Page 1

Міністерство освіти і науки України Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

90-річчю НУК присвячується

Праці викладачів і науковців УДМТУ-НУК (2000-2010 рр.) Бібліографічний покажчик Частина 2


Міністерство освіти і науки України Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

90-річчю НУК присвячується

Праці викладачів і науковців УДМТУ-НУК (2000-2010 рр.) Бібліографічний покажчик Частина 2

Миколаїв 2010


УДК 013:001.89

ББК 91 Б59

Укладачі:

Н. В. Васільєва, Т. С. Панченко, Л. М. Денисюк, С. Ю. Кучерова

Редактор

І. В. Балабан

Бібліографічний покажчик "Праці викладачів і науковців УДМТУ-НУК" (2000-2010 рр.) [Електронний ресурс]. В 3 ч. Ч. 2 / уклад.: Н. В. Васільєва, Т. С. Панченко, Л. М. Денисюк, С. Ю. Кучерова ; за ред. І. В. Балабан. – Миколаїв : НУК, 2010. – 449 с. – Режим доступу: http://lib.nous.edu.ua/ . Бібліографічний покажчик містить в собі перелік праць викладачів і науковців Інституту автоматики і електротехніки та Інституту комп'ютерних та технологічних наук УДМТУ-НУК за період 2000-2010 рр. Матеріал у покажчику розташовано за переліком кафедр та за алфавітом прізвищ авторів робіт. Для зручності у користуванні створено алфавітний авторський покажчик з позначенням порядкового номеру автора. Бібліографічний опис праць викладачів складено згідно діючих ДСТУ. Нумерація документів у покажчику наскрізна. Всі документи публікуються мовою оригіналу. Для студентів, аспірантів, науковців і спеціалістів різних галузей освіти і науки. Запропонований покажчик присвячений 90-річчю університету.

 Національний університет кораблебудування, 2010  Бібліотека НУК, 2010

1


Інститут автоматики і електротехніки

Кафедра автоматики

2000 р.

1. Влияние торцовых биений гребня на работоспособность масляной пленки упорных подшипников / Г. Ф. Романовский, Н. Я. Хлопенко, Д. Л. Кошкин и др. // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Зносостійкість і надійність вузлів тертя машин". – Хмельницький, 2000. – С. 29. 2. Влияние торцовых биений гребня на работоспособность масляной пленки упорных подшипников / Г. Ф. Романовский, Н. Я. Хлопенко, Д. Л. Кошкин и др. // Проблеми трибології. – 2000. – № 1. – С. 80-88. 3. Гуров, А. П. До питання підвищення стійкості рішень інтегральних рівнянь при розрахунках параметрів керованих динамічних віброгасників / А. П. Гуров, І. І. Чудайкін, Д. Ю. Шарейко // Електромашинобудування та електрообладнання : респ. міжвід. наук.-техн. зб. – О., 2000. – Вип. 54. – С. 39-42. 4. Гуров, А. П. До питання розрахунку електромагнітних зусиль у польових задачах / А. П. Гуров, І. І. Чудайкін, Д. Ю. Шарейко // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2000. – № 4 (370). – С. 141-146. 5. Гуров, А. П. До питання розробки керованого динамічного віброгасника електромагнітного типу з поширеним діапазоном регулювання / А. П. Гуров, Д. Ю. Шарейко // Матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. "Людина і космос". – Д., 2000. – С. 118. 6. Гуров, А. П. Некоторые особенности проектирования исполнительного устройства управляемого виброгасителя электромагнитного типа / А. П. Гуров, Д. Ю. Шарейко // Проблемы создания новых машин и технологий : сб. науч. тр. КГПУ. – Кременчуг, 2000. – № 1 (8). – С. 257-261. 7. Кореневский, Д. Л. Некоторые особенности ввода априорной информации 2


расчета поля на углах в интегральные уравнения / Д. Л. Кореневский, А. А. Черно // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2000. – № 4 (370). – С. 76-82. 8. Ольшевский, С. И. Упрощенное моделирование динамики подводного аппарата в задачах программного управления движением / С. И. Ольшевский // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2000. – № 4 (370). – С. 147-151. 9. Романовский, Г. Ф. Динамические уравнения упорного подшипника с плавающим диском / Г. Ф. Романовский, Н. Я. Хлопенко, О. В. Мельник // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2000. – № 1. 10. Романовский, Г. Ф. Динамические уравнения упорного подшипника с рычажным выравнивающим устройством / Г. Ф. Романовский, Н. Я. Хлопенко, Д. Л. Кошкин // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2000. – № 2 (368). – С. 33-39.

2001 р.

11. Гуров, А. П. Метод определения динамических сил в источниках / А. П. Гуров, А. А. Черно, Д. Л. Кореневский // Матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. "Людина і космос". – Д., 2001. 12. Гуров, А. П. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Вібротехнічні керовані системи". В 2 ч. Ч. 1 / А. П. Гуров, Д. Ю. Шарейко. – Миколаїв : УДМТУ, 2001. – 30 с. 13. Гуров, А. П. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Основи вібротехніки" / А. П. Гуров, Д. Ю. Шарейко. – Миколаїв : УДМТУ, 2001. – 56 с. 14. Гуров, А. П. Система автоматического управления частотной настройкой управляемого динамического виброгасителя / А. П. Гуров, А. А. Черно // Проблемы создания новых машин и технологий : сб. науч. тр. КГПУ. – Кременчуг, 2001. – № 1 (10). – С. 97-100.

3


15. Кошкин,

Д.

Л.

Расчет

контактной

жесткости

рычажной

системы

подшипника Кингсбери / Д. Л. Кошкин // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2001. – № 3 (375). – С. 131-136. 16. Луцій, П. К. Системи програмного керування : навч. посібник. В 2 ч. Ч. 1 / П. К. Луцій, О. М. Ткаченко, А. М. Фоменко. – Миколаїв, 2001. – 46 с. 17. Пат. 33207. Україна. Гідродинамічний упорний підшипник ковзання / Г. Ф. Романовський, М. Я. Хлопенко, О. В. Мельник, Н. О. Кіскіна (Україна). – Заявл. 15.02.01 ; опубл. 15.02.01, Бюл. № 1. 18. Пат. 38761. Україна. Керований динамічний віброгасник / А. П. Гуров, Д. Ю. Шарейко, О. О. Черно, Д. Л. Кореневський (Україна). – Заявл. 02.09.00 ; oпубл. 15.05.01, Бюл. № 4. 19. Пат. 38798. Україна. Вібродвигун / А. П. Гуров, Д. Ю. Шарейко, О. О. Черно, Д. Л. Кореневський (Україна). – Заявл. 10.10.00 ; опубл. 15.05.01, Бюл. № 4. 20. Пат. 40972. Україна. Керований динамічний віброгасник / А. П. Гуров, Д. Ю. Шарейко, О. О. Черно, Д. Л. Кореневський, Ю. О. Алфьоров (Україна). – Заявл. 15.12.00 ; опубл. 15.08.01, Бюл. № 7. 21. Пат. 43235. Україна. Складений віброізолятор / А. П. Гуров, Д. Ю. Шарейко, О. О. Черно, Д. Л. Кореневський (Україна). – Заявл. 20.04.01 ; опубл.15.11.01, Бюл. № 10. 22. Пат. 52820. Україна. Упорний гідродинамічний підшипник ковзання / Г. Ф. Романовський, М. Я. Хлопенко, О. В. Мельник (Україна). – Заявл. 10.10.00 ; опубл. 15.08.01, Бюл. № 7. 23. Ратушняк, І. О. Використання експериментальних результатів вимірювання параметрів високотемпературних газових потоків для математичного модулювання процесів горіння в топкових пристроях СЕУ / І. О. Ратушняк, Є. О. Дружинін, А. М. Фоменко // Техн. вісті. – Л., 2001. – № 1-2. – С. 38-41.

4


24. Романовский,

Г.

Ф.

Экспериментальные

исследования

упорного

подшипника с плавающим диском / Г. Ф. Романовский, Н. Я. Хлопенко, О. В. Мельник // Проблеми трибології. – 2001. – № 3. 25. Хлопенко, Н. Я. Обобщенная модель динамических нагрузок на подушки подшипника Кингсбери при торцовых биениях гребня / Н. Я. Хлопенко, Д. Л. Кошкин // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2001. – № 4 (376). – С. 139-152. 26. Хлопенко, Н. Я. Работоспособность периодически сдавливаемой масляной пленки с воздушными микропузырьками / Н. Я. Хлопенко // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2001. – № 1. 27. Шарейко,

Д.

Ю.

Исследование

виброзащитных

структур

электромеханических и электроэнергетических установок / Д. Ю. Шарейко, Д. Л. Кореневский // Проблемы создания новых машин и технологий : сб. науч. тр. КГПУ. – Кременчуг, 2001. – № 1 (10). – С. 229-233. 28. Шарейко, Д. Ю. Пространственная математическая модель многомассовой системы / Д. Ю. Шарейко, Д. Л. Кореневский // Матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. "Людина і космос". – Д., 2001. 29. Шарейко, Д. Ю. Синтез віброзахисних структур / Д. Ю. Шарейко // Матеріали IV Всеукр. конф. "Фундаментальна та професійна підготовка вчителів фізики". – Миколаїв, 2001. – C. 205-212. 30. Romanovsky, G. F. Calculation and Design of Vibration-Steady Sliding Thrust Bearing for Turbomachines / G. F. Romanovsky, N. J. Khlopenko // Proceedings of the Third Int. Conf. on Marine Industry (MARNIND – 2001). – Varna, 2001. – Vol. 2. – P. 121-125.

2002 р.

31. Автоматизированная система измерения и обработки толщины масляной пленки / Г. Ф. Романовский, Н. Я. Хлопенко, А. С. Виштакалюк, А. Т. Кинаш, Д. Ю. Кучер // Матеріали Міжнар. конф. "Кораблебудування: освіта, наука, 5


виробництво". В 2 т. – Миколаїв, 2002. – Т. 2. – С. 206-208. 32. Блінцов, В. С. Основні методи оптимального керування електромеханічних систем : навч. посібник / В. С. Блінцов, А. Т. Кінаш, М. Я. Хлопенко. – Миколаїв : УДМТУ, 2002. – 41 с. 33. Бугрим, Л. И. Способ улучшения одного класса автоматических систем / Л. И. Бугрим // Материалы ІІІ Междунар. конф. "Проблемы энергосбережения и экологии в судостроении". – Миколаїв, 2002. – Т. 2. – С. 49-50. 34. Луцій, П. К. Система управління затискним патроном / П. К. Луцій, А. В. Луцій // Вісн. КДПУ. – Кременчук, 2002. – Вип. 1, № 12. – С. 101-102. 35. Методичні вказівки до виконання дипломних проектів / П. К. Луцій, М. Я. Хлопенко, В. М. Корнован та ін. – Миколаїв : УДМТУ, 2002. – 23 с. 36. Пат.

43921.

Україна.

Опора

аксіально-плунжерного

насоса

/

Г. Ф. Романовський, М. Я. Хлопенко (Україна). – Заявл. 09.12.97 ; опубл. 15.01.02, Бюл. № 1. 37. Романовский, Г. Ф. Динамика упорных подшипников скольжения с рычажным выравнивающим устройством судовых ГТД / Г. Ф. Романовский, Н. Я. Хлопенко, Д. Л. Кошкин // Матеріали Міжнар. конф. "Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв, 2002. – Т. 2. – С. 122-123. 38. Романовский, Г. Ф. Развитие нестационарной гидродинамической теории смазки применительно к упорным подшипникам скольжения / Г. Ф. Романовский, Н. Я. Хлопенко // Матеріали Міжнар. конф. "Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв, 2002. – Т. 2. – С. 121-122. 39. Романовский, Г. Ф. Расчет характеристик упорного подшипника скольжения с гидравлическим выравнивающим устройством судового ГТД / Г. Ф. Романовский, Н. Я. Хлопенко, И. С. Билюк // Матеріали Міжнар. конф. "Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв, 2002. – Т. 2. – С. 123-124. 40. Управление

частотной

настройкой

управляемого

динамического

виброгасителя / А. П. Гуров, А. А. Черно, Д. Ю. Шарейко и др. // Вісн. СНУ. – Луганськ, 2002. – № 1 (47). – С. 28-34. 6


2003 р.

41. Васильєв, автоматизованих

О.

Г.

Застосування

електроприводів

ПЕОМ

постійного

для

струму

аналізу /

О.

і

управління

Г.

Васильєв,

А. М. Фоменко, А. С. Віштакалюк // Зб. наук. пр. Луган. від-ня Міжнар. акад. інформації. – Луганськ, 2003. – № 2 (7). – С. 35-37. 42. Васильєв, О. Г. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Системи управління електроприводом". В 2 ч. Ч. 1 / О. Г. Васильєв, А. М. Фоменко, С. І. Ольшевський. – Миколаїв : УДМТУ, 2003. – 48 с. 43. Васильєв, О. Г. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Управління морськими рухомими об'єктами" / О. Г. Васильєв, С. І. Ольшевський, А. М. Фоменко. – Миколаїв : УДМТУ, 2003. – 24 с. 44. Гуров, А. П. Вібродіагностика : навч. посібник / А. П. Гуров, Д. Ю. Шарейко. – Миколаїв : УДМТУ, 2003. – 130 с. 45. Гуров, А. П. Двухчастотный управляемый виброгаситель для судовых приводов и агрегатов / А. П. Гуров, Д. Л. Кореневский // Вісн. СНУ. – Луганськ, 2003. – № 1. – С. 74-79. 46. Комп'ютерне

моделювання як кінцевий

етап

підготовки

студентів-

електриків / В. С. Блінцов, М. Я. Хлопенко, Д. В. Костенко та ін. // Матеріали Всеукр. наук.-метод. конф., 14-15 жовт. 2003 р. – Миколаїв, 2003. – С. 30-32. 47. Корнован, В. М. Високодобротний вібропривод / В. М. Корнован, Д. Ю. Шарейко // Проблемы создания новых машин и технологий : сб. науч. тр. КГПУ. – Кременчуг, 2003. – Вып. 2 (10). – С. 86-92. 48. Пат. 52820. Україна. Упорний гідростатичний підшипник ковзання / Г. Ф. Романовський, М. Я. Хлопенко, Б. А. Рогожін (Україна). – Заявл. 10.10.00 ; опубл. 15.01.03, Бюл. № 1. 49. Пат. 54147. Україна. Система автоматичного керування рухом судна за курсом / Л. І. Бугрим (Україна). – Заявл. 23.05.02 ; опубл. 17.02.03, Бюл. № 2.

7


50. Пат. 54959. Україна. Упорний підшипник ковзання / Г. Ф. Романовський, М. Я. Хлопенко, І. С. Білюк (Україна). – Заявл. 31.05.02 ; опубл.17.03.03, Бюл. № 3. 51. Розрахунок і проектування стабілізуючої системи оптимального управління електроприводом постійного струму : метод. вказівки до курсового та дипломного проектування / В. С. Блінцов, М. Я. Хлопенко, А. Т. Кінаш та ін. – Миколаїв : УДМТУ, 2003. – 44 с. 52. Романовский, Г. Ф. Повышение работоспособности упорных узлов судовых газотурбинных двигателей при расцентровке роторов / Г. Ф. Романовский, Н. Я. Хлопенко, И. С. Билюк // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Зносостійкість і надійність вузлів тертя машин", 17-19 верес. 2003 р. – Очаків, 2003. – С. 17-18. 53. Романовский, Г. Ф. Проблемы повышения работоспособности упорных подшипников

скольжения

судовых

турбомашин

/

Г.

Ф.

Романовский,

Н. Я. Хлопенко // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Зносостійкість і надійність вузлів тертя машин", 17-19 верес. 2003 р. – Очаків, 2003. – С. 56. 54. Романовский,

Г.

Ф.

Расчет

статических

характеристик

упорного

подшипника скольжения с гидравлическим выравнивающим устройством при перекосе корпуса / Г. Ф. Романовский, Н. Я. Хлопенко, И. С. Билюк // Проблеми трибології. – 2003. – № 2. – С. 46-52. 55. Романовський,

Г.

Ф.

Динаміка

упорного

підшипника

ковзання

з

гідравлічним вирівнюючим пристроєм при торцевих биттях дзеркала гребеню / Г. Ф. Романовський, М. Я. Хлопенко, І. С. Білюк // Матеріали VI Міжнар. симп. укр. інж.-механиків. – Л., 2003. – С. 20-21. 56. Романовський,

Г.

Ф.

Динаміка

упорного

підшипника

ковзання

з

гідравлічним вирівнюючим пристроєм при торцевих биттях дзеркала гребня / Г. Ф. Романовський, М. Я. Хлопенко, І. С. Білюк // Машинознавство. – 2003. – № 5. – С. 27-29. 57. Хлопенко, Н. Я. Экспериментальные исследования опытного образца подшипника Кингсбери при торцовых биениях гребня / Н. Я. Хлопенко, Д. Л. Кошкин // Проблеми трибології. – 2003. – № 1. – С. 57-61. 8


58. Шарейко, Д. Ю. Машинный расчет полевых задач / Д. Ю. Шарейко // Вісн. КДПУ. – Кременчук, 2003. – Вип. 6 (23). – С. 32-34. 59. Шарейко, Д. Ю. Разработка высокочастотного адаптера / Д. Ю. Шарейко, О. О. Заварацкий // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Стан та перспективи розвитку новітніх науково-освітних комп'ютерних технологій". – Миколаїв, 2003. – С. 13-15. 60. Шарейко, Д. Ю. Разработка универсального тестера для информационных систем / Д. Ю. Шарейко, Н. А. Цурка // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Стан та перспективи розвитку новітніх науково-освітних комп'ютерних технологій". – Миколаїв, 2003. – С. 15-17. 61. Шарейко, Д. Ю. Цифрова система сигналізації / Д. Ю. Шарейко, О. О. Капінус // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Стан та перспективи розвитку новітніх науково-освітних комп'ютерих технологій". – Миколаїв, 2003. – С. 11-13. 62. Электромеханический асинхронный однофазный вибропривод / А. П. Гуров, А. Г. Васильев, Д. Л. Кореневский и др. // Вестн. КГПУ. – Кременчуг, 2003. – № 1 (19). – С. 61-63.

2004 р.

63. Білюк, І. С. Триканальна система вимірювання та обробки на ПЕОМ товщини мастильної плівки / І. С. Білюк, С. О. Гаврилов // Матеріали Міжнар. наук.техн.

конф.

студ.,

асп.

та

молодих

наук.

робітників

"Електроніка

і

електромеханіка". – Миколаїв, 2004. – С. 119. 64. Гаврилов, С. О. Система керування фільтром, що стежить / С. О. Гаврилов // Матеріали I Міжнар. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих наук. робітників "Інформаційно-керуючі системи і комплекси". – Миколаїв, 2004. – С. 174-176. 65. Гуров, А. П. Двухчастотный управляемый виброгаситель для судовых приводов и агрегатов / А. П. Гуров, Д. Л. Кореневский // Вісн. СНУ. – Севастополь, 2004. – № 12 (82). – С. 74-79. 9


66. Гуров,

А.

П.

Оптимизация

параметров

исполнительных

устройств

управляемых динамических виброгасителей / А. П. Гуров, А. А. Черно // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2004. – № 3 (396). – С. 111-117. 67. Гуров, А. П. Управление демпфированием динамических виброгасителей / А. П. Гуров, А. А. Черно // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2004. – № 3 (396). – С. 111-117. 68. Кореневський, Д. Л. Мікропроцесорна система управління динамічними віброгасниками / Д. Л. Кореневський, О. О. Черно, Є. В. Мінко // Матеріали І Міжнар. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих наук. робітників "Інформаційнокеруючі системи і комплекси". – Миколаїв, 2004. – С. 110-112. 69. Корнован, В. М. Следящий фильтр для системы вибродиагностики / В. М. Корнован, Д. Ю. Шарейко // Вісн. КДПУ. – Кременчук, 2004. – Вип. 3 (26). – С. 55-61. 70. Пат. 66026. Україна. Асинхронний віброзбуджувач / А. П. Гуров, Д. Л. Кореневський, О. О. Черно, В. С. Жак (Україна). – Заявл. 14.07.03 ; опубл. 15.04.04, Бюл. № 4. 71. Пат. 70027. Україна. Упорний підшипник ковзання / Г. Ф. Романовський, М. Я. Хлопенко, Ю. Л. Гальчевський (Україна). – Заявл. 23.12.03 ; опубл. 15.09.04, Бюл. № 9. 72. Черно, А. А. Оптимальное управление демпфированием динамических виброгасителей при переходных процессах / А. А. Черно // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2004. – № 6. – С. 109-117. 73. Черно, А. А. Уточненная математическая модель системы автоматического управления частотой настройки динамических виброгасителей / А. А. Черно // Вісн. СНУ. – Луганськ, 2004. – № 12 (82). – С. 189-194. 74. Шарейко,

Д.

Ю.

Простейшая

автоматизированная

система

вибродиагностики с алгоритмом фильтрации / Д. Ю. Шарейко, В. М. Корнован // Вісн. СНУ. – Луганськ, 2004. – № 12 (82). – С. 200-204.

10


2005 р.

75. Андрушкевич,

О.

В.

Розробка

автоматизованої

системи

керування

сушильним барабаном цементної суміші / О. В. Андрушкевич, Д. А. Кельць, А. М. Фоменко // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих наук. робітників "Електротехніка і електромеханіка". – Миколаїв, 2005. – С. 4-8. 76. Билюк, И. С. Сравнительный анализ работоспособности выравнивающих устройств упорных подшипников скольжения судовых турбомашин / И. С. Билюк // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Сучасні проблеми трибології". – Миколаїв, 2005. – С. 53. 77. Бровинская, Н. М. Примеры инженерного расчета автоматизированного электропривода / Н. М. Бровинская. – Николаев : Степь-инфо, 2005. – 51 с. 78. Гуров, А. П. Оптимизация параметров зубцовой зоны электромагнитных управляемых динамических виброгасителей / А. П. Гуров, А. А. Черно // Вісн. КДПУ. – Кременчук, 2005. – № 4. 79. Кошкин, Д. Л. Влияние присоединенных масс масла и динамическое поведение рычажной системы подшипника Кингсбери / Д. Л. Кошкин // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Сучасні проблеми трибології". – Миколаїв, 2005. – С. 52. 80. Романенко, М. В. Розробка автоматизованої системи керування ковшового конвеєра / М. В. Романенко, В. В. Слівний, А. М. Фоменко // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих наук. робітників "Електротехніка і електромеханіка". – Миколаїв, 2005. – С. 60-63. 81. Романовский, подшипников

Г.

Ф.

скольжения

Н. Я. Хлопенко //

Матеріали

Резервы

судовых Міжнар.

повышения турбомашин наук.-техн.

эффективности /

Г.

конф.

Ф.

упорных

Романовский,

"Сучасні

проблеми

трибології". – Миколаїв, 2005. – С. 8. 82. Романовский, Г. Ф. Современный стенд для отработки и доводки упорных подшипников

скольжения

судовых

11

турбомашин

/

Г.

Ф.

Романовский,


Н. Я. Хлопенко, И. С. Билюк // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Сучасні проблеми трибології". – Миколаїв, 2005. – С. 50-51. 83. Слівний, В. В. Розробка автоматизованої системи керування привода стержневого млину / В. В. Слівний, М. В. Романенко, С. І. Ольшевський // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих наук. робітників "Електротехніка і електромеханіка". – Миколаїв, 2005. – С. 72-76. 84. Фоменко, А. М. Автоматизація електромеханічної системи цементного млина / А. М. Фоменко, Д. А. Кельць, О. В. Андрушкевич // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих наук. робітників "Електротехніка і електромеханіка". – Миколаїв, 2005. – С. 76-80. 85. Хлопенко, М. Я. Автоматизація процесів вимірювання, обробки та розрахунку на ПЕОМ динамічних характеристик мастильної плівки шарнірних секторних підп'ятників / М. Я. Хлопенко, С. О. Гаврилов // Матеріали Міжнар. наук.техн. конф. "Сучасні проблеми трибомеханіки". – Миколаїв, 2005. – С. 51-52. 86. Хлопенко, Н. Я. Об эффективности гидравлического выравнивающего устройства упорного подшипника скольжения судового газотурбинного двигателя / Н. Я. Хлопенко, И. С. Билюк // Проблеми трибології. – 2005. – № 3. – С. 34-40. 87. Хлопенко, Н. Я. Работоспособность главного упорного подшипника при вынужденных осевых колебаниях валов, торцовых биениях гребня и поворотных колебаниях корпуса / Н. Я. Хлопенко, И. Н. Сидорика // Матеріали Міжнар. наук.техн. конф. "Сучасні проблеми трибомеханіки". – Миколаїв, 2005. – С. 55. 88. Хлопенко, Н. Я. Расчет шарнирных секторных подпятников судовых турбомашин на действие ударных нагрузок / Н. Я. Хлопенко, Ю. Л. Гальчевский // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Сучасні проблеми трибомеханіки". – Миколаїв, 2005. – С. 54. 89. Шарейко, Д. Ю. Розробка системи керування двигуном подвійного живлення / Д. Ю. Шарейко // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. "Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів". – Миколаїв, 2005. – С. 139-147. 12


90. Radchenko, R. N. Experimental Investigation of Ship Self Container Conditioner With Capillary Tube as Refrigerant Mass Flow Controlling Device / R. N. Radchenko // IV Int. Conf. "Problems of Industrial Heat Engineering", 26-30 Sept. 2005.  K., 2005.  P. 103-105.

2006 р.

91. Билюк, И. С. Расчет на прочность тонкого подкладного кольца упорного подшипника скольжения судового газотурбинного двигателя / И. С. Билюк // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2006. – № 3 (408). – С. 135-140. 92. Билюк,

И.

С.

Экспериментальное

подтверждение

эффективности

гидравлического выравнивающего устройства упорного подшипника скольжения судового ГТД / И. С. Билюк // Матеріали Міжнар. наук.-метод. конф. "Сучасні проблеми суднової енергетики". – О., 2006. – С. 25-26. 93. Билюк,

И.

С.

Экспериментальное

подтверждение

эффективности

гидравлического выравнивающего устройства упорного подшипника скольжения судового ГТД / И. С. Билюк // Судовые энергетические установки : науч.-техн. сб. ОНМА. – О., 2006. – Вып. 15. – С. 51-54. 94. Бровинська, Н. М. Практикум з дисципліни "Проектування дискретних та цифрових систем керування". В 2 ч. Ч. 1 / Н. М. Бровинська, М. Я. Хлопенко, Д. Ю. Шарейко. – Миколаїв : НУК, 2006. – 68 с. 95. Гуров, А. П. Оптимальная система управления частотой настройки динамических виброгасителей / А. П. Гуров, А. А. Черно // Вісн. КДПУ. – Кременчук, 2006. – Вип. 1. – С. 10-14. 96. Гуров, А. П. Формирование алгоритма цифровой обработки сигналов для микропроцессорной

системы

управления

частотой

настройки

динамических

виброгасителей / А. П. Гуров, А. А. Черно // Вісн. КДПУ. – Кременчук, 2006. – Вип. 2, ч. 2. – С. 19-22. 13


97. Пат. 17857. Україна. Упорний підшипник ковзання / Г. Ф. Романовський, М. Я. Хлопенко, Ю. Л. Гальчевський, С. О. Гаврилов (Україна). – Заявл. 18.04.06 ; опубл. 16.10.06, Бюл. № 10. 98. Радченко, Р. М. Аналітичне конструювання регуляторів системи керування слідкуючим електроприводом / Р. М. Радченко // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. – Миколаїв, 2006. – С. 5. 99. Радченко, Р. Н. Автоматизированные системы регулирования судовых установок кондиционирования воздуха / Р. Н. Радченко // Авиац.-косм. техника и технология. – 2006. – № 7 (33). – С. 16-20. 100. Романовский,

Г.

Ф.

Экспериментальные

исследования

упорного

подшипника скольжения с гидравлическим выравнивающим устройством / Г. Ф. Романовский, Н. Я. Хлопенко, И. С. Билюк // Проблеми трибології. – 2006. – № 4. – С. 56-68. 101. Романовський, Г. Ф. Дослідження властивостей електроіскрових систем запалення автомобільних двигунів / Г. Ф. Романовський, В. М. Овсянніков, Д. Ю. Шарейко // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. "Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів". – Миколаїв, 2006. – С. 179-186. 102. Хлопенко, М. Я. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з курсу "Теорія автоматичного керування". В 3 ч. Ч. 1. Аналіз і синтез лінійних систем / М. Я. Хлопенко, Н. М. Бровинська, Д. Ю. Шарейко. – Миколаїв : НУК, 2006. – 72 с. 103. Хлопенко, Н. Я. Автоматизированный измерительный комплекс для мониторинга рабочих процессов в упорных подшипниках скольжения судовых турбомашин / Н. Я. Хлопенко, С. А. Гаврилов // Матеріали Міжнар. наук.-метод. конф. "Сучасні проблеми суднової енергетики". – О., 2006. – С. 99-100. 104. Хлопенко, Н. Я. Несущая способность подпятника с винтовой нарезкой на конусной поверхности пяты / Н. Я. Хлопенко, А. С. Кириченко // Судовые энергетические установки : науч.-техн. сб. ОНМА. – О., 2006. – Вып. 15. – С. 55-60.

14


105. Хлопенко, Н. Я. Статические характеристики подпятника с винтовой нарезкой конусной пяты / Н. Я. Хлопенко, А. С. Кириченко // Матеріали Міжнар. наук.-метод. конф. "Сучасні проблеми суднової енергетики". – О., 2006. – С. 100-101. 106. Шарейко, электропривода

Д.

Ю.

размером

Лабораторный 2М-5-21

/

Д.

стенд Ю.

на

базе

Шарейко,

УЧПУ А.

Н.

2Р22

и

Фоменко,

А. В. Борисовский // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. "Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів". – Миколаїв, 2006. – С. 225-240. 107. Шарейко,

Д.

Ю.

Проблеми

віброзахисту

суднових

енергетичних

установок / Д. Ю. Шарейко, В. М. Овсянніков // Техн. електродинаміка. Темат. вип. Проблеми сучасної електротехніки. – К., 2006. – № 4. – С. 110-119. 108. Ovsyannikov, V. N. The Characteristics of the Hybrid Ignition System For the Automobile Engine / V. N. Ovsyannikov, D. Yu. Shareyko // Renewable Energy Based Units and Systems. – St.-Petersburg, 2006. – P. 119-124.

2007 р.

109. Билюк, И. С. Отстройка от резонанса упорных подшипников судовых газотурбинных двигателей / И. C. Билюк // Матеріали ІІ Міжнар. наук.-техн. конф. "Сучасні проблеми триботехніки". – Миколаїв, 2007. – С. 65-66. 110. Васильєв, О. Г. Система керування електромеханічним захватним пристроєм промислового робота / О. Г. Васильєв, С. І. Ольшевський, О. О. Черно // Вісн. КДПУ. – Кременчук, 2007. – Вип. 4 (45), ч. 1. – С. 46-48. 111. Гуров, А. П. Пути повышения амплитуды колебаний электромагнитных управляемых динамических виброгасителей / А. П. Гуров, А. Г. Васильев, А. А. Черно // Вісн. КДПУ. – Кременчук, 2007. – Вип. 3 (44), ч. 1. – С. 33-34. 112. Гуров, А. П. Резонансные вибрационные машины с системой управляемой виброзащиты / А. П. Гуров, А. А. Черно // Вібрації в техніці і технологіях : зб. наук. пр. – Вінниця, 2007. – № 1 (46). – С. 43-44.

15


113. Гуров, А. П. Системы управляемого виброгашения судовых и береговых машин и механизмов / А. П. Гуров, Д. Л. Кореневский, А. А. Черно // Портовые технологии и техника мореплавания : сб. науч. тр. – О., 2007. – С. 60-63. 114. Когенерационные

контуры

дизельных

энергоустановок

на

основе

теплоиспользующих абсорбционных холодильных машин / Р. Н. Радченко, А. А. Андреев, Д. В. Коновалов и др. // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Муніципальна енергетика: проблеми, рішення". – Миколаїв, 2007. 115. Методология рационального проектирования теплоиспользующих систем охлаждения воздуха судовых двигателей / А. А. Сирота, Р. Н. Радченко, А. А. Андреев и др. // Авиац.-косм. техника и технология. – 2007. – № 7 (43). – С. 29-35. 116. Радченко, эффективность

Р.

Н.

Влияние

применения

температуры

теплоиспользующих

конденсации эжекторных

НРТ

на

установок

кондиционирования воздуха в судовых ДВС / Р. Н. Радченко, В. В. Горин // Авиац.косм. техника и технология. – 2007. – № 10 (46). – С. 116-120. 117. Радченко, Р. Н. Кондиционирование воздуха на входе двигателей / Р. Н. Радченко // Техногенна безпека : наук. пр. МДГУ ім. П. Могили. – Миколаїв, 2007. – Т. 73, вип. 60. – С. 109-115. 118. Радченко,

Р.

Н.

Обоснование

выбора

рациональных

решений

воздухоохладительных узлов теплоиспользующих установок кондиционирования судовых ДВС / Р. Н. Радченко // Авиац.-косм. техника и технология. – 2007. – № 9 (45). – С. 31-36. 119. Радченко, испарителях

Р.

Н.

Оптимальные

теплоиспользующих

массовые

эжекторных

скорости

установок

хладагента

в

кондиционирования

воздуха судовых ДВС / Р. Н. Радченко // Авиац.-косм. техника и технология. – 2007. – № 4 (40). – С. 35-39. 120. Радченко,

Р.

Н.

Рациональные

испарительные

контуры

теплоиспользующих холодильных машин судовых энергетических установок / Р. Н. Радченко // Материалы V Междунар. науч.-техн. конф. "Современные 16


проблемы холодильной техники и технологии", 19-21 сент. 2007 г. – О., 2007. – С. 126-128. 121. Радченко,

Р.

Н.

Экспериментальное

исследование

автономного

кондиционера с конденсатором воздушного охлаждения и капиллярной трубкой / Р. Н. Радченко, А. Н. Сапармамедов // Материалы V Междунар. конф. "Проблемы промышленной теплотехники". – К., 2007. – С. 162-164. 122. Радченко, Р. Н. Экспериментальное исследование судового автономного кондиционера с капиллярной трубкой и конденсатором водяного охлаждения / Р. Н. Радченко, Хо Вьет Хынг // Материалы V Междунар. конф. "Проблемы промышленной теплотехники". – К., 2007. – С. 164-166. 123. Романовский, Г. Ф. Динамика упорных подшипников скольжения судовых турбомашин / Г. Ф. Романовский, Н. Я. Хлопенко // Матеріали ІІ Міжнар. наук.-техн. конф. "Сучасні проблеми триботехніки". – Миколаїв, 2007. – С. 6-8. 124. Романовский, Г. Ф. Динамика упорных подшипников скольжения судовых турбомашин : монография / Г. Ф. Романовский, Н. Я. Хлопенко. – Николаев : НУК, 2007. – 140 с. 125. Хлопенко, М. Я. Методичне керівництво для виконання курсового проекту

з

курсу

"Теорія

автоматичного

керування"

/

М.

Я.

Хлопенко,

Д. Ю. Шарейко, Д. Л. Кошкін. – Миколаїв : НУК, 2007. – 88 с. 126. Хлопенко, Н. Я. Автоматизированный измерительный комплекс для мониторинга рабочих процессов в упорных подшипниках скольжения судовых турбомашин / Н. Я. Хлопенко, С. А. Гаврилов // Проблемы трибологии. – 2007. – № 1. – С. 18-22. 127. Хлопенко, Н. Я. Влияние перегрева жидкости в канавках подпятника с многозаходной винтовой нарезкой на конусной поверхности пяты на его несущую способность / Н. Я. Хлопенко, А. С. Кириченко // Матеріали ІІ Міжнар. наук.-техн. конф. "Сучасні проблеми триботехніки". – Миколаїв, 2007. – С. 61-62.

17


128. Хлопенко,

Н.

Я.

Расчет

несущей

способности

ГУП

судового

валопровода / Н. Я. Хлопенко, И. Н. Сидорика // Матеріали ІІ Міжнар. наук.-техн. конф. "Сучасні проблеми триботехніки". – Миколаїв, 2007. – С. 63-64. 129. Хлопенко, Н. Я. Ударостойкость упорного подшипника скольжения с гидравлическим выравнивающим устройством / Н. Я. Хлопенко, С. А. Гаврилов // Матеріали ІІ Міжнар. наук.-техн. конф. "Сучасні проблеми триботехніки". – Миколаїв, 2007. – С. 60-61. 130. Черно, О. О. Проектування системи автоматичного керування суднового вантажного маніпулятора : метод. вказівки. В 2 ч. Ч. 1 / О. О. Черно, О. Г. Васильєв. – Миколаїв : НУК, 2007. – 32 с. 131. Шарейко, Д. Ю. Застосування лабораторного стенду на базі ЧПУ 2Р22 з зовнішньою керуючою ЕОМ для автоматизації підготовки керуючих програм / Д. Ю. Шарейко, А. М. Фоменко, О. В. Борисовський // Вісн. КДПУ. – Кременчук, 2007. – Вип. 4 (45). – С. 42-45. 132. Шарейко, Д. Ю. Розробка лабораторного стенду для налагоджування верстатів з ЧПК / Д. Ю. Шарейко, А. М. Фоменко, О. В. Борисовський // Матеріали Всеукр.

наук.-техн.

конф.

"Проблеми

автоматики

та

електрообладнання

транспортних засобів". – Миколаїв, 2007. – С. 241-251. 133. Эффективные теплообменные поверхности охладители газообразных сред в системах утилизации тепловых двигателей / Р. Н. Радченко, Н. И. Гоголь, Н. И. Радченко и др. // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Муніципальна енергетика: проблеми, рішення". – Миколаїв, 2007. 134. Brovinskaya, N. M. Design of Automatic Control Systems With Monotonous Transient Response for Marine Movable Objects / N. M. Brovinskaya, R. R. Tarabanov // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. "Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів". – Миколаїв, 2007. – С. 280-287.

18


2008 р.

135. Бугрим, Л. И. Компьютерное моделирование систем автоматического регулирования уровня с "П" и "ПИ"-регуляторами / Л. И. Бугрим, М. Н. Дягилев, Ю. В. Гриб // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Холод в енергетиці і на транспорті: сучасні проблеми кондиціонування та рефрижерації". – Миколаїв, 2008. – Ч. 2. – С. 65-67. 136. Бугрім, Л. І. Математичне моделювання ванної печі для гарячого цинкування, як об'єкта регулювання температури стінки ванни / Л. І. Бугрім, І. С. Білюк // Вісн. КДПУ. – Кременчук, 2008. – Вип. 5 (52), ч. 2. – С. 17-20. 137. Гаврилов,

С.

А.

Расчет

динамических

характеристик

упорного

подшипника при кинематическом возбуждении корпуса / С. А. Гаврилов // Проблеми трибології. – 2008. – № 3. – С. 79-81. 138. Гуров, А. П. Алгоритмы управления резонансными вибрационными электроприводами с автопараметрической виброзащитной системой / А. П. Гуров, А. А. Черно // Вісн. КДПУ. – Кременчук, 2008. – Вип. 3, ч. 2. – С. 59-63. 139. Гуров, А. П. Управляемый динамический виброгаситель с нелинейными упругими элементами / А. П. Гуров, А. А. Черно // Вісн. КДПУ. – Кременчук, 2008. – Вип. 6 (47). – С. 10-11. 140. Комп'ютерне моделювання роботи САР охолоджуючої рідини циліндрів ДВЗ / Л. І. Бугрім, С. Г. Ткаченко, Р. Р. Верзун та ін. // Матеріали Міжнар. наук.техн. конф. "Холод в енергетиці і на транспорті: сучасні проблеми кондиціонування та рефрижерації". – Миколаїв, 2008. – Ч. 2. – С. 245. 141. Оптимальные параметры испарителей теплоиспользующих установок предварительного охлаждения воздуха в составе штатных систем воздухоподготовки судовых дизелей / Р. Н. Радченко, А. А. Сирота, Д. В. Коновалов и др. // Техногенна безпека : наук. пр. МДГУ ім. П. Могили. – Миколаїв, 2008. – Т. 95, вип. 82.

19


142. Пат. 35358. Україна. Упорний підшипник ковзання / Г. Ф. Романовський, М. Я. Хлопенко, Д. Ю. Шарейко, Ю. І. Крижановський (Україна). – Заявл. 29.04.08 ; опубл. 10.09.08, Бюл. № 17. 143. Пат. 37797. Україна. Стенд функціонального контролю діагностики токарних верстатів з числовим програмним керуванням / Д. Ю. Шарейко, А. М. Фоменко, О. С. Нестеренко (Україна). – Заявл. 25.06.08 ; опубл. 10.12.08, Бюл. № 23. 144. Підвищення ефективності суднових ДВЗ охолодженням повітря в тепловикористовуючих абсорбційних холодильних машинах / Р. М. Радченко, О. А. Сирота, Є. О. Красілищіков та ін. // Техногенна безпека : наук. пр. МДГУ ім. П. Могили. – Миколаїв, 2008. – Т. 77, вип. 64. – С. 19-26. 145. Радченко,

Р.

Н.

Использование

теплоты

уходящих

газов

для

предварительного охлаждения воздуха судовых ДВС / Р. Н. Радченко // Двигатели внутреннего сгорания. – Х., 2008. – № 1. – С. 110-114. 146. Радченко,

Р.

Н.

Оптимальные

характеристики

испарителей

теплоиспользующих установок охлаждения воздуха на входе судовых дизелей / Р. Н. Радченко, Н. Я. Хлопенко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2008. – № 3 (420). – С. 160-168. 147. Радченко,

Р.

Н.

Охлаждение

воздуха

на

входе

судовых

ДВС

утилизационной воздушной холодильной машиной / Р. Н. Радченко, А. И. Бузник // Вестн. двигателестроения. – 2008. – № 3. – С. 77-81. 148. Радченко, Р. Н. Охлаждение наружного воздуха на входе судовых дизелей водоаммиачными абсорбционными холодильными машинами / Р. Н. Радченко // Техногенна безпека : наук. пр. МДГУ ім. П. Могили. – Миколаїв, 2008. – Т. 85, вип. 72. – С. 18-22. 149. Романовский, Г. Ф. Расчет напряжений и деформаций гребня упорного подшипника

судового

газотурбинного

двигателя

/

Г.

Ф.

Романовский,

Н. Я. Хлопенко, А. Г. Хомчук // Проблеми трибології. – 2008. – № 3. – С. 61-66.

20


150. Теплоиспользующие системы охлаждения циклового воздуха судовых ДВС на базе эжекторной и абсорбционной холодильных машин / Р. Н. Радченко, А. А. Сирота, Д. В. Коновалов и др. // Авиац.-косм. техника и технология. – 2008. – № 10 (57). – С. 123-127. 151. Хлопенко, М. Я. Збірник задач для контрольних та самостійних робіт з дисципліни "Дослідження операцій електромеханічних систем" / М. Я. Хлопенко, І. С. Білюк. – Миколаїв : НУК, 2008. – 24 с. 152. Хлопенко, Н. Я. Влияние расхода смазки на несущую способность подпятника / Н. Я. Хлопенко, О. С. Кириченко // Проблеми трибології. – 2008. – № 3. – С. 73-78. 153. Хлопенко, Н. Я. Динамика упорного подшипника при дисбалансах ротора, вращающегося в упругих опорах / Н. Я. Хлопенко, Д. Ю. Шарейко // Проблеми трибології. – 2008. – № 3. – С. 67-72. 154. Хлопенко, Н. Я. Несущая способность главного упорного подшипника судовой дизель-редукторной установки / Н. Я. Хлопенко, И. Н. Сидорика // Проблеми трибології. – 2008. – № 3. – С. 6-10. 155. Radchenko, R. N. Increasing the Efficiency of Marine Diesel Engines by Intake air Cooling in Waste Heat Recovery Refrigeration Systems / R. N. Radchenko // Proceedings of the XII Int. Symp. on Heat Transfer and Renewable Sources of Energy (HTRSE – 2008). – Szczecin, 2008. – P. 553-560.

2009 р.

156. Бровинська, Н. М. Проектування САК з монотонними перехідними процесами / Н. М. Бровинська, С. Г. Маркович // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів". – Миколаїв, 2009. – С. 3-5. 157. Бровинська, Н. М. Сумісне оцінювання та керування в системах з монотонними перехідними процесами / Н. М. Бровинська // Матеріали Міжнар. 21


наук.-техн. конф. "Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів". – Миколаїв, 2009. – С. 5-6. 158. Бугрім, Л. І. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Автоматика і автоматизація двигунів внутрішнього згоряння". В 2 ч. Ч. 1 / Л. І. Бугрім, І. С. Білюк, А. М. Фоменко. – Миколаїв : НУК, 2009. – 52 с. 159. Гуров, А. П. Застосування трансформатора струму в мікропроцесорній системі керування резонансною вібромашиною з електромагнітним приводом / А. П. Гуров, О. О. Черно, С. М. Новогрецький // Вісн. КДПУ. – Кременчук, 2009. – Вип. 4 (57), ч. 2. – С. 59-62. 160. Ольшевский, С. И. Определение кинематической схемы модели для бассейновых экспериментов с плавниковым движителем / С. И. Ольшевский // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів". – Миколаїв, 2009. – С. 65-67. 161. Пат. 42138. Україна. Упорний підшипник ковзання / М. Я. Хлопенко, С. О. Гаврилов, Ю. І. Крижановський, Д. Ю. Шарейко (Україна). – Заявл. 20.01.09 ; опубл. 25.06.09, Бюл. № 12. 162. Пат.

85935.

Україна.

Спосіб

випробування

теплообмінника

/

Р. М. Радченко, В. С. Дорош, О. В. Литош, М. І. Радченко (Україна). – Заявл. 20.06.07 ; опубл. 10.03.09, Бюл. № 5. 163. Радченко, Р.

Н.

Интегрирование эжекторных теплоиспользующих

установок охлаждения в системы воздухоподготовки главных судовых двигателей / Р. Н. Радченко // Техногенна безпека : наук. пр. ЧДУ ім. П. Могили.  Миколаїв, 2009.  Т. 111, вип. 98.  С. 44-50. 164. Радченко, Р. Н. Испарители с рециркуляцией низкокипящего рабочего тела контура охлаждения воздуха дизелей / Р. Н. Радченко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2009. – № 2 (425). – С. 137-141. 165. Радченко,

Р.

Н.

Оптимальные

массовые

скорости

хладагента

в

испарителях теплоиспользующих холодильных машин / Р. Н. Радченко // 22


Обладнання та технології харчових виробництв : зб. наук. пр. ДонНУЕТ. – Донецьк, 2009. – Вип. 21. – С. 281-286. 166. Радченко, Р. Н. Оптимизация испарителей теплоиспользующих установок охлаждения воздуха на входе турбокомпрессоров дизелей / Р. Н. Радченко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2009. – № 1 (424). – С. 116-123. 167. Радченко,

Р.

Н.

Эффективные

испарительные

контуры

теплоиспользующих систем охлаждения воздуха на входе дизелей / Р. Н. Радченко // Наук. пр. ОНАХТ.  О., 2009. – Вип. 35, т. 1. – С. 167-171. 168. Хлопенко, Н. Я. О температурных режимах подпятника с винтовой нарезкой на конусной поверхности пяты / Н. Я. Хлопенко, А. С. Кириченко // Проблеми трибології. – 2009. – № 1. – С. 105-112. 169. Хлопенко, Н. Я. Ударостойкость сильфонов выравнивающего устройства упорного подшипника / Н. Я. Хлопенко, С. А. Гаврилов // Проблеми трибології. – 2009. – № 1. – С. 85-90. 170. Хлопенко, Н. Я. Циклическая прочность и жесткость сильфонов выравнивающего

устройства

упорного

подшипника

/

Н.

Я.

Хлопенко,

С. А. Гаврилов // Проблеми трибології. – 2009. – № 2. – С. 58-61. 171. Шарейко, Д. Ю. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Монтаж і налагодження електромеханічних пристроїв" / Д. Ю. Шарейко, А. М. Фоменко. – Миколаїв : НУК, 2009. – 43 с.

Кафедра електрообладнання суден та інформаційной безпеки

2000 р.

172. Блинцов, В. С. Анализ информационных потоков и документов при проектировании подводно-технических систем общего назначения / В. С. Блинцов, К. В. Кошкин // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2000. – № 4. – С. 170-177. 23


173. Блинцов, В. С. Некоторые проектные задачи электроэнергетических установок привязных подводных систем / В. С. Блинцов // Електромашинобудування та електрообладнання : респ. міжвід. наук.-техн. зб. – О., 2000. – № 54. – С. 34-38. 174. Блинцов, В. С. Организация взаимодействия проектов виртуальных производств в судостроении / В. С. Блинцов, К. В. Кошкин, А. Г. Марченко // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2000. – № 3. – С. 148-152. 175. Блинцов,

В.

С.

Энергосберегающие

алгоритмы

управления

электрогидроимпульсными технологиями / В. С. Блинцов, С. В. Эстрин // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2000. – № 1. – С. 141-145. 176. Блінцов, В. С. Електротехнічному факультету УДМТУ – 35 років! / В. С. Блінцов // Електромашинобудування та електрообладнання : респ. міжвід. наук.-техн. зб. – О., 2000. – № 54. – С. 3-7. 177. Блінцов, В. С. Особливості комп'ютерної підготовки студентів напряму "Інформаційна безпека" / В. С. Блінцов // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. "Взаємозв'язок реформи інженерної освіти і промислового розвитку України: стан, проблеми, рішення". – Миколаїв, 2000. – С. 44-45. 178. Бугаєнко, Б. А. Роль Центру підводної техніки УДМТУ в розвитку підводних технологій та підготовці інженерних кадрів / Б. А. Бугаєнко, В. Е. Магула, В. С. Блінцов // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. "Взаємозв'язок реформи інженерної освіти і промислового розвитку України: стан, проблеми, рішення". – Миколаїв, 2000. – С. 11-12. 179. Исследование

информационных

координат

модели

управления

подводного электровзрыва / И. Т. Вовк, Л. Е. Овчинникова, Н. С. Назарова, С. С. Козырев // Матеріали Міжнар. конф. з упр. "Автоматика – 2000". – Л., 2000. – Ч. 1. – С. 103-108. 180. Синтез модели управления режимом высоковольтного разряда в жидкости / И. Т. Вовк, Л. Е. Овчинникова, Н. С. Назарова, С. С. Козырев // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2000. – № 1 (366). – С. 128-136.

24


2001 р.

181. Блинцов, В. Определение потерь в погружном электроприводе подводного аппарата / В. Блинцов, Д. Костенко, П. Шимчак // Вісн. НТУ "ХПІ". – Х., 2001. – Вип. 10. – С. 410-411. 182. Блинцов, В. С. Анализ результатов фотоколориметрических исследований алюминатного

раствора

глиноземного

производства

/

В.

С.

Блинцов,

П. Г. Клименко // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2001. – № 1. – С. 138-141. 183. Блинцов, В. С. Информационная технология проектирования подводных систем освоения шельфа / В. С. Блинцов // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2001. – № 3. – С. 120-124. 184. Блинцов, В. С. К вопросу о совершенствовании системы контроля и управления морскими подвижными объектами / В. С. Блинцов, Фан Ван Ван // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2001. – № 5 (377). – С. 118-123. 185. Блинцов, В. С. К вопросу создания интегрированной системы контроля и управления морскими подвижными объектами / В. С. Блинцов, Фан Ван Ван // Материалы

Междунар.

науч.-техн.

конф.

"Новые

технологии

в

машино-

приборостроении и на транспорте". – Севастополь, 2001. – С. 181-184. 186. Блинцов, В. С. Особенности построения интегрированной системы контроля и управления морскими подвижными объектами / В. С. Блинцов, Фан Ван Ван // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2001. – № 6 (378). – С. 161-166. 187. Блинцов, В. С. Система управления электроприводом самоходной привязной подводной системы / В. С. Блинцов, Д. В. Костенко, И. В. Яловой // Вісн. НТУ "ХПІ". – Х., 2001. – Вип. 10. – С. 233-234. 188. Козирєв, С. С. Аналіз загроз безпеці комп'ютерних систем та розробка програмних засобів захисту / С. С. Козирєв // Матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Системний аналіз та інформаційні технології". – К., 2001. – С. 53-55.

25


189. Blintsov, V. Investigation on Electrical Energy Consumption of a Tethered ROV Exposed to Underwater Current Velosity / V. Blintsov, P. Szymczak, W. Kaminski // Proceedings of the 5-th Int. Conf. on Unconventional Electromechanical and Electrical Systems. – Szczecin, 2001. – Vol. 2. – P. 437-440. 190. Blintsov, V. The Control System of the Disperse Phase Concentration in Aluminate Solution in the Red Mud Thickening Section of the Alumina Production / V. Blintsov, P. Klimenko // Proceedings of the 5-th Int. Conf. on Unconventional Electromechanical and Electrical Systems. – Szczecin, 2001. – Vol. 2. – P. 1047-1050. 191. Blintsov, V. Theoretical Basis for Tethered ROV Electric Power System Design / V. Blintsov, P. Szymczak // Proceedings of the 5-th Int. Conf. on Unconventional Electromechanical and Electrical Systems. – Szczecin, 2001. – Vol. 2. – P. 433-436. 192. Blintsov, V. Time Behavior Analysis of Remotely Operated Vehicle Distributed Control System / V. Blintsov, I. Yalovyy // Proceedings of the 5-th Int. Conf. on Unconventional Electromechanical and Electrical Systems. – Szczecin, 2001. – Vol. 2. – P. 441-446. 193. Blintsov, V. Underwater Robots – Modern State and Direction of Development / V. Blintsov, G. F. Romanovsky // Proceedings of the 5-th Int. Conf. on Unconventional Electromechanical and Electrical Systems. – Szczecin, 2001. – Vol. 1. – P. 429-432.

2002 р.

194. Бабкин, Г. В. Обобщенный алгоритм модульного проектирования привязных подводных систем / Г. В. Бабкин // Матеріали Міжнар. конф. "Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв, 2002. – Т. 2. – С. 26-28. 195. Блинцов, В. С. Вопросы автоматизации разработки систем управления подводными аппаратами / В. С. Блинцов, И. В. Яловой // Матеріали Міжнар. конф.

26


"Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв, 2002. – Т. 2. – С. 248-250. 196.

Блинцов, В. С. Задачи совершенствования информационно-управляющих

систем для малоразмерных скоростных судов / В. С. Блинцов, Фан Ван Ван // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2002. – № 7 (385). – С. 140-146. 197. Блинцов,

В.

С.

Основные

методы

оптимального

управления

электромеханических систем : учеб. пособие / В. С. Блинцов, А. Т. Кинаш, Н. Я. Хлопенко. – Николаев : УГМТУ, 2002. – 44 с. 198. Блинцов, В. С. Применение нечеткого регулятора для удержания судна на волнении / В. С. Блинцов, Фан Ван Ван // Материалы III Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы энергосбережения и экологии в судостроении". – Николаев, 2002. – С. 205-206. 199. Блинцов, С. В. Особенности применения нечетких регуляторов в режиме стабилизации судна на курсе / С. В. Блинцов, Фан Ван Ван // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2002. – № 8 (386). – С. 133-140. 200. Блінцов, В. С. Особливості управління виробництвом по переробці газового конденсату в умовах змінності характеристик сировини / В. С. Блінцов, С. В. Сандул // Матеріали Міжнар. конф. "Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв, 2002. – Т. 2. – С. 212-213. 201. Блінцов, В. С. Особливості облаштування газодобуваючих виробництв морського шельфу України / В. С. Блінцов, В. О. Любимцев // Матеріали Міжнар. конф. "Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв, 2002. – Т. 2. – С. 267-268. 202. Блінцов, В. С. Прилади та технології моніторингу водного середовища – сучасний аспект / В. С. Блінцов // Материалы III Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы энергосбережения и экологии в судостроении". – Николаев, 2002. – С. 18-19.

27


203.

Блінцов,

В.

С.

Сучасний

стан

і

напрями

розвитку

підводної

робототехніки / В. С. Блінцов // Матеріали Міжнар. конф. "Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв, 2002. – Т. 2. – С. 6-8. 204. Діючий в Україні стандарт якості електроенергії / В. С. Блінцов, О. С. Яндульський,

Ю.

В.

Щербіна,

В.

О.

Бржезицький,

В.

І.

Сенько,

Л. С. Симоненко, О. К. Жук, В. М. Божко, Д. Б. Банін, О. Г. Піскунов, Б. М. Ковтуненко, А. М. Гушля // Промелектро. – 2002. – № 4. – С. 9-12. 205.

Жук, А. К. Комплексная оценка и обеспечение качества электроэнергии в

единой ЭЭС двойного рода тока бурового судна "Газпром-1" / А. К. Жук, Д. А. Жук // Вісн. КДПУ. – Кременчук, 2002. – Вип. 2 (12). – С. 208-211. 206. Жук,

А.

К.

Параллельный

гибридный

фильтр

в

автономной

электроустановке с нелинейной нагрузкой / А. К. Жук, Д. А. Жук // Электромашиностроение и электрооборудование. – 2002. – Вып. 58. – С. 62-68. 207. Кошкін, К. В. Перспективи введення дистанційних форм освіти в ВНЗ мистецького напряму / К. В. Кошкін, Н. А. Литвиненко, С. С. Козирєв // Матеріали III Міжнар. конф. "Інтернет. Освіта. Наука". – Вінниця, 2002. – С. 154-157. 208. Нужний, С. М. Розрахунки сило-енергетичних характеристик одного класу прив'язних підводних систем / С. М. Нужний // Матеріали Міжнар. конф. "Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв, 2002. – Т. 2. – С. 23-25. 209. Нужний, С. М. Стенди для випробовувань підводної кабельної техніки / С. М. Нужний // Матеріали Міжнар. конф. "Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв, 2002. – Т. 2. – С. 22-23. 210. Опыт применения привязных подводных аппаратов в экстремальных гидрометеорологических условиях / В. С. Блинцов, С. П. Гертов, Д. В. Костенко, Л. М. Улановский // Матеріали Міжнар. конф. "Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв, 2002. – Т. 2. – С. 16-17. 211. Поисково-спасательный

подводный

комплекс

/

В.

С.

Блинцов,

Г. В. Бабкин, С. П. Гертов, А. В. Ежов, Д. В. Костенко, О. В. Кузьменко, 28


С. Н. Нужный, О. А. Щелконогов // Матеріали Міжнар. конф. "Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв, 2002. – Т. 2. – С. 18-20. 212. Снигур, А. К. Комплексированная система определения навигационных параметров

высокоманевренных

скоростных морских

подвижных

объектов

/

А. К. Снигур, Фан Ван Ван // Вісн. КДПУ. – Кременчук, 2002. – Вип. 1 (12). – С. 338-339. 213. Снигур, А. К. Постановка задачи оптимального оценивания ошибок комплексированных

бесплатформенных

инерциальных

навигационных

систем

(БИНС) / А. К. Снигур, Фан Ван Ван // Матеріали Міжнар. конф. "Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв, 2002. – Т. 2. – С. 239-241. 214. Фан Ван Ван. Особенности обработки информации в комплексированной навигационной системе морских подвижных объектов / Фан Ван Ван // Матеріали Міжнар. конф. "Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв, 2002. – Т. 2. – С. 217-220. 2003 р.

215. Блинцов, В. С. Программный комплекс для мониторинга и управления корпоративной

компьютерной

сетью

с

конфиденциальной

информацией

/

В. С. Блинцов, С. С. Козырев // Тр. IV Междунар. науч.-практ. конф. "Современные информационные и электронные технологии". – О., 2003. – С. 126. 216. Блінцов, В. С. Навчальний моделюючий комплекс для дослідження безпеки руху суден / В. С. Блінцов, А. М. Тубальцев, Фан Ван Ван // Матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. "Проблеми наскрізної комп'ютерної підготовки у вищій школі". – Миколаїв, 2003. – С. 127-128. 217. Вовк, І. В. Малогабаритні генератори імпульсних струмів (ГІС) на напругу до 50 кВт / І. В. Вовк, С. С. Козирєв, М. Т. Курач // Матеріали XI Міжнар. наук. шк.семінара "Фізика імпульсних розрядів в конденсованих середовищах". – Миколаїв, 2003. – С. 126-128. 29


218. Волянская, Я. Б. Асинхронные короткозамкнутые электродвигатели с секционированием фаз статорной обмотки в приводах нагнетательных механизмов / Я. Б. Волянская, В. И. Локарев // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2003. – № 3 (389). 219. Волянская, энергосберегающими

Я.

Б.

Двухскоростной

ступенями

/

Я.

Б.

асинхронный Волянская,

В.

электропривод И.

Локарев

с //

Електромашинобудування та електрообладнання : респ. міжвід. наук.-техн. зб. – О., 2003. – Вип. 60. 220. Гайша, А. А. Его величество случай / А. А. Гайша // Мой компьютер. – 2003. – № 40 (263). – С. 48-49. 221. Гайша, А. А. Невидимые чернила / А. А. Гайша // Мой компьютер. – 2003. – № 51 (274). – С. 46-47. 222. Жук, А. К. Анализ влияния тиристорного преобразователя на питающую сеть с учетом коммутационных колебаний / А. К. Жук // Електромашинобудування та електрообладнання : респ. міжвід. наук.-техн. зб. – О., 2003. – Вип. 60. – С. 60-69. 223. Жук, А. К. Применение программно-прикладного пакета MATLAB для модельных экспериментов при решении задач электромагнитной совместимости в автономных ЭЭС с полупроводниковыми преобразователями / А. К. Жук, Д. А. Жук, В. Н. Шапошник // Матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. "Проблеми наскрізної підготовки у вищій школі". – Миколаїв, 2003. – С. 118-125. 224. Жук, Д. А. Применение программного пакета MATLAB для модельных экспериментов при решении задач электромагнитной совместимости в ЭЭС с ПП / Д. А. Жук // Матеріали наук.-практ. конф. "Стан та перспективи розвитку новітніх науково-освітніх комп'ютерних технологій". – Миколаїв, 2003. – С. 44-47. 225. Жук, Д. А. Симметричные и несимметричные помехи в системе инвертор с ШИМ – асинхронный двигатель / Д. А. Жук // Наук. пр. КДПУ. – К., 2003. – Вип. 2 (19). – С. 121-125. 226. Касьянов, Ю. И. Рациональное энергопотребление для автономных электротехнических

объектов

/

Ю. 30

И.

Касьянов,

А.

Н.

Мирошниченко,


Н. С. Назарова // Тез. докл. Х Междунар. науч. шк.-семинара "Физика импульсных разрядов в конденсированных средах". – Николаев, 2003. – С. 67-69. 227. Комп'ютерне моделювання як кінцевий етап підготовки студентівелектриків / В. С. Блінцов, Д. В. Костенко, А. А. Ставинський, М. Я. Хлопенко // Матеріали

Всеукр.

наук.-метод.

конф.

"Проблеми

наскрізної

комп'ютерної

підготовки у вищій школі". – Миколаїв, 2003. – С. 30-32. 228. Кондратенко,

Ю.

П.

Моделювання

гармонік

напівпровідникових

перетворювачів електричної енергії / Ю. П. Кондратенко, Е. А. Швець // 8-th Int. Modeling Scholl of AMSE-UAPL, Крим, Еліста, 12-17 верес. 2003 р. – Еліста, 2003. 229. Малогабаритный генератор импульсных токов (ГИТ) на напряжение до 50 кВт / И. Т. Вовк, А. М. Курач, Л. Е. Овчинникова, С. С. Козырев // Материалы ХІ Междунар. науч. шк.-семинара "Физика импульсных разрядов в конденсированных средах". – Николаев, 2003. – С. 126-128. 230. Нестеренко,

О.

И.

Исследование

погрешностей

интегрированной

инерциально-спутниковой системы ориентации и навигации при нестационарном движении объекта / О. И. Нестеренко, А. В. Прохорчук, Фан Ван Ван // Материалы IV

Междунар.

науч.-техн.

конф.

"Гиротехнологии,

навигация,

управление

движением и конструирование авиационно-космической техники". – К., 2003. – Ч. I. – С. 268-269. 231. Нестеренко, О. І. Інтегрована система невисокої вартості для визначення координат і кутової орієнтації морського рухомого об'єкта / О. І. Нестеренко, Фан Ван Ван // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2003. – № 1 (387). – С. 115-125. 232. О

двух

системах

буксирования

приповерхностного

носителя

измерительного комплекса / В. С. Блинцов, П. Г. Авраменко, Ж. Ю. Бурунина, В. А. Горбань, Н. С. Ефремова, В. И. Королев, В. В. Крамской, И. Н. Никула, С. Н. Нужный, Н. В. Салтанов // Системы контроля окружающей среды. Методические, технические и программные средства : сб. науч. тр. – Севастополь, 2003. – С. 91-96.

31


233. Овчиннікова, Л. Є. Програмне забезпечення автоматизації контролю знань та управління Internet-зверненнями / Л. Є. Овчиннікова, С. С. Козирєв // Матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні інформаційні і електронні технології". – О., 2003. – С. 117. 234. Правила класифікації та побудови морських суден. В 4 т. Т. 4 / уклад.: В. В. Бабій, О. А. Баронова, А. О. Білокурець, В. С. Блінцов, Є. Т. Бурдун, С. П. Гейко, В. Д. Губенко, С. Т. Гура, О. М. Дубовий, О. К. Жук, В. В. Квасницький, В. Ф. Квасницький, К. В. Костенко, О. І. Кротов, О. С. Охрименко, Г. Ф. Романовський, В. В. Севрюков, О. М. Спіян, М. Р. Ткач, В. К. Чекунов, Г. В. Шарун, А. В. Щедролосєв ; під заг. ред. В. В. Севрюкова. – К. : Регістр судноплавства України, 2003. – 555 с. 235. Правила щодо обладнання морських суден / уклад.: В. В. Бабій, О. А. Баронова, А. О. Білокурець, В. С. Блінцов, В. В. Зайцев, А. А. Каргу, В. Ф. Квасницький, О. І. Кротов, О. С. Охрименко, Г. Ф. Романовський, В. В. Севрюков, О. М. Спіян, В. К. Чекунов, Г. В. Шарун ; під заг. ред. В. В. Севрюкова. – К. : Регістр судноплавства України, 2003. – 342 с. 236. Прохорчук,

О.

В.

Аналіз

спостережливості

похибок

інтегрованої

iнерцiально-супутникової системи орієнтації i навігації / О. В. Прохорчук, Фан Ван Ван // Вісн. Трансп. акад. України та Укр. трансп. ун-ту. – К., 2003. – Т. 7. – С. 285-288. 237. Розрахунок

і

проектування

стабілізуючої

системи

оптимального

керування електроприводом постійного струму : метод. вказівки до курсового і диплом. проектування / В. С. Блінцов, М. Я. Хлопенко, А. Т. Кінаш, Ходжи Моніці Мохаммед Хоссейн. – Миколаїв : УДМТУ, 2003. – 44 с. 238. Фан Ван Ван. Задачи автоматизации стабилизации маломерного судна на траектории

/

Фан

Ван

Ван

//

Материалы

Междунар.

науч.-техн.

"Автоматизация: проблемы, идеи, решения". – Севастополь, 2003. – С. 183-184.

32

конф.


239. Фан

Ван

Ван.

Исследование

ошибок

интегрированной

системы

ориентации и навигации для маломерных судов / Фан Ван Ван // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2003. – № 2 (388). – С. 115-120. 240. Фан Ван Ван. Исследование эффективности стабилизации на траектории маломерного судна при использовании нечеткого регулятора / Фан Ван Ван // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2003. – № 3 (389). – С. 110-118.

2004 р.

241. Автоматизированные системы обработки информации с ограниченным доступом : метод. указания к лаб. работам / В. С. Блинцов, С. М. Головань, В. В. Душевба, В. П. Щербина. – К. : НАУ, 2004. – 27 с. 242. Адаптивная система управления зарядными устройствами на основе нейротехнологий / Н. С. Назарова, Л. Н. Мирошниченко, А. Н. Голобородько, С. С. Козырев // Штуч. інтелект. – 2004. – № 3. – С. 561-566. 243. Бабкин, Г. В. Об эффективности роботизированных морских комплексов для поиска и обезвреживания затонувших объектов / Г. В. Бабкин // Матеріали I Міжнар. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих наук. робітників "Електротехніка і електромеханіка" (ЕТЕМ – 2004). – Миколаїв, 2004. – С. 25-27. 244. Бабкін, Г. В. Автоматизація режимів роботи глибоководної кабельної лебідки / Г. В. Бабкін, С. П. Гертов, Д. В. Костенко // Материалы I Всеукр. наук.техн. конф. "Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів" (ПАЕТЗ – 2004). – Миколаїв, 2004. 245. Блинцов,

А.

В.

Разработка

систем

автоматизированного

картографирования донной поверхности / А. В. Блинцов, Ю. К. Костенко // Матеріали I Міжнар. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих наук. робітників "Інформаційно-керуючі системи і комплекси". – Миколаїв, 2004. – С. 5-10.

33


246. Блинцов, В. С. Обобщенный алгоритм управления процессом сгущения красного шлама / В. С. Блинцов, П. Г. Клименко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2004. – № 6 (399). – C. 123-132. 247. Блинцов, В. С. Программный комплекс для дистанционного мониторинга и управления корпоративной компьютерной сетью / В. С. Блинцов, С. С. Козырев // Вестн. СНУ. – Луганск, 2004. – № 12 (82). – С. 13-17. 248. Блінцов, В. С. Будова та принципи функціонування системи контролю концентрації частинок дисперсної фази в алюмінатному розчині / В. С. Блінцов, П. Г. Кліменко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2004. – № 5 (398). – C. 140-148. 249. Блінцов, В. С. Нормативна база та організаційно-економічні напрямки забезпечення якості електроенергії в електричних мережах / В. С. Блінцов, О. К. Жук // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2004. – № 4 (397). – С. 103-111. 250. Блінцов, О. В. Комплекс для здрібнювання твердих донних ґрунтів з використанням високовольтного електрогідроімпульсного розряду / О. В. Блінцов, Ю. К. Костенко, О. М. Красюк // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих наук. робітників "Електротехніка і електромеханіка". – Миколаїв, 2004. – С. 86-87. 251. Бурунина,

Ж.

Ю.

Математическая

модель

для

исследования

пространственного положения подводной буксируемой системы с подъемным аппаратом / Ж. Ю. Бурунина, Нгуен Тьен Лонг // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Електротехніка і електромеханіка". – Миколаїв, 2004. – С. 30-32. 252. Буруніна, Ж. Ю. Моделюючий комплекс для дослідження автоматичної буксированої системи / Ж. Ю. Буруніна, Нгуен Тьєн Лонг // Матеріали I Міжнар. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Інформаційно-керуючі системи і комплекси". – Миколаїв, 2004. – C. 219-224. 253. Волянская, Я. Б. Алгоритм энергосберегающего управления асинхронным электродвигателем / Я. Б. Волянская // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2004. – № 5 (389). 34


254. Волянская, Я. Б. Зависимость для инженерного расчета энергетических характеристик

асинхронных

электродвигателей

при

решении

задач

энергосбережения / Я. Б. Волянская, В. И. Локарев // Міжвід. наук.-техн. зб. ОДПУ. – О., 2004. – № 60. 255. Волянская, многофункциональных

Я.

Б.

Электротехнические

электромагнитных

устройства

компонентов

/

Я.

Б.

на

основе

Волянская,

В. И. Локарев // Вісн. КДПУ. – Кременчук, 2004. – № 3 (26). – С. 57-62. 256. Гальчевский, Ю. Л. Использование мыши ПК в качестве генератора случайных чисел / Ю. Л. Гальчевский, А. А. Гайша // Защита информации : сб. науч. тр. НАУ. – К., 2004. – Вып. 11. 257. Гальчевский,

Ю.

Л.

Методы

измерения

уровня

побочных

электромагнитных излучений с использованием перестраиваемых фильтров в системе

защиты

информации

/

Ю.

Л.

Гальчевский,

В.

М.

Корнован,

Д. Г. Слатвинский // Защита информации : сб. науч. тр. НАУ. – К., 2004. – Вып. 11. 258. Гальчевский, Ю. Л. Устройство оценки информационного сигнала / Ю. Л. Гальчевский, Н. С. Назарова, С. С. Козырев // Вісн. КДПУ. – Кременчук, 2004. – № 3 (26). – С. 132-134. 259. Гальчевський, Ю. Л. Аналіз можливих шляхів боротьби з комп'ютерним піратством / Ю. Л. Гальчевський, О. О. Гайша // Защита информации : сб. науч. тр. НАУ. – К., 2004. – Вып. 11. 260. Гальчевський, Ю. Л. Аналіз шифрів гамування шляхом виділення тренду псевдовипадкової послідовності (ПВП) / Ю. Л. Гальчевський // Захист інформації. – 2004. – № 3. – С. 13-19. 261. Гальчевський, Ю. Л. Методичний посібник до практичних занять з курсу "Основи теорії інформації" / Ю. Л. Гальчевський, О. О. Щелконогов ; під заг. ред. В. С. Блінцова. – Миколаїв : НУК, 2004. – 76 с. 262. Гальчевський, Ю. Л. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Автоматизація проектування електротехнічних систем". В 2 ч. Ч. 1 /

35


Ю. Л. Гальчевський, С. П. Гертов ; під заг. ред. В. С. Блінцова. – Миколаїв : НУК, 2004. – 36 с. 263. Гальчевський, Ю. Л. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Автоматизація проектування електротехнічних систем". В 2 ч. Ч. 2 / Ю. Л. Гальчевський, С. П. Гертов ; під заг. ред. В. С. Блінцова. – Миколаїв : НУК, 2004. – 47 с. 264. Гальчевський, Ю. Л. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Бази даних та бази знань". В 2 ч. Ч. 1 / Ю. Л. Гальчевський, О. А. Баронова ; під заг. ред. В. С. Блінцова. – Миколаїв : НУК, 2004. – 68 с. 265. Гальчевський, Ю. Л. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Бази даних та бази знань". В 2 ч. Ч. 2 / Ю. Л. Гальчевський, О. А. Баронова ; під заг. ред. В. С. Блінцова. – Миколаїв : НУК, 2004. – 60 с. 266. Гальчевський, Ю. Л. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Техніка захисту аудіоінформації". В 2 ч. Ч. 1 / Ю. Л. Гальчевський, Є. К. Гнатенко ; під заг. ред. В. С. Блінцова. – Миколаїв : НУК, 2004. – 96 с. 267. Гальчевський, Ю. Л. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Техніка захисту аудіоінформації". В 2 ч. Ч. 2 / Ю. Л. Гальчевський, Є. К. Гнатенко ; під заг. ред. В. С. Блінцова. – Миколаїв : НУК, 2004. – 71 с. 268. Гальчевський, Ю. Л. Первинний аналіз шифровки. Іспит збігу / Ю. Л. Гальчевський // Захист інформації. – 2004. – № 2. – С. 25-29. 269. Жук, А. К. Сетевое напряжение в системах с шестифазным и эквивалентым двенадцатифазным выпрямителями с учетом коммутационных колебаний / А. К. Жук, Д. А. Жук, С. Л. Трибулькевич // Вісн. КДПУ. – Кременчук, 2004. – № 1 (12). – С. 208-213. 270. Жук, Д. А. Влияние эффективности ЭЭС буровых судов на безопасность мореплавания / Д. А. Жук // Материалы Междунар. науч.-техн. конф. "Безопасность мореплавания и ее обеспечение при проектировании и постройке судов" (БМС – 2004). – Николаев, 2004. – С. 57-58.

36


271. Жук, Д. А. Вопросы электромагнитной совместимости в системе электроснабжения МТПА "Агент-1" / Д. А. Жук, С. Л. Трибулькевич, Д. В. Костенко // Матеріали

Міжнар.

наук.-техн.

конф.

студ.,

асп.

та

молодих

науковців

"Електротехніка і електромеханіка". – Миколаїв, 2004. – С. 38-42. 272. Жук, Д. А. Использование турбогенераторных установок для управления качеством

электроэнергии

в

электросистемах

с

полупроводниковыми

преобразователями / Д. А. Жук // Матеріали I Міжнар. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Інформаційно-керуючі системи і комплекси". – Миколаїв, 2004. – С. 80-83. 273. Жук, Д. А. Моделирование и расчет согласующих пассивных фильтров для активных и гибридных фильтрокомпенсирующих устройств / Д. А. Жук // Электромашиностроение и электрооборудование. – 2004. – Вып. 63. – С. 54-59. 274. Жук, Д. А. Особенности ЭЭС современных буровых судов с динамическим позиционированием / Д. А. Жук // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2004. – № 4. – С. 103-111. 275. Жук, Д. А. Подавление кондуктивных ЭМП в частотно-регулируемых электроприводах / Д. А. Жук // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. молодих науковців "Електротехніка і електромеханіка". – Миколаїв, 2004. – С. 35-42. 276. Жук,

Д.

А.

Эквивалентная

схема

асинхронного

двигателя

для

высокочастотных гармоник / Д. А. Жук // Материалы обл. науч.-техн. конф., посвящ. памяти адм. С. О. Макарова и худож. В. В. Верещагина. – Николаев, 2004. 277. Інформаційно-вимірювальний

комплекс

для

морських

випробувань

підводних апаратів / О. В. Блінцов, Ж. Ю. Буруніна, О. В. Кузьменко, Нгуен Тьєн Лонг // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих наук. робітників "Електротехніка і електромеханіка" (ЕТЕМ – 2004). – Миколаїв, 2004. – С. 120-121. 278. Клименко, П. Г. Контроль параметрів алюмінатного розчину в системі керування

згущувачем

червоного

шламу

глиноземного

виробництва

/

П. Г. Клименко // Матеріали I Міжнар. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих наук. 37


робітників "Інформаційно-керуючі системи і комплекси". – Миколаїв, 2004. – С. 30-33. 279. Клименко, П. Г. Математическая модель процесса сгущения красного шлама глиноземного производства / П. Г. Клименко // Автоматика, автоматизація, електротехнічні комплекси і системи. – 2004. – № 2 (14). – C. 27-36. 280. Клименко, П. Г. Математичне моделювання процесу осадження червоного шламу в алюмінатному розчині на основі експериментальних досліджень / П. Г. Клименко, І. Б. Леонгардт, Т. Б. Міненок // Вісн. КДПУ. – Кременчук, 2004. – № 6 (29). 281. Клименко, П. Г. Система управления процессом сгущения красного шлама на основе нечетких регуляторов / П. Г. Клименко // Електромашинобудування та електробудування : респ. міжвід. наук.-техн. зб. – О., 2004. – № 63. – С. 42-49. 282. Козырев, С. С. Разработка адаптивного фильтра информационного сигнала системы управления электрогидроимпульсной установки / С. С. Козырев, Н. С. Назарова // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2004. – № 4 (397). – С. 124-130. 283. Механизация и автоматизация обработки служебных и технических документов : метод. указания к лаб. работам / В. С. Блинцов, С. М. Головань, В. В. Душевба, В. П. Щербина. – К. : НАУ, 2004. – 40 с. 284. Мирошниченко, Д. В. Аналіз варіантів потужних високовольтних високочастотних

трансформаторів

для

електророзрядних

технологій

/

Д. В. Мирошниченко, М. В. Турти // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2004. – № 4. – С. 130-136. 285. Нгуен

Ню

Хунг.

Совершенствование

управления

судовой

электроэнергетической системой на основе применения нейросетевых технологий / Нгуен Ню Хунг // Тез. докл. Междунар. науч.-техн. конф. студ., асп. и молодых науч. работников, 6-7 апр. 2004 г. – Николаев, 2004. – С. 197-201. 286. Нгуен Тьен Лонг. Особенности построения системы автоматического управления для одного вида морского подвижного объекта / Нгуен Тьен Лонг //

38


Матеріали I Міжнар. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Інформаційнокеруючі системи і комплекси". – Миколаїв, 2004. – С. 201-203. 287. Романовский, Г. Ф. Современное состояние и перспективы развития подводных аппаратов в Украине / Г. Ф. Романовский, В. С. Блинцов, И. А. Родин // Proceedings of the V Int. Conf. on Unconventional Electromechanical and Electrical Systems. – Szczecin, 2004. – Р. 107-117. 288. Турти,

М.

В.

Автоматизація

проектування

реактивних елементів

вторинних джерел електроживлення / М. В. Турти, Л. М. Мирошниченко // Наук. пр. МДГУ. – Миколаїв, 2004. – Т. 35, вип. 22 : Комп'ютерні технології. – С. 147-155. 289. Турти, М. В. Метод кодування зорових зображень у системах штучного інтелекту / М. В. Турти, В. Я. Кутковецький // Наук. пр. МДГУ. – Миколаїв, 2004. – Т. 35, вип. 22 : Комп'ютерні технології. – С. 127-131. 290. Швець, Е. А. Моделювання неканонічних гармонік стабілізованих перетворювачів при несиметрії напруг мережі / Е. А. Швець // 9 Int. Modeling Scholl of Amse-Uapl, Crimea, 2004. – Alushta, 2004. 291. Blintsov, V. S. Main Features of Electric Power Systems Used on Modern Offshore Drilling Vessels / V. S. Blintsov, A. K. Zhook, D. A. Zhook // Proceedings of 6th Int. Scientific and Technical Conf. on Unconventional Electromechanical and Electrical Systems UEES'04, Crimea, Alushta, 24-29 Sept. 2004. – Alushta, 2004. – Vol. 2. – P. 465-470. 292. Nazarova, N. S. Creation of Underwater Electrical Explosion as an Object of Control / N. S. Nazarova, L. E. Ovchinnikova, S. S. Kozyriev // VI Int. Conf. on Unconventional Electromechanical and Electrical Systems, Crimea, Alushta, 24-29 Sept. 2004. – Alushta, 2004. – P. 491-496. 293. The Influence Water Electrolysis on the Efficiency of the Electro-Hydropulse Power Converter / L. Ovchinnikova, A. Kurach, N. Nazarova, S. Kozyriev // VI Int. Conf. on Unconventional Electromechanical and Electrical Systems, Crimea, Alushta, 24-29 Sept. 2004. – Alushta, 2004. – Vol. 3. – P. 487-490.

39


2005 р.

294. Блинцов, А. В. Автоматизация картографирования и визуализации донной поверхности / А. В. Блинцов, Ю. К. Костенко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2005. – № 3 (402). – С. 79-86. 295. Блинцов, А. В. Автоматизация коррекции данных при выполнении промеров глубин морских акваторий / А. В. Блинцов, Ю. К. Костенко // Матеріали II Всеукр.

наук.-техн.

конф.

"Проблеми

автоматики

та

електрообладнання

транспортних засобів". – Миколаїв, 2005. – С. 25-27. 296. Блинцов,

А.

В.

Повышение

точности

определения

глубин

при

картографировании донной поверхности акваторий / А. В. Блинцов, Ю. К. Костенко // Матеріали ІІ Міжнар. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих наук. робітників "Інформаційно-керуючі системи і комплекси". – Миколаїв, 2005. – С. 4-6. 297. Блинцов, В. С. Автоматизация управления движением однозвенной подводной буксируемой системы с подъемным буксируемым аппаратом / В. С. Блинцов, Нгуен Тьен Лонг // Вост.-Европ. журн. передовых технологий. – 2005. – № 6/2 (18). – С. 11-14. 298. Блинцов, В. С. Автоматическое управление однозвенной подводной буксируемой системой с подъемным аппаратом / В. С. Блинцов, Нгуен Тьен Лонг // Электромашиностроение и электрооборудование. – 2005. – Вып. 65. – С. 29-32. 299. Блинцов, В. С. Возможности ГИС-технологий в управлении проектами освоения газовых месторождений Азовского и Черного морей / В. С. Блинцов, В. А. Любимцев, Е. А. Караченцева // Тез. докл. Междунар. науч.-практ. конф. "Управление проектами: состояние и перспективы". – Николаев, 2005. – С. 19-20. 300. Блинцов, В. С. Моделирующий комплекс для исследования свойств подводной буксируемой системы как объекта управления / В. С. Блинцов, Нгуен Тьен Лонг // Зб. наук. пр. Ін-ту проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. В 2 т. – К., 2005. – Т. 1. – С. 22-27.

