Page 1

Міністерство освіти і науки України Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

90-річчю НУК присвячується

Праці викладачів і науковців УДМТУ-НУК (2000-2010 рр.) Бібліографічний покажчик Частина 1


Міністерство освіти і науки України Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

90-річчю НУК присвячується

Праці викладачів і науковців УДМТУ-НУК (2000-2010 рр.) Бібліографічний покажчик Частина 1

Миколаїв 2010


УДК 013:001.89 ББК 91 Б59 Укладачі:

Н. В. Васільєва, Т. С. Панченко, Л. М. Денисюк, С. Ю. Кучерова

Редактор

І. В. Балабан

Бібліографічний покажчик "Праці викладачів і науковців УДМТУНУК" (2000-2010 рр.) [Електронний ресурс]. В 3 ч. Ч. 1 / уклад.: Н. В. Васільєва, Т. С. Панченко, Л. М. Денисюк, С. Ю. Кучерова ; за ред. І. В. Балабан. – Миколаїв : НУК, 2010. – 428 с. – Режим доступу: http://lib.nous.edu.ua.

Бібліографічний покажчик містить в собі перелік праць викладачів і науковців Кораблебудівного та Машинобудівного інститутів УДМТУ-НУК за період 2000-2010 рр. Матеріал у покажчику розташовано за переліком кафедр та за алфавітом прізвищ авторів робіт. Для зручності у користуванні створено алфавітний авторський покажчик з позначенням порядкового номеру авторів. Бібліографічний опис праць складено згідно діючих ДСТУ. Нумерація документів у покажчику наскрізна. Всі документи публікуються мовою оригіналу. Для студентів, аспірантів, науковців і спеціалістів різних галузей освіти, науки і виробництва. Запропонований покажчик присвячений 90-річчю університету.  Національний університет кораблебудування, 2010  Бібліотека НУК, 2010


З історії створення бібліографічних покажчиків МКІ-УДМТУ-НУК "Книги – кораблі думок, які мандрують хвилями

часу

дорогоцінний

і

бережно

вантаж

від

несуть

свій

покоління

до

покоління". Ф. Бекон Ювілей у житті навчального закладу, як і окремої людини, – це рідкісна можливість зупинитись на мить, кинути погляд на минуле, віддати належне досягнутому. В 2010 році свій 90-річний ювілей відзначає Національний університет

кораблебудування

імені

адмірала

Макарова

лідер

кораблебудівної освіти, єдиний в Україні університет, де щороку готують близько 2 тисяч висококваліфікованих фахівців. З

самого

початку

становлення

та

розвитку

університету

бібліотека займає важливе місце в підтримці навчального та наукового процесів. Саме її інформаційні ресурси дають змогу готувати фахівців, які б відповідали вимогам суспільства. Одним із напрямків роботи бібліотеки було створення спочатку тематичних списків, а пізніше – біобібліографічних та тематичних бібліографічних покажчиків на допомогу навчальному процесу. Вони стали джерелом досвіду та наукових досягнень вчених університету. Перший

збірник

праць

Миколаївського

кораблебудівного

інституту було видано в 1940 році до двадцятирічного ювілею навчального закладу. Він містив в собі історичні нариси створення та розвитку інституту, перелік науково-дослідницької діяльності МКІ за 20 років, спогади випускників, телеграми керівництва країни, привітання та поздоровлення. 3


У

1970

році

до

50-річного

ювілею

МКІ

був

виданий

бібліографічний покажчик, який містив перелік праць викладачів і наукових співробітників Миколаївського кораблебудівного інституту імені адмірала С. Й. Макарова. Усього було зазначено 1796 праць за період з 1920 по 1970 роки. До нього увійшли книги, наукові статті та авторські свідоцтва СРСР на винаходи. В 2003 році вийшов у світ бібліографічний покажчик "Праці викладачів і науковців МКІ-УДМТУ за 1971-2002 рр.". Його видання було присвячено 100-річчю кораблебудівної освіти в Україні. До покажчика увійшли офіційні видання, монографії, підручники та навчальні посібники професорсько-викладацького складу університету. В 2010 році, до 90-річного ювілею НУК, бібліотекою підготовлено бібліографічний покажчик "Праці викладачів і науковців УДМТУ-НУК за період 2000-2010 рр." в 3-х частинах. Дійсний покажчик містить в собі перелік праць викладачів і науковців УДМТУ-НУК і складається з 2721 найменувань. Серед них роботи українською, російською і англійською мовами з усіх освітніх напрямків університету. Матеріал у покажчику розташовано за переліком кафедр та за алфавітом прізвищ авторів робіт. Для зручності у користуванні створено алфавітний авторський покажчик з позначенням порядкового номеру праць авторів. Створений бібліографічний покажчик – це своєрідний підсумок наукової діяльності університету за останні 10 років. Кожна друкована праця, що знайшла своє відображення в покажчику, – це цеглинка, яка в сукупності створює фундамент величної будівлі та називається Знання.

Завідуюча інформаційно-бібліографічним відділом Н. В. Васільєва

4


Кораблебудівний інститут

Кафедра будівельної механіки корабля 2000 р. 1.

Коростильов, Л. І. Про показник асиметричності циклу напружень

в елементах конструкцій при змінному навантажуванні / Л. І. Коростильов // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2000. – № 5 (371). – С. 3-7. 2.

Коростильов, Л. І. Про трансформацію дисциплін міцнісного

напрямку

базової

спеціальності

кораблебудівного

факультету

/

Л. І. Коростильов, В. І. Батовкін // Матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. "Взаємозв'язок реформ інженерної освіти і промислового розвитку України: стан, проблеми, рішення". – Миколаїв, 2000. – С. 78-79. 3.

Коростылев, Л. И. Усталостная долговечность конструктивных

узлов судового корпуса / Л. И. Коростылев, В. П. Суслов // Тез. докл. Междунар. конф. "Оценка и обоснование продления ресурса элементов конструкций". В 2 т. – К., 2000. – Т. 1. – С. 111-112. 4.

Кочанов, Ю. П. Математические модели мононаборных судовых

перекрытий / Ю. П. Кочанов // Материалы конф. по строит. механике корабля памяти проф. П. Ф. Папковича. – СПб., 2000. – С. 110-112. 5.

Об особенностях построения кривых усталости типовых очагов

концентрации напряжений конструктивных узлов / Л. И. Коростылев, Ю. П. Кочанов, Д. Д. Морозов, С. Е. Рынейский // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2000. – № 3 (369). – С. 17-24. 6.

Сердюченко, А. М. Нелiнiйнi рівняння Шредінгера п'ятого

порядку для хвиль на глибокiй водi / А. М. Сердюченко // Доп. НАН України. – 2000. – № 12. – С. 44-50. 7.

Сердюченко, А. Н. Математическое моделирование крутых

ветровых волн методом полуобратной задачи / А. Н. Сердюченко // 5


Математическое моделирование в образовании, науке и промышленности : сб. науч. тр. – СПб., 2000. – С. 174-178.

2001 р. 8.

Клименков, С. Ю. Розрахунок згину балок суднових конструкцій зі

змінним перетином / С. Ю. Клименков, В. І. Батовкін // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2001. – № 1 (373). 9.

Коростильов,

Л.

І.

Вплив

механічних

характеристик

суднокорпусних сталей на криві втоми типових концентраторів / Л. І. Коростильов // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2001. – № 1 (373). – С. 12-18. 10.

Коростылев, Л. И. Прочность узлов тонкостенных конструкций

судового корпуса / Л. И. Коростылев // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2001. – № 4 (376). – С. 57-64. 11.

Коростылев, Л. И. Экспериментальное исследование статической

и усталостной прочности конструктивных узлов гофрированных переборок танкеров / Л. И. Коростылев, Д. Д. Морозов, В. Л. Алексеенко // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2001. – № 3 (375). – С. 49-56. 12.

Кочанов, Ю. П. О напряженности в районе конструктивных

узлов

поперечных

гофрированных

переборок

танкеров

/

Ю. П. Кочанов, Л. И. Коростылев, Д. Д. Морозов // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2001. – № 2 (374). – С. 3-11. 13.

Сердюченко, А. М. Гiдродинамiка гранично крутих вітрових

хвиль / А. М. Сердюченко // Доп. НАН України. – 2001. – № 8. – С. 35-41. 14.

Сердюченко, А. М. Нелінійні коливання твердих тіл, плаваючих

на хвильовій поверхні / А. М. Сердюченко // Приклад. гiдромеханiка. – 2001. – Т. 3 (75), № 4. – С. 65-83. 15.

Сердюченко,

А.

Н.

Нагрузки

и

гидродинамические

характеристики судовых контуров при их мгновенном положении на 6


волнении / А. Н. Сердюченко // Приклад. гiдромеханiка. – 2001. – Т. 3 (75), № 1. – С. 78-92. Сердюченко, А. Н. НУШ-уравнения и их стационарные решения

16.

для волн на воде / А. Н. Сердюченко // Материалы IV Междунар. науч. школы-семинара. – Николаев, 2001. – С. 59-62. Сердюченко, А. Н. Численное интегрирование задачи Коши для

17.

нелинейных механических систем общего вида / А. Н. Сердюченко // Тр. ИПММ НАН Украины. – Донецк, 2001. – Т. 6. – С. 128-133. Сердюченко, А. Н. Эволюционные уравнения Шредингера высоких

18.

порядков и некоторые их решения для волн на глубокой воде / А. Н. Сердюченко // Приклад. гiдромеханiка. – 2001. – Т. 3 (75), № 2. – С. 75-90. 19.

Serdyuchenko, A. N. Nonlinear Calculations of Ship Motion and

Midship

Bending

Moments

in

Finite

Amplitude

Head

Waves

/

A. N. Serdyuchenko // Тр. Междунар. конф. "Корабли и океанотехника. Проблемы и перспективы" (SOPP'01). – Владивосток, 2001. – Ч. 1. – С. 360-369. 20.

Serdyuchenko, A. N. Hydrodynamic Wave Characteristics of Wind

Wave Groups of Finite Amplitude / A. N. Serdyuchenko // Begell House, Inc. Intern. J. Fluid Mech. Research. – 2001. – № 6, vol. 28. – Р. 857-871. 21.

Serdyuchenko, A. N. Nonlinear Estimation of the Wave-Induced Ship

Vibration in Moderate Sea Conditions / A. N. Serdyuchenko, P. V. Torondush // Тр.

Междунар.

конф.

"Корабли

и

океанотехника.

Проблемы

и

перспективы" (SOPP'01). – Владивосток, 2001. – Ч. 1. – С. 381-389. 2002 р. 22.

Дубовий, О. М. Концептуальні основи розвитку кораблебудівної

освіти / О. М. Дубовий, К. В. Кошкін, В. І. Батовкін // Матеріали Міжнар. конф. "Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв, 2002. – Т. 1. – С. 58-59. 7


23.

Коростильов, Л. І. Оцінка стійкості пластинчатих елементів

суднових

конструкцій

при

комбінованих

навантаженнях

/

Л. І. Коростильов, С. С. Ринейський // Матеріали Міжнар. конф. "Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв, 2002. – Т. 1. – С. 194-195. 24.

Коростильов, Л. І. Розрахунок міцності та проектування

конструктивних

вузлів

суднового

корпусу

при

змінному

навантаженні / Л. І. Коростильов // Матеріали Міжнар. конф. "Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв, 2002. – Т. 1. – С. 196-197. 25.

Коростильов, Л. І. Утомна довговічність конструктивних вузлів з

концентраторами різних типів / Л. І. Коростильов // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2002. – № 1 (379). – С. 13-17. 26.

Коростильов, Л. І. Утомні пошкодження корпусних конструкцій

танкерів та їх наслідки / Л. І. Коростильов // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2002. – № 2 (380). – С. 10-16. 27.

Коростылев, Л. И. Проектирование конструктивных узлов

судового корпуса / Л. И. Коростылев // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2002. – № 4 (382). – С. 24-31. 28.

Коростылев, Л. И. Расчет усталостной прочности конструктивных

узлов судового корпуса / Л. И. Коростылев // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2002. – № 3 (381). – С. 3-9. 29.

Коростылев, Л. И. Устойчивость тонких пластин в условиях

сложного нагружения / Л. И. Коростылев, С. С. Рынейский // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2002. – № 7 (385). – С. 12-18. 30.

Сердюченко, А. Н. Нелинейные модели в гидродинамике

поверхностных волн на воде / А. Н. Сердюченко // Вісн. ЗДУ. Сер. Фіз.-мат. науки. – Запоріжжя, 2002. – № 1. – С. 95-99.

8


31.

Korostylov, L. I. Fatigue Strength Calculation of the Ship Structural

Details and Their Design / L. I. Korostylov // Third Int. Shipbuilding Conf. (ISC'2002): Proceedings, Section C. – St.-Petersburg, 2002. – P. 144-148. 2003 р. 32.

Батовкін, В. І. Методично-правове забезпечення комп'ютеризації

навчального процесу / В. І. Батовкін, О. О. Кудін // Матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. "Проблеми наскрізної комп'ютерної підготовки у вищій школі", 14-15 жовт. 2003 р. – Миколаїв, 2003. – С. 143-146. 33.

Сердюченко, А. Н. Уточненный анализ напряженного состояния

корпусов судов новых типов на волнении как тонкостенных подкрепленных конструкций / А. Н. Сердюченко // Вестн. ХГТУ. – Херсон, 2003. – Вып. 3 (19). – С. 388-394. 34.

Суслов, В. П. Основи чисельних методів будівельної механіки

корабля : навч. посібник / В. П. Суслов, Ю. П. Кочанов. – Миколаїв : УДМТУ, 2003. – 72 с. 2004 р. 35.

Клименков, С. Ю. Експериментальне дослідження міцності

гофрованого

перекриття,

підкріпленого

ребрами

жорсткості

/

С. Ю. Клименков // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2004. – № 2 (395). 36. із

Коростильов, Л. І. Навантаженість і надійність корпусних вузлів концентраторами

напружень

в

умовах

експлуатації

суден

/

Л. І. Коростильов // Матеріали Міжнар. конф. (БМС – 2004). – Миколаїв, 2004. – С. 43-45. 37.

Ліпін, В. Г. Типові корпусні конструкції : метод. вказівки /

В. Г. Ліпін, С. Ю. Клименков. – Миколаїв : УДМТУ, 2004. – 16 с. 38.

Сердюченко, А. М. Нелінійна модель нерегулярного поля

вітрових хвиль в розрахунках реакцій суден в морі / А. М. Сердюченко // 9


Материалы Междунар. науч.-техн. конф. "Безопасность мореплавания и ее обеспечение при проектировании и постройке судов" (БМС – 2004). – Николаев, 2004. – С. 42-43. 39. коливань

Сердюченко, А. М. Нелінійний механізм збудження гідропружних гнучких

суден

на

помірному

вітровому

хвилюванні

/

А. М. Сердюченко // Приклад. гідромеханіка. – 2004. – Т. 6 (78), № 1. – С. 44-61. 40.

Сердюченко, А. Н. Исследование сильно нелинейных ветровых

волн на глубокой воде в океане / А. Н. Сердюченко // Системы контроля окружающей среды (средства и мониторинг) : сб. науч. тр. НАН Украины. – Севастополь, 2004. – С. 205-210. 41.

Сердюченко,

А.

Н.

Некоторые

результаты

численного

исследования нелинейных эффектов в волновых моментах корпусов судов современных типов / А. Н. Сердюченко // Тез. докл. науч.-техн. конф. "Бубновские чтения". – СПб., 2004. – С. 58-59. 42.

Торондуш, П. В. Метод расчета упругой реакции судна при

волновой вибрации / П. В. Торондуш, А. Н. Сердюченко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2004. – № 3 (396). – С. 27-36. 2005 р. 43.

Коростильов, Л. І. Аналіз і класифікація конструктивних вузлів

корпусу суден і їх концентраторів напружень / Л. І. Коростильов // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2005. – № 2 (401). – С. 27-32. 44.

Сердюченко, А. М. До рівнянь Гамільтона для нелінійних

поверхневих хвиль на глибокій воді / А. М. Сердюченко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2005. – № 5 (404). – С. 11-22. 45.

Сердюченко, А. М. Про рівняння гідродинаміки з погляду

механіки Гамільтона / А. М. Сердюченко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2005. – № 4 (403). – С. 3-12.

10


46.

Сердюченко, А. Н. Гамильтоновский формализм и сильно

нелинейные волны на воде / А. Н. Сердюченко // Математическое моделирование в образовании, науке и промышленности : сб. науч. тр. – СПб., 2005. – С. 89-95. 47.

Сердюченко, А. Н. Нелинейные эффекты в волновых моментах

корпусов современных типов судов / А. Н. Сердюченко // Вісн. ОНМУ. – О., 2005. – Вип. 18. – С. 12-24. 48.

Сердюченко,

А.

Н.

Проблемы

и

задачи

обеспечения

безопасной транспортировки ракет-носителей морским путем / А. Н. Сердюченко, В. Ф. Ушкалов // Техн. механика. – 2005. – Вып. 2. – С. 75-89. 49.

Торондуш, П. В. Нелинейная оценка стандарта напряжений

при волновой вибрации гибких судов на умеренном волнении / П. В. Торондуш, А. Н. Сердюченко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2005. – № 2 (401). – С. 11-20. 2006 р. 50.

Копийка,

С.

В.

Экспериментальные

исследования

повреждаемости сферопластиков / С. В. Копийка, А. В. Жижко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2006. – № 3 (408). – С. 48-56. 51.

Кочанов, Ю. П. К расчету стержней с распорами / Ю. П. Кочанов //

Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2006. – № 3 (408). – С. 3-10. 52.

Кочанов, Ю. П. Уравнения устойчивости сжатых мононаборных

судовых перекрытий / Ю. П. Кочанов // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2006. – № 6 (411). – С. 3-11. 53.

Кочанов, Ю. П. Устойчивость прямоугольной пластины со

свободной кромкой при линейном изменении сжимающих усилий / Ю. П. Кочанов // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2006. – № 4 (409). – С. 71-77. 11


54.

Сердюченко, А. М. Деякі методи канонічних перетворень в

нелінійних гамільтонових системах поверхневих хвиль / А. М. Сердюченко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2006. – № 1 (406). – С. 10-21. 55.

Сердюченко, А. Н. Аномальные волны в океане: мониторинг и

исследование гидродинамики / А. Н. Сердюченко // Материалы Междунар. конф. "Фундаментальные исследования важнейших проблем естественных наук на основе интеграционных процессов в образовании и науке". – Севастополь, 2006. 56.

Сердюченко, А. Н. Нелинейная качка и нагрузки судов на волнах

конечной амплитуды / А. Н. Сердюченко // Вестн. ХНТУ. – Херсон, 2006. – Вып. 25. – С. 449-455. 57.

Сердюченко, А. Н. Нелинейные эффекты при продольной качке

судов на регулярных волнах конечной амплитуды / А. Н. Сердюченко // Вісн. ОНМУ. – О., 2006. – Вип. 19. – С. 37-48. 58.

Сердюченко, А. Н. Ускорения, возникающие при морской

транспортировке ракет-носителей в условиях волнения и качки судна / А. Н. Сердюченко, В. Ф. Ушкалов, А. К. Шерстюк // Техн. механика. – 2006. – Вып. 2. – С. 20-36. 2007 р. 59.

Коростильов, Л. І. Вивчення дисциплін міцнісного напрямку

студентами заочної форми навчання / Л. І. Коростильов // Материалы Междунар.

науч.-метод.

конф.

"Автоматизация

судостроительного

производства и подготовка инженерных кадров: состояние, проблемы, перспективы". – Николаев, 2007. – С. 167-170. 60.

Коростильов,

Л.

І.

Проблеми

української

термінології

в

суднобудуванні / Л. І. Коростильов // Материалы Междунар. науч.-метод. конф. "Автоматизация судостроительного производства и подготовка

12


инженерных кадров: состояние, проблемы, перспективы". – Николаев, 2007. – С. 61-64. 61.

Коростылев, Л. И. Многоцикловая выносливость конструктивных

корпусных узлов судна / Л. И. Коростылев // Материалы Междунар. науч.техн. конф. (БМС – 2007). – Николаев, 2007. – С. 23-25. 62.

Коростылев, Л. И. Опасные переменные нагружения корпусных

конструкций танкеров / Л. И. Коростылев, С. Ю. Клименков // Материалы Междунар. науч.-техн. конф. (БМС – 2007). – Николаев, 2007. – С. 92-94. 63.

Романовський, Г. Ф. Стан і перспективи підготовки інженерних

кадрів для суднобудівної галузі України / Г. Ф. Романовський, О. М. Дубовий, В. І. Батовкін // Материалы Междунар. науч.-метод. конф. "Автоматизация

судостроительного

производства

и

подготовка

инженерных кадров: состояние, проблемы, перспективы". – Николаев, 2007. – С. 4-9. 64.

Сердюченко, А. М. Геометрія і кінематика крутих вітрових

хвиль / А. М. Сердюченко // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Безпека мореплавства та її забезпечення при проектуванні та будуванні суден" (БМС – 2007). – Миколаїв, 2007. – С. 109-111. 65.

Сердюченко, А. М. Дії над рядами Фур'є в нелінійних моделях

поверхневих хвиль на воді / А. М. Сердюченко, Є. В. Дорфман // Зб. наук. пр. МДГУ. – Миколаїв, 2007. – Т. 68, вип. 55. – С. 49-56. 66.

Сердюченко,

А.

Н.

Некоторые

обобщения

спектрального

моделирования и расчетов гидродинамических характеристик нелинейных полей ветровых волн в океане / А. Н. Сердюченко, А. В. Майборода // Материалы Междунар. конф. молодых ученых "Современные проблемы рационального природопользования в прибрежных морских акваториях Украины". – Севастополь, 2007.

13


67.

Сердюченко,

А.

Н.

Обобщенная

модель

спектрального

представления морского нерегулярного волнения / А. Н. Сердюченко // Вісн. ОНМУ. – О., 2007. – Вип. 22. – С. 69-82. 68.

Сердюченко, А. Н. Характеристики ветро-волновых режимов на

маршруте морской транспортировки ракет-носителей из порта Украины к экватору / А. Н. Сердюченко, В. Ф. Ушкалов // Техн. механика. – 2007. – Вып. 2. – С. 109-124. 2008 р. 69.

Коростылев, Л. И. О переменных нагрузках сварных переборок

танкеров / Л. И. Коростылев, С. Ю. Клименков // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2008. – № 6 (423). – С. 60-65. 70.

Коростылев, Л. И. Оценка концентрации напряжений в типовых

очагах конструктивных узлов корпуса судна / Л. И. Коростылев, В. Н. Соков // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2008. – № 5 (422). – С. 11-17. 71.

Сердюченко, А. М. Модифікація Гамільтоніана для нелінійних

хвиль на глибокій воді / А. М. Сердюченко // Тези XII Міжнар. наук. конф. – К., 2008. – С. 351. 72.

Сердюченко, A. M. Узагальнений алгоритм розв'язку нелінійних

рівнянь Шредінгера для хвиль на глибокій воді / А. М. Сердюченко // Вісн. ХНТУ. – Херсон, 2008. – Вип. 27. – С. 224-230. 73.

Сердюченко, А. Н. Анализ структуры Гамильтониана для

нелинейных ветровых волн на глубокой воде / А. Н. Сердюченко // Науч. ведомости БелГУ. Сер. Физ.-мат. науки. – Белгород, 2008. – Вып. 14, № 9 (49). – С. 40-52. 74.

Соков, В. Н. Исследование упругопластического напряженного

деформированного состояния в очаге концентрации типового судового узла / В. Н. Соков, Л. И. Коростылев // Материалы III Всеукр. студ. науч.-

14


техн. конф. "Совершенствование проектирования и эксплуатация морских судов и сооружений". – Севастополь, 2008. – С. 162-165. 2009 р. 75.

Клименков,

С.

Ю.

Нероз'ємні

з'єднання.

Електродугове

зварювання : метод. вказівки / С. Ю. Клименков, Т. Г. Кондратьєва, В. Г. Ліпін. – Миколаїв : НУК, 2009. – 32 с. 76.

Коростылев, Л. И. Анализ напряженного состояния сварного узла

гофрированной переборки танкера / Л. И. Коростылев, С. Ю. Клименков // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2009. – № 1 (424). – С. 32-36. 77.

Коростылев, Л. И. Методы расчета усталостной прочности

сварных корпусных конструкций судов / Л. И. Коростылев // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2009. – № 4 (427). – С. 13-20. 78.

Коростылев, Л. И. Применение МКЭ при расчете прочности

железобетонных конструкций понтона композитного плавучего дока / Л. И. Коростылев, С. Ю. Клименков, Н. Г. Слуцкий // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2009. – № 5. – С. 3-8. 79.

Сердюченко, А. М. Деякі узагальнення коротко термінових

розподілень ординат морських вітрових хвиль / А. М. Сердюченко // Вісн. ОНМУ. – О., 2009. – Вип. 24. 80.

Сердюченко, А. М. Екстремальні вітрові хвилі в океані як фактор

ризику для кораблів та суден в умовах шторму / А. М. Сердюченко // Зб. наук. пр. СВМІ ім. П. Нахімова. – Севастополь, 2009. 81.

Сердюченко, А. М. Згин, стійкість та вільні коливання

стержневих систем і пластин суднового корпусу : навч.-метод. посібник / А. М. Сердюченко. – Миколаїв : НУК, 2009. – 111 с. 82.

Сердюченко, А. М. Згин та міцність суден в умовах морського

хвилеутворення : навч.-метод. посібник / А. М. Сердюченко. – Миколаїв : НУК, 2009. – 162 с. 15


83.

Сердюченко, А. Н. Вибрационные ускорения, действующие на

ракеты-носители при морской транспортировке в условиях слеминга судна на нерегулярном волнении / А. Н. Сердюченко, В. Ф. Ушкалов // Техн. механика. – 2009. – Вып. 1. 84.

Сердюченко, А. Н. Метод многих масштабов в гидродинамике

нелинейных волн на глубокой воде / А. Н. Сердюченко // Материалы XVII Междунар.

науч.-техн.

конф.

"Прикладные

задачи

математики

и

механики". – Севастополь, 2009. – С. 82-86. 85.

Суслов, В. П. Применение законов сохранения в задачах о

волновых нагрузках судов / В. П. Суслов // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2009. – № 2 (425). – С. 25-33.

2010 р.

86.

Serdyuchenko, A. N. Generalized Multi-Scale Technique for the

Solution of High Order Nonlinear Schrodinger Equations for Deep Water Surface Waves / A. N. Serdyuchenko, T. V. Emeljanova // Вісн. НУК (електрон. вид.). – Миколаїв, 2010. – № 2. – С. 13-25. 87.

Serdyuchenko, A. N. Nonlinear Asymptotical Estimations of

the Short-Term Probability Distributions for Steep Wind-Generated Waves / A. N. Serdyuchenko, T. V. Emeljanova // Вісн. НУК (електрон. вид.). – Миколаїв, 2010. – № 1. – С. 16-26.

Кафедра гідромеханіки

2000 р.

88.

Кондратьєва,

Т.

Г.

Різьбові з'єднання

: метод.

вказівки

/

Т. Г. Кондратьєва, С. О. Слободян. – Миколаїв : УДМТУ, 2000. – 19 с. 16


89.

Король,

Ю.

М.

Инженерная

методика

решения

задачи

позиционирования привязных подводных аппаратов / Ю. М. Король // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2000. – № 2 (368). 90.

Король,

Ю.

М.

Пространственная

задача

динамического

равновесия кабель-троса в неоднородном потоке / Ю. М. Король // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2000. – № 1 (367). 91.

Мочалов, О. О. Практична реалізація стабільного обміну

інформації

при

дистанційній

системі освіти

/

О.

О.

Мочалов,

С. О. Слободян // Матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. "Взаємозв'язок реформи інженерної освіти і промислового розвитку України: стан, проблеми, рішення". – Миколаїв, 2000. – С. 32-34. 92.

Риндя, М. В. Технічна і методична база підготовки фахівців з

техніки гідравлічного та пневматичного управління / М. В. Риндя // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2000. – № 4 (370). 93.

Сборник лабораторных работ по гидромеханике и газовой

динамике / под общ. ред. Н. Б. Слижевского. – Николаев : УГМТУ, 2000. – 67 с. 94.

Слижевский, Н. Б. Гидродинамический расчет самоходных

подводных аппаратов / Н. Б. Слижевский, Ю. М. Король, М. Г. Соколик. – Николаев : УГМТУ, 2000. – 93 с. 95.

Слижевский, Н. Б. Определение потребной тяги подруливающих

устройств подводных аппаратов / Н. Б. Слижевский, М. Г. Соколик // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2000. – № 3 (369). 96.

Слижевский, Н. Б. Особенности проектировочного расчета

подруливающих устройств подводных аппаратов / Н. Б. Слижевский, М. Г. Соколик // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2000. – № 4 (370). 97.

Слободян, С. О. Особливості впровадження сучасних методів та

технологій навчання без відриву від виробництва / С. О. Слободян, В. Ю. Кремсал // Матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. "Взаємозв'язок 17


реформи інженерної освіти і промислового розвитку України: стан, проблеми, рішення". – Миколаїв, 2000. – С. 76-78. 98.

Слободян, С. О. Об учете влияния некоторых факторов на

волновые нагрузки, действующие на суда в штормовых условиях / С. О. Слободян // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2000. – № 2 (368). – С. 3-7.

2001 р.

99.

Драган, С. В. Тестовий контроль знань з навчальної дисципліни :

метод. рек. / С. В. Драган, С. О. Слободян. – Миколаїв : УДМТУ, 2001. – 29 с. 100.

Король,

Ю.

капсулированных

М.

Построение

электродвигателей

математической подводных

модели

аппаратов

/

Ю. М. Король, А. Н. Мельничук // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2001. – № 6 (378). – С. 27-31. 101.

Король,

Ю.

М.

Экспериментальное

определение

пространственных позиционных гидродинамических характеристик подводных аппаратов / Ю. М. Король // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2001. – № 5 (377). – С. 88-95. 102.

Пат.

35307.

Україна.

Рушійно-рульовий

комплекс

/

О. І. Тарабрін, О. К. Чередніченко (Україна). – Заявл. 21.09.99 ; опубл. 15.03.01, Бюл. № 2. 103.

Пат.

36687.

Україна.

Карданно-шарнірній

валопровід

/

О. І. Тарабрін, В. П. Жуков, О. К. Чередніченко (Україна). – Заявл. 27.01.00 ; опубл. 16.04.01, Бюл. № 3. 104.

Пат. 38667. Україна. Підшипниковий вузол / О. І. Тарабрін,

О. К. Чередніченко (Україна). – Заявл. 15.08.00 ; опубл. 15.05.01, Бюл. № 4. 18


105.

Пат.

41159.

Україна.

Турбодетандер

/

О.

І.

Тарабрін,

О. К. Чередніченко (Україна). – Заявл. 12.03.01 ; опубл. 15.08.01, Бюл. № 7. 106.

Пат. 42485. Україна. Побутовий лічильник газу / О. І. Тарабрін,

О. К. Чередніченко, В. О. Поздєєв, В. М. Резнік, М. П. Крицький (Україна). – Заявл. 12.03.01 ; опубл. 15.10.01, Бюл. № 9. 107.

Пат. 42486. Україна. Пристрій для зменшення прогибу гнучкого

валу / О. І. Тарабрін, О. К. Чередніченко (Україна). – Заявл. 12.03.01 ; опубл. 15.10.01, Бюл. № 9. 108.

Тарабрин,

А.

И.

К

развитию

конструктивных

аспектов

повышения надежности и долговечности радиальных опор скольжения на основе использования маятниковых подвесов самоустанавливающихся сегментов / А. И. Тарабрин, А. К. Чередниченко // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2001. – № 2 (374). – С. 60-63. 109.

Тарабрин,

оборудования

с

А.

И.

Совершенствование

газостатическими

опорами

/

технологического А.

И.

Тарабрин,

А. К. Чередниченко // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2001. – № 3 (375). – С. 103-109. 110.

Korol, Yu. M. The Task of Special Positioning of Telecontroling

Underwater Vehicles / Yu. M. Korol // Technical University Press 2001, Fifth Int. Conf. Unconventional Electromechanical and Electrical Systems. – Szczecin, 2001. – Vol. 2. – P. 479-482. 111.

Slijevsky, N. B. Selection of a Design Regime for Definition of

Parameters of a Propeller Systems of Telecontroling Underwater Vehicles / N. B. Slijevsky, Yu. M. Korol, M. G. Sokolik // Technical University Press 2001, Fifth Int. Conf. Unconventional Electromechanical and Electrical Systems. – Szczecin, 2001. – Vol. 2. – P. 525-530.

19


2002 р.

112.

Слижевский, Н. Б. Гидробионика в судостроении : учеб. пособие /

Н. Б. Слижевский. – Николаев : УГМТУ, 2002. – 112 с. 113.

Рындя, Н. В. Сборник лабораторных работ по гидравлике,

пневматике,

гидропневмоприводу

и

гидропневмоавтоматике

/

Н. В. Рындя, В. Ф. Тимошенко. – Николаев : УГМТУ, 2002. – 96 с. 114.

Король, Ю. М. Уравнения движения телеуправляемых подводных

аппаратов / Ю. М. Король // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2002. – № 2 (380). – С. 16-24. 115.

Соколик, М. Г. Об определении поля давлений на корпусе

подводного аппарата в районе выхода струи подруливающего устройства при наличии хода / М. Г. Соколик // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2002. – № 6 (384). – С. 16-24. 116.

Слижевский, Н. Б. Расчет экскортных характеристик буксира /

Н. Б. Слижевский, А. С. Марков // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2002. – № 7 (385). 117.

Совершенствование опорного устройства карданно-шарнирного

валопровода для малых судов с низко расположенными гребными винтами / А. И. Тарабрин, А. К. Чередниченко, А. М. Медведовский, А. А. Емец // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2002. – № 5 (383). 118.

Слободян, С. О. Використання технології симуляцій в системі

дистанційного навчання УДМТУ / С. О. Слободян, В. Ю. Кремсал // Матеріали Міжнар. конф. "Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв, 2002. – Т. 1. – C. 62-63. 119.

Мочалов, О. О. Перспективи та задачі створення центру розвитку

інформаційних технологій Миколаївщини / О. О. Мочалов, С. О. Слободян // Матеріали Міжнар. конф. "Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв, 2002. – Т. 1. – C. 60-62. 20


120.

Пат. 52017. Україна. Складене зубчасте колесо / О. І. Тарабрін,

О. К. Чередніченко, А. А. Ємець (Україна). – Заявл. 28.12.01 ; опубл. 16.12.02, Бюл. № 12. 121.

Пат. 47793. Україна. Віброізолююча опора / О. І. Тарабрін,

О. К. Чередніченко, А. А. Ємець (Україна). – Заявл. 20.09.01 ; опубл. 15.07.02, Бюл. № 7. 122.

Пат. 48514. Україна. Вузол з'єднання елемента, який фіксується, з

валом турбомашини / О. І. Тарабрін, О. К. Чередніченко, А. А. Ємець (Україна). – Заявл. 20.09.01 ; опубл. 15.08.02, Бюл. № 8. 123.

Пат.

50380.

Україна.

Рушійно-рульовий

комплекс

/

О. І. Тарабрін, О. К. Чередніченко (Україна). – Заявл. 28.12.01 ; опубл. 15.10.02, Бюл. № 10. 124.

Пат. 52158. Україна. Гвинтовий компресор / О. І. Тарабрін,

О. К. Чередніченко, С. А. Гапонов, Ю. Г. Щербак (Україна). – Заявл. 01.03.02 ; опубл. 16.12.02, Бюл. № 12.

2003 р.

125.

Конструктивные

использования

аспекты

проволочного

ворса

нововведений в

элементах

на

основе

турбомашин

/

И. А. Богов, А. И. Тарабрин, А. К. Чередниченко, А. А. Емец // Современное турбостроение : сб. науч. тр. – СПб., 2003. – Вып. 5. – С. 34-35. 126.

Король, Ю. М. Компьютерные технологии в учебном процессе

кафедры гидромеханики / Ю. М. Король, Н. Б. Слижевский // Матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. "Проблеми наскрізної комп'ютерної підготовки у вищій школі". – Миколаїв, 2003. – С. 39-41.

21


127.

Король, Ю. М. Обтекание шпангоутных контуров потоком

идеальной жидкости с вихрем / Ю. М. Король // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2003. – № 4 (390). – С. 9-15. 128.

Король, Ю. М. Определение гидродинамических сил на контуре

при его обтекании потоком идеальной жидкости с вихрем / Ю. М. Король // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2003. – № 5 (391). – С. 3-12. 129.

Король,

Ю.

М.

Определение

точек

отрыва

ламинарного

пограничного слоя при косом обтекании эллиптических контуров / Ю. М. Король // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2003. – № 6 (392). – С. 22-29. 130.

Король, Ю. М. Проблемы ремонта гребных винтов в современных

условиях и возможные пути их решения / Ю. М. Король // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2003. – № 3 (389). 131.

Пат. 59789. Україна. Підшипниковий вузол / О. І. Тарабрін,

О. К. Чередніченко, А. Т. Кінаш, О. О. Лехмус (Україна). – Заявл. 17.12.02 ; опубл. 15.09.03, Бюл. № 9. 132.

Пат. 60042. Україна. Газостатичний підшипниковий вузол /

О. І. Тарабрін, О. К. Чередніченко, А. Т. Кінаш (Україна). – Заявл. 16.01.03 ; опубл. 15.09.03, Бюл. № 9. 133.

Риндя, М. В. Гідромеханіка і газова динаміка для суднових

енергетиків : навч. посібник / М. В. Риндя. – Миколаїв : УДМТУ, 2003. – 156 с.

2004 р.

134.

Горбов, В. М. Применение главных газотурбогенераторов на

судах с электродвижением для обеспечния надежности и живучести СЭУ / В. М. Горбов, А. К. Чередниченко // Тез. докл. Междунар. науч.-

22


техн. конф. "Безопасность мореплавания и ее обеспечение при проектировании и постройке судов". – Николаев, 2004. – С. 60-62. 135.

Король, Ю. М. Влияние гидродинамических потерь на механические

характеристики

капсулированных

управляемых

асинхронных

электродвигателей подводных аппаратов / Ю. М. Король // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2004. – № 6 (392). – С. 15-25. 136.

Король, Ю. М. Математическая модель функционирования

движительно-рулевого комплекса подводного аппарата / Ю. М. Король // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2004. – № 5 (391). 137.

Король, Ю. М. Модель функционирования подруливающих

устройств подводных аппаратов / Ю. М. Король // Материалы Междунар. науч.-техн. конф. (БМС – 2004). – Николаев, 2004. – С. 107-108. 138.

Король,

Ю.

автоматизированного

М.

Построение

математической

проектирования

модели

подруливающих

для

устройств

подводных аппаратов / Ю. М. Король // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2004. – № 3 (402). – С. 20-30. 139.

Король,

имитационной

Ю. модели

М.

Принципы

построения

телеуправляемых

и

подводных

использования аппаратов

/

Ю. М. Король // Материалы III Междунар. науч.-практ. конф. "Морские технологии: проблемы и решения". – Керчь, 2004. – № 7. – С. 22-28. 140.

Король, Ю. М. Прогнозирование тяговых характеристик буксиров

на ранних стадиях проектирования / Ю. М. Король, С. О. Дудченко // Материалы III Междунар. науч.-практ. конф. "Морские технологии: проблемы и решения". – Керчь, 2004. – № 7. – С. 29-33. 141.

Ліпін, В. Г. Нанесення розмірів на суднобудівних кресленнях :

метод. вказівки / В. Г. Ліпін, С. О. Слободян, Т. Г. Кондратьєва. – Миколаїв : НУК, 2004. – 20 с.

23


142.

Пат. 3487. Україна. Підшипниковий вузол / О. І. Тарабрін,

Ю. Г. Щербак, С. А. Гапонов, О. К. Чередніченко (Україна). – Заявл. 16.03.04 ; опубл. 15.11.04, Бюл. № 11. 143.

Пат. 65334. Україна. Підшипниковий вузол / О. І. Тарабрін,

О. К. Чередніченко, А. А. Ємець (Україна). – Заявл. 14.07.03 ; опубл. 15.03.04, Бюл. № 3. 144.

Пат.

65344.

Україна.

Опора

/

О.

І.

Тарабрін,

О. К. Чередніченко, А. А. Ємець (Україна). – Заявл. 15.07.03 ; опубл. 15.03.04, Бюл. № 3. 145.

Пат. 67669. Україна. Підшипниковий вузол / О. І. Тарабрін,

О. К. Чередніченко, Т. М. Чередніченко (Україна). – Заявл. 05.11.03 ; опубл. 15.06.04, Бюл. № 6. 146.

Пат. 67670. Україна. Підшипниковий вузол / О. І. Тарабрін,

О. К. Чередніченко, Т. М. Чередніченко (Україна). – Заявл. 05.11.03 ; опубл. 15.06.04, Бюл. № 6. 147.

Пат. 69910. Україна. Підшипниковий вузол / О. І. Тарабрін,

О. К. Чередніченко, Т. М. Чередніченко (Україна). – Заявл. 16.12.03 ; опубл. 15.03.04, Бюл. № 9. 148.

Пат. 69911. Україна. Підшипниковий вузол / О. І. Тарабрін,

О. К. Чередніченко, Т. М. Чередніченко (Україна). – Заявл. 16.12.03 ; опубл. 15.03.04, Бюл. № 9. 149.

Пат. 69914. Україна. Підшипниковий вузол / О. І. Тарабрін,

О. К. Чередніченко, Т. М. Чередніченко (Україна). – Заявл. 16.12.03 ; опубл. 15.03.04, Бюл. № 9. 150.

Расчет ходкости надводных водоизмещающих судов : учеб.

пособие / Н. Б. Слижевский, Ю. М. Король, М. Г. Соколик, В. Ф. Тимошенко. – Николаев : НУК, 2004. – 192 с.

24


151.

Слободян, С. О. Індивідуальний комплект навчально-методичних

матеріалів для студентів заочної форми навчання з дисципліни "Комп'ютерна графіка" : навч. посібник / С. О. Слободян. – Миколаїв : НУК, 2004. – 44 с. 152.

Соколик, М. Г. Расчет ходкости судна, оборудованного соосными

винтами противоположного вращения / М. Г. Соколик // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2004. – № 2 (395). – С. 3-10. 153.

Соломенцев, О. И. О применении "Правил классификации и

постройки высокоскоростных судов" Российского морского Регистра судоходства для проверки остойчивости, непотопляемости и общей прочности двухкорпусных судов / О. И. Соломенцев, С. О. Слободян // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2004. – № 4. – С. 3-10. 154.

Соломенцев, О. И. Обоснование возможности использования

малого

катамарана

как

плавбазы

для

тренировок

космонавтов

/

О. И.Соломенцев, В. Р. Бурда, С. О. Слободян // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2004. – № 6. – С. 25-28. 155.

Соломенцев, О. И. Общая схема решения задачи системного

проектирования корпуса корабля / О. И. Соломенцев, С. О. Слободян // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2004. – № 5. – С. 15-23. 156.

Соломенцев, О. И. Постановка задачи системного проектирования

корпуса корабля / О. И. Соломенцев, С. О. Слободян // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2004. – № 3. – С. 3-11.

2005 р.

157.

Горбов,

В.

М.

Методические

аспекты

использования

компьютерных технологий при подготовке специалистов в области судовой энергетики / В. М. Горбов, А. К. Чередниченко // Тези доп. Всеукр.

наук.-метод.

конф.

"Проблеми

наскрізної

комп'ютерної

підготовки у вищій школі". – Миколаїв, 2005. – С. 47-49. 25


158.

Горбов,

В.

инструментальных

масел

М.

Особенности

общего

назначения

подбора для

аналогов

оборудования

теплоэнергетического комплекса / В. М. Горбов, А. К. Чередниченко // Тези доп. Міжнар. наук.-техн. конф. "Муніципальна енергетика: проблеми, рішення". – Миколаїв, 2005. – С. 98-102. 159.

Горбов, В. М. Перспективы применения программного комплекса

SOLID WORKS при подготовке специалистов и магистров по направлению 0905 "Энергетика" / В. М. Горбов, Е. И. Трушляков, А. К. Чередниченко // Тези доп. Всеукр. наук.-метод. конф. "Проблеми наскрізної комп'ютерної підготовки у вищій школі". – Миколаїв, 2005. – С. 20-22. 160.

Горбов,

В.

М.

Проектирование

подшипников

скольжения

судового валопровода с использованием программного комплекса Solid Works / В. М. Горбов, А. К. Чередниченко // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Сучасні проблеми триботехніки". – Миколаїв, 2005. – С. 81-82. 161.

Горбов, В. М. Экологические аспекты применения судовых

газотурбинных установок на современных и перспективных проектах пассажирских судов / В. М. Горбов, А. К. Чередниченко // Материалы IV Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы экологии и энергосбережения в судостроении". – Миколаїв, 2005. – С. 293-295. 162.

Єсін, І. П. Програма, методичні вказівки та контрольна

робота з дисципліни "Проектування систем суднових енергетичних установок" / І. П. Єсін, О. К. Чередніченко. – Миколаїв : НУК, 2005. – 16 с. 163.

Король, Ю. М. Математическая модель функционирования

движительно-рулевых комплексов подводных аппаратов / Ю. М. Король // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2005. – № 1 (400). – С. 18-26. 164.

Пат. 4989. Україна. Газостатичний упорний підшипниковий

вузол / О. І. Тарабрін, О. К. Чередніченко, Т. М. Чередніченко (Україна). – Заявл. 09.06.04 ; опубл. 15.02.05, Бюл. № 2. 26


165.

Пат. 4990. Україна. Магнітний упорний підшипниковий вузол /

О. І. Тарабрін, О. К. Чередніченко, Т. М. Чередніченко (Україна). – Заявл. 09.06.04 ; опубл. 15.02.05, Бюл. № 2. 166.

Пат.

7478.

підшипниковий

Україна.

вузол

/

О.

І.

Газостатичний Тарабрін,

О.

опорно-упорний К.

Чередніченко,

Т. М. Чередніченко (Україна). – Заявл. 27.12.04 ; опубл. 15.06.05, Бюл. № 6. 167.

Пат. 7479. Україна. Підшипниковий вузол / О. І. Тарабрін,

О. К. Чередніченко, Т. М. Чередніченко (Україна). – Заявл. 27.12.04 ; опубл. 15.06.05, Бюл. № 6. 168.

Пат. 8035. Україна. Підшипниковий вузол / О. І. Тарабрін,

О. К. Чередніченко, Т. М. Чередніченко (Україна). – Заявл. 04.01.05 ; опубл. 15.07.05, Бюл. № 7. 169.

Пат.

10512.

Україна.

Демпфер

крутильних

коливань

/

О. І. Тарабрін, О. К. Чередніченко (Україна). – Заявл. 10.05.05 ; опубл. 25.11.05, Бюл. № 11. 170.

Пат. 10513. Україна. Дробометний апарат / О. І. Тарабрін,

О. К. Чередніченко, Т. М. Чередніченко (Україна). – Заявл. 10.05.05 ; опубл. 15.11.05, Бюл. № 11. 171.

Пат. 11344. Україна. Однодизельна двовальна пропульсивна

установка

з

гвинтами,

що

перекривають

один

одного

/

О. І. Тарабрін, Ю. Г. Щербак, О. К. Чередніченко (Україна). – Заявл. 25.06.05 ; опубл. 15.12.05, Бюл. № 12. 172.

Пат. 11396. Україна. Однодизельна пропульсивна установка із

співвісними гвинтами протилежного

обертання / О. І.

Тарабрін,

Ю. Г. Щербак, О. К. Чередніченко (Україна). – Заявл. 07.07.05 ; опубл. 15.12.05, Бюл. № 12. 173.

Слижевский, Н. Б. Энциклопедия судов / Н. Б. Слижевский,

Ю. М. Король, В. Ф. Тимошенко ; под общ. ред. Н. Б. Слижевского. – Николаев : НУК, 2005. – 172 с. 27


174.

Тимошенко, В. Ф. Модель функционирования автономного

подводного аппарата / В. Ф. Тимошенко // Материалы IX Междунар. науч.техн.

конф.

"Современные

методы

и

средства

океанологических

исследований". – М., 2005. 175.

Тимошенко, В. Ф. Электрофлюидный датчик малых давлений /

В. Ф. Тимошенко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2005. – № 5 (404). – С. 95-101. 176.

Чередниченко, А. К. Учет влияния энергетической установки на

атмосферу Мирового

океана

при выборе состава

пропульсивного

комплекса круизного лайнера / А. К. Чередниченко // Тез. докл. IV Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы экологии энергосбережения в судостроении". – Николаев, 2005.– С. 67-68. 177.

Solomyentsev, O. I. Motions of the High-Speed Wave-Piercing

Catamaran on the Irregular Head Waves / O. I. Solomyentsev, S. O. Slobodyan // Тр. Междунар. науч. конф., Иран. – Шираз, 2005.

2006 р.

178.

Пат. 12107. Україна. Однодизельна тривальна пропульсивна

установка

з

гвинтами,

що

перекривають

один

одного

/

О. І. Тарабрін, Ю. Г. Щербак, О. К. Чередніченко (Україна). – Заявл. 02.08.05 ; опубл. 16.01.06, Бюл. № 1. 179.

Пат. 13290. Україна. Гребний гвинт з плавниками на обтічнику

маточини / О. І. Тарабрін, Ю. Г. Щербак, О. К. Чередніченко (Україна). – Заявл. 24.10.05 ; опубл. 15.03.06, Бюл. № 3. 180.

Пат. 18382. Україна. Газостатична лінійна напрямна кочення /

О. І. Тарабрін, О. К. Чередніченко, Т. М. Чередніченко (Україна). – Заявл. 07.04.06 ; опубл. 15.11.06, Бюл. № 11.

28


181.

Сліжевський, М. Б. Проектування електроприводів кермових

пристроїв

:

метод.

вказівки

до

курсового

проектування

/

М. Б. Сліжевський, В. І. Локарев. – Миколаїв : НУК, 2006. – 52 с. 182.

Тимошенко,

В.

Ф.

Стимулятор

подводного

аппарата

/

В. Ф. Тимошенко // Тез. докл. Междунар. науч.-техн. конф. "Безопасность мореплавания и ее обеспечение при проектировании и постройке судов" (БМС – 2006). – Николаев, 2006.

2007 р.

183.

Горбов, В. М. Быстроходные суда: современные тенденции

двойного

применения / В. М. Горбов,

А. К. Чередниченко //

Судоходство. – 2007. – № 10 (134). – С. 66-68. 184.

Горбов, В. М. Газотурбинные пропульсивные комплексы для

высокоскоростных паромов / В. М. Горбов, А. К. Чередниченко // Судоходство. – 2007. – № 4 (129). – С. 48-50. 185.

Горбов, В. М. Обеспечение функционального резервирования

мощности

пропульсивного

комплекса

на

газотурбоэлектроходах

/

В. М. Горбов, А. К. Чередниченко // Тез. докл. Междунар. науч.-техн. конф. "Безопасность мореплавания и ее обеспечение при проектировании и постройке судов". – Николаев, 2007. – С. 15-16. 186.

Дымо, Д. В. Повышение тепловой экономичности ГТУ за счет

регулирования температуры воздуха на входе ГТД / Д. В. Дымо, А. К. Чередниченко // Тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-техн. конф. студ., асп., науковців та фахівців "Суднова енергетика: стан та проблеми". – Миколаїв, 2007. – С. 42-44. 187.

Король,

Ю.

М.

Использование

методов

вычислительной

гидродинамики в задачах обтекания плоских контуров / Ю. М. Король,

29


О. Н. Рудько // Материалы II Междунар. науч.-техн. конф. "Европейская наука XXI века – 2007". – Д., 2007. – Т. 8. 188.

Король, Ю. М. Определение потенциальной составляющей

коэффициента

попутного

потока

судов

при

маневрировании

/

Ю. М. Король, С. О. Дудченко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2007. – № 3 (414). – С. 10-16. 189.

Король, Ю. М. Применение методов вычислительной гидродинамики

в проблемах обеспечения безопасности мореплавания / Ю. М. Король, О. Н. Рудько // Тез. докл. Междунар. науч.-техн. конф. "Безопасность мореплавания и ее обеспечение при проектировании и постройке судов" (БМОППС – 2007). – Николаев, 2007. – С. 24-25. 190.

Пат.

22437.

Україна.

Лінійна

напрямна

кочення

/

О. І. Тарабрін, О. К. Чередніченко, Т. М. Чередніченко (Україна). – Заявл. 14.11.06 ; опубл. 25.04.07, Бюл. № 5. 191.

Пат.

22531.

Україна.

Лінійна

напрямна

кочення

/

О. І.Тарабрін, О. К. Чередніченко, Т. М. Чередніченко (Україна). – Заявл. 27.11.06 ; опубл. 25.04.07, Бюл. № 5. 192.

Рындя, Н. В. Гидро- и пневмоприводы судовых устройств и

систем : учеб. пособие / Н. В. Рындя, А. К. Чередниченко ; под общ. ред. Н. В. Рынди. – Николаев : НУК, 2007. – 132 с. 193.

Слижевский, Н. Б. Особенности расчета ходкости глиссирующих

судов / Н. Б. Слижевский // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2007. – № 5 (416). – С. 34-39. 194.

Слижевский, Н. Б. Расчет ходкости быстроходных судов с

динамическими

принципами

поддержания

:

учеб.

пособие

/

Н. Б.Слижевский, Ю. М. Король, М. Г. Соколик ; под общ. ред. Н. Б. Слижевского. – Николаев : НУК, 2007. – 148 с. 195.

Соколик, М. Г. К выбору расчетной схемы гидродинамических

характеристик

гребного

винта,

работающего

в

составе

азипода

/ 30


М. Г. Соколик // Материалы Междунар. науч.-техн. конф. "Безопасность мореплавания и ее обеспечение при проектировании и постройке судов" (БМС – 2007). – Николаев, 2007. – С. 114-116. Соколик,

196.

М.

Г.

Об

обтекании

гондолы

азимутального

движительно-рулевого комплекса косым потоком / М. Г. Соколик, М. М. Соколик // Материалы Междунар. науч.-техн. конф. "Безопасность мореплавания и ее обеспечение при проектировании и постройке судов" (БМС – 2007). – Николаев, 2007. – С. 113-114. Суднова

197.

енергетика

та

Світовий

океан

:

підручник

/

В. М. Горбов, І. О. Ратушняк, Є. І. Трушляков, О. К. Чередніченко ; за заг. ред. В. М. Горбова. – Миколаїв : НУК, 2007. – 605 с. Тимошенко, В. Ф. Программное обеспечение с открытым

198.

исходным кодом для проектирования обводов судов и расчетов статики и гидродинамики Free!ship Plus / В. Ф. Тимошенко // Тез. докл. Междунар. науч.-техн. конф. "Безопасность мореплавания и ее обеспечение при проектировании и постройке судов" (БМС – 2007). – Миколаїв, 2007. – С. 51-52. 199.

Чередниченко,

газотурбинных

А.

установок

К.

Основные на

тенденции

применения

коммерческих

судах

/

А. К. Чередниченко, В. М. Горбов // Газотурбин. технологии. – 2007. – № 9. – С. 24-29. 200. счет

Чередниченко, А. К. Повышение тепловой экономичности ГТУ за регулирования

температуры

воздуха

на

входе

ГТД

/

А. К. Чередниченко, Б. В. Дымо // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2007. – № 6 (417). – С. 120-128. 201. на

Чередниченко, А. К. Применение газотурбинных установок высокоскоростных

судах

двойного

назначения

/

А. К. Чередниченко, А. В. Шелухин // Тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-

31


техн. конф. студ., асп., науковців та фахівців "Суднова енергетика: стан та проблеми". – Миколаїв, 2007. – С. 63-64. Чередниченко, А. К. Совершенствование конструкций линейных

202.

направляющих / А. К. Чередниченко, А. И. Тарабрин // Матеріали ІІ Міжнар. наук.-техн. конф. "Сучасні проблеми триботехніки". – Миколаїв, 2007. – С. 74-76.

2008 р.

203.

Горбов,

В.

М.

Анализ

и

перспективы

использования

отечественных газотурбинных двигателей в судовой энергетике

/

В. М. Горбов, А. К. Чередниченко // Авиац.-косм. техника и технология. – 2008. – № 7 (54). – С. 103-107. 204.

Горбов, В. М. Обеспечение надежности и живучести СЭУ на

газотурбоходах / В. М. Горбов, А. К. Чередниченко // Вестн. СевГТУ. – Севастополь, 2008. – Вып. 87. – С. 51-55. 205. для

Король, Ю. М. Автоматизированная генерация данных построения

твердотельных

моделей

гребных

винтов

/

Ю. М. Король, О. Н. Рудько // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2008. – № 1 (418). – С. 56-61. 206.

Король, Ю. М. Инженерная методика гидродинамического

расчета ПУ подводных аппаратов / Ю. М. Король, В. В. Бикулов // Тез. докл.

Всеукр.

науч.-техн.

конф.

студ.,

асп.

и

молодых

ученых

(ЭТЭМ – 2008). – Миколаїв, 2008. – С. 198-201. 207.

Король, Ю. М. Исследование задачи обтекания плоских

контуров с нефиксированными точками отрыва пограничного слоя в среде Flow Vision / Ю. М. Король, О. Н. Рудько // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2008. – № 4 (421).

32


208.

Король, Ю. М. Обтекание плоских контуров с нефиксированными

точками отрыва пограничного слоя / Ю. М. Король, О. Н. Рудько // Сб. науч. тр. РУДН. – М., 2008. – С. 12. 209.

Король, Ю. М. Flow Vision в учебном процессе и научных

исследованиях / Ю. М. Король // Сб. науч. тр. РУДН. – М., 2008. – С. 12. 210.

Методичні

вказівки

з

виконання

дипломного

проекту

зі

спеціальності 8.090509 "Суднові енергетичні установки та устаткування" / В. М. Горбов, О. К. Чередніченко, І. П. Єсін, І. О. Ратушняк. – Миколаїв : НУК, 2008. – 60 с. 211.

Рындя, Н. В. Деформация турбулентного потока на входе в

криволинейный канал прямоугольного поперечного сечения / Н. В. Рындя // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2008. – № 3 (420). 212.

Соколик,

характеристик

М.

гребного

Г.

Исследование винта

на

основе

гидродинамических теории

несущей

поверхности / М. Г. Соколик, М. М. Соколик // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2008. – № 5 (422). – С. 31-37. 213.

Тимошенко, В. Ф. Возможность программного обеспечения

Free!ship Plus с открытым исходным кодом для проектирования / В. Ф. Тимошенко // Материалы Междунар. науч.-техн. конф. "Infoblas – 2008". – Севастополь, 2008. 214.

Чередниченко, А. К. Обеспечение надежности и живучести СЭУ

на газотурбоэлектроходах / А. К. Чередниченко, В. М. Горбов // Вісн. СевНТУ. – Севастополь, 2008. – Вип. 87 : Механіка, енергетика, екологія. – С. 51-55.

2009 р.

215.

Бражко, А. С. Аналіз методів дослідження гідродинаміки гребних

гвинтів у косому потоці / А. С. Бражко // Материалы Междунар. науч.33


техн.

конф.

"Перспективные

инновации

в

науке,

образовании,

производстве и на транспорте – 2009". – О., 2009. Збірник задач з дисципліни "Суднові енергетичні установки" :

216. навч.

посібник

/

В.

М.

Горбов,

І.

П.

Єсін,

Т.

Г.

Слаутіна,

О. К. Чередніченко. – Миколаїв : НУК, 2009. – 56 с. 217.

Король, Ю. М. Моделирование работы судовых винторулевых

комплексов в cреде Flow Vision / Ю. М. Король, О. Н. Рудько // Материалы Междунар. науч.-техн. конф. "Инженерные системы – 2009". – М., 2009. – С. 8-9. 218.

Король,

Ю.

М.

Принципы

проектирования

винторулевых

комплексов ПА / Ю. М. Король, В. В. Бикулов // Материалы науч.-техн. конф. "Макаровские чтения". – Николаев, 2009. – С. 7. 219.

Расчет объемного гидропривода : учеб. пособие / Ю. М. Король,

Н. В. Рындя, В. Ф. Тимошенко, А. К. Чередниченко ; под общ. ред. Ю. М. Короля. – Николаев : НУК, 2009. – 68 с. 220.

Слижевский, Н. Б. Проектировочный расчет характеристик

кавитирующих гребных винтов с интерцепторами / Н. Б. Слижевский // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2009. – № 2 (425). – С. 33-39. 221.

Соколик, М. Г. Изучение влияния телесности лопасти гребного

винта на его гидродинамические характеристики на основе теории несущей поверхности / М. Г. Соколик // Матеріали IV Міжнар. наук.-техн. конф. "Суднова енергетика: стан та проблеми". – Миколаїв, 2009. 222.

Соколик,

М.

Г.

Исследование

гидродинамики

умеренно

нагруженного гребного винта с применением теории несущей поверхности / М. Г. Соколик // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2009. – № 2 (425). – С. 39-44. 223.

Соколик, М. Г. Исследование работы гребного винта в широком

диапазоне

нагрузок

на

основе

теории

несущей

поверхности

/

34


М. Г. Соколик // Матеріали IV Міжнар. наук.-техн. конф. "Суднова енергетика: стан та проблеми". – Миколаїв, 2009. 224.

Соколик, М. Г. Учет телесности лопасти в математической

модели гребного винта, построенной на основе теории несущей поверхности / М. Г. Соколик // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2009. – № 1 (424). 225.

Чередниченко, А. К. Анализ структурных схем энергетических

установок круизных лайнеров / А. К. Чередниченко, В. М. Горбов // Вісн. СевНТУ. – Севастополь, 2009. – Вип. 97. – С. 38-42.

Кафедра конструкції корпусу корабля 2000 р. 226.

Коробанов,

Ю.

М.

Проблеми

методології

викладання

дисциплін спеціалізації "Міжнародна технічна інформація в морській діяльності" / Ю. М. Коробанов // Матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. "Взаємозв'язок реформи інженерної освіти і промислового розвитку України: стан, проблеми, рішення". – Миколаїв, 2000. – С. 92-93. 227.

Коршиков,

Р.

Ю.

Систематизация

элементов

опорных

устройств, содержащих древесину, применяемых в судостроении / Р. Ю. Коршиков, Ю. Н. Коробанов // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2000. – № 1 (367). – С. 16-24. 228.

Матвєєв,

спеціальної

В.

підготовки

Г.

Порівняльний

студентів

аналіз

фундаментальної

кораблебудівної

спеціальності

і за

навчальними планами СПбМТУ та УДМТУ / В. Г. Матвєєв // Матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. "Взаємозв'язок реформи інженерної освіти і промислового розвитку України: стан, проблеми, рішення". – Миколаїв, 2000. – С. 82-84. 229.

Матвеев, В. Г. История кафедры конструкции корпуса корабля

(1931-2000 гг.) / В. Г. Матвеев // История кораблестроительного 35


факультета

Николаевского

кораблестроительного

института

Украинского государственного морского технического университета имени адмирала Макарова / под ред. А. Ф. Галя, К. В. Кошкина. – Николаев : УГМТУ, 2000. – С. 11-40. 230.

Матвеев,

В.

Г.

Особенности

совершенствования

кораблестроительного образования в новых социально-экономических условиях в Украине / В. Г. Матвеев, Г. Ф. Романовский, К. В. Кошкин // Кораблебудівник. – 2000. – № 20. – С. 3. 231.

Михайлов, Б. Н. Критерии качества корпусных конструкций с

учетом вероятных аварий / Б. Н. Михайлов // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2000. – № 2 (368). – С. 67-68. 232.

Шарун, Г. В. Проектирование рамных связей накатных судов с

использованием

критерия

предельной

пластической

прочности

/

Г. В. Шарун // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2000. – № 5 (366). – С. 56-62. 2001 р. 233.

Мартинець, Б. М. Аналіз і класифікація конструкцій вузлів

з'єднань балок суднового набору / Б. М. Мартинець, І. І. Дубів, М. О. Цибенко // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2001. – № 1. – С. 32-39. 234.

Мартынец, Б. Н. Анализ состояния и пути реализации комплексной

подготовки производства верфи / Б. Н. Мартынец, И. И. Дубив, Н. А. Цыбенко // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2001. – № 2. – С. 22-28. 235.

Михайлов, Б. Н. Требования конструктивной безопасности при

столкновениях для носовых оконечностей судов / Б. Н. Михайлов // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2001. – № 5 (377). – С. 78-79. 236.

Шарун, Г. В. Влияние двойного борта на непотопляемость

накатных судов / Г. В. Шарун // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2001. – № 5 (377). – С. 73-78. 36


2002 р. 237.

Коробанов, Ю. Н. О классификации конструктивных типов

грузовых отсеков накатных судов / Ю. Н. Коробанов, Г. В. Шарун // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2002. – № 2 (380). – С. 3-9. 238.

Коробанов, Ю. Н. Особенности деформирования кормовых

кранцев ледоколов / Ю. Н. Коробанов, Э. В. Толышев // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2002. – № 8 (386). – С. 3-7. 239.

Коробанов, Ю. Н. Применение конструктивной нелинейности к

созданию

эластомерных

Ю. Н. Коробанов,

Р. Ю.

прокладок

судового

назначения

Коршиков // Матеріали Міжнар.

/

конф.

"Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв, 2002. – Т. 2. – С. 40-41. 240.

Матвєєв,

В.

Г.

До

сторіччя

кораблебудівної

освіти

/

В. Г. Матвєєв, Б. А. Бугаєнко, А. Ф. Галь // Вересень. – 2002. – № 1. – С. 69-71. 241.

Михайлов, Б. Н. Пути повышения экологической безопасности

судов при столкновениях / Б. Н. Михайлов // Материалы III Междунар. наук.-техн.

конф.

"Проблемы

энергосбережения

и

экологии

в

судостроении". – Миколаїв, 2002. – С. 73-75. 242.

Михайлов, Б. Н. Развитие конструкций транспортных судов с

учетом вероятных столкновений / Б. Н. Михайлов, Н. А. Цыбенко, Г. В. Шарун // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв, 2002. – Т. 1. – С. 189-191. 243.

Правила класифікації та побудови морських суден. В 4 т. Т. 1 /

уклад.: А. О. Білокурець, В. В. Зайцев, Г. В. Єгоров, В. Ф. Квасницький, В. В. Козляков,

К.

В.

Костенко,

О.

І.

Кротов,

Є.

Г.

Оберемок,

О. С. Охрименко, В. О. Платонов, Г. Ф. Романовський, В. В. Севрюков, В. І. Тонюк, Г. В. Шарун ; під заг. ред. В. В. Севрюкова. – К. : Регістр судноплавства України, 2002. – 362 с. 37


244.

Правила класифікації та побудови морських суден. В 4 т. Т. 2 /

уклад.: В. В. Бабій, А. О. Білокурець, В. В. Зайцев, В. Ф. Квасницький, К. В. Костенко, О. І. Кротов, О. С. Охрименко, Г. Ф. Романовський, В. В. Севрюков, О. М. Спіян, Г. В. Шарун ; під заг. ред. В. В. Севрюкова. – К. : Регістр судноплавства України, 2002. – 394 с. 245.

Правила класифікації та побудови морських суден. В 4 т. Т. 3 /

уклад.: В. В. Бабій, А. О. Білокурець, В. Д. Губенко, Б. В. Димо, В. Ф. Квасницький, К. В. Костенко, Ю. Л. Мошенцев, О. С. Охрименко, Г. Ф. Романовський, В. В. Севрюков, Б. Г. Тимошевський, М. Р. Ткач ; під заг. ред. В. В. Севрюкова. – К. : Регістр судноплавства України, 2002. – 259 с. 246.

Проектування конструктивного мідель-шпангоута суховантажних

суден : метод. вказівки по викон. курсового проекту / В. Г. Матвєєв, А. І. Кузнецов, Б. М. Мартинець, Б. М. Михайлов, М. О. Цибенко, Г. В. Шарун. – Миколаїв : УДМТУ, 2002. 247.

Романовский,

Г.

Ф.

1902

год

начало

кораблестроительного образования на юге Украины. Очерк истории Николаевского

среднего

механико-технического

училища.

1902-1917 гг. / Г. Ф. Романовский, В. Г. Матвеев. – Николаев : УГМТУ, 2002. – 28 с. 248.

Шарун, Г. В. Анализ напряженно-деформированного состояния

узлов корпусных конструкций накатных судов на основе метода конечных элементов / Г. В. Шарун // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв, 2002. – Т. 1. – С. 191-193. 249.

Якорно-швартовное устройство : учеб. пособие / В. В. Зайцев,

А. Е. Еганов, Ю. Н. Коробанов, Э. В. Толышев, Вал. В. Зайцев. – Николаев : Изд-во "Шамрай", 2002. – 163 с.

38


250.

Mihailov, B. Reliability of Drilling Platforms for the Caspian

Sea / B. Mihailov // 5 th Int. Conf. on Coasts, Ports and Marine Structures. – Ramsar, 2002. – Р. 105-107. 2003 р. 251.

Коробанов, Ю. Н. Анализ и систематизация конструкций узлов

накатных судов / Ю. Н. Коробанов, Г. В. Шарун // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2003. – № 2 (388). – С. 19-24. 252.

Коробанов, Ю. Н. Использование метода конечных элементов

при расчетах и конструировании узлов корпусных конструкций накатных судов / Ю. Н. Коробанов, Г. В. Шарун // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2003. – № 3 (389). – С. 24-30. 253.

Кузнецов, А. И. Рациональное проектирование корпусных

конструкций малотоннажных судов / А. И. Кузнецов // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2003. – № 3. – С. 16-18. 254.

Мартинець, Б. М. Комп'ютеризація та українська суднобудівна

термінологія / Б. М. Мартинець, В. М. Сидоров // Матеріали Всеукр. наук.метод. конф. "Проблеми наскрізної комп'ютерної підготовки у вищій школі". – Миколаїв, 2003. – С. 190-194. 255.

Мартынец, Б. Н. Анализ концепций создания автоматизированных

систем управления судостроительным производством / Б. Н. Мартынец, И. И. Дубив, В. И. Лелеко // Матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. "Проблеми наскрізної комп'ютерної підготовки у вищій школі". – Миколаїв, 2003. – С. 168-171. 256.

Мартынец,

автоматизированной

Б.

Н.

Методологические

обучающей

системы

проблемы

создания

"Конструкция

корпуса

корабля" / Б. Н. Мартынец, Ю. Н. Коробанов, Н. А. Цыбенко // Матеріали

Всеукр.

наук.-метод.

конф.

"Проблеми

наскрізної

комп'ютерної підготовки у вищій школі". – Миколаїв, 2003. – С. 172-175. 39


257.

Методика проведения буксировочных испытаний в опытовом

бассейне с помощью двух моделей глиссирующего судна / А. И. Кузнецов, В. В. Бабенко, В. В. Мороз, Ал. И. Кузнецов // Приклад. гидромеханика. – 2003. – Т. 5 (77), № 4. – С. 7-9. 258.

Правила класифікації та побудови морських суден. В 4 т. Т. 4 /

уклад.: В. В. Бабій, О. А. Баронова, А. О. Білокурець, В. С. Блінцов, Е. Т. Бурдун, С. П. Гейко, В. Д. Губенко, С. Т. Гура, О. М. Дубовий, О. К. Жук, В. В. Квасницький, В. Ф. Квасницький, К. В. Костенко, О. І. Кротов, О. С. Охрименко, Г. Ф. Романовський, В. В. Севрюков, О. М. Спіян, М. Р. Ткач, В. К. Чекунов, Г. В. Шарун, А. В. Щедролосєв ; під заг. ред. В. В. Севрюкова. – К. : Регістр судноплавства України, 2003. – 555 с. 259.

Цыбенко, Н. А. Использование современных программных

комплексов в учебном процессе при проектировании и конструировании корпусов морских судов / Н. А. Цыбенко, Г. В. Шарун // Матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. "Проблеми наскрізної комп'ютерної підготовки у вищій школі". – Миколаїв, 2003. – С. 159-160. 260.

Шарун, Г. В. Использование метода конечных элементов при

расчетах и конструировании узлов корпусных конструкций накатных судов / Г. В. Шарун // Матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. "Проблеми наскрізної комп'ютерної підготовки у вищій школі". – Миколаїв, 2003. 2004 р. 261.

Коробанов, Ю. Н. Определение деформативной податливости

кормовых кранцев ледоколов / Ю. Н. Коробанов, Э. В. Толышев // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2004. – № 2 (395). – С. 24-32. 262.

Коробанов, Ю. Н. Оценка конструктивной безопасности судов при

прочностных расчетах численными методами / Ю. Н. Коробанов, О. М. Лищук // Материалы Междунар. науч.-техн. конф. "Безопасность

40


мореплавания и ее обеспечение при проектировании и постройке судов" (БМС – 2004). – Миколаїв, 2004. – С. 39-40. 263.

Коробанов, Ю. Н. Современные требования и тенденции в

развитии конструкций корпуса морских судов / Ю. Н. Коробанов, Г. В. Шарун // Материалы Междунар. науч.-техн. конф. "Безопасность мореплавания и ее обеспечение при проектировании и постройке судов" (БМС – 2004). – Миколаїв, 2004. – С. 37-39. 264.

Мартинець, Б. М. Номограми для визначення параметрів форми

гнучкої огорожі подушківця / Б. М. Мартинець, М. В. Руденко // Материалы III Междунар. науч.-практ. конф. "Морские технологии: проблемы и решения". – Керчь, 2004. – С. 46-50. 265.

Мартынец, Б. Н. Жесткость формы гибкого ограждения судна на

воздушной подушке / Б. Н. Мартынец, М. В. Руденко // Материалы конф. "Безопасность мореплавания и ее обеспечение при проектировании и постройке судов" (БМС – 2004). – Миколаїв, 2004. – С. 50-52. 266.

Матвєєв, В. Г. Проектування конструктивного мідель-шпангоута

навалочних суден : метод. вказівки / В. Г. Матвєєв, Г. В. Шарун. – Миколаїв : НУК, 2004. 267.

Матвеев, В. Г. К истории кафедры высшей математики НУК /

В. Г. Матвеев // Очерки образования и истории кафедры высшей математики НУК / Л. С. Пастухова. – Николаев, 2004. – С. 57-60. 268.

Матвеев, В. Г. Современники вице-адмирала С. О. Макарова о его

научной и военной деятельности / В. Г. Матвеев // Матеріали обл. наук. конф. пам'яті С. Й. Макарова. – Миколаїв, 2004. – С. 10-20. 269.

Методические указания для самоподготовки слушателей курсов

повышения квалификации работников государственной таможенной службы Украины / В. А. Некрасов, В. П. Шестопал, И. Ю. Потай, Ю. Н. Коробанов, А. П. Ястреба. – Николаев : НУК, 2004.

41


270.

Объемное

"ДЕЙМОС" /

Б.

проектирование Н.

Мартынец,

корпуса

И.

И.

судна

Дубив,

В.

в

САПР

И.

Лелеко,

В. М. Пугачев // Материалы конф. "Безопасность мореплавания и ее обеспечение при проектировании и постройке судов" (БМС – 2004). – Миколаїв, 2004. – С. 28-30. 271.

Проектирование общесудовых устройств : учеб. пособие /

В. В. Зайцев, А. Е. Еганов, Ю. Н. Коробанов, Э. В. Толышев, Вал. В. Зайцев. – Николаев : Илион, 2004. – 165 с. 272.

Экспериментальное исследование буксировочного сопротивления

модели трехкорпусного судна при выходе ее на глиссирование / А. И. Кузнецов, В. В. Бабенко, В. В. Мороз, Ал. И. Кузнецов // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2004. – № 4 (397). – С. 6-8. 273.

Alempour, K. Analysis of Hydrodynamics Longitudinal Bending

Moments of Air Cushion Vehicle / K. Alempour, Yu. Korobanov, A. Dehghanian // The Second Int. & The Fifth National Conf. of Iranian Aerospace Society, Shiras, Iran, Feb. 2004. – Shiras, 2004. – P. 331-340.

2005 р. 274.

Коробанов, Ю. Н. Вырезы в корпусных конструкциях, анализ их

формы и расположения / Ю. Н. Коробанов, О. М. Лищук // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2005. – № 3 (402). – С. 13-20. 275.

Коробанов, Ю. Н. Общие аспекты проектирования эластомерных

сминающихся

прокладок

/

Ю.

Н.

Коробанов,

Р.

Ю.

Коршиков,

Ю. С. Коршиков // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2005. – № 5 (404). – С. 3-9. 276.

Мартинець, Б. М. Аналіз впливу параметрів крою та

кріплення

оболонки

гнучкого

ресивера

на

характеристики

повітряної подушки / Б. М. Мартинець, М. В. Руденко // Материалы III

Междунар.

науч.-техн.

конф.

"Живучесть

корабля

и

безопасность на море". – Севастополь, 2005. – С. 95-97. 42


277.

Мартинець, Б. М. Дослідження жорсткості форми оболонки

гнучкої огорожі подушківця / Б. М. Мартинець, М. В. Руденко // Материалы IV Междунар. науч.-практ. конф. "Морские технологии: проблемы и решения". – Керчь, 2005. – С. 12-15. 278.

Мартынец,

Б.

Н.

Анализ

основных

концепций

создания

автоматизированных систем управления процессами производства / Б. Н. Мартынец, И. И. Дубив // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2005. – № 3 (402). – С. 149-156. 279.

Матвеев, В. Г. Обращение к другу. К 85-летию НУК /

В. Г. Матвеев, Н. Б. Слижевский // Кораблебудівник. – 2005. – 16 листоп. 280.

Правила

классификации

и

постройки

судов

внутреннего

плавания. В 4 т. Т. 1 / сост.: В. В. Бабий, Е. А. Баронова, А. В. Бондаренко, Г. В. Егоров, В. Ф. Квасницкий, В. В. Козляков, А. И. Кротов, И. И. Махек, Г. Ф. Романовский ; под общ. ред. В. В. Севрюкова. – К. : Регістр судноплавства України, 2005. – 34 с. 281.

Правила

классификации

и

постройки

судов

внутреннего

плавания. В 4 т. Т. 2 / сост.: В. В. Бабий, А. А. Билокурец, Г. В. Егоров, В. Ф. Квасницкий, В. В. Козляков, И. И. Махек, Г. Ф. Романовский, Н. Н. Сивобородченко, Г. В. Шарун ; под общ. ред. В. В. Севрюкова. – К. : Регістр судноплавства України, 2005. – 218 с. 282.

Правила

классификации

и

постройки

судов

внутреннего

плавания. В 4 т. Т. 3 / сост.: В. В. Бабий, А. А. Билокурец, А. В. Бондаренко, А. Ф. Галь, В. В. Голеншин, Г. В. Егоров, В. В. Зайцев, В. Ф. Квасницкий, А. И. Кротов, И. И. Махек, Г. Ф. Романовский, Б. Г. Тимошевский, М. Р. Ткач, Ю. Н. Харитонов, Г. В. Шарун ; под общ. ред. В. В. Севрюкова. – К. : Регістр судноплавства України, 2005. – 435 с. 283.

Правила

классификации

и

постройки

судов

внутреннего

плавания. В 4 т. Т. 4 / сост.: В. В. Бабий, Е. А. Баронова, А. А. Билокурец, В. С. Блинцов, А. В. Бондаренко, А. А. Каргу, В. Ф. Квасницкий, 43


А. И. Кротов, И. И. Махек, Г. Ф. Романовский, В. К. Чекунов, Г. В. Шарун ; под общ. ред. В. В. Севрюкова. – К. : Регістр судноплавства України, 2005. – 399 с. 2006 р. 284.

Коробанов, Ю. Н. Анализ предпосылок использования методов

граничных элементов в судостроительных системах автоматизированного проектирования / Ю. Н. Коробанов, О. М. Лищук, И. М. Лищук // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2006. – № 2 (407). – С. 31-38. 285.

Коробанов, Ю. Н. Проверка возможностей программ, собранных

на базе метода граничных элементов, на примере бесконечной пластины с круговым вырезом / Ю. Н. Коробанов, О. М. Лищук, И. М. Лищук // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2006. – № 6 (411). – С. 28-33. 286.

Матвеев, В. Г. К 75-летию профессора Н. Б. Слижевского /

В. Г.Матвеев // Дод. до газ. "Кораблебудівник". – Миколаїв, 2006. 287.

Матвеев, В. Г. Кафедре конструкции корпуса корабля – 75 лет /

В. Г. Матвеев, Ю. Н. Коробанов // Кораблебудівник. – 2006. – 25 верес. 288.

Методы расчета напряжений в корпусах быстроходных катеров-

тримаранов / Б. Н. Мартынец, Н. А. Цыбенко, А. И. Кузнецов, Б. Н. Михайлов // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2006. – № 3 (408). – С. 36-41. 289.

Михайлов,

Б.

Н.

Методические

указания

по

выполнению

практических заданий по конструкции корпуса судна. В 3 ч. Ч. 1 / Б. Н. Михайлов. – Миколаїв : НУК, 2006. – 25 с. 2007 р. 290.

Коробанов,

Ю.

Н.

Автоматизация

расчетов

корпусных

конструкций / Ю. Н. Коробанов, О. М. Лищук // Материалы Междунар. науч.-метод. конф. "Автоматизация судостроительного производства и 44


подготовка инженерных кадров: состояние, проблемы, перспективы". – Миколаїв, 2007. – С. 130-133. 291.

Коробанов, Ю.

Н.

Возникновение

прерывистых связей в

корпусных конструкциях / Ю. Н. Коробанов, И. М. Лищук // Матеріали наук.-техн.

конф.

"Безпека

мореплавання

та

її забезпечення при

проектуванні та будуванні суден". – Миколаїв, 2007. – С. 105-106. 292. судов

Коробанов, Ю. Н. Обеспечение безопасности скоростных в

процессе

проектирования

их

конструкций

/

Ю. Н. Коробанов, А. И. Кузнецов, А. Ю. Коробанов // Матеріали наук.-техн. конф. "Безпека мореплавання та її забезпечення при проектуванні та будуванні суден". – Миколаїв, 2007. – С. 28-31. 293.

Коробанов,

напряжений,

Ю.

вызванных

Н.

Оценка

вырезами

коэффициентов в

судовых

концентрации

конструкциях

/

Ю. Н. Коробанов, О. М. Лищук // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2007. – № 1 (412). – С. 20-25. 294.

Коробанов, Ю. Н. Оценка эффективности навесной системы

набора в конструкциях из алюминиевых сплавов / Ю. Н. Коробанов, А. И. Кузнецов, А. Ю. Коробанов // Материалы Междунар. науч.-метод. конф. "Автоматизация судостроительного производства и подготовка инженерных кадров: состояние, проблемы, перспективы". – Миколаїв, 2007. – С. 126-128. 295.

Коробанов, Ю. Н. Совершенствование формы вырезов (лазов) в

судовых корпусных конструкциях / Ю. Н. Коробанов, О. М. Лищук // Матеріали наук.-техн. конф. "Безпека мореплавання та її забезпечення при проектуванні та будуванні суден". – Миколаїв, 2007. – С. 107-108. 296.

Коробанов, Ю. Н. Учет и анализ напряженно-деформированного

состояния корпусных конструкций в процессе их проектирования / Ю. Н. Коробанов, О. М. Лищук // Материалы Междунар. науч.-метод. конф. "Автоматизация судостроительного производства и подготовка 45


инженерных кадров: состояние, проблемы, перспективы". – Миколаїв, 2007. – С. 133-135. 297.

Мартинець,

багатоярусної

Б.

гнучкої

М. В. Руденко

//

"Автоматизация

М.

Метод

огорожі

Материалы

розрахунку

подушківця

/

Междунар.

судостроительного

параметрів Б.

М.

Мартинець,

науч.-метод.

производства

и

форми

конф.

подготовка

инженерных кадров: состояние, проблемы, перспективы". – Николаев, 2007. – С. 97-100. 298.

Мартынец,

Б.

Н.

Возможности

САПР/АСТПП

/

Б. Н. Мартынец, И. И. Дубив, М. В. Руденко // Материалы VIII Всерос. науч.-практ. конф. "МОРИНТЕХ-ПРАКТИК". – СПб., 2007. – С. 77-79. 299.

Михайлов, Б. Н. Пути повышения энергоемкости бортовых и

палубных перекрытий судов при столкновениях / Б. Н. Михайлов // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2007. – № 6 (417). – С. 41-45. 300.

Михайлов, Б. Н. Резервы конструктивной безопасности при

столкновениях для носовых оконечностей судов / Б. Н. Михайлов // Материалы Междунар. науч.-метод. конф. "Безопасность мореплавания и ее обеспечение при проектировании и постройке судов". – Николаев, 2007. – С. 108-109. 301.

Михайлов, Б. Н. Требования конструктивной безопасности

судов / Б. Н. Михайлов // Материалы Междунар. науч.-метод. конф. "Автоматизация

судостроительного

производства

и

подготовка

инженерных кадров: состояние, проблемы, перспективы". – Миколаїв, 2007. – С. 100-102. 302.

Цибенко, М. О. Проектування нових конструкцій борту палуб

танкерів і навалочних суден / М. О. Цибенко // Материалы конф. "Автоматизация

судостроительного

производства

и

подготовка

инженерных кадров: состояние, проблемы, перспективы". – Миколаїв, 2007. – С. 149-150. 46


303.

Шарун, Г. В. Особливості проектування корпусних конструкцій

накатних суден з урахуванням вимог класифікаційних товариств / Г. В. Шарун // Материалы Междунар. науч.-метод. конф. "Автоматизация судостроительного

производства

и

подготовка

инженерных

кадров:

состояние, проблемы, перспективы". – Миколаїв, 2007. – С. 155-157. 2008 р. 304.

Коробанов, Ю. Н. Анализ напряженного состояния лаза, форма

которого образована тремя дугами окружностей / Ю. Н. Коробанов, О. М. Лищук, И. М. Лищук // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2008. – № 2 (419). – С. 26-32. 305.

