Page 1

2010-2011

ÖZEL LİDER ŞİŞLİ İLKÖĞRETİM OKULU

SOSYAL KULÜPLER TANITIM KİTAPÇIĞI 2010-2011


İnsanlar olgunlaşmak için bazı şeylere muhtaçtır. Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki fennin gerektirdiği şeyleri yapmaz; itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.

2


T.C ŞİŞLİ KAYMAKAMLIĞI ÖZEL LİDER ŞİŞLİ İLKÖĞRETİM OKULU 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL KULÜP LİSTESİ ETKİNLİĞİN YAPILACAĞI MEKÂN

KULÜP ADI

KULÜP DANIŞMAN ÖĞRETMENİ

1. 2. ve 3. SINIFLAR KULÜP LİSTELERİ RESİM KULÜBÜ

GÖRSEL SANATLAR DERSLİĞİ

ESİN ÖZDENER

SATRANÇ KULÜBÜ

1-A SINIFI

AYŞE MEHMETCİK

TAKI TASARIM KULÜBÜ

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSLİĞİ

ZEHRA KARABACAK

ORİGAMİ VE KRİGAMİ KULÜBÜ

FEN VE TEKNOLOJİ LABORATUVARI

AYFER SUNA TOYDEMİR

MÜZİK KULÜBÜ

ÇOK AMAÇLI SALON

ŞÜKRAN TEMEL

GÖSTERİ VE DANS KULUBÜ

OKUL BAHÇESİ-KÜTÜPHANE

SİBEL GENÇ

DRAMA KULÜBÜ

VELİ GÖRÜŞME ODASI

ENİSE GÜL YILDIRIM

ÇEVRE KULÜBÜ

3-A SINFI

NURAN DOĞAN

ENGLISH FUN CLUB

2-A SINIFI

DENİZ GÜNEREN-BAHADIR KOÇ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULÜBÜ

BİLGİSAYAR DERSLİĞİ

MURAT KARAN

SİVİL SAVUNMA KULÜBÜ

3-A SINIFI

N. EBRU ERCEKAN

4. 5. ve 6. SINIFLAR KULÜP LİSTELERİ BESLENME VE YEMEK KULÜBÜ

YEMEKHANE

REMZİYE SÜMER

RESİM KULÜBÜ

GÖRSEL SANATLAR DERSLİĞİ

ESİN ÖZDENER

SATRANÇ KULÜBÜ

6-A SINIFI

AYŞE MEHMETCİK

TİYATRO KULÜBÜ

4-B SINIFI

ENİSE GÜL YILDIRIM

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULÜBÜ

BİLGİSAYAR DERSLİĞİ

MURAT KARAN

FRANSIZCA KULÜBÜ

5-A SINIFI

N. EBRU ERCEKAN

ENGLISH FUN CLUB

4-C SINIFI

DENİZ GÜNEREN-BAHADIR KOÇ

4-A SINIFI

GÜLER M. GÜLEÇ

5-B SINIFI

BİLGE SÖZMEN

SİVİL SAVUNMA KULÜBÜ

FEN VE TEKNOLOJİ LABORATUVARI

ÖMER KONAK

ÇEVRE KULÜBÜ

KÜTÜPHANE

COŞKUN GÖKHAN

MÜZİK KULÜBÜ

ÇOK AMAÇLI SALON

ŞÜKRAN TEMEL

SPORTİF OYUNLAR KULUBÜ

OKUL BAHÇESİ

SİBEL GENÇ

FOLKLOR KULÜBÜ

KÜTÜPHANE

GÜLÜSTAN YEŞİL

GÜZEL KONUŞMA VE YAZMA KULÜBÜ KÜLTÜR-SANAT VE GEZİ KULÜBÜ

3


AÇIKLAMALAR 1. Sosyal etkinlik tercih formuna faaliyet göstermek istediğiniz üç (3) kulübün adını yazınız. Kulüp kontenjanları dikkate alınarak öğrencilerimizin istekleri doğrultusunda dağıtımları yapılacaktır. 2. Kulüplerin dağıtımı yapılırken tercih sıralamanız dikkate alınacaktır. Ancak kulüp kontenjanları aĢıldığı takdirde 2 veya 3. tercihlerinize yönlendirilebilirsiniz. 3. Kulüp listeleri oluĢturulup kulüp çalıĢmaları baĢladıktan sonra değiĢiklik yapılmayacaktır. 4. Sizlere gönderilen bu kitapçığı dikkatlice okuyarak belirtilen sınıf seviyelerindeki kulüplere seçim yapmalısınız.

