Page 1

Cuprins

Prefață ............................................................................................................................................................. 11 Cuvânt introductiv ............................................................................................................................................ 15 Capitolul 1 Strategia de creștere și dezvoltare a firmei prin fuziuni și achiziții .......................................................... 19 1.1. Modalități de creștere și dezvoltare a firmelor .......................................................................................... 19 1.1.1. Creșterea internă ............................................................................................................................. 20 1.1.2. Creșterea externă ............................................................................................................................ 21 1.1.2.1. Fuziunile și achizițiile – principalele instrumente de realizare a creșterii externe................ 21 1.1.2.2. Alianțele între firme – forme alternative de creștere externă ............................................... 31 1.1.3. Analiza comparativă a fuziunilor și achizițiilor cu celelalte forme de creștere a firmelor ................. 33 1.1.3.1. Fuziuni și achiziții vs. creștere internă ................................................................................. 33 1.1.3.2. Fuziuni și achiziții vs. alianțe ............................................................................................... 37 1.2. Taxonomia operațiunilor de fuziuni și achiziții ........................................................................................... 43 1.2.1. Tipologia operațiunilor de fuziuni și achiziții după direcția de creștere și dezvoltare ....................... 43 1.2.2. Tipologia operațiunilor după caracterul amical sau ostil al acestora ............................................... 46 1.2.3. Tipologia operațiunilor după modalitatea de plată a tranzacției ....................................................... 48 1.3. Aspecte privind performanța operațiunilor de fuziuni și achiziții ............................................................... 49 1.3.1. Modalități de măsurare a performanței unei operațiuni de fuziune și achiziție ................................ 50 1.3.2. Determinanții performanței operațiunilor de fuziuni și achiziții ......................................................... 51 1.4. Concluzii ................................................................................................................................................... 56 Capitolul 2 Abordări și analize privind determinanții activității de fuziuni și achiziții ................................................ 59 2.1. Determinanții macroeconomici ai activității de fuziuni și achiziții .............................................................. 59 2.1.1. Ipoteza neoclasică ........................................................................................................................... 63 2.1.2. Ipoteza comportamentală ................................................................................................................ 68 2.2. Determinanții microeconomici ai operațiunilor de fuziuni și achiziții ......................................................... 71 2.2.1. Fuziunile și achizițiile – instrumente de creștere a eficienței economice a întreprinderilor .............. 72 2.2.1.1. Sinergiile – cheia îmbunătățirii performanței ....................................................................... 72 2.2.1.2. Fuziunile și achizițiile – instrumente specifice de pătrundere pe noi piețe .......................... 77 2.2.1.3. Fuziunile și achizițiile – mijloace de creare de bogăție prin diversificarea activităților......... 79 2.2.1.4. Fuziunile și achizițiile – instrumente de gestionare a filierei de producție prin reducerea costurilor de tranzacție ................................................................................ 81 2.2.1.5. Fuziunile și achizițiile – instrumente subordonate strategiei de captare de noi resurse ..................................................................................................................... 83 2.2.1.6. Fuziunile și achizițiile – rezultat al conflictului dintre stakeholderi ....................................... 88 2.2.1.7. Fuziunile și achizițiile și comportamentul managerial în cadrul firmelor .............................. 91 2.2.2. Fuziunile și achizițiile și strategiile de creștere a puterii de piață..................................................... 94