Методика построения трехмерной модели корпуса судна в

системе "ДЕЙМОС" / Б. Н. Мартынец, М. В. Руденко, В. И. Лелеко, В. М. Пугачев // Материалы IХ Всерос. науч.-практ. конф. "МОРИНТЕХПРАКТИК". – СПб., 2008. – С. 100-102. 306.

Пат.

30699.

Україна.

Лаз

для

суднових

корпусних

конструкцій / Ю. М. Коробанов, О. М. Ліщук (Україна). – Заявл. 29.10.07 ; опубл. 11.03.08, Бюл. № 5. 307.

Пат. 37796. Україна. Підкріплення контейнерного фітинга

днищевих корпусних конструкцій / Ю. М. Коробанов, О. М. Ліщук (Україна). – Заявл. 25.06.08 ; опубл. 10.12.08, Бюл. № 23. 2009 р. 308.

Коробанов, Ю. Н. Влияние соотношения высоты и толщины

подкрепляющих

вырезы

колец

оптимальной

податливости

на

концентрацию напряжений / Ю. Н. Коробанов, О. М. Лищук // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2009. – № 1 (424). – С. 15-21. 309.

Кузнецов, А. И. Определение весовых показателей корпусных

конструкций

парусно-моторных,

моторных

яхт

и

малотоннажных 47


служебных судов на ранних стадиях проектирования / А. И. Кузнецов // Тр. ОНМА. – О., 2009. – С. 19-22. 310.

Шарун,

Г.

В.

Особенности

проектирования

корпусных

конструкций двухпалубных накатных судов без пиллерсов / Г. В. Шарун // Сб. науч. тр. ОНМУ. – О., 2009. – С. 73-84.

Кафедра морських технологій 2000 р. 311.

Бугаєнко, Б. А. Миколаївське суднобудування і порятунок

аварійних підводних човнів / Б. А. Бугаєнко, А. Ф. Галь // Матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. "Взаємозв'язок реформи інженерної освіти і промислового розвитку України: стан, проблеми, рішення". – Миколаїв, 2000. – С. 137-138. 312.

Бугаєнко, Б. А. Роль центру підводної техніки УДМТУ в розвитку

підводних технологій та підготовці інженерних кадрів / Б. А. Бугаєнко, В. Е. Магула, В. С. Блінцов // Матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. "Взаємозв'язок реформи інженерної освіти і промислового розвитку України: стан, проблеми, рішення". – Миколаїв, 2000. – С. 11-12. 313.

Бугаєнко, Б. А. Становлення кораблебудівного факультету у

світлі архівних документів / Б. А. Бугаєнко, А. Ф. Галь // Матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. "Взаємозв'язок реформи інженерної освіти і промислового розвитку України: стан, проблеми, рішення". – Миколаїв, 2000. – С. 84-85. 314.

Бугаенко, Б. А. Воспитатель корабелов (М. Н. Александров) /

Б. А. Бугаенко, А. Ф. Галь // Вечер. Николаев. – 2000. – 26 окт. 315.

Бугаенко, Б. А. Главный конструктор (Б. И. Купенский) /

Б. А. Бугаенко, А. Ф. Галь // Вечер. Николаев. – 2000. – 30 нояб.

48


316.

Бугаенко, Б. А. Главный строитель подводного флота Е. П. Егоров /

Б. А. Бугаенко, А. Ф. Галь // Вечер. Николаев. – 2000. – 12 нояб. 317.

Бугаенко, Б. А. Дело его жизни (А. Б. Ганькевич) /

Б. А. Бугаенко, А. Ф. Галь // Вечер. Николаев. – 2000. – 26 сент. 318.

Бугаенко,

Б.

А.

Критериальные

методы

в

управлении

проектами / Б. А. Бугаенко // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2000. – № 6 (372). – С. 73-78. 319.

Бугаенко,

Б.

А.

Обошлись

бы

и

без

норвежцев

/

Б. А. Бугаенко, А. Ф. Галь // Вечер. Николаев. – 2000. – 7 сент. 320.

Бугаенко, Б. А. Он любил свой завод (В. Н. Андрианов) /

Б. А. Бугаенко, А. Ф. Галь // Вечер. Николаев. – 2000. – 10 окт. 321.

Бугаенко, Б. А. Нарком судостроения (И. И. Носенко) /

Б. А. Бугаенко, А. Ф. Галь // Вечер. Николаев. – 2000. – 12 сент. 322.

Бугаенко, Б. А. Принятие решений при организационном

управлении на основе экспертных оценок и метода вероятностного моделирования / Б. А. Бугаенко // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2000. – № 1. – С. 151-156. 323.

Бугаенко, Б. А. Применение численного метода исследования

раскачивания объектов в судовых условиях / Б. А. Бугаенко, Л. М. Дыхта // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2000. – № 3. – С. 3-12. 324.

Бугаенко,

Б.

А.

Редкий

человек

(Е.

В.

Товстых)

/

Б. А. Бугаенко, А. Ф. Галь // Вечер. Николаев. – 2000. – 19 сент. 325.

Бугаенко,

Б.

А.

Системы

управления

проектами

в

судостроении / Б. А. Бугаенко, К. В. Кошкин, Е. Б. Шнейдер // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2000. – № 2. – С. 146-153. 326.

Галь, А. Ф. Миколаївське суднобудування і порятунок аварійних

підводних човнів / А. Ф. Галь, Б. А. Бугаєнко // Матеріали Всеукр. наук.метод. конф. "Взаємозв'язок реформи інженерної освіти і промислового

49


розвитку України: стан, проблеми, рішення". – Миколаїв, 2000. – С. 137-138. 327.

История

кораблестроительного

факультета

Николаевского

кораблестроительного института – Украинского государственного морского технического университета имени адмирала Макарова / под ред. А. Ф. Галя, К. В. Кошкина. – Николаев : УГМТУ, 2000. – 168 с. 328.

Зайцев,

В.

В.

Морские

газотранспортные

системы

для

Украины / В. В. Зайцев // Нефть и газ. – 2000. – № 7 (25). – С. 68-73. 329.

Зайцев, В. В. Перспективы создания в Украине морских

газотранспортных систем / В. В. Зайцев // Нафта і газ України – 2000 : зб. наук. пр. – Івано-Франківськ, 2000 – Т. 3. – С. 116-117. 330.

Романовский,

Г.

Ф.

Газ

по

морю

это

реально!

/

Г. Ф. Романовский, В. Ф. Квасницкий, В. В. Зайцев // Судоходство. – 2000. – № 11. – С. 21-22. 331.

Романовский, Г. Ф. Перспективы решения в Украине проблемы

диверсификации

внешних

источников

поставок

газа

/

Г. Ф. Романовский, В. Ф. Квасницкий, В. В. Зайцев // Материалы IV Междунар. выст.-симп. "TransUkraine'2000", Одесса, 17-20 окт. 2000 г. – О., 2000. – С. 144-146. 332.

Яремийчук, Р. С. Концепция транспортировки газа в Украину из

стран-поставщиков газа и из морских месторождений с аккумулированием его в Глебовском подземном хранилище газа / Р. С. Яремийчук, В. В. Зайцев // Тез. II Междунар. конф. "Тектоника и нефтегазоносность Азово-Черноморского региона в связи с нефтегазоносностью пассивных окраин континентов", Крым, Гурзуф, 5-8 сент. 2000 г. – Симферополь, 2000. – С. 254-257. 333.

Pyshnev, S. N. Experience of Creation of Underwater Remotely

Operated Vehicles in Ukraine and Perspective of Their Application in Geological

50


Oceanography / S. N. Pyshnev, V. V. Babenko, V. V. Moros // Mineral Resourses of Ukraine. – 2000. – № 1. – P. 21-25. 334.

Pyshnev, S. N. Effect of Installed ROV-s Power for Their Main

Characteristics / S. N. Pyshnev, V. V. Babenko, V. V. Moros // Conf. "Oceans – 2000", Providence, Rhode Island. – Providence, 2000. – Vol. 3. – P. 238-239. 2001 р. 335.

Бугаенко, Б. А. Большой хороший человек (памятник нашему

земляку В. Ф. Заботину будет установлен в Херсоне) / Б. А. Бугаенко, А. Ф. Галь // Вечер. Николаев. – 2001. – 30 авг. 336.

Бугаенко,

Б.

А.

Главный

строитель

завода

имени

61 коммунара (М. Л. Ентис) / Б. А. Бугаенко, А. Ф. Галь // Вечер. Николаев. – 2001. – 27 янв. 337.

Бугаенко,

Б.

А.

Конструктор

Н.

А.

Тимченко

/

Б. А. Бугаенко, А. Ф. Галь // Вечер. Николаев. – 2001. – 29 марта. 338.

Бугаенко, Б. А. От солдата до директора (А. А. Малярчук) /

Б. А. Бугаенко, А. Ф. Галь // Юж. правда. – 2001. – 8 сент. 339.

Бугаенко, Б. А. Организационные схемы принятия решений в

многовариантном

случае

комплектации

коллективных

судовых

спасательных средств / Б. А. Бугаенко, А. Ф. Галь // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2001. – № 5 (377). – С. 18-26. 340.

Бугаенко,

Б.

А.

Профессор

судостроительной

науки

(В. Э. Магула) / Б. А. Бугаенко, А. Ф. Галь // Вечер. Николаев. – 2001. – 12 июля. 341.

Бугаенко, Б. А. Расчет якорных систем позиционирования

плавучих сооружений от действия ветра и волнения / Б. А. Бугаенко // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2001. – № 4 (376). – С. 3-11.

51


342.

Бугаенко, Б. А. Сравнение расчетных схем подъема объектов с

больших глубин на канатах при волнении / Б. А. Бугаенко // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2001. – № 6 (378). – С. 3-17. 343.

Бугаенко, Б. А. Численный метод расчета якорного каната /

Б. А. Бугаенко // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2001. – № 3 (375). – С. 38-42. 344.

Галь, А. Ф. Александров Михайло Миколайович / А. Ф. Галь //

Енцикл. Сучасної України / наук. ред.: Ю. В. Бадзьо, О. І. Бійма, С. І. Болтівець та ін. – К., 2001. – Т. 1. – С. 357. 345.

Галь, А. Ф. Андріанов Володимир Миколайович / А. Ф. Галь //

Енцикл. Сучасної України / наук. ред.: Ю. В. Бадзьо, О. І. Бійма, С. І. Болтівець та ін. – К., 2001. – Т. 1. – С. 485. 346.

Галь, А. Ф. Анисимов Яків Федорович / А. Ф. Галь // Енцикл.

Сучасної України / наук. ред.: Ю. В. Бадзьо, О. І. Бійма, С. І. Болтівець та ін. – К., 2001. – Т. 1. – С. 519. 347.

Галь, А. Ф. "Императрица Мария" (тайна линейного корабля

Российского военно-морского флота) / А. Ф. Галь, Б. А. Бугаенко // Николаев. – 2001. – № 3-4. – С. 31-33. 348.

Галь, А. Ф. Соединение конструктивных элементов судовых

устройств и технических средств освоения океана / А. Ф. Галь, Б. А. Бугаенко, Т. А. Фарионова. – Николаев : УГМТУ, 2001. – 47 с. 349.

Зайцев, В. В. Анализ цен на газ на мировом рынке / В. В. Зайцев //

Нефть и газ. – 2001. – № 5 (31). – С. 86-93. 350.

Зайцев,

В.

В.

Технико-экономический

анализ

вариантов

предполагаемых поставок газа из Ирана в Украину / В. В. Зайцев // Нефть и газ. – 2001. – № 3 (29). – С. 74-79. 351.

Методологические

и методические

основы

проектирования

сложных средств освоения океана / С. Н. Пышнев, А. Н. Вашедченко,

52


В. П. Шостак, В. И. Голиков // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2000. – № 11. 352.

Пат. 36582. Україна. Пристрій для підйому затонулого об'єкта /

Б. А. Бугаєнко, А. Ф. Галь (Україна). – Заявл. 05.01.00 ; опубл. 16.04.01, Бюл. № 3. 353.

Пат. 39812 А. Україна. Пристрій для рятування з висотних

інженерних споруд / Б. А. Бугаєнко, А. Ф. Галь, Т. А. Фаріонова (Україна). – Заявл. 14.05.99 ; опубл. 15.06.01, Бюл. № 5. 354.

Пышнев, С. Н. Разработка концепции мобильного комплекса для

инспекции и контроля крупных водоемов / С. Н. Пышнев // Материалы науч.-практ. конф. "Экологические проблемы водных экосистем и обеспечение безопасности на водном транспорте". – О., 2001. – С. 19-20. 2002 р. 355.

Бугаенко, Б. А. Известные кораблестроители нашего города /

Б. А. Бугаенко, А. Ф. Галь // Новый век. – 2002. – № 3-4. 356.

Бугаенко, Б. А. Исследование контакта спускоподъемных

устройств

с

неавтономными

объектами

методом

имитационного

моделирования / Б. А. Бугаенко // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2002. – № 6 (384). – С. 10-22. 357.

Бугаенко, Б. А. Незабываемый ректор (М. Н. Александров) /

Б. А. Бугаенко, А. Ф. Галь // Юж. правда. – 2002. – 13 апр. 358.

Бугаенко, Б. А. Николаевский кораблестроительный. Судьбы

выдающихся выпускников и ученых НКИ-УГМТУ / Б. А. Бугаенко, А. Ф. Галь. – Николаев : УГМТУ, 2002. – 218 с. 359.

Бугаенко, Б. А. От солдата до директора cудостроительного

завода "Океан" – путь длиной в жизнь / Б. А. Бугаенко, А. Ф. Галь // Новый век. – 2002. – № 3-4.

53


360.

Бугаенко, Б. А. М. Д. Хаскинд – наш земляк с мировым именем /

Б. А. Бугаенко, А. Ф. Галь // Вечер. Николаев. – 2002. – 8 авг. 361.

Галь, А. Ф. До сторіччя кораблебудівної освіти / А. Ф. Галь,

Б. А. Бугаєнко, В. Г. Матвєєв // Вересень. – 2002. – № 1 (19). – С. 69-71. 362.

Гук, М. Н. Расчет тяговых усилий промысловых лебедок с

пневматическими сферическими элементами / М. Н. Гук // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2002. – № 6 (384). – С. 28-33. 363.

Зайцев, В. В. Системы морской транспортировки газов /

В. В. Зайцев // Матеріали Міжнар. конф. "Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв, 2002. – Т. 2. – С. 8-10. 364.

Зайцев, В. В. Технико-экономические вопросы проектирования и

строительства систем морской транспортировки газов : учеб. пособие / В. В. Зайцев, А. Е. Еганов, Э. В. Толышев. – Николаев : Изд-во "И. А. Гудым", 2002. – 150 с. 365.

Зайцев,

Вал.

В.

Исследование

напряженно-деформированного

состояния гибкого ограждения СВПА с учетом съемного элемента / Вал. В. Зайцев // Матеріали Міжнар. конф. "Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв, 2002. – Т. 2. – С. 21-22. 366.

Пат. 39812. Україна. Пристрій для рятування з висотних

інженерних споруд / Б. А. Бугаєнко, А. Ф. Галь, Т. А. Фаріонова (Україна). – Заявл. 14.05.99 ; опубл. 17.06.02, Бюл. № 6. 367.

Пат.

44139.

Україна.

Привід

люкового

закриття

/

Б. А. Бугаєнко, А. Ф. Галь, Ю. В. Колодченко (Україна). – Заявл. 22.05.01 ; опубл. 15.10.02, Бюл. № 1. 368.

Пат. 46538. Україна. Пристрій для рятування з висотних

інженерних споруд / Б. А. Бугаєнко, А. Ф. Галь, Т. А. Фаріонова (Україна). – Заявл. 07.08.01 ; опубл. 15.05.02, Бюл. № 5.

54


369.

Пат. 47323. Україна. Спосіб підняття затонулих об'єктів /

Б. А. Бугаєнко, А. Ф. Галь, Ю. В. Колодченко (Україна). – Заявл. 26.11.01 ; опубл. 17.06.02, Бюл. № 6. 370.

Пат. 50627. Україна. Спосіб відстикування рятувальної камери

затонулого

підводного

човна

/

Б.

А.

Бугаєнко,

А.

Ф.

Галь,

Ю. В. Колодченко (Україна). – Заявл. 12.03.02 ; опубл. 15.10.02, Бюл. № 10. 371.

Правила класифікації та побудови морських суден. В 4 т. Т. 1 /

уклад.: А. О. Білокурець, В. В. Зайцев, Г. В. Єгоров, В. Ф. Квасницький, В. В. Козляков,

К.

В.

Костенко,

О.

І.

Кротов,

Є.

Г.

Оберемок,

О. С. Охрименко, В. О. Платонов, Г. Ф. Романовський, В. В. Севрюков, В. І. Тонюк, Г. В. Шарун ; під заг. ред. В. В. Севрюкова. – К. : Регістр судноплавства України, 2002. – 362 с. 372.

Правила класифікації та побудови морських суден. В 4 т. Т. 2 /

уклад.: В. В. Бабій, А. О. Білокурець, В. В. Зайцев, В. Ф. Квасницький, К. В. Костенко, О. І. Кротов, О. С. Охрименко, Г. Ф. Романовський, В. В. Севрюков, О. М. Спіян, Г. В. Шарун ; під заг. ред. В. В. Севрюкова. – К. : Регістр судноплавства України, 2002. – 394 с. 373.

Пышнев, С. Н. Концепция создания телеуправляемого комплекса

для обеспечения подводной разведки и добычи полезных ископаемых / С. Н. Пышнев // Матеріали Міжнар. конф. "Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв, 2002. – Т. 2. – С. 32-34. 374.

Пышнев, С. Н. Разработка типоряда подруливающих устройств

для малых судов / С. Н. Пышнев, И. Е. Данильченко // Матеріали Міжнар. конф. "Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв, 2002. – Т. 2. – С. 35-37. 375.

Якорно-швартовные устройства: учеб. пособие / В. В. Зайцев,

А. Е. Еганов, Ю. Н. Коробанов, Э. В. Толышев, Вал. В. Зайцев. – Николаев : ЧП "Шамрай", 2002. – 164 с.

55


2003 р. 376.

Бугаенко, Б. А. О ректоре Степанове / Б. А. Бугаенко, А. Ф. Галь //

Історія. Археологія. Культура. Музейна педагогіка : краєзнав. альм. – Миколаїв, 2003. – № 2. – С. 42-48. 377.

Галь, А. Ф. Балабаєв Георгій Матвійович / А. Ф. Галь // Енцикл.

Сучасної України / наук. ред.: І. М. Блюміна, С. І. Болтівець, Т. К. Вінцюк та ін. – К., 2003. – Т. 2. – С. 123. 378.

Галь,

А.

Ф.

Завод

"Экватор".

Страницы

истории

/

А. Ф. Галь, Б. А. Бугаенко, В. Х. Ромашкан. – Николаев : Атолл, 2003. – 222 с. 379.

Галь, А. Ф. Нарком судостроения И. И. Носенко (к 100-летию со дня

рождения) / А. Ф. Галь, Б. А. Бугаенко // Судостроение. – 2003. – № 3. – С. 67-68. 380.

Зайцев, В. В. Концепция проектирования подъемного комплекса

СВПС / В. В. Зайцев, Вал. В. Зайцев, Д. В. Зайцев // Материалы Междунар. науч.-техн. конф. "Безопасность мореплавания и ее обеспечение при проектировании и постройке судов" (БМС – 2004). – Николаев, 2004. – С. 47-48. 381.

Зайцев,

В.

В.

Концепция

развития

танкерного

флота

Украины / В. В. Зайцев // Нефть и газ. – 2003. – № 47. – С. 16-21. 382.

Зайцев, Вал. В. Информационные технологии при преподавании

дисциплины "Суда с динамическими принципами поддержания" / Вал. В. Зайцев // Матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. "Проблеми наскрізної комп'ютерної підготовки у вищій школі", Миколаїв, 14-15 жовт. 2003 р. – Миколаїв, 2003. – С. 109-110. 383.

Зайцев, Вал. В. Исследование напряженно-деформированного

состояния бортовой секции гибкого ограждения судна на воздушной подушке с учетом съемного элемента / Вал. В. Зайцев // Зб. наук. пр. 56


УДМТУ. – Миколаїв, 2003. – № 4 (390). – С. 3-9. 384.

Зайцев, Вал. В. Исследование параметров, влияющих на волновое

сопротивление

судов

на

воздушной

подушке

среднего

класса

/

Вал. В. Зайцев, Декхканиан Али, Алампур Камбиз // Тр. V Междунар. конф. по морской пром-ти, Иран, Киш, 11-15 дек. 2003 г. – Киш, 2003 – С. 21-28. 385.

Зайцев,

Вал.

В.

Механика

ресивера

гибкого

ограждения

амфибийного судна на воздушной подушке с учетом растяжимости материала / Вал. В. Зайцев // Вестн. ОНМУ. – О., 2003. – № 12. – С. 57-64. 386.

Зайцев, Вал. В. Механика ресивера с диафрагмой гибкого

ограждения СВПА / Вал. В. Зайцев // Судовождение : сб. науч. тр. ОНМА. – О., 2003. – Вып. 6. – С. 46-52. 387.

Зайцев, Вал. В. Расчет круглой диафрагмы гибкого ограждения

судна на воздушной подушке амфибийного типа / Вал. В. Зайцев // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2003. – № 3 (389). – С. 3-11. 388.

Зайцев,

ограждения

Вал.

судна

на

В.

Расчет

воздушной

одноярусного подушке

ресивера

амфибийного

гибкого типа

/

Вал. В. Зайцев // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2003. – № 6 (392). – С. 3-10. 389.

Заре Кавуз. Проектирование и исследование системы контроля

TRUSTER судов на воздушной подушке / Заре Кавуз, Вал. В. Зайцев // Тр. VIII Междунар. конф. по мор. технологиям, Иран, Тегеран, 1-8 дек. 2003 г. – Тегеран, 2003 – С. 101-108. 390.

Пат. 56844. Україна. Спосіб підняття затонулого об'єкта і пристрій

для його здійснення / Б. А. Бугаєнко, А. Ф. Галь, Ю. В. Колодченко (Україна). – Заявл. 01.10.03 ; опубл. 15.05.03, Бюл. № 5. 391.

Правила щодо вантажопідйомних пристроїв морських суден. Правила

про вантажну марку морських суден / уклад.: В. В. Бабій, А. О. Білокурець, В. В. Зайцев, В. Ф. Квасницький, О. І. Кротов, О. С. Охрименко, 57


Г. Ф. Романовський, В. В. Севрюков, О. М. Спіян, Г. В. Шарун ; під заг. ред. В. В. Севрюкова. – К. : Регістр судноплавства України, 2003. – 205 с. 392.

Правила щодо обладнання морських суден / уклад.: В. В. Бабій,

О. А. Баронова, А. О. Білокурець, В. С. Блінцов, В. В. Зайцев, А. А. Каргу, В. Ф. Квасницький, О. І. Кротов, О. С. Охрименко, Г. Ф. Романовський, В. В. Севрюков, О. М. Спіян, В. К. Чекунов, Г. В. Шарун ; під заг. ред. В. В. Севрюкова. – К. : Регістр судноплавства України, 2003. – 205 с. 393.

Романовский, Г. Ф. Направления развития нефтеналивного

флота Украины / Г. Ф. Романовский, В. Ф. Квасницкий, В. В. Зайцев // Тр. VII Междунар. конф. "Эффективное формирование национальной сети международных транспортных коридоров", 14-15 окт. 2003 г. – О., 2003. – С. 215-222. 2004 р. 394.

Бугаенко, Б. А. Динамика судовых спускоподъемных операций :

учеб. пособие / Б. А. Бугаенко. – К. : Наук. думка, 2004. – 320 с. 395.

Бугаенко, Б. А. Расчет раскачивания спасательного аппарата при

спуске его с судна в условиях качки / Б. А. Бугаенко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2004. – № 3 (396). – С. 36-46. 396.

Галь, А. Ф. Боград Володимир Михайлович / А. Ф. Галь // Енцикл.

Сучасної України / наук. ред.: І. М. Блюміна, С. І. Болтівець, Т. К. Вінцюк та ін. – К., 2004. – Т. 3. – С. 151. 397.

Галь, А. Ф. Борисенко Валерій Дмитрович / А. Ф. Галь // Енцикл.

Сучасної України / наук. ред.: І. М. Блюміна, С. І. Болтівець, Т. К. Вінцюк та ін. – К., 2004. – Т. 3. – С. 297. 398.

Галь, А. Ф. Бритман Михайло Степанович / А. Ф. Галь // Енцикл.

Сучасної України / наук. ред.: І. М. Блюміна, С. І. Болтівець, Т. К. Вінцюк та ін. – К., 2004. – Т. 3. – С. 462.

58


399.

Галь, А. Ф. Бугринов Микола Васильович / А. Ф. Галь // Енцикл.

Сучасної України / наук. ред.: І. М. Блюміна, С. І. Болтівець, Т. К. Вінцюк та ін. – К., 2004. – Т. 3. – С. 514. 400.

Галь, А. Ф. Бузник Віктор Михайлович / А. Ф. Галь // Енцикл.

Сучасної України / наук. ред.: І. М. Блюміна, С. І. Болтівець, Т. К. Вінцюк та ін. – К., 2004. – Т. 3. – С. 553. 401.

Гук, М. Н. Расчет крутящего момента на валу промысловой

лебедки, оборудованной гибкими сферическими тяговыми элементами / М. Н. Гук // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2004. – № 6 (399). – С. 3-8. 402.

Зайцев, В. В. Концепция проектирования подъемного комплекса

СВПС / В. В. Зайцев, Вал. В. Зайцев, Д. В. Зайцев // Материалы Междунар. науч.-техн. конф. "Безопасность мореплавания и ее обеспечение при проектировании и постройке судов" (БМС – 2004). – Николаев, 2004. – С. 47-48. 403.

Зайцев, Вал. В. Исследование влияния параметров воздуховодных

вырезов на форму и НДС гибкого ограждения СВПА / Вал. В. Зайцев // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2004. – № 2 (395). – С. 38-45. 404.

Зайцев, Вал. В. Механика плоской прямоугольной диафрагмы

ресивера гибкого ограждения СВП / Вал. В. Зайцев // Судовождение : сб. науч. тр. ОНМА. – О., 2004. – Вып. 7. – С. 23-30. 405.

Зайцев, Вал. В. Обеспечение безопасности мореплавания при

проектировании комплекса технических средств создания и поддержания воздушной

подушки

О. В. Пономаренко

//

СВП

/

Вал.

Материалы

В.

Зайцев,

Междунар.

Д.

В.

науч.-техн.

Зайцев, конф.

"Безопасность мореплавания и ее обеспечение при проектировании и постройке судов" (БМС – 2004). – Николаев, 2004. – С. 48-49. 406.

Зайцев, Вал. В. Проектирование подъемного комплекса судна на

воздушной подушке / Вал. В. Зайцев, Д. В. Зайцев, В. В. Лукашова // Вестн. ОНМУ. – О., 2004. – № 14 (243). – С. 102-110. 59


407.

Пат. 36582. Україна. Пристрій для під'йому затонулого об'єкта /

Б. А. Бугаєнко, А. Ф. Галь (Україна). – Заявл. 05.01.00 ; опубл. 15.06.04, Бюл. № 6. 408.

Проектирование

общесудовых

устройств

:

учеб.

пособие

/

В. В. Зайцев, А. Е. Еганов, Ю. Н. Коробанов, Э. В. Толышев, Вал. В. Зайцев. – Николаев : УГМТУ, 2004. – 300 с. 409.

Пышнев, С. Н. Выбор архитектуры легкого корпуса для

подводных аппаратов / С. Н. Пышнев, А. Н. Вашедченко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2004. – № 2. – С. 16-23. 410.

Пышнев,

С.

Н.

Проектирование

формы

легких корпусов

подводных лодок и аппаратов / С. Н. Пышнев, А. Н. Вашедченко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2004. – № 4. – С. 19-26. 411.

Пышнев, С. Н. Разработка туристических подводных аппаратов

модульной конструкции / С. Н. Пышнев, Д. В. Зайцев // Рыб. хоз-во Украины. Спец. вып. – Керчь, 2004. – № 7. – С. 14-16. 412.

Пышнев, С. Н. Технические средства подводного мониторинга –

путь повышения безопасности прибрежного судоходства / С. Н. Пышнев // Материалы Междунар. науч.-техн. конф. "Безопасность мореплавания и ее обеспечение при проектировании и постройке судов". – Николаев, 2004. – С. 22-25. 2005 р. 413.

Бугаенко, Б. А. История судостроения : учеб. пособие. В 3 ч. Ч. 1.

От древнейших времен до конца парусной эпохи / Б. А. Бугаенко, А. Ф. Галь. – Николаев : НУК, 2005. – 188 с. 414.

Бугаенко, Б. А.

Проекты создания

украинского судового

оборудования и комплексное управление ими / Б. А. Бугаенко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2005. – № 3 (402). – С. 143-148.

60


415.

Галь, А. Ф. Вашедченко Альвіан Миколайович / А. Ф. Галь //

Енцикл. Сучасної України / наук. ред.: І. М. Блюміна, С. І. Болтівець, Т. К. Вінцюк та ін. – К., 2005. – Т. 4. – С. 165-166. 416.

Галь, А. Ф. Нормативна база будівництва та експлуатації

океанотехніки / А. Ф. Галь, А. Я. Казарєзов. – Миколаїв : НУК, 2005. – 120 с. 417.

Галь, А. Ф. Проектування пристроїв і систем підводних апаратів :

навч. посібник. Ч. 1 / А. Ф. Галь, А. Я. Казарєзов, С. М. Пишнєв. – Миколаїв : НУК, 2005. – 164 с. 418.

Галь, А. Ф. Специфика проектирования океанотехники и

управления проектами освоения океана / А. Ф. Галь, Б. А. Бугаенко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2005. – № 3 (402). – С. 144-155. 419.

Зайцев, Вал. В. Механика трехъярусного ресивера гибкого

ограждения СВП / Вал. В. Зайцев, О. В. Пономаренко // Судовождение : сб. науч. тр. ОНМА. – О., 2005. – Вып. 9. – С. 29-35. 420.

Правила классификации и постройки судов внутреннего плавания.

В 4 т. Т. 3 / сост.: В. В. Бабий, А. А. Билокурец, А. В. Бондаренко, А. Ф. Галь, В. В. Голеншин, Г. В. Егоров, В. В. Зайцев, В. Ф. Квасницкий, А. И. Кротов, И. И. Махек, Г. Ф. Романовский, Б. Г. Тимошевский, М. Р. Ткач, Ю. Н. Харитонов, Г. В. Шарун ; под общ. ред. В. В. Севрюкова. – К. : Регистр судоходства Украины, 2005. – 435 с. 421.

Пышнев, С. Н. Мобильный телеуправляемый комплекс для

подводных работ универсального назначения / С. Н. Пышнев // Спец. вып. "Рыб. хоз-во Украины. Морские технологии: проблемы и решения – 2005". – Керчь, 2005. – С. 16-18. 422.

Пышнев, С. Н. Подруливающие устройства для малых судов и

подводных аппаратов / С. Н. Пышнев, В. П. Сухоносов // Спец. вып. "Рыб. хоз-во Украины. Морские технологии: проблемы и решения – 2005". – Керчь, 2005. – С. 18-22. 61


423.

Пышнев, С. Н. Разработка туристических подводных аппаратов

модульной конструкции / С. Н. Пышнев, Д. В. Зайцев // Спец. вып. "Рыб. хоз-во Украины. Морские технологии: проблемы и решения – 2005". – Керчь, 2005. – С. 14-16. 424.

Zaytsev, D. Calculation Stability of SES / D. Zaytsev, V. Zaytsev //

Materials of Int. Conf. on Fast Ships. – Shiraz, 2005. – P. 20-28. 425.

Zaytsev, V. The Common Design Philosophies of Elevating Complex

SES (Surface Effect Ship) / V. Zaytsev, V. Moroz // Thesis of Int. Conf. on Fast Ships, 24-25 April 2005. – Shiraz, 2005 – P. 63. 426.

Zaytsev, V. The Common Design Philosophies of Elevating Complex

SES (Surface Effect Ship) / V. Zaytsev, V. Moroz // Materials of Int. Conf. on Fast Ships, 24-25 April 2005. – Shiraz, 2005. – P. 10-19. 2006 р. 427.

Бугаенко, Б. А. Быть всегда на своем месте / Б. А. Бугаенко,

А. Ф. Галь // Юж. правда. – 2006. – 15 июня. 428.

Бугаенко, Б. А. Ведь песня самая прекрасная неодинаково всем

слышится. Ч. 1 / Б. А. Бугаенко, А. Ф. Галь // Юж. правда. – 2006. – 27 июля. 429.

Бугаенко, Б. А. Ведь песня самая прекрасная неодинаково всем

слышится. Ч. 2 / Б. А. Бугаенко, А. Ф. Галь // Юж. правда. – 2006. – 31 авг. 430.

Бугаенко,

Б.

А.

Великий

переворот

в

судостроительной

технологии / Б. А. Бугаенко, А. Ф. Галь // Юж. правда. – 2006. – 6 июля. 431.

Бугаенко, Б. А. Инженерный анализ многоякорных систем /

Б. А. Бугаенко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2006. – № 4. – С. 47-61. 432.

Бугаенко, Б. А. Красота / Б. А. Бугаенко, А. Ф. Галь // Юж.

правда. – 2006. – 11 мая. 433.

Бугаенко, Б. А. Морской символ надежды / Б. А. Бугаенко,

А. Ф. Галь // Юж. правда. – 2006. – 25 мая. 62


434.

Бугаенко, Б. А. Мы за то, чтоб в синем море не тонули

корабли / Б. А. Бугаенко, А. Ф. Галь // Юж. правда. – 2006. – 2 нояб. 435.

Бугаенко, Б. А. Не летите, годы-лебеди! / Б. А. Бугаенко,

А. Ф. Галь // Юж. правда. – 2006. – 7 дек. 436.

Бугаенко, Б. А. Прочность / Б. А. Бугаенко, А. Ф. Галь // Юж.

правда. – 2006. – 6 апр. 437.

Бугаенко, Б. А. Романтик восьмидесятых / Б. А. Бугаенко,

А. Ф.Галь // Юж. правда. – 2006. – 30 нояб. 438.

Бугаенко, Б. А. Счастливого плавания или блистательное

тридцатилетие / Б. А. Бугаенко, А. Ф. Галь // Юж. правда. – 2006. – 3 июня. 439.

Галь, А. Ф. Выбор конструкций буровых установок на основе

метода аналитической иерархии / А. Ф. Галь, Б. А. Бугаенко, Т. А. Фарионова // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2006. – № 5 (410). – С. 86-92. 440.

Галь, А. Ф. Глонягін Юрій Всеволодович / А. Ф. Галь // Енцикл.

Сучасної України / наук. ред.: І. М. Блюміна, С. І. Болтівець, Т. К. Вінцюк та ін. – К., 2006. – Т. 5. – С. 676-677. 441.

Галь, А. Ф. Горбатенко Микола Костянтинович / А. Ф. Галь // Енцикл.

Сучасної України / наук. ред.: С. І. Болтівець, В. П. Буркат, Т. К. Вінцюк та ін. – К., 2006. – Т. 6. – С. 182. 442.

Галь, А. Ф. Оптимальное проектирование следящей системы

пассивного

типа

компенсации

колебаний

водолазного

колокола

/

А. Ф. Галь, Б. А. Бугаенко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2006. – № 1 (406). – С. 12-24. 443.

Галь, А. Ф. Пассивные системы позиционирования технических

средств океанотехники / А. Ф. Галь, Б. А. Бугаенко, Т. А. Фарионова // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2006. – № 2. – С. 22-31.

63


444.

Галь, А. Ф. Перспективы использования подводных аппаратов для

подъема радиоактивных отходов в океанах / А. Ф. Галь, М. А. Дубина // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2006. – № 6. – С. 51-56. 445.

Галь, А. Ф. Численный анализ оптимальной механической следящей

системы компенсации колебаний водолазного колокола / А. Ф. Галь, Б. А. Бугаенко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2006. – № 3 (408). – С. 11-18. 446.

Вашедченко,

А.

Н.

Особенности

проектирования

научно-

исследовательских судов : учеб. пособие / А. Н. Вашедченко, М. Н. Гук. – Николаев : НУК, 2006. – 132 с. 447.

Дубина, М. А. Перспективы создания подводного аппарата для

подъема затонувших объектов со дна океана / М. А. Дубина, А. Ф. Галь // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2006. – № 6. – С. 51-62. 448.

Зайцев, Вал. В. Влияние угла скоса и высоты съемных элементов на

напряжения в гибких ограждениях судов на воздушной подушке / Вал. В. Зайцев, Ле Куоук Ван, Д. В. Зайцев // Матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. "Наука та інновації – 2006". – Д., 2006. – С. 28-31. 449.

Зайцев, В. В. Исследование влияния длины съемного элемента на

напряженно-деформированное состояние носового гибкого ограждения / В. В. Зайцев, Вал. В. Зайцев // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2006. – № 3 (408). – С. 24-30. 450.

Зайцев, Вал. В. Исследование возможности снижения концентрации

напряжений в гибких ограждениях судов на воздушной подушке / Вал. В. Зайцев, Ле Куоук Ван // Матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. "Європейська наука XXI століття: стратегія і перспективи розвитку – 2006". – Д., 2006. – Т. 23 : Технічні науки. – С. 47-50. 451.

Зайцев, В. В. Исследование массогабаритных характеристик

цилиндрических танков судов-газовозов с помощью компьютерного моделирования / В. В. Зайцев, Вал. В. Зайцев, Нгуен Чионг Тхинь //

64


Материалы І Междунар. науч.-практ. конф. "Новости научной мысли – 2006". – Д., 2006. – Т. 5 : Технические науки. – С. 18-20. 452.

Зайцев, Д. В. Расчет гибкого ограждения с учетом его затягивания

в режиме движения судна на воздушной подушке / Д. В. Зайцев // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2006. – № 4 (409). – С. 32-40. 453.

Кувалдина, О. В. Расчет многоярусных гибких ограждений

скеговых судов на воздушной подушке / О. В. Кувалдина, В. В. Зайцев, Вал. В. Зайцев // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2006. – № 4 (409). – С. 23-31. 454.

Пат. 15634. Україна. Спосіб рятування людей з гідротехнічних

споруд / А. Ф. Галь, М. О. Дубіна (Україна). – Заявл. 26.12.05 ; опубл. 17.07.06, Бюл. № 7. 455.

Пат.

16642.

Україна.

Рятувальний

підводний

апарат

/

А. Ф. Галь, М. О. Дубіна (Україна). – Заявл. 27.02.06 ; опубл. 15.08.06, Бюл. № 8. 456.

Пат. 17860. Україна. Пристрій компенсації горизонтальних

переміщень плавучої бурової установки / А. Ф. Галь, М. О. Дубіна (Україна). – Заявл. 18.04.06 ; опубл. 16.10.06, Бюл. № 10. 457.

Пат. 18665. Україна. Гаситель енергії води / А. Ф. Галь,

М. О. Дубіна (Україна). – Заявл. 22.05.06 ; опубл. 15.11.06, Бюл. № 11. 2007 р. 458.

Автоматизированный расчет максимального моментального

уровня волнового поршня в режиме платформинга судна на воздушной подушке / В. В. Лукашова, А. Е. Еганов, В. В. Зайцев, Д. В. Зайцев // Материалы

Междунар.

науч.-метод.

конф.

"Автоматизация

судостроительного производства и подготовка инженерных кадров: состояние, проблемы, перспективы". – Николаев, 2007. – С. 136-138.

65


Андрейчикова,

459.

технических

средств

А. для

Ю.

Анализ

перспектив

создания

подводных

технологий

подъема

затонувших объектов / А. Ю. Андрейчикова, А. Ф. Галь // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2007. – № 1. – С. 26-32. Андрейчикова, А. Ю. Анализ якорных систем технических

460.

средств освоения Мирового океана / А. Ю. Андрейчикова, Б. А. Бугаенко, А. Ф. Галь // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2007. – № 6. – С. 45-53. Бугаенко, Б. А. Анализ конструкций шлюпок свободного падения

461.

зарубежной постройки / Б. А. Бугаенко, А. Ф. Галь, А. И. Штефырца // Рыб. хоз-во Украины : сб. науч. тр. КГМТУ. Спец. вып. – Керчь, 2007. – С. 13-15. Бугаенко, Б. А. История судостроения : учеб. пособие. В 3 ч. Ч. 2.

462.

Становление парового и металлического судостроения / Б. А. Бугаенко, А. Ф. Галь. – Николаев : НУК, 2007. – 296 с. Бугаенко, Б. А. Кораблестроитель Овдиенко / Б. А. Бугаенко,

463.

А. Ф. Галь // Черноморские румбы : междунар. мор. альм. / ред.-сост. Р. М. Короткий. – О., 2007. – Вып. 6. – С. 166-177. Бугаенко,

464.

Б.

А.

Остановись

мгновенье,

ты

прекрасно!

/

Б. А. Бугаенко, А. Ф. Галь // Юж. правда. – 2007. – 14 июня. Бугаенко, Б. А. Оценка циклической прочности якорных связей

465.

полупогружных буровых установок / Б. А. Бугаенко, А. Ф. Галь // Материалы Междунар. науч.-техн. конф. "Безопасность мореплавания и ее обеспечение при проектировании и постройке судов" (БМС – 2007). – Николаев, 2007. – С. 102-103. Бугаенко, Б. А. Реакция механических систем судовых устройств

466. на

случайное

воздействие

ограниченной

продолжительности

/

Б. А. Бугаенко, А. Ф. Галь // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2007. – № 5. – С. 25-33.

66


467.

Бугаенко, Б. А. Связь времен / Б. А. Бугаенко, А. Ф. Галь // Юж.

правда. – 2007. – 8 марта. 468.

Бугаенко,

многоякорной

Б.

системы

А.

Установка

для

позиционирования

исследования плавучих

динамики

сооружений

/

Б. А. Бугаенко, А. Ф. Галь, А. Ю. Андрейчикова // Материалы Междунар. науч.-метод. конф. "Автоматизация судостроительного производства и подготовка инженерных кадров: состояние, проблемы, перспективы". – Николаев, 2007. – С. 129-130. 469.

Галь, А. Ф. Анализ конструкций шлюпок свободного падения

зарубежной постройки / А. Ф. Галь, Б. А. Бугаенко, А. И. Штефырца // Рыб. хоз-во Украины : сб. науч. тр. КГМТУ. Спец. вып. – Керчь, 2007. – С. 13-15. 470.

Галь, А. Ф. Анализ перспектив создания технических средств для

подводных

технологий

подъема

затонувших

объектов

/

А.

Ф.

Галь,

А. Ю. Андрейчикова // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2007. – № 1. – С. 26-32. 471.

Галь, А. Ф. Анализ якорных систем технических средств освоения

Мирового океана / А. Ф. Галь, Б. А. Бугаенко, А. Ю. Андрейчикова // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2007. – № 6. – С. 45-53. 472.

Галь, А. Ф. Дихта Леонід Михайлович / А. Ф. Галь // Енцикл.

Сучасної України / наук. ред.: С. І. Болтівець, В. П. Буркат, Т. К. Вінцюк та ін. – К., 2007. – Т. 7 . – С. 644. 473.

Галь, А. Ф. Методы оптимизации в принятии технических и

экономических решений / А. Ф. Галь, А. Я. Казарезов, Б. А. Бугаенко и др. – Николаев, 2007. – 145 с. 474.

Галь, А. Ф. Разработка нового поколения поисковых подводных

аппаратов / А. Ф. Галь, В. С. Блинцов, Б. А. Бугаенко, А. И. Штефырца и др. // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2007. – № 4. – С. 22-30.

67


475.

Галь, А. Ф. Реакция механических систем судовых устройств на

случайное воздействие ограниченной продолжительности / А. Ф. Галь, Б. А. Бугаенко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2007. – № 5. – С. 25-33. 476.

Галь, А. Ф. Установка для исследования динамики многоякорной

системы

позиционирования

плавучих

сооружений

/

А.

Ф.

Галь,

Б. А. Бугаенко, А. Ю. Андрейчикова // Материалы Междунар. науч.-метод. конф. "Автоматизация судостроительного производства и подготовка инженерных кадров: состояние, проблемы, перспективы". – Николаев, 2007. – С. 129-130. 477.

Дубина,

М.

А.

К

вопросу

оптимизации

конструкций

спускоподъемных устройств океанотехники / М. А. Дубина, А. Ф. Галь // Материалы

Междунар.

науч.-метод.

конф.

"Автоматизация

судостроительного производства и подготовка инженерных кадров: состояние, проблемы, перспективы". – Николаев, 2007. – С. 140-142. 478.

Дубина, М. А. Оптимальное проектирование технических

средств освоения океана с использованием обобщенного критерия / М. А. Дубина, А. Ф. Галь // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2008. – № 3. – С. 30-35. 479.

Дубина, М. А. Оптимизация конструкций спускоподъемных

устройств океанотехники и безопасность мореплавания / М. А. Дубина, А. Ф. Галь // Материалы Междунар. науч.-метод. конф. "Безопасность мореплавания и ее обеспечение при проектировании и постройке судов" (БМС – 2007). – Николаев, 2007. – С. 32-33. 480.

Зайцев,

В.

В.

Автоматизация

определения

геометрических

параметров наружных аппарелей накатных судов / В. В. Зайцев, О. С. Чегринцева

//

Материалы

"Автоматизация

судостроительного

Междунар.

науч.-практ.

производства

и

конф.

подготовка

инженерных кадров: состояние, проблемы, перспективы". – Николаев, 2007. – С. 123-126. 68


481.

Зайцев,

Вал.

В.

Применение

численных

методов

при

проектировании цилиндрических танков судов-газовозов / Вал. В. Зайцев, О. И. Малина // Материалы Междунар. науч.-практ. конф. "Автоматизация судостроительного производства и подготовка инженерных кадров: состояние, проблемы, перспективы". – Николаев, 2007. – С. 147-149. 482.

Зайцев, Вал. В. Применение численных методов при проектировании

гибких ограждений судов на воздушной подушке / Вал. В. Зайцев, О. В. Кувалдина // Материалы Междунар. науч.-практ. конф. "Автоматизация судостроительного производства и подготовка инженерных кадров: состояние, проблемы, перспективы". – Николаев, 2007. – С. 142-144. 483.

Зайцев, Д. В. Автоматизированный расчет гибкого ограждения

открытого типа в режиме висения судна на воздушной подушке / Д. В. Зайцев, А. Е. Еганов, В. В. Зайцев // Материалы Междунар. науч.метод.

конф.

"Автоматизация

судостроительного

производства

и

подготовка инженерных кадров: состояние, проблемы, перспективы". – Николаев, 2007. – С. 120-123. 484.

Зайцев,

Д.

В.

Исследование

напряженно-деформированного

состояния носового гибкого ограждения открытого типа в режиме висения судна на воздушной подушке / Д. В. Зайцев // Судовождение : сб. науч. тр. – О., 2007. – № 14. – С. 39-43. 485.

Зайцев, В. В. Обеспечение безопасности накатных судов при

проектировании их наружных аппарелей / В. В. Зайцев, О. С. Чегринцева // Материалы Междунар. науч.-техн. конф. "Безопасность мореплавания и ее обеспечение при проектировании и постройке судов" (БМС – 2007). – Николаев, 2007. – С. 72-74. 486.

Зинкин,

В.

Н.

Обеспечение

безопасности

мореплавания

маломерных сверхлегких скоростных судов-гидроциклонов на подводных и воздушных крыльях / В. Н. Зинкин, С. Н. Слижевский // Тез. докл. науч.-

69


техн.

конф.

"Безопасность

мореплавания

и

ее

обеспечение

при

проектировании и постройке судов". – Николаев, 2007. 487.

Зинкин, В. Н. Решение проектно-поисковой задачи проектирования

маломерных скоростных судов методом морфологического анализа / В. Н. Зинкин, О. В. Бенцало // Материалы науч.-техн. конф. "Автоматизация судостроительного производства и подготовка инженерных кадров: состояние, проблемы, перспективы". – Николаев, 2007. – С. 157-159. 488.

Лукашова, В. В. Автоматизированный расчет максимального

моментального уровня волнового поршня в режиме платформинга судна на воздушной подушке / В. В. Лукашова, А. Е. Еганов, В. В. Зайцев, Д. В. Зайцев // Материалы Междунар. науч.-техн. конф. "Автоматизация судостроительного

производства

и подготовка

инженерных кадров:

состояние, проблемы, перспективы". – Николаев, 2007. – С. 136-138. 489.

Пат. 20094. Україна. Підводний апарат-транспортувальник /

А. Ф. Галь, М. О. Дубіна, Г. Ю. Андрейчикова та ін. (Україна). – Заявл. 26.06.06 ; опубл. 15.01.07, Бюл. № 1. 490.

Пат.

20207.

Україна.

Підводний апарат / А.

Ф. Галь,

В. С. Блінцов, Б. А. Бугаєнко, М. О. Дубіна, А. І. Штефирца (Україна). – Заявл. 14.11.06 ; опубл. 10.04.07, Бюл. № 4. 491.

Пат.

20208.

Україна.

Підводний апарат / А.

Ф. Галь,

М. О. Дубіна, А. І. Штефирца (Україна). – Заявл. 11.07.06 ; опубл. 15.01.07, Бюл. № 1. 492.

Пат.

20209.

Україна.

Підводний апарат / А.

Ф. Галь,

В. С. Блінцов, Б. А. Бугаєнко, М. О. Дубіна (Україна). – Заявл. 11.07.06 ; опубл. 15.01.07, Бюл. № 1. 493.

Пат. 22027. Україна. Підводний апарат / В. С. Блінцов,

Б. А. Бугаєнко, А. Ф. Галь, А. І. Штефирца, М. О. Дубіна (Україна). – Заявл. 14.11.06 ; опубл. 10.04.07, Бюл. № 4.

70


494.

Пат. 22439. Україна. Крено-диферентна система підводного

апарату / А. Ф. Галь, В. С. Блінцов, Б. А. Бугаєнко, М. О. Дубіна (Україна). – Заявл. 14.11.06 ; опубл. 25.04.07, Бюл. № 5. 495.

Пат. 26179. Україна. Підводний апарат / А. Ф. Галь, В. С. Блінцов,

Б. А. Бугаєнко, М. О. Дубіна (Україна). – Заявл. 14.11.06 ; опубл. 25.04.07, Бюл. № 5. 496.

Пат.

26282.

Україна.

Підводний робот / С.

М.

Пишнєв,

І. Є. Данильченко, Н. В. Данильченко, Н. І. Родічева (Україна). – Заявл. 15.05.07 ; опубл. 10.09.07, Бюл. № 14. 497.

Пат. 27504. Україна. Рушійний пристрій для підводного робота /

С. М. Пишнєв, І. Є. Данильченко, Н. В. Данильченко, В. П. Сухоносов, Н. І. Родічева (Україна). – Заявл. 19.03.07 ; опубл. 12.11.07, Бюл. № 18. 498.

Пат.

28498.

Україна.

Судновий

підрулюючий

пристрій

/

С. М. Пишнєв, І. Є. Данильченко, Н. В. Данильченко, В. П. Сухоносов, Н. І. Родічева (Україна). – Заявл. 13.08.07 ; опубл. 10.12.07, Бюл. № 20. 499.

Пышнев, С. Н. Мониторинг судоходных путей подводными

аппаратами модульной конструкции / С. Н. Пышнев, И. Е. Данильченко, В. П. Сухоносов // Материалы Междунар. науч.-техн. конф. "Безопасность мореплавания и ее обеспечение при проектировании и постройке судов". – Николаев, 2007. 500.

Пышнев,

телеуправляемого

С.

Н.

подводного

Повышение комплекса

надежности путем

работы

оптимизации

его

структуры / С. Н. Пышнев, И. Е. Данильченко, В. П. Сухоносов // Материалы Междунар. науч.-техн. конф. "Безопасность мореплавания и ее обеспечение при проектировании и постройке судов". – Николаев, 2007. 501.

Пышнев, С. Н. Программно-аппаратный комплекс определения

местоположения

маломерных

плавсредств

/

С.

Н.

Пышнев,

И. Е. Данильченко, В. П. Сухоносов // Материалы Междунар. науч.-техн. 71


конф. "Безопасность мореплавания и ее обеспечение при проектировании и постройке судов". – Николаев, 2007. 502.

Штефырца,

А.

И.

Обеспечение

безопасности

при

спуске

спасательной шлюпки методом свободного падения / А. И. Штефырца, Б. А. Бугаенко // Материалы Междунар. науч.-техн. конф. "Безопасность мореплавания и ее обеспечение при проектировании и постройке судов" (БМС – 2007). – Николаев, 2007. – С. 100-102. 503.

Штефырца, А. И. Разработка нового поколения поисковых

подводных аппаратов / А. И. Штефырца, В. С. Блинцов, А. Ф. Галь // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2007. – № 4. – С. 22-30. 504.

Штефырца, А. И. Свободный вход шлюпки в воду и модельная

установка

для

определения

условной

жесткости

опоры

/

А. И. Штефырца, Б. А. Бугаенко, А. Ф. Галь // Материалы Междунар. науч.-техн. конф. "Автоматизация судостроительного производства и подготовка инженерных кадров: состояние, проблемы, перспективы". – Николаев, 2007. – С. 129-130. 2008 р. 505.

Андрейчикова, А. Ю. Жесткость составных якорных канатов и

канатов с промежуточным подвешенным грузом / А. Ю. Андрейчикова, Б. А. Бугаенко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2008. – № 4. – С. 23-30. 506.

Андрейчикова, А. Ю. Оценка риска разрушения якорных связей

ППБУ / А. Ю. Андрейчикова // Матеріали Міжнар. наук.-метод. конф. "Безпека життєдіяльності людини: освіта, наука, практика". – Миколаїв, 2008. – С. 168-170. 507.

Бугаенко, Б. А. Выдающийся ученый и историк нашего города /

Б. А. Бугаенко, А. Ф. Галь // Новая Николаев. газ. – 2008. – 23 янв. 508. в

Бугаенко, Б. А. Методы количественного и качественного анализа

задачах

автоматизации

технологической

подготовки

сварочного 72


производства в судостроении / Б. А. Бугаенко, И. И. Коваленко, С. В. Драган // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2008. – № 6. – С. 26-35. 509.

Бугаенко, Б. А. Мы доверяем Вам завод / Б. А. Бугаенко,

А. Ф. Галь // Юж. правда. – 2008. – 17 янв. 510.

Бугаенко, Б. А. Начальный период применения электросварки в

судостроении / Б. А. Бугаенко, А. Ф. Галь // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2008. – № 5. – С. 120-124. 511.

Бугаенко, Б. А. Расчет циклической прочности сварных якорных

цепей полупогружных буровых установок / Б. А. Бугаенко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2008. – № 6. – С. 69-76. 512.

Галь,

А.

Ф.

Анализ

конструкций

современных

транспортировочных водолазных камер как объектов спускоподъема / А. Ф. Галь, М. А. Дубина // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2008. – № 1. – С. 62-69. 513.

Галь, А. Ф. Анализ конструкций спускоподъемных устройств

подводных технических средств / А. Ф. Галь, М. А. Дубина // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2008. – № 2. – С. 32-37. 514.

Галь,

А.

Ф.

Анализ

формулы

обобщенного

критерия

для

оптимального проектирования технических средств океанотехники / А. Ф. Галь, М. А. Дубина // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2008. – № 4. – С. 54-60. 515.

Галь, А. Ф. Дормідонтов Володимир Костянтинович / Енцикл.

Сучасної України / наук. ред.: С. І. Болтівець, В. П. Буркат, Т. К. Вінцюк та ін. – К., 2008. – Т. 8. – С. 321. 516.

Галь, А. Ф. Начальный период применения электросварки в

судостроении / А. Ф. Галь, Б. А. Бугаенко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2008. – № 5. – С. 120-124. 517.

Галь,

А.

Ф.

Оптимальное

проектирование

технических

средств освоения океана с использованием обобщенного критерия /

73


А. Ф. Галь, М. А. Дубина // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2008. – № 3. – С. 30-35. 518.

Галь, А. Ф. Особенности спускоподъемных устройств подводных

аппаратов / А. Ф. Галь, М. А. Дубина // Вісн. ОНМУ. – О., 2008. – Вип. 24. – С. 131-136. 519.

Галь,

А.

Ф.

Особенности

эксплуатации

спускоподъемных

устройств водолазов и подводных аппаратов / А. Ф. Галь // Матеріали VII Міжнар. наук.-метод. конф. "Безпека життєдіяльності людини: освіта, наука, практика". – Миколаїв, 2008. – С. 201-203. 520.

Гук,

М.

Н.

Определение

амортизирующей

способности

буксирного гака / М. Н. Гук // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2008. – № 1 (418). – С. 91-94. 521.

Гук, М. Н. Основы океанологии и геологии морского дна : учеб.

пособие / М. Н. Гук. – Николаев : НУК, 2008. – 120 с. 522.

Дубина,

М.

А.

Анализ

конструкций

современных

транспортировочных водолазных камер как объектов спускоподъема / М. А. Дубина, А. Ф. Галь // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2008. – № 1. – С. 62-69. 523.

Дубина, М. А. Анализ конструкций спускоподъемных устройств

подводных технических средств / М. А. Дубина, А. Ф. Галь // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2008. – № 2. – С. 32-37. 524.

Дубина, М. А. Анализ формулы обобщенного критерия для

оптимального

проектирования

технических

средств

океанотехники

/

М. А. Дубина, А. Ф. Галь // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2008. – № 4. – С. 54-60. 525.

Дубина,

М.

А.

Особенности

спускоподъемных

устройств

подводных аппаратов / М. А. Дубина, А. Ф. Галь // Вісн. ОНМУ. – О., 2008. – № 24. – С. 131-136. 526.

Дубина, М. А. Особенности эксплуатации спускоподъемных

устройств водолазов и подводных аппаратов / М. А. Дубина // Матеріали 74


VII Міжнар. наук.-метод. конф. "Безпека життєдіяльності людини: освіта, наука, практика". – Миколаїв, 2008. – С. 201-203. 527.

Зайцев, В. В. Газ, принесенный морем / В. В. Зайцев // Газ и

нефть. – 2008. – № 11 (155). – С. 15-17. 528.

Зайцев, В. В. Оптимизация элементов флота газовозов при его

эксплуатации в системе морской транспортировки газов / В. В. Зайцев, Вал. В. Зайцев // Рыб. хоз-во Украины. Спец. вып. – Керчь, 2008. – С. 5-6. 529.

Зайцев, В. В. Построение математической модели для определения

геометрических параметров наружных аппарелей накатных судов / В. В. Зайцев, О. С. Чегринцева // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2008. – № 1. – С. 75-80. 530.

Зайцев, Вал. В. К проектированию цилиндрических танков судов-

газовозов / Вал. В. Зайцев // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2008. – № 1 (418). – С. 88-91. 531.

Зайцев, Д. В. Анализ и расчет с помощью МКЭ напряженно-

деформированного состояния носового гибкого ограждения открытого типа в режиме висения судна на воздушной подушке / Д. В. Зайцев // Вестн. ОНМУ. – О., 2008. – № 24. – С. 123-130. 532.

Зайцев, Д. В. Влияние геометрии съемных элементов на параметры

носового гибкого ограждения при эксплуатации судна на воздушной подушке / Д. В. Зайцев // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2008. – № 4 (421). – С. 49-54. 533.

Зайцев, Д. В. Затягивание носового гибкого ограждения с

диафрагмой в режиме движения судна на воздушной подушке / Д. В. Зайцев // Рыб. хоз-во Украины. Спец. вып. – Керчь, 2008. – № 7. – С. 7-9. 534.

Зайцев, Д. В. Исследование процесса затягивания носового гибкого

ограждения без диафрагмы при эксплутации судна на воздушной подушке на тихой воде / Д. В. Зайцев, В. В. Зайцев // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2008. – № 5 (422). – С. 37-41. 75


535.

Зайцев, Д. В. Определение максимального мгновенного

уровня волнового поршня в режиме платформинга судна на воздушной подушке / Д. В. Зайцев, В. В. Лукашова // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2008. – № 1 (418). – С. 81-87. 536.

Зайцев, Д. В. Проектирование подъемного комплекса СВПС с

открытым носовым гибким ограждением в режиме платформинга / Д. В. Зайцев // Судовождение : сб. науч. тр. – О., 2008. – № 15. – С. 69-76. 537.

Зайцев, Д. В. Расчет носового гибкого ограждения открытого типа в

режиме эксплуатации судна на воздушной подушке на волнении / Д. В. Зайцев // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2008. – № 3 (420). – С. 39-45. 538.

Зайцев, Д. В. Создание экспериментальной установки для

моделирования работы гибкого ограждения судна на воздушной подушке / Д. В. Зайцев, В. В. Зайцев, Вал. В. Зайцев // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2008. – № 6 (423). – С. 16-20. 539.

Зинкин, В. Н. Применение морфологического анализа в решении

поисковой задачи на начальной стадии проектирования маломерных скоростных судов / В. Н. Зинкин, О. В. Бенцало // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2008. – № 1 (418). – С. 44-50. 540.

Пат. 30840. Україна. Випрямляч для дугового зварювання та

наплавлення під флюсом / А. Ф. Галь, С. В. Драган, Ю. О. Ярос та ін. (Україна). – Заявл. 03.12.07 ; опубл. 11.03.08, Бюл. № 5. 541.

Пат. 30841. Україна. Спосіб електродугового наплавлення під

флюсом / А. Ф. Галь, С. В. Драган, Ю. О. Ярос та ін. (Україна). – Заявл. 03.12.07 ; опубл. 11.03.08, Бюл. № 5. 542.

Пат.

33882.

Україна.

Спосіб

транспортування

стиснутого

природного газу / Є. І. Крижанівський, В. В. Зайцев, Г. Ф. Романовський, О. М. Карпаш, М. І. Гончарук, Д. В. Зайцев, Вал. В. Зайцев (Україна). – Заявл. 10.04.08 ; опубл. 10.07.08, Бюл. № 13.

76


543.

Пат. 34124. Україна. Гаситель енергії хвиль / А. Ф. Галь,

Б. А. Бугаєнко, Г. Ю. Андрейчикова, А. О. Анищенко (Україна). – Заявл. 21.03.08 ; опубл. 25.07.08, Бюл. № 14. 544.

Пат. 34463. Україна. Стенд для дослідження моделі гнучкого

огородження судна на повітряній подушці / Д. В. Зайцев, В. В. Зайцев, Вал. В. Зайцев, А. Ф. Галь, О. Ю. Єганов, В. В. Лукашова (Україна). – Заявл. 21.03.08 ; опубл. 11.08.08, Бюл. № 15. 545.

Пат. 35279. Україна. Стенд для дослідження моделі гнучкого

огородження судна на повітряній подушці / Д. В. Зайцев, В. В. Зайцев, Вал. В. Зайцев, А. Ф. Галь, О. Ю. Єганов, В. В. Лукашова (Україна). – Заявл. 11.04.08 ; опубл. 10.09.08, Бюл. № 17. 546.

Пат. 36736. Україна. Стенд для дослідження моделі гнучкого

огородження судна на повітряній подушці / Д. В. Зайцев, В. В. Зайцев, Вал. В. Зайцев, А. Ф. Галь, О. Ю. Єганов, В. В. Лукашова (Україна). – Заявл. 29.04.08 ; опубл. 10.11.08, Бюл. № 21. 547.

Пат. 36869. Україна. Стенд для дослідження моделі гнучкого

огородження судна на повітряній подушці / Д. В. Зайцев, В. В. Зайцев, Вал. В. Зайцев, А. Ф. Галь, О. Ю. Єганов, В. В. Лукашова (Україна). – Заявл. 20.05.08 ; опубл. 10.11.08, Бюл. № 21. 548.

Пат. 37083. Україна. Пристрій для дослідження моделі

гнучкого огородження судна на повітряній подушці / А. Ф. Галь, В. В. Зайцев, Вал. В. Зайцев та ін. (Україна). – Заявл. 29.08.08 ; опубл. 10.11.08, Бюл. № 21. 549.

Пат. 38162. Україна. Пристрій гасіння енергії води / А. Ф. Галь,

Б. А. Бугаєнко, Г. Ю. Андрейчикова, Д. О. Криницький (Україна). – Заявл. 18.07.08 ; опубл. 25.12.08, Бюл. № 24. 550.

Пат. 38195. Україна. Стенд для дослідження моделі гнучкого

огородження судна на повітряній подушці / А. Ф. Галь, В. В. Зайцев,

77


Вал. В. Зайцев та ін. (Україна). – Заявл. 29.08.08 ; опубл. 25.12.08, Бюл. № 24. 551.

Пат. 82779. Україна. Спосіб підйому затонулого об'єкта та

пристрій для його здійснення / А. Ф. Галь, В. С. Блінцов, Б. А. Бугаєнко, Г. Ю. Андрейчикова, М. О. Дубіна (Україна). – Заявл. 14.11.06 ; опубл. 12.05.08, Бюл. № 9. 552.

Пишнєв, С. М. Розробка архітектури підводних апаратів модульної

конструкції / С. М. Пишнєв // Гуманіт. вісн. НУК. – Миколаїв, 2008. – С. 154-155. 553.

Пышнев, С. Н. Классификация технических объектов для

использования

подводных

аппаратов

в

шельфовой

зоне

/

С. Н. Пышнев, И. Е. Данильченко, В. П. Сухоносов // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2008. – № 1. – С. 69-75. 554.

Создание экспериментальной установки для моделирования работы

гибкого ограждения судна на воздушной подушке / Д. В. Зайцев, В. В. Зайцев, Вал. В. Зайцев, В. В. Лукашова // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2008. – № 6 (423). – С. 16-20. 555.

Штефырца, А. И. Анализ конструкций шлюпок свободного

падения зарубежной постройки / А. И. Штефырца, Б. А. Бугаенко, А. Ф. Галь // Риб. госп-во України. – Керч, 2008. – № 7. 556.

Штефырца, А. И. Оценка вероятности успешного проведения

эвакуации людей с помощью коллективных спасательных средств на стадии проектирования / А. И. Штефырца, Б. А. Бугаенко, Т. А. Фарионова // Матеріали Міжнар. наук.-метод. конф. "Безпека життєдіяльності людини: освіта, наука, практика". – Миколаїв, 2008. – С. 187-189. 557.

Tschullik,

R.

Innovative

Power

of

Standardisation

the

Harmonised Carrying Security Concept in Steel Construction / R. Tschullik, P. Pentschew, V. Zaytsev // Ninth Int. Conf. on Marine Sciences and Technologies "Black sea – 2008". – Varna, 2008. – P. 74-78. 78


558.

Zaytsev, V. Optimization of Elements of Fleet of Liquefied-Gas

Carriers at its Operation in System of Marine Transportation of Gases / V. Zaytsev, P. Pentschew // Ninth Int. Conf. on Marine Sciences and Technologies "Black sea – 2008". – Varna, 2008. – P. 99-101. 559.

Zaytsev, D. The Review of Fleet of Small Hovercrafts / D. Zaytsev //

Ninth Int. Conf. on marine Csiences and Technologies "Black sea – 2008". – Varna, 2008. – P. 105-106. 560.

Zaytsev, V. For Designing of Cylindrical Cargo Tanks of Liquefied-

Gas Carriers / V. Zaytsev // Ninth Int. Conf. on Marine Sciences and Technologies "Black sea – 2008". – Varna, 2008. – P. 102-104. 2009 р. 561.

Андрейчикова, А. Ю. Взаимосвязь жесткостных, нагрузочных и

линейных

характеристик

якорного

каната

многоякорной

системы

позиционирования / А. Ю. Андрейчикова, Б. А. Бугаенко // Зб. наук. пр. Севастоп. військ.-мор. ордена Червоної Зірки ін-ту ім. П. С. Нахімова. – Севастополь, 2009. – Вип. 1 (16). – С. 132-136. 562.

Андрейчикова, А. Ю. Обеспечение живучести многоякорных

систем позиционирования судов / А. Ю. Андрейчикова // Тези доп. IV наук.-техн. конф. "Живучість корабля та безпека на морі". – Севастополь, 2009. – С. 43. 563.

Галь, А. Ф. Проектування пристроїв і систем підводних

апаратів. У 5 ч. Ч. 2 / А. Ф. Галь, А. Я. Казарєзов, С. М. Пишнєв та ін. – Миколаїв : НУК, 2009. – 128 с. 564.

Галь, А. Ф. Анализ согласованности экспертных оценок при

выборе конструкций морских буровых установок / А. Ф. Галь, Б. А. Бугаенко, Т. А. Фарионова // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2009. – № 2. – С. 62-70.

79


565.

Галь, А. Ф. История судостроения : учеб. пособие. В 4 ч. Ч. 3.

Судостроение нового времени. 1920-1945 гг. / А. Ф. Галь, Б. А. Бугаенко. – Николаев : НУК, 2009. – 292 с. 566.

Гук, М. Н. Гибкие конструкции судов и океанотехники : учеб.

пособие / М. Н. Гук. – Николаев : НУК, 2009. – 92 с. 567.

Зайцев, Д. В. Влияние диафрагмы на процесс затягивания

носового гибкого ограждения при эксплуатации судна на воздушной подушке на тихой воде / Д. В. Зайцев, В. В. Зайцев // Судовождение : сб. науч. тр. – О., 2009. – № 16. – С. 65-70. 568.

Дубина, М. А. Рациональное проектирование спускоподъемного

устройства на примере водолазного колокола / М. А. Дубина // Тези доп. ІV наук.-техн. конф. "Живучість корабля та безпека на морі". – Севастополь, 2009. – С. 43-44. 569.

Компьютерное моделирование влияния сварочных деформаций на

плоскостность

опорной

поверхности

фундамента

судового

крана

/

В. Ф. Квасницкий, В. В. Зайцев, Г. В. Ермолаев, Вал. В. Зайцев, Д. В. Зайцев // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2009. – № 6 (429). – С. 86-92. 570.

Морфологический анализ на ранней стадии проектирования

сверхлегких

экранопланов

/

В.

Н.

Зинкин,

С.

Н.

Слижевский,

В. В. Гулейков, Б. В. Иванов // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2009. – № 4 (427). – С. 100-105. 571.

Пат. 40892. Україна. Рятувальний пристрій / Б. А. Бугаєнко,

А. Ф. Галь, А. І. Штефирца, Д. С. Надобко (Україна). – Заявл. 09.12.08 ; опубл. 27.04.09, Бюл. № 8. 572.

Пат. 41592. Україна. Пристрій для зміцнення поверхні отвору

деталі / А. Ф. Галь, С. М. Соловйов, М. М. Івахненко та ін. (Україна). – Заявл. 20.01.09 ; опубл. 25.05.09, Бюл. № 10.

80


573.

Пат. 42557. Україна. Гаситель морських хвиль / А. Ф. Галь,

Б. А. Бугаєнко, Г. Ю. Андрейчикова, Ю. П. Федоренко (Україна). – Заявл. 17.02.09 ; опубл. 10.07.09, Бюл. № 13. 574.

Пат.

42693.

Україна.

Транспортний

CNG-модуль

/

Є. І. Крижанівський, В. В. Зайцев, Вал. В. Зайцев, Д. В. Зайцев (Україна). – Заявл. 23.04.09 ; опубл. 10.07.09, Бюл. № 13. 575.

Пат.

42694.

Україна.

Спосіб

морського

транспортування

стиснутого природного газу в CNG-модулях / Є. І. Крижанівський, В. В. Зайцев, Вал. В. Зайцев, Д. В. Зайцев (Україна). – Заявл. 23.04.09 ; опубл. 10.07.09, Бюл. № 13. 576.

Пат.

43954.

Україна.

Басейн

для

дослідження

моделі

підіймального комплексу судна на повітряній подушці / Д. В. Зайцев, В. В. Зайцев, Вал. В. Зайцев, А. Ф. Галь, В. В. Лукашова (Україна). – Заявл. 07.04.09 ; опубл. 10.09.09, Бюл. № 17. 577.

Пат. 46300. Україна. Рятувальний пристрій / Б. А. Бугаєнко,

А. Ф. Галь, А. І. Штефирца, Т. І. Байдушина (Україна). – Заявл. 28.07.09 ; опубл. 10.12.09, Бюл. № 23. 578.

Пат. 86121. Україна. Підводний апарат / В. С. Блінцов,

Б. А. Бугаєнко, М. О. Дубіна (Україна). – Заявл. 20.06.07 ; опубл. 25.03.09, Бюл. № 6. 579.

Пат. 86123. Україна. Підводний апарат / В. С. Блінцов,

Б. А. Бугаєнко, А. Ф. Галь, М. О. Дубіна (Україна). – Заявл. 25.06.07 ; опубл. 25.03.09, Бюл. № 6. 580.

Пат. 87713. Україна. Гаситель енергії води / Б. А. Бугаєнко,

А. Ф. Галь, Г. Ю. Андрейчикова, А. О. Анищенко (Україна). – Заявл. 04.06.07 ; опубл. 10.08.09, Бюл. № 15. 581.

Пишнєв, С. М. Архітектура і дизайн суден : навч.-метод. посібник /

С. М. Пишнєв. – Миколаїв : НУК, 2009. – 148 с.

81


582.

Пишнєв, С. М. Розробка архітектури та інтер'єру туристичного

підводного апарату / С. М. Пишнєв, Д. В. Перцула, А. Я. Кукчерук // Гуманіт. вісн. НУК. – Миколаїв, 2009. – Вип. 2. – С. 3-4. 583.

Проектування пристроїв і систем підводних апаратів : навч.

посібник. У 5 ч. Ч. 2 / А. Я. Казарєзов, А. Ф. Галь, С. М. Пишнєв, М. О. Дубіна. – Миколаїв : НУК, 2009. – 128 с. 584.

Толышев, Э. В. Определение коэффициента аэродинамического

сопротивления корпуса судна на воздушной подушке с помощью метода конечных объемов / Э. В. Толышев, В. В. Лукашова // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2009. – № 6 (429). – С. 50-55.

Кафедра теорії та проектування суден 2000 р. 585.

Бондаренко,

О.

В.

Застосування

методу

імітаційного

моделювання в проектуванні суден / О. В. Бондаренко // Зб. наук. пр. УДМТУ.  Миколаїв, 2000.  № 2 (374).  С. 28-37. 586.

Квітковський, Р. С. Визначення водотоннажності порожнем

нафтоналивних суден і сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення

людини

/

Р.

С.

Квітковський,

О.

І.

Кротов,

О. В. Бондаренко // Зб. наук. пр. – К., 2000. – № 9. – С. 56-61.

2001 р. 587.

Бондаренко, О. В. Розрахунок водотоннажності порожнем при

оптимізації

основних

характеристик

нафтоналивного

судна

/

О. В. Бондаренко, О. І. Кротов // Зб. наук. пр. УДМТУ.  Миколаїв, 2001.  № 3 (375).  С. 28-38. 588.

Бондаренко,

А.

В.

Оценка

достоверности

результатов

оптимизации характеристик танкера с использованием имитационной 82


модели / А. В. Бондаренко, В. И. Голиков, А. И. Кротов // Зб. наук. пр. УДМТУ.  Миколаїв, 2001.  № 5 (377).  С. 96-106. 589.

Голиков,

И.

В.

Применение

метода

ЛП-поиска

при

проектировании научно-исследовательских судов / И. В. Голиков, А. В. Бондаренко // Зб. наук. пр. УДМТУ.  Миколаїв, 2001.  № 4 (376).  С. 17-24. 590.

Некрасов, В. А. Безопасность и надежность судов / В. А. Некрасов //

Зб. наук. пр. УДМТУ.  Миколаїв, 2001.  № 5 (377).  С. 108-120. 2002 р. 591.

Бондаренко,

О.

В.

Особливості

використання

імітаційного

моделювання в проектуванні суден / О. В. Бондаренко, О. І. Кротов // Матеріали Міжнар. конф. "Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв, 2002. – Т. 2. – С. 37-39. 592.

Проскученко, Ю. М. Математическая модель струи вблизи

открытого судового винта и зависимости для оценки вызванных скоростей / Ю. М. Проскученко, В. П. Шестопал // Матеріали Міжнар. конф. "Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв, 2002. – Т. 1. – С. 211-212. 593.

Проскученко, Ю. М. Полуэмпирические зависимости для оценки

вызванных скоростей непосредственно за открытым судовым винтом / Ю. М. Проскученко // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2002. – № 1 (379). – С. 3-13. 594.

Розрахунки статики судна : навч. посібник. В 2 ч. Ч. 1. Плавучість

та початкова остійність / В. О. Нєкрасов, О. І. Кротов, В. П. Шестопал, І. Ю. Потай. – Миколаїв : УДМТУ, 2002. – 56 с. 595.

Nekrasov, V. Reliability of Drilling Platforms for the Caspian /

V. Nekrasov, B. Mykhaylov // Sea. Proc. ICOPMAS'2002, Ramzar, 14-18 October 2002. – Ramzar, 2002. – Р. 17-24. 83


2003 р. 596.

Вашедченко, А. Н. Автоматические подводные аппараты

сегодня / А. Н. Вашедченко // Матеріали наук. конф. підводного технол. центру ун-та Малек Аштар, Ісфаган, Іран, 2003. – Ісфаган, 2003. – С. 8-13. 597.

Вашедченко, А. Н. Роль скеговых судов и кораблей на воздушной

подушке в народнохозяйственном комплексе страны / А. Н. Вашедченко // Матеріали конф. наук.-дослід. авіамор. ун-та Малек Аштар, Шираз, Іран. – Шираз, 2003. – С. 15-19. 598.

Жуков, Ю. Д. Мореходные качества корабля : учеб. пособие. Ч. 1.

Основы теории / Ю. Д. Жуков, В. П. Шестопал. – Николаев : НГГУ им. П. Могилы, 2003. – 66 с. 599.

Некрасов,

В.

А.

Комплексная

критериальная

оценка

эффективности и безопасности судов / В. А. Некрасов, Ю. Б. Богова // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2003. – № 6 (392). – С. 10-22. 600.

Особливості проектування морських транспортних суден : навч.

посібник. Ч. 1 / О. В. Бондаренко, О. І. Кротов, Л. О. Матвєєв, С. О. Прокудін. – Миколаїв : УДМТУ, 2003. – 76 с. 601.

Потай, І. Ю. Використання програм управління проектами для

вирішення задачі оптимізації навчальних планів вищих навчальних закладів / І. Ю. Потай, С. В. Драган, О. М. Возний // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2003. – № 2 (388). – С. 121-130. 602.

Потай, І. Ю. Фактори впливу на якість навчання в системі

безперервної підготовки фахівців з вищою освітою / І. Ю. Потай // Проблеми освіти : наук.-метод. зб. – К., 2003. – Вип. 31. – С. 55-60. 603.

Правила класифікації та побудови морських суден. В 4 т. Т. 4 /

уклад.: В. В. Бабій, О. А. Баронова, А. О. Білокурець, В. С. Блінцов, Е. Т. Бурдун, С. П. Гейко, В. Д. Губенко, С. Т. Гура, О. М. Дубовий, О. К. Жук, В. В. Квасницький, В. Ф. Квасницький, К. В. Костенко, 84


О. І. Кротов, О. С. Охрименко, Г. Ф. Романовський, В. В. Севрюков, О. М. Спіян, М. Р. Ткач, В. К. Чекунов, Г. В. Шарун, А. В. Щедролосєв ; під заг. ред. В. В. Севрюкова. – К. : Регістр судноплавства України, 2003. – 555 с. 604.

Правила щодо вантажопідйомних пристроїв морських суден.

Правила про вантажну марку морських суден / уклад.: В. В. Бабій, А. О. Білокурець, В. В. Зайцев, В. Ф. Квасницький, О. І. Кротов, О. С. Охрименко, Г. Ф. Романовський, В. В. Севрюков, О. М. Спіян, Г. В. Шарун ; під заг. ред. В. В. Севрюкова. – К. : Регістр судноплавства України, 2003. – 205 с. 605.

Проектування

малотоннажних

суден

:

навч.

посібник

/

О. І. Кротов, В. І. Голіков, О. Ю. Єганов, О. В. Бондаренко. – Миколаїв : УДМТУ, 2003. – 192 с. 606.

Проектування морських транспортних суден : навч. посібник /

О. І. Кротов, В. І. Голіков, О. Ю. Єганов, О. В. Бондаренко. – Миколаїв : УДМТУ, 2003. – 156 с. 607.

Mathematical Simulation for Solidification of the Holloy Cylindrical

Casting Under Centrifugal Permanent Mould Casting / L. Klimenko, Yu. Kondratenko, L. Duhta, V. Andreev // Polish Academy of Sciences. – Branch Katowice, 2003. – Vol. 3, № 7. – P. 33-39. 608.

Nekrasov, V. Application of Automatic Control Methods for

Optimization of Flume Tank Efficiency / V. Nekrasov // Pres. ICCSE. – Kharbin, 2003. – P. 9-12. 609.

Regulation of the Structure Formations of the Spun Casting as to

Castiron Cylinder Lines of the Transport Engines / L.

Klimenko,

Yu. Kondratenko, L. Duhta, V. Andreev // Polish Academy of Sciences. – Branch Katowice, 2003. – Vol. 3, № 7. – P. 41-45.

85


2004 р. 610.

Бондаренко,

А.

В.

Моделирование

функционирования

нефтетранспортной системы "порт – судно" / А. В. Бондаренко, А. И. Кротов, А. Н. Потолов // Зб. наук. пр. НУК.  Миколаїв, 2004.  № 5 (398).  С. 26-32. 611.

Дихта, Л. М. Динаміка при вибійної зони при електроімпульсній

обробці свердловини / Л. М. Дихта, О. М. Сизоненко // Тези доп. на Могилянських читаннях – 2004. – Миколаїв, 2004. – С. 27-28. 612.

Клименко,

вдосконалення

Л.

П.

Вибір

термодинамічних параметрів для

технології циліндричних

порожнинних

виливків

на

ротаційній установці / Л. П. Клименко, Л. М. Дихта, В. І. Андреєв // Тези доп. на Могилянських читаннях – 2004. – Миколаїв, 2004. – С. 31-33. 613.

Клименко, Л. П. Математичне моделювання процесів твердіння та

охолодження порожнинного циліндричного виливка при відцентровому литті в масивний кокіль / Л. П. Клименко, Л. М. Дихта, В. І. Андреєв // Наук. пр. МДТУ ім. П. Могили. Сер. Комп'ютерні технології. – Миколаїв, 2004. – Т. 35, вип. 22. – С. 59-69. 614.

Клименко, Л. П. Розрахунки на ЕОМ теплокінетичних параметрів

процесу кристалізації та охолодження порожнинного циліндричного виливка / Л. П. Клименко, Л. М. Дихта, В. І. Андреєв // Тези доп. НАУКМА. – К., 2004. – С. 176-177. 615.

Некрасов, В. А. Задача исследовательского проектирования

спасательного судна / В. А. Некрасов, Ле Куанг Хунг // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2004. – № 5 (398). – С. 3-12. 616.

Особливості проектування морських транспортних суден : навч.

посібник. Ч. 2 / О. В. Бондаренко, О. І. Кротов, Л. О. Матвєєв, С. О. Прокудін. – Миколаїв : НУК, 2004. – 80 с.

86


617.

Потай, И. Ю. Экспертная оценка качества подготовки выпускника

технического вуза к профессиональной деятельности / И. Ю. Потай, С. В. Драган // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2004. – № 6 (399). – С. 155-164. 618.

Центробежная отливка гильз цилиндров ДВС с обратным градиентом

твердости по сечению / В. И. Андреев, Л. П. Клименко, Л. М. Дыхта, О. Ф. Прищепов // Двигатели внутреннего сгорания. – 2004. – № 2 (5). – С. 126-130. 2005 р. 619.

Бондаренко, О. В. Методичні вказівки до практичних занять з

дисципліни "Основи проектування суден" / О. В. Бондаренко, О. І. Кротов, В. І. Сорокін. – Миколаїв : НУК, 2005. – 48 с. 620. проекту

Бондаренко, О. В. Методичні вказівки щодо виконання дипломного студентами

спеціальності

"Кораблі

та

океанотехніка"

/

О. В. Бондаренко, О. І. Кротов, Л. П. Матвєєв. – Миколаїв : НУК, 2005. – 64 с. 621.

Бондаренко, А. В. О решении оптимизационных задач проектирования

судов в стохастической постановке / А. В. Бондаренко, А. И. Кротов, А. Н. Потолов // Зб. наук. пр. НУК.  Миколаїв, 2005.  № 1 (400).  С. 8-14. 622.

Жуков, Ю. Д. Мореходные качества корабля. Динамика : учеб.

пособие / Ю. Д. Жуков, В. П. Шестопал. – Николаев : НГГУ им. П. Могилы, 2005. – 116 с. 623.

Егоров, Г. В. Как в условиях ограниченных ресурсов сохранить

отечественный флот / Г. В. Егоров, Н. А. Ефремов // Реч. трансп. (XXI век). – 2005. – № 3. – С. 65-73. 624.

Пащенко, Ю. Н. Буксир "Гермес" – для порта и моря /

Ю. Н. Пащенко // Судостроение и судоремонт. – 2005. – № 1 (10). – С. 12-14. 625.

Пащенко, Ю. Н. Методические аспекты специализации "Яхтинг

и малые суда" в НУК / Ю. Н. Пащенко // Тез. докл. III Междунар. науч.практ. конф. "Тенденции развития яхтенного бизнеса и малотоннажного судостроения". – О., 2005. – С. 24-28. 87


626.

Потай, І. Ю. Вплив кредитно-модульної системи організації

навчального процесу на успішність студентів старших курсів / І. Ю. Потай, С. В. Драган // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. Спец. вип. – К., 2005. – С. 33-36. 627.

Потай, И. Ю. Модель мультипроекта модернизации системы

управления качеством подготовки выпускников вузов / И. Ю. Потай // Тез. докл. Междунар. науч.-практ. конф. "Управление проектами: состояние и перспективы". – Николаев, 2005. – С. 135-138. 628.

