Page 1

c\ t-f\<\5.ta

l^.rr-,

ctrr' I rr^'l

"r*"S t lrsn.r,r\t

r,r |

:tt-,

:rii'i rr .....1.9.9.9:.:11.1....

....

I

rlilr1

I

.. .iq.m$q

illl

0.Jo trn!|nT'Ilfrllfi. |

1149t

daa.s2a3z/

i

l,ii;,].'l

utr I'iltt.t tiitt

n:wlfi{flnvran1r mruJrn:1!er|1 fiilrJ. 10300

2

-

$

fi.rurau 2556

r:D{

tDa2llrDqn:rclhJtcrrsbrriudrinn'r:rilaiuariaraIrin t.il.rr. - n.il.r. rf,urndfirmr

t:tru

s6nr

.''iJ'

r

6{ilfl{U1t2A

:ui

uu rivr

ur

f,ur{d'rrn u n1{:

{ ri

uu

ailin::!n-: !.n.n. riarnrrr0nfumia:aurin t.?r.i. rOun:frf,rau rdofldonrarrr 1 ?rfiltttstordrfnrT unntrn::urn: 6nan. {nnu I oLt-u cirruril:v nrnn ntr n:$nnr !.n.fr . riarn'r:rila:'urn-a:nutin n.i.n. rOun:nif, un rdo{ulanraaru I rql:rwam'rfnnu;wntflnrt snda. druru t niu

l. drluril:vrrfi 2.

luafa:nurin u,r.n. -l,.r.n. (r1nn:fi) drunr 2

1a

dauilninnunnanrllnrdtdrerferFnr:uacafairlilrlusuqnaryt?rrnrltrnn

(anarr.)

lfifrrfiununr:{an'l-sfinr: nisinrrr nncBilGil:c1unilfiuriag lna1n:xrlnr:ilmr, unu{rlffimuiru nr:llntr hafi*{nr:srrilufioa{nncfdrurfroun?$nulnarnrurlnrtflnul (n.i.rr.) urwnto:rtfufin au:urhiru#auatrunrqaam:ilNn1#nurtrrmfi{au:afuuri::r (r.rr.a.) birn:nrmrnllriarninuac dau:nnrrri#fr rrinfir, ddnfioulu{afi:ihorrfrirfi t;

u

35 0uirpnirilualrin

I

rur::wordrrinruarucn::lnr 3tn6r. in&n:iln1: !.r.i., io&n::un1: !.t.at. fi:rdlfirilqiuarYa:arrrin !.r.r. - r.r.Er. rflun:dfirnr drnfu{#orqriu 35 il uofbirfirr o0 il riuildufl l duna! 2516 lnufuafa:r8{$dtud 1 iiuurrru - 30 finli! 2ss6 luiuuncrrnlfllrn: cn,ufi:ilrnnrrf,ndoldddnimlufiwrn[rnr 6ftri. nrnunrbnfrrl catt Center lulonran:urou

In:O

rizu$nrafiadol#ddrfnuu anaa t'rutnlndlrt,fn nrrrlfo

2288 a5o0

lusrir:ldC

v\,\^^v-oteF.go.th

lunrrf

oorun Load [rrur{ofir

r.lalfir1 qnalnrr11nrrilrnr, mr{tlfrftrulrunr:flnrndfioq

drrJ:uualilur,murhr.iod',suotfir ledtaarruor{n:rcdquuilirinn,:rilrrfv:rriaurnin

!.il.i. - !.n.n.

n:dfi r+rtbiurirlanrn:1uflidfatorviruvr:r..ld'ru ifu

rlrruurr*cftJ:;tia, ruoqn:ruri#ru unnrrrloll4rurhoni;.tn

s** .lc''*'

,''''.

ti^*'r'!r'lo6rAf)

ol

lanrttd

to_usara.rr,fudo 1'J:;1llffif#'..ilhrer,rnn;d **.sn^c\ ...(rr(yy*{rrarc,s..{,A. r}t,r:i.fl.xhfl*rrmrilnlxnf.q;i*ii

, A*r'1-,...n.,L'+J..^lcr< drrinnttinrnar \ 13.y{.6.1--*.x.s(. ""'r Frnl.^

(,i-. .1, ,

.ll,U2.f,.i1}*nl.d.illdi+.dltrqlr...*r,.?.;.('Ig..r?:]11..,....:;n:.,.r.,:n

I * -.rnQg.O b.l, (uruE:tot ilrllltlrn}"'-'-'*':'r,'r"'i"""+i""'

In:.o2z8ac50o;*^.Alt<,." trr:m:ozz,,ot!5t1rs.1\*.F-*^o*r;ihii::l.ilH;i;x1";]

j:l-n:ilHil1"*,,m

1o c-.stt.srr * .G rj. il:Cgiln::un'lt 1.fl.n.,!.1tt-tl.

frq:fu.r.qnrnSnn

J

i


e\ tY\t \..,:tla

l^.$r

6".r' l

utrl'i ntltiitti ruiirl l!,ii;,1,'t 'tt-'

ex'f "r*.S t lrsn,r,i\\

r,r

:r

ii i u ......'!.9.9.g.:.'11.!..... ....

irrii ..........i.q.$.t d as. szot.2/

l$.

