Page 1

Cuprins Capitolul I. Definiţia şi izvoarele dreptului transporturilor______ 1 § 1. Definiţia dreptului transporturilor_ ______________________ 1 § 2. Izvoarele dreptului transporturilor_______________________ 4 Capitolul al II‑lea. Teoria generală a contractului de transport de persoane_____________________________ § 1. Sediul materiei____________________________________ 1.1. Principalele acte normative care configurează teoria generală a contractului de transport de persoane _______ 1.2. Aspecte de drept tranzitoriu referitoare la contractele de transport de persoane încheiate anterior datei de 1 octombrie 2011_ _______________________________ § 2. Calificarea unui contract drept contract de transport de persoane ________________________________________ 2.1. Definiţia contractului de transport de persoane__________ 2.2. Obiectul contractului de transport de persoane__________ § 3. Părţile contractului de transport de persoane_____________ 3.1. Transportatorul – parte la contractul de transport________ 3.2. Călătorul/Pasagerul – parte la contractul de transport ____ § 4. Încheierea contractului de transport de persoane_ ________ 4.1. Condiţiile referitoare la validitatea contractului de transport de persoane_____________________________ 4.2. Condiţiile referitoare la proba contractului de transport de persoane_ ___________________________________ § 5. Emiterea documentului de transport_ __________________ § 6. Caracterele juridice ale contractului de transport de persoane_ _______________________________________ § 7. Efectele contractului de transport de persoane_ __________ 7.1. Obligaţiile călătorului/pasagerului____________________ 7.1.1. Obligaţia de a plăti preţul contractului de transport____ 7.1.2. Obligaţia de a se supune măsurilor luate de către transportator, în timpul transportului _ _____________ 7.2. Obligaţiile transportatorului_________________________ 7.2.1. Obligaţia de a transporta pasagerul şi bagajele acestuia_____________________________________ 7.2.2. Obligaţia de a transporta copiii pasagerului care călătoresc împreună cu acesta, fără plată sau cu tarif redus, în condiţiile legii _____________________

13 13 13 14 14 14 15 17 17 19 19 19 20 22 22 25 25 25 26 26 26 27


X

Dreptul transporturilor

7.2.3. Obligaţia de a pune la dispoziţia pasagerului un loc corespunzător legitimaţiei de călătorie_ _________ 7.2.4. Obligaţia de a nu aduce atingere vieţii, integrităţii corporale sau sănătăţii pasagerului _______________ 7.2.5. Obligaţia de a conserva bagajele pasagerului_ ______ 7.2.6. Obligaţia de a respecta termenul de transport _______ § 8. Angajarea răspunderii întemeiate pe contractul de transport de persoane_ _____________________________ 8.1. Angajarea răspunderii contractuale a transportatorului pentru prejudicii cauzate persoanei pasagerului _ _______ 8.2. Angajarea răspunderii contractuale a transportatorului pentru prejudicii cauzate bagajelor pasagerului şi a altor bunuri ale acestuia________________________ § 9. Denunţarea unilaterală a contractului de transport de persoane______________________________________ § 10. Cesiunea contractului de transport de persoane_________ JURISPRUDENŢĂ__________________________________ Capitolul al III‑lea. Teoria generală a contractului de transport de bunuri________________________________ § 1. Sediul materiei____________________________________ 1.1. Principalele acte normative care configurează teoria generală a contractului de transport de bunuri__________ 1.2. Corelaţia dintre Codul civil şi actele normative adoptate anterior intrării sale în vigoare ______________________ 1.3. Aspecte de drept tranzitoriu în materia contractului de transport de bunuri _______________________________ § 2. Calificarea unui contract drept contract de transport de bunuri_ _______________________________________ 2.1. Regula pe baza căreia se realizează calificarea_________ 2.2. Identificarea trăsăturilor esenţiale ale operaţiunii de transport de bunuri – obiect al contractului de transport de bunuri _______________________________ 2.3. Obligaţia de a transporta un bun – trăsătură esenţială a operaţiunii de transport de bunuri___________ 2.4. Obligaţia de a plăti un preţ – trăsătură esenţială a operaţiunii de transport de bunuri____________________ § 3. Părţile contractului de transport de bunuri_______________ 3.1. Transportatorul – parte la contractul de transport________ 3.2. Expeditorul – parte la contractul de transport___________

27 28 28 28 29 29 31 33 33 34 43 43 43 44 45 45 45 46 47 48 48 48 50


Cuprins

§ 4. Încheierea contractului de transport de bunuri _ __________ 4.1. Condiţiile referitoare la validitatea contractului de transport de bunuri_____________________________ 4.2. Condiţiile referitoare la proba contractului de transport de bunuri_____________________________ § 5. Emiterea documentului de transport_ __________________ 5.1. Definiţia documentului de transport __________________ 5.2. Întocmirea documentului de transport _ _______________ 5.3. Clasificarea documentelor de transport________________ 5.4. Funcţiile documentului de transport_ _________________ § 6. Caracterele juridice ale contractului de transport de bunuri_ _______________________________________ § 7. Efectele contractului de transport de bunuri______________ 7.1. Obligaţiile expeditorului____________________________ 7.1.1. Obligaţia de a ambala bunurile ce urmează a fi transportate_______________________________ 7.1.2. Obligaţia de a preda bunurile ce urmează a fi transportate_______________________________ 7.1.3. Obligaţia de a întocmi şi preda documentul de transport__________________________________ 7.1.4. Obligaţia de a preda documentele suplimentare necesare efectuării transportului__________________ 7.1.5. Obligaţia de plată a preţului contractului de transport _ ________________________________ 7.2. Obligaţiile transportatorului_________________________ 7.2.1. Obligaţia de a prelua bunurile ce urmează a fi transportate_______________________________ 7.2.2. Obligaţia de a elibera recipisa de primire a bunurilor transportate_________________________ 7.2.3. Obligaţia de a transporta bunurile la care se referă contractul de transport de la locul de plecare la cel de destinaţie_ ___________________________ 7.2.4. Obligaţia de a conserva bunurile transportate________ 7.2.5. Obligaţia de a respecta termenul de transport_ ______ 7.2.6. Obligaţia de informare cu privire la ajungerea bunurilor transportate şi la termenul de preluare a acestora_ ___________________________________ 7.2.7. Obligaţia de predare a bunurilor transportate ________ 7.3. Obligaţiile destinatarului_ __________________________ 7.3.1. Obligaţia de plată a preţului contractului de transport ____________________________________

XI

51 51 52 53 54 54 55 57 58 60 61 61 62 63 64 64 66 67 67 68 68 69 69 69 70 70


XII 

Dreptul transporturilor

7.3.2. Obligaţia de a restitui documentele de transport emise ca titluri negociabile_ _____________________ § 8. Modificarea contractului de transport de bunuri _ _________ 8.1. Dreptul la contraordin/Dreptul de dispoziţie ulterioară_ ___ 8.1.1. Conţinutul dreptului la contraordin/al dreptului de dispoziţie ulterioară____________________________ 8.1.2. Titularul dreptului la contraordin/al dreptului de dispoziţie ulterioară____________________________ 8.1.3. Exercitarea dreptului la contraordin/a dreptului de dispoziţie ulterioară_ ________________________ 8.2. Împiedicarea la executarea transportului ______________ 8.2.1. Drepturile transportatorului în caz de împiedicare la executarea transportului______________________ 8.2.2. Dreptul expeditorului în caz de împiedicare la executarea transportului________________________ § 9. Angajarea răspunderii întemeiate pe contractul de transport de bunuri_ _____________________________ 9.1. Angajarea răspunderii contractuale a transportatorului pentru pierderea bunurilor transportate________________ 9.2. Angajarea răspunderii contractuale a transportatorului pentru deteriorarea sau avarierea bunurilor transportate_____________________________________ 9.3. Angajarea răspunderii contractuale a transportatorului pentru neefectuarea sau pentru depăşirea termenului de transport_____________________________________ 9.4. Prescripţia în materia acţiunilor fundamentate pe contractul de transport de bunuri__________________ JURISPRUDENŢĂ__________________________________ Capitolul al IV‑lea. Contractul de expediţie__________________ § 1. Sediul materiei____________________________________ 1.1. Acte normative reglementând regimul juridic al contractelor de expediţie încheiate înainte şi după data de 1 octombrie 2011__________________________ 1.2. Aspecte de drept tranzitoriu referitoare la contractele de expediţie încheiate anterior datei de 1 octombrie 2011_ _______________________________ § 2. Calificarea unui contract drept contract de expediţie_______ 2.1. Definiţia contractului de transport de expediţie__________ 2.2. Regula pe baza căreia se realizează calificarea_________

