Page 1

1


CĂTĂLINA SĂNDULACHE

IULIAN SĂNDULACHE

EDITURA UNIVERSITARĂ Bucureşti, 2012 3


Colecþia: Geografie Referent ºtiinþific: Prof. Gr. I, Nicoleta Popa, ªcoala Generalã nr. 114 „Principesa Margareta” Redactor: Gheorghe Iovan Tehnoredactor: Cãtãlina Sãndulache Corector: Cãtãlina Sãndulache Coperta: Iulian Sãndulache

Editurã recunoscutã de Consiliul Naþional al Cercetãrii ªtiinþifice (C.N.C.S.)

Descrierea CIP a Bibliotecii Naþionale a României SÃNDULACHE, CÃTÃLINA Geografie : ghid de pregãtire pentru bacalaureat : Europa-RomâniaUniunea Europeanã : probleme fundamentale / Cãtãlin Sãndulache, Iulian Sãndulache. - Bucureºti : Editura Universitarã, 2012 Bibliogr. ISBN 978-606-591-338-7 I. Sãndulache, Iulian 913(4)(075.35) 371.279.8:373.5

DOI: (Digital Object Identifier): 10.5682/9786065913387

© Toate drepturile asupra acestei lucrãri sunt rezervate, nicio parte din aceastã lucrare nu poate fi copiatã fãrã acordul Editurii Universitare

Copyright © 2012 Editura Universitarã Director: Vasile Muscalu B-dul. N. Bãlcescu nr. 27-33, Sector 1, Bucureºti Tel.: 021 – 315.32.47 / 319.67.27 www.editurauniversitara.ro e-mail: redactia@editurauniversitara.ro

Distribuþie: tel.: 021-315.32.47 /319.67.27 / 0744 EDITOR / 07217 CARTE comenzi@editurauniversitara.ro O.P. 15, C.P. 35, Bucureºti www.editurauniversitara.ro


CUPRINS CAP. I - EUROPA ªI ROMÂNIA ELEMENTE GEOGRAFICE DE BAZÃ ...................................... Spaþiul european ºi spaþiul românesc ............................................................................................................. ELEMENTE FIZICO – GEOGRAFICE DEFINITORII ALE EUROPEI ªI ROMÂNIEI ............................. Relieful ........................................................................................................................................................... Clima .............................................................................................................................................................. Hidrografia – Aspecte generale ..................................................................................................................... Înveliºul biopedogeografic ............................................................................................................................ Sinteza caracteristicilor biopedoclimatice ..................................................................................................... Resursele naturale .......................................................................................................................................... ELEMENTE DE GEOGRAFIE UMANÃ A EUROPEI ªI ROMÂNIEI .................................................. Harta politicã a Europei ................................................................................................................................. Populaþia ºi caracteristicile ei geodemografice ............................................................................................. Sistemul de oraºe ............................................................................................................................................ Activitãþile economice ................................................................................................................................... MEDIUL ÎNCONJURÃTOR ªI PEISAJE ...................................................................................................... ÞÃRILE VECINE ROMÂNIEI ........................................................................................................................

9 9 10 10 23 26 32 33 37 38 38 40 43 48 54 56

CAP. II - ROMÂNIA ªI UNIUNEA EUROPEANÃ ................................................................................ Formarea Uniunii Europene ºi evoluþia integrãrii europene ......................................................................... Caracteristicile geografice, politice ºi economice ale Uniunii Europene ..................................................... Þãrile Uniunii Europene ................................................................................................................................ România ca parte a Uniunii Europene ........................................................................................................... Oportunitãþi geografice ale României cu seminificaþie pentru Uniunea Europeanã .................................... România ºi þãrile Uniunii Europene: interdependenþe geografice, economice ºi culturale .......................... Problema energiei în Uniunea Europeanã ºi România ..................................................................................

61 61 61 62 74 74 74 74

CAP. III - EUROPA ªI UNIUNEA EUROPEANÃ ÎN LUMEA CONTEMPORANÃ ........................ Probleme fundamentale ale lumii contemporane .......................................................................................... Rolul Europei în construirea lumii contemporane ........................................................................................ Uniunea Europeanã ºi ansamblurile economice ºi geopolitice ale lumii contemporane – privire comparativã .................................................................................................................................................... Mondializare, internaþionalizare, globalizare din perspectiva europeanã.....................................................

75 75 75

SUBIECTE BACALAUREAT - 2008, 2009, 2010, 2011 .........................................................................

77

MODEL DE SUBIECT PENTRU BACALAUREAT - 2012 .................................................................. MODELE DE TESTE ................................................................................................................................. Testul 1 ........................................................................................................................................................... Testul 2 ........................................................................................................................................................... Testul 3 ........................................................................................................................................................... Testul 4 ........................................................................................................................................................... Testul 5 ........................................................................................................................................................... Testul 6 ........................................................................................................................................................... Testul 7 ........................................................................................................................................................... Testul 8 ........................................................................................................................................................... Testul 9 ...........................................................................................................................................................

105 111 113 117 121 125 129 133 137 141 145

7

75 76


Testul 10 ......................................................................................................................................................... Testul 11 ......................................................................................................................................................... Testul 12 ......................................................................................................................................................... Testul 13 ......................................................................................................................................................... Testul 14 ......................................................................................................................................................... Testul 15 ......................................................................................................................................................... Testul 16 ......................................................................................................................................................... Testul 17 .........................................................................................................................................................

149 153 157 161 165 169 173 177

BIBLIOGRAFIE ..........................................................................................................................................

181

8

geografieg  

1 EDITURA UNIVERSITARĂ Bucureşti, 2012 3 © Toate drepturile asupra acestei lucrãri sunt rezervate, nicio parte din aceastã lucrare nu poate...