Page 1

irr i,ni

rrsrtn rrrrn:rnnillaiinr: a rrrnn

arAtt

uuilntaa?1il

:!..!..|'!.,..nst

tcvaa

6?Ul1tn11 AlUn{1U06nltuo

a .,i, il na. ( /trdde',

wd

?uil

tlor,trorj:vtrdlfiufi,n: 4

4

V0

rJf,

a

o

fliln1iluf bddc,

auuila.rvrrr nrr

fi

nur iu?t

lD

I

ITUU n{UUf] it0lu?Unl: fitJu uacalun v! nurrarirf, odrrinrrurjdq

n:cilrr

r:

/ddo Xr fu iufr

!n:1Ril : iu a fn : dor 16 a n rf; a r{r iu n r : r{ru u'rln : I n Jltnonliruauuu!a{il1{n11fi nul :uvr b | v-d { u ln uifnod :calrirfi o raiu a fr,rhifrd vr ruri'nri vinuv n rrsfr ri, lrarifr ii ugrvlt00n0 n'l:flcuu'r o tr ju fi'u r 6 rni od r u rfilu : c d'u fi ufi 'r c d'u il :c ryr a : c fi! u'turtrfi afuarluhl'rfiarrniodT afir{uud.rtor{rilnlnualnuaruarfir vralnua'ruRrna'rurora"rnl rfior ,.lq v o I q { w {rir{ulr,rrifi fi araduqvrG q ruacuin n::d}tllunrrr{ruur nr:fi nur b ddct ti o r

{fi nur6

n

yr

ff$ obocn.b

enor

cJ.J,d,.,i

nr

'hnT:d runr:r{Tilrird no{nar{ driln.:ruoGnr:ud roa'{uri{f,ouas:ruasrdunln:.inr:r d'.:ndlllrrCotJ:ct1drtriu6 r,rrnrir:T rnrrviru'[nauloarin:rdrYun'r:darrdanlil:nd.rluarin:n1!ronar: l4ll'lunt ot - d tJ'1v1.:'l!n1:[n1UU'lyl tU b O1nl: oroo U 6lltOQT{:3Pl:UR:Uyl5 n'lUlU?UYl bo Qln1fiUfi' bdd6'J r

d

0 { t5

ds,

uulr1 lil 0 lu I Rvr:'ru

I

tii

d{t (urramoir::ru 9a

ir

0lul

u

n1:

l'ii

a 1u n

t11

[

fiacr::ru1ru) -

d

f I i'i i:l'l %

l')

{'lu ai n'HUfr

i'l l4'; ]i.'i

iij

1,1

8 i'i

fl 'l

I

a),€d.,kot.tt,.dtrth'

ton*{ g/

^.r'

'Yn 4,

,-ndnu"'/ : I,N.DT

c/

(C.i':"nt' @,

f

6'

'ac't."t

3

-t - - ,t"r. fr ,


rift-.t:!A-\a1'

tlrr r"i!ilr lriii'i i :i

'';itri;)i

fi

no

'b/

ob.,t

: : e;ie'e

)rr

ii

t tr;

....

l''i"

10AU,015-

, fr. tl:ti. ltil. ltr.!.'1Y..... tn

t ....

drrin.rrurjd'srn:g*rr+An$+snx$.

nuu:1tn1ruuuafl

lir

tr.,,,

t,

...,..

."

-.*------"

Ituyfrnrirfi

m.:lylyl.1 oocnoo p u

e

v

c iln:1nlj bdds,

r

s eo d +. _.-.C_ _v,9 S ,.1 . l:A.l n1:Sual]niRfllAOntfi0t'tJ1:Un1:ilfrrU'itR:.ln'tiiltillfiOn't:lUdulJUUAiflr-:nr:f,nur

riuu a3nr:udurfi f,

sfi

?i.r!Til

u

vru'rd'enrtrYgrlaaaa.rn:ai

| d

iufr b

hru:cu:rn.gilfr'lui

rJ:r nrnYueuYn:d'puf, anrf, ar{r:"unrrYruur

r dnnu or rn

nrlft drrin.rruildonrcv:xfinrntnr:ldt'nr{rriufindosrnncnrrlirufiodrufll:f,flb'r rn'oriorurqunrtcrdnuavrul?tu drur{u drfn.rrunsr4uariuarlunr:nfr.rra?u4tnu (aaa.) uloiud eno iltrt1fllr bddb unvd'orr4rln:.rnr:firirrfianr:rtiduuutlawrrnr:finur{u rntoairldririutr,uidfi

n:;uruvinrj ri'nuc nrtcfidrfrrdosionr:*'nrurnrrflnuruavrfrnnalnnrr{urndarrqilsn'lanini:finul d.rnalvinrrvr:xf,nur3nrrfirniarjrudrduufi.rrdanr:riruurqrnrrgrdnua;ru1'rruQlnualnuaruardn r{rrf,unr:r{ruurdru, u iu t ds do ffu Inufin'oulrrlfirailrunud'udrrYntror{r:rtnr:vr*ldiunrrfi'n16onlfir{T iunr:rYnrurlnrrn"r:frri'rrdo nr:irJdou*ilawrrnr:finurafuaqurirldiirutrnr':rfiuyrrdil:rtn"rrunvrdrdufion::lnrudlo:on',: druun lutru"dldrirtfiunr:rYruur iud o hJudruavrvs{rriunr:In:lnr:{rirrdonrtuJd0urilar yrcnr:finur jud u riu mc$nlnualsnrndlwo.rf,"rnrnf{u:v;ududunc:rd'un:syr:"11

u 3

u

d

a

t vo

" unu arfn-:rurjd'nn:syl:rrfinurBnr:tdriruuonr:iuafn:dprrf,onrfior{r:"unr:riruur so J s ,J In:rnr:{rirrfionr:rilduuuila.wirnr:finur iufi t" :cil'ir.tiufi d - bo qu, r{uif bdds, :ruacrdsn

nrrliltsnrndri,:lrnfauduora''t ",rnarrriTuan{oXatdd }r1lp fir.1yryv lidtesr.*cr, ih d'rriri rCohfr nr:sfrrfiunr:A'orf,on{r{r:"unr:riruut iufr u rituhln.anhmnul0{n'i{nr: iwonruorlnnrvri d.rd o. u{mj: v n r niuarin : fr'nr6 o n rtfi{r : r t n r :tu dr fi'pr r : ru u.

