Page 1


ØÈÍÆËÝÕ ÓÕÀÀÍ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉÍ ÈÕ ÑÓÐÃÓÓËÜ ÒªÂ˪ÐÑªÍ ÍÎÌÛÍ ÑÀÍ

ÝÍÝ ÄÓÃÀÀÐÒ

2007 îíû 09,10 ñàðûí øèíý íîìûí ìýäýý Îëîí óëñûí õýâëýëèéí ãàçàð, ñóðãóóëü, áàéãóóëàãààñ õàíäèâëàñàí íîì Îëîí óëñûí XX äàõü óäààãèéí íîìûí ¿çýñãýëýí

“Òåõíèê òåõíîëîãèéí ìýäýýëëèéã õýðýãëýã÷äýä õvðãýõ íü” ñóðãàëò

... 1 - 9

... 10 - 23

... 24

... 25

Òºâëºðñºí íîìûí ñàíãèéí íýýëòòýé ºäºðëºã ...26 Àðõèâ ôîíäûí ¿éë àæèëëàãàà

...27

“Îþóí óõààí äóíäàðøã¿é òóë óíøèæ ìýäýõýä öàã ãàðãà” - Îþóòíû 1-ð áàéð

... 27

Óëààíáààòàð õîò 2007îí


Òºâëºðñºí íîìûí ñàí

Øèíý íîì

2007 îíû 09,10 ñàðûí øèíý íîìûí ìýäýý

History and culture of the Mongols: First edition.- 2006.-356 p. ISBN 99929-5-989-4 (Mongolian Ministry of Education, Culture and S c i e n c e ) All rights reserved. No part of this publication may be copied, stored in a retrieval system, or by transmitted in any form by any means, electronic, mechanical, recording or otherwise, except brief extract for the purpose of review, and no part of this publication, including photographs and drawings, may be sold without the written permission of the p u b l i s h e r . Ìîíãîë îðíû ò¿¿õ ãàçàð ç¿é, óóð àìüñãàë, õ¿í àì, óðãàìàë, àìüòíû åðòºíö, àðõåîëîãè, íèéãýì óëñ òºð , óðëàã, àðä ò¿ìíèé àæ àìüäðàë àõóé ñî¸ë, çàí çàíøëûí òàëààðõ ìýäýýëëèéã òóñãàñàí áîëíî. (Àíãëè õýë äýýð )

Óðàíáèëýã Ñ. , Àìàðáèëèã Ý. Chinggis Khaan’s Mongolia.2006.- 156 ð. – ISBN 99929-6-505-8

All rights reserved. No part of this book may be by translated, reproduced or transmitted in any form, or by any means, electronic, mechanical, photocopying or otherwise, without the prior permission of the authors, except for brief passages for inclusion in critical articles and reviews Äýëõèé äàõèíàà ìÿíãàíû ìàíëàé ñîä õ¿íèé íýãýýð ºðãºìæëºãäñºí èõ ýçýí Òýì¿æèí ×èíãèñ õààíû íàìòàð, Ìîíãîëûí ýçýíò ã¿ðíèé ¿åèéí ò¿¿õýí çàìíàë, îí öàãèéí õýëõýýñèéã ýíýõ¿¿ íîìîíä äýëãýðýíã¿é º ã ¿ ¿ ë æ ý ý

2007.09,10 ñàð ¹ 01

1


Òºâëºðñºí íîìûí ñàí

Øèíý íîì

Õºðñíèé ìåõàíèêèéí áîäëîãóóä: Àñóóëò, õàðèóëò, áîäëîãî, äàñãàë / Ä. Äàøæàìö, Á. Áàòõóÿã, Ç. Áèíäýðúÿà, Æ. Àëòàíöýöýã ; Ðåä. Ä. Äàøæàìö, Á. Áàòõóÿã.- ÓÁ., 2006.- 108 õ. – ISBN 99929-3-166-3 Õºðñíèé ôèçèê, ìåõàíèê øèíæ ÷àíàð, õºðñºíä õv÷äýë õóâèàðëàãäàõ çvé òîãòîë, õºðñíèé õÿçãààðûí òºëºâ áàéäàë, õýâ ãàæèëòûí áîëîí òîãòâîðûí òîîöîîíû òàëààð ýíýõvv íîìîíä òóñãàñàí.

Áàòöàãààí Á. Áàðèëãûí ìàòåðèàëûí øèíæ ÷àíàð, æèøýý áà áîäëîãî / Ðåä. Ä. Äàøæàìö.-ÓÁ., 2007.- 168 õ. ISBN 978-99929-51-24-9

Áàðèëãûí ìàòåðèàë, ávòýýö ýäëýëèéí øèíæ ÷àíàðò íºëººëºõ ãîë õv÷èí çvéë íü òvvíä õýðýãëýæ áàéãàà víäñýí ávðýëäýõvví ìàòåðèàëóóäûí ôèçèê õèìèéí áîëîí ôèçèê ìåõàíèê vçvvëýëòýýñ õàìààðàõ ó÷ðààñ òóðøèëò òîîöîî, äàäëàãûí çàéëøãvé øààðäëàãàòàé ìàòåðèàëóóäûã ýíýõvv ãàðûí àâëàãàä òóñãàñàí á î ë í î .

2007.09,10 ñàð ¹ 01

7


Øèíý íîì

Òºâëºðñºí íîìûí ñàí

Îòãîíáàÿð Ó., Ñîëîíãî À. Êîìïüþòåðèéí õýðýãëýýíèé ïðîãðàìóóäûã áèå äààí ýçýìøèõ öóâðàë õè÷ýýëvvä

Êîìïüþòåðèéí õýðýãëýýíèé ïðîãðàìóóäûã áèå äààí ýçýìøèõ öóâðàë õè÷ýýëvvä / Ðåä. Ä. Àìàðñàéõàí, Ë. Íèíææàìö.-ÓÁ.: Óëààíáààòàð õýâëýë, 2007. Ýíýõvv ñóðàõ áè÷èã íü ïåðñîíàë êîìïüþòåð ýõëýí ñóðàëöàæ áóé ávõ íàñíû õýðýãëýã÷äýä çîðèóëàãäñàí. Öóâðàë õè÷ýýë ¹1: Êîìïüþòåðèéí òåõíèê áîëîí ïðîãðàì õàíãàìæèéí òóõàé òîâ÷ îéëãîëò. -199 õ. –ISBN 99929-0-659-6 Öóâðàë õè÷ýýë ¹2: Êîìïüþòåð áîëîí ôàéëûí çîõèîí áàéãóóëàëò .- 383õ. –ISBN 99929-0-660-Õ Öóâðàë õè÷ýýë ¹3: Internet Explorer 5.0 ïðîãðàìûí òóõàé.-489 õ.- ISBN 99929-0-661-8 Öóâðàë õè÷ýýë ¹4: Microsoft outlook õýðýãëýýíèé ïðîãðàìûí òóõàé.-697õ.- ISBN 99929-0-663-4 Öóâðàë õè÷ýýë ¹5: Èëòãýë – òàíèëöóóëãà áýëòãýõ Microsoft Power Point õýðýãëýýíèé ïðîãðàìûí òóõàé.-1110õ. - ISBN 99929-0-662-6 Öóâðàë õè÷ýýë ¹6: Áàðèìò áè÷èã áîëîâñðóóëàõ Microsoft Word õýðýãëýýíèé ïðîãðàìûí òóõàé.- 1522 õ. - ISBN 99929-0-6642 Öóâðàë õè÷ýýë ¹7: Ýëåêòðîí õvñíýãò áîëîâñðóóëàõ Microsoft Excel õýðýãëýýíèé ïðîãðàìûí òóõàé.- 1898 õ. - ISBN 99929-0-6650

2

2007.09,10 ñàð ¹ 01


Òºâëºðñºí íîìûí ñàí

Øèíý íîì

Áóêàíîâà Â.È., Ïðîõîðîâà Ò.Â. Áèçíåñèéí àíãëè õýëíèé ººðºº ñóðàõ áè÷èã / Îð÷. Á. Áîëîð, Á. Ìàðãàä; Ðåä. Á. Ýíýáèø.-ÓÁ., 2005.-252 õ. – ISBN 99929-8-160-1 Ýíýõ¿¿ ñóðàõ áè÷èãò áèçíåñèéí õîëáîîòîé àíãëè ¿ã, ºã¿¿ëáýð, ºâºðìºö ÿðèà, õýëëýã, òîâ÷ ä¿ðýì çýðãèéã òîäîðõîé òóñãàæýý. Áèçíåñìåíèé ò¿íø, ¿éë÷ëýã÷èäòýéãýý òàíèëöàõààñ ýõëýí àæèë ¿éë÷èëãýýãýý àìæèëòòàé ÿâóóëæ äóóñãàõàä áàðèìòëàõ çàð÷ìûã òàëààð ºã¿¿ëæýý.