.

;,--J;;_"_" 'Gmtfi."

11 49 0

ntuil|?{indnlt mruum:1!iu1 fivr!.

2t}

irurau

2556

r:Dl

I

DmilDqri:rcrldrcrrtfuriudrinn'r:riaiunrhralrin t.n.a. - !.rr.4. riurnolf,rmr

t:uu

s6nr:uiuurlvrurf,u{drrrr u nr:I: l riuu

.''iJ'

r

a{il4{rl,la?tJ

t. drlurilrvrriaruln::lrn-r !.n.n. riour:r0ofusfaraurin t.rr.a. tOunrfifirru

rdofldsnraani 1 ilfiltttstordrfnnuanpffi:lrnt sndn. dnnu 1 oriu rirruril:vnrrtaoJln:rttnlr !.yr.il. riarnr:rila:-uru-a:nltin !.tr.d. r0un:n?f,uu rdo{rrlanrairu I rrrr:wam'rrinnurwnrrlrnr 6n.n. dnrru t oriu

2.

luaria:nurin u.r.n. - x.n.n. (r1nn:fi) druru 2

1a

ioadtiNlunnanrrtn rdlidraftrf, nr:$acafairlilrlu6vqiarTrilTn'nirnn lddrrfiununr:{anl-efinrr

nr:tntr

10300

fiisinln

(anan.)

uncBilGil:slunil#uria1 qnaln:xrnr:fnrrr unu{rtfiriftruiru

Inafiairnr:srrJuhoalranurfdlurdounl$nu\ln61nrvr1{n1:tnur (l.n.l.) $rsnrro:rrJufio

aqa:trhirurCantrun"qanm:ilNn1:flnurtunrfi{au:afiruri::u (l.rr.a.) birnrawrn{nriarn?ruac d:ru:naur?ndir,surirmr C$Jnfinulu{afi:ihorr,lhirfiu 35 0uirpnfriluarnin t;

I

ili?::t/uordrfnruaCIrn::lnr Etnsti. in&n:rlnr: !.r.a., in&n::un1: t.rr.a. firrfilfirtqiusrTa:alrin !.il.n. - r.r.6. rflun:dfinrr drrfu{#orqrfiu 35 il uoibirhrr oo il fiufnlufl lt dun zs56 tnufunrTa:rs{$dftd r fiuutru - 30 fibTu 2s56 ^u lut-uunznn1fllnu anrufidarnar$miolddcftfn:'rLrnrwrn:lnr nftn. urruntbnfrrl catt Center In:0 2288 45oo sirusnraiadel#ddrfnmu ama S'{uboptftuffr 6T1110 Dorun Load uur{ofir tnr?r:liC u^r^v-oteF.goJh lunrrd rdalfral qnalnrrrlnrrilrnn nar{rtfiriftruftunr:fnrndfioq d'ltbuuakiluynrudru.jori',snotfir lniuallor{n:lcliuruunirinn'r:rtrrfu:rria:nrrin !.r.a. - i.r.sr. lulonrm:urou

nrdfi

ut

biurQan, n:luft dfatorviruvr:rfi'ru ifu

rlwurricftJr;tia'luaqn:rurirhu rarr Dlall4rurhmi;.lr

$** "lc.o"*

ti"*'rrrro6rAf)

,'''.

or

lanrd

tou.orarrufuao 1ffi1ilffiffi'..iJknon,nn;,i ** . s6^6\ . sc-nrrx!)'rarcs..{ rlt,pi.fl.$uf*rrmrilnlo*1*.".,;;;; , ,A. Arsr .t-.a..n.,L,+J..rlsr< (.l_ . .$,iA.f,.i$$nl.d.0lf,i+.dltrqm.n.?.;.(F., ..; rl- - .r1:rn..,..,.:.:yri.,.,.,:r|. dninaleilnrnrr: \ rs.y{.q\--*'x'5'. r Frnlo , * -.(non.o Eib (uroq:rot rtllllltn)"'-''-':",""""""{i""""' tn:. o zzga 4500;*^.fl.1r<,s ..(

trr:m:o2*Tt5t1,s.1\.^F-.^o*rlTffii1131.1;Hll:;x1"#lltn:ilHilf"*,,m 1o s_.srr.srr

*

.G

.f.

il:ugrun::unlr

1.fl.tt.,!.Tr-rt.

rqrpu.r.clnrnsnn

J

..

