Page 1

LIETUVOS SKAUTIJA

2011

AKELOS UOLA

Žiema

Šiame numeryje:

2011-IEJI – EUROPOS SAVANORIŠKOS VEIKLOS METAI! Istorinės savanorystės ištakos Užuojauta vargšams, neteisybė jų atžvilgiu sukėlė daug ankstyvų savanoriškų iniciatyvų įvairiose pasaulio šalyse. Pirmosios socialinės savanoriškos tarnybos buvo inspiruotos katalikų bažnyčios, vėliau ir kitų religinių bendruomenių. XVII ir XVIII a. teikta pagalba sergantiems maru ir cholera, praradusiems pastogę stichinių nelaimių metu ir pan. 1920 m. Europoje susibūrė tarptautinė jaunų žmonių grupelė, organizavusi per karą sugriautų namų atstatymą. 1948 m. UNESCO įkūrė Koordinuojantį tarptautinės savanorių tarnybos komitetą. 1996 m. susikūrė Europos Savanorių tarnyba, atvėrusi jaunam žmogui plačiausias galimybes. (iš „Savanorystės gido“, 2011) Šiandien – 2011-ieji. Ir savanoriai – įvairių pažiūrų, religijų, profesijų, įvairiopos socialinės patirties – keičia pasaulį! Sąmoningas apsisprendimas pasitarnauti visuotinei gerovei kuria bendrystę, sugyvenimą, taiką. Savanorystės stebuklas atviras visiems, kviečiantis visus – to gali mokytis nuo vaikystės, tuo gali įprasminti savo gyvenimą bet kuriame jauno ar brandaus amžiaus tarpsnyje. Mieli Lietuvos skautijos vadovai, kada Jūs atradote ir užauginote savyje savanorį? Atgimus valstybei? Panorus perduoti tautinius ir pilietinius idealus jaunajai kartai? Užauginus savo vaikus ir susirūpinus mūsų visų vaikais? Ne vienerius metus leidus vaikystės vasaras skautiškose stovyklose ir panorus nors kiek grąžinti gautos meilės ir rūpesčio? Kiekvienas atėjome individualiai, tačiau šiandien stovime vienoje gretoje ir pulsuojame didele jėga – tikėjimo, kūrimo, kantrybės jėga. Kiek beįdėjome į bendrą korį ir kiek beplanuotume įdėti – kiekvieno indėlis yra neįkainojamas ir labai svarbus. Ačiū! Jūsų rankos, širdys ir žodžiai kuria daugiau nei žvangantis pinigėlis, tad ir toliau judėkime teisinga kryptimi, vedami senosios žemėlapių rodyklės – skautiškosios lelijos. Budėkime! Vyriausioji skautininkė Rasa Dumčiūtė

2011-IEJI – EUROPOS SAVANORIŠKOS VEIKLOS METAI!

1

LIETUVOS 2-3 SKAUTIJOS VADOVŲ SUVAŽIAVIMAS VYRESNIŠKUMO LAIPSNIAI

3

2011 M. DVASINĖS 4-5 PROGRAMOS GAIRĖS STARTAVO PILIETIŠKUMO, TAUTIŠKUMO UGDYMO PROGRAMA

5

„AGORA 2011” KANDERŠTEGE

6

KVIEČIA BULGARIJOS SKAUTAI!

6

„ROVERWAY 2012” SUOMIJOJE

6

MOKYMŲ SKYRIAUS 7 INFORMACIJA LiJOT MOKYMAI APIE REGIONINĘ JAUNIMO POLITIKĄ

8

PAVASARIO ŠVENTĖ MARIJAMPOLĖJE

8

“SKAUTYBĖ BERNIUKAMS”

9

2% AKCIJA

9

PASIRŪPINKIME SKAUTŲ SAUGUMU

10


Puslapis 2

2011

LIETUVOS SKAUTIJOS VADOVŲ SUVAŽIAVIMAS

Registracija Suvažiavimo delegatai ir svečiai iki vasario 18 d. turi užsiregistruoti adresu info@skautai.lt, nurodydami vardą, pavardę, gimimo datą, gyv. vietos adresą, telefono numerį, el. pašto adresą.

