Page 1

Cuprins

Prefață ............................................................................................................................................................... 9 Cuvânt-înainte ................................................................................................................................................ 13

Partea I. Fundamentele mecanismelor implicate în administraţia publică .................................. 15 Capitolul 1 Circuitul economic......................................................................................................................................... 17 1.1. Circuitul micro şi macroeconomic ............................................................................................................. 17 1.2. Bugetul – instrument de fundamentare şi funcţionare a administraţiei publice ......................................... 23 Capitolul 2 Sistemul administraţiei publice .................................................................................................................... 27 2.1. Dimensiuni conceptuale şi istorice ale administraţiei publice ................................................................... 27 2.2. Sistemul ordonatorilor de credite. Specificitatea sectorului public ............................................................ 32 Capitolul 3 Performanţa financiară a instituţiilor publice.............................................................................................. 39 3.1. Procese generatoare de performanţă ....................................................................................................... 39 3.2. Raportarea prin situaţii financiare. Rolul lor în procesul managerial ......................................................... 45

Partea a II-a. Contabilitatea: vector de performanţă managerială în instituţiile publice ........... 55 Capitolul 4 Organizarea contabilităţii .............................................................................................................................. 57 4.1. Consideraţii generale privind evoluţia contabilităţii ................................................................................... 57 4.2. Organizarea contabilităţii instituţiilor publice. Principii generale ............................................................... 62 4.3. Obiectul, metoda contabilităţii şi principiile contabile ................................................................................ 64 4.4. Documentele justificative şi registrele de contabilitate .............................................................................. 72 Capitolul 5 Contabilitatea activelor şi datoriilor ............................................................................................................. 77 5.1. Activele în administraţia publică ................................................................................................................ 77 5.2. Datorii şi provizioane ................................................................................................................................. 92


8

AUDIT ŞI CONTABILITATE. Baze ale performanţei în administraţia publică

Capitolul 6 Contabilitatea domeniul public şi privat ...................................................................................................... 97 6.1. Fondurile instituţiilor publice ...................................................................................................................... 97 6.2. Rezultatul patrimonial şi rezultatul reportat ............................................................................................... 99 6.3. Modificări patrimoniale reflectate în bilanţ ............................................................................................... 101 Capitolul 7 Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor şi finanţărilor ............................................................................... 105 7.1. Cheltuielile instituţiilor publice ................................................................................................................. 105 7.2. Veniturile şi finanţările ............................................................................................................................. 110

Partea a III-a. Auditul: instrument de evaluare şi eficientizare în administraţia publică ........ 117 Capitolul 8 Auditul în contextul dezvoltării instituţionale ........................................................................................... 119 8.1. Aspecte introductive privind auditul ........................................................................................................ 119 8.2. Obiectivele de bază ale auditului ............................................................................................................ 123 8.3. Auditul public intern: parte integrantă a administraţiei publice ................................................................ 125 Capitolul 9 Auditul public intern în România ................................................................................................................ 129 9.1. Tipologia auditului public intern............................................................................................................... 129 9.2. Organizarea şi funcţionarea auditului public intern ................................................................................. 133 Capitolul 10 Misiunea de audit ......................................................................................................................................... 141 10.1. Aspecte procedurale privind exercitarea auditului public intern ............................................................ 141 10.2. Desfăşurarea misiunii de audit .............................................................................................................. 146 10.3. Auditul în slujba managementului ......................................................................................................... 165 Bibliografie ................................................................................................................................................... 171 Anexa nr. 1. Planul de conturi general pentru instituţii publice. Extras .......................................................... 177 Anexa nr. 2. Propunere de angajare a unei cheltuieli .................................................................................... 180 Anexa nr. 3. Ordonanțare de plată................................................................................................................. 181 Anexa nr. 4. Ordin de serviciu ........................................................................................................................ 182 Anexa nr. 5. Declarația de independență ....................................................................................................... 183 Anexa nr. 6. Programul de audit .................................................................................................................... 184 Anexa nr. 7. Fișa de urmărire a recomandărilor ............................................................................................ 186

auditsicon  
Advertisement