.1


rJfinrrniluntrtJnlr rt

our:rf, aiutlrin:aurin t.il.n.

rdoltulonlf,fitu

I

t.?r.fi . rf,

un:df,

un

ufi?rlu tordrrinrilfisusnrflfnrtfirida.

arfft,o'rurqqrun:r:Iurio

tt

urfu:vrfisudru-nqutrilEn:tlri'lrdwfiuai'ainr:unv

vi

sininrnag$ftcqnalnrm.rnr:l[nr*r 'irrifluni:stTtiufiraun:rcftrutfrounpae1fialnzrnsnr:fnur vr.a. 2550

uruorhrdurl'trrfir,rdu rJ:snouri,ur,iarur:n::ln'rr i.r{.a.

^*nd

6mond:vnrnidofirnrin:auin r.il.a. rlJun:fifircu,i'd da r rj:rnudrlgn?'t "rl:cnlinruyn'rtnrnt n.il.i.

rilun:fiirnu

rda$u1anlfi

dornT

n:u 1 yrl?: J,u to{il.j'in{run nrnr$lni:

na e rj:ynrafi,fiif;fidu:crair#r.d

1

otzss6

fl

{ud 2l iqurul

2556

:rilrft'aurin r.n.r.

nfla.

duurau 2556 firfird

"

3c,irnml

esso

{a r

ur:erTJ:cnrr rir*-r u#rrrnrud uavi6nrrrJfim6utadn'muo1{$ft1uilt"n.nd uisdrdn r.rio ufi frurJr c nradlfl{u:onra.ior,.,

to a {arTarrflunnin

t.n n. nruJrunrn*lorilarqrfiusrlStnhiltuiudulusfia:

untirfiuunintrhfuird lr Surrnrr 2556 u,rrriu{sria:rudo 6 do s {.dtr;uuarimriua'.rt'in r.n.n. usnmnrfru{rfr:vtrurnftniorJfirhrnirdodttn otirud.rrnrr{s t t uvilruf,uudrfn{',u?ftryrn:rnrrdqraiuerfrtfinr:$asnfainrililuasqnln:rrNn'r:ilnu1

O

irf,:snrrolrrJufioauazrcft:urdouailunf lqaa,rnrn{nr:inyr fi.r1. zsso uayor}udurttrrnilir,.rlir

rn:arin:rirriuaurin t.il.n. nruil:znrr rdfiorfr:vriurira:ia:lastiualn:rcririrqurir ftd ' drnrirr nunv 100 urrr im;lrifiu1#bj.irrnfitn.l rtua.rrn:rcyiaiNvrth

s.t {nrr"niCifierqrfi.uat'.rhurhiJunlriuiurhf,lfrdtripnfi nunu 6,500 s.2 {n'lfa:dfi or tl rfi ufrâ&#x201A;Ź rufrtl un1ri rhun n iluil fi rft {ud r r ihn. ral 2s5 6

urvt

alar 8,500 utrt tlualra:',crin'r.r',rrlhecFul#rdrrrilualnrrlinnlil ?.N.4. rrfrdarrrin$iuftbirna{ luarur4nriudncf,a{dru rt uruta rrvrinruddrr,l{rhrurir

fr dT

:cfiudrafn:

c {dr,aarflr.islrin

r.yr.0. usiarosnuncmflfintttusruritr r.n.;. annJ:cnradnvfral

r$talrnrrurid; :r.!rdr nru,.lr.rar n:,rcf,r:,lumr ft d


a6.1 dral-R: fiuae 100 urvr dlqclu?u1'fuidrn:dln

1

6.2 riun*n:rcildrwrfil

:

3

t

{rrin:#,orqidrfi r.fr flufirtu3g:ni 6 z.z {aiardfi o r q rfi urir 3u fi il u oihi rfirrunluiluir,pni

iuas

6,500 uru

auftu

8,500 rrrvt

6.2.a {afa#Sorqrhuunfrufl fuhJ or:riuerqnlil r5.2. I - 6.2.9 biriuud{uduluarh:

iuat

o. 2.

.