Broliai, sesės, Maloniai kviečiame Jus dalyvauti eiliniame Lietuvos skautijos vadovų suvažiavime, kuris vyks šių metų vasario mėn. 26–27 d. Kauno technologijos universitete (KTU aula, A. Mickevičiaus g. 37, Kaunas). Pagal įstatus Lietuvos skautijos suvažiavimas turi vykti kasmet, per 2 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos (LS įstatai; 11.1 punktas). Dalyviai Į suvažiavimą kviečiami visi LS nariai, turintys balso teisę. Suvažiavime balso teisę turi LS padalinių vadovai – kraštų seniūnai, tuntininkai, draugininkai*, jų pavaduotojai (ne jaunesni kaip 16 metų ir ne daugiau kaip po vieną padaliniui), Tarybos, Kontrolės ir Etikos komisijų nariai bei Vyriausiasis skautininkas. Suvažiavime svečio teisėmis gali dalyvauti kraštų atstovai. * Pagal Lietuvos skautijos Struktūrinius nuostatus draugovę sudaro 14–45 nariai, todėl balso teisė bus suteikta ne mažiau kaip 14 narių turinčių ir nario mokestį už 2011 m. susimokėjusių draugovių vadovams.

Nakvynė Vadovai pageidaujantys nakvynės apie tai turi pranešti registruojantis el. paštu info@skautai.lt iki vasario 18 d. Nakvynės kaina 10 Lt žmogui. Vadovai pranešę apie nakvynę ir atsisakę jos po vasario 18 d. taip pat turės sumokėti nakvynės mokestį. Nakvynė skautų name nebus suteikiama. Programa Suvažiavimo metu bus pristatyta veiklos ir finansinė ataskaita už 2010 m., Tarybos ir Kontrolės komisijos išvada apie ataskaitą, renkami 8 nauji Tarybos nariai, vyriausias skautininkas (-ė), Kontrolės komisijos nariai. Taip pat suvažiavimo dalyviai bus supažindinti su numatomais 2011 m. nacionaliniais renginiais, naujausia informacija apie Jubiliejinę stovyklą. Suvažiavimo darbotvarkė bus paskelbta vėliau. Klausimai suvažiavimui Jeigu norite, kad Jūsų klausimai būtų įtraukti į suvažiavimo darbotvarkę, atsiųskite suformuluotus klausimus iki 2011 metų vasario 13 d. Lietuvos skautijos Tarybos pirmininkui Tomui Brogai el. adresu taryba@skautai.lt. Seniūnams Kiekvienas kraštas yra kviečiamas atsivežti savo krašto veiklą ir iniciatyvas pristatančią medžiagą (nuotraukas, lankstinukus ir pan.).


Puslapis 3

AKELOS UOLA Kandidatams į Lietuvos skautijos vyriausiojo skautininko pareigas Kandidatuoti į vyriausiojo skautininko pareigas gali Lietuvos skautijos narys, turintis bent paskautininkio laipsnį. Vyriausiojo skautininko kadencija yra 2 metai. Su vyriausiuoju skautininku yra sudaroma terminuota darbo arba civilinė sutartis. Kandidatas į Lietuvos skautijos vyriausiojo skautininko pareigas iki vasario 21 d. į Lietuvos skautijos nacionalinę būstinę, adresu Trakų g. 18, Kaunas, turi atsiųsti skautišką ir gyvenimo CV su nuotrauka arba pristatyti dokumentus suvažiavimo rengimo komisijai iki suvažiavimo dalyvių registracijos pabaigos. Kandidatams į Lietuvos skautijos tarybą Kandidatuoti į Tarybos narius gali Lietuvos skautijos narys, turintis bent paskautininkio laipsnį. Tarybos kadencija yra 2 metai, kiekvienais metais Taryba atsinaujina 8 nariais. Tarybos narių kadencijų skaičius neribotas. Kandidatas į Lietuvos skautijos tarybą iki