Sosyal kulüp çalıĢmalarının siz veli ve öğrencilerimiz için verimli ve baĢarılı geçmesini dilerim. Kemal BAġKAYA Okul Müdürü

4


SPORTİF OYUNLAR KULÜBÜ Oyunlar, çocuğun ruhsal geliĢiminde ve kiĢilik kazanmasında sevgiden sonraki en önemli ruhsal besindir. Sportif oyunlar içinde çocuk kendi bedenini tanır, yeteneklerinin farkına varır. BaĢarabileceği ve baĢaramayacağı hareketleri, emniyetli bir ortamda öğrenerek gereksiz tehlikelerden uzak duracak deneyimler edinir. Kendi yaĢındaki çocuklarla bir arada, paylaĢma ve yardımlaĢmayı öğrenir. Sorumluluk alma ve düzenli çalıĢma alıĢkanlığı edinir. Sportif oyunlar kulübü olarak amacımız çocuklarımızın hem neĢe içinde eğlenerek hem de rekabet ederek mücadeleden korkmaması, önemli olanın kazanmak değil elinden geleni yapmak olduğunu öğrenmesi sağlanmaktadır. Öğrencilerin kendi yaĢ grupları ile yapılan sportif oyunlarda bencillikten uzaklaĢması,‖ ben‖ yerine ‖biz‖ demeyi öğrenmesi sağlanmaktadır.

DANIġMAN ÖĞRETMEN: SĠBEL GENÇ KULLANIM ALANI: OKUL BAHÇESĠ (4. 5.ve 6. sınıflar)

GÖSTERİ VE DANS KULÜBÜ Öğrencilerimize jimnastik ve dans eğitimi dahilinde dansın temel adımlarıyla tanıĢtırarak düzenli egzersiz ve esneme çalıĢmalarıyla destekleyerek fiziksel geliĢmelerine katlıda bulunacağız. Bu çalıĢmalar süresince öğrencilerimiz, kendilerini ifade edebilme, grup içerisinde sorumluluk alabilme, takım ruhunu geliĢtirme, senkronize hareket edebilme ve takım olma olgusunu destekleme amaçlarını taĢırlar.

DANIġMAN ÖĞRETMEN: SĠBEL GENÇ KULLANIM ALANI: KÜTÜPHANE (1. 2. VE 3. SINIFLAR)

5


MÜZİK KULÜBÜ Seçilen öğrencilerin seslerini, kulaklarını, nefeslerini doğru kullanma tekniklerini verir ve geliĢtirmelerine olanak sağlar. Doğru entonasyonda, güzel ve birlikte Ģarkı söylemeyi hedefler. Müzikle ilgili kuramsal bilgiler vererek bilgi dağarcığını ve solfej bilgisini geliĢtirir. Öğrencilere birlikte müzik yapabilme keyfi yaĢatır. Koro öğrencilerimiz önemli gün ve haftalarda söyledikleri tek ve çok sesli parçaları okulumuzda, diğer okullarda ve önemli

salonlarda izleyenlere sunarlar. Öğrencilere kaliteli müziği seçme ve dinleme alıĢkanlığı kazandırır, yol gösterir. ÇalıĢmalarımızın müziğin her boyutu ile ele alındığı bir ders olarak gerçekleĢmesine ve böylece öğrencinin biliĢsel, deviniĢsel, duyuĢsal davranıĢlarıyla bir bütün olarak geliĢmesini hedefler. Müzik kulübüne seçilerek gelen öğrencilerimizle 2010-2011 eğitim-öğretim yılında yeni baĢarılara imza atmak dileğiyle...

