__MAIN_TEXT__

Page 1

2018

„LIETUVOS ENERGIJA”, UAB KONSOLIDUOTA IR BENDROVĖS SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA 2018 M. KOVO 31 D. PASIBAIGUSIO 3 MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA KONSOLIDUOTA IR BENDROVĖS TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA, PARENGTA PAGAL 34-ĄJĮ TARPTAUTINĮ APSKAITOS STANDARTĄ „TARPINĖ FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ“, PRIIMTĄ TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE (NEAUDITUOTA)

Energetikos įmonių grupė

www.le.lt


„Lietuvos energija”, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS PADĖTIES ATASKAITOS 2018 m. kovo 31 d. Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

Pastabos

TURTAS Ilgalaikis turtas Ilgalaikis nematerialusis turtas Ilgalaikis materialusis turtas Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį turtą Investicinis turtas Investicijos į dukterines įmones Po vienerių metų gautinos sumos Kitas finansinis turtas Kitas ilgalaikis turtas Atidėtojo pelno mokesčio turtas Ilgalaikio turto iš viso Trumpalaikis turtas Atsargos Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos Prekybos gautinos sumos Kitos gautinos sumos Kitas trumpalaikis turtas Iš anksto sumokėtas pelno mokestis Trumpalaikės paskolos Pinigai ir pinigų ekvivalentai Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti Trumpalaikio turto iš viso TURTO IŠ VISO NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI Nuosavas kapitalas Įstatinis kapitalas Rezervai Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) Nuosavas kapitalas, tenkantis patronuojančios įmonės akcininkams Nekontroliuojanti dalis Nuosavo kapitalo iš viso Įsipareigojimai Ilgalaikiai įsipareigojimai Ilgalaikės paskolos ir obligacijos Išperkamosios nuomos įsipareigojimai Dotacijos ir subsidijos Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas Atidėjiniai Ateinančių laikotarpių pajamos Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso Trumpalaikiai įsipareigojimai Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis Trumpalaikės paskolos Išperkamosios nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis Prekybos mokėtinos sumos Gauti išankstiniai apmokėjimai Pelno mokesčio įsipareigojimai Atidėjiniai Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

4 4

5

6 7

8

9

10

9 9

10

Įsipareigojimai, susiję su ilgalaikiu turtu, skirtu parduoti Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso Įsipareigojimų iš viso NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

Grupė 2018 m. kovo 2017 m. 31 d. gruodžio 31 d.

Bendrovė 2018 m. kovo 2017 m. 31 d. gruodžio 31 d.

47.444 1.780.678 24.133 8.856 169.975 798 5.312 5.742 2.042.938

36.360 1.761.082 21.911 14.878 170.488 426 3.239 7.084 2.015.468

1.874 419 650 1.156.356 544.795 8.905 374 1.713.373

421 3.899 1.148.917 492.938 426 549 1.647.150

32.106 26.146 124.965 24.285 1.079 3.180 124.449 336.210 78.866 415.076 2.458.014

56.866 38.119 112.563 27.800 1.093 2.102 171.756 410.299 79.301 489.600 2.505.068

41 39.952 149 153.986 1.881 196.009 4.782 200.791 1.914.164

42 5.322 147 169.395 52.517 227.423 14.717 242.140 1.889.290

1.212.156 99.966 (38.745)

1.212.156 99.380 (13.706)

1.212.156 14.516 150.522

1.212.156 14.516 117.103

1.273.377 42.666 1.316.043

1.297.830 45.796 1.343.626

1.377.194 1.377.194

1.343.775 1.343.775

461.088 152 199.301 27.484 1.922 118.654 7.474 816.075

480.068 187 200.311 36.049 1.893 54.509 7.306

419.482 2.903 83 422.468

433.668 2.903 9.807

131.677 9.086 142 64.137 31.919 4.853 3.030 80.043 324.887 1.009 325.896 1.141.971 2.458.014

119.599 14.082 145 98.338 27.765 3.695 2.498 114.663

108.511 4.274 185 50 1.482 114.502 114.502 536.970 1.914.164

95.013 2.794 506 1 823

780.323

380.785 334 381.119 1.161.442 2.505.068

446.378

99.137 99.137 545.515 1.889.290

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos dalis.

Energetikos įmonių grupė www.le.lt

3


„Lietuvos energija”, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva SUTRUMPINTOS TARPINĖS BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITOS Už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. kovo 31 d. Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

Pastabos Pajamos Pardavimo pajamos Kitos veiklos pajamos Dividendų pajamos Pajamos, iš viso

11

Grupė 2018, I ketv. 2017, I ketv.

Bendrovė 2018, I ketv. 2017, I ketv.

344.580 13.720 358.300

302.825 6.795 309.620

788 578 34.833 36.199

631 61.455 62.086

(161.960) (108.334) (21.240) (20.941) (3.237) -

(129.082) (96.615) (20.338) (20.185) (3.880) -

(2) (1.147) -

(983) -

(201) 84 (3.250) (319.079)

1.585 (1.086) (11.017) (280.618)

(1.333) (2.482)

(360) (1.343)

39.221

29.002

33.717

60.743

231 (2.457)

623 (1.425)

2.018 (2.147)

506 (365)

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą Ataskaitinių metų pelno mokesčio pajamos (sąnaudos) Atidėtojo pelno mokesčio pajamos (sąnaudos)

36.995 (1.860) (3.021)

28.200 (3.500) (2.681)

33.588 5 (174)

60.884 14 19

Grynasis pelnas

32.114

22.019

33.419

60.917

Priskirtinas: Patronuojančios įmonės savininkams Nekontroliuojančiai daliai

31.106 1.008

20.398 1.621

33.419 -

60.917 -

4.210 (62.768)

-

-

-

(58.558)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

Veiklos sąnaudos Elektros, dujų prekybai ir susijusių paslaugų pirkimai Dujų ir mazuto pirkimai Nusidėvėjimas ir amortizacija Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos Remontų ir priežiūros sąnaudos Ilgalaikio turto perkainojimo rezultatas Investicijų į dukterines įmones vertės (sumažėjimas) atstatymas Gautinų sumų ir paskolų (nuvertėjimo) atstatymas Ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimas Kitos sąnaudos Veiklos sąnaudos, iš viso

4

12

Veiklos pelnas (nuostoliai) Finansinės veiklos pajamos Finansinės veiklos sąnaudos

Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos) Straipsniai, kurie nebus perklasifikuojami į pelną (nuostolius) Pelnas (nuostolis) dėl ilgalaikio turto perkainojimo Apskaitos politikos pasikeitimo įtaka pritaikant naujus TFAS Straipsniai, kurie nebus perklasifikuojami į pelną (nuostolius), iš viso

4 2

Straipsniai, kurie bus perklasifikuojami į pelną (nuostolius) Galimo parduoti finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimas Kitos pajamos (sąnaudos), apskaitytos tiesiogiai nuosavame kapitale per laikotarpį Grynųjų investicijų, veikiančių užsienyje, perskaičiavimas į Grupės pateikimo valiutą Straipsniai, kurie bus perklasifikuojami į pelną (nuostolius), iš viso Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos), iš viso Laikotarpio bendrosios pajamos (sąnaudos), iš viso

(6)

-

(6) (58.564) (26.450)

22.019

33.419

60.917

Priskirtinos: Patronuojančios įmonės savininkams Nekontroliuojančiai daliai

(24.453) (1.997)

20.398 1.621

33.419 -

60.917 -

-

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos dalis.

Energetikos įmonių grupė www.le.lt

4


„Lietuvos energija”, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva SUTRUMPINTOS TARPINĖS NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITOS Už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. kovo 31 d. Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

Grupė

Pastabos

Nuosavas kapitalas, priskirtinas Bendrovės akcininkams Privalomasis Perkainojimo NepaskirKiti rezervai rezervas rezervas stytasis pelnas

Kapitalas

Nekontroliuojanti dalis

Tarpinė suma

Iš viso

Likutis 2017 m. sausio 1 d. Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimas, atėmus atidėtojo pelno mokesčio įtaką Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos), iš viso Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas Laikotarpio bendrosios pajamos iš viso Perkainojimo rezervo pervedimas į nepaskirstytąjį pelną (perkeltas nusidėvėjimas atėmus atidėtąjį pelno mokestį) Pervesta į rezervus ir rezervų pasikeitimai Dividendai 13 Likutis 2017 m. kovo 31 d.

1.212.156 -

34.696 -

57.475 -

-

(35.952) 20.398 20.398

1.268.375 20.398 20.398

51.172 1.621 1.621

1.319.547 22.019 22.019

1.212.156

1.934 36.630

(1.230) 56.245

-

1.230 (1.934) (16.258)

1.288.773

(3.010) 49.783

(3.010) 1.338.556

Likutis 2018 m. sausio 1 d. Apskaitos politikos pasikeitimo įtaka pritaikant naujus TFAS Perskaičiuotas likutis 2018 m. sausio 1 d. Ilgalaikio turto perkainojimas, atėmus atidėtojo pelno mokesčio įtaką Grynųjų investicijų, veikiančių užsienyje, perskaičiavimas į Grupės pateikimo valiutą Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos), iš viso Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas Laikotarpio bendrosios pajamos iš viso Perkainojimo rezervo pervedimas į nepaskirstytąjį pelną (perkeltas nusidėvėjimas atėmus atidėtąjį pelno mokestį) Pervesta į rezervus, rezervų pasikeitimai Dividendai UAB Kauno kogeneracinė jėgainė įstatinio kapitalo didinimo dalis tenkanti mažumai Likutis 2018 m. kovo 31 d.

