Page 1

P

A

Q

U

L O S

R

T

I

N

C

E

I

T

L

D Í A S

D

f

E

O

L

t

B

R

C

ñ

2 5 , 2 6

D

y

O

ñ

E

2 ?

D E

Santiago I M P R E N T A S a n

N

I

V

N

S

E

ñ

B

E

N

N

T

C

I

D I C I E M B R E

de

" E L Diego

»93»

Chile I M P A R C I A L " 67

R

I

ñ

G

A

Ó

L

N

O

D E

1 9 3 1


C

O

N

V

O

C

A

T

O

R

I

A

F\ la Convención Liberal de 1931

Múltiples problemas, de índole y de generación distintas,

e n s o m b r e c e n

1.a

e v i d e n t e

d i a t o ,

p o r

r i e n t a

a

r e s

y

ca

y

y

d e

d

l a s

r á p i d a m e n t e L a f u e r z o , L a

riquezas

d e

e s

N e c e s i d a d c i ó n .

ia

b a s e

g a n i z a r

las

p r e g a d a s , L a

es,

d i s c i p l i n a ,

s e n d a

n o

taita

e n

f u e r z a s

y

p r i n c i p i o q u e

o b s t a n t e di'

las

i n q u i e t a

la

r e p o s i c i ó n

d e

y

las la

c o n s t i t u i r

e n

los

d e s o p o p u l a -

a d o p c i ó n c o n

¡inspiraron

¡nine

y

i m p a c i e n c i a s

t e r m i n a r

q u e

d e

el

d e !

m a l e s -

p r á c t i c a s v i d a el

ú l t i m o s

d e

p ú b l i i n m e n . s e

a ñ o s

tai:

a v e n t u r a s .

t o d o s ,

sin

e x c e p c i ó n :

d e

e s -

sacrificio.

e s t r e c h a

este

rilas,

p a r a

t o r p e s

i m p o s t e r g a b l e

d e

d e

m a y o r e s ,

p a r a

d e

R e p ú b l i c a ,

s o l u c i o n a r l o s

m a t e r i a l e s ,

d i s i p a d a s

p e r s p e c t i v a

la

c í v i c a s

• n u e s t r o * ,

lia

i n d e f i n i d a m e n t e ,

s e g u r o

v i r t u d e s

p r i v a d a

Candial

y

e x p e r i m e n t a m o s :

h o n e s t i d a d

d e

a c r e c i e n t a

p o s t e r g a r , e f i c a z

d e

n a t u r a l e z a

lo,s d i r i g e n t e s ,

m e d i o

q u e

p o r v e n i r

i m p o s i b i l i d a d

p r o p i a

a m e n a z a

ú n i c o t a r

\ w

e l

a s p e n . . d e

p e r m a n e c e n ,

d o

o w r a

í u n j á m e n l a ! ,

o o m p a r t l t

c o h e s i ó n

la

e s t o s

t a n

p o r alta

(Le e s

r e c o n s t r u c r e u n i r

y

o r -

d e s g r a c i a ,

d i s

i n s p i r a c i ó n .

C e m e n t o s ,

i m p i d e

o p o


n e r

b a r r e r a s

d a ,

p r e t e n d e n

n u e s t r a las

i n f r a n q u e a b l e s

L e g i s l a c i ó n

n a c i o n e s E l

s u

P a r t i d o

d e

del

L i b e r a l ,

h o m b r e a p a r a

m o m e n t o

e

el

cia

d e

sólo

c u l t u r a

la

l i b e r t a d

m i e n t o ;

lo

e

e

c o n

L a

a b o l i c i ó n

del

La

l i b e r t a d

la

c u a l

y

d e r e c h o ,

P r e t e n d e r a

f e l i c i d a d

a l c a n z a d a

g l o s

lie

c u l t u r a ,

c o n v e n i e n c i a u n a

clase

e n

d e

d e

i n s p i r a

e n

tedas

i n s p i r a ,

p o r

y

p r e p a r a -

e s p e c i a l m e n t e

difíciles

p r o b l e m a s

sea

la

e n el

la

h a b e a 3

n a t u r a la

e s e n -

a

y

d e

del q u e

é p o c a s

c o r p u s , del

p r o p i e d a d

uivietiismo,

p a r a

d e s c o n o c i m i e n t o ,

e x p r e s i ó n

h o g a r

y

p e n s a -

el

la

d e

d e

h e -

© o r r e * p o n :

c o m e r c i o tales

y

d e l

r e f o r m a s

s u m i r í a n

al

m u n -

a b y e c c i ó n .

d e

f u n d a m e n t a l ,

c o n

s u g e s t i o n e s

r e t a b l o s ,

p u e b l o

a r a s

d e

d e

d e r e c h o

p o r

d e r e c h o s

r e v e r s i ó n

del

libre

p e r

o r g a n i z a d a

c u y o

r é g i m e n

d e t e r m i n a d o s

p e r j u i c i o

y

q u e

c o n s t i t u y e n

ej

artificiosos

e n

q u e

i n d u s t r i a ,

o

e n s e ñ a

e s o s

la

e n c a d e n a r l a

e n c a m i n a d a s n o

c r e a r

la

del

f a s c i s m o

o b s c u r i d a d

v i d a .

d e

U u - r c

l l á m e s e

p r i m e r

lo

está

f u e r z a

d e r e c h o

d e

Eli

se

c u l t u r a

n o s

i m p o r t a

d e

d e n c i a ,

la

q u e

los

s u p r e s i ó n

i n v i o l a b i l i d a d

e n

u n a

t r a n s i t o r i o ,

La

d o

q u e

a n d a -

e s t r e c h a m e n t e .

h u m a n a ;

c o n c i e n c i a ,

sea

é x i t o

e x p e r i e n c i a

d e

e f e c t u a r e ,

e n

c o n s t i t u y e n ,

r e n c i a ,

t r a b a j o ;

n ú m e r o ,

i n t e g r i d a d

i n c i p i e n t e . d e

el

i m p r e s c r i p t i b l e s ,

sea

la

I n a u d i t a

p r e d o m i n a n t e

id> o l o g i a

existir

p e r s o n a l i d a d

d e

social

la

u n i r n o s

r e s p e t o

i n a l i e n a b l e s

a u i n q u e

q u e

d e b e

les,

p o r

i n d e l e b l e

m a n e - n t e m e n t e

La

c o n

u a l .

p u e s ,

D o l o r o s o

p o r

p o r

a f r o n t a r

acl

D e b e m o s ,

v e l a r

o r d e n

f u n d a m e n t a l ,

histórica,

los

c a p a c i t a d o

el

q u i e n e s ,

c i v i l i z a d a s ;

t r a d i c i ó n

c i ó n

d e s t r u i r

a

a l g u n o ,

a m b i c i o n e s

c í r c u l o s

otra--,

d o n d e

es

o

e n

es

el

d e

u t ó p i c a s , asilar

u n a

c u a r e n t a

si-

p e r s o n a l e s ,

d e

p r i v i l e g i o s

d e

d e

c o n t r a r i o

al

p r i n c i p i o


5

b á s i c o ,

al

f u n d a m e n t o

Filosófico

d e

n u e s t r a

c o l e c t i v i d a d

política. L a

l i b e r t a d

¡a

c o n v e n i e n c i a

lo

m i s m o ,

c i o n e s , n o

a d m i t i d a

los

N o

l u c i ó n

p o p u l a r ;

a r r a n e a r

c o m e t a n

e n

bus

a c t o s

la

e n

crisis

f&Lga

q u e

la

d e b i d a

L a

e f e c t o

d>*

d e

e n

la

(is.

ley,

u n

a

d e

los

al

d e

realiza

d e

p r i n c i p i o s r e s p e t o

s u s

s u s el

\

d e la

al-

q u e

s e

r e v o -

d e

la

n n a

f u e r / a ,

o

la

q u e

v e n g a n z a , sin

q u o

p r o p a g a n d a

así

d e

la

u n

e,s

la

los

f u n e s t a s

la

d e -

d e s c o n -

a g r a v a n t e

d e

i n c i t a c i ó n

d e

a

v i d a

t u e r z a ,

m á s e n

la

d e s m a n e s

sin

c o n s e c u e n c i a s

d e

los

d e

e j e m p l o s

f o r m a d a

q u e

e n

esta

p a r t e

m u y

d e s ó r d e n e s .

sólo

e n

p a r t e ,

e s c u e l a ,

v i d a

p ú b l i c a .

m o r a l e s , m u t u o ,

al

la

d e

g e n e r a

g e n e r a c i ó n ,

la

p u e b l o

a g e n t e s ,

la

es

c o t o

p e o r

J

j u s t i c i a .

i m p u n e s .

r e g í m e n e s

p o n g a n

n u e v a

b a n c o s

o d i o

d e

h i e r e ;

los

p e r t u r b a c i o n e s se

el

e c o n ó m i c a s ;

ellos

la

e n

m a l s a n o ,

n o s

es

l i m i t a -

i m p r e s o s ,

f u n d a m e n t a l

a m b i e n t e

q u e

c o n s t i t u c i o n a l e s ;

q u e d e n

vicio

d e

m e d i o

p o r

d r a c o n i a -

c e l e b r a c i ó n

h e c h o s

f i n a l m e n t e ,

p r e d o m i n a n t e

g r a n d e s

ley

lo

p r o c l a m a n d o

p o d e r e s

e s t o s

c o n s i d e r a c i ó n

e d u c a c i ó n

p e q u e ñ a ,

la

o

E s a s

al

d e

p o r

a l g u n o s

a c t u a l m e n t e

o f r e c e r s e

a t m ó s f e r a

los

s i m o

r i g o r

e x c i t e

libre

a

a c t i v i d a d e s

q u e

la

p r e t e n d a ,

e n t r o n i z a c i ó n

l i n a j e ;

p u e d e n

los

la.s

e s p e r a n z a

t o d o

d e

c o n

r e p a r t i c i o n e s

se

p o r

u n

a e

i n s p i r a d o s

c o n s t i t u y e n c r e a

u n e

d e

ley,

g e n e r a l .

c a l l e j e r a s

b i e n e s

p i m a d o s

m o c r á t i c a ;

a

o

r e p e t i c i ó n

e j e r c i d a ,

v i v a

q u e

la

a d m i n i s t r a c i ó n

i m p i d a

a t e n t a d o s

p e r s o n a s

L a

i'

r e s o l u c i o n e s

se

la

y

m a n i f e ' s ' t a c i o n e s

ion

la

l i m i t a d a ,

p o r

a p l i c a r s e

tolerar

q u e

e s t a r

c o n s e n s o

d e

d i s c u r s o s

s o c i a l ;

f i a n z a

el

d e b e m

p e r m i t i d o c o n

e f e c t ú e n

p o r

y a ,

p u e d e

e s t a b l e c i d a

m a g i s t r a d o s

es

z a m i e n t o ,

n o

p ú b l i c a

e x i s t e n t e s

p o r

e s o s

h u m a n a

a

al la

y,

E l l a Si

c u e,s

esta

o b r a s e

o b e d e c i m i e n t o r e p r e s i ó n

y

a j u s t a

es a

estricto

o r d e n a d a

y


e n é r g i c a d a

del

cívica,

a«í

f o r m a c i ó n y

p e n o s a

se

a n u l a r á A s á

d o r e s

d e

a n t e

la y

t o d o ,

d e

d e b e

s e r

r r e a

línea H e

e n

el

nir

d e la

u n a

e n

s u

la

d e

e n

a c t o s

fué

P r e s i d e n t e

su

a u n

f u n d a

V a r a s c o n

esta-

Erráz.u-

a ú n

e n

-sobre

las

t o d o

y

ese

el

t a m b i é n

H a l m a c e d a .

s a l v a d o r e s

t o d a

len-

y

los

y

c u a n d o

y

o b r a

la

i m p e r a n t e .

M ' o n t t

a u t o r i d a d ,

p a r a

e n e r v a r á

R e p ú b l i c a ,

principies

la

p r e d o m i n a r ,

La

y

a q u e l l o s

m a j e s t u o s a

d o m i n a n t e

histórica

indiscutible

del

r a z ó n

ligó

a c t u a l

r é g i m e n

prestigio

d e f e n s a

s u

a c c i ó n

h á -

i n t e g r i d a d ,

y

n u e s t r a

d e

P a r t i d o ser

per,o

d e

m a l i d a d

e c o n ó m i c a

S i n

c o n t r a r i a r

a

C o n s t i t u c i ó n h o n e s t a ,

fé-

e n

L i b e r a l

u n

p o r v e -

d e

t a n los

la y

la

la

q u e

n a c i ó n ,

g r a v e m e n t e del

y

t o d a s

la a s o n

p a r a

e n c a r -

c i m e n t a r

a

cuy-o

las

iniciativa

h o y

eficacia,

h u m a n a ,

chileno,

eficaz,

p r o p e n d e r

principios

filosófi-

R e p ú b l i c a ;

l i b r e m e n t e ,

t r i b u t a r i o ;

i n n e g a b l e s

principios

p e r s o n a l i d a d

sencilla

legislación

d e

loa

la

d e s e m b a r a z a r

financiero

directos,

d e

el l i b e r a l i s m o

desarrollarse,

e n m a r a ñ a d a el

e n

e s e n c i a l m e n t e

e c o n ó m i c a s ;

plificar del

la

p u e d a n

d a d e s d e

y

a d m i n i s t r a c i ó n

flujo

sus

o r d e n ;

hicieron

g r a n

se

a n a r q u í a

c o n

p r e o c u p a c i ó n

g u a r d i a

s i e m p r e

n a d o s

contrario,

la

del

justificación

v i n c u l a d o s

q u e

lo

individual

escuela

vi-

t é r m i n o .

M o n t a r

a

m e j o r

d é l a

c o n d u c t a .

pa<sado¡,

cos,

e s p e c t á c u l o

La

c u a n d o

d e

cívica,

n u e s t r a

a h í

sin

del

al

i n s p i r a r o n

g r a v e s

estos

v i r t u d

es

d e

d e n t r o

principio

R e s t a b l e c e r

Si

asi

M a r í a

má.s

d e m o c r á t i c o

b i t o s

y

p a r t i d o ,

S a n t a

el

será

e j e m p l o

libertad

circunstanciáis

ideal

el

a t r o p e l l o ;

e d u c a c i ó n

p e n s a r o n

P i n t o

a n t e

la

n u e s t r o

b l e c i e r o n

del

c i u d a d a n o .

d e

lo

o

d e s a r r o l l a d a ,

del

ta

riz,

a b u s o

6

activi-

i n d i v i d u a l

e n c a d e n a ; la

in-

s i m -

r e c u p e r a c i ó n

los

m e d i o s

a l c a n z a r

la

innor-

p e r t u r b a d a . liberalismo,

p u e d e

el


E s t a d o v e r a s

c o n t r i b u i r

l o

j u s t i f i q u e n ,

d u c c i ó n la

y

d e l

r i q u e z a ,

{ T o c e n

d e

el

q u e

y

e.ste.

• S e g u r o

los

v i g e n t e s ,

u

es

y e n

la

d e

La

d e

la

d e p r o d o

R e p ú b l i c a

e c o n ó m i c o .

d e s p e r t a r o b r e r o ,

d e

q u e

d i s t r i b u c i ó n

a p l i c a d a s

c o n t r i b u c i ó n d e u d a

f o m e n t o

h a b i t a n t e s

b i e n e s t a r

e m p l e a d o I,a

c i r c u n s t a n c i a s

i n t e r v e n i r

d e

fin.

O b r e r o

e

p r o p ó s i t o

el

e n

e s t i m u l a c i ó n

d e

s o c i a l e s

m e z q u i n o

p a r t e ,

la

t o d o s

m í n i m K )

l e y e s

e m p l e a d o r

a

c o m e r c i o ,

p a r a u n

L a s sin

d i r e c t a m e n t e ,

c o n

el

e n c o n o

p u e d e n

d e l

y.

e n t r e

a l c a n z a r

E s t a d o

h o n o r ,

c o r r e c c i ó n ,

a

p o r

la

lo

el ,en

C a j a

t a n t o ,

d o p r e -

f e r e n t e . C o n p o r Las

ella

la

l e y ;

p u e d e n u n

p e n s i o n e s

c o r r e c t o m i n a r

y

a l c a n z a r s e

s e r v i c i o

al

.del

m é d i c o

i n v á l i d o

o p o r t u n o , • c u e r p o

los

b e n e f i c i o s

e f i c i e n t e

y

al

a n c i a n o ,

t i e n e

el

o b j e t i v o

social

la

p ú s t u l a

y

p r o m e t i d o s e s p e c i a l m e n t e

c u y o

o t o r g a m i e n t o

p r i m o r d i a l

i n f a m a n t e

d e

d e

eli-

la

m i s e

ria. l v c s t a b l e o i d a s m e r o d e

d e

bus

b l e m a

sils

las

f a c t o r e s ,

i n s t i t u c i o n e s , d e

la

c u a l y

E n t r e t a n t o ,

g a n i z a d a s

d e b e n

e n

e n

la

e s t o s

c i ó n d e r m o

(pie la

la

e n s e a n

p a r a

la

la

e f i c a c i a

c o n f i a n z a

d e

p r o t e c c i ó n

aliviar

e n

del

las

e n

h o r a s

¡«ri-

e s t a b i l i d a d el

p r o -

t r a n s i t o r i o ,

fiscal

t a n t o

la

el

G o b i e r n o ,

c a r á c t e r

a u x i l i o ,

q u e

r e f o r m a

m á s

el

d e b e r

o b r e r o s

f i n a l i d a d

o b l i g a c i ó n

q u i s t a s

e n

i n s t r u c c i ó n

m o r a l , a

la

p o r

y

la

p a r t i c u l a r clase

d e

d e s a -

m e d i a

d o l o r

(pie

o r c o -

v i v e n

m o m e n t o s .

d a d a n O S K n

ir

o b r e r a ,

I n s i s t i m o s

e a .

e n

n a c i o n a l e s

es

d e s o c u p a c i ó n ,

p a r e c e r á .

m o

a c t i v i d a d e s

d e

q u e

la

d e

E s t a d o

d e

la

g r a n d e z a

h o y

se

d a

s u p e r i o r

p r e f e r e n t e

h o n r o s a s

deJ

d e

e n s e ñ a n z a , del

se la

n u e s t r o

f o r m a r

d e

la

d e s c u i d a e d u c a c i ó n .

c u y a

E s t a d o ,

es

e s

P a r t i d o ,

líepúb':la

f o r m a P r o p e n -

i m p l a n t a c i ó n u n a e n

d e la

?iu-

fas

coc o n

a c t u a l i d a d


m i

i m p e r i o s o

p a s a d o

h i s t ó r i c o

d i a t o s

q u e

P a r a

p r o g r a m a

d e

a c c i ó n ,

t o d a s

c o m i t é

U r r u t i a

A u g u s t o

M a n z a n o ,

J a r a ,

R a f a e l

p r o b l e m a s , c o m ú n

el

y

h o n o r

c o l e c t i v i d a d e s

o r g a n i z a d o r

F i g u e r o a ,

r r o s

a c c i ó n

e f e c t u a r á

i n m e -

e n

p a r a

d e

a

los

d

•-

e o n e e i

i n v i t a r

liberales

S a n t i a g o

p a r a

a

Lo4

u n a

C o n -

d í a s

2 5 ,

2 6

d i c i e m b r e .

s e ñ o r e s :

g a r a

se

n u e s t r j

P a t r i a .

t e n e m o s

las

q u e

d e

a

r e q u e r i m i e n t o s

i m p o r t a n t e s

el

la

los

e s t o s

ú n i c a

E l c a l e s

a

c o r r e s p o n d e r

d i l u c i d a r

m i s m a

d e

r e a p o n d e r

d e

d e

esta

2 7

l i e m o s

s a l u d

t a r

v e n c i ó n

si

la

f o r m a d o

m i e m b r o s

y

e x i g e

j a r

y

d e b e r ,

G u s t a v o

C o n v e n c i ó n , p o d r á n

s e ñ o r

dirigirse

B a l m a c e d a ,

V a l e n z u e l a

B e l l o ,

p o r

R a m ó n

el

lo-

C h i l e :

es

(pie

v o -

I g n a c i o V e r -

G u i l l e r m o

L a d i s l a o

g e n e r a l

casilla

s i m p a t i c e n

B a -

E r r á z u r i z

s e c r e t a r i o

I l u i d o b r o .

t o d o s

l o s

F e r m í n

V a l d é s ,

B a e z a ,

y

p o r

S u b c r c a s e a u x .

. M a n u e l

R i v e r a

B a l m a c e d a

c o n s t i t u i d o

V i c u ñ a

-losé

O s e a r

q u e d a

2 5 9 2 . c o n

d e

y la

a

q u i e n

e.ste

m a n i -

fiesto. L i b e r a l e s d e p o n e r d i d o z a s

q u e . e n

A

ble

la

u n

rre ero

solo

d e

las

n a d a

h a z ,

d e

s a c u d i r

e n

es

a r a s

h o r a

s i g n i f i c a n

r e s t i t u i r á n

a

i n t e r i o r

del

d e ni

s u

inercia, b i e n

u n i r

la

la.s

f u e r q u e

eficiencia

p r e s t i g i o

d e

e n t e n -

p u e d e n , ' y

C h i l e y

la

a n t e

d « el

n a c i o n e s .

a n a r q u í a

d e

la

las

a c c i ó n

i d e a s

y

al

d e s b o r d e

s i s t e m á t i c a

d e

d e

u n a

la*

p a s i o -

i n d e s t r u c t i -

p a t r i ó t i c a . E c h e v e r r í a

A m i i n á t e g u i L u c o

h o r a

R e p ú b l i c a :

o r g a n i z a c i ó n

o p o n g a m o s u n i ó n

la

la

d i f e r e n c i a s ,

d i s g r e g a d a s ,

Á l d i i n a t e g o ,

d e

t r a d i c i o n a l

c o n c i e r t o

nes,

p e q u e ñ a s

i n t e r é s

j u n t a s , s u

las

d e

C a r l o s .

N i c a n o r ,

G r e g o r i o , A l l e n d e

A t i e n z a

L u i s ,

A m u n á t e g u i

A m u n á t e g u i N a v a r r o

C a r l o s ,

M i g u e l

C a r l o s .

A r r i a g a d a

S o l a r L u i s ,

A l l e n d e

J e n a r o ,

D o m i n A g u i N a v a -

A n i n a t

S e


-

r r a n o

A n t o n i o ,

A c u ñ a

-luán

guel,

J o r g e ,

N é s t o r ,

vi'iiii'

G a b r i e l , liano.

O n f r a y

B u r g o s

D a v i d ,

M a n u e l ,

B a r r o s

C o r t é s

Cotítreras

J.

C o n t a d o r

A l b e r t o ,

C e r d a

t o i n a y o r

D á v i l a

N o é ,

L u i s ,

E r r á z u r i z

/ .

L a z c a n o

varría

11.

E n r i q u e , V í c t o r ,

res

-losé

E l e o d o r o ,

F i s b e r iiión.

G a r n h a m

H u e r t a

F i e r r o

C a r r e r a

L u i s

A . .

(Jarcia G u e v a r a

J o r g e ,

d e L .

la ib'

C a n a H u e r t a

H é c t o r ,

G u i l l e r m o ,

A . .

S o C o r -

L a r r a í n

Luis,

E r n e s t o .

E a s t m a n

A d o l f o ,

E x s s

A n t o n i o .

G u s E c b a -

L b o r h a r d

-losé,

J u a n ,

F e r n a n d o ,

Flo-

Konteeilia

S á n -

F e r r a r i G o n z á l e z

d e

P e d r o ,

R i c a r d o ,

Q u i r o g a

F r a n c i s c o ,

X o r b e r t o ,

M i -

rcrats

D o m í n g u e z

Freiré

C u s t o d i o , G a r c é s

D á v i l a

J o s é

P i n t o

C o r -

A l e j a n d r o ,

H e r m á n .

L u i s ,

F a b r e s

G u e r r e r o

A l b e r t o , M a n u e l ,

E c h e n i q u e

Cla-

C o n e j e r o s

F r a n c i s c o

Helia va n í a

B a r r o s

S a l a s

Diois, C o n t

T o m á s ,

E n e m a

E c h e v e r r í a

M a n u e l .

E n r i q u e ,

Q u i r o g a

H e r n á n ,

L a d i s l a o ,

E r r á z u r i z M i l l á n

E a s t m a n

A r m e -

C o r t é s

C o r t é s

C a r r a s c o

F e r m í n ,

B u n s t e r

M a r e o s ,

C l a r o

d e

A r m a n d o ,

Grille

A l b e r t o .

E r r á z u r i z

.lidio.

M a t u r a n a

D o n o s o

J u a n

B e B e n a -

D i e g o ,

T e m í s t o c l é s ,

C o n l r e r a s

Alfre-

B o b a d i l l a

C a r l o s ,

R u p e r t o ,

C o n e j e r o s

O h a r p e n t i e r

(Vli.s

O s e a r .

DussaillanJ

C a s a n u e v a

F ,

B a h a m ó n d é B

B r i t o

C o r t e z

G u i -

B a I m a c e d a

B e n a v e n t e

M a n u e l ,

J a r á

D e s i d e r i o ,

R o b e r t o ,

M i -

G o n z a l o ,

A l f r e d o ,

B m i l i o j

R i c a r d o ,

A l l i e n d e

.Martín,

Q e t a v i o ;

T o r r e s

C a b i e s e s

A r t u r o ,

B e n a v e n t e

B e n a v e n t e

L u i s ,

e h e z

Luis,

B a h n a c e d a

B o b a d i l l a

B e c e r r a

S o l a r

tavo,

M a n u e l .

B a r r o *

D o m i n g o ,

Berisso

C a r l o s .

ro

tés

B u s t o s

B e n n e t l

J o r g e ,

g u e ) .

L u i s ,

J o s é

B u l n e s

I-nits,

. M a n u e l .

Kicasio,

A r c e

G u i l l e r m o ,

J o s é

J o s é

A r i d r a d e

B e r n a r d i n o ,

R a f a e l

Víctor,

Bianclii

H u r t a d o

íes

A l f r e d o ,

A r l e g u i

T .

B a e z a

Víctor,

C a r l o s

B a r a h o n a

B a h a n i o n d e

R a f a e l ,

-

A m a g a d a

B a i m a c e d s

B e n a v e h t é

llo

D i o s ,

F r a n c i s c o ,

llermo. d o ,

d e

A r a y a

B u l n e s

A c u ñ a

9

G o n z á l e z

(Jarcia

C o y w i l z

si

d e

la

Guillcr-


nio,

G r a s s a u

H e d e r r a

M a n u e l .

H n i d o b r o rrera V i a l

V .

Julio,

J o r g e ,

liano,

E d u a r d o . l l e r m o ,

L a z o

r e n o

tínez

M a r í n

V i c u ñ a

D a n i e l ,

la.

L u i s ,

M a z a

M a z a

R i c a r d o ,

d e

d e

R u d e c i n d o ,

la

M á x i m o ,

P r é n d c z Á n g e l .

F e d e r i c o .

S a l d í a s

P o b l e t e

G u i l l e r m o ,

P i n o o h e t

sé,

A l b i n o , M a r i o . R i o s e c o

Lui.s,

O s s a

del

D a n i e l ,

A r t u r o ,

M a r -

M u n n i c h

D a r í o ,

G u i -

M a z a

d e

M a z a

d e

N e u b o r n

X é s t o r ,

O r -

O r r e g o

B a -

M .

M a n u e l ,

P r a t

L u i s .

P u e l m a

B e s a

del

T o m á s ,

L u i s ,

H é c t o r ,

A l f r e d o .

S .

P i n o

P r a d o

A m o r

R a m ó n ,

P o b l e t e

P o r t a l e s

V i c u ñ a

C a r l a s ,

R o d r í g u e z

R a i m u n d o .

R i v e r a

M a n -

A r t e m i o ,

P a l a c i o s

P i c a

Q u i n t e r o s

la

M o -

L u i s ,

X a v a r r e t e

O r t i z

P e d r o ,

C a r l o s ,

R í o

d e

la

B e -

Julio,

H ú m i d o ,

d e

Víctor,

E n r i q u e .

R a m ó n ,

R o d r í g u e z

C o n c h a

O r t ú z a r B o r n e

M a z a

B e n a v e n -

Q u e z a d a

la

F r a n -

B a l m a c e d a

M a n c i l l a

M a z a

F u e n t ó n ,

P u g a

P e z o a

C a m i l o ,

Ortiz

A r t u r o ,

G e r m á n .

la

L o b o s

F e r n a n d o

d e

G u i -

M o n t a n e r

G u i l l e r m o ,

M a z a

L a g o s

B e h e t y

M u ñ o z

M u r i l l o

D o m i n g o .

X a v a r r e t e

A l v a r o .

A l b e r t o ,

H e r n á n ,

M a t u r a n a

M a n . s

(¡ana

K u n s t m a n n

M a r í n

M e n é n d e z

M a x i m i -

L a m a s

P r u d e n c i o ,

G r e g o r i o ,

M o r a g a

P e r ó n

la

M i g u e l

M o z o

M a r í a ,

I t u r r a

J a r p a

O n o f r e ,

.Santiago,

L u i s ,

I b á ñ e z

V í c t o r ,

H e -

H u r t a d o

F e l i p e ,

L u i s ,

Lillo

M e z a

R a f a e l ,

F e m a n d o ,

P e d r o

A r m a n d o .

L u i s .

N i c a n o r ,

llermo,

rros

M a r t í n

P e d r o

B i s q u e r t

M i g u e l ,

G e r m á n ,

M a n u e l ,

Lui.s,

L a z e a n o

L u i s ,

L e ó n

M i r a n d a

tiz

E m p i n ó l a

E s q u i v e !

H u e r t a

l ñ i g u e z

C a r l o s ,

G a r c é s

H e r r e r a

K u n s t m a n n

Letelier

Félix,

r i q u e z

M a n u e l .

L a z o

M e r i n o

J o r g e ,

J a r p a

H a v e r b e c k

H e r t z

P l u m m e r

R o b e r t o ,

R i c a r d o ,

R a ú l ,

E .

G u s t a v o ,

Letelier

A n t o n i o ,

llo

Ibieta

1'.

Kroll

R a m ó n ,

Lui.s.

D e m e t r i o ,

J a r p a

-

G u i l l e r m o ,

I z q u i e r d o

J a r a

cisco.

H u c k e

o

G u i l l e r m o ,

H o r e a u

E s t e b a n ,

A r t u r o .

G o d o j

H u i d o b r o

A l a m i r o ,

P a a h e e o

te

R i c a r d o ,

i

Bae/.a

R i e s c o

P a p i c

J o -

A l e j a n d r o . E r r á z u r i z

G u s t a v o ,

R o z a s


1 1

Urrutia César, Reeabarren León Arturo, Rodríguez Manuel, R i v e r a

E d e c i o ,

R í o

del

G u n d i á n

J o s é ,

R i o s e c o

M a r c o s

lledo

A r t u r o ,

S a n f u e n t e e

co*,

S o m a r r i v a

tavo, pie

Silva

Sotta

zalo,

S á n c h e z

d e

La

S w e t t

E n r i q u e ,

U r r u t i a

d e

U r r u t i a

U r r u t i a

A l b e r t o ,

U r r u t i a

h i l a n t e

S u b c r c a r s e a u x \'aldéís

V a l e n z u e l a

G u s t a v o ,

E n r i q u e ,

M i g u e l ,

B .

B a e z a

Villarino

R i c a r d o , V i v a n c o C a r l o s .

E n r i q u e ,

R « b o -

S e r r a n o

M a r -

S c h l e y e r

G u s -

S i l v a

B u n s t e r

Belisario,

U r r u t i a

I b á ñ e z

C a r l o s ,

V a l e n z u e l a

E r n e s t o ,

U r r u t i a

M á x i m o ,

V i a l

V i c u ñ a

V a l e n z u e l a

C u a d r a

F r a n c i s -

V e r g a r a

M a n u e l , Q .

L u i s ,

Z a ñ a r t u

A l b e r t o ,

V á s q u e z

T o r r e e

A u g u s t o ,

Vald'és

J u a n

U r r u t i a

Fonteoilla

M .

A n í b a l ,

R a f a e l ,

U r r u t i a

C a r l o s ,

G o n -

T o c o r n a l

M a i l l a r d

E s -

F e d e r i -

S u b e r e a s e a u x

S u b e r e a s e a u x

V a l d i v i e s o

R é g u l o ,

V e r g a r a

V a l d é s

V i c u ñ a

V á i d a s

U n k e l

M . ,

C a r l o s ,

'Soto

G a b r i e l ,

I g n a c i o ,

C l a u d i o ,

O s e a r ,

b e r t o ,

M a n z a n o

A l b e r t o ,

M/.tías.

T o r r e s

J u a n

S c h w a r z e m b e r g

E d u a r d o ,

Julio,

I b á ñ e z

C r u z

Julio,

T r o n c o s o

V í c t o r

F r a n c i s c o ,

Silva

Silva

S o l a r

la

M a n z a n o

A n í b a l ,

co,

S a m u e l ,

G u i l l e r m o ,

T o r r e

S x e q u i e l ,

J o r g e ,

A .

R e e a b a r r e n

S a l v a d o r ,

S o h l e y e r

V a l d é s

C a r l o s ,

Sc'hlesinger

R o d r í g u e z E n r i q u e

M a r c e l o ,

S o m a r r i v a

E m i l i o ,

co.

A . .

R a f a e l ,

R a e z a

V i d e l a

J o r g e ,

A l -

Z a l d í v a r

A d o l f o .

MANIFIESTO DEL CENTRO LIBERAL DE SANTIAGO A

N

T

E

L A S

G E S T I O N E S

D

E

U N I F I C A C I Ó N

D

E

L

P A R T I D O

El Centro Liberal de Santiago, ha seguido con jíran interés

lias

g e s t i o n e s

d e s a r r o l l a d a s tivas d>e

los

d e

la

e n

los

idea,

a

g r u p o s

del

d e

unificación

ú l t i m o s t r a v é s

m e s e s d e

l i b e r a l i s m o .

las

y

del h a

P a r t i d o v i v i d o

c o n f e r e n c i a s

las y

L i b e r a l , alternaa c u e r d o s


N o existe

se e n

a u n q u e c u a l e s

p o n e r

s e

c r e a n así.

u n

p e q u e ñ o

tos

vitales

d e

las

la

g r a n

la

fácil

l i b e r t a d , sin

c i ó n

d e

t r a d i c i o n e s

la

a

q u e

c o l e c t i v i d a d ' e s

q u e ,

La

d e

los p o r

m u e r t e

s u s

m a ñ a n a ,

p a s a d o

d e

E r a ,

i m p o n í a

t r a n s f u n d i r

del

del

t o r n o

a b a n d o n a r .

q u e

p a r a

e n

e l e m e n -

c o n t i n u a d o r a

n u e s t r a

colecti-

m e n t e

p o r

d e

ellos,

La

d

a

c u a t r o

n u e s t r o

p o d í a

c o n

a b n e g a c i ó n

m e s e s

y a

P a r t i d o q u e

p a t r i ó t i c a

del

t r i u n f o . d e

d i s g r e g a d o

ded

e s p e r a r

al

n ú m e r o la

y

e

iner-

p r e p a r a -

c o n s o l i d a c i ó n

e n

p a í s

e r a

d e l

P a r t i d o s u s c r í p t o r e s

a c o m p a ñ a r a n

J a r a ;

S u b e r e a s e a u x A l i a n c i s t a . [ b a ñ e * ,

A l d u n a t e ,

U n i o n i s t a ,

G o n z a l o

J í u l n e s ,

d e

el

d e a

u n

la

h a s t a

la

i d e a

c u y o

d e

s a l v a d o -

y,

p r e s c i n -

a y e r , d e

pie

g r u p o

i d e a

D i r e c t o r i o s

d o n

d o n

s i m p l e -

u n i f i c a c i ó n ,

f i g u r a b a n

la

a p e s a r L u i s

d e

m a n

úv>

las

A r a u n á t e g u i u n

sitio

d e

los

S o l a r

d e

d e

d e

do-i

D e m o c r á t i c o , d o n

di' y

A u g u s t o

d o n

ni

d o n

d e

el M a -

d o n

h o n o r ;

n o m b r e s y

figu-

él,

S o m a r r i v a ;

c o m o

leerse

C l a r o

las

S i l v a

f i g u r a s

Lista

p e s a r

L i b e r a l

c o m o

J o r g e

a

P r e s i d e n t e

el

D o m i n g o

e n

d o n

e r a

f i r m a s

y

U n i d o ,

p r o p i o

n o

a u n q u e

o c u p a r a n

L i b e r a l

d e

m i l i t a b a n

L i b e r a l

a u n q u e

x i m i l i a n o

q u e

los

q u e

i g i o s a s .

B a r r o s

L i b e r a l

d e

a m a n t e s

G u i l l e r m o le

g e s t i ó n

m a n i f i e s t o

pnesri

el

Los

u n

a p l a u s o s ,

la

s e c r e t o s

i n d i v i d u o s

f i r m a s

e n t r e

v i v o s

a r r a n c a r a

t i e n d a

c o m o

\'o

V i c u ñ a

o b r a

c o l a b o r a c i ó n

c e n á c u l o s

l a n z a r a 2 3 0

esa

civil.

los

d i e n d o

y

h o m b r e s

c o r r e l i g i o n a r i o s

r a r

c u e s t a

a y e r ,

c o n t i n u a b a

sus

V i o

d e

d e

d i f i c u l t a d

d i r e c t i v o s

e s t r u c t u r a

c a m i n o

p r e s t a r

r é g i m e n

ra

q u e

la

política.

h i a o

te,

v i d a

p a t r i ó t i c o

D e s g r a c i a d a m e n t e , n o

la

c u e r p o s

s u i c i d i o d e

o b s e r v a c i ó n

a

t i e n e

c í r c u l o

e n

m i

i n t e r e s e s

h o n r o s a s

v i d a d

a

t é r m i n o

p e q u e ñ a s ,

d e c i r l o . del

o c u l t a b a

1 2

L u i s ni

id d o n

F e d e r i c o


P u g a

B o r n e ;

d o n

L u i s

g u e ]

ni

D á v i l a

V a r a s ;

a p a r e c í a n cio

al

p o r

pie

q u e

¡ M u n n i c h , raíso;

S o t o .

o

o

L i n a r e s ; B u n s t e r ,

p r e s e n c i a y

f i r m a s

d e

R u i n e s

M i -

si

bien

d o n

C .

d e

d o n

R e p u b l i c a n a ,

las

M a u l e ;

liberal

a

y

y

I g n a -

d o n

círculo d o r a

y

era,

al

h a b r í a y

a

L a -

se

citaba

l a d o

la

rol

del

d e q u e

n o

p r e p o n d e r a n t e e c o n ó m i c a s así.

a

u n a

del las)

prestigio

la

los

;

e n

T o r r e

S e h l e -

deJ

C u r i c ó ;

o

C a m C o r l e s .

L l a n q u i P a p i c

o

U r r u t i a

o

M u ñ o z

Q u e z a d a ,

el

sosten

le

e n o r g u l l e c e n

e n

l u d a s

l u g a r

d e

p e r s o n a l e s ,

d e

V a l p a P a c h e c o ,

Z a l d í v a r ,

l u c h a s

C o n v e n c i ó n ,

e n

o

( l e y w i t z ,

s o n

R e p ú b l i c a ,

a m b i c i o n e s a

ien

M a z a

si

V a l d i v i a ;

[turra

B o b a d i l l a

d e

la

en

p r o -

l l a m a n :

C o n c e p c i ó n

Xilo, o

d e

se

P i n t o ,

e n

R o z a s , o

q u e

Quiroga.,

M a g a l l a n e s ;

otros

s a l v a d o

las

e n

y

T a l c a ;

Q r a s s a u

A m a g a d a ,

y

e n

M o z o

liberales

F á b r e s

A n t o f a g a s t a ;

d e

intelectuales S e

e n

o

Shíble;

d e

P a r t i d o

S e r r a n o ,

M a l l e c o ;

o c u p a r

del

D o n o s o ,

e n

t a n t o s

t r a v é s

p o r

o

B é h e t y ,

L a z o ,

p l é y a d e

G o n z á l e z

A n i n a l

en

Vald'é»,

H i o b í o ;

o

. M o r e n o ,

M e n e n d e i z

en

esa

G a r n h a m

M a r t í n ,

S á n c h e z

del

la

U r r u t i a

u n i ó n

F r a n c i s c o

n e r v i o

H e d e r r a

Plninnier

e n

el

E a s t m a n ,

y e r , iSalar

.

M i g u e )

la

d o n

K n n s t m a n n

Silva.

Ibieta

d e s

o b s t a n t e

d o c u m e n t o ,

tamlbién,

('orinan

l l a v e r b e e k ,

e n

rio

E r r á z u r i z .

vincias

lnie;

de]

d o n

ú l t i m o ,

M a n / a n o .

F i g u r a b a n

p o ,

N a c i o n a l ,

L a n r a í n ,

ni

U r r u t i a

dislao

el

1 3

c u y a

las au

d e

la

d e

la

idea m e -

activida

r e s i d e n c i a .

p r e d o m i n i o

g r a n

idea

a m p l i t u d

invitantes,

d e

p r e n d a

<(••

salvaliases s e g u r a

éxito. S e

pedía,

d o s

d e

las

seis

p o r

etVclo,

A s a m b l e a s ,

c a d a

del

m a n d a t o

tes

d,c

la

e n

u n a ,

y

n o en

sin

la

n ú m e r o requisito

l e g í t i m a m e n t e

intelectualidad,

sólo

c o n c u r r e n c i a q u e

a l g u n o

o t o r g a d o ; la

p o d í a

sino

a g r i c u l t u r a ,

q u e la la

d e

d e l e g a -

llegar n o d e

hasta

f u e r a

e!

e x p o n e n ?

industria,

el


c o m e r c i o r a b a ta

y

así,

p o r

la

el

a c t i v i d a d e s

(constitución

E s t a t u t o

invitación c i ó n

las

a

los

d e

la

así,

n o

sólo

p o s

liberales,

m i e m b r o s

sino

d e

país,

las

e j e p a r a e n

d e

d e

la

n o

t u r a

u n

gritar d e

t o d o s d e

y

los

la

e x c e p -

p a p e l

i n t e r n a

e x t r a o r d e

d e

s a l v a r los

apolíticos

y

g r u -

d*e

e n g r o s a r

d e

la

los g r a n

la

se

la

f é r r e a

v o l u n t a d

A

U N I R N O S ,

c o n el

P a t r i a ,

d e

s o l d a d o

o r g a n i z a . historia

e n

el

m a n c h a

c r u z a d o s ,

co-

s e a

la

p l a z a

p r o m e s a

los

q u e

v i v e

brillante

s e g u i r

a n t i g u o s

q u e

q u e

,a

del

s i m p a t i c e n

v i g o r o s a ,

s e n t a r

u n a

S a n t i a g o ,

L i b e r a l e s

d í a s

d e

d e

P r o p a g a n d a

c u a n t o s

n a c i o n a l

tiene

y

L i b e r a l

c e n t r o

h a l a g ü e ñ a

m a n d a t o :

L O

a

b i e n

los

c o n t e m p l a

n e c e s i d a d

P a r t i d o s

n e c e s i d a d

c o m o

«1

d e s e a r a n

difíciles

d e t e n e r n o s

o p t i m i s m o

s a g r a d o

T R I A

los

u n a

la

C e n t r o s

los y

d e

d i s p u e s -

A s a m b l e a s ;

p o r

C e n t r o

d e m á s

L i b e r a l ,

d e b e m o s

el

e n t i d a d

la

sólo

s u p o -

f o r m a c i ó n .

d e

e n

c o n s t i t u y e

y

lleno

los

f a l a n g e

P a r t i d o

q u e

ideas,

u n a

política

m u e v a

p a s a d o ,

e n

g e m e r a l

e n c a r e c e r l e s

Eli

y

e n

c r e a r

la

a

las

d e

S e

C o n v e n c i ó n

c o n s t i t u c i ó n

p a r t i d o s

las

y

social.

q u e

juicio,

dificultad

A s a m b l e a s

rreligionarios i d e a

d e

la

d e

p r o y e c t a b a

c e n t r o

dirigirse

d e

L i b e r a l ,

n u e s t r o

la

o t r o s

a c o r d ó

la

a

s e

U n i f o r m a d a s

a

n o r m a l

d i f e r e n c i a s

c o l e c t i v i d a d

b i e n e s t a r

r e p r e s e n t a n t e s

q u e

d e

d e

O r g á n i c o

justificadísima,

d i n a r i o

U

«1

p o r v e n i r

h a c i a

c o n d e l

e n

la

al-

el

c o r a z ó n

q u e

c u m p l e

P O R Q U E

L A

P A -

E X I G E .

Jorge Horcau E.— Luis Vega López. —- Humberto V e r a c e s . — z u r i z . T to

.

P a s s i .

M a m e r t o

P e d r o — L u i s

Z a ñ a r t u

P r e n d e s

Virgilio A . P . —

A .

K i g u e r o a

S a l d í a s . — • O p a z o

R o d r í g u e z . — C u s t o d i o

G .

P . —

L i s a n d r o

Z ó c i m o

B e r n a l e s . E n r i q u e

S a n t a —

Santeli-

C r u z

L u i s

Q u i n t e r o s

E s c o f f i e r . —

H u i d o b r o . —

E r r á -

O s v a l d o

A u g u s R o j a s


A

.

M a r c i a l

t u r o

racio

2.o

a n u e l fael

S e r r a n o .

C o r r e a

tia tio

V

i

L u i s

¡Molina

O . —

P.

F e r r e i r o

A

.

F e r n a n d o

R .

L a H o -

S a n t i a g o M a -

A v i l a . —

C a l d e r ó n

Z .

M e l l a d o . —

L u i s

S e r r a n o . —

C o r r e a

I'rnitia

A r -

C o n c h a . —

O y a r z í i n . —

L u i s

G u e r r e r o

M a n d i o l a .

G o n z á l e z

H u m b e r t o

O r t ú z a r . —

P i n t o

M a n u e l

P a r e d e s

P a r e d e s

Villarroel

R . —

F r a n c i s c o

M a n u e l

O s s a

A n í b a l

F r a n e L s c o

M o n t t

G a r l o s

R a m ó n

P a r e d e s

D o n o s o . —

R e n e

A v i l a .

¡tf e r a l e s . —

D a r í o

P e r e i r a . —

G o n z á l e z .

A n t o n i o

O . —

L e ó n .

E r r á z u r i z

F e r r e i r o

J.

V i l l a r r o e l . —

R e c a b a r r e n

dislao

1 5

R a -

M a n u e l

J o s é

A n t o n i o

C a r l e a

P a r e d e s

O . —

R a m ó n

C a t a l á n

E

.

U r r u S a l u s -

A g ü i t ó .

Comisiones de la Convención Liberal

d

e

1 9 3 1

Organización

G u i l l e r m o A u g u s t o R a f a e l

V i c u ñ a

L a d i s l a o

J a r a . 8 .

B a l m a c e d a

F e r m í n O s e a r

B a r r o s

V e r g a r a V a l e n z u e l a

B e l l o .

E r r á z u r i z

G u s t a v o

R i v e r a

I g n a c i o

U r r u t i a

F i g u e r o a .

.losé

M a n u e l

V a l d é s .

O n o f r e

Lillo

L .

B a e z a . M a n z a n o .

B a l m a c e d a . A . ,

S e c r e t a r i o .

P r o g r a m a

F r a n c i s c o J u a n

B u l n r s

E n r i q u e

S a n t i a g o A l f r e d o

.Marín

T o c o r n a l . V i c u ñ a .

B a l m a c e d a

F r a n c i s c o M i g u e l

C o r r e a .

A n t o n i o

Letelier

-

N i c a n o r

A l l e n d e

A l b e r t o

H a v e r b e c k .

(.'arlos

A t i c n z a

E .

O s e a r

E n c i n a .

F r a n c i s c o

E s p í n a l a .

L u i s

D á v i l a

P e d r a z a . I z q u i e r d o .

C a r e e s

.Merino

N a v a r r o .

E . ,

G a n a . S e c r e t a r i o .


1 6

E s t a t u t o

G u s t a v o

R i v e r a

L a d i s l a o J o r g e

E r r é z u r i z

Silva

E l e o d d r o

R a f a e l

B a e z á . L ;

L .

R i c a r d o

S o n i a r r i v a .

B a r a h o n á .

C a b i e s e s .

E n r i q u e

B c á i a v a r r í d .

G e r m á n

Poh'técilla .

H e r t z ,

S e c e r t a r i b ,

P r e n s a

G e r m á n C a r i o » L u i s

R í e a e o Silva

E .

S a n t i a g o

C r u z ,

Q u i n t e r o s

T .

M a r í n

J o r g e

Silva

J o r g e

H o r c a

V i c u ñ a .

S o n i a r r i v a . u.

S e c r e t a r i o .

R e c u r s o s

J o s é

M .

B a l m a c e d a

H e r n á n

T .

E r r á z u r i z

B A S E S

D E

R i c a r d o

L .

L A

V a l d é s

F e r m í n

C O N V E N C I Ó N

B .

V e r g a r a

K.

L I B E R A L

D E

1931

La Comisión Organizadora lia acordado dividir los Con.•f'iicioiíalii-i siguiente A d e

.

las

1 9 2 0 ,

u n

C a d a

d e

d e

r e p r e s e n t a n t e

establecido

u n a

1,0

U n

2 . o

C i n c o

las

c o l e c t i v i d a d e s

o f i c i a l m e n t e

r í o d o

g r u p o s

igual

c u o t a ,

c o n f o m i e

a

la

clasificación:

d i v e r s a s y

cinco

R e p r e s e n t a n t e s

P a r t i d o , cidos

en

d e

en

p o r las

192(5-1930,

e n

las el

liberales,

c a d a

D i r e c t o r i o

p o r

c a d a la

d e

D e p a r t a m e n t o s

d e

a n t i s

P r o p a g a n d a

p r o v i n c i a ,

y

d e d e l

r e c o n o -

G e n e r a l .

t e n d r á

A s a m b l e a ; D i p u t a d o

d e

constituidas

C e n t r o

c a b e c e r a s

A s a m b l e a s

á e l e g a d o p o r

d e

A s a m b l e a s

d e r e c h o

elegir:

y

Liberal

c i r c u n s c r i p c i ó n

a

elegido

r e s p e c t i v a .

en

el.pe-


B ,

C o n g r e s a l e s ,

P r i m e r o s

E j e c u t i v o ,

L e g i s l a t i v o

P o d e r e s c a l d e s

y

O f i c i n a

1 7

e x - f u n c i o n a r i o s p a r a

C o r b e t a

los

civiles

inclusives

p a r a

A g r i c u l t o r e s

y

A l c a l d e s , y

Judicial,

p ú b l i c o s y

d e

d e

M a y o r

m i e m b r o s

«lo

d e

e x - P r i m e r o s

categoría

S a r g e n t o

los

e x - m i e m b r o s

d e o

las

los A l -

J e f e s

d e

C a p i t á n

d e

f u e r z a s

a r m a -

d a s . ('. g u e n •

u n a p .

c o n t r i b u c i ó n

P r o f e s i o n a l e s

a s o c i a c i o n e s E .

a n u a l y

n o

directivas

d e

b i e n e s

m í n i m a

m i e m b r o s

<le

d e

$

las

raíces, q u e

p a -

1,000.

m e s a s

directivas

d e

universitarias.

C o m e r c i a n t e s ,

p a t e n t e

n e s t a r

p r o p i e t a r i o s

inferior d e

social

a

industriales $

3 0 0

S o c i e d a d e s c o n

y

m i n e r o s ,

a n u a l e s ,

m i e m b r o s

O b r e r a s

p e r s o n a l i d a d

y

q u e d e

p a g u e n las

c o l e c t i v i d a d e s

m e s a s d e

bie-

jurídica.

Ramón Huidobro, Secretario <¡oneral

d o

la

C o n v e n c i ó n .

O. Lillo A., Secretario de la dom i s i ó n

L A

C O M I S I Ó N L D 3 E R A L .

O R G A N I Z A D O R A H

F R A C C I O N E S

A

D L R I G I D O D E L

P A R T I D O

D A

d e

E

O r g a n i z a c i ó n .

L A

C O N V E N C I Ó N

L A S L A S

D I F E R E N T E S

S I G U I E N T E S

C O

M U N I O A C I O N E S :

Al señor Pedro Opazo, presidente del Partido Liberal U n i d o

En estos momentos tan graves para la vida de la Tíopfddica. n e s

es

e s p e c i a l m e n t e

políticas

d o

c e n t r o

n e c e s a r i o >sn

f o r m a

la d e

u n i ó n ipie

d e

las

fraccio-

i n t e r v e n g a n

c o n


t o d o

la

n e c e s a r i a

p r o b l e m a s v i e j o

d o c t r i n a s , lo

a d o p t a d a s e n

q u e

la

p o n g a n u n a

p a r a

s o l u c i ó n

d<*

e n

u n

Ion

g r a n d e s

s o l o

i m p o n d r í a

n e c e s i d a d e s

h a z

m i s

a c t u a l e s ,

p o d e r o s í s i m o

d e b e n

los

lilas

G r a n

e n t r e

d e l

s a n a s

s i n o

las

q u e ,

c o r r i e n -

s o n

q u e

t a n

N o s

la

a

t o d o s d e

f'rrázuriz, R a m ó n

q u e los la

y

las

u n

se

i m -

p u e d a n

e n

c u y a s

.seguir

v a s t a s

c o n v e n i e n c i a s

p o l í t i c a m e n t e

E s t a d o s

d e

p o r

p o c o s

y

n a c i o -

m e j o r

U n i d o s ,

e x i s t e n c i a

d e los

q u e

la

C o n v e n c i ó n

d í a s

2"), 2 6

p e r m i t e n

m a n e r a

h a y

e n

p a r a

y

a 2 7

p a r t i c i p a r

e l e m e n t o s

p a r t i c i p e

n e c e s a r i a s

o r g a -

e j e m p l o , p-sro

m u y

d e

m á s esta ello

d e l e n

filiación

v i v a

q u e

g r a n alfrún

c o n v e r s a c i o n e s

a

q u e

n o s

h e -

p r e s e n t e

e s a

m i s m a

liberal.

el

p a r t i d o

d e

su

r e c o n s t i t u c i ó n .

Y

t r o p i e z o ,

fin

d e

l l e g a r

p o d e m o s a

u n a

i n t e l i g e n c i a .

R o g a m o s u t e n t a

p a n a

a m p l i a s

c r e y e s e

las

b a s e s

citar

i n t e r e s a

p e r f e c t a

l l e r m o

las

p r e s i d e n c i a

u s t e d , r

y

q u e

q u p

d e

p a r t i d o s .

C o n v e n c i ó n

tcni

d e f i n i d a

B r e t a ñ a

políticos

círculo,

p a í s e s

i m p o r t a n c i a

a d m i n i s t r a t i v a

p a r t i d o s

d e

los

a

i n m e n s a

y

s o l a m e n t e

o r g a n i z a c i ó n

p e r m i t i d o

d i g n a

q u e

la

política

g r a n d e s

c a m p e e n

u s t e d

c o m o

esa

u s t e d

p e r f e c t a m e n t e

C r e e m o s

m e s

m a r c h a

i n t e r e s e s

g r a n d e s

m o s

a

s o b r e

S a b e

n i z a d o s ,

la

d e c i r

d e

m a r c h a

n a l e s .

re.

las

e x i s t e n c i a

c o m p a c t a s

n o .

la

s o l a m e n t e

a r b i t r o

n e c e s i t a m o s

tiene

país,

s u

u n

e n

r e c o n s t i t u c i ó n

n o a

e x t r e m N o

si

L a

L i b e r a l ,

c o n v e r t i r í a

tes

i n f l u e n c i a ,

n a c i o n a l e s .

P a r t i d o

1 8

a

u s t e d

c o n s i d e r a r

r e s p u e s t a . — F o s é A u g u s t o

S a n t i a g o ,

. ) . .

R a f a

C l a u d i o d

d i c i e m b r e

a n t e r i o r ,

. M a n u e l

S n b e r c a s e a u x ,

I l u i d o b r o ,

l í a n o s

lo

d e

a g u a r d a m o s

B a l m a c e d a , I g n a c i o

V i c u ñ a

H a l n r a e e d a 9

y

1ÍK11.

U r r u t i a

¡.adisbio M a n z a -

N u b e r c a . s e a u x . B e l l o ,

F e r m í n

G u i -

V e r g a -


A l

p r e s i d e n t e

d e l

1 9

P a r t i d o

L i b e r a l

D e m o c r á t i c o

J u a n

O .

Z a m o r a n o

Con especial satisfacción os invitamos a verificar unid o s e n

la

p r ó x i m a

S a n t i a g o .

r á

el

J o s é

g r a n

u n i v e r s a l e s

r e c t o

del

y

d e

los

loa

d e

los

fe

los

C l u b

c o n

r e n t e s Bu

d e

q u e

la

h i z o

a

d e

la

y

a

q u e

m á s

se

efecto unifica-

c a r a

q u e

y

e n

este

patriótico

del

" n o

del

d e s m a y a r

y

y

c o n s -

l l a m ó

d o n

las

la

la

del

si

ú l t i m a el

a s p i r a c i o n e s b u s c a r e n

p a r a

el/ la

unificar-|

i n c o r p o r a c i ó n

q u e

le

s u b s t e n t ó los

d e l

f u é

d e

las

posible

a

s u s la

d e s d e

M i n i s t e r i o s

a r m o n i z a r

carta

p o r v e n i r

y

dife-

realizar

a m i g o s

c a u s a

les

q u e

él

s o s t u v o " . L o s el

q u e

P a r t i d o

f u e r o n

L i b e r a ]

la

rno

a s p i r a c i o n e s

A h o r a s e g u r o s vertida

q u e en

al n o

a m i g o s

y

D e m o c r á t i c o ,

f a c c i ó n s u s

justicia

sais

q u e

la

s o n

invitaros h a c e m o s

realidad

su

partidarios, y a

historia h o y a

la

o t r a ú n i c a

h a

leyes

t e n i d o d e

la

C o n v e n c i ó n c o s a g r a n

c o n s t i t u y e n d o

p r e s e n c i a r o n ,

q u e

p a r a

e o n él.

satisAjSÍ

co-

l l e i p ú W i c a . L i b e r a l ,

c o n t r i b u i r

a s p i r a c i ó n

a ú n

j

e n í

E s t a d o " .

así

n o

e n

p o p u l a r e s ,

B a l m a c e d a

y

v e z

c o n v i c c i o n e s

p o r

c r e y e n d o

u n a

D e b e m o s

político

f o r m ó

en

d e

liberalismo,

L e y e s

a n h e l o

e n

dijo

v e r d a d e r a m e n t e

p a r t i d o ,

objeto,

u n a

n u e s t r a s

las

su, G o b i e r n o ,

L i b e r a l ,

C h i l e .

principios

R e f o r m a ,

t e n d e n c i a s

e n c a r g a

llevará

estadista

es

d e

f u e r z a s

C ó d i g o s

O b e d e c i e n d o el

se

p r e s e n t e , así,

P a r t i d o

intereses

las

e n

g r a n

l e g í t i m a s

d e

la

del

P r e s i d e n t e ,

c o n c e n t r a c i ó n

estos

del

c u m p l i m i e n t o

juicio

p o r

2 7

q u e

B a l m a c e d a .

el

h o n r a d o

y

r e a l i z a n d o ,

política

nulificación

C o q u i m b o

L i b e r a l ,

2 5 , 2 0

L i b e r a l ,

M a n u e l

m á s

días

a s p i r a c i ó n

" L a

el

lo.s

P a r t i d o

t a n t e

C o n v e n c i ó n

a

e s t a m o s v e r n o

c o n reali-


z a d a . — F r a n c i s c o E r r á z u r i z , d a

Bello,

d a ,

A u g u s t o I g n a c i o

F e r m í n

R a m ó n v a

B u l n e s ,

S ü m a r r i v a , R a ú l

TJrrutia

I b á ñ e z ,

M a n z a n o ,

A l f r e d o

M a r í n

J o s é

O s e a r

J a r a ,

L a d i s l a o

R a f a e l

B a l m a c e -

M a n u e l

B a l m a c e -

V a l e n z u e l a

B a l m a c e d a

F o n t e c i l l a

V i c u ñ a

F o n t e c ü l a ,

S á n c h e z ,

B a l m a c e d a ,

C l a u d i o

B a r r o s

S u b e r c a s e a n x ,

F i g u e r o a ,

E l e o d o r o

V i c u ñ a ,

llardo

V i c u ñ a

V e r g a r a

G u i l l e r m o

U r r a t i á

H u i d o . b r o ,

2 0

C a r l o s

V a l d é s ,

J o r g e

S a n t i a g o

Silva

M a r í n

C r u z ,

S u b e r c a s e a u x ,

Sil-

L u i s

V í c t o r

G a -

G o n z á l e z .

Al señor presidente del Partido Liberal Democrático, don J u a n

0 .

Z a m o r a n o

Estimado señor:

La comisión organizadora de la Convención Liberal, reitera b r o s

a

vusted

del

ticas,

p a r t i d o

su.s

v i v o s

• C o n v e n c i ó n , tos

y

p o r

su

q u e

militan

d e s e o s

c o n

la

b e r a l y a

d e

este1 o b j e t o »

c o m e n d a r

a

las

d e

esa

la

éxito

s u

a

las

v e r

los

d i r i g e n t e s

filas

liberales

h o n r a d o s d e

c o m i s i ó n

s u s

n s t e d

a g r u p a c i ó n

A s a m b l e a s

D e m o c r á t i c o ,

b a s e

d e

en

c o n c u r r e n c i a

r e p r e s e n t a t i v o s C o n

i n t e r m e d i o

y

c o m i e n z a

solicita

a d b e s i ó n

en

la

m i e m -

d e m o c r á -

asientos d e

los

d e

la

e l e m e n -

política. ríe

D e p a r t a m e n t a l e s

valiosa

y

a

u n i ó n

la d e

u s t e d del

q u i e r a P a r t i d o

C o n v e n c i ó n , t o d a s

las

reL i cu-

r a m a s

liberales. S u

a u t o r i z a d a

v e r

f a v o r a b l e m e n t e

d o ,

g u i a d o *

h a n la

d e

d e

v e r s e

d e

esos

y

a n t e

n u e s t r a

la

u s t e d

a s a m b l e a s

en

quie

p r o p ó s i t o s , s e g u i d a ,

c o o p e r a c i ó n m u y

esas

invitación

m i s m o s

c o n f i r m a r l o s

c o n c u r r e n c i a S o m o s

p a l a b r a

A t t o s ,

d e y

c o m o

ese S s .

y

les

h a

d e

h e m o s

n u e s t r o s

resoldirigí d e s e o »

e s p e r a m o s ,

c o n

p a r t i d o . S s . — A u g u s t o

V i c u -


n a

S u b e r c a a e a u x ,

R a f a e l la,

G u s t a v o

Balniíaceda

L a d i s l a o

l l e r m o

Bello,

E r r á z u r i z

B a r r o s

a

.Jara.

í

-

R i v e r a , F e r m í n

L . ,

J o s é

V e r g a r a ,

[ g u a c i ó

R a m ó n

M a n u e l

B a l r a a c e d a ,

O s e a r

U m i t i a

V a l e n z u e -

M a n z a n o ,

G u i -

H u i d o b r o .

