Page 1

28 Μαξηίνπ 2011

Το Ίδρσμα «Σηαύρος Νιάρτος» τρημαηοδοηεί ηην πραγμαηοποίηζη ηης μελέηης <<Πρόγραμμα για ηις Δημόζιες/Δημοηικές Βιβλιοθήκες ζηην Ελλάδα>>. Με δσξεά ηνπ πξνο ηε κε θεξδνζθνπηθή εηαηξεία Future Library (www.futurelibrary.gr), ην Ίδξπκα «Σηαύξνο Νηάξρνο» ζηεξίδεη ηελ εθπόλεζε κειέηεο, κε ζθνπό ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο ησλ δεκνζίσλ θαη δεκνηηθώλ βηβιηνζεθώλ ζηε ρώξα θαη ηελ θαηάξηηζε ζρεδίνπ θαη πξνηάζεσλ δξάζεο γηα ηε βειηίσζή ηνπο. Τα ηειεπηαία ρξόληα, νη βηβιηνζήθεο ζε όιν ηνλ θόζκν αληηκεησπίδνπλ θαηλνύξγηεο πξνθιήζεηο. Η ξαγδαία εμάπισζε ηνπ Γηαδηθηύνπ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ απμαλόκελε δσξεάλ πξόζβαζε ζε πιηθό ςεθηαθήο κνξθήο, ηηο σζνύλ πξνζσξηλά ζην πεξηζώξην. Όκσο, ε λέα επνρή απνηειεί κία πξσηνθαλή πξόθιεζε γηα όια ηα πνιηηηζηηθά ηδξύκαηα, ηηο βηβιηνζήθεο, ηα κνπζεία θαη ηα αξρεία. Η ζπλεηζθνξά πνπ κπνξνύλ λα έρνπλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηεο δσήο ηνπ πνιίηε είλαη πην θαλεξή από πνηέ. Οη Βηβιηνζήθεο ζε όιν ηνλ θόζκν αλαδηνξγαλώλνληαη κε ζθνπό λα εκπλεύζνπλ ηνπο πνιίηεο θαη λα δηαδξακαηίζνπλ θαζνξηζηηθό ξόιν, κεηαμύ άιισλ, ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ, ζηελ πξνώζεζε ηεο δηα βίνπ κάζεζεο θαη ζηελ ελδπλάκσζε ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ. Τν όξακα ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη λα ηνπνζεηεζνύλ νη δεκόζηεο/δεκνηηθέο βηβιηνζήθεο ζην θέληξν ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ, ηηο νπνίεο ππεξεηνύλ σο κνλαδηθή πεγή γλώζεο θαη δσληάληαο. Σθνπόο απηήο ηεο κειέηεο ζθνπηκόηεηαο είλαη λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά ε ππάξρνπζα θαηάζηαζε θαη λα δηεξεπλεζνύλ νη ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε ελόο κνληέξλνπ ζπζηήκαηνο ππεξεζηώλ βηβιηνζήθεο θαη πιεξνθόξεζεο. Αξρηθά ζα δηελεξγεζεί έξεπλα γηα ηε ραξηνγξάθεζε

ηεο

ησξηλήο

θαηάζηαζεο

κε

εξσηεκαηνιόγην

γηα

ηελ

θαηαγξαθή

εγθαηαζηάζεσλ θαη ππεξεζηώλ, αιιά θαη ηεο εηνηκόηεηαο θαη ελζνπζηαζκνύ ησλ ηνπηθώλ βηβιηνζεθώλ, νη νπνίεο θαινύληαη λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο πνπ θαιιηεξγνύλ ηε δεκηνπξγηθόηεηα, ηελ θαηλνηνκία θαη ηε κάζεζε. Παξάιιεια ζα νξγαλσζνύλ ελεκεξσηηθέο εθδειώζεηο ζε βηβιηνζήθεο ηεο ρώξαο σο πόινη ζπγθέληξσζεο ησλ δεκνζίσλ/δεκνηηθώλ βηβιηνζεθώλ ηεο πεξηνρήο. Οη εθδειώζεηο ζα απεπζύλνληαη ζε επηιεγκέλεο νκάδεο ρξεζηώλ, βηβιηνζεθνλόκσλ θαη εθπξνζώπσλ ηεο ηνπηθήο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο. Με ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ζα αλαιπζνύλ νη αλάγθεο γηα λα ιεθζνύλ απνθάζεηο ζε ζρέζε κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο ζθνπηκόηεηαο. Πέξα από ηελ θαηαγξαθή ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ζα εληνπηζζνύλ θαη ζα αλαδεηρζνύλ παξαδείγκαηα θαιήο πξαθηηθήο θαη ζα ζπδεηεζεί ν ξόινο θαη ε δπλακηθή αλάπηπμεο ησλ ηδξπκάησλ απηώλ ζηε λέα ςεθηαθή επνρή.

