Page 1

Бюлетень нових надходжень до Наукової бібліотеки НУК грудень, 2018 р.

Адміністративне право України : навч. посібник / [упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 214 с. В навчальному посібнику розкрито основні положення адміністративного права (поняття, предмет, метод, відносини та джерела), суб'єктів адміністративного права України, адміністративної відповідальності, адміністративного правопорушення, адміністративного процесу, розглянуто питання організаційного-правового регулювання в різних галузях управління на сучасному етапі. Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, аспірантів юридичних навчальних закладів. (1 прим.) Андрусь, О. І. Економічна теорія. Інтерактивні методи в модульному навчанні : практикум : навч. посібник / О. І. Андрусь ; МОН України. – Київ : КНТ, 2017. – 480 с. Розроблена автором структура і зміст навчальних модулів для навчання економічної теорії студентів технічних університетів відповідає освітнім стандартам та сприяє засвоєнню теоретичного матеріалу. Організація навчальної роботи студентів у малих групах та використання інтерактивних методів навчання спрямована на підвищення якості навчального процесу. Навчальний посібник призначений для студентів та викладачів технічних університетів, проте він буде корисним для всіх, хто цікавиться сучасними економічними процесами національної та світової економіки. (1 прим.)


Бахор, З. М. Проектування підстанцій електричних мереж : навч. посібник / З. М. Бахор, А. В. Журахівський ; МОН України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2017. – 308 с. Викладено сучасні підходи та основні принципи проектування підстанцій змінного струму електричних мереж, типові схеми розподільних пристроїв підстанцій та їх характеристики, алгоритми вибору силового електрообладнання підстанцій, принципи побудови власних потреб підстанцій, вибір схеми та трансформаторів власних потреб, основні підходи до вибору оперативного струму підстанцій. Для студентів спеціальності "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", які продовжуватимуть навчання за cпеціалізацією "Електричні системи і мережі". (1 прим.) 

Безпека життєдіяльності : навч. посібник / С. М. Мохняк [та ін.] ; МОН України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Львів. політехніка, 2009. – 264 с. Висвітлено основні положення, на яких формуються принципи безпечного життя і діяльності людини. Розглянуто основні параметри середовища проживання з аналізом небезпечних і шкідливих чинників, методи їх виявлення і усунення. Особливу увагу звернено на захист людини у небезпечних ситуаціях природного та техногенного походження, можливості виживання та збереження здоров'я, надання першої долікарської допомоги потерпілим. Відповідає навчальній програмі нормативної дисципліни "Безпека життєдіяльності" для ВНЗ I–IV рівнів акредитації і рекомендується для студентів та викладачів, а також для всіх, хто цікавиться цією проблематикою. (1 прим.) Бізнес-статистика : навч. посібник / С. О. Матковський [та ін.] ; МОН України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Алерта, 2016. – 280 с. У навчальному посібнику висвітлено особливості застосування методів статистики у вивченні економіки та її бізнес-процесів. Розглянуті статистичні підходи до розуміння різних типів даних у бізнесі, методи їх перетворення та аналізу для прийняття рішень. Для студентів, викладачів, бізнес-аналітиків, а також менеджерів, які зацікавлені у використанні статистичних методів підвищення ефективності своєї роботи. (1 прим.)


Боднар, І. Р. Міжнародна інформація : навч.-метод. посібник / І. Р. Боднар. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 284 с. – (Вища освіта в Україні). У навчально-методичному посібнику розглядаються завдання і структура міжнародної інформації як окремої навчальної дисципліни. Висвітлюються основні напрями вивчення міжнародної інформації. Досліджується проблема інформатизації взаємовідносин промислово розвинутих країн та країн, що розвиваються. Детально розглядається національна програма інформатизації України. (1 прим.) Борух, В. О. Економічна статистика : навч. посібник / В. О. Борух, Р. В. Алямкін. – Київ : Ліра-К, 2018. – 318 с. У навчальному посібнику висвітлені основні методи і способи розрахунку економічних показників у системі національних рахунків України з урахуванням прийнятих стандартів бухгалтерського обліку. Посібник може бути використаний для студентів ВНЗ, а також у статистичній і економічній практиці. (1 прим.) Братичак, М. М. Моторні палива з альтернативної сировини : навч. посібник / М. М. Братичак, Л. В. Баб'як ; МОН України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2017. – 144 с. Розглянуто альтернативні джерела сировини, їхню кваліфікацію, властивості та специфіку використання моторних палив їх сировини різного походження. Наведено теоретичні аспекти одержання моторних палив з альтернативної сировини, розроблено основи технології підготовки сировини до перероблення, перетворення її на проміжні сполуки та одержання товарних моторних палив. Для студентів хімічних спеціальностей та усіх, хто цікавиться питаннями розроблення і використання моторних палив з альтернативної сировини. (1 прим.)


