Page 1

04

vasemmistolainen mielipide- ja kulttuurilehti 25. vuosikerta • irtonumero 4 € • teema: komedia


RJ

I ÄK

US

T OI

ELIISA ALATALO

Vasemmistolainen mielipide- ja kulttuurilehti Perustettu vuonna 1987 • Kultti ry:n jäsen • Kustantaja: Libero ry. • Päätoimittaja: eliisa alatalo • Ulkoasu: anna kalso • taitto: Laura tuomi & anna kalso • Osoite: Viherniemenkatu 5 A, 00530 Helsinki Puhelin: (09) 7747 4264 faksi: (09) 7747 4270 • Sähköposti: TOIMITUS@vasemmistonuoret.fi • Kotisivu: www.vasemmistonuoret.fi/libero • ISSN 0783–6198 painopaikka: waasa graphics, Vaasa • Painettu ympäristöystävälliselle paperille ympäristöystävällisessä painossa. Tilaushinta 20 €, tukitilaus 50 €.

APUVA! MONET PERUSSUOMALAISTEN kan-

joka on kärsinyt viime aikoina pal-

sanedustajat ja kunnanvaltuutetut

jon. Ironia on kuin pankkiin pistet-

ovat päättäneet selitellä ajattelemat-

ty rehellinen talletus, jonka kiepaut-

tomia möläytyksiään huumorilla, ja

taminen spekulaatioon perustuvaksi

välillä tarkemmin sen alalajilla iro-

finanssimaailman rahoitustuotteek-

nialla. Milloin on läpällä vaadittu

si on tuhonnut täysin sen alkuperäi-

tankkeja Ateenan kaduille, milloin

sen arvon. Ironia on kärsinyt inflaa-

varmistin poistettu parlamentaris-

tion amatöörien käsissä. Saatanan

mi-sanan takia ja viety presidenttiä

tunarit!

saunan taakse ihan vain sanoman maustamiseksi.

*** Vasemmistonuoret järjesti marras-

Ei paljoa naurata. Kun noinkin

kuussa äärioikeisto-aiheisen keskus-

vaarallisia asioita ei voi enää laukoa

telutilaisuuden, jota saapui seuraa-

anonymiteetin takaa, otetaan suoja-

maan myös muutamia uusfasistien

kilveksi »huumori».

nuoria kaadereita. epäasiallisen,

Tilaisuudessa puhunut ruotsalai-

mauttoman ja 1930-luvulta haiskah-

Minkä

tahansa

nen Mathias Wåg jakaa nykypäivän

tavan röhkimisen pehmittäminen

äärioikeiston kolmeen osaan: on ka-

huumorilla kuitenkin nakertaa it-

duilla partioiva militaristinen lii-

se huumorin ydintä, jonka merkitys

ke, järjestäytyneet yhdistysaktiivit,

monelle on useimmiten sekä eheyt-

jotka luonnostelevat liikkeen aate-

tävä että ahdistusta ja ennakkoluu-

maailmaa sekä äärioikeistolaiset po-

loja purkava. Tästä ovat osoituksena

liitikot, jotka ovat parlamenteissa is-

kymmenet kansalaiskoomikoiden

tuvien puolueiden jäseniä tai niiden

luomat helmet. Naurettaville vaali-

kansanedustajia. Nämä kolme ta-

videoille, isäm maan puollustajille,

soa työskentelevät Wågin mukaan

jalkapallotähtien polvileikkauksille

saman aatteen edistämiseksi: fasis-

ja sovinistiliikemiehille irvailevat ja

min ja rasismin.

hetkessä syntyvät huumoriliikkeet

Keskustelutilaisuudessa haettiin

näyttävät lööppituuttauksen ja muu-

vastausta siihen, miten vasemmis-

kalaisvihan koomiset puolet.

ton tulisi reagoida äärioikeiston li-

Sarah Ditum kirjoittaa marras-

sääntyneeseen liikehdintään. 90-lu-

kuisessa Guardianin kolumnissaan,

vulla aktivoituneita skinejä vastaan

että huumorin eräs laji, nerokas

toimittiin perustamalla Antifa-lii-

loukkaus, on liian hieno asia jätet-

ke, joka järjesti mielenosoituksia ja

täväksi paksukalloisten rasistien ja

keikkoja, myi rasismin vastaisia rin-

seksistien jutuksi: »Jos ainoa törky,

tamerkkejä ja t-paitoja sekä tarroit-

jonka voit heittää kohteesi ylle, on

ti kaupunkikuvaa. Kouluesitelmiä ja

sukupuolta, etnisyyttä, luokkaa tai

näytelmiäkin tuotettiin.

ikää koskeva, olisi parasta pitää häi-

1990-luvulla Vasemmistonuoret

riintynyt viha omana tietonasi», Di-

oli antifasistisen liikkeen ydintä.

tum kirjoittaa.

Näin on oltava myös tällä vuosikym-

Mielestäni sanan säilän heilutta-

menellä.

miseen kuuluvat vapaus ja vastuu koskevat myös läpänheittoa. Ironia on yksi huumorin muoto,

ELIISA ALATALO PÄÄTOIMITTAJA

s . 08

ALKUPALAT

04 06 08 09 12 14

2012, suurten ilmasto­kokousten vuosi. Vasemmisto-opiskelijat suurin poliittinen ryhmä. Louhitaanko koko Lappi lommoille? Veteraaneilla ei ollutkaan paljon massia. Lue suku­puolineutraalista kasvatuksesta! Hiljeneekö paperittomien klinikka talveksi?


VAKAVASTI HAUSKASTA

s . 19

s . 18

LOPUKSI

19 25 26 28

32 36 38 40 43 44

Noloja tanskalaisia ja hassuja britti-ukkeleita. Trololololollololollololoo. LOL. Stand-up on komedialaji, joka jatkaa nousuaan.

laura tuomi on graafisen suunnittelun opiskelija ja suoritti työharjoittelujaksonsa Liberossa taittajana ja kuvittajana.

s . 36

TEEMA Suomi-komediassa on kummajaisille tilaa.

Komedia mielletään helposti epä-älylliseksi ja jollain tapaa alempiarvoiseksi esittävän taiteen lajityypiksi sen primitiivisyyden ja yleisesti hyväksytystä hyvästä mausta piittaamattoman luonteen vuoksi. Komedialla on kuitenkin myös vakavasti otettavan kapinallisen rooli muun muassa yhteiskunnallisen vaikuttamisen saralla, kuten tämän Liberon teemaliitteestä käy ilmi. ”Vallanpitäjät ja poliitikot, erityisesti ne maineestaan tarkat, ovat aina olleet koomikoille herkullista materiaalia. Koomikolla on kyky kääntää pienen hetken ajaksi valtasuhde ylempiarvoisensa kanssa toisinpäin”, kirjoittaa Toni Hämäläinen (s. 21). Jokainen tässä numerossa haastateltu koomikko painottaa sananvapauden merkitystä ja oikeutta saattaa aratkin aiheet naurunalaisiksi ilman pelkoa sensuroinnista. Kokonaan oman lukunsa muodostaa Tuuli Hongiston esiin tuoma internet-hassuttelu (s. 27), komedian uusin amatöörilähtöinen aluevaltaus, joka tarjoaa jokaiselle oivallisen väylän saada irvailunsa kuuluville.

kansi: tomi kukkonen

04

vasemmistolainen mielipide- ja kulttuurilehti 25. vuosikerta • irtonumero 4 € • teema: komedia

Espanjan Occupy-liike sai valtauksille oikeuden tuen. Löysät pois! Työväki tarvitsee lisää urheilua. kritiikki: Jatkuvaa kasvua ei vakuuttanut. käsitteitä & kamppailuja: Faveloiden puhdistus jatkuu. vasemmistonuoret: Massit massoille!

Tärkeiden ja vakavien asioiden keskellä on hyvä ottaa välillä vähän rennommin

vasemmistonuoret: Hoippu Orkesteri paras.

ja tehdä jotain hauskaa. Minulle tämän mahdollisuuden loi kansikuvan ottaminen, joka oli hauskin saamistani toimeksiannoista tähän mennessä.


teksti: feniks willamo kuva: sadankomitea

maapallon huippukokous

VINKIT

teksti mai kivelä

kirja: uusi pasifistin taskukirja sadankomitea 2011

ENSI VUONNA tulee kuluneeksi kaksi-

misesta, hiilineutraalista yhteiskun-

kymmentä vuotta Brasilian Rio de Ja-

nasta, sukupuuttoaallon ja metsäka-

neirossa pidetystä historiallisesta YK:n

don pysäyttämisestä, yritystoiminnan

ilmasto- ja kehityskonferenssista (UN-

vastuun laajentamisesta, oikeuden-

CED), johon osallistui 172 maata ja jos-

mukaisemmasta tulonjaosta sekä pää-

sa syntyi useita kansainvälisiä ympä-

painon siirtymistä pääoman vallasta

ristösopimuksia.

kansanvaltaan.

Ensi vuonna palataan Rioon.

Konkreettisia ehdotuksia ovat esi-

YK:n yleiskokous järjestää siellä

merkiksi vaatimus perustulosta naisil-

YK:n kestävän kehityksen konferens-

le, mertensuojelualueiden verkoston

sin ja valmistelut ovat täydessä vauh-

toteuttaminen, luonnonvara- ja pääs-

dissa. Tämä megaluokan kokous tun-

tökiintiöt sekä rahoitusmahdollisuuk-

netaan yleisesti nimellä Rio+20 ja se

sina globaalit finanssitransaktio- ja

jatkaa aiempien sopimusten pohjalta.

ympäristöverot.

YK:n pyrkimyksenä on varmistaa po-

»Järjestöjen toiveena on, että Riossa

liittinen sitoutuminen kestävään kehi-

politiikan painotus siirtyisi talousulot-

tykseen globaalilla tasolla. Kokouksen

tuvuudesta ympäristö- ja sosiaalisten

virallisia tavoitteita on kolme: varmis-

kysymysten painotukseen. Parhaassa

taa jäsenmaiden vahva sitoutuminen

tapauksessa kokous voisi toimia kään-

kestävään kehitykseen, kestävän kehi-

nekohtana, jossa laivan kurssi käänne-

tyksen konferenssien tulosten toimeen-

tään kohti kestävämpää tulevaisuut-

panon arviointi sekä uusiin haasteisiin

ta», kertoo Kepan kehityspoliittinen

vastaaminen. Tämän lisäksi päätee-

asiantuntija Tuuli Hakkarainen.

moiksi on valittu vihreä talous kestävän

Hän osallistuu kansallisen tason val-

kehityksen ja köyhyyden vähentämisen

misteluun toisena kansalaisjärjestöjen

näkökulmasta sekä kestävän kehityk-

edustajista.

sen institutionaalinen rakenne.

tään edelleen pitkälti talouskasvun va-

tänyt eri toimijoiden näkemyksiä

raan. BKT:n rinnalla vaihtoehtoisille

kokouksen tavoitteista ja teemois-

hyvinvoinnin mittareille pitäisi saada

ta. Kansalaisyhteiskunta on jaet-

todellista painoarvoa. Kaupallisten ta-

tu

yh-

voitteiden merkitys myös korostuu täl-

tenä ovat kansalaisjärjestöt. Myös

lä hetkellä liikaa suhteessa sosiaalisiin

ulkoasianministeriön koordinoimas-

ja ympäristötavoitteisiin. Esimerkiksi

sa Suomen valmistelukomiteassa on

WTO:lla on kauppasopimuksien suh-

kuultu järjestöjä, kuten Suomen luon-

teen sanktiovaltaa, joka ympäristöso-

nonsuojeluliitto, Kehitysyhteistyön

pimuksilta puuttuu.»

joista

palvelukeskus Kepa, YK-liitto, Kirkon

Kokouksen tavoitteita on kritisoitu

Ulkomaanapu, Väestöliitto, Green-

liiasta talouspainotuksesta sekä kestä-

peace, Maan ystävät, Attac sekä Nais-

vän kehityksen prosessia hitaudesta ja

asialiitto Unioni.

hampaattomuudesta. Kritiikin lisäk-

Järjestöt vaativat kokoukselta poliit-

si myös odotukset ovat suuret – puhu-

tista tahtoa ja konkreettisia toimenpi-

taan Rion hengen palauttamisesta. YK

teitä. Lausunnossaan ne nostavat esil-

on avoimempana kuin koskaan, mut-

le vaatimukset kaikkien kansalaisten

ta kuinka paljon kansalaisyhteiskun-

perustarpeiden ja -oikeuksien turvaa-

taa lopulta kuullaan, jää nähtäväksi.

04 LIBERO

levy: kukin tyylillään lassi valtonen sony music 2011

»Kestävän kehityksen tavoitteet jäte-

YK on nyt ensimmäistä kertaa pyy-

päätoimijaryhmiin,

Sadankomitea päivitti vuonna 2003 julkaisemansa Pasifistin taskukirjan. Pasifismi mielletään usein nyky-Suomessa kulahtaneeksi eilispäivän aatteeksi, joka tuo mieleen hipit, kommarit ja muut risuparrat. Taskukirja valottaa mielenkiintoisella tavalla pasifismin ja rauhanaatteiden historiaa. Teoreettisimmat ja eniten lyhenteitä sisältävät osiot on fiksusti sijoiteltu erillisten info-laatikoiden sisään. Kirjasen parasta antia on alun kuvitteellinen tarina Sadistan nimisestä valtiosta, joka muistuttaa monin tavoin Suomea ja historiaamme. Huumorin ja ironian käyttö on virkistävää, varsinkin tällaisen aiheen äärellä. Aatteen ja järjestöjen itsekritiikkiä on myös sisällytetty mukaan: tämän päivän rauhanaktivisti voi mollata taistolais-ilmiötä leimautumatta aatteen viholliseksi. Aina ei voinut. Uusi pasifistin taskukirja opettaa paljon uutta. 90-luvun lapselle vahva itä-länsi asettelu ja suuret rauhanmarssit voivat tuntua vierailta.

Kukin tyylillään on ensimmäinen oikeasti hyvä Idols-levy pitkään aikaan. Lassi Valtonen pyristelee pahamaineisesta etuliitteestä kaikin keinoin eroon ja tällaisen levyn myötä sen miehelle soisikin. Avausraita Tuhkaa ja hiekkaa, jonka sanoista vastaa Asa, vetää jalat alta etukenoisella punkahtavuudellaan. Myös toisena kuultava Vanhanaikainen, joka on Matti Johannes Koivun käsialaa, koskettaa. Valtosen persoonallinen r-ääntämys tuo folk-kappaleiden tulkintaan särmää. Valtosen ujo hälläväliä-asenne ja muodikkaasti retroilevat biisit ovat laskelmoituja, mutta mikään ei silti estä niistä nauttimista. Menneeseen haikaileva tyyli pukee tätä nuorta miestä. Lapsuuden sotaleikeistä laulettaessa kulkevat kylmät väreet pitkin selkäpiitä: »Toisiamme vuoroin tapettiin, sillon kuolema kesti vain hetken.» Toivottavasti myös formaattiohjelmien tuotteita kuin ruttoa kaihtavat musiikkipuristit antaisivat levylle mahdollisuuden. Jos tykästyit Anna Puun esikoislevyn kauniisiin melodioihin ja vintage-soundeihin, saatat pitää tästäkin. fw


yhden sanan runoja ajankohtaisista aiheista Tero Hannula

ilmiö: på svenska!

kampanja: bds

www.hurrinhurmauskone.com

http://www.bdsmovement.net/

Jos sinulla ei ole vielä tähän mennessä ollut syytä liittyä facebookkaajiin eikä mahdollisuutta verestää ruotsin kielen taitoa, niin lue lisää! Senja opettaa sinulle ruotsia -sivu kutittaa aamuisin kielikorvaa tarjoamalla ilmiöihin ja sanontoihin liittyvää sanastoa helposti selkokielellä. »Täällä harjoitellaan riemuruotsia, älsklingssvenska. Hyppää messiin pistelemään ruotsin kieltä, kulttuuria ja sääntöjä sekä niitä vahvistavia poikkeuksia. Kieli opissa ja etenkin poskella», sivulla mainostetaan. Myös Etelä-Suomen Vasemmistonuorten Svenska klubben aloitti toimintansa tänä syksynä. Klubissa keskustellaan ruotsia äidinkielenä puhuvien kanssa politiikkaa, mutta myös kielitaitoa saat tulla vapaasti virkistämään. ea

Palestiina-solidaarisuustoiminnan yksi aktiivisimmista kansainvälisistä kampanjoista on BDS-kampanja (boycott, divestment, sanctions������������������������������ ). Kampanjalla pyritään lisäämään akateemisia, kulttuurisia ja ostoboikotteja, estämään erilaisia kansainvälisiä investointeja, jotka tukevat miehitystä, sekä saamaan Israelin valtio noudattamaan kansainvälistä lakia sekä palestiinalaisten oikeuksia. BDS-liikkeellä on laaja Palestiinan kansalaisyhteiskunnan ja ay-liikkeen tuki. Suomessa BDS-liikettä kuitenkin vasta perustetaan. Mukaan voi tulla muun muassa Vasemmistonuorten Palestiinasolidaarisuuskampanjan kautta. Vapaaehtoiset voivat auttaa esimerkiksi kampanjatekstien kääntämisessä englannista suomeen. ea

vaalit: natottaako?

politiikkaa: tekijän­ oikeusteesit

www.vasemmistonuoret.fi/natotusta

vasemmistonuorten kulttuurityöryhmä

Oman pelinappulansa presidenttipeliin tuo myös Vasemmistonuoret. Itä-Suomen aktiivit ovat haastatelleet presidenttiehdokkaita ulko- ja turvallisuuspoliittisista kysymyksistä. Haastatteluvideot ilmestyvät minikampanjasivulle säännöllisin väliajoin. Ensimmäinen grillattava (muun muassa Nato-kannoista, Afganistan-operaatiosta ja presidentti-instituutiosta) on Vasemmiston presidenttiehdokas Paavo Arhinmäki. ea

Nuorisoliiton foorumin yhteydestä löytyvässä wikissä aloitetaan tekijänoikeuksiin liittyvien poliittisten teesien valmistelu 2012. Teesejä voivat tulla kommentoimaan ja kirjoittamaan kaikki aiheesta kiinnostuneet. Teesien valmistelutyöstä vastaa Vasemmistonuorten kulttuurityöryhmä. Valmiit teesit julkaistaan valtakunnallisessa Kevätseminaarissa toukokuussa.Vasemmistonuoret on linjannut, että taiteilijoiden ja kulttuurityöntekijöiden toimeentulo-ongelmat eivät ratkea verkkolataajia vainoamalla ja tekijänoikeuskontrollia lisäämällä. ea

IltaSanomat 8.12.2011

»Pylly tuntuu hyvältä suussa» - Ylen ohjelma­ sijoittelu hämmentää

persuvaitse/vaisto

avainsanat: hyvää itsenäisyyspäivää, punavihermedia, vaino

Hommaforum 27.10.2011

»Muuttuuko muutos 2011 puolueen nimi vuonna 2012»

dheadline

avainsanat: hyvää itsenäisyyspäivää, »Suomen itsenäisyys on palautettava»

Kansan Uutiset 7.12.2011

»Jyviva jatkaa JYY:n hallituksessa, vaikka kumppanit vaihtuvat»

jyytk/yya avainsanat: was? á ripaskat, Sind Sie H-R Andersson? Ich bin ein Henriiner

Timo Soinin presidentinvaalislogan

»Suomen Soini presidentiksi - yhteistyössä sinun kanssasi»

jytkyya

avainsanat: Juhani Suomi, Soini, Soini, Soini

» Suomella töissä» Sauli Niinistön presidentinvaalislogan

suomaisuus

avainsanat: suo, kuokka, sorron työstä nouskaa

05 LIBERO


PAREMPIA UUTISIA AIKUISTEN LUULOSAIRAS Liberon poimimia helmiä uutisvirrasta

Vasopin kannatus jatkoi nousuaan

NUORISOPOLITIIKKA

teksti nico rissanen

mielipide

teksti eliisa alatalo

VASEMMISTOLAISET EDUSTAJISTORYHMÄT kasvattivat

NUORISOPOLITIIKKA voidaan laveasti

tansa asioihin ja vain reilu kolmannes

entisestään asemiaan ylioppilaskuntien edustajistoissa.

määritellä nuorten kasvu- ja elinolojen

uskoo itse pystyvänsä suuresti vaikut-

Punavihreät ryhmät ovat nyt kahdeksalla lisäpaikallaan

parantamiseen tähtääväksi toimin-

tamaan omaan tulevaisuuteensa!

ja suurimmalla kannatuksellaan, 8,9 prosenttia, valta-

naksi. Sen pääteemaksi on nuorten

Nuoria kyllä kiinnostaa äänensä

kunnallisesti suurin poliittinen ryhmä.

pahoinvointi- ja syrjäytymistilastojen

esiin tuominen, mistä on osoituksena

Vuonna 2009 Vasemmisto-opiskelijoiden valtakun-

synkkenemisen seurauksena noussut

uusien nuorisovaltuustojen perusta-

nallinen kannatus nousi 5,6 prosentista 6,8 prosenttiin.

nuorten »yhteiskunnallisen integraa-

minen. Ne ovat lähtökohtaisesti hyvä

Muut poliittiset opiskelijajärjestöt sen sijaan ovat kaksi-

tion toteuttaminen.» Tähän on pyritty

väylä vaikuttaa, mutta kehitystä tarvi-

na perättäisinä vaaleina menettäneet paikkoja.

lähinnä työvoimapoliittisin toimenpi-

taan. Yhteiskunnallista merkitystä pi-

tein.

täisi lisätä nuorten kuulemismahdolli-

»Poliittisen vasemmiston kasvu kielii siitä, että yliopistoissa ei enää ole häpeä tunnustaa väriä. Avoin po-

Nyt tuore hallitus haluaa pelastaa

suuksia parantamalla ja osoittamalla

liittisuus on äänestäjän kannalta varma ratkaisu», Va-

huono-osaiset nuorten yhteiskunta-

nuorten osallistamisen edistämiseksi

semmisto-opiskelijoiden puheenjohtaja Milla Jurva

takuulla. Sen mukaan jokaiselle al-

oma budjettimomentti.

sanoo.

le 25-vuotiaalle nuorelle ja jokaiselle

Ennen kaikkea nuoret tarvitsevat

Vasemmisto-opiskelijat kampanjoivat muun muassa

alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneel-

kuitenkin uudenlaisia vaikuttamista-

maksuttoman koulutuksen, paremman toimeentulon ja

le tullaan tarjoamaan työ-, harjoitte-

poja. Nuoret(kaan) eivät ole yhtenäi-

demokraattisemman yliopiston puolesta.

lu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutus-

nen massa, ja siinä missä osa kokee

paikka.

nuorisovaltuustot omakseen, valta-

PUNAISUUS VAIHTELEE OPISKELIJAKUNNISSA

Huolena on, että nuorisotakuu lisäi-

osalle luontevampi toimintaympäris-

Ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntavaaleissa pu-

si jo nykyään yleistä nuorten työhar-

tö on kauppakeskus tai internet. Nuo-

navihreiden määrä edustajistoissa on vaihdellut vuosit-

joittelijoiden käyttämistä ilmaistyö-

ret tarvitsevatkin vapaamuotoisempia

tain. Ammattikorkeakouluissa opiskelijoiden järjestäy-

voimana korvaamaan työntekijöitä.

ryhmiä, jotka keskittyisivät heidän ar-

tyminen perustuu usein koulutusaloihin.

Yleinen käsitys on myös, ettei nuoria

kielämänsä kannalta merkityksellisiin

Tänä syksynä vasemmisto-opiskelijoita oli ehdolla

ole kuunneltu riittävän laajasti vireil-

ilmiöihin ja joiden toimintatavat olisi-

muun muassa Oulussa OSAKOn edustajistovaalissa. Mo-

lä olevan nuorisotakuun valmistelus-

vat heistä itsestään lähtöisin.

lemmat Oamkin punavihreät -listalla ehdolla olleet va-

sa. Onko nuorten aidon ymmärtämi-

Myös koulutusjärjestelmän on vas-

littiin 25-jäseniseen edustajistoon. Myös keskusta ja so-

sen sijaan tavoitteena sittenkin vain

tattava paremmin nuorisopoliittisiin

siaalidemokraatit asettivat ehdokkaita. Molemmat listat

pakottaa heidän vastaanottamaan vä-

haasteisiin. Nuorisobarometrien mu-

saivat yhden edaattorin.

hemmän houkuttelevia työ- tai opiske-

kaan nuoret oppivat surkeasti yhteis-

lupaikkoja? Hallituksen budjettikaa-

kunnallisen ja lähivaikuttamisen edel-

vailut vaikuttavat ristiriitaisilta.

lytyksiä koulussa. Tiedon ja eettisen

Haaga-Helian opiskelijakunta Helgassa vaaleissa kampanjoi niin ikään punavihreä lista, jossa oli sitoutumattomia vasemmistolaisia, vihreitä ja sosiaalidemo-

»Oikean paikan» osoittamisen sijaan

pohdiskelun lisäksi koulun tulee tar-

kraatteja. Lista asetti ehdokkaita viimeksi vuonna 2008.

yhteiskunta voisi tukea nuoria muilla

jota käytännön kokemuksia merkityk-

Punavihreät-listalla olleista kuudesta ehdokkaasta

tavoin. Asunnottomuuden purkamista

sellisestä vaikuttamisesta: koulude-

kaksi valittiin varsinaisiksi ja kolme varalle edustajis-

tai ihmisarvoista toimeentuloa (tai pe-

mokratiaa tulisi kehittää voimakkaasti

toon. Kaksi läpipäässeistä tuli valituksi Helgan hallituk-

rustuloa) kannattaisi kokeilla.

ja oppilaita osallistaa enemmän.

seen. Toinen poliittisesti muodostettu lista oli vain ko-

Nuorten terveydellistä hyvinvointia

Yleinen äänestysikäraja tulisi las-

koomuslaisilla, jotka saivat yhden paikan 20-jäsenisessä

voitaisiin lisätä myös liikuntapolitii-

kea 16 ikävuoteen. Se olisi konkreetti-

edustajistossa.

kan tuulettamisella: koko liikuntapo-

nen toimenpide nuorten osallisuuden

litiikka pitäisi rakentaa kaikkien eikä

edistämisessä ja sitä kautta yhteiskun-

vain liikunnallisesti lahjakkaimpien

nan demokratiakehityksessä. Äänes-

ehdoilla, koska valtaosa nuorista ha-

tyslapussa nuoren näkemyksensä pai-

luaisi liikkua ilman kilpailemista.

noarvo on kerrankin samanarvoinen

Sitoutumattomat 65% Vasemmisto 8,9% Kokoomus 7,7%

Nuorten hyvinvoinnin lisäämises-

Vihreät 7%

ottaa nuoret paremmin ja aidosti mu-

Keskusta 4,4%

kaan yhteiskunnalliseen päätöksente-

SDP 3,6%

kuuleminen vähentää nuorten uskoa

Muut: n. 3%: (Rkp, kristilliset ja muut poliittiset ryhmät

koon. Pelkkä sääntömääräinen epäaito vaikuttamiseen ja itseensä. Nuorisobarometrien mukaan 15–29-vuotiaista suomalaisista vain 19 % kokee voineensa aidosti vaikuttaa oman asuinkun-

06 LIBERO

aikuisen kanssa.

sä kaikkein keskeisintä olisi kuitenkin

nuoria kyllä kiinnostaa äänensä esiin tuominen, mistä on osoituksena uusien nuorisovaltuustojen perustaminen.


