Page 1

r{r#.rlr,l,ivrar#u:rwi6rlauoaIn:situil:cu:u:rpJri'uri 1o2L / zssr

d

rdor'lfiortr:d {r:rsn1: uayqnarn:hJtffrirrr#tuu'ttfi lrJfrrihnr:

druuu'rtnur#u:rtrinrlnuonm:nituvr:vu:tnrgrJrYrririllun{'n#luurrfl .rrJfr u5nr: nr:l'nvituarugnsnranf *nvnr:r{zuuruuranrvdru tvn'irdud g-11 fiqu'relu 2557 ru T:lu:u vtâ‚Źlo lsrna

#T

sr

e'I"'luaur

n6o

dr uno utnvqt drrar"ntaqi

turiilena-u drtfroroT rd dr:rnr: Bauqnnlnr oiottdtur{rdrud:rmt0nlfiffinr: nruiu uuruo.udr'oneirr Inalfinri{{dru orntQuturjtuillruga{natuTuurauasuu F,-'!d nrus rfi n1uTadq marun t:u 1. 1J1uairy orr:dni 1. rifl.tJ:sou frr;n: 2. rn.er:.frrluh ntf,vrf 2. oinr::sri vr-t:itd 3. o.n:.qilfli fl:ruurir q. :n.nfrriur{ rn:uginrriufi 3. u1{lfl1ilrn xRluarr

,

s. arn.qlvrd quals 6. ?in.:.Yr.14tu{ ?n.l? mejlnn: 7. o.erT.do'lrr u::ttnqvrd aadd-a-

B. nrn.6ror atr$n3inr*T 9. o,n:.uJ:uirn qegaru to. rus.sr:.fi nr fi nrnaft an t t. atet.ar:.$fivl: fitrgrln

nruswrnlu1n$nr:munr

1. fifi.yrr{uaouqvrd uqnig6uurJat

-u& 2. O.Fl:.flljfl1 qffiil :. urtllndnunfi utdunvrri nruvnynani

t2.a.n7.4uvti 6us::H

1. o.n:.rfisr {urruqn

nructugrnr:e"flfi1:

2. Hn.nfinr t1ng1R1 g. urmrtri firr:a I

t.

flfl.rr$n'l n?'lilqutas

z.

run.d:vrVuifvrni truvrqi

3. u.6.qr,.rgrt u"tlu nzuYiu

t.

unra niun

utvr

nlula 6

s.

utfiBrfi

rnirgqt

arn.n:.flrunf:rYa anafinfi

2. o.ar:.flar n"nn{fla

l.

rani 1. ?Jn.fii.ourd oriuniunt z. o.ijuv atruf,u nslJYrJquuffraqiffi sdrnufi

o.flruruinri xdfizuurfinra 4. u.6.1vl1u: SvEutau

ricufininena"u t. nrn.n:.6fofinrj friTt,lr: 2. o.urnEfl g5vtol s. u.a.rTra:fi

u$ $rvlnuadnd


I

,\ el

LrFr

ar,oar oe J

4,

Z -/

of, Goro

tt f/Jc),fu

-'


dr rineic

raiilitlfl

v{luilc

1r uff

tfi

u

u

n0{fl41{

1. :Fl.nT.illUC t',l?l,ilBl

t. u.a.n:rfind u:rrarnidr:rrg

z. nrn.iinni fiuuT vrfrtna 3. o.rr:.qnfinr firuo':

no$t'ruurfinfrnur -allaua

1. u.el.2T1n5ru Lflu4:u1uuil

drrindlraiunr: ri ouiua vutnrrimnr: 1. fln.ncrdsn m:rYrl

drrinfrarJinruo?T:J

2. arn.firgcgtft{ mnfiura

1. 9{n.rufua:in qaE

l.

J

run.rJ5'uvr::ru riionar-ad I fl g rduur-n fl : r il n t : t"n n r

t

o.n:.l3oqns td{tfiu: 2. u.a.qn"u:r ofitrsl 1.

anrriut{artasvTCIu'l

t.

on.rr.tl",rlu fincind

uHrrfurfinufirtrj 1. nn.arfiur urlufrrgcgruurf

2. u.a.n:rfinr aiourirT:r 3. a.u::ruinr utldt airTni vr uuE nr:ua

s tm

nTuTad

ar:autvrn

t. sltu

firauoruir z. arrt.rfln8ru'r lladnusu 3. o.nuarrn ruilr,tr$

drfinuuanrilmiTur#iJ r, u.a.ii4nrr n:raur.hvfi$ drrinf,vrErJ:v1uui a

1. u'r{nilus1

dY

I

fl1543J?{u

4urfnluvrvrilulun:

t. olailrtt rirrl:vtvl

n0{utal'J1uttasB9.lu 1.