Германович, В. Альтернативные источники энергии и энергосбережение. Практические конструкции по использованию энергии ветра, солнца, воды, земли, биомассы / В. Германович, А. Турилин. – СПб. : Наука и Техника, 2014. – 320 с. В книге рассматриваются устройства, с помощью которых можно получить энергию из неисчерпаемых или возобновляемых природных ресурсов. Такие устройства снижают зависимость от традиционного сырья. Книга рассказывает об использовании солнечного излучения, механической энергии ветра, течения рек, приливов и отливов морей и океанов, геотермальной энергии Земли, биомассы для получения электроэнергии и тепла. Книга предназначена для широкого круга домашних мастеров. (1 прим.) Гурченков, О. П. Економіка підприємства. Методичні рекомендації щодо проведення тренінгу для студентів спеціальності 051 "Економіка" / О. П. Гурченков, О. Ю. Жукова, К. В. Парсяк ; МОН України, НУК ім. адмірала Макарова. – Миколаїв : НУК, 2018. – 80 с. + електрон. копія. Викладено зміст та процедуру розробки і проведення тренінгу як науково-методичної технології, інтегрованої у процес вивчення дисципліни "Економіка підприємства", а також дидактичні рекомендації. Призначено для викладачів, студентів, аспірантів, які навчаються на Факультеті економіки моря. (38 прим.) Дубовий, О. М. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Прикладне матеріалознавство" / О. М. Дубовий, Н. Ю. Лебедєва ; МОН України, НУК ім. адмірала Макарова. – Миколаїв : НУК, 2018. – 56 с. + електрон. копія. Розглянуто загальні теоретичні відомості і рекомендації щодо методів визначення твердості матеріалів, аналізу будови втомних зламів, взаємозв'язку структури та фізико-механічних властивостей, впливу передрекристалізаційної термічної обробки на твердість металів, а такаж методів кількісної металографії. Призначено для студентів спеціальності 132 "Матеріалознавство" та 134 "Авіаційна та ракетно-космічна техніка". (3 прим.)


Економічна діагностика : навч. посібник / Т. Ф. Косянчук [та ін.]. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 452 с. – (Вища освіта в Україні). В навчальному посібнику розглядається сутність, завдання та методи діагностики економічного стану об'єктів господарювання в ринковому середовищі. Докладно розглядаються методики діагностики конкурентоспроможності, управлінської діяльності, фінансовоекономічного стану підприємства, комп'ютерна діагностика. Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей, слухачів шкіл бізнесу, викладачів та інших читачів, яких цікавлять проблеми економічної діагностики сучасних підприємств в ринкових умовах господарювання. (1 прим.) Жарков, П. Е. Газовые компрессорные станции. Опыт разработки : монография / П. Е. Жарков, Г. А. Бондаренко, В. Н. Радзиевский. – Сумы : Унив. кн., 2018. – 285 с. В монографии рассмотрены основные проблемы создания газовых компрессорных станций и установок, особенности компримирования газовых смесей с учетом фазовых превращений, современные методы и аппараты подготовки газов и др. Книга рассчитана на научно-технических работников и инженеров, разрабатывающих компрессорное оборудование, а также может быть полезна аспирантам и студентам, обучающимся по специальности "Компрессоры, пневмоагрегаты и вакуумная техника". (1 прим.) Журахівський, А. В. Надійність електричних систем і мереж : навч. посібник / А. В. Журахівський, Б. М. Кінаш, О. Р. Пастух ; МОН України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – 2-ге вид., допов. і перероб. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016. – 280 с. Розглянуто методи аналізу та способи забезпечення надійності електроустановок, принципи нормування та способи забезпечення надійності електричних мереж та електричних станцій і підстанцій; методи аналізу, принципи нормування й оптимізації, способи забезпечення надійності електричних систем на стадіях управління розвитком та експлуатації. Видання розраховане на студентів енергетичних спеціальностей. (1 прим.)