vasario 21 d. į Lietuvos skautijos nacionalinę būstinę, adresu Trakų g. 18, Kaunas, turi atsiųsti skautišką CV su nuotrauka ir delegavimui reikalingus dokumentus arba pristatyti dokumentus suvažiavimo rengimo komisijai iki suvažiavimo dalyvių registracijos pabaigos. Kandidatams į Lietuvos skautijos kontrolės komisiją Kandidatuoti į Kontrolės komisijos narius gali Lietuvos skautijos narys, ne jaunesnis nei 21 metų. Kontrolės komisiją sudaro 5 Suvažiavime išrinkti nariai. Kontrolės komisijos kadencija yra 1 metai. Kandidatas į Lietuvos skautijos kontrolės komisiją iki vasario 21 d. į Lietuvos skautijos nacionalinę būstinę, adresu Trakų g. 18, Kaunas, turi atsiųsti skautišką CV su nuotrauka arba pristatyti dokumentus suvažiavimo rengimo komisijai iki suvažiavimo dalyvių registracijos pabaigos. Laukiame Jūsų atvykstant! Lietuvos skautijos taryba

VYRESNIŠKUMO LAIPSNIAI

Primename, kad artėja eilinis LS vadovų suvažiavimas. Kaip įprasta, jo išvakarėse vyks LS tarybos posėdis, kuriame svarstysime vyresniškumo laipsnių suteikimą. Įvertinkime tuos, kurie dirba, budi, tarnauja kiekvieną dieną. Visus reikalavimus paskautininkio, skautininko ir vyr. skautininko laipsniui gauti rasite LS vyresniškumo laipsnių nuostatuose (skelbiama www.scout.lt). Reikia kiekvieno Jūsų pagalbos-rekomendacijos:

Taip pat galima siųsti paštu į Lietuvos skautijos biurą: Trakų g. 18, 44236 Kaunas Su visais rekomenduotais vadovais bus susisiekta asmeniškai. Pasirūpinkime ir įvertinkime vieni kitus, juk tai daryti šitaip lengva! Iškilus bet kokiems klausimams skambinkite LS tarybos narei s. Eglei Andrejevaitei-Kvedarienei, mob. 8 682 83558, arba rašykite el. p. egleandrejevaite@gmail.com.

paraginkite savo brolius ir seses vadovus susitvarkyti dokumentus;

surenkite krašto vadovų sueigą ir per ją patvirtinkite krašto rekomenduojamus vadovus;

krašto seniūnas visų rekomenduojamų vadovų dokumentus atsiunčia el.p. taryba@skautai.lt arba egleandrejevaite@gmail.com iki 2011 m. vasario 18 d.

Budėkime! LS taryba


Puslapis 4

2011 2011 M. DVASINĖS PROGRAMOS GAIRĖS

Dvasinės programos gairės yra skirtos visiems skautiškų vienetų vadovams, kurie suka galvas, kaip įdomiau padėti skautukams atrasti tikėjimo lobį. Šios gairės yra rekomendacinio pobūdžio. Būtų šaunu nors kartą per mėnesį suorganizuoti dvasinio pobūdžio renginį ar praktinį užsiėmimą. Kiekvienos sueigos metu nurimimu, tyla ir malda atkreipkime dėmesį į tai, kas yra šalia mūsų ir mumyse. Padėkime jaunam žmogui rasti savo vietą po saule ir bręsti ne tik fiziškai, intelektualiai, socialiai, bet ir dvasiškai bei emociškai. Mėnesis

