Page 1

CUPRINS Prefaţă ............................................................................................. 17 Preface ............................................................................................. 23 Introducere...................................................................................... 29 Introductory chapter . The economic situation of Romania by the middle of 2013 – the crisis has become perpetual ............ 53 1.1. The major macroeconomic evolutions ...................................... 56 1.2. The Gross Domestic Product evolution ..................................... 59 1.3. The GDP alteration factors by categories of resources....................................................................................... 61 1.4. The GDP evolution by categories of utilizations ....................... 63 1.5. GDP evolution – seasonally adjusted series ............................. 65 1.6. The achievement of the Gross Domestic Product by ownership forms ............................................................. 67 1.7. Direct foreign investments......................................................... 69 1.8. The inflation (consumer prices) evolution................................. 70 1.9. The industrial production indices .............................................. 74 1.10. The production indices in agriculture ...................................... 79 1.11. Investments in constructions ................................................... 86 1.12. Production of services ............................................................. 90 1.13. The international trade ............................................................. 93 1.14. The population and the labor force market ............................ 103 1.15. Economic and social evolution of Romania during 1.I-30.VI.2013 ..................................................................... 118 1.15.1. Macroeconomic indicators ......................................... 118 1.15.2. Sector evolutions........................................................ 124 Capitolul 1. Starea economică a României la mijlocul anului 2013 – criza a devenit perpetuă ........................ 139 1.1. Principalele evoluţii macroeconomice..................................... 141 1.2. Evoluţia Produsului Intern Brut ............................................... 145 1.3. Factorii de modificare a Produsului Intern Brut pe categorii de resurse .................................................................... 146


1.4. Evoluţia Produsului Intern Brut pe categorii de utilizări ....................................................................................... 148 1.5. Evoluţia PIB – serie ajustată sezonier ..................................... 150 1.6. Realizarea PIB pe forme de proprietate ................................... 152 1.7. Investiţii străine directe ........................................................... 153 1.8. Evoluţia inflaţiei (preţurile de consum) ................................... 155 1.9. Indicii producţiei industriale .................................................... 158 1.10. Indicii producţiei din agricultură ........................................... 162 1.11. Investiţiile în construcţii ........................................................ 169 1.12. Producţia de servicii .............................................................. 173 1.13. Comerţul internațional ........................................................... 175 1.14. Populaţia şi piaţa forţei de muncă.......................................... 185 1.15. Evoluţia economico-socială a României în perioada 1.I-30.VI.2013 ................................................................. 200 1.15.1. Principalii indicatori macroeconomici ...................... 200 1.15.2. Evoluții sectoriale ...................................................... 206 Capitolul 2. Starea social-economică a României în perioada 1997-2000 .................................................................. 221 (Economic situation of Romania during the period 1997-2000) 2.1. Starea social-economică generală ............................................ 221

(General social-economic situation) 2.2. Starea economică a României la sfârşitul anului 2000 ............ 233 (Economic situation of Romania at the end of 2000) 2.3. Efectele programului de guvernare pentru anul 2000............. 237 (Effects of the governing program for the year 2000) Capitolul 3. Evoluţia economică în perioada 2001-2004 ....................................................................................... 251

(Economical evolution during the period 2001-2004) 3.1. Preocupare pentru depăşirea perioadelor de iarnă şi pregătirea campaniilor agricole de primăvară ............................. 253 (Preoccupation to overcome winter periods and preparation of spring agricultural campaign) 3.2. Măsuri vizând relansarea economiei naţionale ........................ 256 (Measures for the relaunch of the national economy)


3.2.1. Reechilibrare macroeconomică ........................................ 257 (Macroeconomic re-equlibrium) 3.2.2. Măsuri de politică monetară şi de control al cursului de schimb ................................................................................... 259 (Measures of monetary policy and for the control of the exchange rate) 3.2.3. Îmbunătăţirea mediului de afaceri .................................... 260 (Improvement of the business environment) 3.2.4. Agricultura necesită surse şi timp .................................... 261 (The agriculture needs sources and time) 3.2.5. Mari lucrări publice vizând dezvoltarea construcţiei de locuinţe .................................................................................. 263 (Great public works aimed to the development of dwellings construction) 3.2.6. Paşi în domeniul infrastructurii şi modernizării transporturilor............................................................................. 264 (Steps in the field of infrastructure and transportation) 3.2.7. Comunicaţiile şi tehnologia informaţiei ........................... 265 (Communications and information technology) 3.2.8. Programe pentru reabilitarea turismului ........................... 266 (Programmes for re-habilitation of tourism) 3.2.9. Utilizarea raţională a apelor ............................................. 266 (Rational usage of waters) 3.2.10. Măsuri pentru protecţia mediului înconjurător ............... 267 (Measures to protect the environment) 3.2.11. Reconsiderarea rolului întreprinderilor mici şi mijlocii............................................................................ 269 (Reconsidering the role of Small and Medium Enterprises) 3.2.12. Măsuri privind continuarea procesului de privatizare .............................................................................. 271 (Measures regarding the continuation of the privatization process) 3.2.13. Sectorul bancar şi de asigurări – decizii cu marjă ridicată de risc ............................................................................ 272 (Banking and insurance sector - high risk margin decisions) 3.2.14. Atragerea investiţiilor străine ........................................ 273 (Attracting foreign investments) 3.2.15. Diversificarea activităţii de comerţ ................................ 274 (Diversification of trade activity)


