Page 1

PSYCHIATRISCH CENTRUM SINT-AMANDUS

PC Sint-Amandus, Reigerlostraat 10, 8730 Beernem - Tel. 050 79 95 00 sint.amandus@fracarita.org - www.st-amandus.be


Deze voorziening behoort tot de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde.

Patrick Penders Algemeen directeur

INHOUD 2 Edito 3 PC Sint-Amandus? 4 Organisatie 6 Patiënten- en bewonerszorg 11 Medewerkersbeleid 14 Samenwerkingsverbanden 16 Infrastructuur 18 Cijfergegevens 20 Inzoomen

2

JAAROVERZICHT 2013

Voorwoord De directie werkte in 2013 op een intensieve wijze – in afstemming met de stafmedewerkers, de kernteams en de leidinggevenden van de ondersteunende departementen - aan een grondige evaluatie van de projecten uit het vorige algemeen beleidsplan (2007-2012) en aan de voorbereiding van een nieuw algemeen beleidsplan (ABP) voor de periode 2013-2018: welke projecten van het vorige ABP werden gerealiseerd, welke van de niet gerealiseerde projecten blijven de moeite om vooralsnog in het nieuwe ABP opgenomen en gerealiseerd te worden en welke zijn de nieuwe op te nemen projecten? Rond de jaarwisseling werd een nieuw algemeen beleidsplan afgewerkt en voorgesteld aan de werkgemeenschap. Dit intensieve werk leidde uiteindelijk tot een ABP met 34 (nieuwe) projecten. In 2014 gaan de projectteams aan de slag om de vooropgestelde doelstellingen te bereiken. In die zin is dit jaaroverzicht een neerslag van concrete realisaties in 2013 en hopen we dat we u – na het eerste projectjaar - al kunnen informeren over verdere evoluties en eindresultaten die de werking van het centrum ten goede komen, bijdragen tot deskundige medewerkers en een kwaliteitsvolle zorg voor patiënten en bewoners. Hieronder licht ik enkele accenten uit het algemeen beleidsplan aan u toe: • De volgende jaren wil PC SintAmandus werk maken van een aantal verdiepingsprojecten met betrekking tot de identiteitsverklaring. Zo zal er onder andere een identiteitsspiegel ontwikkeld worden die projecten, teams en individuele medewerkers kan helpen bij het maken van keuzes in het realiseren van hun opdrachten.

Er zal eveneens een vertaling van de identiteitsverklaring gemaakt worden naar het leiderschap in ons centrum. Dit leiderschap zal tegelijkertijd coachend én bezielend moeten zijn. • Het centrum wil het pad blijven bewandelen van interdisciplinaire samenwerking, vakgroepwerking en dit in een goede balans met een gedifferentieerd centraal aanbod. • In het ABP zijn er verder projecten opgenomen die aangeven dat het centrum ook in de toekomst verder zal inzetten op vermaatschappelijking van zorg en een actieve rol zal blijven opnemen als partner in het netwerk ggz regio Noord-West-Vlaanderen. • Een aantal andere projecten hebben te maken met het uitvoering geven aan het contract kwaliteit en patiëntveiligheid. • Ter ondersteuning van het medewerkersbeleid zullen o.a. functieomschrijvingen en competentieprofielen ontwikkeld en/ of geactualiseerd worden en zal de introductie van medewerkers performanter gemaakt worden. Uiteraard is er het afgelopen jaar nog veel meer gebeurd dan de ontwikkeling van een nieuw ABP. 2013 zal ook de geschiedenis ingaan als een jaar waarin een vermindering van 20 FTE tewerkstelling werd gerealiseerd dankzij de inspanningen van velen, als een jaar met nogal wat infrastructurele bedrijvigheid, als een jaar … waarin nog zoveel meer gebeurde, maar om dat te weten te komen nodig ik u graag uit om dit jaarverslag eens rustig door te nemen. Patrick Penders Algemeen directeur


PC SINTAMANDUS

Wie zijn we? Wie zijn we?

Het psychiatrisch centrum SintAmandus bestaat uit een ziekenhuis met 468 bedden/plaatsen en een psychiatrisch verzorgingstehuis met 162 bedden. 60 PVT-bedden zijn gelokaliseerd op de campus in Torhout, de rest van het residentiële behandel- en zorgaanbod bevindt zich op de campus in Beernem. Samen met verschillende partners uit de regio maakt PC Sint-Amandus ook deel uit van het netwerk ggz regio NoordWest-Vlaanderen.

Wat doen we?

Wat bezielt ons?

Lees de identiteitsverklaring van PC Sint-Amandus op www.st-amandus.be In onze werking ervaren we 5 cruciale sleutels tot kwaliteit van zorg. Dit vertaalde zich in de slogan:

•• Een open geest, mensgerichtheid, begeestering, engagement en deskundigheid: onze sleutels tot kwaliteit van zorg. ••

De sleutel om telkens weer mogelijkheden te zien, kansen te bieden en creatief met mensen op weg te blijven gaan en in ons denken en handelen telkens opnieuw de macht der gewoonte en andere evidenties in vraag te durven stellen.

Mensgerichtheid

De sleutel die ons voor ogen houdt waar het in al ons handelen, denken en zijn om gaat: dat zorgvragers en zorgverleners in hun unieke menszijn erkend en in hun verdere menswording gerespecteerd mogen worden.

Begeestering

De sleutel die verder bouwt op de religieuze wortels van waaruit onze werking ontstaan is, onder de vorm van enthousiasme, bevlogenheid, geestdrift, geïnspireerdheid … voor ons de sleutel om dit soort werk met kracht, dynamiek en liefde te blijven doen.

Engagement

De sleutel die borg staat voor continuïteit en een belangrijke factor in de zorgrelatie: de telkens te hernieuwen keuze om er samen werk van te maken en hierin ook standvastig te blijven op momenten dat het minder gemakkelijk loopt.

Deskundigheid

De sleutel die ons helpt om steeds de meest passende zorg te blijven bieden, gebaseerd op wat de rijke ervaring uit de zorgpraktijk ons leert én telkens opnieuw getoetst aan de inzichten die de wetenschappelijke wereld ons bijbrengt.

Coachend Leiderschap

In juni 2013 werd opnieuw een Forum georganiseerd: een intern vormings- en ontmoetingsmoment voor alle kernteams, diensthoofden, vakgroepvoorzitters, de staf en de directieleden. Inhoudelijk was dit Forum een opstapje voor een actiepunt uit het algemeen beleidsplan: “het uitbouwen van een leiderschap dat past bij de identiteitsverklaring van het Centrum”. Het Forum focuste op de uitdaging om coachend leiding te geven in een veranderende organisatie. Hugo Der Kinderen, met jarenlange ervaring in deze materie, was als spreker te gast en vertelde hoe we in het samenwerken en leiding geven het beste in elkaar tot zijn recht kunnen laten komen. De komende jaren zal werk gemaakt worden van een visietekst over coachend leiderschap alsook van een vormingstraject om leidinggevenden in deze opdracht te ondersteunen en om medewerkers hierover te informeren en te sensibiliseren.

