Page 1


DREPTUL SOCIETĂŢILOR ÎN ROMÂNIA Manual elementar Ediţia a III-a


DANIEL-MIHAIL ŞANDRU

DREPTUL SOCIETĂŢILOR ÎN ROMÂNIA Manual elementar Ediţia a III-a

EDITURA UNIVERSITARĂ Bucureşti, 2017


CUPRINS

PREFAŢĂ ........................................................................................ INTRODUCERE ............................................................................. Secţiunea 1. Reglementare .............................................................. Secţiunea 2. Definiţie şi delimitarea de alte instituţii juridice....... Secţiunea 3. Principiile dreptului societăţilor ................................ Secţiunea 4. Tendinţe în dreptul românesc al societăţilor ............ CAPITOLUL I. ORGANIZAREA COMERŢULUI ÎN ROMÂNIA ............................................................................................. Secţiunea 1. Organizarea administrativă a comerţului prin Registrul comerţului ......................................................................... Secţiunea 2. Menţiunile înregistrate în Registrul comerţului .......... Secţiunea 3. Obligaţia de a solicita înscrierea menţiunilor ........... CAPITOLUL II. PRINCIPALELE OBLIGAŢII ALE SOCIETĂŢILOR ............................................................................ Secţiunea 1. Înmatricularea în Registrul Comerţului, înscrierea menţiunilor în cazul modificării anumitor elemente ...................... Secţiunea 2. Ţinerea contabilităţii în conformitate cu dispoziţiile legale ................................................................................................ Secţiunea 3. Exercitarea comerţului în limitele concurenţei licite şi protecţia împotriva concurenţei neloiale ............................. Secţiunea 4. Respectarea regulilor de mediu ................................. CAPITOLUL III. ÎNMATRICULAREA SOCIETĂŢILOR ........ Secţiunea 1. Etapele constituirii societăţii ....................................... § 1. Redactarea actului constitutiv................................................... § 2. Prezentarea dosarului la ONRC ............................................... § 3. Înregistrarea în registrul comerţului ........................................ § 4. Atribuirea codului unic de înregistrare .................................... § 5. Procedura autorizării funcţionării ............................................

5

13 15 16 18 26 29 30 30 31 33 34 34 36 36 39 40 40 40 40 43 45 45


§ 6. Rolul judecătorului delegat ....................................................... § 7. Depunerea specimenului de semnătură de către reprezentanţii societăţii şi directorii sucursalelor .................................. § 8. Facilităţi acordate studenţilor-asociaţi .................................... Secţiunea 2. Efectele încălcării cerinţelor legale de constituire a societăţii. Acţiunea în regularizarea societăţii ................................ Secţiunea 3. Publicitatea actelor constitutive .................................. Secţiunea 4. Efectele înmatriculării societăţii ................................ § 1. Dobândirea personalităţii juridice .......................................... § 2. Societatea este o ficţiune juridică ............................................. § 3. Nulitatea societăţii .................................................................... A. Precizări prealabile ....................................................................... B. Cauzele nulităţii societăţii ........................................................... C. Efectele declarării nulităţii societăţii .......................................... D. Distincţia dintre declararea nulităţii societăţii şi acţiunea în regularizare...................................................................................

46

CAPITOLUL IV. CONSTITUIREA SOCIETĂŢILOR ............. Secţiunea 1. Condiţiile de fond şi de formă ale actului constitutiv § 1. Noţiunea de act constitutiv ........................................................ § 2. Condiţiile de fond ale actului constitutiv. Reguli generale ....... § 3. Condiţiile de fond ale actului constitutiv. Reguli speciale. Aportul, affectio societatis, participarea la beneficii şi suportarea pierderilor ............................................................... § 4. Condiţiile de formă ale actului constitutiv ................................ § 5. Enumerarea elementelor actului constitutiv ............................ Secţiunea 2. Statutul juridic al asociaţilor....................................... § 1. Noţiune ...................................................................................... § 2. Incompatibilităţi ........................................................................ § 3. Drepturile şi obligaţiile asociaţilor .......................................... Secţiunea 3. Patrimoniul, capitalul social şi rezervele societăţii .... § 1. Patrimoniul ............................................................................... § 2. Capitalul social ........................................................................ § 3. Rezervele societăţii.................................................................... Secţiunea 4. Denumirea şi emblema societăţii ................................ § 1. Denumirea societăţii ................................................................. § 2. Emblema societăţii .................................................................... § 3. Interdicţii şi restricţii legale în apropierea unor termeni în conţinutul firmelor ....................................................................