1.212.156 1.212.156 -

46.512 46.512 -

52.826 52.826 4.089

42 42 -

(13.706) (59.642) (73.348) -

1.297.830 (59.642) 1.238.188 4.089

45.796 (3.127) 42.669 121

1.343.626 (62.768) 1.280.858 4.210

-

-

4.089 4.089

(6) (6) (6)

31.106 31.106

(6) 4.083 31.106 35.189

121 1.008 1.129

(6) 4.204 32.114 36.319

-

(2.411) -

(1.086) -

-

1.086 2.411 -

-

(1.427)

(1.427)

1.212.156

44.101

55.829

36

(38.745)

1.273.377

294 42.666

294 1.316.043

2 4

13

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos dalis.

Energetikos įmonių grupė www.le.lt

5


„Lietuvos energija”, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva SUTRUMPINTOS TARPINĖS NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITOS Už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. kovo 31 d. Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

Bendrovė

Pastaba

Kapitalas

Privalomasis rezervas

Nepaskirstytasis pelnas

Kiti rezervai

Iš viso

Likutis 2017 m. sausio 1 d. Galimo parduoti finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimas, atėmus atidėtojo pelno mokesčio įtaką Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos), iš viso Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas Laikotarpio bendrosios pajamos iš viso Pervedimas į privalomąjį rezervą Likutis 2017 m. kovo 31 d.

1.212.156 1.212.156

9.758 9.758

-

75.699 60.917 60.917 136.616

1.297.613 60.917 60.917 1.358.530

Likutis 2018 m. sausio 1 d. Galimo parduoti finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimas, atėmus atidėtojo pelno mokesčio įtaką Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos), iš viso Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas Laikotarpio bendrosios pajamos iš viso Pervedimas į privalomąjį rezervą Likutis 2018 m. kovo 31 d.

1.212.156 1.212.156

14.516 14.516

-

117.103 33.419 33.419 150.522

1.343.775 33.419 33.419 1.377.194

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos dalis.

Energetikos įmonių grupė www.le.lt

6


„Lietuvos energija”, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva SUTRUMPINTOS TARPINĖS PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITOS Už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. kovo 31 d. Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

Pastabos Pagrindinės veiklos pinigų srautai Grynasis pelnas Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas: Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos Ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimas Išvestinių finansinių priemonių perkainojimas Finansinio turto vertės sumažėjimas (atstatymas) Pelno mokesčio sąnaudos Dotacijų (nusidėvėjimas) Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas) Atsargų vertės sumažėjimo sąnaudos (atstatymas) Aplinkos taršos leidimų perkainojimo sąnaudos (pajamos) Panaudoti aplinkos taršos leidimai Investicinės veiklos rezultatų eliminavimas: - Dividendų (pajamos) - Ilgalaikio materialiojo turto perleidimo/nurašymo (pelnas) nuostoliai - Realizuotas Išvestinių finansinių priemonių (pelnas) nuostoliai Finansinės veiklos rezultatų eliminavimas: - Palūkanų (pajamos) - Palūkanų sąnaudos - Kitos finansinės veiklos sąnaudos (pajamos) Apyvartinio kapitalo pasikeitimai: Pirkėjų įsiskolinimo ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas Atsargų ir išankstinių apmokėjimų ir kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas Mokėtinų sumų, ateinančių laikotarpių pajamų ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas) (Sumokėtas) pelno mokestis Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai

Grupė 2018, I ketv. 2017, I ketv.

Bendrovė 2018, I ketv. 2017, I ketv.

32.114

22.019

33.419

60.917

4

23.585 12 4 201 4.881 (2.345) 462 (323) (6.170) 99

23.462 1.086 1.492 (1.585) 6.181 (3.124) (5.607) 3.417 -

2 169 -

(33) -

13

-

(34.833)

(61.455)

Investicinės veiklos pinigų srautai Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas) Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimas (Suteiktos) paskolos Susigrąžintos paskolos Investicijų į dukterines įmones (įsigijimas) perleidimas Gautos dotacijos Gautos palūkanos Realizuotas Išvestinių finansinių priemonių (pelnas) nuostoliai Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai (sumažėjimai) Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai Finansinės veiklos pinigų srautai Gautos paskolos Sugrąžintos paskolos Išperkamosios nuomos mokėjimai Sumokėtos palūkanos Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai Pinigų ir pinigų ekvivalentų (įskaitant sąskaitos perviršį) padidėjimas (sumažėjimas) Pinigai ir pinigų ekvivalentai (įskaitant sąskaitos perviršį) laikotarpio pradžioje Pinigai ir pinigų ekvivalentai (įskaitant sąskaitos perviršį) laikotarpio pabaigoje

(12.926)

592

-

-

(4.786)

-

-

-

(356) 2.504 78

(427) 1.355 (126)

(2.018) 2.147 -

(506) 206 159

2.460

11.125

23.790

65

34.837

(14.116)

(601)

-

(16.210) (2.577) 55.544

(18.886) (491) 26.367

(9.389) 12.686

(551) (1.198)

(103.678) 11.789 1.220 79

(41.339) 1.490 84

(17.139) 15.409 (3.540) 924

(4) (4.000) 4.300 (165) 41

4.786

-

-

-

(372) (86.176)

(39.765)

(8.479) (12.825)

172

(7.840) (642) (2.350) (10.832)

13.038 (24.192) (37) (1.313) (12.504)

2.148 (52.149) (496) (50.497)

1.265 (221) 1.044

(41.464)

(25.902)

(50.636)

18

161.101

178.565

52.517

73

119.637

152.663

1.881

91

Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos dalis.

Energetikos įmonių grupė www.le.lt

7


„Lietuvos energija”, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. kovo 31 d. Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

1

Bendroji informacija

„Lietuvos energija“, UAB (toliau - Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje įregistruota uždaroji akcinė bendrovė. Buveinės adresas - Žvejų g. 14, LT-09310, Vilnius, Lietuva. Bendrovė - ribotos civilinės atsakomybės pelno siekiantis ūkio subjektas, 2008 m. rugpjūčio 28 d. įregistruotas Juridinių asmenų registre, kurio tvarkytojas yra VĮ "Registrų centras". Bendrovės kodas 301844044, PVM mokėtojo kodas LT100004278519. Bendrovė įsteigta neribotam laikui. Bendrovė yra patronuojanti įmonė, kuri atsakinga už grupės įmonių, užsiimančių elektros ir šilumos energijos gamyba (taip pat elektros energijos gamyba iš atsinaujinančių šaltinių), tiekimu, elektros energijos importu bei eksportu, skirstymu ir prekyba, gamtinių dujų skirstymu ir tiekimu, taip pat elektros energetikos ūkio aptarnavimu ir plėtra, valdymu ir veiklos koordinavimu. Bendrovė analizuoja grupės įmonių veiklą, reprezentuoja grupę, įgyvendina akcininko teises ir pareigas, nustato veiklos gaires ir taisykles bei koordinuoja veiklą finansų, teisės, strategijos ir plėtros, žmogiškųjų išteklių, rizikos valdymo, audito, technologijų, komunikacijos ir kitose srityse. Bendrovė siekia efektyvios įmonių grupės veiklos, Nacionalinėje energetikos strategijoje ir kituose teisės aktuose numatytų ir su grupės veikla susijusių tikslų įgyvendinimo, užtikrindama socialiai atsakingą ilgalaikės vertės didinimą. Bendrovės akcijos priklauso Lietuvos Respublikos Valstybei.

Bendrovės akcininkas

Lietuvos Respublika, atstovaujama LR finansų ministerijos

2018 m. kovo 31 d. Akcinis kapitalas, % tūkst. Eur

1.212.156

2017 m. gruodžio 31 d. Akcinis kapitalas, % tūkst. Eur

100

1.212.156

100

2018 m. kovo 31 d. Grupėje buvo 4.448 darbuotojai (2017 m. gruodžio 31 d. – 4.513), Bendrovėje – 107 darbuotojai (2017 m. gruodžio 31 d. - 104). Bendrovės vadovybė patvirtino šias finansines ataskaitas 2018 m. gegužės 7 d. Bendrovės akcininkai turi teisę patvirtinti šias finansines ataskaitas arba nepatvirtinti jų bei reikalauti, kad vadovybė parengtų naujas finansines ataskaitas.

