Page 1

at v ē r s i m l o g u s u n i z v ē d i n ā s i m p i l s ē t u !

LIEPĀJA VAR VAIRĀK RP Liepājas avīze 2013. gada 14. maijā Nr. 2

Saraksts nr.

5

www.liepajavar.lv

mūsu Pamatvērtības Mana pilsēta

Liepājnieks

Darbs

interesanta, saistoša mums un pilsētas viesiem

personība

vieta, kurā varu nodrošināt savu dzīvi, attīstīt spējas

Sadarbība

Drošība

Kopā esam gudrāki un varošāki

Par šodienu un nākotni

KULTŪRA, IZGLĪTĪBA

Mājas

VESELĪBA

Papildina viena otru un pilnveido katru liepājnieku

Ģimene, tīra, sakopta vide

Veselīgs dzīvesveids, sports, ārstu pieejamība

ielaidiet pilsētā svaigu gaisu!


at v ē r s i m lo g u s u n i z v ē d i n ā s i m p i l s ē t u !

RP LIEPĀJAS AVĪZE, 2013. gada 14. maijā

2

Kur dzīvot labāk? Bez šaubām, Liepāja ir skaista pilsēta, kur dzīvot pašiem un audzināt bērnus – brīnišķīga pludmale, daudz zaļumu, izteiksmīga vēsturiskā arhitektūra. Diemžēl liepājniekus nomāc smaga nasta – milzīgie komunālo maksājumu rēķini, kas ir vieni no vislielākajiem valstī. Tāpēc nav brīnums, ka Liepājā ir arī milzīgs trūcīgo skaits, valda liels bezdarbs un iedzīvotāju skaits pilsētā strauji samazinās. Tomēr attīstības potenciāls pilsētai ir pietiekoši labs. Vides aizsardzības un reģionālās attīs­ tības ministrijas veiktajā novēr­ tējumā kā pilsētas priekšrocība atzīmēta tās neaizsalstošā osta, attīstīta transporta infrastruktū­ ra, Speciālā ekonomiskā zona, kā arī tūrisma resursi. ↗ Diemžēl šogad pludmalē vairs neplīvos Zilais karogs, un to var pieskaitīt pie trūkumiem. Vēl pie trūkumiem minēta no pagātnes mantotā un nesakārtotā infrastruk­ tūra daļā SEZ teritorijas, kā arī tas, ka ražojošais sektors balstās uz trim galvenajām nozarēm, kuras ir zemo un vidēji zemo tehnoloģiju nozares, tādējādi ražošana balstī­ ta uz salīdzinoši lētu darbaspēku. Un vēl viens trūkums – jau minētie augstie komunālie maksājumi. ↗ Iedzīvotāji ironizē, ka Liepājas gruži droši vien ir visvērtīgākie, kā gan savādāk par to savākšanu jāmaksā visvairāk, salīdzinot ar citām pašvaldībām. Piemēram, ja Liepājā tarifs ir 8,62 lati (plus PVN) par kubikmetra gružu apsaimnie­ košanu, tad Mārupē – tikai 2,93 lati (plus PVN). Bet nemaz nevajag meklēt tik tālu, paskatāmies tepat – Liepājai blakus nelielajā Nīcas pašvaldībā gruži maksā 5,97 lati (plus PVN) par kubikmetru. ↗ Arī apkure Liepājā tradicionā­ li ir viena no visdārgākajām val­ stī. Šajā janvārī Liepājā reģistrēts vislielākais apkures rēķins visā Latvijā – kādā mūsu pilsētas na­ mā tas sasniedza 2,31 latu par kvadrātmetru. Toties Nīcā apku­ re daudzdzīvokļu namos maksā tikai 80 santīmi par kvadrātmet­ ru (plus PVN). ↗ Ja vēl ņem vērā, cik daudz un dažādu pabalstu Nīcas pašval­ dība atvēl saviem iedzīvotājiem – pabalstus kāzu jubilejās, pabal­ stus politiski represētām perso­ nām, pabalstus iedzīvotājiem, kuri sasnieguši 85, 90, 95, 100 un vairāk gadu vecumu, visbei­

Iedzīvotāju skaits Liepājā

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 100271 89136 87505 86985 86476 86264 85915

