 869 309 295 3 3 3 1 136 157

Vertės sumažėjimas

Įnašas nuostoliams padengti

(55 781) (1 092) (2 563) (575) (60 011)

Apskaitinė vertė

4 4

483 093 294 832 172 047 89 373 7 597 7 695 4 705 6 883 4 778 3 218 447 869 309 295 3 3 3 1 076 150

Dalies procentas

94,39 96,13 96,64 100,00 66,67 100,00 79,64 100,00 100,00 50,00 100,00 100,00 100,00 51,00 100,00 100,00 100,00

2014 m. gruodžio 31 d. Bendrovės investicijas į dukterines įmones ir kitas investicijas sudarė: Pavadinimas

Dukterinės įmonės: AB LESTO „Lietuvos energijos gamyba“, AB AB „Lietuvos dujos“ UAB LITGAS UAB Duomenų logistikos centras UAB Technologijų ir inovacijų centras UAB „VAE SPB“ UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ VšĮ Energetikų mokymo centras UAB Verslo aptarnavimo centras Lietuvos energijos paramos fondas

Investicijos: NT Valdos, UAB

5

Įsigijimo vertė

Vertės sumažėjimas

Įnašas nuostoliams padengti

Apskaitinė vertė

Dalies procentas

538 874 294 832 172 047 8 689 7 268 3 218 293 869 309 295 3 1 026 697

(55 781) (2 563) (58 344)

4 4

483 093 294 832 172 047 8 689 4 705 3 218 297 869 309 295 3 968 357

94,39 96,13 96,64 66,67 79,64 50,00 100,00 100,00 100,00 51,00 100,00

29 29 1 026 726

(58 344)

4

29 29 968 386

0,03

Po vienerių metų gautinos sumos Bendrovė 2015-06-30

2014-12-31

Gautina suma už LITGRID AB pardavimą Suteikta paskola Kita

209 975 29 000 -

209 975 29 000 -

Apskaitinė vertė

238 975

238 975

Energetikos įmonių grupė www.le.lt

12


„Lietuvos energija”, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d. Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip 2014 m. gegužės mėn. buvo suteikta paskola bei buvo pakeista LITGRID AB akcijų pirkimo – pardavimo sutartis: atsižvelgiant į mokėjimo terminų pakeitimą buvo peržiūrėtos ir nustatytos naujos palūkanų normos. 2015 m. birželio 30 d. Bendrovės gautinų sumų už Litgrid AB pardavimą tikroji vertė buvo apytiksliai lygi balansinei vertei ir sudarė 240 733 tūkst. Eur (2014 m. gruodžio 31 d. - 241 350 tūkst. Eur). Tikroji vertė nustatyta remiantis diskontuotais pinigų srautais taikant 1,4 proc. (2014 m. gruodžio 31 d. – 1,4 proc.) diskonto normą. Tikroji vertė atitinka 3 lygį tikrosios vertės nustatymo hierarchijoje. 2014 m. birželio 17 d. su banku, Bendrove ir UAB „EPSO-G“ buvo pasirašyta paskolų subordinavimo sutartis. Šia sutartimi Bendrovės suteikta paskola UAB „EPSO-G“, kurios suma yra 52 000 tūkst. Eur, buvo subordinuota banko ir UAB „EPSO-G“ sudarytos kredito sutarties atžvilgiu. 2015 m. gegužės 13 d. UAB „EPSO-G“ įvykdė skolinį įsipareigojimą kredito institucijai ir nuo 2015 m. gegužės 13 d. Bendrovės ir UAB „EPSO-G“ paskolų subordinavimo sutartis UAB „EPSO-G“ atžvilgiu yra laikoma pasibaigusia.

6

Investicijos ir kitas finansinis turtas

Ilgalaikes investicijas sudaro: Bendrovė 2015-06-30

2014-12-31

Galimas parduoti finansinis turtas

4 696

4 696

Apskaitinė vertė

4 696

4 696

Trumpalaikes investicijas sudaro: Bendrovė 2015-06-30 Gautinos palūkanos Apskaitinė vertė

