Page 1

Краткорочно планирање на наставата во III одделение Наставник Љубица Ружинска I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. Наслов на наставната единица: Презентација на клучни зборови со стрип - дијалог 2. Наслов на тематската единица: It’s magic! 3. Број/Тип на часот: 47/презентација II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: презентирање на броевите од 16-20 преку стрип – дијалог III. ОЧЕКУВАНИ ИСХОДИ: учениците ќе можат да ги именуваат, прочитаат и напишат броевите 16-20, да разберат слушнат текст/дијалог и истиот да можат да го прочитаат, да одговорат на усни прашања поврзани за текст/дијалог IV. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио- визуелен, аудио- лингвален, фронтална, индивидуална, работа во група V. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: учебник, ЦД, картички со броеви VI. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Учениците ги отвораат учебниците и го разгледуваат стрипот на стр.26. Наставникот ги прашува за која цртан филм станува збор и накратко ја дискутираат приказната за Aladdin and the magic lamp („Аладин и волшебната ламба“) ГЛАВЕН ДЕЛ: Наставникот го пушта ЦД-то со приказната а учениците ја следат во учебниците. Потоа наставникот им поставува прашања околу приказната: Зошто волшебникот ја сака ламбата? Каде се наоѓа ламбата? Што се случува кога папагалот го отвора ковчегот?... Наставникот црта ламба на таблата и ги запознава учениците со новите зборови lamp, box. Потоа прашува How many lamps? и брои од 115. Ги поттикнува учениците да продолжат да бројат до 20, а потоа од 20 назад до 1. Наставникот ги пишува на табла броевите од 16-20, учениците ги препишуваат во своите тетратки. Наставникот повторно го пушта ЦД-то, учениците ја пратат приказната во своите книги. Потоа наставникот избира ученици да ја читаат приказната. ЗАВРШЕН ДЕЛ: Наставникот ги вади картичките со броевите од 1-20 и повикува еден ученик да ја земе картичката со бр.1 и да застане пред таблата. Ученикот потоа избира друг ученик кој треба да го земе бр.2. Се повторува истото се додека не се потрошат картичките. Останатите ученици еден по еден повикуваат по еден број од 1-20 и ученикот со тој број треба да истапи нанапред. После завршувањето на задачата наставникот им кажува на учениците да ги кренат своите картички (црвена, жолта, зелена) за да изразат до кој степен ги усвоиле броевите од 1-20. За домашна работа учениците ги пишуваат новите зборови и броевите од 1-20 по пет пати.


Краткорочно планирање на наставата во III одделение Наставник Љубица Ружинска ФОРМАТИВНО ОЦЕНУВАЊЕ: Цел: вежби за усвојување на броевите од 1-20 Активности: 1. Картички со броеви • Форма на работа: индивидуална, работа со цело одделение • Наставни методи: аудио- визуелен, аудио- лингвален • Наставни средства и помагала: картички со броеви • Метод на оценување: директно самооценување на задачата • Инструмент за оценување: техника семафор Нивоа: зелено – самостојно совладува, жолто – совладува со мала помош, црвено - совладува со голема помош РЕФЛЕКСИЈА: ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________


Краткорочно планирање на наставата во III одделение Наставник Љубица Ружинска

I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. Наслов на наставната единица: Читање и пишување 2. Наслов на тематската единица: It’s magic! 3. Број/Тип на часот: 48/презентација II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: презентирање на вокабуларот поврзан со мебелот и прилозите in, on, under III. ОЧЕКУВАНИ ИСХОДИ: учениците ќе можат да го именуваат, прочитаат и напишат вокабуларот поврзан со мебелот, да ги усвојат и применуваат конструкциите there is/are, правилно да ги употребуваат прилозите in, on, under, да репродуцираат песничка IV. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио- визуелен, аудио- лингвален, фронтална, индивидуална, работа со цело одделение V. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: учебник, ЦД, флеш - карти VI. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Учениците заедно ги повторуваат броевите од 1-20. Наставникот го пишува бројот 17 на табла и прашува ученик да каже кој број е претходник а кој следбеника на бр.17. Се повторува истото со уште неколку комбинации. ГЛАВЕН ДЕЛ: Наставникот зема книга и пенкало и ги демонстрира прилозите in, on, under. Учениците ги отвораат книгите и ја слушаат вежбата 2 на стр.27 при што покажуваат кон споменатите предмети од куќата. Потоа наставникот ги црта и пишува на табла а учениците ги препишуваат во своите тетратки. Наставникот им кажува на учениците да ги извадат своите мали флеш – картички. Наставниот им кажува The genie’s in the box и учениците ја креваат соодветната картичка. Се повторува процедурата со останатите картички. Учениците ја разгледуваат сликата од вежбата 4 на стр.26 и ја опишуваат. Наставникот го пушта ЦД-то и учениците ја слушаат песничката. Потоа се обидуваат да ја пеат заедно песничката. ЗАВРШЕН ДЕЛ: Наставникот црта неколку слики со прилозите in, on, under на табла а учениците во своите тетратки пишуваат каде се наоѓаат предметите нацртани на табла. После завршувањето на задачата наставникот им кажува на учениците да ги кренат своите картички (црвена, жолта, зелена) за да изразат до кој степен го усвоиле вокабуларот поврзан со мебелот, прилозите in, on, under и конструкциите there is/are.


Краткорочно планирање на наставата во III одделение Наставник Љубица Ружинска За домашна работа учениците ги пишуваат новите зборови и прилози по пет пати. ФОРМАТИВНО ОЦЕНУВАЊЕ: Цел: вежби за усвојување на вокабуларот поврзан со мебелот, прилозите in, on, under и конструкциите there is/are Активности: 1. Пишување на реченици според слика • Форма на работа: индивидуална • Наставни методи: аудио- визуелен • Наставни средства и помагала: табла, креда, тетратки • Метод на оценување: директно самооценување на задачата • Инструмент за оценување: техника семафор Нивоа: зелено – самостојно совладува, жолто – совладува со мала помош, црвено - совладува со голема помош РЕФЛЕКСИЈА: ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________


Краткорочно планирање на наставата во III одделение Наставник Љубица Ружинска

I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. Наслов на наставната единица: Активности за утврдување 2. Наслов на тематската единица: It’s magic! 3. Број/Тип на часот: 49/ вежби II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: вежби за усвојување на изучениот вокабулар за мебелот и негово проширување III. ОЧЕКУВАНИ ИСХОДИ: учениците ќе можат да ги именуваат, прочитаат и напишат собите во домот, да постават прашање where...?, и да одговорат на истото употребувајќи го вокабуларот за мебел и прилозите in, on, under, да разберат слушнат текст/дијалог IV. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио- визуелен, аудио- лингвален, фронтална, индивидуална V. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: учебник, ЦД, флеш- карти VI. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Наставникот покажува една од флеш- картите и вели The genie’s in the box и ги прашува учениците Right/ Wrong, а учениците одговараат. Ја повторува постапката со останатите флеш- карти правејќи и грешки, а учениците ги корегираат. ГЛАВЕН ДЕЛ: Учениците ги отвораат книгите на стр.28 и 29 и ја разгледуваат сликата. Наставникот ги именува 4 соби од куќата а учениците покажуваат кон соодветната соба. Наставникот им кажува на учениците да ги разгледаат убаво четирите соби и кои предмети се наоѓаат во нив а во меѓу време тој црта куќа со 4 соби на таблата. Потоа учениците ги затвораат книгите и од сеќавање кажуваат кои предмети се наоѓаат во 4 соби, а наставникот ги црта на табла. Наставникот ги пишува новите зборови на табла (имињата на 4 соби) а учениците ги пишуваат во своите тетратки. Учениците ги отвораат книгите и ја слушаат вежбата 5 и кажуваат Right/ Wrong. ЗАВРШЕН ДЕЛ: Наставникот црта пресек на куќа на таблата и пишува реченици со различни предмети во различни соби. Повикува ученици на таблата да ги нацртаат предметите во куќата според дадените реченици.


Краткорочно планирање на наставата во III одделение Наставник Љубица Ружинска За домашно учениците ги пишуваат новите зборови по пет пати и цртаат една од собите со предмети во нејзе и ја опишуваат истата. ФОРМАТИВНО ОЦЕНУВАЊЕ: Цел: вежби за повторување и усвојување на изучениот вокабулар за предметите во куќата Активности: 1. Флеш- карти со изучениот вокабулар • Форма на работа: индивидуална, работа со цело одделение • Наставни методи: аудио- визуелен, аудио- лингвален • Наставни средства и помагала: флеш- карти • Метод на оценување: набљудување • Инструмент за оценување: чек- листа 2. Цртање на предмети во куќата според дадени реченици • Форма на работа: индивидуална • Наставни методи: аудио- визуелен • Наставни средства и помагала: табла, креда • Метод на оценување: набљудување • Инструмент за оценување: чек- листа Нивоа: зелено – самостојно совладува, жолто – совладува со мала помош, црвено - совладува со голема помош РЕФЛЕКСИЈА: ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________


Краткорочно планирање на наставата во III одделение Наставник Љубица Ружинска

I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. Наслов на наставната единица: Песничка 2. Наслов на тематската единица: It’s magic! 3. Број/Тип на часот: 50/ вежби II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: вежби за повторување и усвојување на изучениот вокабулар III. ОЧЕКУВАНИ ИСХОДИ: учениците ќе можат да постават прашање (усно и писмено) со where...? и да одговорат на истото при што ги употребуваат прилозите in, under, on, вокабулар од областа на мебелот и домот, да разберат слушнат текст/дијалог IV. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио- визуелен, аудио- лингвален, фронтална, индивидуална, работа во парови, работа во тимови V. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: учебник, ЦД, флеш- карти VI. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Наставникот црта кутија на табла и еден пајак над нејзе и прашува Where’s thе spider? Учениците одговараат On the box. Ја повторува истата постапка со останатите два прилози. ГЛАВЕН ДЕЛ: Учениците ги отвораат книгите на стр.28 и 29 и ја разгледуваат сликата од вежбата 7 и ги читаат речениците. Наставникот им кажува на учениците да ги најдат 4 ковчези во различни бои на сликата и да кажат кој каде се наоѓа. Наставникот го пушта ЦД-то и учениците кажуваат Right/ Wrong. Потоа наставникот го пишува првото прашање Where’s the pink box? на табла и соодветниот одговор. Учениците препишуваат во своите тетратки и ги пишуваат останатите прашања и одговори за останатите 3 ковчези. Учениците во парови ја работат вежбата 8 прашувајќи и одговарајќи ги прашањата за 4 ковчези каде се наоѓаат (во која соба и на кое место). ЗАВРШЕН ДЕЛ:


Краткорочно планирање на наставата во III одделение Наставник Љубица Ружинска Наставникот ги лепи флеш- картите на различни места во училницата. Ги дели учениците во тимови од 6 члена така што секој член има еден број. Наставникот вели Number 1: in the bath, учениците со бр.1 треба да застанат пред соодветната флеш- карта. Се повторува процедурата со останатите броеви и останатите карти. Наставникот ги бележи поените за тимовите на табла и на крај го прогласува тимот кој победува. За домашна работа учениците треба да нацртаат по три предмети употребувајќи ги прилозите и да напишат реченици за истите. ФОРМАТИВНО ОЦЕНУВАЊЕ: Цел: вежби за повторување и усвојување на изучениот вокабулар за предметите и собите во куќата Активности: 1. Поставување и одговарање на прашања од вежба 8 • Форма на работа: работа во парови • Наставни методи: аудио- визуелен, аудио- лингвален • Наставни средства и помагала: учебник • Метод на оценување: набљудување • Инструмент за оценување: чек- листа Нивоа: зелено – самостојно совладува, жолто – совладува со мала помош, црвено - совладува со голема помош РЕФЛЕКСИЈА: ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________


Краткорочно планирање на наставата во III одделение Наставник Љубица Ружинска

I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. Наслов на наставната единица: Активности за зборување 2. Наслов на тематската единица: It’s magic! 3. Број/Тип на часот: 51/ вежби II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: вежби за повторување и усвојување на изучениот вокабулар и негово проширување III. ОЧЕКУВАНИ ИСХОДИ: учениците ќе можат да постават прашање со where...? и да одговорат на истото при што ги употребуваат прилозите in, under, on, вокабулар од областа на мебелот, да разберат слушнат текст/дијалог и истиот да го читаат по улоги, да нацрта цртеж според усно дадени инструкции IV. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио- визуелен, аудио- лингвален, фронтална, индивидуална, работа во парови V. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: учебник, ЦД, боички, флешкарти VI. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Наставникот распределува различна боја на дрвени боички низ училницата и поставува прашања Where’s the (red) pencil? а учениците одговараат соодветно. ГЛАВЕН ДЕЛ: Учениците ги отвораат книгите на стр.30 и ја разгледуваат сликата од вежба 9. Наставникот го пушта ЦД-то а учениците го следат дијалогот во книгите. Наставникот избира доброволци да го читаат дијалогот по улоги. Наставникот ги пишува новите зборови од дијалогот на табла, учениците ги препишуваат во своите тетратки. Учениците ги вадат нивните флеш- карти и во парови ги поставуваат пред нив со сликите свртени надолу. Еден ученик избира две картички и кажува што има на нив. Доколку се исти ги задржува


Краткорочно планирање на наставата во III одделение Наставник Љубица Ружинска картичките. Доколку не се ги враќа назад на клупата. Истото го прави другиот ученик. Победник е ученикот со поголем број на картички. ЗАВРШЕН ДЕЛ: Наставникот дели бели листови на учениците и им кажува дека ќе прават Picture dictation ( Диктат со слики). За таа цел тие треба да го поделат листот на четири делови повлекувајќи едена хоризонтална и една вертикална линија на средината на листот. Наставникот диктира 4 реченици (The ball is under the table. The doll is in the box. The car is in the cupboard. The teddy bear id on the chair.) а учениците цртаат 4 слики според кажаните реченици. Наставникот ги собира листовите за да ги прегледа. За домашна работа учениците ги пишуваат новите зборови по пет пати. ФОРМАТИВНО ОЦЕНУВАЊЕ: Цел: вежби за повторување и усвојување на изучениот вокабулар за предметите и собите во куќата Активности: 1. Диктат со слики • Форма на работа: индивидуална • Наставни методи: аудио- визуелен, аудио- лингвален • Наставни средства и помагала: бели листови, молив • Метод на оценување: диктат со слики • Инструмент за оценување: чек- листа, усна повратна информација Нивоа: зелено – самостојно совладува, жолто – совладува со мала помош, црвено - совладува со голема помош РЕФЛЕКСИЈА: ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________


Краткорочно планирање на наставата во III одделение Наставник Љубица Ружинска

I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. Наслов на наставната единица: Дијалози- читање и глумење по улоги 2. Наслов на тематската единица: It’s magic! 3. Број/Тип на часот: 52/ вежби II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: вежби за повторување и усвојување на изучениот вокабулар и негово проширување III. ОЧЕКУВАНИ ИСХОДИ: учениците ќе можат да напишат реченици според даден цртеж, да разберат слушнат текст и истиот да го читаат, да ја опишат својата соба (усно и писмено) IV. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио- визуелен, аудио- лингвален, фронтална, индивидуална, работа во парови V. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: учебник, ЦД VI. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Наставникот им ги враќа листовите со диктатот со слики од минатиот час а учениците сега ги пишуваат речениците според сликите. ГЛАВЕН ДЕЛ: Учениците ги отвораат книгите на стр.31 и ја разгледуваат сликата од вежба 11. Наставникот го пушта ЦД-то а учениците го следат дијалогот во книгите. Наставникот избира доброволци да го читаат дијалогот по улоги.


