Page 1

Все на землі, все треба берегти – І птаха й звіра, і оту рослину, Не чванься тим, що цар природи ти – Бо врешті, ти його частинка. Б. Лепкий 1


Інформаційно-бібліографічним відділом Наукової бібліотеки НУК до року фізичного здоров'я та екології в Україні підготовлена віртуальна виставка "Екологічний бумеранг". Виставка складається з розділів: 1. Екологічна безпека навколишнього середовища 2. Взаємовідносини людини і природи 3. Зовнішнє середовище і здоров'я людини 4. Віртуальний екопростір Кожний розділ містить книги з анотаціями.

2


Екологічна безпека навколишнього середовища

На наших очах екологія набуває рис всеосяжного і дуже актуального світогляду, перетворюється на вчення про шляхи виживання людства. Термін "екологічна безпека" часто вживається в науковій, технічній, нормативної та навчальній літературі, присвяченій проблемам життєдіяльності та забезпечення здоров'я людини в навколишньому середовищі. Екологічна безпека в сучасних умовах розглядається як частина національної безпеки. Камінський, А. І. Екологічне право України : навч. посібник / А. І. Камінський. – К. : Дакор, 2010. – 248 с. Навчальний посібник підготовлений для студентів, слухачів різних форм навчання, покликаний допомогти їм при вивченні навчальних дисциплін "Екологічне право", "Екологія", "Охорона довкілля" та інших. Він також може стати корисним для викладачів, а також усіх, хто цікавиться проблемами екологічного права. Книга знаходиться на абонементі молодших курсів Машинобудівного ін-ту та Ін-ту комп'ютерних та інженерно- технологічних наук (ауд. 549)

3


Потіш, Л. А. Екологія : навч. посібник / Л. А. Потіш. – К. : Знання, 2008. – 272 с. – (Вища освіта ХХІ століття). Навчальний посібник укладений з використанням досвіду викладання дисциплін "Загальна екологія" та "Основи екології". У ньому розкриті базові питання класичної та сучасної екології, зокрема її фундаментальних підрозділів: вчення про фактори навколишнього середовища, демекологію, біоценологію, екосистемологію та біогеоценологію, глобальну екологію. Адресується студентам, викладачам вищих навчальних закладів освіти. Сподіваємося, що посібник зацікавить також інженернотехнічних працівників та спеціалістів інших напрямків. Книга знаходиться на абонементі молодших курсів Машинобудівного ін-ту та Ін-ту комп'ютерних та інженерно- технологічних наук (ауд. 549) Екологія : підруч. / С. І. Дорогунцов [та ін.]. – 2-е вид., без змін. – К. : КНЕУ, 2006. – 371 с. У підручнику розглянуто: основні закономірності взаємодії людини, суспільства і природи; особливості впливу антропогенних факторів на природне середовище; проблеми, пов'язані із станом охорони та раціонального використання природних ресурсів. Значна увага приділяється методам визначення економічної ефективності впровадження природоохоронних заходів та оцінки економічних збитків, що їх завдає народному господарству забруднення окремих компонентів природи. Для студентів економічних вищих навчальних закладів і факультетів. Книга знаходиться на абонементі молодших курсів Машинобудівного ін-ту та Ін-ту комп'ютерних та інженерно- технологічних наук (ауд. 549)

4


Екосередовище і сучасність : моногр. Т. 1. Природне середовище у сучасному вимірі / С. І. Дорогунцов [та ін.]. – К. : Кондор, 2006. – 424 с. В монографії висвітлено теоретико-методологічні основи економічної оцінки природних ресурсів, викладені її сутність, критерії класифікації та показники. Запропоновані основні методичні підходи до проведення економічної оцінки природно-ресурсного потенціалу, наводяться результати оцінки якості природного середовища та шляхи вдосконалення механізму економічної оцінки водних ресурсів. Розглянута система нормативно-правового та законодавчого забезпечення оцінки природних ресурсів. Книга знаходиться в чит. залі Головного корпусу (ауд. 645) Запольський, А. К. Основи екології : підруч. / А. К. Запольський, А. І. Салюк ; за ред. К. М. Ситника. – 3-є вид., стер. – К. : Вища шк., 2005. – 382 с. Викладено основні теоретичні положення загальної екології. Розглянуто аспекти прикладної екології з охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів та екологічної безпеки. Особливу увагу приділено раціональному використанню сировини, тепло- і енергоресурсів, води, атмосферного повітря, а також безвідходних і маловідходних технологій у виробництві. Книга знаходиться на абонементі молодших курсів Машинобудівного ін-ту та Ін-ту комп'ютерних та інженерно- технологічних наук (ауд. 549)