Запорожець, І. М. Методичні вказівки до виконання магістерської роботи / І. М. Запорожець, Т. Т. Чубчик ; МОН України, НУК ім. адмірала Макарова. – Миколаїв : НУК, 2018. – 44 с. + електрон. копія. Методичні вказівки містять основні вимоги до проведення дослідження, змісту, оформлення, написання автореферату, процедури проведення захисту, презентації та методичні рекомендації до виконання основних структурних частин магістерської роботи з управління проектами. Також у вигляді шаблонів наведені основні супроводжуючи документи. Призначено для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 122 – Комп'ютерні науки та інформаційні технології, спеціалізації "Управління проектами". (18 прим.) Іванюта, Т. М. Економічна безпека підприємства : навч. посібник / Т. М. Іванюта, А. О. Заїчковський ; МОН України, Нац. ун-т харч. технологій. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 256 с. В даному навчальному посібнику розглянуті сутність та складові елементи економічної безпеки держави, регіону, підприємства. Викладені основи правового регулювання комерційної таємниці за кордоном та у вітчизняному законодавстві. Обґрунтована необхідність в інформації на підприємстві та наведені методи її збирання. Призначено для студентів економічних, юридичних спеціальностей, менеджерів, маркетологів, керівників підприємств, співробітників служб економічної безпеки підприємств. (1 прим.) Казимиренко, Ю. О. Методичні вказівки до виконання курсової і лабораторних робіт з дисципліни "Дисперсні матеріали та композити" / Ю. О. Казимиренко, А. А. Карпеченко ; МОН України, НУК ім. адмірала Макарова. – Миколаїв : НУК, 2018. – 100 с. + електрон. копія. Подано загальні вимоги, теоретичні передумови і рекомендації щодо виконання лабораторних робіт, індивідуальних завдань та курсової роботи з дисципліни "Дисперсні матеріали та композити". Призначено для студентів денної форми навчання за спеціальністю 132 "Матеріалознавство", галузь знань 13 "Механічна інженерія". (18 прим.)


Канцір, І. А. Макро-мікроекономіка: від теорії до практики : навч. посібник / І. А. Канцір, О. І. Кліпкова, Л. В. Іванець ; МОН України, ЛТЕК, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 443 с. – (Вища освіта в Україні). Навчальний посібник носить системний характер і складений відповідно анотації дисциплін "Макроекономіка" та "Мікроекономіка". Даний посібник забезпечує використання всіх основних методів навчання: вербально-візуального, інтерактивного та пізнавальноприкладного. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. (1 прим.) Карлін, М. І. Фінанси зарубіжних країн : навч. посібник / М. І. Карлін ; МОН України, Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Київ : Кондор, 2018. – 384 с. У посібнику розкрито теоретичні основи формування і використання фінансових ресурсів у демократичних країнах. Значну увагу приділено особливостям фінансів у постсоціалістичних країнах та країнах, що розвиваються. Посібник стане у пригоді студентам-економістам, а також працівникам, історикам, політологам, соціологам, усім тим, хто зацікавлений у вивченні досвіду інших країн з реформування їхніх фінансових систем. (1 прим.) Кримінально-виконавче право України. У схемах та таблицях : навч. посібник / В. І. Олефір [та ін.] ; Терноп. нац. екон. ун-т. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 260 с. Навчальний посібник підготовлений у відповідності до програми курсу "Кримінально-виконавче право України" з урахуванням змін та доповнень чинного законодавства. У посібнику розглянуто історію становлення вітчизняного кримінального-виконавчого законодавства, структуру та принципи діяльності кримінально-виконавчої системи держави, практичні аспекти виконання кримінальних покарань. Розраховано на студентів та викладачів вищих юридичних навчальних закладів, практичних працівників кримінально-виконавчої системи держави та усіх читачів, які цікавляться зазначеною тематикою. (1 прим.)


Кримінологія : навч. посібник / авт.-упоряд. Д. Л. Тупчієнко. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 240 с. У посібнику викладені основні положення кримінології у вигляді схем. Навчальний посібник призначений для студентів, курсантів, слухачів, ад'ютантів та аспірантів, викладачів юридичних вищих навчальних закладів освіти, практичних працівників правоохоронних органів. (1 прим.)

