Page 1

 Dropbox HANDLEIDING
Inhoud 1

Inleiding

3

2

DropboxͲaccount

3

2.1

DropboxͲaccountverkrijgen

3

2.2

DropboxͲaccountinstellen

5

3

4

5

WerkenmetDropbox

7

3.1

Bestandenplaatsenenbeheren

7

3.2

Bestandenverwijderen

9

3.3

Bestandendownloaden

9

3.4

Bestandenbewerken

9

DelenensamenwerkenmetDropbox

9

4.1

EenDropboxͲmapdelen

10

4.2

Eenbestandofmapzichtbaarmakenvooriemand

12

Meerinfo

13

5.1

Hulpnodig?

13

5.2

Vragenenopmerkingen

13

5.3

Trefwoordenlijst

13

5.4 

Lijstmetafbeeldingen

13

 
1 INLEIDING FysiekemediazoalsUSBͲstickshebbeneengrootnadeel,jekanzealvlugeensvergeten ofergensachterlaten.JehebtDaarombiedenwehiereenalternatief/aanvullingaan voorditmedium.DoorgebruiktemakenvanDropboxisdelaatsteversievanje bestandenaltijdonlinebeschikbaar. Ookmetcollega’ssamenwerkenaandocumentenenprojectenwordteenheelstuk gemakkelijkeraangezienDropboxdemogelijkheidbiedtdocumententedelen. Kortom,Dropboxkanjeleveneenheelstukaangenamermaken.

2 DROPBOXͲACCOUNT 2.1

DropboxͲaccountverkrijgen

OmgebruiktemakenvanDropboxhebjeeenaccountnodig.Dezeissimpelaante makenopdewebsite. STAP1 GanaardewebsitevanDropboxdoortesurfennaarwww.dropbox.comofindit pakketChrometeopenenenopdeDropboxͲknopteklikkenindefavorieten. Figuur1Dropboxwebsite

STAP2 Klikop‘Signup’. Inleiding3 

Dropbox
STAP3 GeefjegegevenseneenveiligwachtwoordinengaakkoordmetdeDropbox Terms. Figuur2Geefjegegevensin.

Figuur3Detailgegevensingeven

STAP4 Klikop‘Signup’. STAP5 SelecteerdegratisBasicvooreenDropboxvan2GBenmeer. STAP6 NegeerdevolgendepaginaenhetinstallatiebestanddatDropboxwil downloaden. STAP7 GaterugnaardestartpaginavanDropbox(www.dropbox.com). DropboxͲaccount

4 

Dropbox
STAP8 ZoalsjekuntzienhebjenueenDropboxͲaccount. 

2.2

DropboxͲaccountinstellen

NujeeenDropboxͲaccounthebt,moetjedezenogcorrectinstellen.Ditgebeurtopde websitevanDropbox.Zorgervoordatjeaangemeldbent(zie‘aanmeldenbijDropbox’). STAP1 Ganaardeoptiesvanjeaccountdoorrechtsbovenopjegebruikersnaamte klikken. Figuur4Klikopjegebruikersnaam

STAP2 Klikop‘Settings’. STAP3 Veranderbij‘Preferences’detaalnaarNederlands 

Figuur5Taalaanpassen

STAP4 PasdedatumnotatieaannaardebijonsgangbareDD/MM/JJJJͲnotatie. 

DropboxͲaccount

5 

Dropbox
Figuur6Voorkeurenaanpassen

STAP5 VinknaareigenvoorkeuraanwelkeeͲmailmeldingDropboxmagsturen. STAP6 Klikop‘Instellingenopslaan’,dezezijnnubijgehouden. Figuur7Bijhoudenvanwijzigingenaanuwvoorkeuren 

DropboxͲaccount6 

Dropbox
3 WERKENMETDROPBOX 3.1

Bestandenplaatsenenbeheren

OmbestandeninjeDropboxteplaatsensurfjenaardewebsitevanDropboxviadeURL www.dropbox.comofdoorindemeegeleverdeGoogleChromeopdeknopvanDropbox teklikkenindefavorietenbalk. EenbestandinjeDropboxplaatsenkanopmeerdermanieren: ƒ

SleephetbestandvanafjecomputergewoonnaardewebpaginaFiguur8BestandeninDropboxslepenmetGoogleChromeFiguur9BestandeninDropboxWerkenmetDropbox7 

Dropbox
ƒ

Voeghetbestandtoemetdeknop‘Uploaden’Figuur10BestandentoevoegenmetknopUploaden

STAP1

Klikopheticoon

.

 STAP2 Klikopdeknop‘Bestandenselecteren’. 