Потай, И. Ю. Разработка методики управления учебным процессом

на основе повышения качества уровня подготовки выпускников вузов / И. Ю. Потай, А. А. Мочалов // Управління проектами та розвиток виробництва : зб. наук. пр. – Луганськ, 2005. – № 1. – С. 164-174. 629.

Потай, И. Ю. Составление индивидуальных учебных планов в

условиях кредитно-модульной системы организации учебного процесса / И. Ю. Потай // Тез. докл. ІІ Междунар. конф. "Управление проектами – от видения к реальности". – К., 2005. – С. 73-75. 630.

Потай, И. Ю. Управление качеством экологической подготовки

специалистов в НУК на основе проектного подхода / И. Ю. Потай // Зб. доп. IV Міжнар. наук.-техн. конф. "Проблеми екології та енергозберігання в суднобудуванні". – Миколаїв, 2005. – С. 57-59. 631.

Управление трудовыми ресурсами в процессе реализации проекта /

А. Е. Еганов, И. А. Воробьева, Е. В. Погорелова, И. Ю. Потай // Відкриті наук.-метод. читання "Математика в економіці і для економіки: проблеми викладання і застосування". – Ласпі, 2005. – С. 27-30. 2006 р. 632.

Бондаренко, А. В. Выбор главных элементов судна с малой

площадью ватерлинии / А. В. Бондаренко, А. И. Кротов, Т. И. Полянская // Зб. наук. пр. НУК.  Миколаїв, 2006.  № 4 (409).  С. 40-47. 88


633.

Бондаренко, А. В. Кораблестроительное образование в условиях

интеграции Украины в европейское сообщество / А. В. Бондаренко // Бюл. Всеукр. асоц. "Морська освіта".  К., 2006. – Вип. 1.  С. 24-27. 634.

Бондаренко, А. В. Кораблестроительное образование в условиях

интеграции Украины в европейское сообщество / А. В. Бондаренко // Водний транспорт : зб. наук. пр. КДАВТ.  К., 2006.  № 7. – С. 78-81. 635.

Бондаренко, А. В. Летящие над волнами / А. В. Бондаренко,

А. Н. Вашедченко, Чен Ван Минь // Судоходство. – 2006. – № 12 (126). – С. 34-35. 636.

Бондаренко,

А.

В.

Оценка

экономической

эффективности

использования судов с малой площадью ватерлинии в Черноморском регионе / А. В. Бондаренко, А. И. Кротов, Т. И. Полянская // Зб. наук. пр. НУК.  Миколаїв, 2006.  № 6 (411).  С. 11-19. 637.

Егоров, Г. В. Анализ риска транспортных судов смешанного

плавания : учеб. пособие / Г. В. Егоров. – Николаев : НУК, 2006. – 72 с. 638.

Егоров, Г. В. В борт ударили бортом… / Г. В. Егоров //

Судоходство. – 2006. – № 3 (118). – С. 34-35. 639.

Егоров, Г. В. Испытание морем / Г. В. Егоров // Судоходство. –

2006. – № 4 (119). – С. 34-35. 640.

Егоров, Г. В. Основные типы современных многоцелевых

сухогрузных судов для отечественных судовладельцев / Г. В. Егоров // Транспорт. – 2006. – № 14 (390). – С. 88-94. 641.

Егоров, Г. В. Остаточная прочность корпуса в расчетах

непотопляемости

и

обеспечении

борьбы

за

живучесть.

Размеры

повреждений и условия аварий / Г. В. Егоров // Проблеми техніки. – 2006. – № 1. – С. 3-23. 642.

Егоров, Г. В. Параметрический ряд многоцелевых сухогрузных

судов ограниченных районов плавания / Г. В. Егоров // Судостроение и судоремонт. – 2006. – № 15-16. – С. 12-19. 89


643.

Егоров, Г. В. Параметрический ряд сухогрузов / Г. В. Егоров //

Морская политика России. – 2006. – № 2. – С. 24-27. 644.

Егоров, Г. В. Проектирование судов ограниченного района плавания

на основе теории риска : учеб. пособие / Г. В. Егоров. – Николаев : НУК, 2006. – 68 с. 645.

Егоров,

Г.

В.

Судостроение

и

судоремонт

Украины:

необходимость комплексного подхода / Г. В. Егоров // Судостроение и судоремонт. – 2006. – № 17. – С. 8-9. 646.

Егоров, Г. Сухогрузное многоцелевое судно ограниченного

района плавания дедвейтом 3750 тонн типа "Каспиан экспресс" / Г. Егоров, Р. Алекперов, В. Тонюк // Порты Украины. – 2006. – № 2 (58). – С. 56-62. 647.

Нєкрасов,

В.

О.

Лабораторні роботи зі статики судна

/

В. О. Нєкрасов. – Миколаїв : НУК, 2006. – 78 с. 648.

Некрасов, В. А. Задача проектирования судна для условий

рыночной эксплуатации / В. А. Некрасов, Н. Н. Микоша // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2006. – № 2 (407). – С. 3-10. 649.

Потай, И. Ю. Применение информационных технологий для

создания автоматизированной системы анализа качества подготовки специалистов в вузах / И. Ю. Потай // Вестн. ХНТУ. – Херсон, 2006. – № 1 (24). – С. 371-382. 650.

Потай, И. Ю. Применение методологии управления проектами для

создания мультипроекта модернизации системы управления качеством подготовки специалистов в вузах / И. Ю. Потай // Тез. докл. ІІІ Междунар. конф. "Управление проектами в развитии общества". – К., 2006. – С. 75-78. 651.

Потай, И. Ю. Проектно-ориентированный подход к созданию и

внедрению системы управления качеством подготовки специалистов в вузе / И. Ю. Потай // Тези доп. регіонального наук.-практ. семінару "Проблеми ступеневої підготовки фахівців". – Луганськ, 2006. – С. 70-73.

90


652.

Потай, И. Ю. Разработка функциональной модели системы

управления качеством подготовки специалистов в вузе / И. Ю. Потай // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2006. – № 5. – С. 73-86. 653.

Проектирование пропульсивного комплекса судна ограниченного

района

плавания

на

базе

современных

методов

вычислительной

гидродинамики / Г. В. Егоров, Л. И. Вишневский, Б. Н. Станков, А. В. Печенюк // Судостроение. – 2006. – № 2. – С. 27-31. 654.

Тесля, Ю. Н. Модель мультипроекта модернизации системы

управления качеством подготовки специалистов в вузах всех уровней аккредитации / Ю. Н. Тесля, И. Ю. Потай // Зб. наук. пр. – Луганськ, 2006. – № 3. – С. 164-177. 655.

Egorov, G. V. New Generation of the Russian Dry-Cargo Vessels of

River-Sea Navigation "Volgo-Don max" Type. Papers of the Intern / G. V. Egorov // Conf. "Coastal Ships & Inland Waterways II". – London, 2006. – P. 117-125. 2007 р. 656.

Бондаренко, А. В. Анализ архитектурно-конструктивных типов и

характеристик суперяхт / А. В. Бондаренко, А. И. Кротов, О. В. Токарева // Материалы V Междунар. науч.-практ. конф. "Тенденции развития яхтенного бизнеса и малотоннажного судостроения. Популяризация маломерного флота", 4-5 апр. 2007 г. – О., 2007. – С. 162-164. 657.

Бондаренко, А. В. Анализ проектных характеристик судов с

малой площадью ватерлинии / А. В. Бондаренко, А. П. Бойко // Материалы Междунар.

науч.-техн.

конф.

"Безопасность

мореплавания

и

ее

обеспечение при проектировании и постройке судов". – Николаев, 2007. – С. 59-61. 658.

Бондаренко, А. В. Диплом с отличием / А. В. Бондаренко // Юж.

правда. – 2007. – 12 апр. – С. 5. 91


659.

Бондаренко, А. В. Нет ничего выше книги / А. В. Бондаренко //

Юж. правда. – 2007. – 26 мая. – С. 3. 660.

Бондаренко,

А.

В.

Особенности

подготовки

инженеров-

кораблестроителей в современных условиях / А. В. Бондаренко // Материалы

Междунар.

науч.-техн.

конф.

"Автоматизация

судостроительного производства и подготовка инженерных кадров: состояние, проблемы, перспективы", 26-27 июня 2007 г. – Николаев, 2007. – С. 59-61. 661.

Бондаренко, А. В. Систематизация и статистический анализ

данных по судам с малой площадью ватерлинии / А. В. Бондаренко, А. П. Бойко // Зб. наук. пр. НУК.  Миколаїв, 2007.  № 6 (417).  С. 3-9. 662.

Бондаренко, А. В. Скоростной катамаран для линии Ялта – Синоп /

А. В. Бондаренко, А. Н. Вашедченко, Чен Ван Минь // Судоходство. – 2007. – № 1-2 (127). – С. 50-52. 663.

Бондаренко, А. В. Яхтенных инженеров готовят в Николаеве /

А. В. Бондаренко // Фарватер-практикум. – 2007. – № 2 (21). – С. 3. 664.

Вашедченко,

А.

Н.

Влияние

высокой скорости

хода

на

безопасность плавания пассажирских паромов дальнего плавания / А. Н. Вашедченко, Чен Ван Минь // Материалы Междунар. науч.-техн. конф. "Безопасность мореплавания и ее обеспечение при проектировании и постройке судов". – Николаев, 2007. – С. 52-53. 665.

Егоров, Г. В. Анализ главных характеристик транспортных судов

внутреннего плавания Украины / Г. В. Егоров, И. И. Махек // Материалы Междунар.

науч.-техн.

конф.

"Безопасность

мореплавания

и

ее

обеспечение при проектировании и постройке судов". – Николаев, 2007. – С. 43-46. 666.

Егоров, Г. В. Анализ конструкций корпусов существующих

навалочных судов / Г. В. Егоров, А. А. Соловьев // Материалы Междунар. 92


науч.-техн. конф. "Безопасность мореплавания и ее обеспечение при проектировании и постройке судов". – Николаев, 2007. – С. 39-41. 667.

Егоров, Г. В. Анализ путевых, портовых и коммерческих условий,

определяющих характер судов внутреннего плавания системы Дунай – Майн – Рейн / Г. В. Егоров, И. И. Махек // Проблеми техніки. – 2007. – № 2. – С. 3-19. 668.

Егоров,

Г.

В.

Дополнительные

экологические

требования

классификационного общества к судам и судовому оборудованию как инструменту повышения безопасности окружающей среды / Г. В. Егоров, В. В. Севрюков // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. "Екологічні проблеми Чорного моря". – О., 2007. – С. 91-95. 669.

Егоров, Г. В. Железнодорожный паром вместимостью 50 вагонов

для Черного моря / Г. В. Егоров, И. М. Чистяков, Н. В. Автутов // Судостроение и судоремонт. – 2007. – № 4 (25). – С. 8-18. 670.

Егоров Г. В. Исследование основных элементов нефтеналивных судов

ограниченных районов плавания / Г. В. Егоров, Ю. И. Исупов, Я. В. Калугин // Материалы Междунар. науч.-техн. конф. "Безопасность мореплавания и ее обеспечение при проектировании и постройке судов". – Николаев, 2007. – С. 46-49. 671.

Егоров, Г. В. Кластеры и суда смешанного плавания нового

поколения : монография / Г. В. Егоров. – О. : Изд-во журн. "Судостроение и судоремонт", 2007. – 82 с. 672.

Егоров, Г. В. "Либерти" значит свобода / Г. В. Егоров //

Судостроение и судоремонт. – 2007. – № 3 (24). – С. 42-52. 673.

Егоров, Г. В. Линеаризация математической модели мореходно-

прочностных характеристик судна / Г. В. Егоров // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2007. – № 1. – С. 3-12. 674.

Егоров, Г. В. На обочине мирового судостроения / Г. В. Егоров //

Порты Украины. – 2007. – № 7 (69). – С. 44-45. 93


675.

Егоров, Г. В. Об определении расчетных скоростей износа

корпусов судов смешанного "река – море" плавания / Г. В. Егоров // Судостроение. – 2007. – № 3. – С. 58-61. 676.

Егоров Г. В. Определение главных размерений судов

ограниченных

районов

плавания

на

основе

анализа

путевых

условий / Г. В. Егоров, И. А. Ильницкий // Вiсн. ОНМУ. – О., 2007. – Вип. 22. – С. 20-39. 677.

Егоров, Г. В. Опыт использования CFD-моделирования при

проектировании пропульсивного комплекса судна / Г. В. Егоров, Б. Н. Станков, А. В. Печенюк // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2007. – № 2. – С. 3-11. 678.

Егоров, Г. В. Основы проектирования сухогрузных судов

смешанного "река – море" плавания при их строительстве на основе элементов судов-доноров / Г. В. Егоров, Н. В. Автутов // Материалы Междунар.

науч.-техн.

конф.

"Безопасность

мореплавания

и

ее

обеспечение при проектировании и постройке судов". – Николаев, 2007. – С. 36-39. 679.

Егоров, Г. В. Остаточная прочность корпуса в расчетах

непотопляемости и обеспечении борьбы за живучесть. Алгоритм расчета спрямления поврежденного судна / Г. В. Егоров // Проблеми техніки. – 2007. – № 1. – С. 3-15. 680.

Егоров, Г. В. Остаточная прочность корпуса в расчетах

непотопляемости и обеспечения борьбы за живучесть (учет потери части продольных связей) / Г. В. Егоров // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2007. – № 3. – С. 38-50. 681.

Егоров, Г. В. Первое сухогрузное судно класса "Азов макс" /

Г. В. Егоров, Р. А. Алекперов, В. И. Тонюк // Судостроение. – 2007. – № 1. – С. 9-13.

94


682.

Егоров, Г. В. Проектирование судов ограниченного района

плавания на основе теории риска : монография / Г. В. Егоров. – СПб. : Судостроение, 2007. – 416 с. 683.

Егоров, Г. В. Сухогрузное многоцелевое судно дедвейтом

6350 тонн "Мирзага Халилов" / Г. В. Егоров, Ю. И. Исупов, В. И. Тонюк // Судостроение и судоремонт. – 2007. – № 1-2. – С. 10-19. 684.

Егоров, Г. В. Сухогрузное многоцелевое судно проекта RSD17

"Мирзага Халилов" с повышенным экологическим классом / Г. В. Егоров, Ю. И. Исупов, В. И. Тонюк // Судостроение. – 2007. – № 4. – С. 14-19. 685.

Егоров, Г. В. Танкер: спасти после аварии / Г. В. Егоров,

И. М. Чистяков // Судоходство. – 2007. – № 1-2 (127). – С. 54-56. 686.

Жуков, Ю. Д. Мореходные качества корабля : учеб. пособие.

В 2 ч. Ч. 2 / Ю. Д. Жуков, Л. П. Клименко, В. П. Шестопал. – Николаев : НГГУ им. П. Могилы, 2007. – 152 с. 687.

Мартилога, Д. С. Особливості застосування CAD/CAM/CAE-

систем при проектуванні малотоннажних суден / Д. С. Мартилога, О. В. Бондаренко "Автоматизация

//

Материалы

Междунар.

судостроительного

науч.-техн.

производства

и

конф.

подготовка

инженерных кадров: состояние, проблемы, перспективы", 26-27 июня 2007 г. – Николаев, 2007. – С. 202-203. 688.

Мікоша, Н. М. Вплив факторів експлуатації на ефективність

транспортного судна / Н. М. Мікоша // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2007. – № 4 (415). – С. 16-23. 689.

Мікоша, Н. М. Задача проектування судна та визначення його

ефективності в стохастичній постановці / Н. М. Мікоша // Материалы Междунар.

науч.-техн.

конф.

"Автоматизация

судостроительного

производства и подготовка инженерных кадров: состояние, проблемы, перспективы". – Николаев, 2007. – С. 206-209.

95


690.

Микоша,

Н.

Н.

Задача

определения

главных

элементов

транспортного судна / Н. Н. Микоша // Материалы Междунар. науч.-техн. конф. "Безопасность мореплавания и ее обеспечение при проектировании и постройке судов". – Николаев, 2007. – С. 53-55. 691.

Нєкрасов, В. О. Збірник лабораторних робіт з дослідження

плавучості, остійності та непотоплюваності судна на тихій воді / В. О. Нєкрасов. – Миколаїв : НУК, 2007. – 88 с. 692.

Нєкрасов, В. О. Збірник лабораторних робіт з дослідження

ходовості судна на тихій воді / В. О. Нєкрасов, Л. В. Забурдаєв. – Миколаїв : НУК, 2007. – 60 с. 693.

Некрасов, В. А. Определение главных элементов судна снабжения

нефтяных

промыслов

на

начальных

стадиях

проектирования

/

В. А. Некрасов, Фам Суан Нгок // Материалы Междунар. науч.-техн. конф. "Безопасность мореплавания и ее обеспечение при проектировании и постройке судов". – Николаев, 2007. – С. 58-59. 694.

Потай, І. Ю. Методичні вказівки для виконання комплексного

контролю знань з дисципліни "Управління проектами" / І. Ю. Потай. – Миколаїв : НУК, 2007. – 92 с. 695.

Потай, І. Ю. Практичні заняття та самостійна робота з дисципліни

"Управління проектами" : навч. посібник / І. Ю. Потай. – Миколаїв : НУК, 2007. – 77 с. 696.

Сохранение прочности и остойчивости поврежденного судна при

подъеме танкера "Виктория" / Г. В. Егоров, И. М. Чистяков, Б. Н. Станков, О. А. Ворона // Вiсн. ОНМУ. – О., 2007. – Вип. 21. – С. 7-21. 2008 р. 697.

Бойко, А. П. Имитационная модель функционирования лоцманских

судов с малой площадью ватерлинии / А. П. Бойко, А. В. Бондаренко, Я. А. Клева // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2008. – № 1. – С. 24-30. 96


698.

Бойко,

А.

П.

Имитационная

модель

функционирования

пассажирских судов с малой площадью ватерлинии / А. П. Бойко, А. В. Бондаренко

//

Материалы

Междунар.

науч.-практ.

конф.

"Современные направления теоретических и прикладных исследований – 2008", 15-25 марта 2008 г. – О., 2008. – Т. 1 : Транспорт. – С. 21-26. 699.

Бойко, А. П. Исследование процесса функционирования пассажирских

судов с малой площадью ватерлинии / А. П. Бойко, А. В. Бондаренко // Вестн. СевГТУ. – Севастополь, 2008. – Вып. 88 : Механика, энергетика, экология. – С. 58-62. 700.

Бойко, А. П. Определение массы судна с малой площадью

ватерлинии

на

ранних

стадиях

проектирования

/

А.

П.

Бойко,

А. В. Бондаренко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2008. – № 4. 701.

Бойко, А. П. Проектирование яхт с малой площадью ватерлинии /

А. П. Бойко, А. В. Бондаренко // Судоходство. – 2008.  № 3 (138).  С. 66-67. 702.

Бойко, А. П. Работы в области создания судов нетрадиционных

типов / А. П. Бойко, А. В. Бондаренко // Судоходство. – 2008.  № 6 (140).  С. 42-47. 703.

Дыхта, Л. М. Гидродинамическая задача о колебаниях плавучего

дока при его транспортировке на волнении / Л. М. Дыхта, Н. Г. Слуцкий // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2008. – № 1. – С. 3-13. 704.

Жуков, Ю. Д. Мореходные качества корабля : учеб. пособие.

В 3 ч. Ч. 3. Инструментальные средства изучения и методы контроля мореходных качеств корабля / Ю. Д. Жуков, Е. К. Клименко, В. П. Шестопал. – Николаев : НГТУ им. П. Могилы, 2008. – 144 с. 705.

Ильин, С. Ф. Особенности определения главных размерений

крупнотоннажных балкеров / С. Ф. Ильин // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2008. – № 1. – С. 18-24.

97


706.

Кротов,

А.

И.

Зависимости

для

определения

смоченной

поверхности мегаяхт / А. И. Кротов, О. В. Токарева // Материалы ІІІ Всеукр. студ. науч.-техн. конф. "Совершенствование проектирования и эксплуатации морских судов и сооружений". – Севастополь, 2008. – С. 130-134. 707.

Микоша, Н. Н. Задача функционирования судна трампового

типа / Н. Н. Микоша // Материалы ІІІ Всеукр. студ. науч.-техн. конф. "Совершенствование проектирования и эксплуатации морских судов и сооружений". – Севастополь, 2008. – С. 140-146. 708.

Некрасов, В. А. Обеспечение безопасности при проектировании

сооружений / В. А. Некрасов // Тези доп. VII Міжнар. наук.-метод. конф. "Безпека життєдіяльності людина: освіта, наука, практика". – Миколаїв, 2008. – С. 16-18. 709.

Некрасов, В. А. Реализация принципов управления судном в

шторм при оптимизации его проектного решения / В. А. Некрасов // Науковий потенціал вищої школи : зб. наук. пр. МПІ. – Миколаїв, 2008. – С. 14-16. 2009 р. 710.

Бєлашова, Т. О. Удосконалення системи управління якістю

підготовки фахівців

культурно-освітнього

рівня

у Миколаївському

регіоні / Т. О. Бєлашова, І. Ю. Потай // Зб. наук. пр. студ. НУК. – Миколаїв, 2009. – № 1. – С. 97-101. 711.

Бойко,

А.

П.

Применение

генетического

алгоритма

при

проектировании судов с малой площадью ватерлинии / А. П. Бойко, А. В. Бондаренко

//

Материалы

Междунар.

науч.-практ.

конф.

"Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и на транспорте – 2009", 15-30 июня 2009 г. – О., 2009. – Т. 1 : Транспорт. Технические науки. – С. 3-6. 98


Бойко, А. П. Применение параметрического моделирования при

712.

проектировании судов с малой площадью ватерлинии / А. П. Бойко, А. В. Бондаренко "Современные

//

Материалы

информационные

Междунар. и

науч.-практ.

инновационные

конф.

технологии

на

транспорте", 25-27 мая 2009 г. – Херсон, 2009. – Т. 2. – С. 32-35. Бондаренко, А. В. Метод проектирования судов по комплексному

713.

критерию эффективности и безопасности плавания / А. В. Бондаренко, Э. В. Толышев // Зб. наук. пр. НУК.  Миколаїв, 2009.  № 1 (424). – С. 42-47. Дихта, Л. М. Динамічний крен плавучого доку від вітрового

714.

шквалу в режимі параметричного резонансу / Л. М. Дихта, М. Г. Слуцький // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2009. – № 2 (425). – С. 45-50. Дихта, Л. М. Математичне моделювання температурного поля металу

715. при

електронно-пучковій

обробці

його

поверхні

/

Л.

М.

Дихта,

В. Ф. Квасницький // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2009. – № 4 (427). – С. 28-35. 716.

До моделювання процесу конденсування води з вологого повітря /

Л. П. Клименко, Л. М. Дихта, В. В. Добровольський, Н. О. Воскобойнікова // Зб. наук. пр. ДНУ. – Д., 2009. – Вип. 13. – С. 114-120. 717.

Казарезов, А. Я. Анализ требований классификационных обществ

к якорному снабжению яхт / А. Я. Казарезов, С. Ф. Ильин // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2009. – № 4 (427). – С. 84-88. 718.

Клименко,

Л.

П.

До

теорії

охолодження

та

твердіння

циліндричного порожнинного виливка в комбінованому масивному кокілі / Л. П. Клименко, Л. М. Дихта, В. І. Андреєв // Зб. наук. пр. ДНУ. – Д., 2009. – Вип. 10. – С. 154-161. 719.

Кротов, О. І. Курсове і дипломне проектування транспортних суден :

метод. вказівки. В 2 ч. Ч. 1. Методика і загальні вимоги / О. І. Кротов, С. Ф. Ільїн, Я. А. Клева. – Миколаїв : НУК, 2009. – 52 с. 99


Микоша, Н.

720.

Н. Задача блуждания

трампа по

портам

/

Н. Н. Микоша // Форум молодих науковцiв "Макаровськi читання". – Миколаїв, 2009. – С. 27. Микоша, Н. Н. Имитационная модель транспортировки грузов

721.

трамповым судном / Н. Н. Микоша // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2009. – № 1 (424). – С. 61-65. Микоша,

722.

Н.

Н.

Интерполяция

основных

характеристик

сухогрузов / Н. Н. Микоша // Материалы Междунар. науч.-практ. конф. "Научный потенциал мира". – София, 2009. – С. 37-39. Микоша, Н. Н. Регрессионные зависимости для определения

723.

главных элементов современных сухогрузных судов / Н. Н. Микоша // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2009. – № 4 (427). – С. 111-118. Потай, І. Ю. Модернізація економічного механізму реалізації

724.

екологічної політики регіону / І. Ю. Потай // Тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф.

"Економічні

проблеми

розвитку

промисловості

регіону",

Первомайськ, 2009 р. – Первомайськ, 2009. – С. 25-29. 725.

Boiko, A. Calculation of Weight of a SWATH Ship in Preliminary

Design Stages / A. Boiko, A. Bondarenko // Journal of Ship Technology. – 2009. – Vol. 5, № 2. – P. 34-38.

Кафедра технології суднобудування 2000 р. 726.

Мильто, А. А. Конструктивно-технологические особенности

модульного формирования судовых помещений в системе / А. А. Мильто, С. Н. Слижевский // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2000. – № 4 (370). – С. 26-30. 727.

Перов, В. Н. Расчет подъема судов на слип : учеб. пособие /

В. Н. Перов. – Николаев : УГМТУ, 2000. – 17 с. 100


Рашковский, А. С. Новые технологии обучения студентов

728.

технического направления / А. С. Рашковский, С. И. Жигулина // Матеріали Всеукр. метод. конф. "Взаємозв'язок реформи інженерної освіти і промислового розвитку України: стан, проблеми, рішення". – Миколаїв, 2000. – С. 31-32. Рашковский, А. С. Современное состояние и перспективы

729.

модульной обстройки помещений кораблей и судов флота Украины / А. С. Рашковский, С. Н. Слижевский // Тез. докл. науч.-техн. конф. проф.препод. состава УГМТУ. – Николаев, 2000. – С. 11-12. 730.

Рашковский, А. С. Технико-экономическая эффективность обстройки

помещений судов в модульной системе М50 / А. С. Рашковский, С. Н. Слижевский // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2000. – № 6 (372). – С. 145-148. 731.

Слижевский, С. Н. Современное состояние и перспективы

применения модульной обстройки помещений судов флота Украины / С. Н. Слижевский // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2000. – № 2 (368). – С. 25-29. 2001 р. 732.

Жигулина, С. И. Анализ нормативно-информационной базы

обеспечения пожаро-, взрывобезопасности в отечественном судостроении / С. И. Жигулина, В. И. Мартыненко, Н. И. Поступальский // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2001. – № 5 (377). – С. 79-88. 733.

Перов, В. Н. Анализ новых международных конвенционных

требований по пожарной безопасности проектируемых и строящихся судов / В. Н. Перов, Д. Д. Дубовой, А. Д. Черныш // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2001. – № 5 (377). – С. 36-40. 734.

Поступальский,

Н.

И.

Особенности обеспечения

пожарной

безопасности на судостроительных предприятиях СЭЗ "Николаев" / 101


Н. И. Поступальский, Л. Ю. Голубев // Пожежна безпека – 2001 : зб. наук. пр. – Л., 2001. – С. 497-498. 735.

Рашковский, А. С. Анализ национальных и международных

требований

к

огнезащите

судостроительных

предприятий

/

А. С. Рашковский, Н. П. Романчук, В. И. Мартыненко // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2001. – № 1 (373). – С. 39-47. 736.

Рашковский,

древесины

в

А.

С.

судостроении

Внедрение на

огнебиоатмосферостойкой

предприятиях

СЭЗ

"Николаев"

/

А. С. Рашковский, В. И. Мартыненко, Н. П. Романчук // Пожежна безпека – 2001 : зб. наук. пр. – Л., 2001. – С. 356-357. 737.

Рашковский, А. С. Обеспечение пожарной безопасности при

постройке, ремонте и эксплуатации судов огнезащитой материалов / А. С. Рашковский, Н. П. Романчук, В. И. Мартыненко // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2001. – № 5 (377). – С. 30-36. 738.

Рашковский, А. С. Организация специализированного центра

технологической

огнезащиты

древесных

материалов

в

СЭЗ

"Николаев" / А. С. Рашковский, В. И. Мартыненко // Материалы VIII Междунар. конф. "Машиностроение и техносфера на рубеже XXI века". – Донецк, 2001. – Т. 2. – С. 114-116. 739.

Слижевский,

С.

Н.

Новые

конструктивно-технологические

решения обстройки судовых помещений / С. Н. Слижевский // Матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. "Університет і регіони". – Луганськ, 2001. – С. 15-16. 740.

Rashkovsky, А. S. The Improving of Sea Cargo and Passenger Vessel

Fire Safety on the Basis of Material Fireproof Taking Into Account the Conventional Principles IMO / A. S. Rashkovsky, N. P. Romanchuk, V. I. Martynenko. – Budapest : SETREF, 2001.

102


2002 р. 741.

Корчевская, Н. М. Бескаркасные системы зашивки судовых

помещений

в

зарубежном

судостроении

/

Н.

М.

Корчевская,

А. С. Рашковский // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2002. – № 4 (382). – С. 17-30. 742.

Перов,

В.

Н.

Технология

утилизации

судов

:

учеб.

пособие / В. Н. Перов. – Николаев : УГМТУ, 2002. – 24 с. 743.

Рашковский,

А.

С.

Особенности

реструктуризации

судостроительных предприятий / А. С. Рашковский, Н. П. Романчук, В. М. Нейман // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2002. – № 3 (381). – С. 164-172. 744.

Рашковский,

ограничений

при

А.

С.

Формализация

формировании

планов

технологических раскроя

листовых

материалов / А. С. Рашковский, Д. В. Удовицкий // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2002. – № 1 (379). – С. 22-27. 2003 р. 745.

Король, Ю. М. Проблемы ремонта гребных винтов в современных

условиях и возможные пути их решения / Ю. М. Король, В. Н. Перов // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2003. – № 3 (389). – С. 19-23. 746.

Кошкин,

К.

В.

Информационное

обеспечение

организации

конкурентоспособных производств / К. В. Кошкин, И. И. Коваленко, Н. П. Романчук // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2003. – № 4 (390). – С. 137-143. 747.

Мартыненко, В. И. Об оценке комплекса пожароопасных и

потребительских свойств древесины, подвергнутой глубокой огнезащите / В. И. Мартыненко, А. С. Рашковский, Н. И. Поступальский // Материалы VI науч.-практ. конф. "Пожарная безопасность – 2003". – Х., 2003. – С. 113-114. 103


748.

Поступальский, Н. И. Анализ нормативно-информационной базы

обеспечения пожаро-, взрывобезопасности в отечественном судостроении и судоремонте / Н. И. Поступальский, В. И. Мартыненко, Л. Ю. Голубев // Пожежна безпека : зб. наук. пр. – Львів, 2003. – № 3. – С. 9-13. 749.

Поступальский, Н. И. Обеспечение пожарной безопасности основной

продукции

судостроительного

производства

/

Н.

И.

Поступальский,

Л. Ю. Голубев, В. И. Мартыненко // Материалы VI науч.-практ. конф. "Пожарная безопасность – 2003". – Х., 2003. – С. 143-145. 2004 р. 750.

Жигуліна,

С.

І.

Виробнича

структура

суднобудівного

виробництва : метод. вказівки / С. І. Жигуліна, С. М. Сліжевський. – Миколаїв : НУК, 2004. – 60 с. 751.

Мартыненко, В. И. Технические средства борьбы с пожарами на

судах : справ. пособие / В. И. Мартыненко, Н. И. Поступальский. – Николаев, 2004. – 256 с. 752.

Перов, В. М. Методичні вказівки щодо виконання практичних

робіт з дисципліни "Технологія ремонту суден" / В. М. Перов. – Миколаїв : НУК, 2004. – 28 с. 753.

Поступальський, М. I. Аналіз нових міжнародних конвенційних

вимог до пожежної безпеки суден на стадії будівництва та ремонту / М. І. Поступальський // Пожежна безпека : зб. наук. пр. – Л., 2004. – № 4. – С. 29-31. 754.

Рашковский, А. С. Инвестиционные проекты в украинском

судостроении / А. С. Рашковский, Н. П. Романчук // Материалы Междунар. конф. "Образование и наука без границ". – Белгород ; Д. : Роснаучкнига : Наука и образование, 2004. – Т. 6 : Экономика. – С. 63-67. 755.

Рашковский, А. С. Методические основы управления сложными

проектами реструктуризации в судостроении : монография / А. С. Рашковский, 104


Н. П. Романчук, К. В. Кошкин. – Николаев : НУК, 2004. – 124 с. 756.

Рашковский, А. С. Обеспечение пожарной безопасности

судов / А. С. Рашковский, Н. П. Романчук, В. И. Мартыненко // Материалы Междунар. науч.-техн. конф. "Безопасность мореплавания и

ее

обеспечение

при

проектировании

и

постройке

судов"

(БМС – 2004). – Николаев, 2004. – С. 64-65. 757.

Рашковский,

А.

С.

Пути

совершенствования

управления

судостроительными предприятиями / А. С. Рашковский, Н. П. Романчук // Рыб. хоз-во Украины. Спец. вып. Морские технологии: проблемы и решения. – Керчь, 2004. – № 7. – С. 3-8. 758.

Рашковский, А. С. Строительство железобетонных плавучих

сооружений в Украине / А. С. Рашковский, Н. Г. Слуцкий, В. Ф. Маломан // Рыб. хоз-во Украины. Спец. вып. Морские технологии: проблемы и решения. – Керчь, 2004. – № 7. – С. 11-14. 759.

Слуцкий,

Н.

Г.

Особенности

управления

маркетингом

/

Н. Г. Слуцкий // Сб. тр. ХI Междунар. науч.-техн. конф. "Машиностроение и техносфера ХХI века". – Донецк, 2004. – Т. 3. – С. 122-124. 760.

Слуцкий,

Н.

Г.

Состояние

и

перспективы

строительства

композитных плавучих сооружений / Н. Г. Слуцкий // Материалы Междунар.

науч.-техн.

конф.

"Безопасность

мореплавания

и

ее

обеспечение при проектировании и постройке судов" (БМС – 2004). – Николаев, 2004. – С. 85-87. 2005 р. 761.

Пат.

5074.

Україна.

Понтон

багатоцільовий

"Паллада"

/

М. Г. Слуцький, В. С. Кривошеїн (Україна). – Заявл. 01.07.04 ; опубл. 15.02.05, Бюл. № 2.

105


Пат. 7809. Україна. Спосіб стикування підводних частин

762.

залізобетонної плавучої споруди / М. Г. Слуцький, В. Ф. Маломан (Україна). – Заявл. 17.11.04 ; опубл. 15.07.05, Бюл. № 7. Пат. 9578. Україна. Засіб термообробки внутрішніх поверхонь

763.

циліндричних виробів і пристрій для його здійснення / Л. А. Жучинський, М. В. Свистунов, М. М. Івахненко, С. Л. Стоян (Україна). – Заявл. 27.12.04 ; опубл. 17.10.05, Бюл. № 10. Пат.

764.

9740.

Україна.

Штучний

острів

на

мілководді

багатоцільового призначення / М. Г. Слуцький, В. С. Кривошеїн (Україна). – Заявл. 24.03.04 ; опубл. 17.10.05, Бюл. № 10. Пат. 9741. Україна. Спосіб створення штучного острова на

765.

мілководді

багатоцільового

призначення

/

М.

Г.

Слуцький,

В. С. Кривошеїн (Україна). – Заявл. 24.03.04 ; опубл. 17.10.05, Бюл. № 10. Перов, В. М. Реновація суден : навч. посібник / В. М. Перов. –

766.

Миколаїв : НУК, 2005. – 145 с. Повышение эффективности судостроительного производства за

767. счет

совершенствования

организационной

структуры

управления

/

К. В. Кошкин, Н. П. Романчук, Л. Л. Кошкина, В. В. Шишканов // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2005. – № 3 (402). – С. 126-136. 768.

Поступальский,

M.

I.

Комплексна

оцінка

заходів

щодо

забезпечення пожежної та техногенної безпеки у період проведення ремонту морських та річкових суден / М. І. Поступальский // Матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф. рятувальників "Пожежна безпека та аварійнорятувальна справа: стан, проблеми, перспективи". – К., 2005. – С. 123-124. 769.

Поступальский,

Н.

И.

Особенности

техногенно-пожарной

опасности в судостроении / Н. И. Поступальский // Матеріали наук.-практ. конф. "Пожежна та техногенна безпека України – 2005". – К., 2005. – С. 18-20. 106


Поступальский,

770.

Н.

И.

Оценка

пожарной

опасности

судостроительного производства / Н. И. Поступальский, А. С. Рашковский // Материалы IV Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы экологии и энергосбережения в судостроении". – Николаев, 2005. – С. 24-26. Рашковский, А. С. Алгоритмы моделирования производственных

771.

процессов в судостроении / А. С. Рашковский, Н. Г. Слуцкий // Рыб. хоз-во Украины. Спец. вып. Морские технологии: проблемы и решения. – Керчь, 2005. – № 7. – С. 23-26. Рашковский,

772.

А.

С.

Анализ

технологических особенностей

изоляции для конструктивной противопожарной защиты судов и других плавучих

сооружений

/

А.

С.

Рашковский,

А.

А.

Мильто,

Н. И. Поступальский // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2005. – № 5 (404). – С. 168-177. Рашковский, А. С. Исследование и обоснование выбора изоляции

773. для

огнестойких

конструкций

судов

/

А.

С.

Рашковский,

Н. И. Поступальский, А. А. Мильто // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2005. – № 6 (405). – С. 182-194. 774.

Рашковский,

А.

С.

Методологические

основы

управления

проектами строительства композитных плавучих сооружений : монография / А. С. Рашковский, Н. Г. Слуцкий, К. В. Кошкин. – Николаев : НУК, 2005. – 232 с. 775.

Рашковский, А. С. Направления совершенствования организации

и управления судостроительными предприятиями / А. С. Рашковский, Н. П. Романчук // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2005. – № 1 (400). – С. 81-87. 776.

Рашковский, С. А. Сетевые модели распространения пожара в

зданиях и на судах / С. А. Рашковский, Н. И. Поступальский // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2005. – № 5 (404). – С. 163-168. 777.

Рашковский,

А.

С.

Специфика

пожарной

опасности

в 107


судостроении / А. С. Рашковский, Н. И. Поступальский // Тез. докл. III Междунар. науч.-техн. конф. "Живучесть корабля и безопасность на море". – Севастополь, 2005. – С. 19-21. 778.

Слуцкий,

Н.

Г.

Автоматизация

системы

управления

судостроительным предприятием / Н. Г. Слуцкий, А. С. Рашковский // Матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. "Наука і освіта – 2005". – Д., 2005. – Т. 63 : Технічні науки. – С. 72-76. 779.

Слуцкий, Н. Г. Особенности управления судостроительным

производством / Н. Г. Слуцкий // Современные наукоемкие технологии : сб. тр. РАЕ. – М., 2005. – № 6. – С. 57-59. 780.

Слуцкий, Н. Г. Разработка математической модели процесса

строительства судов и композитных плавучих сооружений / Н. Г. Слуцкий, В. Ф. Ажищев // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2005. – № 1 (400). – С. 74-81. 781.

Слуцкий, Н. Г. Разработка проекта автоматизированной системы

управления судостроительным производством на ХГЗ "Паллада" / Н. Г. Слуцкий // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2005. – № 2 (401). – С. 138-147. 782.

Слуцкий, Н. Г. Управление организационно-технологической

подготовкой

строительства

композитных

плавучих

сооружений

/

Н. Г. Слуцкий // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2005. – № 4 (403). – С. 137-144. 783.

Слуцкий,

Н.

Г.

Экологические

аспекты

строительства

композитных плавучих доков / Н. Г. Слуцкий, В. Ф. Маломан // Матеріали IV Міжнар. наук.-техн. конф. "Проблеми екології та енергозбереження в суднобудуванні". – Миколаїв, 2005. – С. 10-12.

108


2006 р. 784.

Пат. 11719. Україна. Пристрій для термообробки внутрішніх

поверхонь

циліндричних

виробів

/

Л.

А.

Жучинський,

М. В. Свистунов, М. М. Івахненко, С. Л. Стоян (Україна). – Заявл. 20.05.05 ; опубл. 16.01.06, Бюл. № 1. 785.

Пат.

13425.

Україна.

Спосіб

виготовлення

секції

корпусу

залізобетонної плавучої споруди / М. Г. Слуцький, Д. В. Євдощук, Г. Т. Тодорашко (Україна). – Заявл. 30.01.06 ; опубл. 15.03.06, Бюл. № 3. 786.

Пат. 16589. Україна. Пристрій для термообробки циліндричних

довгомірних виробів / Л. А. Жучинський, М. В. Свистунов, С. Л. Стоян (Україна). – Заявл. 20.02.06 ; опубл. 15.08.06, Бюл. № 8. 787.

Пат. 17928. Україна. Пристрій для термообробки напрямних

довгомірних верстатів / Л. А. Жучинський, М. В. Свистунов, С. Л. Стоян (Україна). – Заявл. 25.04.06 ; опубл. 16.10.06, Бюл. № 10. 788.

Пат.

76666.

Україна.

Засіб

гнуття

довгомірних

виробів

/

Л. А. Жучинський, Г. В. Єрмолаєв, М. В. Свистунов, Г. П. Мяльниця, С. Л. Стоян (Україна). – Заявл. 26.04.05 ; опубл. 15.08.06, Бюл. № 8. 789.

Пат. 77619. Україна. З'єднання металевої башти із залізобетонним

понтоном композитного плавучого доку / М. Г. Слуцький, Н. В. Диманова, Д. В. Євдощук, Д. В. Єрмаков, В. В. Тихонов (Україна). – Заявл. 12.09.06 ; опубл. 15.12.06, Бюл. № 12. 790.

Поступальский,

Н.

И.

Результаты

экспериментальных

исследований развития и распространения пожара на макете здания атриумного типа / Н. И. Поступальский // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2006. – № 6 (411). – С. 113-121. 791.

Рашковский,

А.

С.

Анализ

опасных

факторов

пожара

в

производственных цехах с элементами светопрозрачного покрытия на судостроительных предприятиях / А. С. Рашковский, Н. И. Поступальский, Т. А. Кузнецова // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2006. – № 4 (409). – С. 66-70. 109


792.

Рашковский, С. А. Тепловая модель распространения пожара в

зданиях и на судах / С. А. Рашковский, Н. И. Поступальский // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2006. – № 1 (406). – С. 44-53. 793.

Савицкий,

И.

А.

Предельная

точность

изготовления

плоскостных секций цилиндрической вставки среднетоннажного судна по различным стандартам / И. А. Савицкий // Риб. госп-во України. – Керч, 2006. – № 5-6. – С. 65-69. 2007 р. 794.

Основы

совершенствования

пожарной

безопасности

в

судостроении : монография / А. С. Рашковский, С. А. Рашковский, Н. П. Романчук, Н. И. Поступальский, В. Ф. Слепченко. – Николаев : Атолл, 2007. – 321 с. 795.

Пат. 21636. Україна. Засіб термоциклічної обробки високоміцної

сталі / Л. А. Жучинський, М. В. Свистунов, С. Л. Стоян (Україна). – Заявл. 31.10.06 ; опубл. 16.03.07, Бюл. № 3. 796.

Пат.

23084.

Україна.

Пристрій

для

обробки

просторових

конструкцій / Л. А. Жучинський, М. В. Свистунов, С. Л. Стоян, В. І. Довженко, О. С. Рашковський (Україна). – Заявл. 27.11.06 ; опубл. 10.05.07, Бюл. № 6. 797.

Пат. 23181. Україна. Пристрій для нанесення захисного покриття /

Л. А. Жучинський, М. В. Свистунов, С. Л. Стоян, О. С. Рашковський (Україна). – Заявл. 25.12.06 ; опубл. 10.05.07, Бюл. № 6. 798.

Перов, В. Н. Ремонт судов с большим перегибом корпуса /

В. Н. Перов, А. А. Полищук, Д. М. Шах // Материалы Междунар. науч.-техн. конф. "Безопасность мореплавания и ее обеспечение при проектировании и постройке судов" (БМС – 2007). – Николаев, 2007. – С. 80-82. 799.

Рашковский, А. С. Комплексная подготовка производства при

строительстве

композитных

плавучих

доков

на

ХГЗ

"Паллада"

/ 110


А. С. Рашковский, Н. Г. Слуцкий // Прогрессивные технологии и системы машиностроения : междунар. сб. науч. тр. – Донецк, 2007. – Вып. 33. – С. 276-282. 800.

Рашковский, А. С. Менеджмент качества при строительстве

композитных плавучих сооружений на ХГЗ "Паллада" / А. С. Рашковский, Н. Г. Слуцкий // Колега. – 2007. – № 2. – С. 13-16. 801.

Рашковский, А. С. Модульное формирование композитных

плавучих доков больших габаритных размеров / А. С. Рашковский, Н. Г. Слуцкий, В. Н. Конов // Materiały II Międzynarodowej Nauk.-Prakt. Konf. "Perspektywiczne Opracowania Nauki i Techiki – 2007". – Przemyśl, 2007. – T. 10 : Techniczne nauki. – S. 31-34. 802.

Рашковский, А. С. Опыт строительства композитных плавучих

доков большой подъемной силы на ХГЗ "Паллада" / А. С. Рашковский, Н. Г. Слуцкий // Рыб. хоз-во Украины. – Керчь, 2007. – № 3-4. – С. 44-46. 803.

Рашковский, А. С. Особенности проектирования и строительства

композитных

плавучих

доков

большой

подъемной

силы

/

А. С. Рашковский, Н. Г. Слуцкий, В. Н. Конов // Материалы Междунар. науч.-техн. конф. "Безопасность мореплавания и ее обеспечение при проектировании и постройке судов" (БМС – 2007). – Николаев, 2007. – С. 9-11. 804.

Рашковский,

А.

С.

Строительство

композитных

плавучих

сооружений в Украине / А. С. Рашковский // Успехи современ. естествознания. – 2007. – № 10. – С. 97-100. 805.

Рашковский, А. С. Установка для дифференциальной обработки

цилиндрических изделий индукционным нагревом токами высокой частоты / А. С. Рашковский, Л. А. Жучинский // Прогрессивные технологии и системы машиностроения : междунар. сб. науч. тр. – Донецк, 2007. – Вып. 33. – С. 91-96. 806.

Рашковский, А. С. Установка для термической обработки деталей 111


машиностроения Л. А. Жучинский "Автоматизация

токами //

высокой

Материалы

судостроительного

частоты

/

А.

Междунар.

С.

Рашковский,

науч.-техн.

производства

и

конф.

подготовка

инженерных кадров: состояние, проблемы, перспективы". – Николаев, 2007. – С. 91-94. 807.

Савицкий, И. А. Анализ требований точности конструкций по

судостроительным стандартам и их влияние на технологию строительства судов / И. А. Савицкий // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2007. – № 2 (413). – С. 12-19. 808.

Савицкий, И. А. Измерение криволинейных поверхностей с

использованием фотограмметрии при ремонте корпусов судов промыслового флота / И. А. Савицкий // Рыб. хоз-во Украины. – Керчь, 2007. – № 3-4. – С. 47-52. 809.

Савицкий, И. А. Использование фотограмметрии для выполнения

проверочных работ в судостроении и судоремонте / И. А. Савицкий // Материалы

Междунар.

науч.-техн.

конф.

"Автоматизация

судостроительного производства и подготовка инженерных кадров: состояние, проблемы, перспективы". – Николаев, 2007. – С. 117-120. 810.

Савицкий, И. А. Исследование опыта применения оборудования на

основе цифровых технологий для выполнения проверочных работ при строительстве корпуса судна / И. А. Савицкий // Прогрессивные технологии и системы машиностроения : междунар. сб. науч. тр. – Донецк, 2007. – Вып. 33. – С. 227-233. 811.

Савицкий, И. А. Применение теории экспертных оценок для

определения точности сборочно-сварочных операций в судостроении / И. А. Савицкий // Рыб. хоз-во Украины. – Керчь, 2007. – № 1-2. – С. 55-59. 812.

Слижевский, С. Н. Обеспечение безопасности мореплавания

маломерных сверхлегких судов-гидроциклов на подводных и воздушных крыльях / С. Н. Слижевский, В. Н. Зинкин // Материалы Междунар. науч.112


техн.

конф.

"Безопасность

мореплавания

и

ее

обеспечение

при

проектировании и постройке судов" (БМС – 2007). – Николаев, 2007. – С. 117-119. 813.

Слуцкий, Н. Г. Экономическая эффективность строительства и

эксплуатации композитных плавучих доков большой подъемной силы / Н. Г. Слуцкий, А. С. Рашковский, Д. В. Ермаков // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. – Д., 2007. – Вип. 232, т. III. – С. 614-621. 814.

Цыкало, Н. В. Анализ гофрированных конструкций для стенок

надстроек судов / Н. В. Цыкало, В. В. Кашлюк // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2007. – № 6 (417). – С. 24-29. 815.

Цыкало, Н. В. Анализ применения крупногабаритных листов при

строительстве корпуса судна / Н. В. Цыкало // Материалы Междунар. науч.-техн. конф. "Автоматизация судостроительного производства и подготовка инженерных кадров: состояние, проблемы, перспективы". – Николаев, 2007. – С. 108-110. 816.

Цыкало, Н. В. Исследование возможности замены гладкостенных

надстроек судов на гофрированные / Н. В. Цыкало // Материалы Междунар. науч.-техн. конф. "Безопасность мореплавания и ее обеспечение при проектировании и постройке судов" (БМС – 2007). – Николаев, 2007. – С. 77-79. 817.

Цыкало, Н. В. Технико-экономический анализ применения

крупногабаритных листов при строительстве корпуса судна / Н. В. Цыкало, Т. В. Проценко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2007. – № 3 (414). – С. 50-56. 818.

Rashkovskij, A. S. The Organization of Building Composite Floating Docks

with Big Lifting Capacity at "Pallada" Kherson State Plant / A. S. Rashkovskij, N. G. Slutskij // Int. Conf. – Varna : IMAM, 2007. – Р. 27-30.

113


2008 р. 819.

Пат. 31928. Україна. Пристрій для обробки просторової феритної

поверхні / Л.

А. Жучинський, М. В. Свистунов, С. Л. Стоян,

О. С. Рашковський, В. І. Довженко (Україна). – Заявл. 24.12.07 ; опубл. 25.04.08, Бюл. № 8. 820.

Пат. 33081. Україна. Пристрій для обробки просторової феритної

поверхні / Л.

А. Жучинський, М. В. Свистунов, С. Л. Стоян,

О. С. Рашковський, В. І. Довженко (Україна). – Заявл. 04.02.08 ; опубл. 10.06.08, Бюл. № 11. 821.

Проектирование,

технология

и

организация

строительства

композитных плавучих доков большой подъемной силы : монография / А. С. Рашковский, Н. Г. Слуцкий, В. Н. Конов, А. В. Щедролосев, А. Н. Узлов. – Николаев : НУК : РАЛ-полиграфия, 2008. – 614 с. 822.

Рашковский, А. С. Оптимизация состава бетона для понтонов

композитных плавучих доков / А. С. Рашковский, Н. Г. Слуцкий // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2008. – № 5 (422). – С. 17-24. 823.

Савицкий, И. А. Формализация взаимосвязи требований точности

судостроительных стандартов и трудоемкости стапельной сборки / И. А. Савицкий // Рыб. хоз-во Украины. – Керчь, 2008. – № 2-3. – С. 64-68. 824. решении

Слижевский, С. Н. Применение морфологического анализа в поисковой

задачи

на

начальной

стадии

проектирования

маломерных скоростных судов / С. Н. Слижевский, В. Н. Зинкин // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2008. – № 1 (418). – С. 44-50. 825.

Цикало, Н. В. Використання гофрованих конструкцій для

підвищення технологічності надбудов суден / Н. В. Цикало // Матеріали VII Міжнар. наук.-метод. конф. "Безпека життєдіяльності людини: освіта, наука, практика". – Миколаїв, 2008. – С. 276-278. 826.

Savitskiy, I. Manufacturing conditions of Ukrainian shipbuilding /

I. Savitskiy // Рыб. хоз-во Украины. – Керчь, 2008. – № 4 (57). – С. 26-28. 114


827.

Savitskiy, I. Using an Unspecialized Soft for Executing the Close-

Range Photogrammetry in the Shipbuilding and Shiprepair / I. Savitskiy // Прогрессивные технологии и системы машиностроения : междунар. сб. науч. тр. – Донецк, 2008. – Вып. 35. – С. 268-275. 2009 р. 828.

Батюкова, А. А. Разработка железобетонного основания морской

ветросиловой установки / А. А. Батюкова // Форум молодих науковців "Макаровські читання". – Миколаїв, 2009. – С. 5. 829.

Батюкова, А. А. Разработка железобетонного основания морской

ветросиловой установки / А. А. Батюкова, В. С. Ухо, В. Н. Конов // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2009. – № 2 (425). – С. 51-55. 830.

Венус, М. А. Исследование точности изготовления судовых

корпусных конструкций / М. А. Венус // Форум молодих науковців "Макаровські читання". – Миколаїв, 2009. – С. 8. 831.

Кныш, А. С. Технология строительства композитных плавучих

доков большой подъемной силы / А. С. Кныш // Тез. докл. IV Всеукр. студ. науч.-техн. конф. "Совершенствование проектирования и эксплуатации морских судов и сооружений". – Севастополь, 2009. – С. 5-7. 832.

Кныш, А. С. Разработка технологии постройки и перспективы

применения плавучих доков большой подъемной силы / А. С. Кныш // Форум молодих науковців "Макаровські читання". – Миколаїв, 2009. – С. 19. 833.

Пат. 86737. Україна. Пристрій для обробки феромагнітної

поверхні / Л. А. Жучинський, М. В. Свистунов, С. Л. Стоян, О. С. Рашковський, В. І. Довженко, Ю. М. Запорожець (Україна). – Заявл. 05.11.07 ; опубл. 12.05.09, Бюл. № 9. 834.

Поступальский,

Н.

И.

Совершенствование

пожарной

безопасности береговых объектов / Н. И. Поступальский // Тези доп. наук.115


техн. конф. "Живучість корабля та безпека на морі". – Севастополь, 2009. – С. 5. 835.

Рашковский,

А.

С.

Ветросиловая

установка

для

энергообеспечения острова Змеиный / А. С. Рашковский, В. А. Батюкова, В. С. Ухо // Современ. науч. вестн. Сер. Информатика. Математика. Строительство. Техника. – Белгород, 2009. – № 11 (67). – С. 82-87. 836.

Рашковский, А. С. Исследование типоразмеров сечения гофров для

наружных стенок надстройки судна / А. С. Рашковский, Н. В. Цыкало // Тези доп. ІV наук.-техн. конф. "Живучість корабля та безпека на морі". – Севастополь, 2009. – С. 42. 837.

Рашковский, А. С. Технология строительства композитных

плавучих доков : учеб. пособие / А. С. Рашковский, Н. Г. Слуцкий, А. В. Щедролосев ; под общ. ред. А. С. Рашковского. – Николаев : РАЛ-полиграфия, 2009. – 232 с. 838.

Редько,

В.

А.

Особенности

модульного

проектирования,

постройки и ремонта судов / В. А. Редько // Форум молодих науковців "Макаровські читання". – Миколаїв, 2009. – С. 33. 839.

Технологія та виготовлення деталей корпусу судна : навч.

посібник / О. С. Рашковський, С. І. Жигуліна, В. М. Перов, С. М. Сліжевський. – Миколаїв : НУК, 2009. – 152 с. 840.

Цикало, Н. В. До питання укрупнення суднових конструкцій /

Н. В. Цикало // Форум молодих науковців "Макаровські читання". – Миколаїв, 2009. – С. 45.

116


Машинобудівний інститут

Енергетичний факультет

Кафедра кондиціонування та рефрижерації

2000 р.

Захаров,

841.

Ю.

В.

Некоторые

тенденции

совершенствования

автономных систем непосредственного охлаждения / Ю. В. Захаров, Н. И. Радченко // Холодильная техника и технология. – 2000. – Вып. 65. – С.36-42. 842.

Радченко,

Н.

И.

Анализ

тепловой

эффективности

воздухоохладителей судовых кондиционеров / Н. И. Радченко // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2000. – № 3 (369). – С. 52-59. 843.

Радченко, Н. И. Аналитическое исследование теплообменных

аппаратов с фазовым переходом / Н. И. Радченко // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2000. – № 2 (368). – С. 39-48. 844.

Радченко,

Н.

И.

Исследование

влияния

неравномерности

воздушных потоков на тепловую эффективность паровых нагревателей судовых систем кондиционирования / Н. И. Радченко, А. П. Скородумов // Холодильная техника и технология. – 2000. – Вып. 66. – С. 66-70. 845.

Радченко, Н. И. Исследование влияния неравномерности воздушных

потоков

на

тепловую

эффективность

фреоновых

воздухоохладителей

/

Н. И. Радченко // Вестн. Междунар. акад. холода. – О., 2000. – Вып. 2. – С. 28-30. 846.

Радченко, Н. И. Конструктивное и теплоаэродинамическое

совершенствование статоров асинхронных бескорпусных двигателей / Н. И.

Радченко,

А.

А.

Ставинский

//

Электромашиностроение

и

электрооборудование. – 2000. – Вып. 54. – С. 49-53. 117


847.

Радченко,

Н.

И.

Полуоткрытые

системы

пароснабжения

промышленных предприятий / Н. И. Радченко // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2000. – № 2. – С. 28-30. 848.

Радченко, Н. И. Расчет характеристик дисперсно-кольцевых

кипящих потоков / Н. И. Радченко // Тр. ОГПУ. – О., 2000. – Вып. 1 (10). – С. 81-84. 849.

Радченко,

Н.

И.

Феноменологическая

модель

кризиса

теплообмена второго рода / Н. И. Радченко // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2000. – № 1 (367). – С. 36-45.

2001 р.

850.

Довідник

абітурієнта

:

довід.-метод.

вид.

/

Г. Ф. Романовський, Є. І. Трушляков, С. Г. Фордуй, І. Л. Михелєв. – Миколаїв : УДМТУ, 2001. – 55 с. 851.

Захаров, Ю. В. Об оценке эффективности систем комфортного

кондиционирования

воздуха

современных

пассажирских

вагонов

/

Ю. В. Захаров, А. В. Зверев, Ф. А. Чегринцев // Сб. науч. тр. Междунар. науч.-техн. конф. "Современные проблемы холодильной техники и технологии". – О., 2001. – № 5. 852.

Захаров, Ю. В. Оценка надежности систем кондиционирования

ДГС гипербарических водолазных комплексов на стадии проектирования / Ю. В. Захаров, С. В. Тоцкий, Ф. А. Чегринцев // Сб. науч. тр. Междунар. науч.-техн. конф. "Современные проблемы холодильной техники и технологии". – О., 2001. – № 4. 853.

Концепция пароснабжения технологических потребителей /

Н. И. Радченко, А. П. Скородумов, В. В. Бойчук, А. А. Сирота // Новости теплоснабжения. – 2001. – № 11 (15). – С. 20-23.

118


854.

Радченко, Н. И. Анализ тепловой эффективности судовых

паровых нагревателей воды / Н. И. Радченко, А. В. Козич // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2001. – № 5 (377). – С. 112-118. 855.

Радченко, Н. И. Оптимальные плотности конденсирующихся

паровых потоков в судовых нагревателях воды / Н. И. Радченко, А. В. Козич // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2001. – № 6 (378). – С. 78-87. 856.

Радченко, Н. И. Термическая стабилизация ЭВМ / Н. И. Радченко,

А. Н. Радченко // Вестн. СевГТУ. Вып. Механика, энергетика, экология.  Севастополь, 2001. – С. 97-102. 857.

Radchenko, N. I. Improvement of the Motor for Hermetic Refrigeration

Compressor / N. I. Radchenko, A. A. Stavinskiy, A. N. Radchenko // Fifth Int. Conf. on Unconventional Electromechanical and Electrical systems.  Poland, 2001. – Р. 535-538.

2002 р.

858.

Андреєв, А. А. Програма, методичні вказівки, контрольне

завдання та контрольні запитання з дисципліни "Холодильна, кріогенна та кондиціонуюча техніка" / А. А. Андреєв. – Миколаїв, 2002. – 20 с. 859.

Есин,

И.

П.

Ирисовая

диафрагма

как

устройство

для

регулирования центробежного компрессора / И. П. Есин, А. А. Моря, Ф. А. Чегринцев // Зб. наук. пр. ІІ Міжнар. наук.-техн. конф. "Сучасні проблеми холодильної техніки і технології". – О., 2002. – № 2. – С. 110-111. 860.

Есин, И. П. Поворотный канальный диффузор центробежного

компрессора и его возможности / И. П. Есин, А. А. Моря, Ф. А. Чегринцев // Матеріали Міжнар. конф. "Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв, 2002. – Т. 2. – С. 187-189. 119


Захаров, Ю. В. Концепция эффективного функционирования

861. судовых

систем

кондиционирования

воздуха

/

Ю.

В.

Захаров,

Н. И. Радченко // Холодильная техника и технология. – 2002. – Вып. 3. – С. 54-56. 862.

Захаров, Ю. В. Оценка надежности систем кондиционирования

ДГС

гипербарических

водолазных

комплексов

на

стадии

проектирования / Ю. В. Захаров, Ф. А. Чегринцев, С. В. Тоцкий // Сб. науч. тр. II Междунар. науч.-техн. конф. "Современные проблемы холодильной техники и технологии". – О., 2002. – С. 11-15. 863.

Захаров, Ю. В. Повышение эффективности систем испарительного

охлаждения / Ю. В. Захаров, Н. И. Радченко // Вестн. Междунар. акад. холода. – О., 2002. – Вып. 2. – С. 12-17. 864.

Лехмус, А. А. Точный расчет тепловой изоляции – важное

условие повышения эффективности энергетических и холодильных комплексов / А. А. Лехмус, С. А. Гапонов, Г. Б. Журавлев // Тез. доп. Міжнар. наук.-техн. конф. "Проблеми енергозбереження та екології в суднобудуванні". – Миколаїв, 2002. 865.

Моря, А. О. Канальний дифузор відцентрового компресора з

поворотним диском / А. О. Моря, Ф. О. Чегринцев, А. В. Звєрєв // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2002. – № 6 (384). – С. 54-57. 866.

Пат. 49371. Україна. Парокомпресорна холодильна машина /

М. І. Радченко, А. М. Радченко (Україна). – Заявл. 22.11.01 ; опубл. 16.09.02, Бюл. № 9. 867.

Пат.

49372.

Україна.

Теплообмінник

/

М.

І.

Радченко,

О. П. Скородумов (Україна). – Заявл. 22.11.01; опубл. 16.09.02, Бюл. № 9. 868.

Пат.

49373.

Україна.

Ступінчатий

паровий

нагрівач

/

М. І. Радченко, О. П. Скородумов (Україна). – Заявл. 22.11.01 ; опубл. 16.09.02, Бюл. № 9.

120


869.

Радченко, Н. И. Повышение безопасности эксплуатации паровых

нагревателей

воздуха

судовых

систем

кондиционирования

/

Н. И. Радченко, А. П. Скородумов // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2002. – № 1 (379). – С. 61-67. 870.

Радченко,

Н.

И.

Повышение

тепловой

эффективности

и

эксплуатационной надежности паровых нагревателей систем воздушного отопления

/

Н.

И.

Радченко,

А.

П.

Скородумов

//

Новости

теплоснабжения. – 2002. – № 6 (22). – С. 43-46. 871.

Радченко, Н. И. Пути повышения тепловой эффективности паровых

нагревателей

воздуха

систем

кондиционирования

/

Н.

И.

Радченко,

А. П. Скородумов // Вестн. Междунар. акад. холода. – О., 2002. – Вып. 1. – С. 10-12. 872. паровых

Радченко, Н. И. Теплогидродинамическое совершенствование нагревателей

воздуха

систем

судового

микроклимата

/

Н. И. Радченко, А. П. Скородумов, А. И. Есин // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2002. – № 3 (381). – С. 111-117. 873.

Радченко, Н. И. Теплоутилизирующие контуры на низкокипящих

рабочих телах для ДВС / Н. И. Радченко, А. А. Сирота // Авіац.-косм. техніка і технологія. Сер. Двигуни та енергоустановки. – 2002. – Вип. 31. – С. 17-19. 874. работы

Трушляков, Е. И. Выбор рациональных режимов и параметров теплообменников

систем

жизнеобеспечения

подводных

технических средств / Е. И. Трушляков, А. А. Зубарев // Сб. науч. тр. II Междунар. науч.-техн. конф. "Современные проблемы холодильной техники и технологии", 17-19 сент. 2002 г. – О., 2002. – С. 66-67. 875.

Трушляков, Е. И. Проблемы санитарии и гигиены экипажей

подводных обитаемых аппаратов / Е. И. Трушляков, А. А. Зубарев // Материалы

конф.

"Проблемы

энергосбережения

и

экологии

в

судостроении". – Николаев, 2002. – С. 57.

121


876.

Чегринцев, Ф. О. Основи проектування суднових систем

кондиціонування : навч. посібник / Ф. О. Чегринцев. – Миколаїв : УДМТУ, 2002. – 140 с. 877.

Чегринцев, Ф. О. Програма, методичні вказівки та контрольна

робота з дисципліни "Основи систем автоматизованого проектування холодильної техніки" / Ф. О. Чегринцев. – Миколаїв : УДМТУ, 2002. – 14 с.

2003 р.

878.

Борозенец, В. Г. О перспективах создания конкурентоспособных

компрессоров для судовых провизионных камер / В. Г. Борозенец, А. В. Зверев, Ф. А. Чегринцев // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2003. – № 6 (392). 879.

Захаров, Ю. В. Представление результатов в диссертационной

работе : метод. рекомендации / Ю. В. Захаров, Н. И. Радченко. – Николаев : УГМТУ, 2003. – 28 с. 880.

Зубарев,

А.

А.

Выбор

критерия

эффективности

систем

жизнеобеспечения подводных технических средств / А. А. Зубарев // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. студ., асп., молодих вчен. та спеціалістів "Сучасні проблеми суднової енергетики". – Миколаїв, 2003. – С. 63-64. 881.

Лехмус, О. О. Проектування і розрахунок теплової ізоляції

суднових рефрижераторних приміщень : навч. посібник. В 2 ч. Ч. 1. Ізоляційні матеріали і конструкції / О. О. Лехмус, С. А. Гапонов, Г. Б. Журавльов. – Миколаїв : УДМТУ, 2003. – 44 с. 882.

Моря, А. О. Осьові вентилятори : метод. вказівки / А. О. Моря,

І. П. Єсін. – Миколаїв : УДМТУ, 2003. – 20 с.

122


883.

Пат. 58103. Україна. Спосіб утилізації теплоти відпрацьованої

газопарової суміші / Б. Д. Білека, В. І. Ізбаш, В. А. Кривуця, М. І. Радченко (Україна). – Заявл. 03.10.02 ; опубл. 15.07.03, Бюл. № 7. 884.

Пат. 59789. Україна. Підшипниковий вузол / О. О. Лехмус,

О. І. Тарабрін, О. К. Чередніченко, А. Т. Кінаш (Україна). – Заявл. 17.12.02 ; опубл. 15.03.03, Бюл. № 9. 885.

Применение

теплоиспользующих

холодильных

машин

для

стабилизации параметров работы газотурбинных двигателей / Б. В. Дымо, В. В. Кузнецов, В. Г. Кузнецов, А. Б. Дымо, Ф. А. Чегринцев // Зб. наук. пр. ІІ Міжнар. наук.-техн. конф. "Сучасні проблеми холодильної техніки і технології". – О., 2003. – № 2. 886.

Радченко, М. І. Випарники і конденсатори суднових систем

кондиціонування та рефрижерації : навч. посібник / М. І. Радченко. − Миколаїв : УДМТУ, 2003. – 128 с. 887.

Радченко, М. І. Енергоощадні технології на базі ежекторних

установок / М. І. Радченко, Л. П. Клименко, О. А. Сирота // Матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. "Проблеми економії енергії".  Л., 2003. – С. 107-108. 888.

Радченко, Н. И. Использование теплоты уходящих газов ГТУ

газоперекачивающих станций в пароэжекторных холодильных машинах систем кондиционирования воздуха / Н. И. Радченко, Б. Д. Билека, А. А. Сирота // Холодильная техника и технология. – 2003. – Вып. 4. – С. 107-112. 889.

Радченко,

Н.

теплообменников на

И.

НРТ для

Особенности

проектирования

теплоутилизирующих контуров /

Н. И. Радченко, Б. Д. Билека, А. А. Сирота // Пром. теплотехника.  2003. – Т. 25, № 4.  С. 22-24. 890.

Радченко,

Н.

И.

Теплоиспользующие

контуры

ГТУ

для

охлаждения компримированного газа на газоперекачивающих станциях /

123


Н. И. Радченко, Б. Д. Билека, А. А. Сирота // Пром. теплотехника.  2003.  Т. 25, № 4. – С. 24-26. 891.

Радченко, Н. И. Теплоиспользующий контур для выпарных

установок / Н. И. Радченко, А. А. Сирота, Д. В. Коновалов // Авіац.-косм. техніка і технологія. Сер. Двигуни та енергоустановки. – 2003. – Вип. 42. – С. 67-72. 892.

Радченко,

Н.

И.

Феноменологическое

моделирование

в

холодильной технике / Н. И. Радченко // Холодильная техника и технология. – 2003. – Вып. 5. – С. 87-90. 893.

Розрахунок суднової холодильної установки : метод. вказівки /

А. А. Андреєв, І. П. Єсін, Ю. В. Захаров, А. О. Моря, М. І. Радченко. – Миколаїв : МДГУ ім. П. Могили, 2003. – 80 с. 894.

Теплоиспользующая

установка

для

производства

технологического пара / Н. И. Радченко, А. А. Сирота, Д. В. Коновалов, А. И. Есин // Холодильная техника и технология. – 2003. – Вып. 4. – С. 122-127. 895.

Теплоиспользующие установки кондиционирования воздуха на

низкокипящих

рабочих

телах

для

газоперекачивающих

станций

/

Н. И. Радченко, Б. Д. Билека, В. Н. Клименко, А. А. Сирота // Авіац.-косм. техніка і технологія. Сер. Двигуни та енергоустановки. – 2003. – Вип. 40. – С. 41-46. 896.

Терешкин,

Д.

А.

Исследование

работы

центробежных

компрессоров в условиях эксплуатации с предельной нагрузкой / Д. А. Терешкин // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. студ., асп., молодих вчен. та спеціалістів "Сучасні проблеми суднової енергетики". – Миколаїв, 2003. – С. 84. 897.

Трушляков, Е. И. Особенности выбора критерия эффективности

систем жизнеобеспечения подводных аппаратов / Е. И. Трушляков, А. А. Зубарев // Сб. науч. тр. III Междунар. науч.-техн. конф. "Современные 124


проблемы холодильной техники и технологии", 17-19 сент. 2003 г. – О., 2003. – С. 28-29.

2004 р.

898.

Дымо, А. Б. Об использовании обобщенных переменных при

оценке эффективности рекуперативных теплообменников в судовых системах

кондиционирования

/

А.

Б.

Дымо,

Ф.

А.

Чегринцев,

Е. И. Трушляков // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2004. – № 3 (396). 899.

Зверев, А. В. О повышении надежности и энергетической

эффективности холодильных машин судовых провизионных камер / А. В. Зверев, Ф. А. Чегринцев, Е. И. Трушляков // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2004. – № 2 (395). 900.

Моря,

відцентрового

А.

О.

Оцінка

компресора

ефективності

канального

з поворотним диском

дифузора

/ А. О. Моря,

Ю. Г. Щербак // Тези доп. І Міжнар. наук.-практ. конф. "Науковий потенціал світу". – Д., 2004. – С. 57-59. 901.

Моря, А. О. Підвищення економічності транспортних ДВЗ

шляхом удосконалення відцентрового компресора газотурбонаддувного агрегату / А. О. Моря, С. О. Сипко, Ю. Г. Щербак // Тези доп. І Міжнар. наук.-практ. конф. "Науковий потенціал світу". – Д., 2004. – С. 78-79. 902.

Моря,

А.

А.

Повышение

эффективности

транспортных

центробежных компрессоров путем совершенствования диффузоров / А. А. Моря, Ю. Г. Щербак // Тези доп. VП Міжнар. наук.-практ. конф. "Наука і освіта". – Д., 2004. 903.

Радченко, М. І. Енергоощадні технології на базі ежекторних

установок / М. І. Радченко, Л. П. Клименко, О. А. Сирота // Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація : вісн. НУ "Львівська політехніка".  Л., 2004. – № 506. – С. 81-85. 125


904.

Радченко, М. І. Ефективність застосування альтернативних

холодоагентів у тепловикористовуючих ежекторних холодильних машинах / М. І. Радченко, Д. В. Коновалов, О. А. Сирота // Тези доп. Міжнар. наук.практ. конф. "Екологічна безпека об'єктів господарської діяльності". – Миколаїв, 2004. – С. 80-81. 905.

Радченко, М. І. Зменшення екологічного навантаження в процесах

автоклавного виробництва будівельних матеріалів / М. І. Радченко, О. А. Сирота, О. В. Макарова // Тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. "Екологічна безпека об'єктів господарської діяльності". – Миколаїв, 2004. – С. 120-123. 906.

Радченко, М. І. Підвищення екологічної безпеки та енергетичної

ефективності виробництва силікатної цегли / М. І. Радченко, О. А. Сирота, О. В. Макарова // Техногенна безпека : наук. пр. МДГУ ім. П. Могили.  Миколаїв, 2004. – Вип. 18. – С. 61-67. 907.

Радченко, Н. И. Высокоэффективные теплоутилизационные

контуры на низкокипящих рабочих телах для ГПТУ / Н. И. Радченко, Б. Д. Билека, А. А. Сирота // Вестн. двигателестроения. – 2004. – № 2. – С. 8-12. 908.

Радченко, Н. И. Многоцелевые теплоиспользующие контуры ГТУ

газоперекачивающих станций / Н. И. Радченко, Б. Д. Билека, А. А. Сирота // Матеріали I Міжнар. конф. "Когенерація в промисловості та комунальній енергетиці".  К., 2004. – С. 165-167. 909.

Радченко, Н. И. Особенности проектирования теплообменников

на НРТ для теплоутилизирующих контуров ГТУ / Н. И. Радченко, Б. Д. Билека, А. А. Сирота // Пром. теплотехника. – 2004. – Т. 26, № 5. – С. 27-31. 910.

Радченко,

Н.

И.

Струйные

энерго-

и

экотехнологии

/

Н. И. Радченко, А. А. Сирота, В. С. Самохвалов // Матеріали Міжнар.

126


енергоекологічного конгресу "Енергетика. Екологія. Людина". – К., 2004. – С. 71-72. 911.

Радченко, Н. И. Утилизация теплоты в судовых рыбомучных

установках / Н. И. Радченко, А. А. Сирота, Д. В. Коновалов // Авиац.-косм. техника и технология. – 2004. – № 7 (15). – С. 24-28. 912.

Радченко, Н. И. Эжекторные установки для использования

вторичного

пара

технологических

процессов

/

Н.

И.

Радченко,

А. А. Сирота, Е. В. Макарова // Матеріали Міжнар. енергоекологічного конгресу "Енергетика. Екологія. Людина". – К., 2004. – С. 32-33. 913.

Радченко, Н. И. Эффективные испарительно-компрессорные

контуры судовых кондиционеров / Н. И. Радченко, А. Н. Радченко, А. А. Сирота // Авиац.-косм. техника и технология. – 2004. – № 8 (16). – С. 26-31. 914.

Трушляков, Е. И. Проблемы жизнеобеспечения при авариях

обитаемых подводных технических средств / Е. И. Трушляков // Материалы Междунар. науч.-техн. конф. "Безопасность мореплавания и ее обеспечение при проектировании и постройке судов" (БМС – 2004). – Николаев, 2004. – С. 55-56. 915.

Kostarchuk,

Yu.

Principles

of

Compiling

Curricula

(Course

Complexes) in Popular Specializations in Ukraine and in the US / Yu. Kostarchuk, E. Trushliakov // In Book: US-Ukrainian Educational Cooperation: Moving Toward Perfection. – K., 2004. 916.

Radchenko, N. A New Concept of Phase Changes in Heat Exchangers /

N. Radchenko // Proceedings of the 10 Int. Symposium on Heat Transfer and Renewable Sources of Energy: HTRSE  2004.  Szczecin, 2004. – P. 429-437. 917.

Radchenko, N. Steam jet Pumps for Industrial Waste Heat Recovery /

N. Radchenko, A. Sirota // Proceedings of the 10 Int. Symposium on Heat Transfer and Renewable Sources of Energy: HTRSE  2004.  Szczecin, 2004. – P. 799-802. 127


918.

Radchenko, N. A Concept of the Design and Operation of Heat

Exchangers With Change of Phase / N. Radchenko // Archives of Thermodynamics: Polish Academy of Sciences. – 2004. – № 4, vol. 25. – P. 3-19. 919.

Trushliakov, E. The Peculiarities of Effectiveness Criteria Selection

for Engineering Systems with High Level of Technological Hazard / E. Trushliakov // Тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. "Екологічна безпека об'єктів господарської діяльності". – Миколаїв, 2004. – С. 14.

2005 р.

920.

Гапонов, С. А. Програма, методичні вказівки та курсовий проект з

дисципліни "Холодильна техніка та технологія" / С. А. Гапонов, І. П. Єсін, М. І. Радченко. – Миколаїв : НУК, 2005. – 20 с. 921.

Горбов, В. М. Перспективы применения программного комплекса

SOLID WORKS при подготовке специалистов и магистров по направлению 0905 "Энергетика" / В. М. Горбов, Е. И. Трушляков, А. К. Чередниченко // Матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. "Проблеми наскрізної комп'ютерної підготовки у вищій школі". – Миколаїв, 2005. – С. 20-22. 922.

Дымо, А. Б. Об использовании обобщенных переменных при

оценке эффективности рекуперативних теплообменников в судовых системах кондиционирования / А. Б. Дымо, Ф. А. Чегринцев // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2005. – № 3 (402). 923.

Єсін, І. П. Програма, методичні вказівки та контрольна робота з

дисципліни "Проектування систем суднових енергетичних установок" / І. П. Єсін, О. К. Чередніченко. – Миколаїв : НУК, 2005. – 16 с. 924.

Зубарев, А. А. Основные направления совершенствования систем

жизнеобеспечения

обитаемых

подводных

технических

средств

/

128


А. А. Зубарев // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Суднова енергетика: стан та проблеми". – Миколаїв, 2005. – С. 49-50. 925.

Кантор, С. А. Современная концепция качества микроклимата

судовых обитаемых помещений / С. А. Кантор, С. А. Назаренко, Е. И. Трушляков

//

Матеріали

Міжнар.

наук.-техн.

конф.

"Суднова

енергетика: стан та проблеми". – Миколаїв, 2005. – С. 6-7. 926.

Лехмус, О. О. Переробка побутових та суднових відходів : метод.

вказівки / О. О. Лехмус. – Миколаїв : НУК, 2005. – 48 с. 927.

Моря, А. О. Спіральні компресори : метод. вказівки / А. О. Моря,

О. В. Шагін. – Миколаїв : НУК, 2005. – 20 с. 928.

Пат. 71357. Україна. Спосіб утилізації теплоти відпрацьованої

газопарової суміші в газотурбінній установці / Б. Д. Білека, М. І. Радченко, О. А. Сирота,

В.

М.

Коломєєв,

В.

І.

Ізбаш,

Б.

Б.

Шершньов,

Д. В. Коновалов (Україна). – Заявл. 24.12.03 ; опубл. 17.10.05, Бюл. № 10. 929.

Пат. 71358. Україна. Автоклавна установка термообробки паром

під тиском / М. І. Радченко, О. А. Сирота, Ю. Г. Щербак, О. В. Макарова (Україна). – Заявл. 24.12.03 ; опубл. 25.11.05, Бюл. № 10. 930.

Пат. 71360. Україна. Спосіб перетворення теплової енергії в

механічну роботу в газотурбінному газоперекачувальному агрегаті / Б. Д. Білека, В. М. Коломєєв, В. І. Ізбаш, М. І. Радченко, О. А. Сирота, Д. В. Коновалов (Україна). – Заявл. 24.12.03 ; опубл. 17.10.05, Бюл. № 10. 931.

Радченко, М. І. Екологічні проблеми автоклавного виробництва

будівельних матеріалів і шляхи їх розв'язання / М. І. Радченко, О. В. Макарова // Тез. докл. IV Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы энергосбережения и экологии в судостроении". – Николаев, 2005. – С. 135-136. 932.

Радченко, М. І. Підвищення екологічної безпеки та енергетичної

ефективності виробництва силікатної цегли / М. І. Радченко, О. А. Сирота, О. В. Макарова // Наук. пр. НаУКМА.  К., 2005. – Т. 43. – С. 71-76. 129


933.

Радченко, Н. И. Испытания герметичного компрессора судового

автономного кондиционера / Н. И. Радченко, А. В. Зверев // Двигатели внутреннего сгорания.  2005. – № 2 (7). – С. 97-101. 934.

Радченко, Н. И. Испытания судового автономного кондиционера с

двухтрубным конденсатором / Н. И. Радченко, А. И. Есин // Вестн. двигателестроения. – 2005. – № 2. – С. 139-143. 935.

Радченко, Н. И. Оптимальное промежуточное охлаждение

судовых газотурбинных двигателей / Н. И. Радченко, А. А. Сирота, М. А. Тарасенко // Авиац.-косм. техника и технология. – 2005. – № 9 (25). – С. 43-47. 936.

Радченко,

Н.

И.

Проблемы

подготовки

специалистов-

холодильщиков в аспекте тенденций развития судовой энергетики / Н. И. Радченко // Тез. докл. IV Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы энергосбережения и экологии в судостроении". – Николаев, 2005. – С. 143-144. 937.

Радченко, Н. И. Промежуточное охлаждение в судовых ГТД при

изменении температуры воздуха на входе / Н. И. Радченко, А. А. Сирота, М. А. Тарасенко // Авиац.-косм. техника и технология. – 2005. – № 8 (24). – С. 62-65. 938.

Радченко, Н. И. Резервы экономии тепловой энергии на

химических предприятиях Донбасса / Н. И. Радченко, М. А. Бондарь // Тез. докл. IV Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы энергосбережения и экологии в судостроении". – Николаев, 2005. – С. 157-159. 939.

Радченко,

Н.

И.

Судовые

газотурбинные

двигатели

с

промежуточным охлаждением воздуха / Н. И. Радченко, А. А. Сирота, М. А. Тарасенко // Материалы IV Междунар. конф. "Проблемы промышленной теплотехники", 26-30 сент. 2005 г.  К., 2005.  С. 125-127. 940.

Радченко, Н. И. Теплоиспользующие холодильные машины

судовых энергетических установок / Н. И. Радченко, А. А. Сирота // Тез. 130


докл. IV Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы энергосбережения и экологии в судостроении". – Николаев, 2005. – С. 145-147. 941.

Радченко,

Н.

И.

Тригенерационные

контуры

судовых

газотурбинных установок / Н. И. Радченко, А. А. Сирота // Сб. науч. тр. IV Междунар. науч.-техн. конф. "Современные проблемы холодильной техники и технологии", 21-23 сент. 2005 г. – Николаев, 2005. – С. 71-72. 942.

Радченко, Н. И. Эжекторные теплоутилизационные контуры ГТУ /

Н. И. Радченко, Б. Д. Билека, А. А. Сирота // Техногенна безпека : наук. пр. МДГУ ім. П. Могили.  Миколаїв, 2005. – Т. 43, вип. 30. – С. 63-68. 943.

Радченко, Н. И. Эффективные двухступенчатые конденсаторы

судовых автономных кондиционеров / Н. И. Радченко, А. И. Есин // Материалы

IV

Междунар.

конф.

"Проблемы

промышленной

теплотехники", 26-30 сент. 2005 г.  К., 2005. – С. 122-125. 944.

Сирота,

А.

А.

Тригенерационные

контуры

судовых

энергетических установок / А. А. Сирота, Н. И. Радченко // Тез. докл. IV Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы энергосбережения и экологии в судостроении". – Николаев, 2005. – С. 155-157. 945.

Трушляков, Е. И. Взаимосвязь проблем качества микроклимата и

энергоэффективности зданий / Е. И. Трушляков // Сб. тр. Междунар. науч.техн. конф. "Муниципальная энергетика: проблемы, решения". – Николаев, 2005. 946.

Трушляков, Е. И. Применение программного комплекса SOLID

WORKS для проектирования элементов систем кондиционирования и вентиляции / Е. И. Трушляков, П. А. Цыцылин, О. А. Шевченко // Тез. докл. IV Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы энергосбережения и экологии в судостроении". – Николаев, 2005. − С. 31-32. 947.

Цыцылин, П. А. Прогностическая модель безотказной работы

центробежных

вентиляторов

судовых

систем

микроклимата

/

131


П. А. Цыцылин, Е. И. Трушляков // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Суднова енергетика: стан та проблеми". – Миколаїв, 2005. – С. 106-107. 948.

Шевченко, О. А. Исследование процессов воздухораспределения и

теплообмена в судовых термообъемах / О. А. Шевченко, Е. И. Трушляков // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Суднова енергетика: стан та проблеми". – Миколаїв, 2005. – С. 104-105. 949.

Trushliakov, E. Forecasting Life Support Systems Functional

Condition / E. Trushliakov // Proc. the 35th

Int. Conf. on Environmental

Systems SAE International. – Rome, 2005. 950.