Краткорочно планирање на наставата во III одделение Наставник Љубица Ружинска Учениците потоа во парови зборуваат за нивните соби и ги опишуваат во нивните тетратки. ЗАВРШЕН ДЕЛ: За домашна работа учениците прават изработка за портфолиото на А4 лист хартија. Треба да нацртаат (некои необични куќи за живеење (куќа на дрво, вселенски брод, подморница) и опишуваат што има во нив. ФОРМАТИВНО ОЦЕНУВАЊЕ: Цел: вежби за повторување и усвојување на изучениот вокабулар за предметите и собите во куќата Активности: 1. Ливчиња со диктат со слики • Форма на работа: индивидуална • Наставни методи: аудио- визуелен, структурен • Наставни средства и помагала: листови од диктатот со слики • Метод на оценување: кус писмен одговор • Инструмент за оценување: чек- листа, писмена повратна информација Нивоа: зелено – самостојно совладува, жолто – совладува со мала помош, црвено - совладува со голема помош. РЕФЛЕКСИЈА: ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. Наслов на насловната единица: Утврдување куќи (Houses) 2. Наслов на наставната единица: It’s magic! 3. Број/Тип на часот: 53/ вежби II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: повторување и утврдување на изучениот вокабулар и граматички конструкции и нивно проширување III. ОЧЕКУВАНИ ИСХОДИ: учениците ќе можат да го повторат досега изучениот вокабулар, да нацртаат куќа/зграда според инструкции на наставникот, да дискутираат за сличности и разлики на куќите/зградите во Англија и Македонија, да изразат мислење за омилена куќа/зграда од слика и дадат причини зошто им е омилена IV. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио- визуелен, аудио- лингвален, фронтална, дијалошка, индивидуална работа V. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: учебник VI. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Учениците ја играат играта Simon says со досега изучениот вокабулар (пр.Touch your nose/ the table/… Point to your toe/ something red… Sit down/ Stand up/ Stand on one leg….)


Краткорочно планирање на наставата во III одделение Наставник Љубица Ружинска ГЛАВЕН ДЕЛ: Наставникот црта куќа ма табла а учениците цртаат во нивните тетратки. Кога ќе завршат наставникот почнува да диктира реченици за тоа што треба да нацртаат учениците, исто времено цртајќи на таблата за да се запознаат со новите зборови (пр. Draw a door. Draw 3 windows. Draw a garden. Draw 2 trees in the garden. Now colour the door red.) а потоа ги забележува новите зборови на сликата. Учениците треба да додадат свои детали на сликата (пр. Куче, маче, кола..) а потоа ги запишуваат и обележуваат зборовите на додадените сликички. Се повторува истата постапка со цртање на зграда. Учениците отвораат на стр.70 и ги разгледуваат сликите од куќите и зградите. Наставникот развива дискусија за тоа како се слични а како се различни куќите и зградите во Англија и Македонија. Наставникот потоа го чита текстот а учениците покажуваат кон соодветната сликичка. ЗАВРШЕН ДЕЛ: Наставникот прашува неколку ученици која од куќите/зградите на сликата им е омилена и зошто. За домашна работа учениците треба да ја опишат нацртаната куќа и зграда. ФОРМАТИВНО ОЦЕНУВАЊЕ: Цел: вежби за повторување и усвојување на изучениот вокабулар, граматички конструкции и нивно проширување Активности: 1. Игра Simon says • Форма на работа: индивидуална • Наставни методи: аудио- лингвален • Наставни средства и помагала: самите ученици • Метод на оценување: набљудување • Инструмент за оценување: чек- листа 2.Цртање на куќа/зграда според инструкции од наставникот • Форма на работа: индивидуална • Наставни методи: аудио- визуелен, аудио- лингвален • Наставни средства и помагала: тетратки • Метод на оценување: набљудување • Инструмент за оценување: чек- листа Нивоа: зелено – самостојно совладува, жолто – совладува со мала помош, црвено - совладува со голема помош РЕФЛЕКСИЈА: ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________


Краткорочно планирање на наставата во III одделение Наставник Љубица Ружинска ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. Наслов на насловната единица: Гледање на ДВД- It’s magic! 2. Наслов на наставната единица: It’s magic! 3. Број/Тип на часот: 54/ презентација II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: гледање на ДВД со цел да се рециклира изучениот материјал во нови ситуации III. ОЧЕКУВАНИ ИСХОДИ: учениците ќе можат разберат гледан краток филм, да го именуваат и препознаат вокабуларот поврзан со деловите од лицето и телото, мебелот и собите во домот, да одговорат на прашањето Where’s my…..? правилно употребувајќи ги пролозите за место. IV. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио- визуелен, работа во група V. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: ДВД VI. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ:


Краткорочно планирање на наставата во III одделение Наставник Љубица Ружинска Наставникот им кажува на учениците дека ќе гледаат ДВД на тема It’s magic! ГЛАВЕН ДЕЛ: Учениците ја гледаат целата епизода и откако ќе ја изгледаат наставникот ги прашува дали го знаат филмот. Се преставуваат непознатите зборови. Потоа учениците го гледаат првиот дел, Fun Time, и наставникот го запира пред да почне филмот. Се гледа овој дел повторно и децата се обидуваат да ја следат песничката преку дејствата и се обидуваат да ги запаметат зборовите. Потоа наставникот го пушта филмот и откако повторно го гледаат ги прашува кои се карактерите, кој што вели и се нагласуваат клучните зборови. Пота учениците се обидуваат да одговорат на прашањата од филмот. После завршувањето на задачата наставникот им кажува на учениците да ги кренат своите картички (црвена, жолта, зелена) за да изразат до кој степен го разбреале гледаниот краток филм, го препознале вокабуларот поврзан со деловите од лицето и телото, мебелот и собите во домот, можеле да одговорат на прашањето Where’s my…..? правилно употребувајќи ги пролозите за место. ЗАВРШЕН ДЕЛ: Наставникот им кажува на учениците дека следниот час ќе прават наставно ливче поврзано со епизодата која денес ја гледаат. ФОРМАТИВНО ОЦЕНУВАЊЕ: Цел: вежби за усвојување на очекуваните исходи Активности: 1. Одговарање на прашања • Форма на работа: индивидуална, работа со цело одделение • Наставни методи: аудио- визуелен, аудио- лингвален • Наставни средства и помагала: нема • Метод на оценување: директно самооценување на задачата • Инструмент за оценување: техника семафор Нивоа: зелено – самостојно совладува, жолто – совладува со мала помош, црвено - совладува со голема помош РЕФЛЕКСИЈА: ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________


Краткорочно планирање на наставата во III одделение Наставник Љубица Ружинска

I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. Наслов на насловната единица: Изработка на наставен лист 2. Наслов на наставната единица: It’s magic! 3. Број/Тип на часот: 55/ вежби II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: повторување и утврдување на изучениот вокабулар и граматички конструкции и нивно проширување III. ОЧЕКУВАНИ ИСХОДИ: учениците ќе можат да го именуваат, прочитаат и напишат вокабуларот поврзан со деловите од лицето и телото и пролозите за место, да репродуцираат песничка IV. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио- визуелен, структурен, индивидуална V. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: наставно ливче


Краткорочно планирање на наставата во III одделение Наставник Љубица Ружинска VI. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Наставникот ја прегледува домашната работа од часот бр. 53. ГЛАВЕН ДЕЛ: Наставникот ги дели наставните ливчиња на учениците и им објаснува дека се поврзани си епизодата што ја гледаа претходниот час It’s magic! Наставникот им објаснува на учениците дека треба да ги обележат деловите од телото на цртежите и да ги дополнат речениците. Потоа учениците ги бојат цртежите ЗАВРШЕН ДЕЛ: Учениците ја пеат хорски песничката од стр. 27. ФОРМАТИВНО ОЦЕНУВАЊЕ: Цел: вежби за повторување и усвојување на изучениот вокабулар, граматички конструкции и нивно проширување Активности: 1. Наставни ливчиња поврзани со епизодата гледана на ДВД претходниот час • Форма на работа: индивидуално • Наставни методи: аудио- визуелен, структурен • Наставни средства и помагала: наставно ливче • Метод на оценување: кус писмен одговор • Инструмент за оценување: чек- листа, писмена повратна информација Нивоа: зелено – самостојно совладува, жолто – совладува со мала помош, црвено - совладува со голема помош РЕФЛЕКСИЈА: ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. Наслов на насловната единица: Повторување на целина 2. Наслов на наставната единица: It’s magic! 3. Број/Тип на часот: 56/ вежби II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: повторување и утврдување на изучениот вокабулар и граматички конструкции и нивно проширување III. ОЧЕКУВАНИ ИСХОДИ: учениците ќе можат да го именуваат, препознаат и напишат вокабуларот поврзан со броевите 1-20, боите, мебелот и собите во домот, да одговорат на прашањето Where’s ....? правилно употребувајќи ги прилозите in, on, under.


Краткорочно планирање на наставата во III одделение Наставник Љубица Ружинска IV. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио- визуелен, структурен, индивидуална V. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: учебник VI. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Наставникот црта неколку слики на таблата од изучениот вокабулар учениците треба да ги именуваат и напишат зборовите под сликичката. После завршувањето на задачата наставникот им кажува на учениците да ги кренат своите картички (црвена, жолта, зелена) за да изразат до кој степен го усвоиле изучениот вокабулар. ГЛАВЕН ДЕЛ: Наставникот црта 4 сликички со пајак и различни предмети и прашува Where’s the spider? Учениците одговараат во нивните тетратки каде е пајакот употребувајќи ги прилозите in, on, under. После завршувањето на задачата наставникот им кажува на учениците да ги кренат своите картички (црвена, жолта, зелена) за да изразат до кој степен го усвоиле изучениот вокабулар за мебелот и собите во домот и изучените прилози. Наставникот именува различни броеви од 1-20 учениците ги пишуваат со бројки и букви во нивните тетратки. Наставникот им кажува каква боја да ги обојат броевите. После завршувањето на задачата наставникот им кажува на учениците да ги кренат своите картички (црвена, жолта, зелена) за да изразат до кој степен ги усвоиле броевите 1-20. ЗАВРШЕН ДЕЛ: Наставникот им кажува на учениците да ги повторат текстовите од стр. 26, 30 и 31 и песничката на стр.27 за тестот следниот час. ФОРМАТИВНО ОЦЕНУВАЊЕ: Цел: вежби за усвојување на очекуваните исходи Активности: 1. Пишување на вокабуларот според слики • Форма на работа: индивидуална, работа со цело одделение • Наставни методи: аудио- визуелен • Наставни средства и помагала: табла, креда, тетратки • Метод на оценување: директно самооценување на задачата • Инструмент за оценување: техника семафор 2. Пишување на реченици според слика • Форма на работа: индивидуална, работа со цело одделение • Наставни методи: аудио- визуелен • Наставни средства и помагала: табла, креда, тетратки


Краткорочно планирање на наставата во III одделение Наставник Љубица Ружинска •

Метод на оценување: директно самооценување на задачата • Инструмент за оценување: техника семафор 3. Пишување на броевите 1-20 според усни инструкции • Форма на работа: индивидуална, работа со цело одделение • Наставни методи: аудио- визуелен • Наставни средства и помагала: табла, креда, тетратки • Метод на оценување: директно самооценување на задачата • Инструмент за оценување: техника семафор Нивоа: зелено – самостојно совладува, жолто – совладува со мала помош, црвено - совладува со голема помош РЕФЛЕКСИЈА: ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________


Краткорочно планирање на наставата во III одделение Наставник Љубица Ружинска

I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. Наслов на насловната единица: Евалвација на целината- тест 2. Наслов на наставната единица: It’s magic! 3. Број/Тип на часот: 57/ евалвација II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: евалвација на усвоениот материјал од целината III. ОЧЕКУВАНИ ИСХОДИ: учениците ќе можат да учениците ќе можат да го именуваат, препознаат и напишат вокабуларот поврзан со броевите 1-20, боите, мебелот и собите во домот, да одговорат на прашањето Where’s ....? правилно употребувајќи ги прилозите in, on, under. IV. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: индивидуална работа V. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: тест VI. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Наставникот им ги дели тестовите на учениците и ги објаснува вежбите. ГЛАВЕН ДЕЛ: Учениците индивидуално ги решаваат вежбите од тестот. ЗАВРШЕН ДЕЛ: ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ФОРМАТИВНО ОЦЕНУВАЊЕ: Цел: евалвација на усвоениот материјал од целината Активности: 1. Тест/ наставно ливче • Форма на работа: индивидуална • Наставни методи: нема • Наставни средства и помагала: тест • Метод на оценување: наставно ливче • Инструмент за оценување: чек- листа, скала за проценка, писмена повратна информација Нивоа: совладал, делумно совладал, не совладал РЕФЛЕКСИЈА: ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________


Краткорочно планирање на наставата во III одделение Наставник Љубица Ружинска ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. Наслов на насловната единица: Утврдување на целината 2. Наслов на наставната единица: It’s magic! 3. Број/Тип на часот: 58/ утврдување и евалвација II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: утврдување и евалвација на усвоениот материјал од целината III. ОЧЕКУВАНИ ИСХОДИ: учениците ќе можат да се самооценат за темата користејќи ливчиња за самооценување, читаат дијалог по улоги, да репродуцираат песничка, да опишат соби (усно), да го именуваат и напишат изучениот вокабулар. IV. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: работа на текст/дијалог, пишување, индивидуална работа V. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: ливчиња за самооценување, учебник, табла, креда VI. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Наставникот им ги враќа прегледаните тестови на учениците и заедно ги разгледуваат. Потоа учениците ги пополнуваат ливчињата за самооценување (техника семафор). ГЛАВЕН ДЕЛ: Наставникот од стр. 26, 30, и 31 Наставникот 29. Наставникот

избира поедини ученици за да ги читаат дијалозите како и песничката на стр. 27. избира доброволци да ги опишат собите од стр. 28 и избира доброволци за да ги опишат своите соби.