07 LIBERO

hannele richter

lissu sjรถholm

reetta laitinen


AJANKOHTAISTA POLITIIKASSA

kaivosten ympäristövaikutuksia ei oteta tosissaan teksti niko peltokangas kuva anglo american

KAIVOSYHTIÖ Anglo Americanin nik-

muuttanut läheisen Salmisen erämaa-

kelilöytö Sodankylän pohjoispuolella

järven veden suolaiseksi merivedeksi.

asettaa luonto- ja taloudelliset arvot

Kaivosyhtiö on luvannut vaihtaa jär-

vastakkain.

ven veden.

Esiintymä sijaitsee sekä soiden suo-

Joen varrella esimerkiksi Rova-

jeluohjelmaan että Natura-alueisiin

niemellä asuvien pitäisi olla huolis-

kuuluvan Viiankiaavan alla. Lapin

saan siitä, mitä yläjuoksulla tapah-

luonnonsuojelupiirin toiminnanjoh-

tuu, Pasma sanoo. Kaivoskäyttöön

taja Tarja Pasman mukaan suo on suo-

otettavat suot vähentävät kosteikkoja,

jeltu syystäkin.

jotka pidättelevät vesiä tulva-aikoina.

»Se on ainutlaatuinen linnustoltaan

Lapin metalleja louhitaan muun­ muassa elektro­ niikka- ja ase­ teollisuuden tarpeisiin.

rotuksen kautta.

kuvassa:

nanjohtajaa. Kaivosyhtiön edustajan

Anglo Americanin väki koeporauksessa Pohjois-Suomessa.

»Sodankylä otti juuri reippaasti velkaa, eli palveluja tarjotaan uusille työntekijöille etupainotteisesti.» Yrityksen asenne ärsyttää toiminvähättelevät lausunnot Natura-alueesta osoittavat, ettei sillä ole aikomuksia jättää aluetta rauhaan. Kairauslupaa ei pitäisi lainkaan myöntää suojelualueelle, Pasma paheksuu.

ja kasvistoltaan ja suotyypiltäänkin

VOIKO ENÄÄ ESTÄÄ?

uhanalainen.»

Vastarinnalle kasvot antanut sodan-

ovat hyviä, tehdään kuitenkin esitys Natura-alueen purkamisesta.»

»Jossain vaiheessa, jos esiintymät

Tiedotusvälineet ovat pitäneet suo-

kyläläinen Riikka Karppinen ei usko

jelua lähinnä hidasteena. kaivoksel-

työllisyysvaikutusten välttämättä ve-

le »Uskomatonta» kaivoslöytöä kut-

toavan paikallisiin. Kaivosala työllis-

TIETOKONEISIIN JA ASEISIIN

sutaan

tää jo kuntalaisia ja työttömyysaste-

Luonnonsuojeluliittokaan ei kaivostoi-

kin on alle kymmenessä prosentissa.

mintaa sinänsä vastusta, mutta edellyt-

»uudeksi

Petsamoksi»,

ja

Natura-alueen olemassa oloa kuvaillaan »kaivosjätin tuurina». Aiemmin

»Kerstilän alueen ihmiset vastus-

tää siinä käytettävän mahdollisimman

Suomelle kuuluneessa Petsamossa oli

tavat kaivosta, koska eivät halua sitä

puhdasta tekniikkaa ja välineitä. Talvi-

löytyessään Euroopan rikkain nikkeli-

niin lähelle kylää. Se tuntuu koko ajan

vaara on osoittanut järjestölle, ettei ym-

esiintymä.

vielä hiipivän lähemmäs.»

päristövaikutuksia oteta tosissaan.

Pasman mielestä lappilaiset eivät

Kunnan johto suhtautuu hankkee-

Poliittisessa päätöksenteossa työlli-

saa kaivoksista oikeaa tietoa. Vaarassa

seen myönteisesti. Nuorisovaltuustos-

syysvaikutukset painavat Pasman ko-

olevat luontoarvot jäävät työllisyysvai-

sa toimiva Karppinen pitää tilannetta

kemuksen mukaan ympäristöarvoja

kutusten varjoon.

epäreiluna, sillä vastustajilla ei ole sa-

enemmän. Kirvestä ei silti heitetä vie-

»Valitettavan vähän Lapin Kansassa

moja mahdollisuuksia lobata päättä-

lä kaivokseen vaan vaikuttamistyötä

on tiedotettu esimerkiksi Talvivaaras-

jiä kuin Sodankylän kunnan laskuun

tehdään aktiivisesti. Tapaamislistal-

ta. Ympäristövaikutukset näkyvät vas-

matkustavilla puolustajilla.

la on niin Anni Sinnemäki (vihr) kuin

ta, kun on liian myöhäistä, eikä kai-

Työllisyyslupauksista

voksia kovin hevillä suljeta.»

huolimat-

ministeri Jyri Häkämies (kok).

ta kaivosten menestys ei näy nopeasti

Karppinen on halunnut pysytellä

Talvivaaran kaivos Sotkamossa on

kunnan taloudessa. Kittilän kunnan-

kampanjoinnin vuoksi sitoutumatto-

ollut esillä ympäristöhaittojensa vuok-

johtaja on sanonut, ettei kunta saa

mana pitääkseen vaikuttamiskanavat

si. Siltä laskettujen jätevesien muka-

alueellaan olevasta kultakaivoksesta

avoimina joka suuntaan. Hän arvioi

na kulkeutunut natriumsulfaatti on

verotuloja muuten kuin ansiotulove-

kuitenkin Vasemmistoliitossa olevan eniten vastustusta hanketta kohtaan.

08 LIBERO


KUPLA PUHKEAA ISTUVATKO VETERAANIJÄRJESTÖT VALTAVIEN RAHAKIRSTUJEN PÄÄLLÄ? MITÄ VARALLISUUDELLE TAPAHTUU, KUN SOTAVETERAANEJA EI ENÄÄ OLE? teksti noora vaarala

varallisuut-

säpalstan, joiden arvo muutama sa-

vaalimista näiden kuoleman jälkeen,

ta ja sen jakamista on puitu julkisuu-

tatuhatta euroa. Ne yritetään myydä

mutta varat siihen kerätään aikanaan

dessa ahkerasti viime vuosina. Vuon-

mahdollisimman pian. Samoin 15 pää-

muuta kautta.

na 2009 uutisoitiin laajasti miljoona-

kaupunkiseudulla sijaitsevaa asuntoa

Muiden, pienempien järjestöjen ti-

omaisuuksista, joiden jakamisessa

kaupataan heti, kun vuokralaiset niis-

lanne on jotakuinkin sama. Rintama-

alkaa tulla kiire – veteraanien määrä

tä lähtevät. Muu omaisuus on kiinni

naisten liitolla ei ole enää taustallaan

vähenee nopeasti. Yleisimpien arvioi-

sijoitus- ja arvopapereissa.

säätiötä eikä kiinteää omaisuutta.

V E T E R A A N IJÄ RJE S TÖ N

den mukaan vuonna 2030 veteraaneja ei käytännössä enää ole. Ylivoimaisesti suurin omaisuus on Sotainvalidien veljesliitolla. Vuoden

»Jaamme omaisuutta hyvin suunni-

Jatkosodan

siviiliveteraanit

kertoo

telmallisesti. Mitään rahajemmaa ei

pankkitilinsä saldoksi 3000 euroa.

saa olla, vaan osastojen ja piirien va-

Kiinteistöjä ei ole, ja varat tulevat vuo-

rallisuutta tarkkaillaan.»

sittaisista jäsenmaksuista.

2010 alussa veteraanijärjestöjen varal-

Kun sotainvalideja ei enää ole, ei ole

lisuus yhteensä oli yli 42 miljoonaa eu-

nykymuotoista järjestöäkään. Liiton

KÖYHIEN ELÄKELÄISTEN TILANNE

roa, josta Sotainvalidien veljesliiton

sääntöjen mukaan osastojen ja piiri-

Vaikuttaa siis siltä, että veteraanijär-

osuus oli 37 miljoonaa. Loput järjestöt

en olemassaolo vaatii sotainvalidijä-

jestöt ovat todella heränneet tuetta-

siis sinnittelevät pikkurahoilla tilasto-

seniä. Perinteen vaalimista ei lopete-

viensa vähentymiseen ja alkaneet toi-

jen ykköseen verrattuna.

ta viimeisenkään jäsenen kuoleman

mia. Missään ei piilotella jättiomai-

jälkeen, mutta rahaa myöhempää toi-

suuksia.

TAUSTALLA SAIRAALOIDEN MYYNTI

mintaa varten ei säästetä.

»Toisin kuin muut veteraanijärjestöt,

Honkasalo ymmärtää, että miljoo-

me olemme ensisijaisesti vammais-

naomaisuudet tuntuvat tavallisista ih-

järjestö. Toimintamme perustuu pit-

misistä suurilta, mutta harmittelee

kälti sotilasvammalakiin», täsmentää

vääriä tulkintoja.

Sotainvalidien veljesliiton pääsihteeri Markku Honkasalo. »Se, että olemme nyt varakkain jär-

Samaa mieltä on Eläkeläiset ry:n hallituksen puheenjohtaja Kalevi Kivistö. »Minusta on oikein, että sotainvalideille aikanaan suurelta osin kerä-

»Jos jakaisimme omaisuutemme jä-

ystuotoin hankitut varat tulevat käy-

sentemme kesken, kukin heistä saisi

tetyiksi sodassa invalidisoituneiden

vain 700 euroa.»

ja heitä hoitaneiden hyväksi», Kivistö

jestö, johtuu siitä, että olemme saa-

kommentoi. Hänestä omaisuudet on

neet vastikään myytyä kaksi isoa kun-

JAETTAVAA EI OLE

järkevintä käyttää veteraanien kuntou-

toutussairaalaa kaupungeille.»

Jäsenmäärällä mitattuna veteraanijär-

tukseen, kuten järjestöt tekevätkin.

Honkasalon mukaan sairaaloista

jestöjen ykkönen on Sotaveteraaniliit-

Kivistö näkee veteraanien tilanteen

luopumisen tarkoituksena oli nimen-

to. Sen vuosittaiset tulot ovat 1,9 mil-

melko hyvänä, mutta muistuttaa mui-

omaan saada varallisuus veteraanien

joonaa euroa, menot taas kaksi miljoo-

denkin eläkeläisten ongelmista.

käyttöön. Järjestö noudattaa vuonna

naa. Laskennallista nettovarallisuutta

2009 tekemäänsä liittokokouspäätös-

on miljoonan verran.

»Yhteiskunta tukee sekä julkisista varoista että kansalaisten vapaaehtoi-

tä, jonka mukaan sen tulee jakaa huo-

»Meillä ei ole mitään säilöä, josta

sella tuella veteraaneja varsin kohtuul-

mattava osa varallisuudestaan vuoteen

voisimme käyttää omaisuutta pois.

lisesti. Tärkeää on eläketurvaa kehitet-

2012 mennessä. Vuosittain on jaettu ja

Tuska on enemmänkin se, miten

täessä pitää mielessä kaikkien tukea

jaetaan yli viisi miljoonaa euroa. Ta-

saamme kerättyä vuosittain tarvitta-

tarvitsevien ongelmat, koska eläke-

voitteena on, että vuoteen 2020 men-

van summan», toteaa toiminnanjoh-

läisköyhyys on suuri ja viime vuosina

nessä jäljellä on enää miljoona.

taja Markku Seppä.

nopeasti kasvanut ongelma. Sen voit-

»Sen avulla hoidetaan viimeiset tuhat sotainvalidia kunnialla.»

»miljoona­ omaisuuk­sien jakamisessa alkaa tulla kiire – vete­ raa­­nien määrä vähenee nopeasti.»

Asuntoja järjestön omistuksessa on kolme, ja ne myydään viimeistään

Sotainvalidien veljesliitto omistaa

vuonna 2013. Myös Sotaveteraaniliit-

tällä hetkellä vielä muutaman met-

to aikoo jatkaa veteraanien muiston

taminen on yksi hyvinvointivaltion suurimmista haasteista.»

09 LIBERO


AJANKOHTAISTA POLITIIKASSA

miesten syrjintää kuljetusfirman malliin VOIKO MIEHEN PAKOTTAA LEIKKAAMAAN TUKKANSA? teksti julle tuuliainen kuvitus laura tuomi

NYKYIHMISEN SILMÄ on jo ehtinyt tot-

käytännössä kadonnut. Ponnaripäisiä

tua miesten pitkiin hiuksiin. Toista

miehiä näkee hotellien tiskeillä, lää-

Kyseinen firma noudattaa kotimaas-

oli ennen. 60-luvulla beatles-tukkai-

käreinä, insinööreinä ja näinpä tässä

taan Yhdysvalloista annettua mahti-

sia nuorukaisia erotettiin tukkansa ta-

syksyllä liikennettä ohjaamassa polii-

käskyä, jonka mukaan firman mies-

kia kouluista. 70-luvulla noudatettiin

simiehen, jonka poninhäntä ulottui

puoliset kuskit ja muut työntekijät

Suomessa DDR-mallia, jossa nämä B-

komeasti puoleen selkään.

eivät saa pitää pitkiä hiuksia, vaikka

luokan kansalaiset kelpasivat lähinnä porrassiivoojiksi.

wellmaisen yhdenmukaisia.

tämä naistyöntekijöille sallitaan.

SILMÄNILOA?

Vastaavan ilmiön voi nähdä myös

Mutta ajat muuttuivat. 80-luvul-

Suomesta löytyy kuitenkin vielä yk-

Yhdysvalloista maahan tuoduissa us-

la saattoi pitkätukkaisen hepun näh-

si avointa syrjintää harrastava iso yh-

kontokunnissa.

dä jo työskentelevän vähän vaativam-

tiö, jonka toimintaan hiljattain puut-

taan käyvän paremmin kaupaksi, kun

missakin hommissa, vaikkapa rekan

tui tasa-arvovaltuutettukin. Maanteil-

kaupittelijalla on karvoja vähäisessä

ratissa. Tällä vuosituhannella pitkän

le viime vuosikymmeninä ilmestyneet

määrin. Eri asia on, lisääntyykö us-

tukan haitta työnsaannin kannalta on

UPS:n autot ovat kuskeineen lähes or-

kottavuus tällä keinolla. Raamatun

10 LIBERO

Uskontojen

olete-

»USKONTO­ JEN OLETE­ TAAN KÄYVÄN PAREMMIN KAUPAKSI, KUN KAUPIT­ TELIJALLA ON KARVOJA VÄHÄISESSÄ MÄÄRIN»


UPS:N TASA-ARVOVALTUUTETULLE ANTAMASSA SELVITYKSESSÄ TODETAAN, ETTÄ YRITYKSEN PUKEUTUMISTA JA ULKONÄKÖÄ KOSKEVASSA OHJEISTUKSESSA MIESPUOLISIA TYÖNTEKIJÖITÄ KEHOTETAAN AJAMAAN PARTANSA SÄÄNNÖLLISESTI JA PITÄMÄÄN HIUKSET SIISTISTI LEIKATTUNA. OHJEISTUS EI KIELLÄ VIIKSIÄ.

punakynä on suoraa demokratiaa teksti niko peltokangas

mukaan Jumala loi ihmisen omaksi

pukuun, mutta tällainen ei saa ulot-

VASEMMISTOAKTIIVIT Antti Koskimaa ja Seppo Säämä-

kuvakseen. Jossain vanhan testamen-

tua työntekijän vapaa-aikaan, sen

ki halusivat tamperelaisten käyttöön suoria tapoja seu-

tin puolella kielletään miestä tärvele-

enempää kuin määräykset naamakar-

rata kaupungin päätöksentekoa ja vaikuttaa siihen. Mie-

mästä partansa reunaa veitsellä.

voista. Sääntöjen on perustuttava sel-

het kehittivät Punakynä-sovelluksen.

Siihen, että UPS kieltää miehiltään

keisiin turvamääräyksiin. Esimerkiksi

Punakynä täydentää Tampereen kaupungin verkko-

myös parran, ei tasa-arvovaltuutettu-

elintarvikkeita käsittelevillä kuskeil-

palvelua, jossa kokousasiakirjat ovat yhä paperiajassa,

kaan voi valitettavasti puuttua. Tasa-

la pitää tukka olla hyvin peitettynä, ei

Koskimaa kertoo.

arvovaltuutetun hienon kannanoton

sen kummempaa. Sillehän ei kukaan

Pöytäkirjojen kohdat täytyy avata erikseen tekstinkä-

toivoisi nostattavan enemmänkin kes-

mahda mitään, jos työpaikkaa ei an-

sittelyohjelmaan eikä päätösasioiden jakaminen netissä

kustelua.

neta naaman perusteella, sitä kun ei

ole kovin yksinkertaista.

»Vähemmistövaltuutetun mandaatti on Suomessa kovin kapea», vähem-

suoraan työhaastattelutilanteessa sanota.»

Nyt asiakirjat latautuvat Punakynään öisin kaupungin ktweb-palvelusta. Paremman hakutoiminnan ja jako-

mistövaltuutetun toimiston lakimies

Tasa-arvoasioista vastaavalta minis-

Robin Harms pahoittelee. Toimeen-

teri Paavo Arhinmäeltä eikä työmi-

mahdollisuuksien lisäksi asioita voi kommentoida pal-

kuvaan kuuluu vain etnistä syrjinnän

nisteri Lauri Ihalaiselta saatu kom-

»Jatkossa lisätään näkymiä, joiden kautta komment-

käsittely.

mentteja tätä juttua varten. Onneksi

teja on helpompi seurata, ja ne voi vaikka tulostaa kaupunginvaltuutettujen käyttöön.»

velussa anonyymisti tai OpeID-tunnuksella.

Puuttuminen uskonnolliseen tai

pienemmillä virkamiehillä sentään

seksuaaliseen syrjintään ei kuulu vä-

riittää kanttia ilmaista kantansa. Ih-

Palaute on yleisesti ollut innostunutta, mutta varsi-

hemmistövaltuutetun

misoikeuskehitys tässäkin maassa

naisia vaikutuksia kehittäjät odottavat vasta käyttäjä-

saattaisi edetä nopeammin, jos myös

kunnan laajentuessa. Koskimaa uskoo käytön kasvavan

tehtäväkent-

tään eikä valtuutukseen. Valtuuksien kapeutta Harms pitää ongelmallisena, joskin tiedostaa sen,

isokenkäisillä olisi uskallusta sanoa asioita suoraan.

että jos mandaattia joskus laajennetaan, lisääntyy myös työmäärä run-

UPS JA TASA-ARVOVALTUUTETTU

saasti.

UPS:n tasa-arvovaltuutetulle anta-

Toivotaan kuitenkin huomattavas-

massa selvityksessä todetaan, että yri-

ti laajempaa mandaattia, onhan meil-

tyksen pukeutumista ja ulkonäköä

lä toki muitakin kuin etniset vähem-

koskevassa ohjeistuksessa miespuoli-

mistöt.

sia työntekijöitä kehotetaan ajamaan

Henkilökohtasena mielipiteenään

partansa säännöllisesti ja pitämään

Harms kertoo tapauksen UPS:n tapa-

hiukset siististi leikattuna. Ohjeistus

uksen kuulostavan kovin epäasialli-

ei kiellä viiksiä.

selta.

»KAUPUNKILAISET NÄKEVÄT MILLAISIA ASIOITA VALTUUSTOSSA KÄSITELLÄÄN.»

Tasa-arvovaltuutettu puolestaan toivoo lausunnossaan, että »työnantajan

kunnallisvaalien lähestyessä.

AKT:N KANTA SELKEÄ

harkintavalta työntekijöidensä pukeu-

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja

Työsuojelusihteeri Pertti Sulasalmi

tumis- ja ulkonäköä koskevissa asi-

Mikko Aaltonen pitää hyvänä sitä, että keskustelua käy-

Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitos-

oissa mahdollistaa joustavan mukau-

dään esityslistojen pohjalta.

ta pitää tapausta selvänä.

tumisen suomalaisen yhteiskunnan

»Puheet eivät siis jää yleiselle tasolle vaan konkretisoi-

arvojen ja odotusten muuttumiseen».

tuvat jonkin käsiteltävän asian kautta. Samalla kaupun-

räyksenä. Meillä on aiemminkin näh-

Lisäksi tasa-arvovaltuutettu toteaa,

kilaiset näkevät millaisia asioita valtuustossa käsitel-

ty tapauksia, joissa jenkkiyritykset yl-

että »yleiset sukupuolten ulkonäköä

läpitävät tällaista säännöstöä. Näitä ei

koskevat käsitykset ovat suomalaisessa

Ohjelmistosuunnittelijoina työskentelevät Koskimaa

tarvitse noudattaa, sillä ne ovat Suo-

yhteiskunnassa muuttuneet esimer-

ja Säämäki ovat Vasemmistoliiton tietoyhteiskuntaryh-

men lainsäädännön vastaisia. Erääs-

kiksi siten, että hiusten pituus ei enää

män jäseniä. Sääsmäki toimii myös Vasemmiston Keski-

sä jätteidenkäsittelyfirmassa oli ai-

liity sukupuoleen samalla tavoin kuin

Tampereen osaston puheenjohtajana.

kanaan esimerkiksi sellainen sääntö,

aikaisemmin. Tämä tarkoittaa sitä, et-

Palveluun kehitellään uusia ominaisuuksia, muun

ettei kaksi firman työntekijää saa ra-

tä miehen pitkiä hiuksia ei lähtökoh-

muassa viittauksia asioiden eri käsittelyvaiheiden välil-

kastua toisiinsa, sekin suoraan Yh-

taisesti tulisi katsoa epäsiisteiksi.»

le. Myös laajentaminen muihin kaupunkeihin tai val-

»Tällaista ei voi pitää sopivana mää-

dysvalloista. Yhtiö voi kyllä määrätä

lään.»

tiontason päätöksentekoon on mahdollista.

työntekijänsä pukeutumaan yhtiön 11 LIBERO


AJANKOHTAISTA POLITIIKASSA

ei mieheksi eikä naiseksi,

vaan ihmiseksi SUKUPUOLISENSITIIVINEN KASVATTAJA EI KIELLÄ EIKÄ KEHOTA SUKUPUOLEN PERUSTEELLA. teksti & kuva maria routakorpi

S U K U P U O L I S E N S I T I I V I N E N kasvatus

siis ole toistensa synonyymejä, vaikka

tietyllä, sukupuolelleen ominaiseksi

tarkoittaa kasvatusideologiaa, jossa

näin usein luullaan.

mielletyllä tavalla.

otetaan erityisesti huomioon suku-

kasva-

»Eniten kiinnitän huomiota puhee-

puoliin liittyvät käsitykset ja stereoty-

tuksessa lapsi nähdään ensisijaisesti

seen. Siihen, mitkä sanojen merkityk-

piat ja pyritään purkamaan niitä. Su-

lapsena, ei tyttönä tai poikana. Lap-

set ovat lapselle», 3-vuotiaan Iljan äiti

kupuolisensitiivisyys ja sukupuolet

sen omaa valinnanvapautta kunnioi-

Henna Middeke kertoo. Pienen lap-

häivyttävä sukupuolineutraalius eivät

tetaan, eikä häntä ohjata toimimaan

sen kohdalla sukupuolisensitiivisyy-

12 LIBERO

Sukupuolisensitiivisessä

Ilja leikkii millä haluaa.


