Page 1

april

LIEFDESBRIEF 31

2013

JE PASSIE JE BEROEP

Con Amore

JE PASSIE JE BEROEP

NIEUWTJES

is  een  bijzondere  combina4e  die  je   veel  aantre7  bij  therapeuten.  

• Duidelijkheid over  accredita4e   medische  basiskennis  op  komst

Overigens geen  garan4e  voor  geluk   en  succes.    

• Keuze uit  eenjarige  of  tweejarige   opleiding  MBK •  Lezersbijdrage  gevraagd

www.medischebasiskennisconamore.nl


L I E F D E S B R I E F

3 1

volgt of  van  je  hobby  je  beroep  maakt.

Dierbare vriend, vriendin

Je passie je beroep Passie is... ‘een   positieve   gemoedstoestand   van   opperste   voldoening   ten   aanzien   van   het  werk,   die   wordt  gekenmerkt  door   vitaliteit  (iemand   bruist   van   de   ener-­‐ gie),   toewijding   (voelt   zich   uitge-­‐ daagd)   en   absorptie   (=low)',   aldus   de   wetenschappelijke   de=initie   volgens   hoogleraar  Arnold  Bakker. Passie   is   een  vaak  gebruikt  en   mislei-­‐ dend   woord.   Er   wordt   gesuggereerd   dat   als  je  je  passie  maar  volgt,  en  niets   dan   je  passie,  dat  je   daar  een  gelukki-­‐ ger  mens   van   wordt.   De  praktijk  wijst   anders  uit. Als  het  je  passie  is  om  salsa   te  dansen,   dan   kun   je   proberen   om   daar   je   be-­‐

Ruim dertig  jaar  heb  ik  nu  in   de  regu-­‐ liere   en   de   complementaire   genees-­‐ kunde   intensief   samengewerkt   met   therapeuten   van   allerlei   slag.   De   meeste   therapeuten   zijn   buitenge-­‐ woon   idealistische,   door   passie   ge-­‐ dreven   mensen,   die   zich   met   hart  en   ziel   inzetten   voor   het   welzijn   van   an-­‐ deren.   Ik  heb  veel   respect  en  waarde-­‐ ring   voor   deze   beroepsgroep   gekre-­‐ gen.   Terwijl   de   meeste   artsen   zich   voornamelijk   bezighouden   met   het   bestrijden  van  symptomen  en   ziektes,   gaan   therapeuten   veel  verder:   zij  ver-­‐ sterken   met   hun   therapieën   de   eigen   vitaliteit  van  cliënten,  geven   inzicht   in   diepere   oorzaken,   doorbreken   be-­‐ lemmerende   emotie-­‐   en   gedachtenpa-­‐ tronen   en  bereiken  daardoor  vaak  be-­‐ tere   en   duurzamere   resultaten   dan   hun   hoog   opgeleide   collega’s   uit   het   reguliere  circuit.