40


301. Блинцов, В. С. Практикум по криптологии : учеб. пособие / В. С. Блинцов,

Ю. Л. Гальчевский. – Николаев : НУК, 2005. – 172 с.

302. Блінцов, В. С. Особливості проектних розрахунків одноланкової підводної буксированої системи з підйомним буксированим апаратом / В. С. Блінцов, Ж. Ю. Буруніна, Нгуен Тьєн Лонг // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. "Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів". – Миколаїв, 2005. – Ч. 2. – С. 23-31. 303. Блінцов,

В.

С.

Програмно-технічний

комплекс

для

морських

дослідницьких випробувань одноланкових підводних буксированих систем / В. С. Блінцов, Ж. Ю. Буруніна, Нгуен Тьєн Лонг // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2005. – № 3. – C. 30-38. 304. Блінцов, В. С. Розрахунок тиристорного перетворювача для управління судновим електроприводом постійного струму : навч. посібник / В. С. Блінцов, Д. О. Жук, О. К. Жук. – Миколаїв : НУК, 2005. – 32 с. 305. Блінцов, В. С. Сучасні задачі управління проектами освоєння морських газових родовищ України / В. С. Блінцов, В. О. Любимцев // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2005. – № 3 (402). – С. 136-143. 306. Вовченко, А. И. Корреляционный анализ процессов предпробойной стадии

электроимпульсного

преобразования

энергии

/

А.

И.

Вовченко,

С. С. Козырев, Н. С. Назарова // Техн. електродинаміка. – 2005. – № 4. – С. 3-7. 307. Вовченко, О. І. Техніка та електрофізика високих напруг : навч. посібник. У 2 ч. Ч. 1. Електричні розряди в газах / О. І. Вовченко, Л. Є. Овчиннікова, С. С. Козирєв. – Миколаїв : НУК, 2005. – 54 с. 308. Волянская, Я. Б. Ток статора асинхронного электродвигателя при изменении нагрузки и напряжения питания / Я. Б. Волянская, В. В. Краснов // Матеріали VII Всеукр. конф. "Електромеханічні системи, методи моделювання і оптимізації". – Кременчук, 2005. – № 4 (33). – С. 66-69. 309. Гальчевский,

Ю.

Л.

Дистанционный

мониторинг

и

управление

корпоративной компьютерной сетью с помощью программного комплекса / 41


Ю. Л. Гальчевский, С. С. Козырев // Вісн. КДПУ. – Кременчук, 2005. – № 2 (31). – С. 43-46. 310. Гальчевський, Ю. Л. "Логічні" та "фізичні" захисти програмного забезпечення від несанкціонного копіювання / Ю. Л. Гальчевський, О. О. Гайша // Захист інформації. – 2005. – № 2 (23). – С. 34-40. 311. Гальчевський, Ю. Л. Математичні основи криптології : навч. посібник / Ю. Л. Гальчевський, В. С. Блінцов. – Миколаїв : НУК, 2005. 312. Гальчевський, Ю. Л. Методичний посібник до практичних занять з курсу "Основи захисту відеоінформації". В 2 ч. Ч. 1 / Ю. Л. Гальчевський ; під заг. ред. В. С. Блінцова. – Миколаїв : Степ-інфо, 2005. 313. Гальчевський, Ю. Л. Методичний посібник до практичних занять з курсу "Основи захисту відеоінформації". В 2 ч. Ч. 2 / Ю. Л. Гальчевський ; під заг. ред. В. С. Блінцова. – Миколаїв : Степ-інфо, 2005. 314. Гальчевський, Ю. Л. Методичний посібник до практичних занять з курсу "Основи теорії криптографії і криптоаналізу" / Ю. Л. Гальчевський ; під заг. ред. В. С. Блінцова. – Миколаїв : Степ-інфо, 2005. – 88 с. 315. Гальчевський, Ю. Л. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Елекро- і радіовимірювання". В 2 ч. Ч. 1 / Ю. Л. Гальчевський, О. Д. Блащенко, В. М. Овсянніков ; під заг. ред. В. С. Блінцова. – Миколаїв : Степ-інфо, 2005. 316. Гальчевський, Ю. Л. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Електро- і радіовимірювання". В 2 ч. Ч. 2 / Ю. Л. Гальчевський, О. Д. Блащенко, В. М. Овсянніков ; під заг. ред. В. С. Блінцова. – Миколаїв : Степ-інфо, 2005. 317. Гальчевський, Ю. Л. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Захист інформації в комп'ютерних мережах і системах". В 2 ч. Ч. 1 / Ю. Л. Гальчевський, О. О. Щелконогов ; під заг. ред. В. С. Блінцова. – Миколаїв : НУК, 2005. – 100 с.

42


318. Гальчевський, Ю. Л. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Захист інформації в комп'ютерних мережах і системах". В 2 ч. Ч. 2 / Ю. Л. Гальчевський, О. О. Щелконогов ; під заг. ред. В. С. Блінцова. – Миколаїв : НУК, 2005. – 138 с. 319. Гальчевський, Ю. Л. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Комп'ютерні мережі і системи". В 2 ч. Ч. 1 / Ю. Л. Гальчевський, О. О. Щелконогов ; під заг. ред. В. С. Блінцова. – Миколаїв : Степ-інфо, 2005. – 98 с. 320. Гальчевський, Ю. Л. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Комп'ютерні мережі і системи". В 2 ч. Ч. 2 / Ю. Л. Гальчевський, О. О. Щелконогов ; під заг. ред. В. С. Блінцова. – Миколаїв : Степ-інфо, 2005. – 98 с. 321. Гальчевський, Ю. Л. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи захисту відеоінформації" / Ю. Л. Гальчевський ; під заг. ред. В. С. Блінцова. – Миколаїв : Степ-інфо, 2005. 322. Гальчевський, Ю. Л. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Техніка захисту аудіоінформації". В 2 ч. Ч. 2 / Ю. Л. Гальчевський, Є. К. Гнатенко ; під заг. ред. В. С. Блінцова. – Миколаїв : Степ-інфо, 2005. – 71 с. 323. Гальчевський, Ю. Л. Програмна реалізація шифру "Подвійний квадрат" / Ю. Л. Гальчевський, В. Б. Авраменко // Зб. наук. пр. Севастоп. військ.-наук. ін-ту ім. П. С. Нахімова. – Севастополь, 2005. – Вип. 2 (9). – С. 34-40. 324. Гальчевський, Ю. Л. Розробка архиватора / Ю. Л. Гальчевський, В. М. Корнован, Д. Ю. Шарейко // Вісн. КДПУ. – Кременчук, 2005. – № 2 (31). – С. 40-42. 325. Жук, А. К. Анализ несинусоидальности напряжения в системах с тиристорными преобразователями при наличии коммутационных колебаний / А. К. Жук, Д. А. Жук, С. Л. Трибулькевич // Электромашиностроение и электрооборудование. – 2005. – Вып. 64. – С. 37-45. 326. Жук, А. К. Анализ эффективности демпфирующих устройств при подавлении гармоник коммутационных высокочастотных колебаний в ЭЭС с управляемыми выпрямителями / А. К. Жук, Д. А. Жук // Матеріали Всеукр. наук.43


техн. конф. "Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів". – Миколаїв, 2005. – С. 51-58. 327. Жук, Д. А. Современные средства повышения качества электроэнергии в автономных электроэнергетических системах / Д. А. Жук, В. Н. Запальский, С. Л. Трибулькевич // Матеріали I Міжнар. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих наук. робітників "Інформаційно-керуючі системи і комплекси". – Миколаїв, 2005. – С. 222-226. 328. Жук,

Д.

А.

Схема

замещения

асинхронного

двигателя

для

высокочастотных гармоник / Д. А. Жук // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2005. – № 2. – С. 94-104. 329. Козырев, С. С. Программные средства защиты компьютерных сетей от внутренних атак / С. С. Козырев // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих науковців "Інформаційно-керуючі системи і комплекси", 5-6 квіт. 2005 р. – Миколаїв, 2005. – С. 92-97. 330. Костенко,

Д.

В.

Энергосберегающее

управление

асинхронным

электроприводом с использованием микропроцессорной техники / Д. В. Костенко, Я. Б. Волянская // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2005. – № 3 (402). – С. 101-110. 331. Краснов, В. В. Сквозна комп'ютерна підготовка по спеціальності "Електромеханіка" на базі MathCad / В. В. Краснов // Матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. "Проблеми наскрізної комп'ютерної підготовки у вищій школі". – Миколаїв, 2005. – С. 57-58. 332. Локарев, В. И. Энергосбережение в электроприводе : учеб. пособие / В. И. Локарев. – Николаев : НУК, 2005. – 320 с. 333. Майоров, Є. О. Лабораторне дослідження характеристик однокаскадного підсилювача / Є. О. Майоров // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих науковців "Електротехніка і електромеханіка", 15-16 листоп. 2005 р. – Миколаїв, 2005. – С. 68-71. 334. Михайлова, А. Л. Особливості захисту інформації в базах даних / А. Л. Михайлова // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих 44


науковців "Електротехніка і електромеханіка", 15-16 листоп. 2005 р. – Миколаїв, 2005. – С. 88-91. 335. Назарова,

Н.

С.

Блок

гармонического

анализа

информационной

координаты системы управления генератора импульсных токов / Н. С. Назарова, Д. В. Жупник, С. С. Козырев // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. "Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів". В 2 ч. – Миколаїв, 2005. – Ч. 2. – С. 81-83. 336. Назарова, Н. С. Управление движением источника электроимпульсных воздействий / Н. С. Назарова, А. Н. Голобородько, С. С. Козырев // Вісн. НТУ "ХПІ". Темат. вип. Техніка і електрофізика високих напруг. – Х., 2005. – № 49. – С. 119-124. 337. Нгуен Ню Хунг. Использование гибридных нейронных сетей (ANFIS) для стабилизации напряжения и мощности. Основной способ создания ANFIS в среде MATLAB / Нгуен Ню Хунг // Тез. докл. Междунар. науч.-техн. конф. студ., асп. и молодых науч. работников, 19-20 мая 2005 г. – Миколаїв, 2005. – С. 83-89. 338. Нгуен

Ню

Хунг.

Нечеткий

стабилизатор

мощности

синхронного

генератора / Нгуен Ню Хунг // Тез. докл. Междунар. науч.-техн. конф. студ., асп. и молодых науч. работников, 5-6 апр. 2005 г. – Миколаїв, 2005. – С. 236-240. 339. Нгуен Тьен Лонг. К вопросу стабилизации приповерхностного движения подъемного буксируемого аппарата / Нгуен Тьен Лонг // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2005. – № 6. – C. 223-230. 340. Нгуен Тьен Лонг. Однозвенная буксируемая система с подъемным буксируемым аппаратом как объект автоматического управления / Нгуен Тьен Лонг // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Інформаційнокеруючі системи і комплекси". – Миколаїв, 2005. – С. 233-236. 341. Нгуен Тьен Лонг. Синтез и исследование эффективности системы автоматического управления буксируемым подводным аппаратом на основе инверсной математической модели / Нгуен Тьен Лонг // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2005. – № 5. – C. 102-109.

45


342. Нгуен Тьен Лонг. Система телеметрии для морских исследовательских испытаний буксируемого подводного аппарата / Нгуен Тьен Лонг // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Інформаційно-керуючі системи і комплекси". – Миколаїв, 2005. – С. 36-38. 343. Правила классификации и постройки судов внутреннего плавания. В 4 т. Т. 4 / сост.: В. В. Бабий, Е. А. Баронова, А. А. Билокурец, В. С. Блинцов, А. В. Бондаренко, А. А. Каргу, И. И. Махек, Г. Ф. Романовский, В. К. Чекунов, Г. В. Шарун ; под общ. ред. В. В. Севрюкова. – К. : Регістр судноплавства України, 2005. – 399 с. 344. Слатвинский,

Д.

Г.

Усовершенствование

программно-аппаратных

комплексов обнаружения и локализации закладных устройств / Д. Г. Слатвинский, А. О. Щелконогов, В. В. Трибулькевич // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих науковців "Електротехніка і електромеханіка", 15-16 листоп. 2005 р. – Миколаїв, 2005. – С. 202-204. 345. Сучасний стан

та перспективи розвитку підводних апаратів для

дослідження і освоєння шельфу / В. С. Блінцов, Г. В. Бабкін, Д. В. Костенко, С. М. Нужний, Нгуен Тьєн Лонг // Матеріали I Всеукр. наук.-техн. конф. "Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів" (ПАЕТЗ – 2005). – Миколаїв, 2005. – Ч. 2. – С. 10-22. 346. Турты,

М.

В.

Автоматизация

проектирования

высоковольтных

высокочастотных трансформаторов / М. В. Турты, Л. Н. Мирошниченко // Материалы ХІ Междунар. науч. шк.-семинара "Физика импульсных разрядов в конденсированных середах", 15-20 авг. 2005 г. – Николаев, 2005. – С. 11-17. 347. Швець,

Е.

А.

Дослідження

абсолютної

стійкості

деякого

типу

стабілізованих перетворювачів / Е. А. Швець // Int. Modellinq Shool of AMSE-UAPL: Proceedinqs (Addition to journol Technscal News), Ukrain, Alusta, 12-17 Sept. 2005. – Alusta, 2005. – P. 27-30. 348. Щелконогов, О. А. Использование виртуальных машин в практических занятиях по направлениям "Компьютерные сети и системы" и "Защита информации" / 46


О. А. Щелконогов // Матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. "Проблеми наскрізної комп'ютерної підготовки у вищій школі", 23-25 верес. 2005 р. – Миколаїв, 2005. – С. 14-16. 349. Щелконогов, О. О. Комплекс лабораторних робіт з комп'ютерних систем і мереж / О. О. Щелконогов, В. В. Трибулькевич, Д. Г. Слатвинський // Матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. "Проблеми наскрізної комп'ютерної підготовки у вищій школі", 23-25 верес. 2005 р. – Миколаїв, 2005. – С. 25-28.

2006 г.

350. Актуальні задачі створення приладового забезпечення для моніторингу підводних потенційно небезпечних підводних об'єктів / Ю. М. Бабанський, В. І. Радашев, Г. В. Бабкін, В. С. Блінцов // Матеріали III Всеукр. наук.-техн. конф. "Проблеми

автоматики

та

електрообладнання

транспортних

засобів"

(ПАЕТЗ – 2006). – Миколаїв, 2006. – С. 62-69. 351. Бабкин, Г. В. Особенности приборного оснащения для выявления и идентификации подводных потенциально опасных объектов / Г. В. Бабкин, Ю. К. Костенко // Матеріали III Всеукр. наук.-техн. конф. "Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів" (ПАЕТЗ – 2006). – Миколаїв, 2006. – С. 12-14. 352. Бабкин, Г. В. Особенности управления проектами обезвреживания экологически опасных подводных объектов / Г. В. Бабкин // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2006. – № 1 (406). – С. 144-151. 353. Бабкін, Г. В. Особливості розробки концепції управління проектом створення роботизованого комплексу для знешкодження затонулих об'єктів / Г. В. Бабкін // Матеріали наук.-техн. конф. проф.-викл. складу, 26-28 квіт. 2006 р. – Миколаїв, 2006.

47


354. Бабкін, Г. В. Управління предметною областю проекту створення морських комплексів для знешкодження підводних потенційно небезпечних об'єктів / Г. В. Бабкін, В. С. Блінцов // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2006. – № 6 (411). 355. Блинцов, В. С. Автоматизация судовых электроэнергетических систем на основе нейронечетких регуляторов / В. С. Блинцов, Нгуен Ню Хунг // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2006. – № 1. – С. 135-143. 356. Блинцов, В. С. Автоматическое управление электродной системой электрогидроимпульсной

установки

с

асинхронным

электроприводом

/

В. С. Блинцов, С. С. Козырев // Електромашинобудування та електрообладнання. Темат. вип. Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика. – К., 2006. – Вип. 66. – С. 88-89. 357. Блинцов, В. С. Регулирование электрогидроимпульсных установок при изменяющейся электропроводности жидкости / В. С. Блинцов, С. С. Козырев // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2006. – № 3 (408). – С. 141-146. 358. Блинцов,

В.

С.

Совершенствование

управления

корабельной

электростанцией на основе применения нечетких и нейросетевых регуляторов / В. С. Блинцов, Нгуен Ню Хунг // Техн. електродинаміка. – К., 2006. – № 2. – С. 118-121. 359. Блінцов, В. С. Використання геоінформаційних технологій в управлінні проектами освоєння морських газових родовищ / В. С. Блінцов, В. О. Любимцев, О. О. Караченцева // Вост.-Европ. журн. передовых технологий. – 2006. – № 1 (19). – С. 132-136. 360. Блінцов, В. С. Математичні основи криптології : навч. посібник / В. С. Блінцов, Ю. Л. Гальчевський. – Миколаїв : НУК, 2006. – 232 с. 361. Блінцов,

В.

С.

Нейронечітке

керування

частотою

суднового

газотурбінного двигуна у перехідних режимах / В. С. Блінцов, Нгуен Ню Хунг // Вост.Европ. журн. передовых технологий. – 2006. – № 1 (19). – С. 21-23.

48


362. Блінцов, В. С. Удосконалення теоретичних основ проектування підводних систем з гнучкими елементами / В. С. Блінцов, С. М. Нужний // Вост.-Европ. журн. передовых технологий. – 2006. – № 4/3 (22). – С. 15-19. 363. Вовченко, А. И. Модель управления электроимпульсной очисткой отливок / А. И. Вовченко, С. С. Козырев, Н. С. Назарова // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. "Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів". – Миколаїв, 2006. – С. 89-97. 364. Козырев,

С.

электротехническим С. С. Козырев

//

С. Адаптивная комплексом

Техн.

для

система управления

высоковольтным

разрядноимпульсных

електродинаміка.

Темат.

вип.

технологий

Проблеми

/

сучасної

електротехніки. – К., 2006. – № 3. – С. 97-102. 365.

Козырев, С. С. Адаптивная система управления электроимпульсной

установкой с использованием нечеткого регулятора / С. С. Козырев // Вісн. НТУ "ХПІ". Темат. вип. Техніка і електрофізика високих напруг. – Х., 2006. – № 37. – С. 92-100. 366. Козырев, С. С. Алгоритм управления электроимпульсной установкой при обработке объектов сложной конфигурации / С. С. Козырев // Вісн. НТУ "ХПІ". Темат. вип. Техніка і електрофізика високих напруг. – Х., 2006. – № 17. – С. 69-75. 367. Локарев,

В.

И.

Диаграмма

переключения

статорной

обмотки

асинхронного электродвигателя "треугольник – звезда" / В. И. Локарев // Матеріали Всеукр.

наук.-техн.

конф.

"Проблеми

автоматики

та

електрообладнання

транспортних засобів", 22-23 трав. 2006 р. – Миколаїв, 2006. – С. 88-90. 368. Майоров, Е. А. Определение параметров дифференциального усилителя на ОУ / Е. А. Майоров // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих науковців "Інформаційно-керуючі системи і комплекси", 10-11 квіт. 2006 р. – Миколаїв, 2006. – С. 21-23. 369. Мирошниченко, Л. Н. Адаптивные алгоритмы управления зарядными устройствами генераторов импульсных токов / Л. Н. Мирошниченко, Н. С. Назарова,

49


С. С. Козырев // Техн. електродинаміка. Тем. вип. Силова електроніка та енергоефективність. – К., 2006. – № 1. – С. 53-56. 370. Михайлова, А. Л. Общая характеристика реляционной модели данных / А. Л. Михайлова // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих науковців "Інформаційно-керуючі системи і комплекси", 10-11 квіт. 2006 р. – Миколаїв, 2006. – С. 71-73. 371. Нгуен Ню Хунг. Использование нечетких регуляторов для настройки коэффициентов усиления ПИД-регулятора напряжения синхронного генератора / Нгуен Ню Хунг // Техн. електродинаміка. Вип. Проблеми сучасної електротехніки. – К., 2006. – № 8. – С. 117-120. 372. Нгуен

Ню Хунг. Компьютерное моделирование работы судовых

электроэнергетических систем / Нгуен Ню Хунг // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2006. – № 3. – С. 147-154. 373. Нгуен

Ню Хунг. Компьютерное моделирование работы судовых

электроэнергетических систем / Нгуен Ню Хунг // Тез. докл. Междунар. науч.-техн. конф. студ., асп. и молодых науч. работников, 22-24 мая 2006 г. – Николаев, 2006. – С. 45-51. 374. Нгуен Ню Хунг. Особенности регулирования возбуждения на основе нейронечетких моделей объекта управления / Нгуен Ню Хунг // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2006. – № 6. – С. 145-149. 375. Нгуен Ню Хунг. Особенности управления турбогенератором на основе прямой и инверсной нейронечетких моделей объекта управления / Нгуен Ню Хунг // Вост.-Европ. журн. передовых технологий. – 2006. – № 3/2 (21). – C. 100-103. 376. Нужний, С. М. Визначення просторового положення підводного апарату з урахуванням характеристик кабель-тросу / С. М. Нужний // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2006. – № 4 (409). – С. 61-65. 377. Нужний, С. М. Дослідження впливу високого гідростатичного тиску та жорсткості гнучких елементів на їх форму / С. М. Нужний // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2006. – № 3 (408). – С. 42-48. 50


378. Нужний, С. М. Дослідження впливу додаткових поплавків на форму гнучких елементів прив'язних підводних систем / С. М. Нужний // Вост.-Европ. журн. передовых технологий. – 2006. – № 2/1 (19). – С. 51-54. 379. Нужний, С. М. Дослідження впливу жорсткості гнучких елементів на їх форму для прив'язних підводних систем / С. М. Нужний // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2006. – № 1 (406). – С. 33-44. 380. Нужний, С. М. Дослідження впливу жорсткості на форму прогину гнучких

елементів

спеціалізованих

підводних

технологічних

комплексів

/

С. М. Нужний // Вост.-Европ. журн. передовых технологий. – 2006. – № 3/2 (21). – С. 104-106. 381. Пат.

17153

А.

Україна.

Спосіб

автоматичного

регулювання

електроімпульсних установок / С. С. Козирєв, Н. С. Назарова (Україна). – Заявл. 20.03.06 ; опубл. 15.09.06, Бюл. № 9. 382. Пат. 18647. Україна. Багатофункціональний кистьовий пристрій робота / Е. А. Швець (Україна). – Заявл. 22.05.06 ; опубл. 15.11.06, Бюл. № 11. 383. Пат. 76299. Україна. Комплекс для електрогідроімпульсного руйнування міцних монолітних об'єктів під водою / О. І. Вовченко, І. С. Швець, М. І. Кузьменков, В. С. Блінцов, О. В. Бова, А. Р. Різун, Ю. В. Голень (Україна). – Заявл. 05.08.04 ; опубл. 17.07.06, Бюл. № 7. 384. Турты, М. В. Определение максимального коэффициента заполнения окна магнитопровода медью высоковольтного высокочастотного трансформатора (ВВЧТ) двухстержневой конструкции / М. В. Турты, Л. Н. Мирошниченко // Матеріали Всеукр.

наук.-техн.

конф.

"Проблеми

автоматики

та

електрообладнання

транспортних засобів", 22-23 трав. 2006 р. – Миколаїв, 2006. – С. 155-161.

2007 г.

385. Архітектура

системи

діагностики

залишкового

ресурсу

і

якості

електричної ізоляції промислових електротехнічних споруд на базі теслівських кіл / 51


Л. М. Мирошниченко, Л. Є. Овчиннікова, А. М. Голобородько, С. С. Козирєв // Вісн. НТУ "ХПІ". Темат. вип. Техніка і електрофізика високих напруг. – Х., 2007. – № 20. – С. 121-127. 386. Атаманюк, І. П. Використання апарату канонічних розкладів випадкової послідовності для підвищення криптостійкості мифування / І. П. Атаманюк // Матеріали Міжнар. наук.-практ.

конф. "Безпекотворення: питання теорії і

практики". – К., 2007. 387. Балабанов, А. В. Особливості регулювання параметрів електроенергії хвильової електростанції і передача її на берег / А. В. Балабанов // Матеріали Всеукр. наук.-техн.

конф.

студ.,

асп.

та

молодих

вчен.

"Електротехнічні

та

електротехнологічні системи і комплекси". – Миколаїв, 2007. 388. Баронова, О. А. До розробки захищеної автоматизованої інформаційної системи вищого навчального закладу / О. А. Баронова, М. В. Турти // Матеріали Всеукр.

наук.-техн.

конф.

"Проблеми

автоматики

та

електрообладнання

транспортних засобів". – Миколаїв, 2007. – С. 238-241. 389. Блинцов,

В.

С.

Автоматизированная

система

мониторинга

гидротехнических сооружений водных транспортных путей / В. С. Блинцов, Ю. К. Костенко // Портовые технологии и техника мореплавания : сб. науч. тр. – О., 2007. – С. 48-57. 390. Блинцов, В. С. Влияние на питающую сеть частотно-регулируемых асинхронных электроприводов / В. С. Блинцов, А. К. Жук, Д. А. Жук // Тр. XIV Междунар. науч.-техн. конф. "Электроприводы переменного тока". – Екатеринбург, 2007. – С. 173-178. 391. Блинцов, В. С. Подводно-технологический комплекс для разрушения грунтов высокой прочности / В. С. Блинцов, С. Н. Нужный, Ю. И. Касьянов // Тез. докл. VII Междунар. науч. шк. – Николаев, 2007. 392. Блинцов, В. С. Система управления электроимпульсными установками с нейросетевым регулятором / В. С. Блинцов, С. С. Козырев // Материалы XII

52


Междунар. науч. шк.-семинара "Физика импульсных разрядов в конденсированных средах", 22-26 авг. 2007 г. – Николаев, 2007. – С. 172-174. 393. Блинцов, В. С. Современные проблемы создания электрооборудования и автоматики подводных аппаратов / В. С. Блинцов // Радіоелектронні і комп'ютерні системи. – Х., 2007. – № 5 (24). – С. 90-98. 394. Блінцов,

В.

С.

Адаптивна

система

керування

електровибуховим

перетворенням енергії в умовах невизначеності параметрів середовища та збурюючих впливів / В. С. Блінцов, С. С. Козирєв // Вост.-Европ. журн. передовых технологий. – 2007. – № 3/2 (26). – С. 28-32. 395. Блінцов, В. С. До концепції створення корпоративної геоінформаційної системи

для

освоєння

морських

газових

середовищ

/

В.

С.

Блінцов,

О. О. Караченцева // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. "Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів". – Миколаїв, 2007. 396. Блінцов, В. С. Застосування нечіткого моделювання в синтезі систем керування електровибуховим перетворенням енергії / В. С. Блінцов, С. С. Козирєв // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Комп'ютерні науки та інформаційні технології" (CSIT – 2007). – Л., 2007. – С. 63-66. 397. Блінцов, В. С. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Керування морськими рухомими об'єктами" / В. С. Блінцов, П. Г. Клименко. – Миколаїв : НУК, 2007. 398. Блінцов, В. С. Навчальний посібник з дисципліни "Керування морськими рухомими об'єктами" / В. С. Блінцов, П. Г. Клименко. – Миколаїв : НУК, 2007. 399. Блінцов, В. С. Синтез нечітких регуляторів для коригування параметрів адаптивної системи керування електрогідроімпульсною установкою / В. С. Блінцов, С. С. Козирєв // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. "Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів". – Миколаїв, 2007. – С. 19-27. 400. Блінцов,

В.

С.

Синтез

системи

керування

електровибуховим

перетворенням енергії на основі інверсних моделей / В. С. Блінцов, С. С. Козирєв // Вост.-Европ. журн. передовых технологий. – 2007. – № 3/2 (27). – С. 6-12. 53


401. Блінцов, В. С. Склад та концепція керування хвильовою електростанцією в умовах невизначеності характеристик морського середовища / В. С. Блінцов, С. П. Гертов // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. "Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів". – Миколаїв, 2007. – С. 270-274. 402. Блінцов, О. В. Захист акваторії від несанкціонованого доступу / О. В. Блінцов, А. Ю. Григор'єв, В. Б. Бурдюжа // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Комп'ютерні мережі та інформаційна безпека". – Миколаїв, 2007. 403. Борзенко, С. В. Система програмного контролю знань в учбових закладах / С. В. Борзенко // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Інформаційно-керуючі системи і комплекси". – Миколаїв, 2007. 404. Влияние качества электроэнергии в судовой электроэнергетической системе на безопасность движения судна и осуществление перегрузочных операций / В. С. Блинцов, Г. Б. Вильский, А. К. Жук, Д. А. Жук // Портовые технологии и техника мореплавания : сб. науч. тр. – О., 2007. – С. 84-92. 405. Вовченко, О. І. Техніка та електрофізика високих напруг : навч. посібник. У 2 ч. Ч. 2. Електричні розряди в конденсованих діелектриках / О. І. Вовченко, Л. Є. Овчиннікова, С. С. Козирєв. – Миколаїв : НУК, 2007. – 50 с. 406. Волянская, Я. Б. Методические указания к практическим занятиям по курсу "Энергосбережение в электроприводе" / Я. Б. Волянская, С. М. Волянский. – Николаев : НУК, 2007. – 72 с. 407. Волянская, Я. Б. Оценка измерения погрешностей тарированного момента и моментомера / Я. Б. Волянская, С. М. Волянский // Електромашинобудування та електрообладнання : респ. міжвід. наук.-техн. зб. – О., 2007. – Вип. 68. – С. 54-58. 408. Волянская,

Я.

Б.

Энергетическая

оптимизация

асинхронного

электропривода путем плавного регулирования напряжения / Я. Б. Волянская // Проблемы автоматизированного электропривода. Сер. Теория и практика. – Днепродзержинск, 2007. – № 4. – С. 80-81.

54


409. Волянский, С. М. Разработка методики метрологической аттестации моментомера / С. М. Волянский // Материалы Междунар. науч.-техн. конф. "Электротехника и электромеханика", 19-20 нояб. 2007 г. – Николаев, 2007. – С. 11-17. 410. Волянский, С. М. Разработка методики метрологической аттестации моментометра / С. М. Волянский // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Електротехнічні та електротехнологічні системи і комплекси". – Миколаїв, 2007. 411. Григор'єв, А. Ю. Обгрунтування доречності витрат на інформаційну безпеку / А. Ю. Григор'єв, В. Б. Бурдюжа // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Інформаційно-керуючі системи і комплекси". – Миколаїв, 2007. 412. Довгань, Д. В. Выбор программы схемотехнического моделирования / Д. В. Довгань // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Інформаційно-вимірювальні пристрої електромеханічних систем". – Миколаїв, 2007. 413. Егоров, А. П. Как защитить компанию от кражи баз данных / А. П. Егоров // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Комп'ютерні мережі та інформаційна безпека". – Миколаїв, 2007. 414. Касьянов,

Ю.

И.

Влияние защитного

дросселя на процессы в

высокочастотном зарядном устройстве / Ю. И. Касьянов // Матеріали Всеукр. наук.техн. конф. "Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів". – Миколаїв, 2007. 415. Касьянов, Ю. И. Критерии выбора зарядных устройств генераторов импульсных разрядов / Ю. И. Касьянов // Тези доп. ХІІІ Міжнар. наук. шк.-семінара "Фізика імпульсних розрядів в конденсованих середовищах". – Миколаїв, 2007. 416. Клименко, П. Г. Застосування нейронних регуляторів для керування технологічним процесом глиноземного виробництва / П. Г. Клименко // Матеріали

55


Всеукр.

наук.-техн.

конф.

"Інформаційно-керуючі

системи

і

комплекси"

(ІКСК – 2007). – Миколаїв, 2007. – С. 187-189. 417. Козирєв,

С.

С.

Адаптивна

система

керування

високовольтним

електротехнічним комплексом з ієрархічною архітектурою для розрядно-імпульсних технологій / С. С. Козирєв // Вісн. СНУ. – Луганськ, 2007. – № 15. – С. 78-81. 418. Козирєв, С. С. Дослідження динаміки систем автоматичного керування електровибуховим перетворенням енергії / С. С. Козирєв // Вост.-Европ. журн. передовых технологий. – 2007. – № 4/2 (28). – С. 73-78. 419. Козирєв, С. С. Нечітка модель електровибухового перетворення енергії як об'єкта керування / С. С. Козирєв // Вестн. НТУ "ХПИ". Вып. Техника и электрофизика высоких напряжений. – Х., 2007. – № 20. – С. 101-106. 420. Козирєв, С. С. Синтез нечітких регуляторів адаптивної системи керування електровибуховим перетворенням енергії / С. С. Козирєв // Техн. електродинаміка. Темат. вип. Силова електроніка та енергоефективність. – К., 2007. – № 4. – С. 58-61. 421. Козирєв, С. С. Удосконалена модель керування електровибухового перетворення енергії / С. С. Козирєв // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2007. – № 4 (415). – С. 101-109. 422. Козырев, С. С. Использование fuzzy-регулятора в системе управления режимов работы электроимпульсной установки / С. С. Козырев // Материалы ХII Междунар. науч. шк.-семинара "Физика импульсных разрядов в конденсированных средах", 22-26 авг. 2007 г. – Николаев, 2007. – С. 174-176. 423. Коколов, С. О. Особливості розробки високовольтних джерел живлення автоматизованих систем плазмохімічної інтенсифікації горіння / С. О. Коколов // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Електротехнічні та електротехнологічні системи і комплекси". – Миколаїв, 2007. 424. Коколов, С. О. Підвищення показників теплових двигунів з автоматичною системою плазмохімічного спалювання палив / С. О. Коколов // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Інформаційно-керуючі системи і комплекси". – Миколаїв, 2007. 56


425. Костенко, Д. В. Концепция лабораторного практикума по схемотехнике / Д. В. Костенко // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. "Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів". – Миколаїв, 2007. 426. Костенко, Д. В. Улучшение качества выходного напряжения автономного инвектора в составе преобразователя частоты со звеном постоянного тока / Д. В. Костенко, С. Л. Трибулькевич, В. В. Трибулькевич // Матеріали Всеукр. наук.техн. конф. "Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів". – Миколаїв, 2007. 427. Костенко, Ю. К. Принципы автоматизации мониторинга технического состояния внутренних водных путей Украины / Ю. К. Костенко // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. "Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів". – Миколаїв, 2007. 428. Крамаренко, В. М. Комплекс засобів і заходів для забезпечення автоматизації та інформаційної безпеки обробки потоків даних соціологічних досліджень / В. М. Крамаренко // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Інформаційно-керуючі системи і комплекси". – Миколаїв, 2007. 429. Краснов, В. В. Алгоритм построения дерева кратчайших путей с использованием списочного описания графа сети / В. В. Краснов // Матеріали Всеукр.

наук.-техн.

конф.

"Проблеми

автоматики

та

електрообладнання

транспортних засобів". – Миколаїв, 2007. 430. Краснов, В. В. Имитация обтекания профиля крыла при выполнении условия Чаплыгина–Жуковского / В. В. Краснов // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. "Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів". – Миколаїв, 2007. 431. Краснов, В. В. Моделирование движения импульса в коаксиальном кабеле / В. В. Краснов // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. "Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів". – Миколаїв, 2007.

57


432. Краснов, В. В. Прямое цифровое управление СЭЭС по абсолютному углу / В. В. Краснов // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. "Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів". – Миколаїв, 2007. 433. Локарев, В. И. Выбор энергосберегающего двигателя из ряда серийных машин / В. И. Локарев // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. "Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів". – Миколаїв, 2007. 434. Локарев,

В.

И.

Модернизация

асинхронного двигателя

с

целью

повышения энергетической эффективности / В. И. Локарев, В. В. Беляев // Матеріали Всеукр.

наук.-техн.

конф.

"Проблеми

автоматики

та

електрообладнання

транспортних засобів". – Миколаїв, 2007. 435. Локарев, В. И. О проблеме энергетической эффективности массового асинхронного электропривода / В. И. Локарев // Зб. наук. пр. ДДТУ. – Дніпродзержинськ, 2007. – С. 547. 436. Локарев,

В.

И.

Особенности

переключения

статорных

цепей

асинхронного электродвигателя в цепях энергосбережения / В. И. Локарев, В. В. Беляев // Проблемы автоматизированного электропривода : сб. науч. тр. – Днепродзержинск, 2007. – С. 545. 437. Матієнко, О. А. Розробка лабораторної роботи "Дослідження акустичного генератора білого шуму" / О. А. Матієнко // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Інформаційно-керуючі системи і комплекси". – Миколаїв, 2007. 438. Михайлова, О. Л. Використання баз даних в АСУ вищим навчальним закладом / О. Л. Михайлова // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. "Інформаційнокеруючі системи і комплекси". – Миколаїв, 2007. 439. Михайловский,

В.

Г.

К

вопросу

о

речевых

технологиях

/

В. Г. Михайловский // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Електротехнічні та електротехнологічні системи і комплекси". – Миколаїв, 2007.

58


440. Михайловский, В. Г. Метод анализа библиотек шаблонов атак с ручным расширением / В. Г. Михайловский // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Інформаційно-керуючі системи і комплекси". – Миколаїв, 2007. 441. Михайловський, В. Г. Розробка лабораторного комплексу за напрямом "Інформаційна безпека" / В. Г. Михайловський // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Комп'ютерні мережі та інформаційна безпека". – Миколаїв, 2007. 442. Нужний, С. М. Особливості проектування прив'язних підводних систем з урахуванням конструкційних та експлуатаційних характеристик їх кабель-тросів / С. М. Нужний // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. "Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів". – Миколаїв, 2007. 443. Овсянніков, В. М. Перспективні розробки малогабаритних джерел живлення для плазмових технологій / В. М. Овсянніков, С. О. Коколов // Матеріали II Міжнар. наук.-техн. конф. "Муніципальна енергетика: проблеми, рішення". – Миколаїв, 2007. – С. 97-100. 444. Пат. 20209. Україна. Підводний апарат / В. С. Блінцов, Б. А. Бугаєнко, А. Ф. Галь, М. О. Дубіна (Україна). – Заявл. 11.07.06 ; опубл. 15.01.07, Бюл. № 1. 445. Пат. 22027. Україна. Підводний апарат / В. С. Блінцов, Б. А. Бугаєнко, А. Ф. Галь, М. О. Дубіна, Г. І. Штефирца (Україна). – Заявл. 14.11.06 ; опубл. 10.04.07, Бюл. № 4. 446. Пат. 22439. Україна. Кренодиферентна система підводного апарата / В. С. Блінцов, Б. А. Бугаєнко, А. Ф. Галь, М. О. Дубіна (Україна). – Заявл. 14.11.06 ; опубл. 25.04.07, Бюл. № 5. 447. Пат. 26252. Україна. Адаптивний захватний пристрій інтелектуального робота / Е. А. Швець, Ю. П. Кондратенко (Україна). – Заявл. 08.05.07 ; опубл. 10.09.07, Бюл. № 14. 448. Пат. 78811. Україна. Силовий гібридний фільтр / Д. О. Жук, О. А. Жук, С. О. Трібулькевич (Україна). – Заявл. 24.01.05 ; опубл. 25.04.07, Бюл. № 5.

59


449. Петриченко, Д. А. Анализ использования баз данных в информационноаналитической работе / Д. А. Петриченко // Матеріали І Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Інформаційно-керуючі системи і комплекси". – Миколаїв, 2007. 450. Пискунов, А. М. Методическое пособие по выполнению контрольных работ

и

курсовых

проектов

по

дисциплине

"Теория

электропривода"

/

А. М. Пискунов. – Николаев : НУК, 2007. – 83 с. 451. Пискунов, А. М. Судовые автоматизованные электроприводы : метод. пособие по курсовому проектированию / А. М. Пискунов. – Николаев : НУК, 2007. – 60 с. 452. Підводно-технічний комплекс для руйнування грунтів високої міцності / В. С. Блінцов, С. М. Нужний, С. П. Гертов, Ю. І. Касьянов // Матеріали Міжнар. шк.семінару "Фізика імпульсних розрядів в конденсованих середовищах". – Миколаїв, 2007. 453. Портной,

Д.

В.

Программно-аппаратный

комплекс

анализа

скремблирующих устройств / Д. В. Портной // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Комп'ютерні мережі та інформаційна безпека". – Миколаїв, 2007. 454. Рибалов, Д. М. Розробка систем автоматизованого проектування пожежної сигналізації як елемента АРМ спеціаліста із захисту інформації / Д. М. Рибалов // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Інформаційнокеруючі системи і комплекси". – Миколаїв, 2007. 455. Савушкин, В. В. Об особенностях поддержания частоты вращения и изменении мощности СГ в механогидравлической системе ВЛЭС / В. В. Савушкин // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Інформаційнокеруючі системи і комплекси". – Миколаїв, 2007. 456. Савушкін, В. В. Розробка і дослідження системи автоматичної стабілізації частоти та активної потужності хвильової електростанції (ХВЕС) / В. В. Савушкін //

60


Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Електротехнічні та електротехнологічні системи і комплекси". – Миколаїв, 2007. – С. 301-306. 457. Савчук, О. С. Створення механізму аналізу статистики відмов програмного забезпечення ЕОМ / О. С. Савчук // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Інформаційно-керуючі системи і комплекси". – Миколаїв, 2007. 458. Система

форсированного

охлаждения

силового

трансформатора

с

пространственной электромагнитной системой / А. А. Ставинский, Р. А. Ставинский, С. А. Дворниченко, И. А. Тищенко // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. "Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів". – Миколаїв, 2007. – С. 208-213. 459. Смагин, В. А. Анализ требований к видеоохранным системам банкоматов / В. А. Смагин // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Інформаційно-керуючі системи і комплекси". – Миколаїв, 2007. 460. Стенд

для

экспериментальных

исследований

эффективности

нейронечетких регуляторов электроприводов постоянного тока / В. С. Блинцов, С. В. Блинцов, Я. Б. Волянская, С. М. Волянский, Д. В. Костенко // Тр. XIV Междунар. науч.-техн. конф. "Электроприводы переменного тока". – Екатеринбург, 2007. – С. 295-298. 461. Сушков, Р. О. Особенности режимов работы автономных подводных аппаратов с солнечными батареями / Р. О. Сушков // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Інформаційно-керуючі системи і комплекси". – Миколаїв, 2007. 462. Турти,

М.

В.

Застосування

нечітких

множин

при

проектуванні

високовольтних трансформаторів / М. В. Турти // Матеріали ХІІІ Міжнар. шк.семінару "Фізика імпульсних процесів у конденсованих середовищах". – Миколаїв, 2007. 463. Турти, М. В. Проблеми підготовки спеціалістів із інформаційної безпеки комерційної та конфеденційної інформації / М. В. Турти, В. М. Овсянніков // Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. "Інформаційні технології в наукових 61


дослідженнях і навчальному процесі", Луганськ, 14-16 листоп. 2007 р. – Луганськ, 2007. – С. 271-274. 464. Турти, М. В. Теорія однозначних нечітких систем та нейронні мережі : монографія. У 2 ч. Ч. 1 / М. В. Турти. – Миколаїв : Вид-во Європ. ун-ту, 2007. – 141 с. 465. Турти, М. В. Теорія однозначних нечітких систем та нейронні мережі : монографія. У 2 ч. Ч. 2 / М. В. Турти. – Миколаїв : Вид-во Європ. ун-ту, 2007. – 121 с. 466. Хоанг

Тхань

Хыонг.

Синтез

систем

автоматического

управления

движением самоходных подводных аппаратов. Об особенностях режимов работы автономных подводных аппаратов с солнечными батареями / Хоанг Тхань Хыонг // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Інформаційнокеруючі системи і комплекси". – Миколаїв, 2007. 467. Чернега,

М.

О.

К

разработке

интегрированных

систем

защиты

информации / М. О. Чернега // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Інформаційно-керуючі системи і комплекси". – Миколаїв, 2007. 468. Швець, Е. А. Методичне керівництво з лабораторних робіт по теорії електропривода. В 2 ч. Ч. 1. Двигуни постійного струму / Е. А. Швець, Ю. І. Касьянов, В. М. Овсянніков. – Миколаїв : НУК, 2007. 469. Швець, Е. А. Силові гіроскопічні пристрої, як елементи стабілізації судна на хвилюванні / Е. А. Швець // Техн. вісті. – Л., 2007. – № 1-2. – С. 99-101. 470. Швець, Е. А. Силові гіроскопічні пристрої, як елементи стабілізації судна на хвилюванні / Е. А. Швець // 12-tn Int. Modelling Scholl of AMSE-UAPL, Ukraine, Crimea, Alushta, 12-17 Sept. 2007. – Alushta, 2007. 471.

Янковський, М. О. До побудови системи автоматизованого управління,

аналізу та контролю навчального процесу / М. О. Янковський // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Інформаційно-керуючі системи і комплекси". – Миколаїв, 2007.

62


472. Ярошенко, К. А. Анализ требований по защите информации от утечки по каналам побочных электромагнитных излучений и наводок / К. А. Ярошенко // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Інформаційнокеруючі системи і комплекси". – Миколаїв, 2007.

2008 г.

473. Вовченко,

О.

І.

Побудова

інверсної

моделі

електровибухового

перетворення енергії засобами fuzzy-апроксимації / О. І. Вовченко, С. С. Козирєв // Вісн. НТУ "ХПІ". Темат. вип. Техніка і електрофізика високих напруг. – Х., 2008. – № 21. – С. 32-40. 474. Жук, Д. О. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Мікропроцесорні пристрої обробки медичної інформації" / Д. О. Жук, О. М. Трунов, І. Ю. Жук. – Миколаїв : МДГУ ім. П. Могили, 2008. – 52 с. 475. Клименко, П. Г. Застосування нейронних регуляторів для керування технологічним процесом глиноземного виробництва / П. Г. Клименко // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Інформаційно-керуючі системи і комплекси" (ІКСК – 2008). – Миколаїв, 2008. – С. 187-189. 476. Козирєв, С. С. Використання нечіткої інверсної моделі для синтезу адаптивної

системи

керування

електровибуховим

перетворенням

енергії

/

С. С. Козирєв // Техн. електродинаміка. Темат. вип. Силова електроніка та енергоефективність. – К., 2008. – № 2. – С. 64-67. 477. Козирєв, С. С. Методика синтезу засобами fuzzy-апроксимації інверсної моделі електровибухового перетворення енергії в умовах невизначеності / С. С. Козирєв // Зб. наук. пр. ДНТУ. Сер. Електротехніка і енергетика. – Донецьк, 2008. – Вип. 8 (140). – С. 78-81. 478. Козирєв, С. С. Моделювання електровибухового перетворення енергії методами fuzzy-апроксимації / С. С. Козирєв // Вісн. КДПУ. – Кременчук, 2008. – Вип. 3, ч. 2. – С. 150-153. 63


479. Мирошниченко, Л. М. Моніторинг діелектричного стану відповідальних об'єктів тривалої експлуатації на базі теслівських кіл / Л. М. Мирошниченко, Л. З. Богуславський, С. С. Козирєв // Техн. електродинаміка. Темат. вип. Силова електроніка та енергоефективність. – К., 2008. – № 3. – С. 73-76. 480. Пат.

83379.

Україна.

Спосіб

автоматичного

регулювання

електроімпульсних установок / С. С. Козирєв, Н. С. Назарова, О. І. Вовченко (Україна). – Заявл. 27.03.06 ; опубл. 10.07.08, Бюл. № 13.

2009 г.

481. Блинцов, В. С. Динамические свойства системы автоматического управления электровзрывным преобразованием энергии на основе нечетких регуляторов / В. С. Блинцов, С. С. Козырев, Л. Е. Овчинникова // Материалы Междунар. науч. конф. "Физика импульсных разрядов в конденсированных средах". – Николаев, 2009. – С. 173-174. 482. Козирєв, С. С. Аналіз динаміки системи керування електровибуховим перетворенням енергії на основі нечіткої логіки / С. С. Козирєв, Л. Є. Овчиннікова // Вісн. НТУ "ХПІ". Темат. вип. Техніка і електрофізика високих напруг. – Х., 2009. – № 11. – С. 53-56. 483. Назарова, Н. С. Методичні вказівки до практичних робіт з курсу "Інформаційно-керуючі системи та комплекси". В 2 ч. Ч. 1 / Н. С. Назарова, Д. В. Вінниченко, С. С. Козирєв. – Миколаїв : НУК, 2009. – 28 с. 484. Ovshinnikova, L. Analys of Dynamics the Automated Control System Based on Fuzzy-Controller for the Discharge Energy Conversion / L. Ovshinnikova, S. Kozyriev // Материалы Междунар. конф. "MicroCAD – 2009". – Х., 2009. – С. 80.

64


Кафедра імпульсних процесів і технологій

2000 р.

485. Богуславский, Л. З. К вопросу о нанесении покрытий электрическим взрывом проводников в жидкости / Л. З. Богуславский, Н. И. Кускова, С. А. Хайнацкий // Электрон. обраб. материалов. – 2000. – № 2. – С. 3-7. 486. Вовк, И. Т. Исследование условий коммутации и разработка безискрового сильноточного коммутатора / И. Т. Вовк, Л. Е. Овчинникова, Н. С. Назарова // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2000. – № 4 (370). – С. 132-141. 487. Вовк, И. Т. Синтез модели управления режимом высоковольтного разряда в жидкости / И. Т. Вовк, Л. Е. Овчинникова, Н. С. Назарова // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2000. – № 1 (366). – С. 128-135. 488. Вовк, И. Т. Синтез системы регулирования режима работы электрогидроимпульсной установки / И. Т. Вовк, Л. Е. Овчинникова, Н. С. Назарова // Матеріали Міжнар. конф. з упр. "Автоматика – 2000". – Л., 2000. – Ч. 1. – С. 89-94. 489. Использование электрического разряда для интенсификации технологии отбеливания

льняной

ваты

/

П.

П.

Малюшевский,

А.

Н.

Ющишина,

Л. Н. Петриченко, А. А. Смалько // Электрон. обраб. материалов. – 2000. – № 1. – С. 55-57. 490. Исследование

информационных

координат

модели

управления

подводного электровзрыва / И. Т. Вовк, Л. Е. Овчинникова, Н. С. Назарова, С. С. Козырев // Матеріали Міжнар. конф. з упр. "Автоматика – 2000". – Л., 2000. – Ч. 1. – С. 103-108. 491. Малюшевский, П. П. Изменение удельной электропроводности жидкости в процессе

обработки

льняного

сырья

электрическими

разрядами

/

П. П. Малюшевский, Ж. Н. Ищенко, В. В. Сидорук // Электрон. обраб. материалов. – 2000. – № 2. – С. 26-33.

65


492. Bogyslasky, L. Z. Conditions of Ignition Pulse Corona Discharge in Water Solutions of Electrolytes / L. Z. Bogyslasky, S. A. Haynatsky, A. N. Scherbak // VI Int. Scientific Conf. Modern Hroblems of Electro Physics and Electro Hydrodynamics of liquids, St.-Petersburg, Russia, 2000. – St.-Petersburg, 2000. – P. 183-187. 493. Bogyslasky, L. Z. Experimental Researches of Pulse Corona Discharge in Water Electrolytes / L. Z. Bogyslasky, S. A. Haynatsky // VI Int. Scientific Conf. Modern Problems of Electro Physics and Electro Hydrodynamics of Liquids, St.-Petersburg, Russia, 2000. – St.-Petersburg, 2000. – P. 178-182.

2001 р.

494. Богуславский,

Л.

З.

Нанесение

покрытий

электрическим

взрывом

проводников в жидкости / Л. З. Богуславский, Н. И. Кускова, С. А. Хайнацкий // Материалы X Междунар. науч. шк.-семинара "Физика импульсных разрядов в конденсированных средах". – Николаев, 2001. – С. 45-46. 495. Богуславский, Л. З. Оптические исследования переходного слоя плазма – жидкость при импульсном коронном разряде в сильных водных электролитах / Л. З. Богуславский, А. Н. Щербак, С. А. Хайнацкий // Журн. техн. физики. – 2001. – Т. 71, вып. 2. – С. 43-47. 496. Богуславский,

Л.

З.

Электровзрыв

графитовых

проводников

/

Л. З. Богуславский, Н. И. Кускова, В. Н. Петриченко // Материалы X Междунар. науч. шк.-семинара "Физика импульсных разрядов в конденсированных средах". – Николаев, 2001. – С. 41-42. 497. Вовк, И. Т. Анализ динамики системы автоматического регулирования режима разряда с N-степенями свободы / И. Т. Вовк, Л. Е. Овчинникова, Н. С. Назарова // Материалы Х Междунар. науч. шк.-семинара "Физика импульсных разрядов в конденсированных средах". – Николаев, 2001. – С. 75. 498. Вовк, И. Т. Статистическая эффективность информационных координат регулируемого элекрогидроимпульсного процесса / И. Т. Вовк, Л. Е. Овчинникова, 66


Н. С. Назарова // Тези доп. Міжнар. конф. "Моделювання та оптимізація складних систем" (МОСС – 2001). – К., 2001. – С. 81-82. 499. Вовченко, А. И. Гидродинамические характеристики электрического разряда в жидкости при вводе энергии в канал в виде повторяющихся импульсов / А. И. Вовченко, В. Г. Ковалев, В. А. Поздеев // Приклад. гідродинаміка. – 2001. – Т. 3, № 3. – С. 19-25. 500. Вовченко,

А.

И.

Начальные

условия

для задачи о

численном

исследовании динамики подводного искрового разряда / А. И. Вовченко // Електродинаміка : зб. наук. пр. Ін-ту електродинаміки НАН України. – К., 2001. – С. 117-120. 501. Вовченко, А. И. Определение начальных условий для численного исследования динамики подводного

искрового разряда / А. И. Вовченко,

В. В. Шомко, В. К. Шолом // Материалы X Междунар. науч. шк.-семинара "Физика импульсных разрядов в конденсированных средах". – Николаев, 2001. – С. 28-30. 502. Вовченко, А. И. Оценка скорости горения экзотермической смеси при высоковольтном электрохимическом взрыве / А. И. Вовченко, В. В. Шомко, В. К. Шолом // Материалы X Междунар. науч. шк.-семинара "Физика импульсных разрядов в конденсированных средах". – Николаев, 2001. – С. 26-28. 503. Вовченко, А. И. Управление параметрами электрогидравлических устройств на базе высоковольтного электрохимического преобразования энергии / А. И. Вовченко, В. В. Шомко, В. К. Шолом // Материалы X Междунар. науч. шк.семинара "Физика импульсных разрядов в конденсированных средах". – Николаев, 2001. – С. 25-26. 504. Использование высоковольтного импульсного разряда в процессах удаления металлов-катализаторов из алмазных спеков / П. П. Малюшевский, А. Н. Ющишина, А. А. Смалько, Г. В. Волков // Электрон. обраб. материалов. – 2001. – № 3. – С. 33-36. 505. Исследование

спектров

поглощения

света

фуллеренсодержащими

продуктами электрического взрыва графитовых проводников / Л. З. Богуславский, 67


Н. И. Кускова, А. Н. Щербак и др. // Материалы X Междунар. науч. шк.-семинара "Физика импульсных разрядов в конденсированных средах". – Николаев, 2001. – С. 44-45. 506. Козирєв, С. С. Аналіз загроз безпеці комп'ютерних систем та розробка програмних засобів захисту / С. С. Козирєв // Матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Системний аналіз та інформаційні технології". – К., 2001. – С. 53-55. 507. Малюшевский, П. электроразрядной

П. Исследование основных базовых операций

интенсификации

объемного

деформирования

металла

/

П. П. Малюшевский // Электрон. обраб. материалов. – 2001. – № 2. – С. 39-45. 508. Малюшевский, П. П. Основные принципы разрушения минеральных сред : учеб. пособие / П. П. Малюшевский. – Николаев : УГМТУ, 2001. – 16 с. 509. Малюшевский, П. П. Разрядно-импульсная технология разработки сульфидных руд на дне океана. Ч. 1 / П. П. Малюшевский, В. Н. Пастухов // Электрон. обраб. материалов. – 2001. – № 6. – С. 41-49. 510. Малюшевский, П. П. Электрический взрыв в xимико-технологических процессах. Ч. 1 / П. П. Малюшевский, А. Н. Ющишина // Электрон. обраб. материалов. – 2001. – № 4. – С. 58-72. 511. Малюшевский, П. П. Электрический взрыв в xимико-технологических процессах. Ч. 2 / П. П. Малюшевский, А. Н. Ющишина // Электрон. обраб. материалов. – 2001. – № 5. – С. 51-70. 512. Назарова, Н. С. Анализ статистической эффективности координат выходного вектора объекта управления / Н. С. Назарова // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2001. – № 1 (373). – С. 130-137. 513. Овчиннікова, Л. Є. Алгоритмічні мови програмування / Л. Є. Овчиннікова, С. Б. Приходько, М. В. Турти. – Миколаїв : Атол, 2001. – 112 с. 514. Определение

гидродинамических

характеристик

в

ближней

зоне

искрового и коронного разрядов в жидкостях. Математическая модель /

68


Ж. Н. Ищенко, В. В. Сидорук, Л. З. Богуславский и др. // Электрон. обраб. материалов. – 2001. – № 4. – С. 21-27. 515. Определение

гидродинамических

характеристик

в

ближней

зоне

искрового и коронного разрядов в жидкостях. Физическая модель / Ж. Н. Ищенко, В. В. Сидорук, Л. З. Богуславский и др. // Электрон. обраб. материалов. – 2001. – № 3. – С. 17-22. 516. Пат.

33541.

Україна.

Система

автоматичного

регулювання

електроімпульсних установок / І. Т. Вовк, Н. С. Назарова (Україна). – Заявл. 09.03.99 ; опубл. 15.02.01, Бюл. № 1. 517. Bogyslasky, L. Z. Experimental Study of Pulse Corona Discharge in Aqueous Electrolytes / L. Z. Bogyslasky, S. A. Haynatsky, A. N. Scherbak // In Books Abstracts (PPPS – 2001), Las Vegas, 17-22 June 2001. – Las Vegas, 2001. 518. Bogyslasky, L. Z. Optical Studies of the Plasma-Liquid Transition Layer in Pulsed Corona Discharges in Strong Water Electrolytes / L. Z. Bogyslasky, S. A. Haynatsky, A. N. Scherbak // Technical Physics. – 2001. – № 2, vol. 46. – P. 174-178.

2002 р.

519. Богуславский, Л. З. Управление параметрами выходных импульсов в технологических процессах с использованием высоковольтного электрического взрыва / Л. З. Богуславский, Н. И. Кускова, В. Н. Петриченко // Материалы VIII Междунар. науч.-практ. конф.

"Информационные

технологии в экономике,

менеджменте и бизнесе. Проблемы науки, практики и образования", Киев, 12-13 дек. 2002 г. – К., 2002. – С. 54-55. 520. Богуславский, Л. З. Электровзрывной метод получения фуллеренов / Л. З. Богуславский, И. П. Гук, Н. И. Кускова // Электрон. обраб. материалов. – 2002. – № 4. – С. 30-34.

69


521. Вовк, И. Т. Управление электрогидроимпульсными установками / И. Т. Вовк, А. И. Вовченко, Н. С. Назарова // Техн. електродинаміка. Темат. вип. Проблеми сучасної електротехніки. – 2002. – № 9. – С. 28-31. 522. Вовченко, А. И. Гидродинамические характеристики электрического разряда в жидкости при вводе энергии в канал в виде повторяющихся импульсов / А. И. Вовченко, В. Г. Ковалев, В. А. Поздеев // Акуст. вісн. – 2002. – Т. 5, № 3. – С. 12-18. 523. Вовченко,

А.

И. Синтез

фуллеренов

в

процессе

электровзрыва

графитовых проводников / А. И. Вовченко, Л. З. Богуславский, Н. И. Кускова // Электрон. обраб. материалов. – 2002. – № 6. – С. 25-32. 524. Вовченко, А. И. Сравнительные экспериментальные исследования акустических характеристик подводных электрических и электрохимических взрывов / А. И. Вовченко // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2002. – № 1 (379). – С. 113-121. 525. Вовченко, А. И. Тенденции и развитие силового высоковольтного оборудования

для

ЭГИ-технологий

/

А.

И.

Вовченко,

И.

Т.

Вовк,

Л. Н. Мирошниченко // Техн. електродинаміка. – К., 2002. – № 2. – С. 63-67. 526. Исследование

зажигания

слабопроводящих электролитах

/

многофакельного Л.

З.

коронного

Богуславский,

Е.

В.

разряда

в

Бристецкий,

Е. В. Кривицкий и др. // Теория, эксперимент, практика электроразряд. технологий. – 2002. – Вып. 4. – С. 7-15. 527. Йодометрическое определение электроразрядной объемной кавитации / П. П. Малюшевский, А. Н. Ющишина, А. А. Смалько, Л. А. Петриченко, С. М. Тихоненко // Электрон. обраб. материалов. – 2002. – № 1. – С. 76-79. 528. Кускова, Н. И. Радиальные распределения быстро меняющихся токов и полей в цилиндрических проводниках / Н. И. Кускова, С. И. Ткаченко // Письма в журн. техн. физики. – 2002. – Т. 28, вып. 14. – С. 59-63. 529. Малюшевская, А. П. Оценка физико-механических свойств льноволокна, котонизированного

электрическим

разрядом 70

/

А.

П.

Малюшевская,


О. Н. Краснянская // Проблемы легкой и текстильной пром-ти Украины. – 2002. – № 6. 530. Малюшевский,

П.

П.

Разрядно-импульсная

технология

разработки

сульфидных руд на дне океана. Ч. 2 / П. П. Малюшевский, В. В. Иванов // Электрон. обраб. материалов. – 2002. – № 1. – С. 57-63. 531. Овчиннікова,

Л.

Є.

Комп'ютеризація

навчального

процесу

/

Л. Є. Овчиннікова, С. С. Козирєв, О. С. Єнтіс // Матеріали III Міжнар. конф. "Інтернет. Освіта. Наука". – Вінниця, 2002. – С. 35-37. 532. Пат. 45181. Україна. Спосіб одержання фулеренів / О. І. Вовченко, Л. З. Богуславський, Н. І. Кускова (Україна). – Заявл. 12.06.01 ; опубл. 15.03.02, Бюл. № 3. 533. Пат. 48491. Україна. Cпociб обробки розплаву / О. І. Вовченко, В. М. Грабовий, Г. В. Волков, В. М. Цуркін та iн. (Україна). – Заявл. 17.09.01 ; опубл. 15.08.02, Бюл. № 8. 534. Пат.

48569.

Україна.

Пристрій

захисної

комутації

для

розряду

конденсаторних батарей / О. М. Курач, І. Т. Вовк, Н. С. Назарова (Україна). – Заявл. 12.10.01 ; опубл. 15.08.02, Бюл. № 8. 535. Пат. 50528. Україна. Спосіб здійснення електричного розряду в електроліті / С. В. Петриченко, Л. З. Богуславський, Д. Є. Купрін, В. М. Петриченко (Україна). – Заявл. 05.02.02 ; опубл. 15.10.02, Бюл. № 10. 536. Разрядно-импульсная технология извлечения топливосодержащих масс из объекта "Укрытие". Ч. 1. Концепция / П. П. Малюшевский, В. И. Купный, А. В. Иванов, В. В. Иванов, С. М. Тихоненко, А. Я. Горелик, А. Д. Кравченко, Е. П.Афиногенов, А. Ф. Атрошенко // Электрон. обраб. материалов. – 2002. – № 3. – С. 43-52. 537. Разрядно-импульсная технология извлечения топливосодержащих масс из объекта "Укрытие". Ч. 2. Электроразрядный генератор упругих колебаний. I вариант / П. П. Малюшевский, В. И. Купный, С. М. Тихоненко, А. Я. Горелик, М. В. Жирнов,

71


А. Д. Кравченко, А. Д. Блащенко, И. Р. Хомяе, Е. П. Афиногенов, А. Ф. Атрошенко // Электрон. обраб. материалов. – 2002. – № 3. – С. 62-76. 538. Разрядно-импульсная технология извлечения топливосодержащих масс из объекта "Укрытие". Ч. 3. Электроразрядный генератор упругих колебаний. II вариант / П. П. Малюшевский, В. И. Купный, С. М. Тихоненко, А. Я. Горелик, Г. А. Атанов, А. Д. Кравченко, С. А. Козак, И. Р. Хомяе // Электрон. обраб. материалов. – 2002. – № 4. – С. 68-75. 539. Разрядно-импульсная технология извлечения топливосодержащих масс из объекта "Укрытие". Ч. 4. Фрагменты технологии / П. П. Малюшевский, В. И. Купный, С. М. Тихоненко, А. Я. Горелик, И. Г. Михайлов, А. В. Иванов, А. Д. Кравченко, С. А. Козак, И. Р. Хомяе // Электрон. обраб. материалов. – 2002. – № 5. – С. 41-54. 540. Разрядно-импульсная технология разработки сульфидных руд на дне океана.

Ч.

3.

П. П. Малюшевский,

Экологичность Л.

Г.

электроразрядно-химических

Петюр,

А.

И.

Вовченко,

А.

взрывов

Н.

/

Ющишина,

Е. К. Мирошниченко // Электрон. обраб. материалов. – 2002. – № 2. – С. 45-57. 541. Шомко, В. В. Математическое моделирование коронного разряда в сильных водных электролитах / В. В. Шомко, Л. З. Богуславский // Теория, эксперимент, практика электроразрядных технологий. – 2002. – Вып. 4. – С. 34-44. 542. Электрический разряд в графите и его особенности / Л. З. Богуславский, Н. И. Кускова, В. Н. Петриченко и др. // Электрон. обраб. материалов. – 2002. – № 3. – С. 32-38.

2003 р.

543. Богуславский, Л. З. Математическое моделирование коронного разряда в сильных водных электролитах / Л. З. Богуславский, Е. В. Кривицкий, В. В. Шомко // Материалы

науч.-практ.

конф.

"Информационные

образовании". – Николаев, 2003. – С. 72-74. 72

системы

в

экономике,


544. Богуславский, Л. З. Об условиях зажигания импульсной короны в воде повышенной проводимости / Л. З. Богуславский, С. А. Хайнацкий // Материалы XI науч. шк.-семинара "Физика импульсных разрядов в конденсированных средах". – Николаев, 2003. – С. 51. 545. Богуславский, Л. З. Опыт проведения курсов "Основы компьютерной грамотности" / Л. З. Богуславский, С. Н. Гвоздева, Т. В. Руденко // Материалы науч.практ. конф. "Информационные системы в экономике, образовании". – Николаев, 2003. – С. 58-59. 546. Богуславский, Л. З. Опыт разработки и использования корпоративной компьютерной сети

в ОП Европейского

университета

в г.

Николаеве

/

Л. З. Богуславский, Р. Р. Худиев, Р. А. Билак // Материалы науч.-практ. конф. "Информационные системы в экономике, образовании". – Николаев 2003. – С. 231-232. 547. Вовк, И. Т. Система автоматического регулирования режима разряда электрогидроимпульсных

установок

с

искровым

разрядом

/

И.

Т.

Вовк,

Н. С. Назарова // Пр. Луган. від-ня Міжнар. акад. інформатизації. – Луганськ, 2003. – № 2 (7). – С. 17-19. 548. Вовченко, А. И. Гидродинамические характеристики электрического разряда в жидкости при вводе энергии в сферический канал в виде повторяющихся импульсов / А. И. Вовченко, В. Г. Ковалев, В. А. Поздеев // Акуст. вісн. – 2003. – Т. 6, № 2. – С. 26-31. 549. Вовченко,

А.

И.

Особенности

акустического

излучения

при

высоковольтном электрическом разряде в воде / А. И. Вовченко, В. В. Шомко, А. М. Шишов // Материалы V Междунар. науч. шк.-семинара "Импульсные процессы в механике сплошных сред". – Николаев, 2003. – С. 25-27. 550. Вовченко, А. И. Особенности волнового

цуга, излучаемого при

высоковольтном электрическом разряде в воде / А. И. Вовченко, В. В. Шомко, А. М. Шишов // Акуст. вісн. – 2003. – Т. 6, № 3. – С. 25-27.

73


551. Вовченко, А. И. Процесс массопереноса при электрогидроимпульсной обработке (ЭГИО) напряженного металла / А. И. Вовченко, Л. Ю. Демиденко, Н. А. Онацкая // Материалы V Междунар. науч. шк.-семинара "Импульсные процессы в механике сплошных сред". – Николаев, 2003. – С. 99. 552. Вовченко, А. И. Пути повышения эффективности ЭГИ методом снижения остаточных напряжений в сварных соединениях / А. И. Вовченко, Л. Ю. Демиденко, Е. С. Юрченко // Тяжелое машиностроение. – 2003. – № 12. – С. 34-36. 553. Высокочастотная составляющая акустического излучения подводного электрического разряда / П. П. Малюшевский, А. П. Малюшевская, А. А. Смалько, С. М. Тихоненко // Электрон. обраб. материалов. – 2003. – № 1. – С. 59-62. 554. Малогабаритный генератор импульсных токов (ГИТ) на напряжение до 50 кВт / И. Т. Вовк, А. М. Курач, Л. Е. Овчинникова, С. С. Козырев // Материалы ХІ Междунар. науч. шк.-семинара "Физика импульсных разрядов в конденсированных средах". – Николаев, 2003. – С. 126-128. 555. Малюшевская, А. П. О факторах, влияющих на электроразрядную кавитацию / А. П. Малюшевская, А. А. Смалько, С. М. Тихоненко // Электрон. обраб. материалов. – 2003. – № 4. 556. Малюшевская, А. П. Параметры области ЭРНОК в электровзрывном реакторе / А. П. Малюшевская, П. П. Малюшевский, В. И. Левда // Материалы XI науч. шк.-семинара "Физика импульсных разрядов в конденсированных средах". – Николаев, 2003. 557. Малюшевский, П. П. Параметры области нелинейной объемной кавитации в электровзрывном реакторе / П. П. Малюшевский, А. П. Малюшевская, В. И. Левда // Материалы XI Междунар. науч. шк.-семинара "Физика импульсных разрядов в конденсированных средах". – Николаев, 2003. – С. 115-117. 558. Малюшевский, П. П. Расчет характеристик импульсных магнитных полей в разрядных промежутках электровзрывных установок. Ч. 1 / П. П. Малюшевский, А. П. Малюшевская // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2003. – № 1. – С. 104-114. 74


559. Малюшевский, П. П. Расчет характеристик импульсных магнитных полей в разрядных промежутках электровзрывных установок. Ч. 2 / П. П. Малюшевский, А. П. Малюшевская // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2003. – № 2. – С. 75-81. 560. Малюшевский, П. П. Совмещение подводного электрического взрыва и собственного гидроакустического излучателя. Ч. 1. Исследование физической эффективности

по

результатам

эмульгирования

и

диспергирования

/

П. П. Малюшевский, Л. Г. Петюр, Г. Г. Горовенко // Электрон. обраб. материалов. – 2003. – № 2. – С. 68-75. 561. Малюшевский, П. П. Совмещение подводного электрического взрыва и собственного гидроакустического излучателя. Ч. 2. Исследование практической эффективности

по

результатам

эмульгирования

и

диспергирования

/

П. П. Малюшевский, Г. Г. Горовенко // Электрон. обраб. материалов. – 2003. – № 3. – С. 43-48. 562. Мирошниченко, Л. Н. Рациональное энергопотребление для автономных электротехнических

объектов

Ю. И. Касьянов //

Материалы

/

Л. ХІ

Н.

Мирошниченко,

Междунар.

науч.

Н.

С.

шк.-семинара

Назарова, "Физика

импульсных разрядов в конденсированных средах". – Николаев, 2003. – С. 120-123. 563. Направленные ударные волны электрических взрывов. Ч. 1. Условия генерирования электровзрывных направленных ударных волн / П. П. Малюшевский, Е. П. Афиногенов, В. С. Комельков, А. П. Кузнецов // Электрон. обраб. материалов. – 2003. – № 4. – С. 20-27. 564. Направленные ударные волны электрических взрывов. Ч. 2. Тришокергенератор сходящихся ударных волн / П. П. Малюшевский, Е. П. Афиногенов, В. С. Комельков, А. П. Кузнецов // Электрон. обраб. материалов. – 2003. – № 5. – С. 76-79. 565. Овчиннікова, Л. Є. Програмне забезпечення автоматизації контролю знань та управління Internet-зверненнями / Л. Є. Овчиннікова, С. С. Козирєв // Матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні інформаційні і електронні технології". – О., 2003. – С. 117. 75


566. Пат. 57822. Україна. Спосіб руйнування твердих матеріалів та пристрій для його здійснення / П. П. Малюшевський, А. Ф. Атрошенко, Є. П. Афіногєнов, О. Я. Горелік, В. І. Купний, І. Г. Міхайлов, С. М. Тихоненко, Г. М. Ющишина (Україна). – Заявл. 18.07.00 ; опубл. 15.07.03, Бюл. № 7. 567. Свойства

котонизированного

электроразрядом

льноволокна

/

П. П. Малюшевский, А. П. Малюшевская, О. Н. Краснянская, Г. С. Сарибеков, В. Н. Тиманов // Материалы XI Междунар. науч. шк.-семинара "Физика импульсных разрядов в конденсированных средах". – Николаев, 2003. – С. 118-120.

2004 р.

568. Адаптивная система управления зарядными устройствами на основе нейротехнологий / Н. С. Назарова, Л. Н. Мирошниченко, А. Н. Голобородько, С. С. Козырев // Штуч. інтелект. – 2004. – № 3. – С. 561-566. 569. Блинцов, В. С. Программный комплекс для дистанционного мониторинга и управления корпоративной компьютерной сетью / В. С. Блинцов, С. С. Козырев // Вісн. СНУ. – Луганськ, 2004. – № 12 (82). – С. 13-17. 570. Богуславский, Л. З. Информатика и компьютерная техника. Табличный процессор MS Excel : учеб.-метод. пособие / Л. З. Богуславский, Е. А. Кирей. – Николаев : НФ Европ. ун-та, 2004. – 106 с. 571. Богуславский, Л. З. Информатика и компьютерная техника. Текстовый процессор MS Word : учеб.-метод. пособие / Л. З. Богуславский, С. Н. Гвоздева, Е. А. Кирей. – Николаев : НФ Европ. ун-та, 2004. – 67 с. 572. Богуславский, Л. З. Плазменные фильтры для обработки жидких сред / Л. З. Богуславский, В. В. Кучеренко // Матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. "Наука і освіта – 2004". – Д., 2004. – Т. 74. – С. 56-57. 573. Богуславский, Л. З. Физика : учеб.-метод. пособие. В 2 ч. Ч. 1. Механика. Молекулярная физика и термодинамика / Л. З. Богуславский. – Николаев : НФ Европ. ун-та, 2004. – 224 с. 76


574. Богуславский, Л. З. Физика : учеб.-метод. пособие. В 2 ч. Ч. 2. Электричество и магнетизм / Л. З. Богуславский. – Николаев : НФ Европ. ун-та, 2004. – 108 с. 575. Вовченко, А. И. Измерение импульсных токов и напряжений при электрическом разряде в жидкости : метод. указания / А. И. Вовченко, В. Н. Цуркин. – Николаев : УГМТУ, 2004. – 32 с. 576. Вовченко, А. И. Прессовотермическая сварка – путь повышения надежности парогенераторов и теплообменных аппаратов / А. И. Вовченко, Л. Ю. Демиденко, Н. А. Онацкая // Тез. докл. науч.-практ. семинара "Повышение надежности сварных соединений при монтаже и ремонте технологического оборудования в энергетике". – К., 2004. – С. 7-9. 577. Вовченко,

А.

И.

Реализация

задач

управления

мощными

высокочастотными инверторами зарядных устройств генераторов импульсных токов на современной элементной базе / А. И. Вовченко, Ю. Г. Казарян // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2004. – № 4 (397). – С. 136-141. 578. Вовченко, А. И. Современное состояние и перспективы развития лазерной медицины в Николаевском регионе / А. И. Вовченко, В. Ю. Деревянко, Е. П. Разменов // Материалы XXI Междунар. науч.-практ. конф. "Применение лазеров в медицине и биологии". – О., 2004. – С. 20-21. 579. Вовченко,

О.

І. Вимірювання імпульсних струмів i напруг при

електричному розряді в рідині : метод. вказівки / О. І. Вовченко, В. М. Цуркін. – Миколаїв : УДМТУ, 2004. – 32 с. 580. Исследование кинетики удаления нецеллюлозных веществ из льноволокна воздействием

электроразрядной

кавитации

/

П.

П.

Малюшевский,

А. П. Малюшевская, Г. С. Сарибеков, Л. П. Петриченко, А. А. Зубенко // Электрон. обраб. материалов. – 2004. – № 5. – С. 54-59. 581. Исследование прядильной способности льноволокна, котонированного электрическими

разрядами

/

П.

П.

77

Малюшевский,

А.

П.

Малюшевская,


О. Н. Краснянская, Г. С. Сарибеков, В. Н. Тиманов // Электрон. обраб. материалов. – 2004. – № 3. – С. 37-40. 582. Козырев, С. С. Разработка адаптивного фильтра информационного сигнала системы управления электрогидроимпульсной установки / С. С. Козырев, Н. С. Назарова // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2004. – № 4 (397). – С. 124-130. 583. Козырев,

С.

С.

Устройство

оценки

информационного

сигнала

/

С. С. Козырев, Н. С. Назарова, Ю. Л. Гальчевский // Вісн. КДПУ. – Кременчук, 2004. – Вип. 3 (26). – С. 132-134. 584. Малюшевская, А. П. Выбор схем заряда – разряда конденсатора для электрического пробоя органических растворов / А. П. Малюшевская, А. А. Смалько // Материалы Междунар. науч.-техн. конф. студ., асп. и молодых науч. работников "Электротехника и электромеханика". – Николаев, 2004. 585. Малюшевская, А. П. Электровзрывная нелинейная, объемная кавитация в технологических реакторах. Ч. 1. Электроразрядное генерирование газовой фазы – зародышей кавитации / А. П. Малюшевская, П. П. Малюшевский, В. И. Левда // Электрон. обраб. материалов. – 2004. – № 1. – С. 46-53. 586. Малюшевская, А. П. Электровзрывная нелинейная, объемная кавитация в технологических реакторах. Ч. 2. Анализ структуры кавитационных областей / А. П. Малюшевская, П. П. Малюшевский, В. И. Левда // Электрон. обраб. материалов. – 2004. – № 2. – С. 40-46. 587. Малюшевский, П. П. Расчет магнитных полей в разрядных промежутках электровзрывных

установок

:

учеб.

пособие

/

П.

П.

Малюшевский,

А. П. Малюшевская. – Николаев : УГМТУ, 2004. – 28 с. 588. Мирошниченко, Л. Н. Исследование электромагнитных процессов в мощных

высоковольтных

высокочастотных

зарядных

устройствах

ГИТ

/

Л. Н. Мирошниченко, Н. С. Назарова, Ю. Г. Казарян // Вісн. НТУ "ХПІ". Тем. вип. Електроенергетика і перетворююча техніка. – Х., 2004. – № 35. – С. 188-196. 589. Овчинникова,

Л.

Е.

Адаптивная

система

управления

зарядными

устройствами на основе нейротехнологий / Л. Е. Овчинникова, Н. С. Назарова, 78


А. Н. Голобородько // Материалы Междунар. науч.-техн. конф. "Искусственный интеллект. Интеллектуальные и многопроцессорные системы". – Кацивели, 2004. – С. 439. 590. Овчинникова, Л. Е. Исследование корреляционных связей координат вектора

состояния

объекта

управления

при

электроразрядной

обработке

/

Л. Е. Овчинникова, А. Н. Голобородько // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2004. – № 4 (397). – С. 124-130. 591. Пат.

33543.

Україна.

Спосіб

знезаражування

води

в

процесі

водопідготовки / А. О. Смалько, Г. М. Ющишина, Ю. Г. Голубенко (Україна). – Заявл. 09.03.99 ; опубл. 15.03.04, Бюл. № 3. 592. Пат. 45181. Україна. Спосіб одержання фулеренів / Л. З. Богуславський, Н. І. Кускова, В. О. Дюпін, В. М. Петриченко, С. О. Хайнацький (Україна). – Заявл. 12.06.01 ; опубл. 15.07.04, Бюл. № 7. 593. Пат. 45182. Україна. Cпociб одержання мастила / Л. З. Богуславський, О. І. Вовченко, Н. І. Кускова (Україна). – Заявл. 12.06.01 ; опубл. 15.12.04, Бюл. № 12. 594. Пат.

64066.

Україна.

Спосіб

автоматичного

регулювання

електроімпульсних установок та система для його здійснення / І. Т. Вовк, Н. С. Назарова (Україна). – Заявл. 12.07.02 ; опубл. 16.02.04, Бюл. № 2. 595. Управление гидродинамическими процессами при электровзрывном программируемом

многоимпульсном

вводе

энергии

/

А.

И.

Вовченко,

Г. А. Барбашова, Л. А. Каменская, В. В. Шомко // Акуст. вісн. – 2004. – Т. 7, № 4. – С. 3-9. 596. Электровзрывное кондиционирование бетонов буронабивных скважин / П. П. Малюшевский, Г. Г. Горовенко, В. Г. Жекул, Д. Н. Ляпис, А. Г. Муха, И. С. Швец // Электрон. обраб. материалов. – 2004. – № 4. – С. 91-95. 597. Bogyslasky, L. Z. Electrical Strength of Liquid Dielectrics / L. Z. Bogyslasky, E. V. Krivitskiy, A. R. Narinyan // Photoelectronics (Inter-Universalities Scientific Articles). – 2004. – № 13. – P. 128-136. 79


598. Nazarova, N. Creation of Model of Underwater Electrical Explosion as an Object of Control / N. Nazarova, L. Ovchinnikova, S. Kozyriev // Proceedings of the VI Int. Conf. on Unconventional Electromexanical and Electrical Systems Tecnical Universit y of Szczecin Poland Institute of Electrical Engeneering. – Szczecin, 2004. – Vol. 3. – Р. 491-496. 599. Ovchinnikova, L. Creation of Underwater Electrical Explosion as an Object of Control / L. Ovchinnikova, N. Nazarova, S. Kozyriev // VI Int. Conf. on Unconventional Electromechanical and Electrical Systems, Alushta, Ukraine, 24-29 Sept. 2004. – Alushta, 2004. – Vol. 3. – P. 491-496. 600. The Influence of Water Electrolysis on the Efficiency of the ElectrodoHydropulse Power Converter / N. Nazarova, А. Kurach, L. Ovchinnikova, S. Kozyriev // Proceedings of the VI Int. Conf. on Unconventional Electromexanical and Electrical Systems Tecnical University of Szczecin Poland Institute of Electrical Engeneering. – Szczecin, 2004. – Vol. 3. – Р. 487-490.

2005 р.

601. Богуславский, Л. З. Операционные системы, операционные оболочки, текстовый процессор : учеб.-метод. пособие / Л. З. Богуславский, С. Н. Гвоздева, Е. А. Кирей. – Николаев : НФ Европ. ун-та, 2005. – 96 с. 602. Вовченко, А. И. Корреляционный анализ процессов предпробойной стадии

электроимпульсного

преобразования

энергии

/

А.

И.

Вовченко,

С. С. Козырев, Н. С. Назарова // Техн. електродинаміка. – 2005. – № 4. – С. 3-7. 603. Вовченко,

А.

электрогидроимпульсных

И.

Математическое

технологических

моделирование

процессов

/

А.

и

оптимизация И.

Вовченко,

В. В. Шомко, А. М. Шишов // Техн. електродинаміка. – 2005. – № 3. – С. 68-73. 604. Вовченко, А. И. Перспективы развития исследований при проектировании электроразрядных импульсных технологий / А. И. Вовченко, И. С. Швец,

80


В. Н. Цуркин // Материалы ХII Междунар. науч. шк.-семинара "Физика импульсных разрядов в конденсированных средах". – Николаев, 2005. – С. 3-4. 605. Вовченко, А. И. Повышение надежности теплообменных аппаратов при применении прессовотермической сварки / А. И. Вовченко, Л. Ю. Демиденко, Н. А. Онацкая // Сварщик. – 2005. – № 2. – С. 10-11. 606. Вовченко,

А.

И.