»pointti on, että sukupuolet otetaan huomioon, mutta niitä ei yhdistetä oletuksiin vaan siihen, mitä henkilö itse on ja mitä hän tarvitsee. ilja on innostunut autoista ja saa näin ollen niillä leikkiä, mutta häntä ei ole missään vaiheessa erityisesti ohjattu nelipyöräisten maailmaan.»

teen pyrkivät vanhemmat keskitty-

»Lapselle voisi sanoa, että »sitten

vät usein muiden ulkoisten merkkien

kun sulla on puoliso» sen sijaan, että

puuttuessa vauvan sukupuolineutraa-

puhuttaisiin tulevasta aviomiehestä

liin vaatettamiseen, mutta Middeke ei

tai vaimosta», hän ehdottaa.

pidä tätä tärkeänä.

»Jopa uimahallin suihkutiloissa», Middeke naurahtaa.

HAAVEENA NORMIEN MURTAMINEN

Lapsen kasvaessa moni vanhempi

Mikä sitten olisi sukupuolisensitiivi-

»En niinkään kiinnitä huomiota

on saanut huomata, kuinka käytäntö

sesti kasvattavan äidin ideaalimaail-

vaatteiden väreihin, sillä en itse koe

syö pohjaa omalta idealismilta. Myös

ma?

värejä tyttö- tai poikaväreinä. Tosin

Middeken perheessä on törmätty tä-

»Ettei olisi normeja sukupuolen tai

jos olen ostamassa jotain uutta vaatet-

hän. Aluksi vanhemmat ajattelivat,

seksuaalisuuden suhteen. Ketä normit

ta, vältän sellaisia, joissa vaihtoehdot

ettei Iljan hiuksia leikata ennen kuin

edes palvelevat? Kenties joitain ahdas-

ovat tiukasti joko-tai.»

lapsi itse niin tahtoo, mutta sittem-

mielisiä yksilöitä, mutta eivät juuri

min Iljan pitkät kutrit ovat alkaneet

muita», äiti pohtii.

EI PAKKOJA, VAAN VALINNANVAPAUTTA

häiritä äitiä. Tosin täysin sukupuolio-

Sukupuolisensitiivisyydestä puhut-

dotuksiin liittymättömillä tavoilla.

taessa klassinen väärinymmärrys on, että sukupuolijärjestelmään kriitti-

»Öisin saan vähän väliä pyyhkiä Iljan hiuksia naamaltani», Middeke sanoo.

sesti suhtautuvat vanhemmat pyrkisi-

Iljalle itselleen pitkät hiukset ovat

vät vain kääntämään perinteiset suku-

kuitenkin iso osa identiteettiä ja hän

puoliroolit päälaelleen tai haluaisivat

on suhtautunut saksien vilautteluun

kokonaan kieltää sukupuolten olemas-

vastentahtoisesti. Pitkien hiustensa

saolon. Kuvitellaan, että poika pakote-

ansiosta Iljaa on usein luultu tytöksi.

Oman lapsensa kohdalla hän toivoo pystyvänsä luomaan ilmapiirin, jossa Ilja ei joutuisi kokemaan, että hänen omat valintansa loukkaisivat vanhempia tai saisivat vanhemmat pettymään. Sellaisen kodin soisi kaikille lapsille.

taan leikkimään nukeilla, ja että pikkuautoilla huristelu kielletään. Tällainen karsinointi on kuitenkin kaukana

sukupuolisensitiivisyyden

ideasta. »Sukupuolisensitiivinen kasvatus tuntuu esiintyvän ihmisten puheissa samantyyppisesti kuin feminismi. Koko termiä ei oikein halutakaan ymmärtää tai se on ymmärretty täysin väärin», Middeke huokaa. »Pointti on, että sukupuolet otetaan

kommentti

Haasteita riittää

huomioon, mutta niitä ei yhdistetä oletuksiin vaan siihen, mitä henkilö itse on ja mitä hän tarvitsee. Ilja on innostunut autoista ja saa näin ollen

KUN FEMINISTI SAA poikalapsen, joutuu hän varsin haastavaan tilanteeseen.

niillä leikkiä, mutta häntä ei ole mis-

Tytön kanssa olisin tasan tarkkaan tiennyt, mitä tehdä. Luetaan Peppi Pitkätos-

sään vaiheessa erityisesti ohjattu neli-

sua ja Ronja Ryövärintytärtä, kannustetaan joukkuepeleihin ja teini-iässä sit-

pyöräisten maailmaan.»

ten opetellaan nasevia vastauksia ulkonäköä kommentoiville pojille ja sedille.

SUKUPUOLISENSITIIVISTÄ VARHAISKASVATUSTA

herkkä, huomioonottava ja kuitenkin oman arvonsa tunteva? Millaisten har-

Päiväkotien

tasa-arvokasvatukseen

puoliaan? Tällaisiin pohdintoihin upottuani sain itseni kiinni siitä, mitä tie-

on kiinnitetty viime vuosina entistä

toisella tasolla olen yrittänyt välttää. Minäkin olen omaksunut vallitsevan su-

enemmän huomiota. Ainakin Folk-

kupuolijärjestelmän.

Mutta miten kummassa kasvatetaan mies, joka on samaan aikaan vahva ja rastusten pariin poikaa kannattaisi ohjata, jotta hän saisi kehittää kaikkia eri

hälsan ja Naisunioni ovat omissa pro-

Olen jumittunut ajatuksiin, joiden mukaan tietynlainen mieheys tai naise-

jekteissaan tutkineet sukupuolisen ta-

us, tyttöys tai poikuus olisi suotavaa. Omat ideaalini eroavat kenties perintei-

sa-arvon tilannetta päiväkodeissa.

sistä, mutta ovat käytännössä yhtä kahlitsevia.

Henna Middeken mielestä päiväko-

Tämä on henkisen poskiläpsyn paikka. Tietyt sukupuolielimet eivät kerro mi-

deista voisi kitkeä myös heteronorma-

tään siitä, mitä lapsi tulee olemaan, tai millainen hänen tulisi olla. Annetaan

tiivisuutta.

lasten valita itse. 13 LIBERO


salaisella

AJANKOHTAISTA POLITIIKASSA

SUOMESSA TOIMII TERVEYSKESKUS, JOKA ON KAIKEN VIRANOMAISKONTROLLIN ULKOPUOLELLA. TOIMINTA ON NÄKYMÄTÖNTÄ, KUTEN KLINIKALLE TULEVA POTILASKIN: VIRANOMAISIA VÄLTTELEVÄ PAPERITON SIIRTOLAINEN TAI  I TÄ-EUROOPAN ROMANI. teksti eliisa alatalo kuva leevi kerkelä MUUTAMA NUORI MIES norkoilee mi-

Klinikka on auki kaksi tuntia viikos-

saa korttia, koska kriteerit eivät täyty

täänsanomattoman oven edessä. Sei-

sa, jona aikana ehditään hoitaa kym-

(mm. sairausvakuutus puuttuu). Var-

nässä on pari rasistista tekstiä, joita

menisen ihmistä. Lääkärin sosiaa-

sinaiset paperittomat siirtolaiset taas

on vedetty yli tai niitä on kommen-

linen vastuu ry rekrytoi ja koordinoi

ovat klinikalla vähemmistönä.

toitu takaisin. Miehet päättävät pala-

vapaaehtoiset, Diakonissalaitos vuok-

ta myöhemmin. Salaisen klinikan vas-

raa tilan ja järjestää välineet.

taanotto avautuu vasta 15 minuutin kuluttua.

Vaivat ovat samoja kuin normaalissa terveyskeskuksessa: kipeitä selkiä, selittämättömiä vatsavaivoja ja ham-

SORMIEN LÄPI

massärkyä.

Muutaman vastaanottohuoneen ja

Helsingissä toimivalla salaisella klini-

Huhtikuusta lähtien klinikalla on

odotussalin kokoiselle klinikalle alkaa

kalla on hyvä ilmapiiri, kertoo vapaaeh-

käynyt noin 140 potilasta, joista vain

kerääntyä lääkäreitä, sairaanhoitajia ja

toisena toimiva lääkäri Ville Holmberg.

viidelle on tehty lähete sairaalaan. Kä-

tulkkeja sekä apua tarvitsevia potilaita.

Suurin kävijäryhmä on tähän men-

vijät ovat keskimäärin 20–40-vuotiaita.

Nuori naislääkäri esittelee klinikan

nessä ollut Itä-Euroopan romanit, jot-

»Jos perustaa yksityisen praktiikan,

varustelua. Vaikuttaa kohtuulliselta.

ka eivät syystä tai toisesta saa hoitoa

niin sinne tehdään kaikki paloturval-

Tavallinen otsalamppu toimii ammat-

julkisista terveyskeskuksista ei-akuut-

lisuustarkastuksista alkaen. Toimin-

timaisen version korvikkeena.

teihin vaivoihin. Useilla EU-kansalai-

taamme katsotaan läpi sormien. Sitä

silla on eurooppalainen sairaanhoi-

olisi vaikea kieltääkään», Ville Holm-

tokortti, mutta romanit eivät usein

berg toteaa.

»Eivät nuo pikatestit taida olla kovin luotettavia», hän harmittelee. 14 LIBERO

Poliisin arvion mukaan Suomessa on 5000–10 000 paperitonta siirtolaista. Paperittomaksi kutsutaan henkilöä, jolla ei ole virallisia henkilöllisyysdokumentteja tai viisumia eikä oleskelulupaa. Viranomaiset käyttävät näistä ihmisistä esimerkiksi termiä laiton maahanmuuttaja.


klinikalla Suomessa poliisi ei ole toistaisek-

kummallinen suhtautuminen. Viran-

laiminlyö sekä syrjinnän kieltäviä ih-

si millään tavalla puuttunut klinikan

omaiset katsovat, että akuutti ja kroo-

misoikeussopimuksia että perustus-

toimintaan, kun taas muissa Euroo-

ninen hoito on turvattu järjestelmien

lakiaan. Erillistä päätöstä siitä, ettei-

pan maissa laittomasti maassa asuvia

kautta, jotka eivät käytännössä toimi

vät palvelut kuulu jollekin ryhmälle,

siirtolaisia on otettu kiinni vastaavien

romanien kohdalla.»

ei ole tehty.

klinikoiden edessä.

»1970-luvulta lähtien hyvinvointiyhteiskunnan keskeisiä asioita ovat olleet

LÄÄKÄRIN ETIIKKA

IHMISOIKEUKSIA LAIMINLYÖDÄÄN

kaikille kuuluvat julkiset terveyspalve-

Ville Holmbergin mukaan moni lääkä-

Suomessa Lääkäriliitto on kannanotos-

lut. Missään vaiheessa ei ole päätetty

ri kysyy itseltään, pitääkö noudattaa

saan vaatinut, että paperittomien ter-

evätä oikeutta hoitoon paperittomilta,

suomalaisia viranomaismääräyksiä,

veydenhuolto on järjestettävä julkisesti.

vaan paperittomat maahanmuuttajat

jotka estävät joidenkin ihmisten hoi-

»Suomessa on pakolaisia, turvapai-

ovat vähitellen muodostununeet mer-

don, vai lääkärin valaa, ihmisoikeus­

kanhakijoita ja eri syistä ilman viralli-

kittäväksi ihmisryhmäksi Suomessa-

sopimuksia ja perustuslakia, jotka

sia maahantuloasiakirjoja olevia hen-

kin. Nämä ovat ihmisiä, jotka viralli-

kieltävät kaiken syrjinnän.

kilöitä, joiden terveydenhuollosta on

sesti eivät ole olemassa, joten kukaan

»Suomessa ollaan turhan lojaaleja

kannettava vastuu. Niin sanottujen

viranomainen ei tähän asti ole tehnyt

työnantajalle. Ei haluta tuhlata vero-

paperittomien terveydenhuollon jär-

mitään heidän perusoikeuksiensa to-

varoja. Eikö se ole parasta verovarojen

jestäminen hyödyttää koko yhteiskun-

teuttamiseksi.»

käyttöä, että hoidetaan ihmisiä riip-

taa, koska tarttuvien tautien, kuten

Ruotsissa hallituksen asettama sel-

pumatta siitä millaiset henkilöpaperit

tuberkuloosi tai HIV, hoitamatta jät-

vitystyöryhmä suositti, että paperit-

hänellä on taskussaan?»

täminen on terveysriski myös muille

tomat siirtolaiset pääsisivät julkiseen

kuin potilaille itselleen», kannanotos-

terveydenhuoltoon käsiksi.

Ratkaisuehdotuksiakin on. On esitetty, että suuriin yliopistokaupunkeihin perustettaisiin julkisia paperittomien

sa sanotaan.

»Vastaava selvitys olisi tehtävä myös

Ville Holmberg toistaa, että Suomi

Suomessa.»

klinikoita, jolloin tulkkauspalveluita voisi helpommin järjestää. »Pienten paikkakuntien terveysasemilla on vaarana, että siirtolaiset kokevat syrjintää, koska siellä ei tunneta

Paperittomien paperisotaa

heidän tilanteitaan», Holmberg pohtii. Myös hoidon kalleus potilaalle on

teksti ukko pietilä

keskeinen ongelma. Suomessa on Euroopan kalleimmat lääkkeet, joihin paperittomat ja Itä-Euroopan romanit

auttava puhelin 040 241 0662

VAPAA LIIKKUVUUS -VERKOSTO on alkanut järjestää maahanmuuttoaiheista neuvontaa Suomessa oleskeleville ulkomaalaisille. Verkosto on neuvonut Suomessa

eivät saa KELA-korvausta. Tavallinen

olevia ulkomaalaisia jo vuosia, mutta vasta tänä syksynä palvelu on organisoitu

antibioottikuuri voi maksaan 20–30

vastaanoton muotoon. »Näin tavoitamme enemmän ihmisiä», kertoo verkoston

euroa. Monille se voi olla jopa kuukau-

aktiivi Katja Tuominen.

den budjetti.

Tuominen on neuvonut Suomessa oleskelevia ulkomaalaisia pitkään maahan-

Vaikka akuutteihin vaivoihin saakin

muuttoasioissa ja kokee siksi luonnolliseksi, että palvelu systematisoidaan. Vas-

Suomessa jokainen hoitoa, tulee taval-

taanotto on auki joka maanantai Helsingin Vallilassa, mutta neuvontaa saa myös

lisesta terveyskeskuskäynnistä jopa

puhelimitse. Puhelimeen soittavat kymmenet ihmiset viikoittain.

200 euron lasku. Synnyttäminen maksaa 3000 euroa. Romanit ja paperittomat maksavat hoidon todelliset kulut toisin kuin suomalaiset. »Tämä on estänyt monia menemästä sairaalaan, koska he pelkäävät, että joutuvat ongelmiin viranomaisten kanssa, jos eivät pysty maksamaan laskua.» »Tästäkin

Tuominen kertoo myös, että eniten päänvaivaa ulkomaalaisille oleskelijoille aiheuttavat oleskeluluvan hakemiseen liittyvät asiat. »Monet ihmiset ovat suomeksi sanottuna ihan pihalla», hän sanoo. Tuominen mainitsee myös, että monesti ihmisten tilanteet ovat monimutkaisia, ja neuvottava voi tarvita lakimiehen apua. »Valtion viranomaiset eivät halua tunnustaa, että Suomessa oleskelee paperittomia henkilöitä, koska he eivät halua muuttaa järjestelmää.» Tuominen toivoo, että tulevaisuudessa neuvontapalvelun toiminta laajensi ja herättäisi keskustelua paperittomien kohtelusta ja vallalla olevista käytännöis-

näkyy

viranomaisten

tä. 15 LIBERO


MIELIPIDE PUHEENJOHTAJA

KEPPEJÄ JA PAKKOPULLAA SUOMALAINEN NUORISOPOLITIIKKA on tylsältä kuulostava mönjäkäsite. Yleensä sillä viitataan keskusteluun, joka koskee nuorten elinoloja ja yhteiskunnallista asemaa. Tälle keskustelulle on tyypillistä, että sitä käyvät muut kuin nuoriso itse. Lisäksi siinä korostuu vahva holhoamisen ja kontrollin politiikka. Nuoret kokevat vaihtuvien elämäntilanteiden takia vaikeuksia toimeentulon kanssa. Vuokran, ruoan, netin, kännykän ja kaiken muun välttämättömän maksaminen ei ole helppoa, jos elää opintotuella, lainalla tai pienellä ja tasoltaan vaihtelevalla palkalla. Epävarmojen työsuhteiden yleistyminen koskettaa erityisesti nuoria. Nuoret käyvät osa-aikaisissa duuneissa, vuokratöissä sekä keikka- ja pätkätöissä. Vuonna 2008 toimeentulotuen saajista puolet oli nuoria. Se kielii paitsi nuorten toimeentulon vaikeuksista, myös siitä, kuinka nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä on tehty toisenlainen todellisuus mielessä.

Hallituksen suurin nuorisopoliittinen hanke on nuorten

Ongelmia riittää myös nuorisopolitiikassa, jolla halu-

yhteiskuntatakuun toteuttaminen. Sen tavoitteena on taa-

taan parantaa nuorten asemaa. Sen mukaan nuoret eivät

ta jokaiselle alle 25-vuotiaalle ja jokaiselle alle 30-vuotiaal-

tiedä, mikä heille itselleen on parasta. Hallituksen nuoriso-

le vastavalmistuneelle työ-, työharjoittelu-, opiskelu-, kun-

politiikka perustuu liian usein ylhäältäpäin ohjaamiseen ja

toutus- tai työpajapaikka vähintään kolmen kuukauden

nuoria koskeviin erityistoimenpiteisiin. Nuorista tehdään

jälkeen työttömäksi joutumisesta.

objekteja, joihin toimenpiteitä suunnataan. Heistä teh-

Hanketta valmistelee Työ- ja elinkeinoministeriön työ-

dään liian harvoin subjekteja, ihmisiä, jotka saisivat itse

ryhmä. Yhteiskuntatakuun suunnittelutyö tehdään tänä

päättää tekemisistään.

syksynä ja kaikkien esitysten tulee olla valmiina helmikuun

Suomalaista nuorisopolitiikkaa ohjaa syrjäytymisen eh-

loppuun mennessä.

käisy ja julkisen vallan olisi toimittava luokkayhteiskuntaa

Vaarana on, että nuorten yhteiskuntatakuusta tulee jäl-

uusintavien rakenteiden purkamisen puolesta. Tällä hetkel-

leen uusi tapa pakottaa nuoria pois »syrjäytymisvaarasta»

lä purkaminen tarkoittaa nuorille keppiä ja pakkopullaa.

siirtämällä meitä tilastosta toiseen. Toinen uhka on, että tu-

Syrjäytymisen ehkäisystä tulee tilastopolitiikkaa, kun syrjäytyneitä ajatellaan vain väärässä tilastossa olevina

kien menettämisen uhalla nuorilla teetetään lisää ilmaistyötä ja pakotetaan koulutuksiin, jotka eivät meitä kiinnosta.

numeroina. Tästä ovat osoituksena esimerkiksi pakkoha-

Nuorten asemaa ei paranneta laittamalla nuoria mihin

kujärjestelmä ja Lex Soininvaara, jonka tarkoituksena on

tahansa töihin, vaan tarjoamalla mahdollisuus opiskeluun,

pakottaa nuoret kouluttautumaan työmarkkinatuen me-

oikeaan työhön ja taattuun toimeentuloon. Palkka-alen-

nettämisen ja toimeentulotuen leikkaamisen uhalla. Li-

nusmyyntien ja pakkokeinojen sijaan nuoria koskevan po-

säksi nuorilla teetetään työvoimatoimiston avulla palkaton-

litiikan tulisi vahvistaa nuorten asemaa työmarkkinoilla se-

ta työharjoittelua tai heidät pakotetaan kursseille, jotta he

kä turvata riittävä toimeentulo.

olisivat ylipäätään oikeutettuja työmarkkinatukeen. Nuoret

Vasemmistonuoret käynnistää marraskuun lopussa pe-

joutuvat usein myös karenssiin työpaikasta kieltäytymisen

rustulokampanjan Massit massoille, joka esittää vasem-

tai opiskelun lopettamisen takia. Näin nuoria ohjataan te-

mistolaisen perustulomallin ratkaisuna työelämän ja sosi-

kemään »oikeita ratkaisuja» – uhataan heitä köyhyydellä.

aaliturvan epäkohtiin. Lue lisää sivulta 43.

Unga behandlas som siffror i en statistik DEN FINLÄNDSKA ungdomspolitiken

lingen tvingar unga att jobba utan lön

bildningsplatser och arbeten som man

baserar sig på styrning uppifrån och

och sitta sig igenom kurser. Som bäst

inte är intresserad av. Målet för ung-

på att unga inte själva vet vad som är

förbereds en ungdomsgaranti, som går

domspolitiken bör istället vara att stär-

bäst för dem.

ut på alla unga erbjuds en praktik-, ar-

ka ungas ställning på arbetsmarknaden

Unga tvingas fatta »rätt beslut» med

bets-, utbildnings-, eller rehabilite-

och trygga en tillräcklig utkomst. I no-

risk för att mista sin utkomst. Man

ringsplats senast tre månader efter att

vember lanserar Vänsterunga en kam-

mister rätten till arbetsmarknadsstöd

man blivit arbetslös. Ungdomsgaran-

panj för grundinkomst, som en lösning

och utkomststöd om man inte söker till

tin får inte bli ett sätt att bara städa sta-

på problemen såväl i socialskyddet som

någon utbildning, och arbetsförmed-

tistiken, genom att påtvinga unga ut-

på den förändrade arbetsmarknaden.

16 LIBERO

LI ANDERSSON Vasemmistonuorten puheenjohtaja


MIELIPIDE TULENANTAJA

asuntopula ja kohtuuttomat hinnat polkevat ihmisoikeuksia VUOKRA-ASUNTOMARKKINOILLA on hukassa sekä oikeus että kohtuus. Kasvukeskusten asuntopula aiheuttaa sen, että markkinoita hallitsevat vuokranantajat. He voivat käytännössä sanella sekä vuokratason että kenelle asuntonsa haluavat vuokrata. Osa yksityisistä vuokranantajista uskoo olevansa lain yläpuolella ja voi kieltäytyä remonttien aikana vuokranalennuksista. Toiset jättävät ilman perusteluja vuokrasuhteen päätyttyä palauttamatta vuokralaiselle kuuluvan vuokravakuuden. Vuokranantajat tarjoavat valitettavasti vuokralle joskus todella huonokuntoisia asuntoja kovilla hinnoilla. Koska vuokrien hintasääntely purettiin 1990-luvulla, ei nykypolitiikassa näytä edes olevan keinoja, joilla voitaisiin nopeasti ja tehokkaasti puuttua kohtuuttoman kalliiksi nouseviin asumiskustannuksiin. Ei ole hintakattoa, jonka yli vuokria ei voisi korottaa, ja koska asuntoja rakennetaan hyvistä tavoitteista huolimatta liian vähän, jatkaa hintataso nousu-

mutta uusia asunnottomia tulee jatkuvasti häätöjen myö-

aan.

tä. Elämäntilanteiden heitellessä yhä useammin nuoretkin

Vuokra-asuntoa hakevat ja kohtuuhintaista omistusasu-

jäävät ilman asuntoa.

mista etsivät törmäävät pilviä hipoviin hintoihin sekä pit-

Asumisen kalleus on keskeisimpiä syitä köyhyyteen. Rei-

kiin jonoihin. Kun kohtuuhintaisia kämppiä ei markki-

lu panostaminen kohtuuhintaiseen vuokra-asuntotuotan-

noilla ole tarjolla, vuokralaisten on pakko sitoutua pitkiksi

toon, toimivammat joukkoliikenneyhteydet sekä sosiaa-

ajoiksi epäedullisiin vuokrasopimuksiin, mistä vuokranan-

li- ja terveydenhuollon ongelmien ratkaiseminen nousevat

tajat hyötyvät.

eurokriisin takaa tämän hallituskauden keskeisiksi kysy-

Valitettavan harva vuokralainen on perillä oikeuksistaan.

myksiksi. Ne liittyvät läheisesti eriarvoistumiseen ja sii-

Vuokralaiset sidotaan ylihintaisiin vuokrasopimuksiin ny-

hen, haluammeko asuinalueiden jakautuvan luokka-ase-

kyään siten, että ensimmäinen mahdollinen irtisanomis-

man mukaan niin, että rikkaat ja köyhät asuvat erillään.

päivä on vasta vuoden, pahimmillaan kahden vuoden pääs-

Suurin syy asumisen kohtuuttomaan hintatasoon on, et-

tä. Opiskeluja aloittavan tai työn perässä muuttavan on

tei asuntoja ole kaavoitettu tarpeeksi. Uudet kaupunkilaiset

usein pakko ottaa asunto, jonka sattuu saamaan. Kalliis-

tarvitsevat päiväkoteja ja kouluja, joiden rakentamisesta ai-

ta asunnosta ei pääsekään eroon, vaikka edullisempi myö-

heutuu kaupungeille kuluja. Kaupungit haluavat rajoittaa

hemmin löytyisi. Irtisanomisajan alkamisesta on valitet-

kasvuaan ja kitsastelevat uusien asuntojen kaavoituksessa.

tavasti lain mukaan mahdollista myös sopia, vaikka laissa

Kun asuntoja ei ole kaikille halukkaille, hinnat nousevat.

todetaan vuokralaisen irtisanomisajan olevan aina yhden

Julkisesti keskustellaan harvoin siitä, ketkä hintojen nou-

kuukauden mittainen. Harva ymmärtää sopimusta tehdes-

susta hyötyvät.

sään mihin sitoutuu. Vuokra-asuntopula on muuttunut krooniseksi etenkin pääkaupunkiseudulla. Väkimäärä seudulla kasvaa, mut-

PIA LOHIKOSKI järjestö- ja koulutuspäällikkö Vuokralaiset VKL ry

Asunnon pitäisi olla ihmisoikeus ja asumisen pitäisi olla kohtuuhintaista. Vasemmistonuorten ehdotus asuntotakuusta nuorille oli hyvä keskustelun avaus.

ta kohtuuhintaisten vuokrakämppien puute uhkaa jo työl-

Tarvittaisiinko lisäksi myös pohdintaa paluusta hinta-

lisyyskehitystä. Työntekijä ei voi ottaa vastaan saamaansa

sääntelyyn ja valtiollisesta tai kunnallisesta voittoa tavoit-

työtä, jos ei löydy asuntoa, johon olisi varaa muuttaa. Pit-

telemattomasta rakennustoiminnasta?

käaikaisasunnottomuuden vähentämiseen on panostettu,

palaute www-lomakkeesta:

päätoimittaja vastaa:

Hei! Laitan viestiä, koska en ole saanut teitä puhelimessa kiinni! Olen ostanut liberon housuvaippoja kokoa 4 ja melkein kaikista ovat ne vaipan alakuminauhat olleet rikki, joten vaipat ovat vuotaneet pahasti! Mulla pussit ja muutama vaippa jäljellä. Olen todella pettynyt vaippoihin!!