I:rriuuar6nuurinurdmrtfinrla uoafl :fli t. o.nun?:rru {uruunruXa

uNurdnuni amrv

z. u.a. rTrgtrgrii qafi n"nuilrnturn

2. o.Fr:.o-lnur niruartrla g. o.riufie,r innd:ctn

-luc uluofillf,lnfi :nu1?,lrf[ ,o +. u.a.niggr fluoqj s. u.a.ifiuflr fioran 6- u.d-rurrintuvrf fi ur{t-uvrf

si,rinmusGnr:ufi

?.

t. u.a.oir::u fiavr::zuIsu

a.

3.

u.a.o:qrr il:ililfi0s

u.a.$fiur mtsil4t 9. u.a.rfi:r?{: ailovtCI{


lrrufiilfirduavnnuiufiprtauluntnuvnuuarutJfrrifinr: rJ:coltrufivil1ru n.Ft.zss7 uauffflr'ruarurJfrthnr:tJ:vil"rilrurJ:sil'rru 2558 uacrr.ruarunr:'lffluil:vurru tJ n.n. 2558 triaorrn6'orr{uu1uurunl:r{siluruuliuuta-a rtavttarunaqvrifruT ivrura"u:rtrTnrlauoarn:ni fi.fi.2556-?560

tun,:hrrrnro{.t#luTnrinuuciu:nhJrjfr uT:rmr:otd 1. mer6ilr{7 niuu.rua tflunrinqru{u:nuil'ttltn'uwtfiau 2. uru{uitn Bduqrg rfluflfinqru{urnvilrertatflctfiuu

3.

ulutlcf?{

n rin q r ur-u

Iao'uvri

un 5111 40,0654

rflunfn.nus-ursr1,til1ata'uilcffiuu un3973

i oai du d g rfi n dfl {qi r s o 1 nI: I ti

d't ar iud

4

t

lu ar

B

n

fiquruu bddc,

:y-r,- 6\J (:oqflran:rorrd an.aurifi ntf,vrfl aBnr:ufi rr,ttivts'n-mrtdgrlauon.rn:n{tuu:vu:u:rgtJrYud


n1ilunn'l: Tn:r

n

r:nuueu uas{nu"r

uarurJfr

f6

nr

: rJ:cdrth uil:cur il il.d. 2558

:cu'irr{ud 9 - 11 finuruu w.d. zss7 ru T:qu:u vrBlo Tarvra frnsr {rra{otau3 I

od

uu

?uvl 9

2557

nafl::tl

t?41 07.00 - 09.00 u. 09.00

-

09.30 u.

6AVVrtdOArd

0n

0

tauil1{a 1nil u'rxvi u'ra u:ltnfl

n:il

t{14?fiu141J6'tu

rtnJfrrifinr: lrruuraagq nrr:q'ni urunanlilurivrurdu:rtrYg rtauo ar n:ni tuu:su:n:rtrjd'lri

rnErtJornr:#lluT

10.00 -10.15 u.

5U

- 12.00 u.

0n{

N{UULUUU

09.30 - 10.00 u.

10.15

? ta u

drl

u : svt 1 uo'l

1,1

15?''r.1

d

U::U1U t:O{

uTuurunr:uiur:qrururiuarn"uunvoqt#unr:rirtfrurru ilrutJ:vurru 1., fl.fi. 2558 lrxoaorrrraarrYuuTuuruanruurivurn-a lqu :n.n:.auu? ntf,vrd oBnr:ud 12.00

-

13.30

- 15.00 u.

13.00 u.

iurj:syrruarur: naxiu d

u::u'ru r:o{ urrutowrativuta-a uavnntfiu ttu?vt1{fl 1: il:srfiuruanr:r{rtf,ur,u f,rutj:sursu w.n. 2558 Tsru n.n:. 6r:n flvrufiiisuri nr:fi

nfl ''r:Jil:s ffi uarnnr:sl"rtfr

rJ:sorun::rnlTn6usnr:unr:finslrilsr:?tdauttavil:sfiuara.rrutatmlriuula-uttasnfuud

- 15.15 u. 15.15 - 17.00 u.

iurJ:vvrruorvr:'jrt

17.00

- 18.30 u.

iurJ:vuruorrar:tEu

18.00

-

drrauo

15.00

ut4tuu4fav

d'rruurndr rSor

20.30 u.

uav ofi

qvrdnr:iu#nfi nulfi ruuTuu ruanuu'tivtara

na

liru

r{or

na

u

uvdnr:iurinfi nurnrtuTuur uanuurivrurdtt

iud to fiquruu 2ss7 flan:Tu

L?a'l

08.30 - 09.00 u.

a{ilutuuu

09.00 - 10.30 u.