2

Apskaitos principai

„Lietuvos energija“, UAB (toliau – „Bendrovė“) ir konsoliduota Bendrovės bei jos dukterinių įmonių (toliau – „Grupė“) sutrumpinta tarpinė finansinė informacija už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. kovo 31 d. yra parengta pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje ir taikomus tarpinei finansinei atskaitomybei (Tarptautinis apskaitos standartas (TAS) Nr. 34 „Tarpinė finansinė atskaitomybė“). Ši neaudituota finansinė informacija turi būti skaitoma kartu su metinėmis finansinėmis ataskaitomis už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d., kurios buvo parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje. Finansiniai Bendrovės ir kitų Grupės įmonių metai sutampa su kalendoriniais metais. Apskaitos principai, taikyti rengiant sutrumpintą tarpinę finansinę informaciją, yra tokie patys, kaip ir taikyti rengiant metines finansines ataskaitas už 2017 metus. Pelno mokestis Tarpinių ataskaitinių laikotarpių pelno mokestis apskaičiuojamas taikant mokesčio tarifą, kuris būtų taikomas apskaičiuojant mokesčius nuo tikėtinos bendros metinio pelno sumos. Nauji standartai, standartų pakeitimai ir aiškinimai 2018 m. kovo 31 d. pasibaigusiu trijų mėnesių ataskaitiniu laikotarpiu Grupė ir Bendrovė pirmą kartą pritaikė 15-asis TFAS „Pajamos pagal sutartis su klientais“ ir jo pakeitimus, kurie turėjo reikšmingą įtaką Grupės finansinėms ataskaitoms. 15-asis TFAS „Pajamos pagal sutartis su klientais“ (taikomas metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2018 m. sausio 1 d. arba vėliau). Standarte pateiktas pagrindinis principas, kuriuo remiantis pajamos turi būti pripažįstamos sandorio kaina tuomet, kai prekės arba paslaugos perduodamos klientui. Kompleksinės prekės ar paslaugos, kurias galima išskirti, turi būti pripažįstamos atskirai ir bet kokios nuolaidos ar lengvatos, taikomos sutarties kainai, paprastai turi būti priskiriamos atskiriems elementams. Jeigu atlygis yra skirtingas dėl tam tikrų priežasčių, turi būti pripažįstamos minimalios sumos, jeigu rizika, kad jos bus atstatytos, nėra reikšminga. Sąnaudos, patirtos siekiant užtikrinti sutarčių su klientais sudarymą, turi būti kapitalizuojamos ir amortizuojamos per sutarties naudos suvartojimo laikotarpį. 15-ojo TFAS „Pajamos pagal sutartis su klientais“ pataisos (taikomos metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2018 m. sausio 1 d. arba vėliau). Pataisomis nekeičiami pagrindiniai standarto principai, tačiau patikslinamas šių principų taikymas. Pataisomis patikslinama, kaip nustatyti veiklos įsipareigojimą (pasižadėjimas perduoti prekę ar paslaugą klientui) sutartyje; kaip nustatyti, ar įmonė yra savo sąskaita veikiantis subjektas (prekės ar paslaugos teikėjas) ar agentas (atsakingas už prekės ar paslaugos teikimo organizavimą); ir kaip nustatyti, ar licencijos suteikimo pajamos turėtų būti pripažįstamos tam tikru momentu ar per tam tikrą laikotarpį. Be šių patikslinimų pataisose numatytos dvi papildomos išimtys, siekiant sumažinti sąnaudas ir sudėtingumą įmonei pirmą kartą taikant naująjį standartą. Grupė ir Bendrovė pritaikė modifikuota retrospektyvinį būdą 2018 m. sausio 1 d. apskaitant 15-ojo TFAS taikymo pirmąjį kartą įtaką finansinėse ataskaitose.

Energetikos įmonių grupė www.le.lt

8


„Lietuvos energija”, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. kovo 31 d. Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip Bendrovės vadovybė įvertino 15-ojo TFAS „Pajamos pagal sutartis su klientais“ ir jo pataisos taikymo įtaką Bendrovės finansinėms ataskaitoms ir nustatė, kad naujo standarto ir jo pataisos taikymo įtaką Bendrovės pajamų pripažinimo laikui ir apimtis reikšmingos įtakos neturi. Grupės vadovybė įvertino 15-ojo TFAS „Pajamos pagal sutartis su klientais“ ir jo pataisos taikymo įtaką Grupės finansinėms ataskaitoms ir nustatė, kad naujojo standarto reikalavimai įtakja naujų vartotojų prijungimo pajamų pripažinimą . Pritaikius 15-tąjį TFAS Naujų vartotojų (toliau - NV) pajungimo prie elektros sistemos paslaugos pajamoms, Grupė šias pajamas turės pripažinti per laikotarpį. Iki 15 TFAS įsigaliojimo pajamos buvo pripažįstamos įvykdžius įsipareigojimą klientui. Kadangi naujas vartotojas pagal galiojančius teisės aktus turi sudaryti persiuntimo arba visuomeninio/garantinio tiekimo sutartį, tai reiškia, kad vartotojo prijungimas prie tinklo nėra atskiras veiklos įsipareigojimas pagal 15-tąjį TFAS, bet yra neatsiejamas nuo elektros energijos persiuntimo paslaugos, todėl NV pajungimo pajamos turi būti pripažįstamos per elektros energijos skirstymo paslaugos teikimo laikotarpį. Dėl šio pasikeitimo sukauptos NV pajungimo pajamos, kurios buvo pripažintos pajamomis iš karto laikotarpiu nuo 2009 liepos 2 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d., perskaičiuoti retrospektyviai ir bus apskaitytos pelne per numatomą elektros energijos skirstymo paslaugų teikimo laikotarpį. Toks pajamų pripažinimas vadovybės vertinimu sumažino Grupės nepaskirstytą pelną 73 mln. eurų (suma nustatyta neįvertinus diskontavimo įtakos) bei padidino ateinančių laikotarpių pajamas atitinkamu dydžiu. Mokestinė įtaka sudaro 11 mln. eurų ir apskaityta taip pat nepaskirstytojo pelno straipsnyje. NV pajungimo prie elektros tinklų pajamoms, sukauptoms iki 2009 m. liepos 1 d., TFAS 15-ojo įsigaliojimas įtakos neturi, kadangi jos buvo pripažįstamos per laikotarpį. Pažymėtina, kad šiuo metu yra inicijuoti Elektros energetikos įstatymo, reglamentuojančio visuomeninio tiekimo funkcijos vykdymą pakeitimai, kurie gali reikšmingai pakeisti reguliacinę aplinką. Įgyvendinus šiuos pakeitimus reguliacinė aplinka leis vartotojams užsitikrinti elektros energijos persiuntimo paslaugas nesudarant tiesioginės paslaugų sutarties, o pasirašant sutartį su tiekimo įmone. Tokiu atveju elektros NV prijungimo pajamų pripažinimo būdas galėtų pasikeisti NV gautas pajamas pripažįstant, kuomet prijungimo paslauga yra suteikta. Taikant 15-tąjį TFAS gamtinių dujų skirstymo segmente NV pajungimo paslaugos pajamos, sukauptos ir finansinės padėties ataskaitoje pripažintos per sukurto prijungimo metu ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikotarpį (t.y. atidėtosios), bus pripažintos įvykdžius pajungimo įsipareigojimą. Toks vadovybės vertinimas yra pagrįstas tuo, kad klientai turi galimybę gamtinių dujų skirstymo paslaugas užsitikrinti per tiekimo sutartį, sudaromą su gamtinių dujų tiekimo įmone. Tokia galimybe naudojasi didžioji dauguma Grupės klientų. Tokiu atveju vienintelė sutartis, sudaroma su vartotoju, yra NV prijungimo sutartis ir pagal ją visi įsipareigojimai vartotojui yra įgyvendinti, kuomet prijungimo paslauga yra suteikta. Vadovybės vertinimu toks pajamų pripažinimas didins Grupės nepaskirstytą rezultatą 8 mln. eurų ir mažins ateinančių laikotarpių pajamas atitinkamu dydžiu. Tačiau NV pajungimo atidėtosios pajamos įtakoja dujų segmento ilgalaikio materialaus turto vertę (t.y. atliekant vertės sumažėjimo testą atidėtosios NV pajungimo pajamos mažino dujų segmento ilgalaikio materialiojo turto balansinę vertę), todėl pajamų apskaitymas neigiamai įtakoja dujų segmento ilgalaikio materialiojo turto balansinę vertę, nes ji tampa didesnė nei atsiperkamoji turto vertė, o vertės koregavimas būtų atspindėtas per Grupės nepaskirstytą rezultatą 15-ojo TFAS pritaikymo pirmąjį kartą momentu. Šių gamtinių dujų skirstymo segmento perskirstymų, įskaitant ir mokestinę įtaką, bendra suma būtų lygi nuliui. Bendra TFAS 15-ojo įsigaliojimo įtaka 2018 m. sausio 1 d. Grupės finansinėms ataskaitoms pateikiama lentelėje žemiau: milijonais Eurų Balansas

Elektros energijos tiekimas ir skirstymas

Gamtinių dujų skirstymas

Viso

Ilgalaikis materialusis turtas Atidėtojo pelno mokesčio turtas

11 11

(8) 2 (6)

(8) 13 5

Atidėtosios pajamos Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas

73 73

(8) 2 (6)

65 2 67

(62)

-

(62)

Nepaskirstytasis pelnas

Kitų naujų standartų, standartų pakeitimų ir aiškinimų, galiojančių Grupei ir Bendrovei nuo 2018 metų ir turinčių reikšmingą įtaką Grupės ir Bendrovės finansinei informacijai, nebuvo. Grupės ir Bendrovės vadovybė nemano, kad kiti nauji ir pakeisti standartai ir jų aiškinimai, kuriuos Grupė ir Bendrovė privalo taikyti ataskaitiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2018 m. sausio 1 d. ir vėliau, turės reikšmingos įtakos Grupės ir Bendrovės finansinėms ataskaitoms. Atskirai pateikiame apskaitos principus, pritaikytus reikšmingiems Grupės sandoriams, susijusiems su Grupės struktūros pokyčiais, kurie aprašyti 3-oje pastaboje.