Arvoisa vastaanottaja, huomioithan, että olet lähettänyt vaippakyselysi vasemmistolaiselle Libero-lehdelle. Voisitko ystävällisesti kertoa, mikä sivustossamme viittaa siihen, että olisimme jollain tavalla monikansallisen vaippayrityksen kätyreitä ja meitä kiinnostaisivat vuotavat vaippanne journalistisesta näkökulmasta. Vaihtakaa kestovaippoihin. Ne ovat ekologisia, pitkäkestoisia ja ne voi myydä eteenpäin, kun jäävät pieniksi. Kas täältä niistä saa tietoa: kestovaippainfo.fi.

palaute

17 LIBERO


TEEMANA KOMEDIA Jos elämä on huumetta, niin nauru on niistä kaikista elämän päihteistä paras. Vuoden viimeinen Libero painaa naurunappulaa, antaa runosuolen sykkiä ja sanoo kurkku-äänellä »öhö-öhö». Komedia on suurten massojen taiteenlaji sekä nautittuna että itse tehtynä. Suomalainen komedia haastaa poliitiikan pöhöttyneet maneerit, iskee jalustalle kaikenkarvaiset kylähullut ja nauraa epäluuloisten suomalaisten stereotypioille rakentamalla ne uudelleen ironisen övereiksi. Parhaiten politiikkaa tuuletetaan stand-up -keikoilla. Se on edelleen nouseva komedian laji ja uusia stand-up-klubeja perustetaan kilpaa. Mikin varressa heiluvia koomikoita ju-

tutti Joonas Korhonen sivuilla 28–31. Libero-perheen tähtireportteri Toni Hämäläinen luki kilokaupalla kirjoja kotimaisesta komediasta ja tapasi paria etuja takarivin koomikkoa. Miten kävikään? Siitä lisää seuraavalla aukeamalla. ES-jonnet, teuvohakkarais-videot ja vaikkapa Justimusfilmsin läppä-räp ovat sukupolvemme Pulttiboissit. Enää emme odota iltauutisten jälkeen alkavia tv-hubailuja vaan teemme niitä yhä enemmän itse. Kansalaiskomedian helmiä etsiskeli Tuuli Hongisto sivuilla 26–27. Mikko Pihkoluoma nostaa esiin uusien ulkomaisten tv-sarjojen parhaimmistoa ja sivuaa myös komediaa, sivu 25. Lopuksi, ihmiset, naurakaa enemmän!


KOMEDIAN YTIMESSÄ ON SOSIAALISEN JÄRJESTYKSEN JA INHIMILLISEN KULTTUURIN KYSEENALAISTAMINEN. teksti toni hämäläinen

komedia on kapinaa nimeltä Hukkaput-

raaliutensa tähden uskalla. Näin se

ki ilmestyi suomalaisiin televisioihin

paljastuukin ajoittain kriittisemmäk-

vuonna 1981. Kekkosen valtakausi oli

si poliitikkojen vahdiksi. Satiiri muo-

lopussa ja uudenlaisen poliittisen sa-

dostuu äänitorveksi ihmisille, jotka

tiirin valtakausi puolestaan alus-

ovat tyytymättömiä paitsi vallanpitä-

sa. Ohjelma vinoili paitsi politiikan

jiin myös lehdistöön.

Y L E N O HJE L M A

Severi Suhonen osaa pistää pystyyn hyvät bileet.

sen kummemmin vapautunutkaan.» Ennen Hukkaputkea poliitikkoja tavattiin pilkata »oikein iloisesti» esimerkiksi Ylioppilasteatterin lavalla, Halkola muistaa. »Oli rohkea päätös Hukkaputken

kiemuroille myös asialliselle tiedon-

Juuri tässä piilee poliittisen satiirin

ohjaajalta Pentti Järviseltä ottaa täl-

välitykselle ja kehtasi käyttää polii-

merkitys: sillä on huomattava kyky tii-

lainen julkivasemmistolainen työryh-

tikkojen oikeita nimiä. Myös aito uu-

vistää yleisiä mielialoja. Hukkaputki ke-

määnsä. Sen takia ohjelma sai var-

tiskuvamateriaali sketsien höysteenä

räsi parhaimmillaan yli kolme miljoo-

maan sen punaleimankin. Se seuraa

oli uusi juttu.

na katsojaa.

minua kuin kirous», hän naurahtaa.

Myöhemmin uutismaista ulosan-

»Kekkostahan nyt oli ihan helppo

Halkolan mukaan yhteiskunnal-

tia kehittivät komedian palvelukseen

pilkata», Kristiina Halkola lausah-

lisiin asioihin tarttuminen ja niistä

omilla tahoillaan Iltalypsy ja Studio Jul-

taa Kiasmassa kolme vuosikymmentä

vitsaileminen käsitetään yleensä ni-

mahuvi. Kuten Jonathan Grey ja kump-

myöhemmin.

menomaan vasemmistolaiseksi. Huk-

panit ovat kirjoittaneet, aikalaissatiiri

»En koskaan kokenut Kekkosen aikaa

sanoo usein sen, mitä lehdistö ei neut-

erityisen ahdistavana, enkä siitä sitten

kaputken kohteena oli silti koko poliittinen kenttä. 19 LIBERO


teemaliite: komedia

laura tuomi

»Irvailimme

yhteiskunnallisil-

le asenteille, politiikan typeryydelle

rettavassa

valossa.

Saarnaaminen

jääköön muille.

Kristiina Halkola ja pala juustoa.

run kapinallisen voiman kohti politiikkaa, täytyy nostaa esiin henkilö

ja loputtomalle jaarittelulle, vaaleja

»Melkein mille tahansa saa nauraa,

nimeltä Matti Kuusla. Hän muodos-

edeltäville ympäripyöreille lupauksil-

se on erittäin tervettä», hän painottaa

ti Jukka Virtasen ja Aarre Elon kanssa

le», Halkola luettelee.

ja muistelee lämmöllä erityisesti Huk-

tv-viihdettä tehtailevan VEK-ryhmän.

kaputken musiikkinumeroita. Kap-

Kolmikko ryhtyi Spede Pasasen ohel-

paleessa Nuorison syytä tuon aikaa kes-

la tekemään komediaa televisioon sen

Kerran ohjelma sai palautetta, jos-

tävän syntipukin kontolle laitetaan

jälkeen, kun maan elokuvateollisuus

sa kysyttiin, miksei ohjelmassa kos-

muun muassa työttömyys, välinpitä-

oli monilta osin tämän uuden keksin-

kaan irvistellä kommunisteille. Erään

mättömyys, väkivalta sekä yhteiskun-

nön johdosta surkastunut.

jakson loppujuonnossa ryhmä sit-

nan mädättäminen: »Se on nuorison

VEK-ryhmän sarjassa Me Krokotiilit

ten todellakin irvisteli kommunisteil-

syytä totta kai, nuoriso taas kaiken ai-

(1966) Matti Kuusla kertoi vitsejä kan-

le. Halkola näkee Hukkaputken tekijät

kaan sai...»

sanedustajille eduskunnan kahvilassa

»Sellainen on tarpeellista, että edes vähän olisivat varpaillaan.»

ja laajemmassa katsannossa muutkin

ja liitti myöhemmin näiden naurut sil-

koomikot hovinarreina, joiden tehtä-

KOMEDIA ARVOKKUUDEN KIMPUSSA

loisen valtiovarainministerin Mauno

vänä on kyseenalaistaa aikansa asen-

Kun tarkastellaan Hukkaputkea edeltä-

Koiviston budjettipuheeseen. Vuot-

teita ja ilmiöitä näyttämällä ne nau-

nyttä tv-komiikka, joka suuntasi nau-

ta myöhemmin omassa sarjassaan

20 LIBERO


oleviin reikiin, johon niitä ei saisi Uunon tekemän kyltin mukaan laittaa. Uskottavasta viranomaisen vale-asus-

»melkein mille tahansa saa nauraa, se on erittäin tervettä»

ta käy pelkkä sininen lakki. Uuno-elokuvien suosio oli monille kriitikoille kova pala. Ne olivat suorastaan antiteesi heidän kaipaamalleen älylliselle komedialle, jonka aiheuttamien reaktioiden tulee pysyä »hillittyinä, yksityisinä ja ei-ruumiillisina», kuten Uunojen julkisuuskuvaa analy-

Matti’s’how Kuusla onnistui puhumaan

rit jättävät ahneet roistot tappelemaan

soinut Kimmo Laine muotoilee. Sen

poliittisten äärilaitojen edustajat, ko-

keskenään pikkurahoista. Tosielämän

sijaan Uunot »sulattavat yksityisyy-

koomuksen Juha Rihtniemen ja kom-

mukaelman tempusta toteutti Abbie

den massanauruun». Tämä kitetytyy

munistien Hertta Kuusisen, esittä-

Hoffman New Yorkin pörssissä vuonna

Filmihullun arvostelussa vuodelta 1979:

mään toisilleen eduskunnassa pätkän

1967. Suuria rahasummia takovat mek-

»Ei mietiskelevää hymyä, ei oivaltavaa

Romeon ja Julian herkkää dialogia.

larit ryntäsivät kilvan kauhomaan it-

naurua, vaan kalseaa hohotusta.»

Vallanpitäjät ja poliitikot, erityisesti ne maineestaan tarkat, ovat aina olleet

selleen ylemmästä kerroksesta heitel-

TRICKSTERIT JA HYLKIÖT UHMAAVAT NORMAALIUTTA

tyjä dollarin seteleitä.

koomikoille herkullista materiaalia.

Rillumarein kanssa samanlaisen

Koomikolla on kyky kääntää pienen

yhteentörmäyksen hyvän ja huonon

»Spede Pasasen tuotanto ruokkii katso-

hetken ajaksi valtasuhde ylempiarvoi-

maun, kriitikoiden ja rahvaan välil-

jien alkukantaisimpia tarpeita», väit-

sensa kanssa toisin päin. Jo muinaiset

lä sai aikaan Spede Pasasen tuotanto,

ti puolestaan Uusi Suomi vuonna 1975.

antiikin kreikkalaiset panivat halvalla

eritoten Vesa-Matti Loirin tähdittä-

Väite nostaa esiin Uunon yhteyden

yhteisön arvossapidettyjä henkilöitä.

mät Uuno-elokuvat. Uuno ei Severin ja

universaaliin trickster-perinteeseen.

Aristofanes (n. 450–385 eaa.) pilkka-

Jullen tavoin juurikaan välitä rahasta.

Tricksterit ovat kansojen ja erilaisten

si komedianäytelmässään Pilvet aikan-

Silti jo kolmannessa elokuvassaan Lot-

väestönryhmien kertomusperinteessä

sa älymystöä, kuuluisimpana koh-

tovoittaja UKK Turhapuro (1976) hän pääsee

eläviä jumalankaltaisia, ovelia olento-

teenaan Sokrates. Pontimena tähän

maistamaan lottovoittajan elämää.

ja, jotka omaksi ilokseen ja edukseen

toimi filosofien käyttämä retorisiin

Tarvittaessa hän osaa myös huijata ra-

keinoihin pohjaava sofistiikka, joka

haa kadunmieheltä (Uuno Turhapuro –

»opettaa nykyajan nuorille vain jou-

Suomen tasavallan herra presidentti, 1992).

kon hyödyttömiä, näsäviisaita kujei-

Tässä tapauksessa Uuno luottaa kansa-

ta ja tekee heidät niin kovapintaisiksi,

laisten haluun rikkoa lakia. Aake Kal-

etteivät edes riitelevät akat vedä heille

lialan esittämä hahmo haluaa välttä-

vertoja», kuten Erasmus Rotterdami-

mättä tunkea seteleitä puupölkyssä

Uuno on samanaikaisesti sekä selviytyjä, jollainen jokainen haluaisi olla, että tunari, jollainen kukaan ei halua olla.

rikkovat yhteisön perustavia sääntöjä ja uhmaavat kaikkea järjestystä. Trickster edustaa arvaamattomilla ja (uhka)rohkeilla tempauksillaan sattumaa, jonka edessä niin ylhäinen kuin alhainenkin on voimaton. Uunoissakin juuri onnenpotkut sekä fars-

lainen myöhemmin kuvaili.

RUMA RILLUMAREI JA USKOMATON UUNO Komedian kapinallinen ja ilkikurinen suhtautuminen kohdistuu paitsi valtasuhteisiin myös hyvän ja soveliaan maun vaatimuksiin, etenkin jos nämä vaatimukset tulevat ylhäältä eliitin suunnasta. Sotien jälkeen suomalainen kansa oli viihteennälkäinen, ja saikin haluamansa rillumarein muodossa. Rillumarei-ilmiö perustui kupletteihin ja niin sanottuihin puskafarsseihin ja kiteytyi monilta osin vuonna 1951 valmistuneessa elokuvassa Rovaniemen markkinoilla. Elokuvan vallaton kaksikko Severi ja Julle suhtautuu rahaan varsin yliolkaisesti, vaikka onkin sitä tarpeen tullen taitava kehittämään. Tärkeämpää on tanssi ja hyvä meininki. Lopussa nähdään populaarikulttuurissa usein toistuva temppu: vaikeuksien kautta rikastuneet sanka21 LIBERO


teemaliite: komedia

noastaan eliminoitaviksi tarkoitettuja häiriöitä ennen paluuta alkutilanteeseen,» Veijo Hietala kirjoittaa Uunolandiassa.

»harva koomikko haluaa, että kädet sidotaan. pitää olla vapaus ihan mihin vaan. todellakin, ihan mihin vaan.»

Joitain komedian ilkikurisia muotoja tavataan kutsua lapsellisiksi, ja tässäkin tapauksessa kritiikki sohii kuin vahingossa sinne asian ytimeen. Parempi myöhään...-ohjelman »Sinisissä hetkissä» vuonna 1979 esiintyi Jussi Jurkan näyttelemä iäkäs herrasmies, jonka huvittavuus perustui yksinkertaisesti siihen, että hän puhui huonoa suomea: »En ole konekiljoittajana kovin hyväp, mutta en ole antanut perikis. Minä jätkän yrittämitsä. Hy-

simaiset kommellukset näyttelevät suurta osaa. Uunon hahmon kytkee

solmuun. Rölli ei kuulu ihmisiin (vaan päin»ih-

Ihmebantun urheilutoimittaja taas sa-

vastoin

kykynsä selviytyä (usein itse aiheut-

misolentoja»), mutta hän on myös

tamistaan) ylivoimaisen vaikeista ti-

kaikessa hyväsydämisyydessään kum-

lanteista myös hänen sujuva liikkumi-

majainen omassa rölliyhteisössään.

sensa pitkin yhteiskunnan sosiaalisia

Hän lauleskelee öisessä metsässä It-

portaita. Hän on sekä presidentti että

sensäpelottelemislaulua, vaikka onkin oi-

Tällaiset vitsit tuntuvat vetoavan

työtön ja laiska sohvaperuna, erään-

keastaan aika säikky kaveri. Hän on

johonkin lapsena opittuun, ruman

lainen luonnonlapsi, jonka logiikka

koukussa pelon tunteeseen. Arvaten-

sanan sanomiseen ja kiellon rikko-

on jatkuvassa konfliktissa yhteiskun-

kin tämän kompleksisuuden johdosta

miseen liittyviin jännityksen sekä tyy-

nan sanelemien sääntöjen kanssa.

Rölli vetoaa myös aikuisiin. Hahmo on

dytyksen tunteisiin. Koulumaailma,

Suomalaiset(kin) tarinat vilisevät

kulkenut siis päinvastaiseen suuntaan

lapsuuden perustavin julkinen näyt-

tämänkaltaisia, usein hyvillä puheen-

kuin Loirin sketsihahmo Nasse-setä,

tämö, esiintyy muutenkin populaa-

lahjoilla siunattuja veijarihahmoja,

alkoholisoitunut lastenohjelman juon-

rikulttuurissa kerta toisensa jälkeen

jotka selviytyvät omaleimaisella tyylil-

taja. Tämä hyvin, hyvin vihainen kän-

koomisessa valossa (alkaen lukematto-

lään liki kaikesta, esimerkkinä vaikka-

niörisijä oli tarkoitettu nimenomaan

mista pikku-Kalle-vitseistä), jossa pää-

pa Tuntemattoman sotilaan Rokka.

aikuisten iloksi, mutta suosio ajoi hä-

osaan nousevat oudot opettajat ja opet-

net esiintymään lopulta myös perheta-

tajiaan ovelammat oppilaat.

leen esimerkiksi animaatiosarja Pasilan

näitä

vää ötyä.»

trickster-perinteeseen paitsi hänen

Nykykomedian puolelta nousee mie-

kummastelee

Jope Ruonansuu ja kolme palaa juustoa.

pahtumissa.

kuva: Eliisa Alatalo

noo vahingossa korvanappiaan muun muassa kyhmykepiksi, kortsupapiksi ja spermapankiksi (nimet siivoimmasta päästä). Samanlaista huumoria voi kuulla ala-asteen välitunnilla.

Onko »lapsellinen» komiikka jon-

tuttia imevä lainvartija Kyösti Pöysti.

»Lapset rakastivatkin Nasse-setää ja

kinlaista kapinaa aikuisuutta ja ai-

Sketsiviihteessä tällaiset hahmot on

jotenkin kai ymmärsivät sitä. Kai heil-

kuisten luoman maailman vaati-

usein riisuttu pelkästään oudoiksi hyl-

lä oli kotona omat Nasse-setänsä, niin

muksia kohtaan tai kenties kaipuuta

kiöiksi, joille tavalliset arkielämän ti-

rankkaa kuin se onkin ajatella», Loiri

lapsuutta kontrolloiviin sääntöihin,

lanteetkin muuttuvat haasteiksi, ku-

muistelee Naurattajat-historiikissa.

joita oli yksinkertaisempi uhmata ja

ten Kummelin kikkaileva Juha Koistinen

rikkoa? Joka tapauksessa komiikassa

(»nyt sattu Juhaa leukaan») ja Pulttiboi-

KAIKEN TAKANA ON LAPSI?

tuntuu olevan jotain, joka vetoaa lap-

sin James Potkukelkka. Lukuisten ilok-

Röllille, Uunolle ja monelle muul-

seen meissä.

si ja harmiksi »apuva»-huudon lansee-

le koomiselle hahmolle on ominaista

ranneen Potkukelkalle pitää opettaa

lapsenomaisen yksinkertainen, pai-

KANSAN GROTESKI KARIKATYYRI

lukuisia asioita normaalinnäköisestä

koin naiivi tapa tarkastella maailmaa.

Vaikka asuukin nykyään Etelä-Suo-

kävelemisestä lähtien. Onneksi hänel-

Itse asiassa Uunon ruokkoamaton ole-

messa, kemiläinen Jope Ruonansuu

lä on varsin riuskaotteinen kaveri, joka

mus, liioiteltu ja (näennäisen) kömpe-

tunnetaan lapinmiehenä. Tv-viihtees-

sattuu aina hädän hetkellä paikalle ja

lö liikkuminen sekä välittömän mieli-

sä puhaltavat vahvan stadilaiset tuu-

jolla on aina vähän evästäkin mukana.

hyvän tavoittelu tekevät hänestä kuin

let, joten pohjoisen imagonsa Ruonan-

Sosiaalisen yhteisön rajoilla viihty-

ison lapsen. Hahmoa tasapainottaa

suu kantaa sitäkin ylpeämmin.

vät hahmot eivät ole tavattomia las-

hänen vaimonsa Elisabeth, joka edus-

»Sieltä Lapistahan se minun palk-

tenviihteessäkään,

esimerkkeinä

taa kulttuurissamme vallitsevia (ai-

kanikin tulee», Ruonansuu lausahtaa

vaikkapa Rölli, joka vieläpä muistut-

kuisten) normeja. Aviopari edustaa-

eräässä Katajanokan hotellissa kahden

taa ulkoisesti Uunoa. Toki Röllin tapa-

kin siis äidin ja pojan, tai ylipäätään

viikonloppukeikkansa välissä.

uksessa sotkuinen ulkomuoto kuuluu

lapsen, suhdetta. Uunon perustavan-

Hän sanoo työskentelevänsä viihdet-

asiaan. Koominen tämä lasten Thore-

laatuisin pyrkimys on täyttää päivän-

tä tarvitsevalle lotto- ja tuulipukukan-

au kuitenkin selkeästi on. Rölli uhoaa

sä levolla ja ravinnolla kotonaan äitin-

salle, jonka parista hän myös komiik-

olevansa Röllimetsän paras voimies-

sä kanssa, kuten aikanaan kohdussa.

kansa ainekset ammentaa. Rekkamies

telija, mutta jää taitoja näyttäessään 22 LIBERO

»Elokuvan juonen koukerot ovat ai-

Maurilla tai ylilääkäri Kaikkosella ei


23 LIBERO


teemaliite: komedia

silti ole – huhuista huolimatta – suoria

joille. Mekastaminen ja nauru yhdis-

esikuvia todellisessa elämässä.

tettiin (sukupuoliyhteyden korosta-

kirjallisuus:

»Olen kuullut, että ainakin Torni-

misen ohella) vahvasti elinvoimaan,

ossa ja Kuopiossa on ihan samanlai-

elämään, joka jatkuvuudellaan voit-

nen lääkäri. Hahmossa pitää olla jo-

taa aina kuoleman. Palvontamenois-

tain tuttua, jotta se naurattaa ja pysyy

ta mekastaminen siirtyi myöhemmin

Tuomas Marjamäki Naurattajat: suomalaisen komiikan tekijät 2007-1907

kiinnostavana. Ripaus tätä lääkäriä,

teatterin lavalle, missä varsinaisen

ripaus tuota lääkäriä ja pikkuisen mi-

juonen ulkopuolella kuoro heitti her-

nua itseäni... Hahmot ovat eräänlaisia

jaa paitsi merkkihenkilöistä myös ta-

keskiarvoja.»

vallisista kansalaisista.

Niin Jopet Show’n kuin vaikkapa Pult-

Myöhemmin niin sanottu uusi ko-

tiboisin hahmot ovat sketsi-ohjelmille

media hylkäsi ihmisiä loukkaavan pilk-

tyypillisiä ulkoisesti erikoisia, pitkäl-

kakuoron. Komedian yksi alkuperä on

le vietyjä karikatyyrejä.

siis ilkeys, laajemmin ymmärrettynä

Komedian historiaa tutkineen Olli Alhon mukaan tämänkaltainen »gro-

mahdollisuus pilkata kaikkia. Tämän pyrkimyksen tunnistaa myös Jope.

Jonathan Gray, Jeffrey P. Jones, Ethan Thompson Satire TV: Politics and Comedy in the PostNetwork Era Jukka Annala Toopelivisio Olli Alho Hulluuden puolustus ja muita kirjoituksia naurun historiasta

selle irvailevaa karnevaaliperinnettä kristinusko on parhaansa mukaan suitsinut. Ensimmäiset kirkkoisät ottivat myös teatteriin jyrkän kielteisen kannan. Kuten Olli Alho kirjoittaa, kristillisten kirjoittajien vedotessa paitsi teatterin saatanallisuuteen myös pakanallisuuteen, heitä »tuntui jossakin määrin hämmentäneen, että miimeissä pilkattiin yhtä lailla pakanallisia jumalia kuin kaikkea muutakin». Miimit olivat roomalaisia parodianäytelmiä, jotka pitivät pilkkanaan yhteisten perinteiden ohella ihmistä itseään, sillä »saadakseen katsojat nauramaan, näyttelijät alensivat it-

teski realismi» koki keskiajan rik-

»Harva koomikko haluaa, että kädet

kaan karnevaalikulttuurin jälkeen

sidotaan. Pitää olla vapaus ihan mihin

suuren renessanssinsa mykkäeloku-

vaan. Todellakin, ihan mihin vaan. Ja

vassa. Chaplinin ja Buster Keatonin

ilman, että kukaan pääsee sanomaan,

elokuvissa kaikki ylevä, siis juhlalli-

mihin leiriin kuulut. Minä en ole va-

nen, henkinen ja abstrakti, alenne-

semmistolainen, enkä minä ole oikeis-

taan tai vedetään lokaan, jolloin »ih-

tolainen, enkä minä ole keskustalai-

Ihmistä kutsuvat toisaalle älylli-

misen fysiikasta ja hänen kehostaan

nen. Minä olen vain minä, koomikko,

set, moraaliset ja henkiset tarpeet se-

tulee kaiken huomion keskipiste».

viihdetaiteilija. Viihteeni tarkoitus on

kä vetävät toisaalle ruumiilliset vie-

Kenties tässä piilee osasyy syy siihen,

vain viihdyttää, ei politisoida asioita

tit ja vaistot. Ihmisyyden ristiriidassa

miksi komediallinen rooli mielletään

eikä muokata mielipiteitä. On minua

sykkii komedian sydän. Tämä ristiriita

vähemmän kunnianhimoisemmaksi

kysytty esimerkiksi Paavo Lipposen

innoitti Erasmus Rotterdamilaista kir-

näyttelijäntyöksi.

joukkoihin. Ei kiinnosta pätkääkään.»

joittamaan Tyhmyyden ylistyksensä (1509).