2006 2007 2008 85477 85050 84747

2009 84074

2010 76110

2011 75372

Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifi poligonos 2012.gada septembrī (bez PVN) apsaimniekošanas reģions

Atkritumu poligona apsaimniekotājs

Poligona nosaukums

Reģionālā SPR apstiprinātais tarifs, Ls/t

Liepājas

Liepājas SIA “LIEPĀJAS RAS”

Ķīvītes

22,39

Piejūras

SIA “Atkritumu apsaimniekošana sabiedrība “Piejūra””

Janvāri

19,32

Rīga un Pierīgas

SIA “Getliņi EKO”

Getliņi

16,65

Austrumlatgales

SIA “Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība”

Križevņiki

19,50

Datu avots: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

Atkritumu tarifi Latvijā Liepāja 8,62 Ls/m3 + PVN Jūrmala

2,96 Ls/m3 + PVN

Mārupe

2,93 Ls/m3 + PVN

Nīca

5,97 Ls/m3 + PVN”

dzot arī apbedīšanas pabalstus, tad daudz nav jāprāto, kur dzīvot labāk – Nīcā vai Liepājā... ↗ Saprotams, rodas loģisks jau­ tājums: kāpēc Liepājā komunālie maksājumi ir tik dārgi un kāpēc tik maz palīdzības iedzīvotājiem no pašvaldības? Analizējot situā­ ciju, jānonāk pie secinājuma, ka mūsu pilsētas atbildīgajām amat­ personām vairāk interesē nosar­ gāt komunālo pakalpojumu snie­ dzēju monopolstāvokli, tiesājoties ar katru, kas to apdraud. ↗ Tā pirms četriem gadiem Lie­ pājas dome pieņēma saistošos

noteikumus “Par siltumapgādes attīstības kārtību Liepājas pilsētā”, kur noteiktas apjomīgas teritorijas, kurās iedzīvotājiem un uzņēmu­ miem aizliegts izvēlēties sev iz­ devīgāko siltumapgādes veidu, piespiežot viņus lietot centralizē­ to siltumapgādi un maksāt “Lie­ pājas enerģijai”. Tātad uzņēmu­ mam “Liepājas enerģija” tika radīts absolūts monopolstāvoklis. ↗ Uzņēmējs, kas vēlējās savā īpašumā pieslēgt gāzes apkuri, saņēma noraidījumu, tāpēc vai­ rāku gadu garumā tiesājās un panāca “Liepājas enerģijas” mo­ nopolstāvokļa atcelšanu. ↗ Šogad, izskatot Liepājas pil­ sētas pašvaldības kasācijas sū­ dzību, Augstākās tiesas Senāts 2.aprīlī atstāja apelācijas instan­ ces tiesas spriedumu negrozītu un noraidīja Liepājas domes ka­ sācijas sūdzību. Senāts secinā­

ja, ka Enerģētikas likuma normas nesatur pilnvarojumu pašvaldī­ bām ierobežot šajā pašā likumā paredzētās enerģijas lietotāju tie­sības izvēlēties izdevīgāko sil­­tumapgādes veidu. Līdz ar to pašvaldības saistošie noteikumi ir pretrunā ar augstāka juridiskā spēka tiesību normu un tādēļ nav piemērojami. ↗ Turklāt Augstākās tiesas Se­ nāts, izskatot lietu par Liepājas pašvaldības atteikto atļauju iz­ būvēt gāzes katlumāju un gāzes pievadu, pieņēma blakus lēmu­ mu, ar kuru vērsa vides aizsar­ dzības un reģionālās attīstības ministra uzmanību uz vairākām Liepājas pilsētas pašvaldības saistošo noteikumu “Par siltum­ apgādes attīstības kārtību Lie­ pājas pilsētā” normām, kas ir pret­runā ar Enerģētikas likumu. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija lems par rī­