Al señor presidente de la Asamblea Liberal Doctrinaria, d o n

E r n e s t o

B a r r o s

J a r p a

Estimado señor:

La comisión de organización de la Convención tiene res e r v a d o s qu.fi

a

reitera

alientos los

Y

esa

a c t i v i d a d e s ,

a

las

y

e s t a m o s

y

d e a

h a cia y

S s .

la

la

el

d e

a

v i v o

q u e

d e s e o

a

los

y

c a s o

R i v e r a ,

d e

las

e s p e r a

e n a

propietarios,

d e

v e r

p r o p i c i a m o s ,

R a m ó n

B a r r o s

a

la

H u i d o b r o ,

a

c o n -

e n

t o d a s f o r m a

a s o c i a c i o n e s

las a m -

a

los

o b r e -

etc.

a c t i t u d d e

L a d i s l a o I g n a c i o

c o n -

disposición.

p r o f e s i o n a l e s ,

q u e d a m o s

J a r a ,

el

ex-corugresales

c o m e r c i a n t e s ,

resuelta

s u s

d e b a t e s

n u e v a s

sitio

elila

las

q u e

a d h e s i ó n .

s u

ideas,

los a

p i d e

s u

a

s e ñ a l a n

c a b i d a

s u s

t e n g a m o s

e

p r o p i c i a ,

h o n r a d o s

c o m i s i ó n

corrientes

d a n d o

v e r

li-

a p o r t e n .

i n e o n d i c i o n a l m e n l e C o n v e n c i ó n

del

e l e m e n t o s

ilustrados

q u e

asiento»

q u e

los

u s t e d e n

p a r t i d o ,

agricultores,

q u e

e

del

del

u n i ó n

t o d o s

u s t e d e s

los

r e p r e s e n t a t i v o la

Ja

S s . — G u i l l e r m o

G u s t a v o

u s t e d

e n

D e p a r t a m e n t a l e s ,

c o n f i a n z a

u n i ó n

g r u p o

n u e v a m e n t e

t o d a s

prejuicios,

bienestar,

E n

ia.

D o c t r i n a r i a ,

éxito

d e

u s t e d e s

A s a m b l e a s

d e

s u

o p i n i o n e s

f r a c c i ó n

c o n t r i b u y e n t e ? , i'as

cifra

objeto,

b a s e s

sin

valioso

p r e s e n c i a

c r e e n

versaciones,

y

la

esa

lias

l a n

A g r u p a c i ó n ,

este

si

l l a m a d a

i n t e r m e d i o

estudios

d e

a

c o m o

c o n

C o n cp.rso

y

p o r

c o m p o n e n

plia

f r a c c i ó n

c o r r e s p o n d e n

b e r a l i s m o ,

e o n

la

d e

u s t e d

u s t e d e s A t t o e .

E r r á z u r i z

U r r u t i a

L . ,

M a n / a -


n o ,

J o s é

M a n u e l

A u g u s t o O s e a r

2 2

B a l m a c e d a ,

V i c u ñ a

F e r m í n

S u b e r c a s e a u x ,

V a l e n z u e l a

V e r g a r a

R a f a e l

F i g u e r o a ,

B a l m a c e d a

Bello.

V a l d é s .

DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA A

P R O P O S I T O

D

E

L A

C O N V E N C I Ó N

L I B E R A L

Faltando apenas ocho día.s para que se reúna la Conv e n c i ó n d o

c o n v o c a d a

L i b e r a l ,

s e ñ o r e s N .

P e d r o

A l f r e d o

L a i b b é s u s

y

O p a z o

E s t a d e ,

y lo

se

u n

Bruice,

a b s t e n g a n al

A b

A l f r e d o

s a l ó n

del

p o r

e n

q u e a

los

P e d r o

Z a f i a r t u

V a l e n c i a ,

P r i e -

B e r m ó g e i i e s

éstos

p i d e n

a

ella.

p a r a d ó j i c a , d e

Parti-

I r a r r á z a v a l ,

c o n c u r r i r

h e c h o s

el

suscrito

E n r i q u e

U n z u ' e t a ,

p a r e c e r

r e c o r d a r

reconstituir

m a n i f i e s t o

Villarroel,

F i g u e r o a

actitud,

d e

n o

n o s

a y e r ,

p a r a

q u e

d e

r e n o v a c i ó n

s o r p r e n c u a l q u i e r a

e x p l i q u e .

S e g r e s o , m a r

M o r e n o

b a s t a

o b j e t o

Letelier,

C a r l o s

A l f o n s o

a m i g o s

el

a p a r e c i d o

M o n t e n e i g r o ,

to,

se

h a

c o n

t r a t a b a , y

la

ción/

se

e x i g í a

f i n e s

d e

d e s d e

la

d e s i g n a c i ó n

p o p u l a r .

tidos,

y

s e

la

dio

.a

B e

p a r a

d e

M o n e d a

los

d e

e n

u n i r

la u n

c o n g r e g a Ir*

r e q u e r í a

t e n e r l a

o r d e n

3 9 2 9 ,

p a r a

lo

los

q u e

esto a

d i v e r s o s

a c u e r d o

p a r a

sin

p r e v i a

u n a

los

d e l

u n a

ficción

liberales

g r u p o s

c o n s u elec-

d'e

se

b a j o

C o n -

p a r -

refiere,

u n a

m i s m a

d i r e c c i ó n . U n a

r e u n i ó n

s e n t a c i ó n los

a

m á s

a c t u a c i ó n

n a c i ó

U n i d o ,

s e n t a r .

así

q u e

lo

q u e los

p e r s o n a s , lo

d e <se

p o r s u s h a

a r r o g á n d o s e

a c o r d ó ,

r e p r e s e n t a t i v o s

m a n i f e s t a c i ó n A s í

ral

t o d a

d o c e

p a r t i d o ,

e l e m e n t o s

g a b a n b i d a

del

d e

e n

del

c a r e c e r

d e

la

r e p r e -

c i r c u n s t a n c i a s l i b e r a l i s m o libertad

p a r a

q u e

se

n e -

la

d e -

i d e a s . q u e r i d o

f i r m a n t e s

del

l l a m a r

el

m a n i f i e s t o

P a r t i d o d i c e n

L i b e r e p r e -


V u e l t o

el

d e s t a c a d o » cias,

p u d i e r a n

u n i ó n la

del

esa

n i n g ú n la

e n

d e

liberal

y

d e

u n <<n

el

y

me,s

c o n v o c a r d e

p o r

el fin,

v i v i m o s .

e x c l u i d o ;

p e r o ,

se

d e b e

s e p t i e m b r e

u n a

r e s p o n d a

d e s e o

se

a t o d o

q u e

del

n o

m á s

d i f e r e n

c o n s o l i d a r ,

•dentro

eso

d e

y

q u e

invitación, A

d e

p r o g r a m a

e s t i m a r s e

la

a n t i g u a s

fin

o p i n i o n e s

patriótica,

d e

a

e l e m e n t o s

correligionarios

m o m e n t o s

t r o p i e z o s .

p a r a

los

,sus

p u d i e r a

s i n c e r i d a d

unirse,

d e n t r o

lo.s

los

d e p o n i e n d o

q u e

oír

g e s t i ó n

p r o y e c t a d a

d e

q u e

a

p e s a r

e n c o n t r a r o n q u e

sólo

la

s i n o

C o n v e n c i ó n

p u e d a

celebrar-

difícil

c o m p r e n -

a h o r a . R a z o n e s

d e r l a s .

S e

g i o n a r i o s m i t a r s e « e h a r

n u n c a

t e m e e n

a

t r a z a r

t a m b i é n

los d e

d e

decir

d e

g t u

a s a m b l e a r u m b o s

c o n

es

q u e

el

p a í s

q u e

la

p u e r t a .de

y

es

o p i n i ó n

el

p o r v e n i r , el

q u e

d e

tod.os

'de

la

a

la

correli-

ha

d e

li-

q u e

lia

d e

a

los

a n h e l o s

d e

el

C o n v e n c i ó n

m a t i c e s ;

C o n v e n c i ó n

o r g a n i z a c i ó n ,

n o

sino

f i r m a r o n

Los

los

p a s a d o . . .

r e s p o n d i e n d o

l l e g u e n

d e

p o s i b l e m e n t e

s o b r e

d e s e o ,

n o

la

(pie

c o r r e l i g i o n a r i o s

t o d o

b a s e s

p e r o

p a r a

m i r a d a

sincero,

emin-enfces

d i e r o n ;

c o n t a c t o

u n a

" c o n v o c a c i ó n ,

les

se

el

una.

N u e s t r o

a

d e b e r

p a r t i d o ,

dificultades

se

s u

h a c e r

g r a v e d a d A

d e

d e

constitucional,

liberalismo,

C o n v e n c i ó n ,

país

a

del

c r e y e r o n

G r a n

la

o r d e n

2 3

p a r a

los

libera-

v o l v e m o s ,

está

t o d o s

m a n i f i e s t o

abierta, Ion

p u e s , d e n t r o

q u e

q u i e r a n

p u e d a n

retraer-

v e n i r . E l se,

y

pais

s a b r á

m a d o s ) . — llo. —

c o m p r e n d e r á j u z g a r A u g u s t o

F e r m í n

G u s t a v o

cisco

su

B u l n e s

C

.

q u é

a c t u a c i ó n V i c u ñ a

V e r g a r a

R i v e r a .

p o r

S.

d e —

F i g u e r o a . O s e a r

I g n a c i o

a l g u n o s a y e r

y

R a f a e l —

h o y

B a l m a c e d a

L a d i s l a o

V a l e n z u e l a

U r r u t i a

d e

V a l d é s .

M a n z a n o .

(FirB e -

E r r á z u r i z . —

F r a n -


U N

G R A N

2 4

P A R T I D O

D E

C E N T R O

"El Mercurio", 2 de diciembre de 1981

Aún durante el régimen de fuerza, este diario sostuvo q u e el

los

p a í s

p a r t i d o s , se

m e n t e s t i r á n

d i v i d e

S e la

n e s

n e c e s i t a n

d e

y

d e

q u é los

q u e

c o r r i e n t e s a

s u

v i d a

d e

y

a

d e

los

a t e n e r s e ,

las

m o d e r a d o s

c o n

d e

la

m o d e r a d o s .

y

les

s e r

i g u a l m e n t e

ele-

y

exis-

a v a n z a d o s ,

el

L a s

i'reno.

l o a

d e

t r a s c e n d e n t a l

s o n

c i v i l i z a d a s .

las

d e

d e

c a m b i o s

los

n a d i e

la d e

o b l i g a n

a q u í

n a c i o -

c u a l e s

i m p o r t a n c i a

y

q u e

p a r t i d o s

p r o b l e m a s

s u s t a n c i a l e s ,

e n

e x i s t i d o

s i n

P e r o

n u e v o s

política,

lian

e s t a b l e s ,

a q u í

o p i n i ó n

s o c i e d a d e s los

y

parí i d o s

q u e

a

i n s t i t u c i o n e s

d e

m a r c h a

n e c e s a r i o s ,

g r á f i c a m e n t e

s u e l e n

f u n c i ó n

las

r e s p e c t o

la

o r i e n t a c i o n e s

m a s la

t o d a

e s p u e l a

c i ó n

c o n

c o m p a r a

c o n

a

s e a n

a b s o l u t a m e n t e

d u r a n t e

s a b e

0

a

n a c e

f u n i d e a s r e f o r -

t a m b i é n

p a r t i d o s

a v a n -

z a d o s . lint r e e n

d i s c o r d i a ,

e n t r e

y

p o c o s ,

p a r t i d o s a t r a e r el

p e r o

e x t r e m a s , p a r t i d o s

F r a c c i o n e s

los

E s t a d o s

p a í s e s

l'nidos,

m u y ni

p a r t i c u l a r

se

d e

lo

q u e

o f r e c e r

m i s m o

d e s a p a r e c e

u n a

b u e n a

f u n d a m e n t a l m e n t e

t e r c e r o

c o n s t i t u i d o s

e n

q u e ellos,

c o m o

allí

l o s

\ * o

h a y

( I r á n

p a r t i d o s e n

p r e b e n d a s s o n

t a n

e s o s p a r a

g r a n d e s ,

a h o g a d o

c o l e c t i v o . s o n

u n

ceii'tro.

f u e r t e s .

n e c e s i t a

P o r

c o m o

o r g a n i z a d o s ,

v e r e m o s y

y

liberales.-

m e j o r

g r a n d e s

c o r r e l i g i o n a r i o s .

E j e m p l o s d e m o s

a

los

las

c a u d i l l a j e ,

i n t e r é s

i n t e r é s

a l z a n

p o r

m i r a m o s

B r e t a ñ a

t e n d e n c i a s

se

n o s o t r o s

Si

s o n

e s t a s

_ p o r

el

... e s o s

q u e

m a r c h a q u e

las

d e b e n política, f u e r z a s

a p r o v e c h a r s e . n e c e s i t a m o , s políticas

se

S i

q u e -

t a m b i é n o r g a n i c e n


e n

d e b i d a

f o r m a .

m i e m b r o s

d e

c o n v e n c i ó n , constituir d o el

tación los y

a

los

el la

las

d e

las

libertades b a s e s

T u e r t e s E l

y

y

d e

L a p o

d e

las

c u a n t o

.

D e

d e m u e s t r a

p a r a

h a c e r

q u e

la q u e

parti-

la

a c e p -

p r e d o m i n a r a

los

d e r e c h o s

e x p e r i e n c i a , los

p u e b l o s

s o n s e a n

los

o t r a s

n o

c u a l

c o l u m n a s ,

político

qtie

b u e n

del

se e s

h a

c i t a d o

u n o

n o s

d e

h a

r e ñ i d o

c o n

la m á s

d a b l e

c o m p r e n s i ó n

p r e s e n t e las

a

Jos

sido

s e n t i d o ,

m o m e n t o

está

e l e m e n t o s

I n f l u e n c i a

u n a

o b r a

d e s e a r u n

del

y

v e r d a -

a c t u a l e s

n e c e -

social.

t a n t a

a n t e s

e n

n e c e s i d a d e s

d e

es

m e d i o

i n t e n c i ó n ,

a c c i ó n

t u b i e r o n

tancia

v a

s a n a

u n i ó n

R e p ú b l i c a ,

a m p a r o

c a r á c t e r

liberalismo, d e

p o r

q u e

R e v e l a

s i d a d e s

y

y

c e r r a n d o

i m p o n i e n d o

p r u d e n c i a

u n a

h a z

E s t e

útil

h a c i e n d o

lo

solo

p a í s . m á s

a

p r ó s p e r o s .

i n t e r e s a n t e s

d e r o

u n

y

c o m o

d o c u m e n t o

e x a c t a

y

peligrosas,

c i t a d o

e n

del

i n t e r e s a n t e

i n d i s p e n s a b l e s

c o n v e n c i ó n

leer.

c e n t r o

n u m e r o s o s

h a n

n e c e s a r i a s

o r d e n ,

q u e ,

q u e

f u e r z a s

d e

m á s

r e f o r m a s d e

c o m p r e n d i d o

estas

p a r t i d o

a c c i ó n

h a n

liberales

e x a g e r a c i o n e s

p r i n c i p i o s

las

r e u n i r

g r a n

lo

p a r t i d o s

p a r a

t e n d r í a p a s o

A s í

2 5

es sol»

d e

q u e

e n

liberales, el

e n o r m e , t o d o s

p a r t i d o ,

q u e

e n

o t r o

t i e m -

e n g r a n d e c i m i e n t o d e

esos

t r a s c e n d e n t a l e l e m e n t o s

p e r f e c t a m e n t e

d e

la

i m p o r -

c o n s t i t u y a n c o m p a c t o

y

d i s c i p l i n a d o .

EL LIBERALISMO Y LA HORA POLÍTICA . ^

"El Mercurio", 3 de diciembre de 1931

En medio de la agitada actividad política con que la c i u d a d a n í a m a s

se

e m p e ñ a

d e m o c r á t i c a s ,

e n

d e v o l v e r

t r a t a n d o

d e

a

la

v i d a

r e c o n s t r u i r

civil los

s u s

n o r -

g r a n d e s


p a r t i d o s t i d o s r a

o

h i s t ó r i c o s ,

L i b e r a l ,

e n

políticas L o s

s u

las les

i n v i t a n

a

d e l

p a r t i d o ,

q u e

la

i n s p i r a ,

t a d a

p a r a

E l

c o s a

la

p ú b l i c a ,

d e

d e c l a r a n ,

s u s

a

h o m b r e s ,

s u

las

el

m a n i f i e s t o

g r a n

c o n

c o n v e n c i ó n

" p o r el

p a r -

"Corrien-

e n

p o r

los

d «

a

p a -

P a r t i d o

R e p ú b l i c a .

u n a

está

é x i t o

el

la

e n t i d a d

t r a d i c i o n e s ,

c o n

q u e

p a r -

políticas

o p o r t u n i d a d

s i t u a c i ó n

h i s t ó r i c a

s u s

m a n i f i e s t o

l i e n a b l e s

d e l

se

a d e n t r a

p a r t i d o

la

i d e o l o g í a

n ú m e r o ,

c u l t u r a

e s p e c i a l m e n t e

c a p a c i -

difíciles

h u m a n a

t r a n s i t o r i o ,

l u e g o

f r e n t e

e.im¡pre«eri])tibles

p e r s o n a l i d a d

s e a

y

n u e v o s

p r o b l e m a s

d e l

a c t u a l " .

d o c t r i n a r i a

la

e s t a

d e

la

d e

e n t i d a d e s

c o r r e l i g i o n a r i o s

a f r o n t a r

m o m e n t o

la

l i b e r a l e s

p o r

p r e p a r a c i ó n

e n

d e

r e s p o n s a b i l i d a d e s

s e ñ a l a

su.s

f o r m a c i ó n

f e d e r a c i ó n

J u r a s

q u e

la

e x i s t e n c i a

d i r i g e n t e s

q u e

y

la

i n f l u e n c i a

a f i r m a

t i c i p a c i ó n tes

s u

e n s a y a n d o

p l a n t e a n d o

v i g o r i z a r

2 6

la

q u e

y

i m p o r t a

a

e x p l i c a r

s u l m a

d e

la

p o s i c i ó n

" d e r e c h o s

c o n s t i t u y e n

c u y o

la

a

la

e s e n c i a

d e s c o n o c i m i e n t o ,

r e v e r s i ó n

¡i

i n a -

é p o c a s

d e

d e

a u n q u e e u l t u r a

i n c i p i e n t e " . L a

d o c t r i n a

r a c i o n a l a j u s t a

y

al

liberal

m a t e r i a l i s t a criterio

d e

n o

c i a l i u e n t e ,

siin

s i e m p r e - s u

c o n c u r r e n c i a

E l

ideal

c o n s e g u i r tro

d e

c i ó n

la

p u e d e n

el

ó r b i t a

y

q u e

e s

t r o

d e l

a s p i r a el

d e

a

e n

r e c o n o c e r

b i e n e s t a r

d e

s i d o ,

E l

las

d a r

o,

h a c i a

h o m b r e

social.

d e m o c r á t i c a

t a d a s

existir,

lia

la

el y

el

u n a

c u a l

m e j o r u n a

n o

ley

lia

h o m b r e

c o l e c t i v o .

el

d e f i n i c i ó n

se

las

l i b e r t a d o *

in-

(pie

e s

i d e a l

c o e x i s t i r h a g a

BO-

p o s i b l e

c o m ú n .

d e j a d o

o r g a n i z a c i o n e s al

s u

s u m a

l i b e r a l i s m o

i n t e r p r e t a c i ó n

d i c h o ,

i n t e r é s

m a y o r

r e a l i z a c i ó n al

e n

e x i s t e n c i a ;

s e g ú n

c o a c c i ó n

liberal

p a r a

f u n d a la

k a n t i a n o

d i v i d u a l e s

la

se

d e

d e

d e

políticas

d e r e c h o

el

l i b e r t a d

h i j o

d e

ser,

la a

d e

d e n -

la

c o n c e p -

d e

lo.s

E s -

D e m o c r a c i a , ser

feliz

d e n -


E l c i ó n u n

l i b e r a l i s m o

del

a n s i a

h e c h o ,

justicia, c i e n t a L a

el

n o

la

h a

del

e n

los

L o m i n i o cial: la d e s

lo

n o c e r

e n

a

los

g r u p o s

"al

y

c h i l e n o

q u e

a c c i ó n

la

social

m a s a

d e

es

el

las

g r u p o los

el

o p o n e r

a r m o n i z a r

las

l u c h a s les a

g r a n d e s

sufrir

loa

t a m p o c o

a b r i e r o n

la

q u e

políticas,

las

del

e s p e c u l a c i o h a n

caimt-

d i c t a d u r a s . el

g r a n

e r r o r e s

c u y o s

p r e d o -

m a s a

so-

políticos

l*US

es

arbitrarieda-

m é t o d o s

d e

a c c i ó n

e s c r ú p u l o .

a f i r m a d e

política

d e

d e

y

acre-

d o c t r i n a

sofere

p a r a

e e

la

h u m a n a .

i n d i v i d u a l i s m o ,

m i n o r i t a r i o s ,

a n a r q u i s m o

h a y

c a m p o s

c o m o

a m p a r a

s o c i e d a d ,

d e m o c r á t i c a ,

m a y o r í a s

indestructible g r a n

del

p r u d e n c i a

l i b e r a l i s m o

p a s i o n e s ,

o

las

la

i m p e r i a l i s m o s

e d i f i c a d o

d e

los

d e

n o

c o m o

f o r m a

los

a r e n a s

f r a c a s a d o

h a

la

q u e

las

e n

s o c i e d a d

liberalismo,

c o n

satisfac-

d e p u r a c i ó n

o r g a n i z a c i ó n

p e r m a n e n t e

q u e ,

i n d i v i d u o

q u e

d e s d e ñ a n

las

h a

los

E l

o

el

d e

e s a

ejercicio:

y

la

d e

h u m a n a ,

c u y o

d e

tipo

.organización

tolerancia d e

m á s

p u e b l o s

del

c o m o

L o S

la

q u e

m i s m o

fines

i g u a l d a d

rectificación

i n d i v i d u o

filosóficas

c o m i b a t i d o n o

y

la

los

d e r e c h o ,

f r a c a s a d o ;

f r a c a s a d o .

n e s

d e

p r o g r e s o

m e j o r

d e r e c h o s h a

p o d e r

p a r a

feliz, u n

D e m o c r a c i a ,

E s t a d o , b u s c a

ser

c o m o

c u y o

c o n

r e c o n o c e ,

d e

sino

2 7

s u

las la

i d e a s

a c c i ó n

patriótica". r e g u l a n d o

existencia

E s los

y

al

p a r a

d e s b o r d e

sistemática decir,

reco-

la

d e s t i n o s

d e

a c c i ó n d e

la

d e u n a d e D e -

m o c r a c i a .

ORGANIZACIÓN POLÍTICA

"El Mercurio", 11 de diciembre de 1931.

Hemos comentado en artículos anteriores la espléndida iniciativa

d e

n u m e r o s o s

y

d i s t i n g u i d o s

e l e m e n t o s

liberales

.


e n

el

s e n t i d o

itiii

solo

y

L o N o

g r a n

o t r o

c o n c l u i r dillaje

y

t a n

a u n

n o

se

c o n

el

d e

m á s

o r d e n

D e

l a j ó

p l e g a d o

a

c o r d i a l e s

y

y

s e

c o n

d e

es

la

q u e

f u é

u n

p l é n d i d a

política

p a s o

c o n v e n c i ó n d e

las

c a u -

r e e m p l a z a r l a s y

d e s a p a r e z c a n

s o l a m e n t e

q u e

i m p o r t a n t e

d e y

a

a

los

c e n t r o

liberales

r e u n i ó n

los q u e

d i o

q u e

a

al

d í a s

s e q u e

política.

i n v i t a n

c o n g r e s a l e s ,

p r o s p e r i d a d

a l u d í a m o s ,

f r a c c i o n e s

p a t r i ó t i c o s

la

i n v i t a c i ó n

e r a n d o

la

' h u b o

r e c o n s -

p a í s

d e

j u n t o

t r a n q u i l i -

e n v i d i a b a n

y

al

d e

los

L a

las

d e -

s a l t a b a n

s u m a

E s t o ,

y

c o m o

d e s g r a c i a d o s

a n a r q u í a

p a r t i d o s .

G o b i e r n o

f a c i l i d a d c a o s .

t r a j o

o í d a .

e x c e s o

o p o s i c i ó n

u n

s e a

p a r l a m e n t a r i a ,

c o n

casi

i n t e r é s

o r g a n i c e n

S e

p a r a

al

qti •

y s e

s e

S e

re-

los

re-

vice

v e r s a ,

¡ p r o d u j o s a b e ,

d í a s

u n

p r e c i p i -

c u y a s

e o n s í -

p a l p a m o s .

H a y

m o t i v o

q u e

c a í a n

r e v o l u c i ó n

i ueiicias

u n a

d e

M i n i s t e r i o s

la

p a í s

p r o p e n s a s

d i l u y a n

d e j a r

e s a

disciplina

p a r t i d o s

d e s o r d e n

la

p a r t i d o

p r o d u j o

ello

f e r i d o s

t a n

al

l a t i n o a m e r i c a n a s .

<lesear

política

d e

g o b e r n a n t e s

n a c i o n e s

s ^

p a r a

s e

e n

i n d i s p e n s a b l e ,

p o l í t i c a m e n t e

r u m b o s ,

u n a

c e n t r o .

a c t u a l m e n t e

q u e

p r e s i d e n t e s

h i s t ó r i c o

g r a n d e s

d a d ,

r o

h a n

d e

q u e

n a c i o n a l e s .

los

t é r m i n o s

tituir

se

a

r u s

e n

c í r c u l o

o r g a n i z a d o r e s

d i r i g i d o

E n

d e

es

b a n d e r í a s ,

e n

p o d e r o s a s

c o n v e n c i ó n

e l e m e n t o s

r e o r g a n i z a r

p e q u e ñ a s

i n t e r e s e s

h a n

los

g r a n

d i c h o ,

i n e s t a b l e s

i n t e r e s e s

L o s

las

d e

u n a

a

h e m o s

m o d o

c o n

g r a n d e s

los

p a r t i d o

e n t i d a d e s

los

c e l e b r a r

a n t e r i o r

h a y

p o r

d e

2 8

d e b i d a m e n t e .

o c a s i ó n

a l g u n o h a y

n a c i o n a l

y

s u s

S e

alto

p r e s e n t a

distintas

e n

q u e al

los

liberal

f r a c c i o n e s

n o

p a r t i d o s u n a

d e b e n

esp o r

p e r d e r l a .

r e c o r d a d o

q u e

a d m i n i s t r a t i v a

p o d e r o s o s

m u y

p a r t i d o s .

los s o n

L a

p a í s e s los

G r a n

q u e

d e

m e j o r

c u e n t a n

B r e t a ñ a

d e

o r g a n i z a c i ó n c o n

los

p o c o s , W h i g

y

p e los


Iones, d e y

o

sea,

la

E d u a r d o

d e

V i l .

r e p u b l i c a n o s ,

necesiten D e d e s

y

s o n

é p o c a

los

d e

E s t a d o s

e j e m p l o s

o r o

d e

la

U n i d o s

R e i n a

c o n

d e m a s i a d o

V i c t o r i a

s u s

y

d e m ó c r a t a s

e l o c u e n t e s

p a r a

q u e

c o m e n t a r i o s .

d e s e a r

y

esa

2 9

es, p o r

p o d e r o s a s

lo

d i c h o ,

f r a c c i o n e s

<|ue

c u e n t e

políticas

y

el

país

h a y

q u e

c o n

g r a n -

p r o c u r a r

tenerlas.

LA CONVENCIÓN LIBERAL

"El Imparcial", 26 diciembre de 1931.

El ejercicio pleno de los derechos cívicos ha vuelto a los espíritus d u r a n t e d o

d e

d a ,

estas

u n

realidad

t u v o

trinario l a b o r

ese

L a

fin

el

historia r e v e l a n t e

d e

d e

m á s

p e r d i d o

y

su

p r i m e r a

d e

v a l o r

iniciativa a

s u s

n u e v a s

r e c i e n t e m e n t e

n u e s t r o s

los

p r o b l e m a s , p u e d e n

p o d e r o s o s

c e l e b r a -

r u m b o

d e

red o c -

debilitar

n ú c l e o s

afi-

n o r m a n

d e s g r a c i a d a m e n t e ,

q u e

es

política

d e

decisiva

se

u n i r

principios, esta

c o n

liberales

cual

T i e n e

p a r t i c i p a d o

R a d i c a l ,

d e s c o n e c t a -

disciplinar

p r o g r a m a s

p a s i o n e s

los

la

a

c o n c l u s i o n e s ,

y

iguales

y

q u e

s o p o r t a r o n

h a b e r s e

h a b e r

c o n c r e t a

d e

p r i m o r d i a l ,

d i f e r e n t e s .

d e

d e

ello

p a r t i d o s

la

o p i n i ó n

país.

C o n v e n c i ó n

res

h a n

sus

u n o

c u e n t a

r e c o n o c e n

ción

y

s e n t i d o

d e

q u e

la

se

Lo.s

c a r g o y

p o r

n u e v o s

d e s c a m i n a d o

inspiración

e n

E s

C o n v e n c i ó n

escaso

f u t u r a

q u e

L a

d e

el

social

c o l e c t i v i d a d e s

a c c i ó n .

política.

q u i n q u e n i o

a l r e d e d o r

v e l a r o n

c o n

casi

o r g a n i z a c i o n e s .

liados d e

p r e o c u p a c i ó n

n u e s t r a

c o m o d e

la

lia a

d e

brillo,

los

los

militan

u n a

país,

m u c h o s

d e s d e

t o d o s

a u n q u e

colectividad n u e s t r o

iniciado

b a j o

u n a

e l e m e n t o s en

secto-

tradición

h e c h a

q u e

r e c u e r d a

liberales a l b o r e s

d e

la

ilustres n u e s t r a

acq u e in-


-

d e p e n d e n c i a , social

lia

este

e n

el

t e n i d o

p a r t i d o .

G o b i e r n o

u n a

H a

G o b i e r n o ,

y

e n t r e

c o m b i n a c i o n e s

las

H e c h a

la

P a s i ó n

p o r v e n i r tjue

rias

q u e

e v i d e n t e

a

d u r a

v i d a

E s t a d o s , c e p t o s q u e r i t u

h a

y

y

los

?]

y

r e c e l o

d e

d o m i n a n d o t i v i d a d e s

a

c o n la

d e

'»tas s u

políticas

p r i n c i p i o s

e n

e n

la

esta

d e

o p o s i c i ó n

al

se

d i v i d i e r o n y

m i n o r í a .

c o l e c t i v i d a d a

los

la

q u e las

L a

t r a t a n

d e

u n

.principios

se

d e

d e

lofi

h a c h o espí-

n u e v o s

d e r r o d e

s u

é p o c a . a

e n

la

c o n -

h a

u n i f i c a r u n a

a

los

f u e r z a

v a -

e n

h a c e m o s si

t o d a s

p r i m a r

las

d e

a l g u n o s

m a l o g r e n ,

h a c e r

s o b r e

m i s m a

políticas,

q u e

h a n

t e n d e n c i a

políticos

la

e m b a r g o ,

a ñ o s ,

vital,

b u s q u e

d e

m a t e -

a c e n t u a d o

c o n s t i t u i r

e l e m e n t o s

c i r c u n s t a n c i a l e s

t a n

e n

ó r d e n e s

c o n

l l e g u e

a c t i v i d a d e s

h o y

los

raSsón

i d e a l e s

a s p i r a c i o n e s

s e ñ ó l o s

L a

f u n d a m e n t o s

p u e d a n

S i n

l i b e r a l e s .

m a n i f i e s t a

I n g l a t e r r a ,

los

3 0

c o n s t i t u c i ó n

p a í s e s

los

ú l t i m o s

t o d o s

C o n v e n c i ó n

p r o g r e s i s t a s .

y

d e

p o s i c i ó n

m a y o r í a

los

d o c t r i n a .

c o m o

q u e

q a e

la

e v o l u c i ó n

e x p e r i m e n t a d o s

e n

p u g n a

a u m

m a n e r a

e n

s u b a l t e r n o s m a n e n t e s .

e n

esta

m o d e r a d a

f u e r / a s

L a

f u e r z a s

d e

c a m b i o s

i n f o r m a

c o n c i e r t e n

d e

eli

e x c l u s i v a m e n t e

m a n i f i e s t a

t r a s g r e d i r

E s p i a m o s liberales,

los

q u e

t r a d i c i o n a l i s t a

a c c i ó n ,

las

se

d e

sin

s u s

p r e s e n t a

e c o n ó m i c a s ,

l i b e r a l i s m o ,

q u e

a ñ o s ,

se

los

a p a r e c i d o

b á s i c o s

el

teros,

liosa

q u e

q u e

c o l e c t i v a

e v i d e n t e

s u ( 5 e s i v a m e n . t e

l i g a d o

p r u e b a

s o c i a l i z a d o r a

R e p ú b l i c a .

p r o g r a m a .

i d e o l ó g i c a s

p u e s t o

la

políticas

liberal,

s u

d e

ú l t i m o s

esté

i n f o r m e n H s

los

-

i n f l u e n c i a

p a s a d o

e n

3 0

los

u n i ó n

d e

p r e s e n t e c o n t i n ú a n las

c o l e c -

i n t e r e s e s

c o n v e n c i o n e s

p e r -


L A

C O N V E N C I Ó N

3 1

Y

-

E L

P

R

O

G

R

A

M

A

L I B E R A L

"El Mercurio", 30 do diciembre de 1931.

Iva Convención Liberal, lia desarrollado su trabajo en u n

a m b i e n t e

d e

estudio,

za.s

y

g e r a c i o n e s ,

(pero

h a

e s c u e l a

c o n t r a

el

d e s d e

el

é p o c a

y

lass

q u e

e n

u n

alto

espíritu

c o n s i d e r a b l e s

s u s

filas,

f o r m a

la

Füer-

r u m b o s

p r á c t i c a ,

va«ila<eiones.

d e

a

interesantes

sin

solución

atie x a -

d e

d e

los

i n d i v i d u o y s u i m -

a s p i r a c i o n e s

a d e m á s

característica

h i z o

insalvables

justas y

clá-

individualista,

b a r r e r a s

satisfacer

la

del

m u y

L a

l i b r e c a m b i s t a ,

a s a l a r i a d o s

es

realidad

p r o b l e m a

c o n

d e

e n

d i s e n s i o n e s .

e n t e r a m e n t e

a h o r a

q u e

el

e c o n ó m i c o

n e c e s i d a d m a s a s

p a r t i d o ,

resolvía

vista

e x c e s i v o

del

f o r m a

estrellaría

P a r t i d o

r e s p e t o

a

la

h u m a n a

socialismo, L l e v a d a s

los

y

la

p e r o

d e

los

d e

las

c o n s e r v a p e r o

justicia n o

ideas

principios

jnslicia

b a j o .

L i b e r a l

libertad,

esas

c o n j u n c i ó n

d e

liberal

i n m e n s a s

las

e n

:>n

d e

d e

p o r la

el

n a -

é p o c a

en

v i v i m o s . E i

c o n

sin

p r o g r a m a l u g a r

la

a

f o r m a n

a l c a n z a r

d a d o

p o r

¿ i o n a l i m o

d a d

d e

p u n t o

d e n t r o

s e ñ a l a r

q u e

a

y

n a c i o n a l e s .

É á t a d o

se

p u e s t a s

q u e

y

a

t a m b i é n

p r o y e c t o

c o m p l e t o ,

d i g n o ,

c e n t r o

p r o M e m a - s

Bl

d e

d e

eficientes,

g r a n d e s

y

e n c a m i n a d o

políticas

n a d o s

sica

serefle-

es a

N o

t a m p o c o la

u n

práctica, y

d e

c o n s u l t a n

i n m e n s a s

sn

p r o g r a m a

a r m o n i z á n d o l a

social,

d e r e c h o s q u e

en

es

ése

d u r o

c o n

el la

la

h m e s t e s

d e

d e los

el

i n d i v i d u a l i s m o .

libertades sed

solidari-

n a t u r a l m e n t e

r e p r e s e n t a r í a n

las

a m p l i o

del

la

lógica

i n d i v i d u o

m e j o r a m i e n t o h o m b r o s

d e

y

tra-


A c e p t a

el

c o n s i g n a d o sin

e n

e m b a r g o ,

n u a c i o n e s la

m a r c h a

la

p u e r t a

A

d e

la

n o

la

d e

la

l a b r a s

G o b i e r n o

a

la

práctica

la

h a c e

sin

ate-

R e p ú b l i c a

g r a v i t a r

casi

e s t i m ó

p r e s e n t e .

t o d o

q u e

t o d a

s o b r e él

p e s o

d e b e r í a

p r u d e n c i a l e s

sus d e

d e j a r s e

q u e

la

ex-

los

h a c e r r i q u e z a

estalló

la

p a r a

u n a

c o n t i e n d a

a p r o v e c h a r s e ,

c o n s e c u e n c i a s

p a r t i d o

q u e

c a í d o

c o n

g r a n d e

d e b e

t u v o el

país

p r e s i d e n -

civil

c o m o

el

el

p a r t e 189.1.

a p r o v e -

p a r l a m e n -

g o l p e

militar

se

liberal

la

c o n s i d e r e a

m a y o r

r e f o r m a

d e

ley

e n

el

v o t o

p r e p a r a c i ó n

t a m b i é n

H e m o s

u n a

la y

la

c a l i d a d m a y o r

m a y o r

p r o p i c i a d o

d e

así

del

a p o r -

influencia d e s d e

estas

p l u r a l . u n

<>|lo

r e n t a s

o d i o s a

s u f r a g i o .

m á s

q u e

o m n i p o t e n c i a

resultó

c o r r e s p o n d e r

sería

la

d e s o u i c i a d o r

q u e

e x a m e n a

m u y

d e

s o b r e

la

s o b r o

posible

las

la

n a c i o n a l .

p r o g r a m a ,

es

b a s e

p r e s u n t a s

lo.s

p o c o s

i m p o r t a n t e s

tributario

del

las

q u e

P r e s i d e n t e s

1 9 2 4 .

el

p r o g r e s i v a m e n t e

d e

y

v o t o

p o r

en

y

R e a l m e n t e

el

l i m i t a m o s

fin

ss

d e

T e n i e n d o

d e

r e f o r m a s

d e b e

d e

d e

del

L a r g o

s o b r e

y

a d m i r a b l e s

c r e a d o

p a r a

m e d i o

c o l u m n a s

o

las

los

q u e

país, d e b e

t e m a

país,

p a r a

e x c e s i v o

c i u d a d a n o .

d e

del

d e

ésta

t a m b i é n

elecciones

U n o

l l e v a d o

a b r u m a d o r a

m o m e n t o

P r o p i c i a r á

p o r

1 9 2 5 .

d e s c o n t e n t o s

p ú b l i c a

s e p t i e m b r e

al

d e

P r e s i d e n t e

m a n e r a

h a b í a

es

t a r i s m o

e!

presidencial

sugiriese.

o p i n i ó n

c h a r s e

te

los

abierta

se

L e c c i ó n

d e

d e u n a

llegó

q u e

s i s t e m a

r é g i m e n

s o b r e

d e s p e c h o

t u v o , cial

ese

política

periencia

el

C o n s t i t u c i ó n

l a n z a

d e

la

la q u e

a v a l a n c h a

h o m b r o s

p r o g r a m a

3 2

y

d e

q u e

trata

q u e

los

reales las

q u e

c o p i a d o

s i e n t a n

y

d e

p r o g r a m a .

los

y

p u n t o s .

c i m e n t a r

i m p u e s t o s n o

tasas

capitalización H e m o s

del

f u n d a m e n t a l e s

q u e

r e n t a s y

detalles

s o b r e

s e a n el

sis-

r e c a i g a n el

capital

m o d e r a d a s

h

a c r e c e n t a m i e n t o

t e x t u a l m e n t e m á s

el

.sanos

las

p a -

principios


d e

política

e c o n ó m i c a s .

p e r s e c u c i ó n (|ue la

t a n t o

a]

n e c e s i t a

i n v e r s a ,

h a y

f o r m a c i ó n , te,

el

e x c e s o

la

la

erigís

social

plificarse la,

" a

e n el

fin,

las

s u

a s a l a r i a d o s ,

e n

v a ,

q u e

i o n i o

b a j o " .

V

c a r g a s

m o

librio a

e n t r e

u n a

g e n e r a l

V a r i o s las

m á s

t a m b i é n

d e

las

y

n u e s t r o .

o

i n g e n t e s

n u e v o

Í V '

e s t i m u l a r

s u

P r e c i s a

r e e u r s o s

c a u s a s

y

q u e

p r i n c i p a l e s

a

q u e

se

m a n t e n g a

a m p l i t u d ,

d e

q u e

m u e r t o q u e

a p r o v e c h e , u n a

s o b r e

d e b e n

p a í s .

s o n

el

p r o g r a m a ,

y

la

r e a l m e n t e

g u a r d a r

c a p a c i d a d

a

e x c e s i \

el

tra-

r e l a c i ó n

r e f e r e n c i a

a n t e r i o r e s

se

s i m

a p l i c a n

c a p i t a l

f u n d a m e n t a l e s ,

el

a

b u r o c r a c i a

e n

L o s

legisla-

d e b i e n d o

d e t i n a d o

l e g i s l a c i ó n

del

p e r o

la

las

c o n

la

p r i n c i p i o s ,

s i n

p r o d u c e

ellos, u n

t r i b u t a r i a ,

y

c o -

d e s e q u i q u e

lleva

m i s e r i a .

s o n

los

c a p í t u l o s

m a t e r i a s

j u d i c i a l , su

la.

c a r g a s

v a r i a d a s

electoral,

d e

i n s i n ú a

las

el

f a c i l i d a d e s .

a l i m e n t a r

p e s o

e x a c t o s ,

lo

s i g n i f i c a r

p a í s

c o m o

a d m i n i s t r a t i v o

d e

e c o n ó m i c a

t a m b i é n

u n a

n e c e s a r i a

t o d a v í a

f i n a n c i e r a s

p r o f u n d a m e n t e

es

u n

a t r a c c i ó n

d e v o r a n

L i b e r a l

v e z

a g r e g a

c a p a c i d a d

q u e

p r o g r a m a

los

g r a v i t e

esa

n e c e s a r i a s

e n g r a n a j e el

e n

d e b e n

a g o b i a .

P a r t i d o

d i c e

n o

f o r m a r l o

p r o c u r a r

n o s

t o d a

t r i b u t o s

o

p r o d u c c i ó n ,

el

e s p e c i a l m e n t e

t r i b u t o s

q u e

A s p i r a c i ó n

q u e

d e

L o s

a t r a e r l o

d á n d o l e

e n c a r e c e n d e

c a p i t a l ,

3 3

p e n a l ,

c a p í t u l o

«mi

del

d e

o r d e n

e t c .

q u e

p r o g r a m a

se

político,

L a le

y

a b a r c a n

a d m i n i s t r a t i v o ,

e d u c a c i ó n

c o n s i d e r a

ellos

p ú b l i c a

c o n

ti

m u c h o

n c

d e t e -

n i m i e n t o . E n ¡ n i n e i w i c a u z a r t e m e n t e

r e s u m e n m a s a n u e s t r a pat

el

d e

la

p r o g r a m a

reil

o p i n i ó n

liberal

política,

ciúticas.

p o r

vías

'ja

.'1

d e l

b u e n p a í s

p r á c t i c a s ,

s e n t i d o y

t i e n d e

útiles

y

d e a

la e n -

e m i n e n -


A

D

H

E

R

E

N

T

E

S

Y

D

E

L

E

3 4

G

A

L I B E R A L

D

O D

S

A

E

L A

C O N V E N C I Ó N

1 9 3 1

Aburto Efraín.—Valdivia. A c u ñ a

C a r l o s d e

A l f r e d o . — S a n

A c u ñ a

J.

A c u ñ a

N a v a r r e t e

A d r i a s o l a A g ü e r o

D i o s . — . S a n

A ,

V i o

C a r l o s .

('¡irlos.

A l f r e d o . — S a n

A l b e r t o . — L y o n A l f r e d o . -

!!>•">.

V a l d i v i a .

A g u i r r e

A r a y a

A g u i r r e

C o r v a l á n

A g u i r r e

M i g u e l

A g u i r r e

L u c o

C a r l o s . — M o n e d a

A g u i r r e

L u c o

R o b e r t o . — S .

R o g e l i o . — A v d a . F r a n c i s c o

J u a n . — B u l l í a s

A h u m a d a

M a t u r a n a B a s c u ñ a n

A l d u n a t e

B .

A l d u n a t e

E c h e v e r r í a

A l d u n a t e

Phillips

U n i ó n .

D o m i n g o

A l l e n d e

N a v a r r o

M o n t t

C a r l o s . — G a r c í a

C a r l o s .

1 2 4 1 .

R e y e s

1 2 5 .

4 3 7 .

L u i s . — A g u s t i n a s

P a u l .

.Miraflores

7 1 0 . 4 3 7 .

8 4 4 .

C o i h u e .

N i c a n o r . — H u e r a s

N a v a r r o

4 0 1 .

3 6 0 .

J o r g e . — R e n g i f o

N a v a r r o

1 8 8 .

R o b e r t o . — B u l n e s .

A l v a r a d o

S e p ú l v e d a

A l z é r r e c a

G r e z

A m u n á t e g u i

3 6 9 5 .

1 4 4 7 .

E m i l i o . — M i r a f l o r e s

A l l e n d e

A l l e n d e

A . — L a

R i c a r d o . — M .

A l d u n a t e

C o b o

I r a r r á z a v a l

A . — C a r a b l a n c a .

A h u m a d a

A l i a g a

C a r l o s .

A l v a r o . — L y o n

R a f a e l . — C a t e d r a l

M i g u e l

L u i s . — D e l i c i a s

2 8 9 . 2 8 2 7 . 1 4 0 5 .

A m u n á t e g u i

S o l a r

D o m i n g o . — A g u s t i n a s

1 5 3 8 .

A m u n á t e g u i

S o l a r

G r e g o r i o . — M i r a f l o r e s

6 4 8 .

A m u n á t e g u i

V a l d é s

G u i l l e r m o . — A m u n á l e g u i

4 .


A n d r a d e A n i n a t

R o g e r s

A .

A r a n c i b i a

R .

A r a y a A r c e

A r e l l a n o

A n t o n i o . — C o n c e p c i ó n . A l f o n s o . — Q u i l l o t a .

L u i s

J e r i a J o s é

E v a r i s t o . — Q u i l l o t a .

J o r g e . — V a l p a r a í s o . M i g u e l . — C o n c e p c i ó n .

M a t u r a n a

A r l e g u i

N i c a s i o . — C h i l l a n .

S e r r a n o

A r a n c i b i a

3 5

H e r m á n . — V .

B e r n a r d i n o . — L o n g a v í .

A r r i a g a d a

G a r c í a

A r r i a g a d a

G u i l l e r m o . — V i ñ a

A r r i a g a d a

S a n h u e z a

A r r i a g a d a

J u l i o

A r r i e t a

P e r e i r a C e r d a

A r ó s t e g u i

C e r d a

A r t e a g a

del

P a d i l l a

2 3 5 0 . 6 0 7 . 1 6 2 5 . 1 6 2 5 .

S e r v a n d o . — C a s t r o

C a r l o s . — H u é r f a n o ? !

5 8 . 1 2 3 3 .

M a n u e l . — C u r i c ó . R o b e r t o . — D e l i c i a s

B a e z a

E s p i ñ e i r a

B a e z a

F r í a s

P e d r o . — ( ' a s t r o

B a e z a

G o ñ i

E u g e n i o . — E j é r c i t o

B a e z a

J o s é

M a n u e l . — T e m u c o .

1 4 1 2 .

A g u s t í n . — C a r r e r a s

1 7 2 .

3 9 . 1 3 4 .

N é s t o r . — C o n c e p c i ó n .

B a l m a c e d a

B e l l o

B a l m a c e d a

F .

A l f r e d o . — V " .

B a l m a c e d a

T .

J o s é

B a r r i o s

A n d e s .

R a m ó n . — D e l i c i a s

I n o s t r o z a

B a r a h o n a

M a r .

M i g u e l . — D e l i c i a s

P e d r a s a

B a h a m o n d e s

A n g e l e s .

S a n t i a g o . — L o e

F . — . S a z i é

U n d u r r a g a

A t i e n z a

B a d i l l a

J e n a r o . — L o s

G o n z a l o . — M o n e d a

A r ó s t e g u i

A v i l e s

M a c k e n n a

R a f a e l . — S .

R a f a e l

H u r t a d o

B a r r o s

F .

8 0 .

M a c k e n n a .

M a n u e l . — M o n e d a

1 1 2 5 .

L u i s . — V a l p a r a í s o .

P r i m i t i v o

B a r r o s

I g n a c i o

A . — C o n s t i t u c i ó n .

J o r g e . — M .

V i c e n t e . — S a n

K o d r í g u e z

F e r n a n d o .

1 9 1 .

6 5 5 .


3 6

B a r r o s

J a r a

B a r r o s

O r t ú z a r

G o n z a l o .

B a r r o s

O r t ú z a r

S a l u s t i o . — S a n t a

B a r r o s

T o r r e s

L u i s . —

B a r r o s

T o r r e s

R o b e r t o . —

B a s c u r

B .

B a ñ a d o s B e c e r r a

G u i l l e r m o . —

- D e l i c i a s

C e r r o

R e i n a l d o . —

B e n a v e n t e

D e s i d e r i o . —

B e n a v e n t e

D i e g o . —

B e n a v e n t e

O n f r a y

B e n a v e n t e

O c t a v i o . —

B e n a v e n t e

V í c t o r . —

C e r r o

B e l m a r

P .

P a r r a l .

C a u q u e n e s .

P a r r a l .

L u i s

E

L a b b é

E n r i q u e . —

B e n í t e z

L a b b é

I g n a c i o . —

T u p p e r

B i s q u e r t

L u i s . —

B o b a d i l l a

A r m e l i a n o . —

E m i l i a n o . —

B r a n d a u

V a l e n t í n . —

B r a v o

W a l k e r

B r i t o

Y e r b a s

J o s é

A

L o s

E j é r c i t o

E .

.

3 4 6 .

6 0 5 7 .

B u e n a s .

2 3

d e

E n e r o

C h i l l a n .

V o l a n t e . —

M a r c o s . —

1 7 2 7 .

L i n a r e s .

E d u a r d o . —

B ó r q u e z

C a s t r o

G r a j a l e s

3.

R e n g o .

A l f r e d o . —

B r a v o

4 4 6 1 .

V a l d i v i a .

T o r i b i o . —

M e d i n a

D o m i n g o

R e p ú b l i c a

L a r r a í n

B o b a d i l l a

B o i z a r d

P .

A r t u r o . —

M i g u e l . —

S .

S a n t o

V a l d i v i a .

B u r é n

B i a n c h i

C u r i c ó .

B e n í t e z

C a r l o s . —

D i u q u i V .

L i n a r e s .

F r a n c i s c o . —

J.

9 0 .

C a u q u e n e s .

L u i s . —

C a n t u a r i a s

B e s o a í n

1 5 0 .

6 3 .

D a v i d . —

B e l m a r

V a n

L u c í a

V a l d i v i a .

B u r g o s

B e r i s s o

2 0 8 .

S a n t i a g o .

B e n a v e n t e

B e n n e t t

1 4 0 8 .

C o n c e p c i ó n .

H u m b e r t o . — E m i l i o . —

A g u s t i n a s

E s t a l a

2 1 2 0 .

R a n c a g u a . T e m u c o .

A n g e l e s .

1 7 4 6 .


B u l n e s

F r a n c i s c o . —

B u l n e s

G o n z a l o . — A l b e r t o . —

B u n s t e r

B a l m a c e d a

B u n s t e r

G a b r i e l . —

B u n s t e r

V i l l a g r a

B u n s t e r

U l i s e s . —

C a n o

A .

J u l i o . —

C a r m o n a

d e

C a r r a s c o

A l e j a n d r o . —

C a r r a s c o

B a s t í a s

C a r v a l l o

A .

C a s a n u e v a

C a s t r o

O s o r i o

C a t a l á n

L u i s

E .

d e . —

d e

M o r a n

l a . —

N

d é

2 9 1 .

V a l p a r a í s o .

M i r a f l o r e s

R u p e r t o . — C a t e d r a l

L u i s . —

S a n

C a m i l o

Celis

V e n e g a s

A r m a n d o . —

Celis

V e n e g a s

M a n u e l . —

B r a v o

C e r d a

M a r t í n . —

L i n a r e s .

1 3 3 9 .

A r m a n d o . —

C e r d a

I s m a e l . —

G .

9 0 4 .

A g u s t i n a s R e n g o .

C a u q u e n e s . R e y e s

5 6 .

A n t o f a g a s t a .

C a r l o s . —

J u l i o . —

4 9 0 .

T a l c a .

M a t u r a n a

C h a r p e n t i e r

H u é r f a n o s

C h i l l a n .

R a ú l . —

C o r r e a

110. 2 1 6 0 .

A u g u s t o . —

Celis

C h a r l í n

I X

S a n t i a g o .

P a l a c i o s

L u i s

ir>l(¡.

M o n e d a

A n í b a l . —

C a r l o s

C a s t r o

P í o

8 1 1 .

Q u i l l o t a .

F u e n t e

J o s é . —

M a r .

E g a ñ a

H u é r f a n o s

R a ú l . —

C a r d o s s o

Carrillo

del

5 4 .

Ñ u ñ o a ,

G u s t a v o . —

C a r r e r a

1 6 4 8 .

C a u q u e n e s .

G e o r g e s s o n

C a r r e r a

valle

V i ñ a

R e p ú b l i c a

R i c a r d o . —

la

O

Q u i l l o t a .

L u i s

Q u i j a d a

A .

M a n u e l . —

D o m i n g o . —

C á c e r e s

2 4 6 8 .

Collipulli.

B u s t o s

Z .

1 7 3 5 . 6 0 .

J o s é . —

L i s a n d r o . —

C a b i e s e s

M o n e d a

D o m e y k o

B u r g o s

S .

E s p a ñ a

B u n s t e r

C a b a l l e r o

3 7

P a r í s

8 2 3 .

C o n c e p c i ó n .

1 7 0 9 .

1 3 2 8 .


-

C l a r o

S a l a s

H é c t o r . —

C l a r o

S o l a r

L u i s . —

Collarte

L u i s . —

3 8

M o r a n d é

M e r c e d

A m b r o s i o .

C o n c h a

D i o n i s i o . —

C o n c h a

F e r n á n d e z

T a l c a . J u l i o . —

M i g u e l . —

C o n e j e r o s

T e m í s t o c l e s . —

C o n t r e r a s

B a ñ a d o s

C o n t r e r a s

J u a n

C o n t r e r a s

J.

C o n t r e r a s

S o t o m a y o r

L u i s . —

d e

Letelier

C o r r e a

C i s t e r n a ,

D i o s . —

L u c i o . —

C o r r e a

A n g o l .

A n g o l .

N o é . - -

D í a z

T a l c a .

A n g o l .

A l b e r t o . —

C o r r e a

8 1 5 .

— T a l c a .

C o n e j e r o s

C ó r d o v a

2 3 1 .

P a r r a l .

C o n c h a

C o n t a d o r

-

C o n c e p c i ó n .

V a l d i v i a . L u i s . —

M o n j i t a s

A g u s t í n . —

A v .

S u b e r c a s e a u x

3 3 0 .

C u r i c ó .

H e r n á n . —

S a n t o

D o m i n g o

1 2 2 4 .

M a n u e l . — T e m u c o .

C o r r e a

R a f a e l . —

T e m u c o .

C o r r e a

R o d r í g u e z

E n r i q u e . —

C o r r e a

R o d r í g u e z

M a n u e l

C o r t é s

A u g u s t o . —

C o r t é s

A l l e n d e

C o r t é s

C a r l o s . —

C o r t é s

C o r t é s

C o r t é s

G u i l l e r m o . —

C o r t é s

O c t a v i o . —

O o r v a l á n C o u r t í n

S a n

D o m e y k o

1 7 7 1 .

C u

C a r l o s .

( a r l o s .

R a f a e l . —

C r u z

C .

R a m i r o . —

C r u z

C o n s t a n t i n o . —

C r u z

E n r i q u e .

1 3 3 5 .

A n g o l .

S a n

S a n

F r a n c i s c o . —

ledra!

C a r l o s .

M a n u e l . —

-

8 9 .

T a l c a .

M a n u e l . —

T o l e d o

C a s t r o

R e c o l e t a

Delicias T a l c a . T a l c a ,

T a l c a .

4 4 0 1 .

4 1 9 .

1 0 0 2 9 .


C r u z

V e r g a r a

L u i s . —

C r u z a t

A b r a h a m . —

D á v i l a

I z q u i e r d o

D á v i l a

L a r r a í n

D é l a n o D í a s

L u i s . —

J u l i o . —

D o m í n g u e z

S a n t e l i c e s

D o n o s o

D o n o s o

F é l i x . —

D o n o s o

G a r c í a

D o n o s o

Grille

D o n o s o

R a f a e l . —

V .

M a c k e n D a 8 2 4 .

C o c h r a n e

R o b e r t o . —

S e m i n a r i o

M .

D i e c i o c h o

R o d r í g u e z

L u i s . —

S a n

F e r m í n . —

M a r t í n

C l u b

d e

la

L i m a c h e .

E a s t m a n

C o x

T o m á s . —

V a l p a r a í s o .

J u a n . —

J u a n

E c h a v a r r í a E c h e v e r r í a

B .

M

.

S a n t o * D o m i n g o

M a n u e l . —

B a r r i g a

E c h e v a r r í a

J o s é

E c h a v a r r í a

E n r i q u e . —

L o n d r e s

T o m á s . —

A n t o n i o . —

E c h e ñ i q u e

L u i s . —

E c h e ñ i q u e

Z e g e r s

L o s

H e r m á n . —

E c h e v e r r í a

L a s t r a

E c h e v e r r í a

y

6 1 .

S a n t i a g o . 6 1 ,

— A g u s t i n a s

C a r r e r a

A n í b a l . —

A l b e r t o . —

F e d e r i c o . —

2 6 6 5 .

A n g e l e s .

A l b e r t o . —

R e y e s

V a l d ó s

S a l a m a n c a .

L o n d r e s

G r i e g o .

E c h e v e r r í a

E g g e r s

C a t e d r a l

J o r g e . —

B a r r i g a

1 5 1 6 .

L u e r e c i a

E n r i q u e . —

V i v e s

U n i ó n .

C o n c e p c i ó n .

E c h a v a r r í a

E d w a r d s

5 0 .

T a l c a .

A d o l f o . —

E c h a u r r e n

4 2 4 .

5 0 .

C o x

J o r g e

4 8 9 .

'laica.

F e r m í n . —

E c h a u r r e n

1 3 6 0 .

C a u q u e n e s .

E a s t m a n

E b e r h a r d

9 1 .

1 7 5 .

L o r d -

J o r g e . -

D o n o s o

1 2 3 5 .

M o n e d a

E g a ñ a

E r n e s t o .

D .

H u é r f a n o s

O s e a r . —

D o m í n g u e z

D o n o s o

L i n a r e s .

A l f r e d o . —

C u a d r a

3 9

1 7 2 .

C u m m i n g

6 0 0 .

A n t o f a g a s t a .

H u é r f a n o s

O s o r n o .

1 6 7 3 .

2 8 4 2 .

3 8 0 .


E l o r z a

F é l i x . —

E n c i n a

A

.

E r r á z u r i z

Á n g e l . —

E r r á z u r i z

L .

E r r á z u r i z

L .

E r r á z u r i z

O r t ú z a r

E r r á z u r i z

P e r e i r a

E r r á z u r i z

V í c t o r . —

E s c o f f i e r

E n r i q u e . —

S a n i o

R .

T e a t i n o s

P i n t o

C o m p a ñ í a

G i l b e r t o . —

d e

D i o s . —

J o s é . —

A b e l . —

O s s a

G i l b e r t o . —

F e r n á n d e z

O s s a

H o r a c i o . — d e . —

B a r r i o s

J o r g e . —

Castillo

F i g u e r o a

M a m e r t o . —

F l o r e s

C a r l o s

B

.

J o s é

F o n t e c ü l a

S á n c h e z

F o n t e c ü l a

S i l v a

A m a d o r . —

F r e i r é

F e r n a n d o . — B .

5 1 4 .

V a l p a r a í s o . T a l c a . H u é r f a n o s

1 4 8 0 .

V a l p a r a í s o . C a t e d r a l

1 8 4 3 .

L a z a r t e

2 3 7 1 .

V a l p a r a í s o . V a l p a r a í s o .

M

.

C h i l l a n .

E l e o d o r o . —

P e d r o .

F r e i r é

F u e n t e a l b a

S a a v e d r a .

C o n c e p c i ó n .

S a n

M u j i c a

S a n t i a g o . 5 5 7 .

J a v i e r .

Delicias

A n í b a l . —

A .

">o'8.

C h i n c o l c o .

E v a r i s t o . —

E n r i q u e . — M i l l á n

P r a t

V a l p a r a í s o .

L u i s . —

F i g u e r o a

F i s c h e r

A r t u r o

P u e r t o

E u g e n i o . —

R i c a r d o

F i n d l a y

1 9 0 2 .

1 2 3 8 .

M a t u c a n a

F e r n á n d e z

C a r r e r a

7<>1.

V a l p a r a í s o .

O s s a

F i e r r o

H u é r f a n o s

A n t o f a g a s t a .

F e r n á n d e z

F e r r e i r a

3 4 0 .

V a l d i v i a .

Villelas

F e r r a r i

-11(>.

Delicias

M e l q u í a d e s . — •

G u s t a v o . —

3 3 1 7 .

T e a t i n o s

L a d i s l a o . —

J u a n

1 H 2 7 .

D o m i n g o

B e n j a m í n . —

S e g o v i a

E s p i n o s a

F a g a l d e

D e l i c i a s

L a d i s l a o . —

J a r a

F a b r e s

H e r n á n . —

E s p i n o s a

E x s s

ü l a p e l .

F r a n c i s c o

E s c a l a n t e

4 0

5 2 0 .

,

V a r a s

2 1 6 0 .


F u e n t e s

M a t i e u

F u e n t e s

M u j i c a

F u e n z a l i d a G a l d a m e s G a l e c i o G a l v e z

G a n a

L u i s . —

O s v a l d o

R .

G a r c é s

G a n a

G a r c é s

S i l v a

G a r c í a

C r u z

5 6 0 .

1 6 3 .

T r a i g u é n .

G a b r i e l . —

R e y e s

1 8 4 2 .

R e n g o .

G u i l l e r m o . —

G a j a r d o

Bella

P u t a e n d o .

Lira

P e d r o . —

A r á n g u i z

Sierra

M e r c e d

A r t u r o . —

T r i s t á n . —

G a n t z

A n t o f a g a s t a * .

M a x i m i l i a n o . —

L e m u s

G a l l e g u ü l o s

R o m á n . —

B r a v o

G .

4 1

L a

S a n t i a g o .

U n i ó n .

I s m a e l . —

C a s t r o

F r a n c i s c o . — E r n e s t o . — M a n u e l . —

H u é r f a n o s

1 7 1 0 .

T a l c a . H u é r f a n o s

C .