Jukka Sihvonen UT: Tutkimusretkiä Uunolandiaan

sensä ajamalla päänsä kaljuksi, pukeutumalla naisiksi ja kampaamalla tukkansa omituisilla tavoilla». Näin olemme tulleet vihoviimeisen naurettavan auktoriteetin luo: ihmisen itselleen.

Antti Nylén kirjoittaa eräässä es-

Historiallisesta näkökulmasta ko-

Kari Ketonen sanoo osuvasti Naurat-

seessään nuoruutensa vaikuttavista

media näyttäytyy ilmiönä, jota on pi-

tajissa: »Niin kauan kuin on olemassa

kokemuksista Robert Bressonin elo-

tänyt elossa vahva kansankulttuuri.

tabuja, niin kauan on myös huumo-

kuvien parissa ja tulee ehdottaneeksi

Sen parissa sitkeästi elävää, sosiaali-

ria. Ja niin kauan, kuin on kulttuuri,

taide-elämyksen yleispäteväksi kuva-

selle ja yhteiskunnalliselle järjestyk-

on tabuja.»

ukseksi nimenomaan »ruumiin vähenemisen», hengen väliaikaisen voiton ruumiista. Komedia puskee usein juuri eri suuntaan. »Koomikko pyrkii myymään omaa mielialaansa», analysoi Jope. »Elämäntilanteet vaihtelevat, niin kuin kaikilla ihmisillä, ja yhtenä päivänä on luonnostaan paljon hauskempaa kuin toisena. Ja kuitenkin on pakko jotain tehdä: mennä studioon ja varata sinne paljon ihmisiä töihin. Silloin sen luovuuden olisi pakko olla par-

jope ruonansuu muistelee ylilääkäri kaikkosen syntyä:

haimmillaan. Mutta luovuuttapa ei voi koskaan käskyttää eikä aikatauluttaa.»

»ALUSSA MINULLA oli vain ääni, jonka olin kuullut Pirkka-Pekka Peteliuksen imitoimana.

Osaltaan komedia siis perustuu sat-

Hän oli tavannut lääkärin, joka kuulemma puhui melkein kuiskaamalla, varovaisesti ja vä-

tumaan, nopanheittoon. Kapinaa sekin.

hän ujostellen. Ajattelin, että tällä äänellähän olisi hauska tehdä sketsi. Menimme eräänä aamuna studiolle, missä lavastajaporukka oli laittanut valmiiksi lääkärinhuoneen kaikkine verenpai-

KANSANKULTTUURI – KOMEDIAN KOTI

nemittareineen ja luurankoineen. Meikkaaja, jolla oli myös iso osa hahmon luomisessa, toi

Palataan antiikin kreikkalaisiin.

minulle lääkärintakin ja stetoskoopin. Laitoin vielä pilailulasit päähäni ja sinne vain pöy-

Aristoteles jäljitti sekä tragedian että

dän ääreen. Kameramies sanoi, että anna mennä, mutta eihän kukaan tiennyt, mitä ale-

komedian juuret viinin ja hedelmälli-

taan tehdä. Pöydällä oli puhelin, joten rupesin ottamaan puheluita vastaan ja puhumaan

syyden jumalaa Dionysosta palvoviin

ihan sekopäisiä. Ihmisiä juoksi hytkyen ulos studiosta nauramaan: ei jumalauta mikä hah-

kulkueisiin. Tällainen kulkue, komos,

mo! Ei siinä muuta vaadittu.

kantoi mukanaan fallisia symboleita ja huuteli piloja ja herjauksia katseli24 LIBERO

Kaikkonen oli hyvien sattumien summa. Ja mistä lie se nimikin tuli, se vain pamahti minulle päähän. Monesti ne parhaat hahmot syntyvät juuri tuolla tavalla.»


televisio tunkee valkokankaalle LIBERON KRIITIKKO SEIKKAILEE TV-SARJOJEN JA ELOKUVAN RAJAMAILLA.

Suomessa vaille teatterikierrosta, jolloin niistä ei suomalaisessa lehdistössä juuri edes kirjoiteta. Helmet hukkuvat dvd-massaan, jonka joukosta edes elokuvalehdet eivät nosta poikkeuksellisempia julkaisuja esiin.

IMPROVISAATION HELMIÄ Joskus tv-sarjan lyhyempi elokuvaversio voi olla myös parempi. Michael Winterbottomin (muun muassa 24 Hour Party People) uusin komedia The Trip (2010) on lyhyempi ja napakampi leikkaus BBC:n tuottamasta samannimisestä tv-sarjasta. Steve Coogan ja Rob Brydon esittävät pääosissa itseään. Juoni on muunnelma Sidewaysista (2004): kaverukset lähtevät matkalle, jonka aikana syödään hyvin, juodaan viiniä ja isketään naisia. Koko elokuvaa kantaa Cooganin ja Brydonin välinen improvisoitu hulvaton dialogi. Nokkelan ivan kohteeksi joutuvat fiinien ravintoloiden turhantärkeys, aterioiden hinnat ja Cooganin itseriittoisuus. Naurua on vaikea pidätellä Brydonin ja Cooganin kilpaa esittämien imitaatioiden aikana – suosittuja aiheita ovat muun muassa Michael Caine ja Al Pacino.

teksti mikko pihkoluoma

The Tripiä katsellessa ei voi kuin miettiä, olisiko rahaa löytynyt vastaavaan

HOLLYWOODISSA ON OSATTU jo vuo-

kyse sitten elokuvasta tai televisiosar-

sikymmeniä paketoida sama sisältö

jasta. Päivä päivältä televisio ja elo-

useaan eri kääröön. Uudelleenfilmati-

kuva lähenevät toisiaan. Isoin ero on

sä tapauksessa pidempi tv-sarja on ol-

soinneilla ja jatko-osilla on pitkähköt

enää tuotteen kesto.

lut ikään kuin harjoitusvaihe poik-

perinteet, mutta 2000-luvulla villitys

The Trip ilmestyi dvd:llä marraskuussa.

projektiin, jos se olisi suunniteltu alun perin improvisoiduksi elokuvaksi. Täs-

keukselliselle elokuvalle.

Kaikkien aikojen menestyneimpien

LEVITTÄJILLE TILANNE LUO KEINOJA LYPSÄÄ RAHAA

Kyllä nolottaa (2010), joka pohjautuu tv-

elokuvien listaa hallitsevat viimeisen

Viime tammikuussa Suomessa ilmes-

sarjaan Kyllä nolottaa (tanskaksi Klovn).

vuosikymmenen aikana tehtaillut jat-

tyi videolevitykseen ranskalainen elo-

Klovnissa ei ole käytetty suoraan mitään

ko-osat, joiden ensimmäiset osatkaan

kuva Carlos the Jackal (2010), joka kertoo

tv-sarjan materiaalia, mutta elokuvaa

eivät ole alkuperäiskäsikirjoituksia.

Ilich Ramírez Sánchezin elämästä.

ei olisi olemassa ilman sarjan suosiota.

on saanut aivan uudet mittasuhteet.

Samaa voi sanoa elokuvasta Klovni -

Harry Potterilla oli takana jo valtavan

Lähes kolme tuntia kestävä elokuva

Klovni on niin ikään miesten täh-

suosion saanut kirjasarja, Transformersit

on ranskalaisia elokuvateattereita var-

dittämä komedia ja niin sanottu road

ovat leluja ja Pirates of the Caribbean sai al-

ten valmistettu myyvempi ja toimin-

movie. Tanskalaisten räävitön huu-

kunsa huvipuistoajelusta.

nallisempi versio yli viisi tuntia kes-

morintaju ylittää virkistävästi hyvän

Samaan aikaan tv-sarjat ovat nous-

tävästä minisarjasta. Pidempi versio

maun rajat. Anglosaksisen maailman

seet sekä suosituksi että vakavasti

– joka kulkee nimellä Carlos – julkais-

puritaanisuus on tipotiessään suora-

otettavaksi kerrontamuodoksi netti-

tiin meillä vasta syyskuussa, mikä on

sukaisesti esitetyn homoseksuaalisen

latailun ja dvd-boksien ansiosta. Niil-

sääli, kun otetaan huomioon miten

teeman ympärillä. Komiikka nojaa

tä odotetaan johdonmukaista ja jatku-

paljon parempi se on. Kaikkea muu-

noloihin tai yllättäviin käsikirjoitet-

vaa tarinaa, kun voidaan olettaa, ettei

ta kuin toimintaelokuvia aiemmin oh-

tuihin tilanteisiin siinä missä The Trip

katsojalta jää jaksoja näkemättä. Tele-

jannut Olivier Assayas kertoo vaivih-

on vapaampi ja älykkäämpi.

visiosta on tullut rohkeampaa ja idea-

kaa kriittisen muotokuvan Carloksesta

Klovni sai Suomessa myös teatteri-

rikkaampaa.

sivuamalla älykkäästi maailmanpoli-

levityksen. Sopivasti ensi-illan kans-

tiikkaa.

sa samaan aikaa Suomessa julkais-

Tv-sarjojen suosio kasvattaa niihin käytettyä rahaa ja teknistä osaamista.

Kuluttajalle syntyy tästä kaikesta

tiin dvd-kokoelma tv-sarjasta. Sarjan

Joissain lajityypeissä teknisellä laadul-

eittämättä harmaita hiuksia. Eikä asi-

faneille se oli varmasti tärkeä teko,

la ei ole kovin suurta merkitystä, joten

aa auta lainkaan se, että osa vuoden

mutta myös ilmaista näkyvyyttä luo-

ne voidaan toteuttaa halvemmalla, oli

parhaista elokuvista – kuten Carlos – jää

va temppu. 25 LIBERO


teemaliite: komedia

d?

a um

ei pelkkää trollausta AMATÖÖRIKOOMIKOT POLIITTISELLA ASIALLA. teksti tuuli hongisto kuvitus laura tuomi

26 LIBERO


FACEBOOKISSA levisi hiljattain kut-

keskustelupalstoilla harrastettava va-

säksi yhteiskunnalliset tavoitteet.

su »homotansseihin». Ryhmän sivulla

leprofiileilla esiintyminen provosoi-

Monilla sivustoilla pyritään kom-

luki, että: »Toisia presidentinlinnassa

mistarkoituksessa onkin muodostunut

mentoimaan puheenaiheita ja osoit-

tanssivat homot kauhistuttavat, mut-

riesaksi. Verkko on myös nostanut va-

tamaan tukea omalle arvomaailmalle

ta me haluamme kaikkialle vain lisää

hingonilon aivan uudelle tasolle. Mo-

tai paheksuntaa vastakkaiselle ajatte-

tanssivia homoja».

kailumehustelua harrastetaan asialle

lumallille. Niillä pyritään nauramaan

Kyseessä oli huumorisävytteinen pro-

omistetun fail-blogin lisäksi monilla

järjettömäksi tunnetuille päätöksille,

testi Perussuomalaisten kansanedusta-

muillakin huumorisivuilla. Myös osa

lipsautuksille ja asenteille.

jien Pentti Oinosen ja Teuvo Hakkarai-

Facebook-ryhmistä on aggressiivisia ja

Sen sijaan, että ihminen hankki-

sen ilmoitettua jättävänsä presidentin

negatiivisia. Vai miltä kuulostaa »Päi-

si pinssin tai t-paidan ilmentämään

itsenäisyyspäivän vastaanoton väliin.

vi Räsänen, painu vittuun», tai »Nina

kantaansa, hän liittyy aihetta kannat-

Oinonen oli julkisesti kummeksunut

Mikkonen – haista paska»?

tavaan tai sille pilailevaan Facebook-

sitä, että homoparit saavat tanssia pre-

ryhmään tai jakaa kuvan tai videon

sidentinlinnassa ja Hakkarainen rin-

RÄSÄSTÄ LISÄÄ?

nastanut homot eläimiin.

Henkilöön kohdistetut pilat ovat kehit-

Kun perussuomalaiset kritisoivat

Ryhmä julistaakin: »itsenäisyyspäi-

tyneet yksinkertaisista kuvamanipu-

kulttuuripolitiikkaa, vaadittiin Face-

vänä saavat tanssia niin homot kuin

laatiosta kokonaisiksi varjosivustoiksi

bookissa postmodernin tekotaiteen

sotaveteraanitkin».

ja -profiileiksi. Paavo Väyrysen presi-

näyttelyä perustettavaksi Eduskun-

huumoritapahtumat

dentinvaalikampanjasivustosta on jo

tatalon portaille, ja kun Sarah Palin

ja -sivustot ovatkin tulleet yhä suosi-

tehty pilailuversio ja Twitter-pilan uh-

kehaisi ulkopoliittista kokemustaan,

tummaksi viimeisten vuosien aika-

riksi joutui myös erikoistoimittaja Ri-

syntyi ryhmä, jonka jäsenet julistivat:

na – ja yhä useammin niitä käytetään

ta Tainola, jolle luotiin palvelussa reh-

»I Have More Foreign Policy Experience

myös yhteiskunnalliseen vaikuttami-

vasteleva varjoprofiili.

Than Sarah Palin».

Facebookin

yhteisöpalvelusivuillaan.

seen. Raja ammattilaiskoomikkojen

Sisäministeri Päivi Räsänen on rä-

Kansallismielisten »KIITOS 1939–

ja amatöörihupailijoiden välillä on-

väköine mielipiteineen internetpilaili-

1945» ryhmien kylkeen on myös synty-

kin verkossa häilyvä. Yhteisöpalvelut

joiden suosikki. Nopealla haulla löytyy

nyt ryhmät »Kiitos Antero Mertaranta

ja esimerkiksi YouTube ovat tarjon-

virallisen tukiryhmän lisäksi muun

1995–2011» ja »KIITOS NUIJASODAN VE-

neet ilmaisen ja helpon keinon levit-

muassa ryhmät: »En halua taivaa-

TERAANIT 1596–1597! AINA KANNAT-

tää omaa materiaalia ja jakaa linkkejä

seen, jos Päivi Räsänen menee sinne»,

TAA YRITTÄÄ!»

hupailusivustoille, videoita tai vaikka-

kirkosta eroamisilla juhlinut »Kiitos

Älyllistä tai ei, nettiaktiivit pitäne-

pa gif-animaatioita eteenpäin. Jotkut

Päivi Räsänen toivoo Suomen ateistit»

vät poliitikot varpaillaan. Täysin huo-

ovat nouseet ympäri maailman levin-

ja »Liityn kirkkoon, jos Päivi Räsänen

miotta ei irvileukoja voi jättää. Vaik-

neiksi viraali-ilmiöiksi ja vähemmälle

eroaa kirkosta».

ka pilan kohteeksi joutunut ei reagoisi

huomiolle jääneenäkin ne ovat muo-

Kuten homotansseissa, Räsäselle

dostuneet osaksi digitaalista historiaa.

nauravissa sivustoissa on kyse nettihuumorista, jolla on naureskelun li-

asiaan mitenkään, jäävät ne osaksi hänen digitaalista jalanjälkeään. Ja osansa saavat kaikki.

KOMEDIAN UUDET ALUEVALTAUKSET Vaikka verkko eittämättä on myös täynnä roskaa, maistuu amatöörien materiaali usein jopa raikkaammalle, kuin ammattilaisten. Harvoin Uutisvuodossa saavutetaan niin spontaaneja nauruntyrskähdyksiä, kuin verkossa vastaantulevat Facebook-ryhmät, kuten »I hate it When Obama Asks Me for Change». Verkko on myös luonut kokonaan uusia komiikan muotoja: YouTuben uumenista löytyy muun muassa kymmenittäin hervottomia valetrailereita klassikkoelokuvista ja musiikkivideoita sekä elokuvanpätkiä keksityillä tekstityksillä. Der Untergang -elokuvan bunkkerikohtauksesta tehdyt sadat Hitler-hupailut ovat osa samaa ilmiötä. Trollaaminen on tietysti usein ainoastaan rasittavaa, ja esimerkiksi 27 LIBERO


teemaliite: komedia

»Olen muuttanut Iranista Suomeen lapsena. Onko täällä muita alkoholisoituneita terroristeja?» ali jahangiri

vaikuttavat naurut STAND UP -KOMIIKKA ON TEHNYT NOUSUAAN JO USEAN VUODEN AJAN. JOONAS KORHONEN KÄVI KYSELEMÄSSÄ ALAN AMMATTILAISILTA, MIKÄ ON HAUSKAA. teksti joonas korhonen kuvat antti kurko

28 LIBERO


»ETTE SITTEN TEE tästä jutusta sellaista, että vaikuttaisin sen perusteella joltain vasemmistolaiselta. Mä en meinaan todellakaan ole sellainen», koomikko Ali Jahangiri toteaa heti haastattelun aluksi. 30-vuotias Ali Jahangiri on poik-

»olin imatralla keikalla, jossa yleisössä oli kolmisenkymmentä kiitos-paitaista motoristia eturivissä ja aloin pohtimaan mannerheimin väitettyä homoutta.»

keuksellinen hahmo suomalaisessa stand up -komiikassa. Kymmenvuotiaana Iranista Suomeen muuttanut viihdyttäjä on yksi harvoista maahanmuuttajataustaisista koomikoista ja hän antaa taustansa näkyä lavalla. Vaikka Jahangiri ei luulekaan pystyvänsä muuttamaan maailmaa komiikallaan, hän uskoo silti pystyvänsä vaikuttamaan ihmisten asenteisiin. »Jos joku yleisöstä tulee keikan jälkeen sanomaan minulle, että enpä ollut koskaan ajatellut asiaa tuolta kannalta, tiedän onnistuneeni», Ali toteaa.

portaat.»

vaan heitämme enemmän Seinfeld-

Vaikka Jahangiri tuokin oman näke-

Ali Jahangiri on huomannut saman

tyyppistä läppää ihan arkisista asiois-

myksensä lavalla esiin, tärkeintä hä-

ongelman. Sensuuria esiintyy kaik-

ta», Tomi Walamies kertoo tilanteesta,

nelle on olla hauska.

kialla.

jossa on sensuroinut itseään.

»Jos koomikko syyllistyy saarnaa-

»Juuri tästä syystä katson, että meil-

»Silloin ihmiset olivat totaalisen

miseen, eikä ole enää hauska, hän on

lä koomikoilla on erittäin tärkeä tehtä-

kyllästyneitä koko asiaan ja halusivat

väärässä paikassa. Saarnoja voi men-

vä sananvapauden puolustajina. Mei-

vain irtautua aiheesta. Tästä syystä jo-

nä lausumaan vaikka kirkkoon. Ei ole

dän ei ole pakko käyttää oikeutta ottaa

kainen ilta oli loppuunmyyty, vaikka

mitään aihetta, jota keikalla ei saa kä-

tärkeitä asioita esille, mutta meillä on

esiintymiset olivat viiden aikaan päi-

sitellä, mutta sen on oltava hauskaa»,

oltava oikeus sanoa nämä asiat. Ja on

vällä», koomikko jatkaa.

Jahangiri jatkaa.

hyvä, että tällaisia koomikoita on», Jahangiri jatkaa.

ONKO SENSUURIA?

Jahangiri on myös monesti joutunut miettimään, missä tilanteissa on suo-

Walamies katsoo sananvapauden it-

tavaa laskea leikkiä. Uskaltaako jota-

Koomikko Tomi Walamies on samoil-

selleen erittäin tärkeäksi arvoksi. Ei

kin kertoa tietynlaisen yleisön edessä?

la linjoilla komedian vaikutusmahdol-

ole mitään mielipidettä, jota lavalla ei

lisuuksien suhteen Jahangirin kanssa.

saa sanoa:

»Olin Imatralla keikalla, jossa yleisössä oli kolmisenkymmentä kiitos-

»Jos mietitään, että muutama tyyp-

»Kuten Voltaire on sanonut, »olen

paitaista motoristia eturivissä. Aloin

pi, kuten Aleksis Kivi ja Sibelius loi-

eri mieltä kanssasi, mutta puolustan

pohtia Mannerheimin väitettyä ho-

vat ikään kuin tyhjästä kuvan suoma-

kuolemaani asti oikeuttasi sanoa mie-

moutta. Ensin ajattelin, että uskallan-

laisuudesta, niin uskon taiteilijoiden

lipiteesi». Koomikot ovat kuitenkin

ko kertoa tätä, mutta keikan jälkeen

voivan vaikuttaa yleiseen kuvaan asi-

yleensä hyvin liberaaleja ja vaikka olen

muutama motoristi tuli kiittämään,

oista. Me emme ehkä voi kerralla

ollut monesti eri mieltä jonkun toisen

koska tarjosin asiaan uuden näkökul-

muuttaa asioita, mutta meidän tehtä-

koomikon kanssa, niin katson hänellä

man. Eihän se Mannerheimin tekoja

vämme on tuoda esille se, mitä ei vält-

olevan oikeuden sanoa juurikin noin»,

ja saavutuksia muuta mihinkään, et-

tämättä muuten pidettäisi esillä.»

Walamies kertoo.

tä oliko hän homoseksuaali vai ei. It-

31-vuotiaalla Walamiehellä on heit-

se asiassa seksuaalivähemmistöjen

tää esimerkkikin asiasta. Hän oli taan-

ENTÄ ITSESENSUURI?

asema saattaisi olla huomattavasti pa-

noin esiintymässä television viihdeoh-

Joskus on olemassa tilanteita, joissa

rempi, mikäli Mannerheim olisi ollut

jelmassa, jossa halusi tuoda tärkeän

ihan kaikki vitsit eivät ole sopivia. Mo-

homo. Olisihan siinä venäläisille ker-

asian esille. Ohjelman tuottaja kiel-

nelle koomikolle on tärkeätä nimen-

tomista, kun yksi homo olisi pysäyt-

si häntä kertomasta perheväkivaltaa

omaan silloin olla epäkorrekti ja pyr-

tänyt miljoona venäläistä», Jahangiri

koskevaa vitsiä.

kiä melkein suututtamaan yleisönsä.

hymähtää.

»Jos olisin saanut kertoa tämän ju-

Toisaalta on myös tilanteita, joissa ei

tun, sillä olisi ehkä voinut olla mah-

ole sopivaa laskea leikkiä aroista asi-

dollisuus vaikuttaa yleiseen kuvaan

oista.

suomalaisesta perheväkivallasta.» Ja

VOIKO KOOMIKKO OLLA POLIITTISESTI SITOUTUNUT?

»Olin elokuussa Norjassa esiinty-

Tomi Walamies on useasti esiintyes-

mässä viitenä peräkkäisenä iltana ja

sään kertonut poliittisesta sitoutumi-

»Tilastojen mukaan Suomessa ei ole

siellä sovimme kaikki esiintyjät yhdes-

sestaan. Viime keväänä hän liittyi Va-

lähes ollenkaan perheväkivaltaa, mut-

sä, ettemme käsittele Anders Breivi-

semmistoliiton jäseneksi ja ihmisten

ta meillä on maailman liukkaimmat

kiä tai mitään muutakaan tragediaa,

reaktiot tähän ovat olleet monesti hy-

miten se juttu menikään?

29 LIBERO


teemaliite: komedia

»periaatteessa ihmiset kannattavat kaikkea, mitä vasemmistoliitto edustaa, mutta se tuntuu olevan siltikin yhden askeleen liian pitkällä. se on ikään kuin politiikan kova huume, että pilvenpoltto on ihan ok, mutta vasemmistoliitto on siitä sitten seuraava askel.»

»Olen kotoisin Kauniaisista. Jos joku puhuu siellä suomea, niin sitä mennään porukalla sossuun katsomaan.» tomi walamies 30 LIBERO


»siviilipalveluksen lisääntyminen on hyvä juttu. jos venäläiset miehittävät suomen, niin meillä on ainakin kirjastot hyvässä järjestyksessä.» lotta backlund

vin hämmentäviä. »Periaatteessa ihmiset kannattavat kaikkea, mitä Vasemmistoliitto edustaa, mutta se tuntuu olevan siltikin yhden askeleen liian pitkällä. Se on ikään kuin politiikan kova huume, että pilvenpoltto on ihan ok, mutta Vasemmistoliitto on siitä sitten seuraava askel», Walamies naurahtaa. Onko mahdollista tehdä uskottavasti komiikkaa, mikäli on poliittisesti sitoutunut? »En minä siinä näe minkäänlaista ongelmaa. Mielestäni Suomessa jopa pelätään liikaa sitoutua johonkin, vaikka kaikki me omalla tavallamme olemme johonkin päin kallellaan.» Walamies on samalla linjalla Jahangirin kanssa komiikan tärkeimmästä asiasta. »Vaikka tahdonkin kertoa omia ajatuksiani ja vasemmistolaisia aatteita yleisölle, vasemmistolaisuus tulee kakkosena. Tärkeintä on se, että yleisö nauraa, sitten vasta omien aatteiden eteenpäin kertominen», mies pohtii. »Ja kyllä minulle tärkeätä on myös saada ihmiset ajattelemaan. Nykyään ihmiset saattavat vetää koko päivän autopilotilla, herätä aamulla töihin, tulla kotiin ja vetää pari kaljaa, eivätkä edes mieti mitään. Jos edes vähän heidät saa pohtimaan tätäkin asiaa, niin olen ihan tyytyväinen», Walamies kertoo.