ЗАВРШЕН ДЕЛ: Наставникот пишува неколку од изучениот вокабулар на табла со измешани букви, а учениците се обидуваат да ги погодат. ФОРМАТИВНО ОЦЕНУВАЊЕ: Цел: утврдување и евалвација на усвоениот материјал од целината Активности: 1. Самооценување на учениците • Форма на работа: индивидуална, работа со цело одделение • Наставни методи: аудио- лингвален • Наставни средства и помагала: листа за самооценување, боички • Метод на оценување: самооценување • Инструмент за оценување: листа за самооценување: техника семафор 2. Читање на дијалози стр. 26, 30, 31 • Форма на работа: работа во парови


Краткорочно планирање на наставата во III одделение Наставник Љубица Ружинска • Наставни методи: работа на текст/ дијалог • Наставни средства и помагала: учебник • Метод на оценување: набљудување • Инструмент за оценување: чек- листа Нивоа: зелено – самостојно совладува, жолто – совладува со мала помош, црвено - совладува со голема помош РЕФЛЕКСИЈА: ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________


Краткорочно планирање на наставата во III одделение Наставник Љубица Ружинска

I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. Наслов на наставната единица: Презентација на клучни зборови со стрип - дијалог 2. Наслов на тематската единица: I can do that! 3. Број/Тип на часот: 59/презентација II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: презентирање на помошниот глагол can/ can’t преку стрип – дијалог III. ОЧЕКУВАНИ ИСХОДИ: учениците ќе можат да одговараат прашања во врска со даден текст/дијалог, да разберат слушнат текст/дијалог и истиот да го прочитаат, да ги именуваат и активно да ги применуваат глаголите dance, jump, climb, run, да формираат потврди и одречни реченици со помошниот глагол can/ can’t IV. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио- визуелен, аудио- лингвален, фронтална, индивидуална, ТПР V. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: учебник, ЦД VI. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Учениците ги отвораат учебниците и го разгледуваат стрипот на стр.34. Наставникот ги прашува за која цртан филм станува збор и накратко ја дискутираат приказната за The Jungle Book („Книгата за џунглата“) ГЛАВЕН ДЕЛ: Наставникот го пушта ЦД-то со приказната а учениците ја следат во учебниците. Потоа наставникот им поставува прашања околу приказната: Што прави мечката и зошто? Што може да прави мајмунот? Што не може да прави мајмунот?.... Наставникот црта мечка и мајмун на таблата и ги запознава учениците со новите зборови monkey, bear. Потоа прашува What can a monkey do? и учениците ги продуцираат глаголите од дијалогот dance, jump, climb, run, наставникот ги пишува на табла а учениците ги препишуваат во своите тетратки. Наставникот повторно го пушта ЦД-то, учениците ја пратат приказната во своите книги. Потоа наставникот избира ученици да ја читаат приказната. Наставникот им кажува дека ќе играат игра Simon says со новите глаголи. ЗАВРШЕН ДЕЛ: Наставникот црта две табели на табла monkeys can/monkeys can’t, учениците прават различни реченици за тоа што можат а што не можат да прават мајмуните: Monkeys can jump/Monkeys can’t fly. Се повторува процедурата со други животни. После завршувањето на задачата


Краткорочно планирање на наставата во III одделение Наставник Љубица Ружинска наставникот им кажува на учениците да ги кренат своите картички (црвена, жолта, зелена) за да изразат до кој степен ги усвоиле новите глаголи и формирањето на потврди и одречни реченици. За домашна работа учениците ги пишуваат новите зборови по пет пати. ФОРМАТИВНО ОЦЕНУВАЊЕ: Цел: вежби за усвојување на очекуваните исходи Активности: 1. Пишување на реченици • Форма на работа: индивидуална, работа со цело одделение • Наставни методи: структурен • Наставни средства и помагала: тетратки • Метод на оценување: директно самооценување на задачата • Инструмент за оценување: техника семафор Нивоа: зелено – самостојно совладува, жолто – совладува со мала помош, црвено - совладува со голема помош РЕФЛЕКСИЈА: ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________


Краткорочно планирање на наставата во III одделение Наставник Љубица Ружинска

I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. Наслов на наставната единица: Песничка 2. Наслов на тематската единица: I can do that! 3. Број/Тип на часот: 60/презентација II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: презентирање на нови глаголи и рециклирање на претходно изучени глаголи III. ОЧЕКУВАНИ ИСХОДИ: учениците ќе можат да ги именуваат и активно да ги користат глаголите walk, run, jump, dance, climb, swim, hide, fly, да искажат што можат/не можат да прават, да репродуцираат песничка IV. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио- визуелен, аудио- лингвален, фронтална, индивидуална V. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: учебник, ЦД, флеш - карти VI. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Наставникот преку мимика ги повторува глаголите од минатиот час, учениците се обидуваат да погодат за кој глагол станува збор. ГЛАВЕН ДЕЛ: Учениците ја слушаат вежбата 2 од стр.35 и ги покажуваат споменатите глаголи на сликичките. Повторно се слуша вежбата, наставникот го паузира ЦД-то за да учениците го повторат орално глаголите. Наставникот ги пишува глаголите на табла а учениците ги препишуваат во своите тетратки. Учениците ги вадат своите мали флеш- картички, наставникот ги именува глаголите а учениците ја креваат соодветната картичка. Продолжуваат со процедурата во парови, прво именува едниот ученик, другиот крева, потоа си ги заменуваат улогите. Учениците ја разгледуваат сликата од вежбата 4 на стр.35 и ја опишуваат. Наставникот го пушта ЦД-то и учениците ја слушаат песничката. Потоа се обидуваат да ја пеат заедно песничката. ЗАВРШЕН ДЕЛ: Учениците цртаат по две сликички за тоа што можат и што не можат да прават и под секоја сликичка ја пишуваат соодветната


Краткорочно планирање на наставата во III одделение Наставник Љубица Ружинска реченица. После завршувањето на задачата наставникот им кажува на учениците да ги кренат своите картички (црвена, жолта, зелена) за да изразат до кој степен ги усвоиле изучените глаголи и дали можат да искажат што можат/ не можат да прават. За домашна работа учениците ги пишуваат новите глаголи по пет пати. ФОРМАТИВНО ОЦЕНУВАЊЕ: Цел: вежби за усвојување на очекуваните исходи Активности: 1. Пишување на реченици • Форма на работа: индивидуална, работа со цело одделение • Наставни методи: структурен • Наставни средства и помагала: тетратки • Метод на оценување: директно самооценување на задачата • Инструмент за оценување: техника семафор Нивоа: зелено – самостојно совладува, жолто – совладува со мала помош, црвено - совладува со голема помош РЕФЛЕКСИЈА: ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________


Краткорочно планирање на наставата во III одделение Наставник Љубица Ружинска

I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. Наслов на наставната единица: Активности за утврдување 2. Наслов на тематската единица: I can do that! 3. Број/Тип на часот: 61/ вежби II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: вежби за усвојување на изучениот вокабулар и негово проширување III. ОЧЕКУВАНИ ИСХОДИ: учениците ќе можат да именуваат и активно да ги користат изучените глаголи, да го именуваат, прочитаат и пишуваат вокабуларот поврзан со дивите животни, да разберат слушнат текст/дијалог, да опишат (усно и писмено) што дивите животни можат/ не можат да прават IV. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио- визуелен, аудио- лингвален, фронтална, индивидуална, работа во парови, ТПР V. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: учебник, ЦД VI. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Се повторуваат изучените глаголи преку играта Simon says. ГЛАВЕН ДЕЛ: Учениците ги отвораат книгите на стр.36 и 37 и ја разгледуваат сликата од џунглата. Наставникот го пушта ЦД-то и учениците ги покажуваат споменатите животни на сликата. Потоа наставникот ги кажува измешано броевите од 1-7, учениците покажуваат кон соодветното животно и го именуваат. Наставникот ги црта и пишува новите зборови за животните на табла а учениците ги препишуваат во своите тетратки. Учениците ја слушаат вежбата 6 и погодуваат за кое животно станува збор. Наставникот пишува неколку фрази на таблата: I can’t walk. I can’t run. I can crawl. I can hide in the grass. What is it? Учениците погодуваат It’s a snake. Секој ученик пишува по две вакви опишување во својата тетратка и му ја дава на другарчето до него да погоди за кое животно се работи.


Краткорочно планирање на наставата во III одделение Наставник Љубица Ружинска ЗАВРШЕН ДЕЛ: Наставникот повикува неколку ученици да имитираат звуци на различни животни без да зборуваат а другите ученици се обидуваат да го погодат животното. За домашно учениците ги пишуваат новите зборови по пет пати и цртаат едно животно и го опишуваат истото. ФОРМАТИВНО ОЦЕНУВАЊЕ: Цел: вежби за повторување и усвојување на изучениот вокабулар за животните и глаголите Активности: 1. Игра Simon says (глаголи) • Форма на работа:ТПР, индивидуална • Наставни методи: аудио- лингвален • Наставни средства и помагала: самите ученици • Метод на оценување: набљудување • Инструмент за оценување: чек- листа 2. Опишување на животни • Форма на работа: работа во парови • Наставни методи: аудио- визуелен, структурен • Наставни средства и помагала: тетратки • Метод на оценување: набљудување • Инструмент за оценување: чек- листа, усна повратна информација Нивоа: зелено – самостојно совладува, жолто – совладува со мала помош, црвено - совладува со голема помош РЕФЛЕКСИЈА: ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________


Краткорочно планирање на наставата во III одделение Наставник Љубица Ружинска

I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. Наслов на наставната единица: Активности за зборување 2. Наслов на тематската единица: I can do that! 3. Број/Тип на часот: 62/ вежби II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: вежби за повторување и усвојување на изучениот вокабулар III. ОЧЕКУВАНИ ИСХОДИ: учениците ќе можат активно да ги користат изучените глаголи, да именуваат диво животно врз база на усно/ писмено опишување на истото, да опишат (усно и писмено) диво животно IV. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио- визуелен, аудио- лингвален, фронтална, индивидуална, работа во парови, работа во тимови V. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: учебник, ЦД, флеш- карти VI. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Наставникот усно опишува едно животно: I can climb trees. I can’t fly. I can jump. I’m small and brown. Учениците погодуваат Monkey. Наставникот избира неколку ученици да ја повторат постапката со останатите животни. ГЛАВЕН ДЕЛ: Учениците ги отвораат книгите на стр.28 и 29 и ја разгледуваат сликата од џунглата и ги читаат речениците од вежбата 8. Во парови учениците се обидуваат да погодат кои животни би можеле да бидат опишани со речениците. Се дискутираат можните одговори со целото одделение. Наставникот ја пушта вежбата 9 учениците ги слушаат понудените реченици. Наставникот ги групира учениците во групи по четворица. Секоја група треба да избере едно животно и да го опише:


Краткорочно планирање на наставата во III одделение Наставник Љубица Ружинска I’m big. I’ve got 4 legs and a long nose. I can run but I can’t climb trees. What am I? Вака опишаното животно го преставуваат пред целото одделение а останатите учениците се обидуваат да погодат кое е животното. ЗАВРШЕН ДЕЛ: Наставникот ги лепи флеш- картите на различни места во училницата. Ги дели учениците во тимови од 6 члена така што секој член има еден број. Наставникот вели Number 1: dance, учениците со бр.1 треба да застанат пред соодветната флеш- карта. Се повторува процедурата со останатите броеви и останатите карти. Наставникот ги бележи поените за тимовите на табла и на крај го прогласува тимот кој победува. За домашна работа учениците треба да нацртаат по три животни да напишат реченици за истите. ФОРМАТИВНО ОЦЕНУВАЊЕ: Цел: вежби за повторување и усвојување на изучениот вокабулар за животните и глаголите Активности: 1. Усно опишување на животни • Форма на работа: индивидуална, работа со цело одделение • Наставни методи: аудио- лингвален • Наставни средства и помагала: наставникот и самите ученици • Метод на оценување: набљудување • Инструмент за оценување: чек- листа 2. Писмено опишување на животни • Форма на работа: работа во тимови • Наставни методи: аудио- визуелен, аудио- лингвален • Наставни средства и помагала: листови хартија • Метод на оценување: кус писмен одговор • Инструмент за оценување: чек- листа, писмена повратна информација Нивоа: зелено – самостојно совладува, жолто – совладува со мала помош, црвено - совладува со голема помош РЕФЛЕКСИЈА: ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________