5


Взаємовідносини людини і природи

Взаємовідносини людини з навколишнім середовищем – одна з глобальних проблем сучасності. Її вирішення стає необхідною переумовою розвитку економіки й самого існування людського суспільства. Тільки успіх у вирішенні завдань оптимізації, а потім і гармонізації взаємовідносин у системі "Суспільство–природа" – ключ до існування людини як біологічного виду на Землі і збереження життя на планеті. Заверуха, Н. М. Основи екології : навч. посібник / Н. М. Заверуха, В. В. Серебряков, Ю. А. Скиба. – 2-е вид. – К. : Каравела, 2011. – 304 с. Посібник написаний відповідно до навчальної програми вищих навчальних закладів. Всебічно висвітлені питання класичної біологічної екології, розглядаються особливості впливу антропогенних факторів на природне середовище в умовах сучасної екологічної ситуації. Після кожної теми містяться контрольні запитання, теми для доповідей та рефератів, список рекомендованої літератури. Навчальний посібник призначений для студентів та викладачів вищих навчальних закладів, а також для всіх, хто не байдужий до екологічних проблем. Книга знаходиться у відділі обслуговування Наукової бібліотеки в Машинобудівному ін-ті ( вул. Скороходова, 5) 6


Борейко, В. Е. Краткий курс экологической этики / В. Е. Борейко. – К. : Киев. эколог.-культур. центр, 2004. – 72 с. В книге популярно и в краткой форме излагаются основные теоретические и практические положения экологической этики. Книга предназначена для преподавателей общественных экологических огранизаций. Книга знаходиться в чит. залі Головного корпусу (ауд. 645) Акимова, Т. А. Экология. Человек–Экономика–Биота–Среда : учеб. / Т. А. Акимова, В. В. Хаскин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 566 с. В отличие от первого издания (ЮНИТИ, 1998), во втором издании учебника при анализе взаимодействия техносферы и биосферы усилен фактор целостности. Для студентов, аспирантов и преподавателей вузов, а также для работников природоохранных и эколого-экономических служб. Книга знаходиться в чит. залі Головного корпусу (ауд. 645) Константинов, В. М. Экологические основы природопользования : учеб. пособие / В. М. Константинов, Ю. Б. Челидзе. – М. : Высш. шк., 2001. – 208 с. В учебном пособии рассмотрено состояние природных ресурсов и окружающей среды, даны теоретические основы рационального природопользования. Книга может быть полезна также учителям школ, лицеев, колледжей. Книга знаходиться в чит. залі Головного корпусу (ауд. 645)

7


Новиков, Ю. В. Экология, окружающая среда и человек : учеб. пособие / Ю. В. Новиков. – М. : Фаир-пресс, 2000. – 320 с. В пособии изложены научные основы охраны среды обитания человека – основные законы экологии, учение о биосфере, а также экологические аспекты научно-технического прогресса, среды обитания, здоровья человека. Учебное пособие предназначено для студентов вузов, преподавателей, а также всех интересующихся проблемой охраны окружающей среды. Книга знаходиться в чит. залі Головного корпусу (ауд. 645)

8


Зовнішнє середовище і здоров'я людини …Від середовища, в якому ми живемо Залежить все: здоров’я, і життя, І наш добробут. Та ми все псуємо, Яке людей чекає майбуття?... Н. Красоткіна

Життєдіяльність людини відбувається в певному середовищі. Середовище життя людини включає природні і соціальні компоненти, в тому числі умови праці, побуту, навчання, виховання та інші елементи, які впливають або можуть впливати на її здоров'я. Волинець, В. Екологічна функція держави: проблеми правового забезпечення в Україні / В. Волинець // Юридична Україна. – 2012. – № 11. – С. 4-11. У статті надається комплексний аналіз екологічної функції в системі функцій сучасної держави. Особлива увага приділяється проблемі правового забезпечення екологічної функції, а також правовим гарантіям екологічної безпеки громадян України.

9


Димань, Т. М. Екологія людини : підруч. / Т. М. Димань. – К. : Академія, 2009. – 376 с. Людина прагне жити у безпеці, вберегтися від тиску чинників зовнішнього середовища на її організм, психіку, духовну сферу. Турбота про це – справа суспільна та особиста. Усім сьогодні потрібні екологічні знання, екологічна культура, вміння раціонально організувати свій життєвий простір, побут, емоційне і духовне життя, не шкодити собі. Виробленню розуміння цієї проблематики, формуванню здатності правильно вибудовувати екологічний вимір свого життя допоможе робота над викладеним у цьому підручнику матеріалом. Не обійтися без нього тим, хто намагається жити правильно, гармонізувати власні життєві сили, наснажити їх силою довкілля. Передусім цінний він студентам вищих навчальних закладів, які опановують курс "Екологія людини". Книга знаходиться на абонементі молодших курсів Машинобудівного ін-ту та Ін-ту комп'ютерних та інженерно- технологічних наук (ауд. 549) Грибан, В. Г. Валеологія : підруч. / В. Г. Грибан. – К. : ЦУЛ, 2008. – 214 с. Розкриваються основні поняття дисципліни валеології, джерела та історія розвитку науки, діагностика і прогноз здоров'я індивіда, особливості впливу на організм людини фізичних навантажень. Висвітлюється роль харчування, дихання, серцево-судинної системи у збереженні здоров'я. Описуються основні засоби зміцнення здоров'я та профілактики професійних захворювань. Викладено погляди на насильство, його природу та профілактику. Для курсантів, студентів, викладачів, науковців і всіх, хто займається проблемами здоров'я та виховання молоді. Книга знаходиться у відділі обслуговування Наукової бібліотеки в Гуманітарному ін-ті