G a r c í a

d e

la

H u e r t a

C a r l o s . —

R a n d e r a

1 8 1 .

G a r c í a

d e

la

H u e r t a

P e d r o . —

C a t e d r a l

1 1 2 5 .

G a r c í a

d e

la

H u e r t a

M .

G a r c í a

d e

la

H u e r t a

M a n u e l . —

G a r c í a

V i d a u r r e

G a r í n

J o s é

J u l i o . —

G a r r i d o

M a t t e

M o i s é s . —

G a t i c a

C o n c h a

G a z m u r i G e w i t z

P e d r o . —

C a t e d r a l

C a t e d r a l

C o m p a ñ í a

M a n u e l . —

M a t t e

C o n c h a

M a r .

1 1 2 5 ,

1 1 2 6 .

1 2 3 8 .

V a l p a r a í s o .

G a r r i d o

O a t i c a

del

A l b e r t o . —

L u i s . —

W i l l i a m s

V i ñ a

1480-!).

G a r c í a

G a r n h a m

V í c t o r . —

2 1 4 .

C o m p a ñ í a

R e y e s

R a f a e l . —

T a l c a .

P u e r t o

M o n t t .

G o d o y

G u i l l e r m o . —

L o s

G ó m e z

B e n j a m í n . —

Fontecilla

G ó m e z

G o n z a l o . —

G ó m e z

S i l v a

A n g e l e s . 2 6 8 .

Illapel.

L u i s . —

A h u m a d a

1 3 4 0 .

C o m p a ñ í a

C o n c e p c i ó n .

G u i l l e r m o . —

5 5 4 .

1 3 4 0 .

C o m p a ñ í a

M a x i m i l i a n o . —

O s e a r . —

G .

7 1 .

1 5 7 5 .


G o n z á l e z

A r t u r o . —

G o n z á l e z

C o r t e z

G o n z á l e z

N .

4 2

L i n a r e s .

R i c a r d o . —

R a m ó n . —

T e a t i n o s

S a n t i a g o .

G o n z á l e z

Q u i r o g a

G o n z á l e z

Q u i r o g a

M a n u e l . —

G o n z á l e z

Q u i r o g a

S i m ó n . —

G r a s s a u G r e z

A l b e r t o . —

R i c a r d o . —

S a n t i b á ñ e z

G u e r r a

J o r g e

G u e r r e r o

G u z m á n

C é s a r . —

G u z m á n

G a r c í a

G u z m á n

V .

H a v e r b e c k

H e d e r r a

S a m u e l . —

H e r r e r a

R a f a e l . —

H e r r e r a

V .

H e r r e r a

V a r g a s

H o r e a u H u c k e

E .

lían-oso

T e o b a l d o . —

G e r m á n . —

E s p a ñ a

H u é r f a n o s

1 8 1 5 .

3 6 6 .

4 8 2 .

V i c t o r i a .

R a m ó n . —

H u i d o b r o

G .

A l a m i r o . —

V i a l

1 0 6 4 .

V a l p a r a í s o .

G .

H u r t a d o

7 5 ,

M a u l e

C a r t e r a

A n t o n i o . —

C o n c h a

B e l l o

C a u q u e n e s .

H u i d o b r o

H u r t a d o

A .

3 8 .

C u n e ó .

J o r g e . —

G a n a

7 0 .

R a m ó n . —

J u l i o . —

M a n u e l . —

H u n e e u s

V a l d i v i a .

L u i s . —

G u i l l e r m o . —

H u e r t a

1 4 5 1 .

P e t o r e a .

A .

P e d r a z a

H u i d o b r o

Delicias

lía m i e r a

M a n u e l . —

G a r c é s ,

A n g e l e s .

A l f r e d o . —

H e r r e r a

H e r t z

S a n t i a g o .

T r a i g u é n .

L u i s . —

H e r n á n d e z

M o n t t .

V a l p a r a í s o .

C a r l o s . —

H a r n e c k e r

5 0 0 .

Q u i l l o t a .

L o s

E l i s e o . —

C l a r o

V a l d i v i a .

P e d r o . —

A n d r é s . —

M i g u e l

V a l d i v i a .

P u e r t o

C u s t o d i o . —

G u t i é r r e z

2 5 4 .

M e r c e d

J u l i o . —

J o r g e . —

C a t e d r a l

5 8 9 .

D i e c i o c h o L a

1 1 6 5 .

1 9 4 .

C a l e r a .

Delicias1

1 5 8 4 .


4 3

I b á ñ e z

M a x i m i l i a n o . —

I b á ñ e z

O l i v a r e s

Ibieta

P l u m e r

I c a z a

B .

Illanes

O s e a r . —

L u i s . —

V a l d é s

I ñ i g u e z

L .

P e d r o P a c h e c o

I t u r r a

M o n t e c i n o s V .

T a l c a . Villa

A l e g r e . lirasil

C a r r e a

F e l i p e . —

I t u r r a

Iturrieta

S a n t i a g o .

G i l b e r t o . —

C a r l o s . —

R e n e .

E r n e s t o .

Delicias

E d w a r d s

A l b i r t o .

I z q u i e r d o

L u i s .

M o n e d a

J a r a

D e m e t r i o ; .

J a r a

T o r o

J a r p a

B i s q u e r t t

J a r p a

G a n a

J a r p a

G o n z a l o .

J a r p a

U .

J i r ó n

L u i s

J o n e s

J o r g e

K ó r n e r K r o l l

R .

-

H .

A n g o l .

Vií

Pn

E d u a r d o .

K i u i s t m a n n

V í c t o r .

L a g o s

G u i l l e r m o .

L a g o s

J o s é

V .

C .

R a m ó n .

L a v a n d e r o s , L a v í n

d e l

i

d d

V í c t o r .

K u n s t m a n n

B r a v o

ol.

liniíi-flie.

G u s t a v o .

L a r r a í n

A a g o l . C h i l l a n .

A n d w a n t e r

L a n t a ñ a

-

V a l d i v i a . C a r l o s .

C h i l l a n . C h i l l a n .

R í > a r d o .

D o m i n ;

V a l d i v i a .

- S a n —

S a n t o

r é n .

-

M a r . —

H e r . n ó g e n e s . —

L u i s .

N o r m a ! .

U n i ó n .

-

A n

M a n u e l .

Q .

¡ n e n e s .

L u i s .

— 7 7 8 .

l a

A r t u r o .

U 7 S .

V a l p a r a í s o .

I z q u i e r d o

1 8 .

C o n e e p o i ó n .

- -

C a r

1 9 .

3 2 0 .

C u r i c ó

E s t e b a n .

S e r g i o .

1 8 .

C o n c e p c i ó n .

A l f r e d o . —

I n f a n t e

I ñ i g u e z

D i e c i o c h o

B e n j a m í n . —

B .

D e l i c i a *

M i r a flores Delicias li948.

1 2 8 ,

1 9 5 3 .

o

6 8 8 .


14

L a z o

R o b e r t o .

C a u q u e n e s .

L a z c a n o

F e r n a n d o .

C u

L a z c a n o

V a l d é s

L a z o

P e d r o

L a z o

Silva

L e ó n

P a l m a

Letelier Letelier Lillo

d e

M i g u e l .

M a c k e n n a

— —

M a n c i l l a

S a n t e l i c e s

M a n r í q u e z M

a

m

L e ó n

6 . —

C o r r e a

M a r í n

B a l m a c e d a S a n t a

M e r < c e d

M a r í n

V i c u ñ a

A r m a n d o

M a r t í n e z

A l a m o s

M a r t í n e z

d e

M a r t í n e z

H e r r e r a

M a r t í n e z

N i c a n o r .

Delicias

2 1 2 6 .

2 8 4 .

L o r d —

8 7 .

O o d i r a n e T e a t i n o s

C i e n f u e g o a

4 7 . 3 4 0 .

8 7 .

T r a i g u é n . C h i l l a n . O h i l l á i i.

M a r c i a l .

C a r l o s . —

L u i s

C i e n f u a g o s

M a n u e l .

F e r r a r i

2 2 1 3 .

V a l d i v i a .

E n r i q u e .

C u r a o a u t í n .

C a u q u e n e s .

R a ú l .

S a n

S a n t i a g o .

D o m i n g o .

3 4 5 . lili.

C a t e d r a l

L u i s .

A n a

1 2 5 .

S a l v o

V i c e n t e .

C é s a r .

M a r í n

V a l p a r a í s o .

C í n i c o .

L u i s .

M a r í n

M a r t í n

A l e j a n d r o .

F e r n a n d o

M a r f u l l

Bellet

J o r g e .

R .

A .

J u a n .

A r t u r o .

M a n h o c d

1 2 3 8 .

O n o f r e .

G u i l l e r m o .

G .

5 5 .

V a l p a r a í s o .

M a n c i l l a

M a n d i o l a

C i e n f u e i g o s

B a r r a

Gil C .

2 8 5 6 .

T o m é .

Comaipañía

H o m e r o .

R u y

3 5 8 .

V i c t o r i a .

F r a n c i s c o .

L ó p e z

Ejército

A g u s t i n a s —

la

P r a g a

rico.

C a u í q u e n e s .

C a r l o s .

F e r n a n d o .

L o b c s

L u i s .

L i n d s a y

L'cis

J u l i o .

O n c f r e .

L i r a

J o r g e .

M a r í a .

E .

M e r c e d C-inepto.

S a n t i a g o .

3 0 4 .


M a t t a

F i g u e r o a

4 5

E n r i q u e .

M a t u r a n a

D o m i n g o .

M a t u r a n a

U r z ú a

H u é r f a n o s

A n g o l .

B e n j a m í n .

la

A l f r e d o .

M a z a

d e

la

D a n i e l .

M a z a

d e

la

D a r í o .

M a z a

d e

la

M a z a

d e

la

L u i s .

M a z a

d o

la

M á x i m o .

L o s

Anlgeles.

M a z a

d e

la

R ó m u l o .

I,os

A n g e l e s .

M e l ó

C a r l o s

B u r g o s

M e n é n d e z

L o s

M e n d o z a

M .

M e r i n o

P u e n z a l i d a

M e r i n o

S e g u r a

P .

M i r a n d a .

V .

M o l i n a

M o n t a n e r

H e r n á n .

B e l l o

M o n t t

P i n t o

M o r a n

M a r g a r i t a

A l i a g a

1 0 .

Gariteó.

E j ó n i t o

5 6 0 .

A n g e l e s . F e l i p e . I q u i q u c . — ' S a n t a

A l b e r t o .

— —

C r u z .

Q u i l l o t a . R o s a s

A l e j a n d r o .

140|8.

M o n e d a

Villaivicenicio

1 8 1 0 . 3 2 8 .

V i c t o r i a .

F r o i l á n .

M o r e n o

R o d r í g u e z

R a f a e l .

M o r e n o

F é l i x .

C u r i c ó .

Í15

M o l l e o .

G u s t a v o .

A l b e r t o .

V a l d i v i a

R i c a r d o .

S a l a m a n c a

P e d r o

C h a n c o .

1 7 4 .

S a n t i a g o .

M o n t t

M o r a g a

-

L o s S a n

N i c a n o r

M a r .

4 0 .

R o b e r t o .

F l o r i n d o .

M o l i n a r e

O u r i e ú

A u g u s t o .

O s e a r .

M i r a n d a

L u i s .

P r u d e n c i o .

M i n i n o

del

Ecihauíreai

G o n z a l o .

E s q u i v e l

M e z a

Axugelee,

J u l i o .

M e r i n o

A n g e l e s .

V i ñ a

B e h e t y

Aflígeles.

L o s

-

J o s é .

A i g e l e s .

L o s

A .

A n g e l e s .

L o s

G u i l l e r m o .

M e d i n a

L o s

T a l c a .

d e

M a y n e

M a z a

C a m i l o .

2 0 0 3 .

P . —

d e

V a l d i v i a

B a r r a n c a s .

1 6 0 .


M o

.e n o

H u m b e

to.

M o ,

a n o

V i l l a g U n

M o í

m o

M a n u '

M o í ' )

M .

M o z

>

M u í

n i c h

M u í

o z

M u í

illo

E x e

R .

1

tuiel.

irret

N e u

>'orn

O l i v a r e s

O r r e

;o

' 'arros,

Orreí

o

Jarros

Ortiz

A . t e m i ó .

O r t i z

F ' l i m ó n .

O r t i z

R i

— —

Ange-Uis.

L u i s .

A .

A l v a r o . — C a r l o s .

M .

M .

S a n

C o m p a ñ í a

O s s a

tlssi

O s s a

\

M a n u e l .

i c r ñ a

O s s a n t ó n

A g u i r r e

O s s a n d ó n

B a r r o s

O s o r i o

O s

nrio

O v a l l e

Csstillo

J o a q u í n .

172L5. del

C a r r e r a

C a r l o s . d e

1 9 4 6 .

R e p ú b l i c a

D i o s .

A u g u s t o .

M a r . 5 5 4 .

H u é r f a n o s

M a x i m i l i a n o .

J u a n

9 9 6 .

C a r l o s .

V i ñ a

C a r l o s .

B a l t a z a r .

2 1 2 7 .

C a r l o s .

Vlaidiola

5 2 2 .

C a r l o s .

E n r i q u e .

O s s a

M o n t t

1 8 7 2 .

Moirtt

S a n

M .

M

M o n t t

C a t e d r a l

S a n

?.

A v

C a l a r a .

Virgilio

6 2 7 .

C o n c e p c i ó n .

L a

L i r a

L o s

4)214,

T e m i u c o .

d e c i n d o .

O s s a

A n g e l e s .

M a p o c i i o —

L a r r a ñ a g a

B > r n a l e s

V í c t o r .

R i c a r d o .

L o s

V a l p a r a í s o .

A n í b a l .

B l a s .

O r t ú í T r

N é s t o r .

N o n e n f l f c h

V a l p a r a í s e .

Limao¡h.e.

C o n c h a

N a \

7 8 0 .

1 / ¿ b u .

C e s á r e o .

L i r a

C a r m e n

O u r i e ó .

E .

¿ c o s t a

irrete

O u r i c ó .

G u i l l e r m o .

N a \

A b r a h a m .

H é c t o r .

A m e l i o .

N a v . i r r e t e

Saiütiatgo.

L u i s

G u i l l e r m o

N a v a r r o

A n t o n i o .

Q u e d a d a

O p a z )

G r f j o r i o .

M m i l l o

4 6

B a n d e r a —

63-iB. R e s i d e n c i a l 1 6 8 .

V a l p a r a í s o .

M e r c e d

8 1 5 .

4 6 6 .


O v a l l e

U g a r t e

P a l a c i o s P a l m a

L u i s .

S .

P a p i c

P e r e i r a

P é r e z

L ó p e z

A r c e

R .

P i n o

del

P i n o

J o s é

F r a n c i s c o .

M u ñ o z

P i z a r r o

J o s é

P r a d o

A m o r

J u l i o .

P r u n é s

-

L u i s .

D o m i n g o

3 8 8 .

M e r c e d —

T e r e s a

-

(¡á!v<>/

— —

P e d r o .

I s a a c . —

S a n t o

P o b l e t e

L u i s .

P o b l e t e

M i g u e l

P o b l e t e

T r o n c o s o

3 1 0 .

H u é r f a n o s

A v

3 0 6 6 .

C l a r e k 1 1 5 .

Repulbliea

Delicias

S a l d í a s

A d l e r

S a n t o

R - t i r o .

M i g u e l . C a r l o s .

P r i e t o

R a f a e l .

A m o r

A r t u r o .

H 9 7 6 .

C a u q u e n e * .

A b e l a r d o .

P r a d o

P r e n d e z

A g u s t i n a s

N a t a n i e l

S i x t o .

P i z a r r o

1 3 5 .

(lurieó.

H .

N a t a n i e l

Angeléis.

_

P i n o c h e t

P i z a r r o

1 2 0 ;

B u í n e a .

C a r l o s .

R i e s c o

3 8 6 .

O a u l q u e n e a .

D e l f í n .

P i n t o

3®.

Ouoraninig —

E n r i q u e .

R a m ó n .

A n í b a l .

L o s

P i n t o

C o d h r a n e

G u i l l e r m a .

P i n o c h e t

P r a t

A u r e l i o .

P e ñ a

T o m á s .

R o d r í g u e z

S a n t i a g o .

M a n u e l .

P i c a

C a b r a s .

lllaprl.

J o r g e .

A l b i n o .

Phillips

L a s

M .

B a r r e r a

d e

A .

S a s s o

P é r e z

A a i t o f a g a a t a .

M a n u e l

P e ñ a f i e l

L i n a r e s .

C a r l o s .

P a r e d e s

P e z o a

I g n a c i o .

J o s é .

P a r e d e s

R u p e r t o .

4 7

5 9 0 .

H o l a n d a

3 0 0 .

1 2 1 8 . —

S a n t i a g o .

V e n g a r a D o m i n g o

1 9 Q . 5 0 4 .

G r a n e r o s . Á n g e l .

E d u a r d o .

Ohillá.n. —

O n i l l á n .

2 5 5 ,


4 8

Ponce Roldan Enrique. — Quillota. P o r t a l e s

V i c u ñ a

P u e l m a

B e s a

G u i l l e r m o .

P í o .

P u e l m a

B e s a

P u e l m a

B a r r i g a

lAnr.

R a m ó n .

C o q u i m b o .

G e o e r a J

— —

L i r a

P u g a

B o r n e

F e d e r i c o .

P u g a

B o r n e

J u l i o .

Delicias

P u y ó

G e r m á n . —

Q u e s n e y

S a n t a

M a c k e n n a

Q u i n t e r o s

G a r r a s

Q u i n t e r o s

T r i c o t

Q u i n t a n a

M a r d o n e s

R e b o l a r

A l f r e d o .

R e c a b a r r e n

J u a n

R e c a b a r r e n

L e ó n

R e b o l l e d o R e n g i f o R e y e s

del

R e y e s

S o l a r

R i e s c o R í o

del

R í o

J o s é .

R í o s

A r i a s

— —

R í o

d e l

G u n d i á n

R í o

d e l

T o b í a s .

R í o

M u ñ o z

M a r c o s

-

C u r i c ó .

2 1 1 8 .

H u é r f a n o s —

1 4 2 1 .

Miratflores

5 6 7 .

— V a l p a r a í s o . P .

A .

3 6 7 .

C a t e d r a l

C a t e d r a l —

6 6 0 .

Cau)q.uenea.

M a e s t r a n z a

R o s e n d o . — —

F o r e s t a l

M i r a f l o r e s —

21'56.

4 4 5 .

A.g-ustinas

R a f a e l .

F r a n c i s c o .

R í o s e c o

D o m i n g o

A n g e l e s .

V e r g a r a

Aotgeies.

S a n t o

L o s

M a n u e l .

R a i m u n d o .

D a n i e l .

B e r n a r d o .

d e l

R í o s e c o

3 4 0 .

T r a i g u é n .

J o s é

T a l a v e r a ,

A n t o f a s g a s t a .

C u r i c ó .

L o s

G e r m á n .

R í o

R í o s

E n r i q u e .

9 0 .

T e á t i n o s

A r t u r o .

A l d u n a t e

A n í b a l .

Oivlla

Q u i l l o t a .

R i c a r d o .

R í o s

T r a i g u é n .

E r r á z u r i z

R e n g o .

A d o l f o .

A l e j a n d r o .

2 8 1 .

A l b e r t o

A r t u r o .

7 6 2 .

C r u z .

L u i s .

R a m í r e z

1 8 2 .

H u é r f a n o s

F e r m í n .

R o b e r t o .

1 2 5 .

V a l p a r a í s o .

A u r e l i o .

K o r n c r

2 8 7 ® .

A n g o l .

1 9 4 1 . 2 8 7 3 .


-

R i s o p a t r ó n

L a m a s

R i v e r a

B

R i v e r a

B a e z a

R i v e r a

E d e c i o .

R i v e r a

4!)

C a r l o s .

. G o n z a l o .

C u i i c ó .

D h c i o c h o

G u s t a v o .

A n í b a l .

V a l p a r a í s o .

C h i l l a n .

A l e j a n d r o .

R o d r í g u e z

A .

R o d r í g u e z

B a r r o s

R o d r í g u e z

E .

R o d r í g u e z

L u i s

R o d r í g u e z

J a i m e .

V í c t o r

S a n

M .

M a r i o .

R o j a s

F i g u e r o a

H é c t o r .

R o j a s

d e

L i b o r i o .

R o j a s

H u n e e u s

R o j a s

M a n u e l .

R o z a s

S a l a m a n c a

S a l a s

R o b e r t o .

S a l i n a s

M a n u e l

V a l p a r a í s o . P r o v i d e n c i a

2.o

H u é r f a n o s

K a n

F e l i p e .

T a l t a l . P e t o r c a .

E .

F e d e r i c o .

S á n c h e z

G .

d e

R e n a t o .

S á n c h e z

S a n t a

S á n c h e z

V a l d é s

S a n t a n a

D i e g o .

la

H .

M a r í a

E n r i q u e

S a n f u e n t e s

S

C r u z

Delicias

E m i l i o .

J u l i o .

S a n f u e n t e s

S a n t a

2 7 6 3 .

R a i v a f r u a .

S á n c h e z

V .

2 0 1 1 .

L i n a r e s .

L u i s .

G u i l l e r m o .

S a n h u e z a

3 1 5 .

T r a i g u é n .

S a n t e l i c e s

M .

E s p e r a n z a

Tllapel.

C é s a r .

S a l a s

F r a n c i s c o .

A l e j a n d r o .

U r r u t i a

2 0 7 0 .

T r a i g u é n .

O s v a l d o .

C u r i o s .

Casilla

A r i s m e n d i

S a l i n a s

S a n

Q u i l l o t a .

R o j a s

R o s a

S a n t i a g o .

M a n u e l . —

C a r l o s .

I g n a c i o .

F .

4 5 5 .

C h i l l a n .

R o d r í g u e z

la

1 1 8 8 .

D M i . i i -

A g u s t i n a s

M o n e d a

1 1 8 8 . 1 5 5 9 .

!>77.

T a l t a l . S a l v a d o r .

F é l i x . M a n u e l

A r g o m e d o

Siglo A .

— X

Santiago'. X

1 8 0 .

Delicias

A l f r e d o .

1 1 1 1 .

X t o .

D o m i n g o


,r)l)

S a n t a

C r u z

E .

S a n t a n d e r

Z ó c i m o .

A l b e r t o .

S a n t a n d e r

J u l i o .

S a n t a n d e r

P .

Santelic€3

R i v e r c s

S a n t e l i c c s

R o d r í g u e z

S a n t ó r s o l a , S a y a g ' o

F r a n c i s c o .

S c h l e y e r

G u s t a v o .

S e g u r a

C á r t e r

S e g o v i a

S e p ú l v e d a

\'.<>

OH!).

I.ii.i —

'"Jo.

Mai-ul

141

s.

L i n a r e s —

Casilla

1 3 0 4 .

C h i l l a n .

C h i l l a n . —

V a l d i v i a . T a l e a l i u a n o .

R i q u e l m e

6 4 .

C u r e p t o .

C a m i l o . — Q u i l l o t a .

M e n c h a c a

B a l t r a

Silva

C r u z

S i l v a

E s p i c

S i l v a

R i v a s

S i l v a

R .

S i l v a

S o m a r r i v a

S i l v a

S .

S i l v a

V e r a

S o l a r

A v .

V a l p a r a í s o .

D a n i e l .

L u i s . —

S i l v a

S i d e r e y

7 2 .

O t t o . — C u r i c ó .

G a b r i e l . —

S e r r a n o

G u i l l e r m o .

G e i s

F e b r ? r o

5.a

A l b e r t o .

E d u a r d o .

S c h w a r t z

d e

M i g u e l

L e o n e l .

S c h l e y e r

S c h ü y l e r

s

A l f r e d o .

D á v i l a

i<2

B a n d e r a 7 8 0 .

C a r l o s . —

S e h l e s i n g e r

-

M a r c o s . — A v

J o r g e . — C o m p a ñ í a

C a r l o s . — A .

1 2 6 4 .

B a r r o s o

E m i l i o . — V .

Elspaña

6 4 .

M a c k e n n a

J u l i o . — M i r a f l o r e s

6 1 5 ;

668'.

R u p e r t o . — T a l c a . J o r g e .

C i e n f u e g o s

M a t í a s . — T a h a . M a n u e l . -

V a l d i v i a .

L u i s . — P a r r a l . L J u a r d o . — C h i l l a n .

S o l a r

D o m i n g o

S o l a r

U r r u t i a

S o l a r

V a r g a s

S o l a r

U r r u t i a

S o l a r

U r r u t i a

A . — C a t e d r a l L u i s

1 5 8 8 .

d e l . — P a r r a l .

M i g u e l

Á n g e l .

T a l c a .

C a r l o s . — P a n a l . D o m i n g o . — P a r r a l .

1 7 .

5 0 2 .


S o m a r r i v a S o r i a n o S o t o

M a r c e l o .

R o z a s

B u n s t e r

S o t t a

d e

S p a n o

la

A n í b a l .

O t t m a r . — V

S t u v e n

G o n z á l e z

S t o p p a

G .

310,.

A n g o l .

aldivia.

J u a n . — A m u n á t e g u i L u i s

A . — V .

5 1 .

M a c k e n n a

2 2 - D .

J u a n . — Q u ¡ I l o t a .

G e r m á n . — T a l c a .

S u b e r c a s e a u x S w e t t

G o n z a l o . — L o s

A n g e l a .

C a r l o s . — L i m a c h e . R o d r í g u e z

E m i l i o . — A v .

T a p i a

C e l s o . — V a l p a r a í s o .

T a p i a

F i l i d o r o . — C h i l l a n .

T o c o r n a l

G a n d a r i l l a s

T o c o r n a l

J u a n

T o r r e a l b a T o r r e

2 1 2 .

A . — C o n c e p c i ó n .

G o n z á l e z

T a g l e

C a s t r o

L u i s . — C a r m e n

S t u v e n

S t o n e r

S a m u e l . — C o n c e p c i ó n .

L u i s

S t e g m a i e r

5 1

d e

T o r r e s

J. la

S .

T o m á s .

E . — C l a r a s

B a u t i s t a .

L u i s

1 8 0 .

M i i a f l o r e s

5 5 6 .

7 9 5 .

S a n

V i c e n t e .

J u l i o . — C a u q u e n e s .

E x e q u i e l . — C u r a - c a u t í n .

T o r r e s

M a i l l a r d

T o r r e s

P i n t o

T r o n c o s o

E r r á z u r i z . — T a l t a l .

B e l i s a r i o . — G a l e r í a

T u p p e r

H u n e e u s

U g a r t e

G u t i é r r e z

U g a r t e

U r z ú a

U n k e l

R a f a e l . — V a l p a r a í s o .

A l e s s a m l r i

R o b e r t o . — l i o s a s

3 0 .

1 5 5 5 .

H e r m ó g e n e s . — A m u n á t e g u i

C a r l o s . — D e l i c i a s

1 6 7 3 .

C a r l o s . — T e m u c o .

U r e t a

C i e n f u e g o s

U r i b e

M a n d u j a n o

A l m a n z o r . - M .

C é s a r . — H u é r f a n o s

U r r u t i a

A l b e r t o . — C o n c e p c i ó n .

U r r u t i a

E r n e s t o . — C a u q u e n e s .

U r r u t i a

I b á ñ e z

C l a r o

E n r i q u e . — C a u q u e n e s .

4 3 3 .

1 1 1 2 .

4 4 6 .


5 2

U r r u t i a

I b á ñ e z

L u i s .

U r r u t i a

M a n z a n o

U r r u t i a

M a n z a n o

U r r u t i a

M i g u e l . — R o s a s

U r r u t i a

V a l d i v i a .

G a b r i e l . — C o n c e p c i ó n . I g n a c i o . — C l u b

d e

U n i ó n .

1 5 5 1 .

R a m ó n . — [ l l a p e l .

U r r u t i a

R o a

U r r u t i a

Z a ñ a r t u

A n í b a l . — P a i r a

U r r u t i a

Z a ñ a r t u

J o r g e . — P a r r a l .

U r z ú a

la

L u i s .

C r u z a t

- P a r r a l .

B l a s . — V i d

1 8 1 6 .

V a l d é s

C u a d r a

V a l d é s

C o r t é s

V a l d é s

F .

V a l d é s

O r t ú z a r

V a l d é s

O s s a

V a l d é s

P .

V a l d é s

P .

J a v i e r . — V a l p a r a í s o ,

V a l d é s

B .

R i c a r d o . — M e r c e d

F r a n c i s c o . — R e p ú b l i c a E n r i q u e . — S a n

Isidro

M á x i m o . — D i e c i o c h o

1 1 6 .

J u a n . — H u é r f a n o s

1 4 1 5 .

1 9 4 .

A l b e r t o . — A i n u n á t e g u i

L a r r a h o n a

V a l e n z u e l a

Q .

V a l e n z u e l a

R é g u l o . — D e l i c i a s

V a l e n z u e l a

V a l d é s

L u i s . — M e r c e d

5 8 3 .

J o r g e . — V a l p a r a í s o . 2 2 7 8 .

O s e a r . — D e l i c i a s

V a r a s

F e r n a n d o . — P r o v i d e n c i a

V a r a s

M o n t t

D o n o s o

V a r g a s

P r u n e d a

2 2 7 8 .

1 0 1 .

A n t o n i o . — H u é r f a n o s

V a r g a s

C .

5 2 .

C l o r i n d o . — I l l a p e l .

V a l e n z u e l a

1 4 3 3 .

M i g u e l . — T a l c a . F é l i x . — C u r d c ó .

S a n d a l i o . — L a

U n i ó n .

M a n u e l . — B u l n e s .

V e g a

L ó p e z

V e g a

L ó p e z

V e l a s c o

4 7 4 .

P a b l o . — C u n a c o .

M .

V a l e n z u e l a

V á s q u e z

1 0 2 .

E d u a r d o . — V a l p a r a í s o .

V a l d i v i e s o

V á s q u e z

I.

V .

E l e a z a r . — S t o . L u i s . -

l i r a si I

D o m i n g o 43f¡.

I s m a e l . — C o m p a ñ í a

15ii6.

2 0 0 5 .


5 8

Verdugo E. Pedro L.—Concepción. V e r g a r a

B a e z a

C a r l o s . — B u l n e s .

V e r g a r a

B a e z a

G u s t a v o . — B u l n e s .

V e r g a r a

d e

V e r g a r a

E r r á z u r i z

V e r g a r a

F .

V e r g a r a

F i g u e r o a

F e r m í n . — H u é r f a n o »

V e r g a r a

G o n z á l e z

C l o r i n d o . — C a l e r a .

V e r g a r a

G o n z á l e z

la

F u e n t e

O s e a r . — G u r i c ó .

C a m i l o . — L o n t u é .

A l b e r t o . — H u é r f a n o s

V i a l

E r r á z u r i z

V i a l

I n f a n t e

V i a l

Letelier

V i a l

V i a l

1 8 2 7 .

A l f r e d o . — C a s i l l a

A l v a r o . — A .

5 0 8 .

1 9 5 5 .

A l f o n s o . — D e l i c i a s

A l v a r o . — S a n t a

1 4 4 4 .

B a r r o s o

A l b e r t o . — D e l i c i a s

1 8 3 5 .

1 9 5 5 .

C r u z .

V i c u ñ a

S u b e r c a s e a u x

A u g u s t o . — C i e n f u e g o s

V i c u ñ a

S u b e r c a s e a u x

C l a u d i o . — C e n t r a l

V i c u ñ a

V i c u ñ a

V i d e l a

L i r a

V i g i l

O í a t e

V i g i l

O í a t e

V i g n e a u x Villarino,

G u i l l e r m o . — D i e c i o c h o

G u i l l e r m o . — S .

L u c í a

3 6 .

2 8 4 .

H é c t o r . — V a l p a r a í s o . H e r n á n . — V .

P a l a c i o s

del

M a r .

E d u a r d o . — E c h a u r r e n

1 6 .

E n r i q u e . — V a l p a r a í s o .

V i v a n c o

C a r l o s . — S a n

V i v a n c o

H e r m ó g e n e s . — M e r c e d

W h i p p l e

M e l l a p e

C a r l o s .

N a v a r r e t e

W i l s o n

S o l a r R .

Z a ñ a r t u

P r i e t o

Z a ñ a r t u

U r r u t i a

6 5 .

A n í b a l . — C i e n f u e g o s

A r t u r o . — Q u i l l o t a

Z a l d í v a r

7 7 8 .

O s e a r . — E y z a g u i r r e

W i l s o n

Z ú ñ i g a

8 0 .

A d o l f o . — E j é r c i t o

. 5 5 5 .

A u g u s t o . — L i b e r t a d

1 0 2 1 .

D e m e t r i o . — D i e c i o c h o

V í c t o r . — C h

i U á n .

6 0 .

2 4 6 .

4 7 .


5 4

ASAMBLEAS ADHERENTES A LA CONVENCIÓN

Liberales

C a u q u e n e s

Iquique A n t o f a g a s t a

S a n

T a l t a l .

C h i l l a n

C a r l o s

Illapel

B u l n e s

S a l a m a n c a .

C o n c e p c i ó n

S a n

A n g o l

F e l i p e .

P u t a e n d o .

L o s

L o s

Collipulli

A n d e s .

S a u c e s

Q u i l l o t a .

T r a i g u é n

C a l e r a

V i c t o r i a

V a l p a r a í s o

C u r a c a u t í n

L i m a c h e

L a u t a r o

S a n t i a g o

G a l v a r i n o

S a n t a

T e m u c o

C r u z

C u r i c ó

V a l d i v i a

T a l c a

L a

L i n a r e s

R í o

P a r r a l

P u e r t o

L i b e r a l e s

S a n

B e r n a r d o

C u r e p t o S a n

J a v i e r

U n i ó n B u e n o

d e m o c r á t i c a s

P a r r a l V a l d i v i a

M o n t t


S

E

b

l

O

N

E

S

D

E

P R I M E R A

L

R

C

S E S I Ó N

O

N

V

E

N

C

I

Ó

N

O R D I N A R I A

25 de Diciembre 1931

Con asistencia superior ¡i trescientos cortvencionales, inició

s u s s e s i o n e s

flores, G o n z a l o

a

líts

11. d e

S u l n e s

la la

C o n v e n c i ó n m a ñ a n a ,

d e s i g n a d o

L i b e r a l ,

b a j o

[a

e n

el

t e a t r o

p r e s i d e n c i a

p o r a c l a m a c i ó n

y

M i r a d e

d o n

c o m p l e t a n d o

la


m e s a

d i r e c t i v a

g a n i z a d o r a tia

y

a l g u n o s

M a n z a n o .

Q i v l l c r m o nio

p r o v i s o r i a

E n c i n a ,

z u e l a ,

F r a n c i s c o

E a n t e ,

G u s t a v o

i-'.s

H u i d o b r o A

S i l v a ,

R i v e r a ,

C o m i s i ó n I g n a c i o

M a n u e l

V a l e n z u e l a ,

R a f a e l

la

.señores

J o s é

A l l e n d e ,

a c t u a n d o

d e

O r U r m -

B a l m a c e d a ,

F r a n c i s c o

B a l m a c e d a ,

N i c a n o r

y

d e

A n t o -

O s e a r

A l b e r t o

V a l e n V i a l

s e c r e t a r i o s

los

In< e ñ o -

M e r i n o .

n o m b r e

U r r u t i a

R é g u l o

Bralnes,

y

m i e m b r o s

E r r á z u r i z ,

-Jara.

. M a t í a s

los

p a r l a m e n t a r i o s ,

L a d i s l a o

B a r r o s

5 G

d e

la

M a n z a n o

C o m i s i ó n

p r o n u n c i ó

O r g a n i z a d o r a ,

el

d i s c u r s o

q u e

d o n

I g n a c i o

s i g n e ;

S e ñ o r e s : U n a la

vieja

el a p a

' e n

el

esta

a u g u r i o N o

l.i

ello a n t e te

s u

y

F u é

u n

t i o n e s

p a r a

H u b o la

v i d a

d e

o

la

y

t a r e a

q u e

se a

la

realizar

la

o b s t á c u l o s . las

h o y

t r a d i c i o n a l ,

c o n s t i t u i d o

y

q u e

d e s d e

a c t i v i d a d e s

h a c e

partidista:<<

aignificaciófl

L l e g a r

s u f r i d o

a

u n a

c o m o

h o m b r e s

s u

a l

d e

¡ha

brillo

d e

el

éste

d i v a m e j o r

d e

sirve

d e l

r e s u l t a d o . p r u e b a d e

n u e s t r a s

s o p o r t a r o n ,

e n t e r e z a

a m e n a z a

r e c e s o

inicia

éxito.

h a

a g o b i ó

v u e l t o

q u e

p e r s e c u c i ó n

m o r a l

h a c e r

h a b í a

la

y

c u y o

s u

P a r t i d o ,

político

n u e s t r a s

f u e r o n

t e n a z

a ñ o s

e m b a r g o , b i e n

q u e

h a l a g o

v . r i o s

fácil

d e l

r e a l i z a c i ó n .

h o g a r

' C o n s i d e r a m o s

v a l o r

el

d e

p a r t i d o

r e p u b l i c a n o s , r u d a

d e

A s a m b l e a ,

d i c t a d u r a .

m á s

del

n o r t e

s i d o

N u e s t r o

feliz

p a d r e s ,

cierto

h a

a s p i r a c i ó n

u n a

n u e s t r o s

a n e e

tle

d e

r e c o n s t i t u c i ó n

a n h e l a r a n

h a c e

q u e r i d a

d e c i s i v a

L a

y

cívica,

n e f a s t o

d u r a n t e

los

b l a s o n e s

filas,

los

q u e

m o s t r a n d o p a r a

n o

r é g i m e n

c o n

r e n d i r s e

q u e

d u r a n -

p a í s .

a c t i v i d a d e s o l v i d a r a

el

libres, d e s e o

n o r m a l i d a d ,

y a

d e

q u e

n o

l o g r ó

u n i f i c a c i ó n ,

i n i c i á b a m o s

sin y

las

n o g e s

i d e a . Rl

instinto

c o l e c t i v i d a d e s ,

p a p e l

d e

c o n s e r v a c i ó n t a n

i m p o r t a n t e

j u e g a

e n

c o m o

e n


la

d e

los

e u l t u r a La

i n d i v i d u o s ,

u n i d a

u n a

c o m p e n e t r a c i ó n

v e r d a d e r o

u n a

y

los

día

n a c i o n a l

a

o

d e

nn;i

ú n i c a m e n t e

los

intereses,

g r a n d e s

f r a c c i o n e s , p a r a

p a r a

s e

d e

d o t a r d e

g r a n

p r o d u c e

ideales,

q u e

b1

s u s t e n t a n

f u s i o n a r s e

p r u e b a

al

p a í s

quilla

a

p o r d e

la

q u e

d i v e r s a s

la

fin

u u

e n

a r a s

d e

la

d e

q u e

d e

n o

se

p o -

p o d e r o s o

d e

r e c o n s t r u c c i ó n

a r r a n e ó

f r a c c i o n e s ,

a s u m i e r a

p e r s e v e r a n c i a

p a r t i d o

a c c i ó n

i n d i s p e n s a b l e ,

las

p a r t i d o ,

a

c o n v e n c i d o s

h a c í a

d i r e c t o r e s d e l

p u s i e r o n y

sirviera

q u e

la

y

n e g o c i a c i ó n

p i d i ó

al

r e s p o n s a b i l i d a d

e s t a d o

d e

citar

C o n v e n c i ó n . F u é

se to

m á s

q u e

l l a n o

e s p e r a r s e q u e

d e

p a r t i d o s

g e s t i o n e s

e s p e r a r

los

d e

n e g o c i a d o r e s ,

c e n t r o

p u e d e

i d e a .

L a r g a s d e

a b n e g a c i ó n

a l i m e n t a n

g r a n

sólo

espiritual

suicidio

j e f a t u r a s

a

a

y

5 7

así.

c o m o ,

a c u m u l a r o n d e

d e

e n

las

f i r m a s

c o n v o c a t o r i a ,

b i e n

o b r a i

p ú b l i c o ,

r e u n i d o s

b r e v e

y

h a

e n

y

así

e n t u s i a s t a al

c o m o

v e n i d o

el

c o n

p r e s t i g i o s a s

s i d o

h a b é i s

h o y

p l a z o

a

i m p o n e n t e

e n

p i é

s o l i c i t u d

d e l

m a n i f i e s -

g e n e r o s o

a r r a n q u e

c o l a b o r a r e o m i c i o

e n

q u e

n u e s t r a p r e s e n c i a -

m o s . B i e n lo

u n

p r o b l e m a

p l a n t e e tes, p r e

v e n i d o

d e

a n t e

o r i e n t a c i ó n

c r a c i a ,

lo

b a ,

las

fija

e s e n c i a l

s o n

s e ñ o r e s

d o m é s t i c o

v o s o t r o s .

c o n d i c i ó n

e n

seáis,

m u c h o

h o r a s

d e

Si y

c o n v e n c i o n a l e s ;

d e l la

e l e v a d a

la

m á s

político

e x i s t e n c i a

d e

d e

g r u p o

b u e n a

a ú n ,

e n

'de

h a n

m a r c h a

d e

h o n d a

y

p a v o r o s a

c o h e s i ó n

y

f i r m e z a

es

el

q u e

p a r t i d o s

c u l t u r a

los

n o

s i d o u n a

m o m e n t o s crisis

e n

d e q u e

sóe

f u e r s i e m d e m o p r u e vivi-

m o s . D a n d o , lido.

n o

sólo

herfllisnno

p u e s ,

inscribió

s i n o

q u e

v u e s t r o s

m e r e c é i s

al

n o m b r e s

b i e n

d e

la

e n

edificio los

patria.

del

fastos

P a r del

li-


V u e s t r a p l i n a

e n t r e

s e n c i a a

los

los

c o n

v e n i d a

n o

h a n

u n i ó n

d e

i n f l u y e n d o H a b é i s p a

d e

t r a

m i s i o n e s b e r a l

q u e

t u c i ó n

d e l d a ,

a c u e r d o país, e n

z a r s e tal

u n a

a r m a d o s al

b a s t a n t e s a

los

d a r o s

l l a m a d o

q u e

lia

a ú n

p r o d u c i d o y

s e g u i r á v i e n e n .

p r i m e r a

c o m p l e t a r l o

e n

el

la

v u e s t r a

n o

l a

p r e -

d e

d e

a y e r ,

q u e

a

p o r

a t r a y e n d o

noticia

c u e n t a ,

a h o r a

s o n

eta-

e n

E s t a t u t o

e n

la

s u

o b r a y

v u e s y

P r o -

y

p a s o

d e c i s i v o

C o -

P a r t i d o

r e p r e s e n t e n

ú n i c a , L a

n u e s t r a .

d e l

e s t u d i o ;

tonificadas.

d e

d o s

y a

f r a c c i o -

r a t i f i c a c i ó n h a c i a

L i -

q u e

la

les

r e c o n s t i -

l i b e r a l i s m o .

m e d i d a s

s u

s ó l o

c o l e c t i v i d a d

P r o g r a m a

las

a c c i ó n c o n

q u e

n o

s e

sociales q u e

y

d e s e n t i e n d e n e c o n ó m i c o s

r e c l a m a

f u t u r a el

p e q i b e ñ a

a t e n d e m o s

invistáis

t a d e s

el

disci-

e n

la

q u e

p r o s p e r i d a d

p r i n c i p i o s

n o m b r e

y

e n

d e

liberal

q u e

realizar,

ni

a v a n z a m u e s t r o

o s t e n t a .

si

b e m o s

d e

p r o b l e m a s

i n s p i r a

Q u e d a

q u e

el

los

c o n

L a

c o n s t i t u c i ó n

casi

c o n t r a d i c c i ó n

P a r t i d o

l a r g a

u n a

d e l

e n

a l g u n o ,

n o

n u e v o

d e f i n i t i v a

N o t a r e i s m o d o

y

u n

o i d o

c r i s t a l i z a r á n

n u e s t r a

s i e n t e n

s e r á

O b r á i s

d i s t a n c i a d o s

sin

c o l a b o r a d o

c o m ú n

h a n

la

L i b e r a l .

d e

lian

se

los

v a i s

d o c u m e n t o s

U n i d o

c r e d o

q u e ,

P a r t i d o

m i x t a s

p r e s t é i s

d e

i n t e n t o ;

c r e a r

T u e r z a ,

g i g a n t e s c o ,

a c e r c a m i e n t o

d e l i b e r a c i ó n d e l

n o

i m á n

y a ,

a

p o d e r o s a

a t e n d e r l o ,

d e

r e a l i z a d o

A m b o s

n e s

el

v u e s t r o

g r a m a

u n

c o m o

s ó l o

r e p r e s e n t á i s :

c o n

v a r i a s

m u c h o s

e n

q u e

. p o d i d o

y a

l i m i t a r á

p e r o

c a u s a s

a c t ú a

se

e l e m e n t o s

p o r

o

n o

invisible

q u e

u n i ó n ,

la

a'cción

5 8

c o r t o

s e n t i d o .

a

a los

la

t a r e a b u e n a

p o r le

y

c o r d i a l i d a d

q u e

c o n

n o s o t r o s

D i r e c t o r i o

q u e

h a b r é i s

p a r a p l a z o .

p r a c t i c a r O s

p e d i m o s

la

d e

n e g o c i a ) ) , d e

f u s i ó n u n

difícil

elegir, q u e

q u e

ni sa-

JVastará d e

f a c u l -

d e b e

reali-

p r o n u n c i a m i e n t o

e n


Y sión

p a r a

O r g a n i z a d o r a

b i e n v e n i d a , bree tes

t e r m i n a r ,

os

dice

ilustrados d e

rales,

la la

sabréis

suerte

V u e s t r a v e n c i ó n , d e

q u e

d i g n a , d a

c o n v e n c i o n a l e s ,

n o m b r e

confía

del

F u t u r a

d e

en

lectura

y

p r o b o s

d e

los y

C o m i s i ó n los

d e

al

i n f o r m e

A s a m b l e a s

la

p r o p o n e p o r

S a n

P e r o u .

A l f r e d o

G a b r i e l

G a n a

O s e a r

Taltal

Diego Santana

d e

libeq u e

C o m i s i ó n

a

la

s e ñ o r e s

¡'(indele-

F e l i p e

(¡uzinán 'J.o

S ; d a s

.Minino

Calera

F l o r i n d o

V e r g a r a

Limache S a l a s Aurelio Murdió P e d r o

M a e

R d u a r d o Enrique Bchavarría

a m a n -

P a r e d e s

Carrillo

Salamanca

h o m -

L i b e r a l e s :

M a n u e l

R o b e r t o

y

s e g u r a

d e

p r e s e n t a d o s

D o m í n g u e z .

•losó

d e

v e r d a d e r o s

está

O r g a n i z a c i ó n

p o d e r e s

siguientes

M i r a n d a

A .

cordial

s a b i a m e n t e .

R o b e r t o

M a n u e ]

C o m i -

m á s

c i u d a d a n o s

I q u i q u e

H e r n á n

la

a c c i ó n

P a r t i d o ,

n o b l e

d o y

M a e s t r a

d e r e c h o ,

del

os

la

a c e p t a r las

e m y o

y

s e ñ o r e s

patriotas,

S e c r e t a r i o

O r g a n i z a d o r a

grado»*

y

libertad

guiarle

E l

en

5 9

L u i s

lí.

R e l i a r H e r r e r a

G i r ó n

G o n z á l e z


D e l e g a d o s

d e

la

6 0

A s a m b l e a

Antofagasta

L u i s

d e

Q u i l l o t a

Q u i n t e r ó n

H u m b e r t o

T r i c o t

B a ñ a d o s

Alejandro Rosa Salinas G e r m á n L u i s

A b r a h a m

L u i s A n í b a l

R i e s c o

P i n t o

C o n t r e r a s

V i v a n c o

O o n t r e r a s E l e a z a r

M a m e r t o

Santiago

A l b e r t o

P a u l

César Uribe Mandujano

H u m b e r t o

E n r i q u e L i o n e l

R a s a s

M o r e n o

r b á ñ e z V a l d é s S a y a g o

Z a ñ a r t u

H o r e a u

C o t e s D á v i l a

Illapel

R a m ó n

U r r u t i a

M a n u e l

Jíojüs

C a r l o s

P a r e d e s

W a l k e r

Pliillips

Fontecilln J o r g e

Soria n o

B r a v o

G o n z á l e z

A u g u s t o

G u i l l e r m o

O s e a r

L ó p e z

A l d u n a t e

R a m ó n

P e d r o

V e g a

F i g u e r o a J o s é

L u i s

B a ñ a d o s

C o n c h a H e r m ó g e n e s

Julio

E r r é z u r i z

M o r e n o

B .

Al. P r i e t o


0 1

Santa Cruz

P u t a e n d o

Fernando Freiré I'ubiu Vajdés O. D i e g o

B c b e ñ i q u e

Los Andes A l v a r o Augusto Carmona de

'<'

F u e n t e

Vial

G e r m á n

P u y ó

S a n t i a g o

M i r a n d a

Quillota Curicó Nicanor Alberto Molina're U e r n á n A l f r e d o

A r e l l a n o

R e b o l a r J o r g e

Pedrft

G r e z

1 Mises

L a z c a n o

S a n t i b á ñ e z E x e q u i e l

M o z o

M .

O t t o

S c h w a r t z

B u n s t e r

Julio

2.o

Cardo.so

H o r a c i o

F e r n á n d e z

[ g u a c i ó

C a r l o s

R i e o p a t r ó n

V í c t o r

R o d r í g u e z

O s s a

R o d r í g u e z

Linares Valparaíso

Eiugenio Fernández Ctesa R a f a e l

T o r r e s

M a n u e l J o s é

L u i s

O s s a

F a b r e s

•luán

d e

J o r g e

la

8 .

M .

P i n t o

C a r r e r a

C a r l o s

M u r i l l o

G u e v a r a

I).

G u i l l e r m o C a r l o s

O c t a v i o C a r l o s

B e n a v e n t e del

A b r a l i a m

C a m p o

A r t u r o

G o n z á l e z

C a r l o s

S a n t o r s o l a

L u i s

P a l a c i o s

S o t o m a y o r

Cauquenes

F í n l a y

C a r l o s

M u n n i c h

R o b e r t o

S o l a r

'Pinnas

G a r c í a

D a v i d

T a p i a

D i e g o

R i v e r a

C r u z a !

V a l e n z u e l a

X o r b e r t o

< 'riso

M a i l l a r d

O s o r i o

G u i l l e r m o

V í c t o r

Ruperto Casanueva Palacios

l'inoelii't L a z o P i c a B e n a v e n t e B e n a v e n t e


9

-

i

£

6 2

> ?

F

Delegados

E n r i q u e Julio

d e

R a f a e l

ü r r u t i a la del

de

la

I b á ñ e z

A s a m b l e a

de

Santiago

Qisear

G a z m u r j

R e i n a l d o

T o r r e

L u i s

R í o

V

B a s c u r

A .

D a n i e l

R.

S p a n o Y e v e u e z .

Bulnes Galvarino Roberto Allende Navarro ('arlos

V e r g a r a

B a e z a Custodio García Huidobro

Concepción

Temuco O s v a l d o

Esteban Iturra Pacheco N é s t o r G a b r i e l L u i s R e d r o

E n r i q u e

B a h a m o n d e s l'rrutia

Ibieta

H .

R a f a e l P e d r o

C.

V e r d u g o

R o j a s

. M a n u e l C .

A r i s m e n d i

E s c o f f i e r

C o r r e a B a e z a

A v i l a F r í a s

C o r r e a

F r a n c i s c o

A v i l a

C o u r t i n


6 3

T a l c a

('mi dánl ¡ih> Cruz

\'íc¡or

Z u ñ i d a

A n í b a l

R i v e r a

Filidoro

J o r g e ' D o n o s o M a x i m i l i a n o

DoilONO

C o n c h a

H u m b e r t o

F e r n á n d e z

F r a n c i s c o

Etiuz

T a p i a

E m i l i a n o

G a t i e a

A m b r o s i o

J u l i o

M a n u e l

O s e a

B ó r q u e z M a r t í n

A l a m o s

Angol

P i n o e h e t

C o n c h a

Marcos Rioaeco A n í b a l

Parral

S o t o

'¡únzalo Jlíanuel

D u n s t e r

J a r p a C o r t é s

C o r t é s

Víctor Bepavente A n í b a l L u i s

U r r u t i a

Z a ñ a r t u

Collipulli

S i r e d e y Gabriel B'unster

San Carlos

(¡nillermo

A l f r e d o

A c u ñ a

A r t e m i o

Ortíz

N a v a r r e t c

L a d i s l a o

B l g u e t a

C é s a r

(¡nzniáti E r r á z u r i z

M a r í n

P e r c i r a

C o r r e a

Chillan T r a i g u é n Gustavo Schleyer • M a n u e l E d e c i o

F l o r e s R i v e r a

A r m a n d o

S c h l e y e r

A l e j a n d r o

E d u a r d o l l a m ó n •losé

del

C a r r a s c o

A n d r a d e

R o d r í g u e z

P e d r o

Gallcguillos

C é s a r

C u z m á n S e g u r a

A n í b a l

L a n t a ñ o

H é c t o r L a g o s

V i a l

J a i m e

L u i s

P o b l e t e

C a r m e n

Roberto Quintana A l b e r t o

M a r t i n

F r a n c i s c o

N i c a s i o

M i l l á n

J o s é

C á r t e r

R í o s R o j a s

D o m i n g o

M a r f u l l


6 4

^ F ' * > * ' V

f

L' -^ * f H

B

V ^ ^ f ^ H

t

K

H - ^ i ^ l

«• J l R

K l I S

>fl

H

*

• >

Delegados

de

Lautaro

I g n a c i o R a m ó n

U r r n t í a

la

A s a m b l e a

de

T e m u c o

A l b e r t o

G o n z á l e : :

M a n u e l

¡silva

V e r a

M a n z a n o

H u i d o b r o L a

U n i ó n

Victoria Francisco R. Ayuirre S e r g i o

Luis Paredes C a r l o s

C u b i l l o s

A r t u r o

J a r a

T o r o

Y á v a r

Valdivia C u r a c a u t í n Noé Contreras L u i s

Q u i r o g a

B i n n c b i

T u p p e r

Vicenta Mancilla Santelicea


-

R í o

6

5

-

B u e n o

P u e r t o

M o n t t

Ladislao Errázuriz Eleazar Vega López. F r a n c i s c o

B u l n e s

E l e o d o r o

Y á ñ e Z

G u s t a v o

R i v e r a

R a ú l

M a r í n

F e r n a n d o G e r m á n

B a l m a c e d a . V a r a s

A g ü e r o

O e l k e r s

S.

y también aprobar los poderes presentados por los señores d e l e g a d o s

d e

las

A s a m b l e a s

L i b e r a l e s

D e m o c r á t i c a s

d e :

San Javier San Bernardo

Tsaac Prieto Gilberto Escalante Segovia B e r n a r d o A m a d o r

d e !

R í o

A l d u n a l e

F r e i r é

O u r e p t o

C a r l o s

M a r t í n e z

H e r r e r a

V a l d i v i a

P a r r a l L u i s

U r r u t i a

I b á ñ e z

A l f r e d o

A g ü e r o

O t t m a r

S t e g m a i e r

E f r a í n

C a r l o s E i m c k e

A b u r t o

A n í b a l R e n e

V i o

C a r r a s c o

U r r u t i a

D o m i n g o

S o l a r

A u g u s t o

Z a ñ a r t u

L u i s

Itvirra

S o l a r

L u i s

C a t a l á n

U r r u t i a

E .

C o l l a r t e

Santiago, 25 de Diciembre de 1931.

Guillermo Barros Jara.— Augusto Vicuña Subercas e a u x . — R a f a e l r o a . — O s e a r

V a l e n z u e l a

c a n o . — G u s t a v o J o s é

M a n u e l L a

B a l m a c e d a

R i v e r a

V a l d é s . — L a d i s l a o

B a e z a . — I g n a c i o

B a l m a c e d a . — O n o f r e

c o n v e n c i ó n

C o m i s i ó n .

B e l l o . — F e r m í n

a p r o b ó

p o r

Lillo

V e r g a r a E r a & z u r i z

U r r u t i a A.,

u n a n i m i d a d

F i g u e L a z -

M a n z a n o . —

Secretario. el

i n f o r m e

d e

la'


6 6

P r e s i d e n c i a s

h o n o r a r i a s

Por aclamación fueron designados Presidentes Honorarios

d o

E n r i q u e

esta

C o n v e n c i ó n ,

S a l v a d o r

los

Saní'uentes

s e ñ o r e s

y

L u i s

L u i s

D á v i i a

C l a r o

S o l a r ,

L a r r a í n .

Mesa directiva

Fué designada por aclamación la siguiente .Mesa Directiva

d e

la

m i e m b r o s

C o n v e n c i ó n ,

g r a n d e s

y

t r i b u t a n d o

p r o l o n g a d a s

Presidente

Don Gonzalo Bulnes.

Vicepresidentes

Ignacio Urrutia Manzano ¡ L a d i s l a o .Jorge

Silva

.Miguel

C a r l o s

E s t e b a n N o é

R i v e r a

A g u i r r e

U r r u t i a

J.

L .

;

S o m a r r i v a ;

Letelier

G u s t a v o

L u i s

E r r á z u r i z

E s p i n ó l a - ; , B a e z a ; L u c o .

I b á ñ e z ;

I t u r r a

P a c h e c o ;

C o n t r e r a s ;

M a t í a s

Silva

R a f a e l

L u i s

S e p ú l v e d a ; H a r a b o n a

.•

y

a

c a d a

o v a c i o n e s :

u n o

d e

s u s


S e c r e t a r i o s

d e

6 7

C o m i s i o n e s :

Ramón Huidobro; O n o f r e

Lili»

G e r m á n , L u i s

A .

;

H e r t z ;

M e r i n o

y

B .

Las personas designadas pasaron a ocupar sus sitios e n n e s

la

M e s a ,

las

p r o n u n c i a n d o

siguientes1

el

P r e s i d e n t e

d o n

G o n z a l o

R u i -

p a l a b r a s :

S e ñ o r e s :

M e d e .

H a y

n a s

m á s

h a b é i s d e n t r o

d i c e r n i d o d e

i n d i c a d a s

esta qiíe

u n

h o n o r

sala y o

y

p a r a

q u e

f u e r a

n o

m e

c o r r e s p o n -

d e

ella

o t r a s

p e r s o -

presidir

esta

g r a n

j o r n a -


d a a

cívica,

p e r o

v u e s t r a

el

n o

país

las

c a n

y

b e r

q u e

el

se ca,

el

así

m e

s o m e t o

la

v a n o . p r i m e r

c o o p e r a c i ó n

y

los

c o m p r e n d e n

P a r t i d o d e

d e

L o s

Si

a l g u n o s

p r o p ó s i t o ,

todos-.

p a r t i d o s

se

o r g a n i -

p r o g r a m a s

s e

m o d i f i -

q u e

L i b e r a l

h a y

n o

p a t r i o t i s m o

u n

se

e n

gran,

p u e d e

f a v o r

d e -

q u e d a r

d o

la

re-

n a c i o n a l .

a r r u i n ó a

e n

n u e s t r o

s u c e d e n

p u j a

R e p ú b l i c a

e c h ó

se

El

esta

c o n s t r u c c i ó n

q u e

q u e r i d o

sido

político.

T o d o s

c u m p l i r . en

la

c a m p o

d e p u r a n .

r e z a g a d o

h a

a b a n d o n e m o s

a s a m b l e a s

L a

h a b é i s

n o

neeesita

O b s e r v a d z a n ,

lo

l l a m a m i e n t o

f u e r a

p o r q u e

q u e

r e s o l u c i ó n .

N u e s t r o q u e d a n

p u e s t o

6 8

a

h a

s u f r i d o

V a l p a r a í s o

a c e q u i a

crédito,

la

d e

u n

t e r r e m o t o

h a c e

los

u n

c u a r t o

d e s p e r d i c i o s :

r e s p e t a b i l i d a d

m a y o r d e

la

q u e

siglo.

T o d o

h a c i e n d a

f u n d a d a

e n

u n

el

públi-

siglo

d e

p r o b i d a d .

e-I

H a y

q u e

r e c o n s t r u i r

H a y

q u e

d i s e ñ a r

viejo

p o r q u e

y

a v e n t u r a d e

La

m o

y

d e

e-so

hasta

o

y

el

lujo a

severante-

t r a b a j o

g u a r d a d o

m e j o r

e j e m p l o

el

h a b e r Y o

d e

u n

d e s e o

d e

la

q u e Q u e

m o d e s t o

n a c i ó n .

t e n í a m o s ese

a b r i g u e

c o n

el

C o s a se

n u e v o

a d m i n i s t r a t i v o

los

hijos q u e

s u s

d e

c o m o d e

p e r d i ó

h o g a r calor

n o s

del

d e j é m o s e l o

e n

« u a t r o

n o

n o s

hijos,

r e u n i d o

iastituciones,

q u e

q u e

n u e s t r o s

h a y a n

n u e v o ;

n u e s t r o

edificio

fué

p o b r e s c-n

la

proteja

patriotis-

a h o r a .

g e n e r a c i o n e s

te

L o

se

p o r

D e j é m o s l o

c i ó n

n u e v o

d i c t a d u r a .

i n t e m p e r i e

c a s a .

h o g a r

p o b r e s .

la

D e j e m o s d e .

u n

r e s p e t a d o

s o m o s

la

el a

&

la

f r u t o

d e

la

q u e

i n s p i r á n d o s e a ñ o s

sin

c o r r e s p o n -

leyes

g e n e r a u n

p e r -

h a y a

res-

e n

el

tris-

d i s i p a m o s

siglo. q u e

ei

edificio

se

c o n s t r u y a

c o n

a r q u i t e c t u -


6 9

ra liberal. No hay mejores materiales, más .sólidos, ni más flexibles. E l

l i b e r a l i s m o

t o d a s

Las

la

los

el

m á s

E l

t o d a s

k s

n a d a .

a c t i v i d a d e s

p e n s a m i e n t o p u r o s

P a r t i d o

clase.

E l

E l q u e

c o n

S e

a r m o n i z a

e n

el

h a s t a

la

c o l

útiles

i n d i v i d u o

y

s o c i e d a d .

G u í a d e

c h o c a

c r e e n c i a s .

E s t i m u l a e n

n o

d e

d e

la

vigilar

f u e r o n

s u

e s t r a t o s f e r a

p r i n c i p i o s .

L i b e r a l

d e b e r

i n v e s t i g a d o r

, a d e m á s ,

u n

d e b e r

d e

o t r a

c o n t i n u i d a d .

la

o b r a

tiene

r e c o n s t r u c c i ó n

o

q u e

d e

c o n t r i b u y ó

a

las

instituciones

f o r m a r .

Señores convencionales:

Vuestra concurrencia reconforta el espíritu. Manifiesta

q u e

t o d a s

d e b e r

del

m o m e n t o . .

H a g o l ó n

e n

v o t o s

el

las

s e c c i o n e s

p o r q u e

c a m i n o

d e

la

esta

del

p a í s

c o m p r e n d e n

a s a m b l e a

r e g e n e r a c i ó n

sea

d e

la

el

el

g r a n

p r i m e r

ja-

R e p ú b l i c a " .

Días y hora de sesiones ordinarias

'Se

f i j a r o n

1 0

d e

la

las

5

d e

ciones

los

m a ñ a n a la

del

días,

y

a

t a r d e .