12,000 r.

riuaw:rcd:rufifl*rud.rrodfirrdlrcoufirrrnddurirtonftrrnTrrtuarrtn !.il

s!.

liuiirm:'rcriri:qfiT nvf,ul.f,rdoriuornalrtnnrn t.il.a- wirdnuin{r?udrbirnoglunm:.

lia.rir u r$nlra:rni rudd r ul{Gi'r.r ra{r 6o z {ru'n:rtmlrtn r.il.n. nrutJ:unufi,#riufuorqnr:rtualrtmiuuritudtJ:crru n::!n1: r.fl.R. ralo{drurunrr*rfnnu 6n6i. t'.ru{rznl.rurrurrua: fi*riktur'frrrflunl'rin aruJ:cnr;d 4

n

r$udo

f,e e {aria:riualrin t.il.R. fi oduluoia: nieusnatnJ:cnounr:aria:ruuuu firuilrcn'uf, 1t firu"rr?nr1un''r:f,turuorCernirr{rrfirC ru drrinlru trr.i. ri}siilrfn$il tn6i.

ftilih./ nprnururnr

udrsrin:fi

te e qrurturjhml{arTrrlravtonrlrudngrudlflunfidfi: e.r rjtrfa:fiodqnrmniintrdo 11 u*r:uriru !.x.a. ufi

tufi!fi

rr.fi- 2550 unusfirC

sr1,ru1#tru'i'inr"a:nierionnr:zdngruhvnounr:mTa: 9.1.1 9.

1

.

2

*rrurucriiuudru

Crru'n3rnJ:v{rflrrJ:wrtunisfrtrJ:c6rfirrfirrhCro$gulotlzu,trf

in:

ltrfumurmdmuuuu tnn.3 r,tlaii{orntrn:urhunrlruu iiln.3 9- t, 4 urhilofi .':owor {rj.r #u rirynni onh umu dlua avjr{srTr:rf, u 9.

1.3

{rir:r'n'rurni.ruiorJfitiuirdnruie 9.

1.5

tt

urirrvrtiuu !.il.a. n.a. ziso uncstudufit$rdilrf,!

*rrurluehfirgnr:au:a (firfi )

*rrud'rtamr:rilCuudo dotqa n'rfuilrurl nionr:to1f{o;4nrir uilorlnn:fidCo - doaqa tar{aria:tnv{nurahinrwrnvrfiuuriru - rirzrJ:so'rn-trJ:crrtuu?o1ufir{rg 9.1.6

n?!t6!1tf

lfi ir ro nmr$jurilrr! 9. 2 ua c 9. 1.5 mu6 m dourir rfrurirClufu ruTa: ln a r.z {ailnrdrtu{{uluoqqw6o{d'anr: nlofrriur r#o{aawort:rrirru 1

.

!0n:vuuttrJnrtntu"rgrg?I:lt?uurontu n.fi. 2550 uonlrnf,asrJfiriirrrnrulufio onsr:nfingr rrft i olufrh u n a un r :al-a: d'r u

9.1 B#?

fioldu

,v:


-39.2. 1

drrrrurftfl aaqcgrrrhidn drhtrluu. luroldrrurlau{fu1.uoq$T n v,tatonnr:radngrudunavir{aria:rituuiorJfrr]hrnird

9.I:.2 d:lurdrrftugi.rrf,.r

{fuluorlgu uio{d'on''r ralo{trtur: u1e{cau uf,tu,'in:6 9.t.3 drruT firgrgrdrs ntorons',r:ufingruduam'jrlx#,uufiflftffiriiurird uns

ro

nnrruiof,rg rgr{rldu

diasfi

riruunr':ardrr

'hlu'r

ri uontrnfiolrJfrfintr{e,

to n

o o rd

ar:orlritil

tr

9.

2.

3 rn Ba a$ioudr

t{,trt rir

dluiuirin:f,rs

{arYn:dr ilurdrrarhduioqnd r.nrona!1nlJnlrolJ ufioluar,rnmloorminring

edr riordudrrurisnnr:.a'inmud'viohJd U:rrnsunr:rnTa:Cru

9.1

9.3. 1 dr

rurirdrun'drraio rarhdoiu:ofl fittu,.{rrniriulopdrl

r. l. e ah ru r drgq'6r uas to

e

orrYuliriou n'iruti.rt

r

u:' t: ro n a'l :udng r ud ur I n vj

rrnh uqrufi flfirJ fi fr hnrird

nsr:nl oflq rgrdr u?udol$rirrnronn rdr.:ri o liiorn-uLifl o u nirradlil 1

fi itanm:stfu oh o' il

s.c {arin :d riluqn{r.rrj r r,o'r drunr:ifnrvrluf,stTnn:cyr:r.rilrru',Gnr:

9. 3.