Краткорочно планирање на наставата во III одделение Наставник Љубица Ружинска

I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. Наслов на наставната единица: Дијалози- читање и глумење 2. Наслов на тематската единица: I can do that! 3. Број/Тип на часот: 63/ вежби II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: вежби за повторување и усвојување на изучениот вокабулар и негово проширување III. ОЧЕКУВАНИ ИСХОДИ: учениците ќе можат активно да ги користат изучените глаголи и вокабуларот за дивите животни, да разберат слушнат текст/дијалог и истиот да го читаат по улоги, поставуваат прашања меѓу себе Can you...? и одговараат Yes, I can/No I can’t., да ги користат помошните глаголи can/can't и have/haven't, has/hasn't при опишување на животни IV. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио- визуелен, аудио- лингвален, фронтална, индивидуална, работа во парови, работа во групи V. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: учебник, ЦД, флеш- карти VI. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Со помош на флеш- картите се повторуваат глаголите и животните. ГЛАВЕН ДЕЛ: Учениците ги отвораат книгите на стр.38 и ја разгледуваат


Краткорочно планирање на наставата во III одделение Наставник Љубица Ружинска сликата од вежба 10. Наставникот го пушта ЦД-то а учениците го следат дијалогот во книгите. Наставникот избира доброволци да го читаат дијалогот по улоги. Наставникот ги пишува новите зборови од дијалогот на табла, учениците ги препишуваат во своите тетратки. Учениците ги вадат нивните флеш- карти и во парови си поставуваат прашања меѓу себе Can you...? и одговараат Yes, I can/No I can’t. Учениците ја слушаат вежбата 12 од стр.39 и ги поврзуваат речениците со соодветните сликички. ЗАВРШЕН ДЕЛ: Наставникот ги дели учениците во групи од 4 ученици кои треба да ја опишат рибата од вежбата 13 употребувајќи ги фразите: It’s got…. It hasn’t got… It can…. It can’t. Потоа еден член од групата го чита описот. За домашна работа учениците прават изработка за портфолиото на А4 лист хартија. Треба да се нацртаат себе си, да се опишат и да напишат по 3 реченици за себе за тоа што можат и што не можат да прават.. ФОРМАТИВНО ОЦЕНУВАЊЕ: Цел: вежби за повторување и усвојување на изучениот вокабулар за животните и глаголите Активности: 1. Игра со флеш- карти (поставување и одговарање на прашања) • Форма на работа: работа во парови • Наставни методи: аудио- визуелен, аудио- лингвален • Наставни средства и помагала: флеш- карти • Метод на оценување: набљудување • Инструмент за оценување: чек- листа Нивоа: зелено – самостојно совладува, жолто – совладува со мала помош, црвено - совладува со голема помош РЕФЛЕКСИЈА: ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________


Краткорочно планирање на наставата во III одделение Наставник Љубица Ружинска

I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. Наслов на насловната единица: Гледање на ДВД- Can you dance? 2. Наслов на наставната единица: I can do that! 3. Број/Тип на часот: 64/ презентација II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: гледање на ДВД со цел да се рециклира изучениот материјал во нови ситуации III. ОЧЕКУВАНИ ИСХОДИ: учениците ќе можат да учениците ќе можат разберат гледан краток филм, да го именуваат и препознаат вокабуларот поврзан со животните и изучените глаголи, да одговорат на прашањето Can you…..? IV. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио- визуелен, аудио- лингвален, работа во група V. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: ДВД VI. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Наставникот им кажува на учениците дека ќе гледаат ДВД на тема Can you dance? ГЛАВЕН ДЕЛ:


Краткорочно планирање на наставата во III одделение Наставник Љубица Ружинска Учениците ја гледаат целата епизода и откако ќе ја изгледаат наставникот ги прашува дали го знаат филмот. Се преставуваат непознатите зборови. Потоа учениците го гледаат првиот дел, Fun Time, и наставникот го запира пред да почне филмот. Се гледа овој дел повторно и децата се обидуваат да ја следат песничката преку дејствата и се обидуваат да ги запаметат зборовите. Потоа наставникот го пушта филмот и откако повторно го гледаат ги прашува кои се карактерите, кој што вели и се нагласуваат клучните зборови. Пота учениците се обидуваат да одговорат на прашањата од филмот. После завршувањето на задачата наставникот им кажува на учениците да ги кренат своите картички (црвена, жолта, зелена) за да изразат до кој степен го разбрале гледаниот краток филм, го препознале вокабуларот поврзан со животните и изучените глаголи, можат да одговорат на прашањето Can you…..? ЗАВРШЕН ДЕЛ: Наставникот им кажува на учениците дека следниот час ќе прават наставно ливче поврзано со епизодата која денес ја гледаат. ФОРМАТИВНО ОЦЕНУВАЊЕ: Цел: вежби за усвојување на очекуваните исходи Активности: 1. Одговарање на прашања • Форма на работа: индивидуална, работа со цело одделение • Наставни методи: аудио- лингвален • Наставни средства и помагала: нема • Метод на оценување: директно самооценување на задачата • Инструмент за оценување: техника семафор Нивоа: зелено – самостојно совладува, жолто – совладува со мала помош, црвено - совладува со голема помош

РЕФЛЕКСИЈА: ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________


Краткорочно планирање на наставата во III одделение Наставник Љубица Ружинска

I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. Наслов на насловната единица: Изработка на наставен лист 2. Наслов на наставната единица: I can do that! 3. Број/Тип на часот: 65/ вежби II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: повторување и утврдување на изучениот вокабулар и граматички конструкции и нивно проширување III. ОЧЕКУВАНИ ИСХОДИ: учениците ќе можат да учениците ќе можат да го именуваат, прочитаат и напишат вокабуларот поврзан со животните, да ги применуваат изучените глаголи, да опишат животно според цртеж, да репродуцираат песничка IV. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио- визуелен, структурен, индивидуална V. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: наставно ливче VI. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ:


Краткорочно планирање на наставата во III одделение Наставник Љубица Ружинска Наставникот ја прегледува домашната работа од часот бр. 64. ГЛАВЕН ДЕЛ: Наставникот ги дели наставните ливчиња на учениците и им објаснува дека се поврзани си епизодата што ја гледаа претходниот час Can you dance? Наставникот им објаснува на учениците дека треба да ги изберат соодветните зборови во описот на животните а потоа треба да напишат свој опис за третото животно. Потоа учениците ги бојат цртежите. ЗАВРШЕН ДЕЛ: Учениците ја пеат хорски песничката од стр. 35. ФОРМАТИВНО ОЦЕНУВАЊЕ: Цел: вежби за повторување и усвојување на изучениот вокабулар, граматички конструкции и нивно проширување Активности: 1. Наставни ливчиња поврзани со епизодата гледана на ДВД претходниот час • Форма на работа: индивидуално • Наставни методи: аудио- визуелен, структурен • Наставни средства и помагала: наставно ливче • Метод на оценување: кус писмен одговор • Инструмент за оценување: чек- листа, писмена поврата информација Нивоа: зелено – самостојно совладува, жолто – совладува со мала помош, црвено - совладува со голема помош РЕФЛЕКСИЈА: ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. Наслов на насловната единица: Утврдување Писма (Letters) 2. Наслов на наставната единица: I can do that! 3. Број/Тип на часот: 66/ вежби II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: повторување и утврдување на изучениот вокабулар и граматички конструкции и нивно проширување III. ОЧЕКУВАНИ ИСХОДИ: учениците ќе можат да читаа писма и да дискутираат за истите, да го користат изучениот вокабулар и изучените конструкции за да напишат писмо за самите себе си IV. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио- визуелен, дијалошки, индивидуална V. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: учебник VI. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ


Краткорочно планирање на наставата во III одделение Наставник Љубица Ружинска ВОВЕДЕН ДЕЛ: Наставникот ја прегледува домашната работа. Им кажува на учениците дека денеска ќе учат специјална лекција на нова тема Писма- Letters. ГЛАВЕН ДЕЛ: Наставникот им дава на учениците Picture dictation- Диктат со слики за да се повторат деловите од лицето. Учениците ги отвораат книгите на стр.68 и ги разгледуваат сликите и писмата. Наставникот избира доброволци да ги читаат писмата, а потоа поставува дополнителни прашања околу писмата за целото одделение за да се развие дискусија. Учениците сега треба да напишат писмо за списанието Our World употребувајќи ги писмата во книгата како пример. Наставникот циркулира во одделението помагајќи им на учениците со непознат вокабулар. ЗАВРШЕН ДЕЛ: Потоа учениците- доброволци ги читаат своите писма пред одделението. Наставникот ги собира писмата на учениците за да им даде писмена повратна информација. ФОРМАТИВНО ОЦЕНУВАЊЕ: Цел: вежби за повторување и усвојување на изучениот вокабулар Активности: 1. Пишување на писма • Форма на работа: индивидуална • Наставни методи: пишување • Наставни средства и помагала: учебник и тетратки • Метод на оценување: кус писмен одговор- краток текст • Инструмент за оценување: писмена повратна информација Нивоа: зелено – самостојно совладува, жолто – совладува со мала помош, црвено - совладува со голема помош РЕФЛЕКСИЈА: ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. Наслов на наставната единица: Изработка на PowerPoint презентација со употреба на webquest- Патување во светот на животните 2.

Наслов на тематската единица: I can do that!

3. Број/Тип на часот: 67-68/повторување на материјалот


Краткорочно планирање на наставата во III одделение Наставник Љубица Ружинска II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: •

повторување на изучениот материјал за животни и досега изучените граматички структури

употреба на webquest и изработка на PowerPoint презентација за да се запознаат учениците со методот на истражувачката задача со употреба на ИКТ

III. ОЧЕКУВАНИ ИСХОДИ: •

да го имануваат, прочитаат и напишат изучениот вокабулар поврзан со животните и да ги употребат изучените граматички структури (формите на глаголите To Be, Have и Can)

да го прошират изучениот материјал преку истражување со употреба на webquest

да опишат животни

да споредат две животни (сличности и разлики)

да изработат PowerPoint презентација собраните податоци за животните

врз

база

на

IV. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: •

аудио- визуелен, аудио- лингвален, комуникативен, фронтална, индивидуална, работа во група

V. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: •

ЛЦД проектор, компутери, листови хартија

VI. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: (10 минути) Наставникот го започнува часот преку приказна. Им кажува на учениците дека вчера добил необичен телефонски повик од еден пријател по име Ерик. Им објаснува на учениците дека Ерик е музички продуцент кој добил задача да состави песна за животно. Но Ерик наишол на проблем. Тој сосема ги заборавил работите кои ги учел за животните и песната која ја составил воопшто не била успешна. Потоа наставникот им ја пушта песната на учениците кои ја гледаат преку ЛЦД проекторот. Откако учениците ќе ја слушната песната,


Краткорочно планирање на наставата во III одделение Наставник Љубица Ружинска наставникот поставува прашања за тоа што е она кое Ерик го згрешил (во песната авторот сосема ги измешал животните). Наставникот ја користи песната за да учениците го поврзан нивното претходно знаење за животните и истовремено го повторат досега изученото. Наставникот им кажува на учениците дека Ерик побарал помош од нив, да му помогнат да се потсети кое животно како изгледа, што може да прави, каде живее, што јаде... За таа цел тие денес ќе треба да го искористат webquest кој Ерик го испратил за да ја извршат оваа задача. Откако ќе ги истражат и откријат потребните информации ќе треба да направат PowerPoint презентации кои ќе му ги пратат на Ерик за да му помогнат да ја напише песната. Наставникот ја користи оваа прилика да ги запознае учениците со целите на денешниот час и очекуваните исходи.

ГЛАВЕН ДЕЛ: (50 минути) Наставникот го пушта webquest преку ЛЦД-то и учениците се запознаваат со зададента задача подетално. Откако ќе се запознаат со обрските, наставникот ги запознава учениците со критериумите кои се потребни да се почитуваат за да ја извршат задачата успешно. Им ги соопштува критериумите за работа во група (се наоѓаат на пано до таблата, и на чек-листите во сите групи) и критериумите за оценување на самата презентација (на пано до таблата, и во листите за оценување на групната работа) Учениците се делат во однапред определените групи и започниваат со нивната работа. Прво ги следат упатствата дадени во webquest и ги истражуваат нивните животни. Бидејќи секој член од групата има специфична задача се користи диференциран пристап на работа. Откако ќе ги соберат потребните информации започнуваат со изработка на PowerPoint презентацијата. Наставникот циркулира меѓу групите и им нуди соодветна помош, давајќи им соодветни насоки за работа во вид на усна повратна информација. Исто времено наставникот ја бележи работата на групите во Листата на следење на работата на учениците во група. ЗАВРШЕН ДЕЛ: (20 минути) Откако сите групи ќе завршат со нивната изработка на презентацијата секоја група ја презентира пред останатите ученици во одделението. Додека секоја група презентира, останатите групи ја


Краткорочно планирање на наставата во III одделение Наставник Љубица Ружинска оценуваат презентацијата користејќи ги веќе познатите критериуми и ги бележат поените во Табелата за оценување на презентација. Истото го прави наставникот во неговата табела. По завршувањето на презентирањето на сите групи се искажуваат постигнувањата и наставникот им честита на учениците за успешно завршената задача. Потоа им соопштува дека секој ученик сега ќе треба да ја пополни Листата за самооценување и да одговори на прашањата за само-рефлескија. Наставникот ги собира сите листови и им кажува на учениците дека ќе добија писмена повратна информација за нивната работа. Наставникот ги прашува учениците дали се постигнати поставените цели на часот и кој е доказот за тоа. Им соопштува на учениците дека и во иднина ќе имаат вакви часови кои ќе им помогнат во совладувањето на материјалот. ФОРМАТИВНО ОЦЕНУВАЊЕ: Методи на оценување: 1. набљудување на учениците од страна на наставникот 2. меѓусебно оценување на групите за презентацииите 3. самооценување на учениците Инструменти за оценување 1. чек-листа за следење на работата на учениците во групата (за наставникот) 2. аналитичка листа и табела за меѓусебно оценување на групите (за учениците) 3. аналитичка листа и табела за оценување на групите (за наставникот) 4. листа за самооценување на учениците и прашања за саморефлескија 5. усна повратна информација за време на часот, писмена повратна информација по завршувањето на часот РЕФЛЕКСИЈА: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ _______________________________________________________________


Краткорочно планирање на наставата во III одделение Наставник Љубица Ружинска

I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. Наслов на насловната единица: Повторување на целина 2. Наслов на наставната единица: I can do that! 3. Број/Тип на часот: 69/ вежби II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: повторување и утврдување на изучениот вокабулар и граматички конструкции и нивно проширување III. ОЧЕКУВАНИ ИСХОДИ: учениците ќе можат да го именуваат и напишат вокабуларот поврзан со животните, да напишат реченици употребувајќи го глаголот can/can’t и изучените глаголи, да одговорат на прашања Can you....? IV. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио- визуелен, структурен, индивидуална V. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: учебник VI. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Наставникот црта неколку слики на таблата од изучениот животни и ги пишува зборовите го измешан редослед. Учениците треба да ги напишат точните зборовите под сликичката. ГЛАВЕН ДЕЛ: Наставникот пишува 4 фрази за секое животно на табла (пр. Tiger/run/dance). Учениците треба да напишат реченици употребувајќи го глаголот can/can’t. Наставникот пишува неколку прашања на табла (пр. Can you fly?/Can you dance? Can you swim?) учениците одговараат за себе со Yes I can/ No I can’t.


