Page 1

r{rdrlr,trivrura'u:rtfigrlau oarn:ni hvr:cu:ri:rnil rTlri

fi c s\r r{e-r

l${rrrtnr:

qnd"rnJ:sdr

fi

/bccsl

fnlrutltnlr

uacrtfnrrt.luurivrurdti

uasr{ru{rfi il:l,irnrla'rgryr{'r.raruariuarlur{ri'llou :u ( uriltrfi

ri rfi u )

oirud'rfnlruaEnr:ufi rcffrriunr:d'nln:rnr:au:urfr.rilf,rifinr::nr:{orr{r{ia r.lfrffi,l'ru (work rnanua[) iufr r" ilr,rrivrurn'r.r:rtfigrlnaoa.rn:ni lunwuru:rn!riudluiui'uvri t u , .i 3 t l', ar --.{-^-.--.-a-.-:fr boi un:rnil il.f,. bdd6,, ru #onhvql:rturrSuvti d'u c ornr: ooo tl arrrfinvr:cniunSuvri lr,triyrtndu 6ltri{r:rtnr: qnd"r.rrJ:ciir fldnnu:ltn1: ttavrrfn.truluriuurdu u v v v v .! , o ,-, a,--'-!-,,J.-tf--r--.t^ $asr{lu{'lfrrJ:v'irnrrrd'rgryr{r.raruarir:aqu n'rilt1u{asialilfi r{rirula:lnr:ol:lntliuuav du an'luvl q{na1"l

fffuuft1fl16n{

6

nllJ'l0lo

o,

u'l{fl!qel

b.

u1tJltufin9l

0qn,11J{n

6n.

u'l0nflnflFl

Ennrnf rfiuuugu

{

-w

(i.

u1.ll.lfuuLl1l

rtirUEtl

1J1{Ufi191

bo. bb.

un::l

1J''l.lA1?qA1

ulna1?Qiltil

brn. Ul8qnl

isd, bb.

tia'r"r::cu

tlull.ltt s{

tilfia?5Tru

*t

U'IUfifl'15nU

bd. urwrurfin'r

nolsllrluufi laniuncft auf, 1fr n{

€.. b_ sr. d.

ru! rilnlu1nfi qnnT

lJ'r{TtQu'r:fl

Irt{rvtfi ?rfiel

tn

q1|fl?Utu$n

-9

u"titfl1lnu1vtl

90fln1

frils?xu1n1:tnn1t

u'l{a'l11mf,uuil:

il:srtun

qlwlnl

u1na1'rliu!.rti

?uull

fivr6r:l

bcr. u1{fl1ntfi0: bd. ur.r!:rd b6(. !1n41?fif?l:ru cno. trl{thit1fi

6,0. u'll{uYr{lrel

qqrJ:;nor.r orild

sno.

Innisl

o16'. u'l{fl1?ilantiq

?{fifi1n

mb. rl'r.lflllqfiqryl

ob.

lnqrrrrra

fi

rusixulfi 'rsn{us;uraluln6

c(.

U1.!41?Wl'1lr:

u1na1?fi9:"1

u1s'1?

q1$t?

tutsitfiu uriualrifi

oror. urluiR:r

riurJl.r

ord.

U1USU1

asilutu

od.

1.l1nA'l?lllAn'l

'1.1n$ugt'l

nfusrxaluln6nr:rnun: rwdunrtl srsl. urliladnucri iltuvto cnd. U'1-16l?tti:VdA u'llJ9l'1 cnd. U1{fl1lAiU'l

iuriru

^va ctb. U1{41?!fl'l:nU mcr. uruf,:iari

ulla'l?il:3n1utr{

a-t

6UUn'.l:inu18:!$n? g

orb.

dg

U'1{61?ni0nl U'

ocl. ll'l{fl']'l0ll::tlU

il{uu

ord. u']{6"l1ltililnilfi

firur trtlrtu

or€,(.

AI

UltjEll]n

nr?o6aun1u1r.l

lso.

Ud

U'l{6'l?Ylt:

u1a1.l

rirufininurf,u ul cnd. 1l'l{al'l?flilnnU{U src(. u1{n1?d'b01frug do. u"luyl{{fi$il

do.

u1rfl1?Efifl11

n't!afn: d'usro

rfiuatctnu

lnn:{'u r6u140:J

ilniiou


.