2

ur uso l ti ov rir

att

q n f,rrrh

rdtnirdtu{u:lrin:rh s

uliodrlu ndo riluo drdudr:firihl ru

nftlrl:cfauu::u nrcil:?{nl niurduruncfnfl drfmlrun

fguuni ovin:rJnrr:odrufnlfiu[aanj:u{',,udoglurirriu'r:cilr')#n'cninr: ludo g.t uf,r dmduronnr:ufrngrufis{slr11f tj:cnounrnrYn:fi,:u 9.4. 1 C',

rurdr f.tuauraui ulrr.uioufrf,

o

f''t:

uonornrJfiriinllaTl!

slfi r0u{ilfrrnufirdrdtnn"u

nr:danrrFlnvr 9.4.2 a"rt'u'rrir#.ru:r1unr*rildo

r,liodrgqlrdt nlstonarnra'ngrudunord'l

ilril!,srudrfl?fiJfiuturirduasronsr:rairrrlryqr{'nduoiorfid'rvrunnar'{r.rdorimdfulrifiourrirradlil

ldlir

mn n', t

oriu'til stru

9. 4.

2

t"n ua

tNlioulir tdlxrir dlufi roin:

t.s

{aria:i4 mu rtuaminqiam uonorn'frolrJfru?nrlaanrludo u#r d'ordurs nar: u dngru,f,'r siohi,frhc r,su n :a ih r dr E

g.

dr g

t unt{u g. r.q

r

') s. 1 d .

dT

frlau, inqlanr:ruil

r,r$oC,r

tt

nu-n?d!r

e"1 n-?

rur.in:'Luorpgrnd:t,

9.5.e

dh

aur

i n 4l

an

lJ:cmiln aooin rfi a*rrrrrlu raioi',r riu

nouinina1 uio

rur n.il. ? ul ndturr4nrl:clfiU:cdri'rnX ft dfndrrlnotaorun:trin"t:

nr: ilnutontuduaalrt u uf,n!"ru,ir rrrtnJfi u'fi i nllru,f, rlrifioun.i.rilufl 1,

frrir lo nn'r: oriu'fi

q

mu

9. 5.

1 rlttaq r eioufir tdlufirdlur'ur,fia:f,ru

r o {arYn:duaurtu'rrir0n t.!'r.n. udminnrnl#fuqta{trl;.lcmqaloon l#durnllfiaf.noumrrrdusurtn !.fl.r'r. Cmunlou:hr'irrru annn. ftrr{n d{,rri*r,nrrflunurtnuntjlfi

Bloonolnitr:t0ualrin lr.iu{r.r:oilnudtrlnlru r.v{.n. nnrurrur{silduuurirurF."n.rfr*ioli'ludrru't tTr:ths'ntuU:vnou

nrnfar T;nutTrltsnarrof',.roiluruanriourirr{rufird1'durrTa:f;ru


+ is to luarr-a:1fi1{uuun:dhtnfirhlr.t

(na.t) drrafiiulu:or$iludbilfiruu wn.3

uiafidsarrurr:urTrur, iluuu !iln. 3 friurj:gnrtd

do t r {oonluiu:olurryrrflrrruds to frolrf,uurrndCdunvrfiuufirluoqquil:unou 'ztrf,rurm::lroilNrururnnrig nSoscnunurrnflo.t anf,a. rrirrir

io

tz lfiurrvrri{aonlufu:arunurfiiu:oldrrugr:t$ir$ru Shvalrhsnrhndrriu

auin !.il.6. mnJ:cnriltriu$ir.rnraudlurq

aug:oi rJrriqrnkrd:urfliluluiurarurrnd

tufuro.luvmrfidunmdaonlfinrlr::arndl lfiinnri.rf,ultlilrirfiufurir-furiuuritud

liEnr:n

n'"itn raft {uiuarh:

r{T

rOunrti

n t.il. a.

{o rr

afa:

{lruaodoarrldurflurinrdur/fu4uarru?uaculoronar:h 1 rlrrnourn: mr#riuurtilrrtl:vnradr#obilfurrCrtndlunr:aria:rsualrin t.n.a. nr:sria:r0uolrin t.il.n.

tonl aarniubin n rilulrr nc uactritdflnrr

{o

ar

n:r nfu u :ur6tru r.il.

14 lfiJ:corun:flJn1i t.il.rr.

a.

fntnntmuJtr-rd

U:cnrr nr fud 24 n:n3mll n.a.2ssi

(uraililnfl arltu) rarnBnr:norn::lfn:

f,nfl a.

d:wrun:trrnr !.il.n.