ТЕА

HF-лазер

для

абляционной

хирургии

/

А. И. Вовченко, А. Д. Блащенко, Ю. А. Рымарчук // Материалы ХII Междунар. науч. шк.-семинара "Физика импульсных разрядов в конденсированных средах". – Николаев, 2005. – С. 130-140. 607. Вовченко, О. І. Техніка та електрофізика високих напруг : навч. посібник. У 2 ч. Ч. 1. Електричні розряди в газах / О. І. Вовченко, Л. Є. Овчиннікова, С. С. Козирєв. – Миколаїв : НУК, 2005. – 54 с. 608. Гальчевский,

Ю.

Л.

Дистанционный

мониторинг

и

управление

корпоративной компьютерной сетью / Ю. Л. Гальчевский, С. С. Козырев // Вісн. КДПУ. – Кременчук, 2005. – Вип. 2 (31). – С. 43-46. 609. Голобородько, электроимпульсных

А.

воздействий

Н.

Управление

/

А.

Н.

движением

Голобородько,

С.

источника С.

Козырев,

Н. С. Назарова // Вісн. НТУ "ХПІ". Темат. вип. Техніка і електрофізика високих напруг. – Х., 2005. – № 49. – С. 119-124. 610. Исследования и предложения ИИПТ НАН Украины в области создания лазерной медицинской техники / А. И. Вовченко, А. Д. Блащенко, В. Д. Кучеренко, Е. П. Разменов, Ю. А. Рымарчук // Материалы XXIII Междунар. науч.-практ. конф. "Применение лазеров в медицине и биологии". – Николаев, 2005. – С. 106-108. 611. Исследования и предложения ИИПТ НАН Украины в области создания лазерной медицинской техники / А. И. Вовченко, А. Д. Блащенко, Е. П. Разменов, Ю. А. Рымарчук // Материалы ХII Междунар. науч. шк.-семинара "Физика импульсных разрядов в конденсированных средах". – Николаев, 2005. – С. 135-136. 612. Ищенко, Ж. Н. О механизме электрического взрыва графитовых проводников в жидкости / Ж. Н. Ищенко, Н. И. Кускова, В. Н. Петриченко // 81


Материалы ХІІ Междунар. науч. шк.-семинара "Физика импульсных разрядов в конденсированных средах". – Николаев, 2005. – С. 64-66. 613. Козырев, С. С. Программные средства защиты компьютерных сетей от внутренних атак / С. С. Козырев // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. асп., молодих наук. і студ. "Інформаційно-керуючі системи і комплекси", Миколаїв, 5-6 квіт. 2005 р. – Миколаїв, 2005. – С. 92-97. 614. Кускова, Н. И. Фазовые превращения углерода в процессе нагрева мощным импульсом тока / Н. И. Кускова // Письма в журн. техн. физики. – 2005. – Т. 31, вып. 17. – С. 28-34. 615. Кускова,

Н.

И.

Электровзрывной

метод

исследования

фазовых

превращений углерода / Н. И. Кускова // Материалы ХІІ Междунар. науч. шк.семинара "Физика импульсных разрядов в конденсированных средах". – Николаев, 2005. – С. 40-41. 616. Лазерная медицина – современное состояние и перспектива развития в Николаевском регионе / А. И. Вовченко, В. В. Головатенко, Е. П. Разменов, Ю. А. Рымарчук // Материалы XXIII Междунар. науч.-практ. конф. "Применение лазеров в медицине и биологии". – Николаев, 2005. – С. 7-8. 617. Малюшевский,

П.

П.

Расчет

режимов

работы

электроразрядного

генератора упругих колебаний в системе погружения свай / П. П. Малюшевский, А. П. Малюшевская // Электрон. обраб. материалов. – 2005. – № 6. – С. 64-68. 618. Малюшевский, П. П. Явление кумуляции при взаимодействии вихревых колец. Ч. 1. Экспериментальные наблюдения / П. П. Малюшевский // Электрон. обраб. материалов. – 2005. – № 2. – С. 37-44. 619. Малюшевский, П. П. Явление кумуляции при взаимодействии вихревых колец. Ч. 2. Обсуждение экспериментальных наблюдений / П. П. Малюшевский // Электрон. обраб. материалов. – 2005. – № 3. – С. 36-40. 620. Методология генераторов

импульсных

расчета токов,

выходных работающих

электродинамических на

нелинейную

режимов

нагрузку

/

А. И. Вовченко, А. А. Щерба, В. В. Шомко, А. М. Шишов // Материалы ХII 82


Междунар. науч. шк.-семинара "Физика импульсных разрядов в конденсированных средах". – Николаев, 2005. – С. 127-128. 621. Мирошниченко, Л. Н. Зарядные устройства ГИТ ячеечной структуры / Л. Н. Мирошниченко, Ю. Г. Казарян, Н. С. Назарова // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. "Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів". В 2 ч. – Миколаїв, 2005. – Ч. 2. – С. 67-73. 622. Мирошниченко, Л. Н. Зарядные устройства ГИТ ячеечной структуры / Л. Н. Мирошниченко, Ю. Г. Казарян, Н. С. Назарова // Материалы ХІІ Междунар. науч. шк.-семинара "Физика импульсных разрядов в конденсированных средах". – Николаев, 2005. – С. 117-118. 623. Назарова, Н. С. Адаптивная система управления зарядным устройством генератора

импульсных

токов

/

Н.

С.

Назарова,

Л.

Е.

Овчинникова,

А. Н. Голобородько // Материалы ХІІ Междунар. науч. шк.-семинара "Физика импульсных разрядов в конденсированных средах". – Николаев, 2005. – С. 133-134. 624. Назарова, Н. С. Блок гармонического анализа адаптивной системы управления зарядными устройствами / Н. С. Назарова, Д. В. Жупник, С. С. Козырев // Материалы ХІІ Междунар. науч. шк.-семинара "Физика импульсных разрядов в конденсированных средах". – Николаев, 2005. – С. 162-164. 625. Назарова,

Н.

С.

Блок

гармонического

анализа

информационной

координаты системы управления генератора импульсных токов / Н. С. Назарова, Д. В. Жупник, С. С. Козырев // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. "Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів". В 2 ч. – Миколаїв, 2005. – Ч. 2. – С. 81-83. 626. Назарова, Н. С. Управление движением источника электроимпульсных воздействий / Н. С. Назарова, А. Н. Голобородько, С. С. Козырев // Вісн. НТУ "ХПІ". Темат. вип. Техніка і електрофізика високих напруг. – Х., 2005. – № 49. – С. 119-124. 627. Овчиннікова, Л. Є. Техніка та електрофізика високих напруг : навч. посібник. У 2 ч. Ч. 1. Електричні розряди в газах / Л. Є. Овчиннікова, О. І. Вовченко, С. С. Козирєв. – Миколаїв : НУК, 2005. – 54 с. 83


628. Опыт использования лазерного комбайна КТЛ-1 / А. И. Вовченко, Л. Д. Тондий, Ю. А. Рымарчук, В. А. Щерба // Материалы ХII Междунар. науч. шк.семинара "Физика импульсных разрядов в конденсированных средах". – Николаев, 2005. – С. 145-146. 629. Пат. 8445. Україна. Установка для електророзрядної очистки виливків / О. М. Курач, Н. С. Назарова (Україна). – Заявл. 08.11.04 ; опубл. 15.08.05, Бюл. № 8. 630. Пат. 73615. Україна. Спосіб інтенсифікації видобування нафти / О. І. Вовченко, О. М. Сизоненко, І. С. Швець, С. І. Толоконський, Є. М. Панкратов (Україна). – Заявл. 12.05.03 ; опубл. 15.08.05, Бюл. № 8. 631. Регулируемые источники питания для электроразрядных технологий / Л. Н. Мирошниченко, А. Н. Голобородько, Н. С. Назарова, Ю. Г. Казарян // Вісн. НТУ "ХПІ". Темат. вип. Техніка і електрофізика високих напруг. – Х., 2005. – № 49. – С. 104-111. 632. Управление гидродинамическими процессами при моноимпульсном электровзрывном преобразовании энергии / А. И. Вовченко, В. В. Шомко, Л. А. Каменская, Г. А. Барбашова // Электрон. обраб. материалов. – 2005. – № 1. – С. 61-67. 633. Условия электровзрывного синтеза ультрадисперсных неметаллических частиц / Н. И. Кускова, Ж. Н. Ищенко, С. В. Петриченко и др. // Материалы ХІІ Междунар. науч. шк.-семинара "Физика импульсных разрядов в конденсированных средах". – Николаев, 2005. – С. 63-64. 634. Хайнацкий, С. А. Определение скорости прорастания импульсной короны в сильных электролитах / С. А. Хайнацкий, В. В. Шомко, Л. З. Богуславский // Электрон. обраб. материалов. – 2005. – № 5. – С. 42-47. 635. Хайнацкий, С. А. Электрический пробой воды и водных электролитов (ионизационные процессы) / С. А. Хайнацкий, Е. В. Кривицкий, Л. З. Богуславский // Материалы XII Междунар. науч. шк.-семинара "Физика импульсных разрядов в конденсированных средах". – Николаев, 2005. – С. 58.

84


636. Шомко, В. В. К вопросу определения скорости прорастания импульсной короны в сильных электролитах / В. В. Шомко, С. А. Хайнацкий, Л. З. Богуславский // Материалы XII Междунар. науч. шк.-семинара "Физика импульсных разрядов в конденсированных средах". – Николаев, 2005. – С. 66-67. 637. Электровзрывные методы получения углеродных наноматериалов / А. Д. Рудь, А. Е. Перекос, К. В. Чуистов, А. П. Шпак, В. Н. Уваров, Н. И. Кускова, Ж. Н. Ищенко // Hydrogen Materials Science and Chemistry of Carbon Nanomaterials: IX Int. Conf., Sevastopol, Sept. 2005. – К., 2005. – P. 390-392. 638. Электрофизические методы получения углеродных наноматериалов / А. Д. Рудь, А. Е. Перекос, А. П. Шпак, В. Н. Уваров, Л. И. Иващук, Н. И. Кускова, Ж. Н. Ищенко // Материалы ХІІ Междунар. науч. шк.-семинара "Физика импульсных разрядов в конденсированных средах". – Николаев, 2005. – С. 38-40. 639. Bogyslasky, L. Z. Electrical Breakdown in Water and Aqueous Electrolytes / L. Z. Bogyslasky, E. V. Krivitskiy, A. R. Narinyan // Photoelectronics (Inter-Universalities Scientific Articles). – 2005. – № 14. – P. 67-72.

2006 р.

640. Блинцов, В. С. Автоматическое управление электродной системой электрогидроимпульсной

установки

с

асинхронным

электроприводом

/

В. С. Блинцов, С. С. Козырев // Електромашинобудування та електрообладнання : респ. міжвід. наук.-техн. зб. − О., 2006. – Вип. 66 : Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика. – С. 88-89. 641. Блинцов, В. С. Регулирование электрогидроимпульсных установок при изменяющейся электропроводности жидкости / В. С. Блинцов, С. С. Козырев // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2006. – № 3 (408). – С. 141-146. 642. Богуславский, Л. З. Процессор электронных таблиц MS Excel : учеб.-метод. пособие / Л. З. Богуславский, С. Н. Гвоздева. – Николаев : НФ Европ. ун-та, 2006. – 105 с. 85


643. Винниченко,

Д.

В.

Разработка

эффективного

малогабаритного

импульсного стабилизатора напряжения / Д. В. Винниченко, Н. С. Назарова // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Інформаційнокеруючі системи і комплекси", Миколаїв, 10-11 квіт. 2006 р. – Миколаїв, 2006. – С. 32-37. 644. Вовченко, А. И. Выбор формы задания мощности для численного решения обратной

гидродинамической

задачи

восстановления

кинематических

и

динамических характеристик разрядного канала / А. И. Вовченко, В. В. Шомко // Электрон. обраб. материалов. – 2006. – № 1. – С. 54-57. 645. Вовченко, А. И. Гидродинамические параметры электрических разрядов в жидкости при двухимпульсном вводе энергии / А. И. Вовченко, Л. А. Каменская, В. В. Шомко // Электрон. обраб. материалов. – 2006. – № 2. – С. 23-29. 646. Вовченко, А. И. Модель управления электроимпульсной запрессовкой / А. И. Вовченко, Л. Е. Овчинникова, А. Н. Голобородько // Матеріали Всеукр. наук.техн. конф. "Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів". – Миколаїв, 2006. – С. 80-89. 647. Вовченко, А. И. Модель управления электроимпульсной очисткой отливок / А. И. Вовченко, С. С. Козырев, Н. С. Назарова // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. "Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів", Миколаїв, 22-24 трав. 2006 р. – Миколаїв, 2006. – С. 89-97. 648. Деревянко, В. Ю. Разработка системы управления электропогрузчиком / В. Ю. Деревянко, С. А. Козак, Н. С. Назарова // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. "Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів", Миколаїв, 22-24 трав. 2006 р. – Миколаїв, 2006. – С. 26-31. 649. Исследование электровзрыве

возможности

графитовых

синтеза

проводников

в

искусственных жидкости

/

Н.

алмазов И.

при

Кускова,

В. И. Гордиенко, Е. П. Разменов, С. А. Хайнацкий // Электрон. обраб. материалов. – 2006. – № 3. – С. 153-160.

86


650. Козырев,

С.

электротехническим С. С. Козырев

//

С.

Адаптивная

комплексом

Техн.

для

система управления разрядноимпульсных

електродинаміка.

Темат.

вип.

высоковольтным технологий

Проблеми

/

сучасної

електротехніки. – К., 2006. – № 3. – С. 97-102. 651. Козырев, С. С. Адаптивная система управления электроимпульсной установкой с использованием нечеткого регулятора / С. С. Козырев // Вісн. НТУ "ХПІ". Темат. вип. Техніка і електрофізика високих напруг. – Х., 2006. – № 37. – С. 92-100. 652. Козырев, С. С. Алгоритм управления электроимпульсной установкой при обработке объектов сложной конфигурации / С. С. Козырев // Вісн. НТУ "ХПІ". Темат. вип. Техніка і електрофізика високих напруг. – Х., 2006. – № 17. – С. 69-75. 653. Кускова, Н. И. Взаимодействие мощных электроразрядных импульсов тока с конденсированным веществом / Н. И. Кускова // Материалы ХХI Междунар. конф. "Уравнения состояния вещества", Эльбрус, март 2006 г. – Черноголовка, 2006. – С. 255. 654. Кускова, Н. И. Взаимодействие мощных электроразрядных импульсов тока с конденсированным веществом / Н. И. Кускова // Материалы Всерос. конф. по физике низкотемператур. плазмы "Физика экстремальных состояний вещества". – Черноголовка, 2006. – С. 193-194. 655. Кускова, Н. И. Особенности электрического разряда в композиционных материалах с проводимостью от 10 до 105 см/м / Н. И. Кускова, Ж. Н. Ищенко, С. А. Хайнацкий // Электpон. обpаб. матеpиалов. – 2006. – № 2. – С. 53-58. 656. Кускова, Н. И. Получение наноуглеродных материалов электровзрывным методом / Н. И. Кускова // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2006. – № 3. – С. 64-71. 657. Кускова, Н. И. Трибологические свойства наноуглеродных материалов / Н. И. Кускова // Сб. тр. Харьков. нанотехнолог. ассамблеи, Харьков, окт. 2006 г. – Х., 2006. – Т. 1. – С. 316-319. 658. Мирошниченко, Л. Н. Адаптивные алгоритмы управления зарядными устройствами генераторов импульсных токов / Л. Н. Мирошниченко, Н. С. Назарова, 87


С. С. Козырев // Матеріали Міжнар. наук. конф. "Силова електроніка та енергоефективність", Алушта, верес. 2006 р. – К., 2006. – Ч. 1. – С. 53-56. 659. Мирошниченко, Л. Н. Адаптивные алгоритмы управления зарядными устройствами генераторов импульсных токов / Л. Н. Мирошниченко, Н. С. Назарова, С. С. Козырев // Техн. електродинаміка. Темат. вип. Силова електроніка та енергоефективність. – К., 2006. – № 1. – С. 53-56. 660. Мирошниченко, Л. Н. Анализ влияния разброса собственных параметров ВВТ на характеристики зарядного процесса емкостного накопителя ячеечной структуры / Л. Н. Мирошниченко, Н. С. Назарова, Ю. Г. Казарян // Вісн. НТУ "ХПІ". Темат. вип. Техніка і електрофізика високих напруг. – Х., 2006. – № 17. – С. 98-104. 661. Назарова, Н. С. Разработка стенда для лабораторных работ по курсу "Преобразовательная техника" / Н. С. Назарова, Д. В. Винниченко // Матеріали Всеукр.

наук.-техн.

конф.

"Проблеми

автоматики

та

електрообладнання

транспортних засобів", Миколаїв, 22-24 трав. 2006 р. – Миколаїв, 2006. – С. 222-225. 662. Овчинникова, Л. Е. Разработка информационно-управляющего комплекса для разрядно-импульсных технологий / Л. Е. Овчинникова, Н. С. Назарова, Д. В. Винниченко // Вісн. НТУ "ХПІ". Темат. вип. Техніка і електрофізика високих напруг. – Х., 2006. – № 37. – С. 156-164. 663. Пат.

17153.

Україна.

Спосіб

автоматичного

регулювання

електроімпульсних установок / С. С. Козирєв, Н. С. Назарова (Україна). – Заявл. 20.03.06 ; опубл. 15.09.06, Бюл. № 9. 664. Пат.

74674.

Україна.

Спосіб

автоматичного

регулювання

електроімпульсних установок / І. Т. Вовк, Н. С. Назарова (Україна). – Заявл. 13.02.04 ; опубл. 16.01.06, Бюл. № 1. 665. Пат.

75989.

Україна.

Спосіб

підвищення

пластичності деталей

з

високоміцних алюмінієвих сплавів / О. І. Вовченко, В. М. Косенков, М. В. Старков, І. С. Швець (Україна). – Заявл. 12.06.04 ; опубл. 15.06.06, Бюл. № 6. 666. Пат. 76299. Україна. Комплекс для електрогідроімпульсного руйнування міцних монолітних об'єктів під водою / О. І. Вовченко, І. С. Швець, 88


М. І. Кузьменков, В. С. Блінцов, О. В. Бова, А. Р. Різун, Ю. В. Голень (Україна). – Заявл. 05.08.04 ; опубл. 17.07.06, Бюл. № 7. 667. Пат. 76923. Україна. Спосіб обробки розплаву металу та пристрій для його здійснення / О. І. Вовченко, Ю. М. Бондін, О. В. Горячек, В. М. Грабовий, В. М. Цуркін, Г. Ф. Мяльниця, Л. І. Чмир, І. С. Швець (Україна). – Заявл. 29.06.05 ; опубл. 15.09.06, Бюл. № 9. 668. Пат.

77346.

Україна.

Спосіб

одержання

порошку

синтетичного

ультрадисперсного алмазу / О. І. Вовченко, І. С. Швець, Н. І. Кускова, Ж. М. Іщенко, С. В. Петриченко, О. А. Якименко (Україна). – Заявл. 18.04.05 ; опубл. 15.11.06, Бюл. № 11. 669. Пат.

77370.

Україна.

Спосіб

одержання

порошку

синтетичного

ультрадисперсного алмазу / О. І. Вовченко, В. І. Городян, Н. І. Кускова, Є. П. Размєнов, І. С. Швець (Україна). – Заявл. 30.12.05 ; опубл. 15.11.06, Бюл. № 11. 670. Пат. 2278733. Российская Федерация. Способ и устройство для раскалывания изделий из хрупкого и твердого материала / П. П. Малюшевский (Украина), О. А. Ремизов (Российская Федерация). – Заявл. 24.11.04 ; опубл. 27.06.06, Бюл. № 18. 671. Применение метода электрического взрыва проводников для получения углеродных наноматериалов / А. Д. Рудь, А. Е. Перекос, К. В. Чуистов, А. П. Шпак, В. Н. Уваров, Н. И. Кускова // Материалы Всерос. конф. по физике низкотемператур. плазмы "Физика экстремальных состояний вещества". – Черноголовка, 2006. – С. 193-194. 672. Применение электроразрядных методов для получения углеродных наноматериалов / А. Д. Рудь, А. Е. Перекос, К. В. Чуистов, А. П. Шпак, В. Н. Уваров, Н. И. Кускова // Материалы V Междунар. конф. "Углерод: фундаментальные проблемы науки, материаловедение, технология", Москва, окт. 2006 г. – М., 2006. – С. 156. 673. Разработка метода электроразрядной перманентной маркировки деталей машин. Ч. 1. Концепция. Разрядно-импульсная технология / П. П. Малюшевский, 89


В. Г. Сысоев, А. И. Ивлиев, А. П. Малюшевская, М. Ю. Комаров, В. Е. Рябцев, А. П. Малюшевский, Т. В. Хейдал // Электрон. обраб. материалов. – 2006. – № 1. – С. 14-21. 674. Разработка метода электроразрядной перманентной маркировки деталей машин. Ч. 2. Экспериментальные исследования пятен упрочнения в элементах марок / П. П. Малюшевский, В. Г. Сысоев, А. И. Ивлиев, А. П. Малюшевская, М. Ю. Комаров, В. Е. Рябцев, А. П. Малюшевский, Т. В. Хейдал // Электрон. обраб. материалов. – 2006. – № 2. – С. 4-8. 675. Разработка метода электроразрядной перманентной маркировки деталей машин. Ч. 3. Испытания на коррозионную усталость маркированных образцов / П. П. Малюшевский, Б. А. Грязнов, Ю. С. Налимов, В. Е. Рябцев, О. Н. Герасимчук, А. П. Малюшевский, Т. В. Хейдал // Электрон. обраб. материалов. – 2006. – № 3. – С. 101-105. 676. Разработка метода электроразрядной перманентной маркировки деталей машин. Ч. 4. Разработка варианта способа считывания марки / П. П. Малюшевский, А. П. Малюшевский, В. Е. Рябцев, А. П. Малюшевская, Т. В. Хейдал // Электрон. обраб. материалов. – 2006. – № 4. – С. 4-10. 677. Электровзрывной

метод

получения

углеродных

наноматериалов

/

А. Д. Рудь, А. Е. Перекос, К. В. Чуистов, А. П. Шпак, В. Н. Уваров, Н. И. Кускова // Материалы ІV Междунар. конф. "Материалы и покрытия в экстремальных условиях: исследования, применение, экологически чистые технологии производства и утилизация изделий", Жуковка, АРК, сент. 2006 г. – К., 2006. – С. 159.

2007 р.

678. Архітектура

системи

діагностики

залишкового

ресурсу

і

якості

електричної ізоляції промислових електротехнічних споруд на базі теслівських кіл / Л. М. Мирошниченко, Л. Є. Овчиннікова, А. М. Голобородько, С. С. Козирєв // Вісн.

90


НТУ "ХПІ". Темат. вип. Техніка і електрофізика високих напруг. – Х., 2007. – № 20. – С. 121-127. 679. Барбашова, Г. А. Моделирование закона ввода мощности в канал разряда при численном решении обратной гидродинамической задачи восстановления кинематических и динамических характеристик канала / Г. А. Барбашова, А. И. Вовченко, В. В. Шомко // Материалы VII Междунар. науч. шк.-семинара "Импульсные процессы в механике сплошных сред". – Николаев, 2007. – С. 82-83. 680. Блинцов, В. С. Система управления электроимпульсными установками с нейросетевым регулятором / В. С. Блинцов, С. С. Козырев // Материалы XII Междунар. науч. шк.-семинара "Физика импульсных разрядов в конденсированных средах". – Николаев, 2007. – С. 172-174. 681. Блінцов,

В.

С.

Адаптивна

система

керування

електровибуховим

перетворенням енергії в умовах невизначеності параметрів середовища та збурюючих впливів / В. С. Блінцов, С. С. Козирєв // Вост.-Европ. журн. передовых технологий. – 2007. – № 3/2. – С. 28-32. 682. Блінцов, В. С. Застосування нечіткого моделювання в синтезі систем керування електровибуховим перетворенням енергії / В. С. Блінцов, С. С. Козирєв // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Комп'ютерні науки та інформаційні технології" (CSIT – 2007). – Л., 2007. – С. 63-66. 683. Блінцов,

В.

С.

Синтез

системи

керування

електровибуховим

перетворенням енергії на основі інверсних моделей / В. С. Блінцов, С. С. Козирєв // Вост.-Европ. журн. передовых технологий. – 2007. – № 3/2 (27). – С. 6-12. 684. Богуславский, Л. З. Модель управления электроразрядными технологиями на основе коронного разряда в сильных электролитах / Л. З. Богуславский, Н. С. Назарова // Материалы ХIIІ Междунар. науч. шк.-семинара "Физика импульсных разрядов в конденсированных средах". – Николаев, 2007. – С. 170-171. 685. Винниченко, В. Д. Разработка архитектуры полумостового драйвера для MOSFET и IGBT / В. Д. Винниченко, Н. С. Назарова // Матеріали Всеукр. наук.-техн.

91


конф. студ., асп. та молодих вчен. "Ектротехніка і електромеханіка", 19-20 листоп. 2007 р. – Миколаїв, 2007. – С. 3-5. 686. Винниченко,

Д.

В.

Архітектура

вимірювального

комплексу

для

розрядноімпульсних технологій / Д. В. Винниченко, І. Л. Назарова, Н. С. Назарова // Матеріали ХІІ Міжнар. наук. шк.-семинару "Інформаційно-керуючі системи і комплекси", 16-17 квіт. 2007 р. – Миколаїв, 2007. – С. 56-62. 687. Вінниченко,

В.

Д.

Архітектура

автоматизованого

комплексу

для

вимірювання швидкоплинних процесів / В. Д. Вінниченко, В. В. Діордійчук, Н. С. Назарова // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Ектротехніка і електромеханіка", 19-20 листоп. 2007 р. – Миколаїв, 2007. – С. 179-185. 688. Вовченко, разрядноимпульсных

А.

И.

Информационно-управляющий

технологий

/

А.

И.

Вовченко,

Л.

комплекс Е.

для

Овчинникова,

Н. С. Назарова // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. "Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів", 21-23 трав. 2007 р. – Миколаїв, 2007. – С. 92-101. 689. Вовченко, А. И. Методология оптимизации электрогидроимпульсных технологических процессов обработки материалов, конструкций и многофазных сред / А. И. Вовченко, В. Н. Цуркин // Материалы VII Междунар. науч. шк.-семинара "Импульсные процессы в механике сплошных сред". – Николаев, 2007. – С. 125-127. 690. Вовченко, А. И. Применение электровзрыва в сварке и родственных технологиях металлообработки / А. И. Вовченко, Л. Ю. Демиденко // Материалы Междунар. науч.-техн. конф. "Современное состояние использования импульсных источников энергии в промышленности". – Х., 2007. – С. 98-99. 691. Вовченко, О. І. Система керування електрогідроімпульсною установкою з ієрархічною архітектурою / О. І. Вовченко, Л. Є. Овчиннікова, С. С. Козирєв // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. "Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів". – Миколаїв, 2007. – С. 32-39.

92


692. Водоаккумулирующие

материалы,

полученные

методом

высокоэнергетического механохимического синтеза / А. Д. Рудь, А. М. Лахник, Н. И. Кускова и др. // Материалы Всерос. конф. по физике низкотемператур. плазмы "Физика экстремальных состояний вещества". – Черноголовка, 2007. – С. 327-329. 693. Козирєв,

С.

С.

Адаптивна

система

керування

високовольтним

електротехнічним комплексом з ієрархічною архітектурою для розрядно-імпульсних технологій / С. С. Козирєв // Пр. Луган. від-ня Міжнар. акад. інформатизації. – Луганськ, 2007. – № 15. – С. 78-81. 694. Козирєв, С. С. Дослідження динаміки систем автоматичного керування електровибуховим перетворенням енергії / С. С. Козирєв // Вост.-Европ. журн. передовых технологий. – 2007. – № 4/2 (28). – С. 73-78. 695. Козирєв, С. С. Нечітка модель електровибухового перетворення енергії як об'єкта керування / С. С. Козирєв // Вісн. НТУ "ХПІ". Темат. вип. Техніка і електрофізика високих напруг. – Х., 2007. – № 20. – С. 101-106. 696. Козирєв, С. С. Синтез нечітких регуляторів адаптивної системи керування електровибуховим перетворенням енергії / С. С. Козирєв // Техн. електродинаміка. Темат. вип. Силова електроніка та енергоефективність. – К., 2007. – № 4. – С. 58-61. 697. Козирєв, С. С. Удосконалена модель керування електровибухового перетворення енергії / С. С. Козирєв // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2007. – № 4 (415). – С. 101-109. 698. Козырев, С. С. Использование fuzzy-регулятора в системе управления режимом работы электроимпульсной установки / С. С. Козырев // Материалы XII Междунар. науч. шк.-семинара "Физика импульсных разрядов в конденсированных средах". – Николаев, 2007. – С. 174-176. 699. Кускова, Н. И. Синтез наноуглеродных материалов электровзрывным методом / Н. И. Кускова // Материалы ХІІІ Междунар. науч. шк.-семинара "Физика импульсных разрядов в конденсированных средах". – Николаев, 2007. – С. 73-74. 700. Малюшевская, А. П. Изучение химических реакций при электроразрядном воздействии

в

воде

и

водных

растворах 93

неорганических

веществ

/


А. П. Малюшевская, А. Н. Ющишина, Н. И. Кускова // Электрон. обраб. материалов. – 2007. – № 5. 701. Малюшевский, П. П. Новый способ управления электроразрядной нелинейной, объемной кавитацией / П. П. Малюшевский, А. П. Малюшевская // Электрон. обраб. материалов. – 2007. – № 1. – С. 76-81. 702. Мирошниченко, Л. Н. Моделирование разброса собственных параметров ВВТ и его влияния на характеристики зарядного процесса емкостного накопителя ячеечной структуры / Л. Н. Мирошниченко, Н. С. Назарова, Ю. Г. Казарян // Материалы ХІІ Междунар. науч. шк.-семинара "Физика импульсных разрядов в конденсированных средах". – Николаев, 2007. – С. 170-171. 703. Назарова, Н. С. Автоматизированная система измерения разрядного тока для разрядноимпульсных технологий / Н. С. Назарова, Д. В. Винниченко, И. Л. Назарова // Вісн. НТУ "ХПІ". Темат. вип. Техніка і електрофізика високих напруг. – Х., 2007. – № 20. – С. 128-131. 704. Овчинникова, Л. Е. Модель управления электроимпульсной штамповкой / Л. Е. Овчинникова, А. Н. Голобородько // Материалы ХІІI Междунар. науч. шк.семинара "Физика импульсных разрядов в конденсированных средах". – Николаев, 2007. – С. 168-170. 705. Овчинникова, Л. Е. Разработка автоматизированного информационноизмерительного

комплекса

для

разрядноимпульсных

технологий

/

Л. Е. Овчинникова, Н. С. Назарова, Д. В. Винниченко // Материалы ХІІ Междунар. науч. шк.-семинара "Физика импульсных разрядов в конденсированных средах". – Николаев, 2007. – С. 166-168. 706. Овчиннікова, Л. Є. Техніка та електрофізика високих напруг : навч. посібник. У 2 ч. Ч. 2. Електричні розряди в конденсованих діелектриках / Л. Є. Овчиннікова, О. І. Вовченко, С. С. Козирєв. – Миколаїв : НУК, 2007. – 52 с. 707. Оптимизация режимов работы емкостного электроразрядного источника энергии

для

устройств

электрогидроимпульсной

обработки

материалов

/

А. Д.Блащенко, А. И. Вовченко, В. В. Примак, В. В. Шомко // Материалы ХIIІ 94


Междунар. науч. шк.-семинара "Физика импульсных разрядов в конденсированных средах". – Николаев, 2007. – С. 142-144. 708. Пат. 79148. Україна. Спосіб електрогідроімпульсного руйнування міцних монолітних об'єктів під водою / О. І. Вовченко, І. С. Швець, В. С. Блінцов, А. Р. Різун, Ю. В. Голень, С. А. Яцюк (Україна). – Заявл. 01.04.05 ; опубл. 25.05.07, Бюл. № 7. 709. Пат.

79181.

Україна.

Спосіб

дифузійного

зварювання

металів

/

О. І. Вовченко, В. Д. Половинко, Є. С. Юрченко (Україна). – Заявл. 11.07.05 ; опубл. 25.05.07, Бюл. № 7. 710. Пат.

79988.

Україна.

Пристрій

захисної

комутації

для

розряду

конденсаторних батарей / О. М. Курач, Н. С. Назарова (Україна). – Заявл. 07.04.05 ; опубл. 10.08.07, Бюл. № 12. 711. Получение

наноуглерода

методом

электроразрядной

обработки

органических жидкостей / Н. И. Кускова, Л. З. Богуславский, А. А. Смалько, А. А. Зубенко

//

Материалы

ХІІІ

Междунар.

науч.

шк.-семинара

"Физика

импульсных разрядов в конденсированных средах". – Николаев, 2007. – С. 73-74. 712. Получение

наноуглерода

методом

электроразрядной

обработки

органических жидкостей / Н. И. Кускова, Л. З. Богуславский, А. А. Смалько, А. А. Зубенко // Электpон. обpаб. матеpиалов. – 2007. – № 4. – С. 46-52. 713. Получение

наноуглерода

при

электроразрядном

воздействии

на

углеводородные жидкие среды / Н. И. Кускова, Л. З. Богуславский, А. А. Смалько, А. А. Зубенко // Материалы ХIIІ Междунар. науч. шк.-семинара "Физика импульсных разрядов в конденсированных средах". – Николаев, 2007. – С. 75-76. 714. Получение наноуглерода электроразрядным методом / Л. З. Богуславский, Н. И. Кускова, А. Д. Рудь, С. А. Хайнацкий, А. А. Смалько // Матеріали конф. "Нанорозмірні системи" (НАНСИС – 2007). – К., 2007. – С. 540. 715. Синтез емкостного электроразрядного источника энергии для устройств электрогидроимпульсной обработки материалов / А. Д. Блащенко, А. И. Вовченко,

95


В. В. Примак, В. В. Шомко // Материалы ХIIІ Междунар. науч. шк.-семинара "Физика импульсных разрядов в конденсированных средах". – Николаев, 2007. – С. 140-142. 716. Синтез

наноуглерода

при

высоковольтном

пробое

органических

жидкостей / Н. И. Кускова, Л. З. Богуславский, А. А. Смалько, А. А. Зубенко // Материалы Междунар. науч. конф. "Электрофизика материалов и установок", Новосибирск, 10-12 янв. 2007 г. – Новосибирск, 2007. – С. 211-222. 717. New Electroexplosion Methods for Synthesys of Nanocarbon / N. I. Kuskova, A. D. Rud, L. Z. Boguslavsky, A. E. Perekos, V. N. Uvarov, L. I. Ivaschuk // Book of Abstracts 8th Biennial Int. Workshop "Fullerenes and Atomic Clusters", St.-Petersburg, Russia, 2-6 July 2007. – St.-Petersburg, 2007. – P. 206. 718. Synthesis of Carbon Nanomaterials by Electoexplosion Techniques / N. I. Kuskova, A. D. Rud, L. I. Ivaschuk, L. Z. Boguslavsky, A. E. Perekos // Extended Abstracts of X Int. Conf. "Hydrogen Materials Acience and Chemistry of Carbon Nanomaterials", Sudak, Crimea, Ukraine, 22-28 Sept. 2007. – Sudak, 2007. – P. 434-435.

2008 р.

719. Автоматизована система вимірювання питомого опіру робочої рідини в електророзрядних

установках

/

Л.

З.

Богуславський,

В.

В.

Діордійчук,

Д. В. Вінниченко, Н. С. Назарова // Зб. наук. пр. ДНТУ. Сер. Електротехніка та електроенергетика. – Донецьк, 2008. – Вип. 8 (140). – С. 61-64. 720. Болотов, А. А. Разработка компьютеризированной системы контроля и управления влажностью и температурой / А. А. Болотов, Н. С. Назарова // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Електротехніка і електромеханіка", 17-18 листоп. 2008 р. – Миколаїв, 2008. – С. 7-11. 721. Вінниченко,

Д.

В.

Індикація

в

інформаційно-вимірювальному

термографічному комплексу для моніторингу термодинамічних характеристик розплавів при електророзрядній обробці / Д. В. Вінниченко, Н. С. Назарова //

96


Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Електротехніка і електромеханіка", 17-18 листоп. 2008 р. – Миколаїв, 2008. – С. 16-20. 722. Вовченко,

О.

І.

Побудова

інверсної

моделі

електровибухового

перетворення енергії засобами fuzzy-апроксимації / О. І. Вовченко, С. С. Козирєв // Вісн. НТУ "ХПІ". Темат. вип. Техніка і електрофізика високих напруг. – Х., 2008. – № 21. – С. 32-40. 723. Діордійчук, В. В. Автоматизована підсистема контролю питомої електропровідності рідини в системі автоматичного керування ЕГУ для технології очистки виливок / В. В. Діордійчук, Д. В. Вінниченко, Н. С. Назарова // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Електротехніка і електромеханіка", 17-18 листоп. 2008 р. – Миколаїв, 2008. – С. 24-28. 724. Діордійчук, В. В. Розробка функціональної схеми інформаційно-керуючої системи

електророзрядного

перетворення

енергії

/

В.

В.

Діордійчук,

Д. В. Вінниченко, Н. С. Назарова // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Інформаційно-керуючі системи та комплекси", Миколаїв, 14-15 квіт. 2008 р. – Миколаїв, 2008. – С. 8-12. 725. Козирєв, С. С. Використання нечіткої інверсної моделі для синтезу адаптивної

системи

керування

електровибуховим

перетворенням

енергії

/

С. С. Козирєв // Техн. електродинаміка. Темат. вип. Силова електроніка та енергоефективність. – К., 2008. – № 2. – С. 64-67. 726. Козирєв, С. С. Методика синтезу засобами fuzzy-апроксимації інверсної моделі електровибухового перетворення енергії в умовах невизначеності / С. С. Козирєв // Зб. наук. пр. ДНТУ. Сер. Електротехніка і енергетика. – Донецьк, 2008. – Вип. 8 (140). – С. 78-81. 727. Козирєв, С. С. Моделювання електровибухового перетворення енергії методами fuzzy-апроксимації / С. С. Козирєв // Вісн. КДПУ. – Кременчук, 2008. – Вип. 3 (50), ч. 2. – С. 150-153.

97


728. Малюшевский, П. П. Интенсификация электроразрядной кавитации в процессах

обработки

волокнистых

материалов

/

П.

П.

Малюшевский,

А. П. Малюшевская // Электрон. обраб. материалов. – 2008. – № 4. – С. 4-8. 729. Мирошниченко, Л. М. Моніторинг діелектричного стану відповідальних об'єктів тривалої експлуатації на базі теслівських кіл / Л. М. Мирошниченко, Л. З. Богуславський, С. С. Козирєв // Техн. електродинаміка. Темат. вип. Силова електроніка та енергоефективність. – К., 2008. – № 3. – С. 73-76. 730. Назарова, Н. С. Автоматизована інформаційна система моніторингу діелектричного стану об'єктів енергетики / Н. С. Назарова // Техн. електродинаміка. Темат. вип. Проблеми сучасної електротехніки. – К., 2008. – № 5. – С. 96-99. 731. Назарова, Н. С. Архітектура вимірювального модуля для інформаційнокеруючого комплексу електрогідроімпульсних установок / Н. С. Назарова, Д. В. Вінниченко, В. В. Діордійчук // Техн. електродинаміка. Темат. вип. Проблеми сучасної електротехніки. – К., 2008. – № 4. – С. 119-122. 732. О получении ультрадисперсных порошков металлов при электрическом взрыве проводников в жидкости. Ч. 1. Особенности взрыва проводников в жидкости / В. Ю. Бакларь, Н. И. Кускова, В. И. Гордиенко, С. А. Хайнацкий // Электрон. обраб. материалов. – 2008. – № 1. – С. 53-58. 733. О составе и свойствах продуктов электроразрядной деструкции керосина / Ю. М. Шульга, В. М. Мартыненко, Л. З. Богуславский, Н. И. Кускова, В. Е. Мурадян, Г. И. Давыдова, Е. И. Кнерельман, Л. А. Коршунова, В. А. Смирнов, Д. В. Щур // Альтернатив. энергетика и экология. – 2008. – № 7. – С. 131-136. 734. Пат. 33364. Україна. Пристрій моніторингу діелектричного стану об'єктів / Н. С. Назарова, Л. М. Мирошниченко, Д. В. Вінниченко (Україна). – Заявл. 17.12.07 ; опубл. 25.06.08, Бюл. № 12. 735. Пат.

83379.

Україна.

Спосіб

автоматичного

регулювання

електроімпульсних установок та система для його здійснення / О. І. Вовченко, С. С. Козирєв, Н. С. Назарова (Україна). – Заявл. 27.03.06 ; опубл. 10.07.08, Бюл. № 13. 98


736. Пат. 84983. Україна. Спосіб електророзрядного очищення підводних металоконструкцій

від

біологічного

обростання

/

О.

І.

Вовченко,

М. А. Заблудовський, І. С. Швець, В. В. Барліт, А. Р. Різун, Л. З. Богуславський, Ю. В. Голень (Україна). – Заявл. 19.04.07 ; опубл. 10.12.08, Бюл. № 23. 737. Разработка и внедрение технологического процесса электроразрядной очистки морских стационарных платформ от биологических обрастаний / А. Р. Ризун, Л. З. Богуславский, Ю. В. Голень, Т. Д. Денисюк // Наука та інновації. – 2008. – № 4. – С. 66-70. 738. Тарасенко, Р. А. Разработка автономной системы контроля концентрации горючих газов в помещении / Р. А. Тарасенко, М. Л. Фещук, Н. С. Назарова // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Електротехніка і електромеханіка", 17-18 листоп. 2008 р. – Миколаїв, 2008. – С. 55-60. 739. Электровзрывные

методы

синтеза

углеродных

наноматериалов

/

Н. И. Кускова, А. Д. Рудь, В. Н. Уваров, Л. И. Иващук, А. Е. Перекос, Л. З. Богуславский, В. И. Орешкин // Металлофизика и новейшие технологии. – 2008. – Т. 30, № 6. – С. 833-847.

2009 р.

740. Блинцов, В. С. Динамические особенности системы автоматического управления электровзрывным преобразованием энергии на основе нечетких регуляторов / В. С. Блинцов, С. С. Козырев, Л. Е. Овчинникова // Материалы Междунар. науч. конф. "Физика импульсных разрядов в конденсированных средах" (ФИРКС). – Николаев, 2009. – С. 173-174. 741. Богуславский, Л. З. Возбуждение и поддержка стабильных стримерных разрядов в технологических системах одновременной электрофильтрации и озонирования промышленных газов / Л. З. Богуславский, Ю. Г. Казарян, А. Н. Голобородько // Материалы Междунар. науч. конф. "Физика импульсных разрядов в конденсированных средах" (ФИРКС). – Николаев, 2009. – С. 108-110. 99


742. Богуславский, Л. З. Высоковольтный высокочастотный импульсный источник питания для систем одновременной электрофильтрации и озонирования промышленных газов / Л. З. Богуславский, Л. Н. Мирошниченко, Ю. Г. Казарян // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів" (ПАЕТЗ). – Миколаїв, 2009. – С. 20-21. 743. Богуславский,

Л.

З.

Оптимизация

параметров

генераторов

для

электроразрядных технологий / Л. З. Богуславский, Е. В. Кривицкий // Матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. "Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики і освіти". – К., 2009. – С. 126-127. 744. Богуславский, Л. З. Системы неразрушающего контроля и диагностики качества электрической изоляции на базе однопроводных линий / Л. З. Богуславский, Л. Н. Мирошниченко // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів" (ПАЕТЗ). – Миколаїв, 2009. – С. 18-19. 745. Вовченко,

А.

И.

Амплитудно-временные

параметры

импульсов

напряжения для возбуждения стабильного разряда в системах электрофильтрации и озонирования промышленных газов / А. И. Вовченко, Л. З. Богуславский // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів" (ПАЕТЗ). – Миколаїв, 2009. – С. 22-23. 746. Вовченко, А. И. Влияние параметров импульсов тока на развитие физического контакта между поверхностями при сварке металлов в твердом состоянии / А. И. Вовченко, Л. Ю. Демиденко, Н. А. Онацкая // Материалы Междунар. науч. конф. "Импульсные процессы в механике сплошных сред". – Николаев, 2009. – С. 69-70. 747. Вовченко,

А.

И.

К

расчету

технологических

режимов

электрогидроимпульсной обработки сварных металлоконструкций / А. И. Вовченко, Л. Ю. Демиденко, Н. А. Онацкая // Тяжелое машиностроение. – 2009. – № 2. – С. 25-28.

100


748. Высоковольтный высокочастотный импульсный источник питания для возбуждения и поддержки стримерного коронного разряда / Л. З. Богуславский, А. Н. Голобородько, Л. Н. Мирошниченко, Ю. Г. Казарян // Материалы Междунар. науч. конф. "Физика импульсных разрядов в конденсированных средах" (ФИРКС). – Николаев, 2009. – С. 106-107. 749. Козирєв, С. С. Аналіз динаміки системи керування електровибуховим перетворенням енергії на основі нечіткої логіки / С. С. Козирєв, Л. Є. Овчиннікова // Вісн. НТУ "ХПІ". Темат. вип. Техніка і електрофізика високих напруг. – Х., 2009. – № 11. – С. 53-56. 750. Кускова, Н. И. О получении ультрадисперсных порошков металлов при электрическом взрыве проводников в жидкости. Ч. 2. Оптимальный режим взрыва проводников в жидкости / Н. И. Кускова, В. Ю. Бакларь, С. А. Хайнацкий // Электрон. обраб. материалов. – 2009. – № 3. – С. 21-27. 751. Малюшевский, П. П. Процессы обработки волокнистых материалов, интенсифицированные

электрическим

разрядом

/

П.

П.

Малюшевский,

А. П. Малюшевская // Материалы Междунар. науч. конф. "Импульсные процессы в механике сплошных сред", 17-21 авг. 2009 г. – Миколаїв, 2009. – С. 119-121. 752. Математическое

моделирование

электропластической

деформации

свариваемых металлов под воздействием импульсных токов / А. Д. Блащенко, А. И. Вовченко, Л. Ю. Демиденко, А. И. Онищенко, В. Д. Половинко // Материалы Междунар. науч. конф. "Физика импульсных разрядов в конденсированных средах". – Николаев, 2009. – С. 81-83. 753. Мирошниченко, Л. Н. Системы неразрушающего контроля и диагностики качества

электрической

изоляции

на

базе

однопроводных

линий

/

Л. Н. Мирошниченко, Л. З. Богуславский, Н. С. Ярошинский // Материалы Междунар. науч. конф. "Физика импульсных разрядов в конденсированных средах" (ФИРКС). – Николаев, 2009. – С. 138-140.

101


754. Назарова, Н. С. Методичні вказівки до практичних робіт з курсу "Інформаційно-керуючі системи та комплекси". У 2 ч. Ч. 1 / Н. С. Назарова, Д. В. Вінниченко, С. С. Козирєв. – Миколаїв : НУК, 2009. – 28 с. 755. Овчинникова, Л. Е. Адаптивная система управления зарядным устройством генератора импульсных токов / Л. Е. Овчинникова, А. Н. Голобородько // Матеріали Міжнар.

наук.-техн.

конф.

"Проблеми

автоматики

та

електрообладнання

транспортних засобів" (ПАЕТЗ). – Миколаїв, 2009. – С. 36-38. 756. Пат. 41774. Україна. Спосіб індикації в мікропроцесорних системах контролю з прецизійними вимірюваннями / Н. С. Назарова, Д. В. Вінниченко (Україна). – Заявл. 17.12.08 ; опубл. 10.06.09, Бюл. № 11. 757. Система принятия решений "Университет" / Л. З. Богуславский, Р. А. Билак, А. Р. Наринян, С. Н. Гвоздева // Матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. "Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики і освіти". – К., 2009. – С. 117-118. 758. Трибологические свойства наноуглерода, полученного электроразрядным методом / В. Ю. Бакларь, Н. И. Кускова, В. В. Тихонович, А. Н. Грипачевский // Электрон. обраб. материалов. – 2009. – № 4. – С. 30-37. 759. Ovshinnikova, L. Analys of Dynamics the Automated Control System Based on Fuzzy-Controller for the Discharge Energy Conversion / L. Ovshinnikova, S. Kozyriev // Материалы Междунар. конф. "MicroCAD – 2009", Харьков, май 2009. – Х., 2009. – С. 80.

Кафедра комп'ютеризованих систем управління

2000 р.

760. Выжол, Ю. А. Термодинамическая оценка безопасности экзотермических составов / Ю. А. Выжол, В. В. Иванов // Теория, эксперимент, практика разрядноимпульс. технологий. – К., 2000. – С. 6-13. 102


761. Інтеграція процесів наукових досліджень і підготовки спеціалістів у вищих

навчальних

закладах

/

Ю.

П.

Кондратенко,

С.

А.

Сидоренко,

Д. М. Підопригора, Р. А. Ставинський // Матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. "Взаємозв'язок реформи інженерної освіти і промислового розвитку України: стан, проблеми, рішення", 27-29 верес. 2000 р. – Миколаїв, 2000. – С. 133-134. 762. Кондратенко, Ю. П. Методи проектування нечітких пристроїв прийняття рішень

на

основі

програмованих

логічних

ІМС

/

Ю.

П.

Кондратенко,

С. А. Сидоренко // Наук. записки НаУКМА. – К., 2000. – Т. 18, ч. 2. – С. 401-412. 763. Кондратенко, Ю. П. Нечітка модель поведінки навігатора в екстремальних ситуаціях / Ю. П. Кондратенко, С. А. Сидоренко // Proc. of 4-th Intern. Modeling School of AMSE-UAPL. – Alushta, 2000. – P. 127-128. 764. Кондратенко, Ю. П. Разработка системы наведения подводного аппарата на цель с помощью подвижной телекамеры / Ю. П. Кондратенко, В. Ф. Филаретов, Д. В. Сураев // Сб. тр. Дальневосточ. отд-ния Рос. инж. акад. – Владивосток, 2000. – Вып. 3. – С. 96-114. 765. Кондратенко, Ю. П. Синтез нечітких алгоритмів для апроксимації, ідентифікації та управління в реальному часі / Ю. П. Кондратенко, С. А. Сидоренко // Матеріали Міжнар. конф. з упр. "Автоматика – 2000", 11-15 верес. 2000 р. – Л., 2000. – С. 121-126. 766. Кондратенко, Ю.

П. Сучасні інформаційні технології для задач

автоматизованого проектування цифрових пристроїв / Ю. П. Кондратенко, С. А. Сидоренко // Вісн. ХДТУ. – Херсон, 2000.– № 1 (7). – С. 229-235. 767. Кондратенко, Ю. П. Эволюционная адаптация процессов управления при функционировании роботов в нестационарных условиях / Ю. П. Кондратенко, А. Н. Ткаченко, Н. М. Бровинская // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2000. – № 4 (370). – С. 123-132. 768. Кутковецький, В. Я. Про недоцільність використання медіани Ходжеса– Лемана в однофакторному аналізі / В. Я. Кутковецький, М. В. Турти // Екологія. Технічні науки : зб. наук. пр. – Миколаїв, 2000. – Т. 4. – С. 59-60. 103


769. Павлов, Г. В. Влияние нестабильности управления на выходные параметры последовательно-резонансного преобразователя / Г. В. Павлов // Электроника и связь. – 2000. – № 9. – С. 49-51. 770. Павлов,

Г.

В.

Влияние

потерь

на

внешние

характеристики

последовательно-резонансного преобразователя / Г. В. Павлов // Електродинаміка : зб. наук. пр. Ін-ту електродинаміки НАН України. – К., 2000. – С. 35-42. 771. Павлов, Г. В. Влияние потерь на работу последовательно-резонансного преобразователя с рабочей частотой выше резонансной / Г. В. Павлов, А. В. Обрубов,

М.

В.

Покровский

//

Електромашинобудування

та

електрообладнання : респ. міжвід. наук.-техн. зб. − О., 2000. – Вип. 54. – С. 43-48. 772. Павлов,

Г.

В.

Влияние

потерь

последовательно-резонансного

преобразователя на его изопараметрические характеристики / Г. В. Павлов // Электроника и связь. – 2000. – № 8, т. 2. – С. 216-219. 773. Павлов, Г. В. Влияние сетевых помех на выходное напряжение последовательно-резонансного преобразователя / Г. В. Павлов // Електроенергетика : зб. наук. пр. Ін-ту електродинаміки НАН України. – К., 2000. – С. 113-117. 774. Павлов, Г. В. Внешние характеристики последовательно-резонансного преобразователя при максимальном напряжении на резонансной емкости / Г. В. Павлов // Енергоефективність : зб. наук. пр. Ін-ту електродинаміки НАН України. – К., 2000. – С. 13-17. 775. Павлов, Г. В. Внешние характеристики последовательно-резонансного преобразователя с рабочей частотой выше резонансной / Г. В. Павлов, А. В. Обрубов, М. В. Покровский // Техн. електродинаміка. – К., 2000. – № 2. – С. 26-29. 776. Павлов, Г. В. Воздействие сетевых помех на последовательно-резонансный преобразователь / Г. В. Павлов, А. В. Обрубов, М. В. Покровский // Техн. електродинаміка. Темат. вип. Силова електроніка та енергоефективність. – К., 2000. – № 1. – С. 73-78.

104


777. Павлов, Г. В. Изотоковые характеристики последовательно-резонансного преобразователя с рабочей частотой выше резонансной / Г. В. Павлов, А. В. Обрубов, М. В. Покровский // Техн. електродинаміка. – К., 2000. – № 3. – С. 10-13. 778. Павлов, Г. В. Оценка динамических характеристик последовательнорезонансного преобразователя / Г. В. Павлов, А. В. Обрубов, А. В. Покровский // Техн. електродинаміка. Темат. вип. Проблеми сучасної електротехніки. – К., 2000. – № 6. – С. 42-47. 779. Павлов, Г. В. Регулятор тока на основе резонансной ячейки / Г. В. Павлов, А. В. Обрубов // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2000. – № 4. – С. 156-164. 780. Павлов,

Г.

В.

Энергообмен

в

последовательно-резонансных

преобразователях с учетом потерь / Г. В. Павлов // Техн. електродинаміка. Темат. вип. Силова електроніка та енергоефективність. – К., 2000. – № 1. – С. 29-34. 781. Підопригора, Д. М. Ідентифікація пошкоджень динамічних систем шляхом застосування елементів штучного інтелекту / Д. М. Підопригора // Тези наук.-практ. конф. "Атомна промисловість – точка зору молодих науковців". – Южноукраїнськ, 2000. – С. 54-55. 782. Khutkovetsky, V. Correlation of Asynchronous Motor's Elektromagnetique Moments, Calculated on Park-Gorev Theory and on T-figured Substitution Scheme / V. Khutkovetsky, M. Turty // 5-th Int. Modelling School of AMSE-UAPL. – Alushta, 2000. 783. Kondratenko, Y. Modeling of the Rectangular Pontoon Bbhavior for Various Types of the Fixed Gravity Center Cargo Distribution / Y. Kondratenko, D. Pidoprigora // Техн. вісті. – 2000. – № 1-2. – С. 111-115. 784. Kondratenko, Y. P. Special Control Features of Manipulative Systems With Unsteady Base / Y. P. Kondratenko, G. V. Kondratenko // Proc. of 6-th IFAC Symp. on Robot Control (SYROCO'2000), Vienna, Austria, 21-23 Sept. 2000. – Vienna, 2000. – P. 55-60.

105


785. Man-Machine System for Control of Ship Behaviour in Emergency Conditions / Y. P. Kondratenko, G. F. Romanovsky, S. A. Sidorenko, D. M. Pidopryhora // Proc. of Int. Conf. "Human Factors in Ship Design & Operation", Royal Institute of Naval Architects (RINA), London, UK, 27-29 Sept. 2000. – London, 2000. – P. 1-12. 786. Fuzzy Approach

for Design of Ship's Decision-Making Systems

/

Y. P. Kondratenko, G. V. Kondratenko, D. M. Pidoprigora, S. A. Sidorenko, V. L. Timchenko // Proc. of 2-nd Int. Conf. "Management and Control of Production and Logistic" (MCPL – 2000), Grenoble, France, 5-8 July 2000. – Grenoble, 2000.

2001 р.

787. Жуйков, В. Я. Статические характеристики последовательно-резонансного преобразователя с учетом потерь / В. Я. Жуйков, Г. В. Павлов // Электроника и связь. – 2001. – № 10. – С. 125-128. 788. Кондратенко, Ю. П. Внедрение Active-HDL в ведущих университетах Николаевского региона Украины / Ю. П. Кондратенко // Материалы Междунар. науч.-техн. конф. – Х., 2001. – С. 25-27. 789. Кондратенко, Ю. П. Моделі та алгоритми для розробки технології виготовлення деталей з заданими змінними властивостями робочих поверхонь / Ю. П. Кондратенко, Л. П. Клименко // Вісн. ХДТУ. – Херсон, 2001. – № 1 (10). – С. 266-272. 790. Кондратенко, Ю. П. Нечеткий подход к синтезу быстродействующих алгоритмов формирования

грузового

плана

судна

/ Ю.

П.

Кондратенко,

Д. Н. Подопригора, С. А. Сидоренко // Материалы Междунар. науч.-практ. конф. "Теория активных систем". – М., 2001. – Т. 2. – С. 96-97. 791. Кондратенко,

Ю.

П.

Нечіткий

адаптивний

Сугено-контролер

для

управління нестаціонарними об'єктами / Ю. П. Кондратенко, С. А. Сидоренко // Матеріали Міжнар. конф. з упр. "Автоматика – 2001". – О., 2001. – Т. 2. – С. 99-100.

106


792. Кондратенко, Ю. П. Пристрої з нечіткою логікою для автоматизації процесів підтримки прийняття рішень при проходженні суден у вузькостях та протоках / Ю. П. Кондратенко, С. А. Сидоренко // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2001. – № 5. – С. 124-134. 793. Кондратенко, Ю. П. Роль Украинского государственного морского технического университета в подготовке кадров для судостроительной отрасли / Ю. П. Кондратенко, Г. Ф. Романовский // Материалы III совмест. конф. БРАСС и БИНСА, Варна, Болгария, 2-4 окт. 2001 г. – Варна, 2001. – С. 3-6. 794. Кондратенко, Ю. П. Система управления подводным аппаратом с помощью

телекамеры

в

среде

с

препятствиями

/

Ю.

П.

Кондратенко,

В. Ф. Филаретов, Д. В. Сураев // Материалы XIV Всерос. Межвуз. науч.-техн. конф., посвящ. 20-летию гидроакуст. образования на Дальнем Востоке России. – Владивосток, 2001. – Т. 2 : Военно-специальные и военно-педагогические вопросы. – С. 212-214. 795. Кутковецький, В. Я. Захист навколишнього середовища за рахунок електромагнітного переміщення рідини / В. Я. Кутковецький, М. В. Турти // Екологія : зб. наук. пр. – Миколаїв, 2001. – Т. 11. – С. 88-90. 796. Особенности работы резонансных преобразователей электроэнергии в автономных сетях / Г. В. Павлов, А. В. Обрубов, М. В. Покровский, Л. И. Сенько // Техн. електродинаміка. Темат. вип. Силова електроніка та енергоефективність. – К., 2001. – № 2. – С. 61-64. 797. Павлов, Г. В. Динамические модели последовательно-резонансного преобразователя по помехе сетевого напряжения и нестабильности управления / Г. В. Павлов // Енергоефективність : зб. наук. пр. Ін-ту електродинаміки НАН України. – К., 2001. – С. 33-49. 798. Павлов,

Г.

В.

Регулировочные

характеристики

преобразователей

постоянного напряжения с последовательными резонансными инверторами / Г. В. Павлов, А. В. Обрубов, А. В. Покровский // Техн. електродинаміка. – К., 2001. – № 4. – С. 18-22. 107


799. Подопригора, Д. Н. Алгоритмы и устройства для повышения уровня автоматизации погрузо-разгрузочных операций на танкерах / Д. Н. Подопригора // Матеріали Міжнар. конф. з упр. "Автоматика – 2001". – О., 2001. – Т. 1.– С. 171. 800. Подопригора,

Д.

Н.

Повышение

экономической

эффективности

эксплуатации танкеров при использовании систем оптимального планирования грузовых операций / Д. Н. Подопригора // Материалы Междунар. науч.-техн. конф. "Современные системы управления предприятием", Липецк, 4-6 июля 2001 г. – Липецк, 2001. – С. 41. 801. Kondratenko, Y. P. Application of Active-HDL in Leading Universities of Nikolaev Region of Ukraine / Y. P. Kondratenko // Proceedings of Int. Active-HDL Conf., Kharkiv, Ukraine, 15-16 Oct. 2001. – Kharkiv, 2001. – P. 60-62. 802. Kondratenko, Y. P. Design Features of Magnetic Circuit of Three-Phase LowPower Transformers With Twisted Spatial Core / Y. P. Kondratenko, R. A. Stavinskii // Proc. of Int. Conf. on Modeling and Simulation (MS'2001), Lviv, Ukraine, 23-26 May 2001. – Lviv, 2001. – P. 69-72. 803. Kondratenko, Y. P. Fuzzy Inference Devices of Expert System for Estimation of Critical Maneuvering Distance and Navigator's Modeling / Y. P. Kondratenko, S. A. Sidorenko // Proc. of Int. Conf. on Modeling and Simulation (MS'2001), Lviv, Ukraine, 23-26 May 2001. – Lviv, 2001. – P. 110-111. 804. Kondratenko, Y. P. Fuzzy-Logic Technique for Synthesis of Decision Making and Control / Y. P. Kondratenko, L. P. Klymenko // Book of Abstracts, GAMM'2001. Annual Scientific Conf., Zurich, Switzerland, 12-15 Febr. 2001. – Zurich, 2001. – P. 71. 805. Kondratenko, Y. Solving Routing Problem in Marine Environment Using Fuzzy Logic / Y. Kondratenko, B. Werners // Proc. of Int. Conf. on Modeling and Simulation (MS'2001), Lviv, Ukraine, 23-26 May 2001. – Lviv, 2001. – P. 109-110. 806. Kondratenko, Y. The Fuzzy Models for Efficient Solving Ship's Transportation Problem / Y. Kondratenko, B. Werners // Proc. of Int. Conf. "Contemporary Systems on Business Control" (CSBS'2001), Lipetsk, Russia, 4-6 June 2001. – Lipetsk, 2001. – P. 56-60. 108


807. Kondratenko, Y. P. The role of Ukrainian State Maritime Technical University in Training Cadres for the Shipbuilding Industry / Y. P. Kondratenko, G. F. Romanovsky // Proc. of the 22nd Int. Conf. "Hydrodynamics and Aerodynamics in Marine Engineering", Varna, Bulgaria, 1-4 Oct. 2001. – Varna, 2001. – Vol. 2. – P. 433-436.

2002 р.

808. Влияние низкочастотных возмущений питающей сети на выходное напряжение последовательно-резонансных преобразователей / Г. В. Павлов, М. В. Покровский, Б. Н. Пекер, В. П. Войтенко // Техн. електродинаміка. Темат. вип. Проблеми сучасної електротехніки. – К., 2002. – № 5. – С. 49-52. 809. Кондратенко, Г. В. Алгоритмы оценки эффективности процессов планирования маршрутов и траекторий на основе нечетких моделей принятия решений / Г. В. Кондратенко // Моделювання та інформаційні технології. – К., 2002. – С. 40-47. 810. Кондратенко, Г. В. Математичні моделі для оптимізації процесів планування маршрутів та траєкторій / Г. В. Кондратенко // Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології : вісн. НУ "Львівська політехніка". – Л., 2002. – № 450. – С. 55-59. 811. Кондратенко,

Г.

В.

Оптимізація

маршрутів

суден

в

умовах

невизначеності / Г. В. Кондратенко // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. – Хмельницький, 2002. – Т. 2, № 3. – С. 23-27. 812. Кондратенко, Г. В. Фаззифікація якісних сигналів в нечітких системах підтримки прийняття рішень / Г. В. Кондратенко // Вестн. ХГТУ. – Херсон, 2002. – № 14. – С. 74-81. 813. Кондратенко, Г. В. Формування цільових функцій при оптимізації процесів управління в умовах невизначеності / Г. В. Кондратенко // Матеріали Міжнар. конф. з упр. "Автоматика – 2002". – Донецьк, 2002. – С. 125-127.

109


814. Кондратенко, Ю. Аналіз процесів проектування та шляхів підвищення ефективності цифрових регуляторів нечітких систем управління / Ю. Кондратенко, Аль Зубі Іяд Ясін Мустафа, О. Гаращенко // Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології : вісн. НУ "Львівська політехніка". – Л., 2002. – Вип. 468. – С. 83-90. 815. Кондратенко, Ю. Моделювання комплексної системи керування рухом судна / Ю. Кондратенко, Е. Швець, В. Шарапов // Proceeding of 7-th Int. Modeling School of AMSE-UAPL, Alushta, Ukraine, 12-17 Sept. 2002. – Alushta, 2002. – P. 25-26. 816. Кондратенко, трансформаторов

для

Ю.

П.

судовых

Выбор систем

технических

решений

автоматического

трехфазных

управления

/

Ю. П. Кондратенко, Р. А. Ставинский, О. О. Плахтырь // Автоматизация судовых техн. средств. – О., 2002. – Вып. 6. – С. 67-73. 817. Кондратенко, Ю. П. Verilog-HDL для моделирования и синтеза цифровых электронных схем : учеб. пособие / Ю. П. Кондратенко, В. В. Мохор, С. А. Сидоренко ; под ред. Ю. П. Кондратенко. – Миколаїв : МФ НаУКМА, 2002. – 208 с. 818. Кондратенко,

Ю.

П.

VHDL-моделі

для

проектування

цифрових

пристроїв : метод. вказівки до циклу лаб. робіт / Ю. П. Кондратенко, С. А. Сидоренко, Д. М. Підопригора. – Миколаїв : УДМТУ, 2002. – 60 с. 819. Кондратенко,

Ю.

П.

Автоматизация

технологического

процесса

бункеровки судов / Ю. П. Кондратенко, Д. Н. Подопригора // Тр. ОПУ. – О., 2002. – Вып. 1 (17). – С. 131-136. 820. Кондратенко, Ю. П. Автоматизація процесів розподілу рідинних вантажів на танкерах з урахуванням динамічних обмежень / Ю. П. Кондратенко, Д. М. Підопригора // Моделювання та інформац. технології. – К., 2002. – С. 40-47. 821. Кондратенко, Ю. П. Алгоритми управління підводним апаратом при маневруванні в умовах перешкод / Ю. П. Кондратенко, В. Ф. Філаретов // Материалы III Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы энергосбережения и экологии в судостроении". – Николаев, 2002. – С. 162. 110


822. Кондратенко, Ю. П. Декомпозиція процесів поведінкового проектування складних цифрових пристроїв / Ю. П. Кондратенко, С. А. Сидоренко // Proceeding of 7-th Int. Modeling School of AMSE-UAPL, Alushta, Ukraine, 12-17 Sept. 2002. – Alushta, 2002. – P. 113-116. 823. Кондратенко, Ю. П. Збірник запитань і задач з теорії автоматизованого електропривода постійного струму : метод. посібник / Ю. П. Кондратенко, Е. А. Швець. – Миколаїв : УДМТУ, 2002. – 36 с. 824. Кондратенко, Ю. П. Ідентифікація пошкоджень вантажної системи танкера при здійсненні бункерувальних операцій / Ю. П. Кондратенко, Д. М. Підопригора // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. – Хмельницький, 2002. – № 3, т. 1 (41). – С. 240-245. 825. Кондратенко, Ю. П. Ідентифікація прихованих впливів на основі нечітких матриць інциденцій / Ю. П. Кондратенко, І. М. Терентієва // Вестн. ХГТУ. – Херсон, 2002. – № 14. – С. 37-45. 826. Кондратенко, Ю. П. Методи синтезу нечітких контролерів для підвищення швидкодії

та

точності

процесів

формування

управляючих

сигналів

/

Ю. П. Кондратенко, С. А. Сидоренко // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2002. – № 1 (379). – С. 121-129. 827. Кондратенко, Ю. П. Оптимальна стратегія управління вантажними операціями танкера-заправника / Ю. П. Кондратенко, Д. М. Підопригора // Матеріали Міжнар. конф. з упр. "Автоматика – 2002". – Донецьк, 2002. – Т. 1. – С. 127-129. 828. Кондратенко, Ю. П. Основні напрямки і перспективи багатовекторної неперервної освіти / Ю. П. Кондратенко // Наук. пр. МДГУ ім. П. Могили. – Миколаїв, 2002. – Вип. 7 : Педагогічні науки. – С. 77-80. 829. Кондратенко, Ю. П. Поведінковий синтез цифрових пристроїв у середовищі Active-HDL : навч. посібник / Ю. П. Кондратенко, С. А. Сидоренко, Д. М. Підопригора ; за ред. Ю. П. Кондратенка. – Миколаїв : МФ НаУКМА, 2002. – 116 с.

111


830. Кондратенко, Ю. П. Порівняльний аналіз витрат міді трифазних трансформаторів малої потужності з планарною та просторовою магнетними системами / Ю. П. Кондратенко, Р. А. Ставинський, О. О. Плахтир // Матеріали Міжнар. конф. "Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв, 2002. – Т. 2. – С. 234-236. 831. Кондратенко, Ю. П. Проблеми і перспективи неперервної багатовекторної освіти

в

Україні

/

Ю.

П.

Кондратенко

//

Матеріали

Міжнар.

конф.

"Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Mиколаїв, 2002. – Т. 1. – С. 52-53. 832.

Кондратенко, Ю. П. Структурна оптимізація нечітких ПІД-контролерів /

Ю. П. Кондратенко, С. А. Сидоренко // Матеріали Міжнар. конф. з упр. "Автоматика – 2002". – Донецьк, 2002. – Т. 1. – С. 129-130. 833. Кондратенко, Ю. П. Управління виконавчими механізмами вантажної системи танкеру в умовах нестаціонарних збурень / Ю. П. Кондратенко, Д. М. Підопригора // Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології : вісн. НУ "Львівська політехніка". – Л., 2002. – Вип. 450. – С. 40-47. 834. Малахов, В. П. Аналіз задач класу VRP і алгоритми формування та оптимізації маршрутів рухомих об'єктів / В. П. Малахов, Г. В. Кондратенко // Proceeding of 7-th Int. Modeling School of AMSE-UAPL, Alushta, Ukraine, 12-17 Sept. 2002. – Alushta, 2002. – P. 21-24. 835. Малахов, В. П. Імітаційні моделі та алгоритми формування маршрутів і траєкторій на основі нечіткої логіки / В. П. Малахов, Г. В. Кондратенко // Тр. ОПУ. – О., 2002. – Вып. 2 (18). – С. 72-80. 836. Павлов, Г. В. Математическая модель последовательно-резонансного преобразователя с релейным регулированием / Г. В. Павлов, А. В. Обрубов, М. В. Покровский // Техн. електродинаміка. Темат. вип. Силова електроніка та енергоефективність. – К., 2002. – № 1. – С. 55-58. 837. Павлов,

Г.

В.

Микропроцессорные

системы

импульсно-фазового

управления преобразователем / Г. В. Павлов, Б. Н. Пекер, В. М. Рябенький // Техн. 112


електродинаміка. Темат. вип. Силова електроніка та енергоефективність. – К., 2002. – № 2. – С. 70-73. 838. Павлов, Г. В. Последовательно-резонансный инвертор в импульсном осцилляторе / Г. В. Павлов, А. В. Обрубов, Б. Н. Пекер // Техн. електродинаміка. Темат. вип. Проблеми сучасної електротехніки. – К., 2002. – № 6. – С. 54-57. 839. Павлов, Г. В. Управляемый выпрямитель с компенсацией гармоники 100 Гц / Г. В. Павлов, Б. Н. Пекер // Техн. електродинаміка. Темат. вип. Силова електроніка та енергоефективність. – К., 2002. – Ч. 1. – С. 33-36. 840. Пат. 50844. Україна. Пристрій для переміщення електропровідної рідини / В. Я. Кутковецький (Україна). – Заявл. 23.02.00 ; опубл. 15.11.02, Бюл. № 11. 841. Підопригора, Д. М. Шляхи підвищення ефективності технологічного процесу бункерування суден / Д. М. Підопригора // Материалы III Междунар. науч.техн. конф. "Проблемы энергосбережения и экологии в судостроении". – Миколаїв, 2002. – C. 166. 842. Тимченко, В. Л. Критерії ефективності маршрутів танкерів при плануванні бункерувальних операцій / В. Л. Тимченко, Г. В. Кондратенко // Материалы III Междунар.

науч.-техн.

конф.

"Проблемы

энергосбережения

и

экологии

в

судостроении". – Николаев, 2002. – С. 164. 843. Kondratenko, Y. P. Analysis of Smoothing Methods for Processing Signals From Level Sensors at Fleet Replenishment Tankers / Y. P. Kondratenko, D. N. Pоdoprygora // Proceedings of Int. Conf. "Shipbuilding: Education, Science, Production". – Mykolaiv, 2002. – Vol. 2. – P. 211-212. 844. Kondratenko, Y. P. Intelligence Interactive System for Ship Control in Uncertainty / Y. P. Kondratenko, V. L. Timchenko, A. I. Garashchenko // Proceedings of Int. Conf. "Shipbuilding: Education, Science, Production". – Mykolaiv, 2002. – Vol. 2. – P. 230-231. 845. Kondratenko, Y. VHDL-Models' Library of Digital Devices for Fuzzy Data Processing / Y. Kondratenko, S. Sidorenko // Proceeding of 7-th Int. Modeling School of AMSE-UAPL, Alushta, Ukraine, 12-17 Sept. 2002. – Alushta, 2002. – P. 111-112. 113


846. Malakhov, V. P. Information-Support System Based on the Decision-Making Algorithms for Marine Uncertain Functioning Conditions / V. P. Malakhov, G. V. Kondratenko // Proceedings of Int. Conf. "Shipbuilding: Education, Science, Production". – Mykolaiv, 2002.

2003 р.

847. Анализ мирового рынка судов по результатам 2002 года и перспективы его развития / Ю. П. Кондратенко, Г. Ф. Романовский, С. А. Сидоренко, Д. Н. Подопригора // Судостроение и судоремонт. – 2003. – № 3. – С. 10-11. 848. Выжол, Ю. А. Стационарный тепловой режим при фильтрации воды через пористую среду / Ю. А. Выжол, А. Н. Щербак, С. А. Щербак // Электрон. обраб. материалов. – 2003. – Т. 221, № 3. – С. 51-58. 849. Кондратенко, Г. В. Комбінований алгоритм планування та оптимізації маршрутів танкерів на основі використання нечітких експертних систем / Г. В. Кондратенко // Вестн. ХГТУ. – Херсон, 2003. – № 2 (18). – С. 260-265. 850. Кондратенко,

Г.

В.

Об'єктна

декомпозиція

задачі

оптимального

планування маршрутів / Г. В. Кондратенко // Матеріали наук.-практ. конф. "Стан та перспективи

розвитку

новітніх

науково-освітніх

комп'ютерних

технологій",

14-15 листоп. 2003 р. – Миколаїв, 2003. – С. 98-100. 851. Кондратенко,

Ю.

Моделювання

гармонік

напівпровідникових

перетворювачів електричної енергії / Ю. Кондратенко, Е. Швець // Техн. вісті. – Л., 2003. – № 1-2. – С. 81-82. 852. Кондратенко, Ю. П. Алгоритми формування оптимальних вантажних планів

танкерів

в

умовах

динамічних

обмежень

/

Ю.

П.

Кондратенко,

Д. М. Підопригора // Вісн. ХДТУ. – Херсон, 2003. – № 2 (18). – С. 308-315. 853. Кондратенко, Ю. П. Багатовекторна неперервна освіта в рамках регіонального міжуніверситетського співробітництва / Ю. П. Кондратенко //

114


Матеріали

шк.-семінару

"Науково-методологічні

аспекти

розвитку

творчого

потенціалу науковців", 13 трав. 2003 р. – Миколаїв, 2003. – С. 11-17. 854. Кондратенко, Ю. П. Концепція та алгоритм оптимізації лінгвістичних баз правил

нечітких

контролерів

/

Ю.

П.

Кондратенко,

С.

А.

Сидоренко,

Аль Зубі Іяд Ясін Мустафа // Вісн. ХДТУ. – Херсон, 2003. – № 2 (18). – С. 231-236. 855. Кондратенко, Ю. П. Математичні моделі та аналіз систем автоматичного управління на основі сучасних комп'ютерних технологій : метод. вказівки / Ю. П. Кондратенко, С. А. Сидоренко, Г. В. Кондратенко. – Миколаїв : УДМТУ, 2003. – 48 с. 856. Кондратенко, Ю. П. Методи апаратної реалізації нечітких управляючих пристроїв для керування об'єктами з невизначеностями / Ю. П. Кондратенко, С. А. Сидоренко, Аль Зубі Іяд Ясін Мустафа // Матеріали наук.-практ. конф. "Стан та перспективи

розвитку

новітніх

науково-освітніх

комп'ютерних

технологій",

14-15 листоп. 2003 р. – Миколаїв, 2003. – С. 100-101. 857. Кондратенко, Ю. П. Мікропроцесорне управління стендом для фізичного моделювання коливань вільної поверхні рідинного вантажу в умовах хитавиці судна / Ю. П. Кондратенко, Д. М. Підопригора, О. М. Білай // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. – Хмельницький, 2003. – № 3, т. 1 (51). – С. 26-30. 858. Кондратенко, Ю. П. Моделювання динамічних характеристик танкера в ході

технологічного

процесу

бункерування

суден

/

Ю.

П.

Кондратенко,

Д. М. Підопригора // Автоматизація вироб. процесів. – 2003. – № 1 (16). – С. 25-32. 859. Кондратенко, Ю. П. Нейромережна ідентифікація в керованих процесах передавання рідинних вантажів / Ю. П. Кондратенко, Д. М. Підопригора // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2003. – № 2 (388). – С. 81-89. 860. Кондратенко, Ю. П. Организация учебного процесса при изучении методов проектирования цифровых устройств на основе программируемых логических интегральных схем / Ю. П. Кондратенко // Материалы науч.-техн. конф. "Современные

технологии

проектирования

систем

программируемой логики", 23 сент. 2003 г. – Х., 2003. – С. 5-6. 115

на

микросхемах


861. Кондратенко,

Ю.

П.

Регіональні

міжвузівські

центри:

аспекти

багатовекторної неперервної освіти / Ю. П. Кондратенко // Техн. вісті. – Л., 2003. – № 1-2. – С. 36-39. 862. Кондратенко, Ю. П. Синтез нечітких цифрових регуляторів на основі бажаних

перехідних

процесів

систем

управління

/

Ю.

П.

Кондратенко,

С. А. Сидоренко, Аль Зубі Іяд Ясін Мустафа // Материалы X Междунар. конф. по автомат. упр. "Автоматика – 2003". – Севастополь, 2003. – Т. 1. – С. 144-145. 863. Кондратенко, Ю. П. Система автоматизованого формування попередніх вантажних планів танкерів-заправників / Ю. П. Кондратенко, Д. М. Підопригора // Материалы X Междунар. конф. по автомат. упр. "Автоматика – 2003". – Севастополь, 2003. – Т. 2. – С. 48-50. 864. Кондратенко, Ю. П. Удосконалення структурної організації нечітких контролерів. Контроль і управління в складних системах / Ю. П. Кондратенко, С. А. Сидоренко, Аль Зубі Іяд Ясін Мустафа // Матеріали VII Міжнар. конф. "КУСС – 2003". – Вінниця, 2003. – С. 8. 865. Кутковецький,

В. Я. Дослідження

операцій

: навч. посібник

/

В. Я. Кутковецький. – Миколаїв : МДГУ, 2003. – 260 с. 866. Кутковецький, В. Я. Ймовірностні процеси і математична статистика в автоматизованих системах / В. Я. Кутковецький. – Миколаїв : МДГУ, 2003. – 176 с. 867. Кутковецький,

В.

Я.

Розпізнавання

образів

: навч.

посібник

/

В. Я. Кутковецький. – Миколаїв : МДГУ, 2003. – 196 с. 868. Обрубов, А. В. Динамические характеристики резонансной ячейки / А. В. Обрубов // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2003. – № 5 (391). – С. 128-138. 869. Павлов, Г. В. Влияние внешних параметрических возмущений на резонансную частоту последовательно-резонансного преобразователя / Г. В. Павлов, А. В. Обрубов, Б. Н. Пекер // Электроника и связь. – 2003. – № 18. – С. 69-72. 870. Павлов, Г. В. Дискретная модель активного резонансного контура последовательно-резонансного преобразователя / Г. В. Павлов, А. В. Обрубов //

116


Техн. електродинаміка. Темат. вип. Силова електроніка та енергоефективність. – К., 2003. – № 3. – С. 24-27. 871. Павлов, Г. В. Линеаризованная математическая модель последовательнорезонансного преобразователя / Г. В. Павлов, А. В. Обрубов // Электроника и связь. – 2003. – № 19. – С. 20-24. 872. Павлов, Г. В. Регулятор тока с резонансным контуром / Г. В. Павлов, А. В. Обрубов // Зб. наук. пр. ІЕД НАНУ. – К., 2003. – № 2 (5). – С. 44-49. 873. Павлов, Г. В. Резонансні перетворювачі в пристроях суднової автоматики і системах управління : навч. посібник / Г. В. Павлов, А. В. Обрубов, М. В. Покровський ; за ред. Г. В. Павлова. – Миколаїв : УДМТУ, 2003. – 108 с. 874. Павлов,

Г.

В.

Релейное

управление последовательно-резонансным

преобразователем / Г. В. Павлов, А. В. Обрубов, М. В. Покровский // Техн. електродинаміка. Темат. вип. Силова електроніка та енергоефективність. – К., 2003. – № 2. – С. 43-47. 875. Павлов, Г. В. Розрахунок систем управління імпульсних перетворювачів постійної напруги : метод. вказівки / Г. В. Павлов, А. В. Обрубов, М. В. Покровський. – Миколаїв : УДМТУ, 2003. – 52 с. 876. Павлов, Г. В. Совмещенное регулирование в мостовом последовательнорезонансном

преобразователе

/

Г.

В.

Павлов,

А.

В.

Обрубов

//

Техн.

електродинаміка. – К., 2003. – № 3. – С. 14-19. 877. Kondratenko, Y. Exchange Academic Opportunities for Students in the Framework of Regional Inter-Institutional Cooperation / Y. Kondratenko // State and Perspectives of Modern Scientific-Education Computer Technologies Development, Conf. Proceedings, Mykolaiv, Ukraine, 14-15 Nov. 2003. – Mykolaiv, 2003. – P. 10-13. 878. Kondratenko, Y. P. Improving of Academic Computing Throught Regional Interinstitutional Cooperation / Y. P. Kondratenko // Матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. "Проблеми наскрізної комп'ютерної підготовки у вищій школі", 4-15 жовт. 2003 р. – Миколаїв, 2003. – С. 139-143.

117


879. Mathematical Simulation for Solidification of the Hollow Cylindrical Casting Under Centrifugal Permanent-Mould Casting / Y. Kondratenko, L. Klymenko, L. Dykhta, V. Andreev // Archives of Foundry. – Katowice, 2003. – Vol. 3, № 7. – P. 33-39. 880. Regulation of the Structure Formations of the Spun Casting as to Castiron Cylinder Liner of the Transport Engines / Y. Kondratenko, L. Klymenko, L. Dykhta, V. Andreev // Archives of Foundry. – Katowice, 2003. – Vol. 3, № 7. – P. 41-45.

2004 р.