2014-12-31

53

15

53

15

Bendrovės galimą parduoti finansinį turtą 2015 m. birželio 30 d. sudaro Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybiniai popieriai litais, kurių išpirkimas 2016 m. spalio 20 d. Vertybinių popierių svertinė metinė palūkanų norma 2015 m. birželio 30 d. buvo 1,67 % (2014 m. birželio 30 d. – 1,67%. 2014 m. Bendrovė dalį vertybinių popierių, kurie 2013 m. gruodžio 31 d. buvo klasifikuojami kaip laikomi iki išpirkimo termino, pardavė anksčiau termino, klasifikavo likusius vertybinius popierius kaip laikomus galimam pardavimui ir įvertino tikrąja verte. Bendrovė 2 metus, t.y. iki 2016 m. gegužės 31 d. neklasifikuos vertybinių popierių kaip laikomų iki išpirkimo termino. LR Vyriausybės obligacijos 2015 m. birželio 30 d. yra apskaitytos tikrąja verte, kuri priskiriama pirmam hierarchijos lygiui. Tikroji skolos vertybinių popierių vertė apskaičiuota taikant aukščiausią 2015 m. birželio 30 d. galiojusią vieno iš trijų Lietuvos bankų siūlomą pirkimo su sukauptomis palūkanomis kainą atitinkamiems Skolos vertybiniams popieriams. Nominali investicijų vertė dauginta iš palankiausios pirkimo su sukauptomis palūkanomis kainos, galiojusios 2015 m. birželio 30 d.

7

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigai ir pinigų ekvivalentai ir banko sąskaitos perviršis pinigų srautų ataskaitoje apima: Bendrovė 2015-06-30 Pinigai ir pinigų ekvivalentai Banko sąskaitos perviršis Apskaitinė vertė

8

2014-12-31

39 477

31 347

-

-

39 477

31 347

Nuosavas kapitalas

2015 m. birželio 30 d. Bendrovės akcinis kapitalas buvo lygus 1 212 156 294 Eur. Bendrovės akcinis kapitalas 2015 m. birželio 30 d. buvo padalintas į 4 179 849 289 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 0,29 Eur.

Energetikos įmonių grupė www.le.lt

13


„Lietuvos energija”, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d. Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip 2014 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcinis kapitalas buvo lygus 4 179 849 289 Lt. Bendrovės akcinis kapitalas buvo padalintas į 4 179 849 289 vieno lito nominaliosios vertės paprastąsias vardines akcijas. 2015 m. birželio 30 d. ir 2014 m. gruodžio 31 d. visos akcijos buvo pilnai apmokėtos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo bei AB “Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas“ akcinio kapitalo nominalios vertės keitimo į eurus tvarkos nuostatomis 2015 sausio 1 d. bendrovės įstatinis kapitalas buvo konvertuotas į eurus. Konvertavimo skirtumas, susidaręs dėl akcijų nominalios vertės konvertavimo iš litų į eurus sudarė 1 588 tūkst. Eur. Bendrovė apskaitė konvertavimo skirtumą bendrųjų pajamų ataskaitos pelno (nuostolių) dalyje. Konvertavimo skirtumas yra apskaitytas bendrųjų pajamų ataskaitoje finansinės veiklos sąnaudose (15 pastaba).

9

Rezervai

Įstatymų numatytas rezervas yra privalomas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Lietuvoje bendrovės iš paskirstytinojo pelno privalo kasmet pervesti į privalomąjį rezervą 5 proc. grynojo pelno, kol bendra šio rezervo suma pasiekia 10 proc. įmonės įstatinio kapitalo. Privalomasis rezervas negali būti naudojamas dividendams išmokėti ir sudaromas tik būsimiems nuostoliams padengti. 2015 m. birželio 30 d. Bendrovės privalomasis rezervas sudarė 4 207 tūkst. Eur (2014 m. gruodžio 31 d. – nulis). Kituose rezervuose apskaitomas finansinio turto, laikomo galimam pardavimui, tikrosios vertės pasikeitimas atėmus atidėtąjį pelno mokestį. Bendrovės kiti rezervai neatėmus atidėtojo pelno mokesčio 2015 m. birželio 30 d. sudarė 74 tūkst. Eur (2014 m. gruodžio 31 d. – 74 tūkst. Eur).

10 Ilgalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai Ilgalaikes mokėtinas sumas ir įsipareigojimus sudarė: Bendrovė 2015-06-30 Mokėtina suma susijusioms šalims už įsigytas dukterinių įmonių akcijas

40 890

-

40

23

40 930

23

Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai Iš viso

2014-12-31

11 Trumpalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai Trumpalaikes mokėtinas sumas ir įsipareigojimus sudarė: Bendrovė 2015-06-30 Mokėtina suma susijusioms šalims už įsigytas dukterinių įmonių akcijas

45 207

-

347

308

45 554

308

Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai Iš viso

2014-12-31

12 Pardavimo pajamos Pardavimo pajamas už šešių mėnesių laikotarpį sudarė: Bendrovė 2015-06-30

2014-06-30

Valdymo mokestis

936

-

Iš viso

936

-

Energetikos įmonių grupė www.le.lt

14


„Lietuvos energija”, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d. Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