Belemmerende mindset

Je zou   zeggen   dat   complementair   wer-­‐ kende   therapeuten,   omdat   ze   hun   passie   volgen,   wel   gelukkig   en   succesvol   zijn.   Maar   het   tegendeel   blijkt   eerder   waar.   Therapeuten   zijn   eigenlijk   de   kraaien   van   de   gezondheids-­‐ zorg,   levend   van   de   restjes   waar   de   re-­‐ louter passie en bezieling guliere   zorg   niets   mee   kan.   Ze   worden   roep   van   te   maken   om   het  aan   ande-­‐ in   het  beste   geval  geduld,   maar  vaker   ren   te   leren,   maar   dan   ben   je   vooral   genegeerd   en   soms   afgedaan   als   bezig   met   het   geven   van   onderricht   domme  kwakzalvers,  een  zootje  onge-­‐ aan  salsalie=hebbers  (in   de  avonduren   regeld.  Uit  onderzoekscijfers  blijkt  dat   en   weekends),   met   het   zorgen   voor   zo’n   40%   van   alle   complementair   voldoende   klandizie,   met   omzet   en   werkende   therapeuten   onder   de   ar-­‐ gewoon  brood  op  de  plank. moedegrens   leeft   en   dagelijks   tegen   Maar   heel   weinig   mensen   zijn   echt   aanzienlijke   problemen   aanloopt.   Dat   gepassioneerd   met   hun   werk   bezig,   is   op   zich   niet   verbazingwekkend,   slechts   zo’n  12%.   Mensen  die   verliefd   want   therapeuten   zijn   idealisten   die   zijn  op  hun  werk  en   dat   met   stralende   gewoon  hun   passie   bedrijven.   Begrijp   ogen  en  blossen  op  hun  wangen  doen.   me   goed:   therapeuten   houden   ook   Ze   zijn   volgens  onderzoek  gelukkiger,   van   geld.   In   tegenstelling   wat   de   succesvoller,   productiever   en   creatie-­‐ meeste   mensen   denken,   willen   thera-­‐ ver  dan  mensen  die  niet  bevlogen  zijn. peuten   ook  eten,  hebben   ze  materiële   Maar  om  gelukkig  te  zijn  in  je  leven  is   behoeften  en  willen   ook  wel   eens  on-­‐ het   niet  nodig   om   rigoureus   het   roer   bezorgd   op   vakantie   -­‐   therapeuten   om  te   gooien.  Het  is  een   vergissing   te   zijn  net  gewone  mensen!  Maar  geld  is   denken  dat  alles  vanzelf  gaat  en  dat  je   niet   hun   drijvende   kracht,   niet   het   de  hele  dag  eufoor  bent  als  je   je  passie   motief   waarom   ze   therapeut   zijn   ge-­‐

www.medischebasiskennisconamore.nl  pag.  1

worden. Veel   geld   verdienen   past   ei-­‐ genlijk  niet  bij  wat  ze   doen.  Er  ligt  hier   een   overtuiging   dwars:   zakelijk   (suc-­‐ cesvol)   zijn   gaat   niet   samen   met   lief-­‐ devol  therapeutisch  werk. Wist  je  dat  90%  van   het  niet  succesvol   zijn   van   ondernemingen   veroorzaakt   wordt   door   belemmerende   overtui-­‐ gingen,   dus   door   de   mindset   die   ie-­‐ mand  heeft?  Een   fascinerend  gegeven,   waar  je  zelf  iets  aan  kunt  doen.

Knelpunten bij  therapeuten

In gesprek  met  therapeuten  kom  ik  de   volgende  knelpunten  tegen: •   onvoldoende   klandizie,   waardoor   onvoldoende  omzet  en  inkomen •   geen   of=iciële   status   en   erkenning,   waardoor   geen   vergoeding   van   je   be-­‐ handelingen  door  verzekeraars •   lage   maatschappelijke   positie   waar-­‐ door   laag   gevoel   van   eigenwaarde   (‘niemand   zit   op   mij   te   wachten’)   en   belemmerende  overtuigingen •  grote  investeringskosten  voor  oplei-­‐ ding  en  nascholing. •   therapeuten   zijn   net   jongleurs:   ze   moeten   hun   eigen   praktijk   draaiende   houden,   maar   hebben   uit   =inanciële   noodzaak   vaak   nog   een   andere   baan     en   combineren   hun   beroepsopleidin-­‐ gen   ook   nog   eens   met   de   zorg   voor   hun   thuissituatie   (het   merendeel   van   de   therapeuten   is   vrouw   en   heeft   daardoor   ook   nog   eens   de   zorg   voor   het  gezin).


