Page 1

Òºâëºðñºí íîìûí ñàí

1

2008.02 ñàð ¹02


Òºâëºðñºí íîìûí ñàí

ØÈÍÆËÝÕ ÓÕÀÀÍ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉÍ ÈÕ ÑÓÐÃÓÓËÜ ÒªÂ˪ÐÑªÍ ÍÎÌÛÍ ÑÀÍ

Ýíý äóãààðò

2008 îíû 02-ð ñàðûí øèíý íîìûí ìýäýý Òºâëºðñºí íîìûí ñàíä íîì õàíäèâëàâ Òºâëºðñºí íîìûí ñàí å-íîìîîð ôîíäîî áàÿæóóëæ áàéíà ÊÒÌÑ-ìéí å-íîì

...9-11

...11-35 ...36-38

ÕÌÒÑ-ààñ ìýäýýëýë òåõíîëîãèéí ÷èãëýëèéí å-íîì õàíäèâëàâ “Ãîðíàÿ êíèãà” - ØÓÒÈÑ-èéí õàìòûí àæèëëàãàà Òºâëºðñºí íîìûí ñàíãèéí 2007 îíû àæëûí òàéëàã õýëýëöýâ Ñóðãàëò-ñåìèíàð áîëîâ Ðåêòîðûí òóøààë ãàðàâ Øèëäýã óíøëàãûí òàíõèì øàëãàðóóëàõ áîëçîë Òºâëºðñí íîìûí ñàíãèéí ¿éë÷èëãýý

Óëààíáààòàð õîò 2008

2008.02 ñàð ¹02

...1-8

2

...39

...39-40

...40 ...40 ...41 ...42 ...43-44


Òºâëºðñºí íîìûí ñàí 2008 îíû 2-ñàðä á¿ðýëäõ¿¿í ñàëáàð ñóðãóóëèóäààñ èð¿¿ëñýí íîìûí æàãñààëò Óóë Óóðõàéí Èíæåíåðèéí Ñóðãóóëü íèéò 52 øèðõýã 815000 òºãðºãèéí íîìûã òºâ íîìûí ñàíä øèëæ¿¿ëñýí. Ïàëàì Á., Ãàðàìæàâ Ä. Õîâîð øîðîîí ýëåìåíò .- ÓÁ.: Æèêîì ïðåññ, 2007.- 205 õ. – ISBN 999295-444-2 5000 òºã x 5ø = 25000òºã. Ýíýõ¿¿ íîìîíä ØÓÀ-èéí ýðäýñ áàÿëãèéí õ¿ðýýëýí õàéëóóð æîíøíû ñóäàëãàà õèéõ ÿâöäàà îëîí îðä ãàçðûí äýýæèíä õîâîð øîðîîí ýëåìåíò àãóóëàãäàæ áàéãààã ñóäëàæ òîãòîîñîí áºãººä ýíý áàéãàëèéí áîëîí ¿éëäâýðèéí ìàòåðèàë äàõü õîâîð øîðîîí ýëåìåíòèéí àãóóëãûã òîäîðõîéëîõ, çàäëàí øèíæèëãýýíèé àðãà ç¿é áîëîâñðóóëàõ, õ¿äýð áîëîí õî¸ðäîã÷ ìàòåðèàëûã áàÿæóóëàõ, ýëåìåíòèéã ÿëãàõ, ñàëãàõ, öýâýðø¿¿ëýõ äýâøèëòýä òåõíîëîãè áîëîâñðóóëàõ ñóäàëãààíû àæèë áàãòñàí áàéíà.

Èíæåíåðèéí ëàâëàõ Á. VI: Äàëä óóðõàéí òåõíîëîãè.- ÓÁ.: JKC ïðèíòèíã, 2007.- 169 õ.ISBN 978-99929-4-099-9 15000 òºã x 50ø = 750000òºã. Óóë óóðõàéí ¿éëäâýðëýëèéí òåõíèê òåõíîëîãèéí äýâøèë, õºãæëèéí ÷èã õàíäëàãà òóñãàãäàõûí õàìò ýðäýñ áàÿëãèéí öîãöîëáîðûí òîãòâîðòîé õºãæèë, õîñîëìîë ãåîòåõíîëîãèéí àñóóäëóóäûã òóñãàé á¿ëýã áîëãîí îðóóëàâ.

3

2008.02 ñàð ¹02


Òºâëºðñºí íîìûí ñàí

Ãîðèëîã÷ 2008/01 : Ñàð òóòìûí ñýòã¿¿ë.- ÓÁ.: 98 õ. 8 òºã x 5ø = 40000òºã. Ýíýõ¿¿ ñýòã¿¿ë íü ýäèéí çàñãèéí ÷èãëýëýýð õýâëýãäýí ãàðäàã áàéíà. Çàõ çýýëèéí ýäèéí çàñàã ãýæ þó áîëîõ, ñòðàòåãèéã àìæèëòòàé õýðõýí óäèðäàõ âý ãýõ ìýò áèäíèé àìüäðàëä ºäºð áîëãîí òîõèîëääîã ñàíõ¿¿ãèéí áýðõøýýë çýðãèéã ýíý äóãààðò íèéòýëñýí áàéíà.

Ãåîëîãè, Ãàçðûí Òîñíû Ñóðãóóëü íèéò 60 øèðõýã 186000 òºãðºãèéí íîìûã òºâ íîìûí ñàíä øèëæ¿¿ëñýí.

Àëòàíöýöýã Ö., Àëèìàà Â. Ãàçðûí òîñ, ò¿¿íèé á¿òýýãäýõ¿¿íèé ôèçèê øèíæ ÷àíàð: Ãàðûí àâëàãà .- ÓÁ., 2005.- 75 õ. 2000 òºã x 20ø = 40000òºã. Ýíýõ¿¿ ãàðûí àâëàãàä íåôòü áà íåôòèéí á¿òýýãäýõ¿¿íè ôèçèêèéí øèíæ ÷àíàðóóä, òýäãýýðèéã òîäîðõîéëîõ òîîöîõ àðãóóä, ãðàôèê, íîìîãðàìì çýðãèéã òóñãàñàí. Óã íîì íü ãàçðûí òîñíû èíæåíåðûí ñàëáàðûí îþóòíóóä áîëîí àæèëëàãñäàä çîðèóëàãäñàí.

2008.02 ñàð ¹02

4


Òºâëºðñºí íîìûí ñàí

Larry Thomas Äýëõèéí í¿¿ðñ /Îð÷. Î. Ýðäýíýáààòàð; Ðåä. Ë. Æàðãàë, À. Ýíõòóÿà.- ÓÁ.: Æèíñò õàðãàíà, 2007.- 88 õ.- ISBN 97899929-60-14-0 3000 òºã x 10ø = 30000òºã. Ýíýõ¿¿ íîìíîîñ õàð àëò õýìýýí íýðëýãäýýä áàéãàà í¿¿ðñ íü äýëõèéí óëñ îðíóóäàä ÿìàð õýìæýýòýé, ÿìàð óëñ îðîíä áàéäàã òóõàé ñóäàëãààã ìýäýõ áîëîìæòîé.

Essential english tests : Intermediate /Edi. S.Dugarmaa.- UB.: Nom khur, 2007.- 182p.ISBN 978-99929-803-5-4 5000 òºã x 20ø = 100000òºã. The test book is for the learners who reach the intermediate level of english. The answer keys are givin for checking learners work. The book includes 13 tests and each test has grammar, vocabulary and reading sections.

5

2008.02 ñàð ¹02


Òºâëºðñºí íîìûí ñàí Õ¿íñ Áèî Òåõíîëîãèéí Ñóðãóóëü íèéò 150 øèðõýã 1230000 òºãðºãèéí íîìûã òºâ íîìûí ñàíä øèëæ¿¿ëñýí.

Òºìºðáààòàð Ä. Áèîìåòð: Áèîñòàòèñòèê .- ÓÁ.: MN Òåõíîëîãè, 2007.- 375 õ. – ISBN 978-99929564-01-4 . 20000 òºã x 10ø = 200000òºã. Áèîìåòð ãýäýã íýð òîìú¸î íü ìàòåìàòèê ñòàòèñòèê áà ìàãàäëàëûí îíîë áîëîí åðººñºº ìàòåìàòèêèéã áèîëîãèä õóðèìòàëñàí ìýäýý áàðèìòûã áîëîâñðóóëàõàä õýðýãëýæ ýõýëñýí ò¿¿õýí öàã ¿åèéí øààðäëàãààñ áèîëîãèéí ñòàòèñòèê áèîìåòðò õýðýãëýæ áàéãàà ìàòåìàòèê ñòàòèñòèêèéí àðãûã íýãòãýõ ¿çýë ñàíààíààñ ¿¿äýëòýé. Óã íîì íü á¿õýëäýý óã øèíæëýõ óõààíû ëîãèêèéã ãàðãàõàä çîðèóëàãäñàí áºãººä àëèâàà ç¿éëèéã ¿¿ñýë ãàðàë õºäºë㺺í äóíä, ò¿¿õèéí òàëààñ íü àâ÷ áèîìåòðèéí õºãæëèéí îí äàðààëàë, ò¿¿õýí ¿¿ðýã ã¿éöýòãýñýí ýðäýìòäèéí íàìòàð áèé áîëãîñîí îéëãîëò óõàãäàõóóíûã öàã õóãàöààíû äàðààëëààð áè÷èæ îðóóëñàí áîëíî. Æàäàìáàà Ø. Õîîëëîëòûí ôèçèîëîãè, áîäèñûí ñîëèëöîî /Õÿíàí òîõèîëä. Ã. Æàìáà.- ÓÁ.: Áåìáè ñàí, 2007.- 262 õ.- ISBN 978-99929-50-82-Õ 10000òºã x 20ø = 100000òºã. Ýíýõ¿¿ íîìûí ýõíèé á¿ëýãò õîîë, õîîëëîëòûí òóõàé îð÷èí ¿åèéí ¿çýë áàðèìòëàë, õîîë õ¿íñýýð çàéëøã¿é àâàõ øèì áîäèñ áîëîí õîîë áîâñðóóëàõ çàìûí ¿¿ðýã, ò¿¿íèé òîãòîëöîîíû òóõàé áàãòñàí áàéíà. Äàðààãèéí á¿ëýãò áèîëîãèéí ìåìáðàí, ò¿¿ãýýð ýä ýñýä íýâòðýõ, ìîíîìåð áîäèñóóä õîäîîä ãýäñýíä øèìýãäýõ, 纺ãäºõ, ýä ýñýä áîäèñûí ñîëèëöîî ÿâàãäàõ, áèå ìàõáîäèéí áîäèñûí ñîëèëöîîíû ìîëåêóëûí ¿íäñýí ìåõàíèçìûã òàéëáàðëàí áè÷ñýí áàéíà.