E l

E s t a t u t o

d e

la

d e

p r o m u n c i a i m i e n t o

g r a m a

C o n v e n c i ó n ,

y

rectorio q u e

5

q u o r u m s , forzoso,

y

los

d e

d e

O r g á n i c o

O r g á n i c o

la

a

h a c e r

las la

5

dio

la y

v o t a c i o n e s e n t r e del

t a r d e , el

las

al y

la

h o n o r a r i o s las

el

a a

2 6

las las

a

1 0 ,

las y

a

disposi-

f u n c i o n a m i e n t o d e m á s

c u a l e s

P a r t i d o ,

t e r m i n a r

2 7 ,

l e c t u r a

r e f e r e n t e s

m i e m b r o s al

d e

t a r d e

s e c r e t a r i o

E s t a t u t o

c o r r e s p o n d e

v e n c i ó n ,

las

2 5 ,

g e s t i o n e s

f i g u r a

e l e c c i ó n del

l a b o r e s

el d e l

p r o D i -

D i r e c t o r i o d e

la

C o n -


7 0

I n c i d e n t e s

El señor Maynes Silva, convencional de Viña del Mar, a l u d e tiva

a y

m a n ria

la es

p r e s e n c i a

r e b a t i d o

los

e l e g i d o s

d e

los

s e ñ o r e s

d u r a , s u

q u e

libertad.

L a

c o m o

y

e

c o n

t i m a s

los

p o r

tiranía c e p t o

la

y

d e

c o n

p o r

q u e

M a t t a

F,,

h a

los

se

B a r a h o n a d e

la

y

dicta-

tributa

s u

d e

u n

ca-

n o m b r a m i e n estos

p e r m a n e c e r

d e

les

p r o t e s t a

t e n i d o

p a r l a m e n t a r i o s

q u e

pie

f o r m u l a n

d e

acla-

p r i v a c i o n e s

a c l a m a c i ó n

d e s e o

(pie

v a l e n t í a

d e

q u e

p a r l a m e n t a -

p e r s e c u s i o n e s y

D i r e c -

caballe-

e n

la

C o n -

c o n v e n c i o n a l e s .

E n r i q u e

injustos

M e s a

l a b o r

v e j á m e n e s

r e n u n c i a su

la

R i v e r a ,

p o n i é n d o s e

ratifica la

la

M a n z a n o , las

e n

c o n v e n c i o n a l e s

resaltar

ü r r u t i a

s i m p l e s

s e ñ o r

m o l e s t o s p a r a

h a c e n

m a n i f e s t a r o n

v e n c i ó n E l

y

A s a m b l e a

h o m e n a j e

q u e

n u m e r o s o s

p e r s e c u c i o n e s ,

r e c h a z á n d o l e s

r o s

p a r l a m e n t a r i o s

a r r o s t r a r o n

s u f r i e n d o

l u r o s o to,

p o r

a

E r r á z u r i z ,

d e

s u

del

el

d e

c o n c e p t o s

M a y n e s

q u e

los

c o n f u n d i d o

p a r l a m e n t a r i o s !

los

s e ñ o r

P a r t i d o

actitud,

h a y a

d o

Silva,

f u e r o n

a t r o p e l l o s

e n

u n

c o l a b o r a d o r e s

vícd e

m i s m o del

la

c o n -

r é g i m e n

dictatorial. P r o p o n e d e

la

g a r

(pie

C o n v e n c i ó n ,

la

j u z g a r

a c t u a c i ó n t a m b i é n

la

la

disolución

d e b e

p r o n u n c i a r s e

f o r m a n b a t e

e n

las

e n

se d e

picia

T e r c i a n

a n t e s

el

e n t r a r

p l a n t e e los

del

u n

d e b a t e e n

lo«

d e b a t e ,

d e

C o n g r e s o

s o b r o

a

p a r l a m e n t a r i o s

l e g i t i m i d a d

o p i n i o n e s

sesiones

d e

esta

su

]>ara

P a r t i d o

elección q u e

p o r q u e la

y él

j u z p a r a p r o -

C o n v e n c i ó n

m a t e r i a .

s e n t i d o

especiales.

o r d i n a r i o s

político, del

y. e s t i m a

n u m e r o s o s el

d e b a t e s

a s a m b l e í s t a s d e

d a r

l u g a r

y a

se este

unid e -


S e s i o n e s

73

e x t r a o r d i n a r i a s

Para este debate político se acordó una sesión, hoy 25, d e

4

si

a

5

d e

f u e r a

la

t a r d o

y

o n

ella

se

a c o r d a r á n

otras

especiales

n e c e s a r i o .

Unificación del partido

Don Rafael Luis Barahona, don Francisco Encina, don L a d i s l a o

E r r á z u r i z ,

A s a m b l e a ros,

d o

d o n

Belisario

V a l p a r a í s o

E n r i q u e

c a l u r o s o s

d o n

s e ñ o r

M a t t a

di.scursos

T r o n c o s o , O s o r i o ,

F i g u e r o a ,

p r o p i c i a r o n

y

la

d e l e g a d o

d o n

otros

L u i s

d e

la

Q u i n t e -

a s a m b l e í s t a s

u n i f i c a c i ó n

del

e n

P a r t i d o

L i b e r a l . E l

s e ñ o r

ficación i b a n zas

c o n

b i e n e n

la

la

la«

e n c a m i n a d a s

A s a m b l e a

i d e a o l o g í a * q u e cia

s o n y

dol

las

m i e n t o

n o c h e

e n t r o n i z ó e o n c e p t o

mi

h a c í a n

a b r i g a r

o n

n o m b r e

d o

q u é

n o

se

se

la»

o

triste

a

los

d o

país

a n i d a n

d e m o c r á t i c o

uni-

L i b e r a l ,

f u n d a d a s

e s p e r a n -

d e

¡perdió q u e

u n

el d o

las

so

la

d e l e g a c i ó n

ol

políticas,

a l m a

c u l t u r a s so

la

n o m b r o

g o b i e r n o

d e

la

y

cien-

el

sen-

t o r p e m e n t e

p r a c t i c a n .

o m i n o s o s

vista,

las

h u m a n a

a h o g a

p r e s i o n a n

q u e

a ñ o s ,

c o n

o n

p o n q u é

h o m b r e s

q u e

d e

p a r a

¡ p o r q u e

cinco

( p o d e r ;

d e

P a r t i d o

d o c t r i n a s

e x t m i g u e n o

g e s t i o n e s

C o n c e p c i ó n .

inspiración

libertad

el

dol

B a l i a m o n d e s .

d o

del

lats

ollas.

estudio,

libre

f r a c c i o n e s

con\-on¡oionale,'i:

la

(pío

d o

filosóficas

d e

c u e n t a

c o o p e r a c i ó n

instituciones L a

y

L i b e r a l

f u e n t e

t i m i e n t o a

o

Nétstor

S e ñ o r e s !

d a

d i v e r s a s

u n i ó n

D o n d e

E r r á z u r i z ,

-para

d o

c o m o n o

ol

senti-

g o h i e r n o ,

ñc

e n

el

p u e d o

t o d o ,

d e s p r e n -


d a r s e la

d e

esos

o p i n i ó n

f e c u n d o líticos,

b i e n

del

y

d e

la

n o

se

d e

el

al

y

las q u e

d e

n o s

g r a n

s u s d e

n u e s t r o s

objetios e n

la

d e

m i s m o

d e

d e

la es-

la

m á s

q u e

c u b r e

p a r t i d o s

las

d e

q u e

d e

r e f o r m a s r u m b o s

a c u e r d o

c o n

a la

h u m a n o .

c a r á c t e r

n u e s t r o

u n

q u e

c o n v e n c i o n e s

fijar

p a í s

i m -

inicia

m a n d a t a r i o

ilus-

v e r d a d e r o

c o n v e r j a n

a

c o n v e n c i ó n , u n a

a q u e l l a s

del

e n

M a r c o

raza.

c o n v e n c i o n a l e s ,

alparte

e s t u d i o

u n a

d e

p r o g r e s o '

c o n

rit-

d e m o c r á t i c a .

a d q u i e r e

e n

los

f i r m e m e n t e

d e n t r o

l i b e r t a d e s

v i r t u d e s

los

del

f i n a l i d a d

p o -

r e l a c i o n e s

a s a m b l e a s

y

p a r t i d o s

s o b e r a n o

d o c t r i n a s

i d e a s

del

c o n c e p t o

finalidad

institucional

precisa

el

s u r g e n

histórico

d e

s u s

R'ipúlbliea

s u s

patriótica

v i d a

m a n t o

m a g n a s

las

m o m e n t o

s u

el

d e

a m p a r o

a c o g i e n d o

r e o r g a n i z a c i ó n

c o m o

d e

loa

m u e v e n

e v o l u c i ó n ,

o r i e n t a r

p e r s i g u e ,

q u e

esta

tienen

y

se

reflejo

al

d e f e n d i e n d o

a m a

sino

g u a r d i á n

amiplio

b a j o ,

d e

p a s a d o ,

a t e s o r a n d o

es

d e

y

f e c u n d a s

sólo

q u e

s o n

q u e

alta

P a r a

q u e

t o d a s

e v o l u c i ó n

c e l o s o

A u r e l i o

c e n

altos

p r o g r a m a s

e n

p a í s ;

c o n s t a n t e

y

del

el

instituibles.

o r g a n i z a r s e

c o n s t i t u c i ó n ;

e n q u e

a

s o n

a c t i v i d a d

h a c e r

del

libertad

n u e v a m e n t e

ritu

y

q u e

m i s m o

n a t u r a l

p a r a

i d e a s

p e r a t i v o

lo

libertad

r e s u l t a d o

E s t a

q u e

s u

C o m o

i n c e s a n t e

tre,

la

instituciones

e s t u d i o s

s u s

a

político®

e x p e r i e n c i a s

tan

d e

políticas y

p o r

la

G o b i e r n o

v a l o r e s

a m p l i a

y

p r o g r e s o ,

civilidad

s o n

d e

t o m a n d o

del

las

p u e s ,

aire

moís*

tos

o r g a n i s m o s

p ú b l i c a

V u e l v e n

7 2

taibla

f i n a l i d a d

f u e r a

d e l

o r d e n a d a

d i s c u s i o n e s

p r o g r a m a ,

la'

o b j e t o

q u e d e

d e

n o la

espítra-

C o n d u C o n v e n -

c i ó n . C o m p r e n d o r e c u e r d o locar c a í d o

del

el

espíritu

i g n o m i n i o s o

e s t i g m a s p a r a

q u e

a

m u c h o s

s i e m p r e ,

d i g o

se

revele

r é g i m e n a c t o s p a r a

y

u n

a n t e r i o r a

p o c o y

d o c t r i n a s

s i e m p r e ,

f r e n t e

quisiera del

p o r q u e

al c o -

r é g i m e n n o

fyabrá


c i u d a d a n o s tar

s u s

d e

c o n s c i e n t e s

m á x i m a s

r e t r o c e s o

país

e n

al

sus

r é g i m e n

p u e s ,

p u e d e

p e t u o s a

d e t e n i d a ,

c o n

g r a n

ción,

y

q u e

'que

edón

d e

y

a

d e

p a r a p o r

progreso.,

las

nía el

a

lo

y

d e l

d e

s e r

d e

m a t e r i a s

d e

la

la

i m opri-

d o

s u s

m i r a s q u e

r e s o l u c i o n e s ,

e n

a

c e ñ i r n o s

c o n s u l t a n

y

e s

f r e n t e

a

inspiraa q u e -

p r i n c i p a l m e n t e , la

f u e r a

s a l u d

d e

los

c o n

conceptos1,

n u e s t r o s

m o r a l

q u e

b i e n

re-

a m p l i t u d a

n u e s t r o

políticos

d e

y

p r o b l e -

otros,

i n c o r p o r a r l o s

e n

solu-

p r o g r a m a

p r i n c i p a l m e n t e

a c t o s ,

n o

sólo

d o c t r i n a s ,

s i n o

d e

s u

p a r t i d o

y

b e n e f i c i o s . c o m o al

c o n v e n c i ó n

m i s m a s

n u e s t r o

e x p o s i c i ó n

i n s i n u a r

a q u e l l o s

p a í s

l u c h a r á n ,

p a r a

lo®

u r g e n t e

la" p r u d e n t e

m o d e r n o s

s u s

recibirá

e x p r e s a d o ,

esta

i m p e r a n t e ,

e n

del

sociales,

o r d e n a d a

a t r e v e r í a

q u e

r e c l a m a n

m i s m a

p a r a

h a b r á

q u e

q u e

q u e

y

e s t u d i o

y

e n a g u a

a m p l i t u d

s a b r á n ,

R e p ú b l i c a ,

i n s p i r a c i ó n

p r o g r a m a

y

los

deliberaciones; las

i n t e n t o

q u e

c o m o

G o b i e r n o

c u a l e s

d e

a r m ó n i c a

M e

ejerci-

libertad

d i q u e s

la

n e c e s a r i a

d e n t r o

q u e

el

v i d a

e c o n ó m i c o s

n u e s t r o

p a t r i a

e n

q u e ,

los

e n

i n c o r p o r a r

n u e s t r o

políticos,

la

la

e x p a n s i ó n

r o m p e r

c o m o

d e

c o n s t a n t e

al

la

m a t e r i a l

u n a

s e p a

n a c i o n a l e s .

i m p o n e

t o d o s

E s t a t u t o

n o

c u a l q u i e r

d e

espíritu

p r o b l e m a ®

a t a ñ e n se

n a t u r a l

y

p a r l a m e n t a r i o s

d e

m u e r t e

c o n f i a n z a

n u e s t r o s

q u i e r e n

q u e

i m p e d i r

s a b i d u r í a

a n h e l o s

s o l u c i o n o »

m a s

la

n u e s t r o

p l e n a

c o m p l e j o s

ellos

la

m a n d a t a r i o ,

loa

H a y

d e b e r e s

p a r a

d e

b u s c a

c a r á c t e r

p-lazmar

llas

t e n e r

t e n g a m o s

n u e s t r o

sus

instituciones.

m a t e r i a

d e

d e

e n e r g í a s

D e t e n g a m o s ,

m e n ,

7 3

t e m a s

c o n v e n i e n t e

o r d e n y

d e j a r

q u e

s o m e t i d a s

d e

a

se

y

m a t e r i a s p a r a

el

a p a r t e n

n u e s t r a

e n

f i j a d o

final u n

a r m o -

d e

e n s u s

p o c o

d e l i b e r a c i ó n

d e y

e s t u d i o . E l

p a r t i d o

h a b r á

d e

m a n t e n e r

el

f o n d o

d e

s u

esen-


cia

filosófica

,1a

c o n f o r m á n d o l o p r i n c i p i o s

q u e

e v o l u c i ó n

d e

sino

p a r a

f u e r z a

nir

e n

u n i ó n

la

h o y

f r e n t e

en

y

d e

la

la

la

a

c o m ú n

calificaría

d o l o r o s a

la

y

q u e

transición

a

u n o

d e

h a b r á

estudio,

d e

del

?]

u n

a m p l i a

d e

r e u -

país

a

s u s

c a r á c t e r

si

u n

reci-

liberalismo,

del

d e

patriótica-

G o b i e r n o

i m p u s o d e

d e

h a b r á

s a g r a d a ,

se

s u

m i s m a s . q u e

a c c i ó n

d e t i e n e n

c o n t r a r i a

a d q u i e r e

d e

y

c o n s t a n t e

se

q u e

e c o n ó m i c a

( p r o b l e m a s ,

p r o m e s a s

lo

p e r o

v a l o r e e

la

n o

n u m e r o s a

r u i n a

a

d e

q u e

r e f o r m a

f a m i l i a

c o o p e r a r

y

d e

el

m í a

y

p o r

q u e

c o m o

d e

s a l u d

r é g i m e n

d e

o p r e -

libertad

y

d e

c a p a c i -

t i m i s m o

p e r o

t a n t o

el

e n

p a l a b r a

del

el

u n

ilu-tre

sacrificio

s a b e r

y

eje a

d e

r o m a n o :

e n

a r a s

p o r

f e c u n d o

p r o b l e m a s

d e

" a d la

p a -

a l e n t a d o r

v o c e r o s

es

m a t e r i a

m á s

s u »

c o n v e n c i m i e n t o y

h a b r á

c i e r t a m e n t e aliento

d e

e<5to

d e l i b e r a c i o n e s ,

r e n o v a d o

p a t r i o t i s m o

el

q u e

e c o n ó m i c o s ,

ello

autori-

C o n v e n c i ó n . el

y

q u e

n u e s t r a s

p r o g r a m a el

los

juicios,

la

e f i c a z m e n t e

r e d i m i d a

a

c o m p r e n d o

c o n

n u e s t r o

t r a b a j o

e n

r e f e r i r m e

a n t i c i p a r m e

la

o t r o r a

ej

lo

q u e

luces

y

a

l i b e r t a d e s " .

d e s a r r o l l a r á n

D e j o

patria,

e s f u e r z o

-sociales,

i m p o r t a r í a z a d o s

p a r o d i a n d o

q u e r i d o

y

e x t e n s a

ser.

e n

políticos

p o r

n a t u r a l

r e a l i d a d e s

del

a

c o n c e p t o s ,

p r o g r e s o

las

la

disposiciones,

g u b e r n a t i v a .

H a b r í a

m o

d e

c a m i n o

c o n

a

m e d i a n í a s ,

versarios

las

su a

v a r i a d o s

q u e r e m o s

del

savia

q u e

D e b a m o s

tria

y

h a z

p ú b l i c a

y

d e

.sólo

f u n d a d a s

d a d

i d e a s

q u e

sus

c o n s e c u e n c i a

u n

y

d e

a m p l i t u d

la

f e c u n d a

vital

p r o g r a m a

o b l i g a c i ó n

m e n t e

sión

s o n

e l i m i n a r

c o m p l e j o s

tiene

la

c o n s t r u c t i v a

c o n

u n a

c o n

las

N u e s t r o bir,

t r a m a

7 4

a

g e n e r o s o

hijos,

a f i a n z a d o

d e la

y

d e

p o r

c o n t r i b u i r

g r a n d e z a la

o p -

d e

libertad

cola y


A

c o n t i n u a c i ó n

d o n

7 5

R a ú l

M a r í n

B a l m a c e d a ,

Señores Convencionales:

Don Augusto Vicuña Subercaseaux, actualmente enf e r m o ,

y

C a r l o s

e n

n o m b r e

Silva

C r u z ,

V i c u ñ a ,

R a f a e l

tia

I b á ñ e z ,

A l f r e d o

V í c t o r

nifestar m a n d o d o

a

la a

esta

ella,

b e r a l

s e ñ o r e s

M a n u e l

B a l m a c e d a ,

C l a u d i o

y

del

V i c u ñ a ,

h a b l a ,

n u e s t r o s

L i b e r a l ,

p o r q u e

p e r t e n e c i d o

h a s t a

L u i s

M a llrru-

F o n t e c i l l a

q u e

y

S o m a r r i v a ,

S a n t i a g o

a p a r e c i e r o n

C o n v e n c i ó n

h a b i e n d o

S i l v a

B l e o d o r o

G o n z á l e z ,

p o r q u e

J o r g e

B a l m a c e d a ,

B a l m a c e d a ,

G a l l a r d o r a z ó n

los

J o s é

rín

c h e z ,

d e

a y e r

S á n -

d e b í a

m a -

n o m b r e s

lla-

h e m o s al

asisti-

P a r t i d o

L i -

D e m o c r á t i c o .

E n

b u

a u s e n c i a ,

B a l m a c e d a

h e

f u é ,

r e c i b i d o

t a n

a n t e

t o d o ,

e n

?1 t ' l u i b

h o n r o s o

u n

liberal,

c a r g o . u n

g r a n

libe-

ral. Y a c u n a

e n

1 8 7 1 , d-eoía

política

: " t r a b a j e m o s

d e p e n d i e n t e s , tros

h á b i t o s

t a n t e s

p a r a

b e r a l .

E n

e o i n o sión

u n a

del

o t r o

unificar é,sa

t o d o s

d u r a n t e

e n

la

l a b o r

y

d e

los

q u e

s u s

e n

la

a d m i n i s t r a t i v a

d e

el

y

e n

in-

c o n s -

P a r t i d o

l u c h a

s u

n u e s -

e s f u e r z o s

p r e s i d e n c i a , estéril

f u é

p a r t i d o s

r e g e n e r a d o r a

c o n o c e n

s u

t a n

R e f o r m a ,

u n i ó n

liberal

p r e s i d e n c i a ,

f o r m a c i ó n o b j e t o

d e

q u e

q u e

a

e r a

las

c o m b i n a c i o n e s

p o s

q u e

L i -

política, la

p r e v i -

s u s la má»s

p r i m e r o s

g a b i n e t e s ,

u n i f i c a c i ó n idealista

ministeriales

liberal.

q u e la

n o

S i e m p r e

político,

a r m o n í a ,

o b e d e c i e r o n c r e y ó

e n c o n t r a r

e n t r e

los

e n g r u -

l u c h a b a n .

F u é y

Y

la

la

p o r v e n i r .

B a l m a c e d a ,

n a d a

idea

políticos".

g r a n d i o s a

L a a

e n

p o r

d e

ésta, a

la

sin q u e

d u d a , ofreció

s u

f i n a l i d a d

s u s

m a y o r e s

política

m á s

d e s v e l o s ,

d e t e r m i -


E n d o r ,

Tía

d e c í a " L a

m o

e s

y

p o r

éstos

e n

E s

s u s

d e

las

f e

los

p r o v i n c i a

juicio

d e

los

C ó d i g o s

v e r d a d

q u e

t a m b i é n

es

a m i g o s

les

f u e r z a s

q u e

le

d i s p e r s a s

m á s

h i z o

d e

los

P a r t i d o

p r i n c i p i o s y

n o

L e y e s

y

S e n a -

q u e

e n c a r g a

" n o

D e b e m o s c o n v i c c i o -

v e r d a d e r a m e n t e L i b e r a l , la

p a r a

p o -

unifi-

i n c o r p o r a c i ó n

d e

E s t a d o " . s u

e n

liberalis-

n u e s t r a s

p o r

del

c o n s i g u i ó

v e r d a d

d e

intereses

del

del

l e g í t i m a s .

c u m p l i m i e n t o

c o n c e n t r a c i ó n

la

la

a s p i r a c i o n e s

h o n r a d o

r e c t o

la

carlo

m i s

el el

d e

1 8 8 8 :

d e

e n

p u l a r e s ,

a

capital

u n i f i c a c i ó n

e n

p e r o

e n

u n a

b u s c a r n e s

S e r e n a ,

7 6

la

n o b l e

o b j e t i v o

ú l t i m a

d e s m a y a r

c a r t a

s u

político,

q u e

c a u s a

dirigió

e n

el

p o r -

v e n i r " . V u e l t o s f u n d a r o n los

a

el

la

P a r t i d o

p r i n c i p i o s L o s

r o n

a c t i v i d a d L i b e r a l

s o s t e n i d o s

s u

m u e r t e ,

t i m o s

4 0

a ñ o s ,

y

h a n

q u e

él

h a s t a

políticos se

s u s

leales

D e m o c r á t i c o 1 ,

p o r

a c o n t e c i m i e n t o s

a

política,

h a n

h o n r a d o

y

i d o

el

q u e

la

p a r t i d a r i o s h a r í a

m u e r t e .

e c o n ó m i c o s

q u e

d e s a r r o l l a n d o

n o m b r e

s u y o s

del

siguie-

e n

los

P r e s i d e n t e

úlB a l -

m a c e d a . J V m b a «

C á m a r a s ,

a c o r d a r o n ,

u n á n i m e m e n t e

erigirle

u n

m o n u m e n t o . S u s la

m e j o r e s

a n h e l o s

s o n

h o y ,

a u n q u e

t a r d e ,

leyes

d e

R e p ú b l i c a . Y

la

historin

sacrifica d o s U n

L o s

u n i f i c a c i ó n ''sin

d e b e r

al

del del

d e

a n t e

P a r t i d o

liberales

a s p i r a c i ó n

s e ñ a l a

P r e s i d e n t e s

sólo

r r e s p o n d e

lo

la

c o m o

P a r t i d o

.realidad

n i

q u e

m á s

q u e

él

d e ir

los

g r a n d e s

a

h e c h o s ,

la

u n i ó n

c o n c u r r i m o s

B a l m a c e d a , e n

loe

y .

B a l m a c e d i s t a :

P r e s i d e n t e

d e

C h i l e .

d e m o c r á t i c o s

c l a u d i c a c i o n e s

u n o

a ú n

m i l i t a r a

d e s f a l l e c i m i e n t o " ,

n o s u

a

le

co-

liberal. esa

ú n i c a

r e a l i z a d a : v i d a

L a ,

e n t e r a ,


D o n so'bre

S a n t i a g o

el

p r o g r a m a

D e s d e r a z ó n ,

h a c e

t o d o

l a m e n t o y

el

y

m u y

M a r í n

y a

u n o

a l g ú n

h o n d a

a

V i c u ñ a

m í n i m u m

a m b i e n t e

d e

7 7

d e l

y

la p a t r i a

e x t r e m o

p r e o c u p a c i ó n

u s o

P a r t i d o

t i e m p o

d e

o t r o

h a c e

m u y

v i b r a la

e m b a r g a

la

palaibra

L i b e r a l .

c o n

d e

d e

al

justificada

u n í s o n o

R e p ú b l i c a los

d e

u n a

espíritus

'tin sola

a t r i b u -

l a d o s : S a c a r E s

al

p a í s

d e b e r

c o n d u z c a n

u n a

s o l u c i ó n

Y a

e n

y

el

d e

a r b i t r a r c o m ú n ,

p a z

e n

y

a

los

tales

lo

las

a q u e j a .

m o d a l i d a d e s

d e s t i n a d a

espíritus-

d e

la

p r o p ó s i t o s n a c i ó n

e c u á n i m e

y

m e r e c e d o r

a

h a c e r c o n

los

a

q u e

d e

la

¡partidos

viable

u n a

al

es

tales

y

el

u n

a

q u e

p r o d u c i r

n u e v a

v i d a

al

p r i m e r

p a s o ,

al

c i u d a d a n o

cifra

t o d a s

c o n f i a n z a

políticos

a n h e l o s ,

c o o p e r a c i ó n

y

te

t r a d u c e

q u e

la

idea,

l i b e r a l i s m o

a m p l i a

d e

la

s a n a ,

S i n

p o r

d e

la

p r o b o ,

s u s

q u e

lo

q u e

aspira-

le

lo

q u e

h a

dis-

eligieron,

bien

inteligente,

es

a s p i r a r

a

p a z t o d o s

y

social

sin

sin

e n

sie

p u e -

o p o r t u n a

a n h e l a d a .

u n q u e

al

q u e

g r a n fin

s u

n a c i o n a l ,

c o n -

C o n v e n c i ó n p r e p o n d e r a n -

p r o g r a m a e n

h o y

d e

sentir

a m a g a d a

a c c i ó n c o n d u z e n

es-

sin

or-

vicisitudes.. t r a b a j o

. m é t o d o

b a s e

u n a

t a m b i é n

t a m a s

crueles

f i n a l i d a d

e n

e c o n o m í a

f i n a n z a s ,

c o o p e r a c i ó n

p o r

esto

m u y

d e n a d a ,

p ú b l i c a ,

r e u n i r s e

todos! a q u e l l o s

b u e n a s

la

y

e l e v a d a

c o n c e n t r a c i ó n

s a n e a m i e n t o

m o m e n t o s

la

a

.prestigiosa

i n m e d i a t a ,

tos

d a d o

a h o r a

esta

g r e g a

al

q u e

prejuicios.

Y

c a n

crisis

e l e c t o r a d o .

l o g r a r sin

t r a i g a

h a c e r s e

t a r e a

p u e s ,

a c c i ó n

G o b i e r n o

Q u e d a

d e

q u e

patriota

p e n s a d o

la

u n a

a g u d a

n a c i o n a l .

al

integro, c i o n e s

a

h e m o s

e n t r e g a r

la

patriótico

n o s

o r g a n i s m o

d e

r e m u n e r a t i v o ,

c o n s t r u c t i v o ,

f u n d a m e n t a l

d e

la

e s

inútil

c o n f i a n z a


-

Y se

p a r a

h a

ción

c r e í d o

b u e n

tra

c o n

E

n

q u é

p o r

realización

así

d e

q u e

los

e.s

Y

m í n i m o ,

d e

m á x i m u m

d e

d e

u r g e n c i a ,

a c cre-

d e c á l o g o

d e

d e

b e n e f i c i o .

i m p u l s a n d o

c o n v e n i e n c i a ;

a g ó n i c o

d e

al

estabilidad

n u e s -

e q u i l i b r a n d o

t o d o

viva.s

a

a c o n s e j a n -

p ú b l i c o s ;

I n s t i g a n d o

realizar,

e n

e n

tal

lo

la

los

m o d e r a n d o

s u n t u a r i o ,

n a c i ó n

pa-

e n

c o n j u -

la

n a c i ó n

e x p r e s a r ,

s u e l e n

o r g a n i s m o

d e

n a c i o n a l .

t a n

fáciles

p o r q u e

la

d e

crisis

c h i l e n a

t a m b i é n

efecto,

o t r a s

naciones-

C o r m a

a n u l a d a

p a r a

e x p o r t a r

facilidades

p u e s

p r o p i o s

a f o r i s m o

d e

q u e

p r o p i c i a m o s

e n

c o n s t i t u y a y

c o n o

t o d a

d e f e n s a

m o d a l i d a d e s

iguales

propósitos',

e x p e c t a t i v a

q u e

d e

recurso*; a

c o m p r a r u s a b a

e n

a

q u e

al

d e

e n

n o s

s o b r e n , ofrece

m e n e s t e r ,

r o b u s t e c e r l a n o s

el

p a r a

c o n t e m p l a r

tiempos1

es

n o s

y

crédi-

p e r d i d o .

r e a l i d a d e s

q u i e n

(pie

n a d i e

faltan,

e n c e r r a r n o s

las y

m i s m o

no,s

h e m o s *

n e c e s a r i o y

p r o d u c t o s

a d u a n e r a s

e n e r g í a s

p o s i b i l i d a d e s

a b a s t e c e r s e

n a s o t r o s t a m b i é n

d o l o r o s a m e n t e

S e r á

c a m b i o

q u e

i n t e r n a c i o n a l .

i m p o r t a r q u e

lo

p o r

m e n e s t e r

tros

a s p i r a c i ó n ,

v e r d a d e r o

g a s t o s

f u e r z a s

estabilidad,

c o o p e r a c i ó n

las

t e m a s

u n

u n

los

y

t i e n e n la

q u e

y a

q u e d a n d o

tos,

diez

r e p r o d u c t i v a s ;

a s p i r a c i o n e s

d e

ahí,

n u e s t r a

p a r a

c o m ú n

p r o g r a m a

c o l e c t i v a ;

o b r a s

las

(pie

estas

a c o g i d a s

esta

m u n d i a l .

D e d e

este

.senda

itnerese*

a m e n a z a n

difíciles

p a z

d e p u r a n d o

niales

P e r o

lo

d e

a p r o v e c h a r

los

q u e

r e n d i r

u n a

ra

ser

d e

p r o d u c c i ó n

tasa

viable

l a b o r a d o

la

la

f o r m a !

p r e s u p u e s t o s ;

y

h a b e r

c a p a z

y

c o n t e m p l a

— E s t i m u l a n d o

la

rar

sólo

ello

sentido, —

p r á c t i c a

c o n v e n i e n t e

i n m e d i a t a ,

y é n d o l e

d o

h a c e r

7 8

la

c o n

el

p o r

m a r c o

vigorizar s a b i a

c o m p r e ;

r e m o t o s

d u r o

n o

n u e s -

f ó r m u l a m e n o s

f ó r m u l a n u e s t r o s

d e

d e

d e

s a b i o inter-

a n t e p a -


s a d o s ,

c o m i e n z a

d e

7 9

n u e v o

a

constituir

u n

d e s i d e r á t u m

del

f u t u r o .

c a f é

Si

el

y

losi

p r e n

P e r ú

q u e

S o v i e t s

n u e s t r a s

f a c t u r a » , a

q u i e r e

P e r o

q u e

internos,

q u e

nóIo

tras

d o

m e e

lo

finanzas1 o

n a d a

io

plazo,

A

ellos

se

y

a

las

a

y

s u y

el

B r a s i l

v e z ,

nosi

n u e s t r a s

p r o d u z c a

d e

u n

s u

c o m m a n u -

equilibrio

tal

s e n t i d o

lo

a

r e a j u s t e s n u e s t r o s

p r o d u c i d o d e

p o d r e m o s

lo

d i g n o

d e

n u e s t r a

h á b i t o s p o r

d e

n u e s t r a s

a c o m o -

d e

del

d e

n u e s t r a

m a y o r

en-

d e

n u e s -

e c o n o m í a ,

m o d i -

lujo

n u e s t r a s y a

d e

m o m e n t o

r e g u l a r i z a e i ó n

e x t r a n j e r o ,

N a n e a r

el

v o l u n t a d ,

será la

t a m b i é n

d e s d e

p r o p i a

p r o p e n d a

m o d a l i d a d e s

arbitrar

o b t e n e r

e n

lo«

r e f e r i d a s

d e b e m o s

n u e s t r a

q u e

d e s m e r e c e

y

prestigian-

industrias,

q u e

c o n

f i n a n z a s

ello y

y

q u e

a

dor-

v i g o r i z a r

industrias.

g r a n d e s

H e

c o n

d e

m o d e r a n d o

n u e s t r a s

ahí,

propicia ción

y

n a c i o n a l ,

en

a z ú c a r

salitre

f o r m a

fáciles

d e p e n d e n

t o d o

lo

tal

e x t e r n a ,

s a b i d u r í a

f i c a n d o

e n

q u e

n u e s t r o

c o n j u n t a m e n t e

d o s

c o m i o

y

s u

f a v o r e z c a .

r e g u l a r i z a e i ó n

p r o p i a

petróleo,

m a d e r a s

p a r a

t o d o s

s u

v e n d e r n o s

el

niales,

e n

p o c a s

g r a n d e s p a l a b r a s ,

p r o g r a m a

d e

r e m e d i o s ! ! ! la

a c c i ó n

finalidad

p r e p o t e n t e

i n m e d i a t o

d e

la

q u e

C o n v e n -

L i b e r a l . El

m o s

día

q u e

realizado,

¡paradoja,

eoinipreinliendo será

el

[ p o d r e m o s

B e n d i t a

crisis,

B e n d i t o

crisis

¡ m o m e n t o

n u e s t r o s e n

q u e

a l b o r o z a d a m e n t e q u e

q u e

n o s n o s

h a lia

d e b e r e s

a u n i q u e

lo

h a y a -

p a r e z c a

u n a

d e c i r :

t r a í d o

la

r e p o r t a d o

c o r d u r a ! ! el

b i e n e s t a r ! !

El ex-Vicepresidente del Partido don Matías Silva y la

d e l e g a c i ó n

sión

.

D o n

d e

M a t í a s

T a l c a Sirva

q u e es

p r e s i d e o b j e t o

se d e

i n c o r p o r a n u n a

a

c a l u r o s a

la

se-

m a n í *


8 0

festación, vicios

r e c o r d a n d o

p r e s t a d o s

al

p a í s

p r i v a d o

el

s e ñ o r

c i ó n

la

d i c t a d u r a .

d e D o n

Silva

R a m ó n

m u l a

p a r a

q u e

M e s a

D i r e c t i v a ,

v a r i o s y

c a r g o

y

d e

la

los

f o r m a

l a r g o s

ser-

c o m o

f u é

S e n a d o r

p o r

i m p o s i -

del

q u e

s e

.

s e ñ o r

v o t o

P a r t i d o

s u

H u i d o b r o el

c o n v e n c i o n a l e s ,

al

d e

q u e

d a

S i l v a se

c u e n t a p a s e

a

a p r u e b a

v o t o

o c u p a r c o n

a s i e n t o

e n t u s i a s t a s

fore n

la

m a n i -

f e s t a c i o n e s .

Delegados

E l d o n

H e r n á n E n

d e l

d e l e g a d o

M i r a n d a

v i b r a n t e s

P a r t i d o

d e

de

la A s a m b l e a

la

A s a m b l e a

Ig.uig.ue

L i b e r a l

d e

I q u i q u e ,

P e r o u .

p a l a b r a s

L i b e r a l ,

de

e n

m a n i f i e s t a

d o n d e

t o d a s

q u e las

trae

r a m a s

los del

v o t o s libera-


lismo,

t a n t o

a n t i g u o s

b a l m a c e d i s t a s ción

del

y

el

o

s i t u a c i ó n

a

la

t a m b i é n E l

d e

y

las

a 4

los

P .

los

los

país

e n

d o c t r i n a r i o s , p r o p i c i a n

c o n

p r o b l e m a s y

r e s o l u c i ó n

del

y

c o n t a c t o

d o l o r o s o s

presidiente

c i t a n d o d e

e s t u d i o

c o m o

u n i d o s

e n

d o n d e

e s p e c i a l m e n t e

m e n t e

v o z

v i v e n

t r a b a j o

u n i o n i s t a s

m a n t i e n e n

p r o g r a m a ;

e s f u e r z o d a d

se

8 1

así d e

c o m o

los

e n

s u

a s a m b l e a

l e v a n t ó

sesión

a

la

d e la

r e n o v a -

d e la

m a y o r actuali-

p r e o c u p a

a t a ñ e n

r e g i o n a l e s

p a r a

s o n les

p r o b l e m a s

c o n v e n c i o n a l e s

z o n a

q u e

igeneral,

la

la

la

c o m o

al

v i v a -

P a r t i d o es

p o r t a -

A n t o f a g a s t a .

u n a

sesión

d e

la

t a r d e ,

e x t r a o r d i n a r i a

M .

P R I M E R A

S E S I Ó N

E X T R A O R D I N A R I A

25 de diciembre de 1931.

Con asistencia de más o menos doscientos cincuenta c o n v e n c i o n a l e s pecial tar

e e

a c o r d a d a

t e m a s

e f e c t u ó

e n

políticos

la d e

a

las

r e u n i ó n

4

d e

la

i n a u g u r a l

t a r d e y

la

sesión

d e s t i n a d a

a

estra-

a c t u a l i d a d .

Presidencia

El presidente señor Bulnee, expresó el deseo de la M e s a m o

D i r e c t i v a

u n

d e n t e

d e

h o m e n a j e d e

esa

P r e s i d i ó ,

c e d e r a

la

la

p r e s i d e n c i a

d e l e g a c i ó n

d e l e g a c i ó n , p u e s ,

la

s e ñ o r

sesión

el

d e

d o n

d e

esta

sesión,

C o n c e p c i ó n , E s t e b a n

s e ñ o r

T t u r r a .

al

T t u r r a .

c o -

presi-


8 2

H o m e n a j e

Eu breves palabras don Alejandro Kengifo, recordó a y

toe

m á r t i r e s

r e c o r d ó

g r a c i a d a s

d e

eil

r r o c ó

a

E l

A l b e r t o días1

d e

del

c a í d o

A s a m b l e a ,

d e

pie,

y

d e

la

las

julio

políticas,

reciente

f u e r z a s

ú l t i m o ,

desa r m a -

q u e

d e -

I b á ñ e z .

h o m e n a j e f o r m a

l u c h a s

p o r

H u i d o b r o ,

e n

las

a s e s i n a d o

d i c t a d o r

este

e n

R ó u s s e ,

r e v o l u c i ó n

s e ñ o r

e x t e n s i v o

L a

E y z a g u i r r e

la

G o b i e r n o

R i e s c o ,

c a í d o s

Z á ñ a r t u ,

secretario

h a c e r P i n t o

P a r t i d o

G u i l l e r m o

los

al

de]

a

h i z o la

m e m o r i a

a n á l o g a

tributó

i n d i c a c i ó n

e n

este

e s o s

p a r a

d e

J a i m e

m i s m o s

días,

h o m e n a j e .

Votos

Don Raúl Marín Balmaceda propuso dos votos, uno p r o p i c i a n d o d i c t a d u r a ria

a

c e n s u r a r

a p o y a r o n

n u e v a s

a

los

al

p a r l a m e n t a r i o s

G o b i e r n o ,

elecciones,

y

o t r o

e s t i m a n d o

q u e

p o r

d u r a n t e

la

la

c o n v o c a t o -

i n e x i s t e n t e

el

a c t u a l

C o n g r e s o . D o n

Belisario

C o n v e n c i ó n g r e s o ,

T r o n c o e o ,

a c o g i e r a

b a j o

u n a

constitucionales

la

f o r m a y

p r o p u s o

a s p i r a c i ó n q u e

u n

d e

y

p a r a

disolución

e n c u a d r a r a

legales;

v o t o

en-

desarrolló

las

q u e

del

la

C o n -

d i s p o s i c i o n e s

e x t e n s a m e n t e

estas

i d e a s . E l n e s

d e l e g a d o

r e c o n o c i e n d o

s i g n a c i ó n c u e n c i a s

del q u e

d e f e n d i e n d o h o n a , n a d o r

d o n

el

Quillota, a b u s o

C o n i g r e s o p u d i e r a la

A l b e r t o

d e

l a b o r V i a l ,

L a d i s l a o

d e

y

B u n s t e r ,

a u t o r i d a d

se

traer

s e ñ o r

refirió, u n a

I g n a c i o

n u e v a

U r r u t i a

E r r á z u r i z .

c o m e t i d o

a d e m á s ,

p a r l a m e n t a r i a

a

e n las

elección.

d e y

a d u j o

la

los

la

d e -

c o n s e -

T e r m i n ó

s e ñ o r e s

a c t u a c i ó n

r a z o -

B a r a del

S e -


D o n d e

S a n t i a g o ,

g r e s o , bía

u n

s e ñ a l ó

ley

P a l m a ,

f u n d a

y

vil,

q u e

E l

i d e a s

d e

sirve

t a n

o t r o s

e n

los

L a d i s l a o

la

f o r m a c i ó n

d e

d o n

L i b e r a l d e l

e n t i d a d ;

las

c o m o la

la

c u a d r o

crisis

m a r c h a

del

p r o b l e m a s s e ñ o r e s

E r r á z u r i z ,

d e

p r e t e x t o

C o n -

A l e s s a n -

p e r t u r b a c i o n e s a

h a -

del

del

la

C o n -

q u e

A r t u r o

a s p e c t o s

p r e f e r e n t e

g r a v e s

s e g u i d a

m u c h o s

y

A s a m b l e a

' g e n e r a c i ó n

O t r o s

a h o r a

t r o p i e z o s d e

la

m a y o r

país,

la

a n t i d e m o c r á t i c a

o b r a

a t e n c i ó n

sólo

e n

p r o -

q u e

u n

lo

h e c h o

p a r a

h a c e r

G o b i e r n o

y

n a c i o n a l e s .

L u i s

M e r i n o

E n r i q u e

E s q u i -

M a t t a

F i -

c o n v e n c i o n a l e s .

s e ñ o r

Iturra,

c o n d e n s ó

b r i l l a n t e m e n t e

e m i t i d a s .

s e ñ o r d e l

q u e ,

el

d e y

M a z a .

h o y

d e

I b á ñ e z ,

f u é

J o s é

p r e s i d e n t e

E l

s o

y

c a u s a l

ley

s o n

r e s o l u c i ó n

B a r a h o n a ,

u n i ó n

esa

p r o f u n d o s

g u e r o a ,

las

y d o n

H a b l a r o n

n o m b r e

d i c t a d o r

m e r e c e n

c o n s u m a d o , s u r g i r

c o m o

a t r a v i e s a

a m e n a z a n ;

la

al

a g r e g ó ,

q u e

a

i n c o n s t i t u c i o n a l

e s p ú r e o ;

n a c i o n a l ,

e n

Q u i n t e r o s

p e r m i t i d o

g r e s o dri

L u i s

8 3

M a r í n

retiró

l i b e r a l i s m o

m o d i f i c a d o

u n a n i m i d a d ,

c o m o

y

p o r

s u s

a d h i r i ó las

v o t o s al

e n

h o m e n a j e

v o t o

del

s e ñ o r

d i s c u s i o n e s ,

f u é

a p r o b a d o

a

la

T r o n c o p o r

s i g u e

Considerando:

Que es de esencia de la doctrina liberal el régimen rep r e s e n t a t i v o ; b e n

iser

g r e s o

q u e

e l e g i d o s

N a c i o n a l

a l g u n o s

p a r t i d o s

d e t e n t a b a

el

Los p o r

f u é

p a r l a m e n t a r i o s v o t a c i ó n

d e s i g n a d o

políticos,

p o d e r ,

la

p o p u l a r ; p o r

las

p r e s i o n a d o s

C o n v e n c i ó n

d e

este

q u e

el

m e s a s p o r

L i b e r a l ,

s i s t e m a

el

a c t u a l

d e C o n -

directivas d i c t a d o r

d e q u e


8 4

D e c l a r a :

l.o Que el actual Congreso está constituido, ea gran p a r t e , c i ó n ,

p o r y

d e b e

p e r s o n a s

p o r

lo

t a n t o

i n t e g r a r s e

b e n el

Q u e

p r e s t a r

E j e c u t i v o A

las

n o

e n

c o n s t i t u c i o n a l e s ; 2 . o

q u e

q u e

se

p a r l a m e n t a r i o s y

p r e s e n t e

E

sido

r e p r e s e n t a n

f o r m a

asistencia

S

h a n

e l e g i d a s la

e n

libre

v o l u n t a d

r e s p e t e n

elec-

p o p u l a r

los

y

p r e c e p t o s

y

los

5 . 3 0

n o

p a r a

P .

M .

G

N

U

a p o y o

D

A

P a r t i d o

d e c i d i d o

este

se

del

a

loe

L i b e r a l , - d e p r o y e c t o s

q u e

o b j e t o .

l e v a n t ó

la

S E S I Ó N

sesión.

O R D I N A R I A

25 de Diciembre de 1931.

Se abrió la sesión a las 5 P. M., presidida por el deleg a d o

d e

V a l d i v i a ,

cretarios

los

d o n

s e ñ o r e s

J .

N o é

L u á s

C o n t r e r a s ;

M e r i u o

a c t u a r o n

E s q u i v e l

y

c o m o

R a m ó n

S e H u i -

d o b r o . S e m a

p u s o

d e l

e n

d i s c u s i ó n

p a r t i c u l a r

el

p r o y e c t o

d i

p r o g r a -

P a r t i d o .

TITULO I.

El Partido •

E s t e u n d r o

ligero

título

d e b a t e

R e n g i f o ,

R a f a e l

f u é

L u i s

e n

a p r o b a d o q u e

F r a n c i s c o B a r a J b o n a .

sin

t o m a r o n A .

m o d i f i c a c i o n e s , p a r t e

E n c i n a ,

los

d e s p u é s

s e ñ o r e s

L a d i s l a o

-"i

d e

A l e j a n -

B r r á z u r i z

y


8 5

T I T U L O

I I .

Régimen Constitucional y Electoral

Don Belisario Troncoso fundamentó y propuso el sig u i e n t e c o n la

su>

v o t o :

tradición

f a c u l t a d

c o m o

es E l

c i ó n .

d e

d e

el

la

L i b e r a l

disolución

al

p r o p e n d e ,

r é g i m e n

del

d e

a c u e r d o

p a r l a m e n t a r i o ,

C o n g r e s o ,

p o r

el

c o n

E j e c u t i v o »

e s e n c i a " . R a f a e l

c u r s o

L u i s

d e

c o n v e n i e n c i a

n u y e r a

P a r t i d o

doctrinaria,

la

s u

s e ñ o r E n

bría

" E l

e n

a m p l i t u d

B a r a l i o n a ,

s u s

o b s e r v a c i o n e s

q u e d e

c o m b a t e

u n a

las

r e f o r m a

esta

m a n i f i e s t a

indicaq u e

constitucional

f a c u l t a d e s

d e l

h a -

d i s m i -

P r e s i d e n t e

d e

la

R e p ú b l i c a . E l

s e ñ o r

f a v o r

d e

la

G o b i e r n o . el

m a

q u e

y

i d e a

d e

l b á ñ e z ,

m a n t e n e r . el

q u e

el

p a í s

. p a r l a m e n t a r i o .

lo

q u e

U r r u t i a

E s t i m a

r é g i m e n

lejos

L u i s

q u e

p r o p o n e

p r e c i s a

d i c t a r

está

ley

d e

r a z o n e s

p r e s i d e n c i a l

a ú n

q u e

C o m i s i ó n

u n a

n u m e r o s a s

r é g i m e n

n o

C r e e

la

d a

p r e p a r a d o

d e b i e r a

D e f e n s a

d e p a r a

llegarse

r e d a c t o r a

d e l d e l

a

m á s

P r o g r a R é g i m e n

C o n s t i t u c i o n a l . L o s dica,

s e ñ o r e s

solicitaron

b a n

el

v o t o

U r r u t i a , rra,

se

del

A r t u r o

Belisario

risto

B e s a ,

A l b e r t o

T r o n c o s o :

T r o n c o s o ,

B u l n e s ,

B l a s

a

Miatta,

q u e

O s e a r

V e r g a r a , R o j a s ,

Ulises

ellos

B u l n e s ,

A l l e n d e ,

E n r i q u e

F e r m í n

O l i v a r e s ,

d e

Y á v a r ,

O s v a l d o

c o n t i n u a c i ó n

G o n z a l o

N i c a n o r

A r t u r o

E n r i q u e

E s c o f f i e r ,

V i a l ,

q u e

c o n s t a n c i a

R e c a b a r r e n ,

F r a n c i s c o

E n r i q u e

d e j a r a

s e ñ o r

C o v a r r u b i a s ,

O r r e g o ,

rio,

c o n v e n c i o n a l e s

a c e p t a I g n a c i o

G a i z m u i ,

R a m ó n

B u n s t e r

in-

E s t e b a n

Phillips,

J u a n

se

ItuE v a -

A l v a r o P u e l m a

d e

D i o s

O s o -

y

J u l i o

C a r -

d ó s e E l

s e ñ o r

Haúil

M a r í n ,

r e c o r d ó

q u e

a

la

soanibra

d e

la


-

C o n s t i t u c i ó n , n i a

d e

e n y

la

d e

A m é r i c a , A m é r i c a

se

)

-

1 8 3 3 ,

n u e s t r o

país,

llegó

a

u n a

del

m a n i f i e s t a

&

tener

S u r .

f u é

la

situación

B e c u e r d a

d e c i d i d o

q u e

al

p a r t i d a r i o

ú l t i m a

colo-

d e

h e g e m o n i a

P r e s i d e n t e

B a l m a c e d a

del

r é g i m e n

P r e s i d e n -

cial. E l

s e ñ o r

m i s i ó n s a n t e d e

c o n s i d e r ó r e c u e r d o

G o b i e r n o

a c e p t a cial

F r a n c i s c o

la

d e

histórico

y

u n a

L u i s

t o d o s

n o

m u y

las

s e ñ o r

d e

d e r o g a r

c i u d a d a n o s t a m e n t e . m i n a r s e

L o s

interer é g i m e n

d e c l a r e

r é g i m e n

sin

C o -

q u e

p r e s i d e n -

perjuicio

d e

las

a c o n s e j e . y

f u é

q u e

a p r o b a d a

se

o t o r g u e

p o r

a

la

se

o p o n e

p u e s

a

c o n

esta

i d e a .

f r e c u e n c i a

E s t i m a

se

p a g a n

p r e c i p i t a d a s .

v o t a r

L a d i s l a o

p a r a

la.s

la

i n d i c a c i ó n

E r r á z u r i z ,

leyes

d e s i g n a r

d e

la

la

e l e c t o r a d o s o b e r a n í a s e ñ o r e s

del

s e ñ o r

Q u i n t e r o s ,

m i s

o

t o d o

se

refiere

e n t r a b a n

la

a

final

p r e c e p t o

d e s i g n a r

del q u e

c o n v e n i e n -

libertad

r e p r e s e n t a n t e s al

la

libre

inciso

d e y

3.o

c o n t r a r i é

d i r e c t a m e n t e

los

los

direcy

eli-

el

d e -

d e l e g a t a -

n a c i o n a l .

J o r g e

o b s e r v a c i o n e s

2 . o .

q u e

a g r e g a r

legislación

p a r l a m e n t a r i o s ,

inciso

el

u n

n u e s t r o

P a r t i d o

. p r o p o n e

a n t i c i p a r n o s ,

A p r o b á n d o s e

del

d e

giwias

y

h a c e

la

r e c h a z a d a .

E l

r e c h o

el

q u e

políticos.

T r o n c o s o ,

a

d e

i n d i c a c i ó n

Q u i n t e r o s ,

r e f o r m a s

p r o c e d i ó

q u e

establece,

la

d e r e c h o s

B e l i s a r o

c a r o

s i e n d o

los

los

d e b e m o s

S e

rios

v o t a c i ó n

E l

s e ñ o r

e v o l u c i ó n

e x p e r i e n c i a

m a y o r í a .

D o n

cia

la

m a n i f i e s t a

p r o b l e m a ,

a ñ o , 1 9 2 5

ella

i n m e n s a

m u j e r

q u e

e n

la

del

q u e

q u e

este

p i d i e n d o

C o n s t i t u c i ó n

p u s o

d e

c o n c l u y e

m o d i f i c a c i o n e s

E n c i n a ,

h o n d a m e n t e

G o b i e r n o ,

S e

A .

y

H o r e a u

y

L u i s

r e f e r e n t e s

a

se

e l i m i n a r

a c u e r d a

la

Q u i n t e r o s ,

h a c e n

i n c o m p a t i b i l i d a d la

frase

final

ald e del


-

8 7

T I T U L O

III.

Régimen Municipal

Despr.es de una discusión en que tomaron parte los señ o r e s

I g n a c i o

tes

R a f a e l

y

q u e

los

c i o n e s g u e n

TIrrutia, D o m i n g o L u i s

B a r a h o n a ,

e x t r a n j e r o s

sólo

m u n i c i p a l e s , p a t e n t e

E l p r o p u s o

la

— S e

del

s i e m p r e

título

C o m i s i ó n

l e v a n t ó

q u i e n

t e n d r í a n

p r o f e s i o n a l

resto

M a r f u l l ,

o

se

M a x i m i l i a n o

m a n i f e s t ó

dereclio

q u e

a

p o s e a n

industrial

e n

la

a p r o b a d o

e n

los

f u á

p a r t i d a r i o

v o t o

u n

F u e n -

e n

b i e n

las

raíz

eleco

p a -

c o m u n a . t é r m i n o s

q u e

lo

r e d a c t o r a .

la

sesión

a

las

8

P .

M .

TERCERA SESIÓN ORDINARIA

Día 26 de Diciembre de 1931.

Se abrió la sesión a las 10 de la mañana, presida por d o n

G o n z a l o

R a m ó n

H u i d o b r o

E l las

s e ñ o r

d e n t e

ella,

I n c i d e n t e s nifiesta

q u e

quie

q u e

el

a

al

C o n v e n c i ó n

e s p e c i a l m e n t e

p ó ,

del

p r o p o n e

d e

y

L u i s

la

a c e p t a i n v i t a d o ,

país

d e

q u e

d e

esta

q u e

q u e

los

el

t e n o r e s

L u i s

s u c e s o s

o r d e n

d e

u n

h o m e n a j e

m o m e n t o s

t a n

a di-

se

d e s i g n e

vicepresi-

d o n

H e r n á n

M i r a n d a .

y

presidir

existencia

t r a n s t o r n a r

p o r

i n d i c a c i ó n

n o r t e . — D o n

la

c o m o

I q u i q u e

a

los

E s q u i v e ! .

p a s a n

p a s a

c o n o c e

secretarios

M e r i n o

C o n v e n c i ó n

d e l e g a d o

d e l

d e

m a n i f i e s t a

n o r t e ,

d e m u e s t r a n

t r a t a n

H i c i e r o n

B u l n e s

...ovincias

fíciles,

L a

B u l n e s .

el la

s e ñ o r sesión.

U r r u t i a

I b á ñ e z ,

s u b v e r s i v o s e l e m e n t o s

social.

M i r a n d a »

d e

m a -

C o p i a -

d i s o l v e n t e s

T e r m i n a

s u s

o b -


s e r v a c i o n e s c o n

p r o p o n i e n d o

ligeras

P a r r a l , c i ó n

a c u e r d a :

b o c h o r n o s o s

el

la

a

d e

el

s u b v e r t i r

título

A l f r e d o inciso

y

este al

a p r o b ó

"

e n

t é r m i n o s

"

cient?

"

e o n r e s p o n d a

"

fin

"

p a e i d a d

q u e

el

q u e

ipara

d e

p a r a

ejercitar a

esa

t o d o

e n

lia

o r d e n

ley

d e

m e d i o

sala

los

c o m u n i s t a s

e n

el

y

p e n e la

y

la

la

y

S . o R é g i -

la

inci-

v i o l e n c i a " .

el

d e b a t e

d e l

s e ñ o r

p r i m e r o ley

c i u d a d a n o s ;

a l c a n z a r

la

dial

electoral

c a p a c i d a d

la

lo

E l e c t o r a l . —

>párraio

i m p u l s a r

p u e d a

t o d o

d e l

i n d i c a c i ó n

tenlgan

d e r e c h o s

e n

r e a b r i ó

" R e f o r m a r

e

d a

d e

se

.siguiente

c a p a c i d a d ,

e n é r g i c a

D e f e n s a

p o r

d e

C o n v e n -

p ú b l i c o ;

r e p r i m a

la

" L a

c o o p e r a c i ó n

del

a p r o b a d o

d e l e g a d o s

los

q u e

electores sus

m á s

p o r

s u

r e e m p l a z a r

i n d i v i d u o

esta

d e

s i g u i e n t e : los

los

C o n s t i t u c i o n a l

u n á n i m e

se

p o r

r é g i m e n

e s

C a t a l á n :

f o r m a

u n a

R é g i m e n

i S a n t a n d e r ,

c u a r t o ,

d e

q u e

p o r

a y e r

establecido,

a s e n t i m i e n t o

este

la

G o b i e r n o

d i c t a c i ó n

M o d i f i c a c i ó n C o n

e n

y

m a n t e n i m i e n t o

C o n s t i t u c i o n a l

t a c i ó n

C o l l a r t e

al

v o t o ,

i n s i n u a d a s

p r o v o c a d o s

O f r e c e r

p a r a

s i g u i e n t e

P r o t e s t a r

s u c e s o s

R e c o m e n d a r m e n

Z a ñ a r t u ,

1 . 0

2 . 0

n o c e - a r i o

el

m o d i f i c a c i o n e s

s e ñ o r e s

C o p i a p ó ;

8 8

q u e

srnfi-

el

v o t o

legislación m á x i m a

a ea-

m a t e r i a " .

TITULO IV.

Régimen Administrativo

Ai iniciarse la discusión de este título don Luis Arancibia,

e n

se

p o r

d é

m a , r o

y

t a d a

c o n

n o m b r e

se

los

a p r o b a d o

e x c e p c i ó n

e c o n ó m i c o y

d e

a c o r d ó

y

e n d e

a

la

q u e

d e l e g a d o s g e n e r a l

lo

q u e

t o d o

se

legislación t o d a s

las

d e

Quillota, el

P r o y e c t o

refiere social.

al

d e

r é g i m e n

E s t a

i n d i c a c i o n e s

p r o p o n e

i d e a

q u e

P r o g r a financief u é

t e n d i e n t e *

a c e p a

m o -


dificar te

a

el

la

p r o y e c t o

s e ñ o r s e a n

U r r u t i a

M a n z a n o »

E l

la

f u e r a n

s e ñ o r t e n e r

la

S a n t e l i c e s

a d m i n i s t r a d o s a b u n d a

N o é

e n v i a d a s

d e

s u s

C o n v e n c i ó n

y

e n

la

las

p r e v i a m e n -

la

q u e

m i s m a s q u e

E s t a s

M e s a

f o n d o s

las

s e ñ o r

M u n i c i p a l i d a d e s

d e

i d e a s

q u e d ó

E l

d e

i d e a s .

f o r m a c i ó n

f o n d o s .

los

M u n i c i p a l i d a d .

e s t i m a

p a r a

la

p r o p o n e

p o r

C o n t r e r a s

a u t o n o m í a

i n v e r s i ó n

p o r

p r o g r a m a

A l b e r t o

c a m i n o s

y

m e s a .

E l

d e b e n

d e

8 9

s u

p r e s u p u e s t o

f u e r o n

a c o g i d a s

e n c a r g a d a

d e

darles

f o r m a . E l u n a

s e ñ o r

f ó r m u l a

L u i s m á s

a m p l i a

E l

e x c e s o

m i n i s t r a t i v a . G o b i e r n o

del

g e n e r a l

e s p e c i a l m e n t e h a s t a

p o r

el

el

tablecido

q u e

perjuicio

d e

frase

'que

firió

a

s e ñ o r la c o n

gos,

se

p u e s t o s ht

d e

h a

d e

u n e n

la

u n a

d o n d e

ir

f o n d o

p e r o

P r o v i n c i a l e s

a d -

p o r

h a

el

l l e g a d o

f e d e r a l .

las

i d e a s

e x -

b i e n

es-

G o b i e r n o ,

sin

d e j a n d o d e

a

r e a c c i ó n ,

G o b i e r n o

u n i d a d

Asaimibleas

q u e

i m p l a n t a d o

el

I b á ñ e z ,

h a y

d e s c e n t r a l i z a c i ó n

N o r t e ,

a c e p t a

intereses

q u e

d e t e r m i n a d o d e l

t e m e r s e

a c o r d ó

la

c e n t r a l i s m o

U r r u t i a

m a n

e s t i m a

adininistren

locales. a g r e g a r

" E s t a b l e c e r c o m p a t i b l e

la

al

final

m a y o r

c o n

la

d e l

inciso

2 . o

d e s c e n t r a l i z a c i ó n

f o r m a

unitaria

la a d -

d e

G o -

''.

f o r m e y

d e

p r o v i n c i a s

las

los

m i n i s t r a t i v a

E l

f a v o r

E n c i n a ,

C o n v e n c i ó n

b i e r n o

e n

e s t a b l e c i m i n t o

delbe

s i g u i e n t e :

I b á ñ e z ,

I b á ñ e z ,

s e ñ o r

a u t o n o m í a L a

las

F r a n c i s c o

p u e s t a s

c o n

e n

d e s e a r s e

D o n

U r r u t i a

A l f r e d o

n e c e s i d a d las

d e

o t r o

d e

título

él

d s l e g a d o

q u e

p e r s o n a s

e x c l u y a

sin

A c u ñ a ,

el

q u e a

q u e

s i r v e n

d e

San»

e s c a l a f ó n

a q u e l l a s el

d e

a

se-

re-

a d m i n i s t r a t i v o

se

satisfacción

q u e

h a b e r

O a r l o s ,

p e r m a n e c e n

s i d o

c o l o c a d o s

s u s e n allí

cars u s p o r

D i c t a d u r a . S e

suscita

a

c o n t i n u a c i ó n

u n

d e b a t e

p r o p u e s t o

p o r

los


s e ñ o r e s

N i c a n o r

p a r t i c i p a c i ó n torales. tia,

d e

los

T e r c i a n

esa

M a n u e l

dislao

E r r á z u i r z .

refiere r e c h o s

a

la

A u g u s t o

f u n c i o n a r i o s

y

La

o b t e n e r

v e n t a j a s

e n

las

s e ñ o r e s

m a n i f i e s t a

al

del

f a v o r

l u c h a s

d e

d e

q u e

U r r u -

C o n t r e r a s q u e

a q u í

y

L a -

h a y

d o s

la

u n a

e j e r c e r

les

d á

d e t e r m i n a d a s

se

s u s

d e -

q u 3

los

c a r g o

p a -

d e s u

:a elec-

Q-abriel

i n c o n v e n i e n c i a

p o d e r

s o b r e

s e p a r a d a s ,

c i u d a d a n o s

a

u s e n

e n

C a r m o n a . N o é

los

o t r a

p ú b l i c o s

los

d e b i d a m e n t e

d e

F u e n t e s ,

p ú b l i c o s

ú l t i m o

e s t á n

f a c u l t a d

políticos,

M a x i m i l i a n o

d i s c u s i ó n

E s t e

aniibais

y

e m p l e a d o s la

C o r t e s ,

cuestiones1,

r a

A l l e n d e

9 0

corrientes

políticas. E s t a n d o se

a c o r d ó

los les

t o d o s

d e

n o m b r a r

s e ñ o r e s : d i e r a n

a c u e r d o

u n a

C a r m o n a ,

e n

C o m i s i ó n C o r t é s ,

el

f o n d o

q u e

c o n

q u e d ó

E n c i n a

y

estas

ideas,

c o m p u e s t a

F u e n t e s ,

p o r

p a r a

q u e

f o r m a .