DANIġMAN ÖĞRETMEN: ġÜKRAN TEMEL KULLANIM ALANI: ÇOK AMAÇLI SALON (TÜM SINIFLAR)

6


TİYATRO VE DRAMA KULÜBÜ Tiyatro nedir? Hayattır tiyatro, Ġnsanın doğayı taklidiyle baĢlayan bir serüvendir. BaĢka biri, baĢka bir Ģey olma isteğidir tiyatro, baĢkalaĢabilmektir. Resimdir, müziktir, Ģiirdir tiyatro. Her Ģeyden biraz olabilmektir. AnlayıĢtır, sevgidir, uğraĢtır, baĢarmaktır. Unuttuklarımızı hatırlamak, hiç unutmamaktır. Niçin Tiyatro? ĠletiĢimin, teknolojinin bunca geliĢtiği yüzyılımızın en büyük derdi belki de iletiĢimsizlik… Kilometrelerce öteden birbirimizin sesini duyabiliyor olsak da kaçımız anlayabiliyoruz gerçekten karĢımızdakini veya gerçekten anlatabiliyor muyuz ne demek istediğimizi? Ya da maillerin, mesajların kaçı ifade edebiliyor duygularımızı? Gençlerimiz niçin konuĢamıyorlar artık ya da niçin bu kadar uzaklar kâğıtla kaleme? Klavye olmuĢ dilleri, elleri… UnutulmuĢ diller, soru mu yanıt mı söylenenler? Dinlemekse hak getire… Dinlemeyen ve dinlenmeyen bir gelecekle nereye? ĠĢte bu yüzden tiyatro, kendini daha rahat ifade edebilen bir gençlik için. Hayal güçleri körelmemiĢ, empati kurabilen, iletiĢebilen bir gençlik için. Daha düzgün, daha anlaĢılır bir Türkçe için tiyatro. Klavyelerin yetmeyeceği bir sohbet için. KonuĢabilmek, gülebilmek için. Anlatabilmek için. AnlaĢılabilmek için tiyatro. GeçmiĢimiz için tiyatro. Unutulmaya yüz tutmuĢ geleneklerimiz için. Geleceğimiz için tiyatro… Gelenekle geleceği buluĢturabilmek için. Amma ille de eğlenmek, eğlenirken öğrenebilmek için tiyatro. Peki, Neler Yapılacak?  Öncelikle çocuklarımızın konuĢma ile olan dertlerini çözebilmek üzere çalıĢmalar yapılacak. Diksiyon, artikülasyon ve ses çalıĢmalarıyla daha anlaĢılır bir Türkçeye ulaĢılmaya çalıĢılacak.  ÇeĢitli oyunlar, beden çalıĢmaları ve sözsüz doğaçlamalarla bedenlerini tanıma, ona hâkim olabilme ve sözsüz ifade teknikleri üstüne çalıĢılacak.  Doğaçlamalar, kukla, gölge oyunu ve metinsiz tiyatro teknikleriyle yaratıcılıkları, yazım yetenekleri, sözcük ve dil hâkimiyetleri geliĢtirilmeye çalıĢılacak… Beden ve dil bağlantısı kurularak hitap etme yetenekleri üstüne çalıĢılacak.  Toplu halde tiyatro gösterilerine, müzelere vb. gidilerek, görsel, duyumsal ve zihinsel beğenileri geliĢtirilmeye çalıĢılacak. Seyredilen oyun, dinlenen konser, gezilen müze ve sergi üstüne yorumlamalar yaptırılarak, çocuklarımızın kendini özgürce ifade edebilmesi ve kiĢisel bir beğeniye ulaĢabilmeleri sağlanacak.  Ve yılsonunda tüm bu geliĢimlerini gerek siz velilerine, gerek öğretmenlerine ve gerekse okul arkadaĢlarına gösterebilecekleri bir tiyatro gösterisine ulaĢılmaya çalıĢılacak.