© Ivan Mervillie

Het ziekenhuis richt zich op de behandeling en begeleiding van personen met een complexe psychiatrische problematiek. Er is een ruim behandel- en zorgaanbod voor diverse doelgroepen: crisiszorg, verslavingszorg, forensisch psychiatrische zorg, psycho-organische zorg, psychiatrische intensieve zorg, psychomentale zorg, psychosezorg, gerontopsychiatrische zorg, institutionele structurerende integrerende zorg en sociaal psychiatrische zorg. Er zijn 18 ziekenhuisafdelingen en 4 PVT-afdelingen.

Open geest

Hilde Christiaens, afdelingshoofd De Bron •• Als leidinggevende probeer ik mijn teamleden vooral aan te spreken op hun persoonlijke kwaliteiten en hen nèt voldoende uit te dagen om hun opdracht op een geëngageerde wijze ter harte te nemen. Dit verdient vooreerst een eerlijk mandaat en voldoende ruimte. Op die manier mogen ze zich hopelijk gerespecteerd weten en voldoening putten uit de bijdrage die ze hiermee dagdagelijks opnieuw leveren aan het grotere geheel. Ik ben er immers van overtuigd dat we dank zij deze constructieve samenwerking, de uitgestippelde langetermijndoelstellingen, stil maar zeker zullen bereiken. •• JAAROVERZICHT 2013

3


ORGANISATIE

Centralisatie facilitaire diensten Jarenlang zaten de sleutelfuncties van het facilitair departement verspreid over de campus. Begin 2013 werden de diensten gecentraliseerd in één landschapsbureau met aanpalende vergaderruimtes in Gebouw St-Marie. Het was belangrijk om de krachten te bundelen om zo projecten met overlappende domeinen voor de verscheidene diensten beter te structureren. Naast de stafmedewerker, de preventie-adviseur, de milieucoördinator, de CAD-tekenaar, de administratieve medewerkers, de medewerkers van de dienst informatica en de diensthoofden van de huishoudelijke dienst en de technische dienst, kregen ook de medewerkers van de servicedesk een onderkomen in het landschapsbureau. Dankzij de centralisatie is ook een meer centraal en eenduidig gestuurde communicatie mogelijk voor het dagelijkse reilen en zeilen op de campus. De servicedesk die het facility management programma Ultimo dagelijks beheert en die bereikbaar is via een centraal telefoonnummer voor eerstelijnsproblemen, is daar een voorbeeld van.

Els Peleman, stafmedewerker facilitair departement

4

JAAROVERZICHT 2013

•• In tegenstelling tot vroeger werk ik nu samen met mijn collega’s van het facilitair departement in één open ruimte. Deze manier van werken biedt voor mij alleen maar voordelen! Ik vind het prettig om tussen mijn collega’s te werken, het stimuleert de samenwerking, de communicatie verloopt vlotter, er gaat minder informatie verloren en ik kan heel snel meerdere collega’s op de hoogte brengen van de lopende dossiers. ••


Naar een personeelsdienst Eind 2013 werd geopteerd voor een centralisatie van alle HR-actoren, de integratie van de personeelsadministratie en HR in één personeelsdienst en een procesgerichte benadering van de personeelsactiviteiten. Deze centralisatie is een stap in de richting van een geïntegreerd medewerkersbeleid waar alle activiteiten, van vacature over rekrutering en selectie, inscholing van nieuwe medewerkers, vorming, loonverwerking, processen bij de opvolging van ziekte, kwalitatieve en kwantitatieve opvolging van de inzet van medewerkers,… beter op elkaar afgestemd worden. De renovatie van het gebouw bood een opportuniteit om deze centralisatie en integratie ook infrastructureel te realiseren. Bij de verhuis naar het gerenoveerde gebouw werd een vleugel ingenomen door de personeelsdienst: alle medewerkers van de personeelsadministratie, de HRM-medewerkers, de VTO-coördinator, de introductiebegeleider en de stafmedewerker personeel.

Even vooruitblikken:

, Carl Baele rker stafmedewe HR

Mia Messiaen

In het spoor hiervan wordt in 2014 werk gemaakt van een visietekst over medewerkersbeleid, een referentiekader voor het omgaan met medewerkers. De visietekst zal een houvast zijn voor de ontwikkeling van personeelsinstrumenten die in het algemeen beleidsplan 2013-2018 zijn opgenomen: functie-omschrijvingen, competentieprofielen, VTO-gids, formele gesprekken,…

Jessie Morre

Tine Maenhout

Ann Meuleman

pmans, Anita Scheeator VTO-coördin Annelies Verhelle De koppen bij elkaar!

Vooren, Annelies van begeleider Introductie Anita Scheepmans, VTO-coördinator

Veerle Lemahieu

Pascale Bouljon, Hoofdboekhouder

Sharon Kyndt

•• Ik ervaar de samenwerking als positief en de nabijheid als een troef. Als VTO-coördinator is het handig dat ik de informatie over de VTO-loopbaan van de medewerkers dicht bij de hand heb. Anderzijds heeft elke medaille ook zijn keerzijde. Ik vind het persoonlijk wel jammer dat ik minder contact heb met de medewerkers zelf omdat ik me minder moet verplaatsen tussen de mensen op de werkvloer en over de campus. •• JAAROVERZICHT 2013

5


PATIËNTEN- EN BEWONERSZORG

Dubbele beleidskeuze voor een kwaliteitsvoller behandel- en ondersteuningsplan Beleidskeuze 1: een gedifferentieerd centraal aanbod Beleidskeuze 2: vakgroepwerking

Beleidskeuze

1

een gedifferentieerd centraal aanbod In PC Sint-Amandus is het interdisciplinair team de organisatorische hoeksteen voor de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van elk individueel behandel- en ondersteuningsplan. Dit gebeurt zo maximaal als mogelijk in overleg met de cliënt én gericht op zijn herstel. Deze evolutie biedt heel wat voordelen met betrekking tot specialisering in de zorg, maar daarnaast houdt dit ook een beperking in voor de diversificatie van het behandel- en ondersteuningsaanbod. Daarom wil PC Sint-Amandus een centraal aanbod uitbouwen, buiten de werking van het interdisciplinair team, zodat patiënten en bewoners een nog kwaliteitsvoller behandel- en ondersteuningsplan krijgen, medewerkers hun expertise ten dienste kunnen stellen van een grotere groep patiënten en bewoners en het centrum veel gerichter kan investeren in materiaal en accommodatie. Via een centrale organisatiestructuur worden expertise, behandel- en ondersteuningsactiviteiten, accommodaties én materiaal ter beschikking gesteld van de interdisciplinaire werkingen. Het inhoudelijk aanbod bestaat uit: • Alle expertise en activiteiten van de centrale dienst ergotherapie en activering, logopedie, hippotherapie, vrije tijd, ontmoeting en sportieve ontspanning • Alle expertise en activiteiten van de centrale dienst kinesitherapie • Expertise en activiteiten van de dienst zinzorg en pastoraal • Expertise en activiteiten van medewerkers van de interdisciplinaire teams en vakgroepen • Inzet van relevante expertise/talenten van individuele medewerkers Om het centraal aanbod te kunnen bepalen, te organiseren, te communiceren en te evalueren, werd een specifieke organisatiestructuur ontwikkeld: de motor van deze structuur is de nieuw opgerichte programmatiecommissie. Creatieve therapie maakt deel uit van het gedifferentieerd centraal aanbod. 6

JAAROVERZICHT 2013

Het gedifferentieerd centraal aanbod wordt verder ontwikkeld als project in het algemeen beleidsplan 2013 – 2018.