3

Svarbūs apskaitiniai vertinimai ir sprendimai, naudojami rengiant finansines ataskaitas

Vertinimai ir sprendimai nuolat peržiūrimi ir įvertinami remiantis praeities patirtimi bei kitais veiksniais, įskaitant būsimų įvykių tikimybę, kuri laikoma pagrįsta tam tikromis aplinkybėmis. Rengiant finansinę informaciją pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti ES, vadovybei reikia padaryti tam tikras prielaidas ir įvertinimus, kurie turi įtakos pateiktoms turto, įsipareigojimų, pajamų bei sąnaudų sumoms bei neapibrėžtumų atskleidimui. Prielaidų, vertinimų ir sprendimų pasikeitimai galėtų turėti reikšmingos įtakos šiai finansinei informacijai. Sutrumpintoje tarpinėje finansinėje informacijoje buvo naudoti tokie patys apskaitiniai įvertinimai, kaip ir rengiant metines 2017 m. gruodžio 31 d. finansines ataskaitas.

Energetikos įmonių grupė www.le.lt

9


„Lietuvos energija”, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. kovo 31 d. Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

4

Ilgalaikis nematerialusis ir materialusis turtas

Judėjimas Grupės ilgalaikio nematerialiojo ir materialiojo turto sąskaitoje pateikiamas žemiau: Grupė

Nematerialusis turtas

Likutinė vertė 2017 m. gruodžio 31 d. Įsigijimai Pardavimai Nurašymai Vertės sumažėjimas Vertės sumažėjimo atstatymas Aplinkos taršos leidimų perkainojimas Aplinkos taršos leidimų gauta dotacija Perklasifikavimai į (iš) ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto Perklasifikavimas į turtą skirtą parduoti Perklasifikavimas į investicinį turtą Perklasifikavimas į (iš) atsargas (ų) Perklasifikavimas į finansinį lizingą Amortizacija / nusidėvėjimas Likutinė vertė 2018 m. kovo 31 d.

Materialusis turtas

36.360 1.000 (12) 9.510 157 1.889 (1.460) 47.444

1.761.082 56.933 (439) 8.924 (10.357) 83 (1.889) (8.244) (2.497) 98 (891) (22.125) 1.780.678

Aplinkos taršos leidimų perkainojimas apskaitytas per 2018 m. I ketvirtį kitų bendrųjų pajamų straipsnyje „Pelnas (nuostolis) dėl ilgalaikio turto perkainojimo“ sudaro 4.210 tūkst. Eur, įskaitant atidėtuosius mokesčius. Judėjimas Bendrovės ilgalaikio nematerialiojo ir materialiojo turto sąskaitoje pateikiamas žemiau: Bendrovė

Nematerialusis turtas

Likutinė vertė 2017 m. gruodžio 31 d. Įsigijimai Perklasifikavimas iš turto skirto parduoti Amortizacija / nusidėvėjimas Likutinė vertė 2018 m. kovo 31 d.

Materialusis turtas

1.874 1.874

421 (2) 419

2018 m. kovo 31 d. Bendrovė apskaitė 1.874 tūkst. nematerialųjį turtą, susijusį su Vilniaus trečiosios termofikacinės elektrinės (TE-3) turtu.

5

Investicijos į dukterines įmones

Bendrovės investicijų į dukterinės įmonės, per 2018 metų pirmąjį ketvirtį ir per 2017 metus, pasikeitimų analizė: Bendrovė

2018, I ketv.

Likutinė vertė sausio 1 d. Dukterinių įmonių įstatinio kapitalo didinimas Dukterinių įmonių įstatinio kapitalo mažinimas Nekontroliuojančios dalies akcijų įsigijimas Investicijų perleidimas Nuostolių dengimas Investicijų į dukterines įmones vertės (sumažėjimas) Likutinė vertė laikotarpio pabaigoje

2017 metai

1.148.917

1.172.187

7.439 -

28.375 (50.862) 4.284 (123) 4.470 (9.414)

1.156.356

1.148.917

Dukterinių įmonių įstatinio kapitalo didinimas Per 2018 metų pirmąjį ketvirtį buvo padidintas šių Grupės įmonių įstatinis kapitalas:

Dukterinė įmonė

Emisijos data

Naujai išleistų akcijų skaičius*

Akcijos nominali vertė, Eur

Bendra emisijos vertė

Apmokėta dalis

Neapmokėta dalis

Naujos įstatų redakcijos data

UAB Kauno kogeneracinė jėgainė UAB Energijos sprendimų centras

2018-01-19 2018-01-30

8.160.000 345.600

1,00 4,34

8.160 1.500

2.040 1.500

6.120 -

2018-02-08

Užskaityti išankstiniai apmokėjimai UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė

2017-12-21

53.781.379

0,29

15.597

3.899

11.698

2018-01-05

25.257

7.439

17.818

Viso: * Bendrovei priklausanti išleistų akcijų dalis

2017 m. gruodžio 21 d. Bendrovė ir jos dukterinė įmonė UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė sudarė akcijų pasirašymo sutartį pagal kurią dukterinės įmonės įstatinis kapitalas padidinamas 15.597 tūkst. Eur išleidžiant 53.781.379 naujų paprastųjų vardinių 0,29 EUR nominalios vertės akcijų. Pagal sutartį Bendrovės pradinis įnašas sudaro ¼ pasirašytos akcijų vertės arba 3.899 tūkst. Eur. Dukterinės įmonės įstatinio kapitalo didinimas 2017 m. gruodžio 31 d. nebuvo užregistruotas Registrų centre todėl 3.899 tūkst. Eur apmokėjimas apskaitytas Bendrovės išankstinių apmokėjimų straipsnyje. Likusią pasirašytų akcijų kainos dalį, 11.698 tūkst. Eur, Bendrovė apmokės per 12 mėnesių nuo akcijų pasirašymo sutarties. 2018 m. sausio 5 d. Juridinių asmenų registre užregistruota nauja patronuojamos įmonės įstatų redakcija.

Energetikos įmonių grupė www.le.lt

10


„Lietuvos energija”, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. kovo 31 d. Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip 2018 m. sausio 19 d. Bendrovės patronuojamos įmonės UAB Kauno kogeneracinė jėgainė įstatinis kapitalas padidintas nuo 24.000 tūkst. Eur iki 40.000 tūkst. Eur išleidžiant 16.000 tūkst. paprastųjų akcijų, kurių kiekvienos nominali vertės sudaro 1 Eur, emisiją. Bendrovė suteikta teisė įsigyti (pasirašyti) 8.160.000 naujas akcijas, o UAB „FORTUM HEAT LIETUVA“, suteikta teisė įsigyti 7.840.000 naujas akcijas. 2018 m. sausio 19 d. Bendrovė apmokėjo 2.040 tūkst. Eur naujos akcijų emisijos dalį. 2018 m. kovo 31 d. nauja akcijų emisija nėra pilnai apmokėta ir nėra užregistruota Juridinių asmenų registre pateikiant naują įstatų redakciją. 2018 m. sausio 30 d. Bendrovė ir dukterinė įmonė UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“ sudarė akcijų pasirašymo sutartį bei padidino dukterinės įmonės įstatinį kapitalą nuo 1.000 tūkst. Eur iki 1.100 tūkst. Eur papildomai išleidžiant 345.600 paprastųjų vardinių nematerialiųjų akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė lygi 0,29 Eur, o vienos akcijos emisijos kaina sudaro 4,34 Eur. Visų naujai išleistų akcijų nominali emisijos kaina lygi 1.500 tūkst. Eur. 2018 m. sausio 31 d. Bendrovė pilnai apmokėjo visą naujos akcijų emisijos kainą. 2018 m. vasario 8 d. Juridinių asmenų registre užregistruota nauja patronuojamos įmonės įstatų redakcija. 2018 m. vasario 15 d. Bendrovės įsteigė patronuojamą įmonę UAB „Transporto valdymas“, kuri nuo 2018 m. kovo 1 d. perėmė iki šios datos vykdytą kitos patronuojamos įmonės, NT Valdos, UAB, transporto veiklą. Patronuojamos įmonės įstatinis kapitalas suformuotas perduodant įsteigtai įmonei turtinį įnašą, kuri sudarė NT Valdos, UAB turtas. Bendrovės investicijos į UAB „Transporto valdymas“ sudaro 2.359 tūkst. Eur, atitinkama suma sumažintos investicijos į NT Valdos, UAB. 2018 m. kovo 26 d. Bendrovės patronuojamos įmonės „Lietuvos energijos gamyba“, AB eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimtas sprendimas padidinti patronuojamos įmonės įstatinį kapitalą išleidžiant naujas akcijas, apmokamas Bendrovės nepiniginiu įnašu, įnešant Vilniaus trečiosios termofikacinės elektrinės turtinį kompleksą į patronuojamos įmonės nuosavybę. 2018 m. kovo 30 d. Bendrovė ir patronuojamoji įmonė sudarė akcijų pasirašymo sutartį, kurioje numatyta, kad nuosavybės teisė į Vilniaus trečiosios termofikacinės elektrinės turtinį kompleksą Bendrovė perleidžia nuo 2018 m. kovo 31 d. Patronuojamos įmonės naujos įstatų redakcijos registravimas Juridinių asmenų registre 2018 m. kovo 31 d. nebuvo užbaigtas (15 pastaba), todėl 8.061 tūkst. Eur perduoto turtinio įnašo kaina apskaityta Bendrovės finansinės padėties ataskaitos ilgalaikio turto straipsnyje „Kitas finansinis turtas“. Per 2017 metus buvo padidintas šių Grupės įmonių įstatinis kapitalas: Dukterinė įmonė

