Page 1

Бүрэлдэхүүн сургуулийн профессор багш нарын захиалгаар ирсэн номын жагсаалт /Цаасан ном/

№ 1 2 3 4 5

6

7

Зохиогч

Номын нэр

Dr R J Batterham, R Castle etc., Dr R J Batterham, R Castle etc., Dr R J Batterham, R Castle etc., Dr R J Batterham, R Castle etc.,

XVIII International mineral processing congress Volume 1 XVIII International mineral processing congress Volume 2 XVIII International mineral processing congress Volume 3 XVIII International mineral processing congress Volume 4

Dr R J Batterham, R Castle etc.,

XVIII International mineral processing congress Volume 5

E.C.Dowling, Jr D.W.Fuerstenau etc., E.C.Dowling, Jr D.W.Fuerstenau etc.,

Proceedings of the XIX International mineral processing congress Volume 1 Proceedings of the XIX International mineral processing congress Volume 2 Proceedings of the XIX International mineral processing congress Volume 3

8

E.C.Dowling, Jr D.W.Fuerstenau etc.,

9

E.C.Dowling, Jr D.W.Fuerstenau etc.,

10

OECD

Proceedings of the XIX International mineral processing congress Volume 4 Energy statistics of non-OECD countries

Хэвлэлийн газар

Он

Хуудас

Цаасан ISBN

Электрон ISBN

RossCo Print

1993

1-342

0-9499106828

*

RossCo Print

1993

343-548

0-949106836

*

RossCo Print

1993

549-836

0-949106844

*

RossCo Print

1993

837-1118

0-949106852

*

RossCo Print

1993

1119-1486

0-9499106860

*

CushingMalloy, Inc.,

1995

306

0-87335-139-8

*

CushingMalloy, Inc.,

1995

266

0-87335-140-1

*

CushingMalloy, Inc.,

1995

312

0-87335-141-X

*

CushingMalloy, Inc.,

1995

190

0-87335-142-8

*

Stedi in France

2009

755

978-92-64-061231

*

Тайлбар

zahialgaar irsen nom  
zahialgaar irsen nom  

XVIII International mineral processing congress Volume 5 RossCo Print 1993 1119-1486 0-9499106860 * E.C.Dowling, Jr D.W.Fuerstenau etc., E.C...

Advertisement