1 antenne voor het mobiel behandelteam Beleidskeuze

2

vakgroepwerking Werken met interdisciplinaire teams heeft ook beperkingen op het vlak van specifieke deskundigheidsbevordering. Daarom kiest PC Sint-Amandus ervoor om voluit de kaart te trekken van de vakgroepen, als een plek waar medewerkers van dezelfde discipline terecht kunnen om • Hun eigen professioneel handelen binnen de interdisciplinaire teams te toetsen. • Informatie te krijgen/te geven over vakinhoudelijke ontwikkelingen. • Adviezen te formuleren aan de beleidsverantwoordelijken. • Expertise die niet exclusief interdisciplinair gebonden is te ontwikkelen en ter beschikking te stellen voor het centrale aanbod. Zo zijn er: de vakgroep psychologie, psychotherapie, maatschappelijk werk, verpleegkunde, logistiek medewerkers, psychomotorische therapie, kinesitherapie, ergotherapie, Zinzorg & Pastoraal, (ortho)pedagogie, Zorgkundigen/verzorgenden. Er zijn vakgroepen die al een goed uitgebouwde werking hebben en er zijn ook nog een aantal vakgroepen die moeten opstarten. Elke medewerker van een bepaalde discipline maakt automatisch deel uit van de vakgroep en wordt verwacht hier actief aan mee te werken. Elke vakgroep heeft een voorzitter die betrokken is bij verschillende overlegorganen in het Centrum, bv. de hierboven beschreven programmatiecommissie van het centraal aanbod.

PC Sint-Amandus is partner in het netwerk ggz regio Noord-WestVlaanderen, dat streeft naar een betere geestelijke gezondheidszorg via vermaatschappelijking van zorg en het inbedden van deze zorg in een voorzieningenoverstijgend netwerk. In 2013 evolueerde de werking van het Mobiel Behandelteam (MBT) van 2 antennes naar 1 antenne. Elise Pattyn, netwerkcoördinator: “na een grondige evaluatie van de 2 antennes in Beernem en in Brugge werd er beslist om de 2 teams samen te brengen op één locatie, in Brugge. Er waren hiervoor verschillende motieven: Een efficiëntere verdeling van caseload over de aanwezige medewerkers en een betere verdeling van caseload op basis van regio en op basis van aanwezige expertise bij de teamleden. Ook de afstemming van de methodiek en visie verloopt vlotter als het proces binnen één team plaatsvindt en de aansturing door 1 teamverantwoordelijke verloopt vlotter.”

Stefaan Dhaese, Teamverantwoordelijke Mobiel Behandelteam •• We zijn nu één groot team en de medewerkers ervaren dit als een meerwaarde. Er is meer input van nieuwe en frisse ideeën. De wil om zich als één team te voelen is er bij iedereen aanwezig, maar door het mobiele werken is het een dagelijkse opgave om de verbondenheid met elkaar te blijven behouden. •• JAAROVERZICHT 2013

7


Dag Van Wetter, stafmedewerker patiëntenzorg

ROPI en SRH: groeikansen naar herstelondersteunende zorg Herstelondersteunende zorg is een gemeenschappelijke leidraad binnen zorgcircuits en -netwerken. Herstel en herstelondersteunende zorg zijn gelinkt aan de vroegere rehabilitatievisie, maar betekenen tegelijk ook een sterke herbronning, vanuit het perspectief en de ervaringen van cliënten zelf. Het begrip ‘herstel’ heeft weinig te maken met genezing, maar legt nadruk op andere invalshoeken: het individueel traject van elke cliënt, zijn mogelijke sterktes en hulpbronnen in de omgeving (empowerment), het opnemen van mogelijke rollen naast de ‘patiëntenrol’, het zoeken naar een nieuw dynamisch evenwicht waarin de ziekte en kwetsbaarheden een plaats krijgen, de voortdurende afstemming binnen de zgn. triade (cliënt-omgevinghulpverlening), … •TEKST Liesbet Werbrouck

Herstel verwijst naar wat cliënten zelf kunnen doen, herstelondersteunende zorg naar wat cliënten daarbij van de betrokken hulpverleners en omgeving mogelijk kunnen verwachten. De focus op herstelondersteunende zorg vormt de rode draad doorheen het hele traject van de cliënt, met inbegrip van fasen waarin de nood aan behandeling of crisisinterventie meer op de voorgrond komt. Elk team binnen de GGZ kan hier dus een andere, complementaire rol in spelen, telkens afgestemd op het individuele traject van de patiënt. In elk geval, het is duidelijk dat binnen deze huidige evoluties niet enkel verschillende initiatieven en ervaringen vanuit de praktijk zelf, maar ook de plannen van de over­heid rond vermaatschappelijking (art. 107) elkaar steeds sterker vinden. 8

JAAROVERZICHT 2013

Is ook voor PC Sint-Amandus herstelondersteunende zorg de leidraad? Dag Van Wetter: Ja, geleidelijk aan toch. Om ons hierrond in de toekomst meer gericht te profileren, organiseerde PC Sint-Amandus samen met PZ Onze-Lieve-Vrouw op 27 maart 2013 een startdag rond herstelondersteunende zorg. Op deze startdag ‘Werken aan herstel’ waren een vertegen­woordiging van professionele netwerkpartners, familie én cliënten aanwezig en gingen we in gesprek over ideeën en voorbeelden die ons in de komende decennia verder kunnen inspireren. Naast diverse sprekers en workshops, kwamen op deze studiedag ook onze eigen ervaringen met ROPI en SRH aan bod. Ook de opleiding rond krachtgerichte gesprekken werd hier geïntroduceerd.”

Wat zijn de ervaringen in PC Sint-Amandus met ROPI en SRH? Dag Van Wetter: “Sinds 2012 hebben verschillende teams en individuele medewerkers al een specifieke SRH-basisopleiding of gerichte studiedagen rond herstelondersteunende zorg gevolgd.

•• Bedankt. Sinds die ROPI-bevraging op de afdeling, is er al veel veranderd.•• Patiënt, enkele maanden na de ROPI-bevraging In 2013 werden, naast nieuwe reeksen SRH-basisopleiding, ook vijf interne SRH-coaches (Johan Van de Putte, Koen Roggeman, Pieter Declercq, Ann Ramon, Dag Van Wetter) opgeleid, om de verdere toepassing van deze methodiek in de praktijk te blijven ondersteunen. Hoe praktijkgericht de SRH-basisopleiding ook is, er is altijd een duidelijke doelstelling nodig om hiermee te willen werken. Een eerste trigger om stil te staan hoe we gericht onze zorg rond deze principes van herstel kunnen organiseren, is daarin bij velen de ROPI geweest.