68 68 68 69

6

49 50 51 57 59 59 63 64 64 65 66 67

69 86 89 91 91 98 100 102 102 103 105 106 106 108 109


§ 4. Regimul juridic al firmei în cazul cesiunii fondului de comerţ . Secţiunea 5. Forma juridică a societăţilor....................................... Secţiunea 6. Sediul principal al societăţii ........................................ § 1. Noţiunea şi importanţa sediului ................................................ § 2. Caracterele sediului .................................................................. § 3. Reguli de stabilire a sediului..................................................... § 4. Dovada sediului ........................................................................ § 5. Efectele absenţei sediului .......................................................... Secţiunea 7. Filiale, sucursale, puncte de lucru, reprezentanţe ..... § 1. Filialele ..................................................................................... § 2. Sucursalele ................................................................................ A. Definiţie ........................................................................................ B. Capacitatea sucursalei de a încheia acte juridice .......................... C. Înregistrarea şi funcţionarea sucursalei ......................................... § 3. Reprezentanţele societăţilor şi organizaţiilor economice străine ........................................................................................ § 4. Noţiunile de „unitate” şi „unitate deţinătoare” ...................... Secţiunea 8. Obiectul de activitate al societăţii ................................ § 1. Noţiuni ....................................................................................... § 2. Reglementare............................................................................. § 3. Elemente care pot forma obiectul de activitate al societăţii ..... § 4. Probleme speciale ..................................................................... § 5. Sancţiunea încălcării dispoziţiilor referitoare la obiectul societăţii .................................................................................... CAPITOLUL V. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SOCIETĂŢILOR PE ACŢIUNI .................................................... Secţiunea 1. Precizări prealabile. Regimul juridic al acţiunilor ... § 1. Noţiuni ....................................................................................... § 2. Regimul juridic al acţiunilor ..................................................... § 3. Transmiterea acţiunilor ............................................................ § 4. Dobândirea propriilor acţiuni de către societate ..................... Secţiunea 2. Adunarea generală a asociaţilor ................................. § 1. Felurile adunărilor generale..................................................... § 2. Adunarea constitutivă ............................................................... § 3. Adunarea generală ordinară .................................................... § 4. Adunarea generală extraordinară ............................................ § 5. Delegarea anumitor competenţe ale adunării generale extraordinare către consiliul de administraţie .........................

7

113 113 115 115 119 122 122 124 124 124 125 125 126 127 128 128 130 130 131 132 136 138 140 140 140 141 146 149 152 152 153 154 155 156


§ 6. Adunările speciale ..................................................................... § 7. Cvorumul necesar pentru luarea de hotărâri valabile ............. § 8. Convocarea adunării generale ................................................ A. Iniţiativa convocării adunării generale......................................... B. Conţinutul şi comunicarea convocării ......................................... C. Reprezentarea asociaţilor ............................................................. D. Exercitarea dreptului la vot .......................................................... E. Abuzul de majoritate în adunarea generală a acţionarilor ........... F. Sintagma „data de referinţă” ....................................................... § 9. Şedinţa adunării generale ......................................................... Secţiunea 3. Hotărârile adunării generale ...................................... § 1. Condiţii de fond şi de procedură privind luarea hotărârilor adunării generale ...................................................................... § 2. Obligativitatea hotărârilor adunării generale ........................... § 3. Acţiunea în anularea hotărârii adunării generale ..................... § 4. Măsuri provizorii încuviinţate de către instanţă. Ordonanţa preşedinţială .............................................................................. Secţiunea 4. Reguli comune pentru sistemul unitar şi sistemul dualist de administrare a societăţii ................................................... § 1. Consideraţii prealabile ............................................................. § 2. Condiţiile legale pentru a deţine calitatea de administrator sau membru al consiliului de supraveghere ............................. § 3. Durata mandatului de administrator ........................................ § 4. Drepturile administratorilor ..................................................... § 5. Procedura de deliberare ........................................................... § 6. Obligaţiile administratorilor sau ale consiliului de supraveghere ............................................................................. § 7. Încetarea calităţii de administrator .......................................... Secţiunea 5. Sistemul unitar de administrare a societăţii ............... § 1. Consideraţii generale ................................................................ A. Numărul administratorilor ........................................................... B. Desemnarea administratorilor ...................................................... C. Vacanţa posturilor de administrator ............................................. D. Administratorii neexecutivi ......................................................... E. Administratorii independenţi ....................................................... § 2. Consiliul de administraţie ......................................................... A. Preşedintele consiliului de administraţie ..................................... B. Comitetele consultative ................................................................ C. Funcţionarea consiliului de administraţie ....................................

