Page 1


AURKIBIDEA Liburutegia zenbakitan_________________________________________________________ 5 Bisitak/Erabiltzaileak ______________________________________________________________ 5 Erabiltzaileak karnetarekin _________________________________________________________ 5 Asistentziak ordutegi berezietan _____________________________________________________ 5 Katalogazioa eta funtsa _____________________________________________________________ 6 Prozedentzia kontutan hartuta urteko sarrerak_________________________________________ 7 Desideratak_______________________________________________________________________ 8 Web, blogak eta OPAC kontsultak ___________________________________________________ 8 Mailegua _________________________________________________________________________ 8 Mailegua euskarriaren arabera ______________________________________________________ 9 Mailegua Liburutegi bakoitzean _____________________________________________________ 9 Mailegua hizkuntzen arabera _______________________________________________________ 10 Mailegua sexua eta adinaren arabera ________________________________________________ 11 Liburutegien arteko mailegua ______________________________________________________ 12 Mailegua herriz herri _____________________________________________________________ 12 Erreserbak ______________________________________________________________________ 13 Bazkideak adinaren arabera________________________________________________________ 13 e-liburutegi zerbitzua______________________________________________________________ 14 Gehigarriak _____________________________________________________________________ 14 Mailegatuenak ___________________________________________________________________ 15 Erreserbatuenak _________________________________________________________________ 17

Datu ekonomikoak ___________________________________________________________ 18 Jasotako diru-laguntzak ___________________________________________________________ 18

Ekipamendua _______________________________________________________________ 19 Azalera metro karratutan __________________________________________________________ 19 Irakurtzeko tokiak________________________________________________________________ 19 Ekipamendu informatikoa eta bestelakoa _____________________________________________ 19

Irakurketa bultzatzeko jarduerak________________________________________________ 20 Aurrera eramandako proiektuak ________________________________________________ 27 Ondare bibliografikoaren eta Eibarko bildumaren digitalizazioa eta katalogazioa ___________ 27 Digitalizazioa ____________________________________________________________________ 27 Katalogazioa _____________________________________________________________________ 28

Ondare bibliografikoko hiru obren zaharberritzea __________________________________ 28 3 http://www.bibliotecaspublicas.es/eibar http://liburutegiak.blog.euskadi.net/eibar http://liburutegiak.blog.euskadi.net/eibarkoumeak


Prestakuntza ikastaroak _______________________________________________________ 29 Euskal Enplegu Zerbitzuko langabetuak kontratatzeko laguntza-plana _________________ 30 2012rako asmoak ____________________________________________________________ 30 Teknologia berriak eta Liburutegiaren zabalkundea____________________________________ 30 Nagusiak... baina aktiboak _________________________________________________________ 30 E-readerrak _____________________________________________________________________ 30 Ezintasun bisualak________________________________________________________________ 30 Irakurketa klubak (Sareko programan sartu) _________________________________________ 31 Alfabetizazio digitala eta bizitzan zeharreko ikaskuntza_________________________________ 31

4 http://www.bibliotecaspublicas.es/eibar http://liburutegiak.blog.euskadi.net/eibar http://liburutegiak.blog.euskadi.net/eibarkoumeak


Liburutegia zenbakitan Bisitak/Erabiltzaileak 2011 urtea: 130.451 bisita, 2010ean baino % 11’7 gutxiago Bisita/biztanle adierazlea: • • •

27.490 biztanle Eibarren: 4'7 bisita biztanle baikoitzak 2010ean batez bestekoa Euskadin: 2'89 2010ean batez bestekoa Espainian: 2'4

Bisitak biztanleak kontutan hartuta Visitas por habitante 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0

Eibar Euskadi Estatua

1

Erabiltzaileak karnetarekin 2011ko abenduaren 31n, izena emandako erabiltzaileak 9.193 ziren (biztanlegoaren % 33,44) • • • •

7.647, helduak 1.476, umeak 65, erakundeak 5, liburutegiak

2011n alta emandako bazkideak: 499. Helduak: 322 Umeak: 170 Erakundeak: 3 Liburutegiak: 3

Asistentziak ordutegi berezietan

Maileguaren Ikas Asistentzia Mailegua batezbestekoa Itzulketak gela

Fonoteka INTERNET

2005

7.184

168

2,33

158

188

195

443

2006

6.423

366

6,78

369

171

125

175

5 http://www.bibliotecaspublicas.es/eibar http://liburutegiak.blog.euskadi.net/eibar http://liburutegiak.blog.euskadi.net/eibarkoumeak


2007

5.828

253

5,27

184

262

57

115

2008

3.749

220

5,12

190

58

6

57

2009

3.223

134

4,70

95

112

8

56

2010

3.695

409

5,18

371

79

1

127

221

Ez da zerbitzua Ez da 72 ematen kontabilizatzen

2011

2.648

177

2,81

Ordutegi bereziak azterketa garaian Horario especial en época de exámenes 8.000

Asistentzia

7.000 6.000

Mailegua

5.000 4.000

Maileguaren batezbestekoa Itzulketak

3.000 2.000 1.000 0

Ikas gela 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Katalogazioa eta funtsa 2011ko abenduaren 31ako funtsa guztira: 63.892 (+ % 9,32) 2010ko Euskadiko Irakurketa Publikoko Sareko funtsa, guztira: 4.850.442. Dokumentu / biztanleen batez bestekoa Eibarren: 2’32 2010eko batez bestekoa Euskadin: 2'22 Batez bestekoa Espainian: 1,61 Dokumentu / biztanle Documento / habitante 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Eibar

Euskadi

Estatua

6 http://www.bibliotecaspublicas.es/eibar http://liburutegiak.blog.euskadi.net/eibar http://liburutegiak.blog.euskadi.net/eibarkoumeak


Bajak Galdutako documentuak 2011n: 94 Xahututako dokumentuak: 544

Bildumaren hazkundea / Crecimiento de la colección 70000

63892

60000

48810

50000 40000

53265

32490

30000 20000

57938

23362 11210

10000 0 1996

2000

2004

2008

2009

2010

2011

Prozedentzia kontutan hartuta urteko sarrerak Fondo bibliografikoko sarreren artean %49 erosketaren bidez egiten da. %42 “Besteak” atalean sartzen da: Ministeritzak bidaltzen duena (aldizkariak, María Moliner lehiaketaren bitartez eskuratzen direnak) eta atzera begirako katalogazioa (liburu hauen prozedentzia ezin delako ziurtatu)