Àãàáåêÿí È.Ï., Êîâàëåíêî Ï.È. Ýäèéí çàñàã÷èéí àíãëè õýë / Îð÷. Á. Áîëîð, Ý. Íîìóóíäàðü; Ðåä. Á. Ýíýáèø.ÓÁ.: Óðëàõ ýðäýì, 2006.-342 õ. – ISBN 99929-8-052-4 Ñóðàõ áè÷èãò àíãëè ¿ãñèéíí äóóäëàãà, ãîë ä¿ðýì, ýäèéí çàñàãòàé õîëáîîòîé îëîí ñýäýâ, óíøèõ ìàòåðèàë, äàñãàëûã îðóóëæýý. ̺í ýäèéí çàñàãò õýðýãëýäýã îëîí íýð òîìü¸îíû õóðààíãóé, àíãëèéí ä¿ðìèéí áóñ ¿éë ¿ãèéí õóâèëàëûã õàâñàðãàâ.

2007.09,10 ñàð ¹ 01

3


Øèíý íîì

Òºâëºðñºí íîìûí ñàí

Äîëèíñêàÿ Ë.Ä è äð. Ãåîëîã÷èéí àíãëè õýëèéã ò¿ðãýí ñóðàõ áè÷èã / Ë.Ä. Äîëèíñêàÿ, Í.Ã. Êèòêîâà, Ò.Þ. Ñàôüÿííèêîâ; Îð÷. Á. Àíàð, Á. Ìàðãàä; Ðåä. Á. Ýíýáèø.-ÓÁ., 2006.-233 õ. ISBN 99929-8-173-3

Ãåîëîãèéí àæèë, ò¿¿íèé äîòîð ãàäààä îðíóóäûí ãåîëîãèéí áàéãóóëàãóóäòàé õàìòàð÷ àæèëëàõ ÿâäàë èõýýõýí ºðãºæèæ áóé ¿åä ãåîëîãèéí àíãëè õýëèéã ñóðàõ ÿâäàë íýí ÷óõàë áàéíà. Ñóðàõ áè÷èãò àíãëè õýëíèé äóóäëàãà, ä¿ðýì, ãåîëîãèéí íýð òîìú¸î, ãåîëîãèéí òîãòîö, ¿éë àæèëëàãààòàé õîëáîîòîé îëîí ¿ã, äàñãàë, óíøèõ ìàòåðèàëûã îðóóëñàí áîëíî.

Áðàô Ñ., Âèòòìàíí Ê. Àíãëè õýëèéã 30 õîíîãò ñóðàõ áè÷èã / Îð÷. Á. Áîëîð, Ý. Íîìóóíäàðü ; Ðåä. Á. Ýíýáèø.-ÓÁ., 2004.- 304 õ. – ISBN 99929-8-105-9 Àíãëè õýëèéã áèå äààæ áóþó õýñýã á¿ëãýýð õóðäàí ñóðàõ ºâºðìºö ñîíèðõîëòîé ýíýõ¿¿ ñóðàõ áè÷èãò àíãëè õýëíèé äóóäëàãà, ä¿ðìèéã îëîí òîäîðõîé æèøýý, ÿðèàíû ñýäýâòýé îðóóëñíààñ ãàäíà íîìûí òºãñãºëä äàñãàëûí õàðèó_ ãîë ¿ãíèé òîëèéã õàâñàðãàæýý.

4

2007.09,10 ñàð ¹ 01


Òºâëºðñºí íîìûí ñàí

Øèíý íîì

Ävéíõýðæàâ ß. Véëäâýðèéí äàí áàðèëãûí ìåòàëë ávòýýö / Ðåä. Ç. Áèíäýðúÿà.-ÓÁ., 2006. – 197 õ. Véëäâýðèéí äàí áàðèëãûí ìåòàëë ávòýýö / Ðåä. Ç. Áèíäýðúÿà.-ÓÁ., 2006. – 197 õ. ISBN 978-99929-51-001 Ýíý ãàðûí àâëàãàä véëäâýðèéí áàðèëãûí ìåòàëë êàðêàñ, ðàìûí ñòàòèê òîîöîî áîëîí òàòàíãà, áàãàíà, êðàí äîîðõ äàì íóðóóíû îãòëîë ñîíãîõ, áàò áýõ òîãòâîðûí òîîöîîã õèéõ àðãà÷ëàëûã òóñãàæýý. Èðãýíèé áà véëäâýðèéí áàðèëûãí èíæåíåð áîëîí Àðõèòåêòóð, Àâòîçàìûí áàðèëãûí èíæåíåð ìýðãýæëýýð ñóðàëöàã÷ îþóòíóóäàä çîðèóëàâ.

Áàçàð Ã. Òºñºð áåòîí ávòýö 2 : Ñóðàõ áè÷èã / Ðåä. äîê. ïðîô. ß. Ävéíõýðæàâ .ÓÁ., 2006.- 404 õ.ISBN 99929-3-115-9

Ýíýõvv ñóðàõ áè÷èãò “ Véëäâýðëýëèéí äàí áàðèëãà”, “ Àäðûí õó÷èëòûí äààöûí ýëåìåíòvvä”, “ Îëîí äàâõàð áàðèëãà”, “ Îðîí çàéí íèìãýí õàíàòàé ávòýýö”, “ Èíæåíåðèéí áàéãóóëàìæóóä”, “ Àøèãëàëòûí îíöãîé íºõöºëä áàðèãäàõ òºìºðáåòîí ávòýýö” çýðýã ñýäâvvä îðñîí. Ýäãýýð ñýäâvväèéí òîîöîîíû îíîë, òóðøëàãûí àñóóäëûã äýëãýðýíãvé áè÷èæ, çàðèì ávòýýövväèéã çóðàã äèàãðàìì, ávävvâ÷ýýð vçvvëñýí áîëíî. Áàðèëããûí ìýðãýæëèéí îþóòíóóäàä ç î ð è ó ë à â

2007.09,10 ñàð ¹ 01

5


Øèíý íîì

Òºâëºðñºí íîìûí ñàí

Õàëçàà Ä. Ìèêðîêîíòðîëë¸ðûí ñèñòåì / Õÿíàñàí ×. Íàöàãäîðæ.- ÓÁ.: ªíãºò õýâëýë, 2007.-244.ISBN 978-99929-52-14-8 Óã íîìîíä õ 51 áîëîí PIC ávëýã ìèêðîêîíòðîëë¸ðûí àðõèòåêòóð, ávòýö, êîìàíäûí ñèñòåì, àññåìáëåð ïðîãðàì, äîòîîä ãàäààä ñàíàõ îé, ðåãèñòðèéí òºðºë, ïðàêòèê õýðýãëýý, îðîëò, ãàðàëòûí òºõººðºìæòýé õîëáîõ ñõåì, êîíòðîëë¸ðûí äèçàéí çàãâàð÷ëàëûí àíõíû îéëãîëò çýðãèéã îðóóëñàí. Èõ, äýýä ñóðãóóëèéí êîìïüþòåðèéí òåõíèê, ìýäýýëëèéí òåõíîëîãè, öàõèëãààí, ýëåêòðîíèê, ýìíýëýãèéí ýëåêòðîí áàãàæ õýðýãñýë, õýìæèëò ìýäýýëýë, àâòîìàòæóóëàëòûí ÷èãëýëèéí ìýðãýæëèéí îþóòíóóäàä çîðèóëàâ

Äóëàìñ¿ðýí Ø. Öàõèëãààí òîíîãëîëûí àþóëã¿é àæèëëàãààíû îíîëûí ¿íäýñ / Ðåä. Ð. Ëõàãâàñ¿ðýí.- Äàðõàí: Ñýðãýëýí ÕÕÊ., 2004.- 196 õ.