8

158 158 160 161 176 192 197 198 199 200 201 201 203 203 213 216 216 218 220 221 224 225 227 228 228 228 228 229 229 230 231 231 231 231


D. Atribuţiile Consiliului de administraţie ....................................... § 3. Directorii – funcţionari ai societăţii ......................................... A. Consideraţii introductive .............................................................. B. Obligaţiile directorilor.................................................................. C. Reprezentarea societăţii de către directori ................................... D. Răspunderea directorului ............................................................. § 4. Raportul dintre societate şi terţi ............................................... § 5. Obligaţiile administratorilor ..................................................... A. Răspunderea administratorilor ..................................................... B. Decizia de afaceri ......................................................................... C. Interese contrare societăţii ........................................................... D. Operaţiuni interzise între administratori şi societate ................... § 6. Excepţii de la aplicarea regulilor în sistemul unitar .................. Secţiunea 6. Administrarea societăţii în sistemul dualist ............... § 1. Principii..................................................................................... § 2. Directoratul ............................................................................... A. Puterile directoratului ................................................................... B. Desemnarea membrilor directoratului ......................................... C. Incompatibilităţi ........................................................................... D. Directoratul reprezintă societatea în raport cu terţii şi în justiţie . E. Obligaţiile directoratului .............................................................. § 3. Consiliul de supraveghere .......................................................... A. Desemnarea membrilor consiliului de supraveghere ................... B. Vacanţa postului ........................................................................... C. Incompatibilităţi ........................................................................... D. Drepturi şi obligaţii ...................................................................... E. Comitete consultative................................................................... F. Procedura de luare a deciziilor ..................................................... Secţiunea 7. Registrele societăţii şi situaţiile financiare anuale .... § 1. Enumerarea registrelor obligatorii ......................................... § 2. Reguli referitoare la ţinerea registrelor .................................. § 3. Situaţia financiară anuală ........................................................ Secţiunea 8. Controlul activităţii operaţiunilor societăţii ............... Secţiunea 9. Reguli specifice societăţii în comandită pe acţiuni ....

232 233 233 234 234 235 236 237 237 239 241 242 244 245 245 245 245 246 246 247 247 248 248 248 249 249 250 250 251 251 251 252 253 256

CAPITOLUL VI. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SOCIETĂŢILOR DE PERSOANE ............................................... 258 A. SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ ................... 258 Secţiunea 1. Trăsăturile societăţii cu răspundere limitată.............. 258

9


§ 1. Precizări prealabile .................................................................. § 2. Regimul juridic al părţilor sociale ............................................ Secţiunea 2. Adunarea generală a asociaţilor ................................. § 1. Drepturile şi obligaţiile asociaţilor .......................................... § 2. Funcţionarea adunării generale la S.R.L. ............................... Secţiunea 3. Administrarea societăţii cu răspundere limitată ........ § 1. Numirea administratorului........................................................ § 2. Puterile administratorilor ......................................................... § 3. Remuneraţia administratorilor ................................................. § 4. Cumulul calităţii de administrator ............................................ § 5. Răspunderea administratorului ................................................ § 6. Încetarea mandatului de administrator .................................... Secţiunea 4. Cenzorii la societăţile cu răspundere limitată ............ Secţiunea 5. Reguli specifice societăţii cu răspundere limitată cu asociat unic .......................................................................................