2008.02 ñàð ¹02

6


Òºâëºðñºí íîìûí ñàí

Îþóíöýöýã Á., Áàòöýöýã Ì. Çîîãèéí ãàçðûí ¿éë÷èëãýýíèé òåõíîëîãè /Õÿíàí òîõèîëä.Á. Îþóíöýöýã, Áîëäìàà Ï.ÓÁ.: Õ-press, 2007.- 103 õ.- ISBN 97899929-860-1-8 10000 òºã x 10ø = 100000òºã. Ýíý íîìîíä õîîëíû ãàçðóóäûí íýð òºðºë òýäãýýðèéí ¿éë÷èëãýýíèé õ¿ðýý, ò¿¿íýýñ õàìààðàí ¿éë÷èëãýýíèé õýñã¿¿äèéí á¿òýö çîõèîí áàéãóóëàëò ÿìàð áàéõ, ÿìàð ÿìàð ¿éë÷èëãýýíèé àæèëòíóóäòàé áàéõ, òýäíèé ¿¿ðýã õàðèóöëàãûí òàëààð íýëýýä äýëãýðýíã¿é îðñîí áàéíà.

Îþóíöýöýã Á., Áàòöýöýã Ì. Ãóðèë, áóäàà ¿éëäâýðëýëèéí òåõíîëîãèéí ¿íäýñ /ß.Àëòàíöýöýã, Ø. Àëòàíöýöýã, Á.Ï¿ðýâæàðãàë áà áóñ.- Õÿíàí òîõèîëä. Ð.Áàòìýíä.- ÓÁ.: Ñîðõîí öàãààí, 2007.- 302õ. 6000 òºã x 20ø = 120000òºã. Ýíýõ¿¿ íîìîíä òºðºë á¿ðèéí ¿ð òàðèàíû àíãèëàë, íàéðëàãà, òýäãýýðèéã õàäãàëàõ, áîëîâñðóóëàõ òåõíîëîãè, àðãà àæèëëàãàà, ¿éëäâýðëýëèéí òåõíî-õèìèéí õÿíàëò, õºäºëìºð õàìãààëàë àþóëã¿é àæèëëàãàà, òîíîã òºõººðºìæ áîëîí áóóäàéí ãóðèëûã áàÿæóóëàõ òåõíîëîãèéí òàëààðõ ìýäýýëëèéã áàãòààñàí áàéíà.

7

2008.02 ñàð ¹02


Òºâëºðñºí íîìûí ñàí

Îíîëûí ìåõàíèê 1: Ãàðûí àâëàãà /Ðåä. Ë. Ï¿ðýâæàâ.- ÓÁ.: Ñî¸ìáî ïðèíòèíã, 2007.- 169 õ.- ISBN 978-99929-4-099-9 7000 òºã x 30ø = 210000òºã. Ýíýõ¿¿ ãàðûí àâëàãàä èíòåðàêòèâ, ìóëüòèìåäèà òåõíîëîãèîð áýëòãýñýí áîäëîãóóäûí îíîëûí ¿íäýñ, áîäîõ àðãà÷ëàë, áèå äààæ áîäîõ áîäëîãóóäûã îðóóëñàí áîëíî.

Enkhtuya B., Narantuya Sh., Dashnyam B. Professional english :For students specializing in the field of food science .- UB.: Admon, 2007.170p. ISBN 978-99929-0-388-0 6000òºã x 50ø = 300000òºã Ýíýõ¿¿ ãàðûí àâëàãàä õ¿íñ ñóäëàëáîëîí áèîòåõíîëîãèéí ÷èãëýëèéí ìýðãýæëèéí áîëîâñ ýíãèéí õýðýãëýãääýã íýð òîìú¸îíû øèíæ ÷àíàðòàé ¿ã õýëëýãèéã îðóóëñàí áàéíà. Õè÷ýýë áîëãîí íü ò¿¿âýð òîëüòîé áºãººä áàãøòàéãàà õàìò îð÷óóëàõ òåñò, áèå äààí îð÷óóëàõ òåñò ãýñýí 2 õýñãýýñ á¿ðäñýí áàéíà.

2008.02 ñàð ¹02

8


Òºâëºðñºí íîìûí ñàí

Gantsetseg J., Solongo Ch. English for food science and nutrition / Edi. S.Dugarmaa.- UB., 2007.- 206p.ISBN 978-99929-4-097-2 10000 òºã õ 10ø=100000 òºã. This book is for food processing and boitechnology students. It includes specialized vocabulary and phrases to assist students in learning english that is specific to their field of study.

Ìàòåðèàëûí Òåõíîëîãèéí Ñóðãóóëü íèéò 20 øèðõýã 60000 òºãðºãèéí íîìûã òºâ íîìûí ñàíä øèëæ¿¿ëñýí.

Ôèçèêèéí áîäëîãûí õóðààìæ / Ðåä. Ä. Ãàíáààòàð, Í. Äàìäèíæàâ.- Íýìæ çàñâ. 3äàõü õýâë.- ÓÁ.: ØÓÒÈÑ-èéí õýâëýõ ¿éëäâýð, 2007.- 206 õ. 3000òºã x 20ø = 60000òºã. Ýíý áîäëîãûí íîìîíä ìåõàíèê, ìîëåêóë, ôèçèê áà òåðìîäèíàìèê, öàõèëãààí ñîðîíçîí, îïòèê, êâàíòûí ôèçèêèéí ¿íäñèéã òóñãàñàí áîäëîãóóäûã áàãòààñàí áºãººä á¿ëýã, õýñýã á¿ðèéí ýõýíä ãîë õýðýãëýãääýã õóóëü òîìú¸îã ñàíàìæ áîëãîí îðóóëñàí. Íîìûí òºãñãºëä áîäëîãûí õàðèóã çàðèì øààðäëàãà á¿õèé òîâ÷ òàéëáàð ýöñèéí òîìú¸îíû õàìò îðóóëñàí áîëíî.

9

2008.02 ñàð ¹02


Òºâëºðñºí íîìûí ñàí Òºâëºðñºí íîìûí ñàíä õàíäèâààð èðñýí íîì ßïîíû Ñîêà Ãàêêàé Îëîí óëñûí áàéãóóëëàãààñ Øèíæëýõ Óõààí Òåõíîëîãèéí Èõ Ñóðãóóëüä òóñ áàéãóóëëàãûí õvíäýò åðºíõèéëºã÷ Äàéñàêó Èêýäàãèéí çîõèîëóóäààñ àíãëè, îðîñ õýëíèé îð÷óóëãà ávõèé 42 ávòýýë, 88 øèðõýã íîì õàíäèâëàâ.

¹

Çîõèîã÷, íîìûí íýðñ

Àíãëè õýëýýð : 1 Domingo M. Quimlat Distinct Encounters 2 Richard L.Gage Choose life 3 Richard L.Gage Cries for peace Daisaku Ikeda, Majid Tehranian 4 Global Civilization A Buddhist-Islamic Dialogue Charles S. Terry 5 Life An Enigma, a Precious Jewel 6 Andrew Gebert Fighting for Peace Burton Watson 7 Buddhism the First Millennium Daisaku Ikeda 8 Space and eternal life: A dialogue between Daisaku Ikeda Richard L.Gage Lifelong Quest for Peace 9 10

19

Daisaku Ikeda A new humanism Richard L.Gage Choose hope: your role in waging peace in the nuclear age Daisaku Ikeda Songs from my heart: Poems and photographs Daisaku Ikeda A Quest for Global Peace Daisaku Ikeda The way of youth : Buddhist common sense for handling life’s questions Daisaku Ikeda For the sake of peace : Richard L.Gage Moral lessons of the twentieth century Richard L.Gage Before it is too late Wickramasinghe N.C. Unlocking the mysteries of birth and death : Buddhism in the contemporary world Burton Watson The living Buddha : An interpretive Biography

20

Daisaku Ikeda A Lasting peace

11 12 13 14 15 16 17 18

2008.02 ñàð ¹02

10

Îí

Òîî, øèðõýã

2001 1989 2003

2 2 2 2

1983

2

2004

2

1982

2

1998

2

1992

2

2002

2

2002

2

1997

2

2007

2

2000

2

2001

2

2005

2

1984

2

1994

2

1973

2

1990

2


Òºâëºðñºí íîìûí ñàí

21

Daisaku Ikeda Unforgettable friends 2006 2 Swaminathan M.S., Daisaku Ikeda 22 Revolutions : to green the environment, to grow the human 2005 2 heart Daisaku Ikeda 23 1986 2 The flower of Chinese Buddhism Daisaku Ikeda 24 2005 2 One by one Karan Singh, Daisaku Ikeda 25 2003 2 Humanity at the Crossroads : An inter-cultural Dialogue Jonan Galtung, Daisaku Ikeda 26 1995 2 Choose Peace Daisaku Ikeda 27 2002 1 The Human Revollution : Vol.1 Daisaku Ikeda 28 1990 1 The Human Revollution : Vol.2 Daisaku Ikeda 29 1990 1 The Human Revollution : Vol.3 Daisaku Ikeda 30 2002 1 The Human Revollution : Vol.4 Daisaku Ikeda 31 1990 1 The Human Revollution : Vol.5 Daisaku Ikeda 32 2002 1 The Human Revollution : Vol.6 2008.02 ñàð 11 33 Daisaku Ikeda On being human 2002 1 34 A Lasting peace : Vol. 2 1992 2 Îðîñ õýëýýð :

¹02


Òºâëºðñºí íîìûí ñàí ÃÃÒÑ-èéí Íåôòü õèéí ïðîôåññîðûí áàãèéí òýðã¿¿ëýõ ïðîôåññîð Æ. Öýâýýíæàâ, àõëàõ áàãø Â. Àëèìàà : “Ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿í¿¿ä” íýã á¿ðèéí ¿íý 5000 òºãðºãèéí 20 øèðõýã íèéò 100000 òºãðºãèéí ñóðàõ áè÷ãèéã ñóðãóóëèéíõàà òºâëºðñºí íîìûí ñàíä õàíäèâëàâ. Àëèìàà Â., Öýâýýíæàâ Æ. Ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿í¿¿ä: Ñóðàõ áè÷èã.- ÓÁ.: ØÓÒÈÑ-èéí õýâëýõ ¿éëäâýð, 2007.205 õ. – ISBN 99929-3-069-1 5000 òºã x 20ø = 100000òºã. Ýíýõ¿¿ ñóðàõ áè÷èãò ãàçðûí òîñíû õàìãèéí ºðãºí õýðýãëýýíèé á¿òýýãäýõ¿¿í¿¿ä áîëîõ ìîòîðûí ò¿ëø (øàòàõóóí, ò¿ëø), òîñ áîëîí òîñîëãîîíû ìàòåðèàëûí ìºí ÷àíàð, òîäîðõîéëîëò, òºðºë, àíãè, ôèçèê õèìèéí áîëîí àøèãëàëòûí øèíæ¿¿ä, õýðýãëýýíèé îíöëîã çýðãèéã òóñãàñàí áîëíî. Óã ñóðàõ áè÷èã íü ãàçðûí òîñíû èíæåíåðûí ñàëáàðûí îþóòíóóäàä çîðèóëàãäñàí.