Ýíýõ¿¿ íîìîíä öàõèëãààí òîíîã òºõººðºìæòýé çºâ çîõèñòîé õàðüöàæ àþóëã¿é àæèëëàãààííû ä¿ðìèéã ÷àíäëàí áàðèìòàëæ àæèëëàõ òàëààð ºã¿¿ëæýý.

6

2007.09,10 ñàð ¹ 01


Òºâëºðñºí íîìûí ñàí

Õàíäèâààð èðñýí íîì

Íîâîñèáèðñêèé ãîñóäàðñòâåííûé àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíûé óíèâåðñèòåò /ÑÈÁÑÒÐÈÍ/: èñòîðèÿ è ñîâðåìåííîñòü-Íîâîñèáèðñê , Èçäàòåëüñêèé äîì Íîâîñèáèðñêèé ïèñàòåëü, 2004.- 464ñ.ISBN 5-900152-14-6 Ìîíîãðàôèÿ ïîñâÿùåíà ïðîøëîìó, íàñòîÿùåìó è áóäóùåìó Íîâîñèáèðñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî àðõèòåêòóðíîñòðîèòåëüíîãî óíèâåðñèòåòà, ñòàðåéøåãî ñòðîèòåëüíîãî âóçà Ñèáèðè, îäíîãî èç âåäóùèõ âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé Ðîññèè ïî ïîäãîòîâêå ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû.

×åðåäíèêîâà Ë.Å.è äð. Èííîâàöèè â ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîì ñåðâèñå è òóðèçìå: ñòðàòåãèÿ è òàêòèêà: ó÷åá.ïîñîáèå / Ë.Å. ×åðåäíèêîâà, À.À. Áîâèí, Á.È. Øòåéíãîëüö; ïîä îáøåé ðåäàêöèåé Á.È. Øòåéíãîëüöà.- Íîâîñèáèðñê: Èçä-âî ÍÃÒÓ, 2007.- 450ñ. “Ó÷åáíèêè ÍÃÒÓ ISBN 978-5-7782-0789-9  ïîñîáèè ïðåäñòàâëåíî ñîäåðæàíèå îñíîâûõ ïîëîæåíèé óïðàâëåíèÿ èííîâàöèÿì ïðèìåíèòåëüíî ê ïðåäïðèÿòèÿì è îðãàíèçàöèÿì ñîöèîëüíî êóëüòóðíîãî ñåðâèñà è òóðèçìà: îáùèå òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ îáûùåñòâà è ïðåäïðèÿòèé, îñîáåííîñòè èííîâàöèîííûõ ïðîöåññîâ, òåõíîëîãèè ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêòîâ è óñëóã, æèçíåííûé öèêë óñëóã, èííîâàöèîííàÿ ïîëèòèêà îðãàíèçàöèé è èííîâàöèîííûå âîçìîæíîñòè. Ðàññìîòðåíà ðîëü èíòåëëåêòóàëüíîé ñîîáñòâåííîñòè è ïîðÿäîê çàùèòû ïðàâ íà íåå, èííîâàöèîííûå ñòðàòåãèè, óïðàâëåíèå ïðîåêòàìè â ñîöèîëüíîé ñôåðå.

2007.09,10 ñàð ¹ 01

11


Øèíý íîì

Òºâëºðñºí íîìûí ñàí

Brian and Mark Gaulter Further pure mathematics.- Oxford University Press, 2001.- 419 P.

This book introduced polar coordinates, differential equations, determinants, vector geometry, conics, matrices and intrinsic coordinates. Íýãäñýí êîîðäèíàò, äèôôåðöèàëü òýãøèòãýë, ãåîìåòð ä¿ðñèéí çàãâàð çóðàã áàéãóóëàõ òàëààð ýíýõ¿¿ íîìíîîñ ¿çýæ á î ë í î .

Riad Izhar and Janet Hontoir Accounting, costing, and management.Second edition.- Oxford University Press, 2001.-506 P.

Part 1 Financial Accounting Part 2 Cost Accounting Part 3 Management Accounting Ýíý íîìîíä ýäèéí çàñãèéí ìåíåæìåíòèéí àñóóäëóóä, äààòãàë, á¿ðòãýë òîîöîî, òàòâàð òºëáºð çýðýãòýé õîëáîîòîé îëîí òàëò áàðèìòûã òóñãàæýý.

8

2007.09,10 ñàð ¹ 01


Òºâëºðñºí íîìûí ñàí

Øèíý íîì

Lipsey & Chrystal Economics.- Tenth edition.- Oxford University Press, 2004.- 699P.

This book introduced about the market economy, consumers and producers theory, the government in the economy, macroeconomics, macro policy in a monetary economy, global economic issues Ýäèéí çàñãèéí îëîí òàëò ¿éë àæèëëàãàà, äîòîîä ãàäààä õóäàëäàà, ñàíõ¿¿ çýýë, áàíê , ìàðêåòèíã, ìåíåæìåíòèéí òàëààð ºã¿¿ëñýí áîëíî. .

K. Alec Chrystal & Richard G. Lipsey Economics for business and management.- Oxford University Press.720 P. This book is sold subject to the condition that it shall not, by way of trade or otherwise, be lent, re-sold hired out or otherwise circulated without the publisher’s prior consent in any form of binding or cover other than that in which it is published and without a similar condition including this condition being imposed on the subsequent purchaser Áèçíåñèéí áàéãóóëëàãûí çàõ çýýëèéí ñóäàëãàà øèíæèëãýý, õýòèéí òºëºâ, ÷ºëººò ºðñºë人í, ýäèéí çàñãèéí ñèñòåìèéí òàëààðõ ìýäýýëëèéã òºà á¿õýí ýíýõ¿¿ íîìíîîñ îëæ àâàõ áîëíî.

2007.09,10 ñàð ¹ 01

9


Õàíäèâààð èðñýí íîì

Òºâëºðñºí íîìûí ñàí

Îëîí óëñûí õýâëýëèéí ãàçàð, ñóðãóóëü, áàéãóóëàãààñ õàíäèâëàñàí íîì • Óóë Óóðõàéí Èíæåíåðèéí Ñóðãóóëèéí Ìåíåæìåíò òîãòâîðòîé õºãæëèéí òýðãvvëýõ ïðîôåññîð, äîêòîð Ï.Î÷èðáàò “ Ãîðíàÿ êíèãà” õýâëýëèéí ãàçðààñ õýâëýñýí “Ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ ìèíåðàëüíî-ñûðüåâîãî êîìïëåêñà Ìîíãîëèè” 25 øèðõýã 500 000 òºãðºãèéí íîìûã ñóðãóóëèéíõàà òºâ íîìûí ñàíä õàíäèâëàâ. • “Ñòðàòåãèéí òåõíîëîãè-2007” îëîí óëñûí ýðäýì øèíæèëãýýíèé õóðàëä îðîëöñîí ïðîðåêòîð Ä.Äàøæàìö òåõíèê òåõíîëîãèéí ÷èãëýëèéí 20 ãàðóé íîìûã Òºâ íîìûí ñàíä áýëýãëýâ. • XXI-ð çóóí “Õºãæëèéí êëóá” ØÓÒÈÑ-èéí Òºâëºðñºí íîìûí ñàíä 40 ãàðóé íýð òºðëèéí íîì, ñóðàõ áè÷èã, ãàðûí àâëàãà õàíäèâëàæ , óíøèã÷äûí õ¿ðòýýë áîëãîæ áàéíà.

