Page 1

Батлав.ШУТИС-н ҮЭНХ –ны дарга ................................../ Дэлгэрмаа / ШУТИС-н ДЭРГЭДЭХ ЗАА-н ҮЭХ-ны 2012- ОНД ХИЙХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2011.12.20 д/д

Хийгдэх ажлын утга

хугацаа

Хариуцах эзэн

Нэг:Үндсэн ажиллагааны талаар 1

2

3

ҮЭХ-с хийх ажлын төлөвлөгөөг Хичээлийн тэргүүлэгч гишүүдтэй хамтран жилийн төлөвлөж ажиллах эхэнд Гишүүдийн дэлгэрэнгүй бүртгэлийг хөтлөн хөдөлгөөнийг цаг тухайд нь хийж,хариуцсан ня-ботой журмын дагуу хамтран ажиллана. ЗАА-н ҮЭХ-ны мэдээллийн самбар хийж байрлуулан цаг үеийн мэдээ мэдээллийг гишүүдэд түргэн шуурхай хүргэх,хорооныхоо үйл ажиллагааг сурталчилж байх

Ө.Энхтуяа Э.Энхтүвшин Ж.Баатарсүрэ н

Сар бүрийн28 ны дотор

Ня-бо Хишигээ Энхтуяа

Жилийн турш

тэргүүлэгчид

Улирал тутам

Тэргүүлэгчид Энхтуяа

4

Гишүүнчлэлдээ анхаарч харъяа нэгжүүдэд ҮЭ-д өөрийн санаачлагаар эвлэлэдэн нэгдэж эрхээ хэмгаалахыг урайлсан сурталчилгаа явуулж байх

5

Гишүүддээ давуу эрх эдлүүлэх тэдний эрхийг хамгаалах талаар үе шаттай үйл ажиллагаа явуулж Жилийн сургуулийн ҮЭНХ-той уялдаатай турш ажиллах,зохион байгуусан цаг үеийн арга хэмжээнд идэвхитэй оролцдог байх

Ө,Энхтуяа

6

Салбар хорооныхоо тайлангийн хурал хийж удирдлага зохион байгуулаллтын шинчлэл хийнэ

Энхтуяа тэргүүлэгчид

2012.12сард

тайлбар


7

Ажилтан ажилчдад мэдвэл зохих хөдөлмөрийн гэрээ, тэтгэвэр тэтгэмж гэх мэт сэдвээр сургалт явуулах

Хоёр:Нийгмийн асуудлаар ШУТИС-н хамтын гэрээний 3.9г үндэслэн тус сургуульд 10доошгүй жил ажилласан 1 ажилчдын хүсэлтийг үндэслэн хөнгөлөлттэй рашаан сувилалд амруулах талаар удирдлагад танилцуулах Албан тушаал хавсран ажилласан эзгүй байгаа ажилтны үүргийг гүйцэтгэсэн, ажлын байрны тодорхойлолт заагаагүй 2 ажил үүргийг гүйцэтгэсэн тохиолдолд, тухайн ажилтанд үндсэн цалингийн 40 хүртэл хувиар тооцсон нэмэгдэл хөлсийг олгуулах

3

4

5

6

Ажилчдын орон сууцны судалгааг гаргаж өөрсдийн хүсэлт өргөдөлийг авч нэрсийн жагсаалтыг дараалалд оруулж хөнгөлөлттэй зээлд хамрагдах мэдээ мэдээлийг өгч ажиллах Гурвалсан гэрээнд заасанчлан 3 ба түүнээс дээш бага хүүхэдтэй өрх толгойлсон ажилчдын судалгаа гаргаж 1 удаа буцалтгүй тусламжинд хамааруулахыг удирдлагад танилцуулах Салбарын ҮЭ-н гишүүдээ БШУны ҮЭХ-ны харъяа Сонгины амралтанд 1 удаа амраах Цалин хөлс нэмэгдүүлэх талаар сургуулийн ҮЭНХ-с удаа дараа авч байгаа арга хэмжээг дэмжиж бага тушаалын ажилчдын цалингийн сүлжээнд өөрчлөлт оруулах санал боловсруулах

2012 1сард

Жаргалсайхан Энхтуяа Баатарсүрэн

2012 оны 6,7,8 сард

Энхтуяа Түмэндэлгэр Ня-бо

Жилийн турш

Энхтуяа Хяналтын хорооны гишүүд

2012 эхний хагас багтаж

Тэргүүлэгчид хяналтын хорооны гишүүд

2012 эхний улиралд

Энхтуяа

2012 онд

тэргүүлэгчид

2012

Энхтуяа тэргүүлэгчид

ШУТИС-н ҮЭН Хорооны н/б


Өрхийн орлого муу ганцаараа хөдөлмөр эрхэлдэг,олон 7 хүүхэдтэй гишүүдэд зохих хэмжээний түлшний тусламж үзүүлэх Гурав:Бусад асуудлаар

1

Ажилчдаас салбар хороо ямар үр бүтээлтэй ажил, сургалт зохион байгуулах талаар санал хүсэлтийг авч хорооны үйл ажиллагааг идэвхижүүлэх

2

Салбр хорооны идэвхитэн гишүүддээ тодорхой ажил үүргийг хариуцуулан өгч дүгнэж урамшуулдаг байх

3 4 5

Үйлчлэгч нарын хөдөлмөр хамгаалалд анхаарах Орон сууцны хөнгөлөлттэй зээлд хамрагдах талаар сургалт авах Бусад ҮЭ-н салбар хороодын ажлын туршлагаас суралцах

2012 1 сард

Энхтуяа Эрдэнэцэцэг

2012 эхний улиралд

тэргүүлэгчид

Жилийн турш

Энхтуяа

Жилийн турш

Чулуунхишиг

2012 ,2 сард

Энхтуяа Болормаа

Жилийн турш

Энхтуяа

ШУТИС-н ЗАА-н дэргэдэх ҮЭ-н хорооны дарга ........................... /Ө.Энхтуяа/

ҮЭХ-төлөвлөгөө  

Гиш дийн үү дэлгэрэнг й ү б ртгэлийг х тл н ү ө ө х д лг нийг цаг тухайд нь ө ө өө хийж,хариуцсан ня-ботой журмын дагуу хамтран ажиллана. Тэ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you