Page 1

http://lib.vru.ac.th/newsletter Academic Resources Center and Information Technology วัตถุประสงค์ :: 1. เพื่อ ประชาสัมพันธ์ส านักวิท ยบริการ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ 2. เพื่ อ เป็ น สื่ อ กลางในการให้ บ ริ ก าร ข้อมูลสารสนเทศแก่นักศึกษา คณาจารย์ แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย 3. เพื่อ ส่งเสริม การใช้ บริก ารส านัก วิท ย บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในฐานะ แหล่ ง การเรี ย นรู้ ของผู้ ใ ช้ ทุ ก ระดั บ ทั้ ง ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ปีที่ 8 ฉบับที่ 12 เดือน ธันวาคม 2556

ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิฯ สำนักวิทยบริกำร

ที่ปรึกษา :: อ.ไชย มีหนองหว้า ผศ.ทักษิณา วิไลลักษณ์ อ.กมลมาศ วงษ์ใหญ่ อัฉราภรณ์ เอี่ยมสถาน รัชนีกร ดวงอาจ

กองบรรณาธิการ :: กรรณิกา เทพนวล อภิชาติ หันชะโด พัชริน แสนโสภาวัน กีราวัลย์ ศรีหาตา

ที่อยู่ :: 1 หมู่ 20 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 โทรศัพท์ 0-2529-1967 ต่อ 24 โทรสาร 0-2529-1967

เว็บไซต์ :: http://lib.vru.ac.th/newsletter

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2556 อ.ไชย มีหนองหว้า ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจาส่วนราชการหน่วยงาน สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ส านัก วิทยบริก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ โดยในที่ป ระชุม ได้ร ายงานสรุป ผลการ ดาเนินการของสานักในรอบปีที่ผ่านมา และแนวทางการดาเนินงานในปีงบประมาณถัดไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์


2

จดหมายข่าว :: สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อหนังสือ : โรคของดวงตา ผู้แต่ง : พวงทอง ไกรพิบูลย์

617.7 พ465ร 2556

หนังสือเล่มนี้เป็นความรู้พื้นฐานเบื้องต้นในเรื่องโรคต่างๆ ของดวงตาอย่างครบถ้วน ทั้งโรคไม่ ร้ายแรงเช่น ตาแดง ตากุ้งยิง โรคตาที่ไม่ค่อยมีใครนึกถึง เช่น โรคของคิ้ว โรคของขนตา โรคของ ต่อมน้าตา โรคร้ายแรงเช่น โรคมะเร็งของดวงตา โรคมะเร็งหนังตารวมไปถึงการดูแลตัวเองเมื่อ เกิด อุบัติเหตุต่อดวงตาทั้งโรคแต่ละโรคยังมีการให้รายละเอียดชัดเจนตั้งแต่ที่มาของโรค การเกิดโรค การดูแลตนเอง การพบแพทย์ การดูแลตัวเองหลังจากรักษาโรคจนหายดีแล้ว

ชื่อหนังสือ : ห้องสมุดลับของฮิตเลอร์ = Hitler's Private Library ผูแ้ ต่ง : ทิโมธี ดับเบิลยู ไรเบ็ก, เขียน ; โรจนา นาเจริญ, แปล

027.1092 ร952ห 3-2556

หนังสือเหล่านี้ไม่ใช่แค่ของสะสม มันมีความหมายต่อความรู้สึกนึกคิด พฤติกรรม และการ ด าเนิ น ชี วิ ต ของอดี ต ผู้ น านาซี เ สมื อ นเบ้ า หลอมตั ว ตน อดอลฟ์ ฮิ ต เลอร์ บ นโลกใบ นี้ ทิโมธี ดับเบิลยู. ไรแบค พาเราตามติดชีวิตฮิตเลอร์ผ่านหนังสือที่เขาอ่านในแต่ละช่วงชีวิต ตั้งแต่ หนังสือที่อ่านในแนวหน้าระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1 จนถึงหนังสือเล่มสุดท้ายในบังเกอร์ก่อนฆ่า ตัวตายในสงครามโลกครั้งที่ 2 นี่คือชีวประวัติแนวใหม่ของจอมเผด็จการฮิตเลอร์ในฐานะหนอน หนังสือ เพียบพร้อมด้วยข้อมูลชวนตะลึงที่โลกไม่เคยรู้มาก่อน