Trushliakov, E. The Peculiarities of Effectiveness Criteria for Manned

Submersible's

Atmosphere

Conditioning

and

Regenerating

Systems

/

E. Trushliakov // Proc. the 8th REHVA World Congress for Building Technologies "Clima – 2005". – Lausanne, 2005. 951.

Trushliakov, E. Human Safety and Comfort in Living Compartments

of Manned Submersibles / E. Trushliakov // Материалы IV Междунар. науч.техн.

конф.

"Современные

проблемы

холодильной

техники

и

технологии". – О., 2005. – С. 36-38.

2006 р.

952.

Есин,

А.

И.

Экспериментальное

исследование

судового

кондиционера с двухтрубным конденсатором / А. И. Есин // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2006. – № 2 (407). – С. 109-115. 953.

Єсін, І. П. Ірисова діафрагма як пристрій для регулювання

відцентрового компресора / І. П. Єсін, А. О. Моря, Ф. О. Чегринцев // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2006. – № 5 (540). 954.

Єсін, І. П. Підсумки експериментального випробування канально-

пелюсткового дифузора відцентрового компресора / І. П. Єсін, А. О. Моря, Ф. О. Чегринцев // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2006. – № 5. 132


955.

Зверев, А. В. О повышении надежности и энергетической

эффективности холодильных машин судовых провизионных камер / А. В. Зверев, Ф. А. Чегринцев // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2006. – № 1 (406). 956.

Испытания конденсатора типа "труба в трубе" в составе судового

автономного кондиционера / Н. И. Радченко, В. В. Горин, А. Н. Радченко, А. И. Есин // Авиац.-косм. техника и технология. – 2006. – № 10 (36). – С. 107-111. 957.

Испытания

судового

высокооборотного

ДВС

на

топливоводородной смеси при разных температурах окружающего воздуха / А. А. Сирота, Б. Г. Тимошевский, Н. И. Радченко, А. И. Чураков // Двигатели внутреннего сгорания.  2006. – № 2. – С. 122-125. 958.

Моря, А. О. Підвищення екологічності комбінованого ДВЗ

шляхом удосконалення відцентрового компресора газотурбонаддувного агрегату / А. О. Моря, С. О. Сипко, Ю. Г. Щербак // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2006. – № 2 (407). – С. 98-114. 959.

Моря, А. О. Підсумки експериментального випробування канально-

пелюсткового

дифузора

відцентрового

компресора

/

А.

О.

Моря,

Ф. О. Чегринцев, І. П. Єсін // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2006. – № 4 (409). – С. 128-131. 960.

Моря, А. О. Словничок з компресорно-кондиціонуючої техніки /

А. О. Моря, Ф. О. Чегринцев. – Миколаїв : НУК, 2006. – 80 с. 961.

Моря, А. О. Удосконалення систем випуску газів, що відпрацювали,

комбінованого ДВЗ / А. О. Моря, С. О. Сипко, Ю. Г. Щербак // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2006. – № 3 (408). – С. 108-112. 962.

Пат. 71359. Україна. Спосіб утилізації тепла відпрацьованої

газопарової суміші в газотурбінній установці / Б. Д. Білека, М. О. Дикий, В. М. Коломєєв, В. І. Ізбаш, В. А. Кривуця, М. І. Радченко, О. А. Сирота (Україна). – Заявл. 24.12.03 ; опубл. 16.01.06, Бюл. № 1. 133


963.

Повышение

высокооборотных

экологической

ДВС

путем

безопасности

добавок

водорода

к

судовых топливу

/

А. А. Сирота, Н. И. Радченко, А. А. Голиков, А. И. Чураков // Техногенна безпека : наук. пр. МДГУ ім. П. Могили.  Миколаїв, 2006. – Т. 49, вип. 36. – С. 82-88. 964.

Повышение эффективности судовых высокооборотных ДВС при

высоких температурах окружающего воздуха с помощью эжекторных теплоиспользующих

контуров

/

Н.

И.

Радченко,

А.

А.

Сирота,

А. А. Андреев, А. И. Чураков // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2006. – № 4 (409). – С. 132-138. 965.

Радченко, М. І. Екологічно безпечна енергозберігаюча технологія

автоклавного виробництва будівельних матеріалів / М. І. Радченко, О. В. Макарова // Техногенна безпека : наук. пр. МДГУ ім. П. Могили.  Миколаїв, 2006. – Т. 49, вип. 36. – С. 102-106. 966.

Радченко,

М.

І.

Перспективний

напрямок

підвищення

енергетичних та екологічних показників термообробки будівельних виробів у автоклавах / М. І. Радченко, О. А. Сирота, О. В. Макарова // Техногенна безпека : наук. пр. МДГУ ім. П. Могили.  Миколаїв, 2006. – Т. 53, вип. 40. – С. 101-104. 967.

Радченко, Н. И. Исследование эффективности охлаждения

циклового воздуха судовых газотурбинных двигателей / Н. И. Радченко, А. А. Сирота, М. А. Тарасенко // Вестн. двигателестроения. – 2006. – № 3. – С. 46-49. 968.

Сирота, А. А. Водородные добавки к топливу как способ

повышения эффективности судовых высокооборотных двигателей / А. А. Сирота, Н. И. Радченко, А. И. Чураков // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2006. – № 3 (408). – С. 121-127. 969.

Сирота, А. А. Водородные добавки к углеродному топливу как

первый этап перехода судовых высокооборотных ДВС на экологически 134


чистое водородное топливо / А. А. Сирота, А. И. Чураков, Н. И. Радченко // Пр. Ін-ту електродинаміки НАН України. Спец. вип. – К., 2006. – С. 111-114. 970.

Сирота, А. А. Оптимальные водородные добавки к топливу

судовых ДВС / А. А. Сирота, Н. И. Радченко, А. И. Чураков // Двигатели внутреннего сгорания.  2006. – № 2. – С. 119-121. 971.

Сирота,

энергетической

А.

А.

Повышение

эффективности

экологической

судовых

безопасности

высокооборотных

и

двигателей

внутреннего сгорания путем добавок водорода к топливу / А. А. Сирота, Н. И. Радченко, А. И. Чураков // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2006. – № 1 (406). – С. 181-186. 972.

Суднова енергетика та Світовий океан : підручник / В. М. Горбов,

І. О. Ратушняк, Є. І. Трушляков, О. К. Чередніченко. – Миколаїв : НУК, 2006. 973.

Теплоиспользующие

контуры

многоцелевого

назначения

для

компрессорных станций / Б. Д. Билека, Н. И. Радченко, А. А. Сирота, В. В. Горин // Пром. теплотехника. – 2006. – № 5, т. 28. – С. 59-65. 974.

Теплоиспользующие установки газоперекачивающих станций

с эффективными конденсаторными контурами / Б. Д. Билека, В. В. Горин, Н. И. Радченко, А. А. Сирота // Авиац.-косм. техника и технология. – 2006. – № 7 (33). – С. 66-71. 975.

Трушляков, Е. И. Принципы классификации, структура и

основные требования к системам жизнеобеспечения обитаемых подводных технических средств / Е. И. Трушляков // Судоходство. – 2006. – № 11 (125). 976.

Трушляков, Е. И. Проблемы безопасности и комфорта человека в

замкнутых экологических системах / Е. И. Трушляков // Причорномор. еколог. бюл. – 2006. – № 1 (19). – С. 94-100. 977.

Экспериментальное исследование влияния добавок водорода к

топливу на топливную экономичность судовых высокооборотных дизелей / 135


А. А. Голиков, А. И. Чураков, А. А. Сирота, Н. И. Радченко // Техногенна безпека : наук. пр. МДГУ ім. П. Могили.  Миколаїв, 2006. – Т. 53, вип. 40. – С. 114-117. 978.

Radchenko, N. Prediction of Heat Transfer During Forced Convection

Condensation of Steam Inside Tubes / N. Radchenko, V. Gorin // Proceedings of the XI Int. Symp. on Heat Transfer and Renewable Sources of Energy (HTRSE  2006).  Szczecin, 2006. – P. 645-652. 979.

Sirota, A. Increasing the Efficiency of High Speed Internal

Combustion Engines by Hydrogen Adding to Fuel / A. Sirota, N. Radchenko, A. Churacov // Proceedings of the XI Int. Symp. on Heat Transfer and Renewable Sources of Energy (HTRSE  2006).  Szczecin, 2006. – P. 207-214. 980.

Trushliakov, E. Indoor Air Comfort for Human Life Support in Living

Compartments of Manned Submersibles / E. Trushliakov // Proc. 36th Int. Conf. on Environmental Systems. – Norfolk, 2006. 981.

Trushliakov, E. The Peculiarities of Air District and Heat Exchange in

Living Compartments of Manned Submersibles / E. Trushliakov // Proc. 5th Int. Conf. Cold Climate (HVAC – 2006). – Moscow, 2006.

2007 р.

982.

Бес,

Т.

Рациональное

проектирование

теплообменников

с

фазовым переходом для утилизации теплоты двигателей / Т. Бес, Н. И. Радченко, А. А. Сирота // Материалы V Междунар. конф. "Проблемы промышленной теплотехники", 22-26 мая 2007 г.  К., 2007. – С. 124-126. 983.

Билека, Б. Д. Тригенерация в ГТУ газоперекачивающих станций /

Б. Д. Билека, Н. И. Радченко, А. А. Сирота // Материалы V Междунар. конф. "Проблемы промышленной теплотехники", 22-26 мая 2007 г. – К., 2007. – С. 127-129. 136


984.

Захаров, Ю. В. Методичні вказівки до курсу "Теоретичні

основи

кондиціонування"

для

заочної

форми

навчання

/

Ю. В. Захаров, Ф. О. Чегринцев, А. О. Моря. – Миколаїв : НУК, 2007. – 20 с. 985.

Зубарев,

А.

А.

Анализ

схем

современных

систем

жизнеобеспечения обитаемой подводной техники / А. А. Зубарев // Матеріали III Міжнар. наук.-техн. конф. "Суднова енергетика: стан та проблеми". – Миколаїв, 2007. – С. 181-183. 986.

Зубарев, А. А. Совершенствование методики расчета систем

кондиционирования помещений с повышенным влагосодержанием / А. А. Зубарев, А. А. Мороз // Матеріали III Міжнар. наук.-техн. конф. "Суднова енергетика: стан та проблеми". – Миколаїв, 2007. – С. 180-181. 987.

Зубарев, А. А. Энергоэффективность систем осушения для

установок комфортного кондиционирования воздуха / А. А. Зубарев // Матеріали II Міжнар. наук.-техн. конф. "Муніципальна енергетика: проблеми, рішення". – Миколаїв, 2007. – С. 168-172. 988.

Когенерационные контуры дизельных энергоустановок на основе

теплоиспользующих абсорбционных холодильных машин / Р. Н. Радченко, А. А. Андреев, Д. В. Коновалов, Н. И. Радченко, Е. А. Красильщиков // Матеріали

Міжнар.

наук.-техн.

конф.

"Муніципальна

енергетика:

проблеми, рішення". – Миколаїв, 2007. – С. 63-68. 989.

Комплексна утилізація теплоти вторинної пари випарних апаратів

технологічних установок / М. І. Радченко, Д. В. Коновалов, А. А. Сирота, П. Хорбай // Техногенна безпека : наук. пр. МДГУ ім. П. Могили.  Миколаїв, 2007. – Т. 61, вип. 48. – С. 26-29. 990.

Лехмус,

О.

О.

Схеми

та

цикли

низькотемпературних

парокомпресорних холодильних машин : метод. вказівки / О. О. Лехмус. – Миколаїв : НУК, 2007. – 19 с.

137


991.

Методология рационального проектирования теплоиспользующих

систем охлаждения воздуха судовых двигателей / А.

А. Сирота,

Р. Н. Радченко, А. А. Андреев, Д. В. Коновалов, Н. И. Радченко // Авиац.косм. техника и технология. – 2007. – № 7 (43). – С. 29-35. 992.

Оптимальные параметры конденсаторов теплоиспользующих

холодильных

машин

судовых

ДВС

/

Т.

Бес,

В.

В.

Горин,

Н. И. Радченко, А. А. Сирота // Авиац.-косм. техника и технология. – 2007. – № 9 (45). – С. 57-42. 993.

Пат. 69907. Україна. Холодильна машина / М. І. Радченко,

А. М. Радченко, О. І. Єсін (Україна). – Заявл. 16.12.03 ; опубл. 25.07.07, Бюл. № 11. 994.

Пат. 69908. Україна. Парокомпресорна холодильна машина /

А. М. Радченко, О. П. Хомуленко (Україна). – Заявл. 16.12.03 ; опубл. 25.07.07, Бюл. № 11. 995.

Пат. 77856. Україна. Спосіб роботи автоклавної установки

термообробки парою під тиском / М. І. Радченко, О. А. Сирота, Ю. Г. Щербак, О. В. Макарова (Україна). – Заявл. 05.04.05 ; опубл. 15.01.07, Бюл. № 1. 996.

Пат. 78861. Україна. Газова холодильна машина / М. І. Радченко,

О. А. Сирота, Б. Г. Тимошевський, С. І. Сербін, Р. М. Радченко (Україна). – Заявл. 18.04.05 ; опубл. 25.04.07, Бюл. № 5. 997.

Пат.

78863.

Україна.

Парокомпресорна

холодильна

машина / М. І. Радченко, О. А. Сирота, Б. Г. Тимошевський, С. І. Сербін, А. М. Радченко (Україна). – Заявл. 18.04.05 ; опубл. 25.04.07, Бюл. № 5. 998.

Пат.

79307.

Україна.

Ежекторна

холодильна

машина

/

М. І. Радченко, О. А. Сирота, А. М. Радченко, Ю. Г. Щербак (Україна). – Заявл. 05.04.05 ; опубл. 11.06.07, Бюл. № 8.

138


999.

Пат. 79313. Україна. Випарний апарат / М. І. Радченко,

Д. В. Коновалов, О. А. Сирота, Р. М. Радченко, Анд. А. Андреєв (Україна). – Заявл. 18.04.05 ; опубл. 11.06.07, Бюл. № 8. 1000.

Пат. 79315. Україна. Газова холодильна машина / М. І. Радченко,

О. А. Сирота, Б. Г. Тимошевський, С. І. Сербін, Р. М. Радченко (Україна). – Заявл. 18.04.05 ; опубл. 11.06.07, Бюл. № 8. 1001.

Пат. 79821. Україна. Спосіб перетворення теплової енергії в

механічну енергію в газопаротурбінній установці / Б. Д. Білека, М. І. Радченко, О. А. Сирота, А. М. Радченко, Анд. А. Андреєв, Д. В. Коновалов, М. О. Тарасенко (Україна). – Заявл. 11.04.05 ; опубл. 25.07.07, Бюл. № 11. 1002.

Радченко, М. І. Екологічні показники термообробки цегли в парових

автоклавах та її моделювання за даними натурних випробувань / М. І. Радченко, О. В. Макарова // Техногенна безпека : наук. пр. МДГУ ім. П. Могили.  Миколаїв, 2007. – Т. 61, вип. 48. – С. 8-13. 1003.

Радченко, М. І. Котельні підприємства будівельної індустрії як

джерела антропогенного навантаження на довкілля / М. І. Радченко, О. В. Макарова // Техногенна безпека : наук. пр. МДГУ ім. П. Могили.  Миколаїв, 2007.  Т. 73, вип. 60.  С. 126-131. 1004.

Радченко,

Н.

И.

Герметичные

холодильные

машины

для

провизионных кладовых, камер сушки колбас и созревания сыров, охлаждения жидких продуктов / Н. И. Радченко, В. С. Дорош, Е. В. Лытош // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Муніципальна енергетика: проблеми, рішення". – Миколаїв, 2007. – С. 113-117. 1005.

Радченко, Н. И. Оптимальные режимы теплоиспользующих систем

промежуточного охлаждения воздуха судовых ДВС / Н. И. Радченко, А. А. Андреев // Материалы V Междунар. науч.-техн. конф. "Современные проблемы холодильной техники и технологии", 19-21 сент. 2007 г. – О., 2007. – С. 123-124.

139


1006.

Радченко, Н. И. Оценка эффективности применения регенерации в

судовых автономных кондиционерах / Н. И. Радченко, Хо Вьет Хынг // Материалы V Междунар. науч.-техн. конф. "Современные проблемы холодильной техники и технологии", 19-21 сент. 2007 г. – О., 2007. – С. 125-126. 1007.

Радченко,

Н.

И.

Оценка

эффективности

регенеративного

холодильного цикла с позиции интенсивности теплообмена в испарителе / Н. И. Радченко, Т. Бохдаль // Материалы V Междунар. конф. "Проблемы промышленной теплотехники", 22-26 мая 2007 г.  К., 2007. – С. 247-249. 1008.

Радченко, Н. И. Пути сокращения потребления топлива судовыми

системами рефрижерации / Н. И. Радченко, Е. В. Лытош, В. С. Дорош // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2007. – № 1 (412). – С. 96-100. 1009.

Радченко, Н. И. Рациональные параметры тригенерационных

контуров

судовых

среднеоборотных

дизелей

/

Н.

И.

Радченко,

Д. В. Коновалов, А. А. Сирота // Двигатели внутреннего сгорания.  2007. – № 2. – С. 131-135. 1010.

Радченко, Н. И. Сокращение энергетических потерь в системах

тепло- и хладоснабжения с помощью струйных аппаратов / Н. И. Радченко, Д. Бутримович

//

Материалы

V

Междунар.

конф.

"Проблемы

промышленной теплотехники", 22-26 мая 2007 г.  К., 2007. – С. 249-251. 1011.

Радченко, Н. И. Холод в судовой энергетике / Н. И. Радченко //

Материалы V Междунар. науч.-техн. конф. "Современные проблемы холодильной техники и технологии", 19-21 сент. 2007 г. – О., 2007. – С. 122-123. 1012.

Радченко, Н. И. Экспериментальные исследования эффективности

трубчато-пластинчатых поверхностей воздухоохладителей судовых систем рефрижерации / Н. И. Радченко, Е. В. Лытош, В. С. Дорош // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2007. – № 2 (413). – С. 124-131.

140


1013.

Радченко, Н. И. Энергосбережение и безопасность эксплуатации

оборудования

систем

рефрижерации

речных

и

морских

судов

/

Н. И. Радченко, В. С. Дорош, Е. В. Лытош // Техногенна безпека : наук. пр. МДГУ ім. П. Могили.  Миколаїв, 2007. – Т. 61, вип. 48. – С. 97-105. 1014.

Радченко, Р. Н. Влияние температуры конденсации НРТ на

эффективность применения теплоиспользующих эжекторных установок кондиционирования воздуха в судовых ДВС / Р. Н. Радченко, В. В. Горин // Авиац.-косм. техника и технология. – 2007. – № 10 (46). – С. 116-120. 1015.

Радченко, Р. Н. Кондиционирование воздуха на входе двигателей /

Р. Н. Радченко // Техногенна безпека : наук. пр. МДГУ ім. П. Могили.  Миколаїв, 2007.  Т. 73, вип. 60.  С. 109-115. 1016.

Радченко, Р. Н. Обоснование выбора рациональных решений

воздухоохладительных

узлов

теплоиспользующих

установок

кондиционирования судовых ДВС / Р. Н. Радченко // Авиац.-косм. техника и технология. – 2007. – № 9 (45). – С. 31-36. 1017.

Радченко, Р. Н. Оптимальные массовые скорости хладагента в

испарителях

теплоиспользующих

эжекторных

установок

кондиционирования воздуха судовых ДВС / Р. Н. Радченко // Авиац.-косм. техника и технология. – 2007. – № 4 (40). – С. 35-39. 1018.

Рациональные

параметры

теплоиспользующих

холодильных

машин, утилизирующих теплоту уходящих газов ДВС / Н. И. Радченко, А. А. Стахель, Д. В. Коновалов, А. А. Сирота // Авиац.-косм. техника и технология. – 2007. – № 8 (44). – С. 121-126. 1019.

Сербін, С. І. Україна – екологічна безпека в 21 столітті / С. І. Сербін,

Є. І. Трушляков // 10th Annual Fulbright Ukraine Conf. – K., 2007. 1020.

Сирота,

А.

А.

Основные

направления

тригенерационных

технологий в судовой энергетике / А. А. Сирота, Н. И. Радченко, Д. В. Коновалов // Техногенна безпека : наук. пр. МДГУ ім. П. Могили.  Миколаїв, 2007. – Т. 73, вип. 60. – С. 100-105. 141


1021.

Сирота,

А.

А.

Судовые

энергетические

установки

тригенерационного типа / А. А. Сирота, Д. В. Коновалов, Н. И. Радченко // Материалы V Междунар. науч.-техн. конф. "Современные проблемы холодильной техники и технологии", 19-21 сент. 2007 г. – О., 2007. – С. 124-125. 1022.

Сирота, А. А. Целесообразность применения комплексной

когенерации в энергетических установках / А. А. Сирота, Н. И. Радченко // Матеріали

Міжнар.

наук.-техн.

конф.

"Муніципальна

енергетика:

проблеми, рішення". – Миколаїв, 2007. – С. 88-97. 1023.

Тригенерационные системы промежуточного охлаждения воздуха

судовых ДВС / В. В. Капустин, А. А. Андреев, Д. В. Коновалов, Н. И. Радченко // Авиац.-косм. техника и технология. – 2007. – № 4 (40). – С. 40-44. 1024.

Тригенерационные технологии охлаждения циклового воздуха

судовых ГТД / Б. Д. Билека, Н. И. Радченко, А. А. Сирота, Д. В. Коновалов // Двигатели внутреннего сгорания.  2007. – № 2. – С. 101-104. 1025.

Трушляков, Е. И. Взаимосвязь проблем качества микроклимата и

энергоэффективности зданий / Е. И. Трушляков, А. Б. Трушлякова // Сб. тр. III Междунар. конф. "Стратегия качества в промышленности и образовании". – Варна, 2007. 1026.

Трушляков, Е. И. Внедрение европейских стандартов условных

обозначений и классификации оборудования для подготовки инженерных кадров / Е. И. Трушляков, П. А. Цыцылин // Материалы Междунар. науч.техн. конф. "Автоматизация судостроительного производства и подготовка инженерных кадров: состояние, проблемы, перспективы". – Миколаїв, 2007. 1027.

Трушляков, Е. И. Внедрение европейских стандартов условных

обозначений и классификации оборудования кондиционирования для подготовки инженерных кадров / Е. И. Трушляков, П. А. Цыцылин, 142


Ф. А. Чегринцев // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Суднова енергетика: стан та проблеми". – Миколаїв, 2007. – С. 175-176. 1028.

Трушляков,

индивидуальности

Е. –

И.

Комфорт

парадигма

человека

с

учетом

энергоэффективности

его

систем

обеспечения микроклимата зданий / Е. И. Трушляков, Ф. А. Чегринцев // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Муниципальная енергетика: проблеми, рішення". – Николаев, 2007. – С. 6-7. 1029.

Трушляков,

Е.

И.

Особенности

моделирования

воздухораспределения и теплообмена в атмосфере обитаемых подводных аппаратов / Е. И. Трушляков // Тез. докл. V Междунар. конф. "Проблемы промышленной теплотехники". – К., 2007. – С. 71-72. 1030.

Трушляков,

функционирования

Е. систем

И.

Особенности

жизнеобеспечения

оценки

эффективности

обитаемых

подводных

технических средств на стадии проектирования / Е. И. Трушляков, В. В. Торубара // Тез. докл. II Междунар. науч.-техн. конф. "Эффективность, надежность и безопасность энергетических установок" (Энергоустановки – 2007). – Севастополь, 2007. 1031.

Трушляков, Е. И. Принципы классификации и структурирования

СЖО обитаемых подводных технических средств / Е. И. Трушляков, Ф. А. Чегринцев // Материалы Междунар. науч.-техн. конф. "Безопасность мореплавания и ее обеспечение при проектировании и постройке судов". – Николаев, 2007. – С. 76-77. 1032.

Хо Вьет Хынг. Экспериментальное исследование судового

кондиционера в тропических условиях эксплуатации / Хо Вьет Хынг // Техногенна безпека : наук. пр. МДГУ ім. П. Могили.  Миколаїв, 2007.  Т. 61, вип. 48. – С. 92-96. 1033.

Цыцылин, П. А. Внедрение европейских стандартов условных

обозначений

и

классификации

оборудования

кондиционирования

для

подготовки инженерных кадров / П. А. Цыцылин, Е. И. Трушляков, 143


Ф. А. Чегринцев // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Суднова енергетика: стан та проблеми", 18-19 жовт. 2007 р. – Миколаїв, 2007. – С. 175-176. 1034.

Цыцылин, П. А. Прогнозирование надежности функционирования

центробежных вентиляторов систем микроклимата / П. А. Цыцылин, Е. И. Трушляков // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Сучасні проблеми холодильної техніки і технології", 19-21 верес. 2007 р. – О., 2007. – С. 154-155. 1035.

Энергосберегающие

воздухоохладители

систем

охлаждения

рефрижераторных судов / В. С. Дорош, В. В. Капустин, Е. В. Лытош, Н. И. Радченко // Авиац.-косм. техника и технология. – 2007. – № 10 (46). – С. 179-183. 1036.

Эффективные теплообменные поверхности охладителей газообразных

сред в системах утилизации тепловых двигателей / Р. Н. Радченко, Т. Бохдаль, Н. И. Гоголь, Н. И. Радченко // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Муніципальна енергетика: проблеми, рішення". – Миколаїв, 2007. – С. 146-152. 1037.

Bileka, B. D. Triegeneration in GTU of Gas Pumping

Stations / B. D. Bileka, N. I. Radchenko, A. A. Sirota // Материалы V Междунар.

конф.

"Проблемы

промышленной

теплотехники",

22-26 мая 2007 г.  К., 2007. 1038.

Trushliakov, E. Indoor Environment Quality Criteria for Ship Manned

Compartments and Cabins / E. Trushliakov, S. Baozhi // Abstracts for Int. Conf. "ISHVAC – 2007". – China, Beijing, 2007. 1039.

Trushliakov, E. I. Indoor Environment Quality Criteria for Ship

Manned Compartments and Cabins / E. I. Trushliakov, S. Baozhi // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Сучасні проблеми холодильної техніки і технології", 19-21 верес. 2007 р. – О., 2007. – С. 20.

144


2008 р.

1040.

Андреев, А. А. Охлаждение наддувочного воздуха судовых

малооборотных дизелей в теплоиспользующей установке / А. А. Андреев, Д. В. Коновалов, Н. И. Радченко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2008. – № 3 (420). – С. 145-151. 1041.

Андреев, А. А. Сокращение затрат на охлаждение наддувочного

воздуха судовых малооборотных дизелей / А. А. Андреев, Н. И. Радченко // Вестн. двигателестроения. – 2008. – № 2. – С. 64-67. 1042.

Билека, Б. Д. Эффективность применения теплоиспользующих

холодильных машин в газоперекачивающих агрегатах / Б. Д. Билека, А. Н. Радченко, Н. И. Радченко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2008. – № 3 (420). – С. 85-94. 1043.

Бондаренко, Н. С. Проблемы использования когенерационных

установок с ДВС в промышленной и коммунальной энергетике / Н. С. Бондаренко, Ю. В. Гриб, А. А. Зубарев // Матеріали I Міжнар. наук.техн. конф. "Холод в енергетиці і на транспорті: сучасні проблеми кондиціонування та рефрижерації". – Миколаїв, 2008. – С. 180-181. 1044.

Горин, В. В. Влияние эффективности работы конденсаторов на

оптимальные характеристики теплоиспользующих холодильных машин для судовой энергетики / В. В. Горин, А. Н. Радченко, Н. И. Радченко // Матеріали I Міжнар. наук.-техн. конф. "Холод в енергетиці і на транспорті: сучасні проблеми кондиціонування та рефрижерації". – Миколаїв, 2008. – Ч. 2. – С. 123-129. 1045.

Горин, В. В. Испарительные конденсаторы кондиционеров для

судов с динамическими принципами поддержания / В. В. Горин, Н. И. Радченко, А. Н. Сапармамедов // Вестн. двигателестроения. – 2008. – № 3. – С. 26-30.

145


1046.

Горин, В. В. Теплоутилизирующие контуры с интенсивной

конденсацией

НРТ

для

газопаротурбинных

установок

/

В. В. Горин, Н. И. Радченко // Вісн. інж. акад. України. – К., 2008. – Вип. 1. 1047.

Доцентрово-відцентровий

ступінь

нагнітальної

машини

/

А. О. Моря, Є. І. Трушляков, Ф. О. Чегринцев, Т. О. Шевченко // Матеріали І Міжнар. конф. "Холод в енергетиці і на транспорті: сучасні проблеми кондиціонування та рефрижерації". – Миколаїв, 2008. – Ч. 2. – С. 59-60. 1048.

Енергозберігаючі електрогенеруючі комплекси / А. М. Радченко,

М. І. Радченко, С. В. Іваненко, А. І. Бузнік // Техногенна безпека : наук. пр. МДГУ ім. П. Могили.  Миколаїв, 2008. – Т. 95, вип. 82. – С. 29-35. 1049.

Єсін,

І.

П.

Експериментальні

характеристики

канально-

пелюсткового відцентрового компресора / І. П. Єсін, А. О. Моря, Ф. О. Чегринцев // Матеріали І Міжнар. конф. "Холод в енергетиці і на транспорті: сучасні проблеми кондиціонування та рефрижерації". – Миколаїв, 2008. – Ч. 2. – С. 60-61. 1050.

Єсін, І. П. Програма, методичні вказівки до курсової роботи та

курсового проекту з дисципліни "Теоретичні основи холодильної техніки" / І. П. Єсін, М. І. Радченко. – Миколаїв : НУК, 2008. – 24 с. 1051.

Есин, И. П. Вентилятор с укороченными лопатками на боковых

стенках улитки / И. П. Есин, А. А. Моря, Ф. А. Чегринцев // Матеріали І Міжнар. конф. "Холод в енергетиці і на транспорті: сучасні проблеми кондиціонування та рефрижерації". – Миколаїв, 2008. – С. 24-25. 1052.

Есин, И. П. Особенности выбора бытовых кондиционеров /

И. П. Есин, А. О. Мороз // Матеріали I Міжнар. наук.-техн. конф. "Холод в енергетиці і на транспорті: сучасні проблеми кондиціонування та рефрижерації". – Миколаїв, 2008. – Ч. 2. – С. 62-63. 1053.

Есин, И. П. Снижение шума радиальных вентиляторов судовых

систем микроклимата / И. П. Есин, Р. В. Симбирцев // Матеріали I Міжнар. 146


наук.-техн. конф. "Холод в енергетиці і на транспорті: сучасні проблеми кондиціонування та рефрижерації". – Миколаїв, 2008. – Ч. 2. – С. 46-47. 1054.

Зубарев,

А.

А.

Использование

осушенного

воздуха

как

эффективного метода борьбы с коррозией / А. А. Зубарев // Матеріали I Міжнар. наук.-техн. конф. "Холод в енергетиці і на транспорті: сучасні проблеми кондиціонування та рефрижерації". – Миколаїв, 2008. – С. 37-38. 1055.

Зубарев, А. А. Эффективность применения чиллеров на судах /

А. А. Зубарев, В. С. Ткаченко, А. В. Гарус // Матеріали I Міжнар. наук.техн. конф. "Холод в енергетиці і на транспорті: сучасні проблеми кондиціонування та рефрижерації". – Миколаїв, 2008. – С. 41-43. 1056.

Коновалов, Д. В. Перспективы экономии энергоресурсов на

рыболовном

траулере-рыбозаводе

типа

"Пулковский

меридиан"

/

Д. В. Коновалов, Н. И. Радченко, А. А. Подгайная // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2008. – № 3 (420). 1057.

Коновалов, Д. В. Утилизация сбросной теплоты судовых

энергоустановок с генерированием холода и использованием эффекта термопрессии / Д. В. Коновалов, Н. И. Радченко // Авиац.-косм. техника и технология. – 2008. – № 7 (54). – С. 163-167. 1058.

Лехмус, О. О. Покращення мікроклімату житлових приміщень у

зимовому режимі / О. О. Лехмус // Матеріали І Міжнар. наук.-техн. конф. "Холод в енергетиці і на транспорті". – Миколаїв, 2008. 1059.

Макарова, О. В. Енергоефективні методи зменшення шкідливих

викидів від котельних підприємств будівельної індустрії / О. В. Макарова, М. І. Радченко // Техногенна безпека : наук. пр. МДГУ ім. П. Могили.  Миколаїв, 2008. – Т. 95, вип. 82. – С. 47-54. 1060.

Макарова, О. В. Скорочення шкідливих викидів від котельних

підприємств

автоклавного

виробництва

будівельних

матеріалів

/

О. В. Макарова, М. І. Радченко // Техногенна безпека : наук. пр. МДГУ ім. П. Могили.  Миколаїв, 2008.  Вип. 64, т. 77. – С. 27-31. 147


1061.

Методичні

вказівки

з

виконання

дипломного

проекту

зі

спеціальності 8.090509 "Суднові енергетичні установки та устаткування" / В. М. Горбов, О. К. Чередніченко, І. П. Єсін, І. О. Ратушняк. – Миколаїв : НУК, 2008. – 60 с. 1062.

Моря, А. О. Відцентровий нагнітач як розпалювач палива в

двигунах внутрішнього згоряння / А. О. Моря, В. І. Осадчук // Матеріали I Міжнар. наук.-техн. конф. "Холод в енергетиці і на транспорті: сучасні проблеми кондиціонування та рефрижерації". – Миколаїв, 2008. – Ч. 2. – С. 215-217. 1063.

Моря,

пелюсткового

А.

О.

дифузора

Експериментальні відцентрового

характеристики

компресора

/

А.

канальноО.

Моря,

Ф. О. Чегринцев, І. П. Єсін // Матеріали I Міжнар. наук.-техн. конф. "Холод в енергетиці і на

транспорті: сучасні проблеми кондиціонування

та

рефрижерації". – Миколаїв, 2008. – Ч. 2. – С. 60-61. 1064.

Моря, А. О. Одним вдосконаленням "вбиваємо двох зайців" або

підвищення

ефективності

нагнітача

та

газовипускного

тракту

турбопоршньового двигуна за рахунок вихрових камер / А. О. Моря, Ю. Г. Щербак // Матеріали I Міжнар. наук.-техн. конф. "Холод в енергетиці і на транспорті: сучасні проблеми кондиціонування та рефрижерації". – Миколаїв, 2008. – Ч. 2. – С. 217-218. 1065.

Моря, А. О. Оцінка ефективності канального дифузора відцентрового

компресора з поворотним диском / А. О. Моря, Ф. О. Чегринцев, Т. О. Шевченко // Материалы ІV Междунар. науч.-практ. конф. – Nowoczesnych, 2008. – Р. 64-69. 1066.

Моря, А. О. Удосконалення систем випуску відпрацьованих газів

комбінованого ДВЗ / А. О. Моря, С. О. Сипко, Ю. Г. Щербак // Materialy IV Miedzynarodowej nayk.-prak. konf. – Przemese, 2008. 1067.

Моря, А. А. Оптимизация характеристик воздухопроводов методом

обобщенных

переменных

при

проектировании

судовых

систем 148


кондиционирования воздуха / А. А. Моря, Е. И. Трушляков, В. Ф. Чегринцев // Матеріали I Міжнар. наук.-техн. конф. "Холод в енергетиці і на транспорті: сучасні проблеми кондиціонування та рефрижерації". – Миколаїв, 2008. – Ч. 2. – С. 57-58. 1068.

Оптимальные параметры испарителей теплоиспользующих установок

предварительного

охлаждения

воздуха

в

составе

штатных

систем

воздухоподготовки судовых дизелей / Р. Н. Радченко, Д. В. Коновалов, Н. И. Радченко, А. А. Сирота // Техногенна безпека : наук. пр. МДГУ ім. П. Могили.  Миколаїв, 2008. – Т. 95, вип. 82. – С. 16-20. 1069.

Особенности

микроклимата

для

проектирования корвета

ВМС

системы

Украины

/

кондиционирования Е.

И.

Трушляков,

А. А. Зубарев, Ю. Е. Неделько, В. С. Ткаченко // Матеріали I Міжнар. наук.-техн. конф. "Холод в енергетиці і на транспорті: сучасні проблеми кондиціонування та рефрижерації". – Миколаїв, 2008. – С. 39-41. 1070.

Пат. 81778. Україна. Спосіб перетворення теплової енергії в

механічну

роботу

з

утилізацією

теплоти

продуктів

згоряння

/

М. І. Радченко, Б. Д. Білека, О. А. Сирота, О. О. Філоненко, Р. М. Радченко, А. М. Радченко, А. А. Андреєв, Д. В. Коновалов, М. О. Тарасенко (Україна). – Заявл. 18.04.05 ; опубл. 11.02.08, Бюл. № 3. 1071.

Пат. 81779. Україна. Спосіб перетворення теплової енергії в

механічну роботу з утилізацією теплоти / В. В. Романов, Б. Д. Білека, М. І. Радченко, О. А. Сирота, Р. М. Радченко, А. А. Андреєв, М. О. Тарасенко, А. М. Радченко, Д. В. Коновалов (Україна). – Заявл. 18.04.05 ; опубл. 11.02.08, Бюл. № 3. 1072.

Пат. 81780. Україна. Спосіб перетворення теплової енергії в

механічну

роботу

з

утилізацією

теплоти

продуктів

згоряння

/

М. І. Радченко, В. В. Романов, Б. Д. Білека, О. А. Сирота, Р. М. Радченко, А. А. Андреєв, Д. В. Коновалов, М. О. Тарасенко, А. М. Радченко (Україна). – Заявл. 18.04.05 ; опубл. 11.02.08, Бюл. № 3. 149


1073.

Пат. 82075. Україна. Спосіб підготовки газоподібного теплоносія /

М. І. Радченко, Р. М. Радченко, О. А. Сирота, А. А. Андреєв, Д. В. Коновалов, А. М. Радченко (Україна). – Заявл. 18.04.05 ; опубл. 11.03.08, Бюл. № 5. 1074.

Пат. 84550. Україна. Спосіб перетворення теплоти в механічну

роботу в паротурбінній установці / М. І. Радченко, О. А. Сирота, Р. М. Радченко, А. А. Андреєв, Д. В. Коновалов, А. М. Радченко (Україна). – Заявл. 05.04.05 ; опубл. 10.11.08, Бюл. № 21. 1075.

Підвищення ефективності суднових ДВЗ охолодженням повітря в

тепловикористовуючих

абсорбційних

холодильних

машинах

/

Р. М. Радченко, О. А. Сирота, Є. О. Красільщіков, М. І. Радченко // Техногенна безпека : наук. пр. МДГУ ім. П. Могили.  Миколаїв, 2008. – Т. 77, вип. 64. – С. 19-26. 1076.

Поэтапная реализация самоокупающихся проектов модернизации

газоперекачивающих станций / А. Н. Радченко, А. А. Морозова, Н. И. Радченко, А. А. Сирота // Техногенна безпека : наук. пр. МДГУ ім. П. Могили.  Миколаїв, 2008. – Т. 95, вип. 82. – С. 21-28. 1077.

Радченко, М. І. Водоаміачні абсорбційні теплотрансформатори

простого та регенеративного циклів для охолодження повітря суднових ДВЗ / М. І. Радченко, Є. О. Красільщіков // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2008. – № 3 (420). – С. 132-138. 1078.

Радченко, М. І. Особливості застосування тепловикористовуючих

водоаміачних

абсорбційних

холодильних

машин

для

охолодження

циклового повітря суднових ДВЗ / М. І. Радченко, Є. О. Красільщіков // Авиац.-косм. техника и технология. – 2008. – № 10 (57). – С. 128-131. 1079.

Радченко, Н. И. Перспективы применения машинного холода в

судовых дизельных установках / Н. И. Радченко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2008. – № 3 (420). – С. 42-55.

150


1080.

Радченко,

Н.

И.

Судовые

дизельные

установки

тригенерационного типа / Н. И. Радченко, А. А. Сирота, Т. Бес // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2008. – № 3 (420). – С. 76-84. 1081.

Радченко,

Н.

И.

Теплоиспользующая

система

охлаждения

наддувочного воздуха судовых МОД / Н. И. Радченко, А. А. Андреев // Авиац.-косм. техника и технология. – 2008. – № 9 (56). – С. 120-124. 1082.

Радченко,

Н.

И.

Усовершенствованный

метод

расчета

воздухоохладителей судовых систем рефрижерации / Н. И. Радченко, В. С. Дорош, Е. В. Лытош // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2008. – № 3 (420). – С. 132-144. 1083.

Радченко, Н. И. Холодильные теплоиспользующие циклы с

применением

эффекта

тепловой

компрессии

/

Н.

И.

Радченко,

Д. В. Коновалов // Авиац.-косм. техника и технология. – 2008. – № 8 (55). – С. 111-115. 1084.

Радченко, Н. И. Целесообразность трансформации холодильного

парокомпрессионного

цикла

в

теплоиспользующий

на

основе

газодинамического эффекта / Н. И. Радченко, Д. В. Коновалов // Вестн. двигателестроения. – 2008. – № 3. – С. 22-25. 1085.

Радченко, Н. И. Энергосберегающий судовой кондиционер на

базе газотурбогенератора / Н. И. Радченко, А. Н. Сапармамедов, С. В. Иваненко // Авиац.-косм. техника и технология. – 2008. – № 9 (56). – С. 129-132. 1086.

Радченко, Р. Н. Использование теплоты уходящих газов для

предварительного охлаждения воздуха судовых ДВС / Р. Н. Радченко // Двигатели внутреннего сгорания.  2008. – № 1. – С. 110-114. 1087.

Радченко, Р. Н. Охлаждение воздуха на входе судовых ДВС

утилизационной воздушной холодильной машиной / Р. Н. Радченко, А. И. Бузник // Вестн. двигателестроения. – 2008. – № 3. – С. 77-81.

151


1088.

Радченко, Р. Н. Охлаждение наружного воздуха на входе судовых

дизелей водоаммиачными абсорбционными холодильными машинами / Р. Н. Радченко // Техногенна безпека : наук. пр. МДГУ ім. П. Могили.  Миколаїв, 2008.  Т. 85, вип. 72.  С. 18-22. 1089.

Радченко, Р. Н. Предварительное охлаждение воздуха судовых

ДВС абсорбционными холодильными машинами / Р. Н. Радченко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2008. – № 1 (418). – С. 118-121. 1090.

Ратушняк,

загрязнения

И.

А.

Мирового

Особенности

океана

проблемы

кораблями

предотвращения

военно-морских

сил

/

И. А. Ратушняк, Е. И. Трушляков // Материалы V Междунар. конф. "Сотрудничество для решения проблемы отходов", 2-3 апр. 2008 г. – Х., 2008. – С. 37-40. 1091.

Сирота, А. А. Комплексная

когенерация в энергетических

установках / А. А. Сирота, Т. Бес, Н. И. Радченко // Техногенна безпека : наук. пр. МДГУ ім. П. Могили.  Миколаїв, 2008. – Т. 77, вип. 64. – С. 27-31. 1092.

Теплоиспользующие системы охлаждения циклового воздуха

судовых ДВС / А. А. Сирота, А. Н. Радченко, Д. В. Коновалов, Н. И. Радченко // Вестн. двигателестроения. – 2008. – № 1. – С. 114-119. 1093.

Теплоиспользующие системы охлаждения циклового воздуха

судовых ДВС на базе эжекторной и абсорбционной холодильных машин / Р. Н. Радченко, А. А. Сирота, Д. В. Коновалов, Н. И. Радченко // Авиац.косм. техника и технология. – 2008. – № 10 (57). – С. 123-127. 1094.

Тригенерационные

системы

комплексного

использования

сбросной теплоты судовых дизелей / А. А. Сирота, А. Н. Радченко, Д. В. Коновалов, Н. И. Радченко // Вестн. двигателестроения. – 2008. – № 2. – С. 68-72. 1095.

Трушляков,

функционирования

Е. систем

И.

Прогнозирование

жизнеобеспечения

эффективности

обитаемых

ПТС

/ 152


Е. И. Трушляков, Ф. А. Чегринцев // Матеріали І Міжнар. конф. "Холод в енергетиці

і

на

транспорті:

сучасні

проблеми

кондиціонування

та

рефрижерації". – Миколаїв, 2008. – Ч. 2. – С. 47-57. 1096.

Чегринцев, Ф. О. Методичні вказівки до курсу "Дослідження,

випробування та основи експлуатації СУКР" для заочної форми навчання / Ф. О. Чегринцев, А. О. Моря. – Миколаїв : НУК, 2008. – 25 с. 1097.

Чегринцев, Ф. А. Кафедре кондиционирования и рефрижерации –

25 лет: история и настоящее / Ф. А. Чегринцев, Н. И. Радченко // Матеріали I Міжнар. наук.-техн. конф. "Холод в енергетиці і на транспорті: сучасні проблеми кондиціонування та рефрижерації". – Миколаїв, 2008. – Ч. 1, вип. 3 (420). – С. 5-12. 1098.

Эффективность комплексной когенерации в судовых дизельных

энергетических установках / А. А. Сирота, Т. Бес, Н. И. Радченко, Д. В. Коновалов // Техногенна безпека : наук. пр. МДГУ ім. П. Могили.  Миколаїв, 2008 . – Т. 85, вип. 72. – С. 6-11. 1099.

Radchenko, N. I. Improving Refrigeration Systems by Ejector

Circulation of Refrigerant / N. I. Radchenko, D. Butrymowicz // Матеріали I Міжнар. наук.-техн. конф. "Холод в енергетиці і на транспорті: сучасні проблеми кондиціонування та рефрижерації". – Миколаїв, 2008. 1100.

Radchenko, N. I. Increasing Heat Efficiency of air Coolers by Ejector

Circulation of Liquid Refrigerant / N. I. Radchenko, T. Bohdal // Матеріали I Міжнар. наук.-техн. конф. "Холод в енергетиці і на транспорті: сучасні проблеми кондиціонування та рефрижерації". – Миколаїв, 2008. 1101.

Trushliakov, E. I. Forecasting of Life Support System Operation

Efficiency for Ecologically Closed Man-made Environment / E. I. Trushliakov, A. A. Zubarev // Авиац.-косм. техника и технология. – 2008. – № 7 (54). – С. 176-180.

153


2009 р.

Екологічно чисті установки утилізації енергії продуктів згоряння

1102.

суднових дизель-генераторів / А.

М. Радченко, Л. М. Воробйов,

Б. Б. Перевізник, А. О. Підгайна // Техногенна безпека : наук. пр. ЧДУ ім. П. Могили.  Миколаїв, 2009.  Т. 111, вип. 98.  С. 107-112. Єсін, І. П. Програма, методичні вказівки до контрольної роботи з

1103.

дисципліни "Холодильна, кріогенна та кондиціонуюча техніка" / І. П. Єсін, О. О. Лехмус. – Миколаїв : НУК, 2009. – 20 с. Збірник задач з дисципліни "Суднові енергетичні установки" :

1104. навч.

посібник

/

В.

М.

Горбов,

І.

П.

Єсін,

Т.

Г.

Слаутіна,

О. К. Чередніченко. – Миколаїв : НУК, 2009. – 56 с. 1105.

Зубарєв,

А.

А.

Автоматизація

суднових

установок

кондиціонування та рефрижерації : метод. вказівки / А. А. Зубарєв, Є. І. Трушляков. – Миколаїв : НУК, 2009. – 36 с. 1106.

Коновалов, Д. В. Газотурбинный двигатель простого цикла с

турбиной

перерасширения

и

термопрессором

/ Д.

В.

Коновалов,

А. Н. Радченко // Авиац.-косм. техника и технология. – 2009. – № 10 (67). – С. 98-101. 1107.

Коробко, В. В. Особенности проектирования экологически

чистых установок кондиционирования воздуха на базе термоакустического эффекта / В. В. Коробко, Е. И. Трушляков // Матеріали ІІ Всеукр. з'їзду екологів, 23-26 верес. 2009 р. – Вінниця, 2009. 1108.

Макарова, О. В. Скорочення антропогенного навантаження від

котельних автоклавного виробництва будівельних матеріалів шляхом нагріву котельної води / О. В. Макарова, М. І. Радченко // Техногенна безпека : наук. пр. ЧДУ ім. П. Могили.  Миколаїв, 2009. – Т. 111, вип. 98. – С. 27-33.

154


1109.

Моря, А. О. Термодинамічні процеси, втрати, потужність

відцентрових компресорів. Основи розвитку. Вентилятори, насоси. Основи розрахунку

на

міцність,

монтаж

основних

машин.

Геометричні

характеристики поршневого ступеня : конспект лекцій / А. О. Моря. – Миколаїв : НУК, 2009. – 100 с. 1110.

Направления утилизации тепла в судовых дизельных установках и

их реализация с применением холода / Н. И. Радченко, А. А. Стахель, А. А. Сирота, Д. В. Коновалов // Авиац.-косм. техника и технология. – 2009. – № 4. – С. 62. 1111.

Пат. 41138. Україна. Ступінь багатоступеневої нагнітальної

машини / А. О. Моря, Ф. О. Чегринцев, Є. І. Трушляков, Т. О. Шевченко (Україна). – Заявл. 10.11.08 ; опубл. 12.05.09, Бюл. № 9. 1112.

Пат.

85935.

Україна.

Спосіб

випробування

теплообмінника

/

Р. М. Радченко, В. С. Дорош, О. В. Литош, М. І. Радченко (Україна). – Заявл. 20.06.07 ; опубл. 10.03.09, Бюл. № 5. 1113.

Повышение мощности газотурбинных двигателей охлаждением

наружного воздуха

в эжекторных теплоиспользующих машинах /

А. Н. Радченко, Н. И. Радченко, А. В. Бойко, С. А. Карасев // Техногенна безпека : наук. пр. ЧДУ ім. П. Могили.  Миколаїв, 2009. – Т. 111, вип. 98. – С. 57-62. 1114.

Радченко, А. Н. Охлаждение наружного воздуха на входе газовых

турбин простой схемы теплоиспользующей холодильной машиной / А. Н. Радченко, А. В. Бойко, Л. Н. Воробьев // Матеріали VI Міжнар. наук.техн. конф. "Сучасні проблеми холодильної техніки і технології", 22-24 верес. 2009 р. О., 2009. – С. 51-52. 1115.

Радченко, А. Н. Охлаждение электрогенераторов воздушными

холодильными машинами / А. Н. Радченко // Матеріали VI Міжнар. наук.техн. конф. "Сучасні проблеми холодильної техніки і технології", 22-24 верес. 2009 р.  О., 2009. – С. 44-47. 155


1116.

Радченко, А. Н. Охлаждение электрогенераторов эжекторными

холодильными машинами / А. Н. Радченко // Матеріали VI Міжнар. наук.техн. конф. "Сучасні проблеми холодильної техніки і технології", 22-24 верес. 2009 р.  О., 2009. – С. 47-50. 1117.

Радченко, А. Н. Предварительное охлаждение наружного воздуха

когенерационных

газотурбинных

двигателей

теплоиспользующей

холодильной машиной / А. Н. Радченко, Л. Н. Воробьев, А. В. Бойко // Матеріали VI Міжнар. наук.-техн. конф. "Сучасні проблеми холодильної техніки і технології", 22-24 верес. 2009 р.  О., 2009. – С. 52-54. 1118. судовых

Радченко, Н. И. Влияние работы конденсаторов на эффективность дизель-генераторов

теплоиспользующими

с

холодильными

экологически машинами

/

Н.

безопасными И.

Радченко,

Б. Б. Перевизнык, А. А. Подгайная // Матеріали VI Міжнар. наук.-техн. конф. "Сучасні проблеми холодильної техніки і технології", 22-24 верес. 2009 р.  О., 2009. – С. 54-56. 1119.

Радченко, Н. И. Использование теплоты уходящих газов для

охлаждения наддувочного воздуха судовых малооборотных дизелей / Н. И. Радченко, Ар. А. Андреев // Двигатели внутреннего сгорания. – 2009. – № 2. – С. 90-93. 1120.

Радченко, Н. И. Перспективы применения теплоиспользующих

холодильных машин в судовых дизельных установках / Н. И. Радченко // Обладнання та технології харчових виробництв : зб. наук. пр. ДонНУЕТ. – Донецьк, 2009. – Вип. 21. 1121.

Радченко, Н. И. Перспективы применения холода в судовых

дизелях / Н. И. Радченко, А. А. Лехмус // Матеріали VI Міжнар. наук.-техн. конф. "Сучасні проблеми холодильної техніки і технології", 22-24 верес. 2009 р. – О., 2009. – С. 56-59. 1122.

Радченко, Н. И. Повышение экологической и энергетической

эффективности двигателей с низкотемпературными конденсационными 156


теплоутилизирующими поверхностями / Н. И. Радченко, А. В. Акимов // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2009. – № 1 (424). – С. 124-130. 1123.

Радченко, Н. И. Предварительное охлаждение наружного воздуха

ГТД теплоиспользующей холодильной машиной с циркуляцией хладагента в испарителе и промежуточным теплоносителем / Н. И. Радченко, Т. Бохдаль // Авиац.-косм. техника и технология. – 2009. – № 7. 1124. судовых

Радченко, Н. И. Тенденции развития систем утилизации теплоты в дизельных

установках

и

перспективы

применения

теплоиспользующих холодильных машин / Н. И. Радченко // Наук. пр. ОНАХТ.  О., 2009. – Вип. 35, т. 1. – С. 155-159. 1125.

Радченко, Н. И. Тенденции утилизации в судовых дизельных

установках и перспективы применения теплоиспользующего охлаждения циклового воздуха дизелей / Н. И. Радченко // Матеріали III Всеукр. наук.техн. конф. "Сучасні проблеми двигунобудування: стан, ідеї, рішення". – Первомайськ, 2009. – С. 164-169. 1126.

Радченко, Н. И. Тригенерация в судовых дизельных установках /

Н. И. Радченко, А. А. Сирота // Матеріали. III Всеукр. наук.-техн. конф. "Сучасні проблеми двигунобудування: стан, ідеї, рішення". – Первомайськ, 2009. – С. 174-178. 1127.

Радченко, Н. И. Утилизация тепла в судовых дизельных

установках комбинированной выработкой энергии / Н. И. Радченко, А. А. Сирота // Техногенна безпека : наук. пр. ЧДУ ім. П. Могили.  Миколаїв, 2009. – Т. 111, вип. 98. – С. 51-56. 1128.

Радченко, Н. И. Экологически чистые теплоиспользующие

установки кондиционирования воздуха судовых дизель-генераторов / Н. И. Радченко, Б. Б. Перевизнык, А. А. Подгайная // Матеріали VI Міжнар. наук.-техн. конф. "Сучасні проблеми холодильної техніки і технології", 22-24 верес. 2009 р. – О., 2009. – С. 56-59.

157


1129.

Радченко, Р. Н. Верификация математической модели эжекторной

утилизационной

установки

промежуточного

контура

охлаждения

наружного воздуха дизеля / Р. Н. Радченко // Авиац.-косм. техника и технология. – 2009. – № 4 (61). – С. 79-82. 1130.

Радченко, Р. Н. Интегрирование эжекторных теплоиспользующих

установок охлаждения в системы воздухоподготовки главных судовых двигателей / Р. Н. Радченко // Техногенна безпека : наук. пр. ЧДУ ім. П. Могили.  Миколаїв, 2009.  Т. 111, вип. 98.  С. 44-50. 1131.

Радченко, Р. Н. Испарители с рециркуляцией низкокипящего

рабочего тела контура охлаждения воздуха дизелей / Р. Н. Радченко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2009. – № 2 (425). – С. 137-141. 1132.

Радченко, Р. Н. Оптимальные массовые скорости хладагента в

испарителях теплоиспользующих холодильных машин / Р. Н. Радченко // Обладнання та технології харчових виробництв : зб. наук. пр. ДонНУЕТ. – Донецьк, 2009. – Вип. 21. – С. 281-286. 1133.

Радченко, Р. Н. Оптимизация испарителей теплоиспользующих

установок охлаждения воздуха на входе турбокомпрессоров дизелей / Р. Н. Радченко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2009. – № 1 (424). – С. 116-123. 1134.

Радченко,

Р.

Н.

Тригенерационные

циркуляционные

испарительные контуры низкокипящих рабочих тел предварительного охлаждения воздуха дизелей / Р. Н. Радченко // Авиац.-косм. техника и технология. – 2009. – № 7 (64). – С. 27-30. 1135.

Радченко,

Р.

Н.

Эффективные

испарительные

контуры

теплоиспользующих систем охлаждения воздуха на входе дизелей / Р. Н. Радченко // Наук. пр. ОНАХТ.  О., 2009. – Вип. 35, т. 1. – С. 167-171. 1136.

Судовые дизельные установки с тригенерационными контурами /

А. А. Сирота, Т. Бес, Н. И. Радченко, Д. В. Коновалов // Авиац.-косм. техника и технология. – 2009. – № 8.

158


Трушляков,

1137.

герметизированных

Е.

И.

Особенности

экосистем

для

оценки качества

обеспечения

судовых

жизнедеятельности

человека / Е. И. Трушляков, А. А. Зубарев // Матеріали Міжнар. наук.практ.

конф.

"Сучасні інформаційні та

інноваційні технології на

транспорті". – Херсон, 2009. – Т. 3. – С. 62-64. 1138.

Трушляков, Е. И. Особенности функционирования искусственных

герметизированных

экосистем

для

обеспечения

жизнедеятельности

человека / Е. И. Трушляков // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. "Стратегії України в геополітичному просторі", 11-14 черв. 2009 р. – Ялта, 2009. – Т. 3. – С. 117-118. 1139.

Трушляков, Е. И. Особенности функционирования искусственных

герметизированных

экосистем

для

обеспечения

жизнедеятельности

человека / Е. И. Трушляков // Техногенна безпека : наук. пр. ЧДУ. – Миколаїв, 2009. – Т. 111, вип. 98. – С. 118-126. 1140.

Radchenko, A. Complex Recovering of Gas Turbine Waste Heat for

Cooling of Turbine Cyclic Air by Ejector Refrigeration System Proceedings of the ICHMT / A. Radchenko, N. Radchenko // Int. Symposium on "Heat Transfer in Gas Turbine Systems", 9-14 Aug. 2009. – Antalya, 2009. 1141.

Radchenko, R. Effective Evaporator Circuits of Waste Heat Recovery

Refrigeration Systems for Pre-cooling Gas Turbine Inlet Air / R. Radchenko // Proceedings of the ICHMT Int. Symposium "Heat Transfer in Gas Turbine Systems", 9-14 Aug. 2009. – Antalya, 2009. Кафедра суднових та стаціонарних енергетичних установок

2000 р.

1142.

Горбов, В. М. Джерела становлення спеціальної технічної освіти в

Миколаєві / В. М. Горбов, В. С. Наливайко // Тези доп. Всеукр. наук.159


метод. конф. "Взаємозв'язок реформи інженерної освіти і промислового розвитку України: стан, проблеми, рішення". – Миколаїв, 2000. – С. 60-62. 1143.

Горбов, В. М. Інтернаціоналізація навчання як тенденція розвитку

вищої технічної освіти / В. М. Горбов, Є. І. Трушляков // Тези доп. V Міжнар. наук.-метод. конф. "Проблеми та шляхи розвитку вищої технічної освіти". – К., 2000. – С. 98-99. 1144.

Горбов, В. М. Особливості методів та технології навчання

студентів в контрактних групах спеціальності "Теплоенергетика" / В. М. Горбов, Ю. О. Шаповалов, Д. М. Соломонюк // Тези доп. Всеукр. наук.-метод.

конф.

"Взаємозв'язок

реформи

інженерної

освіти

і

промислового розвитку України: стан, проблеми, рішення". – Миколаїв, 2000. – С. 39-40. 1145.

Пат. 27138 Україна. Пристрій для приготування емульсій і

суспензій високої дисперсності / В. М. Горбов, Г. Ф. Романовський, Ю. О. Шаповалов (Україна). – Заявл. 23.11.99 ; опубл. 28.02.00, Бюл. № 1. 1146.

Ратушняк, І. О. Організація паралельного навчання з метою

отримання другої вищої освіти / І. О. Ратушняк, В. Ф. Квасницький, М. В. Фатєєв // Тези доп. Всеукр. наук.-метод. конф. "Взаємозв'язок реформи інженерної освіти і промислового розвитку України: стан, проблеми, рішення". – Миколаїв, 2000. – С. 87. 1147.

Ратушняк, І. О. Технології підготовки молоді до навчання у вищих

технічних закладах України на досвіді роботи Центра довузівської підготовки / І. О. Ратушняк, В. І. Кондратенко, Т. В. Фатєєва // Тези доп. Всеукр. наук.-метод. конф. "Взаємозв'язок реформи інженерної освіти і промислового розвитку України: стан, проблеми, рішення". – Миколаїв, 2000. – С. 40-41. 1148.

Романовський, Г. Ф. Ступенева технологія підготовки учнівської

молоді до навчання у вищому технічному закладі / Г. Ф. Романовський,

160


В. І. Кондратенко, І. О. Ратушняк // Тези доп. V Міжнар. наук.-метод. конф. "Проблеми та шляхи розвитку вищої технічної освіти". – К., 2000. 1149.

Сборник лабораторных работ по гидромеханике и газовой

динамике : учеб. пособие / Н. Б. Слижевский, Ю. М. Король, А. К. Чередниченко и др. – Николаев : УГМТУ, 2000. – 67 с. 1150.

Соломонюк, Д. Н. Зависимость коэффициента полезного действия

цикла регенеративной ГТУ от критерия энергетической эффективности регенератора / Д. Н. Соломонюк // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2000. – № 1. – С. 63-74. 1151.

Тарабрин,

А.

И.

Совершенствование

конструкций

среднеоборотных двигателей внутреннего сгорания / А. И. Тарабрин, А. К. Чередниченко, Н. О. Емец // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2000. – № 1. – С. 98-102. 1152.

Шостак, В. П. Назначение и использование отечественных

транспортных рефрижераторов / В. П. Шостак, В. П. Кот, В. К. Приходько // Рыб. хоз-во Украины. – Керчь, 2000. – № 6. – С. 21-23. 1153.

Шостак, В. П. Развитие судовых малооборотных дизелей фирмы

"МАН БиВ Дизель А/С" / В. П. Шостак, В. П. Кот, В. И. Романов // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2000. – № 5 (371). – С. 60-71.

2001 р.

1154.

Горбов,

В.

М.

Визначення

характеристик

елементів

регенеративної ГТУ з метою отримання максимальної економічної ефективності установки / В. М. Горбов, Д. М. Соломонюк // Матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. – Л., 2001. – С. 176-177. 1155.

Горбов,

В.

М.

Определение

характеристик

элементов

регенеративной ГТУ на начальных стадиях проектирования / В. М. Горбов,

161


Д. Н. Соломонюк // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2001. – № 5. – С. 63-75. 1156.

Пат.

36687.

Україна.

Кардано-шарнірній

валопровід

/

О. І. Тарабрін, В. П. Жуков, О. К. Чередніченко (Україна). – Заявл. 27.01.00 ; опубл. 16.04.01, Бюл. № 3. 1157.

Пат. 38667. Україна. Підшипниковий вузол / О. І. Тарабрін,

О. К. Чередніченко (Україна). – Заявл. 15.08.00 ; опубл. 15.05.01, Бюл. № 4. 1158.

Пат.

41159.

Україна.

Турбодетандер

/

О.

І.

Тарабрін,

О. К. Чередніченко (Україна). – Заявл. 12.03.01 ; опубл. 15.08.01, Бюл. № 7. 1159.

Пат. 42485. Україна. Побутовий лічильник газу / О. І. Тарабрін,

О. К. Чередніченко, В. О. Поздєєв, В. М. Резнік, М. П. Крицький (Україна). – Заявл. 12.03.01 ; опубл. 15.10.01, Бюл. № 9. 1160.

Пат. 42486. Україна. Пристрій для зменшення прогибу гнучкого

валу / О. І. Тарабрін, О. К. Чередніченко (Україна). – Заявл. 12.03.01 ; опубл. 15.10.01, Бюл. № 9. 1161.

Тарабрин, А. И. К развитию конструктивных аспектов

повышения надежности и долговечности радиальных опор скольжения на

основе

использования

самоустанавливающихся

маятниковых

сегментов

/

А.

подвесов

И.

Тарабрин,

А. К. Чередниченко // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2001. – № 2. – С. 60-63. 1162.

Тарабрин,

оборудования

с

А.

И.

Совершенствование

газостатическими

опорами

/

технологического А.

И.

Тарабрин,

А. К. Чередниченко // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2001. – № 3. – С. 103-109. 1163.

Шостак, В. П. Моделирование пропульсивных характеристик

транспортных судов / В. П. Шостак, В. П. Кот, В. И. Гершаник // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2001. – № 3 (375). – С. 71-83.

162


1164.

Шостак, В. П. Пропульсивные характеристики транспортных

рефрижераторов / В. П. Шостак, В. П. Кот, В. И. Гершаник // Рыб. хоз-во Украины. – Керчь, 2001. – № 1 (12). – С. 47-48.

2002 р.

1165.

Горбов, В. М. Вступ до спеціальності "Теплоенергетика" : навч.

посібник / В. М. Горбов, Ю. О. Шаповалов, Д. М. Соломонюк. – Миколаїв : УДМТУ, 2002. – 109 с. 1166.

Горбов, В. М. Суднові енергетичні установки : навч. посібник /

В. М. Горбов, Г. А. Артемов. – Миколаїв : УДМТУ, 2002. – 353 с. 1167.

Горбов, В. М.

Влияние

влажности топлива

на эколого-

экономические показатели котлов / В. М. Горбов, А. Ю. Горячкин // Материалы III Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы энергосбережения и экологии в судостроении". – Николаев, 2002. – С. 44. 1168.

Горбов, В. М. И. С. Некрасов – основатель технического

образования в городе Николаеве / В. М. Горбов, В. С. Наливайко // Матеріали Міжнар. конф. "Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв, 2002. – Т. 2. – С. 118-120. 1169.

Горбов, В. М. Определение характеристик элементов регенеративной

ГТУ на начальных этапах проектирования / В. М. Горбов, Д. Н. Соломонюк // Матеріали Міжнар. конф. "Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв, 2002. – Т. 2. – С. 154-155. 1170.

Горбов, В. М. Современные направления снижения концентрации

вредных веществ в выхлопных газах ГТУ / В. М. Горбов, Д. Н. Соломонюк // Материалы III Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы энергосбережения и экологии в судостроении". – Николаев, 2002. – C. 52. 1171.

Кузнецова,

С.

А.

Исследование

статических

характеристик

контактного конденсатора в составе газопаротурбинной установки / 163


С. А. Кузнецова // Матеріали Міжнар. конф. "Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв, 2002. – Т. 2. – С. 196-198. 1172.

Манзюк, А. Ю. Модернизация котлов типа КАВ как путь

повышения конкурентных качеств отечественных котлов / А. Ю. Манзюк, И. А. Ратушняк // Материалы III Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы энергосбережения и экологии в судостроении". – Николаев, 2002. – С. 48. 1173.

Мочалов, О. О. Підготовка студентів заочної форми навчання з

використанням

наскрізної

дистанційної

освіти

/

О.

О.

Мочалов,

Ю. О. Шаповалов // Тези доп. Всеукр. конф. – Миколаїв, 2002. – С. 21-26. 1174.

Пат. 47793. Україна. Віброізолююча опора / О. І. Тарабрін,

О. К. Чередніченко, А. А. Ємець (Україна). – Заявл. 20.09.01 ; опубл. 15.07.02, Бюл. № 7. 1175.

Пат. 48514. Україна. Вузол з'єднання елемента, який фіксується, з

валом турбомашини / О. І. Тарабрін, О. К. Чередніченко, А. А. Ємець (Україна). – Заявл. 20.09.01 ; опубл. 15.08.02, Бюл. № 8. 1176.

Пат. 50380. Україна. Рушійно-рульовий комплекс / О. І. Тарабрін,

О. К. Чередніченко (Україна). – Заявл. 28.12.01 ; опубл. 15.10.02, Бюл. № 10. 1177.

Пат. 52017. Україна. Складене зубчасте колесо / О. І. Тарабрін,

О. К. Чередніченко, А. А. Ємець (Україна). – Заявл. 28.12.01 ; опубл. 16.12.02, Бюл. № 12. 1178.

Пат. 52158. Україна. Гвинтовий компресор / О. І. Тарабрін,

О. К. Чередніченко, С. А. Гапонов, Ю. Г. Щербак (Україна). − Заявл. 01.03.02 ; опубл. 16.12.02, Бюл. № 12. 1179.

Ратушняк, І. О. Методичні рекомендації з математики для

вступників до Морського ліцею / І. О. Ратушняк, Т. Д. Альперіна. – Миколаїв : УДМТУ, 2002. – 29 с. 1180.

Совершенствование опорного устройства карданно-шарнирного

валопровода для малых судов с низко расположенными гребными винтами / 164


А. И. Тарабрин, А. М. Медведовский, А. А. Емец, А. К. Чередниченко // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2002. – № 5. – С. 108-112.

2003 р.

1181.

Артемов,

Г.

А.

Перспективы

применения

контактных

газопаротурбинных установок на судах / Г. А. Артемов, С. А. Кузнецова // Рибне госп-во України.  Керч, 2003.  № 7.  С. 79-85. 1182.

Горбов, В. М. Енергетичні палива : навч. посібник / В. М. Горбов. –

Миколаїв : УДМТУ, 2003. – 327 с. 1183.

Горбов,

эффективности

В.

М.

Достижение

регенеративной

ГТУ

максимальной путем

экономической

выбора

оптимальных

характеристик ее элементов / В. М. Горбов, Д. Н. Соломонюк // Енергетика : зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2003. – С. 66-73. 1184.

Горбов, В. М. Исследование интенсивности коррозионных

процессов при сжигании водомазутных эмульсий / В. М. Горбов, А. В. Горячкин // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2003. – № 5 (391). – С. 87-96. 1185.

Конструктивные аспекты нововведений на основе использования

проволочного

ворса

в

элементах

турбомашин

/

И.

О.

Богов,

А. И. Тарабрин, А. К. Чередниченко, А. А. Емец // Современное турбиностроение : сб. науч. тр. – СПб., 2003. – Вып. 5. – С. 34-35. 1186.

Кузнецова, C. А. Влияние конструктивных параметров элементов

циркуляционных

контуров

на

их

показатели

эффективности

/

С. А. Кузнецова // Зб. наук. пр. УДМТУ.  Миколаїв, 2003.  № 6 (392).  С. 108-116. 1187.

Кузнецова, C. А. Влияние особенностей схемных решений

контактных

газопаротурбинных

установок

на

характеристики

165


циркуляционных контуров / С. А. Кузнецова, О. С. Кучеренко // Зб. наук. пр. УДМТУ.  Миколаїв, 2003.  С. 113-121. 1188.

Кузнецова,

C.

А.

Исследование

статических

характеристик

контактного конденсатора в составе газопаротурбинной установки / С. А. Кузнецова // Зб. наук. пр. УДМТУ.  Миколаїв, 2003.  № 2 (388).  С. 60-67. 1189.

Кузнецова, C. А. Исследование статических характеристик

циркуляционного контура газопаротурбинной установки / С. А. Кузнецова // Зб. наук. пр. УДМТУ.  Миколаїв, 2003.  № 3 (389).  С. 63-71. 1190.

Кузнецова,

C.

А.

Моделирование

тепломассообменных

и

гидродинамических процессов в элементах циркуляционного контура контактных газопаротурбинных установок / С. А. Кузнецова // Пром. теплотехника. – 2003.  Т. 25, № 6.  С. 28-33. 1191.

Кузнецова,

C.

А.

Определение

затрат

мощности

в

циркуляционном контуре контактных газопаротурбинных установок / С. А. Кузнецова // Зб. наук. пр. УДМТУ.  Миколаїв, 2003.  № 5 (391).  С. 49-58. 1192.

Кузнецова, C. А. Перспективы применения КГПТУ на морских

объектах / С. А. Кузнецова // Тези доп. Міжнар. наук.-техн. конф. "Сучасні проблеми суднової енергетики". – Миколаїв, 2003. – С. 17-19. 1193.

Кузнецова, C. А. Сопротивление газовому потоку при его

движении через пористую структуру насадки / С. А. Кузнецова, А. В. Босый // Зб. наук. пр. УДМТУ.  Миколаїв, 2003.  № 4 (390).  С. 70-79. 1194.

Пат. 59789. Україна. Підшипниковий вузол / О. І. Тарабрін,

О. К. Чередніченко, А. Т. Кінаш, О. О. Лехмус (Україна). − Заявл. 17.12.02 ; опубл. 15.09.03, Бюл. № 9.

166


1195.

Пат. 60042. Україна. Газостатичний підшипниковий вузол /

О. І. Тарабрін, О. К. Чередніченко, А. Т. Кінаш (Україна). − Заявл. 16.01.03 ; опубл. 15.09.03, Бюл. № 9. 1196.

Проектирование пропульсивной установки судов с прямой

передачей мощности на винт : учеб. пособие / В. П. Шостак, В. И. Гершаник, Н. С. Бондаренко, В. П. Кот ; под ред. В. П. Шостака. – Николаев : УГМТУ, 2003. – 500 с. 1197.

Шостак, В. П. Проектування пропульсивної установки суден з

прямою передачею потужності на гвинт : навч. посібник / В. П. Шостак, В. І. Гершанік, М. С. Бондаренко ; під ред. В. П. Шостака. – Миколаїв : УДМТУ, 2003. – 500 с.

2004 р.

1198.

Бондаренко, М. С. Аналіз альтернативних варіантів постачання

енергоносіями житлових комплексів / М. С. Бондаренко, Ю. Г. Щербак // Тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. "Екологічна безпека об'єктів господарської діяльності". – Миколаїв, 2004. – С. 131-132. 1199.

Горбов, В. М. Методичні вказівки до вивчення дисципліни

"Суднові енергетичні установки" для студентів заочного навчання / В. М. Горбов, Т. Г. Слаутіна, О. В. Січкарюк. – Миколаїв : УДМТУ, 2004. – 53 с. 1200.

Горбов, В. М. Шляхи підвищення екологічної та економічної

ефективності

котлів

при

спалюванні

водопаливних

емульсій

/

В. М. Горбов, А. В. Горячкин // Тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. "Екологічна безпека об'єктів господарської діяльності". – Миколаїв, 2004. – С. 81-83. 1201.

Горбов, В. М. Применение главных газотурбогенераторов на судах с

электродвижением для обеспечения надежности и живучести СЭУ / 167


В. М. Горбов, А. К. Чередниченко // Тез. докл. Междунар. науч.-техн. конф. "Безопасность мореплавания и ее обеспечение при проектировании и постройке судов". – Николаев, 2004. – С. 60-62. 1202.

Горбов, В. М. Роль эксплуатационных практик в подготовке

специалистов морского профиля / В. М. Горбов, Н. С. Бондаренко, В. П. Шостак // Тез. докл. Междунар. науч.-практ. конф. "Морское образование. Вчера. Сегодня. Завтра". – О., 2004. – С. 162-171. 1203.

Горбов, В. М. Шляхи підвищення екологічної та економічної

ефективності

котлів

при

спалюванні

водопаливних

емульсій

/

В. М. Горбов, А. В. Горячкин // Тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. "Екологічна безпека об'єктів господарської діяльності". – Миколаїв, 2004. – С. 81-83. 1204.

Зайцев, В. А. Экспериментальное исследование характеристик

модели пластинчатого регенератора / В. А. Зайцев, Д. Н. Соломонюк, В. Ю. Ушаков // Судовое и энергетическое газотурбостроение : сб. тр. – СПб., 2004. – Т. 1. – С. 198-203. 1205.

Збірник тестів з суднових енергетичних установок : навч.

посібник / В. М. Горбов, Т. Г. Слаутіна, В. Ф. Івачов, О. В. Січкарюк. – Миколаїв : УДМТУ, 2004. – 56 с. 1206.

Кисетов, Ю. В. Анализ результатов расчетов тарифов при малом

количестве

информации о страховых

событиях / Ю.

В.

Кисетов,

В. Д. Борисенко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2004. – № 5 (398). – С. 157-161. 1207.

Кисетов, Ю. В. Математическая модель расчета нетто-тарифа при

страховании морских судов / Ю. В. Кисетов, В. Д. Борисенко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2004. – № 4 (397). – С. 92-97. 1208.

Пат. 3487. Україна. Підшипниковий вузол / О. І. Тарабрін,

Ю. Г. Щербак, С. А. Гапонов, О. К. Чередніченко (Україна). − Заявл. 16.03.04 ; опубл. 15.11.04, Бюл. № 11. 168


1209.

Пат. 65334. Україна. Підшипниковий вузол / О. І. Тарабрін,

О. К. Чередніченко, А. А. Ємець (Україна). − Заявл. 14.07.03 ; опубл. 15.03.04, Бюл. № 3. 1210.

Пат. 65344. Україна. Опора / О. І. Тарабрін, О. К. Чередніченко,

А. А. Ємець (Україна). − Заявл. 15.07.03 ; опубл. 15.03.04, Бюл. № 3. 1211.

Пат. 67669. Україна. Підшипниковий вузол / О. І. Тарабрін,

О. К. Чередніченко, Т. М. Чередніченко (Україна). − Заявл. 05.11.03 ; опубл. 15.06.04, Бюл. № 6. 1212.

Пат. 67670. Україна. Підшипниковий вузол / О. І. Тарабрін,

О. К. Чередніченко, Т. М. Чередніченко (Україна). − Заявл. 05.11.03 ; опубл. 15.06.04, Бюл. № 6. 1213.

Пат. 69910. Україна. Підшипниковий вузол / О. І. Тарабрін,

О. К. Чередніченко, Т. М. Чередніченко (Україна). − Заявл. 16.12.03 ; опубл. 15.09.04, Бюл. № 9. 1214.

Пат. 69911. Україна. Підшипниковий вузол / О. І. Тарабрін,

О. К. Чередніченко, Т. М. Чередніченко (Україна). − Заявл. 16.12.03 ; опубл. 15.09.04, Бюл. № 9. 1215.

Пат. 69914. Україна. Підшипниковий вузол / О. І. Тарабрін,

О. К. Чередніченко, Т. М. Чередніченко (Україна). − Заявл. 16.12.03 ; опубл. 15.09.04, Бюл. № 9. 1216.

Пусконаладочные работы по утилизационному паровому котлу КУП

2700 на КС-35 "Ставищенская" / Н. В. Ксендзюк, В. Е. Спицын, Д. Н. Соломонюк и др. // Нефть и газ. – 2004. – № 4. – С. 34-36. 1217.

Шаповалов,

Ю.

О.

Системи

розподілу

енергетичних

та

матеріальних носіїв та їх мережі : навч. посібник / Ю. О. Шаповалов, О. С. Токарчук. – Миколаїв : ІЗДО НУК, 2004. – 59 с.

169


2005 р.

1218.

Болякова, О. О. Когенераційні технології з використанням ГТУ /

О. О. Болякова, М. С. Бондаренко // Тези доп. Міжнар. наук.-техн. конф. "Суднова енергетика: стан та проблеми". – Миколаїв, 2005. – С. 48-49. 1219.

Болякова, О. О. Сучасний стан розвитку когенераційних установок

на базі ГТУ / О. О. Болякова // Тези доп. Міжнар. наук.-техн. конф. "Муніципальна енергетика: проблеми, рішення". – Миколаїв, 2005. – С. 126-129. 1220.

Бондаренко, М. С. Автоматизація

визначення споживання

електричної енергії на судні / М. С. Бондаренко, В. І. Гершанік // Тези доп. Всеукр. науч.-метод. конф. "Проблеми наскрізної комп'ютерної підготовки у вищій школі". – Миколаїв, 2005. – С. 56-57. 1221.

Бондаренко,

Н.

С.

Анализ

стоимостных

характеристик

ледокольно-транспортных судов / Н. С. Бондаренко, А. М. Куклин, Б. М. Лычко // Тези доп. Міжнар. наук.-техн. конф. "Суднова енергетика: стан та проблеми". – Миколаїв, 2005. – С. 45-46. 1222.

Горбов, В. М. Аналіз забезпечення наскрізної комп'ютерної

підготовки

за

спеціальністю

"Суднові

енергетичні

установки

та

устаткування" / В. М. Горбов // Тези доп. Всеукр. наук.-метод. конф. "Проблеми наскрізної комп'ютерної підготовки у вищій школі". – Миколаїв, 2005. – С. 6-9. 1223.

Горбов, В. М. Деякі аспекти відкриття нових спеціальностей у

вищому навчальному закладі / В. М. Горбов // Тези доп. Міжнар. наук.практ. конф. "Управління проектами: стан та перспективи". – Миколаїв, 2005. – С. 47-49. 1224. атрибут

Горбов, В. М. Експлуатаційна практика – невід'ємний підготовки

фахівців

у

Національному

університеті

кораблебудування / В. М. Горбов, М. С. Бондаренко, В. П. Шостак // 170


Тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. "Управління проектами: стан та перспективи". – Миколаїв, 2005. – С. 45-47. 1225.

Горбов, В. М. Навчально-методичний посібник з дисципліни

"Паливо та паливопідготовка" / В. М. Горбов, В. С. Подгуренко. – Миколаїв : НУК, 2005. – 104 с. 1226.

Горбов, В. М. Організаційно-методичні основи підготовки

фахівців за спеціалізацією "Монтаж, випробування та експлуатація СЕУ" / В. М. Горбов, М. С. Бондаренко, В. П. Шостак // Тези доп. Міжнар.

наук.-практ.

конф.

"Управління

проектами:

стан

та

промислової

та

перспективи". – Миколаїв, 2005. – С. 42-45. 1227.

Горбов,

муніципальної

В.

М.

енергетики

Підготовка у

фахівців

Машинобудівному

з

інституті

НУК

/

В. М. Горбов // Тези доп. Міжнар. наук.-техн. конф. "Муніципальна енергетика: проблеми, рішення". – Миколаїв, 2005. – С. 20-24. 1228.

Горбов, В. М. Проблеми методології викладання курсу "Вторинні

енергоресурси та енергозабезпечення" студентам напрямку "Енергетика" / В. М. Горбов, І. О. Ратушняк // Материалы IV Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы экологии и энергосбережения в судостроении". – Николаев, 2005. – С. 127-128. 1229.

Горбов, В. М. Проблеми реалізації ступеневої технічної освіти в

Україні / В. М. Горбов // Тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. "Управління проектами: стан та перспективи". – Миколаїв, 2005. – С. 49-52. 1230.

Горбов, В. М. Проект паралельного економічного навчання студентів

інженерних спеціальностей НУК / В. М. Горбов, І. О. Ратушняк, Л. П. Ратушняк // Тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. "Управління проектами: стан та перспективи". – Миколаїв, 2005. – С. 40-41. 1231.

Горбов, В. М. Стан підготовки в НУК інженерних кадрів для

суднової енергетики / В. М. Горбов // Тези доп. Міжнар. наук.-техн. конф. "Суднова енергетика: стан та проблеми". – Миколаїв, 2005. – С. 20-23. 171


1232.

Горбов,

В.

М.

Удосконалення

методичного

забезпечення

самостійної роботи студентів заочного навчання / В. М. Горбов // Тези доп. Всеукр.

наук.-метод.

конф.

"Методика

дистанційного

навчання

фундаментальним та технічним дисциплінам у вищій школі". – Миколаїв, 2005. – С. 21-23. 1233.

Горбов, В. М. Влияние состава и содержания оксидов азота и серы

в газах на процессы в элементах ГТУ / В. М. Горбов, А. В. Горячкин // Наук. пр. МДУ ім. П. Могили. – Миколаїв, 2005. – Т. 43, вип. 30. – С. 119-128. 1234.

Горбов,

В.

М.

Методические

аспекты

использования

компьютерных технологий при подготовке специалистов в области судовой энергетики / В. М. Горбов, А. К. Чередниченко // Тези доп. Всеукр. наук.-метод. конф. "Проблеми наскрізної комп'ютерної підготовки у вищій школі". – Миколаїв, 2005. – С. 47-49. 1235.

Горбов, В. М. О повышении КПД вспомогательных котлов при

сжигании водотопливных эмульсий / В. М. Горбов, А. В. Горячкин // Материалы IV Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы экологии и энергосбережения в судостроении". – Николаев, 2005. – С. 275-277. 1236.

Горбов, В. М. Оптимизация характеристик теплообменных

поверхностей

регенераторов

Д. Н. Соломонюк

//

судовых

Материалы

IV

ГТУ

/

Междунар.

В.

М.

науч.-техн.

Горбов, конф.

"Проблемы экологии и энергосбережения в судостроении". – Николаев, 2005. – С. 130-131. 1237. масел

Горбов, В. М. Особенности подбора аналогов инструментальных общего

назначения

для

оборудования

теплоэнергетического

комплекса / В. М. Горбов, А. К. Чередниченко // Тези доп. Міжнар. наук.техн. конф. "Муніципальна енергетика: проблеми, рішення". – Миколаїв, 2005. – С. 98-102. 1238.

Горбов, В. М. Перспективы применения программного комплекса

SOLID WORKS при подготовке специалистов и магистров по направлению 172


0905 "Энергетика" / В. М. Горбов, Е. И. Трушляков, А. К. Чередниченко // Тези доп. Всеукр. наук.-метод. конф. "Проблеми наскрізної комп'ютерної підготовки у вищій школі". – Миколаїв, 2005. – С. 20-22. 1239.

Горбов, В. М. Повышение экологических характеристик и надежности

работы котлов при сжигании водомазутных эмульсий / В. М. Горбов, А. В. Горячкин // Тези доп. Міжнар. наук.-техн. конф. "Муніципальна енергетика: проблеми, рішення". – Миколаїв, 2005. – С. 57-61. 1240.

Горбов, В. М. Применение газотурбинных установок сложных

циклов для комбинированной выработки тепла и электроэнергии / В. М. Горбов, Д. Н. Соломонюк // Тези доп. Міжнар. наук.-техн. конф. "Муніципальна енергетика: проблеми, рішення". – Миколаїв, 2005. – С. 55-56. 1241.