DANIġMAN ÖĞRETMEN: ENĠSE GÜL YILDIRIM KULLANIM ALANI: VELĠ GÖRÜġME ODASI (TÜM SINIFLAR)

7


RESİM KULÜBÜ Amacımız çeĢitli bakıĢ açıları ve teknikleriyle resim sanatını öğrencilerin sevmesini sağlayabilmektir. Bunun yanı sıra kendilerini sanat yoluyla ifade imkânı vererek iç dünyalarının sağlıklı bir Ģekilde dıĢavurumunu gerçekleĢtirebilme, özgün düĢünme, üretme ve deneme kapasitesini geliĢtirebilme, öğrencinin sanat yoluyla özgüveninin oluĢmasını sağlayabilme, bireysel veya grup çalıĢmalarında sorumluluk, iĢbirliği, dayanıĢma anlayıĢını; birbirleri arasında sevgi, saygı, yardımlaĢma gibi duygu ve davranıĢları geliĢtirebilmeyi hedefliyoruz. Bu amaçlar doğrultusunda resim kulübünde eğlenceli çalıĢmalar yapacağız. Resmi seven, bu sanatla ilgili daha çok bilgiye ve tekniğe sahip olmak isteyen öğrencilerimizi kulübümüze bekliyoruz. DANIġMAN ÖĞRETMEN: ESĠN ÖZDENER KULLANIM ALANI: GÖRSEL SANATLAR DERSLĠĞĠ (TÜM SINIFLAR)

BESLENME VE YEMEK KULÜBÜ Kulübümüzde sağlıklı beslenme için gerekli bilgiler öğrenip bu bilgilerimizi kullanarak yiyecekler hazırlayacağız. Yiyecek maddelerinin besin değerlerini kaybetmeden piĢirme teknikleri; vitamin, mineral, protein ve karbonhidratların sağlıklı beslenmedeki önemi gibi konuların yanı sıra çeĢitli sandviçler, soslu makarnalar, kek ve kurabiye çeĢitleri vb. yiyeceklerin hazırlanıĢını, sofra düzenlemesini ve sunumunu eğlenceli bir Ģekilde uygulayacağız. DANIġMAN ÖĞRETMEN: REMZĠYE SÜMER KULLANIM ALANI: YEMEKHANE (4. 5. VE6. SINIFLAR)

8


SATRANÇ KULÜBÜ

Çocuklar satrançtan o kadar çok Ģey öğreniyorlar ki izlemesi çok güzel. Problem çözmek, amaç koymak, konsantrasyon, odaklanmak, sabır; bunlar çocukların öğrenmesini istediğiniz harika Ģeylerdir. Aklınızı kullanmazsanız, ilerlemezsiniz ve satranç tam olarak çocuklara bunu veriyor. Onlara zihinsel yeteneklerine güvenebilmeleri için zihinsel duyarlılık kazandırıyor. Satranç çocuklara sorumluluk öğretir. Eğer oyunu kaybedersiniz, sadece kendinizi suçlayabilirsiniz. Hayatta da aynısı geçerlidir. Eğer kazanmak istiyorsanız, suçlama kitabını pencereden dıĢarı atarak kendi sorumluluğunuzu yüklenmeniz gerekir. Satranç çocukların yeteneklerini ortaya çıkarmaya yardımcı olur. DANIġMAN ÖĞRETMENLER: AYġE MEHMETCĠK KULLANIM ALANI: 1-A VE 6-A SINIFLARI (TÜM SINIFLAR)

TAKI TASARIM KULÜBÜ Kulübümüz adından da anlaĢılacağı gibi çeĢitli takılar tasarlayıp, bu takıları dizayn etmeyi hedeflemektedir. Bu kulüpteki çalıĢmalarımızda, takı tasarımına yatkın ve becerikli öğrencilerimiz yeteneklerini geliĢtirebilecek, bu yeteneklerini kendisinin ve toplumun yararına kullanacaktır. Ayrıca bu çalıĢmalarımızla öğrencilerimiz serbest zamanlarını etkin ve verimli Ģekilde değerlendirmeyi, planlı çalıĢmayı öğrenecekler. En önemlisi yaratıcılık yönlerini geliĢtireceklerdir. ÇalıĢmaları, onların kendilerine olan güven duygularını artıracak; mutlu, gülümseyen bireyler olmalarına katkıda bulunacaktır. DANIġMAN ÖĞRETMEN: ZEHRA KARABACAK KULLANIM ALANI: GÖRSEL SANATLAR DERSLĠĞĠ (1. 2. VE 3. SINIFLAR)

