Page 1

1


Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство – це наука про способи видобування, властивості та методи обробки металевих та неметалевих матеріалів. Без конструкційних матеріалів, особливо без металів, не обходиться жодна галузь сучасного виробництва. Тому майбутній інженер повинен здобути у вищому навчальному закладі теоретичні знання про будову, властивості та новітні технології обробки матеріалів, та оволодіти основними методиками лабораторних досліджень і технологічних розрахунків. Надійним помічником в цьому стануть книги, представлені на даній виставці. Отримати їх можна в ауд. 545. Повний пошук видань з фонду Наукової бібліотеки НУК пропонуємо здійснити в електронному каталозі, представленому на сайті НБ НУК (розділ «Електронні ресурси») за ключовими словами: технологія конструкційних матеріалів, матеріалознавство, а також в традиційних каталогах бібліотеки.

Попович, Вас. Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство : словник-довідник / Вас. Попович, Віт. Попович. – Л. : Світ, 2010. – 304 с. У словнику-довіднику стисло подано тлумачення основних термінів і понять з технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства. Словник-довідник допоможе студентам у підготовці до модульних контролів, заліків, захисту курсових і дипломних проектів. Для студентів механічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також читачів, які цікавляться сучасними технологіями виготовлення конструкційних матеріалів.

2


Інженерне матеріалознавство : підручник / О. М. Дубовий, Ю. О. Казимиренко, Н. Ю. Лебедева та ін. – Миколаїв : НУК, 2009. – 444 с. В підручнику детально розглянуто спеціальні сталі та сплави, кольорові метали і сплави, неметалеві матеріали. Висвітлено проблеми вибору і застосування матеріалів. Надано основи наноструктурного матеріалознавства. Особливу увагу приділено матеріалам, які застосовуються в судновому корпусо- та машинобудуванні. Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів інженерних напрямів підготовки і може бути корисним науково-педагогічним та інженерно-технічним працівникам.

Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство: практикум : навч. посібник / В. В. Попович, А. І. Кондир, Е. І. Плешаков та ін. – Л. : Світ, 2009. – 552 с. Практикум написано відповідно до робочих навчальних програм дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство» для студентів технічних спеціальностей вузів. Він складається з лабораторних, практичних та розрахункових робіт, які поглиблюють та закріплюють теоретичні знання. Призначений для студентів механічних і технологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

3


Василенко, І. І. Конструкційні та електротехнічні матеріали : навч. посібник / І. І. Василенко, В. В. Широков, Ю. І. Василенко. – Л. : Магнолія-2006, 2008. – 242 с. Викладено фізичні основи електроматеріалознавства та загальні відомості про основні класи електротехнічних матеріалів. Наведено основні марки та характеристики конструкційних сталей для енергетичного обладнання. Посібник призначено для студентів енергетичних спеціальностей вищих навчальних закладів. Черненко, В. С. Променеві методи обробки : навч. посібник / В. С. Черненко, М. В. Кіндрачук, О. І. Дудка. – К. : Кондор, 2008. – 166 с. Вперше зроблена спроба систематизувати і подати єдиним виданням особливості електронно-променевої і лазерної обробки металів. Особливу увагу приділено електроннопроменевому та лазерному зміцненню, легуванню, аморфізації й формуванню зносостійких евтектичних покрить. Посібник може бути корисним студентам машинобудівних спеціальностей, а також аспірантам, викладачам та фахівцям вищевказаних спеціальностей. Черниш, І. Г. Неметалеві матеріали : навч. посібник / І. Г. Черниш, П. І. Лобода, С. І. Черниш ; за ред. І. Г. Черниша. – К. : Кондор, 2008. – 406 с. У посібнику викладено основи одержання, класифікацію, властивості, застосування неметалевих матеріалів. Розглянуто не тільки традиційні неметалеві матеріали, а й результати наукових досліджень, проведених авторами. Подано комплексні контрольні завдання для самостійної роботи студентів. Призначений для студентів, магістрів і аспірантів вищих навчальних закладів, інженерно-технічних працівників.