•• Het voelt goed om op een planmatige manier stil te staan bij wat goed loopt op de afdeling en waar het beter kan.•• Medewerker, enkele maanden na de ROPI-bevraging

Wat is?

? SRH

ONTREGELING continuïteit van herstel doorheen pieken en dalen

BEHANDELING

HERSTEL

Een aantal medewerkers van PC SintAmandus, waaronder ikzelf, volgde een opleiding om een ROPI-bevraging te kunnen afnemen. Intussen grepen verschillende teams al de kans om zichzelf aan de thema’s van ROPI te spiegelen: De Stroom, De Link, ISIZ, Dagcentrum en het Mobiel BehandelTeam. Begin 2014 wordt ook voor andere geïnteresseerde collega’s een introductie rond ROPI georganiseerd, waardoor al ROPI-bevragingen bij andere teams en vervolgmetingen konden worden gepland.” Is de ‘groei’ naar herstelondersteunende zorg al zichtbaar in PC SintAmandus? Dag Van Wetter: “Bij teams die de ROPI-bevraging gebruikten, is een duidelijke groeispurt zichtbaar.

Systematisch Rehabilitatie­ gericht Handelen is een methodiek om herstelondersteunende zorg te bieden voor mensen met een psychiatrische en psycho-sociale kwetsbaarheid.

blijvende focus op langetermijn doelen van de patiënt

Op korte tijd probeert het team al enkele principes en vaardigheden rond herstel concreet in te vullen en worden teamleden getriggerd om hier in de praktijk al werk van te maken. Het is duidelijk dat de teams de uiteindelijke resultaten van de ROPI-meting niet afwachten: al tijdens de bevraging zelf worden ideeën uitgewisseld en eerste plannen gemaakt. Voor meer duurzame handvatten, moet het team vaak een beroep doen op gerichte methodieken of inspiratie uit specifieke praktijkvoorbeelden. Vanuit een aantal centrale werkpunten, kan men ook overwegen om een SRH-basisopleiding te plannen. In de praktijk is dit effect al merkbaar doordat deze teams nu meer kordaat gebruik maken van persoonlijke plannen, samen met de individuele patiënten zelf. Daarnaast werd o.a. ook een herstelwerkgroep opgestart, waarin patiënten zelf hun ervaringen herstelverhalen kunnen delen.”

•• Ik ben tevreden dat er nu veel meer samen met het team over alles kan gesproken worden.••

? ? ?

ROPI Recovery Oriented Practices Index is een bevraging rond de mate van herstelondersteunende zorg, binnen de eigen werking van een team én hun samenwerking met andere netwerkpartners. Verschillende groepjes teamleden worden uitgebreid bevraagd, maar deze zelfde thema’s worden ook besproken met een cliëntenpanel. Een ROPI-bevraging heeft verschillende resultaten: 1 biedt inzicht in de huidige situatie 2 geeft ook richting én concrete inspiratie aan het verdere groeitraject van het team 3 het team zelf selecteert de belangrijkste verbeterpunten en zorgt zelf (of indien nodig met hulp van anderen) ook voor de verdere aansturing en opvolging ervan.

Patiënt, enkele maanden na de ROPI- bevraging JAAROVERZICHT 2013

9


PATIËNTEN- EN BEWONERSZORG

Meld- en leersysteem Het project VIMELS

Piloot op 4 afdelingen

Een veiligheidsincidentmeld-en leersysteem installeren is een groot project, omdat het niet alleen gaat om het gebruik van een nieuw softwareprogramma, maar vooral omdat er nogal wat nieuwe begrippen worden geïntroduceerd waarover we in PC SintAmandus nog helemaal géén expertise hadden opgebouwd. Het project brengt vier nieuwigheden aan:

In juni 2013 gingen 4 pilootafdelingen (Crisisinterventie – ISIZ – Pariz – pIZa) met de ‘meldkant’ van het meld- en leersysteem aan de slag. Naast ‘patiëntveiligheidsincidenten (PVI)’ kunnen medewerkers van die afdelingen in hetzelfde systeem ook medewerkersveiligheidsincidenten (MVI) melden, en andere veiligheidsincidenten zoals brand, vernielingen, diefstal. Daardoor kon op die vier afdelingen het papieren ‘incidentenformulier’ intussen succesvol achterwege worden gelaten.

• oog hebben voor patiëntveiligheidsincidenten waarbij een patiënt onverwachte lichamelijke en/of psychische schade oploopt (of had kunnen oplopen of nog zou kunnen oplopen) door het niet volgens de professionele standaard handelen van hulpverleners en/of door tekortkoming van het zorgsysteem • decentraal melden van incidenten het afdelingshoofd is de centrale figuur in het ontvangen, onderzoeken en afhandelen van een melding • transparant opvolgingssysteem de melder heeft duidelijk zicht op wie allemaal mee betrokken wordt in de afhandeling van de melding, en wat die betrokkenen daarin bijdragen • leren leren uit incidenten elk incident wordt nader bekeken en wordt bij voorkeur binnen de dertig dagen afgehandeld, met aandacht voor casus- én systeemniveau: • casusniveau = m.b.t. dit incident: we willen elk gemeld incident ‘goed’ afhandelen t.a.v. de patiënt of medewerker die schade lijdt (“1st victim”), de betrokken medewerkers of omstaanders (“2nd victim”) en de instelling (“3rd victim”) • systeemniveau = we willen leren uit incidenten om te voorkomen dat ze zich herhalen in de toekomst ; daartoe proberen we de wijze waarop we zaken doen bij te sturen en continu te verbeteren

10 JAAROVERZICHT 2013

De projectplanning liep wat vertraging op. De vertraging biedt als voordeel dat de afdelingen – en de afdelingshoofden – bewuster kunnen werken aan het installeren van een veiligheidscultuur binnen hun afdeling. Een andere cultuur installeren is een tijdsintensief gebeuren dat véél interactie en dialoog vereist. Zo’n veilige cultuur is een absolute voorwaarde om ‘fouten’ te leren bespreekbaar stellen om er echt uit te leren.