iuoim'ilrrtn'ndnrlvsTn:r'ilriunrrr{nmuro:nnrud.rnrnrtuiud ua qrrn'm-u,i uaaoi

t.ruiuuil rrfi ahi:nn:ruuavf; or:rurr{rrfiuntrdrs dntouqzu6r i\d rlq*

-'$/Y\cu6

tlOgagllnfilfUfiO

r*o Jic'^' -*'l^t^t-' ,,i^.**\1

(-)

s<\+&o:'6*;'+ff'-"^

,4*,{^1-c^.no.'i\A,..4v\c q nr''s u .-^c , $* ,,ia,

1fln--1y*yt* r'

ua':qryril!

-ru''l'1fi1?!1:t'orri

ram!a^*li;--'-:er{tjdnn:cutr'til$dfi:rtnrrunu rjiiein:vr:rlfitotsntt. ,s*ri.-t;::-. r,.rlq 6\r .!\ v P''e^ c''o'?,:-

);2'n-/r"''

\\ \ ?,. tA d*t anrfir{ruurn: nzuror:d [ncqnaln:vtnr:finur

Iu:. o mdcnbo obdb, bbddoo-b lvrtar: o nrdlob dencdcl

/'

!'-- {'lw ^u'i'l ". b

e.f

- -trql ;/a11 P\t'lo' uo-'':

|)t 1J

l"r'* ' lnl'"rstr


il:c

cilrxfi nurinr:

drilh{ruildprn: rl:a! :ua!n:nqraan1J.l:'l?n'un10nj1:un1111q o ' ':'r?n1:rCortriunr:rYsuTIn:ur:frrjtdanr:ujduuuila.:vrr,:nr:flnur , n

rfi

(Leadership for Education Change: t-EC)

,

iufi

U

nrrlddlfn.r"luridnn:cvr:xfinur3nr: kid'qrirfufindennarnrruirliorirunr:finu'r rfrofrnrurqtnrrc16nuagwr?tu irurYuiirrin.r'luno{rluart-uaqunl:6i1-:lai!q$n1r(aaa.) rdoiufi cno

lfltlFru bdd:D lnu:,]lr,ri.rtriifinnr:durndouuacrirut.trnrrfinuradr'rrflulUsr:u

rfinntrud'lrrfio

:sd'!n:cvr:l'rlunr:d.!raill#rfinnr:uanrrJduuriuui:rd'u{uiur:qasnr:lriruurrTnonT

r^r{rirhirf;n

r:rildsuudalut nrtfinuriruriulnsd*aiu1n:cnrruaufion::!frrdrlr{o.rrYunr:fnrlrnr:finur

n

6lld{prdrtn:':nr:{rirrdonr:uJduuurJa.:vnrnr:flnur (Leadership for Educarion change:

LEC)

raclnaln:ilr.rnr:f,nuriufintous{rrfiunrliruru u iu iuar ro - do ftu laru{r{riunr:rYruu'rluuoiaviurflu{l:ltn'r:#'rfYnn:vyr':xflnur6nr: iiruru ord-bo nu uacqnnrn:ornardn:nrdrniorirer ,ilruru od-bo nu drtfiun'r::cla'j'l.rihutJ:rrrzu

lnuueuuuT ulfianrfuniflurng nrurm:d

bddb-bdd.r fi{rrqrJ:va.rr{rdaraiuairlhf{rirfinrcurufinil ri'nuc nr'tvfilirlurjdiqruarnififi A

I

e

s

4

c

s

r

v

d

.

lq

-

t

e

' lRUl?!nun'lRln't0?'ruyln lu'tuFluyru?r

re0non1ll'rBru1n1:nnu1lia!n1ltttsru'lEtn1']sronuaclg"l?tu

rsd'uil:vrvrR :cd'uururtrfi ariuaqulfirfiruniorirudrtuat.rm.r{ri1n'rnunlnilarsortr ua'rnr4a1s

nrndrwordrnu rfin{rir1ubnidiandrrqvrfqrua;uinn::rrlrailunr:riruurnr:flnur rd otri'n r r

sr'

lfi

u n r : fr'n rd a n {r r r

t

nr

:

d.r r{n n

:

g yr

: r.r fi n u rB n r : rd o l{r

iu

nr

: r{nr u

r

In:.rnr:{rirrfronr:rrJduuuilarurqnr:finur (Leadership for Education Change: r-EC) jud u rfluhJntrfnqrJ:va.rriua;rilruurutorTn:rnr: drrin.rrurJdnn:vu:rrflnur3nr:6.:riruuFr :ruacro'unnr:r{rrfiunr:fr'rrrdandr:rtnr:drfinn:rvt:rrfinur3nr:rCortriunr:r{ruurlnx nr:firjr rdanr:nJduuuilaut.tnrrfinur (Leadership for Education Change: r-ec) iud u dtii o. Qrudu$htor{nria:

r.r

rfl

v

J

u{diiorarar fi nrrurflu{rir fi nrrrlr?luaavuavnrurjurvrtunr:rJfrrifi nurfi e vt a o wl 62U:?!lla3ilt0l.|?1is riuul:?!nun0u fi aantun'l:Yr'1{"ru:?ilnum, 0t1u o.b ltjrunupiud.: rinfi lr:suljrruurvauuavuiu"iT iqrudnuzuvfr ov rilu{rirlu n r:rTruur I

o.rrin:lffluournn

arqlrilfiu cc ilu31:nifiud.:iuarin: (orq:*,r'i'u mo - dd tJ) r.< rfl udr: 1tn 1:n: c vr :rr fi nur3 nr: arulrui?rn rr {uirar: nr: il nur {uir,r anrufi nur n:!t Bnuunaln:urlnr:fl nur o.d 6'uninr{1r'r:rln:':nr:ldLicirn'iriasac do l0.ucu;rrars{tfi unulff {n1: o.ar