cī­bu saistībā ar Liepājas saisto­ šajiem noteikumiem, kas ierobe­ žo ēku īpašnieku tiesības izvē­ lēties izdevīgāko siltumapgādes veidu. ↗ Tiesāšanās notikusi arī sais­ tībā ar atkritumu apsaimnieko­ šanu Liepājā. Vispirms jāatgādi­ na, ka līgums starp Liepājas pil­sētas domi un uzņēmumu “Eko Kurzeme” slēgts 2005.gada 1. janvārī un tā beigu termiņš ir 2020.gada decembris. ↗ Satversmes tiesa 2012.gada 6.decembrī pasludināja spriedu­ mu, kura ietvaros norādīja, ka prasība piemērot publiskos ie­ pirkumus, slēdzot atkritumu ap­ saimniekošanas līgumus, bija jāievēro jau kopš 2002.gada 1. janvāra. Savukārt, iepirkuma līgu­ ma termiņa ierobežojums izriet no prasības veikt iepirkuma pro­ cedūru ar zināmu regularitāti. ↗ Satversmes tiesa noraidīja iespēju personām, kas slēgušas līgumus bez iepirkuma procedū­ ras pēc 2002.gada 1.janvāra, at­saukties uz tiesiskās paļāvības principu. ↗ Līdz ar to Satversmes tiesas sprieduma rezultātā ne vēlāk kā no  2013.gada 1.jūlija atkritumu apsaimniekošanas pakalpoju­ mus Liepājas pilsētas teritorijā būtu jāsniedz apsaimniekotājam, kurš izvēlēts publiskas iepirkuma procedūras rezultātā. ↗ To nedarot, tiek pārmaksāts par atkritumu pakalpojumu gan no iedzīvotāju un komersantu, gan pašvaldības budžeta līdzek­ ļiem, kas jau robežojas ar izšķēr­ dību un visām likumiskajām se­ kām.


i e l a i d ī s i m p i l s ē tā sva i g u g a i s u !

3 RP LIEPĀJAS AVĪZE, 2013. gada 14. maijā

Katra pilsēta ir dzīva. Kā Tu un es. Sapņi, cerības, prieki, pārdomas veido katra liepājnieka esības kvalitāti šajā vietā. Tāpēc svarīgi, kā Liepāju veidojam par vietu, kurā mēs katrs atsevišķi un visi kopā jūtamies patiesi piederīgi, vajadzīgi un laimīgi. Tieši šeit. Liepājā! Mēs nerunājam tukšiem vārdiem: attīstīsim, veicināsim, risināsim, uzlabosim... Mēs sakām konkrēti, ko apņemamies paveikt, lai padarītu Liepāju par vislabākajām mājām katram liepājniekam!

RP Liepājas vēlēšanu programma 2013. – 2017. IZGLĪTĪBA ↗ Jauni rotaļlaukumi pilsētā ↗ Veselīgas maltītes izglītības iestādēs ↗ Bezmaksas brokastis skolās ↗ Izremontētas ģērbtuves, dušas, WC. Ar mūsdienīgiem mācību līdzekļiem aprīkoti kabineti ↗ Aprīkoti sporta laukumi pie skolām ↗ Izglītoti, profesionāli, labi atalgoti pedagogi ↗ Liepājā iegūta izglītība – priekšrocība darba tirgū ↗ Vasarā bērniem un jauniešiem pieejamas nometnes vai darbs ↗ Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām – iespēja izglītoties, trenēties, attīstīt talantus SOCIĀLĀ JOMA ↗ Bērni dzīvo ģimenēs vai audžuģimenēs. ↗ Bērnu nami – ģimenes krīžu centri ↗ Atbalsts ģimenēm ar trim un vairāk bērniem ↗ Sociālā riska grupu bērni iesaistīti interešu izglītībā ↗ Pilsētas sabiedriskā dzīve atvērta cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ↗ Satiksmes organizācija atbilstoša liepājnieku vajadzībām ↗ Siltuma ražošana nav monopols ↗ Komunālie pakalpojumi – lētāki un kvalitatīvi EKONOMIKA ↗ Aug darbavietu skaits ↗ Uzņēmēji atbildīgi izturas pret darbiniekiem un vidi ↗ Atbalsta mehānismi jaunajiem uzņēmējiem darbības uzsākšanai, attīstībai ↗ Daļa pašvaldības funkciju tiek deleģētas NVO ↗ Katru gadu Liepājā notiek uzņēmumu parāde, regulāri – izstāde “Ražots Liepājā” ↗ Pašvaldība koordinē studentu prakšu vietu pieejamību uzņēmumos KULTŪRA ↗ Liepājas teātrim uzbūvēta Mazā zāle, studijas sāk jauns aktieru kurss ↗ Darbu sāk jaunā koncertzāle “Lielais Dzintars” ↗ Atjaunots Bāriņu ielas ēku vēsturiskais komplekss, Pētera I namiņš – muzeja filiāle ↗ Izveidots mūsdienīgs Tautas lietišķās mākslas un amatniecības centrs ar izstāžu zāli ↗ Pārbūvēta Centrālā zinātniskā bibliotēka ar mūsdienīgu materiāli tehnisko bāzi un regulāri papildinātu krājumu ↗ Atjaunojam dievnamus un to ērģeles