Eskuraketen prozedentzia Procedencia de adquisiciones 2518

Besteak 103

Udala Diputazioa

97

Eusko Jaurlaritza ofizialak

159

Dohaintza

167

Erosketa

2949 0

500

1000

1500

2000

2500 3000

7 http://www.bibliotecaspublicas.es/eibar http://liburutegiak.blog.euskadi.net/eibar http://liburutegiak.blog.euskadi.net/eibarkoumeak

3500


Desideratak

Desideratak (erosketa eskaerak)

Eskaerak

Onartuak

76

74

Web, blogak eta OPAC kontsultak Bisitak gaztelaniazko web orrialdean: (http://www.bibliotecaspublicas.es/eibar ) : 7.354. Gehien aukeratutako sailak, besteak beste: Liburutegiko informazioa 1.694, Portada 1.461, Katalogoa 991, Zerbitzuak 584, Liburutegiko blogei sarrera 303, Katalogoari buruzko tutorialak 393. Bisitak euskarazko web orrialdean: 7.769. Gehien aukeratutako sailak, besteak beste: Portada 3.520, Katalogoa 932, Liburutegiari buruzko informazioa 759, Zerbitzuak 334, Katalogoari buruzko tutorialak 312, Liburutegiko blogei sarrera 309. Bisitak helduen blogari (http://liburutegiak.blog.euskadi.net/eibar ): 5.231 Bisitak umeen blogari (http://liburutegiak.blog.euskadi.net/eibarkoumeak ): 3.972 Bilaketak OPACen: 13.242.

Mailegua 2011n egindako maileguak: 43.307 (2010ean baino % 7’15 gutxiago) Maileguak urtetik urtera Préstamos por año 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Mailegu adierazleak: • • • •

Mailegu bolumena (2011an zehar bilduman izandako mailegu-kopuru osoa zati bildumaren dokumentu-kopuru osoa): 0,67 Per capita maileguak (2011an izandako mailegu-kopuru osoa zati biztanle-kopurua): 1,57 Per capita mailegugai dauden dokumentuak (2011an mailegugai egon diren dokumentuak zati biztanle-kopurua): 2,10 Maileguak langileko (2009an izandako maileguak zati langile-kopurua (6,68) urte horretan izandako lanaldi osoa kontuan hartuta): 6.195

Liburutegien arteko mailegua: 1.145 (2010ean baino + % 30).

8 http://www.bibliotecaspublicas.es/eibar http://liburutegiak.blog.euskadi.net/eibar http://liburutegiak.blog.euskadi.net/eibarkoumeak


Mailegua euskarriaren arabera Urteko estadistika euskarriaren arabera (Helduak) Estadística anual según el soporte (Adultos) 2001 2003

15000

2004

10000

2005

5000

2006

0

2007

di

m -ro cd

ak sk o

oa de

2008

he

2011

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Urteko estatistika euskarrien arabera (Umeak) Estadística anual según el soporte (Niños/as) 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 Libururak

2009 2010

m

bi

er

li b

ot

ur

ec

ua

a

k

2002

20000

k

25000

Aldizkariak

Bideoak

Diskak

CDROM

2007 2008 2009 2010 2011

Grafikoetan ikus daitekeen bezala, liburua da gehien mailegatu den euskarria: Helduen Liburutegiko kasuan, %68 liburuak izan dira eta %31 beste euskarriak. Aldizkariak %1 mailegatu dira, baina bere erabilpena gehitu egin da %63an 2010arekin alderatuta; Umeen Liburutegiaren kasuan, %59 liburuak izan dira eta %40 beste euskarriak. Aldizkariak %0,5 mailegatu dira, baina 2010 urtearekin alderatuta %68 igo da material honen mailegua.

Mailegua Liburutegi bakoitzean Mailegua (Helduak) Préstamo (Adultos) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 -

9 http://www.bibliotecaspublicas.es/eibar http://liburutegiak.blog.euskadi.net/eibar http://liburutegiak.blog.euskadi.net/eibarkoumeak


Mailegua (Umeak) Préstamo (Niños/as)

2001 2002

25000

2003

20000

2004 2005

15000

2006

10000

2007

5000

2008 2009

0

2010

Totala

2011

Helduen Liburutegian mailegua bajatu egin da (2010ean baino 791 mailegu gutxiago). Jaitsiera euskarri guztietan izan da, aldizkariak eta CD-rometan ezik. Umeen Liburutegian ere jaitsiera izan da (2010ean baino 171 mailegu gutxiago eta 2009an baino 5.349 gutxiago), baina batez ere beste euskarrien maileguetan. Liburuen eta aldizkarien mailegua igo egin da aurreko urtearekin alderatuta, baina ez beste euskarriena, urtetik urtera beherantz doaz eta. Egiten dugun balorazioa zera da, etxeetan Internetarako sarrera handiagoa dagoela eta horren bitartez eskura dituztela pelikulak, musika eta jokuak... horrek.

Mailegua hizkuntzen arabera Mailegua hizkuntzen arabera (Helduak) Préstamo según la lengua (Adultos) 30000 25000

Euskara

20000 15000

Gaztelania 10000 5000

Beste hizkuntza batzuk

0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

10 http://www.bibliotecaspublicas.es/eibar http://liburutegiak.blog.euskadi.net/eibar http://liburutegiak.blog.euskadi.net/eibarkoumeak


Mailegua hizkuntzen arabera (Umeak) Préstamo por lenguas (Niños/as) 12000 10000 8000

Euskara

6000

Gaztelania Besteak

4000 2000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Umeen Liburutegian 300 izenburu gutxiago mailegatu dira euskaraz (%45), baina gaztelaniazkoak igo egin dira (%52) eta beste hizkuntzetan mantendu egin da (%3). Helduen Liburutegian euskaraz (%8) egindako irakurketak igo egin dira 135, izenburu gehiago; gaztelaniaz, jaitsi egin dira (%82), 1436 izenburu gutxiago, eta beste hizkuntzetan igo egin dira (%10), 400 izenburu gehiago.