ctvd4avutd<toqv1<lwc

o|.b tuu{illl?fleJfifl1Jylnn0n1It'l'llUUnl:n'lufinU1tTlAilruu"lfltlfl"l'lclonUAs|U'l'ltU

o.d !ri'nuclunr:ttrvrnlulndrdanr:doar:

r:


b

{diqeualrjfistrtr{a

r

dri:ca{iitsafn:rdriunr:rYnru'r dulrlario:yriolronar:drg! Ine'du1ua!"a:lfr'd': snure.rraia {nd.rvrr.:1il1ufi riifid.rd

b.o {r:rtnr:f,ifarritln.r'r!nruvn:rilnr:nr:dnr*r,riuduo'tu drfn,rrunnrsnir!n'r: nrrerd':finur ailinrunrusn::iln1:n'r:qoufinur $asiirfnrrurnr,',Bi,,ranrnr:finur ri.rluarin: uavre nar:il:vn ounr:arin:1d'dur.irsnudu#.r#n U.u dr:rtnrra'.r6'oiirfn.rruilf,rrnrcvr:r.tflnurBnr: dlluarin:uavranar:il:rnaunlt arin:ldfi anrriurYorurng nruror:d $acInaln:il.t.tnr:fi nryr b.m {r:rtnr:undru:'ttnr:'[ud'rrYarn:cil:r':finurBnrraur:nei.:luarin:Ifluelt{ .luu. fi anrr.iurYfl ur n; nurlr: rl ffi s!nn"ln:fl t{ n r:Anuldnnrwfir ofir urnnr:{nii*annrrnrrarin:1iln:urirunru'lutcusrlarnl:iuarTnt rrfio'irviru rl:va.rrircllido4arrirdfiaq,jrvirriu utorarnnr:duluafin:r.rlaiudrJ:yvi'unrrlil:uf irf,uriruusl iuiu arTn: ovtriiu re n a r:l{fi r r : cu r iirraiuXda11,oaur:nnrT rilunoluarin:kid nttp:zrwww.nidtep.go.th r,rioaounru . J a ryJ a v lioryarfir:rfir:tdfi anliur{ruu'rn: R*llo1:6 uavuaarn:mrrnrrflnur lvr:dyrr4 o mdbb ddoo - b lvrrar: o mdbb dmc(c( nrulu dogJb (urrar':rlryvri olourr {rJ:vnrurru lvr:dtr{fi0fia od d&.dd. od6nc( e-ma l: ju m. bccntavee@hotmai [.com) i

udtrdardflunr:afa: r.o luarin:qrrluuuddrraucrniorgrJriruturn

.n. ranf, 'r:udng,

r dr hjarlwiur{ruacrirulrirfiu

u rdeu (ronar:raurumt o) s'.b t{a{-ruv5orJ:caunrroilunr:rJfrrihnufiuan.r1finiufi.:nrrurfludfifiinorar inmlriJu

{rir finrurf,uaavuavnrtrrjrrvrlunr:r.lfrrifi'rrurfiodtu:rl ma0oounl:r{rlruirllri'urniadru lu:ol a itdainarr,$nnubirfiu r r{ar tri{nrirlnuaTJr{amvLifiu . mirn:capru A d (nffin:uilrunt b) m.m uil?fi 0ttacn11trnlorairtrnnr:drnluiunutl:cau nr:nifildiulT nnr:rtriunr: viruurhjriurndouhirfinnr:rrjduuurjarur.rnr:ilnurluvriru.r'ru/orrinr a"udraran:cfiuu5oi,u1rrr.ra rtlunrnl,r,tqjtoril:crvrn tfii'orrirlorrralrll,rirfiu b ufrn:vnru A d 00nfl'rrxrl'lrl0,r, g') m.d n?'riliu!el n'rllarJ1ro uacfr'nuvlunr:ldrnnlu1a6rn'onr:doar: (ranar:raururat <)

!MULVE t0nal|Yr{1,run0na.: {'lu?u

sn

!n

-vd. n1:r{ilTgulRnman <.o nr:s{1rfiunr:fi'prrf,an rflunr:riTrfiunr:Tnanruun:i!n1: rj:vnoudrg :o.rrj:soru n:rrnr:uiu1rqruu nrurd < tlrcsrun::unr:fiu3r,tr:ra.rdrfnrrunoruuariua'runr:air.:rain !!t v

4

vo

I

s

y

a

arvr:{nfulslr0nn:cvrt?.:Ptnu16n1l ta1ulun1:fl0"ruu?r8u1n: Ru'rQ'r:u l|'av\aa'rn5 vrxnr:finur uacunaln:reo anun.drflunruvritruln:rn1: r'rr,trird fior:rur6'n16onpiafn:mn tU

Ern1il

rlnd'.:riarlun:vvr:r.:finur$nr:lfii,iruruuavnzuaudfirfluhJnufila:lnr:ril,ruo e v e & A . v J w ..'l re d Yr.ru r'ru?u1,0i fl t?1:u n1:fl ruu1iln'r14un0 1au:utu ff uu tftn llytnruv n::u e

d

e

a t,c

o

v

a

n1

:

n'):nflraonruufltJrr?r ayrBifirrrnprllnr:6'qrsonuBotrifrnrf,onunarn:lvirdriunr:fizuurhirtluhhru rl:v nrnrnLw n:ilrnnn'nrf;

a{r{riunror{qnnln:lnn{rirfr armnd

truutnnnr.rnne nvr

iuii u


.J-vd

d.b rnfufl n]:iln1:illnn|aon ..ic

n'trei'ltiwr:dnrdan'uo.tR6us nr:rn'r:ocf,or:$Jrornra nar:rad'nrtudfraria:dul{ c u

s

,

nl!frri1'tun Larencfior:rurdld:ciAnr:Yurrnr: Ha.rluuiail:cfl!n1:rfi!nr:ilflrifilrurf,adru:rl

uurfinunvnl'liln''rer14i.r1,unr:rirnr"ruiuacilruaun'rrnilill,iltuurirulrurrufil qe

f

f

d.|l

d

nr:-1,'srvrnlulaErfionr:he fl1r RUuuu:tu

<

nrufn.l,rlal!1:ntu !