TITULO V.

Régimen Financiero y Económico

Se inició el debate particular por don Maximiliano Ibáñ e z ,

q u i e n

p r e s e n t ó

g u i e n t e

p r o y e c t o

d o

la

c o n

a

d e

la

a c u e r d o :

C o n s t i t u c i ó n

d e r e c h o

d e

p r o p i e d a d

m i e a

la

R e p ú b l i c a ,

d e

tablece

la

m i s m a

m e n t a n d o D e r e c h o ción del

esta d e

social d e r e c h o

llegó

a

la

sin

" E l

E s t a d o , b a s e

otras

d e c l a r a c i ó n es

la

p r o p i e d a d .

c o n c l u s i ó n

d e

q u e

d e

e

la

E l

la

teorías

y

d e

q u e

s e ñ o r q u e

u n

e s t i m a b a la

r e c u e r d o

i d e a s o n

las

del u n

si-

a c u e r ei

e c o n ó q u e

I b á ñ e z ,

d e

el

a m p a r a

o r g a n i z a c i ó n

a n g u l a r

h i z o

E x p l i c ó

A s a m b l e a

L i b e r a l ,

limitaciones

p i e d r a

s u s

la

p r o c l a m a

m a n i f e s t ó

actual,

d e

P a r t i d o

C o n s t i t u c i ó n " .

e c o n ó m i c a d e

del c o m o

p r o p i e d a d y

c o n s i d e r a c i ó n

es-

f u n d a q u e

el

o r g a n i z a histórico

s o c i a l i s m o a t e n t a d o

y

c o n -


tra

la

b a j o

d i g n i d a d m i s m o .

relación E l c e p t o

a

S e

d e r e c h o P a r a

ejercerse

el

ejercicio

n o

d o n

M a n u e l

y

el L u i s

especial la.

d e

d e

A s í

se

— S e

la

a n i m a d o

p r o p i e d a d d e

V a r a s

los

e x p r o p i a c i ó n y

e x t e n s o

la

los

a p o y a

las

las

del

E s t e

a

p e r o

es

c o n

u n a

q u e

n o

el

del

tra-

d e b a t e

c o n

a c e p t a

p e r o

i d e a s

el

c o n c e p t o

f u n c i ó n

puerte

q u e

colectivos.

del

s e ñ o r

c o n -

indivi-

social;

s i e m p r e

intereses

este

E l

se-

R e n g i f o

y

s e ñ o r

I b á ñ e z .

T e r c i a n

t a m b i é n

E s t e b a n

Iturra,

E n r i q u e

Phillips

ú l t i m o

c u e s t i ó n

c u a t r o

d e c l a r a

p r o p i e d a d

s e ñ o r e s

Q u i n t e r o s .

c e n d e n t a l

a

R e n g i f o

r e ñ i d o

C o r t é s ,

d e b a t e

v a n

p r o p i e d a d ,

la

esté

F e r n a n d o

e n

él

d e

d e r e c h o

ñ o r

u n

c u e s t i ó n .

A l e j a n d r o

dualista.

p u e s

p r o d u c e

esta

s e ñ o r

del

¡ h u m a n a ,

9 1

e n

p r o p o n e

discusión,

cinlco

d e

la

t a r d e

s e s i ó n

a

las

q u e ,

se

d a d o

c e l e b r e

ipara

lo

u n a

selguir

trassesión

t r a t a n d o

a c o r d ó . l e v a n t ó

la

1 2 . 3 0

P . ' M .

SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA

Día 26 de Diciembre de 1931

Se abrió la sesión a las 4 P. M., presidida por el señor G u s t a v o

R i v e r a ,

M e r i n o

E s q u i v e l

C o n t i n u ó c o n c e p t o E l v o t o ,

d e

s e ñ o r

e n

q u e

hicieron y

d e

R a m ó n

d e b a t i é n d o s e p r o p i e d a d R a f a e l le

d a

secretarios

s e ñ o r e s

L u i s

l l u i d o b r o . la

c u e s t i ó n

r e l a c i o n a d a

c o n

el

p r i v a d a .

B a l m a c e d a el

los

a l c a n e e

f u n d a m e n t a d e

f u n c i ó n

y

p r o p o n e

social

a

la

u n p r o -

p i e d a d . E l v o t o

s e ñ o r

L u i s

f o r m u l a d o

e n

M e r i n o la

sesión

E s q u i v e l a n t e r i o r

n o p o r

e n c u e n t r a el

s e ñ o r

q u e

el

I b á ñ e z


refleje

el

sición

sentir

c o n

la

c o m o

d e

libertad

h u m a n a

y

c l a r a d o

e n

prin'cipio

la el

T e m e

v a y a

I b á ñ e z ,

a

m á s

a

e n

a p a r e c e r ,

e n

el

la

'parte,

l i b e r a l i s m o los

la

P a r t i d o

el

r e s p e t o

y a

es

se

h a

u n a d e

la

el

la

reaco

p r e -

d o c t r i n a

v o t o

p r o p i o

d e -

f u e r z a

e x t r e m i s t a s

caso,

del

el

s o l i d a r i d a d

peligros

a p r u e b a

q u e

c o n t r a p o -

q u e

c o n

r e f o r m a s

se

e n

d o c t r i n a

p r e s e n t e

si

c o n s e r v a d o r a

s u

otra

alejar

el

e s t i m a

a r m o n í a

P o r

c o n t e n e r

q u e

d e

e n

q u e a

L o

a p r o b a d a ,

social.

t i e n d e

t a m b i é n

cipitadas. b e r a l

i n d i v i d u o

p r o g r a m a

q u e

c o m o

y a

i n s p i r a d o r

justicia

m o d e r a d o r a c i ó n

del

l i b e r a l i s m o .

d e c l a r a c i ó n

tiene la

del

9 2

del

li-

s e ñ o r

P a r t i d o

C o n -

s e r v a d o r . E l y e c t o

s e ñ o r

: " L a

"

cipio

"

f u n c i ó n

"

el

y

siik te

dia

h a b l a r

q u e

u n

q u e e n

la E l

l a b r a .

u n

s i g u i e n t e

q u e

a c e p t a

s i s t e m a

y

q u e

p r o -

el

prin-

c o m o

d e

V e r d u g o ,

definitiva

d e

los

s e ñ o r D e

u n

J o r g e

u n a

a d m i n i s t r a r

c o n

P o r

q u e

otra

el

posición

e n

m u c h o

e n es

e n

d e b a -

ú l t i m o ,

social

A u estu-

s u

c o n -

n e c e s a r i o es

f r a n -

está

cier-

L i b e r a l

q u e -

p a r t e ,

P a r t i d o

el

G u e r r a ,

q u e

f u n c i ó n

i n d i c a c i ó n , u n a

E s t e

E s t i m a d e

socialista. s u

T e r c i a n

las

d e l

s e m e j a n t e

A n d r é s

(-(institucionales,

c o n c e p t o

B e r n a r d o

v o t o

I b á ñ e z .

a v a n z a d a s .

el

A g u i r r e ,

B a l m a c e d a .

M a x i m i l i a n o

c o n c e p t o a c e p t a d a

V a r a s

p r o p o n e n

s e ñ o r

b a s t a n t e

claro,

c a m e n t e

d a r á

del

d i s p o s i c i o n e s s o n

d e

Phillips,

P e d r o

C a r m o n a

c e p t o ,

el

c o n s i d e r á n d o l o

significa

F e r n a n d o

al

s e ñ o r e s

la.s

M e s a

d e c l a r a

p r i v a d a ,

q u e

s e ñ o r e s

c o n c e p t o s los

la

c o m ú n " .

E n r i q u e

g u s t o

to

social

a

L i b e r a l

p r o p i e d a d

b i e n

R í o

e n v í a

C o n v e n c i ó n

d e

L o s

R e m g i f o

m á s

a v a n z a d a

c o n s e r v a d o r e s . L u i s

a c u e r d o

Q u i n t e r o s , c o n

s u

visa

e x t e n s a m e n t e

criterio,

el

c o n c e p t o

d e

la

p a -

i n d i v i d u a -


lista

d e

blece

la

la

sión

p r o p i e d a d

c o r r e s p o n d e las ta,

y

p e r m i t e d e l

al

m i t e

al

p a r a

m a n t e n e r

ñ a s

d e

s u

e x t r e m a s ,

etc.

p e r o

h a c e r s e

p i e d a d

e s

E l

s e ñ o r

i n d i c a c i ó n

p e c t o .

E l

i d e a s

G o n z a l o

B u l n e s

precise d a d ,

m e j o r

n o

d a d . el

la

P a r t i d o

r e f e r e n t e

es

la

s e ñ o r

c o n

individualisd i s p o n e r ,

a b u -

d e

arrojarlo

las

q u i e m o n t a -

i g n o r a n d o q u é

m a r

d e

q u e m a r

c o n

P e r -

al

existencia

la

exis-

vestir

Q u i n t e r o

m í n i m a

es

s u s

s o l u c i o n e s

d e c l a r a c i ó n

P a r t i d o ,

m a n i f i e s t a

q u e

del

q u e d e

él

la

q u e

la

p r o -

d e r e c h o

n o

a p o y a

s e ñ o r v o t a r á

ni

la

p u e d e

de>

v o t a r á

e s t i m a a

ebte

I b á ñ e z . la

E l

la la reslas

s e ñ o r

i n d i c a c i ó n

f a m i l i a

q u e

d e

la

p r o p i e -

sin

la

p r o p i e -

a c e p t a r

p r o p i e d a d

q u e

i g u a l m e n t e

r e s p e t a b i l i d a d

t r a b a j o

él

a v a n z a d a

T r o n c o s o v o t o

q u e

I b á ñ e z ,

b a s t a n t e

L i b e r a l al

1 9 3 1 ,

social.

el

el

a ñ o

m i -

s o c i e d a d .

p e r m i t e

M a x i m i l i a n o

i d e a ni

Brasil

del

I b á ñ e z ,

e n

s u

c o n s o n a n c i a

la

t i e n e n

la

p r o g r a m a

d e c l a r a

c o i n c i b e

U n

q u e

B e l u a r i o

s u s t e n t a d a s

d e

U n i d o s ,

el

esta-

d e s e n t e n d i é n d o s e

el

n o

p r o p i c i a

1 9 2 5 ,

s e ñ o r

del

r é g i m e n

o l v i d a n d o

q u i e n e s

s e ñ o r

d e

e n

E s t a d o s

U r r u t i a

del

C o n s t i t u c i ó n

café

f u n c i ó n

e n

q u e

c u m p l i ó

s o b r e p r o d u c t o r ,

los

el

m á s

m i e m b r o s

e s t i m a

y a

L i b e r a l

E s t e

a d q u i r i r l o ;

d e

sí,

u n a

otro

d e

N o

e n

al

precio,

e n

limitaciones

é p o c a ,

p r o d u c c i ó n ,

del

s i m u l t á n e a

s u

p o r

otros

d e s e o s o s

d e s n u d e c e s ,

d e b e

los

a l g o d ó n

tencia

la

p r o d u c t o r

e s t á n

solas

m o m e n t o .

d e

C o n v e n c i ó n

p r o d u c t o r ,

de>

las

h i z o

esta

del

p r o d u c t o

n e s

y a

r e e m p l a z a r l o

n e c e s i d a d e s

q u e

e n

e x i g e n c i a s

s a r

c o n

C o n s t i t u c i ó n

'histórica

9 3

o t r o

q u e

el

c o n c e p t o i n d i v i d u a -

lista. A

petición

v o t a c i ó n m i l i a n o

d e

n o m i n a l I b á ñ e z .

n u m e r o s o s el

p r o y e c t o

c o n v e n c i o n a l e s , d e

a c u e r d o

del

se

p u s o

s e ñ o r

e n

M a x i -


E l

r e s u l t a d o

a f i r m a t i v a v o t a r

1 0 8

tres

R e n g i f o

s e ñ o r e s

m a n i f e s t ó se

d a b a

t a n t e s

d e

las

p o r S e

la

v o t o s ,

tación,

q u e ,

d e

este

v o t a c i ó n

p o r

q u e

e n

c u e n t a

d e

la

f u é

el

n e g a t i v a

q u e

7,

m o t i v o

se

a

i d e a s

las

del 5

se

p o r

la

a b s t u v i e r o n

d e

s e ñ o r

A l e j a n d r o

r e s u l t a d o

a p r o b a r

r e t i r a b a

s e s i ó n

al

s u s

d e

s i g u i e n t e :

E l

a t e n c i ó n

a c a b a b a

la

c o n v e n c i o n a l e s .

q u e

l e v a n t ó

9 4

d e

e s t a b a n la

esa

m u y

v o dis-

C o n v e n c i ó n ,

y

P a r t i d o .

P .

M .

CUARTA SESIÓN ORDINARIA

Día 26 de Diciembre de 1931

Se abrió la sesión a las 5 P. M., presidida por el señ o r

L u i s

res

L u i s E l

,cido

r i n d i e r a

r i n d i e r o n

el

y

G u i l l e r m o

¡ h o m e n a j e

a

secretarios

la

p r o p u s o

q u i e n

P a r t i d o .

respectivo,

s e ñ o -

la

C o n -

.que

m e m o r i a

R i v e r a ,

del

los

H u i d o b r o .

M u r i l l o ,

h o m e n a j e

C o n v e n c i ó n

d e

R a m ó n

s e ñ o r

u n

d o n

iiltima

h i c i e r o n

E s q u i v e l

c o n v e n c i o n a l

liberal

la

I b á ñ e z ,

M e r i n o

v e n c i ó n

d e

U r r u t i a

del

f u é

L o s

e x c l a r e -

P r e s i d e n t e

c o n v e n c i o n a l e s

p o n i é n d o s e

d e

pie.

Régimen financiero y económico

El señor Blas Urzúa usó extensamente de la palabraM a n i f e s t ó cesaria

q u e

a

los

c o n v e n c i d o ce

c o m o

cionales,

s u s y

la

libertad

p u e b l o s

q u e

la

la

s u

d e p r e s i ó n

d e r i v a d a s q u e

q u e

e c o n ó m i c a

las

c a u s a

libertad

sociales,

a q u e l l a

t a n t o

política.

e c o n ó m i c a

crisis d e

e r a

del

o

m á s

D i j o

país,

políticas

d e p r e c i ó n ,

n e estar

r e c o n o y

es

e d u c a el

cul-


p a b l e d o

a b a n d o n o

u n

v o t o

terias

s o b r e

p r i m a s

riquezas

p r o t e c c i ó n

p a r t e

s i g u i e n t e s

a s p e c t o s

isdñor

a d u a n e r a el

a

u s o

D e l e g a d o s

d e

c o l o n o s

n a c i o n a l e s .

D e l

s e ñ o r

industria

a

s e ñ o r

las

s e ñ o r c o n

D e

los

los

s u

n o

p a í s e s

c o n c e s i ó n

d e

el

se

q u e

t o m a r o n

p r o p u s i e r o n

d e

las

P r o g r a m a

p r e -

r e s p e c t i v a :

L i m a d l e , y

M o r e n o ,

s o b r e

s o b r e

diver-

e c o n ó m i c a . s o b r e

(pie

p r o t e c c i ó n

t e n g a n

p o r

b a -

n a c i o n a l e s . y

B l a s

p a r c e l a c i ó n

G u e r r a ,

O l i v a r e s ,

d<>

s o b r e

f u n d o s

d e p a r a

f o m e n t o

d e

la

n a c i o n a l i z a c i ó n . V a r a s ,

s o b r e

i m p u e s t o

p r o g r e s i -

s a b r é

i n t e r c a m b i o

d e

p r o -

s u d a m e r i c a n o s .

L u i s

q u e

m a r

c o n f e d e r a c i ó n

a m e r i c a n o s ,

m a -

d e b a t e

C o m i s i ó n d e

M a t t a ,

p r o p o n e n u n a

u s e n

c u l t i v a d o s .

E n r i q u e

el

y

V e r g a r a

A n d r é s

y

s e ñ o r e s

en

n a c i o n a l e s ,

s o b r e

F e r n a n d o

t e r r e n o s

D e l d u c t o s

J o r g e

t o d a

f i n a n c i e r a

primáis

C a l e r a ,

salitrera

D e l v o

L a

la

A b r a h a m

F l o r i n d o

q u e

e x t e n s o

P r o y e c t o

d e l e g a d o

m a t e r i a s

s e ñ o r e s

u n

p o r

industrias

p r o p o n i e n -

e x t r a n j e r o .

al

cuestión

L u i s

las

d e

los

la

d e

c o n v e n c i o n a l e s ,

G i r ó n , d e

i n d u s t r i a s

e c o n ó m i c a s ,

C o n v e n j e i ó n

s e ñ o r

D e l

y

C o n c l u y ó

r e p u d i o

c o n t i n u a c i ó n

s e ñ o r e s

la

las

el

m o d i f i c a c i o n e s

a

D e l

y

a

capital

financieras

v a r i o s

s e n t a d o

a

al

p r o d u c c i ó n .

n a c i o n a l e s ;

s i g u i ó

c u e s t i o n e s

se

la

n a c i o n a l e s

S e

sos

d e

9 5

M e r i n o

G o b i e r n o

e s p e c i a l m e n t e

y

t o m e

G e r m á n especial

a d u a n e r a c o n

los

c o n d e

interés

los la

H e r t z ,

e n e n

países

costa

d e j

q u e for-

latinoPacífi-

c o . D e l c u l t u r a .

s e ñ o r

M a n u e l

C o r t é s ,

s o b r e

p r o t e c c i ó n

d e

la

agri-


D e l L e y

s e ñ o r

d e

s e ñ o r

d e

s e ñ o r

E n

d e

A .

s o b r e

m o d i f i c a c i ó n

d e

la

p a r a

la

E n c i n a ,

d e

s o b r e

c o n s t r u c c i ó n

d e

c a m p o s .

D o m í n g u e z ,

A l l e n d e ,

y

d e l e g a d o

d e las

d e

I q u i q u e ,

V a r a s ,

I b á ñ e z ,

los

s u

s e ñ o r e s

N i c a n o r

se

a c o r -

n o m b r a r

p r e s e n t a n d o

p o r

a d u a n e r a ;

i n d i c a c i o n e s ,

F e r n a n d o

f o r m a d a

política trust.

d e

e s t u d i a r a ,

M a x i m i l i a n o

G e r m á n

d e

c a n t i d a d

d o n

q u e d ó

s o b r e

f o r m a c i ó n

g r a n

q u e

c o m i s i ó n

y

d i s e c a c i ó n

N i c a n o r

d e

A m o r ,

tributaria.

i n s i n u a c i ó n

Letelier

P r a d o

c o m e r c i o

vista

c o m i s i ó n , E s t a

H e r t z ,

R o b e r t o

s e ñ o r

libertad

a

y

legislación

D e l

d ó ,

C a r l o s

r e g a d í o

D e l s o b r e

B a n c o s .

D e l o b r a s

G e r m á n

9 6

u n a

i n f o r m e . F r a n c i s c o

A l l e n d e ,

M i g u e l

H e r t z .

Régimen Judicial, Penal, Legislación Social y Beneficencia y

E d u c a c i ó n

P ú b l i c a

En atenlción a las muchas modificaciones presentadas e n

el

este

c u r s o título,

e s t u d i a r a c h a

del s e

y

L i s a n d r o

C o n t r e r a s L a s

y

n o m b r ó

q u e d ó

d i f e r e n t e s

u n a

p o r

E s t e b a n

M e r i n o

i n d i c a c i o n e s

las

c o n c l u s i o n e s

f o r m a d a

B u r g o s , L u i s

s o b r e

t a m b i é n

p r o p u s i e r a

c o m i s i ó n

n e s ,

d e b a t e ,

los

c u e s t i o n e s

c o m i s i ó n a

la

q u e

B u l -

U r r u t i a ,

N o é

L u i s

B .

p r e s e n t a d a s

f u e r o n

las

s i g u i e n t e s :

Del señor Rui Maríu Balmaceda, Francisco Buln$s y s e ñ o r e s

D i -

F r a n c i s c o

Educación pública:

o t r o s

las

C o n v e n c i ó n .

s e ñ o r e s

Iturra,

p a r a

d e

c o n v e n c i o n a l e s ,

s o b r e

e d u c a c i ó n

m o r a l .


9 7

De la delegación de t¿uillota, «obre grafúfdad de la e n s e ñ a n z a . D e l

.señor

f i c a c i ó n c i o n e s

e s c o l a r ,

y

s e ñ o r

e n s e ñ a n z a

B e l m a r ,

s o b r e

e d u c a c i o n a l e s

D e l

el

F r a n c i s c o

la

s e a n

I s m a e l

f o m e n t o

c o n v e n i e n c i a

d e s e m p e ñ a d a s

G a j a r d o ,

o b l i g a t o r i a

s o b T e

y

.sobre

s o b r e u n

d e

d e

¡a

q u e

p o r

Las

E u a -

tócnieos.

c u i m p l i m i e u t o

s i s t e m a

edi-

d e

d e

a s c e n s o s

La e n

p r o f e s o r a d o . D e

bus

A g t i i r r e ,

s e ñ o r e s

s o b r e

( s o b r e s a l i e n t e s

B e r n a r d o

a y u d a y

del

.sobre

del

R í o

E s t a d o

e s e n c i a s

y

a

y

los

F e r n a n d o

V a r a s

e s t u d i a n t e s

p o b r e s

b i b l i o t e c a s

p o p u l a r e s

a m -

b u l a n t e s .

Legislación social:

Del señor Osvaldo Galecío, para establecer ¡a inenb a r g a b i l i d a d D e l d e

s e ñ o r

e s t a b l e c e r D e l

d e

la

s e ñ o r

letra D e

e )

bns

s o b r e

s o b r e

o b r e r o s d e . s u s lario

p r o p i e d a d ,

el

R i v e r a ,

las

s o b r e

la

c a m b i o

e n

V a r a s

los

d e

a c c i d e n t e s c o n

y

i n s t i t u c i o n e s

p e s o s .

c o n v e n i e n c i a

d e

r e d a c c i ó n

los

d e

d e

\

s o b r e

el

c o o p e r a t i v a s

t r a b a j o

d e y

del

R í o ,

p r e v i s i ó n ;

e n t r e

p a t r o n e s

del

ellos;

B e r n a r d o

c o n f l i c t o s

o r g a n i z a c i ó n

o b l i g a c i ó n

u t i l i d a d e s

s o b r e

mil

c e s a n t í a .

F e r n a n d o

d e

.sobre

c i n c u e n t a

título.

s e ñ o r e a

c o n t r a

d e

G u s t a v o del

b a s t a

D o m í n g u e z ,

s e g u r o

o b l i g a t o r i o

t r a b a j o ;

m o ;

la

R o b e r t o

a u t o n o m í a

a r b i t r a j e el

di'

d e

s o b r e

c a p i t a l d e

c o n s u -

a s e g u r a r

a

r e p a r t i r

e s t a b l e c i m i e n t o

y

s u s p a r l e

d e

s a -

m í n i m o . D e l

llota.

s e ñ o r

s o b r e

LTlises

p r o t e c c i ó n

B u n s t e r / p o r d e

la

(dase

la

d e l e g a c i ó n

i n e d i a .

ii.'

Q n i -


9 8

Régimen judicial:

Del m r Manuel Cortés, sobre independencia del pod e r

judicial • D e

la

d e l e g a c i ó n

m i n i s t r a c i ó n D e l

d e

s e ñ o r

m i n i s t r a c i ó n Del

D e s o b r e Ion

la

e x c l u s i ó n

r e f o r m a d e

la

rapidez,

d o

la

ad-

p o d e r

d e

tas

justicia

Convencionales

P o d e r

judicial,

M a t t a

d e

m e n o r

señores y

d e

al

c r e a c i ó n

y

a

d e

e n

la

del

calificación

f o r m a r s e

el y

T r o n R e n

cosa, ifo.

Itío, d e

e s c a l a f ó n ; r e o r g a n i z a -

c u a n t í a .

Alejandro

u n

p r e p a r a r

B e r n a r d o

p r o c e d i m i e n t o

Belisario

a d

justicia.

E j e c u t i v o

leyes

di'

la

e n c a m i n a d o

V a r a s

s o B r e

e c o n ó m i c a ,

s o b r e

J u r í d i c a s ,

F e r n a n d o

del

del

[turra,

Quillota,

y

a d m i n i s t r a c i ó n

s e ñ o r e s

d e

o p o r t u n a

E s t e b a n

d e

m i e m b r o s

s o b r e ción

los

d e l e g a d o

justicia

C i e n c i a s

f u n c i o n a r i o s

s o b r e

justicia.

d e

d e

Quillota,

C a r m o n a ,

s e ñ o r

Instituto

d e

Enrique


9 9

L e g i s l a c i ó n

civil:

Del señor Enrique Mulla, sobre revisión de las reglas relativas

a

v í n c u l o s y

la

y

la

filiación;

s o b r e

p o s e s i ó n ,

C o n s e r v a d o r

s o b r e

revisión

e n

d e

le

d e

las

se

relaciona

q u e

B i e n e s

d i v o r c i o leyes

c o n

disolución

relativas c o n

el

al

d e

d o m i n i o

registro

del

R a í c e s .

Programa de acción inmediata:

Presentaron diversas indicaciones para modificar este p r o g r a m a , c a n

d e

los

q u e

a

c o n t i n u a c i ó n

se

indi-

: Del

s e ñ o r

D e l

s e ñ o r

artículos D e l

torio

B l a s

d e

(Jirón,

d e l e g a d o

TTrzúa,

s o b r e

d e

L i m a c h e .

c o n t r o l a c i ó n

d e

la

v e n t a

a l i m e n t i c i o s .

d e

D e

G e r m á n

H e r í / ,

p r o p i e d a d

del

s e b e e

E s t a d o ,

e n a j e n a c i ó n s i t u a d o s

e n

d e el

los

T e r r i -

M a g a l l a n e s . los

p r o p o n e n

u n

.señores

la

d e b i e n d o h a y a

Ijuís

s e ñ o r

t e r r e n o s

c o

c o n v e n c i o n a l e s

s u s p e n s i ó n

v o l v e r s e m a y o r

C e n t r a l ,

L u i s

los

al

M e r i n o

G e r m á n

m o m e n t á n e a régimen

e n c a j e

y

d e

d e r e c h o s

d e

o r o . d e

la

P a r a

del

H e r t z , p a d r ó n

e n

q u e

del

o r o ,

c o n v e r t i b i l i d a d p r o v e e r

a d u a n a

se

d e

c u a n d o

o r o

c o b r a r í a n

al

e n

B a n letras

o r o . D e

d o n

c i e d a d

G e r m á n

a n ó n i m a

del

E s t a d o ,

tra

d e u d a T o d a s

p a r a

c o n

t o d o s

c a n j e a r

e x l e r n a , estas

B e r t z ,

s o b r e los

estas

t o m a d o s

a

constitución ferrocarriles

a c c i o n e s u n

m o d i f i c a c i o n e s

lipo

p o r

d e d e

u n a

so-

p r o p i e d a d

lítulos

d e

n u e s -

c o n v e n i e n t e .

q u e d a r o n

i g u a l m e n t e

e n -


t r e g a d a s

al

ferencia

a n t e r i o r m e n t e .

Cdii Ida,

<so

fter

a n a

e s t u d i o

el

o b j e t o

a c o r d ó , sesión

— S e

d e

d é

a

1 0 0

la

c o m i s i ó n

seguir

L e v a n t ó

la

d e

d o n

m a ñ a n a

sesión,

a

q u e

t r a t a n d o

indicación

espcc'al

a

los

9

8

a

V .

ha

h e c h o

a s u n t o s

L a d i s l a o

d e

Las

se

10

La

ía

E r r á r u m ,

te

i\o

la

d e

re-

m a ñ a n a .

\1.

TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA

Día 27 de Diciembre de 1981.

So abrió La sesión a las 9 A. M., presidida por don J o r g e

Silva

I S o m a r r i v a ,

ñ o r e s

R a m ó n

H u i d ü b r p

S e b r a d a s

dio el

día

ficaciones títulos

d e d o s ,

scñni-

E c h e v e r r í a ,

q u e

p u s i e r o n

en

a n t e r i o r m e n t e , y

f u e r o n

ese

en

v o t a c i ó n c o n

las

a p r o b a d o s

Del señor J. Andrés Guerra. Fomentar la industria y

nacionalizarla.

d e

se

los

los

n o m -

las

m o d i -

c o n v e n c i o n a l e s ,

a

lo.s

p r o g r a m a . s a l u d ó

c o n

s e ñ o r e s

m o m e n t o

la

C o m i s i o n e s

i n f o r m a r

u n a

L u i s

brilla;! izquierdo*

l l e g a b a n

a

e s p e c i a l m e n t e

m e s a

directiva.

votos

a

m o d i f i c a c i o n e s

Régimen finanicero y económico

salitrera

d e

M i n i s t r o s ,

sitio

Las

s e ñ o r e s

M i n i s t r o s

s e ñ o r e s

o c u p a r

los

en

d e

o b j e t o

E r r á z u r i z ,

los

a

el

secretarios «los

.Merino.

p r o y e c t o

a

p a s a r o n

C o m i s i ó n

p o r

L a d i s l a o

c o m o

i n f o r m e s

c o n

del

L o s

L u i s

Los

p r e s e n t a d a s

sesiones.

S e

y

anterior,

i m p r o v i s a c i ó n

H e r n á n

d o

d e

r e s p e c t i v o s

El te

c M e n i a

a c t u a r o n

q u e

se

h a

i n d i c a d a s

siíguientaa:

la

sala

invita-

aludip o r

la


-

D e l "II

s e ñ o r

a r m o n í a

téricas,

e n

r o n

la

D e l

s e ñ o r

(pie

las.

p e r i o r

clase

2 0

R e g a d í o

y

c i e n t o

sui

P r a d o .

D i s e c a c i ó n

ieioii'cs

c l i m a -

m e r c a d o s .

C o m e r c i a l e s

B a n c o s d e

L e y

d e

D á ñ e o s

la, o r g a n i z a c i ó n

y

c o l o c a r

a c c i o n e s

c a p i t a l

las

a r c i o n e s v

u n a

p a r a d e

d i c h a s

c o m e r c i a l e s

" L a

d e

c o m í

a g r i c u l t u r a

loe

estas

d e

la

La

a c c i o n e s e n

a

" M o d i f i c a r

A e r í c o l a s ,

i n v e r t i r

l'a,s

los

e n c a r g a d o s

C a r l o s

y

a

s u b s c r i b i r

s e ñ o r

" P r o t e c c i ó n

i '.'iTello,

H e r t z .

ser

p o r

-

g e o g r á f i c a

A n ó n i m a s

al

del

a u t o r i z a r

p o d r á n

D e l d e

d e

u l e r e a d o : N o

C o r t é s .

G e r m á n

p u e d a n

S o c i e d a d e s el

la

u b i c a c i ó n

e l ' s e n t i d o

p a r a

(Mi

M a n u e l

101

v e n d e r -

c u o t a

s u -

p a g a d o " .

C o n s t r u c c i ó n

c a m p o s

q u e

d e

s e a n

O b r a s

r e p r o d u c t i -

v o s " . D e l

.señor

g i s l a c i ó n

t r i b u t a r i a ,

h o m o g é n e o los n o

d e b e r á

n a c i o n a l del

s o b r e

E s t a d o -

p o r

las

s o b r e

s u n t a s ,

las

la

sólo

d e

q u e y

p l a n

t e n g a d e

los

l e y e s

y

q u e q u e

g l o b a l ,

h a y a

id

e s t u d i o

y

a

los

s u

c a -

i m p u t e - d o s y

a c o p l a n d o s o b r e

p o s i b i l i d a d

d e

q u i e n e s

s o b r e p a s e n

c o n t r o l a d a s

r e g l a m e n t o s ,

n o

b a s e

le-

p e r m a n e n t e ,

c o n t r i b u y e n t e s ,

e f e c t i v a s ,

c o n t r i b u c i ó n

n u e s t r a

g e n e r a l

p o r

" P r o c u r a r

r e ñ í a s

c u a n d o

u n

" E n c a u s a r

o c n t r i b u c i o n e s

t r i b u t a r i a " ' .

a p l i q u e n

D o m í n g u e z .

d e n t r o

i m p o n e r s e

p a c i d a d

sión

y

i n t e r e s e s

n a d a s

R o b e r t o

d e

d e t e r m i -

la

las

se

p r o g r e -

r e n t a s

p r e -

c o m p r o b a r

las

r e a l e s " . D e l los c i ó n

s e ñ o r

d e m á s c o n

c h i l e n o s " . m e r c i o , m a c i ó n

p a í s e s las

t r i c c i o n e s

N i c a n o r

política

f r a n q u i c i a *

q u e

i m p o n g a n

" P r e s t a r

t r a b a j o d e

u n a

A l l e n d e .

trust

e y

" A d o p t a r a d u a n e r a

q u e

ellos

a

i m p o r t a c i ó n

la

d e c i d i d o

i n d u s t r i a ; m o n o p o l i o s

al

q u e

o t o r o u n e n

a m p a r o y

c o n

a

la

r e s p e c t o ,

c o n t r a r i o s

al

g u a r d e y

d e

r e s p e c t o

c o n los

a

rela-

las

res-

p r o d u c t o s

l i b e r t a d i m p e d i r i n t e r é s

d e la

c o f o r -

colecta-


v o

y

t o d o

limite

o

otro

1 0 2

p r o c e d i m i e n t o

i m p i d a

la

libre

-

q u e

a c c i ó n

e n

d e

la

s i t u a c i o n e s

oferta

y

n o r m a l e s

la

d e m a n d a " .

Régimen Judicial:

Del señor Manuel Cortés. "Que se mantenga la absoluta

i n d e p e n d e n c i a

t e m a

d e

d e

m o b i l i d a d

los

j u e c e s ,

e x p e d i t a

p a r a

sin

perjuicio

e l i m i n a r

a

d e

los

n n

sis-

m a l o s

fun-

c i o n a r i o s " . D e

la

d e l e g a c ó n

g i s t r a d o s

p a r a

c u e s t i o n e s n o

D e " A

la

p e c i a l m e n t e

d e

Justicia

dio cial,

u n

los

d e

p e d i t a

la

del

m o b i l i d a d

p o d e r

d e d e

d e

del

m e n o r

m a -

v e r b a l e s y

q u e

B e r n a r d o

el

la

R í o .

justicia,

m e n o r

es-

c u a n t í a " .

a d m i n i s t r a c i ó n

c a r g a s

q u e

las

estríe-

s e r v i c i o " .

" Q u e

la

d e

" Q u e

otras

c o s t e a r

en

y

d e

del

se

cree,

g e n e r a c i ó n

J u r í d i c a s ,

c o m o

del

u n

p o d e r

e n c a m i n a d o

m e judi-

a

pre-

e f i c i e n t e s " . del d e

R í o los

y

V a r a s .

j u e c e s ,

d e

e j e c u t i v o

los e n

e s c a l a f ó n

juicios, y d e

a

Ituirra.

p r o c e d i m i e n t o , los

y

t r a b a j o

C i e n c i a s

e l i m i n a c i ó n

m i n i s t r a c i ó n ticia

del

sujeta

p a r a

d e

loe

a c u e r d o ,

a d m i n i s t r a c i ó n

C a r m o n a .

E s t e b a n

s e ñ o r e s

f o r m a c i ó n

t a c i ó n

q u e d e

a

a u d i e n c i a s

e x i s t i e n d o

V a r a s

la

juicios

f u n c i o n a r i o s

t e m a

en

A u g u s t o

Instituto

D e

leyes

los

en

d e r e c h o

t e r c e r o s " .

p e r f e c c i o n a m i e n t o

p a r a r

sión

n o

s e ñ o r

d e

a

" D a r

fallar

f e m a n d o

n e c e s a r i a s

D e l

y

en

y

r e q u i e r a n ,

r a p i d e z

s e ñ o r

tainente

lo

s e ñ o r e s

m a y o r

D e l

así

perjuicios

los

Q u i l l o t a .

ventilar

q u e

i r r o g u e

d e

m a l o s la

el

o b t e n e r

c u a n t í a " .

" A

revise

q u e

sea

f u n c i o n a r i o s ,

calificación

o b j e t o u n a la

se

f o r m a

j u d i c i a l " .

c o n

j u s t i c i a " .

e n

" Q u e

" A d e

m a y o r

d e la

s u s

m á s

c o n

r a p i d e z

r e o r g a n i z a c i ó n

sise x -

e x c l u -

m i e m b r o s

r?foirma

facilitar

el

d e

las

la

t r a m i -

e n

la

d e

la

adJ u s -


L e g i s l a c i ó n

1 0 3

social

y

b e n e f i c e n c i a :

Del señor Osvaldo Galecio. Inembargabilidad de los b i e n e s

m u e b l e s

J)el

s e ñ o r

e v i d e n t e s tal

las

jo

l'lises

p e r s o n a s

la

q u e

s e ñ o r

d e

q u e

e n

p o s i b i l i d a d e s i n d i v i d u a l D e

los

al

m o ,

e n

la

las

A

$

a

1 0 . 0 0 0 . s a t i s f a c e r

y

q u e

p o r

r e n t a s " .

el

l i g u e n

las

e n t e n d i é n d o s e

" S u b s t i t u i r

la

letra

c a p i t a l

s u s

contistu.ya

y

el

" e " , t r a b a -

e x p e c t a t i v a s

u n a

m a s a

o b t e n g a

el

e n

a r m ó n i c a

m á x i m u m

r e m u n e r a c i ó n

p o r

s u

d e

a p o r t e

c o m ú n " . y

del

p r e v i s i ó n ,

a

p e q u e ñ a s

e l e m e n t o

V a r a s

del

d e

i n e d i a ,

p r o c u r a r

i n t e r e s e s

e n

E s t a d o ,

" T e n d e r

a t e n c i ó n

g a n i z a r

d e

s u m a

" T e n d e r

clase

e q u i t a t i v a

r e s p e c t o

la

R i v e r a .

b e n e f i c i o

d e

P o n d o s " .

g o c e n

c a d a

s e ñ o r e s

i n t e r e s e s

la

a c t i v i d a d

q u e y

i n s t i t u c i o n e s

s u *

* u s

c a d a

a n h e l o s

d e

f r a s e :

m a n c o m u n e n

h a s t a

l!uiis!er.

G u s t a v o

s i g u i e n t e

f o r m a

i n m u e b l e s

n e c e s i d a d e s

D e l p o r

o

las

al

R í o .

" L a

t é r m i n o s e n

a u t o n o m í a q u e

c u a n t o

n e c e s i d a d e s

c o o p e r a t i v a s

d o

d e

la

del

c a d a

c o n s u m o

las

r e s g u a r d e n

a

e s t a b l e c i m i e n t o

d e

s u s

i n v e r s i ó n

d e

salario

m í n i -

r e g i ó n " .

" O r -

a n e x a s

a

los

s i n d i -

c a t o s " . E d u c a c i ó n

p ú b l i c a :

De la delegación de Quillota. "Reemplazar el número 5 . 0 ,

p o r

ñ a n z a ,

el

e x t e n d i e n d o

e s t a b l e c e r m a r i a s , D e " i L a c r e d o

s i g u i e n t e :

e n

t o d o lo.s

los

s e ñ o r e s

><\n?

s e

o n e r o s o R a ú l

m o r a l

e n s e ñ e " .

la

g r a t u i d a d

r e g l a m e n t o s

trasto

i n s t r u c c i ó n

esa

M a n t e n e r

o

d e

h a s t a los

la

liceos

d e

la

e n s e -

p r o h i b i c i ó n y

e s c u e l a s

d e pri-

s u p e r f l ú o " .

M a r í n , es

g r a t u i d a d

F r a n c i s c o

o b l i g a t o r i a

y

B ü l n e s

libre

e n

y

o t r o s .

c n a n t o

al


D e l c i ó n

s e ñ o r

e s c o l a r

m e n t e

los

los

E s t a d o d o

d e

g u i r

p o r

la.s

I s m a e l c u

f o r m a

y

q u e

p r á c t i c o s

P u n c i o n e s

a q u e l l o s

los

m e d i o s

R e y e s .

*]

.señores

a

s u s

e n

" F o m e n t a r

la

edifica-

s a t i s f a g a

a m p l i a -

q u e

d e b e

l l e n a r " .

e d u c a c i o n a l e s

s e a n

d e -

t é c n i c o s " .

b a s a d o

D e

c a m p o s ,

q u e

B e l m a r .

p e d a g ó g i c o s

a

s e ñ o r

a s c e n s o s

los

fines

s e m p e ñ a d a * D e l

F r a n c i s c o

e n

" P r o p e n d e r

1 0 4

m é r i l o

del

R í o

y

e n

y

p o r

s u

la

u n

s i s t e m o

d e

a n t i g ü e d a d " .

V a r a s .

e s t u d i a n t e s e c o n ó m i c o s

c s i u d i o s

" E s t a b l e c e r

" A y u d a

s o b r e s a l i e n t e s , n e c e s a r i o s ,

n o

e f e c t i v a q u e

d e !

c a r e c i e n -

p u e d a n

p r o s e -

c u e n t a " .

Derecho Civil

Del señor Enrique Alalia. "Adopción de medidas que t i e n d a n m u j e r

q u e n e s

d o n

al

e f e c t i v a

la

y

i n s c r i p c i ó n

R a í c e s ,

(lió

F e m a n d o

d o m i n i o

C o n se

h a c e r

la

e m a n c i p a c i ó n

e c o n ó m i c a

las p o r

p r e s e n t a d o

sirva

V a r a s .

a

la

e n

el

p a r a

p o s e s i ó n ,

p o r

la

c o n

R e g i s t r o

p r o b a r

m o d i f i c a c i o n e s t o t a l m e n t e

" R e v i s i ó n

el

del

la

el

las

fin

S e

l e v a n t ó

la

setsión

a

q u e

rela-

e s t a b l e c í '

C o n s e r v a d o r

s i g n i f i c a n el

é s t o s

p r o y e c t o

q u e

las

d e

l e y e s ,

d e

B i e -

d o m i n i o - " .

a p r o b a d o

C o m i s i ó n

d e

se

h a b í a

e f e c t o . •

d e

c a s a d a " . .

D e t i v a s

a

1 0

]

2

A .

M ,

d e

a c u e r d o s , p r o g r a m a

d e s i g n a d o

al


Q U I N T A

1 0 5

S E S I Ó N

O R D I N A R I A

27 de Diciembre de 1931

Se abrió la sesión a las 10.30 A. M.. bajo la presidencia

ib-

d o n

tarios

loe

•' i r g e s e ñ o r e s

asistencia S e tido,

ib'

la

h a b i e n d o p a s ó

s e ñ o r ''son

d e

N o

G e r m á n

E s t a t u t o

secre-

H e r t z ,

en

O r g á n i c o

c o n

m o d i f i c a r l o los

a s a m b l e a

del

P a r -

g e n e r a l .

particular

P a r t i d o

a l g u n a

¡ h a b i e n d o

del

discusión

del

y

c o m o

c o n v e n c i o n a l e s .

a p r o b a d o

p r o p o n e

s i r v i e n d o

U u i ' . o l r o

discusión

la

m i e m b r o s

registro

R ? m ó n

sido a

Lillo

S o m a r r i v a .

n u m e r o s o s

siguió

S e

Silva

en

del la

articulo

f o r m a

' c i u d a d a n o s

L o

El

s i g u i e n t e :

q u e

f i r m e n

el

l i b e r a l " .

oposición,

q u e d ó

a p r o b a d a

e n

esta

for-

m a , El 2.Ó,

m i s m o

la

zuriz

p a l a b r a se

m a d o

M i r a n d o

a e n

el

actuales, P e r ó n

T u e s t a

e n

p i d e

p r o p o n e

p o r

d i c h a

Alaiiazano,

c o m u n a l e s

Lillo

locales

o p o n e

d e b a t e

l'rrutia

les.

s e ñ o r

cual

m o d i f i c a c i ó n , t o m a n

p a r t e

e x p o n e a n t e »

la

(pie

e n El

el

s i g u i é n d o s e lo.s

d e

indicación

directorios s e ñ o r

E r r á -

u n

s e ñ o r e s

m u c h a s

del

artículo

s e ñ o r

d e p a r t a m e n t a l e s .

1¡' f o r m a c i ó n

v o t a c i ó n

c a m b i e

d e p a r t a m e n t a l e s .

q u i e n e r a n

.se

ani-

Lillo

y

a s a m b l e a s El

s e ñ o r

p r o v i n c i a Lillo,

f u é

m o d i f i c a c i ó n

d e

r e c h a z a d a . Kl s u p r i m i r

artículo la

3.0

p a l a b r a

fué

a p r o b a d o

" p o r "

y

c o n

" s e " .

la


106

t í t u l o

ij

Se puso eu discusión el artículo 4.o al 20. E l n e r

s e ñ o r

la

turas m o

r e d a c c i ó n d e

p o r

q u e

el

berales

E s t a t u t o

a

E l

"

s i e m p r e

"

q u e

"

b l e z c a n

•'

b e r

"

a s a m b l e a

"

l a c i o n e n

"

d e m á . s

m á s

n o

y

d e

u n

las

a p r o b a d o

jefa-

centralis-

central

p o r

m a n t e -

f o r m a r

signifique

r e v i s a d o

artículo:

la

d e

a

y

e x p o n a

f r a c c i o n e s

en

la

forana

fines

liex-

B a b a m o n d e s , Lillo

r e c h a z a d a ,

la

cual

c a d a

c o m u n a s .

a s a m b l e í s t a * q u e

N o

m i s m a

las

q u e

se

esta-

p o d r á

c i u d a d .

m e d i d a s

p r o p ó s i t o s

u n a

p r o v i n c i a ,

a s a m b l e a s

m a n i f i e s t a la

q u e d a n d o

indicación,

i n t e r v i e n e n

U r r u t i a

v o t a c i ó n

H a b r á

veinte

u n a

siguiente

(pie

h a E s t a

se

p e r s i g u e n

relas

d e p a r t a m e n t a l e s " .

d i s c u s i ó n el

y

t o d a s

y

d e

c o n

la.s

e n

solicitar

los

en

t o d a s

la

l.o

c a b e c e r a

¡ m s n o s

a s a m b l e a

p o d r á c o n

d e

p r o p o n e

^ A r t í c u l o

la lo

P e r ó n ,

d e p a r t a m e n t o s

u n a

e n

e n

tuición

a s a m b l e a s

e n

d e

D i r e c t o r i o

M i r a n d a

c u e n t e

Los

d e b a t e

P u e s t a f u é

el

q u e

e n

P u e s t a

de]

n e c e s i d a d

o b j e t o

esto

e s p e r a ,

D i r e c t i v a

tendrá,

s e ñ o r

q u e

.sido

se

E n r i q u e

p a r a

A s a m b l e a

lia

el

la

A s a m b l e a .

s e ñ o r

"

E l

sin

f u s i ó n

la

r e d a c c i ó n

m a d o

c o n

e s t a b l e c i m i e n t o

c u y a

p u e s t a

m a n i f i e s t a

a c t u a l

a s a m b l e a s ,

este

rra,

E r r á z u r i z

los

M a n z a n o , q u e

retira

p r o d u c e

s e ñ o r e s

E r r á z u r i z t o d a s

m o d i f i c a c i ó n a p r o b a d o

se

el

del

s u s

y

ani-

Lillo,

Itu-

O a r m o n a .

i n d i c a c i o n e s .

s e ñ o r

artículo

u n

e n

M i r a n d a , la

f o r m a

actual. L o s

d e m i a s

artículos

d e

este

T í t u l o

f u e r o n

a p r o b a d o s .


107

_

t í t u l o

jil

Se aprueba la redacción de este Título modificando el

artículo

cada

ción

dos

23, por

a

d e d o r

la

las

señor al

p o r

frase:

la

cinco

letra

" e n

p r o m u e v e

debate

e n

la y

pide

Puestas

en

alrelos

M a n z a n o .

a g r e g u e q u e

propor-

intervienen

Urrutia

se

del

proporción

S e

cual

para

o)

" e n

" s i e m p r e

poipuilar".

de

siguiente:

Cortés

L e ó n ,

a

palabras la

Partido

E n r i q u e

artículo

D e s p u é s

Luis

M a t t a ,

a

h a y a n

votación,

A m b r o s i o

cabarren,

Marfull.

un

C o n c h a ,

E .

sido

a n i m a d o

votos

a

la

letra

sido 93

ele-

a p r u e

P.

del

Río

Iturra

e

la

debate, d e

R.

Y á v a r ,

Escalante,

Siendo las 12.30 horas, se levantó La sesión.

de

en fué

los

o

Di-

votación

00-

rechazada

señores

M a n u e l del B .

Río,

Urrutia

és-

F e r m í n

Cortés,

E n -

Matías

Sil-

Troncoso,

Aurelio

indi-

constitución

S e n a d o r e s

elegidos

Varas,

Ignacio

siguiente

c o m o

Prende/.,

lArturo

la

efectos

favor

P e d r o

Phillips,

A n í b a l

los

h a y a n

los

f o r m u l a

considerarán

q u e

Merino, B.

" p a r a

se

de

con

M a t t a ,

2 4 :

sólo

aquello*

indicación

Vergara,

tor

las

Troncólo,

la

lugar

modificación

c a m b i a n

del

sa

modificaciones.

. pillar".

va,

años

electo r a l e s " .

24,

Directorio,

rique

la

R e c a b a r r e n

votación

putados,

ta

se

Errázuriz,

en

cación

con

fusión

señor

tres

D i p u t a d o " ,

de

El

del

cada

¡artículo

gidos han

q u e

fuerzas

EJ de

n

y

las

señores

e)

fijando

C o n v e n c i ó n

artículo de

2(1, y

A ,

P u e l m a ,

M a n z a n o .

R e doc-


C U A R T A

1 0 8

S E S I Ó N

-

E X T R A O R D I N A R I A

27 de Diciembre de 1931

A las 3.20 se abrió la sesión bajo la presidencia de don G u s t a v o

R i v e r a ,

H m i d o t b r o

y

(! o r i n a n

S e

c o n t i n u ó

tido,

h a b i e n d o

3.o,

l.o

y

S o

el

d e

e s t u d i o

v e n c i ó n ,

D i c e

" A r t .

e n

d e m á s

e n

el

esta

a

p o r

lo los

r e s p e c t o

P a r

a r t í c u l o *

y

s i g u i e n t e

D i r e c t o r i o

lo

d e l

m o d i f i c a c i o n e s

p a r a

e l e m e n t o s e n

el

q u e

el a

r e g i r

el

a p o y o

esta

C o n -

P a r t i d o ,

C o n v e n c i ó n ,

a

e n

el

n o

s e r á

a r t í c u l o

se

:>s.

ineles i n o

f u é

P a r t i d o

D i r e c t o r i o

y

y e n

las

d e

d u -

r e f i e r e " , D i r e c t o r i o m e d i d a s y

d e c o n -

p r o p o n e

a!

a p r o b a d o :

i n t r o d u c i r

liberales

al

1i b e r a l U n i o

t e n d r á

n e c e s a r i a s

d i s p o s i c i o n e s

p e r í o d o

s e

revista

a d a p t a r d e l

q u e

las

s u c e s o r

q u e

p a r a

t o d a s

r e m o c i ó n ,

d e

f u s i ó n

v o t o

d e b e

e l e g i d o ,

p i d e

la

c o ,

c o r r e s p o n d a

c o n

a

c o n v e n c i o n a l e s ' ! .

e l e c c i ó n

E r r á z u r i z

facilitar

los

y

t r a n s i t o r i o ,

a s i s t e n t e s

d i s p u e s t o

al

e n

s u f i c i e n t e s

d e

o d e l

los

a r t í c u l o

Q u i l l o t a

t e r m i n a d a

y e n t e s

s i ó n

d e

d e

c o n s t i t u y e n t e s a

s i g u i e n t e

q u e

c a r g o

s e ñ o r

d u c e n t e s

la.s

R a m ó n

(Oirgánic

d i s c u s i ó n

d e l e g a c i o n e s

E s t a t u t o

el

f a c u l t a d e s

E l

sin

p r e s i d e n t e

c o n f o r m i d a d

" R e g i r á n ,

e f e c t o ,

E s t a t u t o

101

d i r e c t a m e n t e

EJ

s e ñ o r e e

a s í :

3.o

p r e s e n t e

el

d e l e g a c i ó n

las

m e d i a t a m e n t e

r a c i ó n

d e l

a p r o b a d o s

a g r e g a r la

d e

del

los

llerzt.

s i d o

a c o r d ó

u n á n i m e

q u e

secretarias

(i.o.

p r o p u e s t a

g i d o

s i e n d o

c u p a r a la la

f a c u l t a d e s el

c o n s t i t u -

E s t a t u t o

l l e v a r

a

c a b o

r e p r e s e n t a c i ó n J u n t a

O r g á n i la

f u -

q u e

los

E j e c u t i v a .


C o n v e n c i o n a l e s R o b e r t o

señores

M e r i n o ,

Reca-barrcn, j a m í n

S.' n e n

los

b á n d o s e ,

s i g u e

p r e s e n t a d o al

p o r

D i r e c t o r i o g r u p o s

los

f u n d a m e n t o s

g r a m a S e

del

L u i s

a n i m a d o

el

s<'ñor

se'elija,

a n t e s

d é b a t e

p o r

la

y

B e n -

e n

p a r a a ú n

s e s i ó n

d e

las

.">

y

la

p a c t a r

y

d e

P.

M .

c u a l

i n t e r v í e

B a h a m o n d e s , el

s i g u i e n t e

F u e n t e : la

d i s p e r s o s ,

e x p u e s t o s

a

e]

. M e s a ,

C a r m o n a

l i b e r a l i s m o ,

la

A r t u r o

H u n e e n s

a p r o b a d o " . l e v a n t ó

Erráznriz,

M e r i n o ,

E c h a v a r r í a

r e d a c c i ó n

q u e

los

Ladislao

A n t o n i o

C a r m o n a ,

p r e v i a

G ó m e z .

u n

s e ñ o r e s

1 0 9

a c u e r d o

v o t o

" f a c u l t a r

u n i f i c a c i ó n e n

a p r o -

a r m o n í a c o n

el

c o n c o n p r o -


S E X T A

1 1 0

S E S I Ó N

O R D I N A R I A

27 de Diciembre de 1931

Sé abrió la sesión a las 5 P. M., bajo la presidencia de d o n

G o n z a l o

B u l n e s

y

a c t u a n d o

d e

secretario

d o n

R a m ó n

H u i d o b r o .

M e s a

Directiva

de

la

Convención

H o m e n a j e s

A indicación de Los señorea Axanciabia, delegado de Quillota, tó

u n

L a d i s l a o

h o m e n a j e

s e n t i d a s c o r d a n d o

frases, lo

E r r á z u r i z , a

y

loa c o n

n o m b r e s

L a g o s

g r a n d e s « v a n

del

y

T r o n c ó s e ,

s e r v i d o r e s

a c l a m a c i ó n

P r e s i d e n t e

d o n

d e

del la

se

tribu-

partido,

e n

A s a m b l e a ,

re-

M a n u e l

B u l n e s ,

d e


-

los

P r e s i d e n t e s

Pinto, d r o

D o m i n g o

Mentí!,

E d u a r d o d o n

O p a z o ,

T o c o r n a l , la

A .

d o n

P o r

i n s i n u a c i ó n blico,

d e

se

y

d e

y

y

tributó

R i v e r a ,

y

u n

p r o b o

d o n Fierro,

d o n

otros

femael

q u e

hicie-

pnís. p r o l o n g a d o

c o n v e n c i o n a l e s ,

liberal

P e

s e ñ o r e s

A l e j a n d r o

t a n t o s

d e l

A n í b a l

B a l m a c e d a , loa

d o n

G u i l l e r m o

L a z c a n o

E r r á z u r i z j

M a n u e l

R e y e s ,

P a r t i d o

varios

e m i n e n t e

Á n g e l

d o n

F e r n a n d o

a c l a m a c i ó n

F e d e r i c o

J o s é

Vieeiiie

del

-

S a n T u e u í e s .

V a r a s ,

g r a n d e z a

1

M a r í a ,

L u i s d o n

1

M o n t t ,

S a n t a

J u a n

M i g u e l

ron

M a n u e l

1

al

g r a n

a p l a u s o

s e r v i d o r

m a g i s t r a d o ,

d o n

a p ú -

J a v i e r

F i g u e r o a .

Temas libres

Se aprobó la indicación de don Enrique Matta F,.. c o n

u n á n i m e

('omisión

D e

I n v e s t i g a d o r a

d o n

d e l e g a d o s .1.0 q u e

L e y

tivo.

país

el

q u e h a

t r i b u t a r

los

A c t o s

y d e

la

d e L a

d e

d o n

u n

h o m e n a j e

la

D i c t a d u r a .

P l o r i n d o

a

V e r g a r a ,

('alera-.

actual

situación

r e p e r c u t i d o

d e

crisis

e n o r m e m e n t e

en

p o r In

c o m e r c i o .

r e d u c c i ó n y

d e

los

s u e l d o s

particulares

y

a c t u a l e s

la

r e b a j a

a

d e los

los

e m -

salarios

o b r e r o s .

3;.O

tactos

el

e n

d e

A s a m b l e a

p ú b l i c o s

los

del

y

p a r a

O l i v a r a s ,

C o n s i d e r a n d o

L a

p l e a d o s

la

la

alr¡iviesa

2 . o

co

lilas

d e

industria

d e

a c l a m a c i ó n ,

Q i h "

país .sus d e

n o

las

d i v e r s a s

lian

s u f r i d o

a c t u a l e s

precios

S e r v i c i o s

e m p r e s a s esta

d e

crisis

a m p a r a d o s

E l é c t r i c o s

y

el

A l u m b r a d o

p o r q u e p o r

la

Eléefri

m a n t i e n e n p r o t e c c i ó n

C o n t r a t o - L e y

ind e

respec-


L a

< ( i n v e n c i ó n

1 1 2

a c u e r d a

:

<írstioiiíi:• ¡;¡ modificación d* efriü Ley y Contrato •' o b j e t o trico

d e y

r e d u c i r

o b t e n e r

m e d i d o r e s . —

los la

a c t u a l e s

a b o l i c i ó n

p r e c i o s del

del

p a g o

d e

A l u m b r a d o los

E l é c

a r r i e n d o s

di'

A p r o b a d o .

Otro:

1.0 q u e

C o n s i d e r a n d o

a t r a v i e s a

n e c e s i t a d a , se

a g r a v a

d o ,

el

y

2 . 0

Qi7i9

p o r

n o

país,

los

c o n

q u e

el

la

r e c a e

p e q u e ñ o s a c t u a l

d i c h o s

a c t u a l

e s p e c i a l m e n t e c o m e r c i a n t e s

s i s t e m a

di'

g r a v á m e n e s

percibí]-

e n

s u

s i t u a c i ó n

s o n

m ; i y o r

d e

s o b r e e

p o r -

la

(dase

i n d u s t r i a l e s

d e f e c h o s

y

n o t a r i a l e s .

o n e r o s o s

p a r t e

crisis

p a r a

e s o s

id

lisia-

t r i b u t o s .

La Convención acuerda :

l.o Obtener se hagan menos gravosos para id Contrib u y e n t e ,

los

P

A p r o b a d o .

'cir

— 2 . 0

s u e l d o

d e r e c h o s

Q u e

los

fijo.

d e

N o t a r í a

N o t a r i o s

R e c h a z a d a

s e a n

la

c u a l q u i e r a

<iue

r e m u n e r a d o s

sea

a

.su

b a s e

es-

ele

2 . a .

Otro:

Que la representación parlamentaria del Partido Liberal,

t r a b a j e

c r e t o d e las

lírJó.

el

s e n t i d o

f u e r z a s o b r e

d e

ley

E l e c c i ó n ,

M u n i c i p a l i d a d e s

• L u d a s d o s

c o n

e n

e n

d e

V e c i n o s

v o t a c i ó n

del y

s e

p o p u l a r .

d e

q u e

n ú m e r o

se

d e

c u m p l i m i e n t o

7 4 0 ,

d e

O r g a n i z a c i ó n país,

y

se

r e e m p l a c e n

y

1 5

A p r o b a d o .

las

d e -

d i c i e m b r e

A t r i b u c i o n e s

d i s u e l v a n p o r

d e

al

d e

a c t u a l e s

M u n i c i p i o s

elegi-


-

D e

clon

R a i m u n d o

1 1 3

d e l

R í o ,

la

s i g u i e n t e

i n d i c a c i ó n :

Procurar el aprovechamiento de la Fuerza Armada, E j é r c i t o , d e l

M a r i n a

y

A v i a c i ó n ,

e n

el

d e s a r r o l l o

e c o n ó m i c o

p a í s .