Proga

SAUSIS

Sausio 13 d. minėjimas

VASARIS

Roberto BadenPowellio gimtadienis

KOVAS

Gavėnia

BALANDIS

Velykos, Šv. Jurgis

GEGUŽĖ

Mėnuo skiriamas Šv. Mergelės Marijos garbei

BIRŽELIS LIEPA RUGPJŪTIS

Skautiškos stovyklos, žygiai

RUGSĖJIS

SPALIS

Rožinio mėnuo

LAPKRITIS

Visų šventųjų ir Vėlinių šventės

GRUODIS

Artėja Kalėdos

Siūloma TVIRTUMAS Dalyvauti sausio 13 d. paminėjomo renginiuose. PATARIMAS Sueiga tema „Mano autoritetai“ (Kas man yra autoritetas – V. Adamkus, B. Geitsas, B.-Powell, Jėzus?) Dalyvauti Vasario 16-osios renginiuose. Surengti žygį į Palangą prie B.P. akmens. PAGARBI DIEVO BAIMĖ Dalyvauti rekolekcijose. Dalyvauti Kovo 11-osios dienos renginiuose. Susimastymo vakaras tema „Aš tarnauju Dievui... ar sau?“ SUPRATIMAS Dalyvauti Velykų tridienyje, apmąstyti Kristaus kančios istoriją. Surengti skilties, draugovės piešinių konkursą „Šv. Jurgis“. Dalyvauti akcijoje „Darom“. NUOLANKUMAS Stengtis sudalyvauti gegužinėse pamaldose. Dalyvauti LS Pavasario šventėje. Sueiga tema: „Kas yra nuolankumas“, „Stengiuosi daryti gera, bet suprantu ir priimu savo jėgas“. DRĄSA Dalyvauti piligriminiame žygyje. Pravesti dvasinę valandėlę stovykloje savo jaunesniems broliams ir sesėms. Pagal galimybes dalyvauti Pasaulio jaunimo dienose Madride. ŽINOJIMAS Palydėti išskrendančius paukščius ir išsiaiškinti, kas tai per paukščiai. Sueiga tema: „Ar žinau, prisimenu skautų priesakus ir ar juos suvokiu?“ DOSNUMAS Gerasis darbelis prie parapijos, mokyklos ir pan. Akcija: „Dosniai dalinuosi informacija apie saugų eismą“. Kalbėti Rožinį. TEISINGUMAS Uždegti žvakutę ant mirusių skautų kapų, sukalbėti maldą, sutvarkyti apleistą kapą. Akcija su policija: „Meilė ir teisingas atlygis“. IŠMINTIS Dalyvauti akcijoje „Betliejaus šviesa“ Dalyvauti socialinėse akcijose. Adventinis vakaras tema „Tik išmintis atpažįsta gimstantį Dievą“.


Puslapis 5

AKELOS UOLA Rekomenduojame organizuoti piligrimines keliones ar prisijungti prie kitų maldininkų. Pasaulio jaunimo dienos Madride 2011.08.11–08.21, http://www.madrid11.com/en

Garsiausių Lietuvos šventovių atlaidų laikas: 07.03–07.10 Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai 07.31 Kryžių kalno atlaidai 08.13–08.21 Žolinės atlaidai Pivašiūnuose 09.08–09.15 Didieji Šiluvos atlaidai 09.02–09.04 Piligriminis žygis iš Kryžių kalno į Šiluvą 11.13–11.20 Aušros vartų atlaidai Minčių įvairiems užsiėmimams galite rasti: www.skrynia.lt www.katalikai.lt www.bernardinai.lt