U:cnrrnilsn::il n"lt

n.tt-zt.

rloln, rrOafi;ariarrtrin r-rf .6. rilun:fif, rnn

I ilfi'rttu tordrfinvluiuJnltrn1f

rdaflu1an1f,rflJ

orf,utirur r nrl nrr

u1r,

do 9

uli r :y rt o udrrinc

runilu n:t! nlf

dI

4n6fr.

raiuafadnr: unu

a{nfinrrmgrar\nnln:urlnrrtnurirfi:tnr:uriluhtalrn:'rsriri:urfrouniuasqaa'rn:llnr:tnr*r 1un:d{au:aiHurin::r r.n. z55o uasorhrdurittriirrfiu d:unourYrr:rfiaruun::u1: !.r.fl. attd otzsso

iud zr iquTuu zsso

to r

6roonrJ:rnTrrdoiuarin:aurin

r.r.fi. rflrrnrdfiuru d'ri

rJ:snrrdrisn'ir'il:cn'lfiFrilunr:ln1: r.il.a. rlomT:tOa{uaurin !.tr.f,.

rflun:rifr,mr rdo{uIonrf,a?u 1 ?rn??nr toldrfnlruCIrucotrrnll

?tn?ta."

la z rJ:cnrrdl#.irh6'u:t'rrir$rd t fiuuruuzsso 6.riuC g0durraxz5s6 to a uirnltlTcnra rir*r ufrnrnrurfi ua:i6nr:rJflr]fiduhdrlrnunlisdiluilttn.rd nloCvUoulsrft ffuJ:u n.',r'fitfl{u r*r.ndun,

ta q {arYn:rfluaurin uctut-fiuunf,r.,ilriu6l{ud 3r ii'urrr,ur

t.n.';r. n'rurJ:vnuii do.rfiorqrfiuarufrufirtlu{vduluarin:

etSO unriu{arin:nrudo

O

rio s {fuirnuafn:rsururtn t.rr.a. uo'rornl$!{au:nur{dr:rd'rsnirriorJfiri6u{rfi odT-:lnothlnd.: srrrtda

rrlnr:ilnur

g

udt:vlf,utrdT rinvruasurn::rn1:ri*ailaiain'Euncafafinrrratrunrqialn:

drrirunr:orrrJufioaw:rniri'rurdounlBau!nnlnrurrnr:ilnrn

turndtriarnninurin::u

uaco#uiufihlfurfiuudr n'r:afh:rff'lfiuarnin fl.rr.a. rrunJ:unrtffoqfr:vriuirarinr gacriua{rn:rsf.ifiufir ft d

n.a. 2550

rirarTn:

RLrfru 100

uryr dlosbjn'uldlrh'rn:rfia

1

tiualra:rcridruni, s.r {arh:dfiorqrfiunrutufiriluf,ciifiu#rfrufrrilu3pni aunt 6,500 rn}l s.z {afio #fi

o r q rfi

ufi r?r,'riril urilri

I f,

uu

niuil fiuft lud s t finrau

z5 55

nuav 8,500 ',nvt tiuaun:'rvririr.rufi"rlcf, u1fi ri o rilum na:,nii nnril 1u nr

T

l 4 nriu

iloc do

$r

u

r! un.r

o:r cf

n

,rudtdcil

r.r.i,

rilrdauri n{riuftlrinno;4

ultrix r rfir

I


da c {glrnurf,uaurin r.r.a. uriaroen$curarTn:r0ualrint.n.a. srrurJ:tnrad rc #o{d'l:criurirarYa: iiualn:r ndai'lcnir uastiualtnrrcfrranil fiid

6,t drnsn: nunr 1@ u'lyr d$tjbif,ubiti'i'rn:fin

1

6.2 Rualra:r grftir.lufir c. z.

r

{nrin :fdorqU

rfi

lfiriufiriluirl

urir du rhif uibj

:

nri

uuniuil ul1;: ni

6.2.2 {afra:fi

nr

d.z.t {afra:ft nr:rfuorqal!

ongrfi

ur nfruilfulrt

6.2.1

- G.2.3 1,firfuud{udulunn"a:

qrfi

rfi

nuac

6,500 u'lyl

nuav

8,500 ulvl

auac

12,000 u1?l

6.3 r'slaria:rvri:ru;nfiuionddr.rdr:crufil$effdunimarian{rrsuaufn !.t.r,

riu;.rnrrn{eitnirncf,uhftdorhrornrnrinnrn {.il-f,. wirdarnin{rfurhlrirnogluanu Hmfu dqcis$uriurHranlriarrddrul{*r.rurh l

n::ilnr

!.n.fl

muil:unrrf

da z {arTn:riuaurin r.n.d. nrurJ:cn'rnd hiriufu arqnr:iduaurtmfu ui{udrhrslu . ulo{drurunr:dnln rru fl Rf, a. ft ralrrln1r urillu1unt fift*rfurfirflurgnin