POLIITTINEN SITOUTUMINEN EI OLE ONGELMA Toista poliittista laitaa edustava Lotta Backlund ei myöskään näe ongelmaa siinä, että koomikko on samalla poliittisen puolueen jäsen. »Toki on olemassa ihmisiä, jotka hakoomuslaisuuteni kautta, vaikka olen-

VOISITKO TEHDÄ TOISENLAISTA KOMIIKKAA?

kin todella epäpoliittinen koomikko.»

Entä voisiko Lotta Backlund tehdä ko-

Jokainen stand up -koomikko halu-

miikkaa, jossa otetaan kantaa rajum-

aa saada oman huumorinsa mahdolli-

min?

simman monen korviin. Milloin voisi

luavat tulkita kaikki vitsini lavalla ko-

Vaikka suurin osa poliittisista koomikoista on vasemmistolaisia, Backlund ei usko, että oikeistolaisia koomikkoja ei olisi olemassa.

»Ei, mua ei ole koskaan kiinnostanut sellainen», Backlund toteaa.

mutta koko uraani en sellaisena haluaisi nähdä», hän pohtii.

sanoa, että nyt on tehnyt unelmakeikan?

»Oikeisto on kuitenkin vallassa, jo-

Entä Jahangiri ja Walamies, voisi-

ten vallan kritisoiminen on silloin

vatko he tehdä komiikkaa, jossa ei ote-

areenalle pääsisi esiintymään, niin

luonnollisesti vasemmistolaista. Jos

ta asioihin kantaa?

sitten voisikin dokata Kallion baareis-

vasemmisto olisi vallassa, niin toden-

»Tottakai voisin, itse asiassa sellai-

näköisesti myös oikeistolaisten koo-

sena koomikkona olen aloittanutkin»,

mikoiden kantaaottavuus kasvaisi»,

Jahangiri sanoo.

Backlund miettii.

Walamies on eri linjoilla.

»Toisaalta uskon, että monella oi-

»Toki hetken aikaa voisin tehdä ma-

keistolaisella koomikolla ne arvot nä-

teriaalia, jossa ei sanota mitään, jos

kyvät silti niissä epäpoliittisemmissa-

olisi esimerkiksi mahdollisuus saada

kin vitseissä.»

joku television primetime -ohjelma,

»Jos

loppuunmyydylle

Hartwall-

sa parikymmentä vuotta», Walamies miettii. Jahangirillä on toisenlainen unelma. »Jos Iranissa voisin vielä esiintyä omalla äidinkielelläni», hän päättää. Silloin voisi todeta sananvapauden voittaneen. 31 LIBERO


kriisi kiihtyy NELIVUOTINEN TALOUSKRIISI ON POIKINUT MYÖS PROTESTILIIKKEITÄ. ERÄS NIISTÄ KASVAA ESPANJASSA. teksti fernando izquierdo käännös samuli salonen kuvat adrian montalvo


N Y K Y I S E N TA LO U S K R I I S I N

voidaan

katsoa alkaneen jo vuonna 2008, kun yhdysvaltalainen investointipankki Lehman Brothers ajautui konkurssiin ja epävarmuus pankkien välisillä lainamarkkinoilla levisi välittömästi ympäri maailman. Tulevan suuren kriisin siemenet oli kylvetty. Oikeastaan ne tosin oli kylvetty jo vuosia aiemmin, kun pankkien toimintaa sääntelevää lainsäädäntöä oli purettu, mikä johti huonojen ja kestämättömien toimintatapojen yleistymiseen pankkien keskuudessa. Ne muutamat äänet, jotka varoittivat sääntelyn purkamisen voivan johtaa systeemihäiriöihin tulevaisuudessa, tuomittiin epätarkkoina ja ohitettiin nopeasti. Hallitukset maissa, joihin kriisi on iskenyt kovimmin, ovat toimissaan keskittyneet lähinnä suojaamaan joitain investointiyrityksiä, jotka on katsottu niin tärkeiksi, ettei niiden ole voitu antaa kaatua. Selkeimpänä esimerkkinä tästä on Goldman Sachs -pankin niin sanottu bailout vuonna 2008. Yhtiöiden »pelastamiseen» hallitukset päättivät käyttää julkista eli veronmaksajien rahaa, minkä katsot-

vaarantuvatko nuorten tulevat eläkkeet ja koko hyvinvointijärjestelmä?

tiin olevan pienempi paha kuin sen, että kyseisten yritysten annettaisiin ajautua konkurssiin. Useimmat asiantuntijat suosittelivat näitä toimia yleislääkkeenä kriisimaiden talousongelmiin.

Protestiliikkeet Espanjassa

Pelkona myös on, että hallitusten aggressiiviset toimet pankkien pelastamiseksi julkisin varoin vaaranta-

LEVOTTOMUUS LISÄÄNTYY

vat nuorten tulevat eläkkeet ja yleises-

Hallitusten kannalta näiden toimien

ti jopa koko hyvinvointijärjestelmän.

PROTESTIT ALKOIVAT Espanjassa tä-

ongelmana ei ole ainoastaan se, että

Nuorison valituksen aiheet olivat niin

nä vuonna toukokuun puolessavälis-

ne ovat osoittautuneet tehottomiksi,

ilmeisiä, että pian monet muut yhteis-

sä, viikkoa ennen paikallisia kunnal-

ne myös toteutettiin samaan aikaan,

kunnalliset ryhmät, kuten esimerkiksi

lisvaaleja.

kun kyseisillä mailla olisi ollut kiireel-

eläkeläiset, työttömät ja julkisen sek-

Alkamispäivämäärän 15.9. mukaan

lisempiäkin tarpeita, joihin käyttää

torin työntekijät, ilmaisivat tukensa ja

koko protestiliike onkin saanut ni-

resursseja.

liittyivät nuorison mielenosoituksiin.

mensä 15M (mayo = toukokuu). Liik-

Yhteistä kriisistä pahiten kärsineille

Nämä tapahtumat ovat pienin pai-

keen ensimmäisenä toimena oli Mad-

maille ovat olleet nousevat työttömyys-

kallisin eroin toistuneet monissa hy-

ridin keskustassa sijaitsevan Puerta

luvut, julkisen sektorin työntekijöiden

vinkin erilaisissa maissa ympäri maa-

del Sol -aukion valtaaminen. Muuta-

palkkojen jäädyttäminen ja matala tai

ilman, kuten esimerkiksi Kreikassa,

man viikon järjestäytymisen jälkeen

jopa negatiivinen talouskasvu. Nämä

Yhdysvalloissa, Espanjassa, Italiassa

mielenosoittajat julkaisivat selkeän

yhdessä epäsuosittujen kriisintorjun-

ja Iso-Britanniassa.

vaatimuslistan.

tatoimien kanssa johtivat lopulta suu-

Vuosi 2011 lähenee loppuaan ja krii-

Listalla oli monia kohtia, mutta

reen yhteiskunnalliseen levottomuu-

sin alkamisesta on pian jo neljä vuot-

neljän niistä voidaan katsoa olevan

teen.

ta. Nyt on hyvä hetki esittää muuta-

Tämän yhteiskunnallisen levotto-

mia kysymyksiä protestiliikkeelle:

muuden kantavana voimana oli aluk-

Mitä he vaativat? Minkälaisia ratkaisu-

si nuoriso, joka onkin selkeästi se ryh-

malleja heillä on esittää? Mitä he ovat

mä, jota kriisi on eniten koskettanut.

tähän mennessä saavuttaneet?

Kriisin puhjettua moni ei ole koulus-

Kaksi merkittävää protestien tapah-

ta valmistuttuaan saanut työpaikkaa

tumapaikkaa ovat olleet Espanja ja Yh-

ja nekin, jotka ovat, ovat olleet usein

dysvallat, joista ensimmäiseen koh-

alipalkattuja tai toimeensa ylikoulu-

distamme katseen seuraavaksi.

tettuja.

kaikkein tärkeimpiä. EnsimmäiseVasemmalla: Mielenosoitukset Puerta del Solissa keräsivät massiivisen tuen ensimmäistä protestipäivistä alkaen.

nä neljästä oli vaalilain muuttaminen

Yllä: Mielenosoittajat aloittivat jakamaan tehtäviä ja organisoimaan toimintaa komiteoissa.

tustetaan sosiaalimenojen leikkauk-

reilummaksi.

Espanjan

nykyinen

vaalilaki on johtanut käytännössä kaksipuoluejärjestelmään ja sen ylläpitämiseen. Toisessa kohdassa vassia talouskriisin hoitokeinona, sillä niiden katsotaan häiritsevän uusien – ja tarpeeseen tulevien – työpaikko33 LIBERO


TALONVALTAUKSELLE OIKEUDEN TUKI Pääsaavutuksia on kaksi, joista toinen on vaalijärjestelmän muutostarpeen nostaminen julkiseen keskusteluun. Vaikka talous olikin ykkösaiheena kampanjoiden aikana, vaalijärjestelmän epäkohdat olivat myös esillä ja sosiaalinen paine reilumpaan systeemiin siirtymiseksi on kasvamassa. Toinen pääsaavutus on se, että korruptoituneet poliitikot ovat joutuneet entistä ahtaammalle ja puolueet ovat jopa joutuneet erottamaan näitä yleisön painostuksen vuoksi. Näiden lisäksi 15M-liikkeen voi katsoa saavuttaneen myös yhden tilapäisen voiton: pankkien velvoite hyväksyä asunnot maksuina maksamattomista asuntolainoista. Vaikka pankeilla ei kyseistä velvoitetta vielä ole, 15Mliike on onnistunut estämään monta häätöä, ja joillekin jo häädetyille on onnistuttu järjestämään ilmaisia tai huokeita asuntoja. Nämä on hanjen luomista. Kolmantena on taistelu

Median lähestymistapa oli hyvin sa-

korruptoituneita poliitikkoja vastaan

mantapainen kuin puolueiden. Espan-

ja vaatimus näiden erottamisesta jul-

jan media on selkeästi politisoitunut,

kisista viroista. Ja viimeisenä tärkeim-

ja lehdet sekä televisiokanavat kritisoi-

pänä tavoitteena on sitouttaa pankit

vat tai kehuivat liikettä sen mukaan,

hyväksymään asunnot maksuina mak-

keille ne ovat lojaaleja poliittisesti.

samattomista asuntolainoista.

Yllä: Protestit jatkuvat edelleen ja keräävät laajaa kannatusta. Alla: Myös hymyille on tilaa.

kittu valtaamalla tyhjiä taloja tai jopa hotelleja. Tämä väliaikainen voitto varmistui oikeuden päätöksellä, jonka mukaan poliisi ei voi häätää valtaajia, jos he ovat rauhallisia, eivät aiheuta vahinkoja kiinteistölle, eikä laillisella omistajalla ole suunnitelmia raken-

OIKEISTO VOITTI VAALIT

nuksen käyttöä varten.

PROTESTILEIRILLÄ

Marraskuun 20. päivä Espanjassa oli

Yksi 15M-liikkeen taisteluista voi-

Rauhanomaisten protestien ensim-

vuorossa parlamenttivaalit. Talous-

daan katsoa hävityksi ainakin toistai-

mäisenä päivänä poliisi yritti hajot-

kriisin vaikutus vaalikampanjoihin oli

seksi: PP:n voiton myötä on melkein

taa mielenosoituksen voimakeinoin

ilmeinen ja keskustelut pyörivät jatku-

menetetty toivo siitä, että talouskrii-

ja useat mielenosoittajat loukkaantui-

vasti sen ympärillä. Hallitseva sosialis-

sin hoitoon käytettäisiin muita keino-

vat. Poliisin ylimitoitettu voimankäyt-

tipuolue joutui maksamaan talouskrii-

ja kuin menoleikkauksia ja hyvinvoin-

tö oli kuitenkin vain yksi syy lisää pys-

sistä poliittisesti liian kovan hinnan ja

tivaltion alasajoa.

tyttää leiri Puerta del Solille. Poliisin

yhdessä kahta suurta puoluetta tuke-

15M-liike on kuitenkin osoittanut,

toimintatavat ja maan yleinen huo-

van vaalitavan kanssa tämä varmisti

ettei espanjalainen yhteiskunta, ei-

no tilanne hälyttävän korkeine työttö-

konservatiivisen PP:n vaalivoiton.

kä eritoten sen nuoriso, ole aivan niin

myyslukuinen (nuorison keskuudessa

Pahimmat ennustukset kävivät to-

passiivista, kuin miksi jotkut ovat si-

jopa 40 prosenttia) pitivät huolen sii-

teen sunnuntai-iltana 20. marraskuu-

tä kuvanneet. Liike myös elää voi-

tä, että nuorilla oli syitä jatkaa leiriy-

ta ja PP saavutti ehdottoman enem-

makkaana edelleen ja se on onnistu-

tymistään Madridin ja Espanjan mui-

mistön parlamentissa. Sen avulla

nut näyttämään kaikille, että aatteita

den kaupunkien toreilla.

puolue voi ajaa läpi haluamiaan uu-

täytyy poliittisen järjestelmän lisäksi

distuksia yksinään, muita puolueita

puolustaa myös katutasolla.

Valtamedian ja -instituutioiden reaktio tapahtumiin oli vaihteleva.

kuuntelematta.

Aluksi suurimmat puolueet, sosialis-

Mielenkiintoisena esimerkkinä Es-

tinen PSOE ja konservatiivinen PP,

panjan vaalilaista on se, että PP saa-

jättivät liikkeen huomiotta. Liikkeen

vutti tämän ehdottoman enemmistön

kasvaessa ne kuitenkin siirtyivät nou-

vain 44 prosentin äänisaaliilla.

dattamaan espanjalaisen politiikan

Vaikka 15M-liike ei tukenutkaan

kultaista sääntöä ja alkoivat käyttää

mitään poliittista organisaatiota tai

liikettä lyömäaseena keskinäisissä vä-

puoluetta, niin heidän vaatimuksen-

lienselvittelyissään ja poliittisten irto-

sa ovat kuitenkin täysin vastakkaisia

pisteiden keräämisessä.

konservatiivien näkemyksiin verrat-

Maan kolmanneksi suurin puolue,

tuna. Tämä ja PP:n ehdoton enemmis-

vasemmistolainen IU yritti tukea pro-

tö mielessä voidaankin kysyä, mitä

testoijia, mutta oman epäpoliittisen

15M-liike on oikein saavuttanut tähän

luonteensa mukaisesti 15M-liike kielsi

mennessä?

IU:n osallisuuden liikkeeseen. 34 LIBERO


sodan synkät jäljet teksti antero eerola LÄHTÖLAUKAUS UUDELLE globaalille so-

siitä, että heitä saisi painostaa tai ki-

pimusta. Vangeilta riisuttiin vaatteet

dalle oli terrori-iskujen sarja New Yor-

duttaa tietojen ulos kiskomiseksi.

ja heitä voitiin pitää alastomana viik-

kissa ja Washingtonissa 11.9.2001. Sen

Lainsäädäntö kierrettiin niin, että

koja. Useimmat eristettiin täydellises-

seurauksena presidentti George Bush-

Al Qaidan ja talebanin pyssymiehiä ei

ti jopa kolmeksi kuukaudeksi, joiden

in hallinto julisti totaalisen sodan ter-

määritelty sotilaiksi vaan »laittomik-

aikana he eivät tavanneet muita kuin

rorismia vastaan, josta kärkiesimerkki

si taistelijoiksi», joihin Geneven sopi-

vartijoita.

oli Bushin puhe kansakunnan tilasta

musta ei tarvinnut soveltaa.

Vankeuden aikana sellit saatettiin

heti iskujen jälkeen. Perusviesti oli,

Näin Yhdysvaltain tiedustelupalve-

lämmittää liian kuumiksi tai jäisik-

että muut maat ovat joko Yhdysvalto-

lut ja armeija ryhtyivät jahtaamaan ja

si. Vankeja myös pakotettiin pitkik-

jen puolella tai sitä vastaan. Puolueet-

ottamaan kiinni terroristeja tai sellai-

si ajoiksi luonnottomiin, kivuliaisiin

tomuudelle ei enää ollut sijaa.

seksi (myös hatarin perustein) epäilty-

asentoihin. Tunnetuin kuulustelume-

Sodan ensimmäinen rintama avat-

jä ympäri maailmaa. Näin saivat al-

netelmistä oli kuitenkin vesikidutus,

tiin, kun Yhdysvallat ja sen liittolai-

kunsa pahamaineiset Guantanamo

jossa ihmisen suuhun kaadetaan vet-

set hyökkäsivät Afganistaniin syksyllä

Bayn, Abu Ghraibin ja Baghramin van-

tä niin, että tämä uskoo hukkuvansa.

2001. Tavoitteena oli murskata syys-

kileirit.

Samalla vankien epäinhimilliselle

kuun 11. päivän terrori-iskujen takana

Salaisia vankiloita oli kuitenkin

kohtelulle ja kidutukselle luotiin ju-

ollut Al-Qaida sekä sitä suojellut Tale-

myös Euroopassa, todistetusti ainakin

ridiset perusteet. Yhdysvaltojen oi-

ban-hallinto.

Puolassa, Liettuassa ja Romaniassa.

keusministeriön ja Valkoisen talon la-

Vaikka Talebanin hallitus kukis-

Näihin pidätys- ja kuulustelukeskuk-

kimiehet määrittelivät kidutuksen

tui nopeasti, ei itse liike ole hävinnyt

siin ryhdyttiin kuljettamaan terroris-

uudelleen niin, että vain vakavan ruu-

minnekään. Taistelu sitä vastaan on

mista epäiltyjä ympäri maailmaa.

miinvamman tuottaminen tai kuo-

jatkunut jo kohta kymmenen vuotta.

Vielä kovempia kuulusteluita varten

lemaan johtava pahoinpitely oli ki-

Toinen sota julistettiin, kun Yhdys-

näitä »haamuvangeiksi» kutsuttuja

dutusta. Näin esimerkiksi ihmisten

vallat, Iso-Britannia ja niiden liittolai-

terroriepäiltyjä vietiin kuulusteltavak-

uhkaaminen elävältä hautaamisel-

set aloittivat massiiviseksi virheeksi

si muun muassa Pakistaniin, Afganis-

ta tai raiskaus, kuumalla öljyllä vale-

osoittautuneen sodan Irakissa. Terro-

taniin, Egyptiin, Syyriaan ja Libyaan.

leminen, stressiasennot, riisuminen,

rismin vastaisessa sodassa juuri Ira-

unen estäminen tai aistien tukkimi-

kissa on tullut eniten kuolonuhre-

PIDÄTYSKESKUKSIA LÄHELLÄ

ja. Riippumattoman Iraq Body Count

Ehkä paras selvitys salaisista kuuluste-

-nettisivuston mukaan kuolon uhreja

luvankiloista on Euroopan neuvostossa

on jo noin 103–112 000. Samalla Yhdys-

hyväksytty sveitsiläisen kansanedus-

vallat on tapattanut myös omia kansa-

taja ja entisen syyttäjän Dick Martyn

laisiaan tässä sodassa jo selvästi enem-

raportti, jossa vahvistui, että pidätys-

män kuin kuoli 11.9. terrori-iskuissa.

keskuksissa Euroopan ihmisoikeusso-

nen eivät olleet enää kidutusta. Ovatko demokraattiset maat yhtään parempia kuin terroristit, jos ne turvautuvat keinoina kidutukseen ja tietojen pimittämiseen?

Terrorismi täytyy tuomita, sillä se valitsee silmittömän ja raakalaismaisen väkivallan kohteeksi täysin viattomia ihmisiä, mutta ilmiötä vastaan pitää taistella keinoin, jotka eivät ole omiaan tuottamaan lisää terrorismia.

Suurten sotatoimien lisäksi Yhdysvallat aloitti toisen salaisen sodan synkässä tiedustelun maailmassa. Taustalla oli ajatus, jonka mukaan 11.9. iskut tulivat maalle täytenä yllätyksenä, koska maan tiedustelupalvelut olivat epäonnistuneet. Siksi tiedusteluorganisaatioita ryhdyttiin uudistamaan ja niille annettiin lisää valtuuksia. Samalla Yhdysvaltain hallinnossa tultiin johtopäätökseen, jonka mukaan »vanhat säännöt» eivät olleet enää tehokkaita, jos vangeista haluttiin kiskoa tietoa. Vanhentuneisiin sääntöihin kuuluivat Geneven sopimukset sotavankien kohtelusta ja Yhdysvaltojen oma rikoslaki. Geneven sopimusten mukaan sotavankien ei tarvitse ilmoittaa vangitsijoilleen muuta kuin nimensä, syntymäaikansa ja sotilasarvonsa – puhumattakaan 35 LIBERO


urheilu ulkoparlamentaarinen teksti ja kuvat pontus purokuru

ANARKISTIT HÖLKKÄÄVÄT, TALONVALTAAJAT VOIMISTE­ LEVAT JA FEMINISTIT KARTOITTAVAT KEHOLLISEN OLEMISEN RAJOJA.

36 LIBERO

PANKIN IKKUNA helähtää palasiksi,

osallistuminen maksa mitään», ano-

sireenit ulvovat ja savupilvien keskel-

nyymi kommentoija selvittää piirin

lä mellakkapoliisia karkuun juoksee

ideaa Takku.netissä.

mustahuppuinen mielenosoittaja kädessään palava soihtu. Ei, Tampereen anarkistisen hölkkäpiirin treenipäivät eivät pääty näin.

Tampereen anarkistit ovat hölkänneet muutaman vuoden ajan. Vuoden 2012 alussa on luvassa säännölliset itsepuolustustreenit.

»Päätökset pyritään tekemään anar-

Toinen anonyymi pohtii, että motii-

kistisesti, ei ole mitään pomoa, eikä

vi erottaa anarkistiset kuntoilijat ur-

Toukokuisessa sosiaalikeskusriehassa päästiin myös painimaan poliisin kanssa sekä juoksemaan heitä karkuun.


heiluseuroista. »Ei kuntoilla siks, että työvoima olis tehokkaammassa tuotantovireessä ja pääoma sais siitä enemmän irti, ei siks, että oltais valmiimpia puolustamaan Valtakuntaa, ei mitalien ja pokaalien kiilto silmissä; vaan jotta jaksettais paremmin kamppailla pää-

anarkistille juokseminen merkitsee esimerkiksi sitä, että jaksaa juosta fasisteja kiinni ja poliisia karkuun.

omaa, palkkatyötä, valtiota, militarismia... kaikkea mahdollista sortovaltaa vastaan, palkintona mielekäs elämä.» Liikunta edustaa monille kuria ja vallankäyttöä. Niin kuin koulussa: ohjaaja tulee ja kertoo, mitä tulee tehdä ja millaista ruumista tässä nyt työstetään. Urheilussa korostuu kilpailu ja suorittaminen. Ei saa olla veltto.

TYKÄTÄÄNKÖ LIIKAA KÄSKEMISESTÄ? Tampereen lisäksi myös Helsingissä voi liikkua ilman rahaa, kilpailua ja auktoriteetteja. Kesäkuussa häädetyssä sosiaalikeskus Satamassa ehdittiin jär-

»Mua ei yhtään ihmetytä että mik-

jestää tanssia, kehonhuoltoa, itsepuo-

si ihmiset käyttää suurimman osan

lustusta ja venyttelyä. Välillä kaikkia

ajastaan palkkatöissä eikä esimerkik-

»Esimerkiksi juokseminen ei lisää

näitä harrastettiin yhdessä ja yhtä ai-

si antikapitalistisessa toiminnassa,

ihmisen hyvinvointia vain sillä taval-

kaa, kertoo Satama-liikuntaan satun-

koska onhan se vaan niin paljon hel-

la, että hapenottokyky tai aerobinen

naisesti osallistunut Lauri Punamäki.

pompaa ja tyydyttävämpää», Punamä-

suorituskyky lisääntyy. Siinä on myös

ki nauraa.

se, mitä juokseminen merkitsee ihmi-

Punamäki oli vuosi sitten mukana

nalla on muitakin kuin suoraan näkyviä vaikutuksia. Punamäki filosofoi:

organisoimassa Helsingin Uudella yli-

Niinpä. Instituutiot ja totunnaiset

selle.»

oppilastalolla ruumiillista opintopii-

toimintatavat mahdollistavat paljon.

Anarkistille se merkitsee esimer-

riä. Sen taustalla oli yliopiston liepeil-

Tiukan linjan aktivistien »irtisanou-

kiksi sitä, että jaksaa juosta fasisteja

lä toimiva feministinen kollektiivi.

dumme kaikesta» -linja liukuu maso-

kiinni ja poliisia karkuun. Tietoisuus

»Feminismin perinne korostaa asi-

kismiin, jossa paheksutaan kaikkea,

toimintakyvystä voimaannuttaa. Kil-

oiden konkreettista tekemistä ja sitä,

mikä helpottaa elämää – tai liikuntaa.

pailua tai ei, treenannut työväen mi-

että organisoidutaan itse. Pelkkä poli-

Pitäisi luoda yhdessä uusia instituu-

litantti pystyy parempaan kuin veltto

tiikan puhuminen yhdessä on vähän

tioita ja tajuta, että arkisella toimin-

Tampereen kuntopiireihin voi osallistua Takku.netin kalenterin kautta tai kyselemällä mailitse tresquat@riseup.net. Helsingin kehollisen opintopiirin jatkosta voi kysyä osoitteesta lauri.punamaki@helsinki.fi.

nuorisoalkoholisti!

köyhää. Puhe on vain yksi ulottuvuus ihmisen poliittisessa voimaantumisessa ja tiedostamisen lisääntymisessä», Punamäki sanoo. Esimerkiksi

mielenosoituksessa

marssiminen voi vaikuttaa ihmiseen voimakkaammin kuin poliittisen artikkelin lukeminen. »Kaiken aikaa oli hahmottumatonta se, mitä piirissä pitäisi tehdä. Mutta on selvää, että ihmisillä on kiinnostusta tutkia, millainen kehollinen oleminen on sallittua ja mahdollista. Tyypillisesti se on aika rajoittunutta ja normittunutta.» Osallistujia yhdisti piittaamattomuus teknisestä kehittymisestä ja esimerkiksi taidetanssin traditiosta, koska näihin liittyy ulkoa annettu päämäärä. Piirissä tehtiin harjoituksia sen mukaan, mitä osallistujat ehdottivat. Tasavertaisuus johti myös vaikeuksiin. Jos kukaan ei halunnut asettua ohjaajaksi, kävi helposti niin, että mitään ei tullut tehtyä. 37 LIBERO


KRITIIKKI

suomalaisen työmiehen farssi Farssi pyörii teatterissa pitkälle kevääseen.