Mailegua sexua eta adinaren arabera Mailegua sexuaren arabera Préstam o según el sexo 30000 25000 20000 Emakumeak

15000

Gizonak

10000 5000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Mailegua adinaren arabera Préstam o según la edad 40000 35000 30000 25000

Umeak

20000

Helduak

15000 10000 5000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Mailegu zerbitzua erabili duten emakume-kopurua igo egin da, eta gizonena jaitsi egin da.

11 http://www.bibliotecaspublicas.es/eibar http://liburutegiak.blog.euskadi.net/eibar http://liburutegiak.blog.euskadi.net/eibarkoumeak


Adina kontutan hartuta, umeena igo egin da baina helduena jaitsi da. Erakundeei egindako mailegua: 483.

Liburutegien arteko mailegua • •

Beste liburutegiei lagatako liburuak: 552 (sareko liburutegiei 551, eta 1 beste liburutegi bati) Eskatutako liburuak: 593 (Sareari 591, eta 2 unibertsitateei)

Liburutegien arteko mailegua Préstamo interbibliotecario 700 600 500 400

Servidos Solicitados

300 200 100 0 2006

2007

2008

2009

2010

2011

Mailegua herriz herri Beste herriei egindako maileguak Préstamos a otras poblaciones 1797

2000 1500

1121

1000 500

221

194

182

111

71

69

39541

Ermua

1121

Elgoibar

221

Deba

194

Soraluze

182

12 http://www.bibliotecaspublicas.es/eibar http://liburutegiak.blog.euskadi.net/eibar http://liburutegiak.blog.euskadi.net/eibarkoumeak

k Be

st

ea

a O

nd

ar ro

ra rg a

ra

Eibar

Be

sa te

e

Ar

So

ra l

uz

a eb D

ar ib go El

Er

m

ua

0


Arrasate

111

Bergara

71

Ondarroa

69

Besteak

1797

Guztira

43307

Erreserbak Eskaerak 784

Erreserbak

Mailegatuak 734

Bazkideak adinaren arabera

Bazkideak adinaren arabera (2011) Socios/as segĂşn la edad (2011) 1400

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1200 1000 800 600 400 200 0 <14

15-25

26-35

36-60

>61

Bazkideak adinaren arabera (Guztira) Socios/as segĂşn la edad (Total) 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 <14

15-25

26-35

36-60

13 http://www.bibliotecaspublicas.es/eibar http://liburutegiak.blog.euskadi.net/eibar http://liburutegiak.blog.euskadi.net/eibarkoumeak

>61


2011n, karneta eskatu zuten pertsonen %55ek 26 urte baino gehiago zuen. Guztira, bazkideen %63k 26 urte baino gehiago ditu.

e-liburutegi zerbitzua 2011n Internetako sarrera publikoaren ekipoak kontrolatzeko programa bat erosi dugu. Programa honen bitartez hobeto kontrolatzen da erabilera-denbora, baina ezin dira erabilera-kopuruak kontabilizatu. Bestalde, WIFI erabiltzeko aukera ere badago Liburutegian, eta datu horiek ere ezin dira; beraz, Interneten erabaileraren datuak ez lirateke oso fidagarriak izango. Edozein modutan, zerbitzua gero eta gutxiago erabiltzen da, jende askok Interneta etxean duelako. Gainera, KZgunea Portalean dagoenetik Liburutegiko erabileraren jaitsiera nabarmendu da.

Gehigarriak Arretak Atenciones 140000 100000 80000

120123

116009 113483 109466

120000

103000

97199

106530 93.681

87604 78102

60000 40000 20000 0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2011n egindako arretak: 93.681. Kontuan hartu diren datuak hauek izan dira: mailegua, itzulketak, erreserbak, Langela eta bazkide berriak. Telefono-deiak eta bertako kontsultak ez dira kontuan hartu. Ezta Internet eta fonoteka

Mailegua hiruhilabeteka (Helduak) PrĂŠstamo trimestral (Adultos) 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1. Hiruhilabetea 2. Hiruhilabetea 3. Hiruhilabetea 4. Hiruhilabetea

14 http://www.bibliotecaspublicas.es/eibar http://liburutegiak.blog.euskadi.net/eibar http://liburutegiak.blog.euskadi.net/eibarkoumeak

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


Mailegua hiruhilabeteka (Umeak) Préstamo por trimestres (Niños/as) 8000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1º trimestrea

2º trimestrea

3º trimestrea

4º trimestrea

Mailegatuenak

Helduen artean fikzioa euskaraz 1. Arantxa Urretabizkaia, 3 Mariak 2. Kirmen Uribe, Bilbao, New York, Bilbao 3. Alberto Ladrón Arana, Arotzaren eskuak Helduen artean fikzioa gaztelaniaz 1. María Dueñas, El tiempo entre costuras 2. Almudena Grandes, Inés y la alegría 3. Laura Kinsale, El profesor de francés Helduen artean, ez fikzioa euskaraz 1. Xabier Gereño, Método fácil para aprender euskera básico 2. Juan Antonio Letamendia, Bakarka: método de aprendizaje individual del euskera 3. Joseba Sarrionandia, Moroak gara behelaino artean?

15 http://www.bibliotecaspublicas.es/eibar http://liburutegiak.blog.euskadi.net/eibar http://liburutegiak.blog.euskadi.net/eibarkoumeak