Кузьмін, О. Є. Глобальна економіка : навч. посібник / О. Є. Кузьмін, О. В. Пирог, І. В. Литвин ; МОН України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016. – 300 с. Навчальний посібник присвячений вивченню генезису глобалізації як економічного феномену і наукової категорії поряд з еволюцією і перспективами розвитку економічної та суспільно-політичної системи світу. Завдання посібника – допомогти вивчити вплив глобалізації на світовий інтеграційний процес та формування національних стратегій економічного розвитку. (1 прим.) Латанська, Л. О. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни "Математичні методи дослідження операцій" / Л. О. Латанська, Т. А. Фаріонова ; МОН України, НУК ім. адмірала Макарова. – Миколаїв : НУК, 2018. – 32 с. + електрон. копія. Укладено у відповідності з робочою навчальною програмою дисципліни "Математичні методи дослідження операцій" для самостійного вивчення питань дисципліни та закріплення теоретичних знань і практичних навичок, отриманих під час аудиторних занять. Призначено для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 121 "Інженерія програмного забезпечення". (18 прим.)


Лозинський, А. О. Розв'язання задач електромеханіки в середовищах пакетів MathCAD i MATLAB : навч. посібник / А. О. Лозинський, В. І. Мороз, Я. С. Паранчук. – 2-ге вид., випр. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 215 с. – (Вища освіта в Україні). У посібнику подається опис і на конкретних задачах електромеханіки показано використання найрозповсюдженіших сучасних математичних пакетів MathCAD і MATLAB. Значну увагу надано вивченню засобу імітаційного моделювання Simulink, що входить до складу пакета MATLAB. Призначено для студентів навчальних закладів III–IV рівнів акредитації електромеханічних і електротехнічних спеціальностей та ін. (1 прим.) Лозовський, А. П. Основи холодильних технологій : навч. посібник / А. П. Лозовський, О. М. Іванов. – Суми : Унів. кн., 2018. – 149 с. У посібнику викладено основи холодильних технологій у переробній промисловості для обробки, переробки та зберігання сировини і продукції рослинного та тваринного походження. Наведено основні способи отримання та використання штучного холоду на різних стадіях технологічного процесу. Для студентів спеціальностей "Процеси, машини і обладнання агропромислового виробництва", "Техніка та енергетика аграрного виробництва". (1 прим.) Малахова, Н. Б. Мікроекономічний аналіз : навч. посібник / Н. Б. Малахова ; МОН України. – Львів : Магнолія 2006, 2018. – 234 с. – (Вища освіта в Україні). Розкрито зміст нормативної навчальної дисципліни, в якій поглиблюються мікроекономічні знання про сутність виробництва та витрат. Висвітлюються питання історії, теорії та практики маржинальної методології дослідження виробництва та витрат, їх взаємозв'язку у системній моделі виробничої функції на мікрорівні. Рекомендовано для студентів, аспірантів та викладачів економічних спеціальностей, фахівців у галузі економічної теорії. (1 прим.)


Малащенко, В. О. Муфти приводів. Конструкції та приклади розрахунків : навч. посібник / В. О. Малащенко ; МОН України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – 2-ге вид., перероб. і допов. – Львів : Львів. політехніка, 2009. – 208 с. Викладено загальні основи, конструкції та приклади розрахунків механічних муфт, що застосовуються як у загальному, так і спеціальному машинобудуванні. Поряд із поширеними різновидами розглянуто сучасніші конструкції муфт. Наведено необхідний матеріал для проектування механічних, електромагнітних і шино-пневматичних муфт. Призначено для студентів ВНЗ інженерно-технічних спеціальностей, які вивчають конструкції та методи розрахунків муфт і виконують курсове проектування з деталей машин та інших споріднених дисциплін. (1 прим.) Маліновський, А. А. Основи електроенергетики та електропостачання : підручник / А. А. Маліновський, Б. К. Хохулін ; МОН України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – 2-ге вид., перероб. і допов. – Львів : Львів. політехніка, 2009. – 436 с. Розглянуто вузлові питання електроенергетичних та електропостачальних систем, а саме: поняття про електроенергетичні та електропостачальні системи, їх основні елементи та обладнання, принципові, розрахункові та заступні схеми, основи теорії електричних навантажень, реактивної потужності та її компенсації, якості електроенергії та ін. Призначено для студентів базового напряму "Електромеханіка", а також може бути корисним для студентів інших електротехнічних та електроенергетичних спеціальностей і спеціалістів відповідного профілю. (1 прим.) Математичне моделювання в електроенергетиці : підручник / О. В. Кириленко [та ін.] ; МОН України, Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; за ред. М. С. Сегеди. – 2-ге вид. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2013. – 608 с. Викладено математичний апарат, який використовується для розв'язання задач електроенергетики: елементи теорії подібності, теорії множин та теорії графів, формалізовані методи аналізу електричних кіл, спеціальні обчислювальні методи, методи розв'язання систем лінійних та нелінійних скінченних рівнянь та систем диференційних рівнянь у повних та часткових підхідних та ін. Розраховано на студентів ВНЗ електротехнічних спеціальностей. Може бути корисним аспірантам, викладачам, а також інженерам електроенергетичних спеціальностей. (1 прим.)