71 71 72 72 73 74 75 76 77 77 78 82 82 82 83 93 93 93 96 96 96 97


Cuprins

XIII

2.3. Identificarea trăsăturilor esenţiale ale operaţiunii de organizare a unui transport de bunuri_________________ 97 2.4. Obligaţia asumată de un profesionist de a încheia în nume propriu şi în contul celeilalte părţi un contract de transport şi de a îndeplini operaţiuni accesorii – trăsătură esenţială a contractului de expediţie __________ 99 2.5. Obligaţia de a plăti o remuneraţie – trăsătură esenţială a contractului de expediţie _ ________________ 99 § 3. Părţile contractului de expediţie______________________ 100 3.1. Comitentul – parte la contractul de expediţie_ _________ 100 3.2. Expeditorul – parte la contractul de expediţie _ ________ 100 § 4. Încheierea contractului de expediţie___________________ 101 4.1. Condiţiile ad validitatem în materia contractului de expediţie____________________________________ 101 4.2. Condiţiile ad probationem în materia contractului de expediţie____________________________________ 102 4.3. Contractele‑tip în contextul reglementării legale a contractului de expediţie _ ________________________ 103 § 5. Caracterele juridice ale contractului de expediţie_________ 103 § 6. Efectele contractului de expediţie_____________________ 105 6.1. Obligaţiile expeditorului___________________________ 105 6.1.1. Obligaţia de a încheia un contract de transport şi de a îndeplini operaţiunile accesorii ____________ 106 6.1.2. Obligaţia de a exercita contraordinul _____________ 107 6.1.3. Obligaţia de a respecta instrucţiunile comitentului în ceea ce priveşte alegerea traseului, mijloacelor şi modalităţilor de transport al mărfii _ ____________ 107 6.1.4. Obligaţia de a acţiona în interesul comitentului în ceea ce priveşte alegerea traseului, mijloacelor şi modalităţilor de transport al mărfii _ ______________ 108 6.1.5. Obligaţia de predare a bunurilor la locul de destinaţie __________________________________ 108 6.1.6. Obligaţia de a asigura bunurile ce fac obiectul transportului ________________________________ 109 6.1.7. Obligaţia de a preda comitentului premiile, bonificaţiile şi reducerile tarifelor obţinute de expeditor _ _________________________________ 109 6.2. Obligaţiile comitentului ___________________________ 110 6.2.1. Obligaţia de a plăti comisionul datorat expeditorului________________________________ 110


XIV 

Dreptul transporturilor

6.2.2. Obligaţia de a plăti contravaloarea prestaţiilor accesorii şi a cheltuielilor efectuate în vederea realizării acestor prestaţii ______________________ § 7. Denunţarea unilaterală a contractului de expediţie _______ 7.1. Natura juridică a revocării_________________________ 7.2. Exercitarea dreptului de a revoca (denunţa unilateral) contractul de expediţie ___________________________ § 8. Angajarea răspunderii contractuale fundamentate pe contractul de expediţie_ _________________________ 8.1. Situaţiile care pot antrena răspunderea expeditorului pentru faptele altei persoane_______________________ 8.2. Situaţia asumării obligaţiei de predare a bunurilor la destinaţie _____________________________________ 8.3. Situaţia neglijenţei în executarea expediţiei_ __________ 8.4. Situaţia nerespectării indicaţiilor comitentului referitoare la modul de transport____________________ 8.5. Termenul de prescripţie pentru acţiunile derivând din contractul de expediţie_ _______________________ JURISPRUDENŢĂ_________________________________ Capitolul al V‑lea. Contractul de transport de marfă pe căile ferate în trafic intern_________________________ § 1. Sediul materiei___________________________________ § 2. Definiţia contractului de transport de marfă pe căile ferate în trafic intern _ _____________________________ § 3. Părţile contractului de transport de marfă pe căile ferate în trafic intern _ _____________________________ 3.1. Transportatorul – parte la contractul de transport de marfă pe căile ferate în trafic intern_______________ 3.2. Expeditorul – parte la contractul de transport de marfă pe căile ferate în trafic intern__________________ § 4. Încheierea contractului de transport de marfă pe căile ferate în trafic intern_______________________________ 4.1. Comandarea transportului de marfă pe căile ferate în trafic intern_ _________________________________ 4.2. Încheierea propriu‑zisă a contractului de transport de marfă pe căile ferate în trafic intern_______________ 4.2.1. Predarea mărfii – condiţie specială de validitate a contractului de transport de marfă pe căile ferate în trafic intern_ ______________________________

110 111 111 112 113 113 114 115 115 115 116 126 126 127 128 128 129 130 130 131 131


Cuprins

4.2.2. Predarea documentului de transport – condiţie specială de validitate a contractului de transport de marfă pe căile ferate în trafic intern____________ § 5. Caracterele juridice ale contractului de transport de marfă pe căile ferate în trafic intern ________________ § 6. Efectele juridice ale contractului de transport de marfă pe căile ferate în trafic intern_ _______________________ 6.1. Obligaţiile principale ale expeditorului________________ 6.1.1. Obligaţia de a anexa, la scrisoarea de trăsură, documentele necesare pentru îndeplinirea oricăror formalităţi ce ar trebui realizate înainte de predarea mărfurilor _ _________________________________ 6.1.2. Obligaţia de plată a prestaţiei de transport_________ 6.2. Obligaţiile principale ale transportatorului_____________ 6.2.1. Obligaţia de a realiza transportul feroviar al mărfurilor_________________________________ 6.2.2. Obligaţia de a conserva marfa_ _________________ 6.2.3. Obligaţia de a ajunge la destinaţie cu respectarea termenului de executare a contractului de transport_________________________________ 6.2.4. Obligaţia de a elibera expediţia _ ________________ 6.3. Obligaţiile principale ale destinatarului_ ______________ 6.3.1. Obligaţia de a achita creanţele ce decurg din contractul de transport ________________________ 6.3.2. Obligaţia de a descărca marfa din mijloacele de transport _ _______________________________ 6.3.3. Obligaţia de a curăţa mijloacele de transport şi de a realiza toate celelalte operaţiuni menţionate în art. 52 din Regulamentul privind transportul pe căile ferate din România, aprobat prin O.G. nr. 7/2005____ § 7. Modificarea contractului de transport de marfă pe căile ferate în trafic intern_______________________________ 7.1. Modificarea contractului de transport de marfă pe căile ferate prin dispoziţii ulterioare _______________ 7.1.1. Titularul dreptului de a modifica un contract de transport de marfă pe căile ferate prin dispoziţii ulterioare _ _________________________________ 7.1.2. Conţinutul dreptului de a modifica un contract de transport de marfă pe căile ferate prin dispoziţii ulterioare _ _________________________________