Helduen artean, ez fikzioa gaztelaniaz 1. Eduardo Punset (dir.), Claves de la ciencia 2. Paul A. Tipler, Gene Mosca, Física para la ciencia y la tecnología 3. Ferdinand P. Beer, E. Russell Johnston Jr., Mecánica vectorial para ingenieros. Estática Fikzioa umeen artean euskaraz 1. Jo Lodge, Lurra Kroko! 2. Jeff Kinney, Gizajo baten egunkaria 3. Bat Pat, Tutankamonen amona Fikzioa umeen artean gaztelaniaz 1. Tea Stilton, El barco fantasma 2. Jeff Kinney, Días de perros 3. Jeff Kinney, La cruda realidad Ez fikzioa umeen artean euskaraz 1. Francisco Arredondo, Aurkitu animaliak oihanean 2. Zergatik gara batzuk neska eta besteak mutil? 3. Charles Freeman, Greziarrak Ez fikzioa umeen artean gaztelaniaz 1. Rennie Brown, Modelos de moda 2. John Malam, Gran atlas de los dinosaurios 3. El mentor de gramática : con ejercicios resueltos Aldizkariak helduen artean 1. Speak up 2. Brico: bricolage & decoración 3. Casa viva : revista mensual de interiorismo, decoración y diseño contemporáneos Aldizkariak umeen artean 1. Irria aldizkaria 2. I love English junior 3. Caracola: la revista de las niños y los niños Bideoak helduen artean 1. Rodrigo Cortés (dir.), Buried (Enterrado) 2. Carl Sagan (dir.), Cosmos 3. Ken Loach (dir.), El viento que agita la cebada Bideoak umeen artean 1. Hartz txiki: 9 abentura 2. Disney’s magic English 3. Pirritx, Porrotx eta Mari Motots, Piratak Musika helduen artean 1. Speak up audio 2. Oskorri & The Pub Ibiltaria 2 3. Kepa Junkera, Herria Musika umeen artean 1. Pirritx, Porrotx eta Mari Motots, Irrien lagunak 2. Pirritx, Porrotx eta Mari Motots, Mari Motots 3. Grandes éxitos de Bob Esponja CD-ROMak helduen artean 1. Elizabeth Scurfield, Larousse chino: método integral 2. Todo sobre fotografía & vídeo digital 3. English

16 http://www.bibliotecaspublicas.es/eibar http://liburutegiak.blog.euskadi.net/eibar http://liburutegiak.blog.euskadi.net/eibarkoumeak


CD-ROMak umeen artean 1. Familiak milakolore 2. Bat, bi, hiru, lau, bost Urdintxo eta Pox: matematika 3. Txirritx

Erreserbatuenak

Euskaraz 1. 2. 3. 4. 5.

Arantxa Urretabizkaia, 3 Mariak Agota Kristof, Koaderno handia Joseba Sarrionandia, Moroak gara behelaino artean? Julen Gabiria, Connemara gure bihotzetan Uxue Alberdi, Aulki-jokoa

Gaztelaniaz 1. 2. 3. 4. 5.

María Dueñas, El tiempo entre costuras Julia Navarro, Dime quién soy Jean M. Auel, La tierra de las cuevas pintadas Kate Morton, El jardín olvidado Almudena Grandes, Inés y la alegría

17 http://www.bibliotecaspublicas.es/eibar http://liburutegiak.blog.euskadi.net/eibar http://liburutegiak.blog.euskadi.net/eibarkoumeak


Datu ekonomikoak Kontu saila Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak Bestelako hornidurak Protokolo eta ordezkaritza gastuak Argitalpenak, publizitatea eta propaganda Bilera eta hitzaldiak Kontratu soziokulturalak Irabazi asmorik gabeko erakundeei Funts bibliografikoak Liburutegiko ekipoak GUZTIRA

Gastu erreala

Aurrekontua

Desberdintasuna

% erreala/aurreikusia

12.000,00

9.366,64

2.633,36

78,06 %

19.017,00

14.858,42

4.158,58

78,13 %

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00 %

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00 %

3.600,00

2.340,82

1.259,18

65,02 %

5.500,00

3.863,20

1.636,80

70,24 %

1.500,00

1.500,00

0,00

100,00 %

25.313,00

23.587,82

1.725,18

93,18 %

2.000,00

1.803,28

196,72

90,16 %

70.930,00

57.320,18

13.609,82

63,87 %1

Jasotako diru-laguntzak 2009

2010

2011

Eusko Jaurlaritza Liburutegiko funtsak berritzeko 12.913,49 Haur eta gazte literatura sustatzeko programak 2.250,00 Teknologia berriak ezartzeko edo garatzeko 3.650,00 Dokumentu-ondarea eta bertako funtsen digitalizazioa 0,00 Gipuzkoako Foru Aldundia Ondare bibliografikoa zaharberritzeko 0,00 Kutxa Hizkuntzen autoikaskuntza programa 8.000,00 Umeen artean irakurketa sustatzeko 0,00 GUZTIRA 26.813,49

1

13.229,70 1.987,20 15.796,24 0,00

11.933,10 2.282,30 10.528,60 3.500,00

0,00

1.937,00

0,00 1.000,00 32.013,14

0,00 0,00 30.181,00

Gastuaren kontenzioa izan da aurrekontu guztia ez erabiltzearen arrazoia. Benetan behar ez zena ez da burutu.

18 http://www.bibliotecaspublicas.es/eibar http://liburutegiak.blog.euskadi.net/eibar http://liburutegiak.blog.euskadi.net/eibarkoumeak


Ekipamendua Azalera metro karratutan GUNEAK Helduen Liburutegia Hemeroteka eta Multimedia e-liburutegia Eibarri buruzko bilduma gela Langela Umeen Liburutegia Txiki Txoko Umeen Liburutegiko komunak Gordailua Biltegiak Bulegoak GUZTIRA

METRO KARRATUAK 386,37 151,56 24,22 21 87,5 224,27 27,86 10,55 76,99 43,54 67,96 1.121,82 m²

Irakurtzeko tokiak GUNEAK Helduen Liburutegia Hemeroteka Eibarri buruzko bilduma gela Langela e-liburutegia Umeen Liburutegia Txiki Txoko Interneterako ordenagailuak GUZTIRA

UNITATEAK 94 27 6 36 8 48 21 3 243

Ekipamendu informatikoa eta bestelakoa EKIPOAK Barruko lanetarako ordenagailuak Internet, ofimatika edo CD-Romendako ordenagailuak Katalogoa kontsultatzeko ordenagailuak (OPAC) Inprimagailuak Desmagnetizagailuak Magnetizatzaileak Fotokopiagailuak Barra kodeen irakurgailuak Nobedadeendako pantaila Telebista DVD erreproduktorea E-reader Argazki kamera GUZTIRA

UNITATEAK 8 11 3 4 3 3 1 4 1 1 1 3 1 44

19 http://www.bibliotecaspublicas.es/eibar http://liburutegiak.blog.euskadi.net/eibar http://liburutegiak.blog.euskadi.net/eibarkoumeak