4


Атаманюк, В. В. Технологія конструкційних матеріалів : навч. посібник / В. В. Атаманюк. – К. : Кондор, 2006. – 528 с. В посібнику подано основні відомості про металургійне виробництво чорних і кольорових металів, кристалізацію і будову металів і сплавів, типи сплавів і діаграми стану, що їх описують. Надано відомості про конструкційні сталі, а також про неметалеві конструкційні матеріали. Посібник призначений для студентів вищих технічних навчальних закладів, інженерно-технічних працівників. Попович, Вас. Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство : підручник / Вас. Попович, Віт. Попович. – К. : Світ, 2006. – 624 с. До складу підручника увійшли основні відомості про металургію чорних і кольорових металів, матеріалознавство, ливарне виробництво, обробку металів тиском, зварювальне виробництво, обробку різанням, виготовлення виробів з полімерних матеріалів. Посібник призначений для студентів технічних спеціальностей вузів. Демин, Ю. Н. Физика металлов : учеб. пособие / Ю. Н. Демин. – М. : МГИУ, 2003. – 264 с. Учебное пособие рассматривает ряд дисциплин: теорию строения материалов; сплавы с особыми физическими свойствами; механические и физические свойства материалов. Учебное пособие предназначено для студентов специальности «Материаловедение в машиностроении». Материал учебного пособия может использоваться аспирантами и практическими работниками, специализирующимися в области материаловедения.

5


Материаловедение : учебник / под ред. Б. Н. Арзамасова, Г. Г. Мухина. – М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2003. – 648 с. В учебнике изложены закономерности формирования структуры материалов при затвердении, пластическом деформировании и термической обработке. Рассмотрены особенности свойств, обработки и применения металлических и неметаллических материалов современных приборов и машин. Предназначен для студентов технических вузов машиностроительных и приборостроительных специальностей. Кузін, О. А. Металознавство та термічна обробка металів : підручник / О. А. Кузін, Р. А. Яцюк. – Л. : Афіша, 2002. – 304 с. У підручнику викладено основи металознавства чорних і найбільш поширених кольорових металів та сплавів. Вперше описані принципи використання системного аналізу в металознавстві, побудови інваріантних моделей структури сплавів з метою прогнозування їх властивостей. Даний підручник призначений для студентів машинобудівних вузів, може використовуватись при вивченні курсів «Матеріалознавство і технологія металів», «Металознавство». Металознавство : підручник / О. М. Бялік, В. С. Черненко, В. М. Писаренко та ін. – К. : Політехніка, 2002. – 375 с. Зміст підручника відповідає програмі підготовки фахівців за напрямом «Інженерне матеріалознавство». Підручник містить класичні базові положення теорії та практики металознавства. Для студентів матеріалознавчих, металургійних та машинобудівних спеціальностей, а також може бути корисним аспірантам, науковцям та інженерно-технічним працівникам різних галузей промисловості.

6


Материаловедение и технология металлов : учебник / Г. П. Фетисов, М. Г. Карпман, В. М. Матюнин ; под ред. Г. П. Фетисова. – М. : Высш. шк., 2002. – 638 с. В учебнике рассматриваются вопросы физико-химического строения металлических и неметаллических материалов, понятия о механических свойствах и методах их определения, основы теории и технологии получения заготовок литьем, давлением, сваркой и пайкой. Предназначен для студентов, обучающихся по машиностроительным специальностям. Технологія конструкційних матеріалів : підручник / М. А. Сологуб, І. О. Рожнецький, О. І. Некоз та ін. ; за ред. М. А. Сологуба. – К. : Вища шк., 2002. – 374 с. Викладено основні відомості про технологію добування і обробки металів та неметалевих конструкційних матеріалів. Описано ливарне виробництво, виготовлення заготовок обробкою тиском, зварювання, обробку різальними інструментами. Висвітлено сучасні методи електрофізичної та електрохімічної обробки металів, питання автоматизації процесів механічної обробки. Для студентів механічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

7

«Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство»  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you