↗ Leļļu teātris – Kurzemes leļļu centrs ↗ Izveidots Liepājas filmu fonds starptautisku kino projektu piesaistei ↗ Izveidota Mūža stipendiju programma TŪRISMS ↗ Sakārtota infrastruktūra pludmalē, kas ļauj nodrošināt kvalitatīvus ēdināšanas un atpūtas pakalpojumus ↗ Autostāvvietās iespēja 1 stundu atstāt auto bez maksas ↗ Viesi pilsētā uzturas vismaz divas dienas ↗ Jauni vides objekti, aktīvās atpūtas centri ↗ Liepāja top par kūrortpilsētu VESELĪBA ↗ Veselības mēnesis notiek visā pilsētā ↗ Regulāri pasākumi skolās par atkarību izraisošo vielu ietekmi uz veselību ↗ Atbalsts jaunu speciālistu piesaistei veselības aprūpei ↗ Veselības aprūpes iestādēs uzlabota infrastruktūra, izmeklējumu pieejamība, kvalitāte un attieksme pret pacientu ↗ Pie Liepājas slimnīcas izveidota atpūtas zona pacientiem un viesiem, un kvalitatīvs un mūsdienīgs rehabilitācijas centrs SPORTS ↗ Uzbūvēta moderna vieglatlētikas manēža ↗ Par godalgotām vietām apbalvojam mūsu sporta izcilniekus, kas Liepājas vārdu nes pasaulē ↗ Organizējam vienojošus tautas sporta pasākumus ↗ Vienota, kvalitatīva metodika sporta skolām un sporta veidiem ↗ Ieviesta ikgadēja sporta diena ↗ Pavasarī – starpskolu spartakiādes DROŠĪBA ↗ Atbalsts jauniešu iesaistei Jaunsardzes apmācībās ↗ Pašvaldības policijas darbs orientēts uz sabiedrisko kārtību un drošību pilsētā, regulāru preventīvo darbu ar bērniem un jauniešiem ↗ Pastāvīga bīstamo un apreibinošo vielu tirdzniecības vietu uzraudzība ATKLĀTĪBA UN CAURSPĪDĪGUMS ↗ Lēmējvara nodalīta no izpildvaras ↗ Domes, pārvalžu un SIA budžeti tiek publicēti Domes mājas lapā ↗ Komiteju un Domes sēdes organizētas plašākās telpās. Tās var vērot tiešraidē internetā ↗ Jauns amats – Tiesībsargs, kurš uzklausa iedzīvotāju sūdzības un ierosinājumus

Reformu partijas Liepājas nodaļas deputātu kandidātu saraksts Jānis Vilnītis, akciju sabiedrības “Lie­ pājas papīrs” prezidents, Liepājas domes deputāts. Linda Matisone, akciju sabiedrības “Lauma Lingerie” valdes priekšsēdētāja. Ģirts Kronbergs, LTRK Liepājas no­ daļas vadītājs. Atis Deksnis, akciju sabiedrības “Lie­ pājas metalurgs” personāldaļas vadītājs. Laila Atiķe, ārste, “L.Atiķes doktorāta” vadītāja.

Andris Kalns, staru terapeits. Varis Jansons, jaunsargu inst­ruk­ tors. Iveta Eniņa, biedrības "Kurzemes radošās industrijas attīstības centrs" valdes priekšsēdētāja, Liepājas Mākslas vidusskolas projektu vadītāja. Guntis Ratnieks, Nodrošinājuma Valsts aģentūras Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja vietnieks, Kurzemes sek­ tora vadītājs.