28 I 58%

1 I 2% 1 I 2% %

1I2

%

1I2

1I

2% 5 I 11% 2 4% 4 I 8%

5 I 11%

Bij gebrek aan veiligheid hebben medewerkers namelijk de neiging om fouten toe te dekken of om bij verdere analyse slechts halve of vertekende informatie te geven. Daardoor vergroot weer de kans op nieuwe – gelijkaardige – fouten. Ruim 6 maanden melden (half juni – eind december) leverde op die 4 afdelingen 84 meldingen op. Uitgesplitst per type geeft dit volgend resultaat: 48 PVI, 34 MVI, bij 16 incidenten was er sprake van brand/vernieling/diefstal/… 12 andere incidenten waren van een ander type. (bemerk dat een melding tegelijk over meerdere types kan gaan, bijv. patiëntveiligheid én medewerkersveiligheid) verder inzoemend op die 48 ‘PVI’: (1) er werden 32 incidenten gemeld die geen verdere gevolgen hadden voor de patiënt, bij 16 incidenten werd er lichte, matige of ernstige schade gemeld. (2) uitsplitsing per type Gedrag van patiënt (agressie, suïcide(poging), automutilatie, verdwijning, …) Medicatie Ongeval, vallen, verstikking, verwondingen, … Probleem met de organisatie van de zorg (onvolledige overdracht, onduidelijke taaktoewijzing of afspraak, reactie op noodoproep, …) Probleem met documenten m.b.t. de zorg (niet beschikbaar dossier, onvolledige aanvragen, ontbrekende identificatie, …) Probleem met gebouwen, vaste inrichting, infrastructuur Probleem met medische hulpmiddelen, apparatuur Probleem met of bij een zorgactiviteit of zorgproces, bijv. niet (juist) uitgevoerde zorg of onderzoek, vrijheidsbeperkende maatregel, … Voeding, dieet


Nieuw! In 2013 verwelkomde PC Sint-Amandus een nieuwe psychiater. Dr. Catherine Muyllaert is als beleidsarts verbonden aan afdeling ISIZ. ISIZ staat voor Institutioneel Structurerende Integrerende Zorg en is een afdeling voor volwassenen met een persisterende psychiatrische problematiek die sterk ontwrichtend werken t.a.v. zichzelf en/of hun omgeving. Dr. Muyllaert is ook beleidsarts voor PVT De Ent.

MEDEWERKERSBELEID

Loopbaangesprekken op De Stek

PVT De Stek is een uitdovende afdeling voor volwassen mannen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking, al dan niet in combinatie met een autismespectrumstoornis, emotionele stoornis en/of gedragsstoornis. Eigenlijk is de afdeling een buitenbeentje op de campus van PC SintAmandus. Een buitenbeentje omdat de bewoners die op De Stek verblijven strikt genomen niet thuishoren in een psychiatrisch centrum. Tot halfweg de jaren 1970 waren er echter geen specifieke voorzieningen waar deze mensen konden verblijven. In die tijd werden ze opgenomen in psychiatrische centra, ook in PC SintAmandus. Omdat de bewoners al zo lang in het centrum verblijven, kregen ze het statuut van PVT-bewoner met een uitdovend karakter.

Kristof Van Iseghem, afdelingshoofd De Stek

Dr. Muyllaert

Een performant personeelsbeheer(s)instrument Op basis van een behoeftenanalyse bleek dat een nood was aan een personeelsbeheersinstrument om zowel kwantitatief als kwalitatief de inzet van medewerkers te kunnen voorbereiden, sturen en opvolgen. Het personeelsbeheersinstrument werd in 2013 ontwikkeld en stelt de nodige informatie ter beschikking aan directie en afdelings- en diensthoofden. Het betreft informatie die de beschikbare inzet van beschikbare personele middelen afzet tegenover normering (ziekenhuiswetgeving), bezettingsgraden en financieringsbronnen.

•• Hopelijk blijven enkele medewerkers tot de deur op slot gaat. •• Het bewonersaantal op afdeling De Stek dooft geleidelijk aan uit: deels door natuurlijke afbouw, deels door een actieve zoektocht naar opvangmogelijkheden voor de bewoners in een ander PVT, WZC of VAPH-voorziening. Voor de bewoners wordt een passende

oplossing gezocht, maar ook voor de medewerkers is er de nodige aandacht. Dat afdeling De Stek zal uitdoven, betekent dat de afdeling uiteindelijk gesloten zal worden. Het uitdoven van de afdeling evolueert mee met de afbouw van het bewonersaantal. Ook de huidige personeelsbezetting zal in die zin afgebouwd worden. De personeelsafbouw die gepaard gaat met het uitdoven van de afdeling wordt grondig voorbereid en begeleid. De afdelingshoofden van De Stek, de PVT-coördinator en de stafmedewerker personeel hielden loopbaangesprekken met de medewerkers van De Stek over hun toekomst ná De Stek. Een loopbaangesprek is een soort functioneringsgesprek met de focus op een toekomstige opdracht of werkplek. Dankzij een loopbaangesprek krijgen zowel werkgever als de medewerker een beeld op de heroriënteringsmogelijkheden binnen en buiten het centrum – waarbij rekening gehouden wordt met de personeelsplanning, arbeidsvoorwaarden, het eigen mutatiebeleid en de arbeidsmarkt. De ultieme doelstelling van de loopbaanbegeleiding is om voor alle medewerkers een nieuwe opdracht op een andere werkplek te vinden.

De PVT-coördinator, het afdelingshoofd en de stafmedewerker HR leiden de loopbaangesprekken in goede banen.

JAAROVERZICHT 2013

11


Bruggen bouwen… naar Medewerkers de sociale economie

Hieronder vind je een overzicht van het aantal medewerkers dat PC Sint-Amandus tewerkstelt en een verdeling over de departementen.

700

aantal vte aantal medewerkers

600 500 400 300 200 100

Deze weekkalender is één van de geboortegeschenkjes.

PC Sint-Amandus wil ook de nodige aandacht schenken aan de medewerkers op belangrijke momenten in hun leven – bij een geboorte, huwelijk, overlijden van een familielid – en zorgt hier steeds voor een passende attentie en/of reactie. Zo werd er dit jaar in samenwerking met een aantal projecten uit de sociale economie een nieuw geschenkenaanbod gecreëerd voor alle medewerkers die een geboorte te vieren hebben.

Recent werd een nieuw kindvriendelijk aanbod uitgewerkt in samenwerking met de sociale economie. Alle partners uit de sociale economie gingen enthousiast in op de vraag en we konden een leuk aanbod samenstellen met geschenken van De Gouden Otter – het winkelproject van OC Br.Ebergiste – het kaarsen- en zepenatelier van Itinera, een afdeling van OC Sint-Idesbald die zich op de campus in Beernem bevindt en Loca Labora, een sociaal tewerkstellingsinitiatief.

Alternatieve vorming PC Sint-Amandus maakte in 2013 filmpjes om als didactisch materiaal te gebruiken bij interne vorming. Cameraman Geert Lauwers, diensthoofd informatica, monteerde onlangs enkele filmpjes voor interne vorming over valpreventie en omgaan met probleemgedrag, met specifieke aandacht voor vrijheidsbeperkende maatregelen. Het clusterkernteam gerontopsychiatrische zorg kwam met dit idee op de proppen om casussen voor te bereiden en scripts uit te schrijven om de medewerkers van het interdisciplinair team van Oase 1 en 2 en de verpleegkundige mobiele dag- en nachtequipe via filmpjes vorming over deze thema’s aan te bieden. De kernteamleden en stafmedewerkers Hans Pauwels en Bart Deconinck engageerden zich als gelegenheidsacteurs, leefden zich in hun rol in en toonden zich van hun beste acteerkant. De filmpjes werden intussen al een aantal keer 12 JAAROVERZICHT 2013

Mannen

Vrouwen

AANTAL MAN VROUW TOTAAL medewerkers 266,00 569,00 835,00 vte 225,49 348,04 573,53

Departement patiëntenzorg Administratief departement Facilitair departement Rustoord Totaal

416,05 30,53 116,98 9,97 573,53

Vorming

Vorming over valpreventie via filmpjes!

gebruikt tijdens interne VTO en zijn handig didactisch materiaal om een toepassing van de theorie te illustreren.