Irakurketa bultzatzeko jarduerak LIBURU EZKUTUAREN BILA

Deskribapena

Helburuak

2011ko tenporalizazioa Baliabideak Programaren arduraduna Aurrekontua

Ebaluaketa

Irakurketa sustatzeko asmoarekin egindako jokoa da. Inguruaren ezagutza ere bultzatzen da egiten diren galderekin. 6 urte baino gehiago duten umeei zuzenduta dago. Liburuak irakurri behar dituzte eta bueltatzerakoan Eibarri buruzko galderak egingo zaizkie. • Irakurketa sartu umeen eta gazteen jarduera ludikoetan • Euskaraz egindako irakurketa bultzatu • Eibarri buruz daukaten ezagutza sendotu • Eibarko Liburutegiko bertako funtsaren erabilera sustatu eta zabaldu • Erabiltzaileei Liburutegiko errekurtso informatiboak erabiltzen irakatsi • Familiak inplikatu umeen aisialdian eta beraien jarduera kulturaletan parte hartzera gonbidatu Apirilaren 2tik ekainaren 14ra. Sariak ekainaren 16an banatu ziren Liburutegiko pertsonala, galderen fitxak, plantillak, 3 bizikleta Umeen liburutegiko dinamizatzailea 0,00 €. Bizikletak udalak zituen 1200 eskutitz bidali zitzaien haur eta nerabeei, ekintza honetan parte hartzeran gonbidatuz eta 102k eman zuten izena, %8.5ek hain zuzen ere. Bukaerara 40 ume iritsi ziren: 6-7 urtekoak, 23; 8-11 urte bitartekoak, 15; eta 12tik gorakoak, 2 bakarrik. Izena emandako 59, neskak ziren, eta 43, mutilak. 2011ko apirilean eta maiatzean 2010eko hile horietan baino liburu gehiago irakurri dira.

LIBURUA, KULTURARAKO SARBIDEA Ekimen honen bidez Udalak nahiz herriko hainbat taldek antolatzen dituzten jarduera kulturaletarako sarrerak zozketatzen dira irakurleen artean. Deskribapena Irakurleak, maileguan liburu bat hartzen duen bakoitzean, papertxo bat jasotzen du; liburua bueltatzen duenean papertxo hori bere datuekin beteta

20 http://www.bibliotecaspublicas.es/eibar http://liburutegiak.blog.euskadi.net/eibar http://liburutegiak.blog.euskadi.net/eibarkoumeak


Helburuak 2011ko tenporalizazioa Baliabideak Programaren arduraduna Aurrekontua Ebaluaketa

ekarriko du, eta horrela hainbat ikuskizunetara joateko aukera izango du Umeentzako emandako sarrerak (beti bikoitzak izaten dira): 2 zinerako eta 9 antzerkirako Helduentzako emandako sarrerak: 3 dantzarako, 2 musika-antzerkirako, 4 musikarako eta 2 antzerkirako • Aisialdiaz gozatzeko liburua aukeratzen duten erabiltzaileak “saritzea” Urte osoan zehar. Liburutegiko pertsonala eta Kultura Zerbitzuak ematen dituen ikuskizunetarako sarrerak Liburutegiko arduraduna Sarreren kostua Emandako sarreretatik zenbat erabili diren Zenbat ikuskizunetarako eman diren sarrerak

ZAPATUKO IPUINA Deskribapena Helburuak 2011ko tenporalizazioa Baliabideak Programaren arduraduna Aurrekontua Ebaluaketa

Urtean zehar hilaren azken zapatuan ipuin emanaldi bat egiten da. Txotxongilo saioak ere egin izan dira. • Irakurketa sustatu ahozko literatura erabiliz • Asteburuan aisialdirako aukerak zabaldu Urtarrilak 29, otsailak 26, martxoak 26, apirilak 2, apirilak 30, irailak 24, urriak 29, azaroak 26 Liburutegiko pertsonala eta Kutxaren eskaintza kulturala. Kartelak, etab. Liburutegiko arduraduna 462,40 € (urtarrileko eta otsaileko saioak). Besteak Kutxak diruz lagunduta. Jarraipena egiten da honako hau kontutan hartuta: saiora etorritako ume kopurua, egun horretako eguraldia, saioa nola egon den (kontalariaren kalitatea, ea umeak erakarri dituen, etab.) 318 umek hartu zuten parte ekintza hauetan

21 http://www.bibliotecaspublicas.es/eibar http://liburutegiak.blog.euskadi.net/eibar http://liburutegiak.blog.euskadi.net/eibarkoumeak


MUNDUKO PAISAIAK

Deskribapena

Helburuak

Garatuko diren jarduera espezifikoak 2011ko tenporalizazioa Baliabideak Programaren arduraduna Aurrekontua Ebaluaketa

Eibarko Juan San Martin Liburutegiak parte hartzen du Eusko Jaurlaritzako Liburu eta Liburutegi Zerbitzuak bideratzen duen “Liburutegiak topaleku” izeneko kanpainan. 2011n jarduera hau garatu genuen: “Munduko paisaiak”. Txinari buruzko monografikoa prestatu genuen, hain zuzen ere, irakurketa gida bat eta gaiaren inguruko hainbat jarduera. • Etorkinek Liburutegia beraien kulturako eta hemengo pertsonekin topagune bezala ikus dezaten • Etorkinak gure komunitatean gizarteratzen lagundu • Liburutegiak eskeintzen dituen zerbitzuak ezagutaraztea • Liburutegiak beste hizkuntzetan eta beste hizkuntzak ikasteko daukan funtsaren zabalkundea egin • “Munduko prentsa” zerbitzua ezagutarazi • Hangoak diren pertsonek beraien kultura eta ohiturak zeintzuk diren ezagutaraztea • Hemengoak garenoi haiek ezagutzeko aukera ematea • Txinatik adoptatutako eibartar umeak eta beraien familiak han lagatako kultura zein den jakitea. • Txinari buruzko interesgunea: liburuak, DVDak eta CDak. • Ipuin kontalari saioa. Txinako ipuin eta kondairak • Kaligrafia eta papiroflexia tailerrak • Adopzioari buruzko hitzaldia; informazioa, esperientziak, etab. (ez zen burutu jenderik ez zegoelako) Azaroaren 7tik 29ra. Gidaren materialak: liburuak, diskak eta DVDak. Liburutegia hornitzeko materiala. Ekintza guztien dinamizatzailea ANICHI (Gipuzkoako Adopzio Familien Elkartea) izan zen. Liburutegiko arduraduna. Liburutegi Zerbitzuak zuzendutako “inmigrazio lan taldea”, hainbat liburutegik osatuta. Eusko Jaurlaritzak ordaintzen du kanpaina hau. Gastua: 642,41 € gidaren materialetan eta 725 € jardueretan 40 partaide izan genituen antolatutako jardueretan. Gidako material batzuk maileguan hartu ziren, batez ere pelikulak.