L I E F D E S B R I E F

De oplossing

Enkele jaren   geleden   kwam   voor   mij   de   ommezwaai.  Toen   vroeg   Ilona,   een   kindercoach   uit   Bergen,   mij   om   een   opleiding   medische   basiskennis   te   verzorgen.   Ik   had   toen   nog   geen   idee   wat  dat   inhield  en  ben  gaan  googelen.   Ik  merkte   dat   er   nog   geen   richtlijnen   bestonden   en   dat   iedereen   deed   wat   hem   of   haar   goed   dunkte.   Voor   mij   was   dat   een   uitdaging   om   een   oplei-­‐ ding   te   ontwikkelen  met  de   behoeften   van   de   therapeut   als   uitgangspunt.   Mensen   iets  onderwijzen   vind  ik  leuk,   zeker  als  het   gaat  over   gezondheid   of   over   het   menselijk   lichaam.   Haast   vanzelf   deed   ik   dat  altijd   al   met   mijn   patiënten,   ze   uitleggen   hoe   het   zit   of   hoe  iets  werkt. Mijn  eerste  anatomieles  gaf  ik  als  eer-­‐ stejaarsstudent   medicijnen   aan   mijn   schoonfamilie,   dat   wil   zeggen,   aan   Rinske   en   haar   broer   en   zusjes.   Het   zal   tegen   Kerst   geweest   zijn,   want   er   was   een   haas   bezorgd   en   ik   mocht   hem   slachten.   In   de   kelder   van   hun   huis   legde   ik   aan   mijn   kersverse,   nieuwsgierige   ‘leerlingen’   de   anato-­‐

3 1

welke alarmsymptomen   zou   moeten   doorverwijzen.     Daarnaast   zou   onze   opleiding   van   de   hoogst   haalbare   kwaliteit  moeten   zijn   en   erkend   door   ona=hankelijke   accreditatiebureaus,   waardoor   het   werk   van   de   therapeut   vergoed   zou   worden   door   verzekeraars.   Het   cursusgeld     moest   zo   laag   mogelijk   blijven.   Het   was   dus   van   belang   om   uit   te   gaan   van   een   minimum   aantal   lessen,   om   daarmee   de   kosten   te  drukken.  Om  dezelfde   reden   zijn   we   op   meer-­‐ dere   locaties  in   het  land   gaan   werken   (momen-­‐ teel  in  7  steden).  

om voor   een   selecte   groep   superge-­‐ motiveerde   therapeuten,   een   nieuwe   opleiding   te   ontwikkelen.   Een   zoge-­‐ naamde   ‘high-­‐end-­‐opleiding,   waarbij   we   niet   alleen   medische   basiskennis   onderrichten,   maar   ook   leren   hoe   je  

Succesvolle on-­ dernemer

We willen   echter   meer   doen   voor   deze   sympa-­‐ thieke   doelgroep.   Door   het   unieke   lesconcept  dat  we   hebben  ontwikkeld   (met  meer  dan   1000  studievragen  die   de   therapeut  door  de   lesstof   loodsen),   leren   we   hen   om   zich   het   medisch   jargon   eigen   te   maken   en   te   com-­‐ municeren   met   de   eerste-­‐ lijns  geneeskunde.   De   com-­‐ binatie   van   medische   ken-­‐ nis   en   toegenomen   zelfver-­‐ trouwen   maakt   dat   thera-­‐ peuten   beter   in   staat   zijn   om   hun   boodschap   uit   te   dragen   en   te   netwerken   met   potentiële   verwijzers.   Alleen   een   kennismakings-­‐ anatomie van een haas gesprekje   met   een   huisart   en   daar   je   folder   achterla-­‐ mie   van   een   haas   uit.     Dat   was   best   ten  werkt  natuurlijk  niet.   spannend,   want  ik  had  nog   nooit  een   haas   geslacht,   maar   het   werd   een   Naast   vakinhoudelijke   scholing   heeft   groot   succes.   Het   maakte   een   onuit-­‐ een  therapeut  of  coach  meer  nodig  om   wisbare   indruk   op   Rinske   (waar   het   zich   als   succesvolle   ondernemer   te   mij  natuurlijk  om  te  doen  was). presenteren.   Een   therapeut   dient   zichzelf   actief  te   promoten  en  gebruik   Voorwaarden te   maken   van   allerlei  nuttige   en  slim-­‐ Door  mijn   speurtocht  begreep   ik   me-­‐ me   marketingtechnieken   die   momen-­‐ teen   de   voorwaarden   waaraan   een   teel  voorhanden  zijn.   Spiritueel  thera-­‐ opleiding  medische   basiskennis  moest   peut   zijn   én   zakelijk   succesvol   (lees:   voldoen.   Uiteraard   zou   het  een   oplei-­‐ voldoende  geld  verwerven  passend  bij   ding   moeten   zijn   die   de   therapeut  op   het  werk  dat  je   doet  en   de  inspannin-­‐ een  speelse,  plezierige  maar  ook  effec-­‐ gen   die   je   hebt  gedaan   om   =inancieel   tieve   manier  medische   kennis   kon  bij-­‐ zorgeloos  te  kunnen  leven  zoals  jij   dat   brengen.   Het   onderscheid   tussen   we-­‐ zou  willen),  gaat  heel  goed  samen! zenlijke   zaken   en   bijzaken   moest  dui-­‐ delijk   worden,   net  zoals   de   therapeu-­‐ Nieuwe  top-­opleiding   ten  zou   moeten  weten   wanneer  ze   bij   Daarom   zijn   we   nu   druk   in   de   weer   www.medischebasiskennisconamore.nl    pag.  2