Emisijos data

Naujai išleistų akcijų skaičius*

Akcijos nominali vertė, Eur

Bendra emisijos vertė

Apmokėta dalis

Naujos įstatų redakcijos data

Neapmokėta dalis

UAB „Energijos sprendimų centras“ UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė UAB Kauno kogeneracinė jėgainė UAB Energijos sprendimų centras UAB Elektroninių mokėjimų agentūra

2016-08-29 2016-12-19 2016-12-28 2017-06-20 2017-07-18

520.000 68.965.518 6.753.000 700.000 300.000

1,00 0,29 1,00 1,00 1,00

520 20.000 6.753 1.000 300

322 15.000 6.753 1.000 300

-

2016-09-07 2017-01-19 2017-06-26 2017-09-22 2017-08-01

Užskaityti išankstiniai apmokėjimai UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė

2016-12-19

68.965.518

0,29

20.000

5.000

-

2017-01-19

48.573

28.375

-

Viso: * Bendrovei priklausanti išleistų akcijų dalis

Energetikos įmonių grupė www.le.lt

11


„Lietuvos energija”, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. kovo 31 d. Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip 2018 m. kovo 31 d. Bendrovės investicijas į dukterines įmones sudarė:

Įsigijimo vertė Dukterinės įmonės: AB Energijos skirstymo operatorius „Lietuvos energijos gamyba“, AB NT valdos, UAB Energijos tiekimas, UAB UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė UAB EURAKRAS UAB Kauno kogeneracinė jėgainė UAB LITGAS UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ Tuuleenergia OÜ UAB Technologijų ir inovacijų centras UAB "Transporto valdymas" UAB Elektroninių mokėjimų agentūra UAB Energijos sprendimų centras UAB „Verslo aptarnavimo centras“ UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“ Lietuvos energijos paramos fondas UAB VAE SPB

Vertės sumažėjimas

Įnašas nuostoliams padengti

Apskaitinė vertė

710.921 299.936 38.758 23.906 24.902 18.735 14.280 12.640 8.369 6.659 3.219 2.359 1.058 1.670 296 10.637 3 1.117

(9.036) (4.010) (13.246) (1.632)

4.300 515

710.921 299.936 29.722 23.906 24.902 18.735 14.280 8.630 8.369 6.659 3.219 2.359 1.058 1.670 296 1.691 3 -

1.179.465

(27.924)

4.815

1.156.356

Bendrovės valdoma nuosavybės dalis, proc.

94,98 96,75 100,00 100,00 100,00 100,00 51,00 100,00 100,00 100,00 50,00 100,00 100,00 100,00 51,00 100,00 100,00 100,00

Grupės valdoma efektyvi nuosavybės dalis, proc. 94,98 96,75 100,00 100,00 100,00 100,00 51,00 100,00 100,00 100,00 97,89 100,00 100,00 100,00 98,40 100,00 100,00 100,00

2017 m. gruodžio 31 d. Bendrovės investicijas į dukterines įmones sudarė: Įsigijimo vertė Dukterinės įmonės: AB Energijos skirstymo operatorius „Lietuvos energijos gamyba“, AB NT valdos, UAB Energijos tiekimas, UAB UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė UAB EURAKRAS UAB Kauno kogeneracinė jėgainė UAB LITGAS UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ Tuuleenergia OÜ UAB Technologijų ir inovacijų centras UAB Elektroninių mokėjimų agentūra UAB Energijos sprendimų centras UAB „Verslo aptarnavimo centras“ UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“ Lietuvos energijos paramos fondas UAB VAE SPB

Energetikos įmonių grupė www.le.lt

Vertės sumažėjimas

Įnašas nuostoliams padengti

Apskaitinė vertė

710.921 299.936 41.117 23.906 21.003 18.735 12.240 12.640 8.369 6.659 3.219 1.058 1.670 296 9.137 3 1.117

(9.036) (4.010) (13.246) (1.632)

4.300 515

710.921 299.936 32.081 23.906 21.003 18.735 12.240 8.630 8.369 6.659 3.219 1.058 1.670 296 191 3 -

1.172.026

(27.924)

4.815

1.148.917

Bendrovės valdoma nuosavybės dalis, proc.

94,98 96,75 100,00 100,00 100,00 100,00 51,00 100,00 100,00 100,00 50,00 100,00 100,00 51,00 100,00 100,00 100,00

Grupės valdoma efektyvi nuosavybės dalis, proc. 94,98 96,75 100,00 100,00 100,00 100,00 51,00 100,00 100,00 100,00 97,89 100,00 100,00 98,40 100,00 100,00 100,00

12


„Lietuvos energija”, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. kovo 31 d. Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

6

Pinigai ir pinigų ekvivalentai Grupė 2018-03-31

Pinigai banke

2017-12-31

124.449 124.449

Bendrovė 2018-03-31 2017-12-31

171.756 171.756

1.881 1.881

52.517 52.517

Pinigai ir pinigų ekvivalentai ir banko sąskaitos perviršis pinigų srautų ataskaitoje apima: Grupė 2018-03-31 Pinigai ir pinigų ekvivalentai Banko sąskaitos perviršis Apskaitinė vertė

7

2017-12-31

124.449 (4.812) 119.637

Bendrovė 2018-03-31 2017-12-31

171.756 (10.655) 161.101

1.881 1.881

52.517 52.517

Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti

Grupės ir Bendrovės Ilgalaikį turtą, skirtą pardavimui, 2018 m. kovo 31 d. ir 2017 m. gruodžio 31 d. sudarė: Grupė 2018-03-31 Ilgalaikis materialusis ir investicinis turtas Perleidžiamo turto grupė Investicijos į dukterines įmones

2017-12-31

Bendrovė 2018-03-31 2017-12-31

55.699 23.167 -

56.360 22.941 -

77 4.705

10.012 4.705

78.866

79.301

4.782

14.717

Perleidžiamo turto grupės straipsnyje apskaitytas patronuojamos įmonės “Transporto valdymas” UAB transporto veiklos, kurią Grupę ketina perleisti, turtas. Su šiuo turtu perleidžiami 1.009 tūkst. Eur įsipareigojimai apskaityti straipsnyje „Įsipareigojimai, susiję su ilgalaikiu turtu, skirtu parduoti“. 2017 m. gruodžio 11 d. Grupė patvirtino atskyrimo sąlygas, pagal kurias dalis dukterinės įmonės NT Valdos, UAB, turto ir įsipareigojimų, susijusių su vykdoma transporto veikla, perkelti į “Transporto valdymas” UAB.

8

Įstatinis kapitalas

2018 m. kovo 31 d. ir 2017 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcinis kapitalas buvo lygus 1.212.156.294 Eur. Bendrovės akcinis kapitalas 2018 m. kovo 31 d. ir 2017 m. gruodžio 31 d. buvo padalintas į 4.179.849.289 paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 0,29 Eur. 2018 m. kovo 31 d. ir 2017 m. gruodžio 31 d. visos akcijos buvo pilnai apmokėtos.

9

Paskolos

Grupės ir Bendrovės mokėtinas paskolas 2018 m. kovo 31 d. ir 2017 m. gruodžio 31 d. sudarė: Grupė 2018-03-31 Ilgalaikės Banko paskolos Išplatintos obligacijos Trumpalaikės Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis Trumpalaikės paskolos Banko sąskaitos kreditas (angl. overdrafts) Sukauptos palūkanos Iš viso paskolų

2017-12-31

Bendrovė 2018-03-31 2017-12-31

166.943 294.145

186.087 293.981

125.337 294.145

139.687 293.981

131.677 4.812 4.274 601.851

119.599 10.655 3.427 613.749

108.511 4.274 532.267

95.013 2.794 531.475

Visoms Grupės paskoloms yra nustatytos kintamos palūkanų normos, kurių peržiūrėjimo laikotarpis yra ne ilgesnis nei 6 mėnesiai.