#uuu'rndu dao qrott'.laniuavnaqvrridifluqerrriu tutl.rurj:vtrlru vt.A.2558

10.30 - 10.45 u.

TUU:UV|1il41il','l:?1d

10.45 - 12.00 u.

rirmuollamcofr{:ru

12.00 - 13.00 u.

dll

tdoo aroonasritncnauudvr'rfluonrriu

Yuil:vvrruarur:narrSu

13.00 - 14.00 u.

#:urur na'r tto.: n :ou nr :o-na::rutji sil'r fil

14.00 - 14.15 u.

;uu:vvrlu0114'15?'r{

14.15 - 17.00 u.

rir rau

17.00 - 18.00 u.

iur.J:curuorur:t6u

Url

o

r'r

a un c o fr

il : r

u

rd o

u

n

t oun r :{'rr a:

:lurj i ut

t1

ru

fllud:surru n.rt. 2558


iud

tl

fiqu'rtru zssz

n1nffil

t?41 08.30 - 09.00 u.

a{ilvtuuu

r

:

09.00

-

10.30 u.

alu u u r n d

10.30

-

10.45 u.

YurJ:vvrruorur:'irr

10.45

-

12.00 u.

drrauoarauavofid:ru rior nr{nlirrw,rurjfrrihnr: r.J:cdrflruil:su'uu w.n.2558

12.00 - 13.00 u. 13.00 u.

nr

: o-rrlir

u

UtA

:u u5 vvr'r ua'r14'r:

nn'r.1

AVAV

tfiuvtl{nauilil't'tyt

u 1n

u

ru

?

u

u

rJ fr

uG n r

ri

:

v qr"r

fl r u il r c rlr ru

u.A.

25 58


51Ut0 n't5t9luvt1.: 140.:iln

t0-

ulflatrg! llft.or:n

ann

fi'o- ana

1,1U'tu.r1U

14U?U{1U

n1?1{n5

["]unan1

lut0.1

uillal?$lu

lYtulnt

tuta.i

s6

6vr5'rH8u

lilgln:

,tJ[o.i

-i Frtdyrfi

t0n15un

njrYu

il:1u|tn?

ian06n1:

ruta'r

{Fl.vri{?Ia6uqil6 lqni!6uurJar

nfuslnBfil

[rJra.r

!n.:.vt.llflr{?n11 [nâ‚Źi:nfi:

io{06n1:

tuto.r

r.ld5ilfl3

rilil:stvr

nil}l.

hJto.r

-{ a.e:.ao1rl u:trnnqvrfi

i0{0fin'l:

hjniu:or-rTa

t:.ltfiu5

u?n.

[rim.r

?lannufu

tiluuSn1l

tur0.r

ul8antu 9l:.fltJufii

ifl.

0.9r?.4ilau dc

|lF1.0{0: A

D.Ft5.tuttifla:

/

du

'tnw'lt:nul u6ltff1u

fa

lrirar

a.t:o{tftg ilfi. ilnugul

lrla.r

o.auvri

6uo::n

r.rt.

Ldniu ri.

1q.frfrUUv1

tPhU{?ruUUFl

50{0fn15

Lrjnlu tou-a

utarlr:rn:ni

lta4ia'rriuvr

n0{?rtJt"1

Lrjn-u:nu-a

r.iJuc

dmufru

nfusiliuu

LrJror

-lsatd [1{?laanl*fu

1'r'lutt?{1lu

nilstfl1t9l:

LrJrar

qlud

rrt.n:.frgtr

frrtrnadan

ln.n:.i6v{:

ritruna

{n.e:.ou{n

oflumiut:t

n[usiluuu

,rjnir:o

tl'l{u6?a

rairgqt

qfus:Jusu

,rlnd'u

nflann9l

nilg'tvtu

[rJror

o.frT.ud1

vrnn? La

;t6ug?vlu

[dro.r

o.fiila:Jln

?{ut1,t6u

tiluutn'r:

Lil n-r :nu-a

o.flsuruifid

rrdr,i'srurfinra

r{us'lvrg

[rJror

[.d.aflT\:

f,vrBn:r,ll

Frfuu2vlu

LUt0.r

r:.fifi6:

nuuilon

nfusn:

[rJrar

zun.ufinr

trsrulnl

afusnl

LrJto.t

urrariri

frn:a

iilunl

,il n-u:n u-a

rJ'}ru{ffnu6u ailils

na{ufllJ

hl

n':unbtntr

tan.

h.Jtar

{Fl.u5cV{U5Vr.11* {fU?I.rU

?tfl

lrltoq

u-rlu

tqn.

hjnlt:aria

urfrr:n::rinri

aioudrl:r

6qor:

q6uuqsr

[rjri'u:nria

0.4?il9

qualu

:0i00n'lf

lrjn"u:nria

ufufusnvna

i:.drEn

[uLa.i

0.9rT.0.infu1

nSfuu'r:fla

::.drBsl

trlta.r

:nnutcagl

i:.410n

Lilto'r

l.n:.

v{01r6:

aa2.