;

ru

eid

)u?unr:tlinivrsrtâ‚Źnlr

ri.ft: rr,iinllr.o.v.l.i. ::P.,3 #d r{o r. t{ :r:, p mt .r.rrdr:iltl i.r w$.nr:n.r r-{rit r q.u}. .q ridJi ui'},r.d lr. . . .

.

,,,1.\J,';;;'';,il;,,* b. rr{rfl.i"ronntnfl'! 8r3*"tuo.rrtlt"D '

ro,

Jt{

k-"'


(b) JC-O

na{na1{ drfn.rruoanr:uf,

UilNN?ilU1NU

db.

t'Jo.

u1iil1?n:rfin"li

n:1fiilnid1:'rr]J

srb.

u1u!::vrsl

n"lt{Ll

iln:${ulsl

stm.

u106r1rln'}fl1

t?tlrum

wfir

crd.

u1B6Ur4i',rtJ

uaqfrl:ield

f,uuar

u1.rn1?i5'1?::ru

nr:ilnur nTt rililrilluat dcrr. ur.rnrrTlaind

qud

dd. utartnrfiav dd. urmrrn'rrnr db. u'l{aTt}lt:uyr:

sd

mlutvrfi s r{ -J

a

dcr,

U'lrqua

srd.

qv

4

u'lufl':flno

rJrurvricg

!fiEA?AO

sib.

ul0n"ldrun:

s

oturiru

stsi.

lJ1{31?ltrU

fi5Y']gl

ctd.

u''l!art!:'1fi

aiuu

avJ

1?IUlEUU?iN::T

tana?::ru

dd. u'ruurlfl

uluttl'1

srd.

u'l.13r11qto:"1

?'r1169l

d6(. Urmrrqnlm:r

0ntln

60.

u1{a1?t01n:ni

Qn:rTrtrI

ds|.

u1{nigtr,l

n1t{u

do. do. (lD.

ul

u1{fl1?flfitJ',l

T{1141rfl?6Ft

9r

U'l.lAl??:fUf|J'l

a0nuq1

db.

1.l'lnqltnu

u'1u6fi[:rl

ffanu')

6Sn,

uludugnn

?'uun: !:caT!tvtt:

rinlnvrr

dd.

ulialreflEind

slui:15nu

dg,"

r.l'1.rfr'r?fififf:

tu'tt'l?

RIJR'lilOn

db.

u'ls6:rui!

qnrruo

afiu

dst.

1]1{An"}11: t

u{0n8ri!'r

u"tna'l?tugl:tun &r. {1tJ?t1f,nuTt?!u

fliwrr

d6.

uluqfu

dc{.

u'1{fi't?ErYil5")

!iul1u1 1n:nfi

dsr. â‚Ź.d.

ugr:6YtD?{tt

6(0.

u1{a1?i!a

fiauvr:

dcrt. U'li6'l?9llJila!

drrinlrn:gruunlnlr{inrq 11 ird,. u1!aTulnlugl

dd. db.

u1{Trna

l.i1{qiu9r'l

u1{fl:r"]t'rfrn'l

run'rn

ctel.

R't1r

r

vva

.i

+r(

u'1u1:nnfi

lvrtr"l'lrR

tAt-t

norr{gurrinilnnr drfnrluoinl:u; dct'. ulstl'flut r{l{floi { il:uua?1401 bo. ulBtYriln:rlj

6(b.

?'lv|lOUnte'19|lusr

tvty.ttltl

c{cn.

lJ'lnqn"l

n'lt1tJ

dd.

ulnn'r'tEirn

frt'unla

bo. bb.

c(d. 6(b.

u"1.lil'r?tYuGU"l

n"rnqru11CI.:

u1{6'llfi"au"l

riur{drrn'r

u'l{arllJla

nona50u j

bcn. u1{61?dfuf!1nrni

qr|lrnlJ

bd.

4YlEilqnd

lrntuitrnr:un:rlursltiulr

cCcr.

ulnn!nfi:

6ruuquu

rinmuoBnrruf,

6(6i.

u1nilT1ril

ilrdtls

u1{41?ni!!1

uuaq

c(c(.