.,

ooo ncruu lpruio.rr{rj:cneudrflurnzurinr:f,or:sur d.rd

d?!fu rJ:;ifinr:iu:1tn'l:

bo

fi3ltUU

1r'i1:fu1n1n

ti:cifin'l:dr{ru o)o Rcl,M.J - nm{rruilnTuni?N,urtfiun:cilT:.:finurinr: d RculJu - nr:r{'nruiarrYr"rrnirenrurrtruanrnvyn?{fi ftrfin'ri d Rcnu! -

r

.J-

t

tt

r-c.

.)

qv

e a

fl?uuh aia{1u1,$0u:caun1:zutun1:u0unt1uylllfl9t{ll4rtufitn?,]tJ oo 63tluu vJ<a * 1 rf, u{fi !inorar fi nrrlrilu{rir fi n':rurf, ufl asuasR?lurjurvrlunr: .d- r .l v d vt e vJ -f3F ununrlurnaf, ?ut?lJ ua!il:a!ilict:uuJ:llnu{ou naeft0un'l:L"l.l1u

irufr'urniatira

fior:urorn - fllrsdldr|JtonHanru - ar aa"!qil6to.: { lrJuau

n1

:drhfl{rJ:clt

ili

od RSUUU od Frguuu

drufi r uu?Afluavn?unrnrai.:o'rnn1:d1n?1liffivil:caunr:rfd tdiulrn nr:r{riunr:rVarur hj{urndouhirfi nnr:nJduuuilarvrrr nr:fi nur'lur,lilr err ru/0.:dn: duiilruan :syr!14io?uluatnrflunrr.rtr,tni

oo fiullut'l

gCI{dtcrvtn

firr:rurtrn - uurf, cruavdo rauoruyjlunr:rirarnriuacil:caun r: nidtri';u eeeqrq4qy-..,lrd

i1n n'r1r?1:un'r1nruu"l tulutna0u tuLnnn1:tuauuuua{yt''t{n1:dnE'l

lur,rrirunu/ardn:

od fllltltU -Rrunrrrrai.: uac{o tauouusaln nltdtnrrufltlldlun1:ri'Bru1 od nUUUU

eirufr <

nl:rf n?r!flM:nuavri'nuvlunr:ldrvrnluladrntonr:daar: filr:rurorn - nrrlifiruryrnlula6rfi

on

r:da ar:

- vinusuncnrruarur:nlunr:ttrvrnlulnirda lt

,a.5

tun'r:unun{'ru

oo

Flvtt1.lu

nr:daar:

oo

ncUUU

bo icnuu


d

d.

m:rtliumrtiilnl

drrin'rrurjdnn:vutxilnurtnr: ovrjtcnunanrrdnrHand"r:rtn'r:rdor{riunr:rYruur In:lnr:frritConr:nJduuuUaurrnr:finur (Leadership for Education Change: r-EC) iud ra nrefiurfiauiluln! bd.rs, a. {fi 6iu n r : fi'n rf; o n : r a r u frr rfr o 6u du n r: rdr iu n r: rf,qr u rln : r n r : firir rC o nr:rrJduuurJalrrr.tnr:flnur iud b nTUt! c, iud,nr:udrornnr:d:cn1fiHa urnriudrraunrrar drnrirr ocdadraasfivrftunrrrdriunr:rYnruT nruunlrunl:dnrdanosrlunqnnadtrifunr:f,'n16on iir fi'r.r si olrt r{riu n r :r{nr ur c.u riruunnr:rJglirvrnunc6'nfion::!nrcu?unl:riuuid o nr:riuuirdor{rrurnu

'Lu

i durinin rr finrur Rlun drvrrgvnwi uo:ur fi oluuruu bdds, d.o, udru{rud'ufl.rrYnra.r{dldiunr:f,'orf,ontrirtriunrrr{qrurlnrlnr:{rirrda

nrlilduuuilnlnrcnttfinur iud u 0uuaullinT :ariunlurirtdijrutunr:rfiuvrr.rhJr{riunr:yisrur sac Lfi dr!fi tn::un1! ti1r,tualiluln:rnr:r1nU:u nrr b. milr{n1:oumr#flul

{rdriuntininrulda{i:vt c narlunrtr{rdlr1n:rn'r: ldriaun'jriou6E do o. riaultnr:aan:cu'irrn, rf,lur rarn{rdriunr:riruurfi nrlrirrf,uoia.roan:cuir.rnr:dliunr:r{nur tfisirriunr:Inutfi

{ri.:durietrfior:zurnr:aonuacdil}iarucrirrruln:.rnr:{rirrConr:rdduuudawrrnr:dnur n'r rfi u

nr:d atrj (ri{uaro

on

iruduf.rfi'n)

U:cnrn ru iud

.'-e 6gu ln:rau

il.fi. bd,rs,

W/t*f'a (ur.rarr{rYnri uaqrgrir) toflJ#rrmcil::l ttfi rifi :rrnrruru rjdrn:cilr:dlnurinrr


lfltlflTtn{1dlfl/ o

lusria:rdrfunr:rinur ln :l nr :{rirrCa n rlrJCsilurlaurnrril rrvr (Leadership for Education Change: LEC) it|*|*|trA|liilBilE***|r*fx o).

b. m. f,

rliur{r:lirurailr....

r4il?r,{ 1ulo{6n:dufi.r

rYn

Ivr:drrri........

..........In:frnrifiofia

s

tilta1:..........

...............e- mait

.r q , -^^t^1^^-^ !r- a d.'ru1yln?1tl:uHntou

s

lulloluu

c. rj:cif,nr:ilnur

b. nl:ou:tr

irC n

6n1ilrira

oU2


irly

v

{rrr r{rlf;uuurs n nr: rd'ngru du l d rdordo.r rCothv n ounrf, 1r1ruryrxr1:c n rn drrinqruildnntvln?{f,nulBnT : rior nrdn6anmcRrumrtfi$fiiunrtrTnurlm.rnrr{rir'rtonr: fr'1fr

*,

nJduuudarilr.:nr:flnsr (Leadership for Education change: uc) iud u l{a:utirunL drnr6'rroiu:aqdrdanrrufruftluluarin:uasnnflTil:cno! gnfra.rrflunruoiwlmJ:;nr u1n to nar:udng'rulrin:udru {,rnr{r0uuod#f, or:rurornnna.nyhdrauolfl d

arsfiado

(...,.................

nr

T

{nfn:rdriunr:ninrur ............)

l niut a.r {ri.r frurir|ln drnr{rldvr:tu:runcrduorrdurr{uln:.rnr{ritConrru]duuudnrnrrnr:Flnnr

rj:s'f,rilruilrsyrru bddcr-bddd udt mfu:o.rdrdoqadtulr/u1.r/u1{fl1?.................