PC Sint-Amandus zet al jaren in op vorming van de eigen medewerkers. Daarnaast treedt het Centrum naar buiten met de expertise die in huis aanwezig is. Een van hen is Johan Van de Putte, psycholoog en psychotherapeut. Hij werd deeltijds ingezet om in samenwerking met het vormingscentrum Guislain (Gent) een gevarieerd en divers vormingsopleidings- en trainingsprogramma aan te bieden. Johan verzorgt een aanbod over herstelondersteunende zorg en krachtgerichte gesprekken, die de ggz-actoren verder sterken in hun opdracht rond vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg.


Het elektronisch patiëntendossier De implementatie van het patiëntendossier REGAS in PC Sint-Amandus is al geruime tijd aan de gang. Dit gebeurt met vallen en opstaan, maar we hebben het gevoel dat de huidige versie werkbaar is, waardoor we in 2014 hopelijk verdere stappen kunnen ondernemen. De implementatie van een dergelijk dossier is niet alleen een technische aangelegenheid. Ook werk­ wijzen en registratie-elementen die bij de interdisciplinaire samenwerking horen, worden geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd. Overleg met de lokale REGAS-gebruikers en de REGAS-administrators van alle BVL-ziekenhuizen zorgt ervoor dat het patiëntendossier steeds verder verfijnd wordt. Resultaten van de afgelopen periode zijn: • optimalisatie van het behandelplan van de patiënt • integratie van Infomedic in REGAS. • integratie van laboresultaten • ontwikkeling van een generiek digitaal afzonderingsregister • implementatie van een administratief patiëntendossier Momenteel zijn er 2 dossiervormen te onderscheiden nl.: • een administratief dossier voor alle patiënten, gebruikt door het patiëntensecretariaat maar ook toegankelijk voor alle maatschappelijk werkers; • een interdisciplinair patiëntendossier voor de medewerkers verbonden aan de cluster geronto­ psychiatrische zorg; in het interdisciplinair patiëntendossier worden registratie-elementen voor afdeling FIDES op punt gesteld.

Eerste retreatroom “Begin 2013 werd op De Knop, PVT-afdeling voor volwassenen met een lichte tot matige verstandelijke bepeking en met een bijkomende persisterende psychiatrische problematiek, de eerste retreatroom van het psychiatrisch centrum in gebruik genomen. Een retreatroom, letterlijk vertaald als “toevluchtsoord”, biedt de mogelijkheid een alternatief te bieden voor andere, meer invasieve vrijheidsbeperkende maatregelen. Het verschil met een afzonderingskamer of time-out ligt in het bewust aanreiken van “afleidende” prikkels in een geborgen sfeer om zo terug tot evenwicht te komen, waar bij eerst vernoemde type kamers de focus voornamelijk op prikkelverarming en afgrenzing ligt. Op De Knop koos men voor visuele (licht, beeldscherm, krijtbord), auditieve (stereo) en tactiele prikkels (op lichaamstemperatuur, stabiele watermatras) als aanreikmogelijkheden. De retreat sluit niet uit dat er nog steeds afzonderingen nodig zijn (weliswaar in samenspraak met andere afdelingen), maar we zagen een spectaculaire daling (halvering). Dit alternatief wordt zowel door bewoners als begeleiders ervaren als een minder ingrijpende, doch effectieve maatregel bij agitatie of overprikkeling en heeft minder negatief effect op de begeleidingsrelatie met de bewoners.” Bram Wijnhoven, therapeutisch coördinator De Knop

Opvolging PVT inspectie 2012 “In 2012 heeft het PVT de inspectiedienst van het Vlaams Agentschap Welzijn ontvangen. Naast de overwegend positieve feedback van de inspectie werden er een aantal bemerkingen geformuleerd, waardoor we enkele tekortkomingen en non-conformiteiten moesten wegwerken. In de loop van 2013 hebben we die kunnen wegwerken. Zo beschikt het PVT over een eigen organigram, is het opname- en ontslagbeleid nog beter geregeld, is de taakomschrijving van de psychiater omschreven, is er een addendum aan de arbeidsovereenkomst van de medewerkers opgesteld,…. Om aan een aantal opmerkingen te voldoen hebben we op infrastructureel gebied enkele inspanningen moeten doen. Zo zijn we in 2013 gestart met het installeren van extra oproepknoppen op de afdelingen de Stek, de Loot en de Ent. Verder zijn er extra wastafels geplaatst in de slaapkamers van de bewoners die verblijven op de afdelingen de Stek en de Loot. Er werd ook aandacht besteed aan het verhogen van de privacy van de bewoners en een aantal badkamers werd gemoderniseerd. We hopen deze werken in de loop van 2014 af te ronden. Dit betekent dan ook dat we tegemoet zijn gekomen aan alle opmerkingen die de inspectie had geformuleerd.” Erik Timmerman, PVT-coördinator JAAROVERZICHT 2013

13


SAMENWERKINGSVERBANDEN

Trefpunt zorg In 2013 werd PC Sint-Amandus ook partner van Trefpunt Zorg, het netwerkplatform voor organisaties uit de zorg en aanverwante sectoren uit het bedrijfsleven, onderwijs, middenveld en overheden. Trefpunt zorg bouwt bruggen tussen zorg, onderwijs en bedrijven, fungeert als uniek ontmoetingspunt en wil de dialoog met de overheden coördineren én meer gewicht geven. Trefpunt Zorg ijvert o.a. voor een sterke match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de zorgsector en een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Omdat de thema’s van Trefpunt Zorg erg aansluiten bij de werking van het Centrum, is PC SintAmandus ook vertegenwoordigd op dit platform.

Open Autismedagen PC Sint-Amandus maakt deel uit van de netwerkorganisatie SEN, Steunpunt Expertise Netwerken, dat samenwerkt met al wie mensen met een handicap ondersteunt. Vanuit het SEN en de stuurgroep ASSEN (samenwerkingsverband voor personen met een autismespectrumstoornis) werden in 2013 de open autismedagen georganiseerd om een forum te bieden waarin deze deskundige eigenheid gedeeld kan worden. De open autismedagen zijn dagen waarop organisaties met een ondersteuningsaanbod voor kinderen, jongeren en/of volwassenen met autisme kun werking voorstellen en kennis delen met collega’s. Zo kunnen diensten elkaar beter leren kennen, kan kennis en expertise gedeeld worden en kan samenwerking mogelijk gemaakt worden. Ook PC Sint-Amandus nam hieraan deel en organiseerde op 21 mei een infomoment waarop professionelen in het Centrum terecht konden voor uitleg over het aanbod in PC Sint-Amandus:

TAZ werd

1 Project ASS ’t moet (ASS = autis-

mespectrumstoornis): waarbij bij opgenomen psychiatrische patiënten aandacht is voor niet- gediagnosticeerde ASS problematiek.