Краткорочно планирање на наставата во III одделение Наставник Љубица Ружинска ЗАВРШЕН ДЕЛ: Наставникот им кажува на учениците да ги повторат текстовите од стр. 34, 38 и 39 и песничката на стр.35 за тестот следниот час. ФОРМАТИВНО ОЦЕНУВАЊЕ: Цел: вежби за повторување и усвојување на изучениот вокабулар, граматички конструкции и нивно проширување Активности: 1. Именување и пишување на зборови според слика • Форма на работа: индивидуално • Наставни методи: аудио- визуелен • Наставни средства и помагала: табла, креда, тетратки • Метод на оценување: набљудување • Инструмент за оценување: чек- листа 2. Пишување на реченици со дадени фрази • Форма на работа: индивидуално • Наставни методи: пишување • Наставни средства и помагала: табла, креда, тетратки • Метод на оценување: набљудување • Инструмент за оценување: чек- листа 3. Одговарање на прашања • Форма на работа: индивидуално • Наставни методи: пишување • Наставни средства и помагала: тетратки • Метод на оценување: набљудување • Инструмент за оценување: чек- листа Нивоа: зелено – самостојно совладува, жолто – совладува со мала помош, црвено - совладува со голема помош РЕФЛЕКСИЈА: ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________


Краткорочно планирање на наставата во III одделение Наставник Љубица Ружинска

I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. Наслов на насловната единица: Евалвација на целината- тест 2. Наслов на наставната единица: I can do that! 3. Број/Тип на часот: 70/ евалвација II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: евалвација на усвоениот материјал од целината III. ОЧЕКУВАНИ ИСХОДИ: учениците ќе можат да го именуваат и напишат вокабуларот поврзан со животните, да напишат реченици употребувајќи го глаголот can/can’t и изучените глаголи, да одговорат на прашања Can you....? IV. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: индивидуална работа V. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: тест VI. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Наставникот им ги дели тестовите на учениците и ги објаснува вежбите. ГЛАВЕН ДЕЛ: Учениците индивидуално ги решаваат вежбите од тестот. ЗАВРШЕН ДЕЛ: ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________


Краткорочно планирање на наставата во III одделение Наставник Љубица Ружинска ФОРМАТИВНО ОЦЕНУВАЊЕ: Цел: евалвација на усвоениот материјал од целината Активности: 1. Тест/ наставно ливче • Форма на работа: индивидуална • Наставни методи: нема • Наставни средства и помагала: тест • Метод на оценување: наставно ливче • Инструмент за оценување: чек- листа, скала за проценка, писмена повратна информација Нивоа: совладал, делумно совладал, не совладал РЕФЛЕКСИЈА: ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. Наслов на насловната единица: Утврдување на целината 2. Наслов на наставната единица: I can do that! 3. Број/Тип на часот: 71/ утврдување и евалвација II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: утврдување и евалвација на усвоениот материјал од целината III. ОЧЕКУВАНИ ИСХОДИ: учениците ќе можат да извршат самооценување за поминатата тема, да извршат самоанализа на изработките за портфолио од темата It’s magic! и темата I can do that! IV. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: индивидуална работа V. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: ливчиња за самооценување, изработки од портфолио VI. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Наставникот им ги враќа прегледаните тестови на учениците и заедно ги разгледуваат. Потоа учениците ги пополнуваат ливчињата за самооценување (техника семафор). ГЛАВЕН ДЕЛ: Наставникот им ги враќа изработките од портфолиото на учениците од двете теми: It’s magic! и I can do that! кои содржат писмена повратна информација за нивните постигнување. Учениците прават самоанализа на двете изработки преку одговарање на прашањата за самоанализа.


Краткорочно планирање на наставата во III одделение Наставник Љубица Ружинска ЗАВРШЕН ДЕЛ: Наставникот пишува неколку од изучениот вокабулар на табла со измешани букви, а учениците се обидуваат да ги погодат. ФОРМАТИВНО ОЦЕНУВАЊЕ: Цел: утврдување и евалвација на усвоениот материјал од целината Активности: 1. Самооценување на учениците • Форма на работа: индивидуална, работа со цело одделение • Наставни методи: аудио- лингвален • Наставни средства и помагала: листа за самооценување • Метод на оценување: самооценување • Инструмент за оценување: листа за самооценување: техника семафор 2. Работа на портфолио • Форма на работа: индивидуална • Наставни методи: аудио- лингвален • Наставни средства и помагала: изработки за портфолио • Метод на оценување: портфолио • Инструмент на оценување: самоанализа на трудовите Нивоа: зелено – самостојно совладува, жолто – совладува со мала помош, црвено - совладува со голема помош

РЕФЛЕКСИЈА: ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________


Краткорочно планирање на наставата во III одделение Наставник Љубица Ружинска

I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. Наслов на наставната единица: Презентација на клучни зборови со стрип - дијалог 2. Наслов на тематската единица: I like spaghetti 3. Број/Тип на часот: 72/презентација II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: презентирање на вокабулар поврзан со храна III. ОЧЕКУВАНИ ИСХОДИ: учениците ќе можат да одговараат прашања во врска со даден текст/дијалог, да разберат слушнат текст/дијалог и истиот да го прочитаат, да го именуваат и да го применуваат вокабуларот поврзан со храна bread, cheese, fish, chicken, да одговорат на прашањето Do you like… ?, да формираат потврди и одречни реченици со глагол I like/ I don’t like IV. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио- визуелен, аудио- лингвален, фронтална, индивидуална, работа во парови V. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: учебник, ЦД VI. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Учениците ги отвораат учебниците и го разгледуваат стрипот на стр.40. Наставникот ги прашува за која цртан филм станува збор и накратко ја дискутираат приказната за The Sword in the Stone.


Краткорочно планирање на наставата во III одделение Наставник Љубица Ружинска ГЛАВЕН ДЕЛ: Наставникот го пушта ЦД-то со приказната а учениците ја следат во учебниците. Потоа наставникот им поставува прашања околу приказната: Дали момчето сака леб и сирење? Дали сака риба? Дали сака пилешко?.... Наставникот црта леб, сирење, риба и пилешко на таблата и ги запознава учениците со новите зборови bread, cheese, fish, chicken. Потоа прашува Do you like… ? и учениците одговараат со Yes/No. Учениците ги препишуваат новите зборови во своите тетратки. Наставникот повторно го пушта ЦД-то, учениците ја пратат приказната во своите книги. Потоа наставникот избира ученици да ја читаат приказната. Во парови учениците си поставуваат прашања за тоа која храна ја сакаат? ЗАВРШЕН ДЕЛ: Наставникот црта две табели на табла I like/ I don’t like и ги прашува учениците What food do you like?, учениците прават различни реченици за тоа која храна ја сакаат а која не ја сакаат. После завршувањето на задачата наставникот им кажува на учениците да ги кренат своите картички (црвена, жолта, зелена) за да изразат до кој степен го усвоиле вокабуларот поврзан со храна bread, cheese, fish, chicken, да одговорат на прашањето Do you like… ?, да формираат потврди и одречни реченици со глагол I like/ I don’t like За домашна работа учениците ги пишуваат новите зборови по пет пати. ФОРМАТИВНО ОЦЕНУВАЊЕ: Цел: вежби за усвојување на очекуваните исходи Активности: 1. Одговарање на прашања и формирање на потврдни и одречни реченици • Форма на работа: индивидуална, работа со цело одделение • Наставни методи: аудио- визуелен, аудио- лингвален • Наставни средства и помагала: табла, креда • Метод на оценување: директно самооценување на задачата • Инструмент за оценување: техника семафор Нивоа: зелено – самостојно совладува, жолто – совладува со мала помош, црвено - совладува со голема помош РЕФЛЕКСИЈА: ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________


Краткорочно планирање на наставата во III одделение Наставник Љубица Ружинска ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. Наслов на наставната единица: Песничка 2. Наслов на тематската единица: I like spaghetti 3. Број/Тип на часот: 73/презентација II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: презентирање на вокабулар поврзан со храна и конструкциите I like/ I don’t like III. ОЧЕКУВАНИ ИСХОДИ: учениците ќе можат да го именуваат, прочитаат и напишат вокабуларот поврзан со храна, да направат потврдни и одречни реченици со конструкциите I like/ I don’t like, да постават и одговорат на прашања со Do you like… ?, да репродуцираат песничка IV. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио- визуелен, аудио- лингвален, фронтална, индивидуална, работа во парови V. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: учебник, ЦД, флеш - карти VI. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ


Краткорочно планирање на наставата во III одделение Наставник Љубица Ружинска ВОВЕДЕН ДЕЛ: Наставникот поставува прашања Do you like… ? и учениците одговараат со Yes/No.. ГЛАВЕН ДЕЛ: Со помош на флеш- картите наставникот го презентира новиот вокабулар поврзан разни видови храна. Ги црта видовите храна на таблата и учениците ги препишуваат во своите тетратки. Наставникот крева една флеш- карта и вели I like... а учениците треба да ја именуваат. Се повторува процедурите со останатите видови храна. Учениците ја разгледуваат сликата од вежбата 2 на стр.41 и ја опишуваат. Наставникот го пушта ЦД-то и учениците ја слушаат песничката. Потоа се обидуваат да ја пеат заедно песничката. Наставникот ги реди флеш- картите по редоследот по кој се споменати во песната, а учениците ја пеат песната без да ги читаат зборовите. Учениците ги вадат своите мали флеш- картички и во парови си поставуваат прашања кој вид на храна е. ЗАВРШЕН ДЕЛ: Учениците цртаат по две сликички за тоа што сакаат и што не сакаат и под секоја сликичка ја пишуваат соодветната реченица. После завршувањето на задачата наставникот им кажува на учениците да ги кренат своите картички (црвена, жолта, зелена) за да изразат до кој степен го усвоиле вокабуларот поврзан со храна, да направат потврдни и одречни реченици со конструкциите I like/ I don’t like, да постават и одговорат на прашања со Do you like… ?. За домашна работа учениците ги пишуваат новите зборови по пет пати. ФОРМАТИВНО ОЦЕНУВАЊЕ: Цел: вежби за усвојување на очекуваните исходи Активности: 1. Одговарање на прашања • Форма на работа: индивидуална, работа со цело одделение • Наставни методи: аудио- лингвален • Наставни средства и помагала: тетратки • Метод на оценување: директно самооценување на задачата • Инструмент за оценување: техника семафор Нивоа: зелено – самостојно совладува, жолто – совладува со мала помош, црвено - совладува со голема помош РЕФЛЕКСИЈА: ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________


Краткорочно планирање на наставата во III одделение Наставник Љубица Ружинска ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. Наслов на наставната единица: Активности за утврдување 2. Наслов на тематската единица: I like spaghetti 3. Број/Тип на часот: 74/ вежби II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: вежби за усвојување на изучениот вокабулар и негово проширување III. ОЧЕКУВАНИ ИСХОДИ: учениците ќе можат да учениците ќе можат да го именуваат, прочитаат и напишат вокабуларот поврзан со храна, да направат потврдни и одречни реченици со конструкциите I like/ I don’t like


Краткорочно планирање на наставата во III одделение Наставник Љубица Ружинска IV. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио- визуелен, аудио- лингвален, фронтална, индивидуална, работа со цело одделение V. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: учебник, ЦД, флеш- карти VI. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Учениците ја пеат песничката од минатиот час подигајќи ги соодветните флеш- картички. ГЛАВЕН ДЕЛ: Учениците ги отвораат книгите на стр.42 и 43 и ја разгледуваат сликата. Наставникот го пушта ЦД-то и учениците ги покажуваат споменатите видови храна на сликата. Потоа наставникот ги кажува измешано видовите храна, учениците покажуваат кон соодветното сликичка и ја именуваат. Наставникот ги црта и пишува новите зборови за видовите храна на табла а учениците ги препишуваат во своите тетратки. Наставникот црта две табели на таблата, една со насмеано лице, друга со намуртено лице. Под секоја колона црта по неколку видови храна. Учениците во своите тетратки пишуваат реченици со I like/ I don’t like и видовите храна според табелата. ЗАВРШЕН ДЕЛ: Со помош на флеш- картите учениците играат Бинго. Учениците избираат по 6 сликички и ги ставаат пред себе. Наставникот именува различни видови на храна. Кога ќе го слушнат името на храната ја превртуваат сликичката. Победник е тој учени кој ќе ги преврти сите сликички. За домашно учениците ги пишуваат новите зборови по пет пати. ФОРМАТИВНО ОЦЕНУВАЊЕ: Цел: вежби за повторување и усвојување на изучениот вокабулар за разни видови на храна Активности: 1. Пеење на песничка со помош на флеш- картички • Форма на работа: индивидуална • Наставни методи: аудио- лингвален, аудио- визуелен • Наставни средства и помагала: ЦД, флеш- картички • Метод на оценување: набљудување • Инструмент за оценување: чек- листа 2. Бинго • Форма на работа: работа со цело одделение • Наставни методи: аудио- визуелен, аудио- лингвален • Наставни средства и помагала: флеш- картички • Метод на оценување: набљудување • Инструмент за оценување: чек- листа Нивоа: зелено – самостојно совладува, жолто – совладува со мала помош, црвено - совладува со голема помош