Î÷èðáàò Ï. Ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ ìèíåðàëüíîñûðüåâîãî êîìïëåê¬ñà Ìîíãîëèè. — Ì.: «Ìèð ãîðíîé êíèãè», Èçäàòåëüñòâî Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ãîðíîãî óíèâåðñèòåòà, èçäàòåëüñòâî «Ãîðíàÿ êíèãà», 2007. — 275 ñ. Ýíýõvv íîìîíä Ìîíãîëûí óóë óóðõàéí ñàëáàðûí ºíººãèéí áàéäàë, õºãæèë, òóëãàìäàæ áóé àñóóäëóóäûã òóñãàæýý. ̺í ýêîëîãèéí õºãæëèéí òàëààð äýëãýðýíãvé äóðüäñàí áàéíà. Ýíý íîì íü óóë óóðõàé, ãåîëîãèéí ñàëáàðûí ávõèé ë ìýðãýæèëòívväýä çîðèóëàãäñàí

10

2007.09,10 ñàð ¹ 01


Òºâëºðñºí íîìûí ñàí

Õàíäèâààð èðñýí íîì

Áàãàóòäèíîâà Í.Ã. Âûñøàÿ øêîëà ñåãîäíÿ è çàâòðà ïóòè ïðåîäîëåíèÿ êðèçèñà.-Ì.: Èçä-âî “ Ýêîíîìèêà” , 2003.- 423 ñ. ISÂN 5-282-02220-6  ìîíîãðàôèè îáîáùåí îòå÷åñòâåííûé è çóðóáåæíûé îïûò óïðàâëåíèÿ ñèñòåìîé âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ íà ðàçëè÷íûõ ýòàïàõ ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèè è ñòðàí Çàïàäà. Âûÿâëåíà ðîëü ýêîíîìè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ â ñèñòåìå ïîòãîòîâêè ïðîôåññèîíàëîâ âûñøåé êâàëèôèêàöèè.

Èííîâàöèîííàÿ ïîëèòèêà âûñøåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ / Ì.À. Äåâÿòêèíà, Ò.À. Ìèðîøíèêîâà, Þ.È. Ïåòðîâà è äð.- Ì.: Èçä-âî “ Ýêîíîìèêà”, 2006.- 178 ñ. .ISBN 5-282-02565-5 Äàííàÿ ìîíîãðàôèÿ ïîñâÿùåíà îáîñíîâàíèþ è ðàçðàáîòêå ïîäõîäîâ è ìåòîäîâ ôîðìèðîâàíèÿ âíåøíåé è âíóòðåííåé ïîëèòèêè ñîâðåííûõ âóçîâ.

2007.09,10 ñàð ¹ 01

15


Õàíäèâààð èðñýí íîì

Òºâëºðñºí íîìûí ñàí

Ôîðìèðîâàíèå îáùåååâðîïåéñêîãî ïðîñòðàíñòâà âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ: Çàäà÷è äëÿ ðîññèéñêîé âûñøåé øêîëû: Òåêñò.Ì., 2004.-524ñ.ISBN 5-7598-0316-6

Ðàññìîòðåíû îáùèé êîíñîëèäèðîâàííûé èíôîðìàöèîííîàíàëèòè÷åñêèé ìàòåðèàë ïî Áîëîíêîìó, åâðîïåéñêèé îïûò ôîðìèðîâàíèÿ îáùåãî ïîíèìàíèÿ ñîäåðæàíèÿ êâàëèôèêàöèé è ñòðóêòóð ñòåïåíåé.

Ìåæäóíàðîäíûå ïðàâîâûå àêòû è äîêóìåíòû ïî ðàçâèòèþ åâðîïåéñêîé èíòåãðàöèè â îáðàçîâàíèè è èññëåäîâàíèÿõ: Åâðîïåéñêîå îáðàçîâàòåëüíîå ïðîñòðàíñòâî: îò Ëèññàáîíñêîé êîíâåíöèè î ïðèçíàíèè äî Áîëîíñêîãî ïðîöåññà.-Ì., Ãîòèêà, 2004.-384 ñ. ISBN 5-7834-0139-0  ñáîðíèêå ïðåäñòàâëåí ïðàêòè÷åñêè âåñü ðÿä ìåæäóíàðîäíûõ äîêóìåíòîâ, ôîðìèðóþùèõ îáðàçîâàòåëüíîå ïðîñòðàíñòâî Åâðîïû â ýïîõó åå íîâåéøåé è ñ ò î ð è è .

12

2007.09,10 ñàð ¹ 01


Òºâëºðñºí íîìûí ñàí

Õàíäèâààð èðñýí íîì

Îðãàíèçàöèÿ, óðîâíè è êâàëèôèêàöèè îáðàçîâàíèÿ â çàðóáåæíûõ ñòðàíàõ: Ñïðàâî÷íîìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå / Ïîä ðåä. Â.Ì. Ôèëèïïîâà.-Ì., 2004.-416 ñ. ISBN 5-8122-0324 Äàííàÿ ðàáîòêà ïðåäíàçà÷åíà äëÿ ñîòðóäíèêîâ ìåæäóíàðîäíûõ ñëóæá âóçîâ è ñïåöèàëèñòîâ ñèñòåìû Ìèíîáðàçîâàíèÿ è íàóêè, çàíèìàþùèõñÿ âîïðîñàìè ìåæäóíàðîäíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ñ î ò ð ó ä í è ÷ å ñ ò â à

Ãàëàãèí À.È., Ïðÿíèøíèêîâà Î.Ä. Àíàëèç ôîðìèðîâàíèÿ åâðîïåéñêîé çîíû âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèíöèïàìè è öåëÿìè áîëîíñêîé äåêëàðàöèè îò 19 èþíÿ 1999 ãîäà: Ñáîðíèê àâòîðñêèõ ðàáîò / Ïîä ðåä. Ñ.È. Ïëàêñèÿ.-Ì., 2004.-180 ñ.  ðàáîòå ðàñêðûâàþòñÿ ïðåäïîñûëêè Áîëîíñêîé äåêëàðàöèè, ôîðìû è ìåòîäû îïðåäåëåíèÿ êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ, âîïðîñû èíòåðíàöèîíàëèçàöèè âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ ìåæäóíàðîäíûõ èçìåðåíèé â îïðåäåëåíèè åãî êà÷åñòâà, ðåãèîíàëüíûõ è íàöèîíîëüíûõ ñèñòåì îöåíêè è êîíòðîëÿ êà÷åñòâà âûñøåãî î á ð à ç î â à í è ÿ .

2007.09,10 ñàð ¹ 01

13


Õàíäèâààð èðñýí íîì

Òºâëºðñºí íîìûí ñàí

Ðåôîðìû îáðàçîâàíèÿ: Àíàëèòè÷åñêèé îáðîç / Ïîä ðåä. Â.Ì. Ôèëèïïîâà .-Ì., 2003.-303 ñ. .ISBN 5-94010-223-9 Ïðåäñòàâëÿåìûé àíàëèòè÷åñêèé îáðîç ñòðóêòóðíî ñîñòîèò èç 4 ãëàâ, ñîñòàâëåííûõ ïî ðåãèîíàëüíî – ñòðàíîâîìó ïðèçíàêó, ïðè ýòîì ðàññìàòðèâàþòñÿ ðåôîðìû îáðàçîâàíèÿ äëÿ ÷åòûðåõ òèïîâ ñòðàí â çàâèñèìîñòè îò óðîâíÿ ñîöèîëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ð à ç â è ò è ÿ .