22 http://www.bibliotecaspublicas.es/eibar http://liburutegiak.blog.euskadi.net/eibar http://liburutegiak.blog.euskadi.net/eibarkoumeak


LIBURUTEGI TAILERRA Liburutegi tailerra LHko 6. mailako umeei zuzenduta dago. Nahi duten Deskribapena Eibarko ikastetxe guztiek parte hartu ahal dute gelaka, irakasleak lagunduta. • Udal Liburutegiaren funtzionamendua ezagutu: arauak, nola aurkitu eta eskatu materialak, mailegu zerbitzua, funtsen antolamendua apaletan, Helburuak nola eskuratu Liburutegiko karneta, etab. • Umeek Liburutegia era ludikoan ezagutu dezaten eta bertan eskaintzen diren zerbitzuak erabiltzen ohitzea 2011ko tenporalizazioa Urritik abendura Baliabideak Ordenagailuak (OPAC), eta egiten den joku baten materiala: fitxak, etab. Programaren Umeen Liburutegiko dinamizatzaileak burutzen ditu tailerrak. arduraduna Aurrekontua 0,00 € Ebaluaketa 167 ume beraien irakasleekin. Eibarko 7 ikastetxeek hartu dute parte

UMEEN IRAKURKETA KLUBA Klub honen asmoa gurasoek eta haurrek irakurketa konpartitzeko une bat izatea da. Hilean saio bat eskainiko da aditu baten eskutik. Deskribapena Lehen Hezkuntzako 2., 3. eta 4. mailako umeak, amak edo aitak lagunduta. Eibarren erroldatuta daudenek izango dute lehentasuna. • Irakurketa sustatu, batez ere euskarazko liburuen irakurketa • Liburutegia ezagutarazi • Kalitatezko liburuak ezagutu • Guraso eta haurraren arteko irakurketa giroa sortu, gero etxeetan Helburuak ere hori berori egin dezaten • Gurasoak ozenki irakurtzen trebatu • Haurrek giro lasai batez gozatu • Irakurketa prozesuan parte-hartze lasaia lortu 2011-2012ko Urriak 18, azaroak 15, urtarrilak 17, otsailak 14, martxoak 20 eta apirilak 17

23 http://www.bibliotecaspublicas.es/eibar http://liburutegiak.blog.euskadi.net/eibar http://liburutegiak.blog.euskadi.net/eibarkoumeak


tenporalizazioa Baliabideak Programaren arduraduna Aurrekontua Ebaluaketa

Ahal den heinean eta beti ere partaideek eskatuta, aukeratutako liburuen ale bat ekarriko da partaide bakoitzarentzat liburutegien arteko maileguaren bitartez, nobedade bibliografikoak aukeratzen ez badira. Saioetan lantzen diren liburuak erosiko dira Liburutegiak ez baditu. Liburutegiko arduraduna. Saioen dinamizatzailea, Txabi Arnal Ikasleek 324 € ordaindu dute matrikula egiterakoan. Guztira, 1950 €. Ikastaroa amaitu eta gero inkesta bat pasatuko zaie partaideei. 12 ume daude, heldu batek lagunduta (24 pertsona)

HELDUEN IRAKURKETA KLUBA Aldez aurretik aukeratutako liburuez jarduteko saioak hilero. Saioak aditu Deskribapena batek koordinatu eta dinamizatuko ditu, eta partehartzaileei liburuak irakurtzeko aholku eta jarraibideak emango dizkie. • Literaturan interesaturik dauden pertsonen harremana sustatu • Aukeratutako liburuei buruzko iruzkinak egitera sustatu • Norbanakoaren lana iruzkin, balorazio eta abarren bidez aberasteko aukera eman irakurleei, balorazio horiek bakoitzarenak, Helburuak dinamizatzailearenak nahiz klubeko gainerako kideenak izan daitezkeelarik. • Irakurketa sakona egin dinamizatzaile eta klubaren gainerako kideen laguntzaz, askotan ez baikara konturatzen interesgarriak izan daitezkeen hainbat xehetasunez. “Idazlearekin solasean” Otsailaren 14an Karmele Jaio etorriko da “Las manos de mi madre” liburua Garatuko diren komentatzera. jarduera espezifikoak Maiatzaren 15ean Harkaitz Cano ekartzen saiatuko gara “Al filo de la hierba” liburua komentatzeko Urriak 11, azaroak 8, abenduak 13, urtarrilak 10, otsailak 14, martxoak 13, 2011-2012ko tenporalizazioa apirilak 10 eta maiatzak 15. Partaideei saio bakoitzean aukeratutako liburua ekartzen zaie beste Baliabideak Liburutegietatik LAM bidez. Programaren Liburutegiko arduraduna. Dinamizatzailea: Txomin Magdalena Arriaga arduraduna Aurrekontua 1.950 €. Matrikulekin 391 € jaso dira. 160 € Karmele Jaioren saioa. Ikastaroa amaitu eta gero inkesta bat pasatuko zaie partaideei. Guztira 17 Ebaluaketa pertsona daude.

