Page 1

http://lib.vru.ac.th/newsletter Academic Resources Center and Information Technology

ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 เดือน มีนาคม 2557

วัตถุประสงค์ :: 1. เพื่อ ประชาสัมพันธ์ส านักวิท ยบริการ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ 2. เพื่ อ เป็ น สื่ อ กลางในการให้ บ ริ ก าร ข้อมูลสารสนเทศแก่นักศึกษา คณาจารย์ แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย 3. เพื่อ ส่งเสริม การใช้ บริก ารส านัก วิท ย บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในฐานะ แหล่ ง การเรี ย นรู้ ของผู้ ใ ช้ ทุ ก ระดั บ ทั้ ง ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

การพัฒนาห้องสมุดในยุคสังคมก้มหน้า

ที่ปรึกษา :: อ.ไชย มีหนองหว้า ผศ.ทักษิณา วิไลลักษณ์ อ.กมลมาศ วงษ์ใหญ่ อัฉราภรณ์ เอี่ยมสถาน รัชนีกร ดวงอาจ

กองบรรณาธิการ :: กรรณิกา เทพนวล อภิชาติ หันชะโด พัชริน แสนโสภาวัน กีราวัลย์ ศรีหาตา

ที่อยู่ :: 1 หมู่ 20 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 โทรศัพท์ 0-2529-1967 ต่อ 24 โทรสาร 0-2529-1967

เว็บไซต์ :: http://lib.vru.ac.th/newsletter

เมื่อวันที่ 19-21 มีนาคม พ.ศ. 2557 อาจารย์ไชย มีหนองหว้า ผู้อานวยการสานักและนาย ปริญญา หงษ์ทอง ได้เข้าร่วมประชุม วิชาการ ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยเรื่อง“การ พัฒนาห้องสมุดในยุคสังคมก้มหน้า ”(Library Development in Social lgnorism Age) ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ โดยมีการบรรยายเรื่อง บรรณารักษ์ในยุคสังคมก้มหน้า ซึ่งจะให้ความรู้ ให้ผู้เข้าประชุม ได้ทราบว่า“สังคมก้ม หน้า”คือ อะไร ห้องสมุ ด บรรณารัก ษ์ และผู้ปฏิบัติงาน ห้องสมุดควรปรับตัวอย่างไรทรัพยากรห้องสมุดควรมีลักษณะอย่างไร รวมทั้ง การให้บริการผู้ใช้ ในยุคสังคมก้มหน้า

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์


2

จดหมายข่าว :: สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อหนังสือ : คุณภาพชีวิตเด็ก 2556 บรรณาธิการ : สุริยเดว ทรีปาตี และ วิมลทิพย์ มุกสิกพันธ์

306 ค622 2556

341.2473 ห516 2556

สถาบัน แห่งชาติเ พื่อ พั ฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับ การสนับสนุนจาก สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นฉบับปฐมฤกษ์ ที่สถาบันฯ ได้จัดทาเพื่อเป็น แหล่งข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์คุณภาพชีวิตเด็กตั้งแต่ปฏิสนธิ ปฐมวัย วัยเรียน วัยรุ่น และเยาวชน ทุกรูปแบบ ทั้งในเชิงระบบการพัฒนา สถานการณ์ และความเป็นจริงไปสู่ข้อเสนอแนะ ซึ่งทางสถาบัน ฯ วางแผนจะพัฒนาหนังสือคุณภาพชีวิตเด็กเป็นประจาทุกปี สู่สังคมไทยให้ตอบสนองทั้งนโยบาย มหาวิทยาลัยมหิดล และรัฐบาล รวมทั้งสังคมส่วนรวมได้เป็นอย่างดี

ชื่อหนังสือ : 50 คา กุญแจไขอาเซียน ผูแ้ ต่ง : กิตติ ประเสริฐสุข ... [และคนอื่นๆ กรมอาเซียนกระทรวงการต่างประเทศและสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า 50 คากุญแจไขอาเซียน เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมให้กับ ประชาชนชาวไทยในวงกว้างเพื่อให้พร้อมรับกั บการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของภูมิภาค ที่จะแปร สภาพ 10 ประเทศที่แยกกันเป็นเอกเทศให้หล่อหลอมรวมเป็นหนึ่งประชาคมเดียวกันตามคาขวัญ “หนึ่งวิสัยทัศน์หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม” ให้ได้อย่างแท้จริง

ชื่อหนังสือ : ตัวตน คนทอฝัน = The truth of being great ผู้แต่ง : วิศิษฐ์ ศรีพิบูลย์ นีค่ ือหนังสือแห่งปีที่มีผู้กล่าวถึงมากมายว่า อ่านเล่มนี้แล้วมีกาลังเต็มเปี่ยมที่จะต่อสู้ เพราะได้รู้ เดี๋ยวนั้นว่า ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้เนื้อหาเต็มไปด้วยเรื่องจริงที่เร่าร้อน อ่านแล้วขนลุกอย่างพลุ่ง พล่าน ทาให้มีพลังเหลือเฟือที่จะก้าวไปข้างหน้า 158 ว763ต 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์