881. Збірник завдань до практичних занять з теорії автоматичного управління / Ю. П. Кондратенко, Г. В. Кондратенко, Д. М. Підопригора, С. А. Сидоренко. – Миколаїв : НУК, 2004. – 60 с. 882. Кондратенко, Ю. П. Автоматизация грузовых операций малотоннажных танкеров / Ю. П. Кондратенко, Г. Ф. Романовский, Д. Н. Подопригора // Судоходство. – 2004. – № 7-8. – С. 29. 883. Кондратенко, Ю. П. Автоматизована корекція динамічних обмежень на параметри

танкерів-заправників

при

управлінні

технологічними

процесами

бункерування суден / Ю. П. Кондратенко, С. А. Сидоренко, Д. М. Підопригора // Матеріали X Міжнар. конф. з автомат. упр. "Автоматика – 2004". – К., 2004. – Т. 3. – С. 13-14. 884. Кондратенко, Ю. П. Интеллектуальные системы поддержки принятия решений при управлении судами в экстремальных условиях / Ю. П. Кондратенко // Судоходство. – 2004. – № 3. – С. 21. 885. Кондратенко, Ю. П. Комп'ютерні методи дослідження систем управління : метод. рек. / Ю. П. Кондратенко. – Миколаїв : МДГУ ім. П. Могили, 2004. – 35 с. 886. Кондратенко, Ю. П. Міжуніверситетські студентські творчі колективи – кузня майбутніх вчених / Ю. П. Кондратенко, Е. А. Швець // Матеріали Міжнар. конф. "Перспективи вищої освіти: роль міжуніверситетських консорціумів". – Миколаїв, 2004. – С. 35-37. 118


887. Кондратенко, Ю. П. Нечеткие системы управления нестационарными объектами с переменными параметрами / Ю. П. Кондратенко, С. А. Сидоренко, Аль Зуби Ияд Ясин Мустафа // Тр. ОНПУ. – О., 2004. – Вып. 2 (22). – С. 108-115. 888. Кондратенко, Ю. П. Нечітка система підтримки прийняття рішень для безпечного маневрування суден / Ю. П. Кондратенко, С. А. Сидоренко // Материалы Междунар. науч.-техн. конф. "Безопасность мореплавания и ее обеспечение при проектировании и постройке судов" (БМС – 2004). – Николаев, 2004. – С. 34-35. 889. Кондратенко, Ю. П. Оптимізація процесів прийняття рішень в умовах невизначеності : навч. посібник / Ю. П. Кондратенко. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2004. – 96 с. 890. Кондратенко,

Ю.

П.

Програмно-алгоритмічне

забезпечення

для

автоматизації процесів бункерування суден / Ю. П. Кондратенко, Д. М. Підопригора, В. Л. Тимченко // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. "Екологічна безпека об'єктів господарської діяльності", 2-4 черв. 2004 р. – Миколаїв, 2004. – С. 65-67. 891. Кондратенко, інформації

:

метод.

Ю.

П.

вказівки

Проектування /

Ю.

П.

дискретних

Кондратенко,

систем

С.

А.

обробки

Сидоренко,

Г. В. Кондратенко. – Миколаїв : НУК, 2004. – 24 с. 892. Кондратенко, Ю. П. Регіональний міжвузівський центр – базовий консорціум для впровадження концепції неперервної багатовекторної освіти / Ю. П. Кондратенко, Г. Ф. Романовський // Матеріали Міжнар. конф. "Перспективи вищої освіти: роль міжуніверситетських консорціумів". – Миколаїв, 2004. – С. 78-85. 893. Кутковецький,

В.

Я.

Дослідження

операцій

:

навч.

посібник

/

В. Я. Кутковецький. – К. : Професіонал, 2004. – 350 с. 894. Обрубов, А. В. Две мажоритарные системы оценивания успеваемости / А. В. Обрубов, И. В. Явишева // Матеріали I Міжнар. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих

наук.

робітників

"Інформаційно-керуючі

системи

і

комплекси"

(ІКСК – 2004). – Миколаїв, 2004. – С. 45-50. 895. Обрубов, А. В. Динамическая модель активного резонансного контура инвертора при частотном регулировании / А. В. Обрубов, Г. В. Павлов, Б. Н. Пекер // 119


Техн. електродинаміка. Темат. вип. Проблеми сучасної електротехніки. – К., 2004. – № 5. – С. 85-88. 896. Обрубов, А. В. Определение алгоритма коммутации резонансной цепи с произвольным

количеством

источников

напряжения

/

А.

В.

Обрубов,

Н. А. Кузьменко // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Електротехніка і електромеханіка". – Миколаїв, 2004. – С. 100-102. 897. Обрубов,

А.

В.

Совмещенное

широтно-частотное

регулирование

резонансными преобразователями / А. В. Обрубов, Н. А. Кузьменко // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Електротехніка і електромеханіка". – Миколаїв, 2004. – С. 102-104. 898. Павлов,

Г.

В.

Микропроцессорное

управление

последовательно-

резонансным преобразователем с релейным принципом регулирования выходных параметров / Г. В. Павлов, М. В. Покровский, А. В. Обрубов // Техн. електродинаміка. Темат. вип. Силова електроніка та енергоефективність. – К., 2004. – № 1. – С. 70-73. 899. Павлов,

Г.

В.

Релейное

управление

последовательно-резонансным

преобразователем / Г. В. Павлов, М. В. Покровский, А. В. Обрубов // Техн. електродинаміка. Темат. вип. Проблеми сучасної електротехніки. – К., 2004. – № 5. – С. 89-94. 900. Покровский, М. В. Влияние колебаний сетевого напряжения на выходные параметры

резонансного

преобразователя

с

интегральным

управлением

/

М. В. Покровский, Е. В. Марашлец // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Електротехніка і електромеханіка". – Миколаїв, 2004. – С. 105108. 901. Покровский, М. В. Микропроцессорное управление последовательнорезонансным

преобразователем

с

интегральным

принципом

регулирования

выходных параметров / М. В. Покровский, Е. В. Марашлец // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Електротехніка і електромеханіка". – Миколаїв, 2004. – С. 108-110. 120


902. Покровский,

М.

В.

Релейное

управление

полупроводниковых

преобразователей с резонансными контурами / М. В. Покровский, Е. В. Масленников // Матеріали I Міжнар. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих наук. робітників "Інформаційно-керуючі системи і комплекси" (ІКСК – 2004). – Миколаїв, 2004. – С. 206-211. 903. Програмно-технічний комплекс для структурно-параметричної оптимізації нечітких

систем

управління

/

Ю.

Кондратенко,

С.

Сидоренко,

Аль Зубі Іяд Ясін Мустафа, Д. Кравченко // Техн. вісті. – Л., 2004. – № 1-2. – С. 60-62. 904. Сидоренко, С. А. Лабораторный стенд "Управление асинхронным электроприводом" / С. А. Сидоренко, А. А. Новиков, А. С. Белоножко // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Електротехніка і електромеханіка". – Миколаїв, 2004. – С. 71-72. 905. Сидоренко, С. Структура апаратного прискорювача операцій нечіткого логічного виводу / С. Сидоренко, Д. Кравченко, Аль Зубі Іяд Ясін Мустафа // Матеріали I Міжнар. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих наук. робітників "Інформаційно-керуючі системи і комплекси" (ІКСК – 2004). – Миколаїв, 2004. – С. 212-214. 906. Тимченко, В. Л. Визначення оптимальних реакцій елементів системи стабілізації плавучих об'єктів / В. Л. Тимченко, І. В. Тимченко // 9-th Int. Modeling School of AMSE – UAPL, Alushta, Ukraine, 2004. – Alushta, 2004. – С. 93-94. 907. Тимченко, В. Л. Досвід безперервної підготовки кадрів на базі науковонавчально-виробничого комплексу Національний університет кораблебудування – Бункерувальна компанія "Нафтасервіс" / В. Л. Тимченко, Г. В. Кондратенко // Матеріали Міжнар. конф. "Перспективи вищої освіти: роль міжуніверситетських консорціумів". – Миколаїв, 2004. – С. 97-100. 908. Тимченко, В. Л. Управляемость автоматической системы стабилизации плавучего объекта / В. Л. Тимченко // Тр. Междунар. конф. "Безопасность мореплавания". – Николаев, 2004. – С. 49-50. 121


909. Kondratenko, Y. Cooperation Between Ukrainian Universities and Aldec Inc. (USA) in the field of VHDL and Verilog Introduction to Design of Digital Devices / Y. Kondratenko, S. Sidorenko // Proceedings of Int. Conf. "Higher Education Perspectives: the Role of Inter-University Consortia". – Mykolaiv, 2004. – P. 150-153. 910. Kondratenko, Y. New Concept of Decision Support Systems for Control of Bunkering Technological Processes / Y. Kondratenko, L. Klymenko, D. Pidoprigora // The Fifth Int. Scientific Forum "Aims for Future of Engineering Science" (AFES – 2004). Proceeding, Paris, France, 2-8 May 2004. – Paris, 2004. – P. 496-501. 911. Kondratenko, Y. P. Solving Routing Problem in Fuzzy Environment / Y. P. Kondratenko, G. V. Kondratenko // Book of Abstracts of the Annual Scientific Conf. (GAMM – 2004), Technische Universitat Dresden, 21-27 March 2004. – Dresden, 2004. – P. 223. 912. Kondratenko, Y. U.S. Inter-University Consortia and Their role in Future of Higher Education / Y. Kondratenko, G. Eisen // Proceedings of Int. Conf. "Higher Education. Perspectives: the Role of Inter-University Consortia". – Mykolaiv, 2004. – P. 145-150. 913. Optimal Planning of Cargo Operations at Bunkering Tankers With Respect to Dynamical Character of Their

Parameter Restrictions

/ Y.

P.

Kondratenko,

G. F. Romanovsky, D. N. Pidoprigora, G. V. Kondratenko // IFAC Conf. on Control Applications in Marine Systems (CAMS'04), Ancona, Italy, 7-9 July 2004. – Ancona, 2004. – P. 239-245.

2005 р.

914. Исследование зон безопасности работы последовательно-резонансного преобразователя

с

интегральным

регулированием

выходных

параметров

/

М. В. Покровский, Е. В. Никитина, Д. Б. Исаков, Лю Цзи // Матеріали Міжнар. наук.техн. конф. студ., асп. та молодих наук. робітників (ЕТЕМ – 2005). – Миколаїв, 2005. – С. 174-177. 122


915. Кондратенко, Г. В. Інтелектуальні системи прийняття рішень та прикладні аспекти інформаційних технологій / Г. В. Кондратенко // Матеріали наук. конф. "ISDMIT – 2005". В 5 т. – Євпаторія, 2005. – Т. 4. – С. 26-30. 916. Кондратенко, Ю. П. Информационные технологии – в науку и образование / Ю. П. Кондратенко, К. В. Мухортова // Материалы науч.-практ. конф. – Х., 2005. – С. 100-101. 917. Кондратенко, Ю. П. Искусство управлять / Ю. П. Кондратенко, Д. Н. Подопригора // Судоходство. – 2005. – № 9 (113). – С. 13-14. 918. Кондратенко, Ю. П. Мехатронный комплекс для исследования параметров датчиков проскальзывания / Ю. П. Кондратенко, А. С. Шишкин // Вісн. ЧДТУ. – Черкаси, 2005. – № 3. – С. 148-152. 919. Кондратенко, Ю. П. Нечіткі регулятори в системах управління морськими рухомими об'єктами / Ю. П. Кондратенко, К. С. Калінін, К. В. Мухортова // Вестн. ХНТУ. – Херсон, 2005. – № 21. – С. 408-416. 920. Кондратенко, Ю. П. Синтез нечетких регуляторов на основе объектноориентированных

технологий

/

Ю.

П.

Кондратенко,

Г.

В.

Кондратенко,

К. В. Мухортова // Автоматика. Автоматизация. Электр. комплексы и системы. – Херсон, 2005. – № 1 (15). – С. 140-147. 921. Кондратенко, Ю. П. Синтез управляющих функций методом структурнопереключаемых обратных связей / Ю. П. Кондратенко, В. Л. Тимченко // Материалы Междунар.

науч.-техн.

конф.

"Dynamical

System

Modeling

and

Stability

Investigation". – К., 2005. – С. 66-67. 922. Кондратенко, Ю. П. Система

поддержки принятия решений

для

оптимизации грузопотоков и процессов управления морскими транспортными комплексами / Ю. П. Кондратенко, Д. Н. Подопригора // Материалы VII Междунар. выст.-симп. "Развитие транспортной инфраструктуры Украины в контексте интеграции в ЕС" (ТРАНСУКРАИНА – 2005), 29 сент. – 2 окт. 2005 г. – О., 2005. – С. 90-91.

123


923. Кондратенко, Ю. П. Система поддержки принятия решений при управлении безопасным движением судна в морских судоходных каналах / Ю. П. Кондратенко, В. Л. Тимченко // Матеріали II Всеукр. наук.-техн. конф. (ПАЕТЗ – 2005). – Миколаїв, 2005. – С. 65-68. 924. Кондратенко, Ю. П. Система управления безопасным движением судна в морских судоходных каналах / Ю. П. Кондратенко, В. Л. Тимченко // Материалы V Междунар. науч.-техн. конф. "Гиротехнологии, навигация и управление движением", 21-22 апр. 2005 г. – К., 2005. – С. 299-300. 925. Кондратенко, интеллектуальных

Ю.

систем

П.

Универсальное

принятия

решений

программное на

нечеткой

обеспечение логике

/

Ю. П. Кондратенко, К. В. Мухортова // Матеріали Міжнар. конф. "Інтелектуальні системи прийняття рішень та прикладні аспекти інформаційних технологій". – Євпаторія, 2005. – Т. 2. – С. 78-81. 926. Кондратенко, Ю. П. Эффекты дискретизации в нечетких управляющих регуляторах / Ю. П. Кондратенко, С. А. Сидоренко, А. С. Шишкин // Материалы II Междунар. радиоэлектрон. форума "Прикладная радиоэлектроника: состояние и перспективы развития" (МРФ – 2005). – Х., 2005. – Т. 3. – С. 366-369. 927. Кутковецький, В. Я. Математичні методи розв'язання задач штучного інтелекту та дослідження операцій : монографія / В. Я. Кутковецький. – Миколаїв : Вид-во Європ. ун-ту, 2005. – 108 с. 928. Кутковецький, В. Я. Методи штучного інтелекту та дослідження операцій : навч. посібник / В. Я. Кутковецький. – Миколаїв : МДГУ ім. П. Могили, 2005. – 64 с. 929. Кутковецький, В. Я. Штучний інтелект : навч.-метод. посібник. В 3 ч. Ч. 1 / В. Я. Кутковецький. – Миколаїв : Вид-во Європ. ун-ту, 2005. – 158 с. 930. Кутковецький, В. Я. Штучний інтелект : навч.-метод. посібник. В 3 ч. Ч. 2 / В. Я. Кутковецький. – Миколаїв : Вид-во Європ. ун-ту, 2005. – 106 с. 931. Кутковецький, В. Я. Штучний інтелект : навч.-метод. посібник. В 3 ч. Ч. 3 / В. Я. Кутковецький. – Миколаїв : Вид-во Європ. ун-ту, 2005. – 172 с.

124


932. О температурной зависимости вириальных коэффициентов в химически активных средах / Ю. А. Выжол, И. А. Муленко, А. С. Середа, А. Л. Хомкин // Матеріали II Всеукр. наук.-техн. конф. (ПАЕТЗ – 2005). – Миколаїв, 2005. – С. 32-38. 933. Обрубов, А. В. Автоматическая система диспетчеризации / А. В. Обрубов, И. Ф. Фельдшер // Матеріали II Міжнар. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих наук. робітників (ІКСК – 2005). – Миколаїв, 2005. – С. 178-184. 934. Обрубов, А. В. Исследование динамичных характеристик последовательнорезонансного преобразователя с интегральным регулированием выходного напряжения / А. В. Обрубов, Е. В. Марашлец // Матеріали II Міжнар. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих наук. робітників (ІКСК – 2005). – Миколаїв, 2005. – С. 61-65. 935. Обрубов, А. В. Кореляційний метод виявлення радіомікрофонів, які працюють в дійсному часі / А. В. Обрубов, І. Ф. Фельдшер // Матеріали II Міжнар. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих наук. робітників (ІКСК – 2005). – Миколаїв, 2005. – С. 113-118. 936. Обрубов, А. В. Устойчивость предельных циклов / А. В. Обрубов, Н. А. Кузьменко // Матеріали II Міжнар. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих наук. робітників (ІКСК – 2005). – Миколаїв, 2005. – С. 53-57. 937. Обрубов, А. В. Широтно-частотная система управления последовательнорезонансным преобразователем / А. В. Обрубов, Н. А. Кузьменко // Матеріали II Міжнар. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих наук. робітників (ІКСК – 2005). – Миколаїв, 2005. – С. 58-61. 938. Павлов, Г. В. Исследование электромагнитных процессов в силовой части последовательно-резонансного преобразователя с интегральным управлением / Г. В. Павлов, М. В. Покровский, Е. В. Никитина // Техн. електродинаміка. Темат. вип. Силова електроніка та енергоефективність. – К., 2005. – № 4. – С. 3-6. 939. Павлов, Г. В. Система управления резонансным преобразователем с широтно-частотным способом регулирования / Г. В. Павлов, А. В. Обрубов, Н. А. Кузьменко // Техн. електродинаміка. Темат. вип. Силова електроніка та енергоефективність. – К., 2005. – № 2. – С. 23-26. 125


940. Павлов, Г. В. Формирование алгоритмов коммутации последовательнорезонансного преобразователя / Г. В. Павлов, А. В. Обрубов, Н. А. Кузьменко // Техн. електродинаміка. Темат. вип. Силова електроніка та енергоефективність. – К., 2005. – № 3. – С. 62-65. 941. Павлов, Г. В. Численное моделирование динамических процессов в силовой части последовательно-резонансного преобразователя с интегральным регулированием выходных параметров / Г. В. Павлов, М. В. Покровский, Е. В. Марашлец // Матеріали II Всеукр. наук.-техн. конф. (ПАЕТЗ – 2005). – Миколаїв, 2005. – С. 81-84. 942. Пат. 6979. Україна. Коливальна система / А. Ф. Галь, А. К. Попов, А. К. Снігур (Україна). – Заявл. 24.12.03 ; опубл. 15.06.05, Бюл. № 6. 943. Пат. 6980. Україна. Диспергатор / Б. А. Бугаєнко, А. Ф. Галь, А. К. Попов, А. К. Снігур (Україна). – Заявл. 24.12.03 ; опубл. 15.06.05, Бюл. № 6. 944. Пат. 6981. Україна. Диспергатор / А. Ф. Галь, А. К. Попов, А. К. Снігур (Україна). – Заявл. 24.12.03 ; опубл. 15.06.05, Бюл. № 6. 945. Покровский, резонансном

М.

контуре

В. Моделирование электромагнитных процессов в последовательно-резонансного

преобразователя

/

М. В. Покровский, Е. В. Марашлец // Матеріали II Міжнар. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих наук. робітників (ІКСК – 2005). – Миколаїв, 2005. – С. 65-69. 946. Покровский, М. В. Системы управления резонансными преобразователями с релейным принципом регулирования выходных параметров / М. В. Покровский // Матеріали II Всеукр. наук.-техн. конф. (ПАЕТЗ – 2005). – Миколаїв, 2005. – С. 108-114. 947. Система управления последовательно-резонансным преобразователем с интегральным

регулированием

выходного

напряжения

/

Г.

В.

Павлов,

М. В. Покровский, Е. В. Никитина, Б. Н. Пекер // Техн. електродинаміка. Темат. вип. Силова електроніка та енергоефективність. – К., 2005. – № 1. – С. 65-68. 948. Тимченко,

В.

Л.

Динамика

якорной

системы

стабилизации

под

воздействием периодических нагрузок / В. Л. Тимченко // Тр. ОНПУ. – О., 2005. – № 10. – С. 93-98. 126


949. Тимченко, В. Л. Синтез управляющих функций для многомерного объекта методом структурно-переключаемых обратных связей / В. Л. Тимченко // Тр. ОНПУ. – О., 2005. – № 2. – С. 155-160. 950. Тимченко, В. Л. Стохастическая динамика системы стабилизации плавучих объектов при выполнении грузовых операций / В. Л. Тимченко // Вестн. ХНТУ. – Херсон, 2005. – № 3. – С. 160-165. 951. Шишкин,

А.

С.

Компьютеризированный

стенд

для

исследования

параметров датчиков проскальзывания / А. С. Шишкин // Матеріали Міжнар. наук.техн. конф. студ., асп. та молодих наук. робітників (ЕТЕМ – 2005). – Миколаїв, 2005. – С. 195-198. 952. Энергетический спектр модельных квантовых систем / А. Л. Хомкин, В. И. Обод, И. А. Муленко, Ю. А. Выжол // Матеріали II Всеукр. наук.-техн. конф. (ПАЕТЗ – 2005). – Миколаїв, 2005. – С. 135-139.

2006 р.

953. Блінцов, С. В. Застосування елементів штучного інтелекту в системах керування рухом самохідних підводних апаратів / С. В. Блінцов // Техн. електродинаміка. Темат. вип. Проблеми сучасної електротехніки. – К., 2006. – № 6. – С. 108-111. 954. Блінцов, С. В. Застосування штучних нейронних мереж з неітеративним навчанням в системах автоматичного керування електроприводами рушіїв підводних апаратів / С. В. Блінцов // Електромашинобудування та електрообладнання : респ. міжвід. наук.-техн. зб. – О., 2006. – Вип. 66 : Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика. – С. 384-385. 955. Блінцов, С. В. Перспективи використання цифрових регуляторів у системах керування рухом підводних апаратів / С. В. Блінцов, О. В. Зарубін // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. (ІКСК – 2006). – Миколаїв, 2006. – С. 28-32. 127


956. Блінцов, С. В. Система керування рухом підводних апаратів на базі елементів штучного інтелекту / С. В. Блінцов // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. (ПАЕТЗ – 2006). – Миколаїв, 2006. – С. 19-25. 957. Вириальные

коэффициенты

для

термодинамических

систем

с

псевдопотенциалом Хилла / Ю. А. Выжол, И. А. Муленко, В. И. Обод, А. Л. Хомкин // Тез. докл. XXXIII Междунар. конф. по физике плазмы и УТС. – М., 2006. 958. Гуров, А. П. Керування демпфуванням динамічних віброгасників з великою амплітудою коливань / А. П. Гуров, О. О. Черно // Автоматизація вироб. процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. – Л., 2006. – Вип. 40. – С. 75-83. 959. Гуров, А. П. Оптимальная система управления частотой настройки динамических виброгасителей / А. П. Гуров, А. А. Черно // Вісн. КДПУ. – Кременчук, 2006. – № 1. – С. 10-14. 960. Гуров, А. П. Формирование алгоритма цифровой обработки сигналов для микропроцессорной

системы

управления

частотой

настройки

динамических

виброгасителей / А. П. Гуров, А. А. Черно // Вісн. КДПУ. – Кременчук, 2006. – № 2. – С. 19-22. 961. Исследование низкочастотных автоколебаний в преобразователе

с

последовательным резонансным контуром / Г. В. Павлов, М. В. Покровский, Е. В. Никитина, Б. Н. Пекер // Техн. електродинаміка. Темат. вип. Проблеми сучасної електротехніки. – К., 2006. – № 8. – С. 46-49. 962. Кондратенко, Ю. Автоматизация процессов принятия решений при управлении судном в морских каналах / Ю. Кондратенко, В. Тимченко // Судоходство. – 2006. – № 5 (120). – С. 17. 963. Кондратенко, Ю. П. Автоматизированное управление гарантобезопасным движением судна в морских каналах / Ю. П. Кондратенко, В. Л. Тимченко, И. В. Тимченко // Вестн. ХНТУ. – Херсон, 2006. – № 1. – С. 296-300. 964. Кондратенко, Ю. П. Коригування експертної інформації при автоматизації процесів прийняття рішень на основі ідентифікації прихованих впливів /

128


Ю. П. Кондратенко, І. М. Терентієва, І. В. Явішева // Комп'ютерні технології : наук. пр. МДГУ ім. П. Могили. – Миколаїв, 2006. – Т. 57, вип. 44. – С. 93-107. 965. Кондратенко, Ю. П. Линеаризованная математическая модель магнитного датчика проскальзывания / Ю. П. Кондратенко, А. С. Шишкин // Матеріали V наук.техн. конф. "Приладобудування – 2006: стан і перспективи". – К., 2006. – С. 142-143. 966. Кондратенко, Ю. П. Нечеткие табличные микропроцессорные управляющие устройства / Ю. П. Кондратенко, С. А. Сидоренко // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. (ПАЕТЗ – 2006). – Миколаїв, 2006. – С. 38-45. 967. Кондратенко, Ю. П. Об'єктно-орієнтований програмний комплекс для моделювання нечітких систем прийняття рішень та управління / Ю. П. Кондратенко, В. С. Яценко // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Інтелектуальні системи прийняття рішень та прикладні аспекти інформаційних технологій". В 4 т. – Євпаторія, 2006. – Т. 1. – С. 292-295. 968. Кондратенко, Ю. П. Поведінкові VHDL-моделі пристроїв пожежної сигналізації для підвищення гарантоздатності морських транспортних перевезень / Ю. П. Кондратенко, І. В. Явішева, І. В. Тимченко // Радіоелектрон. та комп'ют. системи. – 2006. – Вип. 5 (17). – С. 77-84. 969. Кондратенко, Ю. П. Программно-аппаратный комплекс для анализа уровня гарантоспособности элементов адаптивных робототехнических систем / Ю. П. Кондратенко, А. С. Шишкин // Радіоелектрон. і комп'ют. системи. – 2006. – Вип. 6 (18). – С. 37-43. 970. Кондратенко, Ю. П. Програмно-технічні засоби підвищення рівня автоматизації екологічного контролю нафтових забруднень в морських портах / Ю. П. Кондратенко, І. В. Тимченко // Матеріали наук.-практ. конф. "Інтелектуальні системи прийняття рішень та прикладні аспекти інформаційних технологій". – Херсон, 2006. – С. 289-291. 971. Кондратенко, Ю. П. Система автоматизованого формування ефективних рішень для проведення екологічного моніторингу процесів перевантаження нафти /

129


Ю. П. Кондратенко, В. Л. Тимченко, І. В. Тимченко // Інформ. технології і системи. – 2006. – № 1 (24). – С. 296-301. 972. Кондратенко, Ю. П. Системи управління : зб. завдань до практ. занять / Ю. П. Кондратенко, Г. В. Кондратенко. – Миколаїв : МДГУ ім. П. Могили, 2006. – 84 с. 973. Кутковецький, В. Я. Програмування прибутку в задачах дослідження операцій : монографія / В. Я. Кутковецький. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2006. – 204 с. 974. Мельников, П. Ю. Спеціалізована мова для середовища проектування систем керування / П. Ю. Мельников // Матеріали наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. (ІКСК – 2006). – Миколаїв, 2006. – С. 17-18. 975. Никитина, Е. В. Система управления последовательно-резонансного преобразователя

со

спектрально-временным

вейвлет-анализом

выходного

напряжения / Е. В. Никитина, Д. Д. Баранов // Матеріали наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. (ЕТЕМ – 2006). – Миколаїв, 2006. – С. 81-85. 976. Павлов, Г. В. Особенности управления транзистором однотактного квазирезонансного инвертора / Г. В. Павлов, А. В. Обрубов, Е. В. Никитина // Техн. електродинаміка. Темат. вип. Силова електроніка та енергоефективність. – К., 2006. – № 2. – С. 7-10. 977. Павлов, Г. В. Система широтно-частотного управления резонансным преобразователем / Г. В. Павлов, А. В. Обрубов, Е. В. Никитина // Техн. електродинаміка. Темат. вип. Силова електроніка та енергоефективність. – К., 2006. – № 3. – С. 59-62. 978. Павлов,

Г.

В.

Энергетические

характеристики

преобразователя

с

резонансным контуром / Г. В. Павлов, А. В. Обрубов, Е. В. Никитина // Техн. електродинаміка. Темат. вип. Проблеми сучасної електротехніки. – К., 2006. – № 6. – С. 68-71.

130


979. Пат. 14566. Україна. Пристрій для реєстрації сигналу проковзування / Ю. П. Кондратенко, О. С. Шишкін, В. Ю. Кондратенко (Україна). – Заявл. 05.12.05 ; опубл. 15.05.06, Бюл. № 5. 980. Пат. 14569. Україна. Адаптивний захватний пристрій інтелектуального робота / Ю. П. Кондратенко, Е. А. Швець (Україна). – Заявл. 05.12.05 ; опубл. 15.05.06, Бюл. № 5. 981. Пат. 15621. Україна. Система керування рухомою телекамерою / Ю. П. Кондратенко, В. Ю. Кондратенко (Україна). – Заявл. 26.12.05 ; опубл. 17.07.06, Бюл. № 7. 982. Пат. 15635. Україна. Датчик проковзування адаптивного робота / Ю. П. Кондратенко, В. Ю. Кондратенко, С. В. Крутських (Україна). – Заявл. 26.12.05 ; опубл. 17.07.06, Бюл. № 7. 983. Пат. 18647. Україна. Багатофункціональний кистьовий пристрій робота / Ю. П. Кондратенко, І. В. Марковський, В. Ю. Кондратенко, С. К. Чернов, Е. А. Швець (Україна). – Заявл. 22.05.06 ; опубл. 15.11.06, Бюл. № 11. 984. Підопригора, Д. М. Алгоритм управління процесами збору нафти в акваторіях морських терміналів / Д. М. Підопригора, І. В. Тимченко, І. В. Явішева // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2006. – № 3. – С. 167-172. 985. Расчет

энергетических

состояний

линейного

и

сферического

ангармонических осцилляторов / Ю. А. Выжол, И. А. Муленко, В. И. Обод, А. Л. Хомкин // Приклад. физика. – 2006. – Т. 14, № 6. – С. 83-89. 986. Романов, Д. А. Системы управления движением судна с компенсацией внешних воздействий / Д. А. Романов // Матеріали наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. (ЕТЕМ – 2006). – Миколаїв, 2006. – С. 86-89. 987. Тимченко, В. Л. Моделювання оптимальних гарантобезпечних траєкторій руху динамічного об'єкта / В. Л. Тимченко, Д. Ю. Перцевой // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2006. – № 6 (411). – С. 139-144. 988. Тимченко, В. Л. Оптимальні та адаптивні системи управління : метод. вказівки до практ. занять / В. Л. Тимченко. – Миколаїв : НУК, 2006. – 24 с. 131


989. Тимченко,

В.

Л.

Проектування

оптимальних

систем

управління

динамічними об'єктами : метод. вказівки / В. Л. Тимченко. – Миколаїв : НУК, 2006. – 20 с. 990. Тимченко, В. Л. Синтез оптимальных управлений методом структурнопереключаемых обратных связей / В. Л. Тимченко // Матеріали XIII Міжнар. наук.техн. конф. "Автоматика – 2006". – О., 2006. – Т. 2. – С. 601-603. 991. Тимченко, І. В. Імітаційне моделювання процесів розповсюдження нафтової плями на водній поверхні / І. В. Тимченко // Матеріали I наук.-практ. конф. "Математичне та імітаційне моделювання систем" (МОДС – 2006). – К., 2006. – С. 25. 992. Тимченко, І. В. Інформаційна модель системи підтримки прийняття рішень для автоматизованого моніторінгу вантажних операцій / І. В. Тимченко // Матеріали наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. (ЕТЕМ – 2006). – Миколаїв, 2006. – С. 189-192. 993. Фоміна, А. О. Типові розрахунки для спецкурсу з математики : метод. вказівки / А. О. Фоміна, Г. В. Павлов. – Миколаїв : НУК, 2006. – 56 с. 994. Черно,

А.

А.

Синтез

систем

автоматического

управления

электромагнитными динамическими виброгасителями / А. А. Черно // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. (ПАЕТЗ – 2006). – Миколаїв, 2006. – С. 166-173. 995. Шишкин, А. С. Особенности разработки и применения оптических датчиков проскальзывания / А. С. Шишкин // Матеріали наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. (ЕТЕМ – 2006). – Миколаїв, 2006. – С. 192-198. 996. Электронные кинетические коэффициенты неидеальной полностью и частично ионизованной плазмы / Ю. А. Выжол, И. А. Муленко, В. И. Обод, А. Л. Хомкин // Тез. докл. XXXIII Междунар. конф. по физике плазмы и УТС. – М., 2006. 997. Энергетический спектр простейших квантовых систем с модельными потенциалами / Ю. А. Выжол, И. А. Муленко, В. И. Обод, А. Л. Хомкин // Тез. докл. XXXIII Междунар. конф. по физике плазмы и УТС. – М., 2006. 132


998. Kondratenko, Y. Fuzzy Models for Capacitative Vehicle Routing Problems in Uncertainty / Y. Kondratenko, G. Kondratenko, D. Romanov // 17th Int. DAAAM Symp. "Intelligent Manufacturing and Automation", Vienna, Austria, 8-11 Nov. 2006. – Vienna, 2006. – P. 205-206. 999. Kondratenko, Y. Multicriteria Optimization of Cargo Operations in Uncertainty / Y. Kondratenko, L. Klymenko, D. Pidoprihora // 77th Annual Meeting of the Gessellschaft fur Angewante Mathematik und Mechanik e.V., GAMM – 2006. – Berlin, 2006. – P. 419-420.

2007 р.

1000. Адаптивные

захватные

устройства

робототехнических

систем

/

Ю. П. Кондратенко, А. С. Шишкин, В. Ю. Кондратенко, Э. А. Швец // Материалы науч.-техн. конф. "Мехатроника и робототехника – 2007". – СПб., 2007. – С. 77-78. 1001. Алгоритмическое обеспечение интеллектуальных систем для принятия решений в морской практике / Ю. П. Кондратенко, Г. В. Кондратенко, Д. О. Романов, И. В. Явишева // Судовождение : сб. науч. тр. ОНМА. – О., 2007. – Вып. 13. –

С. 107-115. 1002. Блінцов, О. В. Автоматизація керування самохідною прив'язною

підводною системою в умовах невизначеності збурень / О. В. Блінцов // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Комп'ютерні науки та інформаційні технології". – Л., 2007. – С. 21-26. 1003. Блінцов, О. В. Захист акваторій від несанкціонованого доступу / О. В. Блінцов, А. Ю. Григор'єв, В. Б. Бурдюжа // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. (ЕТЕМ – 2007). – Миколаїв, 2007. – С. 259-263. 1004. Блінцов, О. В. Моделі і алгоритми розрахунку характеристик кабельтросу самохідної прив'язної підводної системи як об'єкта керування / О. В. Блінцов // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. (ЕТЕМ – 2007). – Миколаїв, 2007. – С. 296-300.

133


1005. Блінцов, О. В. Моделюючий комплекс для дослідження системи керування

просторовим

рухом

самохідної

прив'язної

підводної

системи

/

О. В. Блінцов // Вост.-Европ. журн. передовых технологий. – 2007. – № 4 (28). – С. 6-8. 1006. Блінцов, О. В. Особливості побудови інтелектуальної системи керування просторовим рухом самохідної прив'язної підводної системи / О. В. Блінцов // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. (ПАЕТЗ – 2007). – Миколаїв, 2007. – С. 275-280. 1007. Блінцов, С. В. Використання теореми Байеса для фільтрації небажаної електронної пошти / С. В. Блінцов // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. (ПАЕТЗ – 2007). – Миколаїв, 2007. – С. 214-218. 1008. Блінцов, С. В. Оптимальна по швидкодії система керування ступінчатою зміною швидкості підводного апарата / С. В. Блінцов, Г. С. Грудініна // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. (ЕТЕМ – 2007). – Миколаїв, 2007. – С. 148-151. 1009. Блінцов, С. В. Програмна реалізація стиснення файлів за методами теорії інформації / С. В. Блінцов, О. О. Ухін // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих наук. робітників (ІКСК – 2007). – Миколаїв, 2007. – С. 117-121. 1010. Блінцов, С. В. Проектування мікропроцесорних пристроїв : метод. вказівки до лаб. робіт. В 2 ч. Ч. 1. Основи проектування програмного забезпечення мікроконтролерних систем / С. В. Блінцов, Д. О. Жук. – Миколаїв : НУК, 2007. – 28 с. 1011. Блінцов, С. В. Проектування мікропроцесорних пристроїв : метод. вказівки до лаб. робіт. В 2 ч. Ч. 2. Моделювання апаратних вузлів і програмного забезпечення мікроконтролерних систем / С. В. Блінцов, Д. О. Жук. – Миколаїв : НУК, 2007. – 44 с. 1012. Блінцов, С. В. Теорія інформації : метод. вказівки до викон. лаб. робіт / С. В. Блінцов, Д. О. Жук, В. С. Карпенко. – Миколаїв : НУК, 2007. – 32 с. 1013. Васильєв, О. Г. Система керування електромеханічним захватним пристроєм промислового робота / О. Г. Васильєв, С. І. Ольшевський, О. О. Черно // Вісн. КДПУ. – Кременчук, 2007. – № 4, ч. 1. – С. 46-48. 134


1014. Використання інформаційних технологій при викладанні загальної біології, біохімії та мікробіології студентам природничих дисциплін та студентамаграрникам / Ю. О. Вижол, Г. М. Ющишина, О. О. Цвях, В. С. Чемерис // Матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. "Особливості викладання біологічних дисциплін у вищих аграрних закладах – теоретичне підгрунтя для участі студентів у I і II етапах олімпіади". – Миколаїв, 2007. 1015. Використання інформаційних технологій у викладанні загальної біології під час підготовки студентів-аграрників / Ю. О. Вижол, Г. М. Ющишина, Н. А. Жила, Л. В. Ястремський // Наука і методика : зб. наук.-метод. пр. – К., 2007. – Вип. 6. – С. 66-69. 1016. Гвозденко, М. А. Мобильные технологии в системах диспетчерского управления / М. А. Гвозденко // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. (ЕТЕМ – 2007). – Миколаїв, 2007. – С. 152-153. 1017. Гуров, А. П. Пути повышения амплитуды колебаний электромагнитных управляемых динамических виброгасителей / А. П. Гуров, А. Г. Васильев, А. А. Черно // Вісн. КДПУ. – Кременчук, 2007. – № 3, ч. 1. – С. 33-34. 1018. Гуров,

А.

П.

Резонансные

вибрационные

машины

с

системой

управляемой виброзащиты / А. П. Гуров, А. А. Черно // Вібрації в техніці та технологіях. – 2007. – № 1. – С. 43-44. 1019. Динамическая

модель

резонансного

преобразователя

с

фазовым

регулированием / Г. В. Павлов, А. В. Обрубов, М. В. Покровский, Е. В. Никитина // Техн. електродинаміка. Темат. вип. Силова електроніка та енергоефективність. – К., 2007. – № 1. – С. 88-91. 1020. Интеллектуальные модели принятия решений в морских системах / Ю. П. Кондратенко, Г. В. Кондратенко, Д. О. Романов, И. В. Явишева // Портовые технологии и техника мореплавания : сб. науч. тр. – О., 2007. – С. 112-121. 1021. Исследование

характеристик

последовательно-параллельного

резонансного преобразователя с фазо-частотным регулированием / Г. В. Павлов,

135


А. В. Обрубов, М. В. Покровский, Е. В. Никитина // Матеріали наук. конф. (ПАЕТЗ – 2007). – Миколаїв, 2007. – С. 143-149. 1022. Кондратенко, Ю. Алгоритми попереднього планування та оптимізації маршрутів танкерів на основі інтелектуальних фаззі-моделей / Ю. Кондратенко, Б. Вернерс, Г. Кондратенко // Техн. вісті. – Л., 2007. – № 1-2. – С. 32-36. 1023. Кондратенко, Ю. П. Інформаційні технології для оптимізації вантажних операцій в морських портах / Ю. П. Кондратенко, В. Л. Тимченко, І. В. Тимченко // Матеріали II Міжнар. наук.-техн. конф. "Навколишнє природне середовище – 2007: актуальні проблеми екології та гідрометеорології; інтеграція освіти і науки". – О., 2007. – С. 307. 1024. Кондратенко, Ю. П. Математическая модель устройства для регистрации сигналов проскальзывания / Ю. П. Кондратенко, А. С. Шишкин // Int. Conf. "Dynamical System Modeling and Stability Investigation". – K., 2007. – P. 201. 1025. Кондратенко, Ю. П. Математична модель для формування оптимального плану перевантаження в морських портах / Ю. П. Кондратенко, І. В. Тимченко // Материалы Междунар. науч.-техн. конф. по автомат. упр. "Автоматика – 2007". – Севастополь, 2007. – С. 193-195. 1026. Кондратенко, Ю. П. Нелинейные регрессионные математические модели магнитных систем для регистрации сигналов проскальзывания / Ю. П. Кондратенко, А. С. Шишкин // Вісн. НТУУ "КПІ". Сер. Приладобудування. – К., 2007. – № 33. – С. 127-133. 1027. Кондратенко, программируемых

Ю.

логических

П.

Промышленный

интегральных

схем

контроллер /

Ю.

П.

на

основе

Кондратенко,

С. А. Сидоренко, В. Н. Савельев // Материалы VIII Междунар. науч.-практ. конф. "Современные информационные и электронные технологии", 21-25 мая 2007 г. – О., 2007. – С. 99. 1028. Кондратенко, Ю. П. Синтез регрессионных моделей магнитных систем датчиков проскальзывания / Ю. П. Кондратенко, А. С. Шишкин // Радіоелектрон. і комп'ют. системи. – 2007. – № 6 (25). – С. 210-215. 136


1029. Кондратенко, Ю. П. Синтез та аналіз властивостей нечітких регуляторів для стабілізації температури в суднових приміщеннях / Ю. П. Кондратенко, Г. В. Кондратенко, Т. Л. Мельник // Автоматизация судовых технических средств : науч.-техн. сб. – О., 2007. – Вып. 12. – С. 50-65. 1030. Кондратенко, Ю. П. Система автоматизованого контролю параметрів вантажів в морських портах / Ю. П. Кондратенко, В. Л. Тимченко, І. В. Тимченко // Вісн. ЧДТУ. Спец. вип. – Черкаси, 2007. – С. 46-49. 1031. Кондратенко, Ю. П. Система поддержки принятия решений при управлении судном в каналах на основе многокритериального подхода / Ю. П. Кондратенко, В. Л. Тимченко, Д. А. Романов // Материалы Междунар. науч.техн. конф. "Безопасность мореплавания и ее обеспечение при проектировании и постройке судов" (БМС – 2007). – Николаев, 2007. – С. 25-27. 1032. Кутковецький, В. Я. Дослідження операцій : підручник. В 2 т. Т. 1 / В. Я. Кутковецький. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2007. – 312 с. 1033. Кутковецький, В. Я. Дослідження операцій : підручник. В 2 т. Т. 2 / В. Я.Кутковецький. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2007. – 272 с. 1034. Математическая модель последовательно-параллельного резонансного преобразователя с фазовым регулированием / Г. В. Павлов, А. В. Обрубов, М. В. Покровский, Е. В. Никитина // Техн. електродинаміка. Темат. вип. Проблеми сучасної електротехніки. – К., 2007. – № 2. – С. 10-15. 1035. Нечеткие модели принятия решений в задачах оптимизации маршрутов / Ю. П. Кондратенко, Г. В. Кондратенко, Аль Суод Махмуд Мохаммад Салем, И. В. Тимченко // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Інтелектуальні системи прийняття рішень та прикладні аспекти інформаційних технологій". В 3 т. – Євпаторія, 2007. – Т. 2. – С. 53-54. 1036. Никитина, Е. В. Математическая модель резонансного преобразователя постоянного

напряжения

с

фазовым

регулированием

/

Е.

В.

Никитина,

М. В. Покровский // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2007. – № 6. – С. 60-68.

137


1037. Никитина, Е. В. Оценка динамических характеристик резонансного преобразователя с фазовым регулированием / Е. В. Никитина, Д. Д. Баранов // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. (ЕТЕМ – 2007). – Миколаїв, 2007. – С. 155-159. 1038. Никитина, Е. В. Фазо-частотное регулирование выходных параметров резонансных преобразователей / Е. В. Никитина // Матеріали наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. (ІКСК – 2007). – Миколаїв, 2007. – С. 103-107. 1039. Оптимізація

транспортних

перевезень

в

умовах

нестаціонарного

морського середовища / Ю. П. Кондратенко, Г. В. Кондратенко, Аль Суод Махмуд Мохаммад Салем, І. В. Явішева // Тези доп. II наук.-техн. конф., присвяч. 75-річчю ОДЕУ "Навколишнє середовище – 2007: актуальні проблеми екології та гідрометеорології; інтеграція освіти і науки", 26-28 верес. 2007 р. – О., 2007. – С. 306. 1040. Павлов, Г. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із дисципліни "Мікропроцесорна техніка" / Г. В. Павлов, М. В. Покровський. – Миколаїв : НУК, 2007. – 36 с. 1041. Павлов, Г. В. Моделюючий комплекс для дослідження системи керування просторовим рухом самохідної прив'язної підводної системи / Г. В. Павлов, О. В. Блінцов // Матеріали VI Міжнар. наук.-техн. конф. "Гідротехнології, навігація, керування рухом та конструювання авіаційно-космічної техніки". – К., 2007. – Ч. ІІ. – С. 33-38. 1042. Пат.

24270.

Україна.

Багатофункціональний

кистьовий

пристрій

адаптивного робота / Ю. П. Кондратенко, І. В. Марковський, В. Ю. Кондратенко, С. К. Чернов, Е. А. Швець (Україна). – Заявл. 05.02.07 ; опубл. 25.06.07, Бюл. № 9. 1043. Пат. 24618. Україна. Датчик для реєстрації проковзування предмета / Ю. П. Кондратенко, О. С. Шишкін, В. Ю. Кондратенко, І. В. Марковський, С. К. Чернов (Україна). – Заявл. 05.02.07 ; опубл. 10.07.07, Бюл. № 10. 1044. Пат.

24706.

Україна.

Багатофункціональний

кистьовий

вузол

промислового робота / Ю. П. Кондратенко, О. С. Шишкін, В. Ю. Кондратенко, І. В. Марковський, С. К. Чернов (Україна). – Заявл. 05.03.07 ; опубл. 10.07.07, Бюл. № 10. 138


1045. Пат. 26252. Україна. Адаптивний захватний пристрій інтелектуального робота / Ю. П. Кондратенко, В. Ю. Кондратенко, І. В. Марковський, С. К. Чернов, Е. А. Швець, О. С. Шишкін (Україна). – Заявл. 08.05.07 ; опубл. 10.09.07, Бюл. № 14. 1046. Пат. 27722. Україна. Датчик для реєстрації проковзування з дискретним вихідним сигналом / Ю. П. Кондратенко, О. С. Шишкін, В. Ю. Кондратенко, І. В. Марковський, С. К. Чернов (Україна). – Заявл. 09.09.07 ; опубл. 12.11.07, Бюл. № 18. 1047. Пат. 79155. Україна. Пристрій для реєстрації сигналу проковзування / Ю. П. Кондратенко, О. С. Шишкін, В. Ю. Кондратенко (Україна). – Заявл. 18.04.05 ; опубл. 25.05.07, Бюл. № 7. 1048. Синтез структурованого програмного забезпечення для автоматизованого тестування знань / Ю. П. Кондратенко, С. Енчева, С. В. Волкова, А. І. Олійник, Я. В. Сапожник // Наук. пр. МДГУ ім. П. Могили. Сер. Комп'ютерні технології. – Миколаїв, 2007. – Т. 68, вип. 55. – С. 183-194. 1049. Стенд

для

экспериментальных

исследований

эффективности

нейронечетких регуляторов электроприводов постоянного тока / В. С. Блинцов, С. В. Блинцов, Я. Б. Волянская, С. М. Волянский, Д. В. Костенко // Материалы XIV Междунар. науч.-техн. конф. "Электроприводы переменного тока". – Екатеринбург, 2007. – С. 295-298. 1050. Термодинамические свойства смеси плазмы паров металлов различных групп периодической системы / Ю. А. Выжол, Ю. В. Бабий, И. А. Муленко, А. Л. Хомкин // Материалы XIII науч. шк.-семинара "Физика импульсных разрядов в конденсированных средах". – Николаев, 2007. – С. 107-109. 1051. Тимченко, В. Л. Моделювання безперервних динамічних систем : метод. вказівки до лаб. робіт / В. Л. Тимченко, Д. М. Підопригора, І. В. Тимченко. – Миколаїв : НУК, 2007. – 32 с. 1052. Тимченко, І. В. Автоматизована система моніторингу вантажних операцій в морських портах / І. В. Тимченко // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. "Системи управління і автоматики". – Севастополь, 2007. – С. 19-20. 139


1053. Тимченко, І. В. Моделювання динаміки нафтової плями для здійснення екологічного контролю в портах / І. В. Тимченко // Int. Conf. "Modeling and Stability". – K., 2007. – С. 238. 1054. Тимченко,

І.

В.

Підвищення

рівня

автоматизації

управління

технологічним процесом перевантаження рідинних вантажів / І. В. Тимченко // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих наук. робітників (ІКСК – 2007). – Миколаїв, 2007. – С. 27-29. 1055. Фазовое состояние идеального мономерного газа / Ю. А. Выжол, Р. В. Динжос, И. А. Муленко, Н. А. Рехтета, А. Л. Хомкин // Материалы XIII науч. шк.-семинара "Физика импульсных разрядов в конденсированных средах". – Николаев, 2007. – С. 122-123. 1056. Черно, А. А. Перспективы применения резонансных вибрационных машин в комплексе с управляемыми виброгасителями / А. А. Черно, Е. Н. Марченко // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. (ЕТЕМ – 2007). – Миколаїв, 2007. – С. 97-100. 1057. Черно, О. О. Проектування системи автоматичного керування суднового вантажного маніпулятора : метод. вказівки. Ч. 1 / О. О. Черно, О. Г. Васильєв. – Миколаїв : НУК, 2007. – 32 с. 1058. Шишкин, А. С. Влияние шума дискретизации на чувствительность датчиков проскальзывания с аналоговым выходом / А. С. Шишкин // Материалы XIV Междунар. конф. по автомат. упр. "Автоматика – 2007". – Севастополь, 2007. – Ч. 1. – С. 65-67. 1059. Kondratenko, Y. Modern Sensor Systems of Intelligent Robots Based on the Slip Displacement Signal Detection / Y. Kondratenko, E. Shvets, O. Shyshkin // Annals of DAAAM for 2007 & Proceeding of the 18th Int. DAAAM Symp. "Intelligent Manufacturing and Automation", Vienna, Austria, 2007. – Vienna, 2007. – P. 381-382. 1060. Kondratenko, Y. Fuzzy Algorithm and Models for CVRP Decision Support in Uncertainty / Y. Kondratenko, В. Werners, G. Kondratenko // Электроника и связь. – 2007. – № 1 (36). – С. 70-77.

140


2008 р.

1061. Блінцов, О. В. Автоматизація керування електрорушійною системою прив'язного підводного робота на основі штучної нейронної мережі / О. В. Блінцов // Техн. електродинаміка. Темат. вип. Проблеми сучасної електротехніки. – К., 2008. – № 7. – С. 54-57. 1062. Блінцов, О. В. Математичне моделювання електрорушійного пристрою з асинхронним

електродвигуном

для

задач

автоматичного

керування

рухом

підводного апарата / О. В. Блінцов, О. В. Козлов // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. (ЕТЕМ – 2008). – Миколаїв, 2008. – С. 190-193. 1063. Блінцов,

О.

В.

Особливості

моделювання

динамічних

та

квазістаціонарних режимів руху самохідних прив'язних підводних систем для задач автоматичного керування / О. В. Блінцов // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. (ЕТЕМ – 2008). – Миколаїв, 2008. – С. 186-190. 1064. Блінцов, О. В. Особливості синтезу систем автоматичного керування просторовим рухом самохідних прив'язаних підводних систем / О. В. Блінцов // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. (ІКСК – 2008). – Миколаїв, 2008. – С. 171-174. 1065. Блінцов, О. В. Підвищення ефективності розрахунків характеристик кабель-троса прив'язної підводної системи / О. В. Блінцов // Вост.-Европ. журн. передовых технологий. – 2008. – № 2 (32). – С. 36-40. 1066. Блінцов, О. В. Синтез законів керування електрорушійним комплексом прив'язного підводного апарата за допомогою генератора формул Equo / О. В. Блінцов // Вісн. НТУ "ХПІ". – Х., 2008. – № 30. – С. 142-143. 1067. Блінцов, О. В. Синтез замкненої системи автоматичного керування просторовим

рухом

самохідного

прив'язаного

підводного

апарата

в

квазістаціонарному режимі роботи / О. В. Блінцов // Механіка гіроскопічних систем : наук.-техн. зб. – К., 2008. – Вип. 19. – С. 29-37.

141


1068. Блінцов, О. В. Синтез інверсної математичної моделі кабель-троса як складової системи керування рухом прив'язаного підводного апарата / О. В. Блінцов // Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-техн. конф. "Комп'ютерні науки та інформаційні технології". – Л., 2008. – С. 357-359. 1069. Блінцов, О. В. Синтез системи керування рушіїв прив'язного підводного апарата в режимі квазістаціонарного просторового руху / О. В. Блінцов // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2008. – № 1 (418). – С. 135-141. 1070. Блінцов, С. В. Оптимальний по швидкодії регулятор швидкості руху підводного апарата в умовах зовнішніх збурень / С. В. Блінцов, Г. С. Грудініна // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. (ПАЕТЗ – 2008). – Миколаїв, 2008. – С. 73-76. 1071. Блінцов, С. В. Побудова систем керування підводним апаратом з використанням інверсної моделі на базі раціональних дробів / С. В. Блінцов // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. (ІКСК – 2008). – Миколаїв, 2008. – С. 174-178. 1072. Вимірювальні перетворювачі систем автоматичного керування : метод. вказівки до лаб. робіт / Ю. П. Кондратенко, Г. В. Кондратенко, О. О. Черно, А. К. Попов ; під ред. Ю. П. Кондратенка. – Миколаїв : НУК, 2008. – 24 с. 1073. Вплив

параметричної

нестаціонарності

компонентів

на

стійкість

комп'ютеризованих систем / Ю. П. Кондратенко, Аль Суод Махмуд Мохаммад Салем, Г. В. Кондратенко, О. В. Коробко, Д. О. Романов, И. В. Явишева // Матеріали щорічної наук.-метод. конф. "Могилянські читання – 2008". – Миколаїв, 2008. – С. 178-189. 1074. Гуров, А. П. Алгоритмы управления резонансными вибрационными электроприводами с автопараметрической виброзащитной системой / А. П. Гуров, А. А. Черно // Вісн. КДПУ. – Кременчук, 2008. – № 3, ч. 2. – С. 59-63. 1075. Запорожець, Ю. М. Тривимірна математична модель для розрахунку магнітної

індукції

в

магніточутливій

системі

датчика

проковзування

/

Ю. М. Запорожець, Ю. П. Кондратенко, О. С. Шишкін // Техн. электродинаміка. – К., 2008. – № 5. – С. 76-79.

142


1076. Исследование динамики резонансного преобразователя с фазовым регулированием / Г. В. Павлов, А. В. Обрубов, М. В. Покровский, Е. В. Никитина // Техн. електродинаміка. Темат. вип. Проблеми сучасної електротехніки. – К., 2008. – № 6. – С. 42-47. 1077. Кондратенко, самонастраивающейся

Ю.

П.

HDL-модель

системы

цифрового

управления

контроллера

адаптивного

для

робота

/

Ю. П. Кондратенко, А. С. Шишкин, Аль Суод Махмуд Мохаммад Салем // Радіоелектрон. і комп'ют. системи. – 2008. – Вип. 5 (32). – С. 197-202. 1078. Кондратенко, Ю. П. Інформаційні технології для оптимізації екологічного моніторингу вантажних операцій в морських портах / Ю. П. Кондратенко, В. Л. Тимченко, І. В. Тимченко // Метеорологія, кліматологія та гідробіологія : міжвід. наук. зб. – О., 2008. – Вип. 50, ч. 2. – С. 305-310. 1079. Методи

оптимізації

комп'ютерних

компонентів

для

формування

керуючих сигналів в нечітких системах управління / Ю. П. Кондратенко, С. А. Сидоренко, Аль Зубі Іяд Ясін Мустафа, Аль Суод Махмуд Мохаммад Салем // Матеріали XV Міжнар. наук.-техн. конф. з автомат. упр. "Автоматика – 2008". – О., 2008. –

С. 813-816.

1080. Моделі

оцінювання

критичних

значень

параметричної

стійкості

комп'ютеризованих систем / Ю. П. Кондратенко, Аль Суод Махмуд Мохаммад Салем, Г. В. Кондратенко, О. В. Коробко, Д. О. Романов, І. В. Явішева // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. "Ольвійський форум – 2008: стратегії України в геополітичному просторі". – Ялта, 2008. – Ч. 2. – С. 89-91. 1081. Нечеткие системы на основе интеллектуальных моделей принятия решений / Ю. П. Кондратенко, Г. В. Кондратенко, Д. А. Романов, В. Л. Тимченко, И. В. Явишева // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту". В 3 т. – Євпаторія, 2008. – Т. 1, ч. 1. – С. 71-74. 1082. Никитина, Е. В. Фазовое регулирование резонансных преобразователей постоянного напряжения / Е. В. Никитина, Т. В. Щербинин, Д. Ю. Батазов // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. (ЕТЕМ – 2008). – Миколаїв, 2008. – С. 103-110. 143


1083. Никитина, О. В. Исследование динамики резонансного преобразователя с фазовым регулированием / О. В. Никитина // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. (ІКСК – 2008). – Миколаїв, 2008. – С. 25-29. 1084. Обрубов, А. В. Применение нечеткой логики в управлении резонансным преобразователем с фазовым регулированием / А. В. Обрубов, А. О. Махнов // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. (ІКСК – 2008). – Миколаїв, 2008. – С. 30-34. 1085. Павлов, Г. В. Синтез нейромережних моделей електрорушійного пристрою для задач керування квазістаціонарним рухом прив'язного підводного апарата / Г. В. Павлов, О. В. Блінцов // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2008. – № 5 (422). – С. 81-86. 1086. Павлов, Г. В. Синтез системи автоматичного керування лебідкою кабельтроса самохідної прив'язної підводної системи / Г. В. Павлов, О. В. Блінцов // Вісн. КДПУ. – Кременчук, 2008. – № 4 (51), ч. 2. – С. 97-99. 1087. Пат. 30067. Україна. Багатофункціональний кистьовий пристрій робота / Ю. П. Кондратенко, І. В. Марковський, В. Ю. Кондратенко, С. К. Чернов, О. С. Шишкін (Україна). – Заявл. 15.10.07 ; опубл. 11.02.08, Бюл. № 3. 1088. Пат. 30356. Україна. Датчик робота для реєстрації проковзування деталі / Ю. П. Кондратенко, І. В. Марковський, В. Ю. Кондратенко, С. К. Чернов, О. С. Шишкін (Україна). – Заявл. 22.10.07 ; опубл. 25.02.08, Бюл. № 4. 1089. Пат. 31511. Україна. Пристрій для керування адаптивним роботом / Ю. П. Кондратенко, І. В. Марковський, В. Ю. Кондратенко, С. К. Чернов, О. С. Шишкін (Україна). – Заявл. 17.12.07 ; опубл. 10.04.08, Бюл. № 7. 1090. Пат. 36077. Україна. Датчик проковзування об'єкта маніпулювання адаптивного робота / Ю. П. Кондратенко, І. В. Марковський, В. Ю. Кондратенко, С. К. Чернов, О. С. Шишкін (Україна). – Заявл. 15.05.08 ; опубл. 10.10.08, Бюл. № 19. 1091. Пат. 37041. Україна. Роторний двигун / В. І. Древай, Ю. П. Кондратенко, С. М. Костюков, А. Ю. Тесля, В. О. Ткаченко (Україна). – Заявл. 01.07.08 ; опубл. 10.11.08, Бюл. № 21. 144


1092. Покровский, М. В. Алгоритмы системы фазового регулирования последовательно-параллельного резонансного преобразователя / М. В. Покровский, О. В. Никитина, О. О. Махнова // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. (ІКСК – 2008). – Миколаїв, 2008. – С. 39-43. 1093. Покровский, М. В. Система управления последовательно-параллельным резонансным преобразователем с фазовым регулированием / М. В. Покровский, О. В. Никитина, О. О. Махнова // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. (ІКСК – 2008). – Миколаїв, 2008. – С. 35-39. 1094. Применение

нечеткой

логики

в

управлении

резонансным

преобразователем с фазовым регулированием / Г. В. Павлов, А. В. Обрубов, Е. В. Никитина, Б. Н. Пекер // Техн. електродинаміка. Темат. вип. Проблеми сучасної електротехніки. – К., 2008. – № 3. – С. 12-15. 1095. Резонансный преобразователь постоянного напряжения с фазовым регулированием / Г. В. Павлов, А. В. Обрубов, М. В. Покровский, Е. В. Никитина // Техн. електродинаміка. Темат. вип. Силова електроніка і енергоефективність. – К., 2008. – № 1. – С. 14-19. 1096. Тимченко, В. Л. Квазілінеаризація нелінійних динамічних систем при допустимих коливаннях / В. Л. Тимченко // Комп'ютерні технології : вісн. МДГУ. – Миколаїв, 2008. – С. 180-187. 1097. Тимченко,

В.

Л.

Параметрична

оптимізація

елементів

системи

стабилізації плавучих об'єктів / В. Л. Тимченко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2008. – № 2 (419). – С. 90-96. 1098. Тимченко, В. Л. Формування керуючих функцій методом структурнозмінних зворотних звя'зків в дискретних системах / В. Л. Тимченко // Системні технології : регіон. міжвуз. зб. наук. пр. – Д., 2008. – № 3 (56), т. 2. – С. 200-205. 1099. Тимченко, І. В. Алгоритм формування рішень при управлінні екологічно безпечним рухом судна в каналі / І. В. Тимченко, О. О. Махнова // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. (ІКСК – 2008). – Миколаїв, 2008. – С. 48-51. 145


1100. Тимченко, І. В. Комплексна оцінка негативного впливу на екологічний стан водного середовища процесів перевантаження рідинних вантажів в акваторіях морських портів / І. В. Тимченко // Матеріали I Міжнар. наук.-техн. конф. "Холод в енергетиці і на транспорті: суднові проблеми кондиціонування та рефрижерації". – Миколаїв, 2008. – С. 280-285. 1101. Тимченко, І. В. Оцінка техногенного впливу на водне середовище процесів перевантаження рідинних вантажів / І. В. Тимченко // Материалы Междунар. науч.-техн. конф. "Современные проблемы гидробиологии: перспективы, пути и методы исследований – 2008". – Херсон, 2008. – С. 463-468. 1102. Тимченко, І. В. Підвищення ефективності екологічного моніторингу перевантаження рідинних вантажів в портах / І. В. Тимченко // Матеріали I Міжнар. наук.-техн. конф. "Холод в енергетиці і на транспорті: суднові проблеми кондиціонування та рефрежирації". – Миколаїв, 2008. – С. 278-280. 1103. Тимченко, І. В. Програмно-алгоритмічний комплекс для прийняття рішень при управлінні гарантобезпечним рухом судна в каналі / І. В. Тимченко, О. О. Махнова // Матеріали наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Системи управління і автоматики". – Севастополь, 2008. – С. 135-137. 1104. Тимченко, І. В. Розробка структури системи управління технічними засобами ліквідації аварійних ситуацій / І. В. Тимченко, О. О. Махнова // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. (ЕТЕМ – 2008). – Миколаїв, 2008. – С. 110-112. 1105. Тимченко, І. В. Синтез альтернативних рішень при ліквідації аварійних розливів нафти в умовах невизначеності / І. В. Тимченко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2008. – № 4 (421). – С. 109-112. 1106. Шишкін,

О.

С.

VHDL-моделі

цифрових

пристроїв

обробки

інформаційних сигналів тактильних датчиків / О. С. Шишкін, Аль Суод Махмуд Мохаммад Салем, І. В. Явішева // Материалы XII Междунар. молодеж. форума "Радиоэлектроника и молодежь в 21 веке". – Х., 2008. – Ч. 2. – С. 84.

146


1107. Kondratenko, Y. P. Future Perspectives of Inter-Institutional Cooperation on International and Regional level / Y. P. Kondratenko // Anales Del Curso Academico. 2006-2007. – Barcelona, 2008. –T. XXIX. – P. 34-41. 1108. Kondratenko, Y. P. Optimisation and Modelling of Cargo Transport Operations in Real Fuzzy Conditions / Y. P. Kondratenko, V. Y. Kondratenko, E. A. Shvets // Models and Simulation in Engineering, Economics and Management and General Applications, Palma de Mallorca, Spain, 18-20 June 2008. – Palma de Mallorca, 2008. – P. 208-219.

2009 р.

1109. Блінцов, О. В. Визначення координат прив'язаного підводного апарата при квазістаціонарному русі / О. В. Блінцов // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. "Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів" (ПАТЗ – 2009). – Миколаїв, 2009. – С. 52-54. 1110. Выжол, Ю. А. Электронные кинетические коэффициенты неидеальной полностью или частично ионизованной плазмы / Ю. А. Выжол, И. А. Муленко, А. Л. Хомкин // Фіз. інженерія поверхні. – 2009. – Т. 7, № 4. – С. 318-329. 1111. Гуров, А. П. Применение трансформатора тока в микропроцессорной системе управления резонансной вибромашиной с электромагнитным приводом / А. П. Гуров, А. А. Черно, С. Н. Новогрецкий // Вісн. КДПУ. – Кременчук, 2009. – № 4, ч. 1. – С. 59-61. 1112. Компьютерная

система

распределенного

термометрирования

для

диагностики судовых энергетических установок / Ю. П. Кондратенко, О. В. Коробко, Г. В. Кондратенко, Э. А. Швец // Матеріали IX Міжнар. наук.-техн. конф. "Проблеми інформатики і моделювання". – Х., 2009. – С. 19-20. 1113. Кондратенко, Г. В. Синтез та дослідження нейромережевої системи для прогнозування часових рядів / Г. В. Кондратенко, Є. В. Гордієнко // Техн. вiстi. – Л., 2009. – № 1-2. – С. 101-104. 147


1114. Кондратенко,

Ю.

П.

Багатокритеріальна

оптимізація

вбудованих

комп'ютерних компонентів нечітких систем керування / Ю. П. Кондратенко, С. А. Сидоренко // Техн. вісті. – Л., 2009. – № 1-2. – С. 98-101. 1115. Кондратенко, Ю. П. Синтез на основі теорії поля математичних моделей магніточутливих

датчиків

адаптивних

роботів

/

Ю.

П.

Кондратенко,

Ю. М. Запорожець, О. С. Шишкін // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. "Ольвійський форум – 2009: стратегії України в геополітичному просторі". – Ялта, 2009. – Ч. 3. – С. 230-231. 1116. Кондратенко, Ю. П. Синтез на основі теорії поля математичних моделей магніточутливих

датчиків

адаптивних

роботів

/

Ю.

П.

Кондратенко,

Ю. М. Запорожець, О. С. Шишкін // Наук. пр. ЧДУ ім. П. Могили. Сер. Комп'ютерні технології. – Миколаїв, 2009. – Т. 106, вип. 93. – С. 147-153. 1117. Кондратенко, Ю. П. СППР для оптимізації транспортних вантажопотоків з гарантобезпечною корекцією маршрутів в реальному часі / Ю. П. Кондратенко, О. В. Коробко, В. Ю. Кондратенко, Д. С. Курікша // Радіоелектрон. і комп'ют. системи. – 2009. – Вип. 5 (39). – С. 9-15. 1118. Кутковецький, В. Я. Ітераційний метод оптимізації дискретних задач математичного програмування з лінійними нерівностями / В. Я. Кутковецький // Наук. пр. ЧДУ ім. П. Могили. Сер. Комп'ютерні технології. – Миколаїв, 2009. – Вип. 123. – С. 94-98. 1119. Кутковецький,

В.

Я.

Ітераційні

методи

оптимізації

моделей

математичного програмування та однозначних нечітких систем / В. Я. Кутковецький, М. В. Турти, О. І. Комарова // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : зб. наук. пр. ДНУ. – Д., 2009. – Вип. 13. – С. 248-258. 1120. Павлов,

Г.

В.

Оптимізація

комутації

ключа

високовольтного

квазірезонансного перетворювача / Г. В. Павлов, А. В. Обрубов // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2009. – № 6.

148


1121. Павлов, Г. В. Регулювання вихідної напруги резонансного перетворювача з використанням нечіткої логіки / Г. В. Павлов, А. В. Обрубов // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2009. – № 6. 1122. Пат. 38437. Україна. Роторно-лопатева машина / В. І. Древай, Ю. П. Кондратенко, С. М. Костюков, А. Ю. Тесля, В. О. Ткаченко (Україна). – Заявл. 21.08.08 ; опубл. 12.01.09, Бюл. № 1. 1123. Пат. 40710. Україна. Пристрій для ідентифікації та аналізу сигналів інформаційно-керуючої системи адаптивного робота / Ю. П. Кондратенко, Ю. М. Запорожець, Г. В. Кондратенко, О. С. Шишкін (Україна). – Заявл. 28.10.08 ; опубл. 27.04.09, Бюл. № 8. 1124. Пат. 41120. Україна. Спосіб ідентифікації величини стискального зусилля інтелектуального

робота

/

Ю.

П.

Кондратенко,

В.

Ю.

Кондратенко,

Аль Суод Махмуд Мохаммад Салем, Г. В. Кондратенко (Україна). – Заявл. 03.11.08 ; опубл. 12.05.09, Бюл. № 9. 1125. Пат. 41121. Україна. Пристрій для керування інтелектуальним роботом / Ю. П. Кондратенко, В. Ю. Кондратенко, Аль Суод Махмуд Мохаммад Салем, Г. В. Кондратенко (Україна). – Заявл. 03.11.08 ; опубл. 12.05.09, Бюл. № 9. 1126. Пат. 41195. Україна. Спосіб адаптації інтелектуального робота до маси об'єктів маніпулювання / Ю. П. Кондратенко, В. Ю. Кондратенко (Україна). – Заявл. 09.12.08 ; опубл. 12.05.09, Бюл. № 9. 1127. Пат. 41269. Україна. Спосіб керування енергозабезпеченням автономного об'єкта від поновлюваних джерел енергії / Л. П. Клименко, Ю. П. Кондратенко, Л. М. Дихта, В. І. Андреєв, Н. О. Воскобойнікова, Н. Ю. Караман, О. В. Коробко (Україна). – Заявл. 29.12.08 ; опубл. 12.05.09, Бюл. № 9. 1128. Пат. 41591. Україна. Спосіб комп'ютеризованого контролю параметрів нафтопродуктів з ідентифікацією витоків у резервуарах та вантажному трубопроводі / Ю. П. Кондратенко, В. Ю. Кондратенко, Д. М. Підопригора, Г. В. Кондратенко (Україна). – Заявл. 20.01.09 ; опубл. 25.05.09, Бюл. № 10.

149


1129. Пат. 42139. Україна. Спосіб комп'ютеризованого контролю параметрів нафтопродуктів у резервуарах / Ю. П. Кондратенко, В. Ю. Кондратенко (Україна). – Заявл. 20.01.09 ; опубл. 25.06.09, Бюл. № 12. 1130. Пат. 42905. Україна. Інформаційно-керуюча система адаптивного робота / Ю. П. Кондратенко, В. Ю. Кондратенко (Україна). – Заявл. 03.03.09 ; опубл. 27.07.09, Бюл. № 14. 1131. Пат. 43682. Україна. Пристрій для керування адаптивним роботом / Ю. П. Кондратенко, В. Ю. Кондратенко (Україна). – Заявл. 07.04.09 ; опубл. 25.08.09, Бюл. № 16. 1132. Пат. 44204. Україна. Пристрій для

керування адаптивним роботом /

Ю. П. Кондратенко, В. Ю. Кондратенко (Україна). – Заявл. 07.04.09 ; опубл. 25.09.09, Бюл. № 18. 1133. Пат. 44595. Україна. Пристрій для обробки нечіткої інформації / Ю. П. Кондратенко, В. Ю. Кондратенко (Україна). – Заявл. 21.04.09 ; опубл. 12.10.09, Бюл. № 19. 1134. Пат.

45315.

Україна.

Спосіб

регулювання

вихідних

параметрів

послідовно-резонансного перетворювача постійної напруги / М. В. Покровський, Г. В. Павлов, А. В. Обрубов, О. В. Нікітіна, Т. В. Щербинін (Україна). – Заявл. 23.04.09 ; опубл. 10.11.09, Бюл. № 21. 1135. Пат.

45369.

Україна.

Колесо-рушій

мобільного

робота

/

Ю. П. Кондратенко, Ю. М. Запорожець (Україна). – Заявл. 18.05.09 ; опубл. 10.11.09, Бюл. № 21. 1136. Синтез компьютерной системы распределенного термометрирования для автоматизации задач диагностики тепловых двигателей / Ю. П. Кондратенко, А. В. Коробко, Г. В. Кондратенко, Э. А. Швец // Вест. НТУ "ХПИ". – Х., 2009. – С. 124-130. 1137. Тимченко, В. Л. Аналітичні критерії керованості та спостережуваності нестаціонарних динамічних систем / В. Л. Тимченко // Техн. вісті. – Л., 2009. – № 1-2. – С. 112-116. 150


1138. Тимченко, В. Л. Дослідження керованості лінійних нестаціонарних систем / В. Л. Тимченко // Наук. пр. ЧДУ ім. П. Могили. Сер. Комп'ютерні технології. – Миколаїв, 2009. – Т. 106, вип. 93. – С. 192-291. 1139. Тимченко,

В.

Л.

Дослідження

структурно-перемикальної

системи

керування рухом одномірного динамічного об'єкту під дією зовнішніх збурень / В. Л. Тимченко, О. О. Ухін // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2009. – № 6. – С. 151-159. 1140. Тимченко, В. Л. Оптимальное управление линейным объектом на основе метода структурно-переключаемых обратных связей / В. Л. Тимченко // Вісн. НТУ "ХПІ". Вип. Інформатика та моделювання. – Х., 2009. – С. 322-341. 1141. Тимченко, В. Л. Оптимальное управление линейным объектом на основе метода структурно-переключаемых обратных связей / В. Л. Тимченко // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Мікрокад – 2009". – Х., 2009. – С. 93. 1142. Тимченко, В. Л. Процедура визначення колективних рішень при управлінні технічними засобами ліквідації аварійних ситуацій / В. Л. Тимченко, І. В. Тимченко, О. О. Махнова // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2009. – № 2. – С. 164-169. 1143. Тимченко,

В.

Л.

Синтез

оптимальних

систем

з

структурно-

перемикальними динамічними зворотними зв'язками / В. Л. Тимченко // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Автоматика – 2009". – Чернівці, 2009. – Т. 2. – С. 122-123. 1144. Тимченко, В. Л. Формирование динамических принципов управления подвижным объектом на основе метода структурно-переключаемых обратных связей / В. Л. Тимченко // Автоматика. Автоматизация. Электротехн. комплексы и системы. – 2009. – № 2 (24). – С. 168-174. 1145. Тимченко, І. В. Формування оптимальних заходів із забезпечення екологічної безпеки перевантаження шкідливих рідин у портах / І. В. Тимченко // Еколог. безпека. – 2009. – № 3 (7). – С. 27-30. 1146. Щербинин,

Т.

В.

О

целесообразности

применения

резонансных

преобразователей в станциях катодной защиты / Т. В. Щербинин, А. А. Махнов, 151


Е. В. Никитина // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. "Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів" (ПАТЗ – 2009). – Миколаїв, 2009. – С. 42-44. 1147. Kondratenko, Y. P. Decision Support Systems for Improving Ecological Safety in the Black sea / Y. P. Kondratenko, I. V. Timchenko // Humboldt-Kolleg for Research Fellows and Awardess "Humboldt Cosmos: Science and Society". Book of abstracts. – K., 2009. – P. 57-58. 1148. Werners, B. Tanker Routing Problem With Fuzzy Demands of Served Ships / B. Werners, Y. P. Kondratenko // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2009. – № 1. – С. 47-64. 2010 р.

1149. Дослідження задач CVRP з врахуванням нечітких замовлень та часових обмежень у вузлах обслуговування / Ю. П. Кондратенко, Г. В. Кондратенко, А. С. Костромін, В. С. Костромін, Ю. М. Медведєва // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту". – Херсон, 2010. – Т. 1. – С. 76-78. 1150. Кондратенко,

Ю.

П.

Моделі

та

експериментальні

дослідження

багатокомпонентних ємнісних датчиків / Ю. П. Кондратенко, І. Л. Назарова // Матеріали XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. "Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я". – Х., 2010. – Ч. IV. – С. 52. 1151. Кондратенко, идентификации

Ю.

П.

нестационарных

Нейросетевой параметров

подход

к

решению

технологических

задачи

объектов

/

Ю. П. Кондратенко, Е. В. Гордиенко // Вісн. НТУ "ХПІ". Темат. вип. Інформатика та моделювання. – Х., 2010. – № 21. – С. 102-109. 1152. Кондратенко,

Ю.

П.

Параметрична

нейромережева

ідентифікація

керованих об'єктів / Ю. П. Кондратенко, Є. В. Гордієнко // Матеріали XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. "Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я". – Х., 2010. – Ч. IV. – С. 50.

152


1153. Кутковецький, В. Я. Ітераційний метод оптимізації дискретних задач математичного програмування з лінійними нерівностями / В. Я. Кутковецький // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. "Ольвійський форум – 2009: стратегії України в геополітичному просторі". – Ялта, 2010. – Ч. 3. – С. 27-30. 1154. Кутковецький, В. Я. Методи розв'язання задач дослідження операцій : монографія / В. Я. Кутковецький. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2010. – 164 с. 1155. Кутковецький,

В.

Я.

Оптимізація

нелінійних

дискретних

задач

дослідження операцій переміщенням по упорядкованим точкам поверхні розв'язків / В. Я. Кутковецький // Материалы ІІ Междунар. науч.-техн. конф. ''Актуальные проблемы прикладной механики и прочности конструкций'', Ялта, 2010. – Д., 2010. – Т. 2. – С. 7. 1156. Кутковецький,

В.

Я.

Оптимізація

нелінійних

дискретних

задач

дослідження операцій переміщенням по упорядкованим точкам поверхні розв'язків / В. Я. Кутковецький // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : зб. наук. пр. ДНУ. – Д., 2010. – Вип. 14. – С. 210-215. 1157. Математическая модель резонансного преобразователя постоянного напряжения с фазовым регулированием / Г. В. Павлов, А. В. Обрубов, М. В. Покровский, Е. В. Никитина // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2010. – № 1. – С. 117-125. 1158. Павлов, Г. В. Розрахунок

характеристик послідовно-резонансного

перетворювача з релейним регулюванням / Г. В. Павлов, А. В. Обрубов // Вісн. НУК (електрон. вид.). – Миколаїв, 2010. – № 1. – С. 78-86. 1159. Пат.

47235.

Україна.

Спосіб

ідентифікації стискального

зусилля

адаптивного робота / Ю. П. Кондратенко, В. Ю. Кондратенко (Україна). – Заявл. 13.07.09 ; опубл. 25.01.10, Бюл. № 2. 1160. Пат. 47369. Україна. Спосіб магнітокерованого переміщення мобільного робота / Ю. П. Кондратенко, Ю. М. Запорожець, В. Ю. Кондратенко (Україна). – Заявл. 31.08.09 ; опубл. 25.01.10, Бюл. № 2. 153


1161. Пат. 48962. Україна. Пристрій для групової обробки нечіткої інформації / В. Ю. Кондратенко, Н. Ю. Кондратенко, Ю. П. Кондратенко (Україна). – Заявл. 02.11.09 ; опубл. 12.04.10, Бюл. № 7. 1162. Пат. 48972. Україна. Пристрій для групової обробки нечіткої інформації / В. Ю. Кондратенко, Н. Ю. Кондратенко, Ю. П. Кондратенко (Україна). – Заявл. 02.11.09 ; опубл. 12.04.10, Бюл. № 7. 1163. Пат. 52069. Україна. Спосіб ідентифікації стискального зусилля та напрямку зміщення об'єкта в захватному пристрої інтелектуального робота / Ю. П. Кондратенко, Н. Ю. Кондратенко, В. Ю. Кондратенко (Україна). – Заявл. 25.02.10 ; опубл. 10.08.10, Бюл. № 15. 1164. Пат.

52080.

Україна.

Інтелектуальна

сенсорна

система

/

Ю. П. Кондратенко, Н. Ю. Кондратенко, В. Ю. Кондратенко (Україна). – Заявл. 26.02.10 ; опубл. 10.08.10, Бюл. № 15. 1165. Перспективи

вдосконалення

релейного

способу

регулювання

резонансних перетворювачів / Г. В. Павлов, М. В. Покровський, А. В. Обрубов, Т. В. Щербинін // Вісн. НУК (електрон. вид.). – Миколаїв, 2010. – № 2. – С. 89-97. 1166. Тимченко, В. Л. Адаптивна система керування морським рухомим об'єктом на основі компенсації збурювального впливу / В. Л. Тимченко, О. О. Ухін, К. О. Кукліна // Матеріали Міжнар. наук. конф. "Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту". – Херсон, 2010. – Т. 1. – С. 497-498. 1167. Тимченко, В. Л. Моделювання робастних структурно-перемикальних систем керування динамічними об'єктами / В. Л. Тимченко, О. О. Ухін, О. О. Махнова // Матеріали XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. "Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я". – Х., 2010. – Ч. IV. – С. 51. 1168. Тимченко, В. Л. Процедура визначення колективних рішень при управлінні технічними засобами ліквідації аварійних ситуацій / В. Л. Тимченко, І. В. Тимченко, О. О. Махнова // Матеріали Міжнар. наук. конф. "Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту". – Херсон, 2010. – Т. 1. – С. 290-293. 154


1169. Тимченко, І. В. Дослідження моделей розповсюдження нафтових забруднень в умовах обмежених акваторій / І. В. Тимченко // Вісн. НУК (електрон. вид.). – Миколаїв, 2010. – № 1. – С. 134-138. 1170. Тимченко, В. Л. Структурно-перемикальна система керування морським рухомим об'єктом з компенсацією вітрового збурювального впливу / В. Л. Тимченко, К. О. Куклина // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2010. – № 1. – С. 126-131.

Кафедра морського приладобудування

2000 р.

1171. Гордеев, Б. Н. Виртуальная образцовая мера в полиметрических системах / Б. Н. Гордеев // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2000. – № 4 (370). – С. 99-103. 1172. Грешнов, А. Ю. Анализ распространения импульсных сигналов по чувствительным элементам рефлектометрических систем / А. Ю. Грешнов // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2000. – № 4 (370). – С. 93-99. 1173. Жук, Д. А. Методы снижения и оценка уровней искажений в электроэнергетических

системах

(ЭЭС),

содержащих

частотно-регулируемые

приводы / Д. А. Жук // Тези доп. наук.-практ. конф. "Атомна промисловість – точка зору молодих науковців". – Южноукраїнськ, 2000. – С. 59-64. 1174. Жуков, Ю. Д. Виртуальный эталон длины в системах контроля параметров хранения жидких и сыпучих сред (грузов) / Ю. Д. Жуков, Б. Н. Гордеев // Материалы ХII науч.-техн. конф. "Датчики и преобразователи информации систем измерения контроля и управления" (Датчик – 2000). – М., 2000. – С. 291-292. 1175. Жуков, Ю. Д. Засіб розрахунку маси охолоджених вуглеводних рідин / Ю. Д. Жуков, Б. Н. Гордеев, А. Ю. Грешнов // Proc. of 4-th Int. Modeling School of ASME-UAPL. – Alushta, 2000. – P. 10-12. 1176. Жуков, Ю. Д. Методы полиметрии и контроль параметров хранения зерна / Ю. Д. Жуков, Б. Н. Гордеев // Хранение и перераб. зерна. – 2000. – № 8. – С. 31-33. 155


1177. О некоторых

подходах

в

управлении ориентацией космических

аппаратов в орбитальной системе при неполной информации о векторе состояния / А. К. Снигур, В. С. Старченко, А. П. Еременко, В. А. Снигур // Материалы ІІ Всеукр. молодеж. науч.-практ. конф. "Человек и космос", посвящ. Дню Космонавтики. – Д., 2000. 1178. Пат. 30946. Україна. Пристрій для визначення параметрів зберігання рідких середовищ / Ю. Д. Жуков, Б. М. Гордєєв та ін. (Україна). – Заявл. 23.06.98 ; опубл. 15.12.00, Бюл. № 7. 1179. Прищепов,

Е.

О.