STARTAVO PILIETIŠKUMO, TAUTIŠKUMO UGDYMO PROGRAMA

Lietuvos skautija, kartu su Lietuvos jaunimo organizacijų taryba ir Ateitininkų federacija įgyvendina „Asociacijų bendradarbiavimo su mokyklomis stiprinimo, ugdant jaunų asmenų pilietiškumą ir tautiškumą” programą. Lietuvos skautijos paprogramės partnerėmis sutiko tapti 81 mokyka – iš viso 2690 vaikų ir jaunuolių nuo 6 iki 18 metų. Programos uždaviniai: 1. Stiprinti mokyklų ir asociacijų bendradarbiavimą. 2. Neformaliojo ugdymo metodais ugdyti vaikų ir jaunimo

pilietines ir tautines kompetencijas. 3. Stiprinti asociacijų ir mokyklų vaidmenį ugdant Lietuvos vaikų bei jaunimo pilietiškumą bei tautiškumą, skatinant sąmoningą tautinę raišką ir pilietinį dalyvavimą. 4. Gerinti mokytojų kompetenciją pilietinio ir tautinio ugdymo srityje. 5. Parengti pavyzdinį asociacijų ir mokyklų partnerystės modelį. 6. Parengti gerosios patirties pavyzdžių rinkinį. Programa finansuojama iš Europos socialinio fondo lėšų pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymosi visą gyvenimą“ VP12.2-ŠMM-10-V priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“. Programą administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

NUOSTATŲ PAKEITIMAI

2010-11-14 vykusiame Tarybos posėdyje patvirtinti nauji LS uniformos nuostatai. Pakeitimai detaliau bus pristatyti per LS vadovų suvažiavimą.


Puslapis 6

2011 „AGORA 2011” KANDERŠTEGE

Kada? Balandžio 14–17 d. Kur? Kanderštego tarptautiniame skautų centre (KISC) Šveicarijoje. Kam? 18–22 metų skautams. Kaina 100 eurų + kelionės išlaidos. „Agora” – kasmet vykstantys 4 dienų mokymai vyresniesiems skautams. Jeigu esi aktyvus regioniniame arba nacionaliniame lygmenyje, susipažinęs su vyresniųjų skautų programa, mokantis anglų kalbą ir 18–22 metų

amžiaus – esi kviečiamas atstovauti Lietuvai šiame renginyje. „AGORA – neįkainojama patirtis kiekvienam norinčiam, galinčiam bei tikinčiam, kad verta ir įmanoma nuveikti ką nors prasminga.“ vyr. sk. Lina Katiliūtė ir kand. į gintares Birutė Taraskevičiūtė, „Agora 2010” dalyvės

KVIEČIA BULGARIJOS SKAUTAI!

Bulgarijos skautai, švęsdami 100 metų jubiliejų, 2011 m. rugpjūtį organizuoja ypatingą stovyklą, o prie jos organizavimo gali prisidėti ir Tu! Įgyvendinant EST (Europos savanorių tarnybos) projektą, ruošiamasi surinkti tarptautinę 30 žmonių grupę, kuri padėtų organizuoti stovyklą. Esi kviečiamas, jei :

• •

Savanoriai gali rinktis šias veiklas: aplinkos tvarkymas, užsiėmimų kūrimas, pagalba svečiams, stovyklautojų pasitikimas, maitinimas, instruktavimas, pagalba vedant ir organizuojant programą ir t. t. Savanoriams bus padengiama 70 proc. kelionės bei visos pragyvenimo ir maitinimo išlaidos.

Sugebi bendrauti angliškai;

Dalyvavimui projekte gali skirti 2 mėnesius (2011 m. birželio 25d. – rugpjūčio 25 d.);

• Esi 18-30 metų amžiaus; • Esi pilnateisis Lietuvos skautijos narys.

Susidomėjai? Iki kovo 1 d. rašyk el.laišką international@skautai.lt sesei Loretai.

„ROVERWAY 2012” SUOMIJOJE

2012 m. liepos 20–28 d. vyks skautiškas renginys, kurį jau dabar verta savo kalendoriuje apsibraukyti visomis ryškiausiomis spalvomis. Kodėl? Nes tai „Roverway 2012” Suomijoje! Jei tuo metu būsi 16–22 metų, jau dabar gali pradėti ruoštis vienam puikiausių potyrių Tavo gyvenime; jei tuo metu būsi vyresnis nei 22-ejų – galės prisidėti prie šio renginio įgyvendinimo.