XV

132 134 135 136

136 136 137 137 138 138 139 139 140 140

140 141 141 141 142


XVI 

Dreptul transporturilor

7.1.3. Exercitarea dreptului de a modifica un contract de transport de marfă pe căile ferate prin dispoziţii ulterioare___________________________________ 7.2. Împiedicarea la executarea transportului _____________ 7.2.1. Modificarea contractului de transport în caz de împiedicare relativă la executarea transportului_____ 7.2.2. Modificarea contractului de transport în caz de împiedicare absolută la executarea transportului____ § 8. Răspunderea contractuală a operatorului de transport feroviar_________________________________________ 8.1. Răspunderea operatorului de transport feroviar pentru pierderea mărfurilor________________________ 8.2. Răspunderea operatorului de transport pentru avarierea mărfurilor______________________________ 8.3. Răspunderea pentru depăşirea termenului de executare a contractului de transport ________________ § 9. Acţiunea în angajarea răspunderii contractuale a operatorului de transport feroviar_ __________________

143 145 146 147 147 149 152 152 153

JURISPRUDENŢĂ ______________________________________ 155

Capitolul al VI‑lea. Contractul de transport de marfă pe căile rutiere în trafic intern_________________________ § 1. Sediul materiei___________________________________ § 2. Definiţia contractului de transport de marfă pe căile rutiere în trafic intern ______________________________ § 3. Părţile contractului de transport de marfă pe căile rutiere în trafic intern_ _____________________________ 3.1. Transportatorul – parte la contractul de transport de marfă pe căile rutiere în trafic intern_______________ 3.2. Expeditorul – parte la contractul de transport de marfă pe căile rutiere în trafic intern_______________ § 4. Încheierea contractului de transport de marfă pe căile rutiere în trafic intern_ _____________________________ § 5. Caracterele juridice ale contractului de transport de marfă pe căile rutiere în trafic intern________________ § 6. Efectele contractului de transport de marfă pe căile rutiere în trafic intern_ _____________________________ 6.1. Obligaţiile principale ale expeditorului________________ 6.1.1. Obligaţia de a ambala marfa ce urmează a fi transportată_________________________________

160 160 161 162 163 164 164 166 167 168 168


Cuprins

6.1.2. Obligaţia de predare a mărfii ce urmează a fi transportată_________________________________ 6.1.3. Obligaţia de a întocmi şi preda documentul de transport_________________________________ 6.1.4. Obligaţia de a furniza documentele şi informaţiile necesare îndeplinirii formalităţilor vamale şi altor categorii de formalităţi _ _______________________ 6.1.5. Obligaţia de plată a preţului ____________________ 6.2. Obligaţiile principale ale transportatorului_____________ 6.2.1. Obligaţia de a prelua mărfurile ce urmează a fi transportate_________________________________ 6.2.2. Obligaţia de a verifica starea aparentă a mărfurilor şi a ambalajului, precum şi de a verifica exactitatea menţiunilor din scrisoarea de trăsură referitoare la numărul de colete, la marcajul şi numerele lor______ 6.2.3. Obligaţia de a completa scrisoarea de trăsură______ 6.2.4. Obligaţia de a transporta marfa _________________ 6.2.5. Obligaţia de a conserva marfa de la momentul primirii acesteia şi până la momentul eliberării sale __ 6.2.6. Obligaţia de a efectua transportul în interiorul termenelor convenite de părţi sau al unui termen rezonabil ___________________________________ 6.2.7. Obligaţia de a îndeplini formalităţile vamale şi alte categorii de formalităţi _ _______________________ 6.2.8. Obligaţia de a elibera marfa, adică de a preda marfa şi al doilea exemplar al scrisorii de trăsură destinatarului _______________________________ 6.3. Principalele obligaţii ale destinatarului_ ______________ 6.3.1. Obligaţia de a plăti creanţele care rezultă din scrisoarea de trăsură_ ________________________ § 7. Modificarea contractului de transport de marfă pe căile rutiere în trafic intern_ _____________________________ 7.1. Modificarea contractului de transport de mărfuri pe căile rutiere prin dispoziţii ulterioare _ _____________ 7.1.1. Titularul dreptului de a modifica un contract de transport de mărfuri pe căile rutiere prin dispoziţii ulterioare _ _________________________________ 7.1.2. Conţinutul dreptului de a modifica un contract de transport de mărfuri pe căile rutiere prin dispoziţii ulterioare _ _________________________________

XVII

169 169 170 171 171 171

172 172 173 173 173 174 174 175 175 175 176 176 177


XVIII 

Dreptul transporturilor

7.1.3. Exercitarea dreptului de a modifica un contract de transport de mărfuri pe căile rutiere prin dispoziţii ulterioare _ _________________________________ 7.2. Împiedicarea la executarea transportului _____________ 7.2.1. Modificarea contractului de transport în caz de împiedicare relativă la executarea transportului_____ 7.2.2. Modificarea contractului de transport în caz de împiedicare absolută la executarea transportului____ § 8. Răspunderea contractuală a operatorului de transport rutier___________________________________________ 8.1. Răspunderea operatorului de transport rutier pentru pierderea mărfurilor______________________________ 8.2. Răspunderea operatorului de transport rutier pentru avarierea mărfurilor______________________________ 8.3. Răspunderea operatorului de transport rutier pentru neres­pectarea termenului de transport _ _____________ § 9. Acţiunea în angajarea răspunderii contractuale a operatorului de transport rutier_______________________ JURISPRUDENŢĂ_________________________________ Capitolul al VII‑lea. Contractul de transport de marfă pe căile maritime în trafic internaţional_________________ § 1. Sediul materiei___________________________________ § 2. Definiţia contractului de transport de marfă pe căile maritime în trafic internaţional _______________________ § 3. Părţile contractului de transport de marfă pe căile maritime în trafic internaţional_ ______________________ 3.1. Cărăuşul – parte la contractul de transport de marfă pe căile maritime în trafic internaţional_______________ 3.2. Încărcătorul – parte la contractul de transport de marfă pe căile maritime în trafic internaţional_______ § 4. Încheierea contractului de transport de marfă pe căile maritime în trafic internaţional_ ______________________ 4.1. Condiţii de validitate ale contractului de transport de marfă pe căile maritime în trafic internaţional_______ 4.2. Proba contractului de transport de marfă pe căile maritime în trafic internaţional______________________ § 5. Caracterele juridice ale contractului de transport de marfă pe căile maritime în trafic internaţional_________

177 178 179 180 181 183 185 185 186 187 195 195 195 196 197 197 197 197 198 202


Cuprins

§ 6. Efectele juridice ale contractului de transport de marfă pe căile maritime în trafic internaţional_________________ 6.1. Obligaţiile principale ale încărcătorului_______________ 6.1.1. Obligaţia de a preda marfa ce urmează a fi transportată_________________________________ 6.1.2. Obligaţia de a plăti navlul ______________________ 6.2. Principalele obligaţii ale cărăuşului__________________ 6.2.1. Obligaţia de luare în primire a mărfii ce urmează a fi transportată______________________________ 6.2.2. Obligaţia de conservare a mărfii _________________ 6.2.3. Obligaţia de a realiza deplasarea mărfii cu respectarea termenului stabilit __________________ 6.2.4. Obligaţia de livrare a mărfii _____________________ 6.3. Principalele obligaţii ale destinatarului_ ______________ 6.3.1. Obligaţia de a plăti navlul ______________________ § 7. Răspunderea contractuală a cărăuşului________________ 7.1. Răspunderea cărăuşului pentru pierderea mărfurilor____ 7.2. Răspunderea pentru avarierea mărfurilor _ ___________ 7.3. Răspunderea pentru întârzierea la livrarea mărfurilor ___ § 8. Acţiunea în angajarea răspunderii contractuale a cărăuşului_______________________________________ § 9. Contractul de transport de mărfuri pe căile maritime şi contractul de navlosire a navei maritime_ ____________ 9.1. Contractul de navlosire a navei maritime. Sediul materiei_______________________________________ 9.2. Contractul de navlosire a navei maritime. Definiţie generală. Tipuri de contracte_ _____________________ 9.3. Principalele efecte juridice ale contractului de navlosire a navei maritime_ _______________________ 9.4. Relaţia dintre contractul de transport de mărfuri pe căile maritime şi contractul de navlosire a navei maritime_ _____________________________________ JURISPRUDENŢĂ_________________________________