13 Kitos sąnaudos Kitas sąnaudas už šešių mėnesių laikotarpį sudarė: Bendrovė 2015-06-30 Investicijų į dukterines įmones vertės sumažėjimas (4 pastaba)

2014-06-30

1 667

-

Konsultacinės paslaugos

314

159

Verslo aptarnavimo paslaugos

110

-

Telekomunikacijų ir IT paslaugos

101

117

Nuoma

74

82

Viešieji ryšiai ir marketingas

62

38

Transportas

53

67

Personalo vystymas

35

15

Komunalinės paslaugos

23

39

Mokesčiai

21

13

Komandiruotės

19

21

Kitos sąnaudos

73

71

2 552

622

Iš viso

14 Finansinės veiklos pajamos Finansinės veiklos pajamas už šešių mėnesių laikotarpį sudarė: Bendrovė 2015-06-30

Dividendai Palūkanų pajamos

17

2014-06-30

60 738

69 668

3 293

1 960

Kitos finansinės veiklos pajamos Iš viso

-

127

64 031

71 755

15 Finansinės veiklos sąnaudos Finansinės veikos sąnaudas už šešių mėnesių laikotarpį sudarė: Bendrovė 2015-06-30 Įstatinio kapitalo konvertavimo įtaka Palūkanų sąnaudos

8

2014-06-30

1 588

-

142

61

Kitos finansinės veiklos sąnaudos Iš viso

-

3

1 730

64

16 Pelno mokesčio sąnaudos Pelno mokesčio sąnaudos už laikotarpį apima ataskaitinio laikotarpio pelno mokestį ir atidėtąjį pelno mokestį. 2015 metų pelnas (kaip ir 2014 metų) apmokestinamas 15 proc. pelno mokesčio tarifu pagal Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymus.

Energetikos įmonių grupė www.le.lt

15


„Lietuvos energija”, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d. Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

17 Dividendai Lietuvos Respublikos Finansų ministerija 2015 m. balandžio 29 d. įsakymu patvirtino Bendrovės 2014 m. konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinį ir paskyrė dividendams už valstybei priklausančias Bendrovės akcijas išmokėti 28 093 tūkst. Eur arba 0,007 euro centų dividendų vienai akcijai. Bendrovė 2014 metų pirmą pusmetį dividendų nemokėjo. 2015 m. balandžio 27 d. AB LESTO visuotinis akcininkų susirinkimas skirstydamas pelną paskyrė 12 079 tūkst. Eur dividendams išmokėti. Bendrovė gavo 11 401 tūkst. Eur dividendų. 2015 m. balandžio 27 d. „Lietuvos energijos gamyba“ AB visuotinis akcininkų susirinkimas skirstydamas pelną paskyrė 21 720 tūkst. Eur dividendams išmokėti. Bendrovė gavo 20 880 tūkst. Eur dividendų. 2015 m. balandžio 27 d. AB „Lietuvos dujos“ visuotinis akcininkų susirinkimas skirstydamas pelną paskyrė 27 993 tūkst. Eur dividendams išmokėti. Bendrovė gavo 27 054 tūkst. Eur dividendų. 2015 m. balandžio 8 d. UAB Duomenų logistikos centras visuotinis akcininkų susirinkimas skirstydamas pelną paskyrė 311 tūkst. Eur dividendams išmokėti. Bendrovė gavo 248 tūkst. Eur dividendų. 2015 m. balandžio 27 d. Energijos tiekimas UAB visuotinis akcininkų susirinkimas skirstydamas pelną paskyrė 1 155 tūkst. Eur dividendams išmokėti. Bendrovė gavo 1 155 tūkst. Eur dividendų.

18 Sandoriai su susijusiomis šalimis 2014 m. gruodžio 31 d. ir 2015 m. birželio 30 d. patronuojanti šalis buvo Lietuvos Respublika, atstovaujama LR finansų ministerijos. Susijusių šalių atskleidimo tikslams Lietuvos Respublika neapima centrinių ir vietinių valdžios institucijų. Atskleidimas apima sandorius ir likučius su patronuojančia įmone, dukterinėmis, asocijuotomis įmonėmis, visomis valstybės kontroliuojamomis ar reikšmingai įtakojamomis įmonėmis (sandoriai su tokiomis įmonėmis atskleidžiami atskirai tik tada, kai yra reikšmingi) bei vadovybe. Su susijusiomis šalimis buvo įvykdyti tokie sandoriai: Prekių ir paslaugų pardavimas 2015 m. ir 2014 m. sausio – birželio mėn. Bendrovė 2015-06-30