10


Микитюк, О. М. Екологія людини : підруч. / О. М. Микитюк, О. З. Злотін, В. М. Бродвій. – 3-є вид., випр. і доп. – Х. : ОВС, 2004. – 254 с. В підручнику висвітлені екологічні проблеми, пов'язані з практичною діяльністю людини та її здоров'ям. Окреслено завдання щодо оптимізації взаємовідносин суспільства і природи – стратегії майбутнього. Книга адресована студентам вузів, а також буде корисною аспірантам, учителям середніх шкіл, учням старших класів. Книга знаходиться в чит. залі Головного корпусу (ауд. 645) Мамин, Р. Г. Безопасность природопользования и экология здоровья : учеб. пособие / Р. Г. Мамин. – М. : ЮНИТИ-Дана, 2003. – 238 с. Учебное пособие содержит концептуальные положения о взаимодействии человека с окружающей средой и влиянии техногенных ингредиентов на здоровье населения. Для студентов, аспирантов, научных работников и специалистов в области охраны окружающей среды, а также широкого круга читателей, интересующихся проблемами экологии и защиты здоровья населения. Книга знаходиться в чит. залі Головного корпусу (ауд. 645) Шлозберг, С. О здоровом образе жизни = Fitness for Dummies / С. Шлозберг, Л. Непорент. – М. : Вильямс, 2000. – 256 с. Эта книга – о здоровом образе жизни. Вашему вниманию предложены советы профессионалов, благодаря которым вы сможете безотлагательно заняться своим здоровьем и при должной настойчивости обрести отличную физическую форму. Рекомендации авторов позволят вам легко ориентироваться в море противоречивой рекламной информации о продуктах для фитнеса, в изобилии представленных сегодня на рынке, включая видеопрограммы с комплексами упражнений, всевозможные диеты, тренажеры и т.п. Книга знаходиться у відділі обслуговування Наукової бібліотеки в Гуманітарному ін-ті Повний пошук видань з фондів Наукової бібліотеки НУК пропонуємо здійснити в електронному каталозі, а також у традиційних читацьких каталогах та картотеках бібліотеки. 11


В Інтернет безліч різноманітних ресурсів, які розкривають взаємовідносини людини і природи з усіх боків. Деякі дають загальне уявлення про науку екологія, інші – звертають увагу на певні аспекти, пов'язані з екологією, екологічною культурою, треті повідомляють практичні відомості про те, як зробити своє життя "екологічно правильним".

http://www.menr.gov.ua/ Cайт Міністерства екології та природних ресурсів України www.ecoleague.net Офіційний сайт Всеукраїнської екологічної Ліги містить інформацію про діяльність організації, останні події: конкурси, семінари, фестивалі, природоохоронні акції, видавничі проекти і т.п. http://www.necu.org.ua Національний екологічний центр України (НЕЦУ) – одна з перших екологічних громадських організацій національного рівня, зареєстрованих у незалежній Україні, діяльність якої спрямована на донесенні позицій фахівців в охороні довкілля до посадовців, які приймають рішення у різних галузях господарства. НЕЦУ має 24 територіальних відділення, що діють по всій Україні. http://uiec.org.ua/uk/4.html Сайт Всеукраїнської благодійної організації "Український інститут екології людини". Основна мета діяльності Інституту це сприяння розвитку екологічної науки та освіти в Україні.

12


www.ogii.org Сайт міжнародної організації “Громадянська ініціатива”, місія якої сприяти партнерству громади та приватного сектора для економічних здобутків без екологічних втрат та підтримувати громадянські ініціативи, що сприяють процесу сталого розвитку.

http://healthy-society.com.ua Сайт Міжнародної громадської організації – Міжнародної асоціації "ЗДОРОВ’Я СУСПІЛЬСТВА". Основна мета діяльності Організації є: задоволення та захист законних соціальних, медичних, екологічних, національнокультурних, спортивних та інших спільних інтересів своїх членів та сприяння зміцненню розвитку дружби всіх народів, а також сприяння взаєморозумінню й всебічному співробітництву між ними. http://www.eco-live.com.ua На сторінках даного сайту Ви зможете знайти багато цікавої інформації навчального, і не тільки, характеру. Освітня інформація, яка представлена на сайті, зібрана з усіх розділів екології та охорони навколишнього середовища. www.eco.com.ua Відкритий інформаційний проект "ІНТЕР-ЕКО" Вінницької міської природозахисної громадської організації "ІНТЕР-ЕКО". Мета проекту: підтримка вільного обміну досвідом та інформацією у сфері збереження довкілля; сприяння налагодженню громадського інформаційного поля екологічного спрямування; підвищення поінформованності суспільства з питань охорони довкілля; залучення широких кіл громадськості до розв'язання екологічних проблем.

13

«Екологічний бумеранг»  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you