Ilmārs Ozoliņš – Ozols, akciju sa­ biedrības “Liepājas papīrs” viceprezidents ražošanas un tehniskajos jautājumos. Agris Kovaļevskis, SIA “Drošības birojs” valdes priekšsēdētājs. Nauris Krētainis, akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” plānotājs. Ints Jansons, prokūrists, auditorfir­ mas “Audit Advice” finanšu analītiķis. Arnolds Šablovskis, Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas fizikas skolotājs.

Dzintra Vecbaštika, SIA “Jaunliepājas Primārās veselības aprūpes centrs” veselības aprūpes vadītāja. Silvija Vizbule, Liepājas domes Iepirkuma komisijas locekle. Jānis Letinskis, Liepājas Universitātes Zinātnes un inovāciju parka valdes priekšsēdētājs, LiepU lektors. Jānis Prokners, akciju sabiedrības “Liepājas papīrs” projektu vadītājs.


at v ē r s i m lo g u s u n i z v ē d i n ā s i m p i l s ē t u !

RP LIEPĀJAS AVĪZE, 2013. gada 14. maijā

4

Tūrisma attīstībā vēl daudz darāmā Jānis Vilnītis, akciju sabiedrības “Liepājas papīrs” prezidents Liepāja var vairāk

Lai attīstītu Liepājā tūrismu, pilsētai vajadzīgs savs īpašais stāsts, savs magnēts, kas pievelk cilvēkus. Svarīgi, lai šis stāsts ir saprotams, lai tas nemainās kat­ ru gadu no jauna un nemulsina cilvēkus. Izveidojot šādu stāstu, visi projekti un investīcijas ir jā­ velta šim mērķim. Liepājai vispirms jāapzinās savas spēka pozīcijas, ar ko mēs izceļamies Baltijā, Latvijā, Kur­ zemē. Un te nav ilgi jādomā – visbrīnišķīgākais pilsētai, ko pa­ rāda arī statistika un pilsētas viesu aptaujas, ir mūsu pludma­ le. Diemžēl Liepāja līdz šim nav pietiekoši izmantojusi šo savu priekšrocību, pludmale nav sa­ kārtota – nav infrastruktūras, elektrības, ūdens un kanalizāci­ jas. Uzstādītas vien dažas bēr­nu šūpolītes, kas ir labi, bet ar to nepietiek.

Ja gribam, lai mūsu liedags būtu magnēts, kas pievelk pilsē­ tai tūristus, tad arī jācenšas ar dažādiem pasākumiem padarīt īsās vasaras sezonu garāku. Lai būtu nevis viens festivāls vasarā, bet katru nedēļu pa kādam. Mūsu pilsētā ir brīnišķīgi dejotāji, tā ka vismaz reizi mēnesī var notikt kāds deju festivāls. Mums ir arī fantastiski mūziķi, daudz un da­ žādu grupu, daudz citu mākslinie­ ku. Un kāpēc gan vasarā plud­malē nevarētu ik nedēļu organizēt kādu sporta pasākumu?

Prasmīgi izmantojot šos re­ sursus, mēs varētu pludmali at­dzīvināt, līdz ar to arī attīstītos apkārtē­jā infrastruktūra. Plud­ males ap­kārtnē jāveido atrakci­ ju parki, SPA centri, viesnīcas, ka­­fejnīcas utt. Un tad Liepājai nebūtu tikai 16 700 tūristu (ļoti mazs skaitlis), kas pilsētā iera­ dās 2012. gadā, bet gan vismaz 60 000 atpūtnieku gadā. Kā solis tūrisma attīstības virzienā, protams, ir arī autostāv­ vietu jautājuma sakārtošana. Pat­laban Kurzemē vienīgā pil­

sēta, kas prasa maksu par au­ tomašīnas novietošanu stāvvie­ tā, ir Liepāja. Mēs viesus sa­gai­ dām nevis ar vārdiem, ka vi­ņi ir laipni gaidīti, bet gan ar bargu brīdinājumu par sodu, ja nesa­ maksās par autostāvvietu. Ja cilvēks nav sapratis autostāv­ vietas apmaksas noteikumus vai ja līdzi nav bijis sīknaudas, tad uz karstām pēdām pie viņa automašīnas priekšējā stikla jau izvietots brīdinājums. Šajā ziņā SIA “Liepājas autostāvvietas” gan ir pacentusies, jo bargais

