Page 7

²Üìî²Ü¶àôÂÚ²Ü ²è²æÆÜ Î²ÜàÜ

¶ÈàôÊ

Համացանցի հնարավոր վ ­ն ասնե­­­­ րը բազմազան են ու օրեցօր շա­ տանում են: Այդ վտանգները հիմնա­ կա­նում բաժանվում են երկու տե­սա­­­­ կի. տեխնիկական ան­­­­վտան­­գութ­­­­ յան և անձնական անվտան­­գ­ության խնդիր­ ներ: Երբ ասում ենք վնասներ, հաս­ կանում ենք համակարգչի վնաս­ վելուց մինչև անձի վրա հնա­ րա­ վոր հարձակումները: Մենք կփոր­ ձենք համակարգել ու ներ­ կա­ յացնել այս խնդիրներից առա­ վել հրատապները, Հայաստանի ներ­ քին կյանքում ամենամեծ սպառնալիք ունեցողները, պոտենցիալ իրականացվողները: Սակայն մինչ այդ ուզում ենք խոսել մեկ այլ վտանգի մասին, որն այսօր, գուցե, ավելի շատ ուշադրության կարիք ունի, քան մնացած բոլոր վտանգները միասին: Այդ վտանգը գալիս է համացանցի դերը գերագնահատելուց: Ու կա գործող իրականություն, որ այսօր շատերը դառնում են համացանցի գերին: Մենք, այս ձեռնարկի հեղինակներս, երիտասարդ ենք: Ձեռնարկը գրելու պահին ընդամենը 27 տարեկան: Մեր մանկությունը հեռավոր անցյալ չի, մանկության հուշերը դեռ թարմ են: Մենք դեռևս լավ ենք հիշում մեր աշակերտական տարիները, հիշում ենք մեր դասերը, ²Üìî²Ü¶ вزò²Üò

6

Անվտանգ համացանց  

Ձեռնարկում նկարագրված է համացանցը, դրանում հաղորդակցման հարթակները, համացանցային վտանգներն ուդրանցից պաշտպանությունը, համացանցային հաղորդակ...