{orin:rdriunrrt{nrurn:anlirilunruo3ulnrlrvnl:

iud u

ulnlnnn{fld{unr:fr'adanhirdriunr:

firuurdrnr{rCIufiariunrprirtdrirulunrrrfiuvrr'rtdr{riunr:rYnruruacrd.ldurfion::uudsarriu r{nrurntr nrumr:ti uasqRnlntilrrnr:flnurdrrnrnl{lula:lnr:r1nil:vnrr

arsfiado (......,

o1ulru.t


nnawvtt1utat b

ruuuf, n{ Hn{,luriiiCId:rdun1:$ilunrzrlfr riBnulu:au c ilddrulr ia'l'ru lfl uSh fi a?rlrilusarua;attniurilunrr

rlfrriinurdadru:u aaomlnr:rl.riruJrlryunlorira

:rsvrrardtdrrfiunr: ar: v drdrgtararanuln ua1J.

aradrrqnfilor.rruuac nrrdrUlfiJ:vlutrj.........

{rn r{rtofurovirdaXadrrfu

rfl

un,lrulirlnrJ:; nrr

{arTn:rdriunr:rYruur


to4fl'I1w'tutdl n

ulruudrr{uuriluacafl ui1'til{re1 n nrniraTrlfuanj:sf, un1:ntsmu o'lnn,r:tf,liunrnirrudrJdundoubtfirnr:nJCsuurjalrrrrnr:ilnulumirunrya.rdn: o. uu?f,nt1nnr:rirnlliuacil:vnunr:nidtdiutrnnr:rd.riunr:rYnurltJdrrndoulfirfin

nr:nJduuurJaltY|rlnr:flnurlunitu.rru/orin: dudraran:svruuioturunarflunrntr,;qjtoilJ:criln

b. nrunrnui'tornnr:rirnlruihflilunr:rYnrurhJdurndauhirfinnr:rdduuuilalylr.l nr:fl

nurtumirsr'nyoldn: fi"td{Han:siluuioruroarnrtlnrnlur$ra.rrJ:urvrn


nnm1uil1utat

uuu nf, fr lft

o.

u.

d

?rut arrunrm:ouasrTnuclunr:lfiilalu1ndrdo nr:donr:

nrrlfriruwrnluladrConr:doarr

finr*v uac n?lufl

'M:n1unr:ldryrnluladrdonr:doar:hnr:rJfrrifi nu

{arTn:

r{riu nr:rYnru'r


{fi o nrnirurla:lnr:{ri.rrfr anr:nJHsuurJautnr:ilntn (Leadership for Education Change: LEC) iud H o. amulflul'lra$R:{n,l:

d'rfin':runolvlufltiufllunr:atxrairqrnln

(fl6n.) sirrfrurunrotdif,trfr'nri

..nuluufiq'n'lv

" uas nrrairla'tnuatnrtttfinuncrultu rtluuurvrr,rrnfjrddrrin.rrunorrlunfiuar.lunr:air.rraiu Etn1il (aaa.) rjrrrrldtunr:0flil:cnru n:v{u ariuarlu n'nrur:vuuqmrndfi.rr]:vari lqafiuvrurvrddr6'rg ri'r6u

lunr:ntlnd'.ruriorin:lunT :urilnqfivrr'rqtnrvrdrfirr{ud'urrdu lfi{urndouldotj.uneio.rd'ruavriu*.qnr:ni n:cvnrlf,nu,lBnr:rflualdn:udntolil:srvrnd6'a.:iufiqrourfinuncurrtuiuriuu ,trrflud'olfi .ndlfirjrnr:

rildsuudn.l' drnlrnr,lnrnuaronrndtuflnru'[uuarnluu0nn:vyr:':rfinurinr: d,:rflun{rnudrnrrfrn an'runT :niflegururlnr:flnur iuavrdrhnr:uJduuuilar arur:n6nuacr.xunuriju:cuurrrlryurirqrurilu

rniarjru{riluuu:ur,ril nr'oairlnatntraridrilunru{o:yuuuacduraruuurrufiilrXr,1rnr:flnurriiln:rair.r uavairrnr:tilduuuilaw{ftnuld'loru "firjr" luA'nuzuclrarid ovrflu{rirfrtlldfirf,urn.trufnlrunrur:ntu lau!'t nn"l'llrnrinraionrruaultrqilrctvi'rrfu ura'f,.rdolfin:vururi'nrilrari rtrhsru uncrd.rl,ilnnatirl:oud'ru firi'ntvclvild'$rtf,udanr:tirlruludlnld{u{ouuavrilduuurJa.rotjT.r:rnrir :u,rfir-n.,rrdrirlnridtl"tri'rir

rfiulaurdurun'arrrr:ndolrJ:;arufi'unua'u1 lfrrfinnrv{ririru (Coilective Ei'r:tu Inufi

LeacJership)

dfidnunryrurn

nalnanr:rit'ruiu.rrYu (co - mana gement) :cil-jrlil nnrndru

drfnlruna.rvruauluaqun'lrdi'r{raiilarnrn(aaa.) 1d'{srrirriufindonnarnrrliruiofiru nr:dnurrdorinurqtnrrctdnttnvru'r?tu :'rlrTu rirrin.rrur]dnn:syr:r{finu.rinrr rdo{ufr cno ilflr1ffr bddlD Inu{uftbirfinn'l:rfurndauuacil-flu1nr:flnuradrrrflutrUo::rr

ficrntrud:lfio:cdun:vyrrxtunr: duaiulfirfiprnr:uannJduu6uui:vd'ufiuiur:unrnr:r{ruur#nunrn{rirhirfinn.r:rildauuilnryrrnr:ilnur