Горбов, В. М. Применение главных газотурбогенераторов на судах с

электродвижением для обеспечения надежности и живучести СЭУ / В. М. Горбов, А. К. Чередниченко // Тез. докл. Междунар. науч.-техн. конф. "Безопасность мореплавания и ее обеспечение при проектировании и постройке судов". – Николаев, 2004. – С. 60-62. 1242.

Горбов,

В.

М.

Проектирование

подшипников

скольжения

судового валопровода с использованием программного комплекса Solid Works / В. М. Горбов, А. К. Чередниченко // Тези доп. Міжнар. наук.-техн. конф. "Сучасні проблеми триботехніки". – Миколаїв, 2005.– С. 81-82. 1243.

Горбов, В. М. Развитие дизелестроения в России и становление

высшего технического образования в Николаеве / В. М. Горбов, В. С. Наливайко // Тези доп. Всеукр. наук.-техн. конф. "Сучасні проблеми двигунобудування: стан, ідеї, рішення". – Первомайськ, 2005. – С. 23-25. 1244.

Горбов, В. М. Экологические аспекты применения судовых

газотурбинных установок на современных и перспективных проектах пассажирских судов / В. М. Горбов, А. К. Чередниченко // Материлы IV

173


Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы экологии и энергосбережения в судостроении". – Николаев, 2005. – С. 293-295. 1245.

Єсін, І. П. Програма, методичні вказівки та контрольна робота з

дисципліни "Проектування систем суднових енергетичних установок" / І. П. Єсін, О. К. Чередніченко. – Миколаїв : НУК, 2005. – 16 с. 1246.

Ковальская, В. В. Энергетическое обеспечение технологического

оборудования морских буровых платформ / В. В. Ковальская // Тези доп. Міжнар. наук.-техн. конф. "Суднова енергетика: стан та проблеми". – Миколаїв, 2005. – С. 50-51. 1247.

Козинец,

А.

С.

Возможность

применения

композитных

материалов для изготовления поверхностей теплообмена / А. С. Козинец, В. А. Бобошко // Тези доп. Міжнар. наук.-техн. конф. "Муніципальна енергетика: проблеми, рішення". – Миколаїв, 2005. – С. 81-82. 1248.

Козинец,

А.

С.

Экологические

аспекты

применения

пластмассовых теплообменных аппаратов в системах вентиляции и кондиционирования / А. С. Козинец, С. Н. Соловьев, В. А. Бобошко // Материалы IV Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы экологии и энергосбережения в судостроении". – Николаев, 2005. – С. 208. 1249.

Контактний

конденсатор

установки

ГПУ-16К

/

С. А. Кузнецова, Б. В. Ісаков, С. М. Мовчан та ін. // Нафтова і газова пром-сть. – 2005. – № 5. – С. 53-55. 1250.

Кузнецова, С. А. Оценка экономической эффективности схемных

решений судовых КГПТУ / С. А. Кузнецова // Тези доп. ІІ Міжнар. наук.техн. конф. "Суднова енергетика: стан та проблеми". – Миколаїв, 2005. – С. 24-25. 1251.

Кузнецова, С. А. Снижение энергозатрат вспомогательных

технологических систем при эксплуатации контактной газопаротурбинной установки / С. А. Кузнецова // Тез. докл. IV Междунар. науч.-техн. конф.

174


"Проблемы экологии энергосбережения в судостроении". – Николаев, 2005. – С. 133. 1252.

Лычко, Б. М. Снижение расхода топлива за счет применения

редуктора

в

судовых

установках

с

малооборотными

дизелями

/

Б. М. Лычко // Тези доп. Міжнар. наук.-техн. конф. "Суднова енергетика: стан та проблеми". – Миколаїв, 2005. – С. 53-54. 1253.

Мітєнкова, В. С. Ефективність застосування когенераційних

установок на базі двигунів внутрішнього згоряння / В. С. Мітєнкова, М. С. Бондаренко // Тези доп. Міжнар. наук.-техн. конф. "Суднова енергетика: стан та проблеми". – Миколаїв, 2005. – С. 46-48. 1254.

Мітєнкова, В. С. Ефективність проектів когенераційних установок

на базі ДВЗ / В. С. Мітєнкова // Тези доп. Міжнар. наук.-техн. конф. "Муніципальна енергетика: проблеми, рішення". – Миколаїв, 2005. – С. 121-125. 1255.

Пат. 4989. Україна. Газостатичний упорний підшипниковий вузол /

О. І. Тарабрін, О. К. Чередніченко, Т. М. Чередніченко (Україна). − Заявл. 09.06.04 ; опубл. 15.02.05, Бюл. № 2. 1256.

Пат. 4990. Україна. Магнітний упорний підшипниковий вузол /

О. І. Тарабрін, О. К. Чередніченко, Т. М. Чередніченко (Україна). − Заявл. 09.06.04 ; опубл. 15.02.05, Бюл. № 2. 1257.

Пат.

підшипниковий

7478. вузол

Україна. /

О.

І.

Газостатичний Тарабрін,

О.

опорно-упорний К.

Чередніченко,

Т. М. Чередніченко (Україна). − Заявл. 27.12.04 ; опубл. 15.06.05, Бюл. № 6. 1258.

Пат. 7479. Україна. Підшипниковий вузол / О. І. Тарабрін,

О. К. Чередніченко, Т. М. Чередніченко (Україна). − Заявл. 27.12.04 ; опубл. 15.06.05, Бюл. № 6.

175


1259.

Пат. 8035. Україна. Підшипниковий вузол / О. І. Тарабрін,

О. К. Чередніченко, Т. М. Чередніченко (Україна). − Заявл. 04.01.05 ; опубл. 15.07.05, Бюл. № 7. 1260.

Пат.

10512.

Україна.

Демпфер

крутильних

коливань

/

О. І. Тарабрін, О. К. Чередніченко, Т. М. Чередніченко (Україна). − Заявл. 10.05.05 ; опубл. 15.11.05, Бюл. № 11. 1261.

Пат. 10513. Україна. Дробометний апарат / О. І. Тарабрін,

О. К. Чередніченко, Т. М. Чередніченко (Україна). − Заявл. 10.05.05 ; опубл. 15.11.05, Бюл. № 11. 1262.

Пат. 11344. Україна. Однодизельна двовальна пропульсивна

установка з гвинтами, що перекривають один одного / О. І. Тарабрін, Ю. Г. Щербак, О. К. Чередніченко (Україна). – Заявл. 25.06.05 ; опубл. 15.12.05, Бюл. № 12. 1263.

Пат. 11396. Україна. Однодизельна пропульсивна установка із

співвісними гвинтами протилежного

обертання / О. І.

Тарабрін,

Ю. Г. Щербак, О. К. Чередніченко (Україна). – Заявл. 07.07.05 ; опубл. 15.12.05, Бюл. № 12. 1264.

Подгуренко, В. С. Ветроэнергетика Украины в контексте мировых

тенденций 21-го столетия / В. С. Подгуренко // Тези доп. Міжнар. наук.техн. конф. "Суднова енергетика: стан та проблеми". – Миколаїв, 2005. – С. 17-20. 1265.

Разработка

газотурбинных

регенераторов

установок

/

Д.

для Н.

стационарных Соломонюк,

С.

и

судовых

Н.

Мовчан,

В. С. Рассошанский, Ю. В. Бочкарев // Материалы IV Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы экологии и энергосбережения в судостроении". – Николаев, 2005. – С. 140. 1266.

Ратушняк, І. О. Інформаційне середовище і технології навчання в

системі довузівської підготовки / І. О. Ратушняк, В. І. Кондратенко,

176


Л. П. Ратушняк // Матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. "Проблеми наскрізної комп'ютерної підготовки у вищій школі". – Миколаїв, 2005. – С. 13-15. 1267.

Ратушняк, І. О. Області вживання пульсуючого горіння в

елементах СЕУ / І. О. Ратушняк, А. Ю. Манзюк // Тези доп. ІІ Міжнар. наук.-техн. конф. "Суднова енергетика: стан та проблеми". – Миколаїв, 2005. – С. 63-64. 1268.

Ратушняк, І. О. Сучасний стан та перспективи розвитку

рибопромислового флоту України / І. О. Ратушняк, С. М. Богачук // Тези доп. ІІ Міжнар. наук.-техн. конф. "Суднова енергетика: стан та проблеми". – Миколаїв, 2005. – С. 40-41. 1269.

Ратушняк, И. А. Математическая модель оценки эффективности

инвестиционных проектов постройки и последующей эксплуатации морских грузовых судов / И. А. Ратушняк, И. В. Голиков, В. А. Козырева // Тези доп. ІІ Міжнар. наук.-техн. конф. "Суднова енергетика: стан та проблеми". – Миколаїв, 2005. – С. 41-44. 1270.

Семенов, Н. Н. Исследование процессов электродиализа методом

голографической интерферометрии реального времени / Н. Н. Семенов // Материалы IV Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы экологии и энергосбережения в судостроении". – Николаев, 2005. – С. 152. 1271.

Семенов,

Н.

Н.

Моделирование

схемы

системы

очистки

питательной воды котельных установок муниципальной энергетики малой производительности / Н. Н. Семенов, А. В. Щербинина // Тези доп. Міжнар. наук.-техн. конф. "Муніципальна енергетика: проблеми, рішення". – Миколаїв, 2005. – С. 61-64. 1272.

Семенов,

производстве

Н.

Н.

Применение

светопрозрачных

современных

конструкций

путь

технологий к

в

снижению

энергозатрат на обслуживание зданий / Н. Н. Семенов, А. В. Шинкаренко // Тези доп. Міжнар. наук.-техн. конф. "Муніципальна енергетика: проблеми, рішення". – Миколаїв, 2005. – С. 91-94. 177


1273.

Семенов, Н. Н. Проблема утилизации низкопотенциального тепла и

возможные пути ее решения / Н. Н. Семенов, В. Е. Корнев // Тези доп. Міжнар. наук.-техн. конф. "Муніципальна енергетика: проблеми, рішення". – Миколаїв, 2005. – С. 109-111. 1274.

Склярский, Е. В. Применение систем последовательного горения

как способ выбросов NOx / Е. В. Склярский // Материалы IV Междунар. науч.-техн.

конф.

"Проблемы

экологии

и

энергосбережения

в

судостроении". – Николаев, 2005. – С. 103-104. 1275.

Соломонюк, Д. Н. Проблемы применения регенерации теплоты в

судовых ГТУ и пути их решения / Д. Н. Соломонюк // Тези доп. Міжнар. наук.-техн. конф. "Суднова енергетика: стан та проблеми". – Миколаїв, 2005. – С. 33-34. 1276.

Шаповалов, Ю. О. Навчально-методичне забезпечення студентів

заочної форми навчання спеціальності 8.090510 "Теплоенергетика" / Ю. О. Шаповалов, В. Ю. Кремсал, В. В. Жигуліна // Тези доп. Міжнар. наук.техн. конф. "Муніципальна енергетика: проблеми, рішення". – Миколаїв, 2005. – С. 186-187. 1277.

Шаповалов, Ю. О. Наскрізне дистанційне навчання студентів-

заочників НУК / Ю. О. Шаповалов, В. Ю. Кремсал, В. В. Жигуліна // Тези доп. Всеукр. наук.-метод. конф. "Методика дистанційного навчання фундаментальним та технічним дисциплінам у вищій школі". – Миколаїв, 2005. – С. 186-187. 1278.

Шаповалов, Ю. О. Перспективи та етапи розвитку дистанційної

освіти в ІЗДО НУК / Ю. О. Шаповалов, О. О. Мочалов, С. С. Коваль // Тези доп. Міжнар. наук.-техн. конф. "Муніципальна енергетика: проблеми, рішення". – Миколаїв, 2005. – С. 192-193. 1279.

Шаповалов, Ю. О. Рівень врахування запитів виробництва при

розробці дипломних проектів за спеціальністю "Теплоенергетика" / Ю. О. Шаповалов, Т. Г. Слаутіна // Тези доп. Міжнар. наук.-техн. конф. 178


"Муніципальна енергетика: проблеми, рішення". – Миколаїв, 2005. – С. 206-208. 1280.

Шостак, В. П. Моделювання показників порівняльної ефективності

альтернативних суднових енергетичних установок / В. П. Шостак, Б. М. Лычко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2005. – № 6. – С. 205-213. 1281.

Шостак, В. П. К вопросу о применении дизель-редукторной

установки

с

малооборотным

двигателем

на

транспортных

судах

/

В. П. Шостак, Б. М. Лычко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2005. – № 5. – С. 60-68. 1282.

Утилізаційний паровий котел КУП-2700 / В. Є. Спіцин,

С. Н. Мовчан, Д. М. Соломонюк та ін. // Нафтова і газова пром-сть. – 2005. – № 4. – С. 28-30. 1283.

Чередниченко, А. К. Учет влияния энергетической установки на

атмосферу Мирового

океана

при выборе состава

пропульсивного

комплекса круизного лайнера / А. К. Чередниченко // Материалы IV Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы экологии и энергосбережения в судостроении". – Николаев, 2005. – С. 67-68.

2006 р.

1284.

Бондаренко, Н. С. Анализ вариантов включения регенеративных

подогревателей

питательной

воды

паротурбинных

установок

/

Н. С. Бондаренко, О. О. Болякова, В. С. Митенкова // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2006. – № 2. – С. 124-129. 1285.

Горбов, В. М. Організація паралельного навчання студентів

машинобудівного

факультету

/

В.

М.

Горбов,

І.

О.

Ратушняк,

Л. П. Ратушняк // Тези доп. регіон. наук.-практ. семінару "Підготовка фахівців з менеджменту: досвід та перспективи". – Миколаїв, 2006. – С. 30-32. 179


1286.

Горбов, В. М. Судовая энергетика

и Мировой океан /

В. М. Горбов // Судоходство. – 2006. – № 7-8. – С. 62-63. 1287.

ГПУ-16К:

дослідно-промислова

експлуатація,

міжвідомчі

приймальні випробування, перспективи використання / В. М. Коломєєв, М. В. Ксендзюк, С. А. Кузнецова та ін. // Нафтова і газова пром-сть. – 2006. – № 4. – С. 38-40. 1288.

Кисетов, Ю. В. Обоснование размера франшизы при страховании

имущества / Ю. В. Кисетов, В. Д. Борисенко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2006. – № 6 (411). – С. 150-153. 1289.

Кузнецова, С. А. Обеспечение баланса воды в контактных

газопаротурбинных установках при эксплуатации / С. А. Кузнецова, М. В. Ксендзюк // Зб. наук. пр. НУК.  Миколаїв, 2006.  № 4.  С. 138-144. 1290.

Лычко, Б. М. Оптимизация проектной мощности судового

малооборотного дизеля / Б. М. Лычко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2006. – № 6. – С. 87-93. 1291.

Пат. 12107. Україна. Однодизельна тривальна пропульсивна

установка

з

гвинтами,

що

перекривають

один

одного

/

О. І. Тарабрін, Ю. Г. Щербак, О. К. Чередніченко (Україна). – Заявл. 02.08.05 ; опубл. 16.01.06, Бюл. № 1. 1292.

Пат. 13290. Україна. Гребний гвинт з плавниками на обтічнику

маточини / О. І. Тарабрін, Ю. Г. Щербак, О. К. Чередніченко (Україна). – Заявл. 24.10.05 ; опубл. 15.03.06, Бюл. № 3. 1293.

Пат. 18382. Україна. Газостатична лінійна напрямна кочення /

О. І. Тарабрін, О. К. Чередніченко, Т. М. Чередніченко (Україна). − Заявл. 07.04.06 ; опубл. 15.11.06, Бюл. № 11. 1294.

Шаповалов, Ю. О. Теплотехнологічні процеси та установки :

навч. посібник. В 2 ч. Ч. 2. Установки / Ю. О. Шаповалов. – Миколаїв : ІЗДО НУК, 2006. – 65 с. 180


2007 р.

1295.

Горбов, В. М. Використання біопалив у децентралізованих

джерелах

теплової

та

електричної

енергії

/

В.

М.

Горбов,

В. С. Мітєнкова // Тези доп. ІІ Міжнар. наук.-техн. конф. "Муніципальна енергетика: проблеми, рішення". – Миколаїв, 2007. – С. 47-51. 1296.

Горбов, В. М. Застосування альтернативних палив в СЕУ:

стан та перспективи / В. М. Горбов, В. С. Мітєнкова // Тези доп. III Міжнар. наук.-техн. конф. "Суднова енергетика: стан та проблеми". – Миколаїв, 2007. – С. 6-13. 1297.

Горбов,

В.

М.

Підвищення

екологічної

безпеки

суден

застосуванням альтернативних палив / В. М. Горбов, В. С. Мітєнкова // Тез. докл. Междунар. науч.-техн. конф. "Безопасность мореплавания и ее обеспечение при проектировании и постройке судов". – Николаев, 2007. – С. 84-86. 1298.

Горбов, В. М. Проблеми забезпечення потреб суднобудівної

галузі у фахівцях енергетичного спрямування і шляхи їх вирішення / В. М. Горбов // Тез. докл. Междунар. науч.-техн. конф. "Автоматизация судостроительного производства и подготовка инженерных кадров: состояние, проблемы, перспективы". – Николаев, 2007. – С. 21-27. 1299.

Горбов, В. М. Система підготовки кадрів для енергетики та

двигунобудування В. М. Горбов

//

у Тези

Національному доп.

ІІ

університеті

наук.-техн.

конф.

кораблебудування "Сучасні

/

проблеми

двигунобудування: стан, ідеї, рішення". – Миколаїв, 2007. – С. 4-8. 1300.

Горбов,

В.

М.

Альтернативные

топлива

для

судовых

энергетических установок / В. М. Горбов, В. С. Митенкова // Судоходство. – 2007. – № 3. – С. 54-55.

181


1301.

Горбов, В. М. Быстроходные суда: современные тенденции

двойного применения / В. М. Горбов, А. К. Чередниченко // Судоходство. – 2007. – № 10. – С. 66-68. 1302.

Горбов, В. М. Газотурбинные пропульсивные комплексы для

высокоскоростных паромов / В. М. Горбов, А. К. Чередниченко // Судоходство. – 2007. – № 4. – С. 48-50. 1303.

Горбов, В. М. Обеспечение функционального резервирования

мощности

пропульсивного

комплекса

на

газотурбоэлектроходах

/

В. М. Горбов, А. К. Чередниченко // Тез. докл. Междунар. науч.-техн. конф. "Безопасность мореплавания и ее обеспечение при проектировании и постройке судов". – Николаев, 2007. – С. 15-16. 1304.

Горбов, В. М. Обоснование типа альтернативных топлив для

судовых дизельных установок / В. М. Горбов, В. С. Митенкова // Тези доп. ІІ наук.-техн. конф. "Сучасні проблеми двигунобудування: стан, ідеї, рішення". – Миколаїв, 2007. – С. 45-48. 1305.

Горбов, В. М. Основные тенденции применения ГТУ на

коммерческих судах / В. М. Горбов, А. К. Чередниченко // Газотурбин. технологии. – 2007. – № 9. – С. 24-29. 1306.

Горбов, В. М. Перспективы использования биотоплива в судовых

энергетических установках / В. М. Горбов, В. С. Митенкова // Судоходство. – 2007. – № 1-2. – С. 64-65. 1307.

Горбов, В. М. Привлечение негосударственных инвестиций в

ветроэнергетику Украины / В. М. Горбов, В. С. Подгуренко // Энергетика и электрификация. – 2007. – № 2. – С. 66-73. 1308.

Горбов, В. М. Проблемы применения альтернативных топлив в

судовых энергетических установках / В. М. Горбов, В. С. Митенкова // Тез. докл. III Междунар. науч.-практ. конф. "Эффективные инструменты современных наук – 2007". – Д., 2007. – Т. 8 : Технические науки. – С. 46-50. 182


1309.

Горбов, В. М. Ученый, генератор идей, организатор их внедрения /

В. М. Горбов, В. С. Наливайко // Тези доп. ІІ наук.-техн. конф. "Сучасні проблеми двигунобудування: стан, ідеї, рішення". – Миколаїв, 2007. – С. 65-67. 1310.

Дымо, Д. В. Повышение тепловой экономичности ГТУ за счет

регулирования температуры воздуха на входе ГТД / Д. В. Дымо, А. К. Чередниченко // Тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-техн. конф. "Суднова енергетика: стан та проблеми". – Миколаїв, 2007. – С. 42-44. 1311.

Економічне обґрунтування проектних рішень у стаціонарній

енергетиці : навч. посібник / С. А. Кузнецова, В. В. Кузнецов, А. Б. Трушлякова, М. М. Семенов. – Миколаїв : НУК, 2007. – 66 с. 1312.

Кузнецов, В. В. Оценка влияния интенсификации процессов

теплопередачи на технико-экономические и массогабаритные показатели теплообменных аппаратов газотурбинных установок / В. В. Кузнецов, Д. Н. Соломонюк // Пром. теплотехника. – 2007. – Т. 29, № 7. – С. 117-119. 1313.

Кузнецова,

С.

А.

Опыт

эксплуатации

и

перспективы

совершенствования системы охлаждения контактного конденсатора для контактной газопаротурбинной установки / С. А. Кузнецова // Пром. теплотехника. – 2007.  Т. 29, № 7.  С. 135-138. 1314.

Кузнецова,

С.

А.

Опыт

эксплуатации

и

перспективы

совершенствования системы охлаждения контактного конденсатора для контактной газопаротурбинной установки / С. А. Кузнецова // Материалы V Междунар. конф. "Проблемы промышленной теплотехники". – К., 2007. – С. 201-202. 1315.

Кузнецова,

С.

А.

Повышение

эффективности

аппаратов

охлаждения циркуляционной воды в контактных газопаротурбинных установках / С. А. Кузнецова, О. И. Малимонова // Тези доп. III Міжнар. наук.-техн. конф. "Суднова енергетика: стан та проблеми". – Миколаїв, 2007. – С. 67-68. 183


Кузнецова,

1316.

воздушного

С.

А.

Снижение

охлаждения

энергопотребления

циркуляционной

воды

аппаратов контактных

газопаротурбинных установок / С. А. Кузнецова, О. И. Малимонова // Тези ІІ Міжнар. наук.-техн. конф. "Муніципальна енергетика: проблеми, рішення". – Миколаїв, 2007. – С. 42-43. Куклин, А. М. Оценка степени воздействия исходной информации

1317. на

показатель

сравнительной

эффективности

ЭУ

ледокольно-

транспортных судов / А. М. Куклин, Н. С. Бондаренко // Тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-техн. конф. "Суднова енергетика: стан та проблеми". – Миколаїв, 2007. – С. 59-60. 1318.

Мітєнкова,

когенераційних

В.

С.

установок

Дослідження з

економічної

газопоршневими

ефективності

двигунами

під

час

експлуатації / В. С. Мітєнкова // Тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-техн. конф. "Суднова енергетика: стан та проблеми". – Миколаїв, 2007. – С. 53-54. 1319.

Мітєнкова, В. С. Оцінка показників СЕУ при застосуванні

альтернативних палив / В. С. Мітєнкова // Тези доп. ІІІ Міжнар. наук.техн. конф. "Суднова енергетика: стан та проблеми". – Миколаїв, 2007. – С. 38-41. 1320.

Ожиганов, О. А. Оптимизация систем подогрева и перекачки

высоковязкого топлива / О. А. Ожиганов, Н. В. Коробейникова // Тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-техн. конф. "Суднова енергетика: стан та проблеми". – Миколаїв, 2007. – С. 161-162. 1321.

Опыт

эксплуатации

и

пути

совершенствования

газоперекачивающей установки ГПУ-16К и ее составных частей / В. И. Избаш, С. А. Кузнецова, Н. В. Кучерук и др. // Пром. теплотехника. – 2007.  Т. 29, № 7.  С. 120-124. 1322.

Пат. 22437. Україна. Лінійна напрямна кочення / О. І. Тарабрін,

О. К. Чередніченко, Т. М. Чередніченко (Україна). − Заявл. 14.11.06 ; опубл. 25.04.07, Бюл. № 5. 184


1323.

Пат. 22531. Україна. Лінійна напрямна кочення / О. І. Тарабрін,

О. К. Чередніченко, Т. М. Чередніченко (Україна). − Заявл. 27.11.06 ; опубл. 25.04.07, Бюл. № 5. 1324.

Ратушняк,

І.

О.

Вторинні

енергетичні

ресурси

та

енергозбереження : метод. вказівки для студ. заочної форми навчання / І. О. Ратушняк, М. М. Семенов. – Миколаїв : НУК, 2007. – 48 с. 1325.

Ратушняк, І. О. Екологічне страхування енергетичних об'єктів /

І. О. Ратушняк, Ю. В. Кісєтов // Тези доп. ІІ Міжнар. наук.-техн. конф. "Муніципальна енергетика: проблеми, рішення". – Миколаїв, 2007. – С. 50-52. 1326.

Ратушняк, І. О. Особливості визначення розмірів страхового

відшкодування по загальній аварії судна / І. О. Ратушняк, Ю. В. Кісєтов // Тези доп. Міжнар. наук.-техн. конф. "Безпека мореплавання та її забезпечення при проектуванні та будуванні суден" (БМС – 2007). – Миколаїв, 2007. – С. 71-72. 1327. вказівки

Ратушняк, І. О. Екологічні проблеми теплоенергетики : метод. для

студ.

заочної форми

навчання

/

І.

О.

Ратушняк,

М. М. Семенов. – Миколаїв : НУК, 2007. – 68 с. 1328.

Ратушняк, І. О. Експериментальний РН-коректор з системою

магнітної обробки води / І. О. Ратушняк, О. С. Ягода, В. Є. Корнев // Тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-техн. конф. "Суднова енергетика: стан та проблеми". – Миколаїв, 2007. – С. 124-125. 1329.

Рындя, Н. В. Гидро- и пневмоприводы судовых устройств и

систем : учеб. пособие / Н. В. Рындя, А. К. Чередниченко. – Миколаїв : НУК, 2007. – 132 c. 1330.

Семенов, Н. Н. Анализ применения опреснительных аппаратов

горизонтально-пленочного

типа

газотурбинных

типа

установок

в

составе

"Водолей"

/

комбинированных Н.

Н.

Семенов,

185


Д. Н. Соломонюк // Тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-техн. конф. "Суднова енергетика: стан та проблеми". – Миколаїв, 2007. – С. 61-62. 1331.

Семенов, Н. Н. Исследования процесса электрохимического

умягчения морской воды в судовых опреснительных установках / Н. Н. Семенов, В. А. Алексеев // Тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-техн. конф. "Суднова енергетика: стан та проблеми". – Миколаїв, 2007. – С. 157-158. 1332.

Сербина,

Е.

В.

Анализ

массогабаритных

показателей

современных военных кораблей с комбинированной энергетической установкой водоизмещением до 10000 т / Е. В. Сербина // Тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-техн. конф. "Суднова енергетика: стан та проблеми". – Миколаїв, 2007. – С. 72-73. 1333.

Слаутіна, Т. Г. Збірник тестів з дисципліни "Джерела та

системи теплопостачання промислових та комунальних об'єктів" / Т. Г. Слаутіна, С. А. Кузнецова. – Миколаїв : НУК, 2007. – 32 с. 1334.

Соломонюк, Д. Н. Построение и применение эксплуатационной

характеристики регенераторов ГТУ / Д. Н. Соломонюк // Тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-техн. конф. "Суднова енергетика: стан та проблеми". – Миколаїв, 2007. – С. 57-58. 1335.

Стан

та

перспективи

розвитку

дистанційної

освіти

в

Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова / О. О. Мочалов, Ю. О. Шаповалов, В. Ю. Кремсал та ін. // Материалы Междунар.

науч.-техн.

конф.

"Автоматизация

судостроительного

производства и подготовка инженерных кадров: состояние, проблемы, перспективы". – Миколаїв, 2007. – С. 163-165. 1336.

Суднова енергетика та Світовий океан : підручник / В. М. Горбов,

І. О. Ратушняк, Є. І. Трушляков, О. К. Чередніченко ; за ред. В. М. Горбова. – Миколаїв : НУК, 2007. – 605 с. 1337.

Тестирование как эффективный способ обучения на основе

Болонского процесса и контроля знаний студентов по специальности 186


"Теплоэнергетика" / В. М. Горбов, Ю. А. Шаповалов, Т. Г. Слаутина и др. // Материалы

Междунар.

судостроительного

науч.-техн.

производства

конф.

и подготовка

"Автоматизация

инженерных кадров:

состояние, проблемы, перспективы". – Николаев, 2007. – С. 32-35. 1338.

Чередниченко, А. К. Применение газотурбинных установок на

высокоскоростных судах двойного назначения / А. К. Чередниченко, А. В. Шелухин // Тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-техн. конф. "Суднова енергетика: стан та проблеми". – Миколаїв, 2007. – С. 63-64. 1339.

Шостак, В. П. К вопросу применения различных энергетических

установок на морских транспортных судах дедвейтом 5…10 тыс. т / В. П. Шостак, Б. М. Лычко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2007. – № 1. – С. 76-83.

2008 р.

1340.

Бондаренко, Н. С. Проблемы использования когенерационных

установок с ДВС в промышленной и коммунальной энергетике / Н. С. Бондаренко, Ю. В. Гриб, А. А. Зубарев // Матеріали І Міжнар. наук.техн. конф. "Холод в енергетиці і на транспорті: сучасні проблеми кондиціонування та рефрижерації". – Миколаїв, 2008. – С. 180-181. 1341.

Высокоэффективная

газотурбинная

установка

для

ГПА

/

В. Е. Спицын, А. Л. Боцула, В. Н. Чобенко, Д. Н. Соломонюк // Вестн. НТУ "ХПИ". – Х., 2008. – № 35. – С. 3-6. 1342.

Горбов, В. М. Вибір раціональних параметрів та кількості

цистерн зберігання ЗПГ в паливних системах СЕУ / В. М. Горбов, В. С. Мітєнкова // Матеріали І Міжнар. наук.-техн. конф. "Холод в енергетиці і на транспорті: сучасні проблеми кондиціонування та рефрижерації". – Миколаїв, 2008. – С. 190-196.

187


1343.

Горбов, В. М. Визначення раціональних характеристик паливних

цистерн зрідженого природного газу для СЕУ / В. М. Горбов, В. С. Мітєнкова // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2008. – № 6. – С. 81-86. 1344.

Горбов, В. М. Обгрунтування типу альтернативного палива для

СЕУ на стадії ескізного проектування / В. М. Горбов, В. С. Мітєнкова // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2008. – № 1. – С. 113-118. 1345.

Горбов, В. М. Оцінка стабільності біодизельних палив /

В. М. Горбов, В. С. Мітєнкова // Тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. "Проблеми економії енергії". – Львів, 2008. – С. 59-62. 1346.

Горбов, В. М. Утилізація енергії в схемах регазифікації ЗПГ /

В. М. Горбов, В. С. Мітєнкова, К. В. Євстигнєєва // Матеріали І Міжнар. наук.-техн. конф. "Холод в енергетиці і на транспорті: сучасні проблеми кондиціонування та рефрижерації". – Миколаїв, 2008. – С. 207-212. 1347.

Горбов,

В.

М.

Анализ

и

перспективы

использования

отечественных газотурбинных двигателей в судовой энергетике

/

В. М. Горбов, А. К. Чередниченко // Авиац.-косм. техника и технология. – 2008. – № 7 (54). – С. 103-107. 1348.

Горбов, В. М. Анализ методов снижения эмиссии серы на водном

транспорте / В. М. Горбов, В. С. Митенкова // Судоходство. – 2008. – № 8. – С. 29-31. 1349. в

Горбов, В. М. Анализ перспектив использования природного газа

судовых

двигателях

внутреннего

сгорания

/

В.

М.

Горбов,

В. С. Митенкова // Материалы ІІ Междунар. науч.-техн. семинара "Исследование, проектирование и эксплуатация судовых ДВС". – СПб., 2008. – С. 105-110. 1350.

Горбов, В. М. Обеспечение надежности и живучести СЭУ на

газотурбоходах / В. М. Горбов, А. К. Чередниченко // Вестн. СевНТУ. – Севастополь, 2008. – Вып. 87. – С. 51-55.

188


1351.

Горбов, В. М. Особенности топливных систем СЭУ на природном

газе / В. М. Горбов, В. С. Митенкова // Авиац.-косм. техника и технология. – 2008. – № 7 (54). – С. 20-24. 1352.

Горбов, В. М. Применение топливных элементов на судах /

В. М. Горбов, В. С. Митенкова // Судоходство. – 2008. – № 7. – С. 39-40. 1353.

Горбов, В. М. Технико-экономические показатели СЭУ танкеров

при сжигании водомазутных эмульсий / В. М. Горбов, А. В. Горячкин // Наук. пр. МДГУ. – Миколаїв, 2008. – Т. 85, вип. 72. – С. 38-44. 1354.

Кісєтов, Ю. В. Збірник задач зі страхування / Ю. В. Кісєтов,

В. Д. Борисенко, А. М. Тубальцев. – Миколаїв : НУК, 2008. – 280 с. 1355.

Кисетов, Ю. В. Особенности определения размера страхового

возмещения при общей аварии судна / Ю. В. Кисетов, И. А. Ратушняк // Судоходство. – 2008. – № 7. – С. 56-57. 1356.

Контактные газопаротурбинные установки "Водолей" – состояние и

перспективы / С. А. Кузнецова, О. С. Кучеренко, С. Н. Мовчан и др. // Сучасні технології в машинобудуванні : зб. наук. пр. − Х., 2008. − Вип. 2. – С. 197-209. 1357.

Коробко, В. В. Численное исследование течений в каналах

компактных тепло-массообменных аппаратов / В. В. Коробко // Матеріали І Міжнар. наук.-техн. конф. "Холод в енергетиці і на транспорті: сучасні проблеми кондиціонування та рефрижерації". – Миколаїв, 2008. – Ч. 2. – С. 214-215. 1358.

Кузнецов, В. В. Енергозбереження при експлуатації ГПА на

морських об'єктах видобутку та транспортування природного газу / В. В. Кузнецов, С. А. Кузнецова // Енергетика: економіка, технології, екологія : наук. журн. НТУУ "КПІ". − К., 2008.  № 2. – С. 39-43. 1359.

Кузнецов, В. В. Проектирование теплообменных аппаратов для

ГТУ сложных циклов / В. В. Кузнецов, Д. Н. Соломонюк // Вестн. НТУ "ХПИ". – Х., 2008. – № 35. – С. 78-88. 189


1360.

Купинец, А. С. Возможность применения отечественных ГТУ на

высокоскоростных судах / А. С. Купинец, А. К. Чередниченко // Тез. докл. Межунар. науч.-техн. конф. "Динамика, надежность и долговечность механических и биомеханических систем и элементов их конструкций". – Николаев, 2008. – С. 465-468. 1361.

Лысун, А. С. Газотурбинные установки судов яхтенного типа /

А. С. Лысун, И. В. Шинкаренко // Тез. докл. Межунар. науч.-техн. конф. "Динамика, надежность и долговечность механических и биомеханических систем и элементов их конструкций". – Николаев, 2008. – С. 460-464. 1362.

Методичні

спеціальністю

вказівки

8.90510

з

виконання

дипломних

"Теплоенергетика"

/

В.

проектів М.

за

Горбов,

Ю. О. Шаповалов, Т. Г. Слаутіна, С. А. Кузнецова, М. М. Семенов. − Миколаїв : НУК, 2008. − 40 с. 1363.

Методичні

вказівки

з

виконання

дипломного

проекту

зі

спеціальності 8.090509 "Суднові енергетичні установки та устаткування" / В. М. Горбов, О. К. Чередніченко, І. П. Єсін, І. О. Ратушняк. – Миколаїв : НУК, 2008. – 60 с. 1364.

Мітєнкова, В. С. Ефективність ізоляції паливних танків ЗПГ в

паливних системах СЕУ / В. С. Мітєнкова // Матеріали І Міжнар. наук.техн. конф. "Холод в енергетиці і на транспорті: сучасні проблеми кондиціонування та рефрижерації". – Миколаїв, 2008. – Ч. 2. – С. 220-224. 1365.

Мовчан,

когенерационных производства

ГП

С.

Н.

Перспективы

установок НПКГ

на

базе

и

проблемы

газотурбинных

"Зоря"–"Машпроект"

/

С.

создания двигателей

Н.

Мовчан,

Ю. В. Бочкарев, Д. Н. Соломонюк // Наук. пр. МДГУ ім. П. Могили. – Миколаїв, 2008. – № 3. – С. 121-123. 1366.

Мовчан, С. Н. Этапы развития стационарных и судовых ГТУ с

регенерацией теплоты / С. Н. Мовчан, Ю. В. Бочкарев, Д. Н. Соломонюк // Газотурбин. технологии. – 2008. – № 8. – С. 7-8. 190


1367.

Пат. 37930. Україна. Теплообмінна поверхня / С. А. Кузнецова,

В. В. Кузнецов, А. А. Якимович (Україна). – Заявл. 29.07.08 ; опубл. 10.12.08, Бюл. № 23. 1368.

Ратушняк, І. О. Проблеми вибору суднового устаткування

попередження забруднення моря нафтою / І. О. Ратушняк, Я. І. Ратушняк // Тези доп. І Міжнар. наук.-техн. конф. "Холод в енергетиці: сучасні проблеми кондиціювання та рефрижерації". – Миколаїв, 2008. – С. 219. 1369.

Ратушняк,

загрязнения

И.

Мирового

А.

Особенности

океана

проблемы

кораблями

предотвращения

военно-морских

сил

/

И. А. Ратушняк, Е. И. Трушляков // Тез. докл. V Междунар. конф. "Сотрудничество для решения проблем отходов". – Х., 2008. – С. 37-40. 1370.

Чобенко, В. Н. Высокоэффективная газотурбинная установка для

ГПА / В. Н. Чобенко, Д. Н. Соломонюк // Вестн. НТУ "ХПИ".– Х., 2008. – № 35. – С. 3-6. 1371.

Шаповалов, Ю. О. Дослідження електрохімічних процесів

підготовки

води

систем

охолодження

енергетичних

установок

/

Ю. О. Шаповалов, М. М. Семенов, К. В. Горолюк // Матеріали І Міжнар. наук.-техн. конф. "Холод в енергетиці і на транспорті: сучасні проблеми кондиціонування та рефрижерації". – Миколаїв, 2008. – С. 203-206. 1372.

Шостак, В. П. Влияние конструктивных особенностей гребных

винтов на пропульсивные характеристики энергетической установки / В. П. Шостак, Б. М. Лычко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2008. – № 5. – С. 66-71. 1373.

Gorbov, V. M. Comment to the Paper "Enhancement of Marine Power

Plants Fuel Efficiency Based on Taking Into Account Weather Conditions of Navigation" / V. M. Gorbov // Int. Journal of Maritime Engineering. – 2008. – Vol. 150. – P. 3. 1374.

Shostak, V. P. Comment to the Paper "Enhancement of Marine Power

Plants Fuel Efficiency Based on Taking Into Account Weather Conditions of 191


Navigation" / V. P. Shostak // Int. Journal of Maritime Engineering. – 2008. – Vol. 150. – P. 3.

2009 р.

1375.

Анализ

параметров

среднеоборотного

двигателя

рабочего при

работе

процесса на

судового

биодизеле

/

В. Г. Ивановский, Р. А. Варбанец, В. М. Горбов, В. С. Митенкова // Авиац.-косм. техника и технология. – 2009. – № 8 (65). – С. 102-106. 1376.

Горбов, В. М. Аналіз досвіду використання альтернативних

палив на суднах / В. М. Горбов, В. С. Мітєнкова // Тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті". – Херсон, 2009. – Т. 4. – С. 49-53. 1377.

Горбов, В. М. Вибір присадок для біодизельних палив /

В. М. Горбов, В. С. Мітєнкова // Тези доп. ІІІ Всеукр. наук.-техн. конф. "Сучасні проблеми двигунобудування: стан, ідеї, рішення". – Первомайськ, 2009. – С. 104-107. 1378.

Горбов,

В.

М.

Визначення

ефективності

використання

альтернативних палив в судновій енергетиці / В. М. Горбов, В. С. Мітєнкова // Тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті". – Херсон, 2009. – Т. 4. – С. 54-59. 1379.

Горбов, В. М. Комплексний критерій ефективності застосування

альтернативних палив в СЕУ / В. М. Горбов, В. С. Мітєнкова // Двигатели внутреннего сгорания. – 2009. – № 1. – С. 123-127. 1380.

Горбов, В. М. Особенности топливных систем судовых

энергетических

установок

при

использовании

биодизеля

/

В. М. Горбов, В. С. Митенкова, А. С. Кузнецов // Тези доп. ІІІ Всеукр. наук.-техн. конф. "Сучасні проблеми двигунобудування: стан, ідеї, рішення". – Первомайськ, 2009. – С. 157-160. 192


1381.

Горбов,

биодизельных

В.

М.

топлив

Состояние в

судовой

и

перспективы

энергетике

/

В.

использования М.

Горбов,

В. С. Митенкова // Механика, энергетика, экология : вестн. СевГТУ. – Севастополь, 2009. – Вып. 97. – С. 107-112. 1382. навч.

Збірник задач з дисципліни "Суднові енергетичні установки" : посібник

/

В.

М.

Горбов,

І.

П.

Єсін,

Т.

Г.

Слаутіна,

О. К. Чередніченко. – Миколаїв : НУК, 2009. – 56 с. 1383.

Комплексное

энерго-

и

ресурсосбережение

при

использовании контактных газопаровых турбинных установок на морских объектах / С. А. Кузнецова, С. Н. Мовчан, В. Н. Чобенко, А. П. Шевцов // Вост.-Европ. журн. передовых технологий. − 2009. − № 4/4 (40). – С. 29-33. 1384.

Коробко,

В.

В.

Моделирование

свободной

конвекции

у

однорядного вертикального пучка горизонтальных труб / В. В. Коробко, Л. И. Лейбович // Тез. докл. Междунар. науч.-практ. конф. "Engineering systems – 2009". – М., 2009. – С. 47-51. 1385.

Коробко, В. В. Особенности проектирования экологически

чистых установок кондиционирования воздуха на базе термоакустического эффекта / В. В. Коробко, Е. И. Трушляков // Зб. наук. ст. ІІ Всеукр. з'їзду екологів. – Вінниця, 2009. – С. 280-283. 1386.

Коробко, В. В. Численное моделирование нестационарной

свободной конвекции у однорядного вертикального пучка горизонтальных труб / В. В. Коробко, Л. И. Лейбович // Тези. доп. Міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті" (MINTT – 2009). – Херсон, 2009. – С. 61-65. 1387.

Коробко,

газовыпускном

В.

тракте

В.

Численное

моделирование

высокооборотного

ДВС

/

В.

процессов В.

в

Коробко,

С. В. Коробко // Двигатели внутреннего сгорания. – 2009. – № 2. – С. 23-27.

193


1388.

Кузнецова, С. А. Оптимизация последовательных процессов

теплопередачи и контактного тепломассообмена при конденсации влаги из газопаровой смеси с малым влагосодержанием / С. А. Кузнецова // Вост.Европ. журн. передовых технологий. – 2009. – № 4/4 (40). – С. 28-33. 1389.

Мітєнкова, В. С. Аналіз характеристик паливних систем суднових

енергетичних установок на зрідженому природному газі / В. С. Мітєнкова // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2009. – № 2. – С. 119-126. 1390.

Расчет

объемного

гидропривода

:

учеб.

пособие

/

Ю. М. Король, Н. В. Рындя, В. Ф. Тимошенко, А. К. Чередниченко. – Миколаїв : НУК, 2009. – 68 с. 1391.

Ратушняк,

І.

О.

Небезпечні

вантажі

на

морському

транспорті / І. О. Ратушняк, Ю. В. Кісєтов, Л. П. Ратушняк // Тези доп. ІІ Всеукр. з'їзду екологів. – Вінниця, 2009. – С. 32-35. 1392.

Результаты

испытаний

судового

СОД

6ЧН

25/34

на

биодизельном топливе из рапсового масла / В. Г. Ивановский, Р. А. Варбанец, В. М. Горбов, В. С. Митенкова // Тези доп. ІІІ Всеукр. наук.-техн. конф. "Сучасні проблеми двигунобудування: стан, ідеї, рішення". – Первомайськ, 2009. – С. 19-22. 1393.

Шаповалов, Ю. О. Проектування теплообмінних апаратів для

теплотехнологічних установок : метод. вказівки / Ю. О. Шаповалов, Д. М. Соломонюк. – Миколаїв : НУК, 2009. – 72 с. 1394.

Шаповалов, Ю. А. Внедрение компьютерных технологий в

процесс подготовки специалистов по проектированию систем для транспортной

энергетики

/

Ю.

А.

Шаповалов,

Н.

Н.

Семенов,

Н. В. Коробейникова // Тези доп. Міжнар. наук.-техн. конф. "Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті". – Херсон, 2009. – Т. 3. – С. 39-41. 1395.

Шаповалов,

концентрационных

Ю. полей

А.

Экспериментальное

технологических

жидкостей

исследование в

камере 194


электролизного аппарата / Ю. А. Шаповалов, Н. Н. Семенов, И. Ю. Жук // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2009. – № 2 (425). – С. 126-132.

Кафедра технічної теплофізики і суднових паровиробних установок

2000 р.

1396.

Димо, Б. В. Досвід викладання студентам-бакалаврам напряму

"Енергетика" дисципліни "Математичні методи та моделі в розрахунках на ЕОМ" / Б. В. Димо, С. Г. Фордуй // Матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. "Взаємозв'язок реформи інженерної освіти і промислового розвитку України: стан, проблеми, рішення", 27-29 верес. 2000 р. – Миколаїв, 2000. 1397.

Димо, Б. В. Наукові основи застосування теплоенергетичної

ефективності систем термореакційного спалення палива / Б. В. Димо, Р. С. Криницький // Сб. науч. тр. Первом. гос. науч.-инж. центра по проблемам ресурсосбережения и энергосбережения. – Первомайск, 2000. – № 10. – С. 15-21. 1398.

Димо,

Б.

В.

Поєднання

фундаментальної

та

спеціальної

підготовки в навчальному процесі зі спеціалізацій кафедри технічної теплофізики і СПУ / Б. В. Димо, Ю. О. Половець, А. П. Шевцов // Матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. "Взаємозв'язок реформи інженерної освіти і промислового розвитку України: стан, проблеми, рішення", 27-29 верес. 2000 р. – Миколаїв, 2000. – С. 85-86. 1399.

Єршов, В. В. Російсько-українська термінологія з теплотехнічних

дисциплін / В. В. Єршов, В. Г. Кузнецов. – Миколаїв : НУК, 2000. 1400.

Єршов, В. В. Теплотехнічні вимірювання та прилади: метод.

вказівки, програма і контрольні завдання для студентів заочної форми навчання напряму 8.0905 "Енергетика" / В. В. Єршов, Б. В. Димо, С. Г. Фордуй. – Миколаїв : УДМТУ, 2000. – 41 с. 195


1401.

Збірник

лабораторних

робіт

з

технічної

термодинаміки

/

В. Г. Кузнецов, Ю. Д. Кардашев, С. Г. Фордуй, В. В. Кузнецов. – Миколаїв : УДМТУ, 2000. – 88 с. 1402.

Підвищення ефективності функціонування утилізаційного контуру

КГПТУ "Водолій" / А. П. Шевцов, В. І. Романов, В. М. Коломєєв, М. О. Дикий, В. А. Кривуця, О. С. Кучеренко // Нафтова і газова пром-сть. – 2000. – № 6 (194). – С. 43-46. 1403.

Половець, Ю. О. Поєднання фундаментальної та спеціальної

підготовки в навчальному процесі зі спеціалізацій кафедри ТТ і СПУ / Ю. О. Половець, Б. В. Димо // Матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. "Взаємозв'язок реформ інженерної освіти і промислового розвитку України: стан, проблеми, рішення". – Миколаїв, 2000. – С. 85-86.

2001 р.

1404.

Димо,

Б.

В.

Розрахунок

коефіцієнта

ефективності

термосифонного сонячного колектора / Б. В. Димо, О. А. Епіфанов // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2001. – № 1 (373). 1405.

Дымо, Б. В. Определение длины испарительной зоны судовых

утилизационных котлов с промежуточным теплоносителем / Б. В. Дымо, В. В. Кузнецов, С. И. Сербин // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2001. – № 2 (374). – С. 75-81. 1406.

Дымо, Б. В. Теоретическое исследование переходных процессов

утилизационного

термосифонного

теплообменника

/

Б.

В.

Дымо,

В. В. Кузнецов, А. А. Епифанов // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2001. – № 6 (378). – С. 40-50. 1407.

Єпіфанов,

О.

А.

Розрахунок

коефіцієнта

ефективності

термосифонного сонячного колектора / О. А. Єпіфанов, Б. В. Димо // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2001. – № 1 (373). – С. 60-70. 196


1408.

Епифанов, А. А. Теоретическое исследование переходных процессов

утилизационного термосифонного теплообменника / А. А. Епифанов, Б. В. Дымо, В. Г. Кузнецов // Зб. наук. пр. УДМТУ. — Миколаїв, 2001. — № 6 (378 ). – С. 40-50. 1409.

Исследование влияния термической и термомеханической

обработки на характеристики элементов из сплавов с эффектом "памяти формы" / А. К. Албантов, В. И. Пилипчак, В. В. Ершов и др. // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2001. – № 1 (372). – С. 54-60. 1410.

Половець, Ю. О. Термінологічний російсько-український словник

з ядерної енергетики / Ю. О. Половець. – Миколаїв : УДМТУ, 2001.

2002 р.

1411.

Димо, Б. В. Розробка термосифонного сонячного колектора /

Б. В. Димо, О. А. Єпіфанов // Материалы III Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы энергосбережения и экологии в судостроении". – Николаев, 2002. – С. 132-133. 1412.

Дымо, Б. В. Интенсификация испаряемости смесей углеводорода

вакуумной перегонкой / Б. В. Дымо, Г. В. Шамраев // Материалы III Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы энергосбережения и экологии в судостроении". – Николаев, 2002. – С. 120-122. 1413.

Дымо, Б. В. Повышение эффективности работы пластинчатых

теплообменников "Альфа-Лаваль" / Б. В. Дымо, В. И. Пилипчак, А. Б. Дымо // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2002. – № 8. – С. 82-87. 1414.

Дымо, Б. В. Повышение эффективности работы пластинчатых

теплообменников "Альфа-Лаваль" / Б. В. Дымо, В. И. Пилипчак, А. Б. Дымо // Тез. докл. III Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы энергосбережения и экологии в судостроении". – Николаев, 2002. – С. 117-118. 197


1415.

Дымо, Б. В. Применение контактного аппарата с пенным слоем

для комплексной обработки воздуха / Б. В. Дымо, Г. В. Шамраев // Материалы III Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы энергосбережения и экологии в судостроении". – Николаев, 2002. – С. 119-120. 1416.

Дымо, Б. В. Применение термосифонных теплообменников в

системе утилизации теплоты отходящих газов дизель-генераторов танкерапродуктовоза проекта 17014 / Б. В. Дымо, В. В. Кузнецов, А. А. Епифанов // Материалы III Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы энергосбережения и экологии в судостроении". – Николаев, 2002. – С. 115-116. 1417.

Дымо, Б. В. Разработка установки регенерации маслоотходов

методом прямой перегонки / Б. В. Дымо, А. А. Епифанов // Материалы III Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы энергосбережения и экологии в судостроении". – Николаев, 2002. – С. 134-136. 1418.

Дымо, Б. В. Системный анализ теплогенерирующих установок /

Б. В. Дымо, С. Р. Криницкий // Бюл. наук. пр. Прибужжя. – Первомайськ, 2002. – № 8. – С. 34-37. 1419.

Дымо, Б. В. Теоретические и экспериментальные исследования

тепломассообменных

характеристик

судовых

теплообменников

с

промежуточным теплоносителем / Б. В. Дымо, В. В. Кузнецов // Материалы III Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы энергосбережения и экологии в судостроении". – Николаев, 2002. – С. 118-119. 1420.

Дымо, Б. В. Теоретические и экспериментальные исследования

характеристик

судовых

теплообменников

с

промежуточным

теплоносителем / Б. В. Дымо, В. В. Кузнецов // Материалы II Междунар. науч.-техн. конф. "Современные проблемы холодильной техники и технологий". – О., 2002. – С. 11. 1421.

Дымо,

Б.

В.

Теплофизическая

наука

отечественному

судостроению / Б. В. Дымо, Ю. А. Половец // Матеріали Міжнар. конф.

198


"Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв, 2002. – Т. 1. – С. 117-119. 1422.

Дымо,

Б.

В.

Экспериментальные

исследования

тепломассообменных характеристик двухфазных термосифонов в условиях динамических нагрузок / Б. В. Дымо, В. В. Кузнецов // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2002. – № 1 (379). – С. 28-37. 1423.

Исследование

влияния

геометрических

параметров

на

характеристики элементов из сплавов с эффектом "памяти формы" / В. В. Ершов, А. К. Албантов, В. И. Пилипчак и др. // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2002. – № 1 (379). – С. 46-51. 1424.

Кузнецов, В. Г. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з

технічної термодинаміки / В. Г. Кузнецов, В. В. Кузнецов. – Миколаїв : НУК, 2002. 1425.

Кузнецов, В. Г. Розрахунок газових сумішей : навч. посібник /

В. Г. Кузнецов, С. Г. Фордуй. – Миколаїв : НУК, 2002. 1426.

Кузнецов, В. В. Теоретическое исследование влияния степени

заполнения, конструктивных параметров и рода теплоносителя на эффективность работы двухфазных термосифонов / В. В. Кузнецов // Зб. наук. пр. УДМТУ. — Миколаїв, 2002. — № 2 (380). – С. 128-132. 1427.

Пилипчак, В. И. Регулятор температуры систем смазки ГТД на

основе сплава с эффектом "памяти формы" / В. И. Пилипчак, Н. А. Шевченко

//

Сб.

докл.

науч.-произв.

конф.

"Использование

газотурбинных когенерационных установок и возобновляемых источников для решения проблем энергетики Украины". – Николаев, 2002. – С. 98-101. 1428.

Пилипчак, В. И. Сепараторы систем технических взрывоопасных

газов / В. И. Пилипчак // Матеріали Міжнар. конф. "Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв, 2002. – Т. 2. – С. 190-191. 1429.

Пилипчак, В. И. Энергосбережение в системах теплоснабжения

при использовании арматуры на основе сплавов с эффектом "памяти 199


формы" / В. И. Пилипчак, В. В. Ершов // Тез. докл. III Междунар. науч.техн. конф. "Проблемы энергосбережения и экологии в судостроении". – Николаев, 2002. – С. 113-114. Полищук, В. А. Применение сплавов с памятью формы в

1430.

регуляторе

температуры

систем

смазки ГТД

/

В.

А.

Полищук,

В. И. Пилипчак // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2002. – № 7 (385). – С. 75-84. 1431. Половець, Ю. О. Підвищення надійності розхолоджування реактора в аварійних ситуаціях / Ю. О. Половець, А. В. Акімов // Тез. докл. III Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы энергосбережения и экологии в судостроении". – Николаев, 2002. – С. 133-134. 1432.

Половец, Ю. А. Возможности повышения эффективности котлов

при сжигании водотопливных эмульсий / Ю. А. Половец, А. В. Акимов // Тез. докл. III Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы энергосбережения и экологии в судостроении". – Николаев, 2002. – С. 128-129. 1433.

Правила класифікації та побудови морських суден. В 4 т. Т. 3 / уклад.:

А. О. Білокурець, В. В. Бабій, В. Д. Губенко, Б. В. Димо, В. Ф. Квасницький, К. В. Костенко, Ю. Л. Мошенцев, О. С. Охрименко, Г. Ф. Романовський, В. В. Севрюков, Б. Г. Тимошевський, М. Р. Ткач ; під заг. ред. В. В. Севрюкова. – К. : Регістр судноплавства України, 2002. – 259 с. 1434.

Применение

утилизации

теплоты

термосифонных

теплообменников

в

системе

отходящих газов дизель-генераторов танкера-

продуктовоза проекта 17012 / Б. В. Дымо, В. В. Кузнецов, А. А. Епифанов, В. Г. Кузнецов // Материалы III Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы энергосбережения и экологии в судостроении". – Николаев, 2002. – С. 115-116. 1435.

Рижков, С. С. (мол.). Інновації в українському суднобудуванні на

основі механізму лізингу / С. С. Рижков (мол.) // Тез. докл. III Междунар.

200


науч.-техн.

конф.

"Проблемы

энергосбережения

и

экологии

в

судостроении". – Николаев, 2002. – С. 25-27. 1436.

Рыжков, С. С. (мл.). Комбинированный неизотермический

маслоотделитель для систем суфлирования газотурбинных двигателей / С. С. Рыжков (мл.), С. С. Рыжков, Б. И. Басок // Тез. докл. III Междунар. науч.-техн.

конф.

"Проблемы

энергосбережения

и

экологии

в

судостроении". – Николаев, 2002. – С. 62-63. 1437.

Рыжков, С. С. (мл.). Неизотермический маслоотделитель с

воздушным охлаждением струйной ступени с использованием входного коллектора ГТД / С. С. Рыжков (мл.), С. С. Рыжков, Б. И. Басок // Тез. докл. III Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы энергосбережения и экологии в судостроении". – Николаев, 2002. – С. 60-62. 1438.

Рыжков,

С.

С.

(мл.).

Разработка

малогабаритных

маслоотделителей для систем суфлирования газотурбинных двигателей нового поколения / С. С. Рыжков (мл.), С. С. Рыжков, Б. И. Басок // Тез. докл. III Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы энергосбережения и экологии в судостроении". – Николаев, 2002. – С. 59-60.

2003 р.

1439.

Димо, Б. В. Методичні вказівки, програма і контрольні завдання з

дисципліни "Теоретичні основи теплотехніки" / Б. В. Димо. – Миколаїв : УДМТУ, 2003. – 40 с. 1440.

Димо,

Б.

В.

Особливості

автоматизованого

проектування

утилізаційних котлів / Б. В. Димо, С. В. Комар // Матеріали Міжнар. наук.техн. конф. "Сучасні проблеми суднової енергетики". – Миколаїв, 2003. – С. 24-25. 1441.

Димо, Б. В. Практикум з тепломасообміну : навч. посібник /

Б. В. Димо. – Миколаїв : УДМТУ, 2003. – 136 с. 201


1442.

Дымо, Б. В. Особенности проектирования систем утилизации

теплоты отработавших газов судовых дизель-генераторов / Б. В. Дымо, В. В. Кузнецов // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Сучасні проблеми суднової енергетики". – Миколаїв, 2003. – С. 122-124. 1443.

Дымо, Б. В. Применение термосифонных теплообменников в

качестве утилизаторов теплоты отработавших газов газотурбинных двигателей / Б. В. Дымо, В. В. Кузнецов // Енергетика : зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2003. – С. 79-85. 1444.

Кузнецов, В. В. Особенности проектирования систем утилизации

теплоты отработавших газов судовых дизель-генераторов / В. В. Кузнецов // Матеріали Міжнар. наук.-техн.

конф. "Сучасні проблеми суднової

енергетики". – Миколаїв, 2003. – С. 122-124. 1445. Кузнецов, В. В. Особенности расчета экономического эффекта в современных условиях при модернизации судовых энергетических установок / В. В. Кузнецов, О. П. Дениско, Г. Ю. Бахмутская // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Сучасні проблеми суднової енергетики". – Миколаїв, 2003. – C. 50-51. 1446. Кузнецов, В. В. Применение теплоиспользующих холодильных машин для стабилизации параметров работы ГТД / В. В. Кузнецов, Б. В. Дымо, Ф. А. Чегринцев // Материалы III Междунар. науч.-техн. конф. "Современные проблемы холодильной техники и технологии", 14-16 сент. 2003 г. – О., 2003. – С. 11-12. 1447.

Кузнецов, В. Г. Методичні вказівки до виконання курсової роботи

з технічної термодинаміки / В. Г. Кузнецов, В. В. Кузнецов. – Миколаїв : УДМТУ, 2003. – 64 с. 1448.

Кузнецов, В. Г. Розрахунок газових сумішей : метод. вказівки до

виконання курсової роботи / В. Г. Кузнецов, С. Г. Фордуй. – Миколаїв : УДМТУ, 2003. – 40 с.

202


1449.

Мовчан,

исследование

С.

Н.

Проектирование

регенераторов для

и

экспериментальное

ГТУ мощностью 1,5-3,5 МВт /

С. Н. Мовчан, В. С. Рассошанский, Ю. В. Бочкарев // Енергетика : зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2003. – С. 105-112. 1450.

Пат. 53768. Україна. Термостатичний конденсатовідвідник /

В. І. Пилипчак (Україна). – Заявл. 11.06.02 ; опубл. 15.04.03, Бюл. № 4. 1451.

Пат.

55077.

Україна.

Утилізаційний

теплообмінник

/

Б. В. Димо, В. В. Кузнецов, В. Г. Кузнецов (Україна). – Заявл. 25.06.02 ; опубл. 17.03.03, Бюл. № 3. 1452.

Пат. 59790. Україна. Спосіб виготовлення виробів з ефектом

"пам'яті форми" / С. М. Соловйов, О. Л. Ніколаєв, В. А. Поліщук, В. І. Пилипчак (Україна). – Заявл. 17.12.02 ; опубл. 15.09.03, Бюл. № 9. 1453.

Применение

теплоиспользующих

холодильных

машин

для

стабилизации параметров работы ГТД / Б. В. Дымо, В. В. Кузнецов, Ф. А. Чегринцев и др. // Сб. науч. тр. III Междунар. науч.-техн. конф. "Современные проблемы холодильной техники и технологии", 14-16 сент. 2003 г. – О., 2003. 1454.

Рижков, С. С. (мол.). Особливості технічного захисту інформації в

інноваційному лізингу / С. С. Рижков (мол.) // Тез. докл. IV Междунар. конф. "Компьютеры. Программы. Интернет". – К., 2003. – С. 118-119. 1455.

Рыжков, С. С. (мл.). Визуализация термофоретических течений в

каналах методом голографической интерферометрии в реальном времени / С. С. Рыжков (мл.) // Тези доп. Міжнар. наук.-техн. конф. студ., асп., молодих вчен. та молодих спеціалістів "Сучасні проблеми суднової енергетики". – Миколаїв, 2003. – С. 103-105. 1456.

Рыжков, С. С. (мл.). Термофоретический маслоотделитель систем

суфлирования ГТД / С. С. Рыжков (мл.) // Тези доп. Міжнар. наук.-техн. конф. студ., асп., молодих вчен. та молодих спеціалістів "Сучасні проблеми суднової енергетики". – Миколаїв, 2003. – С. 105-108. 203


1457.

Рыжков, С. С. (мл.). Термофоретическая очистка воздуха в

энергетическом оборудовании / С. С. Рыжков (мл.), Б. И. Басок // Пром. теплотехника. – 2003. – Т. 25, № 5. – С. 45-50. 1458.

Рыжков, С. С. (мл.). Установка для визуализации течений

методом голографической интерферометрии / С. С. Рыжков (мл.), Б. И. Басок // Пром. теплотехника. – 2003. – Т. 25, № 5. – С. 284-287. 1459.

Шевцов, А. П. Использование промежуточного охлаждения

воздуха в компрессоре для повышения экономичности газотурбинных установок / А. П. Шевцов, Н. В. Ващиленко // Енергетика : зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2003. – С. 39-46.

2004 р.

1460.

Димо, Б. В. Визначення чинників системи генерації тепла по

зменшенню впливу на навколишнє середовище / Б. В. Димо, Т. І. Стругай, С. Р. Криницький // Техногенна безпека : зб. пр. – Миколаїв, 2004. – Т. 3, вип. 18. – С. 177-183. 1461.

Димо, Б. В. Характеристики похибок випробування технологічного

процесу термореакційного горіння високозольного вугілля / Б. В. Димо, Р. С. Криницький // Бюл. наук. пр. Прибужжя. – Первомайськ, 2004. – № 12. – С. 70-75. 1462.

Дымо, Б. В. Отделение – факультет – институт. Очерки истории

Машиностроительного

института

Национального

университета

кораблестроения / Б. В. Дымо, В. М. Горбов, В. С. Наливайко. – Николаев : НУК, 2004. – 76 с. 1463.

Ученый, ректор. Штрихи к портрету / Б. В. Дымо, В. М. Горбов,

В. С. Наливайко, В. М. Бузник. – Николаев : НУК, 2004. – 56 с. 1464.

Єпіфанов, О. А. Тепловий розрахунок котельних агрегатів малої

потужності : навч. посібник / О. А. Єпіфанов. – Миколаїв : НУК, 2004. 204


1465.

КГПТУ – опыт и новые решения для наземных и морских

объектов / С. Н. Мовчан, А. П. Шевцов, Ю. Н. Бондин, Б. В. Исаков, В. А. Кривуца, В. И. Романов, В. Н. Спицын // Двигатель. – 2004. – № 4 (34). – С. 14-15. 1466.

Опыт эксплуатации газопаротурбинной установки ГПУ-16К с

впрыском пара / С. Н. Мовчан, А. П. Шевцов, Ю. Н. Бондин, В. А. Кривуца, В. И. Романов, В. Н. Коломеев // Газотурбин. технологии. – 2004. – № 5 (32). – С. 18-20. 1467.

Применение теплообменников с промежуточным теплоносителем

в системах утилизации теплоты отработавших газов тепловых двигателей / Б. В. Дымо, В. В. Кузнецов, С. А. Кузнецова, А. А. Епифанов // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Екологічна безпека об'єктів господарської діяльності", 2-4 черв. 2004 р. – Миколаїв, 2004. – С. 83-86. 1468.

Рыжков, С. С. (мл.). Применение когенерационных технологий

для очистки дисперсных двухфазных сред энергетического оборудования / С. С. Рыжков (мл.), Б. И. Басок // Тез. докл. I Междунар. конф. "Когенерация в промышленности и коммунальной энергетике". – К., 2004. – С. 71-72. 1469.

Рыжков, С. С. (мл.). Термофоретическая очистка воздуха от

вредных аэрозолей / С. С. Рыжков (мл.), Б. И. Басок // Тез. докл. Междунар. науч.-техн. конф. "Экологическая безопасность объектов хозяйствования". – Николаев, 2004. – С. 57-59. 1470.

Рыжков, С. С. (мл.). Термофоретическая очистка воздуха в

судовом энергетическом оборудовании / С. С. Рыжков (мл.) // Тез. докл. Междунар.

науч.-техн.

конф.

"Безопасность

мореплавания

и

ее

обеспечение при проектировании и постройке судов". – Николаев, 2004. – С. 82-83. 1471.

Рыжков, С. С. (мл.). Термофоретическая очистка воздуха от

вредных аэрозолей / С. С. Рыжков (мл.) // Тез. докл. Междунар. науч.-техн. 205


конф.

"Экологическая

безопасность

объектов

хозяйственной

деятельности". – Николаев, 2004. – С. 76-78.

2005 р.

1472.

Аналіз

техніко-економічних

показників

і

перспективи

використання контактних газопаротурбінних установок на КС МГ України / С. М. Мовчан, А. П. Шевцов, В. М. Коломєєв, М. О. Дикий, В. І. Ізбаш, М. В. Ксендзюк // Нафтова і газова пром-сть. – 2005. – № 3 (221). – С. 43-46. 1473.

Димо, Б. В. Ефективність утилізації теплоти відхідних газів

промислових та муніципальних котелен / Б. В. Димо, О. А. Єпіфанов, В. І. Пилипчак // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Муніципальна енергетика: проблеми, рішення", 21-22 груд. 2005 р. – Миколаїв, 2005. – С. 51-55. 1474.

Димо, Б. В. Кластерна модель термореакційного горіння

високозольного вугілля / Б. В. Димо, О. С. Кирницький // Бюл. наук. пр. Прибужжя. – Первомайськ, 2005. – Кн. 1, вип. 15 : Технічні науки. – С. 142-146. 1475.

Димо, Б. В. Розробка термосифонного секційного економайзера /

Б. В. Димо, О. А. Єпіфанов // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Муніципальна енергетика: проблеми, рішення", 21-22 груд. 2005 р. – Миколаїв, 2005. – С. 56-57. 1476.

Димо,

Б.

В.

Термосифонний

секційний

економайзер

для

котельних агрегатів малої потужності / Б. В. Димо, О. А. Єпіфанов // Материалы IV Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы экологии и энергосбережения в судостроении", 21-23 дек. 2005 г. – Николаев, 2005. – С. 292-293. 1477.

Дымо, Б. В. Математическое моделирование переходных режимов

работы теплообменников с промежуточным теплоносителем / Б. В. Дымо, 206


В. В. Кузнецов, В. М. Горбов // ІІІ відкриті наук.-метод. читання "Математика для інженерів і економістів: проблеми викладання та застосування", 19-23 верес. 2005 р. – Херсон, 2005. – С. 95-97. 1478.

Єршов,

В.

В.

Перспективи

використання

функціональних

матеріалів з ефектом "пам'яті форми" в судновій енергетиці / В. В. Єршов, В. І. Пилипчак // Наук. пр. МДГУ. – Миколаїв, 2005. 1479.

Ершов, В. В. Гидравлический преобразователь ветровой энергии в

тепловую / В. В. Ершов // Материалы IV Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы экологии и энергосбережения в судостроении", 21-23 дек. 2005 г. – Николаев, 2005. – C. 160-161. 1480.

Ершов, В. В. Повышение эффективности паровых систем

теплоснабжения

путем

применения

термостатических

конденсатоотводчиков с эффектом "памяти формы" / В. В. Ершов, В. И. Пилипчак // Материалы IV Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы экологии и энергосбережения в судостроении", 21-23 дек. 2005 г. – Николаев, 2005. – С. 161-162. 1481.

Контактний конденсатор установки ГПУ-16К / С. М. Мовчан,

А. П. Шевцов, Б. В. Ісаков, В. С. Рассошанський, Ю. В. Бочкарьов, С. А. Кузнецова, В. М. Коломєєв // Нафтова і газова пром-сть. – 2005. – № 5 (223). – С. 53-55. 1482.

Кузнецов, В. В. Економічна оцінка проектних рішень в судновій

енергетиці : навч. посібник / В. В. Кузнецов. – Миколаїв : НУК, 2005. – 70 с. 1483.

Кузнецов, В. В. Оценка эффективности проектных решений на

различных стадиях проектирования судовых энергетических установок / В. В. Кузнецов, С. С. Хардиков, И. М. Цыганенко // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Суднова енергетика: стан та проблеми". – Миколаїв, 2005. – С. 39-40.

207


1484.

Кузнецов, В. В. Перспективы применения испарительного

охлаждения

для

улучшения

экологических

характеристик судовых

энергетических установок / В. В. Кузнецов // Матеріали Міжнар. наук.техн. конф. "Суднова енергетика: стан та проблеми". – Миколаїв, 2005. – С. 156-157. 1485.

Кузнецов, В. Г. Розрахунок і термодинамічний аналіз газових

циклів теплових двигунів / В. Г. Кузнецов, В. В. Кузнецов. – Миколаїв : НУК, 2005. – 54 с. 1486.

Кузнецов, В. Г. Улучшение экологических характеристик судовых

дизельных установок / В. Г. Кузнецов, Б. В. Дымо, В. В. Кузнецов // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. "Сучасні проблеми двигунобудування: стан, ідеї, рішення". – Первомайськ, 2005. – C. 63-65. 1487.

Лейбович, Л. И. К вопросу организации замкнутого оборота воды

на предприятиях / Л. И. Лейбович, Н. В. Корчевский // Материалы Междунар. науч.-практ. конф. "Обращение с отходами – проблемы и решения ХХІ века", 15-16 сент. 2005 г. – О., 2005. – С. 154-158. 1488.

Лейбович, Л. И. Экономические аспекты экологических проблем на

промышленных

предприятиях

/

Л.

И.

Лейбович,

Е.

Н.

Казимир,

М. Л. Девякович // Тез. доп. наук.-техн. конф. "Економічні проблеми розвитку промисловості регіонів". – Первомайськ, 2005. – С. 99-102. 1489.

Пат. 10356. Україна. Сепаратор / В. І. Пилипчак (Україна). –

Заявл. 18.04.05 ; опубл. 15.11.05, Бюл. № 11. 1490.

Пилипчак, В. И. Термостатические регуляторы на основе сплавов

с эффектом "памяти формы" / В. И. Пилипчак // Матеріали Міжнар. наук.техн. конф. "Муніципальна енергетика: проблеми, рішення". – Миколаїв, 2005. – С. 70-72. 1491.

Поліщук, В. А. Перспективи використання функціональних

матеріалів

з

ефектом

"пам'яті

форми"

в

судновій

енергетиці

/

208


В. А. Поліщук, В. І. Пилипчак // Наук. пр. МДГУ ім. П. Могили. – Миколаїв, 2005. – Т. 41, вип. 28. – С. 98-103. 1492.

Половець, Ю. О. До проблеми безпеки ядерного реактора в

аварійному режимі / Ю. О. Половець // Тез. докл. IV Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы экологии энергосбережения в судостроении".

Николаев, 2005. – С. 282-283. 1493.

Половец, Ю. А. Влияние состава слоя отложений на тепловые

характеристики низкотемпературных

поверхностей нагрева

судовых

котлов / Ю. А. Половец, А. В. Акимов // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2005. – № 5. 1494.

Половец, Ю. А. Повышение эффективности использования

топлива в котлах, сжигающих водотопливные эмульсии / Ю. А. Половец // Матеріали

Міжнар.

наук.-техн.

конф.

"Муніципальна

енергетика:

проблеми, рішення". – Миколаїв, 2005. – С. 66-70. 1495.

Разработка

регенераторов

для

стационарных

и

судовых

газотурбинных установок / С. Н. Мовчан, В. С. Рассошанский, Ю. В. Бочкарев, Д. Н. Соломонюк // Материалы IV Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы экологии и энергосбережения в судостроении", 21-23 дек. 2005 г. – Николаев, 2005. – C. 140. 1496.

Рижков, С. С. (мол.). Інновації в українському суднобудуванні на

основі механізму лізингу / С. С. Рижков (мол.) // Тез. докл. IV Междунар. науч.-техн.

конф.

"Проблемы

энергосбережения

и

экологии

в

судостроении". – Николаев, 2005. – С. 25-26. 1497.

Рыжков, С. С. (мл.). Влияние температуры на улавливание

высокодисперсных частиц в гладком канале / С. С. Рыжков (мл.) // Тез. докл. IV Междунар. конф. "Проблемы промышленной теплотехники". – К., 2005. – С. 190-191. 1498.

Рыжков, С. С. (мл.). Исследование маслоотделителя для ГТД

ДП 73 / С. С. Рыжков (мл.), С. С. Рыжков, Б. И. Билык // Тез. докл. IV 209


Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы энергосбережения и экологии в судостроении". – Николаев, 2005. – С. 287-288. 1499.

Рыжков,

С.

С.

(мл.).

Программа

и методика

стендовых

исследований маслоотделителей ГТД / С. С. Рыжков (мл.), С. С. Рыжков, Б. И. Билык, Г. В. Шамраев // Тез. докл. IV Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы энергосбережения и экологии в судостроении". – Николаев, 2005. – С. 285-286. 1500.

Рыжков, С. С. (мл.). Расчет влияния перепада температур на

улавливание высокодисперсных частиц в осесимметричном канале / С. С. Рыжков (мл.) // Тез. докл. IV Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы энергосбережения и экологии в судостроении". – Николаев, 2005. – С. 271-272. 1501.

Рыжков, С. С. (мл.). Расчет влияния перепада температур на

осаждение высокодисперсных частиц на основе транспортного уравнения Рейнольдса / С. С. Рыжков (мл.) // Тези доп. Міжнар. наук.-техн. конф. студ., асп., молодих вчен. та молодих спеціалістів "Суднова енергетика: стан та проблеми". – Миколаїв, 2005. – С. 122-123. 1502.

Рыжков, С. С. (мл.). Расчет влияния перепада температур на

улавливание высокодисперсных частиц в гладком канале / С. С. Рыжков (мл.) //

Тез.

докл.

IV

Междунар.

науч.-техн.

конф.

"Проблемы

энергосбережения и экологии в судостроении". – Николаев, 2005. – С. 33-34. 1503.

Рыжков, С. С. (мл.). Установка для исследования осаждения

частиц при струйном обтекании пластин / С. С. Рыжков (мл.) // Тез. докл. IV Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы энергосбережения и экологии в судостроении". – Николаев, 2005. – С. 68-69. 1504.

Рыжков, С. С. (мл.). Экспериментальные исследования осаждения

частиц на пластине с выступами в области пристенной струи / С. С. Рыжков (мл.), А. С. Рыжков // Тези доп. Міжнар. наук.-техн. конф. 210


студ., асп., молодих вчен. та молодих спеціалістів "Суднова енергетика: стан та проблеми". – Миколаїв, 2005. – С. 129-130. 1505.

Рыжков, С. С. (мл.). Экспериментальные исследования осаждения

частиц на пластине с выступами в объеме потока / С. С. Рыжков (мл.), А. С. Рыжков // Тези доп. Міжнар. наук.-техн. конф. студ., асп., молодих вчен. та молодих спеціалістів "Суднова енергетика: стан та проблеми". – Миколаїв, 2005. – С. 131-132. 1506.

Рыжков, С. С. (мл.). Экспериментальные исследования осаждения

частиц на пластине с генераторами отрывных зон / С. С. Рыжков (мл.) // Тез. докл. IV Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы энергосбережения и экологии в судостроении". – Николаев, 2005. – С. 70-71. 1507.

Рыжков, С. С. (мл.). Экспериментальный стенд для исследования

маслоотделителей ГТД / С. С. Рыжков (мл.), С. С. Рыжков, Б. И. Билык, Г. В. Шамраев // Тез. докл. IV Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы энергосбережения и экологии в судостроении". – Николаев, 2005. – С. 283-284. 1508.

Рыжков,

С.

С.

(мл.).

Экспериментальная

установка

для

исследования влияния перепада температур на осаждение частиц / С. С. Рыжков (мл.) // Тез. докл. IV Междунар. конф. "Проблемы промышленной теплотехники". – К., 2005. – С. 191-192. 1509.

Рыжков,

исследования

С.

С.

влияния

(мл.).

Экспериментальная

перепада

температур

на

установка

для

улавливание

высокодисперсного аэрозоля / С. С. Рыжков (мл.) // Тез. докл. IV Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы энергосбережения и экологии в судостроении". – Николаев, 2005. – С. 269-270. 1510.

Рыжков,

С.

С.

(мл.)

Экспериментальная

установка

для

исследования осаждения частиц / С. С. Рыжков (мл.), А. С. Рыжков // Тези доп. Міжнар. наук.-техн. конф. студ., асп., молодих вчен. та молодих

211


спеціалістів "Суднова енергетика: стан та проблеми". – Миколаїв, 2005. – С. 124-125. 1511.

Совершенствование корабельных газотурбинных энергетических

установок / С. М. Мовчан, А. П. Шевцов, Ю. Н. Бондин, С. К. Чернов // Воен. парад. – 2005. – № 2 (68). – С. 54-56. 1512.

Язловецкий,

А.

В.

О

моделировании

высокоскоростных

турбулентных течений в каналах / А. В. Язловецкий // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. студ., асп., молодих вчен. та спеціалістів, 19-20 жовт. 2005 р. – Миколаїв, 2005. 1513.

Development of Marine Gas-turbine Power-plants / A. Shevtsov, Yu.

Bondin, S. Movchan, S. Chernov // Military Parade. – 2005. – № 2 (68). – P. 54-56.

2006 р.

1514.

ГПУ-16К:

дослідно-промислова

експлуатація,

міжвідомчі

приймальні випробування, перспективи використання / С. М. Мовчан, А. П. Шевцов, В. М. Коломєєв, М. В. Ксендзюк, В. В. Романов, С. А. Кузнецова,

М. О. Дикий // Нафтова і газова пром-сть. – 2006. –

№ 4 (228). – С. 38-40. 1515.

Димо, Б. В. Застосування експертного методу при визначені

характеристик термореакційного горіння при спалюванні соломи / Б. В. Димо, С. Р. Криницький // Бюл. наук. пр. Прибужжя. – Первомайськ, 2006. – № 11. – С. 54-63. 1516.

Дымо, Б. В. Математическое моделирование динамических

режимов работы теплообменников с промежуточным теплоносителем / Б. В. Дымо, В. В. Кузнецов, А. А. Епифанов // Техногенна безпека : зб. пр. – Миколаїв, 2006. – Т. 49, вип. 36. – С. 99-101.

212


1517.

Єршов, В. В. Теплотехнічні вимірювання та прилади в суднових

енергетичних установках : навч. посібник / В. В. Єршов. – Миколаїв : НУК, 2006. 1518.

Ершов, В. В. Повышение энергетической эффективности систем

сжатого воздуха путем применения высокоэффективных сепарирующих устройств / В. В. Ершов, В. И. Пилипчак // Техногенна безпека : зб. пр. – Миколаїв, 2006. 1519.

Ершов, В. В. Повышение энергетической эффективности систем

технического

ацетилена

путем

их

модернизации

/

В.

В.

Ершов,

В. И. Пилипчак // Техногенна безпека : зб. пр. – Миколаїв, 2006. – Т. 49, вип. 36. – С. 195-196. 1520.

Лейбович, Л. И. Оптимизация параметров технологического

процесса очистки воды в системе электрохимическая установка – ванная промывки / Л. И. Лейбович, Н. В. Корчевский, Н. В. Дюмина // Материалы ІІІ Междунар. конф. "Сотрудничество для решения проблемы отходов", 7-8 февр. 2006 г. – Х., 2006. – С. 207-208. 1521.

Лейбович, Л. И. Организация замкнутого оборота технической воды

на гальванических производствах / Л. И. Лейбович, Н. В. Корчевский // Вода и экология: проблемы и решения. – 2006. – № 4. – С. 48-54. 1522.

Лейбович, Л. И. Очистка газовых выбросов шнекопрессовых

агрегатов от аэрозолей масла и паров акролеина / Л. И. Лейбович // Материалы Междунар. науч.-практ. конф. по экологии, 5-9 июня 2006 г. – Крым, 2006. – Т. 2. – С. 169-172. 1523.

Пат.

13816.

Україна.

Сепаратор-пароперегрівник

/

Ю. О. Половець (Україна). – Заявл. 31.10.05 ; опубл. 17.04.06, Бюл. № 4. 1524.

Пат. 18532. Україна. Сепаратор / В. І. Пилипчак (Україна). –

Заявл. 03.05.06 ; опубл. 15.11.06, Бюл. № 11. 1525.

Рыжков, С. С. (мл.). Исследование влияния неизотермичности

плоского канала на характеристики дисперсного двухфазного потока / 213


С. С. Рыжков (мл.), Б. И. Басок // Пром. теплотехника. – 2006. – T. 28, № 5. – С. 15-20. 1526.

Рыжков, С. С. (мл.). Исследование влияния температуры на

процесс улавливания высокодисперсных частиц аэрозоля в гладком канале / С. С. Рыжков (мл.), Б. И. Басок, А. А. Авраменко // Пром. теплотехника. – 2006. – T. 28, № 3. – С. 14-19. 1527.

Рыжков, С. С. (мл.). Исследование характеристик дисперсного

двухфазного потока в неизотермическом плоском сеточном коагуляторе / С. С. Рыжков (мл.), Б. И. Басок // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2006. – № 3. – С. 69-72. 1528.

Рыжков,

С.

С.

(мл.)

Экспериментальная

установка

для

исследования процессов утилизации дисперсных частиц в двухфазном потоке / С. С. Рыжков (мл.), Б. И. Басок // Пром. теплотехника. – 2006. – T. 28, № 4. – С. 17-22. 1529.

Технологический процесс переработки отработанных смазочно-

охлаждающих

жидкостей

на

предприятии

/

Л.

И.

Лейбович,

Н. В. Корчевский, В. В. Луговский, А. Г. Фистик // Материалы ІІІ Междунар. конф. "Сотрудничество для решения проблемы отходов", 7-8 февр. 2006 г. – Х., 2006. – С. 213-215. 1530.

Шевцов,

А.

П.

Повышение

экологической

безопасности

контактных газопаротурбинных установок за счет снижения вредных выбросов в окружающую среду / А. П. Шевцов // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2006. – № 1 (406). – С. 171-175. 1531.

Шевцов,

А.

П.

Повышение

экологической

безопасности

контактных газопаротурбинных установок за счет снижения вредных выбросов в окружающую среду / А. П. Шевцов // Наук. пр. МДГУ ім. П. Могили. – Миколаїв, 2006. – Т. 49, вип. 36. – С. 114-119.

214


1532.

Intensification

of

Processes

for

Self-Cleaning

of

Pounds

/

L. Leybovich, K. Pershina, K. Kazdobin, M. Korchevskyy // HS + E MAGAZINE, Apr-Jun. – Italian/English, 2006. – Vol. IV, № 2. – Р. 5-7.

2007 р.

1533.

Генерация водорода из активированного щелочного раствора /

Л. И. Лейбович, В. А. Тимошенко, В. А. Майстренко, Н. В. Корчевский // Материалы Междунар. науч.-практ. конф. "Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития – 2007". – О., 2007. – Т. 4 : Технические науки. Философия и филология. – С. 12-14. 1534.

Димо, Б. В. Види структурних схем теплофікації вузлів /

Б. В. Димо, О. С. Кирницький // Бюл. наук. пр. Прибужжя. – Первомайськ, 2007. – № 4 (52). – С. 99-101. 1535.

Димо,

Б.

В.

Енергоаудит

та

енергетичний

менеджмент

підприємств / Б. В. Димо, В. І. Пилипчак, О. А. Єпіфанов // Матеріали ІІ Міжнар.

наук.-техн.

конф.

"Муніципальна

енергетика:

проблеми,

рішення". – Миколаїв, 2007. – С. 35-36. 1536.

Димо,

Б.

В.

Збірник

лабораторних

робіт

з

курсу

"Тепломасообмін" : метод. вказівки / Б. В. Димо, О. А. Єпіфанов, А. П. Шевцов. – Миколаїв : НУК, 2007. – 56 с. 1537.