Определение

характеристики

преобразования

рефлектометрической информационно-измерительной системы / Е. О. Прищепов // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2000. – № 4 (370). – С. 90-93. 1180. Прищепов, Є. Розширення функціональних можливостей iнформацiйновимiрювальної системи визначення параметрів зберігання незмiшуваних середовищ / Є. Прищепов, Ю. Логвиненко // Proc. of the 4-th Int. Modeling School of AMSE-UPL, Alushta, Ukraine. – Alushta, 2000. – Р. 221-222. 1181. Снигур, А. К. О возможности построения гироскопа с использованием ядерного магнитного резонанса для определения курса судна / А. К. Снигур // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2000. – № 3 (369). 1182. Снигур, А. К. Повышение достоверности информации с использованием композиции законов распределения погрешностей измерителей и коррекции систематических ошибок / А. К. Снигур, Г. А. Голубенко // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2000. – № 4 (370).

2001 р.

1183. Гордеев, Б. Н. Из опыта эксплуатации системы автоматизированного дистанционного контроля параметров хранения зерна / Б. Н. Гордеев, Ю. Д. Жуков, М. М. Попович // Хранение и перераб. зерна. – 2001. – № 5. – С. 51-52.

156


1184. Жук, Д. А. Защита асинхронного двигателя от перенапряжений в системе частотно-регулируемого электропривода с учетом кабельной линии / Д. А. Жук // Электромашиностроение и электрооборудование : респ. межвед. науч.-техн. сб. – О., 2001. – Вып. 57. – С. 40-44. 1185. Жук,

Д.

А.

Защита

загрузки

преобразователей

частоты

от

перенапряжений с учетом кабельной линии / Д. А. Жук, А. К. Жук, В. Н. Шапошник // Материалы Междунар. науч.-техн. конф. "Новые технологии в машино-, приборостроении и на транспорте". – Севастополь, 2001. – С. 266-270. 1186. Жук, Д. А. Структуры активных и гибридных фильтрокомпенсирующих устройств

в

электроэнергетических

системах

с

полупроводниковыми

преобразователями / Д. А. Жук, А. К. Жук, В. Н. Шапошник // Материалы Междунар. науч.-техн. конф. "Новые технологии в машино-, приборостроении и на транспорте". – Севастополь, 2001. – С. 274-279. 1187. Жук,

Д.

А.

Управление

силовыми

активными

фильтрами

с

использованием датчиков тока / Д. А. Жук // Автоматизация судовых технических средств : науч.-техн. сб. – О., 2001. – Вып. 7. – С. 57-66. 1188. Пат. 30940. Україна. Спосіб визначення параметрів зберігання рідких середовищ / Ю. Д. Жуков, Б. М. Гордєєв та ін. (Україна). – Заявл. 23.06.98 ; опубл. 15.08.01, Бюл. № 7. 1189. Снігур, А. К. Вибір оптимальної схеми розташування вимірників кутової швидкості і розрахунок похибок перетворення від приладової системи координат до ортогональної для рухливих об'єктів / А. К. Снігур // Материалы Междунар. науч.техн. конф. "Новые технологии в машино-, приборостроении и на транспорте". – Севастополь, 2001. 1190. Способи

підвищення

точності

обліку

та

витрат

охолоджених

вуглеводневих рідин та скраплених нафтових газів / Б. Колпак, Ю. Жуков, Б. Гордєєв, М. Наталюк, С. Андрусяк // Матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. "Проблеми економії енергії". – Л., 2001. – С. 212-214.

157


1191. Experimental

Assessment

of

Accuracy

Parameters of Computerized

Polymetric System / Yu. Zhukov, B. Gordeev, O. Zimina, P. Shamilov // Proceeding of 3-d Int. Conf. on Marine Industry MARIND'2001, Varna, 04-08 June 2001. – Varna, 2001. – P. 185-189. 1192. Gordeev,

B.

Experimental

Assessment

of

Accuracy

Parameters

of

Computerized Polymetric Systems / B. Gordeev, O. Zimina, P. Shamilov // Proceedings of 3-d Int. Conf. on Marine Industry MARIND'2001, Varna, 04-08 June 2001. – Varna, 2001. – P. 185-189. 1193. Gordeev, B. On-Board Computer Aided System for Automated Remote Control of Ulage / B. Gordeev, A. Greshnov, T. Prischepov // Proceedings of 3-d Int. Conf. on Marine Industry MARIND'2001, Varna, 04-08 June 2001. – Varna, 2001. – P. 199-204. 1194. Zhook, D. A. Complex Rating and Power Quality Providing in ac/dc Electric Power System of Drilling Vessel "Gazprom-1" / D. A. Zhook, A. K. Zhook // Proceedings of 5th Int. Scientific and Technical Conf. on Unconventional Electromechanical and Electrical Systems UEES'01, Miedzyzdroje, Poland, 5-8 Sept. 2001. – Miedzyzdroje, 2001. – Vol. 2. – Р. 551-556. 1195. Zhook, D. A. Using Active Filters in Autonomous Power Systems With Static Converters / D. A. Zhook, A. K. Zhook // Proceedings of 5th Int. Scientific and Technical Conf.

on Unconventional Electromechanical and

Electrical Systems

UEES'01,

Miedzyzdroje, Poland, 5-8 Sept. 2001. – Miedzyzdroje, 2001. – Vol. 2. – Р. 557-560. 1196. Zhukov, Yu. The Concept of Cloned Polymetric Signal and it's Application in Monitoring and Expert Systems / Yu. Zhukov, B. Gordeev, A. Leontiev // Proceeding of 3d Int. Conf. on Marine Industry MARIND'2001, Varna, 4-8 June 2001. – Varna, 2001. – P. 199-204.

2002 р.

1197. Вдосконалення

методологiї

нафтопродуктiв автозаправних станцiй 158

вимiрювання,

контролю

та

облiку

/ Б. Д. Колпак, М. Ф. Наталюк,


С. О. Андрусяк,

Б.

М.

Гордєєв

//

Теплоенергетика.

довкiлля.

Iнженерiя

Автоматизацiя : вiсн. НУ "Львiвська полiтехнiка". – Л., 2002. – № 460. 1198. Двухкоординатный гироскопический измеритель угловой скорости и линейного ускорения на поверхностных акустических волнах / А. К. Снигур, А. В. Збруцкий, И. В. Балабанов, А. П. Еременко // Матеріали Міжнар. конф. "Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв, 2002. – Т. 2. – С. 251-253. 1199. Жук, Д. А. Комплексная оценка и обеспечение качества электроэнергии в единой ЭЭС двойного рода тока бурового судна "Газпром-1" / Д. А. Жук, А. К. Жук // Вісн. КДПУ. – Кременчук, 2002. – № 2. – С. 208-211. 1200. Жук,

Д.

А.

Параллельный

гибридный

фильтр

в

автономной

электроустановке с нелинейной нагрузкой / Д. А. Жук, А. К. Жук // Электромашиностроение и электрооборудование : респ. межвед. науч.-техн. сб. – О., 2002. – Вып. 58. – С. 62-68. 1201. Жуков, Ю.

Д.

Перспективные системы мониторинга параметров

энергосбережения и экологической безопасности / Ю. Д. Жуков, Б. Н. Гордеев // Материалы III молодеж. науч.-техн. конф. "Проблемы энергосбережения и экологии в судостроении". – Николаев, 2002. – С. 16-17. 1202. Жуков,

Ю.

Д.

Повышение

достоверности

информации

судовых

полиметрических систем / Ю. Д. Жуков, Г. А. Голубенко // Материалы III молодеж. науч.-техн. конф. "Проблемы энергосбережения и экологии в судостроении". – Николаев, 2002. – С. 193-195. 1203. Пат. 30941. Україна. Спосіб визначення рівня, меж поділу та температури рідких і сипких середовищ / Ю. Д. Жуков, Б. М. Гордєєв, Б. Д. Ковпак, М. Ф. Наталюк та ін. (Україна). – Заявл. 23.06.98 ; опубл. 15.01.02, Бюл. № 1. 1204. Пат. 31791. Україна. Пристрій для визначення рівнів та меж поділу рідких і сипких середовищ / Ю. Д. Жуков, Б. М. Гордєєв, Є. О. Прищепов та ін. (Україна). – Заявл. 30.10.98 ; опубл. 15.11.02, Бюл. № 11.

159


1205. Пат. 33895. Україна. Пристрій для визначення параметрів стану рідких середовищ / Ю. Д. Жуков, Б. М. Гордєєв, С. М. Соловйов та ін. (Україна). – Заявл. 27.04.99 ; опубл. 16.09.02, Бюл. № 9. 1206. Применение метода Гаусса для расчета жосткостных характеристик пространственных конструкций датчиков / А. К. Снигур, А. В. Збруцкий, И. В. Балабанов, А. П. Еременко // Матеріали Міжнар. конф. "Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв, 2002. – Т. 2. – С. 244-247. 1207. Прищепов, Е. О. Программное обеспечение подсистемы измерения температуры системы "САДКО" / Е. О. Прищепов // Материалы III Междунар. науч.техн. конф. "Проблемы энергосбережения и экологии в судостроении". – Николаев, 2002. – С. 195-196. 1208. Снигур, А. К. Нейронные технологии в морском приборостроении / А. К. Снигур // Матеріали Міжнар. конф. "Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв, 2002. – Т. 2. – С. 258-260. 1209. Снигур, А. К. О некоторых взглядах на современные технологии обучения

/

А.

К.

Снигур,

Л.

А.

Снигур

//

Матеріали

Міжнар.

конф.

"Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв, 2002. – Т. 1. – С. 83-85. 1210. Снигур, А. К. Особенности построения и перспективы развития судовых комплексов навигации и управления / А. К. Снигур // Матеріали Міжнар. конф. "Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв, 2002. – Т. 2. – С. 254-256. 1211. Снигур, А. К. Постановка задачи оптимального оценивания ошибок комплексированных бесплатформенных инерциальных навигационных систем (БИНС)

/

А.

К.

Снигур,

Фан

Ван

Ван

//

Матеріали

Міжнар.

конф.

"Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв, 2002. – Т. 2. – С. 239-241.

160


1212. Снігур, А. К. Комплексірована система визначення навігаційних параметрів

високоманеврених

швидкісних

морських

рухливих

об'єктів

/

А. К. Снігур, Фан Ван Ван // Вісн. КДПУ. – Кременчук, 2002. – № 1. 1213. Снігур, А. К. Математична модель похибок БІНС у кватерніоній формі / А. К. Снігур // Вісн. КДПУ. – Кременчук, 2002. – № 1. 1214. Снігур, А. К. Особливості побудови феррозондових магнітометрів для виміру слабких магнітних полів / А. К. Снігур, А. П. Єременко // Матеріали ІV Міжнар. молодіж. наук.-практ. конф. "Людина і космос". – Д., 2002.

2003 р.

1215. Гордеев, Б. Н. Измерение задержки сигнала на фоне помех / Б. Н. Гордеев, В. Н. Чегринец, Ю. М. Образцов // Материалы VII Междунар. науч.техн. форума "Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке". – Х., 2003. – С. 50. 1216. Гордеев, рефлектометрических

Б.

Н. систем

Разработка

и

определения

анализ

методов

параметров

согласования

жидких

сред

с

чувствительными элементами / Б. Н. Гордеев, А. Ю. Грешнов, Ю. И. Логвиненко // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2003. – № 1 (387). – С. 96-104. 1217. Гордеев, Б. Н. Элементы общей теории радиотехнических сигналов : метод. пособие / Б. Н. Гордеев, А. Ю. Грешнов. – Николаев : Атолл, 2003. – 34 с. 1218. Грешнов,

А.

Ю.

Методы

анализа

измерительных

сигналов

в

чувствительных элементах рефлектометрических ИИС / А. Ю. Грешнов // Матеріали наук.-практ. конф. "Стан та перспективи розвитку новітніх науково-освітніх комп'ютерних технологій". – Миколаїв, 2003. – С. 43. 1219. Грешнов, А. Ю. Специфика лекций на младших курсах / А. Ю. Грешнов, Ю. К. Грешнов // Матеріали наук.-практ. шк.-семінару "Науково-методологічні аспекти розвитку творчого потенціалу науковців". – Миколаїв, 2003. – С. 26-30.

161


1220. Грешнов, А. Ю. Способ расчета искажений зондирующего сигнала в рефлектометрических ИИС / А. Ю. Грешнов // Материалы VII Междунар. молодеж. форума "Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке". – Х., 2003. – С. 59. 1221. Жук, Д. А. Применение программного пакета MATLAB для модельных экспериментов при решении задач электромагнитной совместимости в ЭЭС с ПП / Д. А. Жук // Матеріали наук.-практ. конф. "Стан та перспективи розвитку новітніх науково-освітніх комп'ютерних технологій". – Миколаїв, 2003. – С. 44-47. 1222. Жук, Д. А. Применение программно-прикладного пакета MATLAB для модельных экспериментов при решении задач электромагнитной совместимости в автономных ЭЭС с полупроводниковыми преобразователями / Д. А. Жук, А. К. Жук, В. Н. Шапошник // Матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. "Проблеми наскрізної підготовки у вищій школі". – Миколаїв, 2003. – С. 118-125. 1223. Жук, Д. А. Симметричные и несимметричные помехи в системе инвертор с ШИМ – асинхронный двигатель / Д. А. Жук // Вісн. КДПУ. – Кременчук, 2003. – № 2. – С. 121-125. 1224. Жуков, Ю. Д. Мореходные качества корабля. Статика корабля : учеб. пособие / Ю. Д. Жуков, В. П. Шестопал. – Николаев : НГГУ им. П. Могилы, 2003. – 66 с. 1225. Жуков, Ю. Д. Системы контроля параметров жидких, сжиженных и сыпучих энергоносителей / Ю. Д. Жуков, Б. Н. Гордеев // ПиКАД. – 2003. – № 3-4. – С. 6-9. 1226. Измерение задержки сигнала на фоне помех / Ю. Д. Жуков, Б. Н. Гордеев, В. Н. Чегринец, Ю. М. Образцов // Материалы VII молодеж. форума "Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке". – Х., 2003. – С. 50. 1227. Пат. 38644. Україна. Спосіб перевірки термоелектричного перетворювача температури в термо-е.р.с. та пристрій для його реалізації / Ю. Д. Жуков, Б. М. Гордєєв, А. Ю. Грєшнов, М. Ф. Наталюк та ін. (Україна). – Заявл. 08.08.00 ; опубл. 15.07.03, Бюл. № 7.

162


1228. Пат. 49429. Україна. Пристрій для вимірювання густини рідких середовищ / Ю. Д. Жуков, Б. М. Гордєєв, М. Ф. Наталюк та ін. (Україна). – Заявл. 06.12.01 ; опубл. 15.12.03, Бюл. № 12. 1229. Прищепов, Е. О. Методы и системы импульсной рефлектометрии : метод. пособие / Е. О. Прищепов, Б. Н. Гордеев, А. Ю. Грешнов. – Николаев : Атолл, 2003. 1230. Прищепов,

Е.

О.

Организация

ввода

вывода

и

интерфейсы

микропроцессорных систем : метод. пособие / Е. О. Прищепов. – Николаев : Атолл, 2003. 1231. Прищепов, Е. О. Стенд для тестирования датчиков температуры DS18B20 / Е. О. Прищепов // Матеріали наук.-практ. конф. "Стан та перспективи розвитку новітніх науково-освітніх комп'ютерних технологій". – Миколаїв, 2003. – С. 53. 1232. Прищепов, Е. О. Экспериментальное определение характеристики преобразования рефлектометрической информационно-измерительной системы / Е. О. Прищепов // Материалы VII Междунар. молодеж. форума "Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке". – Х., 2003. – С. 49. 1233. Снигур, А. К. Анализ кинематических уравнений алгоритмов работы бесплатформенных инерциальных

навигационных систем /

А.

К.

Снигур,

Р. В. Лаврухина, А. П. Еременко // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Інтегровані комп'ютерні технології в машинобудуванні". – Х., 2003. – С. 112. 1234. Снигур, А. К. Анализ современного состояния и перспектив развития чувствительных элементов систем

ориентации,

навигации

и

управления

/

А. К. Снигур // Матеріали ІІІ наук.-техн. конф. "Стан і розвиток ВМС Збройних Сил України на сучасному етапі". – Севастополь, 2003. – С. 56-58. 1235. Снигур, А. К. Кватернионные алгоритмы определения кинематических и динамических параметров морских подвижных объектов / А. К. Снигур, А. П. Еременко // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Інтегровані комп'ютерні технології в машинобудуванні". – Х., 2003.

163


1236. Снигур,

А.

К.

Многокомпонентный

чувствительный

элемент

с

электромагнитными преобразователями / А. К. Снигур // Вісн. КДПУ. – Кременчук, 2003. – № 2, т. 2. – С. 63-68. 1237. Снигур, А. К. Применение методов оптимизации при проектировании феррозондовых магнитометров систем ориентации и управления подвижными объектами / А. К. Снигур, Б. Н. Гордеев, А. П. Еременко // Материалы X Междунар. конф. по автомат. упр. В 3 т. – Севастополь, 2003. – Т. 2. – С. 146-149. 1238. Снигур, А. К. Разработка и исследование нейросетевых алгоритмов автоматического регулирования газотурбинного двигателя ГТГ-6 / А. К. Снигур, И. Г. Гладунец // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Інтегровані комп'ютерні технології в машинобудуванні". – Х., 2003. – С. 113. 1239. Снігур, А. К. Використання нейромережних алгоритмів для обробки інформації в БІНС / А. К. Снігур, А. П. Єременко // Матеріали IV Міжнар. наук.техн. конф. "Гіротехнології, навігація, управління рухом і конструювання авіаційнокосмічної техніки". – К., 2003. – Ч. 1. 1240. Снігур,

А.

К.

Особливості

побудови

інтегрованих

БІНС

з

магнітометричними перетворювачами / А. К. Снігур // Матеріали IV Міжнар. наук.техн. конф. "Гіротехнології, навігація, управління рухом і конструювання авіаційнокосмічної техніки". – К., 2003. – Ч. 1. 1241. Снігур, інтегрованих

А.

К.

Особливості побудови

інерціально-супутникових

систем

та

перспективи

визначення

розвитку

кінематичних

та

динамічних параметрів морських рухомих об'єктів / А. К. Снігур // Матеріали ІІІ наук.-практ. конф. "Використання супутникових радіонавігаційних систем (GNSS) в Україні". – Х., 2003. 1242. Федоров, А. А. Основы гидроакустики и гидролокации : метод. пособие / А. А. Федоров. – Николаев : Атолл, 2003.

164


2004 р.

1243. Гордеев, Б. Н. Диалоговая отладка программ в системе ТУРБОПАСКАЛЬ : метод. пособие / Б. Н. Гордеев, Е. Ю. Жукова, В. А. Зивенко. – Николаев : Атолл, 2004. – 66 с. 1244. Гордеев,

Б.

Н.

Методы

цифровой

обработки

сигналов

в

рефлектометрических измерениях : учеб. пособие / Б. Н. Гордеев, Ю. М. Образцов. – Николаев : Атолл, 2004. – 44 с. 1245. Дистанционный контроль уровней экологически опасных жидких и сыпучих веществ с использованием датчиков на основе однопроводных линий / Ю. Д. Жуков, Б. Н. Гордеев, А. Т. Иванченко, Т. В. Иванченко, А. П. Сливинский // Тези доп. молодіж. наук.-практ. конф. "Екологічна безпека об'єктів господарської діяльності". – Миколаїв, 2004. – С. 91-94. 1246. Єременко, А. П. Вибір режиму збудження ферозондових чутливих елементів / А. П. Єременко // Матеріали I Міжнар. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Інформаційно-керуючі системи і комплекси". – Миколаїв, 2004. – С. 21-26. 1247. Єременко, А. П. Імітаційне моделювання суднових бортових комплексів навігації і керування / А. П. Єременко // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Інтегровані комп'ютерні технології в машинобудуванні" (ІКТМ – 2004). – Х., 2004. – С. 153. 1248. Єременко, А. П. Оптимізація конструктивних параметрів ферозондових чутливих елементів / А. П. Єременко // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Електротехніка і електромеханіка". – Миколаїв, 2004. – С. 131-133. 1249. Жук, Д. А. Влияние эффективности ЭЭС буровых судов на безопасность мореплавания / Д. А. Жук // Материалы Междунар. науч.-техн. конф. "Безопасность мореплавания и ее обеспечение при проектировании и постройке судов" (БМС – 2004). – Николаев, 2004. – С. 57-58. 165


1250. Жук, Д. А. Вопросы электромагнитной совместимости в системе электроснабжения МТПА "Агент-1" / Д. А. Жук, С. Л. Трибулькевич, Д. В. Костенко // Матеріали

Міжнар.

наук.-техн.

конф.

студ.,

асп.

та

молодих

науковців

"Електротехніка і електромеханіка". – Миколаїв, 2004. – С. 38-42. 1251. Жук, Д. А. Использование турбогенераторных установок для управления качеством

электроэнергии

в

электросистемах

с

полупроводниковыми

преобразователями / Д. А. Жук // Матеріали I Міжнар. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Інформаційно-керуючі системи і комплекси". – Миколаїв, 2004. – С. 80-83. 1252. Жук, Д. А. Моделирование и расчет согласующих пассивных фильтров для активных и гибридных фильтрокомпенсирующих устройств / Д. А. Жук // Електромашинобудування і електрообладнання : респ. міжвід. наук.-техн. зб. – О., 2004. – Вип. 63. – С. 59-65. 1253. Жук,

Д.

А.

Особенности

ЭЭС современных буровых судов с

динамическим позиционированием / Д. А. Жук // Матеріали I Всеукр. наук.-техн. конф. "Проблеми автоматики і електрообладнання транспортних засобів". – Миколаїв, 2004. – С. 103-111. 1254. Жук, Д. А. Подавление кондуктивных ЭМП в частотно-регулируемых электроприводах / Д. А. Жук // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих науковців "Електротехніка і електромеханіка". – Миколаїв, 2004. – С. 35-38. 1255. Жук,

Д.

А.

Эквивалентная

схема

асинхронного

двигателя

для

высокочастотных гармоник / Д. А. Жук // Материалы обл. науч.-техн. конф., посвящ. памяти адм. С. О. Макарова и худож. В. В. Верещагина (к 100-летию трагической гибели). – Миколаїв, 2004. 1256. Жуков, Ю. Д. Бортовые и навигационные ЭВМ и системы : учеб. пособие / Ю. Д. Жуков, Б. Н. Гордеев, А. А. Федоров. – Николаев : Атолл, 2004. 1257. Жуков, Ю. Д. Новое измерение AMICO / Ю. Д. Жуков, Б. Н. Гордеев // Судостроение и судоремонт. – 2004. – № 8. – С. 34-35.

166


1258. Жуков, Ю. Д. Повышение надежности процесса докования путем использования автоматизированной системы управления доковыми операциями / Ю. Д. Жуков, Б. Н. Гордеев, А. Т. Иванченко // Тези доп. молодіж. наук.-практ. конф. "Екологічна безпека об'єктів господарської діяльності". – Миколаїв, 2004. – С. 95-99. 1259.

Жуков, Ю. Д. Расчет одноосных гиростабилизаторов : метод. пособие /

Ю. Д. Жуков, Б. Н. Гордеев, А. А. Федоров. – Николаев : Атолл, 2004. 1260. Пат. 58755. Україна. Коаксіальний чутливий елемент датчика / Ю. Д. Жуков, Б. М. Гордєєв, А. І. Булдижов (Україна). – Заявл. 08.10.02 ; опубл. 15.09.04, Бюл. № 9. 1261. Пат. 58917. Україна. Спосіб оперативного контролю стану електричних ліній / Ю. Д. Жуков, Б. М. Гордєєв (Україна). – Заявл. 22.11.02 ; опубл. 15.09.04, Бюл. № 9. 1262. Пат. 69656. Україна. Пристрій для оперативного контролю ліній електропередач / Ю. Д. Жуков, Б. М. Гордєєв (Україна). – Заявл. 11.11.03 ; опубл. 15.09.04, Бюл. № 9. 1263. Пат. 70865. Україна. Судно / Ю. Д. Жуков, Б. М. Гордєєв, А. Ф. Галь, А. К. Снігур, А. К. Попов (Україна). – Заявл. 30.12.03 ; опубл. 15.10.04, Бюл. № 10. 1264. Проблеми

єдності

вимірювань

при

комерційному

обліку

маси

енергоносіїв та способи її забезпечення / Б. Д. Колпак, М. Ф. Наталюк, С. О. Андрусяк, Б. М. Гордєєв, І. Б. Демків // Матеріали IV Міжнар. наук.-техн. конф. "Метрологія та вимірювальна техніка" (Метрологія – 2004). – Х., 2004. – Т. 2. – С. 161-169. 1265. Снигур, А. К. Анализ современного состояния и перспективы развития акселерометров / А. К. Снигур // Зб. наук. пр. – Севастополь, 2004. – Вип. 1 (4). – С. 178-179. 1266. Снигур, бесплатформенными

А.

К.

Изменение

инерциальными

линейных

ускорений

навигационными

качки

системами

судна

(БИНС)

/

А. К. Снигур // Матеріали ІІІ наук.-техн. конф. "Приладобудування – 2004: стан і перспективи", 20-21 квіт. 2004 р. – К., 2004. – С. 24-25. 167


1267. Снигур, А. К. Исследование и анализ методов преобразования координат / А. К. Снигур, Р. В. Лаврухина, В. А. Снигур // Матеріали VI Міжнар. молодіж. наук.практ. конф. "Людина і космос". – Д., 2004. – С. 128. 1268. Снигур, А. К. Конструкции, области применения и перспективы развития гироскопических датчиков средней и низкой точности / А. К. Снигур // Зб. наук. пр. – Севастополь, 2004. – Вип. 1 (4). – С. 170-178. 1269. Снигур,

А.

К.

Математическая

модель

измерительного

электромагнитного преобразователя / А. К. Снигур // Вісн. КДПУ. – Кременчук, 2004. – № 3. – С. 187-190. 1270. Снигур, А. К. Определение наклонных дальностей до геостационарных искусственных спутников Земли / А. К. Снигур, Р. В. Лаврухина // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Електротехніка і електромеханіка" (ЕТЕМ – 2004). – Миколаїв, 2004. – С. 135. 1271. Снигур, А. К. Определение параметров ориентации и кинематических параметров качки судна БИСОН / А. К. Снигур, П. А. Борисевич // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Інтегровані комп'ютерні технології в машинобудуванні" (ІКТМ – 2004). – Х., 2004. – С. 256. 1272. Снигур, А. К. Применение феррорезонанса в чувствительных элементах магнитоиндукционных компасов / А. К. Снигур, А. П. Еременко // Матеріали ІІІ наук.техн. конф. "Приладобудування – 2004: стан і перспективи", 20-21 квіт. 2004 р. – К., 2004. – С. 22-23. 1273. Снигур, А. К. Разработка и исследование нейроконтроллера для регулирования газотурбинного генератора ГТГ-6 / А. К. Снигур, И. Г. Гладунец // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2004. – № 4 (397). – С. 98-103. 1274. Снигур, А. К. Расчет и конструирование электронных устройств : учеб. пособие / А. К. Снигур, Б. Н. Гордеев, Г. А. Голубенко. – Николаев : НГГУ им. П. Могилы, 2004. – 336 с.

168


1275. Снигур, А. К. Этапы развития и совершенствования прецизионных гироскопических датчиков / А. К. Снигур // Зб. наук. пр. – Севастополь, 2004. – Вип. 1 (4). – С. 163-170. 1276. Федоров, А. А. Разработка оптического пирометра для измерения температур рабочих лопаток турбинной ступени газотурбинного двигателя / А. А. Федоров, Т. Л. Транина // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Електротехніка і електромеханіка". – Миколаїв, 2004. – С. 137-140. 1277. Чувствительные

элементы

полиметрических

информационно-

измерительных систем / Ю. Д. Жуков, Б. Н. Гордеев, А. В. Зивенко, О. В. Нейман // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Електротехніка і електромеханіка". – Миколаїв, 2004. – С. 133. 1278. Zhook, D. A. Main Features of Electric Power Systems Used on Modern Offshore Drilling Vessels / D. A. Zhook, V. S. Blintsov, A. K. Zhook // Proceedings of 6th Int. Scientific and Technical Conf. on Unconventional Electromechanical and Electrical Systems (UEES'04), Alushta, Crimea, 24-29 Sept. 2004. – Alushta, 2004. – Vol. 2. – P. 465-470.

2005 р.

1279. Автоблокировка измерительных каналов уровня полиметрических систем "САДКО" при помощи встроенного генератора синусоидального сигнала / Ю. Д. Жуков, Б. Н. Гордеев, В. Н. Чегринец, О. А. Зимина // Вісн. ЧДТУ. – Черкаси, 2005. – № 3. – С. 125-128. 1280. Блінцов, В. С. Навчальний посібник до розрахунку тиристорного перетворювача для управління судновим електроприводом постійного струму / В. С. Блінцов, Д. О. Жук, О. К. Жук. – Миколаїв : НУК, 2005. – 32 с. 1281. Джангиров, М. В. Анализ учета формы Земли при определении координат судна / М. В. Джангиров, М. Е. Зотов // Матеріали Міжнар. наук.-техн.

169


конф. студ., асп. та молодих вчен. "Електротехніка і електромеханіка". – Миколаїв, 2005. – С. 152-161. 1282. Дистанционный контроль уровней экологически опасных жидких и сыпучих веществ с использованием датчиков на основе однопроводных линий / Ю. Д. Жуков, Б. Н. Гордеев, А. Т. Иванченко, Т. В. Иванченко, А. П. Сливинский // Техногенна безпека : зб. наук. пр. – Миколаїв, 2005. – Т. 41, вип. 28. – С. 32-35. 1283. Жук, Д. А. Анализ несинусоидальности напряжения в системах с тиристорными преобразователями при наличии коммутационных колебаний / Д. А. Жук, А. К. Жук, С. Л. Трибулькевич // Електромашинобудування і електрообладнання : респ. міжвід. наук.-техн. зб. – О., 2005. – Вип. 63. – С. 37-45. 1284. Жук, Д. А. Анализ эффективности демпфирующих устройств при подавлении гармоник коммутационных высокочастотных колебаний в ЭЭС с управляемыми выпрямителями / Д. А. Жук, А. К. Жук // Матеріали Всеукр. наук.техн. конф. "Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів". – Миколаїв, 2005. – С. 51-58. 1285. Жук, Д. А. Современные средства повышения качества электроэнергии в автономных электроэнергетических системах / Д. А. Жук, В. Н. Запальский, С. Л. Трибулькевич // Матеріали I Міжнар. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих наук. робітників "Інформаційно-керуючі системи і комплекси". – Миколаїв, 2005. – С. 222-226. 1286. Жук, Д. А. Схема замещения асинхронного двигателя для высокочастотных гармоник / Д. А. Жук // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2005. – № 2. – С. 94-104. 1287. Жук, Д. О. Вплив параметрів кабельної лінії на імпульсні перенапруги в асинхронних частотно-регульованих електроприводах / Д. О. Жук, О. К. Жук // Електромашинобудування і електрообладнання : респ. міжвід. наук.-техн. зб. – О., 2005. – Вип. 63. – С. 39-42. 1288. Жуков, Ю. Д. "SDEU". Традиции прошлого и перспективы будущего / Ю. Д. Жуков // Судостроение и судоремонт. – 2005. – № 1 (10). – С. 31-35.

170


1289. Жуков, Ю. Д. Контроль экологической безопасности грузовых операций на морском транспорте / Ю. Д. Жуков, Б. Н. Гордеев // Материалы IV Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы экологии и энергосбережения в судостроении". – Николаев, 2005. – С. 97-99. 1290. Жуков, Ю. Д. Мореходные качества корабля. Динамика корабля : учеб. пособие / Ю. Д. Жуков, В. П. Шестопал. – Николаев : НГГУ им. П. Могилы, 2005. – 115 с. 1291. Жуков, Ю. Д. Повышение надежности процесса докования путем использования автоматизированной системы управления доковыми операциями / Ю. Д. Жуков, Б. Н. Гордеев, А. Т. Иванченко // Техногенна безпека : зб. наук. пр. МДГУ ім. П. Могили. – Миколаїв, 2005. – Т. 41, вип. 28. – С. 94-97. 1292. Жуков, Ю. Д. Системы "САДКО" для стационарных и мобильных транспортных средств / Ю. Д. Жуков, Б. Н. Гордеев // Судостроение и судоремонт. – 2005. – № 2 (11). – С. 34-37. 1293. Пат. 11026. Україна. Спосіб визначення характеристики перетворення пристрою для визначення параметрів рідких і сипких середовищ / Ю. Д. Жуков, Б. М. Гордєєв (Україна). – Заявл. 22.04.05 ; опубл. 15.12.05, Бюл. № 12. 1294. Пат.

6630.

Україна.

Спосіб

визначення

параметрів

різнорідних

незмішуваних середовищ / Ю. Д. Жуков, Б. М. Гордєєв (Україна). – Заявл. 20.10.04 ; опубл. 16.05.05, Бюл. № 5. 1295. Пат. 6631. Україна. Пристрій для визначення параметрів різнорідних незмішуваних середовищ / Ю. Д. Жуков, Б. М. Гордєєв (Україна). – Заявл. 20.10.04 ; опубл. 16.05.05, Бюл. № 5. 1296. Прищепов,

Е.

О.

Микроконтроллерная

система

управления

стробоскопическим преобразованием / Е. О. Прищепов // Матеріали Міжнар. наук.техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Електротехніка і електромеханіка". – Миколаїв, 2005. – С. 182-184. 1297. Снигур, А. К. Использование фильтра Калмана в целях обработки информации датчиков САУ ГТГ-6 / А. К. Снигур, Г. Е. Михайлицкая // Матеріали 171


Міжнар. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Інформаційно-керуючі системи і комплекси" (ІКСК – 2005). – Миколаїв, 2005. – С. 43-47. 1298. Снигур, А. К. Линейное перемещение точки судна в условиях качки при проявлении слеминга / А. К. Снигур // Материалы V Междунар. науч.-техн. конф. "Гиротехнологии, навигация и управление движением". – К., 2005. – С. 305-309. 1299. Снигур, А. К. Математическая модель судна для программных комплексов имитационного моделирования навигационных систем / А. К. Снигур, А. П. Еременко // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Інтегровані комп'ютерні технології в машинобудуванні" (ІКТМ – 2005). – Х., 2005. – С. 279. 1300. Снигур, А. К. Микромеханический измеритель линейных ускорений и угловых

скоростей

с

использованием

нейротехнологий

/

А.

К.

Снигур,

А. П. Еременко // Матеріали ІV наук.-техн. конф. "Приладобудування: стан і перспективи", 26-27 квіт. 2005 р. – К., 2005 – С. 33-34. 1301. Снигур, А. К. Особенности и принципы построения пьезоволновых измерителей линейных ускорений и угловых скоростей / А. К. Снигур, А. П. Еременко // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Інформаційно-керуючі системи і комплекси" (ІКСК – 2005). – Миколаїв, 2005. – С. 19-22. 1302. Снигур, А. К. Особенности построения магнитных систем управления космическими летательными аппаратами / А. К. Снигур, М. В. Джангиров // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Інформаційнокеруючі системи і комплекси" (ІКСК – 2005). – Миколаїв, 2005. – С. 9-18. 1303. Снигур, А. К. Разработка методики определения элементов орбит искусственных спутников Земли с учетом наклонных дальностей / А. К. Снигур, Р. В. Лаврухина // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Інформаційно-керуючі системи і комплекси" (ІКСК – 2005). – Миколаїв, 2005. – С. 26-31. 1304. Снигур, А. К. Судовая информационная система для провода судов в стесненных водах / А. К. Снигур, П. А. Борисевич // Матеріали Міжнар. наук.-техн. 172


конф. студ., асп. та молодих вчен. "Інформаційно-керуючі системи і комплекси" (ІКСК – 2005). – Миколаїв, 2005. – С. 7-9.

2006 р.

1305. Блінцов, В. С. Забезпечення електромагнітної сумісності елементів електросистеми підводного апарата "Агент-1" / В. С. Блінцов, О. К. Жук, Д. В. Костенко

//

Техн.

електродинаміка.

Темат.

вип.

Проблеми

сучасної

електротехніки. – К., 2006 – C. 112-115. 1306. Гордеев, Б. Н. Контактная широкополосная локация в системах оперативного

контроля

качества

и

количества

жидких

энергоносителей

/

Б. Н. Гордеев, Ю. Д. Жуков // Вісн. ЧДТУ. – Черкаси, 2006. – № 3. – С. 141-143. 1307. Гордеев, Б. Н. Контроль характеристик сжиженного газа в резервуарах ГНС / Б. Н. Гордеев, Ю. Д. Жуков // ПиКАД. – 2006. – № 2. – С. 50-52. 1308. Жук, Д. О. Дослідження резонансних коливань лопаток газотурбінних двигунів за допомогою одночастотного трикомпонентного лазерного інтерферометра / Д. О. Жук, І. Ю. Жук // Матеріали наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих науковців "Електротехніка і електромеханіка". – Миколаїв, 2006. – С. 15-17. 1309. Жук, Д. О. Керування турбогенератором у складі когенераційної системи / Д. О. Жук, П. А. Борисевич // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. "Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів" (ПАЕТЗ – 2006). – Миколаїв, 2006. – C. 101-108. 1310. Жук, Д. О. Розвиток систем електрозабезпечення морських бурових платформ / Д. О. Жук // Матеріали наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих науковців "Електротехніка і електромеханіка". – Миколаїв, 2006. – С. 17-22. 1311. Жуков, Ю. Д. Контактная сверхширокополосная локация в системах оперативного

контроля

качества

и

количества

жидких

энергоносителей

Ю. Д. Жуков, Б. Н. Гордеев // Вісн. ЧДТУ. Спец. вип. – Черкаси, 2006. – С. 141-143.

173

/


1312. Метрологическая модель выходного сигнала акселерометра для решения задачи инерциальной навигации / А. К. Снигур, О. В. Зивенко, О. В. Нейман, В. А. Снигур // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Електротехніка і електромеханіка". – Миколаїв, 2006. – С. 161-173. 1313. Начальная выставка ИНС с помощью акселерометра / А. К. Снигур, М. В. Джангиров, А. П. Еременко, В. А. Снигур // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Електротехніка і електромеханіка". – Миколаїв, 2006. – С. 150-158. 1314. Пат. 11613. Україна. Пристрій контролю параметрів посадки і міцності плавспоруди / Ю. Д. Жуков, Б. М. Гордєєв (Україна). – Заявл. 04.07.05 ; опубл. 16.01.06, Бюл. № 1. 1315. Пат. 11755. Україна. Спосіб визначення показників якості вуглеводного палива / Ю. Д. Жуков, Б. М. Гордєєв (Україна). – Заявл. 06.06.05 ; опубл. 16.01.06, Бюл. № 1. 1316. Пат. 11758. Україна. Спосіб визначення фізичних характеристик середовищ / Ю. Д. Жуков, Б. М. Гордєєв (Україна). – Заявл. 06.06.05 ; опубл. 16.01.06, Бюл. № 1. 1317. Пат. 12705. Україна. Пристрій для визначення параметрів різнорідних середовищ / Ю. Д. Жуков, Б. М. Гордєєв, А. Т. Іванченко (Україна). – Заявл. 12.09.05 ; опубл. 15.02.06, Бюл. № 2. 1318. Пат. 12707. Україна. Спосіб визначення параметрів палива в паливному баку транспортного засобу / Ю. Д. Жуков, Б. М. Гордєєв, П. В. Ніколаєнко (Україна). – Заявл. 12.09.05 ; опубл. 15.02.06, Бюл. № 2. 1319. Пат. 13244. Україна. Пристрій для визначення рівнів і меж поділу рідких і сипких середовищ / Ю. Д. Жуков, Б. М. Гордєєв, В. М. Чегринець (Україна). – Заявл. 14.10.05 ; опубл. 15.03.06, Бюл. № 3. 1320. Пат. 13245. Україна. Пристрій для визначення рівнів і меж поділу рідких і сипких середовищ / Ю. Д. Жуков, Б. М. Гордєєв, В. М. Чегринець (Україна). – Заявл. 14.10.05 ; опубл. 15.03.06, Бюл. № 3. 174


1321. Пат. 13249. Україна. Пристрій для визначення рівнів і меж поділу рідких і сипких середовищ / Ю. Д. Жуков, Б. М. Гордєєв, В. М. Чегринець (Україна). – Заявл. 14.10.05 ; опубл. 15.03.06, Бюл. № 3. 1322.

Пат. 15569. Україна. Пристрій для визначення кількості зрідженого газу

в ємності / Ю. Д. Жуков, Б. М. Гордєєв, Ю. Г. Голубніченко (Україна). – Заявл. 12.12.05 ; опубл. 17.07.06, Бюл. № 7. 1323. Пат. 18119. Україна. Пристрій для визначення рівнів і меж поділу радіоактивних текучих середовищ / Ю. Д. Жуков, Б. М. Гордєєв (Україна). – Заявл. 29.05.06 ; опубл. 16.10.06, Бюл. № 10. 1324. Пат. 65761. Україна. Пристрій для визначення меж поділу різних середовищ / Ю. Д. Жуков, Б. М. Гордєєв та ін. (Україна). – Заявл. 20.04.03 ; опубл. 16.01.06, Бюл. № 1. 1325. Снигур, А. К. Бесплатформенная навигационная система для пешехода / А. К. Снигур, М. В. Джангиров, А. П. Еременко // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Інтегровані комп'ютерні технології в машинобудуванні" (ІКТМ – 2006). – Х., 2006. – С. 133-134. 1326. Снигур, А. К. Влияние регулярного волнения на работу инерциальных измерителей навигационных систем / А. К. Снигур, А. П. Еременко // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Інформаційно-керуючі системи і комплекси" (ІКСК – 2006). – Миколаїв, 2006. – С. 107-112. 1327. Снигур,

А.

К.

Имитационная

модель

судна

для

исследования

характеристик навигационных систем / А. К. Снигур, М. В. Джангиров, А. П. Еременко // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Електротехніка і електромеханіка". – Миколаїв, 2006. – С. 135-140. 1328. Снигур, приборов,

А.

систем и

К.

Интеграция

чувствительных элементов,

датчиков,

комплексов морских подвижных объектов.

Термины,

определения, классификация / А. К. Снигур // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. "Проблеми

автоматики

та

електрообладнання

(ПАЕТЗ – 2006). – Миколаїв, 2006. – С. 52-61. 175

транспортних

засобів"


1329. Снигур, А. К. Исследование возможности применения нейроалгоритмов в управлении газотурбинными двигателями / А. К. Снигур, П. А. Борисевич // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Інформаційнокеруючі системи і комплекси" (ІКСК – 2006). – Миколаїв, 2006. – С. 98-103. 1330. Снигур,

А.

К.

Модель

человека

как

подвижного

объекта

с

кинематическими параметрами / А. К. Снигур, М. В. Джангиров, А. П. Еременко // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Електротехніка і електромеханіка". – Миколаїв, 2006. – С. 140-150. 1331. Снигур, А. К. О влиянии геодезических параметров на точность морской навигации при использовании комплексированных БИНС / А. К. Снигур // Матеріали V наук.-техн. конф. "Приладобудування: стан і перспективи", 25-26 квіт. 2006 р. – К., 2006. – С. 295-296. 1332. Снигур,

А.

К.

Оптимизация

средневзвешенного

осреднения

при

интеграции измерительных преобразователей / А. К. Снигур, В. А. Снигур // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Інтегровані комп'ютерні технології в машинобудуванні" (ІКТМ – 2006). – Х., 2006. – С. 135-136. 1333. Снигур,

А.

К.

Пассивная

система

стабилизации

космического

летательного аппарата / А. К. Снигур, Н. А. Куличенко, В. А. Снигур // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Електротехніка і електромеханіка". – Миколаїв, 2006. – С. 121-125. 1334. Снигур, А. К. Погрешности инерциальных измерителей БИНС морских подвижных объектов / А. К. Снигур, А. П. Еременко // Матеріали V наук.-техн. конф. "Приладобудування: стан і перспективи", 25-26 квіт. 2006 р. – К., 2006. – С. 294-295. 1335. Снигур, А. К. Применение нейротехнологий в алгоритмах БИНС / А. К. Снигур, А. П. Еременко, М. В. Джангиров // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Інтегровані комп'ютерні технології в машинобудуванні" (ІКТМ – 2006). – Х., 2006. – С. 137-138. 1336. Снігур, А. К. Автоматизація регулювання температури та вертикальної подачі форм в установці "УВНК-8П" / А. К. Снігур, С. В. Бурдун // Матеріали 176


Міжнар. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Інформаційно-керуючі системи і комплекси" (ІКСК – 2006). – Миколаїв, 2006. – С. 103-107. 1337. Снігур, А. К. Проектування комплексної БІНС на основі волоконнооптичних гіроскопів / А. К. Снігур, Ю. Ю. Білінкіна // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Інформаційно-керуючі системи і комплекси" (ІКСК – 2006). – Миколаїв, 2006. – С. 93-98. 1338. Snigur, A. K. Designing Conception of Unmanned Space Vehicle for Mars Exploration / A. K. Snigur, V. A. Snigur // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. "Проблеми

автоматики

та

електрообладнання

транспортних

засобів"

(ПАЕТЗ – 2006). – Миколаїв, 2006. – C. 3-11.

2007 р.

1339. Автоматизированная система

управления доковыми операциями /

Б. Н. Гордеев, В. И. Каратеев, В. Н. Чегринец, В. Д. Юрков // Портовые технологии и техника мореплавания : cб. науч. тр. ОНМА. – О., 2007. – С. 93-98. 1340. Блинцов, В. С. Влияние качества электроэнергии в СЭЭС на безопасность движения судна и осуществление перегрузочных операций / В. С. Блинцов, А. К. Жук, Г. Б. Вильский // Портовые технологии и техника мореплавания : cб. науч. тр. ОНМА. – О., 2007. – С. 84-92. 1341. Гордеев, Б. Н. Оперативный контроль параметров прочности плавсредств / Б. Н. Гордеев, А. В. Кузьменко // Портовые технологии и техника мореплавания : сб. науч. тр. ОНМА. – О., 2007. – С. 99-100. 1342. Гордеев, преобразователей

Б.

Н.

Оценка

полиметрических

частотных

свойств

измерительных

информационно-измерительных

систем

/

Б. Н. Гордеев, А. Ю. Грешнов // Портовые технологии и техника мореплавания : cб. науч. тр. ОНМА. – О., 2007. – С. 64-70.

177


1343. Гордеев, Б. Н. Система контроля качества энергоносителей транспортных средств и объектов морской индустрии / Б. Н. Гордеев, Ю. Д. Жуков // Портовые технологии и техника мореплавания : сб. науч. тр. – О., 2007. 1344. Гордеев,

Б.

Н.

Специализированный

комплекс

для

определения

метрологических характеристик измерительных каналов / Б. Н. Гордеев // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2007. – № 3 (414). – С. 129-134. 1345. Грешнов, А. Ю. Оценка частотной характеристики измерительного преобразователя полиметрической ИИС / А. Ю. Грешнов // Матеріали Всеукр. наук.техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Інформаційно-керуючі системи і комплекси". – Миколаїв, 2007. – С. 66-73. 1346. Експериментальне дослідження деформування твердих біотканин при статичному

та

квазістатичному

навантаженні

методом

голографічної

інтерферометрії / Д. О. Жук, Ю. Г. Золотий, І. Ю. Жук, О. М. Трунов // Материалы Междунар. науч.-практ. конф. "Применение лазеров в медицине и биологии". – Х., 2007. – C. 165-168. 1347. Жук, Д. А. Влияние на питающую сеть частотно-регулируемых асинхронных электроприводов / Д. А. Жук, В. С. Блинцов, А. К. Жук // Материалы Междунар. XIV науч.-техн. конф. "Электроприводы переменного тока".

Екатеринбург, 2007. – С. 173-178. 1348. Жук, Д. А. Исследование влияния частотно-регулируемых асинхронных электроприводов на питающую сеть / Д. А. Жук, В. С. Блинцов, А. К. Жук // Вост.Европ. журн. передовых технологий. – 2007. – № 2-3. – С. 4-9. 1349. Жук, Д. А. Контроль показників якості електроенергії в суднових електроенергетичних системах / Д. А. Жук, Д. А. Мартинюк // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. "Проблеми автоматики і електрообладнання транспортних засобів". – Миколаїв, 2007. – C. 101-106. 1350. Жук, Д. О. Експериментальне визначення динамічних параметрів та напружено-деформованого стану лопаток при резонансній вібрації методом

178


голографічної інтерферометрії / Д. О. Жук, Ю. Г. Золотий, О. М. Трунов // Материалы ХІІ Междунар. конгр. двигателестроителей. – Х., 2007. 1351. Жук, Д. О. Методичний посібник до дипломного проектування для спеціальності 7.090900 "Медичні прилади і системи" / Д. О. Жук, М. О. Трунов. – Миколаїв : МДГУ, 2007. – 48 с. 1352. Жук, Д. О. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни

"Проектування

мікропроцесорних

пристроїв".

Ч.

1.

Основи

проектування програмного забезпечення мікроконтролерних систем / Д. О. Жук, В. С. Блінцов. – Миколаїв : НУК, 2007. – 28 с. 1353. Жук, Д. О. Теорія інформації : метод. вказівки до викон. лаб. робіт / Д. О. Жук, С. В. Блінцов, В. С. Карпенко. – Миколаїв : НУК, 2007. – 32 с. 1354. Жуков, Ю. Д. Метрологическое обеспечение полиметрических систем. Эталоны и спецоборудование / Ю. Д. Жуков, Б. Н. Гордеев, О. А. Зимина // Вісн. ЧДТУ. Спец. вип. – Черкаси, 2007. – С. 86-88. 1355. Жуков, Ю. Д. Мореходные качества корабля. Инструментальные средства исследования и контроля : учеб. пособие / Ю. Д. Жуков, В. П. Шестопал, Е. К. Клименко. – Николаев : НГГУ им. П. Могилы, 2007. – 144 с. 1356. Жуков, Ю. Д. Система контроля качества жидких энергоносителей транспортных средств и объектов морской индустрии / Ю. Д. Жуков, Б. Н. Гордеев // Портовые технологии и техника мореплавания : сб. науч. тр. ОНМА. – О., 2007. – С. 45-49. 1357. Пат. 20804. Україна. Спосіб визначення параметрів рідких і сипких середовищ / Б. М. Гордєєв, Ю. Д. Жуков, В. М. Чегринець (Україна). – Заявл. 07.08.06 ; опубл. 15.02.07, Бюл. № 2. 1358. Пат. 79016. Україна. Спосіб визначення характеристик перетворення пристрою для визначення параметрів рідких і сипких середовищ / Б. М. Гордєєв, Ю. Д. Жуков (Україна). – Заявл. 22.04.05 ; опубл. 10.05.07, Бюл. № 6.

179


1359. Пат. 79746. Україна. Спосіб калібрування вимірювального каналу рівня в поліметричній системі і пристрій для його реалізації / Б. М. Гордєєв, Ю. Д. Жуков (Україна). – Заявл. 15.12.03 ; опубл. 25.07.07, Бюл. № 11. 1360. Пат. 80166. Україна. Спосіб визначення показників якості вуглеводневих палив / Ю. Д. Жуков, Б. М. Гордєєв (Україна). – Заявл. 06.06.05 ; опубл. 27.08.07, Бюл. № 13. 1361. Портовые системы мониторинга параметров сыпучих, жидких и газообразных грузов / Б. Н. Гордеев, Г. Б. Вильский, А. В. Безруков, О. А. Зимина // Портовые технологии и техника мореплавания : сб. науч. тр. ОНМА. – О., 2007. – С. 28-33. 1362. Прищепов,

Е.

О.

Метод

определения

параметров

функции

преобразования временного тракта рефлектометрической ИИС / Е. О. Прищепов // Портовые технологии и техника мореплавания : cб. науч. тр. ОНМА. – О., 2007. – C. 70-72. 1363. Прищепов, Е. О. Методика расчета оптимальных параметров образцовой задержки и опорного импульса / Е. О. Прищепов // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Електротехніка і електромеханіка". – Миколаїв, 2007. – C. 247-250. 1364. Прищепов,

Е.

О.

Повышение

точности

временного

тракта

рефлектометрической информационно-измерительной системы / Е. О. Прищепов // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Інформаційнокеруючі системи і комплекси". – Миколаїв, 2007. – C. 107-111. 1365. Прищепов,

Е.

О.

Система

автоматизированного

дистанционного

контроля количественных и качественных характеристик зерна в силосах элеватора / Е. О. Прищепов, Ю. Д. Жуков, Б. Н. Гордеев // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. "Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів". – Миколаїв, 2007. – C. 57-61. 1366. Снигур, А. К. Анализ погрешностей различных барометрических формул, используемых в навигационных системах / А. К. Снигур, М. В. Джангиров // 180


Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф., присвяч. 75-річчю від дня народж. ректора МКІ, проф. М. М. Александрова "Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів" (ПАЕТЗ – 2007). – Миколаїв, 2007. – С. 42-52. 1367. Снигур, А. К. Бесплатформенный подход к решению задач азимутальной ориентации

и

определения

навигационных

и

разведываемых

параметров

геомагнитного поля с помощью магнитометра / А. К. Снигур // Вісн. КДПУ. – Кременчук, 2007. – № 4 (45), ч. 1. – С. 149-152. 1368. Снигур, А. К. Вибродиагностика сооружений с применением вейвлетанализа / А. К. Снигур, А. В. Зивенко // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Електротехніка і електромеханіка". – Миколаїв, 2007. – С. 212-217. 1369. Снигур, А. К. Интеграция измерительных преобразователей БИНС / А. К. Снигур, А. П. Еременко // Матеріали VІ наук.-техн. конф. "Приладобудування: стан і перспективи", 24-25 квіт. 2007 р. – К., 2007. – С. 294-295. 1370. Снигур, А. К. Использование теории графов для оптимизации прокладки кабельных трасс / А. К. Снигур, А. В. Дяденко // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Інформаційно-керуючи системи і комплекси" (ІКСК – 2007). – Миколаїв, 2007. – С. 51-52. 1371. Снигур, А. К. Исследование ионосферных предвестников землетрясений при помощи радиостанций точного времени и GPS-станций / А. К. Снигур, В. С. Вовк, Н. А. Куличенко // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Електротехніка і електромеханіка". – Миколаїв, 2007. – С. 185-189. 1372. Снигур, А. К. Лабораторный стенд для исследования характеристик двухосных гиростабилизаторов / А. К. Снигур, А. П. Еременко, И. Н. Войтасик // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Електротехніка і електромеханіка". – Миколаїв, 2007. – С. 251-255. 1373. Снигур, А. К. Нейроинерциальная система определения колебаний корпуса судна / А. К. Снигур, А. П. Еременко // Материалы Всеукр. науч.-техн. конф.

181


"Системы управления и автоматики", 10-11 апр. 2007 г. – Севастополь, 2007. – С. 18-19. 1374. Снигур, А. К. Нейроинерциальная система определения координат центра масс судна / А. К. Снигур, А. П. Еременко // Матеріали VІ наук.-техн. конф. "Приладобудування: стан і перспективи", 24-25 квіт. 2007 р. – К., 2007. – С. 49. 1375. Снигур,

А.

К.

Нейронконтролирующая

система

автоматического

управления газотурбинным двигателем ДГ 90 / А. К. Снигур, К. В. Цой // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Інформаційно-керуючі системи і комплекси" (ІКСК – 2007). – Миколаїв, 2007. – С. 57-62. 1376. Снигур, А. К. Нейротехнологии и безопасность мореплавания / А. К. Снигур, А. П. Еременко // Портовые технологии и техника мореплавания : сб. науч. тр. ОНМА. – О., 2007. – С. 197-203. 1377. Снигур, А. К. Определение длины шага как одно из составляющих точного определения кинематических параметров навигационных систем пешехода / А. К. Снигур, М. В. Джангиров // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Інформаційно-керуючи системи і комплекси" (ІКСК – 2007). – Миколаїв, 2007. – С. 49-51. 1378. Снигур, А. К. Особенности некоторых форм и методов сигнальной интеграции измерительных преобразователей БИНС / А. К. Снигур, А. П. Еременко // Матеріали VІ наук.-техн. конф. "Приладобудування: стан і перспективи", 24-25 квіт. 2007 р. – К., 2007. – С. 50. 1379. Снигур, А. К. Прибор магнитотерапии для лечения ринита / А. К. Снигур, А. В. Зивенко, О. В. Нейман // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Електротехніка і електромеханіка". – Миколаїв, 2007. – С. 243-247. 1380. Снигур, А. К. Применение бесплатформенных инерциальных систем для определения координат центра масс судна / А. К. Снигур, Ю. Д. Жуков, А. П. Еременко // Вісн. ЧДТУ. Спец. вип. – Черкаси, 2007. – С. 83-85. 1381. Снигур, А. К. Принципы построения нейроинерциальных систем определения метацентрической высоты судна / А. К. Снигур, А. П. Еременко // 182


Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Інформаційнокеруючи системи і комплекси" (ІКСК – 2007). – Миколаїв, 2007. – С. 53-57. 1382. Снигур, А. К. Разработка лабораторной установки для исследования работы гирополукомпасов / А. К. Снигур, А. П. Еременко, И. Н. Войтасик // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Електротехніка і електромеханіка". – Миколаїв, 2007. – С. 190-194. 1383. Снигур, А. К. Расчет и проектирование гироскопов : учеб. пособие по курсовому и диплом. проектированию / А. К. Снигур, А. П. Еременко. – Николаев, 2007. – 250 с. 1384. Снигур, А. К. Результаты наблюдений землетрясений, зафиксированных электромагнитным мониторингом ионосферы и часами Федченко / А. К. Снигур, Н. А. Куличенко // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Електротехніка і електромеханіка". – Миколаїв, 2007. – С. 224-228. 1385. Снигур, А. К. Роторные гироскопы с упругим подвесом : учеб. пособие / А. К. Снигур. – Николаев, 2007. – 90 с. 1386. Снигур,

А.

К.

Синтез

параметров

магнитоинерциальной

бесплатформенной системы ориентации и навигации морских подвижных объектов с использованием интегральных критериев / А. К. Снигур // Материалы Всеукр. науч.техн. конф. "Системы управления и автоматики", 10-11 апр. 2007 г. – Севастополь, 2007. – С. 16-18. 1387. Снигур, А. К. Синтез структуры и режимов функционирования магнитоинерциальной бесплатформенной системы ориентации и навигации морских подвижных объектов / А. К. Снигур // Матеріали VІ Міжнар. наук.-техн. конф. "Гіротехнології, навігація, керування рухом та конструювання авіаційно-космічної техніки", 26-27 квіт. 2007 р. – К., 2007. – С. 279-289. 1388. Снигур,

А.

К.

Синтез

структуры

нейроинерциальной

системы

определения координат центра масс судна / А. К. Снигур, А. П. Еременко // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф., присвяч. 75-річчю від дня народж. ректора

183


МКІ, проф. М. М. Александрова "Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів" (ПАЕТЗ – 2007). – Миколаїв, 2007. – С. 53-57. 1389. Снигур, А. К. Судовой электронный инклинометр / А. К. Снигур // Портовые технологии и техника мореплавания : сб. науч. тр. ОНМА. – О., 2007. – С. 191-197. 1390. Снигур, А. К. Учет влияния центростремительного ускорения Земли на точность показаний БИНС / А. К. Снигур, А. П. Еременко, М. В. Джангиров // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Електротехніка і електромеханіка". – Миколаїв, 2007. – С. 207-212. 1391. Снігур, А. К. Датчики лінійних прискорень : навч. посібник / А. К. Снігур. – Миколаїв, 2007. – 360 с. 1392. Снігур, А. К. Загальна теорія механічних гіроскопів та їх технічне застосування : навч. посібник / А. К. Снігур. – Миколаїв, 2007. – 78 с. 1393. Снігур, А. К. Інтелектуальні системи керування : навч. посібник / А. К. Снігур. – Миколаїв, 2007. – 58 с.

2008 р.

1394. Гордеев, Б. Н. Интегральный контроль параметров жидких сред (углеводородных топлив) / Б. Н. Гордеев // Науковий потенціал вищої школи : зб. наук. пр. – Миколаїв, 2008. – С. 28-29. 1395. Гордеев, Б. Н. Оперативный контроль количественных и качественных характеристик углеводородных топлив / Б. Н. Гордеев // Наук. пр. МДГУ iм. П. Могили. – Миколаїв, 2008. – Т. 77, вип. 64. – С. 32-37. 1396. Гордеев, Б. Н. Определение диэлектрической проницаемости при полиметрических измерениях / Б. Н. Гордеев, А. Ю. Грешнов, А. В. Зивенко // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. "Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів". – Миколаїв, 2008. – С. 9-14.

184


1397. Гордєєв, Б. М. Метрологія: терміни, визначення та основні положення : метод. вказівки / Б. М. Гордєєв, А. Ю. Грєшнов, В. М. Гущин. – Миколаїв : НУК, 2008. – 36 с. 1398. Грєшнов, А. Проектування вимірювальних приладів із лінійним виходом на індикатор / А. Грєшнов, Ю. Грєшнов // Техн. вісті. – Л., 2008. – № 1-2. – С. 74-76. 1399. Жук, Д. О. Індивідуальний комплект навчально-методичних матеріалів з дисципліни "Електроніка та основи мікросхемотехніки" : метод. вказівки / Д. О. Жук, О. К. Жук. – Миколаїв : ІЗДО НУК, 2008. – 74 с. 1400. Жук, Д. О. Конструювання та схемотехнічне проектування елементів приладів : навч. посібник. Ч. 1. Стабілізовані лінійні блоки живлення електронної апаратури / Д. О. Жук, В. С. Блінцов, О. М. Трунов. – Миколаїв : МДГУ, 2008. – 91 с. 1401. Жук, Д. О. Мікроскопічне дослідження властивостей біотканин методами голографії / Д. О. Жук, О. М. Трунов, І. Ю. Жук // Наук. пр. МДГУ. Сер. Екологія. – Миколаїв, 2008. – Т. 74. – С. 60-62. 1402. Жуков, Ю. Д. Датчики : справ. пособие / Ю. Д. Жуков, Б. Н. Гордеев. – Черкассы : Брама-Украина, 2008. – 1080 с. 1403. Жуков, Ю. Д. Метрологическое обеспечение полиметрических систем в рабочих условиях / Ю. Д. Жуков, Б. Н. Гордеев, О. А. Зимина // Наук. пр. МДГУ. Сер. Техногенна безпека. – Миколаїв, 2008. – Вип. 72. – С. 60-63. 1404. Жуков, Ю. Д. Система контроля посадки и остойчивости судна / Ю. Д.Жуков, Б. Н. Гордеев // Судовождение : сб. науч. тр. – О., 2008. – Вып. 15. – С. 7-8. 1405. Мобильный

рабочий

эталон

для

метрологического

обеспечения

полиметрических систем / Ю. Д. Жуков, Б. Н. Гордеев, О. А. Зимина, А. Г. Антыков // Вісн. ЧДТУ. Спец. вип. – Черкаси, 2008. – С. 5-6. 1406. Пат. 32717. Україна. Різьбовий калібр для контролю внутрішньої різьби / В. М. Гущин, С. М. Соловйов, А. Н. Бочкова, Д. О. Ніколаєнко (Україна). – Заявл. 22.01.08 ; опубл. 26.05.08, Бюл. № 10.

185


1407. Пат. 33077. Україна. Стенд для визначення метрологічних характеристик вимірювального каналу електромагнітного рівнеміра / Ю. Д. Жуков, Б. М. Гордєєв, О. О. Зіміна (Україна). – Заявл. 04.02.08 ; опубл. 10.06.08, Бюл. № 11. 1408. Пат. 33084. Україна. Спосіб визначення метрологічних характеристик вимірювального каналу електромагнітного рівнеміра / Ю. Д. Жуков, Б. М. Гордєєв, О. О. Зіміна (Україна). – Заявл. 04.02.08 ; опубл. 10.06.08, Бюл. № 11. 1409. Пат. 84863. Україна. Пристрій для визначення меж поділу різнорідних середовищ / Б. М. Гордєєв, О. Т. Іванченко (Україна). – Заявл. 12.09.05 ; опубл. 10.12.08, Бюл. № 23. 1410. Пат. 84902. Україна. Спосіб визначення параметрів рідких і сипких середовищ / Б. М. Гордєєв, Ю. Д. Жуков, В. М. Чегринець (Україна). – Заявл. 07.08.06 ; опубл. 10.12.08, Бюл. № 23. 1411. Полиметрический датчик / Б. Н. Гордеев, Ю. Д. Жуков, В. А. Зивенко, А. В. Зивенко // Материалы V Междунар. науч.-техн. конф. "Датчики, приборы и системы – 2008". – Гурзуф, 2008. – С. 63-65. 1412. Полиметрический датчик / Ю. Д. Жуков, Б. Н. Гордеев, В. А. Зивенко, А. В. Зивенко // Вісн. ЧДТУ. Спец. вип. – Черкаси, 2008. – С. 7-8. 1413. Прищепов, Є. О. Методичні вказівки до лабораторних робіт за курсом "Операційні системи реального часу" / Є. О. Прищепов. – Миколаїв : НУК, 2008. – 24 с. 1414. Снигур, А. К. Анализ алгоритмов решения кинематических уравнений БИНС / А. К. Снигур, А. П. Еременко, М. В. Джангиров // Матеріали Міжнар. наук.техн. конф. "Інтегровані комп'ютерні технології в машинобудуванні" (ІКТМ – 2008). – Х., 2008. – С. 28-31. 1415. Снигур, А. К. Анализ алгоритмов решения навигационных уравнений БИНС / А. К. Снигур, А. П. Еременко, М. В. Джангиров // Матеріали Міжнар. наук.техн. конф. "Інтегровані комп'ютерні технології в машинобудуванні" (ІКТМ – 2008). – Х., 2008. – С. 26-27.

186


1416. Снигур, А. К. Бесплатформенная инерциальная навигационная система подводных аппаратов специального назначения / А. К. Снигур, М. В. Кучерявенко // Матеріали V Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Електротехніка і електромеханіка" (ЕТЕМ – 2008). – Миколаїв, 2008. – С. 142-147. 1417. Снигур, А. К. Весоплан / А. К. Снигур, М. С. Минчев, М. В. Кучерявенко // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Інтегровані комп'ютерні технології в машинобудуванні" (ІКТМ – 2008). – Х., 2008. – С. 23-25. 1418. Снигур, А. К. Влияние ошибок определения углов ориентации подвижного объекта на точность измерения параметров магнитного поля Земли / А. К. Снигур // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Інтегровані комп'ютерні технології в машинобудуванні" (ІКТМ – 2008). – Х., 2008. – С. 19-22. 1419. Снигур, А. К. Исследование влияния "солнечной погоды" на движение геостационарных спутников Земли / А. К. Снигур, В. С. Вовк // Матеріали X Міжнар. молодіж. наук.-практ. конф. "Людина і космос". – Д., 2008. – С. 177. 1420. Снигур, микромеханических

А.

К.

датчиков

Исследование атмосферного

инструментальных давления

/

А.

погрешностей К.

Снигур,

А. П. Еременко, М. В. Джангиров // Матеріали VІІ Міжнар. наук.-техн. конф. "Приладобудування: стан і перспективи", 22-23 квіт. 2008 р. – К., 2008. – С. 35. 1421. Снигур, А. К. Лабораторные модули для обучения программированию микропроцессорных систем / А. К. Снигур, А. П. Еременко, Д. Ю. Моторкин // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Інформаційнокеруючи системи і комплекси". – Миколаїв, 2008. – С. 98-102. 1422. Снигур, А. К. Моделирование погрешностей акселерометров БИНС нейронными сетями / А. К. Снигур, А. К., Еременко А. П., Джангиров // Матеріали VІІ Міжнар. наук.-техн. конф. "Приладобудування: стан і перспективи", 22-23 квіт. 2008 р. – К., 2008. – С. 36. 1423. Снигур, А. К. Некоторые параметры влияний на геостационарный телекоммуникационный спутник Земли / А. К. Снигур, В. С. Вовк // Матеріали

187


Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Інформаційно-керуючи системи і комплекси". – Миколаїв, 2008. – С. 87-90. 1424. Снигур, А. К. Особенности измерения атмосферного давления в закрытых помещениях барометрическими

микромеханическими

датчиками /

А. К. Снигур, М. В. Джангиров // Матеріали V Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Електротехніка і електромеханіка" (ЕТЕМ – 2008). – Миколаїв, 2008. – С. 124-129. 1425. Снигур, А. К. Особенности принципов построения и устройства датчиков давления / А. К. Снигур, М. В. Джангиров // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Інформаційно-керуючи системи і комплекси". – Миколаїв, 2008. – С. 93-97. 1426. Снигур, А. К. Погрешности барометрических высотомеров на основе микромеханических

датчиков

атмосферного

давления

/

А.

К.

Снигур,

М. В. Джангиров, А. П. Еременко // Вісн. КДПУ. – Кременчук, 2008. – № 4. – С. 115-119. 1427. Снигур, А. К. Погрешности бесплатформенного способа измерения магнитного курса и компонент вектора напряженности геомагнитного поля / А. К. Снигур // Вісн. КДПУ. – Кременчук, 2008. – № 4, ч. 1. – С. 169-173. 1428. Снигур, А. К. Применение барометрических датчиков давления в инерциальных навигационных системах / А. К. Снигур, М. В. Джангиров // Матеріали X Міжнар. молодіж. наук.-практ. конф. "Людина і космос". – Д., 2008. – С. 133. 1429. Снигур, А. К. Прямая и обратная форма сигнальной интеграции вычислителя при косвенных измерениях / А. К. Снигур, А. П. Еременко, М. В. Джангиров // Матеріали VІІ Міжнар. наук.-техн. конф. "Приладобудування: стан і перспективи", 22-23 квіт. 2008 р. – К., 2008. – С. 37. 1430. Снигур, А. К. Разработка лабораторной установки для исследования движения гироскопа в кардановом подвесе / А. К. Снигур, А. С. Виноградов,

188


А. П. Еременко // Матеріали V Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Електротехніка і електромеханіка" (ЕТЕМ – 2008). – Миколаїв, 2008. – С. 113-116. 1431. Снигур,

А.

К.

Специализированная

система

информационного

обеспечения судоводителя / А. К. Снигур, Я. Н. Васильева // Матеріали V Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Електротехніка і електромеханіка" (ЕТЕМ – 2008). – Миколаїв, 2008. – С. 86-90. 1432. Снигур,

А.

К.

Сравнительный анализ

нейросетевых алгоритмов

интегрирования кинематических уравнений БИНС / А. К. Снигур, А. П. Еременко // Матеріали X Міжнар. молодіж. наук.-практ. конф. "Людина і космос". – Д., 2008. – С. 132. 1433. Снигур, А. К. Среднеарифметическое и средневзвешенное осреднение при интеграции измерительных преобразователей / А. К. Снигур // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Інтегровані комп'ютерні технології в машинобудуванні" (ІКТМ – 2008). – Х., 2008. – С. 16-18. 1434. Снигур, А. К. Структура и алгоритм работы БИНС на волоконнооптических гироскопах для определения изгибных и крутильных колебаний / А. К. Снигур, Н. С. Чугриенко // Матеріали V Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Електротехніка і електромеханіка" (ЕТЕМ – 2008). – Миколаїв, 2008. – С. 157-161. 1435. Снигур, А. К. Управление движением автономного необитаемого подводного аппарата специального назначения (UNDER WATER GLIDER) / А. К. Снигур, М. С. Минчев // Матеріали V Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Електротехніка і електромеханіка" (ЕТЕМ – 2008). – Миколаїв, 2008. – С. 203-208. 1436. Снігур, А. К. Вплив сонячно-земних зв'язків на рух геостаціонарного супутника Землі / А. К. Снігур, В. С. Вовк // Матеріали V Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Електротехніка і електромеханіка" (ЕТЕМ – 2008). – Миколаїв, 2008. – С. 116-121.

189


1437. Снігур, А. К. Геомагнітні фактори впливу на точність навігаційних визначень GPS-супутниками / А. К. Снігур, М. О. Куліченко // Матеріали V Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Електротехніка і електромеханіка" (ЕТЕМ – 2008). – Миколаїв, 2008. – С. 139-142. 1438. Снігур,

А.

К.

Структура

спеціалізованої

комп'ютерної

системи

диспетчеризації та моніторингу роботи приміського автовокзалу / А. К. Снігур, Д. Ю. Моторкін, А. П. Єременко // Матеріали V Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Електротехніка і електромеханіка" (ЕТЕМ – 2008). – Миколаїв, 2008. – С. 94.

2009 р.

1439. Гордеев, Б. Н. Математическая модель полиметрических измерений / Б. Н. Гордеев // Наук. пр. МДГУ. – Миколаїв, 2009. – Т. 111, вип. 98. – С. 175-181. 1440. Грешнов, А. Ю. Коррекция аппаратной функции полиметрической системы / А. Ю. Грешнов // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів". – Миколаїв, 2009. – С. 8-10. 1441. Пат. 86014. Україна. Спосіб та пристрій для визначення параметрів різнорідних незмішуваних середовищ / Ю. Д. Жуков, Б. М. Гордєєв (Україна). – Заявл. 22.08.05 ; опубл. 25.03.09, Бюл. № 6. 1442. Пат. 86198. Україна. Пристрій для визначення рівнів і меж поділу рідких и сипких середовищ / Б. М. Гордєєв, Ю. Д. Жуков, В. М. Чегринець (Україна). – Заявл. 14.10.05 ; опубл. 10.04.09, Бюл. № 7. 1443. Снигур, А. К. Анализ взаимосвязей составляющей погрешностей бесплатформенных инерциальных

навигационных систем /

А.

К.

Снигур,

А. П. Еременко // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Інформаційно-керуючі системи і комплекси". – Миколаїв, 2009. – С. 51.

190


1444. Снигур, А. К. Анализ погрешностей чувствительных элементов и алгоритмов бесплатформенных инерциальных навигационных систем / А. К. Снигур, М. В. Джангиров, А. П. Еременко // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів" (ПАЕТЗ – 2009). – Миколаїв, 2009. – С. 12-13. 1445. Снигур,

А.

К.

Анализ

структуры

и

математических

моделей

погрешностей автономной БИНС / А. К. Снигур, М. В. Джангиров, А. П. Еременко // Матеріали VIII Міжнар. наук.-техн. конф. "Приладобудування: стан і перспективи". – К., 2009. – С. 29-30. 1446. Снигур, А. К. Интегрированная навигационная система наведения управляемых снарядов / А. К. Снигур // Матеріали VII Міжнар. наук.-техн. конф. "Гіротехнології, навігація, керування рухом та конструювання авіаційно-космічної техніки". – К., 2009. – С. 292-297. 1447. Снигур, А. К. Использование фильтра Калмана для определения параметров движения человека / А. К. Снигур, М. В. Джангиров // Матеріали Міжнар.

наук.-техн.

конф.

"Проблеми

автоматики

та

електрообладнання

транспортних засобів" (ПАЕТЗ – 2009). – Миколаїв, 2009. – С. 10-11. 1448. Снигур, А. К. Математическая модель ходьбы человека с учетом основных антропометрических данных / А. К. Снигур, М. В. Джангиров // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Інформаційно-керуючі системи і комплекси". – Миколаїв, 2009. – С. 49-50. 1449.

Снігур, А. К. Визначення диференційних відстаней до геостаціонарного

супутника / А. К. Снігур, В. С. Вовк // Матеріали ХІ Міжнар. молодіж. наук.-практ. конф. "Людина і космос", 8-10 трав. 2009 р. – Д., 2009. – С. 109. 1450. Снігур,

А.

К.

Фотометричні

дослідження

параметрів

руху

геостаціонарного супутника / А. К. Снігур, М. О. Куліченко // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів" (ПАЕТЗ – 2009). – Миколаїв, 2009. – С. 14-15.

191


1451. Снігур, А. К. Фотометричні дослідження функціонального стану космічного апарату / А. К. Снігур, М. О. Куліченко // Матеріали ХІ Міжнар. молодіж.ної наук.-практ. конф. "Людина і космос", 8-10 трав. 2009 р. – Д., 2009. – С. 120.

Кафедра суднових електроенергетичних систем

2000 р.

1452. Кимстач,

О.

Ю.

Обоснование

графоаналитического

метода

проектирования трансформаторно-асинхронной системы / О. Ю. Кимстач // Електромашинобудування та електрообладнання : респ. міжвід. наук.-техн. зб. − О., 2000. – Вип. 54. – С. 58-62. 1453. Кімстач,

О.

Ю.

Аналітичне

трансформаторно-асинхронної

системи

моделювання герметичного

динамічного

режиму

електропривода

/

О. Ю. Кімстач // 4th Int. Modelling School of AMSE-UAPL. – Alushta, 2000. – С. 119-122. 1454. Ставинский, совершенствование

А.

статоров

А.

Конструктивное асинхронных

и

теплоаэродинамическое

бескорпусных

двигателей

/

А. А. Ставинский, Н. И. Радченко, А. Н. Радченко // Електромашинобудування та електрообладнання : респ. міжвід. наук.-техн. зб. – О., 2000. – Вип. 54. – С. 49-53. 1455. Ставинский,

А.

А.

Трансформаторно-асинхронная

система

электропривода герметичных объектов / А. А. Ставинский, И. Г. Забора, О. Ю. Кимстач // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2000. – № 1 (367). – С. 136-140. 1456. Ставинський, А. А. Визначення головних розмірів та геометричних співвідношень трифазного трансформатора малої потужності з просторовим 192


магнітопроводом / А. А. Ставинський, Р. А. Ставинський // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2000. – № 4 (370). – С. 118-123. 1457. Ставинський, у

"Електромеханіка"

А. світлі

А.

Зміст

задач

навчального

промислових

процесу

підприємств

за

напрямом

Миколаєва

/

А. А. Ставинський // Матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. "Взаємозв'язок реформи інженерної освіти і промислового розвитку України: стан, проблеми, рішення". – Миколаїв, 2000. – С. 90-91.

2001 р.

1458. Блинцов, С. В. Проблемы создания систем речевого управления подводными роботами / С. В. Блинцов // Материалы IX Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы автоматизированного электропривода". – Х., 2001. 1459. Пат.

39251.

Україна.

Спосіб

виготування

магнітопровода

/

А. А. Ставинський, Р. А. Ставинський (Україна). – Заявл. 20.02.98 ; опубл. 15.06.01, Бюл. № 5. 1460. Радченко, А. Н. Термическая стабилизация ЭВМ / А. Н. Радченко, Н. И. Радченко // Механика, энергетика, экология : вестн. СевГТУ. – Севастополь, 2001. – № 30. – С. 97-102. 1461. Ставинский, А. А. Анализ массо-стоимостных показателей однофазного тороидального

трансформатора

/

А.

А.

Ставинский,

А.

П.

Коновалов,

Р. А. Ставинский // Електромашинобудування та електрообладнання : респ. міжвід. наук.-техн. зб. – О., 2001. – Вип. 57. – С. 85-89. 1462. Ставинский, А. А. Определение геометрических соотношений активной части асинхронных двигателей погружного, высокооборотного и обращенного исполнений

/

А.

А.

Ставинский,

О.

О.

Плахтырь,

О.

С.

Вансач

//

Електромашинобудування та електрообладнання : респ. міжвід. наук.-техн. зб. – О., 2001. – Вип. 57. – С. 67-72.

193


1463. Blintsov, S. V. Features of Designing the Systems of Speech Control of ROV / S. V. Blintsov // Proceedings of the 5-th Int. Conf. on Unconventional Electromechanical and Electrical Systems. – Szczecin, 2001. – Vol. 2. – P. 429-432. 1464. Blintsov, S. V. Wybrane Problemy Sterowania Glosovego Pojazdami Podwodnymi na Uwiezi / S. V. Blintsov, T. Barcinsky, M. Oleszak // XXII Miedzynarodowe

Symp.

Naukowe

Studentow

i Mlodych

Prazownikow

Nauki

"Elektrotechnika i Elektronika", Zielona Gora, Maj, 2001. – Zielona Gora, 2001. – P. 44-51. 1465. Radchenko, A. Calculation of heat Transfer During Cooling the Motor of Hermetic Refrigeration Compressor / A. Radchenko, A. Skorodumov // Fifth Int. Conf. on Unconventional Electromechanical and Electrical Systems. – Miedzyzdroye, 2001. – Р. 511-514. 1466. Stavinsky, A. Improvement of the Motor for Hermetic Refrigeration Compressor / A. Stavinsky, A. Radchenko, N. Radchenko // On Unconventional Electromechanical and Electrical Systems: Proceedings of the 5-th Int. Conf. UEES'01, Miedzyzdroye, Poland, 05-08 Sept. 2001. – Miedzyzdroye, 2001. – P. 535-538. 1467. Stavinsky, A. The influence of Environment Thermal Conditions on Design of the Transformer Induction Systems (TIS) / A. Stavinsky, O. Kimstach // 5-th Int. Conf. UEES'01. – Miedzyzdroye, 2001. – Vol. 2-3. – P. 531-534.

2002 р.

1468. Анализ

электромеханических

преобразователей

для

герметичного

электропривода / А. А. Ставинский, И. Г. Забора, О. Ю. Кимстач, С. Б. Казанский // Электротехника. – 2002. – № 3. – С. 48-53. 1469. Блинцов, С. В. Использование нечеткой логики в системах речевого управления подводным аппаратом / С. В. Блинцов // Материалы III Междунар. науч.техн. конф. "Проблемы энергосбережения и экологии в судостроении". – Николаев, 2002. – С. 159-160. 194


1470. Блінцов, С. В. Алгоритми функціонування системи мовного управління підводним апаратом / С. В. Блінцов // Матеріали Міжнар. конф. "Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв, 2002. – Т. 2. – С. 236-239. 1471. Кимстач, О. Ю. Математическая модель трансформаторно-асинхронной системы / О. Ю. Кимстач // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2002. – № 2 (380). – С. 158-165. 1472. Кимстач, О. Ю. Повышение надежности и безопасности эксплуатации насосных агрегатов атомных электростанций / О. Ю. Кимстач // Материалы III Междунар.

науч.-техн.

конф.

"Проблемы

энергосбережения

и

экологии

в

судостроении". – Николаев, 2002. – С. 69-70. 1473. Кимстач, О. Ю. Регулирование частоты вращения трансформаторноасинхронной системы электропривода / О. Ю. Кимстач // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2002. – № 1 (379). – С. 101-107. 1474. Направления исследований и результаты разработок кафедры СЭЭС УГМТУ в области энергоресурсосбережения в электромеханике и морской силовой электротехнике / А. А. Ставинский, А. П. Коновалов, О. Ю. Кимстач, Р. А. Ставинский // Вісн. КДПУ. – Кременчук, 2002. – Вип. 1 (12). – С. 156-158. 1475. Новогрецкий, С. Н. Методы измерения угла нагрузки синхронного генератора / С. Н. Новогрецкий // Матеріали III Міжнар. наук.-техн. конф. "Проблеми енергозбереження й екології в суднобудуванні". – Миколаїв, 2002. – С. 87-88. 1476. Новогрецкий, С. Н. Регулирование напряжения возбуждения синхронного генератора по углу загрузки / С. Н. Новогрецкий // Матеріали Міжнар. конф. "Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв, 2002. – Т. 2. – С. 242-243. 1477. Особенности тепловых процессов в трехфазных пространственных трансформаторах с параллельными стенками обмоточных окон / А. А. Ставинский, В. К. Чекунов, Р. А. Ставинский, О. О. Плахтырь // Електротехніка і електромеханіка. – 2002. – № 2. – С. 65-67. 195


1478. Пат. 45874. Україна. Індукційна система електроприводу герметичних об'єктів / А. А. Ставинський, О. Ю. Кімстач, І. Г. Забора, С. Б. Казанський (Україна). – Заявл. 07.08.01 ; опубл. 15.04.02, Бюл. № 4. 1479. Пат.

49371.

Україна.

Парокомпресорна

холодильна

машина

/

А. М. Радченко, М. І. Радченко (Україна). – Заявл. 22.11.01 ; опубл. 16.09.02, Бюл. № 9. 1480. Подымака, В. И. Продольно-поперечная машина переменного тока как объект регулирования / В. И. Подымака, С. Н. Новогрецкий // Матеріали III Міжнар. наук.-техн. конф. "Проблеми енергозбереження й екології в суднобудуванні". – Миколаїв, 2002. – С. 88-89. 1481. Подымака,

В.