:"lr|rTuloudltai!1n:lnr:ua;filn:rufrrn'urriolriun'r:rinrurnrrflnur firld'd'rrln:rnr:{rjrrCanr: rtJduuuila'lvlrlnr:Fln'rrr (Leadership for Education Change: uc) InuauralrghianrfurYnrurng nruror:d

racqflaln:Ytr{nr:flnuriufrprtsurirtfiunr:

'iruru U iut ffu $o - do ffu Inu{piriunr:rinrurtuudaviu rflu{rrrtnT:flldonrvn:xflnurBnr: druru od-bo nu ra;qnarn:ornordn:nrfirnioriru ,i.ru.:u od-bo nu s{lfiunT:cudr.tt{uU:c!1ru n.fl. bddb - bddc( u.

inqrhwd

b.o airl{ririuluil$fin:curufr'nd fl-nug n1?gfirir uavnT:rirrruuuu:ural.j {cottectve Leadership) a"ur:nr{ruurnr:fi nu.ilurc6'u1n:{a{r{uas :cuuld

u.u ariuaqrilfirfinrniorirtrfirtuud.rra.r{ri'rnr:f,nu1o1nila10nrnd"ruto.rf,ral vYrn'rnig Rmronfil nTnrJ:ctlf,{rol un"nr#aarmmu lunr:rinrurnT:f;lnurl#rflunnlnila'nro-til:sryrrrqjd.rruqtrnrrv ludnun waqntori rtrynanrf,


u.m rfrotfrrfinu{mn::lnr:nYnrur{rirnr:uJduuuilartorurirunud:'.ruTn:.rnr: ri.luuuri.:riaui

rnctfinn"r:riruilonnrutflufrtjrlrn{ririuriou{{rir!ul,miluaurnnoejr.rsiordol

$avrfin1.1{nn::ulru'lunr:

r{r'rrupitun r:finrurnr:fi nurtuaurnn ei.

n{uultruru {r{riunr:r{orur {unv eno - do nu ,fruu u iu nl s/o-do au rj:vnaudrs m. o fl rnir Inuurornrailrulruoir.r 1 ro{ n:syt:?nfi nur8nr: m.b nlfftOflt! en.en

n'nil:vtrdlnl

en.<

nrndonr:il?ntu

(oldn:yYruurnntu (NGO's)

c. arafiara'jT o*#iu d.o qna-rnr{airunr:n:nrurin:suru?Tnd finw nnv{rir drdosionr:rfqrurnr:finurnr:r{qrur qunnvrfi nurourrrunf.rtu:r d'udud :vq'uil:cryrn unv:cd'uuru,rtlfi <.b mjrulrurls.rnrnigururontu o.rin:rYnrulontu uaunlnd0a'r:mnturfinnrrrirrfiolu

nr:ei.rraiuhitfiRnr:uantilduurlouf nr:fiBurdnunrn{ritdonr:rildouutlarvrrrnr:flnurrCalfin.r: r{rrfr u nr:r{nrurarnrrc 16 nuacâ&#x201A;Ź1?ruotirrdo rda c <.m rfinnalnn'r:{urndouquonraninr:flnurrdovr'nrurqrnrrvrdnuavrurrru1u:sd'ufuduac : c d'uil:

c rYtno

drl rtlu gtlo::u

d-d n:vYr:llFlnurBnr:firnlorjrofirrirrui.rdrritu{rirnr:ilnurrdonr:y{ruuratnrrsrfinunc ru'rltunln14atnuaruoriil ltacunlnuarunlndruto.rdrnu d.d qnnln:riairun'r:r{nrurirniorirudod.rerlooulairCounnnJdsuriuufdrunr:finurrdanr: rizuurarnrrvro*fi nuac gr?tu c. lEritfiunr:riruur uuurrnrsitfiunr:finrurln:.rnrr{rilCanr:uJduuurjnrntnr:flnur(teadership Education Change:

lfc) iud u rirrfiunr:nrtrl#uurf,n

for

d.rd

cc rn:drnturun'nfiuufSrJuuuluri riun:cu'lunr:riuuid{riuuidufi'un"asrruin:

fi

Ionrauacd'luirrrluntrirruntilorlruacn:cuunr:riuufdrlr{u d.rrJ:cnoudrun:vurun.l:riaufua'n (core Modute) drr.l n:! u ? u n1 : rtsu ufu dn o c tfl u n r r o u r I r?.r d fr rifi n r : d {ri u u f 4 n R u ua s n-n u r zufi n r

dauhr{rirrlEnau:urirrJfrffinr: Inaiilurn:n:rurunr:dfinrTlatnrororr., 0uiu4ni rari uac orfinri) Inufifi b ntcu'un1:r,ta'n t{:vtryr?a1nltourrr m - c iuio ar n:cu?un1:ud'n rfid rvurnnrd n:c u?u n1: ri auf

.

nrrrtuulu n:cu'runr:iln'nriu r tfrud

nr: rtuufriavinlurnu i a'ufr'nrinr:rYnrur nrru n drur ry iltqlSuo::u (Learning for Setf Devetopment Vision of Educationat and Morat Courage) n:culunr:ttuui u nr:f, nttl:vuu rTnucnr:riuuiuav nr: dn n'rr ol rin: (System Thinking, Learning & Organizing Skitt)

n:vulunr:tiuui r nr:doar:f,inu daarsr:wrir'onr:riuuf uagdadrnuooula{lfronr: rddUuuilnliltlnr:finUr(Sociat Communication pubtic Communication for Learning and Sociat Media for Education Change)


n n

: 3u? u n 1: ti

uuf d n ltair{uin

n::rrl,un r: rdduuurJalurl n r:f, nur (tnnovation

Builcling in Education Change)

n:Yu?un1:lEuuf

a n:gu'tuvindvrrrnr:flnurlilri

unsnr:riuuilu:rJulrlrari (tlew

Paradigm in Education and Learning Approach) n: c u?u

n'lTtiuui

u

{rirnrrrrJdauudn{vr1{ nrr fi nur ffunr:riruurfl

tnrlufi

n

uau

ru1?tu

d.b fi'asrrruin:

nr:firYaurrufin:riluiloo"uddrdrgEi.rtunr:rfiunrrConr:r:'uuf,uav

ri$rulsruto.l d'lriu {riruoiavnulvfitYaurrufin:rJ:v,fifr'r u't,trirfrqua riruruf,oariuarlu uanuJduuriuri;u q-o