Димо, Б. В. Основи енергетичного аудиту : навч. посібник /

Б. В. Димо, В. І. Пилипчак. – Миколаїв : НУК, 2007. – 128 с. 1538.

Димо, Б. В. Термосифонний котел-утилізатор для парогазової

установки з газотурбінним двигуном ГТД-110 / Б. В. Димо, О. А. Єпіфанов, Г. Т. Волоткевич // Матеріали ІІ Міжнар. наук.-техн. конф. "Муніципальна енергетика: проблеми, рішення". – Миколаїв, 2007. – С. 21-23.

215


1539.

Димо, Б. В. Технологічні схеми теплофікації вузлів сушарок /

Б. В. Димо, О. С. Кирницький // Бюл. наук. пр. Прибужжя. – Первомайськ, 2007. – № 5 (53). – С. 72-80. 1540.

Дымо, Б. В. Методы рационализации схемы теплогенераторов /

Б. В. Дымо, О. С. Кирницкий // Бюл. наук. пр. Прибужжя. – Первомайськ, 2007. – № 4 (52). – С. 75-77. 1541.

Дымо, Б. В. Повышение качества очистки отработавших газов

дизельных установок / Б. В. Дымо, В. В. Кузнецов, В. Г. Кузнецов // Материалы ІІІ Междунар. конф. "Стратегия качества в промышленности и образовании", 1-8 июля 2007 г. – Варна, 2007. 1542.

Дымо, Б. В. Применение теплообменников с промежуточным

теплоносителем в системах утилизации теплоты отработавших газов тепловых двигателей / Б. В. Дымо, В. В. Кузнецов // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Екологічна безпека об'єктів господарської діяльності". – Миколаїв, 2007. 1543.

Дымо, Б. В. Разработка гелиоустановок для теплоснабжения

плавбассейна "Ингул" / Б. В. Дымо, А. А. Епифанов, Д. Б. Литвинцев // Матеріали ІІ Міжнар. наук.-техн. конф. "Муніципальна енергетика: проблеми, рішення". – Миколаїв, 2007. – С. 40-42. 1544.

Економічне

обґрунтування

проектних

рішень

у

стаціонарній

енергетиці : навч. посібник / В. В. Кузнецов, А. Б. Трушлякова, С. А. Кузнецова, М. М. Семенов. – Миколаїв : НУК, 2007. – 66 с. 1545.

Єршов, В. В. Теплотехнічні вимірювання та прилади в суднових

енергетичних установках : навч. посібник / В. В. Єршов. – Миколаїв : НУК, 2007. – 220 с. 1546.

Кузнецов, В. В. Моделирование гидродинамики и теплообмена при

обтекании профилированных поверхностей теплообменных аппаратов / В. В. Кузнецов, А. В. Якимович, С. Ю. Пастухов // Тези ІІ Міжнар. наук.-

216


техн. конф. "Муніципальна енергетика: проблеми, рішення", 18-19 груд. 2007 р. – Миколаїв, 2007. – С. 20-21. Кузнецов, В. В. Оценка влияния интенсификации процессов

1547.

теплопередачи на технико-экономические и массогабаритные показатели теплообменных аппаратов газотурбинных установок / В. В. Кузнецов, Д. Н. Соломонюк // Тез. V Междунар. конф. "Проблемы промышленной теплотехники". – К., 2007. – С. 199-200. Кузнецов, В. В. Оценка влияния интенсификации процессов

1548.

теплопередачи на технико-экономические и массогабаритные показатели теплообменных аппаратов газотурбинных установок / В. В. Кузнецов, Д. Н. Соломонюк // Пром. теплотехника. – 2007. – Т. 29, № 7. – С. 117-120. Кузнецов, В. В. Повышение качества очистки отработавших газов

1549.

дизельных установок / В. В. Кузнецов, Б. В. Дымо, В. Г. Кузнецов // Материалы III Междунар. конф. "Стратегия качества в промышленности и образовании", 1-8 июня 2007 г. – Варна, 2007. – Т. 1. Кузнецов,

1550.

В.

В.

Повышение

эффективности эксплуатации

энергетических установок компрессорных станций / В. В. Кузнецов, Л. А. Демина // Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-техн. конф. "Суднова енергетика: стан та проблеми", 18-19 жовт. 2007 р. – Миколаїв, 2007. – С. 67-68. 1551.

Кузнецов,

"FLOWVISION"

В. при

В.

Применение

моделировании

программного процессов

комплекса

теплообмена

/

В. В. Кузнецов, С. Ю. Пастухов, А. В. Якимович // Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-техн. конф. "Суднова енергетика: стан та проблеми", 18-19 жовт. 2007 р. – Миколаїв, 2007. – С. 130-131. 1552.

Лейбович, Л. І. Методика розрахунку захисту нематеріальних

активів / Л. І. Лейбович, М. Л. Девякович // Материалы Междунар. науч.практ.

конф.

"Перспективные

инновации в науке, образовании и

транспорте – 2007". – О., 2007. – С. 46-49. 217


1553.

Лейбович, Л. И. К вопросу осаждения нефтепродуктов из

нефтесодержащих вод энергетического оборудования на гидрофобных мембранах / Л. И. Лейбович, Н. В. Корчевский, А. В. Язловецкий // Матеріали ІІ наук.-техн. конф. "Сучасні проблеми двигунобудування: стан, ідеї, рішення". – Миколаїв, 2007. – С. 88-92. 1554.

Лейбович, Л. И. Конденсационно-диффузионная очистка газов от

паров и аэрозолей продуктов деструкции подсолнечного масла / Л. И. Лейбович, Н. В. Корчевский // Материалы IV Междунар. конф. "Сотрудничество для решения проблемы отходов", 31 янв. – 1 февр. 2007 г. – Х., 2007. – С. 155-157. 1555.

Лейбович,

Л.

И.

Обеспечение

эффективной

эксплуатации

биоинженерных очистных сооружений / Л. И. Лейбович, Н. В. Корчевский // Материалы IV Междунар. конф. "Сотрудничество для решения проблемы отходов", 31 янв. – 1 февр. 2007 г. – Х., 2007. – С. 245-246. 1556.

Лейбович,

нефтесодержащих

Л.

И.

Технологическая

вод

на

основе

схема

нейтрализации

физико-химических

методов

/

Л. И. Лейбович, А. В. Язловецкий, Н. В. Корчевский // Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-техн. конф. "Суднова енергетика: стан та проблеми". – Миколаїв, 2007. – С. 72-79. 1557.

Нейтрализация отработанных смазочно-охлаждающих жидкостей

на основе водомасляных эмульсий / Б. В. Дымо, Л. И. Лейбович, Н. В. Корчевский, А. В. Язловецкий // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2007. – № 1. – С. 45-49. 1558.

Опыт эксплуатации и пути совершенствования ГПУ-16К /

С. Н. Мовчан, В. И. Избаш, Н. В. Кучерук, А. А. Филоненко, А. П. Шевцов, С. А. Кузнецова

//

Тез.

докл.

V

Междунар.

конф.

"Проблемы

промышленной теплотехники". – К., 2007. – С. 173-174. 1559.

Опыт

экcплуатации

и

пути

совершенствования

газоперекачивающей установки ГПУ-16К и ее составных частей / 218


А. П. Шевцов, В. И. Избаш, Н. В. Кучерук, С. Н. Мовчан, А. А. Филоненко, С. А. Кузнецова // Пром. теплотехника. – 2007. – Т. 29, № 7. – С. 120-124. Пат. 26515. Україна. Сепаратор / В. І. Пилипчак, В. В. Пилипчак

1560.

(Україна). – Заявл. 15.05.07 ; опубл. 25.09.07, Бюл. № 15. Підвищення експлуатаційної ефективності роботи котельних

1561.

агрегатів малої потужності / О. А. Єпіфанов, Б. В. Димо, В. В. Кузнецов, Е. В. Щіголева // Матеріали ІІ Міжнар. наук.-техн. конф. "Наука та технології: крок в майбутнє". – Д., 2007. – Т. 5 : Математика, фізика, технічні науки. – С. 86-87. Пилипчак, В. И. Модернизация систем теплоснабжения путем

1562.

применения трубопроводной арматуры с эффектом "памяти формы" / В. И. Пилипчак // Матеріали II Міжнар. наук.-техн. конф. "Муніципальна енергетика: проблеми, рішення". – Миколаїв, 2007. – С. 51-54. 1563.

Пилипчак, В. И. Повышение энергетической эффективности

систем

сжатого

воздуха

путем

применения

высокоэффективных

сепарирующих устройств / В. И. Пилипчак, В. В. Ершов // Наук. пр. МДГУ ім. П. Могили. – Миколаїв, 2007. – Т. 61, вип. 46. – С. 184-186. Пилипчак, В. И. Экспериментальное исследование влияния

1564.

геометрических

размеров

поддона

на

эффективность

работы

каплеулавливающих устройств жалюзийного типа / В. И. Пилипчак // Наук. пр. МДГУ ім. П. Могили. – Миколаїв, 2008. – Т. 77, вип. 64. – С. 53-55. 1565.

Половец, Ю. А. Комплексное влияние процессов в котлах на

экологические и экономические показатели работы при сжигании водотопливных эмульсий / Ю. А. Половец // Материалы Междунар. науч.техн.

конф.

"Безопасность

мореплавання

и

ее

обеспечение

при

проектировании и постройке судов". – Николаев, 2007. 1566.

Половец,

Ю.

А. Повышение компактности межкорпусного

сепаратора-пароперегревателя

влажнопаровой

турбины

АЭУ

/ 219


Ю. А. Половец // Тез. докл. V Междунар. конф. "Проблемы промышленной теплотехники". – К., 2007. 1567.

Рыжков,

С.

С.

(мл.).

Верификация

результатов

расчета

гидродинамических процессов однофазных газовых потоков с помощью метода голографической интерферометрии / С. С. Рыжков (мл.) // Тези доп. III Міжнар. наук.-техн. конф. студ., асп., наук. та фахівців "Суднова енергетика: стан та проблеми". – Миколаїв, 2007. – С. 156-157. 1568.

Рыжков, С. С. (мл.). Разработка и исследование неизотермического

газоочистителя

для

улавливания

высокодисперсных

аэрозолей

в

энергетическом оборудовании / С. С. Рыжков (мл.), Б. И. Басок // Наука и жизнь. – 2007. – № 1. – С. 25-26. 1569.

Рыжков, С. С. (мл.). Современные направления комплексных

исследований характеристик потока в элементах газоочистных устройств / С. С. Рыжков (мл.) // Наука и жизнь. – 2007. – № 3. 1570.

Рыжков, С. С. (мл.). Современные направления комплексных

исследований газоочистных устройств энергоустановок / С. С. Рыжков (мл.), А. С. Рыжков // Тези доп. II Міжнар. наук.-техн. конф. "Муніціпальна енергетика: проблеми, рішення". – Миколаїв, 2007. – С. 69-72. 1571.

Рыжков, С. С. (мл.). Экспериментальный стенд для исследований

маслоотделителей / С. С. Рыжков (мл.), А. С. Рыжков, Р. С. Рыжков // Тези доп. II Міжнар. наук.-техн. конф. "Муніціпальна енергетика: проблеми, рішення". – Миколаїв, 2007. – С. 110-112. 1572.

Теоретические

и

экспериментальные

исследования

нейтрализации отработанных СОЖ на основе водомасляных эмульсий / А. В. Язловецкий, Л. И. Лейбович, Н. В. Корчевский, Б. В. Дымо // Ресурсо- и энергосбережение. – 2007. – № 1. 1573.

Утилизационный котел с равновеликой скоростью для судовых

дизель-генераторов / А. А. Епифанов, Б. В. Дымо, В. В. Кузнецов, С. Г. Фордуй // Матеріали ІІ Всеукр. наук.-техн. конф. "Сучасні проблеми 220


двигунобудування: стан, ідеї, рішення", 19-20 квіт. 2007 р. – Первомайськ, 2007. – С. 53-54. 1574.

Электрохимическое

разложение

смазочно-охлаждающей

жидкости (СОЖ), содержащей этаноламины / А. В. Язловецкий, Л. И. Лейбович, Н. В. Корчевский, В. В. Луговский // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. "Проблеми збору, переробки та утилізації відходів", 25-26 жовт. 2007 р. – О., 2007. – С. 85-87. 1575.

Энергосберегающие технологии на основе теплообменников с

промежуточным теплоносителем / В. Г. Кузнецов, Б. В. Дымо, А. А. Епифанов, В. В. Кузнецов // Техногенна безпека : зб. пр. – Миколаїв, 2007. – Т. 61, вип. 48. – С. 181-184. 1576.

Язловецкий, А. В. Динамика работы гидрофобных волокнистых

фильтров при очистке нефтесодержащих вод / А. В. Язловецкий, Л. И. Лейбович, Н. В. Корчевский // Материалы Междунар. науч.-практ. конф. "Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития – 2007". – О., 2007. – Т. 1 : Транспорт, физика и математика. – С. 20-23. 1577.

Язловецкий, А. В. Магнитная обработка нефтесодержащих вод /

А. В. Язловецкий, Л. И. Лейбович, Н. В. Корчевский // Материалы ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. "Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення". В 2 т. – Х., 2007. – Т. 2. – С. 53-55. 1578.

Язловецкий,

А.

В.

Процессы

жидкофазного

окисления

органических веществ и растворимых нефтепродуктов при очистке промышленных сточных вод / А. В. Язловецкий, Л. И. Лейбович, Б. В. Дымо // Матеріали ІІ Міжнар. наук.-техн. конф. "Муніципальна енергетика: проблеми, рішення", 18-19 груд. 2007 р. – Миколаїв, 2007. – С. 118-120.

221


2008 р.

1579.

Димо, Б. В. Котел-утилізатор для газотурбінних двигунів великої

потужності / Б. В. Димо, О. А. Єпіфанов // Матеріали І Міжнар. наук.-техн. конф.

"Холод

в

енергетиці

і

на

транспорті:

сучасні

проблеми

кондиціонування та рефрижерації", 5-6 листоп. 2008 р. – Миколаїв, 2008. – Ч. 2. – С. 248. 1580.

Димо, Б. В. Оцінка енергетичної ефективності теплових систем :

навч. посібник / Б. В. Димо, В. І. Пилипчак. – К. : Технології і Ремонт, 2008. – 144 с. 1581.

Дымо, Б. В. Визуализация обтекания трубчатых поверхностей,

интенсифицированных

сетками

/

Б.

В.

Дымо,

В.

В.

Кузнецов,

С. Ю. Пастухов // Матеріали І Міжнар. наук.-техн. конф. "Холод в енергетиці і на транспорті: сучасні проблеми кондиціонування та рефрижерації", 5-6 листоп. 2008 р. – Миколаїв, 2008. – Ч. 2. – С. 255-256. 1582.

Дымо, Б. В. Влияние экранирования сетками на интенсивность

теплоотдачи круглых и эллиптических труб теплообменников / Б. В. Дымо, А. Б. Дымо, В. Ф. Чегринцев // Техногенна безпека : зб. пр. – Миколаїв, 2008. – Т. 95, вип. 82. – С. 55-59. 1583.

Дымо, Б. В. Интенсивность теплоотдачи круглых и эллиптических

труб теплообменников при экранировании сетками / Б. В. Дымо, А. Б. Дымо, В. Ф. Чегринцев // Матеріали І Міжнар. наук.-техн. конф. "Холод в енергетиці і на транспорті: сучасні проблеми кондиціонування та рефрижерації", 5-6 листоп. 2008 р. – Миколаїв, 2008. – Ч. 2. 1584.

Дымо, Б. В. Оценка технической целесообразности использования

разных типов теплообменной поверхности газовых рекуперативных теплообменников / Б. В. Дымо, А. Б. Дымо, В. Ф. Чегринцев // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2008. – № 4 (421). – С. 86-92.

222


Дымо,

1585.

Б.

В.

Приближенное

решение

теплоотдачи

при

конденсации пара на поверхности большой кривизны / Б. В. Дымо, А. Б. Дымо, В. Ф. Чегринцев // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2008. – № 6. – С. 119-128. Єпіфанов, О. А. Котел-утилізатор для газотурбінних двигунів

1586.

великої потужності / О. А. Єпіфанов // Матеріали І Міжнар. наук.-техн. конф.

"Холод

в

енергетиці

і

на

транспорті:

сучасні

проблеми

кондиціонування та рефрижерації", 5-6 листоп. 2008 р. – Миколаїв, 2008. – Ч. 2. – С. 248. 1587.

Контактные газопаротурбинные установки "Водолей" – состояние

и перспективы / С. Н. Мовчан, А. П. Шевцов, О. С. Кучеренко, В. В. Романов, В. Н. Чобенко, С. А. Кузнецова // Сучасні технології в машинобудуванні : зб. наук. пр. – Х., 2008. – Вип. 2. – С. 197-209. 1588.

Кузнецов, В. В. Енергозбереження при експлуатації ГПА на

морських об'єктах видобутку та транспортування природного газу / В. В. Кузнецов, С. А. Кузнецова // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2008. – № 2. – С. 39-43. 1589.

Кузнецов, В. В. Утилізаційні котли: методичні вказівки, програма

і контрольні завдання для студентів заочної форми навчання спеціальності 8.090210

"Двигуни

внутрішнього

згоряння"

/

В.

В.

Кузнецов,

О. А. Єпіфанов. – Миколаїв : НУК, 2008. – 48 с. 1590.

Кузнецов, В. В. Проектирование теплообменных аппаратов для

ГТУ сложных циклов / В. В. Кузнецов, Д. Н. Соломонюк // Вісн. НТУ "ХПІ". – Х., 2008. – № 35. – С. 78-88. 1591.

Кузнецов, В. В. Снижение энергопотребления в теплообменных

аппаратах применением профилированных поверхностей / В. В. Кузнецов, А. В. Якимович // Матеріали І Міжнар. наук.-техн. конф. "Холод в енергетиці і на транспорті: сучасні проблеми кондиціонування та рефрижерації". – Миколаїв, 2008. – Ч. ІІ. – С. 266-267. 223


1592.

Лейбович, Л. І. Окислювання в електрохімічних генераторах

кисню органічних речовин стічних вод / Л. І. Лейбович // Вісн. КДПУ ім. М. Остроградського. – Кременчук, 2008. – Вип. 5 (52), ч. 2. – С. 165-167. 1593.

Лейбович, Л. І. Практикум з математичного моделювання та

оптимізації процесів теплообміну / Л. І. Лейбович. – Миколаїв : НУК, 2008. – 44 с. 1594.

Лейбович, Л. И. Анодное окисление органических веществ

канализационных стоков / Л. И. Лейбович // Материалы Междунар. науч.практ. конф. "Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании – 2008". – О., 2008. – Т. 1 : Транспорт. – С. 24-25. 1595.

Лейбович, Л. И. К вопросу методологии преподавания курсов

лекций

технических

дисциплин,

связанных

с

компьютерными

технологиями / Л. И. Лейбович // Материалы Междунар. науч.-практ. конф. "Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и на транспорте – 2008". – О., 2008. – Т. 12 : Педагогика, психология и социология. – С. 64-66. 1596.

Лейбович, Л. И. К вопросу совершенствования процесса

дистанционного образования / Л. И. Лейбович // Материалы Междунар. науч.-практ. конф. "Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития – 2008". – О., 2008. – Т. 13 : Педагогика, психология и социология. – С. 21-22. 1597.

Лейбович, Л. И. О структуре воды / Л. И. Лейбович,

В. А. Майстренко

//

Материалы

Междунар.

науч.-практ.

конф.

"Современные направления теоретических и прикладных исследований – 2008". – О., 2008. – Т. 21 : Химия, биология, медицина, ветеринария и фармацевтика. – С. 12-16. 1598.

Лейбович,

обработки

Л.

питательной

И.

Электроосмотическое воды

для

судовых

оборудование и

для

стационарных 224


теплоэнергетических установок / Л. И. Лейбович, А. А. Семенов // Материалы Междунар. науч.-практ. конф. "Современные направления теоретических и прикладных исследований – 2008". – О., 2008. – Т. 1 : Транспорт. – С. 31-34. 1599.

Лейбович, Л. И. Электрохимическая генерация кислорода в системах

очистки канализационных стоков / Л. И. Лейбович, Л. В. Посторонко, А. А. Изместьева // Материалы Междунар. науч.-практ. конф. "Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития – 2008". – О., 2008. – Т. 17 : География, геология, искусствоведение, архитектура и строительство, сельское хозяйство, туризм и рекреация. – С. 20-23. 1600.

Мовчан,

С.

Н.

Конструкции

регенераторов

ЦНИОКР

"Машпроект" для ГТД мощностью 16 МВт / С. Н. Мовчан, Ю. В. Бочкарев, Д. И. Соломонюк // Материалы Х Междунар. науч.-практ. конф. "Энергоэффективность: проблемы и решения", 18-20 июня 2008 г. – Николаев, 2008. 1601. Мовчан, С. Н. Перспективы создания и применение воздушных турбинных

теплоутилизирующих

установок

/

С.

Н.

Мовчан,

В. В. Кузнецов, А. П. Шевцов // Технології в машинобудуванні : зб. пр. – Х., 2008. – № 35. – С. 89-96. 1602.

Пат. 37259. Україна. Система охолодження циклового повітря

газотурбінних двигунів / Б. В. Димо, В. В. Кузнецов, В. Г. Кузнецов (Україна). – Заявл. 16.05.08 ; опубл. 25.11.08, Бюл. № 22. 1603.

Пат.

37930.

Україна.

Теплообмінна

поверхня

/

В. В. Кузнецов, А. В. Якимович, С. А. Кузнецова (Україна). – Заявл. 29.07.08 ; опубл. 10.12.08, Бюл. № 23. 1604.

Пилипчак, В. І. Методичні вказівки, програма і контрольні

завдання з дисципліни "Основи енергетичного аудиту" / В. І. Пилипчак, Б. В. Димо. – Миколаїв : НУК, 2008. – 40 с. 225


1605.

Рыжков, С. С. (мл.). Осаждение жидких частиц газового потока в

треугольных каналах под действием градиента температур / С. С. Рыжков (мл.), Б. И. Басок, Н. А. Гончарова // Пром. теплотехника. – 2008. – Т. 30, № 6. 1606.

Рыжков, С. С. (мл.). Осаждение жидких частиц газового потока в

неизотермических каналах / С. С. Рыжков (мл.), Н. А. Гончарова // Матеріали І Міжнар. наук.-техн. конф. "Холод в енергетиці і на транспорті: сучасні проблеми кондиціонування та рефрижерації". – Миколаїв, 2008. – Ч. ІІ. 1607.

Рыжков, С. С. (мл.). Очистка аэрозольных сред в энергетических

установках / С. С. Рыжков (мл.), Н. А. Гончарова // Матеріали І Міжнар. наук.-техн. конф. "Холод в енергетиці і на транспорті: сучасні проблеми кондиціонування та рефрижерації". – Миколаїв, 2008. – Ч. ІІ. 1608.

Рыжков, С. С. (мл.). Применение разработанной теплофизической

модели для расчета дисперсных газовых потоков в неизотермических условиях / С. С. Рыжков (мл.), Н. А. Гончарова // Матеріали І Міжнар. наук.-техн. конф. "Холод в енергетиці і на транспорті: сучасні проблеми кондиціонування та рефрижерації". – Миколаїв, 2008. – Ч. ІІ. 1609.

Шевцов, А. П. Энергосбережение и экологическая безопасность

газотурбинных

двигателей

с

воздушными

турбинными

теплоутилизирующими установками / А. П. Шевцов // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2008. – № 6 (423). – С. 104-110.

2009 р.

1610.

Дымо, Б. В. Об интенсификации теплоотдачи эллиптических труб

экранированием поверхности сетками / Б. В. Дымо, В. Ф. Чегринцев, А. А. Епифанов // Матеріали ІІІ Всеукр. наук.-техн. конф. "Сучасні

226


проблеми двигунобудування: стан, ідеї, рішення", 21-22 трав. 2009 р. – Первомайськ, 2009. 1611.

Енергетичний аудит електротехнічних систем та обладнання :

навч. посібник / Б. В. Димо, М. О. Нагорний, В. І. Пилипчак, І. Р. Різун. – Миколаїв : Вид-во Південнослав. ін-ту КСУ, 2009. – 168 с. 1612.

Комплексное

энергоресурсосбережение

при

использовании

контактных газопаротурбинных установок на морских объектах / С. Н. Мовчан, А. П. Шевцов, С. А. Кузнецова, В. Н. Чобенко // Современ. технологии в газотурбостроении. – 2009. – № 4 (40). – С. 29-33. 1613.

Котел-утилізатор для газотурбінних двигунів великої потужності /

О. А. Єпіфанов, Б. В. Димо, Г. Т. Волоткевич, М. В. Коробейнікова // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Енергетика та системи керування", 14-16 трав. 2009 р. – Львів., 2009. – С. 57-59. 1614.

Кузнецов,

В.

В.

Исследование

теплообмена

в

пучках

профилированных труб / В. В. Кузнецов, А. В. Якимович // Вост.-Европ. журн. передовых технологий. – 2009. – № 6/4 (40). – С. 44-47. 1615.

Кузнецов, В. В. Оптимизация массогабаритных показателей

регенераторов ГТУ / В. В. Кузнецов, Д. Н. Соломонюк // Вост.-Европ. журн. передовых технологий. – 2009. – № 6/4 (40). – С. 48-52. 1616.

Лейбович, Л. И. Структура воды и ее физические свойства /

Л. И. Лейбович // Материалы Междунар. науч.-практ. конф. "Современные направления теоретических и прикладных исследований. – 2009". – О., 2009. – Т. 26. – С. 82-85. 1617.

Лейбович, Л. И. Численное моделирование нестационарной

свободной конвекции у однорядного вертикального пучка горизонтальных труб / Л. И. Лейбович, В. В. Коробко // Сб. тр. Междунар. науч.-практ. конф. "Современные информационные и инновационные технологии на транспорте", 25-27 мая 2009 г. – Х., 2009. – Т. 2. – С. 61-65.

227


1618.

Пат. 39840. Україна. Ядерний реактор інтегрального компонування /

Ю. О. Половець (Україна). – Заявл. 03.11.08 ; опубл. 10.03.09, Бюл. № 5. 1619.

Пат. 42828. Україна. Теплообмінна поверхня / Б. В. Димо,

В. В. Кузнецов, С. Н. Пастухов, В. Г. Кузнецов (Україна). – Заявл. 09.02.09 ; опубл. 27.07.09, Бюл. № 14. 1620.

Пат. 43343. Україна. Конденсатовідвідник / В. І. Пилипчак,

В. В. Пилипчак (Україна). – Заявл. 30.03.09 ; опубл. 10.08.09, Бюл. № 15. 1621.

Пилипчак, В. І. Термостатичний конденсатовідвідник з подвійним

ефектом пам'яті форми / В. І. Пилипчак, В. В. Єршов // Наук. пр. ЧДУ ім. П. Могили. – Миколаїв, 2009. – Т. 111, вип. 98. – С. 68-72. 1622.

Рыжков, С. С. (мл.). Применение RSM-модели для исследования

газодинамики 3D элемента сепарационного оборудования / С. С. Рыжков (мл.), С. Ю. Пастухов // Наука и жизнь. – 2009. – № 2. – С. 170-176. 1623.

Теплотехнічні випробування суднового парового котла : лаб.

практикум з дисципліни "Суднові котли і атомні реактори" / В. В. Єршов, Б. В. Димо, О. А. Єпіфанов, В. І. Пилипчак, Ю. О. Половець. – Миколаїв : НУК, 2009. – 88 с. 1624.

Contact Steam-and-gas Turbine Units of the "AQUARIUS" Type. The

Present Status & Future Prospects / V. V. Movchan, А. Р. Shevtsov, S. N. Rovanov, V. N. Chobenko // Proceedings of ASME Turbo Expo – 2009: GT 2009-60339. – USA, 2009.

2010 р.

1625.

Рыжков, С. С. (мл.). Интенсификация осаждения жидких частиц

за счет поперечных пульсаций сеток гофрированного коагулятора / С. С. Рыжков (мл.), Н. А. Гончарова // Вісн. НУК (електрон. вид.). – Миколаїв, 2010. – № 1.

228


1626.

Рыжков, С. С. (мл.). Исследование газодинамики сепарационного

профиля маслоотделителя / С. С. Рыжков (мл.), И. В. Литвинов // Вісн. НУК (електрон. вид.). – Миколаїв, 2010. – № 2.

Кафедра турбін

2000 р.

1627.

Влияние торцовых биений гребня на работоспособность масляной

пленки упорных подшипников / Г. Ф. Романовский, Н. Я. Хлопенко, Д. Л. Кошкин и др. // Проблеми трибології. – 2000. – № 1 (13). – С. 18-26. 1628.

Довідник абітурієнта : довід. вид. / Г. Ф. Романовський,

Є. І. Трушляков, С. Г. Фордуй та ін. – Миколаїв : УДМТУ, 2000. – 54 с. 1629.

Инфопонт.

Судостроение,

судоремонт,

судоходство

/

Г. Ф. Романовский, Ю. П. Кондратенко, Э. А. Швец и др. // Информ. бюл. ассоц.

судостроителей

и

судоремонтников

Черномор.

региона

(БРАСС – 2000). – № 11. – 30 с. 1630.

Пат. 27138. Україна. Пристрій для приготування емульсій і

суспензій високої дисперсності / Г. Ф. Романовський, В. М. Горбов, Ю. О. Шаповалов (Україна). – Заявл. 04.04.95 ; опубл. 28.02.00, Бюл. № 1. 1631.

Проблеми утворення національних правил побудови суден /

Г. Ф. Романовський, В. Ф. Квасницький, А. Я. Казарєзов та ін. // Матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. "Взаємозв'язок реформи інженерної освіти і промислового розвитку України: стан, проблеми, рішення". – Миколаїв, 2000. – С. 125-127. 1632.

Романов, В. И. Анализ методов снижения и прогнозирования

вредных выбросов судовых газотурбинных установок / В. И. Романов, С. И. Сербин, Ю. В. Захаров // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2000. – № 3 (369). – С. 92-103. 229


1633.

Романовський, Г. Ф. Вплив природничо-наукової підготовки

спеціаліста / Г. Ф. Романовський, О. О. Мочалов // Тези доп. V Міжнар. наук.-техн. конф. "Проблеми та шляхи розвитку вищої технічної освіти". – К., 2000. – С. 7-8. 1634.

Романовський, Г. Ф. Деякі аспекти гуманітарної освіти у вузі /

Г. Ф. Романовський // Педагогічні проблеми технічної і гуманітарної освіти : зб. наук. пр. – Миколаїв, 2000. – Вип. 1. – С. 3-5. 1635.

Романовський, Г. Ф. Камери згоряння суднових газотурбінних

двигунів : навч. посібник / Г. Ф. Романовський, С. І. Сербін. – Миколаїв : УДМТУ, 2000. – 259 с. 1636.

Романовський, Г. Ф. Математична модель газотурбінної камери

згоряння / Г. Ф. Романовський, С. І. Сербін // IV Int. Modelling School of AMSEVAPL. – Alushta ; Rzeszow, 2000. – P. 15-18. 1637.

Романовський, Г. Математична модель газотурбінної камери

згоряння / Г. Романовський, С. Сербін // IV Int. Modelling School of AMSEUAPL. – Alushta ; Rzeszow, 2000. – P. 227-230. 1638.

Романовський, Г. Ф. Ступенева технологія підготовки учнівської

молоді до навчання у вищому технічному закладі / Г. Ф. Романовський, В. І. Кондратенко, І. О. Ратушняк // Тези доп. V Міжнар. наук.-техн. конф. "Проблеми та шляхи розвитку вищої технічної освіти". – К., 2000. – С. 10-11. 1639.

Романовський, Г. Ф. Суднобудівна освіта і суднобудування: стан

та можливості / Г. Ф. Романовський // Матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. "Взаємозв'язок реформи інженерної освіти і промислового розвитку України: стан, проблеми, рішення". – Миколаїв, 2000. – С. 3-5. 1640.

Романовский,

Г.

Ф.

Газ

по

морю

это

реально!

/

Г. Ф. Романовский, В. Ф. Квасницкий, В. В. Зайцев // Судоходство. – 2000. – № 11. – С. 21-22.

230


1641.

Романовский,

Г.

Ф.

Динамические

уравнения

упорного

подшипника с плавающим диском / Г. Ф. Романовский, Н. Я. Хлопенко, А. В. Мельник // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2000. – № 1. – С. 59-66. 1642.

Романовский, Г. Ф. Динамические уравнения упорного подшипника с

рычажным выравнивающим устройством / Г. Ф. Романовский, Н. Я. Хлопенко, Д. Л. Кошкин // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2000. – № 2. – С. 33-39. 1643.

Романовский, Г. Ф. Научный потенциал УГМТУ для судостроения

третьего тысячелетия / Г. Ф. Романовский, В. Ф. Квасницкий // Материалы ІІ совместной конф. БИНСА – БРАСС. – О., 2000. – С. 34-39. 1644.

Романовский, Г. Ф. Перспективы решения в Украине проблемы

диверсификации внешних источников поставок газа / Г. Ф. Романовский, В. Ф. Квасницкий, В. В. Зайцев // Материалы IV Междунар. выст.-симп. "Trans Ukraine'2000", 17-20 окт. 2000 г. – О., 2000. – С. 17-19. 1645. развитии

Романовский, Г. Ф. Роль Академии наук судостроения Украины в специальных

экономических

зон

судостроения

/

Г. Ф. Романовский, С. С. Рыжков // Материалы ІІ совмест. конф. БИНСА – БРАСС. – О., 2000. – С. 27-31. 1646.

Романовский, Г. Ф. Супса – Одесса: как будем возить нефть? /

Г. Ф. Романовский, В. П. Шостак, И. К. Иваницкий // Судоходство. – 2000. – № 4. – С. 32. 1647.

Сербин, С. И. Изучение структуры факела плазмохимических

продуктов методом голографической интерферометрии / С. И. Сербин, А. Н. Маринец // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2000. – № 1 (367). – С. 67-73.

2001 р.

1648.

Довідник абітурієнта : довід. вид. / Г. Ф. Романовський,

Є. І. Трушляков, С. Г. Фордуй та ін. – Миколаїв : УДМТУ, 2001. – 55 c. 231


1649.

Дымо, Б. В. Определение длины испарительной зоны судовых

утилизационных

котлов

с

промежуточным

теплоносителем

/

Б. В. Дымо, В. В. Кузнецов, С. И. Сербин // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2001. – № 2 (374). – С. 75-81. 1650.

Пат. 33207. Україна. Гідродинамічний упорний підшипник

ковзання / Г. Ф. Романовський, О. В. Мельник, М. Я. Хлопенко, Н. О. Кіскіна (Україна). – Заявл. 19.01.99 ; опубл. 15.02.01, Бюл. № 1. 1651.

Пат. 40892. Україна. Упорний гідродинамічний підшипник

ковзання / Г. Ф. Романовський, М. Я. Хлопенко, О. В. Мельник (Україна). – Заявл. 10.10.00 ; опубл. 15.08.01, Бюл. № 7. 1652.

Патлайчук, В. М. Ротори турбінних двигунів : навч. посібник /

В. М. Патлайчук. – Миколаїв : УДМТУ, 2001. – 60 с. 1653.

Романовский, Г. Ф. Разработка судовой системы утилизации

нефтесодержащих жидкостей на основе аппарата с дискретно движущейся матрицей

и

плазмохимического

реактора

/

Г.

Ф.

Романовский,

Р. М. Гимпель // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2001. – № 4. – С. 114-119. 1654.

Романовский, Г. Ф. Экспериментальные исследования упорного

подшипника с плавающим диском при торцовых биениях гребня / Г. Ф. Романовский, Н. Я. Хлопенко, А. В. Мельник // Проблемы трибологии. – 2001. – № 3. – С. 48-52. 1655.

Сербін, С. І. Кінетика утворення пірогенних забруднень в

паливоспалюючих пристроях / С. І. Сербін, Ю. В. Захаров // Наук. пр. – Миколаїв, 2001. – Т. 11 : Екологія. – С. 77-81. 1656.

Сербин, С. И. Исследование закономерностей разложения

загрязняющих веществ в двухзонном инсинераторе / С. И. Сербин // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2001. – № 3 (375). – С. 109-116. 1657.

Romanovsky, G. F. Calculation and Design of Vibration-steady Sliding

Thrust Bearings for Turbomachines / G. F. Romanovsky, N. Y. Hlopenko // 232


Proceedings of the Third Int. Conf. on Marine Industry, 04-08 June 2001. – Varna, 2001. – P. 17-20. 1658.

Romanovsky, G. F. Plasma – Сhemical Systems for Ecologically

Сlean Marine Gas Turbines / G. F. Romanovsky, S. I. Serbin // II Int. Scientifically-Technical Conf. "Explo-Diesel & Gas Turbine'01", 23-27 April 2001. – Gdansk ; Miedzyzdroje ; Kopenhaga, 2001. – P. 35-40. 1659.

Romanovsky, G. F. Plasma-Chemical Systems for Ecologically Clean

Marine Gas Turbines / G. F. Romanovsky, S. I. Serbin // Explo-Diesel & Gas Turbine'01. – Gdansk ; Miedzyzdroje ; Kopenhaga, 2001. – Vol. 1. – P. 267-272. 1660.

Romanovsky, G. F. Shipbuilding Complex: Energy-Saving Program /

G. F. Romanovsky, S. I. Serbin // Marind – 2001. Proceedings of the Third Int. Conf. on Marine Industr, 04-08 June 2001. – Varna, 2001. 1661.

Romanovsky, G. F. The Role of Ukrainian State Maritime Technical

University in Training Cadres for the Shipbuilding industry / G. F. Romanovsky, Yu. P. Kondratenko // Euro-Conference Hadmar 2001 Proceedings of the 22 tn Int. Conf. on Hydrodynamics and Aerodynamics in Marine Engineering, 01-04 October 2001. – Varna, 2001. – P. 34-37. 1662.

Romanovsky, G. F. Underwater Robots – Modern State and Direction

of Development / G. F. Romanovsky, V. S. Blintsov // Proceedings of the 5th Int. Conf. on Unconventional Electromechanical and Electrical Systems. – Szczecin, 2001. – Vol. 1. – P. 45-55. 1663.

Serbin, S. I. The Mathematical Model of Liquid Fuel Gasification in a

Plasma-Chemical Reactor / S. I. Serbin, Yu. V. Zakharov // Proceedings of Conf. on Modelling and Simulation MS'2001. – Lviv, 2001. – P. 328-331.

233


2002 р.

1664.

Автоматизированная система измерения и обработки толщины

масляной пленки / Г. Ф. Романовский, Н. Я. Хлопенко, А. С. Виштакалюк, А. Т. Кинаш, Д. Ю. Кучер // Матеріали Міжнар. конф. "Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв, 2002. – Т. 2. – С. 206-208. 1665.

Деякі проблеми сучасної вищої технічної освіти: стан, проблеми,

рішення / Г. Ф. Романовський, О. М. Дубовий, В. М. Рябенький, С. В. Драган // Матеріали Міжнар. конф. "Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв, 2002. – Т. 1. – С. 56-58. 1666.

Пат. 43921. Україна. Опора аксіально-плунжерного насоса /

Г. Ф. Романовський, М. Я. Хлопенко (Україна). – Заявл. 09.12.97 ; опубл. 15.01.02, Бюл. № 1. 1667.

Правила класифікації та побудови морських суден. В 4 т. Т. 1 /

уклад.: А. О. Білокурець, В. В. Зайцев, Г. В. Єгоров, В. Ф. Квасницький, В. В. Козляков, К. В. Костенко, О. І. Кротов, Є. Г. Оберемок, О. С.Охрименко, В. О. Платонов, Г. Ф. Романовський, В. В. Севрюков, В. І. Тонюк, Г. В. Шарун ; під заг. ред. В. В. Севрюкова. – К. : Регістр судноплавства України, 2002. – 362 с. 1668.

Правила класифікації та побудови морських суден. В 4 т. Т. 2 /

уклад.: В. В. Бабій, А. О. Білокурець, В. В. Зайцев, В. Ф. Квасницький, К. В. Костенко, О. І. Кротов, О. С. Охрименко, Г. Ф. Романовський, В. В. Севрюков, О. М. Спіян, Г. В. Шарун ; під заг. ред. В. В. Севрюкова. – К. : Регістр судноплавства України, 2002. – 394 с. 1669.

Правила класифікації та побудови морських суден. В 4 т. Т. 3 /

уклад.: В. В. Бабій, А. О. Білокурець, В. Д. Губенко, Б. В. Димо, В. Ф. Квасницький, К. В. Костенко, Ю. Л. Мошенцев, О. С. Охрименко, Г. Ф. Романовський, В. В. Севрюков, Б. Г. Тимошевський, М. Р. Ткач ; під

234


заг. ред. В. В. Севрюкова. – К. : Регістр судноплавства України, 2002. – 259 с. 1670.

Перспективы снижения концентраций токсичных веществ в

выхлопных газах газотурбинных установок / С. И. Сербин, В. В. Вилкул, В. Г. Ванцовский и др. // Материалы III Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы энергосбережения и экологии в судостроении". – Николаев, 2002. – С. 126-127. 1671.

Романовський,

Г.

Ф.

Екологічно

чисті

камери

згоряння

газотурбінних установок : навч. посібник / Г. Ф. Романовський, С. І. Сербін. – Миколаїв : УДМТУ, 2002. – 84 с. 1672.

Романовський,

Г.

Ф.

Електронний

підручник

як

складова

електронного комплексу дисципліни / Г. Ф. Романовський, О. М. Дубовий, В. М. Рябенький // Вестн. ХГТУ. – Херсон, 2002. – № 1 (14). – С. 27-29. 1673.

Романовський,

Г.

Ф. Закон України "Про

вищу освіту"

(зауваження, пропозиції) / Г. Ф. Романовський // Матеріали І обл. наук.практ. конф. працівників вищої школи Миколаївщини. – Миколаїв, 2002. – С. 21-23. 1674.

Романовський, Г. Ф. Історичний шлях розвитку кораблебудівної

освіти в Україні / Г. Ф. Романовський // Матеріали Міжнар. конф. "Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв, 2002. – Т. 1. – С. 4-7. 1675.

Романовський, Г. Ф. Теорія та розрахунок парових і газових

турбін : навч. посібник / Г. Ф. Романовський, О. Я. Іпатенко, В. М. Патлайчук. – Миколаїв : УДМТУ, 2002. – 292 с. 1676. с

Романовский, Г. Ф. Динамика упорных подшипников скольжения

рычажным

выравнивающим

устройством

судовых

ГТД

/

Г. Ф. Романовский, Н. Я. Хлопенко, Д. Л. Кошкин // Матеріали Міжнар. конф. "Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв, 2002. – Т. 2. – С. 122-123. 235


1677.

Романовский, Г. Ф. Математическая модель виброподвижной

дискретной

матрицы

аппаратов

тепло-

и

массопереноса

/

Г. Ф. Романовский, Р. М. Гимпель // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2002. – № 2. – С. 142-150. 1678.

Романовский, Г. Ф. Направления деятельности Академии наук

судостроения

Украины

в

сфере

экологии

и

энергосбережения

/

Г. Ф. Романовский, С. С. Рыжков // Материалы III Междунар. конф. "Проблемы энергосбережения и экологии в судостроении", 29-31 мая 2002 г. – Николаев, 2002. – С. 4-6. 1679.

Романовский, Г. Ф. Развитие нестационарной гидродинамической

теории смазки применительно к упорным подшипникам скольжения / Г. Ф. Романовский,

Н.

Я.

Хлопенко

// Матеріали Міжнар.

конф.

"Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв, 2002. – Т. 2. – С. 121-122. 1680.

Романовский, Г. Ф. Расчет характеристик упорного подшипника

скольжения с гидравлическим выравнивающим устройством судового ГТД / Г. Ф. Романовский, Н. Я. Хлопенко, И. С. Билюк // Матеріали Міжнар. конф. "Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв, 2002. – Т. 2. – С. 123-124. 1681.

Романовский, Г. Ф. 1902 год – начало кораблестроительного

образования в Украине: очерк истории Николаевского среднего механикотехнического училища. 1902-1917 гг. / Г. Ф. Романовский, В. Г. Матвеев. – Николаев : УГМТУ, 2002. – 28 с. 1682.

Сербін, С. І. Основні напрямки зменшення викидів токсичних

речовин газотурбінними установками / С. І. Сербін // Наук.-метод. журн. – Миколаїв, 2002. – Вип. 8 : Екологія. – С. 126-132. 1683.

Сербін, С. І. Основні принципи моделювання фізико-хімічних

процесів у суднових паливоспалюючих пристроях / С. І. Сербін //

236


Матеріали Міжнар. конф. "Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв, 2002. – Т. 2. – С. 165-167. Сербин,

1684.

С.

И.

Исследование

экологических

характеристик

газотурбинного двигателя GT3000 / С. И. Сербин, В. Г. Ванцовский, Ю. В. Захаров // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2002. – № 3 (381). – С. 70-77. Сербин,

1685.

С.

И.

Моделирование

образования

загрязняющих

веществ в газотурбинных установках / С. И. Сербин, Ю. В. Захаров / Материалы III Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы энергосбережения и экологии в судостроении". – Николаев, 2002. – С. 125-126. Сербин, С. И. Особенности оптимизации экологических параметров

1686.

газотурбинного двигателя на номинальном режиме / С. И. Сербин, Ю. В. Захаров // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2002. – № 5 (383). – С. 82-90. Сербин, С. И. Теоретические исследования состава газовой фазы

1687. при

воздушно-плазменной

обработке

судокорпусных

сталей

/

С. И. Сербин, В. В. Квасницкий, Ж. Г. Голобородько // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2002. – № 6 (384). – С. 34-44. 1688.

Сербин, С. И. Эмиссионные характеристики газотурбинного

двигателя

с

системой

впрыска

воды

в

камеру

сгорания

/

С. И. Сербин, В. Г. Ванцовский, Ю. В. Захаров // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2002. – № 8 (386). – С. 54-59.

2003 р.

1689.

Анализ мирового рынка судов по результатам 2002 г. и

перспективы его развития / Г. Ф. Романовский, Ю. П. Кондратенко, С. А. Сидоренко и др. // Судостроение и судоремонт. – 2003. – № 3. – С. 17-18.

237


1690.

Ващиленко, М. В. Оптимізаційні розрахунки термодинамічних

циклів суднових та енергетичних ГТА в задачах автоматизованого проектування : навч. посібник / М. В. Ващиленко. – Миколаїв : УДМТУ, 2003. – 44 с. 1691.

Ващиленко, Н. В. Использование промежуточного охлаждения

воздуха в компрессоре для повышения экономичности газотурбинных установок / Н. В. Ващиленко, А. П. Шевцов // Енергетика : зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2003. – С. 39-47. 1692.

Влияние

смазки

на

износостойкость

зубчатых

муфт

/

Г. Ф. Романовский, А. П. Попов, Е. Ю. Форносов и др. // Проблеми трибології. – 2003. – № 2. – С. 36-39. 1693.

Определение толщины смазочного слоя в упорных гребнях

косозубых колес редукторов / Г. Ф. Романовский, А. П. Попов, Е. Ю. Форносов и др. // Проблеми трибології. – 2003. – № 2. – С. 41-43. 1694.

Пат.

52820.

Україна.

Упорний

гідростатичний

підшипник

ковзання / Г. Ф. Романовський, М. Я. Хлопенко, Б. А. Рогожін (Україна). – Заявл. 10.10.00 ; опубл. 15.01.03, Бюл. № 1. 1695.

Пат.

54959.

Україна.

Упорний

підшипник

ковзання

/

Г. Ф. Романовський, М. Я. Хлопенко, І. С. Білюк (Україна). – Заявл. 31.05.02 ; опубл. 17.03.03, Бюл. № 3. 1696.

Пат.

58747.

Україна.

Рибальський

траулер

/

Г. Ф. Романовський, Ф. П. Сніговський, П. П. Ремізов (Україна). – Заявл. 02.10.02 ; опубл. 15.08.03, Бюл. № 8. 1697.

Пат. 58807. Україна. Змішувальна камера термохімічного реактора /

Г. Ф. Романовський, Ф. П. Сніговський, В. А. Уваров (Україна). – Заявл. 29.10.02 ; опубл. 15.08.03, Бюл. № 8. 1698.

Пат. 62400. Україна. Зубчасте зачеплення / Г. Ф. Романовський,

О. П. Попов, Л. О. Попова, Є. Є. Лученков, Є. Ю. Форносов (Україна). – Заявл. 18.03.03 ; опубл. 15.12.03, Бюл. № 12. 238


1699.

Пат.

62401.

Україна.

Зубчасте

зачеплення

з

поздовжньо

модифікованими зубами / Г. Ф. Романовський, О. П. Попов, Л. О. Попова (Україна). – Заявл. 18.03.03 ; опубл. 15.12.03, Бюл. № 12. 1700.

Правила щодо вантажопідйомних пристроїв морських суден.

Правила про вантажну марку морських суден / уклад.: В. В. Бабій, А. О. Білокурець, В. В Зайцев, В. Ф. Квасницький, О. І. Кротов, О. С. Охрименко, Г. Ф. Романовський, В. В. Севрюков, О. М. Спіян, Г. В. Шарун ; під заг. ред. В. В. Севрюкова. – К. : Регістр судноплавства України, 2003. – 205 с. 1701.

Правила щодо обладнання морських суден / уклад.: В. В. Бабій,

О. А. Баронова, А. О. Білокурець, В. С. Блінцов, В. В. Зайцев, А. А. Каргу, В. Ф. Квасницький, О. І. Кротов, О. С. Охрименко, Г. Ф. Романовський, В. В. Севрюков, О. М. Спіян, В. К. Чекунов, Г. В. Шарун ; під заг. ред. В. В. Севрюкова. – К. : Регістр судноплавства України, 2003. – 342 с. 1702.

Романовський, Г. Ф. Викладання і застосування математики та

інформаційних

технологій

у

Херсонському

філіалі

Українського

державного морського технічного університету / Г. Ф. Романовський, А. В. Ломоносов // Зб. наук. пр. ХФ УДМТУ. – Херсон, 2003. – Вип. 1. – С. 15-20. 1703.

Романовський, Г. Ф. Динаміка упорного підшипника ковзання з

гідравлічним вирівнювальним пристроєм при торцевих биттях дзеркала гребеня / Г. Ф. Романовський, М. Я. Хлопенко, І. С. Білюк // Машинознавство. – 2003. – № 5. – С. 27-29. 1704.

Романовський, Г. Ф. Організаційно-методичні аспекти наскрізної

комп'ютерної підготовки фахівців в УДМТУ / Г. Ф. Романовський, О. М. Дубовий, В. М. Рябенький // Матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. "Проблеми наскрізної комп'ютерної підготовки у вищій школі". – Миколаїв, 2003. – С. 5-8. 239


1705.

Романовський, Г. Ф. Теоретичні основи проектування суднових

газотурбінних

агрегатів

:

навч.

посібник

/

Г.

Ф.

Романовський,

М. В. Ващиленко, С. І. Сербін. – Миколаїв : УДМТУ, 2003. – 304 с. 1706.

Романовский, Г. Ф. Исследование характеристик распространения

пламени в пусковом блоке судового газотурбинного двигателя с системой плазменного горения / Г. Ф. Романовский, С. И. Сербин // Енергетика : зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2003. – С. 14-23. 1707.

Романовский, Г. Ф. Кадры для судостроения. Тенденции и

перспективы / Г. Ф. Романовский // Судостроение и судоремонт. – 2003. – № 2. – С. 3. 1708. упорных

Романовский, Г. Ф. Проблемы повышения работоспособности подшипников

скольжения

судовых

турбомашин

/

Г. Ф. Романовский, Н. Я. Хлопенко // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Зносостійкість і надійність вузлів тертя машин". – Очаків, 2003. – С. 21. 1709.

Романовский, Г. Ф. Расчет статических характеристик упорного

подшипника скольжения с гидравлическим выравнивающим устройством при перекосе корпуса / Г. Ф. Романовский, Н. Я. Хлопенко, И. С. Билюк // Проблеми трибології. – 2003. – № 2. – С. 51-58. 1710.

Седько, М. П. Розрахунок сферичного пористого підшипника з

газовим змащенням / М. П. Седько, В. М. Патлайчук, О. М. Пожидаєва // Енергетика : зб. наук. пр. УДМТУ – Миколаїв, 2003.– С. 52-60. 1711.

Сербін, С. І. Маркетинг у турбінобудуванні : навч. посібник /

С. І. Сербін. – Миколаїв : УДМТУ, 2003. – 72 с. 1712.

Сербін, С. І. Тенденції розвитку екологічно чистого спалювання

газоподібних палив в газотурбінних двигунах / С. І. Сербін, Ю. П. Жариков // Матеріали обл. наук.-практ. шк.-семінару "Науково-методичні аспекти розвитку творчого потенціалу науковців". – Миколаїв, 2003. – С. 59-60. 1713.

Сербин, С. И. Исследование особенностей малоэмиссионного

сжигания топлива в камере сгорания газотурбинного двигателя / 240


С. И. Сербин, В. Г. Ванцовский, В. В. Вилкул // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2003. – № 4 (390). – С. 101-108. 1714.

Сербин, С. И. Экспериментальное исследование гибридной камеры

сгорания / С. И. Сербин, В. Г. Ванцовский, В. В. Вилкул // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні проблеми суднової енергетики". – Миколаїв, 2003. – С. 59-60.

2004 р.

1715.

Влияние плазмообразующей среды на качество плазменной резки

и сварки вырезанных деталей / Ж. Г. Голобородько, В. В. Квасницкий, В. Ф. Квасницкий и др. // Тез. регион. науч.-практ. конф. "Сварочное производство и технический прогресс". – Николаев, 2004. – С. 47-48. 1716.

Машины термической резки нового поколения / Г. Романовский,

Е. Верещаго, В. Квасницкий и др. // Судоходство. – 2004. – № 4-6. – С. 27. 1717.

Моделирование состава газовой фазы при плазменной резке

судокорпусных

сталей

/

С.

И.

Сербин,

В.

В.

Квасницкий,

Ж. Г. Голобородько и др. // Автомат. сварка. – 2004. – № 8. – С. 12-15. 1718.

Моделирование состава газовой фазы при плазменной резке

судокорпусных

сталей

и

ее

влияние

на

качество

сварки

/

Ж. Г. Голобородько, В. В. Квасницкий, М. В. Матвиенко и др. // Материалы

Междунар.

конф.

"Математическое

моделирование

и

информационные технологии в сварке и родственных процессах". – К., 2004. – С. 66-70. 1719.

Национальный университет кораблестроения / Г. Романовский,

Е. Верещаго, В. Квасницкий и др. // Судоходство. – 2004. – № 4-6. – С. 47. 1720.

Определение

применительно

к

координаты трущимся

начальной

поверхностям

области

трения

трибосоединений

/ 241


Г. Ф. Романовский, А. П. Попов, Е. Ю. Форносов и др. // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2004. – № 6. – С. 60-69. 1721.

Пат. 3839. Україна. Зубчасте зачеплення / Г. Ф. Романовський,

О. П. Попов, Л. О. Попова, Є. Є. Лученков, Є. Ю. Форносов (Україна). – Заявл. 23.03.04 ; опубл. 15.12.04, Бюл. № 12. 1722.

Пат. 3840. Україна. Рівноміцне зубчасте зачеплення Новікова /

Г. Ф. Романовський, О. П. Попов, Л. О. Попова (Україна). – Заявл. 23.03.04 ; опубл. 15.12.04, Бюл. № 12. 1723.

Пат. 3948. Україна. Рівноміцне зубчасте зачеплення Новікова /

Г. Ф. Романовський, О. П. Попов, Л. О. Попова, Є. Є. Лученков, Є. Ю. Форносов (Україна). – Заявл. 06.04.04 ; опубл. 15.12.04, Бюл. № 12. 1724.

Пат. 67535. Україна. Зубчасте зачеплення / Г. Ф. Романовський,

О. П. Попов, Л. О. Попова, Є. Є. Лученков, Є. Ю. Форносов (Україна). – Заявл. 13.10.03 ; опубл. 15.06.04, Бюл. № 6. 1725.

Пат.

70027.

Україна.

Упорний

підшипник

ковзання

/

Г. Ф. Романовський, М. Я. Хлопенко, Ю. Л. Гальчевський (Україна). – Заявл. 23.12.03 ; опубл. 15.09.04, Бюл. № 9. 1726.

Повышение нагрузочной способности зубчатых муфт путем

продольно-высотной

модификации

зубьев

/

Г.

Ф.

Романовский,

А. П. Попов, Е. Ю. Форносов и др. // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2004. – № 6. – С. 74-83. 1727.

Равнопрочное зацепление Новикова по контактным напряжениям /

Г. Ф. Романовский, А. П. Попов, Е. Е. Лученков и др. // Вестн. НТУ "ХПИ". – Х., 2004. – № 30. – С. 31-38. 1728.

Разработка оборудования нового поколения для плазменной резки

и электродуговой сварки / Г. Ф. Романовский, Е. Н. Верещаго, В. Ф. Квасницкий и др. // Материалы регион. науч.-практ. конф. – Николаев, 2004. 242


1729.

Романовський, Г. Ф. Деякі техногенно-екологічні та соціально-

економічні

аспекти

поліпшення

функціонування

природоохоронних

комплексів водних об'єктів / Г. Ф. Романовський, С. І. Сербін, О. М. Маринець // Тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. "Екологічна безпека об'єктів господарської діяльності". – Миколаїв, 2004. – С. 22-24. 1730.

Романовський, Г. Ф. Науково-технічна діяльність Національного

університету

кораблебудування

в

житті

Миколаєва

та

області

/

Г. Ф. Романовський, В. Ф. Квасницький, Д. М. Підопригора // Стан, проблеми та перспективи розвитку науки в Миколаївській області : зб. наук. пр. – Миколаїв, 2004. – С. 3-7. 1731.

Романовський, Г. Ф. Регіональний міжвузівський центр – базовий

консорціум для впровадження конференції неперервної багатовекторної освіти / Г. Ф. Романовський, Ю. П. Кондратенко // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. "Перспективи вищої освіти". – Миколаїв, 2004. – С. 31-36. 1732.

Романовський, Г. Ф. Стан та перспективи підвищення якості

підготовки фахівців в умовах розвитку міжуніверситетських інтеграційних процесів / Г. Ф. Романовський, О. М. Дубовий // Матеріали Міжнар. наук.практ. конф. "Перспективи вищої освіти". – Миколаїв, 2004. – С. 25-30. 1733.

Романовский,

Г.

Ф.

Автоматизация

грузовых

операций

малотоннажных танкеров / Г. Ф. Романовский, Ю. П. Кондратенко, Д. Н. Подопригора // Судоходство. – 2004. – № 7-8. – С. 29-30. 1734.

Романовский, Г. Ф. Кафедре сварочного производства НУК – 45 /

Г. Ф. Романовский, В. М. Емельянов, В. Ф. Квасницкий // Материалы регион. науч.-практ. конф. – Николаев, 2004. – С. 3-12. 1735.

Романовский, Г. Ф. Определение температуры в зубчатых муфтах с

учетом влияния смазки / Г. Ф. Романовский, А. П. Попов // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2004. – № 2. – С. 104-116.

243


1736.

Романовский, Г. Ф. Основы трибологии судовых зубчатых муфт :

монография / Г. Ф. Романовский, А. П. Попов. – Николаев : НУК, 2004. – 444 с. 1737.

Романовский, Г. Ф. Особенности контактного взаимодействия

бочкообразных зубьев зубчатых муфт / Г. Ф. Романовский, А. П. Попов // Вестн. НТУ "ХПИ". – Х., 2004. – № 30. – С. 21-28. 1738.

Романовский, Г. Ф. Подготовка кадров на современном этапе

развития судостроения / Г. Ф. Романовский // Судоходство. – 2004. – № 1-2. – C. 38. 1739.

Сербін,

С.

І.

Удосконалення

технології

малоемісійного

спалювання палив у газотурбінних двигунах / С. І. Сербін, В. В. Вілкул // Тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. "Екологічна безпека об'єктів господарської діяльності". – Миколаїв, 2004. – С. 71-72. 1740.

Сербин, С. И. Особенности течения химически реагирующих

потоков в газотурбинной камере сгорания с плазмохимическим реактором / С. И. Сербин // Аэрогидродинамика: проблемы и перспективы : сб. ст. – Х., 2004. – С. 116-133. 1741.

Сербин,

С.

И.

Совершенствование

экологических

характеристик дизельных двигателей с системой плазмохимической интенсификации / С. И. Сербин // Наук.-метод. журн. – Миколаїв, 2004. – Т. 31, вип. 18 : Техногенна безпека. – С. 8-17. 1742.

Сербин, С. И. Экспериментальное исследование бесфорсуночного

двухрегистрового фронтового устройства камеры сгорания судового газотурбинного двигателя / С. И. Сербин, В. В. Вилкул, В. Г. Ванцовский // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2004. – № 4 (397). – С. 25-33. 1743.

Сербин, С. И. Экспериментальное исследование гибридной

камеры сгорания газотурбинного двигателя мощностью 15 МВт / С. И. Сербин, В. Г. Ванцовский, В. В. Вилкул / Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2004. – № 2 (395). – С. 89-95. 244


1744.

Сербин,

С.

И.

Эффективность

камер

сгорания

судовых

газотурбинных установок с плазмохимическими системами / С. И. Сербин // Вестн. двигателестроения. – 2004. – № 2 (5). – С. 70-73. 1745.

Optimal Planning of Cargo Operations at Bunkering Tankers with

respect

to

Dynamical

Character

of

their

parameter

restrictions

/

G. F. Romanovsky, Yu. P. Kondratenko, D. N. Pоdoprigora, G. V. Kondratenko // IFAC Conf. "Control Applications in Marine Systems", Ancona, Italy, 7-9 July 2004. – Ancona, 2004. – Р. 239-244. 1746.

Romanovsky, G. F. Contemporary Сondition and Prospects of

Underwater Devices Development in Ukraine / G. F. Romanovsky, V. S. Blintsov, O. I. Rodin // Sixth Int. Electromechanical and Electrical Systems, Alushta, Ukraine, 2004. – Alushta, 2004. – P. 21-26. 1747.

Serbin, S. I. Modeling of Gas Phase Composition in Plasma Cutting of

Ship Hull Steels / S. I. Serbin, V. V. Kvasnitsky, Zh. G. Goloborodko // The Paton Welding Journal. – Int. Scientific-Technical and Production Journal. – 2004. – № 8. – P. 11-14.

2005 р.

1748.

Бідніченко,

А.

Г.

Можливості тривимірного

моделювання

процесів у суднових паливоспалюючих пристроях / А. Г. Бідніченко // Авиац.-косм. техника и технология. – 2005. – № 8 (24). – С. 91-92. 1749.

Мостіпаненко, Г. Б. Використання тривимірних математичних

моделей для аналізу екологічних характеристик гібридної камери згоряння ГТД потужністю 25 МВт / Г. Б. Мостіпаненко, С. І. Сербін // Материалы IV Междунар. научн.-техн. конф. "Проблемы экологии и энергосбережения в судостроении". – Николаев, 2005. – С. 264-265. 1750.

Мостіпаненко, Г. Б. Моделювання гідрогазодинамічних процесів у

камері

згоряння

ГТУ

"Водолій"

з

впорскуванням

водяної

пари

/ 245


Г. Б. Мостіпаненко // Авиац.-косм. техника и технология. – 2005. – № 8 (24). – С. 65-66. 1751.

Пат. 4826. Україна. Зубчаста муфта / Г. Ф. Романовський,

О. П. Попов, Л. О. Попова, Є. Є. Лученков, Є. Ю. Форносов (Україна). – Заявл. 27.04.04 ; опубл. 15.02.05, Бюл. № 2. 1752.

Пат. 4949. Україна. Зубчаста муфта / Г. Ф. Романовський,

О. П. Попов, Л. О. Попова, Є. Є. Лученков, Є. Ю. Форносов (Україна). – Заявл. 01.06.04 ; опубл. 15.02.05, Бюл. № 2. 1753.

Пат. 4950. Україна. Зубчасте зачеплення / Г. Ф. Романовський,

О. П. Попов, Л. О. Попова, Є. Є. Лученков, Є. Ю. Форносов (Україна). – Заявл. 01.06.04 ; опубл. 15.02.05, Бюл. № 2. 1754.

Пат. 5011. Україна. Зубчасте зачеплення / Г. Ф. Романовський,

О. П. Попов, Л. О. Попова, Є. Є. Лученков, Є. Ю. Форносов (Україна). – Заявл. 14.06.04 ; опубл. 15.02.05, Бюл. № 2. 1755.

Патлайчук, В. М. Розробка конструкції автономного джерела

енергії на твердому паливі / В. М. Патлайчук // Матеріали Міжнар. наук.техн. конф. "Муніципальна енергетика". – Миколаїв, 2005. – С. 36-40. 1756.

Романовський, Г. Ф. Наскрізна комп'ютерна підготовка як засіб

підвищення конкурентоздатності випускників ВНЗ / Г. Ф. Романовський, О. М. Дубовий // Матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. "Проблеми наскрізної комп'ютерної підготовки у вищій школі". – Миколаїв, 2005. – С. 4-5. 1757.

Романовський,

кораблебудування

імені

Г.

Ф.

адмірала

Національному Макарова

університету 85

років

/

Г. Ф. Романовський // Судостроение и судоремонт. – 2005. – № 5 (14). – С. 42-43. 1758.

Романовський, Г. Ф. Сучасні газотурбінні агрегати : навч.

посібник. У 2 т. Т. 1. Агрегати виробництва України та Росії /

246


Г. Ф. Романовський, С. І. Сербін, В. М. Патлайчук. – Миколаїв : НУК, 2005. – 344 c. 1759.

Романовский,

Г.

Ф.

Зубчатая

передача

с

продольно

модифицированными зубьями / Г. Ф. Романовский, А. П. Попов, Е. Е. Лученков // Mатеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Сучасні проблеми триботехніки". – Миколаїв, 2005. – С. 28-29. 1760.

Романовский,

Г.

Ф.

Зубчатая

передача

с

профильной

модификацией зубьев / Г. Ф. Романовский, А. П. Попов, Е. Е. Лученков // Mатеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Сучасні проблеми триботехніки". – Миколаїв, 2005. – С. 30-31. 1761.

Романовский, Г. Ф. Конкурентоспособность малотоннажных

верфей Украины / Г. Ф. Романовский, А. Я. Казарезов, К. В. Кошкин // Судоходство. – 2005. – № 9. – С. 26-28. 1762.

Романовский, Г. Ф. Контактная прочность зубчатых муфт при

торцевом

взаимодействии

бочкообразных

и

прямых

зубьев

/

Г. Ф. Романовский, А. П. Попов // Mатеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Сучасні проблеми триботехніки". – Миколаїв, 2005. – С. 40-41. 1763.

Романовский, Г. Ф. Определение температуры в зоне торцевого

контакта бочкообразных и прямых зубьев / Г. Ф. Романовский, А. П. Попов // Mатеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Сучасні проблеми триботехніки". – Миколаїв, 2005. – С. 42-43. 1764.

Романовский,

энергоснабжения

Г.

Ф.

Проект

Николаевской

программы

области

/

Г.

развития Ф.

системы

Романовский,

Ю. Н. Харитонов // Mатеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Муніципальна енергетика: проблеми, рішення". – Миколаїв, 2005. – С. 16-20. 1765.

Романовский, Г. Ф. Равнопрочное зацепление Новикова ОЛЗ /

Г. Ф. Романовский, А. П. Попов, Е. Е. Лученков // Mатеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Сучасні проблеми триботехніки". – Миколаїв, 2005. – С. 31-33. 247


1766.

Романовский, Г. Ф. Резервы повышения эффективности упорных

подшипников скольжения судовых турбомашин / Г. Ф. Романовский, Н. Я. Хлопенко // Mатеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Сучасні проблеми триботехніки". – Миколаїв, 2005. – С. 8-9. 1767.

Романовский, Г. Ф. Современный стенд для отработки и доводки

упорных

подшипников

скольжения

судовых

турбомашин

/

Г. Ф. Романовский, Н. Я. Хлопенко, И. С. Билюк // Mатеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Сучасні проблеми триботехніки". – Миколаїв, 2005. – С. 50-51. 1768.

Романовский, Г. Ф. Состояние, проблемы и перспективы развития

зубчатых передач редукторов / Г. Ф. Романовский, А. П. Попов // Mатеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Сучасні проблеми триботехніки". – Миколаїв, 2005. – С. 4-6. 1769.

Романовский, Г. Ф. Уникальные специалисты уникального

университета / Г. Ф. Романовский // Судоходство. – 2005. – № 3. – C. 22. 1770.

Рыжков, С. С. Разработка обобщенной математической модели

процессов

турбофоретического

переноса

частиц

в

высокотурбулизированном потоке / С. С. Рыжков, С. И. Сербин, Б. И. Билык // Материалы IV Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы экологии и энергосбережения в судостроении". – Николаев, 2005. – С. 256-258. 1771.

Рыжков,

С.

С.

коагуляторов газоочистных

Расчет

гидродинамических

устройств

пластины

/ С.

характеристик С.

Рыжков,

С. И. Сербин, Б. И. Билык // Материалы IV Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы экологии и энергосбережения в судостроении". – Николаев, 2005. – С. 262-263. 1772.

Рыжков, С. С. Расчет гидродинамических характеристик струи при

обтекании гладкой пластины / С. С. Рыжков, С. И. Сербин, Б. И. Билык //

248


Материалы IV Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы экологии и энергосбережения в судостроении". – Николаев, 2005. – С. 259-261. 1773.

Рыжков,

С.

С.

Расчет

гидродинамических

характеристик

струйного потока при обтекании пластины с выступами / С. С. Рыжков, С. И. Сербин, Б. И. Билык // Материалы IV Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы экологии и энергосбережения в судостроении". – Николаев, 2005. – С. 258-259. 1774.

Сербін, С. І. Моделювання екологічних характеристик суднових

паливоспалюючих пристроїв / С. І. Сербін, А. Г. Бідніченко // Материалы IV Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы экологии и энергосбережения в судостроении". – Николаев, 2005. – С. 45-46. 1775.

Сербин, С. И. Исследование структуры течения во фронтовом

устройстве камеры сгорания газотурбинного двигателя мощностью 25 МВт / С. И. Сербин, А. Б. Мостипаненко, В. В. Вилкул // Авиац.-косм. техника и технология. – 2005. – № 8 (24). – С. 146-149. 1776.

Сербин, С. И. Особенности математического моделирования

процессов в

топливосжигающих

устройствах судовой энергетики

/

С. И. Сербин // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Суднова енергетика: стан та проблеми". – Миколаїв, 2005. – С. 12-13. 1777.

Технология малоэмиссионного сжигания топлив в камерах сгорания

газотурбинных

двигателей

/

Г.

Ф.

Романовский,

С.

И.

Сербин,

В. Г. Ванцовский и др. // Вестн. Нац. техн. ун-та "ХПИ". Темат. вып. Энергетическое и теплотехническое оборудование. – Х., 2005. – № 6. – С. 154-160.

2006 р.

1778.

Марченко, В. І. Розрахунок турбінного ступеня газонаддувного

агрегату : навч. посібник / В. І. Марченко. – Миколаїв : НУК, 2006. – 48 с. 249


1779.

Пат.

17857.

Україна.

Упорний

підшипник

ковзання

/

Г. Ф. Романовський, М. Я. Хлопенко, Ю. Л. Гальчевський, С. О. Гаврилов (Україна). – Заявл. 18.04.06 ; опубл. 16.10.06, Бюл. № 10. 1780.

Патлайчук, В. М. Індивідуальний комплект навчально-методичних

матеріалів з дисципліни "Теплові двигуни" / В. М. Патлайчук. – Миколаїв : ІЗДО НУК, 2006. – 57 с. 1781.

Романовський, Г. Ф. Дослідження можливостей електроіскрових

систем запалення автомобільних двигунів / Г. Ф. Романовський, В. М. Овсянніков, Д. Ю. Шарейко // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. "Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів". – Миколаїв, 2006. – С. 31-37. 1782.

Романовський, Г. Ф. Розвиток та деякі досягнення в науково-

технічній діяльності Національного університету кораблебудування / Г. Ф. Романовський // Вища освіта України. – 2006. – № 2. – С. 32-37. 1783.

Романовский, Г. Ф. Университет остается научным центром /

Г. Ф. Романовский // Судоходство. – 2006. – № 5. – С. 60-61. 1784.

Романовский, Г. Ф. Экспериментальные исследования упорного

подшипника при торцовых биениях гребня и перекосах корпуса / Г. Ф. Романовский, Н. Я. Хлопенко, И. С. Билюк // Проблеми трибології. – 2006. – № 4. – С. 38-49. 1785.

Сербін,

С.

І.

Числове

моделювання

процесів

горіння

в

експериментальному відсіку гібридної камери згоряння ГТД потужністю 25 МВт / С. І. Сербін, Г. Б. Мостіпаненко // Вестн. Нац. техн. ун-та "ХПИ". Темат. вып. Энергетическое и теплотехническое оборудование. – Х., 2006. – № 5. – С. 59-66. 1786.

Сербин, С. И. Исследование механизмов образования оксидов

азота в камере сгорания газотурбинной установки типа "Водолей" / С. И. Сербин, А. Б. Мостипаненко // Авиац.-косм. техника и технология. – 2006. – № 7 (33). – С. 93-97. 250


1787.

Сербин, С. И. Разработка математической модели образования

загрязняющих веществ в камерах сгорания энергетических ГТУ / С. И. Сербин, А. Б. Мостипаненко // Наук.-метод. журн. – Миколаїв, 2006. – Т. 49, вип. 36. – С. 38-44. 1788.

Flow Structure Investigation in a Tornado Combustor / I. Matveev,

S. Serbin, T. Butcher, N. Tutu // 4-th Int. Energy Conversion Engineering Conf., San Diego, California, USA, 26-29 June 2006. – San Diego, 2006. 1789.

Matveev, I. CFD Investigation of Spatial Arc Influence on Fuel

Burning-Out in the "Tornado" Combustor / I. Matveev, S. Serbin, A. Mostipanenko // 2-nd Int. Workshop and Exhibition on Plasma Assisted Combustion (IWEPAC), Falls Church, Virginia, USA, 19-21 Sept. 2006. – Falls Church, 2006. – P. 24-25. 1790.

Matveev, I. Experimental and Numerical Definition of the Reverse

Vortex Combustor Parameters / I. Matveev, S. Serbin // 44th AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibit, Reno, Nevada, USA, 9-12 Jan. 2006. – Reno, 2006. 1791.

Matveev, I. Preliminary Design and CFD Modeling of a 1 MW Hybrid

Plasma Torch for Waste Destruction and Coal Gasification / I. Matveev, S. Serbin // 2-nd Int. Workshop and Exhibition on Plasma Assisted Combustion (IWEPC), Falls Church, Virginia, USA, 19-21 Sept. 2006. – Falls Church, 2006. – P. 43-44. 1792.

Numerical Analysis of the Arc Characteristics in a Turbulent Gas

Flow / I. Matveev, S. Serbin, A. Tropina, V. Kostyuk // 2-nd Int. Workshop and Exhibition on Plasma Assisted Combustion (IWEPC), Falls Church, Virginia, USA, 19-21 Sept. 2006. – Falls Church, 2006. – P. 38. 1793.

Serbin, S. Features of Liquid Fuel Plasma-Chemical Gasification for

Diesel Engines / S. Serbin // IEEE Transactions on Plasma Science. – 2006. – Vol. 34, № 6. – P. 2488-2496.

251


2007 р.

1794.

Вілкул,

С.

В.

Тривимірний

аналіз

робочих

процесів

в

міжлопаткових каналах високонавантаженої турбіни / С. В. Вілкул // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Суднова енергетика: стан та проблеми". – Миколаїв, 2007. – С. 125. 1795.

Исследование характеристик камеры сгорания с регулируемым

распределением

потоков

воздуха

для

газотурбинного

двигателя

/

С. И. Сербин, В. Г. Ванцовский, Е. В. Коротич и др. // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2007. – № 3 (414). – С. 78-83. 1796.

Марченко,

В.

И.

Защита

турбин

двухкаскадного

ГТД

/

В. И.Марченко, А. А. Филоненко, Б. Д. Майорович // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2007. – № 4. – С. 78-86. 1797.

Мостипаненко, А. Б. Повышение экологической безопасности

газотурбинных установок с использованием технологии малоэмиссионного сжигания топлив / А. Б. Мостипаненко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2007. – № 1 (412). – С. 100-108. 1798.

Пат. 78861. Україна. Газова холодильна машина / М. І. Радченко,

О. А. Сирота, Б. Г. Тимошевський, С. І. Сербін, Р. М. Радченко (Україна). – Заявл. 18.04.05 ; опубл. 25.04.07, Бюл. № 5. 1799.

Пат. 78863. Україна. Парокомпресорна холодильна машина /

М. І. Радченко, О. А. Сирота, Б. Г. Тимошевський, С. І. Сербін, А. М. Радченко (Україна). – Заявл. 18.04.05 ; опубл. 25.04.07, Бюл. № 5. 1800.

Пат. 79315. Україна. Газова холодильна машина / М. І. Радченко,

О. А. Сирота, Б. Г. Тимошевський, С. І. Сербін, Р. М. Радченко (Україна). – Заявл. 18.04.05 ; опубл. 11.06.07, Бюл. № 8.

252


1801.

Романовський, Г. Ф. Заходи формування та підтримки здоров'я :

метод. вказівки / Г. Ф. Романовський, В. О. Михайлюк, О. Ю. Савіна. – Миколаїв : НУК, 2007. – 58 с. 1802.

Романовський, Г. Ф. Стан та перспективи підготовки інженерних

кадрів для суднобудівної галузі України / Г. Ф. Романовський, О. М. Дубовий, В. І. Батовкін // Материалы Междунар. науч.-метод. конф. "Автоматизация

судостроительного

производства

и

подготовка

инженерных кадров". – Николаев, 2007. – С. 12-17. 1803.

Романовский, Г. Ф. Динамика упорных подшипников скольжения

судовых турбомашин : монография / Г. Ф. Романовский, Н. Я. Хлопенко. – Николаев : НУК, 2007. – 136 с. 1804.

Романовский, Г. Ф. Динамика упорных подшипников скольжения

судовых турбомашин / Г. Ф. Романовский, Н. Я. Хлопенко // Матеріали II Міжнар. наук.-техн. конф. "Сучасні проблеми триботехніки". – Миколаїв, 2007. – С. 21-23. 1805.

Романовский, Г. Ф. Основные задания разделов программы

комплексного

реформирования

системы

теплоснабжения

/

Г. Ф. Романовский, В. В. Гайдаржи, Ю. Н. Харитонов // Матеріали II Міжнар. наук.-техн конф. "Муніципальна енергетика: проблеми, рішення". – Миколаїв, 2007. – С. 18-21. 1806.

Романовский,

работоспособности

Г.

Ф.

зубчатых

Основные передач

направления судовых

повышения

редукторов

/

Г. Ф. Романовский, Б. В. Исаков, А. П. Попов // Матеріали II Міжнар. наук.техн. конф. "Сучасні проблеми триботехніки". – Миколаїв, 2007. – С. 17-19. 1807.

Романовский, Г. Ф. Передача Новикова с эллиптическими и

круговыми зубьями / Г. Ф. Романовский, А. П. Попов, А. С. Каиров // Матеріали II Міжнар. наук.-техн. конф. "Сучасні проблеми триботехніки". – Миколаїв, 2007. – С. 27-29.

253


1808.

Романовский, Г.

Ф.

Управление

комплексной подготовкой

производства при строительстве композитных плавучих сооружений на ХГЗ "Паллада" / Г. Ф. Романовский, Н. Г. Слуцкий // Колега. – 2007. – № 7. – С. 11-13. 1809.

Седько, Н. П. Применение газодинамических радиально-торцовых

контактных уплотнений в ГТД / Н. П. Седько, А. И. Николаев, О. Н. Пожидаева // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Суднова енергетика: стан та проблеми". – Миколаїв, 2007. – С. 121-123. 1810.

Сербін, С. Україна – екологічна безпека в 21 столітті / С. Сербін,

Є. Трушляков // Тези X щорічної Фулбрайтівської конф. "Український проект в XXI столітті", 19-20 жовт. 2007 р. – К., 2007. – С. 40-41. 1811.

Совершенствование термодинамического цикла ГТД судового

типа дополнительным нагревом рабочего тела в камере дожигания / В. И. Харченко, А. А. Филоненко, О. С. Кучеренко и др. // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2007. – № 6. – С. 141-147. 1812.

Спіцин, В. Є. Будова газотурбінного двигуна UGT 25000Е : навч.

посібник. У 2 ч. Ч. 1. Конструкція ГТД / В. Є. Спіцин, В. І. Харченко. – Миколаїв : НУК, 2007. – 52 с. 1813.

Філоненко, О. О. Будова газотурбінного двигуна UGT 25000Е :

навч. посібник. У 2 ч. Ч. 2. Системи ГТД / О. О. Філоненко, В. І. Харченко. – Миколаїв : НУК, 2007. – 66 с. 1814.

Bituminous Coal Plasma Gasification / I. Matveev, S. Matveeva,

V. Messerle, A. Ustimenko, S. Serbin // 3-nd Int. Workshop and Exhibition on Plasma Assisted Combustion (IWEPC), Falls Church, Virginia, USA, 18-21 Sept. 2007. – Falls Church, 2007. – P. 25-26. 1815.

Matveev, I. Design and Preliminary Test Results of the Plasma

Assisted Tornado Combustor / I. Matveev, S. Matveeva, S. Serbin // 43th

254


AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conf. & Exhibit, Cincinnati, OH, USA, 8-11 July 2007. – Cincinnati, 2007. 1816.

Matveev, I. CFD Calculations of Reverse Vortex Reactive Flows /

I. Matveev, S. Serbin, A. Mostipanenko // III Int. Workshop and Exhibition on Plasma Assisted Combustion (IWEPC), Falls Church, Virginia, USA, 18-21 Sept. 2007. – Falls Church, 2007. – P. 70-72. 1817.

Matveev, I. B. Modeling of the Coal Gasification Processes in a Hybrid

Plasma Torch / I. B. Matveev, S. I. Serbin // IEEE Transactions on Plasma Science. – 2007. – Vol. 35, № 6. – P. 1639-1647. 1818.

Matveev, I. Numerical Optimization of the "Tornado" Combustor

Aerodynamic Parameters / I. Matveev, S. Serbin, A. Mostipanenko // 45th AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibit, Reno, Nevada, USA, 8-11 Jan. 2007. – Reno, 2007. 1819.

Matveev, I. Thermal Efficiency of a Hybrid Type Olasma Reformation

System / I. Matveev, S. Serbin // III Int. Workshop and Exhibition on Plasma Assisted Combustion (IWEPC), Falls Church, Virginia, USA, 18-21 Sept. 2007. – Falls Church, 2007. – P. 27-29. 1820.

Matveev, I. Triple Vortex Plasma Assisted Combustor / I. Matveev,

S. Matveeva, S. Serbin // III Int. Workshop and Exhibition on Plasma Assisted Combustion (IWEPC), Falls Church, Virginia, USA, 18-21 Sept. 2007. – Falls Church, 2007. – P. 58-61.

2008 р.

1821.

Марченко,

В.

И.

Защита

турбин

двухкаскадного

ГТД

/

В. И. Марченко, А. А. Филоненко, Б. Д. Майорович // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2008. – № 4. – С. 93-100.

255


1822.

Пат.

34041.

Україна.

Свічка

запальна

/

С.

І.

Сербін,

Ю. В. Селезньов, О. В. Бондаренко (Україна). – Заявл. 25.02.08 ; опубл. 25.07.08, Бюл. № 14. 1823.

Пат.

35358.

Україна.

Упорний

підшипник

ковзання

/

Г. Ф. Романовський, М. Я. Хлопенко, Д. Ю. Шарейко, Ю. І. Крижановський (Україна). – Заявл. 29.04.08 ; опубл. 10.09.08, Бюл. № 17. 1824.

Романовський,

Г.

Ф.

Кораблебудівна

освіта

та

наука

Миколаївщини / Г. Ф. Романовський // Нові технології навчання : наук.метод. зб. Спец. вип. – К., 2008. – С. 45-52. 1825.

Романовський, Г. Ф. Основи проектування компресорів суднових

ГТД : навч. посібник / Г. Ф. Романовський, М. В. Ващиленко, М. П. Седько. – Миколаїв : НУК, 2008. – 292 c. 1826.

Романовський, Г. Ф. Про пріоритетні завдання щодо підготовки

населення

у

сфері

цивільного

захисту

/

Г.

Ф.

Романовський,

В. В. Гайдаржи, Ю. М. Харитонов / Матеріали VІІ Міжнар. наук.-метод. конф. "Безпека життєдіяльності людини: освіта, наука, практика". – Миколаїв, 2008. – С. 22-24. 1827.

Романовський, Г. Ф. Сучасні газотурбінні агрегати : навч.

посібник. У 2 т. Т. 2. Агрегати виробництва країн Західної Європи, Америки та Азії / Г. Ф. Романовський, С. І. Сербін, В. М. Патлайчук – Миколаїв : НУК, 2008. – 420 с. 1828.

Романовский, Г. Ф. Расчет напряжений и деформаций гребня

упорного

подшипника

судового

газотурбинного

двигателя

/

Г. Ф. Романовский, Н. Я. Хлопенко, А. Г. Хомчук // Проблемы трибологии. – 2008. – № 3. – С. 33-38. 1829.

Сербин,

С.

И.

Исследование

экологических

характеристик

контактной газотурбинной установки для комбинированного производства электричества, тепла и холода / С. И. Сербин, Му Юн, А. Б. Мостипаненко // 256


Холод в енергетиці і на транспорті: сучасні проблеми кондиціювання та рефрижерації : зб. наук. пр. – Миколаїв, 2008. – Ч. 2. – С. 130-131. 1830.

