Page 1

PRIËMIMAS Á L I E T U VO S E D U KO L O G I J O S U N I V E R S I T E T À 2 0 1 4 M E TA I S Priëmimo komisija Studentø g. 39, 119 kab. LT-08106 Vilnius Tel. (8 5) 275 10 32 El.p. stojimas@leu.lt

PIRMOSIOS PAKOPOS (BAKALAURO) STUDIJOS

www.leu.lt

FF

GMTF

IF

LF

SEF

SSF

UMF


1

2

3

4

5

6

7

PIRMOSIOS PAKOPOS (BAKALAURO) STUDIJØ PROGRAMOS LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETE 2014 M.

Konkursiniai dalykai Studijø programos ir jø specializacijos, Pirmasis Treèiasis Lietuviø kalbos Motyvacijos Antrasis suteikiamas kvalifikacinis dalykas ir jo dalykas ir jo dalykas1 ir jo ir literatûros ávertinimas laipsnis ir profesinë svertinis svertinis (papildomas svertinis svertinis kvalifikacija koeficientas koeficientas koeficientas kriterijus) koeficientas 1

2

3

4

5

6

8

9

Studijø trukmë

10

Kaina

NL

I

NL

I

7

8

9

10

4

5,5

3819

2546

4

5,5

3819

2546

FILOLOGIJOS FAKULTETAS Studentø g. 39, 231 kab., LT-08106 Vilnius, tel. (8 5) 275 16 04, el. p. filologija@leu.lt

Anglø filologija dalyko pedagogikos, anglø filologijos bakalauras, pedagogas

Lenkø filologija dalyko pedagogikos, lenkø filologijos bakalauras, pedagogas 2

Uþsienio kalba 0,4

Istorija 0,2

Matematika / biologija / antroji (kita) uþsienio kalba, uþsienieèiams – gimtoji kalba / informacinës technologijos 0,2

0,2

0; 1 arba 2


1

Prancûzø filologija dalyko pedagogikos, prancûzø filologijos bakalauras, pedagogas (taip pat priimami praðymai ið asmenø, iðsilavinimo dokumente neturinèiø prancûzø k. brandos egzamino ir / ar mokomojo dalyko ávertinimo)

Rusø filologijos pedagogika ir tarpkultûrinë komunikacija dalyko pedagogikos, rusø filologijos bakalauras, pedagogas

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Uþsienio kalba 0,4

Istorija 0,2

Matematika / biologija / antroji (kita) uþsienio kalba, uþsienieèiams – gimtoji kalba / informacinës technologijos 0,2

0,2

0; 1 arba 2

4

5,5

3819

2546

4

5,5

3819

2546

(taip pat priimami praðymai ið asmenø, iðsilavinimo dokumente neturinèiø rusø k. brandos egzamino ir / ar mokomojo dalyko ávertinimo)

3


1

Vokieèiø filologija dalyko pedagogikos, vokieèiø filologijos bakalauras, pedagogas (taip pat priimami praðymai ið asmenø, iðsilavinimo dokumente neturinèiø vokieèiø k. brandos egzamino ir / ar mokomojo dalyko ávertinimo)

Anglø filologija ir kita uþsienio kalba (prancûzø, rusø arba vokieèiø) anglø filologijos bakalauras

4

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Uþsienio kalba 0,4

Istorija 0,2

Matematika / biologija / antroji (kita) uþsienio kalba, uþsienieèiams – gimtoji kalba / informacinës technologijos 0,2

0,2

0; 1 arba 2

4

5,5

3819

2546

4

3195


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

GAMTOS, MATEMATIKOS IR TECHNOLOGIJØ FAKULTETAS Studentø g. 39, 217 kab., LT-08106 Vilnius, tel. (8 5) 275 89 35, el. p. gmtf.dekanatas@leu.lt

Bendrosios technologijos (aplinkosauga, automobiliø eksploatavimo technologijos, taikomosios dailës technologijos) mechanikos inþinerijos bakalauras

Matematika 0,4

Biologija dalyko pedagogikos, biologijos bakalauras, pedagogas

Biologija 0,4

Istorija / geografija/ informacinës technologijos / chemija / biologija / uþsienio kalba 0,2