ชื่อหนังสือ : พื้นฐานทนายความรุ่นใหม่ ผูเ้ รียบเรียง : เกรียงศักดิ์ พินทุสรศรี

347.072 ก768พ 3-2556

หนัง สือ เล่ม นี้ผู้ เ ขียนตั้ง ใจเขี ยนขึ้นเพื่อช่วยให้เ พื่อนทนายความที่ จ บมาใหม่ ๆ หรือเพื่อ น ทนายความที่ยังไม่ชานาญในด้านวิชาชีพทนายความซึ่งมีลูกความมาติดต่อให้ทนายว่าความ ท่าน จะได้นาไปเป็นตัวอย่างได้หนัง สือเล่ม นี้จะกล่าวถึงขั้นตอนการทาคาฟ้องคดีแพ่งและคดีอาญา ตั้ง แต่เริ่มต้นจนเสร็จ สานวนและกล่าวถึง ขั้นตอนการท าคาให้ก ารคดีแพ่ง และคดีอาญาตั้ง แต่ เริ่มต้นจนเสร็จสานวน

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์


3

จดหมายข่าว :: สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อบรมการใช้ EndNote

วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2556 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้ารับการฟังบรรยายและสาธิตการใช้โปรแกรม END NOTE เพื่อเป็นการเพิ่ม พูนความรู้และประสบการณ์ให้กับนักศึกษา โดยมีคุณ ปิยนันท์ ลีละชาต หัวหน้าหอสมุด เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ สานักวิทยบริการฯ

พัฒนำหน่วยงำน

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2556 บุคลากรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกันพัฒนาสานัก รอบๆบริเวณด้านนอก อาคาร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์


4

จดหมายข่าว :: สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอเชิญ อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยร่วมเสนอรายชื่อ วารสาร-นิตยสาร ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการ เรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าและเพื่อความบันเทิงได้ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2556 โดยเขียนรายชื่อวารสาร-นิตยสาร ลงใน แบบฟอร์ม “เสนอรายชื่อวารสาร-นิตยสาร”บริเวณงานสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ชั้น 1

นิทรรศการเจ้าฟ้าวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์


5

จดหมายข่าว :: สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2556 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้ารับการอบรมระเบียบวิธีวิจัย ให้แก่นักศึกษา เพื่อนาความรู้ไปใช้ในงานวิจัย ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวัสดีปใี หม่ 2557 สำนักวิทยบริกำร

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์


6

จดหมายข่าว :: สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Author : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) Title : วารสารวิชาการ คุณธรรมความดี ปีที่ 2 ฉบับที1่ กันยายน 2556 Publication : กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยสัมพันธ์, 2556

ตระหนักถึงความสาคัญของการเผยแพร่งานวิจัยที่มีความเที่ยงตรง นาเสนอสิ่งที่เป็นความจริง สะท้อนให้เห็นสภาพ ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง ให้ปรากฏสู่สาธารณชน เพื่อนา ไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด และมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐาน ของจรรยาบรรณทางการวิจัยและวิชาการที่เป็นมาตรฐาน ผู้ที่เผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการในวารสารคุณธรรมความดี จะต้องรับรองว่า ได้ปฏิบัติตามแนวทางที่ประกาศโดยสภาวิจัยแห่งชาติว่าด้วย “จรรยาบรรณนักวิจัยและแนวทางปฏิบัติ พ.ศ. 2541” ได้อย่างครบถ้วน

Call No : 398.2 อ589ด Author : ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา Title : ด้วยรักบันดาล...นิทานสีขาว เล่ม 3

ท่ามกลางสังคมอันหลากสี ที่มีการปะปนคลุกเคล้ากันของสีที่สดใสแห่ง "ภาพมายาทางวัตถุ" และสีที่หม่นหมองแห่ง "ความทุกข์ทั้งปวง" ...ยังคงมี "สีขาว" เกิดขึ้นในสังคมอันเป็นสีแห่งคุณงามความดี ความพอดีพอเหมาะในทุกสรรพสิ่งดั่งที่ได้ ปรากฏชัดอยู่ในนิทานร่วมสมัยเล่มนี้ ด้วยเจตนารมณ์ของ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ที่มุ่งหวังจะให้ "พลังสีขาว" เกิดขึ้น ได้จริงกับทุกๆ คนซึ่งสามารถสร้างความสงบสุขในชีวิตได้อย่างน่าอัศจรรย์...

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์


7

จดหมายข่าว :: สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Merry Christmas and Happy New Year 2014

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์


8

จดหมายข่าว :: สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จดหมายข่าว ปีที่ 12 เดือนธันวาคม 2556  
จดหมายข่าว ปีที่ 12 เดือนธันวาคม 2556  

จดหมายข่าวสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

Advertisement