Міжнародні фінанси : теорет.-практ. посібник / С. С. Доровська [та ін.] ; МОН України. – Київ : Кондор, 2018. – 310 с. Посібник висвітлює практичні аспекти модульної системи з дисципліни "Міжнародні фінанси". З метою поглибленого засвоєння студентами базових та навичок з питань глобалізації світових фінансів, ролі міжнародної фінансової системи, місця та ролі небанківських інституцій в економіці зарубіжних країн. Розраховано на студентів економічних та фінансових спеціальностей. (1 прим.) Міжнародна економіка : навч. посібник / за ред. С. В. Фомішина. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 446 с. – (Вища освіта в Україні). Матеріал навчального посібника охоплює сутність, основні тенденції, закономірності та особливості функціонування міжнародної економіки в епоху глобалізації. Значна увага надається висвітленню процесів інтеграції та транснаціоналізації, еволюції форм міжнародних економічних відносин, галузевої структури міжнародної економіки. Належне місце відведено аспектам інтернаціоналізації та глобалізації. Видання адресоване студентам і аспірантам економічних спеціальностей ВНЗ, слухачам шкіл бізнесу, підприємцям та ін. (1 прим.) Міжнародна мікроекономіка : навч. посібник / МОН України, НАН України ; за ред. Ю. Г. Козака, Ю. М. Пахомова, Н. С. Логвінової. – 3-тє вид., перероб. та допов. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 368 с. У третьому переробленому та доповненому виданні навчального посібника основні проблеми функціонування та розвитку міжнародної економіки розглядаються в системі сучасної економічної теорії. За допомогою інструментів мікроекономічного аналізу висвітлюються основні теорії міжнародної торгівлі та торговельної політики, міждержавна мобільність чинників виробництва, проблеми та наслідки економічної інтеграції. Посібник призначається для викладачів, студентів економічних вузів та факультетів, а також для фахівців-працівників у галузі міжнародних економічних відносин. (1 прим.)


Мілих, В. І. Електропостачання промислових підприємств : підручник / В. І. Мілих, Т. П. Павленко ; МОН України, НТУ "ХПІ". – Київ : Каравела, 2018. – 272 с. Розглянуто основні питання, пов'язані з керуванням електропостачання промислових підприємств, розподілом електричного навантаження, розташуванням трансформаторних підстанцій, компенсацією реактивної потужності, а також з організацією інших необхідних заходів. Призначено для студентів спеціальності "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" та інших технічних спеціальностей. (1 прим.) Молдован, А. В. Юридична деонтологія : навч. посібник / А. В. Молдован, К. Р. Добкіна, Є. М. Клюєва. – Київ : Правова єдність, 2015. – 226 с. Мета навчального посібника – формування у студентів сучасного погляду на професію юриста і її місце у забезпеченні прав та інтересів громадян і юридичних осіб, що охороняються законом; її значення та роль у побудові правової держави; вироблення свідомого і відповідального становлення до майбутньої професії; засвоєння принципів та організаційних форм діяльності суду, правоохоронних та правозахисних органів; усвідомлення морально-етичних вимог до юристів. (1 прим.) Моторні палива: властивості та якість : підручник / МОН України, Нац. авіац. ун-т ; [за заг. ред. С. Бойченка]. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 324 с. Містить основні теоретичні відомості про моторні палива (автомобільні та авіаційні бензини, дизельні та біодизельні палива, палива для повітряно-реактивних двигунів (ПРД), газові моторні палива), що на сьогодні є традиційними джерелами енергії для сучасних транспортних засобів. Призначено для студентів, які навчаються за спеціальностями, що передбачають вивчення дисциплін, пов'язаних із використанням моторних палив. (1 прим.) Основи теорії економіки : навч. посібник / В. С. Кушнір [та ін.]. – Київ : Кондор, 2018. – 229 с. У навчальному посібнику висвітлюються основні питання загальної теорії, функціонування ринкової мікроекономіки та макроекономічного регулювання. Посібник розроблений на основі досягнень класичної економічної теорії, вітчизняної економічної теорії, вітчизняної економічної науки та авторських досліджень. Для студентів ВНЗ та ін. (1 прим.)