10 Atidėjiniai Grupės ir Bendrovės atidėjinius 2018 m. kovo 31 d. ir 2017 m. gruodžio 31 d. sudarė: Grupė 2018-03-31 Ilgalaikiai Trumpalaikiai Iš viso atidėjinių

1.922 3.030 4.952

Energetikos įmonių grupė www.le.lt

2017-12-31 1.893 2.498 4.391

Bendrovė 2018-03-31 2017-12-31 2.903 2.903

2.903 2.903

13


„Lietuvos energija”, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. kovo 31 d. Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip Judėjimas Grupės atidėjinių sąskaitoje pateikiamas žemiau: Atidėjiniai nuostolingoms sutartims

Aplinkos taršos limitų (ATL) įsipareigojimai

10.292 (10.292) -

1.316 913 (1.316) (384) -

4.529 537 (1.369) 187

-

16.137 1.450 (12.977) (384) 187

-

529 338 99 966

(22) 3.862 28 3.890

96 96

(22) 4.391 462 99 4.952

2016 m. gruodžio 31 d. Padidėjimas per laikotarpį Panaudota per laikotarpį Panaudotų apyvartinių taršos leidimų perkainojimas Aktuarinių prielaidų pasikeitimo rezultatas Perklasifikavimas į įsipareigojimus, susijusius su turtu skirtu parduoti 2017 m. gruodžio 31 d. Padidėjimas per laikotarpį Panaudota per laikotarpį 2018 m. kovo 31 d.

Atidėjiniai išmokoms darbuotojams

Kiti atidėjiniai

Iš viso

Atidėjiniai išmokoms darbuotojams apima įstatymu numatytą išeitinę pensijinę išmoką Grupės darbuotojams. Tikslinant atidėjinio likutį finansinių ataskaitų sudarymo datai atliekami aktuariniai skaičiavimai, siekiant tiksliau nustatyti įsipareigojimus darbuotojams. Įsipareigojimai pripažįstami dabartine diskontuota verte pagal rinkoje galiojančią palūkanų normą. Bendrovės atidėjinius 2018 m. kovo 31 d. ir 2017 m. gruodžio 31 d. sudaro garantija patronuojamoms įmonėms už UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“ tarpusavio skolinimosi platformoje gautas paskolas. Per 2018 m. pirmąjį ketvirtį pasikeitimų Bendrovės atidėjinių sąskaitoje neįvyko.

11 Pardavimo pajamos Grupės pajamos pagal sutartis su klientais per 2018 metų laikotarpį nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d.:

2018, I ketv.

Elektros energijos ir susijusių paslaugų pardavimo pajamos Dujų ir susijusių paslaugų pardavimo pajamos Kitos pardavimų pajamos Iš viso

Elektros energijos tiekimas ir skirstymas, bei dujų skirstymas

Kiti segmentai Elektros energijos gamyba

Prekyba dujomis

Prekyba elektra

Patronuojanti Bendrovė

Iš viso

Kiti segmentai

145.858

28.835

-

38.432

-

-

213.125

3.909 2.278

1.929

121.014 806

1.449

-

70

124.923 6.532

152.045

30.764

121.820

39.881

-

70

344.580

Grupės pajamos pagal sutartis su klientais per 2017 metų laikotarpį nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d.:

2017, I ketv.

Elektros energijos ir susijusių paslaugų pardavimo pajamos Dujų ir susijusių paslaugų pardavimo pajamos Kitos pardavimų pajamos Iš viso

Elektros energijos tiekimas ir skirstymas, bei dujų skirstymas

Kiti segmentai Elektros energijos gamyba

Prekyba dujomis

Prekyba elektra

Patronuojanti Bendrovė

Iš viso

Kiti segmentai

144.745

25.309

-

26.664

-

-

196.718

3.825 2.291

1.834

95.787 861

1.482

-

27

99.612 6.495

150.861

27.143

96.648

28.146

-

27

302.825

Bendrovės pajamas pagal sutartis su klientais per 2018 ir 2017 metų pirmąjį ketvirtį sudarė konsultavimo ir valdymo paslaugų, suteiktų patronuojamoms įmonėms, pajamos (14 pastaba).

12 Kitos sąnaudos Grupės ir Bendrovės kitas sąnaudas per 2018 ir 2017 metų pirmąjį ketvirtį sudarė: Grupė 2018, I ketv. Mokesčiai Ilgalaikio materialiojo turto nurašymas (6 pastaba) Klientų aptarnavimas Komunalinės paslaugos Telekomunikacijų ir IT paslaugos Transportas Mažaverčių atsargų sąnaudos Konsultacinės paslaugos Ilgalaikių ir trumpalaikių gautinų sumų nurašymai (beviltiškos skolos) Personalo vystymas Nuoma Komandiruotės Verslo aptarnavimo paslaugos Aplinkos taršos leidimų, jų perkainojimo ir atidėjinių sąnaudos Atsargų vertės sumažėjimas (atstatymas) (11 pastaba) Kitos sąnaudos Apskaitinė vertė

Energetikos įmonių grupė www.le.lt

1.402 1.232 1.099 1.020 951 808 314 282 246 223 173 74 (6.170) (323) 1.919 3.250

2017, I ketv. 1.747 702 987 648 872 937 191 101 183 121 331 88 3.776 (31) 364 11.017

Bendrovė 2018, I ketv. 2017, I ketv. 112 649 77 26 182 27 48 9 80 123 1.333

6 14 58 24 37 14 32 7 66 102 360

14


„Lietuvos energija”, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. kovo 31 d. Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

13 Dividendai Grupės įmonių paskelbti dividendai per 2018 m. laikotarpį nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d.:

Skelbimo data

2018-03-13 2018-03-20 2018-03-26 2018-03-30

Dividendus paskelbusi įmonė

UAB „EURAKRAS“ Energijos tiekimas UAB „Lietuvos energijos gamyba“, AB AB „Energijos skirstymo operatorius“

Laikotarpis, už kurį skiriami dividendai

Dividendai tenkantys vienai akcijai, Eur

2017 metai 2017 metai 2017 m. 2 pusmetis 2017 m. 2 pusmetis

10,59000 0,17401 0,01400 0,02535

Paskelbta dividendų suma

Bendrovės dividendų pajamos

Dividendai tenkantys Grupės nekontroliuojančiai daliai

1.690 3.000 8.891 22.679

1.690 3.000 8.602 21.541

289 1.138

36.260

34.833

1.427

Grupės įmonių paskelbti dividendai per 2017 m. laikotarpį nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d.: Skelbimo data

2017-03-24 2017-03-24

Dividendus paskelbusi įmonė

Laikotarpis, už kurį skiriami dividendai

Dividendai tenkantys vienai akcijai, Eur

AB „Energijos skirstymo operatorius“ „Lietuvos energijos gamyba“, AB

2016 m. 2 pusmetis 2016 m. 2 pusmetis

0,05786 0,02000

Paskelbta dividendų suma

Dividendai tenkantys Grupės nekontroliuojančiai daliai

Bendrovės dividendų pajamos

51.763 12.702

49.166 12.289

2.597 413

64.465

61.455

3.010

Bendrovė per 2018 m. ir 2017 m. pirmojo ketvirčio laikotarpį dividendų neskelbė (16 pastaba).

14 Sandoriai su susijusiomis šalimis 2018 m. kovo 31 d. ir 2017 m. gruodžio 31 d. Bendrovę ir Grupę kontroliuojanti šalis buvo Lietuvos Respublika, atstovaujama LR Finansų ministerijos. Susijusių šalių atskleidimo tikslams Lietuvos Respublika neapima centrinių ir vietinių valdžios institucijų. Atskleidimas apima sandorius ir likučius su akcininku, dukterinėmis (Bendrovės sandorius) įmonėmis, asocijuotomis įmonėmis, visomis valstybės kontroliuojamomis, ar reikšmingai įtakojamomis įmonėmis (sandoriai su tokiomis įmonėmis atskleidžiami atskirai tik tada, kai jie yra reikšmingi) bei vadovybe. Grupės sandoriai su susijusiomis šalimis Grupės sandoriai su susijusiomis šalimis per laikotarpį nuo 2018 m. sausio 1 d. iki kovo 31 d. ir likučiai 2018 m. kovo 31 d. sudarė: Susijusios šalys UAB "EPSO-G" Litgrid AB BALTPOOL UAB UAB "TETAS" AB „Amber Grid“ LITGRID Power Link Service, UAB GET Baltic Grupės asocijuotos įmonės ir kitos susijusios šalys Viso

Gautinos sumos

Mokėtinos sumos

Pardavimai

Pirkimai

Finansinės veiklos pajamos (sąnaudos)

170.407 6.674 12.243 535 3.742 7 280

13.970 14.045 810 5.865 2

9 15.608 16.973 256 7.577 28 315

35.760 22.945 345 15.240 819

270 1 -

263 194.151

34.693

40.766

78 75.187

271

Grupės sandoriai su susijusiomis šalimis už laikotarpį nuo 2017 m. sausio 1 d. iki kovo 31 d. ir likučiai 2017 m. gruodžio 31 d. sudarė: Susijusios šalys UAB "EPSO-G" Litgrid AB BALTPOOL UAB UAB "TETAS" AB „Amber Grid“ LITGRID Power Link Service, UAB GET Baltic Grupės asocijuotos įmonės ir kitos susijusios šalys Viso

Gautinos sumos

Mokėtinos sumos

Pardavimai

Pirkimai

Finansinės veiklos pajamos (sąnaudos)

170.136 5.468 14.943 786 2.273 10 2

12.090 13.886 4.793 6.888 2

3 12.783 22.270 369 7.981 25 125

28.895 23.128 2.945 7.500 278

378 (41) 9 -

280 193.898

100 37.759

28 43.584

55 62.801

2 348

Energetikos įmonių grupė www.le.lt

15


„Lietuvos energija”, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. kovo 31 d. Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip Bendrovės sandoriai su susijusiomis šalimis Bendrovės sandoriai su susijusiomis šalimis per laikotarpį nuo 2018 m. sausio 1 d. iki kovo 31 d. ir likučiai 2018 m. kovo 31 d. sudarė:

Susijusios šalys

Gautinos sumos

Mokėtinos sumos

Pardavimai

Pirkimai

2018-03-31

2018-03-31

2018, I ketv.