Сербин, С. И. Моделирование процесса распыливания жидкого

топлива центробежной форсункой / С. И. Сербин, С. В. Вилкул // Авиац.косм. техника и технология. – 2008. – № 7 (54). – С. 95-98. 1831.

Сербин,

газоочистных

С.

И.

устройств

Создание на

и основе

совершенствование моделирования

газодинамических процессов / С. И. Сербин, А. С. Рыжков // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2008. – № 5 (422). – С. 72-80. 1832.

Утилизация шахтного метана в газотурбинных установках с

вакуумной камерой сгорания / В. И. Харченко, А. А. Филоненко, О. С. Кучеренко и др. // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2008. – № 2. – С. 93-100. 1833.

Arc Modeling in a Plasmatron Channel / I. Matveev, A. Tropina,

I. Serbin, V. Kostyuk // IEEE Transactions on Plasma Science. – 2008. – Vol. 36. – P. 293-298. 1834.

Experimental and Theoretical Investigations of a Triple Vortex

Combustor with Spatial Arc / I. Matveev, S. Matveeva, E. Kirchuk, S. Serbin // 46th AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibit, Reno, Nevada, USA, 7-10 Jan. 2008. – Reno, 2008. 1835.

Matveev, I. Experimental Investigation of the Hybrid Type Plasma

Assisted Combustion and Reformation System / I. Matveev, S. Serbin // 4-nd Int. Workshop and Exhibition on Plasma Assisted Combustion (IWEPAC), Falls Church, Virginia, USA, 16-19 Sept. 2008. – Falls Church, 2008. – P. 61-63. 1836.

Matveev, I. Theoretical Investigation of the Physiscal and Chemical

Processes in a Liquid Fuel Plasma Assisted Reformer / I. Matveev, S. Serbin, K. Serbina // 4-nd Int. Workshop and Exhibition on Plasma Assisted Combustion (IWEPAC), Falls Church, Virginia, USA, 16-19 Sept. 2008. – Falls Church, 2008. – P. 64-67. 257


2009 р.

1837.

Романовский,

радиальных

Г.

Ф.

подшипников

Термогидродинамический

скольжения

судовых

расчет

пропульсивных

комплексов в неспецификационных эксплуатационных условиях / Г. Ф. Романовский, А. Л. Кирюхин, Ю. М. Воробьев // Проблемы трибологии. – 2009. – № 2. – С. 44-51. 1838.

Романовский, Г. Ф. Устройство газотурбинного двигателя типа

Д050 агрегата М10 : учеб. пособие. В 3 ч. Ч. 1. Конструкция газотурбинного двигателя / Г. Ф. Романовский, Ю. О. Султанский, В. И. Харченко. – Николаев : НУК, 2009. – 92 с. 1839.

Романовский, Г. Ф. Устройство газотурбинного двигателя типа

Д050 агрегата М10 : учеб. пособие. В 3 ч. Ч. 2. Системы газотурбинного двигателя / Г. Ф. Романовский, Ю. О. Султанский, В. И. Харченко. – Николаев : НУК, 2009. – 64 с. 1840.

Сербин, С. И. Исследование влияния параметров распыливания

жидкого топлива на температурное поле и экологические характеристики камеры

сгорания

/

С.

И.

Сербин,

С.

В.

Вилкул

//

Вестн.

двигателестроения. – 2009. – № 3. – C. 93-97. 1841.

Сербин, С. И. Модернизация камеры сгорания газотурбинной

установки

"Водолей"

с

впрыском

водяного

пара

методами

математического моделирования / С. И. Сербин, А. Б. Мостипаненко // Авиац.-косм. техника и технология. – 2009. – № 7 (64). – С. 95-99. 1842.

Serbin, S. Complex Improvement of the Gas Turbine Plasma Assisted

Combustor Characteristics / S. Serbin, A. Mostipanenko, I. Matveev // 5-nd Int. Workshop and Exhibition on Plasma Assisted Combustion (IWEPAC), Alexandria, Virginia, USA, 15-18 Sept. 2009. – Alexandria, 2009. – P. 27-31. 1843.

Serbin, S. Features of Plasma Coal Combustion and Gasification

Mathematical Modeling / S. Serbin // 5-nd Int. Workshop and Exhibition on 258


Plasma

Assisted

Combustion (IWEPAC),

Alexandria,

Virginia,

USA,

15-18 Sept. 2009. – Alexandria, 2009. – P. 49-52. 1844.

Theoretical and Experimental Investigations of the Working Process in

Plasma Assisted Combustor with spatial Arc / I. Matveev, S. Serbin, I. Moralev, E. Kirchuk // 5-nd Int. Workshop and Exhibition on Plasma Assisted Combustion (IWEPAC), Alexandria, Virginia, USA, 15-18 Sept. 2009. – Alexandria, 2009. – P. 32-36.

Факультет механіки та екології

Кафедра двигунів внутрішнього згоряння

2000 р.

1845.

Горбов, В. М. Джерела та становлення спеціальної технічної

освіти в Миколаєві / В. М. Горбов, В. С. Наливайко // Тези доп. Всеукр. наук.-метод.

конф.

"Взаємозв'язок

реформи

інженерної

освіти

і

промислового розвитку України: стан, проблеми, рішення". – Миколаїв, 2000. – С. 60-62. 1846.

Литвин, С. Н. Новый способ модернизации топливной

аппаратуры

при

конвертировании

дизель-генератора

с

жидкого

топлива на газ / С. Н. Литвин, С. М. Доценко, В. С. Наливайко // Авиац.-косм. техника и технология. – 2000. – № 19. – С. 64-69. 1847.

Пат. 28033 Україна. Металогідридна енергетична установка /

Б. Г. Тимошевський, М. Р. Ткач (Україна). – Заявл. 27.08.98 ; опубл. 15.05.00, Бюл. № 5. 1848.

Пат.

34801

Україна.

Двигун

внутрішнього

згоряння

/

А. І. Тарабрін, Б. Г. Тимошевський, О. К. Чередніченко (Україна). – Заявл. 08.07.99 ; опубл. 11.09.00, Бюл. № 9. 259


1849.

Пат. 1241671 Україна. Спосіб переробки термопластів шляхом

піролізу та пристрій для його здійснення / Б. Г. Тимошевський, М. Р. Ткач та ін. (Україна). – Заявл. 05.03.88 ; опубл. 15.11.00, Бюл. № 6. 1850.

Солонин,

водородного

Ю.

Повышение

энергетического

безопасности

оборудования

путем

эксплуатации использования

суспензии металлогидридов в органических жидкостях / Ю. Солонин, Б. Тимошевский, М. Ткач // Докл. I Междунар. семинара по безопасности и экологии водородного трансп. (IFSSEHT – 2000). – Саров, 2000. 1851.

Тимошевський, Б. Г. Науково-методичні проблеми розробки

новітніх енергетичних технологій / Б. Г. Тимошевський, М. Р. Ткач // Тези доп. Всеукр. наук.-метод. конф. "Взаємозв'язок реформи інженерної освіти і промислового розвитку України: стан, проблеми, рішення". – Миколаїв, 2000. – С. 67-70. 1852.

Тимошевский, Б. Г. Снижение стоимости когенерации энергии

применением

альтернативных

топлив

из

полимеров

/

Б. Г. Тимошевский, М. Р. Ткач // Когенерация для украинской пищевой промышленности : сб. тр. – К., 2000. – С. 36-37. 1853.

Timoshevsky, B. Energetic Сomplex for the Рlastic's Waste Processing

and Electricity Production / B. Timoshevsky, M. Tkach // Proceedings of the Int. Conf. "Recovery Recycling Re-integration" – Toronto, 2000.

2001 р.

1854.

Білоусов, Є. В. Удосконалення шарового методу спалювання

твердих палив в двигуни внутрішнього згоряння / Є. В. Білоусов, Б. Г. Тимошевський, Т. П. Білоусова // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2001. – № 6 (378). – С. 56-57.

260


1855.

Мошенцев, Ю. Л. Розрахунок ступеня відцентрового наддувочного

компресора : метод. вказівки / Ю. Л. Мошенцев, В. Г. Борозенець, Д. О. Жуков. – Миколаїв : УДМТУ, 2001. – 85 с. 1856.

Наливайко, В. С. Теорія двигунів внутрішнього згоряння :

програма, метод. вказівки та контрольні завдання для студ. заоч. форми навчання / В. С. Наливайко, С. Г. Ткаченко, В. С. Хоменко. – Миколаїв : УДМТУ, 2001. – 77 с. 1857.

Тимошевський, Б. Г. Переробка відходів термопластичних

полімерів на рідке штучне паливо / Б. Г. Тимошевський, М. Р. Ткач // Тези доп. Міжнар. конф. "Техноресурс – 2001 (утилізація, переробка)". – К., 2001. – С. 49-50. 1858.

Тимошевский,

Б.

Г.

Автономная

гелио-водородная

установка / Б. Г. Тимошевский, М. Р. Ткач // Тез. докл. VII Междунар. конф. "Водородное материаловедение и химия гидридов металлов". – К., 2001. – С. 63-64. 1859.

Тимошевский, Б. Г. Альтернативные топлива для тепловых

двигателей / Б. Г. Тимошевский, М. Р. Ткач // Авиац.-косм. техника и технология. – 2001. – № 26. – С. 13-18. 1860.

Тимошевский, Б. Г. К определению давлений, достижимых в

системе с металлогидридным компрессором / Б. Г. Тимошевский, М. Р. Ткач

//

Тез.

докл.

VII

Междунар.

конф.

"Водородное

материаловедение и химия гидридов металлов". – К., 2001. – С. 64-65. 1861.

Тимошевский, Б. Г. Охлаждение наддувочного воздуха с

использованием

воздушной

холодильной

машины

/

Б. Г. Тимошевский, Ю. Л. Мошенцев, Ву Дык Бао //Авиац.-косм. техника и технология. – 2001. – № 23. – С. 90-92. 1862.

Энерготехнологический

термопластичных

полимеров

комплекс и

для

производства

переработки

отходов

электроэнергии

/

Б. Г. Тимошевский, М. Р. Ткач, А. Ф. Головащенко, А. В. Равич // Материалы 261


конф. "Расширение регионального энергообеспечения газотурбинными и возобновляемыми источниками". – Николаев, 2001. – С. 46-47.

2002 р.

1863.

Мошенцев, Ю. Л. Влияние охлаждения наддувочного воздуха на

рабочий цикл турбопоршневого двигателя / Ю. Л. Мошенцев // Двигатели и энергоустановки : сб. науч. тр. ХАИ. – Х., 2002. – № 30. – С. 33-36. 1864.

Наливайко, В. С. Використання газоподібного палива для

суднових енергетичних установок / В. С. Наливайко, С. М. Доценко // Матеріали Міжнар. конф. "Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв, 2002. – Т. 2. – С. 151-152. 1865.

Наливайко, В. С. Децентралізовані джерела енергії на основі

когенераційних технологій / В. С. Наливайко, В. М. Горбов, С. М. Доценко // Тез. докл. III Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы энергосбережения и экологии в судостроении". – Николаев, 2002. – С. 55-56. 1866.

Наливайко, В. С. Водотопливные эмульсии в судовых дизельных

установках / В. С. Наливайко, В. В. Щербак // Тез. докл. III Междунар. науч.-техн.

конф.

"Проблемы

энергосбережения

и

экологии

в

судостроении". – Николаев, 2002. – С. 129-130. 1867.

Наливайко, В. С. И. С. Некрасов – основатель технического

образования в городе Николаеве / В. С. Наливайко, В. М. Горбов // Матеріали Міжнар. конф. "Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв, 2002. – Т. 2. – С. 118-120. 1868.

Наливайко,

В.

С.

Судовые

бесшатунные

двигатели,

оборудованные синусным механизмом / В. С. Наливайко, С. Г. Ткаченко, В. В. Щербак // Матеріали Міжнар. конф. "Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв, 2002. – Т. 2. – С. 147-148.

262


1869.

Пат. 46688. Україна. Установка для переробки термопластичних

полімерів на рідке штучне паливо шляхом піролізу / Б. Г. Тимошевський, М. Р. Ткач, В. В. Сивокобилко, В. Я. Боженар (Україна). – Заявл. 12.11.98; опубл. 15.05.02, Бюл. № 5. 1870.

Правила класифікації та побудови морських суден. В 4 т. Т. 3 /

уклад.: А. О. Білокурець, В. В. Бабій, В. Д. Губенко, Б. В. Димо, В. Ф. Квасницький, К. В. Костенко, Ю. Л. Мошенцев, О. С. Охрименко, Г. Ф. Романовський, В. В. Севрюков, Б. Г. Тимошевський, М. Р. Ткач ; під заг. ред. В. В. Севрюкова. – К. : Регістр судноплавства України, 2002. – 259 с. 1871.

Тимошевский, Б. Г. Экологические проблемы утилизации отходов

термопластичных полимеров / Б. Г. Тимошевский, М. Р. Ткач // Тез. докл. III Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы энергосбережения и экологии в судостроении". – Николаев, 2002. – С. 123-124. 1872.

Pat. 2003021193 А1. US Device for Processing Thermoplastic

Materials / B. Timoshevsky, M. Tkach, V. Bozhenar. – 10.05.02 ; 13.11.03, Official Gazette of the United States Patent and Trademark Office. Vol. 1346, № 5.

2003 р.

1873.

Газотурбинные

энерготехнологические

комплексы

утилизации

пластиков / А. Ф. Головащенко, А. В. Равич, Б. Г. Тимошевский, М. Р. Ткач // Газотурбин. технологии. – 2003. – № 5. – С. 24-25. 1874. прямою

Мошенцев, Ю. Л. Проектування пропульсивних установок суден з передачею

потужності

на

гребний

гвинт

:

підручник

/

Ю. Л. Мошенцев, В. П. Шостак, М. І. Гершанік, В. П. Кот та ін. – Миколаїв : Освіта, 2003. – 924 с.

263


1875.

Мошенцев, Ю. Л. Возможности улучшения параметров судового

двигателя совершенствованием системы воздухоснабжения и охлаждения наддувочного воздуха / Ю. Л. Мошенцев // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2003. – № 2 (388). – С. 65-67. 1876.

Мошенцев,

охлаждения

на

Ю.

Л.

параметры

Исследование ступени

влияния

центробежного

испарительного компрессора

/

Ю. Л. Мошенцев, Д. О. Жуков // Тези доп. Міжнар. наук.-техн. конф. "Сучасні проблеми суднової енергетики". – Миколаїв, 2003. – С. 200. 1877.

Наливайко, В. С. Дослідження впливу величини запальної порції

дизельного

палива

на

екологічні

показники

газодизельних

СЕУ

/

В. С. Наливайко, С. М. Доценко // Тези доп. Міжнар. наук.-техн. конф. "Сучасні проблеми суднової енергетики". – Миколаїв, 2003. – С. 81-83. 1878.

Наливайко, В. С. Использование спиртового топлива для работы

двигателей внутреннего сгорания / В. С. Наливайко, М. М. Леоненко // Тези доп. Міжнар. наук.-техн. конф. "Сучасні проблеми суднової енергетики". – Миколаїв, 2003. – С. 118-119. 1879.

Тимошевский,

Б.

Г.

Эффективность

схемных

решений

энергетических установок специализированных судов и платформ на базе ГТУ / Б. Г. Тимошевский, М. Р. Ткач // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2003. – № 5 (391). – С. 58-60. 1880.

Тимошевский,

Б.

Г.

Эффективность

энергетических

установок специализированных судов и технологических платформ на базе ДВС / Б. Г. Тимошевский, М. Р. Ткач // Вестн. двигателестроения. – 2003. – № 3. – С. 38-43.

2004 р.

1881.

Головащенко, А. Ф. Энерготехнологические газотурбинные комплексы

на базе альтернативных топлив / А. Ф. Головащенко, Б. Г. Тимошевский, 264


М. Р. Ткач // Судовое и энергетическое газотурбостроение : сб. науч. тр. – Николаев, 2004. – Т. 1. – С. 281-285. 1882.

Мошенцев, Ю. Л. Экспериментальное исследование процесса

испарительного охлаждения в центробежном наддувочном компрессоре / Ю. Л. Мошенцев, Д. О. Жуков // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2004. – № 5 (398). 1883.

Наливайко, В. С. В. М. Бузник, ученый, ректор. Штрихи к

портрету / В. С. Наливайко, В. М. Горбов. – Николаев : НУК, 2004. – 77 с. 1884.

Наливайко,

В.

С.

Виктор

Михайлович

Горбов.

60-летию

посвящается / В. С. Наливайко // Спецвип. газ. "Кораблебудівник". – 2004. – 6 с. 1885.

Наливайко, В. С. Отделение – факультет – институт. Очерки

истории Машиностроительного института / В. С. Наливайко, В. М. Горбов, Б. В. Дымо. – Николаев : НУК, 2004. – 149 с. 1886.

Наливайко, В. С. Специфика работы главных дизелей при

прохождении судном ограниченного фарватера / В. С. Наливайко // Тез. докл. Междунар. науч.-техн. конф. "Безопасность мореплавания и ее обеспечение при проектировании и постройке судов" (БМС – 2004). – Николаев, 2004. – С. 63-64. 1887.

Рженецький, О. Л. Експлуатація обслуговування та ремонт

автотракторних ДВЗ та їх обладнання : метод. вказівки / О. Л. Рженецький, В. А. Уваров, Д. О. Жуков. – Миколаїв : НУК, 2004. – 40 с. 1888.

Розрахунок і аналіз роботи трактора і автомобіля : метод. вказівки /

В. С. Наливайко, О. Л. Рженецький, В. А. Уваров, Д. О. Жуков. – Миколаїв : НУК, 2004. – 39 с. 1889.

Timoshevsky, B. Resource Recovery From Medical Plastic and

Rubber Wastes / B. Timoshevsky, M. Tkach // Proceedings of the Waste-toEnergy Research and Technology Council. – New-York, 2004.

265


2005 р.

1890.

Горбань,

А.

И.

Пути

улучшения

рабочего

процесса

среднеоборотных двигателей, работающих на газе / А. И. Горбань, О. С. Кинжалов, С. Н. Литвин // Тези доп. I Всеукр. наук.-техн. конф. "Сучасні проблеми двигунобудування". – Миколаїв, 2005. – С. 51-54. 1891. для

К выбору геометрических параметров поверхности теплообмена охладителей

наддувочного

воздуха

современных

тепловозных

двигателей / Б. А. Тягнирядно, Ю. Л. Мошенцев, В. Н. Антоненко, В. А. Перфилов // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. "Сучасні проблеми двигунобудування: стан, ідеї, рішення". – Миколаїв, 2005. – С. 29-35. 1892.

Мошенцев,

Ю.

Л.

Совершенствование

наддувочных

компрессоров ДВС охлаждением сжимаемого воздуха / Ю. Л. Мошенцев, Д. О. Жуков // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Суднова енергетика: стан та проблеми". – Миколаїв, 2005. – С. 196. 1893.

Наливайко, В. С. Системи двигунів внутрішнього згоряння : метод.

вказівки до викон. курсового проекту / В. С. Наливайко, Г. О. Степанов, С. Г. Ткаченко. – Миколаїв : НУК, 2005. – 94 с. 1894.

Наливайко, В. С. Влияние переходных режимов на износостойкость

цилиндро-поршневой

группы

судового

двигателя

/

В.

С.

Наливайко,

А. Н. Ступаченко // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Сучасні проблеми триботехніки". – Миколаїв, 2005. – С. 95-96. 1895.

Наливайко, В. С. Использование отходящих газов ДВС для

газификации твердого топлива / В. С. Наливайко // Материалы IV Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы экологии и энергосбережения в судостроении". – Николаев, 2005. – С. 141-142. 1896.

Наливайко,

В.

С.

Пневмостартерный

пуск

судовых

ДВС

/

В. С. Наливайко, С. В. Марков // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Суднова енергетика: стан та проблеми". – Миколаїв, 2005. – С. 118-119. 266


1897.

Наливайко, В. С. Развитие дизелестроения в России и становление

высшего технического образования в Николаеве / В. С. Наливайко, В. М. Горбов // Матеріали Всеукр. наук.-техн. конф. "Сучасні проблеми двигунобудування: стан, ідеї, рішення". – Миколаїв, 2005. – С. 23-27. 1898. на

Наливайко, В. С. Разработка дизельной теплоэлектростанции

генераторном

газе

для

электротранспорта

г.

Николаева

/

В. С. Наливайко, Г. В. Козелов // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Муніципальна енергетика: проблеми, рішення". – Миколаїв, 2005. – С. 65-66. 1899.

Наливайко,

газогенераторной

В.

С.

установки

Разработка для

и

испытания

переработки

мобильной

бытового

мусора

/

В. С. Наливайко // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Муніципальна енергетика: проблеми, рішення". – Миколаїв, 2005. – С. 89-91. 1900.

Пат.

73900.

Україна.

Спосіб

переробки

термопластичних

полімерів в альтернативні палива та установка для його реалізації / Б. Г. Тимошевський, М. Р. Ткач, Ю. М. Харитонов (Україна). – Заявл. 06.13.04 ; опубл. 14.01.05, Бюл. № 2. 1901.

Правила

классификации

и

постройки

судов

внутреннего

плавания. В 4 т. Т. 3 / сост.: В. В. Бабий, А. А. Билокурец, А. В. Бондаренко, А. Ф. Галь, В. В. Голеншин, Г. В. Егоров, В. В. Зайцев, В. Ф. Квасницкий, А. И. Кротов, И. И. Махек, Г. Ф. Романовский, Б. Г. Тимошевский, М. Р. Ткач, Ю. Н. Харитонов, Г. В. Шарун ; под общ. ред. В. В. Севрюкова. – К. : Регістр судноплавства України, 2005. – 435 с. 1902. ДВС

Ткач, М. Р. Математическое моделирование рабочих процессов в при

работе

на

альтернативных

топливах

/

М.

Р.

Ткач,

Б. Г. Тимошевский, Буй Ань Тхы // Техногенна безпека : зб. наук. пр. – Миколаїв, 2005. – Т. 43, вип. 30. – С. 69-76. 1903.

Ткач, М. Р. Повышение точности измерения индикаторного

давления в цилиндре ДВС методом прямого преобразования 267


Фурье / М. Р. Ткач, Б. Г. Тимошевский, Буй Ань Тхы // Двигатели внутреннего сгорания. – 2005. – № 2. – С. 23-25. 1904.

Тягнирядно, Б. А. О возможности предельного улучшения

параметров среднеоборотных двигателей путем модернизации системы охлаждения / Б. А. Тягнирядно, Д. С. Минчев, К. В. Тихонов // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Суднова енергетика: стан та проблеми". – Миколаїв, 2005. – С. 80-81. 1905.

Timoshevsky, B. Project of the Сomplex for Рlastic Waste Processing

Into Energy Recourses, Capacity of 100 t/day / B. Timoshevskyy, M. Tkach, Yu. Kharitonov // Proceedings of the Waste-to-Energy Research and Technology Council. – New-York, 2005.

2006 р.

1906.

Горбань, А. И. Пути улучшения рабочего процесса среднеоборотных

двигателей, работающих на газе / А. И. Горбань, О. С. Кинжалов, С. Н. Литвин // Двигатели внутреннего сгорания. – 2006. – № 1. – С. 57-62. 1907.

Испытание

судового

высокооборотного

ДВС

на

топливоводородной смеси при разных температурах окружающего воздуха / А. А. Сирота, Б. Г. Тимошевский, Н. И. Радченко, А. И. Чураков // Двигатели

внутреннего сгорания.. – 2006. – № 2. –

С. 65-67. 1908.

Кинжалов,

О.

С.

Показатели

качества

и

экономическое

обоснование принятых технических решений при проектировании двигателей внутреннего сгорания : учеб. пособие / О. С. Кинжалов, С. Н. Литвин, В. М. Шандыба. – Николаев : НУК, 2006. – 32 с. 1909.

Компьютерное

проектирование

ДВС

:

учеб.

пособие

/

В. М. Шандыба, А. И. Горбань, В. В. Полищук, О. С. Кинжалов, С. Н. Литвин. – Николаев : НУК, 2006. – 64 с. 268


1910.

Мошенцев,

Ю.

Л.

Теплообмінні апарати ДВЗ

: навч.

посібник / Ю. Л. Мошенцев. – Миколаїв : МОД, 2006. – 431 с. 1911. качестве

Мошенцев, Ю. Л. Использование насадки винта малого судна в водо-водяного

теплообменника

судового

двигателя

/

Ю. Л. Мошенцев, В. А. Иванков, А. А. Гогоренко // Двигатели и энергоустановки : сб. науч. тр. ХАИ. – Х., 2006. – № 10 (36). – С. 98-102. 1912.

Пат. 78863. Україна. Парокомпресорна холодильна машина /

М. І. Радченко, О. А. Сирота, Б. Г. Тимошевський, С. І. Сербін, А. М. Радченко (Україна). – Заявл. 18.04.05 ; опубл. 15.12.06, Бюл. № 12. 1913.

Пат. 79315. Україна. Газова холодильна машина / М. І. Радченко,

О. А. Сирота, Б. Г. Тимошевський, С. І. Сербін, Р. М. Радченко (Україна). – Заявл. 18.04.05 ; опубл. 15.12.06, Бюл. № 12. 1914.

Ткач, М.

Р.

Экспериментальные исследования показателей

судового ДВС, использующего альтернативное топливо / М. Р. Ткач, Б. Г. Тимошевский, Буй Ань Тхы // Двигатели внутреннего сгорания. – 2006. – № 2. – С. 63-65.

2007 р.

1915.

Горбань, А. И. Совершенствование процесса смесеобразования и

сгорания топлива в газодизельном двигателе за счет дополнительной подачи топлива и воздуха в процессе сгорания / А. И. Горбань // Матеріали II Всеукр. науч.-техн. конф. "Сучасні проблеми двигунобудування". – Миколаїв, 2007. – С. 108-109. 1916.

Горбань, А. И. Теплообмен в ДВС и тепловая напряженность

деталей ЦПГ ДВС : конспект лекций по дисциплине ТРП / А. И. Горбань. – Николаев : НУК, 2007. – 40 с. 1917.

Исследование особенностей рабочего цикла комбинированного

бесшатунного двигателя / Ю. Л. Мошенцев, Б. А. Тягнирядно, 269


Д. С. Минчев, А. Ф. Вуль // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2007. – № 3 (414). – С. 84-91. 1918.

Мінчев, Д. С. Особливості моделювання течії газу в впускних та

випускних

системах

комбінованих

ДВЗ

на

базі

одномірного

нестаціонарного підходу / Д. С. Мінчев // Матеріали II Всеукр. наук.-техн. конф. "Сучасні проблеми суднобудування: стан, ідеї, рішення". – Миколаїв, 2007. – С. 53-55. 1919.

Минчев, Д. С. Особенности проектирования выпускной системы

быстроходного

дизельного

двигателя

оригинальной

конструкции

/

Д. С. Минчев // Матеріали II Міжнар. наук.-техн. конф. "Суднова енергетика: стан та проблеми". – Миколаїв, 2007. – С. 56-57. 1920.

Минчев, Д. С. Особенности проектирования выпускной системы

быстроходного

дизельного

двигателя

оригинальной

конструкции

/

Д. С. Минчев, Б. А. Тягнирядно // Матеріали III Міжнар. наук.-техн. конф. "Суднова енергетика: стан та проблеми". – Миколаїв, 2007. – С. 128-130. 1921.

Минчев, Д. С. Расчет местных сопротивлений газовоздушного

тракта

двигателей

внутреннего

сгорания

в

рамках

одномерной

нестационарной модели течения газа / Д. С. Минчев // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2007. – № 6 (417). – С. 129-140. 1922.

Мошенцев, Ю. Л. Методичні вказівки до виконання лабораторних

робіт з насосів / Ю. Л. Мошенцев. – Миколаїв : НУК, 2007. – 28 с. 1923.

Мошенцев, Ю. Л. Возможность использования абсорбционных

бромистолитиевых холодильных машин для охлаждения наддувочного воздуха транспортных двигателей / Ю. Л. Мошенцев, А. А. Гогоренко, Б. А. Тягнирядно // Матеріали III Міжнар. наук.-техн. конф. "Суднова енергетика: стан та проблеми". – Миколаїв, 2007. 1924.

Мошенцев,

поверхности

Ю.

теплообмена

Л.

К для

выбору геометрических охладителей

параметров

наддувочного

воздуха

270


современных тепловозных двигателей / Ю. Л. Мошенцев // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2007. – № 5. – С. 52-60. 1925.

Мошенцев, Ю. Л. О возможности использования рекуперативного

охлаждения проточной части компрессора / Ю. Л. Мошенцев, Д. О. Жуков // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2007. – № 2 (413). 1926.

Мошенцев,

Ю.

Л.

О

целесообразности

использования

рекуперативного охлаждения проточной части наддувочного компрессора / Ю. Л. Мошенцев, Д. О. Жуков // Матеріали II наук.-техн. конф. "Сучасні проблеми двигунобудування: стан, ідеї, рішення". – Миколаїв, 2007. 1927.

Мошенцев, Ю. Л. Проблемы загрязнения охладителей наддувочного

воздуха на тепловозных двигателях типа 10Д100 / Ю. Л. Мошенцев, А. А. Гогоренко // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Суднова енергетика: стан та проблеми". – Миколаїв, 2007. – С. 131-133. 1928.

Наливайко, В. С. Про застосування малообертових двигунів в

стаціонарній

енергетиці

і

на

транспортно-технологічних

суднах

/

В. С. Наливайко // Матеріали II Всеукр. наук.-техн. конф. "Сучасні проблеми двигунобудування: стан, ідеї, рішення". – Миколаїв, 2007. – С. 63-64. 1929.

Наливайко, В. С. Розвиток двигунів внутрішнього згоряння та

підготовка фахівців-двигунобудівників / В. С. Наливайко // Материалы Междунар.

науч.-техн.

конф.

"Автоматизация

судостроительного

производства и подготовка инженерных кадров: состояние, проблемы, перспективы". – Николаев, 2007. – С. 76-77. 1930.

Наливайко, В. С. К вопросу выбора режима приработки

среднеоборотных двигателей / В. С. Наливайко // Матеріали II Міжнар. конф.

"Сучасні

проблеми

триботехніки".

Миколаїв,

2007.

С. 106-107. 1931.

Наливайко, В. С. К вопросу применения спиртового топлива в

двигателях внутреннего сгорания / В. С. Наливайко, В. Е. Височин //

271


Матеріали III Міжнар. наук.-техн. конф. "Суднова енергетика: стан і проблеми". – Миколаїв, 2007. – С. 107-108. 1932.

Наливайко, В. С. О новых конструкциях 2-тактных двигателей

внутреннего сгорания / В. С. Наливайко // Матеріали III Міжнар. наук.техн. конф. "Суднова енергетика: стан і проблеми". – Миколаїв, 2007. – С. 108-110. 1933.

Наливайко, В. С. Система тригенерации для фермерского

хозяйства / В. С. Наливайко // Матеріали II Міжнар. наук.-техн. конф. "Муніципальна енергетика: проблеми, рішення". – Миколаїв, 2007. – С. 18-20. 1934.

Наливайко, В. С. Ученый, генератор идей, организатор их

внедрения / В. С. Наливайко, В. М. Горбов // Матеріали II Всеукр. наук.техн. конф. "Сучасні проблеми двигунобудування: стан, ідеї, рішення". – Миколаїв, 2007. – С. 65-67. 1935.

Пат. 78861. Україна. Газова холодильна машина / М. І. Радченко,

О. А. Сирота, Б. Г. Тимошевський, С. І. Сербін, Р. М. Радченко (Україна). – Заявл. 18.04.05 ; опубл. 25.04.07, Бюл. № 5. 1936.

Проблемы

снижения

массы

и

стоимости

тепловозных

маслоохладителей / Ю. Л. Мошенцев, А. А. Гогоренко, Д. С. Минчев, В. Н. Антоненко // Матеріали III Міжнар. наук.-техн. конф. "Суднова енергетика: стан та проблеми". – Миколаїв, 2007. – С. 133-134. 1937.

Проектування та конструювання ДВЗ : метод. вказівки до викон.

курсового проекту / В. С. Наливайко, Г. О. Степанов, С. Г. Ткаченко, В. С. Хоменко. – Миколаїв : НУК, 2007. – 71 с. 1938.

Тимошевский, Б. Г. Исследования рабочего процесса ДВС при

работе на альтернативном топливе / Б. Г. Тимошевский, М. Р. Ткач // Авиац.-косм. техника и технология. – 2007. – № 9. – С. 63-66. 1939.

Тимошевский, Б. Г. Утилизация композитных полимеров по

экологически чистой технологии / Б. Г. Тимошевский, М. Р. Ткач // 272


Материалы

Междунар.

науч.-техн.

конф.

"Повышение

качества,

надежности и долговечности технических систем и технологических процессов", Египет, Хургада. – Хургада, 2007. – С. 125-127. 1940.

Тимошевский, Б. Г. Эффективность когенерации на базе тепловых

двигателей / Б. Г. Тимошевский // Матеріали ІІ Всеукр. наук.-техн. конф. "Сучасні проблеми двигунобудування: стан, ідеї, рішення". – Миколаїв, 2007. – С. 44-46. 1941.

Ткач,

М.

Р.

Особенности

энергетических

установок

нефтедобывающих и перерабатывающих специализированных судов и сооружений / М. Р. Ткач, Б. Г. Тимошевский // Материалы II Междунар. науч.-техн.

конф.

"Эффективность,

надежность

и

безопасность

энергетических установок" (Энергоустановки – 2007). – Севастополь, 2007. – С. 97-99. 1942.

Ткач, М. Р. Экспериментальные исследования показателей ГТД

малой мощности при работе на альтернативном топливе / М. Р. Ткач, Б. Г. Тимошевский // Авиац.-косм. техника и технология. – 2007. – № 10. – С. 62-65. 1943.

Ткач, М. Р. Энерготехнологический комплекс для утилизации

отходов композитных полимеров / М. Р. Ткач, Б. Г. Тимошевский // Материалы

Междунар.

науч.-техн.

конф.

"Повышение

качества,

надежности и долговечности технических систем и технологических процессов", Египет, Хургада. – Хургада, 2007. – С. 123-125. 1944.

Ткач, М. Р. Эффективность утилизации полимерных отходов для

производства

электрической

Б. Г. Тимошевский

//

и

тепловой

Материалы

II

энергии

Междунар.

/

М.

Р.

Ткач,

науч.-техн.

конф.

"Муниципальная энергетика: проблемы, решения". – Николаев, 2007. – С. 23-25. 1945.

Timoshevsky, B. Thermoplastic Waste Processing Into Alternative

Fuels / B. Timoshevsky, M. Tkach, Yu. Kharitonov // Proceedings of the III-th 273


Workshop and Exhibition on Plasma Assisted Combustion (IWEPAC). Best Western Falls Church, Virginia, USA, 2007. – Virginia, 2007. 1946.

Timoshevsky, B. Pubber Waste Processing Into Alternative Fuels /

B. Timoshevsky, M. Tkach, Yu. Kharitonov // Proceedings of the III-th Workshop and Exhibition on Plasma Assisted Combustion (IWEPAC). Best Western Falls Church, Virginia, USA, 2007. – Virginia, 2007.

2008 р.

1947.

Мошенцев,

Ю.

Л.

Виконання

курсового

проектування

відцентрового наддувочного компресора в складі турбокомпресора : метод. вказівки / Ю. Л. Мошенцев, О. А. Гогоренко. – Миколаїв : НУК, 2008. – 63 с. 1948.

Мошенцев, Ю. Л. Методичні вказівки до виконання лабораторних

робіт по компресорним машинам / Ю. Л. Мошенцев, В. Г. Борозенець. – Миколаїв : НУК, 2008. – 57 с. 1949.

Мошенцев, Ю. Л. Розрахунки охолоджувачів наддувочного

повітря ДВЗ : метод. вказівки / Ю. Л. Мошенцев, О. А. Гогоренко. – Миколаїв : МОД, 2008. – 24 с. 1950.

Мошенцев,

комбинированной

Ю.

Л.

Анализ

целесообразности

испарительно-турбодетандерной

системы

применения охлаждения

наддувочного воздуха для дизельных двигателей / Ю. Л. Мошенцев, Д. С. Минчев // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2008. – № 6 (423). – С. 96-104. 1951.

Наливайко, В. С. Конструкція і динаміка двигунів внутрішнього

згоряння : програма, метод. вказівки та контрольні завдання для студ. заоч. форми навчання / В. С. Наливайко, В. С. Хоменко. – Миколаїв : НУК, 2008. – 86 с. 1952.

Наливайко, В. С. К вопросу разработки систем когенерации

и тригенерации на

базе

двигателей внутреннего

сгорания

/ 274


В. С. Наливайко // Матеріали I Міжнар. наук.-техн. конф. "Холод в енергетиці і на транспорті: сучасні проблеми". – Миколаїв, 2008. – С. 182-183. 1953.

Наливайко, В. С. Эпельман Товий Евсеевич (100-летию со дня

рождения

посвящается)

/

В.

С.

Наливайко

//

Спецвип.

газ.

"Кораблебудівник". – 2008. – 9 с. 1954.

Пат. 36907. Україна. Система життєзабезпечення водолазного

дзвона / Б. Г. Тимошевський, В. Ф. Чегринцев, С. Ю. Пастухов (Україна). – Заявл. 07.05.08 ; опубл. 10.11.08, Бюл. № 21. 1955. тепла

Тимошевский, Б. Г. Перспективная система глубокой утилизации дизельных

двигателей

на

базе

термохимических

циклов

/

Б. Г. Тимошевский, М. Р. Ткач // Матеріали Міжнар. конф. "Холод в енергетиці і на транспорті: сучасні проблеми кондиціонування та рефрижерації". – Миколаїв, 2008. – С. 78-79. 1956.

Тимошевский,

Б.

Г.

Эффективность

комбинированных

установок с ДВС и элементами прямого преобразования энергии / Б. Г. Тимошевский, М. Р. Ткач // Авиац.-косм. техника и технология. – 2008. – № 9. – С. 35-38. 1957.

Тягнирядно,

Б.

А.

О

возможности глубокого

охлаждения

наддувочного воздуха при использовании абсорбционных бромистолитиевых холодильных машин в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания / Б. А. Тягнирядно // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2008. – № 2. – С. 56-57. 1958.

Project for Polymer Bodies of the Solid-Propellant Missiles

Processing With Ecologically Friendly Technology / B. Timoshevsky, L. Malyy, M. Tkach, G. Bykovchenko // Proceedings of the Waste-toEnergy Research and Technology Council, New-York, USA, 2008. – New-York, 2008.

275


2009 р.

1959.

Горбань,

А.

І.

Новий

напрям

в

двигунобудуванні

/

А. І. Горбань // Матеріали III Всеукр. наук.-техн. конф. "Сучасні проблеми двигунобудування: стан, ідеї, рішення". – Миколаїв, 2009. – С. 185-186. 1960.

Минчев, Д. С. Влияние величины механических потерь на

трение на внешнюю скоростную характеристику бесшатунного транспортного дизеля / Д. С. Минчев // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2009. – № 1 (424). – С. 96-104. 1961.

Минчев, Д. С. Регулирование комбинированной системы

наддува транспортного дизельного двигателя с бесшатунным силовым механизмом / Д. С. Минчев // Матеріали III Всеукр. наук.-техн. конф. "Сучасні

проблеми

двигунобудування:

стан,

ідеї,

рішення".

Миколаїв, 2009. – С. 64-69. 1962.

Мошенцев, Ю. Л. Проектування відцентрового насосу : метод.

вказівки / Ю. Л. Мошенцев, О. А. Гогоренко. – Миколаїв: НУК, 2009. – 40 с. 1963.

Мошенцев, Ю. Л. Выбор параметров самодействующих

клапанов поршневого компрессора интегрированного в систему наддува бесшатунного дизельного двигателя / Ю. Л. Мошенцев, Д. С. Минчев, А. Ф. Вуль // Двигатели внутреннего сгорания. – 2009. – № 1. – С. 53-57. 1964.

Наливайко, В. С. Р. Дизель, Г. Тринклер – их роль в развитии

двигателестроения / В. С. Наливайко // Матеріали III Всеукр. наук.техн.

конф.

"Сучасні

проблеми

двигунобудування:

стан,

ідеї,

рішення". – Миколаїв, 2009. – С. 179-182. 1965.

Наливайко, В. С. Сравнительный анализ идеальных циклов

двигателей внутреннего сгорания / В. С. Наливайко // Матеріали III 276


Всеукр. наук.-техн. конф. "Сучасні проблеми двигунобудування: стан, ідеї, рішення". – Миколаїв, 2009. – С. 183-184. 1966.

Пат. 86158. Україна. Спосіб та пристрій утилізації відходів

композитних матеріалів / Б. Г. Тимошевський, Л. П. Малий, М. Р. Ткач, Г. І. Биковченко та ін. (Україна). – Заявл. 11.10.07 ; опубл. 25.03.09, Бюл. № 6. 1967.

Проблемы

снижения

массы

и

стоимости

тепловозных

маслоохладителей / Ю. Л. Мошенцев, А. А. Гогоренко, Д. С. Минчев, В. Н. Антоненко // Матеріали III Всеукр. наук.-техн. конф. "Сучасні проблеми двигунобудування: стан, ідеї, рішення". – Миколаїв, 2009. – С. 236-243. 1968.

Utilization Efficiency of Aramide Polymeric Materials of the Cases of

Solid-Propellant

Missiles

/

B.

Timoshevsky,

L.

Malyy,

M.

Tkach,

G. Bykovchenko // Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology, Rome, Italy, 2009. – Rome, 2009. 1969.

Plant for Utilization of Organoplastic Bodies of Solid-Propellant

Rockets / B. Timoshevsky, L. Malyy, M. Tkach, G. Bykovchenko // Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology, Rome, Italy, 2009. – Rome, 2009.

Кафедра екології

2000 р.

1970.

Гурець, Н. В. Безпека життєдіяльності : навч. посібник /

Н. В. Гурець, В. О. Михайлюк. – Миколаїв, 2000. 1971.

Литвак,

С.

М.

Организация

программы

экологического

менеджмента в городе Николаеве / С. М. Литвак, Н. В. Гурец // Матеріали

277


наук.-техн. конф. проф.-викл. складу УДМТУ, 27-28 квіт. 2000 р. – Миколаїв, 2000. 1972.

Маринец, А. Н. Изучение структуры факела плазмохимических

продуктов методом голографической интерферометрии / А. Н. Маринец, С. И. Сербин // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2000. – № 1 (367). – С. 67-73. 1973.

Мозговой, А. М. Пути снижения виброшумовых воздействий на

рабочий персонал атомных электростанций / А. М. Мозговой // Матеріали наук.-практ.

конф.

"Атомна

промисловість:

точка

зору

молодих

науковців". – Миколаїв, 2000. – С. 57-59. 1974.

Романов, В. И. Анализ методов снижения и прогнозирования

вредных выбросов судовых газотурбинных установок / В. И. Романов, С. И. Сербин, Ю. В. Захаров // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2000. – № 3 (369). – С. 92-103.

2001 р.

1975.

Маркина,

Л.

Н.

Новая

технология

утилизации

опасных

органических отходов / Л. Н. Маркина, Н. В. Рудюк, В. П. Бабий // Матеріали

конф.

"Нові

технології

та

обладнання

по

переробці

промислових відходів і їх медико-екологічне забезпечення". – К., 2001. 1976.

Маркина, Л. Н. Новые экологические технологии в области

утилизации

органических

отходов

с

получением

нетрадиционных

энергоносителей / Л. Н. Маркина, Н. В. Рудюк, В. П. Бабий // Сб. науч. ст. Междунар.

науч.-практ.

конф.

"Проблемы

сбора,

переработки

и

утилизации отходов". – О., 2001. 1977.

Особенности

высокомолекулярных С. С. Рыжков,

Н.

В.

процесса органических Рудюк,

В.

многоконтурного отходов П.

Бабий

/

Л. //

пиролиза Н.

Маркина,

Экотехнологии

и

ресурсосбережение. – 2001. – № 5. 278


1978.

Сербін, С. І. Кінетика утворення пірогенних забруднень в

паливоспалюючих пристроях / С. І. Сербін, Ю. В. Захаров // Наук. пр. МФ НаУКМА. – Миколаїв, 2001. – Т. 11 : Екологія. – С. 77-81. 1979.

Serbin, S. I. The Mathematical Model of Liquid Fuel Gasification in a

Plasma-Chemical Reactor / S. I. Serbin, Yu. V. Zakharov // Proceedings of the Int. Conf. on Modeling and Simulation MS'2001. – Lviv, 2001. – P. 328-331.

2002 р.

1980.

Благодатний, В. В. Розробка заходів з очищення стічних вод

гальванічного виробництва / В. В. Благодатний, Ю. С. Перевознікова // Материалы III Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы энергосбережения и экологии в судостроении". – Николаев, 2002. – С. 210-211. 1981.

Благодатний,

В.

В.

Удосконалення

систем

уловлювання

поліефірного пилу у деревопереробному виробництві / В. В. Благодатний, В. М. Конкіна // Матеріали обл. наук.-практ. шк.-семінару "Науковометодологічні аспекти розвитку творчого потенціалу науковців". – Миколаїв, 2003. – С. 26. 1982.

Маркина,

Л.

Н.

Принципы

раздельного

формирования

и

утилизации потоков городских твердых бытовых отходов / Л. Н. Маркина, С. С. Рыжков // Материалы III Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы энергосбережения и экологии в судостроении", 29-31 мая 2002 г. – Николаев, 2002. 1983.

Маркина,

Л.

Н.

Перспективные

направления

получения

нетрадиционных источников энергии при утилизации ТБО и других опасных отходов / Л. Н. Маркина, Н. В. Рудюк, В. П. Бабий // Матеріали II наук.-практ. конф. "Енергозбереження при термічній переробці відходів – значний потенціал енергоресурсів: досвід, досягнення та перспектива", 23-26 верес. 2002 р. – Алушта, 2002. 279


1984.

Маркина, Л. Н. Основы типовой программы раздельного

сбора мусора и эффекивные методы его утилизации для городов Украины / Л. Н. Маркина, Н. В. Рудюк, В. П. Бабий // Матеріали конф.

"Економічна

доцільність

та

нормативно-правова

забезпеченість переробки відходів", 27-30 трав. 2002 р. – Ялта, 2002. 1985. графіка

Мозговий, А. М. Вдосконалення вивчення дисципліни "Інженерна та

комп'ютерне

проектування

екотехніки"

студентами

спеціальності "Екологія та охорона навколишнього середовища" / А. М. Мозговий, О. Г. Бідніченко // Материалы III Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы энергосбережения и экологии в судостроении". – Николаев, 2002. – С. 37-38. 1986.

Мозговой,

А.

М.

Снижение

шумового

и

вибрационного

загрязнения судовых помещений за счет математического моделирования виброизоляции типовых механизмов / А. М. Мозговой, С. С. Рыжков // Матеріали Міжнар. конф. "Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв, 2002. – Т. 2. – С. 202-203. 1987.

Мозговой,

А.

М.

Создание

двухкаскадных

систем

виброизоляции типовых судовых механизмов путем их математического моделирования / А. М. Мозговой, С. С. Рыжков // Материалы III Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы энергосбережения и экологии в судостроении". – Николаев, 2002. – С. 50-51. 1988.

Мозговой,

А.

М.

Создание

математической

модели

шумоактивности типовых судовых механизмов / А. М. Мозговой // Матеріали Міжнар. конф. "Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв, 2002. – Т. 2. – С. 204-206. 1989.

Особенности линии термической утилизации смеси сухих

органических

отходов

на

мусороперерабатывающем

заводе

/

Л. Н. Маркина, С. С. Рыжков, Н. В. Рудюк, В. П. Бабий // Материалы III 280


Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы энергосбережения и экологии в судостроении", 29-31 мая 2002 г. – Николаев, 2002. 1990.

Рижков, С. С. Апарати для очищення повітря від забруднень :

метод. вказівки / С. С. Рижков, Ю. М. Харитонов, В. В. Благодатний. – Миколаїв : УДМТУ, 2002. 1991.

Рижков, С. С. Впровадження схеми екологічного менеджменту в

управлінні транспорту і зв'язку виконавчого комітету Миколаївської міської ради / С. С. Рижков, Н. В. Гурець, О. О. Фрішко // Матеріали III Міжнар. наук.-техн. конф. "Проблеми енергозбереження і екології в суднобудуванні", 29-31 трав. 2002 р. – Миколаїв, 2002. 1992.

Рижков, С. С. Методи очищення повітря від забруднень : метод.

вказівки / С. С. Рижков, Ю. М. Харитонов, В. В. Благодатний. – Миколаїв, 2002. 1993.

Рижков, С. С. Науково-дослідна робота студентів при підготовці

екологів в Українському державному морському технічному університеті / С. С. Рижков, Н. В. Гурець, А. М. Мозговий // Матеріали I Міжнар. наук.практ. конф. "Науково-дослідна робота студентів: аспект формування особистості

майбутнього

вченого,

фахівця

високої

кваліфікації",

30 верес. – 3 жовт. 2002 р. – Запоріжжя, 2002. 1994.

Рижков, С. С. Розрахунок викидів шкідливих речовин в

атмосферу : метод. вказівки / С. С. Рижков, Ю. М. Харитонов, В. В. Благодатний. – Миколаїв : УДМТУ, 2002. 1995.

Рыжков, С. С. Адаптация схем экологического менеджмента и аудита

Европейского союза для муниципальных служб города Николаева / С. С. Рыжков, С. М. Литвак, Н. В. Гурец // Тез. докл. III Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы энергосбережения и экологии в судостроении". – Николаев, 2002. – С. 191-192. 1996.

Романовський,

Г.

Ф.

Реакторна

модель

утворення

забруднюючих речовин у камері згоряння ГТУ / Г. Ф. Романовський, 281


С. І. Сербін, Ю. В. Захаров // Екологічно чисті камери згоряння газотурбінних установок : навч. посібник / Г. Ф. Романовський, С. І. Сербін. – Миколаїв, 2002. – Розд. 4. – С. 67-80. 1997.

Сербин,

С.

И.

Исследование

экологических

характеристик

газотурбинного двигателя GT3000 / С. И. Сербин, В. Г. Ванцовский, Ю. В. Захаров // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2002. – № 3 (381). – С. 70-77. 1998.

Сербин,

С.

И.

Моделирование

образования

загрязняющих

веществ в газотурбинных установках / С. И. Сербин, Ю. В. Захаров // Материалы III Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы энергосбережения и экологии в судостроении". – Николаев, 2002. – С. 125-126. 1999.

Сербин, С. И. Особенности оптимизации экологических параметров

газотурбинного двигателя на номинальном режиме / С. И. Сербин, Ю. В. Захаров // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2002. – № 5 (383). – С. 82-90. 2000.

Сербин, С. И. Эмиссионные характеристики газотурбинного

двигателя с системой впрыска воды в камеру сгорания / С. И. Сербин, В. Г. Ванцовский, Ю. В. Захаров // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2002. – № 8 (386). – С. 54-59. 2001.

Тубальцев,

А.

М.

Підвищення

показників

корозійно-

малоциклової втоми суднобудівних сталей, як засіб підвищення екологічної безпеки / А. М. Тубальцев // Материалы ІІІ Междунар. науч.-техн.

конф.

"Проблемы

энергосбережения

и

экологии

в

судостроении". – Миколаїв, 2002. 2002.

Тубальцев,

А.

Н.

Исследование,

разработка

и

внедрение

порошковых материалов и технологии плазменного нанесения защитных покрытий на изделия машиностроения / А. Н. Тубальцев, А. Н. Дубовой, С. Н. Шумов // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2002. – № 2 (380).

282


2003 р.

2003.

Благодатний,

В.

В.

Удосконалення

систем

уловлювання

поліефірного пилу у деревопереробному виробництві / В. В. Благодатний // Матеріали обл. наук.-практ. шк.-семінару "Науково-методологічні аспекти розвитку творчого потенціалу науковців". – Миколаїв, 2003. – С. 26. 2004.

Екологічний

менеджмент

і

аудит

:

навч.

посібник

/

С. М. Літвак, С. С. Рижков, В. А. Скороходов, І. Ю. Биков, Н. В. Гурець. – Миколаїв : Можливості Кіммерії, 2003. – 107 с. 2005.

Маринець, О. М. Пріоритетність суднової енергетики для

інновацій: науково-методичні аспекти управління інвестиціями в суднобудуванні / О. М. Маринець // Матеріали наук.-практ. конф. "Стан та перспективи розвитку новітніх науково-освітніх комп'ютерних технологій". – Миколаїв, 2003. – С. 100-101. 2006.

Маркина, Л. Н. Анализ материального баланса термического

разложения органических отходов по технологии многоконтурного циркуляционного пиролиза / Л. Н. Маркина, С. С. Рыжков, Н. В. Рудюк // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2003. – № 5. 2007.

Маркина,

Л.

Н.

Особенности

поэтапного

термического

разложения органических отходов по технологии МЦП / Л. Н. Маркина, Н. В. Рудюк, В. П. Бабий // Матеріали ІІ наук.-техн. конф. "Нові технології та обладнання по переробці промислових та побутових відходів і їх медико-екологічне забезпечення", 17-20 лют. 2003 р. – Східниця, 2003. 2008.

Маркина, Л. Н. Технология МЦП – самый перспективный метод

экологически чистой утилизации ТБО / Л. Н. Маркина, Н. В. Рудюк, В. П. Бабий // Матеріали наук.-техн. конф. "Досвід і проблеми переробки відходів машинобудівного і військово-промислового комплексів та хімічної промисловості України", 26-29 трав. 2003 р. – Ялта, 2003.

283


2009.

Мозговий, А. М. Дослідження шумових забруднень суднових

приміщень / А. М. Мозговий, А. О. Лясковська // Матеріали обл. наук.практ. шк.-семінару "Науково-методологічні аспекти розвитку творчого потенціалу науковців". – Миколаїв, 2003.– С. 44-46. 2010.

Мозговой, А. М. Роль молодежных организаций в экологическом

воспитании

молодежи

и

населения

Николаевского

региона

/

А. М. Мозговой // Матеріали обл. наук.-практ. шк.-семінару "Науковометодологічні аспекти розвитку творчого потенціалу науковців". – Миколаїв, 2003. – С. 41-44. 2011.

Пат.

52840.

Украина.

Способ

утилизации

органических

отходов / Л. Н. Маркина, Н. В. Рудюк, В. П. Бабий (Украина). – Заявл. 19.03.01 ; опубл. 15.01.03, Бюл. № 1. 2012.

Пат. 58616. Украина. Установка по утилизации инфицированных

медицинских шприцев / Л. Н. Маркина, Н. В. Рудюк, В. П. Бабий (Украина). – Заявл. 18.04.01 ; опубл. 15.08.03, Бюл. № 8. 2013.

Ремешевская, И. В. Решение проблем охраны окружающей

среды

СЭЗ

"Николаев"

на

основе

внедрения

экологического

менеджмента / И. В. Ремешевская, С. С. Рыжков, Н. В. Фатеев // Матеріали

II

Міжнар.

наук.

конф.

"Охорона

навколишнього

середовища та раціональне використання природних ресурсів". – Донецьк, 2003. 2014.

Рижков, С. С. Методи утилізації та рекуперації виробничих

відходів : метод. вказівки / С. С. Рижков, Ю. М. Харитонов, В. В. Благодатний. – Миколаїв : УДМТУ, 2003. 2015.

Рижков, С. С. Технології утилізації та рекуперації відходів :

метод. вказівки / С. С. Рижков, Ю. М. Харитонов, В. В. Благодатний. – Миколаїв : УДМТУ, 2003. 2016.

Технология

МЦП

оптимальний

вариант

термической

утилизации органических ТБО / Л. Н. Маркина, Н. В. Рудюк, В. П. Бабий, 284


А.

В.

Буров

//

Материалы

ІІІ

науч.-практ.

конф.

"Переработка

энергоресурсных отходов. Проблемы и решения по очистке отходящих газов и теплоутилизации", 24-27 февр. 2003 г. – Схидница, 2003. 2017.

Тубальцев, А. М. Вплив експлуатаційних дефектів суднобудівних

листів на опір втоми / А. М. Тубальцев, І. П. Пістун, Й. В. Хом'як // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. "Україна наукова – 2003". – Д., 2003. 2018.

Тубальцев, А. М. Вплив комбінованої обробки на анізотропію

механічних властивостей високоміцної сталі /

А.

М.

Тубальцев,

І. П. Пістун, Й. В. Хом'як // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. "Україна наукова – 2003". – Д., 2003. 2019.

Тубальцев,

А.

М.

Вплив

рафінування

та

зміцнення

на

малоциклову тривкість суднобудівних сталей / А. М. Тубальцев, І. П. Пістун, Й. В. Хом'як // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. "Україна наукова – 2003". – Д., 2003. 2020.

Тубальцев, А. М. Вплив фізико-механічного стану поверхні

суднобудівних сталей на опір втоми / А. М. Тубальцев, І. П. Пістун, Й. В. Хом'як // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. "Україна наукова – 2003". – Д., 2003. 2021.

Тубальцев, А. М. Підвищена малоциклова довговічність сталі з

втомними пошкодженнями / А. М. Тубальцев, І. П. Пістун, Й. В. Хом'як // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. "Україна наукова – 2003". – Д., 2003. 2022.

Тубальцев, А. М. Фізіологічна надійність людини і її безпека /

А. М. Тубальцев, А. Б. Білоус, І. П. Пістун // Матеріали Всеукр. наук.практ. конф. "Фізіологія людини та тварини". – Д., 2003. 2023.

Тубальцев,

А.

Н.

Исследование

малоцикловой

судостроительных сталей в рабочих средах /

А.

Н.

усталости Тубальцев,

285


И. П. Пистун, И. В. Хомяк // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. "Україна наукова – 2003". – Д., 2003.

2004 р.

2024.

Гурець, Н. В. Аналіз досвіду впровадження схеми екологічного

менеджменту і аудиту EMAS в структурний підрозділ виконавчого комітету Миколаївської міської ради / Н. В. Гурець, О. В. Росошинська // Матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. студ. та молодих вчен. "Роль молоді у формуванні екологічного менеджменту". – К., 2004. 2025.

Гурец, Н. В. Проблемы и перспективы внедрения системы

экологического

менеджмента

в

СЭЗ

"Николаев"

/

Н.

В.

Гурец,

И. В. Ремешевская // Материалы III Междунар. науч.-практ. конф. "Морские технологии: проблемы и решения". – Керчь, 2004. 2026.

Захаров, Ю. В. Вивчення принципів роботи з екологічною

інформацією / Ю. В. Захаров // Матеріали Х наук.-метод. конф. "Людина та навколишне середовище – проблеми безперервної екологічної освіти в вузах". – О., 2004. – С. 76-77. 2027.

Захаров, Ю. В. Сучасні інформаційні технології в системі

моніторингу навколишнього середовища / Ю. В. Захаров, І. К. Тахтарова, А. О. Захарова // Матеріали Всеукр. наук. конф. "Стратегія соціальнопсихологічного та медико-біологічного забезпечення життєдіяльності людини". – Миколаїв, 2004. – С. 91-96. 2028.

Маринець, О. М. Деякі техногенно-екологічні та соціально-

економічні

аспекти

поліпшення

функціонування

природоохоронних

комплексів водних об'єктів / О. М. Маринець, Г. Ф. Романовський, С. І. Сербін // Тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. "Екологічна безпека об'єктів господарської діяльності". – Миколаїв, 2004. – С. 22-24.

286


2029.

Маринець,

О.

М.

Екологічна

безпека

комбінованих

енергоустановок на ядерно-органічному паливі / О. М. Маринець // Тези доп.

Міжнар.

наук.-практ.

конф.

"Екологічна

безпека

об'єктів

господарської діяльності". – Миколаїв, 2004. – С. 109-111. 2030.

Маркина, Л. Н. Особенности термобиологического метода

утилизации твердых бытовых и промышленных отходов и илов городских сточных вод / Л. Н. Маркина, Н. В. Рудюк, О. Н. Коваль // Материалы II Междунар. конф. "Энергия из биомассы", 20-22 сент. 2004 г. – К., 2004. 2031.

Маркина, Л. Н. Термобиологический комплекс с энергетически

независимой и безотходной технологией утилизации смеси бытовых и промышленных органических отходов и илов городских сточных вод / Л. Н. Маркина, Н. В. Рудюк, О. Н. Коваль // Материалы V науч.-практ. конф.

"Переработка

энергоресурсных

отходов.

Экологические,

экономические и медицинские аспекты", 1-5 марта 2004 г. – Свалява, 2004. – С. 25-28. 2032.

Мозговий, А. М. Проблеми звукоізоляції суднових приміщень /

А. М. Мозговий, Ю. М. Артемьєва // Обл. наук. конф., присвяч. вшануванню пам'яті адм. С. Й. Макарова та худож. В. В. Верещагіна. – Миколаїв, 2004. 2033.

Мозговий, А. М. Проблеми створення стенда для визначення

звукоізолюючих властивостей матеріалів / А. М. Мозговий // Обл. наук. конф., присвяч. вшануванню пам'яті адм. С. Й. Макарова та худож. В. В. Верещагіна. – Миколаїв, 2004. 2034.

Пат.

69061.

Україна.

Спосіб

термічної

утилізації

суміші

високомолекулярних органічних побутових та промислових відходів і установка для його здійснення / Л. М. Маркіна, Н. В. Рудюк, О. Н. Коваль, (Україна). – Заявл. 05.11.03 ; опубл. 16.08.04, Бюл. № 8.

287


2035.

Ремешевська, І. В. Дослідження доцільності впровадження схеми

екологічного

менеджменту

на

ВАТ

"Дамен

Шипярдс

Океан"

/

І. В. Ремешевська, С. С. Рижков. – Миколаїв : УДМТУ, 2004. 2036.

Ремешевська, І. В. Перспективи впровадження схеми екологічного

менеджменту на ВАТ "Дамен Шипярдс Океан" / І. В. Ремешевська, С. С. Рижков. – К. : МАУП, 2004.

2005 р.

2037.

Бідніченко,

О.

Г.

Характеристики

видів

забруднень

навколишнього середовища від СЕУ / О. Г. Бідніченко // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Суднова енергетика: стан та проблеми". – Миколаїв, 2005. – С. 154-156. 2038.

Благодатний, В. В. Шляхи вирішення проблеми муніципальних

відходів у місті Миколаєві / В. В. Благодатний, С. С. Рижков // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Муніципальна енергетика: проблеми, рішення". – Миколаїв, 2005. – С. 168-170. 2039.

Гурець, Н. В. Визначення критеріїв оцінки екологічної діяльності

органів місцевого самоврядування / Н. В. Гурець, І. А. Семенова // Матеріали IV Міжнар. наук.-техн. конф. "Проблеми енергозбереження і екології в суднобудуванні". – Миколаїв, 2005. 2040.

Гурець, Н. В. Напрямки діяльності Партії Зелених України в

вирішенні екологічних проблем Миколаївського регіону / Н. В. Гурець // Тез. докл. IV Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы экологии и энергосбережения в судостроении". – Николаев, 2005. – С. 29-30. 2041.

Дерко, Н. І. Найбільш поширені види адміністративно караних

екологічних правопорушень в Миколаївській області / Н. І. Дерко, В. І. Єфимов // Материалы IV Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы экологии и энергосбережения в судостроении". – Николаев, 2005. – С. 47-49. 288


2042.

Дерко,

Н.

І.

Особливості

застосування

адміністративної

відповідальності за порушення природоресурсового та екологічного законодавства / Н. І. Дерко // Материалы IV Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы экологии и энергосбережения в судостроении". – Николаев, 2005. – С. 49-51. 2043.

Екологічний менеджмент і аудит : навч. посібник / С. М. Літвак,

С. С. Рижков, В. А. Скороходов, І. Ю. Биков, Н. В. Гурець – 2-е вид., доп. – К. : Професіонал, 2005. – 112 с. 2044.

Екологія та охорона навколишнього середовища : метод. вказівки

для викон. дипломного проекту та магістерської роботи студентами спеціальності

8.070801

/

В.

В.

Благодатний,

С.

С.

Рижков,

Н. Г. Романовська, О. М. Маринець, Г. Г. Трохименко, А. М. Мозговий, Н. В. Морозова. – Миколаїв : НУК, 2005. 2045.

Захаров,

Ю.

В.

Дослідження

екологічних

характеристик

газотурбінного двигуна GT25000 / Ю. В. Захаров // Материалы IV Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы экологии и энергосбережения в судостроении". – Николаев, 2005. – С. 112. 2046.

Захаров, Ю. В. Особливості вивчення дисципліни "Банки

екологічної інформації" / Ю. В. Захаров // Материалы IV Междунар. науч.техн. конф. "Проблемы экологии и энергосбережения в судостроении". – Николаев, 2005. – С. 113. 2047.

Комплексна екологічна

оцінка

території Олександрівського

водосховища / С. С. Рижков, Б. О. Барановський, В. І. Єфимов, М. Ю. Молчанов, С. А. Молчанова, О. Г. Бідніченко // Материалы VI Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы экологии и энергосбережения в судостроении". – Николаев, 2005. – С. 85-86. 2048.

Комплексна екологічна оцінка території ріки Бакшала як складової

регіонального

ландшафтного

парку

"Гранітно-Степове

Побужжя"

/

С. С. Рижков, Б. О. Барановський, В. І. Єфимов, М. Ю. Молчанов, 289


С. А. Молчанова, О. Г. Бідніченко // Материалы IV Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы экологии и энергосбережения в судостроении". – Николаев, 2005. – С. 86-87. 2049.

Маринець,

О.

М.

Ноосферологізм

як

мета

ідеології

/

О. М. Маринець // Материалы IV Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы экологии и энергосбережения в судостроении". – Николаев, 2005. – С. 159-160. 2050.

Маринець, О. М. Плазмовоструменеве управління формою факелу

у судновій котельній топці / О. М. Маринець // Материалы IV Междунар. науч.-техн.

конф.

"Проблемы

экологии

и

энергосбережения

в

судостроении". – Николаев, 2005. – С. 108. 2051.

Маринець, О. М. Проблема індексування показників розвитку

людського потенціалу в Україні / О. М. Маринець, С. Б. Чиж // Материалы IV Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы экологии и энергосбережения в судостроении". – Николаев, 2005. – С. 110. 2052.

Маринець, О. М. Реверс суднових камер згоряння і топок зі

змінюваною геометрією / О. М. Маринець // Материалы IV Междунар. науч.-техн.

конф.

"Проблемы

экологии

и

энергосбережения

в

судостроении". – Николаев, 2005. – С. 109. 2053.

Маркина, Л. Н. Проблемы экологии и энергосбережения в

судостроении / Л. Н. Маркина // Материалы IV Междунар. науч.-техн. конф. – Николаев : НУК, 2005. – С. 83-84. 2054.

Маркина, Л. Н. Регулирование степени деструкции органических

отходов в экологически безопасной технологии многоконтурного пиролиза / Л. Н. Маркина // Материалы IV Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы экологии и энергосбережения в судостроении". – Николаев, 2005. 2055.

Маркина, Л. Н. Технология многоконтурного пиролиза как

экологически безопасный метод утилизации муниципальных отходов /

290


Л. Н. Маркина, С. С. Рыжков // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Муніципальна енергетика: проблеми, рішення". – Миколаїв, 2005. 2056.

Маркина, Л. Н. Технология утилизации муниципальных отходов

методом многоконтурного циркуляционного пиролиза / Л. Н. Маркина // Матеріали

Міжнар.

наук.-техн.

конф.

енергетика:

"Муніципальна

проблеми, рішення". – Миколаїв, 2005. 2057.

Мозговий, А. М. Дослідження шумового забруднення житлових

приміщень при відсутності звукоізоляції джерела шума / А. М. Мозговий // Материалы IV Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы экологии и энергосбережения в судостроении". – Николаев, 2005. 2058.

Мозговий, А. М. Проблема шумового забруднення житлових

приміщень подвальними котельнями / А. М. Мозговий, М. Г. Мозговий // Материалы IV Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы экологии и энергосбережения в судостроении". – Николаев, 2005. 2059.

Мозговий, А. М. Розрахунок звукоізоляційних властивостей

стандартних перекрить житлових приміщень / А. М. Мозговий // Материалы IV Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы экологии и энергосбережения в судостроении". – Николаев, 2005. 2060. рахунок

Мозговий, А. М. Зниження шумового забруднення приміщень за використання

сучасних

звукоізоляційних

матеріалів

/

А. М. Мозговий // Материалы IV Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы экологии и энергосбережения в судостроении". – Николаев, 2005. 2061.

Мозговий, А. М. Експериментальна установка для дослідження

звукоізоляційних

властивостей

сучасних

композитних

матеріалів

/

А. М. Мозговий // Материалы IV Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы экологии и энергосбережения в судостроении". – Николаев, 2005. 2062.

Моделирование

рециркуляционного

процесса

пиролиза

органических бытовых и промышленных отходов с получением жидкого топлива / Л. Н. Маркина, О. Н. Коваль, Ю. Б. Гуленок, Н. В. Рудюк // 291


Матеріали Міжнар. конф. "Поводження з відходами виробництва і споживання, медико-екологічні і економічні аспекти". – Свалява, 2005. 2063.

Пат.

10747.

Україна.

Пристрій

для

рідинного

очищення

відпрацьованих газів теплового двигуна / С. С. Рижков, О. С. Рижков (Україна). – Заявл. 13.06.05 ; опубл. 15.11.05, Бюл. № 11. 2064.

Ремешевская, И. В. Оценка исходной экологической ситуации

судостроительного предприятия для внедрения системы экологического менеджмента в современных условиях / И. В. Ремешевская, С. С. Рыжков // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2005. – № 5. – С. 116-127. 2065.

Ремешевская,

И.

В.

Разработка

системы

экологического

менеджмента для специальной экономической зоны судостроения "Николаев" / И. В. Ремешевская, С. С. Рыжков // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2005. – № 3. – С. 116-126. 2066.

Ремешевская, И. В. Улучшение экологической ситуации в

регионах с развитым судостроением на основе внедрения системы экологического менеджмента / И. В. Ремешевская, С. С. Рыжков, Н. С. Драгушан // Обласна наук. конф., 14-16 квіт. 2004 р. – Миколаїв, 2004. 2067.

Ремешевская, И. В. Улучшение экологической ситуации в

регионах с развитым судостроением на основе внедрения системы экологического менеджмента / И. В. Ремешевская, С. С. Рыжков, Н. С. Драгушан // Материалы VII Всеукр. наук. конф. студ., магістрів і асп. "Екологічні проблеми регіонів України". – О., 2005. 2068.

Рижков, С. С. Аналіз взаємодій між екологічними і економічними

показниками

транспортної системи

в процесі реалізації процедур

екологічного менеджменту / С. С. Рижков, Н. В. Гурець // Матеріали IV Міжнар. наук.-техн. конф. "Проблеми енергозбереження і екології в суднобудуванні". – Миколаїв, 2005.

292


2069.

Рижков, С. С. Оцінка результатів аудиту системи екологічного

менеджменту у відділі транспорту і зв'язку міськвиконкому / С. С. Рижков, С. М. Літвак, Н. В. Гурець // Матеріали IV Міжнар. наук.-техн. конф. "Проблеми енергозбереження і екології в суднобудуванні". – Миколаїв, 2005. 2070.

Рижков, С. С. Оцінка результатів аудиту системи екологічного

менеджменту у відділі транспорту і зв'язку міськвиконкому / С. С. Рижков, Н. В. Гурець // Тез. докл. IV Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы экологии и энергосбережения в судостроении". – Николаев, 2005. – С. 234-235. 2071.

Рижков,

С.

С.

Упровадження

схеми

екологічного

менеджменту і аудиту у муніципальному підрозділі транспорту і зв'язку / С. С. Рижков, С. М. Літвак, Н. В. Гурець // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2005. – № 4 (403). – С. 137-145.

2006 р.

2072.

Екологія та охорона навколишнього середовища : метод. вказівки

для викон. дипломного проекту та магістерської роботи студентами спеціальності 8070801 / А. М. Мозговий, С. С. Рижков, В. В. Благодатний, Н. Г. Романовська, Г. Г. Трохименко, Н. В. Морозова. – Миколаїв : НУК, 2006. – 32 с. 2073.

Маринець,

О.

М.

Ідентифікація

проблем

використання

альтернативних палив з біомаси / О. М. Маринець // Матеріали VІ Всеукр. наук.-метод. конф. "Екологія та інженерія: стан, наслідки, шляхи створення екологічно чистих технологій". – Дніпродзержинськ, 2006. – С. 100-102. 2074.

Маркина, Л. Н. Моделирование и расчет элементов технологии

многоконтурного

циркуляционного

пиролиза

высокомолекулярных

293


органических

отходов

/

Л.

Н.

Маркина

//

Экотехнологии

и

ресурсосбережение. – 2006. – № 4. – C. 71-76. 2075.

Пат. 74635. Україна. Спосіб термічної утилізації нафтошламів та

установка для його реалізації / Л. М. Маркіна, Н. В. Рудюк, О. Н. Коваль (Україна). – Заявл. 14.10.03 ; опубл. 16.01.06, Бюл. № 1. 2076.

Пат. 74681. Україна. Спосіб термобіологічної утилізації суміші

органічних побутових та промислових відходів і мулів міських стічних вод та установка для його реалізації / Л. М. Маркіна, Н. В. Рудюк, О. Н. Коваль, А. І. Зайцев (Україна). – Заявл. 23.02.04 ; опубл. 16.01.06, Бюл. № 1. 2077.

Ремешевская,

И.

В.

Разработка

структуры

системы

экологического менеджмента для ОАО "Дамен Шипярдс Океан" / И. В. Ремешевская, С. С. Рыжков // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2006. – С. 105-113. 2078.

Романовська,

екологічно-безпечних

Н.

Г.

джерел

Використання енергії

в

паливно-економічних

енергетичних

і

установках

малотоннажних суден / Н. Г. Романовська // Матеріали Всеукр. наук.метод. конф. "Екологія та інженерія: стан, наслідки, шляхи створення екологічно чистих технологій". – Дніпродзержинськ, 2006.

2007 р.

2079.

Бідніченко,

О.

Г.

Вирішення

екологічних

питань

при

функціонуванні дослідно-навчальної бази суднової та стаціонарної енергетики НУК / О. Г. Бідніченко // Матеріали наук.-практ. конф. "Суднова енергетика: стан та проблеми". – Миколаїв, 2007. – С. 56-57. 2080.

Благодатний, В. В. Створення системи екологічного менеджменту

муніципальних відходів міста Миколаєва / В. В. Благодатний, Н. В. Гурець //

294


Матеріали II Міжнар. наук.-техн. конф. "Муніципальна енергетика: проблеми, рішення". – Миколаїв, 2007. 2081.

Благодатный,

В.

В.

Оценка

индивидуального

риска

работников сборочно-сварочного производства / В. В. Благодатный, С. С. Рыжков, И. В. Ремешевская // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2007. – № 5 (416). – С. 100-107. 2082.

Горовий, І. І. Екологічні проблеми енергетики Національного

університету кораблебудування / І. І. Горовий, О. Г. Бідніченко // Тези II Міжнар.

наук.-техн.

конф.

"Муніципальна

енергетика:

проблеми,

рішення". – Миколаїв, 2007. – С. 65-67. 2083.

Гурец, Н. В. Экологические аспекты строительства нового моста

через Южный Буг / Н. В. Гурец // Вечер. Николаев. – 2007. – № 152. 2084.

Дерко, Н. І. Дослідження впливу скидів зворотних стічних вод

Криворізького металургійного комбінату на стан основних компонентів біоти річки Інгулець / Н. І. Дерко, Г. Г. Трохименко, Н. О. Казначеєва // Рибне госп-во України. – Керчь, 2007. – № 5. – С. 6-12. 2085.

Екологічний менеджмент і аудит : навч. посібник / С. М. Літвак,

С. С. Рижков, В. А. Скороходов, І. Ю. Биков, Н. В. Гурець. – 2-е вид., доп. – К. : Професіонал, 2007. – 197 с. 2086.

Лосєв,

В.

Ю.

Дослідження

території

Бакшалинського

ландшафтного парку як складової частини РЛП "Гранітно-степове Побужжя" / В. Ю. Лосєв, С. С. Рижков, О. Г. Бідніченко // Матеріали VI Міжнар. наук. конф. асп. та студ. – Донецьк, 2007. – Т. 2. – С. 4-5. 2087.

Лосєв,

В.

Ю.

Комплексна

екологічна

оцінка

території

Бакшалинського ландшафтного парку як складової частини РЛП "Гранітностепове Побужжя" / В. Ю. Лосєв, О. Г. Бідніченко // Матеріали ІХ Всеукр. наук. конф. студ., магістрантів та асп. "Екологічні проблеми регіонів України". – О., 2007. – С. 21.

295


2088.

Маринець, О. М. Використання ріпакової олії в лісовому

господарстві Південного регіону / О. М. Маринець, М. О. Пастушенко // Матеріали ІХ Всеукр. наук. конф. студ., магістрантів, асп. "Екологічні проблеми регіонів України". – О., 2007. – С. 222-223. 2089.

Маринець, О. М. Основи екологічної культури : метод.

вказівки / О. М. Маринець, А. М. Мозговий, Н. Г. Романовська. – Миколаїв : НУК, 2007. – 36 с. 2090. отходов

Маркина, Л. Н. Экспериментальные исследования утилизации методом

многоконтурного

циркуляционного

пиролиза

/

Л. Н. Маркина, С. С. Рыжков // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2007. – № 4. 2091.

Маркина, Л. Н. Энергоэффективная технология переработки

органических

отходов

методом

многоконтурного

циркуляционного

пиролиза / Л. Н. Маркина, С. С. Рыжков // Матеріали III Міжнар. наук.техн. конф. "Суднова енергетика: стан та проблеми". – Миколаїв, 2007. 2092.

Маркина, Л. Н. Энергоэффективная технология переработки

органических

отходов

методом

многоконтурного

циркуляционного

пиролиза для коммунальной энергетики / Л. Н. Маркина, С. С. Рыжков // Матеріали II Міжнар. наук.-техн. конф. "Муніципальна енергетика: проблеми, рішення". – Миколаїв, 2007. 2093.

Мозговий,

А.

М.

Дослідження

використання

сучасних

композитних матеріалів подвійної дії для тепло- та звукоізоляції приміщень / А. М. Мозговий, Н. О. Заноза // Матеріали Міжнар. конф. студ., магістрантів і асп. "Регіональні екологічні проблеми".  О., 2007. 2094.

Мозговий, А. М. Дослідження звукоізоляційних властивостей

сучасних композитних матеріалів / А. М. Мозговий // Матеріали III Міжнар. наук.-техн. конф. "Суднова енергетика: стан та проблеми".  Миколаїв, 2007. 2095.

Мозговий, А. М. Дослідження звукоізоляційних властивостей

сучасних композитних матеріалів подвійної дії / А. М. Мозговий // 296


Матеріали II Міжнар. наук.-техн. конф. "Муніципальна енергетика: проблеми, рішення".  Миколаїв, 2007. 2096.

Мозговий, А. М. Дослідження можливості використання сучасних

композитних матеріалів для звукоізоляції приміщень / А. М. Мозговий, Н. О. Галіч // Матеріали Всеукр. наук. конф. студ. та асп. "Екологічна безпека держави".  К., 2007. 2097.

Мозговий, А. М. Основи екологічної культури : метод.

вказівки / А. М. Мозговий, О. М. Маринець, Н. Г. Романовська. – Миколаїв : НУК, 2007. – 36 с. 2098.

Мозговий, А. М. Соціальна екологія. Прикладні аспекти : метод.

вказівки / А. М. Мозговий, Н. Г. Романовська, О. М. Маринець. – Миколаїв : НУК, 2007. – 36 с. 2099.

Мозговий, А. М. Соціальна екологія. Теоретичні аспекти : метод.

вказівки / А. М. Мозговий, Н. Г. Романовська, О. М. Маринець. – Миколаїв : НУК, 2007. – 38 с. 2100.

Мозговой,

А.

М.

Математическое

моделирование

двухкаскадных систем виброизоляции типовых судовых механизмов / А. М. Мозговой, М. Г. Мозговой // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2007. – № 6 (417). 2101.

Рижков, С. С. Взаємозв'язок екологічних та економічних

показників

транспортної

системи

в

процесі

реалізації

процедур

екологічного менеджменту / С. С. Рижков, Н. В. Гурець // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2007. – № 3 (414). 2102.

Рижков, С. С. Концепція створення екологічного моніторингу з

використанням нежилих підводних апаратів / С. С. Рижков, Д. В. Блінцова // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2007. – № 1 (412). – С. 117-125. 2103.

Рыжков, С. С. Концепция глубоко эшелонированной защиты

Южно-Украинской атомной электростанции / С. С. Рыжков, Б. И. Билык // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2007. – № 1 (412). – С. 109-117. 297


2104.

Рыжков, С. С. Повышение экологической безопасности 1 блока

Южно-Украинской АЭС на основе концепции глубоко эшелонированной защиты / С. С. Рыжков, Б. И. Билык // Пром. теплотехника. – 2007. – Т. 29, № 5. – С. 61-70. 2105.

Рыжков, С. С. Повышение экологической чистоты судов за счет

комбинированного очистителя выпускных газов / С. С. Рыжков, А. С. Рыжков // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2007. – № 2 (413). – С. 132-138. 2106.

Ремешевская, И. В. Оценка индивидуального риска работников

сборочно-сварочного производства / И. В. Ремешевская, С. С. Рыжков, В. В. Благодатный // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2007. – № 5. – С. 107-114.

2008 р.

2107.

Благодатний,

забезпечення

В.

управління

В. у

Розробка сфері

заходів

поводження

з з

інформаційного відходами міста

Миколаєва / В. В. Благодатний, Н. В. Гурець // Матеріали VII Міжнар. наук.-метод. конф. "Безпека життєдіяльності людини: освіта, наука, практика". – Миколаїв, 2008. – С. 185-187. 2108.

Благодатный, В. В. Оценка и управление индивидуальным риском

работников сборочно-сварочного производства / В. В. Благодатный, С. С. Рыжков, И. В. Ремешевская // Матеріали VII Міжнар. наук.-метод. конф. "Безпека життєдіяльності людини: освіта, наука, практика". – Миколаїв, 2008. – С. 245-248. 2109.

Магась, Н. І. Визначення концентрації нітратів в овочевих та

плодово-ягідних культурах, характерних для рослинництва Миколаївської області / Н. І. Магась, Г. Г. Трохименко, В. С. Чемерис // Матеріали VII біолог. читань "Різдвяні біологічні читання". – Миколаїв, 2008. – С. 32-38.

298


2110.

Магась, Н. І. Дослідження хімічних та бактеріологічних показників

продуктів

підприємств

громадського

харчування

/

Н.

І.

Магась,

Г. Г. Трохименко, Н. О. Казначеєва // Еколог. вісн. – 2008. – № 6. 2111.

Магась, Н. І. Оцінка техногенного впливу і зміни мінералізації

води на стан іхтіофауни річок Інгулець та Саксагань / Н. І. Магась, Г. Г. Трохименко // Риб. госп-во України. – Керчь, 2008. – № 4. – С. 21-30. 2112.

Магась, Н. І. Сучасні проблеми оцінки ризику дії чинників

навколишнього

середовища

на

здоров'я

населення

/

Н.

І.

Магась,

Г. Г. Трохименко // Матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні проблеми гуманізації та гармонізації управління". – Д., 2008. – С. 290-291. 2113.

Маркина,

Л.

Н.

Модельные

исследования

переработки

органических отходов методом многоконтурного пиролиза с получением альтернативного топлива / Л. Н. Маркина // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2008. – № 4. – С. 100-109 2114.

Мозговий, А. М. Дослідження шумових забруднень суднових

приміщень / А. М. Мозговий, Н. О. Заноза // Матеріали Всеукр. наук. конф. студ. та асп. "Екологічна безпека держави".  К., 2008. 2115.

Мозговий,

А.

М.

Підвищення

екологічної

безпеки

судноплавства на основі зниження шумових забруднень суднових приміщень / А. М. Мозговий // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : міжвід. наук. зб. – О., 2008.  Вип. 50, ч. 1.  С. 344-348.

2009 р.

2116.

Благодатний, В. В. Зменшення викидів парникових газів в

результаті впровадження системи екологічного менеджменту муніципальних відходів міста Миколаєва / В. В. Благодатний, Н. В. Гурець // Матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. "Глобальні зміни клімату: загрози людству та механізми відвернення". – Л., 2009. 299


2117.

Благодатний, В. В. Розрахунок розсіювання шкідливих речовин у

атмосферному повітрі : метод. вказівки / В. В. Благодатний, Н. І. Магась. – Миколаїв : НУК, 2009. – 44 с. 2118.

Гіржева, О. Л. Метод. рекомендації до практичних занять з курсу

"Грунтознавство" / О. Л. Гіржева. – Миколаїв, 2009. – 58 с. 2119.

Гурець, Н. В. Вирішення проблеми твердих побутових відходів

міста шляхом створення системи екологічного менеджменту відходів / Н. В. Гурець // Тези доп. наук.-практ. конф. "Проблеми поводження з твердими побутовими відходами". – Ялта, 2009. – С. 30-31. 2120.

Екологічний менеджмент і аудит : навч. посібник / С. М. Літвак,

С. С. Рижков, В. А. Скороходов, І. Ю. Биков, Н. В. Гурець. – 3-є вид., доп. – К. : Професіонал, 2009. – 205 с. 2121.

Магась, Н. І. Аналіз гідрохімічного режиму основних приток річки

Південний Буг у межах Миколаївської області / Н. І. Магась, Г. Г. Трохименко // Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. "Розвиток наукових досліджень – 2009". – Полтава, 2009. 2122.

Магась, Н. І. Аналіз інфекційної захворюваності населення

Миколаївської області / Н. І. Магась, Г. Г. Трохименко // Фальцфейнівські читання : зб. наук. пр. – Херсон, 2009. – С. 376-380. 2123.

