Page 27

N Ä I N K I RJO I T TA A palestiinalaisten

lin virallisesta kertomuksesta jää puut-

valtion väestöstä pelätään kasvavan.

(1941-2008) juurettomuuden tuntees-

kun sota alkoi vuoden 1948 toukokuus-

valtion ongelmallista suhdetta sekä Is-

kansallisrunoilija Mahmoud Darwish taan ja kaipuustaan kotimaahan. Darwishia pidetään palestiinalaisten tuntojen ilmaisijana, joka on onnistunut

tiivistämään runoihinsa muun muas-

sa kansansa vuonna 1948 kohtaaman

tumaan muun muassa tieto siitä, että

sa, olivat israelilaiset puolisotilaalliset joukot toimeenpanneet palestiinalaisten etnistä puhdistusta jo useita kuukausia.

Nykyään yli neljä ja puoli miljoonaa

katastrofin, Nakban, seurauksena syn-

palestiinalaista elää pakolaisina ym-

Nakba on palestiinalaisten tapa pu-

kotimaahansa. Suurin osa pakolaisis-

tyneen tuskan ja kodittomuuden.

hua Israelin perustamisesta ja niistä seurauksista, joita sillä heille oli. Vuo-

den 1948 etnisten puhdistusten aikana israelilaiset joukot tuhosivat kai-

ken kaikkiaan 531 palestiinalaiskylää ja 11 urbaania asutuskeskusta. 750 000

palestiinalaista joutui jättämään koti-

ta puhutaan Israelin itsenäistymisso-

ja Libanonissa. YK myönsi pakolaisille oikeuden paluuseen jo vuonna 1948,

mutta Israel ei ole edelleenkään suostunut päätöksen toimeenpanoon.

Kaikki palestiinalaiset eivät kuiten-

den 1948 tapahtumien yhteydessä. Tälmiljoona palestiinalaista, joilla on Israelin kansalaisuus. He muodostavat noin viidenneksen Israelin väestöstä.

Israelin valtion virallisessa retorii-

tana. Tapahtumien kulku on totuttu

kassa palestiinalaisvähemmistöstä

vatuksi ympäröivien arabimaiden vi-

palestiinalainen vältetään systemaat-

esittämään siten, että Israel tulee kuhamielisen hyökkäyksen kohteeksi joutuneena valtiona, joka oikeutetusti

puolusti omaa olemassaoloaan. Israe-

KIELLETTY JA UNOHDETTU ETNINEN PUHDISTUS

kinnan kanssa, joka Israelin valtiol-

päröivissä valtioissa, kuten Jordaniassa

lä hetkellä Israelin alueella asuu noin

Israelissa vuoden 1948 tapahtumis-

identiteettiinsä.

ta elää Länsirannalla ja Gazassa tai ym-

nalaisten asutuskeskuksista joutui etman kuukauden aikana.

palestiinalaisiin ja heidän kansalliseen

Nakbasta (arab. katastrofi) puhumi-

kaan lähteneet kotiseuduiltaan vuo-

nisen puhdistuksen kohteeksi muuta-

raelissa että sen ulkopuolella eläviin

päri maailmaa, ilman oikeutta palata

seutunsa. Puolet alueen alkuperäisistä asukkaista ja yhtä suuri osuus palestii-

Sanavalinnat ja puhetavat kuvaistavat

nen ei sovi yhteen sen virallisen tulla on valtion perustamisesta. Yli 60

vuotta Israelin valtion perustamisen jälkeen Nakba on edelleen tabu, eikä kriittistä keskustelua valtion syn-

tyhistoriasta juuri suvaita. Tämän on saanut kouriintuntuvasti kokea etnis-

tä puhdistusta tutkinut israelilainen historioitsija Ilan Pappé. Tutkimustensa takia Pappé joutui sekä akatee-

misen että henkilökohtaisen uhkailun kohteeksi ja päätti lopulta oman ja perheensä turvallisuuden vuoksi muuttaa Israelista.

Israelissa alueen entiset asukkaat

puhutaan Israelin arabeina ja sanaa

on haluttu kaikin mahdollisin tavoin

tisesti. Israelin virallisessa diskurssis-

ritty unohtamaan, on tutkinut muun

sa arabit nähdään »demografisena uh-

kana», jonka prosentuaalisen osuuden

unohtaa. Tapoja, joilla historiaa on py-

muassa israelilainen sosiologi Uri Ram. Ramin mukaan Nakban jälkeen

27 LIBERO

Libero 2/2012  

Teemasivuilla katsellaan Palestiinaa pakolaisleiriltä Libanonista, Kanadasta päin sekä kosmetiikkateollisuuden näkökulmasta. Lisäksi perehdy...