0,2

4

5,5

3819

2546

Chemija Istorija / arba geografija / matematika informacinës 0,2 technologijos / fizika / chemija / biologija / matematika / uþsienio kalba 0,2

0,2

0; 1 arba 2

4

5,5

3819

2546

Fizika 0,2

5


1

2

3

4

Fizika ir informacinës technologijos (informacinës technologijos, ðvietimo vadyba, atsinaujinanèioji energetika) dalyko pedagogikos, fizikos bakalauras, pedagogas

Fizika 0,4

Matematika 0,2

Istorija / geografija/ informacinës technologijos / chemija / biologija / uþsienio kalba 0,2

Geografija 0,4

Matematika 0,2

Geografija (turizmo vadyba) dalyko pedagogikos, gamtinës, visuomeninës geografijos bakalauras, pedagogas

Technologijø pedagogika dalyko pedagogikos bakalauras, pedagogas

6

Istorija 0,4

5

6

7

8

9

10

0,2

0; 1 arba 2

4

5,5

3819

2546

Istorija / geografija/ informacinës technologijos / fizika / chemija / biologija / uþsienio kalba 0,2

0,2

0; 1 arba 2

4

5,5

3819

2546

Matematika Geografija / arba uþsienio kalba / informacinës informacinës technologijos technologijos 0,2 arba matematika 0,2

0,2

0; 1 arba 2

4

5,5

3819

2546


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Informatikos pedagogika dalyko pedagogikos, informatikos bakalauras, pedagogas

Matematika Informacinës Istorija / 0,4 technologijos geografija/ arba informacinës fizika technologijos / 0,2 fizika / chemija / biologija / uþsienio kalba 0,2

0,2

0; 1 arba 2

4

5,5

3819

2546

Matematikos ir informatikos pedagogika (matematika ir informacinës technologijos; matematinë komunikacija) dalyko pedagogikos, matematikos bakalauras, pedagogas

Matematika Informacinës Istorija / 0,4 technologijos geografija/ arba informacinës fizika technologijos / 0,2 fizika / chemija / biologija / uþsienio kalba 0,2

0,2

0; 1 arba 2

4

5,5

3819

2546

7


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4

5,5

3819

2546

4

5,5

3819

2546

ISTORIJOS FAKULTETAS T. Ðevèenkos g. 31, 206 kab., LT-03111 Vilnius, tel. (8 5) 233 22 78, el. p. ifdek@leu.lt

Istorija dalyko pedagogikos, istorijos bakalauras, pedagogas

Istorija 0,4

Katalikø tikyba dalyko pedagogikos, religijos studijø bakalauras, pedagogas

Matematika / biologija / uþsienio kalba, uþsienieèiams – gimtoji kalba / informacinës technologijos 0,2

0,2

0; 1 arba 2

Taikomoji istorija istorijos bakalauras

4

5

1946

1298

Europos istorija Europos istorijos bakalauras

3,5

5

1946

1298

4

5,5

1946

1298

Filosofija (socialinë-politinë filosofija, praktinë filosofija, filosofija ir psichologija) filosofijos bakalauras, pedagogas 8

Geografija 0,2

Istorija 0,4

Matematika Biologija / 0,2 uþsienio kalba, uþsienieèiams – gimtoji kalba / informacinës technologijos 0,2

0,2


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5,5

3819

2546

LITUANISTIKOS FAKULTETAS T. Ðevèenkos g. 31, 216 kab., LT-03111 Vilnius, tel. (8 5) 233 05 20, el. p. lituanistai@leu.lt

Lietuviø filologija (dokumentø valdymo organizavimas, tekstø tvarkyba, þurnalistika) dalyko pedagogikos, lietuviø filologijos bakalauras, pedagogas

Lietuviø kalba ir literatûra 0,4

Istorija 0,2

Matematika / biologija / antroji (kita) uþsienio kalba, uþsienieèiams – gimtoji kalba / informacinës technologijos 0,2