Fundamentos.—La seguridad exterior de la República n o

a m e n a z a d a

v a l i o s o y

n ó n i i e o

e n

del

c u a n t o

d a r

país,

s e a

P o d r í a

l ó g i c o a

d e

el

s u h

tar

y

las

y

p r o d i u c t o l s ; f u n d a r

a

y

p a r a

l l a m a d o s

n u e s t r o s

m a r e s

territorio

P o d r í a p a í s m i jor

c o n

ten

los

la

g r a n

del

las

y

m a p a

g e o -

p u e d a n

del

s u r

Úti-

e x p l o -

y

p r o y e c -

e x p l o t a c i ó n

t a m b i é n e s t u d i o

d e

ríos el

p o r

y

e n

m a r e s

n a v e g a b l e s a c a r r e o y

la

y

la

técnicos

y

q u e y

los

m e j o r e s d e

los

n e c o s a r i o s

p e s q u e r a

a

re-

costa-:,

c o m e r c i o

e n s a y o s

e n o r m e

los

m e d i d a s

n u e s t r o s

i n d u s t r i a p o r

co-

d e r r o t e r o s

q u e

s u

t é c n i c a s

c o l o n i z a c i ó n .

el

l e v a n t a r

i n d i c a c i o n e s

p r o c e d i m i e n t o s

d i v i s i ó n

e c o

q u e

e x t e n s i ó n

p a r a e s t á n

c u

q u e

t o p o g r á f i c o

del

p a í s .

a v i a c i ó n ,

t o d a s

. M a r i n a

i n s t i t u c i ó n

d e ]

d a r

t e r r e n o s

t r a b a j o s

la

el

la

n u e s t r o s

e x p l o t a r

s u

o f i c i n a s

f a v o r e z c a n

c o n o c i m i e n t o

los

el

d e s a r r o l l o

d e

e m p r e s a s

los

i n t e n s i f i c a r

h a c e r

las

p a r a

a s e s o r a d a

y

b a ñ a n

las

q u e

utilizarlos

fines

p o r

n o r t e

e x p l o r a r

d e

al

l e v a n t a m i e n t o

d e l

M a r i n a '

m e j o r

d e

el

a g r i c u l t u r a - y la

E j é r c i t o ,

v i g o r o s o los

a p r o v e c h a r

a t e n d e r l o s .

g u i a d o

y

p e r m i t í '

a r m a d a ,

d e s c u i d a r

c a m i n o s

e x p l o r a c i ó n

m e d i o t s

f u e r z a

c o n t i n u a r

c o r r e s p o n d i e n t e s ,

la

i m p u l s o

m i n e r o s

la

P o d r í a ,

el

u n

p r o v i n c i a s

s e ñ a l a r

q u i e r a

la

sin

r i q u e z a s ;

g a n a d e r í a ,

a l g u n a ,

d e

E j é r c i t o ,

n u e s t r o s

t a r

f o r m a

i n d i s p e n s a b l e

r r e s p o n d i e n t e s ,

les

e n

c o n t i n g e n t e

A v i a c i ó n ,

e n

h o y

d e

el

a l t u r a s

m o d e r n o s ,

a p r o v e c h a m i e n t o ,

p l a n o

al

p a r a

y

d e m á s

d i r

c a t a s t r o

b a s e

pie a

pe'r-

allí

f o r m a l ,

m e y

a


los

f u f a r o s

1 1 4

y

vías

d e

f e r r o c a r r i l e s

c o m u n i c a c i ó n

d e

l o d o

g é n e r o . E s t a al

p a í s

te

iros

1 8 0

del

llips

del d e l

lí.

r a n d a

1'..

V a l p a r a í s o , R a ú l

.Marín " L a

"

p r o b l e m a s

"

b u í r

"

n o s

G e n e r a l

c o n

'

e n

del d e

e n ! re

el

m a t e r i a ,

"

del

"

social,

a

país

y

d e

e n t r e

ele

ins-

e n g r a n d e -

y

el

M a t t a

M i -

M . ,

d e

P i g u e r o a .

A .

e n c a r g a r m á s d e

I'bi-

I I .

T o r r e a

R í o

e s t u d i o

v e r d a d e r a

E n r i q u e

Y ' i g u e a u x ,

del

t r a b a j a d o r a ,

al

D i r e c t o -

d e t e n i d o

m a n e r a

s o l u c i ó n

d e

d e

d e

leus

c o n t r i -

las

reiacio-

I r a b a j o . v o t o s

p o r q u e

p r ó x i m o m e d i o

servir

c o m o

d i s l i n i o s

el

a b o r d e

d e

c o n t r i b u i r , los

p r e s u p u e s -

p o d u r o s o s /

E n r i q u e

a c u e r d a

u n

liaren

u n

e n

R a f a e l

B e r n a r d o

la

m u y

c o m o

E d u a r d o

O « o r i o ,

y

clase

capital

c e r c a n o

i m p o r t a n

d e

A g u i r r e ,

C q u i q u e ,

P a r t i d o

la

V a r a »

L i b e r a l

fiúibscritos

u n

d e

D i o s

eficacia

" L o s "

d e

C o n v e n c i ó n

r o

p r o y e c t o

e c o n ó m i c o

A t i e n z a ,

B a l m a c e d a

"

c o n v e r t i r l e

F e r n a n d o

D e l e g a d o

-luán

e n

n a c i o n a l , ' q u e

A p r o b a d a .

C a r l o s

P e r ó n ,

p e s o s

i m p u l s o

s e ñ o r e s

d e f e n s a

p o d r í a n

m a y o r

p a í s .

los

la

d e

v e n i d e r o ,

t r u m e n t o s

D e

d e

m i l l o n e s

a ñ o

c i m i e n t o

r a m a s

es

e l e m e n t o s

L i b e r a l ,

a m p l i a m e n t e Los

s u

P a r t i d o

m e a r e s

esta

i n t e r e s e s

d e b e r ,

a

d e

p r o d u c c i ó n ' ' .

la

la

a r m o n í a

— A p r o b a d o . D e

d o n

c e p c i ó n , b o u

y

el

p r o t e j a s u m o

e n

m a r i n a e a d o

d e

N é s t o r

p a r a

q u e

B a h a i h o n d e e el

l i s i a d o

e s t a b l e c i m i e n t o el

c o n s u m o

los

d e

biKpi.cs

m e r c a n t e ,

d e

d e

las

la la

d e l e g a c i ó n

n a c i o n a l , y

e n

ferrocarriles,

A p r o b a d o .

d e

p r o t e c c i ó n

i n d u s t r i a s

A r m a d a

f á b r i c a s ,

e x p o r t a c i ó n .

d e

r e s u e l v a

c a r b ó n la

y

al

d e r i v a d a s

o b l i g a n d o los y

d e le

C o n c a r

d e s u

él, c o n -

c a b o t a j e

a b r a

el

y

incr-


1 1 5

D e L o s

d o n

A u g u s t o

A n d e s ,

los

C a r n i o n a

s i g u i e n t e s

D e p u r a c i ó n

d e

la

d e

la

P u e n t e ,

p r o v é e l o s ,

q u e

d e l e g a d o

F u e r o n

A d m i n i s t r a c i ó n

d e

p o r

a p r o b a d o s :

J u s t i c i a

( ¡ o n s i d e r a n d o :

1.0 Qu<> la justicia es una suprema y sagrada aspirac i ó n

d e ]

h o m b r e .

2.0

Q u e

r e a l i z a d a r e r e n q u e

si

d e

lo-:

la

s o n

3.o

alta

e n

vista

-

n o

se

L a Q u e p i r a c i o n e s la

la

c o n d i c i o n e s

p e l i g r o

la

m i c a

el

t a n la

o

alto

s a v e r o

e

d e

q u e

n u e s t r a d e

o t o r g a

p a r t i c u l a r . :

las a

v i d a e n

s e r

i n e x o r a b l e

el

y

del

'por

la

d i r e c t i v a ,

q u e

e n t r e

n o s -

a c a l l a r

ficti-

f u n d a m e n t a l e s P o d e r

le la

P r e s i d e n t e

J u d i c i a l ,

e l e m e n t o s s o n

d e

a c t ú a n ,

p r o n t a

C o n s t i t u c i ó n

E .

q u e

" d e p u r a -

a s p i r a c i ó n .

b i e n e s

q u e

u n a

P e c h a

q u e

los y

u n

E x o r n a .

d e

for-

c o n f í a

la

del

q u e

esta

m e d i a n t e

C o r t e

el

S u p r e m a y

e c o n ó -

e n c o m e n d a d o ,

m i s m a d e

s u s

v e r d a d e r o

c o r r e c c i o n a l h a

m e -

h a b i t a n t e s

r e a l i d a d ,

a s -

p o r

i n d i g n o s

c o n s t i t u y e n d o

y

e f i c i e n t e

d e c l a r a :

los

p o d e r ,

la

c o s a

s e n t i d a s

t o d o s

f a c u l t a d e s S.

o t r a

i n t e l e c t u a l e s ,

h o n r a ,

I h a b r á

h a s t a

d e p u r a c i ó n d e

y

p r e t e n d i d a s

s u p r e m a

m á s

S u p e r i n t e n d e n c i a ,

p e r j u i c i o fenlal

e f e c t i v a

d e

las

L i b e r a l

j u r i s d i c c i o n a l

d e p u r a c i ó n e j e r c i c i o

y

s u s

m o r a l e s

p a r a

territorio

d e

c o n

ca

íuncio>nar|¡a.

c o r r e c t o

d e

p e r s e g u i d o

d e

el

v e r s e

justicia

o

j u r í d i c o - s o c i a L

i m p e r i o s a

u n a

¡intelectual p a r a

q u e

p o d r í a la

m i s i ó n

e l i m i n a c i ó n

p a r l e

m o r a l ,

C o n v e n c i ó n

es

j a m á s

a d m i n i s t r a r

v e r i f i c a d a s

b a

esa

d e

b á s i c a s

j u d i c i a l e s

c i a m e n t e

m a r

y

t a n

Q u e

a s p i r a c i ó n

e n c a r g a d o s

i d o n e i d a d

d e

c i o n e s "

d i a n t e

s u p r e m a

escíndale-;

e j e r c i c i o

o t r o s

esta

C a r t a R e p ú b l i c a

sin

K u n d a s o b r e


11(5

" D e c r e t o s - l e y e s "

Considerando :

Que e] "decreto-ley" es símbolo de anormalidad, es la

r e s u l t a n t e

v o l u n t a d q u e a

d e

c u e n t a

h a c e r s e

c o n t r a lizar c i ó n s u

d e u n

s e n t i r

la

P o r Q u e

la

esta

s i e n d o

m i e m b r o s

y

s e r e n a

u n a

los

y

d e s d e

m e r e c i e r e n .su

es

a ñ o c o n

sin

lülió, las

y

y el

d e

d e

si

a p r o b a c i ó n

o

n o

s u

u n a

el

o

d e b e

v e /

y,

m u y

es-

p o d e r

p r a c t i q u e e x p e d i c h o s

e n m i e n d a s

a c u e r d o

a

d e m o c r á -

t r a m i t a r

p a r a

la

r e g i r

p r ó x i m o

m e n e s t e r , d e

d «

d i c t a d a s

d e c r e t o s - l e y e s , a

a

p o r

L e y e s

e l e g i d o

d e r o g a c i ó n ,

q u e

d e c l a r a :

ipic

(pie

p r o c e d i e n d o

f u e r e n

r é -

s e n t i r

R e p ú b l i c a

los

el

c o n f o r m e

c i v i l i z a d a

u n a

q u e

l e g a l ,

la.s

ú n i c o y

n e g a -

c i e r t o

r e a ]

y

a n a -

la

p r e s c r i t o

p o r

m o d i f i c a c i o n e s

ellos

al

L i b e r a l ,

n e c e s a r i o

r e v i s i ó n

sin

i n d i s p e n s a b l e ,

libre

c i u d a d a n o s

r e v e l a r e n

t a m b i é n ,

i n s t i t u c i o n a l

l i s t a d o ,

ilegal,

r e s t a b l e c e

c o n s t i t u c i o n a l

n a c i ó n

prolija el

o

es

lista.tuto,

;'s

d e r o g a c i ó n ,

c o n s t i t u c i o n a l m , e n t e

d e c r e t o s - l e y e s

d e

este

d e a

del

se

c i e r t o , o

se

b i e n

la

d i s p u e s t a

. d e f e c t o s ,

n o

C o n v e n c i ó n

r e p r e s e n t a t i v a ,

l e g i s l a t i v o

didor;

a

t a n t o

q u e

si

n a c i o n a l e s

r é g i m e n

Política

c o n f o r m i d a d

tica

tos

al

o

q u e ,

e n m i e n d a

la

m a t e r i a ]

d e c r e t o - l e y ,

el

d e

a u t o r i d a d

fin.

m e n o s

n o r m a l i d a d

r e f l e j o

los

s u p l a n t a d a ,

r a z ó n ,

p e c i a l m e n t e ,

es

el

s o b r e

y

e n

n e c e s i d a d e s

p ú b l i c a

C o n s t i t u c i ó n

los

n o

u n a

b o n d a d e s

j u r í d i c a

e s

f u e r z a

e n

.sus

i m p o n e ,

d e

u n a

es,

ni

r a t i f i c a c i ó n ,

o p i n i ó n

E a c t o , d e

q u e

i n s t i t u c i o n a l ,

r e s t a b l e c i d a

e n

se

v e r d a d e r a s

p o l í t i c o ,

r á g u r o s i a n T e n t e

n o r m a l i d a d

a c a t a m i e n t o

las

d e

a p o y o

d i c t a d o s ;

la

r e v i s i ó n ,

u n a

el

i n s p i r a c i ó n ,

d e

g i m e n

t r a s t o r n o

p o d e r

c o n

s u s s u

u n

los c o n

q u e e í e e l o s


p r e c e p t o s a c e r c a

e s t a b l e c i d o s

d e

n o u e r d a

la

l a m e n t a r i o s r e v i s i ó n y

p a r a

q u e

los

los

e n

las u n

el

y a

(Jarla

l e y e s

p r ó x i m o e n

F u n d a m e n t a l ,

y.

p r i m o r d i a l

d e c r e t o s - l e y e s ,

f i n e s

n u e s t r a

d e

s e r á

l i b e r a l e s

d e

p o r

F o r m a c i ó n

d e c l a r a r

1 1 7

e n

' c o n s e c u e n c i a ,

d e b e r

d e

C o n g r e s o ,

la

f o r m a

los

p a r -

p l a n t e a r

a n t e s

l a

e x p u e s t a

i n d i c a d o s .

Ferrocarril Transandino por Uspallata

C o n s i d e r a n d o :

l.o La difícil situación económica que se le ha creado al la

F e r r o c a r r i l falta

b i e r n o

d e

d e

i m p u e s t o

el

p a r a

al

m á x i m e

la

l i g a d o s p o r

u n

v e ? ,

q u e

y

m o t i v o q u e

el

d a G o -

d e " r e t o r s i ó n " —

m o t i v o

d e l

a l z a

t r a n s a n d i n a ,

o

s e a ,

m

r

p o r

e n

q u e

F a c u l t a d

f a v o r

c o n

o

d e

d e l

a c o r d a d o

-en

m a y o r

m e n o r

las

n a c i o n e s

a n o r m a l

f u é

d e

d a b l e q u e

v í n c u l o s

m a t e r i a l e s , t r a n s p o r t e .

los

\

e n

q u e la^-

se

es

trata

lo

m e d i o s

o t r a s u n

d e

e n

p r á c -

d i p l o m á -

p a í s e s

q u e

la

s o l u c i o n a r ,

p a í s e s s i n o

m e d i -

m u t u a -

( p o n e n

u r g e n t e

los

a r b i t r i o

r e l a c i o n e s

e s p i r i t u a l e s , p o r

o

g r a d o —

r e s p e c t i v o s

e v i t a r

E s t a d o ,

a d m i n i s t r a t i v o s ,

¡nipuif.íos

o

c o n s a g r a d a

t o d o

c o n s t i t u y e

p a r a

n o

esa

i n t e r e s e s ,

c o n s i d e r a

s ó l o

i n t e r e s e s

c o m o c i ó n

c o n

legislativos

G o b i e r n o s si

se

n o

vía

s u s

e s t a d o

lo.s

gd

c o n

i m p u e s t o s

R e p ú b l i c a

listado,

p e r j u d i c i a l

e j e r c i t a n ,

la

m e d i o s

c o n

e n t r e

d e

I n t e r n a c i o n a l

o t r o

q u e — j u n t o

ticas

los

c h i l e n o s ,

" r e t o r s i ó n " ,

p o r

u

r e v e l a

p o r

e s t a b l e c i d o — p o r

p r o d u c t o s

la

ríe

tica,

U s p a l l a t a ,

G o b i e r n o .

a t a c a r

m e n t e

h a

D e r e c h o

h i e r e ,

p o r

p r o d u c i d a

g a n a d o

Q u e

i n t e r e s e s d a s

los

n u e s t r o 2.o

p o r

fletes,

a r g e n t i n o

r e s p e c t o

p o r

T r a n s a n d i n o

l i m í t r o f e s

q u e

p e r m a n e n t e s

t a m b i é n d e

lo-


3.o

Q u e

g e n t i n a n a

e n

s u

C h i l e ,

e c o n ó m i c a , el

e j e r c i t a d a

j u s t o

La

R e p ú b l i c a t r a e r á

T r a n s a n d i n o

d e b i d o

a

t e m o r

d e

p a r a l i z a c i ó n ,

p o r

n e c e s a r i a m e n t e ,

F e r r o c a r r i l

e x i s t i e n d o

n r o d u / . c a la

i\<i

del

s i t u a c i ó n

tenible,

r e t o r s i ó n

c o n t r a

d e f i n i t i v a

c u y a

.dio,

y a

q u e

a u m e n t a n d o

p o r

h a c e

e n

la

la

rui-

(Jspallata,

se

A r -

insos-

b r e v e

se

d e s o c u p a c i ó n

y

m i s e r i a , 4.o

Q u e ,

G o b i e r n o la

la

1 1 8

d e l

c a p i t a l

p o r

este

p a r t e ,

pose-e

C h i l e n a ,

es

el

d e b e

7 0

d e c i r ,

p o r

t e n e r s e c i e n t o

q u e

es

p r e s e n t e

d e

d u e ñ o

las d e l

del

m e n c i o n a d o

F e r r o c a r r i l ,

las

p é r d i d a s

este

c u e n c i a ! m e n t e , b i é n ,

o t r a

c h i l e n o

S e c c i ó n

to

p o r

c a p i t u l o ,

d e

p é r d i d a s

q u e

a c c i o n e s 7 0

y

p o r

q u e ,

F e r r o c a r r i l

el d e

cienc o n s e -

s o n ,

t a m -

n a c i o n a l e s .

Da íinvención Liberal acuerda ¡

Solicitar del Supremo Gobierno que estudie y gestionen o

a

la

d e

la

q u e

p a r a

b a s e s D e El

Q u e p a r a tica

d o n

el

m u t u a s R a ú l

l o d o s

m á s I cus

d e

u n

c o n

T r a t a d o rj

d o

d e

G o b i e r -

C o m e r c i o

r s i o n ' . ó i

i n t e r c a m b i o y

;'l

exis-

e c c r T c i a l

c o n c e s i o n e s

so-

a d u a n e r a s .

B a l m a c e d a :

a - p i r a ,

d e

u n

résri

v e n t a j a s

L i b e r a l

la

p o r

M a r í n

G o b i e r n o a

s u b s c r i p c i ó n

a l u d i d o

c o n f r a t e r n i d a d

llegar c o n

al

s u b s t i t u i r l o d e

la

A r g e n t i n a ,

t é r m i n o

P a r t i d o

e s t r e c h a

b r e v e d a d —

R e p ú b l i c a

p o n g a

tente, b r e

m a y o r

e n

el

o r d e n

l a t i n o a m e r i c a n a C h i l e

a b s o l u t a p a í s e s

h a g a

h e r m a n o s .

la

.

c u a n t o

a r m o n í a

i n t e r n a c i o n a l

esté

d e

e c o n ó m i c a A p r o b a d o .

s n

p a r t e y

polí-


E l e c c i ó n

d e

1 1 9

P r e s i d e n t e

d e l

P a r t i d o

Antes de ponerse en votación este asunto, la sala, pon i é n d o s e p o r

u n

d e

pie

g r a n

L a d i s l a o h o n r o s a

d e

d i s t i n c i ó n ,

ise

L o s ñ o r

la.s

y

s e ñ o r

g r a n

d e j a r

la

a

c o n v e n c i o n a l e s

t r i b u t á n d o l e E r r á z u r i z

a c e p t a r l a

p r e s i d e n c i a

p r o l o n g ó

. P a r t i d o

a

d o n

t e r m i n a n t e m e n t e , e n

e n

esta

c u a l q u i e r o t r a s

p u e s -

m a n o s ,

q u e

P a r t i d o . insisten

f r e n é t i c o s

d e c l i n a

se

a g r a d e c i e n d o

m a n t e n e r s e

del

q u e d e l

E r r á z u r i z

n e g ó

p r e f e r í a

o v a c i ó n

p r e s i d e n t e

s e ñ o r

a s p i r a c i o n e s

s e ñ o r e s

E r r á z u r i z , El

q u e

u n a

p r o c l a m ó El

t r a b a j o ,

r e a l i z a r a

r a t o ,

e n

E r r á z u r i z .

m a n i f e s t a n d o to

y

e n

a c l a m a r

al

se-

a p l a u s o s .

n u e v a m e n t e

s u

d e s i g n a c i ó n ,


H e d í a yoría d o n

la

d o n

v o t a c i ó n ,

I g n a c i o

A l b e r t o

Vial

p r e s i d e n t e r o n

d e

objeto,

c a l u r o s a s

resultó

U r r u t i a y

P r o l o n g a d a s

1 2 0

d o n

F r a n c i s c o y

C o n v e n c i ó n ,

t a n t o

al

elegido

p o r

M a n z a n o ,

o v a c i o n e s

la

elcigido,

y

u n a

g r a n

o b t u v i e r o n

m a v o t o s

B u l n e s .

h o m e n a j e s d o n c o m o

s u c e s i v o s

G o n z a l o al

del

B u l n e s ,

s e ñ o r

hicie-

Krrá/uri/,,

d i

m a n i f e s t a c i o n e s .

Elección del Directorio General del Partido

Recogida la votación, se proclamaron lo.s siguientes directores A g u i r r e

q u e

o b t u v i e r o n

L u c o

C a r l o s .

A l d u n a t e

E c h e v e r r í a

A l d u n a t e

P.

N a v a r r o

A m u n á l

guí

A t i e n z a

P.

Á r a y a

G u i l l e r m o . C a r l o s ,

B a l m a c e d a B a l m a c e d a

F. T.

B a r r o s

H u r t a d o

B e n u e l

i

B u l n e s B u n s t e r

T o i

R a f a e l ,

-lose

J a r a

i

A r t u r o ,

A l f r e d o ,

B a r r o s

P.arahcui.i

R i c a r d o .

CelLs

M a n u e l

G u i l l e r m o J o r g e .

(wil'acl re i

Lui.s,

R o b e r t o ,

i 'arlos, C o r r e a

Cliarlín

C o r r e a S a l a s

G a b r i e l ,

A r m a n d o , C a r l o s ,

H é c t o r ,

Silva

A m b r o s i O j

Coi'rea

B,

C o r t e n

C o r t é s

D á v i l a

I z q u i e r d o

E a s t m a n

A l b e r t o ,

E n c i n a

O s e a r ,

T o m á s , B a r r i g a

E c h e v e r r í a

C

Ferrari

A n t o n i o ,

L a z c a n o

d e

(lana d e

L a d i s l a o ,

R i c a r d o ,

C a r r e r a

G a r c í a

J o r g e ,

H e r m á n ,

F r a n c i s c o

E r r í t z u r u

C a r e e s

M a n u e l ,

C o x

E c h a v a r r í a

Fierro F r a n c i s c o ,

R u p e r t o .

M a t u r a i í a

C o n c h a

Pello

m a y o r í a s :

L i s a n d r d ,

C a b i e s e s

C l a r o

A l f o n s o .

B a l m a c e d a

altas

C a s a n u e v a

N i c a n o r ,

Phillips

A r a n c i b i a

B a r r o

Luis,

J o r g e ,

A l d u n a t e

m á s B u r g o s

E m i l i o ,

A l l e n d e

la«

J o r g e , F r a n c i s c o ,

la

ti,

M .

P e d r o .


S a r u h a n )

L u i s ,

G o n z á l e z

C o r t e a

G r o b

H o r e a u

A n d r e a ,

C o n c h a B .

V .

l l u i d o b r o I ñ i g u e z

A l a m i r o ,

R a m ó n , P e d r o

I z q u i e r d o K ó r n e r

M a n u e l ,

J o r g e ,

U u i d o b r o

F e l i p e ,

R i c a r d o ,

E s p i n ó l a

A s t o r q u e z a

O n o f r e .

L o b o s

M i r a n d a

M a r í n

B a l m a c e d a

.Marín

V i c u ñ a

M a t t a

Figíieroa d e

la

M e u é n d e z

M i g u e l ,

F r a n c i s c o , R a ú l ,

S a n t i a g o , E n r i q u e ,

C a m i l o ,

B e h e t y

.Merino

E s q u i v e !

M a r i n o

F u e n z a l i d a

M o n t a n e r M o r e n o

Bello

L u i s , R o b e r t o .

R i c a r d o ,

Félix.

R i v e r a

B a e z t

R i o s e c o del

S a n t a

E s p i é

Silva

S.

Matín.s,

lí,

Julio,

S o m a r r i v a T o c o r n a l

U g a r i e

Pral

A m o r C a r v a j a l

C a r l o s , A r t u r o ,

L u i s , I g n a c i o ,

F o n t e c i l l a V a l d ó s

A g u i r r e

V i c u ñ a

F i g n w o a

O s e a r ,

M i g u e l , F e r m í n ,

A l b e r t o ,

S h v b e r c a s e a u x

V i d e í a

Lira

V á v a r

A r t u r o ,

Z a ñ a r t u

M á x i m o ,

F e r n a n d o ,

V e l á s q u e z

t n f a u t e

Belisario,

C a r l o s ,

M a n z a n o

V a r a s

M a n - H o ,

E n r i q u e , "

I b a r r o n d o

V a l e n z u e l a

Vial

P r a d o

J u a n

I b á ñ e z

V a l d é s

C a r i o » ,

G u i l l e r m o ,

A n t o n i o ,

U r z ú a

U r r u t i a

B a r r o s

V i c u ñ a

J o r g e ,

T I n d u r r a g a

T r o n c o s o

Oirt-yo

P o r t a l e s

E m i l i o ,

D o m i n g o

V e v g a r a

B u r i q u e ,

C a r l o s ,

S o m a r r i v a

A l v a r o ,

Z ó c i m o ,

M a r e e » ,

Silva

S o l a r

B e r n a r d o ,

E i r á z u r i z

C r u z

V a r a s

P e ñ a

ate

Silva

Silva

G e r m á n ,

M a r c o s ,

A l d u r

C r u z

A r t u r o ,

G u s t a v o ,

B r i t o

B a r r c w

H.

' L e ó n

E r r á z u r i z

O r r e g o

Pkillips

L u i s ,

R i e s c o

U r r u t i a

Julio,

R a m ó n .

T .

R c c a b a r r e n

Silva

F e r n a n d o ,

Letelier

M a z a

V í c t o r ,

E d u a r d o ,

B r a v o

L a z c a n o

L u i s ,

B e s a

S e r r a n o

A h ' w a n d t e r

L a r r a í n

P u e l m a

R í o s

L u i s ,

K u i i s t i n a n n

Lillo

R i c a r d o ,

U.

Q u i n t e r o s

J o r g e

I l e d c r r a

P r u n a s

J o r g e ,

G u e r r a

1 2 1

A u g u s t o

G u i l l e r m o ,

U r r u t i a

D e m e t r i o .


1 2 2

Designación de los miembros honorarios del Directorio

E n

m e d i o

jiiH'inbiuís res

d e

p r o l o n g a d a s

h o n o r a r i o s

del

o v a c i o n e s ,

D i r e c t o r i o ,

a

s e

lo.s

d e s i g n a r o n

s i g u i e n t e s

s e ñ o -

:'

A m u n á t e g u i

S o l a r

A m u n á t e g u i

l l e v e s

A m u n á t e g u i

S o l a r

A n i n a l

S e r r a n o

B a í m a c e d a

B o r g o ñ o

líniíies

P i n t o

B a r r o s

O r t ú z a r

iir.si

G r e g o r i o ,

S o l a r

D á v i l a

I.a¡

C a r l o s ,

V a r a s

.1.

J a v i e r

Y á ñ e z

M a n u e l . S a l v a d o r , A..

A .

L u i s

R é g u l o , A n t o n i o .

E l e o d o r o ,

Z a ñ a r t u

Á n g e l ,

del.

A n t o n i o .

Y e r b a r a

M a n u e l .

F e d e r i c o ,

M i g u e ] II.

S a l v a d o r ,

A u g u s t o ,

E .

V a l c n z u e l a

L u i s .

M a x i m i l i a n o ,

V i c u ñ a

U r r u t i a

A l b e r t o . .

A n t o n i o ,

R a i m u n d o

S a n r ' u e n t c s

M a n u e l ,

P e d r o ,

S a n f u e n t e s

B o r n e

R i v a s

C a r l o s ,

rain

G a n a

¡ L u c o

P u g a R í o

H u e r t a

[báiíez

O r r e g o

L u i s ,

J c « é

la

I z q u i e r d o

L u i s .

E c l i a u r r e n F i g u e r o a

L h á ñ e z

S a l u s t i o ,

V i l l a g r a

d e

l l u u e e u s

L u i s .

V i z c a y a

[ M a r o

L u i s ,

G o n z a l o ,

N a v a r r o

B r a v o

G a r c í a

A n t o n i o ,

T u p p e r

i ' u i i d e r

M i g u e l

S a a v e d r a

B a r r o s

B i a n c h i

D o m i n g o ,

V a l d é s

C a r l o s , V a l d é s

I s m a e l .

Se da término a la Convención

D o n d i o

p o r

G o n z a l o t e r m i n a d a s

v e r d a d e r o al

m i s m o

h o n o r

al

u i / a e i ó n . la

Bulnei?, las

l a b o r e s ,

t o r n e o

d e

i d e a s

t i e m p o ,

u n

alto

P a r t i d o , p o r q u e

C o n v e n c i ó n

p r e s t i g i o s a s .

a A l

y

q u e

p r e s i d e n t e

y

di'

p r i n c i p i o s ,

e x p o l í e n t e

las

p r o v i n c i a s

la.s

p e r s o n a l i d a d e s a

los

la

C o n v e n c i ó n ,

f e l i c i t á n d o s e

c o r r e s p o n d e

d e s ¡ p e d i r

d e

se

d e al

d e

h u b i e r a

c u l t u r a

a u g u r i o

e s m e r a r o n m á s

d e l e g a d o s

q u e

liae •

su

o r g n -

e n v i a r

r e p r e s e n t a q u e

sido.

q u e d e

e n

estt

lian

Ii v a s d e

a \ I!"


v a r

al

s e n o

p e r a n z a s , d e

a

los

idlo

p a r a

d e

a

y

t r a b a j o p a t r i a ;

q u e

e x p u s o

el

se

t a m b i é n S e

d e

título

s e ñ o r le c u

c a d a

y

[ g n a c i o

P a r t i d o ,

El q u e

d e la

d o n

d i c t a d u r a c i ó n

y

a c t i v i d a d e s

c o n v e n c i o n a l e s

c i ó n d e l

s u s

a g r a d e c e

c i v i s m o

l e m n e s

d e

b a s t a

m i

I b á ñ e z ,

y

se

s e n t i d a s

e s t o s s u s

los

y

liberales

del

M a n z a n o

p a r a

v i d a

e m p e ñ o

q u e

el

m e r e c e

e s t a s

el e n

la

e j e m p l o h o r a s

p o r

s u

So-

f i n a l m e n t e , p o r

la

elec-

p r e s i d e n c i a

l i b e r a l i s m o , d e

es

q u e

d e r r o c a r

b r i l l a n t e

lula

a c t u a -

e m i n e n t e .

s u

;i

y

país,

del

e n

y

felicita,

p r o h o m b r e

f r a s e s

s e s i ó n

e f u e r z o s ,

d e m o s t r a d o

M a n z a n o e n

r e c u e r d o s

felicita

c i u d a d a n o

l'rrutia

la

y

lian

U r r u t i a u n

t r i b u t a b a n

l e v a n t ó

u n o

q u e

a

es

d e

1 2 3

a g r a d e c i ó

s e n t i r a

las

bis 7

i n m e r e c i d o s ,

s e ñ o r e s 1'.

los

M

.

c o n c e p t o s v

d e s p i d i ó

c o n v e n c i o n a l e s .


F e s t e j o

d e

1 2 4

los

c o n v e n c i o n a l e s

•El domingo 27. a las 8 P. M. los convencionales conc u r r i e r o n , auriz,

¡i

i n v i t a d o s

u n

p o r

aperitivo

el

q u e

S e n a d o r

les

ofreció

s e ñ o r

L a d i s l a o

e n

r e s i d e n c i a

s u

E r r á p a r -

ticular. ¡ U n a

h o r a

d e s p u é s

c o n v e n c i o n a l e s 96

asistían

al

se

d e s p i d i e r o n

d e

e n

los

c o m e d o r e s

del

O c u p a r o n

los

e f e c t u ó

b a n q u e t e

la

M e s a

c o n

q u e

"Directiva,

R e s t a u r a n t

d e

la

el

los q u e

Q u i n t a

N o r m a l .

[Trrutia M a t í a s

M a n z a n o , Silva,

n u n c i a r o n

asientos H e r m á n

G u s t a v o

d e

y

G a b r i e l

entusiastas

i

los

E c h e v e r r í a ,

R i v e r a ,

e l o c u e n t e s

h o n o r

,m,

d e l

s e ñ o r e s

L a d i s l a o tlrrutia,

parcial

T e a t r o

d i s c u r s o s .

r a n t e

u n a d e l a s sesiones

M i r a f l o r e s d a la

E r r á z u r i z .

etc.

V i s t a

I g n a c i o

d n .

c o n v e n c i ó n

S e

p r o -


P

R

O

G

A

R

p

A

M

o

b

r

A

a

D

d

E

L

o

p

P

o

A

r

R

T

I

l a

C

D

O

o

n

v

e

n

L

I

c

i

B

ó

E

R

A

L

n

i

EL PARTIDO

El s u s

Partido

d o c t r i n a s

blico

d e n t r o

m o n í a

d i a n t e

P a r t i d o

licencia, K n

d e

c u a l q u i e r a el

l o s

o r d e n liberales

la

a

principio

la

y

d e l

l a j u s t i c i a

c o n s t i t u c i o n a l

y

s e a

político d e l

s u

el

país,

c a r á c t e r

P a r t i d o a

fin

l o s p e l i g r o s

r e f o r m a s

d e d e

.sus

a r

y

n o

m e

d e

este

r e a c c i ó n

y

la

t e n d e n c i a s .

a

la

c o n s t i t u i r

o

e n

d i c t a d u r a

a s p i r a

e x t r e m i s t a s

p ú -

p r o g r a m a

d e n t r o

la y

s u

legal, y

i g u a l

b í t e r e s

de

s o c i a l .

d e

r e v o l u c i o n a r i o s ;

q u e

d e

i n d i v i d u o

r e a l i z a c i ó n

p o r

inspirador

p r o b l e m a s

l i b e r t a d

c o n d e n a

q u e a l e j e

v e z ,c o n t e n e r

los

h u m a n a

c a r á c t e r

y

c o m o

d e

d e

p r o p e n d e

r e c h a z a

m o d e r a d o r a la

r e s p e t o

p r o c e d i m i e n t o s

c o n c e p t o ,

a

r e s o l u c i ó n

d e l

m e d i d a s

todoti

la

lleno

c o n l a s o l i d a r i d a d

E l p o r

Liberal

y

u n i ó n

d e

u n a

f u e r z a

q u e

p u e d a ,

p r e c i p i t a d a s .


1 2 6

-

Jl

RÉGIMEN CONSTITUCIONAL Y ELECTORAL

El Partido acepta la Constitución dictada el año 1925 y

el

sin

r é g i m e n

presidencia]

perjuicio

d e

las

d e

G o b i e r n o

m o d i f i c a c i o n e s

q u e

q u e la

ella

establece.

e x p e r i e n c i a

a c o n -

s e j e . P a r a

el

r e s g u a r d o

p a r l a m e n t a r i o s ,

a s p i r a

c a r g o s

c o n

d e

i n s t i t u c i o n e s

las

c a r g o s

d e

E s

t o d a

la

t o d a

f r a u d e

el

V

la

d e

c o n

los

t e n g a n

la

la

E l e c t o r a l

i n c l u s i v e

la-

q u e

i m p u l s a r

l e g i s l a c i ó n la

el

v e l a r

1 -^

d e s i g n a r

E l e c t o r a l

t o d o

p a r a

a

d e

<|U¡

d e s i g n a r

q u e

los

elec-

e j e r c i t a r a

«pie

c a p a c i d a d

d e -

n a c i o n a l .

c o i - r e s p o n d a fin

d e

r e p r e -

p r e c e p t o

( d c e t o i ' a d o

t é r m i n o s

o

s u s

li-

c o n -

a

e n

a

e n

L e y

s o b e r a n í a

m á x i m a

D e b e ,

la

la

la

v o t o

p o r

r e s p o n s a b i l i d a d

s u f i c i e n t e

c i d a d ;

a l c a n z a r

d e l

d e

q u e

p u e d a

d i c h o s

la

l e g i s l a c i ó n

c i u d a d a n o s ;

d u o

viole

d e r e c h o

c a p a c i d a d

la

c a r g o s

e x c e p c i ó n

s u f r a g i o .

c i u d a d a n o s

d e r e c h o s e

m á . s

P a r t i d o

d e l

q u e

d e

el

L e y

sin

f i r m e z a

d e l e g a t a r i o s

la

los

i n c o m p t a - b i l i z a r

r e m u n e r a d a ,

d e l

p u r e z a

c o r p o r a c i ó n

los

R e f o r m a r t o r e s

y

e l u d i r

d i r e c t a m e n t e

a

d e

s u p e r i o r .

e l i m i n a r s e

p o s i b l e

p a r t i d o

p r i m o r d i a l

d e r e c h o

s e n t a n t e » ; h a g a

o

i n d e p e n d e n c i a

s e i n i i'iscaleis.

p e r s e g u i r s e

p e r s o n a

la

p ú b l i c a

e n s e ñ a n z a

e l e c t o r a l

s e c u e n c i a ,

él

f u n c i ó n

o b l i g a c i ó n

b e r t a d

d e

e s a

t o d o e n

s u s c a p a -

i n d i v i -

esta

m a -

teria . O t o r g a r d e

e l e g i r

e l e g i d a

a a

la l o s

m u j e r

i l u s t r a d a

m u n i c i p a l e s

m u n i c i p a l .

y

o a

c o n t r i b u y e n t e loe

el

c o n g r e s a l e s ,

d e r e c h o y

a

s e r


1 2 7

-

111

RÉGIMEN MUNICIPAL

101 Partido Liberal persigue en este terreno, los sig u i e n t e s

o b j e t i v o s :

l . o )

Q u e

a d e m á s

d e

p o s e a n trial

u n

e n

res to

el

los

raíz,

c o m u n a Q u e

v o t o

se

p l u r a l

g e n e r a l

a

q u e

e s p e c i a l e s

a

o

p a t e n t e

c o n

p a g u e n

e x c e p c i ó n :¡.o)

n e s

Q u e

d e

lo

d e n c i a

d e

g u r a r

d e

S U

total

s e r v a e i ó n

d e

e n

las

e l e c c i o n e s

a h í l e n o s ,

p a g u e n

los

p a t e n t e

m u n i c i p a l e s ,

s x t r a n j e r o s

p r o f e s i o n a l

o

q u e i n d u s -

; e s t a b l e z c a e n

el

p a r a

s e n t i d o

t i e n e n

q u e

las

f o n d o s

e l e c c i o n e s

o t o r g a r , t o d o s

los

o d e

i n v e r s i ó n

e n

[as

d e

d e e n

del

v o t o s

b i e n la

v o -

raíz

c o m u n a .

a l c o h o l e s ; d e p o r

Las

la

o b r a s

n a c i ó n , d e

e o n t r i b u c i o

las

' p a v i m e n t a c i ó n ,

g e n e r a l e s

r e g i d o -

e l e c t o r e s ,

i n d u s t r i a l

p r o v e n i e n t e s

d e

los

d e

a d e m á s

p r o p i e t a r i o s

a d m i n i s t r a d o s ,

qiiie

r e n t a s

d e

s e a n

p a t e n t e s

s e a n

las

d e r e c h o

p r o f e s i o n a l

los

m i s m o las

o

a q u e l l o s

c a m i n o s

d a d e s ,

v o t a r

c i u d a d a n o s

b i e n

la

2 . o )

p u e d a n

M u n i c i p a l i c o n

a

fin

c o n s t r u c c i ó n

i n d e p e n d e y

a s e c o n

c a m i n o s .

IV

RÉGIMEN ADMINISTRATIVO

Eri el orden administrativo el Partido Liberal aspira. 1 )

R e s t a b l e c e r

d e s t r u i d a es

liase

d u r a n t e

i n e l u d i b l e

la la del

a u t o n o m í a

p a s a d a

c o m u n a l

a d m i n i s t r a c i ó n ,

d e s a r r o l l o

r e g i o n a l .

p r á c t i c a m e n t e a u t o n o m í a

(pie


2 )

I m p l a n t a r

C o n s t i t u c i ó n , d a l i d a d e s 3 ) n o s

d e

R e d u c i r

se

los

ó r d e n e s

5 )

A s e g u r a r

del

la

la

las

p o r

la

g r a n d e s

m u

h a c i é n d o l a

m e

i l a d a n o s ;

sin

y

y

e x p e d i t a s

e n

to-

a d m i n i s t r a t i v a ; d e

p o r

los

e m p l e a d o s ,

a n t i g ü e d a d

y

las

la

justicia condicio-

j u b i l a c i ó n ; la

s a n c i ó n

e n

a d m i n i s t r a t i v a

eficiente

a b s t e n c i ó n

c a r g o ,

r á p i d a s

a c t i v i d a d

m é r i t o

d e

E s t a b l e c e r

L a

b u r o c r á t i c a ,

estabilidad

p o r

electorales

8 )

d e

c r e a d a s

c o l e c t i v i d a d ;

a d m i n i s t r a c i ó n

7 )

N a c i o n a l e s

e x p r e s i ó n

t r a m i t a c i o n e s

d e

equitativas

e d a s

la

las

a s c e n s o s

d e

d e

O r g a n i z a c i ó n

p a r a

H a c e r

(i)

A s a m b l e a s

ó r g a n o

la

i )

los

nes

c o m o

r e g i o n a l e s ;

o n e r o s a

d o s

las

1 2 8

d e

los

c u a n t o

perjuicio

y

h o n r a d a

e m p l e a d o s

i m p o r t e

del

c o m o

ba-

; p ú b l i c o s

ejercitar

ejercicio

ú n i c a

d e

las

sus

e n

las

hi-

influencias

d e r e c h o *

tíiii

y

A l c a n z a r

c o m p a t i b l e

c o n

la la

m a y o r f o r m a

d e s c e n t r a l i z a c i ó n

unitaria

d e

a d m i n i s t r a t i v a

g o b i e r n o .

V

RÉGIMEN FINANCIERO Y ECONÓMICO

En el orden económico y financiero, el Partido Libe ral, y

d e

a c u e r d o

a m p a r a

el

c o n

la

d e r e c h o

g a n i z a c i ó n

e c o n ó m i c a

n e s

q u e

q u e L a

t r a b a j o jetivos

las

a c c i ó n y :

d e

d e

p r o p i e d a d

d e

establece del

la

C o n s t i t u c i ó n

la la

E s t a d o

p r o d u c c i ó n ,

de]

c o m o

R e p ú b l i c a , m i s m a d e b e

l i t a d o , b a s e

sin

otras

p r o c l a m a d e

la

limitacio-

C o n s t i t u c i ó n .

orientarse

p e r s i g u i e n d o

al los

e s t í m u l o siguientes

del ob-


• —

1 )

E l

f o m e n t o

d e

la

1 2 9

i n d u s t r i a

salitrera

y

s u

n a c i o n a -

lización ; 2 )

L a

a r m o n í a c;is,

c o n

la

L a

q u e

L a

a z ú c a r d e

el

p a í s ;

s e a n

d e m á s

L a

cio,

del

ciones

del

t o d o s

limiten

los

o b r a s

s u

o r i e n t a c i ó n

c o n d i c i o n e s

e n

climatéri-

m e r c a d o s ; d e

del

fierro,

los

aceites

d e

r i e g o

d e

y

d e

la

d e

d i s e c a c i ó n

c o m e s t i b l e s

a

d e

las

y

d e

m o n o p o l i o s

la

d e

e

libre

el

d e

e n

j u e g o

f o m e n -

d e

c o m e r -

las

al

f o r m a -

interés

c o -

situaciones

d e

e n

o r o ;

i m p e d i r

q u e

d e l

desarrollarse

c o n t r a r i o s

p r o c e d i m i e n t o s

y

libertad

i n d u s t r i a s

el

p o r c e l a n a s ,

p r o d u c c i ó n

a m p a r o

i m p i d a n

las

susceptibles

y

los o

y

las

y

r e p r o d u c t i v a s ;

d e c i d i d o

trust

y

m a l e a

d e

i n d u s t r i a s

t r a b a j o

lectivo

t e r r e n o ,

intensificación

fi) P r e s t a r

a g r i c u l t u r a

g e o g r á f i c a

b e t a r r a g a ,

las

5 )

d e

e l a b o r a c i ó n

d e

to

la

c o n s t r u c c i ó n

c a m p o s 4 )

a

clase

u b i c a c i ó n

3 ) d e

p r o t e c c i ó n

la

ñ o r -

oferta

y

la

d e m a n d a ; 7 ) a

las

c o s

L a

revisión

industrias

y

en

las

n u e s t r a s

en

siciones,

c o m o

o t o r g u e n

o

t á n d o l a 9 )

d e

p o r

g e n e r a l

la

n o e n

a

n u e s t r o s

los

relación

y

los

f a c t o r e s la

físi-

d e f e n s a

e n t r e

y

d e

c o o r -

s u s

d i s p o -

a r a n c e l ;

d e m á s c o n

a

l i m i t á n d o l a

d u m p i n g s

oposición

a c t u a l

países

las

q u e

u n a

franquicias i m p o n g a n

política q u e

a

la

ellos

i m p o r -

c h i l e n o s ;

n u e s t r a

legislación

p e r m a n e n t e , el

e n

p o r

b a y a el

a d u a n e r a ,

p o b l a c i ó n

restricciones

p r o d u c t o s

b a s e

d e

r e s p e c t o

E n c a u z a r

p l a n

t e n g a

q u e

las

b a s e

a m e n a z a d a s

g u a r d e

c o n

p r o t e c c i ó n

t i e n e n

o c u r r e

A d o p t a r q u e

la

a p t i t u d e s

f o r m a

a d u a n e r a

u n

q u e

industrias

d i n a r l a

8 )

d e

e s t u d i o

d e

tributaria

h o m o g é n e o los

intereses

y

d e n t r o

racional,

del

E s t a d o

d e q u e

y

d e


los

c o n t r i b u y e n t e s ,

t r i b u c i o n e s

q u e

P r o c u r a r t a s

q u e

g l o b a l

h a y a

los

y

s o b r e

1 0 )

L a

las

d e

d e b e r á n

c a p a c i d a d

i m p u e s t o s y

a c e p t a n d o

posibilidad

n o

s u

c o n t r o l a d a s

r e g l a m e n t o s ,

c i ó n

q u i e n e s

s o b r e p a s e n

efectivas,

los

a

1 3 0

se

la

a p l i q u e n

p r o g r e s i ó n

establecer

s o b r e

del

¡por

s o b r e

p r e s u n t a s

las

c o n -

tributaria.

d e t e r m i n a d a s

r e n t a s

n o r m a l i z a c i ó n

i m p o n e r s e

las la

la

sólo

r e n -

ley

y

c o n t r i b u -

c u a n d o

n o

r e a l e s ;

crédito

y

la

b a j a

d e

los

inte-

reses ; 1 1 )

L a

c r e a d a s c i o n e s

r e o r g a n i z a c i ó n

p o r a

el

E s t a d o

p l a z o s

y

h

d e

s o b r e

tipos

las la

d e

instituciones

b a s e

d e

intereses

h a c e r

d e

c r é d i t o

las

coloca-

c o m p a t i b l e s

c o n

la

p r o d u c c i ó n ; 1 2 ) rizar

a

p a r s e colas, bir

los d e

y

e s t a s

d e

s u

la

c o l o c a r

to

q u e

y

u n a

p a r a

n a c i o n a l ;

del

el

y

p a r a

el

s e n t i d o

q u e

e n

el

s u m a

a u t o -

e m a n c i -

A n ó n i m a s

m e r c a d o ,

m a y o r

d e

p u e d a n

So'ciedades

v e n d e r l a s ,

b i e n

d e

p u e d a n

n o

y

p a r a

subscri-

p u d i e n d o

q u e

el

2 0

A g r í -

invertir

p o r

ciento

f u t u r o

r e s p e c t o d e

d e s u s

d e

los

los

y a

servicios

p ú b l i c o s

e n t r e g a d o s

a c t i v i d a d e s

d e s d e

al el

cap u n -

p ú b l i c o ; a

los ser

el

c o n t r o l

r e s e r v a

n a c i o n a l n o

d e

e n

p a g a d o ;

r e s e r v a

L a

B a n c o s

a c c i o n e s

c o m e r c i a l e s

L a

vista

1 4 ) pital

las

e x t r a n j e r o ,

d e

d e

c o m e r c i a l e s

o p e r a c i o n e s

capital

pital

L e y

o r g a n i z a c i ó n

capital

1 3 )

la

B a n c o s

a c c i o n e s

e n

al

M o d i f i c a r

los

contratistas

c o n t r a t o s e f e c t u a d o s

d e

n a c i o n a l e s

o b r a s

sin

el

p ú b l i c a s ,

c o n c u r s o

y

al

ca-

s a l v o

los

del

capital

e x t r a n j e r o ;

pital a

1 5 )

L a

n a c i o n a l i z a c i ó n

1 6 )

Q u e

t o d a

n a c i o n a l ,

c h i l e n o s

q u e

del

p r o t e c c i ó n

e n t e n d i e n d o p r o d u c e n

y

c o m e r c i o ; a d u a n e r a

sólo

p o r

capitalizan

tal e n

s e

a c u e r d e

el

q u e

C h i l e ;

al

ca-

p e r t e n e c e


1 7 ) n e r

L a

e n

el

o b l i g a c i ó n p a í s

el

d e

1 3 1

los

capital

-

B a n c o s

e x t r a n j e r o s

a s i g n a d o

p o r

s u s

d e

m a n t e -

m a t r i c e s

y

los

d e p ó s i t o s ; 1 8 ) m e n t e

Q u e las

ciativas

d e

e n

p l e m e n t o

las

s u

L a

l u e g o

E l

d e

servicios

f o m e n t o

f u n c i ó n

la

d e

el

e n

d e

o

e n

la

d e

d e

especial-

d e s a r r o l l e n

p r o d u c c i ó n ,

la

la

la

p o b l a c i ó n

lo

ini-

c o m o

c o m -

m e d i a n t e

la

g a s t o s

o r o

el

m o n e t a r i a

p e r m i t a .

f o m e n t a n d o

d e

letras

n o r m a l i d a d

crisis

p r e p a r a r s e

p r e s u p u e s t o

o r o

E s t a d o ,

y

y

s o l u c i ó n

d e b e

d e l

p ú b l i c o s ,

p r i n c i p a l ;

r e s t a b l e c i m i e n t o

b l e c i m i e n t o

b r a n d o

los

F e r r o c a r r i l e s

a u s t r a l ;

c o m o

a j u s t a n d o

d e

d e s u r b a n i z a c i ó n

c o l o n i z a c i ó n 2 0 )

loe

o b r a s

d e

1 8 )

tarifas

a

p a g o

E s t e

la

las d e

t a n

resta-

p r o d u c c i ó n ,

e n t r a d a s los

y

c o -

d e r e c h o s

d e

A d u a n a .

VI

RÉGIMEN JUDICIAL

En materia de régimen judicial el partido aspira: 1 ) e n

Q u e

f o r m a

se

revise

q u e

f u n c i o n a r i o s ; lificación

d e

sea y

m á s

a

.sus

el

la

s i s t e m a

d e

e x p e d i t a

la

e x c l u s i ó n

m i e m b r o s

y

d e l

m o v i l i d a d

d e

e l i m i n a c i ó n p o d e r

los

d e

e j e c u t i v o

f o r m a c i ó n

d-el

j u e c e s ,

los

m a l o s

e n

la

ca-

E s c a l a f ó n

J u -

dicial; 2 )

D a r

d e r e c h o

llar

e n

a u d i e n c i a s

r a n ,

e x i s t i e n d o

a

los

m a g i s t r a d o s

v e r b a l e s ,

a c u e r d o

y

q u e

p a r a

c u e s t i o n e s n o

ventilar

q u e

i r r o g u e n

así

lo

y

fa-

r e q u i e -

p e r j u i c i o

a

ter-

c e r o ; 3 )

A

c i a l m e n t e

la e n

r a p i d e z los

e n

juicios

la d e l

a d m i n i s t r a c i ó n t r a b a j o

y

d e

d e

justicia,

m e n o r

e s p e -

c u a n t í a ;


4 ) a

Q u e

o t r a s

t e a r

el

c a r g a s

Q u e

se

g e n e r a c i ó n

J u r í d i c a s 6 )

d e

r a p i d e z

A

la

8 )

A

q u e

se

d e

a

n o

q u e d e

n e c e s a r i a s

s u j e t a

p a r a

s o b r e

e n

cos-

los

p e r f e c c i o n a m i e n t o

u n

Instituto

d e

p r o c e d i m i e n t o

d e

los

l e y e s

e n

la

a d m i n i s t r a c i ó n d e

e n

el

la

q u e

f u n c i o n a r i o s s e n t i d o d e

justicia

s e n t i d o se

d e

d e

d e

c o n

y

o b t e n e r

m e n o r

c u a n t í a ;

a r m o n i z a r

las

a

d e l

esclarecer

p r e s c r i p c i ó n

el

justicia;

refieren

c o n

eficientes,

juicios, d e

e n

C i e n c i a s

las

t r a m i t a c i ó n

p l a z o s

d e

f u n c i o n a r i o s

la

el

d e

p r e p a r a r

d e

legisle

los

t a m b i é n

9 )

m e d i o

c o n s t i t u c i o n a l e s

b i l i d a d e s ;

dis-

responsabili-

C ó d i g o las

d e

las

P e n a l ;

d u d a s

estas

q u e

r e s p o n s a -

y

Q u e

n a n c i e r a s

las

justicia

judicial

r e o r g a n i z a c i ó n

política

e x i s t e n

u n

p o d e r

facilitar

p o s i c i o n e s

q u e

d e

e x t r i e t a m e n t c

c o m o

r e f o r m a

7 )

c o m o

las

cree d e l

la

m a y o r

d a d

q u e

e n c a m i n a d o

A

o b j e t o u n a

a d m i n i s t r a c i ó n

servicio;

5 ) la

la

1 3 2

a

d e l

c o n o z c a n m a t e r i a s

m e d i d a

q u e

E s t a d o ,

se

lo

p e r m i t a n

e s t a b l e z c a n

s e p a r a d a m e n t e

d e

las

p o s i b i l i d a d e s

T r i b u n a l e s

l a s

m a t e r i a s

d e

fi-

A l z a d a

civiles

y

d e

c r i m i n a l e s .

VII

BEGIMEN CIVIL

En el régimen civil el Partido Liberal, aspira: l . o ) t i v a

la

p o s e s i ó n R e g i s t r o el

la

a d o p c i ó n

e m a n c i p a c i ó n

2 . o )

b a r

A

R e v i s i ó n c o n del

el

fin

d e

e c o n ó m i c a

d e d e

las

i e y e s

d e

d e

q u e la

t i e n d a n

m u j e r

relativas

establecer

C o n s e r v a d o r

d o m i n i o .

m e d i d a s

B i e n e s

q u ¿

al

la

R a í c e s

h a c e r

ira J a l l a ; d o m i n i o

y y

inscripción s i r v a n

efec-

p a r a

a

la

e n

el

p r o -


1 3 3

V I I I

LEGISLACIÓN PENAL

Proclama el Partido, una vez más, la necesidad de ref o r m a r to

a

n u e s t r a

t o d a s

n u e s t r o

E s t a s c o m p l e t a fin

las

d e m i a s

C ó d i g o

r e f o r m a s

a

L e g i s l a c i ó n

d e

trinales,

y a

P e n a l

d e

las

q u e

s e

así

del

otro

p o r

filosóficos

c o n

E s

urlg?nte

q u e

t e n g a n

.seguidas

r a i m a s

d ?

la

a t r a s a d a

r e s p e c -

substituir caibida

las

e x p e r i e n c i a .

ser

i p r o d w , r a n

c o m o

e n

la

d e b e n

d e m i a s

m u y

m u n d o .

p o r

a q u i l a t a d a s

r e f o r m a s

P e n a l ,

la

u n a

legislación

a r m o n í a c o m e ,

d e

d e

revisión ¡criminal,

p r i n c e i p i o s

d o c -

j u r í d i c o s .

IX

LEGISLACIÓN SOCIAL Y BENEFICENCIA

En el orden social, el Partido Liberal aspira: A

m a n t e n e r

las

b a j a d o r a s

d i c t a d a s

dola*)

reformáis

los

c o n

beiieificios

f o r m a s '1) v o ,

a

v e /

d e

p e s o

A fin

la d e

y.

d e

d u r a n t e q u e s o n

p r o t e c c i ó n

los

s e a n

ú l t i m o s

d e

las

a ñ o s ,

i n d i s p e n s a b l e s

susceptibles

d e

claess

tra-

p e r f e c c i o n á n p a r a

p r o d u c i r ;

q u e

d e n

estas

r e -

o r i e n t a r s e : s i m p l i f i c a c i ó n q u e

a l i m e n t a r

m u e r t o 2 )

leno

d e b e n

q u e

leyes

s o b r e

d e

a p r o v e c h e n u n a el

s u

r e a l m e n t e

b u r o c r a c i a capital

A

la

a d a p t a c i ó n ,

d e

s u

e s t r u c t u r a

a

e n g r a n a j e

y la

el

lo,s

e x c e s i v a , t r a b a j o

a s a l a r i a d o s ,

q u e

g r a v i t a

e n

c o m t

;

idiosincrasia

e c o n ó m i c o

a d m i n i s t r a t i -

social;

del

p u e b l o

chi-


3 )

A

g u a r d a r

n a n c i e r a s

ique

e c o n ó m i c a cial a

e n

la

m i s e r i a 4 )

e n

A

t é r m i n o s

E s t a d o ,

A

x i m u m s u a p o

rte

7 ) c o n las

las

d e

d u c i r ,

la A

1 0 )

d i e z

q u e

y

la

c a n g a s

la

fi-

c a p a c i d a d

legislación a

la

p l a n

la

asistencia

p 3 s o s .

sus1

s o -

r u i n a

y

y

d e

c o n

d e l

la del

a n e x a s

a y u d a

d e l

n u e s t r o f a m i l i a n i ñ o e

del

a

c r e a r

o b r e r o s ;

t r a b a j o

m a n c o m u n e n

olbteniga

el

m á -

r e m u n e r a c i ó n

p o r

m í n i m o , y

lia a

d e

los

d e

y

e c o n ó m i c a o b r e r o ,

h a c e r l a

la p r o -

d e

las

M u n i c i -

accesible

a

la

y

m e d i a n t e

i n m u e b l e i s

s o b r e

p r o d u c c i ó n ;

E s t a d o

d e s v a l i d o

d e

s i n d i c a t o s ;

y

d e

a c u e r d o

o r g a n i z a c i ó n

p r o p i e d a d ,

c o n s e r v a r l a

c o o p e r a t i v a

m u e b l e s

y

salario

p e q u e ñ a

d e

t i e n d a n

e l e m e n t o

r e g i ó n

la

r e s p e c t o

c o m ú n ;

edificación d e

q u a

el

p r e v i s i ó n ,

f o n d o s ;

e q u i t a t i v a

c o n s u m o s

d e

d e

c a d a la

d e

i n d e p e n d e n c i a

e m p l e a d o s

c a d a

c a p a c e s

b i e n e s

s u

b e n e f i c i o

d e

f i n a n c i a r a

los

y

instituciones

capital

q u e

al

d e

p r o t e g e r

m i l

el

f o r m a

A

d e

las

p a t r o n e s ,

f o m e n t a r ,

c a p a c i d a d

las

c o n d u c e

d i s p o s i c i o n e s

o r g a n i z a c i ó n

u n

equilibrio

i n v e r s i ó n

las

desa.rrollo

p a l i d a d e s ,

m u j e r ,

la

e s t a b l e c i m i e n t o

.colonos

y

9 )

K d a d

e n

c o o p e r a t i v a s

b a s e

a

i n d i v i d u a l

A l

e n t r e

social

bienestar,

r e s g u a r d e n

n e c e s i d a d e s

8 )

« t e

d e

p o s i b i l i d a d e s

A l

relación

legislación

S i n

a u t o n o m í a

p r o c u r a r

d a

g e n e r a l ;

e n t r e

intereses

la

¡producir

e l i m i n a r

r i v a l i d a d

s u s

d e

c u a n t o

A

6 )

p a í s .

q u e

e n

5 ) la

la

d e b i d a

i m p o n e

d e l

h u g a r

la

1 8 4

el y

a m p a r o

la

h a s t a

d e

la

i n e m b a r g a l b i la

s u m a

d e


1 8 5

X

EDUCACIÓN PUBLICA

El Partido Liberal a*ipira a desarrollar la acción doc e n t e

del

E s t a d o

l.o) m a r í a

d e n t r o

D i f u n d i e n d o

y

las

siguientes'

p e r f e c c i o n a n d o '

la

o r i e n t a c i o n e s : e n s e ñ a n z a

pri-

:

a )

H a c i e n d o

ib)

T r a n s f o r m a n d o

e n s e ñ a n z a

a

la

efectiva

v e z

p r o d u c t o r a ,

al

n i ñ o

n o

d e l c )

ique

p u e d a

d e b a

2.o) juicio

d e

m o r a l

del

c a u c e n

la

al

e d u c a n d o ,

n a c i o n a l

n u e s t r o

desarrollo

3.o)

la

y

y

p o r

d e

el

d e

e n

los

p o r v e -

c a m p o s .

f o r m a c i ó n v o c a c i o n e s

sin

p e r -

física

y

q u e

e n -

u n a

n e -

m o d a l i d a d e s

d e

p r o d u c t o r a .

e s p e c i a l e s

h a c i a

y

s e c u n d a r i a , J a

d e

p r e p a r a c i ó n

p r e p a r a

e s c o l a r

d e

ó r g a n o

oriente

s u p e r i o r e s ;

a c t i v i d a d

i m p u e s t a

q u e

q u e

f o r m a c i ó n

la

m i

m í n i m u m

e n s e ñ a n z a

g e n e r a l

h a c i a

c e s i d a d

u n

g r a d o s

la

e n

p r á c t i c a

edificación

e n

c u l t u r a

j o v e n

a

la

E s t i m u l a r

c o n

y

o b l i g a t o r i a ;

r u r a l

c o n t i n u a r

p a s a r

F o m e n t a n d o

e n s e ñ a n z a

e s c u e l a

•aultural

a c t i v i d a d q u e

la

l a

la

nir

d e

E s

histórico.