9


BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULÜBÜ Kulübün genel amacı çağımızın gerektirdiği teknolojiyi kullanarak, hayata yansıtabilecek çalıĢmalarda bulunmaktır. Bunun için öğrencilerimizin günümüz biliĢim teknolojileri geliĢimi konusunda gerekli araĢtırma çalıĢmalarını yapmaları ve sunmaları esastır. Bilgisayar ve iletiĢim teknolojilerine ilgi duyan ve onları geliĢtirebileceğini düĢünen öğrencilerimize destek olmak ve onları kazanmaktır. BiliĢim Kulübü öğrencileri kendi oluĢturabileceği donanımsal ya da yazılımsal projelerin yanı sıra Ġnternet ortamında Dreamweaver, Frontpage, Publisher gibi programları kullanarak kendilerine ait web tasarımını geliĢtirerek kısa film yapımı animasyon ve resim düzenleme konularını da kapsayan bir aktivite çalıĢması içinde olacaktır. DANIġMAN ÖĞRETMEN: MURAT KARAN KULLANIM ALANI: BĠLGĠSAYAR DERSLĠĞĠ (TÜM SINIFLAR)

ZEKA OYUNLARI ORİGAMİ VE KRİGAMİ KULÜBÜ Origami (Japon kağıt katlama sanatı) ve krigami (kağıt kesme sanatı) ile bir obje yarattığınızda kendinizi çok iyi hissedeceğiniz, değiĢik zeka oyunları oynayabileceğiniz, matematiksel yeteneğinizi ve yaratıcılığınızı geliĢtirebileceğiniz kulübümüze sizleri bekliyoruz.

DANIġMAN ÖĞRETMEN: AYFER SUNA TOYDEMĠR KULLANIM ALANI: FEN VE TEKNOLOJĠ LABORATUVARI (1. 2. VE 3. SINIFLAR)

10


FRANSIZCA KULÜBÜ BONJOUR! C'EST LE CLUB DE FRANÇAĠS Bu yıl Fransız Kültürü' nü daha yakından tanımaya ne dersiniz? Nasıl mı? Elbette ' crepe ' piĢirerek, Fransız peynirlerini tadarak, birlikte Fransız filmleri seyrederek ve Fransızca oyunlar oynayarak! Tabi belki biraz daha da yakından tanımak için Fransız Sokağı'na, Fransız Kültür Merkezi' ne ve de... Paris' e gitmek gerekecek! 'Ben bunlara varım.' diyorsanız, sizinle FRANSIZCA KULÜBÜ'NDE buluĢalım! MERCĠ ET AU-REVOĠR DANIġMAN ÖĞRETMEN: N. EBRU ERCEKAN KULLANIM ALANI: 5-A SINIFI (4. 5. VE 6. SINIFLAR)

ENGLISH FUN CLUB 1., 2., 3., 4., 5. ve 6. sınıf seviyelerinde öğrenci kabul eden kulübümüzde, Ġngilizce oyunlar (tabu, adam asmaca, pictionary... vb. gibi) ve filmler aracılığıyla Ġngilizce programına destek verilir. Öğrenciler, gruplar halinde kısa skeçler yazıp dramatize ederler. Ayrıca belirli aralıklarla Ġngilizce (alt yazısız) film izlerler. Ardından izledikleri filmle ilgili poster, kartpostal vb. gibi materyaller hazırlayarak filmdeki karakterler, olaylar ve ilginç sahneler hakkında fikirlerini paylaĢıp tartıĢırlar. Bu sayede öğrencilerimiz dil öğreniminin eğlenceli yanlarını keĢfederek hayatlarına farklı bir renk katma fırsatını yakalayacaklardır. Yapılan çalıĢmalarda özellikle öğrencilerin yıl içinde öğrendikleri Ġngilizce sözcükler ve kalıplar dikkate alınır. Dili, mümkün olduğunca akıcı bir Ģekilde anlayıp konuĢabilmeleri için gerekli pratiğin yapılması ve öğrenirken eğlenmeyi sağlayacak etkinlikleri öğrencilerle paylaĢmak, kulübümüzün esas hedefidir. DANIġMAN ÖĞRETMENLER: DENĠZ GÜNEREN, BAHADIR KOÇ KULLANIM ALANI: 2-A, 4-C SINIFI (TÜM SINIFLAR)