24 http://www.bibliotecaspublicas.es/eibar http://liburutegiak.blog.euskadi.net/eibar http://liburutegiak.blog.euskadi.net/eibarkoumeak


BIBLIOGRAFIA FONDOAREN ERAKUSKETA INTERESGUNEETAN

Deskribapena

Helburuak

Garatuko diren jarduera espezifikoak

2011ko tenporalizazioa Baliabideak Programaren arduraduna Aurrekontua Ebaluaketa

Urtean zehar gure bibliografia fondoaren erakusketak antolatzen ditugu Portalea kultur etxearen beste jarduera batzuekin bat datozenak, efemerideak edo beste ekitaldi batzuk kontuan hartuta • Liburutegiko funtsaren zabaldundea egin • Nobedadeak ez diren materialei irteera eman • Euskarazko irakurketa bultzatu Egin izan diren erakusketak hauek izan dira: • Urte osoan zehar euskarazko nobelak • Urte osoan zehar gaztelaniazko nobelen aukeraketa • Urte osoan SOS umeak • Otsaila: Vargas Llosa eta Iñauteriak • Martxoa: Emakumeek idatzitako nobedadeak, Letra handiko bildumak, Luis Eduardo Aute, Josefina Aldecoa eta Juan San Martin Bekaren argitalpenak • Apirila: II. Errepublikaren aldarrikapenaren 80. urteurrena: interesgunea liburu, argazki, pelikula eta bideo proiekzio batekin; Ana María Matute • Ekaina: Jorge Semprún • Uztaila: Gerra Zibila Euskadin • Iraila: Alzheimerraren Eguna, Hizkuntzen Egun Europarra • Urria: Euskadi Sariak, Liburutegiaren Eguna (gai honen inguruko liburuak) • Azaroa: Munduko Paisaiak gidako materialak (Txina), Emakumeen aurkako indarkeria • Abendua: Olentzero eta Gabonak (liburuak eta bideoak) Urtean zehar Kartelak, erakusketariak eta Liburutegiko funtsa Liburutegiko pertsonala 0,00 € Beti nabarmentzen da interesguneetan jartzen den materiala maileguan eramaten dela.

25 http://www.bibliotecaspublicas.es/eibar http://liburutegiak.blog.euskadi.net/eibar http://liburutegiak.blog.euskadi.net/eibarkoumeak


HITZALDI ETA LIBURU AURKEZPENAK Deskribapena Noizean behin liburu aurkezpenak egiten dira Liburutegian. • Literatura sormena bultzatu Helburuak • Liburuak ezagutzera eman Garatuko diren Uztailean Aitor Azurkik bere liburua “Maizales bajo la lluvia” aurkeztu zuen, jarduera espezifikoak liburuan agertzen diren 2 protagonistak lagunduta. 2011ko tenporalizazioa Uztailak 7 Baliabideak Kartela Programaren Liburutegiko arduraduna arduraduna Aurrekontua 0,00 € 30 pertsona inguru hurbildu ziren eta jendeak parte hartu zuen, bertan Ebaluaketa gerran ibilitako bi lekuko zeuden eta horrek hitzaldia asko animatu zuen.

26 http://www.bibliotecaspublicas.es/eibar http://liburutegiak.blog.euskadi.net/eibar http://liburutegiak.blog.euskadi.net/eibarkoumeak


Aurrera eramandako proiektuak Ondare bibliografikoaren eta Eibarko bildumaren digitalizazioa eta katalogazioa Digitalizazioa Eibarko Juan San Martin Liburutegiak, Eusko Jaurlaritzak emandako diru-laguntza bat aprobetxatuz, ondare bibliografikoaren eta bertako funtsaren zati bat digitalizatu du aurten. Dagoeneko, digitalizatutako fondo hori LIBURUKLIKen (http://www.liburuklik.euskadi.net ) eta HISPANAn ere badago. Lan honen arrazoi/helburuak honako hauek izan dira:

Eibarko liburutegiko fondorik garrantzitsuena tokiko fondoa delako, eta hala teknologia berriak erabiliz fondoa zabaldu ahal izateko.

Fondo horiek herritar askok kontsultatzen dituelako, eta, ondorioz, lan horiek hondatzeko arriskuak murrizteaz gain hobeto kontserbatuko direlako.

Digitalizazioak obra horien gaineko ikerketak egitea erraztu egiten duelako, eta beti izaten direlako tokiko bilduman interesa izaten duten ikertzaileak.

Digitalizazioa babes mekanismoa delako, batik bat, erreserbako fondoko monografiei dagokienean.

Guztira, Eibarko Juan San Martin Liburutegiko ondare bibliografikoko eta bertako bildumako 87 monografiei dagokien 20146 orrialde digitalizatu dira.

Gastua 5.265,24 € izan da, eta hortik Eusko Jaurlitzak 3500 € ipini ditu.

27 http://www.bibliotecaspublicas.es/eibar http://liburutegiak.blog.euskadi.net/eibar http://liburutegiak.blog.euskadi.net/eibarkoumeak


Katalogazioa Eibarko Liburutegiko ondare bibliografikoa katalogatze prozesuan dago Kultura Ministeritza eta Euskadiko Autonomia Erkidegoko hitzarmen bati esker eta horren helburua Espainiako Ondare Bibliografikoaren Katalogo Kolektiboa aberastea da. 2011n kanpoko teknikari bat katalogatzen egon da fondo hori. Oraindik ez da lana bukatu eta bigarren fase baten zain gaude amaitzeko. Fondo hau ez zegoen katalogatuta, beraz, ezagutzera emango da lanak amaitzen direnean. Aspaldikoak, bereziak edo aberatsak izateagatik Espainiar Historia Ondarearen parte izanik espainiar liburutegi eta erakunde publikoetan edo pribatuetan gordetako liburuen eta bestelako bibliografiafuntsen deskribapena eta kokapena da programa honen helburua. Espainiako Ondare Bibliografikoaren Katalogo Kolektiboa (CCPB) Kultura Ministerioaren eta erkidego autonomoen programa bateratu bati dagokio, ondare historikoari buruzko 16/1985 Legearekin bat etorriz.

Ondare bibliografikoko hiru obren zaharberritzea Eibarko Juan San Martin Liburutegiaren antzinatasuna kontutan hartuta -1907an sortua- XVI. eta XX. mendeen artean argitaratutako funtsa garrantzitsua daukagu, nahiz eta liburutegi publikoa izan. Fondo horretatik 3 liburu aukeratu ziren zaharberritzeko, eta lana Gipuzkoako Foru Aldundiak diruz lagundu du (ia %42). Kontserbazio-lanen helburua ale horiek babestea eta zaintzea da, informazio transmisore funtzioa hobetzearren, eta imprimatze-datak direla-eta lortu ahal izan duten balio fisiko edo arkeologikoagatik. Erabilera mugatua izango dute; noizbehinka liburuaren historiari buruzko erakusketa bibliografikoak egiteko erabiliko dira, betiere kasu bakoitzean segurtasun neurri egokiak hartuta. Zaharberritutako liburuak honako hauek dira: â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