3.3. Măsuri privind combaterea sărăciei şi a şomajului – binom al economiei de piaţă ........................................................ 275 (Measures for fighting poverty and unemployment - binome of the market economy) 3.4. Asistenţa socială, starea de sănătate a populaţiei şi protecţia copilului ....................................................................... 276 (Social assistance, population health and child protection) 3.5. Implementarea de programe în domeniul educaţiei, cercetării şi culturii ......................................................................... 278 (Implementing programs for education, research and culture) 3.6. Consolidarea statului de drept şi accelerarea reformei în justiţie ......................................................................................... 282 (Consolidate the law state and acceleration of reform in the judicial field) 3.7. Apărarea naţională, ordinea publică şi siguranţa cetăţeanului – priorităţi naţionale ................................................... 283 (National defense, public order and citizen's safety - national priorities) 3.8. Accelerarea reformei administraţiei publice centrale şi locale ........................................................................................... 284 (Accelerating the reform of central and local public administration) 3.9. Armonizarea relaţiilor interetnice ............................................ 285 (Harmonization of inter-ethnical relations) 3.10. Îmbunătăţirea imaginii României pe plan extern................... 286 (Improving Romania's image on the external plan) Capitolul 4. Evoluţia economică a României în perioada 2000-2013 .................................................................. 289 (Economical evolution of Romania during the period 2000-2013) 4.1. Evoluţia Produsului Intern Brut ............................................... 290 (Evolution of the Gross Domestic Product) 4.2. Investiţiile străine directe......................................................... 296 (Direct foreign investments) 4.3. Evoluţia preţurilor de consum ................................................. 298 (Evolution of the consumption prices) 4.4. Evoluţia industriei şi a preţurilor de producţie ........................ 301 (Evolution of industry and production prices)


4.5. Evoluţia agriculturii ................................................................. 302 (Evolution of agriculture) 4.6. Investiţiile şi construcţiile........................................................ 305 (Investments and constructions) 4.7. Serviciile .................................................................................. 307 (Services) 4.8. Comerţul exterior..................................................................... 309 (Foreign trade) 4.9. Alte aspecte privind evoluţia în perioada 2000-2013 .............. 313 (Other aspects regarding evolution during the period 2000-2013) Capitolul 5. Evoluţia economică a ţării în perioada 1990 - 2013 ..................................................................... 315 (Economic evolution of our country during the period 1990-2013) 5.1. Cadrul legislativ al reformei .................................................... 315 (Legal framework of the reform) 5.2. Evoluţia economică în perioada 1990-2013 ............................ 322 (Economic evolution during the period 1990-2013) 5.3. Reforma şi privatizarea în agricultură ..................................... 325 (Reform and privatization in agriculture) 5.4. Reforma şi privatizarea în industrie......................................... 336 (Reform and privatization in industry) 5.5. Privatizarea în turism şi servicii .............................................. 349 (Privatization in tourism and services) Capitolul 6. Evoluţia Produsului Intern Brut ........................... 359 (Evolution of the Gross Domestic Product) 6.1. Evoluţii comparative ale indicatorului PIB ............................. 359 (Comparative evolutions of the GDP) 6.2. Nivelul Produsului Intern Brut în 2012 - 2013 ........................ 362 (GDP level in 2012-2013) 6.3. Produsul Intern Brut are un trend oscilant în 2009-2012................................................................................... 363 (GDP has an oscillatory trend in 2009-2012) Capitolul 7. Producţia industrială stabilizată la un