3

จดหมายข่าว :: สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2557 อ.ไชย มีหนองหว้า ผู้อานวยการส านัก ประชุม สรุป กระบวนการจัดหา ทรั พ ยากรสารสนเทศ ของส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและ เทคโนโลยี เพื่อกาหนดแนวทางการจัดหาทรัพยากร สารสนเทศตามเป้าหมายการดาเนินงานที่ถูกต้อง และ ให้มีทรัพยากรสนเทศทุกสาขาวิชาและเท่าเทียมกัน ณ ห้องผู้อานวยการสานัก ชั้น 1 อาคารสานักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่ อ วั น ที่ 17 มี น าคม พ.ศ. 2557 อ.ไชย มี ห นองหว้ า ผู้อานวยการ เป็นประธานประชุม บุคลากรส านักวิทยบริก ารและ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรับทราบนโยบายช่วงปิดภาคเรียนและ เกณฑ์การประเมินผลปฏิบัติงานประจาปี รอบที่ 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์


4

จดหมายข่าว :: สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การวิเคราะห์งานเพื่อกาหนดตาแหน่ง และเส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพ รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 18-19 มีนาคม พ.ศ. 2557 บุคลากรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ:การวิเคราะห์งานเพื่อกาหนดตาแหน่งและเส้นทางความก้าวหน้าสาย อาชีพ รุ่นที่ 1 ณ ห้อง 15-901 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่

บรรยากาศเจ้าฟ้า Library (โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ ) ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เมื่ อ วันที่ 19 กุ ม ภาพั นธ์ พ.ศ. 2557 โดยมี กิ จ กรรมบริก าร ยืม -คืน สืบ ค้นทรัพ ยากร เสนอ รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งได้รับความสนใจจากอาจารย์ และนักศึกษาอย่างดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์


5

จดหมายข่าว :: สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่

บรรยากาศ เจ้าฟ้า Library (โครางการห้องสมุดเคลื่อนที่) ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557

ประชุมโครงการพระราชดาริกับมุมอาเซียน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2557 อาจารย์กมลมาศ วงษ์ใหญ่ รองผู้อานวยการ สานัก เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดาเนินงานการจัดกิจ กรรมโครงการ พระราชดาริกับมุมอาเซียน เพื่อ เผยแพร่พ ระราชกรณียกิจ ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมรากุมารี ที่มีต่อกลุ่มประเทศอาเซียน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์


6

จดหมายข่าว :: สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Call No : 305.235 ณ249พ 2554 Author : ณรรธราวุธ เมืองสุข Title : เพาะเมล็ดพันธุ์ ...แห่งสันติภาพ

สารคดีบอกเล่าเรื่องราวความรักความผูกพันของเยาวชน 3 ศาสนาที่ปรารถนาสร้างความดีงาม และสันติสุขให้ผลิบาน ในสังคมไทย การเดินทางของตัวแทนเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้งจะได้รับประสบการณ์ และสร้างการสัมผัสถึงกับ คนในอีกสังคมหนึ่ง อันนามาสู่กระบวนการเรียนรู้ และเข้าใจถึงความเป็นอยู่ ทัศนคติ แนวคิด และวัฒนธรรมของกลุ่มคนที่มี ที่มาแตกต่างกันเชื่อมต่อระหว่างคน ศาสนา และวัฒนธรรม พร้อมกับการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์คุณภาพในสังคมปัจจุบัน

Call No : นว ช16พ 2-2553 Author : ชมัยภร แสงกระจ่าง Title : พระอาทิตย์คืนแรม

เรื่องราวของ พระอาทิ ตย์คืนแรม ท าให้ผู้อ่านรู้สึกเอาใจช่วย “กรรณ”ตัวละครเอกของเรื่อง ตลอดทุ กตัวอักษร ขณะเดียวกันก็กลับเป็นแรงพลังที่สะท้อนสู่ผู้อ่าน สร้างพลังใจในการดาเนินชีวิต ท่ามกลางสังคมที่แข่งขัน แม้ว่าคุณจะล้ม พ่ายแพ้ สิ้นหวังเพียงใด สิ่งสาคัญก็คือ ดวงตาภายในแห่งการรับรู้โลกของคุณ หนังสือได้รับรางวัลชม ประเภทนวนิยาย ใน การประกวดหนังสือดีเด่นประจาปี พ.ศ. 2544

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์


7

จดหมายข่าว :: สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การวิเคราะห์งานเพื่อกาหนดตาแหน่ง และเส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพ รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 20-21 มีนาคม พ.ศ. 2557 บุคลากรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ: การวิเคราะห์งานเพื่อกาหนดตาแหน่งและเส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพ รุ่นที่ 2 วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้บุคลากรสาย สนับสนุนที่เข้าร่วมโครงการ มีความเข้าใจการวิเคราะห์งานและภารกิจของหน่วยงาน มีความเข้าใจองค์ประกอบในการประเมินค่า งาน 4 องค์ประกอบหลัก ให้บุคลากรมีความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินค่างานสาหรับตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ เชี่ยวชาญเฉพาะ ในระดับชานาญการ และชานาญการพิเศษ และเพื่อให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนทราบเส้นทาง ความก้าวหน้าสายอาชีพ ณ ห้อง15-901 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ (รูปภาพ: งานประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์


8

จดหมายข่าว :: สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จดหมายข่าวสำนักวิทยและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ.2557 จดหมายข่าวสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you