Ïîïêîâ Â.À., Êîðæóåâ À.Â. Òåîðèÿ ïðàêòèêà âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ: Ó÷åá. ïîñîáèÿ äëÿ ñèñòåìû äîïîëíèòåëüíîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ.-Ì., 2004.432. -ISBN 5-8291-0428-8  êíèãå èçëàãàþòñÿ ãëîáàëüíûå è ÷àñòíûå íàó÷íûå è ïðàêòè÷åñêèå ïðîáëåìû âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, àíàëèçèðóþòñÿ îáùåäèäàêòè÷åñêèå ïðèíöèïû âóçîâñêîãî îáó÷åíèÿ.

14

2007.09,10 ñàð ¹ 01


Òºâëºðñºí íîìûí ñàí

Õàíäèâààð èðñýí íîì

Denisov, K.H. Eger,B.Yu.Lemeshko , E.B.Tsoy Design of experiments and statistical analysis for grouped observation: Monograph / V.I. Denisov, K.H. Eger,B.Yu.Lemeshko , E.B.Tsoy.Novosibirsk: NSTU Publishing house, 2004.- 464 p.ISBN 5-7782-0493-0 This monograph is devoted to the problems of design of experiments and statistical data p r o c e s s i n g .

Äèêàðåâà Ð.Ï. Ââåäåíèå â êðèñòàëëîôèçèêó. Èçáðàííûå âîïðîñû: ó÷åá.ïîñîáèå /Ð.Ï. Äèêàðåâà.- Íîâîñèáèðñê: Èçä-âî ÍÃÒÓ, 2006.-239ñ.- “Ó÷åáíèêè ÍÃÒÓ”.ISBN 5-7782-0707-7  ðàáîòå èçëàãàþòñÿ îñíîâû êëàññè÷åñêîé êðèñòàëëîãðàôèè, ïðèâîäÿòñÿ ìàòåìàòè÷åñêèå ìåòîäû îïèñàíèÿ ñòðóêòóðû êðèñòàëëîâ, îñíîâíûå ñâåäåíèÿ î ôèçè÷åñêèõ è õèìè÷åñêèõ íåñîâåðøåíñòâàõ ïîëóïðîâîäíèêîâûõ ìàòåðèàëîâ.

2007.09,10 ñàð ¹ 01

19


Õàíäèâààð èðñýí íîì

Òºâëºðñºí íîìûí ñàí

Ñîëîâåé÷èê Þ.Ã.è äð. Ìåòîä êîíå÷íûõ ýëåìåíòîâ äëÿ ðåøåíèÿ ñêàëÿðíûõ è âåêòîðíûõ çàäà÷: ó÷åá. ïîñîáèå / Þ.Ã. Ñîëîâåé÷èê, Ì.Ý. Ðîÿê, Ì.Ã. Ïåðñîâà.Íîâîñèáèðñê: Èçä-âî ÍÃÒÓ, 2007.-896ñ. ISBN 978-5-7782-0749-9 Ðàññìàòðèâàþòñÿ âîïðîñû òåîðèè è ïðàêòèêè ÌÊÝ è åãî âîçìîæíîñòè ïðè èñïîëüçîâàíèè óñëîâûõ è âåêòîðíûõ áàçèñíûõ ôóíêöèé äëÿ ðåøåíèÿ ðàçëè÷íûõ êëàññîâ çàäà÷. Îñîáûé èíòåðåñ ýòý êíèãà ìîæåò ïðåäñòàâëÿòü äëÿ òåõ, êòî õî÷åò îñâîèòü ñàìûå ñîâðåìåííûå ìåòîäû ðåøåíèÿ íàèáîëåå ñëîæíûõ çàäà÷ ýëåêòðîìàãíåòèçìà-òð¸õìåðíûõ, âåêòîðíûõ, íåëèíåéíûõ

. Êóçíåöîâ Ñ.Ì. Çàùèòà òÿãîâîé ñåòè îò òîêîâ êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ.- Íîâîñèáèðñê: èçäâî ÍÃÒÓ., 2005.- 352 ñ. ISBN 5-7782-0500-7 Ïðèâåäåíû ìåòîäèêè ðàñ÷åòà ïàðàìåòðîâ ýëåìåíòîâ öåïè â ïåðåõîäíîì è óñòàíîâèâøåìñÿ ðåæèìàõ, òîêîâ êîðîòêîãî çàìûêàíèÿ, îñòàòî÷íûõ íàïðÿæåíèé. Ðàññìîòðåíû ïðèìåðû ìíîãîñòóïåí÷àòûõ è ìíîãîïàðàìåòðè÷åñêèõ çàùèò, äàíà îöåíêà íàäåæíîñòè èõ ðàáîòû è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàëüíåéøåìó ñîâåðøåíñòâîâàíèþ.

16

2007.09,10 ñàð ¹ 01


Òºâëºðñºí íîìûí ñàí

Õàíäèâààð èðñýí íîì

Ãðèä÷èí Â.À., Äðàãóíîâ Â.Ï. Ôèçèêà ìèêðîñèñòåì: Ó÷åá. Ïîñîáèå.  2 ÷. ×àñòü I.Íîâîñèáèðñê: Èçä-âî ÍÃÒÓ, 2004.- 416ñ. /Ñåðèÿ “Ó÷åáíèêè ÍÃÒÓ”.ISBN 5-7782-0446-9  äàííîì òîìå ðàññìîòðåíû ãëàâíûì îáðàçîì ñåíñîðû äàâëåíèÿ è àêòþàòîðû ñ ýëåêòðîñòàòè÷åñêèì óïðàâëåíèåì, ÷òî îáóñëîâëåíî øèðîòîé èõ ïðàêòè÷åêêîãî ï ð è ì å í å í è ÿ .

Ãðèä÷èí Â.À.è äð. Ôèçèêà ìèêðîñèñòåì: Ó÷åá. Ïîñîáèå /Â.À. Ãðèä÷èí, È.Ã. Íåèçâåñòíûé, Â.Í. Øóìñêèé.Íîâîñèáèðñê: Èçä-âî ÍÃÒÓ, 2006.- 496ñ.“Ó÷åáíèêè ÍÃÒÓ”. ×.2. ISBN 5-7782-0736-0 Âòîðàÿ ÷àñòü êíèãè ïîñâÿùåíà ñåíñåðàì èçëó÷åíèÿ îïòè÷åêêîãî è èíôðàêðàñíîãî äèàïàçîíîâ (ôîòîííûõ ïðèåìíèêîâ èçëó÷åíèÿ), â êîòîðûõ ïîÿâëåíèå ñèãíàëà ñâÿçàíî ñ âîçáóæäåíèåì ýëåêòðîíîâ òâåðäîãî òåëà.