Biblia ad vetustissima exemplaria nunc recens castigata, Romae que revisa: in quibus praeterea quae subsequens Praefatio indicat, capita singula ita versibus distincta sunt ... -Lugduni : Apud Gulielmum Rovillium, 1573 Losada, Luis (S.I.) (1681-1748) Institutiones dialecticae, vulgo summulae ad primam partem philosophici cursus pertinentes / authore R.P. Ludovico de Lossada è societate Jesu ... -- Salmanticae : ex typographia Francisci Garcia Onorato & San Miguel, 1721

28 http://www.bibliotecaspublicas.es/eibar http://liburutegiak.blog.euskadi.net/eibar http://liburutegiak.blog.euskadi.net/eibarkoumeak


Mésenguy, François-Philippe (1677-1763) Abrégé de la morale de l'Ancien Testament : ou l'on a conservé autant qu'il a été possible les propres paroles de l'Ecriture Sainte avec des eclaircissemens e des reflexions. -- Nouvelle édition. -- A Paris : chez Desaint et Saillant ..., 1763

Zaharberritze-lanak egin ditugunean oinarrizko egoera larregi ez aldatzen ahalegindu gara, liburuaren beraren istorioa mantentzea ere garrantzitsua iruditzen zaigulako.

Prestakuntza ikastaroak Aurten egin ditugun ikastaroak honako hauek izan dira: • • • • • • • •

Irakurketa lehenengo adinetan (on line; 40 ordu) Teknologia berriak eta gazteen irakurzaletasuna (3 ordu) Nola sor ditzakegu gure erakundearentzako profil egokiei buruzko tailer praktikoa (7 ordu) Content curator, intermediario del conocimiento: nueva profesión para la Web 3.0 (9 ordu) Formakuntza digitala, maila altua (2 pertsonek 12 ordu bakoitzak) Lectura y recursos para colectivos específicos : tercera edad, emigrantes y discapacitados (on line; 40 ordu) Irakurketa pantailetan (13 ordu) Formakuntza digitala, maila ertaina (2 pertsonek 12 ordu bakoitzak)

29 http://www.bibliotecaspublicas.es/eibar http://liburutegiak.blog.euskadi.net/eibar http://liburutegiak.blog.euskadi.net/eibarkoumeak


Euskal Enplegu Zerbitzuko langabetuak kontratatzeko laguntza-plana Laguntza-plan honen bitartez bi pertsona hartu dira pasa den urtean sei hilabetetarako. Urtarriletik uztailera 2010ean eskatutako bi pertsona egon ziren. 2011ko irailetik 2012ko martxora pertsona bat egongo da. Eta 2011ko abendutik 2012ko ekainera beste pertsona bat izango dugu. Pertsona hauek publikora begira lan egiten dute eta Liburutegi laguntzaile lanpostuaren ezagutzak hartzen dituzte eta beste lanetan ere aritzen dira: inbentarioa, Liburutegiko foiletoak eta karteldegia, interesguneak, aldizkarien informatizazioa, etab.

2012rako asmoak Teknologia berriak eta Liburutegiaren zabalkundea Liburutegiak web orrialdea, bi blog (helduentzako eta umeentzako) eta Facebookeko perfila du. Gure helburua urte honetarako honen zabalkundea egitea izango da. Bai ezagutzera emateko bai erabiltzaileen partaidetza lortzeko. Oso garrantzitsua ikusten dugulako beraien beharrak eta nahiak zeintzuk diren jakitea. Horretarako kanpaina bat egingo dugu harpidetzak eta â&#x20AC;&#x153;lagunakâ&#x20AC;? egiteko.

Nagusiak... baina aktiboak Gure erabiltzaileak adinaren arabera alderatuz, 61 urte baino gehiago dituztenen artean bazkide gutxi ditugula eta, beraientzat ekintza espezifikoak antolatzea pentsatu dugu. Horretarako Zahartze aktiboaren inguruko informazioa biltzen saiatuko gara, pertsona horientzat baliagarriak izan daitezkeen baliabideen gida bat eginez. Bisita gidatuak antolatzen ere saiatuko gara Liburutegiak zer eskeini ahal dien erakutsiz.

E-readerrak Abenduan hiru e-reader erosi genituen teknologia berriak ezartzeko Eusko Jaurlaritzak eman zigun diru-laguntzarekin. Gure asmoa da nahi duenari Liburutegian bertan uztea tresna hauek erabiltzen ikasteko.

Ezintasun bisualak Lehen aipatutako diru-laguntzarekin ezintasun bisualak dituzten pertsonentzako programa bat ere erosi genuen abenduan.

30 http://www.bibliotecaspublicas.es/eibar http://liburutegiak.blog.euskadi.net/eibar http://liburutegiak.blog.euskadi.net/eibarkoumeak


Programa horren bidez ordenagailuetako pantailen informazioa handitu egin ahal da. Helduen liburutegiko 2 ordenagailutan eta Umeen liburutegiko ordenagailu batean jarri da programa hori. Eibarko ONCErekin jarri gara harremanetan eta beraientzat bisita gidaturen bat egitea da asmoa, Liburutegiak zer eskaini ahal dien azaltzeko.

Irakurketa klubak (Sareko programan sartu) 2011n Eusko Jaurlaritzak proposamen bat zabaldu zuen irakurketa kluben inguruan. Batzorde bat sortu zen irakurketa klubak martxan zeukaten hainbat liburutegirekin. Talde honen helburua klub hauetarako liburu-sortak erostea eta liburutegien artean konpartitzea zen. Gure asmoa, irakurketa kluba martxan daukagunez, talde honetan sartzea da eta partehartzearen abantailak aprobetxatzea.

Alfabetizazio digitala eta bizitzan zeharreko ikaskuntza Gure asmoa gazteak trebatzea da IKTak erabiliz, beraien interesak zeintzuk diren kontuan hartuta. Horretarako, eta era informalean, ostiral arratsaldeetan bertaratuko diren ume eta gazteei formazioa eskainiko zaie. Halaber, helduentzako, KZgunearekin elkarlanean, ikastaroak antolatzeko asmoa ere badugu.

31 http://www.bibliotecaspublicas.es/eibar http://liburutegiak.blog.euskadi.net/eibar http://liburutegiak.blog.euskadi.net/eibarkoumeak

2011ko txostena  

Eibarko Juan San Martin Liburutegiko txostena