brīdinājums sadrukāts četrās valodās – latviešu, angļu, vācu un krievu. Tas laikam nozīmē, ka Liepāja ir ļoti atvērta tūris­ mam... Jāšaubās gan, vai tūrists, kas saņēmis sodu 20 vai 30 la­ tu apmērā vienkārši par auto­ mašīnas novietošanu ielas ma­ lā, kamēr uz brīdi izkāpis aplūkot kādu pilsētas objektu, atcerē­ sies Liepāju ar patīkamām do­ mām un vēlēsies tajā vēl at­ griezties. RP Liepājas nodaļa ir stigri pārliecināta, ka saistošie notei­ kumi attiecībā uz pilsētas auto­ stāvvietām ir jāmaina. Pirmais solis – jānosaka, ka gan liepāj­ niekiem, gan viesiem pirmā stun­ da auto novietošanai pilsētā ir par brīvu. Nākošais solis – nā­ kotnē vispār jāatsakās no mak­ sas autostāvvietām, kur vien tas iespējams. Iesākumam esam jau saga­ tavojuši visiem interesentiem dā­vaniņu – auto novietošanas laika uz­skaites pulksteņus, ku­ ra ciparnīcu var noregulēt tā, lai pirmo stundu mašīna varētu stā­ vēt par brīvu.

Pašvaldībai jāatbalsta uzņēmēji Linda Matisone, akciju sabiedrības “Lauma Lingerie” valdes priekšsēdētāja

Liepāja var vairāk

Kad aprīlī mūsu apakšuzņēmējs atvēra šūšanas iecirkni Al­sungā, bijām pārsteigti, cik ļoti šī salīdzi­ noši mazā pašvaldība ir pretimnā­ koša. Tā kā jaunatvērtajā ražošanas iecirknī darbs plānots divās mai­ ņās, Alsungas pašvaldība tik ļoti nāca pretī, ka ir gatava pārkārtot bērnudārza darbalaiku tā, lai ražot­

nē strādājošajiem cilvēkiem būtu iespēja atvest bērnu uz dārziņu speciālā dežūrgrupiņā jau pulksten 6 no rīta, kā arī izņemt bērnu no dārziņa vēlāk vakarā, pielāgojoties uzņēmuma darba ritmam. Alsunga ir ārkārtīgi labs pie­ mērs, kā pašvaldība nāk pretī uz­ņēmējiem, kuri grib darboties, vei­dot darbavietas. Šo pieredzi vajadzētu pārņemt arī Liepājā, kur diemžēl līdz šim neesam manī­ juši pašvaldības atbalstu šādās prak­tiskās lietās. Liepājā dārziņu problēma ir ļoti aktuāla, it seviš­ ķi vasaras periodā, kad tie tiek aizvērti uz dažādiem laikiem. Un brīžiem ir tā, ka darbinieki vien­

kārši nevar ierasties darbā, jo viņiem nav, kur atstāt bērnus. Pašvaldībai vajag vairāk inte­ resēties – aptaujāt uzņēmējus un viņu darbiniekus, kādas ir gal­ venās problēmas, kur tā varētu palīdzēt. Vēl viens labs Alsungas pie­ mērs – pašvaldība ir gatava arī nodrošināt, ka uz uzņēmumu nāk sporta metodiķis, kurš mācīs šu­ vējām pareizi izvingrināties, kas ir ļoti nepieciešams šāda saspring­ ta, sēdoša darba darītājiem. Mēs Liepājā par šādu pašvaldības at­ tieksmi pat nevaram iedomāties! Ir skaidri redzams, ka Alsungas pašvaldībā ir ieinteresēti, lai uz­

Aicinām visus uz “Liepājas futbola nakti” Jānis Prokners, akciju sabiedrības “Liepājas papīrs” projektu vadītājs, amatieru futbola turnīru rīkotājs Liepāja var vairāk

Futbola nakts turnīrs “Dauga­ vas” stadiona rezerves laukumā sāksies 18.maijā pulksten 17 un risināsies līdz pat aptuveni čet­ riem rītā.