^a u'lrlllttlJln'til

ril1l|nl.r

u'1.:n1ltfiil1

rnu!q$

c)oo.

u1{a11Sqn'tu0l

in:fi

u1{41?nli6li

no{uluurulrosnnu

bd. bb.

drrind

U1{41?lUtU3?:ltU n{fi.1

dT

bc,.'jrdiauni rar!*fiu.rtr drfnrrusnluuliiluldu ud bd. ul{41??u9l

taol0n

-a

ooo. u'l{41?nna$vltlu

ufirtn

oob. ri'ts?1fiet

?t8{lJ"lfl

I

ulnait

Gtom.

u'ltJosl:ttJ

n'1f,

6)()d.

u"l':61?an1r't5

lJ0gyr5'l

lruTwraf,lrfiud ,Jvdruuvlu bd. 21vt:0un:n2{

ntcuaKu

ood. u1la1x1fin'r

rJ'r4ur

cto.

roSnluna !

oob. u1{41?n1?zu

0runu$

U'l{fl'l?OTq!


($)

d'rrinlnsuin1itr6!tila1ulailarrnurtn

anrriuiduuarrinur

oocr. Ur-liUr ood. Urlartnlrrinr ooc{. Ur.lft$u

rflfiu2n

ux:rn5 olob. ur.rn$fvri

uaulnnriu

orlssrr.

qnu{r

drrinHnirj:vlutri obd. urtnfiu5r

ni{rnni

oob. u1{att$:1n:ni

rJrurvriql

orlod" u'1{A1?fjAfiff'l

nrfirn:qa

ct6)dr. uTurJSrgrgr

urdnor

osro, U'l{A1?ntfl!''}

flTItJtJ

orod. u1$Ofit1fi ood. UltJflll: oob. u1{fl1?filofud oosd Ur{Arfilti8U

riutcler

tnfflct. U1.!fl1?3ltI"l t

ljuatau

alru$d

6l|?ia nrjrcaun'lroiitri TI

uarUrn

ocnb.

!T{fl'1?iqn'I

ulut !

r{nrurTndnlln

O,anCn.

urtnrroiinri

r.rdra{

clcro.

U1116'l?Uil1n:gU

6,cr6).

uT

o'rs14'lfu

-.{ BUvrqm6

{aTfifirfrfur{

drrinlarjinuotrll

U't{A't?!tti

Ialtlfi vra{a nf,utOr

g_

6uduriria

oro6. ulla,l,lf,rl;tu: oro16(. urlriufinruri

aulunru

osnd- 1r1lA1?il::f|l1I1

il1nil{

qn:u'la

oend. U1"lA1'1fi!'uiflr a)(r|b. U'l{qtl1

ftrr{flQa r{rgli1tr{

omsi.

|lqfft

i--

lr{HUuf,1tn

obo. obo. obb.

obd.

s#Inrd

u'l.liusq'l

asJ

Ur-:tVrt:inri

a{n?fln d

u1{6l?tdruqlryU

,a

EUUnIU'r ob$. U'lrtfl1?0if1:1

yniityrr:

obd.

rilnumi

urudn:r{uii

di

su

iud

\l

nor{nrinilnu.r

oend.

flrln|Uu

1J'1'1fl'l'lEllAfl1

-t

?{rnau

1l''luq?l$Tt{ft

o

ornrc{. tl'tUtl:.qfi

afiila{n'l

6udaalfrtraf od()" U1{ilfu'n'l

fiuornni

ilnr1nu bddc',

*

"i'"'

*)-

-

(ornrrtinrianori' vr:rtiur{r) :ono6nl:Ufi inur:rrnrrunu oG n

r:u duar i vr u r fu : rrrYg rln

uaa

q

nr

ni tun : cu : ur rq*Ylri


Ia :r n r : o u :l r? uJ fr f

h n r : :n

T

: o'a u"r { fi o rl

fr

dh m u OVor k Ma n ua

t) iud z

urariyrura'u:Tuigrlauoarn:ni1uil:cu:u:rgtln'ud u#nnrrunsru{ara

rdarnrnilnlfu uu'tiilura-uinritarurrurfrrduotjr.rsiordor nruuurulsurauavr{rul'rud anlrtil'tiilura'uuav{u?rartnariilura"u rirvusrlfluueluvTruurilu'rivrura'u :ufi.:nrtdlrariuura-afiuTuuru rJ vYruurunarn:otir.rsiorfio{ Iorstar,rrsodr.rS.:l,unr:rdnrur'trirlna'rn:aroau"uaqufinrrl{ nrrlrdrto:rrtfi1fi q y i c d, r.ra ,irriJud'olvr:ru r4nuvlunr:ilfruhrru firnfn{ruiluriiluralu:voTurJ[thnr: d'0.:riaui uavrrirln i6nr: 'ffunoulunr:rJfrricr'uulfiqnriaruavdonndarriu nn :vrfitrudrdur{ar uav{fianr:rJfru-fi.:'iufiorflurn4o.:fi0 t