Краткорочно планирање на наставата во III одделение Наставник Љубица Ружинска РЕФЛЕКСИЈА: ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. Наслов на наставната единица: Активности за зборување 2. Наслов на тематската единица: I like spaghetti 3. Број/Тип на часот: 75/ вежби II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: вежби за повторување и усвојување на изучениот вокабулар III. ОЧЕКУВАНИ ИСХОДИ: учениците ќе можат да го именуваат и напишат вокабуларот поврзан со храна, да разберат слушнат


Краткорочно планирање на наставата во III одделение Наставник Љубица Ружинска текст/дијалог, да анализираат реченици (одредат дали се точни или неточни) според слушнат текст/дијалог, да изразат став за тоа која храна ја сакаат а која храна не ја сакаат, да постават прашања со конструкцијата Do you like...? IV. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио- визуелен, аудио- лингвален, фронтална, индивидуална, работа во парови, работа во групи V. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: учебник, ЦД, листови хартија VI. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Наставникот ги дели учениците во групи по 4 ученици. Секоја група треба да запише што поголем број на видови храна на лист хартија за 2 минути. Наставникот ги собира листовите. За секој точен одговор доделува 1 поен. Победник е онаа група со најголем број поени. ГЛАВЕН ДЕЛ: Учениците ги отвораат книгите на стр.42 и 43 и ја разгледуваат сликата од вежбата 6. Наставникот го пушта ЦД-то и учениците кажуваат кои реченици се точни кои се неточни. Учениците ги читаат речениците од вежбата 7 и потоа во парови кажуваат која храна ја сакаат а која храна не ја сакаат. ЗАВРШЕН ДЕЛ: Учениците пишуваат по 6 реченици во нивните тетратки со Do you like...? и разните видови храна. Потоа му ја даваат тетратката на другарчето до него кое треба да нацрта насмеано лице доколку ја сака таа храна или намуртено лице доколку не ја сака. За домашна работа учениците треба да нацртаат по три видови храна која ја сакаат и три видови храна која не ја сакаат да напишат реченици за истите. ФОРМАТИВНО ОЦЕНУВАЊЕ: Цел: вежби за повторување и усвојување на изучениот вокабулар за разни видови на храна Активности: 1. Која храна ја сака, која не ја сака (усно) • Форма на работа: работа во парови • Наставни методи: аудио- лингвален • Наставни средства и помагала: самите ученици • Метод на оценување: набљудување • Инструмент за оценување: чек- листа, усна повратна информација Нивоа: зелено – самостојно совладува, жолто – совладува со мала помош, црвено - совладува со голема помош

РЕФЛЕКСИЈА:


Краткорочно планирање на наставата во III одделение Наставник Љубица Ружинска ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. Наслов на наставната единица: Дијалози- читање и глумење 2. Наслов на тематската единица: I like spaghetti 3. Број/Тип на часот: 76/ вежби


Краткорочно планирање на наставата во III одделение Наставник Љубица Ружинска II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: вежби за повторување и усвојување на изучениот вокабулар и негово проширување III. ОЧЕКУВАНИ ИСХОДИ: учениците ќе можат да го именуваат изучениот вокабулар поврзан со храна, да разберат слушнат текст/дијалог, да читаат текст/дијалог по улоги, да постават и одговорат прашања со конструкцијата Do you like...?, да дискутираат за здрава храна, да решат квиз за здрава храна IV. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио- визуелен, аудио- лингвален, фронтална, индивидуална, работа во парови IV. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: учебник, ЦД, флеш- карти V. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Учениците ја пеат песничката од стр.41 а потоа ги именуваат останатите изучени видови храна кои не се споменати во песната. ГЛАВЕН ДЕЛ: Учениците ги отвораат книгите на стр.44 и ја разгледуваат сликата од вежба 8. Наставникот го пушта ЦД-то а учениците го следат дијалогот во книгите. Наставникот избира доброволци да го читаат дијалогот по улоги. Наставникот ги пишува новите зборови од дијалогот на табла, учениците ги препишуваат во своите тетратки. Учениците ги вадат нивните флеш- карти и во парови си поставуваат прашања меѓу себе Do you like...? и одговараат Yes, I do/No I don’t. ЗАВРШЕН ДЕЛ: Наставникот развива дискусија за здрава храна преку поставување на неколку прашања: Дали бананите се здрава храна? Дали рибата е здрава храна? Дали чоколадата е здрава храна? .... Учениците го читаат квизот за храна од вежбата 10 од стр.45. Откако ќе го решат ги читаат решенијата и ги споредуваат одговорите за цело одделение за тоа кој јаде здрава храна. Учениците ги вадат нивните флеш- картички и ги групираат во две групи: здрава и нездрава храна, потоа во парови кажуваат како ги групирале. За домашна работа учениците им се дава задача за изработка за портфолио. На А4 лист треба да нацртаат Lunch box (кутија за ужина) со разновидна храна која би сакале да ја имаат за ужина во училиште. Потоа треба да опишат што се наоѓа во неа. ФОРМАТИВНО ОЦЕНУВАЊЕ: Цел: вежби за повторување и усвојување на изучениот вокабулар за видови храна Активности: 1.Групирање на храната: здрава и нездрава • Форма на работа: индивидуална, работа во парови • Наставни методи: аудио- лингвален • Наставни средства и помагала: флеш- картички • Метод на оценување: набљудување


Краткорочно планирање на наставата во III одделение Наставник Љубица Ружинска • Инструменти за оценување: чек- листа Нивоа: зелено – самостојно совладува, жолто – совладува со мала помош, црвено - совладува со голема помош РЕФЛЕКСИЈА: ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________


Краткорочно планирање на наставата во III одделение Наставник Љубица Ружинска I. ИДЕНТИФИКАЦИOНИ ПOДАТOЦИ: 1. Наслoв на тематска единица: I like spaghetti 2. Наслoв на наставната единица: Пирамида на храна- израбoтка на презентација вo Impress сo упoтреба на webquest 3. Брoј/Тип на часoт: 77-78/час за вежби и примена на знаењата II. ЦЕЛИ НА ЧАСOТ: • да гo усвoјат изучениoт вoкабулар за храна • да гo применат метoдoт на истражувачката задача (webquest) сo упoтреба на ИКТ III. OЧЕКУВАНИ ИСХOДИ: • гo имануваат, читаат и пишуваат изучениoт вoкабулар пoврзан сo видoвите на храна • гo прoшират изучениoт материјал преку истражуваЊе сo упoтреба на webquest • сoставуваат еднoдневнo мени вo презентација вo Impress кoе ќе ги сoдржи петте групи пo Пирамидата на храна IV. НАСТАВНИ ФOРМИ И МЕТOДИ НА РАБOТА: • аудиo- визуелен, аудиo- лингвален, кoмуникативен, индивидуална, рабoта вo група

фрoнтална,

V. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПOМАГАЛА: • ЛЦД прoектпр, кoмпутери, рабoтни листoви VI. OРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСOТ- ФАЗИ ВOВЕДЕН ДЕЛ: (15 минути) Наставникот го започнува часот преку приказна. Им кажува на учениците дека вчера добил телефонски повик од едни пријатели кој имаат голем проблем. Нивната ќерка Пенелопи е нејпребирловото девојче на светот, кое јаде само колачиња, компирчиња и палачинки. Тие се загрижени за нивната ќерка и бараат наша помош, да и помогнеме на Пенелопи да почне да јаде здрава храна. Наставникот ја користи оваа прилика да ги запознае учениците со целите на часот и очекуваните исходи (истите се наоѓаат истакнати на пано до таблата) Наставникот им објаснува на учениците дека денес ќе ја разгледаат Пирамидата на храна и ќе се запознаат со петте групи на храна, со цел да можат да и помогнат на Пенелопи да почне да јаде здрава храна.


Краткорочно планирање на наставата во III одделение Наставник Љубица Ружинска Потоа наставникот ја пушта PowerPoint презентацијата Eat well plate . Учениците преку дискусија ги разгледуваат петте групи од Пирамидата и класификацијата на различните видови храна и со ова се прави поврзување на претходните знаења за темата и повторување на претходно изучениот вокабулар за храна. ГЛАВЕН ДЕЛ: (50 минути) Наставникот го пушта webquest преку ЛЦД-то и учениците се запознаваат со зададента задача подетално. Откако ќе се запознаат со задачите наставникот ги запознава учениците со критериумите кои се потребни да се почитуваат за да ја извршат задачата успешно. Им ги соопштува критериумите за работа во група (се наоѓаат на пано до таблата, и на чек-листите во сите групи) и критериумите за оценување на самата презентација (на пано до таблата, и во листите за оценување на групната работа) Учениците се делат во однапред определените групи и започниваат со нивната работа. Прво ги следат упатствата дадени во webquest и ги истражуваат петте групи од Пирамидата на храна. Бидејќи секој член од групата има специфична задача се користи диференциран пристап на работа. Откако ќе ги соберат потребните информации започнуваат со изработка на презентацијата во Impress. Наставникот циркулира меѓу групите и им нуди соодветна помош, давајќи им соодветни насоки за работа во вид на усна повратна информација. Исто времено наставникот ја бележи работата на групите во Чек-листата на наставникот за следење на работата на учениците во група. ЗАВРШЕН ДЕЛ: (20 минути) Откако сите групи ќе завршат со нивната изработка на презентацијата секоја група ја презентира пред останатите ученици во одделението. Додека секоја група презентира, останатите групи ја оценуваат презентацијата користејќи ги веќе познатите критериуми дадени во Аналитичката листа за оценување на презентација и ги бележат поените во Табелата за оценување на презентација. Истото го прави наставникот во неговата табела. По завршувањето на презентирањето на сите групи се искажуваат постигнувањата и наставникот им честита на учениците за успешно завршената задача. Потоа им соопштува дека секој ученик сега ќе треба да ја пополни Листата за самооценување и да одговори на прашањата за само-рефлескија. Наставникот ги собира сите листови и им кажува на учениците дека ќе добија писмена повратна информација за нивната работа. Наставникот ги прашува учениците дали се постигнати поставените цели на часот и кој е доказот за тоа. Им соопштува на учениците дека и во иднина ќе имаат вакви часови кои ќе им помогнат во совладувањето на материјалот.


Краткорочно планирање на наставата во III одделение Наставник Љубица Ружинска ФOРМАТИВНO OЦЕНУВАЊЕ: Метoди на oценуваЊе: 1. набљудуваЊе на учениците oд страна на наставникoт 2. меЃусебнО ОценуваЊе на групите за презентацииите 3. самООценуваЊе на учениците Инструменти за ОценуваЊе 1. чек-листа за следеЊе на рабОтата на учениците вО групата (за наставникОт) 2. аналитичка листа и табела за меЃусебно ОценуваЊе на групите (за учениците) 3. аналитичка листа и табела за ОценуваЊе на групите (за наставникОт) 4. листа за самООценуваЊе на учениците и прашаЊа за самОрефлескија 5. усна пОвратна инфпжОрмација за време на часОт, писмена пОвратна инфОрмација пО завршуваоетО на часОт РЕФЛЕКСИЈА: ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________


Краткорочно планирање на наставата во III одделение Наставник Љубица Ружинска

I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. Наслов на насловната единица: Повторување на целина 2. Наслов на наставната единица: I like spaghetti 3. Број/Тип на часот: 79/ вежби II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: повторување и утврдување на изучениот вокабулар и граматички конструкции и нивно проширување III. ОЧЕКУВАНИ ИСХОДИ: учениците ќе можат да го именуваат и напишат изучениот вокабулар поврзан со храна, да напишат реченици според слика за тоа која храна ја сакаат или не ја сакаат, да постават прашања за тоа што сакаат и да одговорат на истите одговорат IV. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио- визуелен, структурен, индивидуална V. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: учебник VI. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Наставникот црта неколку слики на таблата од изучениот видови храна. Учениците треба да ги напишат точните зборовите под сликичката. ГЛАВЕН ДЕЛ: Наставникот црта девојче и момче, храна која ја сакаат и храна која не ја сакаат. Учениците треба да напишат реченици според сликата употребувајќи ги конструкциите He likes/He doesn’t like, She likes/She doesn’t like. Наставникот пишува прашања со испуштени зборчиња, а учениците треба да ги дополнат. ЗАВРШЕН ДЕЛ: Наставникот им кажува на учениците да ги повторат текстовите од стр. 40, 44 и 45 и песничката на стр.41 за тестот следниот час. ФОРМАТИВНО ОЦЕНУВАЊЕ: Цел: вежби за повторување и усвојување на изучениот вокабулар поврзан со видовите на храна Активности: 1. Именување и пишување на зборови според слика • Форма на работа: индивидуално


Краткорочно планирање на наставата во III одделение Наставник Љубица Ружинска • •

Наставни методи: аудио- визуелен Наставни средства и помагала: табла, креда, тетратки • Метод на оценување: набљудување • Инструменти за оценување: чек- листа 2. Пишување на реченици со дадени фрази • Форма на работа: индивидуално • Наставни методи: пишување • Наставни средства и помагала: табла, креда, тетратки • Метод на оценување: набљудување • Инструменти за оценување: чек- листа 3. Пишување на прашања • Форма на работа: индивидуално • Наставни методи: пишување • Наставни средства и помагала: тетратки • Метод на оценување: набљудување • Инструменти за оценување: чек- листа Нивоа: зелено – самостојно совладува, жолто – совладува со мала помош, црвено - совладува со голема помош РЕФЛЕКСИЈА: ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________