INNOVAATIOPUHE JA YRITTÄJYYSMIELI ON IMEYTYNYT YHTEISKUNNAN KAIKKIIN KERROKSIIN. ORANSSIVIIKSINEN, HUIVIKAULAINEN »PEKKA» ILMAANTUU LAVALLE LUENNOIMAAN IMAGINEN SOIDESSA, JA KUUNTELEMAAN OVAT TULLEET RAPPIOALKOHOLISTITKIN. teksti heta nuutinen KAIKKI MUU VIIMEISEN 20 vuoden ai-

Potkut saatuaan Alapylpyrä ottaa lai-

innovaatio. Lisäarvo jälkiteollisissa

kana tapahtuneista talouden ja yhteis-

naa, perustaa grilliyrityksen ja joutuu

maissa revitään nimenomaan palve-

kunnan muutoksista Ryhmäteatterin

ylikansallisen McBurgerin jyräämäk-

lumuotoistetusta huolenpidosta ja jo-

Jatkuvaa kasvua -kantaesityksen käsikir-

si. Johanna-vaimo (Tiina Lymi) on jo

kapäiväisestä sosiaalisesta kanssakäy-

joittajilta onkin mennyt ohi. Näytel-

kyllästynyt haaveisiin omakotitalosta

misestä.

mä on »komedia työn tuottavuudes-

ja lähtenyt Goalle. Alapylpyrä päätyy

ta», mutta juuri työn kuvaus tökkii.

velkaloukkuun, ryyppyputkeen, mie-

näytelmässä jää huomiotta työn fe-

Siksi komediakaan ei toimi.

»Suomalaista

miestä»

kuvatessa

lisairaalaan… Jossa odottaakin inno-

minisaatioksi kutsuttu kehitys, jos-

Esa Leskisen ja Sami Keski-Vähä-

vaatio! Ripeä, farssia lähestyvä esitys

sa lisäarvontuotantoon on kaapattu

län näytelmässä Antero Alapylpyrä,

tuntuu suurimman osan ajasta vain

kommunikaatiotaidot ja läsnäolo, fe-

perusinsinööri, ruumiillistaa sitä, mi-

yrittävän piilottaa tekstin höttöisyy-

miniinisinä ja perinteisesti tuottamat-

ten talouden heilahtelut vaikuttavat

den.

tomina pidetyt ominaisuudet.

»suomalaisen miehen» elämään. Sel-

Alapylpyrä innovoi vanhukset hoi-

Yrittäjyyttä Jatkuvaa kasvua kuvaa ta-

käranka mutkalla Alapylpyränä köpöt-

tavan liukuhihnan ja uunia muistut-

valla, joka sopisi pikemminkin 90-lu-

telee Martti Suosalo, jonka elämää fi-

tavan AutoFriend-koneystävän. Jat-

vun lamasta kertovaan esitykseen.

nanssikapitalismin prosessit tönivät

kuvan kasvun esittämä kapitalismi on

Yksityisyrittäjyys ei ole Suomesta ka-

kiihtyvään liikkeeseen.

kylmä, kaiken teollistava koje, joka

donnut, mutta yrittäjyys on muut-

Firma myydään ja uusi japanilainen

vain kaventaa inhimillistä tilaa. Näy-

tunut. Kun monet palkkatyösuhteet

toimitusjohtaja (Aku Hirviniemi) il-

telmä yrittää muistuttaa siitä, mil-

ovat alkaneet muistuttaa yrittäjyyt-

mestyy innovoimaan ja hypistelemään

lainen ongelma tuottamattomien ih-

tä työnantajien siirtäessä riskin suh-

Alapylpyrän tuulitakkia kysellen »Ma-

misten massa on kasvuyhtälössä,

dannevaihteluista työntekijöille esi-

rimekko?» animepahiksen äänellä.

mutta unohtaa, ettei liukuhihna ole

merkiksi vuokraamalla työntekijänsä,

38 LIBERO

1 Bertolt Brecht (1898-1956) oli saksalainen teatteriohjaaja, joka pyrki herättämään esitystensä yleisössä yhteiskuntakriittisen mielialan »vieraannuttamisella», estämällä katsojaa samastumasta hahmoihin. 2 Kreikkalaisessa mytologiassa hybriksen vallassa oleva hahmo on niin itsevarma ja ylimielinen, että uhkaa jumalten asemaa. Hybristä seuraa tuho, jumalten rangaistus.


tuntuu Jatkuvaa kasvua yksioikoiselta. Työkkärissä vaihtoehdoiksi annetaan alkoholistin ura tai yksityisyrittäjyys.

aktivistijeesus

Vuokratyötä ei ole olemassakaan eikä pimeää työtä käsitellä. Maahanmuut-

teksti hanna sarkkinen

tajat ja ulkomaalaiset yrityksineen ovat kilpailijoita ja kapuloita suoma-

MIKE POHJOLAN UUSI romaani Ihmi-

sekeskeisen erityisyyden tunteen ja

laismiehen rattaissa, ja hahmot esite-

sen poika on massiivinen, lumoava ja

altruistisen maailman pelastamisen

tään puhki kuluneen rasistisesti.

monipuolinen lukukokemus.

halun välillä. Sama ristiriita, jonka

Jatkuvassa kasvussa käytetään pal-

Elämäkerrallinen kirja sekoittaa

kanssa monet yhteiskuntaelämäs-

jon kameran välittämää livekuvaa. Ku-

suloisesti faktan ja fiktion rajoja ja

sä ja politiikassa toimivat kamppai-

vat ovat nopeita leikkauksia syihin ja

rikkoo lopulta muodoltaan totutun

levat.

seurauksiin, jotka esitetään lavan ta-

omaelämäkertaromaanin kaaren. Vä-

Roolipelaaminen on yksi kirjan

kaosassa ikkunoiden rei’ittämän sei-

lillä kirja kuljettaa lukijansa taivaal-

keskeisistä juonteista ja Juliuksen

nän toisella puolen. Pätkät näyttävät,

lisiin sfääreihin ja toisinaan taas pu-

elämän henkireikä. Roolipelaamista

kuka lainasi keneltä ja minkä mak-

dottaa teinipojan arkikokemuksiin.

tuntemattomalle lukijalle kirja avaa-

rotalouden sattumuksen seuraukse-

Vaikka yli 600-sivuista järkälettä

kin uuden, syvemmän näkökulman

na me ollaan nyt perustettu tää luo-

vaivaa välillä tietty hiomattomuuden

tuohon outojen nörttien puuhailuna

mutila (kuvassa huonekasveja ja Lymi

ja viimeistelemättömyyden tuntu,

pidettyyn harrastukseen.

päässään stetsoni). Tässä kohtaa nope-

on lukukokemus intensiivinen. Kir-

Lukiessa ei voi välttyä jatkuvasti

us toimii, samoin kasvonäyttely, joka

ja on samalla kasvukertomus ja su-

miettimästä, mikä osuus kirjasta on

on niin idioottimaista, että se onnis-

kupolviromaani sekä yhteiskunnal-

totta ja mikä tarua. Kuinka paljon Ju-

tuu naurattamaan. Ruumiinkielellä

lisesti kantaaottava teos. Päähenkilö

liuksen hahmossa on lopulta kirjaili-

ilottelu on esityksen ainoa toimiva ele-

Juliuksen kokemusten kautta ruodi-

jaa itseään? Onko Pohjola todellakin

mentti.

taan matka pojasta mieheksi, kun-

kasvanut Jeesus-harhassa? Ainakin

poliittis-

nallispoliittinen korruptio, 70-luvun

Aurinkolahden sauna, jossa Julius

ta viestiä? Hahmot, jotka eivät kut-

lopun sukupolven elämän käänne-

kokee yhden uskonnollisista koke-

su samastumaan, ovat »brechtiläi-

kohdat, uskonnolliset kokemukset ja

muksistaan, on monille tuttu.

siä»1, mutta Brechtin käytännöllistä

aktivistielämän arki.

Onko

Jatkuvalla kasvulla

Mike Pohjola Ihmisen poika Gummerus 2011

Lukukokemuksen kannalta on kui-

tavoitetta eli katsojan innostamista

Kirjan kantavana teemana on Ju-

tenkin yhdentekevää missä kohtaa

muutokseen voisi tuskin huonommin

liuksen kokemus omasta erityisluon-

mennään fiktion puolelle. Ja totuus-

toteuttaa. Talous on esityksessä koh-

teestaan – hän tuntee olevansa Jee-

kin on lopulta vain subjektiivinen ko-

talonomainen voima, joka vaikuttaa

suksen toinen tuleminen. Juliuksen

kemus, aivan kuten Juliuksen uskon-

yksilöihin jumalten keinun tavoin.

persoonassa on vahvana ristiriita it-

nolliset kokemukset.

Pankkiiri Näätä Nordqvist (mainiosti myhäilevä Robert Svartström) päätyy lopulta pukeutumaan pontikkatynnyriin romahdettuaan jonkinlaisesta kyynisestä hybriksestä. Hedge-rahastojen parissa Lontoossa

tarina jää vajaaksi

teksti vesa korkkula

työskennellyt, väitöskirjansa kvanttifysiikasta 20-vuotiaana tehnyt Miina

PALEFACEN KOKOAMA kirja Rappio-

noin viidenkymmenen sivun pitui-

putoaa keräämään pulloja erilaisten

taidetta taustoittaa suomalaisen hip-

sen pätkän olisi jo voinut laajentaa

suljetulla ja avohoidossa vietettyjen

hop-kulttuurin ensiaskelia, esitte-

kolmesataasivuiseksi kirjaksi.

jaksojen jälkeen.

lee monenlaista kotimaista hip-ho-

Kirjan ansioksi voi mielestäni kat-

Finanssikapitalismi olisi teatterissa

pia koskevaa nippelitietoa ja antaa

soa sen, että Paleface on saanut lähes

loistoaihe perinteisen hybris-teeman2

äänen kolmellekymmenelle MC:lle,

kaikki merkittävimmät suomalaiset

kehittelyyn. Jatkuva kasvu vaatii mekaa-

jotka kertovat omin sanoin suhtees-

räpartistit kirjoittamaan ajatuksiaan

niseksi muuttunutta hybristä. Todel-

taan suomiräppiin nyt ja ennen. Kir-

yhteiseen teokseen. Tämä tuo tärke-

lisuudessa Näätä ei koe jumalten ran-

jan julkaisemisen yhteydessä tuli

ää moniäänisyyttä, jota ilman kirja

gaistusta ja jää puille paljaille, vaan

ulos myös kokoelmalevyllinen suo-

ei olisi yhtä kattava.

ollaan »sosialismissa maailman rik-

miräpin klassikoita.

Voin lämpimästi suositella kirjaan

kaimman prosentin osalta», kuten Les-

Kirja on varsin näyttävä, mutta

tutustumista, sillä se toimii tiiviinä

kinen itse Kansan Uutisissa (28.10.) loh-

olisin toivonut siltä tuhdimpaa sisäl-

johdatuksena suomiräpin historian

kaisee tappioiden sosialisoimisesta.

töä. Palefacen kirjoittama johdatte-

pariin paremmin kuin esimerkiksi

Kapitalisti-Näädän sanoin on tans-

leva luku suomiräpin historiaan on

Jani Mikkosen teos Riimi riimistä. Kos-

sittava, kun musiikki soi; taloutta on

varsin tiivis ja hyvä, mutta se on ai-

ka teos ei kovin syvälle suomiräpin

kiihdytettävä. Harmi parodian kan-

van liian lyhyt. Siinä on pähkinän-

kehityskulkuihin mene, jää perus-

nalta, ettei esitys voi lisätä oikeaan

kuoressa hyvin pitkälti kaikki olen-

teellisempi tarina suomiräpistä yhä

Nalle Wahlroosiin mitään.

nainen, mutta pelkästään tämän

jonkun toisen kerrottavaksi.

Karri Miettinen Rappiotaidetta. Suomiräpin tekijät Like 2011

39 LIBERO


rocinha.org

KÄSITTEITÄ & KAMPPAILUJA

FAVELAT AUKI TURISTEILLE JA RIKKAILLE Rauhoittamisoperaatioiden

rinnal-

la toimii Morar carioca -ohjelma, joka pyrkii integroimaan favelat muuhun kaupunkiin. Se ei kuitenkaan huomioi asumis- ja elinkustannusten nousun aiheuttamia ongelmia. »Jos ei ole toimenpiteitä, joilla taataan nykyisten asukkaiden mahdollisuus pysyä kodeissaan, tulee asuinalueiden integrointi todennäköisesti tapahtumaan oikotietä: ajamalla köyhimmät asukkaat ulos», kirjoittaa Sa-

RAUHOITETTU RIO

rah De Rose artikkelissaan RioOnWatch-nettisivulla. Se, että favelat näyttävät nyt entistä turvallisemmilta ja avoimemmilta,

teksti miika saukkonen

vetää puoleensa varakkaampaa väkeä. Miehitettyihin faveloihin on perustettu myös turistihostelleja. »Mikään ei estä nuoria keskiluok-

LIBEROSSA 2/2011 ESITELTY RIO DE JANEIRON SLUMMIEN ELI FAVELOJEN RAUHOITTAMISPROJEKTI ON VIIME AIKOINA MULLISTANUT RION POLIITTISTA JA SOSIAALISTA MAISEMAA. SUNNUNTAINA 13. MARRASKUUTA POLIISIJOUKOT PANSSAREINEEN VYÖRYIVÄT BRASILIAN SUURIMPANA FAVELANA TUNNETTUUN ROCINHAAN.

kaisia brasilialaisia tai ulkomaalaisia vuokraamasta tai ostamasta asuntoja ja siten tiedostamattaan ajamaan alkuperäisiä asukkaita ulos», De Rose toteaa. Favelat ovat olleet virallisesta kaupungista erillisiä saarekkeita, joihin ulkopuoliset ovat suhtautuneet jopa

R I O D E JA N E I RO N vauraassa etelä-

noimmilla alueilla on paikkoja, jois-

osassa (zona sul) elettiin marraskuus-

sa myös köyhillä on varaa elää ja

sa jännittäviä hetkiä. Poliisi ilmoitti

asua. Mutta onko näin enää jatkossa?

miehittävänsä Rocinhan, alueen vii-

Slummien integrointi viralliseen ta-

meisen tärkeän favelan, joka oli vie-

louteen nostaa elinkustannuksia esi-

lä huumejengin hallussa. Väkivallan

merkiksi siksi, että tähän asti slum-

purkauksilta kuitenkin vältyttiin, sil-

mien asukkaille on ollut tarjolla

lä jengin johto päätti paeta taistelutta.

edullisia piraattipalveluja sähköstä

Favelojen »rauhoittamiseen» liittyy

kaapeli-tv:hen. Nyt niistä pitäisi al-

haasteita. Asukkaita huolestuttavat

kaa maksaa markkinahintaa.

viranomaisten mielivalta, elinkustan-

Rio de Janeirossa asuva dj ja tuotta-

nusten nousu, gentrifikaatio sekä pak-

ja Leo Justi näkee yhtälön hyvin vai-

kohäädöt. On tulossa kova kamppailu:

keana.

kenen ehdoilla faveloja jatkossa kehitetään?

PIRAATTIPALVELUISTA PAKKOHÄÄTÖIHIN

»Mikään, mitä hallitus täällä tekee, ei mene niin kuin pitäisi. Nyt miehi-

lisää aiheesta: http://rioradar.com http://rioonwatch. org

kuvassa: Rocinhan sisäänkäynnille viritetty banderolli ennen poliisioperaatiota »Paz - com justiça social» (Rauhaa - sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kera). Vuoteen 2016 mennessä poliisin on määrä ottaa haltuun 40 slummia.

pelokkaasti. Ehkä juuri favelojen maine huumejengien väkivaltaisena valtakuntana on mahdollistanut sen, että köyhilläkin on varaa asua siellä.

KANSALAISJÄRJESTÖT VIRANOMAISTEN VAHTEINA Poliisin korruptio ja mielivalta on ollut Rio de Janeirossa pitkään laaja ongelma. Tähän on kiinnitetty erityistä huomiota rauhoittamistoiminnasta vastaavien poliisiyksiköiden (UPP) koulutuksessa ja palkkauksessa, mutta silti väärinkäytöksistä kantautuu jatkuvasti tietoa. Kansalaisjärjestöil-

tetyissä slummeissa ihmisten pitää

lä on merkittävä rooli ihmisoikeuksi-

maksaa veroja ja enemmän laskuja,

en puolustajina.

mikä on tavallaan oikein, mutta mini-

Eräs ongelma-alue on 13 favelan

Strategisesti merkittävät slummit ha-

mipalkat ja työllisyystilanne ovat nau-

muodostama Complexo do Alemão, jo-

lutaan Riossa valtion kontrolliin ja vi-

rettavan huonoja», Justi toteaa.

ka miehitettiin jo vuosi sitten, mut-

rallisen talouden piiriin. Lisäpont-

»On varmasti parempi olla poliisin

ta miehitys jatkuu edelleen. Poliisin

ta tälle antaa Rion isännöimät jalka-

kuin huumediilerien piirittämänä,

sanotaan syyllistyneen mielivaltai-

pallon MM-kisat 2014 ja olympialaiset

mutta poliisilta puuttuu kunnioitus

seen ahdisteluun, pahoinpitelyihin ja

2016.

slummien asukkaita kohtaan.»

aseellisiin hyökkäyksiin.

Yli kuuden miljoonan ihmisen

Myös riolainen bloggaaja Maíra Ber-

On myös tapauksia, joissa rauhoite-

asuttama Rio de Janeiro on tilkkutäk-

nardo näkee rauhoittamishankkeessa

tuissa faveloissa työskentelevät poliisit

ki: varsinkin kaupungin eteläosassa

perustavanlaatuisia vikoja.

ovat jääneet kiinni yhteistyöstä huu-

slummit ja hienostoalueet ovat lähek-

»Rauhoitettuihin faveloihin ei ole

mekauppiaiden kanssa. Syyskuussa

käin. Slummit on rakennettu kukku-

perustettu kouluja, ei sairaaloita, ei-

kolme UPP-poliisia jäi Santa Teresassa

loille, joilta on upeat näköalat Ipane-

kä ole luotu työpaikkoja. Riski mennä

kiinni hallussaan suuri määrä käteis-

man ja Copacabanan rannoille.

mukaan rikollisuuteen on näillä alu-

tä. He olivat ottaneet kuukausittaisia

On oikeastaan ihme, että Rion hie-

eilla edelleen sama.»

lahjuksia huumekauppiailta.

40 LIBERO


PROTESTILAULAJA BILLY BRAGG

60-luvun mustat soul-muusikot. Bragg pitääkin itseään enemmän soul-laulajana kuin punkkarina. Sydämellinen Bragg on myös kova lainailemaan. Hän soittaa paljon covereita, mutta myös useat hänen levyjensä nimet on lainattu erityisesti kirjallisuuden puolelta. Talking with the Taxman about Poetry on lainattu neuvostoliittolaiselta runoilijalta Vladimir Majakovskilta. Braggin viimeisin levy Mr. Love and Justice ja sitä edeltänyt England, Half-English saivat nimensä englantilaisen kirjailija-toimittaja Colin MacInnesin kirjojen kansista. Bloke on Bloke on väännös Bob Dylanin Blond on Blondista. neil365

Kunnollisen poliittisen heräämisen Bragg koki vuonna 1984, kun hän tuki brittiläisten kaivostyöläisten lakkoilua. Vastikään antamassaan haastatte-

puhutaanpa runoudesta voudin kanssa

lussa Bragg sanoo, ettei tiennyt mitään sosialismista ennen kuin alkoi tukea työläisiä. Samalla hän tajusi, ettei voinut vaikuttaa maailmaan ainoastaan kitara kourassaan, vaan tarvittiin vanhaa kunnon kansalaisaktivismia. Bragg perusti Red Wedgen -liikkeen tukemaan Labour Partya Margaret That-

teksti pekka leviäkangas

cherin kampeamiseksi. Labour Partyn

BILLY BRAGG ON yritteliäs kaveri. Hän

eelle ja parin vuoden päästä Mermaid

tukeminen ei ole tuonut Braggille us-

aloitti punkkarina, kävi tekemässä

Avenue näki päivänvalon. Ja pari vuot-

kottavuuspisteitä kaikkein radikaa-

hyvin lyhyen uran armeijassa, aloit-

ta siitä Mermaid Avenue vol. II seura-

leimmassa siivessä, mutta jo tämän

ti taas laulujen kirjoittamisen, soitti

si perästä.

tasoinen poliittinen värittyminen voi

konsertteja ympäri Lontoota ja toimi

Bragg ei pyri olemaan poliittinen

katusoittajana. Hänen uransa lähti

lauluntekijä vaan hyvä laulunteki-

nousuun sen jälkeen, kun hän naami-

jä. Häntä ei haittaa poliittinen lei-

Vaikka Red Wedgen vääntö ei riit-

oitui tv-korjaajaksi päästäkseen levy-

ma, mutta hän ei halua, että hänet

tänytkään Rautarouvan kampeami-

yhtiöön soittamaan äänitteensä pää-

sivuutetaan poliittisena laulunteki-

seen ja liikkeeltä loppui löpö, ei Bragg

töksiä tekevälle.

jänä. Rakkauslaulut hänen levyillään

jäänyt laakereilleen makaamaan. Hän

Myöhemmin radio-dj John Peel il-

houkuttelevat ihmiset keikoille – po-

on kerännyt liikettä protestoimaan

moitti olevansa nälkäinen. Billy Bragg

liittiset laulut saavat yleisön ehkä ajat-

pankkien bonusjärjestelmää vastaan

kiirehti voileivän ja ensimmäisen le-

telemaan. Braggin saama mahdolli-

kieltäytymällä maksamasta tulove-

vynsä Life’s a Riot with Spy vs. Spy kans-

suus tehdä lauluja Guthrien tekstien

roja. Hän myös organisoi Jail Guitar

sa BBC:n tiloihin. Peel sai leipänsä ja

pohjalta voisi riittää monelle, mutta

Doorsia, joka oli yritys saada vangeil-

Bragg hetken radion arvostetuimmas-

Bragg on saanut kirjoittaa englannin-

le instrumentteja, jotta nämä voisivat

sa ohjelmassa.

kielisen säkeen Kansainväliseen muu-

saada äänensä kuuluviin ei-hyökkää-

sikkolegenda Pete Seegerin luvalla ja

vällä tavalla.

Bragg on punkkari, folkkari, sosialisti ja hitonmoinen anti-fasisti. Tällä-

innoittamana.

kin hetkellä hän käy hiljaista sotaa Bri-

Protestilaulajana Bragg on nykyään

tish National Partya vastaan ja pyrkii

enemmän toimittajan roolissa rapor-

herättelemään ihmisiä huomaamaan

toimassa, mitä näkee kuin kansankii-

nationalismin rumat kasvot. Toinen,

hottajana. Laulujen tekeminen oli hä-

joka inhosi fasisteja oli Woody »This

nelle aikana ennen internettiä kuin

Machine Kills Faschists» Guthrie.

bloggaamista, tiedottamista maail-

Mitä tekemistä tällä on Billy Brag-

man toiselle laidalle, mitä hänelle

gin kanssa? No, vuonna 1996 Nora

kuuluu ja miten maailma makaa hä-

Guthrie, Woodyn tytär, lähestyi Billy

nen kulmillaan.

Braggia ja kysyi, haluaisiko tämä teh-

Suurena innoittajana Braggille toi-

dä lauluja Woodylta jälkeen jääneisiin

mivat Marvin Gaye ja Curtis May-

teksteihin. Bragg pirautti Wilco-yhty-

field (kts. Libero 2/2011)ja monet muut

olla suosikkiartistille kaupallinen itsemurha. Braggille se ei sitä ollut.

Mukava kaveri tuo Braggin Billy.

»stand up, all victims of oppression, for the tyrants fear your might! don’t cling so hard to your possessions, for you have nothing if you have no rights! let racist ignorance be ended, for respect makes the empires fall! freedom is merely privilege extended, unless enjoyed by one and all. » the internationale billy bragg’s revision LIBERO

41


Vasemmistoliiton presidenttiehdokas

PAAVO ARHINMÄKI

Presidentin pitää näyttää suuntaa sellaiseen yhteiskuntaan, jossa arvostetaan ihmisten erilaisuutta ja moninaisuutta. Jokaisen pitää olla tasa-arvoinen sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, uskonnosta tai etnisestä taustasta riippumatta. Vasemmiston Suomessa jokaisella on oikeus olla oma itsensä. Suomalainen yhteiskunta on menossa arvoiltaan väärään suuntaan. Viha, syrjiminen ja erilaisuuden halveksunta nostavat päätään. Yhteiskunnan sivistystaso mitataan sillä, miten se kohtelee vähemmistöjään.

