Page 1

Нарисна геометрія та інженерна графіка

Віртуальна виставка має за мету ознайомлення користувачів з книгами даної тематики, наявними у фонді НБ НУК. Представлені навчальні видання стануть у нагоді тим, хто хоче навчитись правильно креслити різноманітні геометричні форми та їх сполучення, проводити дослідження та виміри. Ці видання знаходяться у фонді абонемента Кораблебудівного навчально-наукового інституту та Факультету економіки моря Наукової бібліотеки НУК (ауд. №545).


Борисенко, В. Д. Основи нарисної геометрії : підручник / В. Д. Борисенко, О. Г. Бідніченко. – Миколаїв : НУК, 2014. – 328 с. Підручник відповідає навчальній програмі з нарисної геометрії, яка викладається у вищих технічних навчальних закладах усіх рівнів акредитації. Він базується на багаторічному навчальному, методичному і науковому досвіді роботи авторів у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова. У ньому враховані сучасні методичні концепції підготовки фахівців у суднобудівній та машинобудівній галузях промисловості. Призначений для студентів вищих технічних навчальних закладів. Борисенко, В. Д. Курс нарисної геометрії : навч. посібник / В. Д. Борисенко, О. Г. Бідніченко. – Миколаїв : ФОП Швець В. Д., 2013. – 172 с. У посібнику викладені теоретичні основи створення комплексних креслень. Висвітлені питання конструювання проекційного апарату, побудови ортогональних проекцій точок, прямих і кривих ліній, площин і поверхонь, їх класифікації, способів завдання на комплексному кресленні. Наведені приклади оформлення домашніх завдань. Призначений для студентів вищих навчальних закладів.


Слободян, С. О. Основи перспективи, аксонометричних проекцій і теорії тіней : навч. посібник / С. О. Слободян. – Миколаїв : НУК, 2013. – 132 с. У навчальному посібнику викладені теоретичні основи та наведені практичні приклади побудови перспективних зображень, аксонометричних проекцій, графічні прийоми нанесення власних та падаючих тіней на машинобудівних деталях та інженерних спорудах. Навчальний посібник призначений для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності «Дизайн». Борисенко, В. Д. Основи побудови об’ємних зображень у середовищі проектування AutoCAD : навч. посібник / В. Д. Борисенко, О. Г. Бідніченко, Д. В. Котляр. – Миколаїв : НУК, 2012. – 336 с. Цей посібник є базовим курсом з використання середовища проектування AutoCAD для побудови об`ємних об`єктів. У ньому розглянутий повний набір інструментів, який дозволяє швидко створювати і оформлювати достатньо складні тривимірні моделі технічних деталей, у тому числі суднових корпусних конструкцій. Призначений для студентів вищих технічних навчальних закладів, аспірантів, викладачів, інженерно-технічних працівників.


Ванін, В. В. Оформлення конструкторської документації : навч. посібник / В. В. Ванін, А. В. Бліок, Г. О. Гнітецька. – 4-те вид., випр. і допов. – Київ : Каравела, 2012. – 200 с. Усі конструкторські документи оформляють відповідно до вимог діючих стандартів, що забезпечує єдину технічну мову і термінологію, взаємообмін конструкторською документацією між підприємствами без її переоформлення, використання цієї документації у системах автоматичного проектування. Призначений для студентів технічних спеціальностей усіх форм навчання.

Інженерна та комп’ютерна графіка : підручник / за ред. В. Є. Михайленко. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Слово, 2011. – 352 с.12 Відповідно до програми курсу, підручник містить чотири розділи: «Нарисна геометрія», «Інженерна графіка», «Обчислювальна геометрія» та «Комп’ютерна графіка». Значну увагу приділено геометричному моделюванню на основі теорії параметризації. Призначений для студентів вищих навчальних закладів.


Борисенко, В. Д. Аксонометричні проекції : навч. посібник / В. Д. Борисенко, О. Г. Бідніченко. – Миколаїв : НУК, 2009. – 56 с. У посібнику показані особливості виконання аксонометричних проекцій суднових корпусних конструкцій. Наочні зображення сприяють розвитку просторового уявлення, отриманню навиків читання креслень. Матеріал викладається відповідно до державних стандартів України. Призначений для студентів першого і другого курсів, які вивчають інженерну графіку та виконують технічні креслення. Борисенко, В. Д. Оформлення навчальної текстової та графічної документації : навч. посібник / В. Д. Борисенко, О. Ю. Кукліна, С. В. Шулежко. – Миколаїв : НУК, 2007. – 116 с. У посібнику розглянуто правила оформлення текстових і графічних конструкторських документів. Під цими документами маються на увазі пояснювальні записки дипломних і курсових проектів, курсові та розрахунковографічні роботи, звіти з лабораторних робіт і практик, а також креслення та схеми. Призначений для студентів усіх курсів, інститутів і факультетів.


Борисенко, В. Д. Нарисна геометрія : навч. посібник / В. Д. Борисенко, О. Г. Бідніченко, В. Ю. Кремсал. – Миколаїв : Дизайн і поліграфія, 2007. – 192 с. У посібнику розглянуто основи побудови комплексних креслень, висвітлені питання конструювання проекційного апарату, побудови ортогональних проекцій точок, прямих і кривих ліній, площин і поверхонь. Показано розв’язання позиційних і метричних задач. Для студентів вищих навчальних закладів.

Нарисна геометрія : практикум : навч. посібник / Є. А. Антонович, Я. А. Василишин, О. В. Фольта, В. А. Шпільчак ; за ред. Є. А. Антоновича. – Львів : Світ, 2004. – 528 с. У навчальному посібнику наведено короткі теоретичні відомості з кожної теми курсу нарисної геометрії, вправи для самоперевірки, типові приклади та хід розв’язання, запропоновано задачі для самостійних рішень, а також багатоваріантні завдання для комплексних графічних робіт з прикладами виконання кожного з них. Для студентів загальнотехнічних факультетів, а також технічних університетів.


Нарисна геометрія : підручник / за ред. В. Є. Михайленка. – 2-е вид., переробл. – Київ : Вища шк., 2004. – 303 с. Підручник містить теоретичні положення з усіх розділів курсу нарисної геометрії: ортогональні та аксонометричні проекції, проекції з числовими позначками, тіні, перспектива. Крім теорії в підручнику наведено приклади розв’язування окремих задач, а також подано запитання для самоконтролю. Призначений для студентів вищих навчальних закладів.

Нарисна геометрія та інженерна г% (3)  

...

Нарисна геометрія та інженерна г% (3)  

...

Advertisement