И.

Электромагнитный

момент

скомпенсированной

синхронной машины / В. И. Подымака, С. Н. Новогрецкий // Матеріали Міжнар. конф. "Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв, 2002. – Т. 2. – С. 220-221. 1482. Радченко, А. Н. Исследование условий совместной работы испарителя и компрессора системы судового микроклимата / А. Н. Радченко // Матеріали Міжнар. конф. "Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв, 2002. – Т. 2. – С. 199-200. 1483. Радченко,

А.

Н.

Некоторые

пути

сокращения

потерь

холодопроизводительности при охлаждении встроенного электродвигателя судового герметичного холодильного компрессора / А. Н. Радченко // Материалы III Междунар.

науч.-техн.

конф.

"Проблемы

энергосбережения

и

экологии

в

судостроении". – Николаев, 2002. – С. 95-96. 1484. Радченко,

А.

Н.

Повышение

надежности

работы

герметичных

компрессоров судовых систем кондиционирования воздуха / А. Н. Радченко // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2002. – № 1 (379). – С. 52-60. 1485. Радченко,

А.

Н.

Повышение эффективности совместной

работы

поршневого компрессора и воздухоохладителя системы судового микроклимата /

196


А. Н. Радченко // Материалы III Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы энергосбережения и экологии в судостроении". – Николаев, 2002. – С. 96-97. 1486. Радченко,

А.

Н.

Совершенствование

герметичного

холодильного

компрессора со встроенным асинхронным электродвигателем / А. Н. Радченко, А. А. Ставинский // Матеріали Міжнар. конф. "Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв, 2002. – Т. 2. – С. 226-228. 1487. Способы энергоресурсосбережения в судовой силовой электротехнике на основе встроенной принудительной вентиляции / А. А. Ставинский, В. К. Чекунов, О. О. Плахтырь и др. // Автоматика. Автоматизация. Электротехн. комплексы и системы. – 2002. – № 1 (10). – С. 133-137. 1488. Ставинский, А. А. Геометрические соотношения активной части судовых асинхронных машин погружного исполнения средней и большой мощности / А. А. Ставинский, О. С. Вансач, С. С. Целиковский // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2002. – № 7 (385). – С. 118-132. 1489. Ставинский,

А.

А.

Зависимости

массо-стоимостных

показателей

трехфазных пространственных трансформаторов с ромбическими катушками от геометрических соотношений активной части / А. А. Ставинский, О. О. Плахтырь, Р. А. Ставинский // Електромашинобудування та електрообладнання : респ. міжвід. наук.-техн. зб. – О., 2002. – Вип. 58. – С. 85-91. 1490. Ставинский,

А.

А.

Особенности

конструкции

и

геометрические

соотношения активной части электрических машин погружного исполнения / А. А. Ставинский, О. С. Вансач, С. С. Целиковский // Матеріали Міжнар. конф. "Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв, 2002. – Т. 2. – С. 208-211. 1491. Ставинський, А. А. Геометричні співвідношення та масо-вартисні показники

трифазних

просторових

трансформаторів

малої

потужності

/

А. А. Ставинський, Р. А. Ставинський, О. О. Плахтир // Вісн. КДПУ. – Кременчук, 2002. – Вип. 1 (12). – С. 181-183.

197


1492. Чекунов,

В.

К.

Створення

і

використання

бази

даних

вимог

класифікаційних товариств : метод. вказівки / В. К. Чекунов. – Миколаїв : УДМТУ, 2002. – 46 с.

2003 р.

1493. Блинцов,

С.

В.

Современные

задачи

автоматизации

управления

движением подводных аппаратов / С. В. Блинцов // Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика : вісн. НТУ "ХПІ". – Х., 2003. – № 10, т. 2. – С. 454. 1494. Блінцов, С. В. Вплив параметрів функцій приналежності нечіткого регулятора на динаміку підводного апарата / С. В. Блінцов // Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології : вісн. НУ "Львівська політехніка". – Л., 2003. – № 496. – С. 23-28. 1495. Блінцов, С. В. Особливості побудови системи мовного керування підводним апаратом / С. В. Блінцов // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2003. – № 2 (388). – С. 89-99. 1496. Блінцов, С. В. Синтез нечіткого регулятора для керування вертикальною складовою руху підводного апарата / С. В. Блінцов // Матеріали X Міжнар. конф. по автомат. упр. "Автоматика – 2003". В 3 т. – Севастополь, 2003. – Т. 2. – С. 119-120. 1497. Кимстач, О. Ю. Снижение материалоемкости и повышение надежности работы судовых электроэнергетических систем / О. Ю. Кимстач // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. студ., асп., молодих вчен. та молодих спеціалістів "Сучасні проблеми суднової енергетики". – Миколаїв, 2003. – С. 42-44. 1498. Кімстач, О. Ю. Методичні вказівки до лабораторних робіт з електричних машин. В 3 ч. Ч. 1. Електричні машини постійного струму і трансформатори / О. Ю. Кімстач, О. П. Коновалов, А. А. Ставинський ; під ред. А. А. Ставинського. – Миколаїв : УДМТУ, 2003. – 44 с.

198


1499. Кімстач, О. Ю. Методичні вказівки до лабораторних робіт з електричних машин. В 3 ч. Ч. 2. Електричні машини змінного струму / О. Ю. Кімстач, А. А. Ставинський, В. К. Чекунов ; під ред. А. А. Ставинського. – Миколаїв : УДМТУ, 2003. – 36 с. 1500. Кімстач, О. Ю. Методичні вказівки до лабораторних робіт з електричних машин. В 3 ч. Ч. 3. Спеціальні електричні машини / О. Ю. Кімстач, А. А. Ставинський, В. К. Чекунов ; під ред. А. А. Ставинського. – Миколаїв : УДМТУ, 2003. – 36 с. 1501. Кімстач,

О.

Ю.

Пріоритетні

напрямки

комп'ютеризації

освітніх

навчальних програм з електромеханіки / О. Ю. Кімстач // Матеріали Всеукр. наук.метод. конф. "Проблеми наскрізної комп'ютерної підготовки у вищий школі". – Миколаїв, 2003. – С. 101-102. 1502. Комп'ютерне моделювання як кінцевий етап підготовки студентівелектриків / В. С. Блінцов, Д. В. Костенко, А. А. Ставинський та ін. // Матеріали наук.-метод. конф. "Проблеми наскрізної комп'ютерної підготовки у вищій школі". – Миколаїв, 2003. – С. 30-32. 1503. Новогрецкий, С. Н. Статическая устойчивость синхронного генератора при регулировании напряжения возбуждения по углу загрузки / С. Н. Новогрецкий // Вісн. СНУ. – Луганськ, 2003. – № 6 (64). – С. 47-50. 1504. Пат.

58659.

Україна.

Система

генерування

електроенергії

/

А. А. Ставинський, В. К. Чекунов, О. О. Плахтир та ін. (Україна). – Заявл. 21.01.02 ; опубл. 15.08.03, Бюл. № 8. 1505. Пат. 58738. Україна. Електродвигун / А. А. Ставинський, А. М. Радченко (Україна). – Заявл. 17.09.02 ; опубл. 15.08.03, Бюл. № 8. 1506. Пат. 59507. Україна. Електрична машина / А. А. Ставинський, В. К. Чекунов, О. О. Плахтир та ін. (Україна). – Заявл. 21.01.02 ; опубл. 15.09.03, Бюл. № 9. 1507. Подимака,

В.

І.

Збірник

лабораторних

робіт

з

дисциплін

"Електропостачання промислових підприємств" та "Електромеханічні системи 199


генерування струму" / В. І. Подимака, А. А. Ставинський, В. К. Чекунов. – Миколаїв : УДМТУ, 2003. – 48 с. 1508. Подымака, В. И. Влияние реактивной мощности на запас устойчивости скомпенсированной синхронной машины / В. И. Подымака, С. Н. Новогрецкий // Вісн. СНУ. – Луганськ, 2003. – № 4 (62). – С. 88-95. 1509. Подымака,

В.

И.

Электромагитный

момент

скомпенсированной

синхронной машины / В. И. Подымака, С. Н. Новогрецкий // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Сучасні проблеми суднової енергетики". – Миколаїв, 2003. − С. 29-31. 1510. Правила класифікації та побудови морських суден. В 4 т. Т. 4 / уклад.: В. В. Бабій, О. А. Баронова, А. О. Білокурець, В. С. Блінцов, Є. Т. Бурдун, С. П. Гейко, В. Д. Губенко, С. Т. Гура, О. М. Дубовий, О. К. Жук, В. Ф. Квасницький, В.

В.

Квасницький,

К.

В.

Костенко,

О.

І.

Кротов,

О.

С.

Охрименко,

Г. Ф. Романовський, В. В. Севрюков, О. М. Спіян, М. Р. Ткач, В. К. Чекунов, Г. В. Шарун, А. В. Щедролосєв ; під заг. ред. В. В. Севрюкова. – К. : Регістр судноплавства України, 2003. – 555 с. 1511. Радченко, А. Н. Использование теплоты дисперсных потоков в системах испарительного охлаждения / А. Н. Радченко, А. А. Андреев // Холодильная техника и технология. – О., 2003. – № 6. – С. 11-14. 1512. Радченко, А. Н. Оптимальные массовые скорости НРТ в испарителях теплоиспользующих контуров / А. Н. Радченко, А. А. Андреев // Холодильная техника и технология. – О., 2003. – № 4. – С. 5-9. 1513. Радченко,

А.

Н.

Особенности

теплового

расчета

испарителей

теплоиспользующих контуров на низкокипящих рабочих телах / А. Н. Радченко, А. А. Сирота // Авіац.-косм. техніка і технологія. Сер. Двигуни та енергоустановки. – 2003. – № 42/7. – С. 73-77. 1514. Радченко,

А.

Н.

Прогнозирование

условий

снижения

тепловой

эффективности испарителей с внутритрубным кипением холодильного агента /

200


А. Н. Радченко, А. А. Сирота // Авіац.-косм. техніка і технологія. Сер. Двигуни та енергоустановки. – 2003. – № 41/6. – С. 77-80. 1515. Радченко, А. Н. Рациональное проектирование охладителей газа с фазовым переходом холодильного агента / А. Н. Радченко // Промышлен. теплотехника. – 2003. – Т. 25, № 4. – С. 57-59. 1516. Радченко,

А. Н. Экспериментальное исследование эффективности

регенеративного цикла холодильной машины кондиционера / А. Н. Радченко // Холодильная техника и технология. – О., 2003. – № 4. – С. 40-44. 1517. Радченко, А. Н. Экспериментальные характеристики транспортного кондиционера повышенной надежности / А. Н. Радченко // Авіац.-косм. техніка і технологія. Сер. Двигуни та енергоустановки. – Х., 2003. – № 40/5. – С. 47-50. 1518. Ставинский, А. А. Зависимости потерь трехфазных пространственных трансформаторов с параллельными стенками обмоточных окон от геометрических соотношений активной части / А. А. Ставинский, О. О. Плахтырь, Р. А. Ставинский // Вісн. СНУ. – Луганськ, 2003. – № 4 (62). – С. 95-100. 1519. Ставинский,

А.

А.

Массо-стоимостная

модель

оптимизации

пространственных магнитных систем статических индукционных устройств / А. А. Ставинский,

О.

О.

Плахтырь

//

Електромашинобудування

та

електрообладнання : респ. міжвід. наук.-техн. зб. – О., 2003. – Вип. 61. – С. 66-74. 1520. Ставинский, А. А. Показатели качества и структурной оптимизации пространственных

электромагнитных

систем

трехфазных

трансформаторов,

реакторов и дросселей / А. А. Ставинский, О. О. Плахтырь, Р. А. Ставинский // Електротехніка і електромеханіка. – 2003. – № 4. – С. 79-82. 1521. Ставинский, А. А. Сравнительный анализ материалоемкости вариантов трехфазных пространственных электромагнитных систем / А. А. Ставинский, О. О. Плахтырь // Вісн. КДПУ. – Кременчук, 2003. – № 2 (19), т. 1. – С. 53-56. 2004 р.

201


1522. Блінцов,

С.

В.

Підвищення

швидкодії

автоматичного

керування

ступінчастим рухом підводного апарата / С. В. Блінцов // Матеріали I Міжнар. наук.техн. конф. студ., асп. та молодих наук. робітників "Інформаційно-керуючі системи і комплекси". – Миколаїв, 2004. – С. 170-173. 1523. Блінцов, С. В. Синтез керуючого сигналу гребного електродвигуна підводного апарата / С. В. Блінцов // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих наук. робітників "Електротехніка і електромеханіка". – Миколаїв, 2004. – С. 27-29. 1524. Блінцов, С. В. Синтез регулятора з максимальною швидкодією для ступінчастого руху підводного апарата / С. В. Блінцов // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2004. – № 4 (397). – С. 143-147. 1525. Блінцов, С. В. Система автоматичного керування швидкістю руху підводного апарата на основі штучної нейронної мережі / С. В. Блінцов // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2004. – № 6 (399). – С. 117-123. 1526. Кимстач, О. Ю. Вольтодобавочный трансформатор с вращающимся полем / О. Ю. Кимстач // Матеріали I Міжнар. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Інформаційно-керуючі системи і комплекси". – Миколаїв, 2004. – С. 224-228. 1527. Кимстач, О. Ю. Направления повышения качества электроэнергии / О. Ю. Кимстач // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2004. – № 3 (396). – С. 137-142. 1528. Кимстач, О. Ю. Формирование МДС в индукционных машинах с витыми магнитопроводами / О. Ю. Кимстач, Л. Н. Яростюк // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Електротехніка і електромеханіка". – Миколаїв, 2004. – С. 7-11. 1529. Кімстач, О. Ю. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу "Основи електроенергетики і електропостачання" / О. Ю. Кімстач, С. М. Новогрецький. – Миколаїв : НУК, 2004. – 43 с. 1530. Новогрецкий,

С.

Н.

Расчет

статической

устойчивости

электроэнергетических систем / С. Н. Новогрецкий // Матеріали I Міжнар. наук.техн. конф. "Електромеханіка і електротехніка". – Миколаїв, 2004. – С. 60-64. 202


1531. Новогрецкий,

С.

Н.

Регулирование

напряжения

возбуждения

в

скомпенсированном синхронном генераторе / С. Н. Новогрецкий // Вісн. КДПУ. – Кременчук, 2004. – Вип. 2 (25). – С. 71-73. 1532. Новогрецкий, скомпенсированного С. Н. Новогрецкий повышения

С.

Н.

Регулирование

напряжения

синхронного

генератора

по

Материалы

Междунар.

науч.-техн.

//

эффективности

углу

электромеханических

возбуждения

вылета конф.

ротора

/

"Проблемы

преобразователей

в

электроэнергетических системах". – Севастополь, 2004. – С. 39-40. 1533. Новогрецкий,

С.

Н.

Устройства

измерения

угла

вылета

ротора

синхронного генератора / С. Н. Новогрецкий // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Інформаційно-керуючі системи і комплекси". – Миколаїв, 2004. – С. 230-235. 1534. Пат. 69913. Україна. Герметичний компресор / А. А. Ставинський, А. М.Радченко (Україна). – Заявл. 16.12.03 ; опубл. 15.09.04, Бюл. № 9. 1535. Пат.

70864.

Україна.

Просторова

електромагнітна

система

/

А. А. Ставинський, Г. В. Пуйло, О. О. Плахтир та ін. (Україна). – Заявл. 30.12.03 ; опубл. 15.10.04, Бюл. № 10. 1536. Пат.

70866.

Україна.

Електромагнітна

система

з

регулюванням

підмагнічуванням / А. А. Ставинський, О. П. Коновалов, О. О. Плахтир та ін. (Україна). – Заявл. 30.12.03 ; опубл. 15.10.04, Бюл. № 10. 1537. Подимака, В. І. Розрахунок струмів короткого замикання в суднових електроенергетичних системах : метод. вказівки / В. І. Подимака, А. А. Ставинський, В. К. Чекунов. – Миколаїв : НУК, 2004. – 32 с. 1538. Подымака, В. И. Исследование статической устойчивости энергосистемы при регулировании скорости, частоты и напряжения / В. И. Подымака, А. Н. Салтовец // Материалы Междунар. науч.-техн. конф. студ., асп. и молодых науч. работников. – Николаев, 2004.

203


1539. Подымака, В. И. Передаточная функция скомпенсированной синхронной машины / В. И. Подымака, С. Н. Новогрецкий // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2004. – № 3 (396). – С. 96-104. 1540. Подымака, В. И. Система возбуждения бесщеточного синхронного генератора / В. И. Подымака, А. А. Гололобов // Материалы Междунар. науч.-техн. конф. студ., асп. и молодых науч. работников. – Николаев, 2004. 1541. Подымака,

В.

И.

Статическая

устойчивость

скомпенсированной

синхронной машины / В. И. Подымака, С. Н. Новогрецкий // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2004. – № 2 (395). – С. 126-133. 1542. Радченко, А. М. Підвищення енергетичної ефективності автономного кондиціонера

/

А.

М.

Радченко

//

Теплоенергетика.

Інженерія

довкілля.

Автоматизація : вісн. НУ "Львівська політехніка". – Л., 2004. – № 506. – С. 77-81. 1543. Радченко, А. Н. Анализ эффективности испарительно-компрессорных узлов судовых систем микроклимата / А. Н. Радченко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2004. – № 5 (398). – С. 92- 99. 1544. Радченко,

А.

Н.

Исследование

условий

эффективной

работы

воздухоохладителей судовых автономных кондиционеров / А. Н. Радченко // Холодильная техника и технология. – О., 2004. – № 3. – С. 27-31. 1545. Радченко, А. Н. Повышение эффективности охлаждения герметичных компрессоров судовых кондиционеров со встроенными электродвигателями / А. Н. Радченко, А. А. Ставинский // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2004. – № 4. – С.85-91. 1546. Радченко, А. Н. Экспериментальное исследование энергетической эффективности судового автономного кондиционера / А. Н. Радченко, А. И. Есин // Матеріали Міжнар. енергоеколог. конгр. "Енергетика. Екологія. Людина". – К., 2004. – С. 34. 1547. Ставинский, пространственных

А.

А.

Конструктивно-технологические

магнитопроводов

трехфазных

204

статических

особенности индукционных


устройств мощностью до 10000 кВа / А. А. Ставинский, О. О. Плахтырь // Вісн. КДПУ. – Кременчук, 2004. – Вип. 3 (26). – С. 100-103. 1548. Ставинский, А. А. Магнитное поле в трехфазных пространственных стыковых магнитных системах / А. А. Ставинский, Р. А. Ставинский, С. И. Крысенко // Електромашинобудування та електрообладнання : респ. міжвід. наук.-техн. зб. – О., 2004. – Вип. 63. – С. 104-109. 1549. Ставинский, А. А. Повышение эффективности охлаждения герметичных компрессоров судовых кондиционеров со встроенными электродвигателями / А. А. Ставинский, А. Н. Радченко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2004. – № 4. – С. 85-91. 1550. Ставинский, А. А. Проблема и направления дальнейшей эволюции устройств электромеханики / А. А. Ставинский // Електротехніка і електромеханіка. – 2004. – № 1. – С. 57-61. 1551. Ставинский, А. А. Проблема и нетрадиционные технические решения улучшения

виброакустических

характеристик

асинхронных

двигателей

/

А. А. Ставинский // Електротехніка і електромеханіка. – 2004. – № 4. – С. 81-85. 1552. Ставинский, А. А. Результаты исследования и технические решения улучшения

распределения

магнитопроводах

магнитного

трехфазных

поля

статических

в пространственных стыковых индукционных

устройств

/

А. А. Ставинский, Р. А. Ставинский, О. О. Плахтырь // Електромашинобудування та електрообладнання : респ. міжвід. наук.-техн. зб. – О., 2004. – Вип. 62. – С. 117-121. 1553. Ставинський, просторовим

А.

А.

магнітопроводом

Розрахунок :

навч.

трифазних

посібник

/

А.

трансформаторів А.

з

Ставинський,

Р. А. Ставинський, О. О. Плахтир. – Миколаїв : НУК, 2004. – 106 с. 1554. Ставинський, А. А. Удосконалення математичної моделі самохідного підводного апарата для дослідження просторового руху / А. А. Ставинський, С. В. Блінцов // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2004. – № 3 (396). – С. 161-166.

205


1555. Blintsov, S. V. Control Systems of Underwater Robots on the Artificial Intelligence Basis / S. V. Blintsov // Proceedings of the 6-th Int. Conf. on Unconventional Electromechanical and Electrical Systems. – Szczecin, 2004. – Vol. 2. – P. 461-464. 1556. Radchenko, A. Experimental Investigation of Self Container Conditioner With Increased Reliability / A. Radchenko // Proceedings of the 10 Int. Symp. on heat Transfer and Renewable Sources of Energy (HTRSE-2004). – Szczecin, 2004. – P. 793-797. 1557. Stavinsky, A. Increase of Limited Power and Structural Optimization of Static Induction Devices With Spatial Magnetic Cores / A. Stavinsky, O. Plakhtur, R. Stavinsky // On Unconventional Electromechanical and Electrical Systems: Proceedings of the 6-tl Int. Conf. UEES'04. – Alushta, 2004. – Vol. 2. – P. 411-414.

2005 р.

1558. Блінцов, С. В. Дослідження ефективності роботи нечіткого регулятора підводного апарата зі змінною масою / С. В. Блінцов // Матеріали Міжнар. наук.техн. конф. студ., асп. та молодих наук. робітників "Інформаційно-керуючі системи і комплекси". – Миколаїв, 2005. – С. 133-137. 1559. Блінцов, С. В. Замкнені системи автоматичного керування рухом підводного апарата на основі зворотної математичної моделі / С. В. Блінцов // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2005. – № 2 (401). – С. 112-119. 1560. Блінцов, С. В. Нечітка система керування підводним апаратом зі змінними експлуатаційними параметрами / С. В. Блінцов // Вісн. ХНТУ. – Херсон, 2005. – № 1 (21). – С. 365-367. 1561. Блінцов, С. В. Особливості застосування штучного інтелекту в системах автоматики підводних апаратів / С. В. Блінцов // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. "Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів". – Миколаїв, 2005. – Ч. 2. – С. 31-35. 1562. Блінцов, С. В. Розімкнені системи автоматичного керування рухом 206


підводного апарата на основі зворотної математичної моделі / С. В. Блінцов // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2005. – № 1 (400). – С. 156-162. 1563. Блінцов, С. В. Системи автоматичного керування рухом підводного апарата на основі зворотної нейромережної моделі / С. В. Блінцов // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2005. – № 3 (402). – С. 93-100. 1564. Кимстач,

О.

Ю.

Витой

трапециевидный

магнитопровод

для

электрических машин и аппаратов торцевого исполнения / О. Ю. Кимстач, Л. Н. Яростюк // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2005. – № 2 (401). – С. 101-106. 1565. Кимстач, О. Ю. Трансформатор – преобразователь количества фаз с подмагничиванием переменным током / О. Ю. Кимстач // Вісн. КДПУ. – Кременчук, 2005. – Вип. 3 (32). – С. 148-150. 1566. Кімстач, О. Ю. Апарат обліку і захисту для однофазної системи електропостачання / О. Ю. Кімстач // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. "Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів". В 2 ч. – Миколаїв, 2005. – Ч. 2. – С. 146-151. 1567. Кімстач, О. Ю. Асинхронно-рідинний двигун / О. Ю. Кімстач, Г. А. Норенко // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Електротехніка і електромеханіка". – Миколаїв, 2005. – С. 99-104. 1568. Новогрецкий, С. Н. Анализ статической устойчивости автономной работы скомпенсированного синхронного генератора на активно-индуктивную нагрузку / С. Н. Новогрецкий // Вісн. КДПУ. – Кременчук, 2005. – Вип. 3 (32). – С. 63-66. 1569. Новогрецкий, С. Н. Конструктивные особенности скомпенсированного синхронного генератора / С. Н. Новогрецкий // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Електротехніка і електромеханіка". – Миколаїв, 2005. – С. 104-110. 1570. Новогрецкий, С. Н. Лабораторная установка по исследованию влияния на устойчивую работу синхронной машины регулирования напряжения возбуждения по углу вылета ротора / С. Н. Новогрецкий // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф.

207


студ., асп. та молодих вчен. "Інформаційно-керуючі системи і комплекси". – Миколаїв, 2005. – С. 240-244. 1571. Новогрецкий,

С.

Н.

Параллельная

работа

скомпенсированных

синхронных генераторов / С. Н. Новогрецкий // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Проблеми

підвищення

ефективності

електромеханічних

перетворювачів

в

електроенергетичних системах". – Севастополь, 2005. – С. 69-70. 1572. Пат. 4782. Україна. Система автоматичного керування глибиною підводного апарата / С. В. Блінцов (Україна). – Заявл. 23.03.04 ; опубл. 15.02.05, Бюл. № 2. 1573. Пат. 51437. Україна. Просторова магнітна система / А. А. Ставинський, В. І. Крайнюк, Р. А. Ставинський та ін. (Україна). – Заявл. 02.04.02 ; опубл. 17.01.05, Бюл. № 1. 1574. Пат. 51438. Україна. Просторова магнітна система / А. А. Ставинський, О. О. Плахтир, Р. А. Ставинський (Україна). – Заявл. 02.04.02 ; опубл. 15.02.05, Бюл. № 2. 1575. Пат.

52271.

Україна.

Просторова

електромагнітна

система

/

А. А. Ставинський, О. О. Плахтир, Р. А. Ставинський (Україна). – Заявл. 02.04.02 ; опубл. 17.01.05, Бюл. № 1. 1576. Правила классификации и постройки судов внутреннего плавання. В 4 т. Т. 4 / сост.: В. В. Бабий, Е. А. Баронова, А. А. Билокурец, В. С. Блинцов, А. В. Бондаренко, А. А. Каргу, В. Ф. Квасницкий, А. И. Кротов, И. И. Махек, Г. Ф. Романовский, В. К. Чекунов, Г. В. Шарун ; под общ. ред. В. В. Севрюкова. – К. : Регістр судноплавства України, 2005. – 399 с. 1577. Радченко,

А. Н. Эффективные испарительно-компрессорные узлы

автономных кондиционеров / А. Н. Радченко // Тез. IV Междунар. конф. "Проблемы промышленной теплотехники", 26-30 сент. 2005 г. – К., 2005. – С. 120-122. 1578. Ставинский, А. А. Молниезащита на судах / А. А. Ставинский, А. П. Коновалов, В. К. Чекунов // Электропанорама. – 2005. – № 3. – С. 52-54.

208


1579. Ставинский, А. А. Направления усовершенствования преобразовательных трансформаторов на основе пространственных электромагнитных систем с аксиальными стыковыми магнитопроводами / А. А. Ставинский, О. О. Плахтырь, Р. А. Ставинский // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. "Проблеми автоматики та електробладнання транспортних засобів". В 2 ч. – Миколаїв, 2005. – Ч. 2. – С. 178-187. 1580. Ставинский,

А.

А.

Обеспечение

требований

электромагнитной

совместимости на основе пространственной структуры активной части силовых и преобразовательных трансформаторов / А. А. Ставинский, О. О. Плахтырь, Р. А. Ставинский // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. "Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів". В 2 ч. – Миколаїв, 2005. – Ч. 2. – С. 170-178. 1581. Ставинский, А. А. Способы обеспечения специальных требований к силовому электрооборудованию на основе трансформаторов и трансформаторных преобразователей

с

пространственной

структурой

активной

части

/

А. А. Ставинский, О. О. Плахтырь, Р. А. Ставинский // Електротехніка і електромеханіка. – 2005. – № 4. – С. 30-36. 2006 р.

1582. Блінцов, С. В. Застосування елементів штучного інтелекту в системах керування рухом самохідних підводних апаратів / С. В. Блінцов // Техн. електродинаміка. Темат. вип. Проблеми сучасної електротехніки. – К., 2006. – № 6. – С. 108-111. 1583. Блінцов, С. В. Застосування штучних нейронних мереж з неітеративним навчанням в системах автоматичного керування електроприводами рушіїв підводних апаратів / С. В. Блінцов // Електромашинобудування тa електрообладнання : респ. міжвід. наук.-техн. зб. Темат. вип. Проблеми автоматизованого електроприводу. Теорія і практика. – О., 2006. – № 66. – С. 384-385. 209


1584. Блінцов, С. В. Перспективи використання цифрових регуляторів у системах керування рухом підводних апаратів / С. В. Блінцов, О. В. Зарубін // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Інформаційнокеруючі системи і комплекси". – Миколаїв, 2006. – С. 28-32. 1585. Кімстач, О. Ю. Оптимізація машин постійного струму / О. Ю. Кімстач // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. "Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів". – Миколаїв, 2006. – С. 174-178. 1586. Новогрецкий, С. Н. Микропроцессорный автоматический регулятор возбуждения судового синхронного генератора / С. Н. Новогрецкий // Матеріали Всеукр.

наук.-техн.

конф.

"Проблеми

автоматики

та

електрообладнання

транспортних засобів". – Миколаїв, 2006. – С. 129-133. 1587. Новогрецкий, С. Н. Работа скомпенсированного синхронного генератора на активно-емкостную нагрузку / С. Н. Новогрецкий // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. "Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів". – Миколаїв, 2006. – Ч. 2. – С. 89-96. 1588. Новогрецкий, С. Н. Статическая устойчивость параллельной работы двух скомпенсированных синхронных генераторов / С. Н. Новогрецкий // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2006. – № 2 (407). – С. 130-136. 1589. Пат.

18439.

Україна.

Пристрій

для

збудження

скомпенсованого

синхронного генератора / В. І. Подимако, С. М. Новогрецький (Україна). – Заявл. 18.04.06 ; опубл. 15.11.06, Бюл. № 11. 1590. Радченко, А. М. Математична модель охолоджувачів повітря екологічно безпечних систем мікроклімату / А. М. Радченко // Техногенна безпека : наук. пр. МДГУ ім. П. Могили. – Миколаїв, 2006. – Т. 49, вип. 36. – С. 72-75. 1591. Радченко, А. Н. Испытания конденсатора типа "труба в трубе" в составе судового автономного кондиционера / А. Н. Радченко, В. В. Горин, А. И. Есин // Авиац.-косм. техника и технология. – 2006. – № 10 (36). – С. 107-111.

210


1592. Радченко, А. Н. Математическая модель воздухоохладителя судового автономного кондиционера / А. Н. Радченко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2006. – № 2 (407). – С. 91-97. 1593. Радченко, А. Н. Повышение эффективности транспортных автономных кондиционеров / А. Н. Радченко, А. Н. Сапармамедов // Авиац.-косм. техника и технология. – 2006. – № 9 (35). – С. 69-73. 1594. Радченко, А. Н. Энергетически эффективный судовой автономный кондиционер / А. Н. Радченко, А. И. Есин, А. Н. Сапармамедов // Техногенна безпека : наук. пр. МДГУ ім. П. Могили. – Миколаїв, 2006. – Т. 53, вип. 40. – С. 124-128. 1595. Ставинский, А. А. Специфика и понятие определения "Специальные электрические машины" / А. А. Ставинский // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. "Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів". – Миколаїв, 2006. – С. 186-194. 1596. Ставинский, А. А. Усовершенствование оборудования водолазных комплексов на основе специальных исполнений электромеханических устройств / А. А. Ставинский, И. Г. Забора // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. "Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів". – Миколаїв, 2006. – С. 194-202. 1597. Чекунов,

В.

К.

Індивідуальний

комплект

навчально-методичних

матеріалів з дисципліни "Електричні апарати" : метод. вказівки / В. К. Чекунов, С. М. Новогрецький. – Миколаїв : ІЗДО НУК, 2006. – 61 с. 1598. Radchenko, A. Increasing the Efficiency of self Container Conditioners / A. Radchenko // Proceedings of the XI Int. Symp. on heat Transfer and Renewable Sources of Energy (HTRSE – 2006). – Szczecin, 2006. – P. 433-438.

2007 р.

211


1599. Анализ трансформаторного

возможности

снижения

преобразователя

числа

массогабаритных фаз

асинхронного

показателей двигателя

с

короткозамкнутым статором / А. А. Ставинский, Н. Е. Зинченко, И. Г. Забора и др. // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. "Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів". – Миколаїв, 2007. – С. 188-194. 1600. Блінцов, С. В. Використання теореми Байеса для фільтрації небажаної електронної пошти / С. В. Блінцов // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. "Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів". – Миколаїв, 2007. – С. 214-218. 1601. Блінцов, С. В. Оптимальна по швидкодії система керування ступінчатою зміною швидкості підводного апарата / С. В. Блінцов, Г. С. Грудініна // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Електротехніка і електромеханіка". – Миколаїв, 2007. – С. 148-151. 1602. Блінцов, С. В. Програмна реалізація стиснення файлів за методами теорії інформації / С. В. Блінцов, О. О. Ухін // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Інформаційно-керуючі системи і комплекси". – Миколаїв, 2007. – С. 117-121. 1603. Блінцов, С. В. Суднова радіолокаційна станція з системою автоматичної радіолокаційної прокладки : навч. посібник / С. В. Блінцов, П. Г. Клименко. – Миколаїв : НУК, 2007. – 29 с. 1604. Блінцов, С. В. Теорія інформації : метод. вказівки до викон. лаб. робіт / С. В. Блінцов, Д. О. Жук, В. С. Карпенко. – Миколаїв : НУК, 2007. – 32 с. 1605. Возможности энергоресурсосбережения при разработке трансформаторов с комплектным оборудованием охлаждения / А. А. Ставинский, Р. А. Ставинский, Д. А. Андреев и др. // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. "Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів". – Миколаїв, 2007. – С. 202-207. 1606. Жук, Д. О. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни

"Проектування

мікропроцесорних

212

пристроїв".

Ч.

1.

Основи


проектування програмного забезпечення мікроконтролерних систем / Д. О. Жук, С. В. Блінцов. – Миколаїв : НУК, 2007. – 28 с. 1607. Жук, Д. О. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Проектування мікропроцесорних пристроїв". Ч. 2. Моделювання апаратних вузлів і програмного забезпечення мікроконтролерних систем / Д. О. Жук, С. В. Блінцов. – Миколаїв : НУК, 2007. – 44 с. 1608. Кимстач,

О.

Ю.

Оптимизация

по

массе

индуктора

синхронной

явнополюсной машины / О. Ю. Кимстач // Вісн. КДПУ. – Кременчук, 2007. – Вип. 3 (44), ч. 2. – С. 67-69. 1609. Кімстач,

О.

Ю.

Індивідуальний

комплект

навчально-методичних

матеріалів з дисципліни "Електрична частина ТЕС і АЕС" : метод. вказівки / О. Ю. Кімстач. – Миколаїв : ІЗДО НУК, 2007. – 45 с. 1610. Кімстач, О. Ю. Індивідуальний комплект навчально-методичних матеріалів з дисципліни "Електропостачання промислових та комунальних об'єктів" : метод. вказівки / О. Ю. Кімстач, С. М. Новогрецький. – Миколаїв : ІЗДО НУК, 2007. – 53 с. 1611. Кімстач,

О.

Ю.

Індивідуальний

комплект

навчально-методичних

матеріалів з дисципліни "Основи автоматизованого проектування електромеханічних пристроїв та електромеханічних систем" : метод. вказівки / О. Ю. Кімстач. – Миколаїв : ІЗДО НУК, 2007. – 52 с. 1612. Кімстач, О. Ю. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу "Електроматеріалознавство" / О. Ю. Кімстач, С. М. Новогрецький. – Миколаїв : ІЗДО НУК, 2007. – 46 с. 1613. Кімстач, О. Ю. Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни "Основи електропостачання" / Р. А. Ставинський, О. Ю. Кімстач. – Миколаїв : МДАУ, 2007. – 48 с. 1614. Кімстач, О. Ю. Оптимізація головних розмірів трансформатора з обертовим полем / О. Ю. Кімстач // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Електротехніка і електромеханіка". – Миколаїв, 2007. – С. 125131. 213


1615. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Електричні машини" / Р. А. Ставинський, О. Ю. Кімстач, О. С. Садовий, О. М. Циганов. – Миколаїв : МДАУ, 2007. – 58 с. 1616.

Новогрецкий, С. Н. Параллельная работа двух идентичных синхронных

генераторов на общую нагрузку / С. Н. Новогрецкий // Материалы Междунар. науч.техн.

конф.

"Проблемы

повышения

эффективности

электромеханических

преобразователей в электроэнергетических системах", Севастополь, 24-28 сент. 2007 г. – Севастополь, 2007. – С. 140-141. 1617. Новогрецкий,

С.

Н.

Расчет

статической

устойчивости

работы

синхронного генератора на мощную сеть / С. Н. Новогрецкий // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. "Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів", Миколаїв, 21-23 трав. 2007 р. – Миколаїв, 2007. – С. 139-143. 1618. Новогрецкий, С. Н. Расчет электромагнитных переходных процессов скомпенсированного синхронного генератора / С. Н. Новогрецкий // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Електромеханіка і електротехніка" (ЕТЕМ – 2007), Миколаїв, 19-20 листоп. 2007 р. – Миколаїв, 2007. – С. 131-137. 1619. Новогрецкий, С. Н. Статическая устойчивость работы синхронных генераторов автономно и на сеть бесконечной мощности / С. Н. Новогрецкий // Вісн. КДПУ. – Кременчук, 2007. – Вип. 3 (44), ч. 2. – С. 114-117. 1620. Особенности и перспективы использования асинхронных двигателей с короткозамкнутым статором и преобразователем числа фаз / А. А. Ставинский, Д. В. Миронов, И. Г. Забора и др. // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. "Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів". – Миколаїв, 2007. – С. 194-201. 1621. Пат.

78863.

Україна.

Парокомпресорна

холодильна

машина

/

А. М. Радченко, М. І. Радченко, О. А. Сирота, Б. Г. Тимошевський, С. І. Сербін (Україна). – Заявл. 18.04.05 ; опубл. 25.04.07, Бюл. № 5.

214


1622. Пат. 79028. Україна. Трансформатор-перетворювач

з поперечним

підмагнічуванням змінним струмом / О. Ю. Кімстач (Україна). – Заявл. 13.06.05 ; опубл. 10.05.07, Бюл. № 6. 1623. Пат. 79307. Україна. Ежекторна холодильна машина / А. М. Радченко, М. І. Радченко, О. А. Сирота, Ю. Г. Щербак (Україна). – Заявл. 05.04.05 ; опубл. 11.06.07, Бюл. № 8. 1624. Подимака, В. І. Проектування автоматичного регулятора збудження суднового

синхронного

генератора

: метод.

вказівки

/

В.

І.

Подимака,

С. М. Новогрецький. – Миколаїв : НУК, 2007. – 48 с. 1625. Подимака, В. І. Проектування двохімпульсного регулятора частоти суднового дизель-генератору : навч. посібник / В. І. Подимака, С. М. Новогрецький. – Миколаїв : НУК, 2007. – 40 с. 1626. Подымака, В. И. Анализ устойчивости синхронного генератора при автономной работе на активно-индуктивную нагрузку / В. И. Подымака // Матеріали Всеукр.

наук.-техн.

конф.

"Проблеми

автоматики

та

електрообладнання

транспортних засобів". – Миколаїв, 2007. – С. 150-157. 1627. Подымака,

В.

И.

Электромагнитные

переходные

процессы

при

подключении активно-индуктивной нагрузки к скомпенсированному синхронному генератору / В. И. Подымака, С. Н. Новогрецкий // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2007. – № 6 (417). – С. 154-161. 1628. Радченко, А. Н. Анализ эффективности теплоиспользующих хладоновых эжекторных систем охлаждения судовых электродвигателей / А. Н. Радченко // Вестн. двигателестроения. – 2007. – № 3. – С. 135-139. 1629. Радченко, А. Н. Системы охлаждения судовых электрогенераторов с комплексным использованием вторичной теплоты / А. Н. Радченко // Авиац.-косм. техника и технология. – 2007. – № 8 (44). – С. 90-94. 1630. Радченко, А. Н. Совместное применение тригенерационных и гидридных технологий в судовых ДВС / А. Н. Радченко, А. А. Сирота, Р. Н. Радченко // Вестн. двигателестроения. – 2007. – № 3. – С. 147-151. 215


1631. Радченко, А. Н. Энергосберегающие системы охлаждения электрических машин / А. Н. Радченко // Техногенна безпека : наук. пр. МДГУ ім. П. Могили. – Миколаїв, 2007. – Т. 73, вип. 60. – С. 106-108. 1632. Система форсированного

охлаждения силового

трансформатора с

пространственной электромагнитной системой / А. А. Ставинский, Р. А. Ставинский, С. А. Дворниченко и др. // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. "Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів". – Миколаїв, 2007. – С. 208-213. 1633. Ставинський, А. А. Етапи розвитку електромашинобудування (передмова до підручника з дисципліни "Електричні машини") / А. А. Ставинський // Матеріали Всеукр.

наук.-техн.

конф.

"Проблеми

автоматики

та

електрообладнання

транспортних засобів". – Миколаїв, 2007. – С. 182-187. 1634. Ставинський, Р. А. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Апарати керування і захисту" / Р. А. Ставинський, О. Ю.Кімстач, О. О. Плахтир. – Миколаїв : МДАУ, 2007. – 45 с. 1635. Стенд

для

экспериментальных

исследований

эффективности

нейронечетких регуляторов электроприводов постоянного тока / В. С. Блинцов, С. В. Блинцов, Я. Б. Волянская, С. М. Волянский, Д. В. Костенко // Материалы XIV Междунар. науч.-техн. конф. "Электроприводы переменного тока". – Екатеринбург, 2007. – С. 295-298. 1636. Чекунов, В. К. Створення мікропроцесорного синхронізатора генераторів / В. К. Чекунов // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. "Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів". – Миколаїв, 2007. – С. 160-167.

2008 р.

1637. Блінцов, С. В. Система автоматичного керування просторовим рухом підводного апарата на базі раціональних дробів / С. В. Блінцов // Матеріали XV

216


Міжнар. конф. з автомат. упр. "Автоматика – 2008". В 3 т. – О., 2008. – Т. 2. – С. 701-703. 1638. Блінцов, С. В. Автоматичне керування автономними підводними апаратами в умовах невизначеності : монографія / С. В. Блінцов. – Миколаїв : Іліон, 2008. – 204 с. 1639. Блінцов, С. В. Електронна картографічна навігаційно-інформаційна система : навч. посібник / С. В. Блінцов, П. Г. Клименко. – Миколаїв : НУК, 2008. – 70 с. 1640. Блінцов, С. В. Ідентифікація інверсної моделі нелінійного динамічного об'єкту керування за допомогою раціонального дробу / С. В. Блінцов // Техн. електродинаміка. Темат. вип. Проблеми сучасної електротехніки. – К., 2008. – № 7. – С. 52-53. 1641. Блінцов, С. В. Компенсація зовнішніх та параметричних збурень в системі керування підводним апаратом на базі інверсної моделі з використанням раціональних дробів / С. В. Блінцов // Вісн. НТУ "ХПІ". – Х., 2008. – № 30. – С. 320-321. 1642. Блінцов, С. В. Оптимальний по швидкодії регулятор швидкості руху підводного апарата в умовах зовнішніх збурень / С. В. Блінцов, Г. С. Грудініна // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. "Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів". – Миколаїв, 2008. – С. 73-76. 1643. Блінцов, С. В. Побудова оптимальної по швидкодії системи керування підводним апаратом в умовах невизначеності його параметрів / С. В. Блінцов, Г. С. Грудініна // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Електротехніка і електромеханіка". – Миколаїв, 2008. – С. 193-195. 1644. Блінцов, С. В. Побудова системи керування підводним апаратом з використанням інверсної моделі на базі раціональних дробів / С. В. Блінцов // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Інформаційнокеруючі системи і комплекси". – Миколаїв, 2008. – С. 174-178.

217


1645. Блінцов, С.В. Застосування математичної моделі руху підводного апарата для побудови оптимальної за швидкодією системи керування з компенсацією зовнішніх збурень / С. В. Блінцов, Г. С. Грудініна // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2008. – № 3 (420). – С. 77-83. 1646. Кімстач,

О.

Ю.

Індивідуальний

комплект

навчально-методичних

матеріалів з дисципліни "Спеціальні електричні машини" : метод. вказівки / О. Ю. Кімстач. – Миколаїв : ІЗДО НУК, 2008. – 40 с. 1647. Кімстач, О. Ю. Оптимізація головних розмірів асинхронної машини / О. Ю. Кімстач, Ю. Є. Смирнов // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Електротехніка і електромеханіка". – Миколаїв, 2008. – С. 61-65. 1648. Направления усовершенствования индукционных статических устройств на

основе

электромагнитных

систем

с

многоплоскостными

образующими

поверхностями и метод их структурной оптимизации / А. А. Ставинский, Р. А. Ставинский, О. О. Плахтырь и др. // Вісн. НТУ "ХПІ". – Х., 2008. – № 40. – С. 115-124. 1649. Нгуен Тьен Лык. Моделирование работы синхронных генераторов с учетом особенностей системы автоматического регулирования возбуждения / Нгуен Тьен Лык, С. Н. Новогрецкий // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Електромеханіка і електротехніка" (ЕТЕМ – 2008), Миколаїв, 17-18 листоп. 2008 р. – Миколаїв, 2008. – С. 70-74. 1650. Пат. 33137. Україна. Трансформатор з обертовим магнітним полем / А. А. Ставинський, І. Г. Забора, М. І. Зелений та ін. (Україна). – Заявл. 11.02.08 ; опубл. 10.06.08, Бюл. № 11. 1651. Пат. 33138. Україна. Електродвигун з багатофазним статором і числом полюсів 2р>4 / А. А. Ставинський, І. Г. Забора, М. І. Зелений та ін. (Україна). – Заявл. 11.02.08 ; опубл. 10.06.08, Бюл. № 11. 1652. Пат. 81778. Україна. Спосіб перетворення теплової енергії в механічну роботу з утилізацією теплоти продуктів згоряння / А. М. Радченко, М. І. Радченко, Б. Д. Білека, О. А. Сирота, О. О. Філоненко, Р. М. Радченко, А. А. Андреєв, 218


Д. В. Коновалов, М. О. Тарасенко (Україна). – Заявл. 18.04.05 ; опубл. 11.02.08, Бюл. № 3. 1653. Пат. 81779. Україна. Спосіб перетворення теплової енергії в механічну роботу з утилізацією теплоти / А. М. Радченко, В. В. Романов, Б. Д. Білека, М. І. Радченко, О. А. Сирота, Р. М. Радченко, А. А. Андреєв, М. О. Тарасенко, Д. В. Коновалов (Україна). – Заявл. 18.04.05 ; опубл. 11.02.08, Бюл. № 3. 1654. Пат. 81780. Україна. Спосіб перетворення теплової енергії в механічну роботу з утилізацією теплоти продуктів згоряння / А. М. Радченко, М. І. Радченко, В. В. Романов, Б. Д. Білека, О. А. Сирота, Р. М. Радченко, А. А. Андреєв, Д. В. Коновалов, М. О. Тарасенко (Україна). – Заявл. 18.04.05 ; опубл. 11.02.08, Бюл. № 3. 1655. Пат.

81985.

Україна.

Статичний

індукційний

пристрій

/

А. А. Ставинський, Р. А. Ставинський (Україна). – Заявл. 03.05.06 ; опубл. 25.02.08, Бюл. № 4. 1656. Пат. 82075. Україна. Спосіб підготовки газоподібного теплоносія / А. М. Радченко, М. І. Радченко, Р. М. Радченко, О. А. Сирота, Ан. А. Андреєв, Д. В. Коновалов (Україна). – Заявл. 18.04.05 ; опубл. 11.03.08, Бюл. № 5. 1657. Пат. 84550. Україна. Спосіб перетворення теплоти в механічну роботу в паротурбінній установці / А. М. Радченко, М. І. Радченко, О. А. Сирота, Р. М.Радченко, А. А. Андреєв, Д. В. Коновалов (Україна). – Заявл. 05.04.05 ; опубл. 10.11.08, Бюл. № 21. 1658. Подымака, В. И. Экспериментальное исследование работы синхронного генератора продольно-поперечного возбуждения в скомпенсированном режиме / В. И. Подымака, С. Н. Новогрецкий // Вісн. КДПУ. – Кременчук, 2008. – Вип. 4 (51), ч. 1. – С. 58-61. 1659. Поэтапная

реализация

самоокупающихся

проектов

модернизации

газоперекачивающих станций / А. Н. Радченко, А. А. Морозова, А. А. Сирота, Н. И. Радченко // Техногенна безпека : наук. пр. МДГУ ім. П. Могили. – Миколаїв, 2008. – Т. 95, вип. 82. – С. 21-28. 219


1660. Прудников, А. А. Моделирование режимов пуска двигателей постоянного тока при регулировании напряжения якоря / А. А. Прудников, С. Н. Новогрецкий // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Електромеханіка і електротехніка" (ЕТЕМ – 2008), Миколаїв, 17-18 листоп. 2008 р. – Миколаїв, 2008. – С. 74-78. 1661. Радченко, А. Н. Влияние эффективности работы конденсаторов на оптимальные характеристики теплоиспользующих холодильных машин для судовой энергетики / А. Н. Радченко, В. В. Горин, Н. И. Радченко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2008. – № 3 (420). – С. 123-129. 1662. Радченко, А. Н. Децентрализованное теплонасосное теплоснабжение / А. Н. Радченко, А. А. Стахель // Техногенна безпека : наук. пр. МДГУ ім. П. Могили. – Миколаїв, 2008. – Т. 77, вип. 64. – С. 32-36. 1663. Радченко, А. Н. Использование вторичных энергоресурсов судового газотурбогенератора для кондиционирования и получения пресной воды / А. Н. Радченко, А. Н. Сапармамедов, С. В. Иваненко // Авиац.-косм. техника и технология. – 2008. – № 8 (55). – С. 116-120. 1664. Радченко, А. Н. Особенности реализации проектов модернизации газоперекачивающих станций в направлении энергосбережения / А. Н. Радченко, А. С. Морозова // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2008. – № 3 (420). – С. 169-177. 1665. Радченко, А. Н. Оценка эффективности охлаждения электрогенераторов хладоновыми

эжекторными

холодильными

машинами

/

А.

Н.

Радченко,

А. А. Стахель // Техногенна безпека : наук. пр. МДГУ ім. П. Могили. – Миколаїв, 2008. – Т. 85, вип. 72. – С. 12-17. 1666. Радченко,

А.

Н.

Самоокупающиеся

проекты

повышения

энергоэффективности промышленных предприятий / А. Н. Радченко, А. С. Морозова // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2008. – № 3 (420). – С. 273-278. 1667. Радченко, А. Н. Теплоиспользующая установка с испарительным конденсатором для охлаждения циклового воздуха судового газотурбогенератора /

220


А. Н. Радченко, В. В. Горин, А. Н. Сапармамедов // Авиац.-косм. техника и технология. – 2008. – № 4 (51). – С. 70-74. 1668. Радченко,

А.

Н.

Теплоиспользующие

кондиционирующие

и

опреснительные установки на базе судовых ДВС / А. Н. Радченко // Авиац.-косм. техника и технология. – 2008. – № 9 (56). – С. 115-119. 1669. Радченко, А. Н. Теплоиспользующие установки кондиционирования воздуха судовых вспомогательных дизелей / А. Н. Радченко // Авиац.-косм. техника и технология. – 2008. – № 7 (54). – С. 158-162. 1670. Радченко, А. Н. Теплоиспользующие хладоновые эжекторные системы вентиляции электрогенераторов судовых дизель генераторов / А. Н. Радченко, А. А. Стахель // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2008. – № 3 (420). – С. 95-102. 1671. Радченко, А. Н. Теплоиспользующие экологически безопасные установки кондиционирования воздуха на входе судовых дизель генераторов / А. Н. Радченко, А. И. Бузник, С. В. Иваненко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2008. – № 3 (420). – С. 139-144. 1672. Радченко,

А.

Н.

Тригенерация

в

газотурбинных

установках

газоперекачивающих станций / А. Н. Радченко // Техногенна безпека : наук. пр. МДГУ ім. П. Могили. – Миколаїв, 2008. – Т. 77, вип. 64. – С. 11-18. 1673. Радченко, А. Н. Турбодетандерные системы охлаждения воздуха на входе судовых дизелей / А. Н. Радченко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2008. – № 3 (420). – С. 102-110. 1674. Радченко, А. Н. Энергосберегающий экологически безопасный судовой кондиционер на базе дизель генератора / А. Н. Радченко, А. И. Бузник // Авиац.косм. техника и технология. – 2008. – № 10 (57). – С. 118-122. 1675. Радченко,

А.

Н.

Эффективность

применения

теплоиспользующих

холодильных машин в газоперекачивающих агрегатах / А. Н. Радченко, Б. Д. Билека, Н. И. Радченко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2008. – № 3 (420). – С. 85-94. 1676. Ставинский,

А.

А.

Классификации

структур

и

элементов

электромагнитных систем электромеханических и индукционных статических 221


преобразователей / А. А. Ставинский, Р. А. Ставинский // Електротехніка і електромеханіка. – 2008. – № 2. – С. 53-58. 1677. Ставинский, А. А. Особенности назначения и использования специальных электрических машин / А. А. Ставинский // Електротехніка і електромеханіка. – 2008. – № 1. – С. 44-48. 1678. Ставинский, А. А. Перспективы использования и усовершенствование электромеханической системы, содержащей асинхронный двигатель с многофазным стержневым

статором

и

трансформаторный

преобразователь

числа

фаз

/

А. А. Ставинский, Н. И. Зеленый // Вісн. НТУ "ХПІ". – Х., 2008. – № 30. – С. 457459. 1679. Суднові енергозберігаючі електрогенеруючі комплекси / А. М. Радченко, С. В. Іваненко, А. І. Бузнік, М. І. Радченко // Техногенна безпека : наук. пр. МДГУ ім. П. Могили. – Миколаїв, 2008. – Т. 95, вип. 82. – С. 16-20. 1680. Теплоиспользующие системы охлаждения циклового воздуха судовых ДВС / А. Н. Радченко, А. А. Сирота, Д. В. Коновалов, Н. И. Радченко // Вестн. двигателестроения. – 2008. – № 1. – С. 114-119. 1681. Тригенерационные системы комплексного использования сбросной теплоты судовых дизелей / А. Н. Радченко, А. А. Сирота, Д. В. Коновалов, Н. И. Радченко // Вестн. двигателестроения. – 2008. – № 2. – С. 68-72. 1682. Чекунов, В. К. Моделювання роботи гребної електричної установки змінного струму / В. К. Чекунов, А. М. Лесін // Матеріали наук.-техн. конф. "Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів". – Миколаїв, 2008. – С. 133-139. 1683. Radchenko, A. Сooling of Ventilation air in Marine Electric Engines by Ejector Waste heat Recovery Refrigeration Systems / A. Radchenko // Proceedings of the XII Int. Symp. on heat Transfer and Renewable Sources of Energy (HTRSE'2008). – Szczecin, 2008. – P. 521-528. 2009 р. 222


1684. Александровський, методичних

матеріалів

з

С.

Ю.

Індивідуальний

дисципліни

"Основи

комплект

метрології

навчально-

та

електричні

вимірювання" : метод. вказівки / С. Ю. Александровський, С. М. Новогрецький. – Миколаїв : ІЗДО НУК, 2009. – 63 с. 1685. Блінцов, С. В. Застосування штучної нейронної мережі для побудови оптимального за швидкодією регулятора швидкості руху підводного апарата / С. В. Блінцов, Г. С. Грудініна // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів". – Миколаїв, 2009. – С. 54-56. 1686. Гуров, А. П. Застосування трансформатора струму в мікропроцесорній системі керування резонансною вібромашиною з електромагнітним приводом / А. П. Гуров, О. О. Черно, С. М. Новогрецький // Вісн. КДПУ. – Кременчук, 2009. – Вип. 4 (57), ч. 1. – С. 59-61. 1687. Кимстач, О. Ю. Оптимизация по времени системы пуска двигателя постоянного тока / О. Ю. Кимстач // Вісн. КДПУ. – Кременчук, 2009. – Вип. 3 (56), ч. 1. – С. 31-34. 1688. Новогрецкий, двигателей

на

С.

колебания

Н.

Влияние

режимных

неравномерности

параметров

хода

первичных

параллельно

работающих

скомпенсированных синхронных генераторов / С. Н. Новогрецкий // Вісн. КДПУ. – Кременчук, 2009. – Вип. 3 (56), ч. 1. – С. 27-30. 1689. Повышение

мощности

газотурбинных

двигателей

охлаждением

наружного воздуха в эжекторных теплоиспользующих машинах / А. Н. Радченко, Н. И. Радченко, А. В. Бойко, С. А. Карасев // Техногенна безпека : наук. пр. ЧДУ ім. П. Могили. – Миколаїв, 2009. – Т. 111, вип. 98. – С. 57-62. 1690. Радченко, А. М. Екологічно чисті установки утилізації енергії продуктів згоряння суднових дизель генераторів / А. М. Радченко // Техногенна безпека : наук. пр. ЧДУ ім. П. Могили. – Миколаїв, 2009. – Т. 111, вип. 98. – С. 107-112.

223


1691. Радченко, А. Н. Анализ целесообразности применения тригенерации в комбинированных газопаротурбинных установках / А. Н. Радченко // Авиац.-косм. техника и технология. – 2009. – № 7 (64). – С. 23-26. 1692. Радченко, А. Н. Анализ эффективности комплексного охлаждения воздуха дизель генераторов теплоиспользующими установками / А. Н. Радченко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2009. – № 1 (424). – С. 130-136. 1693. Радченко,

А.

Н.

Быстроокупающиеся

проекты

повышения

производительности газоперекачивающих агрегатов компрессорных станций / А. Н. Радченко, А. С. Морозова // Авиац.-косм. техника и технология. – 2009. – № 9 (66). – С. 53-57. 1694. Радченко, А. Н. Газотурбинный двигатель простого цикла с турбиной перерасширения и термопрессором / А. Н. Радченко, Д. В. Коновалов // Авиац.-косм. техника и технология. – 2009. – № 10 (67). – С. 98-101. 1695. Радченко, А. Н. Охлаждение наружного воздуха на входе газовых турбин компрессорных

станций

эжекторными

теплоиспользующими

машинами

/

А. Н. Радченко // Техногенна безпека : наук. пр. ЧДУ ім. П. Могили. – Миколаїв, 2009. – Т. 111, вип. 98. – С. 34-38. 1696. Радченко, А. Н. Охлаждение наружного воздуха на входе ГТД простого цикла с применением струйных технологий / А. Н. Радченко // Авиац.-косм. техника и технология. – 2009. – № 8 (65). – С. 42-46. 1697. Радченко,

А.

Н.

Повышение

эффективности

дизель

генераторов

использованием тригенерации / А. Н. Радченко, А. В. Коновалов // Техногенна безпека : наук. пр. ЧДУ ім. П. Могили. – Миколаїв, 2009. – Т. 111, вип. 98. – С. 39-43. 1698. Радченко, А. Н. Предварительное охлаждение воздуха ГТД эжекторными теплоиспользующими установками / А. Н. Радченко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2009. – № 2 (425). – С. 132-136. 1699. Радченко, А. Н. Предварительное охлаждение воздуха когенерационных ГТД эжекторными теплоиспользующими машинами / А. Н. Радченко // Наук. пр. ОНАХТ. – О., 2009. – Вип. 35, т. 1. – С. 160-163. 224


1700. Радченко, А. Н. Тригенерация в газотурбинных двигателях простого цикла / А. Н. Радченко // Авиац.-косм. техника и технология. – 2009. – № 4 (61). – С. 58-61. 1701. Радченко, А. Н. Энергосберегающая модернизация газоперекачивающих станций на основе теплоиспользующих холодильных машин / А. Н. Радченко // Обладнання та технології харчових виробництв : зб. наук. пр. ДонНУЕТ. – Донецьк, 2009. – Вип. 21. – С. 295-302. 1702. Radchenko, A. Assessment of Ejector Waste heat Recovery Refrigeration for Precooling Gas Turbine Inlet Air / A. Radchenko // Proceedings of the ICHMT Int. Symp. "Heat Transfer in Gas Turbine Systems", Antalya, Turkey, 9-14 Aug. 2009. – Antalya, 2009. 1703. Radchenko, A. Complex Recovering of Gas Turbine Waste heat for Cooling of Turbine Cyclic air by Ejector Refrigeration System / A. Radchenko, N. Radchenko // Proceedings of the ICHMT Int. Symp. "Heat Transfer in Gas Turbine Systems", Antalya, Turkey, 9-14 Aug. 2009. – Antalya, 2009.

Кафедра теоретичної електротехніки і електронних систем

2000 р.

1704. Жук, О. К. Досвід та напрями базової електротехнічної та електронної підготовки студентів УДМТУ / О. К. Жук // Матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. "Взаємозв'язок реформи інженерної освіти і промислового розвитку України: стан, проблеми, рішення". – Миколаїв, 2000. 1705. Рациональные уравнения, системы и неравенства : учеб. пособие / А. Т. Кинаш, Т. В. Фатеева, Н. Р. Хлопенко, Н. Я. Хлопенко. – Миколаїв : УДМТУ, 2000. 1706. Чудайкін, І. І. До питання підвищення стійкості рішень інтегральних рівнянь при розрахунках параметрів керованих динамічних віброгасників / 225


І. І. Чудайкін, А. П. Гуров, Д. Ю. Шарейко // Електромашинобудування та електрообладнання : респ. міжвід. наук.-техн. зб. – О., 2000. – Вип. 54. 1707. Чудайкін, І. І. До питання розрахунку електромагнітних зусиль у польових задачах / І. І. Чудайкін, А. П. Гуров, Д. Ю. Шарейко // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2000. – № 4 (370). – С. 141-146. 1708. Чудайкін, І. І. Спеціальна тематика / І. І. Чудайкін, В. Ф. Барабанщиков // Матеріали II наук.-техн. конф. ВМС України "Проблемні питання будови ВМС, розвитку, озброєння та військової техніки", 16-18 жовт. 2000 р. – Севастополь, 2000. 1709. Чудайкін, І. І. Спеціальна тематика / І. І. Чудайкін, В. Ф. Барабанщиков // Матеріали II наук.-техн. конф. ВМС України "Проблемні питання будови ВМС, розвитку, озброєння та військової техніки", 16-18 жовт. 2000 р. – Севастополь, 2000. 1710. Чудайкін, І. І. Спеціальна тематика / І. І. Чудайкін, В. Ф. Барабанщиков, С. В. Єгоров // Матеріали II наук.-техн. конф. ВМС України "Проблемні питання будови ВМС, розвитку, озброєння та військової техніки", 16-18 жовт. 2000 р. – Севастополь, 2000. 1711. Чудайкін, І. І. Спеціальна тематика / І. І. Чудайкін, С. В. Єгоров // Матеріали II наук.-техн. конф. ВМС України "Проблемні питання будови ВМС, розвитку, озброєння та військової техніки", 16-18 жовт. 2000 р. – Севастополь, 2000. 1712. Чудайкін, І. І. Спеціальна тематика / І. І. Чудайкін, С. В. Єгоров // Матеріали II наук.-техн. конф. ВМС України "Проблемні питання будови ВМС, розвитку, озброєння та військової техніки", 16-18 жовт. 2000 р. – Севастополь, 2000. 1713. Чудайкін, І. І. Спеціальна тематика / І. І. Чудайкін, Ю. Н. Алфимов // Матеріали II наук.-техн. конф. ВМС України "Проблемні питання будови ВМС, розвитку, озброєння та військової техніки", 16-18 жовт. 2000 р. – Севастополь, 2000.

2001 р.

226


1714. Генераторы импульсных токов нового поколения / В. М. Рябенький, А. Н. Голобородько, Л. Н. Мирошниченко, И. Т. Вовк // Техн. електродинаміка. Темат. вип. – К., 2001. – № 5. – С. 46-51. 1715. Жук, А. К. Защита нагрузки преобразователей частоты от перенапряжений с учетом кабельных линий / А. К. Жук, Д. А. Жук, В. Н. Шапошник // Материалы Междунар. науч.-техн. конф. "Новые технологии в машино-, приборостроении и на транспорте". – Севастополь, 2001. – С. 266-270. 1716. Жук, А. К. Структуры активных и гибридных фильтрокомпенсирующих устройств

в

электроэнергетических

системах

с

полупроводниковыми

преобразователями / А. К. Жук, Д. А. Жук, В. Н. Шапошник // Материалы Междунар. науч.-техн. конф. "Новые технологии в машино-, приборостроении и на транспорте". – Севастополь, 2001. – С. 274-279. 1717. Кінаш, А. Т. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Електротехніка: основи електроніки та мікропроцесорної техніки". Ч. 2. Електричні машини, основи електроніки / А. Т. Кінаш, О. К. Жук. – Миколаїв : УДМТУ, 2001. 1718. Рябенький, В. М. Микропроцессорная система импульсно-фазового управления преобразователем / В. М. Рябенький, Г. В. Павлов, Б. Н. Пекер // Техн. електродинаміка. Темат. вип. – К., 2001. – № 2. – С. 70-73. 1719. Zhook, А. K. Complex Rating and Power Quality Providing in AC/DC Electric Power System of Drilling Vessel "GAZPROM-1" / A. K. Zhook, D. A. Zhook // 5th Int. Conf. on Unconventional Electromechanical and Electrical Systems. – Szczecin, 2001. – Vol. 2. – P. 551-556. 1720. Zhook, А. K. Using Active Filters in Autonomous Power Systems With Static Converters / A. K. Zhook, D. A. Zhook // 5-th Int. Conf. on Unconventional Electromechanical and Electrical Systems. – Szczecin, 2001. – Vol. 2. – P. 557-560.

2002 р.

227


1721. Автоматизированная система измерения и обработки толщины масляной пленки / А. Т. Кинаш, Г. Ф. Романовский, Н. Я. Хлопенко, А. С. Виштакалюк, Д. Ю.Кучер // Матеріали Міжнар. конф. "Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв, 2002. – Т. 2. – С. 206-208. 1722. Жук, А. К. Комплексная оценка и обеспечение качества электроэнергии в единой ЭЭС двойного рода тока бурового судна "Газпром-1" / А. К. Жук, Д. А. Жук // Вісн. КДПУ. – Кременчук, 2002. – Вип. 1. – С. 208-211. 1723. Жук,

А.

К.

Параллельный

гибридный

фильтр

в

автономной

электроустановке с нелинейной нагрузкой / А. К. Жук, Д. А. Жук // Електромашинобудування та електрообладнання : респ. міжвід. наук.-техн. зб. – О., 2002. – № 58. – С. 62-68. 1724. Жук,

А.

К.

Управление

силовыми

активными

фильтрами

с

использованием датчиков тока / А. К. Жук // Автоматизация судовых технических средств : науч.-техн. сб. ОНМА. – О., 2002. – Вып. 7. – С. 57-66. 1725. Жук, О. К. Чинний в Україні стандарт якості електроенергії / О. К. Жук, Ю. В. Щербина, В. С. Блінцов // Промислова електроенергетика та електротехніка. – К., 2002. – № 4. – С. 9-13. 1726. Кінаш, А. Т. Аналіз лінійних електричних кіл при періодичних несинусоїдальних діяннях : навч. посібник / А. Т. Кінаш, О. К. Жук. – Миколаїв : УДМТУ, 2002. 1727. Кінаш, А. Т. Основні методи оптимального керування електромеханічних систем : навч. посібник / А. Т. Кінаш, В. С. Блінцов, М. Я. Хлопенко. – Миколаїв : УДМТУ, 2002. 1728. Кінаш, А. Т. Розв'язання задач з електротехніки. Ч. 1. Електричні кола постійного, змінного та трифазного струмів / А. Т. Кінаш, О. К. Жук. – Миколаїв : УДМТУ, 2002. 1729. Методичні вказівки з математики для вступників до УДМТУ / А. Т. Кінаш, А. В. Варшамов, А. М. Кузнецов, Т. А. Юрченко. – Миколаїв : УДМТУ, 2002. 228


1730. Рябенький,

В.

М.

Математическая

модель

высоковольтного

высокочастотного трансформатора / В. М. Рябенький, А. Н. Голобородько // Техн. електродинаміка. Темат. вип. – К., 2002. – № 7. – С. 9-12. 1731. Рябенький,

В.

М.

Сборник

задач

и

упражнений

по

цифровой

схемотехнике / В. М. Рябенький, В. Д. Гулый. – К. : Политехника, 2002. – 54 с.

2003 р.

1732. Жук, А. К. Анализ влияния тиристорного преобразователя на питающую сеть с учетом коммутационных колебаний / А. К. Жук // Електромашинобудування та електрообладнання : респ. міжвід. наук.-техн. зб. – О., 2003. – № 60. – С. 60-69. 1733. Жук, А. К. Применение программно-прикладного пакета Matlab для модельных экспериментов при решении задач электромагнитной совместимости в автономных ЭЭС с полупроводниковыми преобразователями / А. К. Жук, В. Н. Шапошник, Д. А. Жук // Матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. "Проблеми наскрізної комп'ютерної підготовки у вищій школі". – Миколаїв, 2003. – С. 118-125. 1734. Жук,

А.

К.

Управление

силовыми

активными

фильтрами

с

использованием датчиков тока / А. К. Жук // Техн. електродинаміка. Темат. вип. Силова електроніка та енергоефективність. – К., 2003. – № 4. – С. 79-84. 1735. Кінаш, А. Т. Електротехніка. Електричні машини : навч. посібник / А. Т. Кінаш. – Миколаїв : УДМТУ, 2003. 1736. Кінаш, А. Т. Основи електропривода : конспект лекцій / А. Т. Кінаш. – Миколаїв : УДМТУ, 2003. – 28 с. 1737. Кудин, О. А. Некоторые вопросы обучения программированию в высших учебных заведениях / О. А. Кудин // Матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. "Проблеми наскрізної комп'ютерної підготовки у вищій школі", 14-15 жовт. 2003 р. – Миколаїв, 2003. – С. 92-95.

229


1738. Кудін,

О.

О.

Методично-правове

забезпечення

комп'ютеризації

навчального процесу / О. О. Кудін, В. І. Батовкін // Матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. "Проблеми наскрізної комп'ютерної підготовки у вищій школі", 14-15 жовт. 2003 р. – Миколаїв, 2003. – С. 143-146. 1739. Пат. 59789. Україна. Підшипниковий вузол / А. Т. Кінаш, О. І. Тарабрін, О. К. Чередніченко, О. О. Лехмус (Україна). – Заявл. 17.12.02 ; опубл. 15.09.03, Бюл. № 9. 1740. Пат. 60042. Україна. Газостатичний підшипниковий вузол / А. Т. Кінаш, О. І. Тарабрін, О. К. Чередніченко (Україна). – Заявл. 16.01.03 ; опубл. 15.09.03, Бюл. № 9. 1741. Повышение

коэффициента

использования

материала

при

газотермическом напылении самофлюсующего сплава / А. Т. Кинаш, А. Н. Дубовой, Л. Н. Симаненков, С. Н. Паталаха, В. В. Спихтаренко // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2003. – № 2. – С. 37-41. 1742. Розрахунок

і

проектування

стабілізуючої

системи

оптимального

керування електроприводом постійного струму / А. Т. Кінаш, В. С. Блінцов, М. Я. Хлопенко, Ходжи Монірі Мохаммед Хоссейн. – Миколаїв : УДМТУ, 2003. 1743. Рябенький,

В.

М.

Автоматизация

управления

маневрированием

надводных объектов в сложных навигационных условиях / В. М. Рябенький, Нгуен Ван Там // Вестн. ХГТУ. – Херсон, 2003. – № 2 (18). – С. 386-389. 1744. Рябенький,

В.

М.

Автоматизація

підготовки

конструкторської

документації в ACAD / В. М. Рябенький, Нгуен Ван Шанг // Вестн. ХГТУ. – Херсон, 2003. – № 2 (18). – С. 320-323. 1745. Рябенький, В. М. Електронний навчальний комплекс з дисципліни "Цифрова схемотехніка" / В. М. Рябенький, Г. Ф. Романовський, О. М. Дубовий // Вестн. ХГТУ. – Херсон, 2003. – № 1 (17). – С. 338-345. 1746. Сидорика, И. Н. Влияние регулярно изменяющейся нагрузки на работоспособность подпятника судового турбогенератора при торцевом биении гребня и перекосе корпуса / И. Н. Сидорика // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. 230


"Зносостійкість і надійність вузлів тертя машин" (ЗНМ – 2003), 17-19 верес. 2003 р. – Очаків, 2003. – С. 66.

2004 р.

1747. Жук, А. К. Анализ влияния сетевых фильтров на несинусоидальность напряжения

в

автономных

электроэнергетических

с

тиристорными

преобразователями / А. К. Жук // Техн. електродинаміка. Темат. вип. Силова електроніка та енергоефективність. – К., 2004. – № 1. – С. 93-98. 1748. Жук, А. К. Сетевое напряжение в системах с шестифазным и эквивалентным двенадцатифазным выпрямителями с учетом коммутационных колебаний / А. К. Жук, Д. А. Жук, С. Л. Трибулькевич // Вісн. КДПУ. – Кременчук, 2004. – Вип. 1 (12). – С. 208-213. 1749. Жук, О. К. Індивідуальний комплект навчально-методичних матеріалів з дисципліни "Теоретичні основи електротехніки". Ч. 1 / О. К. Жук. – Миколаїв : НУК, 2004. – 132 с. 1750. Жук, О. К. Індивідуальний комплект навчально-методичних матеріалів з дисципліни "Теоретичні основи електротехніки". Ч. 2 / О. К. Жук. – Миколаїв : НУК, 2004. – 84 с. 1751. Жук, О. К. Нормативна база та організаційно-економічні напрямки забезпечення якості електроенергії в електричних мережах / О. К. Жук, В. С. Блінцов // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2004. – № 4 (397). – С. 103-111. 1752. Кудин, О. А. Системные исследования методов генерации информации при проведении экспертизы проектов / О. А. Кудин, И. И. Коваленко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2004. – № 2 (395). – С. 151-157. 1753. Лабораторний практикум з електротехніки / В. М. Рябенький, Л. В. Солобуто, В. С. Смирнов, В. Г. Кривуца. – К. : Ун-т інформ.-комунікац. технологій, 2004. – 80 с.

231


1754. Методы и алгоритмы решения задач расчета электрических цепей в примерах и упражнениях : учеб. пособие / В. М. Рябенький, А. Э. Марков, И. И. Чудайкин, А. А. Щерба. – К. : Профессионал, 2004. – 248 с. 1755. Рябенький, В. М. Застосування Visual Basic для розрахунку струмів короткого замикання в СЕЕС / В. М. Рябенький, Нгуен Ван Шанг, А. В. Головко // Вестн. ХГТУ. – Херсон, 2004. – № 3 (19). – С. 423-429. 1756. Рябенький, маневрированием

В.

М.

надводных

Информатизация

объектов

с

процесса

применением

управления

алгоритма

А*

/

В. М. Рябенький, Нгуен Ван Там // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2004. – № 5 (398). – С. 131-139. 1757. Рябенький, В. М. Лабораторний практикум з електротехніки (на основі віртуальної лабораторії Electronics workbench) / В. М. Рябенький, А. Т. Кінаш, А. М. Голобородько. – Миколаїв : НУК, 2004. – 74 с. 1758. Рябенький,

В.

М.

Однокристальні

ЕОМ

:

метод.

посібник

/

В. М. Рябенький, Л. В. Солобуто. – Миколаїв : МДГУ, 2004. – 80 с. 1759. Рябенький, В. М. Основи проектування цифрових пристроїв на ПЛІС (MAX+plus II) : навч. посібник / В. М. Рябенький, О. О. Ушкаренко. – К. : Вид-во "Корнійчук", 2004. – 253 с. 1760. Рябенький, В. М. Особенности разработки и использования электронных картографических навигационно-информационных систем в задачах судовой навигации / В. М. Рябенький, Нгуен Ван Там // Вестн. ХГТУ. – Херсон, 2004. – № 3 (19). – С. 212-217. 1761. Сидорика, И. Н. Работоспособность упорных подшипников скольжения судовых волопроводов / И. Н. Сидорика // Обл. наук. конф., присвяч. вшануванню пам'яті адм. С. Й. Макарова та худож. В. В. Верещагіна (до 100 річчя трагічної загибелі), 14-16 квіт. 2004 р. – Миколаїв, 2004. – С. 48. 1762. Універсальній стенд для підтримки дисциплін напрямку "Комп'ютерні науки" / В. М. Рябенький, А. М. Голобородько, Л. М. Мирошниченко, Л. В. Солобуто // Техн. електродинаміка. Темат. вип. – К., 2004. – № 3. – С. 134-140. 232


1763. Zhook, А. K. Main Features of Electric Power Systems Used on Modern Offshore Drilling Vessels / A. K. Zhook, V. S. Blintsov, D. A. Zhook // Proc. the 6-th Int. Conf. on Unconventional Electromechanical and Electrical Systems, Ukraine, 24-29 Sept. 2004. – Alushta, 2004. – P. 465-470. 1764. Zhook, А. K. The Analysis of Thyristor Converter Influence on Power Line Considering Switching Oscillations / A. K. Zhook, V. S. Blintsov // Proc. the 6-th Int. Conf. on Unconventional Electromechanical and Electrical Systems, Ukraine, 24-29 Sept. 2004. – Alushta, 2004. – P. 661-666. 2005 р.

1765. Жук, А. К. Анализ несинусоидальности напряжения в системах с тиристорными преобразователями при наличии коммутационных колебаний / А. К. Жук, С. Л. Трибулькевич // Електромашинобудування і електрообладнання : респ. міжвід. наук.-техн. зб. – О., 2005. – Вип. 64. – С. 37-45. 1766. Жук,

А.

К.

Несинусоидальность

напряжения

в

автономных

электроэнергетических системах с двенадцатифазными преобразователями и фильтрокомпенсирующими устройствами / А. К. Жук, С. Л. Трибулькевич // Техн. електродинаміка. Темат. вип. Силова електроніка та енергоефективність. – К., 2005. – № 1. – С. 99-105. 1767. Жук, О. К. Вплив параметрів кабельної лінії на імпульсні перенапруги в асинхронних частотно-регульованих електроприводах / О. К. Жук, Д. О. Жук // Електромашинобудування і електрообладнання : респ. міжвід. наук.-техн. зб. – О., 2005. – Вип. 63. – С. 39-42. 1768. Жук,

О.

К.

Навчальний

посібник

до

розрахунку

тиристорного

перетворювача для управління судновим електроприводом постійного струму / О. К. Жук, В. С. Блінцов, Д. О. Жук. – Миколаїв : НУК, 2005. – 35 с. 1769. Рябенький,

В.

М.

Автоматизація

підготовки

конструкторської

документації суднового електроустаткування / В. М. Рябенький, Нгуен Ван Шанг // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2005. – № 2 (420). – С. 50-56. 233


1770. Рябенький,

В.

М.

Автоматизація

підготовки

креслень

суднових

електророзподільних пристроїв / В. М. Рябенький, Нгуен Ван Шанг, А. В. Головко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2005. – № 3 (421). – С. 62-70. 1771. Рябенький,

В.

М.

Автоматизоване

проектування

схем

електророзподільних пристроїв на судах / В. М. Рябенький, Нгуен Ван Шанг // Вестн. ХГТУ. – Херсон, 2005. – № 3 (19). – С. 287-294. 1772. Рябенький, В. М. Електротехніка : навч. посібник / В. М. Рябенький, А. Т. Кінаш, А. М. Краюшкін. – К. : Профессионал, 2005. – 464 с. 1773. Рябенький, В. М. Програмні засоби і самотестування студентів / В. М. Рябенький, Л. В. Солобуто, В. С. Буряк // Нові технології навчання : зб. наук. пр. – К. ; Миколаїв, 2005. – С. 81-84. 1774. Рябенький, В. М. Універсальній стенд для підтримки дисциплін напрямку "Комп'ютерні науки" / В. М. Рябенький, Л. В. Солобуто, А. М. Дубина // Вестн. ХГТУ. – Херсон, 2005. – № 3 (19). – С. 482-486. 1775. Сидорика, И. Н. Работоспособность главного упорного подшипника при вынужденных осевых колебаниях валов, торцовых биениях гребня и поворотных колебаниях корпуса / И. Н. Сидорика, Н. Я. Хлопенко // Матеріали Міжнар. наук.техн. конф. "Сучасні проблеми триботехніки". – Миколаїв, 2005. – С. 55.

2006 р.

1776. Забезпечення електромагнітної сумісності елементів електросистеми підводного апарата "Агент-1" / О. К. Жук, В. С. Блінцов, Д. В. Костенко, Д. О. Жук // Техн. електродинаміка. Темат. вип. Проблеми сучасної електротехніки. – К., 2006. – № 6. – С. 112-116. 1777. Кудін, О. О. Системний підхід до оцінювання об'ємів інформації в локальних комп'ютерних мережах / О. О. Кудін, І. І. Коваленко, О. П. Гожий // Наук. пр. МДГУ. – Миколаїв, 2006. – Т. 57, вип. 44 : Комп'ютерні технології. – С. 73-80.

234


1778. Организация

дистанционного

образования

на

кафедре

ТЭЭС

/

В. М. Рябенький, А. О. Ушкаренко, В. С. Буряк, С. В. Баранов // Техн. електродинаміка. Темат. вип. – К., 2006. – № 2. – С. 126-131. 1779. Рябенький, В. М. Зарядные устройства ГИТ с адаптивными системами управления / В. М. Рябенький, Л. Н. Мирошниченко, А. Н. Голобородько // Техн. електродинаміка. Темат. вип. – К., 2006. – № 5. – С. 19-23. 1780. Рябенький, В. М. Иерархическая модель системы управления судовой электроэнергетикой / В. М. Рябенький, А. О. Ушкаренко, В. С. Буряк // Вестн. ХГТУ. – Херсон, 2006. – № 1 (24). – С. 333-338. 1781. Рябенький, В. М. Использование методов экспертного оценивания и нечеткого моделирования при проверке знаний / В. М. Рябенький, Л. В. Солобуто // Техн. електродинаміка. Темат. вип. – К., 2006. – № 2. – С. 126-131. 1782. Рябенький,

В.

М. Моделювання системи збудження синхронних

генераторів в Matlab / В. М. Рябенький, О. О. Ушкаренко, В. І. Воскобоєнко // Техн. електродинаміка. Темат. вип. – К., 2006. – № 6. – С. 118-124. 1783. Рябенький, В. М. Реализация системы управления генераторов с использованием SWITCH-технологий / В. М. Рябенький, А. О. Ушкаренко // Техн. електродинаміка. Темат. вип. – К., 2006. – № 4. – С. 108-112. 1784. Рябенький, В. М. Системный подход к созданию САПР судового электрооборудования / В. М. Рябенький, Нгуен Ван Шанг, До Ань Туан // Вестн. ХГТУ. – Херсон, 2006. – № 1 (24). – С. 338-345. 1785. Сидорика, І. М. Розрахунок динамічних навантажень на головний упорний підшипник ковзання суднового водопроводу / І. М. Сидорика // Матеріали наук.-техн. конф. проф.-викл. складу, Миколаїв, 26-28 квіт. 2006 р. – Миколаїв, 2006. – С. 27.

2007 р.

235


1786. Влияние качества электроэнергии в СЭЭС на безопасность движения судна и осуществление перегрузочных операций / А. К. Жук, В. С. Блинцов, Д. А. Жук, Г. Б. Вильский // Портовые технологии и техника мореплавания : сб. науч. тр. – О., 2007. – С. 84-92. 1787. Дьяконов, А. С. Моделирование работы воздушного трансформатора тока / А. С. Дьяконов, А. Н. Голобородько // Вестн. ХНТУ. – Херсон, 2007. – № 4 (27). – С. 447-452. 1788. Електротехніка

з

основами

електроніки

:

навч.

