Page 1

ปที่ 9 ฉบับที่ 12 ประจำ�เดือนธันว�คม พุทธศักร�ช 2559

เตรียมพบกับ Digital

Library

ด้วยสำ�นักวิทยบริก�รฯ ได้มีก�รขย�ยพื้นที่ในก�รให้บริก�ร โดยมีก�รก่อสร้�งอ�ค�รด้�นหน้�สำ�นักฯ เพื่อให้บริก�รใน รูปแบบ Digital Library เพื่อให้สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของผู้ใช้บริก�ร ยุคใหม่ โดยอ�ค�รดังกล่�วกำ�ลังอยู่ในระหว่�งจัดห� ครุภัณฑ์ประจำ�อ�ค�รเพื่อให้บริก�รด้วยรูปแบบที่ทันสมัย และรอก�รปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้�งบรรย�ก�ศเพื่อคว�มสวยง�มและเอื้อต่อ ก�รเรียนรู้ เมื่อพร้อมให้บริก�รจะแจ้งให้ทร�บอีกครั้งหนึ่ง โดยขณะนี้ได้มี ก�รจัดทำ�นิทรรศก�ร “ใต้ร่มพระบ�รมี” เพื่อน้อมสำ�นึกใน พระมห�กรุณ�ธิคุณพระปรมินทรมห�ภูมิพล อดุลยเดช ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 ของอ�ค�รดังกล่�ว ผอ.ประภ�พร พิมพ์พ�ศรีภิรมย์ เป็นวิทย�กร อบรมก่อนฝกประสบก�รณ์วชิ �ชีพให้แก่นกั ศึกษ�ส�ข�วิช� บรรณ�รักษ์ศึกษ�และภ�ษ�อังกฤษ ชั้นปที่ 4 เพื่อเตรียม คว�มพร้อมออกฝกประสบก�รณ์วิช�ชีพ ณ ห้องอบรม คอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อ�ค�รบรรณร�ชนครินทร์ วันที่ 14 พ.ย. 2559

สำ�นักวิทยบริก�รฯ ออกบริก�รชุมชนเคลือ่ นทีร่ ว่ ม กับโครงก�รอำ�เภอยิม้ โดยท่�นน�ยอำ�เภอเมือง น�ยศิรพิ นั ธ์ ขุม่ ด้วง ได้ลงน�มสำ�นึกในพระมห�กรุณ�ธิคณ ุ พระปรมินทร มห�ภูมพิ ลอดุลยเดชฯ ชมกิจกรรม และนิทรรศก�รในครัง้ นี ้ ณ วัดบ้�นโนนเดื่อ จ.มห�ส�รค�ม วันที่ 18 พ.ย. 2559


เว็บไซต์ส�ำ นักวิทยบริการฯ : แหล่งร่วมสารสนเทศเพือ่ ผูใ้ ช้บริการ เว็ บ ไซต์ สำ � นั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ เพื่ อ รวบรวมแหล่ ง สารสนเทศและองค์ความรู้ต่าง ๆ มากมาย ที่จะเป็นประโยชน์ ต่ อ การศึ ก ษาค้ น คว้ า ประกอบการเรี ย นการสอน การวิ จั ย ซึ่ ง มี บ ริ ก ารให้ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารเข้ า ถึ ง สารสนเทศต่ า ง ผ่ า นระบบ e-Service ได้แก่ การสืบค้นทรัพยากรที่มีในห้องสมุด แนะนำ� การจัดหาหนังสือ บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สืบค้นฐานข้อมูล ออนไลน์ การให้บริการผ่านหลากหลายช่องทาง การยืมต่อออนไลน์ บริ ก ารตอบคำ � ถามหรื อ ข้ อ ร้ อ งเรี ย น ผ่ า น Social network ได้แก่ Facebook และ line ของสำ�นักฯ สามารถเข้าใช้งานได้ที่ URL: http://arit.rmu.ac.th/

แนะนำ�ฐานข้อมูล : กฤตภาคข่าวออนไลน์

สำ�นักวิทยบริการฯ ได้บอกรับฐานข้อมูลกฤตภาคข่าว โดยศูนย์ข้อมูลมติชน ให้ข้อมูลข่าวจากหนังสือพิมพ์ระดับชาติทุก ชื่อของประเทศไทย มีขั้นตอนในการสืบค้นดังนี้ เลือกเมนู ทรัพยากรสารสนเทศ เลือก e-Journal เลือกห้องสมุดข่าวมติชน เลือกเมนู สมาชิกของเรา จากนั้นเลื่อนหารายชื่อเลือกเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พิมพ์คำ�ค้นเพื่อค้นหา 3

2 1

สถิติหนังสือที่ถูกยืมมากที่สุดแห่งปี 2559 ลำ�ดับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ชื่อเรื่อง อุตุนิยมวิทยา = Meteorology / บุปผชาติ เรืองสุวรรณ. ไมโครโปรเซสเซอร์ ไมโครคอมพิวเตอร์ = (Z-80 microprocesser) / วัฒนา เชียงกุล, ผู้แต่งร่วม ความเป็นครู = Self actualization for teachers / ยนต์ ชุ่มจิต. คำ�อธิบายกฎหมายล้มละลาย / ปรีชา พานิชวงศ์. มะนาว ปลูกกินเองได้ ปลูกขายทำ�เงิน / กองบรรณาธิการเทคโนโลยีชาวบ้าน. ทฤษฎีและการประยุกต์ไมโครโปรเซสเซอร์ Z-80 / ยืน ภู่วรวรรณ พฤกษศาสตร์ทั่วไป เสภาเรื่อง ขุนช้าง ขุนแผน / สำ�นักหอสมุดแห่งชาติ. แคลคูลัส 1 สำ�หรับวิศวกร = Calculus 1 for engineers / ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์. มะนาวสู้แล้งนอกฤดู / มนตรี แสนสุข.

จำ�นวน 119 55 49 45 44 41 37 36 35 35

NewsLetter  
NewsLetter  

Library Newsletter จดหมายข่าวสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 9 ฉบับที่ 12 ประจำเดือนธันวาคม 2559

Advertisement