XIX

204 204 204 205 205 206 206 207 207 208 208 208 209 210 211 211 212 212 213 215 216 217

Capitolul al VIII‑lea. Contractul de transport de marfă pe căile aeriene în trafic internaţional__________________ 221 § 1. Sediul materiei___________________________________ 221 § 2. Definiţia contractului de transport de marfă pe căile aeriene în trafic internaţional_ _______________________ 222


XX 

Dreptul transporturilor

§ 3. Părţile contractului de transport de marfă pe căile aeriene în trafic internaţional_ _______________________ 3.1. Transportatorul – parte la contractul de transport de marfă pe căile aeriene în trafic internaţional_ _______ 3.2. Expeditorul – parte la contractul de transport de marfă pe căile aeriene în trafic internaţional___________ § 4. Încheierea contractului de transport de marfă pe căile aeriene în trafic internaţional_ _______________________ 4.1. Condiţii de validitate ale contractului de transport de marfă pe căile aeriene în trafic internaţional___________ 4.2. Proba contractului de transport de marfă pe căile aeriene în trafic internaţional_______________________ § 5. Caracterele juridice ale contractului de transport de marfă pe căile aeriene în trafic internaţional_ ___________ § 6. Efectele contractului de transport de marfă pe căile aeriene în trafic internaţional_ _______________________ 6.1. Obligaţiile principale ale expeditorului _ ______________ 6.1.1. Obligaţia de predare a mărfii ce urmează a fi transportată _ ____________________________ 6.1.2. Obligaţia de a întocmi şi preda documentul de transport_________________________________ 6.1.3. Obligaţia de a furniza documentele şi informaţiile necesare îndeplinirii formalităţilor vamale şi altor categorii de formalităţi _ _______________________ 6.1.4. Obligaţia de plată a preţului_____________________ 6.2. Obligaţiile principale ale transportatorului_____________ 6.2.1. Obligaţia de a prelua mărfurile ce urmează a fi transportate_________________________________ 6.2.2. Obligaţia de a verifica starea aparentă a mărfurilor _ _________________________________ 6.2.3. Obligaţia de a întocmi chitanţa de primire a mărfii ____________________________________ 6.2.4. Obligaţia de a transporta marfa _________________ 6.2.5. Obligaţia de a conserva marfa în timpul transportului ________________________________ 6.2.6. Obligaţia de a efectua transportul în interiorul termenului convenit de părţi ____________________ 6.2.7. Obligaţia de a îndeplini formalităţile vamale şi alte categorii de formalităţi_ ____________________ 6.2.8. Obligaţia de a livra marfa_ _____________________

222 223 223 223 224 225 227 229 229 230 230 231 231 232 232 233 233 233 233 234 234 234


Cuprins

6.3. Principalele obligaţii ale destinatarului_ ______________ 6.3.1. Obligaţia de a plăti costurile aferente transportului___ § 7. Modificarea contractului de transport de marfă pe căile aeriene în trafic internaţional_ _______________________ 7.1. Titularul dreptului de a modifica un contract de transport de mărfuri pe căile aeriene prin dispoziţii ulterioare _ ____________________________________ 7.2. Conţinutul dreptului de a modifica un contract de transport de mărfuri pe căile aeriene prin dispoziţii ulterioare _ ____________________________________ 7.3. Exercitarea dreptului de a modifica un contract de transport de mărfuri pe căile aeriene prin dispoziţii ulterioare______________________________________ § 8. Răspunderea contractuală a transportatorului aerian_ ____ 8.1. Răspunderea transportatorului pentru pierderea mărfurilor______________________________________ 8.2. Răspunderea transportatorului aerian pentru avarierea mărfurilor______________________________ 8.3. Răspunderea transportatorului aerian pentru nerespectarea termenului de transport_______________ § 9. Acţiunea în angajarea răspunderii contractuale a transportatorului aerian_ ___________________________ JURISPRUDENŢĂ_________________________________

XXI

235 235 235 236 236 236 237 238 241 241 241 244

Capitolul al IX‑lea.Contractul de transport de marfă pe căile navigabile interioare în trafic internaţional______________ 258 § 1. Sediul materiei___________________________________ 258 § 2. Definiţia contractului de transport de marfă pe căile navigabile interioare în trafic internaţional ______________ 258 § 3. Părţile contractului de transport de marfă pe căile navigabile interioare în trafic internaţional______________ 262 3.1. Transportatorul – parte la contractul de transport de marfă pe căile navigabile interioare în trafic internaţional____________________________________ 262 3.2. Expeditorul – parte la contractul de transport de marfă pe căile navigabile interioare în trafic internaţional____________________________________ 263 § 4. Încheierea contractului de transport de marfă pe căile navi­gabile interioare în trafic internaţional______________ 263 4.1. Condiţii de validitate ale contractului de transport de marfă pe căile navigabile interioare în trafic internaţional______ 263


XXII 

Dreptul transporturilor

4.2. Proba contractului de transport de marfă pe căile navigabile interioare în trafic internaţional_____________ § 5. Caracterele juridice ale contractului de transport de marfă pe căile navigabile interioare în trafic internaţional_____________________________________ § 6. Efectele juridice ale contractului de transport de marfă pe căile navigabile interioare în trafic internaţional_ ______ 6.1. Obligaţiile principale ale expeditorului _ ______________ 6.1.1. Obligaţia de a furniza transportatorului anumite indicaţii referitoare la mărfurile ce urmează a fi transportate_________________________________ 6.1.2. Obligaţia de a preda transportatorului documentele ce trebuie să însoţească marfa ce urmează a fi transportată_________________________________ 6.1.3. Obligaţia de a preda marfa ce urmează a fi transportată_________________________________ 6.1.4. Obligaţia de a ambala marfa ce urmează a fi transportată_________________________________ 6.1.5. Obligaţia de a marca şi eticheta în mod corespunzător marfa ce urmează a fi transportată___ 6.1.6. Obligaţia de a încărca, arima şi cala mărfurile ce urmează a fi transportate _ __________________ 6.1.7. Obligaţia de a plăti sumele datorate, prevăzute în contractul de transport ______________________ 6.2. Principalele obligaţii ale transportatorului_____________ 6.2.1. Obligaţia de a pune la dispoziţie o navă aptă să efectueze transportul convenit________________ 6.2.2. Obligaţia de luare în primire a mărfii ce urmează a fi transportată______________________________ 6.2.3. Obligaţia de conservare a mărfii _________________ 6.2.4. Obligaţia de a realiza deplasarea de marfă cu respectarea termenului stabilit __________________ 6.2.5. Obligaţia de livrare a mărfii _____________________ 6.3. Principalele obligaţii ale destinatarului_ ______________ 6.3.1. Obligaţia de a plăti navlul şi alte creanţe __________ § 7. Modificarea contractului de transport de marfă pe căile navigabile interioare în trafic internaţional______________ 7.1. Modificarea contractului de transport de marfă pe căile navigabile interioare în trafic internaţional prin dispoziţii ulterioare _ ____________________________________

264 268 271 271 271 272 273 275 275 276 276 277 277 277 278 279 279 280 280 280 281