Òºâ íîìûí ñàí íü 2008 îíû 09-ð ñàðä å-íîìûí óíøëàãûí òàíõèì íýýõòýé õîëáîãäóóëàí å-íîìîîð ôîíäîî áàÿæóóëæ áàéíà.

¹

Bo ok name, Publisher, Published Year

Description

.NET Platform 1.

Beginning ASP.NET 2.0 with C#, Copyright © 2006 by Wiley Publishing

This book will teach y ou how to program web applications in ASP.NET 2.0 that can display data stored in a database.

2.

Profession al VSTO 2005: Visual Stud io ®2005 Tools for Office, Copyright © 2006 by Wiley Publis hing

This book covers VSTO 2005 in detail.

Exp ert One-on-One™ Visual Basic®2005 Database Programming, Copyright © 2006 by Wiley Publishing

One-on-One Expert Vis ual Basic 2005 Database Programming concentrates on programming the .NET Framework 2.0’s System. Data names pace, which implements ADO.NET 2.0 and related names paces , such as System. Transactions and System. Xml.

3.

2008.02 ñàð ¹02

12


Òºâëºðñºí íîìûí ñàí

4

5

6

7

8

9

10

Beginning Visual C# 2005, Copyright © 2006 by Wrox Press Beginning ASP.NET 2.0 in C# 2005: From Novice to Professional, Copyright © 2006 by Apress Professional ASP.NET 2.0, Copyright © 2006 by Wiley Publishing Introducing Microsoft® ASP.NET 2.0, Copyright © 2005 by Microsoft Press Build A Program NOW Microsoft Visual C# 2005, Copyright © 2006 by Microsoft Press Pro C# 2005 and the .NET 2.0 Platform, Copyright © 2005 by Apress Pro Scalable .NET 2.0 Application Designs, Copyright © 2006 by Apress Professional C#,

With helpful hints, tips, exercises, and example code, this book covers everything you need to know about Visual C# 2005 and the .NET Framework to create secure applications for mobile devices, Web applications, Windows applications, and Web services. This book explores ASP.NET, which is a core part of Microsoft’s .NET Framework.

This book covers these new built-in technologies. It not only introduces new topics, it also shows you examples of these new technologies in action. This book is based on Beta 1 of ASP.NET 2.0 and covers the vast majority of the features you’ll find in the final release (expected in the first half of 2005). This book consists of nine chapters, each covering a particular feature or technology about Visual C# 2005 Express Edition. Pro C# 2005 and the .NET 2.0 Platform, Third Edition is logically divided into five distinct sections, each of which contains some number of chapters that somehow “belong together.” The book gives you an overview of the important parts of an 2008.02 ñàð enterprise application and13 shows some best practices that we have learned over the years for designing such an application. Design is always key to a successful project. In this book, we start by reviewing the overall architecture of

¹02


Òºâëºðñºí íîìûí ñàí

2008.02 ñàð ¹02

14

15

How to Code .NET: Tips and Tricks for Coding .NET 1.1 and .NET 2.0 Applications Effectively, Copyright © 2006 by Christian Gross, APress

16

Programming ASP.NET, Copyright © 2005 by O'Reilly

17

Beginning Ajax with ASP.NET, Copyright © 2006 by Wiley Publishing, Inc.

Database Management MDX Solutions, Second Edition: With Microsoft® SQL Server™Analysis 18 Services 2005 and Hyperion® Essbase, Copyright © 2006 by Wiley Publishing Library of Congress Cataloging-in19 Publication Data, Copyright © 2006 by Wordware Publishing Beginning SQL Server™2005 20 Programming, Copyright © 2006 by Wiley Publishing Professional SQL Server™2005 21 Reporting Services, Copyright © 2006

This for h

In Pr Jess tech well This and This ASP impr and them their

This betw

This profe as w

It is a title o

This desig


Òºâëºðñºí íîìûí ñàí

This book has one goal: to help database administrators and their managers run SQL Server 2005 with maximum efficiency, reliability, and performance. This book covers the entire toolset in unprecedented depth, guides database professionals in choosing the right tools, and shows them how to use various tools collectively to solve real-world problems.

26

Administrator's Guide to SQL Server 2005, Copyright © 2006 by Addison Wesley Professional

27

Inside SQL Server 2005 Tools, Copyright © 2006 by Addison Wesley Professional

28

Oracle Database 10g XML & SQL: Design, Build & Manage XML Applications in Java, C, C++ & PL/SQL, Copyright © 2004 McGrawHill/Osborne

This comprehensive guide focuses on utilizing XML technologies within Oracle's XML-enabled products, with emphasis on XML standards, their usage and best practices.

29

Oracle Database 10g: A Beginner's Guide, Copyright © 2005 Oracle Press®

This book is your introduction to the Oracle Database 10g technology. It is the start of your journey—a quick start to a complex and popular technology.

30

21

32

Oracle Application Server 10g Administration Handbook, Copyright © 2004 by The McGraw-Hill Companies Oracle Database 10g: High Availablity with RAC Flashback & Data Guard, Copyright © 2004 by McGrawHill/Osborne Oracle Wait Interface: A Practical Guide to Performance Diagnostics &

The goal of this book is to provide the bases for anyone, from a Java developer to an Oracle DBA, to install and administer the Oracle Application Server 10g. This text concentrates on explaining 10g technologies and practices to database administrators, covering general availability, real application clusters (RAC), disaster planning and recovery, and distributed 2008.02 15 database solutions. This book explains how to take full advantage of the revolutionary Oracle Wait Interface to quickly pinpoint--and solve--core problems and

ñàð ¹02


Òºâëºðñºí íîìûí ñàí

37

MySQL in a Nutshell, Copyright © 2005 O'Reilly

38

MySQL Stored Procedure Programming, Copyright © 2006 by O'Reilly

39

Oracle Application Server 10g Essentials, Copyright © 2004 by O'Reilly

40

Oracle PL/SQL Best Practices, Copyright © 2001 by O'Reilly

41

Oracle® PL/SQL™ by Example, Third Edition, Copyright © 2003 by Prentice Hall PTR

42 43

Data Strategy, Copyright © 2005 by Prentice Hall PTR Programming Oracle® Triggers and Stored Procedures, Third Edition, Copyright © 2003 by Prentice Hall PTR

44

MySQL® Phrasebook: Essential Code and Commands, Copyright © 2006 Sams

45

OCP: Oracle 10g New Features for Administrators, Copyright © 2004 SYBEX Inc.

46 47

MCTS® Microsoft™ SQL Server 2005 Implementation and Maintenance, Copyright © 2006 by Wiley Publishing, Inc The Concordance Database Manual, Copyright © 2006 by M. Alan Haley, APress

48

Beginning Database Design, Copyright © 2006 by Wiley Publishing, Inc.

49

Beginning MySQL®, Copyright © 2005 by Wiley Publishing, Inc.

2008.02 ñàð ¹02

16

MySQL in a Nutshell is the indispensable desktop reference to all MySQL functions. This book, destined to be the bible of stored procedure development, is a resource that no real MySQL programmer can afford to do without. This guide provides the perfect introduction to the Oracle Application Server for users of any level. Oracle PL/SQL Best Practices is a concise, easy-to-use summary of best practices in the program development process. This integrated book-and-Web learning solution teaches all the Oracle PL/SQL skills you need, hands on, through realworld labs, extensive examples, exercises, projects, and a complete Web-based training site. The definitive best-practices guide to enterprise data-management strategy. Effectively create and manage complex databases with Oracle! This is the guide to consult when you need an immediate, applicable solution to frequent tasks and code that is flexible and adaptable to your needs. This book is intended to help you upgrade from an Oracle 9i Certified Professional to an Oracle 10g Certified Professional (OCP), clearing the way to pursue an Oracle Certified Master (OCM) certification. This book primarily to give you the information you need to prepare for this exam. This book is complete manual to use the Concordance Database. This book focuses on the relational database model from a beginning perspective. The book uses a task-oriented structure that allows you to work through the steps necessary to install MySQL 4.1 on Linux and Windows platforms, create and manage MySQL databases, query and manipulate data stored in those databases, administer the MySQL database management system, and connect to MySQL databases from your PHP, JSP/Java, and ASP.NET/C# applications.


Òºâëºðñºí íîìûí ñàí

50

Beginning SQL, Copyright © 2005 by Wiley Publishing, Inc.