2 Multidisciplinair team voor het

opmaken van VAPH – dossiers o.a. voor personen met deze problematiek.

3 uitleg over klinische en psychodiag-

nostische evaluatie van cliënten met vermoeden van deze problematiek die door externen worden doorverwezen ( o.a. artsen, consultatiebureaus, PET, …)

4 de werking van afdeling de Palis-

sant waar zwakbegaafde personen of personen met een licht mentalebeperking in combinatie met ASSproblematiek behandeld en begeleid worden als voortraject voor reguliere VAPH-zorg.

TAZbis

In 2013 is een vernieuwd partnerschap van start gegaan binnen TAZbis. Ook nu – in deze derde samenwerkingsproject op rij in opdracht van VDAB – maakt PC Sint-Amandus hier deel van uit.

dr. Nils Libbrecht

dr. Philippe Maere

2 nieuwe neurologen Sinds 1 november 2013 is er een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen PC Sint-Amandus en AZ SintLucas uit Brugge. 2 artsen neurologie van AZ Sint-Lucas, dr. Philippe Maere en dr. Nils Libbrecht, zijn samen wekelijks 20 uur aanwezig voor consultaties in PC Sint-Amandus.

14 JAAROVERZICHT 2013

De vorige “TAZ” (= Tender Activering Zorg), liep af eind 2012. De TAZbis blijft een samenwerkingsverband tussen GTB, diverse zorgpartners en empowermentpartners, regionaal georganiseerd, met als doelstelling “het wegwerken van de voornaamste drempels en knelpunten die het vervolgtraject naar minimaal arbeidszorg kunnen verhinderen”. Er waren ook enkele wijzigingen in de uitvoering van de opdracht: • de streefduur van de trajecten werd verkort van 18 maanden naar 12 maanden; • de stage is een verplicht onderdeel geworden; • de trajecten starten met een groepsmodule.

Uit een evaluatie bij de betrokken partners en begeleiders bleken deze wijzigingen bij te dragen tot intensievere en meer activerende trajecten. Er is meer overleg en afstemming tussen de partners nodig, er is minder ruimte voor individuele begeleiding. Aan de kant van de zorgbegeleiding betekent dit dat de psycholoog de cliënt een 6 tal keer individueel kan zien: we evolueren naar inschattingstrajecten met aandacht voor snelle opstart van doorverwijzing indien nodig. De groepsmodules geven een extra dimensie en extra info met betrekking tot het functioneren van de deelnemers in groep. Het eerste werkjaar van TAZbis verliep qua toeleidingen vlot, aan een regelmatige frequentie.


De Kruiderie In 2013 kwam de samenwerking tussen PC Sint-Amandus en Loca Labora onder de aandacht. Voor Thuis In Eigen Huis, het jaarlijkse vormings- en ontmoetingsmoment voor alle medewerkers, konden de medewerkers zich inschrijven voor een workshop ‘helende zalfjes’. Om de workshop te begeleiden deed PC Sint-Amandus een beroep op de herboristen van De Kruiderie (Loca Labora).

De medewerkers kregen ook uitleg over de samenwerking met PC SintAmandus, die al dateert van juni 2011 en kadert in ‘innovatie in de sociale economie’. Het project kreeg de naam Project ‘T’ (lees thee). De Kruiderie is één van de vier sociale tewerkstellingsinitiatieven van Loca Labora dat gelegen is in Hertsberge. De Kruiderie is een bedrijf dat in-staat voor het productieproces (kweek, verwerking en verpakking) van keukenkruiden en één– en meerjarige medicinale kruiden. Ze doet voor dit productieproces een beroep op talenten van medewerkers uit zowel arbeidszorg, een sociale werkplaats, beschutte werkplaats of de zorgsector. Een groep patiënten van PC Sint-Amandus wordt ingeschakeld voor het onderhoud van de planten die gekweekt worden in de serres van PC Sint-Amandus (zoals o.a. citroenverbena). Tijdens het oogstseizoen (juli-september) halen zij de oogst binnen in De Kruiderie. Zij staan in voor het plukken van de basilicum in september. Door dit samenwerkingsverband wordt de instroom van patiënten naar het arbeidszorgproject van De Kruiderie voorbereid. De Kruiderie houdt in ruil hiervoor twee plaatsen open voor arbeidszorgmedewerkersvan PC SintAmandus. De eerste stappen naar tewerkstelling!

Samenwerken voor het arbeidszorgproject van De Kruiderie.

Samenwerking met de gemeente Beernem PC Sint-Amandus engageert zich ook voor de samenwerking met de gemeente Beernem. in 2013 nam PC Sint-Amandus deel aan de week van de zorg, een organisatie van de gemeente waar het volledige zorgaanbod wordt voorgesteld. Daarnaast participeert PC Sint-Amandus ook actief

in de verschillende werkgroepen van het lokaal sociaal beleidsplan. Voor het zorgbeleid in de gemeente vertegenwoordigt Els Vancoëllie PC Sint – Amandus. De PVT-coördinator, Erik Timmerman, participeert aan de werkgroep wonen. PC Sint-Amandus ondertekende intussen ook de engagementsverklaring voor

‘Het Moment’, een samenwerkingsinitiatief van verschillende partners, vooral uit Beernem. Het Moment is opgericht voor mantelzorgers van personen met oriëntatiemoeilijkheden. het engagement van PC Sint-Amandus bestaat erin om kennis, expertise, infrastructuur… ter beschikking te stellen voor Het Moment. JAAROVERZICHT 2013

15


INFRASTRUCTUUR

Infrastructuur: herconditioneringen

1

Gebouw Sint-Amandus werd grondig gerenoveerd. De gevel werd gezandstraald, op de eerste verdieping werd heel wat extra bureauruimte gecreëerd, de receptie kreeg een centrale inplanting en er is een mooi atrium als wachtruimte,… De medewerkers van het administratief departement, de stafmedewerkers van het departement patiëntenzorg en de directie namen in oktober hun intrek op hun vernieuwde werkplek.

2

Nieuw restaurant Het restaurant op de campus werd in 2013 ook aangepakt. Tijdens de werken konden de medewerkers, patiënten/bewoners en hun bezoek in een tijdelijk restaurant. Het Gebouw Sint-Vincentius, dat leegstond – de afdeling die erin gehuisvest was, werd gesloten in het kader van reconversie van bedden voor artikel 107 – werd tijdelijk ingericht als restaurant.

16 JAAROVERZICHT 2013


3

Opening en verhuis FIDES De werken aan Gebouw Sint-Aloïs waren tegen mei afgerond, zodat de cliënten en medewerkers van FIDES, de afdeling voor forensische psychiatrische zorg, naar hun nieuwe onderkomen konden verhuizen

5

Parking De Wellinghe, één van de 4 parkings op de campus werd uitgebreid van 60 naar 158 plaatsen. Eind september werd de parking in gebruik genomen. Deze uitbreiding kadert in project 1 van het masterplan.

4

Verbouwing Foyer Ook de Foyer kreeg een grondige opknapbeurt.