Pirmoji uþsienio kalba 0,2

0; 1 arba 2

4

9


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4

5,5

1946

1298

4

5,5

1946

1298

4

5,5

1946

1298

3,5

5

1946

1298

SOCIALINËS EDUKACIJOS FAKULTETAS Studentø g. 39, 605 kab., LT-08106 Vilnius, tel. (8 5) 260 78 84, el. p. sef@leu.lt

Ekonomikos ir verslo pagrindai ekonomikos bakalauras, pedagogas

Matematika 0,4

Paslaugø verslo administravimas paslaugø verslo administravimo bakalauras Politikos sociologija politikos sociologijos bakalauras, pedagogas

Taikomoji sociologija taikomosios sociologijos bakalauras

10

Istorija 0,4

Istorija 0,2

Geografija / uþsienio kalba / informacinës technologijos / biologija 0,2

0,2

Matematika Geografija / ar uþsienio kalba / informacinës informacinës technologijos technologijos 0,2 arba matematika 0,2

0,2


1

Socialinë pedagogika (vieðoji komunikacija; asmens socialinë integracija; ðeimos edukacija) socialinës pedagogikos bakalauras, pedagogas

Socialinë pedagogika ir etika socialinës pedagogikos bakalauras, socialinis pedagogas

2 Istorija 0,4

3

4

Matematika Geografija / arba uþsienio kalba / informacinës informacinës technologijos technologijos 0,2 arba matematika 0,2

5 0,2

6

7

8

9

10

0; 1 arba 2

4

5,5

3819

2546

4

5,5

3819

2546

11


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4

5,5

3819

2546

Kûno kultûra (sporto ðaka, sveikatos ugdymas) (Panevëþyje) dalyko pedagogikos, sporto bakalauras, pedagogas

5,5

2546

Kûno kultûra ir gamtamokslinis ugdymas dalyko pedagogikos, sporto ir ekologijos bakalauras, pedagogas

4

5,5

3819

2546

SPORTO IR SVEIKATOS FAKULTETAS Studentø g. 39, 211 kab., LT-08106 Vilnius, tel. (8 5) 260 77 48, el. p. ssfdek@leu.lt Kûno kultûra (sporto šaka, sveikatos ugdymas) dalyko pedagogikos, sporto bakalauras, pedagogas

12

Sporto 2 pasiekimai 0,4

Biologija 0,2

Istorija / geografija/ informacinës technologijos / fizika / chemija / matematika / uþsienio kalba 0,2

0,2

0; 1 arba 2


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4

5,5

3819

2546

4

5,5

3819

2546

4

5,5

3819

2546

4

5,5

3819

2546

UGDYMO MOKSLØ FAKULTETAS Studentø g. 39, 310 kab., LT-08106 Vilnius, tel. (8 5) 275 23 98, el. p. andrius.guoba@leu.lt

Etika ir sveikatos ugdymas dalyko pedagogikos bakalauras, pedagogas

Istorija 0,4

Pradinio ugdymo pedagogika pradinio ugdymo pedagogikos bakalauras, pedagogas

Matematika Geografija / ar uþsienio kalba / informacinës informacinës technologijos technologijos 0,2 arba matematika 0,2

0,2

0; 1 arba 2

Ikimokyklinë ir prieðmokyklinë pedagogika ikimokyklinio ugdymo pedagogikos bakalauras, pedagogas Psichologija dalyko pedagogikos, psichologijos bakalauras, pedagogas

Matematika 0,4

Biologija 0,2

Geografija / uþsienio kalba / informacinës technologijos / istorija 0,2

0,2

0; 1 arba 2

13


1

2

3

Dailës pedagogika meno pedagogikos, dailës bakalauras, pedagogas

Stojamasis egzaminas 0,6

Muzikos pedagogika (muzika, ðiuolaikinë muzika ir kompiuterinës technologijos, ankstyvasis ir pradinis muzikinis ugdymas) meno pedagogikos, muzikos bakalauras, pedagogas