e v

i

4 r

qsu

dr6'ryoeir.:vrfi.r f,.:riruhi{rJfru"finuarur:nrirldHiiluuurilrflunrnJguT.rruldotir'rqnoio.r

uavfiil:gBvrBnT n

urnu"rdu nrntuor6'.:ndrr rrurYarurqnarn: fl{rin.:unr:rdrrarird drrinrruo6nr:ufiirrfuniunlldrd'rgto.r

n:vurunr:tunr:uirar:n-nnr:urjrulru :rufirnr:frornrlnr:r.Jnrifi.:'ruror{uiu'r:uilru':rurir'r1 dqcrflutil | 4! a !'" odrrfirJ:sBvrBnrn dnri'.r{rJfrilfilrudur:nrJfrutrrutd'odr.:qnd'o.r r{luhJntnrn:grunr:rJfrrTlru 6tfiu nr:dan4rln:rnl:ou:iltt{ilnuTnr::nr:o-ndrqjfiotJfruTrru(Work Manuat) iud t Torufi:ruacrduolrailn:lnr:

-t

nnu

r"sqrj:snlri

t) rfrahir,rrirurufinr:,i'on4r{fionr:r.lir36mud{otou odrlrflua'rua'nrgnio'nu: duarlt6{:ruacrduer duuraunr:rJfrrifirrutorfrrn::r,/n:su?unr:rirr 1 ro.rudrurru rfi'0l{rJ:clatftunr:ui}n:n-ornr:oidnr:uag

nr:6onru:rutar{uir,rr: ldatirrirJ:ciilEnril z) rdor{Iunr:dirurn:grunr:rlfruTvrudri.:hJ{nr:uira',rorun''nn'rrtlo{6n:odrcfid:c3il6nrrl vr"rd rdal#nr:litruraruilra.tru tdrrn:rrurf,uhjnurfllililra ld'ar6onaraionr:uinr:dinruR'ril H;{ :rnti:r{uflrilriruunrrarfourra finr:rirrudaann-a uavlrjair.rlafiuuriqluu rdanr:u:rqfiarilaunddrdrg ?JO{NTUU?UN1:

q

{q....

4

'

s

t

-. rfie'[ri{r{riunr:ou:utfrnnrufi'ruohuacnrrilu"l.J'lotunr:rJ[u5rrulrnfiu r)

4uw"

rn'oloirirntrli lu

nr:o"onirq'iorJfru5.rru trnduacarur:nr"om'r {fionr:rJfru-nrruldaitiruavl{{u'orJfru5.rrur{luuururrtunr: air rfi

urruuasufrtt rJiutJl.r.rrulurarirdluaurn

v Ju

. d

-.

n

r

t?t?rn?1uf, 1[tn/61tu1ilr18

t. riqBurar

dlu tj:v'f rairrin.:rur{'riurln:rnr:biriou n'ir 1 40 nu ,l"ruruqnarn:{rdriun'r:ou:lfinrrlfrlunr:r-nr{r{fioilfruTrruifirt:tuhiriaun'ir 2) I

) fi qnarn:ar uafu

io

u ay

go

n

r

n,u"ruru{r{riun r:ou :rrvrJ.:uilr'

l) r,trjrulruddrunarn:uir:-un15ou:!r +)

l-orlr{fiarJ[uT.rrutdotir.rriourarj':urruac

{r{riunr:ou:rin'rufi.rvroln hjrioun'jriauac

ao

t

ta'u


2. rfu4nurrn

t) njruqudd'ndulnarn:r{riun1r0u:r aur:ndnrir {fi orJfiuhuudqndora:npni n n

qiurilmu

ruurn :grulfi4nradrurru

rar{r{rdelllxnrt

1)