jouw levensdroom   in  de   praktijk  kunt     creëren   inclusief   de   overvloed   en   het   inkomen   die   passen   bij   de   gedane   in-­‐ vesteringen.   In   deze   opleiding   zitten   nieuwe  workshops   verweven  voor   het   leren   verwezenlijken   van   je   ideaal  en   het   omgaan  met  interne   saboteurs  en   zullen   externe   specialisten   op   het   ge-­‐ bied   van   mediamarketing,   webdesign   en   SEO   (Search   Engine   Optimation:   hoe   je   je   website   hoog   kan   laten   sco-­‐ ren  in  de   zoekmachines  van   google)  je   leren   om   effectief   gebruik   te   maken   van  moderne  media-­‐tools.   Door   kennis   en   ervaring   te   bundelen   kunnen   we   therapeutische,   spirituele   en   zakelijke   inzichten   in   die   nieuwe   opleiding   combineren   met  doelgerich-­‐ te   oefeningen,   aanbevelingen   en   in-­‐ tensieve,  persoonlijke   coaching  om   de   gewenste   doelen   te   verwezenlijken:   jouw  levensdroom   voor  jezelf   en  voor   de   wereld.   Uiteraard   zal   een   dergelij-­‐ ke   opleiding   een   =linke   investering   vergen  van   zowel  opleiders  als  cursis-­‐ ten,   maar  we   zijn  ervan  overtuigd   dat   de   resultaten   deze   investering   zullen   rechtvaardigen. De   komende   maanden   gaan   we   deze   plannen  verder  uitwerken.  We  houden   je  via   deze   Liefdesbrief,  onze   zakelijke   facebookpagina   en   de   website   op   de   hoogte.  


L I E F D E S B R I E F 31

laten accrediteren.   Deze   accreditatie   heeft   voor   therapeuten   gunstige   con-­‐ sequenties:   het   betekent   erkenning   door   verzekeraars   en   dus   recht   op   vergoeding   van   consulten   (mits   aan-­‐ gesloten  bij  een  beroepskoepel).