2007.09,10 ñàð ¹ 01

17


Õàíäèâààð èðñýí íîì

Òºâëºðñºí íîìûí ñàí

Ñàëîìàòîâ Â.Â. Ïðèðîäîîõðàííûå òåõíîëîãèè íà òåïëîâûõ è àòîìíûõ ýëåêòðîñòàíöèÿõ: Ìîíîãðàôèÿ. Íîâîñèáèðñê: èçä-âî ÍÃÒÓ., 2006.853ñ. – ISBN 5-7782-0572-4 Ðàññìîòðåí êîìïëåêñ ïðîáëåì òåõíîãåííîãî âëèÿíèÿ ÒÝÑ è ÀÝÑ íà ñðåäó îáèòàíèÿ. Äàþòñÿ ñâåäåíèÿ îá îñíîâíûõ çàãðÿçíèòåëÿõ ñ îáúåêòîâ ýíåðãåòèêè

×åðåäíè÷åíêî Â. Ñ. è äð. Ïëàçìåííûå ýëåêòðîòåõíîëîãè÷åñêèå óñòàíîâêè / Â.Ñ. ×åðåäíè÷åíêî, À.Ñ. Àíüøàêîâ, Ì.Ã. Êóçüìèí.- Íîâîñèáèðñê: èçä-âî ÍÃÒÓ., 2005.-508 ñ. - ISBN 5-7782-0448-5 Èçëîæåíû ôèçè÷åñêèå îñíîâû ïðåîáðàçîâàíèÿ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè â ýíåðãèþ ïëàçìû íà îñíîâàíèè ñîâðåíåííûõ ïðåäñòàâëåíèé î âçàèìîäåéñòâèÿõ ïëàçìû ñ ýëåêòðîìàãíèòíûì ïîëåì; ðàññìîòðåíû ýëåêòðè÷åñêèå öåïè, âêëþ÷àþùèå äðóãîâûå ðàçðÿäû ïîñòîÿííîãî è ïåðåìåííîãî òîêà

18

2007.09,10 ñàð ¹ 01


Òºâëºðñºí íîìûí ñàí

Õàíäèâààð èðñýí íîì

26 Ãðèøêî À.Ï. Ñòàöèîíàðíûå ìàøèíû: Òîì 2. Ðóäíè÷íûå âîäîîòëèâíûå, âåíòèëÿòîðíûå è ïíåâìàòè÷åñêèå óñòàíîâêè 2007 27 Êóçíåöîâ Þ.Í. è äð. Òåõíîëîãèÿ ìíîãîôðîíòàëüíîé îòðàáîòêè çàïàñîâ óãëÿ âûåìî÷íûõ áëîêîâ 2006 28 Ãîðíûé èíôîðìàöèîííîé àíàëèòè÷åñêèé áþëëåòåíü: Îòäåëüíûé âûïóñê ¹9 2007 29 Ìàêàðîâ À.Á. Ïðàêòè÷åñêàÿ ãåîìåõàíèêà /ïîñîáèå äëÿ ãîðíûõ èíæåíåðîâ/ 2006 30 Êóòóçîâ Á.Í. Ìåòîäû âåäåíèÿ âçðûâíûõ ðàáîò.- ×àñòü 1. Ðàçðóøåíèå ãîðíûõ ïîðîä âçðûâîì 2007 31 Ñêîïèíöåâà Î.Â. Ìåòîäè÷åñêèå óêàçàíèÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðàêòè÷åñêèõ çàíÿòèé è ñàìîñòîÿòåëüíîé ðàáîòû ñòóäåíòîâ 2004 32 Íåêðàñîâ Â.Â.è äð. Àâòîìàòèçèðîâàííàÿ ñèñòåìà äèàãíîñòèêè íàïðÿæåííîäåôîðìèðîâàííîãî ñîñòîÿíèÿ ãîðíîãî ìàññèâà 2007

2007.09,10 ñàð ¹ 01

23


Õàíäèâààð èðñýí íîì

Òºâëºðñºí íîìûí ñàí

Ïîòàïîâ Ì. Ã. Òåîðèÿ ãîñóäàðñòâà è ïðàâà: Ó÷åá.ïîñîáèå â 2-õ ÷àñòÿõ: ×.1.Íîâîñèáèðñê, Èçä-âî ÍÃÒÓ., 2006.440 ñ. – ISBN 5-7782-0668-2  ïåðâîé ÷àñòè ó÷åáíîãî ïîñîáèÿ ðàññìàòðèâàþòñÿ âîïðîñû îáúåêòà, ïðåäìåòà, ñòðóêòóðû è ìåòîäîëîãèè òåîðèè ãîñóäàðñòâà è ïðàâà, à òàêæå âîïðîñû òåîðèè ãîñóäàðñòâà.

Îò çíàíèé ê áëàãîñîñòîÿíèþ: Èíòåãðàöèÿ íàóêè è âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ Ðîññèè.- Ì., 2006.ISBN 5-9618-0026-1 Â äàííîé êíèãå ñäåëàíà ïîïûòêà ðàçîáðàòüñÿ â òîì, ÷òî ðåàëüíî ìîæåò ñòîÿòü çà ñëîâàìè îá èíòåãðàöèè íàóêè, âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ è ðûíêà òåõíîëîãèé, êàêîâû ìåõàíèçìû èõ âçàéìîäåéñòâèÿ è êàê èõ ìîæíî óñèëèòü. Â îñíîâíîì îïóáëèêîâàííûå ìàòåðèàëû îïèðàþòñÿ íà ðîññèéñêèé è ìåæäóíàðîäíûé îïûò ðàçâèòèÿ âûñøåãî èíæåíåðíîãî îáðàçîâàíèÿ.

20

2007.09,10 ñàð ¹ 01


Òºâëºðñºí íîìûí ñàí

Ìýäýý, Ìýäýýëýë

Êàíàåâ Í.Ì. Äîðîãàìè ÞÍÅÑÊÎ: Âîñïîìèíàíèÿ äèïëîìàòà .-Ì., 2006.432 ñ. –ISBN 5-7133-1253-4 Ñ ãëóáîêèì çíàíèåì äåëà è ê òîìó æå óâëåêàòåëüíî îñâåùàþùàÿ ìíîãîãðàííóþ è ìàëî çíàêîìóþ íàì äåÿòåëüíîñòü ÞÍÅÑÊÎ â èíòåëëåêòóàëüíîé ñôåðå ìåæäóíàðîäíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà.

Ãðèô Ì.Ã., Öîé Å.Á. p Àâòîìàòèçàöèÿ ïðîåêòèðîâàíèÿ ïðîöåññîâ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ÷åëîâåêîìàøèííûõ ñèñòåì íà îñíîâå ìåòîäà ïîñëåäîâàòåëüíîé îïòèìèçàöèè: Ìîíîãðàôèÿ.- Íîâîñèáèðñê: èçä-âî ÍÃÒÓ., 2005.-264 ñ. ISBN 5-7782-0489-2 Ìîíîãðàôèÿ ïîñâåùåíà òåîðèè è ïðàêòèêå îïòèìàëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ïðîöåññîâ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ÷åëîâåêà ìàøèííûõ ñèñòåì íà ïîêàçàòåëÿì ýôôåêòèâíîñòè, êà÷åñòâà è íàäåæíîñòè íà îñíîâå ìîäåëåé ôóíêöèîíàëüíî-ñòðóêòóðíîé òåîðèè, ìåòîäîâ èñêóññâåííîãî èíòåëëåêòà è ïîñëåäîâàòåëüíîãî àíàëèçà âàðèàíòîâ.