-

6o a {arinrtusurin

n.fl.3r, do.:dulurrin: nioupnm:Utcnsunr:aria:nruuuu

rirsil:vmfid lutruoor?nt1rrn?f,rerurorriordrrdruChC or rtrftc1u,t.il.t. rlorlninmu

tnti.

drufi / rqrrrnnrururr rf,ruin:d fio

I

q

;uautifu or{aiaruau nnalrildngrudltlunrrarTm

l.r Irilt

rS!

tiu

{nfrr:fiodqru:nrrihnudo

Ia ulfi d uluarYn:

niar ronaru

f,ng

g

uvi.flcrfiw t.fr.f,,

l.;.

2550 unvm.lu#

,tuil:v n ou n rrenia: .

9.1.1 drtu'trrrfiuuJru 9.

t.2

dr tur

"'rnrtj

rs drd:

rJ:ct1!u

g.r.3 hfiu:arurmdmluuu 9.

1.

!n62 raiofidomru;:urhuruutn

a u r&iloit :aw or{ri.r frurlXtrr,ri

rf,u{lirnrhurninfiorJfrrfinrirfrnrur?o

g

ornh m ru

Cr

!1a.2

unadrdnu:nt

o.r

{arTa:

uvi$utilr,u r,.n.f,. il.n.2550 unssriuduriltriun,

9.r.5 dturludr#rynraua 9.

rlnn:riid do

L6 drrurdriomr:uJduudo doa4a dT rirurhuT rr nfo nr:rrotiiaa4nfioruio

- Coatla uor{arh:un;(nrr:abimu'rrrrrsrilout?"ru 1#uh$nar:qrfulhn'u 9.1.2 uns

rJqflJ:vfi#rU:strqnrunutud.rflrgn.r:6!:f, 9.

1.5

rnurrnwionr?ndrnirdlu{uarTa:dru


-T

r.z

{surartu{luluoqrgrnuio{ifnnr: n:!o{uiu'r: uio{aoutor I:qiwuon:Euu rlr.rrr:v:rnTrgffisriaunnru n.n. 2550 uonrrnrlonjfirif,nrrnrralufo g.t udr do r dum na,t: udng'r urft

rlarTnrdfi

eialtld

rJ

9. 2. 9.

rvn o u n r:fl rin : dr u

1

2.2

dr ruT urirf, riT

o

orpX'r nbid'n

ftI: ui uu iu:o{Cr

rur rir ri! u d.rnl ui on na rrafrn;ruduaa.:

rurln u {iuluaqq d

rd

au:am I {aria

1

:

i

rtu

uiorJf,uTurird4fuluaqryrn ule{dnnr: ulo{uirar: uio{aou udtudn:fi

92.3 drru'rilrgrp6'r.r utorrrnar:radngru*raardrl:lrltru{rhidal:amr{ni1r",. rJfuhmridlr.ectonar:uiaf,rXryr{r.rrlufruin'ruuanardxriordorfiubiriasndlru'rfl

'lfi jr re nar: ou't o?url e,

s

{nria:dfi {au:a

9. 2.

rfl ur{rr,rriT

3 !r u6m de rniT r{'rurhdlliru

d uio{arr:arfr

uq

arTn :

6r u

n{ruornlrfi lnrrsndufi qlu

sun:nioorvtfrrtial uonlrrrfiosU$firTufio 9.t ua'r fiorduahrutonar:rafirgrufiidahJdUcnour:6!-a:dlu 9,

3.

I

dr rurriT *.r

ush&ui oufifi o:-u:

9.3.2 drrurfirgqr

o

{fidau

ato

$ria:rilu r{rurir$ nl o q n dr s

drl uiaranar:udngruduam'Jiurha.rru{r.r1#q'arnato.:

{afmrJfiriirni,d uncnnar:ratafrEeur{r.nfun'olfiriTnunr, ar{rwiordorfiulrirbunirrd*t

lfi i'r ro

na

r : ou"u

ti u ru

9. 3.