11


GÜZEL KONUŞMA VE YAZMA KULÜBÜ Ġster aile içinde olsun ister iĢ, okul veya arkadaĢ çevrelerinde olsun toplumsal yaĢamın bütün alanlarında iletiĢim kurmak zorundayız. Bunun da hemen hemen iki temel yolu var: konuşma ve yazma. KiĢiliğimizi, davranıĢlarımızı etkisi altına alan, yaĢamımızı ve sosyal bağıntılarımızı yöneten bütün duygu ve düĢüncelerimizi bu iki sözcük kuĢatıyor neredeyse. ĠĢte bu iki sözcüğün ifade ettiği eylemleri güzel ve etkili biçimde becerebilen kiĢiler mutluluk ve baĢarı merdivenlerini tırmanabiliyor. ―İnsanda dilince değişir kader,

Ya yurda baş olur ya başı gider.‖ dizeleri bu duruma ne de güzel parmak basıyor.

Hani her gün Ģöyle sözler duymuyor muyuz? ―İki sözcüğü bir araya getiremiyor.‖ ―O kadar da anlatmaya çalıştım ki…‖ ―Siz yanlış anladınız, öyle söylemek istememiştim.‖ ―Sizinle anlaşamıyoruz...‖ Peki, kiĢilere bu sözleri söyleten iletiĢim kurmadaki, yani konuĢma ve yazma konusundaki beceriksizlikler değil midir? Güzel Konuşma ve Yazma Kulübü, içinde güzel konuĢma ve yazma ateĢi yananlara bu olanağı sağlamak üzere kapılarını açıyor. DANIġMAN ÖĞRETMEN: GÜLER GÜLEÇ KULLANIM ALANI: 4-A SINIFI (4. 5. VE 6. SINIFLAR)

12


KÜLTÜR SANAT VE GEZİ KULÜBÜ Amacımız öğrencilerimize yaĢadığımız Ģehri tanıtmak, sevdirmek, gezdirmek. YaĢadığımız Ģehir, dünyanın en köklü medeniyetlerini, kültürlerini kendinde barındıran, her köĢesinde eskilerden örnekler taĢıyan, büyük bir kültür hazinesine sahiptir. Bu hazinenin korunabilmesi ancak bu tarihin tanınması, bilinmesi ve sevilmesi ile mümkün olabileceğini düĢünüyoruz. Bu güzel Ģehirdeki kültür sanat etkinliklerini takip etmeyi, imkânlarımız ölçüsünde bu etkinliklere katılmayı istiyoruz. 2010 yılı ―Dünya BaĢkenti Ġstanbul‖ projesi kapsamında Ġstanbul’da yapılacak programları da yakından izlemek istiyoruz. Askeri Müze, Dolmabahçe Sarayı, Ihlamur Kasrı, Yıldız Parkı, Galata Kulesi gibi gezilerle Müze, sergi, konser gibi her türlü etkinliği takip edip bu etkinliklere katılmayı planlıyoruz. Hem gezip kulübümüze hepinizi bekliyoruz.

hem

öğreneceğimiz

ve

çok

eğleneceğimiz

DANIġMAN ÖĞRETMEN: BĠLGE SÖZMEN KULLANIM ALANI: 5-B SINIFI (4. 5. VE 6. SINIFLAR)