посібник

/

В. М. Рябенький, А. А. Щерба, А. Т. Кінаш, Л. В. Солобуто. – К. : Вид-во "Корнійчук", 2007. 1789. Жук, А. К. Влияние качества электроэнергии в СЭЭС на безопасность эксплуатации судна / А. К. Жук, В. С. Блинцов, Д. А. Жук // Материалы Междунар. науч.-техн. конф. "Безопасность мореплавания и ее обеспечение при проектировании и постройке судов" (БМС – 2007). – Николаев, 2007. – С. 16-21. 1790. Жук, А. К. Влияние на питающую сеть частотно-регулируемых асинхронных электроприводов / А. К. Жук, В. С. Блинцов, Д. А. Жук // Материалы Междунар. XIV науч.-техн. конф. "Электроприводы переменного тока".

Екатеринбург, 2007. – С. 173-178. 1791. Жук, А. К. Исследование влияния частотно-регулируемых асинхронных электроприводов на питающую сеть / А. К. Жук, В. С. Блинцов, Д. А. Жук // Вост.Европ. журн. передовых технологий. – 2007. – № 2-3. – С. 4-9. 1792. Комп'ютерна схемотехніка : навч. посібник. Ч. 1 / В. М. Рябенький, В. С. Смірнов, В. С. Буряк, Л. В. Солобуто. – Ніжин : Аспект-поліграф, 2007. 1793. Кудин, О. А. Поддержка принятия решений по выбору схемы каналов передачи данных в компьютерных сетях вузов / О. А. Кудин // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2007. – № 3 (414). – С. 160-167. 1794. Модель

управления

электрогидроимпульсной

штамповкой

/

В. М. Рябенький, А. Н. Голобородько, Л. Н. Мирошниченко, А. С. Дьяконов // Техн.

236


електродинаміка. Темат. вип. Силова електроніка та енергоефективність. – К., 2007. – № 4. – С. 80-82. 1795. Мониторинг

и

управление

электроэнергетической

системой

с

использованием MATLAB / А. О. Ушкаренко, До Ань Туан, Р. А. Спекторенко, К. В. Светлинский // Проблемы информационных технологий : сб. тр. – Херсон, 2007. – № 2. – С. 69-75. 1796. Пат. 23363. Україна. Паралельний суматор / В. М. Рябенький, Л. П. Петренко (Україна). – Заявл. 28.11.06 ; опубл. 25.05.07, Бюл. № 7. 1797. Пат. 27632. Україна. Спосіб розподілу активної потужності між генераторами / В. М. Рябенький, О. О. Ушкаренко, В. І. Воскобоєнко, До Ань Туан, А. Е. Марков (Україна). – Заявл. 20.06.07 ; опубл. 12.11.07, Бюл. № 8. 1798. Пат. 28497. Україна. Спосіб підключення додаткового генератора до загального навантаження / В. М. Рябенький, О. О. Ушкаренко, До Ань Туан, Л. П. Петренко (Україна). – Заявл. 13.08.07 ; опубл. 10.12.07, Бюл. № 20. 1799. Пат. 28499. Україна. Пристрій підключення додаткового генератора до загального навантаження / В. М. Рябенький, О. О. Ушкаренко, Л. П. Петренко, До Ань Туан (Україна). – Заявл. 13.08.07 ; опубл. 13.08.07, Бюл. № 20. 1800. Пат. 78811. Україна. Силовий гібридний фільтр / О. К. Жук, С. Л. Трибулькевич (Україна). – Заявл. 24.01.05 ; опубл. 25.04.07, Бюл. № 5. 1801. Пат.

79299.

Україна.

Система

управління

паралельним

силовим

гібридним фільтром / О. К. Жук (Україна). – Заявл. 28.02.05 ; опубл. 11.06.07, Бюл. № 8. 1802. Перспектива

электроогневых

технологий

/

И.

И.

Чудайкин,

В. Я. Сотников, Л. М. Игнатенко, В. В. Сорочан, Б. П. Шаповалов // Тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. "Ольвійський форум – 2007: стратегії України в геополітичному просторі". – Ялта, 2007. 1803. Рябенький, В. М. Аналіз перспектив використання пакету "Протеус" для вивчення мікропроцесорної техніки / В. М. Рябенький, О. О. Ушкаренко, Л. В. Солобуто // Техн. електродинаміка. Спец. вип. – К., 2007. – № 5. – С. 111-114. 237


1804. Рябенький, В. М. Использование Matlab-Simulink для оптимальной настройки ПИД-регулятора дизельгенераторного агрегата / В. М. Рябенький, До Ань Туан, В. И. Воскобоенко // Вестн. ХНТУ. – Херсон, 2007. – Вып. 27. – С. 457-465. 1805. Рябенький, В. М. Использование UML–FB в проектировании и моделировании

систем

управления

электроэнергетическими

системами

/

В. М. Рябенький, А. О. Ушкаренко, Р. А. Спекторенко // Вестн. ХНТУ. – Херсон, 2007. – Вып. 27. – С. 185-194. 1806. Рябенький, В. М. Использование диаграмм классов при моделировании учебного процесса / В. М. Рябенький, Л. В. Солобуто // Техн. електродинаміка. Спец. вип. – К., 2007. – № 5. – С. 115-120. 1807. Рябенький, В. М. Использование нечеткой логики для настройки коэффициентов

ПИД-регулятора

газодизельгенератора

/

В.

М.

Рябенький,

До Ань Туан, А. О. Ушкаренко // Техн. електродинаміка. Спец. вип. – К., 2007. – № 5. – С. 53-56. 1808. Рябенький, В. М. Особенности работы воздушного трансформатора тока в условиях эксплуатации электрогидроимпульсных установок / В. М. Рябенький, А. С. Дьяконов, А. Н. Голобородько // Техн. електродинаміка. Спец. вип. – К., 2007. – № 5. – С. 23-28. 1809. Рябенький, В. М. Оценка параметров потоков сети с использованием нечеткой логики / В. М. Рябенький, А. О. Ушкаренко // Вестн. ХНТУ. – Херсон, 2007. – Вып. 27. – С. 180-185. 1810. Рябенький,

В.

М.

Практика

применения

и

использования

CASE-технологий / В. М. Рябенький, Л. В. Солобуто // Вестн. ХНТУ. – Херсон, 2007. – Вып. 27. – С. 223-230. 1811. Рябенький, В. М. Практика проектування цифрових пристроїв на ПЛІС : навч. посібник / В. М. Рябенький, О. О. Ушкаренко. – Миколаїв : Іліон, 2007. – 324 с. 1812. Рябенький, В. М. Схемотехніка : навч. посібник / В. М. Рябенький, Г. Ф. Кривуля, В. С. Буряк. – Х. : СМІТ, 2007. 238


1813. Рябенький, В. М. Формирование математических моделей элементов, схем и устройств вычислительной техники и систем управления / В. М. Рябенький, Л. П. Петренко // Проблемы информационных технологий : сб. тр. – Херсон, 2007. – № 2. – С. 147-155. 1814. Рябенький, В. М. Формирование математической модели сумматора в позиционно-знаковой системе счисления / В. М. Рябенький, Л. П. Петренко // Проблемы информационных технологий : сб. тр. – Херсон, 2007. – № 2. – С. 139-146. 1815. Рябенький, В. М. Численное моделирование процесса пуска асинхронного электропривода с фазовым управлением в цепях статора / В. М. Рябенький, А. С. Дьяконов // Техн. електродинаміка. Спец. вип. – К., 2007. – № 1. – С. 104-108. 1816. Сидорика, И. Н. Расчет несущей способности ГУП судового валопровода / И. Н. Сидорика, Н. Я. Хлопенко // Матеріали ІІ Міжнар. наук.-техн. конф. "Сучасні проблеми триботехніки", 27-29 верес. 2007 р. – Миколаїв, 2007. – С. 62. 1817. Ушкаренко,

А. О. Оптимальная маршрутизация информационных

потоков в сетях распределенных систем управления / А. О. Ушкаренко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2007. – № 2. – С. 134-141. 1818. Чудайкин, И. И. Полихромный лазерный излучатель для абляционной микрохирургии / И. И. Чудайкин, А. Д. Блащенко, Ю. А. Рымарчук // Материалы XXVIII Междунар. науч.-практ. конф. "Применение лазеров в медицине и биологии". – Ялта, 2007.

2008 р.

1819. Жук, А. К. Высокочастотные помехи в составе входного напряжения преобразователей частоты со звеном постоянного тока / А. К. Жук // Техн. електродинаміка. Темат. вип. Силова електроніка і енергоефективність. – К., 2008. – № 3. – С. 19-21.

239


1820. Жук, А. К. Искажения входных напряжений и токов и коэффициент мощности преобразователей частоты / А. К. Жук // Техн. електродинаміка. Темат. вип. Проблеми сучасної електротехніки. – К., 2008. – № 5. – С. 69-76. 1821. Жук, А. К. Несинусоидальность входных напряжений и токов и энергетические

характеристики

преобразователей

частоты

/

А.

К.

Жук,

С. Л. Трибулькевич // Електромашинобудування та електрообладнання : респ. міжвід. наук.-техн. зб. – О., 2008. – № 70. – С. 95-104. 1822. Жук, О. К. Індивідуальний комплект навчально-методичних матеріалів з дисципліни "Електротехніка та основи електроніки" / О. К. Жук. – Миколаїв : НУК, 2008. – 94 с. 1823. Жук, О. К. Індивідуальний комплект навчально-методичних матеріалів з дисципліни "Електроніка та основи мікросхемотехніки" / О. К. Жук, Д. О. Жук. – Миколаїв : НУК, 2008. – 80 с. 1824. Кудин, О. А. Представление информационных структур паттерновыми сетями / О. А. Кудин, И. И. Коваленко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2008. – № 5 (422). – С. 95-101. 1825. Пат. 30383. Україна. Спосіб підключення додаткового генератора до загального навантаження / В. М. Рябенький, О. О. Ушкаренко, Л. П. Петренко, До Ань Туан (Україна). – Заявл. 13.08.07 ; опубл. 10.11.08, Бюл. № 21. 1826. Пат. 30846. Україна. Спосіб синхронізації по фазі генераторів / В. М. Рябенький, О. О. Ушкаренко, А. С. Ключко, Л. П. Петренко (Україна). – Заявл. 04.12.07 ; опубл. 11.03.08, Бюл. № 5. 1827. Пат.

30847.

Україна.

Спосіб

обробки

металевих

виробів

електроімпульсним розрядом в рідині / В. М. Рябенький, А. С. Д'яконов, Л. П. Петренко, О. Л. Білоконь (Україна). – Заявл. 04.12.07 ; опубл. 11.03.08, Бюл. № 5. 1828. Пат. 30848. Україна. Пристрій для формування імпульсного електричного розряду в рідині / В. М. Рябенький, А. С. Д'яконов, Л. П. Петренко, О. Л. Білоконь (Україна). – Заявл. 04.12.07 ; опубл. 11.03.08, Бюл. № 5. 240


1829. Пат. 34235. Україна. Перетворювач позиційного коду в позиційнознаковий / В. М. Рябенький, Л. П. Петренко, А. І. Матренс (Україна). – Заявл. 04.12.07 ; опубл. 11.08.08, Бюл. № 15. 1830. Пат.

36926.

Україна.

Спосіб

обробки

металевих

виробів

електроімпульсним розрядом в рідині / А. С. Д'яконов, Л. П. Петренко, О. Л. Білоконь (Україна). – Заявл. 02.06.08 ; опубл. 10.11.08, Бюл. № 21. 1831. Пат.

37756.

Україна.

Спосіб

обробки

металевих

виробів

електроімпульсним розрядом в рідині / В. М. Рябенький, А. С. Д'яконов, Л. П. Петренко, О. Л. Білоконь (Україна). – Заявл. 11.06.08 ; опубл. 10.12.08, Бюл. № 23. 1832. Рябенький,

В.

М.

Анализ

алгоритмов

управления

средствами

автоматизации автономной электростанции / В. М. Рябенький, А. О. Ушкаренко, Р. А. Спекторенко // Техн. електродинаміка. Спец. вип. – К., 2008. – № 7. – С. 22-26. 1833. Рябенький, информационных

В.

потоков

М. в

Анализ

сетях

корреляционных

распределенных

систем

характеристик управления

/

В. М. Рябенький, А. О. Ушкаренко // Вестн. ХНТУ. – Херсон, 2008. – Вып. 30. 1834. Рябенький, В. М. Исследование работы воздушного трансформатора в режиме короткого замыкания / В. М. Рябенький, А. Н. Голобородько, А. С. Дьяконов // Техн. електродинаміка. – К., 2008. – № 1. – С. 46-50. 1835. Рябенький, высоковольтного

В.

делителя

М.

Исследование

напряжения

при

частотных

характеристик

различном

расположении

низковольтного плеча / В. М. Рябенький, А. С. Дьяконов // Техн. електродинаміка. – К., 2008. – № 4. – С. 65-69. 1836. Рябенький, В. М. Исследование электрогидравлической установки по очистке отливок как объекта управления / В. М. Рябенький, А. С. Дьяконов // Вестн. ХНТУ. – Херсон, 2008. – Вып. 30. – С. 299-307. 1837. Рябенький, В. М. Компьютерное управление внешними устройствами через стандартные интерфейсы / В. М. Рябенький, В. Е. Ходаков, А. О. Ушкаренко. – Херсон : Олди-плюс, 2008. – 380 с. 241


1838. Рябенький, В. М. Оптимальное робастное управление технологической установки по очистке отливок / В. М. Рябенький, А. С. Дьяконов // Матеріали ХV Міжнар. конф. з автомат. упр. "Автоматика – 2008". – О., 2008. – С. 500-503. 1839. Рябенький,

В.

М.

Основи

моделювання

систем

і

процесів

в

електротехніці : навч. посібник / В. М. Рябенький, С. В. Драган, Л. В. Солобуто. – Л. : Новий світ – 2000, 2008. 1840. Рябенький, В. М. Синтез оптимальной системы автоматического управления электрогидравлической установки по очистке отливок / В. М. Рябенький, А. С. Дьяконов // Вестн. ХНТУ. – Херсон, 2008. – Вып. 30. – С. 288-296. 1841. Рябенький, В. М. Синтез системы стабилизации гидродинамических параметров

в

установке

по

электрогидравлической

очистке

отливок

/

В. М. Рябенький, А. С. Дьяконов, А. Н. Голобородько // Техн. електродинаміка. Спец. вип. – К., 2008. – № 6. – С. 104-109. 1842. Рябенький, В. М. Управление распределенной моделью автономной электростанции / В. М. Рябенький, А. О. Ушкаренко, В. И. Воскобоенко // Техн. електродинаміка. Спец. вип. – К., 2008. – № 6. – С. 45-49. 1843. Сидорика,

И.

Н.

Влияние

перекоса

корпуса главного

упорного

подшипника на несущую способность масляной пленки / И. Н. Сидорика // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2008. – № 4 (421). – С. 81-86. 1844. Ушкаренко, А. О. Анализ производительности сети распределенной системы

управления

автономной

электроэнергетической

установкой

/

А. О. Ушкаренко // Вестн. ХНТУ. – Херсон, 2008. – № 1 (30). – С. 323-328. 1845. Хлопенко, Н. Я. Несущая способность главного упорного подшипника судовой дизель-редукторной установки / Н. Я. Хлопенко, И. Н. Сидорика // Проблеми трибології. – 2008. – № 3 (49). – С. 6-10. 1846. Zhook, А. HF-Electromagnetic Interferences in Supply Voltage of Frequency Converters With dc Link / A. Zhook, S. Tribulkevich // Papers of V Lubuska Konf. Naukovo-Techniczna "Materialy i Technologie w Electrotechnice". – Zielona Gora, 2008. – P. 296-299. 242


1847. Zhook, А. K. The Model of HVDC Based Electric Power Supply System for the Offshore Drilling Platform / A. K. Zhook, V. S. Blintsov, D. A. Zhook // Papers of V Lubuska Konf. Naukovo-Techniczna "Materialy i Technologie w Electrotechnice". – Zielona Gora, 2008. – P. 50-53.

2009 р.

1848. Пат.

40962.

Україна.

Пристрій

обробки

металевих

виробів

електроімпульсним розрядом в рідині / В. М. Рябенький, А. С. Д'яконов, Л. П. Петренко, О. Л. Білоконь (Україна). – Заявл. 23.12.08 ; опубл. 27.04.09, Бюл. № 8. 1849. Пат.

42486.

Україна.

Пристрій

обробки

металевих

виробів

електроімпульсним розрядом в рідині / В. М. Рябенький, А. С. Д'яконов, Л. П. Петренко, О. Л. Білоконь (Україна). – Заявл. 20.01.09 ; опубл. 10.07.09, Бюл. № 13. 1850. Пат. 42829. Україна. Пристій підключення основного і додаткового генераторів до загального навантаження і розподілу активної потужності між ними / В. М. Рябенький, О. О. Ушкаренко, А. С. Ключко, Л. П. Петренко (Україна). – Заявл. 09.02.09 ; опубл. 27.07.09, Бюл. № 14. 1851. Пат. 42850. Україна. Спосіб стабілізації частоти вихідної напруги газодизель генератора / В. М. Рябенький, О. О. Ушкаренко, В. І. Воскобоєнко, А. С. Ключко, Л. П. Петренко (Україна). – Заявл. 17.02.09 ; опубл. 27.07.09, Бюл. № 14. 1852. Пат. 42852. Україна. Пристрій для стабілізації частоти вихідної напруги газодизельгенератора / В. М. Рябенький, О. О. Ушкаренко, В. І. Воскобоєнко, А. С. Ключко, Л. П. Петренко (Україна). – Заявл. 17.02.09 ; опубл. 27.07.09, Бюл. № 14. 1853. Пат. 87308. Україна. Паралельний суматор / В. М. Рябенький, Л. П. Петренко (Україна). – Заявл. 27.11.06 ; опубл. 10.07.09, Бюл. № 13. 243


1854. Хлопенко, Н. Я. Влияние распределенности масс судового валопровода на динамическую несущую способность ГУП / Н. Я. Хлопенко, И. Н. Сидорика // Проблеми трибології. – 2009. – № 2 (53). – С. 21-25.

Інститут комп'ютерних та інженерно-технологічних наук

Технологічний факультет

Кафедра зварювального виробництва

2000 р.

1855. Драган, С. В. Компьютеризация управления учебным процессом в высшем учебном заведени ІІІ-ІV уровня аккредитации / С. В. Драган, И. Ю. Потай, В. В. Спихтаренко // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2000. – № 2. – С. 139-145. 1856. Квасницкий, В. Ф. Восстановление судовых деталей и конструкций механизированной наплавкой тонкими порошковыми проволоками в СО2 / В. Ф. Квасницкий, Е. Д. Гавриленко, Л. М. Герасимович // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2000. – № 2 (374). – С. 117-122. 1857. Квасницкий, В. Ф. Перспективные направления развития комплексной автоматизации судокорпусного производства / В. Ф. Квасницкий, Л. М. Герасимович // Зб. наук. пр. Укр. Акад. наук нац. прогресу (Південне регіон. від-ня). – Миколаїв, 2000. – № 1. – С. 85-91.

244


1858. Квасницкий,

В.

Ф.

Перспективные

направления

развития

судостроительного производства / В. Ф. Квасницкий, Л. М. Герасимович // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2000. – № 3 (369). – С. 131-137. 1859. Квасницький,

В.

Ф.

Дослідження

зварюваності

та

визначення

оптимальних режимів зварювання мартенситної сталі / В. Ф. Квасницький, Н. Л. Пустовіт, Л. П. Кравченко // Зб. наук. пр. Укр. Акад. наук нац. прогресу (Південне регіон. від-ня). – Миколаїв, 2000. – № 1. – С. 87-92. 1860. Квасницький,

В.

Ф.

Дослідження

нових припоїв для нікелевих

суперсплавів / В. Ф. Квасницький, О. М. Костін, О. Н. Воробйов // 4-th Int. Modeling School of AVSE-UAPL. – Alushta, 2000. – P. 163-168. 1861. Квасницький, В. Ф. Стан, проблеми і тенденція розвитку сучасних зварювальних технологій у суднобудуванні / В. Ф. Квасницький, С. М. Самохін, Ю. В. Солоніченко // Зб. наук. пр. Укр. Акад. наук нац. прогресу (Південне регіон. від-ня). – Миколаїв, 2000. – № 1. – С. 193-195. 1862. Квасницький, В. Ф. Фізичні передумови утворення з'єднання методом пресово-термічного електрогідроімпульсного (ПТЕГ) зварювання з локальним нагрівом вузлів теплообмінних апаратів / В. Ф. Квасницький // Зб. наук. пр. Укр. Акад. наук нац. прогресу (Південне регіон. від-ня). – Миколаїв, 2000. – № 1. – С. 187-188. 1863. Кравченко, Л. П. Установка для испытания сварных соединений на замедленное разрушение по методу вставок / Л. П. Кравченко, Н. Л. Пустовит // Вимірювальна та обчисл. техніка в технол. процесах. – 2000. – № 4. – С. 64-68. 1864. Особенности

контактного

взаимодействия

и

кинетические

характеристики растекания и смачивания композиционной меди адгезионноактивными металлами / В. М. Перевертайло, С. М. Самохин, О. Г. Кулик, М. А. Опанасенко // Сверхтвердые материалы. – 2000. – № 2. – С. 46-51. 1865. Проблеми

утворення

національних

правил

побудови

суден

/

Г. Ф. Романовський, В. Ф. Квасницький, А. Я. Казарєзов, А. І. Кузнецов // Матеріали Всеукр.

наук.-метод.

конф.

"Взаємозв'язок 245

реформи

інженерної

освіти

і


промислового розвитку України: cтан, проблеми, рішення". – Миколаїв, 2000. – С. 125-127. 1866. Романовский, Г. Ф. Научный потенциал УГМТУ для судостроения третьего тысячелетия / Г. Ф. Романовский, В. Ф. Квасницкий // Материалы ІІ Междунар. конф. БИНСА-БРАСС. – О., 2000. – С. 34-40. 1867. Романовский, Г. Ф. Оптимизация транспортировки газа через Украину / Г. Ф. Романовский, В. Ф. Квасницкий, В. В. Зайцев // Материалы Междунар. конф. "Судоходство – 2000". – О., 2000. – С. 43-46. 1868. Самохін, хромонікелевих

С.

сплавів

М. з

Дослідження тугоплавкими

контактно-реактивного металами

/

С.

М.

паяння Самохін,

В. Ф. Квасницький // Зб. наук. пр. Укр. Акад. наук нац. прогресу (Південне регіон. від-ня). – Миколаїв, 2000. – № 1. – С. 195-196. 1869. Схемотехника инверторных источников питания для дуговой сварки : учеб. пособие / Е. Н. Верещаго, В. Ф. Квасницкий, Л. Н. Мирошниченко, И. В. Пентегов. – Николаев : УГМТУ, 2000. – 283 с. 1870. Функции программного обеспечения систем управления проектами в судостроении / В. Ф. Квасницкий, Ю. Е. Шамарин, К. В. Кошкин, Е. Б. Шнейдер // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2000. – № 1. – С. 165-171. 1871. Яровой, А. А. Холодные преобразователи для ультразвукового контроля сварных швов труб малого диаметра / А. А. Яровой // Материалы VIII Междунар. семинара-выст. "Современные методы и средства неразрушающего контроля и технической диагностики". – Ялта, 2000. – С. 56-57. 1872. Kvasnitskyy, V. V. Application of the New Eutectic Alloy for Welding Anol Brazing of the Heat-Proof Materials / V. V. Kvasnitskyy, V. F. Kvasnitskyy, A. N. Vorobjev // Сб. тр. Междунар. конф. "Эвтектика". – Д., 2000. – С. 71-72.

2001 р.

246


1873. Кравцов, Т. Г. Технология и оборудование ультразвукового упрочнения судовых деталей с целью повышения их работоспособности / Т. Г. Кравцов, В. В. Севрюков, В. В. Квасницкий // Сб. докл. конф.-семинара "Судоремонт: состояние и перспективы". – Николаев, 2001. – С. 84-93. 1874. Пат. 41053. Україна. Спосіб одержання голчастого магнетиту / В. Ф. Квасницький, Н. Д. Шевченко, С. Ю. Кельїна (Україна). – Заявл. 23.01.01 ; опубл. 15.08.01, Бюл. № 7. 1875. Пат. 42010. Україна. Багатофункціональне джерело живлення для дугового

електрозварювання

/

В.

Ф.

Квасницький,

Є.

М.

Верещаго,

М. М. Мірошниченко (Україна). – Заявл. 14.02.97 ; опубл. 15.10.01, Бюл. № 9.

2002 р.

1876. Анализ эффективности технологических вариантов сварки в газовых средах при изготовлении судокорпусных конструкций / Ю. В. Солониченко, В. Ф. Квасницкий,

С.

В.

Драган,

В.

В.

Квасницкий,

Е.

Д.

Гавриленко,

Е. М. Иващенко, С. А. Краснощек // Тр. I Междунар. науч.-практ. конф. "Защита окружающей среды, здоровья, безопасность в сварочном производстве", 11-13 сент. 2002 г. – О., 2002. – С. 568-575. 1877. Воронова, О. В. Дослідження ультразвукового контролю зварних швів методом променя, що коливається / О. В. Воронова, О. О. Яровий // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2002. – № 5 (383). – С. 46-52. 1878. Гавриленко, Е. Д. Перспективы применения сварочных роботов в производстве судокорпусных конструкций / Е. Д. Гавриленко, С. В. Драган // Матеріали Міжнар. конф. "Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв, 2002. – Т. 2. – С. 44-45. 1879. Голобородько, Ж. Г. Влияние плазмообразующей среды при резке на образование пор при сварке судокорпусных сталей / Ж. Г. Голобородько, В. В. Квасницкий // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2002. – № 3 (381). – С. 25-31. 247


1880. Голобородько, Ж. Г. Воздушно-плазменная резка судокорпусных сталей с добавлением воды / Ж. Г. Голобородько, В. В. Квасницкий // Матеріали Міжнар. конф. "Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв, 2002. – Т. 2. – С. 58-59. 1881. Голобородько, Ж. Г. Исследование возможностей уменьшения скоса кромок и повышение стойкости электродов при плазменной резке в окислительных средах / Ж. Г. Голобородько, В. В. Квасницкий // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2002. – № 4 (382). – С. 77-84. 1882. Голобородько, плазмообразующих

средах

Ж. с

Г.

Исследование

добавлением

воды

плазменной /

Ж.

Г.

резки

в

Голобородько,

В. В. Квасницкий // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2002. – № 5 (383). – С. 37-46. 1883. Деякі проблеми сучасної вищої технічної освіти: стан, проблеми, рішення / Г. Ф. Романовський, О. М. Дубовий, В. М. Рябенький, С. В. Драган // Матеріали Міжнар. конф. "Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв, 2002. – Т. 1. – С. 56-58. 1884. Драган, С. В. Джерела живлення для зварювання плавленням : навч. посібник / С. В. Драган. – Миколаїв : УДМТУ, 2002. – 320 с. 1885. Драган, С. В. Розробка навчальних планів ВНЗ як одна із задач управління проектами / С. В. Драган, І. Ю. Потай // Матеріали Міжнар. конф. "Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв, 2002. – Т. 1. – С. 68-69. 1886. Исследование собственных деформаций в паяных узлах из разнородных материалов методом спекл-интерферометрии / В. М. Прохоренко, Г. В. Ермолаев, А. В. Лабарткава, Ю. Г. Золотой // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2002. – № 5. – С. 52-57. 1887. Квасницкий, В. В.

Влияние элементов-депрессантов на свойства

никелевых припоев и жаропрочных сплавов / В. В. Квасницкий, В. Ф. Квасницкий, А. М. Костин // Адгезия расплавов и пайка материалов : сб. науч. тр. – К., 2002. – Вып. 35. – С. 129-139. 248


1888. Квасницкий, В. В.

Влияние элементов-депрессантов на свойства

никелевых припоев и жаропрочных сплавов / В. В. Квасницкий, В. Ф. Квасницкий, А. М. Костин // Матеріали Міжнар. конф. "Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв, 2002. – Т. 2. – С. 62-63. 1889. Квасницкий, В. В. Теоретическое исследование состава газовой фазы при воздушно-плазменной обработке судокорпусных сталей набора / В. В. Квасницкий, С. И. Сербин, Ж. Г. Голобородько // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2002. – № 6 (385). – С. 34-44. 1890. Квасницкий, В. Ф. Исследование технологических припусков на гибку криволинейных деталей судового набора / В. Ф. Квасницкий, В. И. Миронов // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2002. – № 3. – С. 63-70. 1891. Квасницький, В. В. Теорія зварювальних процесів. Дослідження фізикохімічних і металургійних процесів та здатності металів до зварювання : навч. посібник / В. В. Квасницький. – Миколаїв : УДМТУ, 2002. – 182 с. 1892. Квасницький, В. Ф. Взаємозв'язок освіти, науки і виробництва – основа розвитку суднобудування України / В. Ф. Квасницький // Матеріали обл. наук.практ. конф. "Миколаївщині – 65: становлення, розвиток, перспективи", 19 верес. 2002 р. – Миколаїв, 2002. – С. 34-36. 1893.

Квасницький, В. Ф. Взаємозв'язок освіти, науки і виробництва – основа

розвитку суднобудування України / В. Ф. Квасницький // Матеріали Міжнар. конф. "Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв, 2002. – Т. 1. – С. 46-48. 1894. Квасницький, В. Ф. Удосконалення системи фінансування наукових досліджень та підготовки кадрів / В. Ф. Квасницький // Матеріали I обл. наук.-практ. конф. "Вища освіта Миколаївщини: стан та перспективи розвитку". – Миколаїв, 2002. – С. 56-57. 1895. Компьютерное моделирование полей собственных напряжений и их экспериментальное исследование при соединении разнородных материалов / В. Ф. Квасницкий, Г. В. Ермолаев, А. В. Лабарткава, В. М. Прохоренко // Материалы 249


Междунар. конф. "Математическое моделирование и информационные технологии в сварке и родственных процессах". – К., 2002. – С. 136-139. 1896. Костин, А. М. Перспективные припои для соединения жаропрочных никелевых сплавов / А. М. Костин, В. В. Квасницкий, Ю. Н. Хизниченко // Матеріали Міжнар. конф. "Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв, 2002. – Т. 2. – С. 65-66. 1897. Лебедев, Ю. М. Поверхностное упрочнение судостроительных сталей нагревом дугой с неплавящимся электродом / Ю. М. Лебедев, В. А. Мартыненко // Матеріали Міжнар. конф. "Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв, 2002. – Т. 2. – С. 69-71. 1898. Лебедев,

Ю.

М.

Расчет

прокаливаемости

конструкционных

низколегированных сталей / Ю. М. Лебедев // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2002. – № 2. – С. 73-84. 1899. Лебедев, судостроительных

Ю.

М.

сталей

с

Расчетные исходной

методы

оценки

ферритно-перлитной

свариваемости структурой

/

Ю. М. Лебедев // Матеріали Міжнар. конф. "Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв, 2002. – Т. 2. – С. 52-54. 1900. Пат. 50327. Україна. Спосіб одержання голчастого магнетиту / В. Ф. Квасницький, М. Д. Шевченко, С. Ю. Кельїна (Україна). – Заявл. 21.12.01 ; опубл. 15.10.02, Бюл. № 10. 1901. Перевертайло, В. М. Закономерности межфазного взаимодействия при контактном

плавлении

адгезионно-активных

металлов

с

медью

/

В.

М.

Перевертайло, О. Г. Кулик, С. М. Самохин // Матеріали Міжнар. конф. "Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв, 2002. – Т. 2. – С. 64-65. 1902. Правила класифікації та побудови морських суден. В 4 т. Т. 1 / уклад.: А. О. Білокурець, В. В. Зайцев, Г. В. Єгоров, В. Ф. Квасницький, В. В. Козляков, К. В. Костенко, О. І. Кротов, Є. Г. Оберемок, О. С. Охрименко, В. О. Платонов,

250


Г. Ф. Романовський, В. В. Севрюков, В. І. Тонюк, Г. В. Шарун ; під заг. ред. В. В. Севрюкова. – К. : Регістр судноплавства України, 2002. – 362 с. 1903. Правила класифікації та побудови морських суден. В 4 т. Т. 2 / уклад.: В. В. Бабій, А. О. Білокурець, В. В. Зайцев, В. Ф. Квасницький, К. В. Костенко, О. І. Кротов, О. С. Охрименко, Г. Ф. Романовський, В. В. Севрюков, О. М. Спіян, Г. В. Шарун ; під заг. ред. В. В. Севрюкова. – К. : Регістр судноплавства України, 2002. – 394 с. 1904. Правила класифікації та побудови морських суден. В 4 т. Т. 3 / уклад.: В. В. Бабій, А. О. Білокурець, В. Д. Губенко, Б. В. Димо, В. Ф. Квасницький, К. В. Костенко, Ю. Л. Мошенцев, О. С. Охрименко, Г. Ф. Романовський, В. В. Севрюков, Б. Г. Тимошевський, М. Р. Ткач ; під заг. ред. В. В. Севрюкова. – К. : Регістр судноплавства України, 2002. – 259 с. 1905. Прохоренко, В. М. Компьютерное моделирование полей собственных напряжений и деформаций в паяных узлах из разнородных материалов / В. М. Прохоренко, Г. В. Ермолаев, А. В. Лабарткава // Матеріали Міжнар. конф. "Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв, 2002. – Т. 2. – С. 61-62. 1906. Романчук,

Н.

П.

Перспективные

сварочные

технологии

в

судокорпусостроении / Н. П. Романчук, Ю. В. Солониченко, В. В. Квасницкий // Матеріали Міжнар. конф. "Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв, 2002. – Т. 2. – С. 41-43. 1907. Самохин, С. М. Влияние состава аргоносодержащих газовых смесей на геометрические параметры угловых швов при сварке судокорпусных конструкций / С. М. Самохин, Е. Д. Гавриленко, Ю. В. Солониченко // Матеріали Міжнар. конф. "Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв, 2002. – Т. 2. – С. 59-61. 1908. Этапы термодинамических расчетов трехкомпонентных эвтектических систем / Ю. Н. Хизниченко, В. В. Квасницкий, В. Ф. Квасницкий, А. М. Гайдуков //

251


Матеріали Міжнар. конф. "Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв, 2002. – Т. 2. – С. 66-68.

2003 р.

1909. Голобородько,

Ж.

Г.

Структурные

изменения

металла

в

зоне

термического влияния при плазменной резке судокорпусных сталей и их сопротивление усталостному разрушению / Ж. Г. Голобородько, В. В. Квасницкий, А. Н. Тубальцев // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2003. – № 6 (391). – С. 39-47. 1910. Драган, С. В. Використання програм управління проектами для вирішення задачі оптимізації навчальних планів вищих навчальних закладів / С. В. Драган, І. Ю. Потай, О. М. Возний // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2003. – № 2 (388). –

С. 121-130.

1911. Драган, С. В. Влияние жесткости вольтамперной характеристики источника питания на устойчивость горения дуги при автоматической сварке / С. В. Драган, Ю. А. Ярос, М. И. Вертелецкий // Материалы Междунар. конф. "Современные сварочные и родственные технологии и их роль в развитии производства". – Миколаїв, 2003. – С. 35-37. 1912. Драган,

С.

В.

Теоретические

предпосылки

к

разработке

механизированных сборочных устройств для автоматической сварки тонколистовых полотен / С. В. Драган, М. А. Рыхальский // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2003. – № 3 (389). – С. 41-47. 1913. Квасницкий, В. В. Влияние воздушно-плазменной резки с добавлением воды на структуру и сопротивление усталостному разрушению судокорпусных сталей / В. В. Квасницкий, Ж. Г. Голобородько, А. Н. Тубальцев // Материалы Междунар. конф. "Современные сварочные и родственные технологии и их роль в развитии производства". – Миколаїв, 2003. – С. 55-56. 1914. Квасницкий, предварительного

В.

подогрева

В. и

Применение

индукционного

термической

обработки

252

нагрева

судовых

для

валов

/


В. В. Квасницкий, В. И. Кравцов // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2003. – № 5 (391). – С. 40-48. 1915. Квасницький, В. В. Спеціальні засоби зварювання : навч. посібник / В. В. Квасницький. – Миколаїв : УДМТУ, 2003. – 437 с. 1916. Красовская, Е. Н. Побочное воздействие взрыва и защита от ударных волн при сварке взрывом с использованием электрогидроимпульсного эффекта / Е. Н. Красовская, А. Н. Тубальцев // Материалы Междунар. конф. "Современные сварочные и родственные технологии и их роль в развитии производства". – Миколаїв, 2003. – С. 28-30. 1917. Лабарткава, А. В. Исследование влияния конструктивных факторов на поля собственных напряжений / А. В. Лабарткава, А. С. Кардаш // Материалы Междунар. конф. "Современные сварочные и родственные технологии и их роль в развитии производства". – Миколаїв, 2003. – С. 62-63. 1918. Лабарткава, А. В. Исследование полей собственных напряжений в узлах из разнородных материалов, паяных по конической поверхности / А. В. Лабарткава, А. Н. Алпатов // Материалы Междунар. конф. "Современные сварочные и родственные технологии и их роль в развитии производства". – Миколаїв, 2003. – С. 63-64. 1919. Лебедев, Д. Е. Особенности применения покрытых электродов в промышленности / Д. Е. Лебедев // Материалы Междунар. конф. "Современные сварочные и родственные технологии и их роль в развитии производства". – Миколаїв, 2003. – С. 47-49. 1920. Лебедев,

Ю.

М.

Влияние

состава

и

свойств

партий

металла

судостроительных сталей повышенной прочности на технологию изготовления корпусных конструкций / Ю. М. Лебедев // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2003. – № 3 (389). – С. 31-40. 1921. Лебедев, Ю. М. Наплавка под флюсом на малых погонных энергиях с подачей дополнительной нетоковедущей проволоки / Ю. М. Лебедев, М. Н. Петров, В. А. Рябошапка // Материалы Междунар. конф. "Современные сварочные и 253


родственные технологии и их роль в развитии производства". – Миколаїв, 2003. – С. 118-119. 1922. Лебедев, Ю. М. Особенности поверхностной закалки низкоуглеродистых низколегированных

сталей

нагревом

дугой

с

неплавящимся

электродом

/

Ю. М. Лебедев, В. А. Мартыненко // Материалы Междунар. конф. "Современные сварочные и родственные технологии и их роль в развитии производства". – Миколаїв, 2003. – С. 112-115. 1923. Лебедев, Ю. М. Применение нагрева с неплавящимся электродом для поверхностной

закалки

низкоуглеродистых

низколегированных

сталей

/

Ю. М. Лебедев, В. А. Мартыненко // Матеріали Міжнар. конф. "Зварювання та суміжні технології". – К., 2003. – С. 42. 1924. Лебедєв, Ю. М. Збірник лабораторних робіт з курсу "Термодинаміка і теплові процеси зварювання" / Ю. М. Лебедєв, С. А. Лой, С. М. Самохін. – Миколаїв : НУК, 2003. – 40 с. 1925. Матвиенко, М. В. Термодинамические расчеты состава газовой фазы при сварке и родственных технологиях / М. В. Матвиенко, А. В. Буряков, В. В. Квасницкий // Материалы Междунар. конф. "Современные сварочные и родственные технологии и их роль в развитии производства". – Миколаїв, 2003. – С. 49-51. 1926. Оптимизация конструкции узла цилиндрической формы из разнородных материалов / Г. В. Ермолаев, А. В. Лабарткава, Li Ruifeng, Qi Kai // Материалы Междунар. конф. "Современные сварочные и родственные технологии и их роль в развитии производства". – Миколаїв, 2003. – С. 61-62. 1927. Пат. 54030. Україна. Спосіб поверхневого загартовування сталей з низькою прогартованістю / Ю. М. Лебедєв, В. А. Мартиненко (Україна). – Заявл. 23.04.02 ; опубл. 17.02.03, Бюл. № 2. 1928. Пат. 54061. Україна. Спосіб виготовлення гнутих деталей із профільного прокату / В. Ф. Квасницький, В. І. Миронов (Україна). – Заявл. 26.04.02 ; опубл. 17.02.03, Бюл. № 2. 254


1929. Правила класифікації та побудови морських суден. В 4 т. Т. 4 / уклад.: В. В. Бабій, О. А. Баронова, А. О. Білокурець, В. С. Блінцов, Є. Т. Бурдун, С. П. Гейко, В. Д. Губенко, С. Т. Гура, О. М. Дубовий, В. Ф. Квасницький, В. В. Квасницький,

К.

В.

Костенко,

О.

І.

Кротов,

О.

С.

Охрименко,

Г. Ф. Романовський, В. В. Севрюков, О. М. Спіян, М. Р. Ткач, В. К. Чекунов, Г. В. Шарун, А. В. Щедролосєв ; під заг. ред. В. В. Севрюкова. – К. : Регістр судноплавства України, 2003. – 555 с. 1930. Правила щодо вантажопідйомних пристроїв морських суден. Правила про вантажну марку морських суден / уклад.: В. В. Бабій, А. О. Білокурець, В. В. Зайцев, В. Ф. Квасницький, О. І. Кротов, О. С. Охрименко, Г. Ф. Романовський, В. В. Севрюков, О. М. Спіян, Г. В. Шарун ; під заг. ред. В. В. Севрюкова. – К. : Регістр судноплавства України, 2003. – 205 с. 1931. Правила щодо обладнання морських суден / уклад.: В. В. Бабій, О. А. Баронова, А. О. Білокурець, В. С. Блінцов, В. В. Зайцев, А. А. Каргу, В. Ф. Квасницький, О. І. Кротов, О. С. Охрименко, Г. Ф. Романовський, В. В. Севрюков, О. М. Спіян, В. К. Чекунов, Г. В. Шарун ; під заг. ред. В. В. Севрюкова. – К. : Регістр судноплавства України, 2003. – 205 с. 1932. Рубан, И. В. Исследование электронно-лучевой сварки стали ЭП 517 Ш / И. В. Рубан // Материалы Междунар. конф. "Современные сварочные и родственные технологии и их роль в развитии производства". – Миколаїв, 2003. – С. 53-55. 1933. Самохин, С. М. Опыт и перспективы применения тонких порошковых проволок в судостроении Украины / С. М. Самохин, Е. Д. Гавриленко, Ю. В. Солониченко // Материалы Междунар. конф. "Современные сварочные и родственные технологии и их роль в развитии производства". – Миколаїв, 2003. – С. 9-11. 1934. Соколов, С. Л. Статистический анализ дефектности сварных швов в электронно-лучевой сварке / С. Л. Соколов, А. А. Яровой // Материалы Междунар. конф. "Современные сварочные и родственные технологии и их роль в развитии производства". – Миколаїв, 2003. – С. 73-75. 255


1935. Сторчак, О. А. Исследование электронно-лучевой сварки стали ЭП 609 / О. А. Сторчак // Материалы Междунар. конф. "Современные сварочные и родственные технологии и их роль в развитии производства". – Миколаїв, 2003. – С. 51-53. 1936. Хизниченко, Ю. Н. Применение метода конечных элементов для анализа напряженно-деформированного состояния, вызванного локальным нагревом при исправлении дефектов литья деталей из жаропрочных никелевых сплавов / Ю. Н. Хизниченко, В. В. Квасницкий // Материалы Междунар. конф. "Современные сварочные и родственные технологии и их роль в развитии производства". – Миколаїв, 2003. – С. 75-77. 2004 р.

1937. Бондин, Ю. Н. Сварочное производство ГП НПКГ "Зоря"–"Машпроект" / Ю. Н. Бондин, Ю. В. Бутенко // Матералы регион. науч.-техн. конф. "Сварочное производство и технический прогресс", посвящ. 45-летию кафедры свароч. пр-ва НУК. – Миколаїв, 2004. – С. 32-34. 1938. Вибір параметра оптимізації при оцінюванні економічної ефективності зварювальних робіт при формуванні корпусу судна з блоків / С. В. Драган, В. Я. Сагань, С. А. Лой, М. А. Рихальський // Матеріали обл. наук. конф. – Миколаїв, 2004. 1939. Влияние плазмообразующей среды на качество плазменной резки и сварки

вырезанных

деталей

/

Ж.

Г.

Голобородько,

В.

В.

Квасницкий,

В. Ф. Квасницкий, М. В. Матвиенко, С. И. Сербин, Ю. В. Солониченко // Материалы регион. науч.-техн. конф. "Сварочное производство и технический прогресс", посвящ. 45-летию кафедры свароч. пр-ва НУК. – Миколаїв, 2004. – С. 46-47. 1940. Возможность применения многопроходных способов сварки для сталей типа Ст3сп, 09Г2С, 06Г2Б-440 без дополнительной механической обработки кромок перед сваркой / Ю. М. Лебедев, А. М. Костин, В. А. Мартыненко, Ю. М. Конащук //

256


Материалы регион. науч.-техн. конф. "Сварочное производство и технический прогресс", посвящ. 45-летию кафедры свароч. пр-ва НУК. – Миколаїв, 2004. – С. 122. 1941. Драган, С. В. Выбор оптимального варианта сварки судовых конструкций при блочном методе формировании корпуса / С. В. Драган, В. Я. Сагань, М. А. Рыхальский // Материалы регион. науч.-техн. конф. "Сварочное производство и технический прогресс", посвящ. 45-летию кафедры свароч. пр-ва НУК. – Миколаїв, 2004. – С. 118. 1942. Драган, С. В. Стабилизация режима автоматической сварки при изменении угла наклона жесткой ВАХ тиристорного выпрямителя / С. В. Драган, Ю. А. Ярос // Матеріали обл. наук. конф. – Миколаїв, 2004. 1943. Драган, С. В. Устойчивость саморегулирования дуги при изменении угла наклона внешней вольт-амперной характеристики тиристорного выпрямителя / С. В. Драган, Ю. А. Ярос, М. И. Вертелецкий // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2004. – № 3. – С. 47-53. 1944. Емельянов, В. М. Кафедре сварочного производства НУК – 45 / В. М. Емельянов, Г. Ф. Романовский, В. Ф. Квасницкий // Материалы регион. науч.техн. конф. "Сварочное производство и технический прогресс", посвящ. 45-летию кафедры свароч. пр-ва НУК. – Миколаїв, 2004. – С. 9-18. 1945. Ермолаев, Г. В. Влияние формы поверхности паяного соединения из разнородных

материалов

на

собственные

напряжения

и

деформации

/

Г. В. Ермолаев, А. В. Лабарткава // Матеріали обл. наук. конф. – Миколаїв, 2004. 1946. Ермолаев, Г. В. Исследование влияния пластических деформаций на распределение и уровень максимальных напряжений в двухслойном симметричном брусе / Г. В. Ермолаев, А. В. Лабарткава // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2004. – № 2. – С. 62-68. 1947. Ермолаев, Г. В. Учет пластических деформаций при компьютерном моделировании полей напряжений в паяных узлах из разнородных материалов / Г. В. Ермолаев, А. В. Лабарткава, Ю. Н. Хизниченко // Автомат. сварка. – 2004. – № 8. – С. 20-23. 257


1948. Квасницкий, В. В. Исследование состава газовой фазы при пайке с применением фтористых соединений / В. В. Квасницкий, А. В. Буряков // Матеріали обл. наук. конф. – Миколаїв, 2004. 1949. Квасницкий, В. В. Математическое моделирование химического состава металла шва при сварке под флюсом / В. В. Квасницкий, А. В. Буряков // Материалы II

Междунар.

конф.

"Математическое

моделирование

и

информационные

технологии в сварке и родственных процессах". – К., 2004. – С. 45. 1950. Квасницкий, В. В. О влиянии избирательного испарения на химический состав металла при электронно-лучевых технологиях / В. В. Квасницкий, М. В. Матвиенко,

Ю.

Г.

Квасницкая

//

Материалы

II

Междунар.

конф.

"Математическое моделирование и информационные технологии в сварке и родственных процессах". – К., 2004. – С. 59. 1951. Квасницкий, В. В. Расчет процессов испарения жаропрочных сталей при электронно-лучевой сварке и переплаве / В. В. Квасницкий, М. В. Матвиенко, Е. А. Невежина // Матеріали обл. наук. конф. – Миколаїв, 2004. 1952. Квасницкий, В. В. Термодинамический расчет газовой фазы при воздушно-плазменной резке

судокорпусных сталей с

добавлением

воды /

В. В. Квасницкий, М. В. Матвиенко // Матеріали обл. наук. конф. – Миколаїв, 2004. 1953. Квасницкий,

В.

В.

Термодинамический

расчет

металлургических

процессов при электродуговой сварке сталей под плавлеными флюсами / В. В. Квасницкий, А. В. Буряков // Матеріали обл. наук. конф. – Миколаїв, 2004. 1954. Квасницкий, В. В. Термодинамический расчет состава металла при электронно-лучевой сварке и плавке металла / В. В. Квасницкий, Ю. Г. Квасницкая, М. В. Матвиенко // Материалы регион. науч.-техн. конф. "Сварочное производство и технический прогресс", посвящ. 45-летию кафедры свароч. пр-ва НУК. – Миколаїв, 2004. 1955. Квасницкий, В. В. Термодинамический расчет состава металла шва при сварке под флюсом / В. В. Квасницкий, В. В. Буряков // Материалы регион. науч.-

258


техн. конф. "Сварочное производство и технический прогресс", посвящ. 45-летию кафедры свароч. пр-ва НУК. – Миколаїв, 2004. – С. 124. 1956. Квасницкий, В. Ф. Диффузионная сварка в вакууме дисперсноупрочняемых жаропрочных сплавов / В. Ф. Квасницкий // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2004. – № 2. – С. 54-62. 1957. Квасницкий, В. Ф. Диффузионная сварка гибких шин контактных машин / В. Ф. Квасницкий, Б. В. Бугаенко // Материалы регион. науч.-техн. конф. "Сварочное производство и технический прогресс", посвящ. 45-летию кафедры свароч. пр-ва НУК. – Миколаїв, 2004. – С. 125. 1958. Квасницкий, В. Ф. Интенсификация процесса диффузионной сварки жаропрочных сплавов / В. Ф. Квасницкий, Л. И. Маркашова // Автомат. сварка. – 2004. – № 8. – С. 16-19. 1959. Квасницкий, В. Ф. Интенсификация процессов сварки давлением / В. Ф. Квасницкий, М. В. Матвиенко, Ю. Г. Квасницкая // Матеріали обл. наук. конф., присвяч. вшануванню памяті адм. С. Й. Макарова та худож. В. В. Верещагіна. – Миколаїв, 2004. 1960. Квасницкий, В. Ф. Исследование методом компьютерного моделирования влияния формы паяного соединения разнородных материалов на поле собственных напряжений / В. Ф Квасницкий, Г. В. Ермолаев, А. В. Лабарткава // Материалы Междунар. конф. "Математическое моделирование и информационные технологии в сварке и родственных процессах". – К., 2004. – С. 33. 1961. Квасницкий, В. Ф. Термодинамический расчет газовой фазы при воздушно-плазменной резке судокорпусных сталей с добавлением углеводородов / В. Ф. Квасницкий, А. В. Буряков // Матеріали обл. наук. конф. – Миколаїв, 2004. 1962. Кравченко, Л. П. Восстановление деталей машин из закаливающихся сталей дуговой наплавкой / Л. П. Кравченко, Л. М. Петренко // Материалы регион. науч.-техн. конф. "Сварочное производство и технический прогресс", посвящ. 45летию кафедры свароч. пр-ва НУК. – Миколаїв, 2004. – С. 77.

259


1963. Кравченко, Л. П. Структурні перетворення ЗТВ при наплавленні деталей із загартованих сталей / Л. П. Кравченко // Матеріали обл. наук. конф. – Миколаїв, 2004. 1964. Лебедев, Ю. М. Алгоритмы расчета свариваемости низколегированных закаливающихся сталей в зависимости от их состава и исходной структуры / Ю. М. Лебедев // Материалы Междунар. конф. "Математическое моделирование и информационные технологии в сварке и родственных процессах". – К., 2004. 1965. Лебедев,

Ю.

М.

Алгоритмы

расчета

условий

свариваемости

низколегированных закаливающихся сталей в зависимости от их состава и исходной структуры / Ю. М. Лебедев // Материалы Междунар. конф. "Математическое моделирование и информационные технологии в сварке и родственных процессах". – К., 2004. – С. 39. 1966. Лебедев, цилиндрических

Ю.

деталей

М. из

Особенности низколегированных

поверхностного сталей

упрочнения

нагревом

дугой

с

неплавящимся электродом / Ю. М. Лебедев, А. В. Мартыненко // Матеріали обл. наук. конф. – Миколаїв, 2004. 1967. Лебедев, Ю. М. Особенности поверхностного упрочнения цилиндрических деталей из углеродистых и низколегированных сталей дуговым нагревом с использованием угольного электрода / Ю. М. Лебедев, В. А. Мартыненко // Материалы Междунар. конф. "Математическое моделирование и информационные технологии в сварке и родственных процессах". – К., 2004. – С. 40. 1968. Лебедев, Ю. М. Повышение эффективности поверхностной закалки сталей сканированием дуги с неплавящимся электродом / Ю. М. Лебедев, В. А. Мартыненко, Д. Р. Аврамец // Материалы регион. науч.-техн. конф. "Сварочное производство и технический прогресс", посвящ. 45-летию кафедры свароч. пр-ва НУК. – Миколаїв, 2004. – С. 111. 1969. Лебедев, Ю. М. Применение дуги с неплавящимся угольным электродом при поверхностной обработке сталей с низкой прокаливаемостью / Ю. М. Лебедев, В. А. Мартыненко // Автомат. сварка. – 2004. – № 8. – С. 24-29. 260


1970. Лебедев, Ю. М. Расчетная оценка свариваемости низколегированных высокопрочных сталей / Ю. М. Лебедев // Материалы регион. науч.-техн. конф. "Сварочное производство и технический прогресс", посвящ. 45-летию кафедры свароч. пр-ва НУК. – Миколаїв, 2004. – С. 70. 1971. Лой, С. А. Возможности использования газов-заменителей при сварке стальных трубопроводов / С. А. Лой, В. В. Спихтаренко, И. В. Петрова // Материалы регион. науч.-техн. конф. "Сварочное производство и технический прогресс", посвящ. 45-летию кафедры свароч. пр-ва НУК. – Миколаїв, 2004. – С. 114. 1972. Моделирование

состава

газовой

фазы

при

плазменной

резке

судокорпусных сталей / С. И. Сербин, В. В. Квасницкий, Ж. Г. Голобородько, М. В. Матвиенко, А. В. Буряков // Автомат. сварка. – 2004. – № 8. – С. 12-15. 1973. Моделирование

состава

газовой

фазы

при

плазменной

резке

судокорпусных сталей и ее влияние на количество сварки / Ж. Г. Голобородько, В. В. Квасницкий, М. В. Матвиенко, Ю. В. Солониченко, С. И. Сербин, В. Ф. Квасницкий // Материалы Междунар. конф. "Математическое моделирование и информационные технологии в сварке и родственных процессах". – К., 2004. – С. 25. 1974. Разработка новой высокодинамичной машины для термической резки / Е. Н. Верещаго, В. Ф. Квасницкий, Г. Ф. Романовский, О. Ф. Просянов // Автомат. сварка. – 2004. – № 8. – С. 7-11. 1975. Разработка оборудования нового поколения для плазменной резки и электродуговой сварки / Е. Н. Верещаго, В. Ф. Квасницкий, Г. Ф. Романовский, О. Ф. Просянов // Материалы регион. науч.-техн. конф. "Сварочное производство и технический прогресс", посвящ. 45-летию кафедры свароч. пр-ва НУК. – Миколаїв, 2004. – С. 35. 1976. Рыхальский, М. А. Структура технологической себестоимости газовой резки при формировании корпуса на стапеле блочным методом / М. А. Рыхальский, В. Я. Сагань // Материалы регион. науч.-техн. конф. "Сварочное производство и технический прогресс", посвящ. 45-летию кафедры свароч. пр-ва НУК. – Миколаїв, 2004. – С. 116. 261


1977. Самохин, М. С. Применение и свойства сварочных проволок при сварке и наплавке высокохромистых жаропрочных никелевых сплавов / М. С. Самохин, С. М. Самохин // Материалы регион. науч.-техн. конф. "Сварочное производство и технический прогресс", посвящ. 45-летию кафедры свароч. пр-ва НУК. – Миколаїв, 2004. – С. 97. 1978. Сварочное производство в судостроении Украины / С. В. Драган, В. В. Квасницкий, Н. П. Романчук, Ю. В. Солониченко, Ж. Г. Голобородько // Материалы регион. науч.-техн. конф. "Сварочное производство и технический прогресс", посвящ. 45-летию кафедры свароч. пр-ва НУК. – Миколаїв, 2004. – С. 29. 1979. Соколов, С. А. Статистический анализ дефектности сварных швов электронно-лучевой сварки / С. А. Соколов, А. А. Яровой // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2004. – № 3. – С. 53-59. 1980. Соколов, С. Л. К вопросу ультразвукового контроля сварных соединений узлов газовых турбин, выполненных электронно-лучевой сваркой на основе сплавов ЭП-609 и ЭИ-961 / С. Л. Соколов, А. А. Яровой // Материалы Междунар. семинара "Современные технологии и приборы неразрушающего контроля и технической диагностики". – Х., 2004. – С. 12-14. 1981. Соколов, С. Л. Экспериментальное исследование акустических свойств сварных соединений узлов газовых турбин, выполненных электронно-лучевой сваркой на основе сплавов ЭП-609 и ЭИ-961 / С. Л. Соколов, А. А. Яровой // Материалы регион. науч.-техн. конф. "Сварочное производство и технический прогресс", посвящ. 45-летию кафедры свароч. пр-ва НУК. – Миколаїв, 2004. – С. 53. 1982. Спихтаренко, В. В. Влияние конструктивных факторов на напряженнодеформированное состояние паяных конструкций из разнородных материалов / В. В. Спихтаренко, С. А. Лой // Материалы регион. науч.-техн. конф. "Сварочное производство и технический прогресс", посвящ. 45-летию кафедры свароч. пр-ва НУК. – Миколаїв, 2004. – С. 123. 1983. Спихтаренко, В. В. Использование компьютерных технологий при обучении студентов специальности "Технология и оборудование сварки" / 262


В. В. Спихтаренко, С. А. Лой // Материалы регион. науч.-техн. конф. "Сварочное производство и технический прогресс", посвящ. 45-летию кафедры свароч. пр-ва НУК. – Миколаїв, 2004. – С. 119. 1984. Технологические процессы сварки и резки в судостроении Украины (Обзор) / С. В. Драган, В. В. Квасницкий, Н. П. Романчук, Ю. В. Солониченко, Ж. Г. Голобородько // Автомат. сварка. – 2004. – № 8. – С. 3-6. 1985. Технология изготовления судокорпусных деталей из листового проката / В.

Ф.

Квасницкий,

С.

И.

Сербин,

В.

В.

Квасницкий,

Г.

В.

Егоров,

Ж. Г. Голобородько, Н. П. Романчук, Ю. В. Солониченко // Материалы регион. науч.-техн. конф. "Сварочное производство и технический прогресс", посвящ. 45летию кафедры свароч. пр-ва НУК. – Миколаїв, 2004. – С. 46. 1986. Хизниченко, Ю. Н. Влияние параметров нагрева на упруго-пластические деформации при исправлении дефектов литья деталей из жаропрочных сплавов / Ю. Н. Хизниченко // Материалы регион. науч.-техн. конф. "Сварочное производство и технический прогресс", посвящ. 45-летию кафедры свароч. пр-ва НУК. – Миколаїв, 2004. – С. 68. 1987. Хизниченко, Ю. Н. Моделирование напряженно-деформированного состояния при испарении дефектов литья и ремонте лопаток / Ю. Н. Хизниченко // Материалы Междунар. конф. "Математическое моделирование и информационные технологии в сварке и родственных процессах". – К., 2004. – С. 6. 1988. Яровой, А. А. Неразрушающий контроль узлов газовых турбин, выполненных электронно-лучевой сваркой / А. А. Яровой, С. Л. Соколов // Материалы Междунар. конф. "Современные методы и средства неразрушающего контроля и технической диагностики". – Ялта, 2004. – С. 81-84. 1989.

Яровой, А. А. Ультразвуковые широкополосные преобразователи /

А. А. Яровой, С. Л. Соколов // Материалы регион. науч.-техн. конф. "Сварочное производство и технический прогресс", посвящ. 45-летию кафедры свароч. пр-ва НУК. – Миколаїв, 2004. – С. 51-52.

263


1990.

Ярос, Ю. А. Стабильность саморегулирования дуги под флюсом при

сварке и наплавке на средних плотностях тока / Ю. А. Ярос, И. В. Симутенков, С. В. Драган // Материалы регион. науч.-техн. конф. "Сварочное производство и технический прогресс", посвящ. 45-летию кафедры свароч. пр-ва НУК. – Миколаїв, 2004. – С. 92.

2005 р.

1991. Драган, С. В. Використання програм MATLAB/Simulink при підготовці студентів з електротехніки та спеціальних дисциплін / С. В. Драган // Матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. "Проблеми наскрізної комп'ютерної підготовки у вищій школі". – Миколаїв, 2005. – С. 18-19. 1992. Драган, С. В. Вплив кредитно-модульної системи організації навчального процесу на успішність студентів старших курсів / С. В. Драган // Матеріали Всеукр. наук.-практ.

конф.

"Модернізація

вищої

освіти

України:

історія,

досвід,

перспективи". – К. ; Миколаїв, 2005. – С. 33-37. 1993. Драган, С. В. Компьютерная подготовка студентов для решения технологических задач / С. В. Драган // Тез. докл. ІІІ открытых науч.-метод. чтений "Математика

для

инженеров

и

экономистов:

проблемы

преподавания

и

применения". – Херсон, 2005. – С. 28-31. 1994. Ермолаев, Г. В. Влияние дефектов на напряженное состояние паяных и диффузионных соединений из разнородных материалов / Г. В. Ермолаев, А. В. Лабарткава // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2005. – № 5. – С. 29-38. 1995. Ермолаев, Г. В. Оптимизация конструкции паяного узла цилиндрической формы из разнородных материалов / Г. В. Ермолаев, А. В. Лабарткава // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2005. – № 3 (402). – С. 39-43. 1996. Квасницкий, В. Ф. Математическое моделирование окислительновосстановительных

процессов

при

сварке 264

и

родственных

технологиях

/


В. Ф. Квасницкий, В. В. Квасницкий, М. В. Матвиенко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2005. – № 4 (403). – С. 21-28. 1997. Костін, О. М. Зварювальні матеріали : навч. посібник / О. М. Костін. – Миколаїв : НУК, 2005. – 224 с. 1998. Лабарткава, А. В. Влияние дефектов на напряженно-деформированное состояние паяных соединений из разнородных материалов / А. В. Лабарткава // Матеріали ІІІ Всеукр. наук.-техн. конф. молодих вчен. та спеціалістів "Зварювання та суміжні технології". – К., 2005. – С. 90-91. 1999. Лебедев, Ю. М. Влияние внешнего переменного магнитного поля на поверхностный прогрев сталей и сплавов дуговым разрядом с неплавящимся электродом / Ю. М. Лебедев, В. А. Мартыненко // Матеріали ІІІ Всеукр. наук.-техн. конф. молодих вчен. та спеціалістів "Зварювання та суміжні технології". – К., 2005. – С. 21-22. 2000. Правила классификации и постройки судов внутреннего плавания. В 4 т. Т. 1 / сост.: В. В. Бабий, Е. А. Баронова, А. В. Бондаренко, Г. В. Егоров, В. Ф. Квасницкий, В. В. Козляков, А. И. Кротов, И. И. Махек, Г. Ф. Романовский ; под общ. ред. В. В. Севрюкова. – К. : Регістр судноплавства України, 2005. – 34 с. 2001. Правила классификации и постройки судов внутреннего плавания. В 4 т. Т. 2 / сост.: В. В. Бабий, А. А. Билокурец, Г. В. Егоров, В. Ф. Квасницкий, В. В. Козляков, И. И. Махек, Г. Ф. Романовский, Н. Н. Сивобородченко, Г. В. Шарун ; под общ. ред. В. В. Севрюкова. – К. : Регістр судноплавства України, 2005. – 218 с. 2002. Правила классификации и постройки судов внутреннего плавания. В 4 т. Т. 3 / сост.: В. В. Бабий, А. А. Билокурец, А. В. Бондаренко, А. Ф. Галь, В. В. Голеншин, Г. В. Егоров, В. В. Зайцев, В. Ф. Квасницкий, А. И. Кротов, И. И. Махек, Г. Ф. Романовский, Б. Г. Тимошевский, М. Р. Ткач, Ю. Н. Харитонов, Г. В. Шарун ; под общ. ред. В. В. Севрюкова. – К. : Регістр судноплавства України, 2005. – 435 с. 2003. Правила классификации и постройки судов внутреннего плавания. В 4 т. Т. 4 / сост.: В. В. Бабий, Е. А. Баронова, А. А. Билокурец, В. С. Блинцов, 265


А. В. Бондаренко, А. А. Каргу, В. Ф. Квасницкий, А. И. Кротов, И. И. Махек, Г. Ф. Романовский, В. К. Чекунов, Г. В. Шарун ; под общ. ред. В. В. Севрюкова. – К. : Регістр судноплавства України, 2005. – 399 с. 2004. Рыхальский, М. А. Оценка технологической себестоимости способов газовой резки при блочном методе формирования корпуса / М. А. Рыхальский, В. Я. Сагань, С. В. Драган // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2005. – № 5. – С. 53-61. 2005. Соколов, С. Л. Акустические свойства сварных соединений при электронно-лучевой сварке газотурбинных валов из сплавов ЭП-609 и ЭИ-961 / С. Л. Соколов, А. А. Яровой // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2005. – № 4 (403). – С. 37-43. 2006. Соколов, С. Л. Акустические системы для ультразвукового контроля сварных соединений газотурбинных валов / С. Л. Соколов, А. А. Яровой // Вісн. НТУ "КПІ". Сер. Приладобудування. – К., 2005. – Вип. 30. – С. 42-47. 2007. Соколов,

С.

Л.

Ультразвуковой

контроль

сварных

соединений

газотурбинных валов / С. Л. Соколов, А. А. Яровой // Матеріали наук.-техн. конф. "Приладобудування – 2005: стан і перспективи". – К., 2005. – С. 224. 2008. Хизниченко, Ю. Н. Экспериментальное определение полей перемещений при локальном нагреве пластины / Ю. Н. Хизниченко // Матеріали ІІІ Всеукр. наук.техн. конф. молодих вчен. та спеціалістів "Зварювання та суміжні технології". – К., 2005. – С. 39-40. 2009. Production Technology Peculiarities of Ships Body Components From Sheet Products / V. F. Kvasnytskyy, V. V. Kvasnytskyy, G. V. Egorov, Zh. G. Goloborodko, Yu. V. Solonichenko // Maritime Transportation and Exploatation of Ocean and Coastal Resources. – London, 2005. – Vol. 1 : Vessels for Maritime Transportation. – P. 935-940. 2010. Some Features of Ship Hull Production Technology / V. F. Kvasnytskyy, V. V. Kvasnytskyy, G. V. Egorov, Zh. G. Goloborodko, Yu. V. Solonichenko // Int. Conf. on Marine Research and Transportation (ICMRT'05). – Ischia, 2005. – P. 21-25.

2006 р. 266


2011. Верещаго, Е. Н. Новый источник питания для плазменной обработки деталей / Е. Н. Верещаго, И. Ф. Фельдшер, В. И. Костюченко // Материалы IV Междунар. науч.-техн. конф. "Новые технологии, методы обработки и упрочнения деталей энергетических установок". – Запорожье, 2006. – С. 131-136. 2012. Голобородько, Ж. Г. Влияние способов и режимов плазменной резки на качество судокорпусных деталей / Ж. Г. Голобородько, В. В. Квасницкий // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2006. – № 6. – С. 57-64. 2013. Квасницкий, В. Ф. Перспективы применения никелевых припоев для пайки

литейных

и

композиционных

высокожаропрочных

материалов

/

В. Ф. Квасницкий, В. В. Квасницкий, А. М. Костин // Материалы кит.-рос.-укр. конф. "Современные материалы и технологии", Пекин, 24 мая 2006 г. – Пекин, 2006. 2014. Компьютерное моделирование напряженно-деформированного состояния при диффузионной сварке / Г. В. Ермолаев, В. В. Квасницкий, М. В. Матвиенко, А. В. Лабарткава, В. Ф. Квасницкий // Материалы V Всерос. науч.-техн. конф. "Быстрозакаленные материалы и покрытия", 12-13 дек. 2006 г. – М., 2006. – С. 24-28. 2015. Кравченко, Л. П. Основи квантової механіки і статистики (для інженерних дисциплін) : навч. посібник / Л. П. Кравченко, Ю. Л. Ментковський. – Миколаїв, 2006. – 275 с. 2016. Лебедев, В. К. Машиностроение : энциклопедия. Т. III-4. Технология сварки, пайки и резки / В. К. Лебедев, С. И. Кучук-Яценко, В. Ф. Квасницкий ; под общ. ред. Б. Е. Патона. – М. : Машиностроение, 2006. – 768 с. 2017. Лебедев, Ю. М. Особенности наплавки на цилиндрические детали с подачей дополнительной нетоковедущей проволоки / Ю. М. Лебедев // Материалы II Междунар. науч.-техн. конф. "Современные проблемы сварки и родственных технологий, совершенствование подготовки кадров". – Мариуполь, 2006. – С. 127-129. 2018. Лебедев, Ю. М. Поверхностное упрочнение сталей дугой с неплавящимся электродом сканируемой поперечным магнитным полем / Ю. М. Лебедев, 267


В. А. Мартыненко // Материалы II Междунар. науч.-техн. конф. "Современные проблемы сварки и родственных технологий, совершенствование подготовки кадров". – Мариуполь, 2006. – С. 129-130. 2019. Пат. 74967. Україна. Слідуючий електропривод подач верстатів з ЧПУ / Є. М. Верещаго, В. Ф. Квасницький, О. Ф. Просянов, Г. Ф. Романовський (Україна). – Заявл. 23.06.04 ; опубл. 15.02.06, Бюл. № 2. 2020. Пат.

76666.

Україна.

Спосіб

гнуття

довгомірних

виробів

/

Л. А. Жучинський, Г. В. Єрмолаєв, Н. В. Свістунов, Г. П. Мяльниця, С. Л. Стоян (Україна). – Заявл. 26.04.05 ; опубл. 15.08.06, Бюл. № 8. 2021. Паяння

матеріалів

:

навч.

посібник

/

В.

В.

Квасницький,

В. Ф. Квасницький, Б. В. Бугаєнко, Г. В. Єрмолаєв ; під ред. В. Ф. Квасницького. – Миколаїв : НУК, 2006. – 160 с. 2022. Термодинамический анализ процессов испарения и возгонки при сварке и родственных технологиях / В. В. Квасницкий, М. В. Матвиенко, В. В. Спихтаренко, И. В. Тихонов // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2006. – № 4. – С. 87-96. 2023. Фельдшер, И. Ф. ZVS-преобразователь квазирезонансного источника питания / И. Ф. Фельдшер // Матеріали Міжнар. наук. конф. "Інтелектуальні системи прийняття рішень і прикладні аспекти інформаційної технології". – Євпаторія, 2006. – Т. ІІ. – С. 161-163. 2024.

Фельдшер, И. Ф. Компьютерное моделирование квазирезонансного

инверторного источника питания для дуговой нагрузки / И. Ф. Фельдшер // Матеріали I наук.-практ. конф. "Математичне та імітаційне моделювання систем" (МОДС – 2006). – К., 2006. – С. 187-188. 2025. Фельдшер, И. Ф. Особенности и перспективы дуговой сварки в водной среде / И. Ф. Фельдшер, В. И. Костюченко // Материалы Междунар. науч.-техн. конф. "Электротехника и электромеханика". – Миколаїв, 2006. – С. 58-59 2026. Фельдшер, И. Ф. Построение источника питания дуговой нагрузки на основе использования ZVS-преобразователя / И. Ф. Фельдшер // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. – Миколаїв, 2006. – С. 78-80. 268


2027. Фельдшер, И. Ф. Улучшение мягкого переключения нуля напряжения / И. Ф. Фельдшер // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. "Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів". – Миколаїв, 2006. – С. 211-216. 2028. Эффективные

организационные

структуры

подготовки

специалистов

сварочного производства для судостроения / В. Ф. Квасницкий, А. М. Костин, Н. П. Романчук, С. К. Чернов // Автомат. сварка. – 2006. – № 4. – С. 48-49. 2029. Lebedev, Yu. M. Calculation of Conditions of Surfacing of Steel Cylindrical Parts / Yu. M. Lebedev // 16th Int. Conf. "Computer Technology in Welding and Manufacturing & 3rd Int. Conf. "Mathematical Modelling and Information Technologies in Welding and Related Processes". – K., 2006. – P. 93-94. 2030. Modeling of Stressed-Strain State in Diffusion Welding of Magnetic and nonMagnetic Steels / V. F. Kvasnitsky, Yu. M. Lebedev, G. V. Ermolaev, A. V. Labartkava, M. V. Matvienko // 16th Int. Conf. on Computer Technology in Welding and Manufacturing & 3rd Int. Conf. on "Mathematical Modeling and Information Technologies in Welding and Related Processes". – K., 2006. 2031. Vacuum Diffusion Welding of Magnetic and Non-Magnetic Steels / V. F. Kvasnitsky, Yu. M. Lebedev, G. V. Ermolaev, A. V. Labartkava, M. V. Matvienko // Conf. of Materials Engineering Committee of CSAA – 2006, Chinese, 23-24 May 2006. – Beijing, 2006.

2007 р.

2032. Автоматизированная

подготовка

сварочного

производства

с

использованием методов многокритериальной оптимизации / С. В. Драган, М. А. Рыхальский, В. Я. Сагань, А. В. Лабарткава // Материалы Междунар. науч.-метод. конф. "Автоматизация судостроительного производства и подготовка инженерных кадров: состояние, проблемы, перспективы". – Николаев, 2007. – С. 88-91.

269


2033. Автоматизированный выбор оптимального технологического процесса сварки корпуса судна / С. В. Драган, В. Я. Сагань, А. В. Лабарткава, М. А. Рыхальский // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2007. – № 4 (415). – С. 38-45. 2034. Верещаго, Е. Н. Анализ источников электропитания плазменной дуги с промежуточным повышением частоты / Е. Н. Верещаго, В. И. Костюченко, И. Ф. Фельдшер // Вісн. КДПУ. – Кременчук, 2007. – Вип. 4 (45). – С. 89-91. 2035. Верещаго, Е. Н. Анализ электромагнитных процессов в FB-ZVS-PS DC-DC конверторе с LCC-контурами / Е. Н. Верещаго, И. Ф. Фельдшер, В. И. Костюченко // Вісн. ХНУ. – Хмельницький, 2007. – Т. 1, № 2. – С. 225-229. 2036. Верещаго, Е. Н. Источники питания для дуговой нагрузки на основе ZVS-преобразователя / Е. Н. Верещаго, В. И. Костюченко, И. Ф. Фельдшер // Докл. на Межгос. науч. совете по сварке и родственным технологиям по программе "Ближайшие

проблемы

совершенствования

источников

питания

и

систем

автоматического управления для электросварки". – Кацивели, 2007. – С. 8. 2037. Верещаго,

Е.

Н.

Квазирезонансные

инверторы

в

устройствах

электропитания для воздушно-плазменной резки / Е. Н. Верещаго, В. И. Костюченко, И. Ф. Фельдшер // Техн. електродинаміка. Темат. вип. Силова електроніка та енергоефективність. – К., 2007. – № 4. – С. 8-11. 2038. Верещаго, Е. Н. Микропроцессорное устройство управления источником питания плазменной дуги / Е. Н. Верещаго, В. И. Костюченко, И. Ф. Фельдшер // Пр. Луган. від-ня Міжнар. акад. інформатизації. – Луганськ, 2007. – № 2 (15), ч. II. – С. 13-18. 2039. Верещаго, Е. Н. Моделирование нового PS-ZVS-FB квазирезонансного конвектора для плазменного технологического оборудования / Е. Н. Верещаго, В. И. Костюченко, И. Ф. Фельдшер // Материалы Междунар. конф. "Моделирование и исследование устойчивости динамических систем" (DSMSI – 2007). – К., 2007. – Вып. 3. – С. 177. 2040. Верещаго, Е. Н. Новый источник питания для плазменной обработки деталей / Е. Н. Верещаго, В. И. Костюченко, И. Ф. Фельдшер // Материалы IV 270


Междунар. науч.-техн. конф. "Новые технологии, методы обработки и упрочнения деталей энергетических установок". – Запорожье, 2007. – С. 131-136. 2041. Верещаго,

Е.

Н.

Системы

управления

с

транзисторными

преобразователями для плазмотронов большой мощности / Е. Н. Верещаго, И. Ф. Фельдшер, В. И. Костюченко // Матеріали наук.-техн. конф. "Системи керування та автоматики", 10-11 квіт. 2007 р. – Севастополь, 2007. – С. 15-16. 2042. Драган, С. В. Обеспечение стабильности процессов автоматической сварки и наплавки при воздействии технологических возмущений / С. В. Драган, Ю. А. Ярос // Материалы

Междунар.

науч.-метод.

конф.

"Автоматизация

судостроительного

производства и подготовка инженерных кадров: состояние, проблемы, перспективы". – Николаев, 2007. – С. 199-201. 2043. Ермолаев, Г. В. Оптимизация конструкции узла технологического ввода в резервуар большой емкости / Г. В. Ермолаев, А. М. Костин, А. В. Лабарткава // Матеріали IV Всеукр. наук.-техн. конф. молодих вчен. та спеціалістів, 23-25 трав. 2007 р. – К., 2007. – С. 32-36. 2044. Єрмолаєв, Г. В. Міцність зварних з'єднань : підручник / Г. В. Єрмолаєв. – Миколаїв : НУК, 2007. – 220 с. 2045. Квасницкий, В. В. Влияние напряженно-деформированного состояния на параметры режима диффузионной сварки разнородных сталей / В. В. Квасницкий, Г. В. Ермолаев, М. В. Матвиенко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2007. – № 1 (412). – С. 33-40. 2046. Квасницкий,

В.

В.

Напряженно-деформированное

состояние

при

диффузионной сварке узла "втулка – втулка" из разнородных материалов / В. В. Квасницкий, Г. В. Ермолаев, М. В. Матвиенко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2007. – № 2 (413). – С. 50-57. 2047. Квасницкий,

В.

В.

О

диффузионной сварке в вакууме

кинетике

образования

нержавеющей стали

с

соединения

армко-железом /

В. В. Квасницкий // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2007. – № 4 (415). – С. 51-57.

271

при


2048. Квасницкий,

В.

Ф.

Закономерности

формирования

напряженно-

деформированного состояния при диффузионной сварке разнородных металлов применительно к узлам цилиндр – цилиндр и втулка – втулка / В. Ф. Квасницкий, Г. В. Ермолаев, М. В. Матвиенко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2007. – № 5 (416). – С. 57-65. 2049. Квасницький, В. В. Моделювання напружено-деформованого стану при дифузійному зварюванні матеріалів з різними фізико-механічними властивостями / В. В. Квасницький, Г. В. Єрмолаєв // Матеріали VIII Міжнар. симп. укр. інж.механіків у Львові. – Л., 2007. – С. 115-116. 2050. Костюченко, В. И. Воздушно-плазменная резка: состояние и перспективы развития / В. И. Костюченко, И. Ф. Фельдшер // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. і молодих вчен. "Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів". – Миколаїв, 2007. – С. 118-125. 2051. Костюченко, В. И. Квазирезонансный инверторный источник питания для электропитания плазмотронов / В. И. Костюченко, И. Ф. Фельдшер // Матеріали IV Всеукр. наук.-техн. конф. молодих вчен. та спеціалістів "Зварювання та суміжні технології". – К., 2007. – С. 156. 2052. Кравченко,

Л.

П.

Влияние

легирующих элементов на фазовые

превращения и механические свойства бейнитной стали / Л. П. Кравченко // Матеріали Ш Міжвуз. наук.-техн. конф. "Науковий потенціал вищої школи". – Миколаїв, 2007. – С. 39-43. 2053. Кравченко, Больцмана–Пикара

Л. в

П.

Наследственные

феноменологической

определяющие теории

соотношения

ферромагнетизма

/

Л. П. Кравченко, Ю. Л. Ментковский, В. В. Холод // Вісн. КНУТД. – К., 2007. – С. 51-54. 2054. Лебедев, Ю. М. Влияние углерода и легирующих элементов на закалку низкоуглеродистых сталей при термической обработке / Ю. М. Лебедев // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2007. – № 2 (413). – С. 70-80.

272


2055. Лебедев, Ю. М. Исследование неплавящегося вольфрамового электрода в среде

аргона

для

поверхностного

упрочнения

конструкционных

сталей

/

Ю. М. Лебедев, В. А. Мартыненко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2007. – № 4 (415). – С. 58-64. 2056. Лебедев, Ю. М. Особенности нагрева стали дугой с угольным электродом / Ю. М. Лебедев, В. А. Мартыненко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2007. – № 5 (416). – С. 49-57. 2057. Лебедев,

Ю.

М.

Разработка

программного

обеспечения

расчета

технологических параметров сварки судокорпусных конструкций / Ю. М. Лебедев, В. А. Петренко,

В.

А. Крюков // Материалы Междунар.

науч.-метод. конф.

"Автоматизация судостроительного производства и подготовка инженерных кадров: состояние, проблемы, перспективы". – Николаев, 2007. – С. 95-97. 2058. Лебедєв, Ю. М. Розрахунки теплових процесів при зварюванні : метод. вказівки до викон. курсової роботи / Ю. М. Лебедєв, В. Ф. Лебедєва, С. А. Лой. – Миколаїв : НУК, 2007. – 64 с. 2059. Матвиенко, М. В. Моделирование полей главных напряжений при диффузионной сварке разнородных материалов / М. В. Матвиенко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2007. – № 4 (415). – С. 45-51. 2060. Моделирование

напряженно-деформированного

состояния

при

диффузионной сварке корпусов электромагнитных клапанов / В. В. Квасницкий, М. В. Матвиенко, Ал. В. Лабарткава и др. // Проблеми техніки. – 2007. – № 1. – С. 87-96. 2061. Напряженно-деформированное состояние при диффузионной сварке металлов с различными физико-механическими свойствами применительно к деталям цилиндрической формы / В. В. Квасницкий, М. В. Матвиенко, Ал. В. Лабарткава, Т. А. Пивоварова // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2007. – № 3 (414). – С. 61-68. 2062. Общие

закономерности

формирования

напряженного

состояния

при

диффузионной сварке деталей цилиндрической формы / В. Д. Кузнецов, В. В. Квасницкий, 273


Г. В. Ермолаев, М. В. Матвиенко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2007. – № 3 (414). – С. 51-59. 2063. Оптимизация конструкции сварного узла технологического ввода в резервуар большой емкости / Г. В. Ермолаев, А. М. Костин, А. В. Лабарткава, А. А. Осипов, Ю. М. Конащук // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2007. – № 5 (416). – С. 40-49. 2064. Пат. 23414. Україна. Спосіб дифузійного зварювання матеріалів / В. В. Квасницький, М. В. Матвієнко, Г. В. Єрмолаєв, В. Ф. Квасницький, Б. В. Бугаєнко, В. Ю. Волошин (Україна). – Заявл. 25.12.06 ; опубл. 25.05.07, Бюл. № 7. 2065. Современная установка PLASMA 110і HF для воздушно-плазменной резки / В. Ф. Квасницкий, Е. Н. Верещаго, В. И. Костюченко, О. Ф. Просянов // Оборудование и инструмент для профессионалов. – 2007. – № 5 (93). – С. 24-26. 2066. Соколов, С. Л. Особенности акустического тракта ультразвукового контроля сварных соединений газотурбинных валов / С. Л. Соколов // Матеріали Міжнар.

наук.-техн.

конф.