SQL Functions Programmer’s Reference, Copyright © 2005 by Wiley Publishing, Inc. AJAX & JavaScript 51

52

AJAX and PHP Building Responsive Web Applications, Copyright © 2006 by Packt Publishing

53

Ajax and REST Recipes: A Problem-Solution Approach, Copyright © 2006 by APress

54

Ajax: Creating Web Pages with Asynchronous JavaScript and XML, Copyright © 2007 by Prentice Hall

55

Ajax Design Patterns, Copyright © 2006 by O'Reilly

56

Ajax For Dummies®, Copyright © 2006 by Wiley Publishing Ajax for Web Application Developers, Copyright © 2006

57

This book starts right from the basics with databases and SQL. Prior database or SQL knowledge is not necessary, as this book covers everything from database design to creating your first database and understanding how the SQL language is used with databases. This book is a complete SQL functions reference for all of the major RDBMS vendors in today’s market. In AJAX and PHP: Building Responsive Web Applications, we took a pragmatic and safe approach by teaching relevant patterns and best practices that we think any web developer will need sooner or later. This book focuses on practical solutions for implementing Ajax, JavaScript, and Representational State Transfer (REST)– based Web services and functionality. The Easy, Example-Based Guide to Ajax for Every Web Developer Ajax Design Patterns shows you best practices that can dramatically improve your web development projects. This book gives Ajax story, ñàð 17 you the whole2008.02 from soup to nuts. Reusable components and patterns for Ajaxdriven applications

¹02


Òºâëºðñºí íîìûí ñàí

63 64 65

66

2008.02 ñàð ¹02

18

Beginning XML with DOM and Ajax: From Novice to Professional, Copyright © 2006 by APress Bulletproof Ajax, Copyright © 2007 by Jeremy Keith Visual Quickstart Guide CSS, DHTML, and Ajax, Fourth Edition, Copyright © 2006 by Peachpit Press CSS: The Definitive Guide, 3rd Edition, Copyright © 2006 by O'Reilly

This sho how (XM This star Com brow and toda Sim (CS stru This inte wha only prov Pac spe new res o Doc Java Fou the add futu

67

del.icio.us™ Mashups, Copyright © 2007 by Wiley Publishing

68

Dynamic HTML: The Definitive Reference, 3rd Edition, Copyright © 2006 by O'Reilly

69

Foundations of Ajax, Copyright © 2006 by APress

70

Google Web Toolkit GWT Java Ajax Programming, Copyright © 2007 by Packt Publishing

Inclu app

Head Rush Ajax, Copyright ©

Pic k and

71


Òºâëºðñºí íîìûí ñàí

77

Pragmatic Ajax A Web 2.0 Primer, Copyright © 2006 by The Pragmatic Programmers

78

Pro Ajax and Java, Copyright © 2006 by APress

79

Pro Ajax and the .NET 2.0 Platform, Copyright © 2006 by APress

80

Professional Ajax, 2nd Edition, Copyright © 2007 by Wiley Publishing

81

Professional Rich Internet Applications: AJAX and Beyond, Copyright © 2007 by Wiley Publishing

82

Professional Web 2.0 Programming, Copyright © 2007 by Wiley Publishing,

83

Pro JavaScript™ Techniques, Copyright © 2006 by APress

84

Pro JSF and Ajax: Building Rich Internet Components, Copyright © 2006 by APress

85

SAMS Teach Yourself Ajax in 10 Minutes, Copyright © 2006 by Sams

This is a book about developing effective web applications. Pro Ajax and Java is written to give you, the Java developer, all the tools you need to add Ajax techniques to your existing or future applications. This is a detailed book for professional development in .NET 2.0 with Ajax. Professional Ajax provides a developerlevel tutorial of Ajax techniques, patterns, and use cases. This book explains how to use enabling technologies to create new kinds of distributed systems with features rivaling desktop systems. This book is for professional developers involved in Web 2.0 projects (the next section offers criteria to check if a Web project is Web 2.0). This book is developers and students, who wants to go for PRO in JavaScript Techniques. Pro JSF and Ajax: Building Rich Internet Components is written to give you all the means to provide your Web application developers with easy-to-use Rich Internet 19 (RICs). 2008.02 ñàð ¹02 Components This is a concise introduction to the basics of building Ajax applications and the architecture and operation of these


Òºâëºðñºí íîìûí ñàí

90 91 92 93

94

95

96

2008.02 ñàð ¹02

20

97

Algorithms in Java: Parts 1-4, Third Edition, Copyright © 2002 by Robert Sedgewick Introduction to Parallel Computing, Second Edition, Copyright © 2003 by Addison Wesley Java™Language Specification, Third Edition, The, Addison Wesley Professional, 2005 Java™Puzzlers: Traps, Pitfalls, and Corner Cases, Copyright © 2005 by Addison Wesley Professional THE Java™Programming Language, Fourth Edition, Copyright © 2005 by Addison Wesley Professional Pro Spring, Copyright © 2005 by Rob Harrop and Jan Machacek

This bo fundam sorting, Increas only cos comput The Jav the defi program Anyone underst veteran This bo Java la indispe includin The per alternat you exp ground framew This bo APIs, ra parse X to imple

Pro XML Development with JavaTM Technology, Copyright © 2006 by Ajay Vohra and Deepak Vohra Expert Spring MVC and Web Flow, Copyright © 2006 by Seth Ladd, This bo Darren Davison, Steven Devijver, and develop Colin Yates Pro JSF and Ajax: Building Rich Pro JSF


Òºâëºðñºí íîìûí ñàí

104

Enterprise JavaBeans, 3.0, Copyright © 2006 by O'Reilly

105

Jakarta Struts Cookbook, Copyright © 2005 by O'Reilly

106

Java and XML, 3rd Edition, Copyright © 2006 by O'Reilly

107

Learning Java, 3rd Edition, Copyright © 2005 by O'Reilly

108

Swing Hacks, Copyright © 2005 by O'Reilly

109

JasperReports for Java Developers Create, Design, Format, and Export Reports with the World's Most Popular Java Reporting Library, Copyright © 2006 by Packt Publishing

110

Java EE and .Net Interoperability: Integration Strategies, Patterns, and Best Practices, Copyright © 2006 by Prentice Hall

111

Java™ Phrasebook: Essential Code and Commands, Copyright © 2006 by Sams

This book explains and demonstrates the fundamentals of the EJB 3.0 and Java Persistence programming models. The Jakarta Struts Cookbook is an amazing collection of code solutions to common--and uncommon--problems encountered when building web applications with the Struts Framework. Java and XML, 3rd Edition, shows you how to cut through all the hype about XML and put it to work. Learning Java is the most widely sought introduction to the programming language that's changed the way we think about computing. Swing Hacks helps Java developers move beyond the basics of Swing, the graphical user interface (GUI) standard since Java 2. This book steers you through each point of report setup, to creating, designing, formatting, and exporting reports with data from a wide range of data sources, and integrating JasperReports with other Java frameworks. This book is a developer handbook for implementing interoperable applications and services.

2008.02 ñàð ¹02

21 Java Phrasebook gives you the code phrases you need to complete quickly and effectively your programming projects in Java.


Òºâëºðñºí íîìûí ñàí

SI C. C++ 17

The C++ Stan dard L ib rary Extensions A Tutorial an d Reference. Copyright © by Addison Wes ley Professional, 2006

18

C++ Cookbo ok, O'R eilly, Copyright © 2005 C++ GU I Prog ramming with Qt 4 Copyright © by Jas min Blanchette, Mark Sum merfield, 2006 Pro fessional A ssembly Language Copyright © by Wiley Publishing, Inc. 2005

19 20

21

C & Data Structures P. S. D es hpande O. G. Kakde, 2004

2008.02 ñàð ¹02

22

C++ How to Program, Fifth Editio n Copyright © by H. M. Deitel - Deitel & Associates, Inc., P. J. Deitel D ei tel & Associates, Inc. 2005

23

Pro fessional C ++

22

This b are fru of the tutoria descr Techn 2006 Organ C++ r an inf The p how to

The p teach how th conve the ge can b The b under core c would learn makin cover appea Welco Progr class develo perfor Even


Òºâëºðñºí íîìûí ñàí

128 129

Th e A rt of Soft ware Mod eling C opyright © by Benjam in A. Lieber man, 2007 D esign Pat terns Fo rmalization Techniques C opyright © by T oufik Taibi, 2007

130

B egin ning Java Object s: F rom C oncep ts t o Cod e, Second Editio n C opyright © by Jacquie Barker, 2005

131

D ISTR IBUTED N ET WORK SYSTEMS Fr om Conc epts to Implementations C opyright © by W EIJIA JIA, 2005 A rchitectu ral Design o f M ulti-A gent Systems: Technolog ies and T echniques C opyright © by H ong Lin, 2007

132

133

134

PAT TERN-OR IEN TED SOFTW AR E AR CHITECT URE A Pattern Langu ag e fo r D istribu ted Compu ting C opyright © By F rank Buschm ann, Siemens, Munich, Germany, Kevlin H enney, Curbralan, Bristol, Douglas C . Schmidt, Vanderbilt Univers ity, Tennessee, U SA, 2007 Th e Essential Gu id e to User Interf ace D esign: A n Introd uction t o GUI Design Princip les and Techniques, T hird Edit ion

T his book is about modelling—taking complex problems and forming an abstract framework in order to understand them. T his book m ainly focuses on D esign patter ns . As such, in this pr eface, the ter ms Design patterns and patter ns can be used interchangeably. J ava 2 Platform, Standard Edition (J2SE) 5.0 intr oduced som e important new features that have significantly increased the power and versatility of Java as an objectori ented programm ing language. T he pr im ary objective of the concept, design and implem entati on is to m eet the requirem ents or distributed applications based on the networking environment. T he book covers a wide spectrum of topics in m ul ti-agent system s design, including fundamentals of multi-agent system theor ies, s ystem m odels, for mal methods and reasoning, knowledge m anagement, and design is sues pertaining to specific applications. T his book— the fourth v olume of the PatternOr iented Softw are Architecture (POSA) s er ies —describes a s ingle pattern l anguage that links m any patterns relev ant to distributed c om puting.