„Roverway” – kas trejus metus organizuojamas WOSM bei WAGGGS renginys Europos roveriams (vyresniesiems skautams), kurį sudaro kelių dienų žygis rengiančioje valstybėje bei tarptautinė stovykla. Ar verta? Žinoma! Registracija jau rudenį! Užsienio ryšių skyriaus informacija


Puslapis 7

AKELOS UOLA

MOKYMŲ SKYRIAUS INFORMACIJA

2011 metais suplanuoti mokymai: 2011 m. kovo mėn. – mokymai Tarybai ir Pirmijai 2011 m. gegužės–birželio mėn. – pionerijos mokymai 2011 m. rugpjūčio mėn. – Skautiška akademija (vadovų sąskrydis) 2011 m. ruduo – mokymai naujiems vadovams Mokymų skyrius kviečia kraštus aktyviai kreiptis dėl užsakomųjų mokymų 2011 metais. Užsakomųjų mokymų atveju kraštas organizuoja renginio vietą, dalyvių maitinimą bei rūpinasi dalyvių pritraukimu. Su mokymų skyriumi atskirai suderinamas dalyvių mokestis. Kviečiame užsisakyti mokymus pagal kompetencijų matricoje įtrauktas kompetencijas:

• • • • • • • • • •

Komunikavimo įgūdžiai Lėšų pritraukimas Jaunimo programos įgyvendinimas Renginių organizavimo įgūdžiai Dokumentacijos valdymas Situacijos analizė Sauga Mokymosi/ tobulėjimo metodai Kokybės užtikrinimas Monitoringas ir įvertinimas

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Darbas komandoje Lyderystė Žmogiškųjų resursų valdymas Turto administravimas Finansų valdymas Veiklos planavimas Reprezentaciniai įgūdžiai Projektų valdymas Stovyklų, žygių organizavimas Bendradarbiavimo įgūdžiai Konfliktų valdymas Amžiaus tarpsnių psichologija Strateginis valdymas Jaunimo politika Laiko valdymas Sprendimų priėmimas Skautiškosios vertybės Skautų judėjimo misija ir vizija Demokratinių vertybių įgyvendinimas Skautavimo įgūdžiai Neformalusis ugdymas

Su mokymais bei pažymėjimais susijusius klausimus rašykite mokymai@skautai.lt Mokymų skyriaus vedėja Simona Klumbytė


Puslapis 8

2011 LiJOT MOKYMAI APIE REGIONINĘ JAUNIMO POLITIKĄ LIETUVOS SKAUTIJOS NARIAMS

Kam: Lietuvos skautijos nariams nuo 16 m. Kada: Vasario 18–20 d. Kur: Nacionalinė Lietuvos skautijos būstinė, (Trakų g. 18, Kaunas) Kaina: Dalyvio mokesčio nėra. Bus kompensuota kelionė į vieną pusę (atvykus pateikti bilietą, kuro čekį). Registracija: iki vasario 11 d. el. p. info@skautai.lt siųsti užpildytą registracijos anketą (prisegama). Mokymo kursais siekiama įgalinti nacionalines organizacijas stiprinti savo regioninius padalinius, supažindinant juos su regionine jaunimo politika ir galimybėmis per regionines jaunimo organizacijų tarybas atstovauti savo interesams tiek vietos, tiek nacionaliniu lygmenimis.

politikos formavimą; • Gebėti identifikuoti svarbiausius jaunimo politikos veikėjus bei atstovauti savo organizacijos interesams vietiniame lygmenyje; • Aktyviau įsitraukti į sprendimų priėmimą vietos lygmeniu. Mokymų temos: • Regioninė jaunimo politika (struktūra, veikėjai); • Regioninės jaunimo organizacijų tarybos; • Nacionalinės jaunimo organizacijos ir vietos jaunimo politikos formavimas, nacionalinės jaunimo politikos ir nacionalinių organizacijų įtaka formuojant regioninę jaunimo politiką; • Aktyvus jaunų žmonių dalyvavimas sprendimų priėmimo procesuose. Kilus klausimams, kreiptis: psktn. sk. v. Vytautas Zulonas vytas@skautai.lt

