Page 1


Мета віртуальної виставки – допомогти сформувати уявлення про сучасну екологію як комплексну міждисциплінарну науку. Пошук видань за темою виставки можна здійснити в електронному каталозі (розділ сайту «Електронні ресурси») за ключовими словами: екологія, біосфера, екосистеми, охорона навколишнього середовища, екологія довкілля. Представлені книги – це видання із фонду відділу обслуговування Наукової бібліотеки НУК в Машинобудівному інституті (вул. Скороходова, 5, Старий навчальний корпус).


Заверуха, Н. М. Основи екології : навч. посібник / Н. М. Заверуха, В. В. Серебряков, Ю. А. Скиба. – 2-е вид. – К. : Каравела, 2011. – 304 с. Всебічно висвітлені питання класичної біологічної екології, розглядаються особливості впливу антропогенних факторів на природне середовище в умовах сучасної екологічної ситуації. Посібник знайомить з екологоекономічними проблемами використання природних ресурсів.

Зубик, С. В. Техноекологія. Джерела забруднення і захист навколишнього середовища : навч. посібник / С. В. Зубик. – Л. : Оріяна-Нова, 2007. – 400 с. У посібнику наведені основні джерела забруднення навколишнього середовища, детально розглянуто техногенне навантаження на навколишнє середовище, визначено ступінь ураженості людини внаслідок її господарської діяльності.


Клименко, М. О. Моніторинг довкілля : підруч. / М. О. Клименко, А. М. Прищепа, Н. М. Вознюк. – К. : Академія, 2006. – 360 с. У підручнику розглянуто моніторинг довкілля як самостійну і самодостатню галузь екологічної науки з власним предметом, об'єктом і методами дослідження. Смисловим ядром підручника є комплексний аналіз сутності, видів і рівнів моніторингу довкілля, зокрема атмосферного повітря, поверхневих вод Світового океану, стану ґрунтів, радіоактивного забруднення природного середовища.

Білявський, Г. О. Основи екології : підруч. / Г. О. Білявський, Р. С. Фурдуй, І. Ю. Костіков. – 2-е вид. – К. : Либідь, 2004. – 408 с. Підручник підготовлено з урахуванням положень Концепції екологічної освіти України й вимог та рекомендацій Всесвітньої стратегії еколого-збалансованого розвитку людства в XXI столітті. Сутність, структура й роль сучасної екології розглядаються з позиції її бачення як нової філософії життя.


Дуднікова, І. І. Екологія і безпека життєдіяльності : термін. слов.-довід. / І. І. Дуднікова. – К. : Вища шк., 2005. – 247 с. Наведено основні значення термінів і понять із різних розділів екології і безпеки життєдіяльності людини, найважливіші відомості про біосферу Землі, її структуру, взаємозв'язок людини і природи, охорону навколишнього середовища. Висвітлено поняття структури і функцій різних екосистем, характер і наслідки впливу господарської діяльності людини на природу.

Основи екології : навч. посібник / О. М. Адаменко, Я. В. Коденко, Л. М. Консевич та ін. – К. : Центр навч. л-ри, 2005. – 320 с. Розкривається роль екології у вирішенні проблем суспільства і природи. Розроблено основи вчення В. І. Вернадського про біосферу, глобальні і регіональні проблеми людства, пов'язані з демографічним вибухом; наслідки антропогенного впливу на атмосферу і Cвітовий океан.


Екологія: теоретичні основи і практикум : навч. посібник / А. Ф. Потіш, В. Г. Медвідь, О. Г. Гвоздецький та ін. – 2-е вид., стер. – Л. : Новий Світ–2000, 2004. – 296 с. Розглянуто найважливіші теоретичні питання традиційної та сучасної екології, забезпечення гармонійного співіснування суспільства і природи, раціонального природокористування. Висвітлено також вплив практичної діяльності людини на екологію, правові аспекти охорони навколишнього природного середовища.

Злобін, Ю. А. Загальна екологія : навч. посібник / Ю. А. Злобін, Н. В. Кочубей. – Суми : Унів. кн., 2003. – 416 с. У навчальному посібнику викладені основні положення і концепції сучасної загальної екології, розглянуто будову і функціонування біосфери в сучасних умовах.


Экология города : учеб. / под общ. ред. Ф. В. Стольберга. – К. : Либра, 2000. – 464 с. Рассмотрены экологические проблемы городов, которые к концу XX века стали преимущественным местом обитания человека. Описаны источники воздействия на природную среду города и мероприятия по защите атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почвенного покрова, геологической среды и зеленых насаждений в пределах городской черты.

Кучерявий, В. П. Екологія : підруч. / В. П. Кучерявий. – Л. : Світ, 2000. – 500 с. У підручнику відображено зміст сучасної екології як біологічної науки. Передусім чітко визначено місце екології в системі природничих наук. В окремому розділі подано історію екологічної науки.

«Екологія довкілля»  
Advertisement