Stojamasis egzaminas 0,6

Šokio pedagogika meno pedagogikos, šokio bakalauras, pedagogas

Stojamasis egzaminas 0,6

Teatro ir kino pedagogika meno pedagogikos, teatro bakalauras, pedagogas

Stojamasis egzaminas 0,6

4 3

3

Istorija / geografija / matematika / uþsienio kalba /

5 0,2

6

7

8

9

10

0; 1 arba 2

4

5,5

3819

2546

4

5,5

3819

2546

4

5,5

3819

2546

4

5,5

3819

2546

informacinës technologijos 0,2

3

3

Santrumpos: NL –nuolatinës studijos, I – iðtæstinës studijos, vykdomos sesijø tvarkaraðèiu. 1 2

3

14

Treèiasis dalykas neturi sutapti su pirmuoju ir antruoju dalyku. Sporto pasiekimai vertinami pagal deðimtabalæ skalæ pagal ðvietimo ir mokslo ministro patvirtintà tvarkà, atsiþvelgus á Kûno kultûros ir sporto departamento prie LR Vyriausybës siûlymus. Neturintis sporto pasiekimø stojantysis gauna nulá balø, taèiau jis gali dalyvauti konkurse. Stojantieji, neiðlaikæ stojamojo egzamino, negali dalyvauti konkurse á valstybës finansuojamas studijø vietas.


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

KONKURSINIO BALO FORMAVIMO PRINCIPAI

1.

Motyvacijos ávertinimas privalomas asmenims, stojantiems á pirmosios pakopos ðvietimo ir ugdymo krypèiø grupës studijø programø valstybës finansuojamas studijø vietas, kurias baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija.

2.

Motyvacijos ávertinimo galimi rezultatai – 0; 1 arba 2 balai, kurie kaip papildomi yra prisumuojami prie stojanèiojo

3.

Konkursiniai balai sudaromi pagal LR ðvietimo ir mokslo ministro ásakymu Nr. V-68 patvirtintà „Dël geriausiai vidurinio

konkursinio balo. Motyvacijà ávertinus 0, stojantysis gali dalyvauti konkurse, taèiau papildomi balai jam neskiriami. ugdymo programà baigusiøjø eilës sudarymo 2014 metais tvarkos apraðà“. Ði tvarka yra skelbiama LEU interneto svetainëje www.leu.lt lange „Stojantiesiems“ ir LAMA BPO svetainëje www.lamabpo.lt

15


LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETAS

Priëmimas á Lietuvos edukologijos universitetà 2014 metais Pirmosios pakopos (bakalauro) studijos Anglø filologija / 2 Anglø filologija ir kita uþsienio kalba (prancûzø, rusø arba vokieèiø) / 4 Bendrosios technologijos / 5 Biologija / 5

Ikimokyklinë ir prieðmokyklinë pedagogika / 13

Rusø filologijos pedagogika ir tarpkultûrinë komunikacija / 3

Katalikø tikyba / 8 Kûno kultûra / 12 Kûno kultûra ir gamtamokslinis ugdymas / 12

Socialinë pedagogika / 11 Socialinë pedagogika ir etika / 11

Lenkø filologija / 2 Lietuviø filologija / 9

Taikomoji istorija / 8 Taikomoji sociologija / 10 Teatro ir kino pedagogika / 14 Technologijø pedagogika / 6

Šokio pedagogika / 14

Dailës pedagogika / 14 Ekonomikos ir verslo pagrindai / 10 Etika ir sveikatos ugdymas / 13 Europos istorija / 8 Filosofija / 8 Fizika ir informacinës technologijos / 6 Geografija / 6 Informatikos pedagogika / 7 Istorija / 8

Matematikos ir informatikos pedagogika / 7 Muzikos pedagogika / 14

Vokieèiø filologija / 4

Paslaugø verslo administravimas / 10 Politikos sociologija / 10 Pradinio ugdymo pedagogika / 13 Prancûzø filologija / 3 Psichologija / 13

Lietuvos edukologijos universitetas Ryðiø su visuomene skyrius, 129 kab., Studentø g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. (8 5) 273 69 67, el. p. rysiai@leu.lt. Informacinis leidinys. 2014-01-22.

Bakalauro studijų bukletas 2014  
Bakalauro studijų bukletas 2014  
Advertisement