Основи метрології та електричні вимірювання / МОН України, Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; за ред. Б. І. Стадника. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2011. – 372 с. Зібрано, систематизовано та докладно викладено теоретичний, методичний та довідковий матеріал, що охоплює усі питання методології електричних вимірювань та опрацювання отриманих результатів експериментів. Призначено для вивчення теоретичного курсу та лабораторного практикуму з курсів "Методи та засоби вимірювань електричних величин", "Метрологія та вимірювання", "Основи метрології та електричні вимірювання". (1 прим.) Осташевський, М. О. Електричні машини і трансформатори : навч. посібник / М. О. Осташевський, О. Ю. Юр'єва ; МОН України, НТУ "ХПІ" ; за ред. В. І. Мілих. – Київ : Каравела, 2018. – 452 с. Розглянуто принципи дії та будову обертових електричних машин і силових трансформаторів, надано пояснення основних процесів, що відбуваються в електричних машинах і трансформаторах при перетворенні енергії. Призначено для студентів вищих навчальних закладів. (1 прим.) Пєтков, С. В. Адміністративне право: актуальні питання та інноваційні ідеї : [навч. посібник] / С. В. Пєтков, Н. О. Армаш, Є. Ю. Соболь. – Київ : КНТ, 2018. – 148 с. У навчальному посібнику розкриваються базові ідеї та умови формування адміністративного права. Даються відповіді на головні питання – що саме, за нових умов сприйняття держави, ми маємо розуміти під поняттям предмету та об'єкту адміністративного права. Зрозуміти його витоки, вектори впливу. Видання буде корисним для вчених-юристів, студентів юридичних навчальних закладів та всіх, хто цікавиться проблемами державного управління. (1 прим.) Пересунько, Т. М. Николаев. Пять углов. (Реальные истории из жизни) / Т. М. Пересунько. – Николаев : Изд-во Ирины Гудым, 2015. – 440 с. В книге представлен ряд литературно-документальных очерков из жизни николаевцев, проживавших в районе пяти углов города с начала XIX века и до наших дней. (1 прим.)


Петрушенко, Ю. М. Мікроекономіка: теорія та приклади розв'язування задач : навч. посібник / Ю. М. Петрушенко. – Суми : Унів. кн., 2018. – 320 с. Пропонований посібник має системний характер та укладений відповідно до змістовних вимог освітньо-професійних програм бакалавра економічних напрямів підготовки. Наведені алгоритми розв'язання типових задач до кожної теми дисципліни, що дозволяє краще зрозуміти висвітлені теоретичні положення та розкрити основні методичні підходи сучасного мікроекономічного аналізу. Для студентів економічних напрямів підготовки ВНЗ та всіх, хто цікавиться економічною теорією. (1 прим.) Пріб, К. А. Діагностика в системі управління : навч. посібник / К. А. Пріб, Н. І. Патика ; М-во соц. політики України, Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 432 с. У навчальному посібнику розкрито теоретичні, методичні й прикладні аспекти діагностики в системі управління. Подано порядок аналізу конкурентоспроможності, виробничого потенціалу, фінансовомайнового стану, результатів діяльності. Наведено приклади практичної реалізації фінансово-економічних розрахунків. Навчальний посібник розрахований на студентів, викладачів, менеджерів, працівників планово-економічної служби підприємств і організацій, консультантів. (1 прим.) Пронюк, Н. В. Практикум з міжнародного права : навч. посібник / Н. В. Пронюк ; МОН України. – Київ : КНТ, 2017. – 224 с. Практикум з міжнародного права підготовлено для курсантів, студентів і слухачів денної та заочної форми навчання та екстернату, які вивчають навчальну дисципліну "Міжнародне право", покликаний допомогти їм при вивченні загальної та особливої частин, закріпити отримані на лекціях та в умовах самостійного вивчення теоретичні знання, основні положення національних і міжнародно-правових документів у цій сфері. Може виявитися корисним також для аспірантів і для викладачів вузів, полегшуючи пошук фактологічного матеріалу та його інтерпретацію стосовно конкретних ситуативних завдань. (1 прим.)