Nieuwtjes Verwacht: duidelijkheid   over  accreditatie-­eisen   opleiding  MBK De   vier   grote   zorgverzekeraars   (Ach-­‐ mea,   CZ,   Menzis   en   VGZ)   hebben   in   februari   aan   Instituut   Plato   van   de   Leidse   Universiteit   opdracht   gegeven   om   eindtermen   te   ontwikkelen   voor   de   opleiding   Medische   en   Psychoso-­‐ ciale   Basiskennis.   Als   uitgangspunt   worden   de   richtlijnen   genomen   die   vorig   jaar   zijn   ontwikkeld   door   ver-­‐ schillende   groepen   deskundigen   en   belanghebbenden  uit  het  complemen-­‐ taire  veld. Dat  nu   aan  Instituut  Plato  een  belang-­‐ rijke  rol  is  toebedeeld,  is  goed  nieuws:   elke   zweem  van   partijdigheid   is  daar-­‐ door  weggenomen   en   eindelijk   zal   er   duidelijkheid   komen   over   de   criteria   waaraan   deze   opleiding   dient   te   vol-­‐ doen. Verwacht   wordt   dat   eind   april   de   eindtermen   gereed   zijn   en   beschik-­‐ baar  komen.    Dan  zullen  accreditatie-­‐ instellingen,   net  als  wij    met   onze  op-­‐ leiding   MBK,   deze   eindtermen   gaan   implementeren.   Vooruitlopend   hierop   hebben   wij   de   inhoud   van   de   oplei-­‐ ding   al   voor   een   deel   aangepast.   Mochten   er   nieuwe   eisen   worden   ge-­‐ steld,   dan   zullen   we   alle   therapeuten   de   mogelijkheid   geven   om   middels   een   updatemodule   hun   kennis   te   up-­‐ daten  naar  het  vereiste  niveau.

Erkenning en  vergoeding

Eenjarige of  tweejarige   opleiding? Onze   eenjarige   opleiding   is   voor   de   veel   therapeuten   een   forse   tijdsinves-­‐ tering.   Een  goede   planning,   discipline   en   voldoende   tijd  zijn   absoluut  nood-­‐ zakelijk   om   deze   opleiding   tot   een   goed   einde   te   brengen.   Daar   staat  te-­‐ genover   dat  je   binnen   een   jaar   je   di-­‐ ploma  hebt.  Dat  geeft   voor  veel  thera-­‐ peuten  de   doorslag  om  deze   opleiding   bij  ons  te  volgen.   Maar  niet  iedereen   is   in   staat   om  zo-­‐ veel  tijd   daarvoor   uit  te  trekken.  The-­‐ rapeuten   hebben   naast   hun   eigen   praktijk   vaak   ook   nog   de   zorg   voor   hun   gezin   en   soms   ook  nog   eens   een   drukke   baan.   Voor  hen  zou   een   oplei-­‐ ding   met   een   lagere   studielast,   maar   met   dezelfde   kwaliteit   en   accreditatie   een  uitkomst  bieden.

Voorlopig lijkt  VGZ  vast  te   houden  aan   accreditatie   door   alleen   CPION,   een   monopolie   dat   door   andere   verzeke-­‐ raars   en   accreditatie-­‐instellingen   wordt   aangevochten.   Mocht   echtere   CPION   als  enige   worden   aangewezen,   dan  zal  Con  Amore  uiteraard  de  oplei-­‐ Geen  concessies ding   medische   basiskennis   door   hen   Op  verzoek  van  zowel   individuele  the-­‐ rapeuten   als   van   diverse   beroepsop-­‐ leidingen,   hebben   we   besloten  om   op   proef  een  tweejarige  opleiding  te  star-­‐ ten.  Zonder  concessies  te  doen   aan   de   kwaliteit  van   de   opleiding   of   aan   ons   unieke   lesconcept,  wordt  het  mogelijk   om   de   opleiding   MBK   te   volgen   met   slechts  4  lesdagen  per  jaar,   twee  in   het   najaar   en  twee  in  het  voorjaar.   De  les-­‐ stof  wordt  uitgesmeerd  over  twee  jaar,  

www.medischebasiskennisconamore.nl  pag.  3

zodat de  therapeut   op  haar  gemak  en   in   eigen   tempo  zich   de   kennis  kan   ei-­‐ gen   maken.   Ook   de   prijs   is   identiek   aan  de  eenjarige  opleiding.

Bikkelen of  ‘easy  does  it’?