Figuur11BestandenuploadennaarDropbox

STAP3 SelecteeréénofmeerderebestandendiejeinDropboxwiltplaatsen STAP4 Klikop‘Openen’.DebestandenstaannuinDropbox.Alsjeklaarbent,klikjeop ‘Gereed’. Figuur12Gereedmetuploaden

Tip OmoverzichttehoudeninjeDropboxkanjeookgebruikmakenvanmapjes(zoalsop jepc).Dezemaakjeaandooropheticoon‘Nieuwemap’teklikken.

WerkenmetDropbox

8 Dropbox
3.2

Bestandenverwijderen

Ombestandenteverwijderenselecteerjegewoonhettewissenbestandenklikjeop 

heticoonvoorverwijderen.

3.3

Bestandendownloaden

VerschillendesoortenbestandenkanjebekijkenopdewebsitevanDropbox.Zohoefje WordͲofPDFͲfilesniettedownloadenomzetekunnenzien. Anderebestandenmoetjeweldownloadenomzetekunnenopenenofbewerken.Dit kanjedoendoorhetgewenstebestandteselecterendoormiddelvaneenenkeleklik. 

Daarnaklikjeopheticoon‘Downloaden’.

3.4

Bestandenbewerken

AlsjeeenbestandbewerkthebtendaarnateruginDropboxwiltplaatsen,kanditop dezelfdemanieralswanneerjeeennieuwbestandwilplaatsen.Hetouderebestand wordtgewoonoverschreven.

4 DELENENSAMENWERKENMETDROPBOX BinnenDropboxiserdemogelijkheidombestandentedelenmetanderenofmet anderensamenaanbestandentewerken. Opgelet! Deeerstekeerdatjebestandenofeenmapwiltdelen,zaljejeeͲmailadresmoeten verifiëren.Houjeinloggegevensvanjemailaccountbijdehand. SomskomthetvoordatdemailvanDropboxinjespamfilterterechtkomt.Controleer daaromookeensjeongewensteberichtenalsjedeeͲmailnietontvangt. 

DelenensamenwerkenmetDropbox9 

Dropbox
4.1

EenDropboxͲmapdelen

Dooreengedeeldemaptestarten,kunnenanderepersonenbestandenindezemap aanpassenenbewerken.Ditkanzeerhandigzijnbijhetwerkenaangroepstakenen dergelijke. STAP1 Omeengedeeldemapaantemaken,klikjeopheticoontje‘Mapdelen’

.

 STAP2 Daarnakunjekiezenomeenreedsbestaandemaptedelenofeennieuwemap aantemakenendezetedelen. STAP3 Hiergaanweeennieuwemapaanmakenendezedelen.Kiesdezeoptieenklik op‘Volgende’. 

Figuur13BestaandemapdelenofnieuwemapmakenendelenSTAP4 Geefdemapeenrelevantenaamzodatdeanderenookwetenwaarhetover gaat.Bv.:JaarplanICT. Klikhiernaop‘Volgende’. Figuur14NieuwegedeeldemapmakenDelenensamenwerkenmetDropbox10 

Dropbox
STAP5 Nukunjeanderentoevoegen.JegeefthuneͲmailadresinenvoegteventueel eenberichttoe. STAP6 Voorjeop‘Mapdelen’klikt,vinkjewaarnodig‘Ledentoestaanomanderenuit tenodigen’aanofuit.Hiermeebepaaljeofledenookdezemapmogendelen metanderemensen. Figuur15Eenmapdelenmetanderen

STAP7 NuzaljeziendatereengedeeldemapverschijntinjeDropboxͲaccount.Deze kangebruiktwordendooriedereenwaardoorjesamenaaneenprojectkan werken. STAP8 Figuur16GedeeldemapinDropboxDelenensamenwerkenmetDropbox11 

Dropbox
4.2

Eenbestandofmapzichtbaarmakenvooriemand

Somsishetnietnodigdatdeandereaanpassingenkandoeninbestanden,maardatze dieenkelkunnenraadplegen.DaaromvoorzietDropboxdemogelijkheidomeen bestandtedelenmeteenlink.Ditkanhandigzijnomopgavebladenofdocumentente delenmetleerlingen. Omeenbestandofmapmeteenlinktedelenselecteerjehetbestandenklikjeophet icoontje‘Linkdelen’. Danvolgenertweemogelijkheden:ofwelmailjedepersooneenlinktoemeteen standaardmailvanDropbox(jevultdeeͲmailadressenineneenkortpersoonlijkbericht enjekliktop‘verzenden’)ofwelspeeljedelinkopeenanderemanierdoor(klik hiervoorop‘Linkophalen’.Nustaatdelinkopjeklembordenkunjedezenuineen documentofmail/berichtplakkenmetdesneltoetsCtrl+V).Figuur17LinkdelenDelenensamenwerkenmetDropbox12 

Dropbox

Dropbox  
Dropbox  
Advertisement