Page 4

¶ÈàôÊ

ܺð²ÌàôÂÚàôÜ

Մեզնից շատերն իրենց կյանքն այ­սօր ուղղակի չեն պատ­կե­րացնում առանց համացանցի: Այսօր, երբ ասում ենք հա­ մացանց, նույնիսկ չգիտենք, թե ինչը նկատի ունենք: Ոչ հեռավոր անցյալում համացանցը էկ­ զո­ տիկա էր, ոչ բոլորին հասանելի: Ավելի ճիշտ կլինի ասել, որ այն պար­ զապես քչերին էր հասանելի: Ավելին, այն ոչ միայն քչերին էր հասանելի, այլև բավական սահմանափակ էր ու շատ հնարավորություններ չէր տալիս: Իսկ այսօր համանցանցը իր ցանցն է գցել ու տարածվել ողջ երկրագնդով՝ աստիճանաբար առաջարկելով նորանոր հնա­ րա­ վո­ րութ­յուններ ու նորանոր գործիքներ: Այսօր դժվար է պատկերացնել, որ համացանցի նախատիպը, որը գործարկվել է 1969 թ.-ին, իր առջև դրել էր ընդամենը մեկ խնդիր՝ կազմակերպել տեքստային տվյալների փոխանցում երկրի մի կետից մյուսը: Մենք այսօր զարմանում ու զվարճանում ենք, երբ կարդում ենք այդ ցանցի առաջին փորձարկման մասին. 1969 թ.-ն էր, հոկ­­տեմբերի 29-ը: Ցանցը կազմված էր երկու սարքից, որոնք տե­ղա­կայված էին իրարից 600 կմ. հեռավորության վրա: Եթե նայում ենք երկրի մասշտաբով, 600 կմ.-ն այնքան էլ մեծ տարածություն չէ: Պատկերացնելու համար ²Üìî²Ü¶ вزò²Üò

3

Անվտանգ համացանց  

Ձեռնարկում նկարագրված է համացանցը, դրանում հաղորդակցման հարթակները, համացանցային վտանգներն ուդրանցից պաշտպանությունը, համացանցային հաղորդակ...

Անվտանգ համացանց  

Ձեռնարկում նկարագրված է համացանցը, դրանում հաղորդակցման հարթակները, համացանցային վտանգներն ուդրանցից պաշտպանությունը, համացանցային հաղորդակ...

Advertisement