D e s a r r o l l a n d o

tía

e n s e ñ a n z a

especial

o

d e

aplica-

c i ó n : a )

M u l t i p l i c a n d o

e n a e f i a n z a

t é c n i c a ,

y

o n e j o r a n d o

industrial,

los

agrícola,

e s t a b l e c i m i e n t o s c o m e r c i a l

y

d e

m i n e -

r a ; b ) n i c a ria

E s t a b l e c i e n d o

a n e x o s e n

las

a

r a

C r e a n d o

o b r e r o s ,

d e

d o n d e

n o

e n s e ñ a n z a

c u r s o s

a n e x o s

especiales

e s t a b l e c i m i e n t o s

c i u d a d e s

t a b l e c i m i e n t o s c )

loa

c u r s o s

a

s e a

liceos.

d e

e n s e ñ a n z a

e n s e ñ a n z a

p o s i b l e

e s p e c i a l ;

n o c t u r n o s

los

d e

d e

c r e a r

téc-

s e c u n d a -

t o d a v í a

es-

t é c n i c a

p a -

y

e n s e ñ a n z a


4.o)

L a

a u t o n o m í a

u n i v e r s i d a d e s d i o s d e

s o c i a l e s las

o

y

8.0)

la

al

la

cienitíí'icais,

d e

la

altos

la

las e s t u -

e s p e c i a l m e n t e

p r o b l e m a s

los

g a s t o s

n a c i o n a l e s .

e n s e ñ a n z a ,

i n c l u s i v e

r e g l a m e n t o s

d e

los

li-

sn¡|>erfhios. e n

t o d o s

p e r s o n a l i d a d

m o r a l

q u e

se

s u s

g r a d o s

m o r a l

y

u n a

u n

v i v o

i n t e r é s

p r o f e s o r a d o ,

e n s e ñ a n z a ,

a )

L a

c o n c i e n c i a

b )

E l

s e n t i m i e n t o

d e b e

s e r

y

libre

o b l i g a t o r i a ,

e n s e ñ e .

e s p e c i a l

d e l

e n

d e

d e

n a c i o n a l i d a d .

c r e d o

P r e s t a r

e n

d e

la

institutos

e n s e ñ a n z a

i n s t r u c c i ó n

m o r a l

g r e s o

s u

d e

L a

c u a n t o

y

a

a d m i n i s t r a t i v a s

g r a n d e s

i g r a t u i d a d

p r i m a r i a s

f o r m a c i ó n

7.o)

los

e s t a b l e c e r

I m p r i m i r

s e n t i m i e n t o

tual

d e

e s c u e l a s

v i g o r o s a

e n

c o n

y

d e

i n v e s t i í g a c i o n c s

la

e c o n ó m i c a

d e s a r r o l l o

M a n t e n e r

6.0)

a

b a s e

la

f o r m a c i ó n

I n e l u d i b l e

d e

intelect o d o

,pro

i n c u l c á n d o l e : d e

la

d e

r e s p o n s a b i l i d a d

la

P a t r i a

y

d e

d e la

s u

m i s i ó n ;

eonfiaaiza

e n

p o r v e n i r ; c )

L a

política, s u

n e c e s i d a d

religiosa

o

d e

rehtrir

social,

los

s e c t a r i s m o s

i n c o m p a t i b l e s

c o n

la

d e

í n d o l e

a l t u r a

d e

m i s i ó n ; d )

L a

p u e d a n s u

s e g u r i d a d

c o n s a g r a r s e

e n a

s u

S U S

p o r v e n i r m a t a r e a s

sin

s i s t e m a

d e

terial,

las

a

fia

d e

q u e

p r e o c u p a c i o n e s

d

!

s u b s i s t e n c i a ; c )

m é r i t o f ) s

d ?

p r o h i b i c i ó n

c e o s

el

r e l a c i o n a d a s

l5.o) la

y

1 3 6

>an

y

la

n o

P r o p e n d i e n d o

A y u d a p u e d a n

e c o n ó m i c o s .

u n

a n t i g ü e d a d

d e s e m p e ñ a d a s 9.o)

q u e

E s t a b l e c i e n d o

d e l

;

b a s a d o

e n

el

y

ía

p o r

a s c e n s o

(que

las

fuinlciionies

e d u c a c i o n a l e s '

t é c n i c o s .

E s t a d o

p r o s e g u i r

a

s u s

lo«

e s t u d i a n t e s

e s t u d i o s

p o r

s o b r e s a l i e n t e s

falta

d e

m e d i o s


r-

P R O G R A M A

D E

137

A C C I Ó N

I N M E D I A T A

En el orden económico-social los reflejos de la crisis m u n d i a l del y

y

el

salitre,

b a s e

m e r c a d o

d e l

p a í s ,

nal,

p a r a

te

d e

l a

q u e s e r

m e d i a t a ,

p e r m a n e r a t e

i m p o r t a n t í s i m a

e x i g e n

d e b e

p r a d n a c i ó m un.

d i r i g i d o

la

nuestrois

a g r í c o l a

r e a j u s t e

p u á d a

d e

d e

y

r á p i d o d e

p r e s u p u e s t o s

falbril

la

i n d u s t r i a

d e l

c e n t r o

e c o n o m í a

p r o s e g u i r

s u

d e s a r r o l l o .

m e d i a n t e

u n

p r o g r a m a

n a c i o -

E s t e de-

r o a j u s -

a c c i ó n

in-

o r i e n t a d o :

1.0

A

e x p o r t a r

f a c t u r a d o s b a s e

. q u e l b r a n t a i m b n t o

d e

q u e

t o d o s

t e n g a n

t r a t a d o s

d a

los

p r o d u c t o s

p o s i b l e

a g r í c o l a s

m e r c a d o

r e c i p r o c i d a d

y.

e n

í'\\

o

m a n u -

e x t e r i o r ,

a l g u n o s

c a a o s ,

a d e

p r i m a s ; 2.0 c a c i ó n lo

A

e s t i m u l a r

d e

p r o d u c t o s

n e c e s a r i o

a c t i v i d a d ;!.o

A

a r r o z , tos

d e l

o

a z ú c a r ,

t i e n e n

.propio l a

t o d o s

fierro,

las

el

a U»

exiportaible; i n d e p e n d í

a r t í c u l o s

c a s o

lozas

fabri-

e n c a u s a n d o

m e r c a d o ,

a q u e l l o s

o

e x h o r t a c i ó n ,

c o n s u m o ,

E s

d e

c u l t i v o s

p o s i b l e

p r o p i o

s u b s t i t u i r . d e l

l o s

p r o d u c c i ó n

a u a s t r o e n

d e

y

d e l d e

q u e

p o -

aceite,

d e l

cien

p r o d u c -

a n a s ; 4.o

d e

h a c i a

e x t e r i o r

p r o d u c i r

n o

n u e s t r o

c o n q u i s t a r d e l

r e d u c c i ó n

q u e

e x o e d e n i t e

z á n d o n o s d e m o s

p a r a

la

A

e s t i m u l a r

e x p l o t a c i ó n

m o

la

cia

d e l

d e l

f r u t i c u l t u r a , salitre

y

la

n u e v a s

o r o , las d e l

o

a

ñ u e n t a s f o m e n t a r

v i ñ a s , c o b r e ;

p a r a

d e las

r i q u e z a , y a

r e e m j p l a z a r

c o m o

la

i n i c i a d a s ,

c o -

la

d e c a d e n -


5.o la

A

r e s o l v e r

a c t i v i d a d

d e

inteligente,

l o q u e

e n

o r i g i n a d a G.o d e

A

r i e g o

y

otras

n í a

c o n

A

r e d u c i r

8.0 las

A

n a l

a

la

9.o los

d e l

intereses l O . o

A

c o m b u s t i b l e s la

el

p i e

la

s i s t e m a

límites

d e

u n a

q u e

p o b l a c i ó n n o s

p o -

n o s

co-

d e s o c u p a d a

a z o t a ;

límites

m o d e r a d o s ,

¡entras

la

e x c e s o

d e

c o a n o

o b r a s

r e c u r s o

p r o s p e r i d a d

d e

b r a z o s ;

a d m i n i s t r a c i ó n ,

e c o n ó m i c a s

líquidos

los

e n

e n

c r e a d a s

del

la

p a í s

m e j o r

a

y

este

o r g a n i z a c i ó n

intereses

del

crédito

¡ h a g a n

p a r a

e c o n o m í a

a c t u a l

n a c i o n a l e s

del la

tributario

n u e s t r a

q u e

estimullar

R e v i s a r

c o n s u l t e

d e

f i n a n c i e r a

i n d e p e n d i z a e i ó n ll.o

itran

c o n

f o r m a

produ'etibilidad,

el

n o r m a l i z a c i ó n a

los

a b s o r b e

m o d a l i d a d e s

la

la

q u a

c o n d i c i o n e s

c a p a c i d a d A

d e

e n

r e a v i v a n d o

a r m o p o r

la

salitre;

revisar

n u e v a s

el

n u e v a s

d e c a d e n c i a

crisis

cesantía,

e c o n ó m i c o ,

s a l v a r

c e s a n t í a , m

n a c i o n a l

las

d e

t a r d í a

la

la

d e f i n i d a ,

d e n t r o

d e

c o n t r a

e c o n o m í a 7.0

y

i n m e n s a

construir,

transitorio la

eficaz

la

d e

o r g a n i s m o

(posibilidad

p o r

p r o b l e m a

n u e s t r o

lítica

la

el

1 3 8

y

a

la la

f o r m a

la

r e s p e c t o ;

p e r m a n e n t e s

la

p r o p o r c i o -

r e d u c c i ó n

en

lo

d e

posible

y

(Josaeii

d^l

d e

p r o d u c c i ó n ; p r o d u c c i ó n

p r o c u r a r

d e

y

a

p a í s ;

p o s i b l e

a

a d a p t a r l o

p a í s .

e n •

forana


E

s

t

a

t

u

t

o

O

r

g

á

1 3 9

n

i

c

o

d

e

l

P

a

r

t

i

d

o

Liberal

TITULO I

DEL PARTIDO

Artículo l.o Son miembros del Partido, los ciudadanos q u e

f i r m e n A r t .

2.o

A s a m b l e a s A r t . tención L a torio

el

registro L a

d e

a l g u n a

organización

A s a m b l e a

del

P a r t i d o

Liberal. se

b a s a

e n

las

Locales. 3.o

L a

autoridad

s u p r e m a

del

Partido

es

la

C o n -

G e n e r a l . Dirección

S u p e r i o r

del

misimo,

i n c u m b e

al

Direc-

G e n e r a l .

L a presente

J u m t a

Ejeautiva

Estatuto

le

sólo

tendrá

las

facultades

q u e

el

confiere.

TITULO n

DE LAS ASAMBLEAS

Art. 4.o Habrá una Asamblea en la cabecera de cada d e p a r t a m e n t o , asambleístas. u n a

m i s m a

s i e m p r e N o

q u e

p o d r á

ciudad.

cuente,

h a b e r

m á s

a

lo d e

m e n o s , u n a

c o n

veinte

a s a m b l e a

e n


P o d r á n q u e

se

i9olicitar,

establezca

t a m e n t o ,

v e i n t e

p a r t e

ella.

d e

O i r á La

el

A r t . y

d e

A r t . blea ella

p o d r á ta

liberal d e

d e n t r o

m e n o s ,

del

q u e

resolver,

'a

G e n e r a l ,

m i s m o

d e p a r -

p u e d a n

la

f o r m a r

A s a m b l e a

d e

r e s o l u c i ó n .

inscribirse

t i e n e n

'en

r e s i d a

el

e n

los

m i s ó n o s

fines

registro

la

d e

l o c a l i d a d

u n a o

A s a m -

tenga

|Mi

n e g o c i o s .

e n c a r g a d a

d e

solicitud;

Asaimlblsa,

D i r e c t o r i o

f a c u l t a d e s .

s u s

la

P r o h í b e s e

lo

al

A s a m b l e a s

q u e

a u t o r i d a d

la

s u

las

P o d r á

a

p a r a

m i s m a s

r e d h a z a r

a

A s a m b l e a

f u n d a r á

las

escrito,

p e r s o n a s ,

a s i e n t o

L a

o t r a

T o d a s

6.0

t o d o el

y

5.0

g o z a n

p o r

D i r e c t o r i o ,

c a b e c e r a

1 4 0

la

c u a l

f o r m a r

la

p e r o ,

f o r m a c i ó n e n

este

resolverla

p a r t e

d e

e n

d o s

del

c a s o ,

registro

d a r á

c u e n -

definitiva.

o

a n a s

A s a m b l e a s

si

m i i l t á n e a m e n t e . A r t .

7.o

ganización) u n a del el

o

P o d r á

d e

m á s

d e

artículo artículo

u n a

el

o

D i r e c t o r i o

m á s

a q u é l l a s

c u a r t o , 4 2

y

e n

A s a m l M e a s a

c o n

G e n e r a l

quiei las

v i r t u d

s e

y

a c o r d a r

a ú n

la

refiers

el

f o r m a l i d a d e s

d e

a'Iiguiuo

d e

la

d i s o l u c i ó n (inciso

b ) c ) d ) d a d

e s t a b l e c i d a s los

i n f r a c c i o n e s Palta-

a

la

d e

d e l

E s t a t u t o

c u m p l i m i e n t o

del

artículo

g r a v e

C e l e b r a c i ó n e o n

o p u e s t o s

p u r e z a e )

r e i t e r a d a s

I n f r a c c i ó n

a u t o r i d a d

e n

capítulos!

si-

i

electoral,

tidos,

d e

t e r c e r o

g u i e n t e s : a )

reor-

a

d e

libre

s u

ipaetos

i n d i v i d u o s los

o

o

d e

del

O r g á n i c o ; 1 8

del

m i s m o ;

r e g l a m e n t o ; s e a n

c o r p o r a c i o n e s g e n e r a l e s

c e l e b r a c i ó n

e m i s i ó n

' P r o e l a m a d ó n

p r o p i o locales,

p a c t o s

c o m p e t e n t e , o

d e

,

d e

o

n o d e

d e otros

sulbscritos p a c t a s

calip a r -

ipor

la

c o n t r a r i o s

s u f r a g i o ;

c a n d i d a t o

p r o p i o

e n

a q u e l l a

loca-


1 4 1

lidad en que el Partido debe apoyar candidato extraño, e n

v i r t u d f)

d e

I n f r a c c i o n e s

E n

c a d a

vibuhcnic

ella

d o s

h u b i e r e

d e

la

los

d e l

e )

o

s u

E s t a b l e c e r

artículo,

si

s u

el

q u e d a r á

p a r t i d o

p a r t e ,

el

e s p e c i a l m e n t e

r e f o r z a r

respectila

l e s i o n a d o

c o n v e n i o .

A s a m b l e a :

c o n f e r e n c i a s y

este

y

E s t a t u t o .

refieren

p r o p a g a n d a

a l c a n c e ,

p a r

d e l

se

c a d a d e

1 3

c e l e b r a d o ;

¡que

c a r g o p o r

a

eficaz

a

d e

t o d o

infringido,

a

artículo

c a s o s y

d e

l e g í t i m a m e n t e

o

los

d e b a t e s

liberal,

ipor

p o r

f o m e n t o

el

to-

p ú b l i c o s ;

v í n c u l o s

d e

u n i ó n

e n t r a

liberales; >e)

y

d )

oibra

m e d i o s

p r e n s a

ib)

los

C o r r e s p o n d e

H a c e r

los

d e

incisos

8.0

g e n e r a l

g r a v e s

e x o n e r a d a

A r t . a )

u n o

los

A s a m b l e a p o r

c o n v e n i o

del

p u e b l o ,

d ) d e

'Panícular e n

la

del

e)

C o n c u r r i r

del

P a r t i d o ,

r a n d o triunfo

el

cívico

inscripción

partidlo

en

d e

d i r i g i e n d o

t o d a s

d e

los

los

otros

del

Los

a c t i v a m e n t e

c o n c u r s o

p o r

espíritu

los

correligionarios

g e n e r a l ;

P r o c u r a r

m i e m b r o s

tos

el

a

n u a y o r

registros la

las

m r á n e r o

e l e c t o r a l e s ;

elección

t r a b a j o s

aaaanbleístafl m e d i o s

posible

d e

los

c a n d i d a -

electorales, y

a s e g u -

p e r s i g u i e n d o

lícitos

d e

q u e

el

d i s p o n -

g a n ; f)

P r e s t a r

c o l e c t i v i d a d e s en

v i r t u d g )

s u s

d e

a p o y o

políticas c o n v e n i o s

A m p a r a r

a

los

p o r

a

las

(pie

c a n d i d a t o s

d e b a

l e g í t i m a m e n t e ' c i u d a d a n o s

d e

t r a b a j a r

las

el

Otras

P a r t i d o ,

c e l e b r a d o s ;

liberales

p e r t u r b a d o s

e n

d e r e c h o s ; b )

Velan*

tido

y

(día

d e p e n d a ,

p o r -

igual

la

del

p a r

el

E s t a t u t o p o r

m o r a l i d a d

euimiplimiiento O r g á n i c o

los

intereses

política;

del

del

( p r o g r a m a

del c u a n t o

P a r -

m i s m o ,

y

en

d e

g e n e r a l e s

y

e s i p e r i a l n i e n l ,-


i)

D i r i g i r

s e r v a c i o n e s d e n t e s ;

los

lo

5 1 .

e n

t a t u t o

el

y

y

¡Si

n o

el

c o n t u v i e r e

o b j e t o s

u

o b -

p r e c e -

o

s u

p o r

del

d e b e r á d e l

el

s u

políticos el

artícu-

p r e s e n t e s e

artículo

p r o y e c t o

C o n -

E s -

d i c t a r e n

y

G e n e r a l .

e n v i a r

solicitando

e n

q u e

D i r e c t o r i o

el

a c t o s

d i s p u e s t o

sspe'cdales

e f e c t o s

el el

lo

los

e n

vina

d e

su

anterior,

t o d a

c o p i a

a c t a

d e l

r e g l a m e n t o ,

r e c o n o c i m i e n t o ,

al

q u i e n

G e n e r a l .

p r o y e c t o

E s t a t u t o ,

c o s a lo

r e c o n o c i m i e n t o

a l g u n a

i n c o m p a t i b l e

a p r o b a r á

y

A

a p r o b a c i ó n

D i r e c t o r i o a

la

A s a m -

• c a s o

a l l a n a r á

u n a

contrario,

p o r

los

la

A n á l o g a s

d e

dificar,

oirá

s i g n a d a

a

la

a

o

el

s o b r e

u n

d i c t a m e n

U n a

d e l

v e z d e

la

s u s

al

a d i c i o n a r D i r e c t o r i o ,

r e g l a m e n t o d e

m o d i f i c a r

m i e m b r o s

a p l i c a r á n o

el

D i r e c t o r i o

el

p r e s e n t e s

y

e n m i e n d a .

se

m o d i f i c a r

el

d e

la

p r o n u n c i a r s e

existencia

v e n c i ó n .

tercios

d i s p o s i c i o n e s

p r o p u e s t a 1 1 .

p o d r á

A s a m b l e a

r e g l a m e n t o ,

A r t .

d o s

A s a m b l e a

A n t e s

ral

loe

s o b r a

A s a m b l e a s

el

D i r e c t o r i o

c o m u n i c a r á

p r o y e c t o

d e

p o r

P a r t i d o ,

p r o g r a m a

E n

see

los

r e p r e s e n t a n t e s

d e

r e g l a m e n t o s

e j e m p l a r

al

s u s

las

constituirse,

d e l

a

p e r j u i c i o

P a r a

u n

s o m e t e r á

b l e a .

las .solicitudes

s o b r e

G e n e r a l ,

r e g i r á n

los

al

P r e s i d e n t e

se

S e

1 0 .

i n a u g u r a l

sin

a p r o b a d o s

A s a m b l e a ,

y

P a r t i d o

oiportunas,

D i r e c t o r i o

p o r

f u e r e n

c o n

d e l

e x p l i c a c i o n e s

9.o

A r t .

lo

e s t i m a

m i s m o s ,

A r t .

q u e

q u e

P e d i r o

d e

P r e s i d e n t e

y

j) g r e s o

al

1 4 2

u n a

q u e

c o m i s i ó n

c a s o

s u

e n

q u 2

d e -

r e g l a m e n t o .

s o b r e se d e

el

p r o y e c t o

p r e t e n d a s u

m o -

s e n o ,

d e -

P r e s i d e n t e . r e c o n o c i d a n u e v a

p o r

el

A s a m b l e a ,

D i r e c t o r i o ésta

G e n * -

p r o c e d e r á

al


n o m b r a m i e n t o y a

d e

d e l

d e l e g a d o

r e p r e s e n t a r l a

A r t .

1 3 .

A s a m b l e a ,

E n

y

_

q u e ,

s e g ú n

d i c h o

t r a b a j o s

p o r

los

p r e s i d i d a

p o r

el

q u e

t e n g a

electorales

p r e s i d e n t e s al

artículo

2 8 ,

h a -

o r g a n i s m o .

d e p a r t a m e n t o los

f o r m a d a

Asfiníbleas

a n t e

el

dirigirla

c o m i s i ó n

1 4 3

q u e

lo

d e

m á s

d e

u m a

c o m u n e s ,

u n a

las

f u e r e

d e

r e s p e c t i v a » la

A s i a m b l e a

c a b e c e r a . A r t .

1 3 .

electorales, lezas E j

q u e

A t e n d e r á

sino

les

a

d e

la

m i n a

loa

t r a b a j o s

e n c o m i e n d e

p r i m e r o s

A s a m b l e a d e

los

e x p r e s i ó n d e m á s i n

n o

sólo

políticos

el. D i r e c t o r i o

' m i e m b r o s

d e

los

E j e c u t i v a

blea,

d e

s o b r e

P a r t i d o terias

o

e n

d e

los

t r a b a j o s

o i r á s

G e n e r a l

La.

g a d o

q u e ,

s e g ú n

D i r e c t o r i o A r t . la

o

n a t u r a l a

J u n t a

m i e n t o '

L a

d e

e n

o

s u s

del

las

n ó -

localidad,

c o n

y

d e

las

o

a

la

J u n -

i n f o r m e s

f u n c i o n e s

d e

la

la

q u e

A s a m -

especial

d e l

o t r a s

m a -

i n c u m b e n c i a s .

a n u a l m e n t e ,

[propio '¿8,

los

c u a l e s q u i e r a

elegirá

artículo

u n a

G e n e r a l ,

g e n e r a l ,

s o b r e

a u

la

P a r t i d o ,

r e s p e c t i v a s

M a y o ,

P a r t i d o

electores

D i r e c t o r i o

política

F u n c i o n a r á

realización e n

éste

P r e s i d e n t e

útiles.

« o b r e

A s a m b l e a

el

del

el

D i r e c t o r i o

h a y a

d e

e n y

la el

prid e l e -

r e p r e s e n t a r l a

e n

G e n e r a l .

1 5 .

rectorio,

al

solicite

d e

a ñ o ,

c i u d a d a n o s

P r e s i d e n t e

a

icada

d a

j u z g u e

localidad,

1 4 .

q u i n c e n a

s e a n

situación

la

m e r a

r a

a)

d e

P r e s i d e n t e

a i s i m i s m o

c o n c e r n i e n t e s

A r t .

al

q u e

éstos

la

d i ais

a c t u a l e s

q u e

d i e a e i o n e s

c u a l q u i e r a

115

e n v i a r á

S u m i n i s t r a r á

el

los

A s a m b l e a ,

'©utáva. E n

ta

La

d e

s u s

especial

este

d e

p e r i ó d i c a m e n t e fines s u

y

seria-

la

A s a m b l e a

o b l i g a c i ó n

P r e s i d e n t e ,

p r o v e e r

d e al

s u

p a D i -

c u m p l i -

artículo.

A s a m b l e a

q u e

n o

h u b i e r e

c e l e b r a d o

u n a

sesión

tri'


m e s t r a l , Los

a

lo

artículos

leí r a s

d )

siones val,

e ) .

c u y a s

la

d e

f o r m a se

favor,

se

e m i t a n . L a

lo

c o n s e c u t i v o s e n

« e m p e ñ o

el

se

la

h a r á

el

d e

a

2 7 ,

las

se-

G e n e -

celobraición. a

c a r g o s y

se

d e h a r á

E s t a t u t o .

q u i e n

tercios

d ?

abierta

escrutinio

la

su

A s a m b l e a

p r e s e n t e

d o s

a

c a n d i d a t o s

c a n d i d a t o los

-válidas

y

los

o b t e n g a

se

e n

s u f r a g i o s

d u r a n t e y

A s a m b l e a ;

n o

q u e

tres

días

p r o c l a m a r á

t o d o

?llo,

el

• c o n f o r m e

su

el

d e

p r o c l a m a c i ó n ,

p r o g r a m a

sus

a

leerá

q u e

f u n c i o n e s ,

el

h a y a

c a n d i d a t o ,

d e

p r o g r a m a

ceñirse

q u e

a n t e e n

el

se

a r c h i v a r á

a

M u n i c i p a -

secretaría. A r t .

les,

se

n a ;

la

1 7 .

h a r á ile

L a

p o r

<>

D i p u t a d o ^ las

p o r

este

las y

las

n o

q u

a

d e

c o m o

la

d e

p e r t e n e c i e r e u n

las

e n

c o n c u r r i r

alicamceu

d e

a

a

la

c o n t a r

Los d e

la

d e

u n a

reonganiziadas

n u e v a s .

la

electo-ral,

A s a m b l e a s

la

c o m u -

d e p a r t a m e n t o ,

a g r u p a c i ó n ;

A s a n u b l e a s

A s a m i M e a s

afecto,

q u e

r e s p a c t i v a s ;

a g r u p a c i ó n

p o d r a n n o

a

c a n d i d a t o s

D i p u t a d o s

t o d a s

v a r i a s

electoral,

tencia,

u n a

d e

A s a m b l e a

A s a m b l e a s

A s a m b l e a s

H a b i e n d o

d i d a t o s

la

d e

S e n a d o r e s ,

ción

d e s i g n a c i ó n

c a n d i d a t o s

A s a m b l e a

t o d a s

ra

p o r

p e r m a n e c e r á

d e

A s a m b l e a ,

en

a

a

c ) ,

D i r e c t o r i o

siguientes

c o r r e s p o n d e

letra

c o m o al

establecen

R e g l a m e n t o .

la

a

días

q u e

2 3 ,

e n v i a d o

d e

sesión

D e s p u é s

la

c o n s i d e r a r á n

d e s i g n a c i ó n

m e n o s ,

y

d e r e c h o s

artículos

h a y a n

prescrita

a

los

los

o c h o

L a

v o t a c i ó n

r e s u l t a d o

s e

p r o c l a m a r á

su

d

los

1 6 .

y

se

p o p u l a r ,

N o

al

¡Sólo

n e t a s

d e n t r o

eleeeión

p e r d e r é

s i g u i e n t e s

y

A r t .

i n

m e n o s ,

1 4 4

'Candidatos

c o n s u n o

d e

la

c a n d i d a t o s

circunscrip-

d e s i g n a c i ó n

se

p o r

p r o v i n c i a .

m i s m a

seis1

p o r

m e s e s

d e d e

c o n s i d e r a r a n ,

c a n exisp a -


A r t .

1 8 .

C o r r e s p o n d i e n d o

e n

u n a

m i s m a

venir

d i e n t e m e n t e c h a , rá

la

p o r

cual,

a

la

c a b e c e r a

n a

d e

m a y o r

d e la

d e l

la

t r e g a r á y

el

la

la o

y

capital

s e g ú n

m i s a n a

fe-

las

A s a m b l e a s ,

se-

los

la

¡provincia, c i u d a d

o

o

la

c o m u -

¡caso®.

d o s

escrutinio

la

d e

i n d e p e n -

u n a

d e

o

ésta

inter-

e n

e n t r e

p r o c l a m a r s e

del

el

q u e

n o

m a y o r í a

d e

la

y

el

r e s u l t a d o

¿ d e l g a d o s , f i r m a d a

al

s e

m a c i ó n ,

se

ral

d a r á

A s a m b l e a s

m a y o r

g e n e r a l ,

a

p o r

d e

la

v o -

q u i e n e s

e n -

el

P r e s i d e n -

u n a

P r e s i d e n t e

d e l

los

o

e n v i a r á n

los

c u e n t a

d e

del

e n

el d e

el

a

del

a

m i s m o

las

e n

c a s o s ;

total

o d e p o r

c a d a

u n a

colegio. aliguno

s o b r e

al

o

f i r m a d a

otra

d e s a c u e r d o

o b r a d o

cole-

c a n d i d a t o

acta, ¡y

los

c a n d i d a t o

a n t e c e d e n t e s lo

s e g ú n

tercios

P a r t i d o

f a v o r

h u b i e r e

d o s

c o p i a

e n

d e p a r t a m e n t o ,

p r o c l a m a r á n

r e p r e s e n t a d a s e n

o

r e u n i r á n

p o b l a c i ó n ,

o b t e n i d o

p r o d u j e r e

se

p r o v i n c i a

e n v i a r a n

r e q u e r i d a

s e

d e

n a y a j í

Asaimtbleas

Si

las

escrutinio

ellos,

las

de.

c o m u n a

s u f r a g i o s

y

la

h a r á

ellas,

d e s i g n a r á

©apitaJ

c a n d i d a t o s

d e

c o p i a

d e l e g a d o s

c i u d a d

t o d o s

d e

d e

A.saniiiblea

ein

h a r á n

los

d e

,se

A s a m b l e a »

'Secretario.

L o s gios»

varias

a c u e r d o

p o b l a c i ó n ,

u n a

a

d e p a r t a m e n t o

ü n m e d i a i t a a n a n t e tación,

u n a

falta p o r

d e s i g n a c i ó n

« a d a

d e t e r m i n a d a

d e

te

1 4 5

la

la

p r o c l a -

D i r e c t o r i o

G e n e -

'respectivas

A s a m -

bleas. O y e n d o bleas, tos

D i r e c t o r i o

d e c i d i r á ,

d;Jbe

n e r s e

el

ser

d e

d i d a t o , facilitar

o

e n

p r o c l a m a d o ;

a c u e r d o d e el

s e s i ó n

q u e

las les

a c u e r d ó .

las

o b s e r v a c i o n e s

especial, sin

perjuicio

A s a m b l e a s h a g a

cuál]

d e

d o , q u e

r e s p e c t o

p r o p o s i c i o n e s

d e

el

d e l

las

loa

A s a m -

c a n d i d a -

p u e d a n tercer

directorio

p o c a n p a r a


-

O b l i g a r á a

los

la

r e s o l u c i ó n

c a n d i d a t o s

A r t .

1 9 .

P a r t i d o ,

y

n o

g i r á n ,

r e s p e c t o

m e n t e

c e l e b r a d o s

y

los

éstas, el

a

las

A s a m b l e a s ,

a s a m b l e í s t a s . c a n d i d a t o s

los

a

las

s e r

m i e m b r o s

A s a m b l e a s ;

a c u e r d o s

D i r e c t o r i o

a

d e s i l i n a c i ó n

i n g r e s a d o lo

R e s p e c t o

p e r o

e l e c t o r a l e s

G e n e r a d

c o n

del re-

l e g í t i m a -

o t r a s

a g r u -

u n el

a

d e

q u e la

c a n d i d a t o s ,

s e a n

sólo

c i u d a d a n o s 1

Aisaimlblea

c o n

u n

' t o m a -

e l e c t o r e s

a ñ o

d e

a n -

la¡s

q u e

m e n o s .

d e

t u v i e r e n s e r á

la

a s a m b l e í s t a s

h a y a n

n a c i ó n ,

D i r e c t o r i o

p e r t e n e z c a n

p o r

E n

los

t i c i p a c i ó n

n o

d e

2 0 .

p a r t e q u e

los

del

-

(políticas.

A r t . r á n

a

D e b e r á n

a u n q u e

p a c i o n e s

1 4 6

las

A s a m í b l e a f i

a ñ o

d e

p l a z o

r e o r g a n i z a d a s

e x i s t e n c i a

d e

fres

al

y

d e

e f e c t u a r s e

la

d e s i g -

m e s e » .

TITULO III

DE LA CONVENCIÓN GENERAL DEL PARTIDO

Art. 21. Se 'convocará a la Convención General cada tres

a ñ o s , Si

ca

d '

d o

q u e

fijará

a

lo

la

C o n v e n c i ó n

la

c o n v o c a t o r i a , la

el

fije,

lo

a c u e r d e

1.a ción

h a y a

o

el

d e 2 2 .

a n t e r i o r

n o

el

n o

solicitará f i j á n d o l a

p o r

t a m b i é n

sí id

h u b i e r e el

p r e c i s a d o

P r e s i d i e n t e

d e n t r o

d e

la

del

d o s

é p o P a r t i -

m i e l e s ,

la

s o l o .

P r e s i d e n t e

a

la

C o n v e c c i ó n ,

c u a n -

D i r e c t o r i o .

c o n v o c a t o r i a

A r t . torio

y

P r e s i d e n t e

C o n v o c a r á d o

iinenos.

d e s i g n a r é

r e u n i r s e F i j a d a

P r e s i d e n t e ,

y la

los

d í a s

é p o c a

s e g ú n

el

los

d e

t u g a r e n la

c a s o s ,

e n

q u e

q u e

la

d e b a

C o n v e n c i ó n , d e s i g n a r á

C o n v e n -

f u n c i o n a r . el

D i r e c -

c o m i s i o n e s


d e

p r o g r a m a ,

q u e

j u a g u e • E l

d e o

d e

o r g a n i z a c i ó n

útiles

p a r a

P r e s i d e n t e

las

los

q u e ,

sin

r e i t e r a d a s

-h.

y

d e

arbitrios

t r a b a j o s

d e s i g n a r á

c o m i s i o n e s

f a l t a r e n

1 4 7

v e c e s

a

las

d e m á s

p r e p a r a t o r i o s .

r e e m p l a z a n t e s

e x c u s a

y

a. los

justificada,

las

m i s m l b r o s

n o

r e u n i o n e s

asistieren

q u e

a q u é l l a s

c e l e b r e n . A r t .

2 3 .

'Los

m i e m b r o s

b )

L o s

S e n a d o r e s

c )

L o s

r e p r e s e n ! a n t e s

d e

torales;

y

d ) b l e a s

U n

a

m a s e s

las

G e n e r a l ,

d e

la

el

p o r

si

n o

E s t e

el

d e

e n

p r o p o r c i ó n

ise lo

d e l

m e n o s ,

y

Días f u e r z a s

u n a

die

las

a

conistituído la

d e s d e

.el s e

f e c h a

A s a m -

la

C o n -

c o n

tres

q u a

h a y a

elec-

f i j a d a se

t e s t i m o n i o le

d e

4.o.

d e l e g a d o s

c o n t a r á

A s a m b l e a

A s a m b l e a s

artículo

a

G e n e r a l

o

a

c a d a

d e s i g n a r

se

P a r t i d o ;

A s a m b l e a

h u b i e r e n

p l a z o

la

d e l

la

3. o

G e n e r a l :

D i r e c t o r i o ;

d e

inciso

a

C o n v e n c i ó n

d e l

d e s i g n e

D i r e c t o r i o

f o r m a c i ó n

la

D i p u t a d o s

A s a m b l e a s

a n t e r i o r i d a d ,

C o n v e n c i ó n .

recibido

los

q u e

refiere

p o d r a n

verteión

y

d e p a r t a m e n t o ,

se

d e

h o n o r a r i o s

d e l e g a d o

q u e

N o

d e

p a r t e

a )

c a b e c e r a

la

F o r m a r á n

p a r a h a y a

a u t é n t i c o

c o n f e r i d o

s u

r e c o n o c i m i e n t o . A r t .

2 4 .

C o r r e s p o n d 1 ?

a )

R e v i s a r

b )

I n t r o d u c i r

sarias c )

o

útiles

el

e n

R e s o l v e r

e s p e c i a l m e n t e

p r o g r a m a las el

las

del

la

C o n v e n c i ó n :

P a r t i d o ;

m o d i f i c a c i o n e s E s t a t u t o

a

q u e

s e

j u a g u e n

n e c e -

O r g á n i c o ;

c o n t r o v e r s i a s

q u e

se

s o m e t a n

a

s u

c o n -

s i d e r a c i ó n ; d )

C o n f e r i r

el

títuílo

rectorio,

a

p r o p u e s t a

cionales,

y

c o n

m i e m b r o s

loa

.presentes;

d e

d e la

isulfraigios y

m i e m b r o q u i n t a d e

los

h o n o r a r i o

pao-te tres

d e

los

c u a r t o s

d e l

Di'-.

c o n v e n d e

s u s


e ) tido

E l e g i r

nauta

s i e m p r e

La

q u e

éstos

2 5 .

f'i'ha

D i r e c t i v a

h a y a

d e

tación

A r t . tará

del

la

2 6 .

d e

E n

su

S e n a d o r e s e n

la

s u

y

los

elegiría y

r e u n i ó n

¡presidida-

d e

c u a t r o

p o p u l a r .

p r i m e r a

d í a s

y

p o r

h o r a s

s u

P a r -

D i p u t a d o s ;

v o t a c i ó n

c o n v o c a t o r i a , fijará

y

del

s e n o

e n

q u e

u n

S e c r e t o r i o s ,

la

P r e -

? n

v o -

c o m p l e t a . el

C e l e b r a r á

p u e s t a

D i r e c t o r e s

c e l e b r a r á

P a r t i d o ;

d e s e m p e ñ o

C o n v e n c i ó n

a )

los

V i c e p r e s i d e n t e

lista

d a

e l e g i d o s

f u n c i o n a n d o

c u a t r o

¡por

sido

d e s i g n e

s e g u i r

c o n

C o n v e n c i ó n

(pie

n e c e s a r i o

.cien,

h a y a n

L a

M e s a

sidente,

n ú m e r o

c o m p l e t a r

A r t . e n

el

1 4 8

a

a

las

Lo

M e s a

d e

s u s

s i g u i e n t e s

m e n o s

d o s

Directiva,

f u n c i o n e s ,

se

suje-

r e g l a s :

sesiones

fijará

la

diarias

tabla

d e

y,

a

s u s

p r o a s u n -

tos; ib)

E l

q u o r u m

a c u e r d o s , o)

e¡)

ed

¡ N i n g ú n

m i s m o h a s t a d )

tensiva,

m á s

iSi a

D i r e c t i v a ,

las

p e r s o n a s

refiere las t u n o

A g o t a d o el

o r i g i n a r a

h u b i e r e n

el

inciso

s o b r e

d e b a t e ,

anterior,

p r o p o s i c i o n e s

o

el

la

p a l a b r a

p r i m e r a

« o b r e

p o d r á

u n

h a b l a r

d e m a s i a d o '

a c u e r d o

c e r r a d a p a r t e

y sn

c o n

e x -

la

M e -

constituir ella,

c o m i s i ó n

y

las

q u e

c o n otras

f o r m u l e

m a t e r i a ;

p r o d u c i d o

e n

c e l e b r a r

s e g u n d a ;

d e

P r e s i d e n t e

f o r m u l a d a s ,

y

c o n v e n c i o n a l e s ;

d i c u s i ó n

a m a

la

d e

la

éste,

t o m a d o

d e s i g n a r ,

c o n c r e t a s

la

e n

d e c l a r a r l a

o p o r t u n o

d e

e n

cinco,

P r e s i d e n t e ,

p o d r á

q u e

p r o p o s i c i o n e s ic)

del

total

u s a r á

hasta

constituirse

del

v e c e s ;

a s u n t o

juicio

p a r a

exento

d o s

y

aüigún

e s t i m e

p o r

d e

m i n u t o s

sa

q u e

2 5

c o n v e n c i o n a l

t'"iiia, Ü5

n e c e s a r i o

el

el

ca.so

p o n d r á

o r d e n

q u e

a

e n

q u e

se

v o t a c i ó n

e s t i m e

o p o r -

; f)

q u i e r a

Ninigíin

c o n v e n c i o n a l

q u e

el

s e a

n ú m e r o

d e

t e n d í a

m á s

.de

u n

r e p r e s e n t a c i o n e s

v o t o , q u e

cual-

e j e r z a ;


g )

L a s

m a y o r í a

d e

p o s i c i o n e s c o m o

c o n c l u s i o n e s d o s

q u e

otras h )

los

A

m a y o r í a

c i n c o

el

e n

s e r á n

d e l e g a d o s

p a r a

la

se

a b s o l u t a

p r ó x i m a

las

a d o p t a r á n

p r e s e n t e s ;

m a y o r í a

q u e

2 7 .

q u e

t a r d e

s o b r e

las

s e

p o r p r o -

t e n d r á n

C o n i v c m o i ó n ;

elecciones

o

l l a m a r á

p o r

y

a c u e r d o s

se

d e

del

t o d a s

V o t a c i ó n ; ú l t i m o

las

lista,

y

d í a ,

se

d e c l a r a -

p r o p o s i c i o n e s

.continuarlo

la

a

n o

"vo-

m a y o r í a

d e

p r e s e n t e s . la

elección

refiere

c é d u l a s

f o r m a

d e t e r m i n e

P a r a

s e

v o t a c i o n e s ,

la

d e b a t e

m e n o s

A r t .

g a r á

los

o t r a

d e

c o n v e n c i o n a l e s

a

C o n v e n c i ó n

absoilrata

las

a c u e r d e

las

a

tido,

d e

e s t u d i o

t o m a r

s e

c e r r a d o

t a d a s ,

la

e s p e c i e s ;

q u e

¡f)

d e

o b t u v i e r e n

e n

sólo

P a r a

m e n o s

r á

sólo

p r o y e c t o s

r e q u e r i r á n d e

tercios

1 4 9

q u e

p r o c l a m a d o s

©1

inciso

e)

c o n t e n g a n

los

q u e

d e

los

D i r e c t o r e s

del

artículo

1 0 0

n o u n b r e s

d b t e n g a n

las

1 0 0

d e l

2 4 ,

se

P a r s u f r a -

distintos,

p r i m e r a s

y

m a -

y o r í a s . E n d e

los

c a s o

d e

e m p a t e ,

se

d e c i d i r á

p o r

el

o r d e n

alfabético

apellidos.

TITULO IV

DEL DIRECTORIO GENERAL

Art. 28. El Directorio General del Partido se comp o n d r á a )

: D e

v e n c i ó n b )

los

niieinbros

G e n e r a l D e

las

c o n f o r m e

al

i n c l u i d o s

los

d e l

1 0 0

h o n o r a r i o s

p o r

la

C o n -

P a r t i d o ;

p e r s o n a s

artículo

d e s i g n a d o s

2 4 ,

S e n a d o r e s

d e s i g n a d a s

inciso y

los

e ) ; e n

p o r este

D i p u t a d o s

j

la

C o n v e n c i ó n ,

n ú m e r o

e s t a r á n


c) d e

D e

los

g i d o e n

D e

p o r la

las

d e

A r t . rrir,

,un

d e l e g a d o

q u e

E l

e x c u s a

d e

rectorio

las

A s a m l b l e a s

fin

s o n a

p a r a

sste

D i r e c t o r . A r t .

el

d e

p a r t e

rio

a

e>]

d e

c a b e c e r a s

d e p a r t a m e n t o s d i s p o n e

G e n e r a l a

ele-

respectivos,

q u e

q u e

c u n d o

d e

la

ésta

q u e

c i n c o

(ejercicio

se

s u s

h a g a

la

el

a

o

la

d e

el

D i -

respectiva otra

u n a

n o

artículo

d e l i b e r a c i o n e s

y

d e s i g n a r

q u e

c o n c u -

c o n s e c u t i v a s ,

a

elección

G e n e r a l

d e

f u n c i o n e s ,

v a c a n c i a

d e

e n

d e j a r e

sesiones

¡ p r o c e d a

s e a

D i r e c t o r

las

electoral,

D i p u t a d o s ;

estabiliecido

e n

a g r u p a c i ó n

E s t a t u t o

( c o m u n i c a r á

E l

o b l i g a c i ó n

m a r

an

c a r g o ,

3 0 .

los

justificada,

G e n e r a l a

c a d a

d e

D i r e c t o r

ihedho

A s a m b l e a ,

la

este

^ c a n d i d a t o s

2 9 .

sin

c e s a r á

p e r -

A s a m b l e a

c u m p l i e r e

4 3 ,

n o

v o t a c i o n e s

c o n

p o d r á

to-

del

D i r e c t o -

se

c o n s i d e -

G e n e r a l . A r t .

r a r á n

3 1 .

. c o m o

l e b r a d o

tor,

P a r a

falta

3 2 .

el

D i r e c t o r i o

c a s o

s u s

rales ;

las

la

q u e

2 9 ,

n o

s e

h u b i e r e n

ce-

o

r e n u n c i a r e

y

o

el

se

p r o d u j e r e ,

artículo

r e e m p l a z a n t e , m e d i a n t e

el

a l g ú n

v o t o

2 9 ,

e n

a

s u

res-

p r o c e d e r á

sastán.

d e

direc-

los

el

especial,

d o s

tercios

p r e s e n t e s .

la

del

P r o p e n d e r

sesiones

refiere

C o r r e s p o n d e

P r o c u r a r

artículo

C o n v e n c i ó n , Se

secreto,

3 3 .

d e l

falleciere

d e s i g n a r l e

o b s e r v a n c i a ib)

e f e c t o s

n ú m e r o .

q u e

m i e m b r o s

A r t . a )

p o r a

a

s u f r a g i o

d e

C u a n d o

d e s i g n a d o

p e c t o ,

los

v e r i f i c a d a s

p o r

A r t .

la

d e

p o r

A s a m l b l e a s

f o r m a

elección

d e

Presidenteis

d e p a r t a m e n t o ; d )

c o n

1 5 0

al

realización E s t a t u t o a

la

D i r e c t o r i o d e l

G e n e r a l :

P r o g r a m a

del

P a r t i d o

y

O r g á n i c o ;

unificación

d e

los

e l e m e n t o s

libe-


c ) e

M a n t e n e r

i n f o r m a r l a s d )

e n

el e)

se

y

d e

s o b r e

los

a

su

p u n t o

o

los

3 6 .

la

S ó l o del

a g r u p a c i o n e s

P a r t i d o

y

A s a m b l e a s . a

y

n

las

c o m u n i -

del

P a r t i -

o b s e r v a c i o n e s

r u m b o s

del

D i r e c t o r i o , presentí1

q u e

P a r t i d o ,

c o n v o c a r

E s t a t u t o ,

el

al

ge

citarse del

D i r e c t o r i o

o

el

e n

a

y

fijar

del

c u y a

o

la

a t e n -

a n u a l -

P a r t i d o ,

realización

el

d e b a

P r e s i d e n t e los

del

p a c t o s

j u s t i f i q u e n .

a d

v a l o r

el en

e s p e c i a l m e n t e d e

p a c t o s

t e n d r á n p o r

la

el

su

elección.

c o r r e s p o n d e c o n

P a r t i d o

q u e

sino

G e n e r a l ,

p r e s e n t e

E s t a t u t o .

referidos

la c o n

d e s d e

c o n

p a c t o s ,

G e n e r a l ,

re-

d e m á s

c e l e b r e

a l g u n o ,

D i r e c t o r i o

la

las

r e f e r e n d u m

los

h a s t a

c o n

las

d e in-

c o n v o c a t o r i a .

P a r t i d o

q u e

a

D i r e c t o r i o

s o b r e al

f u n c i o n e s

r e l a c i o n e s

del

n o

s u s

G e n e r a l

P r e s i d e n t e

p r o n u n c i e n

o b j e t o

e n

siguiente

sus

Lo.s

prescripfas

q u e

A s a m b l e a s

p o r

D i r e c t o r i o

ratificadas

P a r a

D i r e c t o r i o

p a r l a m e n t a r i a

C o n v e n c i ó n

a g r u p a c i o n e s s e a n

del

p r o g r a m a

P a r t i d o

E j e c u t i v a

los

dell

d i r i g e n t e s .

del

especial

políticas.

f o r m a l i d a d e s

q u e

del

D u r a r á

p r e s e n t a c i ó n

E l

a d o p t e ;

p r e f e r e n c i a .

i n a u g u r e

d i c a c i ó n

o r g a n i s m o s

al

q u e

c o l e c t i v i d a d e s

m a r c h a

c o n f o r m e

las

r e s p o n d e r

solicitudes

la

d e b e r

p u n t o s

3 5 .

A r t .

b e r á

las

A s a m b l e a s

liberal;

e n t r e

.otras

r e p r e s e n t a c i ó n

d e

A r t .

otras

u

f u e r z a s

p r e n s a

d e b e r á

especiales

G e n e r a l ,

la

t r a b a j a r

J u n t a

.sus

t a m b i é n

a

se

a

s o b r e

d e b e r e s

la

las

g e n e r a l e s las

dificultades

D i r e c t o r i o

d e

d e

c o n

p r e p a r a c i ó n .

S e r á m e n t e ,

d e

a s a m b l e a s

actos

m e d i d a s

i n c r e m e n t o

las

ellas,

fracuenites

las

desarrollo

las

C o n v e n c i ó n

q u e

el

E l

en

S e r á n

q u e

d e

e s p e c i a l m e n t e ,

h a g a n

iler

- 1

3 4 .

c a c i o n e s y,

a c e r c a

S o l u c i o n a r

A r t .

d o

r e l a c i o n e s

P r o c u r a r país

1 5 1

se

d e b e r á

c e l e b r e n ,

transcribir

c o n

las

a

las

e x p l i c a c i o n e s


T o d o la

p a c t o

realización A r t .

sión

d e

3 7 .

rior, d e b e n

el

f o r m a r

A

el

E n

elegirá

m e s

la

D i r e c t o r i o p a r t e

d e

E j e c u t i v a ,

A r t .

3 9 .

S e r á

a )

E n

las

b )

C u a n d o

E j e c u t i v a , c)

o

é p o c a s

lo

C u a n d o

d e

a

q u e

fie

2 4

a

d e

y

liberal.

c o n v o c a d o

c a d a

el

a

se-

a ñ o .

el

artículo

d e

s u

a n t e -

s e n o

q u e

m i e m b r o s

d e

la

V i c e p r e s i d e n t e s .

D i r e c t o r i o :

p o r

eJ

p o r

los

tres

el

p r o p i o

o p o r t u n o

p r o c u r a r

d o c t r i n a

refiere

e n t r e

sesión

soliciten

d e

d e

E j e c u t i v a .

d e s i g n a d a s

crea

la

m i e m b r o s

J u n t a

el

d e b e r

será

d i c i e m b r e

a c u e r d e

lo

p u n t o s

P r e s i d e n t e

c i t a d o

lo

el

G e n e r a l

elegirá,

u n

incluirá

lorc

la

las

d e

sesión

c o n t i n u a c i ó n

J u n t a

d e

D i r e c t o r i o

e n

3 8 .

G o b i e r n o

a l g u n o

E l

especial A r t .

d e

1 5 2

p r e s e n t e

E s t a t u t o ;

D i r e c t o r i o

P r e s i d e n t e

escrito

diez

o

la

del

J u n t a

P a r t i d o ;

directores

a

lo

m e n o s . A r t . c o n

la

4 0 .

E l

D i r e c t o r i o

c o n c u r r e n e i a

perjuicio

d e

lo

4 1 .

N o

n o

m í n i m a

d i s p u e s t o

p o d r á

d e

en

c e l e b r a r

25"' d e

otros

s u s

sesión

aino

m i e m b r o s ,

artículos

del

sin

p r e s e n t e

E s t a t u t o . A r t n e s

e n

p e r s o n a

sidente

o

la

A r t .

4 2 .

r e o r g a n i z a r y y

c o n si

p o d r á

el se

o

el

c o r p o r a c i ó n

J u n t a

f a c u l t a d

c u a l q u i e r a d e

t r a t a r e

los d e

inciso

d e l e g a r

a l g u n a ,

ni

.sus

a ú n

atribucioen

el

P r e -

E j e c u t i v a .

T e n d r á ,

v o t o

D i r e c t o r i o

el

3.o

citarse

p r e v i a m e n t e

d o s

del el

Directorio

a s a m b l e a , tercios

a l g u n a

refiere

el

d e

p e r o los

A s a m b l e a

artículo

i n f o r m e

la

disolver

sesión

directores d e

4.o,

d e

e n

para,

especial. p r e s e n t e s ;

a q u e l l a s

d e b e r á , A s a m b l e a

o

a

q u e

a d e m á s , c a b e c e r a

se

solidel

d e p a r t a m e n t o . A r t . c o n t r i b u i r

4 3 . al

L o s

D i r e c t o r e s

m a n t e n i m i e n t o

G e n e r a l e s d e

éste

del

c o n

P a r t i d o

u n a

cu.ota

d e b e r á n m í n i m a


d e - v e i n t e c u o t a

p e s o s

m í n i m a

1 5 3

m e n s u a l e s .

será

d e

P a r a

los

c i n c u e n t a

p a r l a m e n t a r i o s ,

p e s o s

esta

m e n s u a l e s .

TITULO V

DE LA JUNTA EJECUTIVA

Art. 44. La Junta Ejecutiva del Partido .se compond r á

d e

torio

2 4

G e n e r a l , El

torio

d e

q u o r u m

A r t .

los

m i e m b r o s ,

L a

G e n e r a l

d e

y

s e r á

d e

Directiva

t a m b i é n

e]

a n u a l m e n t e

o c h o

del

d e

T e s o r e r o

J u n t a ,

p o r

el

D i r e c -

c o m p o n e n t e s . .

s e s i o n a r

será

la

sus

M e s a

lo

S e c r e t a r i o s

m i e m b r o s

e n t r e

p a r a

4 5 .

elegidos

la

del

c a r e c e r á n

p e r s o n a s .

P a r t i d o

J u n t a

v o t o

del

D i r e c -

Ejecutiva..

P a r t i d o , d e

y

q u e en

n o

.sus

P e r o f u e r e n

delibera-

c i o n e s . A r t . a )

4 6 .

C o r r e s p o n d e

E l e g i r

secretarios 1>)

y

r e m o v e r

n>x¡

V e l a r

c)

y

a

su

tesorero

p o r

los

G e n e r a l

la

las y

J u n t a

arbitrio

d-el

intereses

D e s e m p e ñ a r

Directorio

a

u n

secretario,

d o s

p r o -

P a r t i d o ; del

P a r t i d o ;

f u n c i o n e s

b a c e r

E j e c u t i v a :

q u e

c u m p l i r

le

las

e n c o m i e n d e r e s o l u c i o n e s

el del

m i s m o ; d ) gir

s u

A s u m i r m a r c h a

la

r e p r e s e n t a c i ó n

política,

sin

directa

perjuicio

d e

del las

P a r t i d o

y

a t r i b u c i o n e s

diridel

D r e c t o r i o ; e ) p a r t e

d e

f) n e s

A u t o r i z a r

c u a l q u i e r

C e l e b r a r

políticas,

G o b i e r n o , p ú b l i c a ,

a

o

o

los

M i n i s t e r i o

p a c t o s p a r a

p a r a

p a r t e

m i e m b r o s

la

a d

y

auxilio

p a r a

f o r m a r

E s t a d o ;

'organización

ella;

P a r t i d o

r e f e r e n d u m

prestarse d e

d e

del

c o n d e

o t r a s

c o m b i n a c i o n e s

r e c í p r o c o

a u t o r i z a r

al

a g r u p a c i o -

e n

t o d a

P r e s i d e n t e

la

d e l

d e R e P a j >


tido,par

a

q u e

c o n v e n i o s ; g )

s u b s c r i b a

a d

r e f e r e n d u m

c u a l q u i e r a " d e

estos

y

A t e n d e r

p r o n t o

1 5 4

las

r e s p u e s t a

s o b r e

la

m a r c h a

a c t o s

d e

.sus

.solicitudes

a

las

y

d e

las

o b s e r v a c i o n e s

r u m b o s

o r g a n i s m o s

del

a s a m b l e a *

q u e

P a r t ' d o

le

0

y

d a r

h a g a n

.e s p e c i o

estas, d e

Ion

d i r i g e n t e s .

TITULO VI

DISPOSICIONES DIVERSAS

Art. 47. Deberán, especialmente, los Senadores y los D i p u t a d o s ideas

del

q u e ,

G e n e r a l , A r t . h a y a n

p a r a

y

4 8 .

o

d e

las

q u e

q u e

nizar

d a r

se

4 9 .

c i a l m e n t e e f e c t u a r á

d e

h e c h a s

T o d o

p a r a

el

a u n

Si

el

se

necesitará cartcia

L a

n a d i e del

a n á l o g a q u e

d e

la

la

al

e n

del

a c e p t a r a

la

M u n i -

la

A s a m -

a

d e

sus

c a r g o s

t a m b i é n c a r g o s

artículo

s e r á

e n

d e

las

3 4 .

l l a m a d o

q u e

los

('leñera'

realización

el

q u e

las

D i r e c t o r i o la

v o t a c i ó n

a

o r g a -

e n c a r g o ,

p e d i r

se

espe-

citará

p r i v a d a

y

se

p i d a .

G a b i n e t e

n o

a u t o r i z a c i ó n del

o

D e b e r á n

P a r t i d o ,

E j e c u t i v a ,

objeto.

o r g a n i z a d o r

otra

a n t e s

J u n t a

c u a n d o

del

liberales

d e s e m p e ñ a d o

inciso

las

D i r e c t o r i o

posible,

c o n s e g u i r

ú l t i m o

los

d e s e m p e ñ o

a n u a l m e n t e

d e b e r á , la

del

el

d e

final.

b r e v e d a d

h a y a n

m i e m b r o

a ñ o

C o n g r e s o

p r o g r a m a s . o

realización

c a d a

inciso

el

la

p a r a

el

la

m a n d a t o s ,

en

a

s u s

c u e n t a

d e

5 4 ,

respectivas,

refiere

G a b i n e t e ,

a u t o r i z a c i ó n

c a r g o s

p o r

señale

s u s

d e s e m p e ñ e n

g e s t i o n e s a

q u i e r a

artículo

c u e n t a

c u m p l i m i e n t o

A r t

d o ,

d a r á n

C o n g r e s o ,

ideas

al

les

T e r m i n a d o s

A s a m b l e a s

liberales

e m p e ñ a r s e

efecto,

d e s e m p e ñ a d o

del

el

este

c o n f o r m e

cipalidades, blea

P a r t i d o ,

p e r t e n e c i e r e p a r a

o r g a n i z a d o r .

al

P a r t i -

a c e p t a r

cual-


. A r t .

5 0 .

L o s

e n

r e p r e s e n t a c i ó n

d e

s u s

c a r g o s

f u e r e

al

5 1 .

r á n

e n

q u e

ceñirse

4!),

y

d e l

o

L o s

a

perjuicio

P a r t i d o ,

d e s e m p e ñ a d o

d a r á n

c u e n t a

G e n e r a l ,

p a r a

al

d e

lo

t a n

M i n i s t e r i o s ,

del

d e s m p e ñ o

p r o n t o

d i s p u e s t o

T o d o s

las

E n

ja

sesión

especial,

c o m o

to

i n d i c á n d o s e c a s o

en

del

c o n

la

e n

los

les

e n

citaeión 3 6 ,

e x c l u s i v o

el

o b j e t o

se

él

t e n e r

electores;

inciso

j ) ,

y

solicitu-

a c t o s .

s u s

d e b e n

a d h e -

a u t o r i d a d e s . E s t a t u t o

c u m p l e q u e

tercero, e n

8,

p r e s e n t e

a s u n t o

inciso

s u s

P a r t i d o a

sin

dirigirle

s u s

del

q u e

el

d e

p a r a

s o b r e

q u e

p r o c e d e -

f u n c i o n e s ,

artículos

disciplina

e n t e n d e r á

artículo

el

y

Liberales

i m p e r a t i v o

A s a m b l e a s

c a s o s

se

sus

m i e m b r o s

éste

los

d e

o p i n i o n e s

los

d e

r e g i d o r e s

a l g u n o

m a n i f e s t a r

5 3 .

o

ejercicio

d e

p r o g r a m a

citación

al

m a n d a t o

5 2 .

A r t .

el

c o n g r e s a l e s

d e r e c h o

A r t .

en

. h u b i e r e n

D i r e c t o r i o

c o n c i e n c i a

sin

sión

del

posible.

A r t .

d e s

q u e

1 5 5

lo

este

requisi-

m o t i v a

d e b e r á

exi-

¡

p e r o

haeer.se

la

s e ñ a l a d o .

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo l.o Dentro de los ocho días subsiguientes a la c l a u s u r a ral,

a

f o r m e

d e

fin al

d e

las

2 . o d e

3.o

q u e

e n

L a s

E l d e

A s a m b l e a s días

E l

d e

la

el

D i r e c t o r i o

J u n t a

t e r m i n a d a

p o r

a

lo

d e b e r á n

c l a u s u r a d a

P r e s i d e n t e

c o n f o r m i d a d

4 . o

r e u n i r á

elegir

establecidas

d i r e c t a m e n t e A r t .

y

se

(¡ene-

E j e c u t i v a ,

c o n -

E s t a t u t o .

n o v e n t a

m e d i a t a m e n t e g i d o

constituirse

o b l i g a c i o n e s A r t .

C o n v e n c i ó n ,

p r e s e n t e

A r t . t é r m i n o

esta

en

el

q u e esta

D i r e c t o r i o

esta

d e n t r o

del

C o n v e n c i ó n ,

c o n

artículo d e b e

1 0 .

regir

el

C o n v e n c i ó n ,

d i s p u e s t o

los

c u m p l i r

e n

el

Partido,'inn o

artículo

será

ele-

3 8 ,

sino

c o n v e n c i o n a l e s . del

P a r t i d o ,

t e n d r á

f a c u l t a d e s


1 5 6

constituyentes suficientes para introducir en el Estatuto O r g á n i c o , b o

la

q u e

las

f u s i ó n les

m o d i f i c a c i o n e s d e

los

n e c e s a r i a s

e l e m e n t o s

c o r r e s p o n d a

e n

el

liberales

D i r e c t o r i o

p a r a y

la

y

llevar

a

ca-

r e p r e s e n t a c i ó n

e n

la

J u n t e

E j e -

c u t i v a . A r t . la

F a c u l t a

u n i f i c a c i ó n

p e r s o s , d e

5.o

e n

al

c o n

los

a r m o n í a

c o n

a c u e r d o

c o n

el

D i r e c t o r i o g r u p o s los

q u e

del

se

p a r a

L i b e r a l i s m o ,

f u n d a m e n t o s

P r o g r a m a

elija

a n t e s

p a c t a r

a u n

dis-

e x j m e s t o s

y

a p r o b a d o .

PRIMERA SESIÓN DEL DIRECTORIO GENERAL ( 4

d e

e n e r o

d e

1 9 3 2 )

A las 19 horas se abrió la sesión presidida por don Ign a c i o d o n

U r r u t i a

R a m ó n

M a n z a n o ,

H u i d o b r o

y

a c t u a n d o c o n

d e

secretario

asistencia

d e

los

p r o v i s i o n a l

D i r e c t o r e s

ñ o r e s :

M a x i m i l i a n o

I b á ñ e z . B .

L u i s

Q u i n t e r o s

G u s t a v o

E m i l i o

A l d u n a t e

C a r l o s

A t i e n z a .

Z ó c i m o

R a f a e l

L .

J u l i o

B a r a h o n a .

F r a n c i s c o

B u l n e s

A r m a n d o

Celis

R i c a r d o J o r g e

d e

M a t u r a n a .

F e r r a r i .

L a r r a í n

M a r í n

M a t t a

R o b e r t o

M e r i n o

C a r l o s

B r a v o .

B a l m a c e d a .

E n r i q u e

O r r e g o

R i v e r a S a n t a

S i l v a

D o m i n g o C a r l o s O s e a r

F i g u e r o a . F u e n z a l i d a . B a r r o s ,

B a e z a .

C r u z .

R i v a s .

A n t o n i o

U g a r t e

V i a l

L a d i s l a o

S o l a r .

U r z ú a .

V a l e n z u e l a

A l b e r t o

H o r e a u .

R i c a r d o R a ú l

C .

T .

V a l d é s .

I n f a n t e .

E r r á z u r i z .

R a i m u n d o

del

G u i l l e r m o

A m u n á t e g u i .

J o r g e

B a r r o s

R o b e r t o

R í o .

H u r t a d o .