,i _v-9--, r'ldratlr':arirtalo hiriruuvrilunvdlutuf,atunrri'nr{ruacailrfiunlin'lrttrilurinrurdnonryr

druunna nr:t6onrJ:stdudnr{r1n:.rnr:f,rnu rrl6ur:il:vduaranr:riuufuor{rdrdruln:.rnr: firi'rudacnuo;tdlruuacauvrurfr'urtnurrufi n:ar{arfl u:vtrv

d.o

uunt..,nd

r?uu$ua{,{iinirrr tunrrair.rhdrfinrJ:caunr:nidruriuuri{rdrau:u rdotftri

rtailanfi'nrj uncid'ufr'ndtunr:r-riur:dnnrFuon rdoljnr.:ru rnioriru uasai6n: au.r:orjrh]rJ:vqndl{lu

urirulruut'aaldn:ta.:nurolldotir{rurr;au uasfid:civrinrn Inui'qlfrfinr:flnurorrru luorrin:rir.r1 dil:raunrudrriovfttuuasirr{:vryrn rdu d.en.o n1:ilnurryTulurJ:ctvrn rflunr:finurq.rrulududoirtuo.:dn:zrniariruronn.rn druoirr 1 lduri I:,rriuu orrin:qrituddrui'nnr:fi nurdil:rarrnrrudtio t.sn.b nr:finurqlrudr.rd:vmn rf,oflnuluu??11itn1:rJfr;rJnr:finur {ii

;tluuunr:afr,t

rnSoiltJ frlnru;n::lnr:sactinhiunl:riflurncfior:rurirlrYulunr:n'ndanil:crund,trflnu10n1u

c.c f, niru lirlruitr In u nr: i'orirln:r nr:fi rnu (Speciat projecr) d.r {riouf:ru n {uriu b-m flu frfratlrruisr:rJ:vrirn{u o viru rflu{hir{rrJSnuTuasafualu dorflrdorauoln:rnr:firnu o In:lnr: 1u:custtar ob tfiou las16onil:cr6unr:r{ruurdrfludwirrn'lu uasaaeffdarri'uuyrurvrr,rrird uacnrruiufintouto*nirovrudnurord.rtin Inurauoln:lnr:niruRruvn::!n1:iirurunr:r rdofilr:rurlfi nr ru niutou uas Hualn:r n r: uri aaa. rdotoiu nr:ariuarluwtl:clrrueir rfi u nr: nr:ua n tilduu ri auf i tu rYu : ; r,r'i l n r:cir riula:.r n r:fi rnu (Specia t project) o c {nl}ifi nr:uantUduur:'ou!.:"ufi'utolrlnn{l qnln:.rnr: - Inunr:{nr{oin(Forum) rdouanrtJduuriuufun u i I t !i , u ifi auq'onirnaani cus Llarln:r nr: <.c nr:riuutf,runural (Setf Study) uanornlrudldiuuaurauru (tusignment) ud'r {rdrduocldiunr:ariuariudanr:riuui dtdiunr:dna::ornrYaurruin: niu urhflo urn?'llr n:fifinur nriuuni raSouunrar :rrfiraur:nrtrfi.r r.rior{rldvrinurn: uacdanT :riuufoir.rl rorarin:nrf, #aldlunr:riauidronuro.r Inurcfido,fru.luud.r dld:"unr:n'nrf,onbirYuqjriruiacau!flun'nreil1u rfid nr:riuuidrsnuroircaoRndo{uavrfludrur,rii.r?o{ -- -e BilUTr

9

'IrU',lfl

n

Jw

|

uR1nfl ?u!ff

n

c f

aytanfi"tlru

c.u fi onranrirnu BavnlrrarurfiSodru firn::rf,urudniiuriilrf,unrln'lud'o-rnr:m.r{rdriril lounrrrrniutaudrrrYu:cra.jrr

{rirduuavrTnsrsufinrr,rfl.:rrns\"rtfiunr:hJudrril{nirirurdavnualn:nrn'onrdriTUn:ru?un1:rir.rru tala.:6n:nrf,tniorirs daonn{a.rfiuntrrdornr: aruauto raio{ndrln:lnr:firnu nrrrdr:'ru$tdilaru dnuruv niu illflunrucr{rlru rflu{ftrnnnr:ni raioirrrfian::! lnuuanorna.rrin:nrf,lu1n:{nr.1 udr ti.r arur:nil:caruriuorrin:du r rioluuurn'r{rj:crunfr'ra


d.s, nTsU?Unr:riUUf

Inun:cu?unr:6uuf

:drfrrg6o rflun:surun'r:fr'nrur{rirdfinrruiirrnlcua; unnoir'tmnr,rdngn:nr:flnornln"rlUdfiog1uiloliu InuriJunr:dunr:nirr{ri#rir.rruduryudriurtruur:ru riJunr11:dlnirrilurirfqnruiuourn",uuunmr{n: lnufior,rfin'jt1nnufifr'ndni fiqrurir uacifrnanlil fir,rd'nnT

d..*r..r:0

r{'un:,)1rn{uiuf,nirlr4rdrtrnrutarroR1a unsrdouTa{rYurflurnSorjru rfisrrtuln:rafrwrxd.rnrrtvrjd riun'ir tNN nruuurf; ffi,onfi 'tan:lir:tirj:unn rsfi b. :luvr?aldrrfiunr:

:

{uii u :vu"jr*6au uu'lr.ru bddc, - rfiou fiurnu bddc(

gr.