6

Bijgestuurd masterplan Van het masterplan 2003 werd project 1 volledig afgerond: de bouw van de gebouwen Bakensgoed en De Zouter en de infrastructurele werken rond Gebouw Reigerlo (2013). Na de afronding van project 1 werd het masterplan in 2013 bijgestuurd. • clustering van de verpleegondersteunende diensten (tandarts, huisarts, ziekenhuishygiënist, enz.) in Gebouw Reigerlo E en een nieuwbouw apotheek nabij Gebouw Reigerlo E, • clustering van de diensten ergotherapie (Centraal Aanbod), deel verbouwingswerken en een deel nieuwbouw in en rond De Boerderij, • een realisatie van een nieuwe PVT, • de realisatie van een facilitair gebouw (incl. voedingsdienst, ateliers, magazijnen, enz.) en een • nieuwbouw voor gerontopsychiatrie (Oase 1 en 2).

JAAROVERZICHT 2013

17


Cijfergegevens

CIJFERS EN GRAFIEKEN MEER DAN 3 JAREN

2013 2012

1 TOT EN MET 3 JAREN MEDISCHE VERBLIJFSDUUR BIJ ONTSLAG IN ZIEKENHUIS

2011 3 MAANDEN 1 JAAR MEER DANTOT 3 JAREN

2013

1 TOT 3 MAAND 1 TOT EN MET 3 JAREN

2012 2011

DAGEN TOTTOT 1 MAAND 38 MAANDEN 1 JAAR 2 TOT EN MET 7 DAGEN 1 TOT 3 MAAND TOT ENTOT MET DAG 80DAGEN 11 MAAND 2 TOT EN MET 7 DAGEN 0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

35%

40%

45%

40%

45%

0 TOT EN MET 1 DAG 0%

In 2013 werden in totaal 486 patiënten uit het ziekenhuis ontslagen. De toename van ontslagen bij kortere verblijfsduur, wijst (voorzichtig) op een geleidelijke trend naar kortere verblijfsduren.

MEDISCHE VERBLIJFSDUUR BIJ ONTSLAG IN PVT MEER DAN 10 JAAR 4 TOT 10 JAAR 1 TOT 3 10 JAAR MEER DAN JAAR 2013

3 TOT 1210 MAANDEN 4 TOT JAAR

2012 29 TOT1EN 90 DAGEN TOTMET 3 JAAR

2011

8 TOT EN12 MET 28 DAGEN 3 TOT MAANDEN

2013

29 TOT EN MET 90 DAGEN0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2012 2011

In het PVT wordt zorg geboden aan bewoners met een blijvende maar gestabiliseerde psychiatrische problematiek. TOT EN MET 28 DAGEN Deze8 woonomgeving wordt logischerwijze gekenmerkt door langere verblijfsduren. 0%

5%

10%

GEREALISEERDE DAGEN

15%

20%

25%

ZIEKENHUIS

152.990

2011 146.886

2012 142.946

2013

30%

35%

TOTALE BEZETTINGSGRAAD 89,31 % 91,99 % 89,67 %

Het lager aantal ligdagen bij een stabiele bezettingsgraad wordt verklaard door de participatie van PC Sint-Amandus aan het project art. 107 waarbij 30 bedden bevroren werden om middelen in te zetten voor de mobiele teams van het netwerk ggz regio Noord-West-Vlaanderen. 18 JAAROVERZICHT 2013


GEREALISEERDE DAGEN

PVT

63.464

TOTALE BEZETTINGSGRAAD 150,6 %

2011 61.077

106,2 %

2012

59.745

105,9 %

2013

De bezetting bevindt zich reeds enkele jaren op een hoog niveau. Toch daalt het aantal gerealiseerde ligdagen geleidelijk. Dit wordt verklaard door de gestage daling van de uitdovende PVT-bedden.

AANTAL PATIテ起TEN EN BEWONERS OP 31 DECEMBER

AANTAL OPNAMES ZIEKENHUIS

WAARVAN AANTAL EERSTE MEDISCHE OPNAME

700

900 800

600

700 500

600

400

500 400

300

300 200

Totaal Aantal patiテォnten Aantal bewoners

200

100

100 2011

2012

2013

2011

2012

2013

Aantal opnames Waarvan aantal eerste opnames

Na de daling van het aantal (medische) opnames in 2012, omwille van het buiten gebruik stellen van 30 bedden voor het project art. 107, zien we opnieuw een stijging van de opnames in 2013.

AANTAL GEDWONGEN OPNAMES PER PROCEDURE GEWONE PROCEDURE

SPOEDPROCEDURE

TOTAAL

% SPOEDPROCEDURE

2011

36

72

118

61%

2012

34

72

119

61%

2013

33

79

119

66%

Het aantal gedwongen opnames bevindt zich de laatste drie jaar op een stabiel niveau (120). PC Sint-Amandus vervult, samen met netwerkpartner OLV Brugge, een belangrijke maatschappelijke rol op het vlak van gedwongen opnames in WestVlaanderen. Een gedwongen opname kan op 2 manieren tot stand komen. Via de gewone procedure, uitgesproken door de vrederechter, of via een spoedprocedure, beslist door de procureur des Konings. Een spoedprocedure heeft een dringend, eerder uitzonderlijk karakter maar maakt het leeuwendeel uit van de gedwongen opnames in PC Sint-Amandus (2/3 van het totaal), een vaststelling die op Vlaams niveau nog meer tot uitdrukking komt (85% in 2011). Noot: De som van de gewone procedures en spoedprocedures is kleiner dan het totaal omwille van de transfers. Een transfer is gestart in een ander ziekenhuis en wordt niet meegeteld.

FINANCIEEL RESULTAAT PC Sint-Amandus behaalde in 2013 een (licht) positief gewoon bedrijfsresultaat van +/- 竄ャ 92.000. Daarmee werd de negatieve trend sinds drie jaar omgebogen waardoor de medewerkers hun inspanningen op vlak van kostenbesparingen beloond zagen.

JAAROVERZICHT 2013

19


INZOOMEN

•• Een film over mensen zoals jij en ik •• Kenneth Taylor, regisseur van de film Sinds 2013 heeft PC Sint-Amandus een nieuwe bedrijfsfilm. De vorige was 13 jaar oud en gedateerd. PC Sint-Amandus deed een beroep op productiehuis De Raconteurs voor een nieuwe film met een duidelijk opzet: niet zomaar een film over het Centrum, maar vooral ‘vanuit’ het Centrum. De film is geen overzicht geworden van alle afdelingen of doelgroepen, maar is een bundeling van verhalen van patiënten en bewoners. Het persoonlijk traject van deze mensen is de leidraad voor deze film. Daarnaast komen ook medewerkers aan bod, als nevenpersonages die vanuit hun eigen discipline of rol getuigen over de rol die ze spelen in het verhaal van de patiënten en bewoners. Met de film wil PC Sint-Amandus aan bezoekers, stagiairs, nieuwe medewerkers, … op een authentieke manier tonen waar PC Sint-Amandus voor staat.

jaaroverzicht 2013 PC Sint-Amandus