Mokymo kursų dalyviai turės galimybę: • Įgyti konkrečių žinių ir įgūdžių apie regioninės jaunimo

PAVASARIO ŠVENTĖ MARIJAMPOLĖJE

Šiemet Pavasario šventė vyks gegužės 7 d. Marijampolėje. Kviečiame visus tuntus, draugoves ir skiltis sugužėti į Sūduvos sotinę! Laukia džiaugsmingas brolių ir sesių susitikimas ir nepaprastai puiki programa!


Puslapis 9

AKELOS UOLA “SKAUTYBĖ BERNIUKAMS”—SKAITYKIME, REKOMENDUOKIME

„Baltų lankų“ leidykla, bendradabiaudama su Lietuvos skautija perleido Roberto BadenPowellio knygą „Skautybė berniukams“. Leidinys yra geriausiai parduotų XX amžiaus knygų penketuke. Nors rašyta daugiau nei prieš šimtmetį, knyga yra aktuali šiandienos jaunam žmogui ir tebeišlieka puikiu skautavimo vadovėliu. Už 23 Lt knygą galima įsigyti

• Lietuvos skautijos biure (Trakų g. 18, Kaunas), teirautis sekretoriato vedėjos Aistės, mob. 8 614 79646

• Vilniaus skautų centre (A. Smetonos g. 8–1), teirautis administratoriaus Martyno, mob. 8 620 67221 Vasario mėnesį organizuojami knygos pristatymai:

• Vasario 20 d. 14 val. parodų centre LITEXPO vyksiančios Vilniaus knygų mugės metu (Laisvės pr. 5, salė 5.1). Įėjimo į mugę bilietų kainos: 10 Lt, 7 Lt (studentams, moksleiviams, senjorams), 25 Lt (galiojantis visas mugės dienas);

• Vasario 23 d. 17 val. Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos Gerlacho palėpėje ( H. Manto g. 25, Klaipėda). Raginame apie vieną populiariausių visų laikų knygų papasakoti ir savo krašte. Imkitės pristatymo organizavimo! Kreiptis į psktn. Laimą Dagytę, tel. nr. 8 674 23646 arba el. p. laima.dagyte@gmail.com.

2% AKCIJA

•Turtas. Nacionalinės būstinės Kaune remonto (2

DĖKOJAME, kad 2010 m. dalį savo gyventojų pajamų mokesčio (GPM) skyrėte Lietuvos skautijai. Organizacijos sąskaitą pasiekė 6390 Lt. Kam jie buvo panaudoti?

balkonų, I ir II a. san. mazgų, I a. elektros skydo) išlaidos (2245 Lt) padengtos iš LS skirtų 2 % GPM.

•Vadovų kvalifikacija. 2010 m. rugsėjo mėn. Mokymų

•2 % GPM akcijos viešinimas. 2011 m. vasario mėn.

skyriaus vedėja vyko į tarptautinį mokymų vedėjų susitikimą Ispanijoje. 30 % jos kelionės išlaidų (350 Lt) padengta iš LS skirtų 2 % GPM. 2010 m. spalio mėn. Ryšių su visuomene skyriaus vedėja vyko į Komunikacijos forumą Graikijoje, jos kelionė (1070 Lt) padengta iš LS skirtų 2 % GPM.

planuojama išleisti knygos skirtuką su informacija apie LS ir raginimu skirti 2 % GPM Lietuvos skautijai. Planuojamos išlaidos – 1000 Lt.

•Nacionalinio renginio atributika. 2010 m. gruodžio mėn. buvo pagaminta ir kraštams išsiųsta akcijos „Betliejaus Taikos Ugnis“ atributikos. Lipdukų (700 Lt) bei siuntimo išlaidos (110 Lt) padengta iš LS skirtų 2 % GPM.