u ftrtut | | llunuu$ud{il-t{il-lTnnu/l' va4

?u nau u d- bo ql|nuiuri bddc,

b

n0n::! rJ:vnrrtiuafn:{rfi iunminrurln:.rnu{rirrntanr:rilduuuda.:ur.: nr:frnur iud _._

u

i*

ffi

uc qunrriuif ucaol

a.r 6

rJarurfioufiu'lnr bddc,

il:c nrRnanrrfinrf, o n/a::urriririunr:riruur1n:.r nr:{rirrfr o nr:

n:radn dr r irdufi

*r

ldgruhy:ll.'4ry:ir!

b

nUfflAlUJUlUU bddcJ

ilElirvrnuav{rrfi on::rryiarurf,nunrfl nrrrn:!u?unrrriuuffr o nr: ri u uirirt orinrurnu un vi fla?Yfi rjn r rrifl u.l

!flUlUU bdds,

tn::lrYnrurdnunryrnrilntcu?unlrriuufd b nrrf, nrtr:ruu fr'nuc nr: ri uuf uac n1:6'nnr:aldn: d'rrfi

(:cucnar gt-c iu) fiquruu uia fl.rr,trnu bddr,l (:vocr'ta1 sn-aiu)

?u,trnl bdds, (:cucttar c'-d fii) elalnlJ bddct

(:cucrror

en-c

6'nfi

on::uvTruurflnuntuavFlnurglrufi .'rrn*U?un.r:rioufd

doart#.rnuua"daa,

oT

or

nr:

:ru"rCanr:6uui

on::urYnrulfinunrfi uavfl nurryrunrrntu?unr:riuu"id c n.r: air.rrrinnrairrnr:nJd uuudnwrnrrfi nsr 6'nfi

iu)

durrnr bddc, (:vtrcnar cn-a iu) qunrrYuii

flnurnr'ruuagunnnJduuGuuin'"nr.hvrvrn

bddd

on::lrYnrurdnunrrnun:4nunr:ri*id n n:nnu{mjvrn nr:ilntnlnj uavnr:GoufluXrJuuulni dnfi

(:cucnar en< iu)

tn:rlriruurfrnunrr uav fl nurq.:runrrn:vrnufl.Erieruffr u {rir nr:uJduuttilawrr nr:fl nurriunr:r{nrurqrnnv rdnracru1?ru

llu'lntJ bddd

nuoln:ur:fi murn'onrucnr:lnr:rCotoiuwrj:vurruafiuauuorn

6'nfi

aaa.

nJuluu bddd

sirrfiurT

n:n0lax bddd ola1nu bddd !n:1RlJ bddcd

..^^.-rC-.-

UJU1UU

bddâ&#x201A;Ź(

u!1unq

uln:Inr:f;rnn .i-- Y-,- t --, ..rc uan rilauuriuui.f rlfruunv:lurr1un?1lrfi.nnirn:wr

o

ualn$urriuuf dtrrYuuavilu{tlua?rrrfi .r*frii{do, ,.J

ilt d

uannjduuGuu

urunr:s{rrfi unrrri'ruu.rdordnr:nlduuudnildntrR.t.rrru!.lc

ar


d. n1il:sliiunan,ttr{rrul

a.o il:cdudru:va;trar lnu{rririunr:rYaurfrarfi:vuvnarrdr:-unr:fflur lririounir :A0nc rio

a.uil'rvdvaradruraa"nqn:Ina{rdriunr:vifl vtcfr orfi aranr:rj:crfi ud'.rd a.b.o rJ:utfrunanr:riuu{:ruuanr,rd.:lrnruudnan:nrufiriruuol{ Inuil:cr$u{r{riunr: rVru ure rrruuurj:s dudrirvurl

d'b.b tJ:vtfiunrrrrJduuuiln.rdrfinrdurYu{rdr:-unr:viruu1iln:vuvnr:riaufrad'n Ioufiln::u

lrnnr:il:vdunun,r nr:il:;riulqsfiaurrLfrn: uacnr:il:cr,iu:'t'fi'urfi u rlro udrrjrHanr:rj:s duriullJiurh{n:cu'}un'r: ri eruftiruurvar d.b.o' finnrtltJ:ctfiusrnnr:ttJduuuilarro'r{rdiYunrrr{ruurluusinsdl{narrornr: sirtfrunr:vYruur lnunr:aouoru f,uruni {drdur{0.rfi'u{rdriunr:rinrudududuavuurirriuuf d.b.d .b.b rJ:griunr:i'ndrln:.r nr:fi rnwor{niriun r:y{qru,r Reflection and AAR

c. nrua'.r6uta{n:lnrr nr:rfrrfiu.rrula:-rnr:{rirrConr:uJduuurJarurlnr:frinur (Leadership for Education Change) fildurirfiu.rnr:rfrtfiunr:rYruutfrobinrlrf raiarCorJiuqruldnrruf.rdnr:uurrirr?u un'rfluTn:.rnr:diffu nr:r{nrurqnarn:{tlfrrifuTudrunr:iinurdrrornnrfirniorirutaurndrutdrrl

drilu {ntfu1uil drfinnrr rdduuuilalrurFnuagi6nr:rir'rruludnuruvto.rririrnrrrr]aJuuur]ao dotrturouttnrfl:uu.tunr:riuuintr In:rnr: ocairnalfirfi nnmudlEunroudrduqnln:rnr: f, o

n1:d'lnrllnunriuatrJuurnr:titruf rdor,rraw lilltlunr:rJirnll{nrcu?un.]ttrad'nqn:lun.i: r{ruurqunvqRa'ln:T'l{n1:ilnutoranniurYnrurn; nruror:dunsqnaln:ilNnr:finur drrin.rrur1d'nn:uyrr?{ f,nurinr: e.u nr:rirln:lnr:lfiouinn::uluril dtd'trJtursnnluurlrJfrrihuaciliuuasd:vqndl{lunr: ilfr rifi .rrutir lulrun unr:fi orarirdra.rn:;u:r.:if nurBnr: c(.,o

o". {ilftntaula:cnr: drrin.rrutldnn:cvl:'I.!flnurBnr: InsanrfurTsrulntr nrular:ti unuqnarn:nrrnr:f,nur rfl ur.rrir

u

eitfi u nr:rYruur

หนังสือรับเลขที่ 407 2557  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you