2018, I ketv.

Dukterinės įmonės AB Energijos skirstymo operatorius „Lietuvos energijos gamyba“, AB UAB EURAKRAS UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ NT valdos, UAB UAB Technologijų ir inovacijų centras UAB Duomenų logistikos centras UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“ Tuuleenergia OU Energijos tiekimas, UAB UAB LITGAS UAB "Transporto valdymas" UAB Elektroninių mokėjimų agentūra UAB „Verslo aptarnavimo centras“ UAB VAE SPB UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė UAB Energijos sprendimų centras UAB Kauno kogeneracinė jėgainė Kitos susijusios šalys UAB "EPSO-G" Viso

Finansinės veiklos pajamos 2018, I ketv.

Finansinės veiklos sąnaudos 2018, I ketv.

23.366 16.729 2.074 28 395 39 2

399.348 24.355 18.632 17.920 2.306 -

330 109 2 50 29 23 6

15 (8.084) 1 (89) (73) -

1.163 174 29 105 3 -

-

92 100 3.086 11 37 203 110 1 31 452 44

5.396 21.046 19.553 20.336 -

34 3 38 25 9 49 36 8 37

1 (149) (8) (119) -

27 193 18 5 23 -

-

170.403 217.203

528.892

788

(8.505)

270 2.010

-

Per laikotarpį nuo 2018 m. nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d. Bendrovė bendrųjų pajamų ataskaitoje apskaitė 34.833 tūkst. Eur dividendų pajamas iš dukterinių įmonių. Bendrovės sandoriai su susijusiomis šalimis per laikotarpį nuo 2017 m. sausio 1 d. iki kovo 31 d. ir likučiai 2017 m. gruodžio 31 d. sudarė:

Susijusios šalys

Gautinos sumos

Mokėtinos sumos

Pardavimai

Pirkimai

2017-12-31

2017-12-31

2017, I ketv.

2017, I ketv.

Dukterinės įmonės AB Energijos skirstymo operatorius „Lietuvos energijos gamyba“, AB UAB EURAKRAS UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ NT valdos, UAB UAB Technologijų ir inovacijų centras UAB Duomenų logistikos centras UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“ Tuuleenergia OU Energijos tiekimas, UAB UAB LITGAS VšĮ Energetikų mokymų centras UAB Elektroninių mokėjimų agentūra UAB „Verslo aptarnavimo centras“ UAB VAE SPB UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė UAB Energijos sprendimų centras UAB Kauno kogeneracinė jėgainė Kitos susijusios šalys UAB "EPSO-G" Viso

Finansinės veiklos pajamos 2017, I ketv.

Finansinės veiklos sąnaudos 2017, I ketv.

356.911 1.135 24.528 24.930 43.191 1.938 1

5.560 4.067 27 47 57

251 92 2 26 33 19 6

(89) (56) -

49.166 12.289 31 -

5.487 24.198 12.937 10 10 35 1 3.913 49

1 64 40 9.863

- (72) - - -

14 81 2 -

3 170.132 669.409

27 35 28 4 7 29 1 14 16 41 631

(217)

-

(30) (39) (2) (4) (7) -

-

(1) (1) (1)

378 61.961

(85)

-

Per laikotarpį nuo 2017 m. nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d. Bendrovė bendrųjų pajamų ataskaitoje apskaitė 61.455 tūkst. Eur dividendų pajamas iš dukterinių įmonių. Išmokos vadovybei Grupė 2018, I ketv. 2017, I ketv. Atlyginimai ir kitos trumpalaikės išmokos vadovams Iš jų: Išeitinės kompensacijos ir atlygis valdybos nariams Vadovų skaičius

916 103 64

950 110 67

Bendrovė 2018, I ketv. 2017, I ketv. 214 56 11

180 18 11

Vadovybe yra laikomi administracijos vadovai bei jų pavaduotojai.

Energetikos įmonių grupė www.le.lt

16


„Lietuvos energija”, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. kovo 31 d. Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

15 Veiklos segmentai Informacija apie veiklos segmentus atskleidžiama vadovaujantis tuo pačiu metodu, kuris naudojamas teikiant informaciją ūkio subjekto pagrindiniam sprendimus priimančiam asmeniui. Pagrindinis sprendimus priimantis asmuo, kuris yra atsakingas už išteklių paskirstymą ir verslo segmentų veiklos rezultatų įvertinimą, yra Valdyba, kuri priima strateginius sprendimus. Vadovybės vertinimu, Grupė turi keturis veiklos segmentus: – elektros energijos tiekimas ir skirstymas, bei dujų skirstymas (šią veiklą vykdo AB „Energijos skirstymo operatorius“); – elektros energijos gamyba (šią veiklą vykdo „Lietuvos energijos gamyba“, AB, UAB Eurakras, Tuuleenergia OU); – prekyba elektra (šią veiklą vykdo UAB Energijos tiekimas) – prekyba dujomis (šią veiklą vykdo UAB Lietuvos dujų tiekimas, UAB LITGAS). Kitiems segmentams priskiriamos: – aptarnaujančios veiklos (NT Valdos, UAB, UAB Technologijų ir inovacijų centras, UAB Verslo aptarnavimo centras ir kt.); – nepagrindinės veiklos (UAB Energetikos paslaugų ir rangos organizacija, Duomenų logistikos centras, UAB); – specialios paskirties įmonės, kurios atsakingos už specialių projektų įgyvendinimą bei naujų elektrinių statybą (UAB „VAE SPB“, UAB Kauno kogeneracinė jėgainė ir UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė); – paslaugų įmonės (Elektroninių mokėjimų agentūra, UAB, UAB Energijos sprendimų centras); – taip pat patronuojanti Bendrovė „Lietuvos energija“, UAB, kuri nesudaro atskiro segmento, tačiau pateikiama atskirai, kadangi jos grynasis pelnas viršija 10% visų pelną generuojančių segmentų pelno. Įmonės, kurios Grupėje teikia palaikymo ir pagalbines paslaugas bei specialios paskirties įmonės sujungiami į vieną segmentą, nes jie atskirai netenkina veiklos segmentų pripažinimo kriterijų. Grupė turi vieną geografinį segmentą – Lietuvos Respubliką. Estijoje ir Latvijoje parduodamos elektros dalis yra nereikšminga Grupei. Pagrindinis sprendimus priimantis asmuo stebi rezultatus remdamasis finansinėmis ataskaitomis, kurios yra parengtos naudojant tuos pačius apskaitos principus kaip ir sudaromos finansinės ataskaitos pagal TFAS, t. y. informacija apie pelną ar nuostolius, įskaitant nurodytas pajamas ir sąnaudas. Pagrindinis veiklos efektyvumo matavimo rodiklis yra koreguota EBIDTA, kuri skaičiuojama remiantis finansinių ataskaitų, parengtų pagal TFAS, duomenimis ir atliekant koregavimus, susijusius su pozicijomis, kurios nėra pripažįstamos pagal TFAS nuostatas. Grupės valdyba neanalizuoja segmentų turto ir įsipareigojimų. Vadovybės koregavimai ir koreguotą EBITDA Vadovybės koregavimai naudojami apskaičiuojant koreguotą EBITDA: Segmentas / vadovybės koregavimas Elektros energijos tiekimas ir skirstymas, bei dujų skirstymas AB „Energijos skirstymo operatorius“ reguliuojamų pajamų perskaičiavimas Atsargų ir gautinų sumų nurašymai (atstatymas) Elektros energijos gamyba Atsargų ir gautinų sumų nurašymai (atstatymas) Prekyba dujomis UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, Gazprom dujų kainos nuolaida UAB LITGAS reguliuojamų pajamų perskaičiavimas UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ reguliuojamų pajamų perskaičiavimas UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ atvirų finansinių išvestinių instrumentų rinkos vertės pokytis Atsargų ir gautinų sumų nurašymai (atstatymas) Prekyba elektra Energijos tiekimas UAB atvirų finansinių išvestinių instrumentų rinkos vertės pokytis Atsargų ir gautinų sumų nurašymai (atstatymas) Kiti segmentai Atsargų ir gautinų sumų nurašymai (atstatymas)

Energetikos įmonių grupė www.le.lt

2018, I ketv.

2017, I ketv.