!fialnl

dlrldliudqu

il:c,ilrfifnlru ,l'rurud:wrru

140

iu

:gagrearirrf,uliflnrr iurirdula:rnT:

iun-uuivrt 27

rn:1n! 2557 iudu{nln:.rnr: iur-uyid

27

lnr.rnil z5z

aorudirrfiumulm.rnr: luriilordu:rtlY4dauoam:ni 1un:cu:u:rpldud u fiouJ:y1u:rtuaiunf fus a'rar:

rod audtn:srfiiaiuilf {{ufiotaub:rnrr lrunr:t{rutird nornnrl drfinmuoEnr:udlvr:#urinrulu

qqo E-maiLpersonnet@vru.ac.th

{rhsaruuula:{n1: urua:r::ori tturr:rru fnufuorn:qaaa lvr:frurf:og,o 53tt7 tg E-maiLchaiyawan_1@hotmait.com

/fu: raruau.facebook.com/sorrawat chaiyawan


::nr:dnrir{fi orJfr ffi mu (Work m a n ua [) iud n uuriuuT du:rtrigrlauaau:ni lurn:cu:il:rgrtd'ld rJ:c,D"rilludisulsu bdds, ru fiouJ::qu:rtunium{ fu c a'ra1: fl alrfionrcniua?un{ In r.r nr :au :u rtuJfr rifi nr

"oo

o

a

td

?uou?l:lr

bd ilnt1nil bddst

- od.sno U. oc(.oo - oc(,dd U. oto.oo - oo.mo U. od.oo

aructfluu fiErtlnTnu :o{fl1flFr:1{1:rf

n:.auri6 nrf,vrd oGnr:rd

{ fi o rJ fr rifi r uu a"n rJ : c a u n r : ni n r : rfi u u g { fi o n mJ fl' {fi lr u /n : :u n r : {vr :.r q nr 1 fi n I ? { rr a { 1 u ua d": o ti'x

u:

: u r u til 6

n

fi n

nr

11

:

rf, u u

.r

IAG

n'r5il1nlJ0n15ufl u0r.i'ru d

r

a-

LFtURrU16nerS

u

- oo.dd oo.mo - ob.oo oo.mo

"',i,

rriu

u'r u'u

u.

UV'l v{ n SulJ;cvn

u.

ri

d

i

nn una'ln:rt8?t'12

n1ilfl

:iI: qr

nBuvr

u 0'r14 1 5?'t.r

:: u r u tu nfi n n r : rfi uu qjfi a rJ fr utr uradn il : c a! n'r : ai n r : rt uu {fi o n r :rJ fr rifi r r u /n : :rn r :{vr :r q u1 oi sr r? i a { 1u ua v d'r o t.i rt n i :lir ri fi o n r :rJ fl-uTu u(oi e ) T

l.r

ob,oo - osr.oo

iutJ : vv

U.

ruo

ru r :n

a r.r

iu

- od.oo lJ. od.oo- od.od U.

fl

od.od - oct.oo

drtauorrnnrrfl nrJg'utnr:rfi tru4'fi onr:ilfr l5rrul,la-nuav iurnrflri{orauorus ofi rJ:ro a1J

osn.oo

n rJ

fl-

rior- n

r : rfi u u r 4'fi o n : rj fr uT r r ur,r a'n

ilntuutsynu0114'rl?1{

U.

s

d

a-

j

j

tfiunfuranut n1ilfinn unalntrt8?tlru :-da lra'riv u r arJfiiuniuvr:iI:er

o6'i.oo U.

1{111

Utiln J

J

flsr

o. fl 1 14ll0 fl'l I

to. {rrTr

.

iru

01n

ou

t!

:il

J, AUU

$U A{ n 1il n': 1 tl tVl lJ'l v

6'or rfi du

.tlUvl9tuttU?t1flt1U1fUil1 o-b

Tn:rnr:

rnvuiltfr /utos

?1Ll

rufi ilfr rifi o qlufl r qiu

rfl

udo 1 rd o n ror

q J, J " {'lU 1r:0ilY|{t?lUullUnOUn'l:vl1nlU tTl0u1tAu0 luvlU:U!il e

J a

J

.

คำสั่งเลขที่ 116 2557  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you