Cuprins

XXIII

7.1.1. Titularul dreptului de a modifica un contract de transport de marfă pe căile navigabile interioare în trafic internaţional prin dispoziţii ulterioare _______ 281 7.1.2. Conţinutul dreptului de a modifica un contract de transport de marfă pe căile navigabile interioare în trafic internaţional prin dispoziţii ulterioare _______ 282 7.1.3. Exercitarea dreptului de a modifica un contract de transport de marfă pe căile navigabile interioare în trafic internaţional prin dispoziţii ulterioare _______ 282 7.2. Împiedicarea la executarea transportului _____________ 283 § 8. Răspunderea contractuală a transportatorului întemeiată pe contractul de transport de marfă pe căile navigabile interioare în trafic internaţional_______________________ 283 8.1. Răspunderea transportatorului pentru pierderea mărfurilor______________________________________ 286 8.2. Răspunderea pentru avarierea mărfurilor _ ___________ 289 8.3. Răspunderea pentru întârzierea la livrarea mărfurilor _ ____________________________________ 290 § 9. Acţiunea în angajarea răspunderii contractuale a transportatorului__________________________________ 291 JURISPRUDENŢĂ_________________________________ 293 Bibliografie___________________________________________ 300


II. Teoria generală a contractului de transport de persoane

33

§ 9. Denunţarea unilaterală a contractului de transport de persoane 80. Potrivit art. 2004 C. civ., în cazul în care, din cauza întârzierii executării transportului, contractul nu mai prezintă interes pentru călător, acesta îl poate denunţa, solicitând rambursarea preţului.  Prin raportare la prevederile legale menţionate, rezultă următoarele: 1) titularul dreptului de a denunţa unilateral contractul de transport este călătorul/pasagerul; 2) condiţiile necesar a fi îndeplinite cumulativ pentru exercitarea dreptului de a denunţa unilateral contractul sunt: a) să fi avut loc o întârziere în executarea transportului; b) din cauza acestei întârzieri, contractul să nu mai prezinte interes pentru călător; 3) efectele exercitării dreptului de a denunţa unilateral contractul de transport sunt: a) încetarea contractului de transport; b) naşterea obligaţiei transportatorului de a rambursa preţul plătit de călător (pasager). Menţionăm că aceste dispoziţii sunt aplicabile dacă părţile nu au stabilit astfel în contract sau dacă prin lege nu se prevede altfel.

§ 10. Cesiunea contractului de transport de persoane 81. Codul civil reglementează însă cesiunea drepturilor decurgând din contractul de transport de persoane. Potrivit art. 2007 C. civ., pasagerul poate ceda drepturile sale înainte de a începe transportul, fără a fi obligat să îl înştiinţeze pe transportator.  82. Cesiunea drepturilor pasagerului are natura juridică a unei cesiuni de creanţă, reglementate în Codul civil prin art. 1566 şi urm. Potrivit art. 1574 C. civ., cedentul are obligaţia de a remite cesionarului titlul constatator al creanţei şi orice alte înscrisuri doveditoare ale dreptului transmis. Ar rezulta deci faptul că pasagerul are obligaţia de a preda persoanei căreia îi cedează drepturile sale decurgând din contractul de transport de persoane, documentul de transport şi orice alte înscrisuri care ar dovedi drepturile transmise. 


34 

Dreptul transporturilor

Art. 2007 C. civ. consacră o excepţie de la dreptul comun în materia cesiunii de creanţă, respectiv cesiunea produce efecte faţă de trans­ portator (debitorul cedat) chiar şi în absenţa notificării cesiunii către acesta. JURISPRUDENŢĂ 1. Răspunderea transportatorului pentru persoana pasagerului/călătorului. Răspunderea pentru daunele directe şi imediate rezultând din executarea transportului, din executarea lui în alte condiţii decât cele stabilite sau din întârzierea executării acestuia. Menţiunea înscrisă pe biletul de transport nu constituie o informare corectă a călătorului privind locul de îmbarcare. Daune materiale şi morale. Prin sentinţa civilă nr. 4934/2015, Judecătoria Oradea a admis cererea formulată de reclamanta L.A.T. în contradictoriu cu pârâta K.T. SRL. A obligat pârâta la plata către reclamantă a sumei de 2.450 lei, cu titlu de despăgubiri. Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut următoarele: Reclamanta a cumpărat un bilet de călătorie de la pârâtă pentru ruta Oradea – Budapesta şi retur, bilet achitat în avans. La data de 10 ianuarie 2015, reclamanta a fost prezentă în gara Keleti din Budapesta încă de la orele 20,00, ora Ungariei, iar autocarul urma să sosească la ora 24,00. Autocarul pârâtei nu a mai ajuns în gara Keleti, pârâta fiind abandonată într‑un loc străin, noaptea, în frig, loc unde a stat până aproximativ la ora 4,00. Ulterior, dimineaţa devreme, prietena sa A.R. a venit cu maşina personală pentru a o transporta la Oradea. În privinţa locului de îmbarcare, petenta susţine existenţa unei înţelegeri verbale cu şoferul autocarului (confirmată şi de martor), iar despre posibilitatea unei astfel de înţelegeri dă mărturie chiar pârâta în cadrul răspunsului la interogatoriu, când arată că şefa de birou i‑a spus reclamantei să se înţeleagă cu şoferul. În orice caz, nu se poate reţine că menţiunea „NL” de pe bilet reprezintă o informare corectă a reclamantei privind locul de îmbarcare, ca fiind autogara Nepliget. Aşadar, pârâta nu a depus toate diligenţele pentru a‑şi îndeplini obligaţia sa contractuală privind transportul reclamantei. Ca urmare a neglijenţei pârâtei, reclamanta a suferit următoarele daune materiale: biletul de călătorie 80 lei, costurile de deplasare ale prietenei sale 300 lei combustibil, 70 lei taxă rovinietă pentru autostrada din Ungaria. Toate aceste sume sunt rezonabile raportat la situaţia reţinută, motiv pentru care instanţa de fond le‑a considerat ca dovedite. De asemenea, reclamanta este îndreptăţită şi la repararea prejudiciilor morale (atingere adusă demnităţii şi sănătăţii) decurgând din aceea că a fost abandonată într‑o ţară străină, noaptea, în frig, experienţă care a fost neîndoielnic foarte neplăcută. În aprecierea cuantumului despăgubirii, instanţa de fond a avut în vedere că aceste despăgubiri nu trebuie să se transforme într‑o sursă de îmbogăţire fără justă cauză şi faptul că hotărârea instanţei prin ea însăşi (constatând caracterul ilicit al comportamentului pârâtei) este un mijloc de reparare. Astfel, instanţa de