www.SNF.org


Η αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή εηαηξία «FUTURE LIBRARY: Προώθηση Καινοτομίας, Δημιοσργικότητας και Κοινωνικών Δικτύων» ζέιεη λα ζπκβάιιεη, κεηαμύ άιιωλ, ζηελ αλάπηπμε ηωλ πνιηηηζηηθώλ ηδξπκάηωλ ηεο ρώξαο κέζα από δξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα ζε ζέκαηα νξγάλωζεο, βειηίωζεο ηωλ ππεξεζηώλ θαη εηζαγωγήο ηωλ λέωλ ηερλνινγηώλ. Σθνπόο είλαη επίζεο ε παξνρή ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε δηαρείξηζε πόξωλ κε επηλνεηηθόηεηα θαη εηζαγωγή ππεξεζηώλ κε κηθξό ή θαζόινπ θόζηνο, κεηαηξέπνληαο «ηελ θξίζε ζε επθαηξία». Υπεύζπλνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ηεο εηαηξείαο είλαη ν θ. Ι. Τξνρόπνπινο, Γηεπζπληήο ηεο Γεκόζηαο Κεληξηθήο Βηβιηνζήθεο Βέξνηαο. Τν Ίδρσμα «Σταύρος Νιάρτος» (www.SNF.org) είλαη δηεζλήο θνηλωθειήο νξγαληζκόο, πνπ πξαγκαηνπνηεί δωξεέο ζηνπο ηνκείο ηεο ηέρλεο θαη ηνπ πνιηηηζκνύ, ηεο παηδείαο, ηεο πγείαο θαη ηεο θνηλωληθήο πξόλνηαο. Οη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Ιδξύκαηνο έρνπλ νηθνπκεληθό ραξαθηήξα, κε έκθαζε ζηελ ππνζηήξημε δξάζεωλ ειιεληθνύ ελδηαθέξνληνο. Τν Ίδξπκα εληζρύεη κε δωξεέο νξγαληζκνύο πνπ επηδεηθλύνπλ απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε θαη ζωζηή δηαρείξηζε θαη, ζπγρξόλωο, δηαζέηνπλ ηε δπλακηθή λα επηθέξνπλ αηζζεηέο θαη δηαρξνληθέο ηνκέο ζηνλ ρώξν ηνπο. Δλζαξξύλνπκε ηελ ζπλεξγαζία ηωλ δωξενδόρωλ ηνπ Ιδξύκαηνο θαη παξαθνινπζνύκε από θνηλνύ ηελ εμέιημή ηνπο. Τν Ίδξπκα, επίζεο, ζηεξίδεη ελεξγά πξνγξάκκαηα πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ζύκπξαμε θνξέωλ δεκόζηνπ θαη ηδηωηηθνύ ηνκέα, ωο απνηειεζκαηηθά κέζα ππνζηήξημεο ηνπ θνηλνύ θαινύ. Από ηελ έλαξμε ηωλ θηιαλζξωπηθώλ ηνπ δξαζηεξηνηήηωλ, ην 1996, κέρξη ζήκεξα, ην Ίδξπκα «Σηαύξνο Νηάξρνο» έρεη δηαζέζεη 895.000.000 Δπξώ (US$1.200.000.000), κε πεξηζζόηεξεο από 1.900 δωξεέο ζε κε θεξδνζθνπηθνύο νξγαληζκνύο, ζε 90 θξάηε αλά ηνλ θόζκν. Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηνπ Ιδξύκαηνο απνηειείηαη από ηνπο: Γηώξγν Αγνπξίδε, Kurt Arnold, Jeffrey Brinck, Αλδξέα Γξαθόπνπιν - Πξόεδξν, Σπύξν Νηάξρν – Πξόεδξν θαη Φίιηππν Νηάξρν – Πξόεδξν. Σηελ Διιάδα, Λεηηνπξγηθόο Γηεπζπληήο είλαη ν Δπακεηλώλδαο Ν. Φαξκάθεο.

www.SNF.org

Χρηματοδότηση μελέτης για τις Δημόσιες/Δημοτικές Βιβλιοθήκες από το ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ  

..............................

Χρηματοδότηση μελέτης για τις Δημόσιες/Δημοτικές Βιβλιοθήκες από το ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ  

..............................

Advertisement