Магась, Н. І. Забруднення водних об'єктів та інфекційна

захворюваність у Миколаївській області / Н. І. Магась, Г. Г. Трохименко // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України в світлі вчення про ноосферу". – Полтава, 2009. – С. 207-209. 2124.

Магась, Н. І. Оцінка якості води основних приток річки Південний

Буг у межах Миколаївської області / Н. І. Магась, Г. Г. Трохименко // Наук. вісн. МДУ ім. В. О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2009. – Вип. 24. – С. 209-213.

300


Магась, Н. І. Проблема нафтового забруднення річки Південний

2125. Буг

як

один

з

основних

факторів

зміни

системи

управління

водокористуванням / Н. І. Магась, Г. Г. Трохименко, Д. В. Федюкіна // Матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні проблеми гуманізації та гармонізації управління. – Х., 2009. – С. 290-291. 2126.

Магась, Н. І. Розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в

атмосферному повітрі : метод. вказівки / Н. І. Магась, В. В. Благодатний. – Миколаїв : НУК, 2009. – 44 с. 2127.

Магась, Н. І. Стан та розвиток регіональної системи моніторингу

якості поверхневих вод у Миколаївській області / Н. І. Магась // Матеріали форуму молодих науковців "Макаровські читання". – Миколаїв, 2009. – С. 40. 2128.

Маринець, О. М. Ноосферне право як умова стійкого розвитку

природокористування / О. М. Маринець // Матеріали ІІІ Міжнар. наук.практ. конф. "Загальна Декларація прав людини". – Миколаїв, 2009. 2129.

Маркіна,

Л.

М.

Аналіз

процесу

регулювання

потоків

в

циркуляційній системі багатоконтурного циркуляційного піролізу / Л. М. Маркіна, С. С. Рижков // Вісн. НУК (електрон. вид.). – Миколаїв, 2009. – № 1. 2130.

Маркіна, Л. М. Методичні вказівки до виконання практичних

робіт з дисципліни "Утилізація та рекуперація відходів" / Л. М. Маркіна, В. В. Благодатний. – Миколаїв : НУК, 2009. – 52 с. 2131.

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни

"Водопостачання, водовiдвiд, поліпшення якостi води"  С. С. Рижков, В. В. Благодатний, А. М. Мозговий, Н. В. Морозова. – Миколаїв : НУК, 2009. – 44 с. 2132.

Ремешевская, И. В. Методика идентификации и оценки значимости

экологических аспектов (на примере судостроительного предприятия ОАО

301


"Wadan Yards Okean") / И. В. Ремешевская, С. С. Рыжков // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2009. – № 2 (425). – С. 157-164.

Кафедра механіки і конструювання машин

2000 р.

2133.

Волков, Р. В. Новый способ контроля параметров укладки

валопроводов при постройке, эксплуатации и ремонте судов / Р. В. Волков, Д. Ю. Иванов // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2000. – № 3 (369). – С. 127-130. 2134.

Микитюк, В. Е. Частотный метод определения модуля упругости

многослойных пластин / В. Е. Микитюк // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2000. – № 5 (371). – С. 109-113. 2135.

Попов, О. П. Дослідження контактної міцності поздовжньо-

модифікованих зубів зубчатих з'єднань / О. П. Попов, С. Л. Пастушенко // Вісник аграрної науки Причорномор'я : зб. пр. – Миколаїв, 2000. – Вип. 2 (9). – С. 133-142.

2001 р.

2136.

Алексієнко, В. В. Збірник лабораторних робіт з курсу "Основи

конструювання машин" : метод. вказівки / В. В. Алексієнко. – Миколаїв : УДМТУ, 2001. – 52 с. 2137.

Єлеонський, Є. Є. Збірник лабораторних робіт з курсу "Основи

конструювання машин" / Є. Є. Єлеонський, М. Г. Мозговий. – Миколаїв : УДМТУ, 2001. – 52 с. 2138.

Попов, О. П. Визначення несучої здатності мастильного шару

поздовжньо-модифікованих

зубів

зубчастих

з'єднань

/

О.

П.

Попов, 302


П. О. Шамшов // Вісник аграрної науки Причорномор'я : зб. пр. – Миколаїв, 2001. – Вип. 2 (11). – С. 116-123. 2139.

Попов, О. П. Дослідження моделі контакту напівпросторів,

які обмежені криволінійними поверхнями, стосовно зачеплення Новікова / О. П. Попов, Л. О. Попова // Вісн. аграр. науки Причорномор'я : зб. пр. – Миколаїв, 2001. – Вип. 1 (10). – С. 121-130. 2140.

Попов, А. П. Влияние продольной модификации наружных зубьев

на нагрузочную способность зубчатых муфт / А. П. Попов, Ю. Н. Кипреев // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2001. – № 6 (378). – С. 135-148. 2141.

Попов, А. П. Влияние относительного радиального смещения

зубьев

на

нагрузочную

способность

зубчатых

соединений

/

А. П. Попов, Ю. Н. Кипреев, С. Л. Пастушенко // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2001. – № 4 (376). – С. 129-139. 2142.

Попов, А. П. Контактная прочность зацепления Новикова /

А. П. Попов, Л. А. Попова // Тез. докл. Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы динамики и прочности в газотурбостроении". – К., 2001. – С. 37-38. 2143.

Попов, А. П. Новый метод расчета зубчатых передач на

контактную прочность / А. П. Попов, В. П. Табацков, О. М. Улинец // Тр. Междунар. науч.-техн. конф. – Мелитополь, 2001. – Т. 17. – С. 12-16. 2144.

Попов, А. П. Повышение нагрузочной способности зубчатых

передач сельскохозяйственных машин / А. П. Попов, В. П. Табацков, И. В. Балицкий // Материалы Междунар. науч.-техн. конф. – Х., 2001. – Вып. 8, т. 1. – С. 300-304.

2002 р.

2145.

Алексеенко, В. В. Нетрадиционный метод транспортировки

секций судна во время его постройки / В. В. Алексеенко, Т. В. Глумакова // 303


Матеріали Міжнар. конф. "Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв, 2002. – Т. 2. – С. 48-49. 2146.

Иванов, Д. Ю. Теоретические и технологические предпосылки

контроля параметров укладки судового валопровода по величинам деформаций валов / Д. Ю. Иванов // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2002. – C. 117-127. 2147.

Попов,

О.

П.

Розробка

методу

розрахунку

товщини

змащувального шару модифікованих зубів / О. П. Попов, В. П. Табацков, І. В. Балицький // Вісник аграрної науки Причорномор'я : зб. пр. – Миколаїв, 2002. – Вип. 5 (19). – С. 191-198. 2148.

Попов,

А.

П.

Влияние

нелинейной

зависимости

между

перемещениями и напряжениями на контактную прочность эвольвентного зацепления / А. П. Попов, Л. А. Попова // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2002. – № 6 (384). – С. 67-76. 2149.

Попов, А. П. Исследование контактной прочности зацепления

Новикова при торцевом взаимодействии зубьев / А.

П.

Попов,

Л. А. Попова // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2002. – № 1 (379). – С. 37-46. 2150.

Попов, А. П. Исследование максимальных контактных напряжений

в зацеплении эвольвентных зубьев / А. П. Попов, Л. А. Попова // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2002. – № 4 (382). – С. 109-118. 2151.

Попов,

А.

высоконагруженных

П. и

Повышение

скоростных

несущей

судовых

зубчатых

способности передач

/

А. П. Попов // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв, 2002. – Т. 2. – С. 137-139. 2152.

Попов,

А.

П.

Уточненное

решение

контактной

задачи

применительно к зацеплению Новикова / А. П. Попов, Л. А. Попова // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2002. – № 7 (385). – С. 61-71.

304


2153.

Харитонов, Ю. Н. Графическая обработка и визуализация

больших массивов данных при исследовании проблем реконструкции и модернизации систем теплоснабжения городов / Ю. Н. Харитонов, М. Г. Мозговой, В. В. Голеншин // Материалы III Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы энергосбережения и экологии в судостроении". – Николаев, 2002.

2003 р.

2154.

Алексієнко,

В.

В.

Транспортний

пристрій

на

водяній

подушці / В. В. Алексієнко // Матеріали VI Міжнар. симпоз. укр. інж.-механіків. – Л., 2003. – С. 15-16. 2155.

Бондин, Ю. Н. Анализ состояния и перспективы развития

судовых зубчатых передач / Ю. Н. Бондин, А. П. Попов // Сб. докл. Междунар. науч.-техн. конф. – Х., 2003. – С. 55-61. 2156.

Влияние

смазки

на

износостойкость

зубчатых

муфт

/

Г. Ф. Романовский, А. П. Попов, Е. Е. Лученков, Е. Ю. Форносов // Тези доп. Міжнар. наук.-техн. конф. "Зносостійкість і надійність вузлів тертя машин". – Очаків, 2003. – С. 57. 2157.

Влияние

смазки

на

износостойкость

узлов

трения

/

Г. Ф. Романовский, А. П. Попов, Е. Е. Лученков, Е. Ю. Форносов // Проблеми трибології. – 2003. – № 2. – С. 123-125. 2158.

Контактная прочность зубчатых муфт, работающих при перекосах

осей соединяемых валов машин и механизмов / Г. Ф. Романовский, А. П. Попов, Е. Е. Лученков, Е. Ю. Форносов // Сб. докл. Междунар. науч.техн. конф. – Х., 2003. – С. 104-114. 2159.

Микитюк, В. Є. Дослідження деформативності багатошарових

композитних пластин під дією статичних і динамічних навантажень /

305


В. Є. Микитюк // Матеріали VI Міжнар. симп. укр. інж.-механіків. – Л., 2003. – С. 24. Мозговий, М. Г. Курсове проектування за курсом "Деталі машин"

2160. із

використанням

дистанційних

інформаційних

технологій

/

М. Г. Мозговий // Матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. "Проблеми наскрізної комп'ютерної підготовки у вищій школі". – Миколаїв, 2003. 2161.

Мозговий,

М.

Г.

Розробка

та

використання

електронних

методичних вказівок при вивченні курсу "Основи патентознавства та винахідництва" / М. Г. Мозговий, Є. Є. Єлеонський // Матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. "Проблеми наскрізної комп'ютерної підготовки у вищій школі". – Миколаїв, 2003. 2162.

Определение толщины смазочного слоя в упорных гребнях

косозубых колес редукторов / Г. Ф. Романовский, А. П. Попов, Е. Е. Лученков, Е. Ю. Форносов // Тези доп. Міжнар. наук.-техн. конф. "Зносостійкість і надійність вузлів тертя машин". – Очаків, 2003. – С. 56-57. 2163.

Определение толщины смазочного слоя в упорных гребнях

косозубых колес редукторов / Г. Ф. Романовский, А. П. Попов, Е. Е. Лученков, Е. Ю. Форносов // Проблеми трибології. – 2003. – № 2. – С. 123-125. 2164.

Пат. 55868. Україна. Зубчасте зачеплення Попова О. П. /

О. П. Попов (Україна). – Заявл. 12.07.02 ; опубл. 15.04.03, Бюл. № 4. 2165.

Пат. 59839. Україна. Зубчаста передача Попова О. П. /

О. П. Попов (Україна). – Заявл. 23.12.02 ; опубл. 15.09.03, Бюл. № 9. 2166.

Пат. 60785. Україна. Зубчаста муфта / О. П. Попов, Л. О. Попова,

Є. Ю. Форносов, Є. Є. Лученков (Україна). – Заявл. 20.02.03 ; опубл. 15.10.03, Бюл. № 10.

306


2167.

Пат. 60786. Україна. Зубчаста муфта / О. П. Попов, Л. О. Попова,

Є. Є. Лученков, Є. Ю. Форносов (Україна). – Заявл. 20.02.03 ; опубл. 15.10.03, Бюл. № 10. 2168.

Пат. 61189. Україна. Пристрій для безколірного фрезерування

пазів по гипотрохоїдних кривих / В. П. Табацков, Є. Г. Бергер, О. П. Попов, О. С. Боляков (Україна). – Заявл. 14.02.01 ; опубл. 17.11.03, Бюл. № 11. 2169.

Пат. 62233. Україна. Енкаїтна зубчаста передача Попова О. П. /

О. П. Попов (Україна). – Заявл. 05.02.03 ; опубл. 15.12.03, Бюл. № 12. 2170.

Пат. 62400. Україна. Зубчасте зачеплення / Г. Ф. Романовський,

О. П. Попов, Л. О. Попова, Є. Є. Лученков, Є. Ю. Форносов (Україна). – Заявл. 18.03.03 ; опубл. 15.12.03, Бюл. № 12. 2171.

Пат.

62401.

Україна.

Зубчасте

зачеплення

з

поздовжньо

модифікованими зубами / Г. Ф. Романовський, О. П. Попов, Л. О. Попова (Україна). – Заявл. 18.03.03 ; опубл. 15.12.03, Бюл. № 12. 2172.

Попов,

А.

П.

Влияние

нелинейной

зависимости

между

перемещениями и напряжениями на контактную прочность зубьев при входе в зацепление / А. П. Попов, Л. А. Попова // Сб. докл. Междунар. науч.-техн. конф. – Х., 2003. – С. 121-126. 2173.

Попов, А. П. Нагрузочная способность зацепления Попова А. П.

по контактным напряжениям / А. П. Попов // Сб. докл. Междунар. науч.техн. конф. – Х., 2003. – С. 95-104. 2174.

Попов, А. П. Новый метод расчета контактных напряжений в

зацеплении Новикова / А. П. Попов, В. Ю. Селивановский // Вестн. НТУ "ХПИ". – Х., 2003. – Вып. 2. – С. 82-87. 2175.

Попов, А. П. Равнопрочное эвольвентное зубчатое зацепление по

контактным напряжениям / А. П. Попов, Л. А. Попова, Е. Ю. Форносов // Сб. докл. Междунар. науч.-техн. конф. – Х., 2003. – С. 146-150.

307


2176.

Романовский,

модифицированных

Г.

Ф.

Контактная

эвольвентных

зубьев

прочность /

Г.

Ф.

продольно Романовский,

А. П. Попов, В. В. Алексеенко // Сб. докл. Междунар. науч.-техн. конф. – Х., 2003. – С. 69-79. 2177.

Харитонов, Ю. М. Використання картографічних електронних

матеріалів при виконанні студентських науково-дослідних та дипломних робіт по спеціальності "Екологія та охорона навколишнього середовища" / Ю. М. Харитонов, М. Г. Мозговий // Матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. "Проблеми наскрізної комп'ютерної підготовки у вищій школі". – Миколаїв, 2003.

2004 р.

2178.

Алексієнко,

методичних

В.

матеріалів

В. з

Індивідуальний дисципліни

комплект

"Основи

навчально-

конструювання"

/

В. В. Алексієнко, Т. В. Глумакова. – Миколаїв : ІЗДО НУК, 2004. – 52 с. 2179.

Алексієнко, В. В. Основи розрахунку і конструювання елементів

суднових машин і механізмів : навч. посібник / В. В. Алексієнко. – Миколаїв : НУК, 2004. – 140 с. 2180.

Алексеенко, В. В. Транспортные устройства на водяной подушке

с использованием системы гидравлических опор / В. В. Алексеенко // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Автоматизація: проблеми, ідеї, рішення". – Севастополь, 2004. – С. 36-37. 2181.

Кіпрєєв, Ю. М. Індивідуальний комплект навчально-методичних

матеріалів з дисципліни "Прикладна механіка" / Ю. М. Кіпрєєв, В. Є. Микитюк. – Миколаїв : НУК, 2004. – 65 с. 2182.

Микитюк, В. Е. Оценка целесообразности управления ВВУ при

малых изменениях курсового угла / В. Е. Микитюк, А. А. Тарасенко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2004. – № 4 (397). – С. 58-63. 308


2183.

Пат. 3839. Україна. Зубчасте зачеплення / Г. Ф. Романовський,

О. П. Попов, Л. О. Попова, Є. Є. Лученков, Є. Ю. Форносов (Україна). – Заявл. 23.03.04 ; опубл. 15.12.04, Бюл. № 1. 2184.

Пат. 3840. Україна. Рівноміцне зубчасте зачеплення Новікова /

Г. Ф. Романовський, О. П. Попов, Л. О. Попова (Україна). – Заявл. 23.03.04 ; опубл. 15.12.04, Бюл. № 12. 2185.

Пат. 3948. Україна. Рівноміцне зубчасте зачеплення Новікова /

Г. Ф. Романовський, О. П. Попов, Л. О. Попова, Є. Є. Лученков, Є. Ю. Форносов (Україна). – Заявл. 06.06.04 ; опубл. 15.12.04, Бюл. № 12. 2186.

Пат. 3839. Україна. Зубчасте зачеплення / Г. Ф. Романовський,

О. П. Попов, Л. О. Попова, Є. Є. Лученков, Є. Ю. Форносов (Україна). – Заявл. 23.03.04 ; опубл. 15.12.04, Бюл. № 12. 2187.

Пат. 65345. Україна. Теплоакумулююче джерело енергії /

Ю. М. Харитонов, В. В. Голеншин, В. В. Торубара, М. Г. Мозговий (Україна). – Заявл. 15.07.03 ; опубл. 15.03.04, Бюл. № 3. 2188.

Пат. 67535. Україна. Зубчасте зачеплення / Г. Ф. Романовський,

О. П. Попов, Л. О. Попова, Є. Є. Лученков, Є. Ю. Форносов (Україна). – Заявл. 13.10.03 ; опубл. 15.06.04, Бюл. № 6. 2189.

Попов, А. П. Влияние профилирования наружных и внутренних

зубьев на нагрузочную способность зубчатых муфт / А. П. Попов, Г. Ф. Романовский // Судовое энергетическое газотурбостроение : науч.техн. сб. – Николаев, 2004. – Т. 1. – С. 316-326. 2190.

Попов, А. П. Нагрузочная способность энкаитных зубчатых

передач по контактным напряжениям / А. П. Попов // Материалы Междунар. науч.-техн. конф. – Х., 2004. – № 30. – С. 61-68. 2191.

Попов, А. П. Определение температуры в зоне контакта

полупространств, ограниченных плоскостями, применительно к зубчатым муфтам / А. П. Попов, Г. Ф. Романовский // Судовое энергетическое газотурбостроение : науч.-техн. сб. – Николаев, 2004. – Т. 1. – С. 333-348. 309


2192.

Попов, А. П. Уменьшение влияния на элементы трансмиссии

дополнительных силовых факторов, вызванных расцентровками осей / А. П. Попов,

Г.

Ф.

Романовский

//

Судовое

и

энергетическое

газотурбостроение : науч.-техн. сб. – Николаев, 2004. – Т. 1. – С. 310-315. 2193.

Попов, А. П. Экспериментальное определение температуры в зоне

контакта профилированных зубьев / А. П. Попов, Е. Ю. Форносов, Е. Е. Лученков // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2004. – № 4 (397). – С. 72-78. 2194.

Равнопрочное

зацепление

Новикова

по

контактным

напряжениям / Г. Ф. Романовский, А. П. Попов, Е. Е. Лученков, Е. Ю. Форносов // Материалы Междунар. науч.-техн. конф. – Х. : ХПИ, 2004. – № 30. – С. 53-60. 2195.

Романовский, Г. Ф. Основы трибологии судовых зубчатых муфт :

монография / Г. Ф. Романовский, А. П. Попов. – Николаев : НУК, 2004. – 444 с. 2196.

Романовский, Г. Ф. Определение температуры в зубчатых муфтах с

учетом влияния смазки / Г. Ф. Романовский, А. П. Попов // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2004. – № 2 (395). – С. 104-116. 2197.

Романовский, Г. Ф. Особенности контактного взаимодействия

бочкообразных зубьев зубчатых муфт / Г. Ф. Романовский, А. П. Попов // Материалы Междунар. науч.-техн. конф. – Х. : ХПИ, 2004. – № 30. – С. 45-52.

2005 р.

2198.

Голеншин, В. В. Формирование базы данных структурных

элементов тепловых сетей / В. В. Голеншин, Л. А. Магазинский, М. Г. Мозговой // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Муніципальна енергетика: проблеми, рішення". – Миколаїв, 2005.

310


2199.

Иванов, Д. Ю. Взаимосвязь расцентровок главных механизмов и

валопроводов с нагрузками в соединениях валов / Д. Ю. Иванов // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Суднова енергетика: стан та проблеми". – Миколаїв, 2005. – С. 57-59. 2200.

Иванов, Д. Ю. Расчет усилий, возникающих при несоосности

валопроводов с главными механизмами / Д. Ю. Иванов // Прогрессивные технологии и системы машиностроения : междунар. сб. науч. тр. – Донецк, 2005. – Вып. 30. – С. 87-91. 2201.

Микитюк, В. Е. Разработка имитатора комплекса "ветросиловая

установка – система управления" / В. Е. Микитюк // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2005. – № 1 (400). – С. 69-73. 2202.

Мозговой, А. М. Проблема шумового загрязнения жилых

помещений подвальными котельными / А. М. Мозговой, М. Г. Мозговой // Материалы IV Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы энергосбережения и экологии в судостроении". – Николаев, 2005. 2203.

Определение

бочкообразности

контактных

роликов

напряжений

подшипников

качения

и /

А.

параметров П.

Попов,

А. Н. Мироненко, А. Г. Хомчук, Е. Е. Лученков // Тез. докл. Междунар. науч.-техн. конф. "Современные проблемы триботехники". – Николаев, 2005. – С. 38-39. 2204.

Пат. 4826. Україна. Зубчаста муфта / Г. Ф. Романовський,

О. П. Попов, Л. О. Попова, Є. Є. Лученков, Є. Ю. Форносов (Україна). – Заявл. 27.04.04 ; опубл. 15.02.05, Бюл. № 2. 2205.

Пат. 4949. Україна. Зубчаста муфта / Г. Ф. Романовський,

О. П. Попов, Л. О. Попова, Є. Є. Лученков, Є. Ю. Форносов (Україна). – Заявл. 01.06.04 ; опубл. 15.02.05, Бюл. № 2. 2206.

Пат. 4950. Україна. Зубчасте зачеплення / Г. Ф. Романовський,

О. П. Попов, Л. О. Попова, Є. Є. Лученков, Є. Ю. Форносов (Україна). – Заявл. 01.06.04 ; опубл. 15.02.05, Бюл. № 2. 311


2207.

Пат. 5011. Україна. Зубчасте зачеплення / Г. Ф. Романовський,

О. П. Попов, Л. О. Попова, Є. Є. Лученков, Є. Ю. Форносов (Україна). – Заявл. 14.06.04 ; опуб. 15.02.05, Бюл. № 2. 2208.

Пат. 5049. Україна. Зубчаста муфта / О. П. Попов, В. П. Табацков,

Л. О. Попова (Україна). – Заявл. 23.06.04 ; опубл. 15.02.05, Бюл. № 2. 2209.

Пат. 5080. Україна. Зубчаста муфта / О. П. Попов, В. П. Табацков,

Л. О. Попова (Україна). – Заявл. 01.07.04 ; опубл. 15.02.05, Бюл. № 2. 2210.

Пат. 5128. Україна. Прилад для креслення алгебраїчних кривих

вищого порядку / В. П. Табацков, О. П. Попов, А. П. Бойко (Україна). – Заявл. 07.07.04 ; опубл. 15.02.05, Бюл. № 2. 2211.

Пат. 5129. Україна. Прилад для перетворення еліпса у криві 4-го

порядку / В. П. Табацков, О. П. Попов, А. П. Бойко (Україна). – Заявл. 07.07.04 ; опубл. 15.02.05, Бюл. № 2. 2212.

Пат. 5641. Україна. Зубчасте зачеплення Попова О. П. з

поздовжньо модифікованими зубами / О. П. Попов (Україна). – Заявл. 27.07.04 ; опубл. 15.03.05, Бюл. № 3. 2213.

Пат. 6022. Україна. Прилад для перетворення кола в строфоїду /

В. П. Табацков, О. П. Попов, А. П. Бойко (Україна). – Заявл. 07.07.04 ; опубл. 15.04.05, Бюл. № 4. 2214.

Пат.

6136.

Україна.

Зубчаста

передача

підвищеної

навантажувальної здатності / О. П. Попов (Україна). – Заявл. 05.10.04 ; опубл. 15.04.05, Бюл. № 4. 2215.

Пат. 6186. Україна. Прилад для відтворення кривої з похилим

вузлом та кривої 6-го порядку / В. П. Табацков, О. П. Попов (Україна). – Заявл. 25.10.04 ; опубл. 15.04.05, Бюл. № 4. 2216.

Пат. 6187. Україна. Прилад для креслення адіаметральної

гіперболічної гіперболи / В. П. Табацков, О. П. Попов (Україна). – Заявл. 25.10.04 ; опубл. 15.04.05, Бюл. № 4.

312


2217.

Пат. 7064. Україна. Зубчаста муфта / О. П. Попов, В. П. Табацков,

Л. О. Попова (Україна). – Заявл. 01.07.04 ; опубл. 15.06.05, Бюл. № 6. 2218.

Пат. 7099. Україна. Зубчасте зачеплення з комбінованими зубами /

О. П. Попов, О. Л. Міроненко, Є. Ю. Форносов, Є. Є. Лученков (Україна). – Заявл. 16.08.04 ; опубл. 15.06.05, Бюл. № 6. 2219.

Пат.

7387.

Україна.

Зубчаста

передача

/ О.

П.

Попов,

О. М. Медведовський (Україна). – Заявл. 08.12.04 ; опубл. 15.06.05, Бюл. № 6. 2220.

Пат. 7389. Україна. Пружна муфта / О. П. Попов, В. П. Табацков

(Україна). – Заявл. 08.12.04 ; опубл. 15.06.05, Бюл. № 6. 2221.

Пат. 9116. Україна. Пружна дискова муфта / О. П. Попов,

В. П. Табацков, О. М. Медведовський (Україна). – Заявл. 17.01.05 ; опубл. 15.09.05, Бюл. № 9. 2222.

Пат. 9174. Україна. Шліцьове з'єднання / О. П. Попов,

Є. Є. Лученков (Україна). – Заявл. 07.02.05 ; опубл. 15.09.05, Бюл. № 9. 2223.

Пат.

9208.

Україна.

Зубчаста

передача

/ О.

П.

Попов,

О. М. Медведовський (Україна). – Заявл. 21.02.05 ; опубл. 15.09.05, Бюл. № 9. 2224.

Пат. 10358. Україна. Передача Новікова дволінійного зачеплення

з еліптичними зубами / О. П. Попов, Л. О. Попова (Україна). – Заявл. 18.04.05 ; опубл. 15.11.05, Бюл. № 11. 2225.

Пат.

10470.

Україна.

Зубчаста

передача

з

профільно

модифікованими зубами / О. П. Попов, Л. О. Попова, О. І. Савенков, O. B. Смирнов (Україна). – Заявл. 04.05.05 ; опубл. 15.11.05, Бюл. № 11. 2226.

Пат. 10475. Україна. Зубчаста передача Попова О. П. з

модифікованими зубами / О. П. Попов (Україна). – Заявл. 04.05.05 ; опубл. 15.11.05, Бюл. № 11.

313


2227.

Пат.

10624.

Україна.

Зубчасте

зачеплення

з

профільно

модифікованими зубами / О. П. Попов, Л. О. Попова, О. І. Савенков, О. В. Смирнов (Україна). – Заявл. 30.05.05 ; опубл. 15.11.05, Бюл. № 11. 2228.

Пат.

11132.

Україна.

Евольвентне

зубчасте

зачеплення

з

профільно модифікованими зубами / О. П. Попов (Україна). – Заявл. 23.05.05 ; опубл. 15.12.05, Бюл. № 12. 2229.

Пат. 11441. Україна. Зубчаста передача Попова О. П. з точковою

системою зачеплення евольвентних зубів / О. П. Попов (Україна). – Заявл. 11.07.05 ; опубл. 15.12.05, Бюл. № 12. 2230.

Попов, А. П. Влияние бочкообразности зубьев на контактную

прочность зубчатых передач редукторов / А. П. Попов // Тез. докл. Междунар. науч.-техн. конф. "Современные проблемы триботехники". – Николаев, 2005. – С. 15-17. 2231.

Попов, А. П. Влияние перекоса зубьев на контактную прочность

эвольвентного зацепления / А. П. Попов // Тез. докл. Междунар. науч.техн. конф. "Современные проблемы триботехники". – Николаев, 2005. – С. 23-25. 2232.

Попов, А. П. Контактная прочность эвольвентного зацепления

при относительно малых углах перекоса зубьев / А. П. Попов // Тез. докл. Междунар. науч.-техн. конф. "Современные проблемы триботехники". – Николаев, 2005. – С. 25-26. 2233.

Попов, А. П. Новый метод расчета зубчатых передач на заедание /

А. П. Попов // Тез. докл. Междунар. науч.-техн. конф. "Современные проблемы триботехники". – Николаев, 2005. – С. 10-12. 2234.

Попов,

А.

П.

О

некоторых

особенностях

контактного

взаимодействия зубьев / А. П. Попов, О. И. Савенков, A. B. Смирнов // Тез. докл.

Междунар.

науч.-техн.

конф.

"Современные

проблемы

триботехники". – Николаев, 2005. – С. 18-20.

314


2235.

Попов,

А.

П.

Определение

контактных

напряжений

при

взаимодействии цилиндра с плоскостью, имеющими в середине выемки / А. П. Попов, A. M. Медведовский // Тез. докл. Междунар. науч.-техн. конф. "Современные проблемы триботехники". – Николаев, 2005. – С. 34-36. 2236.

Попов,

А. П. Определение толщины смазочного слоя в

подшипниках скольжения / А. П. Попов // Тез. докл. Междунар. науч.-техн. конф. "Современные проблемы триботехники". – Николаев, 2005. – С. 60-62. 2237.

Попов, А. П. Передача Новикова ДЛЗ с эллиптическими зубьями /

А. П. Попов // Тез. докл. Междунар. науч.-техн. конф. "Современные проблемы триботехники". – Николаев, 2005. – С. 20-21. 2238.

Попов, А. П. Передача Новикова ОЛЗ с линейным контактом

зубьев / А. П. Попов // Тез. докл. Междунар. науч.-техн. конф. "Современные проблемы триботехники". – Николаев, 2005. – С. 21-23. 2239.

Попов, А. П. Передача Новикова ОЛЗ с эллиптическими зубьями /

А. П. Попов // Тез. докл. Междунар. науч.-техн. конф. "Современные проблемы триботехники". – Николаев, 2005. – С. 26-27. 2240.

Попов, А. П. Трехвенцовая зубчатая передача / А. П. Попов,

A. M. Медведовский

//

Тез.

докл.

Междунар.

науч.-техн.

конф.

"Современные проблемы триботехники". – Николаев, 2005. – С. 33-34. 2241.

Попов,

А.

П.

Упрощенный

метод

расчета

подшипников

скольжения / А. П. Попов // Тез. докл. Междунар. науч.-техн. конф. "Современные проблемы триботехники". – Николаев, 2005. – С. 62-63. 2242.

Романовський, Г. Ф. Основи розрахунку та проектування

компенсуючих зубчастих муфт суднових агрегатов : навч. посібник / Г. Ф. Романовський, О. П. Попов. – Миколаїв : НУК, 2005. – 141 с. 2243.

Романовский,

Г.

Ф.

Зубчатая

передача

с

продольно

модифицированными зубьями / Г. Ф. Романовский, А. П. Попов, 315


Е. Е. Лученков // Тез. докл. Междунар. науч.-техн. конф. "Современные проблемы триботехники". – Николаев, 2005. – С. 28-29. 2244.

Романовский,

Г.

Ф.

Зубчатая

передача

с

профильной

модификацией зубьев / Г. Ф. Романовский, А. П. Попов, Е. Е. Лученков // Тез.

докл.

Междунар.

науч.-техн.

конф.

"Современные

проблемы

триботехники". – Николаев, 2005. – С. 30-31. 2245.

Романовский, Г. Ф. Контактная прочность зубчатых муфт при

торцевом

взаимодействии

бочкообразных

и

прямых

зубьев

/

Г. Ф. Романовский, А. П. Попов // Тез. докл. Междунар. науч.-техн. конф. "Современные проблемы триботехники". – Николаев, 2005. – С. 40-41. 2246.

Романовский, Г. Ф. Определение температуры в зоне торцевого

контакта бочкообразных и прямых зубьев / Г. Ф. Романовский, А. П. Попов // Тез.

докл.

Междунар.

науч.-техн.

конф.

"Современные

проблемы

триботехники". – Николаев, 2005. – С. 42-43. 2247.

Романовский, Г. Ф. Равнопрочное зацепление Новикова ОЛЗ /

Г. Ф. Романовский, А. П. Попов, Е. Е. Лученков // Тез. докл. Междунар. науч.-техн. конф. "Современные проблемы триботехники". – Николаев, 2005. – С. 31-33. 2248.

Романовский, Г. Ф. Состояние, проблемы и перспективы развития

зубчатых передач редукторов / Г. Ф. Романовский, А. П. Попов. // Тез. докл.

Междунар.

науч.-техн.

конф.

"Современные

проблемы

триботехники". – Николаев, 2005. – С. 4-6.

2006 р.

2249.

Алексієнко, В. В. Нетрадиційні методи транспортування вантажів

під час побудови суден / В. В. Алексієнко // Матеріали наук.-техн. конф. проф.-викл. складу. – Миколаїв, 2006. – С. 20-21. 316


2250.

Волков, Р. В. Возможность количественной оценки результатов

влияния деформаций корпуса судна на состояние валопроводов / Р. В. Волков, Д. Ю. Иванов // Материалы XIII Междунар. науч.-техн. конф. "Машиностроение и техносфера XXI века". – Донецк, 2006. – Т. 1. – С. 205-210. 2251.

Пат.

11680.

Україна.

Енкаітне

евольвентне

зачеплення

Попова О. П. / О. П. Попов (Україна). – Заявл. 04.05.05 ; опубл. 16.01.06, Бюл. № 1. 2252.

Пат. 11952. Україна. Евольвентна зубчаста передача Попова О. П. з

точковою системою зачеплення поздовжньо модифікованих зубів / О. П. Попов (Україна). – Заявл. 14.07.05 ; опубл. 16.01.06, Бюл. № 1. 2253.

Пат. 12148. Україна. Зубчаста передача з порожнистими зубами /

О. П. Попов (Україна). – Заявл. 08.08.05 ; опубл. 16.01.06, Бюл. № 1. 2254.

Пат. 12178. Україна. Зубчаста муфта / О. П. Попов (Україна). –

Заявл. 15.08.05 ; опубл. 16.01.06, Бюл. № 1. 2255.

Пат.

13009.

Україна.

Підшипник

кочення

/ О.П.

Попов

(Україна). – Заявл. 15.08.05 ; опубл. 15.03.06, Бюл. № 3. 2256.

Пат. 13562. Україна. Передача Новікова з двома лініями

зачеплення / О. П. Попов (Україна). – Заявл. 15.08.05 ; опубл. 17.04.06, Бюл. № 4. 2257.

Пат.

13679.

Україна.

Зубчаста

передача

з

покращеними

віброакустичними характеристиками / О. П. Попов, Л. О. Попова, О. І. Савенков, О. В. Смирнов (Україна). – Заявл. 10.10.05 ; опубл. 17.04.06, Бюл. № 4. 2258.

Пат. 13681. Україна. Зубчаста муфта з точковим контактом

зубів / О. П. Попов (Україна). – Заявл. 10.10.05 ; опубл. 17.04.06, Бюл. № 4.

317


2259.

Пат. 14578. Україна. Рівноміцне зубчасте зачеплення Попова

О. П. по контактним напруженням / О. П. Попов (Україна). – Заявл. 05.12.05 ; опубл. 15.05.06, Бюл. № 5. 2260.

Пат. 16280. Україна. Зубчасте зачеплення Попова О. П. з

точковим контактом зубів / О. П. Попов (Україна). – Заявл. 05.12.05 ; опубл. 15.08.06, Бюл. № 8. 2261.

Пат. 16525. Україна. Підшипниковий вузол з тілами кочення /

О. П. Попов, Л. О. Попова, О. І. Савенков, О. В. Смирнов (Україна). – Заявл. 10.02.06 ; опубл. 15.08.06, Бюл. № 8. 2262.

Пат. 16580. Україна. Зубчаста передача з еліптичними твірними

бічних поверхонь евольвентних зубів / О. П. Попов (Україна). – Заявл. 20.02.06 ; опубл. 05.08.06, Бюл. № 8. 2263.

Пат. 16691. Україна. Евольвентна зубчаста передача з точковим

контактом зубів / О. П. Попов, О. С. Каіров (Україна). – Заявл. 06.03.06 ; опубл. 15.08.06, Бюл. № 8. 2264.

Пат. 17444. Україна. Зубчаста передача з піддатливими зубами /

О. П. Попов, О. С. Каіров, О. І. Савенков (Україна). – Заявл. 18.04.06 ; опубл. 15.09.06, Бюл. № 9. 2265.

Пат. 18383. Україна. Малошумна зубчаста передача / О. П. Попов,

О. С. Каіров, О. І. Савенков, О. В. Смирнов (Україна). – Заявл. 07.04.06 ; опубл. 15.11.06, Бюл. № 11. 2266.

Пат. 76881. Україна. Зубчаста передача з модифікованими

ніжками зубів / О. П. Попов (Україна). – Заявл. 14.12.04 ; опубл. 15.09.06, Бюл. № 9. 2267.

Пат. 77304. Україна. Зубчаста передача з криволінійними

твірними зубів / О. П. Попов (Україна). – Заявл. 14.02.04 ; опубл. 15.11.06, Бюл. № 11. 2268.

Пат. 77634. Україна. Зубчасте зачеплення / О. П. Попов

(Україна). – Заявл. 14.12.04 ; опубл. 15.12.06, Бюл. № 12. 318


2269.

Попов, А. П. Зубчатая передача с эллиптическими образующими

боковых поверхностей эвольвентных зубьев / А. П. Попов, A. C. Каиров // Сб. докл. Междунар. науч.-техн. конф. "Надежность и долговечность механизмов, элементов конструкций и биомеханических систем". – Севастополь, 2006. – С. 22-27. 2270.

Попов, А. П. Контактная прочность зацепления Новикова с

эллиптическими зубьями / А. П. Попов, A. C. Каиров, А. М. Медведовский // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2006. – № 4 (409). – С. 162-171.

2007 р.

2271.

Алексієнко, В. В. Екологічно чисті транспортні пристрої на

водяній подушці / В. В. Алексієнко, М. В. Савенко // Матеріали III Міжнар. наук.-техн. конф. "Суднова енергетика: стан та проблеми". – Миколаїв, 2007. – С. 212-214. 2272.

Алексієнко,

методичних

В.

матеріалів

В. з

Індивідуальний дисципліни

комплект

"Основи

навчально-

винахідництва

та

патентознавства" : метод. вказівки / В. В. Алексієнко. – Миколаїв : ІЗДО НУК, 2007. – 33 с. 2273.

Алексієнко, В. В. Працездатність торцевих контактних ущільнень

із гнучким елементом у суднових пристроях / В. В. Алексієнко // Матеріали

II

Міжнар.

наук.-техн.

конф.

"Сучасні

проблеми

триботехніки". – Миколаїв, 2007. – С. 76-79. 2274.

Бойчук, В. В. Расчет общего уровня шума в операторской при

работе когенерационной установки на базе газопоршневого двигательгенератора ДВГ1А-500 производства АООТ "Первомайскдизельмаш" / В. В. Бойчук, М. Г. Мозговой // Матеріали II Міжнар. наук.-техн. конф. "Муніципальна енергетика: проблеми, рішення". – Миколаїв, 2007.

319


2275.

Варшамов, А. В. Параметры комбинированного теплового

аккумулятора системы предпускового прогрева ДВС / А. В. Варшамов, В. И. Шалухин, М. Г. Мозговой

// Матеріали III наук.-техн. конф.

"Суднова енергетика: стан та проблеми". – Миколаїв, 2007. 2276.

Кіпрєєв, Ю. М. Методичні вказівки до виконання лабораторних

робіт з теорії механізмів і машин / Ю. М. Кіпрєєв, Д. Ю. Іванов. – Миколаїв : НУК, 2007. 2277.

Микитюк, В. Е. Анализ результатов расчетов динамических

нагрузок на валопроводы при кинематическом и силовом воздействии / В. Е. Микитюк // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2007. – № 5 (416). – С. 83-87. 2278.

Микитюк, В. Е. Определение уровня динамических напряжений в

валопроводах при ударных нагружениях / В. Е. Микитюк // Матеріали II Міжнар. наук.-техн. конф. "Сучасні проблеми тріботехніки". – Миколаїв, 2007. – С. 58-60. 2279.

Микитюк, В. Е. Расчет параметров движения шлюпки свободного

падения при аварийном сбросе / В. Е. Микитюк, Д. А. Миронов // Материалы Междунар. науч.-техн. конф. "Безопасность мореплавания и ее обеспечение при проектировании и постройке судов" (БМС – 2007). – Николаев, 2007. – С. 99-100. 2280.

Микитюк, В. Е. Характеристика ВВУ "ЛИСЭД" / В. Е. Микитюк //

Матеріали III Міжнар. наук.-техн. конф. "Суднова енергетика: стан та проблеми". – Миколаїв, 2007. – С. 23-24. 2281.

Мозговой, А. М. Исследование шумового загрязнения жилых

помещений оборудованием внутридомовых котельных / А. М. Мозговой, М. Г. Мозговой // Матеріали II Міжнар. наук.-техн. конф. "Муніципальна енергетика: проблеми, рішення". – Миколаїв, 2007. 2282.

Мозговой,

А.

М.

Математическое

моделирование

двухкаскадных систем виброизоляции типовых судовых механизмов / 320


А. М. Мозговой, М. Г. Мозговой // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2007. – № 6. 2283.

Пат. 21539. Україна. Передача Новікова з нетрадиційними

бічними профілями зубів / О. П. Попов (Україна). – Заявл. 16.10.06 ; опубл. 15.03.07, Бюл. № 3. 2284.

Пат.

21542.

Україна.

Зубчаста

передача

з

профільно

модифікованими головками і ніжками зубів / О. П. Попов (Україна). – Заявл. 16.10.06 ; опубл. 15.03.07, Бюл. № 3. 2285.

Пат.

22484.

Україна.

Підшипниковий

вузол

ковзання

/

О. П. Попов (Україна). – Заявл. 21.11.06 ; опубл. 25.04.07, Бюл. № 5. 2286.

Пат. 22789. Україна. Псевдоеліптичний підшипниковий вузол

ковзання / О. П. Попов (Україна). – Заявл. 25.12.06 ; опубл. 25.04.07, Бюл. № 5. 2287.

Пат. 23212. Україна. Зубчасте зачеплення / О. П. Попов,

О. В. Смирнов, О. І. Савенков (Україна). – Заявл. 29.12.06 ; опубл. 10.05.07, Бюл. № 6. 2288.

Пат. 23341. Україна. Енкаітна зубчаста передача / О. П. Попов

(Україна). – Заявл. 09.11.06 ; опубл. 25.05.07, Бюл. № 7. 2289.

Пат. 23798. Україна. Зубчаста передача / О. П. Попов,

О. І. Савенков, О. В. Смирнов (Україна). – Заявл. 09.01.07 ; опубл. 11.06.07, Бюл. № 8. 2290.

Пат. 25078. Україна. Евольвентна зубчаста передача / О. П. Попов

(Україна). – Заявл. 19.03.07 ; опубл. 25.07.07, Бюл. № 11. 2291.

Пат. 25098. Україна. Зубчаста передача / О. П. Попов (Україна). –

Заявл. 23.03.07 ; опубл. 25.07.07, Бюл. № 11. 2292.

Пат. 25103. Україна. Зубчаста муфта / О. П. Попов, O. І. Савенков

(Україна). – Заявл. 23.03.07 ; опубл. 25.07.07, Бюл. № 11. 2293.

Пат. 25111. Україна. Зубчаста муфта / О. П. Попов, O. І. Савенков

(Україна). – Заявл. 23.03.07 ; опубл. 25.07.07, Бюл. № 11. 321


2294.

Пат. 26251. Україна. Підшипниковий вузол ковзання з плаваючою

втулкою / О. П. Попов (Україна). – Заявл. 09.05.07 ; опубл. 11.09.07, Бюл. № 14. 2295.

Пат. 26451. Україна. Евольвентна зубчаста передача / О. П. Попов

(Україна). – Заявл. 18.04.07 ; опубл. 25.09.07, Бюл. № 15. 2296.

Пат. 26452. Україна. Косозуба зубчаста передача / О. П. Попов

(Україна). – Заявл. 18.04.07 ; опубл. 25.09.07, Бюл. № 15. 2297.

Пат. 26487. Україна. Зубчаста муфта з доточковим контактом

зубів / О. П. Попов (Україна). – Заявл. 08.05.07 ; опубл. 25.09.07, Бюл. № 15. 2298.

Пат. 26488. Україна. Зубчаста передача / О. П. Попов (Україна). –

Заявл. 08.05.07 ; опубл. 25.09.07, Бюл. № 15. 2299.

Пат. 26489. Україна. Зубчаста передача / О. П. Попов (Україна). –

Заявл. 08.05.07 ; опубл. 25.09.07, Бюл. № 15. 2300.

Пат.

26507.

Україна.

Двоклиновий

псевдоеліптичний

підшипниковий вузол ковзання / О. П. Попов (Україна). – Заявл. 15.05.07 ; опубл. 25.09.07, Бюл. № 15. 2301.

Пат.

26510.

Україна.

Реверсивний

псевдоеліптичний

підшипниковий вузол ковзання / О. П. Попов (Україна). – Заявл. 15.05.07 ; опубл. 25.09.07, Бюл. № 15. 2302.

Пат.

28318.

Україна.

Прямозуба

зубчата

передача

/

О. П. Попов, О. І. Савенков (Україна). – Заявл. 04.06.07 ; опубл. 10.12.07, Бюл. № 20. 2303.

Пат. 78833. Україна. Пружна муфта / О. П. Попов (Україна). –

Заявл. 21.02.05 ; опубл. 25.04.07, Бюл. № 5. 2304.

Пат. 79810. Україна. Передача Новікова з еліптичними зубами /

О. П. Попов, Л. О. Попова (Україна). – Заявл. 21.02.05 ; опубл. 25.07.07, Бюл. № 11.

322


2305.

Пат. 81008. Україна. Зубчата передача Попова О. П. з точковою і

двопарною системою зачеплення евольвентних зубів / О. П. Попов (Україна). – Заявл. 08.08.05 ; опубл. 25.11.07, Бюл. № 19. 2306.

Попов, А. П. Влияние нелинейности между перемещениями и

напряжениями зубьев на контактную прочность зацепления / А. П. Попов, В. А. Каиров // Зб. наук. пр. – Д., 2007. – Вип. 11. – С. 97-105. 2307.

Попов, А. П. Влияние нелинейности между перемещениями и

напряжениями на контактную прочность зубьев / А. П. Попов, A. C. Каиров // Тез. докл. Междунар. науч.-техн. конф. "Актуальные проблемы механики сплошной среды". – Д., 2007. – С. 64-65. 2308.

Попов,

А.

П.

Зубчатая

муфта,

нечувствительная

к

расцентровкам осей / А. П. Попов, В. А. Каиров // Тез. докл. Междунар. науч.-техн. конф. "Современные проблемы триботехники". – Николаев, 2007. – С. 15-17. 2309.

Попов, А. П. Зубчатая передача Попова А. П. с точечной системой

зацепления профильно модифицированных зубьев / А. П. Попов // Тез. докл.

Междунар.

науч.-техн.

конф.

"Современные

проблемы

триботехники". – Николаев, 2007. – С. 19-21. 2310.

Попов, А. П. Зубчатая муфта с точечным контактом зубьев /

А. П. Попов, A. M. Медведовский, В. А. Каиров // Тез. докл. Междунар. науч.-техн. конф. "Современные проблемы триботехники". – Николаев, 2007. – С. 17-19. 2311.

Попов, А. П. Зубчатая передача с трехпарным зацеплением

зубьев / А. П. Попов // Тез. докл. Междунар. науч.-техн. конф. "Современные проблемы триботехники". – Николаев, 2007. – С. 21-23. 2312.

Попов, А. П. Контактная прочность зубчатых передач с точечной

системой зацепления эвольвентных зубьев / А. П. Попов, A. C. Каиров // Прогресивні технології системи машинобудування. – Донецьк, 2007. – Вип. 34. – С. 208-216. 323


Попов, А. П. Контактная прочность косозубого зацепления /

2313.

А. П. Попов, A. M. Медведовский // Тез. докл. Междунар. науч.-техн. конф. "Современные проблемы триботехники". – Николаев, 2007. – С. 36-38. Попов, А. П. Контактная прочность передач редукторов при входе

2314.

зубьев в зацепление / А. П. Попов, В. А. Каиров // Инженер. – 2007. – № 8. – С. 115-116. Попов,

2315.

А.

П.

Контактная

прочность

профильно

модифицированных зубьев / А. П. Попов, Б. В. Исаков, А. И. Мироненко // Тез.

докл.

Междунар.

науч.-техн.

конф.

"Современные

проблемы

триботехники". – Николаев, 2007. – С. 38-40. 2316.

Попов, А. П. Контактная прочность эвольвентного зацепления

с учетом перекоса зубчатых колес / А. П. Попов, В. А. Каиров // Прогресивні технології і системи машинобудування : зб. наук. пр. – Донецьк, 2007. – Вип. 34. – С. 183-189. 2317.

Попов,

А. П. Контактная точность передач с точечным

зацеплением косых зубьев / А. П. Попов // Тез. докл. Междунар. науч.техн. конф. "Современные проблемы триботехники". – Николаев, 2007. – С. 23-25. 2318.

Попов, А. П. Передачи Новикова: вымыслы и реальность /

А. П. Попов // Редукторы и приводы. – 2007. – № 1-2 (08). – С. 41-45. 2319.

Попов,

А.

П.

Снижение

весогабаритных

показателей

редуктора А05 путем замены линейного контакта зубьев точечным / А. П. Попов, В. Е. Спицын, А. И. Мироненко // Матеріали III Міжнар. наук.-техн. конф. "Суднова енергетика: стан та проблеми". – Миколаїв, 2007. – С. 27-29. 2320.

Попов, А. П. Цилиндрическая передача с точечным контактом

зубьев цилиндрическо-конических колес / А. П. Попов, В. А. Каиров // Тез.

324


докл.

Междунар.

науч.-техн.

конф.

"Современные

проблемы

триботехники". – Николаев, 2007. – С. 25-27. 2321.

Романовский,

работоспособности

Г.

и

Ф.

Основные

эффективности

направления

зубчатых

повышения

передач

судовых

редукторов / Г. Ф. Романовский, Б. В. Исаков, А. П. Попов // Тез. докл. Междунар. науч.-техн. конф. "Современные проблемы триботехники". – Николаев, 2007. – С. 4-5. 2322.

Романовский, Г. Ф. Передача Новикова с эллиптическими и

круговыми зубьями / Г. Ф. Романовский, А. П. Попов, A. C. Каиров // Тез. докл.

Междунар.

науч.-техн.

конф.

"Современные

проблемы

триботехники". – Николаев, 2007. – С. 27-29. 2323.

Тарасенко, А. И. Динамика судового дизель-генератора /

А. И. Тарасенко, Д. Ю. Иванов // Материалы XIV Междунар. науч.-техн. конф. "Машиностроение и техносфера XXI века".– Донецк, 2007. – Т. 4. – С. 51-55.

2008 р.

2324.

Алексієнко, В. В. Розрахунок і конструювання допоміжних

технологічних і гвинтових механізмів : метод. вказівки щодо викон. контрольних робіт / В. В. Алексієнко. – Миколаїв : НУК, 2008. – 72 с. 2325.

Алексієнко, В. В. Розрахунок і проектування суднових механізмів :

навч. посібник / В. В. Алексієнко, М. Г. Мозговий, Т. В. Глумакова. – Миколаїв : НУК, 2008. – 220 с. 2326.

Микитюк, В. Е. Определение полос частот продольных колебаний

системы "МОД – валопровод" / В. Е. Микитюк // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2008. – № 3 (420). – С. 72-76. 2327.

Микитюк, В. Е. Современные коллективные средства спасения на

море / В. Е. Микитюк // Матеріали VII Міжнар. наук.-метод. конф. 325


"Безпека життєдіяльності людини: освіта, наука, практика". – Миколаїв, 2008. – С. 228-229. 2328.

Пат. 29612. Україна. Зубчаста передача / О. П. Попов (Україна). –

Заявл. 04.06.07 ; опубл. 25.01.08, Бюл. № 2. 2329.

Пат.

35343.

Україна.

Зубчаста

передача

з

точковою

і

чотирипарною системою зачеплення зубів / О. П. Попов, Ю. М. Кіпрєєв (Україна). – Заявл. 22.04.08 ; опубл. 10.09.08, Бюл. № 17. 2330.

Пат.

38196.

Україна.

Циліндрична

зубчаста

передача

/

О. П. Попов, О. М. Медведовський, Л. О. Попова, Д. Б. Литвинцев, О. І. Савенков (Україна). – Заявл. 29.07.08 ; опубл. 25.12.08, Бюл. № 24. 2331.

Пат.

84606.

Україна.

Зубчаста

передача

з

рівноміцним

зачепленням евольвентних зубів / О. П. Попов (Україна). – Заявл. 09.11.06 ; опубл. 10.11.08, Бюл. № 21. 2332.

Попов, О. П. Навантажувальна здатність нових зубчатих передач /

О. П. Попов, Ю. М. Кіпрєєв, О. М. Медведовський // Матеріали I Міжнар. наук.-техн. конф. "Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення та експлуатації машинобудівних конструкцій". – Л., 2008. – С. 184-186. 2333.

Попов, А. П. Контактная прочность зубчатых механизмов :

монография / А. П. Попов. – Николаев : НУК, 2008. – 580 с. 2334.

Попов,

А.

П.

Контактная

прочность

косозубых

передач

редукторов / А. П. Попов, А. М. Медведовский, А. И. Мироненко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2008. – № 1 (418). – С. 121-128. 2335.

Попов, А. П. Новый метод расчета подшипников скольжения /

А. П. Попов, А. М. Медведовский, О. И. Савенков // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2008. – № 6 (423). – С. 111-118. 2336.

Попов, А. П. Передачи редукторов с точечной двухпарной системой

зацепления / А. П. Попов, А. М. Медведовский, А. И. Мироненко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2008. – № 2 (419). – С. 69-76. 326


2337.

Попов, А. П. Публикация по проблемам передач Новикова,

далекая от науки и дискуссий / А. П. Попов // Редукторы и приводы. – 2008. – № 1-2. – С. 52-56. 2338.

Попов, А. П. Снижение виброактивности зубчатых передач /

А. П. Попов, Ю. Н. Кипреев // Сб. тр. XV Междунар. науч.-техн. конф "Машиностроение и техносфера XXI века". – Донецк, 2008. – Т. 3. – С. 104-109.

2009 р.

2339.

Алексієнко,

В.

В.

Дослідження

гідродинамічної

системи

тралового комплексу "ваєр – трал" / В. В. Алексієнко, С. Ф. Трунін, К. С. Трунін // Матеріали IX Міжнар. симп. укр. інж.-механіків. – Л., 2009. – С. 305-306. 2340.

Алексієнко,

В.

В.

Дослідження

гідродинамічної

системи

тралового комплексу "ваєр – трал" / В. В. Алексієнко, С. Ф. Трунін, К. С. Трунін // Машинознавство. – 2009. – № 7. 2341.

Алексієнко, В. В. Екологічно чиста транспортна система /

В. В. Алексієнко, М. В. Савенко // Матеріали Всеукр. конкурсу студ. наук. робіт в галузі науки "Транспорт". – Х., 2009. 2342.

Алексієнко, В. В. Екологічно чиста транспортна система на

водяній подушці / В. В. Алексієнко // Машинознавство. – 2009. – № 7. 2343.

Бойчук, В. В. Эффективность частных инвестиций в проекты

внедрения и использования установок утилизации тепла отходящих газов в коммунальных котельных / В. В. Бойчук, М. Г. Мозговой // Матеріали III Міжнар. наук.-техн. конф. "Муніципальна енергетика: проблеми, рішення". – Миколаїв, 2009. 2344.

Микитюк, В. Є. Визначення запасів динамічної міцності кріплень

суднового обладнання / В. Є. Микитюк, Д. А. Миронов // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2009. – № 2 (425). – С. 142-148. 327


2345.

Микитюк, В. Є. Ударостійкість кріплень суднових механізмів /

В. Є. Микитюк, Д. А. Миронов // Матеріали IX Міжнар. симп. укр. інж.механіків. – Л., 2009. – С. 54. 2346.

Несущая способность смазочного слоя псевдоэллиптических

подшипников скольжения / А. П. Попов, А. М. Медведовский, А. И. Мироненко, О. И. Савенков // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв, 2009. – № 2 (214). – С. 101-109. 2347.

Пат. 38940. Україна. Зубчаста передача / О. П. Попов,

Ю. М. Кіпрєєв, Л. О. Попова, О. І. Савенков (Україна). – Заявл. 19.08.08 ; опубл. 26.01.09, Бюл. № 6. 2348.

Пат.

40081.

Україна.

Конічна

зубчаста

передача

/

О. П. Попов, Л. О. Попова, О. І. Савенков (Україна). – Заявл. 14.10.08 ; опубл. 25.09.09, Бюл. № 6. 2349.

Пат.

41123.

Україна.

Конічна

зубчаста

передача

/

О. П. Попов, Л. О. Попова (Україна). – Заявл. 03.11.08 ; опубл. 12.05.09, Бюл. № 9. 2350.

Попов, О. П. Аналіз віброактівності і навантажувальної здатності

нових конструкцій зубчастих передач / О. П. Попов, Ю. М. Кіпрєєв, О. І. Савенков // Матеріали IX Міжнар. симпоз. укр. інж.-механіків. – Львів, 2009. – С. 296-297. 2351.

Попов, О. П. Передача Новікова із еліптично-круговими зубами /

О. П. Попов, Ю. М. Кіпрєєв, О. І. Савенков // Машинознавство. – 2009. – Вип. 4. – С. 27-32.

328


Кафедра технології суднового машинобудування 2000 р. 2352.

Безродний, В. Г. Взаємозамінність, технічні вимірювання та

стандартизація : навч. посібник. Ч. 1 / В. Г. Безродний, О. П. Шумілов – Миколаїв : УДМТУ, 2000. – 35с. 2353.

Волков, Р. В. Новый способ контроля параметров укладки

валопроводов при постройке, эксплуатации и ремонте судов / Р. В. Волков // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаiв, 2000. – № 3. – С. 32-36. 2354.

Каиров, А. С. Влияние отверстий на собственные колебания

подкрепленных оболочек вращения / А. С. Каиров // Теоретическая и прикладная механика : республ. межвед. науч.-техн. сб. – Х., 2000. – Вып. 31. – С. 131-137. 2355.

Каиров, А. С. О собственных колебаниях подкрепленных

оболочек с присоединенными телами / А. С. Каиров, В. П. Шевченко // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2000. – № 5 (371). – С. 121-130. 2356.

Каиров, А. С. Собственные колебания тонкостенных оболочек

вращения переменной толщины / А. С. Каиров // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2000. – № 2 (368). – С. 108-114. 2357.

Методичне, програмне та організаційне забезпечення тестового

контролю

з

курсу

"Взаємозамінність,

стандартизація,

технічні

вимірювання" / С. М. Соловйов, В. Г. Безродний, В. М. Мірошниченко, А. А. Гущин // Матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. "Взаємозв'язок реформи інженерної освіти і промислового розвитку України: стан, проблеми, рішення", 27-28 верес. 2000 р. – Миколаїв, 2000. 2358.

Мірошниченко,

студентів

спеціальності

В.

М.

Особливості

"Технологія

практичної підготовки

машинобудування"

в

умовах

підприємства / В. М. Мірошниченко, М. М. Івахненко, О. Л. Чупріков // Матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. "Взаємозв'язок реформи інженерної 329


освіти і промислового розвитку України: стан, проблеми, рішення". – Миколаїв, 2000. 2359.

Москальов, А. А. Вплив зносостійких покриттів на контактні

процеси при різанні / А. А. Москальов // Матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. "Взаємозв'язок реформи інженерної освіти і промислового розвитку України: стан, проблеми, рішення", 27-29 верес. 2000 р. – Миколаїв, 2000. – C. 129-131. 2360.

Москальов, А. П. Дослідження зносу і стійкості ріжучого

інструменту із зносостійким покриттям і після лазерного зміцнення / А. П. Москальов // Матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. "Взаємозв'язок реформи інженерної освіти і промислового розвитку України", 27-29 верес. 2000 р. – Миколаїв, 2000. – C. 127-129. 2361.

Москалев, А. П. Перспективы применения комбинированных

методов упрочнения режущего

инструмента

из быстрорежущих

сталей / А. П. Москалев, П. Я. Ревнюк // Технол. системы. – 2000. – № 1 (3). 2362.

Ніколаєв, О. Л. Методичні вказівки до виконання лабораторної

роботи "Вивчення впливу режиму роботи вібраційного бункеру на його продуктивність" / О. Л. Ніколаєв, О. П. Гожий. – Миколаїв, 2000. – 15 с. 2363.

Пат. 31935. Україна. Спосіб одержання феромагнітної рідини /

С. М. Соловйов, Н. Д. Шевченко, С. Ю. Кельїна, Л. Г. Нурієв, О. В. Трофимова (Україна). – Заявл. 24.11.98 ; опубл. 15.12.00, Бюл. № 7. 2364.

Пат. 31937. Україна. Спосіб одержання феромагнітної рідини /

С. М. Соловйов, Н. Д. Шевченко, С. Ю. Кельїна, М. М. Івахненко, Л. Г. Нурієв, О. В. Трофимова (Україна). – Заявл. 24.11.98 ; опубл. 15.12.00, Бюл. № 7. 2365.

Полищук, В. А. Влияние различных факторов на скорость

восстановления деформации силового элемента с эффектом памяти

330


формы / В. А. Полищук // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаiв, 2000. – № 2. – С. 87-98. 2366.

Соловйов, С. М. Підвищення професійної підготовки через

самостійну роботу студентів / С. М. Соловйов // Матеріали Всеукр. наук.метод. конф. "Взаємозв'язок реформи інженерної освіти і промислового розвитку України: стан, проблеми, рішення", 27-28 верес. 2000 р. – Миколаїв, 2000. 2367.

Kairov, A. S. Effect of the Shape of the Meridian and Associated

Bodies on the Eigenmodes of Shells of Rotations / A. S. Kairov // Journal of Mathematical Sciences. – 2000. – Vol. 101, № 1. – P. 2814-2817.

2001 р. 2368.

Автоматизоване

проектування

технологічних

процесів

за

допомогою системи "Карус" : навч. посібник / С. М. Соловйов, О. Л. Ніколаєв, М. М. Івахненко, О. П. Гожий. – Миколаїв : УДМТУ, 2001. – 136 с. 2369.

Исследование влияния термической и термомеханической обработки

на характеристики силовых элементов из сплавов с памятью формы / А. К. Албантов,

В.

И.

Пилипчак,

В.

А.

Полищук,

В.

В.

Ершов,

В. Н. Мирошниченко // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2001. – № 1 (373). – С. 54-60. 2370.

Каиров,

А. С. Оптимизация конструктивно

неоднородных

цилиндрических оболочек при динамическом нагружении / А. С. Каиров // Теорет. и приклад. механика. – 2001. – Вып. 34. – С. 169-172. 2371.

Каиров,

А.

С.

Оптимизация

оребренных

оболочек

при

ограничениях на собственные частоты колебаний / А. С. Каиров // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2001. – № 3 (375). – С. 97-103.

331


2372.

Мірошниченко,

В.

М.

Програмування

обробки

на

багатоопераційні верстати з ПЧПК типу FANUC : навч. посібник / В. М. Мірошниченко, В. П. Дорофєєв, М. М. Івахненко. – Миколаїв : УДМТУ, 2001. – 42 с. 2373.

Мирошниченко, В. Н. Использование ВАХ для безразборной

диагностики насосов переменной производительности рулевых машин / В. Н. Мирошниченко, Н. Н. Ивахненко, С. Л. Стоян // Тези доп. наук.-техн. конф. з технології машинобудування для навч. закладів III-IV рівнів акредитації. – Краматорськ, 2001. 2374.

Москалев, А. А. Анализ экономической эффективности от

применения нитридотитанового покрытия TiN, торцовых фрез из твердого сплава Т15К6 / А. А. Москалев // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2001. – № 3. – С. 106-116. 2375.

Москалев,

А.

П.

Влияние

износостойких

покрытий

на

температуру резания / А. П. Москалев // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2001. – № 3 (375). – С. 122-130. 2376.

Москалев, А. П. Повторное использование неперетачиваемых

твердосплавных пластин механического крепления в торцовых фрезах / А. П. Москалев, П. Я. Ревнюк, А. А. Москалев // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2001. – № 2 (374). – С. 106-117. 2377.

Пат. 33895. Україна. Пристрій для визначення параметрів стану

рідких середовищ / С. М. Соловйов, Ю. Д. Жуков, Б. М. Гордєєв, В. М. Чегринець, В. А. Поліщук (Україна). – Заявл. 27.04.99 ; опубл. 16.09.02, Бюл. № 9. 2378.

Пат. 43149. Україна. Розтяжна машина / С. М. Соловйов,

А. В. Новошицький (Україна). – Заявл. 12.03.01 ; опубл. 15.11.01, Бюл. № 10.

332


2379.

Соловйов, С. М. Біологія, медицина, екологія ХХ століття /

С. М. Соловйов // Наук. пр. – Миколаїв, 2001. – Т. ІІ, вип. 40 : Екологія. – С. 23-28. 2380.

Соловйов,

С.

М.

Рецензія

на

книгу

Л.

П.

Клименка

"Техноекологія" / С. М. Соловйов // Нова книга. – 2001. – № 5-6. – С. 19. 2381.

Соловьев, С. Н. Методика расчета термомеханических двигателей

с пружинными силовыми элементами из сплавов с памятью формы / С. Н. Соловьев, В. А. Полищук, А. Л. Николаев // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2001. – № 6. 2382.

Соловьев, С. Н. Один… и все человечество / С. Н. Соловьев. –

Миколаїв : МФ НаУКМА, 2001. 2383.

Соловьев, С. Н. Упругопластический изгиб полосы с продольным

растяжением / С. Н. Соловьев, А. В. Новошицкий // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2001.  № 2 (374).  С. 91-96. 2384.

Стоян, С. Л. Використання ВАХ для безрозбірної діагностики

насосів перемінної продуктивності кермових машин / С. Л. Стоян // Тези доп. Міжнар. студ. конф. "Сучасні технології в суднобудуванні та суміжних галузях". – Миколаїв, 2001. 2385.

Стоян,

С.

Л.

Использование

вибродиагностики

насосов

переменной производительности рулевых машин / С. Л. Стоян // Тез. докл. Междунар. студ. науч.-техн. конф. "Автоматизация, технология и качество в машиностроении". – Донецк, 2001. 2386.

Стоян,

С.

Л.

Использование

вибродиагностики

насосов

переменной производительности рулевых машин / С. Л. Стоян // Инженер. – 2001. – № 2. – С. 138-139. 2387.

Чупріков,

О.

Л.

Засоби

технологічного

оснащення

машинобудівного виробництва. Альбом креслень : навч. посібник / О. Л. Чупріков. – Миколаїв : УДМТУ, 2001. – 193 с.

333


2388.

Шумілов, О. П. Взаємозамінність, технічні вимірювання та

стандартизація : навч. посібник. Ч. 1 / О. П. Шумілов, В. Г. Безродний. – Миколаїв : УДМТУ, 2001. – 35 с. 2389.

Kairov, A. S. Effect of Holes of the Eigenmodes of Reinforced Shells

of Rotations / A. S. Kairov // Journal of Mathematical Sciences. – 2001. – Vol. 103, № 3. – P. 393-397.

2002 р. 2390.

Волков, Р. В. Ускоренный монтаж энергетических установок при

модульной сборке судов / Р. В. Волков // Матеріали Міжнар. конф. "Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв, 2002. – Т. 2. – С. 77. 2391.

Исследование

влияния

геометрических

параметров

на

характеристики силовых элементов из сплавов с эффектом "памяти формы" / А. К. Албантов, В. И. Пилипчак, В. А. Полищук, В. В. Ершов, В. Н. Мирошниченко // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2002. – № 1 (379). – С. 46-51. 2392.

Каиров, А. С. Динамическое поведение дискретно подкрепленных

цилиндрических оболочек при импульсном распределенном нагружении / А. С. Каиров, В. Ф. Мейш // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2002. – № 4 (382). – С. 118-128. 2393.

Каиров,

А.

С.

Численное

моделирование

динамического

поведения подкрепленных цилиндрических оболочек с начальными несовершенствами

при

продольном

импульсном

нагружении

/

А. С. Каиров, В. Ф. Мейш // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2002. – № 5 (383). – С. 57-66. 2394.

Кротик, И. А. Нетрадиционные конструкторско-технологические

и информационные средства обеспечения безопасности на объектах 334


утилизации вооружений и боевой техники / И. А. Кротик, А. И. Диашев. – М. : Рос. акад. мед.-техн. наук : ВНИИ "БИНАР" Национальной безопасности, 2002. 2395.

Мейш, В. Ф. К численному решению динамических задач теории

дискретно подкрепленных цилиндрических оболочек с начальными прогибами / В. Ф. Мейш, А. С. Каиров // Системні технології. – 2002. – № 5 (22). – С. 3-8. 2396.

Мозолюк,

В.

А.

К

вопросу

о

конкурентоспособности

/

В. А. Мозолюк, А. С. Уткина // Проблеми історії та сучасного стану науки українскої держави : зб. наук. пр. – Миколаїв, 2002. – Т. 2. – С. 284-290. 2397.

Москальов, А. П. Методичні вказівки до підготовки курсової

роботи з дисципліни "Устаткування і транспорт механооброблювальних цехів" / А. П. Москальов. – Миколаїв : УДМТУ, 2002. – 24 с. 2398.

Москалев, А. П. Влияние нитридотитанового покрытия TiN на

интенсификацию

режимов

резания

при

торцовом

фрезеровании

/

А. П. Москалев // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2002. – № 2 (380). – С. 90-99. 2399.

Москалев, А. П. Исследование экономической эффективности

от внедрения алмазной заточки и доводки торцовых твердосплавных фрез / А. П. Москалев // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2002. – № 3 (381). – С. 52-62. 2400.

Пат. 44451. Україна. Спосіб виготовлення гнутих профілів /

С. М. Соловйов, А. В. Новошицький (Україна). – Заявл. 12.03.01 ; опубл. 15.02.02, Бюл. № 2. 2401.

Пат. 52100. Україна. Регулятор температури / В. І. Пилипчак,

В. А. Поліщук, О. Г. Миронов (Україна). – Заявл. 19.02.02 ; опубл. 16.12.02, Бюл. № 12.

335


2402.

Полищук, В. А. Моделирование термомеханических параметров

функциональных материалов для приводов систем СЭУ / В. А. Полищук // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаiв, 2002. – № 2. – С. 99-110. 2403.

Полищук, В. А. Перспективы применения функциональных

материалов в СЭУ / В. А. Полищук // Матеріали Міжнар. конф. "Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв, 2002. – Т. 2. – С. 86-88. 2404.

Полищук, В. А. Применение сплавов с памятью формы в

регуляторе температуры системы смазки ГТД / В. А. Полищук, В. И. Пилипчак // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаiв, 2002. – № 7. – С. 75-84. 2405.

Полищук, В. А. Проектирование термомеханических приводов

для масляных систем СЭУ / В. А. Полищук // Матеріали Міжнар. конф. "Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв, 2002. – Т. 2. – С. 78-79. 2406.

Рукавишников, Д. В. Автоматизация расчета операционных

размеров

деталей

типа

"вал"

методом

размерных

цепей

/

Д. В.Рукавишников // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2002. – № 4 (382). – С. 137-145. 2407.

Рукавишников, Д. В. Объектно-ориентированный подход в задаче

геометрического анализа обработки на станке с ЧПУ / Д. В. Рукавишников // Матеріали Міжнар. конф. "Кораблебудування: освіта, наука, виробництво". В 2 т. – Миколаїв, 2002. – Т. 2. – С. 85-86. 2408.

Соловйов,

С.

М.

Екологічна

залежність

комфорту

/

С. М. Соловйов, С. Ж. Боду // Наук. пр. МДГУ. – Миколаїв, 2002. – Т. 18, вип. 5 : Екологія. Техногенна безпека. – С. 115-120. 2409.

Соловйов, С. М. Інноваційна діяльність в машинобудуванні

України / С. М. Соловйов // Наук. пр. МДГУ. – Миколаїв, 2002. – Т. 18, вип. 5 : Екологія. Техногенна безпека. – С. 130-134. 336


2410.

Соловьев, С. Н. Создание нововведений в связи с развитием

машиностроения в Украине / С. Н. Соловьев // Материалы науч.-техн. конф., посвящ. 55-летию ЦКБ "Черноморец". – Севастополь, 2002. 2411.

Соловьев,

С.

Н.

Триботехнология

ресурсосберегающее

направление в проектировании и изготовлении машин / С. Н. Соловьев // Материалы III Междунар. науч.-техн. конф. "Проблемы энергосбережения и экологии в судостроении". – Николаев, 2002. – С. 20-22.

2003 р. 2412.

Боду, С. Ж. Еластогідродинамічна задача тертя в кулачкових

механізмах / С. Ж. Боду // Матеріали VI Міжнар. симп. укр. інж.-механіків у Львові. – Л., 2003. – С. 170-171. 2413.

Боду,

поршневой

С.

Ж.

группы

Повышение путем

надежности

применения

деталей

цилиндро-

дифференцированного

азотирования / С. Ж. Боду // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Сучасні проблеми суднової енергетики". – Миколаїв, 2003. 2414.

Брендуля, Н. Ф. Влияние технологии абразивной обработки

заготовок на качественные показатели изделия / Н. Ф. Брендуля, С. Р. Криницкий, А. П. Шумилов // Бюл. наук. пр. Прибужжя. – Первомайськ, 2003. – № 7. – C. 34-41. 2415.

Зайченко, С. Н. Методы изготовления бочкообразных зубьев

судовых зубчатых муфт / С. Н. Зайченко, В. Н. Мирошниченко, Н. Н. Ивахненко // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Сучасні проблеми суднової енергетики". – Миколаїв, 2003. – C. 190-191. 2416.

Каиров, А. С. Использование компьютерных технологий при

изучении дисциплины "САПР технологических процессов" / А. С. Каиров, Д. В. Рукавишников // Тези доп. Всеукр. наук.-метод. конф. "Проблеми наскрізної комп'ютерної підготовки у вищій школі". – Миколаїв, 2003. 337


2417.

Каиров, А. С. Численное исследование динамического поведения

оребренных цилиндрических оболочек при импульсном нагружении / А. С. Каиров // Вiсн. ДНУ. Сер. А. Природничі науки. – Донецьк, 2005. – № 1. – С. 99-102. 2418.

Криницкий, С. Р. Использование метода онлайнинтерполяции в

расчетах процессов эволюции замкнутых систем механической обработки / С. Р. Криницкий, А. П. Шумилов // Бюл. наук. пр. Прибужжя. – Первомайськ, 2003. – № 12. – C. 36-40. 2419.

Мейш,

В.

Ф.

Колебания

подкрепленных

цилиндрических

оболочек с начальными прогибами при нестационарных нагрузках / В. Ф. Мейш, А. С. Каиров // Приклад. механика. – 2005. – Т. 41, № 1. – С. 90-98. 2420.

Мозолюк,

В.

А.

Контроль

в

управлении

качеством

/

В. А. Мозолюк, А. С. Уткина // Матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. "Наукові дослідження в контексті історічних проблем". – Миколаїв ; О., 2003. – Т. 2. – С. 224-229. 2421.

Москалев, А. П. Сравнительная оценка влияния различных

методов синтезирования покрытий типа TiC на режущие свойства торцовых фрез / А. П. Москалев // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2003. – № 6 (392). – С. 47-62. 2422.

Новошицький,

А.

В.

Пружно-пластичний

згин

штаби

з

поздовжнім розтягом / А. В. Новошицький // Машинознавство. – 2003. – № 12 (78). – С. 14-16. 2423.

Новошицький,

А.

В.

Пружно-пластичний

згин

штаби

з

поздовжнім розтягом / А. В. Новошицький // Тези доп. VI Міжнар. симп. укр. інж.-механіків у Львові. – Л., 2003. – С. 39-40. 2424.

Новошицкий, А. В. Изготовление тонкостенных профилей гибкой

с продольным растяжением / А. В. Новошицкий // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2003. – № 3 (389). – С. 81-86. 338


2425.

Новошицкий, А. В. Упругопластический изгиб с продольным

растяжением полосы с учетом упрочнения материала / А. В. Новошицкий // Зб. наук. пр. УДМТУ. – Миколаїв, 2003. – № 5 (391). – С. 81-87. 2426.

Новошицкий, А. В. Энергосберегающая технология изготовления

элементов

тонкостенных

конструкций

судового

оборудования

/

А. В. Новошицкий, С. Н. Соловьев // Тези доп. Міжнар. наук.-техн. конф. "Сучасні проблеми суднової енергетики". – Миколаїв, 2003. 2427.

Пат. 53254. Україна. Пускова муфта / В. І. Сергєєв, М. А. Золотих,

В. Я. Ликов, О. В. Трофимова (Україна). – Заявл. 15.04.02 ; опубл. 15.01.03, Бюл. № 1. 2428.

Пат. 55029. Україна. Розтяжна машина / С. М. Соловйов,

А. В. Новошицький (Україна). – Заявл. 17.06.02 ; опубл. 17.03.03, Бюл. № 3. 2429.

Пат. 55030. Україна. Спосіб виготовлення гнутих профілів з

повздовжньою кривізною / С. М. Соловйов, А. В. Новошицький (Україна). – Заявл. 17.06.02 ; опубл. 17.03.03, Бюл. № 3. 2430.

Пат. 55065. Україна. Спосіб одержання магнітореологічної

рідини / С. М. Соловйов, А. В. Новошицький (Україна). – Заявл. 20.06.02 ; опубл. 17.03.03, Бюл. № 3. 2431.

Пат. 59790. Україна. Спосіб виготовлення виробів зі сплавів з

ефектом пам'яті форми / С. М. Соловйов, О. Л. Ніколаєв, В. І. Пилипчак, В. А. Поліщук (Україна). – Заявл. 17.12.02 ; опубл. 15.09.03, Бюл. № 9. 2432.

Поліщук, В. А. Проектування пружинних виконавчих елементів зі

сплавів з ефектом пам'яті форми / В. А. Поліщук, О. О. Козленко // Матеріали VI Міжнар. симп. укр. інж.-механіків у Львові. – Л., 2003. – С. 93. 2433.

Полищук, В. А. Совершенствование масляных систем судовых

ГТД путем использования функциональных материалов / В. А. Полищук //

339


Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Сучасні проблеми суднової енергетики". – Миколаїв, 2003. – С. 4-6. 2434.

Проектування технологічних процесів обробки типових деталей :

навч. посібник / Б. К. Хлопенко, М. М. Івахненко, О. П. Шумілов, О. О. Козленко. – Миколаїв : УДМТУ, 2003. – 56 с. 2435.

Рукавішніков, Д. В. Метод автоматизації геометричного аналізу

оброблення на токарному верстаті з ЧПК / Д. В. Рукавішніков // Матеріали VI Міжнар. симп. укр. інж.-механіків у Львові. – Л., 2003. – C. 111-112. 2436.

Рукавишников, Д. В. Задача автоматизированной разработки

программ для станков с ЧПУ при изготовлении деталей СЭУ / Д. В. Рукавишников // Тези доп. Міжнар. наук.-техн. конф. "Сучасні проблеми суднової енергетики". – Миколаїв, 2003. 2437.

Соловйов, С. М. Концептуальна модель економіки України з

орієнтуванням на інтенсивне використання природних ресурсів / С. М. Соловйов // Тези доп. наук.-метод. конф. "Могилянські читання – 2003". – Миколаїв, 2003. 2438.

Соловйов,

С.

М.

Моделювання

динаміки

адаптивних

деформаційно-силових елементів і приводів на основі матеріалів з ефектом пам'яті форми / С. М. Соловйов, О. Л. Ніколаєв, В. А. Поліщук // Машинознавство. – 2003. – № 10. – С. 3-10. 2439.

Соловйов, С. М. Розрахунки очікуваної точності при механічній

обробці деталей на металорізальних верстатах : навч. посібник / С. М. Соловйов, О. Л. Чупріков. – Миколаїв : УДМТУ, 2003. – 136 с. 2440.

Соловйов,

С.

М.

Теорія

і

практика

триботехнології

/

С. М. Соловьев // Тези доп. VI Міжнар. симп. укр. інж.-механіків у Львові. – Львів, 2003. – С. 170. 2441.

Соловьев, С. Н. Влияние трибологических факторов на несущую

способность упорных дисков всережимной скоростной зубчатой передачи / С. Н. Соловьев // Проблемы техники. – 2003. – № 1. – С. 139-146. 340


2442.

Соловьев, С. Н. Глубинные процессы повреждаемости контакта

качения с проскальзыванием при переменном нагружении / С. Н. Соловьев // Проблемы трибологии. – 2003. – № 2. – С. 58-64. 2443.

Соловьев,

С.

Н.

Методы

и

оборудование

исследования

тяжелонагруженных узлов трения / С. Н. Соловьев // Проблемы трибологии. – 2003. – № 1. – С. 3-15. 2444.

Соловьев,

всережимной

С.

Н.

скоростной

Несущая

способность

упорных

зубчатой

передачи

зависимости

в

дисков от

триботехнологических факторов / С. Н. Соловьев // Проблемы техники. – 2003. – № 1. 2445.

Соловьев,

С.

Н.

Обеспечение

непрерывной

компьютерной

подготовки студентов-технологов УГМТУ / С. Н. Соловьев, В. А. Мозолюк // Матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. "Проблеми наскрізної комп'ютерної підготовки у вищій школі". – Миколаїв, 2003. 2446.

Соловьев, С. Н. Прогнозирование надежности трибосистем,

работающих в экстремальных условиях / С. Н. Соловьев // Проблемы трибологии. – 2003. – № 2. – С. 27-34. 2447.

Соловьев, С. Н. Проектирование, изготовление и исследование

составных

азотированных

тяжелонагруженных

зубчатых

редукторов

/

колес С.

Н.

для

быстроходных

Соловьев

//

Вестн.

двигателестроения. – 2003. – № 2. – С. 114-118. 2448.

Соловьев, С. Н. Проектирование, изготовление и исследование

составных

азотированных

зубчатых

колес

для

быстроходных

тяжелонагруженных редукторов / С. Н. Соловьев // Тез. VIII конгр. двигателестроения. – Х., 2003. 2449.

Соловьев, С. Н. Реализация режима избирательного переноса в

магнитожидкостных устройствах / С. Н. Соловьев // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Зносостійкість і надійність вузлів тертя машин". – Хмельницький ; Очаків, 2003. – С. 38-39. 341


2450.

Соловьев, С. Н. Реализация режима избирательного переноса в

магнито-жидкостных устройствах / С. Н. Соловьев, Е. В. Трофимов // Проблемы техники. – 2003. – № 3. – С. 62-68. 2451.

Соловьев, С. Н. Реализация режима избирательного переноса в

магнито-жидкостных устройствах / С. Н. Соловьев, Е. В. Трофимов // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Зносостійкість і надійність вузлів тертя машин". – Хмельницький ; Очаків, 2003. 2452.

Соловьев, С. Н. Управление виброактивностью трибосистем

методами макропрофилирования рабочих поверхностей / С. Н. Соловьев // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Зносостійкість і надійність вузлів тертя машин". – Хмельницький ; Очаків, 2003. – С. 30-32. 2453.

Соловьев, С. Н. Управление несущей способностью трибосистем

методами макропрофилирования рабочих поверхностей / С. Н. Соловьев // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Зносостійкість і надійність вузлів тертя машин". – Хмельницький ; Очаків, 2003. 2454.

Соловьев, С. Н. Энергосберегающие технологии изготовления

элементов

тонкостенных

конструкций

судового

оборудования

/

С. Н. Соловьев, А. В. Новошицкий // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Сучасні проблеми суднової енергетики". – Миколаїв, 2003. – С. 177-178. 2455.

Стоян,

С.

Л.

Повышение

долговечности

гильз

ДВС

индукционным нагревом ТВЧ / С. Л. Стоян, Н. Н. Ивахненко, Л. А. Жучинский // Матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. "Сучасні проблеми суднової енергетики". – Миколаїв, 2003. – C. 170-171. 2456.

Стоян, С. Л. Разработка технологии восстановления гильз ДВС

индукционным нагревом ТВЧ / С. Л. Стоян, Н. Н. Ивахненко, Л. А. Жучинский // Тез. докл. Междунар. науч.-техн. конф. студ., асп. и молодых науч. работников "Современные сварочные и родственные технологии и их роль в развитии производства". – Николаев, 2003. – C. 103. 342


2457.

Стоян, С. Л. Разработка технологии упрочнения поверхностного

слоя гильз ДВС индукционным нагревом ТВЧ

/ С. Л. Стоян,

Н. Н. Ивахненко, Л. А. Жучинский // Тез. докл. Междунар. науч.-техн. конф. студ., асп. и молодых науч. работников "Современные сварочные и родственные технологии и их роль в развитии производства". – Николаев, 2003. – C. 115-117. 2458.

Триботехнология

: словарь-справочник

: учеб.

пособие

/

С. Н. Соловьев, Л. П. Клименко, С. Ж. Боду, Е. В. Трофимова ; под. общ. ред. С. Н. Соловьева. – Николаев : НГГУ им. П. Могилы, 2003. – 384 с. 2459.

Трофимова, О. В. Магніторідинні трибос