B a r r o s

T o r r e s ,

se-


L i s a n d r o J o r g e

Lillo

S a n t i a g o

A l v a r o C a r l o s

V i c u ñ a .

O r r e g o P r a d o

r e n u n c i a

la

c o n s t a n

d e l

la

la

d e

el

4

v e n c i ó n ,

p a r a

elección.

q u e

D e c l a r é la

torio

G e n e r a l ,

t e n

d o ) —

los

A g u i r r e .

Y á v a r .

la

U r r u t i a

d e l

M a n z a n o

P a r t i d o ,

e n

f o r m u l ó

los

t é r m i n o s

d e

1 9 8 2 . —

p r e s e n t a r

l a

S e ñ o r e a

D i r e c t o r e s :

r e n u n c i a

i n d e c l i n a b l e

P a r t i d o .

q u e

se

al

fácil

llegar

d e

la

d e b i d a

d e s i g n a d o

a

la

u n

p o d r í a

h a s t a

a c u e r d o

la

lo

a t e n c i ó n

q u e

al

la

p o r m e

c a r g o

C o n -

e n

q u e

q u e

r e u n i ó n

c o n t i n u a r

capital,

p o r

v o t a c i ó n ,

C o n v e n c i o n a l e s

ú n i c a m e n t e n o

ser

p r o l o n g a r a

s e ñ o r e s

p u e s

lejos

d e d i c a r

m i

d e

e r a

P r e s i d e n c i a

residir

E n

e n e r o

del

n o

a

ñ a r í a

h a b í a

d e

evitar

tara

p a r a

V a r a s

c a r t a :

p r o v i s o r i a m e n t e ,

e n

p o r

I g n a c i o

siguiente

lionor

m e n t o s la

d o n

P r e s i d e n c i a

la

P r e s i d e n c i a

A c e p t é

F e r n a n d o

M a n z a n o .

P r e s i d e n t e .

.sesión

" S a n t i a g o ,

d e

T r o n c ó l o .

A m o r .

d e

T e n g o

A l d u n a t e .

S o m a r r i .

U r r u t i a

A r t u r o

L e ó n .

E s p i ó .

Silva

I g n a c i o

B a r r o s .

R í o

S i l v a

J o r g e

E s q u i v e l .

A b i e r t a

q u e

E m i l i o

del

Belisario

M a r í n

R e n u n c i a

la

C o r t é s .

A .

M e r i n o

R e c a b a r r e n

B e r n a r d o

B a r r i g a .

H u i d o b r o .

ü n o f r e

L u i s

A r t u r o

G o n z á l e z

R a m ó n

B u r g o s .

E c h a v a r r í a

R i c a r d o

1 5 7

m o -

facili-

d e s e m p e del

m á s

D i r e c t i e m p o ,

i m p o s i b i l i t a b a c o n

q u e

se

m e

h o n r a d o . c o n s e c u e n c i a , r e n u n c i a I g n a c i o

y

r u e g o

.designen

U r r u t i a

a

los

s e ñ o r e s

P r e s i d e n t e

M a n z a n o " .

del

D i r e c t o r e s ,

a c e p -

P a r t i d o . — ( F i r m a -


P r e s i d e n c i a M a n z a n o R u i n e s

p r o v i s o r i a . —

c o n t i n ú a

A l b e r t o

s u

la

d e t e r m i n a c i ó n

c e s o

d e

cortesía

altas

D o n

tido

h a

E n d e n t e d a s ,

al

n o

b i e n

Errázuriz1

e n t r e g a d a

a

s e ñ o r

p o r

d o n

la

p o r

U r r u t i a F r a n c i s c o

sólo

d e b e

p r o p i a

e n

se del

y

]¡i

días

q u e

al

D i -

justifica a

s e ñ o r

u n

e x -

U r r u t i a ,

q u e y

h o n e s t o ,

neigros

c o n

sus

m i s m o s

d e

e n

p u e d a

y

t e n d r á

la

u n i ó n

el

t o d o s

la

centralizar

m a n t e n e r

tiranía

cree

d e

p a r t a ,

P a r y el

triunfo.

m o d e s t i a

otra

del

l a b o r i o s o la

el

a p t i t u d e s

p o r

t e r m i n e s ,

P r e s i d e n c i a

c o n f i a n z a

q u e

y

los

L a

V i c e p r e s i d e n t e s ,

provincia.s

p r o p o n e n a d a

h o m b r e

los

t e m o r ,

tres

M a n z a n o

p o r q u e

y

a b u n d a

u n

l a b o r

o r g a n i z a d a , e n

m u y

d e s e m p e ñ a r , esc

U r r u t i a

insistencia,

r e n u n c i a .

e n

liberalismo

e l i m i n a n

Presic o n o c i -

M e s a u n a

e s t a r á S e c r e t a -

la

labor

eficaz

d e

del t o d a s

a s a m b l e a s . L o s

asistentes

r e c h a z a r o n c o n t i n u a r a E l

p o r e n

s e ñ o r

m o s t r a c i ó n

U r r u t i a E l

la

P r e s i d e n c i a

U r r u t i a

al la del

M a n z a n o

.señor

U r r u t i a

r e n u n c i a

y

le

M a n z a n o , r o g a r o n

q u e

P a r t i d o . a g r a d e c e

esta

n u e v a

d e -

c o n f i a n z a . la

sesión

b a j o

la

P r e s i d e n c i a

d e

d o n

I g n a c i o

M a n z a n o . P r e s i d e n t e

m i e m b r o s L o s

a c l a m a r o n

u n a n i m i d a d

d e

C o n t i n u ó

2 4

del

c o n o c e m o s .

la

p o d e r

d e

d e l i c a d e z a

a

s e ñ o r

a c l a m a c i ó n ,

d e

c u a n t o

P a r t i d o las

o

al

P r e s i d e n t e ,

m a n t u v o

del

i n t e g r a d a ría

petición

p r e s i d i d a

c a s o

p o r

r e c h a z o

q u e

prestigio

e n

condicionéis

.sido

valiente

p i d e

del

L a d i s l a o

a d h i e r e

y

r e c h a c e

esta

y

A

sesión

V i a l

r e n u n c i a ,

rectorio

c u y a s

la

C o r r e a .

D o n retire

1 5 8

d e

s e ñ o r e s

e x p r e s a

la

J u n t a

q u e

c o r r e s p o n d e

d e s i g n a r

los

E j e c u t i v a .

E r r á z u r i z ,

R i v e r a ,

M a t t a

P i g u e r o a ,

Iba-


ñ e z

d o n

m a r o n

M a x i m i l i a n o p a r t e

e n

u n

l a m e n t a r i o s

d e l

p o r

p r o p i o

d e r e c h o

d e

ellos

c o m o

E l b a t e

y

d e r e c h o E l

d e

la

to

n ú m e r o

E r r á z u r i z ,

a n t e

la

to-

los

p a r -

E j e c u t i v a

d e s i g n a c i ó n

d e

a l g u n o s

J u n t a .

e m i t i d a s :

c o n c u e r d a n

los

si

J u n t a

e n

el

la

p a r l a m e n t a r i o s

A m u n á t e g u i

I b á ñ e z

M a t t a

J u n t a ,

s o s t i e n e n t o d o s

F i g u e r o a

q u o r u m

cree

d e

cree

d e -

c o n v e -

estén

e n

d o n

la

la

M i g u e l

i d e a

la

d e

J u n t a

L u i s

q u e

los

E j e c u t i v a

q u e

y

refiriéndose

d e m á s

p u e d e

q u e

la

J u n t a

f a c t o r e s

i n c o r p o r a r s e

p a r l a m e n t a r i o s

c o m o

d e b e

a

la

d e a

la

d e

d e

c o m p o s i c i ó n J u n t a

d e l e g a d o s ,

c o m p o n e r s e

c u o t a

y

2 4

cier-

el

s e ñ o r

m i e m b r o s

p a r l a m e n t a r i o s . P a s a

el

c u l t a d e s tutos

<>

d e b a t e

p a r a

este

B u l n e s d o n

s i ó n

q u e

r e s o l v e r

el

este

f a c u l t a d e s del

y a

c u a n d o

este

y

si

el

c u e s t i ó n q u e

D i r e c t o r i o

y

m o d i f i c a r

t i e n e n los

d e s g r a c i a d a m e n t e s e

d e b a t e

F r a n c i s c o ,

a p r o b ó

los

M a r í n

el

Esta-

n o

fué

E s t a t u t o .

m i s m o s d o n

fa-

s e ñ o r e s ,

R a ú l ,

Silva

y

a d e -

Soinarri-

B a r a h o n a .

P r e s i d e n t e

d e

z a c i ó n

en

p u n t o :

esta

a s u n t o ,

d o n

o J r g e

E l

o t r o

resolver

T e r c i a r o n m á s

a

interpretarlos,

p l a n t e a d o

v a

q u e

la

o p i n i o n e s

t o d o s

peritieneíacafn

r e p r e s e n t a c i ó n ,

n o

que1 d e

o

e n

s o b r e

íLuís

p r o p i o .

s e ñ o r

R i v e r a

estar

las

M i g u e l

p r o d u c e

d e l e g a c i ó n

r e s u m i ó

M a x i m i l i a n o

parlamientiarios p o r

o

d o n

E j e c u t i v a . s e ñ o r e s

d o n

se

e l e c c i ó n

C o m i t é

n e c e s i d a d

J u n t a L o a

y

u n

q u e

d e b e n

p o r

d e m o s t r a d o

n i e n c i a la

P a r t i d o o

A m u n á t e g u i

d e b a t e

P r e s i d e n t e

h a

y

1 5 9

c r e e

q u e

D i r e c t o r i o a s u n t o ,

p u e s

c o n s t i t u y e n t e s P a r t i d o .

la

tiene e n p a r a

r e s u l t a n t e

lleva

f a c u l t a d e s la

a

la

c o n c l u -

suficientes

C o n v e n c i ó n

llevar

a

se

t é r m i n o

le la

p a r a d i e r o n

o r g a n i -


S u s p e n d i d a m a r

e n

lo

p o s i b l e

R e a b i e r t a , ' C o n v e n c i ó n " E l

q u e

p a r a

dificaciones e l e m e n t o s la

el

las

d e

E s t e jarlo

E l n e

s u

y

E s t a t u t o

llevar

a

a c u e r d o

d e

la

c o n s t i t u y e n t e s O r g á n i c o

e f e c t o

r e p r e s e n t a c i ó n

p o n e

E r r á z u r i z , q u e

la

e n

las

f u s i ó n

el

m o -

d e

los

D i r e c t o r i o

y

e n

v o t a c i ó n

a p o y a d a

la

p o r

i n d i c a -

los

s e ñ o r e s

d i c e : s o n

m i e m b r o s

d e

la

J u n t a

E j e -

p r o p i o " . es

transitorio

A m u n á t e g u i d e

l u d

p e r m i t e

le

V a r i o s

la

lista

s e g ú n

p r e s t a r

q u e

d o n d e

y

el

D i r e c t o r i o

el

M i g u e l

d e

p o d r á

d e

p i d e

la

i m p o n e r s e ,

c o n c u r s o

r e c h a z a n h a

L u i s

m i e m b r o s

a c a b a

directores

servicios

d e -

q u e

esta

p r e s t a d o

y

s e

elimi-

J u n t a

q u e

p o r q u e

s u

s e sa-

d e s e a .

i n d i c a c i ó n s i g u e

y

r e c u e r -

p r e s t a n d o

el, s e -

A m u n á t e g u i . P o r

la

u n i f o r -

efecto.

elegir,

ñ o r

al

f a c u l t a d e s

el

P r e s i d e n t e

d e r e c h o

n o m b r e

los

s u

B u l n e s ,

p r o y e c t a

d a n

y

e n

p a r a

p a r l a m e n t a r i o s

s e ñ o r

n o

l e c t u r a

las

intz'oducir

a c u e r d o

sin

d a

t e n d r á

L a d i s l a o

A m u n á t e g u i l

p o r

p a n a

E j e c u t i v a . "

d o n

c u t i v a

m i n u t o s ,

d i c e :

liberales

" L o s

diez

o p i n i o n e s .

n e c e s a r i a s

J u n t a

p o r

secretario

V o t a c i ó n . — E l c i ó n

sesión

D i r e c t o r i o

suficientes

e n

la

jfiO

u n a n i m i d a d

se

a c o r d ó

a p r o b a r

t o d a s

las

a c t a s

d e

C o n v e n c i ó n . E l e c c i ó n

p a r a

d e

la

J u n t a

V i c e p r e s i d e n t e s

q u e d ó

c o n s t i t u i d a

M e s a

y

c o m o

E j e c u t i v a . — H e c h a

m i e m b r o s

la.

.I u n í a

v o t a c i ó n E j e c u t i v a ,

s i g u e :

D i r e c t i v a . - - P r e s i d e n t e ;

n o .

V i c e p r e s i d e n t e s :

C a r l o s

n e s

C o r r e a ,

V i c u ñ a

A u g u s t o

d o

la

I g n a c i o

A g u i r r e

Lineo,

S u b e r e a s e a u x .

U r r u t i a

M a n z a -

F r a n c i s c o

B u l -


M i e m b r o s d u n á t e

Luis,

m a c e d a

J o s é

E c h e v e r r í a H e d e r r a telier R i e s c o J o r g e ,

del

e l e g i d o s

A l l e n d e

H e r n á n .

M i g u e l , G e r m á n ,

R í o

V e r g a r a

lao,

F e r r a r i

M e r i n o tia

R a f a e l

Luis,

R i c a r d o

R o b e r t o ,

I g n a c i o ,

E n c i n a

O n o f r e ,

D i r e c t o r i o

A , m u n á t e g u i R a f a e l ,

F r a n c i s c o R a m ó n ,

M i g u e l

O a b i e s e s

A..

Silva

A l B a l -

R i c a j d o , Luis,

R i c a r d o ,

E n r i q u e ,

del,

L.,

G a r n h a m

L a r r a í n

M a t t a

R a i m u n d o

G e n e r a l :

M e r i n o

L e Lijis,

M a t í a s ,

silva.

F e r m í n .

P a r l a m e n t a r i o s : r a h o n a

el

B a l m a c e d a

H u i d o b r o

Lillo

p o r

N i c a n o r ,

M a n u e l ,

M a n u e l ,

1 6 1

V i a l

B a r r o s

G u i l l e r m o ,

E c h a v a r r í a d e ,

a B r r o s

E n r i q u e ,

G u z m á n

S a m u e l ,

E r r á z u r i z K ó r n e r

R i v e r a

G u s t a v o ,

S e r r a n o

A l b e r t o ,

Zañarttl

D e m e t r i o .

Se levantó la sesión a las 21.15 horas.

J o K r g e ,

M a r c o s ,

B a -

L a d i s V í c t o r , U r r u -


R

E

G

L

ñ

M

E

r

í

T

O

DE LA

Asamblea Liberal de Santiago

TITULO I

Be la Asamblea

Artículo l.o—Componen la Asamblea Liberal de Sant i a g o , d o

y

l o s s e

i n s c r i b a n

A r t . d e b e

p r e s e n t a r

N o

la s e

m i e m b r o s

los

será

a

s u

3.o

r e g i s t r o s

L o s

i n g r e s a r

a

solicitud

el d e

l a

p r o g r a m a

la

A s a m b l e a

p a t r o c i n a d a el

a c o p l a d a

u n a

s o l i c i t u d

d e l

v o t o s

e l e c c i ó n

P a r t i -

i n t e r e s a d o d o s

A s a m -

D i r e c t o r i o .

l o s

d e

d o s

a d m i s i ó n

teredos

d e

si l o s

D i r e c t o r i o .

A s a m b l e í s t a s

M i e n t r a s

d e

el p o r

p o r

l o s

d e l

A s a m b l e a .

c a l i f i c a d a

e l e c t o r a l e s

d e

a c e p t e n

l o s r e g i s t r o s

faivor

p r e s e n t e s

a s u n t o s

q u e

e n t e n d e r á

o p o r t u n i d a d . los

u n a

q u e

o b t i e n e

A r t .

e n

2 . o — P a r a

bleístas,

n o

c i u d a d a n o s

q u e

d e b e r á n t a n t o

n o

p o p u l a r .

n o

e s t é n

h a c e r l o t e n d r á n

e n v o z

inscritos la ni

e n

p r i m e r a v o t o

e n


Ai-l. a ) d o ,

4.o

d e l e g a d o s

C a n d i d a t o s d e

D e l e g a d o

D i r e c t o r i o

P a r t i d o ,

b )

y

a

d e

m e t i d o s

la

p o r

c)

a c u e r d o s

d )

e)

d e

político

q u e

del

y

lo

E n ción

tas

q u e

será

E n d e

le

G e -

s e a n

so-

e n

u n a

c o n s i s t a n

P a r t i d o s .

políticos

p a r a

q u e

afines

o r g a n i z a c i ó n

ce-

s o b r e d e

los

D e p a r t a m e n t o . G e n e r a l

las

a s p i r a c i o n e s

p o -

y las en

c o r r e s p o n d e

r e s o l u c i o n e s uso

del

d e

p o d e r

c o n f o r m e

al

c u a l q u i e r

electoral

E s t a t u t o

y

O r g á -

p o d r á n

y

h a y a n

los

t o m a r qlie

p a r t e

estén

i n g r e s a d o

al

c o n

u n

en día

los

<ui

m e s

d e b a t e s ,

el

d e

p a g o

d e

anteriori-

m e n o s . las. d e s i g n a c i o n e s

en

y

c o n c a s o tres

d e

d e l e g a d o s

g e n e r a l

s e a n

A s a m b l e a '

q u e

otros

y

E s t a t u -

D i r e c t o r i o

P a r t i d o s

g e n e r a l ,

S o l o

p o p u l a r

ciones

q u e

del

al

R e g l a m e n t o .

A s a m b l e a

D i r e c t o r i o

v o t a c i o n e s ,

c u o t a s a

d e

1 6

del

P a r t i d o ,

c o n

D e l e g a d o s

este

a c u e r d o s

y

y

A r t .

d e

M u n i c i p a l e s ,

la

i n c u m b e n c i a lo

5.o

a c u e r d o s

d a d

en

al

f u e r z a s

d e l al

P a r t i d o

Parti-

D i p u t a d o » ,

R e p ú b l i c a ,

del

del

P a r t i d o .

A r t .

s u s

las

G e n e r a l

S e n a d o r e s ,

del

electoral

A s a m b l e a ;

su

la

los

o t r o s

d e

A c o r d a r ,

a s u n t o

n i c o

la

d e

D i r e c t o r i o

electorales

d e

d e

disposiciones

o

c o n

M a n i f e s t a r

líticas

C o n v e n c i ó n

c o r p o r a c i o n e s

al

a p r o v e c h a m i e n t o

A s a m b l e a :

c a r g o s

s o b r e

política

A u t o r i z a r

t r a b a j o s

La

la

E j e c u t i v a

satas

c o m b i n a c i ó n

a

c o n f o r m i d a d

las

J u n t a

G e n e r a l

en

P r o n u n c i a r s e

y

l e b r e

los

Provincial,

de]

neral

a

;i

P r e s i d e n t e

al

C o l e g i o to

C o r r e s p o n d e n

Elegir

E l e c t o r e s

1 6 4

solo

c i u d a d a n o s u n d e

a ñ o

d e

a

c a n d i d a t o s la

p o d r á n

m e s e s .

C o n v e n c i ó n t o m a r

electores

y

antieipoióu

r e o r g a n i z a c i ó n

a

d e

p a r t e h a y a n

a la

lo

c a r g o s

d e

(¡enera 1 los

y

elecelec-

a s a m b l e í s -

i n g r e s a d o

a

la

m e n o s .

A s a m b l e a

este

plazo


1 6 5

T I T U L O

II

• Registros

Art. 6.0—El registro oficial de la Asamblea que tamb i é n

lo

es

a r c h i v o

del

d e

las

a s a m b l e í s t a A r t . c a r g o

P a r t i d o

y

s u s

s u p e r v i g i l a n c i a

c o n

ía

d e

d e

oficial,

y

d e

f e c h a A r t .

res

c o m u n a l e s

c o n s i s t e f i r m a d a

e n

el

p o r

el

la

A s a m b l e a

v i g i l a n c i a

l l e v a r á

m i e m b r o s

d e t a l l a n d o :

c o n

d e

del

e s t a r á

P r e s i d e n t e

y

a la

A s a m b l e a .

al

9 . 0 — H a b r á

f o r m a d o

la

S e c r e t a r i o

i n g r e s o

g e r á

a d m i s i ó n

oficial

b a j o

la

los

r e g i s t r o

d e

r e g i s t r o

8 . 0 - — E l

lista

d e p a r t a m e n t o ,

p a t r o c i n a d o s .

S e c r e t a r i o

A r t .

el

s o l i c i t u d e s

7 . o — E l

d e l

e n

d e su

al

la

día

u n

libro

A s a m b l e a ,

n o m b r e ,

í n d i c e ,

t o m a d a

p r o f e s i ó n ,

d e l

d o m i c i l i o

P a r t i d o . t a m b i é n

los

u n

d a t o s

q u i e n e s

q u e

s e r á n

registro

p a r t i c u J a r

s u m i n i s t r e n

los

r e s p o n s a b l e s

d e

q u e

D i r e c t o -

b u

e x a c -

titud. E n tiva

el

los

r e g i t r o

a s a m b l e í s t a s

T o d a e s t a r á s a b l e

la

c a r g o

a n t e

la

A r t .

b i e n d o

2.o

e]

los d e

los

a

t e n e r

q u e

d e

s u

a n o t a c i ó n

refiere

lo

n o

e x p l i c a

a s a m b l e í s t a s

y

llevará

inscritos

este s e r á

artícul r e s p o )

o r d e n . u n

p a r a

registro irlos

es-

inscri-

p e r m i t a .

D i r e c t o r

m i s m a ,

q u i e n

i n t e g r i d a d

V i c e p r e s i d e n t e

c a s o

s e

V i c e p r e s i d e n t e

c i u d a d a n o s la

d e b e n

c a r g o .

A s a m b l e í s t a s

] 1 . — C a d a

p a r t i c u l a r p a r a d o :

los

d e

2.0

A s a m b l e a

e r a n d o

A r t , g e n e r a l

del

1 0 . — E l

d e

c o n

d o c u m e n t a c i ó n

a

pecial

p a r t i c u l a r

d e

C o m u n a

i n s c r i t o s e n

el

q u e

inscritos,

e n

t e n d r á s u

d e b e n los

u n

c o m u n a f i g u r a r

c i u d a d a n o s

r e g i s t r o y

o t r o

p o r

se-

L i b e -


rales,

Jos

c i o n e s

y

tancia. las

q u e

p u e d a n

t o d o s E n

c a d a

p e r s o n a s

d a t o s

al

ilustrativos p o p u l a r

v o t a r o n

q u e

a c o m p a ñ a r

elección

q u e

c i r c u n s t a n c i a s ros

los

1 6 6

c o n

r o d e a r o n

el

el

P a r t i d o q u e

e s t i m e

d e j a r á P a r t i d o

h e c h o

e n

las d e

eleci m p o r -

c o n s t a n c i a

y,

detallará

p a r a

d e las

facilitar

f u t u -

cálculos. T I T U L O

III

Organización

Art. 12.—La Asamblea se compone de Asambleístas c o n

c a r g o

A r t .

y

S i m p l e s

1 3 . — L o s

m i e m b r o s

del

c o n

d e

la

p o p u l a r ,

c)

L o s

d e

elección

d e

la

A s a m b l e a d e

A s a m b l e í s t a s

D i r e c t o r i o

g o

c a r g o

A s a m b l e í s t a s .

a

Ja.s

c a r g o

A s a m b l e a ,

s o n : b )

D e l e g a d o s

c o m u n a s ,

d )

L o s

L o s del

a )

L o s

c o n

car-

D i r e c t o r i o

a s a m b l e í s t a s

c o n

c o m u n a .

Directorio

Art. 14.—¡El Diwt-orio de la Asamblea se compone: d e

u n

P r e s i d e n t e ,

d o

V i c e p r e s i d e n t e ,

cretario

y

u n

u n

p r i m e r

d i e z

V i c e p r e s i d e n t e

D i r e c t o r e s ,

p r o s e c r e t a r i o

q u e

u n

y

u n

T e s o r e r o ,

s e r á n

s e g u n u n

e l e g i d o s

p o r

se

en

S e tres

a ñ o s . L a al

p r e c e d e n c i a

m í m e r o

d e

e n t r e

v o t o s

q u e

los

Directores,

o b t e n g a n

al

s e r

fijará

e l e g i d o s

o r d e n p o r

la

A s a m b l e a . A r t . q u e

1 5 . — S o l o

f o r m e n

r i o r i d a d A r t .

p o r

p a r t e lo

p o d r á n d e

m e n o s

1 6 . — S o n

la y

ser

m i e m b r o s

A s a m b l e a , s e a n

c o n

c i u d a d a n o s

o b l i g a c i o n e s

d e l

del u n

D i r e c t o r i o a ñ o

electores.

D i r e c t o r i o :

d e

los a n t e -


-

a ) del

A t e n d e r

P a r t i d o b )

tros

d e

a

t u r b a d o s c)

los

el

o

q n e

se

c o n

intereses

los

c o n

d e

el

del

t r a b a j o s

P a r t i d o ,

ó r g a n o s

s u s

electorales

d e

t r a b a j o s

f o r m a n d o

p u b l i c i d a d eolíticos

c e n -

y

a m -

qvue

s e a n

d e r e c h o s .

D i r e c t o r i o

r e l a c i o n a n

los

loe

correligionarios

ejercicio

E n t e n d e r s e

a

d e p a r t a m e n t o .

f o m e n t a n d o

t o d o s

en

a s u n t o s tido

del

[>or

r e u n i ó n ,

p a r a n d o

i n m e d i a t a m e n t e

d e n t r o

V e l a r

1 G 7

c o n

la

G e n e r a l

m a r c h a

electorales

s o b r e

t o d o s

política

c o n f i a d o s

del

a

los P a r -

s u

direc-

ción. d )

F i j a r

d e

a c u e r d o

m e r o

d e

c a n d i d a t u r a s

tores

d e

P r e s i d e n t e

ner

''o

el

e )

A r b i t r a r

c o n

p a r a

d e

el

D i r e c t o r i o

S e n a d o r e s ,

la

R e p ú b l i c a

G e n e r a l ,

D i p u t a d o s

q u e

el

y

n ú -

E l e c -

c o n v e n g a

soste-

D e p a r t a m e n t o . y

a d m i n i s t r a r

los

f o n d o s

del

P a r t i d o

e n

el

D e p a r t a m e n t o . f)

V o l a r

g )

E j e c u t a r

A r t . a c a r e n

tres

c a d a

ro

total b )

la

d e

el

secretario sesión,

d e S e

d e

tal

y

d e

del a

R e g l a m e n t o .

la

A s a m b l e a .

D i r e c t o r i o

c i n c o

al e n

este

e n

u n

P r e s i d e n t e , la

c u m p l i d o

d e j a a ñ o d e

p r ó x i m a el

p l a z o ,

d e

asistir

sin

espli-

h e c h o

sesión el

cesa d e

la

P r e s i d e n t e

c a r g o . d e j a r á

los

c o n s t a n c i a

directores

q u e

n o m i n a l asistan

e n

y

el

del

acta n ú m e -

a s a m b l e í s t a s . e n t i e n d e

D i r e c t o r i o P a r a

o

o

p o r a

sesión

p u b l i c a c i ó n

s o n a l m e n t e

o

escrito,

tic

v a c a n t e

E l

d e

c)

p o r

d e s p u é s

d e c l a r a r á a )

m i e m b r o

s e g u i d a s

f u n c i o n a s

d e

r e s o l u c i o n e s

u n

a u s e n c i a ,

s u s

o b s e r v a n c i a

las

citaciones

su

al

la

1 7 . — S i

A s a m b l e a

sa

p o r

citación

la del

q u e

se

h a c e

p o r

la

p r e n -

A s a m b l e a . D i r e c t o r i o

respectiva, p o r

la

escrito

a

h a r á c a d a

el

u n a u n o

S e c r e t a r i o , citación d e

s u s

a d e m á s

especial m i e m b r o s .

d e p e r -


1 6 8

D e l

-

P r e s i d e n t e

Art. 18.—El Presidente es d representante de la A s a m b l e a

y

c o m o

ésta

a c u e r d o

q u e

c o r r e s p o n d a n

tal

dirigir

y

a

f i r m a r á

e n

las

g e n e r a l

t o d o

c o m u n i c a c i o n e s

e j e r c e r á

P r e s i d e n t e

las

d e

q u e

a t r i b u c i o n e s

u n

c u e r p o

cole-

giado. A r t . siones u n

1 9 . — E n

u n

p o r

I g u a l m e n t e

to

es

e n

a ) cribe

e n

p o r

d e

t o d o

c a r á c t e r

su

o r d e n

presidirá

y

a

falta

las d e

se-

éstos

p r e c e d e n c i a .

el

ejercicio

accidental

2 0 . — C o r r e s p o n d e

O r d e n a r

este b )

si

d e

el

su

c a r g o

s e r á

a l e j a m i e n t o

r e e m -

del

p u e s -

las

v o t a r s e ,

q u e

p r e s -

P r e s i d e n t e :

a

.sesión

0

c e r r a r

t e r m i n a d a s

decidir

c o n s i d e r e

las

cite

p r o p o s i c i o n e s

v o t a c i ó n

c)

se

s u s p e n d e r

d e c l a r a r

v o t a c i ó n

q u i e r a

q u e

al

e n

los

c a s o s

R e g l a m e n t o .

A b r i r ,

d e b a t e s ;

e n

o r d e n

P r e s i d e n t e

m o m e n t á n e o . A r t .

lo

de]

v i c e p r e s i d e n t e

D i r e c t o r

p l a z a d o

d e f e c t o

en o

los

y

bis

casos

a

los

r e e m p l a z a n t e

sesiones

a

citaciones

a

sesión

o r d e n

s e g u n d o

c o n c e d e r

D e s i g n a r

q u e

el

d e

y

q u e al

n o

la s e a n

e n

y

e s t u v i e r e n

dirigir

los

s o m e t e r

a

q u e

e m p a t e p a l a b r a

d e b e n d e

cualc u a n d o

a s a m b l e í s t a s .

S e c r e t a r i o

rallaren

c u a n d o

sesiones,

discusiones,

fijar

elección

c o n v e n i e n t e ,

las

o

p r o s e c r e t a r i o

t a m b i é n a u s e n t e s

p a r a

las

o

i m p o s i b i -

la

organiza»

litados. A r t . ción,

2 1 . — S e

c o m p o s i c i ó n

rurales,

d e

A r t . d e

i n f o r m a r á

t o d a s

la

q u e

2 2 . — S e r á las

y

m a r c h a

d a r á

p e r s o n a l m e n t e d e

c u e n t a

r e s p o n s a b l e

disposiciones

a

d e

las

A s a m b l e a s

la

A s a m b l e a .

del

estricto

R e g l a m e n t a r i a s ,

o

c o m i t ^ e s

c u m p l i m i e n t o persor.ali


te

se

i m p o n d r á

electoral

q u e

y

dirigirá

este

16!)

t o d o

lo

R e g l a m e n t o

c o n c e r n i e n t e

p o n e

a!

servicio

t o t a l m e n t e

b a j o

s u

r e s p o n s a b i l i d a d .

Del l.er Vicepresidente

Art. 23.—Será el cooperador inmediato del Presidente e n t o d o

lo

p l a z a r á

q u e

c o n

a

éste

le

a s i g n a

a t r i b u c i o n e s

d e

ei

j i e g l a m e n t o

p r o p i e t a r i o

y

c u a n d o

lo

el

r e m -

c a s o

lo

r e q u i e r a .

Del 2.o Vicepresidente

Art. 24.—El 2.o vicepresidente tendrá a su cargo y b a j o

s u

r e s p o n s a b i l i d a d

c o m u n a l e s la

( d i c a z

d e y

¡dea

q u e

e x a c t a

s u

q u e

s e g u r a

d e m o s t r a t i v o u n a

los

e n

d e

las

i n f o r m a c i o n e s

c o n c e n t r a c i ó n

llevará

a c c i ó n

d e

tro

la

el

d e

c o n t r o l

la

d e p e n d e n c i a d e

m o m e n t o

s i t u a c i ó n y

será

los

c e n t r o

D i r e c t o r e s

d e

h a r á le

electoral

el

los

t r a b a j o s

i n m e d i a t o ,

A s a m b l e a

c u a l q u i e r la

d e

p a r a c u a d r o

p e r m i t a

del

a

u n

y

t e n e r

P a r t i d o

q u e

se

lan-

d i r i g i r á n

C o m u n a .

De los Directores

Art. 25.—Cada Director estará a cargo de una comuna u r b a n a

y

b l e a

la

d e

r a l e s

e n A r t .

los s u

s e r á

p r e p a r a c i ó n

s u

y

r e s p o n s a b l e

e j e c u c i ó n

a n t e

la

A s a m -

d e

los

t r a b a j o s

"1

p o s i b l e

las

i n s c r i p c i ó n

'''to-

c o m u n a .

2 6 . —

R e g i s t r o s a l c a n c e

p e r s o n a l m e n t e

a

P r e p a r a r á e l e c t o r a l e s los

e n y

lo

d a r á

c o r r e l i g i o n a r i o s

las

f a c i l i d a d e s

q u e

d e b a n

q u e

e s t é n

inscribirse.

a


E s t e a

6 U

R e g l a m e n t o

iniciativa A r t .

blea del

e n

posible totíil la

lo

d e

los

detalles

q u e

se

c o p i a

e n

d e

los

refiere

s o b r e

la

del

q u e

' p r o c e d i m i e n t o

etc.,

estos

R e g i s t r o s

a

los

a

q u e

celebra

d e b e r á

la

A s a m -

d a r l e

c u e n t »

electorales

correligionarios

situación

p a r t i d o

intscriptora,

sesión

inscripeioneis,

h a b i d o

inscritos,

U n a

d e j a

p r i m e r a

las

i n f o r m a r á

m e n a

2.o

la

d e

m o v i m i e n t o

c o m u n a ,

1 7 0

p e r s o n a l .

2 7 . — - E n

d e s p u é s

g e n e r a l ,

p o r

p e r t e n e c e n ,

d e y

s u

e n

lo

e j e m p l o :

aetua-jión

d e

etc.

d a t o s

los

p o n d r á

a

disposición

del

V i c e p r e i d e n t e .

Del Tesorero

Art. 28.—Corresponde al Tesorero: a )

P e r c i b i r

las

c a n t i d a d e s

qi

3

e r o g u e n

los

a s a m -

bleístas. b )

L l e v a r

c)

d e

d )

d e

en e)

s u s

la

la

c u e n t a f o n d o s

c o n t a b i l i d a d .

p r o p o r c i o n a r

m e n e n i a l m e n t e y

p r i m e r a

E n t r e g a r d e

y

d e

los

útiles

p a r a

los

tra-

A s a m b l e a .

D a r

m i e n t o

m i n a

libros

A d m i n i s t r a r

b a j o s

blea

los

los

del sesión

al

e s t a d o d e

S e c r e t a r i o

a s a m b l e í s t a s

q u e

al d e

D i r e c t o r i o T e s o r e r í a

a

del

m o v i -

la

A s a m -

M a y o . a n t e s estén

d e al

c a d a d í a

sesión e n

el

u n a

p a g o

n ó d e

c u o t a s .

Del Secretario

Art. 29.—Corresponde al Secretario: a ) tar

las

D a r a c t a s

c u e n t a y

las

d e

la¿. c o m u n i c a c i o n e s

n o t a s ,

f i r m á n d o l a s

e n

recibidas, u n i ó n

r e d a c r o n

el


P r e s i d e n t e , b ) p o r

recibir

C a d a

la

las

v e z

n ó m i n a

q u é

q u e

el

1 7 1

v o t a c i o n e s

y

h a c e r

p r o c e d a

a

t o m a r

tesorero

le

los

escrutinios.

v o t a c i ó n

e n t r e g u e

a n t e s

lo

h a r á

d e

c a d a

sesión. c)

D e s e m p e ñ a r

S e c r e t a r i o

e n

Art.

los

d e

en

P r o s e c r e t a r i o

0

q u e

q u e

c o r r e s p o n d e n

a

t o d o

colejiado.

S e c r e t a r í a

c a s o s

a u s e n c i a

f u n c i o n e s

c u e r p o

•"!().—El

t r a b a j o s e n

u n

las

y

d e b e r á

c o a d y u v a r

d e s e m p e ñ a r l a

falte

el

e n

los

p r o v i s i o n a l m e n t e

S e c r e t a r i o ,

p o r

i m p o s i b i l i d a d ,

r e n u n c i a .

Miembros adjuntos al Directorio

Art. 31.—A fin de tener más cohesión en los trabajes electorales

del

D e p a r t a m e n t o ,

s o n

m i e m b r o s

a d j u n t o s

al

D i r e c t o r i o ¡ a )

L o s

• o m u n a s b )

E l

P r e s i d e n t e 3 2 . — ¡ L o s

p a r t e

m e n t e q u e

en

se

n o

les s o n

rias

las. A s a m b l e a s

d e

q u e

las cite,

d e l

C e n t r o

m i e m b r o s sesiones e n

la

del la

c e n s u r a

a t a ñ e n

a

los

y

al

D i r e c t o r i o t e n d r á n

a n t e

D i r e c t o r i o

L i b e r a l

a d j u n t o s

del

q u e

r e s p o n s a b l e s

m i n a c i o n e s c a n e e

d e

o

C o m i t e e s

d e

las

rurales.

Art. r á n

P r e s i d e n t e s

la

p o r d e m á s

D i r e c t o r e s

v o z

d e

D i r e c t o r i o c u a n d o sin

A s a m b l e a

c u a n t o

están

disposiciones d e

S a n t i a g o .

especial-

v o t o , d e

t o m a -

p u e s t o

las

fuera

d e t e r «le!

,i¡

R e g l a m e n t a -

elección.

De los Delegados

Art. 33.—Cada Director Jefe de Comuna propondré D i r e c t o r i o rio

a

s u

d o s

A s a m b l e í s t a s

r e s p e c t i v a

c o m u n a .

c o m o

D e l e g a d o s

del

D i r e c t o -


L o s mi

p r o p u e s t o s

c a r g o

loe

d u r a r á

d e b e n

el

ser

m i s m o

a c e p t a d o s

t i e m p o

p o r

q u e

el

u n a n i m i d a d D i r e c t o r i o

y q u e

n o m b r a . A r t .

e n

t o d o

3 4 . — S o n lo

quie

r e e m p l a z a r l o A r t . ción

les

o b l i g a c i o n e s

c o n c i e r n e

c u a n d o

3 5 . — L o s

a n t e

e s t i m e se

1 7 2

el

q u e lia

sea

s u s

en el

él

la

s o n

D e l e g a d o s ,

c o m u n a

al

r e s p o n s a b l e s

q u é

a c t i v i d a d e s

los

s e c u n d a r

director

y

caso.

d e l e g a d o s

Directorio,

d e

n o

p u e d e

d e

s u

a c t u a -

relevarlos

c o r r e s p o n d e n

al

c u a n d o

c a r g o

q u e

c o n f i a d o .

Asambleístas con cargo de Comuna •

Art. 3(>. Son asambleístas con cargo de comuna los (pie

presten

sus

servicios

p e r s o n a l e s

en

c o m u n a

deter-

m i n a d a . A r t .

3 7 . — T o d o

o r g a n i z a c i ó n A s a m b l e a

y

d e b e

d e s e a

a c t u a r ,

p a r a

las

a s a m b l e í s t a

e j e c u c i ó n dirigirse

q u i e n

dará,

a n o t a c i o n e s

q u e

d e s e e

electoral al

q u e

D i r e c t o r

c u e n t a

e n

c o o p e r a r

d e

i n c u m b e

la

sesión

ü e g l a m e n t a r i a s

y

C o m u n a d e

a

la

a

la

d o n d e

Directorio.

utilizar

sus

ser-

vicios. A r t .

3 8 . — E l

C o m u n a " , al

d e

D i r e c t o r

c o n

fines a )

A s a m b l e í s t a

h e c h o

y

E n

c a s o

q u e

a c u e r d o

c o n

ción

D i r e c t o r

del

d e l rol

d e

c o n t r a e

D e l e g a d o s

electorales

s u

n o m b r a d o

q u e el

d e se

el

interés

o f r e c i m i e n t o

c o m p r o m i s o

sui le

C o m u n a

c o n

en

c a r g o

d e

d e

s e c u n d a r

t o d o

t r a b a j o

e n c o m i e n d e n . e n

d e

c o r r e s p o n d i e n t e

" A s a m b l e í s t a s

" c o n

s u

d e s e m p e ñ o

servir el

c a r g o "

al

n o

P a r t i d o ,

D i r e c t o r i o

lo

esté a

d e

peti-

b o r r a r á


1 7 3

D i s p o s i c i o n e s

g e n e r a l e s

De los asambleístas

Ai-t. 39. Para ser asambleístas se necesita ser mayor d e

1 8

a ñ o s .

Ai-t. a ) CÍO

4 0 . — L o s

A

a c a t a r

'hayan b )

o b r a r

t r a b a j o s

m e r a

A

el

y

c o n

día

A s a m b l e a

a u n

c u a n d o •

d i c h o s

a c u e r d o s

en

Los

fuerza

d e

d e

la

A s a m b l e a

fin

d e

e n

s u

a

d e b e r á

pri-

la

p r e s e n -

S e c r e t a r í a c é d u l a

d e l

retirar

la

d e

los

A s a m b l e í s t a s

se

a u s e n t a r e

A s a m b l e í s t a elecciones a

a

corresQ u e

e n

día.

se

D e p a r -

D i r e c t o r el

d e

p o r la

m o t i v o

C o -

d e

su

dirige.

p r o c e d e r á .salvo

c u y o

al

del

c o m u n i c a r l o

e x p r e s a n d o

q u e

f o r m a

d e b e

ese

inscrito,

s u f r a g a r ,

m a y o r ,

D i r e c t o r i o

a ñ o .

R e g i s t r o

las

p u n t o

d e

el

d e b e r .

u n •

cuta

el

fijará

p o p u l a r e s

a

u n

su

m i s m a

p r i v a d o

si

p o r

a l g u n a

i n c o n v e n i e n t e

c a s o

se

a c e p t a

d e la

c a u s a

ú l t i m a

se

h o r a

p o s t e r i o r i d a d

aviso. A r t .

33.

-Si

se

c o m p r o b a r e

a c a t a d o

los

a c u e r d o s

b a j a n d o

en

c u a l q u i e r

otro

la

a

c a d a

anticipación,

dtínde

la

d e

c o m u n a

c o n

y

q u e

elecciones

42.—.Si

y

E n

del

o b l i g a d o s :

sesiones.

m i e m b r o

f i r m a r

el

a u s e n c i a

0

su

c u m p l i d o

t a m e n t o

m a y o

d e

en

A r t .

ve

s u s

c u o t a

4 1 . — T o d o

p o n d i e n t e

m u n a

a

d e

c o n f o r m d i a d

la

d e

día

P a r t i d o

escrito

a c u e r d o s

e n

p a g a r

A i t .

h a n

están

políticos.

sesión

tarse

los

c o n c u r r i d o

A

c)

a s a m b l e í s t a s

C a n d i d a t o

q u e

el

d e

la

f o r m a o

los

q u e

u n

A s a m b l e a , o

h a c i e n d o

p r o c l a m a d o s

A s a m b l e í s t a

n o

v o t a n d o

o

p r o p a g a n d a p o r

ella

o

ha trap o r indi-


c a d o s

p o r

-político

o

4 4 . — E n

d e b e a )

A s a m b l e í s t a E l

bleístas

se el

G e n e r a l

le

e n

e x p u l s a r á

c a s o

v i r t u d d e

la

c o n t e m p l a d o

d e

a l g ú n

p a c t o

A s a m b l e a . e n

el

artículo

u n t e .

p r e c e d e r s e .

P o r

b )

D i r e c t o r i o

electoral

A r t . rior

el

1 7 4

u n

d e n u n c i o

e n

sesión

p ú b l i c a

P r e s i d e n t e

p a r a

q u e

escrito d e

n o m b r a r á

h a g a n

la

o

v e r b a l la

h e c h o

p o r

a l g ú n

tres

A s a m -

A s a m b l e a .

u n a

c o m i s i ó n

i n v e s t i g a c i ó n

y

d e

o i g a n

al

incul-

p a d o . .

c )

sión

L a

q u e

C o m i s i ó n se

e f e c t ú e

e m i t i r á

s u

d i c t a m e n

d e s p u é s

d e

o c h o

e n

d í a s

la d e

p r i m e r a h a b e r

sesido

n o m b r a d a . d ) si

o

E n

p o r e)

f e n s a

si l a

A s a m b l e a h u b i e r e ,

S e g ú n

el

" a b s u e l t o

y

e n

lo

h a r á

sesión

el

i n c u l p a d o

p o d r á

d e f e n d e r s e

p o r

a p o d e r a d o . L a

f) r a r á

e s a

este

d e s p u é s

fallará

fallo d e l

ú l t i m o

p u b l i c a r

d e

p o r

la

p o r

o

d a r á

la

oir

a

s i m p l e

A s a m b l e a

c a r g o "

c a s o

d e

la

el P r e s i d e n t e

al

y

la

d e -

m a y o r í a .

" e x p u l s a d o

c u e n t a

C o m i s i ó n

d e

la

lo

d e c l a -

A s a m b l e a "

D i r e c t o r i o

G e n e r a l

y

p r e n s a .

TITULO IV

Sesiones

Art. 45.—La Asamblea celebrará sesión ordinaria el p r i m e r a ) q u i n c e b ) en

la

d a r á

M i é r c o l e s C u a n d o

d e el

A s a m b l e i a t a s el q u e

2 7 el

c u e n t a

d e

c a d a

a

A b r i l

.su

y

D i r e c t o r i o lo

e x t r a o r d i n a r i a :

lo

c r e a

n e c e s a r i o

o

lo

p i d a n

m e n o s .

d e s p u é s

D i r e c t o r i o , d e

m e s

p o r

d e

las

E l e c c i o n e s

i n t e r m e d i o

m a n d a t o .

E n

d e

s e g u i d a

s u el

G e n e r a l e s P r e s i d e n t e , P r e s i d e n t e


n o m b r a r á la

u n a

presidirá,

c ) las

E l

C o m i s i ó n

d o s

c u m p l i m i e n t o

al

E l e c c i o n e s

al

artículo

5 8

D o m i n g o

d e

y

y d e

D i r e c t o r

r e e m p l a z a n t e

N o v i e m b r e

c o n

p o r

u n

qiie

p a r a

d a r

6 7 .

el

c a n d i d a t o s

h e c h a s

u n

d e

lo

del

o b j e t o

a

a ñ o

d e

c o n o c e r

S e n a d o r e s ,

A s a m b l e í s t a s

a n t e r i o r

las

D i p u t a d o s

e n

c o n

E l

el

tos

d e

afio.

p r i m e r

o b j e t o

E l

c o n

d i d a t o s

el

D i e z

c h a

C o n v e n c i ó n .

y

c o n f o r m i d a d

c o n y

el

d í a s

d e

a

j u n i o ,

d e la

las

d e

aílo

C a n d i d a -

q u e

d e l

s e

h a y a

c o n

el

C a n d i d a t o s

d e

c a d a

p r a c t i c a r

c o r r e s p o n d i e n t e

p r e s e n t a c i o n e s

G e n e r a l ,

d e s p u é s

o b j e t o

p r o c e d e r

d e

P r e s i d e n t e .

d e

m i s m o

P r o v i n c i a l .

d e

d e s p u é s

del

p r e s e n t a c i o n e s

c o n o c e r

p r e s e n t a c i o n e s

C u a t r o

D i c i e m b r e

d e

C o n v e n c i ó n

las

g )

las

d o m i n g o

días a

d e

C o l e g i o

o b j e t o

c e r

c i ó n

al

E l e c t o r e s

citación

c a d a s

c o n o c e r

p r i m e r

a

f)

D o m i n g o

d e

D e l e g a d o s

e)

a

u n a

el

d a d o

d e

las

d e

a

f e c h a s

los

d e

d e

c o n o -

D e l e g a d o s

d e

c a n -

c u e n t a

o b j e t o

escrutinio

p r o c l a m a c i ó n

d e

la

di-

indielec-

C a n d i d a t o s

elegidos. h )

E n

despules n a r

tario

d e d o

d e

los

c a s o s

d e

d e c l a r a d a

elecciones la

e x t r a o r d i n a r i a *

v a c a n t e

c o n

el

se

o b j e t o

citará

d e

desig-

el

S e c r e -

m i s

veces,

C a n d i d a t o . A r t .

p o r

a

R e g l a m e n t o . d )

la

c o m p u e s t a

G e n e r a l e s ,

p r e s e n t a c i o n e s

A s a m b l e í s t a s

p r i m e r

M u n i c i p a l e s

1 7 5

d e

4 6 . — L a s o r d e n

a n u n c i o s la el

d e l

a

sesión

P r e s i d e n t e

piiblieados,

c i u d a d , o b j e t o

citaciones

o

p o r

del

lo

c o n

tres

días

d e

la

sesión,

el

l u g a r ,

d e

se

h a r á n

q u e

p o r

h a g a

m e n o s

e n

d o s

a n t i c i p a c i ó n , día

y

'hora

diarios e x p r e s a n -

q u e

se

cele-

b r a r á . A r t .

4 7 . — E n

los

c a s o s

q u e

e n

r e u n i ó n

d e

D i r e c t o r i o ,


se

e s t i m e n

d í a s

p a r a

la

A r t .

-- E l

p e r o

lioras. acta, h a n

d e b i e n d o c u e n t a

e

s u p r i m i r

p a r a

d e

el

p l a z o

e s

d e

A s a m b l e í s t a s

s e s i o n e s

n o

p o d r á n

la y

d e

tres

A s a m -

c e l e b r a r á

q u e

a

r e s t a n t e s

2 0

s e

d u r a r

p r i m e r a

las

d e

c i t a c i ó n ,

n ú m e r o

i n c i d e n t e s , la

s e s i o n a r

s e g u n d a

d e d i c a r s e

a s u s t a n .

i n á *

d e

tres

la

l e c t u r a

d e l

los

a s u n t o s

q u e

h a s t a

tres

a

citación.

A s a m b l e a

d i a r i a s ,

c a d a

p u e d e

d e b i e n d o

a c o r d a r

c e l e b r a r

d e s i g n a r

el

P r e s i d e n t e

la

sesio-

h o r a

d e

u n a . A r t .

5 0 . — L o s

A s a m b l e a

n o

b a t e

y

a s u n t o s

¡ p o d r á n

T e r m i n a d a s

é s t a s

el

s o m e t e r á

A r t .

a

s e r á n

A s a m b l e a

d e c l a r a r á

v o t a c i ó n los

las

el

d e c i s i ó n

d e

t r e s

o

v o t o ,

s e r á n

el

d e

la

s u f r a g i o s

d e

p r e s e n t e s

P r e s i d e n t e

d e -

f o r m u l a d a s . .

d e

p ú b l i c a s ,

la

s e s i o n e s .

r e s o l u c i o n e s

m a y o r í a

a

d e

c e r r a d o

p r o p o s i c i o n e s

p o r

d e r e c h o

o

m á s

a c u e r d o s

sesionéis

a c u e r d e

l a

¡ P r e s i d e n t e

c o n

5 2 . — L a s

a

e n

a d o p t a d a s

A s a m b l e í s t a s A r t .

s o m e t i d o s

d i s c u t i r s e

5 1 . — T o d o s

. A s a m b l e a , los

el

I^is

m o t i v a d o

n e s

c a s o

c o n

4 9 .

h a

p u e d e

q u o r u m

e n

A s a m b l e a A r t

éste

citación.

4 8 .

bleistas, la

u r g e n t e s ,

1 7 6

e n

la

s a l v o

d i s p o n g a

sala

q u e q u e

la s e a n

p r i v a d a s . A r t . c i ó n ,

se

5 3 .

E n

s o m e t e r á

repite,

d e c i d i r á

p u e s t o

a

A r t . bleístas al

c a s o

la

el

letra

0 4 . — L a

b )

-i

la

a n t e s

resulte

n u e v o

a

del

art.

p o r d e

v o t a c i ó n

se

la

es

e n

y

e n si

u n a el

c o n f o r m i d a d

p r o p o s i -

e m p a l e B

lo

s e dis-

2 0 . r e c o g e r á

lista

c a d a

e m p a t e

v o t a c i ó n

P r e s i d e n t e ,

v o t a c i ó n

p r e s e n t e s ,

S e c r e t a r i o

a c o r d a r á

d e

q u e

q u e

s e s i ó n

p ú b l i c a

o

l l a m a n d o el .

T e s o r e r o E a

M e s a

s e c r e t a .

a

los

A s a m -

e n t r e g a r á D i r e c t i v a


1 7 7

T I T U L O

V

De las Elecciones

Art. 55.—Los candidatos a Senadores, Diputados y M u n i c i p a l e s s e s i o n e s

a

L o s

lo

L a s rio

y

1 0

se

a n t e s

A r t . n o m b r e n

art.

4 5

sión

t o m a r á n d e

q u e

la

d e b e r á n e n

h o r a

A r t .

a

la y

A s a m b l e a 4 5 .

p o r

e n

2 0

las

A s a m -

C o n v e n c i ó n a

s e r

c u e n t a

q u e

G e n e r a l

E l e c t o r e s

se

los

e n t r e g a d a s

las

h a y a

q\ie

d e

p u e d e

puestosi

q u e

p a r a

Presi-

S e c r e t a s i d o

la

¡podrá

reci-

sesión.

c o n t e n e r

d e b e n

A s a m b l e í s t a

al

h a y a n

f i j a d o

p r e s e n t a c i ó n

s e a n

5 8 . — E n

p r o c e d e r á

a b i e r t a los

diarios

la

el

S e c r e t a r i o

d e

d e

r e c i b a n

E l

u n q u e

la

d í a s

d e

a

d a r

p r e s i d e n t e

r e c i b a n d e s d e

t a n t o s

p r o v e e r s e . f i r m a r

m á s

los

la

c u e n t a

la

d e

y

las

u n a

p o d r á

el pre-

c o m i y

d o s

d e c l a -

m o m e n t o .

h a r á lo

p u b l i c a r

m e n o s ,

v o t a c i ó n ,

i n v i t a n d o

A s a m b l e a

e

i n d i c á n d o l e s

los

s u f r a g i o s

y

el

n o m b r e

avisos

a n u n c i a n d o

la

p r o p u e s t o s .

d e

e n

presidirá

s u f r a g i o s

este

p o r

i n d i c a d a s

n o m b r a r á

q u e

s i g u i e n t e s

locaJidad,

a b i e r t a

especiales

D i r e c t o r

v o t a c i ó n

tres

m i e m b r o s

bleístas

s e s i o n e s

p a r a

e n c u e n t r a

s e

las

recibidas.

c o m p u e s t a

E n

los

el

P r o v i n c i a l

5 7 . - — N i n g ú n

A s a m b l e í s t a s

se

la

A s a m b l e í s t a s .

5 6 . — C a d a

s e n t a c i o n e s

d o s

a

p r e s e n t a c i ó n . A r t .

r a r

e n

d e l e g a d o s

'Colegio

c u a n t o s

A r t . u n a

al

a

p r e s e n t a c i o n e s

solo

b i d a s

i n d i c a d a s

c a n d i d a t o s

p o r

p r e s e n t a d o s

m e n o s .

P a r t i d o ,

d e n t e ,

ser

especiales

bleístas

del

d e b e n

a

q u e

s u f r a g a r la

d e

en

h o r a los

a e n

A s a m -


A r t . n a r

5 9 . — D u r a n t e

,por

lo

A r t . o b j e t o tos

resulten

¡¡

n o

resultare el

e m p a t e

p a r t e la

e n

d e

r e u n i r á y

la

f u n c i o -

A s a m b l e a

p r o c l a m a r

el

.se

n ú m e r o q u e

d e

los

c é d u l a s

h a y a n

n ú m e r o

d e

p r o c e d e r á

v o t a c i ó n

c o n

el

C a n d i d a -

a

Iok

p r o c e d e r á

o b t e n i d o

c a n d i d a t o s repetir

q u e

sólo

se

falte,

la

m a y o r í a . s e ñ a l a d o s

v o t a c i ó n

p u d i e n d o

A s a m b l e í s t a s

o

p o r t o m a r

p r e s e n t e s

e n

sala. R e c o g i d a

a

el

C a n d i d a t o s

esta

d e b e

día.

escrutinio

a q u e l l o s

elegido

n ú m e r o

se

C o m i s i ó n

elegidos.

a

q u e d a

la

c a d a

día

6 1 . — C o n t a n d o

p r o c l a m a r

Si

el

días

h o r a s

c u a r t o

p r e s e n c i a r

A r t .

esos

d o s

6 0 . — E l

d e

q u e

m e n o s

1 7 8

los

q u e

e n t e r a r

el

sino c o n

n o

v o t o s

.se

p r e s e n t a d a s A r t .

a ñ o

d e s d e

a

c o n c u r s o l u e g o

p r o c l a m e , A r t . e n

la

sin

o a

la

ni d e

al

m i s m a

h a s t a

p e r s o n a l

y

p r e s e n t a d a

los

R e g i s t r o s

del

c i r c u n s t a n c i a

e n

p e r s o n a s

c o m o

y

s u s

q u e

e n

las

q u e v o t a -

r e s u l t a d o s

n o

los

h a y a n

sido

R e g l a m e n t o . p o r e n

d e la

n u e v o d e

la

v i r t u d

d e

d e

elección f o r m a

a c t o

p r e s e n t a c i ó n ,

c a n d i d a t o

n e c e s i d a d

ser

e n

influirán

a c e p t a c i ó n

6 5 . — L a la

c o n

electoral u n

es

anticipación,

a p r o b a c i ó n

político

m a y o r í a s

p r o v e e r s e .

p o d r á

inscrita

f a v o r

c o n f o r m e

d e b e

C a n d i d a t o s

p o d e r .

d e

e s c r u t a r á n

c o m o

altas

A s a m b l e a

p e r s o n a

j u n t o

6 4 . — L a

a c u e r d o

h a r á

u n

e m i l i d o s

s u

p o r

m á s

q u e

lia

estuviere

a c r e d i t a r s e

c i o n e s

las

e n

6 3 . — • N i n g u n a

P a r t i d o

p r o c l a m a r á

p u e s t o s

v o t o

e j e c u t a r s e

C a n d i d a t o

tar

d e

6 2 . — E l

A r t .

se

o b t e n i d o

n ú m e r o

|Hiede

d e b e

v o t a c i ó n

h a y a n

A r t . i o

la

A s a m b l e a del otro

c u a l

d e

d e b e

P a r t i d o ,

c a n d i d a t u r a

u n p r e s -

i m p l i c a

q u e

éste

p r o n u n c i a m i e n t o .

C a n d i d a t o s

establecida

p a r a

a las

S e n a d o r e s d e m á s

se

elec-


c i o n e s

y

e n

A r t .

1 7 9

c o n f o r m i d a d

6 6 . — E n

al

art.

n i n g u n a

1 6

del

v o t a c i ó n

E s t a t u t o

se

O r g á n i c o .

a d m i t i r á

el

v o t o

a c u m u l a t i v o .

Elección del Directorio en la Asamblea y Delegado al

D i r e c t o r i o

G e n e r a l

Art. 67.—¡La Comisión que nombre el Presidente en v i r t u d

del

art.

A s a m b l e í s t a s elecciones lar

p a r a A r t .

m e

al

p o r

lo

c o n

fije

girlos

e n

los

d e

la

d e c l a r a d a

la

el

recibir

m i s m a

c a r g o

e m i t i r á

y

el

f o r m a

d e

D i r e c t o r i o

d u r a n t e

la

v o t o q u e

d e

los

p a r a

las

r e p r e s e n t a c i ó n

p o p u -

D e l e g a d o .

p o r

lista

c o m p l e t a

c o n f o r -

a

tres

p e r í o d o ;

d e

D e l e g a d o

d e

d í a s

q u e

e n

d o s

esté

a

diarios

a b i e r t a

s u f r a g a r

q u e m i s m a

c o m p l e t a r

m i e m b r o s ,

elección

se

c u a n d o

n e c e s a r i o

s u s

c u a n d o

la

tres

avisos

A s a m b l e í s t a s

sea

sin

e n

los

los

v a c a n t e

t i e m p o

» u

p u b l i c a r á

a

la l a

c o m i s i ó n .

p r ó x i m a

diarios

d u r a r á n

la

a

se

7 0 . — C u a n d o

m e n o s

e n

S e c r e t a r i o

i n v i t a n d o

A r t .

p a r a

6 6 .

m e n o s ,

q u e

d e

v o t o

6 9 . — E l

v o t a c i ó n h o r a

elección

art.

b )

c a n d i d a t o s

6 8 . — E l

A r t .

letra

p r o c e d e r á

d e

la

4 5 ,

d e

m á s h a g a falte f o r m a

faltare

la

Observaciones

Ai-t. 71.—En los casos dudosos o no consultados en el

q u e

a

ele-

d e s p u é s

d e

a n u n c i a r l o

la

citación

al

D i r e c t o r i o se

D i r e c t o r i o

p r o c e d e r á

A s a m b l e a

t r á m i t e

antes1 d e

TITULO VI

se

el

y

p r o c e d e r á c u m p l i r

s u s

p o r

f u n c i o n e s

p a r a

c u m p l i r

a

elección

su.

la

p e r í o d o .


p r e s e n t e

R e g l a m e n t o ,

i n d i c a r á .

A r t .

q u e

la

7 2 . — P a r a

p o r

f a v o r

lo

los

p r e s e n t e s

y

la

d o s

d e b e este

p r o p u e s t a

m e n a s

e n

la

tercios

D i r e c t i v a

q u e

r e f o r m a r

sea

M e s a

p r o c e d i m i e n t o

r e f o r m a

f i g u r e s u

el

1 8 0

d e

e s p e c i a l m e n t e

los

la

u n

d e

A s a m b l e a

a d o p t a r s e .

R e g l a m e n t o

c o n

t a b l a

d e

m e s

d o s

v o t o s

s e

d e

a n t i c i p a c i ó n ,

s e s i o n e s

d e

n e c e s i t a r á

los

y

r e ú n a

a

a s a m b l e í s t a s

citados.

Art. Trans.—La duración de los cargos del Directorio, D e l e g a d o este se

a n e x o s

R e g l a m e n t o ,

h a g a

fornií! q u e

e n se

el

d e

hiciese,

1 9 2 1 .

n s r m i t a

E n

d i c h o

R e f o r m a d o

q u e

e n

c o n f i e r e

q u e d a

E s t a t u t o

p r ó x i m a m e n t e

m a y o q u e

y

el

O r g á n i c o

e l e g i r á n

c a s o

d e l

1 9 1 8 .

e n

la

s u

y

v i r t u d

r a f o v n v i

p a r t i d o .

d u r a r á n

c o n t r a r i o

d e

a

D e l e g a d o

E s t a t u t o .

julio

A s a m b l e a

s u b o r d i n a d a

D i r e c t o r i o ,

se

la

Si

h a s t a d u r a c i ó n

:(u,e

osla

c a r g o s el

d i

re-

a n e x o s L o

d e

será

la

Quinta convención  

Wuinta convención celebrada en Santiago. Partido liberal. 1932.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you