258 258 261 261 263 266 266 273 278 282 289 294 296 297

B. SOCIETATEA ÎN NUME COLECTIV ŞI SOCIETATEA ÎN COMANDITĂ SIMPLĂ ............................................................ Secţiunea 1. Precizări prealabile ........................................................ Secţiunea 2. Drepturile şi obligaţiile asociaţilor ............................. § 1. Drepturile asociaţilor................................................................ § 2. Obligaţiile asociaţilor ............................................................... § 3. Cesiunea părţilor de interes ...................................................... § 4. Reguli privind adunarea asociaţilor la SNC şi SCS ................. Secţiunea 3. Administrarea SNC şi SCS .......................................... § 1. Reguli privind administrarea SNC ............................................ § 2. Reguli privind administrarea SCS ............................................

300 300 300 300 302 303 303 304 304 304

CAPITOLUL VII. MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV ............................................................................... Secţiunea 1. Introducere .................................................................... § 1. Precizări prealabile ................................................................. § 2. Efectele modificării ................................................................... § 3. Procedura în cazul modificării actului constitutiv ................... Secţiunea 2. Suspendarea temporară a activităţii ........................... Secţiunea 3. Modificarea formei societăţii ...................................... Secţiunea 4. Modificarea sediului societăţii ................................... Secţiunea 5. Modificarea duratei societăţii ..................................... § 1. Competenţa, cvorum ................................................................

306 306 306 309 310 312 314 318 319 319

10


§ 2. Momentul la care se ia hotărârea de modificare a duratei ...... § 3. Dreptul de opoziţie la modificarea duratei societăţii .............. Secţiunea 6. Reducerea sau majorarea capitalului social .............. § 1. Reducerea capitalului social ..................................................... § 2. Majorarea capitalului social..................................................... § 3. Dreptul de preempţiune............................................................. § 4. Prima de emisiune ..................................................................... § 5. Capitalul autorizat .................................................................... Secţiunea 7. Excluderea şi retragerea asociaţilor ........................... § 1. Precizări prealabile .................................................................. § 2. Cazuri de excludere a asociatului ............................................. § 3. Excluderea în cazul SA şi SCA .................................................. § 4. Drepturile şi obligaţiile asociatului exclus ............................... § 5. Dreptul la retragere din societate ............................................. A Societatea în nume colectiv, în comandită simplă sau în societatea cu răspundere limitată ................................................. B. Retragerea acţionarului din societăţile pe acţiuni ........................ § 6. Drepturile asociatului retras .................................................... Secţiunea 8. Fuziunea şi divizarea societăţii ................................... § 1. Cauzele fuziunii societăţilor ...................................................... § 2. Modalităţile fuziunii .................................................................. § 3. Modalităţile divizării ................................................................. § 4. Proiectul de fuziune sau divizare .............................................. § 5. Opoziţia la fuziune sau divizare ................................................ § 6. Obligaţiile administratorilor ..................................................... § 7. Efectele fuziunii şi divizării ....................................................... § 8. Efecte cu privire la deţinătorii de valori mobiliare .................. § 9. Nulitatea operaţiunilor de fuziune şi divizare ........................... Secţiunea 9. Opoziţia creditorilor sociali şi a altor persoane interesate ........................................................................................... § 1. Necesitate şi noţiune .................................................................. CAPITOLUL VIII. DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA SOCIETĂŢII.................................................................................... Secţiunea 1. Cauzele generale de dizolvare ..................................... § 1. Precizări prealabile .................................................................. § 2. Analiza cazurilor generale de dizolvare a societăţilor ............. Secţiunea 2. Efectele dizolvării ........................................................ § 1. Deschiderea procedurii lichidării .............................................