23

2008.02 ñàð ¹02

T his book’s first objective is to present the important practical guidelines for good interface and screen design. The guidelines reflect a m ix of human behaviour, sc ience, and


Òºâëºðñºí íîìûí ñàí

2008.02 ñàð ¹02

24

Business Management, Dashboard, Leadership, Sof Management 139 Adaptive Business Intelligence We wi Copyright © Springer-Verlag Berlin they a Heidelberg 2007 Intellig The pu 140 Modern Project Management Successfully Integrating Project the mo Management Knowledge Areas and projec types Processes Copyright © 2004 by Norman R. Howes with th Moder projec This b 141 INNOVATE OR PERISH Managing the Enduring Technology point t Company in the Global Market more e and ot Copyright © 2007 by EDWARD KAHN 142 Project Management Methodologies: Projec Selecting, Implementing, and compr Supporting Methodologies and and ta manag Processes for Projects projec Copyright © 2007 by Jason Charvat As wid 143 Beautiful Code Copyright © 2007 by Andy Oram, Greg small f Wilson excitin By stru 144 Business Process Management book a unders Concepts, Languages, Architectures proces Copyright © 2007 by Mathias Weske (Springer) compu 145 Managing Iterative Software The P Development Projects Leadin


Òºâëºðñºí íîìûí ñàí

150

151

152

153

154

155 156

157

ANTIPATTERNS Identification, Refactoring, and Management Copyright © 2006 by Taylor & Francis Group, LLC Software Factories: Assembling Applications with Patterns, Models, Frameworks, and Tools Copyright © 2004 by Jack Greenfield, Keith Short et al. Business Intelligence Roadmap: The Complete Project Lifecycle for Decision-Support Applications Copyright © 2003 by Larissa T. Moss, Shaku Atre THE MANAGEMENT BIBLE BOB NELSON PETER ECONOMY John Wiley & Sons, Inc., 2005 Applied Software Project Management Copyright © by Jennifer Greene, Andrew Stellman, 2005 The Leader’s Tool Kit Copyright © 2006 by Cy Charney FOUNDERS AT WORK STORIES OF STARTUPS’ EARLY DAYS Copyright © 2007 by Jessica Livingston Introduction to Management Science, Ninth Edition Copyright © 2006 by Bernard W.

This book is primarily a catalogue of antipatterns that are relevant to management, leadership, and organization in all its forms. After introducing Software Factories, the book describes key enabling technologies in depth, and shows how they can be integrated and applied to support a form of Rapid Application Development (RAD). Business Intelligence Roadmap is a guide for developing BI decision-support applications. In this book, we take the topic of management to a new level by giving you doses of reality from business in several features that run through the book. This book describes the specific tools, techniques, and practices that a project manager needs to put in place in order to run a software project or fix an ailing one. Hundreds of Tips and Techniques for Developing the Skills You Need In this book, you’ll hear the founders’ stories in their own words.

25

2008.02 ñàð ¹02

This text focuses on using simple, straightforward explanations and examples with step-by-step details of the


Òºâëºðñºí íîìûí ñàí Telecommunication 162 WiMAX: Technology for Broadband Wireless Access Copyright © 2007 by Loutfi Nuaymi, John Wiley & Sons 163

164

165

166 167

168

Telecommunications Essentials, Second Edition: The Complete Global Source Copyright © 2007 by Lillian Goleniewski, Kitty Wilson Jarrett Wi-Fi Telephony Challenges and Solutions for Voice over WLANs By Praphul Chandra and Lide, Copyright © 2007 Software Defined Radio The Software Communications Architecture John Bard, Space Coast Communication Systems Inc., USA Vincent J. Kovarik Jr., Harris Corporation, USA, 2007 Programming WCF Services Copyright © by Juval Lowy, 2007 HSDPA/HSUPA for UMTS High Speed Radio Access for Mobile Communications Copyright © by Harri Holma and Antti Toskala, 2006 Outlook® 2007 For Dummies Copyright © by Wiley Publishing, Inc., 2007

This book is intended to be a complete introduction to the WiMAX System without having the ambition to replace thousands o pages of documents of the IEEE 802.16 standard and amendments and WiMAX Forum documents. This is an excellent reference book on telecommunications.

This is a book about using wireless local area networks (LANs) to carry human speech and voice. This book focuses on the SCA architecture the use, issues, and benefits associated w developing a radio system in compliance with the specification.

This book covers the topics and skills you need to design and develop service-oriente WCF-based applications. This book’s principal task is to focus on HSPA specifications, optimization, and performance. As you read this book and work with Outlook, you discover how useful Outlook i as well as new ways to make it more usefu for the things you do most.

UML Designing 169

170

171

Use Case Driven Object Modeling with UML: Theory and Practice Copyright © 2007 by Doug Rosenberg and Matt Stephens Learning UML 2.0 Copyright © by Kim Hamilton, Russell Miles, 2006

UML 2.0 in a Nutshell Copyright © 2005 by Dan Pilone, Neil Pitman

2008.02 ñàð ¹02

26

This book illustrates how to get from use cases to working, maintainable source cod in as few steps as possible. Learning UML 2.0 aims to answer the "what," "how «and» why should I care?" fo every aspect of UML. Each chapter picks one subject from UML and explains it base on these questions. UML 2.0 in a Nutshell is a detailed referenc for the UML 2.0 Superstructure, from a user's perspective.


Òºâëºðñºí íîìûí ñàí

172

UML Bible Copyright © 2003 by Tom Pender

173

The Unified Modeling Language Reference Manual Second Edition Copyright © by James Rumbaugh, Ivar Jacobson, Grady Booch, 2004

Math, Algorithms & Programming, Security 174 Beginning Regular Expressions Copyright © by Andrew Watt, 2005

175

Beginning Programming Copyright © by Adrian and Kathie Kingsley-Hughes, 2005

176

On the Shoulders of Giants Copyright © by GH Smith + GJ Mclelland, 2007

177

DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS USING C# Copyright © by MICHAEL MCMILLAN, 2007 Foundations of Security: What Every Programmer Needs to Know Copyright © by Neil Daswani,

178

Complete Reference of UML. UML specifications, and shows how to use UML to improve timeliness, quality, and efficiency in development. This book is intended to be a complete, useful reference to the Unified Modelling Language (UML) for the developer, architect, project manager, system engineer, programmer, analyst, contracting officer, customer, and anyone else who needs to specify, design, build, or understand complex software systems. This book introduces the various parts of the construction of a regular expression pattern, explains what they mean, and walks you through working examples showing how they work and why they do what they do. The purpose of this book is to allow those who are interested in programming to gather the skills and experience they need to fulfil their goals. This book presents an innovative treatment of single variable calculus designed as an introductory mathematics textbook for engineering and science students. This book provides the C# programmer with the opportunity to study fundamental data structures and algorithms.

27

2008.02 ñàð ¹02

It is not necessarily for people who want to become security experts for a living, but it instead helps give a basic introduction to the


Òºâëºðñºí íîìûí ñàí

183

Data Mining : Concepts, Models, Method s, and Algorithms Copyright © by Mehmed Kantardz ic, 2003

This b stude proce analys engag for se

184

Pro Java™ 6 3D Game Development: Java 3D™, JOGL, JInput, and JOAL APIs Copyright © 2007 by Andrew Davison OpenGL® Shading Language, Second Edition Copyright © by Randi J. Rost , 2006 OpenGL® D istilled Copyright © by Paul Martz, 2005

This b sectio dev ice

185

186

187

188

2008.02 ñàð ¹02

28 189

OpenGL® SuperBible, Third Edition Copyright © by Richard S. Wright Jr., Benjamin Lipchak, 2004 Strategy Game Programming with DirectX 9.0 Copyright © by Todd Barron , 2004 OpenGL Game Development

This b Open it.

Open the es mode crosscomp Open

This r create Direct

With t


Òºâëºðñºí íîìûí ñàí

193

194

195

196

CCENT/CCNA ICND1 Official Exam Certification Guide, Second Edition Wendell Odom Copyright © 2007 Cisco Systems, Inc. Cabling: The Complete Guide to Network Wiring, Third Edition Copyright © 2004 SYBEX Inc Data Networks, IP and the Internet Protocols, Design and Operation Copyright © 2003 John Wiley & Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester Network Protocols Handbook Copyright © 2005 Javvin Technologies Inc.

197

Essential SNMP, 2nd Edition Copyright © 2005 by Douglas Mauro, Kevin Schmidt

198

Understanding TCP/IP A clear and comprehensive guide to TCP/IP protocols Copyright © 2006 Packt Publishing Active and Programmable Networks for Adaptive Architectures and Services Copyright © 2007 by Taylor & Francis Group, LLC DNS and BIND, 5th Edition

199

200

This book and the CCNA ICND2 Official Exam Certification Guide. This book’s topics run the gamut of cabling

This book is intended for experienced network designers and practitioners, as well as for the networking newcomer and student alike This book is one of its contributions to provide an overview of network protocols and to serve as a reference and handbook for IT and network professionals. This book is intended for system and network administrators who could benefit from using SNMP to manage their equipment but who have little or no experience with SNMP or SNMP applications. This book to understand more about TCP/IP or to read some other good books describing similar topics and containing the word TCP/IP in their titles. This book clearly and comprehensively explains the concept of active and programmable networks.

29

2008.02 ñàð ¹02

This book is organized, more or less, to follow the


Òºâëºðñºí íîìûí ñàí

Server 206 How to Cheat at Configuring Exchange Server 2007: Including Outlook Web, Mobile, and Voice Access Copyright © 2007 by Elsevier, Inc 207 Pro Apache Tomcat 6 Copyright © 2007 by Matthew Moodie

2008.02 ñàð ¹02

30

S V

T v 2 208 Beginning JBoss® Seam: FromNovice to T Professional c Copyright © 2007 by Joseph Faisal Nusairat S 209 Beginning Apache Struts: FromNovice T to Professional f Copyright © 2006 by Arnold Doray c a Testing and automation 210 The Debugger’s Handbook T Copyright © 2007 by Taylor & Francis p id Group, LLC a 211 Fit for Developing Software: Framework " for Integrated Tests S Copyright © 2005 By Rick Mugridge, Ward b Cunningham p 212 Software Testing and Analysis: Process, P Principles and Techniques s Copyright © 2007 by Mauro Pezzand Michal d Young t t


Òºâëºðñºí íîìûí ñàí

218

219

220

221 222

223

PHP 224

225

Minimal Perl For UNIX and Linux People Copyright© 2007 by Manning Publications Co. Beginning Web Development with Perl: From Novice to Professional Copyright © 2006 by Steve Suehring Pro Perl Debugging: From Professional to Expert Copyright © 2005 by Richard Foley with Andy Lester Learning Perl, 4th Edition Copyright © 2005 by Tom Phoenix, Randal L. Schwartz Advanced Perl Programming, 2nd Edition Copyright © 2005 By Simon Cozens Perl Best Practices Copyright © 2005 By Damian Conway

This book leads you into the depths of the language: by showing how Perl has evolved “Unix” into a dialect that is much more powerful but also much easier to use. This book attempts to give readers who have learned some Perl a grasp of the concepts and considerations for programming for the Web or creating a Perl program that interacts with the network. This book is an in-depth tutorial and reference for the Perl debugger, perhaps the most powerful debugging tool available for Perl programs today. The book includes new exercises and solutions so you can practice what you've learned while it's still fresh in your mind. This updated version of Advanced Perl Programming from O'Reilly gives you the essential knowledge of the modern Perl programmer. Most of all, Perl Best Practices offers guidelines that actually work, and that many developers around the world are already using.