nivel redus ..................................................................................... 371 (Industrial production stabilized at a low level) 7.1. Aspecte generale ...................................................................... 371 (General aspects) 7.2. Industria în perioada 2001-2013 .............................................. 374 (Industry during the period 2001-2013) 7.3. Evoluția industriei în 2010-2013 ............................................. 376 (Industry evolution in 2010-2013) 7.4. Producţia industrială pentru export.......................................... 378 (Industrial production for export) 7.5. Producţia industrială a înregistrat reduceri an de an ................ 383 (Industrial production records decreases, year by year) Capitolul 8. Evoluţii oscilante în agricultură ............................. 387 (Oscillatory evolutions in agriculture) 8.1. Date de prezentare generală ..................................................... 387 (General presentation data) 8.2. Producţia din sectorul vegetal.................................................. 391 (Production in the vegetables sector) 8.3. Producţia din sectorul zootehnic.............................................. 392 (Production in the zoo-technical sector) 8.4. De ce este agricultura în impas? .............................................. 393 (Why is agriculture in impasse?) 8.5. Pârghii neutilizate sau scăpate de sub control ......................... 396 (Unused or out-of-control leverages) 8.6. Unele direcţii prioritare de acţiune .......................................... 400 (Some prioritary action directions) Capitolul 9. Construcţiile şi transporturile stagnează............... 403 (Constructions and transports hold) 9.1. Aspecte generale ...................................................................... 403 (General aspects) 9.2. Rezultatele din domeniul construcţiilor ................................... 404 (Results in constructions field) 9.3. Evoluţia în transporturi ............................................................ 411 (Evolution in transports) Capitolul 10. Evoluţia producţiei de bunuri şi servicii pentru populaţie ........................................................... 413


(Evolution of the production of goods and services for the population) 10.1. Aspecte generale .................................................................... 413 (General aspects) 10.2. Serviciile turistice în România .............................................. 418 (Tourism services in Romania) 10.2.1. Aspecte generale ............................................................ 418 (General aspects) 10.2.2. Programe speciale pentru dezvoltarea turismului ......... 423 (Special programs for the development of tourism) 10.3. Serviciile pentru populaţie ..................................................... 427 (Services for population) 10.4. Producerea şi comercializarea bunurilor ............................... 433 (Production and trade of goods) 10.5. Servicii informatice pentru populaţie .................................... 437 (IT services for population) Capitolul 11. Indicele preţurilor de consum al populaţiei ................................................................................... 441 (Evolution of populations' consumption price index) 11.1. Consideraţii generale ............................................................. 441 (General considerations) 11.2. Indicele preţurilor de consum pentru produsele alimentare ....................................................................................... 445 (Consumption price index for food goods) 11.3. Indicele preţurilor de consum la produse nealimentare ................................................................................... 446 (Consumption price index for non-food goods) 11.4. Indicele preţului de consum al serviciilor.............................. 446 (Consumption price index for services) 11.5. Câştigul salarial mediu nominal ............................................ 446 (Nominal average salary gain) Capitolul 12. Evoluţia comerţului internaţional ....................... 451 (Evolution of the international trade) 12.1. Cadrul general ....................................................................... 451 (General framework) 12.2. Evoluţia generală a exporturilor-importurilor ....................... 454


(General evolution of exports-imports) 12.3. Exporturile în 2013 ................................................................ 458 (Exports in 2013) 12.4. Importurile în 2013 ................................................................ 459 (Imports in 2013) 12.5. Structura geografică a importurilor şi exporturilor ..................................................................................... 461 (Geographical structure of imports and exports) Capitolul 13. Investiţiile de capital în România ........................ 467

(Capital investments in Romania) 13.1. Cadrul general ....................................................................... 467 (General framework) 13.2. Detalii privind evoluţia investiţiilor ...................................... 468 (Details regarding the evolution of investments) 13.3. Evoluţii cu efect asupra investiţiilor ...................................... 471 (Evolutions with effect on investments) 13.4. Investiţiile de capital străin .................................................... 475 (Foreign capital investments) 13.5. Investiţiile de capital autohton ............................................... 480 (Indigenous capital investments) 13.6. Perspectiva investiţiilor ......................................................... 482 (Perspective of investments) Capitolul 14. Evoluţia resurselor umane .................................... 485 (Evolution of human resources) 14.1. Caracteristici generale ........................................................... 485 (General characteristics) 14.2. Gradul de instruire a populaţiei ............................................. 486 (Population's education degree) 14.3. Gradul de utilizare a timpului de lucru .................................. 487 (Use of working time degree) 14.4. Activităţi atipice .................................................................... 488 (Atypical activities) 14.5. Activităţi secundare ............................................................... 489 (Secondary activities) 14.6. Populaţia inactivă .................................................................. 490 (Inactive population)