Šogad komandas izrādījušas lielu atsaucību un aktivitāti, tur­ nīrā piedalīsies veselas 30 koman­ das. No tām 24 būs dažādu uz­ ņēmumu komandas, pārējās – ci­ tu interesentu izveidotas koman­ das. Piedalīsies arī divu politisko partiju pārstāvji – Reformu partijas komanda un PCTVL komanda. Šogad īpaši padomāts arī par līdzjutējiem, lai viņi var gan bau­ dīt futbolu, gan paši piedalīties dažādās aktivitātes. Būs dažādi konkursi, varēs parādīt savas

prasmes, apejoties ar futbola bumbu, varēs izmēģināt arī spē­ kus, sacenšoties uz lielā piepū­ šamā matrača u.c. Tiks novērtē­ ti līdzjutēju oriģinālākie tērpi, kā arī skaļākais atbalsts savai ko­ mandai. Tā ka visi laipni gaidīti uz Lie­ pājas futbola nakti, kur būs ie­ spēja gan aktīvi sportot, gan vien­kārši labi pavadīt laiku un atpūsties, turklāt turnīra rīkotāji arī sarūpējuši balvas konkursu uzva­rētājiem.

ņēmums tur darbotos un lai cil­ vēkiem būtu darbavietas. Liepājā vēl ļoti aktuāla ir sa­ biedriskā transporta problēma, ko pašvaldībai ir jārisina. Līdz šim Liepājas pašvaldība diezgan kūt­ ri mainījusi sabiedriskā transpor­ ta grafiku, kaut arī daudzos uzņē­ mumos maiņās strādājošajiem ir lielas grūtības nokļūt uz darbu un atgriezties pēc darba mājās. Šī problēma īpaši sa­asinājusies, kopš pilsētā vairs nekursē tā sauk­ tie maršrutnieki. No rītiem satik­ smes autobusi ir ārkārtīgi pārpil­ dīti. Pašvaldībai bū­tu jāveic aptau­ jas, jāanalizē strādājošo vajadzī­ bas un jāpieskaņo tām trans­porta

plūsma. Man ir priekš­likums, ka Autobusu parkā vajadzētu ieviest savus maršrutniekus – varbūt ne lielos autobusus, bet kaut vai ma­ zākas ietilpības mikroautobusus, kas kursētu pa saskaņotiem marš­ rutiem dažādu uzņēmumu darbi­ niekiem va­ja­dzī­gākajā laikā. Tran­ sporta jautājumus Liepājā noteik­ ti varētu risināt elastīgāk! Protams, pašvaldība pati ne­ var nodarboties ar biznesu, bet tā var sniegt atbalstu uzņēmu­ miem dau­dzās it kā vienkāršās, bet gluži praktiskās un nepiecie­ šamās lietās, tādējādi veicinot uzņēmējdarbību un radot jaunas darbavietas pilsētā.

Sludinājumi 16.maijā pulksten 18 Latviešu biedrības namā iedzīvotājus uz tik­ šanos aicina Reformu partijas Liepājas deputātu kandidāti, jaunais izglītības un zinātnes ministrs Vjačeslavs Dombrovskis un Saeimas deputāte Inita Bišofa. Interesenti varēs uzdot jautājumus par izglītības reformām, par Liepājas attīstības plānu saistībā ar “Liepājas metalur­ ga” problēmām u.c. ↗↗↗ 16.maijā LNT rīta raidījumā „900 sekundes” notiks trīs Liepājas spēcīgāko sarakstu mēra kandidātu diskusija, kurā piedalīsies Refor­ mu partijas, Liepājas partijas un „Saskaņas centra” kandidāti. ↗↗↗ 20.maijā ap pulksten 21.20 notiks LTV tiešraide no Liepājas Olim­ piskā centra, kur diskusijā piedalīsies Liepājas kandidātu sarakstu mēra kandidāti. Raidījumu vadīs Gundars Rēders, jautājumus klātienē varēs uzdot gan žurnālisti, gan iedzīvotāji, diskusijas tiešraidi varēs arī vērtot LTV.

RP Liepājas nodaļas izdevums. RP Liepājas nodaļas birojs: Liepājā, Pļavu ielā 17 (otrajā stāvā), apmeklētājus pieņem otrdienās un piektdienās no pulksten 10 līdz 14. Telefons birojā 25603339. E-pasts liepajavar@inbox.lv. Interneta mājaslapa www.liepajavar.lv. Drukāts SIA "Kurzemes Vārds" tipogrāfijā. Tirāža 6500

Liepāja var vairāk #2  

Refromu partijas Liepājas nodaļas izdevums, #2

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you