2

!1 u6

qr

riou{r tfi rnirdtm-uaria: ir u

r.o {afn:dfidauar$u6n6ru.}:;,ir qnffT':ri'lanr uiodriunCortuoth$udtJSrifinu fiTunt:f,nvr1uf,ifinn:cwr{lnyrGnrt n:unn$nulr:u n?syn?{nlirtolrduruacfiur drrinuruniguuni olrin:rJna:ochurio$uuncudruvrudoglufirnlun:cyr:r$fntnGni: uonornrJfiu-f,atnrrruludo 9.r udr do

lil

ronar:ufrngru ft

si

ohl.j

d:c no u nr :al-a: f;i o

9,4. 1 dr rafir d rd ur rtr nr : dnn r :fi

urrirfiuor.rulrulruular,rrirf, glu :ordrqiau:rnalftrrfrr:rflu{Ufi rn

nur 9.4.2 drrurd'rdltr::1uauue.r#.r

uioflryryr{r uiaromra,rdngruduaaldr

rnjru.rru{'r.:lft,iarnarro.r{afnrrJ$rFurird uaaanar:u3o{rgrgr{'rrrluia$idruunnar{rdordsqfu

lririoan'irnd.rt tririr

e.l g.

t.q

ufr

z

ra n a r: srTu

{arTa

td{al

oEurrr

: nraurfl

unrr

9. 4.

2

rn uelff

inqlanl

i aurirrdrurhdlulumTarft

uofl 01n frarrJfi

g.

r u nriu

iorduronnrnrdngru#rde,hJd il:cnoun.l:nfnrdru l.

s.

r

dr

rurrin:u:ydrfirsur?nq1anril:uunnaoain ulodr rudurairlu

drrhlmurinqlrnr:T uil utodrrurrlrrluar#gurJ:cnouilritilag ulo

t

u?nnrrnuludo

u

diu


-49.

5.2 dr ru'r n.n. 7 ntod, rura4arJ:rthJrv{rrTrq

rft

ftrdrrinmu?truuflmrfl

'

m:fnr*rnmruduaq.rrtuud4qrudr{au:atol{afatnurjfrrj6rtrurudrlririoundriut

l#irronarrsJunirn'ur 9.5.1 uuaawioradrrd'rrnirdlu{uar&r:dra

l.e {nrTn#rnurtuartn

r.Tr.fl

.

uiaurtnn'nrlf,f,uqimrrrlEnf1nroon bidnr

urhdoiu:oulurtfuarn?n t.n.n. draonlnudrfimru anda.t-.tnfq ddaria:raurf,uarninuactinroan

vnnr:liluamtn nlofu:e{T,nudtintu t.r.d. nuuuutlofirn'uuufr'ruj:vnrtf,tioldrudrnnfrflJ:crr$r; uavdturludrdrgrnrau:ttrJ:inaunl:stfin: Iaallifiranar:oriucirlrunmdaurhrdrnri-rdluduarTa:dru

{o

ro luarTartriliuuun:fidnirhltJ

(tna. t

)

drr#uhr{u:or urudtrllduuu tni.

2

ulaiioalm:udhurrruu! wra.2 rirurj:cmrd de

tr {oonluirnoqunndaruf,o

ro iorrfiusilvdCrfirilcrfiuufiIuoqryrm}:unou

?trirrnrn:rltosl:rrrorurnnra{g r,rlocorunurulalo{t f,nfla. wilhl

fo 12 hiunvrrf{oonluiu:ounvrrifu:ovirrruvr:md1mr0 ;rrrin !.n.6.

.

qT

{rJ:varriouarir:rdrrilu

lrhvnradrtu{[fisnruuftu:r au1:oi tJ:T;ornl:ad:n${u1u{rnocunilti

lufu:a.rurnrdd$nndoanbTnur::n,rdo biiearhfiitt#birfiuiurirfirfiuurifud

1f,finr:n:rvirm'rufiqfufuarTn:rfi rf,umrin r.r.r.

do u

{lourradomnrdurilurfi

o

rilur fu rlnralrJi

uaunloronm:b 1 thrn ar rn:fi rTrr:

nrddrurnllturj:cnriildolfilf,lrCfiv'AluntrarTa:rtuaurin r.n.s. nmnin:r{honin r auq

anarlubfi nrilubnu

{e rl

ua:lllffu

n

1!fl {L?rr1 ! lin

r!:crfi su !. n.6.

lfrJrcounr$ln1: r.1.6. fnurnr:murJ:rnud

rhcnu ru fufl 24 n:nn1ftr il.i.2s56

?\./ -t

,/

,-t

\J.'

(rnucruilnd nrhs)

mtfntarwn:':rln1r dndfi . rj:cgrln::ufn: !.r.6.

r.l.c

;*

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you