8

Fuziuni şi achiziţii de întreprinderi. Particularităţi europene şi naţionale

2.2.2.1. Mărirea puterii de dominație și de influență prin operațiuni de fuziuni și achiziții ................ 94 2.2.2.2. Fuziunile și achizițiile – mijloace de consolidare a poziției în sectoarele mature ................ 97 2.2.2.3. Fuziunile și achizițiile – mijloace de limitare a intrării în cadrul unui sector ......................... 99 2.2.2.4. Fuziunile și achizițiile – instrumente ale unei strategii defensive de contracarare, anticipare sau reacție la acțiunile concurenților ................................................................. 100 2.3. Concluzii ................................................................................................................................................. 103 Capitolul 3 Mecanismul operațiunilor de fuziuni și achiziții ....................................................................................... 105 3.1. Etapa de preachiziție .............................................................................................................................. 105 3.1.1. Dimensionarea strategică a operațiunii ......................................................................................... 106 3.1.2. Aspecte referitoare la selecția companiilor țintă ............................................................................ 110 3.1.3. Evaluarea companiilor țintă: principalele metode folosite și specificul acestora ............................ 110 3.2. Etapa achiziției propriu-zise .................................................................................................................... 119 3.2.1. Abordări legate de negocierea și preluarea controlului în operațiunile de fuziuni și achiziții ......... 119 3.2.2. Dimensiunea economico-financiară a operațiunilor de fuziuni și achiziții ...................................... 123 3.2.2.1. Stabilirea prețului tranzacției și alegerea modalității de plată ............................................ 124 3.2.2.2. Aspecte referitoare la finanțarea operațiunilor de fuziuni și achiziții .................................. 130 3.2.3. Evaluarea și managementul riscurilor operațiunii .......................................................................... 133 3.2.4. Finalizarea tranzacției .................................................................................................................... 135 3.3. Etapa de integrare .................................................................................................................................. 137 3.3.1. Diferitele politici de integrare ......................................................................................................... 138 3.3.2. Perioada postachiziție – particularități și provocări ........................................................................ 143 3.3.2.1. Factorii culturali și procesul de integrare postachiziție ...................................................... 145 3.3.2.2. Factorii umani și procesul de integrare postachiziție ......................................................... 147 3.4. Concluzii ................................................................................................................................................. 149 Capitolul 4 Activitatea de fuziuni și achiziții la nivel european .................................................................................. 151 4.1. Primul val al fuziunilor și achizițiilor: orizontalitate și multiplicitate a actorilor economici ........................ 153 4.2. Al doilea val de fuziuni și achiziții: emergența operațiunilor verticale ..................................................... 154 4.3. Al treilea val de fuziuni și achiziții: revigorarea țărilor Europei continentale după război ........................ 156 4.4. Al patrulea val de fuziuni și achiziții: scară comunitară și caracter amical .............................................. 159 4.4.1. Factori generatori ai activității de fuziuni și achiziții ....................................................................... 159 4.4.2. Valul de operațiuni din Europa....................................................................................................... 161 4.5. Al cincilea val de fuziuni și achiziții: internaționalizarea și utilizarea schimburilor de acțiuni .................. 165 4.5.1. Motoarele și caracteristicile activității de fuziuni și achiziții la nivel european în anii ’90 ............... 165 4.5.2. Internaționalizarea și intensificarea schimburilor de acțiuni – particularități definitorii ale acestui val ................................................................................................................................. 172 4.5.3. Activitatea de fuziuni și achiziții la nivelul Uniunii Europene .......................................................... 180 4.6. Al șaselea val de fuziuni și achiziții: întărirea poziției Europei în activitatea globală de fuziuni și achiziții ................................................................................................................................ 185 4.6.1. Factori generatori și caracteristici ale celui de-al șaselea val de fuziuni și achiziții ....................... 185 4.6.2. Particularități ale activității de fuziuni și achiziții la nivelul Uniunii Europene ................................. 193 4.6.3. Evoluția activității de fuziuni și achiziții transfrontaliere sub impactul globalizării .......................... 197 4.7. Impactul crizei economico-financiare asupra activității de fuziuni și achiziții și evoluții recente manifestate pe piața preluărilor corporative............................................................................................. 202 4.8. Concluzii ................................................................................................................................................. 224


Cuprins

9

Capitolul 5 Dimensiuni și particularități ale pieței fuziunilor și achizițiilor în România ........................................... 227 5.1. Privatizarea – premisă a dezvoltării pieței de fuziuni și achiziții în România .......................................... 227 5.1.1. Privatizarea în România: date și fapte ........................................................................................... 228 5.1.2. Obiectivele și efectele privatizărilor – o scurtă incursiune în literatură .......................................... 231 5.2. Demararea procesului de maturizare a pieței de fuziuni și achiziții din România ................................... 233 5.2.1. Dinamica activității de fuziuni și achiziții din România și poziționarea în cadrul Europei Centrale și de Est ........................................................................................................................... 233 5.2.2. Aspecte sectoriale ale activității de fuziuni și achiziții în perioada 2001-2004 ............................... 238 5.3. Perioada de vârf a activității de fuziuni și achiziții din România .............................................................. 242 5.3.1. Particularități și caracteristici ale pieței de fuziuni și achiziții în perioada 2005-2007 .................... 242 5.3.2. Aspecte sectoriale ale pieței de fuziuni și achiziții în perioada 2005-2007 .................................... 247 5.4. Activitatea de fuziuni și achiziții din România în contextul declanșării crizei economico-financiare globale ......................................................................................................... 252 5.4.1. Declinul activității de fuziuni și achiziții din România ..................................................................... 252 5.4.2. Aspecte sectoriale ale activității de fuziuni și achiziții în perioada recesiunii economice ............ 255 5.5. Evoluții recente ale activității de fuziuni și achiziții în România ............................................................... 258 5.5.1. Realități ale pieței de fuziuni și achiziții din România în context central și sud-est european ....... 258 5.5.2. Aspecte sectoriale ale activității recente de fuziuni și achiziții ....................................................... 266 5.6. Concluzii ................................................................................................................................................. 268 Concluzii ........................................................................................................................................................ 271 Referințe bibliografice .................................................................................................................................... 279

fuziunisia