II. Teoria generală a contractului de transport de persoane

35

fond a apreciat că suma de 2.000 lei, solicitată cu titlu de daune morale, este rezonabilă şi proporţională cu prejudiciul suferit. Faţă de cele de mai sus, în baza art. 2004 şi urm. C. civ., art. 252‑253 C. civ., instanţa de fond a admis în întregime acţiunea. Împotriva acestei hotărâri a declarat apel apelanta (…), solicitând admiterea apelului, modificarea în totalitate a sentinţei apelate în sensul respingerii cererii de chemare în judecată ca neîntemeiată.  Analizând sentinţa prin prisma motivelor de apel invocate, instanţa de apel a reţinut că, la data de 20 decembrie 2014, reclamanta a cumpărat de la pârâtă biletul de călătorie seria (…), în valoare de 160 lei, pe ruta Oradea – Budapesta şi retur. Din răspunsul la interogatoriu, pârâta recunoaşte că reclamanta a făcut rezervare verbal, dar biletul de călătorie l‑a cumpărat de la conducătorul auto, însă nu a cumpărat bilet de călătorie cu urcare de la Gara Keleti, deoarece nu are o asemenea staţie. La întrebarea nr. 2, prestatorul de servicii relatează că reclamanta s‑a înţeles cu conducătorul auto să o transporte la gara Keleti, însă societatea nu a solicitat şi nici nu a încasat bani pentru acest serviciu pentru care nu s‑a angajat. În finalul interogatoriului arată că şefa de birou i‑a relatat reclamantei‑intimate faptul că se poate înţelege cu şoferul, însă acest aspect nu poate constitui o promisiune din partea societăţii sau un angajament sau contract încheiat. Este adevărat că, potrivit biletului de călătorie, este inserată menţiunea NL, însă această menţiune, astfel cum este înscrisă pe biletul de transport, nu constituie o informare corectă a reclamantei privind locul de îmbarcare ca fiind Autogara Nepliget şi, prin urmare, pârâta nu a depus toate diligenţele pentru a‑şi îndeplini obligaţia sa contractuală. Instanţa de apel a reţinut că, potrivit condiţiilor generale de transport, la art. 6 – modificări efectuate de către pasager, utilizat de către pârâtă, se menţionează că, în cazul în care doreşte modificarea orelor sau a direcţiei menţionate în rezervare, are posibilitatea să efectueze modificările dorite prin telefon cu cel puţin 48 de ore înainte de ora programată pentru pornire. Prin urmare, pârâta a lăsat la latitudinea călătorului schimbarea locului îmbarcării, iar potrivit răspunsului la interogatoriu, şefa de birou a îndemnat reclamanta să se înţeleagă cu şoferul. Potrivit depoziţiei martorei A.R., aceasta relatează că a fost de faţă când reclamanta a sunat la firma K. pentru programarea unei rezervări, cu precizarea că doreşte să fie lăsată în Ungaria, în Budapesta, în Gara Keleti, de unde avea legătură cu trenul, şi că doreşte să fie luată la întoarcere tot de acolo. Prin urmare, evident că pârâta nu şi‑a îndeplinit obligaţiile contractuale, iar probele administrate în cauză scot în evidenţă faptul că reprezentantul apelantei a lăsat să se înţeleagă posibilitatea schimbării destinaţiei. În ceea ce priveşte susţinerile apelantei, conform cărora, având în vedere înţelegerile efectuate cu conducătorul auto, reclamanta se poate îndrepta împotriva acestuia, instanţa de apel le‑a respins ca neîntemeiate, deoarece, prin cumpărarea biletului de călătorie, raporturile juridice civile s‑au născut în


36 

Dreptul transporturilor

sarcina transportatorului, în calitate de prestator de serviciu şi care răspunde pentru obligaţiile asumate. În conformitate cu art. 2004 alin. (2) C. civ., transportatorul răspunde pentru daunele directe şi imediate rezultând din executarea transportului, din executarea lui în alte condiţii decât cele stabilite sau din întârzierea executării acestuia, situaţie faţă de care, în mod temeinic şi legal, instanţa de fond a reţinut că reclamanta este îndreptăţită la obţinerea daunelor materiale reprezentând valoarea transportului, costurile de deplasare ale prietenei, precum şi daunele morale în sumă de 2.000 lei, care reprezintă o reparaţie rezonabilă şi proporţională cu prejudiciul suferit, considerente faţă de care instanţa de apel, în baza art. 480 alin. (1) C. proc. civ., a respins apelul şi a păstrat în totalitate hotărârea apelată. Trib. Bihor, Secţia a II‑a civilă, decizia nr. 813 din 23 mai 2016, www.rolii.ro 2. Răspunderea transportatorului pentru persoana pasagerului/călătorului. Nerespectarea locului şi a orelor de îmbarcare trecute pe biletele de călătorie. Recuperarea prejudiciului constând în contravaloarea biletelor pentru călătoria plătită şi neefectuată şi a biletelor cumpărate de pasageri pentru a se putea întoarce în ţară. Prin cererea înregistrată la Judecătoria Bistriţa la data de 29 octombrie 2014, ca urmare a declinării prin sentinţa civilă nr. 5733 din 7 mai 2014 a acţiunii înregistrate iniţial pe rolul Judecătoriei B. la data de 20 noiembrie 2013, reclamanţii M.A.M. şi M.M.C. au solicitat obligarea pârâtei societăţi T.T. SRL la plata sumei de 710 lei, reprezentând contravaloarea biletelor pentru călătoria plătită şi neefectuată; şi a sumei de 734 euro, în lei, la cursul BNR din ziua plăţii, reprezentând despăgubiri aferente preţului biletelor de avion cumpărate de reclamanţi pentru a se putea întoarce în ţară. (…) Analizând actele şi lucrările dosarului prin prisma probelor administrate şi a temeiurilor juridice aplicabile, instanţa a reţinut următoarele: În fapt, la data de 30 mai 2013, între reclamanţi şi pârâtă s‑a încheiat un contract de transport care nu a îmbrăcat forma scrisă, aceştia achiziţionând de la agenţia T.T. din B. două bilete de autocar pe ruta Franţa – Lancon Provence – România, cu îmbarcare pentru data de 7 iulie 2013, iar la ora 2,30 din acea dată s‑au prezentat la adresa indicată pe bilet pentru îmbarcare, au aşteptat sosirea autocarului de la ora 2,30 până la ora 14,00, timp în care au încercat de mai multe ori să contacteze agenţia. Autocarul care trebuia să‑i transporte în România nu a sosit la locul prevăzut în bilete pentru îmbarcare, iar pentru a ajunge în tară au cumpărat două bilete de avion de la o altă agenţie de turism. Din probatoriul administrat în cauză, respectiv din depoziţiile celor doi conducători auto, rezultă că în activitatea de transport desfăşurată pârâta nu deţine staţii de îmbarcare inscripţionate, orele de sosire şi plecare a autocarelor şi că din diferite motive nu sunt respectate orele de îmbarcare trecute pe biletele de călătorie.


II. Teoria generală a contractului de transport de persoane

37

Martorul B.I.E. arată faptul că pasagerii din autocar trebuiau să ia legătura cu şoferul de autocar pentru a stabili ora şi locul îmbarcării, fapt care nu s‑a adus la cunoştinţa reclamanţilor la data cumpărării biletelor şi nici ulterior. Martorul S.A.D. arată, în declaraţia dată, faptul că cei doi conducători auto aveau obligaţia de a lua legătura cu pasagerii prin telefon, în vedea îmbarcării. Acest martor menţionează faptul că ruta pe care s‑au deplasat cu autocarul din Spania către Franţa este ruta Madrid – Paris, iar din diagrama depusă la dosar reiese faptul că autocarul a circulat pe ruta Malaga – Paris. Astfel, reţinând că pârâta nu şi‑a îndeplinit obligaţiile menţionate în biletele de autocar emise la data de 30 mai 2013, reclamanţii au suferit un prejudiciu prin faptul că nu au beneficiat de transportul plătit şi au fost nevoiţi să facă şi cheltuieli suplimentare pentru achiziţionarea a două bilete de avion.  Potrivit dispoziţiilor art. 1270 C. civ., contractul valabil încheiat are putere de lege între părţile contractante, astfel încât prin această dispoziţie legală se instituie forţa obligatorie a contractului între părţile contractante, conform principiului de drept pacta sunt servanda. Totodată, potrivit art. 1170 C. civ., părţile trebuie să acţioneze cu bună‑credinţă atât la negocierea şi încheierea contractului, cât şi pe tot timpul executării sale. Conform art. 1516 C. civ., creditorul are dreptul la îndeplinirea integrală, exactă şi la timp a obligaţiei, iar potrivit art. 1351 C. civ., dacă legea nu prevede altfel sau părţile nu convin contrariul, răspunderea este înlăturată atunci când prejudiciul este cauzat de forţă majoră sau de caz fortuit. De asemenea, potrivit art. 1548 C. civ., culpa debitorului unei obligaţii contractuale se prezumă prin simplul fapt al neexecutării. Totodată, potrivit art. 1530 C. civ., creditorul are dreptul la daune‑interese pentru repararea prejudiciului pe care debitorul i l‑a cauzat şi care este consecinţa directă şi necesară a neexecutării fără justificare sau, după caz, culpabile a obligaţiei, iar potrivit art. 1350 C. civ., atunci când fără justificare o parte a unui contract nu îşi îndeplineşte această îndatorire, ea este răspunzătoare de prejudiciul cauzat celeilalte părţi şi este obligată să repare acest prejudiciu, în condiţiile legii. Sintetizând dispoziţiile legale enunţate, instanţa a reţinut că, în cazul în care o parte a unui contract nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce izvorăsc din acesta, atunci cealaltă parte are dreptul să recupereze prejudiciul cauzat de neexecutarea culpabilă a contractului, motiv pentru care a admis în parte acţiunea civilă formulată de reclamanţii M.A.M. şi M.M.C. în contradictoriu cu pârâta şi, în consecinţă, a obligat pârâta să achite reclamanţilor suma de 710 lei, reprezentând contravaloare bilete pentru călătoria plătită şi neefectuată, a obligat pârâta să achite reclamanţilor cu titlu de despăgubiri suma de 576 euro, reprezentând despăgubiri pentru biletele de avion (734 euro – 158 euro echivalentul în lei a 710 lei contravaloare bilete autocar). Jud. Bistriţa, Secţia civilă, sentinţa nr. 2496 din 9 iunie 2016, definitivă prin respingerea apelului prin decizia nr. 134 din 16 februarie 2017 a Trib. Bistriţa‑Năsăud, www.rolii.ro