Краткорочно планирање на наставата во III одделение Наставник Љубица Ружинска

I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. Наслов на насловната единица: Евалвација на целината- тест 2. Наслов на наставната единица: I like spaghetti 3. Број/Тип на часот: 80/ евалвација II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: евалвација на усвоениот материјал од целината III. ОЧЕКУВАНИ ИСХОДИ: учениците ќе можат да го именуваат и напишат изучениот вокабулар поврзан со храна, да напишат реченици според слика за тоа која храна ја сакаат или не ја сакаат, да постават прашања за тоа што сакаат и да одговорат на истите одговорат IV. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: индивидуална работа V. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: тест VI. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Наставникот им ги дели тестовите на учениците и ги објаснува вежбите. ГЛАВЕН ДЕЛ: Учениците индивидуално ги решаваат вежбите од тестот. ЗАВРШЕН ДЕЛ: ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ФОРМАТИВНО ОЦЕНУВАЊЕ: Цел: евалвација на усвоениот материјал од целината Активности: 1. Тест/ наставно ливче • Форма на работа: индивидуална • Наставни методи: нема • Наставни средства и помагала: тест • Метод на оценување: наставно ливче • Инструмент за оценување: чек- листа, скала за проценка, писмена повратна информација Нивоа: совладал, делумно совладал, не совладал


Краткорочно планирање на наставата во III одделение Наставник Љубица Ружинска РЕФЛЕКСИЈА: ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. Наслов на насловната единица: Утврдување на целината 2. Наслов на наставната единица: I like spaghetti 3. Број/Тип на часот: 81/ утврдување и евалвација II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: утврдување и евалвација на усвоениот материјал од целината III. ОЧЕКУВАНИ ИСХОДИ: учениците ќе можат да се самооценат за темата користејќи ливчиња за самооценување, читаат дијалог по улоги, да репродуцираат песничка, да опишат вид на храна сакаат/ не сакаат са јадат, да го именуваат и напишат изучениот вокабулар IV. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: работа на текст/дијалог, пишување, индивидуална работа V. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: ливчиња за самооценување, учебник, табла, креда VI. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Наставникот им ги враќа прегледаните тестови на учениците и заедно ги разгледуваат. Потоа учениците ги пополнуваат ливчињата за самооценување (техника семафор). ГЛАВЕН ДЕЛ: Наставникот избира поедини ученици за да ги читаат дијалозите од 40, 44 и 45 и песничката на стр.41. Наставникот избира доброволци да ги опишат кој вид на храна волшебникот од стр. 42 и 43 сака а кој вид на сака. Наставникот избира доброволци за да кажат кој вид на храна сакаат да јадат, кој вид на сакаат. ЗАВРШЕН ДЕЛ: Наставникот пишува неколку од изучениот вокабулар на табла со измешани букви, а учениците се обидуваат да ги погодат. ФОРМАТИВНО ОЦЕНУВАЊЕ: Цел: утврдување и евалвација на усвоениот материјал од целината Активности: 1. Самооценување на учениците


Краткорочно планирање на наставата во III одделение Наставник Љубица Ружинска •

Форма на работа: индивидуална, работа со цело одделение • Наставни методи: аудио- лингвален • Наставни средства и помагала: листа за самооценување • Метод на оценување: оценување • Инструмент за оценување: листа за самооценување: техника семафор 2. Читање на дијалози • Форма на работа: работа во парови • Наставни методи: работа на текст/ дијалог • Наставни средства и помагала: учебник • Метод на оценување: набљудување • Инструмент за оценување: чек- листа, усна повратна информација Нивоа: зелено – самостојно совладува, жолто – совладува со мала помош, црвено - совладува со голема помош РЕФЛЕКСИЈА: ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________


Краткорочно планирање на наставата во III одделение Наставник Љубица Ружинска

I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. Наслов на наставната единица: Презентација на клучни зборови со стрип - дијалог 2. Наслов на тематската единица: My family! 3. Број/Тип на часот: 84/презентација II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: презентирање на вокабулар поврзан со членови на фамилијата III. ОЧЕКУВАНИ ИСХОДИ: учениците ќе можат да дискутираат за приказна дадена преку стрип, да разберат слушнат текст/дијалог, да одговараат на прашања за претходно слушнат текст/дијалог, да читаат претходно слушнат текст/дијалог, да именуваат и научат да читаат и пишуваат вокабулар поврзан со членовите од семејството, да одговорат на прашање со конструкцијата Have you got… ?, да си поставуваат меѓу себе прашања за тоа кои членови од фамилијата ги имаа. IV. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио- визуелен, аудио- лингвален, фронтална, индивидуална, работа во парови V. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: учебник, ЦД VI. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Учениците ги отвораат учебниците и го разгледуваат стрипот на стр.48. Наставникот ги прашува за која цртан филм станува збор и накратко ја дискутираат приказната за The Lion King. ГЛАВЕН ДЕЛ: Наставникот го пушта ЦД-то со приказната а учениците ја следат во учебниците. Потоа наставникот им поставува прашања околу приказната: Кои се двата мали лава? Дали се знаат претходно? Кои се двата постари лава? .... Наставникот црта фамилијарно дрво на таблата и ги запознава учениците со новите зборови за членовите од фамилијата mum, dad, brother, sister. Потоа прашува Have you got… ? и учениците одговараат со Yes/No. Учениците ги препишуваат новите зборови во своите тетратки. Наставникот повторно го пушта ЦД-то, учениците ја пратат приказната во своите книги. Потоа наставникот избира ученици да ја читаат приказната. Во парови учениците си поставуваат прашања за тоа кои членови од фамилијата ги имаа.


Краткорочно планирање на наставата во III одделение Наставник Љубица Ружинска ЗАВРШЕН ДЕЛ: Учениците во своите тетратки пишуваат по една реченица за четирите членови од фамилијата. После завршувањето на задачата наставникот им кажува на учениците да ги кренат своите картички (црвена, жолта, зелена) за да изразат до кој степен го усвоиле вокабулар поврзан со членовите од семејството, да одговорат на прашање со конструкцијата Have you got… ?, да си поставуваат меѓу себе прашања за тоа кои членови од фамилијата ги имаа За домашна работа учениците ги пишуваат новите зборови по пет пати. ФОРМАТИВНО ОЦЕНУВАЊЕ: Цел: вежби за усвојување на очекуваните исходи Активности: 1. Одговарање на прашања • Форма на работа: индивидуална, работа со цело одделение • Наставни методи: аудио- лингвален • Наставни средства и помагала: тетратки • Метод на оценување: директно самооценување на задачата • Инструмент за оценување: техника семафор Нивоа: зелено – самостојно совладува, жолто – совладува со мала помош, црвено - совладува со голема помош РЕФЛЕКСИЈА: ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________


Краткорочно планирање на наставата во III одделение Наставник Љубица Ружинска

I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. Наслов на наставната единица: Песничка 2. Наслов на тематската единица: My family! 3. Број/Тип на часот: 85/презентација II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: презентирање на вокабулар поврзан со членовите од фамилијата III. ОЧЕКУВАНИ ИСХОДИ: учениците ќе можат да оговорат на прашањето со конструкцијата Have you got… ?, да го именуваат, научат да го читаат и пишуваат вокабуларот поврзан со членовите од фамилијата, да репродуцираат песничка, да поставуваат прашања за членовите од фамилијата IV. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио- визуелен, аудио- лингвален, фронтална, индивидуална, работа во парови V. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: учебник, ЦД, флеш - карти VI. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Наставникот поставува прашања Have you got… ? учениците одговараат со Yes/No..

и

ГЛАВЕН ДЕЛ: Со помош на флеш- картите наставникот го презентира новиот вокабулар поврзан со членовите од фамилијата. Црта родово дрво на таблата и учениците ги препишуваат во своите тетратки. Наставникот крева една флеш- карта и вели I have got... а учениците треба да ја именуваат. Се повторува процедурите со останатите членови на фамилијата. Учениците ја разгледуваат сликата од вежбата 2 на стр.49 и ја опишуваат. Наставникот го пушта ЦД-то и учениците ја слушаат песничката. Потоа се обидуваат да ја пеат заедно песничката. Наставникот ги реди флеш- картите по редоследот по кој се споменати во песната, а учениците ја пеат песната без да ги читаат зборовите. Учениците ги вадат своите мали флеш- картички и во парови си поставуваат прашања кој член од фамилијата е.


Краткорочно планирање на наставата во III одделение Наставник Љубица Ружинска ЗАВРШЕН ДЕЛ: Учениците ги редат флеш- картите според редоследот кој им го кажува наставникот (пр. 1 granny, 2 baby, 3 mum…). После завршувањето на задачата наставникот им кажува на учениците да ги кренат своите картички (црвена, жолта, зелена) за да изразат до кој степен успеале да оговорат на прашањето со конструкцијата Have you got… ?, да го именуваат, научат да го читаат и пишуваат вокабуларот поврзан со членовите од фамилијата, да поставуваат прашања за членовите од фамилијата За домашна работа учениците ги пишуваат новите зборови по пет пати. ФОРМАТИВНО ОЦЕНУВАЊЕ: Цел: вежби за усвојување на очекуваните исходи Активности: 1. Одговарање на прашања • Форма на работа: индивидуална, работа со цело одделение • Наставни методи: аудио- лингвален • Наставни средства и помагала: тетратки • Метод на оценување: директно самооценување на задачата • Инструмент за оценување: техника семафор Нивоа: зелено – самостојно совладува, жолто – совладува со мала помош, црвено - совладува со голема помош РЕФЛЕКСИЈА: ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________


Краткорочно планирање на наставата во III одделение Наставник Љубица Ружинска

I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. Наслов на наставната единица: Активности за утврдување 2. Наслов на тематската единица: My family! 3. Број/Тип на часот: 86/ вежби II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: вежби за усвојување на изучениот вокабулар и негово проширување III. ОЧЕКУВАНИ ИСХОДИ: учениците ќе можат да репродуцираат песничка со помош на флеш- картички, да го прошират вокабуларот поврзан со членовите од фамилијата и истите да можат да ги именуваат, да научат како се пишуваат и читаат, усно да опишат членови од фамилијата, да ја утврдат конструкцијата has got преку усно опишување на членовите од фамилијата IV. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио- визуелен, аудио- лингвален, фронтална, индивидуална, работа со цело одделение, работа во парови V. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: учебник, ЦД, флеш- карти VI. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Учениците ја пеат песничката од минатиот час подигајќи ги соодветните флеш- картички. ГЛАВЕН ДЕЛ: Учениците ги отвораат книгите на стр.50 и 51 и ја разгледуваат сликата. Наставникот го пушта ЦД-то и учениците ги покажуваат споменатите членови од фамилијата на сликата. Потоа наставникот ги кажува измешано броевите од 1-7, учениците покажуваат кон соодветниот член од фамилијата и го именуваат.


Краткорочно планирање на наставата во III одделение Наставник Љубица Ружинска Наставникот дава усно опишување на два члена од неговата фамилија (пр. This is my mum. She’s got short curly hair. This is my dad. He’s got short black hair.) Во парови учениците го прават истото опишувајќи ги членовите од нивните фамилии. ЗАВРШЕН ДЕЛ: Учениците заедно играат игра Long sentance (Долга реченица). Првиот ученик ја почнува реченицата (пр. My sister’s got a doll). Вториот ученик ја повторува реченицата и додава нов збор (My sister’s got a doll and a ball). Се продолжува истата постапка се додека реченицата стане доволно долга и некој не погреши во повторувањето на зборовите. Се започнува со нова реченица (пр. My brother’s got…., My mum’s got….) За домашно учениците опишуваат по четири члена од малите флеш- картички (2 машки, 2 женски). ФОРМАТИВНО ОЦЕНУВАЊЕ: Цел: вежби за повторување и усвојување на изучениот вокабулар за членовите од фамилијата Активности: 1. Пеење на песничка со помош на флеш- картички • Форма на работа: индивидуална • Наставни методи: аудио- лингвален, аудио- визуелен • Наставни средства и помагала: ЦД, флеш- картички • Метод на оценување: набљудување • Инструмент за оценување: чек- листа 2. Игра Long sentance (Долга реченица) • Форма на работа: работа со цело одделение • Наставни методи: аудио- лингвален, структурен • Наставни средства и помагала: нема • Метод на оценување: набљудување • Инструмент за оценување: чек- листа Нивоа: зелено – самостојно совладува, жолто – совладува со мала помош, црвено - совладува со голема помош РЕФЛЕКСИЈА: ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________


Краткорочно планирање на наставата во III одделение Наставник Љубица Ружинска

I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. Наслов на наставната единица: Активности за зборување 2. Наслов на тематската единица: My family! 3. Број/Тип на часот: 87/ вежби II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: вежби за повторување и усвојување на изучениот вокабулар III. ОЧЕКУВАНИ ИСХОДИ: учениците ќе можат да ги повторат и утврдат конструкциите She’s got/ He’s got/ She hasn’t got/ He hasn’t got преку вокабуларот поврзан со членовите од фамилијата, да разберат слушнат текст/дијалог и да анализираат реченици (дали се точни или неточни) според текстот, да опишат животно внимавајќи на редоследот на придавките во реченицата, да нацртаа чудовиште според усно опишување на истото од страна на соученикот IV. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио- визуелен, аудио- лингвален, фронтална, индивидуална, работа во парови V. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: учебник, ЦД VI. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Наставникот ги реди флеш- картите на табла и вели He hasn’t got hair. Учениците погодуваат Granddad. Се повторува постапката употребувајќи ги конструкциите She’s got/ He’s got за останатите членови од фамилијата.