Hou je  van   bikkelen,  kies  dan   voor  de   eenjarige   opleiding.   Zeker   als   je   je   vroegtijdig   inschrijft,   is   de   studielast   per   week   goed   te   doen   en   valt   deze   veel   lager   uit   dan   wanneer   je   wacht   met  inschrijven  tot  vlak  voor  de  eerste   lesdag.   Heb   je   echter   niet   zoveel   tijd   of   stu-­‐ deer  je   minder  gemakkelijk  en   ben   je   bereid   om   je   gedurende   twee   jaar   te   verbinden  met  de  opleiding  MBK,  dan   kun  je,  vermoedelijk   vanaf   september   2013,   in   Zutphen   terecht   voor   de   tweejarige   opleiding.   Deze   wordt   ge-­‐ geven   in   samenwerking   met  de   oplei-­‐ ding   Genezend   Tekenen   van   Lisa   Borstlap,   maar   is   ook   toegankelijk   voor   alle   andere   therapeuten.   Ook   hier   bestaat   de   mogelijkheid   om   een   gemiste   les   in  te   halen  op   een  andere   locatie   waar   wij   een   opleiding   medi-­‐ sche  basiskennis  verzorgen.

Lezersbijdrage gevraagd In   onze   Liefdesbrieven   proberen   we   steeds   een   kernthema   over   liefde   te   belichten.   Daarnaast   willen   we   infor-­‐ matie  geven  over  onze  passie,  over  het   werk  wat  we  doen;  ook  willen  we   jou,   lezer,   uitnodigen   om   iets   te   schrijven   over   wat   jou   bezielt,   wat   jouw   passie   is.

Lezersbijdrage

Vanaf de   volgende   Liefdesbrief   zullen   steeds   twee   lezers   de   mogelijkheid   krijgen   om  zichzelf  met  hun   passie   te   presenteren   in   een   kort  stukje   tekst,.   We   denken   aan  een   halve   pagina   met   graag   ook   een   foto   van   je.   Zo   krijgen   wij   en   andere   lezers   een   idee   wie   er   met  ons  verbonden  zijn.   Lijkt   je   het   leuk   om   mee   te   doen,   stuur   ons   dan   je   tekst   over   wie   je   bent   en   wat   jouw   passie   is   in   een   Word-­bestand   (350-­400   woorden)   met  een  foto  van  je  in  JPEG.   We  plaatsen  je  bijdrage  op  volgorde   van  binnenkomst,  dus  als  je  nr.  20   bent,  moet  je  wellicht  een  jaartje   wachten.


L I E F D E S B R I E F

31

Het Con Amore-team Rinske Zielstra  hee$  vroeger  als  verpleegkundige  in  het  ziekenhuis  gewerkt,   daarna  in  de  huisartsenprak6jk  van  Albert.  Nu  is  ze  Journeytherapeute  en   Crea6oncoach  met  opleiding  psychodrama.  Ze  is  moeder  van  vier  kinderen   en  sinds  1971  levensmaatje  van  Albert  Jansen.   Albert  Jansen  was  30  jaar  antroposofisch  (huis)arts  in  Bergen  NH.  Hij  is  te-­‐ vens  Journeytherapeut,  Crea6oncoach,  docent  opleiding  MBK  en  auteur.     Albert  is  de  vader  van  dezelfde  vier  kinderen.   Mocht  je  mensen  kennen  die  geïnteresseerd  zijn  in  deze  brief,  maak  ze  er   maar  op  aQent.  Ze  kunnen  zich  hiervoor  bij  ons  aanmelden  door  een  mailtje   te  sturen  naar  crejazie@gmail.com   AFMELDEN?  Stuur  een  mailtje  met  ‘afmelden  liefdesbrief’. Voel  je  vrij  tekst  en  inhoud  van  de  Liefdesbrieven  te  gebruiken  zonder  onze   uitdrukkelijke,  mondelinge  of  schri$elijke  toestemming.   Er  zit  geen  copyright  op  onze  teksten.

hartegroet,

Rinske en Albert www.medischebasiskennisconamore.nl  pag.  4

Liefdesbrief 31  

Je passie je beroep is een bijzondere combinatie die je veel aantreft bij therapeuten. Overigens is dat geen garantie voor geluk of succes....

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you