Романчук, Н. О. Диференціальні рівняння : навч. посібник / Н. О. Романчук, О. О. Гайша, О. В. Майборода ; МОН України, НУК ім. адмірала Макарова. – Миколаїв : НУК, 2018. – 136 с. + електрон. копія. Представлено методичні розробки для проведення практичних занять з розділу "Диференціальні рівняння". Розроблено п'ять практичних занять, для кожного з яких викладено основні теоретичні відомості, подано завдання для аудиторної, самостійної роботи студентів та їх розв'язки. Призначено для студентів, які вивчають вищу математику за скороченим терміном, та викладачів. (8 прим.) Світова економіка : навч. посібник / за ред. Ю. Г. Козака, В. В. Ковалевського, Н. С. Логвінової. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 328 с. Посібник спрямований на активне засвоєння курсу "Світова економіка" згідно з чинною програмою Міністерства освіти і науки України. Він містить аналіз становлення та розвитку сучасної світової економіки як особливої органічної та цілісної системи. Особлива увага приділяється розгляду типологічної та регіонально-інтеграційної структури світової економіки, а також економічній політиці країн світу. Для студентів економічних вузів та факультетів. (1 прим.) Сиротюк, С. В. Альтернативні джерела енергії. Енергія вітру : навч. посібник / С. В. Сиротюк, В. М. Боярчук, В. П. Гальчак. – Львів : Магнолія 2006, 2018. – 182 с. У навчальному посібнику викладено основні питання, що стосуються природи і потенціалу вітрової енергії. Висвітлено питання взаємодії вітрового потоку з вітроприймальними засобами, перетворення кінетичної енергії вітру на електричну. Для студентів інженерних факультетів ВНЗ III–IV рівня акредитації, магістрів, аспірантів, наукових співробітників, інженерів та експлуатаційників обладнання вітроенергетики. (1 прим.)


Сонячна енергетика: теорія та практика : монографія / Й. С. Мисак [та ін.] ; МОН України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. – 340 с. Висвітлено актуальні проблеми підвищення ефективності систем сонячного теплопостачання із плоскими сонячними колекторами та комбінованими геліонагрівниками. Розглянуто проблему використання енергії сонячного випромінювання, його практичного застосування у виробництві та в побуті та місце геліоенергетики у Державній програмі енергозабезпечення України. Розраховано на широке коло читачів. Монографія може бути корисною науковцям та студентам теплоенергетичного спрямування, інженерно-технічним працівникам теплоенергетичної промисловості. (1 прим.) Сучасні економічні теорії глобальних систем : навч. посібник / Г. І. Башнянин [та ін.]. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 366 с. – (Вища освіта в Україні). У навчальному посібнику розглядаються сучасні соціальноекономічні теорії глобалізації, що відображають системність проявів глобалізаційних процесів. Висвітлюються: сучасні західні концепції глобалізації; теорії глобального економічного розвитку у цивілізаційній структурі сучасного світу; антиглобалістські теорії, проблеми глобальних фінансових криз та ін. Призначено для студентів та аспірантів економічних спеціальностей, та усіх, хто цікавиться проблемами глобалізації. (1 прим.) Тітлов, О. С. Холодильне обладнання підприємств харчової промисловості : навч. посібник / О. С. Тітлов, С. Ф. Горикін. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 286 с. – (Вища освіта в Україні). У пропонованому посібнику розглянуто цикли, схеми і конструкції холодильних машин і установок, які використовуються при низькотемпературній обробці і зберіганні харчових продуктів і сировини, в об'ємі необхідному для інженера-механіка харчової промисловості. Детально розглянуті питання практичного використання штучного холоду в інженерній практиці. Посібник призначений для використання в навчальному процесі, а також може бути корисним магістрам, аспірантам, науковим співробітникам. (1 прим.)