21.170 217

1.827 (1.449)

27

(3)

2.531 (1.805) (2.148) 27

7.522 7.719 (737) 57

(2.914) -

1.531 (8)

299 17.404

(29) 16.430

17


„Lietuvos energija”, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. kovo 31 d. Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip Grupės informacija apie segmentus per 2018 m. I ketvirtį pateikiama žemiau: Elektros energijos tiekimas ir skirstymas, bei dujų skirstymas

2018, I ketv.

Pajamos iš išorės klientų Pardavimo pajamos Kitos veiklos pajamos Pajamos tarp segmentų Pajamos iš viso Sąnaudos iš jų: Nusidėvėjimas ir amortizacija Ilgalaikio materialaus turto vertės sumažėjimo sąnaudos ir nurašymai Aplinkos taršos leidimų perkainojimas Vadovybės koregavimai Koreguota EBITDA Veiklos pelnas (nuostoliai) Palūkanų pajamos Palūkanų (sąnaudos) Kitos finansinės veiklos pajamos (sąnaudos) Pelnas prieš apmokestinimą Pelno mokestis Grynasis pelnas (nuostolis) Turtas iš viso, 2018.03.31

Kiti segmentai

Elektros energijos gamyba

Prekyba dujomis

Konsolidavimo koregavimai ir tarpusavio Patronuojanti Kiti sandorių Bendrovė segmentai eliminavimai

Prekyba elektra

Iš viso

152.045 1.119 14.212 167.376 (154.352) (13.527)

30.764 433 4.019 35.216 (17.937) (5.238)

121.820 98 22.933 144.851 (137.521) (17)

39.881 4.786 2.187 46.854 (44.652) (255)

578 35.621 36.199 (2.482) (2)

70 6.706 12.374 19.150 (17.558) (1.419)

(91.346) (91.346) 55.423 (782)

344.580 13.720 358.300 (319.079) (21.240)

(1.178)

(8)

-

-

-

60

-

(1.126)

21387 49.116 13.024 18 (1.129)

6.234 27 16.318 17.279 29 (509)

0 (1.395) 5.952 7.330 50 (161)

0 (2.914) (457) 2.202 19 (42)

33.719 33.717 2.018 (2.139)

299 3.250 1.592 5 (241)

(35.141) (35.923) (1.783) 1.717

6.234 17.404 72.757 39.221 356 (2.504)

144 12.057

90 16.889

9 7.228

(1) 2.178

(8) 33.588

10 1.366

(322) (36.311)

(78) 36.995

(719)

(2.285)

(669)

(167)

(169)

(428)

(444)

(4.881)

11.338 1.259.949

14.604 716.068

6.559 111.607

2.011 70.610

33.419 1.914.164

938 210.419

(36.755) (1.824.803)

32.114 2.458.014

Grupės informacija apie segmentus per 2017 m. I ketvirtį pateikiama žemiau: Elektros energijos tiekimas ir skirstymas, bei dujų skirstymas

2017, I ketv.

Pajamos iš išorės klientų Pardavimo pajamos Kitos veiklos pajamos Pajamos tarp segmentų Pajamos iš viso Sąnaudos iš jų: Nusidėvėjimas ir amortizacija Ilgalaikio materialaus turto vertės sumažėjimo sąnaudos ir nurašymai Aplinkos taršos leidimų perkainojimas

Kiti segmentai

Elektros energijos gamyba

Prekyba dujomis

Konsolidavimo koregavimai ir tarpusavio Patronuojanti Kiti sandorių Bendrovė segmentai eliminavimai

Prekyba elektra

Iš viso

150.861 828 16.797 168.486

27.143 290 6.896 34.329

96.648 178 19.031 115.857

28.146 11 1.851 30.008

62.086 62.086

27 5.488 11.474 16.989

(118.135) (118.135)

302.825 6.795 309.620

(134.867) (12.223)

(28.448) (5.715)

(124.168) (15)

(29.764) (267)

(1.343) -

(17.389) (1.990)

55.361 (128)

(280.618) (20.338)

(702)

(1.084)

-

-

-

-

-

(1.786)

-

(3.791)

-

-

-

-

-

(3.791)

Koreguota EBITDA

378 46.922

(3) 16.468

14.561 6.265

1.523 2.034

60.743

(29) 1.561

(62.646)

16.430 71.347

Veiklos pelnas (nuostoliai)

33.619

5.881

(8.311)

244

60.743

(400)

(62.774)

29.002

26 (416)

37 (650)

34 (120)

5 (25)

506 (206)

16 (136)

(197) 198

427 (1.355)

219 33.448 (4.942) 28.506 1.113.503

128 5.396 (483) 4.913 872.720

(9) (8.406) (664) (9.070) 96.972

224 (27) 197 55.836

(159) 60.884 33 60.917 1.460.202

(51) (571) (212) (783) 189.413

(2) (62.775) 114 (62.661) (1.376.752)

126 28.200 (6.181) 22.019 2.411.894

Vadovybės koregavimai

Palūkanų pajamos Palūkanų (sąnaudos) Kitos finansinės veiklos pajamos (sąnaudos) Pelnas prieš apmokestinimą Pelno mokestis Grynasis pelnas (nuostoliai) Turtas iš viso, 2017.03.31

Energetikos įmonių grupė www.le.lt

18


„Lietuvos energija”, UAB, įmonės kodas 301844044, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, Lietuva SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. kovo 31 d. Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip

16 Įvykiai po balanso datos 2018 m. balandžio 11 d. Juridinių asmenų registre įregistruoti pakeisti Bendrovės patronuojamos įmonės „Lietuvos energijos gamyba“, AB įstatai su padidintu iki 187.920.762,41 Eur įstatiniu kapitalu. Įstatinis kapitalas padidintas papildomu Bendrovės nepiniginiu įnašu. Įstatinio kapitalo padidinimui išleista 12.919.014 naujų akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 Eur, emisijos kaina - 0,624 Eur. Patronuojamos įmonės išleistų akcijų suteikiamų balsavimo teisių skaičius yra 648.002.629, įstatinis kapitalas yra 187.920.762,41 Eur, jis padalintas į 648.002.629 paprastąsias vardines 0,29 euro centų nominalios vertės akcijas. Įstatinio kapitalo padidinimui buvo pritarta 2018 m. kovo 26 d. įvykusio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu. 2018 m. balandžio 18 d. Bendrovė priėmė sprendimą likviduoti komercinės veiklos nebevykdančią patronuojamąją įmonę UAB "VAE SPB". Sprendimui likviduoti „VAE SPB“ gautas Bendrovės akcininkės – Finansų ministerijos pritarimas. Įmonės veiklos užbaigimui taip pat yra pritarusi ir Energetikos ministerija. Įmonės likvidatoriumi paskirtas laikinasis patronuojamos įmonės generalinis direktorius. Likvidavimo procedūras tikimasi užbaigti ne vėliau kaip per šešis mėnesius. 2018 m. balandžio 13 d. Bendrovės valdyba priėmė sprendimą dėl nepagrindinės rangovinės veiklos atsisakymo. Per artimiausius mėnesius bus imamasi nuoseklių veiksmų atsisakant rangovinės veiklos, kurią vykdo viena iš grupės įmonių UAB „Energetikos paslaugų ir rangos organizacija“ (EnePRO), teikianti energetikos įrenginių statybos, rekonstravimo, remonto ir priežiūros paslaugas. EnePRO užbaigs vykdyti turimas sutartis ir nesiims naujų užsakymų bei atsiskaitys su tiekėjais. Iki minimumo sumažinusi veiklos apimtis, įmonė įgyvendins svarbiausius pradėtus projektus. Turimų sutarčių su klientais užbaigimas nesukels neigiamų pasekmių elektros tinklo priežiūrai ar elektros skirstymo operatoriaus teikiamų paslaugų kokybei. EnePRO įsipareigojimai klientams bus įvykdyti kaip įmanoma greičiau ir maksimaliai kokybiškai, o atskirais atvejais sutartiniai santykiai su užsakovais bus užbaigti šalių susitarimu. 2018 m. balandžio 17 d. UAB LITGAS visuotinis akcininkų susirinkimas skirstydamas 2017 metų pelną paskyrė 1.194.176 Eur dividendams išmokėti. Bendrovei tenka 1.194.176 Eur dividendų. 2018 m. balandžio 30 d. Bendrovės eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime (i) patvirtintas audituotas 2017 metų „Lietuvos energija“, UAB metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir „Lietuvos energija“, UAB įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys (ii) paskirstytas 2017 metų „Lietuvos energija“, UAB pelnas (nuostoliai) ir (iii) patvirtinta nauja „Lietuvos energija“, UAB įstatų redakcija. Bendrovės vienintelė akcininkė, Finansų ministerija, atsižvelgdama į poreikį planuoti piniginius srautus, patvirtino pelno (nuotolių) paskirstymo projektą, kuriame numatyta, jog Bendrovė į valstybės biudžetą skirs EUR 78.265.433,39 dividendų už 2017 metų liepos – gruodžio mėn. laikotarpį. *********

Energetikos įmonių grupė www.le.lt

19

Profile for "Lietuvos energija", UAB

LE bendrovės ir grupės konsoliduotas tarpinis pranešimas 2018 m. I ketv.  

LE bendrovės ir grupės konsoliduotas tarpinis pranešimas 2018 m. I ketv.  

Advertisement