38 

Dreptul transporturilor

3. Răspunderea transportatorului pentru refuzul de îmbarcare şi neefectuarea transportului aerian. Refuz de îmbarcare motivat de faptul că nu este permis transportul animalelor de companie, chiar dacă pasagerii achitaseră taxele speciale. Lipsa calităţii procesuale pasive a societăţilor care au intermediat încheierea contractului de transport aerian dintre pasageri şi transportator.  Prin cererea înregistrată iniţial la Judecătoria C. sub nr. (…)/215/2014, declinată către Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti şi înregistrată sub nr. (…), reclamanţii O.A.R., O.C. au chemat în judecată pe pârâtele X SA, prin lichidator judiciar E.I. SPRL, filiala Bucureşti, S. Călători Bucureşti şi P.T. Bucureşti, solicitând instanţei ca, prin hotărârea ce o va pronunţa, să dispună obligarea pârâtelor la plata sumei de 4.857,40 lei, reprezentând echivalentul a 1.087,47 euro. În motivare, au arătat că la data de 28 august 2012 au achiziţionat, prin intermediul pârâtei S. Călători, Sucursala Voiaj C., trei bilete de călătorie cu avionul către Marea Britanie – Londra, transportul aerian fiind efectuat de către pârâta X SA. Totodată, au solicitat şi transportul animalului lor de companie, achitând pentru trei bilete de călătorie şi pentru transportul animalului de companie suma de 1.087,47 euro. Suma achitată reprezintă contravaloarea celor trei bilete de călătorie pentru ei şi fiica lor minoră, respectiv taxele aferente şi taxa specială pentru transportul animalului de companie. Au precizat că înainte de achiziţionarea tichetelor de călătorie au solicitat reprezentantului S. Călători, Sucursala Voiaj C., să verifice direct la pârâta X SA dacă este permis şi transportul animalelor de companie, fiindu‑le transmis faptul că este permis acest lucru, cu îndeplinirea condiţiilor de transport, respectiv transportarea în cuşca specială şi prezentarea unor documente. Având confirmarea din partea ambelor pârâte că este permis transportul animalelor de companie pe ruta Bucureşti – Londra, au achiziţionat bilete de călătorie, achitând totodată şi taxa specială pentru animal – serviciul special pentru transport animale vii – AVH. Cu toate acestea, la data de 4 septembrie 2012 le‑a fost refuzată îmbarcarea, motivat de faptul că nu puteau fi însoţiţi de animalul lor de companie, chiar dacă achitaseră taxele speciale în vederea transportului acestuia. În drept, au invocat art. 1345, art. 1346, art. 1349, art. 1350, art. 1357, art. 1381 C. civ. La data de 24 noiembrie 2014, pârâta P.T. SRL a depus la dosar întâmpinare, prin care a invocat excepţia necompetentei teritoriale a instanţei, excepţia lipsei calităţii procesuale pasive, iar pe fond, a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată. La data de 29 decembrie 2014, pârâta S. Călători SA a depus la dosar întâmpinare, prin care a invocat excepţia necompetenţei teritoriale, excepţia lipsei calităţii sale procesuale pasive, iar pe fond, a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată. În privinţa excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive, instanţa a reţinut că reclamanţii şi‑au întemeiat cererea de chemare în judecată pe prevederile


II. Teoria generală a contractului de transport de persoane

39

legale ce reglementează răspunderea civilă contractuală şi delictuală, precum şi îmbogăţirea fără just temei. În speţă, instanţa a reţinut că achiziţionarea de către reclamanţi a unor bilete de avion ale companiei X SA reprezintă dovada contractului de transport aerian încheiat între aceştia, în calitate de pasageri, şi transportatorul aerian, conform art. 1955‑1956 C. civ. Conform art. 2004 alin. (2) C. civ., transportatorul răspunde pentru daunele directe şi imediate rezultând din neexecutarea transportului, din executarea lui în alte condiţii decât cele stabilite sau din întârzierea executării acestuia. Prin urmare, în baza acestor prevederi legale, răspunderea pentru neefectuarea transportului aparţine transportatorului, iar nu pârâtelor P.T. SRL şi S. Călători SA. Mai mult, instanţa a reţinut că, la data de 23 decembrie 2008, între M.T. SRL, în calitate de agenţie, şi S. Călători, în calitate de vânzător, s‑a încheiat contractul nr. (…), având ca obiect comercializarea de către vânzător a biletelor de avion pentru zboruri în trafic intern şi internaţional, prin utilizarea site‑ului www.(...).ro, proprietatea agenţiei. La data de 15 iunie 2010 s‑a încheiat o convenţie având valoarea unei novaţii prin schimbarea M.T. SRL cu P.T. SRL. Prin actul adiţional nr. 4 la contractul nr. (…), s‑a prevăzut că, începând cu data de 1 martie 2012, agenţiile de voiaj S. Călători vor emite bilete de avion pentru compania X SA, prin intermediul P.T. SRL, comercializarea biletelor de avion pentru compania X SA prin intermediul P.T. SRL făcându‑se de către agenţiile de voiaj S. Călători, prin accesarea sistemului de rezervare şi emitere al X SA, respectiv www.(...).ro. În aceste condiţii, instanţa a reţinut că atât P.T. SRL, cât şi S. Călători au intermediat încheierea contractului de transport aerian între reclamanţi, ca pasageri, şi transportator, respectiv X SA. Totodată, prin cererea de chemare în judecată, reclamanţii au precizat în mod expres că autor al faptei ilicite este transportatorul X SA, care în data de 4 septembrie 2012 a refuzat îmbarcarea acestora pentru ruta Bucureşti – Londra. Prin urmare, indiferent de temeiul juridic pe care reclamanţii îşi întemeiază pretenţiile, instanţa a apreciat că răspunderea pentru refuzul de îmbarcare, precum şi pentru neefectuarea transportului revine transportatorului, în baza contractului de transport, potrivit art. 2002 şi art. 2004 C. civ., ca autor al faptei ilicite invocate de reclamanţi şi respectiv beneficiar al sumei de bani achitate de reclamanţi, cu titlu de contravaloare transport neefectuat. În aceste condiţii, reţinând calitatea de intermediari ai încheierii contractului de transport aerian dintre reclamanţi, în calitate de pasageri, şi X SA, în calitate de transportator, instanţa a apreciat că pârâţii S. Călători şi P.T. SRL nu justifică legitimitate procesuală pasivă în prezenta cauză, motiv pentru care instanţa a