Ткач, Є. І. Загальна теорія статистики : підручник / Є. І. Ткач, В. П. Сторожук. – 3-тє вид. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 442 с. У підручнику розглянуто теоретичні і методичні основи побудови статистичних показників, які використовують для вивчення закономірностей суспільних явищ з урахуванням міжнародних стандартів статистики та обліку. Особливу увагу приділено статистичній методології, можливостям її використання в умовах суттєвих змін в економіці. Для студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти, слухачів інститутів і факультетів післядипломної освіти, підприємців, менеджерів, економістів. (1 прим.) Трохименко, Г. Г. Методичні вказівки до виконання магістерської роботи студентами спеціальності 101 "Екологія" / Г. Г. Трохименко, В. В. Благодатний ; МОН України, НУК ім. адмірала Макарова. – Миколаїв : НУК, 2018. – 48 с. + електрон. копія. Наведено структуру і склад дипломного проекту (магістерської роботи) зі спеціальності 101 "Екологія", спеціалізацій "Екологія", "Раціональне природокористування". Викладено вимоги та рекомендації до оформлення окремих розділів пояснювальної записки і графічної частини роботи. Призначено для студентів денної форми навчання спеціальності 101 "Екологія". Можуть бути використані студентами інших спеціальностей, викладачами ВНЗ III–IV рівнів акредитації. (3 прим.) Трохименко, Г. Г. Методичні вказівки до виконання магістерської роботи студентами спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища" / Г. Г. Трохименко, В. В. Благодатний, Л. М. Маркіна ; МОН України, НУК ім. адмірала Макарова. – Миколаїв : НУК, 2018. – 48 с. + електрон. копія. Наведено структуру і склад дипломного проекту (роботи) магістра зі спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища". Викладено вимоги та рекомендації до оформлення окремих розділів пояснювальної записки та графічної частини роботи, приклади оформлення креслень, що складають графічну частину магістерської роботи, а також зміст презентації. Призначено для студентів та викладачів ВНЗ III–IV рівнів акредитації. (3 прим.)


Фомішин, С. В. Правові основи міжнародної економічної діяльності : навч. посібник / С. В. Фомішин, І. Д. Шутак. – Київ : Кондор, 2017. – 454 с. В посібнику висвітлюються питання правових засад міжнародної економічної діяльності. На основі аналізу міжнародно-правових актів розглядаються принципи міжнародного економічного права, характеризується правовий статус суб'єктів міжнародної економічної діяльності, з'ясовуються питання всеохоплюючої взаємодії їх в процесі міжнародного переміщення факторів виробництва, товарів та послуг. Видання адресоване студентам і аспірантам юридичних та економічних спеціальностей вищих учбових закладів, слухачам шкіл бізнесу, науковим і господарським керівникам, працівникам державного апарату. 1 прим.) Юридичний практикум. (Юридична клінічна освіта в Україні) : навч. посібник / Є. І. Федик [та ін.]. – 3-тє вид., перероб. та допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 280 с. – (Вища освіта в Україні). У навчально-методичному посібнику вміщено практичний матеріал для роботи Юридичних клінік, приведено приклади типової документації необхідної в роботі юридичної клініки, тестові завдання, рекомендації щодо побудови та ефективної організації їх діяльності. Посібник буде корисним для студентів, аспірантів, викладачів, початківців-консультантів юридичних клінік. (1 прим.) Юридичне документознавство : навч. посібник / [упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 164 с. Структура посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому подані матеріалу студентам – у запитаннях і відповідях. Посібник може бути широко використаний викладачами, аспірантами, студентами, працівниками вищих навчальних закладів, усіма, хто цікавиться питаннями юридичного документознавства. (1 прим.) Юридична клініка : зб. норм.-прав. актів з орг. діяльності / МОН України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; [за ред. С. В. Ківалова]. – Одеса : Фенікс, 2014. – 126 с. Збірка нормативно-правових актів з організації діяльності юридичної клініки Національного університету "Одеська юридична академія" підготовлена з метою методичного забезпечення практичного навчання студентів-правників на базі юридичної клініки вищого навчального закладу України юридичного профілю. Видання буде корисним для студентів Національного університету "Одеська юридична академія" та інших вищих юридичних навчальних закладів України. (1 прим.)


Яшин, А. С. Java на примерах. Практика, практика и только практика : [учеб. пособие] / А. С. Яшин, Р. В. Сеттер. – СПб. : Наука и Техника, 2018. – 256 с. В книге содержатся рецепты и практические указания по решению задач, часто встречающихся при программировании на языке Java. Эта книга старается восполнить недостаток практического материала, содержит множество примеров с комментариями, которые вы сможете использовать в качестве основы своих программных решений, изучения Java. (1 прим.)

декабрь, 2018  

///

декабрь, 2018  

///

Advertisement