14.7. Populaţia descurajată ............................................................. 491 (Discouraged population) 14.8. Distribuţia populaţiei active pe regiuni ................................. 492 (Distribution of active population by regions) Capitolul 15. Şomajul – fenomen în alertă ................................. 497 (Unemployment - phenomenon in alert) 15.1. Evoluţii şi tendinţe ................................................................. 497 (Evolutions and tendencies) 15.2. Structura şomajului ................................................................ 499 (Structure of unemployment) 15.3. Evoluţia şomajului în profil teritorial .................................... 502 (Unemployment evolution in territorial profile) 15.4. Perspective pentru perioada următoare.................................. 503 (Perspectives for the next period) Capitolul 16. Situaţia pensionarilor rămâne dificilă ................ 505 (The situation of pensioners remains difficult) 16.1. Evoluţia categoriei pensionari ............................................... 505 (Evolution of the pensioners category) 16.2. Evoluţia nivelului pensiilor ................................................... 507 (Evolution of the level of pensions) 16.3. Pensionarii din sistemul asigurărilor sociale de stat .............. 510 (Pensioners from the state social security system) 16.4. Evoluţia pensiei suplimentare ................................................ 511 (Evolution of supplementary pension) 16.5. Pensiile în profil teritorial ...................................................... 511 (Pensions in territorial profile) Capitolul 17. Evoluţia monetară, plasamentele, resursele şi execuţia bugetară ...................................................... 515 (Monetary evolution, placements, resources and budgetary execution) 17.1. Evoluţia monetară, plasamente şi resurse .............................. 515 (Monetary evolution, placements and resources) 17.2. Situaţia execuţiei bugetare ..................................................... 518 (Situation of the budgetary execution) 17.3. Execuţia bugetelor de stat şi locale........................................ 521


(Execution of state and local budgets) 17.4. Datoria publică ...................................................................... 527 (Public debt) Capitolul 18. Ratingul bazat pe riscul de ţară .......................... 531 (Rating based on country risk) 18.1. Consideraţii generale ............................................................. 531 (General considerations) 18.2. Riscurile ce se pot manifesta ................................................. 533 (Risks which can occur) 18.3. Clasificarea statelor lumii ...................................................... 535 (Classification of world states) 18.4. Metodologie şi criterii de evaluare a riscului ........................ 536 (Methodology and criteria for risk valuation) 18.5. Agenţiile de rating ................................................................. 538 (Rating agencies) 18.6. Firme de rating ...................................................................... 542 (Rating companies) 18.7. Publicaţii de rating ................................................................. 543 (Rating publications) 18.8. Ratingul României ................................................................. 544 (Romania's Rating) 18.9. Evoluţia ratingului României................................................. 550 (Evolution of Romania's rating) Capitolul 19. România are nevoie de integrare europeană eficientă ....................................................................... 555 (Romania needs an efficient integration in Europe) 19.1. Unele dificultăţi ale României în absorbţia Fondurilor Structurale şi de Coeziune ............................................ 555 (Some difficulties of Romania in the absorption of Structural and Cohesion Funds) 19.2 Finanţarea agriculturii, dezvoltării rurale şi pescuitului ......... 560 (Financing agriculture, rural development and fishing) 19.3 Elemente privind politica de coeziune a UE în perioada 2014-2020 ....................................................................................... 563 (Elements regarding the cohesion policy of the EU during the period 2014-2020)


19.4. România pe drumul integrării europene ................................ 573 (Romania on the road of European integration) 19.5. Obligaţii şi consecinţe ce decurg din calitatea de membru UE ................................................................................ 582 (Obligations and consequences derived from the quality of EU member) 19.6. Politici în domeniul rural ....................................................... 595 (Policies in rural area) 19.7. Politici privind agricultura şi industria .................................. 600 (Policies regarding agriculture and industry) 19.8. Dispoziţiile acquis-ului Schengen după aderare .................... 607 (Dispositions of Schengen acquis subsequent to adhesion) 19.9. Prevederi cu aplicare permanentă .......................................... 615 (Provisions with permanent application) 19.10. Politica Uniunii Europene în domeniul concurenţei ............ 633 (European Union policy in the field of competition) 19.11. Politici ale Uniunii Europene în domeniul agriculturii........ 636 (European Union policy in the field of agriculture) 19.12. Politici în domeniul transporturilor ..................................... 638 (Policies in the field of transportation) 19.13. Politicile Uniunii Europene privind impozitarea ................. 641 (European Union policies regarding taxation) 19.14. Politicile Uniunii Europene în domeniul energiei şi mediului ...................................................................................... 644 (European Union policies in the field of energy and environment) 19.15. Politici privind controlul calităţii apelor .............................. 646 (Policies regarding the control of water quality) 19.16. Politici privind managementul general al deşeurilor ........... 649 (Policies regarding the general management of waste) 19.17. Politici în domeniul poluării industriale, controlului şi managementului riscului .......................................... 652 (Policies in the field of industrial pollution, risk management and control) Bibliografie selectiva .................................................................... 659 (Selective bibliography)

romania201  
Advertisement