13


ÇEVRE KORUMA KULÜBÜ Çevre Koruma Kulübünün Amacı: Kulübün amacı, Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; öğrencilerin Atatürk Ġlke ve Devrimlerine, Anayasanın baĢlangıcında ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı yurttaĢlar olarak yetiĢmelerine, yeteneklerini geliĢtirerek gerekli donanımı kazanmalarına katkıda bulunmaktır. Bu amaçla öğrencilere; a) Ġnsan haklarına ve demokrasi ilkelerine saygı duyabilme, b) Kendini tanıyabilme, bireysel hedeflerini belirleyebilme, yeteneklerini geliĢtirebilme, bunları kendisinin ve toplumun yararına kullanabilme, c) Çevreyi koruma geliĢtirme bilinciyle hareket edebilme, d) Kendine ve çevresindekilere güven duyabilme, e) Planlı çalıĢma alıĢkanlığı edinebilme, serbest zamanlarını etkin ve verimli değerlendirebilme, f) GiriĢimci olabilme, g) Savurganlığı önleme ve tutumlu olabilme, h) Bireysel ve çevresel farklılıklara saygılı olabilme; farklı görüĢ, düĢünce, inanç, anlayıĢ ve kültürel değerleri hoĢgörü ile karĢılayabilme, ı) Aldığı görevi istekle yapabilme, sorumluluk alabilme, j) Bireysel olarak veya baĢkalarıyla iĢ birliği içinde çevresindeki toplumsal sorunlarla ilgilenebilme ve bunların çözümüne katkı sağlayacak nitelikte projeler geliĢtirebilme ve uygulayabilme, k) Grupça yapılan görevleri tamamlamak için istekle çalıĢabilme ve gruba karĢı sorumluluk duyabilme l) Temel çevre sorunlarını algılayacak bilince ve bu sorunların çözümü için harekete geçme çözüm üretme kamuoyu yaratma becerisi kazanabilme gibi tutum, davranıĢ ve becerilerin kazandırılmasına çalıĢılır DANIġMAN ÖĞRETMEN: COġKUN GÖKHAN- NURAN DOĞAN KULLANIM ALANI:3-A SINIFI VE KÜTÜPHANE (TÜM SINIFLAR)

14


SİVİL SAVUNMA KULÜBÜ Sivil savunma kulübünün amaçları: Madde 1 — Sosyal etkinliklerin amacı, Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; öğrencilerin Atatürk Ġlke ve Devrimlerine, Anayasanın baĢlangıcında ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı yurttaĢlar olarak yetiĢmelerine, yeteneklerini geliĢtirerek gerekli donanımı kazanmalarına katkıda bulunmaktır. Madde 2: Sivil savunma kavramını öğrenebilme Madde 3: Birey ve toplum için sivil savunmanın önemini idrak edebilme Madde 4: Sosyal hayata etkili bir Ģekilde katılıp, görev ve sorumluluk alabilme. Madde 5: Sivil savunma konusunda bilinçlenme ve çevreyi bilinçlendirebilme Madde 6: Gerekli sivil savunma tedbirlerini alabilme konusunda duyarlı davranabilme Madde 7:Sivil savunma ile ilgili yanlıĢ bilgileri düzeltebilme. Ve çevresinde doğru bilgi edinilmesine gayret sarf etme DANIġMAN ÖĞRETMEN: N. EBRU ERCEKAN – ÖMER KONAK KULLANIM ALANI: 3-A SINIFI – FEN TEKNOLOJĠ LABORATUVARI (Tüm Sınıflar) FOLKLOR KULÜBÜ

Folklor kulübünün amacı çeĢitli yörelerin halk oyunlarını çalıĢarak, öğrenciler arasındaki iliĢkileri güçlendirmeye çalıĢan ve zengin Anadolu kültürünün bir parçası olmanın, o kültürü yaĢatmanın mutluluğunu yaĢatmak olan bu kulüp, halk oyunları ekipleri aracılığıyla okul içi ve okul dıĢı yarıĢma ve festivallerde okulunu en iyi Ģekilde temsil etmeye çalıĢmaktadır.

DANIġMAN ÖĞRETMEN: GÜLÜSTAN YEġĠL KULLANIM ALANI: KÜTÜPHANE (4. 5. VE 6. SINIFLAR)

15


Adres: Abide-i Hürriyet Caddesi No:29/1 Şişli - İstanbul

2007 Telefon: (0212) 233 03 33 www.lidersislikoleji.k12.tr

16

Sosyal Kulüpler Kitapçığı  
Sosyal Kulüpler Kitapçığı  

Özel Lider Şişli İlköğretim Okulu 2010-2011 Sosyal Kulüpler Tanıtım Kitapçığı

Advertisement