PHP 5 in Practice Copyright © 2006 By Elliot White III, Jonathan Eisenhamer

PHP 5 in Practice is a reference guide that provides developers with easy-to-use and easily extensible code to solve common PHP problems. This book will provide you the means to take 2008.02 ñàð 31 part in this evolution of the Web.

Beginning Google Maps Applications with PHP and Ajax: From Novice to Professional Copyright © 2006 by Michael Purvis, Jeffrey Sambells, and

¹02


Òºâëºðñºí íîìûí ñàí

231

Rapid Web Applications with TurboGears: Using Python to Create Ajax-Powered Sites Copyright © 2007 By Mark Ramm, Kevin Dangoor, Gigi Sayfan Python Phrasebook: Essential Code and Commands Copyright © 2006 By Brad Dayley Programming Python, 3rd Edition Copyright © 2006 By Mark Lutz

Rapid W design applica feature

234

Beginning Ruby: From Novice to Professional Copyright © 2007 by Peter Cooper

235

Rails Solutions: Ruby on Rails Made Easy Copyright © 2007 by Justin Williams Ruby for Rails RUBY TECHNIQUES FOR RAILS DEVELOPERS Copyright © 2006 Manning Publications.

This bo new to progra Ruby’s langua both gr This bo progra frighten This bo progra langua main re they’re with, th do Rai This bo online have to profitab This bo

232 233

Python you ne progra This th current change langua

Ruby

236

2008.02 ñàð ¹02

32

237

Beginning Ruby on Rails™ Copyright © 2007 by Wiley Publishing, Inc.

238

Agile Web Development with Rails Second Edition


Òºâëºðñºí íîìûí ñàí It is a tutorial and reference for the Ruby programming language.

243

Programming Ruby The Pragmatic Programmers’ Guide Copyright © 2005 The Pragmatic Programmers, LLC XML, XSLT, Excel & VBA 244

Beginning XML with DOM and Ajax: From Novice to Professional Copyright © 2006 by Sas Jacobs

245

Professional XML Wrox Press Copyright © 2007

246

Beginning Excel ® Services Copyright © 2007 by Wiley Publishing

247

Professional Excel Development: The Definitive Guide to Developing Applications Using Microsoft® Excel and VBA® Copyright © 2005 By Stephen Bullen, Rob Bovey, John Green Formulas and Functions with Microsoft® Office Excel 2007 Copyright © 2007 by Pearson Education, Inc

248

249

250

251

252

Excel®2007 VBA Programmer’s Reference Copyright © 2007 by Wiley Publishing, Inc Excel® 2007 Advanced Report Development Copyright © 2007 by Wiley Publishing, Inc. XSLT Cookbook Copyright © 2005 by O’Reilly

Learning XML, 2nd Edition Copyright By © 2004 Erik T. Ray

33

This book an invaluable reference to XML and that, through it, you see the incredible power and flexibility that XML offers to web developers. From document type definitions and XQuery to Web services and form development, this book takes you through all of the XML capabilities that companies want to implement today. This book is the culmination of an effort we’ve all been involved with for more than three years as Excel Services progressed from thoughts and ideas to code running in production. This is not a book for beginners. This book treats Excel as the powerful development platform it really is, and covers every facet of developing commercial-quality Excel applications. This book not only takes you through Excel’s intermediate and advanced formula-building features, but it also tells you why these features are useful to you and shows you how to use them in everyday situations and real-world models. This book is aimed squarely at Excel users who want to harness the power of the VBA language in their Excel applications. If you are a SQL programmer, report developer, or sophisticated Excel user and want to learn more about Excel’s reporting capabilities, this book is for you. Extensible Style sheet Language Transformations (XSLT) is a powerful technology for transforming XML documents into other useful forms, but it is sometimes considered difficult to learn. In this new edition of the best selling title, the author explains the important and relevant XML technologies and their capabilities clearly and succinctly with plenty of real-life projects and useful examples.

2008.02 ñàð ¹02


Òºâëºðñºí íîìûí ñàí 252

Learning XML, 2nd Edition Copyright By © 2004 Erik T. Ray

In this new edition of the best selling title, the author explains the important and relevant XML technologies and their capabilities clearly and succinctly with plenty of real-life projects and useful examples.

Cascading Style Sheets: Designing for the Web, Third Edition By Håkon Wium Lie, Bert Bos Copyright By © 2005 Addison Wesley Professional CSS Cookbook Copyright By © 2006 By Christopher Schmitt

Direct from the creators of CSS, this is the definitive reference to CSS 2.1, today's indispensable standard for controlling the appearance of any Web or XML document.

CSS 253

254

As the industry standard method for enriching the presentation of HTML-based web pages, Cascading Style Sheets (CSS) allow you to give web pages more structure and a more sophisticated look.

LINUX, UNIX, Windows Vista 255

Hardening Linux Copyright © 2005 by James Turnbull

256

Professional Linux® Programming Copyright © 2007 by Wiley Publishing, Inc.

257

Beginning Unix® Copyright © 2005 by Wiley Publishing, Inc.

258

The Linux Programmer’s Toolbox Copyright © 2007 Pearson Education, Inc.

259

Beginning SUSE Linux: From Novice to Professional Copyright © 2005 by Apress, Keir Thomas

260

Using Samba, 3rd Edition Copyright © 2007 by Robert Eckstein, Paul Andrew Watters, Jay Ts, Gerald Carter HP-UX 11i System Administration Handbook and Toolkit, Second Edition Copyright © 2004 by Marty Poniatowski EMBEDDED LINUX SYSTEM DESIGN AND DEVELOPMENT Copyright © 2006 Auerbach Publications Taylor & Francis Group Red Hat: The Complete Reference Enterprise Linux & Fedora Edition: The Complete Reference Copyright © 2004 by Richard L. Peterse

261

262

263

2008.02 ñàð ¹02

This book is a technical guide to hardening and securing Linux hosts and some of the common applications used on Linux hosts. This book really stems from a need to impart to you, the reader, those things that make Linux unique, while going beyond the basic Beginner’s guides that are already available on the market. This book covers all versions of Unix in their most basic form, as well as commands and concepts common to all versions of Unix and its derivatives This book gives you the answer. John’s knowledge is broad, and he shows the no longernovice Linux user how to climb up the next part of the learning curve toward mastery. Designed for Linux newcomers, this book will teach you how to get your system up and running, including verifying proper installation, connecting to the Internet, and reproducing common Windows tasks, such as multimedia playback and office functions. This book is the comprehensive guide to Samba administration, officially adopted by the Samba Team. Your complete single source for HP-UX system administration

The book discusses topics such as board support packages, embedded storage, and realtime Linux programming in depth. Use this comprehensive guide to maximize the powerful capabilities of Red Hat Enterprise and Fedora Linux.

34


Òºâëºðñºí íîìûí ñàí

264 Linux System Administration by Tom Adelstein and Bill Lubanovic Copyright © 2007 O’Reilly Media, Inc. 265 Fedora 7 Unleashed Copyright © 2007 SAMS

266

267 268

269

This book is for Linux system administrators.

This book covers the free Linux distribution named Fedora and includes a fully functional and complete operating system produced by the Fedora Project, sponsored by Red Hat. SSH, the Secure Shell, 2nd Edition Written for a wide, technical audience, SSH, Copyright © 2005 By Daniel J. The Secure Shell: The Definitive Guide Barrett, Robert G. Byrnes, Richard E. covers several implementations of SSH for Silverman different operating systems and computing environments. Windows Vista™ Secrets® This book from the ground up in response to Copyright © 2007 by Brian Livingston this major release of Microsoft Windows. and Paul Thurrott Understanding Linux Network Understanding the Linux Kernel, this book Internals clearly explains the underlying concepts and Copyright © 2006 By Christian teaches you how to follow the actual C code Benvenuti that implements it. Although some background in the TCP/IP protocols is helpful, you can learn a great deal from this text about the protocols themselves and their uses. A Practical Guide to Red Hat® This book is designed for a wide range of 2008.02 Linux®, Third Edition: Fedora™ readers. It35 does not require you to have ñàð Core and Red Hat Enterprise programming experience, but having some Linux experience using a general-purpose Copyright © 2006 By Mark G. Sobell computer is helpful

¹02


Òºâëºðñºí íîìûí ñàí

273

274

Object Design: Roles, Responsibilities, and Collaborations Copyright © 2003 By Rebecca Wirfs-Brock, Alan McKean Object-Oriented Programming: From Problem Solving to Java Copyright © 2003 by Jose M. Garrido

275

Object-Oriented Thought Process, The, Second Edition Copyright © 2004 By Matt Weisfeld Accounting 276

2008.02 ñàð ¹02

36

Accounting and Financial System Reform in Eastern Europe and Asia Copyright © 2006 Springer Science+Business Media, Inc. 277 Accounting Best Practices Third Edition Copyright © 2004 by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 278 Accounting for NonAccountants A MANUAL FOR MANAGERS AND STUDENTS Copyright © 2005 Graham Mott Graphics Design

This softw

This princ using desc asks actua The Seco objec how

Much and p in the plann

Com office impro book The jargo state straig traini


Òºâëºðñºí íîìûí ñàí Êîìïüþòåð Òåõíèê Ìåíåæìåíòèéí Ñóðãóóëèéí øèíýýð àâñàí å-íîìûí æàãñààëò

¹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Íîìûí íýð DotNET Platform Apress-Beginning AspNet 2.0 In C # 2005 ( From nov ice to profess ional ) Jan 2006 C# - Wrox – Professional ASP.NET 2.0 2006 Pro C# 2005 and the NET 2.0 Platform ( Apress, 3r d Ed ) C# Microsoft Press – ( Dino Esposito) – Introducing Asp Net 2.0 – 2005 Database Management OReilly – Database In Depth ( May. 2005 ) OReilly – Learning SQL ( Aug .2005 ) OReilly – MySQL In A Nutshell ( 2005 ) Wrox – Beginning MySQL ( Mar.2005)eBook-LinG Wrox – Beginning SQL ( Feb.2005 ) Ajax & Javascript Dy namic – html-the-definitive- referenc e.9780596527402.26808 Professional-ajax-2 n d-edition-programmer-toprogrammer. 9780470109496.27288 Professional- web – 2-0 – programming-wrox – professionalguides. 9780470087886.27008 Java Addison Wesley – Algorithms in Jav a Parts 1-4, 3rd Edition ( Jul. 2002 ) OReilly – Enterprise JavaBeans , 3.0 ( 2006 ) 2008.02 OReilly – Learning Java ( May. 2005 ) 37 Prentice-Hall – Java EE and . Net Interoperability Integration Strategies, Patterns and Best Prac Sams-teach-yourself-java-6-in-21-days-5th-edition.