Краткорочно планирање на наставата во III одделение Наставник Љубица Ружинска ГЛАВЕН ДЕЛ: Учениците ги отвораат книгите на стр.50 и 51 и ја разгледуваат сликата од вежбата 6. Наставникот го пушта ЦД-то и учениците кажуваат кои реченици се точни кои се неточни Наставникот ги пишува следните фрази на табла small, yellow feet/ big white teeth/ long brown hair и објаснува дека големина/должина секогаш доаѓа пред боја кога се опишува именка. Учениците ги читаат речениците од вежбата 7 и во парови се обидуваат да кажат колку што можат реченици за да ја опишат лавицата (legs, hair, head, eyes, nose, teeth). ЗАВРШЕН ДЕЛ: Учениците во парови треба да нацртаат чудовиште во нивните тетратки. Прво едниот ученик усно го опишува чудовиштето (пр. He/She’s got long green hair. He/She’s got one big yellow eye….) а другиот ученик го црта. Потоа си ги заменуваат улогите. За домашна работа учениците треба да нацртаат по три видови храна која ја сакаат и три видови храна која не ја сакаат да напишат реченици за истите. ФОРМАТИВНО ОЦЕНУВАЊЕ: Цел: вежби за повторување и усвојување на изучениот вокабулар, граматички конструкции и нивно проширување Активности: 1. Опишување на животно - усно (делови од лице и тело) • Форма на работа: работа во парови • Наставни методи: аудио- визуелен • Наставни средства и помагала: учебник • Метод на оценување: набљудување • Инструмент за оценување: чек- листа 2. Цртање на чудовиште според усно опишување на истото од страна на соученикот • Форма на работа: работа во парови • Наставни методи: аудио- лингвален, аудио- визуелен • Наставни средства и помагала: тетратки • Метод на оценување: набљудување • Инструмент за оценување: чек- листа Нивоа: зелено – самостојно совладува, жолто – совладува со мала помош, црвено - совладува со голема помош РЕФЛЕКСИЈА: ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________


Краткорочно планирање на наставата во III одделение Наставник Љубица Ружинска

I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. Наслов на наставната единица: Дијалози- читање и глумење 2. Наслов на тематската единица: My family! 3. Број/Тип на часот: 88/ вежби II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: вежби за повторување и усвојување на изучениот вокабулар и негово проширување III. ОЧЕКУВАНИ ИСХОДИ: учениците ќе можат усно да опишат ученик од одделението, да разберат слушнат текст/дијалог, да читаат текст/дијалог по улоги, да постават прашања со конструкцијата Have you got a....?, да опишат деца од дадена слика врз база на сличности и разлики IV. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио- визуелен, аудио- лингвален, фронтална, индивидуална, работа во групи, работа во парови V. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: учебник, ЦД, флеш- карти VI. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Наставникот опишува еден ученик од одделението (пр. She’s got long brown hair. She’s got big green eyes….) учениците погодуваат за кој ученик станува збор. Ученикот кој ќе погоди самиот


Краткорочно планирање на наставата во III одделение Наставник Љубица Ружинска избира друг ученик кој ќе го опише. Постапката се повторува со уште неколку ученици. ГЛАВЕН ДЕЛ: Учениците ги отвораат книгите на стр.52 и ја разгледуваат сликата од вежба 8. Наставникот го пушта ЦД-то а учениците го следат дијалогот во книгите. Наставникот избира доброволци да го читаат дијалогот по улоги. Наставникот ги пишува новите зборови од дијалогот на табла, учениците ги препишуваат во своите тетратки. Учениците ги вадат нивните флеш- карти а наставникот ги дели во групи од 4 ученици. Ги ставаат сите флеш- карти заедно, ги мешаат и делат по 8 карти на секој ученик. Меѓу себе си поставуваат прашања од типот Have you got a (brother)? Доколку ученикот има карта ја дава на ученикот кој го поставил прашањата. Целта на играта е да соберат по 4 идентични карти и со тоа да победат. Учениците ги разгледуваат двете сликички на близначките од вежбата 10 на стр.53. Наставникот го пушта ЦД-то а учениците го следат текстот во своите книги. Наставникот ги објаснува новите зборови twin, handprints, footprints, fingerprints, со посочување на соодветната сликичка во вежбата. ЗАВРШЕН ДЕЛ: На ист принцип учениците во парови ги опишуваат двете момчиња од вежбата 11. За домашна работа учениците им се дава задача за изработка за портфолио. На А4 лист треба да нацртаат себе си и еден член од нивната фамилија и да се опишат себе си и да искажат што можат да прават. Истото го прават за членот од нивната фамилија. ФОРМАТИВНО ОЦЕНУВАЊЕ: Цел: вежби за повторување и усвојување на изучениот вокабулар за членови од фамилијата и досега изучените граматички конструкции Активности: 1.Усно опишување на ученици • Форма на работа: индивидуална • Наставни методи: аудио- лингвален • Наставни средства и помагала: самите ученици • Метод на оценување: набљудување • Инструмент за оценување: чек- листа Нивоа: зелено – самостојно совладува, жолто – совладува со мала помош, црвено - совладува со голема помош РЕФЛЕКСИЈА: ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________


Краткорочно планирање на наставата во III одделение Наставник Љубица Ружинска ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

I. ИДЕНТИФИКАЦИOНИ ПOДАТOЦИ: 1. Наслoв на тематска единица: My family 2. Наслoв на наставната единица: Израбoтка на членoви oд фамилијата и нивнo oпишување во апликацијата Writer 3. Брпј/Тип на часoт: 89-90/час за вежби и примена на знаењата II. ЦЕЛИ НА ЧАСOТ: • да израбoтат членoви oд фамилии oд различни држави и истите да ги oпишат вo апликацијата Writer III. OЧЕКУВАНИ ИСХOДИ:


Краткорочно планирање на наставата во III одделение Наставник Љубица Ружинска • гo имануваат, читаат и пишуваат изученипт вoкабулар пoврзан сo членoвите oд фамилијата • ги oпишуваат членoвите oд фамилиите oд различни држави • ги презентираат свoите израбoтки вo апликацијата Writer IV. НАСТАВНИ ФOРМИ И МЕТOДИ НА РАБOТА: • аудиo- визуелен, аудиo- лингвален, кoмуникативен, индивидуална, рабoта вo група

фрoнтална,

V. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПOМАГАЛА: • ЛЦД прoектпр, кoмпутери, рабoтни листoви, јајца, хамер, листoви вo бoја, лепак, кoлаж, флoмастери, вoлница, памук VI. OРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСOТ- ФАЗИ ВOВЕДЕН ДЕЛ: (10 минути) Наставникот го започнува часот преку игра- „Крстозбор“ преку ЛЦД-то за да ги воведе учениците во темата и целите на часот. Учениците го решаваат крстозборот преку одговарање на зададените прашања и го пронаоѓаат скриениот збор. Наставникот ги запознава учениците со целите на часот кои се наоѓаат истакната на пано до таблата. ГЛАВЕН ДЕЛ: (90 минути) Учениците се поделени однапред во групи и секоја група ги добива своите задачи- изработка на членови од фамилии од различни држави. Сите групи ги следат нивните упатства и ги изработуваат членовите од фамилијата од нивните јајца употребувајќи различни материјали- хамер, листови во боја, колаж... Наставникот циркулира меѓу групите и дава усна повратна информација и соодветни насоки. Откако групите ќе ги изработат своите фамилии, ги сликаме и сликите ги ставаме во лаптопите за да групите почната да ја работата нивната втора задачаопишување на нивните фамилии во Writer. Секој ученик во групата треба да го опише својот член од фамилијата кој го изработил и потоа заедно како група го состават текстот за нивната фамилија. Бидејќи секој ученик изработи посебен член од фамилијата се користи диференциран пристап на работа. ЗАВРШЕН ДЕЛ: (20 минути) Откако сите групи ќе завршат со нивната изработка на презентацијата секоја група ја презентира пред останатите ученици во одделението. Додека секоја група презентира, останатите групи ја оценуваат презентацијата со Чек-листа за оценување на презентација. Истото го прави наставникот во неговата чек-листа По завршувањето на презентирањето на сите групи наставникот


Краткорочно планирање на наставата во III одделение Наставник Љубица Ружинска поведува дискусија со учениците за постигнувањата на часот (Што беше нашата задача на денешниот час? Што научивме на овој час? Што беше најинтересно на часот? Што беше најтешко? Како она што денес го научивме ќе ни помогне во иднина?). На овој начин учениците прават рефлексија на нивната работа и наставникот добива усна повратна информација од страна на учениците. ФOРМАТИВНП OЦЕНУВАњЕ: Метoди на oценување: 1. набљудување на учениците oд страна на наставникoт 2. меѓусебнo oценување на групите за презентацииите 3. дискусија Инструменти за oценување 1. чек-листа за oценување на презентација (за наставникoт) 2. чек- листа за меѓусебнo oценување на групите (за учениците) 3. рефлексија и усна пoвратна инфoрмација oд учениците РЕФЛЕКСИЈА: ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. Наслов на насловната единица: Повторување на целина 2. Наслов на наставната единица: My family! 3. Број/Тип на часот: 91/ вежби II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: повторување и утврдување на изучениот вокабулар и граматички конструкции и нивно проширување III. ОЧЕКУВАНИ ИСХОДИ: учениците ќе можат да го именуваат и напишат вокабуларот поврзан со членовите од фамилијата, да подредат зборови за да состават прашања и истите да ги одговорат, да подредат сликички според усно опишување од страна на наставникот IV. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: аудио- визуелен, структурен, индивидуална V. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: учебник VI. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ


Краткорочно планирање на наставата во III одделение Наставник Љубица Ружинска ВОВЕДЕН ДЕЛ: Наставникот ги пишува изучените членови од фамилијата со измешани букви, учениците ги подредуваат буквите за да го добијат точниот збор. ГЛАВЕН ДЕЛ: Наставникот пишува прашања со измешан ред на зборовите, учениците треба да ги подредат зборовите и да одговорат на прашањата. Наставникот црта три сликички со деца на таблата. Потоа усно ги опишува нацртаните дечиња, а учениците треба да ги подредат сликичките според редоследот по која наставникот ги опишува дечињата. ЗАВРШЕН ДЕЛ: Наставникот им кажува на учениците да ги повторат текстовите од стр. 48, 52 и 53 и песничката на стр.49 за тестот следниот час. ФОРМАТИВНО ОЦЕНУВАЊЕ: Цел: вежби за повторување и усвојување на изучениот вокабулар поврзан со видовите на храна Активности: 1. Именување и пишување на зборови од измешани букви • Форма на работа: индивидуално • Наставни методи: аудио- визуелен • Наставни средства и помагала: табла, креда, тетратки • Метод на оценување: набљудување • Инструмент за оценување: чек- листа 2. Пишување на прашања со измешани зборови и нивно одговарање • Форма на работа: индивидуално • Наставни методи: пишување • Наставни средства и помагала: табла, креда, тетратки • Метод на оценување: набљудување • Инструмент за оценување: чек- листа 3. Подредување на сликички врз база на усно опишување од страна на наставникот • Форма на работа: индивидуално • Наставни методи: пишување • Наставни средства и помагала: тетратки • Метод на оценување: набљудување • Инструмент за оценување: чек- листа Нивоа: зелено – самостојно совладува, жолто – совладува со мала помош, црвено - совладува со голема помош РЕФЛЕКСИЈА:


Краткорочно планирање на наставата во III одделение Наставник Љубица Ружинска ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. Наслов на насловната единица: Евалвација на целината- тест 2. Наслов на наставната единица: My family! 3. Број/Тип на часот: 92/ евалвација II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: евалвација на усвоениот материјал од целината III. ОЧЕКУВАНИ ИСХОДИ: учениците ќе можат да го именуваат и напишат вокабуларот поврзан со членовите од фамилијата, да подредат зборови за да состават прашања и истите да ги одговорат, да подредат сликички според усно опишување од страна на наставникот IV. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: индивидуална работа V. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: тест


Краткорочно планирање на наставата во III одделение Наставник Љубица Ружинска VI. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Наставникот им ги дели тестовите на учениците и ги објаснува вежбите. ГЛАВЕН ДЕЛ: Учениците индивидуално ги решаваат вежбите од тестот. ЗАВРШЕН ДЕЛ: ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ФОРМАТИВНО ОЦЕНУВАЊЕ: Цел: евалвација на усвоениот материјал од целината Активности: 1. Тест/ наставно ливче • Форма на работа: индивидуална • Наставни методи: нема • Наставни средства и помагала: тест • Метод на оценување: наставно ливче • Инструмент за оценување: чек- листа, скала за проценка, писмена повратна информација Нивоа: совладал, делумно совладал, не совладал РЕФЛЕКСИЈА: ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ I. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТОЦИ: 1. Наслов на насловната единица: Утврдување на целината 2. Наслов на наставната единица: My family! 3. Број/Тип на часот: 93/ утврдување и евалвација II. ЦЕЛИ НА ЧАСОТ: утврдување и евалвација на усвоениот материјал од целината III. ОЧЕКУВАНИ ИСХОДИ: учениците ќе можат да извршат самооценување за поминатата тема, да извршат самоанализа на изработките за портфолио од темата I like spaghetti! и темата My family! IV. НАСТАВНИ ФОРМИ И МЕТОДИ НА РАБОТА: работа на текст/дијалог, пишување, индивидуална работа


Краткорочно планирање на наставата во III одделение Наставник Љубица Ружинска V. НАСТАВНИ СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА: ливчиња за самооценување, учебник, табла, креда VI. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЧАСОТ- ФАЗИ ВОВЕДЕН ДЕЛ: Наставникот им ги враќа прегледаните тестови на учениците и заедно ги разгледуваат. Потоа учениците ги пополнуваат ливчињата за самооценување (техника семафор). ГЛАВЕН ДЕЛ: Наставникот им ги враќа изработките од портфолиото на учениците од двете теми: I like spaghetti! и My family! кои содржат писмена повратна информација за нивните постигнување. Учениците прават самоанализа на двете изработки преку одговарање на прашањата за самоанализа. ЗАВРШЕН ДЕЛ: Наставникот пишува неколку од изучениот вокабулар на табла со измешани букви, а учениците се обидуваат да ги погодат. ФОРМАТИВНО ОЦЕНУВАЊЕ: Цел: утврдување и евалвација на усвоениот материјал од целината Активности: 1. Самооценување на учениците • Форма на работа: индивидуална, работа со цело одделение • Наставни методи: аудио- лингвален • Наставни средства и помагала: листа за самооценување • Метод на оценување: самооценување • Инструмент за оценување: листа за самооценување: техника семафор 2. Работа на портфолио • Форма на работа: индивидуална • Наставни методи: аудио- лингвален • Наставни средства и помагала: изработки за портфолио • Метод на оценување: портфолио • Инструмент на оценување: самоанализа на трудовите Нивоа: зелено – самостојно совладува, жолто – совладува со мала помош, црвено - совладува со голема помош

РЕФЛЕКСИЈА: ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________


Краткорочно планирање на наставата во III одделение Наставник Љубица Ружинска ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

Дневни за 3 одд  
Дневни за 3 одд  
Advertisement