•Kalėdiniai

sveikinimai Lietuvos jaunimo organizacijoms, Lietuvos ir pasaulio lietuvių skautiškoms organizacijoms, skautų dvasios tėvams, LR institucijoms, parteriams ir rėmėjams. Atvirukų (615 Lt) ir siuntimo (300 Lt) išlaidos padengtos iš LS skirtų 2 % GPM.

Visi dirbantys ir savo pajamas deklaruojantys Lietuvos gyventojai iki gegužės 1 d. yra raginami 2 % savo GPM skirti nevyriausybinėms organizacijoms. Nepamirškite, kad per 5 minutes galite paremti Lietuvos skautiją ar kitą LS skautišką vienetą, turintį juridinio asmens statusą. SPAUSKITE ant nuorodos ir sužinosite, kaip tai padaryti per 5 min: http://www.skautai.lt/index.php?id=1700 Aš tai padariau per 3,37 min. Pasidalinkite šia nuoroda su savo artimaisiais, draugais, kolegomis ir visais kitais, kurie gali MUMS padėti. Paulius Remeza, LS finansų skyriaus vedėjas


Puslapis 10

2011

PASIRŪPINKIME SKAUTŲ SAUGUMU

pasirūpinti saugia kelione ir viešnage svečioje šalyje. Taip pat kiekvienas organizacijos narys gali asmeniškai naudotis

draudimo

paslaugomis

draudžiant

savo

automobilį, kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, pasirūpinti savo ir savo šeimos saugumu atostogų, kelionės ar

Skautas geriau nei bet kas kitas žino, kaip svarbu tinkamai pasiruošti kiekvienam naujam darbui ar

Drausdamiesi pasiūlytu būdu – Jūs remiate Lietuvos

iššukiui, numatyti kiekvieną smulkmeną ir pasirengti

skautiją!

viskam. Raginame besirūpinant turiningu ir kokybišku

Draudimu rūpinasi ir visą reikalingą informaciją teikia

skautų užimtumu nepamiršti pasirūpinti jų saugumu. Lietuvos skautija ir draudimo bendrovė „PZU Lietuva“ siekdamos, kad nerimas ir rūpesčiai neapkartintų

nariams

naudotis

visomis

atsakomybės

draudimu

Lukaševičiūtė

Lietuvos

skautijos

nacionaliniame biure Traukų g. 18, Kaunas, tel. 8 614 el.

p.

info@skautai.lt.

Primename,

kad

kuriame mieste gyvenate.

Vadovams siūloma organizuoti, kad stovykla būtų civilinės

Aistė

draudžiantis nebūtina atvykti į biurą, todėl nesvarbu

draudimo

paslaugomis patogiomis sąlygomis be tarpininkų.

apdrausta

sesė

79646,

kasdienės stovyklinės košės, sudarė galimybes Lietuvos skautijos

stovyklos metu.

Skautavimas – tai kasdienis nuotykis. Linkime juo džiaugtis ramia širdimi, žinant, kad neteks rūpintis

arba

sąskaitomis už netikėtus nemalonumus.

stovyklos dalyviai būtų apdrausti nuo nelaimingų atsitikimų. Vykstant į stovyklas užsienyje siūloma

Gerbiami tuntininkai/ įgulų vadai, kraštų seniūnai/ konferencijų pirmininkai, pasidomėkite, ar visi Jūsų aplinkos vadovai bei kiti suaugę organizacijos nariai gavo šį infobiuletenį. Apie negavusius prašytume informuoti tel. (8 37) 422 002, mob. 8 614 79646, el. p. info@skautai.lt. Ačiū! LS sekretoriato skyrius

Lietuvos skautija Trakų g. 18, 44236 Kaunas

Tel./faks.(8 37) 42 20 02, Mob..: 8 614 79 646,

www.scout.lt

El. paštas: info@skautai.lt

Akelos uola  

Lietuvos skautijos naujienlaiškis vadovams

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you