ñàð ¹02


Òºâëºðñºí íîìûí ñàí

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

2008.02 ñàð ¹02

38

37 38

Springer-Distributed Network System Implementations ( Dec.2004) Univ ersity of Houston – Architectural Systems, Technologies and Techniq Wiley – Pattern-Oriented Software A Language for Distributed Computing Addison Wesley – Operating System Distributed Software Des ign (2005) S Wiley – The Essential Guide to User Introduction to GUI Design Principles Business Adm Wiley-Software Factories Assemblin Patterns, Models, Frameworks, and Wiley-The Management Bible (2005) Business-proc ess-management-con architectures. 9783540735212.2855 Idea Group – Encyclopedia of E-Com and Mobile Commerce (2006) OReilly. Applied. Software. Project. M Wiley – Project Management A Syste Scheduling and Controlling 8 th Editi Telecommu Wimax-technology-for-broadband-wi 9780470028087.28552 Telecommunications-essentials-seco global-source-2n d-edition. 978032142 Wi-fi-telephony-challenges-and-solut communications-engineering-series .


Òºâëºðñºí íîìûí ñàí

48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

Networking Javvin Technologies-Network Protocols Handbook ( 2005 ) Packt Publishing-Understanding TCP.IP Protocols (2006) Wiley-Network Security Bible (Jan.2005) Testing &Automation Auerbach Publications-The Debugger’s Handbook (2007) Software-testing-and-analysis-process-principles-and-techniques. 9780471455936.28370 Perl OReilly-Learning Perl, 4th Edition (Jul.2005) OReilly –Advanced Perl Programming (June.2005) 2Ed.BBL.LotB PHP PHP 5 Unleashed – Sams Python OReilly-Programming Python, 3rd Edition (2006) XML Wrox-Professional XML (2007) Wrox-Beginning Exsel Services Learning.XML 2nd.Edition Apress.Beginning.XML.with.DOM.and.Ajax.From.Novi ce.to. professional.Jun.2006. UNIX & LINUX & Windows Vista Wrox-Professuibal Linux Programming (2007) Linux-system-administration. 9780596009526.28443 2008.02 Fedora-7-unleashed. 9780672329425.2835539 Wiley.Windows.Vista.Secrets.April.2007 OReilly-Understanding Linux Network Internals ( 2006)(Unix,Systems programming)

ñàð ¹02


Òºâëºðñºí íîìûí ñàí ÕÌÒÑ-ààñ ìýäýýëýë òåõíîëîãèéí ÷èãëýëèéí 200 ãàðóé å-íîìûã òºâëºðñºí íîìûí ñàíä õàíäèâëàâ. ÎÕÓ-ûí “Ãîðíàÿ êíèãà” õýâëýëèéí ãàçàðò ïðîô. Ï.Î÷èðáàò òîìèëîëòîîð àæèëëàà. “Ãîðíàÿ êíèãà” – ØÓÒÈÑ-èéí õàìòûí àæèëëàãààíû õ¿ðýýíä 2008 îíû 02-ð ñàðä ïðîôåññîð Ï.Î÷èðáàò Ìîñêâà õîòûí Óóëûí èõ ñóðãóóëèéí äýðãýäýõ «Ãîðíàÿ êíèãà» õýâëýëèéí ãàçàðò çî÷èëîâ. Óóëçàëòàíä «Ãîðíàÿ êíèãà» õýâëýëèéí ãàçðûí åðºíõèé çàõèðàë Ë.Õ. Ãèòñ, Óóëûí èõ ñóðãóóëèéí åðºíõèéëºã÷ Ë.À.Ïó÷êîâ, õýâëýëèéí ãàçðûí ãóéöýòãýõ çàõèðàë Êèðèëë Êèðèëëîâ, õýâëýëèéí ãàçðûí àæèëòàí Î.Þ.Äîëãîøååâà, Î.Í.Êèðååâà, ìîíãîëûí òàëààñ ØÓÒÈÑ-èéí ÎÕÓ äàõü òºëººëºã÷ Ë.Ãóðáàçàð, Ìîíãîë óëñààñ ÎÕÓ-ä ñóóãàà ÝÑß-íû àæèëòàí Ø.Áàòæàðãàë íàð îðîëöîâ. Óóëçàëòûí óåýð óóë óóðõàéí ñàëáàðûí õºãæëèéí àñóóäàë, ìýðãýæèëòýé áîëîâñîí õó÷èí áýëòãýæ áàéãàà ºíººãèéí áàéäàë, õýâëýëèéí ãàçàð, èõ ñóðãóóëü õîîðîíäûí õàìòûí àæèëëàãààíû òàëààð õàðèëöàí ìýäýýëýë ñîëèëöîæ, «Ãîðíàÿ êíèãà» õýâëýëèéí ãàçðûí óéë àæèëëàãàà òóñ õýâëýëèéí ãàçðààñ õýâëýí ãàðãàñàí ñóðàõ áè÷èã, ãàðûí àâëàãà áóñàä íîì õýâëýëòýé òàíèëöàâ. ̺í òóñ õýâëýëèéí ãàçðààñ ýðõëýí ãàðãàäàã ýðäýì øèíæèëãýýíèé áóòýýëèéí õàâñðàëò ÃÈÀÁ ýðäýì øèíæèëãýýíèé áè÷ãèéí íýã äóãààðûã ìîíãîëûí óóë óóðõàé, áàðèëã, àâòîìåõàíèê, ýð÷èì õ¿÷íèé ÷èãëýëýýð äàãíàí ãàðãàõ àñóóäëûã õýëýëöýæ ØÓÒÈÑèéí ýðäýìòýäèèí îðîñ õýë äýýð áè÷ñýí 47 ñòàòüÿàã õóëýýëãýí ºãºâ. Óã ñýòãóóëèéí õýìæýý 27 õýâëýëèéí õóóäàñòàé, 2008 îíû õî¸ðäóãààð óëèðàëä áàãòààí ãàðãàõààð òîõèðîâ. ØÓÒÈÑ 500 õóâü àâíà. Çàðäëûí õýìæýý ºìíº íü òàâüñàí ñàíàëààñ õýòðýõãóé áàéõààð òîõèðîëöîâ. Íîìûã ñóðãóóëüä íèéëóóëýõ àñóóäëûã òºëººëºã÷ Ë.Ãóðáàçàðò õàðèóöóóëàâ. Ýðäýì øèíæèëãýýíèé áè÷èã õýâëýí ãàðãàõ òóõàé õî¸ð òàëûí ãýðýý áàéãóóëæ õàðèëöàí òîõèðîëöîâ.

2008.02 ñàð ¹02

40


Òºâëºðñºí íîìûí ñàí “Ìèð ãîðíîé êíèãè” àññîöèàöûí Ìîíãîëûí ñàëáàðûí ¿éë àæèëëàãààã òàíèëöóóëæ æèëä íýã óäàà èäýâõèòýé óíøèã÷ øàëãàðóóëæ “Ãîðíàÿ êíèãà” õýâëýëèéí ãàçðààñ òóõàéí æèë õýâëýãäñýí íîìîîð øàãíàæ

áàéõ

ìàíàé

ñàíàëûã

äýìæèâ.

“Ãîðíàÿ êíèãà” õýâëýëèéí ãàçðààñ õýâëýãäñýí íîì íýã á¿ðýýñ íýã õóâèéã ØÓÒÈÑ-èéí òºâ íîìûí ñàíä ¿íý òºëáºðã¿é ºã÷ áàéõàà òóñ õýâëýëèéí

ãàçðûí

óäèðäëàãà

(Ãèòèñ

Ë.Õ.)

óëàìæëàâ.

Òºâëºðñºí íîìûí ñàíãèéí 2007 îíû àæëûí òàéëàíã õýëýëöýâ. Òºâëºðñºí íîìûí ñàíãèéí 2007 îíû àæëûí òàéëàíã õýëýëöýâ. Òàéëàíãèéí õóðàëä ðåêòîð Á.Äàìäèíñvðýí, ïðîðåêòîð Ä.Äàøæàìö, Ã.Äàâààæàðãàë, ávðýëäýõvví ñóðãóóëèéí çàõèðëóóä, íîìûí ñàíãèéí àæèëòíóóä îðîëöîæ, òàéëàíã õýëýëöýí ñàéøààæ, 2008 îíä õèéõ àæëûí çîðèëãî çîðèëòûã òîäîðõîéëñîí áîëíî

Íîìûí ñàí÷äàä ñóðãàëò ñåìèíàð ÿâàãäàâ.

Òºâ íîìûí ñàíãèéí àæèëòíóóäàä ÕÁÒÑ-èéí Õîîë ¿éëäâýðëýë, øèì ñóäëàëûí áàãèéí ïðîôåññîð Ã. Ëõàãâàà 2008 îíû 02 ñàðûí 06íû ºäºð Ǻâ õîîëëîëò - ýð¿¿ë ìýíä” ñýäýâò 6 öàãèéí ñóðãàëò - ñåìèíàð çîõèîí ÿâóóëëàà.

41

2008.02 ñàð ¹02


Òºâëºðñºí íîìûí ñàí

Îëîí óëñûí íîìûí ¿çýñãýëýí çîõèîí ÿâóóëàõ òóõàé Ðåêòîðûí çºâëºëèéí 2007 îíû 04 ñàðûí 24-íû ºäðèéí ¹ 07 –ð øèéäâýð, ØÓÒÈÑ áîëîí ÎÕÓ-ûí Ìîñêâàãèéí Èõ Ñóðãóóëü, Õýâëýëèéí ãàçðóóäòàé áàéãóóëñàí õàìòûí àæèëëàãààíû ãýðýýã õýðýãæ¿¿ëýõ çîðèëãîîð ÒÓØÀÀÕ íü: 1.

Îëîí óëñûí íîìûí ¿çýñãýëýíã 2008 îíû 03-ð ñàðûí 24-27íû õîîðîíä

çîõèîí ÿâóóëñóãàé 2.

Íîìûí ¿çýñãýëýíã ãýðýý, òºëºâëºãººíèé äàãóó çîõèîí áàéãóóëàõûã

Ãàäààä õàðèëöàà õàìòûí àæèëëàãààíû ïðîðåêòîð Ò.Áàòáàÿð, ÝÕÈÑ-èéí çàõèðàë Õ.Ýíõæàðãàë, ÁÈÀÑ-èéí çàõèðàë Ï.Îòãîíáàÿð, ÕÁÒÑ-èéí çàõèðàë Á.Î÷èðõóÿã, ÕÓÑ-èéí çàõèðàë Ö.Ýðäýíýáîëä, ÕÁÑ-èéí çàõèðàë Ä.Áîëä, Òºâëºðñºí íîìûí ñàíãèéí çàõèðàë ×.Ãóëüíàð íàðò ¿¿ðýã áîëãîñóãàé. 3.

Íîìûí ¿çýñãýëýíòýé õîëáîãäîí ãàðàõ çàðäëûã 2008 îíä áàòëàãäñàí

òºñâèéí äàãóó ñàíõ¿¿æ¿¿ëýõèéã ýäèéí çàñàã íèéãìèéí õºãæëèéí ïðîðåêòîð Ã.Äàâààæàðãàë, õîëáîãäîõ ñóðãóóëèóäûí çàõèðàë, àõëàõ íÿãòëàí áîäîã÷ íàðò çºâøººðñ¿ãýé.

2008.02 ñàð ¹02

42


Òºâëºðñºí íîìûí ñàí ØÓÒÈÑ-èéí Òºâëºðñºí íîìûí ñàíãèéí “ Øèëäýã óíøëàãûí òàíõèì “ øàëãàðóóëàõ óäèðäàìæ Óðàëäààíû çîðèëãî : 2007-2008 îíû õè÷ýýëèéí æèëä òýðã¿¿íèé ¿éë÷èëãýýíèé íýãæ øàëãàðóóëàí õèéñýí àæëàà ä¿ãíýõ, õýëýëöýõ, íîìûí ñàí÷äûí ¿éë÷èëãýýíèé óð ÷àäâàðûã äýýøë¿¿ëýõ, ñàéæðóóëàõ çîðèëãîòîé. Öààøèä æèë á¿ð óëàìæëàë áîëãîí ÿâóóëæ áàéõ. ÍÝÃ. Õàìðàõ õ¿ðýý Òóñ óðàëäààíûã 2 àíãèëëààð ÿâóóëíà. ¯¿íä : a / Á¿ðýëäýõ¿¿í ñóðãóóëèóäûí óíøëàãûí òàíõèì á / Îþóòíû áàéðíû íîìûí ñàí - óíøëàãûí òàíõèì ÕΨÐ. Óðàëäààíûã äîîðõè ¿ç¿¿ëýëòýýð øàëãàðóóëàõ 1. Øèíý ñàíàà÷ëàãà, á¿òýýë÷ ¿éë àæèëëàãàà 2. ªäºð òóòìûí ¿éë÷èëãýýíèé á¿ðòãýë õºòëºëò 3. Íîìûí ñàíãèéí ¿éë÷èëãýýíèé äîòîîä æóðìûí áèåëýëò 4. Öàã àøèãëàëò 5. Ñî¸ë÷, áîëîâñîí ¿éë÷èëãýý 6. Ìýäýýëëèéí ñàìáàð, øèíý íîìûí ¿çýñãýëýí 7. Ýä õºðºíãèéí á¿ðýí, á¿òýí áàéäàë 8. Ïðîãðàì àøèãëàëò Ãóðàâ. Øàãíàë, óðàìøóóëëûã Òºâëºðñºí íîìûí ñàíãèéí “Íîìûí áàÿð” -ûí ºäºð ãàðäóóëàõ 1. Øèëæèí ÿâàõ öîì / Øèëäýã óíøëàãûí òàíõèì / 2. ªðãºìæëºë

/ Øèëäýã îþóòíû áàéðíû íîìûí ñàí-

óíøëàãûí òàíõèì / 3. ̺íãºí øàãíàë

43

2008.02 ñàð ¹02


Òºâëºðñºí íîìûí ñàí Òºâëºðñºí íîìûí ñàíãèéí ¿éë÷èëãýý Òºâ áîëîí á¿ðýëäýõ¿¿í ñóðãóóëèóäûí íîìûí ñàí - óíøëàãûí òàíõèìóóäûí äóíä “Øèëäýã óíøëàãûí òàíõèì” øàëãàðóóëàõ óðàëäààí çîõèîí áàéãóóëàí àæèëëàæ áàéíà. Õè÷ýýýëèéí 2-ð ñåìèñòåð ýõýëñíýýñ õîéø ¿éë÷èëãýýíèé 10 íýãæ 2 ýýëæýýð, ìºí îþóòíû áàéðíû 5 íîìûí ñàí àæèëëàæ áàéíà. 2008 îíû 02 ñàðä

¹

Íîìûí ñàíãèéí íýãæ

Òºâ íîìûí ñàí : 1 Óíøëàãûí òàíõèì 1

2091

2

Óíøëàãûí òàíõèì II

1887

3

Óíøëàãûí òàíõèì III

1431

4

Áàãø íàðûí ýðäýì øèíæèëãýýíèé óíøëàãûí òàíõèì

48

5

¯íäñýí ôîíä

6

Òîãòìîë õýâëýë ÍÈÉÒ :

2008.02 ñàð ¹02

44

¯éë÷ë¿¿ëñýí óíøèã÷èéí òîî /çºâõºí íîì àâñàí/

6290 54 11801

7

KÒÌC-ûí íîìûí ñàí

6800

8

¯ÒÄÑ- ûí íîìûí ñàí

911

9

ÕÌÒÑ-ûí íîìûí ñàí

3277

10 ÌÈÑ-ûí íîìûí ñàí

2657

ÁÈÀÑ-èéí îþóòíû áàéðíû íîìûí ñàí

426

11


Òºâëºðñºí íîìûí ñàí Íîìûí ôîíäûí ýðãýëòýíä ñóäàëãàà õèéõýä äîîðõè íîìóóä õàìãèéí èõ ýðýëò õýðýãöýýòýé, ¿éë÷èëãýýíä èõ ãàðñàí ¿ç¿¿ëýëòòýé áàéíà. 2008 îíû 02 ñàðä

¹

Ãîë çîõ èîã÷ 1 Ev ans V. 2 Virginia Ev ans 3 4 Äàø íÿì Ì. 5 Áÿì áàãàð Á. 6 Ãàíáîëä Ä. 7 Virginia Ev ans

8 ×èíáàò Ý. 9 Ëó âñ àíäîðæ Ø . 10

Íîì ûí íý ð Enterpris e 3:Pre-Intermediate, with work book Enterpris e 2:Elementary : Cours e and work book ÌÒ102 ì àòåì àòèêèéí õ è÷ýýëèéí ñ åì èíàðûí ãàðûí àâëàãà Åðºíõ èé öàõ èëãààí òåõ íèê

18 Áÿì áàäàâàà Ä. 19 Ò ó ó ë Ä 20 Ý íõ òó ÿà Á. 21 Áàçàððàã÷àà Á.

Òîî Õýðýãëý ãäñ ýí ø èðõ ýã òîî

2002

560

1204

2002

676

1118

2005

144

334

1998

283

265

Î ðãàíèê õ èì è

2006

78

263

Ôèëîñ îô è Enterpris e 1:Beginner, with Work book

2007

130

254 226

2002

971

Àíãëè ì îíãîë òîëü

2007

10

221

Ìîíãîëû í ò¿ ¿ õ : Ýðò, äó íäàä ¿ å

2001

62

210

2001

71

181

1982

89

179

2002

130

170

2001

183

168

2003

93

152 145

Óëñ òºð ñ ó äëàë 11 Äàì äèíñ ¿ ðýí Ö. Î ðîñ Ìîíãîë òîëü 12 Áàçàððàã÷àà Á. Ôèçèê 13 Ëó âñ àíäîðæ.Ø Ìîíãîëû í ò¿ ¿ õ Õ¿ íñ ¿ éëäâýðëýëèéí ïðîöåñ ñ 14 Áàëæèííÿì Æ . àïïàðàò 15 Ç ààíõ ¿ ¿ Æ. Ìîíãîëû í ò¿ ¿ õ èéí ëåêö¿ ¿ ä 16 Áàçàððàã÷àà Á 17 Áàÿð Ë.

Îí

1999

37

Ôèçèê

2000

60

144

Áàéãó ó ëàì æèéí îíîë

2007

100

142

Òåõ íèêèéí çó ðàã ç¿ é

1986

52

138

Íàó êà è òåõ íîëîãèÿ Ìàõ áîëîâñ ðó ó ëàõ ¿ éëäâýðëýëèéí òåõ íîëîãè

2004

69

45 2000

73

Ôèçèê 1 2007 Äàëä ó ó ðõ àéí ì àëòàëò íýâòðýëò,

79

129

2008.02 ñàð ¹02 122

119

200802 sar  

1 Òºâëºðñºí íîìûí ñàí Òºâëºðñºí íîìûí ñàíãèéí 2007 îíû àæëûí òàéëàã õýëýëöýâ Øèëäýã óíøëàãûí òàíõèì øàëãàðóóëàõ áîëçîë ÊÒÌÑ-ìéí å-íîì ÕÌÒÑ-à...

200802 sar  

1 Òºâëºðñºí íîìûí ñàí Òºâëºðñºí íîìûí ñàíãèéí 2007 îíû àæëûí òàéëàã õýëýëöýâ Øèëäýã óíøëàãûí òàíõèì øàëãàðóóëàõ áîëçîë ÊÒÌÑ-ìéí å-íîì ÕÌÒÑ-à...

Advertisement