2007.09,10 ñàð ¹ 01

21


Ìýäýý, Ìýäýýëýë

Òºâëºðñºí íîìûí ñàí

"Ìèð Ãîðíîé êíèãè" õýâëýëèéí ãàçðààñ Òºâëºðñºí íîìûí ñàíä 09 ñàðä õàíäèâëàñàí íîìûí æàãñààëò 1 Êóëèêîâà Å.Þ., Êîð÷àê À.Â.,Ëåâ÷åíêî À.Í. Ñòðàòåãèÿ óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè â ãîðîäñêîì ïîäçåìíîì ñòðîèòåëüñòâå 2005 2 Ïàïîÿí Ð.Ë. Îáîðóäîâàíèå äëÿ îõðàíû àòìîñôåðíîãî âîçäóõà îò ïðîìûøëåííîé ïûëè 2004 3 Øïàêîâ Ï.Ñ., Ïîïîâ Â.Í. Ñòàòèñòè÷åñêàÿ îáðàáîòêà ýêñïåðèìåíòàëüíûõ äàííûõ: Ó÷åá. Ïîñîáèå ïî êóðñó “Ìàòåìàòè÷åñêàÿ îáðàáîòêà ðåçóëüòàòîâ èçìåðåíèé” ñïåöèàëüíîñòè “Ìàðêøåéäåðñêîå äåëî” 2003 4 Åðåìèí Ã.Ì. Ôèçèêî-òåõíè÷åñêèå è ãåîìåõàíè÷åñêèå ïðîöåññû â íàñûïíûõ ïîðîäàõ íà ñêëîíàõ 2007 5 Ñìèðíîâ À.Ì. Îñíîâû ãåîýêîëîãè÷åñêîãî ìîíèòîðèíãà óãîëüíûõ øàõò 2003 6 Ìîðîç À.È. Ñàìîíàïðÿæåííîå ñîñòîÿíèå ãîðíûõ ïîðîä2004 7 Øèùèö È.Þ. Ñîçäàíèå ïîäçåìíûõ åìêîñòåé â êàìåííûõ ñîëÿõ ìîùíûìè êàìóôëåòíûìè âçðûâàìè 2006 8 Öàïåíêî Å.Ô. Òåîðåòè÷åñêèå îñíîâû ýëåêòðîòåõíèêè äëÿ ãîðíûõ âóçîâ.×àñòü 1.- Ëèíåéíûå ýëåêòðîè÷åñêèå öåïè 2005 9 Öàïåíêî Å.Ô., Ðóìÿíöåâà Â.À. Ðàñ÷åò ïåðåõîäíûõ ïðîöåññîâ ýëåêòðè÷åñêèõ öåïÿõ: Ìåòîä óêàçàíèÿ 2004 10 Öàïåíêî Å.Ô. Ïåðåíàïðÿæåíèÿ â ñèñòåìàõ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ 2002 11 Äàÿíö Ä.Ã., Ðîìàíîâà Í.Ï. Óïðàâëåíèå ïåðñîíàëîì íà ãîðíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ 2007 12 Ëîãèíîâ À.Ê. Ñîâðåìåííûå òåõíîëîãè÷åñêèå è òåõíè÷åñêèå ðåøåíèÿ îòðàáîòêè óãîëüíûõ ïëàñòîâ 2006 13 Êâàãèíèäçå Â.Ñ., Ïåòðîâ., Ìåðçëÿêîâ Â.Ã. Ðåìîíòíàÿ òåõíîëîãè÷íîñòü áóðîâûõ ñòàíêîâ íà óãîëüíûõ ðàçðåçàõ Ñåâåðà2006 16 Àþðîâ Â.Ä. Ñèíåðãåòèêà ýêîíîìèêè 2005 17 Êàëåäèíà Í.Î., Ðîìàí÷åíêî Ñ.Á., Òðîôèìîâ Â.À.Êîìïüþòåðíîå ìîäåëèðîâàíèå øàõòíûõ âåíòèëÿöèîííûõ ñåòåé: 2004 18 Êàëåäèíà Í.Î., Ðîìàí÷åíêî Ñ.Á., Òðîôèìîâ Â.À., Ãîðáàòîâ Â.À. Êîìïüþòåðíîå ìîäåëèðîâàíèå çàäà÷ ïðîòèâîàâàðèéíîé çàùèòû øàõò ×àñòü 1. 2004 19 Óøàêîâ Â.Ê. Ìàòåìàòè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå íàäåæíîñòè è ýôôåêòèâíîñòè øàõòíûõ âåíòèëÿöèîííûõ ñèñòåì 2003 20 Èöêîâ ß.Þ. Ôîðìèðîâàíèå âàðèàíòîâ ïðîèçâîäñòâåííîé ìîùíîñòè øàõò è ðàçðåçîâ ïî äîáû÷å êîêñóþùèõñÿ óãëåé. 2005 21 Ìèõååâ Î.Â., Øóíäóëèäè È.À., è äð. Ðàçðàáîòêà è ïðèìåíåíèå àâòîìàòèçèðîâàííûõ ñðåäñòâ ïðè ïëàíèðîâàíèè è ñîïðîâîæäåíèè ãîðíûõ ðàáîò 2002 22 Âàñþ÷êîâ Þ.Ô., Áðàãèí Å.Ï. ×èñëåííîå ìîäåëèðîâàíèå çàäà÷ ãåîòåõíîëîãèè ïðè ðàçðàáîòêå óãîëüíûõ ìåñòîðîæäåíèé 2005 23 Ìàçàêèí Â.Ï. Ìåòîäîëîãèÿ è îïûò óïðàâëåíèÿ ãàçîâûäåëåíèåì íà øàõòàõ â óñëîâèÿõ òåõíè÷åñêîãî è òåõíîëîãè÷åñêîãî ïåðåâîîðóæåíèÿ 2001 24 Íàóìêèíà Ë.Ã. Ýëåêòðîíèêà 2007 25 Áàáè÷åâ Þ.Å. Ýëåêòðîòåõíèêà è ýëåêòðîíèêà ×àñòü 1.Ýëåêòðè÷åñêèå, ýëåêòðîííûå è ìàãíèòíûå öåïè: Ó÷åáíèê 2007

22

2007.09,10 ñàð ¹ 01


Òºâëºðñºí íîìûí ñàí

Ìýäýý, Ìýäýýëýë

Àðõèâ ôîíäûí ¿éë àæèëëàãàà Òºâëºðñºí íîìûí ñàíãèéí íîìûí

íîìûí òàâèóðò àãóóëãà õóó÷èðñàí,

àæèëòíóóä 10-ð ñàðûí 04 - 05-íû ºäð¿¿äýä

àêòëàñàí 60-ààä ìÿíãàí íîìûã ìýðãýæèë

Òåõíîëîãèéí Èíêóáàöàä áàéðëàõ àðõèâ

òóñ á¿ðýýð íü ÿëãàëò õèéæ áàéðëóóëëàà.

ôîíäîíä àæèëëàâ. Øèíýýð áàéðëóóëñàí

“Îþóí óõààí äóíäàðøã¿é òóë óíøèæ ìýäýõýä öàã ãàðãà” ñýäýâò íîìûí ºäºðëºã

ØÓÒÈÑ-èéí ÒÍÑ, ¯ÒÄÑ, Îþóòíû

ñýäýâò íîìûí ºäºðëºã 2007 îíû 10-ð

õºãæëèéí òºâ õàìðòðàí Îþóòíû 1-ð

àðûí 17-íä îþóòíû 1-ð áàéðàíä 11 öàãò

áàéðàíä áàéðàíä çîõèîãäîõ “Îþóí óõààí

á

äóíäàðøã¿é òóë óíøèæ ìýäýõýä öàã ãàðãà”

Òóñ ºäºðëºãò Òºâëºðñºí íîìûí ñàí,

î

ë

í

î

.

¯ÒÄÑ ,ÌÒÑ, ÌÑ, ÃÕÑ, ÕÁÒÑóðãóóëèóä îðîëöîæ

íîìõàíäèâëàíà.

Òà á¿õýí øèíý íîìûí äýëãýðýíã¿é ìýäýý, ìýäýýëëèéã òóõàé á¿ð ØÓÒÈÑ-èéí âåá ñàéòààñ ¿çýõ áîëîìæòîé.

âåá ñàéò: http://www.must.edu.mn/

2007.09,10 ñàð ¹ 01

27


Ìýäýý, Ìýäýýëýë

Òºâëºðñºí íîìûí ñàí

Îëîí óëñûí XX äàõü óäààãèéí íîìûí ¿çýñãýëýí

ÎÕÓ-ûí Ìîñêâà õîòíîî “Îëîí óëñûí

íîìûí ñàíä àâ÷ óíøèã÷äûí õ¿ðòýë

íîìûí ¿çýñãýëýí ÿàðìàã”-ò Òºâëºðñºí

áîëãîí ñóðãóóëèóä íîìûí çàõèàëãûã

íîìûí ñàíãèéí çàõèðàë ×.Ãóëüíàð îðîëöîâ.