,r}iu:n ria

:fi.9rT.u1UU

lJ'l?UJ?l

ila?.

LrlrYr.r

fluulviFl:

lfl?.

,ut0'r

u.a.ai:::ru

fiasr::culu

auo.

Ltinlu:au"a

u.a.nr:nlnri

n:rraunidr:'rrg

t(! ta

,rjrYu

id-r 9.rft.u'19.111

nrlstfrigl

taB

lrjnlu:nria

0.1\:5tu?fl1

$il{fl5

teu

[rjfi'u:nu-a

14:L?141:

UflJflA

lrjrTu:nria

o.trnin

niuor

u6ufla

,rjniu :nu"a

Qa4

fiarJc

lrjnfu:nria

l{

3

u

e

o.9ri.ufuol5nfl

ud

au/aq

|rfl.t{ua1 u1idt1er1 rfl.rJrvnu o.fiun?ttfu o.uuvtu1

daaaaqs

9.tfl.9l5.656UnU

ruflJo:nn a

zufi.

{ u,

hJtor

u-a

l.

:aria

i,tPl.

anfufil

??Bru

ol

IlJ U

n-u :nd'uaru

hjn-u:oria

:nria


dU {fl.nutougr

1n:fl4

aa1.

,rjnir.r

o.rjfruvr::ru

rfionaiaof

flfl:.

itFl.

aa1.

Lrjn"u

lrjriu:ar"a

rn.firgrgrfitqj urnfrtra ["]{afl1u1Fl ?{f,tt6't{

Rruu qql

lrjrYu :nuja

GE

hjrYu:nria

r.rr:.niuRr

atfrr

dttuStflunl

lrjriu :ouia

aa

01yril1

*uudrufuluuvl

u<i

u

:nria

ad

:oria

uluQerxJfinn

:nu1?{fl

4utfnor

lrjnh:ou"a

l.?fl?::6u

vlt:'1t6u

n[u30sl

hjriu :nuia

urrnfiuqr

rridlxti

f,vrBr.J:vlutri

[rjfru:nu-a

ul{d1?anil:1

on{lfi|

u?nn5i:J

[r.]fi'u:nria

urlar:ii4nr

vr:ralr.J:v6uf

dru"nrrudnr

hjrYr :nuia

urrarrrYvr:fiu$ $:vlnladnii

JIUEIFI

lrjriu :ou"a

Lt8

IJUUA{U']1

)vruu:n'l:

turB.l

u1{41?O:8rJ1

il:UilfiAU

n0{ur.ru

hjnh:nd'uaru

u1{41??t5M5

10ittlilu

hjfi'u :oria

u1.1d1?n6Utglll2: laililorutgltu'ln

laitttfrlu

:0ql$r.lu

urra'rrEfrrr

Lnuilall

'ra{ur.ru

:flql[$ru

uu5fl

ulert'uidn

ttd'tqrlJ

UU:fI

u'u:a ::.artsr

u'rualdnd

i'uvrilal

uutn

dd

01e1Tfl

d44

ulia'l'trilu{

ta

uxatrnillr UNA'l?tuFltFl:uvr

:

u'rflelilT{:

u18$a?n

4

Ha[0n

n0{ualu

LrJnir

fluael

n0.i$atu

hjriu:ndur.ru

l,llJvlQuvli

n0nuruu

lrjnYu

'.lail$Tl{ <U

t6nuil1

:nrja vr fo u rYu ra{r au r uu r a rarirrao

rJ

:

v

qlrla

uo

:nfiur.ru

n

r

niuil

i

{rJ :v

aru

t'r u

n1t

6ilil

1.1

lns.0B & 637

nt n : ru

orqil1 {r.J:vaT ul'rufiowYn lvr:.086-80 18383

96

dd

6tJ0vl0.i ^v

t

:aria

iaoont?a1 07.00 u. (n:rurilrtrifl T'it?n1)

ru

u

43

คำสั่งเลขที่ 1024 2557  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you