Ilmoittaudu kampanjatalkoisiin! Tule mukaan Vasemmiston presidentinvaalikampanjan talkoisiin. Kerro mitä Sinä olet valmis tekemään. Haluatko jakaa vaalilehteä, esitteitä tai nappeja? Ilmoittaudu kampanjatalkoisiin vas@vasemmistoliito.fi. Haluatko tietoa kampanjatalkoista? Uutiskirje kertoo. Tilaa osoitteesta vas@vasemmistoliitto.fi. Voit tukea kampanjaa lahjoituksella. Haluamasi tukisumman voit maksaa tilille FI25 1521 3000 0014 63 viitenumerolla 1025 (muistathan mainita viitenumeron). Vasemmistoliiton keräysluvan numero: 2020/2011/2232

42

LIBERO


VASEMMISTONUORET

PERUSTULO ON YHTEIS­ KUNNALLINEN UUDISTUS VASEMMISTONUORET lanseerasi marraskuussa Massit massoille -perustulokampanjan. Kampanjan tavoitteena on lisätä ihmisten tietoa perustulosta yhteiskunnallisena vaatimuksena sekä tarjota kanava kertoa siitä, miten perustulo voisi parantaa omaa arkea. Kuten Ilmianna pomosi -kampanjassa, haluttiin tässäkin lähteä ihmisten omista kokemuksista. Työn ja toimeentulon saanti on yhä epävarmempaa. Vasemmistonuoret puhuu

BLOGGAUKSIA, VIDEO JA KUVIA

»miljoonan marginaalista». Se tar-

Vasemmistonuorten

koittaa, että Suomessa on pätkätöissä,

perustulon puolesta on tuotu uudel-

osa-aikatöissä, vuokratöissä, itsensä

le vuosituhannelle. Kampanjasta on

työllistäjinä ja työttöminä kolmasosa

tuotettu video ja kampanjasivuille voi

Suomen työväestöstä.

ladata omia kuvia. Asiantuntemus-

kampanjointi

»Kampanjasivuille on jätetty lukui-

ta perustulokeskusteluun tuovat kam-

sa tarinoita siitä, mitä tämä epävar-

panjasivujen bloggaukset. Perinteistä

muus tarkoittaa. Monet kirjoittavat

materiaalia on 2012 jakoon tuleva esi-

luukkurallista ja opiskeluajan niuk-

te ja flyeri.

kuudesta sekä silpputyöelämästä joh-

»Perustulokampanjaa toteutetaan

tuvasta toimeentulon tason jatkuvasta

ensi keväänä kautta maan kahden toi-

heilahtelusta», puheenjohtaja Li An-

mintapäivän aikana. Piirijärjestöt voi-

dersson sanoo.

vat järjestää keskustelutilaisuuksia

Vasemmistonuoret ei esitä perustu-

ja tempauksia sekä kirjoittaa vaikka-

lolle tarkkaa euromäärää. Sen pitäisi

pa mielipidekirjoituksia paikallisleh­

kuitenkin olla yli köyhyysrajan. Kam-

tiin», perustulo-työryhmän puheen-

panjassa pyritään sen sijaan esittä-

johtaja Ville-Veikko Pulkka esittää.

mään raamit perustulolle sekä syitä, miksi vasemmiston tulisi sitä vaatia.

»Kampanja painottuu verkkokampanjointiin, joten olisi erittäin tär-

»Vasemmistolainen perustulo on

keää, että jokainen vasemmistonuori

uudenlainen käsitys sosiaaliturvasta,

osallistuisi aktiiviseen kampanjoin-

työnjaosta ja oikeudenmukaisesta tu-

tiin sosiaalisessa mediassa», Pulkka

lonjaosta», puheenjohtaja painottaa.

jatkaa.

jäsennelty ajatus Minna Huttu-Hiltunen, 25, Coimbra, Portugal

demokratiaa! Lokakuun 15. päivänä kadut ja aukiot ympäri maailmaa täyttyivät kapitalismin vallasta tarpeekseen saaneista ihmisistä. Katuja ja toreja vallattiin yli 80 maassa. Suomessa torikokouksia järjestettiin yli kymmenellä paikkakunnalla ja uusia leirejä nousi Tampereelle, Turkuun ja Helsinkiin. Mobilisaatio oli osa Espanjasta viime keväänä alkunsa saanutta väkivallatonta ruohonjuuritason 15M-liikettä, joka nyttemmin on laajentunut maailmanlaajuiseksi ilmiöksi. Osallistujia yhdistää yleinen vittuuntuminen nykypolitiikkaan, joka palvelee vain pienen eliitiin etuja. Liikkeen

»osallistujia yhdistää yleinen vittuuntu­minen nykypolitiikkaan» tarkoituksena on ravistella nykyistä poliittista järjestelmää ja antaa ääni tavallisille ihmisille. Tapahtumia kehitellään netissä ja koollekutsuminen tapahtuu lähinnä sosiaalisessa mediassa. Tavoitteena on saada aikaan globaali muutos, jossa valta on ihmisillä eikä suuryhtiöillä. Liikkeen vaatimukset ovat hyvin vasemmistolaisia, mutta liike sanoutuu irti kaikesta puoluepoliittisesta toiminnasta. 15M-liikkeessä jokainen edustaa vain itseään ja päätökset tehdään kaikille avoimissa, osallistavan demokratian periaattein toimivissa kansankokouksissa, joissa kuka tahansa saa tarttua mikrofoniin ja jokaisen mielipidettä kunnioitetaan. Valtamediassa liikehdintä ei ole juurikaan saanut palstatilaa ja liikettä on kritisoitu hippien puuhasteluksi vailla todellisia päämääriä. Liikkeen saama suosio on kuitenkin osoitus siitä, että ihmisten mitta alkaa olla täysi. Kasvaessaan liikkeellä on valtava potentiaali olla se todellinen muutosvoima, jota tarvitaan markkinadiktatuurin nujertamiseksi. LIBERO

43


VASEMMISTONUORET

»hei alistaja mihin sä aiot juosta hei riistäjä mihin sä aiot juosta voi orjuuttaja mihin sä aiot juosta kun se päivä tulee ja se tulee pian» mukaan auki. Voittajakappale Alistaja kertoo perinteisesti babylonin kaatamisesta. Kappaleen sanoittanut solisti kommentoi, että profetianomainen teksti on peräisin jo vuodelta 2008. »Siinä heijastelin muutoksen tuulia ja ihmisten vastarintaa poliittista ja taloudellista järjestelmää kohtaan. Siinä kerrotaan, mitä tapahtuu, kun ihmisten paineet ja sosiaalinen ahdinko ajavat siihen, että kyllästytään odottamaan ylhäältä päin tulevia ohjeita. Että ihmiset omien sanojeni mukaan ymmärtäisivät kupletin juonen.»

PAKENE ALISTAJA!

RÄP JA TRUBADUURIT EDUSTETTUINA Hopeapallille sijoittui syvältä Kaakkois-Suomesta ponnistava joutsenolainen South Karelia Posse kappaleellaan Marssi (26 prosenttia äänistä). Kilpai-

VASTARINTAA JA RIITASOINTUJA -MUSIIKKIKILPAILUN VOITTI KIRKKAASTI HOIPPU ORKESTERI.

luun osallistuikin määrällisesti eniten räp- ja hiphop-kappaleita. South Karelia Posse sivuaa soitossaan myös

teksti eliisa alatalo kuva mika-pekka markkanen

reggae- ja dub-tyyliä ja mahtuupa Ville Kultasen mukaan joukkoon vähän

HOIPPU ORKESTERIN kosketinsoittaja Vappu Kuuluvainen ja rumpali Ri-

»Siinä sillä tavalla hoiputaan», he kertovat.

ku Nissilä saapuvat roudaamaan soittimiaan edellisillan voitonjuhlien ja

LEVY TYÖN ALLA

bändin pikkujoulujen jäljiltä. Helsin-

Kaiken kaikkiaan 34 prosenttia kilpai-

gin Gloriassa kukitetut muusikot kiit-

lun yleisöäänestyksen äänistä saanut

televät hyvästä soundista ja järjeste-

yhtye on aloittanut keikkailunsa vasta

lyistä. Kahdeksansadan euron voitto-

tänä vuonna. Päräyttävän ehjä ja yh-

potti lämmittää myös mieltä.

tenäinen soitto on intensiivisen tree-

Kahdeksanhenkisen orkesterin soi-

nauksen sekä demokraattisen biisinte-

tinrepertuaariin kuuluu tavanomai-

on ansiota. Viikossa treenataan vähin-

sen rumpu-basso-kitara-laulu yhdis-

tään kerran, keikkaviikoilla kahdesti

telmän lisäksi syntikka, melodica,

tai kolmesti.

bongo- ja congo-rummut. »Kaikki on mukana», Nissilä kommentoi tarkastaen peräkontin.

»Jokainen monitoroi kappaleita, että soittimet ovat harmoniassa ja että kappaleisiin tulee ilmavuutta. Meillä

Hoiput kertovat kietovansa biiseihin

on osaavia muusikoita, joilla on selkei-

niin reggaeta, skata, dubia, hiphoppia

tä visioita. Silloin tulee eheää jälkeä»,

kuin afrokaribialaisia rytmejäkin. Li-

kertoo Hoippujen solisti Olli Ruikka.

säksi liikutaan räpin, soulin ja folkin alueilla. Bändin nimi tuleekin reaggaen synnyttämästä liikehdinnästä.

Kolmen kappaleen EP valmistui lokakuussa ja kokopitkää albumia näl-

»Olemme yhteisöllisyyden ja reilun jakamisen kannalla», kuvassa valkoisessa tpaidassa poseeraava Olli Ruikka kertoo.

kansanmusiikkiakin.

lisenssi:

kuulee, näkee, tuntee. Aina voi esit-

Kilpailukappaleet ovat Creative Commons -lisensointuja. Lisenssi mahdollistaa kappaleiden vapaan käytön epäkaupallisesti, kunhan tekijä mainitaan ja kilpailukappaleita uudelleen käyttävä jakaa teoksen samalla lisenssillä eteenpäin.

man niin olisi hyvä esittää myös rat-

SKP sai alkunsa kolmihenkisenä vuonna 2006. Bändi tuli mukaan kuvioihin vuonna 2009. »Sanoitukset nyt tulee siitä mitä tää ongelman, mut jos esittää ongelkaisu», Kultanen kertoo. Kolmanneksi sijoittui helsinkiläinen yhden miehen orkesteri Juha Pekka Tapani Heikkinen kappaleellaan Nuorisotyötön (20 prosenttia äänistä). Heikkinen on esiintynyt aikaisemmin Etelä-Suomen

Vasemmistonuorten

Ääri-kuoron kanssa. Yllätyshetkiä ko-

lataa soittoon:

ettiinkin Glorian keikalla, kun laval-

www.vasemmistonuoret.fi/riitasointuja/jatkoon

lamaan taustaa Nuorisotyöttömään sekä

le kipusivat viisi äärikuorolaista lauMeitsi oottaa jo keski-ikää -kappaleeseen. Myös Klaus Thunder Ukkosmaineesta

käinen yleisö saa odottaa ensi vuoteen.

loikkasi lavalle ryydittämään eurodis-

Aikataulun osalta kuviot ovat Ruikan

co-pläjäystä Digidigi.


VASEMMISTONUORET PÄÄSIHTEERI

VAALIT, VAALIT! US EI N P O L I I TTI S ESTA nuorisojärjes-

ryhmän videomuotoisessa haastatte-

töstä tulee mieleen kravattikaulaiset ja

lusarjassa tullaan tivaamaan kaikilta

kaikentietävät poliitikonalut tai sitten

presidenttiehdokkailta heidän suhtau-

elämäntapa-aktivistit rastatukkineen.

tumistaan Suomen mahdolliseen jäse-

Poliittiset broilerit ovat kiinnostu-

nyyteen sotilasliitto Natossa.

neita vain kabinettipolitiikasta, ak-

Vasemmistonuorten tavoitteena on

tivistit taas hinkuvat kadulle, vallat-

elävöittää Nato-keskustelu vaalien al-

tuihin taloihin ja mielenosoituksiin.

la.

Stereotyyppisissä hahmoissa piilee

Kun presidentinvaaleista on selvit-

eräs aika ajoin pinnalle nouseva jär-

ty, ovat vuorossa kuntavaalit. Edus-

jestön sisäinen keskustelu.

kuntavaaleissa moni nuori vasem-

Vasemmistonuorissa käydään nimittäin silloin tällöin osin tuimaakin väittelyä siitä, onko sielut myyty kabinettipolitiikan alttarille ja tulisiko toiminnan keskittyä enemmän kaduilla toimimiseen ja kansalaisjärjestövaikuttamiseen. Toisaalta kritiikkiä satelee myös silloin, kun järjestön toiminta näyttäytyy vain katupolitiikan tekemisenä ja virallisempi politiikka, esimerkiksi vaalit, jäävät sivuosaan. Totuus kuitenkin on, että valtaosa Vasemmistonuorten toiminnasta on jotain muuta kuin vaalitoimintaa. Esimerkiksi antirasistinen toiminta ja solidaarisuuskampanjat ovat olleet osa toiminta-arsenaalia jo nuorisoliiton perustamisesta lähtien. 1990-luvulla nuorisoliitto kamppaili skinilii-

»vasemmistonuorissa käydään nimittäin silloin tällöin osin tuimaakin keskustelua siitä, onko sielut myyty kabinettipolitiikan alttarille ja tulisiko toiminnan keskittyä enemmän kaduilla toimimiseen ja kansalais­ järjestömäiseen vaikuttamiseen.»

kettä vastaan ja solidaarisuustoiminta keskittyi Nicaraguan intiaaniväestön auttamiseen. 2010-luvulla

Vasemmistonuoret

mistolainen ehdokas teki mahtavan

kamppailee uusrasismia vastaan ja

tuloksen. Vaalityö antaakin hyvän

tekee solidaarisuustyötä Palestiinan

pohjan syksyn kuntavaaleissa menes-

kansan tukemiseksi.

tymiseen. Toki ilman aikaisempaa-

*** Vaalit on yksi vaikuttamisen keino, jota ei voi jättää käyttämättä.

kin vaalikokemusta kuntavaaleissa voi pärjätä. ***

Pitkään näytti siltä, että Vasemmis-

Syksyllä käytiin yliopistojen edusta-

tonuorilla ei tulisi juuri roolia olemaan

jistovaalit joissa tuli vasemmiston jyt-

alkuvuoden

presidentinvaaleissa,

ky. Vasemmisto nousi suurimmaksi ja

mutta järjestön entisen puheenjohta-

kauneimmaksi poliittiseksi ryhmäksi

jan, Paavo Arhinmäen, asettuminen

yliopistoissa ympäri maan.

ehdolle sekä Vasemmistonuorten ulko-

Vaalituloksesta voi nähdä sen, et-

ja turvallisuuspoliittisen työryhmän

tä nimenomaan nuori vasemmisto on

elvyttämä Nato-kampanja muuttivat

nousussa, ja että nuorelle vasemmis-

tilanteen. Vasemmistonuoret tulee te-

tolle on nyt tilausta.

Vasemmistonuoret

yhteystiedot KESKUSTOIMISTO: Viherniemenkatu 5 , 3. krs, 00530 Helsinki, p. (09) 7747 4260, f. (09) 7747 4270, toimisto@vasemmistonuoret.fi, www.vasemmistonuoret.fi Keskustoimisto on avoinna arkisin kello 10–16. PUHEENJOHTAJA: li andersson, p. (09) 7747 4261, gsm 040 508 8697 li@vasemmistonuoret.fi PÄÄSIHTEERI: santeri mikkola, p. (09) 7747 4262, gsm 045 351 9917, santeri@vasemmistonuoret.fi JÄRJESTÖ- JA KOULUTUSSIHTEERI: silla kakkola, p. (09) 7747 4263, gsm 040 740 9601, silla@vasemmistonuoret.fi TIEDOTTAJA: Eliisa alatalo, p. (09) 7747 4264, gsm 044 511 2134, eliisa@vasemmistonuoret.fi TALOUSPÄÄLLIKKÖ: Pirkko Holappa, p. (09) 7747 4265, pirkko@vasemmistonuoret.fi järjestöSIHTEERI: justus mollberg, p. (09) 7747 4260, gsm 044 348 5499, toimisto@vasemmistonuoret.fi

PIIRIJÄRJESTÖT: ETELÄ-SUOMEN VASEMMISTONUORET: Päijänteentie 35 , 00510 Helsinki puheenjohtaja antti kurko piirisihteeri heidi auvinen gsm 044 019 5901, etela-suomi@vasemmistonuoret.fi HÄMEEN VASEMMISTONUORET: Näsilinnankatu 22 A, 33210 Tampere puheenjohtaja tatu ahponen, gsm 050 341 8044 tominnanjohtaja kalle honkanen gsm 040 837 3467, hame@vasemmistonuoret.fi Itä-Suomen Vasemmistonuoret: Koulukatu 39 A 36, 80100 Joensuu puheenjohtaja tiia meuronen, gsm 040 556 4379, ita@vasemmistonuoret.fi järjestösihteeri toivo haimi, gsm 044 202 3911 Keski-Suomen Vasemmistonuoret: Väinönkatu 28 B 14, 40100 Jyväskylä puheenjohtaja taija roiha, gsm 050 400 6786, keski-suomi@vasemmistonuoret.fi Lapin Vasemmistonuoret: Lapinkatu 2, 96190 Rovaniemi Puheenjohtaja petrus kauppinen, gsm 045 657 1987 Piirisihteeri markus korjonen, gsm 040 700 0219, lappi@vasemmistonuoret.fi POHJOIS-POHJANMAAN VASEMMISTONUORET: Pakkahuoneenkatu 19, 90100 Oulu puheenjohtaja tero kaikko, gsm 050 409 1063 piirisihteeri jonas björkbacka, gsm 040 740 7175, f. (08) 537 1770, pohjois-pohjanmaa@vasemmisto­nuoret.fi Satakunnan Vasemmistonuoret: Maaherrankatu 28, 28100 Pori puheenjohtaja Henri-Pekka Solala VARSINAIS-SUOMEN VASEMMISTONUORET: Hakakatu 12, 20540 Turku puheenjohtaja tiina järvi gsm 050 328 0332 piirisihteeri laura tättilä, p. (02) 237 9130, gsm 045 131 2552, f. (02) 237 9190, varsinais-suomi@vasemmistonuoret.fi

kemään politiikkaa myös presidentinvaaleihin liittyen. Ulko-ja turvallisuuspoliittisen työ-

SANTERI MIKKOLA PÄÄSIHTEERI LIBERO

45


DIALOGI KAINO & VIENO

kaino VIENO: Hei sulle taas jälleen. Mistäpä tällä kertaa tahtoisit kanssani keskustella? KAINO: Olen päättänyt tänään kertoa sinulle totuuden jokaisesta presidenttiehdokkaastamme. VIENO: Eihän meillä vasemmistolaisilla ole kuin yksi ehdokas. KAINO: Puhuinkin koko kansan ehdokkaista, heitä on tällä hetkellä peräti kahdeksan. VIENO: Tässäpä viiniä, kenestä aloitetaan? KAINO: Sauli Niinistö. Se on jännää, kuinka ne piirteet, joiden perusteella nykyistä presidenttiämme haukutaan vittumaiseksi ämmäksi, tekevät Sauli Niinistöstä jämäkän ja karismaattisen johtajan. VIENO: Sauli Niinistö ja karisma kuulostavat samanlaiselta yhdistelmältä kuin Jussi Parviainen ja terve mieli. Entäs sitten itse Paavo Suuri? KAINO: Tarkoitatko sitä dementiakodista karannutta muumiota vai sitä läpeensä narsistista suhmuroijaa?

vieno

KAINO: Toinen nuolee työnantajien perseitä ja toisella ei taida olla kiire enää muualle kuin hautaan. Ei kiitos. VIENO: Eipä irronnut kovinkaan raisuja kommentteja tällä kertaa. Entäpä sitten suosikkisi Timo Soini? KAINO: Näin duunarina on pakko sanoa, että jos herra Talipallo vie nämä vaalit, niin on siinä yksi hyvä puoli: ei ainakaan ole päättämässä valtakunnan asioista missään. VIENO: Käsittääkseni Soini ei tee sitä nytkään. KAINO: Hyvä pointti tosiaan. Miehelle tarjottiin suuri määrä valtaa, mutta ei kiinnostanut. En taidakaan siis äänestää. VIENO: Ihminen, joka haluaa seniilin papparaisen päättämään naisten puolesta niiden vartaloa koskevissa asioissa... KAINO: Ai Lipposenko se haluaa päättämään naisten asioista? VIENO: No Paavi ja Paavo, mitä eroa? KAINO: Riippuu pitkälti Paavosta.

VIENO: Valinta on jälleen kerran sinun. Ehdotan kyllä Väyrysen Paavoa, koska Lipposesta ei taida oikein juttua irrota. Kaverihan taitaa toimia nykyään samalla tavalla kuin Leonid Brezhnev aikoinaan, paristoilla. KAINO: Pikemminkin samalla tavalla kuin Tshernenko, suoraan verkkovirrasta.

VIENO: Joo, se yksi on ihan kiva. Ei kuitenkaan vielä siihen, on vielä jämä­ ehdokkaat käsittelemättä. Mitenpä tuo Haaviston Pekka?

Eihän tuolla puolueella muutakaan arvoa ole kuin viihdearvo.

VIENO: Joku oli vielä, ei tule mieleen. Siis sen meidän oman ehdokkaamme lisäksi. KAINO: No tietty Eva »minä en kiinnosta ketään» Bidee. VIENO: Eiköhän se riitä hänestä? KAINO: Riittää. VIENO: Lopuksi olisi vielä se sokeri pohjalla. Mitäs olet mieltä? KAINO: En tiedä, kehtaako tällaisessa lehdessä kertoa mukavia paljastuksia toveri ministerin uran varrelta... VIENO: Miksei? KAINO: Loppuu pian hommat tässä lehdessä. VIENO: Tuskin, meidän nuorisoliitto ei Paavoa pelkää. KAINO: Mutta minä pelkään. Urani ay-jyränä saattaisi karahtaa kiville, mikäli kertoisin Paavosta tarinoita. VIENO: Se sinun urasi meni reisille jo siinä vaiheessa, kun otit väärän jäsenkirjan.

KAINO: Hyi vittu!

KAINO: Olet yllättävän usein oikeassa. Demarin ei tarvitse osata kuin lukea tai kirjoittaa, ja taivas on auki vaikka valtiovarainministeriksi saakka.

VIENO: Selvä, ei varmaan tarvitse enempää perusteluita. Et siis tykkää Natosta?

VIENO: No yhden asian me ja Paavo osaamme paremmin kuin yksikään demari.

KAINO: En, enkä Vihreistä.

KAINO: Ei kai Paavo kauheasti dokaa?

VIENO: Entäpä se fundamentalistipuolueen kävelijä?

VIENO: Meinasin jotain muuta.

VIENO: Oliko Neuvostoliitossa sähköäkin? KAINO: No pitäisihän sinun se tietää, että kommunismi oli yhtä kuin koko maan sähköistäminen. Siellä ne Ukrainassakin suorastaan säteilevät onnesta tämän johdosta.

KAINO: Ai niin. Lippu korkealle. KAINO: Jaa es-jonne-say-ah? VIENO: Ja mikä lippu?

VIENO: Mutta niin, se Väyrynen. Vai Lipponen?

VIENO: Juurikin se. KAINO: Punalippu. KAINO: Päivi olisi ollut paljon hauskempi.

46 LIBERO


miiku lehtel채


aino sutinen

haluatko tavoittaa 8000 nuorta? – ilmoita liberossa

JÄSENEKSI

Liityn jäseneksi Vasemmistonuoriin ja saan Liberon kotiin kannettuna.

TIETOA

En liity vielä jäseneksi, mutta haluan saada lisää tietoa Vasemmistonuorista.

TILAUS

Tilaan vuoden Liberot näytenumeroina ilmaiseksi, koska olen alle 30-vuotias opiskelija, koululainen tai työtön. Tilaan Liberon ilmaiseksi kouluun, nuorisotilaan, vankilaan tms. Tilaan Liberon rahalla. Lähettäkää 20 euron lasku. En halua, että minulle lähetetään enää Liberoa. Osoitteeni on muuttunut, alla uusi osoite.

Nimi....................................................................................................................................................................................

Vastaanottaja maksaa postimaksun

LIBERO VASTAUSLÄHETYS TUNNUS 5003551 00003 HELSINKI

Lähiosoite......................................................................................................................................................................... Postinumero ja -toimipaikka......................................................................................................................................... Puhelinnumero................................................................................................................................................................ Sähköposti........................................................................................................................................................................ Syntymäaika ..................................... Päiväys............................... Allekirjoitus.........................................................................................................................

(Alle 15-vuotiaalta liittyjältä huoltajan allekirjoitus)

Libero 4 | 2011

oikomaan vääryyksiä, puolustamaan sorrettuja, pelastamaan maailman… ottakaa minuun pikimmiten yhteyttä alle rastimani vaihtoehdon merkeissä.

kyllä, olen kiinnostunut

Ilmoitushinnat alkaen 200€ www.vasemmistonuoret.fi/libero

seuraava libero ilmestyy maaliskuussa

Profile for Libero

Libero 4/2011  

Teemana komedia.

Libero 4/2011  

Teemana komedia.

Profile for libero

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded