Page 1

Carl Flesch

GAME ªI ARPEGII LA VIORÃ


©2011. Toate drepturile rezervate. Copierea de orice fel se va efectua exclusiv cu acordul scris al S.C. Casa de Editurã GRAFOART.

Descrierea CIP a Bibliotecii Naþionale a României

FLESCH, CARL Game ºi arpegii / Flesch. - Bucureºti : Grafoart, 2011 ISBN 978-973-9054-76-8 78

Casa de Editurã GRAFOART str. Braºov nr. 20, Bucureºti Tel.: 0747 236 278 / Fax. : 0318 15 15 13 Web: www.grafoart.ro E-mail: contact@grafoart.ro

Librãria de muzicã p-þa Sfinþii Voievozi nr. 1, Bucureºti Tel.: 021 315 07 12 Comenzi: www.egrafoart.ro E-mail: comenzi@egrafoart.ro


PREFAÞà Am ezitat multã vreme sã public sistemul meu de game transpus în toate tonalitã?ile. Nu am îndrãgit niciodatã prea multele publica?ii de acest gen pentru cã, de obicei, sunt aproape identice ºi nu aduc nicio idee nouã care sã le justifice existen?a. În primul volum al Metodei mele de vioarã în care publicasem o serie de game ?i arpegii, aveam motiv sã spun cã aducea ceva nou. Reu?isem sã orientez studiul zilnic al formulelor tehnice generale astfel încât sã nu-i permitã elevului sã se concentreze excesiv asupra unei problematici în detrimentul alteia, ci sã îl oblige sã î?i administreze studiul combinaþiilor tehnice cel mai des folosite în mod egal. Pe de altã parte, am încercat reiterez metoda de studiu al gamelor adoptatã de vechea ºcoalã francezã, metodã tradiþionalã pe care am deprins-o direct de la vechiul meu profesor Eugène Sauzay, ginerele lui Baillot. Experienþa multor ani mi-a întãrit convingerea cã, mulþumitã caracterului universal ºi concis, acest sistem de game nu numai cã reprezinta o garanþie sigurã a progresului continuu dar, în acelaºi timp, constituia cel mai bun mod de a economisi timpul ºi forþele. Pentru a ajunge la rezultatul dorit trebuia totuºi ca elevul sã schimbe în fiecare zi tonalitatea transpunând succesiv modelul vechi în do major în toate celelalte tonuri. Din cauza lipsei de spaþiu, am fost obligat sã nu public în prima parte a Metodei de vioarã decât modelul în Do major, lãsând elevilor transpoziþia. Dupã trei ani de la publicarea primului volum al lucrãrii mele, am avut ocazia sã observ influenþa sistemului gamelor asupra elevilor. Mãrturisesc cã am fost dezamãgit sã constat (în urma propriilor observaþii, dar ºi ale altora) cã majoritatea elevilor s-au speriat de dificultatea transpoziþiilor ºi s-au mulþumit sã exerseze gamele în Do major. Efectul pozitiv a fost diminuat. Este firesc cã violonistul care obiºnuieºte sã exerseze gamele în toate tonalitãþile are un mare avantaj faþã de cel care se mulþumeºte cu o singurã tonalitate, mereu aceeaºi. Acesta este motivul pentru care m-am hotãrât sã-mi depãºesc propria rezistenþã ºi am cedat solicitãrilor celorlalþi de a publica sistemul complet de game. Iatã câteva observaþii utile pentru a pune în practicã exerciþiile: I. Sistemul de game poate servi la fel de bine ca exerciþiu de intonaþie precum ?i ca exerciþiu de velocitate. Pentru intonaþie trebuie interpretat lent, corectând fiecare notã falsã, iar pentru velocitate se cântã repede, adaptat mecanismului individual. II. Tonalitatea trebuie schimbatã în fiecare zi. III. Gamele minore în duble coarde sunt scrise armonic (nu melodic) pentru a studia intervalele de secundã mãritã care sunt, în mod normal, neglijate. Dimpotrivã, gamelor minore simple le-am dat forma melodicã, în timp ce arpegiile în terþe reunesc cele douã forme. IV. Pentru a utiliza pe cât posibil timpul disponibil, am introdus exerciþiile de arcuº la game. Aceste diviziuni de arcuº se pot aplica ºi la exerciþiile în coarde duble, cu condiþia ca acestea sã nu fie arpegiate. De exemplu:


V. Elevul poate adãuga anumite nuanþe dinamice dupã bunul plac.

VI. Am gãsit foarte util sã închei fiecare serie cu exerciþii armonice simple sau în duble, întrucât foarte rar se acordã atenþie acestui capitol, ceea ce face ca majoritatea violoniºtilor sã fie stânjeniþi când repertoriul îi obligã sã le interpreteze. VII. Pentru a nu supraîncãrca textul acestei ediþii publicate în cinci limbi, am ales sã scriu indicaþiile pentru împãrþire a arcuºului abreviate în limba germanã. Semnificaþia lor este urmãtoarea: Sp.– vârf, M. – mijloc, Fr. – talon, G.B. – cu tot arcuºul, H.B. = cu jumãtate de arcuº. Martellato ºi Spiccato înseamnã în toate limbile aproape acelaºi lucru. VIII. Ordinea pe care o urmeazã arpegiile este aceeaºi ca cea pe care o foloseºte Ševèík în lucrarea sa, „Studii tehnice pentru vioarã”. Îi mulþumesc domnului㻌Alfred㻌Finsk㻌din㻌Strasboug㻌pentru㻌preþiosul㻌ajutor㻌pe㻌care㻌 mi l㻙a㻌acordat în vederea publicãrii acestei opere.


I DO MAJOR

-5-


XVIII DO# MINOR

- 90 -

Game si arpegii la vioara  

Game si arpegii la vioara

Game si arpegii la vioara  

Game si arpegii la vioara

Advertisement