11

319 321 323 323 326 330 331 334 335 335 336 341 342 343 344 345 358 359 359 360 360 361 362 362 364 366 366 367 367 372 372 372 373 378 378


§ 2. Interdicţia privind desfăşurarea unor noi operaţiuni aplicabilă persoanelor care asigură conducerea societăţii ..... § 3. Interdicţia modificării actului constitutiv ................................. Secţiunea 3. Personalitatea juridică a societăţii şi radierea din registrul Comerţului ................................................................. § 1. Personalitatea juridică subzistă în scopul lichidării societăţii § 2. Radierea societăţii .................................................................... Secţiunea 4. Lichidarea societăţii .................................................... § 1. Precizări prealabile .................................................................. § 2. Statutul juridic al lichidatorilor ................................................ § 3. Lichidarea societăţilor în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată ........................................................ § 4. Lichidarea societăţilor pe acţiuni şi în comandită pe acţiuni ..

379 380 380 380 381 391 391 392 394 395

Bibliografie selectivă......................................................................... 397

12


BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

Volume, cursuri, tratate Smaranda Angheni, Raporturile juridice dintre profesioniştiicomercianţi, Ed. C. H. Beck, 2014 Gh. Buta, Dreptul afacerilor, Ed. EFES, 2003 Stanciu D. Cărpenaru, Tratat de drept comercial român, Ediţia a V-a, actualizată, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2016 St. D. Cărpenaru, Gh. Piperea, S. David, Legea societăţilor. Comentariu pe articole, Ediţia 5, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2014 Paul I. Demetrescu, Întreprinderile comerciale, Ed. Cercetări juridice, Bucureşti, 1943 Cristian Duţescu, Drepturile acţionarilor, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2006 Dumitru Andreiu Petre Florescu, Theodor Mrejeru, Gabriel Bălaşa, Drept societar, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2003 I.L. Georgescu, Drept comercial român, Vol. II, Ed. All, Bucureşti, 2002 D. D. Gerota, Curs de societăţi comerciale. Ţinut la Universitatea din Bucureşti în 22 de prelegeri libere, Imprimeria Fundaţia Culturală Regele Mihai I, Bucureşti [1928] C. Gheorghe, Societăţi comerciale. Voinţa asociaţilor şi voinţa reală, AllBeck, Bucureşti, 2003. Ecaterina Ivanov, Patrimoniul societăţilor comerciale, Ed. Hamangiu, 2008 Ioan Lazăr, Dreptul Uniunii Europene în domeniul concurenţei, Ed. Universul Juridic, 2016 Laura Lazar, Abuzul de poziţie dominantă. Evoluţii şi perspective în dreptul european şi naţional al concurenţei, Ed. C. H. Beck, 2013 Vasile Nemeş, Drept comercial. Ed. a 2-a, ed. Hamangiu, 2015. Gh. Piperea, Drept comercial. Întreprinderea în reglementarea NCC, Ed. C. H. Beck, 2012. Gheorghe Piperea, Societăţi comerciale, piaţă de capital, aquis comunitar, Ed. All Beck, Bucureşti, 2005 Manole Ciprian Popa, Grupurile de societăţi, Editura C. H. Beck, 2011 Dan A. Popescu, Contractul de societate, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1996