àâ÷

Òóñ ¿çýñãýëýíä íèéò 50 ãàðóé îðîí îðîëöñîí

áºãººä ìàíàé ñóðãóóëü 2 äàõü óäààãàà

öîãöîëáîðûã

îðîëöîæ áàéãàà áèëýý. ØÓÒÈÑ-ä “Òåõíèê

õîëáîãäóóëàí ÎÕÓ-ûí Ìîñêâàãèéí èõ

òåõíîëîãèéí íýãäñýí íîìûí ¿çýñãýëýí” -ã

ñóðãóóëèéí îð÷èí ¿åèéí íîìûí

2008.3.24 – 26-íû ºäð¿¿äýä çîõèîí

ñàíãèéí

ÿâóóëàõààð ÌÝÈ-”Äîì” êíèãè, ÀÑÂ

äèçàéíòàé

(Àññîöèàöèÿ ñòðîèòåëüíûõ âóçîâ) , “Äåëè”-

ìàòåðèàë,

Òåõíàðü õýâëýëèéí ãàçàðòàé ãýðýýíèé

òºñëèéã áîëîâñðóóëæ, ÌÃÓ - Òºâ íîìûí

õàìòûí ãýðýýíèé äàãóó 40 òºðëèéí

ñàíòàé, ØÓÒÈÑ-èéí Òºâëºðñºí íîìûí ñàí

øèíýýð õýâëýãäñýí íîìûã íîìûí ñàíä

õàìòàð÷ àæèëëàõ ãýðýýã áàéãóóëàâ. ¯¿íä:

àâ÷,

áàéíà. ØÓÒÈÑ-èéí íîìûí ñàíãèéí áàðüæ

áàéãààòàé

öîãöîëáîðûí òàíèëöàæ

äîòîîä òîäîðõîé

ìýäýýëýë

àâñàí.

“Ãîðíàÿ êíèãà” – ØÓÒÈÑ-èéí

ÓÓÈÑ-èéí

ïðîôåññîð

ÝÕÈÑ, ÕÁÒÑ, ÁÈÑ, ÃÕÑ, ÌÑ, ÕÓÑ

Ï.Î÷èðáàòûí (Ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ

çýðýã ñóðãóóëèóäûí ìýðãýæëèéí íîìîîð

ìèíåðàëüíî-ñûðüåâîãî êîìïëåêñà

äýýðõè õóãàöààíä íîìûí ¿çýñãýëýíã çîõèîí

Ìîíãîëèè )íîìûã òóñ õýâëýëèéí ãàçàð

áàéãóóëàõààð

èâýýí òýòãýæ, 200ø õýâë¿¿ëýí íèéòèéí

òîõèðîëöîâ

ÎÕÓ-ûí Ìîñêâà õîòîä ÿâàãäñàí îëîí

õ¿ðòýýë

áîëãîâ.

óëñûí íîìûí ¿çýñãýëýí õóäàëäààíä

îðîëöîæ ïðîôåññîð áàãø íàðûí çàõèàëñàí

ð ñàðä 2 íîìûí ñàí÷èéã ìýðãýæèë

íîìûã CD –íèé õàìò àâ÷ ìºí

òåõíèê

äýýøë¿¿ëýõ (íîìûí ñàíãèéí äîòîîä

òåõíîëãèéí íîì, ñóðàõ áè÷ãèéí àãóóëãàòàé

ñ¿ëæýý, íîìûí ôîíä) àëáàí ¸ñíû ãýðýý

2007-

õ

2008

îíû

õè÷ýýëèéí

ÌÃÓ- íîìûí ñàíä 2008 îíû 02-

è

é

â

.

æèëèéí íîìûí êàòàëîãèéã ñóðãóóëèéí

24

2007.09,10 ñàð ¹ 01


Òºâëºðñºí íîìûí ñàí

Ìýäýý, Ìýäýýëýë

“Òåõíèê òåõíîëîãèéí ìýäýýëëèéã õýðýãëýã÷äýä õvðãýõ íü” ñóðãàëò

“Òåõíèê òåõíîëîãèéí ìýäýýëëèéã

íàðûí ávòýýëèéí ìýäýýëëèéí ñàí

õýðýãëýã÷äýä õvðãýõ íü” ñýäýâò ñóðãàëò 09-

ávðävvëýõ, íîìûí ñàíä òóëãàìäàæ áóé

ð ñàðûí 07-íä ØÓÒÈÑ-èéí Òºâ íîìûí

àñóóäëûã

ñàíä

õýëýëöýí

øèéäâýðëýâ.

áîëëîî.

Ñóðãàëòàíä ØÓÒÈÑ-èéí òºâ áîëîí

Ñóðãàëòûí çîðèëãî íü: ØÓÒÈÑ-èéí

ávðýëäýõvví ñóðãóóëèéí íîìûí ñàí÷äààñ

íîìûí

áàéäàë

ãàäíà Äàðõàí, Ýðäýíýò, ªâºðõàíãàé

ìýäýýëëèéã

àéìãèéí ñàëáàð ñóðãóóëèéí íîìûí ñàí÷èä,

õýðýãëýã÷äýä õýðõýí òvðãýí øóóðõàé

ìýäýýëëèéí àæèëòàí íàð ºðãºíººð

õvðãýõ àðãà çàì,, ýëåêòðîí êàòàëîãèéí

î

ñàíãèéí

öààøäûí

ºíººãèéí

çîðèëò,

íýãäñýí ñvëæýý, ýëåêòðîí ëàâëàãàà, áàãø

2007.09,10 ñàð ¹ 01

25

ð

î

ë

ö

ñ

î

í

.


Ìýäýý, Ìýäýýëýë

Òºâëºðñºí íîìûí ñàí

Òºâëºðñºí íîìûí ñàíãèéí íýýëòòýé ºäºðëºã

Øèíæëýõ Óõààí Òåõíîëîãèéí

- 21-íû ºäð¿¿äýä Ýðäýì øèíæèëãýý-

Èõ Ñóðãóóëèéí Òºâëºðñºí íîìûí ñàíãèéí

Áàãø íàðûí óíøëàãûí òàíõèìä òóñ òóñ

íýýëòòýé ºäðvvä 09 - ð ñàðûí 10 – 28-íû

çîõèîí

õîîðîíä

çîõèîí

ÿâàãäëàà.

ÿâóóëëàà.

Vçýñãýëýíãèéí çîðèëãî: Øèíýýð

Vçýñãýëýí 2 vå øàòòàé ÿâàãäñàí áºãººä

ýëñýã÷äýä øààðäëàãàòàé íîì, ñóðàõ

øèíýýð ýëñýã÷èä áîëîí 1, 2, 3, 4-ð

áè÷èã, ìàòåðèàëûã òàíèóëàõ, ìºí

äàìæààíû îþóòíóóäàä çîðèóëñàí íîìûí

ñóäàëãààíû àæèë õèéæ áóé áàãø

vçýñãýëýí 09 - ð ñàðûí 10 - 14-íû ºäðvväýä,

îþóòàíóóäàä

ïðîôåññîð áàãø, ìàãèñòåð, äîêòîð

ìàòåðèàëûã òàíèóëàõàä îðøèíî.

îþóòíóóäàä çîðèóëñàí ñóäàëãààíû áîëîí,

¯çýñãýëýíä íèéò 2800 ãàðóé óíøèã÷èä

ñóðãàëòûí íîìûí vçýñãýëýí 09 - ð ñàðûí 17

î

26

ð

î

øààðäëàãàòàé

ë

ö

ñ

î

íîì

í

.

2007.09,10 ñàð ¹ 01

9629200709-10 sar  

... 10 - 23 2007 îíû 09,10 ñàðûí øèíý íîìûí ìýäýý ...26 ...27 Îëîí óëñûí õýâëýëèéí ãàçàð, ñóðãóóëü, áàéãóóëàãààñ õàíäèâëàñàí íîì ... 24 ......

Advertisement