2014-06-30

AB LESTO „Lietuvos energijos gamyba“ AB AB „Lietuvos dujos“ UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ NT Valdos, UAB UAB „Kauno energetikos remontas“ UAB „Verslo aptarnavimo centras“ Energijos tiekimas UAB UAB LITGAS UAB „ ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“ UAB Technologijų ir inovacijų centras UAB „VAE SPB“ VšĮ Energetikų mokymų centras UAB Duomenų logistikos centras UAB "EPSO-G"

277 181 156 73 39 37 36 28 1 068 26 18 13 12 11 2 191

1 3 1 586

Iš viso

4 166

1 590

Energetikos įmonių grupė www.le.lt

16


„Lietuvos energija”, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d. Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip Prekių ir paslaugų pirkimas 2015 m. ir 2014 m. sausio – birželio mėn. Bendrovė 2015-06-30 AB LESTO Lietuvos energijos gamyba, AB UAB Duomenų logistikos centras NT Valdos. UAB UAB „Verslo aptarnavimo centras“ UAB Technologijų ir inovacijų centras VšĮ Energetikų mokymų centras Litgrid AB Iš viso

2014-06-30

58 980 49 024 528 132 109 99 3 252

5 544 12 013 172 119 -

109 127

17 848

Gautinos sumos iš susijusių šalių Bendrovė 2015-06-30

2014-12-31

AB LESTO „Lietuvos energijos gamyba“ AB AB „Lietuvos dujos“ UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ NT Valdos, UAB UAB „Kauno energetikos remontas“ UAB „Verslo aptarnavimo centras“ Energijos tiekimas UAB

335 219 190 88 47 46 37 34

-

UAB LITGAS

712

204

UAB „ ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“

32

-

UAB Technologijų ir inovacijų centras UAB „VAE SPB“

22 16

-

VšĮ Energetikų mokymų centras UAB Duomenų logistikos centras

15 13

-

UAB "EPSO-G"

241 933

240 371

Iš viso

243 739

240 575

Mokėtinos sumos susijusioms šalims Bendrovė 2015-06-30

2014-12-31

AB LESTO „Lietuvos energijos gamyba“ AB NT Valdos, UAB UAB Verslo aptarnavimo centras UAB „Technologijų ir inovacijų centras“ UAB Duomenų logistikos centras VšĮ Energetikų mokymo centras Litgrid AB

46 724 38 763 26 21 19 422 1 189

27 22 81 1 -

Iš viso

86 165

131

Bendrovė 2015-06-30 Atlyginimai ir kitos išmokos vadovams Iš jų: Išeitinės kompensacijos ir atlygis valdybos nariams Vadovų skaičius

2014-12-31 332 56 10

302 51 9

Vadovybe yra laikomi administracijos vadovai bei jų pavaduotojai.

Energetikos įmonių grupė www.le.lt

17


„Lietuvos energija”, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2015 m. birželio 30 d. Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

19 Neapibrėžtieji įsipareigojimai Suteiktos garantijos ir laidavimai 2014 m. spalio 3 d. Bendrovė sudarė Laidavimo arba garantijų limito sutartį su UAB LITGAS 100 mln. Eur sumai, kuri esant poreikiui gali būti didinama iki 125 mln. Eur sumos, skirtą pateikti užtikrinimo priemones pagal UAB LITGAS sudarytas kredito sutartis su kredito institucijomis bei sudarytas ilgalaikes suskystintų gamtinių dujų (SGD) pirkimo sutartis su SGD tiekėjais. 2014 m. lapkričio 17 d. Bendrovė pasirašė laidavimo sutartį su „Swedbank“ AB. Laidavimo sutartis yra skirta laiduoti už dalį UAB LITGAS įsipareigojimų, kylančių iš kredito sutarties su „Swedbank“ AB. Maksimali šio laidavimo suma negali viršyti 42 mln. Eur.

20 Įvykiai po balanso datos 2015 m. liepos 4 d. buvo padidintas UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė įstatinis kapitalas iki 1 003 tūkst. Eur, išleidžiant 3 450 000 paprastų vardinių akcijų. Iki šių finansinių ataskaitų pasirašymo dienos už naują akcijų emisiją buvo apmokėta 250 tūkst. Eur. 2015 m. rugpjūčio 19 d. Bendrovė pasirašė akcijų pirkimo-pardavimo sutartį su UAB „Kauno energetikos remontas“, pagal kurią įsigijo 100 proc., t.y 100 vnt. UAB Gotlitas paprastųjų vardinių akcijų. Akcijų įsigijimo kaina - 61 tūkst. Eur.

*********

Energetikos įmonių grupė www.le.lt

18

Le fa 2015 06 30 final  
Advertisement