397


Flaminia Stârc-Meclejan, Responsabilitatea socială corporativă şi nevoia de noi principii în dreptul societar, Ed. Universul Juridic, 2015 I. Şcheaua, Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990: comentată şi adnotată, Ed. Rosetti, Bucureşti, ediţia a II-a, 2002 Luminiţa Tuleaşcă, Drept comercial. Întreprinderile comerciale, Editura Universul Juridic, 2016 Ion Turcu, Teoria şi practica dreptului comercial român, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1998 Mihai Dorel Vlad, Acţiunea în concurenţă neloială, Ed. Universitară, 2011 Studii şi articole S. Angheni, Unele aspecte teoretice şi practice privind efectele fuziunii societăţilor comerciale, Juridica, nr. 5/2001. Lucian Arnăutu, Abuzul de majoritate în adunarea generală a acţionarilor, în Colectiv, Eseuri de hermeneutică juridică, Vol. III, Ed. Venus, Iaşi, 2006 I. Băcanu, Înregistrarea sucursalelor şi filialelor în Registrul Comerţului – o precizare, RDC, nr. 9/1998 Monna-Lisa Belu Magdo, Conceptul de „unitate deţinătoare” în viziunea Legii nr. 10/2001 şi a jurisprudenţei, RDC, 1/2008 C. Butacu, A. Miu, Regimul juridic aplicabil grupului, filialelor, sucursalelor şi celorlalte sedii secundare ale unei societăţi comerciale în lumina dispoziţiilor Legii concurenţei nr. 21/1996, RDC, nr. 12/1999 Radu N. Catană, Convenţiile de vot: una dintre incertitudinile dreptului român al societăţilor comerciale, Studia Universitatis Babes-Bolyai. Seria Iurisprudentia, nr. 2/2000. Radu N. Catană, Abuzul de majoritate (în dreptul societăţilor comerciale), Revista de drept comercial, nr. 6/2002 Radu N. Catană, Obligaţia de diligenţă şi prudenţă a administratorilor în contextul reformei dreptului societăţilor comerciale, PR, nr. 2/2006 Radu N. Catană, Excluderea asociaţilor din societăţile comerciale, Studia Universitatis Babes-Bolyai. Seria Iurisprudentia, nr. 2/2001. Radu N. Catană, Retragerea asociaţilor din societăţile comerciale, Revista de Drept Comercial, nr. 2/2002. Gabriel Chifan, Specialitatea capacităţii de folosinţă a societăţii comerciale. Excepţii specifice. Elemente ale capacităţii de exerciţiu, RDC, nr. 3/2006

398


D. Clocotici, Gh. Gheorghiu, Efectele fraudei în materie civilă şi comercială, RDC, nr. 4/1996. Sergiu Deleanu, Clauza leonină în contractele de societate, Dreptul nr. 2/1992 D. A. Dumitrescu, Valabilitatea împuternicirii acordate sucursalei de a reprezenta societatea primară în relaţiile cu terţii şi în justiţie, RDC, nr. 3/2005 E. Florescu, Discuţii privind competenţa instanţelor judecătoreşti cu referire la unele hotărâri ale adunărilor generale ale acţionarilor societăţilor comerciale ori ale judecătorului delegat, Dreptul, nr. 12/1998 Alexandru Georgescu, Împrumutul acordat administratorului societăţii comerciale cu răspundere limitată – între permisibilitate şi interdicţie, Tribuna Economică, nr. 2/2012, p. 60-61. C. Gheorghe, Garanţiile reale purtând asupra părţilor sociale şi a acţiunilor societăţilor comerciale, RDC, nr. 5/2004. Cristian Gheorghe, Nulitatea societăţii comerciale şi nulitatea actului constitutiv, RDC, nr. 4/2006 Luis Gutiérrez Sanjuán, Societatea comercială unipersonală – studiu comparat, Analele Universităţii din Bucureşti. seria Drept, IV/2007. Cristian Jora, Dreptul de proprietate al regiei autonome, Studii de Drept Românesc, nr. 4/1993 Gh. Piperea, Societatea simplă: contract şi entitate colectivă fără personalitate juridică, în vol. Radu Bufan, Radu. N. Catană, Lucian Bercea (coord.), Dreptul comercial la confluenţa a două coduri, Ed. Universul Juridic, 2013 Mădălina Elena Grecu, Nulităţile relative şi absolute ale hotărârilor adunării generale a asociaţilor, Dreptul privat al afacerilor, nr. 6/2003. Monica Ionaş-Sălăgean, Scurte consideraţii legate de aporturile în natură la capitalul social, Studia Universitatis Babes Bolyai, nr. 2/2007. C. Leaua, Natura juridică şi aplicabilitatea termenului de 15 zile prevăzut de art. 131 alin. 2 din Legea nr. 131/1990, republicată, pentru acţiunea în anularea hotărârii adunării generale, Dreptul, nr. 8/2001 E. Lipcanu, Despre limitarea aplicării în dreptul societăţilor comerciale a normei de interpretare prevăzute de art. 978 C.civ. de regula concordanţei cu contractul de societate, RDC, 4/2000. D. Lupaşcu, Obiectul de activitate al societăţii comerciale, Dreptul, nr. 7/1993