40 

Dreptul transporturilor

admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a acestora, respingând prezenta acţiune ca fiind formulată împotriva unor persoane lipsite de calitate procesuală pasivă. Jud. Sectorului 1 Bucureşti, sentinţa civilă nr. 13403 din 3 iulie 2015[1], www.rolii.ro 4. Răspunderea transportatorului pentru bagaje şi alte bunuri ale pasagerului/ călătorului. Temei juridic. Pierderea bagajului cauzată de modul de lucru defectuos, fiind evidenţiată o procedură nesigură în activitatea prestată, fapt ce a determinat sancţionarea contravenţională a operatorului. Dovada prejudiciului.  Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Iaşi la data de 16 septembrie 2014, reclamantul C.I.L. a chemat în judecată pârâta SC M.T. SRL, solicitând obligarea pârâtei la plata sumei de 3.000 lei, cu titlu de despăgubiri civile. În urma analizării probelor, instanţa a reţinut următoarea situaţie de fapt: La data de 11 iulie 2013, reclamantul C.I.L. a călătorit pe ruta Iaşi – Bucureşti cu un autovehicul aparţinând firmei M.T., iar la momentul ajungerii la destinaţie a constatat că îi dispăruse bagajul personal pe care îl depusese, conform regulilor firmei transportatoare, la cala autovehiculului. Odată cu debarcarea pasagerilor de pe ruta Iaşi – Bucureşti, în staţia B., şoferului B.I. i‑a fost adus la cunoştinţă de către reclamant faptul că nu îşi mai găseşte bagajul. Şoferul şi‑a amintit că la staţia B.O. a coborât o femeie ce i‑a solicitat să îi fie coborâte din cală bagaje, susţinând că îi aparţin. Întrucât la achiziţionarea biletului călătorii sunt rugaţi să lase şi un număr de telefon, şoferul a sunat la acea doamnă, care i‑a spus că şi‑a dat seama după plecarea autocarului că acel bagaj nu îi aparţine, dar l‑a lăsat pe bordura drumului, de unde a fost preluat de o altă persoană. Reclamantul s‑a adresat pârâtei pentru despăgubiri şi pentru soluţionarea pe cale amiabilă a litigiului, iar ulterior Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Nord Est Iaşi. Prin adresa nr. 3247 din 14 august 2013, Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Nord Est Iaşi a răspuns reclamantului în sensul că pierderea bagajului a fost cauzată de modul de lucru defectuos, fiind evidenţiată o procedură nesigură în activitatea prestată, fapt ce a determinat sancţionarea contravenţională a operatorului reclamat. În drept, potrivit art. 2005 C. civ.: (1) Transportatorul răspunde pentru pierderea sau deteriorarea bagajelor sau a altor bunuri ale călătorului, dacă nu se dovedeşte că prejudiciul a fost cauzat de viciul acestora, culpa călătorului sau forţa majoră. (2) Pentru bagajele de mână sau alte bunuri pe care călătorul le ţine cu sine,   Prin încheierea din data de 15.06.2016, pronunţată de Trib. Bucureşti, Secţia a VI‑a civilă, s‑a constatat suspendarea de drept a cauzei, în baza art. 36 din Legea nr. 85/2006. [1]


II. Teoria generală a contractului de transport de persoane

41

transportatorul răspunde numai dacă se dovedeşte intenţia sau culpa acestuia din urmă cu privire la pierderea sau deteriorarea lor. (3) Transportatorul răspunde pentru pierderea sau deteriorarea bagajelor ori a altor bunuri ale călătorului în limita valorii declarate sau, dacă valoarea nu a fost declarată, în raport cu natura, conţinutul obişnuit al acestora şi alte asemenea elemente, după împrejurări. (4) În măsura în care nu se prevede altfel prin prezentul articol, dispoziţiile secţiunii a 2‑a din prezentul capitol se aplică în mod corespunzător transportului bagajelor şi al altor bunuri pe care călătorul le ţine cu sine, fără a deosebi după cum acestea au fost sau nu au fost predate transportatorului. Raportând prevederile legale de mai sus la situaţia de fapt reţinută, instanţa a apreciat întemeiată numai în parte acţiunea formulată de reclamant. Soluţia se întemeiază pe următoarele argumente: Pentru angajarea răspunderii civile a pârâtei din prezenta cauză, persoana prejudiciată, în cauză, respectiv reclamantul C.I.L.  trebuie să dovedească înde­plinirea condiţiilor răspunderii civile delictuale a transportatorului. Astfel, reclamantul trebuie să probeze îndeplinirea condiţiilor cumulative cerute în acest scop, anume: a) existenţa unei fapte ilicite; b) săvârşirea faptei cu vinovăţie; c) să se fi provocat reclamantului un prejudiciu; d) între faptă şi prejudiciu să existe o legătură de cauzalitate. Reclamantul relatând succesiunea faptei din data 11 iulie 2013, susţine că pierderea bagajului s‑a datorat neglijenţei transportatorului. Fapta şi legătura de cauzalitate au fost recunoscute de pârâtă, care contestă însă îndeplinirea cumulativă a condiţiilor mai sus invocate, susţinând că nu există culpa transportatorului. Susţinerile pârâtei sunt contrazise de ansamblul materialului probator administrat în cauză, respectiv înscrisurile depuse la dosar. Astfel, inclusiv din adresa nr. 3247 din 14 august 2013, Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Nord Est Iaşi a constatat că pierderea bagajului a fost cauzată de modul de lucru defectuos, fiind evidenţiată o procedură nesigură în activitatea prestată, fapt ce a determinat sancţionarea contravenţională a operatorului reclamat. Prin urmare, instanţa a apreciat că reclamantul a făcut dovada existenţei unei fapte ilicite, a vinovăţiei acestuia şi a legăturii de cauzalitate, versiunea sa fiind susţinută, analizată în prezenta cauză şi confirmată de ansamblul materialului probator administrat. Cu privire la prejudiciul cauzat, ce trebuie reparat de pârâtă, instanţa a reţinut că reclamantul l‑a cuantificat la suma de 3.000 lei. Cu privire la această sumă, instanţa a reţinut că la dosar reclamantul a depus o listă cu obiectele care au fost în geanta pierdută, iar singura probă cu privire la acest aspect este declaraţia martorului M.C.B. Acesta a declarat că reclamantul a pus în acel bagaj un costum, haine de schimb, 2‑3 perechi de pantofi şi un parfum. Declaraţia martorului confirmă parţial lista de obiecte depusă la dosar. Mai mult, instanţa a reţinut că reclamantul a detaliat preţurile raportat la magazinele de profil, dar trebuie luată în calcul şi uzura obiectelor, neexistând nicio dovadă că toate articolele de îmbrăcăminte şi încălţăminte erau noi, iar parfumul nefolosit.


42 

Dreptul transporturilor

Pentru toate motivele de fapt şi de drept sus‑menţionate, instanţa a reţinut că pretenţiile reclamantului sunt justificate numai în parte, motiv pentru care a admis în parte cererea şi a obligat pârâta la plata sumei de 1.500 lei reprezentând despăgubiri civile. Jud. Iaşi, Secţia civilă, sentinţa nr. 7185 din 27 mai 2015, definitivă prin neapelare, www.rolii.ro

Dreptul transporturilor contracte specifice activitatii de transport editia a 3 a, revizuita si adau  

Dreptul transporturilor contracte specifice activitatii de transport editia a 3 a, revizuita si adau

Dreptul transporturilor contracte specifice activitatii de transport editia a 3 a, revizuita si adau  

Dreptul transporturilor contracte specifice activitatii de transport editia a 3 a, revizuita si adau

Advertisement