"Ресурсозберігаючі

технології

в

нафтогазовій

енергетиці". – Івано-Франківськ, 2007. – С. 115. 2067. Соколов, С. Л. Разработка преобразователей для ультразвукового контроля сварных соединений газотурбинных валов / С. Л. Соколов, А. А. Яровой // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2007. – № 1 (412). – С. 40-46. 2068. Фельдшер, И. Ф. Компьютерное моделирование квазирезонансного инверторного источника питания для дуговой нагрузки / И. Ф. Фельдшер // Математические машины и системы. – 2007. – № 1. – С. 117-121. 2069. Фельдшер, И. Ф. Компьютерное моделирование системы управления для плазмотронов большой мощности / И. Ф. Фельдшер, В. И. Костюченко // Матеріали конф. "Електромеханічні системі: методи моделювання та оптимізації". – К., 2007. – С. 160-161. 2070. Фельдшер, И. Ф. Компьютерное моделирование системы управления с транзисторными

преобразователями

для

плазмотронов

большой

мощности

/

И. Ф. Фельдшер, В. И. Костюченко // Материалы Междунар. науч.-практ. конф. 274


"Современные направления теоретических и прикладных исследований – 2007". – О., 2007. – Т. 3 : Технические науки. – С. 56-59. 2071. Фельдшер, И. Ф. Система управления квазирезонансного инверторного источника

питания

для

плазменного

технологического

оборудования

/

И. Ф. Фельдшер, В. И. Костюченко // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Інформаційно-керуючі системи і комплекси". – Миколаїв, 2007. – С. 50-55. 2072. Im Proving the Quality of Air – Plasma Cutting of Ship Hull Steel by Water Addition Into Plasma / V. V. Kvasnytskyy, G. V. Egorov, Zh. G. Goloborod'ko, V. F. Kvasnytskyy, A. M. Pototnya // 2th Int. Conf. On Marine Research and Transportation ICMRT'07: Congress Proseeding, Italy, Ischia, 8-30 June 2007. – Ischia, 2007. 2073. Influence of Plasma Catting Methods on the Quality of Ship Hull Details and Welded Constructions / V. V. Kvasnytskyy, G. V. Egorov, Z. G. Goloborod'ko, V. F. Kvasnytskyy, A. M. Pototnya // Maritime Industry, Ocean Engineering and Coastal Resources: Proceedings of 12th Int. Congress of the Int. Maritime Association of the Mediterranean (IMAM – 2007). – London, 2007. – Vol. 1 : Editors. – P. 477-482.

2008 р.

2074. Верещаго, Е. Н. Автоматический регулятор напряжения для автономного инвертора

системы

электропитания

сварочной

дуги

/

Е.

Н.

Верещаго,

В. И. Костюченко // Вісн. КДПУ. – Кременчук, 2008. – Вип. 4 (45). – С. 89-91. 2075. Верещаго, Е. Н. Квазирезонансный источник питания PLASMA 110i HF для плазменной резки / Е. Н. Верещаго, В. Ф. Квасницкий, В. И. Костюченко // Свароч. прво. – 2008. – № 6. – С. 37-41. 2076. Верещаго,

Е.

Н.

Малосигнальная

модель

квазирезонансного

преобразователя с фазовым управлением / Е. Н. Верещаго, В. И. Костюченко // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих вчен. "Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів". – Миколаїв, 2008. – С. 3-9. 275


2077. Верещаго,

Е.

Н.

Малосигнальная

модель

квазирезонансного

преобразователя с фазовым управлением / Е. Н. Верещаго, В. И. Костюченко // Техн. електродинаміка. Вип. Силова електроніка та енергоефективність. – К., 2008. – № 1. – С. 117-122. 2078. Верещаго, Е. Н. Перспективный источник питания для плазменного технологического оборудования / Е. Н. Верещаго, И. Ф. Фельдшер, В. И. Костюченко // Пр. Луган. від-ня Міжнар. акад. інформатизації. – Луганськ, 2008. – № 2 (15). – С. 13-18. 2079. Верещаго, Е. Н. Перспективы развития воздушно-плазменной резки / Е. Н. Верещаго, В. И. Костюченко // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих науковців "Зварювання та споріднені процеси і технології". – Миколаїв, 2008. – С. 64-65. 2080. Влияние

деформаций

ползучести

на

наряженно-деформированное

состояние при диффузионной сварке разнородных материалов / В. В. Квасницкий, А. В. Лабарткава, М. В. Матвиенко, А. В. Гетманцев // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2008. – № 6 (423). – С. 41-49. 2081. Влияние пластических деформаций на напряженно-деформированное состояние при диффузионной сварке узлов "втулка – фланец" / В. И. Махненко, В. В. Квасницкий, Г. В. Ермолаев, М. В. Матвиенко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2008. – № 2 (419). – С. 55-61. 2082. Волковский, С. А. Определение оптимального варианта сварки стыков набора при блочном формировании корпуса / С. А. Волковский, О. М. Еременко // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих науковців "Зварювання та споріднені процеси і технології". – Миколаїв, 2008. – С. 134. 2083. Выбор технологии сварки монтажных соединений корпуса судна с использованием метода многокритериальной оптимизации / С. В. Драган, М. А. Рыхальский, В. Я. Сагань, А. В. Лабарткава // Тез. докл. Междунар. конф. "Сварка и родственные технологии в третьем тысячелетии". – К., 2008. – С. 69.

276


2084. Гетманцев, А. В. Влияние соотношения размеров цилиндрических деталей из разнородных материалов на напряженно-деформированное состояние при диффузионной сварке / А. В. Гетманцев // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих науковців "Зварювання та споріднені процеси і технології". – Миколаїв, 2008. – С. 50. 2085. Драган, С. В. Автоматическая сварка под флюсом током плотностью менее 40 А/мм2 / С. В. Драган, Ю. А. Ярос, И. В. Симутенков // Материалы Междунар. конф. "Сварка и родственные технологии в третьем тысячелетии". – К., 2008. 2086. Драган, С. В. Выбор механизма импульсной подачи электродной проволоки при автоматической сварке под флюсом током малой плотности / С. В. Драган, К. К. Трунин // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих науковців "Зварювання та споріднені процеси і технології". – Миколаїв, 2008. – С. 66. 2087. Драган, С. В. Методы количественного и качественного анализа в задачах автоматизации

технологической

подготовки

сварочного

производства

в

судостроении / С. В. Драган, Б. В. Бугаенко, И. И. Коваленко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2008. – № 6 (423). – С. 26-35. 2088. Драган, С. В. Практикум зі зварювання : навч. посібник / С. В. Драган, А. В. Лабарткава. – Миколаїв : НУК, 2008. – 68 с. 2089. Драган, С. В. Управление процессом переноса электродного металла в дуге с малой плотностью тока / С. В. Драган, И. В. Симутенков // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих науковців "Зварювання та споріднені процеси і технології". – Миколаїв, 2008. – С.88. 2090. Ермолаев, Г. В. Влияние пластических деформаций на напряженнодеформированное состояние при диффузионной сварке деталей цилиндрической формы из разнородных материалов / Г. В. Ермолаев, В. В. Квасницкий, М. В. Матвиенко // Тез. докл. Междунар. конф. "Сварка и родственные технологии в третьем тысячелетии". – К., 2008. – С. 138-139. 277


2091. Иванова,

А.

Г.

Применение

сильноточных

низкоэнергетических

электронных пучков для поверхностной обработки металлов / А. Г. Иванова, В. В. Квасницкий // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих науковців "Зварювання та споріднені процеси і технології". – Миколаїв, 2008. – С. 92-93. 2092. Квасницкий, В. В. Влияние выточек во втулке на напряженнодеформированное состояние узла "втулка – фланец" при диффузионной сварке / В. В. Квасницкий // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2008. – № 3 (420). – С. 59-63. 2093. Квасницкий, В. В. Влияние геометрии деталей из разнородных материалов на напряженно-деформированное состояние при диффузионной сварке / В. В. Квасницкий, М. В. Матвиенко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2008. – № 5. – С. 42-46. 2094. Квасницкий, В. В. Влияние относительного радиуса цилиндрических деталей на напряженно-деформированное состояние при диффузионной сварке разнородных материалов / В. В. Квасницкий // Проблеми техніки. – 2008. – № 3. 2095. Квасницкий, В. В. Влияние относительного радиуса цилиндрических узлов из разнородных материалов / В. В. Квасницкий // Проблеми техніки. – 2008. – № 3. 2096. Квасницкий, В. В. Влияние пластических деформаций на напряженнодеформированное состояние при диффузионной сварке разнородных металлов / В. В. Квасницкий, Г. В. Ермолаев, М. В. Матвиенко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2008. – № 1 (418). – С. 100-107. 2097. Квасницкий, В. В. Влияние соотношения размеров цилиндрических деталей из разнородных материалов на напряженно-деформированное состояние при диффузионной сварке / В. В. Квасницкий, Г. В. Ермолаев, М. В. Матвиенко // Тез. докл. Междунар. конф. "Математическое моделирование и информационные технологии в сварке и родственных процессах", Крым, Кацивели, 27-30 мая 2008 г. – К., 2008. – С. 50-51.

278


2098. Квасницкий,

В.

В.

Напряженно-деформированное

состояние

при

диффузионной сварке в вакууме разнородных материалов / В. В. Квасницкий, Г. В. Ермолаев, М. В. Матвиенко // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих науковців "Зварювання та споріднені процеси і технології". – Миколаїв, 2008. – С. 127. 2099. Квасницкий, В. В. Напряженно-деформированное состояние соединений при

диффузионной

сварке

металлов

с

различными

физико-механическими

свойствами / В. В. Квасницкий, Г. В. Ермолаев, В. И. Махненко // Автомат. сварка. – 2008. – № 8. – С. 5-10. 2100. Квасницкий, В. В. Оптимизация конструкции металлокерамического гермоввода на основе моделирования напряженного состояния и разработка технологии пайки / В. В. Квасницкий, Ал. В. Лабарткава // Тез. докл. Междунар. конф. "Математическое моделирование и информационные технологии в сварке и родственных процессах". – К., 2008. – С. 51-52. 2101. Квасницкий, В. В. Оптимизация конструкции спаянного узла гермоввода / В. В. Квасницкий, Ал. В. Лабарткава // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих науковців "Зварювання та споріднені процеси і технології". – Миколаїв, 2008. – С. 128. 2102. Квасницкий,

В.

В.

Оптимизация

напряженно-деформированного

состояния при диффузионной сварке разнородных материалов / В. В. Квасницкий, М. В. Матвиенко // Тез. докл. Междунар. конф. "Математическое моделирование и информационные технологии в сварке и родственных процессах", Крым, Кацивели, 27-30 мая 2008 г. – К., 2008. – С. 52. 2103. Квасницкий, состояния

при

В.

В.

диффузионной

Оптимизация сварке

напряженно-деформированного

материалов

с

различными

физико-

механическими свойствами / В. В. Квасницкий, Г. В. Ермолаев, М. В. Матвиенко // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих науковців "Зварювання та споріднені процеси і технології". – Миколаїв, 2008. – С. 126.

279


2104. Квасницкий, В. В. Сравнение и оценка эффективности вариантов нагружения при диффузионной сварке цилиндрических узлов из разнородных материалов / В. В. Квасницкий // Проблеми техніки. – 2008. – № 4. – С. 70-79. 2105. Квасницкий, В. В. Термодинамический анализ газовой фазы и влияние состава

воздушно-паровой

плазмы

на

тепловые

характеристики

дуги

/

В. В. Квасницкий, Ж. Г. Голобородько, В. Ф. Квасницкий // Проблеми техніки. – 2008. – № 2. – С. 83-90. 2106. Квасницкий,

В.

Ф.

Напряженно-деформированное

состояние

двухслойных втулок из разнородных материалов / В. Ф. Квасницкий, Г. В. Ермолаев, А. В. Лабарткава // Тез. докл. Междунар. конф. "Математическое моделирование и информационные технологии в сварке и родственных процессах", Крым, Кацивели, 27-30 мая 2008 г. – К., 2008. – С. 53. 2107. Кравченко, Л. П. Исследование зоны термического влияния стали 40Х на замедленное разрушение по методу вставок / Л. П. Кравченко // Матеріали Міжвуз. наук.-практ. конф. "Науковий потенціал вищої школи". – Миколаїв, 2008. – № 4. – С. 87-91. 2108. Кравченко, Л. П. Новые технологические решения в практике активного вентилирования / Л. П. Кравченко, О. А. Подгородецкий // Хранение и перераб. зерна. – 2008. – № 9. – С. 37-42. 2109. Кравченко, Л. П. Усовершенствование технологии изготовления систем активного вентилирования из низколегированных сталей / Л. П. Кравченко, О. А. Подгородецкий // Хранение и перераб. зерна. – 2008. – № 7. – С. 24-29. 2110. Лабарткава, А. В. Исследование напряженного состояния втулок из разнородных материалов / А. В. Лабарткава // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих науковців "Зварювання та споріднені процеси і технології". – Миколаїв, 2008. – С. 129. 2111. Лебедев,

Ю.

М.

Технологические

особенности

поверхностного

упрочнения сталей дугой с неплавящимся электродом / Ю. М. Лебедев, В. А.Мартыненко // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих 280


науковців "Зварювання та споріднені процеси і технології". – Миколаїв, 2008. – С. 99. 2112. Лебедєв, Ю. М. Вплив подавання додаткового дроту на формування валиків при зварюванні та наплавленні / Ю. М. Лебедєв, В. А. Петренко // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих науковців "Зварювання та споріднені процеси і технології". – Миколаїв, 2008. – С. 100-101. 2113. Матвиенко, М. В. Влияние относительной высоты цилиндрических деталей на напряженно-деформированное состояние при диффузионной сварке разнородных материалов / М. В. Матвиенко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2008. – № 3 (420). – С. 63-68. 2114. Махненко,

В.

И.

Напряженно-деформированное

диффузионной сварке материалов с

состояние

при

отличающимися физико-механическими

свойствами / В. И. Махненко, В. В. Квасницкий, Г. В. Ермолаев // Тез. докл. Междунар. конф. "Математическое моделирование и информационные технологии в сварке и родственных процессах", Крым, Кацивели, 27-30 мая 2008 г. – К., 2008. – С. 38. 2115. Машины термической резки НПП "Укртерммаш" / Е. Н. Верещаго, В. Ф. Квасницкий, О. Ф. Просянов, В. И. Костюченко // Оборудование и инструмент для профессионалов. – 2008. – № 2. – С. 120-124. 2116. Напряженно-деформированное состояние при диффузионной сварке деталей цилиндрической формы из разнородных металлов / Г. В. Ермолаев, В. В. Квасницкий, М. В. Матвиенко, Ан. В. Лабарткава // Тез. докл. Междунар. конф. "Сварка и родственные технологии в третьем тысячелетии". – К., 2008. – С. 139-140. 2117. Оптимизация конструкции сварного узла технологического ввода в резервуар большой мощности / Г. В. Ермолаев, А. В. Лабарткава, А. М. Костин, А. А. Осипов, Ю. М. Канащук // Тез. докл. Междунар. конф. "Сварка и родственные технологии в третьем тысячелетии". – К., 2008. – С. 147-148. 2118. Оценка

применения

метода

компьютерного

моделирования

к

исследованию напряженно-дефомированного состояния цилиндрических узлов / 281


В. В. Квасницкий, Г. В. Ермолаев, М. В. Матвиенко, Б. В. Бугаенко, В. Ф. Квасницкий // Автоматика, автоматизация, электротехнические комплексы и системы : вестн. ХНТУ. – Херсон, 2008. – № 2. – С. 5-9. 2119. Пат. 30840. Україна. Випрямляч для дугового зварювання та наплавлення під флюсом / С. В. Драган, Ю. О. Ярос, О. О. Ярос, А. Ф. Галь (Україна). – Заявл. 03.12.07 ; опубл. 11.03.08, Бюл. № 5. 2120. Пат. 30841. Україна. Спосіб електродугового наплавлення під флюсом / С. В. Драган, Ю. О. Ярос, О. О. Ярос, А. Ф. Галь (Україна). – Заявл. 03.12.07 ; опубл. 11.03.08, Бюл. № 5 2121. Пат. 81583. Україна. Спосіб дифузійного зварювання матеріалів / В. В. Квасницький, М. В. Матвієнко, Г. В. Єрмолаєв, В. Ф. Квасницький, Б. В. Бугаєнко, В. Ю. Волошин (Україна). – Заявл. 21.11.06 ; опубл. 10.01.08, Бюл. № 1. 2122. Пивоварова, Т. О. Оптимізація конструкції дифузійного з'єднання вузла "втулка

фланець"

з

методом

комп'ютерного

моделювання

напружено-

деформованого стану / Т. О. Пивоварова // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих науковців "Зварювання та споріднені процеси і технології". – Миколаїв, 2008. – С. 57. 2123. Рябенький,

В.

М.

Основи

моделювання

систем

і

процесів

в

електротехніці : навч. посібник / В. М. Рябенький, С. В. Драган, Л. В. Солобуто. – Л. : Новий світ – 2000, 2008. – 385 с. 2124. Симония, А. Г. Изучение процесса высокотемпературной деформации сплавов при диффузионной сварке в вакууме / А. Г. Симония // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та молодих науковців "Зварювання та споріднені процеси і технології". – Миколаїв, 2008. – С. 60. 2125. Топорков, Д. Е. Исследование и разработка основ вакуумной пайкисварки деталей из никелевого дисперсионно-твердеющего жаропрочного сплава ALLOY 718 / Д. Е. Топорков // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. студ., асп. та

282


молодих науковців "Зварювання та споріднені процеси і технології". – Миколаїв, 2008. – С. 37-38. 2126. Экспериментальное исследование деформирования сварного узла типа "втулка – втулка" из разнородных материалов / В. В. Квасницкий, Ю. Г. Золотой, А. В. Лабарткава, М. В. Матвиенко, А. С. Карпенюк // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2008. – № 4 (421). – С. 65-73. 2127. Influence of Plasma Catting Methods on the Gualitiy of Ship Hul Details and Welded Constructions / V. V. Kvasnytskyy, G. V. Egorov, Z. G. Goloborod'ko, V. F. Kvasnytskyy, A. M. Pototnya // Maritime Industry, Ocean Engineering and Coastal Resources: Proceedings of 12th Int. Congress of the Int. Maritime Association of the Mediterranean (IMAM 2007). – London, 2008. – Vol. 1 : Editors. – P. 477-482. 2128. Mathematical Simulation of the Thermal Tension Vaterial State in the HighCurrent Electronic Beam Pulse Surfacing / L. M. Dykhta, V. V. Kvasnitskyy, N. N. Koval, Yu. F. Ivanov, V. F. Kvasnitskyy // 9th Int. Conf. Modification of Materials With Particle Beams and Plasma Flows: Proceedings. – Tomsk, 2008. – P. 278-281. 2129. Structure and Properties of Armco Iron and Stainless Steel, Manufactured by High-Current Low-Energy Electronic Beam / N. N. Koval, Yu. F. Ivanov, V. V. Kvasnitskyy, V. F. Kvasnitskyy, L. I. Marcashova // 9th Int. Conf. Modification of Materials With Particle Beams and Plasma Flows: Proceedings. – Tomsk, 2008. – P. 274-277.

2009 р.

2130. Актуальные проблемы исследования материалов

для

сварных

и

паяных

физико-механических свойств

конструкций

/

Г.

М.

Григоренко,

В. В. Квасницкий, С. Г. Григоренко, И. И. Алексеенко, В. В. Жуков // Материалы Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы сварки, родственных процессов и технологий", 14-17 окт. 2009 г. – Николаев, 2009. – С. 41-43.

283


2131. Бугаенко, Б. А. Развитие плавучих буровых сооружений : очерк истории. Ч. 1 / Б. А. Бугаенко, А. Ф. Галь, С. В. Драган // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2009. – № 4. – С. 155-163. 2132. Верещаго, Е. Н. Новые топологии и системы управления импульсными источниками питания для дуговой нагрузки : обзор. Ч. 1 / Е. Н. Верещаго, В. Ф. Квасницкий, В. И. Костюченко // Свароч. пр-во. – 2009. – № 1. – С. 22-28. 2133. Верещаго, Е. Н. Системы электропитания на базе резонансных инверторов / Е. Н. Верещаго, В. И. Костюченко // Автомат. сварка. – 2009. – № 8. – С. 35-42. 2134. Верещаго, Е. Н. Экспериментальное исследование источника питания на базе

квазирезонансного

преобразователя

для

плазменной

технологии

/

Е. Н. Верещаго, В. И. Костюченко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2009. – № 4. – С. 62-70. 2135. Дихта, Л. М. Математичне моделювання температурного поля металу при електроно-пучковій обробці його поверхні / Л. М. Дихта, В. Ф. Квасницький // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2009. – № 4. – С. 28-35. 2136. Драган, С. В. Повышение производительности сварки под флюсом током малой плотности / С. В. Драган, И. В. Симутенков // Материалы Междунар. науч.техн. конф. "Проблемы сварки, родственных процессов и технологий", 14-17 окт. 2009 г. – Николаев, 2009. – С. 45-47. 2137. Драган, С. В. Технология автоматической сварки и наплавки под флюсом током малой плотности / С. В. Драган, Ю. А. Ярос, А. А. Ярос // Автомат. сварка. – 2009. – № 8. – С. 17-22. 2138. Егоров, Г. В. Влияние судов типа "Либерти" на проектирование универсальных сухогрузных судов / Г. В. Егоров // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2009. – № 4. – С. 88-100. 2139. Емельянов,

В.

М.

Оптимизация

конструкции

металлографитовых

подшипников скольжения на основе анализа напряжений в паяных узлах /

284


В. М. Емельянов, В. В. Квасницкий, Г. В. Ермолаев // Вестн. ХНТУ. – Херсон, 2009. – № 3 (36). – С. 42-46. 2140. Ермолаев, Г. В. К вопросу оптимизации размеров катетов тавровых соединений сварных металлоконструкций / Г. В. Ермолаев, В. А. Мартыненко, О. А. Корнукий // Матералы Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы сварки, родственных процессов и технологий", 14-17 окт. 2009 г. – Николаев, 2009. – С. 51-52. 2141. Іванова, А. Г. Модифікація поверхні при обробці матеріалів електронним пучком / А. Г. Іванова // Матеріали форуму молодих науковців "Макаровські читання". – Миколаїв, 2009. – С. 17. 2142. Інноваційні технології проектування та побудови суден і засобів океанотехніки : монографія / С. С. Рижков, В. С. Блінцов, В. Ф. Квасницький та ін. – Миколаїв : НУК, 2009. – 356 с. 2143. Квасницкий, В. В. Влияние деформаций ползучести на напряженнодеформированное

состояние

при

сжатии

в

условиях диффузионной

сварки

разнородных материалов / В. В. Квасницкий, М. В. Матвиенко, Г. В. Ермолаев // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2009. – № 1. – С. 98-105. 2144. Квасницкий, В. В. Влияние прочности и сопротивления ползучести металла

на

остаточное

металлокерамических

напряженно-деформированное

соединений

/

В.

В.

Квасницкий,

Г.

состояние В.

Ермолаев,

Ал. В. Лабарткава // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2009. – № 4. – С. 20-28. 2145. Квасницкий, В. В. Влияние соотношения размеров цилиндрических деталей из разнородных материалов на напряженно-деформированное состояние при диффузионной сварке / В. В. Квасницкий, Г. В. Ермолаев, М. В. Матвиенко // Материалы

IV

Междунар.

конф.

"Математическое

моделирование

и

информационные технологии в сварке и родственных процессах". – К., 2009. – С. 23-27. 2146. Квасницкий, В. В. Исследование влияния ползучести на напряженнодеформированное состояние при диффузионной сварке / В. В. Квасницкий, 285


А. В. Лабарткава, М. В. Матвиенко // Матеріали V Всеукр. наук.-техн. конф. молодих вчен. та спеціалістів "Зварювання та споріднені технології", 27-29 трав. 2009 р. – К., 2009. – С. 220. 2147. Квасницкий, В. В. Оптимизация конструкции металлокерамического гермоввода на основе моделирования напряженного состояния и разработка технологии пайки / В. В. Квасницкий, Ал. В. Лабарткава // Материалы IV Междунар. конф. "Математическое моделирование и информационные технологии в сварке и родственных процессах". – К., 2009. – С. 34-37. 2148. Квасницкий, В. В. Оптимизация конструкции металлокерамического узла на

основе

моделирования

напряженно-деформированного

состояния

/

В. В. Квасницкий, Ал. В. Лабарткава // Проблеми техніки. – 2009. – № 1. – С. 82-89. 2149. Квасницкий,

В.

В.

Оптимизация

напряженно-деформированного

состояния при диффузионной сварке разнородных материалов / В. В. Квасницкий, Г.

В.

Ермолаев,

М.

В.

Матвиенко

//

Материалы

IV

Междунар.

конф.

"Математическое моделирование и информационные технологии в сварке и родственных процессах". – К., 2009. – С. 28-33. 2150. Квасницкий, воздействием

В.

В.

Применение

низкоэнергетических

модифицирования

сильноточечных

электронных

поверхностей пучков

при

диффузионной сварке и пайке с давлением / В. В. Квасницкий, В. Д. Кузнецов // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2009. – № 2. – С. 96-105. 2151. Квасницкий, В. В. Совершенствование технологии пайки жаропрочных сплавов с использованием активной вакуумной защиты / В. В. Квасницкий, В. А. Мартыненко, А. С. Демченко // Материалы Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы сварки, родственных процессов и технологий", 14-17 окт. 2009 г. – Николаев, 2009. – С. 58-59. 2152. Квасницкий, В. В. Формирование остаточных напряжений в торцовых соединениях графита и меди и их влияние на технологию диффузионной сварки и пайки узлов / В. В. Квасницкий, Г. В. Ермолаев, А. В. Лабарткава // Вестн. ХНТУ. – Херсон, 2009. – № 3 (36). – С. 63-69. 286


2153. Квасницкий, В. Ф. Кинетика напряженно-деформированного состояния в процессе

термоциклирования

сварных

узлов

из

разнородных

материалов

/

В. Ф. Квасницкий, Г. В. Ермолаев, Б. В. Бугаенко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2009. – № 2. – С. 88-95. 2154. Квасницкий,

В.

Ф.

Напряженно-деформированное

состояние

двухслойных втулок из разнородных материалов / В. Ф. Квасницкий, Г. В. Ермолаев, Ан.

В.

Лабарткава

//

Материалы

IV

Междунар.

конф.

"Математическое

моделирование и информационные технологии в сварке и родственных процессах". – К., 2009. – С. 38-41. 2155. Костин, А. М. Опыт эффективной организации подготовки специалистов сварочного производства для судостроения / А. М. Костин // Автомат. сварка. – 2009. – № 8. – С. 43-45. 2156. Костюченко, В. И. Уровни математических моделей для описания схем импульсных преобразователей / В. И. Костюченко // Материалы Междунар. науч.техн. конф. "Проблемы сварки, родственных процессов и технологий", 14-17 окт. 2009 г. – Николаев, 2009. – С. 66-67. 2157. Костюченко, В. И. Квазирезонансный инверторный источник для воздушно-плазменной резки / В. И. Костюченко // Матеріали форуму молодих науковців "Макаровські читання". – Миколаїв, 2009. – С. 21. 2158. Кравченко, Л. П. Восстановление деталей машин из среднеуглеродистой низколегированной стали наплавкой в среде углекислого газа / Л. П. Кравченко, Л. М. Петренко // Материалы Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы сварки, родственных процессов и технологий", 14-17 окт. 2009 г. – Николаев, 2009. – С. 67-68. 2159. Кравченко, Л. П. Повышение производительности восстановительной наплавки при восстановлении деталей из стали 35Л / Л. П. Кравченко, В. А. Петренко, В. А. Шолотюк // Материалы Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы сварки, родственных процессов и технологий", 14-17 окт. 2009 г. – Николаев, 2009. – С. 69-70. 287


2160. Кравченко, Л. П. Структурные превращения в зоне термического влияния стали 30Х13 в условиях сварочных термических циклов / Л. П. Кравченко, Л. М. Петренко // Материалы Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы сварки, родственных процессов и технологий", 14-17 окт. 2009 г. – Николаев, 2009. – С. 68-69. 2161. Кузнецов,

В.

Д.

Напряженно-деформированное

состояние

при

диффузионной сварке разнородных металлов в узлах втулка – фланец / В. Д. Кузнецов, В. Ф. Квасницкий, М. В. Матвиенко // Машиностроение : вестн. НТУ "КПИ". – К., 2009. – № 55. – C. 134-142. 2162. Кузнецов,

В.

Д.

Роль

термодеформационных

процессов

и

модифицирования поверхностей при диффузионной сварке и пайке с давлением / В. Д. Кузнецов, В. В. Квасницкий // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2009. – № 3. – С. 111-121. 2163. Лабарткава, А. В. Оптимизация конструкции металлокерамических гермовводов на основе анализа термодеформационных процессов / А. В. Лабарткава // Матеріали форуму молодих науковцв "Макаровські читання". – Миколаїв, 2009. – С. 23. 2164. Лабарткава, Ал. В. Изготовление металлокерамических гермовводов / Ал. В. Лабарткава // Материалы Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы сварки, родственных процессов и технологий", 14-17 окт. 2009 г. – Николаев, 2009. – С. 72-73. 2165. Лабарткава, Ал. В. Напряженно-деформированное состояние при пайке с давлением металлокерамического гермоввода / Ал. В. Лабарткава // Матеріали V Всеукр. наук.-техн. конф. молодих вчен. та спеціалістів "Зварювання та споріднені технології", 27-29 трав. 2009 р. – К., 2009. – С. 221. 2166. Лебедев, Ю. М. Влияние сварочного и послесварочного нагрева на структурные превращения и свойства ЗТВ сварных соединений закаливающихся сталей / Ю. М. Лебедев // Автомат. сварка. – 2009. – № 8. – С. 28-34.

288


2167. Лебедєв,

Ю.

М.

Дослідження

властивостей

джерела

нагріву

з

комбінованим електродом / Ю. М. Лебедєв, В. А. Петренко, В. А. Шолотюк // Материалы Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы сварки, родственных процессов и технологий", 14-17 окт. 2009 г. – Николаев, 2009. – С. 74-77. 2168. Лебедєв, Ю. М. Підвищення продуктивності і процесу наплавлення за рахунок подавання додаткового дроту / Ю. М. Лебедєв, В. А. Петренко // Матеріали V Всеукр. наук.-техн. конф. молодих вчен. та спеціалістів "Зварювання та споріднені технології", 27-29 трав. 2009 р. – К., 2009. – С. 100. 2169. Мартыненко, В. А. Поверхностное упрочнение конструкционных сталей без

расплавления

поверхности

дугой

с

неплавящимся

электродом

/

В. А. Мартыненко // Матеріали V Всеукр. наук.-техн. конф. молодих вчен. та спеціалістів "Зварювання та споріднені технології", 27-29 трав. 2009 р. – К., 2009. – С. 102. 2170. Махненко,

В.

И.

Напряженно-деформированное

состояние

при

диффузионной сварке материалов с разными физико-механическими свойствами / В. И. Махненко, В. В. Квасницкий, Г. В. Ермолаев // Материалы IV Междунар. конф. "Математическое моделирование и информационные технологии в сварке и родственных процессах". – К., 2009. – С. 95-102. 2171. Махненко, цилиндрической

В.

формы

И. при

Напряженно-деформированное диффузионной

сварке

/

состояние В.

И.

узлов

Махненко,

В. В. Квасницкий // Автомат. сварка. – 2009. – № 2. – С. 5-10. 2172. Махненко,

В.

И.

Особенности

формирования

напряженно-

деформированного состояния соединений разнородных материалов, полученных диффузионной сваркой / В. И Махненко, В. В. Квасницкий // Автомат. сварка. – 2009. – № 8. – С. 11-16. 2173. Новые технические решения в конструкциях тензометрических вагонных и автомобильных весов для зерноперерабатывающих комплексов / И. В. Волков, Е. В. Григоров, Л. П. Кравченко, О. А. Подгородецкий // Хранение и перераб. зерна. – 2009. – № 9 (123). – С. 48-50. 289


2174. Оптимизация конструкции металлографитовых подшипников скольжения на основе анализа остаточных наряжений в паяных узлах / В. М. Емельянов, В. В. Квасницкий, Г. В. Ермолаев, А. В. Лабарткава, М. В. Матвиенко // Материалы Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы сварки, родственных процессов и технологий", 14-17 окт. 2009 г. – Николаев, 2009. – С. 50-51. 2175. Оценивание эффективности сварки монтажных соединений корпуса судна на стадии технологической подготовки произодства / С. П. Романчук, С. В. Драган, В. Я. Сагань, Ж. Г. Голобородько, М. А. Рыхальский, Ю. В. Солониченко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2009. – № 3. – С. 122-131. 2176. Пат. 42904. Україна. Пристрій для подачі електродного дроту / І. В.Сімутєнков, С. В. Драган, А. Ф. Галь, К. К. Трунін (Україна). – Заявл. 03.03.09 ; опубл. 27.07.09, Бюл. № 14. 2177. Петренко, В. А. Розробка та дослідження властивостей джерел нагріву з комбінованим електродом / В. А. Петренко // Матеріали форуму молодих науковців "Макаровські читання". – Миколаїв, 2009. – С. 30. 2178. Подгородецкий, О. А. Модернизация автомобилеподъемников для разгрузки автомобилей с малым дорожным просветом / О. А. Подгородецкий, Л. П. Кравченко, Н. И. Новосад // Хранение и перераб. зерна. – 2009. – № 8 (122). – С. 58-59. 2179. Применение сильноточного электронного пучка для модифицирования поверхности железа, нержавеющей стали и жаропрочного сплава / В. В. Квасницкий, В. Д. Кузнецов, Н. Н. Коваль, Ю. Ф. Иванов, А. Д. Терехов, Л. И. Маркашова, В. Ф. Квасницкий // Электрон. обраб. материалов. – 2009. – № 3. – С. 14-20. 2180. Разработка конструкции и технологии изготовления составного катода для ионно-плазменного напыления тугоплавких металлов / В. В. Квасницкий, М. В. Матвиенко, И. А. Колесар, С. В. Дмитренко // Материалы Междунар. науч.техн. конф. "Проблемы сварки, родственных процессов и технологий", 14-17 окт. 2009 г. – Николаев, 2009. – С. 59-60.

290


2181. Расчетное

определение

оптимального

варианта

технологического

процесса сварки судового набора на стапеле / С. В. Драган, Б. А. Бугаенко, В. Я. Сагань, М. А. Рыхальский // Проблеми техніки. – 2009. – № 1. – С. 71-81. 2182. Роль соотношения размеров цилиндрических деталей из разнородных материалов на их напряженно-деформированное состояние при диффузионой сварке / В. Ф. Квасницкий, М. В. Матвиенко, Г. В. Ермолаев, А. В. Лабарткава, В. Д. Кузнецов // Автомат. сварка. – 2009. – № 8. – С. 23-27. 2183. Романов,

В.

В.

Сварочное

производство

в газотурбостроении

/

В. В. Романов, Ю. В. Бутенко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2009. – № 3. – С. 131-140. 2184. Рыжков, С. С. 50 лет кафедре сварочного производства Национального университета кораблестроения им. адм. Макарова / С. С. Рыжков, В. Ф. Квасницкий, В. М. Емельянов // Материалы Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы сварки, родственных процессов и технологий", 14-17 окт. 2009 г. – Николаев, 2009. – С. 12-22. 2185. Состояние сварочного производства

на судостроительных заводах

Украины / В. Ф. Квасницкий, Б. В. Бугаенко, Ж. Г. Голобородько, В. М. Илюшенко, Н. П. Романчук, Ю. В Солониченко, А. Н. Шамрай // Автомат. сварка. – 2009. – № 8. – С. 5-10. 2186. Трунин, К. К. Автоматическая сварка под флюсом с импульсной подачей с электродной проволоки / К. К. Трунин // Матеріали форуму молодих науковців "Макаровські читання". – Миколаїв, 2009. – С. 41. 2187. Фам Ван Туан. Современные методы оценки общих сварочных судовых корпусных конструкций / Фам Ван Туан // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2009. – № 4. – С. 70-77. 2188. Формирование остаточных напряжений в торцовых соединениях графита меди и их влияние на технологию диффузионной сварки и пайки узлов / В. В.Квасницкий, Г. В. Ермолаев, А. В. Лабарткава, М. В. Матвиенко, Б. В. Бугаенко, А. М. Костин // Материалы Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы сварки, 291


родственных процессов и технологий", 14-17 окт. 2009 г. – Николаев, 2009. – С. 57-58. 2189. A High-Current Elektron Beam Application for the Surface Modification of Iron, Stainless Steel and Heat Resistant Alloys / V. V. Kvasnitskii, V. D. Kuznetsov, M. N. Koval, Yu. F. Ivanov, A. D. Teresov, L. I. Markashova, V. F. Kvasnitskii // Surface Engineering and Applied Electrochemistry. – 2009. – Vol. 45, № 3. – P. 180-185.

Кафедра конструювання та виробництва виробів із композиційних матеріалів

2000 г.

2190. Бурдун,

Е.

Т.

Оптимизация

состава,

структуры

и

параметров

технологичного процесса производства синтактической пены с контролируемой пористостью / Е. Т. Бурдун, Г. В. Омельченко // Тез. докл. науч.-техн. конф. проф.препод. состава, 24-28 апр. 2000 г. – Николаев, 2000. 2191. Бурдун, Е. Т. Состояние развития, перспективы, усовершенствования композиционных материалов плавучести / Е. Т. Бурдун // Тез. докл. науч.-техн. конф. проф.-препод. состава, 24-28 апр. 2000 г. – Николаев, 2000. 2192. Бурдун, Е. Т. Стеклопластиковые лопасти компрессора низкого давления силовой ГТУ / Е. Т. Бурдун // Тез. докл. науч.-техн. конф. проф.-препод. состава, 24-28 апр. 2000 г. – Николаев, 2000. 2193. Ошуркова, Н. С. Влияние пористости газонаполненного материала на модуль упругости / Н. С. Ошуркова // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2000. – № 4 (370). – С. 30-37. 2194. Ошуркова, Н. С. Влияние пористости газонаполненного материала на модуль упругости

/

Н.

С.

Ошуркова

//

Тез.

докл.

Междунар.

конф.

"Композиционные материалы в промышленности" (СЛАВПОЛИКОМ – 2000), Ялта, 21-25 мая 2000 г. – Ялта, 2000. 292


2001 г.

2195. Ошуркова, Н. С. Построение математической модели повреждаемости легковесного композиционного материала плавучести типа пеностекла

при

гидростатическом обжатии / Н. С. Ошуркова, Е. Т. Бурдун // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2001. – № 4 (376). – С. 43-51.

2002 г.

2196. Бурдун, Е. Т. Изготовление конструкций системы подготовки воздуха мощных ГТУ из композиционных материалов / Е. Т. Бурдун, Ю. В. Апостолова // Матеріали наук.-техн. конф. проф.-викл. складу, 22-26 квіт. 2002 р. – Миколаїв, 2002. 2197. Бурдун, Е. Т. Об изменении физико-механических свойств стеклопластиков при криогенных температурах / Е. Т. Бурдун, А. О. Атаманец, А. В. Лушпенко // Матеріали наук.-техн. конф. проф.-викл. складу, 22-26 квіт. 2002 р. – Миколаїв, 2002. 2198. Бурдун, Е. Т. Проблемы совершенствования эксплуатационных свойств материалов плавучести для глубоководной техники / Е. Т. Бурдун // Матеріали наук.техн. конф. проф.-викл. складу, 22-26 квіт. 2002 р. – Миколаїв, 2002. 2199. Бурдун, Е. Т. Разработка композиционного электрореологического материала для изготовления профилированных прокладок для замка лопаток ГТУ для стендовых вибрационных испытаний / Е. Т. Бурдун, О. В. Сотникова // Матеріали наук.-техн. конф. проф.-викл. складу, 22-26 квіт. 2002 р. – Миколаїв, 2002. 2200. Бурдун, Е. Т. Современные композиционные материалы плавучести, состояние

и

перспектива

/

Е.

Т.

Бурдун

//

Матеріали

Міжнар.

конф.

"Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв, 2002. – Т. 2. – С. 89-91.

293


2201. Бурдун, Е. Т. Технико-экономическое обоснование целесообразности перевода теплоизоляции системы центрального отопления на современные композиционные материалы на примере теплового района "Николаевэнерго" / Е. Т. Бурдун, Т. В. Марченко // Матеріали наук.-техн. конф. проф.-викл. складу, 22-26 квіт. 2002 р. – Миколаїв, 2002. 2202. Копійка, С. В. Використання ВЧ електромагнітних коливань для отвердіння плоских однородних конструкцій з епоксидного склопластику / С. В. Копійка // Матеріали Міжнар. конф. "Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв, 2002. – Т. 2. – С. 110-111. 2203. Ошуркова, Н. С. Анализ повреждаемости закрытопористого пеностекла, работающего при гидростатическом обжатии / Н. С. Ошуркова Междунар.

конф.

"Композиционные

материалы

в

// Тез. докл.

промышленности"

(СЛАВПОЛИКОМ – 2002), Ялта, 3-5 июня 2002 г. – Ялта, 2002. 2204. Ошуркова, Н. С. Оптимизация состава, структуры, и параметров технологического производства закрытопористого пеностекла / Н. С. Ошуркова // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2002. – № 8 (386). – С. 17-23. 2205. Ошуркова, Н. С. Экспериментальное исследование повреждаемости закрытопористого пеностекла, работающего при гидростатическом обжатии / Н. С. Ошуркова // Матеріали Міжнар. конф. "Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв, 2002. – Т. 2. – С. 111-112.

2003 г.

2206. Бурдун, Е. Т. Критерии прочности сферопластиков ЭДС 7А-0,65 / Е. Т. Бурдун, О. Е. Астахов, С. П. Гейко // Материалы ХХІІІ Междунар. конф. и выставки "Композиционные материалы в промышленности", Ялта, 2-6 июня 2003 г. – Ялта, 2003. – С. 117-118. 2207. Гейко, С. П. Анализ узлов крепления лопастей к ступице ветроагрегата / С. П. Гейко, О. Е. Астахов, Г. В. Титов // Материалы III Междунар. конф. 294


"Нетрадиционная энергетика в ХХI веке", АР Крым, Гурзуф, 9-15 сент. 2003 г. – Гурзуф, 2003. – С. 117-118. 2208. Гейко, С. П. Опыт эксплуатации стеклопластиковых лопастей для ветроагрегатов / С. П. Гейко, О. Е. Астахов, Г. В. Титов // Материалы III Междунар. конф. "Нетрадиционная энергетика в ХХI веке", АР Крым, Гурзуф, 9-15 сент. 2003 г. – Гурзуф, 2003. – С. 115-116. 2209. Гейко, С. П. Основные тенденции в производстве лопастей для ветровых электрических агрегатов / С. П. Гейко // Матеріали IІ наук.-практ. конф. "Нетрадиційні та поновлювані джерела енергії, як альтернативні первинним джерелам енергії в регіоні", 19-20 лип. 2003 р. – Л., 2003. – С. 43-45. 2210. Гейко, С. П. Особенности производства лопастей для ВЭУ большой мощности / С. П. Гейко, О. Е. Астахов // Материалы IV Междунар. конф. "Нетрадиционная энергетика в ХХI веке", АР Крым, Гурзуф, 9-15 сент. 2003 г. – Гурзуф, 2003. 2211. Гейко, С. П. Перспективы производства лопастей для ВЭУ большой мощности на Украине / С. П. Гейко, О. Е. Астахов // Матеріали IІ наук.-практ. конф. "Нетрадиційні та поновлювані джерела енергії, як альтернативні первинним джерелам енергії в регіоні", 19-20 лип. 2003 р. – Л., 2003. – С. 40-42. 2212. Гейко, С. П. Производство лопастей для ветровых электрических агрегатов. Современное состояние и тенденции / С. П. Гейко, О. Е. Астахов // Вітроенергетика України : інформ. бюл. – К., 2003. – С. 10-14. 2213. Копийка,

С.

В.

Повреждаемость

сферопластиков

при

действии

эксплуатационных нагрузок / С. В. Копийка, Е. Т. Бурдун, Г. В. Титов // Материалы XXIII Междунар. конф. и выст. "Композиционные материалы в промышленности", Ялта, 2-6 июня 2003 г. – К., 2003. – С. 121-122. 2214. Копійка, С. В. Вплив складу на стабільність механічних властивостей склопластиків / С. В. Копійка, А. В. Овчаренко, О. В. Сандул // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Сер. Фіз.-мат. науки. – К., 2003. – № 5. – С. 60-65.

295


2215. Копійка, С. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисциплін "Організація експерименту", "Теорія і практика експерименту" / С. В. Копійка. – Миколаїв : УДМТУ, 2003. – 56 с. 2216. Ошуркова, Н. С. Оптимизация состава, структуры, и параметров технологического процесса получения пеностекла / Н. С. Ошуркова, Е. Т. Бурдун // Тез. докл. Междунар. конф. "Композиционные материалы в промышленности" (СЛАВПОЛИКОМ – 2003), Ялта, 3-5 июня 2003 г. – Ялта, 2003. 2217. Правила класифікації та побудови морських суден. В 4 т. Т. 4 / уклад.: В. В. Бабій, О. А. Баронова, А. О. Білокурець, В. С. Блінцов, Є. Т. Бурдун, С. П. Гейко, В. Д. Губенко, С. Т. Гура, О. М. Дубовий, В. Ф. Квасницький, В. В. Квасницький,

К.

В.

Костенко,

О.

І.

Кротов,

О.

С.

Охрименко,

Г. Ф. Романовський, В. В. Севрюков, О. М. Спіян, М. Р. Ткач, В. К. Чекунов, Г. В. Шарун, А. В. Щедролосєв ; під заг. ред. В. В. Севрюкова. – К. : Регістр судноплавства України, 2003. – 555 с.

2004 г.

2218. Бурдун,

Е.

Т.

Повреждаемость

сферопластиков

при

действии

эксплуатационных нагрузок / Е. Т. Бурдун, О. В. Петрюк // Материалы Междунар. науч.-техн. конф. "Безопасность мореплавания и ее обеспечение при проектировании и постройке судов" (БМС – 2004), 21-22 окт. 2004 г. – Николаев, 2004. 2219. Бурдун,

Є.

Т.

Дослідження

перспективних складів

та

структур

композиційних легковагих матеріалів плавучості / Є. Т. Бурдун, А. В. Лушпенко // Обл. наук. конф., присвяч. пам'яті адм. С. Й. Макарова та худож. В. В. Верещагіна (до 100-річчя трагічної загибелі), 14-16 квіт. 2004 р. – Миколаїв, 2004. 2220. Бурдун, Є. Т. Особливості виготовлення тришарових кульових оболонок із оксидної кераміки / Є. Т. Бурдун, В. Р. Слівніцин // Обл. наук. конф., присвяч. пам'яті адм. С. Й. Макарова та худож. В. В. Верещагіна (до 100-річчя трагічної загибелі), 14-16 квіт. 2004 р. – Миколаїв, 2004. 296


2221. Бурдун, Є. Т. Перспективи вдосконалення композиційних легковагих матеріалів плавучості / Є. Т. Бурдун // Обл. наук. конф., присвяч. пам'яті адм. С. Й. Макарова та худож. В. В. Верещагіна (до 100-річчя трагічної загибелі), 14-16 квіт. 2004 р. – Миколаїв, 2004. 2222. Копийка, С. В. Влияние состава на стабильность механических свойств сферопластиков / С. В. Копийка, Е. Т. Бурдун // Материалы Междунар. науч.-техн. конф. "Безопасность мореплавания и ее обеспечение при проектировании и постройке судов" (БМС – 2004), 21-22 окт. 2004 г. – Николаев, 2004. – С. 90-92. 2223. Копийка, С. В. Исследование механизмов разрушения сферопластиков / С. В. Копийка, Е. Т. Бурдун, Г. В. Титов // Материалы XXIV Междунар. конф. и выст. "Композиционные материалы в промышленности". – К., 2004. – С. 113-115. 2224. Соломонюк, Н. С. О применимости математической модели разрушения защищенного пеностекла к его истинной повреждаемости / Н. С. Соломонюк, Е. Т. Бурдун // Тез. докл. Междунар. конф. "Композиционные материалы в промышленности" (СЛАВПОЛИКОМ – 2004), Ялта, 3-5 июня 2004 г. – Ялта, 2004.

2005 г.

2225. Бурдун, Е. Т. Влияние состава на стабильность механических свойств сферопластиков / Е. Т. Бурдун, С. В. Копийка // Материалы XXV Междунар. науч.практ. конф. "Композиционные материалы в промышленности" (СЛАВПОЛИКОМ), Ялта, 1-6 июня 2005 г. – Ялта, 2005. 2226. Гейко, С. П. Поверхневі явища в дисперсних системах : метод. вказівки до викон. лаб. робіт з дисциплін "Фізико-хімічні основи технологічних процесів", "Міжфазні явища в композиційних матеріалах" / С. П. Гейко, Є. Т. Бурдун. – Миколаїв : НУК, 2005. – 36 с. 2227. Гейко,

С.

П.

Стеклопластики

в

малотоннажном

С. П. Гейко, И. В. Феофилов // Шкіпер. – 2005. – № 5. – С. 44-47.

297

судостроении

/


2228. Копийка, С. В. Исследование переходных динамических процессов в композиционном легковесном материале плавучести при случайном разрушении сферической подкрепляющей оболочки / С. В. Копийка, Е. Т. Бурдун, О. Е. Астахов // Материалы XXV Междунар. конф. и выст. "Композиционные материалы в промышленности", Ялта, 30 мая – 3 июня 2005 г. – Ялта, 2005. – С. 259-262. 2229. Копийка,

С.

В.

Повреждаемость

сферопластиков

при

действии

эксплуатационных загрузок / С. В. Копийка, Е. Т. Бурдун, Г. В. Титов // Материалы XXV

Междунар.

науч.-практ.

конф.

"Композиционные

материалы

в

промышленности" (СЛАВПОЛИКОМ), Ялта, 1-6 июня 2005 г. – Ялта, 2005. 2230. Петрюк, О. В. Методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни "Технічна та композиційна кераміка" / О. В. Петрюк, Є. Т. Бурдун. – Миколаїв : НУК, 2005. – 40 c. 2231. Соломонюк, Н. С. Исследование повреждаемости закрытопористого пеностекла, используемого как материал плавучести / Н. С. Соломонюк, Е. Т. Бурдун, Г. В. Титов // Тез. докл. Междунар. конф. "Композиционные материалы в промышленности" (СЛАВПОЛИКОМ – 2005). – Ялта, 2005. – С. 262-263.

2006 г.

2232. Бурдун, Е. Т. О связи первоначальной открытой пористости в пеностекле с его плотностью и повреждаемостью / Е. Т. Бурдун, Н. С. Соломонюк, Г. В. Титов // Материалы XXVI Междунар. науч.-практ. конф. "Композиционные материалы в промышленности" (СЛАВПОЛИКОМ), Ялта, 29 мая – 2 июня 2006 г. – Ялта, 2006. 2233. Бурдун, Е. Т. Об осесимметричной форме потери устойчивости прочности тороидального корпуса подводного аппарата, выполненного намоткой / Е. Т. Бурдун, С. П. Гейко, А. В. Лушпенко // Материалы XXVI Междунар. науч.-практ. конф. "Композиционные материалы в промышленности" (СЛАВПОЛИКОМ), Ялта, 29 мая – 2 июня 2006 г. – Ялта, 2006. – С. 281-283.

298


2234. Бурдун,

Е.

Т.

Оптимизация

состава,

структуры

и

параметров

технологического процесса получения пеностекла / Е. Т. Бурдун, Н. С. Соломонюк // Материалы XXVI Междунар. науч.-практ. конф. "Композиционные материалы в промышленности" (СЛАВПОЛИКОМ). – Ялта, 2006. 2235. Бурдун, Є. Т. Дослідження можливості використання поліефірних сполучників для композиційних легковагомих матеріалів плавучості на основі синтактичних пін / Є. Т. Бурдун, Л. І. Подорога // Матеріали наук.-техн. конф. проф.-викл. складу, 26-28 квіт. 2006 р. – Миколаїв, 2006. 2236. Бурдун, Є. Т. Композиційний легковагомий матеріал плавучості для підводних технічних засобів для глибин експлуатації до 7000 м / Є. Т. Бурдун // Матеріали наук.-техн. конф. проф.-викл. складу, 26-28 квіт. 2006 р. – Миколаїв, 2006. 2237. Бурдун, Є. Т. Термостабільна конструкція антени з вуглепластика спостереження за орбітами штучних космічних об'єктів / Є. Т. Бурдун, А. Є. Панкратова // Матеріали наук.-техн. конф. проф.-викл. складу, 26-28 квіт. 2006 р. – Миколаїв, 2006. 2238. Копийка, С. В. Разработка статистической модели повреждаемости сферопластиков

при

действии

статического

гидростатического

давления

/

С. В. Копийка, О. Е. Астахов, Г. В. Титов // Материалы XXVI Междунар. конф. "Композиционные материалы в промышленности", Ялта, 29 мая – 2 июня 2006 г. – Ялта, 2006. – С. 309-313. 2239. Копийка, С. В. Экспериментальное исследование повреждаемости сферопластиков / С. В. Копийка, А. В. Жижко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2006. – № 3 (408). – С. 48-56. 2240. Копійка, С. В. Дослідження перехідних динамічних процесів у композиційному легковагомому матеріалі плавучості при випадковому руйнуванні сферичної підкріплювальної оболонки / С. В. Копійка // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2006. – № 2 (407). – С. 49-59. 2241. Юреско,

Т.

А.

Применение

многофункционального

материала

плавучести – синтактики / Т. А. Юреско // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. 299


молодих вчен. і асп. "Електротехніка і електромеханіка", 13-14 листоп. 2006 р. – Миколаїв, 2006. – С. 220-224.

2007 г.

2242. Бурдун Е.Т. Изменение теплопроводности сферопластика вследствие повреждаемости в условиях эксплуатации / Е. Т. Бурдун, Т. А. Юреско // Материалы XXVII Междунар. конф. "Композиционные материалы в промышленности" (СЛАВПОЛИКОМ), Крым, Ялта, 28 мая – 1 июня 2007 г. – Ялта, 2007. – С. 328-330. 2243. Бурдун, Е. Т. Влияние повреждаемости на теплофизические свойства сферопластика / Е. Т. Бурдун, Т. А. Юреско // Материалы VII Междунар. науч. шк.семинара "Импульсные процессы в механике сплошных сред", 21-25 авг. 2007 г. – Николаев, 2007. – С. 151-153. 2244. Копийка, С. В. Исследование фракционного состава легковесного наполнителя сферопластиков / С. В. Копийка // Композиционные материалы : науч.техн. сб. ДГАУ. – Д., 2007. – Т. 1, № 1. – С. 39-42. 2245. Копийка, С. В. Статистическая модель разрушения сферопластика под действием

гидростатического

давления

/

С.

В.

Копийка,

Е.

Т.

Бурдун,

Ю. Б. Головченко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2007. – № 5 (416). – С. 71-77. 2246. Соломонюк,

Н.

С.

Анализ

повреждаемости

закрытопористого

пеностекла, работающего при гидростатическом давлении / Н. С. Соломонюк // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2007. – № 2 (413). – С. 19-25. 2247. Соломонюк, Н. С. Оптимизация состава и определение связи между свойствами закрытопористого пеностекла / Н. С. Соломонюк // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2007. – № 1 (412). – С. 47-53. 2248. Соломонюк, Н. С. Оптимизация состава и определение связи между свойствами закрытопористого пеностекла / Н. С. Соломонюк // Тез. докл. Междунар.

300


конф. "Композиционные материалы в промышленности" (СЛАВПОЛИКОМ – 2007), Ялта, 28 мая – 1 июня 2007 г. – Ялта, 2007. 2249. Юреско, Т. А. Об изменении температуропроводности сферопластика в условиях эксплуатации / Т. А. Юреско // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. молодих вчен. і асп. "Електротехніка і електромеханіка", 16-17 квіт. 2007 р. – Миколаїв, 2007. – С. 230-233. 2250. Юреско, Т. А. Оценка влияния повреждаемости сферопластика на изменение его теплопроводности / Т. А. Юреско, Е. Т. Бурдун // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2007. – № 6. – С. 102-110. 2251. Юреско, Т. А. Сферопластики с дополнительной пористостью как теплоизоляционные материалы / Т. А. Юреско, Е. Т. Бурдун // Композиционные материалы : науч.-техн. сб. ДГАУ. – Д., 2007. – Т. 1, № 1. – С. 35-38. 2252. Юреско,

Т.

А.

Экспериментальное

исследование

влияния

повреждаемости на теплопроводность сферопластика / Т. А. Юреско // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. молодих вчен. і асп. "Електротехніка і електромеханіка", 19-20 листоп. 2007 р. – Миколаїв, 2007. – С. 307-309.

2008 г.

2253. Аероупругі лопасті адаптивного типу для ветрогенераторів малої потужності / С. П. Гейко, Є. Т. Бурдун, С. В. Копійка, О. Е. Астахов, Н. П. Ушкін // Матеріали Міжнар. конф. "Відновлювальна енергетика XXI сторіччя", Крим, Миколаївка, 15-18 верес. 2008 р. – Миколаївка, 2008. 2254. Бурдун, Е. Т. Анализ повреждаемости легковесомого композиционного материала плавучести на базе пеностекла / Е. Т. Бурдун, Н. С. Соломонюк // Композиц. материалы : науч.-техн. сб. ДГАУ. – Д., 2008. – Т. 2. – С. 43-49. 2255. Бурдун,

Е.

Т.

Моделирование

повреждаемости

и

изменения

теплопроводности блоков плавучести на основе синтактика в условиях эксплуатации /

301


Е. Т. Бурдун, Т. А. Юреско, В. Ю. Кочанов // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2008. – № 3 (420). – С. 46-51. 2256. Бурдун,

Е.

Т.

Моделирование

повреждаемости

и

изменения

теплопроводности блоков плавучести на основе синтактика при климатических испытаниях / Е. Т. Бурдун, Т. А. Юреско, В. Ю. Кочанов // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2008. – № 5 (422). – С. 55-60. 2257. Бурдун, Е. Т. Разработка математической модели накопления повреждений и изменения теплофизических свойств сферопластика для прогнозирования его работоспособности / Е. Т. Бурдун, Т. А. Юреско, В. Ю. Кочанов // Материалы XXVIII Междунар.

конф.

"Композиционные

материалы

в

промышленности"

(СЛАВПОЛИКОМ), Крым, Ялта, 26-30 мая 2008 г. – Ялта, 2008. – С. 516. 2258. Копійка, С. В. Обгрунтування складу сферопластика плавучого буя глибоководної акустичної станції / С. В. Копійка // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2008. – № 5 (422). – С. 52-55. 2259. Юреско, Т. А. Повреждаемость материала плавучести сферопластика под действием эксплутационных факторов / Т. А. Юреско // Матеріали Всеукр. наук.техн. конф. молодих вчен. і асп. "Електротехніка і електромеханіка", 14-15 квіт. 2008 р. – Миколаїв, 2008. – С. 307-309.

2009 г.

2260. Бурдун, Е. Т. Повреждаемость и изменение теплопроводности блоков плавучести при климатических испытаниях / Е. Т. Бурдун, Т. А. Юреско, В. Ю. Кочанов // Материалы XXIX Междунар. конф. "Композиционные материалы в промышленности" (СЛАВПОЛИКОМ), Крым, Ялта, 1-5 июня 2009 г. – Ялта, 2009. – С. 337-339. 2261. Гейко, С. П. Методичні вказівки до курсового проектування з дисципліни "Загальне проектування та виготовлення суден із КМ" / С. П. Гейко, Є. Т. Бурдун. – Миколаїв : НУК, 2009. – 72 с. 302


2262. Напряжено-деформированное

состояние

гофрированных

пластин

и

пологих оболочек при действии поверхностных нагрузок / Е. Т. Бурдун, В. Ю. Кочанов, Т. А. Юреско, А. Б. Куприевич, В. К. Коссе // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2009. – № 5 (428). – С. 45-53. 2263. Соломонюк, Н. С. Поверхностное водопоглощение и повреждаемость блока плавучести при гидростатическом обжатии / Н. С. Соломонюк // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2009. – № 5 (428). – С. 54-59. 2264. Соломонюк,

Н.

С.

Прогнозирование

повреждаемости

при

гидростатическом обжатии блоков плавучести из пеностекла для подводных аппаратов / Н. С. Соломонюк // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2009. – № 1 (424). – С. 91-98. 2265. Юреско,

Т.

А.

Математическая

модель

влияния

длительности

эксплуатации подводной техники на повреждаемость блоков плавучести / Т. А. Юреско // Материалы Междунар. науч. конф. "Импульсные процессы в механике сплошных сред", 17-21 авг. 2009 г. – Николаев, 2009. – С. 109-110. 2266. Юреско,

Т.

А.

Сферопластики

в

конструкциях

глубоководных

технических средств, эксплуатируемых в условиях отрицательных температур / Т. А. Юреско // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. молодих вчен. і асп. "Електротехніка і електромеханіка", 28-29 квіт. 2009 р. – Миколаїв, 2009. – С. 98100.

2010 г.

2267. Бурдун,

Є.

Т.

Дослідження

процесів

ініційованого

руйнування

композиційних матеріалів / Є. Т. Бурдун, С. В. Копійка // Вісн. НУК (електрон. вид.). – Миколаїв, 2010. – № 1. – С. 60-67.

303


Кафедра матеріалознавства та технології металів

2000 р.

2268. Дубовий, О. М. Методичні рекомендації щодо складання навчальних та робочих навчальних програм дисциплін / О. М. Дубовий. – Миколаїв : УДМТУ, 2000. – 16 с. 2269. Дубовий, О. М. Про комплексний підхід у формуванні обов'язкового навчального навантаження викладачів вищих навчальних закладів / О. М. Дубовий // Пед. проблеми техн. і гуманіт. освіти : зб. наук. пр. – Миколаїв : УДМТУ, 2000. – Вип. 1. – С. 6-9. 2270. Дубовий, О. М. Стан та проблеми підготовки магістрів в УДМТУ / О. М. Дубовий, О. І. Кротов // Тези доп. V Міжнар. наук.-метод. конф. "Проблеми та шляхи розвитку вищої технічної освіти". – К., 2000. – С. 129-130. 2271. Дубовой, А. Н. Математическая модель плазменной струи / А. Н. Дубовой // Зб. наук. пр. Укр. акад. нац. прогресу. – Миколаїв, 2000. – № 1. 2272. Лебедева, Н. Ю. Демпфирующие свойства марганцево-медных сплавов / Н. Ю. Лебедева // Материалы VШ Междунар. науч.-техн. конф. "Новые конструкционные стали и сплавы и методы их обработки для повышения надежности и долговечности изделий". – Запорожье, 2000. – С. 109-112. 2273. Сизоненко,

О.

Н.

Возможности

электроразрядной

технологии

интенсификации фильтрационных процессов в скважинах / О. Н. Сизоненко, И. С. Швец // Материалы конф. "Высокие давления". – Донецк, 2000. 304


2274. Сизоненко, О. Н. Применение электроразрядного воздействия для обработки добывающих и нагнетающих скважин / О. Н. Сизоненко, И. С. Швец, А. В. Кучернюк // Нефтяное хоз-во. – 2000. – № 12. – С. 3. 2275. Сизоненко, воздействия

на

О.

Н.

Физические

фильтрационные

аспекты

характеристики

реагентно-импульсного пород

коллекторов

/

О. Н. Сизоненко // Материалы конф. "Высокие давления". – Донецк, 2000.

2001 р.

2276. Дубовий, О. М. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисциплін "Матеріалознавство і термічна обробка зварних з'єднань", "Матеріалознавство і термічна обробка металів" / О. М. Дубовий. – Миколаїв : УДМТУ, 2001. – 32 с. 2277. Казимиренко, Ю. А. Особенности спекания полых стеклянных микросфер при различных условиях / Ю. А. Казимиренко // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2001. – № 6 (378). – С. 109-119. 2278. Казимиренко,

Ю.

А.

Перспективы

применения

в

судостроении

композиционного материала многоотраслевого назначения – синтактического пеностекла / Ю. А. Казимиренко // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2001. – № 2 (374). – С. 132-139. 2279. Сизоненко, О. Н. Интенсификация гетерогенных химических реакций при воздействии электрического разряда в воде в различных технологиях / О. Н. Сизоненко, П. П. Малюшевский, А. Н. Ющишина // Материалы IV Междунар. науч. шк.-семинара "Импульсные процессы в механике сплошных сред". – Николаев, 2001. 2280. Сизоненко, О. Н. К вопросу о возможности электроразрядного улучшения фильтрационных характеристик пород-коллекторов / О. Н. Сизоненко, О. В. Хвощан // Материалы IV Междунар. науч. шк.-семинара "Импульсные процессы в механике сплошных сред". – Николаев, 2001.

305


2281. Сизоненко,

О.

Н.

К

теории

распространения

возмущений

в

газожидкостной среде / О. Н. Сизоненко, Л. М. Дыхта // Материалы IV Междунар. науч. шк.-семинара "Импульсные процессы в механике сплошных сред". – Николаев, 2001. 2282. Сизоненко, О. Н. О возможностях использования высоковольтного электрического разряда для интенсификации притока нефти в скважину / О. Н. Сизоненко, И. С. Швец // Геотехническая механика : межвед. сб. науч. тр. – Д., 2001. – Вып. 25. 2283. Сизоненко,

О.

Н.

Особенности

изменения

фильтрационных

характеристик пород-коллекторов при реагентно-импульсном воздействии / О. Н. Сизоненко, Н. М. Шерстнев // Нефтяное хоз-во. – 2001. – № 4. 2284. Сизоненко, О. Н. Особенности электроразрядного воздействия на призабойную зону скважин / О. Н. Сизоненко // Геотехническая механика : межвед. сб. науч. тр. – Д., 2001. – Вып. 27. 2285. Developments of Pulse Power Industrial Applications at the Institute of Pulse Research and Engineering (IPRE) / O. N. Sizonenko, A. I. Vovchenko, I. S. Shvets, K. V. Dubovenko, A. V. Ivanov // Procedinas of the 13th TEEE Int. Pulsed Power Conf., Las Vegas, Nevada, 17-22 June 2001. – Las Vegas, 2001.

2002 р.

2286. Гавриленко, Е. Д. Вплив хімічного складу низько легованих дротів на структуру і властивості зварних з'єднань у суднобудівних конструкціях / Е. Д. Гавриленко, С. І. Шкурат // Матеріали Міжнар. конф. "Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв, 2002. – Т. 2. – С. 56-58. 2287. Дубовий, О. М. Концептуальні основи розвитку кораблебудівної освіти / О. М. Дубовий, К. В. Кошкін, В. І. Батовкін // Матеріали Міжнар. конф. "Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв, 2002. – Т. 1. – С. 58-59. 306


2288. Дубовий, О. М. Концептуальні основи розширення повноважень структурних

підрозділів

Українського

державного

морського

технічного

університету (м. Миколаїв) у сфері освітніх послуг / О. М. Дубовий // Матеріали І обл. наук.-практ. конф. працівників вищої шк. Миколаївщини "Вища освіта Миколаївщини: стан та перспективи розвитку". – Миколаїв, 2002. – С. 68-69. 2289. Дубовий, О. М. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Матеріалознавство" / О. М. Дубовий, Н. Ю. Лебедєва. – Миколаїв : УДМТУ, 2002. 2290. Дубовий, О. М. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Матеріалознавство і термічна обробка металів та зварка з'єднань" / О. М. Дубовий, Н. Ю. Лебедєва. – Миколаїв : УДМТУ, 2002. – 68 с. 2291. Дубовий, О. М. Проблеми адаптації вищої технічної освіти до ринкових відносин / О. М. Дубовий // Матеріали Міжнар. конф. "Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв, 2002. – Т. 1. – С. 43-45. 2292. Дубовий, О. М. Розробка технології та матеріалів для газополуменевого напилення

зносостійких

покриттів

/

О.

М.

Дубовий,

С.

М.

Паталаха,

В. В. Спіхтаренко // Матеріали Міжнар. конф. "Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв, 2002. – Т. 2. – С. 91-92. 2293. Дубовой, А. Н. Исследование, разработка и внедрение порошковых материалов и технологии плазменного нанесения защитных покрытий на изделия машиностроения / А. Н. Дубовой, А. Н. Тубальцев, С. Н. Шумов // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2002. – № 2 (230). 2294. Исследование влияния добавок "борного шлака" на коэффициент использования материала при газотермическом напылении / А. Н. Дубовой, Л. Н. Симаненков, С. Н. Паталаха, В. В. Спихтаренко // Матеріали Міжнар. конф. "Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв, 2002. – Т. 2. – С. 97-98. 2295. Исследование зависимости фильтрационных характеристик коллекторов от воздействия электрического разряда в водонефтяной эмульсии / О. Н. Сизоненко, 307


А. Д. Любимов, О. Н. Денисюк, О. В. Хвощан, С. В. Петухов // Нефтяное хоз-во. – 2002. – № 1. 2296. Казимиренко, Ю. А. Оборудование тепловой изоляцией танков при постройке и модернизации судов для горячих наливных грузов / Ю. А. Казимиренко // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2002. – № 5 (383). – С. 29-37. 2297. Лебедева, Н. Ю. Влияние термической обработки и температур нагрева на демпфирующие свойства марганцево-медных сплавов / Н. Ю. Лебедева // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2002. – № 3 (381). – С. 48-52. 2298. Лебедева, Н. Ю. Высокодемпфирующие марганцево-медные сплавы / Н. Ю. Лебедева // Матеріали Міжнар. конф. "Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв, 2002. – Т. 2. – С. 113-114. 2299. Лебедева, Н. Ю. Исследование свариваемости высокодемпфирующего марганцево-медного сплава Г80Д15Х3Н2 / Н. Ю. Лебедева // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2002. – № 3 (381). – С. 72-77. 2300. Пат. 52426. Україна. Спосіб секційного виготовлення корпусу судна / Ю. О. Казимиренко (Україна). – Заявл. 14.05.02 ; опубл. 16.12.02, Бюл. № 12. 2301. Романовський, Г. Ф. Електронний підручник як складова електронного комплексу дисципліни / Г. Ф. Романовський, О. М. Дубовий, В. М. Рябенький // Вестн. ХГТУ. – Херсон, 2002. – № 14. – С. 419-421. 2302. Сизоненко, О. Н. К расчету переходной функции при распространении волн сжатия в газожидкостной среде / О. Н. Сизоненко, Л. М. Дыхта // Теория, эксперимент, практика электроразрядных технологий : сб. науч. тр. – К., 2002. – Вып. 4. – С. 13. 2303. Сизоненко, О. Н. К теории расширения сферического канала подводного искрового разряда на активной стадии / О. Н. Сизоненко, Л. М. Дыхта // Геотехническая механика : межвед. сб. науч. тр. – Д., 2002. – Вып. 35.

308


2003 р.

2304. Влияние высоковольтного электрического разряда в растворах ПАВ на их моющие и ингибирующие свойства / О. Н. Сизоненко, Р. П. Колмогорова, Э. И. Тафтай, А. К. Ткаченко, О. В. Хвощан // Нефтяное хоз-во. – 2003. – № 2. 2305. Влияние

добавок

поверхностно-активных

веществ,

обработанных

электроразрядом, на реологические параметры нефти / О. Н. Сизоненко, Р. П. Колмогорова, Э. И. Тафтай, А. К. Ткаченко, О. В. Хвощан // Нефтяное хоз-во. – 2003. – № 11. 2306. Дубовий, О. М. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Матеріалознавство і термічна обробка металів та зварних з'єднань" / О. М. Дубовий, Н. Ю. Лебедєва. – Миколаїв : УДМТУ, 2003. – 68 с. 2307. Дубовой, А. Н. Программные средства обеспечения непрерывной компьютерной подготовки в УГМТУ / А. Н. Дубовой, К. В. Кошкин // Матеріали конф. "Проблеми наскрізної комп'ютерної підготовки у вищій школі". – Миколаїв, 2003. – С. 9-12. 2308. Ивлиев, А. И. Применение компьютерных технологий при изучении порошковых и композиционных материалов / А. И. Ивлиев, С. И. Шкурат // Матеріали конф. "Проблеми наскрізної комп'ютерної підготовки у вищій школі". – Миколаїв, 2003. – С. 86-87. 2309. Импульсно-реагентная обработка призабойной зоны пласта добывающих и нагнетательных скважин / О. Н. Сизоненко, С. И. Толоконский, Н. М. Шерстнев, И. С. Швец // Материалы I Междунар. конф. "Современные проблемы нефтеотдачи пластов" (Нефтеотдача – 2003). – М., 2003. – С. 5. 2310. Казимиренко, Ю. А. Прогнозирование термостойких свойств в процессе спекания полых стеклянных микросфер / Ю. А. Казимиренко // Материалы

309


Междунар. конф. "Композиционные материалы в промышленности". – Ялта, 2003. – С. 43-44. 2311. Казимиренко, Ю. О. Нові можливості комп'ютерізації у викладанні дисципліни "Нові порошкові і композиційні матеріали і технологія їх виробництва" / Ю. О. Казимиренко // Матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. "Проблеми наскрізної комп'ютерної підготовки у вищій школі". – Миколаїв, 2003. – С. 178-179. 2312. Лебедева, Н. Ю. Исследование особенностей мартенситного превращения в марганцево-медных сплавах / Н. Ю. Лебедева // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2003. – № 4 (390). – С. 34-43. 2313. Лебедева, Н. Ю. Исследование особенностей мартенситного превращения в марганцево-медных сплавах / Н. Ю. Лебедева // Нові конструкційні сталі та сплави і методи їх обробки для підвищення надійності та довговічності виробів : зб. наук. пр. ЗНТУ. – Запоріжжя, 2003. – С. 150-152. 2314. Лебедева, Н. Ю. Сварка высокодемпфирующего марганцево-медного сплава с 80 % марганца / Н. Ю. Лебедева // Материалы Междунар. науч.-техн. конф. студ., асп. и молодых науч. работников "Современные сварочные и родственные технологии и их роль в развитии производства". – Николаев, 2003. – С. 18-19. 2315. Опыт и перспективы применения тонких порошковых проволок в судостроении Украины / Е. Д. Гавриленко, С. И. Шкурат, С. М. Самохин, Ю. В. Солониченко // Материалы Междунар. науч.-техн. конф. студ., асп. и молодых науч. работников "Современные сварочные и родственные технологии и их роль в развитии производства". – Николаев, 2003. – С. 9-11. 2316. Особливості проектування морських транспортних суден : навч. посібник. В 2 ч. Ч. 1 / С. О. Прокудін, О. В. Бондаренко, О. І. Кротов, Л. О. Матвєєв. – Миколаїв : УДМТУ, 2003. – 76 с. 2317. Пат. 58071. Україна. Спосіб реконструкції судна / Ю. О. Казимиренко (Україна). – Заявл. 10.09.02 ; опубл. 15.07.03, Бюл. № 7. 2318. Пат. 58323. Україна. Вкладний контейнер для танків / Ю. О. Казимиренко (Україна). – Заявл. 26.11.02 ; опубл. 15.07.03, Бюл. № 7. 310


2319. Повышение газотермическом

коэффициента

напылении

использования

самофлюсующегося

материала

сплава

/

А.

Н.

при

Дубовой,

Л. Н. Симаненков, С. Н. Паталаха, В. В. Спихтаренко // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2003. – № 2 (388). – С. 37-41. 2320. Романовський,

Г.

Ф.

Організаційно-методичні

аспекти

наскрізної

комп'ютерної підготовки фахівців в УДМТУ / Г. Ф. Романовський, О. М Дубовий, В. М. Рябенький // Матеріали конф. "Проблеми наскрізної комп'ютерної підготовки у вищій школі". – Миколаїв, 2003. – С. 5-8. 2321. Сизоненко, О. Н. Влияние рабочей среды в нефтяной скважине на гидродинамические

характеристики

электроразряда

/

О.

Н.

Сизоненко,

Г. А. Барбашова // Материалы V Междунар. шк.-семинара "Импульсные процессы в механике сплошных сред". – Николаев, 2003. – С. 2. 2322. Сизоненко, О. Н. К вопросу о распространении волны напряжений в пласте при электрическом разряде в скважине / О. Н. Сизоненко, Г. А. Барбашова, О. В. Хвощан // Электрон. обраб. материалов. – 2003. – № 4. 2323. Сизоненко,

О.

Н.

К

вопросу

электроразрядной

технологии

интенсификации притока нефти в скважины / О. Н. Сизоненко, О. В. Хвощан // Электрон. обраб. материалов. – 2003. – № 5. 2324. Сизоненко, О. Н. О трансформации волны сжатия в газожидкостной среде / О. Н. Сизоненко, Л. М. Дыхта // Материалы V Междунар. шк.-семинара "Импульсные процессы в механике сплошных сред". – Николаев, 2003. – С. 2. 2325. Сизоненко, О. Н. Синергетический эффект в изменении фильтрационных характеристик пористых насыщенных жидкостью сред при электроразрядном воздействии / О. Н. Сизоненко // Геотехническая механика : межвед. сб. науч. тр. – Д., 2003. – Вып. 42. 2326. Сизоненко,

О.

Н.

Физические

аспекты

импульсно-реагентного

воздействия на призабойную зону пласта / О. Н. Сизоненко // Материалы XI Междунар. шк.-семинара "Физика импульсных разрядов в конденсированных средах". – Николаев, 2003. 311


2327. Шкурат, С. І. Використання комп'ютерних технологій при викладанні матеріалознавчих дисциплін / С. І. Шкурат // Матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. "Проблеми наскрізної комп'ютерної підготовки у вищій школі". – Миколаїв, 2003. – С. 60-62. 2328. Шкурат, С. І. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Обробка металів різанням" / С. І. Шкурат. – Миколаїв : УДМТУ, 2003. – 40 с.

2004 р.

2329. Влияние рабочей среды в скважине на эффективность электрического разряда / О. Н. Сизоненко, Г. А. Барбашова, Э. И. Тафтай, О. В. Хвощан // Нефтяное хоз-во. – 2004. – № 6. 2330. Влияние электроразрядного воздействия на физико-химические свойства высоковязких сред / О. Н. Сизоненко, Э. И. Тафтай, А. К. Ткаченко, И. С. Швец // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2004. – № 6. – С. 102-109. 2331. Волков, Г. В. Вплив електрогідроімпульсної обробки розплаву на елементи різних структурних рівнів в металах / Г. В. Волков, В. М. Цуркін, А. В. Сінчук // Матерiалознавство та оброб. металiв. – 2004. – № 4. – С. 37-43. 2332. Гавриленко, Є. Д. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Технологія

отримання

заготовок

деталей

машин"

/

Є.

Д.

Гавриленко,

Н. Ю.Лебедєва, В. О. Репін. – Миколаїв : УДМТУ, 2004. – 37 с. 2333. Дубовий, О. М. Вибір складу та параметрів напилення склополімерних газополуменевих покриттів / О. М. Дубовий, С. М. Паталаха // Тез. докл. науч.-практ. семинара "Повышение надежности сварных соединений при монтаже и ремонте технологического оборудования в энергетике". – К., 2004. – С. 69. 2334. Дубовий, О. М. До розрахунку параметрів процесу плазмового напилення покриттів / О. М. Дубовий, Т. А. Янковець // Тез. докл. науч.-практ. семинара "Повышение

надежности

сварных

соединений

при

монтаже

технологического оборудования в энергетике". – К., 2004. – С. 18-20. 312

и

ремонте


2335. Дубовий, О. М. Досвід та проблеми впровадження кредитно-модульної системи

організації

навчального

процесу

в

Національному

університеті

кораблебудування імені адмірала Макарова / О. М. Дубовий, В. І. Батовкін, С. В. Драган // Матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. "Процес, перспективи та розвиток у контексті приєднання України до Європейського простору вищої освіти". – Судак, 2004. – С. 5-7. 2336. Дубовий, О. М. Збірник лабораторних робіт з дисциплін "Фізико-хімічні основи створення покриттів" і "Технологія нанесення покриттів" / О. М. Дубовий, Н. Ю. Лебедєва, С. М. Шумов. – Миколаїв : НУК, 2004. – 76 с. 2337. Дубовий, О. М. Математична модель плазмового струменя та її практичне застосування для визначення режимів плазмової обробки металів / О. М. Дубовий, Т. А. Янковець // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2004. – № 6 (399). – С. 43-50. 2338. Дубовий, О. М. Оптимізація складу дисперснонаповненого полімерного покриття / О. М. Дубовий, С. М. Паталаха, В. В. Спіхтаренко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2004. – № 2 (395). – С. 69-73. 2339. Ивлиев, получаемых

А.

И.

Исследование

виброимпульсным

особенностей

прессованием

структуры

порошковых

изделий,

материалов

/

А. И. Ивлиев // Материалы Междунар. конф. "Композиционные материалы в промышленности". – Ялта, 2004. – С. 142-143. 2340. Казимиренко, Ю. А. Влияние особенностей формирования структуры на свойства тепловой изоляции для узлов судовых газотурбинных двигателей / Ю. А. Казимиренко // Прогрессив. технологии и системы машиностроения. – 2004. – № 27. – С. 104-109. 2341. Казимиренко, Ю. А. Микроструктурные исследования и расширение технологических возможностей изготовления теплоизоляционных конструкций / Ю. А. Казимиренко, Г. В. Волков, А. А. Сушко // Материалы Междунар. конф. "Композиционные материалы в промышленности". – Ялта, 2004. – С. 143-145.

313


2342. Казимиренко, Ю. А. Расширение возможностей переоборудования судов под перевозку горячих наливных грузов / Ю. А. Казимиренко // Проблеми техніки. – 2004. – № 1. – С. 47-54. 2343. Методи аналізу якості : навч. посібник / І. І. Коваленко, О. М. Дубовий, П. І. Бідюк та ін. – Миколаїв : НУК, 2004. – 208 с. 2344. Особенности электроразрядного воздействия на высоковязкие среды / О. Н. Сизоненко, Э. И. Тафтай, А. К. Ткаченко, И. С. Швец // Электрон. обраб. материалов. – 2004. – № 6. 2345. Особливості проектування морських транспортних суден : навч. посібник. В 2 ч. Ч. 2 / С. О. Прокудін, О. В. Бондаренко, О. І. Кротов, Л. О. Матвєєв. – Миколаїв : УДМТУ, 2004. – 80 с. 2346. Пат.

67828.

Україна.

Спосіб

обробки

високов'язкого

палива

/

О. М. Сизоненко, І. С. Швець, Л. С. Дудукін, О. Ф. Головащенко (Україна). – Заявл. 07.09.01 ; опубл. 15.07.04, Бюл. № 7. 2347. Сизоненко, О. Н. Разработка способа расчета переходной функции при распространении волн сжатия в газожидкостной среде / О. Н. Сизоненко, Л. М. Дыхта // Геотехническая механика : межвед. сб. науч. тр. – Д., 2004. – Вып. 49. 2348. Сизоненко, О. Н. Способ создания синергетического эффекта в изменении фильтрационных характеристик пористых насыщенных жидкостью сред при электроразрядном воздействии / О. Н. Сизоненко // Материалы VIII Междунар. конф. "Высокие давления, фундаментальные и прикладные аспекты". – Донецк, 2004. 2349. Сизоненко,

О.

Н.

Электроразрядная

технология

восстановления

пористости и проницаемости осадочных горных пород – высокоэффективный метод в нефтедобыче / О. Н. Сизоненко // Материалы III Междунар. конф. "Материалы и покрытия в экстремальных условиях: исследования, применение, экологически чистые технологии производства и утилизации изделий". – Кацивели, 2004. 2350. Формирование структуры ремонтных участков литых лопаток из сплава ЧС104-ВИ с покрытием ПМС-Ж при пайке промышленными припоями / 314


Г. В. Волков, А. И. Корсунь, С. М. Самохин, М. С. Самохин // Судовое и энергетическое газотурбостроение : науч.-техн. сб. В 2 т. – Николаев, 2004. – Т. 2. – С. 220-227. 2351. Activative-Modificating Effect of High-Voltage Electric Discharge in Solutions of Surface-Active Substances. Procttdings / O. N. Sizonenko, R. P. Kolmogorova, E. I. Taftay, A. K. Tkachenko, O. V. Khvoshchan // 7th Int. Conf. on Modification of Materials With Particle Beams and Plasma flows. – Tomsk, 2004.

2005 р.

2352. Використання комп'ютерної металографії в спеціальних дисциплінах / А. І. Івлієв, Ю. О. Казимиренко, М. Ю. Комаров, Н. Ю. Лебедєва // Матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. "Проблеми наскрізної комп'ютерної підготовки у вищій школі". – Миколаїв, 2005. – С. 33-34. 2353. Волков,

Г.

В.

Использован