399


A. Man, M. Ionaş, Punctele de lucru, structuri ale societăţilor comerciale, RDC, nr. 5/1997. V. Mircea, Convenţiile extra-statutare ale acţionarilor în dreptul românesc, RDC, nr. 3/2002 V. Mircea, Suspendarea dreptului de vot în cazul acţiunilor neplătite, RDC, nr. 2/2003 M. Moraru, Dacă adunarea generală extraordinară poate să hotărască în probleme de competenţa adunării ordinare, Dreptul, nr. 2/1994. Cristinel Murzea, Scurtă privire istorică asupra tranziţiei contractului de societate de la antiquum consortium la statutul de persoană juridică, în vol. Radu Bufan, Radu. N. Catană, Lucian Bercea (coord.), Dreptul comercial la confluenţa a două coduri, Ed. Universul Juridic, 2013 V. Pătulea, Partea cuvenită fiecărui asociat din beneficiile realizate, Dreptul, nr. 8/1992 Gh. Piperea, Guvernarea corporatistă (Partea I), PR, nr. 2/2004; Gh. Piperea, Guvernarea corporatistă (Partea a II-a), PR, nr. 3/2004 Gh. Piperea, Natura juridică a societăţilor comerciale unipersonale, RDC, nr. 4/2000; Ioan Popa, Uzufructul acţiunilor şi al părţilor sociale, Dreptul nr. 10/2005 Carmen Popa, Obligaţia legală de abţinere de la deliberări în cazul în care există un interes contrar aceluia al societăţii şi sancţiunea aplicabilă, RDC, nr. 5/2003. Titus Prescure, Nulitatea societăţii simple, nulitatea persoanei juridice în reglementarea Noului Cod Civil şi nulitatea societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990. Analiză comparativă, în vol. Radu Bufan, Radu. N. Catană, Lucian Bercea (coord.), Dreptul comercial la confluenţa a două coduri, Ed. Universul Juridic, 2013 Alexandru Răţoi, Flavius A. Baias, Societatea fictivă în contextul noilor reglementări relative la simulaţie, Curierul Judiciar, nr. 7/2014. M.G. Sabău, Obligativitatea aprobării adunărilor generale ale acţionarilor în materia închirierii unor bunuri ale societăţii, RDC, 1/2004 L. Săuleanu, Elementele caracteristice ale asocierii în participaţie. Regimul fiscal, în Revista de Ştiinţe Juridice nr. 1/2010. Lucian Săuleanu, Regimul excluderii şi retragerii asociaţilor din societatea cu răspundere limitată, în vol. Radu Bufan, Radu. N.

400


Catană, Lucian Bercea (coord.), Dreptul comercial la confluenţa a două coduri, Ed. Universul Juridic, 2013 M. Şcheaua, Unele probleme legate de obiectul de activitate al societăţii comerciale, Dreptul, nr. 9/1994. Lavinia Tec, Examenul jurisprudenţei în materia reprezentării societăţii şi răspunderii civile a administratorilor faţă de societate, RRDA, nr. 4/2016 Luminiţa Tuleaşcă, Expirarea (duratei) mandatului administratorului societăţii (comerciale), RRDA, nr. 8/2016 C. Turianu, Aportul în numerar. Studiu de drept comparat, Dreptul, nr. 4/2008. R. Ţicleanu, Regimul juridic al acţiunilor preferenţiale (prezent, perspective şi drept comparat), RDC, nr. 3/2000. Fl. Ţuca, Societatea comercială fictivă, RDC, nr. 10/1996. Florentin Ţuca, Efectele cesiunii de acţiuni sau părţi sociale asupra calităţii de creditor al dividendelor, RDC, nr. 2/2000 D. Vlăsceanu, Utilitatea pactelor încheiate între acţionari, RRDA, nr. 1/2005.

401


Dreptul societatilor in romania manual elementar daniel mihail sandru (editia a iii a)  

Dreptul societatilor in romania manual elementar daniel mihail sandru (editia a iii a)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you